Page 1

Ågård-Gravens og Øster Starup - et stærkt trekløver Borgernes landsbyprogram for Ågård-Gravens

Landsbyprogram

borgernes

Marts 2012

HØ RIN G

Ågård-Gravens


Ågård-Gravens: Så tænker jeg lang, smal og smuk. Jeg tænker 2 af alƟng og et godt sted for børn - og så har de en idrætsforening med et godt volleyboldhold.

Landsbyprogram for Ågård Gravens Hæ et er udarbejdet i 2011-12 i et samarbejde mellem Lokalrådet for Øster Starup Sogn og Vejle Kommune, Kommuneplan & Udvikling. Fotos er taget af Vejle Kommune og Pluskontoret Arkitekter, hvor andet ikke er angivet under foto. Kort og lu foto er fra Kort og matrikelstyrelsen. Foto: Colorbox

side 2

borgernes

Ågård-Gravens

Landsbyprogram

marts 2012


Et moderne mødested

Indhold Fredeliggør og forskøn et centralt punkt

04

Fredeliggør og forskøn et centralt punkt

06

Et moderne mødested

11

Projektliste

13

Baggrund - Registrering og analyse

14

Landsbyprogram

borgernes

marts 2012

Forord

Ågård-Gravens side 3


De e er en præsenta on af borgernes forslag l et landsbyprogram for Ågård-Gravens. Det maler med en bred pensel, hvilke forandringer der vil gøre den største forskel for Ågård Gravens som et a rak vt lokalsamfund. Hvis forslaget bliver godkendt, skal de enkelte scenarier konkre seres. Forslaget tager udgangspunkt i Ågård-Gravens’ styrker og kommende udfordringer. Forslag og ideer fra landsbymødet den 7. september 2011 er bearbejdet l forskellige udviklingsscenarier. Det er borgerne i Ågård-Gravens, med lokalrådet som omdrejningspunkt, der har arbejdet med, hvordan man skaber udvikling i landsbyen. De har bearbejdet input og prioriteret mellem en række ideer og forslag. Det er Teknik & Miljø, der har bearbejdet de ideer, som borger-

side 4

borgernes

Ågård-Gravens

her er vi nu

ne prioriterede højest, l udviklingsscenarierne i de e landsbyprogram. Bagerst i landsbyprogrammet findes en kortlægning af Ågård-Gravens’ nøglepunkter, som sammen med borgernes input dannede grundlag for arbejdet på landsbymødet. Mere end 80 borgere deltog i deba en og prioriteringen af planens indhold på landsbymødet, men måske var du forhindret den dag?

1.

Borgernes udkast Ɵl landsbyprogrammet sendes i høring.

2.

Landsbyprogrammet bearbejdes af Vejle Kommune, så det bliver bundet sammen med Vejle Kommunes øvrige planer og inten oner. Eventuelle ændringsforslag bliver drø et med Borgerforeningen.

3.

Landsbyprogrammet behandles poli sk og vedtages.

Derfor fremlægger Borgerforeningen og Vejle Kommune nu planen i høring. Har du en kommentar scenarier?

l disse forslag og udviklings-

Er de vig gste emner når det drejer sig om at sikre udvikling i Ågård-Gravens med udgangspunkt i landsbymidten, dens udseende og funk on? Har du lføjelser og forslag l landsbyprogrammet, så kontakt Borgerforeningen eller skriv l Teknik & Miljø i Vejle Kommune. Venlig hilsen Kommuneplan & Udvikling, Teknik & Miljø, Vejle Kommune

Landsbyprogram

HØRING

LANDSBYMØDE

Forord

Høringen varer Ɵl og med den 19.04.2012 Send dine kommentarer l teknikogmiljo@ vejle.dk eller l Teknik & Miljø Kirketorvet 22 7100 Vejle - mærket Landsbyprogram Ågård-Gravens Programmer, forarbejder og materialer kan også findes på www.vejle.dk/landsby-

program

marts 2012


Ågård-Gravens og Øster Starup... et stærkt trekløver Med de e program tager vi hul på, hvordan borgere og kommune sammen kan videreudvikle Ågård–Gravens, så det vedbliver at være et a rak vt landsbymiljø. På de følgende sider beskriver vi de to projekter, som borgerne prioriterede. Fredeliggør og forskøn et centralt punkt Udfordringen er bymidten og hvordan det vil påvirke landsbyens karakter at få et synligt centralt sted. I selve Ågård-Gravens er området omkring Brugsen og børnehaven en mulighed for at udvikle et smukt centralt sted. Vi giver bolden op i programmet.

