Page 1

VEJLE Kommunes strategier 2012 - 2013

Oversigt over alt det, kommunen vil - samlet pĂĽ ĂŠt sted...

1


fORORD

Vejle Kommunes Strategier 2012 - 2013 giver et samlet overblik over visioner og indsatser for alle kommunens fagområder. Kommunestrategien samler underudvalgenes politikker og er en overbygning på budgetlægningen. Vejle Kommunes strategier 2012 - 2013 justeres hvert andet år og koordineres med budgetlægningsprocessen sådan, at de aktuelle politikker indarbejdes. Her udgør fagudvalgshøringen en central del af processen, hvilket giver den nødvendige politiske forankring og opdatering. På denne måde fastholdes den politiske og administrative koordinering, og de langsigtede mål for kommunens udvikling sikres. Vejle Kommunes strategier 2012 - 2013 er et vigtigt og dynamisk arbejdsredskab for kommunens udvikling. Det understreges, at der først tages stilling til de enkelte projekter, når disse forelægges Byrådet.

2

Vejle Kommunes strategier 2012 - 2013 er tredje generation af Vejle Kommunes samlede strategi for de kommende års udvikling. Første generation blev udviklet i kommunens første leveår efter kommunesammenlægningen, hvor de nye udvalg og forvaltninger skulle udvikle deres politikker for den nye kommune. I en dynamisk kommune som Vejle sker der hele tiden udvikling og forandringer i politikkerne og i organisationen. Hver justering samler op på disse forandringer og giver et ajourført billede af alt det, kommunen vil arbejde med. Vejle Kommunes strategier 2012 - 2013 tager afsæt i visionen ”Viden, vækst og velfærd”, som blev vedtaget af Sammenlægningsudvalget på det første ordinære møde den 11. januar 2006. Den gælder stadig som overordnet vision for Vejle Kommune og som et fælles pejlemærke for politikere, borgere og erhvervsliv.

Vejle Kommunes strategier 2012 - 2013 er som nævnt en bred udviklingsstrategi, hvor alle fagområder er repræsenteret. Selv om indsatsområderne i store træk følger de enkelte udvalg, er der en vis form for tværfaglighed. Der er således temaer, der indeholder elementer fra flere fagområder.

Læsevejledning Det enkelte afsnit er bygget op med en vision samt en række fokusområder for det emne, afsnittet handler om. Under hvert fokusområde er beskrevet en række indsatser, som vi i 2012 - 2013 vil arbejde for at realisere.

Udgivet af Vejle Kommune Fotos: Vejle Kommune Allan Simonsen (s. 7 foto 2, s. 32 foto 4) Ole Hein Pedersen (s. 2 foto 3) Mads Fjeldsø Christensen (s. 16 foto 3, s. 17 foto 4)


indhold

02 FORORD 04 VEJLE VINDER - VI GÅR NYE VEJE 05 VIDEN, VÆKST OG VELFÆRD 06 VEJLE BY SOM ATTRAKTION 08 CENTERBYER OG LEVENDE LOKALSAMFUND 11 MIDTPUNKT FOR ERHVERVSLIV, INNOVATION OG UDDANNELSE 14 ATTRAKTIV BOSÆTNINGSKOMMUNE 16 NATURSKØNNE VEJLE 18 BÆREDYGTIG UDVIKLING 20 KULTUR OG OPLEVELSER 22 VÆKST OG FÆLLESSKAB I BØRN OG UNGES LIV 24 TILBUD TIL VOKSNE - PLADS TIL ALLE 26 FRIHED OG TRYHED SOM SENIORBORGER 27 SUNDE BORGERE I EN SUND KOUMMUNE 28 JOB ER VÆKST FOR ALLE 30 VI GÅR NYE VEJE

3


VEJLE VINDER - VI GÅR NYE VEJE

Vi har det hele og har plads til alle Vejle Kommune er en visionsstyret, stærk og dynamisk kommune, der er med til at sætte dagsordenen for udviklingen langt ud over det østjyske område. Vi er en central del af Den østjyske Byregion, der strækker sig fra Randers til Trekantområdet. Vi er landets 6. største kommune, og vi er en stor del af Trekantområdet. En fundamental kvalitet i Vejle Kommune er de fantastisk skønne landskaber og naturområder, der gør kommunen særdeles attraktiv for bosætning. Vejle skal være en magnet Vejle Kommune har i mange år arbejdet innovativt for at være et dynamisk vækst- og kraftcenter blandt andet gennem en rummelig og udviklingsorienteret planlægning. Det gør vi for at skabe en attraktiv kommune og attraktive byer for borgerne, erhvervslivet og besøgende og for at tiltrække flere tilflyttere, turister og nye investeringer. Vejle Kommune skal være en af landets mest attraktive kommuner med byer præget

4

af åbenhed, tolerance og iderigdom. Vi vil tiltrække flere ressourcestærke borgere og udviklingsorienterede virksomheder, som kan være med til at styrke kommunens udvikling og vækst. Vi vil understøtte produktionsvirksomhederne, der udgør rygraden i erhvervslivet, herunder de virksomheder, som kombinerer faglighed med noget nyt f.eks. klimahensyn, innovation og design. Engagerede borgere, virksomheder og organisationer m.m. er afgørende for kommunens succes. Kommunen skal skille sig ud fra mængden med en markant profil Vi skal udbygge med helt unikke bosætningsmuligheder i byerne og på landet med naturherligheder. Byerne, landsbyerne og landområderne udgør samlet et meget attraktivt lokalsamfund. Vi skal styrke vores centrale placering med flere gode arbejdspladser, og vi skal udvikle Vejles ”storbyimage” som den lille storby med et levende og kreativt miljø. Vejle er som den store by kommunens administrative, service- og handelsmæssige, kultu-

relle og uddannelsesmæssige centrum. Vejle er både kommunens og regionens dynamo for vækst. Her er særlig fart på byudviklingen, som udnytter områdets særlige potentialer på nytænkende måde. Vi går nye veje Kommunen arbejder målrettet for kvalitet, udvikling og fornyelse. Udviklingen kommer ikke af sig selv. Det gør vi for at skabe værdistigninger og merværdi, ikke alene økonomisk, men også socialt og mentalt. Vejle vil udfordre sig selv på at møde globaliseringen og fremtidens udfordringer bedre end andre – det kræver mod og fokusering. Vi vil udfordre lovgivningen gennem frikommuneprojektet. Vi skaber og støtter udviklingsinitiativer og investeringslyst hos borgerne og i kultur- og erhvervslivet. Vi støtter de kreative, de innovative og ildsjælene. Der skal være én indgang for borgerne og erhvervslivet til kommunen. Vi er villige til at lave forsøg, eksperimentere og tage chancer.

Vi er tolerante, tænker globalt og skaber rum for mangfoldighed. Vi udvikler byerne med forskønnelse af bymiljøerne, spændende og eksperimenterende arkitektur og integreret kunst i byrummet. Vi udvikler flere boligområder med unik placering, attraktive boliger af alle typer, forbedret infrastruktur og tilgængelighed. Vi skaber gode rammer for detailhandel og erhverv. Vi udvikler skolen i bevægelse, indsatser på uddannelsesområdet, nærdemokrati, borgerinddragelse og meget mere. Vejle vinder Vejle Kommune kan ikke realisere alle målene i dette hæfte alene. Kun gennem samarbejde med andre ambitiøse byer, kommuner, virksomheder, organisationer, institutioner og borgere kan det lykkes. Vejle Kommune vil opsøge dette samarbejde og skabe succeser – det kræver hårdt og målrettet arbejde og strategiske investeringer.


Viden, vækst og velfærd

Sammenlægningsudvalget vedtog den 11. januar 2006 visionen Viden, Vækst og Velfærd.

I fællesskab skaber vi en ny stærk Vejle Kommune med en position blandt de mest attraktive i Danmark. Vi giver mennesker og virksomheder muligheder for at udvikle sig

Vejle skaber de bedste betingelser for udvikling af virksomheder og medarbejdere. Vi fremmer landets bedste miljø for viden, innovation og iværksættere. Det gør vi i et tæt samarbejde mellem det private erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og det offentlige. Vi øger fokus på de unge. Vi øger uddannelsesmulighederne og udvikler de tilhørende miljøer. Det gør kommunen endnu mere attraktiv.

Vi har sunde borgere i en sund kommune Kommune, virksomheder og borgere forebygger i fællesskab ulykker, arbejdsskader, sygdom og social mistrivsel. Vejle går foran, når det gælder borgernes trivsel og sundhed. Derfor præger forebyggelse hele den kommunale indsats ud fra filosofien om, at der er sund fornuft og god økonomi i forebyggelse.

Vi binder attraktioner, natur, miljø og kultur sammen i nye oplevelser

Vejle er et af de markante turistområder i Danmark. Vi har store attraktioner og nationale klenodier, et aktivt kulturliv og en fantastisk natur som grundlag for turismen. Vi værner om miljøet, og naturbenyttelse og beskyttelse går hånd i hånd. Og vi markedsfører dem! Vi har mulighederne og viljen til at skabe en række spændende kulturoplevelser og muligheder, som er til glæde for borgerne og tiltrækker turister og tilflyttere.

Vi vil ligeværdighed mellem land og by

Vejle er kommunens hovedby og en vækstdynamo. En styrkelse af Vejle skal styrke centerbyerne Børkop, Egtved, Give og Jelling. De er attraktive bo- og handelsbyer med en række servicefunktioner, har et bredt spekter af arbejdspladser og udvikles i respekt for naturværdierne. Landsbyer og landdistrikter styrkes og udvikles. Vi har hurtige og gode transportforbindelser i kommunen.

Vi udvikler nærdemokratiet

Engagerede borgere er afgørende for succes. Åbenhed, dialog og ligeværdighed er vigtige værdier for os. Sammen med borgere, brugerbestyrelser og råd udvikler og afprøver vi nye kreative former for dialog, samspil og lokal medindflydelse.

Vi går nye veje

Vejle opleves som en meget professionel og veldrevet kommune, hvor borgerne får den bedste service af høj faglig kvalitet. Kommunen har en høj social profil og tager det sociale medansvar alvorligt. Medarbejdere med viden, kompetencer og ansvar er en investering i udvikling og attraktivitet. Vi går forrest, sætter dagsordenen og præger udviklingen regionalt og på landsplan.

5


VEJLE BY SOM ATTRAKTION

Fokusområde 1.1

Vejle by som attraktion og dynamo for udvikling

Vejle er centrum og drivkraft for vækst og udvikling inden for mange områder på én gang – lokalt, regionalt og nationalt. Vejle by er blandt andet regionshovedstad i Region Syddanmark, og vi tænker byen i global sammenhæng som en vigtig del af både Trekantområdet, Den østjyske Storbyregion og som et hjørne i trianglen med Århus og København. Vejle by skal derfor være gearet til at modsvare og handle på både nationale og internationale trends og udfordringer. Nye attraktioner skal udvikles løbende. Byen skal udvikle og integrere flere kultur-, sundhedsog fritidstilbud til at blive en stærkere del af byens profil og attraktion. Vejle by skal være en attraktion i sig selv, en dynamisk, koncentreret og mangfoldig by med spændende og eksperimenterende arkitektur og bymiljøer samt med puls og oplevelser, der inspirerer og udfordrer byens og kommunens borgere, de erhvervsdrivende, pendlerne, de studerende, tilflytterne og turisterne. Vejle by skal være en magnet for bosætning og samlingssted for erhvervslivet, kultur- og fritidslivet samt erhvervs- og ferieturister. En attraktiv by, der lever dag og nat, året rundt.

