Construint_la_pau_a_Burundi

Page 1

CONSTRUYENDO LA PAZ EN BURUNDI CONSTRUISANT LA PAIX AU BURUNDI UGUSANASANA AMAHORO MU BURUNDI


“VEÏNS SENSE FRONTERES” I EL SEU COMPROMÍS AMB BURUNDI

“VECINOS SIN FRONTERAS” Y SU COMPROMISO CON BURUNDI

Pocs mesos després de l’assassinat, l’octubre de 1993, del primer president burundès democràticament elegit, Melchior Ndadaye, i després de l’explosió de violència que se’n seguí, nasqué l’ONG Veïns Sense Fronteres (VSF) en el sí del moviment veïnal de Palma de Mallorca. La guerra civil que es desencadenà després del dit magnicidi s’emmarca en el conflicte regional dels Grans Llacs, que ha afectat també Rwanda i la República Democràtica del Congo, causant una tragèdia humana de gran magnitud. Durant més d’onze anys de conflicte VSF ha compartit amb el poble burundès la seva lluita per la pau i la seva esperança en un futur millor. Aquesta exposició que presentam sobre la història recent de Burundi és el nostre homenatge a totes aquelles persones que han contribuït i segueixen contribuint a la pacificació i la reconstrucció integral del país. La nostra gratitud a les institucions que han donat suport a l’exposició, sobretot a la Direcció General de Cooperació del Govern de les Illes Balears que l’ha finançada, com també a l’equip que ha dissenyada i realitzada. Volem també expressar la nostra gratitud a la Conselleria de Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears per haver participat en el finançament d’aquest opuscle i a la Fundació Liorna per haver-se compromès amb aquesta zona d’Àfrica i per haver intervingut en fer possible aquesta publicació. Apropant-nos al cor de l’Àfrica L’exposició és el resultat de l’experiència del treball que VSF ha realitzat en el cor d’Àfrica, expressada a través del testimoni de persones burundeses representatives de diferents sectors socials: persones refugiades, polítiques, intel·lectuals, líders socials, joves, dones... D’aquest petit país no només impressiona la immensa pobresa de la seva base social, amb un 70 % de la població que viu amb menys d’1 dòlar diari, sinó també la seva capacitat per posar en marxa estratègies col·lectives de supervivència. L’herència política dels processos de descolonització ha potenciat l’ús del suposat origen ètnic com a cortina de fum per emmascarar tota classe crims i violacions de drets de la persona humana. La lluita per superar aquesta herència política no s’ha lliurat només en els camps de batalla ni en les taules de negociació política, sinó, sobretot, dins la consciència dels burundesos i burundeses. El discurs ètnic ha anat perdent força en favor d’un discurs que defineix el conflicte com a fonamentalment polític. La gran majoria de la població ha dit “¡Basta!, aquest no és el Burundi que volem per als postres fills”. La dona ha emergit com a un dels elements clau de tot aquest procés i reclama el seu lloc en el sí de la societat. Burundi en aquesta nova etapa política se situa a nivell mundial en el lloc número 19 en relació al percentatge de dones amb poder polític. Però queda encara un llarg camí per recórrer. La pobresa afecta sobretot les dones i això limita enormement les seves possibilitats de participació social i política. Aprenent junts Aquest país tan empobrit, amb el qual Occident té un gran deute històric, és una terra plena de futur, de saviesa humana, de voluntat de superació i d’esperança, coses totes elles que contrasten amb l’estereotip generalitzat del caos africà. La nostra aproximació al continent africà ens fa veure la nostra pròpia cultura amb uns altres ulls, menys autocomplaents, més autocrítics i amb més perspectiva històrica. Ens hem sentit compromesos a participar en la creació d’un projecte solidari i d’aprenentatge intercultural. Aportacions de VSF L’aportació més valuosa de VSF és el seu compromís estable amb el poble Burundès, dut a la pràctica en el marc d’un projecte integral que té com a eixos estratègics l’educació per la pau i el respecte dels drets de la persona humana, l’empoderament de la dona i la lluita contra la pobresa, a través del suport a organitzacions socials de Burundi. Al llarg d’aquests anys, VSF ha combinat aquest compromís amb el treball de pressió sobre les institucions internacionals, d’apropament de les parts en conflicte i de sensibilització de la nostra població per donar a conèixer una nova imatge més objectiva i esperançadora d’aquest país. Tant en el camp de la prevenció activa de conflictes com en la realització de projectes de desenvolupament, VSF ha potenciat el treball en xarxa, posant en marxa experiències pràctiques de treball complementari amb altres organitzacions socials. Compromís de futur L’experiència de treball a Burundi realitzada per VSF durant aquests darrers onze anys és la base del seu comprimís històric amb el poble Burundès. Aquest compromís ens obliga a col·laborar per tal d’avançar en la consecució dels Objectius del Mil·leni de Nacions Unides per a aquesta zona d’Àfrica i a treballar per superar mites, estereotips i prejudicis sobre els països empobrits amb la finalitat de crear condicions favorables per a unes relacions d’igualtat entre pobles i cultures. VSF, juntament amb moltes altres organitzacions, aposta per “un altre món possible”, també per al cor d’Àfrica. En aquesta tasca no ens sentim sols. D’una part, comptam amb tots els col·laboradors que donen suport al procés i, per altra, són molts els burundesos que creuen i estan compromesos en la construcció d’un ALTRE BURUNDI POSSIBLE.

Unos meses después del asesinato, en octubre de 1993, del primer presidente burundés democráticamente elegido, Melchior Ndadaye, y tras el estallido de violencia que le siguió, nació la ONG Vecinos Sin Fronteras (VSF) en el seno del movimiento vecinal de Palma de Mallorca. La guerra civil que siguió a dicho magnicidio se enmarca en el conflicto regional de los Grandes Lagos, que ha afectado también a Rwanda y a la República Democrática del Congo, causando una tragedia humana de gran magnitud. Durante más de 11 años de conflicto VSF ha compartido con el pueblo burundés su lucha por la paz y su esperanza en un futuro mejor. Esta exposición que presentamos sobre la historia reciente de Burundi es nuestro homenaje a todas las personas que han contribuido y contribuyen a la pacificación y a la reconstrucción integral del país. Nuestra gratitud a las instituciones que han apoyado la exposición, sobre todo a la Dirección General de Cooperación del Govern de les Illes Balears que la ha financiado, como también al equipo que la ha diseñado y realizado. Queremos también expresar nuestra gratitud a la Conselleria de Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears por haber participado en la financiación de este opúsculo y a la Fundación Liorna por haberse comprometido con esta zona de África y por haber intervenido en hacer posible esta publicación. Acercándonos al corazón de África La exposición es el resultado de la experiencia del trabajo que VSF ha realizado en el corazón de África, expresada a través del testimonio de personas burundesas representativas de diferentes sectores sociales: personas refugiadas, políticas, intelectuales, líderes sociales, jóvenes, mujeres... De este pequeño país no sólo impacta la inmensa pobreza de su base social, con un 70 % de la población que vive con menos de 1 dólar diario, sino también su capacidad para poner en marcha estrategias colectivas de supervivencia. La herencia política de los procesos de descolonización ha potenciado el uso del supuesto origen étnico como cortina de humo para enmascarar toda clase crímenes y violaciones de derechos de la persona humana. La lucha por superar esta herencia política no se ha librado sólo en los campos de batalla ni en las mesas de negociación política, sino, sobre todo, en la conciencia de los burundeses y burundesas. El discurso étnico ha ido perdiendo fuerza en favor de un discurso que define el conflicto como fundamentalmente político. La gran mayoría de la población ha dicho “¡Basta!, éste no es el Burundi que queremos para nuestros hijos”. La mujer ha emergido como uno de los elementos clave de todo este proceso y reclama su lugar en la sociedad. Burundi en esta nueva etapa política se sitúa a nivel mundial en el puesto número 19 en relación al porcentaje de mujeres con poder político. Pero todavía queda un largo camino por recorrer. La pobreza afecta sobre todo a las mujeres y eso limita enormemente sus posibilidades de participación social y política. Aprendiendo juntos Este empobrecido país, con quién Occidente tiene una gran deuda histórica, es una tierra llena de futuro, de sabiduría humana, de voluntad de superación y de esperanza, todo lo cual contrasta con el estereotipo generalizado del caos africano. Nuestra aproximación al continente africano nos hace ver nuestra propia cultura con otros ojos, menos autocomplacientes, más autocríticos y con más perspectiva histórica. Nos hemos sentido comprometidos a participar en la creación de un proyecto solidario y de aprendizaje intercultural. Aportaciones de VSF La aportación más valiosa de VSF es su compromiso estable con el pueblo Burundés, llevado a la práctica en el marco de un proyecto integral que tiene como ejes estratégicos la educación por la paz y el respeto de los derechos de la persona humana, el empoderamiento de la mujer y la lucha contra la pobreza, a través del apoyo a organizaciones sociales de Burundi. A lo largo de estos años, VSF ha combinado este compromiso con el trabajo de presión sobre las instituciones internacionales, de acercamiento de las partes en conflicto y de sensibilización de nuestra población para dar a conocer una nueva imagen más objetiva y esperanzadora de este país. Tanto en el campo de la prevención activa de conflictos como en la realización de proyectos de desarrollo, VSF ha potenciado el trabajo en red, poniendo en marcha experiencias prácticas de trabajo complementario con otras organizaciones sociales. Compromiso de futuro La experiencia de trabajo en Burundi realizada por VSF durante estos últimos once años es la base de su compromiso histórico con el pueblo burundés. Este compromiso nos obliga a colaborar en el avance de la consecución de los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas para esta zona de África y a trabajar para superar mitos, estereotipos y prejuicios sobre los países empobrecidos con el fin de crear condiciones favorables para unas relaciones de igualdad entre pueblos y culturas. VSF, junto con otras muchas organizaciones, apuesta por “otro mundo posible”, también para el corazón de África. En esta tarea no nos sentimos solos. Por una parte, contamos con todos los colaboradores que apoyan el proceso y, por otra, son muchos los burundeses que creen y están comprometidos en la construcción de otro BURUNDI POSIBLE.