Ågård-Gravens er en forpost i Vejle Kommune, med tæerne næsten inde i Kolding Kommune. Området er præget af foreningslivet og af at finde sine ben e er at fællesskabet med Vester Nebel blev brudt ved kommunesammenlægningen i 2007. Landsbyen ligger i et kuperet terræn, som giver karakter l den lange hovedgade. Der er s erne ud i naturen og mange vandløb. I bybilledet kan man stadig se, hvor den gamle Egtvedbane løb øst-vest gennem byen. Byen har også mange fine historiske bygninger som den gamle ry erskole, forsamlingshuset og flere andre.

Vi glæder os l at se forandringerne spire frem.

Det er med en vis forsig ghed vi fra Teknik & Miljø har givet os i kast med at illustrere de ideer, som borgerne har valgt at prioritere. Det er vig gt at holde fast i de lokale kvaliteter og forudsætninger, når man arbejder med at forandre byen.

Landsbyprogram

borgernes

marts 2012

Landsbyen er også præget af stærke fællesskaber fra frimenigheden l idrætsforeningen. Den er også præget af trafikken gennem landsbyens lange gade og mange gadechikaner. Trafik kan både være liv og en gene.

Et moderne samlingssted Her var der mange tanker i spil. Vi har derfor skitseret 3 scenarier uden at fremhæve ét frem for de andre l høringen. Alle tre var i spil, og det var ikke på a enen muligt at vurdere, hvilke der var størst opbakning l, og hvilket scenarie borgerne rent fak sk var klar l at trække i arbejdstøjet for at få gennemført?

Ågård-Gravens side 5


Fredeliggør og forskøn et centralt punkt Der er ikke en naturlig bymidte i Ågård-Gravens. Opgaven er derfor at forskønne et sted, hvor der i forvejen kommer mange mennesker, og at forskønnelsen bidrager l at fredeliggøre ”bymidten”. Stedet skal altså både være livligt og med naturlig ak vitet, og trafikken på stedet skal foregå mere s lle og roligt. Valget er faldet på området lige omkring Brugsen. Forslaget skal bearbejdes og drø es med Brugsen og børnehaven samt kommunen vedrørende vejarealerne, inden der kan udvikles et konkret projekt.

Vi fremlægger her et forslag, som borgerne / en projektgruppe kan bruge l at drø e områdets udseende med de forskellige parter. Området er afgrænset, som vist på illustra onen, l krydset og l mindre ltag, der har stor visuel effekt. Ideerne fra landsbymødet om flytning af tankanlæg, park på møllegrunden m. v. anbefales udsat, ind l der foreligger en a laring med ejerne. I modsat fald kan de blive en bremse for resten af planerne. Ideerne kan geninddrages i takt med, at der kommer en a laring.

Børnehave

Starupvej Starupvej

Området bindes sammen med beplantning, belysning, byinventar og belægninger, som gør området l et naturligt mødested, hvor man har lyst at opholde sig, og som opfordrer trafikanterne l at sæ e farten ned. Bramdrupvej er byens hovedfærdselsåre, og der er meget trafik i form af privatbiler, busser og lastbiler. Der er allerede chikaner flere steder langs Bramdrupvej især ved de største kryds. Krydset ved Brugsen er en særlig udfordring. Krydset er både et vig gt mødested for borgerne og et trafikknudepunkt. Tanksta onen og parkeringspladserne foran Brugsen og børnehaven er præget af store asfaltarealer. Ideen med principskitsen l venstre og på næste side er at vise en mulighed for at ombygge det centrale vejkryds ved Brugsen og Børnehaven med en særlig flade. Fladen kan bestå af flere matarialer, herunder granit, som signalerer kvalitet, men som også er et dyrt materiale. En kombita on af granit og betonfliser eller en hævet flade i asfalt i en særlig farve kunne være en mulighed.

Bramdrupve j

For at stramme gaderummet op og markere krydset suppleres de eksisterende træer med yderligere beplantning af samme type og i samme størrelse.

