Pustaka Loka - Oct to Dec 2010

Page 1

CPÉÆÖçgï - r¸ÉA§gï 2010

PUSTAKALOKA - Kannada quarterly (No. MAG(1) NPT/116/2007-08) Vol. : 2, Issue : 2, October - December, 2010 Published by Balwantha Rao Patil, Administrator, Kannada Book Authority Kannada Bhavana, J.C. Road, Bangalore 560002. Tel: +91-80-22484516 Chief Editor: Dr. Siddalingaiah. Editor: J.N. Shama Rao. Cover Page and Design : U.T. Suresh Printed at: Raja Printers, Bangalore 560027


PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ

PÀ£ÀßqÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

CPÉÆÖçgï - r¸ÉA§gï 2010 ¸ÀA¥ÀÅl 2 ¸ÀAaPÉ 2

¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ

qÁ. ¹zÀÞ°AUÀAiÀÄå ¸ÀA¥ÁzÀPÀ

eÉ. J£ï. ±ÁªÀÄgÁªï «£Áå¸À

AiÀÄÄ. n. ¸ÀÄgÉñï


¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ

§®ªÀAvÀgÁªï ¥Ánïï DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

PÀ£ÀßqÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÀªÀ£À, eÉ.¹. gÀ¸ÉÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560002 zÀÆgÀªÁt / ¥sÁåPïì: 080-22484516

PÀ£ÀßqÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ CzsÀåPÀëgÀÄ qÁ. ¹zÀÞ°AUÀAiÀÄå ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¥ÉÇæ. ¹.«. PÉjªÀĤ ²æà r. J£ï. ¯ÉÆÃPÀ¥Àà ²æà PÀA§vÀÛ½î ¥ÀæPÁ±ï ²æà ¥Àæ¢Ã¥ï PÀĪÀiÁgï PÀ®ÆÌgÀÄ ²æà J.PÉ. gÁªÉÄñÀégÀ ªÀÄÄzÀæPÀgÀÄ gÁeÁ ¦æAlgïì ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 27. zÀÆgÀªÁuÉ: 22234066 ªÀÄÄR¥ÀÅl ºÁUÀÆ »A¥ÀÅlzÀ PÉ.PÉ. ºÉ¨ÁâgÀgÀ gÉÃSÁavÀæUÀ¼ÀÄ ¸Ëd£Àå : ºÁqÀĪÀ gÉÃSÉ - J£ï. ªÀÄj±ÁªÀiÁZÁgï

¯ÉÃR£ÀUÀ¼À°è£À C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ½UÉ DAiÀiÁ ¯ÉÃRPÀgÉà dªÁ¨ÁÝgÀgÀÄ.


CPÉÆÖçgï - r¸ÉA§gï 2010

¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀ ªÀiÁvÀÄ

CzsÀåAiÀÄ£À

7

¸ÁxÀðPÀ PÀÈw - ¥ÉÇæ. J¯ï.J¸ï. ±ÉõÀVjgÁªï ¨sÁªÀ, PÀ®à£É, D¯ÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼À «zÀÄåzÁ°AUÀ£À - qÁ| ¨ÉÊgÀªÀÄAUÀ® gÁªÉÄÃUËqÀ MAzÀÄ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ «zÀézïUÀæAxÀ - qÁ| ©.J¸ï. ¥ÀjªÀļÁ¨Á¬Ä G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ DPÀgÀ UÀæAxÀ - qÁ| £ÀgÀºÀ½î ¨Á®¸ÀħæºÀätå ¸ÀAUÀæºÀAiÉÆÃUÀå PÀÈw - qÁ| ©.J¸ï. gÁªÀÄ¥Àæ¸Ázï PÀ£ÀßqÀ ¹¤¯ÉÆÃPÀzÀ DPÀgÀ UÀæAxÀ - J£ï. dUÀ£ÁßxÀ ¥ÀæPÁ±ï ¥ÀzÀ-zÀȱÀå ¸ÀAAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ C¥ÀƪÀð PÀÈw - JZï.J. C¤¯ïPÀĪÀiÁgï `C¤ªÀðZÀ¤ÃAiÀÄ’ ªÀtð ¥ÀæwªÀiÁ¯ÉÆÃPÀ - ¥ÉÇæ. ªÀįÉèÃ¥ÀÄgÀA f. ªÉAPÀmÉñÀ

«±ÉèõÀuÉ

48

ºÉƸÀ vÀ¯ÉªÀiÁj£À PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ - PÉñÀªÀ ªÀļÀV


CPÉÆÖçgï - r¸ÉA§gï 2010

ªÀÄÄSÁªÀÄÄT

53

ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀzÀ »£Éß¯É E®èzÉà ºÉÆÃzÀgÉ £ÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ºÉÃUÉ ¨É¼ÉzÀÄ §A¢zÉ J£ÀÄߪÀÅzÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀĪÀÇ EgÀĪÀÅ¢®è..., ¥ÉÆæ. f. ªÉAPÀl¸ÀħâAiÀÄå CªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀAzÀ±Àð£À - qÁ| JZï.J£ï. ªÀÄÄgÀ½ÃzsÀgÀ ¥ÀŸÀÛPÀ NzÀĪÀ ¸ÉÆUÀ¸ÀÄ, ¸ËAzÀAiÀÄð, RĶ JA¢UÀÆ §zÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è... qÁ| £À®ÆègÀÄ ¥Àæ¸Ázï CªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀAzÀ±Àð£À - qÁ| ¨ÉÊgÀªÀÄAUÀ® gÁªÉÄÃUËqÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ±ÉæõÀ× PÀÈwUÀ¼ÀÄ EvÀgÀ ¨sÁµÁªÀ®AiÀÄUÀ½UÉ ¥À¸Àj¸À¨ÉÃPÉA§ ºÉ§âAiÀÄPÉ £À£ÀßzÀÄ... qÁ| ¥ÀæzsÁ£ï UÀÄgÀÄzÀvÀÛ CªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀAzÀ±Àð£À - qÁ| PÉ. ªÀiÁ®w


¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀ ªÀiÁvÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ°è ºÉƸÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉƼÀÄîªÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀŸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄPÉÌ ºÉƸÀ ¸ÀégÀÆ¥À ¤ÃqÀ®Ä PÀ¼ÉzÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ AiÉÆÃf¸À¯ÁV¢ÝvÀÄ. £ÀÆvÀ£À D±ÀAiÀÄzÀ C£ÉÃPÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ PÁAiÀÄðgÀÆ¥ÀPÉÌ vÀA¢zÉ. C¯ÉªÀiÁj ¸ÀA¸ÀÌøw ªÀiÁ¯ÉAiÀÄ 25 ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ««zsÀ eÁÕ£À±ÁSÉUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 75 PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ ¥ÀæPÀn¹zÉ. £ÀÆvÀ£À AiÉÆÃd£ÉAiÀiÁzÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸Á»vÀå ªÀiÁ¯ÉAiÀÄr FUÁUÀ¯Éà 25 C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ UÀæAxÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ ¥Áæw¤¢üPÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉæöʯﰦUÉ C¼ÀªÀr¸ÀĪÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr 15 PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸À¯ÁVzÉ. PÀ£ÁðlPÀzÀ UÀr¨sÁUÀzÀ ±Á¯Á PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀ¥ÀgÀ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ GavÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀŸÀÛPÀ «vÀgÀuÉ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ MAzÀÄ ºÉƸÀ zÁR¯ÉAiÀÄ£Éßà ¤«Äð¹zÉ. PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ, vÁ¼ÀªÁr, ¸ÉƯÁè¥ÀÅgÀ, ¨É¼ÀUÁ«, DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ PÀȵÀÚ ªÉÆzÀ¯ÁzÉqÉ MmÁÖgÉ 3.50 ®PÀë ¸ÀASÉåAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß GavÀªÁV «vÀj¸À¯ÁVzÉ. PÀ£ÀßqÀ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß d£ÀvÉAiÀÄ ªÀÄ£É ¨ÁV°UÉ vÀ®Ä¦¸ÀĪÀ zÀȶ֬ÄAzÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è JgÀqÀÄ «±ÉõÀ jAiÀiÁ¬Äw ¥ÀŸÀÛPÀ ªÉÄüÀUÀ¼À£ÀÄß, ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄUÀ¼À°è JgÀqÀÄ gÁdåªÀÄlÖzÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ªÉÄüÀUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¸À¯ÁVzÉ. F ªÉÄüÀUÀ¼À°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2.50 PÉÆÃn gÀÆ ªÀiË®åzÀ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁlªÁVzÀÆÝ MAzÀÄ zÁR¯ÉAiÀiÁVzÉ. 2009 ªÀÄvÀÄÛ 2010£Éà ¸Á°£À PÀ£ÀßqÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ¸ÉÆUÀ¸ÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À ºÁUÀÆ CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¥ÀæPÁ±À£À ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À£ÀÄß FUÁUÀ¯Éà ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉ. £ÀÆvÀ£ÀªÁV DgÀA©ü¹zÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ PÉÊAPÀAiÀÄðPÉÌ ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀ f.¦. gÁdgÀvÀßA ¸Á»vÀå ¥ÀjZÁgÀPÀ ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀ¯ÁVzÉ.


¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀ ªÀiÁvÀÄ AiÀÄĪÀ ¯ÉÃRPÀgÀ ZÉÆZÀÑ® PÀÈwUÀ¼À ¥ÀæPÀluÉUÉ ¥ÉÇæÃvÁìºÀzsÀ£À ¤ÃqÀĪÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr FUÁUÀ¯Éà PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. PÀ£ÀßqÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸Á»vÀåzÀ°è UÀt¤ÃAiÀÄ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀĪÀªÀjUÉ UËgÀªÀ ¸À°è¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉƸÀzÁV ¸Áܦ¸À¯ÁVgÀĪÀ qÁ| C£ÀÄ¥ÀªÀiÁ ¤gÀAd£À ªÉÊzÀå «eÁÕ£À ¸Á»vÀå ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÀ ¥ÀæPÀn¹zÉ. PÀ£ÀßqÀ ¸ÀUÀlÄ ¥ÀŸÀÛPÀ Rjâ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr ¥ÀŸÀÛPÀ RjâAiÀÄ°èAiÀÄÆ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ zÁR¯É ¤«Äð¹zÉ. »A¢£À CªÀ¢üAiÀÄ 2006 ªÀÄvÀÄÛ 2007gÀ CªÀ¢üAiÀÄ 1.50 PÉÆÃn gÀÆ. ªÀiË®åzÀ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À RjâAiÀÄ eÉÆvÉUÉ 2008£Éà ¸Á°£À°è gÀÆ. 85.00 ®PÀë ªÀiË®åzÀ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¸À¯ÁVzÉ. 2009£Éà ¸Á°£À ¥ÀŸÀÛPÀ RjâUÉ PÀæªÀÄPÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛzÉ. F ¸ÀAaPÉUÉ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆlÖ ºÁUÀÆ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀUÀ½UÉ M¦àUÉ ¤ÃrzÀ J¯Áè ¯ÉÃRPÀjUÉ, CZÀÄÑPÀmÁÖV ¸ÀA¥Á¢¹PÉÆlÖ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÁzÀ ²æà eÉ.J£ï. ±ÁªÀÄgÁªï CªÀjUÉ ºÁUÀÆ F PÁAiÀÄðzÀ°è £ÉgÀªÁzÀ DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æà §®ªÀAvÀgÁªï ¥ÁnÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß D¥ÀÛ PÁAiÀÄðzÀ²ð ²æà PÉ ªÀÄÄPÀÄAzÀ£ï CªÀjUÉ £À£Àß PÀÈvÀdÕvÉUÀ¼ÀÄ.

qÁ. ¹zÀÞ°AUÀAiÀÄå CzsÀåPÀëgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ


CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÁxÀðPÀ PÀÈw ªÀiÁ¹Û ¸ÀªÀÄUÀæ ¸Á»vÀå CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À (JgÀqÀÄ ¸ÀA¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ) ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ : ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ gÀAUÀ£ÁxÀ£ï ªÀiÁ¹Û ªÉAPÀmÉñÀ CAiÀÄåAUÁgï læ¸ïÖ £ÀA. 21, J®è¥Àà UÁqÀð£ï, 10£Éà PÁæ¸ï ªÀįÉèñÀégÀA, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560 003. ¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ: 928+784. ¨É¯É: (JgÀqÀÄ ¸ÀA¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ gÀÆ. 1500) ªÀÄÄ: 2010.

DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ ²°àUÀ¼À¯ÉÆè§âgÀÆ `PÀ£ÀßqÀzÀ D¹Û’ J¤ß¹PÉÆAqÀªÀgÀÆ DzÀ ªÀiÁ¹Û ªÉAPÀmÉñÀ CAiÀÄåAUÁgï CªÀgÀÄ (²æäªÁ¸À) ¸Á»vÀå gÀZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹zÀÄÝ 1910gÀ°è. MAzÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀªÁ¬ÄvÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀiÁ¹Û ªÉAPÀmÉñï CAiÀÄåAUÁgï læ¸ïÖ ¥ÀæPÀn¹gÀĪÀ F JgÀqÀÄ ¸ÀA¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ «±ÉõÀ ¸ÁzsÀ£É. ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀÄ ¸Á»vÀå gÀZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹zÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆgÀÄ-£Á®ÄÌ ¦Ã½UÉUÀ¼À PÁ® ¸ÀjzÀÄ ºÉÆÃVzÉ. F ¸ÀA¥ÀÄlUÀ¼À°è ªÀÄÆgÀÄ-£Á®ÄÌ ¦Ã½UÉUÀ¼À ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 112 ªÀÄA¢ «ªÀıÀðPÀgÀ ¥ÀæwQæAiÉÄUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVªÉ. ©.JA.²æÃ., ¨ÉÃAzÉæ, r.«.f., ¥ÀÄ.w.£À., n.J¸ï. ªÉAPÀtÚAiÀÄå CªÀjAzÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÁV PÀĪÉA¥ÀÄ, J.J£ï. ªÀÄÆwðgÁªï, ¥ÀÄ.w.£À., PÉ. £ÀgÀ¹AºÀ ªÀÄÆwð, ±ÀAPÀgÀ ªÉÆPÁ² ¥ÀÄuÉÃPÀgÀ, UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ CrUÀ, f.J¸ï. DªÀÄÆgÀ, AiÀıÀªÀAvÀ avÁÛ®, QÃwð£ÁxÀ PÀÄvÀðPÉÆÃn, VgÀrØ UÉÆëAzÀgÁd, f.JZï. £ÁAiÀÄPÀ, ºÁ.ªÀiÁ.£ÁAiÀÄPÀ, JZï.J¸ï. gÁWÀªÉÃAzÀæ gÁªï, r.Dgï. £ÁUÀgÁeï, PÉ.f. £ÁUÀgÁd¥Àà, ©.J£ï. ¸ÀÄ«ÄvÁæ¨Á¬Ä ¹.J£ï. gÁªÀÄZÀAzÀæ£ï, ©.«. ªÉÊPÀÄAoÀgÁdÄ, JA.Dgï. ®QëöäzÉë, GµÁ ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ F JgÀqÀÄ ¸ÀA¥ÀÄlUÀ¼À°èªÉ JAzÁUÀ F §gÀºÀUÀ¼À zÀ馅 ªÉÊ«zsÀå, ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼À ªÉÊ«zsÀå, «ªÀıÁð «zsÁ£À ªÉÊ«zsÀå J®èzÀgÀ PÀ®à£É ªÀÄÆqÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÀÄlzÀ°è LzÀÄ CzsÁåAiÀÄUÀ½ªÉ- `fêÀ£À zÀ±Àð£À’, `¸ÀtÚ PÀxÉUÀ¼ÀÄ,’ `¤Ã¼ÀÎvÉ’, `PÁzÀA§jUÀ¼ÀÄ’, ªÀÄvÀÄÛ `PÁªÀå’. JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÀÄlzÀ°è LzÀÄ CzsÁåAiÀÄUÀ½ªÉ- `£ÁlPÀ’, `«ªÀıÉð’, `C£ÀĪÁzÀUÀ¼ÀÄ,’ `¨sÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ fêÀ£À ¥ÀwæPÉ’ ªÀÄvÀÄÛ `¸ÀAQÃtð’. F MAzÀÄ £ÀÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ §AzÀ £ÀÆgÁgÀÄ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀĪÀ ±ÀæªÀĪÀ£ÀÄß H»¸À§ºÀÄzÀÄ. ¸ÀAUÀ滹, §AzÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß MlÄÖªÀiÁr CaѹzÀÝgÉ EzÉà UÁvÀæzÀ E£ÉÆßAzÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ DUÀÄwÛvÀÄÛ JA¢zÁÝgÉ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ. ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄzÀ ºÀjPÁgÀgÀ°è M§âgÀÄ. £ÀªÉÇÃzÀAiÀĪÀ®èzÉ ¥ÀæUÀw²Ã®, §AqÁAiÀÄ zÀ°vÀ F ZÀ¼ÀªÀ½UÀ¼À £ÀAvÀgÀ £Á«ÃUÀ zÀ°vÉÆÃvÀÛgÀ AiÀÄÄUÀzÀ°èzÉÝêÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀ ¥ÀÆtðªÁV ªÀÄÄVzÀĺÉÆÃVzÉ JAzÀÄ £ÁªÀÅ ¨sÁ«¸À¨ÉÃPÁV®è. MAzÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è ªÀiÁ¹Û ¸Á»vÀåPÉÌ PÀ£ÀßqÀ «ªÀıÁð¥ÀæeÉÕ ¸ÀàA¢¹zÀ jÃwUÉ E°è PÀ£Àßr »r¢zÉ. EAvÀºÀ

7


8


zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ CvÀåAvÀ CUÀvÀåªÁzÀªÀÅ. EAV趣À°è `¢ QænPÀ¯ï ºÉjmÉÃeï’ £ÀAxÀ ªÀiÁ¯ÉUÀ½ªÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀĺÁPÀ«UÉ CxÀªÁ ªÀĺÁ£ï ¸Á»wAiÀÄ ¸ÀȶÖUÉ MAzÉà CxÀð«®è. MAzÉà ¸ÀàAzÀ£À«®è. (JAzÀgÉ J®è ªÁåSÁå£ÀUÀ¼ÀÆ KPÀjÃwAiÀÄ°è ¹éÃPÁgÁºÀð JAzÀ®è !) ¸Á»wAiÀÄ fêÀ£À ¸ÀàAzÀ£ÀzÀ ²æêÀÄAvÀ UÀt CªÀgÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ. ¸ÀÆPÀëöä ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉAiÀÄ NzÀÄUÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÁªÀÄxÀåðPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁzÀ jÃwAiÀÄ°è CzÀ£ÀÄß zÀQ̹PÉƼÀÄîvÁÛgÉ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀAªÉÃzÀ£Á²Ã® ¸ÀàAzÀ£ÀªÀÇ EvÀgÀ NzÀÄUÀjUÉ ªÀiË°PÀªÉÃ. F ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ `ªÀiÁ¹Û ¸ÀªÀÄUÀæ ¸Á»vÀå CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À’ JAzÀÄ PÀgÉ¢zÁÝgÉ. EzÀÄ ¸ÁxÀðPÀªÀÇ DVªÉ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV NzÀÄUÀjUÉ ¥ÀjavÀªÀ®èzÀ `CAvÀgÀUÀAUÉ’, `zsÀªÀÄð¸ÀAgÀPÀëuÉ,’ `£ÀªÀÄä £ÀÄr’ EAvÀºÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß E°è ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆqÀ¯ÁVzÉ. ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ ¸Á»vÀåzÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ°è §ºÀ¼À UÀªÀÄ£À ¸É¼É¢gÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀZÉðAiÀiÁVgÀĪÀ ºÀ®ªÀÅ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ E°èªÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ JA.f. PÀȵÀÚªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀ `ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ ¸ÀtÚPÀxÉUÀ¼ÀÄ’, ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ PÀxÉUÀ½UÉ AiÀıÀªÀAvÀ avÁÛ®gÀ ªÀÄÄ£ÀÄßr, ¥ÉÆæ.f.JZï. £ÁAiÀÄPÀgÀ `ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ ¸ÀtÚPÀvÉUÀ¼À°è£À ¸ÀAWÀµÀðUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥À’, ¥ÉÆæ. ©.J£ï. ¸ÀÄ«ÄvÁæ ¨Á¬Ä CªÀgÀ `ªÀiÁ¹Û PÀxÉUÀ¼À ¹Ûçà ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ’, qÁ. r.Dgï. £ÁUÀgÁeï CªÀgÀ `ªÀiÁ¹Û PÁzÀA§jUÀ¼À°è PÉÃr£À PÀ®à£É, ¥ÉÆæ. UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ CrUÀgÀ `gÁªÀÄ£ÀªÀ«Ä,’ Vjñï PÁ£ÁðqÀgÀ `PÁPÀ£ÀPÉÆÃmÉ’, PÀĪÉA¥ÀÄ CªÀgÀ `D¢PÀ« ªÁ°äQ’. UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ CA±À JAzÀgÉ ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁPÀµÀÄÖ «¸ÁÛgÀªÁV «±Éèö¸ÀĪÀ §gÀºÀUÀ¼ÀÄ E°èªÉ. ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ gÀAUÀ£ÁxÀ£ï CªÀgÀ `PÀvÉ JAzÀgÉ K£ÀÄ?’, n. ¦. C±ÉÆÃPÀ CªÀgÀ `aPÀ«ÃgÀ gÁeÉÃAzÀæ PÁzÀA§jAiÀÄ°è zÀÄgÀAvÀ¥ÀæeÉÕ,’ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ £ÀAUÀ°AiÀĪÀgÀ `ªÀiÁ¹Û AiÀĪÀgÀ PÁªÀå ; MAzÀÄ ¥Àj²Ã®£É’, qÁ. ¹.J£ï. gÁªÀÄZÀAzÀæ£ï CªÀgÀ `ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ £ÀªÀgÁwæ’ MAzÀÄ «¸ÀÛøvÀ «±ÉèõÀuÉ, qÁ. ¥ÀÄ.w£À CªÀgÀ `PÁªÀåzÀ°è ªÀiÁ¹Û CªÀgÀ DzsÁwäPÀvÉ’, ¥ÉÆæ. UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ CrUÀgÀ `gÁªÀÄ£ÀªÀ«Ä’, qÁ. f.J¸ï. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà£ÀªÀgÀ `ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ «ªÀıÉð’, qÁ. ¥ÀæzsÁ£ï UÀÄgÀÄzÀvÀÛgÀ `ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ C£ÀĪÁzÀUÀ¼ÀÄ’, ¥ÉÆæ. f. C±ÀévÀÜ£ÁgÁAiÀÄt CªÀgÀ `²æà PÀȵÀÚ PÀuÁðªÀÄÈvÀ’, ¥ÉÆæ. JA. JZï. PÀȵÀÚAiÀÄå£ÀªÀgÀ `¸ÀAQÃtð’ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¢ÃWÀðªÁzÀ ¥sÀ®¥ÀæzÀªÁzÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À°è PÉ®ªÀÅ ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ ¸Á»vÀåzÀAvÉAiÉÄà «²µÀÖªÁzÀ CªÀgÀ ªÀåQÛvÀéªÀ£ÀÄß ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÀÛªÉ. §ºÀ¼À ªÀÄÄRåªÁzÀ CA±À JAzÀgÉ F ¥ÀæPÀluÉ ªÀiÁ¹Û ¥Àæ±À¹Û DUÀzÉ ¤dªÁV CzsÀåAiÀÄ£ÀªÁVgÀĪÀÅzÀÄ. E°è ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ PÀÈwUÀ¼À, PÀÈwUÀ¼À°è ªÀÄÆqÀĪÀ ²æäªÁ¸ÀgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¸ÀPÁgÀtªÁzÀ ªÉÄaÑPÉ EzÉ, ºÀ®ªÀÅ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À°è CªÀgÀ ªÀåQÛvÀézÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀåUÀ¼À «ÄwAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ªÉ. ºÀ®ªÀÅ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À°è wÃPÀë÷ÚªÁzÀ C¸ÀªÀÄäwAiÀÄÆ EzÉ. CvÀåAvÀ UËgÀªÀ¢AzÀ §gÉ¢gÀĪÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ½ªÉ. ¸ÀàµÀÖªÁzÀ nÃPÉAiÀÄÆ EzÉ. ``¥ÁæAiÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄPÀ̽UÉ AiÀiÁªÀ£ÁzÀgÀÆ M§â ¯ÉÃRPÀ£À£ÀÄß NzÀ®Ä PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ CzÀÄ ªÀiÁ¹Û’’ (AiÀÄÄ.Dgï. C£ÀAvÀªÀÄÆwð), ``ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀÄ M¦àPÉƼÀÄîªÀ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ªÀiË®åUÀ¼ÁzÀgÀÆ CªÀgÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀvÀvÀªÁV ¸Áé£ÀĨsÀªÀ ¯ÉÆÃPÁ£ÀĨsÀªÀUÀ¼À ¤PÀµÀUÀ½AzÀ ¥ÀjÃQë¹zÀgÀÄ’’ (qÁ. f.J¸ï. DªÀÄÆgÀ), ``ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ £ÀÆgÀÄ PÀvÉUÀ¼À£ÀÄß MmÁÖV ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ MAzÀÄ PÀvÉ E£ÉÆßAzÀÄ PÀvÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ zÀȶ֬ÄAzÀ ¨É¼ÀPÀÄ ºÀj¹ «µÀAiÀÄzÀ ¸ÀAQÃtðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¨ÉgÀUÁUÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖ” (PÉ. £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwð) ``ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ MAzÉÆAzÀÄ PÀxÉAiÀÄÆ Contextual DzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ. fêÀ£ÀzÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÉÆãÀUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆqÀÄvÀÛ, ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ºÉuÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ MAzÀÄ ¸ÀªÀÄUÀæªÁzÀ ºÉtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß contexture ¸Á¢ü¸ÀĪÀAxÀªÀÅUÀ¼ÀÄ’’ (gÁWÀªÉÃAzÀæ ¥Ánî), ``EªÀgÀ F PÁªÀåUÀ¼À°è ºÀgÀrgÀĪÀ w½«£À ¨É¼ÀQ¤AzÀ £ÀªÀiÁävÀäªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ¸ÀàµÀÖªÁV PÀAqÀÄPÉƼÀÄîvÉÛêɒ’ (¥ÀÄ.w.£À), ``PÁªÀåªÀÄAiÀĪÁzÀ `¸ÀgÀ¼ÀªÁzÀ’ ¸ÀºÀdªÁzÀ, £É®©lÄÖ DPÁ±ÀzÀ°è vÀÆgÁqÀzÉAiÉÄ, GzÀÝPÀÆÌ UÀn֣ɮzÀ ªÉÄïÉAiÉÄ PÁ®Æj ¤®ÄèªÀ F £ÁlPÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ±ÉæõÀ× £ÁlPÀUÀ¼À°è MAzÀÄ’’ (£Á.r¸ÉÆÃd) EAvÀºÀ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼ÀÄ PÉüÀÄvÀÛªÉ. EªÀÅUÀ¼ÉÆA¢UÉ ``EA¢£À ¸ÀªÀÄxÀð §gÀºÀUÁgÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ PÀÈwUÀ¼À ¥Àæ¨sÁªÀ PÁt§gÀĪÀÅ¢®è. £ÀªÀÄä ¸ÀAªÉÃzÀ£Á²Ã®vÉ §zÀ¯ÁzÀAvÉ F ¥Àæ¨sÁªÀ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀĪÀÅzÀ®èzÉ ºÉZÁÑUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀ嫮蒒 (¥ÉÆæ. JA.f. PÀȵÀÚªÀÄÆwð) F «ÄwUÀ½zÀÄÝ ªÀiÁ¹Û PÀ£ÀßqÀzÀ ±ÉæõÀ× PÀxÉUÁgÀ J¤¹PÉÆArzÁÝgÉ. ±ÉæõÀ×vÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ZÁjwæPÀ zÀ馅 PÀvÉUÀ¼À ¸ÀASÁå¥ÀæªÀiÁt ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À ªÀ¸ÀÄÛªÉÊ«zsÀå PÀxÉUÀ¼À UÀÄtªÀÄlÖ, ºÁUÀÆ

9


10


PÀ£ÀßqÀ ¸ÀtÚ PÀxÁ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ ¤ªÀiÁðtzÀ°è CªÀgÀ PÀxÉUÀ¼ÀÄ ªÀ»¹zÀ ¥ÁvÀæ - F J®è CA±ÀUÀ¼À ¸ÀgÁ¸ÀjAiÀÄ°è ¥ÀqÉ¢zÉÝ ºÉÆgÀvÀÄ CªÀgÀ PÀxÉUÀ¼À UÀÄtªÀÄlÖUÀ¼À ±ÉæõÀ×vÉ ªÀiÁvÀæ¢AzÀ¯Éà C®è JA§ÄzÀÄ ªÀiÁ¹Û PÀ£ÀßqÀzÀ ±ÉæõÀ× PÀxÉUÁgÀ JAzÀÄ ºÉüÀĪÁUÀ EAzÀÄ CUÀvÀåªÁV UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁzÀ ªÀiÁvÀÄ’’ (¥ÉÆæ. f.JZï. £ÁAiÀÄPÀ), ``¹ÛçêÁ¢Ã «ªÀ Ä ±É ð UÉ ¸À £ ÁvÀ £ À ªÀ i Ë®åUÀ ¼ À £ É ß Ã PÀ Ä jvÀ Ä C£À Ä ªÀ i Á£À « gÀ Ä ªÀ Å zÀ j AzÀ ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÉÆqÀ£É PÉ®ªÀÅ ©ü£Áß©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼ÀÄ C¤ªÁAiÀÄðªÁUÀÄvÀÛzÉ’’ (qÁ. J¯ï.f. «ÄÃgÁ), ``¨ÁæºÀät DZÁgÀªÀAvÀ£ÁzÀgÀÆ CxÀªÁ C£ÁZÁjAiÀiÁzÀgÀÆ (ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ PÀvÉUÀ¼À°è) ±ÀÆzÀæ£À ¨ÁæºÀät¤µÉ×UÉ ªÀiÁvÀæ PÀÄAzÀÄ §gÀĪÀÅ¢®è. C£ÁZÁj ¨ÁæºÀät¤UÉ vÉÆÃgÀĪÀ ±ÀÆzÀæ£À ¤µÉ× DzÀ±ÀðªÁUÀÄvÀÛzÉ. (¥ÉÆæ. PÉ.f. £ÁUÀgÁd¥Àà), EAvÀºÀ zÀ¤UÀ¼ÀÆ PÉüÀÄvÀÛªÉ. F ¥ÀæPÀluÉAiÀÄÄ ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ dAiÀÄWÉÆõÀªÀµÉÖà DV®è J£ÀÄߪÀÅzÀÄ F ¥ÀæPÀluÉUÉ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß DAiÀÄݪÀgÀÄ vÉgÉzÀ ªÀÄ£À¹ì¤AzÀ PÉ®¸À ¤ªÀð»¹zÁÝgÉ J£ÀÄߪÀÅzÀPÉÌ ¸ÁQë. JgÀqÀÄ ¸ÀA¥ÀÄlUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀÇ EzÀÄ ±ÀæzÉÞ¬ÄAzÀ ªÀiÁrzÀ PÉ®¸À J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄvÀÛzÉ. M¼ÉîAiÀÄ PÁUÀzÀ, NzÀ®Ä ¸ÀÄ®¨sÀªÁzÀ UÁvÀæzÀ CPÀëgÀUÀ¼ÀÄ, ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ ¨sÁªÀavÀæ, CªÀgÀ ºÀ¸ÁÛPÀëgÀ, CªÀgÀ PÉʧgÀºÀ, ªÀiÁ¹Û UÁæªÀÄzÀ°è CªÀgÀÄ ºÀÄnÖ ¨É¼ÉzÀ £À«ÃPÀgÀtUÉÆAqÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ avÀæ J®è E°èªÉ. ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ PÀxÉUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ, CªÀgÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¥ÀæPÀlªÁVgÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ, CªÀgÀ PÀÈwUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ J®è E°èªÉ. ªÀÄÄRåªÁV CªÀgÀÄ 1929gÀ°è ¨É¼ÀUÁ«AiÀÄ°è £ÀqÉzÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è ªÀiÁrzÀ CzsÀåPÀë ¨sÁµÀt, 1984gÀ°è eÁÕ£À¦ÃoÀ ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹ ªÀiÁrzÀ ¨sÁµÀt EªÀÅ ®¨sÀå«zÉ. EªÉgÀqÀ£ÀÄß ºÉÆð¹ £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ PÀÄvÀƺÀ®PÀgÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. F UÁvÀæªÀÅ F ªÀiË°PÀ §gÀºÀUÀ¼À JgÀqÀÄ ¸ÀA¥ÀÄlUÀ½UÉ MAzÀÄ ¸Á«gÀzÀ LzÀÄ £ÀÆgÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ¨É¯É K£ÀÆ C®è J£ÀߨÉÃPÀÄ. F ¥ÀæPÀluÉAiÀÄÄ ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ ¸Á»vÀåzÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ JµÀÄÖ £ÉgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ºÉüÀ¨ÉÃPÁV®è. EzÀÄ DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå «ªÀıÉð £ÀqÉzÀÄ §AzÀ zÁjUÀÆ PÀ£Àßr »rAiÀÄÄvÀÛzÉ. E°è ªÀÄÆr §AzÀ ºÀ®ªÀÅ «ªÀıÁð¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ, «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ, CªÀÅ ¸Á»vÀåzÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÀ jÃw J®è E°è PÁtÄvÀÛªÉ. F ¸ÀA¥ÀÄlUÀ¼À£ÀÄß N¢zÀ ªÉÄÃ¯É PÉ®ªÀÅ zÀ¤UÀ¼ÀÄ £É£À¦£À°è G½AiÀÄÄvÀÛªÉ. CªÀÅUÀ¼À eÉÆvÉUÉ ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ zsÀé¤ PÉüÀÄvÀÛzÉ. ``J¥ÀàvÉÛüÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÀiÁ¹ÛAiÀÄ°è ºÀÄnÖzÀ ªÀÄUÀÄ F ¢£À £Á£ÀÄ FUÀ EgÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ zÉʪÁ£ÀÄUÀæºÀ......... ``F J®è ¸Á»vÀåzÀ »A¢gÀĪÀ GzÉÝñÀ, £ÀªÀÄä d£ÀPÉÌ £À£Àß w½«£À C£ÀĨsÀªÀzÀ CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß w½¹PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ. £À£Àß ¸Àé¨sÁªÀzÀ°è £ÀªÀÄä ¥ÀƪÁðfðvÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀ ºÉªÉÄäAiÉÆA¢UÉ ºÉÆgÀV¤AzÀ §AzÀ ºÉƸÀ PÁ®zÀ ¸ÀA¸ÀÌøw ¨ÉgÉwzÉ. eÉÆvÉUÉ EzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß «ZÁgÀ ªÀiÁr£ÉÆÃr ªÀÄ£À¹ìUÉ M¦àUÉAiÀiÁzÀgÉ ªÀiÁvÀæ CAVÃPÀj¸ÀĪÀ ºÀoÀ EzÉ. ¸ÀévÀAvÀæªÁV «ZÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÉà ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁUÀð.’’ ¥ÉÇæ. J¯ï.J¸ï. ±ÉõÀVjgÁªï

11


¨sÁªÀ, PÀ®à£É, D¯ÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼À «zÀÄåzÁ°AUÀ£À PÀĪÉA¥ÀÄ zÀ±Àð£À «ZÁgÀ zÉÃdUË ¸À¥ÀߧÄPïºË¸ï, UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 001 ªÀÄÄ: 2010, ¨É¯É gÀÆ. 350/-

PÀĪÉA¥ÀÄ CªÀgÀ PÀgÀÄuÉAiÀÄ PÀAzÀ vÁ£ÉAzÀÄ, ²æÃUÀÄgÀÄ«£À PÀÈ¥ÁªÀÄ»ªÉÄ D²ÃªÁðzÀUÀ½AzÀ¯Éà ¯ËQPÀ §zÀÄQ£À°è D¶ÖµÀÄÖ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼ÁVªÉAiÉÄAzÀÄ £ÀA© £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ, £ÀÆgÀÄ zÉêÀgÀ£É®è DZÉÀ £ÀÆQ PÀĪÉA¥ÀÄ zÉêÀjUÉà C£ÀªÀgÀvÀ ¨sÀQÛPÀĸÀĪÀÄUÀ¼À£Àߦð¸ÀÄwÛgÀĪÀ zÉÃdUË CªÀgÀ CzsÀåAiÀÄ£À vÀ¥À¸ÀÄìUÀ½AzÀ D«¨sÀð«¹zÀ ªÀĺÀvÁéPÁAPÉëAiÀÄ PÀÈw¬ÄzÀÄ. DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ ªÉÄÃgÀÄ ¸ÀzÀȱÀ ªÀĺÉÆãÀßvÀ PÀ«AiÀiÁzÀ PÀĪÉA¥ÀÄ CªÀjUÉ CªÀgÀ Erà fêÀ£ÀªÉà MAzÀÄ ¸ÁzsÀ£ÁgÀAUÀªÁVvÀÄÛ. PÁªÀå, ªÀĺÁPÁªÀå, PÀxÉ, PÁzÀA§j, £ÁlPÀ, ¥Àæ§AzsÀ, «ªÀıÉð, «ÄêÀiÁA¸É, ªÀÄÄPÀÛPÀ J®èªÀÅUÀ¼À°èAiÀÄÆ CzsÁåvÀä, zÀ±Àð£ÀzÀ ºÉƼÀºÀÄUÀ¼ÀÄ PÁt¹PÉÆArªÉ. `PÀĪÉA¥ÀÄ PÀÈwUÀ¼À°è CzsÁåvÀä zÀ±Àð£À’ J£ÀÄߪÀÅzÉà «¸ÁÛgÀªÁzÀ ªÀĺÁ¥Àæ§AzsÀPÉÌ ªÀ¸ÀÄÛªÁUÀĪÀAwzÉ. §ºÀÄ ¢ÃWÀðPÁ® PÀĪÉA¥ÀÄ MqÀ£ÁlzÀ°èzÀÝ zÉÃdUË CªÀjUÉ PÀĪÉA¥ÀÄ ªÀåQÛvÀézÀ £ÉÃgÀ zÀ±Àð£ÀzÉÆA¢UÉ CªÀgÀ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß ±ÀæzÉÞ¬ÄAzÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀÄvÀÛ ºÉÆÃzÀAvɯÁè ºÉƸÀ ºÉƸÀ zÀ±Àð£À ºÁUÀÆ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ ¤¢ðUÀAvÀªÉA§AvÉ ªÉÄÊzÉÆÃjªÉ. CªÀÅ NzÀÄUÀgÀ ¸ÀA¸ÁÌgÁ©ügÀÄa ªÀÄvÀÄÛ «zÀévï¥Àæw¨sÉUÀ½UÀ£ÀÄUÀÄtªÁV CªÀgÀªÀgÀ DAvÀgÀåªÀ£ÀÄß ¥ÀæPÁ±À¥Àr¸ÀÄvÀÛªÉAzÀÄ £ÀA© CAxÀªÀÅUÀ¼À£Éß®è MAzÀÄ ©AzÀÄ«£À°è §A¢ü¹PÉÆqÀĪÀ C¸ÁzsÁgÀt PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß 768 ¥ÀÄlUÀ¼À §ÈºÀvï PÀÈwAiÀÄ°è ªÀiÁrPÉÆnÖzÁÝgÉ. PÀĪÉA¥ÀÄ ºÉüÀĪÀAvÉ zÀ±Àð£À JAzÀgÉ ¤AiÀĪÀħzÀÞªÁzÀ CxÀªÁ PÀvÀð§zÀÞªÁzÀ D¯ÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼À ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĪÀ®è, ¨sÁªÀ, PÀ®à£É ªÀÄvÀÄÛ D¯ÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼À «zÀÄåzÁ°AUÀ£À¢AzÀ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀĪÀ ¥Àæw¨sÁeÉÆåÃw CzÀgÀ ®PÀët. ¥ÀÆtðzÀȶÖ, zÀ±Àð£À «ªÀıÉð EAxÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀĪÉA¥ÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ §¼À¹zÁÝgÉ. ªÀÄ£ÀĵÀå£À ¨Á¼ÀÄ, ¥ÀæPÀÈw J®è «±ÀézÀ ¨sÁUÀªÁV «±ÀézÀ ¸ÀPÀ® ªÁå¥ÁgÀUÀ¼ÀÆ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ¸ÀA§A¢ü¹gÀĪÀÅzÉÃ, J®è MAzÀÄ ¥ÀgÀªÀıÀQÛAiÀÄ EZÉÒUÀ£ÀÄUÀÄtªÁV £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÉÃ. D ¥ÀgÀªÀıÀQÛ J¯Éè°èAiÀÄÆ ¥ÀæPÀlªÁVzÉ. PÀ«AiÀÄÄ PÀtÂÚUÉ PÁtĪÀ dUÀvÀÛ£ÁßUÀ°Ã ¨Á¼ÀÄUÀ¼À£ÁßUÀ°Ã ªÀtÂð¸ÀĪÀÅzÀ®è, Erà «±ÀéªÁå¥ÁgÀzÀ zÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß vÀ£Àß ±ÀQÛ PÀ®à£ÉUÀ£ÀÄUÀÄtªÁV ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ C©üªÀåQÛ¸À¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀºÀÈzÀAiÀÄgÀÄ PÁªÀåªÀ£ÉÆßÃzÀĪÁUÀ zÀ±Àð£ÀzÀ ¸ÁPÁëvÁÌgÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. PÀĪÉA¥ÀÄ zÀ±Àð£ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ºÉüÀĪÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀ ¸Á»vÀåzÀ ««zsÀ ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À°è ºÉQÌ vÉUÉzÀÄ «±Éèö¸ÀĪÀ ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß zÉÃdUË JA¢£À ±ÀæzÉÞ¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦æÃw¬ÄAzÀ ªÀiÁrzÁÝgÉ. ¥ÀæUÁxÀsÀ, ªÀZÀ£À, ªÀÄÄPÀÛPÀ, ²æÃgÁªÀiÁAiÀÄtzÀ±Àð£ÀA, ¨ÉgÀ¼ïUÉ PÉÆgÀ¼ï, ±ÀÆzÀævÀ¥À¹é ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À°è PÀĪÉA¥ÀÄ CªÀgÀ zÀ±Àð£À «ZÁgÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ «ªÀgÀªÁzÀ «±ÉèõÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁÝgÉ. ¨sÁªÀVÃvÉUÀ¼À UÀÄZÀҪɣÀߧºÀÄzÁzÀ, GzÀÝ£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀÄAqÀÄ ¥ÀAQÛUÀ½gÀ§ºÀÄzÁzÀ ¥ÀæUÁxÀUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è C¥ÀgÀÆ¥À. J®è DzsÀĤPÀ ¸Á»vÀå ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À°è ¸ÀªÀÄÈzÀÞªÁV PÀȶ ªÀiÁrgÀĪÀ PÀĪÉA¥ÀÄ ¥Á±ÁÑvÀå dUÀwÛ£À ±ÉæõÀ× ¥ÀæUÁxÀUÀ½UÉ ¸Àj¸ÀªÀÄ£ÁUÀĪÀ ¥ÀæUÁxÀªÁV `¸ÁévÀAvÉÆæöåÃzÀAiÀÄ ªÀĺÁ ¥ÀæUÁxÀsÀ’ªÀ£ÀÄß gÀa¹zÁÝgÉAzÀÄ ºÉüÀĪÀ zÉÃdUË CzÀgÀ ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹ C£ÀAvÀgÀ CzÀgÀ ªÀĺÀvÀéªÉãÉA§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀàµÀÖ¥Àr¸ÀÄvÁÛgÉ. CzÀÄ

12


C©üeÁvÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉUÉ ¸ÉÃjzÀ gÀªÀiÁåzÀÄãvÀ PÀÈwAiÉÄAzÀÄ ¸Á¢ü¸ÀÄvÁÛgÉ. eÉÊ£À ¥ÀÄgÁt PÁªÀåUÀ¼À°è §gÀĪÀ zÉêÉÃAzÀæ £ÀÈvÀå ¸À A zÀ ¨ s À ð ªÀ £ À Ä ß £É £ À ¦ UÉ vÀ g À Ä ªÀ A vÉ ¸ÁévÀAvÉÆæöåÃvÀìªÀªÀ£ÀÄß «ÃQë¸À®Ä ¥ËgÁtÂPÀ ¯ÉÆÃPÀzÀ gÁªÀÄPÀȵÀÚ, wÃxÀðAPÀgÀgÀÄ, §ÄzÀÞ ªÁå¸À ªÁ°äÃQ, ¨s Á ¸À , PÁ½zÁ¸À ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀÄ, gÀ«ÃAzÀæ £Á£ÀPï PÀ©ÃgÀgÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ PÀ« PÀįÉñÀégÀgÀÄ, Qæ¸ÀÛ ¥ÉÊUÀA§gÀgÀÄ, gÁd¶ð AiÀÄAvÀæ¶ð, ZÀPÀæªÀwðUÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄvÀÛªÀ£ÀÄ, ºÉÆgÉAiÀÄ ºÉÆvÀÛªÀ£ÀÄ zÀÄrªÀ zÉʪÀªÀÄÆwð J®è dªÀiÁ¬Ä¸ÀÄvÁÛgÉ. MPÉÆÌgÀ°¤AzÀ J®ègÀÆ ªÀAzÉêÀiÁvÀgÀA JAzÀÄ WÉÆö¸ÀÄvÁÛgÉ. ¨sÁgÀvÀ RAqÀPÉÌ ªÀiÁvÀæªÀ®è ¸ÀªÀðjUÀÆ ¸ÁévÀAvÀæöå §gÀ¯ÉAzÀÄ PÀ« w½¸ÀÄvÁÛgÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀĺÁPÀ«UÉ ¨ÉÃPÁzÀÄÝ dUÀwÛ£À ¸ÀªÀðgÀ GzÁÞgÀ. J®è ¥ÀÄgÀĵÁxÀð ¥ÀgÀªÀiÁxÀðUÀ½UÉ ¸ÁévÀAvÀæöå ¸ÀAPÉÃvÀªÁUÀ¯ÉAzÀÄ PÀ« ºÁgÉʸÀÄvÁÛgÉ. ¸ÁévÀAvÉÆæöåÃzÀAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è ¤µÁ̪ÀÄPÀ«ÄðAiÀÄÆ ¤ªÁðåªÉÆûAiÀÄÆ ¤¸ÀÛgÀAUÀavÀÛgÀÆ DzÀ ªÀĺÁvÁäf¬Ä®è; CªÀjUÉ AiÀiÁªÀ ¥ÀÆeÉ ¸À£Áä£À UËgÀªÀªÀÇ ¨ÉÃPÁV®è; ¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼ÀzÀ°è ºÉÆwÛ GjAiÀÄÄwÛzÀÝ eÁwÃAiÀÄ eÁé¯ÁªÀÄÄTAiÀÄ£Áßj¸À®Ä ¥ÁætªÀ£Éßà ¥ÀtPÉÆÌrØ ºÀ½î¬ÄAzÀ ºÀ½îUÉ KPÁAVAiÀiÁV PÁ®Ä£ÀrUÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÁ¸À PÉÊUÉÆArzÁÝgÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ gÁµÀÖçzsÀédPÉÌ gÁªÀÄZÀAzÀæ, DAd£ÉÃAiÀÄ, ²æÃPÀȵÀÚ, ©üêÀĸÉãÀ, UÀÄgÀÄzÉêÀ, ªÀĺÁzÉêÀgÀ gÀPÉë EgÀ¯ÉAzÀÄ PÀ«ªÁt ¨ÉÃqÀÄvÀÛzÉ. PÀĪÉA¥ÀÄ ZÉÃvÀ£ÀªÉà ¸ÁPÁgÀUÉÆAqÀAwgÀĪÀ F ªÀĺÁ¥ÀæUÁxÀÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ°è ¸Áé©üªÀiÁ£À, zÉñÀ¥ÉæêÀÄ, zsÉÊAiÀÄð ¸ÉÜöÊAiÀÄð, DvÀ䫱Áé¸À, ¸ÁévÀAvÀæö夵É×UÀ¼À£ÀÄß ¥ÉæÃgÉæ¸ÀĪÀAxÀ C£À£ÀåPÀÈw. PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¥ÀæUÁxÀ §gÉAiÀÄ®Ä §AiÀĸÀĪÀªÀjUÉÆAzÀÄ ªÀiÁzÀj. ªÀ¸ÀAvÀ IÄvÀÄ«£À ªÀÄgÀUÀ¼ÀAvÉ AiÀi˪À£ÀzÀ aUÀÄgÀÄ ±ÀjÃgÀªÀ£Éß®è ªÁ妹PÉÆArzÀÝ PÁ®zÀ°è PÀĪÉA¥ÀÄ `ªÀÄAvÁæPÀëvÉ’ JA§ ºÉ¸Àj£À°è 199 ZÀÄlÄPÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹zÁÝgÉAzÀÄ ºÉüÀĪÀ zÉÃdUË, ZÀÄlÄPÀÄ PÁªÀå¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ vÀ®PÁªÉÃjAiÉÄAzÀÆ d£À¥ÀzÀ ¸Á»vÀå ZÀÄlÄPÀÄUÀ½AzÀ¯Éà ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÉAzÀÆ, ¸ÀªÀðdÕ, PÀ£ÀßqÀ£Ár£À CZÀÄѪÉÄaÑ£À PÀ«AiÀiÁUÀ®Ä CªÀ£À wæ¥À¢UÀ¼Éà PÁgÀtªÉAzÀÆ, ¢£ÀPÀgÀ zÉøÁ¬Ä, r.«.f. ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÀÄ ZÀÄlÄPÀÄ PÁªÀåzÀ vÉÃgÀ£ÀÄß ¹AUÀj¹ PÀ£ÁðlPÀzÀ ©Ã¢ ©Ã¢UÀ¼À°è ªÉÄgɹ CzÀPÉÌ £É¯É¨É¯É zÉÆgÀQ¹PÉÆlÖgÉAzÀÆ CAxÀªÀgÀ°è ªÀĺÁPÀ« PÀĪÉA¥ÀÄ CªÀgÀÆ M§âgÉAzÀÆ ZÀÄlÄPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀĪÉA¥ÀÄ CªÀjVgÀĪÀ ¨ÁAzsÀªÀåªÀ£ÀÄß «±Éèö¹zÁÝgÉ. ¥ÀæPÀÈw PÀÄjvÀ ZÀlÄPÀÄUÀ¼ÀÄ `ªÀÄAvÁæPÀëvÉ’AiÀÄ°è ¸ÁPÀ¶ÖªÉ. PÀĪÉA¥ÀÄ CªÀgÀ zÀȶÖAiÀÄ°è ¥ÀæPÀÈw ¨ÉÃgÉAiÀÄ®è, zÉêÀgÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀÄ®è. ‘dqÀªÉA§ÄzÉ®è ZÉÃvÀ£ÀzÀ £Àl£ÉAiÀÄ °Ã¯É’ `¥ÀæPÀÈwAiÀiÁgÁzsÀ£ÉAiÉÄ ¥ÀgÀªÀÄ£ÁgÁzsÀ£É’J£ÀÄߪÀ ¸ÀAzÉñÀªÀ£ÀÄß CªÀgÀ ZÀlÄPÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÁgÀÄvÀÛªÉ. ZÀÄlÄPÀÄUÀ¼À D«¨sÁðªÀPÉÌ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÆ ¥ÉæÃgÀuÉ ¤ÃqÀÄvÀÛªÉA§ÄzÀPÉÌ ¤zÀ±Àð£ÀªÁUÀĪÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ZÀÄlÄPÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀĪÉA¥ÀÄ §gÉ¢zÁÝgÉ. ¸ÁévÀAvÀæöå£ÀAvÀgÀ J¯Éè®Æè CªÁåºÀvÀªÁV £ÀqÉAiÀÄvÉÆqÀVzÀÝ ±ÉÆõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀÝ PÀĪÉA¥ÀÄ §qÀªÀgÀÄ zÀAUÉAiÉÄüÀĪÀ PÁ® §gÀÄvÀÛzÉAzÀÄ GzÉÆÏö¹gÀĪÀ ZÀÄlÄPÀÄUÀ¼ÀÄ EªÉ. zÉÃdUË ¤zÀ±Àð£ÁxÀðªÁV PÉ®ªÀÅ ZÀÄlÄPÀUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ ªÁåSÁå£À ¤Ãr CªÀÅ ¥Áæ¸À®AiÀħzÀÞªÁV agÀAvÀ£ÀªÀÇ ªÀiË°PÀªÀÇ DzÀ ªÀĺÀzÀ£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀĺÀzÁ¯ÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀ ¸ÁzsÀÄ ¹zÀÞUÀÄgÀÄ ªÀÄoÁ¢ü¥ÀwUÀ½UÀÆ JlÄPÀzÀ zÀ±Àð£ÀUÀ¼ÁVªÉAiÉÄA§ÄzÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹PÉÆnÖzÁÝgÉ. 13


PÀĪÉA¥ÀÄ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À gÀZÀ£ÉUÀÆ PÉʺÁQzÁÝgÉ. CªÀgÀ ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀAwgÀzÉ «²µÀתÀÇ C¥ÀƪÀðªÀÇ DzÀ ªÀZÀ£ÀPÀªÀ£ÀUÀ¼ÀAwªÉ. C©üeÁvÀ ¨sÁµÉ¬ÄAzÀ, G¥ÀªÉÄ ªÀÄÄAvÁzÀ C®APÁgÀUÀ½AzÀ, £Á£Á «zsÀzÀ ¥Áæ¸ÀUÀ½AzÀ, ªÀÄÄPÀÛ bÀAzÀ¹ì£À ®AiÀĪÉÊ«zsÀå¢AzÀ ªÉʨsÀªÀ¥ÀÆtðªÁVªÉ. CgÀªÀvÀÄÛ ªÀZÀ£ÀUÀ½gÀĪÀ `QAQtÂ’AiÀÄ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ PÀĪÉA¥ÀÄ CªÀgÀ C£ÀĨsÀªÀ ¥ÀgÁPÁµÉ×AiÀÄ C©üªÀåQÛUÀ¼ÁVªÉ. PÀĪÉA¥ÀÄ CªÀgÀ G¹gÁl ªÉÆzÀ¯ÉÆÎAqÀÄ CªÀgÉ®è QæAiÉÄUÀ¼À UÀÄj CzsÁåvÀä¸ÁzsÀ£É ºÁUÀÆ CzÉéöÊvÀ¹¢Þ JA§ÄzÀ£ÀÄß CªÀgÀ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À GzÁºÀgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ «±ÉèõÀuÉAiÉÆA¢UÉ zÉÃdUË ¸ÀàµÀÖ¥Àr¹zÁÝgÉ. CªÀgÀÄ ºÉüÀĪÀAvÉ F ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÁZÀPÀgÀ ¨sÁªÀPÉÆñÀªÀ£ÀÄß G¢ÝÃ¥À£ÀUÉƽ¸ÀÄvÀÛªÉ. CªÀgÀ£ÀÄß ¨sÀªÀ¯ÉÆÃPÀ¢AzÉwÛ ¨sÁªÀ¯ÉÆÃPÀPÉ̸ÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. ªÀZÀ£ÀUÀ¼À UÀ¨sÀðzÀ°è C£ÀÄPÀgÀtUÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ºÀ®ªÀÅ ¸ÀÆQÛUÀ¼ÀÄ NzÀÄUÀjUÉ PÉʢëUÉUÀ¼ÁUÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À ªÀiË®åªÀ£ÀÆß ºÉaѸÀÄvÀÛªÉ. ¥ÀÆtðZÀAzÀæ vÉÃd¹éAiÀĪÀgÀ `CtÚ£À £É£À¥ÀÄ’ ªÀÄvÀÄÛ vÁjtÂAiÀĪÀgÀ `ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀAqÀ PÀĪÉA¥ÀÄ’ PÀÈwUÀ¼À£ÉÆßâ ¨ÉgÀUÁzÀ zÉÃdUË CªÀÅUÀ½AzÀ ¥ÉæÃjvÀgÁV `¸ÁªÀiÁ£ÀåzÀ ¥ÀÆeÉUÉ ¢ÃPÉëAiÀÄA PÉƽîA’ UÀzÀåPÀxÀ£ÀªÀ£ÀÄß §gÉ¢zÁÝgÉ. E°ègÀĪÀ «ªÀgÀuÉAiÉÄ®è PÀĪÉA¥ÀÄ CªÀgÀ £ÉÊd §zÀÄQ£À WÀl£ÁªÀ½UÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹zÀÄÝ. ``EªÀ£ÉÆßâzÁUÀ PÀĪÉA¥ÀÄ zÀAvÀUÉÆÃ¥ÀÄgÀªÁ¹ JAzÀÄ ªÀiÁvÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÝ PÉêÀ® PÉ®ªÀÅ ªÀÄA¢AiÀÄ MqÀPÀÄ ¨Á¬ÄUÀ½UÉ ©ÃUÀ drzÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ’’ J£ÀÄߪÀ zÉÃdUË PÀĪÉA¥ÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß §ÄzÀÞ AiÉÄøÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ gÁªÀÄPÀȵÀÚ ¥ÀgÀªÀĺÀA¸À CgÀ«AzÀgÀAxÀ ªÀĺÁvÀägÀ ¥ÀAQÛUÉ ¸ÉÃjzÀ zÉêÀªÀiÁ£ÀªÀgÉAzÀÄ ªÀĺÁzÀæµÁÖgÀgÉAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÁÛgÉ, ¸Á¢ü¸ÀÄvÁÛgÉ. F UÀæAxÀUÀ¼À°è ºÉtÂUÉUÉÆArgÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå WÀl£ÉUÀ¼À »£É߯ÉAiÀįÉèà ¨sÀªÀåvɬÄzÉAiÉÄAzÀÄ ºÉüÀĪÀ zÉÃdUË CzÀ£ÀÄß ¸Àà¶ÖÃPÀj¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ MAzÀÄ ¥Àæ¸ÀAUÀªÀ£ÀÄß G¯ÉèÃT¸ÀÄvÁÛgÉ. PÀĪÉA¥ÀÄ CªÀgÀ ªÀÄqÀ¢ ºÉêÀiÁªÀwAiÀĪÀgÀÄ MªÉÄä ¸ÉÆ¥ÀÄà ªÀiÁgÀĪÀªÀ¼À §½ ZËPÁ² ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ `CªÀ¼ÀÄ PÀµÀÖ¥ÀlÄÖ ©Ãd ©wÛ, ¤ÃgÀÄ ºÉÆAiÀÄÄÝ ªÀÄPÀ̼ÀAvÉ ¸ÁQzÁݼÉ. CªÀ¼ÀÄ PÉýzÀµÀÄÖ ºÀt PÉÆlÄÖ PÉÆAqÀÄPÉÆÃ’ JAzÀÄ PÀĪÉA¥ÀÄ ¸À®ºÉ PÉÆqÀÄvÀÛgÉ. EAxÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÀªÀå ªÀiÁ£ÀªÀ¤AzÀ ªÀiÁvÀæªÉà ¤jÃQë¸ÀĪÀAxÀzÀÝ®èªÉÃ? JAzÀÄ zÉÃdUË ¸ÀªÀÄxÀð£É ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ. `gÁµÀÖçPÀ« PÀĪÉA¥ÀÄ’ J£ÀÄߪÀ fêÀ£À ZÀjvÉæAiÀÄ°è£À PÉÆgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÃd¹é ªÀÄvÀÄÛ vÁjtÂAiÀÄgÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ ¤ÃUÀĪÀAvÉ gÀÆ¥ÀÄUÉÆArgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¦vÀÈIÄt ºÁUÀÆ ¸ÀªÀiÁdzÀ IÄtªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä PÀÈwUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ wÃj¹, vÀªÀÄä fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÁxÀðPÀ¥Àr¹PÉÆArgÀĪÀ CtÚvÀAVAiÀÄgÀ£ÀÄß ªÀA¢¸ÀĪÀÅzÁV w½¹zÁÝgÉ. PÀĪÉA¥ÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß fêÀ£ÀzÁzÀåAvÀ PÁrzÀ JgÀqÀÄ ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß vÉÃd¹é ¥Àæ¸ÁÛ¦¸ÀÄvÁÛgÉ. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀÄÝ. PÀxÉ PÀªÀ£À PÁzÀA§jUÀ½AzÀ ªÀiÁvÀæªÉà PÀ£ÀßqÀzÀ GzÁÞgÀ ¸ÁzsÀå«®è. CzÀÄ ¸ÀªÀðªÀiÁzsÀåªÀÄ ªÁzÁUÀ ªÀiÁvÀæ ¸ÁzsÀå JAzÀÄ PÀĪÉA¥ÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÁgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÀÄ »AzÀÆ zsÀªÀÄðzÀ ¨sÀAiÀÄAPÀgÀ PÀÄgÀÆ¥ÀUÀ¼ÁzÀ eÁw ¥ÀzÀÞw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀUÀ¼À §UÉÎ PÀĪÉA¥ÀÄ CªÀjUÉ EzÀÝ ¹lÄÖ . ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀæPÀlªÁUÀÄwÛzÀÝ dUÀzÀÄÎgÀÄUÀ¼À CqÀØ¥À®èQÌAiÀÄ ¥sÉÆÃmÉÆÃ, ¥ÁzÀ¥ÀÆeÉ, ¥ÁzÉÆÃzÀPÀ ¸ÉêÀ£É, ZÀArAiÀiÁUÀ, CµÀÖUÀæºÀ ºÉÆêÀÄ EªÀÅ gÉÆÃUÀ ºÀ©â¸ÀĪÀ ¸ÉƼÉîUÀ½zÀÝ ºÁUÉ JAzÀªÀgÀÄ gÉÃUÀÄwÛzÀÄÝzÀÄAlÄ. CAxÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÉÆßÃzÀĪÀ ¸ÀºÀ£ÉAiÉÄà CªÀjVgÀ°®è. ¤gÀAPÀıÀªÀÄwvÀé PÀĪÉA¥ÀÄ CªÀgÀ §zÀÄQ£À G¹gÀÄ, ¸Á»vÀåzÀ ¸ÀAfë¤. CªÀgÀ zÀȶÖAiÀÄ°è PÀAzÁZÁgÀUÀ½UÉ ¯ÁAbÀ£ÀUÀ½UÉ CrAiÀiÁ¼ÁzÀ «UÀæºÀzÀ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀÄ ªÀÄAvÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄtQ¸ÀĪÀ, wgÀÄ¥ÀwUÉÆà PÁ²UÉÆà ºÉÆÃV ªÀÄÄAqÉAiÀÄAvÉ vÀ¯É ¨ÉÆý¹PÉƼÀÄîªÀ zÁ¸ÀåªÀÄw £Á¹ÛPÀ£Éà ºÉÆgÀvÀÄ, JAzÉA¢UÀÆ £Á¹ÛPÀ£ÁUÀ¯ÁgÀ vÀ£ÀߣÀÄß vÁ£ÀÄ £ÀA§¢gÀĪÀ ªÀiÁ£ÀªÀ ¥À±ÀÄ«VAvÀ GvÀÛªÀÄ£ÁUÀ¯ÁgÀ. C£ÉÊPÀåzÀ, ¥ÀævÉåÃPÀvÉAiÀÄ ªÉʵÀåªÀÄåzÀ ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼ÁVgÀĪÀ, fÃtð ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ¥ÀæwÃPÀUÀ¼ÀAwgÀĪÀ, CªÉÊeÁÕ¤PÀvÉAiÀÄ PÀvÀÛ® PÉÆÃuÉAiÀiÁVgÀĪÀ, «eÁÕ£ÀzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ CqÀØUÁ¯ÁVgÀĪÀ, ªÀÄw¸ÁévÀAvÀæöåPÉÌ CqÀZÀuÉAiÀiÁVgÀĪÀ UÀÄr ZÀZÀÄð ªÀĹâUÀ¼À£ÀÄß vÀåf¹zÀgÉ ªÀiÁvÀæ ¯ÉÆÃPÀPÀ¯Áåt ¸ÁzsÀPÀªÁzÀ £ÀªÉÇãÀªÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ «PÁ¸À ¸ÁzsÀåªÉAzÀÄ ¥ÀæªÁ¢AiÀÄAvÉ £ÀÄrzÀªÀgÀÄ PÀĪÉA¥ÀÄ. ¨sÀgÀvÀRAqÀ ªÀÄvÀd£Àå ¸ÁªÀiÁfPÀ ¯ÉÆÃ¥ÀzÉÆõÀ C£ÁåAiÀÄ ªÀAZÀ£ÉUÀ¼À PÉƼÀZÉ ¥ÀæzÉñÀªÉAzÀÆ EµÉÆÖAzÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ gÁµÀÖçzÀ°è®èªÉAzÀÆ CªÀÅUÀ¼À ¤ªÀÄÆð®£À ºÁUÀÆ ¥ÀjºÁgÀ ¥ÀæwAiÉƧ⠥ÀæeÁÕªÀAvÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ£À CzÀgÀ®Æè JZÉÑvÀÛ ¸Á»wAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÁUÀ¨ÉÃPÉAzÀÆ £ÉÆAzÀªÀgÀ PÀtÂÚÃgÉÆgÀ¸ÀzÀ, ¨ÉAzÀ