La junta directiva de VSF

La junta directiva de VSF


«VOISINS SANS FRONTIÈRES» ET SON ENGAGEMENT AVEC LE BURUNDI L’ONG Voisins Sans Frontières, VSF en sigles, est née, au sein du mouvement associatif de voisins dans les quartiers de Palma de Majorque, quelques mois après l’assassinat, en octobre 1993, du premier Président burundais démocratiquement élu, Melchior Ndadaye et de l’explosion de violence qui s’en suivit. La guerre civile qui en découla s’inscrit dans le conflit régional des Grands Lacs qui a affecté également le Rwanda et la République Démocratique du Congo, causant une tragédie humaine de grande magnitude. Pendant les plus de onze années qu’a duré le conflit, VSF a été au côté du peuple burundais dans sa lutte pour la paix et son espoir dans un avenir meilleur. Cette exposition sur l’histoire récente du Burundi que nous présentons est notre hommage à toutes les personnes qui ont contribué, et qui sont en train de contribuer, à la pacification et à la réconciliation intégrale de ce pays. Notre gratitude aux institutions qui nous ont apporté leur soutien à l’exposition, et plus particulièrement à la Direction Générale de Coopération du Gouvernement des Îles Baléares qui nous a apporté le financement nécessaire, ainsi qu’à l’équipe qui l’a dessinée et réalisée. Nous voulons remercier également le Ministère du Gouvernement des Îles Baléares en charge de la Présidence et des Sports pour sa participation au financement de cet opuscule, ainsi que la Fondation Liorna pour son engagement avec cette région de l’Afrique et pour avoir donné son soutien à cette publication. En nous approchant du cœur de l’Afrique L’exposition est le reflet de l’expérience, acquise par VSF lors du travail qu’elle a réalisé au cœur de l’Afrique, représentée ici par les témoignages de personnes burundaises représentatives de différents secteurs sociaux: réfugiés, politiciens, intellectuels, leaders sociaux, jeunes, femmes... qu’elle a recueillis De ce petit pays ce n’est pas seulement la pauvreté extrême de sa base sociale, 70 % de la population vivant avec moins d’un dollar par jour, qui impressionne; c’est aussi sa capacité de mettre sur pied des stratégies collectives de subsistance. L’héritage politique des processus de décolonisation a fomenté l’emploi d’une prétendue origine ethnique servant à masquer toute sorte de crimes et de violations des droits de la personne humaine. La lutte pour surmonter cet héritage politique ne s’est pas livrée seulement sur les champs de bataille ni autour des tables des négociations politiques, mais bien plutôt dans la conscience des burundais et des burundaises. Le discours ethnique à perdu force petit à petit en faveur d’un autre discours qui définit le conflit comme fondamentalement politique. La grande majorité de la population a dit “Assez!, ceci n’est pas le Burundi que nous voulons pour nos enfants”. La femme a émergé comme une des pièces clef de tout ce processus et elle réclame sa place au sein de la société. Le Burundi dans cette nouvelle étape politique occupe au niveau mondial la 19ème place en pourcentage de femmes ayant accédée au pouvoir politique. Mais il y a encore un long chemin à parcourir. La pauvreté touche surtout les femmes ce qui limite énormément leurs possibilités de participation sociale et politique. En apprenant ensemble Ce pays appauvri, avec lequel l’Occident a une grande dette historique, est une terre pleine d’avenir, de sagesse humaine, de volonté de se dépasser et d’espoir, tout cela contrastant avec le stéréotype généralisé du chaos africain. Notre approche du continent africain nous a fait percevoir notre culture avec un regard différent, moins auto complaisant, plus autocritique et avec plus de perspective historique. C’est pour cela que nous nous sommes sentis engagés à participer à la création d’un projet solidaire et d’apprentissage interculturel. Apports de VSF L’apport le plus valeureux de VSF est son engagement durable avec le peuple burundais, mis en pratique dans le cadre d’un projet intégral: les axes stratégiques en sont, l’éducation à la paix et au respect des droits de la personne humaine, «l’empowerment» de la femme et la lutte contre la pauvreté, à travers les organisations de la société civile burundaise. Tout au long de ces années, VSF a combiné cet engagement avec le travail de pression auprès des institutions internationales, avec les efforts pour qu’il y ait un rapprochement des parties en conflit et avec la tache de sensibilisation de la société majorquine en lui donnant à connaitre une nouvelle image plus objective et plus encourageante du Burundi. Tant dans le domaine de la prévention active de conflits que dans la réalisation des projets de développement, VSF a favorisé le travail en réseau, en mettant sur pied des expériences pratiques de travail complémentaire avec d’autres organisations sociales. Engagement d’avenir L’expérience de travail réalisée par VSF au Burundi pendant ces onze dernières années est la base de notre engagement historique avec le peuple burundais. Cet engagement nous oblige à faire tout ce qui est en notre pouvoir afin de progresser dans la consécution des Objectifs du Millénaire des Nations Unies dans cette région d’Afrique et à travailler pour surmonter les mythes, les stéréotypes et les préjugés sur les pays appauvris et ce afin de favoriser les rapports d’égalité entre peuples et cultures. VSF, ainsi que beaucoup d’autres organisations, parie pour qu’“un autre monde possible” existe également dans les pays du cœur de l’Afrique qui le méritent eux aussi. Nous ne nous sentons pas seuls dans cette tache, nombreux étant nos collaborateurs qui apportent leur soutien au processus, ainsi que les Burundais qui se sont engagés à construire et qui croient en «UN AUTRE BURUNDI POSSIBLE». Pour toutes et tous ces Burundais notre plus sincère hommage. Le Comité Exécutif de VSF

«VOISINS SANS FRONTIERES» ISHIRAHAMWE RYITANGIRA UBURUNDI Inyuma y’amezi make akwirikira iyicwa ry’Umukuru w’Igihugu (Gitugutu 1993) yari yatowe n’abarundi Nyakubahwa Ndadaye Merchior hamwe n’ubwicanyi bwakurikiye, niho Ishirahamwe Voisins sans Frontières ryavuka mu gisagara c’i Palma i Mayorka muri Espanye. Mur’ico gihe indwano ntiyabereye mu Burundi gusa ariko yakwiye mu karere k’ibiyaga binini cane cane mu Rwanda, mu Burundi no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo ngwano yahitanye abantu isinzi. Mur’iyi myaka 11 iheze y’intambara, VSF yarifatanije n’abarundi mu rugamba barimwo rwo gutsimbataza amahoro yabo n’ay’uruvyaro rwabo. Aya masanamu rero tuberetse ajanye n’ivy’akahise k’Uburundi, nibwo buryo bwacu bwo gushimira abo bose bitanze kandi n’ubu bacitanga kugira amahoro n’umwumvikano bisasagare mu gihugu. Turashimiye bimwe bivuye ku mutima inzego zadufashe mu mugongo cane cane Ubuyobozi Bukuru bwo Gufashanya bwa Leta y,amazinga Baleyare yaduhaye uburyo bukwiriye, tutibagiye abahinga bayakoze bakanayerekana. Twashaka kandi gushimira Ubushikiranganji bujejwe inkino muri Leta y’Amazinga Baleyare ku kigoro bwagize mu kudufata mu mugongo, hamwe na “Fondation Liorna” yama yitwararika ako karere ka Afirika, ikongera ikaba yaradushigikiye muri iki gikorwa. Hafi y’umutima wa Afirika Aya masanamu mubona twayakoze twisunze ivyiyumviro VSF yakuye mu Burundi, umutima wa Afirika, bitanzwe n’abanyagihugu benshi baserukira imigwi itandukanye, igizwe cane cane n’impunzi, n’abanyepolitike, n’incabwenge, n’abaserukira amashirahamwe, n’urwaruka, abakenyezi n’abandi. Ingorane iki Gihugu gifise ntizifatiye gusa ku bukene buzura inzara kirimwo, ariko cane cane mu kutokwishoboza gutez’imbere abanyagihugu bose. Abarundi barabeshwe cane n’abica canke bakarenganya abandi babahora ubusa bishikimije umuragi mubi w’imbuto y’amacakubiri yatewe n’abakoroni b’Ababirigi. Ukurwanya uwo muragi mubi ntivyabonekeye mu ntambara gusa canke mu ma nama y’ukugarukira amahoro, ariko cane cane bibera mu mitima y’abarundi n’abarundikazi benshi. Muri kino gihe, imvugo ishira amoko imbere igenda ihera buke buke, bigaragaza ko ingwano y’Uburundi ifatiye ku ngorane za politike gusumba ibibazo vy’amoko. Ubu abarundi benshi baramaze kwiyamiriza amacakubiri kubera bipfuriza abana babo kuba mu gihugu gitekanye. Mur’iyo ntumbero, umukenyezi yabaye inkingi ikomeye kandi ubu amaze gufata n’ikibanza ciza mu gihugu. Uburundi bugira ubwa 19 kw’isi mu gusabikanya ubutegetsi n’abakenyezi. Ingorane zikomeye bagifise n’ubukene bubazirikiye amaboko i mugongo bukababuza gutera imbere mu vya politike. Turi ba magiriranire Igihugu c’Uburndi n’aho cacinyijwe n’abakoloni b’abazungu n’igihugu gifise kazoza keza, gashingiye ku bwitonzi, ku bukerebutsi, no ku vyizigiro bikomeye, ivyo bikaba bitandukanye cane n’ibibwirwa benshi mu kubabesha ngo Afirika yose yarapfuye akagirire. Twebwe twihweje neza ukuntu Afirika yifashe, bituma ducisha make tukagira n’ukundi dutahura imico yacu. Kubw’ivyo twariyemeje gukorera hamwe n’ukwuzuzanya kubera twasanze dukeneraniye. Mur’iyo myaka iheze VSF yabandanije ico gikorwa mukwumvisha amashirahamwe mpuzamakungu, imigwi igwana tutibagiye n’abagenzi bacu kugirango abo bose buguruke amaso batahure ko igihugu c’Uburundi gitandukanye n’ibinyoma baja barumva. Ishirahamwe VSF ryarigishije abarundi uburyo bwo kwikingira ingwano, gutunganya imigambi yo kwiteza imbere; ivyo vyose ribifashanya n’amashirahamwe akorera mu gihugu. Twiyemeje gutera tuja imbere Imyaka 11 iheze dukorera mu Burundi, biduha inguvu zo kwumva ko dusangiye ishaka rimwe mu gukomeza inzira y’iterambere. Natwe ntituzohengeshanya mu gushigikira bimwe biboneka ivyiyumviro ibihugu vyunze ubumwe vyo kw’isi bishira imbere mur’iki kimpumbi muri kano karere ka Afirika. Turakora uko dushoboye kwose kugira turengere ibinyoma n’amabwire bivugwa ku bihugu bikenye tukihutira kwubahiriza buri muntu wese n’imico y’iwe. VSF hamwe n’ayandi mashirahamwe abikunze, turiyemeje gukora tutiziganya kugira haboneke isi nsha y’amahoro n’ibihugu vya Afirika vyoronkamwo ikibanza kibibereye. Iki gikorwa tugisangiye n’abadufasha b’iwacu batari hamwe n’abarundi benshi b’umutima biyemeza buri munsi kwubaka ubundi Burundi bushasha bw’amahoro n’iteka kuri bose. Abarundi n’abarundikazi bameze gurtyo turabanezerererwa kandi turabashimiye cane. Urwego nshingwabikorwa rwa VSF-IB


UN PAÍS EN EL CORAZÓN DE ÁFRICA República de Burundi Bujumbura 27.830 km2 (unas 7 veces Mallorca) 7.020.000. En los últimos 30 años se ha duplicado. 252,2 personas/km2, una de las más elevadas de África. 1 de julio de 1962 se encuentra al Sur del Ecuador, entre el África central y oriental, en la región de los Grandes Lagos africanos Fronteras: limita al Norte con Rwanda, al Este y al Sur con Tanzania y al Oeste con la República Democrática del Congo y las aguas del lago Tanganika

Nombre del estado: Capital: Superficie: Población: Densidad: Independencia: Situación geográfica:

- Burundi es un país en forma de corazón, lleno de colinas, separadas por amplios valles, recorrido por afluentes de los ríos Nilo y Congo. El encanto bucólico de su ondulado paisaje, con una media de 1.520 m de altitud, hace que se conozca con el nombre de “El país de las mil y una colina”. - Tiene un clima tropical, con dos estaciones secas y dos de lluvias por año y una temperatura que oscila entre los 15 y los 30 grados, según altitud y situación. Su riqueza y diversidad de vegetación y fauna le dan el nombre de “igihugu c’amata n’ubuki” en kirundi, que significa el país de leche y miel.

