Page 1

ÚPSVaR Partizánske informuje:

OZNÁMENIE PRE POBERATEĽOV PRÍDAVKU NA DIEŤA

Poberatelia prídavku na dieťa sú povinní predložiť potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy platiteľovi t.j. Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske, pracovisko Bánovce nad Bebravou, Sládkovičova 60/6, kanc. č. 3, 4, a 5, ak im dieťa pokračuje v školskom roku 2012/2013 v štúdiu dennou formou na strednej alebo vysokej škole. V prípade stredoškoláka je potrebné predložiť potvrdenie o návšteve strednej školy najneskôr do 30. 9. 2012, v prípade vysokoškoláka je potrebné predložiť potvrdenie o dennom štúdiu na vysokej škole do 8 dní odo dňa zápisu na vysokú školu. Ak rodič potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy nepredloží, platiteľ vyplácanie prídavku na dieťa zastaví. V prípade, ak žiak strednej školy alebo študent vysokej školy, zmenil školu, zanechal štúdium, prestúpil na inú školu alebo inú formu štúdia alebo bol zo štúdia vylúčený – je nutné zdokladovať aj tieto zmeny. Žiadateľ o prídavok na dieťa je povinný zdokladovať platiteľovi do 8 dní zmeny v rozhodujúcich skutočnostiach, ktoré majú vplyv na nárok na prídavok na dieťa a na jeho výšku. Tlačivá „Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy na účely prídavku“ sú k dispozícii na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny pracovisko Bánovce nad Bebravou, referáte štátnych sociálnych dávok, prízemie č. dverí 4,5,6 a na internetovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny alebo Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Potvrdenie o návšteve školy dieťaťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, t.j. do dovŕšenia 16-teho roku, rodič nie je povinný predkladať.

OZNÁMENIE PRE POBERATEĽOV PRÍDAVKU NA DIEŤA  

UPSVaR OZNAMUJE RODICOM