Krydset ved Brugsen i dag

side 6

borgernes

Ågård-Gravens

Principskitse

Landsbyprogram

Brugsen

Det kedelige buskads langs børnehavens p-plads kan ersta es af byinventar med flere funk oner, som indrammer området og giver klare linjer. Herunder flere bænke. Endelig kan der etableres en særlig belysning, der kan samle byrummet og medvirke l at fremhæve det e er mørkets frembrud.

marts 2012


Bramdrupvej ved Brugsen i dag

Principskitse af samme sted med hævet flade

Landsbyprogram

borgernes

marts 2012

Ågård-Gravens side 7


En lang bænk kan bruges l at afgrænse et mindre opholdsareal på p-pladsen. Her er den udført i træ, men den kan også udføres i beton. Bænken kan bruges l snak og l at nyde en is fra Brugsen på en solskinsdag. En bænk kan også bygges rundt om et træ, men det fylder mere.

Træer er gode l at danne rum og skabe samlingsteder. Når man planter nye træer, er det vig gt, at de kan få ilt og vand l rødderne. Her er træerne plantet i en sammenhængende rist, der fungerer som opdeling af en parkeringsplads. Ved at vælge en lsvarende løsning ved Brugsen bliver der en bedre struktur på arealet. Hvis man vælger at plante nye træer, kunne man overveje en form for frug ræer, der giver flere oplevelser end andre træer. Men de kræver også mere pasning. Brosten og andre typer belægninger kan fint kombineres.

InspiraƟonsfotos fra Streetlife og Colorbox

side 8

borgernes

Ågård-Gravens

Landsbyprogram

marts 2012


Ved at bruge lamper som belyser træerne nedefra opnås en spændende effektbelysning. Træerne reflekterer lyset, som på den måde spredes langt smukkere end ved tradi onel gadebelysning. Belysningen er med l at give stemning, også når det er mørkt. Den kan kombineres med andre former for effektbelysning, f. eks. belysning af smukke bygninger som børnehaven og forsamlingshuset. Målet med belysningen er at definere rummet og gøre det hyggeligt også i den mørke d af året.

På torvet kan der placeres en infostander som vist her. Ågård-Gravens har meget at byde på. Historien om de to landsbyers udvikling og sammensmeltning er spændende og kan stadig aflæses i bybilledet. Naturen omfavner landsbyen og giver rig mulighed for oplevelser. Byen og dens smukke omgivelser nydes bedst l fods. De gående kan lbydes opholdsmuligheder på smukke steder ved etablering af bænke og ved interessante steder opsæ es skilte, der fortæller om byens historie eller naturen i området. Byinventar som bænke og infoskilte placeres på udvalgte steder. Ågård-Gravens kunne udvikle deres eget design af landsbyens skilte og bænke.

Øverst: InspiraƟonsfoto fra Streetlife. Nederst: Infostander i Vejle.

Landsbyprogram

borgernes

marts 2012

Ågård-Gravens side 9


Andre elementer - Ɵl inspiraƟon

Belysning på Banegårdspladsen i Vejle. Foto: Allan Simonsen

Fotos fra Streetlife

side 10

borgernes

Ågård-Gravens

Landsbyprogram

marts 2012


Et moderne samlingssted Scenarie I - Nybyggeri Ak viteterne i byen samles i et mul hus og ak viteter flere andre steder opgives og bygninger sælges for at opnå uændret dri og vedligehold. Huset placeres nær byens øvrige ak ver, skolen og hallen for at skabe et stærkt samspil, eventuelt som en udbygning af hallen. Scenariet er visionært og langsigtet, kræver samarbejde mellem mange parter og er bekosteligt.

Ågård-Gravens har i dag en række mødesteder for unge og gamle: Skolen Børnehaven Hallen Forsamlingshuset Kirkerne E erskolen Ågården

Borgerne i Ågård-Gravens peger på et moderne samlingssted for landsbyens mange ak viteter som noget af det, der vil gøre den største forskel for byens udvikling. Man ønsker ikke at skabe en konkurrent l eksisterende steder, men at samle og få overblik over ak viteterne, bl.a. for at stø e de unge der savner et lbud ud over idræt og spejder. Der blev peget på flere måder at gøre det på. Dem kan der første tages s lling l hos borgere og kommune, når borgerne går i gang med at realisere projektet.