14


ºÀÈzÀAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÁAvÀé£ÀzÀ vÀA¥ÉgÉAiÀÄzÀ, C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ C£ÁåAiÀÄ ¸ÀÄ°UÉUÀ¼À£ÀÄß RAr¸ÀzÀ ¸Á»w zsÀgÉUÉ ¨sÁgÀªÁUÀÄvÁÛ£ÉAzÀÆ ¸ÁgÀĪÀ PÀĪÉA¥ÀÄ CªÀjVgÀĪÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ PÀ¼ÀPÀ½ dUÀwÛ£À ¸Á»wUÀ¼À°èAiÉÄà C¥ÀgÀÆ¥ÀªÁzÀzÀÄÝ. gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ ªÀĺÁPÀxÀ£ÀPÀzÀ°è PÁt¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÉAiÀiÁUÀĪÀ £ÁªÀĪÀiÁvÀæzÀ ¥ÁvÀæUÀ¼À°è «©üõÀt ¥ÀÄwæAiÀiÁzÀ C£À¯ÉAiÀÄÆ M§â¼ÀÄ. DzÀgÉ `²æÃgÁªÀiÁAiÀÄt zÀ±Àð£ÀA’ ªÀĺÁPÁªÀåzÀ°è PÀĪÉA¥ÀÄ CªÀgÀ ¥Àæw¨sÉ C£À¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀð»vÁPÁAQëtÂAiÀÄÆ ªÁvÀì®ågÀƦtÂAiÀÄÆ £ÁåAiÀĤµÀÄ×jAiÀÄÆ DzÀ ªÀĺÉÆÃzÁvÀÛ ZÉÃvÀ£ÀªÁV gÀƦ¹zÉ. gÁªÀiÁAiÀÄt zÀ±Àð£ÀzÀ C«¸ÀägÀtÂÃAiÀÄ C£À£Àå ¥ÁvÀæUÀ¼À°è MAzÁzÀ C£À¯É zÉÃdUË CªÀjUÉ ¥ÉæêÀÄ, ªÀÄgÀÄPÀ, C£ÀÄPÀA¥À, ¨sÀQÛ, PÀ¯ÉUÀ¼Éà ¸ÁPÁgÀUÉÆAqÀAvÉ PÀAqÀÄ ªÀÄÆ® ¥ÁvÀæPÉÌ ¨sÀAUÀ §gÀzÀAvÉ DPÉAiÀÄ ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß »£Éß¯É ªÀÄÄ£É߯ÉUÀ¼À ¸ÀȶÖAiÉÆA¢UÉ ¤gÀƦ¹zÁÝgÉ. £ÁåAiÀÄ¥ÀPÀë¥ÁwAiÀiÁzÀ, J®ègÀ C¨sÀÄåzÀAiÀĪÀ£ÀÄß C¥ÉÃQë¸ÀĪÀ ªÀĺÉÆÃzÁvÀÛ ¥ÁvÀæªÁV ¨É¼É¹zÁÝgÉ. PÀĪÉA¥ÀÄ CªÀgÀ ¸ÀÄAzÀgÀ ¨sÁªÀ¯ÉÆÃPÀzÀ MAzÀÄ C¥ÀæwªÀÄ ¸ÀȶÖAiÀiÁV ¤°è¸ÀÄvÁÛgÉ. PÀĪÉA¥ÀÄ CªÀgÀÄ ¤gÀƦ¸ÀĪÀ J®è gÀ¸À¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß zÉÃdUË `C£À¯Á’ £ÁlPÀzÀ°è §¼À¹PÉÆArzÁÝgÉ. vÀªÀÄä UÀÄgÀĪÀÇ CgÁzsÀåzÉʪÀªÀÇ DzÀ PÀĪÉA¥ÀÄ CªÀgÀ §UÉV£À ±ÀæzÁÞ¨sÀQÛUÀ½AzÀ J°èAiÀÄÆ AiÀiÁªÀ §UÉAiÀÄ C¥À¥ÀæZÁgÀªÀÇ DUÀzÀAvÉ ªÀÄÆ®ªÀ£ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁVAiÀÄÆ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁVAiÀÄÆ zÉÃdUË £ÁlPÀgÀÆ¥ÀPÉÌ C¼ÀªÀr¹zÁÝgÉ. ²æÃgÁªÀiÁAiÀÄt zÀ±Àð£ÀA ªÀĺÁPÁªÀå¢AzÀ¯Éà MqÀªÀÄÆrgÀĪÀ vÀ¥À¹ì¤AzÀ JAxÀ zÀĵÀÖvÀ£ÀªÀ£ÁßzÀgÀÆ M¼Àw£À PÀqÉUÉ ªÀÄAUÀ¼ÀzÀ PÀqÉUÉ wgÀÄV¸À§ºÀÄzÉ£ÀÄߪÀÅzÀPÉÌ ¸ÁQëAiÀiÁUÀĪÀ `vÀ¥À¹é¤ ®APÉñÀéj’ PÀÆqÀ zÉÃdUË CªÀgÀ ªÀĺÀvÁéPÁAPÉëAiÀÄ £ÁlPÀUÀ¼À°è MAzÁVzÉ. `²æÃgÁªÀiÁAiÀÄtzÀ±Àð£ÀA’ ªÀĺÁPÁªÀåªÀ£ÀÄß ¥ÀÆuÁðxÀðzÀ°è UÀ滸À®Ä NzÀÄUÀjUÉ PÉÊUÀ£ÀßrAiÀiÁUÀĪÀAvÉ ªÀZÀ£À ZÀA¢æPÉAiÀÄ£ÀÄß §gÉ¢gÀĪÀ zÉÃdUË EzÀjAzÀ PÀĪÉA¥ÀÄ CªÀgÀ `«±ÀéªÀiÁ£ÀzÀ ¸ÀAzÉñÀ’ªÀ£ÀÄß ¥ÀÆuÁð¨sÁå¸À ªÀiÁqÀ®Ä C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀÅzÉA¢zÁÝgÉ. `Q±ÉÆÃgÀ ZÀAzÀæªÁtÂ’AiÀÄ£ÀÄß §gÉzÁUÀ¯Éà PÀĪÉA¥ÀÄ CªÀgÀ zÁ±Àð¤PÀ zÀ馅 «Ä£ÀÄVvÉÛAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀ zÉÃdUË CªÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß »ÃUÉ ¸ÀAUÀ滸À§ºÀÄzÀÄ: PÀĪÉA¥ÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ°è PÀ£ÀßqÀ CzsÁå¥ÀPÀgÁUÀĪÀ ºÉÆwÛUÁUÀ¯Éà d£Àäd£ÁäAvÀgÀUÀ¼À ¸ÀA¸ÁÌgÀzÀ eÉÆvÉUÉ ºÀvÁÛgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ²æÃgÁªÀÄPÀȵÀÚ±ÀæªÀÄzÀ vÀ¥ÉÆêÀÄAiÀÄ fêÀ£À CªÀgÀ£ÀÄß G£ÀßvÀ ªÀÄlÖPÉÌ M¬ÄÝvÀÄÛ. CªÀgÀ PÁªÀåfêÀ£À ¸Á»vÀå ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è MAzÀÄ ±Á±ÀévÀ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ°à¹PÉÆArvÀÄÛ. CªÀgÀ ¥ÀjtvÀ vÀ¥ÀB±ÀQÛUÉ, ¥ÁgÀzÀ²ðvÀéPÉÌ, £ÀªÀ£ÀªÉÇãÉäñÀ±Á°¤AiÀiÁzÀ ¥Àæw¨sÁ±ÀQÛUÉ, £ÀªÉÇÃdé® ¥ÁArvÀåPÉÌ ±Á±ÀévÀ ¸ÁQë JA§AvÉ ²æÃgÁªÀiÁAiÀÄtzÀ±Àð£ÀA ªÀĺÁPÁªÀåzÀ CªÀvÁgÀªÁVzÉ. EzÀÄ ²æÃPÀĪÉA¥ÀĪÀ ¸ÀÈf¹zÀAvÉ, PÀ£ÀßqÀ d£ÀvÉAiÀÄ£ÀÆß ¸ÀÈf¸À°zÉ. PÀĪÉA¥ÀÄ CªÀgÀ CAvÀªÀÄÄðR fêÀ£À ¤ÃgÀªÀvÉ, ¤dð£ÀvÉ, KPÁAvÀUÀ¼À£ÀÄß C¥ÉÃQë¸ÀĪÀAxÀzÀÄÝ. ¨ÁºÀåfêÀ£ÀzÀ°è MzÀUÀĪÀ ¯ËQPÀ ¸ÀÄRªÀ£ÀÄß ¤®ðQë¹ MA§vÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® CªÀgÀÄ KPÁAvÀzÀ ªÁ°äÃPÀzÀ°è CqÀUÀ¢zÀÝgÉ ²æÃgÁªÀiÁAiÀÄtzÀ±Àð£ÀA ºÉÆgÀ§gÀÄwÛgÀ°®è. CªÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è ¤°ð¥ÀÛgÀAwzÀÝgÀÆ ¸ÀªÀiÁdzÀ DUÀĺÉÆÃUÀÄUÀ¼À£ÀÄß ZÉ£ÁßV UÀ滸ÀĪÀ ¸ÀÆPÀëöäªÀÄwªÀAvÀgÀÄ. ¯ÉÆÃPÀPÀ¯ÁåtªÉ CªÀgÀ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀgÀªÀÄ UÀÄj. ªÀĺÁPÀ«AiÀÄ ®PÀëtªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ DZÁgÀå «£ÉÆèÁ ¨sÁªÉAiÀĪÀgÀÄ ºÉüÀĪÀ ``¸ÀªÀÄÄzÀæ vÀ£Àß UÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÀªÀĸÀÛ £À¢UÀ½UÀÆ D±ÀæAiÀÄ PÉÆqÀĪÀAvÉ ¸ÀªÀÄUÀæ §æºÁäAqÀªÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¥ÉæêÀÄ¢AzÀ DªÀj¸ÀĪÀ ±ÀQÛ PÀ«VgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥ÁµÁtzÀ°è ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£À zÀ±Àð£À ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸À PÀ«AiÀÄzÀÄ. ¸ÀZÀgÁZÀgÀ ¸ÀȶÖAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀªÁV PÀ«ºÀÈzÀAiÀÄzÀ°è ¥ÉæêÀÄ vÀÄA©gÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀȶÖzÀ±Àð£ÀªÁUÀÄvÀÛ¯É, CªÀ¤UÉ ºÀÄZÀÄÑ »rzÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ. CªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀVqÀUÀ¼À°è DvÀäzÀ±Àð£À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¨ÁºÀådUÀwÛ£À°èAiÉÄà vÀ£Àß D£ÀAzÀªÀ£ÀÄß CqÀPÀ ªÀiÁqÀĪÀªÀ£ÀÄ PÀ«AiÀÄ®è. PÀ« DvÀ䤵À×, ¸ÀAAiÀÄ«Ä, ¸ÀévÀAvÀægÀ°è ¸ÀévÀAvÀæ’’ J£ÀÄߪÀ ªÀiÁvÀÄ PÀĪÉA¥ÀÄ CªÀjUÉ CPÀëgÀ±ÀB M¥ÀÄàvÀÛzÉ. `²æÃgÁªÀiÁAiÀÄtzÀ±Àð£ÀA’ ªÀĺÁPÁªÀåzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è PÀĪÉA¥ÀÄ `PÀ« «¨sÀÆwUÉ £ÀªÀĸÁÌgÀ, PÀÈw «¨sÀÆwUÉ £ÀªÀĸÁÌgÀ, zÀ±Àð£À zsÀé¤AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÁªÀÄÈvÀ ¥Á£À¢AzÀ GAmÁzÀ D£ÀAzÀ¢AzÀ vÁ£ÀÄ vÀtÂzÀÄ, dUÀvÀæAiÀÄUÀ¼À ±ÉÆÃPÀªÀ£ÀÄß C½¹, D£ÀAzÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ gÀ¸ÀIĶAiÀiÁzÀ AiÉÆÃUÀªÀÄw ¸ÀºÀÈzÀAiÀÄ «¨sÀÆwUÉ £ÀªÀĸÁÌgÀ’ JA¢zÁÝgÉ. ªÀĺÁPÀ« «¨sÀÆw PÀĪÉA¥ÀÄ ¸Á»vÀåzÀ°è MqÀªÀÄÆrgÀĪÀ ¨sÁªÀ, PÀ®à£É, D¯ÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼À «zÀÄåzÁ°AUÀ£ÀPÉÌ ¸ÀºÀÈzÀAiÀÄgÀÄ ªÉÄÊPÉÆqÀĪÀAvÉ ªÀiÁrgÀĪÀ zÉÃdUË J£ÀÄߪÀ «ªÀıÀðPÀ «¨sÀÆwAiÀÄ ¸ÁºÀÀ¸ÀPÀÆÌ £ÀªÀĸÁÌgÀ J£ÀߧºÀÄzÀÄ. qÁ| ¨ÉÊgÀªÀÄAUÀ® gÁªÉÄÃUËqÀ 15


MAzÀÄ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ «zÀézïUÀæAxÀ PÁªÀå ¥ÀæwªÉÄ qÁ| J£ï.J¸ï. ®QëöäãÁgÁAiÀÄt ¨sÀlÖ CAQvÀ ¥ÀĸÀÛPÀ UÁA¢ü§eÁgï ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, §¸ÀªÀ£ÀUÀÄr ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 004 ªÀÄÄ: 2010, ¥ÀÄl : 296 ¨É¯É gÀÆ. 250/-

qÁ| J£ï.J¸ï. ®QëöäãÁgÁAiÀÄt ¨sÀlÖgÀ `PÁªÀå¥ÀæwªÉÄ’ JA§ ¥ÀĸÀÛPÀ FZÉUÉ CªÀgÀ J¥ÀàvÉÛöÊzÀ£ÉAiÀÄ ºÀÄlÄÖºÀ§âzÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è ©qÀÄUÀqÉUÉÆAqÀ MAzÀÄ «²µÀÖPÀÈw. PÁªÀåzÀ°è ¥ÀæwªÉÄUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ aAvÀ£É £ÀqɹgÀĪÀ F §gɺÀ F PÁ®zÀ PÁªÀå ZÀZÉðAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ UÀæAxÀUÀ¼À¯Éèà CvÀåAvÀ ªÀiË°PÀªÁzÀ PÀÈwAiÀiÁVzÉ. gÁµÀÖçPÀ« qÁ.f.J¸ï. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà£ÀªÀgÀ ªÀÄÄ£ÀÄßr ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ£À¦ÃoÀ ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ qÁ.AiÀÄÄ. Dgï. C£ÀAvÀªÀÄÆwðUÀ¼À »£ÀÄßrUÀ¼À ªÉÄZÀÄÑUÉ ªÀiÁw£À ¸ÀĪÀtð ZËPÀnÖ£À £ÀqÀÄªÉ ºÀgÀrPÉÆArgÀĪÀ F UÀæAxÀ ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄ ¥ÀÄlUÀ¼ÀµÀÄÖ «¸ÁÛgÀªÁVzÉ. PÀ¼ÉzÀ MAzÉgÀqÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ½AzÀ ¥ÀæwªÀiÁ¸ÀȶÖAiÉÄà PÁªÀåPÉÌ ºÀÈzÀAiÀÄ¥ÁæAiÀĪÁzÀÄzÉAzÀÄ PÁªÀåvÀdÕjAzÀ ZÀaðvÀªÁUÀÄwÛzÉ. DzÀÝjAzÀ PÁªÀå¥ÀæwªÉÄAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀ EAxÀ aAvÀ£ÁvÀäPÀ UÀæAxÀªÉÇAzÀÄ CUÀvÀåªÁVvÀÄÛ. D CUÀvÀåªÀ£ÀÄß F PÀÈw ¸ÀªÀÄxÀðªÁV ¥ÀÆgÉʹPÉÆnÖzÉ J£ÀߧºÀÄzÀÄ. ¥ÀæwªÀiÁvÀäPÀ PÁªÀå¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ §gÉAiÀÄĪÁUÀ «ªÀıÀðPÀgÀÄ ¥ÀæwªÉÄ, gÀÆ¥ÀPÀ, ¥ÀæwÃPÀ, ¸ÀAPÉÃvÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹zÁÝgÉ. PÉ®ªÀgÀÄ F ¥ÀzÀUÀ¼À£Éß®è ©ü£Àß ¥ÀzÀUÀ¼ÉA§AvÉ §¼À¹zÁÝgÉ. ªÀÄvÉÛ PÉ®ªÀgÀÄ ¥ÀgÁåAiÀÄ¥ÀzÀUÀ¼ÉA§AvÉ §¼À¹zÁÝgÉ. M§âgÀÄ ¥ÀæwªÉÄ JAzÀÄ ºÉ¸Àj¹zÀÝ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ PÉ®ªÀgÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀªÉAzÀÆ ªÀÄvÉÛ PÉ®ªÀgÀÄ ¥ÀæwÃPÀªÉAzÀÆ E£ÀÄß PÉ®ªÀgÀÄ gÀÆ¥ÀPÀ JAzÀÆ ºÉýgÀĪÀÅzÀÄAlÄ. EzÀÄ NzÀÄUÀgÀ°è UÉÆAzÀ® ºÀÄnÖ¸ÀĪÀAxÀzÀÄ. E°è D UÉÆAzÀ®UÀ¼É®è ¥ÀjºÁgÀªÁVªÉ. F ¥ÀzÀUÀ¼À ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀA§AzsÀ - ©ü£ÀßvÉUÀ¼À£ÀÄß RavÁxÀðzÀ°è «ªÀj¸À¯ÁVzÉ. ¥ÀæwªÉÄ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß ±À§ÝavÀæ (Word Picture) JAzÀÄ «¸ÁÛgÀªÁzÀ CxÀðzÀ°è §¼À¹, G½zÀªÀÅ ¥ÀæwªÀiÁªÀ®AiÀÄzÉƼÀUÉà §gÀĪÀ ©ü£Àß ¥Àæ¨sÉÃzÀUÀ¼ÉAzÀÄ «ªÀj¸À¯ÁVzÉ, `¸ÀgÀ¼À avÀæ’ JA§ E£ÉÆßAzÀÄ ¥ÀæwªÀiÁ ¥Àæ¨sÉÃzÀªÀ£ÀÆß ¤zÀ±Àð£À ¸À»vÀ E°è ºÉƸÀzÁV ¤gÀƦ¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀgÀ¼À avÀæªÀÅ ¥ÀæwªÀiÁ ±ÉæÃtÂAiÀÄ PɼÀ ªÉÄnÖ¯ÁV ¤gÀƦ¹ G¥ÀªÉÄ, ªÀĺÉÆÃ¥ÀªÉÄ, ªÀiÁ¯ÉÆÃ¥ÀªÉÄ, gÀÆ¥ÀPÀ, ¸ÀAQÃtðgÀÆ¥ÀPÀ, gÀÆ¥ÀPÀªÀiÁ¯É - EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £ÀqÀÄ«£À ªÉÄlÖ®ÄUÀ¼ÁV «ªÀj¹ ¥ÀæwÃPÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæwªÀiÁ±ÉæÃtÂAiÀÄ ²RgÀªÉAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸À¯ÁVzÉ. ¥ÀæwÃPÀzÀ°è DgÉÆúÀPÀ ¥ÀæwÃPÀ, CªÀgÉÆúÀPÀ ¥ÀæwÃPÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ©ü£Àß §UÉUÀ¼À£ÀÄß ¤gÀƦ¸À¯ÁVzÉ. ¥ÀæwªÉÄAiÀÄ F ««zsÀ ºÀAvÀUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ M¼À«¨sÁUÀUÀ½UÉ «±ÀézÀ ±ÉæõÀ× PÀ«UÀ¼À PÁªÀå ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß ¤zÀ±Àð£ÀUÀ¼ÁV PÉÆqÀ¯ÁVzÉ. «±ÉõÀªÉAzÀgÉ CªÀÅUÀ¼À ªÉÊ«zsÀå ªÀÄvÀÄÛ ªÁå¦Û. ¥ÁæaãÀ ¥Á±ÁÑvÀå PÀ«

16


ºÉÆêÀÄgÀ¤AzÀ »rzÀÄ ªÀfð¯ï, qÁAmÉ, µÉÃPïì¦AiÀÄgï, «Ä®Ö£ï, µÉ°è, QÃmïì, AiÉÄÃmïì, J°AiÀÄmï, ¥sÁæ¸ïÖ, DqÉ£ÀßgÀAxÀ ±ÉæõÀ× AiÀÄÆgÉÆæAiÀÄ£ï PÀ«UÀ¼À ¥ÀzÀå¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ E°èªÉ. ¨sÁ¸À, PÁ½zÁ¸À, ¨sÀªÀ¨sÀÆwUÀ¼ÀAxÀ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ PÀ«UÀ¼À PÁªÀå¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÆß E°è §¼À¸À¯ÁVzÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ »A¢£À ¥ÀA¥À, gÀ£Àß, ºÀjºÀgÀ PÀĪÀiÁgÀªÁå¸ÀgÀAxÀ PÀ«UÀ¼Éà C®èzÉà ¨ÉÃAzÉæ, PÀĪÉA¥ÀÄ, CrUÀ, £ÀgÀ¹AºÀ¸Áé«Ä, gÁªÀiÁ£ÀÄd£ÀßgÀAxÀ DzsÀĤPÀ ¯ÉÃRPÀjAzÀ®Æ ¤zÀ±Àð£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ¯ÁVzÉ. »ÃUÉ F UÀæAxÀ MAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è dUÀwÛ£À ««zsÀ PÁªÀå¥ÀæwªÉÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ gÀvÀßUÀ¼À eÉÆÃqÀuÉAiÀiÁVzÉ. ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ ±ÉæõÀ× PÁªÀåaAvÀPÀgÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ ¤gÀÆ¥ÀuÉ F PÀÈwAiÀÄzÀÄ. Cj¸ÁÖl¯ï, dªÀÄð£ï PÁªÀåaAvÀPÀgÀÄ, PÉÆîjeïjAzÀ »rzÀÄ ¨Á¢¯ÉÃgï, JeÁæ ¥ËAqï, J°AiÀÄmï, L.J. jZÀqïìð ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÀÄ ¥ÀæwªÀiÁvÀvÀé PÀÄjvÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¹gÀĪÀ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À ¸ÁzsÁgÀ ¤gÀÆ¥ÀuÉ, ZÀZÉðUÀ¼À£ÀÄß F PÀÈwAiÀÄ GzÀÝPÀÆÌ PÁtÄvÉÛêÉ. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ D®APÁjPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ «ªÀıÀðPÀgÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ¸ÁÛ¦¸ÀĪÀ F ¥ÀĸÀÛPÀ vÀÄ®£ÁvÀäPÀ ZÀZÉðAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÉ. F ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è MlÄÖ JAlÄ CzsÁåAiÀÄUÀ½ªÉ. ªÉÆzÀ® CzsÁåAiÀÄ ¥ÀæwªÀiÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀzÀÄÝ. ¥ÀæwªÉÄ, G¥ÀªÉÄ, gÀÆ¥ÀPÀ, ¥ÀæwÃPÀ EªÀÅUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀ ©ü£ÀßvÉUÀ¼À vÁQðPÀ ¤gÀÆ¥ÀuÉ EzÀgÀ°èzÉ. JgÀqÀ£Éà CzsÁåAiÀÄzÀ°è ¥ÀæwªÀiÁ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ EwºÁ¸ÀªÀ£ÀÄß ¨sÁgÀwÃAiÀÄ PÁªÀå«iÁªÀiÁA¸ÀPÀjAzÀ ¥ÁægÀA©ü¹ ¥Á±ÁÑvÀå PÁªÀå«iÁªÀiÁA¸ÀPÀgÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁVzÉ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÁUÀ §¼À¹ PÉƼÀÄîªÀ ¤zÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæwªÉÄAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀàµÀÖ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ CªÀÅUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÆß vÉÆÃj¸ÀÄvÀÛªÉ. DAUÀè ªÉÄl¦ü¹PÀ¯ï PÀ«UÀ¼À°,è dªÀÄð£ï «ªÀıÀðPÀgÀ°è, DAUÀè gÉƪÀiÁåAnPï PÀ« «ªÀıÀðPÀgÀ°è, ¹A§°¸ïÖ PÁªÀå ZÀ¼ÀĪÀ½UÀ¼À°è, EªÀiÁåf¸ïÖ ªÀiÁqÀ£ïð PÁªÀå ¥ÀAxÀUÀ¼À°è ¥ÀæwªÀiÁ ¥ÀjPÀ®à£É ¨É¼ÉzÀÄ §AzÀ §UÉAiÀÄ£ÀÄß E°è ZÀað¸À¯ÁVzÉ. PÉêÀ® GQÛ ªÉÊavÀæöåUÀ¼ÀÄ ¥ÀæwªÉÄAiÀÄ®è; ¥ÀæwªÀiÁ«zsÁ£ÀzÀ°è PÁªÀåªÀ£ÀÄß UÀ滸ÀĪÀÅzÀjAzÀ¯Éà MAzÀÄ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß CzÀgÀ «£Áå¸ÀzÉÆqÀ£É ¸ÀvÀåPÉÌ ZÀÄåw ¨ÁgÀzÀAvÉ »rAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå. EzÀ£ÀÄß GQÛªÉÊavÀæöåUÀ¼ÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÁgÀªÀÅ. C£ÀĨsÀªÀ - ¸ÁzÀȱÀå MAzÀÄ £ÁtåzÀ JgÀqÀÄ ªÀÄÄR. C£ÀĨsÀªÀ ¸ÁzÀȱÀåzÀ ªÀÄÆ®PÀªÉà ªÀ¸ÀÄÛ zsÀé¤vÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. PÉ®ªÉqÉ ªÀ¸ÀÄÛ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ¥ÀæwªÉÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀªÉà £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. ©r ¥ÀæwªÉÄUÀ¼ÀÄ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä C¸ÀªÀÄxÀðªÁzÁUÀ ºÀ®ªÀÅ ¥ÀæwªÉÄUÀ¼ÀÄ MmÁÖV MAzÀÄ ¸ÀAQÃtð avÀæªÀ£ÀÄß ¸ÀȶָÀÄvÀÛªÉ. G¢ÝævÀ avÀæzÀ ©ü£Àß CªÀ¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä PÁªÀå AiÀÄwß¹zÁUÀ F §UÉAiÀÄ ¥ÀæwªÀiÁ¸À馅 C¤ªÁgÀåªÉA§ ¤®Ä«UÉ ¯ÉÃRPÀgÀÄ §gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄÆgÀ£Éà CzsÁåAiÀÄ ¥ÀæwªÉÄAiÀÄ ««zsÀ ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ. EzÀÄ JgÀqÀÄ ¨sÁUÀUÀ¼À°è gÀavÀªÁVzÉ. ªÉÆzÀ®¨sÁUÀ avÀæ a aºÉß a gÀÆ¥ÀPÀ a ¥ÀæwªÉÄ F «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛ ¸ÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀªÁV PÁªÀåQæAiÉÄ ¸ÁzÀȱÀåaAvÀ£ÉAiÀÄ£ÁßzsÀj¹zÀÄÝ. DzÀÄzÀjAzÀ ¸ÁzÀȱÀå ¸ÀȶÖAiÀÄ£ÁßzsÀj¹zÀ `ªÀåQÛvÁégÉÆÃ¥Àt’ ªÀÄvÀÄÛ C°UÀj¬ÄAzÀ DgÀA©ü¹ aºÉß, avÀæ, gÀÆ¥ÀPÀ, ¥ÀæwÃPÀ EªÀÅUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀ ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À ¸À»vÀ «ªÀj¸À¯ÁVzÉ. F CzsÁåAiÀÄzÀ JgÀqÀ£Éà ¨sÁUÀ gÀÆ¥ÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwÃPÀUÀ½VgÀĪÀ ªÀåvÁå¸ÀªÀ£ÀÄß ºÉüÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæwÃPÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀȶÖAiÀiÁUÀĪÀ §UÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÉÆëeÁÕ£À, ¨sÁµÁ«eÁÕ£À, ªÀiÁ£ÀªÀ±Á¸ÀÛç, ¥ÀÄgÁt±Á¸ÀÛç, zsÀªÀÄð±Á¸ÀÛçUÀ¼À£ÁßzsÀj¹ ¥ÀæwªÀiÁPÀ®à£É ¨É¼ÉzÀ «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß mÉîgï, ¥sÉæÃdgï, ¥sÁæAiÀiïØ, AiÀÄÆAUïgÀ aAvÀ£ÉUÀ¼À »£É߯ÉAiÀÄ°è «±Éèö¸À¯ÁVzÉ. ªÀÄÄA¢£À CzsÁåAiÀÄ ¥ÀæwªÀiÁ©üªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆArzÉ. ¥ÀæwªÉÄ MAzÀÄ ±À§ÝavÀæ. zÀȱÀåUÀÄt¢AzÀ PÀÆrzÀÝgÀÆ CzÀÄ CµÀÖPÉÌà ¹Ã«ÄvÀªÁUÀ¨ÉÃQ®è. AiÀiÁªÀÅzÉà EA¢æAiÀiÁ£ÀĨsÀªÀzÀ ªÀÄÆvÀð avÀætªÀÇ ¥ÀæwªÉÄ J¤¹PÉƼÀÄîvÀÛzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¤gÀƦ¸À®Ä EA¢æAiÀiÁ£ÀĨsÀªÀzÀ DzsÁgÀ¢AzÀ ªÀVÃðPÀj¹zÀ ¥ÀæwªÉÄUÀ¼À£ÀÄß ±ÀæªÀt, ¸Àà±Àð, gÀ¸À£À, WÁæt ¥ÀæwªÉÄUÀ¼ÉAzÀÄ ºÉ¸Àj¹ D J®è ¥ÀæwªÉÄUÀ½UÀÆ EAVèµï, PÀ£ÀßqÀ PÁªÀåUÀ½AzÀ GzÁºÀgÀuÉ ¤ÃrzÁÝgÉ.

17


`¥ÀæwªÀiÁ ¸ÁªÀÄVæ - «©ü£Àß PÉëÃvÀæUÀ¼ÀÄ’ JA§ CzsÁåAiÀÄzÀ°è ¥ÀæwªÀiÁ ¸ÀȶÖUÉ §¼À¸À§ºÀÄzÁzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ aAw¸À¯ÁVzÉ. ¥ÀÄgÁtUÀ½AzÀ, ¥ÁæaãÀ ¸Á»vÀå PÀÈwUÀ½AzÀ, eÁ£À¥ÀzÀ dUÀwÛ¤AzÀ vÀ£Àß ¸ÀÄ¥ÀÛªÀÄ£À¸ÀÄì ¸Àȶֹ PÉÆqÀĪÀ PÀ£À¹£À ¯ÉÆÃPÀ¢AzÀ, vÀ£Àß ¸ÀÄvÀÛt ¥Àj¸ÀgÀ¢AzÀ PÀ « ¥À æ w ªÉ Ä UÀ ¼ À £ À Ä ß ¹é à PÀ j ¸À § ºÀ Ä zÉ A §ÄzÀ £ À Ä ß ¥Àj²Ã°¹zÁÝgÉ. `¥ÀæwªÀiÁ§AzsÀ PÀÄjvÀ PÉ®ªÀÅ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ’ JA§ CzsÁåAiÀÄzÀ°è ¥ÀæwªÀiÁ ¤«ÄðwAiÀÄ°è PÀAqÀħgÀĪÀ zÉÆõÀUÀ¼À£ÀÆß PÀÆqÀ UÀÄgÀÄw¸À¯ÁVzÉ. PÉÆ£ÉAiÀÄ CzsÁåAiÀÄzÀ°è PÉ®ªÀÅ UÀªÀÄ£ÁºÀð ¥ÀæwªÀiÁvÀäPÀ PÀªÀ£ÀUÀ¼À ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. E°è AiÉÄÃmïì, gÁ§mïð, ¥sÁæ¸ïÖ, J°AiÀÄmï, DqÉ£ï ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÀ PÉ®ªÀÅ ¥ÀæwªÀiÁvÀäPÀ PÀªÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¹gÀĪÀÅzÀÄ PÀÈwUÉ UÀnÖAiÀiÁzÀ £É¯ÉAiÀÄ£ÉÆßzÀV¹zÉ. F ¨sÁUÀzÀ°è §¼ÀPÉAiÀiÁVgÀĪÀ ©ü£Àß ¨s Á µÉ A iÀ Ä PÀ « vÉ U À ¼ À C£À Ä ªÁzÀ , UÀ z Áå£À Ä ªÁzÀ , ªÀÄÆ®PÀ«vÉAiÀÄ GzÀÞøvÀ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ §gÀºÀzÀ ªÀiË®åªÀ£ÀÄß ºÉaѹªÉ. C£ÀħAzsÀzÀ°è ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ, PÀÈwAiÀÄ°è GzÀÞj¸À¯ÁzÀ PÀ«vÉUÀ¼À CPÁgÁ¢, PÀªÀ£ÀUÀ¼À¸ÀÆa, ¯ÉÃRPÀgÀ¸ÀÆa, ¥Àj¨sÁ¶PÀ ±À§Ý¸ÀÆa, NzÀÄUÀjUÉ ¨ÉÃPÁzÀ «ZÁgÀªÀ£ÀÄß ²ÃWÀæªÁV ºÉQÌPÉƼÀî®Ä ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁVªÉ. »ÃUÁV F PÀÈw C£ÀAvÀªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ gÀPÁëPÀªÀZÀzÀ°è ºÉýgÀĪÀAvÉ ``¥ÀArvÀjUÀÆ - PÁªÁå¸ÀPÀÛ «zÁåyðUÀ½UÀÆ KPÀPÁ®zÀ°è G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ UÀæAxÀªÁVzÉ. »jAiÀÄ «zÁéA¸ÀgÁzÀ wÃ.£ÀA.²æÃ.AiÀĪÀgÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ PÁªÀå«iÁªÀiÁA¸ÉAiÀÄ£ÀÄß £É £ À ¦ UÉ vÀ g À Ä vÀ Û z É . C¥ÁgÀ «zÀ é v À Ä Û , eÉ Æ vÉ U É gÀ¸ÀUÀæºÀt±ÀQÛ¬ÄAzÀ PÀÆrzÀ F PÁªÀå¥ÀæwªÉÄ PÀÈw wãÀA.²æÃAiÀĪÀgÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ PÁªÀå«iÁªÀiÁA¸ÉAiÀÄAvÉ MAzÀÄ DZÁgÀå PÀÈw’ JAzÀÄ J£É߸Éì¯ï CªÀgÀ£ÀÄß CªÀgÀ UÀÄgÀÄUÀ¼ÁzÀ wÃ.£ÀA.²æÃ. AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ºÉÆð¹gÀĪÀÅzÀÄ J£É߸Éì¯ï CªÀjUÉ ¸ÀAzÀ zÉÆqÀØ UËgÀªÀªÉà DVzÉ. gÁµÀÖçPÀ« f.J¸ï.J¸ï. ±ÁèX¹gÀĪÀAvÉ ªÁå¥ÀPÀªÀÇ, vÀ®¸Àà²ðAiÀÄÆ DzÀ CzsÀåAiÀÄ£À¢AzÀ RavÀªÀÇ ªÁZÀ¤ÃAiÀĪÀÇ DzÀ ¤gÀÆ¥ÀuÁ±ÉÊ°¬ÄAzÀ C£ÉÃPÀ ºÉƸÀ§UÉAiÀÄ «ZÁgÀUÀ½AzÀ PÀÆrzÀ F «zÀézÀÎçAxÀ PÁªÀå«iÁªÀiÁA¸ÉAiÀÄ PÉëÃvÀæPÉÌ ªÀiË°PÀ PÉÆqÀÄUÉAiÀiÁVzÉ. F PÀÈw ºÉÆgÀ§AzÀ JgÀqÀÄ wAUÀ½UÉà CzÀPÉÌ qÁ. f.J¸ï.J¸ï. ¥Àæ±À¹Û zÉÆgÉvÀzÀÄÝ CzÀgÀ ªÀiË°PÀvÉUÉ MAzÀÄ ¸ÁQëAiÀiÁVzÉ. - qÁ| ©.J¸ï. ¥ÀjªÀļÁ¨Á¬Ä

18


G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ DPÀgÀ UÀæAxÀ `¸ÀªÀÄÄZÀÑAiÀÄ’ («ªÀıÁð ¸ÀA¥ÀÄl) f.J£ï. gÀAUÀ£ÁxÀgÁªï ¸ÀĨsÁµï ¸ÉÆÖÃgïì PÀȵÀÚ ©°ØAUïì 22-23, CªÉ£ÀÆå gÀ¸ÉÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560002 ªÀÄÄ: 2010 ¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ: 606, ¨É¯É: 350.

¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á®ÄÌ zÀ±ÀPÀUÀ½AzÀ®Æ PÀ£ÀßqÀ «ªÀıÁðPÉëÃvÀæzÀ°è QæAiÀiÁ²Ã®ªÁVgÀĪÀ f.J£ï. gÀAUÀ£ÁxÀgÁªï £ÀªÀÄä £ÀqÀÄ«£À ¸ÀÆPÀëöä ¸ÀAªÉÃzÀ£Á²Ã® «ªÀıÀðPÀgÀ¯ÉÆè§âgÀÄ. ªÀÄÄPÀÛ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ, ¸ÀªÀÄÈzÀÞ ±ÉÊ° ºÁUÀÆ ¸ÀzÀÄÝUÀzÀÝ®«®èzÀ UÀA©üÃgÀ ªÀåQÛvÀé., f.J£ï.Dgï. CªÀgÀ «ªÀıÁð §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¹gÀĪÀ ¥ÀæzsÁ£À ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ. C£ÀAvÀªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ ºÉüÀĪÀAvÉ gÀAUÀ£ÁxÀgÁAiÀÄgÀ ºÁUÉ C£À¸ÀÆAiÀĪÁzÀ, ªÀÄÄPÀÛªÁzÀ, £ÁUÀjPÀªÁzÀ, ºÀzÀªÁzÀ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä°è «gÀ¼À. gÉÆÃZÀPÀvÉ gÀAUÀ£ÁxÀgÁAiÀÄjUÉ MUÀÎzÀ ¸Àé¨sÁªÀ. gÀAUÀ£ÁxÀgÁAiÀÄgÀ ªÉÆzÀ® «ªÀıÁð ¸ÀAPÀ®£À `ºÉƸÀ wgÀĪÀÅ’ ¥ÀæPÀlªÁzÀzÀÄÝ 1974gÀ°è. £ÀAvÀgÀzÀ°è `ªÀiÁ¹Û £ÁlPÀUÀ¼ÀÄ’ (1977) `M¼À£ÉÆÃl’ (1980), »AzÀt ºÉeÉÓ (1997), C£ÉÆåãÀå (2008) ºÁUÀÆ UÀÄtzÉÆõÀ (2010) JA§ LzÀÄ «ªÀıÁð ¸ÀAPÀ®£ÀUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀÄ ¥ÀæPÀn¹zÁÝgÉ. FUÀ F J®è ¸ÀAPÀ®£ÀUÀ½AzÀ DAiÀÄÝ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À ¥Áæw¤¢üPÀ «ªÀıÁð ¸ÀA¥ÀÄl `¸ÀªÀÄÄZÀÑAiÀÄ’ ¥ÀæPÀn¹zÁÝgÉ. EzÉÆAzÀÄ jÃw gÀAUÀ£ÁxÀgÁAiÀÄgÀ «ªÀıÁð¸Á»vÀåzÀ ¸ÀégÀÆ¥À ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß CxÀðªÀiÁrPÉƼÀî®Ä £ÉgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ, ªÀiÁvÀæªÀ®è MAzÀÄ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ DPÀgÀUÀæAxÀªÁVAiÀÄÆ ªÀĺÀvÀézÁÝVzÉ. PÀÈwAiÀÄ DgÀA¨sÀzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À°è fJ£ïDgï vÀªÀÄä «ªÀıÉðAiÀÄ jÃwAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ »ÃUÉ ºÉüÀÄvÁÛgÉ: ``PÀÈw DPÀÈwUÀ¼À°è ¸ÁªÀiÁfPÀ §zÀÄPÀ£ÀÄß ¥ÀÄ£Àgï¸ÀÀȶָÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ KPÀPÁ®zÀ°è w½ªÀ½PÉAiÀÄ£ÀÆß ¥ÀæeÁբæÛAiÀÄ£ÀÆß gÀ¸Á¸ÁézÀ£ÉAiÀÄ£ÀÆß ¸ËAzÀAiÀiÁð£ÀĨsÀÆwAiÀÄ£ÀÆß G¢ÝÃ¥À£ÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀgÀ°è ¸Á»vÀå ¸ÀȶÖAiÀÄ ¸ÁxÀðPÀvÉ EzÉ. EzÀ£ÀÄß UÀÄwð¸ÀĪÀ°è «ªÀıÉðAiÀÄ PÁ¼Àf fêÀ¥ÀgÀªÁVgÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ zÀÆgÀ PÁ¥ÁrPÉÆAqÀÄ, ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀתÁV PÀÈwAiÀÄÄ F ¥ÁPÀzÀ ºÀzÀUÀÄ¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ £ÉÊwPÀ ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÁßqÀĪÀÅzÀÄ, PÀÈwUÀ¼À «ªÀgÀuÉ-«±ÉèõÀuÉ, ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀUÀ¼À eÉÆvÉUÉ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄUÀæªÁV £ÉÆÃr CzÀ£ÀÄß ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀÄ, NzÀÄUÀjUÉ ¸ÀÆPÀÛ jÃwAiÀÄ°è ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ «ªÀıÀðPÀ£À dªÁ¨ÁÝj. F dªÁ¨ÁÝj ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀįÉèà «ªÀıÉð °Ã«¸ï ºÉüÀĪÀAvÉ fêÀzÁ¬ÄAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ, PÁªÀå«ÄêÀiÁA¸É ºÉüÀĪÀAvÉ ¸ÀºÀÈzÀAiÀÄ ¥Àæw¨sÉAiÀÄ C£ÀĸÀ馅 PÁAiÀÄðªÁUÀĪÀÅzÀÄ. ºÁUÉAzÉà «ªÀıÉð J£ÀÄߪÀÅzÀÄ MAzÀÄ C¹zsÁgÁªÀævÀ. PÀÈwAiÉÆAzÀgÀ

19


«±ÉèõÀuÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ CzÀgÀ CAvÀgÀAUÀ ¥ÀæªÉò¹, CzÀ£ÀÄß C£ÀĸÀȶֹ, CzÀgÉƼÀUÀt ¸ÀvÀå-²ªÀ-¸ÀÄAzÀgÀ PÁtĪÀÅzÀÄ, CzÀgÀ zÀ±Àð£À ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÀÄ £À£Àß «ªÀıÉðAiÀÄ jÃw-¤Ãw.’’ (¥ÀÄl ix) gÀAUÀ£ÁxÀgÁAiÀÄgÀ «ªÀıÉðAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥ÀGzÉÝñÀUÀ¼À£ÀÄß F ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀàµÀÖ¥Àr¸ÀÄvÀÛªÉ. ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß CxÉÊð¸ÀĪÀÅzÀÄ, NzÀÄUÀjUÉ vÀ®Ä¦¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀÈd£À²Ã® ªÁvÁªÀgÀt ¤gÁät ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, fJ£ïDgï CªÀgÀ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ D±ÀAiÀÄ. °Ã«¸ï ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ºÉüÀĪÀ `Life giving’ ¥ÀjPÀ®à£É EªÀjUÉ ¦æAiÀĪÁVgÀĪÀÅzÀÄ F PÁgÀt¢AzÀ¯ÉÃ. fJ£ïDgï CªÀgÀ D¸ÀQÛ §ºÀĪÀÄnÖUÉ PÁzÀA§j, ¸ÀtÚPÀvÉ ¥ÀæPÁgÀzÀ PÀqÉUÉ, PÀxÀ£À ¸Á»vÀåzÀvÀÛ; PÁªÀå, £ÁlPÀUÀ¼À §UÉÎAiÀÄÆ CªÀgÀÄ §gÉ¢zÁÝgÉ. DzÀgÉ ºÉaÑ®è. ¤¸Ágï CºÀªÀÄzï, ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀ EªÀgÀ PÁªÀåªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ gÀAUÀ£ÁxÀgÁªï ªÀåPÀÛ¥Àr¹gÀĪÀ PÉ®ªÀÅ M¼À£ÉÆÃlUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀ PÁªÀåZÀZÉðAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¸ÀĪÀAxÀªÀÅ. PÉJ¸ïJ£ï CªÀgÀ §UÉV£À ¯ÉÃR£À ªÁ¸ÀÛªÀªÁV `EºÀzÀ ¥ÀjªÀļÀzÀ ºÁ¢’ JA§ «ªÀıÁð UÀæAxÀzÀ ¸ÀÆPÁëöäªÀ¯ÉÆÃPÀ£À. CªÀgÀ F ¯ÉÃR£À «ªÀıÉðAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀ «ªÀıÉð. EzÀÄ PÁªÀå¨sÁUÀzÀ°è ¸ÉÃjzÉ. ¥ÀævÉåÃPÀ «¨sÁUÀzÀ°è ¥ÀæPÀlUÉƼÀÀÄzÀÄ. ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ £ÁlPÀUÀ¼À §UÉÎ, JZïJ¸ï« CªÀgÀ £ÁlPÀ ¸Á»vÀåzÀ §UÉÎ gÀAUÀ£ÁxÀgÁªï «¸ÁÛgÀªÁV §gÉ¢zÁÝgÉ. ºÁUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ EªÀj§âgÀ £ÁlPÀ ¸Á»vÀåzÀ §UÉÎ PÀ£ÀßqÀ «ªÀıÉð ºÉZÁÑV ZÀað¹®è. D zÀȶ֬ÄAzÀ fJ£ïDgï CªÀgÀ F ¯ÉÃR£ÀUÀ½UÉ ªÀĺÀvÀé«zÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ°è C¸ÀAUÀvÀ £ÁlPÀUÀ¼À §UÉÎ MAzÀÄ ¸ÀªÀÄUÀæ avÀæt ¤ÃqÀĪÀ ¯ÉÃR£À PÀ£ÀßqÀzÀ°è C¸ÀAUÀvÀ £ÁlPÀUÀ¼ÀÄ. PÀ£ÀßqÀzÀ°è C¸ÀAUÀvÀ £ÁlPÀUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ªÀiÁUÀð¥ÀæªÀvÀðPÀ ±ÀQÛAiÀiÁV ¨É¼ÉAiÀÄzÉà ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ; DzÀgÉ DUÀ dqÀªÁVzÀÝ PÀ£ÀßqÀ gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄUÉ §zÀÄPÀÄ ªÀÄÄnÖ¹, MAzÀÄ zÀ±ÀPÀ PÁ® PÀ£ÀßqÀ gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß fêÀAvÀªÁVj¹zÀ F £ÁlPÀUÀ¼À §UÉÎAiÀÄÆ ºÉZÀÄÑ ZÀZÉð £ÀqÉAiÀÄ¢gÀĪÁUÀ gÀAUÀ£ÁxÀgÁAiÀÄgÀ F ¯ÉÃR£À D PÉÆgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA©zÉ. PÀ£ÀßqÀ gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä ZÀjvÉæUÉ fJ£ïDgï CªÀgÀ F ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ PÉ®ªÀÅ ºÉƸÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¸ÀÄvÀÛªÉ. gÀAUÀ£ÁxÀgÁAiÀÄgÀ «ªÀıÁð ¸Á»vÀåzÀ ªÀĺÀvÀézÀ ¸ÁzsÀ£É CªÀgÀ PÁzÀA§j-¸ÀtÚPÀvÉ ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À gÀZÀ£ÉUÀ¼À°è- PÁzÀA§j ¥ÀæPÁgÀªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀAvÉ gÀAUÀ£ÁxÀgÁAiÀÄgÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß MmÁÖgÉAiÀiÁV N¢zÁUÀ PÀ£ÀßqÀ PÁzÀA§jAiÀÄ EwºÁ¸ÀªÉà £ÀªÀÄä PÀtÄäAzÉ ¤®ÄèvÀÛzÉ. F «ªÀıÁð ¸ÀA¥ÀÄlPÉÌ fJ£ïDgï G¥À²Ã¶ðPÉAiÀiÁV `ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÁ¸ÀÛªÀ’ JAzÀÄ ¤ÃrzÁÝgÉ. §ºÀıÀB PÀ£ÀßqÀ PÀxÀ£À ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ CªÀgÀÄ »ÃUÉ PÀgÉzÀAvÉ vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ E£ÀÆßgÀ LªÀvÀÄÛ ¥ÀÄlUÀ¼À «¸ÁÛgÀªÁzÀ F ¨sÁUÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀ PÁzÀA§jAiÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ ««zsÀ WÀlÖUÀ¼À£ÀÄß ¤¢ðµÀÖ PÁzÀA§j, PÁzÀA§jPÁgÀgÀ£ÀÄß ZÀað¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ gÀAUÀ£ÁxÀgÁªï ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV UÀÄwð¹ «ªÀj¹zÁÝgÉ. Erà ZÀZÉðUÉ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è `PÀ£ÀßqÀ PÁzÀA§j ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÁ¸ÀÛªÀzÀ ºÉzÁÝj’ JA§ ¯ÉÃR£À«zÉ. F ¯ÉÃR£À PÀ£ÀßqÀ PÁzÀA§j ZÀjvÉæAiÀÄ£ÀÄß ºÀgÀ¼ÀÄUÀnÖzÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀªÀÄUÉ PÀnÖPÉÆqÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄAzÉ PÀ£ÀßqÀzÀ ªÉÆzÀ® ¸ÀévÀAvÀæ ¸ÁªÀiÁfPÀ PÁzÀA§j `EA¢gÁ¨Á¬Ä’ (1896) ¬ÄAzÀ ZÀZÉð DgÀA©ü¹ ¥ÀæUÀw²Ã®, £ÀªÀå ºÁUÀÆ £ÀªÉÇåÃvÀÛgÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR PÁzÀA§jPÁgÀgÀ£ÀÄß gÀAUÀ£ÁxÀgÁªï ZÀað¸ÀÄvÁÛgÉ. »ÃUÉ ZÀað¸ÀĪÁUÀ FUÁUÀ¯Éà ¥Àæ¹zÀÞgÁVgÀĪÀ PÁzÀA§jPÁgÀgÀ

20


PÀÈwUÀ¼À eÉÆvÉUÉà 1949gÀ°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ JA. ºÀjzÁ¸ÀgÁªï CªÀgÀ `¨Á½£ÀVÃvÀ’ JA§ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ, ºÉZÀÄÑ ZÀZÉðAiÀiÁUÀzÀ, DzÀgÉ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁzÀ PÁzÀA§jAiÀÄ §UÉÎ £ÀªÀÄä UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. ºÁUÉAiÉÄà EwÛÃa£À ¸ÀÄgÉÃAzÀæ£Áxï CªÀgÀ `J£Àß ¨sÀªÀzÀ PÉÃqÀÄ’, PÀĸÀĪÀiÁ ±Á£À¨sÁUÀ CªÀgÀ `ªÀÄtÂÚAzÀ JzÀݪÀgÀÄ’, ±À²zsÀgÀ «±Áé«ÄvÀæ CªÀgÀ `ªÀÄĸÀìAeÉ’ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ºÉƸÀ§gÀ PÁzÀA§jUÀ¼À §UÉÎAiÀÄÆ ZÀað¸ÀÄvÁÛgÉ. gÀAUÀ£ÁxÀgÁAiÀÄgÀ `¸ÀªÀÄÄZÀÑAiÀÄ’ ¸ÀA¥ÀÄlzÀ F ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß NzÀÄwÛzÁÝUÀ `PÀ£ÀßqÀ PÁzÀA§jAiÀÄ ZÀjvÉæ’ JA§ ºÉ¸Àj£À°è EzÀ£Éßà MAzÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀ ¥ÀĸÀÛPÀªÁV ¥ÀæPÀn¸À§ºÀÄzÁzÀµÀÄÖ E°è£À §gÀºÀ ¸ÀªÀÄÈzÀÞªÁVzÉ, «¸ÁÛgÀªÀżÀîzÁÝVzÉ ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß vÉPÉÌUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆArz É. `¸ÀtÚPÀvÉ’ ¥ÀæPÁgÀzÀ §UÉV£À fJ£ïDgï CªÀgÀ §gÀºÀªÀÇ EzÉ §UÉAiÀÄzÁVzÉ. DzÀgÉ PÁzÀA§j ¥ÀæPÁgÀzÀµÀÄÖ EzÀÄ «¸ÀÛøvÀªÁV®è. E°è£À CªÀgÀ ZÀZÉð £ÀªÀåPÀvÉUÀ½AzÀ DgÀA¨sÀªÁV EwÛÃa£À ºÉƸÀ zÀ¤UÀ¼À£ÀÄß UÀÄwð¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀvÀÛ ¸ÁVzÉ. PÉ. ¸ÀzÁ²ªÀ, f.J¸ï. ¸ÀzÁ²ªÀ, gÁªÀÄZÀAzÀæ±ÀªÀÄð, ªÀiÁ¤£ÀPÉgÉ gÀAUÀ£ÁzsÀ£ï, ©.Dgï. ®PÀëöätgÁªï PÀmÁàr, gÁªÀÄZÀAzÀæ, ªÉÊzÉû ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÀ §UÉUÉ «¸ÁÛgÀªÁV §gÉ¢gÀĪÀ fJ£ïDgï F±ÀégÀZÀAzÀæ, PÉñÀªÀgÉrØ ºÀAzÁæ¼À, PÀÄA«Ã, «£ÀAiÀiÁ, ¸ÀÄ£ÀAzÀ ¥ÀæPÁ±ï, ¸ÀeÁð±ÀAPÀgÀ ºÀgÀ½ÃªÀÄoÀ, JZï.¹. ¸ÀÄ«ÄvÁæ, ²æÃzsÀgÀ §¼ÀUÁgÀ, azÁ£ÀAzÀ ¸Á°, «ÃuÁ §£ÀßAeÉ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ FUÀ §gÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ºÉƸÀ vÀ¯ÉªÀiÁj£À ¯ÉÃRPÀgÀ ªÉʲµÀÖöåªÀ£ÀÄß UÀÄwð¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁÝgÉ. F §gÀºÀªÀ£ÀÄß NzÀĪÁUÀ PÀ£ÀßqÀ «ªÀıÉð ºÉƸÀ vÀ¯ÉªÀiÁj£À §gÀºÀUÁgÀgÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV UÀÄwð¸ÀÄwÛ®è JA§ DPÉëÃ¥ÀuÉUÉ gÀAUÀ£ÁxÀgÁAiÀÄgÀÄ GvÀÛgÀ ¤ÃrzÀAwzÉ. `¸ÀªÀÄÄZÀÑAiÀÄ’ªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄUÀæªÁV NzÀĪÁUÀ £ÀªÀå ªÀiÁUÀðzÀ PÀÈwUÀ¼À §UÉÎ gÀAUÀ£ÁxÀgÁªï ºÉZÀÄÑ ZÀað¹zÀAvÉ vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ ¸ÀºÀdªÀÇ ºËzÀÄ. fJ£ïDgï vÀªÀÄä «ªÀıÁð ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ DgÀA©ü¹zÀÄÝ £ÀªÀå ¥ÀæªÀzsÀðªÀiÁ£ÀzÀ°èzÀÝ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è. vÀ£Àß ¸ÀjÃPÀgÀ PÀÈwUÀ½UÉ gÀAUÀ£ÁxÀgÁªï ªÀÄÄPÀÛªÁV ¸ÀàA¢¹zÁÝgÉ. DzÀgÉ ¥ÀæUÀw²Ã®gÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß, £ÀªÉÇÃvÀÛgÀ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß CµÉÖà ªÀÄÄPÀÛ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ¢AzÀ CªÀgÀÄ ¹éÃPÀj¹, CzÀgÀ ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß UÀÄwð¹gÀĪÀÅzÀÄ gÀAUÀ£ÁxÀgÁAiÀÄgÀ «ªÀıÉðAiÀÄ «²µÀÖ UÀÄtªÁVzÉ. ºÉƸÀzÀ¤UÀ¼À£ÀÄß UÀÄwð¸ÀĪÀvÀÛ, fJ£ïDgï ¥ÀæPÀn¹gÀĪÀ PÁ¼Àf ¥Àæ±ÀA¸À¤ÃAiÀÄ. `¸ÀªÀÄÄZÀÑAiÀÄ’ NzÀĪÁUÀ PÀ£ÀßqÀ PÀxÀ£À¸Á»vÀå ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ EA¢£À ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ §UÉÎ MAzÀÄ avÀæ £ÀªÀÄUÉ ¹UÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÉAiÉÄà ºÉZÀÄÑ ZÀZÉðUÉƼÀUÁUÀzÀ ¯ÉÃRPÀgÀÄ, PÀÈwUÀ¼À §UÉÎAiÀÄÆ gÀAUÀ£ÁxÀgÁªï D¸ÀQÛ ªÀ»¹gÀĪÀÅzÀÄ ªÉÄZÀѨÉÃPÁzÀ ¸ÀAUÀw. EzÀÄ MAzÀÄ ¸ÀA¸ÀäøwAiÀÄ£ÀÄß PÀlÄÖªÀ, ¥ÉÆö¸ÀĪÀ ¤®ªÀżÀî «ªÀıÀðPÀjAzÀ ªÀiÁvÀæ ¸ÁzsÀå. gÀAUÀ£ÁxÀgÁªï ¤¸ÀìAzÉúÀªÁV F ¥ÀgÀA¥ÀgÉUÉ ¸ÉÃjzÀªÀgÀÄ. `¸ÀĨsÁµï ¸ÉÆÖÃgïì’£À ¸Á»vÀå ¸ÀA¥ÀzÀªÀiÁ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ gÀAUÀ£ÁxÀ£ï CªÀgÀÄ F ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÀªÀÄä C©ü£ÀAzÀ£ÉUÉ ¥ÁvÀægÁVzÁÝgÉ. - qÁ| £ÀgÀºÀ½î ¨Á®¸ÀħæºÀätå

21


¸ÀAUÀæºÀAiÉÆÃUÀå PÀÈw eÉʫĤ ¨sÁgÀvÀ (ªÀÄÆ®-vÁvÀàAiÀÄð-¸ÀavÀæ) ¸ÀA: C.gÁ. ¸ÉÃvÀÄgÁªÀÄgÁªï PÁªÀÄzsÉãÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ ¨sÀªÀ£À 5/1, £ÁUÀ¥Àà gÀ¸ÉÛ ±ÉõÁ¢æ¥ÀÄgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-20 ªÀÄÄ: 2010. ¥ÀÄ. 436 ¨É¯É.gÀÆ.: 750