6

Der skal skabes mere liv og flere oplevelser døgnet og året rundt ved at forbedre det samlede bymiljø, byens attraktioner og udbuddet af attraktive arbejdspladser. Det skal ske gennem en kombination af attraktive grønne byrum og en tæt, kompakt by fyldt med spændende oplevelser, moderne byfunktioner, attraktive boliger, flot arkitektur, vandmiljøer, smukke gader og pladser med integreret kunst, et alsidigt kultur- og fritidsliv samt et stærkt handelsmiljø.

Særlige indsatser

• Visionerne for Vejles udvikling konkretiseres løbende gennem unikke byrum og inspirerende byggeri, hvor der bruges spændende og internationalt anerkendte arkitekter og kunstnere og visionære bygherrer. Et eksempel er det kommende Kirk Kapital hoveddomicil af Olafur Eliasson på havnen. På den måde fornyes Vejle med grænsebrydende og udfordrende arkitektur på internationalt niveau. • Vi vil arbejde med de grønne og blå strøg gennem byen - f.eks. fortsætte med åbningen af Mølleåen som en grøn biotop gennem byen, udvikle Dæmningen til et

parallelt strøg med særlig vægt på et grønt miljø, binde Spinderihallerne sammen med Byparken og arbejde for at omdanne UnoXgrunden på Dæmningen til et nyt område med f.eks. boliger og erhverv, for at vi på sigt kan åbne Mølleåen fra Vissingsgade til Kirkegade. Vi vil gøre byen mere grøn og miljømæssigt bæredygtig. Der skal skabes bedre sammenhæng mellem Vejle by og de omkringliggende naturområder ved at gøre fjorden og åerne mere synlige i byen. Der skal skabes et spændende og smukt sammenhængende gade- og stiforløb med torve og pladser som åndehuller for aktiviteter og oplevelser. Vi fortsætter renoveringen af sidegaderne til gågaderne og torve og pladser; Rådhustorvet, Kirketorvet samt ny plads ved Banegården. Vi vil arbejde for at tiltrække og udvikle flere attraktive arbejdspladser i midtbyen for at Vejle har et boligudbud, der også opfylder de kræsne og ressourcestærke borgeres ønsker, og for at vi har en by med liv og indhold, der kan matche udbuddet fra universitetsbyerne.


VEJLE BY SOM ATTRAKTION

Fokusområde 1.2

Fokusområde 1.3

Et stærkt handelscenter

Kultur- og turistby med mangeartede byoplevelser

Vejle bys position som regionens største og mest attraktive center for detailhandel fastholdes ved at videreudvikle et stærkt, attraktivt og koncentreret handelscenter omkring gågaderne med spændende handelsoplevelser og god tilgængelighed. Handelscenteret skal præges både af butikker med det store og brede sortiment, men absolut også af de smalle, unikke og ”skæve” butikker, herunder tema- og specialbutikker.

Særlige indsatser

• Handelsgaderne og butikkerne skal gøres endnu smukkere og skal udvikle deres særlige karakter og stemning. • Handelscenteret skal fremtræde med en stærk storbyprofil, hvor butikkerne, gågaderne, pladser og torve, cafeer og restauranter understøtter hinanden og give den blanding af oplevelser, som det forventes af en større by. • I handelscenteret skal skabes mulighed for at etablere flere cafeer, restauranter og andre muligheder for ophold og aktiviteter. • Vi vil deltage aktivt i at udvikle handels-

miljøet i samarbejde med de private butiksejere, City Vejle m.fl., så der skabes nye fælles initiativer med byens kulturog fritidsinstitutioner og andre relevante partnere som f.eks. hotel- og restaurationsbranchen og andre turismevirksomheder. Vi vil udvikle DSB- og posthusgrunden ved Gammelhavn til et butiks- og oplevelsescenter med erhverv og boliger, så det bliver en attraktiv del af handels- og bymiljøet omkring Søndertorv. Vejles handelscenter skal være nemt og trygt at komme til, fra og omkring via gågader, sammenhængende stier og cykelstier. I forbindelse med renovering af handelsgader, torve og pladser i byen vil vi indarbejde hensyn til øget fremkommelighed for handicappede og ældre. Vi vil iværksætte en overordnet markedsføring af Vejle som en stærk handelsby med henblik på at få flere kunder og besøgende til byen. Vi vil etablere flere parkeringshuse i Vejle midtby og udbygge det elektroniske parkeringshenvisningssystem.

Vejle by skal være et kraftcenter for kreativitet og kulturel mangfoldighed med et levende og broget kultur- og kunstnermiljø. Vejle by skal udvikles som en attraktion i sig selv med nye spændende byoplevelser og med tidssvarende allround-servicetilbud som en moderne turistby for både erhvervs- og ferieturister.

Særlige indsatser

• Der skal udvikles flere oplevelses- og aktivitetstilbud på nationalt niveau. Spinderihallerne, Økolariet, Vejle Kunstmuseum og de andre oplevelses- og kulturhuse udgør tilsammen et varieret og attraktivt tilbud til borgerne og de mange danske og internationale gæster. • Byens pladser og torve danner rammer for arrangerede og spontane fritidsaktiviteter og kulturelle udfoldelser. • Kultur- og fritidsanlæg i Vejle by sikres en markant synlig fremtræden i bybilledet, f.eks. grafiktårn, udsigtstårn og nyt bibliotek. • Vi vil styrke arbejdet med at udbygge midt-

byens hotelkapacitet og sikre fremkommeligheden til og fra Vejle. Vi vil arbejde aktivt med at udvikle Mikropolzonen til et sammenhængende bymæssigt og grønt rum langs Sønderå på hele strækningen fra Vejle Ådal til fjorden med en mangfoldighed af byfunktioner og aktivitetsmuligheder, bl.a. med pladser og anlæg for aktiviteter og oplevelser, der knytter sig til åen og byen. Vi vil udvikle DGI-huset Vejle og det omkringliggende område til idræts-, kulturog sundhedsområde i et privat/kommunalt samarbejde med en multihal og center for sport, kultur, konferencer, messer og hotel. Vi vil udvikle området omkring Boulevarden til et samlet område for uddannelsesinstitutioner, et campus for studerende, nye boligtyper samt et unikt bykvarter mellem Byparken og Boulevarden med særligt fokus på kvaliteten af bymiljøet. Vi vil udvikle Deponiområdet til en ny bæredygtig og klimatilpasset bydel.

7


CENTERBYER OG levende lokalsamfund

Fokusområde 2.1

Centerbyerne skal være lokalområdernes stærke knudepunkt

Vejles byer, bydele og lokalsamfund skal være attraktive og udviklende rammer for borgernes dagligliv. Vi skal udvikle levende byer og lokalsamfund præget af åbenhed, forskellighed og iderigdom men også tryghed og sikkerhed for at styrke Vejle som fremtidens bosætningskommune. Der skal bygges boliger og byområder, der møder fremtidens behov for variation og individualitet og sætter dagsordenen på den boligpolitiske scene. Byudviklingen skal være bæredygtig og tage hensyn til klimaet. Centerbyerne Børkop, Egtved, Jelling og Give skal udvikle hver deres særlige og unikke potentiale for at bidrage til kommunens og regionens vækst og dynamik. Byernes udvikling og tilbud skal ske i sammenhæng med deres opland. De skal være ramme for nye attraktive, markante og vidtrækkende projekter og initiativer, så hver by er et spændende sted at bo og leve, at drive erhverv i og at besøge. Lokalsamfundene i landdistrikterne er et andet aktiv, som skal styrkes og udvikles. Lokalsamfundene rummer mange ressourcer og muligheder, som gennem nærdemokrati og lokalt engagement kan omsætte drømmen om en fælles fremtid til handlinger, og på den måde sikre en bæredygtig udvikling i landdistrikterne. Områdernes indretning, faciliteter og aktiviteter skal bidrage til lokale fællesskaber, engagement og selvforvaltning. Uden for bysamfundene skal der være plads til driftige åbne lokalsamfund med muligheder for både den lille selvstændige iværksætter og pendleren. 8

For at understøtte centerbyernes udvikling som lokale knudepunkter for udvikling, er der en række handlinger, som er fælles for centerbyerne. Det er vigtigt, at centerbyerne videreudvikler hver deres potentialer som stærke lokale centerbyer i samspil og i netværk.

Særlige indsatser

• Centerbyerne skal hver især styrkes og videreudvikles som attraktive bosætningsbyer, der danner udviklende rammer for borgernes dagligliv. Her skal være mulighed for udfoldelse af sociale netværk, nærhed til privat og offentlig service, rekreative udfoldelsesmuligheder og kulturtilbud samt et godt bymiljø tilpasset bystrukturen. • Der skabes mulighed for at bygge nye attraktive boligområder med spændende boformer. Det omfatter både eksklusive og dyre boliger og eksperimenterende og billige boliger for at styrke befolkningstallet og sikre varieret liv i centerbyerne. • Det grønne islæt styrkes med friluftsmuligheder og rekreative stiforbindelser omkring centerbyerne.

• Vi vil samarbejde med de forskellige udviklingsfora og handelsstandsforeninger i centerbyerne om at udvikle og forbedre det samlede handelsmiljø, herunder høj kvalitet i byinventar, butikkernes gadeudstyr, særlige events etc. • Det lokalorienterede erhvervsliv i centerbyerne understøttes inden for eksisterende rammer. • Centerbyerne skal være ramme for tværgående eksperimenter og forsøg, så der hele tiden udvikles ny viden og erfaring med alternative måder at løse nye opgaver på både af fysisk karakter, socialt, kulturelt og økonomisk. • Vi vil prioritere udvikling af de bynære landskaber omkring Vejle og centerbyerne højt og indrette vore bynære landskaber, så de rummer sammenhængende naturområder og landskabskiler for oplevelser og friluftsliv i hverdagen. • Bæredygtig byudvikling fremmes f.eks. ved at etablere nye tætte byer eller bydele tæt ved stationer og busterminaler.


CENTERBYER OG levende lokalsamfund

Fokusområde 2.2

Fokusområde 2.3

Fokusområde 2.4

Fokusområde 2.5

Børkop

Egtved

Give

Jelling

Børkop er gennem de sidste år blevet udbygget meget som bosætningsby og er dermed befolkningsmæssigt vokset til at være Vejles største centerby. Børkop - Brejning har en unik placering i Trekantområdet mellem Vejle og Fredericia, tæt på fjorden og med let adgang til motorvej og tog. Det skal styrkes.

Egtved er en attraktiv bosætningsby tæt på enestående landskaber i f.eks. Egtved Ådal. Der er kort transporttid til Vejle og Kolding. Byen har en del detailhandel - især omkring Aftensang.

Give er den anden største af centerbyerne, og byen har mange arbejdspladser og butikker. Byen har et stærkt erhvervsliv med mange forskellige private og offentlige arbejdspladser. Med åbning af den nye motorvej VejleHerning har Give en optimal mulighed for fortsat udvikling af bosætning, erhverv og handel.

Jelling er kendt for Jellingmonumenterne og seminariet. Jelling er på Danmarkskortet med mere end 100.000 gæster om året på højene og 25.000 gæster på Jelling-festivalen. I de senere år har Jelling udviklet sig til at være en forstad til Vejle, hvor en stor del af Jellings befolkning arbejder og køber ind. Jelling skal udvikles med gode rammer for nutid, fortid og fremtid.