Derudover er det muligt at leje lokaler l f. eks. idræt og møder på E erskolen. Frimenighedskirken kan bruges l oplysende og musikalske arrangementer. Endelig findes der et mul hus i Vester Nebel, som også er åbent for borgerne i Ågård-Gravens.

Scenarie III - Det virtuelle hus Der skabes en effek v formidling af ak viteter i eksisterende lokaler for at skabe mere overblik og udny e de eksisterende rammer bedre. Med infotavler, digital informa on og måske en ungdomskoordinator kan informaonen lokalt forbedres, især for de unge. Der skal ske en styrkelse af de forskellige mødesteders stærke sider, og man skal arbejde med at vedligeholde de eksisterende rammer. Scenariet er en slags virtuelt hus, som er rela vt let at komme i gang med og er en mindre synlig forandring. Ak viteter vil fortsat være spredt.

Landsbyprogram

borgernes

marts 2012

På baggrund af ideerne på landsbymødet er der i stedet beskrevet tre scenarier, som kan løse udfordringen med at samle ak viteter og give bedre rammer for byens mange ak viteter end i dag.

Scenarie II - Bruge de eksisterende bygninger Eksisterende bygninger moderniseres og udbygges så de kan rumme byens ak viteter i lækre rammer med respekt for byens historiske samlingssteder, på e erskole, forsamlingshuse, kroer og offentlige ins tu oner. Scenariet kan udbygges trinvist og kræver ikke så stort samarbejde som scenarie I vil gøre. Ak viteterne vil fortsat være spredt, og der kan mangle overblik.

Ågård-Gravens side 11


Facadetegninger af forsamlingshuset

side 12

borgernes

Ă…gĂĽrd-Gravens

Landsbyprogram

marts 2012


Projektliste På denne side er alle ideerne fra landsbymødet den 7. september 2011 præsenteret. Det er ikke alle ideerne, der er beskrevet i landsbyprogrammet, da de fremmødte blev bedt om at prioritere, hvad der er det vig gste for Ågård Gravens frem d, og det er de to højest prioriterede ideer, der er arbejdet videre med. De fremmødte prioriterede kategorierne i nedenstående rækkefølge: 1. Fredeliggør og forskøn bymidten. 2. Værested / Mul hus. 3. Forbedre rekrea ve muligheder - s er der binder sammen. 4. Ak v bypark. 5. Formidling. 6. Tid l Ågård-Gravens - gennem hovedgaden. 7. Landsbyvicevært / bykoordinator. Projektliste Fredeliggør og forskøn bymidten • Gøre noget ved møllen! Renover eller vælt, så dens gode placering kan udny es op malt. • Bypark - udvide bymidten op på møllegrunden. • Fly e parkeringsplads og benzintank om bag Brugsen, så pladsen foran kan udny es l byrum. • Samle bytorv med vejbelægning. • Udny e niveauerne i området l et spændende bytorv med ak vitetsmuligheder og vandmiljø. • Ishus med gammeldags isvafler. • Tænk området sammen i en helhedsplan. • Lav en park ved mølleområdet - udnyt beliggenheden op ad Forsamlingshuset.

MulƟhus / Værested • Mul hus for hele byen - unge og gamle. • Kra center. • Tilbud l unge mennesker, der ikke går l idræt og spejder - samlingspunkt, der er ua ængigt af åbnings der. • Værested og værksteder, der appellerer l det musiske og krea ve og giver mulighed for at kunne gøre det, man ikke må andre steder - parkour, skateboard. • “Under bøgen”: Udny e møllegrunden, her er god plads l det hele. • Fly e børnehaven hen l skolen i Øster Starup og bruge børnehave-bygningen som mul hus for hele byen. • Cafémiljø ved mul hus/forsamlingshus. • Inddrage Brugsen. • Bygget sammen med forsamlingshuset. Forbedre rekreaƟve muligheder - sƟer der binder sammen • Forbinde byens ak viteter med s er. • Bruge naturen l at færdes fra sted l sted. • Etablere gode legepladser i alle kvarterer. • Brochure over alle s er og hvem der kan bruge dem. • Gøre s erne langs åen lgængelige for alle vha. vedligehold og udformning. • Lave små oaser mellem bycentrene, med madpakkesteder og infotavler.