®QëöäñÀ£À eÉʫĤ ¨sÁgÀvÀzÀ ºÉƸÀ DªÀÈwÛAiÉÆAzÀ£ÀÄß PÁªÀÄzsÉãÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀn¹zÁÝgÉ. F ªÉÆzÀ¯Éà PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀavÀæ vÁvÀàAiÀÄð ¸À»vÀ DªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹ d£ÀgÀ ªÉÄZÀÄÑUÉAiÀÄ£ÀÄß, PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ 2008£ÉAiÀÄ ¸Á°£À ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÉÆUÀ¸ÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÁªÀÄzsÉãÀÄ ¥ÀqÉ¢zÉ. PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À ªÀÄvÀÄÛ ®QëöäñÀj§âgÀÆ UÀªÀÄPÀ PÀ¯É¬ÄAzÁV PÀ£ÀßqÀ £Ár£À d£ÀªÀÄ£ÀzÀ°è ±Á±ÀévÀªÁzÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ½¹gÀĪÀ PÀ«UÀ¼ÀÄ. PÀĪÉA¥ÀÄ CªÀgÀ ±ÀQÛ±Á°AiÀiÁzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À°è ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ `PÀ°AiÀÄzÀªÀjUÀÆ PÀ®àvÀgÀÄUÀ¼ÀÄ’. CzÀgÀ°èAiÀÄÆ PÉ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ PÀ£ÀßqÀ £Ár£À UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À£À PÁªÀåQÌAvÀ®Æ eÉʫĤ ¨sÁgÀvÀPÉÌ ºÉaÑ£À UËgÀªÀ ªÀÄAiÀiÁðzÉUÀ¼ÀÄ ¸À®ÄèwÛzÀÄݪÉA§ÄzÀÄ ¸ÀªÀð«¢vÀªÁVzÉ. EAvÀºÀzÉÆAzÀÄ ¥Àæ¸ÀAUÀªÀ£ÀÄß UÉÆgÀÆgÀgÀÄ `£ÀªÀÄä Hj£À gÀ¹PÀgÀÄ’ PÀÈwAiÀÄ°è zÁR¯É ªÀiÁrzÁÝgÉ. gÀAUÉÃUËqÀ£ÉA§ÄªÀ£ÀÄ F PÀÈwAiÀÄ ªÀÄÄRå ¥ÁvÀæUÀ¼À°è M§â. CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ ¨ÉÊgÉÃUËqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÉÊgÉÃUËqÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ eÉʫĤ ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹, MAzÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è `¤ªÀÄUÉ eÉʫĤ ¨sÁgÀvÀ NzÀ®Ä §gÀÄvÀÛzÉAiÉÄÃ?’ JAzÀÄ ¥Àæ²ß¸ÀÄvÁÛ£É. EzÀPÉÌ ¨ÉÊgÉÃUËqÀ ¤ÃqÀĪÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß CªÀ£À ªÀiÁvÀÄUÀ¼À¯Éèà PÉüÀ¨ÉÃPÀÄ. ºËzÀ¥Àà £Á£ÀÄ eÉʫĤ PÀ°vÀ ¥Àæ¸ÀAUÀ K£Éíýî. DzÀgÉ CzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ EAvÁ E¸ÀÆÌ®°è N¢®è¥Àà. £À£ÀUÉ E¥ÀàvÁÛgÀÄ ªÀAiÀĸÁìzÁUÀ £ÀªÀÄä¥Àà £À£ÀߣÀÄß eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁzÉúÀ½îUÉ £À£ÀUÉ ºÉtÚ £ÉÆÃqÉÆÃPÉ ºÉÆÃzÀÄæ. D ªÉüÉUÁUÀ¯Éà £Á£ÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ PÀÆ°ªÀÄoÀzÀ°è LzÀÄ ªÀgÀ¸À N¢ ªÀÄuÁÚQzÉÝ. C°è ºÉÆÃzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄä CvÉÛ ªÀiÁªÀ `C½ÃªÉÄÊ¢gÁUÉÆÃgÉÌöÊ° eÉʫĤ N¢ì, PÀÆ° ªÀÄoÀzÀ°è LzÀÄ ªÀgÀì NzÀªÀgÀ¯Áè’ CAzÀgÀÄ. £À£Àß ¨sÁªÀªÉÄÊzÀ £À£Àß ªÀÄÄAzÉ eÉʫĤ ¨sÁgÀvÀ vÀA¢lÖ. £ÀªÀÄä¥Àà `NzÁè’ CAzÀgÀÄ. £À£ÉÆÎ ¥ÀĸÀÛ÷ÌvÀPÉÆAqÀ PÀÆqÀ¯É PÉÊAiÉÄ®è £ÀqÀÌ ºÀvÉÆÌAqÀÄÛ. ªÉÄÊAiÉÄ®è ¨ÉªÀPÉÆÌAqÀÄÛ............ £À£Àß £Á¯ÉÎ CAmÉÆÌA©qÀÄÛ.’’ ªÉÄð£À ¥Àæ¸ÀAUÀzÀ°è ªÀzsÀÄ¥ÀjÃPÉë ªÀgÀ¥ÀjÃPÉëAiÀiÁUÀĪÀ ¸ÁégÀ¸Àå, CPÀëgÀ §®èªÀgÉ®è eÉʫĤ ¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÄß NzÀ®Ä ±ÀPÀÛgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ, E®è¢zÀÝgÉ CªÀgÀÄ CPÀëgÀ PÀ°vÀÄzÀÄ ªÀåxÀð JA§ £ÀªÀÄä UÁæ«ÄÃt d£ÀvÉAiÀÄ C¤¹PÉ. CPÀëgÀ ¨ÁgÀzÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ eÉʫĤ ¨sÁgÀvÀzÀ MAzÀÄ ¥Àæw EgÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ, F ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ gÀAdPÀªÁVgÀĪÀAvÉ ¨ÉÆÃzsÀ¥ÀæzÀªÀÇ DvªÉ. ªÀÄÄRåªÁV F ¥Àæ¸ÀAUÀªÀ£ÀÄß E°è ¥Àæ¸ÁÛ¦¹zÀÄzÀPÉÌ PÁgÀtªÉãÉAzÀgÉ, eÉʫĤ ¨sÁgÀvÀzÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ DªÀÈwÛUÉ vÁªÀÅ gÀa¹gÀĪÀ QjÃl¥ÁæAiÀĪÁzÀ ªÀÄÄ£ÀÄßrAiÀÄ°è EAvÀºÀ £Á¯ÁÌgÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄAUÀªÀĪÀÇ ¨ÉÆÃzsÀ¥ÀæzÀªÀÇ

22


DzÀ ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÀUÉgÉAiÀÄ ¸ÀAvÀ PÀȵÀÚ±Á¹ÛçUÀ¼ÀÄ ¤gÀƦ¹zÁÝgÉ. CªÀÅUÀ¼É®èzÀgÀ «¸ÀÛøvÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¯ÉÃR£ÀzÀ ªÁå¦ÛUÉ «ÄÃjzÀÄzÁzÀÄzÀjAzÀ ¤zÀ±Àð£ÁxÀðªÁV MAzÀÄ ¥Àæ¸ÀAUÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ «±Éèö¹ C£ÀAvÀgÀ PÀÈwAiÀÄ G½zÀ CA±ÀUÀ¼À PÀqÉUÉ UÀªÀÄ£À ºÀj¸ÀĪÀÅzÁUÀÄvÀÛzÉ. »jAiÀÄÆgÀÄ vÁ®ÆèQ£À°è ªÀÄzÀÝ£ÀPÀÄAmÉ JA§ UÉÆ®ègÀ ºÀnÖ. HlªÁzÀ ªÉÄÃ¯É ¨É¼ÀÄ¢AUÀ¼À gÁwæAiÀÄ°è HgÀªÀgÉ®è MAzÉqÉ ¸ÉÃjzÀgÀÄ. CAxÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è £ÁlPÀ £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ, PÁªÀåªÁZÀ£À PÉüÀĪÀÅzÀÄ ¥ÀzÀÞwAiÀiÁVvÀÄÛ. HjUÉ §A¢zÀÝ CPÀëgÀ¸ÀÜgÁzÀ PÀȵÀÚ±Á¹ÛçUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ d£À ``K£ÁzÀgÀÆ ºÉý ¸Áé«Ä PÉýÛë’’ JAzÀgÀÄ. MAzÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß ±Á¹ÛçUÀ¼À JzÀÄjVlÖgÀÄ. £ÉÆÃrzÀgÉ CzÀÄ `eÉʫĤ¨sÁgÀvÀ’. EzÀÄ PÉüÀÄUÀjUÉ CxÀðªÁUÀzÀÄ JA§ ¨sÁªÀ£É¬ÄAzÀ EzÀÄ ¨ÉÃqÀ ¨ÉÃgÉ K£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁvÀ£ÁqÉÆÃt JAzÀgÉ d£À M¥Àà°®è. MvÁÛAiÀÄPÉÌ ªÀÄtÂzÀÄ UÀzÀåªÁZÀ£ÀzÀAvÉAiÉÄà ±Á¹ÛçUÀ¼ÀÄ NzÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. ªÀÄÄA¢£À «ªÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ±Á¹ÛçUÀ¼À ªÀiÁvÀÄUÀ¼À°èAiÉÄà PÉüÉÆÃt. ``NzÀvÉÆqÀVzÉ, CvÁå¸ÀQÛ¬ÄAzÀ d£À PÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÀqÀÄªÉ MªÉÄä M§â ªÀÈzÀÞ-DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà£ÉAzÉÃ- vÀ£Àß ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀݪÀ£À£ÀÄß `K ¸ÀĪÀÄä¤gÀÄ’ JAzÀ. ¸Àé®à QjQjAiÀiÁzÀgÀÆ ªÁZÀ£À ªÀÄÄAzÀĪÀj¸ÀÄvÀÛ¯Éà EzÉÝ. ªÀÄvÉÛ DvÀ `K£ÉÆà K£ÀÄ UÀÄ£ÀÄUÁÛ E¢ÝÃAiÀÄ’ JAzÀ ¥ÀPÀÌzÀªÀ¤UÉ. DUÀ £Á£ÀÄ UÀªÀĤ¹zÀÄÝ, ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀݪÀ£ÀÄ K£ÀÆ CzÀÄ ªÀiÁvÁqÉà E®è. CzÀÄ D ªÀÈzÀÞ£À ¸ÀéUÀvÀ. DUÀ £À£ÀUÉ ¸Àé®à JZÀÑgÀªÁV `K£ÀAvÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Áà’ JAzÉ. `EªÀßAvÁ£É CzÀ£ÀÄß E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj C£ÀߨÉÃPÀAvÉ’. DUÀ £À£ÀUÉ CjªÁAiÀÄÄÛ, £Á£ÀÄ NzÀĪÁUÀ C®PÀëöå¢AzÀ K£ÉÆà MAzÀÄ ¸ÀtÚ vÀ¥ÀÄà MAzÀÄ

23


ºÀæ¸ÀéªÀ£ÀÄß ¢ÃWÀðªÁVAiÉÆà CxÀªÁ ¢ÃWÀðªÀ£ÀÄß ºÀæ¸ÀéªÁVAiÉÆà N¢, CzÀÄ D ªÀÈzÀÞ£À UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §A¢zÉ. ºÁUÁV CzÀ£ÀÄß ¥ÀÄ£ÀB NzÀ®Ä ºÉüÀÄwÛzÁÝ£É. FUÀ £Á£ÀÄ CvÀåAvÀ eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ D ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÄ£ÀB ªÁZÀ£À ªÀiÁrzÉ. DUÀ D ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà J£ÀÄßvÁÛ£É `ºÀÆA E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ NzÀ¨ÉÃPÀAvÉ ¸Áé«Ä’. ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀPÀÌzÁvÀ K£ÀÆ ºÉý®è. J®èªÀÇ D ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà£À KPÀ¥ÁvÁæ©ü£ÀAiÀĪÉÃ’’. ¨É¼ÀUÉgÉAiÀÄ ¸ÀAvÀgÀÄ ¤gÀƦ¹gÀĪÀ F ¥Àæ¸ÀAUÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ eÁuÉä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĸÀA¸ÀÌøwUÀ½UÉ »rzÀ PÀ£ÀßrAiÀiÁVzÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ DzÀå PÀÈw PÀ«gÁdªÀiÁUÀðzÀ PÀvÀÈð PÀ£ÀßrUÀgÀ£ÀÄß ªÀtÂð¸ÀĪÁUÀ ``ZÀzÀÄgÀgï ¤d¢A PÀÄjPÉÆÃzÀzÉAiÀÄÄA PÁªÀå ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ¥ÀjtvÀªÀÄwUÀ¼ï’’ JA¢gÀĪÀÅzÀÄ PÉêÀ® ¨ÉqÀV£À §tÚ£ÉAiÀÄ®è, ªÁ¸ÀÛªÁA±ÀUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ «ªÀgÀuÉ JA§ÄzÀÄ ªÉÄð£À ¤zÀ±Àð£À¢AzÀ ªÀÄ£ÀªÀjPÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀȵÀÚ±Á¹ÛçUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄÄ£ÀÄßrAiÀÄ°è §ºÀĪÀÄÄRåªÁzÀ «ZÁgÀªÀ£ÀÄß ¥Àæ¸ÁÛ¦¹zÁÝgÉ. CzÀÄ ®QëñÀ£À ¸ÀܼÀ zÉêÀ£ÀÆgÉÆÃ? ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀªÉÇÃ? JA§ «ªÁzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀÄÝ. F «ªÁzÀ wêÀæªÁVzÁÝUÀ®Æ §ºÀĪÀÄA¢ «zÁéA¸ÀgÀÄ ®QëöäñÀ PÀqÀÆgÀÄ vÁ®ÆèQ£À zÉêÀ£ÀÆj£ÀªÀ£ÀÄ JA§ C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£Éßà vÀ¼É¢zÀÝgÀÄ. ``CªÀ£À ¸ÀܼÀ zÉêÀ£ÀÆgÉÆà ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀªÉÇà JA§ÄzÀgÀ ZÀZÉð ¨É¼É¢zÉ. zÉêÀ£ÀÆgÉà EgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¹zÀÞ ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆnÖgÀĪÀ J®è ¥ÀæªÀiÁtUÀ¼À£ÀÄß CAVÃPÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«®èªÁzÀgÀÆ ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ ¥ÀPÀëQÌAvÀ CªÀÅ £ÀA§vÀPÀÄ̪ÉAzÀÄ vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ. ®QëöäñÀ£À ºÉ¸Àj£À ¸ÀÄvÀÛ ¸ÀmÉ-¢l ¨ÉgÉvÀ MAzÀÄ ¥ÀjªÉõÀ zÉêÀ£ÀÆj£À°ègÀĪÀÅzÉà CªÀ£ÀÄ D HgÀªÀ¤gÀ§ºÀÄzÉA§ÄzÀPÉÌ ¸ÁQëAiÀiÁVzÉ.’’ JAzÀÄ qÁ|| ªÀÄÄUÀ½ ºÉýzÁÝgÉ. ®QëöäñÀ£À PÁªÀå¢AzÀ¯Éà MAzÀÄ ¥À槮ªÁzÀ DAvÀjPÀ DzsÁgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrgÀĪÀ PÀȵÀÚ±Á¹ÛçUÀ¼ÀÄ, E£ÀÄß½zÀ DzsÁgÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ F DzsÁgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¹ ®QëöäñÀ zÉêÀ£ÀÆj£ÀªÀ£Éà JAzÀÄ ¤uÁðAiÀÄPÀªÁV ºÉüÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀÆa¹zÁÝgÉ. CªÀgÀÄ ¤ÃqÀĪÀ DzsÁgÀ ``¥Àæ¸ÀÄÛvÀzÉƼÀUÉ ªÀÄÄA¨É¼ÀUÀªÀÄ®’’............ JAzÀÄ DgÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ®QëöäñÀ£À ¥ÁæxÀð£Á ¥ÀzÀå. UÀt¥À£À£ÀÄß ¥Áæyð¸ÀĪÀ F ¥ÀzÀåzÀ°è PÀ « AiÀ Ä ¨É l Ö ª É Ç AzÀ £ À Ä ß UÀ t ¥À w UÉ gÀÆ¥ÀPÀªÁV¸ÀÄvÁÛ£É. `¥ÀæPÀÈwAiÀiÁgÁzsÀ£ÉAiÉÄ ¥À g À ª À Ä £ÁgÁzs À £ É ’ JAzÀ Ä ¤¸À U À ð zÀ ° è zÉêÀgÀ£ÀÄß PÁtĪÀ jÃw PÀ£ÀßqÀzÀ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ PÀ«UÀ½UÀÆ, gÉƪÀiÁåAnPï ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ EAVèµï PÀ«UÀ½UÀÆ ¸ÀºÀdªÁzÀÄzÀÄ. DzÀgÉ E°è ®QëöäñÀ VjAiÀÄ°è UÀt¥À£À£ÀÄß PÁtĪÀ jÃw £ÀqÀÄUÀ£ÀßqÀ PÀ«UÀ¼À°è C¥ÀgÀÆ¥ÀªÁzÀzÀÄÝ. EAvÀºÀÄzÉÆAzÀÄ gÀÆ¥ÀPÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÈf¸À¨ÉÃPÁzÀgÉ PÀ« ¤¸ÀUÀðzÀ°è CAvÀºÀ zÀȱÀåªÀ£ÀÄß PÀArgÀ¨ÉÃPÀÄ. `¥Àæ¸ÀÄÛvÀzÉƼÀUÉ’ JA§ ¥ÀzÀåzÀ°è PÀ« «£ÁAiÀÄPÀ£À ªÀÄÄR ¥Àæ¨sÉAiÀÄ ««zsÀ §tÚUÀ¼À£ÀÄß PÁªÁåvÀäPÀªÁV ªÀtÂð¸ÀÄvÁÛ£É. ``zÉêÀ£ÀÆj£À ®QëöäÃPÁAvÀ zÉêÁ®AiÀÄ¢AzÀ PÁtĪÀ UÀgÀÄqÀ£À VjAiÀÄ ¸ÉƧUÀ£ÀÄß ¸ÀÆAiÉÆðÃzÀAiÀÄ PÁ®¢AzÀ ¥ÁægÀA©ü¹ ©¹®Ä UÀ g À Ä qÀ £ À V jAiÀ Ä ²RgÀ ª À £ À Ä ß

24


vÀ®Ä¥ÀĪÀªÀgÉUÉ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©Ã¼ÀĪÀ ¨É¼ÀQ£À «£Áå¸ÀªÀ£Éßà PÀ« E°è «WÉßñÀégÀ¤UÉ gÀÆ¥ÀPÀªÀ£ÁßV¹PÉÆArzÁݣɤ¸ÀÄvÀÛzÉ’’ JAzÀÄ ºÉüÀĪÀ PÀȵÀÚ±Á¹ÛçAiÀĪÀgÀ ªÁzÀPÉÌ ¥ÀæwªÁzÀ ºÀÆqÀĪÀÅzÀÄ §ºÀıÀB C¸ÁzsÀå. PÀȵÀÚ±Á¹ÛçUÀ¼À ªÁzÀPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁUÀĪÀAvÀºÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀtð£É eÉʫĤ ¨sÁgÀvÀzÀ JAl£ÉAiÀÄ ¸ÀA¢üAiÀÄ £À®ªÀvÁÛgÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀzÀåzÀ°èzÉ. ¨ÉÊUÀÄUÉA¦¤AzÀ DªÀÈvÀÛªÁzÀ ¥À²ÑªÀiÁZÀ®ªÀÅ `²ªÀ£ÀPÉñÀUÀ¼À PÉAeÉqÉAiÉÆ «µÀÄÚ¥ÀzÀ ¥ÀAPÀgÀĺÀzÀgÀÄtPÉAiÉÆ’ JA§AvÉ «gÁf¸ÀÄwÛvÀÄÛ J£ÀÄßvÁÛ£É PÀ«. ¨ÉlÖzÀ ªÉÄð£À ¨É¼ÀPÀ£ÀÄß PÀAqÁUÀ¯É®è ®QëöäñÀ¤UÉ zÉêÀgÀ £É£À¥ÁUÀÄvÀÛzÉ. ±Á¹ÛçUÀ¼ÀÄ ¸ÀÆa¸ÀĪÀAvÉ zÉÃUÀÄ®zÀ ¸ÉÆÃ¥Á£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ D zÀȱÁåªÀ½AiÀÄ£ÀÄß ®QëöäñÀ £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÄÝzÉà EzÀPÉÌ PÁgÀt«gÀ¨ÉÃPÀÄ. ®QëöäñÀ£À PÁ®PÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉAiÀÄÆ ªÁzÀ «ªÁzÀUÀ½ªÉ. ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ «zÁéA¸ÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÁ®UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¹zÁÝgÉ. F ªÁzÀ «ªÁzÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆÜ®ªÁV ¥Àj²Ã°¹, ®QëöäñÀ£ÀÄ ºÉÆAiÀÄì¼À gÁdå £Á±ÀªÁV «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÁªÀiÁædåzÀ GzÀAiÀÄPÁ®zÀ°èzÀݪÀ£ÀÄ JAzÀgÉ ®QëöäñÀ£À PÁ® ºÀ¢£Á®Ì£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÁ¢¬ÄAzÀ ºÀ¢£ÉÊzÀ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ D¢AiÀĪÀgÉV£À CªÀ¢üAiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÀÈwAiÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÁzÀ C.gÁ.¸ÉÃ. ºÉýzÁÝgÉ. EzÀÄ UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ CªÀgÀ ªÁzÀªÀÇ DVzÉ. ®QëöäñÀ£À PÁ®ªÀ£ÀÄß vÁvÀÆàwðPÀªÁV Qæ.±À. 1550 JAzÀÄ UÀ滹gÀĪÀ ªÀÄÄUÀ½ CªÀgÀÄ EzÀPÉÌ PÁgÀt CªÀ£ÀÄ Qæ.±À. 1550QÌAvÀ Fa£ÀªÀ¤gÀ¯ÁgÀ JA§ÄzÁVzÉ JA¢zÁÝgÉ. F CªÀ¢üVAvÀ ªÉÆzÀ¯É ®QëöäñÀ fë¹¢ÝgÀ§ºÀÄzÉA§ ¸ÁzsÀåvÉAiÀÄ£ÉßãÀÆ CªÀgÀÄ vÀ½îºÁPÀĪÀÅ¢®è. »ÃUÁV C.gÁ.¸ÉÃ. CªÀgÀ ¤tðAiÀĪÀÅ UÁæºÀåªÁzÀÄzÁVzÉ. ®QëöäñÀ£À ªÀÄvÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ wêÀæªÁzÀ ªÁzÀ, «ªÁzÀUÀ¼ÁVªÉ. PÀ«AiÉƧâ£À ªÀÄvÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ F §UÉAiÀÄ ªÁzÀ-«ªÁzÀUÀ¼ÀÄ C£ÀUÀvÀå, C£ÁgÉÆÃUÀåPÀgÀ JA§ «ZÁgÀªÀÇ EzÉ. PÀ«UÀ¼ÀÄ CzÀgÀ°èAiÀÄÆ ¨ÁæºÀät PÀ«UÀ¼ÀÄ ºÀj-ºÀgÀgÀ°è AiÀiÁgÀ£ÀÄß «±ÉõÀªÁV ¸ÀÄÛw¸ÀÄvÁÛgÉ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß DzsÁgÀªÁVj¹PÉÆAqÀÄ CªÀgÀÄ ¸ÁävÀð, ªÉʵÀÚªÀ, ²æêÉʵÀÚªÀ ¥ÀAUÀqÀUÀ¼À°è AiÀiÁªÀ ¥ÀAUÀqÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀ£ÀÄ JAzÀÄ ¤zsÀðj¸ÀĪÀ gÀÆrü «zÁéA¸ÀgÀ°èzÉ. PÀ«AiÀÄ ªÀÄvÀ «ZÁgÀzÀ ZÀZÉðAiÀÄ£ÀÄß C.gÁ.¸Éà CªÀgÀÄ ``F ªÀĺÁPÀ« ErAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ £ÁrUÉà ¸ÉÃjzÀªÀ£ÀÄ. CªÀ£À ªÀÄvÀ zsÀªÀÄðzÀ §UÉUÉ ZÀZÉð ªÀiÁqÀĪÀÅzÉà C¥Àæ¸ÀÄÛvÀ’’ JAzÀÄ ºÉüÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉƽ¹zÁÝgÉ.

25


¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÀÈwAiÀÄ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ°è C.gÁ.¸ÉÃ. CªÀgÀÄ ®QëöäñÀ£ÀÄ ¸ÁävÀð, CzÉéöÊw, DzÀgÉ ¨sÁUÀªÀvÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀĪÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀĪÀªÀ£ÀÄ JA§ ¥À槮ªÁzÀ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄAr¹zÁÝgÉ. ``¨sÁUÀªÀvÀgÉAzÀgÉ ªÉʵÀÚªÀ ªÀÄAvÀæ¢ÃPÉë ¥ÀqÉzÀÄ ºÀjAiÀÄ G¥Á¸À£É ªÀiÁqÀĪÀ CzÉéöÊwUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ «zÁéA¸ÀgÀÄ vÉÆÃj¹zÁÝgÉ’’ JAzÀÄ ºÉýzÁÝgÉ. DzÀgÉ F ªÁzÀªÀ£ÀÄß PÉÆAZÀ «¸ÀÛj¹ ®QëöäñÀ£ÀÄ CzÉéöÊwAiÉÄà JAzÀÄ ¤uÁðAiÀÄPÀªÁV ºÉüÀ§ºÀÄzÁVzÀÝ CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ ©lÄÖPÉÆnÖzÁÝgÉ. ®QëöäñÀ£ÀÄ CzÉéöÊw JAzÀÄ vÉÆÃj¹PÉÆqÀ®Ä ºÀjºÀgÀjUÉ C¨sÉÃzÀªÀ£ÀÄß ºÉüÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ vÉÆÃj¸À®Ä, CªÀgÀÄ CUÀeÉ ²ªÀ£À£ÀÄß ¥Áæyð¸ÀĪÀ `D ªÀ£ÀzÉƼɸÀVzÀ¼ÁàªÀ£À ZÀjvÀæ£À’......... ¥ÀzÀåzÉÆA¢UÉ ²æÃPÀȵÀÚ£À ªÀtð£É `dAiÀÄ dAiÀÄ dUÀ£ÁßxÀ’........... ¥ÀzÀåªÀ£ÀÄß vÀÄ®£ÁvÀäPÀªÁV «ªÀIJð¹zÁÝgÉ (eÉʫĤ¨sÁgÀvÀ, ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É, ¥ÀÄl-42). EAvÀºÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ¤zÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÄ PÁªÀåzÀ°è zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. PÁªÀåzÀ DgÀA¨sÀzÀ°è §gÀĪÀ ®QëöäñÀ£À zÉêÀvÁ¸ÀÄÛwAiÀÄ ¥ÀzÀåUÀ¼À ¸ÉƧUÀÄ ¯ÉÆÃPÉÆÃvÀÛgÀªÁzÀÄzÀÄ. CªÀ£ÀÄ «µÀÄÚªÀ£Éßà ¥Áæyð¸À°, ²ªÀ£À£Éßà ¥Áæyð¸À°, ±ÁgÀzÉ, UÀt¥ÀgÀ£Éßà ¥Áæyð¸À° ¨sÀQÛ ¨sÁªÀzÀ°è vÀ£ÀäAiÀÄ£ÁUÀÄvÁÛ£É. F vÀ£ÀäAiÀÄvÉ CªÀ£À ¥ÀzÀåUÀ½UÉ «±ÉõÀªÁzÀ MAzÀÄ ªÉÄgÀÄUÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÉ. CªÀ£ÀÄ ¸ÀgÀ¸ÀéwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄÛw¸ÀĪÀ ¥ÀzÀåzÀ ªÉʲµÀÖöåªÀ£ÀÄß «ªÀj¸ÀÄvÀÛ `J£Àß ªÀzÀ£Á§ÓzÀ° ¤Ã£É ªÁ妹zÀÄð CªÀÄ® ¸ÀĪÀÄwAiÀÄA vÁAiÉÄ£ÀUÉ vÁAiÉÄ £ÀUÉUÀÆr £ÉÆÃr’ JAzÀªÀ£ÀÄ ªÁtÂAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÃrzÀ£ÀÄ. ¨ÉÃqÀĪÀ ªÁtÂAiÀÄ°èAiÉÄà D vÁ¬Ä CªÀ¤UÉ ¸ÀºÀd AiÀĪÀÄPÀzÀ ZÀªÀÄvÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀ¼ÀÄ’’ JAzÀÄ ªÀÄÄUÀ½ CªÀgÀÄ PÉÆAqÁrzÁÝgÉ. FUÀ eÉʫĤ ¨sÁgÀvÀzÀ ªÉÆzÀ® JgÀqÀÄ ¥ÀzÀåUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹. ``²æà ªÀzsÀÄ«£ÀA§PÀ ZÀPÉÆÃgÀPÀA ¥ÉÆgÉAiÉÄ’’... JA§ÄzÀÄ ªÉÆzÀ® ¥ÀzÀå. EzÀÄ PÀuÁðlPÀzÀ°è vÀÄA§ ¥Àæ¹zÀÞªÁzÀ ¥ÀzÀå. EzÀÄ ®QëöäñÀ£ÀzÀÄ JAzÀÄ C£ÉÃPÀjUÉ w½¢zÉ. ``¥ÁªÀ£ÀvÀįÁ¨sÀgÀtªÀÄA ªÀiÁrPÉÆAqɸɪÀ ¥ÁªÀ£ÀPÀgÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀA’’ JA§ÄzÀÄ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀzÀå. EzÀÄ vÀÄA§ ¥ÀæZÀÄgÀªÁV®è (¦ÃpPÁ ¸ÀA¢ü, ¥ÀzÀå 1 ªÀÄvÀÄÛ 2). FUÀ JgÀqÀÆ ¥ÀzÀåUÀ¼À£ÀÄß CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°èj¹. MAzÀÄ «µÀÄÚ ¸ÀÄÛw, E£ÉÆßAzÀÄ ²ªÀ¸ÀÄÛw. JgÀqÀgÀ°èAiÀÄÆ MAzÉà §UÉAiÀiÁzÀ wêÀæ ¨sÀQÛ¨sÁªÀ. ¥ÀzÀåUÀ¼À°è §¼ÀPÉAiÀiÁVgÀĪÀ C®APÁgÀ ¨ÉÃgÉAiÉÄA§ÄzÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹zÀgÉ

26


JgÀqÀÆ ¥ÀzÀåUÀ¼À ¸ÉÆUÀ¹£À°è UÀÄ®UÀAfAiÀĵÀÆÖ CAvÀgÀ«®è. ¨Á®å¢AzÀ®Æ ºÀjºÀgÀ ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀA©PÉÆAqÀÄ §AzÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ ªÀiÁvÀæ JgÀqÀÆ ¥ÀzÀåUÀ¼À°è F §UÉAiÀÄ vÀ£ÀäAiÀÄvÉ ¸ÁzsÀåªÉAzÀÄ £À£Àß C¤¹PÉ. C®èzÉ C¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀƪÀðPÀªÁVAiÉÄà PÁªÀåzÀ°è «µÀÄÚ«£À ¥Àæ¸ÁÛ¥À §AzÁUÀ ²ªÀ£À «ZÁgÀªÀ£ÀÆß PÀ« ¥Àæ¸ÁÛ¦¸ÀÄvÁÛ£É. (£ÉÆÃr ¸ÀA¢ü10, ¥ÀzÀå-6, ¸ÀA¢ü-8, ¥ÀzÀå-46) ¸ÀA¢ü 13, ¥ÀzÀå 45gÀ°è ²ªÀ£À ¥ÁgÀªÀÄåªÀ£Éßà ºÉüÀÄvÁÛ£É. ``ºÀjºÀgÀ ¸ÀªÀiÁgÁzsÀ£ÉUÀ¼ÀA ªÀiÁqÀĪÀ wyUÀ¼À£À½Û¬ÄAzÁzÀj¥À’’ (¸ÀA¢ü-10, ¥ÀzÀå-15). ``ºÀjºÀgÀ «¨sÉÃzÀªÀÄA ªÀiÁr ¤A¢¹zÀªÀ£À UÀwAiÀiÁUÀ°’’ (¸ÀA¢ü-13, ¥ÀzÀå-41) JA©Ã §UÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÆ EªÉ. ¥ÀgÀªÀÄ ¨sÁUÀªÀvÀ£ÁzÀ ¸ÀÄzsÀ£Àé, CdÄð£À£À ¨ÁtªÀ£ÀÄß PÀvÀÛj¹AiÉÄà wÃgÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ¥À æ w eÉ Õ ªÀ i ÁqÀ Ä vÀ Û , ºÁUÉ PÀ v À Û j ¸À ¢ zÀ Ý gÉ , ``²ªÀgÁwæAiÀÄAzÀÄ ¨ÁæºÀätgÀÄ PÁ²Ã PÉëÃvÀæPÉÌ §AzÀÄ UÀAUÉAiÀÄ°è «ÄAzÀÄ, ±Á¸ÉÆÛçÃPÀÛªÁV «±ÉéñÀégÀ¤UÉ ªÀiÁrzÀ ¥ÀÆeÉUÀ¼À£ÀÄß JqÀUÁ°¤AzÀ £ÀÆQzÀªÀ¤UÉ §gÀĪÀ ¥Á¥ÀªÉà £À£ÀUÉ §gÀ°’’ J£ÀÄßvÁÛ£É. ¥ÁxÀð£À ¨ÁtªÀÅ ¸ÀÄzsÀ£Àé£À vÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀvÀÛj¹zÀ C£ÀAvÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄÄ PÀȵÀÚ£À PÁ°£À §½ ©Ã¼ÀÄvÀÛzÉ. PÀȵÀÚ£ÀÄ D vÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄÆV£À §½UÉ MAiÀÄÄÝ ªÀÄƹ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ£É. ``²æÃPÀȵÀÚ£ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÉÆ CªÀ£Éà §®è, ²æÃPÀȵÀÚ£À ªÀÄÄRPÉÌ ¸ÀÄzsÀ£Àé£À DvÀäªÀÅ ºÉƼɺÉƼÉAiÀÄÄvÀÛ ºÉÆÃV ¸ÉÃjvÀÄ.’’ F avÀætªÀÇ PÀÆqÀ CzÉéöÊwUÀ¼À £ÀA©PÉUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁVAiÉÄà EzÉ. CAwªÀĪÁV, ¥ÀgÀªÀÄ ¨sÁUÀªÀvÀ£ÁzÀ ¸ÀÄzsÀ£Àé£À ²gÀªÀÅ ²ªÀ£À PÉÆgÀ½£À gÀÄAqÀªÀiÁ¯ÉAiÀÄ°è ±Á±ÀévÀ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqɬÄvÀÄ JAzÀÄ PÀ« ºÉüÀÄvÁÛ£É. FªÀgÉUÉ «ªÀj¸À¯ÁVgÀĪÀ J®è ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÆ eÉʫĤ ¨sÁgÀvÀzÀ°è CAvÀUÀðvÀªÁV ¥ÀæPÀlªÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁävÀð CzÉéöÊwAiÉƧâ£À ªÀåQÛvÀé JAzÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁV ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛªÉ. eÉʫĤ ¨sÁgÀvÀ PÀÈwAiÀÄ ¸ÉƧV£À §UÉUÉ ºÉZÀÄÑ ºÉüÀĪÀ CUÀvÀå«®è. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÀÈwAiÀÄ ªÀÄÄ£ÀÄßrAiÀÄ°è ``®QëöäñÀ£À PÁªÀå ¥Àæ¥ÀAZÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¹zÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀ§gÀĪÀÅzÀÄ §ºÀ¼À PÀµÀÖ’’ JA¢gÀĪÀ ¨É¼ÀUÉgÉ PÀȵÀÚ±Á¹ÛçUÀ¼ÀÄ «ªÀ g À ª ÁV, GzÁºÀ g À u É U À ¼ É Æ A¢UÉ PÁªÀ å zÀ »jªÉÄAiÀÄ£ÀÄß w½¹PÉÆnÖzÁÝgÉ. ®QëöäñÀ£ÀÄ ¨sÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ PÀgÀÄt gÀ¸ÀUÀ½AzÀ PÀÆrzÀ ºÀÈzÀAiÀÄAUÀªÀĪÁzÀ PÁªÀåªÀ£ÀÄß gÀa¹zÁÝ£É J£ÀÄߪÀÅzÀÄ PÀȵÀÚ±Á¹ÛçUÀ¼À ªÀiÁvÀÄUÀ¼À°è ¸ÀĪÀåPÀÛªÁVzÉ. ``®QëöäñÀ£À PÀxÀ£ÀzÀ°èAiÀÄ

27


C£ÉÃPÀ UÀÄtzÉÆõÀUÀ½UÉ ªÀÄƯÁ£ÀĸÀgÀtªÉà (¸ÀA¸ÀÌøvÀ eÉʫĤ ¨sÁgÀvÀ) PÁgÀtªÁVzÉ’’ J£ÀÄߪÀ qÁ|| ªÀÄÄUÀ½ CªÀgÀÄ CzÉà G¹j£À°è ``EµÁÖzÀgÀÆ ªÀÄÆ®zÀ°èAiÀÄ ¥ÀÄgÁt ¥ÀæzsÁ£ÀªÁzÀ PÀxÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÁªÀå ¥ÀæzsÁ£ÀªÁzÀ PÀxÀ£ÀªÀ£ÁßV¹ CzÀ£ÀÄß gÀ¸ÀªÀvÁÛV ªÀiÁrzÀ PÉʪÁqÀªÉ®è ®QëöäñÀ£ÀzÉ’’ JAzÀÄ ¥Àæ±ÀA¸É ªÀiÁrzÁÝgÉ. F ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ°è ®QëöäñÀ£ÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ PÀÈwAiÀÄ 68 CzsÁåAiÀÄUÀ¼À°è ºÀgÀrgÀĪÀ PÀxÁªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß 34 ¸ÀA¢üUÀ½UÉ PÀÄVιzÁÝ£É. F MAzÀÄ «ªÀgÀªÉà ®QëöäñÀ£À PÁªÀåzÀ J®è ¸ÉƧVUÉ CªÀ£Éà PÁgÀt£ÁVzÁÝ£É JAzÀÄ ¸ÀàµÀÖ¥Àr¸ÀÄvÀÛzÉ. ®QëöäñÀ ªÀĺÁPÀ« ºËzÉ? C®èªÉÃ? JA§ «ZÁgÀªÀÇ ¸ÁPÀµÀÄÖ ZÀaðvÀªÁVzÉ. §ºÀĪÀÄnÖUÉ F ZÀZÉðAiÀÄÄ ®QëöäñÀ£À£ÀÄß ¥ÀA¥À-PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À EªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆð¹ £ÀqɹzÀ ZÀZÉðAiÀiÁVzÉ J¤¸ÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀA¥À£ÁgÀt¥Àà E§âgÀÆ PÀ£ÀßqÀzÀ Cw±ÉæõÀ× PÀ«UÀ¼ÉA§ÄzÀÄ ¤«ðªÁzÀ. PÀuÁðl ¨sÁgÀvÀ PÀxÁªÀÄAdjUÉ gÀa¹gÀĪÀ `vÉÆÃgÀt£ÁA¢’AiÀÄ°è ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ »ÃUÉ ºÉýzÁÝgÉ. ``£ÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀ £ÁrUÉ zÉêÀgÀÄ ¸ÀºÁå¢æAiÀÄ£ÀÄß zÀAiÀÄ¥Á°¹zÁÝ£É. vÀÄAUÁ PÁªÉÃjAiÀÄgÀ£ÀÄß zÀAiÀÄ¥Á°¹zÁÝ£É. eÉÆvÉUÉ CªÉ®èPÀÆÌ ºÉUÀ¯ÉuÉAiÀiÁV ¤AvÀgÀÆ £ÀªÀÄUÉ MqÀ£ÁrUÀ¼ÁVgÀĪÀAvÉ ¥ÀA¥À £ÁgÀt¥ÀàgÀ£ÀÆß C£ÀÄUÀ滹zÁÝ£É. CªÀgÀ ¨É¯ÉAiÀÄjvÀÄ ¨Á¼ÀÄ CgÀ¼À°. D «±ÀéPÀ«UÀ½§âgÀ£ÀÆß £ÀªÀÄäªÀgÉAzÀÄ ºÉýPÉƼÀÄîªÀ £ÀªÀÄä ºÉªÉÄäAiÀÄ £ÉwÛ ªÀÄÄV°UÉ vÁUÀÄwÛgÀ°.’’ ¥ÀA¥À-£ÁgÀt¥Àà EªÀgÀ »jªÉÄ ªÉÄð£À ªÀiÁvÀÄUÀ¼À°è ¸ÀĸÀàµÀÖªÁVzÉ. £À£Àß zÀȶÖAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ZÀjvÉæAiÀÄ°è ®QëöäñÀ£À ¸ÁÜ£ÀªÉãÀÄ? JA§ £ÁgÀt¥ÀàgÀ PÁªÀåUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁ£ÀzÀAqÀªÁVj¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è. ¥ÀA¥À, jÃwAiÉÄà ¨ÉÃgÉ. ®QëöäñÀ£À PÁªÀåzÀ jÃwAiÉÄà ¨ÉÃgÉ. ¥ÀA¥À¨sÁgÀvÀ PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À ªÀÄÄAzÀĪÀgɪÀ PÀxÁ¸ÀgÀt¬ÄzÀÝgÉ, eÉʫĤ ¨sÁgÀvÀzÀ°è MAzÀÄ PÀxÉ E®èªÉÃ

ZÀZÉðAiÀÄ°è ¥ÀA¥À ªÀÄvÀÄÛ £ÁgÀt¥Àà EªÀgÀ PÁªÀåzÀ ¨sÁgÀvÀUÀ¼À°è MªÀÄÄäRªÁV E®è. F PÁªÀåªÀÅ ºÀ®ªÀÅ

28


PÀxÉUÀ½AzÁzÀ MAzÀÄ UÉÆAZÀ®Ä. PÀxɬÄAzÀ PÀxÉUÉ ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÆ ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼ÀÆ §zÀ¯ÁUÀÄwÛgÀÄvÀÛªÉ. eÉʫĤ ¨sÁgÀvÀzÀ PÀxÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ``C±ÀéªÉÄÃzsÀzÀ PÀÄzÀÄgÉAiÀÄAvÉ CªÀ£À PÀxÉ «¸ÀlA§j¢zÉ’’ JA¢zÁÝgÉ qÁ|| ªÀÄÄUÀ½ CªÀgÀÄ. »ÃUÉ ªÀÄ£À¸ÉÆà EZÉÒ ºÀjAiÀÄĪÀ PÀxÉAiÀÄ°è LPÀåªÀ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉƼÀÄîªÀÅzÉà PÀµÀÖ. ®QëöäñÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁªÀåzÀ°è ºÀgÀrgÀĪÀ C£ÉÃPÀ jÃwAiÀÄ PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß ¨sÁUÀªÀvÀ zÀ馅 ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀQÛgÀ¸À ¥Àæw¥ÁzÀ£É JA§ ¸ÀÆvÀæUÀ½AzÀ MUÀÆÎr¹zÁÝ£É. £À£Àß zÀȶÖAiÀÄ°è EzÉÆAzÀÄ CzÀÄãvÀ P˱À®ªÁVzÉ. PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À ¨sÁgÀvÀ ªÀÄvÀÄÛ eÉʫĤ ¨sÁgÀvÀzÀ°è awævÀªÁVgÀĪÀ ¸ÀAWÀµÀðzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ°èAiÀÄÆ CUÁzsÀ CAvÀgÀ«zÉ. PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¥ÁAqÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PËgÀªÀgÀÄ PÀQë ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwPÀQëUÀ¼ÀÄ. EªÀgÀ £ÀqÀĪÀt zÉéõÀªÀÇ £ÉÊdªÁzÀÄzÀÄ. £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸ÀAWÀµÀðªÀÇ ªÁ¸ÀÛªÀªÁzÀÄzÀÄ. eÉʫĤ ¨sÁgÀvÀzÀ AiÀÄÄzÀÞUÀ¼ÀÄ ¨sÀPÀÛ-¨sÀPÀÛgÀ £ÀqÀÄªÉ CxÀªÁ ¨sÀPÀÛ ¨sÀUÀªÀAvÀ£À £ÀqÀÄªÉ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. E°è C£ÉÃPÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è PÀQë-¥ÀæwPÀQëUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ªÁ¸ÀÛªÀªÁzÀ ¸ÀAWÀµÀð«®è. PÉ®ªÀÅ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°èAiÀÄAvÀÆ AiÀiÁgÀÄ PÀQë AiÀiÁgÀÄ ¥ÀæwPÀQë JA§ÄzÉà ¸ÀàµÀÖªÁUÀĪÀÅ¢®è. EAvÀºÀ vÉÆÃjPÉAiÀÄ ¸ÀAWÀµÀðUÀ¼À£ÀÄß £ÉÊd ¸ÀAWÀµÀðUÀ¼ÀAvÉAiÉÄà ¤ªÀð»¹gÀĪÀÅzÀgÀ°è ®QëöäñÀ£À ¥Àæw¨sÉAiÀÄ »jªÉĬÄzÉ. AiÀÄÄzÀÞzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è UÀzÀÄV£À ¨sÁgÀvÀzÀ «ÃgÀgÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀÄÆzÀ°¸ÀĪÀ jÃwAiÉÆA¢UÉ eÉʫĤ ¨sÁgÀvÀzÀ «ÃgÀgÀ ªÀÄÆzÀ°PÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀgÉ MAzÀÄ CA±À ¸ÀàµÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À£À «ÃgÀgÀ ªÀÄÆzÀ°PÉAiÀÄ°è zÉù ¸ÉÆUÀr£À gÀ¨sÀ¸À«zÉ. £Á¬Ä, PÀĤß

29


ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¨ÉÊUÀļÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ zsÁgÁ¼ÀªÁV §¼ÀPÉAiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ. DzÀgÉ ®QëöäñÀ£À «ÃgÀgÀ ªÀÄÆzÀ°PÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À°è MAzÀÄ £ÀAiÀÄUÁjPÉ, ¸ÀĸÀA¸ÀÌøw¬ÄzÉ. PÁªÀåzÀ°ègÀĪÀ F £ÀAiÀÄUÁjPÉ ºÁUÀÆ ®QëöäñÀ PÀ« ¨sÀQÛgÀ¸À ªÀÄvÀÄÛ PÀgÀÄt gÀ¸ÀªÀ£ÀÄß ¥Àæw¥ÁzÀ£É ªÀiÁrgÀĪÀ jÃwAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ d£ÀvÉ §ºÀĪÁV ªÉÄaÑzÀAvÉ vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ. ®QëöäñÀ£À eÉʫĤ ¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÄß «ªÀIJð¸ÀÄvÀÛ «ªÀıÀðPÀgÉƧâgÀÄ ``®QëöäñÀ ªÀĺÁPÀ«AiÀiÁzÀgÀÆ CªÀ£À eÉʫĤ ¨sÁgÀvÀªÀÅ CA±ÀzÀ°è ªÀĺÀvÁÛVzÉ, ¸ÀªÀÄUÀæzÀ°è ªÀĺÁPÀÈwAiÀiÁV®è’’ JA¢zÁÝgÉ. eÉʫĤ ¨sÁgÀvÀ PÀÈwAiÀÄ §UÉUÉ «ZÁgÀ «ªÀıÉð ªÀiÁrgÀĪÀ ºÀ®ªÀgÀÄ «zÁéA¸ÀgÀÄ ¸Àé®à ºÉZÀÄÑ PÀrªÉÄ EzÉà §UÉAiÀÄ C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß vÀ¼É¢zÁÝgÉ. PÀ°vÀªÀgÁzÀ «ªÀıÀðPÀgÀÄ eÉʫĤ ¨sÁgÀvÀPÉÌ ªÀĺÁPÁªÀåzÀ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ°, PÉÆqÀ¢gÀ°, C£ÉÃPÀ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® ®QëöäñÀ£À PÀÈwAiÀÄÄ PÀ°AiÀÄzÀªÀgÀ ºÀÈzÀAiÀÄ ¹AºÁ¸À£ÀzÀ°è «gÁf¹vÀÄÛ JA§ «ZÁgÀªÀ£ÀÄß ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ D ªÀÈwÛUÉ §gÉ¢gÀĪÀ ªÀÄÄ£ÀÄßrAiÀÄ°è ¨É¼ÀUÉgÉ PÀȵÀÚ±Á¹ÛçUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÀUÁt¹zÁÝgÉ. CAvÉAiÉÄà PÀÈwAiÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÁzÀ CgÁ¸Éà CªÀgÀÄ «¸ÀÛøvÀªÁzÀ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß §gÉ¢zÁÝgÉ. F ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ°è CªÀgÀÄ PÀ«AiÀÄ «ZÁgÀªÁVAiÀÄÆ PÁ®, zÉñÀ, ¸ÀܼÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉAiÀÄÆ, ¸ÀÆÜ®ªÁV «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÁÝgÉ. F «ZÁgÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÁzÀ «ªÁzÀUÀ¼À£ÀÆß ¸ÀÆÜ®ªÁV ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁr PÉÆnÖzÁÝgÉ. ®QëöäñÀ£À ¥ÁvÀæ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ §UÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À C®APÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸À ¤gÀÆ¥ÀuÉAiÀÄ §UÉUÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ «ªÀgÀªÁVAiÉÄà ¤gÀÆ¥ÀuÉ ªÀiÁrzÁÝgÉ. CgÁ¸Éà CªÀgÀÄ PÁªÀåPÉÌ gÀa¹gÀĪÀ vÁvÀàAiÀÄðªÀÅ Cw ¢ÃWÀðªÁUÀzÉ, CUÀvÀåPÉÌ vÀPÀ̶ÖzÉ. vÁvÀàAiÀÄðªÀÅ ¥ÀzÀåzÀ CxÀðªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀÈzÀAiÀÄ£ÀÄ vÁ£É w½zÀÄ D£ÀA¢¸À®Ä £ÉgÀªÁUÀĪÀ PÉʢëUÉAiÀÄAwgÀĪÀÅzÀÄ vÀÈ¦Û vÀgÀÄvÀÛzÉ. eÉʫĤ ¨sÁgÀvÀzÀ ¥Àæ¸ÀPÀÛ DªÀÈwÛAiÀÄÄ UÀAfÃ¥sÁ gÀWÀÄ¥Àw ¨sÀlÖgÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀªÁzÀ gÉÃSÁavÀæUÀ½AzÀ C®APÀÈvÀªÁVzÉ. F avÀæUÀ¼À PÀ¯Á £ÉÊ¥ÀÄtåªÀ£ÀÄß ¥ÀjZÀAiÀÄ

30


ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀÅzÀPÉÌ avÀæPÀ¯Á «ªÀıÀðPÀgÀ CUÀvÀå«®è. gÀWÀÄ¥Àw ¨sÀlÖgÀ avÀæUÀ¼À ¸ÉƧUÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀAvÉÆõÀ¥ÀqÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀºÀÈzÀAiÀÄvɬÄgÀĪÀ PÀtÄÚUÀ½zÀÝgÉ CµÉÖà ¸ÁPÀÄ. F zÀȶ֬ÄAzÀ CªÀgÀ PÉ®ªÀÅ avÀU æ À¼À §UÉUÉ £Á®ÄÌ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß E°è §gÉ¢zÉÝãÉ. PÀÈwAiÀÄ ªÀÄÄR¥ÀÄlzÀ°ègÀĪÀ D®zɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VgÀĪÀ ¨Á®PÀȵÀÚ£À avÀæªÀÅ CAzÀªÁVgÀĪÀÅzÀµÉÖà C®è OavÀå¥ÀÆtðªÁVAiÀÄÆ EzÉ. eÉʫĤ ¨sÁgÀvÀªÀÅ `¥ÀÄtåªÀÄzÀÄ PÀȵÀÚZÀjvÁªÀÄÈvÀA’ JAzÀÄ ®QëöäñÀ£É ºÉýzÁÝ£É. zsÀªÀÄðgÁd£À C±ÀéªÉÄÃzsÀAiÀiÁUÀzÀ PÀxÉUÉ `PÀȵÀÚ ZÀjvÁªÀÄÈvÀ’ JAzÀgÉ ªÉÄïÉÆßÃlPÉÌ C¸ÀA§zÀÞªÉAzÀÄ vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ PÀÈwAiÀÄ°è C±ÀéªÉÄÃzsÀ ¤«ÄvÀÛªÁV PÀȵÀÚ£À ªÀÄ»ªÉÄAiÀÄ avÀætªÉà ¥ÁæªÀÄÄRåªÀ£ÀÄß UÀ½¹zÉ. eÉʫĤ ¨sÁgÀvÀzÀ°è awævÀªÁVgÀĪÀÅzÀÄ ¥Àæ§ÄzÀÞ£ÁzÀ PÀȵÀÚ£À ZÀjvÉ. eÉʫĤ ¨sÁgÀvÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è §PÀzÁ®ãöå£ÉA§ ªÀÄĤAiÀÄ PÀvÉ §gÀÄvÀÛzÉ. F IĶUÉ ¥Àæ¼ÀAiÀÄPÁ®zÀ°è D®zɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VgÀĪÀ ¨Á®PÀȵÀÚ£ÀÄ PÁt¹PÉÆAqÀ «ªÀgÀªÀÅ PÁªÀåzÀ F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è §A¢zÉ. »A§¢AiÀÄ gÀPÁë¥ÀÄlzÀ avÀæªÀÇ EµÉÖà DPÀµÀðPÀªÁVzÉ. ¸ÀºÀ¸ÀæzÀ¼À PÀªÀÄ® «PÀ¹vÀªÁVgÀĪÀ AiÉÆÃVAiÀÄ ¥Àæ±ÁAvÀªÀÇ, UÀA©üÃgÀªÀÇ DzÀ ªÀÄÄR¨sÁªÀªÀÇ PÀ¯ÁPÁgÀ£À G£ÀßvÀ zÀ±Àð£ÀªÁVzÉ. ¸ËAzÀAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ O£ÀßvÀåUÀ½AzÀ PÀÆrzÀ ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀzÀ UÉƪÀÄäl£À ªÀÄÄR¨sÁªÀªÀ£ÀÄß £É£À¦UÉ vÀgÀÄvÀÛzÉ. eÉʫĤ ¨sÁgÀvÀzÀ E¥ÀàvÁÛgÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀA¢üAiÀÄ°è, PÀȵÀÚ£ÀÄ ªÀÈzÀÞ ¨ÁæºÀät£À ªÉõÀzÀ°èAiÀÄÆ, CdÄð£À£ÀÄ CªÀ£À£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¨Á®PÀ£ÁzÀ ²µÀå£À ªÉõÀzÀ°èAiÀÄÆ ªÀÄAiÀÄÆgÀ zsÀéd£ÉA§ gÁd£À §½UÉ §gÀÄvÁÛgÉ. PÀȵÀÚ£ÀÄ ªÀÄAiÀÄÆgÀ zsÀéd£À°è CªÀ£À CzsÀð ±ÀjÃgÀªÀ£ÀÄß zÁ£ÀªÁV ¤ÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆÃgÀÄvÁÛ£É. GzÁjAiÀiÁzÀ ªÀÄAiÀÄÆgÀzsÀéd£ÀÄ CzÀPÉÌ M¦àPÉƼÀÄîvÁÛ£É. PÀȵÁÚdÄð£ÀgÀÄ ªÀiÁgÀĪÉõÀzÀ°è ªÀÄAiÀÄÆgÀ zsÀéd£ÉqÉUÉ ºÉÆgÀngÀĪÀ gÉÃSÁavÀæªÀÅ F ¸ÀA¢üAiÀÄ DgÀA¨sÀzÀ°èzÉ. E°è AiÀiÁZÀPÀ£À ¨sÁªÀ¨sÀAV UÉgÉUÀ¼À°è ºÉÆ«ÄägÀĪÀ jÃw C£ÀÄ¥ÀªÀĪÁzÀÄzÁVzÉ.

31


vÁªÀÄæzsÀéd£ÉA§ «ÃgÀ£À G¥Àl¼ÀªÀ£ÀÄß ¸À»¸À¯ÁgÀzÉ, ²æÃPÀȵÀÚ£ÀÄ ZÀPÁæAiÀÄÄzsÀzsÁjAiÀiÁV AiÀÄÄzÀÞQ̽AiÀÄĪÀ ¸À¤ßªÉñÀªÀ£ÀÄß E¥ÀàvÉÛöÊzÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀA¢üAiÀÄ°è PÀ« ªÀtÂð¹zÁÝ£É. ¸ÀA¢üAiÀÄ ªÉÆzÀ°£À°è gÀWÀÄ¥Àw ¨sÀlÖgÀÄ gÉÃSÉUÀ¼À°è ¨sÁ«¹gÀĪÀ ZÀPÁæAiÀÄÄzsÀzsÁj PÀȵÀÚ¤zÁÝ£É. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà ¥ÀA¥À ¨sÁgÀvÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À£À ¨sÁgÀvÀzÀ°è ©üõÀä£À G¥Àl¼ÀªÀ£ÀÄß ¸À»¸À¯ÁgÀzÉ ²æà PÀȵÀÚ£ÀÄ ²æÃZÀPÀæzsÁjAiÀiÁUÀĪÀ ¸À¤ßªÉñÀªÀ£ÀÄß DAiÀiÁ PÀ«UÀ¼ÀÄ Gd鮪ÁV awæ¹gÀĪÀ jÃw ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆqÀÄvÀÛzÉ. gÀWÀÄ¥Àw ¨sÀlÖgÀ ²æÃPÀȵÀÚ£À C£ÀĨsÁªÀ CµÀÄÖ G£ÀßvÀªÁVzÉ. PÀÈwAiÀÄ°ègÀĪÀ §ºÀÄvÉÃPÀ avÀæUÀ¼ÀÄ F jÃwAiÀÄ°èAiÉÄà CAzÀªÁVAiÀÄÆ zÀ±Àð£À¥ÀÆtðªÁVAiÀÄÆ EªÉ. MmÁÖgÉ PÀ«AiÀÄ «µÀÄÚ ¨sÀQÛ ¥ÁgÀªÀÄåzÀ ¸ÀAUÀwUÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁV E°è£À gÉÃSÁavÀæUÀ¼À£ÀÄß «±ÉõÀªÁV C¼ÀªÀr¸À¯ÁVzÉ. UÀæAxÀzÀ gÀPÁë¥ÀÄlUÀ¼À JgÀqÀÆ PÀqÉ PÀtä£À ¸É¼ÉAiÀÄĪÀ ªÀtðavÀæUÀ½ªÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ d£ÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß UÉzÀÝ ªÀĺÁPÁªÀåªÉÇAzÀgÀ°è PÁªÀå ªÉʨsÀªÀzÉÆqÀ£É avÀæPÀ¯Á ªÉʨsÀªÀªÀÇ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀUÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ E°è£À «±ÉõÀ ¸ÀAUÀw. ¥À Ä ¸À Û P À z À «©ü £ À ß CA±À U À ¼ À £ À Ä ß PÀ æ ª À Ä ªÁV ¸À A AiÉ Æ Ãf¸À ® Ä, ¥À Ä ¸À Û P À « £Áå¸À P ÁgÀ g ÁzÀ ²æ à ¨ÉƼÀĪÁgÀÄ ªÀĺÀªÀÄzï PÀÄAk CªÀgÀÄ C¥ÁgÀªÁV ±Àæ«Ä¹zÁÝgÉ£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ PÀÆqÀ¯É ªÀÄ£ÀªÀjPÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. ¨ÉƼÀĪÁgÀgÀ PÀ¯Á¥Àæw¨sÉ E°è UÉÆÃZÀgÀªÁVzÉ. F J®è CA±ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ CAzÀªÀ£ÀÄß ºÉaѹªÉ. PÁªÀÄzsÉãÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ ¨sÀªÀ£À ¥ÀæPÀn¹gÀĪÀ F eÉʫĤ ¨sÁgÀvÀªÀÅ ¸ÀªÁðAUÀ ¸ÀÄAzÀgÀªÁV ºÉÆgÀºÉÆ«ÄäzÉ. ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÉÆUÀ¸ÀÄ §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¤Ãr UËgÀ«¹zÉ. EzÀÄ ¸ÀAUÀæºÀAiÉÆÃUÀåªÁzÀ PÀÈwAiÀiÁVzÀÄÝ, ¥Àæw PÀ£ÀßrUÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA© ªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß ¨É¼ÀV¸À¯ÉAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛãÉ. qÁ| ©.J¸ï. gÁªÀÄ¥Àæ¸Ázï

32


PÀ£ÀßqÀ ¹¤¯ÉÆÃPÀzÀ DPÀgÀ UÀæAxÀ ¹¤ªÀiÁ AiÀiÁ£À qÁ| PÉ. ¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä ºÀ¹gÀÄ ¥ÀæPÁ±À£À 90, 16£Éà wgÀĪÀÅ, 4£Éà ºÀAvÀ, eÉ.¦. £ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 078 ªÀÄÄ: 2009, ¥ÀÄl : 356, ¨É¯É gÀÆ. 360/-

PÀ£ÀßqÀ ªÁQÑvÀæPÉÌ ªÀÄÄPÁÌ®Ä ±ÀvÀªÀiÁ£À ¸ÀA¢zÉ. PÀ£ÀßqÀ avÀæ¯ÉÆÃPÀ F CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀArgÀĪÀ K¼ÀĩüÀÄ ºÀ®ªÀÅ §UÉ. K¼ÀƪÀgÉ zÀ±ÀPÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀ avÀæ dUÀwÛ£À¯ÁèVgÀĪÀ £ÉÆêÀÅ £À°ªÀÅUÀ¼À£Àß «±Éèö¹gÀĪÀ ‘¹¤ªÀiÁAiÀiÁ£À’ qÁ.PÉ.¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä CªÀgÀ ªÀĺÀvÀézÀ UÀæAxÀ. PÀ£ÀßqÀ ZÀ®£ÀavÀæ ZÀjvÉæAiÀÄ£ÀÄß zÁR°¸ÀĪÀ ºÁUÀÆ F gÀAUÀzÀ DUÀĺÉÆÃUÀÄUÀ¼À£ÀÄß ©A©¸ÀĪÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ZÀ®£ÀavÀæPÉÌ «ÄøÀ¯ÁzÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ J¯Áè ¢£À¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛ §A¢ªÉ. ªÉÆzÀªÉÆzÀ°UÉ «gÀ¼ÀªÁVzÀÝ avÀæ ¸ÀªÀiÁZÁgÀUÀ¼ÀÄ EwÛÃa£À ªÀµÀðUÀ¼À°è ¥ÀævÉåÃPÀ ¥ÀÄgÀªÀtÂUÀ¼ÁV NzÀÄUÀgÀ£ÀÄß vÀ®Ä¥ÀÄwÛªÉ. ZÀ®£ÀavÀæ ¸ÀÄ¢Ý ¸ÀªÀiÁZÁgÀUÀ½UÁVAiÉÄ ªÁgÀ, ªÀiÁ¸À¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÆ ¥ÀæPÀlUÉƼÀÄîwÛªÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ PÀ¯Á«zÀ vÀAvÀædÕgÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ PÀĪÀiÁgÀ ªÉAPÀtÚ£ÀªÀgÀÄ £À®ªÀvÀÛgÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è ¥ÀÄlÖ ºÉÆwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀA¢zÀÝgÀÄ. ZÀ®£ÀavÀæ ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV PÀ¯Á«zÀ-vÀAvÀædÕgÀ §zÀÄPÀÄ ¸ÁzsÀ£É PÀÄjvÀÄ ¥ÀwæPÉ ¥ÀæPÀn¹vÀÄÛ. ¥ÀvÀæPÀvÀð UÀAUÁzsÀgÀ ªÉÆzÀ°AiÀÄgï `PÀ£ÀßqÀ ¹¤ªÀiÁ EwºÁ¸ÀzÀ ¥ÀÄlUÀ¼À°è’ PÀÈwAiÀÄ°è «¸ÀÌøvÀªÁzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß, PÀ£ÀßqÀ avÀægÀAUÀ £ÀqÉzÀÄ §AzÀ ºÁ¢AiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹zÀÝgÀÄ. (¥ÀæPÀluÉ: PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ)PÀ£ÀßqÀ avÉÆæÃzÀåªÀÄzÀ ¸Àétð ªÀĺÉÆÃvÀìªÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðPÉÌ ZÀ®£ÀavÀæ ªÁtÂdå ªÀÄAqÀ° ºÉÆwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀA¢vÀÄÛ. ¥ÉÆæ.§gÀUÀÆgÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà£ÀªÀgÀ ¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀvÀézÀ°è ªÁtÂdå ªÀÄAqÀ° 75 ¹¤ªÀiÁ ¸ÁzsÀPÀgÀ£ÀÄß PÀÄjvÀ 75 ºÉÆwÛUÉUÀ¼À£ÀÄß CªÀÄÈvÀªÀĺÉÆÃvÀìªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è

33


¥ÀæPÀn¹vÀÄ. EzÉà jÃw ¥Àæ±ÁAvÀ £ÁAiÀÄPï CªÀgÀ ‘PÀ£ÀßqÀ ¹¤ªÀiÁ¯ÉÆÃPÀ’ F §UÉAiÀÄ°è §AzÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ. ºÀA¦ «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ ¥ÀæPÀluÉ PÀ £ À ß qÀ avÀ æ Z À j vÉ æ A iÀ Ä £À Ä ß ¸À Ä ¢ÃWÀ ð ªÁV M¼ÀUÉÆArzÀÝgÀÆ CzÀÄ «ªÁzÀPÉÌ M¼ÀUÁ¬ÄvÀÄ. ZÀ®£ÀavÀæ CªÀÄÈvÀªÀĺÉÆÃvÀìªÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðPÉÌ «PÁæ A vÀ PÀ £ ÁðlPÀ ªÁgÀ ¥ À w æ P É A iÀ Ä °è ªÀiÁ°PÉAiÀiÁV ¥ÀæPÀlUÉÆAqÀ qÁ.¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä CªÀgÀ ZÀ®£ÀavÀæ PÀÄjvÀÄ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ £ÀAvÀgÀ ‘¹¤ªÀiÁ AiÀiÁ£À’ªÁV £ÀªÀÄä ªÀÄÄA¢zÉ. `PÀ£ÀßqÀ avÀægÀAUÀ 75: MAzÀÄ ¥sÁèµï¨ÁåPï’ Cr§gÀºÀªÀ£ÀÄß ºÉÆvÀÛ ‘¹¤ªÀiÁAiÀiÁ£À’ 42 CzsÁåAiÀÄUÀ¼À°è ¸ÀÄ«¸ÁÛgÀªÁzÀ ªÀiÁ»w ºÀgÀªÀÅ ºÉÆA¢gÀĪÀ §ÈºÀvï PÀÈw. ZÀ®£ÀavÀæ PÀÄjvÀ UÁqsÀ ¦æÃwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝ ¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä «zÁåyð zɸɬÄAzÀ PÀ£ÀßqÀ avÀæUÀ¼À£ÀÄß UÀA©üÃgÀªÁV £ÉÆÃqÀĪÀ ¥Àj¥ÁoÀ ¨É¼É¹PÉÆArzÀÝgÀÆ CzÀgÀ §UÉÎ §gÉ¢zÀÄÝ §ºÀ¼À PÀrªÉÄ. DzÀgÉ PÀ£ÀßqÀ ªÁQÑvÀæ CªÀÄÈvÀªÀĺÉÆÃvÀìªÀ DZÀgÀuÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ ©r ©r ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀįÁgÀA©ü¹ £ÀAvÀgÀ CzÀPÉÆÌAzÀÄ ¸ÀégÀÆ¥À ¤Ãr «²µÀÖ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¹zÁÝgÉ. 75 ªÀµÀðUÀ¼À J¯Áè PÁ®WÀlÖUÀ¼À£ÀÄß NgÉUÉ ºÀaÑgÀĪÀ ¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä ªÀåQÛUÀ¼ÁV AiÀıÀ¥ÀqÉzÀªÀgÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹zÁÝgÉ. ¸ÀAWÀnvÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ°è UɮĪÀÅ PÀAqÀªÀgÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ §gÉ¢zÁÝgÉ. DAiÀiÁ PÁ®zÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß CªÀjAzÁzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß «±Éèö¹zÁÝgÉ. PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä C£ÀĨsÀªÀªÉAzÀÄ qÁ.¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä ºÉýPÉÆArzÁÝgÉ. DzÀgÉ CzÀgÀ°è PÀ£ÀßqÀ avÀæ ZÀjvÉæAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÁzsÀå«zÉ. PÀ£ÀßqÀ ¹¤ªÀiÁ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß ªÀiË°PÀUÉƽ¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ°è CªÀgÀÄ AiÀıÀPÀArgÀĪÀÅzÀÆ F PÀÈwAiÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ «±ÉõÀvÉ. ªÉ Ä Ê°UÀ ® Äè U À ¼ À £ À Ä ß vÀ ª À Ä äzÁV¹PÉ Æ AqÀ ZÀ®£ÀavÀæUÀ¼À£ÀÄß ZÀað¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÀ®ªÀÅ ZÀ ® £À a vÀ æ U À ¼ À ºÉ Æ gÀ t E°è ¤ÃqÀ ® Ä AiÀÄwß¹zÁÝgÉ. EzÀjAzÀ DAiÀiÁ avÀæUÀ¼À ºÉƸÀ

34


DAiÀiÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁzsÀåªÁVzÉ.

NzÀÄUÀgÀÄ

¥ÀqÉAiÀÄ®Ä

PÀ£ÀßqÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ZÀjvÉæAiÀÄ°è ¸ÁÜ£À ¥ÀqÉAiÀÄĪÀAvÉ ¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä ¹¤ªÀiÁAiÀiÁ£ÀzÀ ºÁ¢AiÀÄ£ÀÄß ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀĪÁV ZÀað¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ DAiÀiÁavÀæUÀ¼À ¸Á»vÀå, vÁAwæPÀvÉ, ¸ÀAVÃvÀ, PÀ¯Á«zÀgÀ C©ü£ÀAiÀÄ. ¹¤ªÀiÁ ¸ÀAzÉñÀ »ÃUÉ avÀæzÀ J¯Áè ªÀÄUÀήÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÁÝgÉ. PÀ£ÀßqÀ avÀæUÀ½AzÀ £ÉÆÃqÀÄUÀgÀ ªÉÄÃ¯É MmÁÖgÉ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ªÉ Ä Ã¯É DVgÀ Ä ªÀ ¥À æ ¨ s Á ªÀ ºÁUÀ Æ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß qÁ.¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä ªÀÄ£ÀªÀÄÄlÄÖªÀAvÉ ¤gÀƦ¹gÀĪÀ jÃw ªÉÄZÀÄÑUÉ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. PÀ£ÀßqÀ PÀAqÀ PÀ¯Á«zÀgÀÄ, vÀAvÀædÕgÀÄUÀ¼À ¥Àæw¨sÉ-¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁAzÀ©üðPÀªÁV ¥Àæ¸ÁÛ¦¹gÀĪÀ ¯ÉÃRPÀgÀÄ C£ÉÃPÀ ¸ÁégÀ¸ÀåPÀgÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÁÝgÉ. DPÀµÀðPÀ «£Áå¸À, C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ bÁAiÀiÁavÀæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ «ªÀgÀªÁzÀ ªÀiÁ»w F CA±ÀUÀ½AzÁV qÁ.PÉ.¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä CªÀgÀ ‘¹¤ªÀiÁAiÀiÁ£À’ PÀ£ÀßqÀ avÉÆæÃzÀåªÀÄzÀ DPÀÀgÀ UÀæAxÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¨sÁgÀvÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥Àæw¶×vÀ ¸Àétð PÀªÀÄ® ¥À æ ± À ¹ Û A iÀ Ä Æ qÁ.¥À Ä lÖ ¸ Áé « ÄAiÀ Ä ªÀ g À ¹¤ªÀiÁAiÀiÁ£À PÀÈwUÉ ®©ü¹zÉ. ¹¤ªÀiÁ ¸Á»vÀåPÉÌ ¤ÃqÀĪÀ F ¥Àæw¶×vÀ ¥Àæ±À¹Û ‘¹¤ªÀ i ÁAiÀ i Á£À ’ PÉ Ì zÉ Æ gÉ w gÀ Ä ªÀ Å zÀ Ä PÀ£ÀßrUÀjUÉ, ¹¤ªÀiÁ D¸ÀPÀÛjUÉ ºÉªÉÄä vÀgÀĪÀ «µÀAiÀÄ. J£ï. dUÀ£ÁßxÀ ¥ÀæPÁ±ï

35


¥ÀzÀ-zÀȱÀå ¸ÀAAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ C¥ÀƪÀð PÀÈw PÀ£ÁðlPÀ PÀ¯ÁzÀ±Àð£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ: ¥ÉÆæ. JA.JZï. PÀȵÀÚAiÀÄå qÁ| «dAiÀiÁ, ²æà ¹.Dgï. PÀȵÀÚgÁªï £ÀªÀPÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæPÁ±À£À, JA¨É¹ ¸ÉAlgï PÉæ¸ÉAmï gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 001 ªÀÄÄ: 2010, ¥ÀÄl: 1390, ¨É¯É gÀÆ. 3000/-

£ÀªÀPÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ `PÀ£ÁðlPÀzÀ PÀ¯ÁzÀ±Àð£À’ (2010) JA§ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1100 ¥ÀÄlUÀ¼À JgÀqÀÄ ¸ÀA¥ÀÄlUÀ¼À ºÉÆwÛUÉUÀ¼ÀÄ. eÉÆvÉUÉÆAzÀÄ £ÀÆgÀÄ ¥ÀÄlUÀ¼À ¸ÀAzÀ¨sÀð ¸ÀÆa ºÁUÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÉÆV£À «µÀAiÀÄUÀ¼À MAzÀÄ ¹Ãr (CqÀPÀ ©¯Éè) E«µÀÄÖ ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀ £Á¯ÁÌgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ¨sÀVÃgÀxÀ ¥Àj±ÀæªÀÄzÀ ¥sÀ®. EzÀgÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CgÀªÀvÉÛöÊzÀÄ ¯ÉÃRPÀgÀÄ §gÉzÀ JA§vÀÄÛ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £Á®ÄÌ ¸Á«gÀzÀ ªÀÄÄ£ÀÆßgÀgÀµÀÄÖ ªÀtð ºÁUÀÆ PÀ¥ÀÄà ©¼ÀĦ£À bÁAiÀiÁavÀæUÀ½zÁݪÉ. `PÀ£ÁðlPÀ PÀ¯ÁzÀ±Àð£À’ªÀÅ AiÀiÁªÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß PÀÄjvÀzÀÄÝ JAzÀÄ CjAiÀÄĪÀÅzÀQÌAvÀ®Æ AiÀiÁªÀÅzÀgÀ §UÉÎ C®è JA§ÄzÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ®Ä ¥ÀnÖªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀàµÀÖ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ©qÀĪÀÅzÀÄ ªÁ¹. ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÉà ºÉýgÀĪÀAvÉ EzÉÆAzÀÄ(C) PÀ£ÁðlPÀzÀ `¸Á»vÉåÃvÀgÀ’ (ªÁZÁåwÃvÀ) PÀ¯ÉUÀ¼ÁzÀ avÀæPÀ¯É (eÉÆvÉUÉ ²®àPÀ¯É, PÀgÀPÀıÀ® PÀ¯É, ªÁ¸ÀÄÛ²®à, bÁAiÀiÁavÀæPÀ¯É), gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä, ¸ÀAVÃvÀ, £ÀÈvÀå ºÁUÀÆ ZÀ®£ÀavÀæUÀ¼À `KPÀªÀiÁvÀæ’ zÁR¯ÉAiÀÄ®è, zÁR¯É `ªÀiÁvÀæªÀ®è’; (D) F gÀAUÀUÀ¼À ¥ÀÆtð¥ÀæªÀiÁtzÀ O¥ÀZÁjPÀ, ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¥ÀjZÀAiÀĪÀÇ C®è, (E) zÀȱÀåPÀ¯ÉUÀ¼À ¥ÀzÀPÉÆñÀªÀÇ C®è, (F) PÉêÀ® avÀæ¸ÀÆaAiÀÄ®è; ªÀÄvÀÄÛ (G) zÀȱÀå J£ï¸ÉÊPÉÆèæÃrAiÀĪÀÇ C®è. DzÀgÉ F J®è `C®èªÁzÀ’ ¥ÀæPÀluÁ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ ºÀ®ªÀÅ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¨sÁUÀ±ÀBªÁV M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ, gÀÆrüUÀvÀªÁzÀ ªÀÄÄzÀæt ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ DA²PÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß £À«Ã£À jÃwAiÀÄ°è, AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀƪÁðUÀæºÀ ¦ÃqÀ£É E®èzÉ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ CAvÀUÀðvÀªÁV¹gÀĪÀ CªÀ½-PÀÈw. MAzÀÄ «µÀAiÀĪÀAvÀÆ ¸ÀàµÀÖ. CzÉãÉAzÀgÉ, F

36


¥ÀĸÀÛPÀ(UÀ¼À) ªÀÄÆ®PÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÁå¨sÁå¸ÀzÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀĪÀÅ `¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ’zÀ DZÀgÀuÉAiÀÄ°è E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ zÀȱÀå, avÀæ, bÁAiÀiÁavÀæUÀ¼À£Éß®è PÉêÀ® °TvÀ ¥ÀzÀUÀ¼À ¥ÀÆgÀPÀ CA±ÀªÁV, CrAiÀiÁ¼ÁV¹PÉÆArzÀÝAvÀºÀ zÁ¸Àå¢AzÀ ªÀÄÄQÛ zÉÆgÀQ¹PÉÆqÀ¯ÁVzÉ JAzÀgÉ CzÀ£ÀÄß CAa£À gÁdPÁgÀtzÀ QæAiÀiÁvÀäPÀ gÀÆ¥À JAzÀÄ CxÉÊð¸À¨ÉÃPÉà ºÉÆgÀvÀÄ zÀ°vÀvÀézÉÆA¢UÉ ªÉÄüÉʸÀĪÀ CªÀ¸ÀgÀ PÀAqÀħA¢ÃvÀÄ eÉÆÃPÉ. E£ÀÆß «ªÀj¹ ºÉüÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ JqÀ¥ÀAyÃAiÀĪÁzÀªÀ£ÀÆß C£ÀĪÀiÁ£À¢AzÀ £ÉÆÃqÀĪÀ F ¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ°è JqÀ-§¯ÁwÃvÀ ªÀÄzsÀåªÀÄ ªÀiÁUÀðzÉÝà ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ. EzÉà F ¥ÀĸÀÛPÀ(UÀ¼À) ¸ÉÆUÀ¸ÁzÀ ªÀÄÄRå CA±ÀUÀ¼À¯ÉÆèAzÀÄ. PÀ£ÀßqÀzÀ UÀA©üÃgÀ ¸Á»vÁå©üªÀiÁ¤UÀ½UÉ EzÀÄ (¥ÀĸÀÛPÀªÀ®è, CzÀ£ÀÄß PÀÄjvÀ F £À£Àß n¥ÀàtÂ) vÀªÀiÁµÉ J¤¹©lÖ°è, ºÁUÉ C¤ß¹©qÀ®Ä PÁgÀt F £À£Àß ºÉýPÉAiÀÄ°èAiÉÄà EzÉ. CzÉãÉAzÀgÉ, `¥ÀĸÀÛPÀ¥ÀæPÁgÀ’ªÀ£ÀÄß ªÀÄÄRåªÁ»¤ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåªÀÅ LwºÁ¹PÀªÁV JgÀqÀÄ ¥ÀæPÁgÀªÁV «AUÀr¹©nÖzÉ.- (C) QæAiÀiÁ²Ã®, ¸ÀÈd£ÁvÀäPÀ ¸Á»vÀå¸ÀȶÖAiÀÄ C¤ªÁAiÀÄð ¨sÁUÀªÁV ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀÄvÀÄÛ (D) D ¸ÀȶÖQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß «ªÀıÉðAiÀÄ°è »r¢qÀĪÀ, «£Áå¸ÀzÀ C¤ªÁAiÀÄðvÉ E®èzÀ ¥ÀĸÀÛPÀ. CAzÀgÉ ¸Á»vÀåzÀ C¨sÁå¸ÀzÀ M¼ÀUÉà ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÁgÀªÀ£ÀÄß `C¤ªÁAiÀÄð’ ºÁUÀÆ `¤ªÁAiÀÄð’ JA§ JgÀqÀÄ §UÉAiÀÄ°è ¹Ã¼ÀĪÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀĪÀÅ E¥ÀàvÀÛ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ ªÀÄÆ®vÀvÀéªÀÇ ºËzÁVzÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ PÀĪÉA¥ÀÄ, ¨ÉÃAzÉæAiÀĪÀgÀ ¸Á»vÀå PÀÈwAiÉÆAzÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀĪÉÇAzÀgÀ ¥ÀoÀåªÁzÀ°è D ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀĸÀÛPÀªÀÅ D PÀÈwAiÀÄ `ªÀÄÆ®’ ¥ÀĸÀÛPÀªÉÇAzÀ£ÀÄß ¤gÀAvÀgÀªÁV ¸ÀÆa¸ÀÄwÛgÀÄvÀÛzÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ §gÀºÀUÁgÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀªÁV ¹éÃPÀÈvÀ£ÁUÀĪÀÅzÀÄ F vÉgÀ£ÁzÀ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ-vÀdÄðªÉĬÄAzÀ¯ÉÃ. PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå «ªÀıÉð F CA±ÀªÀ£ÀÄß E£ÀÆß UÀA©üÃgÀ aAvÀ£ÉAiÀÄ ¨sÁUÀªÁV¹PÉƼÀî¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ, EzÉÆAzÀÄ «Që¥ÀÛ ºÉƼÀºÀÄ J¤ß¸À§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÆ ¸ÀºÀ MAzÀÄ ¸ÁA¹ÜÃPÀgÀtªÉA§ÄzÀ£ÀÄß «ªÀıÉð ¹éÃPÀj¸À¢zÀÝgÀÆ DZÀgÀuÉAiÀÄÄ ¹éÃPÀj¹¢ÝzÉ! EzÀ£ÀÄß wgÀĪÀÅ ªÀÄgÀĪÀÅ ªÀiÁrzÀgÉ CjªÁUÀĪÀÅzÉãÉAzÀgÉ ¸ÀÈd£À²Ã®vÉAiÀÄ£ÀÄß `¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¨sËwPÀ «ªÀgÀ’zÀ ªÀÄÄSÉãÀ «ªÀıÉð¬ÄAzÀ ©ü£ÀßUÉƽ¸ÀĪÀzÀÄ ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ ªÀÄÄRåªÁ»¤ ¸Á»vÀåzÀ ZÀlªÉà DV©nÖzÉ. EzÀPÉÌ PÁgÀt `zÀȱÀå¥ÁæªÀÄÄRåvÉ’AiÀÄ£Éßà PÉÃAzÀæªÁV ºÉÆA¢zÀÝ avÀæPÀ¯É, gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä, ¹£ÉªÀiÁ ªÀÄÄAvÁzÀĪÀÅUÀ½AzÀ vÀ£ÀߣÀÄß ¥ÀævÉåÃQ¹ªÀÅzÀÄ ªÀÄÄRåªÁ»¤ ¸Á»vÀåzÀ ¸ÁªÀð¨s˪ÀÄvÀéPÉÌ CUÀvÀå ºÁUÀÆ C¤ªÁAiÀÄðªÁVvÀÄÛ. EµÉÖ¯Áè «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ `PÀ£ÁðlPÀ PÀ¯ÁzÀ±Àð£À’ ¥ÀĸÀÛPÀªÀÅ ©r¹ ºÉüÀ¢zÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ°è CzÀÄ ªÉÃzÀå ºÁUÀÆ F ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¥ÀzÀ-zÀȱÀå ¸ÀAAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¸ÀĵÀÄ¥ÀÛ C©üÃ¥Éì PÀÆqÀ! F ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¥Àæw ¥ÀÄlªÀÇ C¥ÀgÀÆ¥ÀªÉ¤¸ÀĪÀ bÁAiÀiÁavÀæUÀ½AzÀ vÀÄA©ªÉ. F ¥ÀĸÀÛPÀ(UÀ¼À) UÁvÀæ, §ÈºÀvÀÛvÉ ºÁUÀÆ ±ÀæªÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ì£À°èj¹PÉÆAqÀÄ £ÉÆÃrzÀgÉ, §ºÀÄPÁ® G½AiÀĨÉÃPÁzÀ UÀæAxÀ(UÀ¼ÀÄ) EªÀÅ. EAVèµï NzÀ¯ÁUÀzÀ, PÀ£ÀßqÀzÀ/PÀ£ÁðlPÀzÀ avÀæPÀ¯É, £ÁlPÀgÀAUÀ ºÀUÀÆ ¹£ÉªÀiÁUÀ¼À EwºÁ¸ÀzÀ C¨sÁå¹UÀ½UÉ ¸ÀºÀdªÁV PÉÊUÉlÄPÀĪÀÅzÉà F ¨sÁgÀªÁzÀ UÀæAxÀ(UÀ¼ÀÄ)- ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á¯ÉÌöÊzÀÄ PÉf UÁvÀæzÀÄÝ. ¥Àæw ¥ÀæPÁgÀzÀ (avÀæPÀ¯É, gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä, ªÁ¸ÀÄÛPÀ¯É, ¹£ÉªÀiÁ, £ÀÈvÀå) AiÀiÁªÀÅzÉà JgÀqÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ bÁAiÀiÁavÀæUÀ¼À £ÀqÀĪÀt MqÀ£ÁlªÀ£ÀÆß D ¥ÀÄlzÀ ¸Á»vÀåªÀÅ «ªÀj¸ÀzÉ,

37


¸ÀªÀiÁ£ÁAvÀgÀ zÀȱÀå- CPÀëgÀ ¥ÀÆgÀPÀªÉA§ ±ÉæÃtÂÃPÀgÀt E°è C£ÀÄ¥À¹ÜvÀ. CAzÀgÉ ¥Àæw bÁAiÀiÁavÀæªÀÅ ªÀÄvÉÆÛAzÀgÉÆA¢UÉ, ªÀÄvÀÄÛ bÁAiÀiÁavÀæ ¸ÀªÀÄƺÀªÀÅ ¸ÀÄvÀÛ°£À ¸Á»vÀåzÉÆA¢UÉ £ÀqɹgÀĪÀ ¸ÀAªÁzÀªÉà F ¥ÀĸÀÛPÀzÀ C£À£ÀåvÉAiÀÄÆ ºËzÀÄ. GzÁºÀgÀuÉUÉ ¸ÀPÁðj ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ, «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀn¹gÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ F eÉÆÃr-¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß Ej¹ £ÉÆÃrzÀgÉ CxÀðªÁUÀĪÀÅzÀÄ E°è£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄUÀ¼À ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ¤®ÄªÀÅUÀ¼À ¸ÉƧUÀÄ. vÀªÀÄä ¤®ÄªÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ°è §aÑlÄÖPÉƼÀîzÉ, CzÀPÉÌ £ÉÊwPÀvÉAiÀÄ ºÉÆuÉUÁjPÉ ºÉ Æ j¹gÀ Ä ªÀ Å zÀ Ä gÀ Æ rUÀ v À ±É Ê PÀ ë t  P À v É U É Ej¸À Ä ªÀ Ä Äj¸À Ä GAmÁUÀĪÀÅzÀAvÀÆ ¢lªÉÃ. vÀ£ÀÆä®PÀ PÀ£ÀßqÀ PÀ¯ÉAiÀÄ ZÀjvÉæAiÀÄ DvÀåAwPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß (C¨ÉÆìîÄn¸ïÖ ¤®ÄªÀÅ) vÉÆqÉzÀÄ ºÁQzÉ F ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ. ¸Á»vÀå ZÀjvÉæ §AzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆr§AzÀÀ zÀȱÀåPÀ¯ÉUÀ¼À ZÀjvÉæAiÀÄÄ ¸Á»vÀåzÀ ZÀjvÉæAiÀÄ §UÉVgÀĪÀ ZÁjwæPÀ JqÀªÀlÄÖUÀ¼À£ÀÄß «ÄÃj¤®ÄèªÀ ºÀÄ£ÁßgÀªÀÇ F ¥ÀĸÀÛPÀ(UÀ¼À°è) EªÉ. F ºÉÆwÛUÉUÀ¼À ¸À º À d , ¸À g À ¼ À N¢UÉ EªÉ ® è ª À Ç ¤®ÄPÀ ¢ zÀ Ý gÉ CzÀ Ä ¸ÀzÀÄzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÉÇà JA§µÀÄÖ ªÀÄÄvÀĪÀfð¬ÄAzÀ gÀƦ¸À¯ÁzÀ PÀÈw(UÀ¼ÀÄ) EªÀÅ. «ÄPÀÄ̽zÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À ¥ÁæªÀÄÄRåvÉAiÀÄ PÀÈvÀPÀ ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀéªÁ¢ ¤®ÄªÀÅUÀ¼À£ÀÄß EªÀÅ ºÉÆîĪÀAvÉ EzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ, E¯ÉÆèAzÀÄ (C) CªÀ±ÀåPÀvÉ, (D) C¤ªÁAiÀÄðvÉ ºÁUÀÆ (E) DAiÉÄÌAiÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß wÃgÁ ªÀÄÄvÀĪÀfð¬ÄAzÀ «£Áå¸ÀUÉƽ¹gÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆzÀ°UÉ DAiÀiÁ gÀAUÀUÀ¼ÀÄ DAiÀiÁ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß UÀÄuÁvÀäPÀªÁV, MAzÀÄ C¹ÛvÀézÀ°è E®èzÀ LwºÁ¹PÀ £ÀA©PÉAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹ «AUÀr¹gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß F ¥ÀĸÀÛPÀzÀ §gÀºÀ-«£Áå¸ÀªÀÅ ¤gÁPÀj¸ÀÄvÀÛzÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ PÁ£Áðqï, C£ÀAvÀªÀÄÆwð, J.PÉ. gÁªÀiÁ£ÀÄd£ÀßgÀ ¸Á»vÀåzÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄwð¹PÉÆArgÀĪÀ PÀ¯Á«zÀ J¸ï.f. ªÁ¸ÀÄzÉêï CªÀgÀÄ CzÉà PÁgÀtPÉÌ F ¥ÀĸÀÛPÀ(UÀ¼À)°è- ¸Á»vÀåzÀ°è CªÀgÀÄUÀ½UÉ®è zÉÆgÀQzÀ- ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß zÉÆgÀQ¹PÉÆAr®è. §zÀ°UÉ ºÉƸÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ PÀ¯Á«zÀjUÉ ºÉaÑ£À ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ zÉÆgÀQzÉ. EAvÀºÀ PÀAqÀÄPÁtzÀAxÀ ¸ÀÆÜ®, ¸ÀÆPÀëöä ªÉÊAiÀÄQÛPÀªÁ¢ ¤®ÄªÀÅUÀ¼ÀÄ E°è £ÀÆgÁgÀÄ EzÀÄÝ, ¥Àæw zÀȱÀågÀAUÀzÀ ¤¥ÀÄtgÀÆ EzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÁVzÉ. CzÀgÀ®Æè zÀȱÀå-bÁAiÀiÁavÀæUÀ¼À°è EAvÀºÀ `zÀȱÉÆåÃzÀÄ«PÉ’ «¥sÀÄ®ªÁVzÉ. ªÀÄÄUÀÞvɬÄAzÁV, zÀȱÀåªÉà ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÁA¹ÜÃPÀgÀt QæAiÉÄAiÀÄÄ F ±ÉæÃtÂÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¸Á»vÀå gÀAUÀzÀ C£ÀÄPÀgÀuÉ JA§AvÉ JA¦jPÀ¯ï ±ÉÊ°AiÀÄ°è ªÀiÁrgÀĪÀÅzÉà F ¥ÀĸÀÛPÀzÀ «UÀæºÀ ¨sÀAdPÀ UÀÄtPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀå -¥ÀætÂÃvÀ- ªÀiÁzÀjAiÀÄ ¤gÁPÀgÀuÉUÉ PÁgÀt. EzÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è ¸ÀàµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÀÄ.

38


ªÀÄÄRåªÁ»¤ ¸Á»vÀåQÌgÀĪÀ ¸ÀAQÃtðvÉAiÀÄ ¸ÁvÀvÀåvÉ E®èzÉAiÀÄÆ D gÀAUÀªÀ£ÀÄß C£ÀÄPÀj¸ÀĪÀzÀÄ CAa£À°è G½ªÀ, G½¢gÀĪÀ ¸Á»vÉåÃvÀgÀ, zÀȱÀå¥ÀætÂÃvÀ gÀAUÀUÀ¼À EwºÁ¸ÀªÀÇ ºËzÁVzÉ, PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀÄnÖUÉ EzÀÄ ¸Á»vÁåzsÁjvÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÀÌøw ¤ªÀðZÀ£ÉAiÀÄ UÀÄt®PÀëtªÀÇ ºËzÀÄ (UÀªÀĤ¹: zÀȱÀåPÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀ PÉ.J£ï. ²æäªÁ¸ÀªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀ ¯ÉÃR£ÀzÀ ¸Á»vÀå- ¥ÀætÂÃvÀ ±ÉÊ°. EzÀ£ÀÄß JA.JZï. PÀȵÀÚAiÀÄå£ÀªÀgÀ EzÉ Ã «µÀ A iÀ Ä ªÀ £ À Ä ß PÀ Ä jvÁzÀ §gÀ º À z À ±É Ê °AiÉ Æ A¢UÉ ºÉÆð¸À§ºÀÄzÀÄ). EAvÀºÀ ¸Á»vÀåPÀ-«£Áå¸ÀªÀ£ÀÄß vÉÆqÉzÀĺÁPÀ¯ÉÆà JA§AvÉ E°è£À ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À ±ÉÊ° ºÉZÀÄÑ ¸ÀgÀ¼À ºÁUÀÆ ¸ÀĢݪÁºÀPÀzÀAvÉ PÉ®¸À ¤ªÀ𻹪É. PÉêÀ® §gÀªÀtÂUÉUÀ¼À£Éßà DzsÀj¹ ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ, ºÉƸÀ C¯ÉAiÀÄ ¹£ÉªÀiÁªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀ J¸ï. «zÁå±ÀAPÀgÀgÀ ºÁUÀÆ ¹£ÉªÀiÁ ¸ÀAVÃvÀªÀ£ÀÄß PÀ Ä jvÁzÀ J£ï.J¸ï. ²æ à zs À g À ª À Ä ÆwðAiÀ Ä ªÀ g À ¯É à R£À U À ¼ À Ä «±ÉõÀªÉ¤¸ÀÄvÀÛªÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ ¥ÀætÂÃvÀ `ºÉƸÀ C¯É ¹£ÉªÀiÁ’ JA§ `¸ÀA¥ÀæzÁAiÀĪÀ£ÉßÃ’ ¥Àæ²ß¸ÀÄvÀÛzÉ F ¯ÉÃR£À. ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ ºÀAvÀ ºÀAvÀªÁzÀ vÁwéPÀ vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ£ÀÆß zÉÆgÀQ¹PÉÆqÀ¯ÁVzÉ. `PÉêÀ® ¸ÀĢݪÁºÀPÀzÀAvÉ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀĪÀÅzÀµÉÖà ¸Á»vÉåÃvÀgÀ PÀ¯ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ EgÀĪÀ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ PÀæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉAiÀħgÀºÀ JA§ (ªÀÄvÉÛ ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ¢AzÀ G¢ÝævÀªÁzÀ) £ÀA©PÉ EzÀÄ. ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è `zÀȱÀå’zÀ ¥ÁvÀæªÀÅ CPÀëgÀzÀµÉÖÃ, CxÀªÁ CPÀëgÀQÌAvÀ®Æ MAzÀÄ PÉÊ «ÄV¯ÁV, G¥À¹ÜvÀªÁVzÉ `PÀ£ÁðlPÀ PÀ¯ÁzÀ±Àð£À’zÀ°è ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß `UÉÆÃqÉUÀ½®èzÀ ¸ÀAUÀæºÁ®AiÀÄ’ JAzÀ ¥sÉæAZï PÀ¯Á EwºÁ¸ÀPÁgÀ CAzÉæ ªÀįÁæªÀ£À M¼À£ÉÆÃlPÉÌ F CªÀ½-ºÉÆwÛUÉAiÀÄÄ CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀiÁzÀjAiÀiÁVzÉ. F ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß D¢¬ÄAzÀ CAvÀåzÀªÀgÉUÀÆ, ¸ÁzÀåAvÀªÁV NzÀ¯ÁUÀzÀÄ, NzÀ¨ÁgÀzÀÄ. EzÀQÌgÀĪÀ JgÀqÀ£Éà PÁgÀtªÉAzÀgÉ rfl¯ï PÁ®zÀ ¥ÀĸÀÛPÀ«zÀÄ. CxÀªÁ ºÉÊ¥Àgï-mÉPïì÷Ö ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ `¨ÁèUÀA§j’ PÁ®zÀ F ¥ÀĸÀÛPÀªÀÅ vÁ£ÀÄ MqÀªÀÄÆrgÀĪÀ PÁ®zÀ ¸À ª À Ä PÁ°Ã£À v É A iÀ Ä £À Ä ß UÀ ª À Ä £À z À ° è j ¹PÉ Æ AqÀ Ä ªÀ Ä Ær§AzÀ ¥À Ä ¸À Û P À ª ÁVzÉ . ¸À ª À Ä PÁ°Ã£À NzÀ Ä ªÀ ¸À A ¥À æ z ÁAiÀ Ä ªÀ Å ¨sÁUÀ±ÀBªÁVgÀĪÀÅzÀzÀ£ÀÄß CjvÉà EwÛÃa£À PÉ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¥ÀæPÀlªÁUÀÄwÛgÀĪÀ `¦ü¯Á¸À¦ü ¥sÁgï zÀ ©V£À¸ïð’ ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÀgÀtÂAiÀÄÄ UÀA©üÃgÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÆß PÁ«ÄPï ªÀÄÄzÀæt-«µÀAiÀÄ-ªÁºÀPÀzÀAvÀºÀ ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£Á ¥ÀĸÀÛPÀ «£Áå¸ÀzÀ°è gÀƦ¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß zsÉÊAiÀÄðªÁVAiÉÄà C¼ÀªÀr¹PÉƼÀÄîwÛzÉ. EA¢£À §ÈºÀvï UÀæAxÀªÉAzÀgÉ ºÉÊ gɸÀ®Äå±À¤ß£À ªÉƨÉ樀 CxÀªÁ £ÁlPÀ gÀÆ¥ÀzÀ ªÀįÉUÀ¼À°è ªÀÄzÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ! `PÀ£ÁðlPÀ PÀ¯ÁzÀ±Àð£À’ªÀÅ F ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ºÉƸÀ gÀÆ¥ÀPÀªÉ¤¸ÀÄvÀÛzÉ. «avÀæªÉAzÀgÉ LwºÁ¹PÀªÁV ¥ÀĸÀÛPÀªÉA§

39


¸ÁA¹ÜÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß CzÀgÀ CtPÀ-ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÆß, JgÀqÀ£ÀÆß MnÖUÉ «ªÀıÉðUÉÆqÀÄØvÀÛªÉ F ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ, bÁAiÀiÁavÀæUÀ¼ÀÄ, CªÀÅUÀ¼ÀÄ M¼ÀUÉƼÀÄîªÀ `»£ÉߣÀ¥ÀÄUÀ¼ÀÄ’, ¯ÉÃR£À-avÀæªÀÅ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ MqÀ£ÁqÀĪÀ PÀæªÀĪÀÅ ªÀÄvÀÄÛ `¨ÁPïì’ M¼ÀV£À §gÀºÀUÀ¼ÀÄ. DzÀÝjAzÀ¯Éà E°è£À ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À £ÉÃgÀ «±ÉèõÀuÉUÉ vÉÆqÀUÀzÉ, CªÀÅUÀ¼ÀÄ- ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ, CPÀëgÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ- vÀªÀÄä ¸ÀÄvÀÛ°£À «£Áå¸À ºÁUÀÆ avÀæ, £ÁlPÀ¹£ÉªÀiÁ- PÀ¯ÁPÀÈwUÀ¼À bÁAiÀiÁavÀæ ºÁUÀÆ gÉÃSÁavÀæUÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÉÆA¢gÀĪÀ ºÉÊgÁQð- gÀ»vÀ (`CPÀëgÀ ªÉÆzÀ®Ä, zÀȱÀå DªÉÄïɒ JA§ ±ÉæÃtÂÃPÀgÀtzÀ ºÉÆgÀUÉ) C£ÀĨsÀÆwAiÀÄ£ÀÄß MwÛ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ GavÀªÁVzÉ. vÀ£ÀßzÉà DªÀgÀt£ÀÄß ¸ÀàµÀÖ¥Àr¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤¢ðµÀÖvÉAiÀÄ C¥ÁAiÀĪÀ£ÀÄß vÀ¦à¹PÉÆArgÀĪÀ CªÀ½¸ÀA¥ÀÄlUÀ½ªÀÅ. EzÉà PÁgÀtPÁÌV ¸Á»vÀå ¥ÀætÂÃvÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÉÆAzÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß §¢Vj¸À¯ÁVzÉ CxÀªÁ «ÄÃjºÉÆÃUÀ¯ÁVzÉ. ªÉÄÃ®Ä vÉÆÃjPÉUÉ EzÁåªÀÅzÀÆ E°è PÁtĪÀÅzÉà E®è. PÉêÀ® ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ GzÀÎçAxÀ JAzÀÄ C¤ß¸ÀĪÀÅzÀÄ gÀÆrüUÀvÀ zÀȶÖUÉ, PÀtÂÚUÉ ¸ÀºÀd. ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ EzÀgÀ §UÉÎ Cj«gÀĪÀ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆtðZÀAzÀæ vÉÃd¹éAiÀĪÀgÀ `ªÀiÁAiÀiÁ¯ÉÆÃPÀ’ ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ «£Áå¸ÀzÀ §UÉÎ ¸ÀévÀB D ¯ÉÃRPÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß GzÀÞj¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ, CzÀ£ÀÄß ¸ÁzÀåAvÀªÁV ¤gÀƦ¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀàµÀÖ¥Àr¹zÁÝgÉ. Cw±ÀAiÉÆÃQÛAiÉÆAzÀ£ÀÄß §¼À¹ ºÉüÀ§ºÀÄzÁzÀgÉ, ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ PÀ£ÀßqÀzÀ°è avÀæUÀ½UÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁV ¥ÀzÀUÀÄZÀÒUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹gÀĪÀ §ÈºÀvï ¸ÀA»vÉAiÀiÁzÀ EzÀÄ £À¨sÀÆvÉÆà J£ÀÄߪÀAwzÉ. E°è£ÀªÀgÉUÀÆ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ±ÉÆÃzsÀ£Á ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÉAzÀgÉ °TvÀ ¥ÀzÀUÀÄZÀÒPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀ avÀæ JA§ ¹zÀÞ ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß C½¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄĪÀÅzÁVvÀÄÛ. F ¸ÀA¥ÀÄlªÀ£ÀÄß ¸ÁzÀåAvÀªÁV NzÀĪÀ CxÀªÁ £ÉÆÃqÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß, F AiÀÄÄUÀ¼À¥ÀĸÀÛPÀzÀ NzÀÄUÀ AiÀiÁgÀÄ JA§ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ, C¸ÀÍ°vÀ ¥Àæ±Éß G¢¸ÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀévÀB ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¤gÀÆ¥ÀuÉAiÉÄà JvÀÄÛªÀ ¥Àæ±Éß EzÀÄ. PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ°è, ¸Á»vÀå-¥ÀætÂÃvÀvɬÄAzÁV `KQÃPÀÈvÀ-NzÀÄUÀvÀ£À’ JA§ £ÀA©PÉ

40


MA¢zÉ. EzÀÄ £ÉÊdvÉVAvÀ®Æ £ÀA©PÉAiÀĵÉÖÃ. eÁ£ï §dðgÀ£À `ªÉøï D¥sï ¹Ã¬ÄAUï’ NzÀÄUÀ£À£ÀÄß «¨sÀf¹©qÀĪÀ EAvÀºÀ- PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß vÉÆqÉAiÀÄ®Ä G¥ÁAiÀÄ ¸ÀÆa¸À§®è- MAzÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ. `J®è NzÀÄUÀ¤UÀÆ J®èªÀÇ ªÉÃzÀå’ JA§ £ÀA©PÉAiÀÄ ¤gÁPÀgÀuÉAiÀÄ£Éßà ¤gÁPÀj¸ÀĪÀÅzÁVvÀÄÛ E°èAiÀĪÀjUÀÆ PÀxÉ-PÁzÀA§j DzsÁjvÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ ¥ÀĸÀÛPÀ «£Áå¸ÀPÀæªÀÄ. F CªÀ½-¸ÀA¥ÀÄl F ¸Á»vÀåzÀ ¤gÁPÀgÀuÉAiÀÄ ¤gÁPÀgÀuÉAiÀÄ£Éßà ¤gÁPÀj¹©qÀÄvÀÛzÉ. `J®èjUÀÆ J®èªÀÇ ªÉÃzÀå’ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¤gÁPÀj¸ÀzÉ, ¥ÀĸÀÛPÀ-PÀÈwAiÀÄ C¸À°vÀ£ÀzÀ ¤gÁPÀgÀuÉAiÀÄ£Éßà ¤gÁPÀj¹zÀ ¥sÉæAZï PÀ¯Á«ªÀıÀðPÀ CAzÉæ ªÀįÁæªï, ªÁ®Ögï ¨ÉAd«Ä£ï ºÁUÀÆ ¨ÉÆâæ¯ÁgÀgÀ vÀvÀéUÀ¼À ¥Àj¥Á®£ÉAiÀÄAwªÉ F ºÉÆwÛUÉ. CªÀgÀÄ ªÀÄƪÀgÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ°è ¸ÀévÀB ¥ÀĸÀÛPÀ JA§ÄzÉà ªÀÄvÁåªÀÅzÉÆà C©üªÀåQÛ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ E®è¸ÉÖçµÀ£ï CxÀªÀ `¤¢ðµÀÖ zÁR¯É’AiÀiÁUÀzÉà ¸ÀéAiÀÄA-¥ÀÆtðvÉ ºÁUÀÆ ¸ÀéAiÀÄA-PÉÃA¢æÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß §AiÀĸÀÄvÀÛªÉ. EzÀ£Éßà £Á£ÀÆ F ªÀÄÄ£Àß ¸ÀÆa¹zÀÄÝ: ¥ÀĸÀÛPÀªÉA§ ¸ÁA¹ÃÜPÀgÀtzÀ ºÀ®ªÀÅ ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤gÁPÀj¸ÀÄvÀÛ¯ÉÃ, ««zsÀ ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À «©ü£Àß CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉƸÀzÉÆAzÀÄ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ¥Àr¸ÀÄvÀÛzÉ F ¥ÀĸÀÛPÀ JAzÀÄ. ¸ÁA¹ÜÃPÀÈvÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ CxÉÊð¸ÀÄ«PÉAiÀÄ°è ¹£ÉªÀiÁ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ ¥ÁvÀæªÀÅ UËtªÁVgÀĪÁUÀ®Æ ¸ÀºÀ J¸ï. «zÁå±ÀAPÀgÀgÀÄ D UËtvÉAiÀÄ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß §¢Vj¹, MAzÀÄ ªÉÊZÁjPÀ DAiÀiÁªÀĪÀ£Éßà PÀ£ÀßqÀzÀ UÀA©üÃgÀ ¹£ÉªÀiÁzÀ M¼ÀVAzÀ¯Éà ªÀÄÆr¸ÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ, PÀ£ÀßqÀvÀ£À, ¸ÀܽÃAiÀÄvÉUÀ¼ÀÄ (¸À¨Á®à£ïð) MmÁÖV «ÃgÁªÉñÀ¢AzÀ FUÁUÀ¯Éà ¥ÀƪÀð¹zÀÞ ªÀiÁzÀjAiÀiÁV ªÀÄÆr¹©nÖgÀĪÀ `PÀ¯ÁvÀäPÀ ¹£ÉªÀiÁªÉA§’ ¤«ÄðwAiÀÄ §UÉÎAiÉÄà §®ªÁzÀ C£ÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ. EzÉÆAzÀÄ GzÁºÀgÀuÉAiÀĵÉÖÃ. Erà ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è »ÃUÉ bÁAiÀiÁavÀæ, ¯ÉÃR£ÀUÀÄZÀÒUÀ¼ÀÄ «ÃPÀëPÀ£À£ÀÄß ¤gÀAvÀgÀ «¨sÀf¸ÀĪÀ QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀévÀB «ÃPÀëPÀ/ ¯ÉÃRPÀ£É ¸Á颸ÀÄvÀÛ ¸ÁUÀ§®è. CAzÀgÉ ¸Á»vÀåzÀ°è KPÀ¥ÀæPÁgÀªÁV PÁzÀA§j, PÀªÀ£À, PÀxÉUÀ½UÉ MmÁÖV C£ÀĨsÀ«¸ÀĪÀ NzÀÄUÀ zÉÆgÀPÀĪÀAvÀ®èzÉ, zÀȱÀå¥ÀæPÁgÀUÀ¼À UÁæºÀPÀ `DA²PÀ-

41


eÁÕ¤’AiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. F ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è D DA²PÀ-feÁÕ¸ÉAiÀÄ£Éßà ºÀÈzÀAiÀĨsÁUÀzÀ°èj¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. avÀægÀAUÀzÀ ¤¥ÀÄt£ÉƧâ gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ §UÉÎ K£ÀÆ w½AiÀÄzÀªÀ£ÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. F ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è avÀæPÀ¯ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌ ¹£ÉªÀiÁªÀ£ÀÄß Ej¹gÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ, ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ PÀ¯ÉAiÀÄ §¢UÉ DzsÀĤPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À PÀ¯ÉAiÀĤßj¹gÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ-PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå-¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¤ªÀðZÀ£ÉAiÀÄ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è F ªÀÄtÂÚ£À zÀȱÁåvÀäPÀ PÀ¯ÉUÀ¼À£ÀÄß UÀ滸ÀĪÀ ºÉƸÀ DAiÀiÁªÀĪÉà F ¥ÀĸÀÛPÀ! ¥Àæw ¥ÀĸÀÛPÀzÀAvÉ F ¥ÀĸÀÛPÀªÀÇ MAzÀÄ ¸ÁA¹ÜÃPÀgÀtzÀ ¹Ìçãï-¸ÉêÀgï. DzÀgÉ £ÀªÀPÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæPÁ±À£ÀªÀ£Éßà EzÀÄ ¥Àæw¤¢ü¸ÀĪÀÅzÀQÌAvÀ®Æ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå-¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ ¤«ÄðwAiÀÄ CªÀÄÆvÀð ¸ÁA¹ÜÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß PÀÄjvÉÃ, GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀ £ÉÃvÁåvÀäPÀvÉAiÀÄ §UÉÎ ºÉZÀÄÑ ¨É¼ÀPÀÄ ZÉ®ÄèvÀÛzÉ. ¥Àæw ¯ÉÃR£ÀzÀ «ªÀgÀ, avÀæ«£Áå¸ÀªÀÅ ¸ÀA¸ÀÌøw JAzÀgÉãÉA§ `»£ÉߣÀ¥ÀÄUÀ¼À’£ÀÄß (£Á¸ÁÖ°ÓAiÀÄ) PÉzÀPÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwgÉÆâü¸ÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁA¹ÜÃPÀgÀtªÁVgÀzÀ, DUÀ¯ÉÆ®èzÀ C©üªÀåQÛ ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À£Éßà PÉÃAzÀæªÁVj¹PÉÆArgÀĪÀ F ¥ÀĸÀÛPÀ CzÀPÉÌ E¢ÝgÀ§ºÀÄzÁzÀ ªÁZÀå¥ÀæzsÁ£À ¸ÁA¹ÜÃPÀgÀtzÀ »£É߯ÉAiÀÄ£ÀÄß §UÉzÀÄ vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ. rfmɯï, ¥sÉÆÃmÉÆÃUÀæ¦ü, ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä- EvÁå¢UÀ¼À MqÀ£ÁlªÀÅ F ¥ÀĸÀÛPÀzÀ¯ÁèzÀAvÉ- PÀ£ÀßqÀzÀ°è- ªÀÄvÉÛ®Æè DV®è. ¥ÀƪÀð¤zsÁðjvÀ £ÀA©PÉUÀ¼À£ÁßzsÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ (CAzÀgÉ avÀæ- £Álå- gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä- ¹£ÉªÀiÁªÀÇ ¸Á»vÀåzÀ CAa£ÀªÁV, ¸Á»vÀåPÉÌ ºÉÃUÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁVgÀ§®èªÀÅ JA§ ¸ÀÖçPÀÑgÀ°¸ïÖ (¤ªÀðZÀ£ÀªÁ¢) £ÀA©PÉAiÀÄÄ E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ ¥ÀæPÀlªÁVgÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ- ¸ÀA¸ÀÌøw- «±ÀéPÉÆñÀUÀ¼À wgÀļÁzÀ°è (PÀ£ÁðlPÀ EwºÁ¸ÀªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀ `CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À’ JA§ ¢é¨sÁµÁ ¥ÀĸÀÛPÀ £É£À¦gÀ§ºÀÄzÀÄ) `PÀ£ÁðlPÀ PÀ¯ÁzÀ±Àð£À’zÀ ¸ÁgÀªÀÅ CzÀgÀ C¥À£ÀA©PÉ, C£ÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹ ¤AwzÉ. vÀ£ÀÆä®PÀ ¸Á»vÀåzÀ KPÀ¸ÀA¢üUÁæ»vÀéªÀ£ÀÄß ¤gÁPÀj¸ÀÄvÀÛzÉ. F ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è JA.JZï. PÀȵÀÚAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ ¸ÀÄeÁ£ï ¸ÉÆAmÁUï, ¯ÁAUÀgï, ¨ÉÆâæ¯Áqïð, ªÁ®Ögï

42


¨ÉAd«Ä£ÀgÀ£ÀÄß GzÀÞj¹zÀAvÉ, zÀȱÀåPÀ¯ÉAiÀÄ ºÉƸÀªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀzÀ ¥ÀPÀÌPÀÌ §AzÀAvÉ, C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ £ÁlPÀ-¹£ÉªÀiÁgÀAUÀUÀ¼À bÁAiÀiÁavÀæUÀ¼ÀÄ eÉÆvÉUÀÆrzÀAvÉ, ¥sÀÆåqÀ¯ï ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ¢AzÀ DzsÀĤPÀPÉÌ PÀ£ÀßqÀ zÀȱÀåªÀÅ vÀdÄðªÉÄUÉÆAqÀ ºÁUÉ, (qÁ J¸ï.¹. ¥ÁnÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ qÁ. ²ªÁ£ÀAzÀ §Al£ÀÆgÀgÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ)- PÀ£ÀßqÀzÀ AiÀiÁªÀ ¥ÀĸÀÛPÀªÀÇ vÀ£ÉÆß¼ÀUÉ EAvÀºÀ C¥À£ÀA©PÉAiÀÄ C¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À£ÀÆß QæAiÀiÁvÀäPÀªÁV §¼À¹PÉÆAqÀ¢Ý®è. PÀ£ÁðlPÀ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ PÀ¯Á«zÀ gÁªÀÄ£ÀgÀ¸ÀAiÀÄå, ¥sÉæAZï PÀ¯Á«zÀ ªÀiÁ¸ÉÃð¯ï qÀıÁªÀÄà£À£ÀÄß F ¥ÀĸÀÛPÀzÀ®è®èzÉ ªÀÄvÉÛ®Æè MnÖUÉ ¨sÉÃn ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉAiÉÄà EgÀ°®è. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ PÀ£ÁðlPÀzÀ UÀrAiÀÄ C£ÀĨsÀªÀ zÁnzÀ ªÀÄÄRåªÁ»¤ ¸Á»vÀåzÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀV£À `PÀ£ÀßqÀ zÀȱÀå’zÀ C¤¢ðµÀÖ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀiÁªÀ½ F ¥ÀĸÀÛPÀ. MAzÀxÀðzÀ°è ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÁgÀªÉà MAzÀÄ ¸ÁA¹ÜÃPÀÈvÀ ¤AiÀĪÀiÁªÀ½. «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼ÀAvÀºÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ DAiÀiÁªÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀ ¸ÁA¹ÜÃPÀgÀtzÀ ¸ÁvÀvÀåvÉAiÀÄÄ zÀȱÀå¥ÀætÂÃvÀ PÀ£ÀßqÀ C©üªÀåQÛ gÀAUÀUÀ¼À°è®è. CAvÀºÀªÀÅUÀ½UÉ F vÉgÀ£ÁzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼Éà MAzÀÄ ¸ÁA¹ÜÃPÀgÀtªÁV G½zÀÄPÉƼÀÄîvÀÛªÉ. ¸Á»vÀå ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ±ÉæÃtÂÃPÀgÀtzÁZÉ ¤®è§AiÀĸÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀ«zÀÄ. (CxÀªÁ ¸ÁA¹ÜÃPÀgÀt«zÀÄ). ªÀÄvÀÆÛ «±ÉõÀªÉAzÀgÉ F ¥ÀĸÀÛPÀªÀÅ M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ gÀAUÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV vÀªÀÄä£ÀÄß vÀªÀÄä gÀAUÀUÀ¼À M¼ÀV¤AzÀ¯Éà ªÀÄÆr¹gÀĪÀ jÃwAiÀÄ£ÀÆß (PÉl¯ÁUï, ªÉÆ£ÉÆÃUÁæ¥sï EvÁå¢) F ¥ÀĸÀÛPÀªÀÅ §¢UÉ ¸Àj¹©qÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄRåªÁ»¤ ªÀÄvÀÄÛ CAZÀÄ- F JgÀqÀÆ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÆß MªÉÄä¯Éà §¢UÉ ¸Àj¹, C£ÀåPÉ̼À¸ÀĪÀ, vÀ£ÀÆä®PÀ CAvÀgï-²¹ÛÃAiÀÄ ¸ÁzsÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Á»vÉåÃvÀgÀªÁV ºÀÄqÀÄPÁqÀĪÀ F ¥ÀĸÀÛPÀªÉA§ dAUÀªÀÄ ¥ÀæAiÀÄvÀßPÉÌ ¨sËwPÀ ¯Á¨sÀ, UÀÄwð¸ÀÄ«PÉAiÀÄ ¸ÀªÀĸÉå PÁqÀ§ºÀÄzÀÄ (C®èzÉAiÀÄÆ EgÀ§ºÀÄzÀÄ) DzÀgÉ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£ÀvÉ JA§ÄzÀPÉÌ, D²±ï

43


£ÀA¢ ºÉüÀĪÀ ªÀåwjPÀÛªÁzÀÄzÀgÀ°èAiÀÄÆ ªÀÄUÀzÉÆAzÀÄ ªÀåwjPÀÛvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀĪÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÆß M¼ÀUÉÆAqÀ F ¥ÀĸÀÛPÀ(UÀ¼ÀÄ)PÉÌ vÁzÁvÀäöåzÀ ¸ÁvÀvÀåvÉ EzÀÄÝ, ¨sËUÉÆýPÀ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À zÀȱÀå¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ £É¯É¬ÄAzÀ MAzÀÄ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ªÀ¸ÁºÀvÉÆÃvÀÛgÀ aAvÀ£ÉAiÀÄ ¸Á¥sÀ®åvÉ zÉÆgÀQzÉ. wÃgÀ ®WÀĪÁV ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ EAvÀºÀ E£ÉÆßAzÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄvÀß, ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆwÛUÉ, ºÉÆvÀÄÛ ºÉÆwÛUÉ §gÀĪÀAvÁUÀ¢zÀÝ°è PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÀÌøw aAvÀ£É PÉêÀ® CPÀëgÀ aAvÀ£ÉAiÀĵÉÖà DVzÀ Ý gÉ zs À È vÀ g ÁµÀ Ö ç gÁdåªÁV «gÁdªÀiÁ£ÀªÁV J¼ÀîµÀÆÖ zÀÆgÀzÀ馅 E®èzÀ PÀÄgÀÄqÀÄ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÀÄÄAzÁ¼ÀÄUÀ¼ÁV ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÀµÉÖÃ!

JZï.J. C¤¯ïPÀĪÀiÁgï

44


`C¤ªÀðZÀ¤ÃAiÀÄ’ ªÀtð ¥ÀæwªÀiÁ¯ÉÆÃPÀ zÀȱÀå qÁ| JA.J¸ï. ªÀÄÆwð y£ï¯ÉÊ£ï ¥À©èPÉõÀ£ï 107, £ÁUÉÃUËqÀ ¥Á¼Àå §£À±ÀAPÀj 6£ÉAiÀÄ ºÀAvÀ vÀ®WÀlÖ¥ÀÄgÀ CAZÉ, PÀ£ÀPÀ¥ÀÄgÀ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ zÀQët ªÀÄÄ: 2010, ¥ÀÄl: 204 ¨É¯É.gÀÆ: 750.

qÁ. JA.J¸ï. ªÀÄÆwð CªÀgÀ ‘zÀȱÀå’ MAzÀÄ «£ÀÆvÀ£À PÁzÀA§j. PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¥ÀæZÀ°vÀzÀ°ègÀĪÀ PÁzÀA§j ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß «¸ÀÛj¸ÀĪÀ F PÀÈw ºÀ®ªÀÅ §UÉAiÀÄ ZÀZÉðUÀ½UÉ CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÀÛzÉ. £ÁªÀÅ CPÀëgÀ gÀÆ¥ÀzÀ°ègÀĪÀ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ‘PÁzÀA§j’ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÉÝêÉ. DzÀgÉ, CPÀëgÀUÀ¼ÀÆ ¸ÉÃj, CPÀëgÁwÃvÀªÁzÀ PÀÈwgÀÆ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß K£ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ? F ¥Àæ±ÉßUÉ GvÀÛgÀ PÉÆqÀĪÀAvÉ qÁ. JA.J¸ï. ªÀÄÆwð F PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖzÁÝgÉ. EzÀÄ DPÁgÀPÉÌ §AzÀÄ ¤gÁPÁgÀ vÀvÀÛ÷éªÀ£ÀÄß zÀÈrüÃPÀj¸ÀĪÀ zÀȱÀåªÀÄAiÀÄvÉ F PÀÈwVzÉ. E°è zÀȱÁåªÀ½UÀ¼ÀÄ ±À¨ÁÝwÃvÀ ¥ÀæwªÉÄUÀ¼ÁV §A¢ªÉ. ±À§ÝPÉÌ ºÀAUÀÄAlÄ. DzÀgÉ zÀȱÀåPÉÌ D §UÉAiÀÄ ºÀAV®è. ±À§ÝzÀ°è £ÁaPÉ A iÀ Ä ÄAlÄ; DzÀ g É ±À ¨ ÁÝwÃvÀ z À ° è «¸ÁÛgÀªÀÅAlÄ. ¸ÀÈd£À²Ã® §gÀºÀUÁgÀ£ÉƧ⠱À§ÝUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ zÀȱÁåªÀ½AiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¹zÁUÀ MzÀUÀĪÀ DPÀÈw ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀÄzÉà DVgÀÄvÀÛzÉ. DzÀ g É , CzÉ Ã ¸À È d£À ² î PÀ ¯ É U ÁgÀ zÀȱÁåªÀ½UÀ¼À£Éßà C±Á©ÝPÀ ¥ÀæwªÉÄUÀ¼ÁV gÀƦ¹zÁUÀ MzÀUÀĪÀ DPÀÈwUÀ¼Éà ¨ÉÃgÉAiÉÄAzÀÄ C¤¸ÀÄvÀÛzÉ. F vÀvÀéªÀ£ÀÄß «¸ÀÛj¸ÀĪÀAvÉ qÁ. JA.J¸ï. ªÀÄÆwð ‘zÀȱÀå’ PÁzÀA§j PÀÈwAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ gÀƦ¸ÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ £À£ÀUÉ vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ.

