Pustaka Loka - Oct to Dec 2009

Page 1


PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ

PÀ£ÀßqÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

CPÉÆÖçgï - r¸ÉA§gï 2009 ¸ÀA¥ÀÅl 1 ¸ÀAaPÉ 2

¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ

qÁ. ¹zÀÞ°AUÀAiÀÄå ¸ÀA¥ÁzÀPÀ

eÉ. J£ï. ±ÁªÀÄgÁªï «£Áå¸À

AiÀÄÄ. n. ¸ÀÄgÉñï


¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ

C±ÉÆÃPÀ J£ï. ZÀ®ªÁ¢ DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

PÀ£ÀßqÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÀªÀ£À, eÉ.¹. gÀ¸ÉÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560002 zÀÆgÀªÁt / ¥sÁåPïì: 080-22484516

PÀ£ÀßqÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ CzsÀåPÀëgÀÄ qÁ. ¹zÀÞ°AUÀAiÀÄå ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¥ÉÇæ. ¹.«. PÉjªÀĤ ²æà r. J£ï. ¯ÉÆÃPÀ¥Àà ²æà PÀA§vÀÛ½î ¥ÀæPÁ±ï ²æà ¥Àæ¢Ã¥ï PÀĪÀiÁgï PÀ®ÆÌgÀÄ ²æà J.PÉ. gÁªÉÄñÀégÀ ªÀÄÄzÀæPÀgÀÄ gÁeÁ ¦æAlgïì ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 27. zÀÆgÀªÁuÉ: 22234066

¯ÉÃR£ÀUÀ¼À°è£À C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ½UÉ DAiÀiÁ ¯ÉÃRPÀgÉà dªÁ¨ÁÝgÀgÀÄ.


CPÉÆÖçgï - r¸ÉA§gï 2009

¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀ ªÀiÁvÀÄ

ªÀÄAxÀ£À 7 ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÀA¸ÀÌøw - qÁ. f.J¸ï. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà

ªÀÄÄSÁªÀÄÄT 9 ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉ ¸ÀÈd£À²Ã®vÉAiÀÄ MAzÀÄ ¨sÁUÀ - qÁ|| £ÀlgÁeï ºÀĽAiÀiÁgï ªÀÄÆgÀÄ vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄUÀ¼À ¥ÀĸÀÛPÀ ¦æÃw - F. gÀªÉÄÃ±ï ¤A¨ÉêÀÄzÀð½î

CPÀëgÀPÁ² 25 ¸ÀÆAiÀÄð ªÀÄļÀÄUÀzÀ £ÁqÀ°è ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀjµÉ - «±ÉéñÀégÀ ¨sÀmï

CzsÀåAiÀÄ£À 29 JA.JZï. PÀȵÀÚAiÀÄå£ÀªÀgÀ gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ËAzÀAiÀÄð ¥ÀæeÉÕ - eÉ.²æäªÁ¸À ªÀÄÆwð ªÀiÁUÀðªÉà DUÀ¯ÉÆ®èzÀ, DzÀgÀÆ CAvÀå PÁtzÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ C£ÀĸÀAzsÁ£ÀzÀ ¸ÁºÀ¸À PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ - JZï.J. C¤¯ïPÀĪÀiÁgï PÁ£ÁðqÀgÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ D¸ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀzÀå±ÀQÛ - qÁ. ¨ÉÊgÀªÀÄAUÀ® gÁªÉÄÃUËqÀ «±ÀézÀ «±Á®ªÀÇ ¸ÀAQÃtðªÀÇ DzÀ gÀÆ¥ÀPÉÌ PÀ£Àßr - DqÀå£ÀqÀÌ PÀȵÀÚ¨sÀlÖ


CPÉÆÖçgï - r¸ÉA§gï 2009

G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ UÀæAxÀ - qÁ. C.®. £ÀgÀ¹AºÀ£ï ¸ÀÄgÉñÀ ¥ÁnîgÀ ¸ÀézsÁ - qÁ. gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà n. ¨ÉÃUÀÆgÀÄ ¯ÉÃjAiÉÆAPÀ MAzÀÄ ªÀĺÁPÁªÁåvÀäPÀ ¥ÀAiÀÄt - qÁ. AiÀÄÄ.©. ¸ÀĪÀiÁ

¸ÁvÀvÀå 62 ¥ÁæaãÀ ¸Á»vÀå - JZï. zÀAqÀ¥Àà

«±Àé ¥ÀĸÀÛPÀ 69 zÀ¸ï¸ÉÆàÃPï gÀhÄgÁvÀĵÀÖç - PÉ.J£ï. ªÉAPÀl¸ÀħâgÁªï

¥ÀjZÀAiÀÄ 72 ¤ªÁðt - f.J£ï.gÀAUÀ£ÁxÀ gÁªï fêÀ£ÀÄäTà PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ - PÀA£ÁrUÁ £ÁgÁAiÀÄt avÀæPÀxÉ - CgÀ«AzÀ £ÁªÀqÀ PËlÄA©PÀ §zÀÄPÀÄ ºÀ¸À£ÁUÀĪÀ D±ÀAiÀÄ - ©.Dgï

©ü£Àß NzÀÄ 83 vÉÃd¹é ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁ£Àå NzÀÄUÀ - JZï. ²ªÀPÀĪÀiÁgï


¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀ ªÀiÁvÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ ¯ÉÃRPÀ-¥ÀæPÁ±ÀPÀ-ªÀiÁgÁlUÁgÀ-NzÀÄUÀgÀ £ÀqÀÄªÉ GvÀÛªÀÄ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß K¥Àðr¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ D ªÀÄÆ®PÀ MAzÀ Ä ¸ÁªÀ i ÁfPÀ - ¸ÁA¸À Ì ø wPÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀ Ä £À Ä ß ¤ªÀð»¸ÀĪÀ ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆwÛgÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ ºÀ®ªÀÅ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉƽ¹gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀPÁðgÀªÀÅ 2008-09gÀ ¸Á°£À°è ¤ÃrzÀ GzÁgÀ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ gÀÆ. 1.50 PÉÆÃn ªÉZÀÑ ªÀiÁr 2006 ªÀÄvÀÄÛ 2007gÀ ¸Á°£À°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ Rjâ¹gÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÉ Rjâ ªÀiÁrzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß gÁdåzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåzÀ ºÉÆgÀV£À ±Á¯É-PÀ£ÀßqÀ ¥ÀgÀ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ½UÉ GavÀªÁV «vÀj¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁ¸ÀgÀUÉÆÃr£À 120PÀÆÌ ºÉaÑ£À ±Á¯ÉUÀ½UÉ, ¸ÁAVè-¸ÉƯÁèè¥ÀÅgÀzÀ 100PÀÆÌ ºÉaÑ£À ±Á¯ÉUÀ¼À UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ vÁ¼ÀªÁrAiÀÄ 50PÀÆÌ ºÉaÑ£À ±Á¯Á-¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ½UÉ GavÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß «vÀj¸À¯ÁVzÉ. C®èzÉ PÉÃAzÉÆæÃzÀåªÀÄzÀ ºÁUÀÆ gÁdå ¸ÁjUÉ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ««zsÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ½UÉ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. F ªÀÄÆ®PÀ PÀ£ÀßqÀ NzÀÄUÀgÀ£ÀÄß ªÁå¥ÀPÀªÁV ¨É¼É¸À®Ä GzÉÝò¸À¯ÁVzÉ. PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ªÀiÁgÁlPÉÌ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃqÀ®Ä «±ÉõÀ jAiÀiÁ¬Äw ªÉÄüÀªÀ£ÀÄß ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è K¥Àðr¸À¯ÁV¢ÝvÀÄ. £Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ¼À PÁ® £ÀqÉzÀ F ªÉÄüÀzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 65 ¥ÀæPÁ±À£À ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ¨s Á UÀ ª À » ¹zÀ Ä Ý gÀ Æ .80 ®PÀ ë z À µ À Ä Ö ¥À Ä ¸À Û P À U À ¼ À Ä ªÀiÁgÁlªÁzÀzÀÄÝ MAzÀÄ zÁR¯É J£ÀߧºÀÄzÁVzÉ. 2010gÀ d£ÀªÀj ªÉÆzÀ®ªÁgÀzÀ°è jAiÀiÁ¬Äw ªÉÄüÀªÀ£ÀÄß K¥Àðr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 2010gÀ ¥sɧæªÀj 2£Éà ªÁgÀzÀ°è ªÉÄʸÀÆj£À°è PÀ£ÀßqÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ªÉÄüÀªÀ£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÀlt PÁAiÀÄðPÉÌ «±ÉõÀ ZÁ®£É ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. ªÉÊzÀå «eÁÕ£À ªÀiÁ¯ÉAiÀÄ°è 50 ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀ vÀgÀ®Ä GzÉÝò¹zÀÄÝ F ¥ÉÊQ 25 ¥ÀĸÀÛPÀ, ¨ÉæöÊ¯ï °¦AiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀiÁ¯ÉAiÀÄ°è 50 ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÀn¸À®Ä AiÉÆÃf¹zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À°è 25 ¥ÀĸÀÛPÀ, J¯É ªÀÄgÉ PÁ¬ÄAiÀÄAvÉ PÀ£ÀßqÀ £ÁqÀÄ £ÀÄrUÉ ºÉÆÃgÁrzÀ £Ár£À


»jAiÀÄ ZÉÃvÀ£ÀUÀ¼À fêÀ£À ZÀjvÉæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À®Ä GzÉÝò¹gÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ PÀnÖzÀªÀgÀÄ ªÀiÁ¯ÉAiÀÄ°è 80 ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À®Ä wêÀiÁð¤¸À¯ÁVzÀÄÝ F ¥ÉÊQ 50 ¥ÀĸÀÛPÀ- »ÃUÉ MlÖgÉ 100 ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ªÀÄÄzÀæt ¥ÀæQæAiÉÄ DgÀA¨sÀUÉÆArzÉ. ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50 ««zsÀ ¥ÀæPÀluÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄzÀæt ºÀAvÀzÀ°èzÀÄÝ EwÛÃZÉUÉ 21 ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. C¯ÉªÀiÁj d£ÁAUÀ PÀÄjvÀ G½zÀ 11 ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 2007-2008gÀ ¸Á°£À CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¥ÀæPÁ±À£À ¥Àæ±À¹Û ºÁUÀÆ ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÉÆUÀ¸ÀÄ §ºÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹, ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¥ÀæPÁ±À£À ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß gÀÆ. 50,000¢AzÀ gÀÆ MAzÀÄ ®PÀëPÉÌ ºÉaѹ gÁdåzÀ ¥Àæw¶×vÀ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À ¸Á°UÉ CzÀ£ÀÄß ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. AiÀÄĪÀ §gÀºÀUÁgÀjUÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃqÀĪÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr 2007gÀ ¸Á°£À 22 AiÀÄĪÀ ¯ÉÃRPÀjUÉ £ÉgÀªÀÅ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 2008gÀ ¸Á°UÉ 30 ¯ÉÃRPÀgÀ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß £ÉÃgÀªÀÅ ¤ÃqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. C®èzÉ C£ÉÃPÀ PÀªÀÄäl, ²©gÀ, G¥À£Áå¸À, ¸ÀAªÁzÀ, ««zsÀ «ZÁgÀUÉÆö×UÀ¼À£ÀÄß gÁdåzÀ ««zsÀ ¨sÁUÀUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ £ÀqɸÀ¯ÁVzÉ. PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ §ºÀÄPÁ®zÀ ¨ÉÃrPÉAiÀiÁzÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¤ÃwUÉ CAwªÀÄ gÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß EA¢£À CUÀvÀåPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀĪÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß DzÀåvÉ ªÉÄÃ¯É PÉÊUÉwÛPÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¥ÀÄ£ÁgÀƦ¸À¯ÁVgÀĪÀ `¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ’zÀ ªÉÆzÀ® ¸ÀAaPÉUÉ GvÀÛªÀÄ ¥ÀæwQæAiÉÄ zÉÆgÉwzÉ. NzÀÄUÀgÀ ¥ÉÆæÃvÁìºÀzÀ £ÀÄrUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѪÉ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀĪÁV gÀƦ¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸À¯ÁVzÉ. ¸Á»vÀå, PÀ¯É, «eÁÕ£À-»ÃUÉ ««zsÀ eÁÕ£À±ÁSÉUÀ¼À ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀ §gÀºÀUÀ¼ÀÄ E°èªÉ. ¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀzÀ J®è ¯ÉÃRPÀjUÉ PÀÈvÀdÕvÉUÀ¼ÀÄ.