AkƟv bypark • Lave et rekrea vt område bag møllen med naturlegeplads, shelter mm. - for alle aldre. • Lav et virkelig godt rekrea vt mul funk onelt område. • Udny e området mellem Majsvænget og Silkevænget. • Ak viteter: legeplads, petanque, krolf, frilu sbad, kælkebakke (med lys), borde-bænke, amfi-scene, overdækkede grillpladser, bålplads, skateboard. • Naturlegeplads, naturfitness, amfiscene, drive-in, bio? Formidling • Reklamér for mulighederne i byens grønne rum og s er. • Ops lle infotavler på interessante steder, der skal formidle fortællinger og byens historie - skal også kunne aflæses med smart-phones. Tid Ɵl Ågård-Gravens - Hovedgaden gennem byen • Forbedre skolevejen for børn fra den nordlige del af Gravens - langs Ådalsvej. • Etabler fartdæmpning. Giv folk d l at nyde den by, de kører igennem, ved at fartdæmpe på anden måde end med chikaner, som er grimme og uhensigtsmæssige. • Etabler forhøjet belægning l fartdæmpning på fire udvalgte steder i byen, hvor der skal være opmærksomhed. Små bløde bump, der ikke generer, men sænker farten. • 40 km i men. • Gøre vejen smuk ved at plante vejtræer i den ene side af vejen gennem Gl. Gravens og på de steder, hvor der er åbne arealer. • Etablere cykels , eller kombineret cykel- og gangs . Landsbyvicevært / koordinator • Ungdomskoordinator der kan bruges i Mul huset. • Landsbyvicevært.

Landsbyprogram

borgernes

marts 2012

• Fjern lejligheden, der hører l Brugsen, og udnyt græsplænen l bymidten. • Omlæg Majsvænget, så pladsen foran Brugsen kan udny es op malt. • Binde udvalgte områder i byen sammen med genkendelige elementer, f.eks. belægning eller skulpturer.

Ågård-Gravens side 13


Baggrund Registrering og analyse af Ågård Gravens

0

250

side 14

borgernes

Ågård-Gravens

500

1.000 Meter

registrering og analyse

oktober 2009


Gravens, Ågård og Øster Starup - INFO Indbyggertal 2008

Gravens Ågård by 1291 pers Øster Starup sogn 2058 pers

Afstande

Gravens Ågård - Vejle 18km Gravens Ågård - Kolding 13km

Offentlig service

Kirke, skole, hal og SFO i Øster Starup. Frimenighedskirke og e erskole i Ågård, plejecenter og børnehave i Ågård

Fællesforeninger

Lokalråd og antenneforening

Detailhandel

Dagligvarebu k, tanksta on og gårdbu k i Ågård. Pizzeria i Gravens. 2 kroer og 2 forsamlingshuse

N Kort og matrikelstyrelsen Skala: 1:25.000

registrering og analyse

borgernes

oktober 2009

Ågård-Gravens side 15


Ågård-Gravens består af tre landsbyer Ågård, Gravens og Øster Starup. Gravens er dligere sta onsby. Ågård er præget af det grundtvigianske miljø omkring frimenighedskirken. Og i Øster Starup ligger sognets folkekirke og centralskole. De er mere eller mindre smeltet sammen l én landsby. Den oprindelige bystruktur kan ses på nedenstående kort - Høje målebordsblade (opmålt 1862-1899) og Lave målebordsblade (opmålt 1928 - 1945).

I det følgende afsnit er Ågård-Gravens med omgivelser beskrevet under følgende temaer: • Iden tet - sted • Gaderum - bymidte • Erhverv - beboelse • Natur - sigtelinjer • Smukt - grimt • Udfordringer i Ågård-Gravens

Ågård frimenighedskirke

Øster Starup kirke

0

Høje målebordsblade (opmålt 1862 – 1899)

side 16

borgernes

Ågård-Gravens

registrering og analyse

250

500

1.000 Meter

0

250

500

Lave målebordsblade 1930 – 1940 (opmålt 1928 – 1945)

oktober 2009

1.000 Meter


IdenƟtet - sted

Tidl. jernbane tracé sƟ Ɵl Brakker og Borlev

Smuk allé Grønning

1. Gravens (Ɵdligere

4. Øster Starup

staƟonsby)