Særlige indsatser

• Vi vil videreudvikle Børkop og Brejning og de omkringliggende bysamfund til attraktive bosætningsområder ud fra bæredygtige mål og tæt kontakt med landskabet. • Nye spændende bomuligheder udvikles ved fortætning i byområdet. • Vi vil udvikle Børkop og Brejnings samspil og sammenhæng med Vejle by med henblik på at skabe et unikt bylandskab med store rekreative elementer integreret ved vandet og i landskabet. • Vi vil arbejde for at realisere Børkop midtbyplan, så midtbyen fremstår stærkere og mere synligt. • Vi vil gerne skabe en god badestrand ved Brejning.

Særlige indsatser

• Vi vil styrke kulturlivet i Egtved bl.a. ved at skabe et stærkt kulturområde omkring Roberthus, skolen og hallen, ved at styrke det eksisterende idrætsliv og ved at skabe nye attraktioner, som kobler sig på de allerede eksisterende attraktioner. • Der skabes bedre forbindelser mellem detailhandelsområdet ved Aftensang og den gamle bymidte, og der skabes mulighed for attraktive byboliger og serviceerhverv i den gamle bymidte. • Aftensang skal styrkes som handelsgade. F.eks. ved at binde området sammen med en ny ”promenade” langs butikkerne, et nyt torv, åbne butikkernes facader op og give mulighed for flere butikker for at fortætte, skabe intensitet og bymæssig oplevelse. • Vi vil arbejde for at skabe bedre sammenhæng til Egtveds omgivende landskab og natur.

Særlige indsatser

• Vi vil arbejde på at skabe en arkitektonisk smukkere bymidte i Give med sammenhæng i bygninger, gader, pladser og grønne områder. • Midtbyplanen for Give færdiggøres – herunder støttes udvikling af et kulturhus. • Vi vil styrke Give som grundlag for at skabe et endnu stærkere, mere attraktivt og helstøbt bysamfund med bedre og flottere rammer for detailhandel, lokal service og offentlige og private kulturtilbud i bymidten. • Der åbnes for nye bosætningsmuligheder både i centrum via byomdannelse og i boligområder mod syd. • Gives nye erhvervsområde udvikles med et grønt og harmonisk udtryk efter helhedsplanens rammer (Give Øst).

Særlige indsatser

• De turistmæssige potentialer i udpegningen som UNESCO Verdensarv udnyttes. • Vi vil udvikle et oplevelsescenter, der kan skabe ny formidling af verdensarven, tiltrække turister og skabe arbejdspladser. • Vi færdiggør helhedsplanen for Jelling bymidte og monumentområdet - herunder en by- og trafikplan. • Vi vil arbejde på at skabe en arkitektonisk smuk og sammenhængende midtby med et attraktivt bycenter og spændende byboliger, erhverv og byliv udviklet i respekt for og samspil med monumentområdet. • Vi støtter en samlet detailhandel i midtbyen og sikrer en god infrastruktur og p-pladser. • Vi vil støtte, at University College Lillebælt (UCL) løbende udvikler uddannelsestilbud.

9


CENTERBYER OG levende lokalsamfund

Fokusområde 2.6

Fokusområde 2.7

Fokusområde 2.8

Fokusområde 2.9

Bæredygtig udvikling i landdistrikterne

Levende og attraktive lokalsamfund i hele kommunen

Nærdemokrati og lokalt engagement

Kollektiv trafikbetjening og forbedret trafikmiljø

I landdistrikterne arbejder vi for at understøtte, at det gode naboskab og sprudlende foreningsliv bæres frem af nærvær, fællesskab og stolthed over ens lokalområde.

De lokale netværk skaber drømme for fælles fremtid og omsætter dem til handlinger i samarbejde med kommunen.

Nærdemokrati og ansvar hører sammen. I en kommune med et velfungerende nærdemokrati vil borgerne også engagere sig i lokalsamfundet og tage lokalt ansvar.

Særlige indsatser

• Vi udvikler nye initiativer, der skaber lokal udvikling og lokalt fællesskab på tværs af foreninger, og nye aktiviteter på tværs af lokalsamfund eller by og land. • Vi støtter lokale og tværgående netværk og samarbejde om markedsføring samt vidensopbygning. • Vi samarbejder med landbrug og virksomheder om at udvikle eksisterende og fremme nye erhverv, der skaber lokale specialiteter og oplevelser.

Vi vil arbejde for, at den kollektive trafik er et brugbart alternativ til bilerne i de byer/områder, hvor der er et rimeligt kundegrundlag. Vi vil sætte fokus på sammenhæng mellem Vejle, centerbyerne og de større byer i nabokommunerne.

• Vi vil bakke op om borgere, netværk og lodsejeres initiativer til vandre- og cykelruter, rekreative arealer, lejrpladser og meget andet. • Vi støtter erfaringsudveksling og vidensopbygning om landsbyudvikling lokalt, nationalt og internationalt. • Vi arbejder med planlægning, forskønnelse, bevaring og udvikling af byområder og bygninger i landsbyerne.

10

Særlige indsatser

Særlige indsatser

• Vi støtter organisering af lokalt netværk i hvert lokalsamfund. • Vi inddrager de lokale netværk i forhold , der er af væsentlig betydning for lokalområdets udvikling. • Vi understøtter, at borgerne engagerer sig og bidrager med tid, økonomi eller på anden vis i lokale projekter. • Kommunen og de lokale netværk samarbejder med lokale foreninger, institutioner og individer for at samle kræfterne og få mest muligt ud af områdets ressourcer.

Særlige indsatser

• Den kollektive trafik skal understøtte pendlingsmønstrene, og vi vil sikre bedst mulige rejseforhold på udvalgte ruter for pendlere, der anvender den kollektive trafik, idet der lægges vægt på at minimere rejsetider. • Vi vil fortsat optimere forbindelserne efter en overordnet vej- og stiplan og lave forbedringer efter prioriterede lister og indenfor de økonomiske rammer. Nye forbindelser etableres for at sikre et sammenhængende sti- og vejnet til fornuftig afvikling af trafikken. • Vi vil arbejde for, at den kollektive trafik udføres og prioriteres efter de bedst mulige miljømæssige og økonomisk forsvarlige metoder for at betjene byer/områder med et rimeligt kundegrundlag. • Bybusnettet i Vejle optimeres i forhold til nye byudviklings- og erhvervsområder og med mulighed for omlægning af ruter og/eller ved at forbedre eksisterende veje for øget fremkommelighed for busser.


midtpunkt for erhvervsliv, innovation og uddannelse

Erhvervspolitikkens 5 hovedpunkter

Vejle vil vækst. Kommunens placering giver os gode muligheder for at være med på vækst- og udviklingsvognen. Virksomheder med arbejdspladser inden for de kreative og videnstunge erhverv tiltrækker en veluddannet arbejdsstyrke, men virksomhederne søger også hen, hvor den veluddannede arbejdsstyrke gerne vil bo. Både etableringen af Siemens Wind Power med 650 vidensarbejdspladser i Vejle midtby og opførelsen af Green Tech House i Lysholtparken er udtryk for, at kommunen kan tiltrække vidensarbejdspladser. I 2020 vil Vejle være den foretrukne bosætningskommune for vidensarbejdere. Det kræver blandt andet, at vi kan fortsætte den positive udvikling med at tiltrække kreative og videnstunge virksomheder. Vores 2020 mål er: • 10.000 flere indbyggere • 5.000 flere jobs • 2.000 flere studerende • 500 flere iværksættere Erhvervspolitikken skal nytænkes, og vi vil sætte ambitiøse mål for en helhedsorienteret indsats, som indtænker alle væsentlige områder, der har betydning for den lokale vækst og erhvervsudvikling.

Et væsentlig drivkraft for væksten og målene i 2020 bliver vidensbaseret service og industri. Men set i et helhedsperspektiv er det afgørende, at mange områder og gode kræfter spiller sammen. Det afspejles i erhvervspolitikkens hovedpunkter: Vidensbaseret service og industri: • Offentlig-privat samarbejde om udvikling. • Eksperimentarium for miljøteknologi og grøn energi. • Skabe grobund for nye erhverv vi ikke kender i dag. • Udvikling af det professionelle værtskab for oplevelser og erhvervsturisme. • Infrastruktur der styrker Vejles placering i det østjyske. • National og international profilering af Vejle.

Innovation fra folkeskole til egen virksomhed: • Entreprenørskab gennem viden, læring og innovation. • Flere højtuddannede i det private erhvervsliv. • Kreative miljøer som ramme for innovation og talentudvikling. • Flerstrenget iværksætterindsats. • Samarbejde mellem kreative byer om iværksættermiljøer. Viden i praksis: • Uddannelse til alle. • Udvikling af attraktive studiemiljøer. • Vidensbroer mellem forskning, uddannelse og virksomheder – anvendt viden. • Uddannelsesinstitutioner som partnere for innovation, talent- og virksomhedsudvikling. • Nye uddannelser inden for miljø, innovation og turisme. • Udvikling af international profil for uddannelserne i Vejle.

11


midtpunkt for erhvervsliv, innovation og uddannelse

Mærk din by: • Byudvikling - identitet og profil for vores byer. • Udbygge netværkssamarbejde med investorer og konceptudviklere m.fl. • Boligmiljøer med vægt på fællesskaber, natur og det unikke. • Profilerende kulturtilbud - talentudvikling og større events. • Udvikling af detailhandelen med attraktive miljøer og high-end butikker. • Koordineret markedsføring i et offentligprivat samarbejde. Én kommune – én indgang: • Erhvervslivet oplever kommunen som effektiv og serviceminded. • Erhvervslivet møder høj kvalitet og faglighed. • Kommunen tænker helhedsorienteret. • Kommunen er i dialog med erhverv og uddannelser.

12

Fokusområde 3.1

Fokusområde 3.2

Attraktiv for virksomheder og medarbejdere

Bedste miljø for viden, innovation og iværksættere

For at gøre Vejle Kommune særlig attraktiv for nye virksomheder og medarbejdere vil vi understøtte byens styrkebrancher (fødevarer, transport & distribution, IT, kreative erhverv og miljøindustri) og arbejde for at øge innovation, udvikling og forskning i virksomhederne. Det handler om at udnytte effekten af at være udpeget til regionshovedstad og af at være en del af Trekantområdet.

Særlige indsatser

• Vi vil udbygge Vejle Kommunes profil som grøn kommune, hvor et fremsynet, miljø- og kvalitetsbevidst erhvervsliv kan etablere og udvikle sig under hensyntagen til miljøet og befolkningens trivsel. • Vi vil styrke de kreative erhvervsklynger i samarbejde med kunstnere, uddannelsesinstitutioner og kreative virksomheder, for derved at skabe en erhvervsmæssig dynamik i krydsfeltet mellem kultur, uddannelse og erhverv. • Erhvervspolitikken skal revideres med mål om erhvervsmæssig vækst baseret på viden og kompetence, innovation og specialisering.

• De regionale muligheder for at understøtte en aktiv og fremadrettet erhvervsstrategi via Trekantområdet og Vækstforum skal understøttes. • Vi vil støtte virksomhederne i at blive bedre og større for at skabe flere arbejdspladser i kommunen. • De fysiske rammer og udviklingsmuligheder skal gøres spændende for at tiltrække kreative og innovative virksomheder samt veluddannet arbejdskraft. • Vi vil arbejde for at øge samarbejdet mellem kommunen og det private erhvervsliv. • Oplevelsesindustriens stigende økonomiske og imageskabende værdi udnyttes ved at bruge turisme som en vigtig brik i Vejle Kommunes samlede profilering for omverdenen som et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed. • Vi vil arbejde for at sikre Vejle Havn som en effektiv og moderne transportvirksomhed. • Vi vil arbejde for, at erhvervsområderne bliver en del af Vejle Kommunes grønne profil, og at erhvervsbyggeriet og erhvervsområderne præges af høj arkitektonisk kvalitet og god vedligeholdelse.