qÁ. ¹zÀÞ°AUÀAiÀÄå

CzsÀåPÀëgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ

¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀ ªÀiÁvÀÄ


¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÀA¸ÀÌøw NzÀÄUÀgÀ

ºÀwÛgÀPÉÌà ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CªÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁzÀzÀ£ÀÄß DAiÀÄÄÝPÉƼÀÄîªÀ CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß PÀ°à¹PÉÆqÀĪÀ EAxÀ ¥ÀĸÀÛPÉÆÃvÀìªÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ ¦æÃwAiÀÄ ¸ÀAªÀzsÀð£ÉAiÀÄ°è ªÀ»¸ÀĪÀ ¥ÁvÀæªÀĺÀvÀézÀÄÝ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ½UÀÆ »AzÉ «zÀÄå£Áä£À ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À C§âgÀ ªÀÄvÀÄÛ DPÀæªÀÄtUÀ¼À ºÁUÀÆ ºÉƸÀ vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À ¨sÀgÁmɬÄAzÀ ¥ÀĸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÀA¸ÀÌøw JzÀÄj¸À¨ÉÃPÁV §AzÀ DvÀAPÀUÀ¼À PÁgÀt¢AzÀ ¥À Ä ¸À Û P À U À ¼ É C¥À æ ¸ À Ä Û v À ª ÁUÀ § ºÀ Ä zÉ Ã £É Æ JA§ ªÁvÁªÀ g À t ¤ªÀiÁðtªÁzÀzÀÄÝAlÄ. DzÀgÉ F DvÀAPÀªÀÅ ¤gÁzsÁgÀªÁzÀzÉÝAzÀÄ FUÀ ¸Á©ÃvÁVzÉ. DzÀgÉ ««zsÀ zÀȱÀå ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀĸÀÛPÁ©ügÀÄa¬ÄzÀÝAxÀ §ºÀĸÀASÁåvÀ NzÀĪÀ ªÀUÀðzÀ ©qÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ§½¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÉêÀ® ªÀÄ£ÀgÀAd£Á ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß ©wÛ ¨É¼ÉzÀzÀÄÝ ªÁ¸ÀÛªÀzÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÁVªÉ. DzÀgÀÆ F ¥Àj¹ÜwUÉ ¸ÀªÀiÁ£ÁAvÀgÀªÁV vÀ£ÀßzÉà DzÉÆAzÀÄ NzÀĪÀ ªÀUÀðªÀ£ÀÄß ¤«Äð¹PÉÆAqÀÄ F ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÀA¸ÀÌøw ªÉÆzÀ°VAvÀ®Æ ºÉZÀÄÑ UÀnÖ £É¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¹PÉÆArzÉ. F ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæwªÀµÀðªÀÇ ¥ÀæPÀlªÁUÀÄwÛgÀĪÀ «¥ÀÄ® ¸ÀASÉåAiÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÆ. ºÉZÀÄÑwÛgÀĪÀ ¥ÀæPÁ±À£À ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÆ zÀÈqsÀ¥Àr¸ÀÄwÛªÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀÄnÖUÉ ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÀµÀðPÉÌ ªÀÄÆgÀÄ ¸Á«gÀPÀÆÌ ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀlªÁUÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ CAzÁdÄ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. EzÀ£Éß®è £ÉÆÃrzÀgÉ £ÀªÀÄUÀÆ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ½UÀÆ EgÀĪÀ ¦æÃwAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÁªÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÆ PÀÄApvÀUÉƽ¸À¯ÁgÀªÀÅ. AiÀiÁPÉAzÀgÉ NzÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£À CAvÀgÀAUÀzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉAiÀiÁVzÉ. NzÀĪÀ ¸ÀÄRPÉÌ ¸ÁnAiÀiÁzÀzÀÄÝ ¨ÉÃgÁªÀÅzÀÆ E®è. CzÀÄ £ÀªÀÄä KPÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÆß zsÁå£ÀªÀ£ÀÆß KPÀPÁ®PÉÌ G½¹PÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀ£À. ¥ÀĸÀÛPÀzÀ N¢UÉ AiÀiÁªÀ PÀlÄÖ¥ÁqÀÄUÀ¼ÀÆ E®è. PÀÆvÀÄ NzÀ§ºÀÄzÀÄ. ªÀÄ®V NzÀ§ºÀÄzÀÄ. ¥ÀAiÀÄt ªÀiÁqÀÄvÀÛ NzÀ§ºÀÄzÀÄ. MªÉÄä N¢zÀ ¥ÀÄlUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛªÉÄä NzÀ§ºÀÄzÀÄ. ¨ÉÃPÁzÁUÀ ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀÄlUÀ¼À£ÀÄß NzÀ§ºÀÄzÀÄ. F ¸ÁzsÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÃgÁªÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÆ MzÀV¸À¯ÁgÀªÀÅ. ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ¤gÀAvÀgÀ ¸ÀAUÁwUÀ¼ÀÄ. My never failing friends are they, with whom I converse day by day C£ÀÄßvÁÛ£É gÁ§mïð¸ÀzÉà J£ÀÄߪÀ EAVèµï PÀ«AiÉƧâ. CUÀ Î zÀ

dUÀwÛ£À d£ÀgÀÄ JgÀqÀÄ vÀAqÀUÀ¼ÁV «¨sÀd£ÉUÉÆArzÁÝgÉ. MAzÀÄ, ¸Á»vÀ å NzÀ Ä vÀ Û , ªÀ Ä £À g À A d£É U É zÀ È ±À å ªÀ i Ázs À å ªÀ Ä UÀ ¼ À £ À Ä ß