UN PAYS AU CŒUR DE L’AFRIQUE République du Burundi Bujumbura 27.830 (plus ou moins 7 fois l’Île de Majorque) 7.020.000 (“Rapport National sur le développement humain au Burundi de 2003”) Au cours de ces trente dernières années, elle s’est dupliquée Densité: 252,2 habitants/km2, une des plus élevée d’Afrique Indépendance: 1 juillet 1962 Situation géographique: se trouve au sud de l’Equateur entre l’Afrique centrale et l’orientale, dans la région des Grands Lacs africains Frontières: limité au nord par le Rwanda, a l’est et au sud par la Tanzanie et a l’ouest par la République Démocratique du Congo et par le lac Tanganika - Le Burundi est un pays en forme de cœur, avec de nombreuses collines séparées par de larges vallées où coulent des affluents des fleuves Congo et Nil. L’enchantement bucolique de son paysage ondulant et abrupt, avec une altitude moyenne de 1.520 m, fait qu’il est connu comme “Le pays des milles collines”. - Il dispose d’un climat tropical, avec deux saisons sèches et deux saisons des pluies par an, avec une température oscillant entre 15 et 30 degrés, en fonction de l’altitude et de la situation. - Sa richesse et sa diversité quant à la végétation et à la faune, font qu’il lui a été donné en kirundi (la langue autochtone) le surnom de “igihugu c’amata n’ubuki” c’est à dire “Le pays du lait et du miel” Nom de l’Etat: Capital: Superficie: Population:

IGIHUGU KIRI MU MUTIMA WA AFRIKA Izina ry’Igihugu: Repubulika y’Uburundi Umugwa mukuru: Bujumbura Uburinganire: Ibilometero kwadrato 27.830 km2 (incuro indwi izinga rya Mayorka) Abanyagihugu: 7.020.000 (Icegeranyo c’igwiririrana ry’abantu mu Burundi muri 2003) mur’iyi myaka mirongo itatu iheze igitigiri c’abantu caraduze incuro kabiri Ukurundana: Abantu 252,2 ku kilometre kwadrato: Uburundi buri mu bihugu bifise abantu benshi muri Afirika Ukwikukira: Kuwa mbere Mukakaro 1962 - Akarere kirimwo: Munsi gato y’umurongo ugabura isi mwo kabiri, hagati y’Afirika yo hagati n’iy’ubuserko, mu karere k’ibiyaga binini. Imbibe: Mu buraruko hari Urwanda, mu buseruko hari Tanzaniya, mu burengero Repubulika ya Kongo n’ikiyaga Tanganyika Uburundi n’igihugu cubatse nk’umutima, kikagira imitumba myinshi inyuragiramwo utwonga twinshi tuvomera inzuzi nkuru za Afirika Kongo na Nili. - Uburundi bugizwe n’udusozi tw’intavanako duhanamye, dutotahaye kandi duteye igomwe arico catumye citwa “igihugu c’imitumba igihumbi” (mille collines). N’akarere gashushe kandi kabomvye (climat tropical) kagizwe n’ibihe bibiri, ici n’agatasi bikarangwa n’ubushuhe buri hagati ya dogeri 15 na 30, bivanye n’uko ari mu kiyaya canke ku musozi. - Akanovera k’isi kameza ubwoko bw’ibiterwa vyose bishoboka katumye bagitazira “igihugu c’amata n’ubuki”.


UNO DE LOS PAÍSES MÁS EMPOBRECIDOS DEL MUNDO El informe sobre los Objetivos del Milenio en Burundi 2004, afirma que, durante los once años de guerra, la mayor parte de los indicadores de desarrollo humano han retrocedido 15 años. SALUD - Esperanza de vida: 40,9 años (en 1990 era de 51 años, primer informe sobre OM en Burundi 2004) - Mortalidad infantil: 129 niños por 1000 habitantes - Tasa de fertilidad: 6,3 niños por mujer - Acceso al agua potable: 50% de la población El paludismo es la principal causa de mortalidad y cada año la sufren casi la mitad de la población burundesa. EDUCACIÓN - Tasa de analfabetismo: 62% - Tasa de escolarización en primaria: 71,1%, en secundaria 10,4% y en la universidad 1,2% ECONOMÍA - El 70% de la población vive con menos de 1$ al día (en 1993 sólo el 33,8% vivía con menos de 1$ día) - Deuda externa: ha pasado del 80% de las exportaciones en el año 2000 al 162,2% en el año 2002 - Las exportaciones representan menos de una tercera parte de las importaciones. Dedicación de la población activa por sectores: 93,6% agricultura, 2,3% industria y 4,1% servicios. El lugar geográfico que ocupa, pese a que de momento le sea desfavorable, puede llegar a convertirse en una situación geoestratégica beneficiosa para el país, si los intentos de integración económica común entre este país y los países vecinos llegan a buen puerto.

UN DES PAYS LES PLUS PAUVRES DU MONDE Le rapport 2004 sur les Objectifs du Millénaire concernant le Burundi, affirme que, durant les onze années de guerre, la plus grande partie des indicateurs de développement humain ont rétrocédé de 15 ans. SANTÉ - Espérance de vie: 40,9 ans (“L’Etat du Monde 2005” Ediciones Akal) (en 1990, elle était de 51 ans - Premier rapport 2004 sur les 0M au Burundi) - Mortalité infantile: 129 enfants pour 1.000 habitants (“Rapport National sur le développement humain au Burundi de 2003”) - Taux de fertilité: 6,3 enfants par femme (dito) - Accès à l’eau potable: 50 % de la population (dito) - Le paludisme est la principale cause de mortalité, et chaque année la moitié de la population burundaise en souffre. EDUCATION - Taux d’analphabétisme 62% (“Rapport National sur le développement humain au Burundi de 2003”) - Taux de scolarisation: en primaire 71,1%, en secondaire, 10,4% et à l’université 1,2% ECONOMIE - 70% de la population vit avec moins d’un dollar par jour (“L’Etat du Monde 2005” Ediciones Akal) contre 33,8 % seulement en 1993 (rapport 2004 sur les Objectifs du Millénaire concernant le Burundi) - Dette extérieure: elle est passée de 80% des exportations en 2.000 à 162,2% l’année 2002 (dito) - Les exportations ne représentent qu’une tierce partie des importations. - Occupation de la population active par secteur: agriculture 93,6%, industrie 2,3% et services 4,1 % Sa situation enclavée, qui lui est défavorable actuellement, peut se transformer en une situation géostratégique dont pourrait se bénéficier le pays si les tentatives d’intégration économique commune à ce pays et à ses voisins arrivent à bon port.

IGIHUGU KIRI MU BIKENYE CANE KW’ISI Icegeranyo co mu bihumbi bibiri na kane, ku migambi y’ikimpumbi yerekeye Uburundi cemeza ko muri iyi myaka icumi n’umwe y’ingwano, igihugu casubiye inyuma mw’iterambere imyaka cumi n’itanu. AMAGARA - Ukuramba kwabantu ntikurenza hafi imyaka 41 kandi muri 1990 yari imyaka 51 - Ugupfa kw’abantu: ku bana 1.000 bavuka hapfa 129 - Ukurondoka: Umugore avyara nk’abana 6 - Amasi meza: Aronkwa na mirongo itanu kw’ijana y’abanyagiyugu - Malariya niyo ngwara ituma hapfa abantu benshi; ibice mirongo itanu kw’ijana vy’abanyagihugu bama bayirwara ku mwaka. - Indero: Abatazi gusoma no kwandika bashika mirongo itandatu na babiri kw’ijana (icegeranyo c’iterambere ry’abantu ca 2003) UBUMENYI - mu mashure mato: higa abana barenga gato 71 kw’ijana - mu mashure yisumbuye: higa abarenga gato10 kw’ijana - muri kaminuza: higa abarenga gato 1 kw’ijana UBUTUNZI - Mirongo irindwi kw’ijana y’abanyagihugu babeshwaho n’amahera ari musi y’igihumbi ku musi kandi mu 1993 bari begereje 34% - Amadeni Uburundi bufitiye ibindi bihugu: Yavuye ku 80% y’ibisohoka muri 2000 aja ku birenga gato162% muri 2002. - Ibishoka hanze ni ica gatatutu tubigereranije n’ivyinjira. UBUZI - Ibice vyababa 94 kw’ijana vy’abanyagihugu ni abarimyi - Ibice birenga gato 2 kw’ijana bari mu mahinguriro - ibice birenga gato 4 % bari mu buzi bwa Leta N’aho Igihugu c’Uburundi kiri kure y’amabahari, kiri mu karere kocorohereza mu kwiteza imbere mu gihe cokwifatanya na bigenzi vyaco.


HISTORIA RECIENTE Marco 1992 – El Comandante Pierre Buyoya del partido único UPRONA (Unidad y Progreso Nacional), presionado por las instituciones internacionales y por un fuerte descontento popular, se ve obligado a aprobar una nueva Constitución que permite el multipartidismo y la convocatoria de elecciones. Junio de 1993 – Melchior Ndadaye, del partido de la oposición FRODEBU (Frente para la Defensa de la Democracia en Burundi) gana las elecciones por amplia mayoría absoluta e incluye en su gobierno el 40% de la oposición con cargos ministeriales. Octubre 1993 – 100 días después de la investidura, un grupo de militares asalta el Palacio Presidencial asesinando al Presidente y a las personas que constitucionalmente le podían suceder. Este golpe de estado desencadena ondas de violencia y matanzas que afectan todas las capas sociales y provocan una guerra civil que durará 11 años. Febrero 1992 – Cyprien Ntaryamira, es elegido Presidente por la Asamblea Nacional y dos meses después es también asesinado, juntamente con el Presidente de Rwanda, en el aeropuerto de Kigali (Rwanda). Abril 1994 – Sylvestre Ntibantunganya, Presidente de la Asamblea Nacional, ocupa la presidencia de Burundi hasta que en julio de 1996 fue derrocado. Julio 1996 – Se inicia la segunda dictadura del Comandante Pierre Buyoya.

HISTOIRE RÉCENTE Mars 1992 – Le Commandant Buyoya, du parti unique UPRONA (Unité et Progrès National) soumis à de fortes pressions par les institutions internationales et à un fort mécontentement populaire, se voit contraint à approuver une nouvelle constitution permettant le multipartisme et à convoquer des élections. Juin 1993 – Melchior Ndadaye, du parti de l’opposition FRODEBU (Front pour la Défense de la Démocratie au Burundi) gagne les élections avec une confortable majorité absolue et inclus dans son gouvernement 40% de membres de l’opposition avec des postes ministériels. Octobre 1993 – 100 jours après l’investiture, un groupe de militaire prend d’assaut le Palais présidentiel, assassine le Président et les personnes qui constitutionnellement pouvaient lui succéder. Ce coup d’état déchaîne une vague de violences et de massacres qui touchent toutes les couches sociales et provoquent une guerre civile qui va durer 11 ans. Février 1994 – Cyprien Ntaryamira, élu Président par l’Assemblée nationale, est également assassiné deux mois après en même temps que le Président du Ruanda à l’aéroport de Kigali (Capital du Ruanda). Avril 1994 – Sylvestre Ntibantunganya, Président de l’Assemblée nationale, occupa la présidence du burundi jusqu’à ce qu’il soit renversé en juillet 1996. Juillet 1996 – Début de la seconde dictature du commandant Pierre Buyoya.