Skole Hal Kirke

Bramdrupvej

Ældreboliger Børnehave

3. Ågård

Brugs og benzintank

Plejecenter

kro

2. Ågård

Vester Nebel Å Ågård EŌerskole

Præstegård Slynget gadeforløb Frimenighedskirke

2. Ågård og Kirkebakken På bakken over Vester Nebel Å ligger Ågård Frimenighedskirke og Ågård E erskole. E erskolen har i sin d været en højskole, og på Kirkebakken var også en friskole. Området emmer af historie om det grundtvigianske miljø. Det har været en åndens højborg, et fristed og lærested for børn og unge. I dag ligger området lidt isoleret på bakken. En smuk s forbinder Kirkebakken med resten af landsbyen. 3. Ågård og Brugsforeningen Ågård har været præget af andelstanken, og brugsforening og andelsmejeri var nogle af byens grundsten. Brugsen er der endnu, og den udgør sammen med børnehaven en slags centrum i Ågård. Der er et nyt plejecenter og en del ældreboliger i området. 4. Øster Starup Kirke, skole og hal Folkekirken og centralskolen i Øster Starup er det tredje blad i trekløveret. Det ligger på en åben mark adskilt fra egentlig bymæssig sammenhæng. Øster Starup er forbundet med Ågård-Gravens via to veje, der føres under omfartsvejen fra 70’erne.

registrering og analyse

borgernes

oktober 2009

1. Gravens en Ɵdligere staƟonsby Helt op i 1930’erne var Gravens en lille sta onsby på banen mellem Kolding og Egtved med jernbane, kro og mejeri. De gamle huse ligger helt ud l Bramdrupvej som i en rig g bymæssig kontekst. Kroen ligger der stadig, men jernbanesporene er ernet, og området ligger som en grønning midt i byen. Det dligere jernbanetrace er kun synligt i vestlig retning, hvor traceét er lavet l en s mod Brakker og Borlev.

Ågård-Gravens side 17


Gadeforløb i Gravens

Gadeforløb i Ågård Å

Gadeforløb i Øster Starup

Trafikchikane på Bramdrupvej

side 18

borgernes

Ågård-Gravens

registrering og analyse

Øster Starup skole

oktober 2009


Gaderum - bymidte

Gravens centrum

Bro ved omfartsvej

pvej Bramdru

CykelsƟ Ɵl skole Bro ved omfartsvej

Skole og hal ligger i Øster Starup. Her er ikke noget egentligt byrum, men åbent Ɵl markerne på alle sider

Gravens-Ågård er en meget langstrakt by. Den strækker sig over et par kilometer langs Brandrupvej, og den har 3-4 forskellige centrum baseret på den oprindelige bystruktur. Der er forskellige trafikchikaner på Bramdrupvej. De enkelte centre konkurrerer med hinanden, og resultatet er, at der er ikke ét center, der opleves som værende det primære center. De historiske centre i hhv. Gravens og Ågård opleves som værende lidt uddøde på trods af den landlige idyl. Gravens har stadig præg som en sta onsby med kro, grønning hvor jernbanen engang løb samt smukke gamle huse helt ud l vejen. Ågård har et slyngede gadeforløb, smukke gamle bygninger, der ligger helt ud l vejen, og åen, der krydser vejen med kig ud i ådalen. Øster Starup landsby ligger et par kilometer mod øst, og midt i det hele er skole og Øster Starup kirke placeret. Skolen opleves som beliggende på en åben mark, uden et egentligt samlende byrum. Der er åbent kig l markerne l alle sider.

Ågård centrum med brugs og børnehave

kro

Vester Nebel Å Ågård centrum med kro og frimenighedskirke

Slynget gadeforløb med smukke huse

De nye centrer ved Brugsen og skolen virker ikke kra fulde nok l at være det samlende punkt for landsbyen, på trods af at det sikkert er her langt de fleste spontane møder foregår, og lokalt liv opstår. Området ved Brugsen og børnehaven er dog det sted, som folk peger på kan udvikles l et fælles mødested Ågård Gravens centrum. Lige nu er det dog nærmest kun et vejkryds, en parkeringsplads og en tanksta on.

registrering og analyse

borgernes

oktober 2009

Omfartsvej rute 441 ml. Bredsten og Kolding

Omfartsvejen fra 1970’erne deler landskabet mellem Ågård Gravens og Øster Starup herunder skole og kirke.