7


CªÀ®A©¸ÀĪÀªÀgÀÄ. JgÀqÀÄ PÉêÀ® ªÀiÁ»wUÁV zÀȱÀåªÀiÁzsÀåªÀĪÀ£ÀÄß CªÀ®A©¸ÀÄvÀÛ dUÀwÛ£À ±ÉæõÀ× ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß NzÀĪÀªÀgÀÄ. DzÀgÉ ¤dªÁzÀ PÀ®à£Á²Ã®gÀÆ ¸ÁªÀiÁfPÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄļÀîªÀgÀÆ DzÀAxÀªÀgÀ PÉÊUÉ zÀÆgÀzÀ±Àð£ÀªÉà ªÉÆzÀ¯ÁzÀ zÀȱÀå ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉvÀgÉ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀĺÀvÀézÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÊZÁjPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀ©ügÀÄa ¤ªÀiÁðtzÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À£ÁßV ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ ¥Àj¹Üw ºÁV®è¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ¯É £ÁªÀÅ GvÀÛªÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À PÀqÉ ºÉÆgÀ¼ÀĪÀÅzÀÄ C¤ªÁAiÀÄðªÁVzÉ. ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ PÁ®ªÀiÁ£ÀzÀ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß, D¯ÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß, ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß, aAvÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAZÀ¬Ä¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA¢£À vÀ¯ÉªÀiÁjUÉ ¸ÀAZÁ®£ÀUÉƽ¸ÀĪÀ fêÀAvÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¤dªÁzÀ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ M¼ÀUÀÆ £ÀªÉÆäA¢UÉ ¸ÀAªÁzÀPÉÌ ºÁvÉÆgÉAiÀÄĪÀ MAzÀÄ ªÀåQÛvÀé«zÉ; ªÀÄ£À¹ìzÉ. D ªÀåQÛvÀé ºÁUÀÆ ªÀÄ£À¸ÀÄì PÀ«AiÀÄzÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ, zÁ±Àð¤PÀ£ÀzÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ, «eÁÕ¤AiÀÄzÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ, aAvÀPÀ£ÀzÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. MAzÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÉÆßÃzÀĪÀÅzÉAzÀgÉ ºÉƸÀ C£ÀĨsÀªÀ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è ¸ÀºÀÈzÀAiÀÄ£ÁzÀªÀ£ÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀ MAzÀÄ ¥ÀAiÀÄðl£ÀªÉAzÉà ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. ¥ÀĸÀÛPÀªÉAzÀgÉ CzÀ£ÀÄß §gÉzÀ ¯ÉÃRPÀ£À ¥Àæw¤¢ü JAzÀµÉÖ ¨sÁ«¸À¨ÁgÀzÀÄ. CzÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼À ¸ÀAWÀnvÀ ±ÀæªÀÄzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀÇ ºËzÀÄ. r.n.¦. ªÀiÁqÀĪÀ, PÀgÀqÀÄ wzÀÄݪÀ, ¦æAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ, ªÀÄÄR¥ÀÄl gÀa¸ÀĪÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÆ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ°èzÁÝgÉ. EªÀgÉ®ègÀ£ÀÆß ¥Àæw¤¢ü¸ÀĪÀAvÉ ¥ÀæPÁ±ÀPÀjzÁÝgÉ. »ÃUÉ MAzÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ »AzÉ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ºÁUÀÆ ªÁåªÀºÁjPÀ dªÁ¨ÁÝjUÀ¼ÀÄ QæAiÀiÁ²Ã®ªÁVªÉ. EAxÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÀl£ÉAiÀÄ PÁAiÀÄð PÀ£ÁðlPÀzÀ°è CvÀåAvÀ GvÁìºÀ¢AzÀ ªÀÄÄAzÀĪÀj¢zÉ. Erà ¨sÁgÀvÀzÀ ¨ÉÃgÁªÀ gÁdåUÀ¼À®Æè E®èzÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀAxÀ ¸ÀA¸ÉÜ PÀ£ÁðlPÀzÀ°èzÉ. ««zsÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼ÀÄ, ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä, ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvÀÄÛ, «¥ÀÄ® ¸ÀASÉåAiÀÄ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß GvÀ̵ÀðzÀ ¹ÜwAiÀÄ°ènÖªÉ. FUÀ ªÉÆzÀ°VAvÀ §ºÀĸÀASÉåAiÀÄ°è §zÀÄQ£À ««zsÀ PÉëÃvÀæUÀ½AzÀ §AzÀ §gɺÀUÁgÀgÀÄ, ««zsÀ eÁÕ£À ±ÁSÉUÀ¼À w½ªÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀzÀ°è C©üªÀåQÛ¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. F J®è ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼À £ÀqÀĪÉAiÀÄÆ £ÀªÀÄä d£ÀvÉAiÀÄ°è PÀ«zÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ EAVèµï ¨sÁµÉAiÀÄ «®PÀët ªÁåªÉÆúÀ¢AzÁV £ÀªÀÄä £Á¼ÉAiÀÄ NzÀÄUÀgÁzÀ EA¢£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ ¤dªÁzÀ ¸ÀA¥ÀPÀð¢AzÀ ªÀAavÀgÁUÀÄwÛzÁÝgÉãÉÆà J£ÀÄߪÀ DvÀAPÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß PÁqÀÄwÛzÉ. PÀ£ÀßqÀ G½AiÀĨÉÃPÁzÀgÉ ¨É¼ÉAiÀĨÉÃPÁzÀgÉ £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼À°è ¥ÀĸÀÛPÀ ¦æÃw ºÀÄlÄÖªÀAvÉ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß CªÀgÀ ²PÀëtzÀ C¤ªÁAiÀÄðªÁzÀ MAzÀÄ ¨sÁUÀªÀ£ÁßV ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À §UÉÎ PÀÄvÀƺÀ®, D¸ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ C©ügÀÄaAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄnÖ¸ÀĪÀ F ¥ÀĸÀÛPÉÆÃvÀìªÀ AiÀıÀ¹éAiÀiÁUÀ° JAzÀÄ ºÁgÉʸÀÄvÀÛ, EzÀgÀ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀ£ÀÄß ºÀÈvÀÆàªÀðPÀªÁV C©ü£ÀA¢¸ÀÄvÉÛãÉ.*

qÁ|| f.J¸ï. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà 6-11-2009gÀAzÀÄ ‘¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥ÀÀŸÀÛPÉÆÃvÀìªÀzÀ°’è ªÀiÁrzÀ GzÁÏl£Á ¨sÁµÀt

8


ªÀÄÄSÁªÀÄÄT

§gÀºÀUÁgÀ-£ÁåAiÀĪÁ¢ ¹.JZï. ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄgÀ eÉÆvÉ ªÀiÁvÀÄPÀvÉ

