Page 1

VELFAC 401i Sidehung opening light VELFAC 401i Sidehængt vindue VELFAC 401i Sidohängt fönster

Dismounting: Open the window (90°). Release the friction arm using a wooden wedge. Afmontering: Åbn vinduet til 90°. Frigør friktionsbremsen vha. en trækile og et let slag. Avmontering: Öppna fönstret 90°. Frigör friktionsbroms med hjälp av en träkil och ett lätt slag.

Mounting: Avoid blocking drainage holes at the cill. Montering: Husk tilbagetrukket fuge ved bundkarm pga. drænhuller. Montering: Se till att fogen hamnar längre in vid bottenkarmen, p g a dräneringshålen.

Turn the friction arm aside. Drej friktionsbremsen til side. Vrid friktionsbroms åt sidan. Turn the sash releasing it from the frame edge at the top and lift the sash out. Drej vinduesrammen fri af karmen foroven og løft den af. Vrid undan fönsterbågen från karmen upptill och lyft av den.

Height adjusting by removing or adding washers placed in the hinge. Justering i højden: Ilæg eller fjern skiver i hængslet. Höjdjustering: Lägg i eller ta bort brickor i gångjärnet.

Adjust sideways using a hinge twister. Justering sideværts: Drej hængsel vha. hængselvrider. Justering i sidled: Vrid gångjärnen med hjälp av en gångjärnsnyckel.

Adjusting the friction arm: Loosen or tighten the screw. Justering af friktionsbremse: Løsn eller stram skruen. Justering av friktionsbroms: Lossa eller dra åt skruven.

4mm

© VELFAC A/S 10.12

47


VELFAC 409i Sidehung projecting light VELFAC 409i Sidestyret vindue VELFAC 409i Sidostyrt fönster

3mm

Dismounting: Loosen the stop and move it to a position beyond the recess. Afmontering: Løsn stopklods og flyt den forbi udsparing. Avmontering: Lossa stoppklotsen och flytta den förbi ursparingen. Remounting tip: Lead the slide block into the rail at the top first - this is strong enough to carry the weight of the sash. Genmonterings-tip: kør først glideklodsen ind i skinnen foroven - den kan bære rammen. Återmonterings-tips: För först in glidklotsen i skenan upptill - den kan bära bågen. Take out the adjusting screw from the friction arms. Move the sash towards the recess and release the friction arm. Fjern justeringsskruer fra styrearme. Kør ramme hen mod udsparing og drej friktionsbremsen fri. Avlägsna justeringsskruvarna från styrarmarna. För bågen mot ursparingen och vrid undan friktionsbroms.

3mm

3mm

Move the sash all the way to the recess. Pull it out at the bottom, then at the top. Kør ramme helt hen til udsparing. Træk det først ud forneden, så foroven. För bågen ända till ursparingen. Dra först ut den nertill, sedan upptill.

3mm

Mounting: Avoid blocking drainage holes at the cill. Montering: Husk tilbagetrukket fuge ved bundkarm pga. drænhuller. Montering: Se till att fogen hamnar längre in vid bottenkarmen, p g a dräneringshålen.

To adjust the friction arm: Loosen or tighten the screw as required. Justering af friktionsbremse: Løsn eller stram skruen. Justering av friktionsbroms: Lossa eller dra åt skruven.

20

48

Adjust sideways using asymmetrical screws in the friction arms. Justering sideværts vha. asymmetriske skruer i styrearmene. Justering i sidled med hjälp av asymmetriska skruvar i styrarmarna.

© VELFAC A/S 10.12


VELFAC 410i Fixed light VELFAC 410i Fast vindue VELFAC 410i Fast fönster

20

Dismounting: Remove cover caps and screws on the internal glazing bead. Afmontering: Fjern dækpropper og skruer indvendigt. Avmontering: Ta bort täckbrickor och skruvar invändigt.

Mounting: Avoid blocking drainage holes at the cill. Montering: Husk tilbagetrukket fuge ved bundkarm pga. drænhuller. Montering: Se till att fogen hamnar längre in vid bottenkarmen, p g a dräneringshålen.

