Page 1

DebatoplÌg Vindmøller ved Klink i Vejle Kommune


Kolofon; ”Debatoplæg til vindmøller ved Klink i Vejle Kommune”.

Udgivet af Vejle Kommune, november 2012. Teknik og Miljø.


Indledning

Forslag og idéer ønskes

Vejle Kommune har i Vindmølleplanen for Vejle Kommune udlagt en række områder til opstilling af vindmøller, herunder et område ved Klink vest for Give.

Dette debatoplæg er indledningen på en VVMproces (Vurdering af Virkningen på Miljøet) for vindmølleprojektet ved Klink. Debatoplægget omfatter en kort beskrivelse af projektet samt de forhold, der skal belyses nærmere.

Grønbjerg – Langelund Vindmøllelaug I/S ønsker at fjerne 3 eksisterende vindmøller og opstille 3 større vindmøller på næsten samme lokation. Projektet indebærer, at der skal gennemføres en vurdering af virkningen på miljøet (VVM) samt udarbejdes kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurdering af planforslagene, inden kommunen eventuelt kan meddele en tilladelse.

Debatfasen er første led i planlægningsprocessen. Her har alle borgere, foreninger, interesseorganisationer og andre myndigheder mulighed for at komme med forslag og idéer til indholdet i miljøvurderingen og den kommende planlægning, således at alle relevante forhold kan indgå i den videre proces.


Beskrivelse af projektet Ved Klink ønsker Grønbjerg – Langelund Vindmøllelaug I/S at fjerne 3 eksisterende vindmøller med en effekt på 1,3 MW pr. mølle og en totalhøjde på 91 meter og opstille 3 vindmøller med en totalhøjde på 140 meter. Hver mølle har en effekt på 3,0 MW og skal opstilles på en række lidt vest for eksisterende

møller. De ny møller vil kunne give en årlig produktion på ca. 25.500 MWH svarende til ca. 6.000 husstandes årlige elforbrug. Vindmøllerne vil bidrage til produktion af miljøvenlig strøm, og det vil nedbringe udledningen af CO2 til atmosfæren sammenlignet med elproduktion baseret på f.eks. kul med ca. 20.000 ton pr. år.


Fra idé til vindmølle Vejle Kommune har i Vindmølleplanen for Vejle Kommune udlagt et vindmølleområde ved Klink (rammeområde 99.T.9), hvor der kan opstilles op til 3 møller med en totalhøjde på 125 meter. Inden man kan opstille vindmøller, skal der udarbejdes et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg sammen med en VVM – redegørelse for det konkrete vindmølleprojekt og en miljøvurdering af planforslaget. Der udarbejdes en kombineret miljørapport, der både lever op til VVM-reglerne og miljøvurderingsloven. Den kombinerede miljørapport skal sikre, at de mulige miljøpåvirkninger fra det kommende vindmølleprojekt bliver grundigt undersøgt og kendt for politikere såvel som for borgere. Virkningerne af anlægget vil blive sammenlignet med 0-alternativet, som beskriver den situation, hvor projektet ikke gennemføres og de eksisterende vindmøller fortsætter og ikke bliver nedtaget. Den kombinerede miljørapport vil endvidere indeholde forslag til projektoptimering og afværgeforanstaltninger for eventuelt uønskede, miljømæssige virkninger. Desuden vil miljørapporten angive forslag til efterfølgende miljøovervågning, som skal sikre, at vindmøllerne overholder de opstillede krav i en eventuel tilladelse. Miljørapporten, kommuneplantillægget og lokalplanen vil blive udarbejdet som forslag og derefter offentliggjort i en 8 ugers periode. Her får borgerne igen mulighed for at komme med bemærkninger til planerne m.m. Indkomne bemærkninger vil indgå i den afsluttende mydighedsbehandling af projektet. Forud for eventuelt realisering af projektet skal Byrådet i Vejle Kommune vedtage kommuneplantillæg, lokalplan og miljørapport endeligt, hvorefter der kan meddeles VVMtilladelse. Vindmøllerne kan herefter blive opført efter kommunens retningslinjer for placering af vindmøller og opfyldte gældende krav i lovgivningen.