Vejle skal være Danmarks førende iværksætterby og give iværksætterne det bedste udgangspunkt for at starte overskudsgivende virksomhed. Det skal være stedet, hvor man naturligt tænker sin nye idé og sin nye virksomhed placeret, og føler sig godt hjulpet af et lokalt netværk, uddannelsesmuligheder, efteruddannelse og nye tværgående samspilsformer.

Særlige indsatser

• Sammenhængen i beskæftigelses- og erhvervspolitikken skal sikres, så f.eks. nye virksomheder, der ønsker at etablere sig i Vejle Kommune, får en koordineret service. • Spinderihallerne skal udbygges som regionens førende, innovative mødested for kultur og erhverv. Vi vil udvikle et erhvervslaboratorium i Spinderihallerne. • Slagteriet – Udviklingspark Vejle skal udvikles til regionens bedste kuvøse for vækstorienterede mikrovirksomheder. • Der skal skabes nye uddannelser specielt for iværksættere, kreative virksomheder m.v.


midtpunkt for erhvervsliv, innovation og uddannelse

• Vi vil fortsætte den fælles satsning og koordinering mellem erhvervsliv, videninstitutioner og offentlige aktører, da den er afgørende for, at eksisterende erhvervsklynger og netværk fortsat styrkes og udvikles, og at potentielle klynger kan opdyrkes. • Vi vil udvikle nye fysisk spændende udviklingsmiljøer, der kombinerer uddannelses-, bolig- og erhvervsmiljøer, der i særlig grad tiltrækker de kreative og innovative. • Vejle skal markere sig i internationale sammenhænge gennem bl.a. venskabsbysamarbejder, EU-projekter, international erhvervsmæssig markedsføring og sportsog kulturarrangementer. • Vi vil arbejde målrettet efter princippet om ”rette virksomhed på rette sted”. • For at være attraktiv i forhold til erhvervsudvikling og tiltrække nye erhverv til Vejle er det vigtigt, at kommunen løbende kan udbyde et stort og varieret udbud af erhvervsarealer.

Fokusområde 3.3

Fokusområde 3.4

Turisterhvervene

Trafikal tilgængelighed

Vejle har som Danmarks 8. største turismekommune målt på omsætning et stærkt afsæt til videreudvikling af turisterhvervene. Den særligt stærke position inden for erhvervsturisme skal styrkes og udbygges yderligere, så Vejle bliver én af de mest attraktive turistkommuner i Syddanmark. De smukke landskaber, mangfoldige naturområder, unik kulturarv, gode attraktioner, moderne overnatningsfaciliteter, spændende arkitektur samt det sprudlende kulturliv er de centrale drivkræfter for kommunens fremtidige turismevækst.

Særlige indsatser

• Vi vil arbejde for at øge turismeomsætningen og få flere jobs i turisterhvervene i kommunen. • Vi vil styrke indsatsen for erhvervs-, kulturog sundhed/velværeturisme og søge at udvide turistsæsonen for at udnytte den eksisterende kapacitet bedre. • Vi vil bidrage til at udvikle nye attraktioner til glæde for turister og borgere. • Vi vil arbejde for en fælles markedsføring af kommunens oplevelses- og kulturak-

tiviteter. • Vi vil udbygge samarbejdet mellem Vejle Kommune og udbyderne inden for kongres- og mødeturisme for at tiltrække store messer, konferencer og kongresser af nationalt og internationalt tilsnit. • Oplevelsesøkonomiens vækstpotentiale udnyttes ved blandt andet at give mulighed for nytænkning og en dynamisk udvikling af hotelbranchen. • Vi opererer med en differentieret hotelstrategi, der til dels tager hensyn til 1. prioritet-ønsket om udvikling af Vejle midtby og havnen og derefter tager hensyn til muligheden for etablering af hotel med en motorvejsnær placering. • Vejleegnens overnatningsmuligheder styrkes, så turister får mulighed for på nært hold at opleve kommunens mange facetter, f.eks. bymiljøet, naturen og fjorden. • Vi vil arbejde for at skabe sammenhænge i det værtskab, som gæsten mødes af. • Vi vil medvirke til at opkvalificere medarbejderne i turisterhvervene og til at skabe nye attraktive jobs i branchen.

De overordnede veje skal til enhver tid holdes i optimal stand og fortsat udvikles, så fremkommelighed, kapacitet, trafiksikkerhed og trafikal tilgængelighed på alle niveauer altid er til stede.

Særlige indsatser

• Kommunens trafikale interesser sikres gennem et tæt og aktivt samarbejde med Trekantområdet, Regionen og Staten. • Vi arbejder for en letbane mellem Vejle og Billund. • Vi vil sikre, at vejnettet har kapacitet til fortsat trafikudvikling. Det indrettes, så der ved kombination af trafikformer opnås en stadig mere effektiv og miljørigtig transport af personer og gods. • Vi vil sikre gode overordnede forbindelser til og mellem Vejle by og resten af kommunen med speciel fokus på centerbyerne, så trafikken afvikles optimalt ud fra faktorer som sikkerhed, miljøhensyn, økonomi og fremkommelighed. • Ringvejenes og havnerutens fremkommelighed og kapacitet udbygges og forbedres fortsat. Sammenhængen mellem fjord og by sikres ved at fredeliggøre og udvide Havnepladsen, evt. via en tunnel under pladsen. • Vi vil fokusere på nye dynamiske teknologier, der kan optimere både kollektiv trafik og privat persontransport (el-bil parkering, parkeringshenvisning, styring af signalanlæg osv.)

13


attraktiv bosætningskommune

Fokusområde 4.1

Livskvalitet og attraktive bomuligheder

Forudsætningen for at være en attraktiv bosætningskommune er, at der er gode arbejdspladser samt gode rammer for et trygt og spændende liv med boliger og alsidig service og kulturtilbud. Vejle Kommune har en strategisk god placering for bosætning og er inde i en god udviklingsspiral, som vi hele tiden må arbejde på at understøtte og udvikle. Som borger i Vejle kan man inden for en time med bil eller tog nå mere end 600.000 arbejdspladser. Naturen i Vejle Kommune er en anden styrke for bosætningen i Vejle Kommune. Alt i alt er Vejle en attraktiv og unik kommune, hvilket spiller en vigtig rolle for borgerne og i markedsføringen af kommunen over for kommende borgere og virksomheder. Vores 2020-mål inden for bosætning er: • Vejle har 10.000 flere indbyggere. • Vejle er den foretrukne bosætningskommune for vidensarbejdere. • Vejles byer er magneter med særlig identitet og profil. • Vejles natur skal være en landskendt attraktion med oplevelser.

14

Vi skal udvikle de muligheder, som samspillet mellem natur, miljø, sundhed, kultur, oplevelser og bosætning giver. Vi skal indtænke det i den fysiske planlægning og udnytte de muligheder, vi har for bosætning og samfundsøkonomisk gevinst. Vi skal samtænke byudvikling og natur til vækst ved at understøtte de gensidige kvaliteter og synergier.

Særlige indsatser

• Vejles bolig- og byområder skal løbende forbedres til områder af høj kvalitet, hvad angår arkitektur, indpasning, funktion og mulighed for socialt samvær. • Vi vil arbejde for at få flere attraktive byboliger ved at bygge tættere, udnytte ledige grunde, indrette boliger i tagetager og ombygge tidligere erhvervsbygninger, kontorer og lagerrum til boligformål. • Vi vil planlægge for flere attraktive bomiljøer og boliger med individuelt præg, som omfatter både eksklusive og dyre boliger og eksperimenterende og billige boliger, • Vi vil udvikle nye boligprojekter for at skabe et mere broget, mangfoldigt, fortættet og

interessant bymiljø. • Nye boligområder indpasses i landskabet, så de understøtter naturværdierne. • Vi vil sikre lokalsamfundenes mulighed for at forbedre de fysiske rammer og eventuelt udbygge med flere boliger i harmoni med lokalområdets særlige karakter og landskab. • Udviklingen af lokalsamfundene skal ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for landsbyernes særpræg og bygningskultur samt for områdets natur-, kultur- og landskabsværdier. • Vi vil øge attraktionsværdien på boliger i nye og eksisterende byområder ved at skabe ny eller forbedre eksisterende natur til gavn for de rekreative oplevelser tæt på boligerne. • Vi vil sikre grønne og sunde miljøer i boligområderne, herunder støjsvage boligområder. • Vi vil indarbejde klimahensyn med størst mulig rekreativ værdi i by- og boligområderne.


attraktiv bosætningskommune

Fokusområde 4.2

Fokusområde 4.3

Fokusområde 4.4

Let adgang til spændende naturoplevelser for alle

Boliger til alle

Styrk og dyrk fællesskaberne

Nærhed til gode naturområder skaber større forståelse for naturens værdi og øger den sundhedsfremmende brug af natur- og kulturlandskaberne.

Vejle Kommune skal tilbyde et varieret og tilstrækkeligt udbud af gode og sunde boliger indrettet med udgangspunkt i borgernes behov og ønsker. Boligerne skal være hensigtsmæssigt placeret i forhold til adgang til naturen og til de miljøgener, der følger af den trafikale og erhvervsmæssige aktivitet.

Særlige indsatser

• Vi vil lave rekreative anlæg og adgange, som giver gode muligheder for at bruge naturen både til hverdagsture i ens lokalområde og til længere oplevelsesudflugter ved de store nationalt interessante naturområder, som Vejle Kommune også rummer. • Rekreative faciliteter udvikles ved alle centerbyerne med særlig fokus på Egtved. • Vi arbejder fortsat på at udvikle ny og forbedre eksisterende natur i og omkring byerne såvel i eksisterende bolig- og erhvervsområder som i nye byudviklingsområder til gavn for mange. • Naturrum og andre bynære rekreative områder udvikles for at understøtte, at bl.a. skoler og institutioners arbejde med læring, samvær og sundhedsfremme udvikles. • Kortlægningen af Vejles oplevelsesværdier i det åbne land indarbejdes i naturplanerne.

Særlige indsatser

• Vi vil udvikle en sammenhængende og helhedsorienteret boligpolitik. • Vi vil tilstræbe gode rammer for beboernes liv, bl.a. gennem et bredt udbud af boligtyper i kommunen, så forskellige boligønsker kan imødekommes. Der skal bygges boliger, der tilgodeser fremtidens livsformer og familiemønstre, blandt andet små og billige boliger til unge samt boliger, der er attraktive og egnede til seniorer. • Beboersammensætningen skal blive mere varieret i de større almennyttige boligområder. • Vi vil sikre arealer til boligbyggeri ved omdannelse og fortætning i de eksisterende byområder, særligt i midtbyerne.

• Vi vil fortsætte samarbejdet med boligselskaberne om boligpolitiske og boligsociale strategier og indsatser gennem BoLivVejle. • Vejles attraktive bolig- og byggemuligheder skal markedsføres over for pendlere, bygherrer, rådgivere og investorer. • Vi vil efterleve FN’s standardregler om lige muligheder for handicappede mennesker, og arbejde for at skabe gode vilkår for handicappede.

I boligområderne skal der være mulighed for udfoldelse af sociale netværk, og der skal være nærhed til privat og offentlig service og rekreative udfoldelsesmuligheder, som dækker borgernes daglige behov.

