Page 1


ี ร ุ บ น จ ญ กา

บูรณ์ด้วย ม ส ม ด ุ อ น ั อ ิ ต นแห่งธรรมชา ะประเพณีวัฒนธรรมอัน ด แ น ิ ด อ ื ค ี ร ุ บ น ล กาญจ งถ้ำ� น้ำ�ตก แ ติที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่าง โถ ้ ไม ณ ร ร พ ผืนป่า หลากเชื้อชา ะญอ (กะเหรี่ยง) ฯลฯ น ค ้ ู ผ ง อ ข ย า ล ญ ปาก หลากห อ ม า ่ ม พ ย ไท เอื้ออารี ทั้ง แคว้นโบรดาียณ์ ด่านเจ าญจน์ มณีเมืองขก้ามแม่น้ำ� สะพาน แหล่งแร่ แคว ตก น้ำ�


น้ำ�พุร้อนหินดาด

เดิมเรียกว่า น้ำ�พุร้อนกุยมั่ง เป็ น บ่ อ น้ำ � ร้ อ นธรรมชาติ ริ ม ลำ�ธาร อุณหภูมิประมาณ 4555 องศาเซลเซียส ค้นพบโดย ทหารญี่ ปุ่ น สมั ย สงครามโลก ครั้งที่ 2 และได้สร้างเป็นบ่อ ซีเมนต์ขึ้น 2 บ่อ เชื่อกันว่า น้ำ�แร่จากบ่อน้ำ�ร้อนแห่งนี้ มี สรรพคุณในการรักษาโรคภัยไข้ เจ็บหลายอย่าง เช่น โรคเหน็บ ชา ไขข้ออักเสบ นักท่องเที่ยว สามารถลงอาบน้ำ�ในบ่อได้ และ ยั ง มี ลำ � ธารน้ำ � เย็ น ไหลอยู่ ด้ า น ล่างบ่อน้ำ�ร้อน

การเดินทาง

สามารถเดินทางไปตาม ทางหลวงหมายเลข 323 บริเวณกิโลเมตรที่ 105–106 อยู่ห่างจาก ตัวเมืองกาญจนบุรี 135 กิโลเมตร

การเดินทาง

วัดสะพานเลือก ตั้งอยู่ หมู่บ้านสะพานเลือก หมู่ 6 ต.ทุ่งเบญจา อำ�เภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เปิดมนัสการเเละเข้าชมทุก วัน ปิดเวลา 17.00 น จากถนนสุขุมวิทฯ(ตลาด หนองคล้า) เเยกเข้าไป 10 กม.ทางเดียวกับบ้านพักคน ชราจันทบุรี ถนนลาดยาง ตลอด

พระนอนใหญ่ที่สุดในโลก วัดสะพานเลือก อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

วัดสะพานเลือก เป็นอีกสถานที่ศาสนสถานที่งดงาม และสร้างจิตศรัทธา ต่อพุทธศิลป์ได้เป็นอย่างดี และยังถือเป็นสถานที่ทำ�ให้เราได้สัมผัส กับธรรมชาติ วิถีชีวิตของคนจันท์อีกด้านหนึ่ง ที่วัดแห่งนี้มีพระพุทธ ไสยาสน์(พระนอน) ขณะนี้ถือว่ามีความสูง ยาว ที่สุดในประเทศไทย เเละในโลก มีขนาดความยาว 56 เมตร สูง16 เมตร อยู่ภายในวิหาร ขนาดใหญ่และสวยงาม องค์พระมีสง่า สวยงามมากๆ


เขื่อนวชิราลงกรณ์ (เขื่อนเขาแหลม) นักท่องเที่ยวสามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทยโทร. 0 3459 8030, 0 3459 9077 ต่อ 2452, 2506 กรุงเทพฯ โทร. 0 2436 6046-8 เป็นเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ�เอนกประสงค์ มีความสวยงามตาม ธรรมชาติ บริเวณเหนือเขื่อนมีทิวทัศน์สวยงาม เหมาะ สำ�หรับการล่องเรือชมทิวทัศน์สภาพธรรมชาติของอ่าง เก็บน้ำ� และสามารถชมสวนมะพร้าวกะทิบนเกาะกลางน้ำ� ซึ่งต้องนั่งเรือจากเขื่อนไป 1 ชั่วโมง ต้องติดต่อล่วงหน้ากับ อำ�เภอทองผาภูมิ มีบริการบ้านพักและเรือ (ต้องเช่าเป็น หมู่คณะ)