IBIHERUTSE KUBA Ntwarante 1992: Umukuru w’Igihugu Major Petero Buyoya ava mu mugambwe umwe rudende UPRONA (Union pour le Progrès National) yaragondojwe no kuremerwa cane n’amakungu n’ukurambirwa kw’abanyagihugu mu kwemeza ibwirizwa nshingiro ryemerera umuzo w’imigambwe myinshi n’amatora. Ruheshi 1993: Melchior Ndadaye arongoye umugambwe Sahwanya Frodebu (Front pour la Défense de la Démocratie) yaratsinze amatora, n’amajwi menshi cane aca ashinga ubutegetsi bushasha yongera aha ibibanza 40% abo batavuga rumwe haba mu ntwaro canke muri Leta arongoye. Gitugutu 1993: Haheze imisi 100 yimitswe akagwi k’abasoda gatera ikirimba c’umukuru w’igihugu, gahirika ubutegetsi, kamugandagurana n’abafadikanya nawe kurongora igihugu. Ukwo guhirika ubutegetsi kwatumye haba ubwicanyi bw’agahomerabunwa mu bwoko bwose kumara imyaka cumi n’umwe. Ruhuhuma 1994: Sipiriyano Ntaryamira yari yatowe n’Inama Nshingamateka ngo arongore igihugu yapfanye n’Umukuru w’igihugu c’Urwanda ku kibuga c’indege c’i Kigali. Ndamukiza 1994: Silivesiteri Ntibantunganya, Umukuru w’Inama Nshingamateka aja ku butegetsi aca arabogozwa mu kwezi kwa Mukakaro 1996. Mukakaro 1996: Petero Buyoya agaruka ubwa kabiri ku butegetsi intwaro yiwe irangwa n’agacinyizo.


11 AÑOS DE GUERRA CIVIL “El año 1993, ante la caza de civiles por parte del ejército y grupos paramilitares, tomé el camino del exilio, primero hacia Tanzania, a pie y sin recursos, y después hacia Rwanda, dejando atrás mujer y dos niñas pequeñas. No las volví a ver hasta dos años más tarde”. Onésime Nduwimana, ex-Ministro de comunicaciones y Portavoz del Gobierno de Transición. “Ese conflicto ha golpeado todas las capas sociales del país. Tuvimos que desplazarnos, pasamos hambre, nos escondimos en lugares horribles. Hemos sufrido, todos hemos sufrido”. Liberate Nicanyenzi, Presidenta de la Asociación de lucha contra la exclusión social UNIPROBA (Unámonos por la promoción de los Pigmeos). “El año 1993 estaba embarazada, vi morir a mucha gente y pensaba que ese no era el mundo que deseaba para mi hijo. Yo era maestra en un colegio y vi como los niños de un origen étnico diferente al mío empezaron a tener miedo de mi, así que decidí defenderlos y protegerlos. Durante varias noches los retuve en mi casa. Yo también me quedé con ellos, vigilando para que no viniera nadie a matarlos y para que ellos tampoco salieran a hacer matanzas, hasta que pude ayudarlos a salir y escapar. Personas del mismo origen étnico al mío me amenazaron porque había protegido niños de un origen étnico diferente. Lo hice porque era madre y quería salvar aquellos niños, arriesgando mi vida, como lo han hecho otras muchas personas en Burundi”. Ancille Ntirwihisha, maestra de educación primaria. Más de 300.000 muertos (+-cien veces el 11 de septiembre), 800.000 refugiados (+- la población de Mallorca y Menorca), 1.000.000 de desplazados internos (+- la población de Baleares)...

11 ANS DE GUERRE CIVILE “En 1993, à cause de la chasse aux civils exercée par l’armée et les groupes paramilitaires, j’ai du prendre le chemin de l’exil à pied et sans ressource: passant d’abord en Tanzanie puis ensuite au Ruanda. J’avais laissé derrière moi mon épouse et mes deux petites filles que je n’ai revues que deux années plus tard. Onésime Nduwiman, ex-Ministre de la communication et Porte–parole du Gouvernement de Transition. «Ce conflit a touché toutes les couches sociales de la société. Nous avons dû nous déplacer, nous avons eu faim, nous nous sommes cachés dans des endroits horribles. Nous avons souffert, tous nous avons souffert». Liberate Nicanyenzi, Présidente de la Association de lutte contre l’exclusion sociale UNIPROBA (Unissons-nous pour la Promotion des Batwa). En 1993, j’étais enceinte, j’ai vu mourir beaucoup de gens et je pensais que ce monde n’était pas celui que je désirais pour mon enfant. J’étais professeur dans une école et je me rendais compte que des enfants d’une ethnie différente de la mienne commençaient à avoir peur de moi. J’ai alors décidé de les défendre et de les protéger. Plusieurs nuits je les ai retenus chez moi à la maison. Je suis restée moimême avec eux pour veiller à ce que personne ne vienne les tuer mais aussi pour éviter qu’eux-mêmes ne participent pas à des massacres. Personne de mon ethnie ne m’a menacé pour avoir protégé des enfants d’une autre ethnie. Je l’ai fait parce que j’étais mère et que je voulais sauver ces enfants en risquant ma vie comme beaucoup d’autres personne l’ont fait également au Burundi». Ancille Ntirwihisha, maitrese d’école Plus de 300.00 morts (plus ou moins 100 fois le 11 septembre), 800.000 réfugiés (plus ou moins la population des îles de Majorque et Minorque) et 1.000.000 de déplacés internes (plus ou moins la population des toutes les Îles Baléares).

INGWANO Y’IMYAKA CUMI N’UMWE “Kubera ihamwa ryo mu 1993, ryagirwa n’abasoda bafadikanije n’imigwi y’abicanyi n’iterabwoba, narahunze n’amaguru ata mpamba, nca muri Tanzaniya, hanyuma mu Rwanda. Nagiye nsize umugore n’utwana tubiri tw’udukobwa, nsubira kubabona imyaka ibiri iheze”. Onésime NDUWIMANA, Umushikiranganji w’Ugutumatumanako akaba n’Umuvugizi wa Leta y’infatakibanza. “Urwo rwimo rwashitse ku banyagihugu bose. Vyatumye duhunga, inzara munda, tukagenda twinyegeza ahantu hateye ubwoba. Twese twarababaye, twarababaye rwose”. Liberata Nicanyenzi, Umukuru w’ishirahamwe rurwanya ugukumirana UNIPROBA. “Muri 1993 nari nibungenze. Kubera abicwa bari benshi, vyatumye mbona ko iki gihugu atarico nokwipfuza kurereramwo uno mwana. Nari umwigisha, nkabona abana tudasangiye ubwoko batanguye kuntinya. Nca ngira ishaka ryo kubakingira no kubagwanira. Amajoro menshi nabagumije i muhira. Twagumanye nabo ncunganwa n’aboza kubica ariko kandi nanka ko nabo baja mu bwicanyi. Ntawanteye ubwoba mubo dusangiye ubwoko kubwo gukingira abo bana. Nabitumwe n’uko nanje ndi umuvyeyi ngashaka kurokora abo bana ntatinya kuhasiga ubuzima, nk’uko abandi batari bake babigize mu Burundi”. Ancila Ntirwihisha, umwigisha. Abarenga ibihumbi amajana atatu barapfuye (incuro ijana kubapfuye igenekerezo rya 11 nyakanga muri Amerika). Ibihumbi amajana umunani vy’impunzi (hafi igitigiri c’abanyagihugu b’amazinga Mayorka na Minorka). Umuliyoni w’abatujijwe mu zabo (hafi abanyagiyugu baba mu Mazinga yose ya Baleare).


UN CONFLICTO POLÍTICO “El año 1993 en el establecimiento en el que era profesor, los alumnos participaron directamente en el conflicto. Entre ellos hubo matanzas. Mientras tanto, ni todos los hutu ni todos los tutsi apoyaban estas matanzas. Estoy convencido que los que lo hacían estaban manipulados por personas tenían otros intereses personales, políticos y/o económicos. Se intentó convencer a gente malintencionada para cultivar el espíritu etnicista.” Isaïe Mbonihankuye, director de un Liceo técnico. “La explicación étnica es un cliché para no tratar las verdaderas razones del conflicto. El conflicto iniciado el año 1993 se ha tratado como un problema étnico, pero el golpe de estado está relacionado con el tráfico de oro, diamantes y drogas de paso por la zona desde Asia. Era necesaria una zona franca y el cambio de gobierno había puesto eso en peligro. La lucha étnica ha sido un instrumento, la finalidad era económica y política.” Emmanuel Ntakarutimana, escritor, investigador y doctor en teología. “En principio en Burundi la noción de etnia es inexistente si se mira desde un punto de vista científico de su definición. En Burundi, lo que hoy se llama hutu, tutsi o twa son entidades sociales o socioprofesionales de personas que hablan la misma lengua, que viven sobre el mismo territorio, dispersados sobre nuestras colinas, gente que tiene la misma cultura....No hay nada en la vida cotidiana de un burundés que pueda ayudarnos a diferenciar los unos de los otros”. Sylvestre Ntibantunganya, ex-Presidente de Burundi derrocado el 1996. “Es un Burundi constituido por gente que ya no piensa en términos étnicos, sino como burundeses que quieren reconstruir su país. Valoran la diferencia como una riqueza y no como un objeto de discordia. Es un lugar donde jóvenes, viejos...quieren vivir en un país donde todos tengan cabida, se sientan a gusto, como en su casa, y donde los niños crezcan sin miedo a morir”. Marguerite Bukuru, jurista y formadora de magistrados.

UN CONFLIT POLITIQUE “En 1993, dans l’établissement où j’étais professeur, les élèves participèrent directement au conflit. Des tueries entre eux eurent lieu. Cependant, tous les hutu et tous les tutsi ne soutenaient pas ces tueries. Je suis convaincu que ceux qui le faisaient étaint manipulés par des personnes qui avaient des intérêts personnels, politiques et/ou économiques. Il y eut des tentatives mal intentionnées de cultiver l’esprit de l’ethnicité”. Isaïe Mbonihankuye, directeur d’un Lycée technique. «L’explication ethnique n’est qu’un cliché pour ne pas aborder les véritables motifs du conflit. Ce conflit, qui commença en 1993, a été traité comme s’il s’agissait d’un conflit ethnique, mais le coup d’état est en relation avec l’or, les diamants et la drogue qui circulait dans la zone en provenance d’Asie. Une zone franche était nécessaire, et le changement de gouvernement avait mis cela en péril. La lutte ethnique n’a été qu’un instrument, la finalité étant économique et politique.» Emmanuel Ntakarutimana, écrivain, chercheur et docteur en théologie. «Au Burundi, initialement et d’un point de vue purement scientifique, la notion d’ethnie est inexistante: ce qu’on appelle aujourd’hui, hutu, tutsi ou twa ne sont que des entités sociales ou socio professionnelles de personnes qui parlent la même langue, qui vivent sur un même territoire, dispersées sur nos collines, des gens ayant une même culture...Il n’y a rien dans la vie quotidienne d’un burundais qui puisse nous aider à faire la différence entre les uns et les autres». Sylvestre Ntibantunganya, exPprésident du Burundi, renversé en 1996 «Il s’agit d’un Burundi où les habitants ne pensent plus aujourd’hui en termes ethniques, mais en burundais soucieux de reconstruire leur pays. Ils jugent la différence comme étant une richesse et non un objet de discorde. Il s’agit d’un lieu où jeunes, vieux ...sont désireux de vivre dans un pays où tout le monde a, sa place, s’y trouve bien,se sent chez soi, et où le enfants grandissent sans avoir peur de mourir». Marguerite Bukuru, juriste et formatrice de magistrats.