45


¸ÀÈd£À²Ã® vÀvÀéPÉÌ JgÀqÀÄ ªÀÄÄRUÀ¼ÀÄAlÄ. MAzÀÄ ±À§ÝvÀvÀé, E£ÉÆßAzÀÄ ªÀtðvÀvÀé. ±À§ÝvÀvÀéPÉÌ «ÄwUÀ½zÀÝgÉ ªÀtðvÀvÀéPÉÌ «ÄwUÀ½®è. »ÃUÁV JA.J¸ï. ªÀÄÆwð ±À§ÝvÀvÀé¢AzÀ ªÀtðvÀvÀézÀ PÀqÉ vÀªÀÄä£ÀÄß Qð¹PÉÆArzÁÝgÉAzÀÄ vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ. F ‘zÀȱÀå’ PÁzÀA§jAiÀÄÄ ºÀvÁÛgÀÄ zÀȱÁåªÀ½UÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹PÉÆAqÀ MAzÀÄ DPÀÈwAiÀĵÉÖ. F DPÀÈwAiÀÄ°è gÉÃSÁavÀæUÀ¼ÀÄAlÄ, ªÀtðPÀ¯ÁPÀÈwUÀ¼ÀÄAlÄ ªÀÄvÀÄÛ bÁAiÀiÁavÀæUÀ¼ÀÄAlÄ. EªÉ®èªÀÇ E°è ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁUÀzÉà MlÖAzÀzÀ PÀÆqÀÄPÀlÄÖ«PÉAiÀÄ ªÀiÁUÀðªÁVzÉ. F ªÀiÁvÀ£ÀÄß E£ÀßµÀÄÖ ¨ÉÃgÉ ¢PÀÄÌUÀ½AzÀ £ÉÆÃqÀĪÀÅzÁzÀgÉ: zÉù DPÀÈwUÀ¼ÀÄ E°è ¥ÁæzsÁ£ÀåªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢ªÉ. ªÀtðdUÀwÛ£À°è ªÀiÁUÀðzÉÝà £É¯É«ÃqÀÄ. DzÀgÉ F £É¯É«ÃqÀ£ÀÄß zÉùUÉ C¼ÀªÀr¸ÀĪÀ CxÀªÁ CªÀÅUÀ¼À°è LPÀåUÉƽ¸ÀĪÀ PÀæªÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉAzÀÄ AiÉÆÃa¸ÀĪÀAvÉ F PÀÈw £ÀªÀÄä£ÀÄß ¥ÉæÃgÉæ¸ÀÄvÀÛzÉ. ±À§ÝavÀæUÀ½UÉ MAzÀÄ §UÉAiÀÄ PÀæªÀÄvÉ GAlÄ. DzÀgÉ ªÀtðavÀæUÀ½UÉ D §UÉAiÀÄ PÀæªÀÄvÉ E®è. £ÁªÀÅ FªÀtðavÀæUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃgɨÉÃgÉ §UÉAiÀÄ PÀæªÀÄUÀ¼À°è ¥Àj¨sÁ«¸À®Ä E°è CªÀPÁ±ÀªÁVzÉ. ±Á©ÝPÀ ¥ÀæwªÉÄUÀ½AzÀ gÀƦvÀUÉÆArgÀĪÀ ‘PÁzÀA§j’ «£Áå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ PÀArzÉÝêÉ. DzÀgÉ ªÀtð¥ÀæwªÉÄUÀ½AzÀ gÀƦvÀUÉÆArgÀĪÀ ‘PÁzÀA§j’ £ÀªÀÄä£ÀÄß ¨ÉÃgɨÉÃgÉ CxÀð¸ÀAUÀwUÀ¼À PÀqÉ

46


PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀAVÃvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀåUÀ¼À°è ±À§Ý ªÀÄvÀÄÛ £ÁzÀUÀ½UÉ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀA¨sÀæªÀĪÀÅAlÄ. DzÀgÉ ªÀtð¸Á»vÀåPÉÌ D §UÉAiÀÄ ¸ÀA¨sÀæªÀÄUÀ½®è. EzÀÄ ªÀÄ£ÉÆÃgÀAUÀzÀ°è gÀƦvÀUÉƼÀÀÄzÁzÀ ¸ÀA¨sÀæªÀĪÁV ªÀiÁvÀæ PÁtÄvÀÛzÉ. ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÀAiÉÆêÀiÁ£ÀzÀªÀgÀÄ F PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¤®ÄªÀÅUÀ½AzÀ¯Éà ¥Àj¨sÁ«¸À§ºÀÄzÀÄ. M§â PÀ¯ÉUÁgÀ vÀ£Àß PÀ¯ÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀªÉà gÀƦ¸ÀĪÀ CxÀð¥Àæ¥ÀAZÀPÀÆÌ ±À§ÝUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀªÉà M§â ¸ÀÈd£À²Ã® §gÀºÀUÁgÀ gÀƦ¸ÀĪÀ CxÀð¥Àæ¥ÀAZÀPÀÆÌ vÀÄA¨Á ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼ÀÄAlÄ. F vÁwéPÀ ¥ÀæªÉÄÃAiÀĪÀ£ÀÄß ¸ËAzÀAiÀÄð «ÄêÀiÁA¸ÀPÀgÀÄ ºÀ®ªÀÅ §UÉUÀ¼À°è »A¢¤AzÀ®Æ ¥Àj²Ã°¹PÉÆAqÀħA¢zÁÝgÉ. ±À§Ý ªÀÄvÀÄÛ £ÁzÀ dUÀwÛ£À vÁwéPÀ ¯ÉÆÃPÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä «ÄêÀiÁA¸ÀPÀgÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ CxÀðªÀiÁrPÉƼÀî®Ä AiÀÄwß¹zÁÝgÉ. DzÀgÉ, ªÀtðdUÀwÛ£À vÁwéPÀ ¯ÉÆÃPÀªÀ£ÀÄß E£ÀÆß £ÁªÀÅ CxÀðªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÁVzÉ. CzÀPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ PÉ®ªÀÅ vÁwéPÀ ¥ÀæªÉÄÃAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ‘zÀȱÀå’ PÁzÀA§j £ÀªÀÄä°è ªÀÄÆr¸ÀÄvÀÛzÉAzÀÄ £À£ÀUÉ vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ. £ÁªÀÅ EAzÀÄ ±À§Ý¯ÉÆÃPÀzÀ°èzÉÝêÉ. F ¯ÉÆÃPÀªÀÅ QèµÀÖªÀÇ ¸ÀAQÃtðªÀÇ dqÀªÀÇ DVzÉ. EAxÀ ¯ÉÆÃPÀ¢AzÀ ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ ¯ÉÆÃPÀPÉÌ F ‘zÀȱÀå’ PÁzÀA§j £ÀªÀÄä£ÀÄß PÀgÉzÉÆAiÀÄÄåwÛzÉ. EzÀÄ MAzÀÄ §UÉAiÀÄ AiÀiÁ£ÀªÉÃ. qÁ. JA.J¸ï. ªÀÄÆwð ±À§ÝUÀ½UÉ ¨ÉøÀvÀÄÛ, avÀæUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸ÀÄvÀÛ¯Éà ±À§ÝzÀ E£ÉÆßAzÀÄ gÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä°è ºÀÄqÀÄPÀÄwÛzÁÝgÉAiÉÄÃ? F PÁzÀA§j £ÀªÀÄä°è F ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. - ¥ÉÆæ. ªÀįÉèÃ¥ÀÄgÀA f. ªÉAPÀmÉñÀ

47


«±ÉèõÀuÉ

ºÉƸÀ vÀ¯ÉªÀiÁj£À PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ: MAzÀÄ SÁ¸ÀV n¥ÀàtÂ

gÀÆ¥ÁAvÀgÀzÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°ègÀĪÀ EA¢£À ¸ÀªÀiÁd »AzÉA¢VAvÀ®Æ ºÉZÀÄÑ ªÉÊgÀÄzsÀåUÀ½AzÀ vÀÄA©gÀĪÀ eÉãÀÄUÀÆr£ÀAvÉ PÁtÄwÛzÉÀ. F §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß §AiÀĸÀzÀªÀgÀÄ vÁªÀÅ ¥ÀxÀ¨sÁæAvÀUÉÆAqÀ G¯ÉÌAiÀÄ ¥ÀAiÀÄtÂUÀgÉãÉÆ JAzÀÄ UÁ§jAiÀiÁUÀĪÀµÀÄÖ CzÀgÀ gÀ¨sÀ¸À«zÉ. DAiÉÄÌ £ÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°ègÀzÉ CzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ CAa£À°è £Á«gÀĪÀÅzÀÄ F PÁ®ªÀiÁ£ÀzÀ ªÁ¸ÀÛªÀªÁVzÉ. ºÁUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ, eÁUÀwPÀªÁVAiÉÄà DUÀ°; ¸ÀܽÃAiÀĪÁVAiÉÄà DUÀ° ¸ÀÆavÀ gÀÆ¥ÁAvÀgÀ ¥ÀæQæAiÉÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ gÁdQÃAiÀÄ gÀAUÀzÀ°è. DzÀgÉ gÁdQÃAiÀÄzÀ C«¨sÁdå CAUÀUÀ¼ÁzÀ ¸ÀªÀiÁd, ¸ÀA¸ÀÌøw, ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ ¨sÁUÀªÁzÀ £ÀA©PÉ, DZÀgÀuÉ, ¨sÁµÉ EvÁå¢UÀ¼À ªÉÄÃ¯É CzÀgÀ £ÉÃgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ DUÀÄwÛzÉ. E£ÉÆßAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è ºÉüÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ Që¥ÀæUÀwAiÀÄ°è£À gÀÆ¥ÁAvÀgÀzÀ°è £ÁªÉ®è C¤ªÁgÀåªÁV ºÉƸÀºÉƸÀ C£ÀĨsÀªÀUÀ½UÉ ¥ÀPÁÌUÀÄwÛzÉÝêÉ. gÁdQÃAiÀÄ ¹ÜvÀåAvÀgÀUÀ¼ÀÄ JµÉÖà ªÉÃUÀzÀ°è £ÀqÉzÀgÀÆ ¸ÀA¸ÀÌøw, £ÀA©PÉ, DZÀgÀuÉUÀ¼À ªÀ®AiÀÄzÀ°è CªÀÅ ¨ÉÃgÀÆgÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ ¨ÉÃPÁUÀĪÀ PÁ® C¥ÁgÀ. ¥Àæw ¸ÀªÀiÁdªÀÇ vÀ£ÀßzÉà jÃwAiÀÄ ¥ÀæwQæAiÉÄAiÀÄ «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄgÉzÀÄ CzÀ£ÀÄß ¸Áܦ¸À¯ÉAzÉà ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞUÀ¼ÀÄ dgÀÄVzÀÝgÀÆ CªÀÅ ªÀÄÄVzÁzÀ ªÉÄÃ¯É ¥À²ÑªÀÄzÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉAiÀÄ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÉÄà gÀÆ¥ÁAvÀgÀUÉÆArvÀÄ. CxÀªÁ CAxÀ ¥ÀjPÀ®à£É vÀ£Àß CxÀðªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArvÀÄ. CAvÀºÀ CªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ºÁzÀħA¢gÀĪÀ ¸ÁªÀiÁædå±Á»UÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀåPÉÌ vÁªÀÅ ºÀÆrgÀĪÀ §æºÁä¸ÀÛçªÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¹gÀĪÀ eÁUÀwÃPÀgÀt-DyðPÀ GzÁjÃPÀgÀtUÀ¼ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ CxÀðzÀ°è C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ ºÁ¢AiÀÄ°ègÀĪÀ gÁµÀÖçUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞUÀ¼ÀÄ ©ÃjzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£Éßà GAlĪÀiÁqÀÄwÛªÉ. EªÀÅUÀ½AzÀ DUÀĪÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£À, zÀĵÀàjuÁªÀÄUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀ ZÀZÉðUÀ¼ÀÆ £ÀqÉAiÀÄÄwÛªÉ. CzÉãÉà EzÀÝgÀÆ eÁUÀwÃPÀgÀtzÀ «©ü£Àß £É¯ÉAiÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄäAxÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è ¨ÉÃgÀÆjgÀĪÀ C£ÉÃPÀ £ÀA©PÉUÀ½UÉ ¥ÀÄ£ÁªÁåSÁå£À §AiÀĸÀÄwÛªÉ. eÁw, M¼ÀeÁw, ¥ÀAUÀqÀ, zsÀªÀÄð, «©ü£Àß £ÀA©PÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼Éà fêÁ¼ÀªÁzÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è ªÀÄ£ÀĵÀå£À ¨sÁªÀÅPÀ £É¯ÉAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ CvÀåAvÀ ¤zsÁ£ÀUÀwAiÀÄ°è dgÀÄUÀÄvÀÛªÉ. EzÀ£Éßà ªÉÊgÀÄzsÀåªÉAzÀÄ ºÉýzÀÄÝ. EzÀ£ÉÆßAzÀÄ GzÁºÀgÀuÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ £ÉÆÃqÀĪÀÅzÁzÀgÉ ªÀÈwÛ¥ÀgÀvÉAiÀÄ£Éßà vÀ£Àß ªÀiÁ£ÀzÀAqÀªÁVj¹PÉÆAqÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ ²PÀët, (¥ÀæzÀ±Àð£À

48


ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAVÃvÀªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀÄ) ªÀÄ£ÀgÀAd£Á PÉëÃvÀæ, d£À¦æAiÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄ, ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAvÀeÁð® ¯ÉÆÃPÀzÀ £ÀÄrUÀlÄÖ, ±ÉÊ° ªÀÄvÀÄÛ gÀÆ¥ÀPÀUÀ¼ÀÄ DºÁ J£ÀÄߪÀ jÃwAiÀÄ°è §zÀ¯ÁUÀÄvÀÛ¯Éà EªÉ. DzÀgÉ, ¸Á»vÀåzÀ°è ¥ÁgÀªÀÄåªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀĪÀ PÁªÀå¸ÀAªÉÃzÀ£ÉUÉ C¢£ÀÆß E½AiÀĨÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è E½¢®è. EzÀÄ C£ÀĨsÀªÀzÀ PÉÆgÀvÉAiÀiÁVgÀzÉ; £ÀªÀÄä ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ PÉÆgÀvÉAiÀiÁVzÉ. EAvÀºÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À PÀÄjvÀÄ EgÀĪÀ nÃPÉ-«ªÀıÉðUÀ¼ÉãÉà EgÀ°, CªÀÅ £ÉÃgÀªÁV ¨sÁµÉUÉà ¸ÀA§A¢ü¹gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀÆPÀëöä£ÉÆÃl¢AzÀ UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁVzÉ. KPÉAzÀgÉ, eÁUÀwÃPÀgÀtªÀÅ J®è ¸ÀÜgÀUÀ¼À°èAiÀÄÆ £ÀªÀÄä fêÀ£À«zsÁ£À, ¸ÁªÀiÁfPÀ £ÀqÀªÀ½PÉ, D¯ÉÆÃZÀ£Á PÀæªÀÄ, ¨sÁµÉ, £ÀÄrUÀlÄÖUÀ¼À£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤AiÀÄAwæ¸ÀÄwÛzÉ, ºÁUÀÆ CzÀPÁÌV ¨sÁµÉAiÀÄ£Éßà vÀ£Àß ¥À槮 C¸ÀÛçªÁV §¼À¸ÀÄwÛzÉ. DzÀgÉ EAvÀºÀ gÀÆ¥ÁAvÀgÀzÀ ¸ÀAQÃtðvÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀðªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀgÉ E°è AiÀiÁªÀÅzÀÆ ¸ÀÄ°zÀ ¨Á¼ÉºÀtÂÚ£ÀAwgÀzÉ ªÉÊgÀÄzsÀå ªÀÄvÀÄÛ zÀéAzÀéUÀ¼ÀzÉÝà ªÉÄîÄUÉÊAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ ºÀAvÀ¢AzÀ DgÀA©ü¸À¯ÉèÉÃQgÀĪÀÅzÀÄ C¤ªÁgÀåªÉà DvzÉ. EAvÀºÀ §ºÀÄ §UÉAiÀÄ ¸ÀAQÃtðvÉAiÀÄ ©üwÛAiÀÄ°è ºÉƸÀzÁV §gÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀªÀgÀ£Éßà ªÀÄÄRåªÁVj¹PÉÆAqÀÄ ¨sÁµÉAiÉÄà ªÀÄÄRå DPÀgÀªÁzÀ PÁªÀåªÀ£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ D¸ÀQÛzÁAiÀĪÁUÀ§®ÄèzÀÄ. ºÉƸÀ vÀ¯ÉªÀiÁj£À PÀ«UÀ½UÉ ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ J®è ¸ÀAQÃtðvÉUÀ¼ÀÆ zÀvÀÛªÁVAiÉÄà §A¢ªÉ. F ªÉÊgÀÄzsÀåUÀ¼À£ÀÄß ¨sÁªÀÅPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁµÉAiÀÄ £É¯ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀjÃwAiÀÄ°è F ¯ÉÃRPÀgÀÄ JzÀÄgÀÄUÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ZÀZÉðAiÀÄ ªÀÄÄAZÀÆtÂUÉ vÀgÀ¨ÉÃQzÉ. ªÉÆzÀ¯Éà ºÉýzÀAvÉ £ÀªÀÄäzÀÄ eÁw-M¼ÀeÁw, zsÀªÀÄð, ¸ÁªÀiÁfPÀ-DyðPÀ vÀgÀvÀªÀÄ, UÀAqÀĺÉtÄÚUÀ¼ÉA§ ªÀVÃðPÀgÀtzÀ°è ºÀjzÀÄ ºÀAaºÉÆÃVgÀĪÀ ¸ÀªÀiÁd. DzÀgÉ, vÁgÀvÀªÀÄåªÉà ¥ÁgÀªÀÄåªÁzÀ F ¸ÀªÀiÁdzÀ°èAiÀÄÆ ²PÀëtªÀÅ ¤gÀAvÀgÀªÁV ©qÀÄUÀqÉAiÀÄ£ÀÄß, ¹ÜvÀåAvÀgÀzÀ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ ºÉƸÀ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀÄwÛzÉ. EAvÀºÀ ¸ÀAQÃtð ¸ÀªÀiÁdzÀ ¨sÁUÀªÁVAiÉÄà ¨sÁµÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¨sÁªÀÅPÀ ¯ÉÆÃPÀzÀ°è £É¯É PÀAqÀÄPÉƼÀî®Ä §AiÀĸÀĪÀ ºÉƸÀ d£ÁAUÀzÀ vÀgÀÄt-vÀgÀÄtÂAiÀÄgÀÄ vÀªÀÄä C©üªÀåQÛAiÀÄ°è ºÉÃUÉ ©ü£ÀߪÁVzÁÝgÉ, CªÀgÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ PÁqÀÄwÛªÉ, fêÀ£À ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯É CªÀjUÉ K£À£ÀÄß PÀ°¸ÀÄwÛzÉ; ºÉÆgÀ£ÉÆÃlPÉÌ DPÀµÀðPÀªÁV PÁtÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ¸ÀªÀiÁdzÀ gÀÆ¥ÁAvÀgÀªÀÅ M¼ÀUÉ AiÀiÁªÀ§UÉAiÀÄ ¸ÀAWÀµÀð, PÉƼÀPÀÄ, C¥ÁAiÀÄ, Ew«ÄwUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ? CzÀ£ÀÄß PÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¯ÉÃRPÀgÁV £ÁªÀÅ JzÀÄj¸ÀĪÀ §UÉ ºÉÃUÉ JAzÀÄ aAw¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄwÛªÉAiÉÄà J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ªÀĺÀvÀézÀ ¥Àæ±ÉßAiÀiÁVzÉ.

49


EAvÀºÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ JzÀÄj¸ÀÄwÛ®è J£ÀÄߪÀÅzÁzÀgÉ ZÀtPÉÆÌAzÀÄ §tÚ ¤«Äð¹ ªÀiÁAiÉÄ DªÀj¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀ, dUÀªÀÄV¸ÀĪÀ PÀÈvÀPÀ¢Ã¥ÀzÀ ¨É¼ÀPÀ£Éßà ZÉÊvÀæzÀ ªÀÄÄA¨É¼ÀUÀÄ JAzÀÄ ªÀtÂð¸ÀĪÀ C¥ÁAiÀÄPÉÌ ¹®ÄPÀÄvÉÛêÉ. ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ PÀıÀ®vÉUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ C¥ÀƪÀð PÀ¯É J£ÀÄߪÀ ªÀÄnÖUÉ ªÀÄ£ÀªÀjPÉ ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀ ²PÀëtzÀ ¥sÀ®ªÁV ©vÀÛ¯ÁUÀĪÀ d£À¦æAiÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹ F §UÉAiÀÄ ¤®ÄªÀÅUÀ¼ÀÄ ºÀÄlÄÖvÀÛªÉ. C©ügÀÄaUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄ¥ÁÛªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è wzÀÄݪÀÅzÀÄ PÀÆqÀ F C©ü¥ÁæAiÀÄ gÀƦ¸ÀĪÀ PÀ¯É MAzÀÄ ¨sÁUÀªÉà DVzÉ. ¸ÀAzÀtÂAiÀÄ°è ¸ÀȶÖAiÀiÁUÀĪÀ zsÀé¤UÉ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀÆÝ, SÁ¸ÀVAiÀiÁzÀzÀÆÝ DVgÀĪÀ «²µÀÖvÉ EzÉAiÉÄà JAzÀÄ PÉýPÉƼÀÄîªÀ dgÀÆj J®è PÁ®zÀ®Æè EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä zÉÊ£ÀA¢£À §zÀÄQ£À ¤zsÁðgÀUÀ¼ÀÄ eÁ»gÁvÀÄ gÀƦ¸ÀĪÀ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¤AwzÉ JAzÀgÉ F ªÀiÁvÀÄ E£ÀßµÀÄÖ ¸ÀàµÀÖªÁ¢ÃvÀÄ. ¨sÁµÉ F AiÀÄÄUÀzsÀªÀÄðzÀ CvÀåAvÀ ¥À槮 C¸ÀÛçªÁVzÉ. ¸Á»vÀåzÀ°èAiÀÄÆ F §UÉAiÀÄ vÀxÁPÀyvÀ £ÀÄrUÀlÄÖUÀ¼À£Éßà ¥ÀÄ£À±ÀÑgÀt ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ CzÀ£Éßà ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¹zÀÞªÀiÁzÀjAiÀiÁV ºÉÆ«Ää¸ÀĪÀ C¥ÁAiÀĪÀÇ EgÀÄvÀÛzÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ ºÀ®ªÀÅ §UÉAiÀÄ ¸ÀAQÃtðvÉUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÀiÁdzÀ°è ºÀ®ªÀÅ jÃwAiÀÄ «©ü£Àß zsÀé¤UÀ¼ÀÄ KPÀPÁ®PÉÌ C¹ÛvÀézÀ°èzÀÄÝ, ¥Àæw zsÀé¤UÀÆ CzÀgÀzÉà DzÀ ¥ÀævÉåÃPÀvÉ, «²µÀÖvÉ, ZɮĪÀÅ, PÁ¼Àf ªÀÄvÀÄÛ Ew«ÄwUÀ¼ÀÄ EgÀ®Ä ¸ÁzsÀå JA§ÄzÀ£ÀÄß UÀ滸ÀĪÀµÀÄÖ ¸Á»vÀå ¸ÀAªÉÃzÀ£É ¨É¼ÉAiÀĨÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÉ¸ÀgÀÄ, ¸Á®ÄUÀ¼À£ÀÄß GzÀÞj¸ÀĪÀ°èUÉ £ÀªÀÄä «±ÉèõÀuÉ ¤®èzÉ ¸Á»vÀåzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ, CAvÀºÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À ¸Á¥sÀ®å-ªÉÊ¥sÀ®åUÀ¼ÀÄ ZÀZÉðAiÀÄ ªÀÄÄAZÀÆtÂUÉ vÀgÀ¨ÉÃPÁzÀ PÀqÉUÉ £ÀªÀÄä UÀªÀÄ£À«gÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. EAvÀºÀ ªÀÄÄPÀÛ ¥Àj¸ÀgÀ«®èzÉqÉ ºÉƸÀ ¯ÉÃRPÀgÀÄ UÉÆAzÀ®PÉÌ ¹®ÄPÀÄvÁÛgÉ ªÀiÁvÀæªÀ®è, ZÀ¼ÀªÀ½AiÀÄ ªÀÄÆ®PÀªÉà PÁªÀå ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀĪÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀ «ªÀıÁð §gÀºÀUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄ EzÀ£ÀÄß M¥ÀÄàªÀÅzÉÆÃ-©qÀĪÀÅzÉÆÃ? JA§ ¸ÀAPÀµÀÖPÉÌ ¹®ÄPÀ§ºÀÄzÀÄ (GzÁºÀgÀuÉ: £ÀªÉÇåÃvÀÛgÀ PÁ®zÀ ªÀĺÀvÀézÀ ¯ÉÃRPÀ, §AqÁAiÉÆÃvÀÛgÀ ¨sÀgÀªÀ¸ÉAiÀÄ zsÀé¤, DzsÀĤPÀvÉ ªÉÄÊUÀÆr¹PÉÆAqÀ ªÀÄ»¼Á ¯ÉÃRQ, ªÀÄĹèA ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉAiÀÄ §gÀºÀUÁgÀ, ºÉƸÀ d£ÁAUÀzÀ zÀ°vÀ ¯ÉÃRPÀ EvÁå¢ £ÀÄrUÀlÄÖUÀ¼ÀÄ). ZÀ¼ÀªÀ½UÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß C¼ÉAiÀĪÀÅzÀÄ ¯ÉÃRPÀgÀ£ÀÄß MvÀÛqÀPÉÌ PÀnÖºÁPÀ§®ÄèzÀÄ. dvÉUÉ J®è ¯ÉÃRPÀgÀÆ CzÉà PÁgÀå¸ÀÆaUÉ §zÀÞgÁV §gÉAiÀĨÉÃPÀÄ; ºÁV®èzÀ ¥ÀPÀëzÀ°è D-F PÁ®ªÀiÁ£ÀzÀ ¸Á»vÀåzÀ ¸ÁÖPïmÉÃQAUï£À°è CAxÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è JA§ ¸ÀAzÉñÀªÀ£ÀÆß CzÀÄ §gÀºÀUÁgÀjUÉ gÀªÁ¤¸À§®ÄèzÀÄ. «ªÀıÁð §gÀºÀUÀ¼ÀÄ, ¥Áæw¤¢üPÀ ¸ÀAPÀ®£ÀUÀ¼ÀÄ, J®è §UÉAiÀÄ ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ £ÀqɸÀĪÀ ¸Á»vÀå ¸ÀàzsÉðUÀ¼ÀÄ, ¥Àæ¹zÀÞgÀÄ §gÉAiÀÄĪÀ ªÀÄÄ£ÀÄßr, »£ÀÄßr, ¨É£ÀÄßrUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä £É¯ÉAiÀÄ°è ¹zÀÞªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛ ¥ÀæZÀ°vÀ ¹zÀÞ ªÀiÁzÀj C£ÀĸÀj¸À¢zÀÝgÉ vÀªÀÄUÉ C¹ÛvÀé zÉÆgÀPÀzÀÄ JA§ ¤®Ä«UÉ ºÉƸÀ ¯ÉÃRPÀgÀÄ §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄwÛªÉ JAzÀÄ vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ. D ªÀÄÆ®PÀ ºÉƸÀ vÀ¯ÉªÀiÁj£À d£ÁAUÀzÀ ¯ÉÃRPÀgÀÄ PÉÊUÉwÛPÉƼÀÀÄzÁVzÀÝ ºÉƸÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ MqÀªÀÄÆqÀĪÀ ªÉÆzÀ¯Éà ©ü£ÀߪÁUÀÄvÀÛªÉ. ¹zÀÞªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖPÉÆqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ «UÀæºÀ DgÁzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀAf¸ÀĪÀ PÉ®¸À CµÉÖãÀÆ ¸ÀÄ®¨sÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦æAiÀĪÁzÀ PÉ®¸ÀªÀ®è. D ¤nÖ£À°è ¸Á»vÀå¸ÀA§A¢ü §gÀºÀUÀ¼À ¨sÁµÉ, ¸ÀÆPÀëöävÉ, ¸ÀAªÉÃzÀ£É E£ÀßµÀÄÖ ºÉZÀѨÉÃQzÉ. ºÉƸÀ vÀ¯ÉªÀiÁj£À PÀ«UÀ¼À ¸ÀAPÀ®£ÀUÀ¼À£ÀÄß NzÀĪÁUÀ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ¸ÀªÀiÁd MzÀV¸ÀÄwÛgÀĪÀ wÃPÀë÷ÚªÀÇ, ¸ÀAQÃtðªÀÇ DzÀ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä «²µÀÖ PÁªÀåzÀ¤AiÀiÁV ¥ÀjªÀwð¸ÀĪÀ°è CªÀgÀÄ E£ÀßµÀÄÖ QæAiÀiÁ²Ã®gÀÆ, ¸ÀAªÉÃzÀ£Á²Ã®gÀÆ DUÀ¨ÉÃQzÉ JAzÉà C¤ß¸ÀÄvÀÛzÉ. vÀgÀÄt ¯ÉÃRPÀgÀ°è ¥ÀæRgÀ gÁdQÃAiÀÄ aAvÀ£ÉAiÀÄ PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ UÀªÀÄ£ÁºÀð ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è §gÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ F »£É߯ÉAiÀÄ°è UÀªÀĤ¸À¨ÉÃQzÉ. ¸ÁªÀiÁfPÀ £ÁåAiÀÄzÀ ªÁåSÉåAiÀiÁV §gÀĪÀ PÀ«vÉUÀ¼À°è PÀÆqÀ »A¢£À ºÀ¼ÀºÀ½PÉAiÉÄà JzÀÄÝ PÁtĪÀAwzÉ. gÁdQÃAiÀÄ PÀ«vÉUÀ¼ÉAzÁPÀët EA¢UÀÆ UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ CrUÀgÀÄ §gÉzÀ PÀ«vÉUÀ¼À£Éßà £ÁªÀÅ GzÀÞj¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ; §AqÁAiÀÄ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀ ¨sÁUÀªÁV ªÀÄÄPÀÛ £É¯ÉAiÀÄ°è ¹éÃPÀj¸ÀzÉà ¥ÀævÉåÃPÀªÁVAiÉÄà UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀ ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ; D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ PÉ®ªÀÅ PÀ«UÀ¼À MmÁÖgÉ PÉÆqÀÄUÉ PÀÄjvÀÄ ¸ÀªÀÄUÀæªÁV ZÀað¸À¢gÀĪÀÅzÀÄ EzÀPÉÌ PÁgÀt«gÀ§ºÀÄzÀÄ. UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ CrUÀgÀ gÁdQÃAiÀÄ aAvÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ PÁªÀåPÉÌ ¸ÀAªÁ¢AiÀiÁV ZÀA¥Á, ¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå, JZï.J¸ï

50


²ªÀ¥ÀæPÁ±À, PÉ.«. wgÀĪÀįÉñÀ, J¯ï.ºÀ£ÀĪÀÄAvÀAiÀÄå, ZÀ£ÀßtÚ ªÁ°ÃPÁgÀgÀAxÀ PÀ«UÀ¼À gÁdQÃAiÀÄ PÀ«vÉUÀ¼À£ÀÄß £Á«£ÀÆß UÀ滹®è¢gÀĪÀÅzÀÄ D £É¯ÉAiÀÄ°è DUÀ¨ÉÃPÁzÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. E°è ¥Àæ¸ÁÛ¦¹gÀĪÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¥Áæw¤¢üPÀªÀÇ, ¥ÀÆtðªÀÇ DV®èzÉ, F PÀ«UÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgɨÉÃgÉ £É¯ÉAiÀÄ°è PÉÊUÉÆAqÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ²Ã®vÉ, ºÉƸÀ £ÀÄrUÀlÄÖUÀ¼À£ÀÄß PÁªÀåPÉÌ vÀgÀĪÀ°è CªÀgÀÄ vÉÆÃjgÀĪÀ QAavÁÛzÀgÀÆ GvÁìºÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ UÀªÀĤ¹ ¸ÀÆa¹gÀĪÀAxÀzÁÝVzÉ. ºÁUÀÆ F ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðPÉÌ vÀPÀÌAvÉ ¥À®èl PÀÆqÀ DUÀ§®èªÀÅ. EµÉÖ®è ºÉýzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉƸÀ d£ÁAUÀzÀ PÁªÀå ºÉƸÀ¢PÀÄÌUÀ¼À£ÉßãÁzÀgÀÆ ºÀÄqÀÄPÀÄwÛzÉAiÉÄà JAzÀÄ PÉýPÉÆAqÀgÉ ºËzÀÄ JA§ÄzÀÄ PÉêÀ® CzsÀð¸ÀvÀåzÀ ºÉýPÉ ªÀiÁvÀæªÁVzÉ. ºÉƸÀvÀ£ÀÄß ¸ÀȶָÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ GzÀÞj¸ÀĪÀ ºÉ¸Àj¸ÀĪÀ PÀ«UÀ¼ÀÄ PÀÆqÀ ¥Áæw¤¢üPÀvÉAiÀÄ QèõɬÄAzÀ ªÀÄÄPÀÛªÁV®è. PÁªÀåzÀ PÁ¼Àf¸ÀA¨sÀæªÀÄUÀ½VAvÀ ºÉZÁÑV G½zÀ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼Éà E°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ JzÀÄÝ PÁtÄvÀÛzÉ. ¸ÀvÀvÀªÁV §zÀ¯ÁUÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄÄRåzsÁgÉAiÀÄ gÁdQÃAiÀÄ ¨sÁµÉ, aAvÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀÄxÀðªÁV JzÀÄj¸ÀĪÀ°è PÀ«UÀ¼ÀÄ ªÀÄTãÀgÁVzÁÝgÉAzÉà C¤ß¸ÀÄvÀÛzÉ. PÀ¼ÉzÉgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¥ÀæPÀlUÉÆAqÀ vÀgÀÄt §gÀºÀUÁgÀgÀ PÉ®ªÀÅ ¸ÀAPÀ®£ÀUÀ¼À£ÀÄß NzÀĪÁUÀ PÀAqÀħgÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÀæªÀÄÄR «£Áå¸ÀUÀ¼ÀÄ: ªÉÊAiÀÄQÛAiÀÄ £É¯ÉAiÀÄ ¨sÁªÀÅPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÁªÀgÀtUÉƽ¸ÀĪÀ PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ: C¥Ààl ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉ, DªÀgÉUÉ ¨sÁªÀÅPÀ £É¯ÉAiÀÄ°è ¥ÀqÉzÀ fêÀ£Á£ÀĨsÀªÀ, ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß DzÀæðUÉƽ¸À§®è £É£À¥ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ«vÉ PÀlÖ®Ä PÀ«UÉ ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁVªÉ. ¸ÀªÀiÁdzÀ ¸ÀAQÃtðvɬÄAzÁV, §ºÀÄ¥Á®Ä, CPÀëgÀ ¥ÀqÉzÀ ªÉÆzÀ® vÀ¯ÉªÀiÁjUÉ PÀ« ¸ÉÃjzÁÝ£É. ²PÀët CªÀ£À ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ©qÀÄUÀqÉUÉ PÁgÀtªÁVzÉ. £É¯É PÀAqÀ ¸ÀzÀåzÀ §zÀÄQ£À ¸ÁÜ£À¢AzÀ vÀ£Àß £É£À¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖPÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É. PÉ®ªÉqÉ zsÁªÀAvÀ«®èzÀ ±À§Ý¯ÉÆÃPÀ«zÀÝgÉ, ºÀ®ªÉqÉ PÀtÂÚÃj£ÀAvÉ zsÀÄ«ÄäPÀÌ®Ä ¹zÀÞªÁV ¤AvÀ ªÀiÁw£À ¥ÀæªÁºÀ«zÉ. SÁ¸ÀV RĶ, ¦æÃw, ¸Á¢ü¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀ¢zÀÄÝzÀPÉÌ PÁgÀtªÁVgÀĪÀ vÀgÀvÀªÀÄUÀ¼ÀÄ, ¨Á®åzÀ ¹»-PÀ» ¸ÀägÀuÉ, ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ CAvÀgÀAUÀzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼É®è E°è PÀ«vÉUÀ¼ÁUÀ§®ÄèªÀÅ. E°è£À PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ ¤£ÉßAiÀÄ £É£À¥ÀÄUÀ¼ÀÄ, £Á½£À PÀ£À¸ÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ MqÀªÀÄÆrgÀĪÀAxÀªÀÅ. ¥Àæ±ÉßUÀ½zÀÝgÀÆ PÀÆqÀ CªÀÅ C¥ÁgÀªÁzÀ £ÉÆêÀÅ, CªÀªÀiÁ£À, C¸ÀºÀ£ÉUÀ½AzÀ §A¢gÀzÉ MAzÀÄ §UÉAiÀÄ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀzÀ ¹Üw¬ÄAzÀ ºÀÄnÖzÁÝVªÉ. ªÀÄvÀÄÛ D ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀPÉÌ E¢ÃUÀ vÁ¤gÀĪÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀªÉà PÁgÀtªÁVzÉ. PÀ«AiÀÄ C¥Ààl ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉ, vÀ£ÀßzÉ£ÀÄߪÀÅzÉ®è ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ ªÀÄÄlÖ° JA§ D±ÀAiÀÄ EAvÀºÀ PÀ«vÉUÀ¼À ±ÉÊ°AiÀÄ£ÀÄß ¤zsÀðj¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ vÁeÁvÀ£À JzÀÄÝ PÁtÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ PÀgÁgÀĪÁPÁÌV AiÀiÁªÀÅzÀgÀ ¥Àæ¨sÁªÀªÀÇ E°è PÁtĪÀÅ¢®è. zÀvÀÛªÁV zÉÆgÉvÀ DPÀgÀ¢AzÀ ºÀÄlÄÖªÀ PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ: ¸Á»vÀåzÀ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæZÀ°vÀ«gÀĪÀ aAvÀ£ÁPÀæªÀÄ, ¹zÁÞAvÀ, ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀÆa¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ PÀ«UÉ ®¨sÀå«zÀÄÝ vÀ£Àß D±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÉÃUÉ ºÉÆA¢PÉƼÀÄîvÀÛªÉ JA§ DvÀAPÀ, UÉÆAzÀ®UÀ¼À°èAiÉÄà PÀ« PÀ«vÉAiÀÄ gÀZÀ£ÉUÉ vÉÆqÀUÀÄvÁÛ£É. PÀ«AiÀÄ M¼ÀV£À zÀ¤AiÀÄ D±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ GzÁvÀÛªÁVzÀÄÝ, vÁ£ÀÄ £ÀqÉAiÀĨÉÃPÁzÀ zÁj E£ÀÆß zÀÆgÀ«zÉ JA§ JZÀÑgÀ PÀ«AiÀÄ°èzÉ. DzÀgÉ, ¸ÀÆavÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¹zÀgÉ; ¤gÀƦvÀ ¥ÀæwªÉÄUÀ¼À£ÀÄß £É«Ää ºÉeÉÓ ºÁQzÀgÉ ¥ÀAiÀÄt ¸ÀgÁUÀ, C¹ävÉAiÀÄÆ ¸ÀÄ®¨sÀ JA§ zÀȵÁÖAvÀUÀ¼ÀÄ PÀ«AiÀÄ JzÀÄgÀÄ ZÁaPÉÆArªÉ. AiÀiÁªÀ zÁjAiÀÄ£ÀÄß DAiÀĨÉÃPÀÄ JA§ wPÁÌlªÀ£ÀÄß PÀ« JzÀÄj¸ÀÄvÀÛ DvÀAPÀzÀ°èzÁÝ£É JAzÀÄ DvÀ£À gÀZÀ£ÉUÀ¼Éà vÉgÉ¢qÀÄvÀÛªÉ. ZÉÆÃzÀåªÉAzÀgÉ, EAxÀ zÀéAzÀéUÀ¼À £ÀqÀĪÉAiÀÄÆ EzÉà vÀ£ÀUÉ ¸ÀÄR JAzÀÄ ¤zsÀðj¸ÀÄvÁÛ£ÉãÉÆà JA§ DvÀAPÀPÁj CA±ÀªÀÇ PÁtÄvÀÛzÉ. PÀ«AiÀÄ §ºÀÄ¥Á®Ä gÀZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ EzÉà «£Áå¸ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢ªÉ. ElÖgÀµÉÖà ºÉeÉÓ, £ÀqÉzÀgÀµÉÖà zÁj: E°è AiÀiÁªÀÅzÀÆ ¸ÀgÀ¼ÀªÁV®è. EgÀĪÀÅzÉ®è ¸ÀAQÃtðªÉÃ. PÁtĪÀÅzÉ®è PÁªÀ¼ÀªÉÃ, PÉÊUÉlÄPÀÄwÛgÀĪÀ C£ÀĨsÀªÀPÉÌ ¸ÀªÀPÀ¯ÁzÀ »A¢£À £ÀÄrUÀlÄÖUÀ¼ÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ¨ÁgÀªÀÅ; £ÀqÉzÀgÀÆ ªÀÄÄAzÉ zÁjAiÉÄà E®è¢gÀ§ºÀÄzÁzÀ C¥ÁAiÀÄ, »AwgÀÄV §gÀ¯ÁgÀzÀ C¤ªÁgÀåvÉ »ÃUÉ J®èªÀÇ C¸ÀàµÀÖ, DvÀAPÀ. E°è UÁågÀAn ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁzÀÄzÉAzÀgÉ ºÉeÉÓ EqÀÄ, zÁj ºÀÄnÖ¸À§ºÀÄzÀÄ JA§ M¼ÀzÀ¤. ¤£Àß

51


C£ÀĨsÀªÀUÀ¼ÀÄ ¤Ã£ÀÄ ºÉüÀÄwÛgÀĪÀÅzÀQÌAvÀ ¸ÀAQÃtðªÁVªÉ; JµÉÆÖà «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV UÀ滸ÀÄwÛ®è; E£ÀßµÀÄÖ ¥ÀæRgÀªÁV ¥ÀæwQæ¬Ä¸À¨ÉÃPÁzÀ PÀqÉ ºÁUÉ ªÀiÁqÀÄwÛ®è. ¸ÀÆPÀëöäªÀÇ-PÀptªÀÇ DVgÀ¨ÉÃPÁzÀ PÀqÉUÉ ¤µÀÄ×gÀvÉUÉ C¼ÀÄQ »AzÉ ¸ÀjAiÀÄÄwÛ¢ÝÃAiÀÄ; ¤£Àß PÀlÄ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀĪÁUÀ ºÉƸÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉAiÀÄ£ÉßãÀÆ ¤Ã£ÀÄ ¸ÉÃj¸ÀÄwÛ®è, JAzÀÆ CzÉà M¼ÀzÀ¤ £ÀÄrAiÀÄÄwÛzÉ. PÁ®zÀ ªÀåAUÀåªÉAzÀgÉ, zsÁªÀAvÀ«®èzÀ ¤gÀĪÀÄä¼À ±À§Ý¯ÉÆÃPÀ; PÀtÂÚÃgÀPÉÆÃrUÉ ¸ÀéAiÀÄA¹zÀÞªÁV ¤AvÀ ¤gÀƦvÀ £ÀÄrAiÀÄ dUÀvÀÄÛ; ºÀ¼ÉAiÀÄzÉ®è £ÀÄAV, JzÉAiÀÄ ªÀiÁwUÉ M°zÀÄ £ÀqɪÀ zÁj- F ªÀÄÆgÀÄ-ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀ PÁªÀå ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ°è FUÁUÀ¯Éà EgÀĪÀAxÀªÉÃ. ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ ªÀĺÀvÀézÀ PÀët«gÀĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ ¸ÀAQÃtð ¸ÀªÀiÁd, ¸À¤ßªÉñÀzÀ°è §zÀÄPÀÄwÛgÀĪÀ PÀ« EªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß DAiÀÄÄvÁÛ£É J£ÀÄߪÀÅzÀgÀ°è. PÀ¼ÉzÉgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¥ÀæPÀlUÉÆAqÀ ºÉƸÀ ¯ÉÃRPÀgÀ ¸ÀAPÀ®£ÀUÀ¼À°è C¯ÉègÀqÀÄ ¸Á®Ä, E¯ÉÆèAzÀÄ ºÉƼÀºÀÄ, C¯ÉÆèAzÀÄ ¥ÀzÀUÉÆAZÀ®Ä, CgÉ MmÁÖgÉ PÀ«vÉAiÉÄà ºÁVzÉ, JA§AvÉ EzÉÝà EªÉ. ¨ÉÃQgÀĪÀÅzÀÄ, vÁ£ÀÄ ºÉƸÀ zÀ¤, ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀȶָÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ, J®è wPÁÌlUÀ¼À C£ÀAvÀgÀ vÀ£ÀUÉ, ¸ÀªÀiÁdPÉÌ M½vÀÄ ªÀiÁqÀĪÀAxÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ-¸ÀÆPÀÛªÁzÀ PÀæªÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ JAzÀÄ CjvÀÄ, DAiÀÄĪÀ «ªÉÃZÀ£ÉAiÉÄÃ. PÉñÀªÀ ªÀļÀV

52


ªÀÄÄSÁªÀÄÄT

ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀzÀ »£Éß¯É E®èzÉà ºÉÆÃzÀgÉ £ÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ºÉÃUÉ ¨É¼ÉzÀÄ §A¢zÉ J£ÀÄߪÀÅzÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀĪÀÇ EgÀĪÀÅ¢®è... 77£Éà CT® ¨sÁgÀvÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ CzsÀåPÀëgÁzÀ ¥ÉÆæ: f. ªÉAPÀl¸ÀħâAiÀÄå CªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀAzÀ±Àð£À

¸Àgï, 77£Éà CT® ¨sÁgÀvÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ CzsÀåPÀëgÁV vÁªÀÅ ¸ÀªÁð£ÀĪÀÄvÀ¢AzÀ DAiÉÄÌUÉÆArgÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÁV vÀªÀÄUÉ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄvÉÛãÉ. ¥ÉÆæ: f. ªÉAPÀl¸ÀħâAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ CT® ¨sÁgÀvÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ CzsÀåPÀëgÁV ¸ÀªÁð£ÀĪÀÄvÀ¢AzÀ DAiÉÄÌAiÀiÁVzÁÝgÉAzÀgÉ, EAzÀÄ £ÁªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß ¥ÁArvÀåªÉAzÀÄ ºÉüÀÄvÉÛêÉÇÃ, CzÀ£ÀÄß J°èAiÉÆà MAzÀÄ PÀqÉ d£ÀgÀÄ UÀÄwð¸ÀÄwÛzÁÝgÉ J¤ß¸ÀÄwÛzÉ. EwÛÃa£À ªÀµÀðUÀ¼À°è £ÁªÀÅ J°èAiÉÆà MAzÀÄ PÀqÉ CAzÀÄPÉÆArzÉݪÀÅ; »A¢£À PÁ®zÀ ¥ÁArvÀå CAvÀ MAzÀÄ vÀgÀºÀ outdated DVzÉAiÉÄãÉÆÃ! FV£À PÁ®zÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉUÀ¼Éà ¨ÉÃgÉ K£ÉÆÃ! ¥ÁArvÀå J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß MAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è C£ÀĪÀiÁ£À¢AzÀ £ÉÆÃqÀĪÀ ¥Àj¹Üw K¥ÁðmÁVvÀÄÛ. EwÛÃa£À PÉ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ¼À°è J°èAiÉÆà MAzÀÄ PÀqÉ CzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ªÀÄvÉÛ ¨ÉÃPÀÄ C¤¸ÀÄwÛzÉAiÉÄÃ? CzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄzsÉå MAzÀÄ ²¸ÁÛV ªÀÄvÉÛ gÀÆ¥ÀÄUÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ C¤¸ÀÄwÛzÉAiÉÄÃ? F ¸À® vÀªÀÄä£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀPÉÌ CzsÀåPÀëgÀ£ÁßV DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÉÊzsÁ¤PÀ ²¹Û£À ¥ÁArvÀåªÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÛ PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀ MAzÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀð ¥ÀÄ£ÀB ¥ÁægÀA¨sÀªÁVzÉAiÉÄAzÀÄ vÀªÀÄUÉ C¤¸ÀÄwÛzÉAiÉÄÃ? ¤ÃªÀÅ ºÉüÀÄwÛgÀĪÀ ªÀiÁvÀÄ ¤d. £À£ÀUÉ CT® ¨sÁgÀvÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ CzsÀåPÀë ¥ÀzÀ« EzÉAiÉÄA§ÄzÀÄ ªÀÄgÉvÉà ºÉÆÃVvÀÄÛ! CvÀÛ PÀqÉ £À£Àß UÀªÀÄ£ÀªÉà EgÀ°®è. DzÀgÉ, EzÀÝQÌzÀÝAvÉ MAzÀÄ ªÀiÁvÀÄ MAzÉqɬÄAzÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÁV, ‘CªÀgÀ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è, ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ’ JA§ ªÀiÁvÀÄPÀvÉUÀ¼ÀÄ PÉý §AzÁUÀ, DUÀ £À£ÀUÉ EªÀgÉãÉÆà ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÀ®è JA§ §UÉÎ ¸Àé®à D¸ÀQÛAiÀÄÄAmÁ¬ÄvÀÄ. C£ÀAvÀgÀ, ¥ÀwæPÉAiÀĪÀgÀÄ §ºÀ¼À ¸ÀàµÀÖªÁV §gÉzÀgÀÄ. ‘¥ÉÆæ: f.ªÉAPÀl¸ÀħâAiÀÄå£ÀªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¯Á© E®èzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ, CªÀjUÉ F ¸À® RArvÀªÁVAiÀÄÆ CT® ¨sÁgÀvÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ UËgÀªÀ ¹UÀĪÀÅ¢®è’ªÉAzÀÄ ¥ÀæPÀlªÁ¬ÄvÀÄ. £À£ÀUÉ DUÀ K£ÀÄ C¤¹vÉAzÀgÉ, £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£É߯Áè EªÀgÉÃPÉ ºÉÆgÀUÀqÉ vÀgÀÄvÁÛgÉ? D PÀÄjvÀÄ ZÀZÉð ªÀiÁqÀĪÀÅzÁzÀgÀÆ KPÉ? `PÀ¼ÉzÀ ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ½AzÀ®Æ CT® ¨sÁgÀvÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ UËgÀªÀ ¥ÀzÀ« ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀªÀgÀ ¥ÀnÖAiÀÄ°è ¥ÉÆæ: f.ªÉAPÀl¸ÀħâAiÀÄå£ÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ EvÀÄÛ, C£ÀAvÀgÀ ¤AvÀĺÉÆìÄvÀÄ. PÉÆ£ÉUÀÆ CªÀjUÉ CT® ¨sÁgÀvÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄä¼À£À CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ UËgÀªÀ ¥ÀlÖ ¹UÀ°®è’ªÉAzÀÄ ¥ÀwæPÉAiÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀn¸ÀÄvÁÛgÀ®è, EzÀÄ vÀ¥ÀÄà. E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀPÉÌ K£ÉãÀÄ

53


ªÀiÁvÀÄPÀvÉUÀ¼ÁUÀÄvÀÛzÉÆÃ, PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÁUÀÄvÀÛzÉÆÃ, ¯Á©UÀ¼ÁUÀÄvÀÛzÉÆÃ, CªÉ®èªÀ£ÀÆß gÀºÀ¸ÀåªÁVlÄÖ EAvÀºÀ M§âgÀ£ÀÄß ¸ÀªÁð£ÀĪÀÄvÀ¢AzÀ DAiÉÄÌ ªÀiÁrzÉÝÃªÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹zÀgÉ J®ègÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÆ G½zÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ AiÀiÁjUÀÆ ¨ÉÃeÁgÁUÀĪÀÅ¢®è, ºÁUÁzÀgÉ ªÁ¹ JAzÀÄ £À£ÀUÀ¤¹vÀÄ. CzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ £Á¯ÉÌöÊzÀÄ d£ÀjUÉ ºÉýzÉ CµÉÖ. C£ÀAvÀgÀ, 77£Éà CT® ¨sÁgÀvÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹PÉƼÀî®Ä £À£ÀߣÀÄß PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀwÛ£ÀªÀgÀÄ ¸ÀªÁð£ÀĪÀÄvÀ¢AzÀ DAiÉÄÌ ªÀiÁrgÀĪÀ PÀÄjvÀÄ £À£ÀUÉ K£ÀÆ UÉÆwÛ®èzÉà EgÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è EzÀÝQÌzÀÝAvÉ MAzÀÄ ¢£À zÀÆgÀzÀ±Àð£ÀzÀ LzÁgÀÄ ªÀÄA¢ §AzÀÄ ‘¸Àgï, ¤ªÀÄä£ÀÄß 77£Éà CT® ¨sÁgÀvÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹PÉƼÀî®Ä PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀwÛ£ÀªÀgÀÄ ¸ÀªÁð£ÀĪÀÄvÀ¢AzÀ DAiÉÄÌ ªÀiÁrzÁÝgÉ. EzÀgÀ §UÉÎ ¤ªÀÄä C©ü¥ÁæAiÀĪÉãÀÄ?’ JAzÀÄ PÉüÀ®Ä ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ. ‘£À£ÀUÉ ¤dªÁVAiÀÄÆ C¢üPÁgÀAiÀÄÄvÀªÁV K£ÀÆ UÉÆwÛ®è. ¤ÃªÀÅ »ÃUÉ PÉýzÀgÉ £Á£ÉãÀÄ ºÉüÀ°?’ JAzÀÄ ºÉýzÉ. ‘F »AzÉ »jAiÀÄ ¸Á»wAiÀiÁVzÀÝ ªÁå¸ÀgÁAiÀÄ §¯Áè¼ÀgÀ PÀvÉAiÀiÁ¬ÄvÀ®è! CªÀgÀ£ÀÄß MªÉÄä CT® ¨sÁgÀvÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ CzsÀåPÀëgÀ£ÁßV DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ, D CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ ¥ÀlÖ CªÀjUÉ ¹UÀ°®èªÉAzÁ¬ÄvÀÄ! EzÀjAzÀ CªÀgÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ vÀÄA¨Á ¨ÉøÀgÀªÀÅAmÁV, CªÀjUÉ PÁ¬Ä¯ÉAiÀÄÄAmÁV PÉÆ£ÉUÉ ¸ÀvÀÄÛºÉÆÃzÀgÀÄ. DzÀÄzÀjAzÀ, F vÀgÀºÀzÉݯÁè ¤ÃªÀÅ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ. £À£ÀߣÀÄß F PÀÄjvÀÄ PÉüÀ¨ÉÃr’ JAzÀÄ ºÉýzÉ. DªÉÄïÉ, CªÀgÀÄ £À£ÉßzÀÄjUÉà DZÉ ©Ã¢AiÀÄ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀwÛ£À CzsÀåPÀëgÁzÀ £À®ÆègÀÄ ¥Àæ¸ÁzïgÉÆA¢UÉ ªÉƨÉʯï£À°è ªÀiÁvÀ£Ár, ‘K£ï ¸Àgï, 77£Éà CT® ¨sÁgÀvÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ CzsÀåPÀëgÀ£ÁßV ¸ÀªÁð£ÀĪÀÄvÀ¢AzÀ ¥ÉÆæ: f.ªÉAPÀl¸ÀħâAiÀÄå£ÀªÀgÀ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrgÀĪÀ ¸ÀAUÀw ¸ÀévÀB CªÀjUÉà UÉÆwÛ®èªÀAvÉ.’ JAzÀgÀÄ. C£ÀAvÀgÀ, CªÀgÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ ¥sÉÆä£À°è, `77£Éà CT® ¨sÁgÀvÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹PÉƼÀî®Ä PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvÀÄÛ vÀªÀÄä£ÀÄß ¸ÀªÁð£ÀĪÀÄvÀ¢AzÀ DAiÉÄÌ ªÀiÁrzÉ. vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ FUÀ §gÀÄwÛzÉÝêɒ JAzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ, CªÀgÀÄ §AzÀÄ ºÀtÄÚºÀA¥À®ÄUÀ¼É®èªÀ£ÀÆß PÉÆlÄÖ, ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ CzsÀåPÀë ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß vÁªÀÅ M¦àPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀgÀÄ. DzÀÄzÀjAzÀ, CT® ¨sÁgÀvÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ CzsÀåPÀëgÀ DAiÉÄÌ PÀÄjvÀAvÉ £À£Àß°è MAzÀÄ D¯ÉÆÃZÀ£É EvÀÄÛ. E£ÀÄß ªÀÄÄAzÁzÀgÀÆ CT® ¨sÁgÀvÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹PÉƼÀî®Ä ¸ÀÆa¸ÀĪÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ ¨ÁgÀzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. AiÀiÁgÀ£ÀÄß ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ CT® ¨sÁgÀvÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ CzsÀåPÀëgÀ£ÁßV DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉƽî. »ÃUÉ ªÀiÁrzÀgÉ J®èjUÀÆ UËgÀªÀ §gÀÄvÀÛzÉAzÀÄ £À£Àß ªÀÄ£À¹ìUÉ C¤¹vÀÄ. EzÀ£ÀÄß CªÀjUÀÆ ºÉýzÉ. E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÁUÁUÀÄvÀÛzÉÆà K£ÉÆà £ÉÆÃqÉÆÃt. F zÀȶÖAiÀÄ°è ¤ÃªÀÅ PÉýzÀ ¥Àæ±ÉßUÉ E£ÉÆßAzÀÄ CxÀð«zÉ. £À£ÀߣÀÄß CT® ¨sÁgÀvÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ CzsÀåPÀëgÀ£ÁßV ¸ÀªÁð£ÀĪÀÄvÀ¢AzÀ DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ CªÀjUÉ KvÀPÉÌ C©ü¯ÁµÉAiÀÄÄAmÁ¬ÄvÀÄ JA§ÄzÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆwÛ®è. DzÀgÉ, CªÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. ‘F ¸À®zÀ CT® ¨sÁgÀvÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ CzsÀåPÀëvÉUÉ ¥ÀæwAiÉƧâgÀÆ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀ£Éßà ¸ÀÆa¹zÀgÀÄ’ JAzÀÆ, ¸À¨sÉ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÁUÀ ‘F ¸À®zÀ CT® ¨sÁgÀvÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ CzsÀåPÀëvÉUÉ AiÀiÁgÀ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÉÆÃt’ JAzÁUÀ

54


J®ègÀÆ MPÉÆÌgÀ°¤AzÀ ‘f«, f«, f«’ JAzÀgÀÄ JAzÀÆ ºÉýzÀgÀÄ. »ÃUÉ DUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ »AzÉ K£ÁzÀgÀÆ DVzÉAiÉÄãÉÆà JAzɤ¸ÀÄvÀÛzÉ! §ºÀıÀB ªÀ v À ð ªÀ i Á£À ¥À w æ P É U À ¼ À ¯ Áè z À ªÁzÀ «ªÁzÀUÀ½AzÀ J®èjUÀÆ UÉÆvÁÛVgÀ¨ÉÃPÀÄ. EªÀgÀ£ÀÄß KPÉ £ÁªÀÅ E£ÀÆß Dj¹®èªÉA§ D¯ÉÆÃZÀ£É EªÀjUÀÆ §A¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀvÀðªÀiÁ£À ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀªÀgÀÆ PÁAiÀÄÄÝPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. EAvÀºÀªÀjUÉ CT® ¨sÁgÀvÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÁzsÀåPÀëvÉAiÀÄ UËgÀªÀ ®©ü¸À°®èªÉAzÀgÉ, ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀÄ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è AiÀiÁgÁågÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÁÛgÉÆÃ, CzÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀwÛ£ÀªÀgÀÄ ¹éÃPÀj¸ÀzÉà ºÉÆÃzÀgÉ zÉÆqÀØ UÀ¯ÁmÉ J©â¹©qÀÄvÁÛgÉ! ºÁUÉ DUÀĪÀÅzÀÆ GAlÄ! EzÉ®èªÀ£ÀÆß vÀ¦à¸ÀĪÀ zÀȶ֬ÄAzÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀwÛ£ÀªÀgÀÄ PÀÆ®APÀµÀªÁV AiÉÆÃa¹ F wêÀiÁð£À PÉÊUÉÆArgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ C¤¸ÀÄwÛzÉ. £Á£ÀÄ »AzÉ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀwÛUÉ CzsÀåPÀë£ÁV, PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁV, ¤WÀAlÄ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ£ÁV, ¤WÀAlÄ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ªÀ Ä AqÀ ½ AiÀ Ä Czs À å PÀ ë £ ÁV PÁAiÀ Ä ð ¤ªÀð»¹zÉÝ®èªÀÇ MmÉÆÖmÁÖV CªÀgÀ £É£À¦UÉ §A¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. C£ÀAvÀgÀ, CªÀgÀÄ EzÀ£ÀÄß ¦æÃw¬ÄAzÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ, ¤dªÁVAiÀÄÆ 77£Éà CT® ¨sÁgÀvÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹PÉƼÀî®Ä £À£ÀߣÀÄß ¤dªÁVAiÀÄÆ ¸ÀªÁð£ÀĪÀÄvÀ¢AzÀ DAiÉÄÌ ªÀiÁrzÁÝgÉAzÀÄ £À£ÀUÀ¤ß¹vÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ §ºÀ¼À ¸ÀAvÉÆõÀªÀÅAmÁ¬ÄvÀÄ. E£ÉßãÀÆ E®è.

avÀæUÀ¼ÀÄ : ¹.Dgï. ªÉAPÀmÉñï

55

C£ÀAvÀgÀ, ¤ÃªÀÅ ºÉýzÀ ªÀiÁw£À PÀÄjvÀÄ ¥À æ ¸ ÁÛ ¦ ¸À Ä ªÀ Å zÁgÉ , ¥ÁArvÀ å ªÀ z s À ð £É U É EgÀ¨ÉÃPÁzÀ DªÀgÀt GAlÄ. D DªÀgÀt FUÀ ¸Àé®à PÀqÀªÉÄAiÀiÁVzÉAiÉÄãÉÆà JAzÀÄ FUÀ®Æ C¤¸ÀÄwÛzÉ. D zÀȶ֬ÄAzÀ


«±Àé«zÁ央AiÀÄUÀ¼À ªÀÄlÖzÀ°è, ¥ÀjµÀwÛ£À ªÀÄlÖzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ ªÀÄlÖzÀ°è UÀnÖªÀÄÄmÁÖzÀ, ¸ÀvÀéªÀżÀî d£ÀgÀÄ ºÉZÀѨÉÃPÉA§ D¸É d£ÀgÀ°è EzÉ JA§ÄzÀÄ PÁtÄvÀÛzÉ. ¸Àȶֲî §gÀºÀUÀ½AzÀ §gÀĪÀ eÁÕ£À MAzÀÄ §UÉAiÀiÁzÀgÉ, ±Á¸ÀÛçUÀ¼À ¸Á®ÄUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÀ w½ªÀ½PÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ §UÉAiÀÄzÀÄ. ¸Àȶֲî §gÀºÀUÀ½UÉ ±Á¸ÀÛçªÀÅ »£É߯ÉAiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. CAvÀºÀÄzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃQ®èªÉAzÀÄ C¤¹gÀ¨ÉÃPÀÄ. PÀ¼ÉzÀ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è ±Á¸ÀÛçUÀ¼À eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß »£É߯ÉAiÀiÁV¹PÉÆArzÀݪÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄRåªÁV ¥Àæ¸ÁÛ¥ÀªÁUÀÄwÛzÀݪÀÅ. CzÀPÉÆÌøÀÌgÀ, FUÀ CAvÀºÀªÀgÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÉÆÃtªÉAzÀÄ ¥ÀæAiÀÄwß¹ §ºÀıÀB £À£ÀߣÀÄß ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹PÉƼÀî®Ä DAiÉÄÌ ªÀiÁrzÁÝgÉAzÀÄ C¤¸ÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ, £Á£Éà ºÀÄqÀÄQPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlgÉ, £À£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀݪÀgÀÄ FUÀ M§âgÀÆ ¹UÀĪÀÅ¢®è. «zÁåyðUÀ¼ÁUÀ°, ¸ÀºÀ¥ÁpUÀ¼ÁUÀ°, M§âgÀÆ E®è! ºÁUÁV, £À£ÀUÉ K£ÀÄ C¤¸ÀÄvÀÛzÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ MAnAiÀiÁV©mÉÖ£À®è. FUÀ £À£Àß PÁ® §A¢zÉ. £Á£ÀÄ ¤WÀAlÄ«£À PÁAiÀÄðzÀ°è vÉÆqÀVPÉÆArzÁÝUÀ £À£ÀUÀÆ PÀÆqÀ £Á£ÀÄ vÀAiÀiÁj ªÀiÁrPÉÆAqÀ ¹zÀÞvÉUÀ¼ÀÄ ¸Á®zÀÄ JAzɤ¹vÀÄ. CAzÀgÉ, D PÉ®¸ÀPÉÌ ±Á¸ÀÛç ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÛµÀÄÖ NzÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ J£ÀÄߪÀ ¹Üw EvÀÄÛ. CAvÀºÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀjUÉ ºÉzÀjPÉAiÀÄÄAmÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. C£ÀAvÀgÀ, ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÆ JzÀÄgÁUÀÄwÛzÀݪÀÅ. £À£ÉßzÀÄgÀÄ PÀĽwzÀݪÀgÉ®ègÀÆ UÀnÖ PÀļÀUÀ¼Éà DVzÀÝgÀÄ. qÁ:PÉ.PÀȵÀÚªÀÄÆwð, ªÉAPÀmÁZÀ®±Á¹ÛçÃ, ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà, ºÁ.ªÀiÁ.£ÁAiÀÄPï, azÁ£ÀAzÀªÀÄÆwðAiÀÄAvÀºÀªÀgÀÄ EzÀÝgÀÄ. »ÃUÉ CªÀgÉzÀÄjUÉ ¤AvÀÄ EzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÉÄà JAzÀÄ C¤¸À¨ÉÃPÁzÀgÉ, »£Éß¯É §ºÀ¼À UÀnÖAiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. £Á£ÀÄ ºÉ¸Àj¹zÀ EAvÀºÀªÀgÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹zÀgÉ PÀ£ÀßqÀ £Ár£À°è ¨ÉÃgÉ ºÉeÉÓUÀ¼Éà ¹UÀĪÀÅ¢®è! E£ÀÆß LzÁgÀÄ ªÀÄA¢AiÀÄ£ÀÄß Dj¸À§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ, PÀqÀªÉÄAiÀiÁ¬ÄvÀ®è J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¤d. £À£Àß ªÀAiÀĹì£À d£ÀgÀ°è CxÀªÁ £À£ÀVAvÀ®Æ ¸Àé®à aPÀÌ ªÀAiÀĹì£ÀªÀgÀ ªÀÄ£À¹ì£À°è ºËzÀÄ, ±Á¸ÀÛçUÀ¼À ¸Á»vÀåzÀ w½ªÀ½PÉAiÀÄļÀî d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ºÉZÀѨÉÃPÉA§ÄzÀÄ EzÉ. EAvÀºÀ C¤¹PÉ AiÀÄĪÀPÀgÀ ªÀÄ£À¹ì£À®Æè EzÉAiÉÄA§ÄzÀÄ CªÀgÀÄ §AzÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÁUÀ £À£ÀUÉ UÉÆvÁÛVzÉ. DzÀÄzÀjAzÀ, »ÃUÉAiÉÄà ¨ÉÃPÉAzÀÄ AiÀiÁªÁUÀ D¸ÀQÛ EzÉAiÉÆÃ, CvÀÛ PÀqÉ d£ÀgÀÄ §gÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ C¤¸ÀÄvÀÛzÉ. ¨ÉÃPÀÄ JAzÁUÀ CzÀ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀ¨ÉÃPÀ®è. CzÀPÉÌ AiÀÄĪÀPÀgÀÄ vÀAiÀiÁgÁUÀÄwÛzÁÝgÉ. £Á£ÀÄ PÀAqÀAvÉ vÀÄA¨Á D¸ÀQÛAiÀÄļÀî PÉ®ªÀÅ AiÀÄĪÀPÀgÀÄ MAzÉÆAzÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è, MAzÉÆAzÀÄ PÉëÃvÀæzÀ°è D¼ÀªÁV w½zÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ £À£ÉßzÀÄgÀÄ PÁt¸ÀÄwÛzÉ. CªÀjUÉ ¨sÀ«µÀå §ºÀ¼À ZÉ£ÁßVzÉ JA§ÄzÀÆ £À£ÀUÉ UÉÆvÀÄÛ. EzÀ£ÀÄß E£ÀÆß ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀĪÀÅzÁzÀgÉ, ¤ªÀÄä PÁ®zÀ ¸Á»vÀå CzsÀåAiÀÄ£À, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ ¥Àj¸ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ FUÀ ¤ÃªÀÅ £ÉÆÃqÀÄwÛgÀĪÀ ¸Á»vÀå CzsÀåAiÀÄ£À, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É, «ªÀıÉðAiÀÄ ¥Àj¸ÀgÀ EªÉgÀqÀPÀÆÌ ªÀÄÄRåªÁV AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ ªÀåvÁå¸À«zÉ?