การเดินทาง

ควรใช้ความระมัดระวังเนื่องจากเส้น ทางส่วนใหญ่มีความสูงชันและคด เคี้ยว เมื่อผ่านอำ�เภอทองผาภูมิใช้ เส้นทางหลวงหมายเลข 3272 ระยะ ทาง 56 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายที่แยก บ้านไร่อีก 26 กิโลเมตร ถึงอุทยาน แห่งชาติทองผาภูมิ

เหมืองปิล็อก ตั้งอยู่ในตำ�บลปิล็อก ซึ่งอยู่ห่างจากอำ�เภอ ทองผาภูมิไปทางทิศตะวันตกประมาณ 70 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 3272 ที่นี่เคยมี การทำ�เหมืองแร่ดีบุก วุลเฟรม กันมากบนเทือกเขา ตะนาวศรี ซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างไทยกับพม่า มี อากาศดีโดยเฉพาะฤดูหนาว สามารถชมทัศนียภาพ ทะเลอันดามันที่จุดชมวิวไทย-พม่า

สวนป่าทองผาภูมิ

ตั้งอยู่เลขที่ 70/2 หมู่ 6 ตำ�บลห้วยเขย่ง อำ�เภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี บริเวณแนวเขตติดต่อพรมแดน ไทยพม่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง นิเวศและผจญภัย สำ�หรับนัก ท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติ และบรรยากาศอัน บริสุทธิ์ ท่าม กลางป่าไม้ ขุนเขา แม่น้ำ� สัตว์ป่า และพรรณ ไม้นานาชนิด มีกิจกรรมเดินป่า ดูรายละเอียดที่ www.fio. co.th/ecotour/thongphaphoom.php


โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เป็นโบสถ์ คริสต์นิกายโรมันคาธอลิก มีลักษณะตามศิลปะแบบโกธิก ดิม มีหลังคาเป็นยอดแหลมแต่ได้มี การรื้อส่วนแหลมออกในสมัย สงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อไม่ให้เป็นเป้าหมายในการโจมตีทาง อากาศ มีการตกแต่ง โบสถ์ไม้ ฉลุลายประดับกระจกสี เป็นรูป นักบุญในศาสนาคริสต์รูปปั้น พระแม่มารีสีหน้าสงบ เปี่ยม ประกายเมตตา ยืนอยู่หน้า วิ ห ารทรงโกธิ ก ซึ่ ง ดู ยิ่ ง ใหญ่ หากภายในกลับมีแต่ความ สงบเย็น และงดงามด้วย ศิลปะตกแต่ง แบบยุโรป

การเดินทาง

อยู่ในโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ถนนตรี รัตน์ เลยวัดไผ่ล้อมไป 1 กิโลเมตร ในตัว เมืองจันทบุรหรือจาก ตัวเมือง บริเวณ ย่านเมืองเก่าท่าหลวง สามารถเดินข้าม สะพานวัดจันท์ไปตามถนนจันทมิตรจะพบ ทางแยกขวาไป โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธิ

น้ำ�ตกผาตาด เ ป็ น น้ำ � ต ก ข น า ด ใ ห ญ่ ใ น เ ข ต อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ เ ขื่ อ น ศรีนครินทร์ ห่างจากอำ�เภอ เมือง 140 กิโลเมตร เกิดจาก ลำ�ห้วยเล็กๆ บริเวณเทือกเขา กะลา น้ำ�ตกผาตาดเป็นน้ำ�ตก ที่มีความสวยงามมีชั้นน้ำ�ตกลด หลั่นกันไปถึง 3 ชั้น แต่ละชั้นมี ความกว้าง ความสูงที่ตระการ ตา และมีน้ำ�มากในช่วงปลายฤดู ฝน บรรยากาศร่มรื่น มีต้นไม้ ปกคลุมอยู่ทั่วบริเวณ

การเดินทาง

สามารถเดินทางโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 323 ช่วงกิโลเมตร ที่ 105–106 โดยเลี้ยวเข้าทางเดียวกับพุน้ำ�ร้อนหินดาด และ อยู่เลยจากพุน้ำ�ร้อนหินดาดเข้าไปประมาณ 8 กิโลเมตร