UKUDAHUZA MU VYA POLITIKE “Muri 1993 nari umwigisha mw’ishure ryisumbuye, abanyeshure barashamiranye. Harabaye n’ubwicanyi hagati muribo. Ariko bose ntibari babushigikiye. Vyaragaragara ko n’ababikoze bari babitumwe n’abanyepolitike barondera inyungu zabo, ubutegetsi canke amaronko. Bagomvye kubiba umwuka mubi w’amacakubiri ashingiye ku bwoko». Isaïe Mbonihankuye, umuyobozi w’Ishure ryisumbuye ry’Imyuga. «Insiguro zishingiye ku moko ni urwitwazo kugira ngo ntibinjire mu kibazo nyamukuru c’imvo z’ugucanamwo. Ugucanamwo kwabaye muri 1993 kwafashwe nk’indyane z’amoko mugabo ukwo guhirika ubutegetsi gushingiye ku nzahabu, amabuye y’agaciro, n’urumogi rwaca muri aka karere ruva muri Aziya. Uguhanahana ibidandazwa muri ako karere vyari bikenewe, uguhindura ubutegetsi kwarabangamiye urwo rudandazwa. Ingwano y’amoko yabaye icitwazo, intumbero yari yerekeye ubutunzi na politike». Emmanuel Ntakarutimana, umwanditsi n’umushakashatsi, dogiteri muri Tewologiya «Mu burundi turabiye ku nsiguro y’abanyabwenge, amoko ntayatariho; ico twita abahutu, abatutsi canke abatwa, ni imigwi y’abantu ihuriye ku mwuga kama, ikavuga ururimi rumwe, ikabana mu karere kamwe, isabagiye mu mitumba kandi isangiye imico kama. Nta na kimwe mu buzima bwa misi yose bw’umurundi codufasha kuyitandukanya, imwe n’iyindi». Silivesiteri Ntibantunganya uwahoze ari Umukuru w’igihugu c’uburundi yabogojwe mu 1996. «Ni Uburundi burimwo abantu bataciyumvira cane ivy’amoko, barajwe gusa ishinga n’ukwubaka (ugusanura) igihugu cabo. Baratahura ko ubudasa buri hagati yabo ari ubutunzi atari inkomoko yo kutumvikana. Ni ahantu abato n’abakuze bipfuza kubana amahoro, umwe wese akahagira ikibanza, akisanzura, akumva ko ari iwe, aho abana bakura baticura kwicwa». Maragarita Bukuru, yanonosoye ivy’amategeko, umwigisha w’ubucamanza.


CAMINO HACIA LA DEMOCRACIA Después de una larga etapa de negociaciones de paz, primero con el mediador Julius K. Nyerere y, después de su muerte, con Nelson Mandela, se llegó el año 2000 al Acuerdo de Paz de Arusha. Dicho acuerdo fue firmado por todas las partes en conflicto, a excepción de los principales grupos de la oposición armada, el CNDD-FDD (Fuerzas de Defensa de la Democracia) y el FNL (Frente Nacional de Liberación). Los negociadores fijaron el proceso de transición a la democracia en dos etapas, de 18 meses cada una, que se iniciaron en noviembre de 2001: - 1a Etapa: presidida para el exdictador Pierre Buyoya - 2a Etapa: presidida por Domitien Ndayizeye, representante de las Fuerzas de Cambio Democrático En diciembre de 2000 el CNDD-FDD, principal grupo de oposición armada, firmó un Acuerdo global de alto el fuego con el Gobierno de transición que culminó en noviembre de 2003 con la deposición de las armas y la integración de sus representantes en las instituciones de transición y en el ejército. Finalmente, en febrero de 2005 se aprobó la nueva Constitución por referéndum y tres meses después comenzaron los diferentes procesos electorales, con la victoria por mayoría absoluta del partido CNDD-FDD con Pierre Nkuruziza como Presidente. “Este proceso democratizador ha conducido a una reforma profunda del ejército (integrando buena parte de los antiguos guerrilleros y desmovilizando a otros), a la creación de la nueva policía nacional, a un apoyo importante por parte de las instituciones y potencias internacionales, a una participación de la mujer en lugares clave de las instituciones, a un proceso de escolarización primaria universal y a una mejora de la cohabitación pacífica entre los diferentes sectores de la población.” Générose Ngendanganya, ex-guerrillera y actualmente Comisaria en jefe de Derechos del Niño.

LE CHEMIN VERS LA DEMOCRATIE Après une longue étape de négociations, avec Julius K. Nyerere comme facilitateur puis, après son décès, avec Nelson Mandela, les Accords de Paix de Arusha sont signés en 2000. Ces accords furent signés par toutes les parties en conflit, exception faite des principaux groupes d’opposition armée, le CNDD-FDD (Forces de Défense de la Démocratie) et le FNL (Front National de Libération). Les négociateurs avaient fixés le processus de transition pour le retour a la démocratie en deux étapes de dix huit mois chacune qui commencèrent en novembre 2001: la 1ère étape présidée par l’ex-dictateur Pierre Buyoya et la seconde par Domitien Ndayizeye, représentant des Forces de Changement Démocratique. En décembre 2000, le CNDD-FDD, principal groupe d’opposition armée, signa un Accord global de cessez-le.feu avec le gouvernement de transition. C’est accord culmina en novembre 2003 avec l’abandon des armes et l’intégration des membres du FDD dans les institutions de la transition et dans les forces armées. Finalement, en février 2005, une nouvelle Constitution fut approuvée par référendum. Trois mois plus tard, commencèrent les différents processus électoraux avec la victoire par majorité absolue du parti CNDD-FDD avec Pierre Nkuruziza comme Président. «Ce processus de démocratisation a amené une profonde réforme des forces armées (intégration d’une grande partie des anciens membres de la guérilla et démobilisation des non intégrés), la création de la nouvelle Police Nationale, un support important aux institutions par les puissances internationales, la présence des femmes aux postes clefs des institutions, un processus de scolarisation universel au niveau du primaire et une meilleure cohabitation pacifique entre les différents secteurs de la population.» Générose Ngendanganya, ex membre de la guérilla, actuellement Commissaire principale responsable Des Droits de l’Enfant

INZIRA Y’INTWARO RUSANGI Inyuma y’imishikirano yamaze igihe kirekire irongowe n’Umuhuza Julius K. Nyerere; agasubirirwa na Nelson Mandela, amasezerano y’amahoro ya Arusha yarashizweko umukono mu mwaka 2000. Ayo masezerano yasinywe n’imigwi yose itumvikana kiretse imigwi yitwaje ibigwanisho, CNDD-FDD, (Force de Défense de la Démocratie) na FNL (Front National de Libération). Abari mu mishikirano bashinze ko hoba ibihe bibiri vy’infatakibanza, kimwe kimwe kikamara amezi cumi n’umunani, uhereye mu kwezi kwa Munyonyo 2001. Iyambere yatwawe na Petero Buyoya (ex dictateur), iya kabiri itwarwa na Domisiyano Ndayizeye. Muri Kigarama 2000, Umuhari CNDD-FDD ari wo mugwi mukuru ugwanya ubutegetsi washize igikumu hamwe na Leta y’infatakibanza ku masezerano ya Arusha yo guhagarika ingwano. Ayo masezerano yasozerewe muri Munyonyo 2003 bashize ibirwanisho hasi n’ukwinjiza abagwanyi ba FDD mu butegetsi bw’infatakibanza no mu gisirikare. Inyuma ya vyose muri Rusama 2005, Ibwirizwa Shingiro rishasha riremezwa biciye mu matora. Amezi atatu aheze hatangura amatora kuva mu nzego zo hasi gushika ku rwego rw’Umukuru w’igihugu, aho hose itsinzi ikaba iy’umugambwe CNDD-FDD washize ku butegetsi Petero Nkurunziza nk’Umukuru w’Igihugu. «Iyo ngendo y’intwaro rusangi yazanye isubiramwo ry’igisoda (bakivanga n’abahoze ari abagwanya ubutegetsi, abandi babasubiza mu buzima busanzwe), havuka urwego rushasha rw’inyamiramabi, haza abasoda mvamakungu bacungera amahoro kw’isi gushigikira no gukingira inzego z’igihugu, abakenyezi baronka ibibanza bishimishije mu nzego zo mu butegetsi bw’igihugu, umugambi wo gushira abana bose mw’ishure ku rwego rw’amashure mato iratangura, haba n’ukubana mu mahoro kw’abanyagihugu mu turere twose tw’igihugu». Generoza Ngendanganya, umugwanyi wa CNDD-FDD, ubu ari muri Komiseri mukuru ajejwe agateka k’abana.


LA MUJER,

AGENTE DE PAZ Y DE RECONCILIACIÓN La mujer burundesa, a lo largo de estos años de crisis, pese a haber sido una de las principales víctimas de la violencia, ha emergido con voz propia. Madre, pacificadora, trabajadora, esposa, resistente en barrios balcanizados, formadora, comerciante, magistrada, ejecutiva, luchadora por la libertad, política, abogada, intelectual, agricultora, administrativa, maestra, policía, militar, médica, contable, periodista, empresaria, universitaria... ...como otras mujeres africanas, se ha organizado para reivindicar su lugar en el diseño de la vida social, cultural, económica y política del país. Una de sus victorias políticas ha sido conseguir una representación de un mínimo del 30% en las principales instituciones del país. La fuerza que tiene la mujer burundesa para afrontar la vida repercute positivamente en el hombre, los niños, los jóvenes, las personas mayores...educando en valores para la convivencia. Eso es lo que le ha permitido jugar un rol tan importante en el proceso de pacificación y de reconstrucción integral del país.

LA FEMME,

AGENT DE RECONCILIATION La femme burundaise, au cours de ces années de crise et malgré qu’elle en ait été une des principales victimes, a émergé avec force. Mère, pacificatrice, travailleuse, épouse, résistante dans des quartiers balkanisés, formatrice, commerçante, magistrat, exécutive, lutteuse pour la liberté, politicienne, avocate, intellectuelle, agricultrice, administrative, maitresse d’école, policière, militaire, comptable, journaliste, chef d’entreprise, universitaire... Comme d’autres femmes africaines, elle s’est organisée pour revendiquer sa place dans le dessin de la vie sociale, culturelle, économique et politique du pays. Une de ses victoires a été d’obtenir un minimum de 30% de participation dans les principales institutions du pays. La force que possède la femme burundaise pour affronter la vie, répercute de manière positive sur les hommes, les enfants, les jeunes, les personnes âgées...en leur transmettant les valeurs nécessaires pour la vie en commun avec d’autres personnes. C’est cela qui lui a permis de jouer un rôle tant important dans le processus de pacification et de reconstruction intégrale du pays.

URUHARA

RW’UMUKENYEZI MU GUSUBIZA HAMWE Umukenyezi w’umurundikazi muri iyi myaka y’ingwano n’aho ari we yatotejwe kuruta abandi, yahagurukanye ingoga. Yagumye ari umuvyeyi, asasagaza amahoro, akorera urugo, abungabunga urugo, agwanya ivangura ry’amoko mu karere abamwo, yigisha, adandaza, aca imanza, akora ubuzi bwa Leta, agwanira ukwishira n’ukwizana, yitwararika ibiraba igihugu, aburanira abarenganijwe, yiga ubumenyi, ararima, inyamiramabi, umusoda, umunyabigega, umumenyeshamakuru, yikorera utwiwe, yiga Kaminuza.... Nk’abandi bakenyezi b’abanyafirika, yaharaniye ikibanza ciwe mu mico kama, mu butunzi no mu butegetsi bw’igihugu. Imwe mu ntsinzi yamwegukiye ni ukuronka ibibanza 30% mu nzego zose z’igihugu. Inguvu umukenyezi w’umurundikazi afise mu kurondera ubuzima, zifise ingaruka nziza ku bagabo, abana, abakiri bato n’abakuze mu kubinjizamwo imico runtu yo kubana n’abandi bantu. Nico catumye agira uruhara runini mu ngendo yo kubumbatira (gusasagaza) amahoro n’ugusanura igihugu.


