Issuu on Google+

Vejstrup Valgmenighed - en fri grundtvigsk menighed indenfor Folkekirkens rammer

Sommer 2011


Når Helligånden holder åbent hus “Jeg går til gudstjeneste for at få disciplineret min taknemmelighed”. Sådan omtrent svarede min generations største digter, Søren Ulrik Thomsen, da han engang blev spurgt, hvorfor han deltager i gudstjenesten, søndag efter søndag. Han gør det i taknemmelighed.

at fastholde, at der med Kristus er kommet et lys til verden, som fællesskabet har brug for at se sig selv i. Udefra. På den måde har den kristne menighed altid forvaltet det lys og den fortælling, ved hjælp af hvilken enhver retning kan komme til klarhed over sig selv.

Vi går ikke i kirke for at hente noget, vi ikke har i forvejen. Vi går i kirke i taknemmelighed og for at få sat skik på oplevelsen af, at vi ikke er den yderste horisont i vores eget liv. Der er altid noget før. En verden, vi er skabt ind i, for eksempel.

De gamle grækere vandt klarhed over sig selv ved at fortælle om Odysseus, der måtte ud at kæmpe for at kunne komme rigtig hjem. Israelitterne fortalte om Moses, der førte folket på en ørkenvandring for at komme hjem. Vi fortæller om Kristus, der sagde, at vejen er målet.

Og en livshistorie, vi ikke selv kan tage æren for at være forfattere af. En ydmyg indstilling og taknemmelig indgang til gudstjenesten. Og en indstilling, der forhåbentlig sætter os i stand til åbent at tage imod kirkens budskab om, at vi ikke behøver hverken at se op eller ned på hinanden. Vi kan mødes i øjenhøjde, fordi vi dybest set alle lever af den samme tilgivelse. Det er det budskab, der lyder til os ved gudstjenesten, hvor Helligånden holder åbent hus for alle, trods forskelle og skel. Allerede inden der er bedt en bøn, sunget en salme eller sagt et ord overhovedet, er gudstjenesten ankommet til sin første væsentlige pointe, når vi sidder og spejler hver vores måde at være menneske på i hinandens forskellighed. En forskellighed, som i kirken samles under samme tag. Og samtidig i et fællesskab, der aldrig kan ophøje sin egen måde at være sammen på til en sandhed af en højere orden. Fordi fællesskabet, menigheden, altid har fejret sig selv ved gudstjenesten ved samtidig

2

Og kirken, menigheden, er under vejs. Derfor tillader vi os at forme med på den måde, gudstjenesten når jorden med sit himmelske budskab på. Det gør vi med et billede af gudstjenesten som en solfanger, vendt ud mod verdensrummet for at hente den hjælp og det lys hjem, som kommer udefra og som verden ikke kan klare eller forklare sig uden. Og det er et godt sted at begynde, hvis man ønsker at få disciplineret sin taknemmelighed. AC


Kridtcirklen

Kevin Duggan

Kirkekoncert for orgel og sopran Valgmenighedskirken vil fredag den 17. juni skabe rum for en af sommerens store musikalske oplevelser.

Ursula Bambuch

Organist ved Sct. Nicolai kirke i Rønne, Kevin Duggan vil sammen med sopranen Ursula Bambuch fremføre italiensk, engelsk og tysk sang og musik fra renaissancen og baroktiden. Koncerten starter kl. 19.30 og varer en time. Der er gratis adgang.

Jobs Tårer I forlængelse af vintersæsonens Løgstrup-studiekreds, læser vi til efteråret “Jobs tårer” af teologen Jakob Wolf. Det er en væsentlig bog, som behandler lidelsens og det ondes problem I forhold til Guds virkelighed. Der er opstart for studiekredsen i slutningen af september. Se nærmere vedr. dato og klokkeslet i næste kirkeblad.

Som en fortsættelse af litteraturkredsen “Kridtcirklen” vil vi til efteråret starte den nye sæson med at diskutere og gennemgå den japanske forfatter Haruki Murakamis originale roman “Kafka på stranden”. Opstarttidspunktet for litteraturkredsen vil kunne ses i næste kirkeblad.