»A¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è ¸ÀA¸ÀÌøvÀzÀ ¨sÁµÉ, ±Á¸ÀÛç ªÀÄvÀÄÛ UÀæAxÀUÀ¼Éà ªÀÄÆ® DPÀgÀªÁVzÀݪÀÅ. vÀªÀÄä ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ ºÁUÀÆ ªÁå¸ÀAUÀªÀ£ÀÄß «¸ÁÛgÀªÁV ºÀgÀrPÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ªÁå¦Û C°èvÀÄÛ. PÀ¼ÉzÀ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è EAVèµï ¸Á»vÀåzÀ°è DUÀÄwÛgÀĪÀ «ZÁgÀUÀ¼ÉãÀÄ, ¥Á±ÁÑvÀå ¸Á»vÀåzÀ°è DUÀÄwÛgÀĪÀ «ZÁgÀUÀ¼ÉãÀÄ, C°è ±Á¹ÛçÃAiÀÄ UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ §A¢ªÉ JA§ÄzÀgÀ PÀÄjvÀÄ D¼ÀªÁV C¨sÀå¹¹, C°è K£ÉãÀÄ vÁPÀ¯ÁlUÀ¼ÁVªÉ, K£ÉãÀÄ ºÉƸÀ ±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼ÁVªÉ, CªÀÅUÀ¼ÀvÀÛ ºÉZÀÄÑ UÀªÀÄ£À ºÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ FUÀ PÀAqÀħgÀÄwÛzÉ. MAzÀÄ PÁ®zÀ°è PÁzÀA§jUÀ¼À£ÀÄß «ªÀIJð¸ÀÄwÛzÀݪÀgÉ®ègÀÆ C°è£À ¥ÁvÀæ ¥ÀjZÀAiÀÄ, ªÀ¸ÀÄÛ ¸ÀA«zsÁ£À, EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¥ÀÆgÉʸÀÄwÛzÀÝgÀÄ. FUÀ ªÀiÁ£À«PÀªÀÇ M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ J¯Áè 56


±Á¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÆß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, D UÀæAxÀUÀ¼À vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄä UÀæAxÀUÀ¼À°è K£ÉãÀÄ PÁt§ºÀÄzÉAzÀÄ ¨ÉÃgÉ zÀȶ֬ÄAzÀ £ÉÆÃqÀÄwÛzÁÝgÉ. F zÀȶ֬ÄAzÀ ¨ÉÃgÉAiÀiÁVzÉ. EzÀÄ JµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁVzÉ JAzÀgÉ, avÀæPÀ¯É, ¹¤ªÀiÁ, ¸ÀAVÃvÀ, EªÀÅUÀ¼É®èzÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ«zÀݪÀgÀÄ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÆß «ªÀIJð¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ CzÀÄ ¨ÉÃgÉ zÀȶ֬ÄAzÀ DUÀÄwÛzÉ. D ±Á¸ÀÛçUÀ¼ÀÆ ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛªÉ. MAzÀÄ PÁªÀå, PÀªÀ£À«zÀÝgÉ, CzÀ£ÀÄß ¸ÀÄUÀªÀÄ ¸ÀAVÃvÀzÀ zsÁnAiÀÄ°è ºÁrzÁUÀ K£ÉãÀÄ DVzÉ, K£ÉãÀÄ DUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÀÆqÀ ZÀað¸ÀÄvÁÛgÉ. MAzÀÄ vÀvÀé K¤zÉAiÉÄAzÀgÉ, »AzÉ MAzÀÄ bÀAzÀ¸ÀÄì EvÀÄÛ. CzÀgÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀÆ D¯ÉÆÃa¸ÀÄwÛ®è. FUÀ §gÀĪÀ PÁªÀå, PÀªÀ£ÀUÀ¼À°è bÀAzÀ¸ÀÄì E®èªÉAzÀÄ £Á£ÀÄ ºÉüÀĪÀÅ¢®è. CzÀgÀ°è MAzÀÄ §UÉAiÀÄ bÀAzÀ¸ÀÄì EzÉ. DzÀgÉ, UÀnÖªÀÄÄmÁÖzÀ, EPÀÌnÖUÉ ¹®ÄQ¸ÀĪÀ, ©VAiÀiÁzÀ bÀAzÀ¸ÀÄì PÁtÄwÛ®è. ºÀ¼ÉAiÀÄ bÀAzÀ¹ì£À°è PÁtÄwÛzÀÝAvÉ FV£À bÀAzÀ¹ì£À°è PÁtÄwÛ®è. vÀÄA¨Á ¥Àæ¨sÁªÀ±Á°AiÀiÁzÀ PÀ« vÀ£ÀßzÉà DzÀ ©V, PÀlÄÖ ElÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. CzÀÄ E®è¢gÀĪÀÅzÉà ºÉZÁÑVzÉ. DzÀÄzÀjAzÀ¯Éà K£ÁzÀgÀÆ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ §ºÀ¼À ¸ÀÄ®¨sÀªÉAzÀÄ vÀªÀÄä CxÀðªÉÃ? ºËzÀÄ, CzÀjAzÀ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ §ºÀ¼À ¸ÀÄ®¨sÀªÁVzÉ. §jà ¸Á®ÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉZÀÄѪÀj ªÀiÁrzÀgÉ D¬ÄvÀÄ J£ÀÄߪÀ ¨sÁªÀ£É §AzÀÄ©lÖgÉ.....AiÀiÁªÀÅzÉà N¢UÉ MAzÀÄ »£Éß¯É EgÀ¨ÉÃPÀÄ. MAzÀÄ PÁªÀå J¤¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀgÉ, CzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ bÀAzÉÆÃUÀÄt EzÉÝà EgÀÄvÀÛzÉ, ªÁ°äÃQUÉ §AzÀAvÉ. D jÃw §A¢zÀÝgÀ°è bÀAzÀ¸ÀÄì EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ, bÀAzÀ¸ÀÄì E®èzÉà EgÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃPÁzÀ¶ÖªÉ. bÀAzÀ¸ÀÄì EgÀĪÀÅzÀÄ PÀqÀªÉÄAiÀiÁVzÉ. vÁªÀÅ PÀ£ÀßqÀ CzsÁå¥ÀPÀgÁV §ÈºÀvï «zÁåyð ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĪÀ£ÀÄß ¤«Äð¹zÀªÀgÁV¢ÝÃj. ¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄä ªÀÈwÛ ¥ÁægÀA©ü¹zÁUÀ EzÀÝAxÀ PÀ£ÀßqÀ ¨ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ DV£À ¥ÀoÀå PÀæªÀÄ, PÀ£ÀßqÀ vÀgÀUÀwUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥À, EvÁå¢ PÁ® ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀAvɯÁè £Á£Á ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è ¨ÉÃgÉ vÀgÀºÀzÀ°è ªÀiÁ¥ÁðlÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. »ÃUÁV, CªÉÇwÛ£À ¨ÉÆÃzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä C£ÀĨsÀªÀUÀ¼ÀÄ ºÉÃVzÀݪÀÅ? EªÀwÛ£À ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è F ¸ÀA§AzsÀ vÁªÀÅ AiÀiÁªÀ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß UÀÄwð¸ÀÄwÛ¢ÝÃj? £ÀªÀÄä PÁ®zÀ°èzÀÝ «zÁåyðUÀ½UÉ CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ ¥ÀoÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁoÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀ°®è. £ÁªÀÅ JµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ CxÀð ªÀiÁrPÉÆArzÉÝÃªÉ JA§ÄzÀgÀ vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É CªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¥ÁoÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CAzÀgÉ, DV£À PÁ®zÀ°è JA.J. vÀgÀUÀwAiÀÄ°è E§âgÀÄ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ EzÉݪÀÅ. £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£ÉÆßA¢UÉ ±ÀAPÀgÀ£ÁgÁAiÀÄtgÁªï JA§ÄªÀªÀgÀÄ EzÀÝgÀÄ. CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¥ÁoÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ, ªÉÆzÀ®Ä CªÀgÀÄ £À«ÄäAzÀ N¢¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. NzÀĪÁUÀ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ JqÀ«zÁUÀ CzÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.

D PÁ®zÀ°è £ÁªÀÅ D£Àgïì vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ºÉÆwÛUÉ ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ N¢PÉÆArzÉݪÀÅ. PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À ¨sÁgÀvÀ, eÉʫĤ ¨sÁgÀvÀ, vÉÆgÀªÉ gÁªÀiÁAiÀÄt EªÉ®èªÀ£ÀÆß ZÉ£ÁßV N¢PÉÆArzÉݪÀÅ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß N¢®è¢zÀÝgÉ, `±À§gÀ±ÀAPÀgÀ«¯Á¸À’ J£ÀÄߪÀ UÀæAxÀªÀ£ÀÄß J®ègÀÆ N¢PÉÆArgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀÄÄRåªÁzÀ UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ DUÀ AiÀiÁªÀÅzÀÆ ¹UÀÄwÛgÀ°®è. »ÃUÁV, K£Á¬ÄvÉAzÀgÉ, D¯ÉÆÃZÀ£É ZÉ£ÁßVgÀÄwÛvÀÄÛ. £À«ÄäAzÀ¯Éà N¢¹ ¥ÁoÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ NzÀĪÀÅzÀÄ §AvÉAzÀgÉ, CzsÀð w½ªÀ½PÉ §AvÉAzÉà CxÀð. ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ NzÀĪÀÅzÀÄ

57


PÀµÀÖ. CzÀgÀ ªÁåPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀoÀt ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸ÀÆPÀÛUÀ¼À£ÀÄß £À«ÄäAzÀ N¢¹, C£ÀAvÀgÀ CzÀPÉÌ «ªÀgÀuÉ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. C®èzÉ, ±Á¸ÀÛçzÀ°è EPÀÌnÖ£À ¹Üw J°è §gÀÄvÀÛzÉÆÃ, C°è CzÀPÉÌ CªÀgÀÄ MAzÀÄ «ªÀgÀuÉ ¤ÃqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ‘¤ÃªÀÅ N¢zÀgÉ J°è EPÀÌnÖ£À ¹Üw §gÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ»rAiÀĨÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D PÀÄjvÀAvÉ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ «ªÀgÀuÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. CxÀªÁ F ¸ÀÆPÀÛPÉÌ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ E£ÀÄß K£ÁzÀgÀÆ EzÀÝgÉ ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ’ JAzÀÄ CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ £À«ÄäAzÀ PÉ®¸À ªÀiÁr¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÁªÀÅ E§âgÀÄ «zÁåyðUÀ½zÀÝgÀÆ, £ÀªÀÄUÉ JAlÄ d£À ªÉÄõÀÄÖç ¥ÁoÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÁªÀÅ D JAlÄ d£À ªÉ Ä ÃµÀ Ä Ö U À ¼ À £ À Æ ß vÀ È ¦Û ¥ À r ¸À ¨ É Ã PÁVvÀ Ä Û . DV£À PÁ®zÀ ° è M¨É Æ â § â g À Æ ¢UÀ Î dgÁVzÀ Ý gÀ Ä . ©.JA.²æÃPÀAoÀAiÀÄå£ÀªÀjAzÀ ¥ÁægÀA¨sÀUÉÆAqÀÄ J.Dgï. PÀȵÀÚ±Á¹Ûç, n.J¸ï. ªÉAPÀtÚAiÀÄå, wÃ.£ÀA. ²æÃPÀAoÀAiÀÄå, £ÀgÀ¹AºÁZÁAiÀÄðgÀÄ, JA. Dgï. ªÀgÀzÁZÁAiÀÄðgÀÄ, ªÁåPÀgÀt «zÁéA¸ÀgÁzÀ r.²æäªÁ¸ÁZÁAiÀÄðgÀÄ, ¹.Dgï.£ÀgÀ¹AºÀ±Á¹Ûç EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ªÁåPÀgÀtzÀ°è ¢UÀÎdUÀ¼ÁVzÀݪÀgÀÄ. EAvÀºÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¥ÁoÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EªÀgÉ®ègÀÆ DUÀ¯Éà vÀÄA¨Á ¥Àæ¹zÀÞgÁVzÀݪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁ£ï «zÁéA¸ÀgÁVzÀÝgÀÄ. CªÀgÉzÀÄgÀÄ PÀĽvÀÄ ¥ÁoÀ PÉüÀĪÁUÀ CªÀgÀ ¥ÀzÀvÀ®zÀ°è PÀĽvÀÄ PÀ°vÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¨sÁªÀ£É EzÉÝà EgÀÄwÛvÀÄÛ. DUÀ ¨sÀQÛAiÀÄ zÀȶ֬ÄAzÀ CªÀgÀÄ ºÉýzÉÝ®èªÀÇ ¸ÀvÀåªÉ£ÀÄߪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÁªÀÅ PÁtÄwÛzÉݪÀÅ. £ÀAvÀgÀ, £ÀªÀÄUÉãÁzÀgÀÆ C£ÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄAmÁzÁUÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ZÀZÉð ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝzÀÆ GAlÄ. £ÀªÀÄä C£ÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjºÀj¹PÉƼÀÄîªÀ ¸À®ÄªÁV ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀ®Ä §ºÀ¼À vÀqÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÉݪÀÅ. C£ÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼ÉãÁzÀgÀÆ §AzÀ°è, vÀPÀët PÉüÀĪÀÅzÀPÉÌ £ÀªÀÄUÉ UÉÆwÛgÀ°®è. C£ÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄAmÁzÁUÀ £ÀªÀÄä°èAiÉÄà JgÀqÀÄ-ªÀÄÆgÀÄ ¸À® ZÀað¹PÉÆAqÀÄ C£ÀAvÀgÀ PÉüÉÆÃtªÉAzÀÄ EPÀÌnÖ£À ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÇ PÉüÀÄwÛzÉݪÀÅ. CzÀPÀ̪ÀgÀÄ vÀÄA¨Á ¦æÃw¬ÄAzÀ GvÀÛj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ©.JA.²æÃPÀAoÀAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ EAVèµï ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß D¼ÀªÁV C¨sÀå¹¹zÀªÀgÀÄ. £ÀªÀÄä ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀUÀ½UÉ ¸ÀAªÁ¢AiÀiÁV EAVèµï ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß NzÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀÄvÀÛzÉAiÉÄÃ, ºÉÃUÉ, £ÉÆÃr, JAzÀÄ PÀªÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ºÉÆð¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉAzÀÄ £ÀªÀÄUÉ PÀ°¹PÉÆlÖgÀÄ. DzÀgÉ, £ÁªÀÇ ¸ÀºÀ EAVèµï NzÀzÉ PÀ£ÀßqÀ ¥ÁoÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀ°®è. £Á£ÀÄ EAVèµï ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß vÀÄA¨Á ZÉ£ÁßV NzÀĪÀÅzÀPÉÌ CªÀPÁ±À KPÉ GAmÁ¬ÄvÉAzÀgÉ, £ÀªÀÄä ¸ÉßûvÀgÉ®ègÀÆ EAVèµï JA.J. ¥ÁoÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀgÉà DVzÀÝgÀÄ. PÉ.J£ï.£ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwð, Dgï.UÀÄgÀÄgÁdgÁªï, JA.gÁªÀÄgÁªï, ¹.r.UÉÆëAzÀgÁªï, EªÀgÉ®ègÀÆ £ÀªÀÄä ¸ÀºÀ¥ÁpUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C£ÀAvÀgÀ EAVèµï ¥ÁoÀ ªÀiÁr ¢UÀÎdUÀ¼ÁzÀªÀgÀÄ. CAvÀºÀªÀgÀÄ £ÀªÉÆäA¢UÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ £ÀªÀÄUÉ EAVèµï ¸Á»vÀåzÀ «ZÁgÀzÀ°è vÀÄA¨Á D¼ÀªÁV w½ªÀ½PÉ GAmÁ¬ÄvÀÄ. »ÃUÉ ¥ÁægÀA¨sÀ¢AzÀ¯Éà £ÀªÀÄUÉ JgÀqÀÄ jÃwAiÀÄ w½ªÀ½PÉAiÀÄÄAmÁ¬ÄvÀÄ. eÉÆvÉUÉ, ±Á±ÀévÀªÁV ºÀoÀ »rzÀÄ ¸ÀAVÃvÀªÀ£ÀÄß PÀ°AiÀįÉèÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. JgÀqÀ£Éà ªÀiÁzsÀåªÀĪÁV ¸ÀA¸ÀÌøvÀªÀ£ÀÄß ºÉʸÀÆÌ°¤AzÀ¯Éà PÀ°vÉ. »ÃUÁV, £À£ÀUÉ CzÀjAzÀ C£ÀÄPÀÆ®ªÁ¬ÄvÀÄ. DzÀÄzÀjAzÀ, £ÁªÀÅ K£Éà vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀgÀÆ »£Éß¯É §ºÀ¼À ZÉ£ÁßVvÀÄÛ. DUÀ £ÀªÉÄäzÀÄjVzÀݪÀgÉ®ègÀÆ ¢UÀÎdgÉà DVzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÁÝUÀ £Á£ÀÄ CªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀÄwÛzÉÝ. »ÃUÉ ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ, »ÃUÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CªÀjAzÀ ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀ°vÉ. CzÀjAzÀ £À£ÀUÉ vÀÄA¨Á C£ÀÄPÀÆ®ªÁ¬ÄvÀÄ. PÁªÀå NzÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉAzÀÄ PÀ°¹PÉÆlÖªÀgÉà ©.JA.²æÃPÀAoÀAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ. ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ NzÀĪÀÅzÀgÀ°è ¹zÀÞºÀ¸ÀÛgÁVzÀݪÀgÀÄ CªÀgÉƧâgÉÃ. CzÉà jÃw ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀ NzÀĪÀÅzÀgÀ°è PÉ.«.¥ÀÄlÖ¥Àà£ÀªÀgÀÄ ¹zÀݺÀ¸ÀÛgÁVzÀÝgÀÄ. CªÀgÀAvÉ ¨ÉÃgÁgÀÆ PÀÆqÀ PÀªÀ£ÀªÀ£ÀÄß CµÉÆÖAzÀÄ ¸ÉÆUÀ¸ÁV NzÀÄwÛgÀ°®è. CªÀgÀÄ

58


vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ PÀªÀ£ÀUÀ¼À£Éßà N¢ ºÉüÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÁoÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. vÀªÀÄä PÀªÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÁªÉà N¢ £ÀªÀÄUÉ ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ. F E§âgÀÆ vÀÄA¨Á ¸ÉÆUÀ¸ÁV ¥ÁoÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. vÁªÀÅ ºÉýzÀAvÉ »AzÉ ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ PÁªÀåUÀ¼À£ÀÄß NzÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉAzÀÄ ºÉýPÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß CxÀð ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ¨ÉÃPÁVgÀĪÀ vÀgÀUÀwAiÀÄ ¥Àj¸ÀgÀ, EvÁå¢ ¤ªÀiÁðtªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. C£ÀAvÀgÀ, CzÀPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ ªÁåPÀgÀtzÀ »£É߯É, ªÁåPÀgÀtzÀ ¨ÉÆÃzsÀ£É, ¸ÀA¸ÀÌøvÀ EvÁå¢ EvÀÄÛ. EªÉ®èªÀÇ ¸Àj. DzÀgÉ, FUÀ £ÁªÀÅ UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÉãÉAzÀgÉ, ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ JAzÀgÉ, CzÉÆAzÀÄ ¢éÃ¥À JA§ ¨sÁªÀ£É EzÉ. ¸Á»vÀåzÀ°è C©ügÀÄa ºÉÆA¢gÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß vÀ®Ä¥ÀĪÀÅ¢gÀ° ¸ÀévÀB PÀ£ÀßqÀ ¥ÁoÀ ªÀiÁqÀĪÀ PÀ£ÀßqÀzÀ CzsÁå¥ÀPÀgÀÄUÀ¼Éà ‘ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ’ JAzÀgÉ CzÀjAzÀ zÀÆgÀªÁUÀĪÀ ¥Àj¹Üw §A¢zÉ. »AzÉ ¸Á»vÁåzsÀåAiÀÄ£À JAzÀgÉ, ‘PÀÄjvÉÆÃzÀzÉAiÀÄA PÁªÀå¥ÀæAiÉÆÃUÀ ¥ÀjtvÀªÀÄwUÀ¼ï’ J£ÀÄߪÀAvÀºÀªÀgÀÆ, ¸Á»vÁå©ügÀÄa EgÀĪÀªÀgÀÆ J°èAiÉÆà MAzÀÄ PÀqÉ ¥ÀA¥À£À£ÀÄß GzÀÞj¸ÀÄ(quote)wÛzÀÝgÀÄ CxÀªÁ gÀ£ÀߣÀ UÀzÁAiÀÄÄzÀÞzÀ ¥Àæ¸ÀAUÀªÉÇAzÀ£ÀÄß GzÀÞj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ, FUÀ ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ ¨ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ PÉ®ªÀÅ CzsÁå¥ÀPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ. EzÀPÉÌ ¤ÃªÀÅ K£ÀÄ ºÉüÀÄwÛÃj? «±Àé«zÁ央AiÀĪÉà F PÉ®¸À ªÀiÁr©nÖzÉ. PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvÀÄÛ PÀÆqÀ F ¸ÀA§AzsÀ ¸Àé®à PÉ®¸À ªÀiÁrzÉ JAzɤ¸ÀÄvÀÛzÉ. CAzÀgÉ, ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ «±Àé«zÁ央AiÀÄUÀ¼À°è ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ jÃwAiÀÄ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄUÀ½ªÉ. EzÀjAzÀ K£ÁVzÉAiÉÄAzÀgÉ, ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀzÀ §UÉÎ PÉ®ªÀÅ «±Àé«zÁ央AiÀÄUÀ¼ÀÄ..... GzÁºÀgÀuÉUÉ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀªÀgÀÄ ºÉZÀÄÑ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ PÉÆmÁÖUÀ CzÀÄ §ºÀ¼À d£À¦æAiÀĪÁUÀÄwÛvÀÄÛ. C°èAiÀÄÆ FUÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁVzÉ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ°è K£ÁVzÉAiÉÄAzÀgÉ, ªÁåPÀgÀt E®èªÉà E®è. C°è

59


ªÁåPÀgÀtzÀ ¥ÀoÀåªÉà E®è. PÁªÀå«ÄêÀiÁA¸É J£ÀÄߪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ EzÉAiÉÆÃ? ¸ÀA¸ÀÌøvÀ PÁªÀå«ÄêÀiÁA¸É eÉÆvÉUÉ ¥Á±ÁÑvÀåzÀ°è K¤zÉ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÆß AiÉÆÃa¹, JgÀqÀ£ÀÆß ºÉÆð¹ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ. PÀ£ÀßqÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ ¥Á±ÁÑvÀå «ÄêÀiÁA¸É, ¥ËªÁðvÀå «ÄêÀiÁA¸É ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ PÁªÀå«ÄêÀiÁA¸ÉAiÀÄvÀÛ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ UÀªÀÄ£À EwÛÃZÉUÉ PÀqÀªÉÄAiÀiÁVzÉ. PÁgÀt, ¸ÀA¸ÀÌøvÀzÀ C¨sÁå¸À PÀqÀªÉÄAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀwÛ£ÀªÀgÀÄ ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ PÁªÀåUÀ¼À£ÀÄß ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀPÉÌ C£ÀĪÁzÀ ªÀiÁr¹zÀgÀÄ. »ÃUÁV, ¥ÀjÃPÉëUÉ ¥ÀA¥À£À£ÀÄß NzÀzÉÃ, ¥ÀA¥À£À §UÉÎ GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ CªÀjUÉ §ºÀ¼À ¸ÀÄ®¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. ¥ÀA¥À¨sÁgÀvÀzÀ `D¢¥ÀÄgÁt’zÀ°è K¤zÉ JA§ÄzÀÄ EvÀgÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À®Æè ¹UÀÄvÀÛzÉ. EzÀPÉÆÌøÀÌgÀ ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ KPÉ NzÀÄvÁÛgÉ? »ÃUÁV, d£ÀgÀÄ

AiÀiÁªÁUÀ ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ NzÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ©lÖgÉÆÃ, ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀzÀ°èzÀÝ ¸ÉÆUÀ¸ÀÄ CªÀjUÉ E®èzÉà ºÉÆìÄvÀÄ. ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀzÀ°è vÀ£ÀßzÉà DzÀ ¸ÉÆUÀ¸ÀÄ, ±ÉÊ°, NWÀ«zÉ. EªÉ®èªÀÇ E®èzÀ ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀvÀÛ÷é EgÀĪÀÅ¢®è. F ¸ÀvÀÛ÷éªÀ£ÀÄß ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀzÀ°è E½¸À¢zÀÝgÉ PÀµÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ. CzÀPÉÆÌøÀÌgÀ, ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ ©lÄÖ, CzÀ£ÀÄß zÁnPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÀ®è, CzÀÄ KQgÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ d£ÀgÀÄ AiÉÆÃa¸ÀÄvÁÛgÉ. ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ NzÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ©lÖgÀÄ.

ºÁUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ EAVèµï ¸Á»vÀåzÀ®Æè Old EnglishC£ÀÄß ¥ÀævÉåÃQ¹PÉÆArzÁÝgÉ. C°è£À AiÀÄƤªÀ¹ðnAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀªÀgÉ®ègÀÆ £ÁªÀÇ ºÁUÉ KPÉ ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÁgÀzÀÄ? ºÁUÉ ªÀiÁrPÉƼÉÆîÃtªÉAzÀÄ wêÀiÁð¤¹, £ÀAvÀgÀ vË®¤PÀªÁV C¨sÁå¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀgÉ ¸ÁPÉAzÀÄ vË®¤PÀ C¨sÁå¸ÀzÀ ¥ÀzÀÞw §AzÀÄ ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ©qÀvÀPÀÌ ªÁvÁªÀgÀt GAmÁ¬ÄvÀÄ. JA.J. ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ, ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀªÉà ¨ÉÃPÁV®è. CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ, eÁ£À¥ÀzÀzÀ MAzÀÄ ¨sÁUÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÀÄzÉA§ ¥ÀzÀÞw §AzÀ §½PÀ CªÀjUÉ CzÀÄ §ºÀ¼À ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ºÉÆìÄvÀÄ. UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀ¢AzÀ §AzÀªÀgÀÆ eÁ£À¥ÀzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JA.J. ªÀiÁrPÉƼÀÀÄ¢vÀÄÛ. eÁ£À¥ÀzÀzÀ°è CªÀjUÉ vÀÄA¨Á w½ªÀ½PÉ ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ£À«zÉ. DzÀgÉ, CªÀjAzÀ ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ CzsÁå¥À£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÁÌUÀĪÀÅ¢®è. »ÃUÁV, CzsÁå¥À£À ªÀiÁqÀ®Ä CªÀgÀ£ÀÄß £ÉëĹPÉÆAqÁUÀ CªÀjUÉ ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ ¥ÁoÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀ°®è. »ÃUÁV, PÀæªÉÄÃt ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß zÀÆgÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¹Üw §A¢gÀĪÀÅzÀAvÀÆ ¤d. DzÀÄzÀjAzÀ, FV£À PÀ£ÀßqÀ CzsÁå¥ÀPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ NzÀzÉà PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ¥ÁoÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¹ÜwUÉ §A¢gÀĪÀÅzÉÆAzÀÄ «¥ÀAiÀiÁð¸À. ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀzÀ »£Éß¯É E®èzÉà ºÉÆÃzÀgÉ £ÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ºÉÃUÉ ¨É¼ÉzÀÄ §A¢zÉ J£ÀÄߪÀÅzÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀĪÀÇ CªÀjVgÀĪÀÅ¢®è. EµÉÖà C®èzÉ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ºÉÃUÉ ¨É¼ÉzÀÄ §A¢zÉ JAzÀÄ ºÉÆðPÉ ªÀiÁr w½zÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀPÀÆÌ CªÀjAzÀ ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅ¢®è. CªÀjUÉ ¨sÁµÉAiÉÄà UÉÆwÛ®è¢zÀÝgÉ, E£ÀÄß ªÁåPÀgÀt J°èAzÀ §gÀÄvÀÛzÉ? ¤ªÀÄä CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À (observation)zÀ°è PÀÄvÀƺÀ®zÀ CA±ÀªÉÇAzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ UÀªÀĤ¸ÀÄwÛzÉÝãÉ. FUÀ ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀªÉAzÀÄ K£ÀÄ £ÁªÀÅ PÀgÉAiÀÄÄvÉÛêÉ, CzÀ£ÀÄß EªÀwÛ£À ¨sÁµÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀPÉÌ ºÉÆð¹zÁUÀ ºÀ¼ÀvÀÄ. DzÀgÉ, PÁªÁå¸ÁézÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¥ÀA¥À£À ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ DªÁ»¹PÉÆAqÀgÉ CzÀÄ ºÀ¼ÀvÀ®è, CzÀÄ PÀ£ÀßqÀ CµÉÖ. ºÁUÁV, CzÀ£ÀÄß ‘PÀ£ÀßqÀ’ªÁV ¥ÀæªÉò¸ÀÄvÉÛêÉ. DzÀÄzÀjAzÀ, ¤dªÁVAiÀÄÆ ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ ‘ºÀ¼ÉAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ’ªÁV £ÀªÀÄVgÀĪÀÅ¢®è. §zÀ¯ÁV CzÀÄ ¥ÀA¥À£À PÀ£ÀßqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ CxÀªÁ gÀ£ÀߣÀ PÀ£ÀßqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ CxÀªÁ PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À£À PÀ£ÀßqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. FUÀ ¤ªÀÄä CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À K£ÉAzÀgÉ, CzÀÄ ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀªÁzÀgÀÆ CzÀgÀ°è ¥ÀæªÉò¸ÀĪÀAvÀºÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ CzÀÄ ºÀ¼ÀvÁVgÀĪÀÅ¢®è, CzÀÄ PÀ£ÀßqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ. AiÀiÁªÁUÀ £ÁªÀÅ CzÀ£ÀÄß ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀPÉÌ C£ÀĪÁzÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zɪÉÇà CxÀªÁ ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀPÉÌ vÀAzɪÉÇÃ, DUÀ £ÁªÀÅ CzÀ£ÀÄß ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ ªÀiÁrzɪÀÅ!

60


ºÁUÁVgÀĪÀÅzÀÄ ¤d. KPÉAzÀgÉ, £ÁªÉà zÀÆgÀ ªÀiÁrPÉÆAqɪÀÅ. E£ÀÄß CzÀÄ ºÀwÛgÀªÁUÀĪÀÅzÁzÀgÀÆ ºÉÃUÉ? ¸ÁégÀ¸ÀåªÉãÉAzÀgÉ, »A¢£À PÁ®zÀ°è ¥ÁæxÀ«ÄPÀ, ªÀiÁzsÀå«ÄPÀ ±Á¯ÉUÀ¼À°èAiÀÄÆ ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀzÀ PÉ®ªÀÅ ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À°è EqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. `ºÀgÀºÀgÁ ²æÃZÀ£À߸ÉÆêÉÄñÀégÀ’ JAzÀÄ J®ègÀ ¨ÁAiÀÄ®Æè £À°zÁqÀÄwÛvÀÄÛ. PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ ¥ÀzÀå«®èzÀ ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀªÉà £ÀªÀÄä°è EgÀ°®è. eÉÆvÉUÉ, «zÀÄgÀ ¤ÃwAiÀÄ 2-3 ¥ÀzÀåUÀ¼ÀÄ EgÀÄwÛzÀݪÀÅ. ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ, £ÀqÀÄUÀ£ÀßqÀ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°èAiÉÄà UÉÆvÁÛUÀÄwÛvÀÄÛ. DzÀÄzÀjAzÀ, CzÀÄ £ÀªÀÄäzÉ£ÀÄߪÀ w½ªÀ½PÉ AiÀiÁªÁUÀ §A¢vÉÆÃ, DUÀ CzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. FUÀ K£ÁVzÉAiÉÄAzÀgÉ, D jÃwAiÀÄ ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼Éà E®è. ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀqÀÄUÀ£ÀßqÀ ¸À»vÀªÁzÀ ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀ AiÀiÁªÁUÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ, ¥ËæqsÀ±Á¯É ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀÄĹ vÀgÀUÀwUÀ½AzÀ zÀÆgÀªÁ¬ÄvÉÆÃ, ¥ËæqsÀ±Á¯É¬ÄAzÀ CzsÁå¥À£À ªÀiÁrzÀªÀjUÉ ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀjZÀAiÀĪÉà EgÀĪÀÅ¢®è, CzÉãÀÄ JAvÀ®Æ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è. CªÀjUÉ ¥ÀA¥À£À ºÉ¸ÀgÀÆ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è. »ÃUÁV, £À«ÄäAzÀ CzÀÄ vÀÄA¨Á zÀÆgÀªÁV ºÉÆÃVzÉ. CzÀ£ÀÄß F jÃw ªÀiÁrPÉÆAqÀzÀÄÝ vÀ¥ÀÄà JAzÀÄ £À£ÀUÀ¤¸ÀÄwÛzÉ. DzÀgÉ, F jÃw ªÀiÁrzÀÄÝ ¸Àj JAzÀÄ C£ÉÃPÀgÀÄ ªÁ¢¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. ‘¤ªÀÄUÉ CzÀÄ KPÉ ¨ÉÃPÀÄ?’ JAzÀÄ ºÉüÀÄwÛzÁÝgÉ. K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ? EAVèµï N¢zÀªÀjUÉ ±ÉÃPïì¦AiÀÄgï ¨ÉÃqÀªÉAzÀgÉ CzÀ£ÀÄß ©qÀĪÀÅzÀPÁÌUÀÄvÀÛzÉAiÉÄÃ? CzÉà jÃw PÁ½zÁ¸À£À£ÀÄß N¢zÀªÀjUÉ ¸ÀA¸ÀÌøvÀªÀ£ÀÄß ©qÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÉÃ? DAiÀiÁ ¨sÁµÉUÀ½UÉ ¸ÀvÀéªÀ£ÀÄß vÀÄA©gÀĪÀ ªÀĺÁPÀ«UÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÁåjzÁÝgÉÆÃ, CªÀgÉ®ègÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ ¨ÉÃPÉèÉÃPÀÄ. CzÀ£ÀÄß d£ÀgÀÄ w½zÀÄPÉÆAqÀgÉ ªÁ¹. w½zÀÄPÉƼÀî¢zÀÝgÉ, §®ªÀAvÀ¢AzÀ ¥ÁoÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÁUÀ°, PÀ°AiÀÄĪÀÅzÁUÀ° DUÀĪÀÅ¢®è. F ¹Üw §A¢zÉ. ‘EA¢£À ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ »A¢£À ¸Á»vÀå’ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ PÉêÀ® G¥ÀZÁgÀPÉÆÌøÀÌgÀ ºÉüÀÄwÛgÀĪÀÅzÉà ºÉÆgÀvÀÄ AiÀiÁªÀ ¸Á»vÀåªÀÇ »A¢£ÀzÁUÀĪÀÅ¢®è. CzÀÄ J®è PÁ®zÀ ¸Á»vÀåªÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁ®zÀ «AUÀqÀuÉ zÀȶ֬ÄAzÀ F ªÀiÁvÀ£ÀÄß ºÉüÀ¨ÉÃPÁVzÉ CµÉÖ. ªÀÄÄRåªÁV ¤WÀAlÄ, ±Á¸ÀÛçUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ PÁ®zÀ°è ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß

61 ¥ÉÉÇæ. f.«. CªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀAzÀ±ÀðPÀ qÁ| JZï.J£ï. ªÀÄÄgÀ½ÃzsÀgÀ ºÁUÀÆ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ eÉ.J£ï. ±ÁªÀÄgÁªï


d£ÀjUÉ vÀ®Ä¦¸ÀĪÀ°è MAzÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀĪÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀÅ. EzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀÆaUÀ¼ÀÄ, PÉÆñÀUÀ¼ÀÆ M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ »A¢£À ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß d£ÀjUÉ vÀ®Ä¦¸ÀĪÀ PÁ¼ÀfAiÀÄÆ EzÀgÀ »AzÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÉ. DzÀÄzÀjAzÀ, §zÀ¯ÁVgÀĪÀ EªÀwÛ£À ¸À¤ßªÉñÀzÀ°è ±Á¸ÀÛçUÀ¼À dªÁ¨ÁÝjUÀ¼ÀÄ K¤gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¤ªÀÄUÀ¤¸ÀÄwÛzÉ? PÀ£ÀßqÀ NzÀzÀªÀjUÉ ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÀA¥ÀPÀðªÉà §gÀĪÀÅ¢®è. DzÀgÉ, J°èAiÉÆà MAzÀÄ PÀqÉ ‘£ÁªÀÅ J°èAiÉÆà ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝêÉ. £ÀªÀÄUÉ K£ÉÆà vÀ¦à ºÉÆìÄvÀÄ’ J£ÀÄߪÀ MAzÀÄ ¸ÀAPÀl EzÉÝà EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀPÉÆÌøÀÌgÀ, FUÀ K£ÀÄ ªÀiÁrzÁÝgÉAzÀgÉ, ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀzÀ°è r¥ÉÆèªÉÆ PÉÆøïð MAzÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀªÀgÀÄ ¥ÁægÀA©ü¹zÁÝgÉ. C£ÀAvÀgÀ, PÉ®ªÀÅ ¸ÀAWÀ-¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ r¥ÉÆèªÉÆ PÉÆøïð£À°è ²PÀët PÉÆqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹ªÉ. CzÀPÉÌ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃgÀÄwÛzÁÝgÉ. EwÛÃZÉUÉ ±Á¸À£À vÀgÀUÀwUÀ¼À£ÀÆß ¥ÁægÀA©ü¹zÁÝgÉ. C°èUÀÆ d£ÀgÀÆ ¸ÉÃgÀÄwÛzÁÝgÉ. CAzÀgÉ, CzÀgÀ CxÀð EªÉ®èªÀÇ d£ÀjUÉ ¨ÉÃPÁVzÉ. «±Àé«zÁ央AiÀÄ ©lÖzÀÝ£ÀÄß d£ÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÀ½UÉ ºÉÆÃV PÀ°vÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ. DzÀÄzÀjAzÀ, CzÀÄ ¨ÉÃPÀÄ, CzÀgÀ CUÀvÀå«zÉ, CzÀÄ M¼ÉîAiÀÄzÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀgÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀiÁ£À E®èªÉAzÁ¬ÄvÀÄ. CªÀjUÉ ¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß J°èAiÉÆà MAzÀÄ PÀqÉ PÀ°vÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ. FUÀ ©.JA.²æÃ. ¥ÀæwµÁ×£À«zÀÄÝ, CªÀgÀÄ ¥ÁoÀ ºÉýPÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉ. ºÁUÉAiÉÄÃ, PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvÀÄÛ ¸ÀºÀ EzÉ, C°è ±Á¸À£À PÀÄjvÁzÀ vÀgÀUÀwUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. ±Á¸À£À JAzÀgÉ ¥ÁæaãÀªÁzÀÄzÀÄ. ¥ÀA¥À¤VAvÀ®Æ »A¢£À ±Á¸À£ÀUÀ½ªÉ. Qæ.±À.450jAzÀ®Æ ±Á¸À£ÀUÀ½ªÉ. FUÀ d£ÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß NzÀÄwÛzÁÝgÉ. DzÀÄzÀjAzÀ, d£ÀjUÉ CzÀÄ ¨ÉÃPÀÄ JAzÁUÀ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÀ½UÉ ºÉÆÃV PÀ°vÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ C£ÀÄPÀÆ® ªÀiÁrPÉÆArzÁÝgÉ. ¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÀÄ ¹UÀÄvÀÛzÉ, ¨ÉÃqÀªÁzÀÄzÀ£ÀÄß ©nÖzÁÝgÉ. CªÀjUÉ CvÀÛ PÀqÉ UÀªÀÄ£À«gÀĪÀÅ¢®è. C®èzÉ, CzÀÄ ¨ÉÃPÁVAiÀÄÆ E®è. d£ÀgÀÄ ¸Àȶֲî ¸Á»vÀå ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ. CzÀÄ §gÀªÀtÂUÉUÉ ZÉ£ÁßV C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ, F »£É߯ÉAiÀÄ°è ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ¢AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ UÀnÖvÀ£À EgÀÄwÛvÀÛ®è, CzÀÄ §gÀĪÀÅ¢®è. DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝgÉ. CzÀgÀ°è ¨ÉÃgÉ «zsÀªÁzÀ ¸ÀvÀé CqÀVzÉ. CzÀÄ E®èªÉAzÀÄ £Á£ÀÄ ºÉüÀĪÀÅ¢®è. ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ°è K£ÀÄ §gÀÄwÛvÉÆÛÃ, AiÀiÁªÀÅzÀÄ ¨ÉÃPÁVvÉÆÛÃ, CzÀÄ DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀzÀ°è E®èªÉAzÀÄ ºÉüÀÄwÛzÉÝãÉ. EzÀjAzÀ £ÁªÀÅ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ «avÀæªÁzÀ ¸À¤ßªÉñÀPÉÌ JzÀÄgÁUÀÄvÉÛêÉ. K£ÉAzÀgÉ, §ºÀıÀB CzÀ£ÀÄß »ÃUÉ ºÉüÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ PÁtÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ PÀqÉ PÉ®ªÀjUÁzÀgÀÆ ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ ¨ÉÃPÀÄ CxÀªÁ ±Á¸À£À ¨ÉÃPÀÄ CxÀªÁ °¦±Á¸ÀÛçªÉAzÀÄ £ÁªÉãÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÉÛêÉ, FUÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄzsÀå¢AzÀ eÁj ºÉÆÃUÀÄwÛzÉAiÉÆÃ, CzÀ£ÀÄß ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CxÀªÁ CzÀ£ÀÄß EªÀwÛ£À eÁÕ£ÀzÀ ¨sÁUÀªÀ£ÁßV ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ªÀÄÆ®PÀ D ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß ¥ÀÄ£ÀgÀÄvÁÜ£ÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ, CzÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉAiÀÄ ¨sÁUÀªÀ£ÁßV ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, F jÃwAiÀÄ PÁ¼ÀfUÀ¼ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛªÉ, EzÀÄ E®èªÉAzÀ®è. E£ÉÆßAzÀÄ PÀqÉ, §ºÀıÀB ¥Àj¸ÀgÀzÀ ªÉÊgÀÄzsÀåªÉAzÀÄ PÀgÉAiÀħºÀÄzÉãÉÆÃ. CzÉãÉAzÀgÉ, ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ PÁªÀå ¸Á»vÀå CzsÀåAiÀÄ£À J£ÀÄߪÀÅ¢gÀ°, £ÀªÀÄä Erà ²PÀët ¤ÃwAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ¥ÉÆõÀPÀgÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁUÀ £ÀªÀÄä ±Á¯Á-PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À ªÁvÁªÀgÀt, CzÀgÀ »A¢gÀĪÀ ¸Á»vÀåPÀ CxÀªÁ ±ÉÊPÀëtÂPÀªÁV EgÀĪÀ PÁ¼ÀfUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ CUÀvÀåvÉUÀ½VAvÀ®Æ ºÉZÁÑV DyðPÀvÉAiÉÄà MAzÀÄ jÃw ªÉÄïÉäöÊ ¸Á¢ü¸ÀÄwÛzÉ. EªÀvÀÄÛ EAVèµï ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ ±Á¯ÉUÀ½UÉ d£ÀgÀÄ ªÀÄÄV©Ã¼ÀĪÀAxÁzÀÄÝ, PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ ±Á¯ÉUÀ¼À°è GavÀªÁV ¥ÁoÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉAzÀgÀÆ §gÀzÉà EgÀĪÀÅzÀÄ. ¥Àæ±Éß K£ÉAzÀgÉ, MAzÀÄ PÀqÉ PÀ£ÀßqÀªÉAzÀÄ PÁt¹PÉÆAqÀgÉ ¸ÁPÀÄ, £ÁªÀÅ JµÉÆÖà GzÁÞgÀªÁzɪÀÅ J£ÀÄߪÀAwzÀÝgÉ PÀ£ÀßqÀªÉà £ÀªÀÄä ªÀÄzsÀå¢AzÀ zÀÆgÁUÀÄwÛzÉ J£ÀÄߪÀ ¥Àj¹Üw E£ÉÆßAzÀÄ PÀqÉ F CAvÀgÀ«zÉAiÀÄ®è, CzÀ£ÀÄß ºÉÆÃUÀ¯Ár¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? F ¸ÀªÁ®Ä AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄzÀÄ? CzÀ£ÀÄß vÁªÀÅ ºÉÃUÉ UÀ滸ÀÄwÛÃj?

62


EavÀºÀ ¸ÀªÁ®Ä EgÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£ÀAvÀºÀ £ÀUÀgÀUÀ¼À°è ªÀiÁvÀæ. Cw±ÀAiÀĪÁV, «¸ÁÛgÀªÁV ºÉüÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ, f¯Áè ªÀÄlÖPÉÌ §gÀĪÀ ªÉüÉUÉ ²PÀët ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. ²PÀët KvÀPÉÌ ¨ÉÃgÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉAzÀgÉ, EAV趣À°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀÄ CªÀjUÉ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ CUÀvÀå«®è! ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è £ÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀ JµÀÄÖ PÉlÄÖ ºÉÆÃVzÉAiÉÄAzÀgÉ, ²PÀët ¥ÀqÉzÀªÀgÁågÀÆ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÉà E®è! AiÀiÁgÀÆ PÀÆqÀ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅ¢®è. ªÀÄvÀÄÛ £ÁåAiÀĪÁV £ÉÆÃrzÀgÉ CªÀjUÉ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV EAV趣À®Æè ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è!! ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÁUÀ MAzÀÄ ªÁPÀå PÀ£ÀßqÀzÀ°è, JgÀqÀÄ ªÁPÀå EAV趣À°è ºÉüÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄvÁÛgÉ, CzÀÄ vÀ¥ÀÄàvÀÛzÉ. DUÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀzÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. »ÃUÁV, ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À PÀ£ÀßqÀ PÀ£ÀßqÀªÉà C®è, EAVèµÀÆ C®è! F jÃwAiÀÄ MAzÀÄ «avÀæªÁzÀ ¢é¨sÁµÉUÀ½AzÀ PÀÆrgÀĪÀ, C¥ÀÆtðªÁzÀ ªÀiÁvÀÄPÀvÉ dgÀÄUÀÄwÛzÉ! EzÀjAzÀ K£ÁVzÉAiÉÄAzÀgÉ, PÀ£ÀßqÀ «zÁéA¸ÀgÀÆ CªÀgÉÆqÀ£É ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÁUÀ ºÁUÉAiÉÄà ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÁÝgÉ! »ÃUÁV, vÀÄA¨Á PÀÈwæªÀĪÁzÀ ¨sÁµÉAiÉÆAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è ¨É¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÉ. EzÀ£ÀÄß ºÉÆÃUÀ¯Ár¸À®Ä G¥ÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ £À£ÀßAvÀºÀªÀgÀÆ, C£ÉÃPÀgÀÆ ºÉüÀÄwÛzÁÝgÉ. DzÀgÉ, CªÀjVgÀĪÀ MAzÀÄ ¨sÀæªÉÄ K£ÉAzÀgÉ, ¸Àé®à EAVèµï PÀ°vÀÄ©lÖgÉ GzÉÆåÃUÀ ¹UÀÄvÀÛzÉAzÀÄ w½¢zÁÝgÉ. EAVèµï PÀ°vÀgÉ GzÉÆåÃUÀ ¹UÀĪÀÅ¢®è. GzÉÆåÃUÀPÉÌ ¨ÉÃgÉ ²PÀëtªÉà ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. EAVèµï PÀ°¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÉÄõÀÄÖç J°èzÁÝgÉAzÀÄ ºÀÄqÀÄQzÀgÉ, UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°ègÀĪÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉUÀ¼À°è EAVèµï ºÉýPÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ 6,000-7,000 d£ÀgÀÄ ªÉÄõÀÄÖçUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÁUÀÄvÁÛgÉ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°èAiÉÄà EAVèµï ¥ÁoÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ UÀw E®è, E£ÀÄß ºÀ½îUÀ½UÉ AiÀiÁgÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ? DzÀÄzÀjAzÀ, ¤dªÁVAiÀÄÆ ºÀ½îUÀ¼À°ègÀĪÀ ±Á¯ÉUÀ¼À°è EAVèµï ¨ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ d£ÀgÉà E®è¢zÁÝUÀ ¤ÃªÀÅ ºÉÃUÉ CzÀ£ÀÄß ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀÄwÛÃj? D PÀæªÀĪÉà vÀ¥ÀÄà. ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉUÀ¼À°è ªÀiÁvÀȨsÁµÉAiÉÄà EgÀ¨ÉÃPÀÄ.

«²µÀÖªÁVgÀĪÀ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä°è J®ègÀÆ PÀ°AiÀĨÉÃPÀÄ. AiÀiÁªÀ d£ÀgÀÄ ºÉÆgÀV¤AzÀ §A¢zÁÝgÉÆÃ, CªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß PÀ°AiÀįÉèÉÃPÉAzÀÄ ²¸ÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ PÀptªÁzÀ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß £ÁªÀÅ vÀgÀ¨ÉÃPÁVzÉ. CzÀÄ DUÀĪÀ vÀ£ÀPÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÀ£ÀßqÀ »ÃUÉAiÉÄà CzsÀð PÀ£ÀßqÀ, CzsÀð EAVèµï DVAiÉÄà EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀiÁ£À«®è. EzÀ£ÀÄß wzÀݨÉÃPÁzÀgÉ C£ÉÃPÀ ªÀiÁUÀðUÀ½ªÉ. ¨ÉÆÃzsÀPÀgÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸À¨ÉÃPÀÄ. PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ¥ÁoÀ ªÀiÁqÀĪÀ ±Á¯ÉUÀ¼À°è FUÀ ¨ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ AiÀiÁjzÁÝgÉ? AiÀiÁgÀÆ E®è. CªÀjUÉ PÀ£ÀßqÀ ªÀtðªÀiÁ¯ÉAiÉÄà UÉÆwÛ®è. KPÉAzÀgÉ, ªÀtðªÀiÁ¯ÉAiÀÄ°è §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆgÀnzÁÝgÉ! DzsÀĤPÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ «zÁéA¸ÀgÀÄ, ¨sÁµÁ ±Á¸ÀÛç PÀ°vÀªÀgÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉAzÀgÉ, AiÀiÁªÀÅzÀÄ GZÁÑgÀzÀ°è ºÉZÀÄÑ ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ°è®èªÉÇÃ, CzÀ£ÀÄß ©qÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉüÀÄwÛzÁÝgÉ. ¸ÀégÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉüÀÄwÛzÁÝgÉ. ¸ÀégÀ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¨sÁµÉ ¨É¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ EgÀĪÀ MAzÀÄ ¸ÁzsÀ£À. DzÀgÉ, ‘IÄ’PÁgÀ, ‘L’PÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ‘O’PÁgÀ ©lÄÖ©qÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ ºÉÃUÉ? EªÀÅUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ¨sÁµÉAiÀÄ°è vÀÄA©PÉÆArªÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ©qÀĪÀÅzÀPÁÌUÀĪÀÅ¢®è. §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¤ÃªÀÅ ¨ÉÃgÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ, GZÁÑgÀzÀ ¸ÀégÀªÉà ©lÖgÉ ºÉÃUÁUÀÄvÀÛzÉ?

63


vÉÆAzÀgÉ K¤zÉAiÉÄAzÀgÉ, CzsÀðA§zsÀð ¨sÁµÁ±Á¸ÀÛçdÕgÀÄ EzÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹zÁÝgÉ. ºÉƸÀzÁzÀ ªÁåPÀgÀt §gÉAiÀÄÄvÉÛêÉAzÀÄ ºÉýzÁÝgÉ. ºÉƸÀ ªÁåPÀgÀt §gÉAiÀĨÉÃPÁzÀgÉ, AiÀiÁªÀÅzÀÄ ¤dªÁVAiÀÄÆ ¨sÁµÉAiÀÄ°è ªÀåvÁå¸ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉÆÃ, CAvÀºÀÄzÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹PÉƼÀî¨ÉÃPÉà ºÉÆgÀvÀÄ EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀÅzÀ®è. GzÁºÀgÀuÉUÉ, £ÁªÀÅ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÁUÀ ‘±ÁªÀÄgÁAiÀÄgÀÄ’ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÉÛêÉ. ‘±ÁªÀÄgÁAiÀÄgÀªÀgÀÄ’ JAzÀÄ ºÉüÀĪÀÅ¢®è. E°è ‘CªÀgÀÄ’ J£ÀÄߪÀ ¥ÀævÀåAiÀÄ ºÉÆÃV ‘gÀªÀgÀÄ’ DVzÉ. ‘gÀªÀgÀÄ’ JAzÀÄ §gÉAiÀÄ¢zÀݪÀgÀÄ E®èªÉà E®è. EzÀÄ »ÃUÉAiÉÄà ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀgÉ, ‘gÀªÀgÀÄ’ J£ÀÄߪÀ ¥ÀævÀåAiÀĪÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ElÄÖPÉƼÀî¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. CAvÀºÀÄzÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ PÀÄjvÀÄ ‘ªÉAPÀl¸ÀħâAiÀÄågÀªÀgÀÄ’ JAzÀgÉ, DUÀ £À£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ‘ªÉAPÀl¸ÀħâAiÀÄågï’ DUÀÄvÀÛzÉAiÉÄà «£Á ‘ªÉAPÀl¸ÀħâAiÀÄå’ JAzÁUÀĪÀÅ¢®è. EªÉ¯Áè ¸ÀªÀĸÉåUÀ½ªÉ. DzÀÄzÀjAzÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß G½¸À¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÉÄÃAiÀÄ Cwà UÁqsÀªÁVzÉ. ¸ÀPÁðgÀ EvÀÛ UÀªÀÄ£ÀºÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. C£ÀAvÀgÀ, PÀ£ÀßqÀ «zÁéA¸ÀgÉ®ègÀ£ÀÆß MAzÉqÉ PÀ¯É ºÁQ EzÀPÉÌ G¥ÁAiÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀ£ÀÄß w½zÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. Think tank JAzÀÄ EAV趣À°è K£ÀÄ ºÉüÀÄvÉÛêÉ, CAvÀºÀ ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£Á ¸À¨sÉAiÉÆAzÀ£ÀÄß £Àqɹ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉAzÀÄ K¥ÁðlÄ ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.

64


CAzÀgÉ, EzÀÄ DqÀ½vÀ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DUÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÀ PÉ®¸ÀªÉÃ? CxÀªÁ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ DUÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÀ PÉ®¸ÀªÉÃ? FUÁUÀ¯Éà ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ F PÀÄjvÀAvÉ §®ªÀAvÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÉ. ¸ÀPÁðgÀzÀªÀgÀÄ PÉüÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀªÀgÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÁÌUÀÄvÀÛzÉ? vÀªÀÄä C©ü¥ÁæAiÀÄ K£ÉA§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀªÀgÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. CzÀ£ÀÄß ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀªÀgÀÄ §gÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀªÀgÀÄ »ÃUÉ ªÀiÁr JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. E£ÉßãÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ? ¸ÀPÁðgÀ F PÀÄjvÀÄ ¤zsÁðgÀ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA¨Á §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVzÉ. FUÀ C,D,E,F CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ°¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ K£ÀÄ ªÀiÁrzÁÝgÉAzÀgÉ, CPÀëgÀ ¸ÀégÀÆ¥À ºÉÃVzÉAiÉÆà ºÁUÉà EgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀiÁrzÁÝgÉ. £ÀªÀÄä°è ªÉÊeÁÕ¤PÀ ªÀtðªÀiÁ¯É EzÉ. ¸ÀégÀ, ªÀåAd£À, ªÀVÃðAiÀÄ ªÀåAd£À, CªÀVÃðAiÀÄ ªÀåAd£À, EvÁå¢ K£ÉãÉÆà «¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÁÝgÉ. ªÉÊeÁÕ¤PÀªÁV EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß wgÀĪÀÅ-ªÀÄÄgÀĪÀÅ ªÀiÁr CªÉÊeÁÕ¤PÀ ªÀiÁUÀðzÀ°è ¨sÁµÉ PÀ°¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. EªÀjUÉ §Ä¢Þ ¨sÀæªÀÄuÉAiÀiÁVzÉ. K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ? EzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. FV£À ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è ±ÉÊPÀëtÂPÀ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ DyðPÀvÉAiÀÄ eÉÆvÉUÉ ªÁUÁézÀPÉÌ ¤AvÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁVzÉ, AiÀiÁªÀÅzÀÄ ºÀtzÀ PÀqÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉÆÃ, ¥ÀæwµÉ×AiÀÄ PÀqÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉÆà CAvÀºÀ zÁjUÀ¼À£ÀÄß ºÉZÉÑZÀÄÑ PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀ ªÀÄÆ®PÀ EªÀvÀÄÛ ªÀiÁ£À«PÀUÀ¼ÀÄ PÀÆqÀ CAzÀgÉ, ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ ¨ÉÃPÁUÀĪÀ D¯ÉÆÃZÀ£É PÉÆqÀĪÀ ±Á¸ÀÛçUÀ¼ÀÄ J°èAiÉÆà MAzÀÄ PÀqÉ vÀªÀÄä £É¯É PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛªÉ. DzÀÄzÀjAzÀ, ²PÀët J£ÀÄߪÀÅzÀÄ MAzÀÄ PÀqÉ DyðPÀvÉAiÀÄ eÉÆvÉUÀÆ ¸Àà¢üð¸ÀĪÀ ¸À¤ßªÉñÀ ¤ªÀiÁðtªÁUÀÄwÛzÉAiÀÄ®è, EzÀPÉÌ ¥ÀjºÁgÀªÉãÀÄ? EzÀÄ vÀÄA¨Á £ÉÊd ¥Àæ±ÉßAiÀiÁVzÉ. ¤dªÁVAiÀÄÆ FV£À ²PÀët PÀæªÀÄzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ K£ÉAzÀÄ AiÉÆÃa¹zÀgÉ ¤ªÀÄUÉ D±ÀÑAiÀÄðªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. E£ÀÄß 5-6 ªÀµÀðUÀ¼ÁzÀ §½PÀ «±Àé«zÁ央AiÀÄUÀ¼À°è ªÀÄÄRåªÁV «eÁÕ£ÀªÁUÀ°, ªÀiÁ£À«PÀªÁUÀ°, EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÆâü¸ÀĪÀ CzsÁå¥ÀPÀgÀÄUÀ¼Éà ¹UÀĪÀÅ¢®è! ºÉʸÀÆÌ®ÄUÀ½UÉ §gÀĪÀ CzsÁå¥ÀPÀgÀÄUÀ½UÉ w½ªÀ½PÉ ¸Á®zÁVzÉ. CªÀgÀÄUÀ½UÉ PÀ£ÀßqÀzÀ §UÉÎ, «eÁÕ£ÀzÀ §UÉÎ w½ªÀ½PÉAiÉÄà E®è. »ÃUÁV, DyðPÀvÉ JAzÀgÉ, ºÉʸÀÆÌ°£À ªÉÄõÀÄÖç ªÀÄvÀÄÛ PÁ¯ÉÃf£À ªÉÄõÀÄÖçUÀ½UÉ FUÀ ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀA§¼À PÀqÀªÉÄAiÀiÁVzÉAiÉÄÃ? £Á£ÀÄ PÁ¯ÉÃf£À°è ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®£ÁV ¤ªÀÈvÀÛ£ÁUÀĪÀ ªÉüÉUÉ £À£ÀUÉ 1,000 gÀÆ.UÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀA§¼À §gÀÄwÛvÀÄÛ. DzÀgÉ, FUÀ PÁ¯ÉÃfUÉ G¥À£Áå¸ÀPÀgÁV ¸ÉÃgÀĪÁUÀ¯Éà CªÀgÀ ¸ÀA§¼À 15,000 gÀÆ.UÀ½AzÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÉ! E£ÀÄß PÁ¯ÉÃf£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®£ÁzÀªÀ¤UÉ 30,000 gÀÆ. ¸ÀA§¼À §gÀÄvÀÛzÉ. CªÀjUÉ ¸ÀA§¼À PÀqÀªÉÄ §gÀÄvÀÛzÉAiÉÄÃ? DzÀgÀÆ, F ¸ÀA§¼À CªÀjUÉ ¸Á®zÁVzÉ! KPÉAzÀgÉ, PÀA¥ÀÆålgï E®èªÉà J¯ÉPÁÖç¤Pï «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¸Àé®à PÀ°vÀgÉ DvÀ¤UÉ vÀPÀëtªÉà 30,000 gÀÆ.UÀ½AzÀ 60,000 gÀÆ.UÀ¼À vÀ£ÀPÀ ¸ÀA§¼À ¹UÀÄvÀÛzÉ! DzÀÄzÀjAzÀ, ºÀt ºÉZÁÑV ¹UÀĪÀÅzÀÄ J°è JAzÀgÉ, Ln-©n PÀA¥À¤UÀ¼À°è. CªÀÅUÀ¼ÀvÀÛ UÀªÀÄ£À ºÉÆÃUÀÄwÛzÉ. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ «eÁÕ£À ¸ÀA¸ÉÜ (Indian Institute of Science) AiÀÄ°è ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ «zÁåyðUÀ¼Éà E®è! ‘AiÀiÁgÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ §¤ß, ¥ÀæªÉñÀ PÀ°à¹PÉÆqÀÄvÉÛêɒ J£ÀÄßvÁÛgÉ. DzÀgÉ, «zÁåyðUÀ¼Éà E®è. CAvÀºÀ «±Àé ¥ÀæzsÁ£ÀªÁVgÀĪÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°èAiÉÄà «zÁåyðUÀ¼ÀÄ E®èªÉAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ°è UÀtÂvÀ ªÀÄvÀÄÛ «eÁÕ£À ±Á¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß PÀ°¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ CzsÁå¥ÀPÀgÀÄUÀ¼Éà E®è! ªÀÄvÉÛãÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃj? DzÀÄzÀjAzÀ, DyðPÀvÉ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ vÀ¥ÀÄà. DyðPÀvÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁr §zÀÄPÀĪÀÅzÀPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀµÀÄÖ ¸ÀA§¼À ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ EzÉ. ªÉÄöÖçUÀÆ ¹UÀÄwÛzÉ. DzÀgÉ, CzÀgÀ PÀqÉ CªÀjUÉ UÀªÀÄ£À KPÉ E®èªÉAzÀgÉ, EzÀgÀ JgÀqÀgÀµÀÄÖ ¸ÀA§¼À ¨ÉÃgÉ

65


PÀqÉUÀ¼À°èAiÀÄÆ ¹UÀÄwÛzÉ. DzÀÄzÀjAzÀ, CzÀgÀvÀÛ J®ègÀÆ ºÉÆgÀ¼ÀÄwÛzÁÝgÉ. CvÀÛ PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀÄRªÁVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃªÀÅ w½zÀÄPÉÆAr¢ÝÃgÁ? CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CµÉÖãÀÆ ¸ÀÄRªÁV®è. ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼ÁzÀ §½PÀ CªÀgÀÄ D ¹ÜwAiÀÄ°èAiÉÄà PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ §½PÀ E£ÁåªÀÅzÉà PÉ®¸ÀPÀÆÌ CªÀgÀÄ C£ÀºÀðgÁV ©qÀÄvÁÛgÉ! C£ÀAvÀgÀ, ¨ÉÃeÁgÁV D PÉ®¸ÀªÀ£ÀÆß ©lÄÖ©qÀĪÀ ¹ÜwUÀÆ vÀ®Ä¥ÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄ£À±Áê¸ÀÛç C¨sÀ幸ÀĪÀªÀjUÉ EAvÀºÀÄzÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ §ºÀ¼À C£ÀÄPÀÆ®PÀgÀ ¥Àj¹Üw GAmÁVzÉ. DzÀgÉ, K£ÀÄ ªÀiÁqÉÆÃt? d£ÀgÀ ªÀÄ£À¹ì£À°è K¤zÉAiÉÄAzÀgÉ, F jÃw ¸ÀA¥ÁzÀ£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÉà £ÀªÀÄä ªÀÄÄRåªÁzÀ zÀ馅 J£ÀÄߪÀ ¨sÁªÀ£É §AzÀÄ©nÖzÉ. ºÀtzÀ ªÉÄð£À MAzÀÄ jÃwAiÀÄ C¥ÉÃPÉë EzÉAiÀÄ®è, CzÀÄ ªÉÆzÀ®Ä PÀqÀªÉÄAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. MAzÀÄ PÀqÉ DqÀ½vÀªÀÅ ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw ªÀzsÀð£ÉAiÀÄ dªÁ¨ÁÝj ºÉÆvÀÄÛ CzÀPÉÌ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤Ãr vÀ£ÀÆä®PÀ F ¤nÖ£À°è ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ jÃwAiÀÄ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÆß ºÀ«ÄäPÉƼÀÄîwÛzÉ. ªÀÄvÉÆÛAzÉqÉ CzÀgÀ ²PÀët ¤Ãw ºÉÃVzÉAiÉÄAzÀgÉ, PÉêÀ® ¯Á¨sÀPÉÆÌøÀÌgÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß vÉgÉAiÀÄĪÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É DqÀ½vÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ »rvÀ E®èzÀAvÁVzÉ. ºÉZÀÄÑ-PÀqÀªÉÄ MAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è.... EªÀvÀÄÛ §ºÀÄvÉÃPÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ CAUÀrUÀ¼ÁV ¥Àjt«Ä¹zÉ. »ÃUÁV, MAzÀÄ PÀqÉ ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw ¸ÀAªÀzsÀð£ÉAiÀÄ dªÁ¨ÁÝj ºÉÆwÛzÉÝêÉAzÀÄ £ÀªÉA§gï wAUÀ½£À°è ºÉýPÉƼÀÄîvÁÛ, ªÀÄvÉÆÛAzÉqÉ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ºÀvÉÆÃn ºÉÆAzÀzÉ CzÀ£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÖgÀĪÀ F E§âA¢vÀ£ÀzÀ ¤Ãw EzÉAiÀÄ®è, EzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ¸Àj¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ?