นครปฐม

นครปฐมเป็นจ ังหวัดเล็กๆ ใน ที่อุดมสมบูรณ เขตชานเม โดยเฉพาะการ ์ เหมาะสำ�หรับประกอบอืองกรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ ว่าเป็น “เมืองปลูกส้มโอ ซึ่งนำ�ชื่อเสียงมาชีพเกษตรกรรรม าสู่จัง ส้มโอ ด้วยผลไม้อื่นหๆวาน” นอกจากนี้ยังอุดมหวัดจนได้ชื่อ สมบ และอาหารขึ้นช ื่อนานาชนิด ูรณ์ไป ส้ม ข้าวสารขโอาหววลาน งาม ข้าวหลา ูกสาว สนามจันทรม์งหา วานมัน มล้น พุทธม พระปฐมเจณดฑียลคู่ธานี สวยงามตา์เแสมียดฟ้า ท่าจีน ่น้ำ�


พระราชวังสนาม จันทร์ เปิดให้ เข้าชมเฉพาะ วันอังคารพฤหัสบดี-เสาร์ เวลา 9.0016.00 น.

พระราชวังสนามจันทร์

ห่างจากองค์พระปฐมเจดีย์ ไปทางทิศตะวันตก ราว 2 กม. มีพื้นที่ 888 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา พระราชวังแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ตั้งแต่ ยังทรงดำ�รงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งมีมูลเหตุจูงใจ มาจากการ บูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดีย์ ที่ทำ�ให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพอพระราช หฤทัย เมืองนครปฐมเป็นอย่างยิ่งทรงเห็นว่า เป็นเมืองที่เหมาะสมสำ�หรับประทับพักผ่อน เนื่องจากมี ภูมิประเทศงามร่มเย็น

พุทธมณฑล เป็ น สถานที่ สำ � คั ญ ทางพุ ท ธ ศาสนา อยู่ในอำ�เภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม มี เนื้อที่ 2,500 ไร่ สร้างขึ้นเพื่อ ฉลองวาระกึ่งพุทธกาล เมื่อ พ.ศ. 2500 มีพระพุทธรูปปาง ลีลาประจำ�พุทธมณฑล เรียก ว่า พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุ ท ธมณฑลสุ ท รรศน์ ออกแบบโดย ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี (พระพุทธรูป นี้สร้างเสร็จและฉลอง เมื่อ พ.ศ. 2525 คราวสมโภชกรุง รัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี) ที่ เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปพัก ผ่อนได้อีกด้วย

การเดินทาง

เดินทางไปตามถนนเพชรเกษมถึงประมาณ กิโลเมตรที่ 22 เลี้ยวขวาเข้าถนนพุทธมณฑล สาย 4 ไปประมาณ 8 กิโลเมตร หรือเดินทางไป ตามถนนสายปิ่นเกล้า-นครชัยศรี แล้วแยกเข้า ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ไปเล็กน้อย


ตลาดดอนหวาย ริมน้ำ�ท่าจีน

ตลาดมีลักษณะตัวอาคารเป็นอาคารไม้เก่า ๆ ตั้งแต่อดีตสมัยรัชกาลที่ 6 ที่อยู่ติดริม แม่น้ำ�ท่าจีน มีพ่อค้า แม่ค้า นำ�สินค้า และ อาหารมาจำ�หน่ายในบริเวณวัดดอนหวาย มีตลาดนัดสินค้าทางการเกษตรที่วัดดอน หวายทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น. และมีเรือบริการนำ�เที่ยวชมทิวทัศน์ของ สองฝั่งแม่น้ำ�ท่าจีน ตั้งอยู่ที่ ต. บางระทึก อ. สามพราน จ.นครปฐม ริมแม่น้ำ�ท่า จีน อยู่ติดกับวัดคงคารามดอนหวาย

การเดินทาง

จากสะพานพระปิ่นเกล้า ใช้ เส้นทางปิ่นเกล้า-นครชัยศรี ตรงไปจนถึงถนนพุทธ มณฑลสาย 5 ให้เลี้ยวซ้าย ตรงไปประมาณ 5 กิโลเมตร จะมีทางแยกขวามือเข้า ตลาดดอนหวาย ตรงไปอีก ประมาณ 1 กิโลเมตร จะ เห็นตลาดดอนหวายอยู่ทาง ขวามือ

ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้ สามพราน

ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษมกิโลเมตรที่ 30 ห่างจากสวนสามพราน 1 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 130 ไร่ เป็นสวนสัตว์นานาชนิด มีการแสดง โชว์ของช้าง นั่งช้างท่องอุทยาน การแสดงช้างประกอบเสียง การจับจระเข้ ด้วยมือเปล่า และการแสดงมายากลทุกวัน เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. อัตราค่าเข้าชม คนไทย ผู้ใหญ่ 80 บาท เด็ก 40 บาท ชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 450 บาท เด็ก 250 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 034-311-971, 034-321-471,