Haruki Murakamis

Pinsegudstjeneste på Gudbjerglund Sidste år søsattes en begivenhed, som forhåbentlig bliver en tradition på egnen. Da mødtes alle menigheder fra den gamle Gudme kommune til fælles pinsegudstjeneste 2. pinsedag. Ved gudstjenesten deltog et fælles kor, ledet med vanlig dygtighed af Arne Ploug, Gudme. Efter gudstjenesten havde den arrangerende menighed dækket op til fælles kaffe og samvær. Det er tanken, at menighederne på skift skal forestå disse årlige pinsegudstjenester. Sidste år stod Oure-VejstrupLundeborg sognekirker for gudstjenesten og i år er det så Gudbjerg sogns tur til at arrangere begivenhederne. Gudstjenesten starter kl. 10.00 og foregår på Gudbjerglund. AC

3


Tom Kristensen og Livets Træ Som optakt til skærsommerens velsignelser, byder valgmenigheden på en kombineret Thurøtur og foredragsaften lørdag den 18. juni fra kl. 16.00. Vi starter på Thurø kirkegård, hvor Nils Olav Olsen vil fortælle om kirkegården og et par kendte personer, der er knyttet til egnen. Vi slutter besøget på Thurø med at se og få fortalt om kirkerummet og der’ synge et par sommersange. Derefter tager vi til Vejstrup, hvor der vil blive serveret aftensmad i Kirkehuset kl. ca. 18.30. Dagen slutter med IngaBritt Olsens spændende foredrag om “Livets Træ”, hvor vi ser eksempler på Livstræet gennem kunsten og historien. Der er kaffe og kage i forbindelse af foredraget. Prisen pr. deltager er 100,- kr. for hele arrangementet, og der er tilmelding hos Lone Arntzen (62 28 16 38). Transporten til og fra Thurø foregår privat, af hvilken grund det vil være en god idé at aftale kørsel indbyrdes i god tid. AC

4

Annette Ellebæk Nyholm i Kirkehuset Som mange allerede har bemærket, har vi, i forbindelse med Påsken, fået nye malerier på udstilling. Denne gang er det Annette Nyholm, som er mester for værkerne. Annette er til daglig underviser på Levnedsmiddelafdeling. På Svendborg Erhvervsskole, hvor hun også er kantineleder. Der har været rift om Annette som udstiller, siden hun for kun 3-4 år siden, ¿k mod og lyst til at dele sine billeder med os andre, selv om hun i mange år slet ikke har kunnet lade være med at udtrykke sig i billedsproget med pensel, spartel, klip og modulering. Vi har fået lov til at låne og nyde billederne endnu en tid og de Àeste er til salg. Der ligger kort med Annettes tlf.nr. til dem som gerne vil tale med hende. Lone Arntzen


Sommermøde med tuba og cello Højskoletur til Rønshoved Årets sommermøde er søndag den 14. august og begynder i kirken kl. 14.00, hvor vi skal overvære en utraditionel og spændende koncert med Jørgen Arnsted, Odense (tuba og lur), Margrethe Schmidt (orgel) og Anne Vilain (cello). Efter koncerten fortsætter sommermødet i præstegårdshaven, hvor der vil være kaffe, sang og hyggeligt samvær. AC

Efter den storslåede success ved sidste års Tour de force udi den bornholmske natur og historie, har arrangementsudvalget besluttet, at vi i år lægger vores højskoletur om ad Rønshoved Højskole til. Der er tilmeldt 23 deltagere og vi tager på højskole i uge 35 med start den 29. august.