Ågård-Gravens side 19


Erhverv - beboelse Erhverv

Der ligger et erhvervsområde på nordsiden af Gravens, med tre større erhvervsbygninger. Der er ledige erhvervsgrunde. Området fremstår med meget synlige erhvervsbygninger på åben mark. Området mellem Gravens og Ågård er primært udbygget i 1970’erne, hvorved de to byer smeltede sammen. Ældreboligerne ved Brugsen er bygget e er 1990. Plejecentret er nyopført. Det gamle plejehjem er indre et l boliger.

Udbygning fra 1970’erne

Igangværende udstykning

Udbygning fra 1990’erne

Plejecenter fra 2009

Brugsen i Ågård

side 20

borgernes

Ågård-Gravens

registrering og analyse

oktober 2009


Natur - sigtelinjer Da Gravens Ågård er en langstrakt by, hvor der nogle steder kun er én række huse, er der mange steder god kontakt l den omkringliggende natur.

Fin gammel allé

Sportsplads Golĩane Legeplads

Skov

Starupvej

Bramdrupvej

GrussƟ bag om byen langs åen Børnehave

Kærvej

Natur og sƟ Gravens Ågård ligger på en skråning med åen på østsiden af byen og en skovklædt bakke på vestsiden. Der er fine kig l landskabet, primært mod vest hvor bebyggelsen er smallest, men også en del kig l åen der er allestedsnærværende. Vester Nebel Å krydser vej og landsby et par steder og løber langs den langstrakte by. Der er en fods langs åen fra Kærvej l Starupvej øst for landsbyen. Ådalen har et kæmpe poten ale l at blive en rekrea v lunge, et grøn kontekst landsbyen hele den orienterer sig imod. Der er fine kig l ådalen, når åen krydser vejen. Desuden mange fine kig l det åbne landskab fra Bramdrupvej. Der er en smuk s fra Ågård l Kirkebakken. Og en smuk gammel allé i Gravens. Der er legepladser ved børnehaven i Ågård og skolen i Øster Starup.

rekrea vt område skov

Vester Nebel Å

sigtelinjer / udsigt Fin sƟ Ɵl kirkebakken

åløb allé S fra Ågård l Kirkebakken

registrering og analyse

borgernes

oktober 2009

Ågård-Gravens side 21


Smuk s langs Vester Nebel ådal

Ågård forsamlingshus

Smuk bygning i Ågård

Smuk allé i Gravens

side 22

borgernes

Ågård-Gravens

registrering og analyse

oktober 2009


Smukt - grimt Der er mange smukke steder i Ågård-Gravens. Ådalen, Kirkebakken og de gamle bycentre for at nævne nogle. Der er også steder der trænger l en kærlig hånd, og som er direkte grimme. Særligt erhvervsområdet nord for Gravens og erhverv langs hovedgaden, kan hur gt erne det smukke skær over landsbyidyllen. Hovedgaden er så vig gt et byrum for oplevelsen af Ågård-Gravens, at det er altafgørende, at alle huse er smukt renoverede og at der ikke er grimme ple er. De grimme ple er repræsenterer derfor en generel lkendegivelse af at der er steder hvor det kunne blive smukkere, uden at nævne specifikke steder. smukt grimt

Udfordringer i Ågård-Gravens Den store udfordring i Ågård-Gravens og Øster Starup er at skabe et sammenhængende landsbysamfund, uden at det enkelte mister sin egen iden tet. De e kan gøres ved at bearbejde flere punkter i området, eller med et stort fælles projekt, der har energien l at samle alle. De forskellige bycentre trænger l en kærlig hånd for at forstærke landsbyiden teten, det idylliske, det smukke. Steder der skaber rum for mennesker - frem for biler- og skaber rum for små lfældige møder mellem mennesker. Kontakten og adgangen l Vester Nebel Å er noget helt særligt. De e kan styrkes yderligere ved etableringen af rekrea ve arealer og gode oplyste s er langs åen. De e har poten ale l at blive et stort plus for Ågård-Gravens.

registrering og analyse

borgernes

oktober 2009

Ågård-Gravens side 23


side 24

borgernes

Ă…gĂĽrd-Gravens

Landsbyprogram

marts 2012

Landsbyprogram Aagaard-Graves  

Landsbyprogram Aagaard-Graves - offentlig høring