‘ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉ ¸ÀÈd£À²Ã®vÉAiÀÄ MAzÀÄ ¨sÁUÀ’ ¨sÁgÀvÀzÀ SÁåvÀ ªÀQîgÁzÀ ¹.JZï. ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄgÀÄ UÀ A ©ü à gÀ ª ÁzÀ §gÀ ª À t  U É ±À Ä gÀ Ä ªÀ i ÁrzÀ Ä Ý vÀ ª À Ä ä 55£É A iÀ Ä ªÀAiÀĹì£À°è.CAzÀgÉ, §ºÀÄvÉÃPÀ §gÀºÀUÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä §gÀªÀtÂUÉ ¤°è¸ÀĪÀ ªÀAiÀĹì£À°è! zÉÆqÀا¼Áî¥ÀÄgÀ vÁ®ÆQ£À aPĄ̀ɼÀªÀAUÀ®zÀ gÉÊvÀ PÀÄlÄA§zÀ°è ºÀÄnÖ ¨É¼ÉzÀ (d£À£À:10.04.1947) CªÀgÀÄ ¨É A UÀ ¼ À Æ j£À ° è £É ¯ É ¹ ,ªÀ Ä ÆªÀ v É Û ö ÊzÀ Ä ªÀ µ À ð PÀ Æ Ì ºÉ Z À Ä Ñ PÁ® ªÀQîVjAiÀÄ°è,Qæ«Ä£À¯ï PÉøÀÄUÀ¼À°è vÀªÉÄä®è ¥Àj±ÀæªÀÄ ºÁUÀÆ ¥À æ w ¨s É A iÀ Ä £À Ä ß vÉ Æ ÃjzÀ ª À g À Ä . PÀ £ À ß qÀ ¥ À g À ºÉ Æ ÃgÁlUÀ ¼ À ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°ègÀĪÀªÀgÀÄ.ºÀ®ªÀÅ ºÉÆÃgÁlUÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ §gÀºÀUÁgÀgÀ «gÀÄzÀÞzÀ PÉøÀÄUÀ¼À°è CªÀgÀ ¥ÀgÀ ¤AvÀÄ £ÁåAiÀÄ zÉÆgÀQ¹PÉÆlÖªÀgÀÄ. DzÀgÉ Fa£À ªÀµÀðUÀ¼À°è ªÀiÁw£À ¥ÀjuÁªÀÄQÌAvÀ, §gÀºÀzÀ ¥ÀjuÁªÀÄzÀ §UÉÎ ¹.JZï.CªÀjUÉ ºÉZÀÄÑ ªÉÆúÀ ±ÀÄgÀĪÁ¬ÄvÀÄ.CzÀQÌAvÀ ªÉÆzÀ®Ä CªÀgÀÄ C®è°è §gÀºÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¢zÀÝgÀÆ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ gÀÄa CªÀjUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ¹QÌzÀÄÝ ªÀiÁvÀæ ‘®APÉñï¥ÀwæPÉ’AiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÀQî PÀ¸ÀÄ©£À PÀÄvÀƺÀ®PÀgÀ WÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß ‘ªÀQîgÉƧâgÀ ªÀUÉÊgÉUÀ¼ÀÄ’CAPÀtzÀ°è ¤gÀƦ¸À®Ä ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÁUÀ¯ÉÃ.vÀªÀÄä ªÉÆzÀ® ¥ÀĸÀÛPÀ ‘ªÀQîgÉƧâgÀ ªÀUÉÊgÉUÀ¼ÀÄ’«UÉ PÀ£ÁðlPÀ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä §ºÀĪÀiÁ£À ¥ÀqÉzÀ ¹.JZï.CªÀgÀ eÉÆvÉ MAzÉgÀqÀÄ ¸ÀAeÉ £ÀqɹzÀ ªÀiÁvÀÄPÀvÉAiÀÄ ¤gÀÆ¥ÀuÉ E°èzÉ: ¹.JZï.ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄgÀ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ ªÉÆzÀ® ¢£ÀUÀ½AzÀ¯Éà ªÀiÁvÀÄ ±ÀÄgÀĪÁ¬ÄvÀÄ: ‘DgÀA¨sÀzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀĪÀAxÀ PÉ®ªÀÅ §gÀºÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¢zÉÝ.DzÀgÉ CªÉ®è £À£ÀUÉ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À PÉÆnÖgÀ°®è. £À£ÀUÉ D£ÀAzÀ ºÁUÀÆ DvÀ䫱Áé¸À PÉÆqÀ¯ÁgÀA©ü¹zÀÄÝ F CAPÀt §gÀºÀUÀ¼ÉÃ.CzÀgÀ®Æè NzÀÄUÀgÀ ¥ÀæwQæAiÉÄ £À£ÀUÉ C¥ÁgÀ DvÀ䫱Áé¸À vÀAzÀÄ PÉÆqÀÄwÛvÀÄÛÝ. C°èAiÀÄvÀ£ÀPÀ PÀ£ÀßqÀzÀ°è F xÀgÀzÀ C¥ÀgÁzsÀzÀ PÉøÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀ §gÀºÀUÀ¼ÀÄ §AzÀAwgÀ°®è. PÀxÉ, PÁzÀA§jUÀ½VAvÀ EªÀÅ ©ü£ÀߪÁVzÀÄÝzÀ£ÀÄß

9


NzÀÄUÀgÀÄ UÀÄgÀÄw¹ ªÉÄZÀÑvÉÆqÀVzÀgÀÄ’ JAzÀÄ ¹.JZï. vÀªÀÄä §gÀªÀtÂUɬÄAzÀ ¥ÀqÉAiÀįÁgÀA©ü¹zÀ C¸À° gÉÆêÀiÁAZÀ£ÀªÀ£ÀÄß £É£À¦¹PÉƼÀîvÉÆqÀVzÀgÀÄ. DzÀgÉ CªÀgÀÄ §gÉAiÀÄĪÀ PÁ®zÀ°è PÀ£ÀßqÀzÀ°è E£ÀÆß F vÀgÀºÀzÀ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ ªÀiÁzÀjUÀ½gÀ°®è. vÁªÀÅ ¤¨sÁ¬Ä¹zÀ PÉøÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀvÉUÀ¼À ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è §gɪÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß CªÀgÉà gÀƦ¹PÉÆAqÀgÀÄ.CzÀÄ ¸ÀºÀdªÀÇ DVvÀÄÛ.WÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¹ vÀ£ÀUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀr¸ÀĪÀ £ÁåAiÀĪÁ¢AiÀÄÆ M§â PÀvÉUÁgÀ£Éà vÁ£ÉÃ! F »£É߯ÉAiÀÄ°è, ‘»ÃUÉ PÀvÉAiÀÄ zsÁnAiÀÄ°è PÉøÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ §gÉAiÀÄĪÀ GªÉÄÃzÀÄ ¤ªÀÄUÉ ºÉÃUÉ §AvÀÄ?’JAzÀÄ PÉýzÉ. ¹.JZï. ºÉýzÀgÀÄ: ‘£À£Àß ¯ÁAiÀÄgï UɼÉAiÀÄgÉ®è ¸ÉÃjzÁUÀ, £Á£ÀÄ ªÁ¢¹gÀĪÀ C£ÉÃPÀ PÉøÀÄUÀ¼À §UÉÎ PÉüÉÆÃgÀÄ. D PÉøÀÄUÀ¼À §UÉÎ £Á£ÀÄ ºÉýzÀÝ£ÀÄß PÀÄvÀƺÀ®¢AzÀ PÉý¹PÉÆAvÁ EgÉÆÃgÀÄ. GvÁìºÀ¢AzÀ ¥ÀæwQæAiÉÄ ¤ÃqÉÆÃgÀÄ. CzÀPÀÆÌ ªÉÆzÀ®Ä ¨Á®åzÀ°è zÉÆqÀتÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ WÀlÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÉÄäzÀÄgÀÄ ºÉüÀÄwÛgÀĪÁUÀ £Á£ÀÆ £Á£ÀÄ PÀAqÀ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß PÀvÉ ªÀiÁr ºÉüÉÆÃzÀ£ÀÄß gÀÆrüªÀiÁrPÉÆArzÉÝ. ºÁªÀ¨sÁªÀ, £ÁlQÃAiÀÄvÉ- EªÉ®èªÀ£ÀÆß ¸ÉÃj¹ ¤gÀÆ¥ÀuÉ ªÀiÁqÁÛ EzÉÝ.vÀªÀÄä ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ £ÀqÉÀzÀzÀÝ£É߯Áè ZÉ£ÁßV PÀvÉ ªÀiÁr ºÉüÀĪÀ d£À PÀÆqÀ £ÀªÀÄÆäj£À°èzÀÝgÀÄ. ºÁUÉãÉà UÀÄgÀ¥Àà CAvÀ M§âjzÀÄæ.CªÀgÀÄ PÉÆÃnðUÉ «mï£É¸ï DV ºÉÆÃUÉÆÃgÀÄ.CªÀgÀÄ ªÁ¥À¸ï HjUÉ §AzÀ ªÉÄÃ¯É C°è UÀªÀĤ¹zÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß §tÚ PÀnÖ ZÉ£ÁßV ºÉüÉÆÃgÀÄ.F xÀgÀzÀ ªÀiËTPÀ PÀxÀ£À PÀæªÀÄUÀ½AzÀ £Á£ÀÄ PÀvÉ ºÉüÉÆÃzÀ£Àß PÀ°vÉ CAvÀ PÁtÄvÉÛ. D£ÀAvÀgÀ, £Á£ÀÄ ªÀQî£ÁzÀ ªÉÄÃ¯É £Á£ÀÄ ªÁ¢¸ÀÄwÛzÀÝ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß £À£Àß ªÀQî «ÄvÀæjUÉ ºÉüÀ®Ä ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÉÄÃ¯É CªÀgÀÄ, ‘¤ÃªÀÅ EzÀ£É߯Áè §jèÉÃPÀÄ’ C£ÉÆßÃgÀÄ.£Á£ÀÄ ºÀ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ §gÉAiÉÆÃPÉ ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÉ.’ £Á£ÀÄ DUÁUÉÎ UÀªÀĤ¹zÀ ºÁUÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄgÀÄ F WÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀvÉ ªÀiÁr ºÉüÀĪÀ PÀæªÀÄzÀ°è PÀÆqÀ MAzÀÄ «±ÉõÀÀ«vÀÄÛ. MAzÀÄ ¸À® ºÉýzÀ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ºÉüÀĪÀ ºÉÆwÛUÁUÀ¯Éà CzÀgÀ°è ªÀÄvÉÛãÉÆà §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉƼÀÄî wÛvÀÄÛ. EzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ªÀiËTPÀªÁV PÀvÉ ºÉüÀĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è ¸ÀzÁ £ÀqÉAiÀÄĪÀAxÀzÉÝÃ. ‘DzÀgÉ ¤ÃªÀÅ PÉøÀÄUÀ¼À §UÉÎ ºÉüÀĪÁUÀ »ÃUÉ PÀvÉAiÀÄAvÉ ¨É¼É¹zÀgÉ ªÀÄÆ® ¥ÀæPÀgÀtPÉÌ zsÀPÉÌAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®èªÉÃ? JAzÀÄ PÉýzÉ. D ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ §UÉÎ AiÉÆÃa¸ÀÄvÁÛ ¹.JZï.ºÉýzÀgÀÄ: ‘C£ÉÃPÀ ¸À® F §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ PÉüÀÄUÀgÀ ¥ÀæwQæAiÉĬÄAzÀ DUÉÆÃzÀÄ.AiÀiÁgÉÆà D WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ºÉý CAvÁgÉ. £Á£ÀÄ ªÀÄvÉÛ ºÉýzÁUÀ, CzÀgÀ°è E£ÉÆßAzÀÄ «ªÀgÀ ¸ÉÃjPÉƼÀÄîvÉÛ. DzÀgÀÆ ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÆÖ ªÀÄÆ® ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÀvÀéPÉÌ zsÀPÉÌ DUÀzÀ ºÁUÉ ºÉüÀÄvÉÛãÉ.DzÀgÉ PÀvÉ ºÉüÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀ PÉüÀÄUÀgÀÄ JzÀÄjUÉ EzÁÝgÉ C£ÉÆßÃzÀgÀ ªÉÄÃ®Æ PÀvÉAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥À