Hjemmesiden

Kon¿rmation 2012

I læsende stund vil Vejstrup Valgmenigheds helt nye hjemmeside være bragt ud i æteren. Vi har glædet os til at præsentere hjemmesiden, der er kreeret af Wied Webdesign, Vejstrup. Udgangspunktet for hjemmesidens udtryk er det nye kirkeblad, som i vid udstrækning er blevet til med hjælp fra Solvejg Fjord, der har trådt sine barnesko i valgmenighedskirken. Hjemmesidens adresse vil fortfarende være www.vejstrupvalgmenighed.dk AC

Næppe er årets kon¿rmander sprunget ud, før næste kon¿rmandhold skal planlægges. Indskrivningerne til konfrmandholdet er i fuld gang og selve undervisningen begynder i år allerede ved skoleårets start i august. Der har været megen usikkerhed vedr. skolesammenlægninger og –lukninger i kommunen, og vi har derfor ikke været i stand til at melde tidspunktet for undervisningen ud før nu. Kon¿rmandholdet 2011/12 skal forberede sig på kon¿rmationen torsdage fra kl. 8.30 til kl. 10.00 i Kirkehuset på Brudagervej, og vi starter op torsdag den 18. august. Kon¿rmationen i 2012 foregår søndag den 29. april kl. 10.00 AC

AC

5


Levende gudstjeneste I forbindelse med vores gudstjenester på prøve i oktober og vores prøveordning frem til maj, var vi en mindre gruppe fra menigheden, som d. 4.-5. februar var på et gudstjenestekursus på Ryslinge Højskole. Rammerne var historiske. Man var nærmest hensat til en svunden tid, i Ryslinge Højskoles gamle spisesal og foredragssal og når fællessangen fra højskolesangbogen lød, skulle man tro, at taget lettede. Selve oplæggene fra foredragsholderne var spændende, for vi ¿k mange ting at vide om gudstjenester som vi som lægfolk ikke vidste noget om. – og meget var ganske tankevækkende og måske noget vi skal have med i vores tanker videre. En ting var dog gennemgående, man kan faktisk lave gudstjenester på rigtig mange måder, ”bare” det er inden for den evangeliske lutherske tradition med dåb og nadver. Og at man ikke øver vold på sig selv og menigheden, man skal selv være med og stå inde for det man laver. Første oplæg var med Torben Damsholt, professor i liturgi og tidligere præst i Vartov og Københavns valgmenigheder. Han gav et kort historisk rids over gudstjenestens udvikling. Det, som forbavsede os mest var, at der faktisk ikke er sket nævneværdige ændringer siden reformationen, og når der var tiltag til ændringer, var det fra gejstlig side. Modstanden kom oftest fra lægfolk! Derefter var der aftensgudstjeneste i Nazaretkirken ved Henrik Jensen, Aagaard. Han lavede en temagudstjeneste over emnet tid, for bl.a. at vise, hvordan det kunne bygges op. Her var det oplæsning/fortælling og salmer som passede til emnet. Gudstjenesten er også salmesang og til inspiration til denne del kom sognepræst Dorthe Tofte-Hansen fra Dalum og fortalte om musikalske fornyelser. Hun havde ligeledes den 6

historiske dimension med og vi hørte om udviklingen fra den førreformatoriske gregorianske sang til den nuværende og levende salmesang. Igen interessant og hun endte med at fortælle om værdien af babysalmesang, noget vi også er i gang med i Vejstrup Valgmenighed. Erik A. Nielsen, professor ved Kbh. Universitet sluttede foredragsrækken af med sine meget interessante og spændende tanker og ideer. Han kom bl.a. i kraft af at han i 1987 skrev ” Den skjulte gudstjeneste”, en tankevækkende og inspirerende bog, som sætter mange tanker i gang om hvordan og hvorfor vi holder gudstjenester. En bog, som kan anbefales. Han talte om sine tanker om, at holde gudstjeneste som vi gør pt. i Vejstrup, hvor vi først har tekster fra GT, derefter evangeliet og slutter med epistler. Som opsamling henviste han til sangen ”Ingen har guldtårer fældet”, som han bad os synge. Han havde taget udgangspunkt i første vers: Ingen har guldtårer fældet, som ej glimt af guldet så, og Gudsbilledet forædlet må i glans dog for os stå, om hos os det skal fornyes, thi fornyes kan som Àyes kun, hvad gammelt end er til. Det var rigtig givende at høre alle de oplæg og vi kunne køre hjem med hovedet fyldt af viden og muligheder. Vi kunne også sande historien og mærke hvorledes udviklingen havde været og måske forstå lidt af, hvorfor tingene er, som de nu er. Det er spændende at være med til at lave kirke. Lone A. og Berit C.P.