Særlige indsatser

• Vi vil samarbejde med beboerne, boligforeninger, erhvervsdrivende og andre lokale interessenter i udvalgte bydele om at gøre bydelene til bedre steder at bo og leve ved at forbedre boligerne, opholds- og færdselsarealerne. • Vi vil støtte dannelsen af sociale netværk blandt beboerne og fremme den tværkulturelle forståelse. • Beboernes deltagelse i og indflydelse på de lokale demokratiske processer øges, og vi vil arbejde for at skabe flere beboerindsatser i boligområderne. • Vi vil sikre socialt bæredygtige lokalsamfund f.eks. i samarbejde med BoLivVejle, og gøre Vejle til foregangs- og udviklingskommune inden for ressourcebaseret boligindsats.

15


naturskønne vejle

Fokusområde 5.1

Fastholde, udvikle og brande Vejle som en naturskøn kommune

Vejle Kommune er usædvanlig naturskøn. Det skal fastholdes og udvikles. Naturen med fjorden, søerne, de store skove, ådale, det åbne landskab, bakker og heder har stor betydning både for det naturlige dyre- og planteliv, for bosætning og for borgernes trivsel og sundhed. Et stort sammenhængende naturnetværk med en mangfoldighed af dyreog planteliv og nærhed til grønne kiler og bynære naturområder i byerne er noget af det mest attraktive for bosætning. Det giver borgerne let adgang til rekreative oplevelser, motion og afstresning lige uden for døren. Vi vil gøre en indsats for at værne om de særlige natur-, landskabs- og miljøkvaliteter, og de skal yderligere forbedres, så de understøtter udvikling og vækst. Livskvalitet og oplevelser skal indtænkes i vores naturværdier.

16

Vores natur har en høj attraktionsværdi. Naturen skal opleves tæt på, hvor du bor, hvor du arbejder, og hvor du færdes i din fritid. Vores enestående natur og kulturlandskaber skal vedligeholdes, udvikles og forbedres ift Grøn PULS Grøn struktur - Udviklingsstrategi for et sammenhængende oplevelses- og naturnetværk. Vi vil med vores særlige initiativer for natur være kendte for vores bidrag til, at Vejle Kommune er et unikt sted for livskvalitet, livsglæde, oplevelser og innovation.

Særlige indsatser

• Vi vil skabe et sammenhængende naturnetværk med et mangfoldigt dyre- og planteliv og lave naturforbedringer i de områder, hvor vi får mest muligt for pengene, og hvor naturens sammenhæng bedst udbygges. • De rekreative udfoldelsesmuligheder og oplevelsesværdierne skal udvikles. • Udvikling af den rekreative struktur skal ske på et bæredygtigt grundlag, så sårbar natur, kulturarv eller værdifulde landskaber ikke ødelægges. • Vi vil leve op til forpligtigelserne i Count Down 2020 om øget variation i plante- og dyreliv bl.a. gennem mere naturgenopret-

• • •

ning, -pleje og naturanlægsprojekter bl.a. i Natura2000 områderne. Vi fundraiser eksterne midler til naturprojekter og indgår i partnerskaber med lodsejere, dyreholdere, friluftsforeninger, borgergrupper o.l. Vi vil prioritere en udvikling af de eksisterende rekreative områder som Hærvejen, Store Vandskel, Vejle Ådal og Vejle Fjord samt en videreudvikling af området omkring Omme Å og området omkring Egtved og Gravens/Ågård. Vi vil skabe flere våde naturområder herunder 500 ha. nye vådområder i forbindelse med gennemførelse af de statslige vandplaner. De planlagte nye vådområder har til formål at omsætte og nedbryde kvælstof og fosfor. Vådområderne har ligeledes en klimatilpassende effekt i forbindelse med skybrud og øger biodiversiteten. Vi udvikler den rekreative del af områderne parallelt med projekterne. Vandløbenes naturlige tilstand forbedres. De bynære landskaber udvikles. Vi vil gerne udvikle rekreative elementer i en forening af natur, landskab, arkitektur og æstetik.


naturskønne vejle

Fokusområde 5.2

Fokusområde 5.3

Fokusområde 5.4

Vejle bys naturskønne omgivelser

Vejle Ådal videreudvikles

Vejle Fjord

Vejle Ådal er et vigtigt område for Vejle Kommune med kulturelle oplevelser, rekreative muligheder og oplevelser af høj værdi for Vejle Kommunes borgere og turister. Ådalen er med til at brande Vejle, fremme turisme og sundhed, tiltrække nye borgere og virksomheder og til at styrke den fælles identitet i kommunen. Det skal fortsat styrkes og udvikles.

Vejle Ådal og Vejle Fjord blev tilsammen udpeget som det bedste eksempel på en østjysk ådal i Danmarks Naturkanon. Vejle Fjord er et vigtigt område for Vejle Kommune. Vejle Fjord rummer mange landskabelige og rekreative elementer og potentialer.

Vejle by ligger omkranset af nogle fantastiske naturområder, som betyder meget for vejlenserne: Fjorden, Nørreskoven, Sønderskoven, Munkebjergskoven, Vejle Ådal og Grejs Ådal. Områderne er grønne kiler helt ind til centrum, og de fungerer som Vejle bys lunger og gør det muligt for mange vejlensere på kort tid at komme ud i naturen. Skovene, fjorden og ådalene er vidt forskellige naturtyper, som byder på forskellige oplevelser. De muligheder skal fortsat styrkes og udvikles.

Særlige indsatser

• Vi ønsker at forstærke oplevelserne i og af skovene f.eks. gennem mere skovrejsning, udvidelse af de offentligt tilgængelige arealer og ved at videreudvikle de rekreative potentialer i Nørreskoven, Sønderskoven og Munkebjergskoven. • Dyrehaven skal udvides og gøres til en endnu bedre attraktion. • Vi vil arbejde for at udvikle baner til Tree top walking i Nørreskoven. • Vi arbejder for at udvikle Lysholtområdet med motionsstier og en udbygning af den

grønne struktur. • Vi udvikler Mølholm Ådals natur og rekreative potentialer. • I forbindelse med planlægning af DGIområdet udarbejdes en helhedsplan for sammenhængen mellem byggeri, natur, ådalens unikke landskab og den rekreative brug af området.

Særlige indsatser

• Vejle Ådal skal udvikles og formidles som et regionalt og nationalt rekreativt naturområde og markedsføres i samarbejde med Vejle Turistbureau med nøgleværdierne: Natur, kultur og oplevelser. • Danmarks Sportsfiskerforbund bygger nyt hovedsæde med et besøgscenter, hvor gæster kan komme ned under vandet i åen. Vi samarbejder med dem om at udvikle besøgscenterets oplevelser ved at gennemføre flere naturforbedringsprojekter bl.a. i form af, at åen genslynges og forbedres med gydebanker • Turistpotentialet i området ved Tørskind grusgrav skal videreudvikles. • Vi vil videreføre Bindeballestien fra Bindeballe til Billund.

Særlige indsatser

• Som led i udviklingen af en Blå Plan vil vi arbejde med at udvikle endnu flere rekreative elementer langs Vejle Fjord og forbedre fjordens tilstand. • Vi vil fortsætte med at renovere Tirsbæk Strand, bl.a. med henblik på at lave et snorkle-rev. • Brejning strand og Mørkholt strand skal forbedres funktionelt og æstetisk. • Vi vil genoprette naturen og vandmiljøet omkring Randsfjord og Skærup Ådal samtidig med, at vi udvikler de rekreative muligheder.

17


bæredygtig udvikling

Vi vil med vores særlige initiativer for natur, miljø og klima være kendte for at bidrage til, at Vejle Kommune er et unikt sted for livskvalitet, livsglæde, oplevelser og innovation. Vejle Kommune skal kendes på sine særlige natur- og miljøkvaliteter, der tiltrækker og fastholder aktive, innovative og kreative mennesker og virksomheder. Dialog- og videnbaserede processer med borgere, virksomheder og brugere er vores omdrejningspunkt.

18

Fokusområde 6.1

Fokusområde 6.2

Renere og sundere miljø

Affald - genbrug

Vi skal sikre, at vi afleverer vores omgivelser bedre, end vi modtog dem. Vi vil skabe mulighed for vækst samtidig med, at vi reducerer miljøbelastningen.

Affald er en vigtig ressource til genanvendelse af råstoffer. Derfor vil AffaldGenbrug fortsat have fuldt fokus på, at vores affaldssystemer og –ordninger på en økonomisk forsvarlig måde understøtter en optimal udnyttelse af ressourcerne i affaldet. Vi vil minimere miljøbelastningen og sikre jordens knappe ressourcer gennem øget genbrug og genanvendelse af råstofferne i affaldet.

Særlige indsatser

• Vi vil gennem dialogbaserede tilsyn med virksomheder og landbrug søge at opnå de bedst mulige miljøgevinster og løsninger. • Vi vil som led i vandplanerne udarbejde handlingsplaner for forbedring af vandmiljøet i vandløb, søer og fjorde. • Vi vil styrke beskyttelsen af vores drikkevandsressourcer gennem en vidtgående indsatsplanlægning, der bl.a. skal prioritere den fremadrettede anvendelse af vandet i forhold til vandkvalitet og arealanvendelsen det pågældende sted. • Vi vil søge at udnytte teknologien til bedre udvikling og formidling af viden, mindre ressourceforbrug i produktion og bedre styring af produkternes miljø- og sundhedsbelastning. • Vi vil støtte op om innovation og klyngedannelser, der kan fremme cleantech virksomheder.

Særlige indsatser

• Vi vil udarbejde og gennemføre en masterplan for området, som vil danne grundlag for de næste 20-30 års affaldshåndtering i Vejle Kommune, og sikre mest muligt miljø for pengene. • Vi vil gøre det ved bl.a. at sikre, at de nye faciliteter er klimavenlige og understøtter effektiv udnyttelse af ressourcerne i affaldet. Grundtanken hos AffaldGenbrug er, at sortering betaler sig. Det nye AffaldGenbrug og dets ordninger skal være attraktive – både økonomisk, designmæssigt, miljømæssigt og funktionelt.


bæredygtig udvikling

Fokusområde 6.3

Fokusområde 6.4

Fokusområde 6.5

Klima og energi

Dialog, formidling og netværk

Økolariet

Vi vil arbejde dialog- og videnbaseret og i forbindelse med de konkrete opgaver sætte de rette hold og samarbejdsfora, der inspirerer til natur- og miljøforbedring samt innovation og udvikling. Dialog, netværk og beslutningskraft er omdrejningspunkt for den enkelte medarbejder ved samarbejder med borgere, virksomheder og andre brugere.

Økolariet formidler viden om lokale, nationale og internationale naturvidenskabelige udfordringer. Økolariet skal fortsat være omdrejningspunkt for, hvordan vi gennem information og dialog på baggrund af den nyeste viden vil belyse konsekvenserne af vores adfærd og skabe et grundlag for at ændre den.

Særlige indsatser

• Vi vil understøtte innovative, bæredygtige ideer og projekter med fokus på udviklingen af børn og unges talent og interesse for naturvidenskab, teknologi og klima. • Vi vil fastholde Økolariets status som Videnspædagogisk Aktivitetscenter støttet af Undervisningsministeriet. • Vi vil fastholde og udbygge Økolariets status som det regionale center for undervisning i natur, teknik og sundhed. • Vi vil deltage aktivt med ideer til udviklingen af Energipark i Vejle Nord på basis af et privat initiativ. Parken er tænkt som en oplevelses- og videnpark om ny teknologi og ny viden om grøn energi.