10


¤zsÁðgÀ DUÁÛ EgÀÄvÉÛ, C®èªÉÃ?JzÀÄjUÉ £À£Àß ªÀAiÀĹì£ÀªÀgÀÄ EzÀÝgÉ MAzÀÄ xÀgÀ,QjAiÀÄgÉà EzÀÝgÉ E£ÉÆßAzÀÄ xÀgÀ, ºÉAUÀ¸ÀgÀÆ F PÉüÀÄUÀgÀ eÉÆvÉ EzÀÝgÉ E£ÉÆßAzÀÄ xÀgÀ-»ÃUÉ PÀvÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ xÀgÀ ¨É½ÃvÁ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ’ ‘DzÀgÉ »ÃUÉ PÀvÉ ºÉüÀĪÀÅzÀQÌAvÀ ©ü£ÀߪÁV ‘®APÉñïÀÀ¥ÀwæPÉ’UÉ §gÉAiÀÄ®Ä ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÁUÀ ¤ªÀÄä JzÀÄgÀÄ ¤¢ðµÀÖ NzÀÄUÀgÀÄ EgÀ°®è. DUÀ AiÀiÁªÀ jÃw §gÉ¢j?’ JAzÉ. ¹.JZï. ºÉýzÀgÀÄ: ‘DUÀ, EzÀ£Éß®è ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÀÄAzÀgÀªÁV §gÉAiÀĨÉÃPÀÄ CAvÀ ºÉÆgÀmÉ. NzÀÄUÀgÀÄ F ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£Àß vÀÄA§ EµÀÖ¥ÀlÖgÀÄ. CªÀgÀ ¥ÀæwQæAiÉĬÄAzÀ®Æ £À£ÀUÉ vÀÄA§ ¸ÀºÁAiÀÄ C¬ÄvÀÄ.’ ‘¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV J®ègÀ M¼ÀUÀÆ MAzÀÄ Qæ«Ä£À¯ï CA±À EgÉÆÃzÀjAzÀ J®ègÀÆ F ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£Àß vÀÄA§ EµÀÖ¥ÀlÖgÀÄ CAvÀ PÁtÄvÉÛ.DzÀgÉ NzÀÄUÀgÀ£Àß wÃgÁ UÀªÀÄ£ÀzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀ AiÀiÁªÀ §gÀºÀUÁgÀ£ÀÆ GzÁÞgÀ DUÀ®è CAvÀ £À£ÀUÀ¤ß¸ÀÄvÉÛ! CzÉãÉà EgÀ°, ‘F CAPÀt §gÀºÀUÀ¼À AiÀıÀ¹ì£À £ÀAvÀgÀ, EzÀÄ ¸Á®zÀÄ C¤ß¸ÀvÉÆqÀV. PÀvÉ §gÉAiÀĨÉÃPÀÄ C¤ß¹zÉ’ CAvÀ MAzÀÄ ¸À® ºÉý¢Ýj’JAzÉ. ‘ºËzÀÄ. FZÉUÉ CAvÀºÀ £ÀÆgÀÄ PÀvÀÉUÀ¼À Omï¯ÉÊ£ï gÉr ªÀiÁr¢Ã¤. §jà PÉÆÃlÄð ºÁUÀÆ «ZÁgÀuÉAiÀÄ ZËPÀnÖ£À¯Éèà §gÉzÀgÉ KPÀvÁ£ÀvÉ §gÀÄvÀÛzÉ C¤ß¹ CzÀgÁZÉUÉ §gÉAiÀÄ®Ä ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁr¢Ã¤’ JAzÀgÀÄ ¹.Jzï. M§â PÀvÉUÁgÀ£À°è PÉÆÃlÄð,«ZÁgÀuÉ J®èªÀÇ ¸ÀvÀå ºÉüÀĪÀ ¸ÁAPÉÃwPÀ vÀAvÀæUÀ¼ÁV PÀÆqÀ §¼ÀPÉAiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ.CªÀÅ §zÀÄQ£À°è ¤gÀAvÀgÀ £ÀqÉAiÀÄĪÀ «ZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀĪÀ gÀÆ¥ÀPÀUÀ¼ÀAvÉAiÀÄÆ PÁtvÉÆqÀUÀÄvÀÛªÉ. PÁ¥sÀ̤UÉ EªÉ®è ºÁUÉ PÀArzÀÝjAzÀ¯Éà CªÀ£ÀÄ dUÀwÛ£À zÉÆqÀØ ¯ÉÃRPÀ£ÁzÀ.EzÉ®èªÀ£ÀÆß ¹.JZï. UÀªÀĤ¸À¯ÁgÀA©ü¹zÀÝgÀÄ. eÉÆvÉUÉ gÀ±ÀåzÀ §gÀºÀUÁgÀgÀ «¸ÁÛgÀ ºÁUÀÆ D¼ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀjZÀAiÀĪÁUÀvÉÆqÀVzÀAvÉ ¹.JZï. CªÀjUÉ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ ºÉƸÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ PÁt¯ÁgÀA©ü¹zÀݪÀÅ. F jÃwAiÀÄ°è §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ ¯ÉÆÃPÀzÉƼÀUÉ CqÁØqÀ¯ÁgÀA©ü¹zÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄgÀ £ÉÆÃlPÀæªÀĪÀÇ §zÀ¯ÁUÀvÉÆqÀVzÀÄÝ ¸ÀºÀdªÁVvÀÄÛ.»ÃUÉ §zÀ¯ÁzÀ £ÉÆÃlPÀæªÀÄzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è,£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è FUÁUÀ¯Éà £ÀÆgÁgÀÄ Qæ«Ä£À¯ï ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ªÁ¢¹gÀĪÀ F ªÀQîgÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ºÁUÀÆ ²PÉëUÀ¼À£ÀÄß PÉêÀ® ªÀÈwÛAiÀÄ »£É߯ÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ £ÉÆÃqÀzÉ, CzÀgÁZÉUÉ ºÉÃUÉ £ÉÆÃqÀÄvÁÛgÉ JA§ PÀÄvÀƺÀ® ªÀÄÆrvÀÄ. ‘¤ÃªÀÅ PÉÆÃlð°è C¥ÀgÁzsÀzÀ §UÉÎ ªÁ¢¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄAvÁzÉÝ®è ¤ªÀÄä ªÀÈwÛUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, DzÀgÉ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ zÀȶ֬ÄAzÀ £ÉÆÃqÀĪÁUÀ ‘C¥ÀgÁzsÀ’ CAzÀgÉ K£ÀÄ C¤ß¸ÀÄvÉÛ? ¤ªÀÄä ¥ÀĸÀÛPÀ N¢zÀ £ÀAvÀgÀ £À£Àß ºÀ¼ÉAiÀÄ £ÀA©PÉ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä UÀnÖAiÀiÁ¬ÄvÀÄ.CzÉãÉAzÀgÉ, C¥ÀgÁzsÀ C£ÉÆßÃzÀÄ MAzÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀªÁzÀ QæAiÉÄ C®è; CzÀÄ AiÀiÁgÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀ QæAiÉÄ CAv £À£Àß £ÀA©PÉ. ¤ÃªÀÅ F ‘C¥ÀgÁ¢ü’ JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁzÀªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÁÛ £ÉÆÃqÁÛ EªÀvÀÄÛ MmÁÖgÉAiÀiÁV C¥ÀgÁzsÀ CAzÀgÉ K£ÀÄ C¤ß¸ÀÄvÉÛ?’ JAzÀÄ ªÀÄvÉÛ ªÀiÁvÀÄ ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÉ. ‘ªÉÆzÀ®Ä EzÀ£ÀÄß PÁ£ÀƤ£À ¥Àj¨sÁµÉAiÀįÉèà ªÀiÁvÁqÉÆÃt’ J£ÀÄßvÁÛ ¹.JZï. ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ: ‘C¥ÀgÁzsÀ C£ÀÄߪÀÅzÀÄ AiÀiÁgÀÆ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀÄÝ CAvÀ

11


¤ÃªÀÅ ºÉüÁÛ E¢ÃgÀ®è, CzÀ£Éß®è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¤°è¸À¨ÉÃPÀÄ CxÀªÁ PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CxÀªÁ vÀ¦àvÀ¸ÀÜjUÉ ²PÉë ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ J£ÉÆßÃzÀÄ PÁ£ÀƤ£À zÀȶÖPÉÆãÀ. AiÀiÁgÁzÀgÀÆ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁrzÁ£É C¤ß¸ÉÆÃzÀÄ PÀÆqÀ PÁ£ÀƤUÉ «gÀÄzÀÞªÁzÀ QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß DvÀ ªÀiÁrzÁ£É C¤ß¹zÁUÀ¯ÉÃ. PÁ£ÀƤ£À ZËPÀnÖUÉ «gÀÄzÀÞªÁzÀ QæAiÉÄ, PÁ£ÀÆ£À£Àß G®èAX¹zÀ QæAiÉÄ- EzÀÀ£Éßà £ÁªÀÅ C¥ÀgÁzsÀ C£ÉÆßÃzÀÄ’. ‘EzÀgÁZÉUÉ C¥ÀgÁzsÀ CAzÀgÉ K£ÀÄ?’ CAzÉ. ‘C£ÉÃPÀ ¸À® C¥ÀgÁzsÀzÀAvÀºÀ PÀÈvÀåUÀ¼ÀÄ C¥ÀgÁzsÀ CAvÀ C¤ß¹PÉƼÀîzÉà ºÉÆÃUÀÛªÉ. CªÀPÉÌ ¥Áæ¹PÀÆåµÀ£ÀÆß EgÀ®è, ²PÉëãÀÆ EgÀ®è, AiÀiÁPÉAzÉæ CªÀÅ r¥sÉÊ£ï DV®è. FUÀ vÁ¬ÄAiÉƧâ¼ÀÄ UÀ©üðt ªÀÄUÀ½UÉ PÉ®ªÀÅ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß w£Àß®Ä PÉÆqÀ¯ÉèÉÃPÀÄ. vÁ¬Ä-ªÀÄUÀÄ«£À DgÉÆÃUÀåzÀ zÀȶ֬ÄAzÀ PÉ®ªÉÇAzÀÄ DgÉÊPÉAiÀÄ£ÀÄß DPÉAiÀÄ vÁ¬Ä ZÉ£ÁßV ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. PÉ®ªÀÅ ¨Áj ªÀÄÆqsÀ£ÀA©PÉUÀ¼À PÁgÀt¢AzÀ vÁ¬ÄUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀÄ«UÉ ªÀÄÄRåªÁV ¨ÉÃPÁzÀ LlAUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÉÆÃzÉà E®è. qÁPÀÖgï ºÉýzÀgÀÆ PÉÆqÉÆÃzÉà E®è. D ¤gÁPÀgÀuÉAiÀÄ PÁgÀt¢AzÀ, ºÀÄlÄÖªÀ ªÀÄÄ£ÀߪÉà ªÀÄUÀÄ«UÉ PÉ®ªÀÅ SÁ¬Ä¯ÉUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ©qÀÄvÀÛªÉ. CAzÀgÉ, vÁ¬Ä ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁr®è. EªÉ®è C¥ÀgÁzsÀ CAvÀ r¥sÉÊ£ï DV®è. FUÀ ªÀAiÀĸÁìzÀªÀgÀ£Àß ZÉ£ÁßV £ÉÆÃqÉÆÌèÉÃPÀÄ. CªÀjUÉ Hl PÉÆqÀzÉ PÀÆr ºÁQzÀgÉ C¥ÀgÁzsÀ DUÀÄvÉÛ.CªÀgÀÄ ºÀ¹«£À ¨ÁzsɬÄAzÀ ¸ÀvÀÛgÉ C¥ÀgÁzsÀ DUÀÄvÉÛ. DzÀgÉ E°è CAxÀzÉÝãÀÆ DV®è. CAzÀgÉ, ¸ÁªÀ£Àß GAlÄ ªÀiÁr®è CxÀªÁ UÀ©üðtÂUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀAxÀ LlAUÀ¼À£Éßà PÉÆqÀzÉà ºÉÆÃzÁUÀ UÀ¨sÀð¥ÁvÀªÀÇ DV ªÀÄUÀÄ ¸ÀvÉÛà ºÉÆÃV ©qÀÛzÉ JA¢lÄÖPÉƽî, CzÀÄ C¥ÀgÁzsÀ DUÉÆâ®è- AiÀiÁPÉAzÉæ CzÀ£Àß r¥sÉÊ£ï ªÀiÁr®è. r¥sÉÊ£ï ªÀiÁrzÀgÉ ªÀiÁvÀæ CzÀÄ C¥ÀgÁzsÀ. C¥ÀgÁzsÀzÀ «ªÀgÀuÉUÉ «gÀÄzÀÞªÁV £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀgÉ ªÀiÁvÀæ C¥ÀgÁzsÀ CAvÀ C¤ß¹PÉƼÀÄîvÉÛ’. C¥ÀgÁzsÀzÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ£ÀƤ£À DZÉUÀÆ «ªÀj¹PÉƼÀî®Ä ªÀQîgÀÄ ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß E£ÀßµÀÄÖ PÉzÀPÀ¨ÉÃPɤ߹ PÉýzÉ : ‘GzÁºÀgÀuÉUÉ, C£ÉÃPÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà GzÉÝñÀ M§â ªÀåQÛUÉ EgÀ°®è JA¢lÄÖPÉƽî. DUÀ®Æ CzÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ºÉÃUÁUÀÄvÉÛ?’