Renovering af præstegården På årsmødet 2009 påpegede den daværende formand Asta Fjord, at præstegården var i dårlig stand og trængte til ”en kærlig hånd”. Efter beretningen blev det diskuteret om præstegården skulle renoveres eller om den evt. skulle sælges. På mødet var der stor modstand mod at sælge præstegården. Deri ligger endvidere, at præsten så at sige har bopælspligt. I ansættelsesproceduren af ny præst blev der også spurgt ind til, om præsten ønskede at bo i præstegården, da det var vigtigt for os.

Afdøde: 28.02.11

Regner Feldingbjerg Nielsen, Brudager

09.03.11

Maren Hansen, Kirkeby

Viede: 26.03.11

Berit Hansen og Michael Thomassen, Vejstrup

Med henvisning til, at der i menigheden har været mange tanker om præsteboligens faktiske tilstand, har det nyvalgte byggeudvalg på et møde d. 20. april 2011 besluttet, at byggesagkyndig Niels Hammerich først af alt skal gennemgå og beskrive bygningens tilstand. Først derefter vil og kan byggeudvalget tage endelig stilling til prioritering og omfang af renovering, og arbejdet kan derefter udbydes og igangsættes. Der vil, så snart som muligt, blive afholdt et orienterende møde for menigheden, hvor planerne for renovering af præsteboligen vil blive fremlagt. Byggeudvalget

7


»...ingenlunde i den

gængse salmetone...«

Menneskets kultur er i stadig udvikling. Således ønskes der for tiden en fornyelse af kirkens indhold og aktiviteter. Det gælder ikke mindst på musikkens område, hvor der i disse år ses et sandt boom af nye salmer. Imidlertid er der dem, der har svært ved at indstille sig på de nye toner. ”Er det nu også en rigtig salme?” bliver der spurgt. Også ældre salmer har mødt modstand. En sådan skepsis over for ændringer i salmernes sprog og indhold er ikke af ny dato. Da Grundtvig i 1826, 1000-året for kristendommens komme til Danmark, gendigtede den gamle dagvise ”Den signede dag …”, blev det forbudt at lade den synge ved jubilæumsfesten, med den begrundelse, at den have ikke den egenskab, som bør ventes af salmer. Først mange år senere ¿k den plads i den autoriserede danske salmebog. To år tidlige havde Grundtvig påkaldt sig opmærksomhed med det vældige digt ”Jeg kender et land”, et moddigt til Kingos salme ”Far verden farvel”. Grundtvig kunne ikke forlige sig med denne modstilling af verden og himmelen. Således afslutter han sit digt med ordene: Mit land siger livet, er himmel og jord, hvor kærlighed bor. Dette billedsprog, som hører romantikken til, var nyt i forhold til tidens fornuftsprægede ordvalg. Man diskuterede, hvorvidt Guds rige er synligt eller usynligt, nærværende eller fremtidigt. Men i Grundtvigs salmedigtning blomstrede billedsproget i fuldt Àor. Og ord som lys og mørke, liv og død, himmel og jord, ¿k nu både konkret og overført betydning. Ved slutningen af 1800 tallet blev Àere af Grundtvigs tilhængere optaget af det moderne gennembrud. Det gjaldt også digterpræsten Jakob Knudsen, der ønskede at forene sit kristne livssyn med tidens naturalisme. I 1890 skrev han salmen ”Se nu stiger solen af havets skød”, en takkesang for