Vi vil være kendte for at tage markante initiativer til at løfte den globale klimaudfordring ved at ændre adfærd og skabe løsninger og produkter, der bidrager til viden, vækst og velfærd. Vi vil være blandt de fremmeste inden for innovation og udvikling af nye løsninger og produkter i privat-offentlige samarbejdsprojekter.

Særlige indsatser

• Vi vil tage initiativer og skabe løsninger i dialog og samarbejde med borgere, erhvervsliv, uddannelses- og forskningsinstitutioner om at udvikle viden og teknologi, der kan gavne klima- og erhvervsudvikling. • Klimapolitikken indbygges i de bærende politikker og planer. • Vi vil i tilsynet med virksomheder og landbrug indarbejde og inddrage klimahensynet som et element og have fokus på den helhedsorienterede tankegang. • Vi vil via en målrettet indsats gå i spidsen for at mindske belastningen af klimaet ved at udvikle viden og løsninger, der sikrer fortsat vækst og velfærd uden brug af fos-

silt brændstof - viden og løsninger der på én gang gavner miljøet og erhvervslivet. Vi vil effektivt tilpasse os nuværende og kommende klimaforandringer og samtidig reducere vores bidrag til den globale opvarmning. Vi vil fremme brugen og produktionen af vedvarende energi, og vi vil arbejde for at fremme energieffektiviseringen i landbruget. Vi vil prioritere byudvikling, hvor den kan understøtte den kollektive trafik. Forholdene for cyklister og fodgængere søges forbedret, så mere transport foregår uden brug af fossilt brændstof. Vi vil ved indretning af vores byer arbejde for at fremme tiltag, der kan spare energi og nedbringe CO2-udledningen. Vi vil beskrive og risikovurdere konsekvenserne af klimaforandringerne for at kunne agere fremsynet på den fremtidige planlægning og tilpasning.

• Engagerede borgere, virksomheder og organisationer m.m. er afgørende for kommunens succes. Åbenhed, dialog og ligeværdighed er derfor grundlæggende værdier i vores arbejde, og vi vil understøtte kundens oplevelse af én indgang til kommunen. • Vi støtter de potentielle ressourcer hos borgerne og erhvervslivet med gode rammer og muligheder for udvikling, og inddrager dem konkret, når der foreligger relevante beslutninger og planer. • Vi vil sikre en helhedsorienteret tilgang ved inddragelse af alle relevante sektorer i opgaveløsningen.

Særlige indsatser

19


KULTUR OG OPLEVELSER

Kulturen har en aktiv strategisk rolle i Vejle Kommunes udvikling. Det er vores ambition at få Vejle Kommune til at fremstå som en attraktiv kulturkommune, hvor kulturen udfordrer og giver kant, skaber bevægelse og engagement, bygger bro og sprænger rammer, og hvor kulturen er synlig for alle. Kulturen skal udfordre mennesker og appellere til, at der tænkes modigt, ambitiøst, innovativt eller måske endda chokerende. Dette skal blandt andet ske ved at skabe kulturtilbud med kant i alle hjørner af kommunen, satse på kulturelle iværksættere, give børn mulighed for at fordybe sig både som tilskuere og deltagere samt skabe en aktiv ungekultur, der udvikles på de unges præmisser. Der skal satses på innovativ tænkning gennem samarbejde mellem kulturog erhvervsliv, en aktiv brug af kulturarven som bro mellem fortid, nutid og fremtiden samt samarbejde mellem kultur, skole, dagtilbud, ungdomsuddannelser og fritidsliv.

20

Fokusområde 7.1

Fokusområde 7.2

Kultur er kit

Kulturel produktion

Særlige indsatser

Særlige indsatser

• Kultur- og borgerhusene styrkes og understøttes gennem borgerinddragelse, så husene bliver omdrejningspunkt for borgernes initiativer. • Vi vil bidrage til, at der formidles støtte til lokale kulturtiltag. • Vi vil udvikle og afholde arrangementer, der aktiverer. • Borgerne skal møde kunst og kultur i deres hverdag – også hvor de ikke forventer det. • Vejle-bibliotekerne udvikles og fremtidssikres på grundlag af de nuværende huse og tilbud og med øje for de teknologiske muligheder og ændrede bruger- og borgermønstre. • Vi vil styrke formidlingen af kunst og kultur og fortsat udvikle Vejle Museer, bl.a. formidle Vejle Kunstmuseums gode samlinger og potentialer. • Vi vil skabe en spændende og sammenhængende formidling af Vejle Kommunes naturoplevelser og kulturmiljøer dels for at binde kultur og natur tættere sammen, dels for at binde de forskellige seværdigheder sammen for at gøre dem ’større’.

• Rammer og rammebetingelser for lokale kunstnere og vækstmiljøer udvikles i dialog med brugerne f.eks. i form af værksteder og øvelokaler. • Vi vil koordinere forskellige begivenheder for samlet set at skabe øget synlighed. Det være sig i form af fælles markedsføringsparaply af temabegivenheder og lignende. • Vi etablerer økonomiske samarbejder, som støtter den kulturelle produktion. Det kan være i forhold til et enkelt større projekt eller en strategisk indsats. • Koncertmiljøet i Vejle Kommune skal udvikles og markedsføres. Vi vil blandt andet arbejde på at skabe et regionalt spillested i Bygningen og udvikle muligheder for samarbejder mellem musikscenerne. • Der skal etableres et spændende kulturhistorisk museum i Spinderihallerne. • Vi arbejder på tiltag, der understøtter talentudvikling med fokus på Vejle som talenternes kommune og med særlig fokus på musik og idræt - som f.eks. afvikling af festival for nye sangskrivertalenter.


KULTUR OG OPLEVELSER

Fokusområde 7.3

Fokusområde 7.4

Fokusområde 7.5

Branding og events

Børn og unge

Idrætskultur

Særlige indsatser

Vi vil få kommunen til at fremstå som landets mest spændende børnekulturkommune ved at gøre børnekultur til tværgående element i flest mulige relevante kulturaktiviteter og ved at udarbejde en særlig børnekulturpolitik.

Særlige indsatser

• Vi vil udarbejde en målrettet kulturmarkedsførings- og PR-strategi, der placerer Vejle Kommune på det kulturelle landkort. • Vi arbejder på at skabe en årlig event, der på sigt kan blive et nyt stærkt brand for Vejle. • Vi vil udvikle nye traditioner på festivalområdet – gerne med udgangspunkt i utraditionelle lokaliteter i både byen og naturen. • Brandet ”Danmarks Dåbsattest” skal udvikles blandt andet ved i samarbejde med Nationalmuseet og Kulturarvsstyrelsen at udvikle et oplevelsescenter i tilknytning til Verdensarvsmonumentet i Jelling. • Samarbejdet med kommunens erhvervsog turismefremmeinstanser styrkes for at tiltrække ferie- og erhvervsturisme til kommunen. • Vi etablerer et tværgående netværk med det formål at skabe synergi gennem dialog og ved at løfte i flok. • Vi fortsætter med at udvikle tilbud til børn og børnefamilier, herunder ferieaktiviteter.

Særlige indsatser

• Vi vil understøtte initiativer som gør, at børn møder kunst i deres hverdag. • Vi vil sætte særlig fokus på børnekulturen gennem f.eks. Børne- og ungefestivalen Spotlight i september, forsøg med Kulturrygsæk til skolebørn og ferieaktiviteter, studiestartkoncert, ungdomskulturhus og UXP – et nyhedssite for unge af unge m.m. • Vejle blev udnævnt til årets Unge Kommune i 2010. Vi sætter fortsat særlig fokus på initiativer for unge. Dette kan bl.a. ske gennem fortsat ansættelse af ungepiloter og start af Skaberværket - Kulturpiloternes arbejdsplatform, hvor unge inviteres til at udvikle projekter og events. Ungepiloterne har til formål at være en katalysator for ungdomskulturen i Vejle Kommune. • Xeneriet – Vejle Kommunes eksperimenterende sted for scenekunst for børn og unge skal udvikles.

• Vi vil tiltrække større nationale og internationale idrætsarrangementer. • De eksisterende tilbud, udbudsformer og faciliteter udvikles for at tilgodese de ændrede brugermønstre, ønsker og behov – herunder nye idrætsgrene, fleksible og individuelle tilbud og samarbejde med kommercielle tilbud. • Vi vil sikre gode rammer for foreningerne – herunder fysiske rammer for det forpligtende samvær, som er fundamentet for foreningslivet. • Idrætsområdet og sundhedsopgaven kobles sammen ved at udvikle flere tilbud, der gør, at flest mulige mennesker får motion – også de, der ikke dyrker idræt i dag. • Kommunens integrationsindsats understøttes gennem et intensiveret samarbejde med klubber og foreninger. • Vi vil bidrage til at udvikle idrætsarrangementer, som kan binde kommunen sammen. • De fysiske rammer for DGI-huset Vejle

udvikles - gerne via et offentligt/privat samarbejde, så det dermed sætter nye nationale standarder for et nyt kultur-, idræts- og sundhedscenter med både offentlige og private interesser. • Vi afprøver nye modeller for samarbejde vedrørende særlige prioriteringer. Det kan være idræt og integration, idræt og familietilbud osv. • Vi vil udvikle og understøtte idrætsgrene, som kan afvikles i naturen og på naturens præmisser.

21


vækst og fællesskab i børn og unges liv

I Vejle Kommune står vi på tæer for at skabe de bedste rammer for et godt børne- og ungeliv. Alle børn og unge er værdifulde og gode til noget – de har ressourcer, gåpåmod og masser at byde på. Derfor skal børn og unge være aktive medspillere i deres eget liv – de både kan og vil. Det er afsættet for alle tilbud til børn og unge. Fra nyfødte til unge. I skoler, fritidsklubber og daginstitutioner. Og i arbejdet med sårbare og udsatte børn, unge og familier. Konkret betyder det, at vi i Vejle Kommune møder børn og unge med et stort fagligt engagement: vi er nærværende, tænker i helheder og er ikke bange for at tage ansvar. Tværfaglighed og forebyggelse prioriteres højt – vi skaber gode overgange for børn og unge. Vores grundlæggende værdier er mod, respekt og engagement. Mod til at tage ansvar og gå nye veje. Respekt for hinanden og i mødet med hinanden. Engagement i børn og unge samt en forpligtelse til at skabe de bedste muligheder, så hver enkelt kan udfolde og udnytte sine potentialer.

22

Fokusområde 8.1

Fokusområde 8.2

Børn og unge i vækst

Fællesskab rykker

Alle har et væld af potentialer og en medfødt nysgerrighed og foretagsomhed. Derfor har vi høje ambitioner på alle børns og unges vegne. Det er vores opgave at skabe rammerne og understøtte, at børn og unge udvikler sig til at blive dygtige, nytænkende, livsglade og robuste – at alle er i vækst.

Mennesket er et socialt væsen, der udvikler sig i samspil med andre. Derfor skal alle børn og unge opleve at være i fællesskaber. Vi ser mangfoldighed som en styrke, og vi lærer børn og unge at anerkende og rumme forskellighed – for fællesskab rykker.

Særlige indsatser

• Vi skaber rammer for fællesskaber – for udvikling foregår i samspil. • Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet – for vi vil inklusion. • Vi giver plads til at være sig selv – i fællesskabet. • Vi lader børn og unge tage ansvar for hinanden – alle skal have en ven.

• Vi fremmer selvværd, sundhed og trivsel – for det er afsættet for udvikling. • Vi skaber lyst til læring – i balance med forventninger og krav. • Vi vil spotte potentialerne – for alle er unikke og kan udvikle sig. • Vi vil inddrage børn og unge – for det vokser alle af.