NIÑOS DE LA GUERRA En Burundi nos encontramos con una población mayoritariamente joven (el 45,9% de la población tiene menos de 15 años), dada la alta tasa de natalidad (45 nacimientos por cada 1000 habitantes en 2004) y una corta esperanza de vida (40,9 años). El conflicto bélico ha dejado más de 300.000 niños huérfanos, los cuales se han visto obligados a asumir responsabilidades propias de adultos. Ante esta situación, la respuesta de muchas familias burundesas, pese a su extrema pobreza, ha sido acogerlos en su hogar. Otros huérfanos no han tenido la misma suerte. Muchos niños burundeses víctimas de guerra viven fuera de sus hogares, se han convertido en niños de la calle, han sido reclutados por bandas de delincuentes, se han convertido en niños soldado (6.000, según UNICEF), víctimas de la prostitución... “Soy consciente de que sido uno de tantos niños de la guerra, un menor que llevaba armas y que estaba manipulado y programado para matar. Ahora estamos haciendo un trabajo con estos pequeños grupos hermanos para que digan NO a aquellos que les dirigen, los manipulan y los drogan.” Prudent Hatungimana, ex-miembro de los comandos “Sans-Èchec”. Pese a las consecuencias dramáticas que ha dejado la guerra, llama la atención en positivo, entre otros, su capacidad de subsistencia, su inventiva en la creación de artefactos y juegos colectivos, así como la forma de afrontar la vida con alegría.

LES ENFANTS DE LA GUERRE Le Burundi dispose d’une population majoritairement jeune (45,9% a moins de 15 ans) à cause de fort taux de natalité (45 naissances pour 1.000 habitants en 2004) et un court espoir de vie (40,9 ans). Le conflit belliqueux a laissé plus de 300.000 orphelins qui ont été conduits à assumer des responsabilités propres aux adultes. Devant cette situation, la réponse de nombreuses familles burundaises, et ce malgré leur extrême pauvreté, a été de les accueillir chez elles. D‘autres orphelins n’ont pas eu cette chance. Beaucoup d’enfants burundais victimes de la guerre vivent en dehors de chez eux, se sont convertis en enfants de la rue, ont été recrutés par des bandes de délinquants, se sont convertis en enfants soldats (6.000, selon UNICEF), sont victimes de la prostitution... “Je suis conscient d’avoir été l’un de ces nombreux enfants de la guerre, un mineur qui portait des armes et qui était manipulé et programmé pour tuer. Maintenant nous faisons un travail avec ces petits groupes frères pour qu’ils disent NON à ceux qui les dirigent, qui les manipulent et qui les droguent. “ Prudent Hatungimana, ex-membre des commandos” Sans-Échec “ Malgré les conséquences dramatiques que la guerre a laissées, on peut remarquer de façon positive, entre autres, sa capacité de subsister, sa faculté inventive dans la création de machines et de jeux collectifs, ainsi que la forme d’affronter la vie avec joie.

ABANA BO MU NGWANO Abanyagihugu bo mu Burundi bagizwe mu gice kinini n’urwaruka (46% bari musi y’imyaka 15) kubera ukugwirirana cane (45% mu 2004) n’ukutaramba (imyaka 41%). Ingwano yatumye haba impfuvyi zirenga 300.000 zagiye gukora ubuzi bw’abakuze. Imiryango myinshi yatoye inyishu yo kurengera ubukene bwabo, barabakira. Izindi mpfuvyi ntizaronse ayo mahirwe. Abana benshi batotejwe n’ingwano baba hanze y’iwabo, baje kwibera mw’ibarabara, binjizwa mu tugwi tw’inyererezi, abandi nabo baja mu gisirikare (6.000, nk’uko UNICEF ibivuga), abandi nabo barashurashuzwa. «Ndi muri abo bana benshi bakoreshejwe mu ngwano, ndi muto cane nikorera ibigwanisho bakoresha mu kwicana. Ubu dukorera mu migwi ya kivukanyi kugira ngo twiyamirize abadutwara nabi bakadusuka, bakaduha ibiyayura umutwe». Prudent Hatungimana, yari mu nkorabara (ex sans échecs). N’ubwo hari ingarukambi ziteye agahinda zatewe n’ingwano hari icigwa ciza cavuyemwo, uburyo bwo kwibeshaho, uguteka umutwe mu guhingura imashini, n’ubugenegene n’ukugwana n’ubuzima mu kanyamuneza.


EDUCACIÓN PARA TODOS «Las diferencias de acceso a todos los niveles de la educación se acentuaron a partir de la crisis de 1972. Esta forma de exclusión ha favorecido que las élites privilegiadas, durante 40 años, controlasen los poderes político, militar, económico y social. La discriminación educativa ha estado en la base de los conflictos cíclicos entre privilegiados que querían mantenerse en el poder y excluidos que querían participar». Léonard Bizongwanako, Inspector de Educación. La crisis burundesa ha supuesto un golpe duro al sistema educativo, que ya era vulnerable antes del inicio del conflicto, y ha provocado una importante caída de los indicadores de educación. Miles de alumnos y profesores se han visto obligados a desplazarse y muchos centros educativos han sido destruidos durante la guerra (1.485 escuelas, 105 han sido totalmente destruidas y 376 con graves daños, según el informe sobre los Objetivos del Milenio en Burundi de 2004). Cabe destacar el rol que ha jugado y juegan las ONG y las instituciones religiosas en el campo de la enseñanza básica de niños y de jóvenes y también en la alfabetización de adultos. Es especialmente estimulante que uno de los objetivos del gobierno actual sea garantizar una educación primaria universal gratuita.

UNE ÉDUCATION POUR TOUS “Les différences d’accès à tous les niveaux de l’éducation se sont accentuées à partir de la crise de 1972. Cette forme d’exclusion a favorisé que les élites privilégiées aient contrôlé, pendant 40 ans, le pouvoir politique, militaire, économique et social. La discrimination éducative a été à la base des conflits cycliques entre privilégiés, qui voulaient se maintenir au pouvoir, et exclus qui voulaient y participer “. Léonard Bizongwanako, Inspecteur d’Éducation La crise burundaise a supposé un dur coup pour le système éducatif, qui était déjà vulnérable avant le commencement du conflit. Il y a provoqué une baisse importante des indicateurs d’éducation. Des milliers d’élèves et de professeurs se sont vus contraints à se déplacer et beaucoup de centres éducatifs ont été détruits pendant la guerre (sur 1.485 écoles, 105 ont été totalement détruites et 376 gravement endommagées, selon le rapport sur les « Objectifs du Millénaire au Burundi »de 2004) Il faut souligner le rôle qu’ont joué et jouent encore les ONG et les institutions religieuses dans le domaine de l’enseignement fondamental des enfants et des jeunes, ainsi que dans l’alphabétisation des adultes. Il est spécialement encourageant que l’un des objectifs du gouvernement actuel soit de garantir un enseignement primaire universel gratuit.

GUSHIRA ABANA BOSE MW’ISHURE «Akarenganyo mu mashure si ak’ubu katanguye gukomera kuva muri 1972. Vyongeye amashure yisumbuye ntiyakwiragijwe mu ntara zose, bituma zidatera imbere kumwe bituma haba bamwe bigungana ubutegetsi, ubutunzi n’igisoda hafi y’imyaka 40. Ako karenganyo mu mashure kari mu vyatumye haduka kenshi ingwano hagati y’abakumiriwe n’ubutegetsi buhari butarota no kuhava». Léonard Bizongwako, Umugenduzi mu Ndero. Iyi ngwano yaje gusongera isibe kubijanye n’indero n’ubumenyi mu mashure vyari bisanzwe bigoyagoya imbere y’urwimo. Ubumenyi n’indero vyasubiye inyuma cane, amashure meshi arasamburwa. Ku mashure 1.485, 105 yarasambuwe, 376 nayo arononekara, abigisha n’abanyeshure barahunga. Ntitwokwibagira uruhara rw’amashirahamwe yigenga be n’amashengero mu gutez’imbere inyigisho mu gihugu. Biranejereje ko Leta y’ubu yemereye abana bose kwiga kuri gusa.


CULTURA - Lenguas: kirundi, francés y swakili. Las lenguas oficiales son el kirundi, que es la lengua vernácula, y el francés, que es la lengua administrativa y fue aportada por los colonizadores belgas. En ámbitos comerciales se habla a menudo el swahili. - Religiones: 67% cristianos (62% católicos y 5% evangelistas), 23% animistas y un 10% musulmanes. - Alimento básico: ugali (pasta hecha con harina de mandioca). - Bebida nacional: cerveza de plátano, de cebada, de maíz y de sorgo... Es un símbolo de intercambio social y los burundeses la comparten en las fiestas y celebraciones. - Los refranes, pilares de la comunicación entre personas burundesas, son la máxima expresión de los valores y de la sabiduría popular. Refrán burundés: «Buhoro buhoro, ni rwo rugendo», en castellano: «Poco a poco éste es el camino». - El tambor fue el principal símbolo de la realeza y se utilizaba para anunciar guerras, graves peligros o acontecimientos importantes. Hoy en día, los tambores son los principales animadores de la fiesta. Entre 10 y 20 tambores de alinean en semicírculo y sus ritmos varían siguiendo la señal dada por el que está situado en el medio; cada uno de los tambores ocupa por turnos este lugar de solista.

LA CULTURE - Langues: kirundi, français et swahili. Les langues officielles sont le kirundi, qui est la langue nationale, et le français, la langue administrative qui fut implantée par les colonisateurs belges. Le swahili est très souvent employé dans les échanges commerciaux - Religions: 67 % de chrétiens (62 % de catholiques et 5% d’évangélistes), 23 % d’animistes et 10 % de musulmans. - L’aliment de base: ugali (une pâte faite avec de la farine de manioc). - Une boisson nationale: bière de banane, d’orge, de maïs et de sorgho... C’est un symbole de la vie sociale et les Burundais la partagent dans les fêtes et dans les célébrations. - Les proverbes, piliers de la communication entre Burundais, sont l’expression maximale des valeurs et de la sagesse populaire. Proverbe burundais : “Buhoro buhoro, ni rwo rugendo”, en français: “Peu à peu ceci est le chemin”. - Le tambour, principal symbole de la royauté, était utilisé pour annoncer les guerres, de graves dangers ou des événements importants. De nos jours, les tambours sont les principaux animateurs des fêtes. Entre 10 et 20 tambours s’alignent en demi-cercle et leur rythme vari en fonction du signal que donne celui qui est situé en leur centre; chacun des tambourinaires occupe par roulement la place du soliste.