8

livet og lyset, naturens lys og Guds lys, som han så det i solopgangen ved Randers Fjord: Lysvæld baved lysvæld i himlen ind. Dette digt faldt imidlertid ikke i god jord hos alle. Mens det stod at læse i Højskolebladet allerede i marts 1891, og hurtigt blev optaget i Àere grundtvigske sangbøger, gik der mange år, før det kunne accepteres i den autoriserede danske salmebog, efter sigende på grund af digtets sanselige billedsprog. Først i 1953 kom det med, og blev da betegnet som udgavens absolut mest moderne salme. Og i et notat ¿k det følgende bemærkning: Digtet er ingenlunde i den gængse salmetone, men er netop derfor et bevis på, at en salmebog i vore dage ikke kan nøjes med at optage, hvad man i øjeblikket forstår ved egentlige salmer. Kunsten at skrive salmer til nutiden: Helt i denne ånd vistes der da også en større åbenhed over for nye salmer med den seneste salmebogsændring i 2002. Et nyt verdensbillede med nye problemstillinger omkring menneskesyn og etik havde motiveret Àere af tidens digtere til at nyformulere, hvad tro, håb og lovsang kan udtrykke. En af disse er digteren Jørgen Gustave Brandt, der med digtet ”Tænk at livet koster livet” har vakt både begejstring og forargelse. Der er sagt om dette digt, at det næsten ikke kan forstås, men tryllebinder os dog, fordi det alligevel forstås. Det forekommer gådefuldt, ligesom livet er gådefuldt. Jeg vil nu prøve at gengive dette gådefulde digt – som jeg forstår det:


»

Livet vindes ved at det ofres i et nærværende nu

”Brandt kaldte selv sit digt en livstaknemmelighedssang, en tak for livet og den kendsgerning, at livet er livets pris. Det er, hvad salmen begynder med, og hvad den slutter med, mens de mellemliggende strofer er en lovprisning af dette paradoks: Tanken spreder øjets dis, og derved ser vi denne kendsgerning i nyt lys: Hvad der før havde været erkendt som et uomgængeligt livsvilkår, opleves nu som en forunderlig opdagelse: Ved at være til stede, at sætte livet på spil, vinder det i fylde og rigdom, og således beriget går livet ned i evighed. De følgende strofer kan tolkes som en rejse mod dette mål, en forunderlig oplevelse af intenst nærvær, og en nyopdagelse af den før så vante virkelighed: Stjernestunder, livets under: Luft og smag og syn er nyt! Man suger til sig, så selve livet vokser og bliver til nyt liv, når det deles med andre: Giv! For tro er liv! Str. 3: Høje himle fyldt med svimle fugleÀøjt i morgenvind – fortsætter i samme sætning med suset gennem huset, som leder tanken hen på pinsen. Naturens fugleÀøjt og åndens himmelsus smelter sammen i digterens hjerte, så det må slå med lyst. Str. 4: Høje drømme! Dybe strømme gynger i hvert åndedrag.. Brandt ser her livet som en uophørlig gyngetur, op og ned, hvor ”himmel og jord, luft og vand, ja, Gud selv er i fuldt sving. Lovprisningen når sit højeste i str. 5: Leve livet! Ført af livet som er et i sjæl og krop, må vi sanse, må vi danse glæden ud i spring og hop. Dansen som udtryk for livets rytme er et genkommende billede i Brandts digtning: At leve livet og blive ført af livet er tilværelsens dobbelthed: Gud ser os, og vi ser Gud i livet, som han har skabt. Str. 6:Jegets tremmer rykkes ud i pausero: Jeget gør sig fri af isolation og indadvendthed. Ved at give sig hen i tillid bliver sjæl og krop til et, og i troen spirer nyt liv af det levede

«

liv: Godt at livet koster livet! Således bliver erfaringen af denne opdagelsesrejse, at livet vindes ved at det ofres i et nærværende nu: - Tørstende når roden ned i evighed. Dette digt udkom i 1986 i samlingen ”Giv dagen dit lys”. I 1989 blev det optaget i Højskolesangbogens 17. udgave, hvorefter sangen er sunget og værdsat af mange, og på den baggrund kom den med i salmebogens nyeste udgave i 2002. I årene omkring denne udgivelse lød der imidlertid fra visse sider kritiske røster i forhold til Àere af de nye salmer, der blev betegnet som overÀadiske og ukonkrete i deres billede af Gud. Og her brugtes ”Tænk at livet…” som et særlig grelt eksempel. Af højt ansete teologer blev denne salme betegnet som det rene klingklang og nonsens. Og begrebet leve livet blev angrebet for at lede tanken hen på skåltaler og letsindigt fjas. I et årsskrift for foreningen Dansk Kirkesang betragtes det som en ulykke, at teksten i det hele taget optræder i salmebogen, idet kristendommen derved bliver trukket ned fra den åndelige højde og gjort kropslig og sanselig. Og især savnes begrebet dødsangst. Ovennævnte eksempler viser, hvor forskelligt det åbenbart kan lade sig gøre at tolke sproget i vort lille land. Det er rigtigt, at Brandt ikke nævner angsten for døden, den legemlige død. Til gengæld ligger underforstået angsten for en værre død, nemlig døden i livet, hvilket han udtrykker mere klart i et andet digt: ”Fri os”: ”Herre og mester, fri os fra døden i livet! Når vi i tiden sløve tar alting for givet..”I ”Tænk at livet” forekommer begrebet dødsangst kun i kraft af sit fravær, fortrængt af livet, livet i livet og livet i døden: Tyst i midten væksten står med livets vår! Selma Mouritsen