การเดินทาง

ใช้เส้นทางสายปิ่นเกล้า-นครชัยศรี แล้ว เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพุทธมณฑลสาย 7 เพื่อ ตัดเข้าถนนเพชรเกษม สวนสามพรานจะอยู่ ห่างออกไปอีกประมาณ 4 กิโลเมตร ทาง ซ้ายมือ


ค่าเข้าชม ะมาณ ชาวต่างประเทศ 20 บาทุทกปีปร งาน ะมี จ อง นข าย เดือนพฤศจิก ์ ย ี เจด ฐม ระป พ ์ งค รอ กา ส ั นม

วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร

เป็นพระสถูปเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จังหวัดนครปฐมได้ใช้พระปฐมเจดีย์เป็นตราประจำ� จังหวัด พระปฐมเจดีย์ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้เป็น องค์ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อ พ.ศ. 2396 โดยโปรดเกล้าฯ ให้สร้างครอบพระเจดีย์องค์เดิมซึ่ง เป็นเจดีย์เก่าแก่มีฐานแบบโอคว่ำ�และมียอดปรางค์ อยู่ข้างบน สันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในตอนต้นพุทธ ศตวรรษที่ 4 เนื่องจากรูปร่างของเจดีย์แบบโอคว่ำ� มี ลั ก ษณะคล้ า ยกั บ สาญจี เจดี ย์ ในอิ น เดี ย ซึ่ ง สร้ า ง สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช การก่อสร้างเจดีย์ครอบ องค์ใหม่เสร็จเรียบร้อยในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อ พ.ศ. 2413 รวมเวลาก่อสร้าง 17 ปี พระเจดีย์องค์ใหม่ มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงกลม รูประฆังคว่ำ�แบบลังกา วัดพระปฐมเจดีย์เป็นวัดประจำ�รัชกาลที่ 6 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำ�นักงานจัด ประโยชน์และรักษาองค์พระปฐมเจดีย์ โทร. (034) 242-143

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสซึ่งมีความสวยงามและเหมือนจริงให้ ความรู้สึกนุ่มนวล ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์ของคุณดวงแก้ว พิทยา กรศิลป์และกลุ่มศิลปินไทยซึ่งใช้เวลาค้นคว้าทดลองกว่า 10 ปี โดย มีวัตถุประสงค์ในอันที่จะส่งเสริม เผยแพร่และอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลป วัฒนธรรมและประเพณีของไทย ก่อตั้งโครงการเมื่อปีพ.ศ.2525 เปิด เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2532 พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยเป็นสถาน ที่จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาส เพื่อการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย อัน เป็นประโยชน์ในการ ศึกษาค้นคว้าของประชาชนโดยภายใน ได้มีการจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งของ พระอริย สงฆ์เจ้าที่สำ�คัญๆ นอกจากนี้ยังมีรูป ปั้นของอดีตพระมหากษัตริย์ไทย และ บุคคลสำ�คัญอื่นๆอีกมากมาย

การเดินทาง

จากกรุงเทพโดยสารรถประจำ�ทางจาก สถานีขนส่งสายใต้ สายกรุงเทพฯนครปฐม(สายใหม่) รถจะผ่านหน้า พิพิธภัณฑ์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที จากนครปฐมนั่งรถสาย นครปฐม-ศาลายา รถจะผ่านหน้า พิพิธภัณฑ์ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

เปิดบริการทุกวันไม่ เว้นวันหยุด (จันทร์ศุกร์ เปิดตั้งแต่เวลา 09.00-17.30 น. วัน เสาร์-อาทิตย์และวันหยุด นักขัตฤกษ์ เปิดเวลา 08.30-18.00 น.) อัตราค่าเข้าชม คนไทย 50 บาท ชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท


ี ร ุ บ ช รา

ใจมากมาย ั้น น ส า ่ น ่ ี ท ๆ ง ่ า ต งป รรมท่องเที่ยัตวถกรรมต่างๆ เช่น เครูรื่อณ ก จ ิ ะก ล แ ่ ี ์ ท น า ราชบุรีมีสถถาน โบราณวัตถุ งานหจักสาน และยังอุดมสมบ าก ทั้งโบราณสล่อ เครื่องทอถัก เครื่องดงาม รวมทั้งอยู่ไม่ไกลจ เครื่องห ัพยากรธรรมชาติที่ง งท่องเที่ยวที่สำ�คัญ ไปด้วยทร พมหานคร จึงเป็นเมือ ูมิภาค ภ กรุงเท เมืองหนึ่งของ ธารามงโอ่ง คนสวยนโพ ่ง เมือ โป คนงามบว้าัดขนอนหนังใหญ่ มังกร ตื่นใจถ้ำ�งาม เนิน เพลิน ตลาดนค้ำ�าดวำ�ร้อยล้าน ค้าง ี่สกปลาดี ย่านย


จุดชมวิวห้วยคอกหมู อำ�เภอสวนผึ้ง

จุดชมวิวห้วยคอกหมู สูงจากระดับน้ำ�ทะเล 800 เมตร เดิมเป็นช่องทางการ ค้าไม้ที่รับการสัมปทานการค้าระหว่าง ไทย-พม่า ปัจจุบันนี้การค้าระหว่าง ไทย-พม่า ได้ถูกยกเลิกไปหลายปีแล้ว เส้นทางนี้ซึ่งเป็นเส้นทางที่อยุ่ติด กับชายแดน ไทย-พม่า จึงได้มีการพัฒนาปรับปรุงเป็นเส้นทางการท่อง เที่ยวชมวิว ภูเขา และชายแดนไทย-พม่า สามารถมองเห็นภูมิประเทศของ ชายแดนพม่าอย่างสวยงาม สามารถมองเห็นต้นไม้ใหญ่ ป่าดงดิบที่อุดม สมบูรณ์ รวมทั้งนกนานาชนิดอีกมากมาย ถ้าไปท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว จะมีหมอกปกคลุมสวยงามไม่แพ้ภาคเหนือ และที่จุดชมวิวห้วยคอกหมูนี้ยัง เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกได้อย่างสวยงาม อีกด้วย

การเดินทาง

เส้นทางหลวงหมายเลข 3087 ให้มาทางอ.จอมบึง จะผ่าน ม.ราชภัฏหมู่บ้าน จอมบึง และผ่านถ้ำ�จอมพล ให้ขับตามเส้นทางหลัก เพื่อ มุ่งหน้าสู่ อ.สวนผึ้ง ไปทาง ต.ตะนาวศรี ประมาณ 16 กม. (ทางลาดยาง) และ จะพบป้ายบอกทางไป สุด เขตแดนสยาม จุดชมวิว ห้วยคอกหมูอีก 8 กม.

ตลาดโค้ยกี๊

เป็ น ตลาดเก่ า แก่ ข องชาวราชบุ รี สะท้อนให้เห็นการใช้ชีวิตประจำ�วัน ของประชาชนที่อาศัยอยู่..2ฝั่ง ริม แม่น้ำ�”แม่กลอง.” เชื่อว่าขณะนี้เป็น แม่น้ำ�ที่สะอาดที่สุดในเมืองไทยก็ว่า ได้” ช่วงเย็น บรรยากาศริมแม่น้ำ� แม่กลอง อาหารพื้นบ้านไฮไล้ท์ใน งานก็จะมีกิจกรรม เช่น กิจกรรม ให้พายเรือ,เรือถีบ กิจกรรมล่องเรือ ไหว้ พ ระ(ช่ ว งเย็ น )จะพาไหว้ พ ระ ตามวัดสำ�คัญๆในราชบุรีนำ�อาหาร ขึ้นไปทานบนเรือได้ การละเล่นพื้น บ้ า น,ประวั ติ ค วามเป็ น มาของคำ � ว่า”เมืองโอ่ง” ส่งเสริมการแสดง ดนตรี,ความสมารถของเยาวชน

ตลาดโคยกี๊ เปิดเฉพาะวัน (ศุกร์,เสาร์,อาทิตย์)


การเดินทาง

จากกรุงเทพมุ่งมาจังหวัด ราชบุรี ถ.เพชรเกษม ผ่านหน้าโรงพยาบาล เมืองราช เลี้ยวขวาตรง แยกเขางู มุ่งสูเขาแอด เวนเจอร์ปาร์ค ใกล้ๆกับ เทศบาลตำ�บลเขางู