Særlige indsatser


vækst og fællesskab i børn og unges liv

Fokusområde 8.3

Fokusområde 8.4

Forældrene på banen

Verden venter

Forældrene er de vigtigste personer i børns og unges liv. Vi har en positiv forventning om, at forældre støtter deres børn og ser deres udvikling som et fælles ansvar.

Børn og unge udvikler sig i samspil med verden omkring dem. Derfor åbner vi os mod natur, kultur, erhvervsliv, samfund og verden. Børn og unge er på vej, fremtiden står åben. Vores opgave er at ruste dem til at gribe og begribe verden.

Særlige indsatser

• Vi indbyder til dialog – for det er grundlaget for samarbejde. • Vi værdsætter forældrenes ressourcer – for sammen kan vi mere. • Vi forventer forældreansvar – og handler, hvis barnets tarv kræver det. • Vi vil være tydelige – også når det er svært.

Særlige indsatser

• Vi vil bruge verden – den er lige uden for døren. • Vi (ud)danner medborgere – det giver smag for deltagelse, rettigheder og ansvar. • Vi styrker evnen til at mestre livet – på vej mod fremtiden.

23


Tilbud til voksne - plads til alle

”Vejle med plads til alle” er Voksenudvalgets klare vision for Vejles tilbud til voksne handicappede, sindslidende og borgere med sociale problemer. Det handler om at give borgerne mulighed for at tage mest muligt ansvar for eget liv. Missionen er at levere tilbud til borgere, der har behov for støtte, rådgivning og vejledning for at leve et liv som andre mennesker på samme alder og i samme livssituation. I 2010 blev der ved en midtvejsevaluering gjort status på de 5-års planer, der blev udarbejdet for området i forbindelse med etableringen af den nye Vejle kommune. På baggrund af visionerne og midtvejsevalueringen vil der på voksenområdet frem til 2013 blive sat fokus på seks fokusområder.

24

Fokusområde 9.1

Fokusområde 9.2

Borgeren i centrum

Forebyggelse

• Der udarbejdes individuelle handleplaner i samarbejde med borgeren. I forbindelse med opfølgning er der fokus på, hvad der virker. • Borgeren mødes med rådgivning allerede ved indgangen til voksenområdet. Dialogen foregår på borgerens præmisser. Vi har ansvaret for at sikre den gode dialog, som kan foregå mange forskellige steder. • Vi hjælper borgeren på vej igennem systemet og sikrer en koordineret indsats i forhold til den enkelte borger. Det gælder både internt i kommunen og mellem forskellige systemer. • Vi tilrettelægger indsatserne, så borgerne får mulighed for at tage mest muligt ansvar for deres eget liv.

• For borgere med sindslidelser udvikler vi i samarbejde med behandlingspsykiatrien nye samarbejdsmetoder, som skal forebygge f.eks. genindlæggelser og selvmord. • Opsøgende medarbejdere skal hjælpe de mest socialt udsatte sindslidende og alkoholmisbrugere, som ikke anvender nuværende tilbud, til at øge deres sociale og personlige mestring af eget liv. • Ved brug af pilotprojekter (f.eks. mestringsskolen) med massiv støtte/indsats fra starten, vil vi give borgeren kompetencer til at mestre sit eget liv og dermed mindske behovet for varig støtte. • Vi har fokus på netværket også i forhold til forebyggelse.


Tilbud til voksne - plads til alle

Fokusområde 9.3

Fokusområde 9.4

Fokusområde 9.5

Fokusområde 9.6

Boliger

Beskæftigelse

Inddragelse af netværk

Samarbejdet med frivillige organisationer

• Boligudbygningsplan på handicapområdet er i fuld gang og fortsætter de kommende år, så der skabes tidssvarende boliger til borgere med handicap. • Den fremtidige boligform vil for mange unge mennesker med psykiske og fysiske handicaps være at bo i egen lejlighed med (socialpædagogisk) støtte.

• Vi ønsker at udvikle det besky ttede beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud, så tilbud modsvarer efterspørgslen. • Vi har fokus på job med løntilskud eller ekstern beskæftigelse som alternativer til traditionel beskyttet beskæftigelse.

• Alle ressourcer omkring borgeren er væsentlige – og inddrages i sagsbehandlingen og i det daglige arbejde. • Vi har fokus på at udvikle og styrke borgerens netværk.

• Vi arbejder på at udvikle og udvide det gode samarbejde mellem Vejle Kommune og frivillige organisationer.

25


frihed og tryghed som seniorborger

På seniorområdet er visionen at: • Borgeren skal opleve gode rammer for selv at tage ansvar for eget liv. • Borgere, som har en betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, skal have mulighed for at leve et værdigt liv. • Det skal være attraktivt at yde en frivillig indsats til gavn for vore ældre medborgere.

26

Fokusområde 10.1

Fokusområde 10.2

Fokusområde 10.3

God kommunikation

Værdig omsorg

Forebyggelse

• God kommunikation er vigtig. Borgeren skal opleve imødekommenhed, åbenhed og ligeværdighed i dialogen. Information til seniorer skal være let at finde og fremstå klart og tydeligt. • Vi vil møde borgeren med rådgivning, vejledning mv., der bygger på intentionerne i hjælp-til-selvhjælpsprincippet, og vi bruger projekt LEAN i sagsbehandlingen.

• Borgere, der har behov for hjælp, skal opleve en værdig omsorg. Det betyder, at indsatsen er præget af involvering og tilpasset borgernes ønske om, hvordan livet skal leves. • Der er særligt fokus på de svageste ældre. Der for er det et mål, at borgere med demens har mulighed for at levet et værdigt liv, og at pårørende tilbydes en faglig velfunderet støtte og vejledning, formuleret i en demensplan. • Arbejdet med implementering af demenshandleplaner omfatter informationsaftener, undervisning i tidlig opsporing og udredning af demente og målrettede tilbud til demente borgere i eget hjem. • Der er etableret projektenheder i plejecentrene og -distrikterne for at undersøge, hvilke resultater der kan opnås ved at lægge størst mulig kompetence ud til de enkelte enheder.

• At kunne selv er et grundlæggende ønske for de fleste. Derfor er det et mål at styrke borgernes egne muligheder for at holde sig sunde og raske. Det gøres ved at holde fokus på borgernes ressourcer og arbejde forebyggende f.eks. med genoptræning. • Vi vil skabe rammer, der bakker op om det frivillige sociale arbejde til gavn for de ældre medborgere. • Vi arbejder med at indføre elektroniske låse i borgernes eget hjem med henblik på at øge trygheden hos borgerne. Det er en måde at bruge nye velfærdsteknologier til at levere velfærdsydelser på.

Fokusområde 10.4

Den gode bolig • Det er et mål, at seniorborgeren kan få en bolig, der matcher vedkommendes behov og ønsker samtidig med, at boligen er en god arbejdsplads for borgerens ansatte.


Sunde borgere i en sund kommune

Fokusområde 11.1

Lighed i sundhed

Sundhed hænger uløseligt sammen med kommunens øvrige opgaver. Mål og visioner, der bidrager til, at Vejle Kommunes borgere er sunde og raske, indgår da også mange forskellige steder i det kommunale arbejde. Flere børn får lov til at cykle, hvis vejen er trafiksikker. Folk er mere fristet til at lade bilen stå, hvis vejen ned til købmanden går gennem grønne områder, flere vælger vand frem for sodavand, hvis der er adgang til frisk vand i idrætshallerne. Vores helbred og heling efter sygdom påvirkes af omgivelserne. Det har betydning for vores mentale sundhed, at der er grønne områder og naturlige rammer for fællesskaber tæt på, hvor vi bor. Vi arbejder specifikt med sundhed inden for tre hovedemner: Lighed i sundhed - I en velfungerende kommune skal der være overskud til at tage vare på de svageste i samfundet. Lighed i sundhed betyder, at alle skal have mulighed for at leve et sundt liv, hvis de vil. Livsglæde - Har man livsglæde og livsmod, er man også raskere og har overskud til at handle og gennemføre det store arbejde, det kan være at lave livstilssændringer. Samtidig kan godt humør og en positiv indstilling have effekt på graden af helbredelse. Ansvar for egen sundhed - Det er den enkelte borgers eget ansvar at foretage sunde valg, og det er kommunens ansvar at skabe rammerne.

Vejle skal være en kommune, der har sunde borgere, der lever længere og har flere gode leveår. I de sidste 20 år er uligheden i sundhed steget. Det skal der gøres noget ved. Det lette valg skal altid være det sunde valg.

Særlige indsatser

• Sundhedsindsatserne skal målrettes, så den størst mulige sundhedseffekt opnås. • Vi vil fortsat arbejde med ”Sundhed på Tværs” ved at styrke det tværgående samarbejde og den helhedsorienterede synsvinkel, hvor forebyggelse og sundhedsfremme indtænkes som en integreret del af andre indsatser. • De gode eksempler på skoler, der går i front med konkrete sundhedsfremmende tiltag, skal bruges som inspiration for andre skoler og institutioner. • Vi fortsætter med at indtænke bevægelsesmuligheder på en kreativ måde i kommunens mange by- og naturområder og sikre, at der er gode motions- og nærrekreative muligheder i forbindelse med de større byer – skove, parker, grønne frirum og stier. • Sundhedsafdelingen og Jobcentret fort-

• •

• •

• •

sætter med at iværksætte sundhedsfremmende tilbud for at få sygemeldte borgere raskmeldt med henblik på tilbagevenden til job. Der skal ske en fortsat udvikling af tilbud til borgere med kroniske sygdomme. Risikofaktorer for at få eller forværre kroniske sygdomme minimeres ved at sikre en systematisk indsats sammen med bl.a. de praktiserende læger. Børn og unges tandsundhed skal fortsat være i verdensklasse. Vi vil fortsætte udviklingen af det tætte samarbejde med frivillige organisationer som f.eks. patientforeninger og idrætsorganisationer. Den systematiske arbejdsmiljøindsats på kommunens arbejdspladser skal fortsætte. Sundhedstilbud skal samles i en enhed i DGI-huset og have satellitfunktioner i centerbyerne. Vi vil arbejde for, at overforbrug af alkohol mindskes. Vi vil arbejde for at mindske antallet af rygere og stærkt overvægtige i Vejle Kommune.

27


Job er vækst for alle

Fokusområde 12.1

Arbejdsmarkedspolitik

Arbejdsmarkedsområdet skal sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, politiske målsætninger og den strategiske prioritering og tilrettelæggelse af beskæftigelsesindsatsen. Det centrale i den forbindelse er de borgere og virksomheder, vi skal hjælpe og servicere. De udfordringer, som gør sig gældende for den enkelte borger eller virksomhed, vil afspejle den indsats, der bliver tilrettelagt, så det er kunden, der er i centrum. Indsatsen skal løse borgerens udfordringer og gøre ham selvforsørgende i videst muligt omfang. Og indsatsen skal sikre, at virksomhederne har den nødvendige, kvalificerede arbejdskraft – nu og i fremtiden. Generelt vil Vejle prioritere en tidlig og aktiv indsats på hele Arbejdsmarkedsområdet samtidig med, at der tages udgangspunkt i den enkelte borger. Det betyder, at der vil blive handlet hurtigt i forhold til de udfordringer, den enkelte står overfor, således at borgerne hurtigst muligt kan vende tilbage til selvforsørgelse eller starte uddannelse. Vejles frikommunestatus skal udnyttes til at prioritere beskæftigelsesindsatsen, så den bliver så effektiv som muligt. Med frikommunestatus ønsker Arbejdsmarkedsområdet at få flere borgere i job eller uddannelse på kortere tid og dermed udnytte de offentlige ressourcer bedre.