9


Formand: Lone Arntzen, Albjergvej 47, 5883 Oure. tlf. 62281638 lonearntzen@gmail.com

Valgmenighedspræst: Anders Carlsson Landevejen 65, 5882 Vejstrup Tlf. 62281081 / 40475919 vejstrupvalgmenighed@mail.dk

Næstformand: Jens Kristiansen Albjergvej 33, 5883 Oure, Tlf. 25384920 jkr@ouremail.dk

Menighedsrådsmedlem: Berit Pedersen, Egemosevej 13, 5882 Vejstrup. 62282204 b-c-p@jubii.dk

Menighedsrådsmedlem: Niels Østergaard, Alleen 6, 5883 Oure. 62281437 sortebro@ouremail.dk

Menighedsrådsmedlem: Niels Nyholm, Bjergagervej 3, 5881 Skårup. 62231915 fam_nyholm@hotmail.com

Suppleant: Aase Jensen, Nyborgvej 506, 5881 Skårup kurtstenmann@get2net.dk

Menighedsrådsmedlem: Rasmus Feldingbjerg Drabe Belvedere 43, 5700 Svendborg, Tlf. 60148877, Rasmusdrabe87@hotmail.com

Kirkeværge og Menighedsrådsmedlem: Hans Brohave Bromarksvej 18, 5762 V. Skerninge. Tlf. 62241923 anna-liseoghans@brohave.com

Suppleant: Gitte Haugaard Pedersen Hulvejsbakken 22, 5330 Munkebo, Tlf. 28716397, poulep@mail.tele.dk

Kære linedanser, hop nu Årets kon¿rmander er netop sprunget og hoppet ud ved en festlig og lys højtidelighed i kirken som afslutning på mange dejlige stunder I kon¿rmandstuen og hvor vi ellers har slået vore folder. Vi har i årets løb talt og sunget og diskuteret og oplevet mangt og meget. Vi har grinet og grædt. Der har også været tid til pausero og stille stunder. Og så har vi været i hovedstaden og besøgt Mariatjenesten, set Peter Brandes´ udsmykning af Vejleå kirke ved Ishøj og deltaget ved natgudstjenesten i Helligåndskirken. Og vi har været på lejrtur til Thurø, hvor kon¿rmandernes gudstjeneste over den populære sang om Linedanseren blev planlagt. I den sang står bl.a., at “Du må turde træde ud, hvor dit liv kun er dit. Det briste eller bære må, dette ene skridt.”. Vi ønsker de unge tillykke med, at Gud ved kon¿rmationen bekræftede dem i at være med dem som deres sikkerhedsnet alle deres dage. Også når deres egne skridt ikke helt kan bære. I deres linedans. Måtte den dans blive til velsignelse for dem selv og et væld af andre.