The centre of the sash is released by pushing the fittings with 3mm wood wedge. Tilholderbeslag udløses ved at trykke fx et 3mm tykt stykke krydsfiner ind på midten af beslaget. Tillhållarbeslagen utlöses genom att trycka ett t ex 3mm tjockt stycke plywood in på mitten av beslaget.

Lift the window sash 4mm up at both sides using wooden wedges. Take out the sash at the bottom and support it. Tilt the sash out of the frame. Løft vinduesrammen 4mm opad i begge sider vha. trækiler. Træk rammen fri forneden og understøt den. Rammen kæntres nu ud. Lyft upp fönsterbågen 4mm i båda sidor med hjälp av träkilar. Dra ut bågen nertill och stöd den. Fäll ut bågen.

Adjust sideways using a wooden wedge. Justering sideværts vha. en trækile. Justering i sidled med hjälp av en träkil.

Re-installation: Tilt in the sash so the brackets lineup with the grooves. Adjust and press the sash in to position at the bottom, and then upwards to re-engage the fixings at the centre. Genmontering: Kæntr rammen i, så beslagene fanger noterne. Kør rammen på plads og tryk den herefter fast forneden og i evt. tilholderbeslag. Återmontering: Tilta bågen så att beslagen fångar noterna. Tillpassa och tryck till bågen i botten. Justera eventuellt bågen i mitten. © VELFAC A/S 10.12

49


VELFAC 412i Tophung projecting light VELFAC 412i Topstyret vindue VELFAC 412i Toppstyrt fönster

Dismounting: Loosen the stops and move them upwards. Lift the sash slightly, releasing the friction arms from the brackets. Afmontering: Løsn stopklodser og flyt dem opad. Løft rammen opad, mens balancearmene løftes fri af beslag. Avmontering: Lossa stoppklotsarna och flytta dem uppåt. Lyft bågen uppåt medan balansarmarna lyfts undan från beslagen.

3mm

Mounting: Avoid blocking drainage holes at the cill. Montering: Husk tilbagetrukket fuge ved bundkarm pga. drænhuller. Montering: Se till att fogen hamnar längre in vid bottenkarmen, p g a dräneringshålen.

Open the window to approximately 45°. Tilt the sash out of the frame. Åbn vinduet ca. 45°. Rammen kæntres nu ud. Öppna fönstret ca 45°. Fäll ut bågen.

3mm

4mm

Height adjusting by relocating the supporting brackets at the centre of the jambs. Justering i højden: Flyt bærebeslagene midt på sidekarmene. Höjdjustering: Flytta bärbeslagen mitt på sidokarmarna.

Adjusting the friction arm: Loosen or tighten the screw of the block at the top of the jambs on both sides. Justering af friktionsbremse: Løsn eller stram skrue i klods øverst i sidekarmen i begge sider. Justering av friktionsbroms: Lossa eller dra åt skruven i klotsen överst i sidokarmen i båda sidor.

Reinstallation: The sash must catch the suspension pins on both sides. Genmontering: Rammen skal fange ophængstapper i begge sider. Återmontering: Bågen ska haka i upphängningstapparna i båda sidor.

50

© VELFAC A/S 10.12


VELFAC 429i Reversible opening light VELFAC 429i Vendevindue VELFAC 429i Vändbart fönster

Fixing. When fixing through the alumnium frame, ensure the sash can pass without catching the screws. Befæstigelse. Ved befæstigelse i alukarmen skal du sikre dig, at glidebeslaget går fri af skruen. Infästning. Vid infästning i alukarmen, se till att glidbeslaget inte tar i skruven.

VELFAC 400i Recommended. Anbefales hvor det er muligt. Rekommenderas om det är möjligt.

Mounting: Avoid blocking drainage holes at the cill. Montering: Husk tilbagetrukket fuge ved bundkarm pga. drænhuller. Montering: Se till att fogen hamnar längre in vid bottenkarmen, p g a dräneringshålen.

Dismounting: Open the sash and release the child proof safety stay. Afmontering: Åbn vinduet og udløs børnesikringen. Avmontering: Öppna fönstret och utlös barnsäkringen. Dismounting: Loosen the screws from each side of the sash. N.B. When the sash mounting is released, the sash may fall out. Afmontering: Løsn rammeophængets skruer i begge sider. OBS: Når rammeophænget frigøres, kan rammen falde ned! Avmontering: Lossa bågupphängningens skruvar i båda sidor. OBS: När bågupphängningen frigörs kan bågen falla ner!