28

Arbejdsmarkedspolitikken udgør sammen med frikommuneforsøget grundlaget og rammen for beskæftigelsesindsatsen i Vejle de kommende fire år. Arbejdsmarkedspolitikken lægger op til følgende særlige indsatser: Helhed og sammenhæng i indsatsen Initiativerne på Arbejdsmarkedsområdet i Vejle skal tænkes sammen med andre initiativer. Både på det overordnede politiske plan og på det individuelle borgerplan. Øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft Vi vil sikre, at virksomhederne i Vejle har den nødvendige, kvalificerede arbejdskraft – nu og i fremtiden. Samarbejdet med virksomhederne Virksomhederne skal have god og dækkende service fra Vejle Kommune, når de vil ansætte eller fastholde medarbejdere. Virksomhederne er Arbejdsmarkedsområdets vigtigste samarbejdspartnere, og det er vig-

tigt, at Arbejdsmarkedsområdet kender det lokale arbejdsmarked, herunder behovet for arbejdskraft. Det er nødvendigt, at vi har et godt og tæt samarbejde med så mange som muligt af de lokale virksomheder for at kunne etablere samarbejde om udplaceringer af ledige fra alle målgrupper. Fokus på de unge De unge er fremtidens råstof. Vi vil sikre, at de er aktive borgere, der forsørger sig selv og bidrager til samfundet. De unge har helt særligt fokus i Vejles arbejdsmarkedspolitik, og Arbejdsmarkedsområdet vil medvirke til, at Vejle når den nationale målsætning om, at mindst 95 procent af en årgang skal have en ungdomsuddannelse i 2015. Opkvalificering Vi skal være klar til at udfylde de kommende jobåbninger med kvalificeret arbejdskraft. Derfor prioriterer vi opkvalificering som et vigtigt værktøj i beskæftigelsesindsatsen. Opkvalificeringen skal altid være tilrettelagt ud fra virksomhedernes og borgernes behov.


Job er vækst for alle

Fokusområde 12.2

Fokusområde 12.3

Kvalitetsstrategi for aktivering

Sikre arbejdspladserne kvalificeret arbejdskraft

Vejle har udviklet en kvalitetsstrategi for Arbejdsmarkedsområdet, der fremover skal fungere som en overordnet tilgang til vurdering og styring af aktiveringsindsatsen. Strategien skal dermed sikre, at der skabes en styrket sammenhæng mellem de beskæftigelsesmæssige udfordringer, indsatser og mål, så borgerne kommer hurtigst muligt væk fra offentlig forsørgelse.

For at blive bedre rustet til at imødekomme videns- og oplevelsessamfundets behov, skal det generelle uddannelsesniveau i kommunen såvel som i regionen løftes - også for dem, der er i beskæftigelse. Derfor er det vigtigt med et samarbejde mellem det private erhvervsliv, uddannelsesinstitutionerne og det offentlige.

Kvalitetsstrategien består af fire ben: • Effekt i forhold til job og uddannelse • Effektøkonomi • Deltagertilfredshed • Resultatbaseret styring

• Vi vil være på forkant med rekruttering af indenlandsk og udenlandsk arbejdskraft, så områder med behov for kvalificeret arbejdskraft kan få de nødvendige medarbejdere. • Vi vil arbejde for at forebygge flaskehalse på arbejdsmarkedet ved tæt virksomhedskontakt og samspil med erhvervspolitikken i lokalområdet. • Vi vil sikre en sammenhængende og koordineret beskæftigelsesindsats for virksomheder og borgere. • Virksomhederne skal hjælpes med at fastholde og udvide den eksisterende arbejdsstyrke gennem en forebyggende

Særlige indsatser

sundhedsmæssig indsats og samarbejde om opkvalificering af arbejdsstyrken. Vi vil være på forkant med fremtidens behov for arbejdskraft gennem arbejdsmarkedsovervågning i tæt samspil med arbejdsmarkedets par ter (f. eks. Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) og Vejle Erhvervsudvikling) om servicering af nye virksomheder, der søger til Vejle-området. Arbejdsmarkedsområdet vil stræbe efter, at de, der kan, tager en videregående uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Vi vil arbejde for at tiltrække nye institutioner og opmuntre de eksisterende institutioner til at samarbejde og udbyde nye uddannelser, så der udvikles et bredt og kvalificerende uddannelsesudbud i regionen - også på universitetsniveau. Der skal dannes et netværk omkring uddannelses- og erhvervsvejledningen, hvor Jobcenter Vejle vil tage initiativ til at opbygge et netværk blandt uddannelsesinstitutionerne i regionen til at understøtte og koordinere hele vejledningsindsatsen. Jobudvalget har en ambition om at gøre

kontakten mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner mere smidig og dermed fremme det tætte samarbejde, så uddannelserne matcher erhvervslivets nuværende og fremtidige behov og bidrager til en fælles udvikling af Vejle og Trekantområdet som regionalt og nationalt vækstcenter. Vi vil bidrage til at skabe grundlag for nye samarbejder omkring udvikling af det samlede uddannelses- og iværksættermiljø sammen med uddannelsesinstitutionerne og Udviklingsrådet. Arbejdsmarkedsområdet vil arbejde for, at mange flere virksomheder tager flere elever og praktikanter. Der skal ydes en bredspektret indsats over for tilflyttere omkring bosætning, dagpasning, skoletilbud, danskunder visning, kultur- og fritidsoplevelser og detailhandel. Vi arbejder for et campusområde ved Boulevarden med ungdomsboliger og uddannelsesfaciliteter samt andre relevante ungdomsfaciliteter.

29


vi går nye veje

Fokusområde 13.1

Digitalisering

Vejle vil udfordre sig selv på at møde globaliseringen og fremtidens udfordringer bedre end andre. Vi er villige til at lave forsøg, eksperimentere og tage chancer - gøre tingene let, nyt og modigt. Vi udvikler simple og smarte løsninger, som fungerer her og nu, og som måske senere kan implementeres i større landsdækkende løsninger. Vi deler gerne vores viden og løsninger med andre kommuner. Vi vil udfordre lovgivningen gennem frikommuneprojektet, for udviklingen kommer ikke af sig selv.

Der er fuld fart på digitaliseringen mange steder i Vejle Kommune primært for at hjælpe borgerne og virksomhederne til at kunne betjene sig selv. De skal opleve, at der er sammenhæng i kommunens digitale tilbud, og at de er nemme at gå til i en travl hverdag. Informationer og digitale services er målrettede og præsenteres som attraktive og brugervenlige tilbud, der tager udgangspunkt i brugernes behov og situation. Væsentlige målgrupper er virksomhederne, børnefamilierne, husejerne, de ledige, handicappede og ældre. Hjemmesiden vil være Vejle Kommunes primære indgang til administrativ service. Borgere, der kan, skal betjene sig selv, således at vi fortsat kan give udsatte grupper en personlig betjening af høj kvalitet.

Særlige indsatser

• Vi udvikler sammenhængende og brugervenlige digitale services og arbejder med digital kommunikation og nye dialogformer. • Vi støtter borgernes og virksomhedernes anvendelse af digitale tjenester, og Vejle

30

Kommunes medarbejdere er ambassadører for de digitale tilbud. Et kanalstrategisk arbejde skal flytte traditionelle skriftlige og personlige henvendelser til mere effektive digitale kanaler. Borgerne skal fremover både opleve stor tilgængelighed og en hurtigere og mere smidig sagsbehandling. Vi vil møde borgerne via de digitale kanaler, som de i forvejen anvender i hverdagen og er trygge ved. Gode hjemmesider og onlineservices, der også kan bruges via mobiltelefonen, giver lettere adgang til relevant og detaljeret information og servicemuligheder, uanset hvor og hvornår der er brug for det. Vi udvikler apps til selvhjælp og formidling. Det kan f.eks. være i form af MobiSticks, køb af parkeringstilladelser, Gi’ et Praj og mulighed for at undersøge, hvilke planer der gælder der, hvor jeg står. Digital post og fjernprint skal lette den administrative proces ved udskrivning og forsendelse af breve til borgere og virksomheder.


vi går nye veje

Fokusområde 13.2

Frikommune • Vi arbejder med at udvikle sms-løsninger, elektroniske nyhedsbreve, online-møder og digital sagsbehandling. • Vi er tovholdere i udviklingen af den digitale offentlige byggesagsbehandler (DOB). • Vi udvikler den digitale arbejdsplads, så medarbejderne har let og hurtig adgang til de nødvendige informationer og værktøjer. • Hjælp fra ny teknologi skal være med til at udvikle kommunens store velfærdsområder – børnepasning, skole og ældreplejen. • Vi vil opfylde de aftaler, som KL og Staten har indgået om, at selvbetjening skal være obligatorisk for borgerne på udvalgte områder. I 2012 drejer det sig om anmeldelse af flytning, bestilling af sundhedskort, opskrivning til skole og opskrivning til daginstitution. I de kommende år vil der være fokus på borgerserviceområdet (2013), beskæftigelsesområdet samt teknik- og miljøområdet (2014) og beskæftigelses-, social- og integrationsområdet (2015).

Vejle Kommune er udpeget som frikommune i perioden 2012 - 2015. Det betyder, at vi har en unik mulighed for at tænke uden for lovgivningens rammer og i stedet afprøve nye og alternative rammer for vores daglige arbejde. Grundlæggende skal frikommuneforsøget være med til, at Vejle Kommune går ad nye veje. Nye veje, der skal føre til viden, vækst og velfærd. Frikommuneforsøget skal være med til at sikre kommunen øget omstillingsparathed og fleksibilitet.

Særlige indsatser

Vejle Kommune har allerede fået godkendt en række forsøg, og flere forsøg afventer nærmere afklaring. Der er søgt om godkendelse af forsøg på en række kommunale områder såsom: • Voksenområdet - større fleksibilitet i brug af afgiftsfrie busser på centrene. • Børne- og Ungeområdet - forenkling af regler om udbetaling af merudgifter til familier med handicappede børn og unge. • Sundhedsområdet - regler inden for børnetandplejen.

• Arbejdsmarkedsområdet - ønske om større fleksibilitet i forhold til at hjælpe borgere i job eller uddannelse på kortere tid, og dermed udnytte de offentlige ressourcer bedre. Vi vil bl.a. lave et fleksibelt opfølgnings- og kontaktforløb for sygemeldte og kontanthjælpsmodtagere med en sag i behandlingssystemet. • Børne- og Ungeområdet – ønske om mere fleksible rammer for tilrettelæggelse af undervisning – f.eks. klassedannelse. • Seniorområdet – blandt andet ønske om muligheden for at lade borgere købe ekstraydelser, de ikke kan få tildelt gennem den kommunale hjælp. • Teknik- og Miljøområdet – blandt andet ønske om at målrette miljøtilsyn. • Kulturområdet – ønske om forenkling af reglerne for tildeling af tilskud til foreningslokaler.

tilbud vil vi inddrage og samarbejde med vores medarbejdere, politikere, borgere og virksomheder. I fællesskab skaber vi fremtidens kommunale tilbud. Det er det, frikommuneforsøget handler om.

Vi fortsætter arbejdet og jagten på spændende og innovative bud på fremtidens kommunale opgaveløsning i de kommende år. For at finde frem til fremtidens kommunale

31


32

Vejle Kommunes strategier 2012 - 2013  

Vejle Kommunes strategier 2012-2013 giver et samlet overblik over visioner og indsatser på tværs af kommunens udvalgs- og forvaltningsstrukt...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you