เปิดแหล่งผจญภัยแห่งใหม่ที่ เขางูแอดเวน เจอร์ปาร์ค (adventure park) เปิดแหล่งท่องเที่ยวแนวผจญภัยแห่งใหม่ ภายใต้ชื่อ โครงการปีนเขาไต่ หน้าผาอุทยานหินเขางู หรือเขางูแอดเวน เจอร์ปาร์ค ฟลายอิ่งฟอกซ์ที่เขา งูแอดเวนเจอร์ปาร์คนี้ได้ชื่อว่ายาว ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งความยาวกว่า 170 เมตร ขึงสลิงระหว่างภูเขา ให้นักผจญภัยห้อยโหนตัวบนรอก ข้าม หนองน้ำ�ไปยังอีกฟาก ความสนุกขึ้นอยู่กับความเร็วในการเหิรไปข้างหน้า อันนี้ขึ้นอยู่กับน้ำ�หนักตัวของผู้เล่น

ธารน้ําร้อนบ่อคลึง บ่อคลึงเป็นลำ�ธารน้ำ�ร้อนเล็กๆ มีน้ำ�ไหลอยู่ตลอด ปี และไม่มีแร่ธาตุที่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง น้ำ� ไหล ซึมออกมาจากตาน้ำ�ใต้ดินไม่ขาดสาย แม้ในฤดูแล้ง ปริมาณน้ำ�จะไหลน้อยแต่ก็ไม่ถึงกับแห้ง มีก้อนหินใหญ่ เล็กเรียงรายตามร่องน้ำ�ตลอดทางประมาณ 300 เมตร เป็นน้ำ�ร้อนบริสุทธิ์ ความร้อน เฉลี่ยประมาณ 5057 องศาเซลเซียส หรือ ประมาณ 120-136 องศา ฟาเรนไฮต์

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ 174 กิโลเมตร ใช้ ถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) หรือ ใช้ถนนสายปิ่นเกล้า – นครชัยศรี ( ทางหลวงหมายเลข 338 ) ไปจังหวัดนครปฐม จากนั้นขับตรงสู่ จังหวัดราชบุรี (ระยะทางห่างจาก กรุงเทพฯ-ราชบุรี 100 กิโลเมตร)


ตลาดน้ำ�ดำ�เนินสะดวก หรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่า ตลาดน้ำ�คลองลัดพลี มีมานานกว่า 100 ปีเศษมาแล้ว ตั้งอยู่ห่างจากที่ ว่าการ อำ�เภอไปทางทิศตะวันออก 400 เมตรตลาด น้ำ�ดำ�เนินสะดวก ตั้งอยู่ที่คลองดำ�เนินสะดวกเหมาะที่ จะไปเที่ยว ชมในเวลาเช้า เนื่องจากแดดไม่ร้อนและมี เรือขายสินค้าเป็นจำ�นวนมาก

การเดินทาง

เดินทางไปตามสายธนบุรี-ปากท่อ เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 325 ผ่าน ตัวเมืองสมุทรสงคราม แล้วเลี้ยวเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 325 ไปประมาณ 12 กิโลเมตร ทางเข้าตลาดน้ำ�อยู่ก่อนถึงสะพานธนะรัชต์ 200 เมตร

สวนสัตว์เปิด เขาประทับช้าง

เป็ น ศู น ย์ เพาะเลี้ ย งและ ขยายพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า ที่ ห า ยากและกำ � ลั ง จะสู ญ พันธุ์ ส่วนหนึ่งจัดเป็นสวนสัตว์เปิดให้ ประชาชนทั่วไปได้ชมสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิด และสัตว์ป่าบางชนิดก็เชื่องจนสามารถจับ ต้องตัวเล่นได้ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๒๖ ไร่ อยู่ในความดูแลของศูนย์เพาะเลี้ยง และขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาประทับช้าง

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรวิหาร

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อำ�เภอเมือง ราชบุรี เป็นวัดเก่าแก่ มีพระปรางค์ สร้างไว้ตั้งแต่ สมัยขอม เรืองอำ�นาจ เข้ามาปกครอง สุวรรณภูมิ มีลักษณะ จำ�ลองแบบ พระธาตุนครวัด ชาวบ้าน นิยมเรียกวัดหน้าพระธาตุ วัด มหาธาตุวรวิหาร เป็นพระอาราม หลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สร้างตั้งแต่ สมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่ง เขมร อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 ตั้ง อยู่เกือบใจกลางเมืองราชบุรี ทางฝั่ง ตะวันตกของแม่น้ำ�แม่กลอง


book  

travel book