IMICO KAMA

IMICO KAMA

-Indimi Indimi zivugwa: Ikirundi, igifaransa n’igiswahiri. zivugwa : Ikirundi, igifaransa n’igiswahiri. Indimi zikoreshwa mu buzi ni ikirundi arirwo rurimi kavukire,

-n’igifaransa Indimi zikoreshwa mu buzi rwazanywe ni ikirundin’ababirigi. arirwo rurimi kavukire, n’igifaransa ururimi rwo ururimi rwo muntwaro Igiswahiri muntwaro rwazanywe n’ababirigi. Igiswahiri naco gikoreshwa mu guhanahana ibidandazwa. naco gikoreshwa mu guhanahana ibidandazwa. -Amadini Amadini: 67% 23% bemera ibintazi, : 67 % ni ni abakirisu abakirisu (62% (62%bo bomuri murikatorika katorikanana5%5 b’abaporoti), % b’abaporoti), 23% bemera ibintazi, 10% b’abisilamu. 10% b’abisilamu. Infungurwa : Ubugari (bucumbwa mw’ifu y’imyumbati) n’ibiharage.

: Urwarwa, impeke. -Ibinyobwa Infungurwa: Ubugari (bucumbwa mw’ifu y’imyumbati) n’ibiharage. ni ikimenyetso c’umubano -Inzoga Ibinyobwa: Urwarwa, impeke.mwiza abarundi barasangira mu misi mikuru mu birori vyose bibaho. mwiza abarundi barasangira mu misi mikuru no mu birori Inzoga ni no ikimenyetso c’umubano vyose bibaho. -

Imigani niyo nkingi y’ikiyago c’abarundi, ikonganijwe-

- Imigani niyo nkingi y’ikiyago c’abarundi, ikonganijwemwo impanuro n’imico n’ubumenyi kama vy’abarundi «Buhoro buhoro nirwo rugendo». - Ingoma cari ikimenyetso c’ubwami, yakoreshwa mu kugabisha ingwano, amasanganya n’ivyaduka bidasanzwe. Muri ino misi ingoma nivyo birori bihambaye. Batondesha mu gice c’umuzingi ingoma ziri hafi ya 10 na 20 bakazitamba imbere bamwe bagakokeza abandi bagatamba bakwirikije ukwo uri hagati abarongoye. Umwe wese mubatimbo afise ikibanza.


LA SOCIEDAD CIVIL SE ORGANIZA La entrada en vigor de la constitución de 1992 creó condiciones favorables para el nacimiento de organizaciones de la sociedad civil con el fin de dar respuestas colectivas a necesidades básicas de la población. Los 11 años de conflicto no permitieron la consolidación del nuevo tejido asociativo, minaron la cohesión social, crearon desconfianza entre la clase política y el conjunto de la población y sumieron el país en la pobreza extrema. Muchas organizaciones, que tienen el mérito de haber nacido y de seguir existiendo en medio de grandes dificultades, sobre todo a partir del proceso de transición, han emergido como agentes de pacificación, de cohesión social, de lucha contra la pobreza y de reconstrucción integral del país. La defensa y la promoción de los derechos de la persona humana y de la educación para la paz se han convertido en un eje transversal de los proyectos de desarrollo para estas asociaciones, contribuyendo a la cohesión social de los diferentes sectores de la población. “Visitamos a las mujeres del barrio vecino y de otros barrios enfrentados donde muchas vecinas se habían refugiado. Atravesamos el río y cruzamos la línea de la muerte. Los hombres decían que estábamos locas y que los otros nos matarían. Pero más tarde ellos también comenzaron a cruzar el río. Nos ayudamos a reconstruir las casas, compartimos comida y bebida, cultivamos juntas... Nosotras hemos mostrado que grupos en principio enfrentados a muerte pueden convivir”. Idi Ntirwihisha. Presidenta de la Asociación “Twishakira Amahoro”.

LA SOCIÉTÉ CIVILE S’ORGANISE L’entrée en vigueur de la constitution de 1992 a créé les conditions favorables pour que naissent des organisations de la société civile pour donner des réponses collectives aux nécessités fondamentales de la population. 11 ans de conflit n’ont pas permis la consolidation du nouveau tissu associatif, ont miné la cohésion sociale, ont créé une méfiance de l’ensemble de la population envers la classe politique et ont plongé le pays dans une extrême pauvreté. De nombreuses organisations, qui ont le mérite d’être nées et de continuer d’exister au milieu de grandes difficultés, surtout à partir du processus de transition, ont émergé comme agents de pacification, de cohésion sociale, de lutte contre la pauvreté et de reconstruction intégrale du pays. La défense et la promotion des droits de la personne humaine et de l’éducation pour la paix se sont converties, pour ces associations, en un axe transversal des projets de développement, contribuant ainsi à la cohésion sociale des différents secteurs de la population. “Nous sommes allées visiter les femmes du quartier voisin et d’autres quartiers qui s’affrontaient, et où plusieurs voisines s’étaient réfugiées. Nous avons traversé la rivière et avons croisé la ligne de la mort. Les hommes disaient que nous étions folles et que les autres nous tueraient. Mais plus tard eux aussi ont commencé à croiser la rivière. Nous nous sommes aidées mutuellement à reconstruire les maisons, nous avons partagé nourriture et boisson, nous avons cultivé ensemble.... Nous avons démontré que des groupes qui en principe s’affrontaient dans une lutte à mort pouvaient vivre ensemble“. Idi Ntirwihisha. Présidente de l’association “Twishakira Amahoro”.

UKWIYUNGUNGANYA KW’AMASHIRAHAMWE YIGENGA Ishirwa mu ngiro ry’ibwirizwa nshingiro ryo 1992 ryaciriye inzira amashirahamwe yigenga kugira ngo batorere inyishu rusangi ku vyankenerwa vy’abanyagihugu. Imyaka 11 y’ingwano ntiyakundiye aya mashirahamwe gushinga imizi, yabaye intambamyi ku mwumvikano mu bantu izana mu banyagihugu ukwinuba abanyapolitike, yongera itera ubukene bw’umurengera. Amashirahamwe menshi yashoboye kuvuka, akabandanya akora muri izo ntambamyi zose, na cane cane mu kiringo mfatakibanza, yaserutse mu ntumbero y’ukuzana amahoro, gusubiza hamwe abantu, kugwanya ubukene n’ugusanura igihugu. Ukugwanira n’ugutezimbere agateka ka zina muntu, kwigisha amahoro vyabaye inkingi ayo mashirahamwe yishimikije mu migambi y’iterambere, anywanisha abantu mu mice yose. «Twaragiye kuramutsa abakenyezi twabana iyo bahungiye, mugacimbiri duhana imbibe no mutundi ducimbiri twashamirana. Twarajabutse uruzi nkabishiriye urupfu. Abagabo bakabona ko dusara bahava batwica. Vyaratevye nabo bajabuka uruzi turafashanya mu kwubakiranira inzu, twasangiye infungurwa n’inzoga, turimira hamwe... Turerekana ko imirwi yashamiranye mu ngwano y’ubwicanyi ishosbora kubana». Idi Ntirwihisha. Umukuru w’ishirahamwe “Twishakira Amahoro”.


LA COOPERACIÓN, UNA LUCHA CONTRA LA POBREZA El impacto de los países del Norte en Burundi, durante la colonización y también en la actualidad, ha afectado negativamente el transcurso del país y ha contribuido a aumentar la pobreza. El fomento de una sociedad de clases, el comercio de armas, la imposición de precios, el fomento de una sociedad de consumo y la deuda externa son claros ejemplos. Una de las formas de responsabilizarnos de la deuda histórica que el Norte tiene con Burundi es la cooperación, entendida como un proceso bidireccional de lucha contra la pobreza, en el que todos somos protagonistas. Las necesidades básicas de subsistencia durante la guerra han exigido que una parte importante de las ayudas se orientase a resolver situaciones de emergencia. A medida que mejora la estabilidad del país, van aumentado los proyectos de reconstrucción y cooperación al desarrollo, que apuntan a conseguir la autonomía y la autosuficiencia de la población burundesa, dando apoyo a las organizaciones locales del país. La cooperación al desarrollo a través de organizaciones sociales ha jugado un rol importante en la creación y refuerzo de lazos de solidaridad entre la población mallorquina y burundesa, lazos difíciles de crear cuando la cooperación sólo se da entre los estados y sus organismos. Otras intervenciones complementarias han sido y son necesarias para la reconstrucción integral de Burundi: dar apoyo a los emergentes democratizadores del país, hacer presión y denunciar delante de las instituciones internacionales su doble lenguaje y sensibilizar a la población del Norte. Se trata, por tanto, de fomentar un cambio integral global Norte-Sur.

LA COOPERATION, UNE LUTTE CONTRE LA PRAUVRETÉ L’impact du Burundi dans les pays du « Nord », tant au cours de la colonisation qu’actuellement, a affecté négativement le devenir du pays et a contribué à l’augmentation de la pauvreté. La promotion d’une société de classe, le commerce des armes, l’imposition des prix, la promotion d’une société de consommation et la dette extérieure en sont des exemples évidents. Une des formes que nous avons d’assumer la responsabilité de la dette historique que le Nord a envers le Burundi est la coopération. Celle-ci doit être perçue comme un processus bidirectionnel de lutte contre la pauvreté, dans laquelle nous sommes tous protagonistes. Les besoins fondamentaux au cours du conflit ont fait qu’une partie importante des aides ait été orientée pour faire face à des situations d’urgences. Au fur et à mesure que la stabilité du pays va croissant, les projets de reconstruction et de coopération au développement dirigés à obtenir l’autonomie et l’autosuffisance de la population burundaise deviennent plus nombreux, et apportent un support aux organisations locales du pays. La coopération au développement par le biais des organisations sociales a joué un rôle important dans la création et le renforcement des liens de solidarité entre les populations majorquines et burundaises. Il est difficile de tisser ce genre de lien quand il ne s’agit que de coopération entre les Etats et leurs institutions. D’autres interventions complémentaires ont été et restent nécessaires pour la reconstruction intégrale du Burundi: soutenir les partisans de la démocratie qui font surface dans le pays, faire pression devant les institutions internationales et dénoncer leur double langage, et sensibiliser les populations du Nord. Il s’agit, par conséquent, de promouvoir un changement intégral et global dans les relations Nord-Sud.

UGUFASHANYA N’AMAKUNGU: INZIRA YO KUGWANYA UBUKENE Imyifato mbi abazungu bagize ku Burundi yagize ingaruka mbi kuri kazoza k’Igihugu ituma ubukene bwongerekana. Haba ugushira imbere ivangura ry’abantu, urudandazwa rw’ibigwanisho, gushinga ibiciro, uguhindura imico yo kubaho, ingurane zo hanze z’umurengera, ni uturorero tudaseswa. Uburyo dufise bwo kuriha iryo deni rya kahiseUburaya bufitiye Uburundi ni ugufashanya. Ivyo vyotuma ubukene bubabanuka mu gihe twokorera hamwe. Muri uru rwimo igice gikuru c’imfashanyo mu vyankenerwa mu buzima cakoreshejwe mu ngorane zihuta. Ukwo igihugu cagiye kirogorora, imigambi y’ugusanura n’ugufashanya mw’iterambere yarongerekanye kugirango haboneke ukwigenga gukwira mu banyagihugu, n’ugushigikira amashirahamwe bahurikiyemwo. Ugufashanya kw’iterambere biciye mu mashirahamwe vyagize uruhara runini mu kuzana no mu gutsimbataza ubumwe mu banyagihugu ba Mayorka n’abarundi. Biragoye kwunga ubwo bumwe mu gihe budashingiye ku gufashanya kw’ibihugu n’inzego zavyo. Hariho ibindi vyankenerwa vyofasha mu kwubaka Uburundi, navyo ni ibi: ugushigikira ko abaharanira intwaro rusangi bova mu kinyegero bakaja ahabona imbere y’amakungu, kudoma urutoke ku ndimi zibiri z’amashirahamwe mpuzamakungu, kuvyumvisha ibihugu vy’i Buraya... Iyo yoba ariyo nzira yo guteza imbere imigenderanire hagati y’ibihugu vyo mu buraruko n’ubumanuko.