²PÀët PÉëÃvÀæªÀÅ EAzÀÄ ºÀt ¸ÀA¥ÁzÀ£ÉAiÀÄ PÉëÃvÀæªÁV ¥Àjt«Ä¹zÉ. EzÀÄ ¥ÉæöʪÀÄj ±Á¯É¬ÄAzÀ¯Éà ¥ÁægÀA¨sÀªÁVzÉ. ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß vÉgÉAiÀÄĪÁUÀ AiÀiÁªÁUÀ ºÀtzÀ PÀqÉ UÀªÀÄ£À ºÉÆìÄvÉÆÃ, CzÀ£ÀÄß ºÁUÉà ªÀÄÄAzÀĪÀgɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ. §qÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ M¨ÉÆâ§â ºÀÄqÀÄUÀgÀ£ÀÄß ¥ÉæöʪÀÄj ±Á¯ÉUÉ ¸ÉÃj¸À®Ä 10,000-15,000 gÀÆ.UÀ¼ÀµÀÄÖ ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ, CµÀÄÖ ºÀtªÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ J°èAzÀ vÀgÀÄvÁÛgÉ? ºÁUÁV, ²PÀëtªÉà ¨ÉÃqÀ J£ÀÄߪÀµÀÖgÀ ªÀÄlÖPÉÌ ¥Àj¹Üw §AzÀÄ vÀ®Ä¦zÉ. CzÀPÉÆÌøÀÌgÀ, ºÉÃUÉÆà £Á®ÌPÀëgÀ §AzÀgÉ ¸ÁPÉAzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ±Á¯ÉUÉ ¸ÉÃj¸ÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄzsÀåªÀÄ ªÀUÀðzÀ d£ÀgÀÄ qÁPÀÖgïUÀ¼ÁUÀĪÀÅzÀÄ C¸ÁzsÀå. §jà ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®è zÉÆqÀØ zÉñÀUÀ¼À°ègÀĪÀ ªÀÄzsÀåªÀÄ ªÀUÀðzÀ d£ÀjUÉ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ²PÀët ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅ¢®è. KPÉAzÀgÉ, MAzÉÆAzÀÄ ¹ÃnUÀÆ 10 ®PÀë, 20 ®PÀë qÉÆ£ÉõÀ£ï PÉÆlÄÖ vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ ¸ÉÃj¸ÀÄvÁÛgÉ? CzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅ¢®è. DzÀÄzÀjAzÀ, D ²PÀët ºÁ¼ÁV ºÉÆìÄvÀÄ. ¤ÃªÀÅ ºÉýzÀÄÝ ¸Àj, EzÀgÀ°è C£ÀĪÀiÁ£ÀªÉà E®è.

E£ÀÄß «eÁÕ£ÀzÀ PÀqÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀgÉ, «eÁÕ£ÀzÀ ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÁÌUÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ FUÀ EAV趣À°è ¥ÁoÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÁÝgÉ. »ÃUÁV, J®èªÀÇ KgÀÄ¥ÉÃgÁVzÉ. ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É¬ÄAzÀ PÀæªÀĪÁV ¨É¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ²PÀët EzÉAiÀÄ®è, CzÀÄ FUÀ £Á£Á «¨sÁUÀUÀ¼ÁV ºÀAa ºÉÆÃVzÉ. AiÀiÁªÀÅzÀgÀ®Æè MAzÀÄ PÀæªÀħzÀÞvÉ E®èzÀAvÁVzÉ. ²PÀët PÉëÃvÀæªÀÅ MAzÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÉëÃvÀæªÁV PÀÄPÀÄÌgÀÄ §r¢zÉ! EzÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸À¨ÉÃPÁzÀgÉ vÀÄA¨Á ¥Àæ¨sÁªÀ±Á°AiÀiÁzÀ «zÁéA¸ÀgÀÄ, DqÀ½vÀUÁgÀgÀÄ MnÖUÉ ¸ÉÃj ¤zsÁðgÀ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. EzÀÄ AiÀiÁgÉƧâjAzÀ®Æ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÁÌUÀĪÀÅ¢®è. EzÀgÀ §UÉÎ PÀÆ®APÀµÀªÁV AiÉÆÃa¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä°è ²PÀët ¸ÀÄzsÁgÀuÉ ¸ÀA§AzsÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ

66


ªÀgÀ¢UÀ½ªÉ. DV£À PÁ®zÀ°è ²PÀët PÉëÃvÀæzÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ qÁ: ¸ÀªÀð¥À°è gÁzsÁPÀȵÀÚ£ïgÀªÀgÀÄ PÀÆqÀ MAzÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆnÖzÁÝgÉ. CªÉ®èªÀ£ÀÆß PÉÊUÉwÛPÉÆAqÀÄ J®ègÀÆ MAzÉqÉ ¸ÉÃj ¸ÀÄ¢ÃWÀðªÁV AiÉÆÃa¹ PÁAiÀÄðUÀvÀUÉƽ¸À¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀÄzsÁgÀuÉ K£ÁUÀÄvÀÛzÉ, AiÀiÁªÁUÀ DUÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß PÁzÀÄ £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÁVzÉ. ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ «avÀæ ¸À¤ßªÉñÀzÀvÀÛ vÀªÀÄä UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÀÄÄvÉÛãÉ. EªÀvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÀÄzsÀåzÀ°è ‘PÀ£ÀßqÀ’ªÉAzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. CAzÀgÉ, ¨sÁ¶PÀ C©üªÀåQÛAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è £ÉÆÃrzÀgÉ CzÀÄ PÀ£ÀßqÀ. DzÀgÉ, CzÀÄ ‘PÀ£ÀßqÀvÀ£À’ªÉAzÀÄ DVgÀĪÀÅ¢®è. »ÃUÁV, EªÀvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀzÀ CxÀðzÀ°è ªÀÄÄRåªÁV PÀ£ÀßqÀvÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ¥Àj¸ÀgÀ ¤ªÀiÁðtªÁUÀÄwÛzÉ. F ¸ÀªÁ®£ÀÄß ¤¨sÁ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? £ÀªÀÄä fêÀ£ÀzÀ°è ¹¤ªÀiÁ ¥Àæ¥ÀAZÀPÉÌ EgÀĪÀµÀÄÖ ¥ÁæzsÁ£ÀåvÉ E£ÁåªÀÅzÉà PÀ¯ÉUÀ½V®è. KPÉAzÀgÉ, ¹¤ªÀiÁ d£À ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ Cw ±ÉæõÀתÁzÀ PÀ¯É J£ÀÄߪÀ ¨sÁªÀ£É §A¢zÉ. M§â £Àl GvÀÛªÀĪÁV C©ü£ÀAiÀÄ ªÀiÁrzÀgÉ DvÀ EzÀÝQÌzÀÝAvÉ ¥Àæw¶×vÀ ªÀåQÛAiÀiÁV ©qÀÄvÁÛ£É. DvÀ GvÀÛªÀĪÁV £Àn¹zÀ ¹¤ªÀiÁPÉÌ J°è®èzÀµÀÄÖ zÀÄqÀÄØ §gÀÄvÀÛzÉ. eÉÆvÉUÉ, CªÀjUÉ ¨ÉÃPÁzÀµÀÄÖ §ºÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÆß PÉÆqÀÄvÁÛgÉ. Erà ¨sÁgÀvÀ¢AzÀ ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ ¥Àæ¥ÀAZÀzÁzÀåAvÀ §ºÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÀjzÀħgÀÄvÀÛªÉ. DzÀgÉ, ¸Á»vÀåzÀ°è EAvÀºÀzÀÄÝ PÀÄjvÀÄ K£ÀÄ K¥ÁðmÁVzÉ? PÀ£ÀßqÀ £ÁlPÀªÁrzÀgÉ, d£ÀgÀÄ D £ÁlPÀ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ PÀqÀªÉÄ. EAVèµï £ÁlPÀ ¨ÉÃgÉ K¥ÁðlÄ ªÀiÁrPÉÆArzÁÝgÉ. FUÀ DzsÀĤPÀ avÀæPÀ¯É(Modern Painting) ¨ÉÃgÉ §A¢zÉ. CzÀ£ÀÄß CxÀð ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌà DUÀĪÀÅ¢®è! CzÀ£ÀÄß CxÀð ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ¨ÉÃgÉ ²PÀëtªÉà ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÉ J®èªÀÇ EzÉ. MlÄÖ £ÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁdzÀ°è K£ÁVzÉAiÉÄAzÀgÉ, PÀ£ÀßqÀ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ J°èAiÉÆà MAzÀÄ ªÀÄƯÉAiÉƼÀUÉ PÀĽvÀÄ©nÖzÉ! £ÀªÀÄä°è ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀ«zÉ. FUÀ ¸ÀÄUÀªÀÄ ¸ÀAVÃvÀ §A¢zÉ. ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀPÀÆÌ, ¸ÀÄUÀªÀÄ ¸ÀAVÃvÀPÀÆÌ JµÉÆÖAzÀÄ ªÀåvÁå¸ÀUÀ½ªÉ. AiÀiÁªÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ UÀÄtªÀÇ E®èzÉ CzÀÄ ¸ÀÄUÀªÀÄ ¸ÀAVÃvÀªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ! CzÀPÉÌ FUÀ ¥ÁæzsÁ£ÀåvÉ §A¢zÉ. £ÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁdzÀ°è K¥ÁðmÁVgÀĪÀ ¹ÜwUÀwUÀ¼À°èAiÉÄà £ÀªÀÄä zÀȶÖPÉÆãÀªÀÇ CvÀÛ PÀqÉ ¸ÀjAiÀÄÄwÛzÉ. J¯Áè «ZÁgÀUÀ¼À®Æè J°èAiÉÆà MAzÀÄ PÀqÉ mÉƼÀÄîvÀ£À vÀÄA©PÉƼÀÄîwÛzÉAiÉÄAzÀÄ C¤¸ÀÄwÛzÉ. EzÀÄ ¤dªÁVAiÀÄÆ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÁUÁzÀgÉ PÀ£ÀßqÀvÀ£ÀzÀ §UÉUÉ K£ÀÄ ºÉüÀÄwÛÃj? PÀ£ÀßqÀ ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁvÀæ. DzÀgÉ, £ÀªÀÄä ¹¤ªÀiÁUÀ¼É®èªÀÇ EAVèµï ¹¤ªÀiÁUÀ¼À£Éßà C£ÀĸÀj¹PÉÆAqÀÄ §A¢ªÉ. ¥Á¥À! CªÀgÀÆ ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀqÀÄwÛzÁÝgÉ. JµÉÆÖà d£ÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀPÉÌ ºÉƸÀvÀ£À vÀgÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÁÝgÉ. ±Á¹ÛçÃAiÀĪÁV ¸Àé®à PÉ®¸À £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ. DzÀgÉ, MmÁÖgÉ §gÀĪÀ avÀæUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ zsÁgÁªÁ»UÀ½AzÀ DUÀÄwÛgÀĪÀ CªÁAvÀgÀUÀ½ªÉAiÀÄ®è, CzÀ£ÀÄß wzÀÄݪÀÅzÀÄ C¸ÁzsÀå. CzÀgÀ°è K£ÀÆ EgÀĪÀÅ¢®è! zsÁgÁªÁ»UÀ¼À ¸ÀAaPÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀĪÀÄä£É 100, 1,000, 2,000 ¸ÀASÉåUÀ¼ÀªÀgÉUÀÆ ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ! zsÁgÁªÁ»UÀ¼À ¸ÀAaPÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃUÉ ¨É¼É¸ÀÄvÁÛgÉÆà UÉÆwÛ®è ªÀÄvÀÄÛ CzÀÄ ºÉÃUÉ §zÀÄQzÉAiÉÆà CzÀÆ UÉÆwÛ®è. DzÀÄzÀjAzÀ, ‘PÀ£ÀßqÀ’ ªÀÄvÀÄÛ ‘PÀ£ÀßqÀvÀ£À’ªÉAzÀÄ ¨sÉÃzÀ PÀ°à¸À®Ä ºÉÆgÀlgÉ £ÀªÀÄä fêÀ£ÀzÀ°èAiÉÄà ‘PÀ£ÀßqÀvÀ£À’ PÀqÀªÉÄAiÀiÁVzÉ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ºÁUÀÆ-»ÃUÀÆ EAVèµï «Ä±ÀætzÀ°è §zÀÄQPÉÆArzÉ! ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß G½¸ÀzÉ ºÉÆÃzÀgÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ‘»A¢ªÀÄAiÀÄ’ªÁV ©qÀÄvÀÛzÉ! FUÁUÀ¯Éà CzsÀð »A¢ªÀÄAiÀĪÁVzÉ! ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ£ÀÄß »A¢ªÀÄAiÀÄ ªÀiÁrzÀgÉ, gÁdzsÁ¤AiÀiÁVgÀĪÀ EzÀÄ C£ÀAvÀgÀ Union Territory DV©qÀ§ºÀÄzÀÄ! ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ£ÀÄß Union TerritoryDV ªÀiÁrPÉƼÉÆîÃtªÉAzÀÄ CªÀgÉà DUÀ PÉüÀÄvÁÛgÉ. ‘£ÁªÀÅ EµÀÄÖ d£ÀjzÉÝêÉ. ¤ªÀÄUÉ E£ÉßÃPÉ vÀqÀ? £ÀªÀÄä£ÀÄß ©r’ JAzÀÄ ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ! £ÁªÀÇ ºÁUÉà ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÉÝêÉ.

67


MAzÉqÉ ‘PÀ£ÀßqÀvÀ£À’¢AzÀ zÀÆgÁUÀÄwÛgÀĪÀ ¸À¤ßªÉñÀ, ªÀÄvÉÆÛAzÉqÉ PÀ£ÀßqÀzÀ C©üªÀiÁ£ÀªÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀ ¸À¤ßªÉñÀ PÀÆqÀ EzÉ. DzÀgÉ, PÀ£ÀßqÀzÀ C©üªÀiÁ£À J£ÀÄߪÀAvÁzÀÄÝ, ºÉÃUÉ PÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÀAVÃvÀ PÀ£ÀßqÀvÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÉAiÉÆà CxÀªÁ PÀ£ÀßqÀzÀ £ÀÈvÀå, EvÁå¢ PÀ¯Á ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛªÉAiÉÆà ºÁUÉAiÉÄà PÀ£ÀßqÀzÀ C©üªÀiÁ£ÀªÁVgÀĪÀÅ¢®è. PÀ£ÀßqÀzÀ C©üªÀiÁ£À PÀÆqÀ E£ÉÆßAzÀÄ vÀgÀºÀ ‘PÀ£ÀßqÀvÀ£À’ªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÉ. F vÀgÀºÀzÀ «avÀæ ¸À¤ßªÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÁ®£ÀÄß AiÀiÁªÀ jÃw ¤¨sÁ¬Ä¸ÀÄwÛÃj? C©üªÀiÁ£À J£ÀÄߪÀ ¥ÀzÀPÉÌ K£ÀxÀð? C©üªÀiÁ£ÀªÉAzÀgÉ, ¸ÁªÀÄxÀåðªÉAzÀÄ CxÀð. AiÀiÁjUÉ ¸ÁªÀÄxÀåð«zÉAiÉÆÃ, C°è C©üªÀiÁ£À §gÀĪÀAxÁzÀÄÝ. £ÀªÀÄä°è K£ÁVzÉAiÉÄAzÀgÉ, PÀ£ÀßqÀzÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà w½ªÀ½PÉ E®èzÉ, AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÁªÀÄxÀåð«®èzÉ PÀ£ÀßqÀ, PÀ£ÀßqÀzÀ d£ÀgÀÄ, PÀ£ÀßqÀzÀ £É®, PÀ£ÀßqÀ £ÀÄr JAzÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀªÀjUÉ ¤dªÁVAiÀÄÆ PÀ£ÀßqÀ §zÀÄPÀ¨ÉÃPÉA§ D¸É EzÉ. £ÀªÀÄUÉ M¼ÉîAiÀÄzÁUÀ¨ÉÃPÉA§ D¸É EzÉ. DzÀgÉ, D D¸ÉUÉ vÀPÀÌ w½ªÀ½PÉ E®è. F ªÀÄzsÉå EgÀĪÀ PÀAzÀPÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢¸À¨ÉÃPÁzÀ CUÀvÀå«zÉ. AiÀiÁgÀÄ PÀ£ÀßqÀPÁÌV ºÉÆÃgÁqÀÄvÁÛgÉÆÃ, CªÀjUÉ PÀ£ÀßqÀzÀ §UÉÎ w½ªÀ½PÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀ£ÀßqÀ PÀÄjvÁzÀ w½ªÀ½PÉ EzÀÝgÉ, ºÉÆÃgÁl EzÉAiÀÄ®è, CzÀgÀ jÃwAiÉÄà ¨ÉÃgÉAiÀÄzÁUÀÄvÀÛzÉ. CzÀÄ E®è¢zÀÝgÉ, PÀ£ÀßqÀzÀ §UÉÎ §jà QgÀÄZÁlªÁV z˧ð®åªÁV ©qÀÄvÀÛzÉ. DzÀÄzÀjAzÀ, EªÉgÀqÀgÀ £ÀqÀÄ«£À PÀAzÀPÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ CªÀjUÉ w½ªÀ½PÉ GAmÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀgÉ DUÀ CªÀgÀ PÀÆUÁlPÉÌ CxÀð §gÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ £ÁªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÉA§ w½ªÀ½PÉ PÀÆqÀ §gÀÄvÀÛzÉ, «ªÉÃPÀ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ. CzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ PÀvÀðªÀå £ÀªÉÄä®ègÀzÀÆ DvzÉ. PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è ¤dªÁVAiÀÄÆ PÀ£ÀßqÀPÉÌ M¼ÉîAiÀÄzÁUÀ° JAzÀÄ ºÁgÉʸÀĪÀ d£ÀgÀÄ vÀÄA©zÁÝgÉ. CªÀgÉ®ègÀ£ÀÆß MAzÉqÉ PÀ¯É ºÁPÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ CªÀgÀÄ K£ÉãÀÄ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀÅzÀPÉÌ MAzÀÄ ¸ÀégÀÆ¥À PÉÆlÄÖ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ªÀiÁrzÀgÉ CªÀgÀÄ CzÀPÉÌ ºÉÆA¢PÉƼÀÄîvÁÛgÉ. CªÀgÀÆ w½ªÀ½PÉAiÀÄļÀî d£ÀgÁVzÁÝgÉ. DzÀgÉ, PÀ£ÀßqÀPÉÌ K£ÀÄ DUÀ¨ÉÃPÁVzÉ JA§ÄzÀÄ ªÀiÁvÀæ CªÀjUÉ UÉÆwÛ®è. vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ºÉZÀÄÑ-PÀqÀªÉÄ zÀȱÀå ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ MvÀÛqÀªÉAzÀÄ ºÉüÀ§ºÀÄzÉÆà K£ÉÆà UÉÆwÛ®è. PÀA¥ÀÆålgï §AzÀ £ÀAvÀgÀ J°èAiÉÆà MAzÀÄ PÀqÉ NzÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ J®èªÀÇ C¥Àæ¸ÀÄÛvÀªÁUÀÄwÛzÉAiÉÄÃ? ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ E®èzÉà EgÀĪÀAvÀºÀ PÁ®PÉÌ £ÁªÀÅ PÁ°qÀÄwÛzÉÝêÉAiÉÄÃ?

68


E®è, D AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀ¨ÉÃr. ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ E®èzÉà EgÀĪÀ PÁ® §gÀĪÀÅzÉà E®è. CAvÀeÁð®zÉƼÀUÉ JµÉÖà ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©zÀgÀÆ CªÉ®èªÀ£ÀÆß vÉUÉzÀÄ NzÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ, PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀªÀ¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ, ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ, PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ, ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ NzÀĪÁUÀ EgÀĪÀ ¸ÀÄR PÀA¥ÀÆålgï ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀÄ NzÀĪÀÅzÀgÀ°è®è. D ¸ÀÄR CzsÀðPÉÌ CzsÀð EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀĸÀÛPÀ JA¢UÀÆ ºÁ¼ÁV ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®è. CzÀÄ ¨ÉÃPÉà ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ, CAvÀeÁð®zÀ°è EªÀgÀÄ ªÀiÁ»wUÀ¼É®èªÀ£ÀÆß vÀÄA©PÉÆArgÀ§ºÀÄzÀÄ. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀĪÀªÀjUÉ EzÀjAzÀ ¸Àé®à ¸ÀºÁAiÀĪÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ, CªÀgÀÄ PÀÆqÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀA±ÉÆâü¸ÀĪÀAvÉ PÀA¥ÀÆålgï ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É £ÀqɸÀĪÀÅzÀPÁÌUÀĪÀÅ¢®è. CªÀjUÉ vÀPÀëtPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ C£ÀÄPÀÆ®UÀ¼ÀÄ ¹UÀÄvÀÛªÉ. ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆAqÀÄ ¸Àé®à ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀĸÀÛPÀ §AzÀ £ÀAvÀgÀ PÀA¥ÀÆålgï ¨ÉÃPÁUÀĪÀÅ¢®è. ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀªÁzÀgÀÆ CµÀÖPÉÌ ªÀiÁvÀæ vÀȦÛAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è. PÀA¥ÀÆålgï ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÁzÀgÀÆ PÁzÀA§jAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÁzÀgÀÆ NzÀĪÀÅzÀPÁÌUÀÄvÀÛzÉAiÉÄÃ? vÀAvÀæeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß C£ÀÄPÀÆ® ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ §¼À¸À§ºÀÄzÉà ºÉÆgÀvÀÄ ¥ÀAiÀiÁðAiÀĪÁUÀĪÀÅ¢®è. JgÀqÀÆ fêÀ£À «zsÁ£ÀUÀ¼Éà ¨ÉÃgÉAiÀiÁVªÉ C®èªÉÃ?

¥ÀĸÀÛPÀUÀ½UÉ

CzÀÄ

¥ÀĸÀÛPÀUÀ½UÉ PÀA¥ÀÆålgï DUÀ°, CAvÀeÁð®ªÁUÀ° JA¢UÀÆ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ C®èªÉà C®è. ¥ÀĸÀÛPÀ ¨sÀAqÁgÀªÀÅ ±Á±ÀévÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. d£ÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÉà CzÀPÉÌ UÀw. C£ÀAvÀgÀ, PÉʧgÀºÀªÀ£ÀÆß ©qÀĪÀÅzÀPÁÌUÀĪÀÅ¢®è. MAzÀÄ ªÀiÁvÀÄ ¤d. »AzÉ Hj¤AzÀ HjUÉ d£ÀgÀÄ C£ÉÃPÀ ¸ÁA¸ÁjPÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. FUÀ mÉ°¥sÉÆÃ£ï ¸ÀA¥ÀPÀð §AzÀÄ ¥ÀvÀæ §gÀºÀ ¤AvÀÄ ºÉÆÃVzÉ. FUÀ Postal Department C£ÀÄß ªÀÄÄZÀѧºÀÄzÀÄ ºÁUÁVzÉ. FUÀ AiÀiÁgÀÆ MAzÀÄ PÁUÀzÀªÀ£ÀÆß §gÉAiÀÄĪÀÅ¢®è. PÁUÀzÀ §gÉAiÀÄ®Ä MAzÀÄ PÀæªÀÄ«vÀÄÛ. PÁUÀzÀ ºÉÃUÉ §gÉAiÀĨÉÃPÀÄ, EAwAvÀºÀªÀjUÉ ºÉÃUÉ PÁUÀzÀ §gÉAiÀĨÉÃPÉA§ PÀæªÀÄ«vÀÄÛ. CzÉ®èªÀÇ FUÀ ªÀÄgÉvÀÄ ºÉÆÃVzÉ. »AzÉ ¥ÀvÀæ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ°¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. FUÀ AiÀiÁªÀ ±Á¯É ¥ÀvÀæ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ°¸ÀÄvÀÛzÉ? §gÀªÀtÂUÉAiÉÄà ¤AvÀÄ ºÉÆÃVzÉ. £ÀªÀÄäAvÀºÀ ªÀAiÀĸÁìzÀªÀjUÉ §gÀªÀtÂUÉAiÉÄà PÀqÀªÉÄAiÀiÁVzÉ. PÀA¥ÀÆålgï §AvÀÄ, EzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãï PÀÆqÀ §AvÀÄ. ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è J°èAiÉÄà EzÀÝgÀÆ CªÀgÉÆA¢UÉ MAzÀÄ ¤«ÄµÀzÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. »ÃUÁV, §gÀªÀtÂUÉ PÀqÀªÉÄAiÀiÁUÀÄwÛzÉ. DzÀgÀÆ §gÀªÀtÂUÉ ¨ÉÃPÉèÉÃPÀÄ. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ£À ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀĨÉÃPÁzÀgÉ §gÀªÀtÂUÉ ¨ÉÃPÉèÉÃPÀÄ. ¥ÀĸÀÛPÀªÀÇ ¨ÉÃPÉèÉÃPÀÄ. CzÀPÉÌ ¸ÁªÀÅ E®è, CzÀÄ §zÀÄQgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀĸÀÛPÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ §gÀªÀtÂUÉUÉ ¸ÁªÀÅ E®èªÉAzÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉZÀÄÑ-PÀqÀªÉÄ PÀ£ÀßqÀzÀAvÀºÀ ¨sÁµÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÁ°£À ªÀÄzsÉå G½AiÀÄÄvÀÛzÉ JAzÁ¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ, PÀ£ÀßqÀzÀ ¹Üw-UÀw PÀÄjvÀÄ D¯ÉÆÃa¸ÀĪÁUÀ, CzÀgÀ §UÉÎ ¤ÃªÀÅ K£ÀÄ ºÉüÀÄwÛÃj?

69


K£ÀÆ ºÉzÀjPÉ E®è. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è PÀ£ÀßqÀ ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ, PÀ£ÀßqÀzÉñÀ¢AzÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÁAiÀÄĪÀÅ¢®è. KPÉAzÀgÉ, PÀ£ÀßqÀ EzÉAiÀÄ®è, ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ MlÄÖ 10,000 ¨sÁµÉUÀ¼À ¥ÉÊQ 6,000 ¨sÁµÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄQ £ÉÆÃrzÀgÉ £ÀªÀÄä ¨sÁµÉAiÀiÁzÀ PÀ£ÀßqÀ ªÉÆzÀ® 30 ¨sÁµÉUÀ¼ÉƼÀUÉ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÁæaãÀvÉAiÀÄ°è UÀnÖvÀ£À G½¹PÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÉÄÃ. ªÉÆzÀ® 30 ¨sÁµÉUÀ¼À°è £ÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀÄÄRåªÁV §gÀÄvÀÛzÉ. CAzÀgÉ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ¸ÁAiÀÄĪÀÅ¢®è, §zÀÄQgÀÄvÀÛzÉ. JgÀqÀÄ ®PÀëzÀµÀÄÖ d£ÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀªÀjzÀÝgÀÆ CzÀÄ G½zÀÄPÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. G½zÀAvÉ, ‘¸ÀAPÉÃw’ ªÀÄvÀÄÛ ‘¸ÁvÁ¤’ ¨sÁµÉUÀ¼É®èªÀÇ ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ. EªÀÅ FUÁUÀ¯Éà ¸ÁAiÀÄÄwÛªÉ. CªÀÅ ºÉZÀÄÑ ¢£À G½AiÀÄĪÀÅ¢®è. PÁgÀtªÉãÉAzÀgÉ, ¸ÀAPÉÃw ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝ d£ÀgÀÄ MAzÉà Hj£À°ègÀÄwÛzÀÝgÀÄ. FUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ ¨ÉÃgÉqÉUÉ ºÀAa ºÉÆÃVzÁÝgÉ. DzÀgÉ, zÀÄBRzÀ ¸ÀAUÀw K£ÉAzÀgÉ, J¯Áè ¨sÁµÉUÀ½UÀÆ MAzÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøw EzÉ. ¨sÁµÉAiÉÄà ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃzÀgÉ, ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄÆ CzÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÁÌUÀÄvÀÛzÉ? FUÀ PÀ£ÀßqÀPÉÌ DqÀ½vÁvÀäPÀªÁV ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÁ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À (Classical Language status)ªÉAzÀÄ ¥ÀAiÀiÁðAiÀĪÁV §¼À¸ÀĪÀÅ¢zÉ. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉUÉ F jÃw DqÀ½vÁvÀäPÀªÁV UÀÄgÀÄvÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅzÀjAzÀ MAzÀÄ PÀqÉ £ÀªÀÄUÉ ºÉªÉÄä vÀA¢gÀĪÀÅzÀÄ ¸Àj. ªÀÄvÉÆÛAzÉqÉ £ÁªÀÅ JzÀÄj¸À¨ÉÃPÁzÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄÆ EzÉ. DqÀ½vÀ DUÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ ²PÀëtzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. D dªÁ¨ÁÝj AiÀiÁªÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀÄÝ? vÁªÀÅ ºÉýzÀAvÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ J£ÀÄߪÀ ±À§ÝªÉà ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è®è. D jÃw PÀÈvÀPÀªÁzÀ ±À§ÝªÉÇAzÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆArzÁÝgÉ! £ÁåAiÀĪÁV EzÀ£ÀÄß ‘C©üeÁvÀ ¨sÁµÉ’ JAzÀÄ PÀgÉAiÀĨÉÃPÀÄ E®èªÉà ‘¸ÀªÀÄÈzÀÞªÁzÀ ¥ÁæaãÀ ¨sÁµÉ’ JAzÀÄ ElÄÖPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CzÀÄ ©lÄÖ »A¢ ¨sÁµÉ UÉÆwÛgÀĪÀ AiÀiÁgÉÆà M§âgÀÄ vÁªÀÅ §gÉzÀ ¥ÀvÀæzÀ°è ‘±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ’ JA§ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀgÀÄ. CzÀgÀ CxÀð UÉÆwÛ®èzÉà EgÀĪÀªÀgÀÄ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ¹AºÁ¸À£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆj¹zÀgÀÄ. CzÀÄ ¹AºÁ¸À£ÀzÀ ªÉÄïÉÃj PÀĽwzÉ. ªÉÆzÀ®Ä CzÀ£ÀÄß GgÀĽ¸À¨ÉÃPÀÄ. ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ JA§ÄzÀgÀ §zÀ®Ä ‘C©üeÁvÀ ¨sÁµÉ’, ‘¸ÀvÀéAiÀÄÄvÀ ¨sÁµÉ’, ‘¥ÁæaãÀ ¨sÁµÉ’ JAzÀÄ PÀgÉAiÀĨÉÃPÀÄ. F »£É߯ÉAiÀÄ°è PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁrUÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ zÀÄqÀÄØ PÉÆnÖzÉ. JµÀÄÖ zÀÄqÀÄØ PÉÆnÖzÉ JAzÀgÉ, E£ÀÆß PÉÆqÀÄvÀÛ¯Éà ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄUÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ JA§ ºÉ¸ÀgÀÄ PÉÆlÖgÀÆ MAzÀÄ PÁ¸ÀÆ PÉÆnÖ®è. zÀÄqÀÄØ PÉÆlÖgÉ, CzÀ£ÀÄß RZÀÄð ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉAzÀÄ £ÀªÀÄUÉ UÉÆwÛ®è. ºÉÆqÉzÁr ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÉÄA§ ºÉ¸ÀgÀÄ UÀ½¹PÉÆAqɪÀÅ. PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ zÀÄqÀÄØ §AzÀgÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ EªÀjUÉ UÉÆwÛ®è. DzÀÄzÀjAzÀ, EzÀgÀ §UÉÎ ¸ÀÄ¢ÃWÀðªÁV AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁr ¸ÀªÀÄxÀðgÁzÀªÀgÀ PÉÊAiÀÄ°èlÄÖ, zÀÄqÀØ£ÀÄß ºÉÃUÉ RZÀÄð ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ, ºÉÃUÉ G¥ÀAiÉÆÃV¸À¨ÉÃPÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ J£ÀÄߪÀÅzÀgÀ §UÉÎ ¸ÉÆUÀ¸ÁzÀ AiÉÆÃd£ÉAiÉÆAzÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸À¨ÉÃPÀÄ. DzÀgÉ, EªÀgÉãÀÆ ªÀiÁr®è. vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£ÀªÀgÀÄ K£ÀÄ AiÉÆÃd£É ºÀ«ÄäPÉÆArzÁÝgÉÆÃ, F ¤nÖ£À°è £ÁªÀÇ G¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. C°è CªÀgÀÄ K£ÉãÀÄ ªÀiÁrzÁÝgÉAzÀÄ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ w¢ÝPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. zÉÆqÀØ PÉ®¸À £ÀªÀÄä ªÀÄÄA¢zÉ. DzÀgÉ, ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ PÉ®¸ÀªÀÅ PÉÊ vÀÄA¨Á EzÉ. ªÀÄ£À¹ì£À vÀÄA¨Á AiÉÆÃd£ÉUÀ½ªÉ. CzÀÄ PÁAiÀÄðUÀvÀUÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀgÉ d£ÀgÀ£ÀÄß MAzÉqÉ ¸ÉÃj¸À¨ÉÃPÀÄ. PÀ£ÀßqÀ £ÁqÀÄ£ÀrUÀ¼À ¹ÜwUÀwUÀ¼À §UÉUÉ, DUÀĺÉÆÃUÀÄUÀ¼À §UÉÎ vÀÄA§ ªÀÄÄRåªÁzÀ PÉ®ªÉÇAzÀÄ ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß FªÀgÉUÉ £ÀªÉÆäA¢UÉ ºÀAaPÉÆAr¢ÝÃj. vÀªÀÄUÉ zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ ¸Àgï. ¸ÀAzÀ±Àð£À : qÁ| JZï.J£ï. ªÀÄÄgÀ½ÃzsÀgÀ

70


¥ÀĸÀÛPÀ NzÀĪÀ ¸ÉÆUÀ¸ÀÄ, ¸ËAzÀAiÀÄð, RĶ JA¢UÀÆ §zÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.... qÁ| £À®ÆègÀÄ ¥Àæ¸Ázï CªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀAzÀ±Àð£À

¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á®ÄÌ zÀ±ÀPÀUÀ¼À §½PÀ vÀªÀÄä CªÀ¢üAiÀÄ°è ¨ÉÉAUÀ¼ÀÆj£À°è CT® ¨sÁgÀvÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£À dgÀÄUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÉÆlÖ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÁV vÀªÀÄUÉ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ. PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀwÛ£À°è ¸ÁPÀµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ¥ÀæPÀluÁ PÁAiÀÄð dgÀÄUÀÄwÛzÀÄÝ, ¥ÀjµÀwÛUÉ ¤ÃªÀÅ CzsÀåPÀëgÁV §AzÀ £ÀAvÀgÀzÀ°è ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÀluÉUÀ½UÉ MAzÀÄ ªÉÊ«zsÀåvÉ §A¢zÉ. »ÃUÁV, d£ÀgÀÄ PÀÆqÀ ¦æÃw¬ÄAzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ªÀiÁgÁl «¨sÁUÀPÉÌ §gÀÄwÛzÁÝgÉ. EzÀ®èzÉ, ºÉÆgÀUÀqÉ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£À dgÀÄUÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ®Æè PÀ.¸Á.¥À. ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀĽUÉUÀ½UÉ ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è d£ÀgÀÄ DUÀ«Ä¹ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß D¸ÀQÛ¬ÄAzÀ «ÃQë¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. EªÉ®èªÀ£ÀÆß UÀªÀĤ¹zÁUÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀwÛ£À ¥ÀæPÀluÉUÀ¼À UÀÄtªÀÄlÖ ªÀÄvÀÄÛ «£Áå¸ÀªÀÅ §ºÀ¼À ¸ÀÄAzÀgÀªÁV ªÀÄÆr §gÀÄwÛzÉ J£ÀÄߪÀ ¨sÁªÀ£É ºÉÆgÀUÀqÉ ªÀåPÀÛªÁUÀÄwÛzÉ. ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è F vÀgÀºÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÀ D¯ÉÆÃZÀ£É CxÀªÁ aAvÀ£É ¤ªÀÄUÉ ºÉÃUÉ §AvÀÄ? £Á£ÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀwÛUÉ CzsÀåPÀë£ÁV §AzÀ §½PÀ £À£Àß PÀtÚ ªÀÄÄAzÉ EzÀÄÝzÀÄ K£ÉAzÀgÉ, PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀwÛ£À ¥ÀæPÀluÉUÀ½UÉ ºÉƸÀ ¸ÀégÀÆ¥À PÉÆqÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀÅzÉà DVvÀÄÛ. EzÀ£ÀÄß £À£Àß J¯Áè PÀ£ÀßqÀzÀ §AzsÀÄUÀ½UÉ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¥ÀæuÁ½PÉAiÀÄ°è MAzÀÄ CA±ÀªÁV ¨sÀgÀªÀ¸É ¤ÃrzÉÝ. CzÀgÀAvÉ £Á£ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀwÛUÉ CzsÀåPÀë£ÁV DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¥ÀæuÁ½PÉAiÀÄ°è ¨sÀgÀªÀ¸ÉAiÀiÁV ¤ÃrzÀÝ MAzÀÄ CA±ÀªÀ£ÀÄß vÀPÀëtªÉà PÉÊUÉwÛPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ wêÀiÁð¤¹zÉ. PÀ£ÀßqÀ £Ár£À°è §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¥ÀæPÁ±À£À ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀvÀgÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀgÉ ¸ÀAvÉÆõÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. CªÀÅUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀvÀgÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À «£Áå¸ÀªÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ, M¼ÀV£À ºÀÆgÀt EgÀ§ºÀÄzÀÄ, J¯Áè zÀȶ֬ÄAzÀ®Æ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ §ºÀ¼À ¸ÀÄAzÀgÀªÁV ¥ÀæPÀlUÉƼÀÄîwÛªÉ. DzÀgÉ, F £Ár£À ¥Àæ¹zÀÞ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæw¶×vÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁVgÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvÀÄÛ ºÉÆgÀvÀgÀĪÀ ¥ÀæPÀluÉUÀ¼ÀÆ PÀÆqÀ CzÉà ªÀiÁzÀjAiÀÄ°ègÀ¨ÉÃPÀÄ E®èªÉà CzÀQÌAvÀ®Æ GvÀÛªÀĪÁVgÀ¨ÉÃPÉA§ PÀ£À¸ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ £Á£ÀÄ E°èUÉ §AzÀÄ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÉ. ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À gÀPÁë¥ÀÄl gÀa¸ÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ PÀ¯Á«zÀgÀ vÀAqÀªÉÇAzÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÉ. ªÀÄÄzÀæuÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ°è ©ü£Àß §zÀ¯ÁªÀuÉ vÀgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÉ. EzÉ®èzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ‘PÀ£ÀßqÀ £ÀÄr’ ¥ÀwæPÉAiÀÄ «£Áå¸ÀzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ

71


EgÀ§ºÀÄzÀÄ, ºÁUÉAiÉÄà ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀwÛ£À ¥ÀæPÀluÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ EgÀ§ºÀÄzÀÄ, F J¯Áè §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß £Á£ÀÄ E°èUÉ CzsÀåPÀë£ÁV §AzÀ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ ¢£ÀUÀ½AzÀ¯Éà PÉÊUÉwÛPÉÆAqÀ ¥ÀjuÁªÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀ å ¥À j µÀ w Û £ À ¥À æ P À l uÉ U À ¼ À Ä ªÀ i ÁgÁlzÀ «ZÁgÀ z À ¯ Áè U À ° , DPÀ ¶ ð¸À Ä ªÀ «ZÁgÀ z À ¯ Áè U À ° , ªÀ Ä ÄAZÀ Æ t A iÀ Ä °è ª É JAzÀ Ä w½¸À ® Ä £Á£À Ä ¸ÀAvÀ¸À¥ÀqÀÄvÉÛãÉ. PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀwÛ£À ¥ÀæPÀluÉUÀ¼ÀÄ CUÁzsÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ºÉÆgÀ§gÀÄwÛªÉ. EµÀÄÖ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¥ÀæPÀluÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄ¢æ¹ ºÉÆgÀvÀgÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ CzÀPÉÌ ºÀtPÁ¹£À £ÉgÀªÀÅ, EvÁå¢ ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ PÁ®zÀ°è ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀwÛ£À ¹§âA¢ ªÀUÀðPÉÌ ¸ÀA§¼À PÉÆqÀĪÀÅzÉà PÀµÀÖ J£ÀÄߪÀ ¥Àj¹Üw EvÀÄÛ. FUÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ, ªÀÄvÉÆÛAzÀgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃUÉ ¤¨sÁ¬Ä¸ÀÄwÛ¢ÝÃj? ¤ÃªÀÅ PÉýzÀ ¥Àæ±ÉßUÉ GvÀÛj¸À®Ä £À£ÀUÉ vÀÄA¨Á RĶ J¤¸ÀÄwÛzÉ. KPÉAzÀgÉ, PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀwÛUÉ £Á£ÀÄ CzsÀåPÀë£ÁV §AzÀ ¥ÁægÀA©üPÀ ºÀAvÀzÀ°è ¥ÀæPÀluÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀgÀĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖzÁAiÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ vÁæ¸ÀzÁAiÀÄPÀªÁzÀ PÉ®¸À J¤¹vÀÄÛ. DzÀgÉ, ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ¥ÀæPÀluɬÄAzÁV MAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è ªÉÆzÀ¯Éà ºÉýzÀAvÉ CªÀÅUÀ¼À «£Áå¸À ªÀÄvÀÄÛ ºÀÆgÀt EvÁå¢UÀ¼À PÀqÉ UÀªÀÄ£ÀºÀj¹ ¥ÀæPÀn¸À®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀºÀdªÁV d£ÀgÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆAqÀÄ NzÀĪÀ ¢QÌ£À°è ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ªÀiÁgÁlzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. »ÃUÁV, £Á£ÀÄ §AzÀ £ÀAvÀgÀ PÉÊUÉwÛPÉÆAqÀ J¯Áè ¥ÀæPÀluÉUÀ¼À ªÀiÁgÁlªÀÇ ºÉZÁѬÄvÀÄ. ªÉÆzÀ®Ä K¤vÀÄÛ JAzÀgÉ, ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀiÁgÁl «¨sÁUÀ¢AzÀ MAzÀÄ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀµÀÄÖ ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀgÉ CzÀjAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä d£ÀgÀ¯ï CPËAmïUÉ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ

£Á£ÀÄ §AzÀ vÀPÀët ªÀiÁrzÀ ªÉÆzÀ® PÉ®¸À K£ÉAzÀgÉ, ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀiÁgÁl¢AzÀ MAzÀÄ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä DzÁAiÀÄ §A¢zÉ JAzÀgÉ, CzÀgÀ°è K¼ÀÄ £ÀÆgÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ¥ÀæPÀluÉUÀ½UÉ vÉUÉ¢j¹, G½zÀ ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ d£ÀgÀ¯ï CPËAmïUÉ ºÁPÀÄwÛzÉÝêÉ. F ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀjµÀwÛ£À RZÀÄð-ªÉZÀÑPÉÌ §¼À¹PÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛzÉ. EzÀjAzÁV ºÉZÀÄÑ PÀrªÉÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £À®ªÀvÀÄÛ ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½UÀÆ ªÉÄîàlÄÖ ºÀt ¸ÀAUÀ滹qÀĪÀ MAzÀÄ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀiÁrzÉÝÃ£É ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ¥ÀæPÀluÉUÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ®Æè ºÀtPÁ¹£À PÉÆgÀvÉ ¨ÁgÀzÀAvÉ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁrzÉÝãÉ. EzÀgÀ eÉÆvÉUÉ, PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¥ÀjµÀwÛ£À RZÀÄð-ªÉZÀÑPÉÌ §¼ÀPÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¹Üw K¥ÀðnÖvÀÄÛ. DzÀgÉ,

¥ÀjµÀwÛ£À ¥ÀæPÀluÉUÀ¼À ªÀiÁgÁl¢AzÀ §AzÀ ºÀtzÀ°è PÀÆqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÀluÉUÀ½UÉAzÀÄ EAwµÀÄÖ ºÀt vÉUÉ¢qÀÄvÉÛãÉ. CzÉà jÃw f¯Áè ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀUÀ¼À°è LzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÖgÉ, CzÀgÀ°è MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÀluÉUÀ½UÉ vÉUÉ¢j¸À¨ÉÃPÉA§ ¤®ÄªÀÅ PÉÊUÉÆAqÀ ¥ÀjuÁªÀÄ EAzÀÄ gÁdåzÀ ªÀÄƪÀvÀÄÛ f¯Áè PÉÃAzÀæUÀ½AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 120 ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀluÉUÉÆArªÉ. MmÁÖgÉ

72


ºÉüÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀwÛ£À CzsÀåPÀë£ÁzÀ §½PÀ ªÀiÁrzÀ MAzÀÄ D¯ÉÆÃZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ D ªÀÄÆ®PÀ CzÀ£ÀÄß PÀÈwAiÀÄ°è vÀgÀĪÀ MAzÀÄ ¥ÀæAiÀÄvÀß EzÁVzÉ. ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÀluÉUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¨sÀ«µÀåzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ AiÉÆÃd£É gÀƦ¹¢ÝÃgÁ? ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀwÛ£À°è £À£Àß C¢üPÁgÁªÀ¢ü ºÉZÀÄÑ PÀrªÉÄ E£ÀÆß MAzÀÄ ªÀµÀð EzÉ. £À£ÀUÉ EzÀÝ MAzÀÄ PÀ£À¸ÀÄ K£ÉAzÀgÉ, CªÀÄÆ®åªÁzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀÅzÀÄ. PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è §ºÀ¼À ªÀÄÄRåªÉ¤¸ÀĪÀ MAzÀµÀÄÖ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvÀÄÛ ¥ÀæPÀluÉUÉ PÉÊUÉwÛPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ CAzÀÄPÉÆArzÉÝãÉ. EzÀ£ÀÄß ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «¨sÁUÀzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. CzÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÀÈwAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ, ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀzÀ PÀÈwAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ, DzsÀĤPÀ £É¯ÉAiÉƼÀUÉ aAvÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ PÀÈwAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ, EªÉ®èªÀ£ÀÆß ¥ÀæPÀn¹, EzÀPÉÆÌAzÀÄ GvÀÛªÀÄ ²Ã¶ðPÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀ D¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄÆ EzÉ. PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀwÛ£À §ÈºÀvï ¤WÀAnUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ GvÀÛªÀÄ ¥ÀæwQæAiÉÄUÀ¼ÀÄ ªÀåPÀÛªÁUÀÄwÛªÉ. d£ÀgÀÄ PÀÆqÀ EzÀ£ÀÄß §AiÀĸÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ‘PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀwÛ£ÀªÀgÀÄ AiÀiÁªÁUÀ¯ÉÆà MAzÀÄ ¸À® §ÈºÀvï ¤WÀAl£ÀÄß ¥ÀæPÀluÉ ªÀiÁr CzÀ£ÀÄß §ºÀ¼À PÀrªÉÄ zÀgÀPÉÌ PÉÆlÖgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀÄ C°èUÉà ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ.’ J£ÀÄߪÀ ¨sÁªÀ£É d£ÀgÀ°èvÀÄÛ. F §ÈºÀvï ¤WÀAl£ÀÄß vÀAvÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è ElÄÖPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸ÀºÁ d£ÀgÀÄ §AiÀĹzÀÝgÀÄ. FUÀ CAvÀºÀ MAzÀÄ ¨ÉÃrPÉAiÀÄ£ÀÄß FqÉÃj¸ÀĪÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ ªÀiÁr¢ÝÃj. EzÀgÀ §UÉÎ ¤ªÀÄUÉ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À, ¸ÀAvÀÈ¦Û EzÉAiÉÄà ªÀÄvÀÄÛ §ÈºÀvï ¤WÀAlÄ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉwÛPÉÆAqÁUÀ AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ DvÀAPÀ«vÀÄÛ? EzÀgÀ ¥ÀæPÀluÉUÉ ºÀtPÁ¸À£ÀÄß ºÀÉÃUÉ ºÉÆAzÁtÂPÉ ªÀiÁrPÉÆArj? §ÈºÀvï ¤WÀAl£ÀÄß d£ÀjUÉ vÀ®Ä¦¹zÀ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß ¸ÀAvÉÆõÀªÁV vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝgÉ. EzÀgÀ ªÀiÁgÁlzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ºÉÃUÁUÀÄwÛzÉ? EzÀÄ PÀÆqÀ ºÁUÉAiÉÄÃ. £Á£ÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀwÛ£À CzsÀåPÀë ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¸Àà¢üð¹zÀÝ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è §ÈºÀvï ¤WÀAlÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÀÄ ªÀÄÄzÀæt ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ªÀÄgÀÄ ZÁ®£É ¤ÃqÀÄvÉÛÃ£É JA§ «µÀAiÀÄ M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ ºÀvÀÄÛ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉƽ¸ÀĪÀÅzÁV ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæuÁ½PÉ ¸ÀÆvÀæzÀ°è w½¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀ£ÀßqÀ §AzsÀÄUÀ½UÉ ªÀZÀ£À ¤ÃrzÉÝ. £Á£ÀÄ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀwÛUÉ CzsÀåPÀë£ÁV §AzÀ vÀPÀëtzÀ°è ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MvÀÛqÀ ºÉÃgÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ §ÈºÀvï ¤WÀAn£À ªÀÄgÀÄ ªÀÄÄzÀæt PÁAiÀÄðPÉÌ ºÀtPÁ¸À£ÀÄß vÀgÀ¯ÉèÉÃPÉA§ ºÀoÀ vÉÆlÄÖ ¸À£Áä£Àå ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼À §½UÉ vÉgÀ½ F ¸ÀA§AzsÀzÀ J¯Áè «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ¥Àæw¥Á¢¹, MvÁÛAiÀÄ vÀAzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸À£Áä£Àå ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ §ÈºÀvï ¤WÀAlÄ«£À ªÀÄgÀĪÀÄÄzÀæt PÁAiÀÄðPÉÌ MAzÀÄ PÉÆÃn gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀwÛUÉ MzÀV¹PÉÆlÖgÀÄ. F »£À߯ÉAiÀÄ°è ¤dªÁVAiÀÄÆ ¸À£Áä£Àä ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼ÁzÀ ²æà ©.J¸ï.AiÀÄrAiÀÄÆgÀ¥Àà£ÀªÀgÀ£ÀÄß ºÁ¢ðPÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ºÀÈvÀÆáªÀðPÀªÁV C©ü£ÀA¢¸ÀÄvÉÛãÉ. FUÀ §ÈºÀvï ¤WÀAlÄ«£À JAlÄ ¸ÀA¥ÀÄlUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀgÀ¯ÁVzÉ. ªÀÄÄzÀæt PÁAiÀÄð CZÀÄÑPÀmÁÖVzÉ. ªÀÄÄzÀætPÁÌV GvÀÛªÀÄ PÁUÀzÀªÀ£ÀÄß §¼ÀPÉ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ F ¸ÀA§AzsÀ £Ár£À ªÀÄƯɪÀÄƯÉUÀ½AzÀ GvÀÛªÀÄ ¥ÀæwQæAiÉÄUÀ¼ÀÄ §A¢ªÉ. ‘£À®ÆègÀÄgÀªÀgÉ, ¤ÃªÀÅ §AzÀ §½PÀ §ºÀ¼À M¼ÉîAiÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁr¢ÝÃj’ JAzÀÄ ¨É£ÀÄß vÀnÖ ªÉÄZÀÄÑUÉ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÁÝgÉ. EzÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ vÀÈ¦Û PÉÆqÀĪÀ PÉ®¸ÀªÁVzÉ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¤AvÀÄ MªÉÄä CªÀ ¯ É Æ ÃQ¹zÀ g É , C¸Ázs À å ªÁzÀ EAvÀ º À PÉ ® ¸À ¸ÁzsÀåªÁVzÉAiÀįÁè J£ÀÄߪÀ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAvÉÆõÀ

73


JgÀqÀÆ £À£Àß ¥Á°UÉ zÀQÌzÉ. §ÈºÀvï ¤WÀAlÄ«£À ¸ÀA¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ FUÁUÀ¯Éà ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ°è RZÁðVªÉ. EwÛÃZÉUÉ UÀæAxÁ®AiÀÄ E¯ÁSÉAiÀĪÀgÀÄ EzÀgÀ £ÀÆgÀÄ ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆArzÁÝgÉ. £À£ÀUÉ E£ÉÆßAzÀÄ D¯ÉÆÃZÀ£É K¤zÉ JAzÀgÉ, ±Á¯É, dƤAiÀÄgï PÁ¯ÉÃeï ªÀÄvÀÄÛ rVæ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ F §ÈºÀvï ¤WÀAlĪÀ£ÀÄß PÉÆAqÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¤nÖ£À°è ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ªÀiÁ£Àå ªÀÄAwæUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀjAzÀ E¯ÁSÁ DzÉñÀªÉÇAzÀ£ÀÄß ºÉÆgÀr¸À¨ÉÃPÁVzÉ. DzÀgÉ, ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ ¢£ÁAPÀªÀÅ ¸À«Äæ¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ £À£ÀUÉ F ¢¸ÉAiÀÄ°è NqÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄwÛ®è. §ÈºÀvï ¤WÀAlÄ«£À ¥ÀæPÀluÉ §ºÀıÀ: PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀæPÀluÁ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°èAiÉÄà MAzÀÄ ªÉÄÊ°UÀ¯ÁèVzÀÄÝ, EzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«®è. MlÄÖ 8 ¸ÀA¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ, ¥Àæw ¸ÀA¥ÀÄlPÀÆÌ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1,500 ¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ. EzÉÆAzÀÄ §ÈºÀvï AiÉÆÃd£ÉAiÀiÁVzÉ. ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvÀÄÛ zÉÆqÀØ ¥ÀæPÀluÁ ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁVzÀÄÝ, EzÀĪÀgÉUÀÆ 1,700PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ²Ã¶ðPÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹zÉ. vÀªÀÄä C¢üPÁgÁªÀ¢üAiÀÄ°è ªÉÄÊ°UÀ¯ÁèzÀ ¥ÀæPÀluÁ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉwÛPÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀÄxÀðªÁV ¤ªÀ𻹢ÝÃj. EAvÀºÀ zÉÆqÀØ EwºÁ¸À«gÀĪÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è vÁªÀÅ CzsÀåPÀëgÁV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛ¢ÝÃj. F »£É߯ÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ vÀªÀÄUÉ K£ÀÄ C¤¸ÀÄvÀÛzÉ?

PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÉÆÃzÀåªÀĪÀÅ »AzÉA¢VAvÀ®Æ EAzÀÄ CvÀåzÀÄãvÀªÁV ¥ÀæUÀw ¥ÀxÀzÀ°è zÁ¥ÀÄUÁ®¤ßlÄÖ ¸ÁUÀÄwÛzÉ. §ºÀıÀB, £ÀªÀÄä PÁ®zÀ°è MAzÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÉAzÀgÉ ¥ÀqÀÄwÛzÀÝ §ªÀuÉ C¶ÖµÀÖ®è. DzÀgÉ, EAzÀÄ J¯Áè PÀqÉUÀ¼À°èAiÀÄÆ D ¹Üw E®è. PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÉÆÃzÀåªÀĪÀÅ UÀÄtªÀÄlÖzÀ zÀȶ֬ÄAzÀ®Æ, ¸ÀASÁåzÀȶ֬ÄAzÀ®Æ CzÀÄãvÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ¸Á¢ü¸ÀÄwÛzÉ. PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÀiÁzÀjAiÀÄ CAzÀgÉ, ¸Á»vÀå MAzÉà C®è, AiÀiÁªÀÅzÉà PÉëÃvÀæzÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÆß PÀ£ÀßqÀzÀ°è vÀgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀ£ÀÄß ¥ÀæPÁ±À£À ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, F ¤nÖ£À°è ¸ÁPÀµÀÄÖ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ §gÀÄwÛªÉ. ¥ÀĸÀÛPÉÆÃzÀåªÀĪÀÅ EAzÀÄ §ÈºÀvï GzÀåªÀĪÁV ¨É¼É¢zÉ. EzÉÆAzÀÄ ªÁå¥ÁgÀ PÀÆqÀ DV, ªÁå¥ÁjÃPÀgÀtªÁVzÉ. EzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ C®èUɼÉAiÀÄĪÀÅ¢®è. EzÀgÀ eÉÆvÉUÉ, ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À UÀÄtªÀÄlÖzÀ®Æè ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀiÁUÀÄwÛzÉ. FUÀ ¥ÀĸÀÛPÀ NzÀĪÀ ¥ÀæªÀÈwÛ PÀqÀªÉÄAiÀiÁUÀÄwÛzÉ J£ÀÄߪÀ ¨sÁªÀ£É EzÉ. ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß NzÀ®Ä EAzÀÄ EAl£Éðmï ¸Ë®¨sÀå«zÉ. L¥Áqï EvÁå¢ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÊAiÀÄ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß NzÀĪÀ ºÀªÁå¸À ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÉ. F »£É߯ÉAiÀÄ°è ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¨sÀ«µÀå K£ÁUÀ§ºÀÄzÀÄ? RArvÀªÁVAiÀÄÆ K£ÀÆ DUÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¨sÁ«¹zÉÝãÉ. KPÉAzÀgÉ, EA¢UÀÆ PÀÆqÀ ¥ÀĸÀÛPÀPÉÌ ¥ÀAiÀiÁðAiÀĪÁV ªÀÄvÉÆÛAzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ PÀAqÀÄPÉÆAr®è. L¥Áqï EgÀ§ºÀÄzÀÄ, ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ

¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß NzÀĪÁUÀ, ºÁ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄlÄÖªÁUÀ CzÀÄ PÉÆqÀĪÀ ¸Àà±Àð ¸ÀÄR, D£ÀAzÀ, RĶ EzÉAiÀÄ®è, EzÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¸ÁzsÀ£À¢AzÀ RArvÀªÁVAiÀÄÆ zÉÆgÀPÀ¯ÁgÀzÀÄ. E®è¢zÀÝgÉ, ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è EµÉÆÖAzÀÄ ¥ÀæPÀluÉUÀ¼ÁUÀÄwÛgÀ°®è. CvÁåzsÀĤPÀ vÀAvÀæeÁÕ£À ºÉÆA¢gÀĪÀ EA¢£À ¸À A zÀ ¨ s À ð zÀ ° è ¥À Ä ¸À Û P À U À ¼ À Ä ºÉ a Ñ £ À ¸À A SÉ å AiÀ Ä °è ¥À æ P À l uÉ U É Æ AqÀ Ä ¸ÁzsÀ£À«gÀ§ºÀÄzÀÄ, EAvÀºÀ CvÁåzsÀĤPÀ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼É®èªÀÇ §A¢gÀĪÀÅzÀÄ ¤d. DzÀgÉ,

74


ªÀiÁgÁlUÉƼÀÄîwÛªÉAiÀÄ®è, EzÀPÉÌ ¤ÃªÀÅ K£É£ÀÄßwÛÃj? n.«. ªÀiÁzsÀåªÀÄ §AzÁUÀ PÁUÀzÀ £Á±ÀªÁUÀÄvÀÛzÉAzÀÄ £ÁªÀÇ CAzÀÄPÉÆArzÉݪÀÅ. DzÀgÉ, ºÁUÁUÀ°®è. ¥ÀĸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄ E£ÀÆß ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÉAiÀÄ®è, EzÀÄ ºÉÃUÉ? K£Éà DzsÀĤPÀ vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼ÀÄ §AzÀgÀÆ, ªÉÊeÁÕ¤PÀªÁV JµÉÖ¯Áè ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Á¢ü¹zÀgÀÆ C©üªÀÈ¢Þ ¥ÀxÀzÀ°è ¸ÁUÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ NzÀÄ EzÉAiÀÄ®è, CzÀÄ JA¢UÀÆ PÀqÀªÉÄAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è. CzÀgÀ ¸ÉÆUÀ¸ÀÄ, ¸ËAzÀAiÀÄð, NzÀĪÀ RĶ ºÁUÉà EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀÄ JA¢UÀÆ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è. ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ CT® ¨sÁgÀvÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£À vÀAzÀ vÀªÀÄä D±ÀAiÀĪÉãÀÄ? £À£ÀߣÀÄß vÁªÀÅ PÀ£À¸ÀÄUÁgÀ£ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄwÛÃgÉÆÃ, ºÀÄZÀÑ£ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄwÛÃgÉÆà UÉÆwÛ®è. C¸ÁzsÀåªÉAzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ EzÉAiÉÆÃ, CzÀPÉÌ MAzÉÆAzÀÄ ¸À® PÉÊ ºÁPÀĪÀAvÀºÀ UÀÄt £À£ÀVzÉ. £À£ÀVzÀÝ PÀ£À¸ÀÄ K£ÉAzÀgÉ, CzɵÉÖà PÀµÀÖ£ÀµÀÖUÀ¼ÁzÀgÀÆ £À£Àß C¢üPÁgÁªÀ¢üAiÀÄ°è gÁdzsÁ¤AiÀiÁzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è CT® ¨sÁgÀvÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£À dgÀÄV¸À¯ÉèÉÃPÉAzÀÄ CAvÀgÀAUÀzÉƼÀUÉ ºÀoÀ vÉÆnÖzÉÝ. CzÀ£ÀÄß FqÉÃj¸ÀĪÀ ¢¸ÉAiÉƼÀUÉ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¥ÀæAiÀÄvÀߥÀlÖ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40 ªÀµÀðUÀ¼ÁzÀ §½PÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£À dgÀÄUÀÄwÛzÉ. vÀzÀ£ÀAvÀgÀzÀ°è, CzÀgÀ PÀµÀÖ K£ÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ UÉÆvÁÛUÀÄwÛzÉ. DzÀgÀÆ J®ègÀÆ ºÉüÀÄwÛgÀĪÀÅzÉãÉAzÀgÉ, ‘ºËzÀÄ, F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¤ÃªÀÅ vÉÆAzÀgÉ C£ÀĨsÀ«¸ÀĪÀÅzÀÄ ¤d. DzÀgÉ, ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£À ªÀÄÄVzÀ §½PÀ EzÉÆAzÀÄ LwºÁ¹PÀ zÁR¯ÉAiÀiÁV G½AiÀÄÄvÀÛzÉ’ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ. EªÀgÉ®ègÀÆ DqÀÄwÛgÀĪÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀåªÉAzÀÄ CAvÀgÀAUÀzÉƼÀUÉ £À£ÀUÀÆ C¤¸ÀÄwÛzÉ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ KPÉ vÀAzÉ£ÉAzÀgÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÆ® ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¹PÉƼÀÄîwÛzÉ. ªÉÆzÀ® ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ FV®è! CzÀÄ Ln, ©n ¸ÀA¸ÀÌøw EgÀ§ºÀÄzÀÄ, C£Àå ¨sÁµÉAiÀÄ DPÀæªÀÄt EgÀ§ºÀÄzÀÄ, EvÁå¢ ¨ÉÃgÁªÀÅzÉà PÁgÀtUÀ½gÀ§ºÀÄzÀÄ JA¢lÄÖPÉƼÉÆîÃt. MnÖ£À°è MAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è EgÀ§ºÀÄzÁzÀ £ÀÆgÁgÀÄ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÀÆ EzÉ. F »£É߯ÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä £ÁqÀÄ-£ÀÄrUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ JZÀÑgÀ ªÀÄvÀÄÛ eÁUÀÈw ªÀÄÆr¸À¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CT® ¨sÁgÀvÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ vÀA¢zÀÄÝ. §ºÀıÀB F »£É߯ÉAiÀÄ°è MAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è £À£Àß GzÉÝñÀ FqÉÃgÀÄvÀÛzÉAzÀÄ £Á£ÀÆ ¨sÁ«¹PÉÆArzÉÝãÉ. vÀªÀÄä C¢üPÁgÁªÀ¢üAiÀÄ°è JgÀqÀÄ CT® ¨sÁgÀvÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß dgÀÄV¹¢ÝÃj. FUÀ ªÀÄÆgÀ£Éà CT® ¨sÁgÀvÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀPÉÌ ¹zÀÞvÉ £ÀqɸÀÄwÛ¢ÝÃj. PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀUÀ¼À ¤dªÁzÀ GzÉÝñÀªÉãÀÄ? F »£É߯ÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä C£ÀĨsÀªÀ K£ÀÄ ºÉüÀÄvÀÛzÉ? MAzÀÄ ªÀiÁvÀ£ÀÄß ºÉüÀÄvÉÛãÉ. CT® ¨sÁgÀvÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ §UÉÎ ¸Á«gÀ nÃPÉUÀ¼ÀÄ §gÀ°, £Á£ÀÄ CzÀgÀ §UÉÎ AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀĪÀªÀ£À®è. KPÉAzÀgÉ, FUÀ vÁ£Éà ¤ÃªÀÅ £À£ÀߣÀÄß ¸ÀAzÀ²ð¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ MAzÀÄ ¥sÉÆÃ£ï §AvÀÄ. UÀÄ®âUÁðzÀ ªÀÄƯɬÄAzÀ ‘¸Àgï, ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è £À£ÀUÉ MAzÀÄ ¥ÀzÀå NzÀ®Ä zÀAiÀÄ«lÄÖ CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆr’ JAzÀÄ PÉüÀÄwÛzÁÝ£É. DvÀ¤UÉ ¥ÀzÀå NzÀ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÀAvÉ! AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÀÄƯɬÄAzÀ MAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ §gÀ° JA§ D¸É¬ÄAzÀ CªÀ£ÀÄ D jÃw PÉüÀÄvÁÛ£É. EzɯÁè KPÉ? ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è ¥ÀzÀå NzÀĪÀÅzÀjAzÀ DvÀ¤UÉ K£ÀÄ ¹UÀÄvÀÛzÉ? ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀPÉÌ CzÀgÀzÉà DzÀ MAzÀÄ ±ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ DPÀµÀðuÉ EzÉ. PÀ£ÁðlPÀzÀ ªÀÄƯÉ-ªÀÄƯÉAiÀÄ°ègÀĪÀ d£ÀgÀÄ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÉAzÀgÉ, EzÀÄ £ÀªÀÄä ºÀ§âªÉAzÀÄ ¸ÀA¨sÀæ«Ä¸ÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀPÉÌ ºÉ¸ÀjzÉ. ¸Á»vÀå

75


¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀ£ÀÄß eÁvÉæ JAzÁzÀgÀÆ PÀgÉzÀÄPÉƼÀî°, ºÀ§âªÉAvÁzÀgÀÆ PÀgÉzÀÄPÉƼÀî°, ¥ÀjµÉ JAzÁzÀgÀÆ PÀgÉzÀÄPÉƼÀî°, DzÀgÉ, d£ÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÄaÑPÉÆArzÁÝgÉ. DzÀgÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£À dgÀÄUÀÄwÛzÉAiÉÄAzÀgÉ, zÀÆgÀzÀ ©ÃzÀgï¤AzÀ, ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ¢AzÀ, PÁ¸ÀgÀUÉÆÃr¤AzÀ E°èUÉ §gÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÉ®ègÀÆ E°èUÉ KPÉ §gÀÄvÁÛgÉ? CªÀgÉ®èjUÀÆ K£ÀÄ ªÀĺÁ ¸Ë®¨sÀå MzÀV¹PÉÆnÖzÉÝêÉAzÀÄ E°èUÉ §gÀÄvÁÛgÉ? DzÀÄzÀjAzÀ, EªÉ®èªÀ£ÀÆß UÀªÀĤ¹zÁUÀ ¤dªÁVAiÀÄÆ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀÅ ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ PÀ£ÀßrUÀgÀ£ÀÄß MAzÀÄUÀÆr¸ÀĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢zÉ. CzÀÄ KQÃPÀgÀtzÀ PÉ®¸À«gÀ§ºÀÄzÀÄ, ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ «ZÁgÀ EgÀ§ºÀÄzÀÄ, PÀ£ÀßqÀzÀ §UÉUÉ MAzÀÄ D¥ÀÛvÉ ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ, £É®, d® AiÀiÁªÀÅzÉà «ZÁgÀzÀ¯ÁèVgÀ§ºÀÄzÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀUÀ¼ÀÄ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ AiÀıÀ¸ÀÄì PÀArªÉ. ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀ d£ÀgÀ ªÀÄ£À¹ì£ÉƼÀUÉ vÀªÀÄäzÉà DzÀ «²µÀÖ ¸ÁÜ£À ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArªÉ. D PÁgÀtPÁÌV PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvÀÄÛ DAiÉÆÃf¸ÀĪÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀUÀ¼ÀÄ CvÀåAvÀ AiÀıÀ¹é ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀUÀ¼ÁVªÉ. £Á£ÀÄ DAiÉÆÃf¹zÀ JgÀqÀÄ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀUÀ¼À°è PÀAqÀAvÀºÀ C£ÀĨsÀªÀ«zÉAiÀÄ®è, d£ÀgÀÄ vÉÆÃj¹zÀ ¦æÃw¬ÄAzÀ ¤dªÁVAiÀÄÆ ¨sÁªÉÇÃzÉéÃUÀPÉÆÌüÀUÁVzÉÝãÉ. avÀæzÀÄUÀðzÀ°è dgÀÄVzÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è ºÁUÁ¬ÄvÀÄ, »ÃUÁ¬ÄvÀÄ JAzÀÄ J®ègÀÆ ºÉýzÀgÀÄ. DzÀgÉ, C°è£À d£À ¸ÁªÀiÁ£ÀågÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀPÉÌ vÉÆÃj¹zÀ ¸ÀàAzÀ£É EvÀÛ®è, fêÀ£ÀzÀ°è £Á£ÉAzÀÆ ªÀÄgÉAiÀÄĪÀÅzÀPÁÌUÀĪÀÅ¢®è. PÀqÉAiÀÄ ¢ªÀ¸À CvÀåAvÀ ¨sÁªÉÇÃzÉéÃUÀPÉÆ̼ÀUÁV PÀtÂÚ£À°è ¤ÃgÀÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ §A¢zÉÝãÉ. ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è £Á£ÀÄ ºÉýzÀ ªÀiÁvÀÄ K£ÉAzÀgÉ, ‘F ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀPÉÌ M§â PËëjPÀ vÀ£Àß ºÀt PÉÆnÖzÁÝ£É, M§â ¥ËgÀ PÁ«ÄðPÀ vÀ£Àß ºÀt PÉÆnÖzÁÝ£É, M§â DmÉÆà qÉæöʪÀgï ºÀt PÉÆnÖzÁÝ£É, ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÀiÁrzÁÝgÉ, vÀªÀÄäzÉ®èªÀ£ÀÆß vÉwÛzÁÝgÉ, EzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ CvÀåAvÀ ºÉªÉÄä¬ÄAzÀ ºÉýPÉƼÀÄîvÉÛãÉ. EzÀÄ ²æøÁªÀiÁ£ÀågÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÉAzÀÄ £Á£ÀÄ WÉÆö¸ÀÄvÉÛãɒ. EzÀÄ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ ±ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ DPÀµÀðuÉ, d£ÀgÀ ¦æÃw F »£É߯ÉAiÀÄ°èzÉ.

UÀzÀUÀzÀ°è £ÉgɺÁªÀ½AiÀÄÄAmÁV ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀÆqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. d£ÀgÀÄ C°èUÉ ¸Á«gÁgÀÄ ¸ÀASÉåAiÀÄ°è UÁr PÀnÖPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝgÀÄ. ¥ÀwæPÉAiÀĪÀgÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀAzÀ±Àð£À ªÀiÁrzÀgÀÄ. M§â K£ÀÄ ºÉýzÀ UÉÆvÉÛÃ? ¤ÃªÀÅ N¢gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½¢zÉÝãÉ. ‘K£À¥Áà, £ÉgÉ §AzÀÄ J®èªÀÇ ºÁ¼ÁV ºÉÆìÄvÀÄ. ¤Ã£ÀÄ J°èUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢ÝÃAiÀiÁ?’ JAzÀÄ PÉýzÁUÀ, ‘ºËzÉäæ, £ÉgÉ §A¢zÉAiÉÄAzÀÄ Hl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ©nÖzÉÝêÉAiÉÄÃ? Hl ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®èªÉãÀÄ? ºÁUÉAiÉÄà £ÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ ºÀ§â £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ, £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝêɒ JAzÀÄ ºÉýzÀ! M§â d£À ¸ÁªÀiÁ£Àå F ªÀiÁvÀ£ÀÄß ºÉüÀÄvÁÛ£ÉAzÀgÉ, zÀAiÀÄ«lÄÖ ¤ÃªÀÅ CxÀð ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ ±ÀQÛ K£ÉA§ÄzÀÄ EzÀjAzÀ CxÀðªÁUÀÄvÀÛzÉ. D PÁgÀtPÁÌV F ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£À £ÀqɸÀĪÀÅzÀjAzÀ £À£ÀUÉ vÀÈ¦Û EzÉ. ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£À dgÀÄUÀĪÀÅzÀjAzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀÄ ¨sÁµÁ ¸ÀA¥ÀPÀðzÀ «Ä®£ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ vÀ£ÀÆä®PÀ PÀ£ÀßrUÀgÉ®ègÀ «Ä®£ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. £ÁªÉ®ègÀÆ MAzÀÄ J£ÀÄߪÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ F ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆr¸ÀÄvÀÛªÉ. DvÀ ©ÃzÀgï£ÀªÀ£ÉÆÃ, ¨ÁUÀ ® PÉ Æ ÃmÉ A iÀ Ä ªÀ £ É Æ Ã, gÁAiÀ Ä ZÀ Æ j£À ª À £ É Æ Ã, ©eÁ¥À Ä gÀ z À ª À £ É Æ Ã, ¨É A UÀ ¼ À Æ j£À ª À £ É Æ Ã, ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£ÀªÀ£ÉÆÃ, AiÀiÁgÉà DVzÀÝgÀÆ ‘£ÁªÉ®ègÀÆ MAzÀÄ’ J£ÀÄߪÀ ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæw©A©¸ÀĪÀ, D ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄä CAvÀgÀAUÀzÀ°è vÀÄA§ÄªÀ MAzÀÄ ±ÀQÛ F ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArªÉ.

76


F ¸À®zÀ 77£Éà CT® ¨sÁgÀvÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ CzsÀåPÀëvÉUÉ ¤WÀAlÄ vÀdÕgÁzÀ ¥ÉÆæ. f.ªÉAPÀl¸ÀħâAiÀÄå£ÀªÀgÀ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁr¢ÝÃj. CªÀgÀ DAiÉÄÌAiÀÄÄ PÀ£ÀßqÀ «zÀéwÛUÉ ¸ÀAzÀ UËgÀªÀªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸À§ºÀÄzÉÃ? RArvÀªÁVAiÀÄÆ ºËzÀÄ. KPÉAzÀgÉ, F £Ár£À CvÀåAvÀ »jAiÀÄ «zÁéA¸ÀgÀÄ ¥ÉÆæ: f.ªÉAPÀl¸ÀħâAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ. CªÀgÀÄ ¨sÁµÁvÀdÕgÀÄ, ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß CvÀåAvÀ D¼ÀªÁzÀ £É¯ÉAiÉƼÀUÉ CxÉÊð¹PÉÆArgÀĪÀªÀgÀÄ. EAvÀºÀ »jAiÀÄjUÉ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£À CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ UËgÀªÀ ¥ÀzÀ« F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è zÉÆgÀQzÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ £À£ÀßAvÀºÀªÀjUÉ RArvÀªÁVAiÀÄÆ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À vÀA¢zÉ. £À£ÀUÉ E£ÉÆßAzÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀªÁVgÀĪÀÅzÉãÉAzÀgÉ, £À£Àß C¢üPÁgÁªÀ¢üAiÀÄ°è CªÀjUÉ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ UËgÀªÀ ¥ÀzÀ« ¹QÌvÀ®è JA§ÄzÀÄ CvÀåAvÀ RĶ vÀA¢zÉ. ºÁUÁV, ¥ÉÆæ: f.«.AiÀĪÀgÀÄ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹PÉƼÀî®Ä J¯Áè jÃw¬ÄAzÀ®Æ ¸ÀªÀÄxÀðgÀÄ. CªÀgÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è 77£Éà CT® ¨sÁgÀvÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀÅ CvÀåAvÀ AiÀıÀ¹éAiÀiÁV dgÀÄUÀÄvÀÛzÉ JA§ £ÀA©PÉ £À£ÀVzÉ. F £Ár£À J¯Áè d£ÀjUÀÆ ¸ÀAvÉÆõÀªÁVgÀĪÀÅzÉãÉAzÀgÉ, MAzÉà MAzÀÄ C¥À¸ÀégÀªÀÇ CªÀgÀ DAiÉÄÌAiÀÄ «ZÁgÀzÀ°è §gÀ°®è J£ÀÄߪÀÅzÀÄ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£À K¥Àðr¸À®Ä ºÉÆgÀl ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ‘£À®ÆègÀÄgÀªÀgÉ, ¤ÃªÀÅ ¸ÁxÀðPÀªÁzÀ PÉ®¸À ªÀiÁr¢ÝÃj. ¥ÉÆæ: f.ªÉAPÀl¸ÀħâAiÀÄå£ÀªÀgÀ£ÀÄß ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ CzsÀåPÀëgÁV DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤ÃªÀÅ §ºÀ¼À M¼ÉîAiÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁr¢ÝÃj, ¨sÉõï’. J£ÀÄߪÀAvÀºÀ ªÀiÁvÀÄUÀ½ªÉAiÀÄ®è, EzÀÄ £À£ÀUÉ £ÀÆgÁ£ÉAiÀĵÀÄÖ §® vÀAzÀÄPÉÆnÖzÉ. £À£Àß §zÀÄPÀÄ ¸ÁxÀðPÀªÁ¬ÄvÀÄ JAzɤ¹vÀÄ. CµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ F £Ár£À d£ÀgÀÄ ¦æÃw vÉÆÃj¹zÁÝgÉ. §ÈºÀvï ¤WÀAlÄ«£À ¥ÀÄ£Àgï ªÀÄÄzÀætPÀÆÌ ¥ÉÆæ. f.«.AiÀĪÀgÀ DAiÉÄÌUÀÆ MAzÀÄ ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ £ÀAlÄ EzÉAiÉÄAzÀÄ vÀªÀÄUÀ¤¸ÀÄwÛzÉAiÉÄÃ? K£ÉÆà MAzÀÄ jÃwAiÀÄ ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ £ÀAlÄ EzÉ. CzÀÄ K£ÉAzÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÀPÁÌUÀĪÀÅ¢®è. §ÈºÀvï ¤WÀAlĪÀ£ÀÄß ¥ÀÄ£Àgï ªÀÄÄ¢æ¸À¨ÉÃPÉA§ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ EwÛÃa£À ªÀµÀðUÀ¼À°è PÉý§gÀÄwÛzÀݪÀÅ. CzÀÄ AiÀıÀ¹éAiÀiÁV £ÉgÀªÉÃjzÀÄÝ FUÀ. §ÈºÀvï ¤WÀAlÄ«£À ¥ÀÄ£Àgï ªÀÄÄzÀætªÀÇ ¸ÉÃjzÀAvÉ EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è EzÀPÉÌ ¥ÉæÃgÀPÀ ±ÀQÛAiÀiÁV ¥ÉÆæ: f.«.AiÀĪÀgÀÄ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀPÉÌ CzsÀåPÀëgÁV DAiÉÄÌAiÀiÁzÀzÀÄÝ, EªÉgÀqÀÆ MmÉÆÖnÖUÉ ¥sÀ°¹gÀĪÀÅzÀÄ CvÀåAvÀ ¸ÀAvÀ¸À vÀgÀĪÀ ¸ÀAUÀwAiÀiÁVzÉ. ¸ÀAzÀ±Àð£À: qÁ| ¨ÉÊgÀªÀÄAUÀ® gÁªÉÄÃUËqÀ

77


PÀ£ÀßqÀzÀ ±ÉæõÀ× PÀÈwUÀ¼ÀÄ EvÀgÀ ¨sÁµÁªÀ®AiÀÄUÀ½UÉ ¥À¸Àj¸À¨ÉÃPÉA§ ºÉ§âAiÀÄPÉ £À£ÀßzÀÄ... qÁ. ¥ÀæzsÁ£ï UÀÄgÀÄzÀvÀÛ CªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀAzÀ±Àð£À PÀĪÉA¥ÀÄ ¨sÁµÁ ¨sÁgÀw ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ CzsÀåPÀëgÁV MAzÀÄ ªÀµÀðªÀ£ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV ¥ÀÆgÉʹ JgÀqÀ£Éà ªÀµÀðPÉÌ PÁ°nÖ¢Ãj. C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ CzsÀåPÀëgÁV CzÀgÀ ºÉeÉÓ ªÀÄvÀÄÛ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß w½¸ÀÄ«gÁ? `PÀĪÉA¥ÀÄ ¨sÁµÁ ¨sÁgÀw’ PÀ¼ÉzÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ PÁgÀ太Àð»¸ÀÄwÛzÉ. PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ EzÀPÁÌV eÁÕ£À¨sÁgÀw DªÀgÀtzÀ°è 2.50 PÉÆÃn gÀÆ.UÀ¼À ªÉZÀÑzÀ°è `«±ÀéZÉÃvÀ£À’ ªÀÄvÀÄÛ `PÁeÁt’ C£ÀÄߪÀ ºÉ¸Àj£À°è JgÀqÀÄ zÉÆqÀØ PÀlÖqÀUÀ¼À£Éßà PÀnÖPÉÆnÖzÉ. `«±ÀéZÉÃvÀ£À’ DqÀ½vÀ «¨sÁUÀªÁVzÀÝgÉ, `PÁeÁt’ CzsÀåAiÀÄ£À «¨sÁUÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CzsÀåAiÀÄ£À «¨sÁUÀzÀ CAUÀªÁV ¨sÁµÁAvÀgÀ r¥ÉÆèªÀiÁ ²PÀët, ¨sÁµÁAvÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ, ¨sÁµÁAvÀgÀ ªÀÄvÀÄ £ÁåAiÀıÁ¸ÀÛç, ¨sÁµÁAvÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊeÁÕ¤PÀ - ªÀiÁ£À«PÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ, vË®¤PÀ ¸Á»vÀå, «zÉò ¨sÁµÉUÀ¼À ²PÀët ªÀÄÄAvÁzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è F ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀð¢AzÀ vÀgÀUÀwUÀ¼À£ÀÄß DgÀA©ü¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ AiÉÆÃf¹zÉ. EzÀjAzÀ ««zsÀ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è£À vÀgÀÄt ¥Àæw¨sÉUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀ eÉÆvÉUÉ F J¯Áè PÉëÃvÀæUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄÈzÀÞUÉƽ¸ÀĪÀ PÁgÀåªÀÇ ªÀÄÄ£ÀßqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¨sÁ«¹zÉÝãÉ. ¤ÃªÀÅ DgÀA©ü¹gÀĪÀ ²PÀëtUÀ½UÉ «±Àé«zÁ央AiÀÄUÀ¼À ªÀiÁ£ÀåvÉ ®©ü¹zÉAiÉÄ? E®èªÁzÀgÉ, E°è ²PÀët ¥ÀqÉzÀ «zÁåyðUÀ¼À ¨sÀ«µÀåªÉãÀÄ? ¤ªÀÄä DvÀAPÀ ¤dªÁzÀzÉÝà ¸Àj. FUÁUÀ¯Éà PÀĪÉA¥ÀÄ ¨sÁµÁ¨sÁgÀw ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ªÀÄÄPÀÛ «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÉ. PÀ£ÁðlPÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¤jÃQë¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. EA¢gÁUÁA¢ü gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄÄPÀÛ «±Àé«zÁ央AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß EvÀgÀ PÉ®ªÀÅ «±Àé«zÁ央AiÀÄUÀ¼ÉÆqÀ£É F ¸ÀA§AzsÀªÁV ªÀåªÀºÀj¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. F ²PÀëtUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀ jÃw £ÀqɸÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ AiÉÆÃa¹¢ÝÃj? PÀĪÉA¥ÀÄ ¨sÁµÁ¨sÁgÀw ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ D±ÀæAiÀÄzÀ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ F J®è ²PÀët PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀUÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É - CAzÀgÉ DAiÀiÁ PÉëÃvÀæzÀ°è£À vÀdÕgÀ ¸ÉÃªÉ §¼À¹PÉÆAqÀÄ £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ, ªÉÄʸÀÆj£À°ègÀĪÀ DqÀ½vÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜ, PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï CPÁqÉ«Ä ªÀÄwÛvÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°ègÀĪÀAvÉ. F ²PÀëtUÀ½UÉ ¨ÉÃrPÉ ºÉÃVzÉ? EwÛÃZÉUÉ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ gÀƦ¹gÀĪÀ `gÁ¶ÖçÃAiÀÄ eÁÕ£À DAiÉÆÃUÀ’

(NKC)

ªÀÄvÀÄÛ

National Translation

78


Mission AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À CAUÀªÁV C£ÀĪÁzÀ PÁgÀåPÉÌ «±ÉõÀ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ®©ü¸À°zÉ. eÁÕ£À-«eÁÕ£À vÀAvÀæeÁÕ£À PÉÃAzÀæUÀ¼À°è ¥ÀæUÀw ¸Á¢ü¸ÀzÀ ºÉÆgÀvÀÄ gÁµÀÖçzÀ ¤jÃQëvÀ C©üªÀÈ¢Þ ¸ÁzsÀå«®èªÉA§ aAvÀ£É¬ÄAzÀ F AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ gÀÆ¥ÀÄUÉÆArªÉ. »ÃUÁV ««zsÀ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è vÀdÕ C£ÀĪÁzÀPÀgÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ CUÀvÀå »AzÉA¢VAvÀ®Æ FUÀ ºÉZÁÑVzÉ. F ¢QÌ£À°è ºÉƸÀ GzÉÆåÃUÀ PÉëÃvÀæUÀ¼ÀÄ vÉgÉzÀÄPÉƼÀî°ªÉ. EzÀPÁÌV ¸ÀºÀ¸ÁægÀÄ ªÀÄA¢ CºÀð ¨sÁµÁAvÀgÀPÁgÀgÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ zÀȶ֬ÄAzÀ¯Éà F ²PÀëtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.

F ²PÀëtUÀ½UÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀPÀgÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ½ªÉAiÉÄÃ? ¸ÀĸÀfÓvÀªÁzÀ UÀæAxÁ®AiÀÄ, ªÁZÀ£Á®AiÀÄ ªÀÄwÛvÀgÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸À¯ÁVzÉ FUÁUÀ¯Éà F ²PÀëtUÀ½UÉ zÀwÛ¤¢ü ¸Áܦ¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆj£À qÁ.eÉ.¦. PÀȵÉÚÃUËqÀgÀªÀgÀÄ MAzÀÄ ®PÀë gÀÆUÀ¼À zÀwÛ ¸Áܦ¸À®Ä ªÀÄÄAzÉ §A¢zÁÝgÉ. E£ÀÆß ºÀ®ªÀÅ zÁ¤UÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAzÉ §gÀ§ºÀÄzÉA§ ¤jÃPÉë EzÉ. F J®è ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ£Ár£À «zÁåyðªÀÈAzÀ ¸ÀzÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ¥Àr¹PÉƼÀÄîªÀÅzÉAzÀÄ £ÀA©zÉÝãÉ. C£ÀĪÁzÀPÀjUÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ®©ü¸ÀÄwÛ®è JA§ zÀÆgÀÄ EzÉAiÀÄ®è? F zÀÆgÀÄ »A¢£À zÀ±ÀPÀUÀ½UÉ C£Àé¬Ä¸À§ºÀÄzÁzÀgÀÆ FUÀ CzÀÄ ¸ÀAUÀvÀªÁV®è. EAzÀÄ PÉÃAzÀæ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä, £ÁåµÀ£À¯ï §ÄPï læ¸ïÖ£ÀAxÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ EvÀgÀ «±Àé«zÁ央AiÀÄUÀ¼ÀÄ, SÁ¸ÀV ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæzÉòPÀ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ C£ÀĪÁzÀ PÁgÀåªÀ£ÀÄß PÉÊUÉwÛPÉƼÀÄîwÛªÉ. C£ÀĪÁzÀPÀjUÉ ¸ÀÆPÀÛ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÀA¨sÁªÀ£ÉUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉAiÀÄÄwÛªÉ. CµÉÖà C®èzÉ PÉÃAzÀæ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä, gÁdå ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä, ¨sÁµÁAvÀgÀ CPÁqÉ«ÄUÀ¼ÀÄ, PÀĪÉA¥ÀÄ ¨sÁµÁ ¨sÁgÀw ¥Áæ¢üPÁgÀzÀAvÀºÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ, PÀªÀįÁ UÉÆÃAiÀÄAPÁ ¥ÀæwµÁ×£ÀUÀ¼ÀÄ... C£ÀĪÁzÀPÀjUÉ, C£ÀĪÁzÀUÀ½UÉ ±ÉæõÀ× ªÀiÁ£ÀåvÉ ¤Ãr UËgÀ«¸ÀÄwÛªÉ. DzÀÝjAzÀ C£ÀĪÁzÀPÀgÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ¢AzÀ F PÁgÀåzÀ°è vÉÆqÀUÀ§ºÀÄzÁVzÉ. C£ÀĪÁzÀPÀjUÉ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀ®Ä ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÉãÀÄ? ¥Áæ¢üPÁgÀ DAiÀÄÄÝPÉÆArgÀĪÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À°è ¸ÀªÀÄxÀð C£ÀĪÁzÀPÀgÀ£ÀÄß vÉÆqÀV¹PÉƼÀÄîªÀ eÉÆvÉUÉ ««zsÀ ¨sÁµÉUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀ, PÀªÀÄäl EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß AiÉÆÃf¸ÀÄwÛzÉ. FUÁUÀ¯Éà PÀ£ÀßqÀ, »A¢, EAVèµï, ªÀÄgÁp, vÀ«Ä¼ÀÄ, vÉ®ÄUÀÄ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¨sÁµÉUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÁgÀ岩gÀUÀ¼À£ÀÄß AiÉÆÃf¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. C£ÀĪÁzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ªÀĺÀvÀézÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÉãÀÄ? ¤ªÀÄUÉ w½¢gÀĪÀAvÉ «¯ïqÀÆågÁAmïgÀªÀgÀ Story of Civilization £À 11 ¸ÀA¥ÀÄlUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀßqÀzÀ°è vÀgÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. FUÁUÀ¯Éà 3 ¸ÀA¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ§A¢zÀÄÝ 4 ªÀÄvÀÄÛ 5£Éà ¸ÀA¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀåzÀ¯Éèà ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀ°ªÉ. G½zÀ ¸ÀA¥ÀÄlUÀ¼À C£ÀĪÁzÀ, ¸ÀA¥ÁzÀ£Á PÁgÀå ¨sÀgÀ¢AzÀ ¸ÁVzÉ. EzÉà jÃw J.D. §£Áð¯ïgÀ ‘‘Science History’’AiÀÄ 4 ¸ÀA¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ ¹zÀÞvÉAiÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ ºÀAvÀzÀ°èªÉ. PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ CA¨ÉÃqÀÌgïgÀªÀgÀ ¸ÀªÀÄUÀæ §gÀºÀUÀ¼À 14 ¸ÀA¥ÀÄlUÀ¼À ¥ÀjµÀÌgÀt ªÀÄvÀÄÛ 15 jAzÀ 22£Éà ¸ÀA¥ÀÄlzÀªÀgÉV£À C£ÀĪÁzÀ PÁgÀåzÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ ªÀ»¹zÉ. FUÁUÀ¯Éà 1jAzÀ 5£Éà ¸ÀA¥ÀÄl ªÀÄvÀÄÛ ºÉƸÀzÁV C£ÀĪÁ¢¸À¯ÁzÀ 15£Éà ¸ÀA¥ÀÄl ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVªÉ. G½zÀ ¸ÀA¥ÀÄlUÀ¼À C£ÀĪÁzÀ, ¥ÀjµÀÌgÀuÉ PÁgÀå ¤jÃQëvÀ ªÉÃUÀzÀ¯Éèà £ÀqÉAiÀÄÄwÛªÉ. EzÀ®èzÉ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ ¥ÀArvÀ ¢Ã£ÀzÀAiÀiÁ¼ï G¥ÁzsÁåAiÀÄ CªÀgÀ ¸ÀªÀÄUÀæ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀßqÀzÀ°è ºÉÆgÀvÀgÀĪÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ ªÀ»¹zÉ. PÁªÉÃj £ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀtzÀ wÃ¥ÀÄð, PÀȵÁÚ £ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀtzÀ wÃ¥ÀÄð ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ C£ÀĪÁzÀUÉÆAqÀÄ PÀ£ÀßrUÀgÀ PÉÊ ¸ÉÃgÀ°ªÉ. CAvÉAiÉÄà ¨sÁgÀw «zÁå¨sÀªÀ£ÀzÀ Book University

79


ªÀiÁ°PÉAiÀÄ 100 UÀæAxÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀßqÀzÀ°è ºÉÆgÀvÀgÀĪÀ AiÉÆÃd£É PÉÊUÉwÛPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀåzÀ¯Éèà ªÉÆzÀ® PÀAw£À 25 ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀlªÁUÀ°ªÉ. ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ PÉÊUÉwÛPÉÆArzÀÝ PÀxÁ¸ÀjvÁìUÀgÀzÀ 10 ¸ÀA¥ÀÄlUÀ¼À AiÉÆÃd£É FUÁUÀ¯Éà ¥ÀÆtðUÉÆArzÉ. «eÁÕ£À-vÀAvÀæeÁÕ£À PÉëÃvÀæUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀÄ. 100 UÀæAxÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À¯ÁVzÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À ªÀµÀðUÀ¼À°è CªÀÅ ¨É¼ÀPÀÄ PÁt°ªÉ. ¥Áæ¢üPÁgÀ C£ÀĪÁzÀ PÁgÀåUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ vÀ£ÀߣÀÄß ¹Ã«ÄvÀUÉƽ¹PÉÆArzÉAiÉÄÃ?

zÉ Ã ±À «zÉ Ã ±À U À ¼ À ««zs À ¨s Á µÉ U À ¼ À ° è £ À GvÀ Ì øµÀ Ö U À æ A xÀ U À ¼ À Ä PÀ £ À ß qÀ z À ° è zÉÆgÉAiÀÄĪÀAvÁUÀ¯ÉA§ÄzÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ zsÉåÃAiÀĪÉà DVzÀÝgÀÆ ²æà PÀĪÉA¥ÀÄ ºÉýgÀĪÀAvÉ, ``¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ£À «eÁÕ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ JgÀqÀÄ PÀtÄÚUÀ½zÀÝAvÉ’’. »ÃUÁV F PÉëÃvÀæzÀ°è£À ¸ÀévÀAvÀæ UÀæAxÀUÀ¼À£ÀÆß ºÉÆgÀvÀgÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. PÉ®ªÀÅ ºÉƸÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß vÀA¢gÀĪÀÅzÀ®èzÉ. C®¨sÀåªÁVzÀÝ C£ÉÃPÀ C£ÀĪÁzÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀgÀ¯ÁVzÉ JA§ÄzÀÄ UÀªÀÄ£ÁºÀð. EwÛÃZÉUÀµÉÖ ªÉÊzÀå±Á¸ÀÛç PÀÈw (ªÀÄzsÀĪÉÄúÀ zÀ±ÀªÁå¢üUÀ¼À ªÀÄÆ®) ºÉÆgÀvÀgÀ¯ÁVzÉ. PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ ±ÉæõÀ×PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß EvÀgÀ ¨sÁµÉUÀ¼À°è ºÉÆgÀvÀgÀĪÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ AiÉÆÃd£É ºÉÃUÉ ¸ÁVzÉ? PÀ£ÀßqÀzÀ - «±ÉõÀªÁV DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ ±ÉæõÀ× ¯ÉÃRPÀgÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß DAiÀÄÄÝ CªÀÅUÀ¼À C£ÀĪÁzÀªÀ£ÀÄß ¹zÀÞÀ¥Àr¸ÀĪÀ AiÉÆÃd£É ªÀÄÄ£ÀßqÉAiÀÄÄwÛzÉ. eÁÕ£À¦ÃoÀ ¥Àæ±À¹Û «eÉÃvÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ±ÉæõÀ× ¯ÉÃRPÀgÀ ¥Áæw¤¢üPÀ PÀÈwUÀ¼À `¸ÀAZÀAiÀÄ’UÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀgÀ°zÀÄÝ, FUÁUÀ¯Éà `PÀĪÉA¥ÀÄ ¸ÀAZÀAiÀÄ’ `¥ÀÄ.w.£À. ¸ÀAZÀAiÀÄ’ ºÉÆgÀ§A¢ªÉ. UÉÆÃPÁPï ¸ÀAZÀAiÀÄ, ªÀiÁ¹Û ¸ÀAZÀAiÀÄ, PÁgÀAvÀ ¸ÀAZÀAiÀÄ, C£ÀAvÀªÀÄÆwð ¸ÀAZÀAiÀÄ, ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà ¸ÀAZÀAiÀÄ EªÀÅUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀA¥ÁzÀ£Á PÁgÀå £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÉÆzÀ°UÉ »A¢ ªÀÄvÀÄÛ EAVèµï ¨sÁµÉUÀ¼À°è vÀgÀĪÀ AiÉÆÃd£É gÀƦ¸À¯ÁVzÉ. C£ÀĪÁzÀ CPÁqÉ«Ä’ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ°è °Ã£ÀªÁzÀ §½PÀ AiÀiÁªÀ ¢QÌ£À°è CzÀgÀ PÁgÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄ£ÀßqÉAiÀÄÄwÛªÉ? `PÀĪÉA¥ÀÄ ¨sÁµÁ ¨sÁgÀw’AiÀÄ CAUÀªÁVAiÉÄà `C£ÀĪÁzÀ CPÁqÉ«Ä’AiÀÄ C£ÀĪÁzÀ PÁgÀåUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄÆ®vÀB AiÉÆÃf¸À¯ÁVzÀÄÝ ªÉÆzÀ°UÉ C£ÀĪÁzÀ CPÁqÉ«Ä ºÉ¸Àj£À°è PÁgÁågÀA¨sÀ ªÀiÁqÀ¯ÁVvÀÄÛ. FUÀ «°Ã£ÀUÉƽ¹zÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ZÀlĪÀnPɬÄAzÀ D PÁgÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄ£ÀßqÉAiÀÄ°zÉ JA§ÄzÀPÉÌ F AiÉÆÃd£ÉUÀ¼É®è ¸ÁQëAiÀiÁVªÉ. EzÀgÀ dvÉUÉ ²æà PÀĪÉA¥ÀÄ ºÉ¸Àj£À°è gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¥Àæ±À¹Û ¤ÃqÀĪÀ ºÁUÀÆ C£ÀĪÁzÀPÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉæõÀ× C£ÀĪÁzÀUÀ½UÉ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ ¤ÃqÀĪÀ AiÉÆÃd£É ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ¥ÀjµÀÌøvÀ gÀÆ¥À vÁ½ PÁgÁå£ÀéAiÀÄUÉƼÀî°zÉ. F AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ zÉÆgÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¸ÀºÀPÁgÀ AiÀiÁªÀ §UÉAiÀÄ°èªÉ? ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ ¸ÀPÁðgÀ ªÀÄÄPÀÛºÀÈzÀAiÀÄ¢AzÀ GzÁgÀªÁV zsÀ£À¸ÀºÁAiÀĪÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛ°gÀĪÀÅzÀjAzÀ¯Éà F C£ÉÃPÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ AiÀıÀ¹éAiÀiÁV ªÀÄÄ£ÀßqÉAiÀÄÄwÛªÉ. ºÁUÀÆ ¸ÀºÀÈzÀAiÀÄgÀ M®ªÀÅ ¥ÀqÉ¢zÉ JAzÀÄ ºÉüÀ®Ä ºÀ¶ð¸ÀÄvÉÛãÉ. ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ PÁgÀåUÀ½UÉ qÁ.zÉÃ.d.UË., gÁµÀÖçPÀ« f.J¸ï.J¸ï., ¥ÉÆæ. J¯ï.J¸ï. ±ÉõÀVjgÁªï, qÁ. ¦.J¸ï. gÁªÀiÁ£ÀÄdA, qÁ. ¹.J£ï. gÁªÀÄZÀAzÀæ£ï ªÉÆzÀ¯ÁzÀ £Ár£À »jAiÀÄ SÁåvÀ «zÁéA¸ÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ-¸ÀºÀPÁgÀUÀ¼ÀÄ ®©ü¸ÀÄwÛªÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ PÀÈvÀdÕvɬÄAzÀ £É£ÉAiÀĨÉÃPÀÄ. PÀÄ.¨sÁ.¨sÁ. ¥Áæ¢üPÁgÀ vÀ£Àß £ÀÆgÁgÀÄ ¥ÀæPÀluÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ MAzÀÄ §ÈºÀvï ¥ÀæPÁ±À£À ¸ÀA¸ÉÜAiÉÄà DVzÉ. E°è ¤ÃªÀÅ JzÀÄj¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? CªÀPÉÌ EgÀĪÀ ¥ÀjºÁgÀUÀ¼ÁzÀgÀÆ K£ÀÄ?

80


¸ÀASÉåAiÀÄ zÀȶ¬ÄAzÀ ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ, UÀÄtªÀÄlÖzÀ zÀȶ֬ÄAzÀ®Æ GvÀÛªÀĪÁzÀ UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß d£ÀvÉ ªÉÄaÑPÉÆArzÉ. ªÀåªÀ¹ÜvÀªÁzÀ ªÀiÁgÁl eÁ® ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ E®è¢gÀĪÀÅzÀÄ zÉÆqÀØ PÉÆgÀvÉAiÀiÁVzÉ. EzÀ£ÀÄß ¤ªÁj¸À®Ä ¥ÀæSÁåvÀ ¥ÀæPÁ±ÀPÀ ªÀiÁgÁlUÁgÀjUÉ ªÀåªÀºÁgÀ ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀAxÀ ºÉaÑ£À ¸ÉÆÃrAiÀÄ£Éßà PÉÆlÄÖ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß vÀ®Ä¥ÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. F ¢QÌ£À°è ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÁV

UÀæAxÁ®AiÀÄ E¯ÁSÉ, PÁ¯ÉÃdÄ ²PÀët ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ, ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ, ¸ÀªÀiÁd PÀ¯Áåt E¯ÁSÉ EªÀÅUÀ¼É®è ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£Éßà AiÀiÁªÀÅzÉà ¤§ðAzsÀUÀ½®èzÉ ªÀÄÄPÀÛªÁV ºÁUÀÆ £ÉÃgÀªÁV PÉÆAqÀÄPÉƼÀÄîªÀAvÉ ¸ÀPÁðgÀ DzÉñÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀr¸À¨ÉÃPÀÄ. F ¢QÌ£À°è PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉAiÀÄ ¸À£Áä£Àå ¸ÀaªÀgÀÄ PÀæªÀÄPÉÊUÉƼÀî®Ä ªÀÄÄAzÁVzÁÝgÉ JA§ÄzÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀzÀ ¸ÀAUÀw. d£ÀgÀ°è NzÀĪÀ ºÀªÁå¸À PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ªÀiÁgÁlPÉÌ GvÉÛÃdPÀ ªÁvÁªÀgÀt E®èzÀAvÁVzÉ J£ÀÄߪÀ ªÀiÁwzÉ. EzÀgÀ §UÉÎ ¤ªÀÄä C¤¹PÉ K£ÀÄ?

zÀȱÀå ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À ¥Àæ¨sÁªÀ¢AzÁV ¸Àé®àªÀÄnÖUÉ F »£ÀßqÉ DVzÉ JA§ÄzÀÄ ¤d DzÀgÉ, FUÁUÀ¯Éà EªÀÅUÀ¼À ¥Àæ¨sÁªÀ PÀqɪÉÄAiÀiÁUÀÄwÛzÉ. £ÀªÀÄVAvÀ®Æ §ºÀ¼À »AzÉAiÉÄà EAxÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À ¥Àæ¨sÁªÀPÉÆ̼ÀUÁzÀ gÁµÀÖçUÀ¼À°è ¥ÀĸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄ C¨Á¢üvÀªÁV ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄÄwÛzÉ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÉÄüÀUÀ¼À°è ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀUÀ¼À°è ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ZÉ£ÁßV ªÀiÁgÁlªÁUÀÄwÛ®èªÉ? CAzÀgÉ d£ÀgÀ §½UÉ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆAqÉÆAiÀÄÄåªÀ PÉ®¸À DUÀ¨ÉÃPÁVzÉ. ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¥ÀæZÁgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ ¤UÀ¢vÀ ¢£ÁAPÀUÀ¼ÀAzÀÄ f¯Áè PÉÃAzÀæUÀ¼À°è ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ®¨sÀåªÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ AiÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄÆ EzÉ. »ÃUÉ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ d£ÀjUÉ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ®¨sÀåªÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀgÉ, d£ÀgÀ D¸ÀQÛ RArvÀªÁVAiÀÄÆ EvÀÛ ºÀjAiÀÄÄvÀÛzÉ. ¤ªÀÈwÛAiÀÄ vÀgÀĪÁAiÀÄ ¤ÃªÀÅ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ, ªÀiÁqÀ®Ä zÉÆgÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ CªÀPÁ±ÀUÀ½AzÀ vÀȦÛAiÀiÁUÀÄwÛzÉAiÉÄ? ¤ªÀÈwÛAiÀÄ C£ÀAvÀgÀzÀ°è «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ zsÀ£À¸ÀºÁAiÀÄ DAiÉÆÃUÀzÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ£ÁV, PÀĪÉA¥ÀÄ ¦ÃoÀzÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ£ÁV, eÉ.J¸ï.J¸ï ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ PÉÃAzÀæ, PÀĪÉA¥ÀÄ læ¸ïÖUÀ¼À°è ¸ÀAzÀ±ÀðPÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ£ÁV, ¯ÁAUïªÀÄ£ïì English -Kannada ¤WÀAlÄ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀ°è M§â£ÁV ªÀiÁrzÀ PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ vÀÈ¦Û vÀA¢ªÉ JAzÉà ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ. ¤ªÀÄUÉ CvÀåAvÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀÈ¦Û vÀAzÀÄPÉÆlÖ PÁgÀåUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? £Á£ÀÄ F »AzÉ PÀ£ÀßqÀzÀ°è vÀAzÀ AiÀıÀ¥Á¯ï ¢£ÀPÀgï, gÁºÀÄ¯ï ¸ÁAPÀÈvÁåAiÀÄ£À ªÀÄwÛvÀgÀgÀ PÀÈwUÀ¼À C£ÀĪÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀAvÉAiÉÄà ²æà PÀĪÉA¥ÀÄgÀªÀgÀ `²æÃgÁªÀiÁAiÀÄt zÀ±Àð£ÀA’ ªÀÄvÀÄÛ ²æà «ÃgÀ¥Àà ªÉƬİAiÀĪÀgÀ `²æà gÁªÀiÁAiÀÄt ªÀĺÁ£ÉéõÀtA’ PÀÈwUÀ¼À C£ÀĪÁzÀ ¸ÀAvÀȦÛAiÀÄ dvÉUÉ PÉÃAzÀæ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä C£ÀĪÁzÀ ¥Àæ±À¹Û, PÉÃA¢æÃAiÀÄ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¯ÉÃRPÀ ¥Àæ±À¹Û, PÀªÀįÁ UÉÆÃAiÀÄAPÁ ¥Àæ±À¹Û EvÁå¢ ¸À£Áä£À ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄPÉÆnÖªÉ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ°è CzsÁå¥À£ÀzÀ dvÉUÉ ¤ÃªÀÅ AiÀiÁªÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À°è ºÉZÁÑV ¤ªÀÄä£ÀÄß vÉÆqÀV¹PÉÆAr¢Ýj?

81


PÀ£ÀßqÀ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ²PÀët, zÀQët ¨sÁgÀwÃAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À, ¨sÁµÁ«eÁÕ£À, ¨sÁµÁAvÀgÀ EªÀÅUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ CzsÁå¥À£À PÁgÀåzÀ dvÉUÉ ¥ÁæzÉòPÀ ¨sÁµÉUÀ¼À°è ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è ªÉÄʸÀÆgÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ PÀĪÉA¥ÀÄ PÀ£ÀßqÀ CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA¸ÉÜ ªÀĺÀvÀézÀ PÁgÀåªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¹vÀÄÛ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 250PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ««zsÀ UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ C°è ºÉÆgÀ§AzÀªÀÅ JA§ÄzÀÄ UÀªÀÄ£ÁºÀðªÁzÀ ¸ÀAUÀw. EµÉÖà C®èzÉ `ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ «ªÀıÁðvÀäPÀ DªÀÈwÛ’AiÀÄ PÉ®ªÀÅ ¸ÀA¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ, ¦.«. PÁuÉAiÀĪÀgÀ `zsÀªÀÄð±Á¸ÀÛçzÀ EwºÁ¸À’zÀ PÉ®ªÀÅ ¸ÀA¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ, Kannada Writers and Their Works ªÀiÁ°PÉAiÀÄ ºÀ®ªÀÅ ¸ÀA¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ, DqÀ½vÀ ¨sÁµÉAiÀiÁV PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß eÁjUÉ vÀgÀ®Ä ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ºÉÆgÀvÀgÀ¯ÁzÀ `DqÀ½vÀ ¨sÁµÉ-PÉ®ªÀÅ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ’, `PÀ£ÀßqÀ wÃ¥ÀÄðUÀ¼ÀÄ’, `ºÁªÀ£ÀÆgÀ DAiÉÆÃUÀzÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ PÀ£ÀßqÀ DªÀÈwÛ, `PÀbÉÃj PÉʦr’ EªÉà ªÉÆzÀ¯ÁzÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À°è ¸ÀQæAiÀĪÁV ¥Á¯ÉÆÎAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ £À£ÀßzÁVzÉ. IAS, KAS ªÀÄwÛvÀgÀ C¢üPÁgÀªÀUÀðzÀªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀåPÀvÀðjUÉ DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ §¼ÀPÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀĪÀ PÁgÀåPÀæªÀÄUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÄÝ £À£ÀUÉ «±ÉõÀ ¸ÀAvÉÆõÀªÀ£ÀÄß vÀA¢zÉ. F §UÉAiÀÄ PÁgÀåUÀ¼À°è FUÀ®Æ £À£ÀߣÀÄß vÉÆqÀV¹PÉÆArzÉÝÃ£É JA§ÄzÀÄ ¤ªÀÄUÉ UÉÆvÉÛà EzÉ. UÀAUÉÆÃwæAiÀÄ vÀgÀUÀwUÀ¼À°è `vË®¤PÀ ¸Á»vÀåzÀ ¨ÉÆÃzsÀ£É’ ¤ªÀÄUÉ zÉÆqÀØ ²µÀå ¥ÀgÀ¥ÀAgÉAiÀÄ£Éßà zÉÆgÀQ¹PÉÆnÖvÀÄÛ. EzÀÄ ¤ªÀÄUÉ UÉÆvÉÛÃ? ¥Á±ÁÑvÀå ¸Á»vÀåzÀ ¥ÀæªÀÄÄR PÀ«UÀ¼ÀÄ-¥ÀAxÀUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À vÀÄA§ gÉÆÃZÀPÀªÁVzÀÄÝ £À£Àß ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀÆ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrvÀÄÛ JAzÉà £ÀA©zÉÝãÉ. CzÀÄ «zÁåyðUÀ½UÉ ¦æAiÀĪÁVzÀÝgÉ £Á£ÀÄ ¤dªÁV ºÀ¶ð¸À¨ÉÃPÀÄ. ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ ²PÀëtzÀ eÉÆvÉUÉ «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ°è ºÉƸÀzÁV ¥ÁægÀA©ü¹zÀ ¨sÁµÁAvÀgÀ r¥ÉÆèªÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁµÁAvÀgÀ JA.¦ü¯ï., vË®¤PÀ ¸Á»vÀå r¥ÉÆèªÀiÁ, zÀQët ¨sÁgÀwÃAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ²PÀëtUÀ¼À°è ¸ÀºÀPÀj¸ÀĪÀ CªÀPÁ±À zÉÆgÉvÀzÀÄÝ £À£ÀUÉ «±ÉõÀ ¸ÀAvÉÆõÀ PÉÆnÖzÉ. ªÉÊAiÀÄQÛPÀªÁV ¤ÃªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä GzÉÝò¹gÀĪÀ E£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ AiÉÆÃd£ÉUÀ½ªÉAiÉÄÃ? »A¢AiÀÄ ¸ÀÄ¥Àæ¹zÀÞ ¯ÉÃRPÀ gÁªÀÄzsÁj ¹£Àí ¢£ÀPÀgïgÀªÀgÀ `¸ÀA¸ÀÌøw PÉ ZÁgï CzsÁåAiÀiï’ AiÀıÀ¥Á¯ïgÀªÀgÀ `gÀhÄÆmÁ¸ÀZï’ ªÀÄvÀÄÛ gÁºÀÄ¯ï ¸ÁAPÀÈvÁåAiÀÄ£ÀgÀ dUÀ¢éSÁåvÀªÁzÀ PÉ®ªÀÅ PÁzÀA§jUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀßqÀPÉÌ vÀgÀ¨ÉÃPÉA¢zÉÝãÉ. £ÀªÀPÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ D±ÀæAiÀÄzÀ°è ºÉÆgÀvÀgÀ¯ÁVgÀĪÀ `PÉÃAzÀæ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀgÀÄ’ ªÀiÁ¯ÉAiÀÄ UÀæAxÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀAzÀÄzÀgÀ §UÉÎ ¤ªÀÄä C£ÀĨsÀªÀ C¤¹PÉUÀ¼ÉãÀÄ? ¨sÁgÀvÀzÀ AiÀiÁªÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ »ÃUÉ PÉÃAzÀæ ¸Á»vÀå CPÁqɫĬÄAzÀ ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀgÁzÀ ¯ÉÃRPÀgÀ §UÉUÉ ¸ÀªÀÄUÀæ PÀÈw±ÉæÃt ºÉÆgÀ§A¢®è. EzÀ£ÀÄß gÀƦ¹ PÁgÀågÀÆ¥ÀPÉÌ vÀAzÀ ±ÉæÃAiÀĸÀÄì £À£ÀUÉƧâ¤UÉà ªÀiÁvÀæªÀ®è, £ÀªÀPÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÁzÀ ²æà Dgï.J¸ï. gÁeÁgÁA ªÀÄvÀÄÛ qÁ.ºÁ.ªÀiÁ.£Á. gÀªÀjUÀÆ ¸À®è¨ÉÃPÀÄ. ªÉÆzÀ® PÀAw£À ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ§gÀĪÀ ªÉÆzÀ¯Éà qÁ.ºÁ.ªÀiÁ.£Á.gÀªÀgÀÄ wÃjPÉÆAqÀ zÀÄgÀzÀȵÀÖ WÀl£É £ÀqɬÄvÀÄ. D §½PÀ KPÁAVAiÀiÁVAiÉÄà F PÉ®¸À ¤ªÀð»¸À®Ä ²æà gÁeÁgÁAgÀªÀgÀÄ MvÁÛ¸É ¤ÃrzÀgÀÄ. F PÁgÀå PÀ£ÀßrUÀgÀ ¦æÃw UËgÀªÀUÀ½UÉ ¥ÁvÀæªÁVgÀĪÀÅzÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÀÄPÉÆnÖzÉ. EAVèµï - PÀ£ÀßqÀ - »A¢ EªÀÅUÀ¼À®èzÉ EvÀgÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÀvÀÛ®Æ ¤ÃªÀÅ PÉÊZÁa¢ÝÃgÀ®èªÉ? ºËzÀÄ. vÀ«Ä½£À ¥ÁæaãÀ UÀæAxÀªÁzÀ `wgÀÄPÀÄÌgÀ¼ï’ UÀæAxÀªÀ£ÀÄß ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀzÀ°è C£ÀĪÁ¢¹zÉÝãÉ. CzÉà jÃw ªÀÄgÁpAiÀÄ ¸ÀÄ¥Àæ¹zÀÞ ¯ÉÃRPÀgÁzÀ ²æÃ¥ÁzÀ eÉÆòAiÀĪÀgÀ `«Äà ¥Á»¯ÉïÉà UÁA¢üÃ’ (UÁA¢üÃf £Á£ÀÄ PÀAqÀAvÉ) JA§ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĪÁ¢¹zÉÝãÉ. PÉ®¸ÀzÀ MvÀÛqÀ¢AzÀ D ¨sÁµÉUÀ¼À C£ÀĪÁzÀPÉÌ ºÉZÀÄÑ UÀªÀÄ£À ¤ÃqÀ¯ÁV®è JA§ PÉÆgÀUÀÄ EzÉ.

82


PÀ£ÀßqÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß »A¢UÉ C£ÀĪÁ¢¸ÀĪÀÅzÀgÀ¯Éèà ¤ªÀÄä D¸ÀQÛ ºÉZÀÄÑ. ºËzÁ? ºËzÀÄ, ²æÃPÀĪÉA¥ÀÄgÀªÀgÀ ªÀĺÁPÁªÀå, PÀxÉ, PÀªÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß »A¢, EAVèµïUÀ¼À°è ¥ÀæPÀn¹zÉÝãÉ. qÁ. J¸ï.J¯ï. ¨sÉÊgÀ¥Àà CªÀgÀ C£ÉÃPÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß »A¢ ªÀÄvÀÄÛ EAVèµï ¨sÁµÉUÀ¼À°è C£ÀĪÁ¢¸ÀĪÀ CªÀPÁ±ÀªÀÇ £À£ÀUÉ zÉÆgɬÄvÀÄ. PÀ£ÀßqÀzÀ°è£À ±ÉæõÀ× PÀÈwUÀ¼ÀÄ EvÀgÀ ¨sÁµÁªÀ®AiÀÄUÀ½UÉ ¥À¸Àj¸À¨ÉÃPÉA§ ºÉ§âAiÀÄPÉ £À£ÀßzÀÄ. `ªÀqÁØgÁzsÀ£É’AiÀÄAxÀ ¥ÁæaãÀ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß qÁ. ¥Àæ¨sÀıÀAPÀgÀgÉÆA¢UÉ EAVè¶UÉ C£ÀĪÁ¢¸ÀĪÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄÆ PÁAiÀÄðUÀvÀªÁUÀÄwÛzÉ. ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÁgÀåAiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛPÉÆArzÀÝgÀ ¥sÀ®ªÁV ¤ªÀÄä ¸ÀéAvÀ PÁgÀå AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ »AzÉ ©¢ÝgÀĪÀ §UÉÎ ¤ªÀÄUÉ K£À¤ß¸ÀÄvÀÛzÉ? ºÀ®ªÀÅ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀ CªÀPÁ±À CzÀȵÀÖUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉvÁUÀ, ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÁgÀå AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ PÉ®ªÀÅ CA±ÀUÀ¼À£ÁßzÀgÀÆ vÁåUÀ ªÀiÁqÀ¯ÉèÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÁV £À£ÀUÉ D §UÉÎ «µÁzÀ«®è. ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¸ÁÜ¥À£É¬ÄAzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ªÉÄÊ°UÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ «¸ÀÛj¹ªÉ. PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¥Àæ±ÀA¸ÉUÉ ¥ÁvÀæªÁVzÉ. EzÀgÀ »A¢£À `¥ÉæÃgÀuÁ ±ÀQÛ AiÀiÁªÀÅzÀÄ’.? EzÀgÀ ªÀÄÆ® ¥ÀjPÀ®à£É ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ C£ÀĵÁ×£ÀPÉÌ £ÉÃgÀªÁV PÁgÀtgÁVgÀĪÀªÀgÀÄ ¥ÉÆæ. zÉÃ.d.UËgÀªÀgÀÄ. C£ÉÃPÀ zÀ±ÀPÀUÀ¼À CªÀgÀ PÀ£À¸ÀÄ ²æà zsÀªÀÄð¹AUïgÀªÀgÀÄ ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼ÁVzÀÝ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è RavÀ gÀÆ¥À«£Áå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArvÀÄ. ªÀÄÄA¢£À J®è ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ CzÀgÀ ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀÄ ¸ÀzÀÄzÉÝñÀ UÀªÀĤ¹ J®è §UÉAiÀÄ ¥ÉÆæÃvÁìºÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛ §A¢zÁÝgÉ. 73gÀ ªÀAiÀĹì£À®Æè PÀÄUÀÎzÀ GvÁìºÀ PÁgÀåzÀPÀëvÉ, ²¸ÀÄÛ, ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉUÀ¼À DPÀgÀªÁVgÀĪÀÅzÀÄ. £Ár£À ¥ÀÄtåªÀ ºËzÀÄ. ¸Àgï! C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ.

83

¸ÀAzÀ±Àð£À: qÁ| ªÀiÁ®w PÉ.


¸ÀAaPÉAiÀÄ ¯ÉÃRPÀgÀÄ : ¥ÉÆæ. J¯ï.J¸ï. ±ÉõÀVjgÁªï,

¥ÁjeÁvÀ, 11, 5£Éà CqÀØgÀ¸ÉÛ, 21£Éà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, ªÀiÁgÉãÀºÀ½î, eÉ.¦. £ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-78.

qÁ| ¨ÉÊgÀªÀÄAUÀ® gÁªÉÄÃUËqÀ,

£ÀA. 84, avÁÛgÀ, ¥ÀĵÀàVj£ÀUÀgÀ, ºÉƸÀPÉgɺÀ½î CAZÉ, §£À±ÀAPÀj 3£Éà ºÀAvÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-85, ªÉÆ: 9341258142.

qÁ| ©.J¸ï. ¥ÀjªÀļÀ¨Á¬Ä,

34¹, ¥ÀÈyé, 5© CqÀØgÀ¸ÉÛ, (DªÀ®ºÀ½î ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ) Vj£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-85, zÀÆ: 080-26720515

qÁ| £ÀgÀºÀ½î ¨Á®¸ÀħæºÀätå,

788, gÀ£ÀߪÀÄ£É, PÀ¯Áåuï ºË¹AUï ¸ÉƸÉÊn ¯ÉÃOmï, ¨sÀĪÀ£ÉñÀéj £ÀUÀgÀ, eÁÕ£À¨sÁgÀw ¥ÉÆøïÖ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-56. zÀÆ: 080-23241877, ªÉÆ: 99720-96553.

qÁ| ©.J¸ï. gÁªÀÄ¥Àæ¸Ázï,

41, 6£ÉAiÀÄ CqÀØgÀ¸ÉÛ, ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-79. ªÉÆ: 94831 61373

J£ï. dUÀ£ÁßxÀ ¥ÀæPÁ±ï,

jf¸ÁÖçgï, PÀ£ÁðlPÀ ZÀ®£À avÀæ CPÁqÉ«Ä, ¨ÁzÁ«Ä ºË¸ï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 560002. zÀÆ: 080-22133410

JZï.J. C¤¯ïPÀĪÀiÁgï,

10, 2£Éà ªÀĺÀr, C©üfvï C¥ÁmïðªÉÄAmïì, 14, 7£Éà PÁæ¸ï ªÉAPÀmÉñÀ ¯ÉÃOmï, £ÁUÀ±ÉnÖºÀ½î, ¸ÀAdAiÀÄ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-94. E-CAZÉ haanilkumar@gmail.com ªÉÆ. 98453 54935

¥ÉÆæ. ªÀįÉèÃ¥ÀÄgÀA f. ªÉAPÀmÉñï, G¥ÀPÀÄ®¥ÀwUÀ¼ÀÄ, ¸ÀA¸ÀÌøvÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ¥ÀA¥ÀªÀĺÁPÀ« gÀ¸ÉÛ, ZÁªÀÄgÁd¥ÉÃmÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-18. qÁ| JZï.J£ï. ªÀÄÄgÀ½ÃzsÀgÀ,

PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀ, «.«.J£ï. ¥ÀzÀ« PÁ¯ÉÃdÄ, §¸ÀªÀ£ÀUÀÄr, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560004. ªÉÆ.: 94493 53830

qÁ| PÉ. ªÀiÁ®w,

637, JA.©. ¯ÉÃOmï, 2£Éà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 2£Éà CqÀØgÀ¸ÉÛ, PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ-23, ªÉÆ: 94486 72920.

84


CPÉÆÖçgï - r¸ÉA§gï 2010

PUSTAKALOKA - Kannada quarterly (No. MAG(1) NPT/116/2007-08) Vol. : 2, Issue : 2, October - December, 2010 Published by Balwantha Rao Patil, Administrator, Kannada Book Authority Kannada Bhavana, J.C. Road, Bangalore 560002. Tel: +91-80-22484516 Chief Editor: Dr. Siddalingaiah. Editor: J.N. Shama Rao. Cover Page and Design : U.T. Suresh Printed at: Raja Printers, Bangalore 560027