20

Support the sash and remove the sash mounting from each side. Understøt rammen og frigør rammeophænget i begge sider. Stöd bågen och frigör bågupphängningen i båda sidor.

Move the sash to the recess in one side and tilt the sash free. Kør rammen ned til udsparing i den ene side, og rammen kæntres nu ud. För ner bågen till ursparingen i ena sidan och tippa ut bågen.

4mm

Height adjustment: Turn the screw in middle of the hinge to move the sash up or down as required. Højdejustering: Juster rammehøjden vha. skruen midt i hængslet. Höjdjustering: Justera båghöjden mha skruven mitt i gångjärnet.

© VELFAC A/S 10.12

51


VELFAC 431i Patio / escape door VELFAC 431i Terrassedør VELFAC 431i Terrassdörr

Dismounting: Open the patio door (90°). Release the friction arm from the frame using a wooden wedge. Afmontering: Åbn terrassedøren 90°. Frigør friktionsbremsen fra karmen vha. en trækile og et slag. Avmontering: Öppna terrassdörren 90°. Frigör friktionsbromsen från karmen med hjälp av en träkil och ett lätt slag.

Mounting: Avoid blocking drainage holes at the cill. Montering: Husk tilbagetrukket fuge ved bundkarm pga. drænhuller. Montering: Se till att fogen hamnar längre in vid bottenkarmen, p g a dräneringshålen.

Turn the friction arm aside. Drej friktionsbremsen til side. Vrid friktionsbromsen åt sidan. Turn the door sash releasing it from the frame at the top and lift the sash out. Drej dørrammen fri af overkarmen og løft den af. Vrid undan bågen från karmen upptill och lyft av den.

Adjust the height by adding or removing washers placed in the hinge. Justering i højden: Ilæg eller fjern skiver i hængslet. Höjdjustering: Sätt i eller ta bort brickor i gångjärnet. Adjust sideways using a hinge twister. Justering sideværts: Drej hængsel vha. hængselvrider. Justering i sidled: Vrid gångjärnet med en gångjärnsnyckel.

52

© VELFAC A/S 10.12

4mm

Adjusting the friction arm: Loosen or tighten the screw at the head. Justering af friktionsbremse: Løsn eller stram skrue i overkarm. Justering av friktionsbroms: Lossa eller dra åt skruven i överkarmen.


VELFAC 400i Ventilated panel VELFAC 400i Ventileret fylding VELFAC 400i Ventilerad fyllning

Dismounting. Using the Fork Key turn the casement fastener above the sash 90° toward the centre. Afmontering: Drej låsepalerne ovenover rammen 90° mod midten. Avmontering: Vrid låsspärren över bågen 90° mot mitten.

VELFAC fork key is available on request. Order code 71.911. Rekvirer VELFAC gaffelnøgle varenr. 71.911. Rekvirera VELFAC gaffelnyckel artikel nr. 71.911.

The centre of the sash is released by pushing the fittings with 3mm wood wedge. Tilholderbeslag udløses ved at trykke fx et 3mm tykt stykke krydsfiner ind på midten af beslaget. Tillhållarbeslagen utlöses genom att trycka ett t ex 3mm tjockt stycke plywood in på mitten av beslaget. Lift the panel using wooding wedges, pull it out and lower it. Løft fyldingen vha. trækiler, træk den ud og sænk den ned. Lyft fyllningen med hjälp av träkilar, dra ut den och sänk ner den.

Sideway adjusting: Move sash with a wooding wedge. Sideværts justering: Flyt rammen vha. en trækile. Justering i sidled: Flytta bågen med hjälp av en träkil.

Re-installation: Tilt in the sash so the brackets lineup with the grooves. Adjust and press the sash in to position at the bottom, and then upwards to re-engage the fixings at the centre. Genmontering: Kæntr rammen i, så beslagene fanger noterne. Kør rammen på plads og tryk den herefter fast forneden og i evt. tilholderbeslag. Återmontering: Tilta bågen så att beslagen fångar noterna. Tillpassa och tryck till bågen i botten. Justera eventuellt bågen i mitten.

© VELFAC A/S 10.12

53

Adjustments of v400 windows