Minikon¿rmander på Àyvetur Som afslutning på sæsonens samvær med minikon¿rmanderne afholdes en gudstjeneste for børn, hvor minikon¿rmanderne medvirker. Gudstjenesten bringer os alle på en ganske særlig Àyvetur, idet den afholdes Kristi Himmelfartsdag den 2. Juni kl. 10.00. Der vil være leg og hygge i Kirkehuset efter gudstjenesten. 10


Regnskabsfører: Lone Poulsen, Edelsmindevej 11, 5700 Svendborg. Tlf. 22169861 – efter kl. 16.00! emlf@mail.tele.dk

Organist: Margrethe Schmidt, Landevejen 12, 5882 Vejstrup. Tlf. 62252729 margretheschmidt@gmail.com

Kirkesanger: Anette Toft, Holmdrup Stævning 3, 5881 Skårup. Tlf. 62231702 anette@pilgaard-toft.dk

KirketjeneraÀøser: Helle Feldingbjerg Nielsen, Højsagervej 15, 5884 Gudme. Tlf. 61350169 feldingbjerg-malus@hotmail.com

Gravermedhjælper: Marianne Pedersen, Brudagervej 6, 5882 Vejstrup

Kirkesanger: André Isager, Landevejen 82, 5882 Vejstrup. Tlf. 62281758 andreas.isager@hotmail.com

Graver/kirketjener: Torben Pedersen, Brudagervej 6, 5882 Vejstrup t.sejer.p@webspeed.dk Graveren træffes på tlf. 29 45 93 63 tirs-fre 10-14, samt på kontoret på Brudagervej fred. 8-9

Kon¿rmerede 1. Maj 2011: Anna Vagner, Vejstrup Caroline J. Bjerring, Gudme Isabell Sølvberg Hybel, Skårup Sarah Møller Christensen, Vejstrup Signe Rafner Kristiansen, Vejstrup Line Bissgård Jensen, Skårup Simone Kristensen, Skårup Freja J. Martinez Lopez Bruhn, Øster Åby Mai C. Højly Hansen, Vejstrup Anton R. Novello Sams, Øster Åby Birk Preisler Bønløkke, Oure Frederik Lau Rasmussen, Vejstrup Kristian Jørgensen, Skårup

11


Kalender

Gudstjeneste

fredag 20. maj Store Bededag

kl. 10.00

Gudstjeneste

søndag 3. juli 2. søndag e. trinitatis

kl. 10.00

Gudstjeneste

søndag 22. maj 4. søndag e. påske

kl. 19.30

Gudstjeneste

tirsdag

kl. 19.30

Gudstjeneste

søndag 29. maj 5. søndag e. påske

kl. 10.00

søndag 17. juli 4. søndag e. trinitatis

kl. 10.00

Gudstjeneste

Gudstjeneste

søndag 24. juli 5. søndag e. trinitatis

kl. 10.00

Gudstjeneste

søndag 31. juli 6. søndag e. trinitatis

kl. 10.00

søndag 7. august 7. søndag e. trinitatis

kl. 10.00

søndag

kl. 14.00 x

Juni

12. juli

Gudstjeneste

torsdag 2. juni Kristi Himmelfartsdag

kl. 10.00

Gudstjeneste

søndag 5. juni 6. søndag e. påske

kl. 10.00

August

Gudstjeneste

søndag 12. juni Pinsedag

kl. 10.00 x 9

Gudstjeneste

Gudstjeneste

mandag 13. juni kl. 10.00 2. pinsedag – fællesgudstjeneste

Kirkekoncert og sommermøde

Kirkekoncert

fredag

17. juni

kl. 19.30

Gudstjeneste

tirsdag 16. august fortællegudstjeneste

kl. 19.30

SommerudÀugt og foredrag

lørdag

18. juni

kl. 16.00

Gudstjeneste

søndag 21. august 9. søndag e. trinitatis

kl. 10.00

Gudstjeneste

tirsdag 21. juni fortællegudstjeneste

kl. 19.30 x

Gudstjeneste

søndag 26. juni 1. søndag e. trinitatis

kl. 10.00

x

= Kirkebil

14. august

9

= Indsamling

Deadline: Der er deadline for indlæg til det næste kirkeblad mandag d. 2. maj. Evt. indlæg bedes stilet til: vejstrupvalgmenighed@mail.dk – eller sendes til præstens adresse. Redaktion: Margrethe Schmidt, Berit Pedersen, Lone Arntzen, Anders Carlsson (ansv.h.)

ISAGER 62213160

Juli

Maj


kirkeblad sommer 2011