Hovedspørgsmål ved etablering af vindmøller En række hovedspørgsmål vil sammen med relevante forslag og idéer fra debatfasen blive belyst i den kommende kombinerede miljørapport. • • • • • • • • • •

Hvordan vil vindmøllerne påvirke landskabet visuelt ? Hvordan berøres lokalområdet og naboer af anlæggelsen og driften af vindmøllerne ? Hvordan vil vindmøllerne påvirke natur og landskab ? Vil vindmøllerne forstyrre dyre- og plantelivet ? Kommer de til at støje mere end eksisterende møller ? Hvor meget lavfrekvent støj vil møllerne lave hos naboerne ? Kommer der gener fra skygger og refleksblink ? Er der risiko for ulykker ? Hvordan påvirkes landbrugsdriften af ny adgangsvej til møllerne ? Hvordan kan den grønne ordning anvendes i lokalområdet ?

Det omkringliggende landskab Området ligger i et udjævnet morænelandskab. Der er ikke registreret markante landskabsformer i nærheden af mølleområdet. Området anvendes primært til landbrug og fremstår med store, åbne marker. Den primære bevoksning i områdets nærhed er læhegn og mindre skove og plantager. I den nordligvestlige del af området er der udpeget et areal til potentielt vådområde og i den nordlige del er der udpeget et område til ny natur i tilknytning til mose og engarealer langs Hallund Bæk. I en afstand af ca. 2,5 km har Billund Kommune givet tilladelse til opstilling af 3 vindmøller med en totalhøjde på 126,5 m.


VE-loven For at fremme omstillingen til vedvarende energiproduktion i Danmark har Folketinget i december 2008 vedtaget Lov til fremme af vedvarende energi (VE-loven). Med loven er der bl.a. skabt tre ordninger til fremme af opstillingen af større vindmøller i Danmark.

1. Værditabsordning Den, der ved opstilling af en eller flere vindmøller forårsager et værditab på fast ejendom, skal betale herfor. Hvis ejeren af den faste ejendom selv har medvirket til tabet, kan beløbet nedsættes eller bortfalde. I høringsperioden for det offentliggjorte forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse skal GrønbjergLangelund Vindmøllelaug I/S holde et offentlig møde, hvor der redegøres for opstillingens konsekvens for de omkringliggende ejendomme. Mødetidspunkt og sted annonceres i dagspressen.

2. Køberet til vindmølleandele for lokale borgere Fastboende over 18 år inden for en afstand af op til 4,5 km fra nærmeste mølle skal tilbydes andele af mindst 20 % af et vindmølleprojekt. Grønbjerg-Langelund Vindmøllelaug I/S skal udarbejde et udbudsmateriale. Fastboende over 18 år inden for den pågældende kommune har ekundært ret til at byde på andele af møllen.

3. Grøn ordning til styrkelse af lokale landskablige og rekreative værdier Med den grønne ordning kan kommuner ansøge Energinet Dk om tilskud til forskellige anlægsaktiviteter, der styrker landskabet og de rekreative muligheder, kultur og informationsaktiviteter. Der gives et tilskud på 88.000 kr. pr. MW. Ved opstilling af 9 MW giver dette et samlet tilskud på ca. 800 tkr. Midlerne søges, mens lokalplanforslaget er i offentlig høring. Godkendte projekter får midlerne udbetalt, når vindmøllerne er

tilsluttet elnettet. Størrelsen af beløbet afhænger af antallet og størrelsen af de opsatte vindmøller.


Deltag i planlægningen for vindmøller i Klink Du har nu med dette debatoplæg mulighed for at involvere dig i planlægning for vindmøller i Klink. Giv gerne din mening til kende om eksempelvis: Hvilke forhold/emner bør belyses nærmere i den kombinerede miljørapport ? Hvilke steder er det særlig vigtigt at visualisere vindmøllerne ? Andre idéer og forslag til den kommende planlægning Efter udløbet af den første offentlighedsfase, som løber fra den 21. november til den 19. december 2012, beslutter Byrådet, om der skal udarbejdes en VVM-redegørelse samt forslag til kommuneplantillæg og lokalplanen for projektet med tilhørende miljøvurdering. Send dine idéer og forslag til Vejle Kommune inden den 19. december 2012. På mail til teknikogmiljo@vejle.dk eller til adressen: Vejle Kommune Kirketorvet 22 7100 Vejle

Debatoplæg for Klink Møller oktober 2012  

Dette er et debatoplæg til brug i debatfasen for planlægning af en udskiftning af vindmøller ved Klink I Vejle Kommune.