TRABAJO EN RED Durante el periodo de negociaciones de paz, la “Red Internacional para la paz y el respeto de los derechos humanos en Burundi”, creada en Mallorca el año 1997 y formada por 18 organizaciones de diferentes países, acompañó el proceso de retorno de Burundi al estado de derecho. Durante estos últimos años, muchas organizaciones se han ido coordinando a través de redes de sectores de intervención (juristas, mujeres, jóvenes, derechos humanos...). La coordinación se establece respetando la identidad y las especificidades de cada una de las organizaciones, pero compartiendo unos mismos objetivos: la paz y la reconstrucción integral de Burundi. Entre estas redes está AGUBU, formada por más de 180 organizaciones, sobre todo burundesas. También forman parte organizaciones mallorquinas como “Vecinos Sin Fronteras”, “CEPAC”, “Fundación Liorna” y Santa María Sin Fronteras”. “La unión hace la fuerza y aumenta el impacto de los resultados. El trabajo coordinado edifica la solidaridad entre miembros de diferentes organizaciones y permite aprender los unos de los otros”. Simon Nyandwi. Negociador del grupo CNDD-FDD del acuerdo global de alto el fuego.

TRAVAIL EN RÉSEAU Durant la période de négociations de paix, le “Réseau International pour la paix et le respect des droits humains au Burundi”, créé à Majorque en 1997 et formé par 18 organisations de différents pays, a accompagné le processus de retour du Burundi à l’état de droit. Durant ces dernières années, beaucoup d’organisations se sont coordonnées à travers des réseaux de secteurs d’intervention (juristes, femmes, jeunes, droits humains ...). La coordination s’établit en respectant l’identité et les spécificités de chacune des organisations, mais en partageant les mêmes objectifs: la paix et la reconstruction intégrale du Burundi. Parmi ces réseaux, AGUBU formé par plus de 180 organisations, surtout burundaises. En font également parties des organisations majorquines comme “ Voisins Sans Frontières”, “CEPAC”, “Fondation Liorna” et “ Santa Maria Sans Frontières “. “L’union fait la force et augmente l’impact des résultats. Le travail coordonné cimente la solidarité entre membres de différentes organisations et permet d’apprendre les uns des autres“. Simon Nyandwi. Négociateur de l’accord global de cessez-le-feu, en représentation du groupe CNDD-FDD

GUKORERA MU RUNANI Mu kiringo c’imishikirano y’amahoro, urunani mpuzamakungu rw’amahoro n’ukwubahiriza agateka ka muntu m Burundi rwashinzwe i Mayorka mu 1997 n’amashirahamwe 18 yo mu bihugu bitandukanye, rwaraherekeje umugambi wo kugarukana Uburundi mu butegetsi bushigikiwe n’amategeko. Muri iyi myaka iheze, amashirahamwe menshi yariyunze afise intumbero imwe (abacamanza, abakenyezi, urwaruka, agateka ka muntu ...) Ukwo kwiyunga kwubahiriza akaranga n’ubwigenge bw’ishirahamwe ryose mugabo agasangira intumbero : amahoro n’ugusanura igihugu. Muri urwo runani, AGUBU niyo iri imbere igizwe n’amashirahamwe 180 menshi ari mu Burundi. Ayandi ayihurikiyemwo ari muri Mayorka nka « V.S.F., CEPAC, Fondation Liorna et Santa Maria sans Frontières » «Ubugirigiri bugira babiri kandi tubiri tuvurana ubupfu. Gukorera hamwe (guhurira ku kivi) bikomeza ubumwe mu bantu bo mu mashirahamwe atandukanye bigatuma bungurana ubumenyi». Simon Nyandwi yaserukira CNDD-FDD mu mishikirano yo guhagarika intambara.


RETOS DE FUTURO Durante una conferencia sobre el “Papel de la mujer en la reconstrucción de Burundi”, celebrada en Mallorca el mes de abril de 2005, Pascasie Minani y Antoine Kaburahe afirmaron que los principales retos del actual Burundi democrático son: - negociar con el último grupo guerrillero activo, el FNL, el final definitivo de la guerra; - desarmar a la población civil; - conseguir la reinserción social de los excombatientes; - garantizar un retorno en paz y seguridad de los desplazados y refugiados; - liberar a los presos políticos; - reconstruir las numerosas infraestructuras destruidas durante la guerra; - erradicar la extrema pobreza padecida por más del 70% de la población; - reconstruir la cohesión social; - restablecer la confianza entre la población burundesa; - acabar con la corrupción y la impunidad y reformar el sistema judicial; - conseguir los recursos necesarios para garantizar la escolarización primaria universal; - contribuir a la estabilidad política y social de la Región de los Grandes Lagos. “Hay esperanza, el pueblo burundés encontrará la paz, sólo hace falta que todo el mundo participe”. Immaculé Nahayo, Presidenta de la Asamblea Nacional.

LES DÉFIS A RELEVER A PARTIR DE MAINTENANT Lors d’une conférence sur le “Rôle de la femme dans la reconstruction du Burundi”, célébrée à Majorque un avril 2005, Pascasie Minani et Antoine Kaburahe ont affirmé que les défis principaux de l’actuel Burundi démocratique sont: - négocier avec le dernier groupe de guérilleros actif, le FNL, la fin définitive de la guerre; - désarmer la population civile; - obtenir la réinsertion sociale définitive des ex-combattants; - garantir un retour en paix et en toute sécurité des déplacés et des réfugiés; - libérer les prisonniers politiques; - reconstruire les nombreuses infrastructures détruites durant la guerre; - éradiquer la pauvreté extrême dont souffre plus de 70 % de la population; - reconstruire la cohésion sociale; - rétablir la confiance dans la population burundaise; - en finir avec la corruption et l’impunité et réformer le système judiciaire; - obtenir les ressources nécessaires pour garantir la scolarisation primaire universelle; - contribuer à la stabilité politique et sociale de la Région des Grands Lacs. “Il y a de l’espoir, le peuple burundais trouvera la paix, il faut seulement que tout le monde participe”. Immaculé Nahayo, Présidente de l’Assemblée Nationale.

IVYO DUHARANIRA KUVA UBU Igihe haba inama ku ruhara rw’umukenyezi mu kwubaka Uburundi yabereye i Mayorka muri Ndamukiza 2005, Umupfasoni Pascasie Minani, Umumenyeshamakuru Antoine Kaburahe bemeje ko intambamyi nkuru z’intwaro rusangi ari: - kugira imishikirano n’abagwanyi ba FNL kugirango ingwano ihagarare burundu; - kuvana ibirwanisho mu banyagihugu; - gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abagwanyi; - gusubiza mungo impunzi n’ abateshejwe izabo mu mahoro n’umutekano; - kubohora abafungiwe ivya politike; - gusanura ivyasambutse mu ngwano; - gutuza ubukene buzigirije 70% y’abanyagihugu; - kugarukana umwumvikano mu bantu; - kugwanya ibiturire, ukudahana n’isubirwamwo ry’inzego z’ubutungane; - kurondera uburyo bwose ngo umugambi wo kwiga kuri bose uje mu ngiro; - guterera mu gutsimbataza intwaro n’umubano mwiza muri aka karere k’ibiyaga binini; “Hari umwizero, abarundi bazoronka amahoro, bisaba ko bose bitanga“. Immakulata Nahayo, Umukuru w’Inama Nshingamateka.


¿CÓMO PUEDES COLABORAR? Para construir otro mundo posible, en el que las relaciones entre países enriquecidos y países empobrecidos se establezcan de forma más justa y solidaria, es necesaria la colaboración de todos. Tú también puedes participar. Algunas de las propuestas son: - participar en actividades formativas e informativas que se lleven a cabo sobre la situación en los países empobrecidos; - participar en diferentes actividades, que se hacen en el marco de las organizaciones, para recoger recursos para realizar proyectos de cooperación al desarrollo y ayuda de urgencia; - apadrinar un niño, lo que también repercutirá positivamente en su economía familiar; - hacerte miembro activo y/o socio colaborador de una organización de cooperación al desarrollo. “La posibilidad de ver que hay manera de hacer, de vivir, de sentir y de entender su por qué, me ha enseñado que nada es absoluto y que todo se puede ver desde diferentes perspectivas. Resulta del todo interesante conocer estas otras perspectivas para ver que nuestra cultura que parece tan “desarrollada” puede aprender aún muchas cosas”. (Visión de una persona cooperante de VSF, anónima)

COMMENT PEUX-TU COLLABORER? Pour construire un autre monde possible, dans lequel les relations entre pays enrichis et pays appauvris s’établissent d’une forme plus juste et plus solidaire, la collaboration de tous est nécessaire. Tu peux aussi participer. Certains des propositions sont : - participer aux activités formatives et d’information ayant lieu sur la situation dans les pays appauvris; - participer aux différentes activités, ayant lieu au sein des organisations, afin de rechercher des ressources pour réaliser des projets de coopération au développement et d’aide d’urgence; - parrainer un enfant ce qui répercutera également positivement sur son économie familiale; - devenir membre actif et/ou collaborateur d’une organisation de coopération au développement. “La possibilité de voir qu’il existe la possibilité de faire, de vivre, de sentir et d’entendre son pourquoi, m’a appris que rien n’est absolu et que tout peut être vu depuis différentes perspectives. Il est particulièrement intéressant de connaître ces autres perspectives afin de découvrir que notre culture, qui semble tant “développée”, peut encore apprendre beaucoup de choses”. (Vision d’un coopérant anonyme de VSF)

WOTERERA IKI? Mu kwubaka isi nshasha ishingiye ku migenderanire nyakuri, kandi irama hagati y’ibihugu bitunze n’ibihugu bikenye, bisaba ugufashanya kw’abantu bose. Na wewe birakuraba. Bimwe muvyokorwa ni ibi: - Kumenya no kumenyesha ivyerekeye ibihugu bikenye. - Kuja mu bikorwa bibera mu mashirahamwe kugirango urondere uburyo bwo kurangura imigambi y’ugufashanya mw’iterambere tutibagiye n’imfashanyo zikoreshwa mu gutabara. - Kwishinga umwana, uba ufashije mu butunzi bw’umuryango abamwo. - Kuba umunwanyi w’ishirahamwe ry’iterambere canke ukarifasha. “Ugutahura ibintu vyanyeretse ubundi buryo bwo gukora, kubaho, kwiyumvamwo imvo z’ibituma, binyigisha ko ata na kimwe kiri ntabanduka, hama hariho inzira nyinshi. Ninkenerwa rero kuzimenya kugirango ubone ko imico kama yacu, naho yitwa ko iteye imbere, igikeneye kwiga ibintu vyinshi”. (Iciyumviro c’Umukuru muvyo gufashanya muri V.S.F. atashimye kwivuga)


Han col·laborat

Carrer Bisbe Cabanelles, 11, baixos CP 07005 - Palma de Mallorca (Illes Balears-Espanya) Tel. + 34 971 242716 - Fax + 34 971 242109 Mail: vsf@veins.net – Web: www.veins.net Comptes corrents, per si es vol col·laborar BBVA 0182 4903 20 0011501750 LA CAIXA 2100 1406 15 0200057431 SA NOSTRA 2051 0093 04 1027188369