CzÀPÀÆÌ ¹.JZï. CªÀgÀ°è PÁ£ÀƤ£À GvÀÛgÀ«vÀÄÛ. ‘¤ÃªÀÅ C¥ÀgÁzsÀªÀ£Àß r¥sÉÊ£ï ªÀiÁr©lÖ ªÉÄÃ¯É DUÀ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ E®èzÉà EzÀÝgÀÆ, ¤gÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀiÁrzÀÝgÀÆ CzÀÄ C¥ÀgÁzsÀªÉÃ. PÁ£ÀƤ£À §UÉV£À CeÁÕ£À PÀëªÀiÁºÀðªÀ®è.’ EzÀ£É߯Áè PÁ£ÀƤ£À ¥Àj¨sÁµÉ ©lÄÖ vÁwéPÀªÁV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÉ JAzÀÄ ¹.JZï. CªÀgÀ£ÀÄß PÉüÀ¨ÉÃPɤ߹vÀÄ. ‘GzÁºÀgÀuÉUÉ, £Á£ÀÄ zÁjAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄvÁÛ EzÉÝãÉ. £Á£ÀÄ K£ÀÆ ªÀiÁqÀ¢zÀÝgÀÆ MAzÀÄ CªÀWÀqÀ ¸ÀA¨sÀ«¹zÉ. D PÀÈvÀåPÉÌ £Á£ÀÄ PÁgÀt CAvÀ ºÉüÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. DUÀ £Á£ÀÄ C¥ÀgÁ¢ü. M§â ªÀQîgÁV ¤ÃªÀÅ £À£Àß r¥sÉAqï ªÀiÁrÛÃj; £À£ÀUÉ ²PÉë DUÀÄvÉÛ, CxÀªÁ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀÄvÉÛ-»ÃUÉ K£ÉÆà MAzÀÄ ªÀiÁrÛÃj. DzÀgÉ ¤ÃªÀÅ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÁV F ‘C¥ÀgÁzsÀ’ªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ CxÀðªÀiÁrPÉƽÛÃj JA§ ¥Àæ±Éß £À£ÀUÉ ªÀÄÄRå’JAzÉ.

12


EzÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ §UÉAiÀÄ°è £ÉÆÃqÀ¯Éw߸ÀÄvÀÛ¯Éà ¹.JZï. ºÉýzÀgÀÄ: ‘¤ªÀÄä£Àß DgÉÆæAiÀÄ£ÁßV PÉÆÃmïð ªÀÄÄAzÉ ¤°è¸À¨ÉÃPÁzÀgÉ, vÀ¤SÉAiÀÄ®Æè PÀÆqÀ ¤ÃªÀÅ M§â C¥ÀgÁ¢ü DVAiÉÄà E¢ÝÃj. ¥ÉưøÀgÀ «ZÁgÀuÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼ÀÄ, PÁgÀtUÀ¼ÀÄ §AzÀĺÉÆÃUÀÛªÉ. CªÀÅUÀ¼À£Àß DzsÀj¹ ¥ÉưøÀgÀÄ DgÉÆÃ¥À ªÀiÁqÉÆÃzÀÄ. ¤ÃªÀÅ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV ªÀiÁr¢ÝÃj CAvÀ¯Éà CªÀgÀÄ ºÉüÉÆÃzÀÄ.” F £ÉÆÃlPÀæªÀÄzÀ¯Éèà MAzÀÄ ¸ÀAZÀÄ EzÉ J¤ß¹vÀÄ. ¥ÉưøÀgÀÄ D jÃwAiÀÄ ¤zsÁðgÀPÉÌ §gÀ®Ä ºÉÃUÉ ¸ÁzsÀå J¤ß¹vÀÄ. DUÀ ¹.JZï. ºÉýzÀgÀÄ: ‘¥ÉưøÀgÀÄ ¤ÃªÀÅ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV ªÀiÁr¢ÝÃj CAvÀ ºÉüÀzÉà ºÉÆÃzÀgÉ ¤ªÀÄä «gÀÄzÀÞ DgÉÆÃ¥À ºÉÆj¸ÉÆÃPÉ DUÉÆÃzÉà E®è! GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV ªÀiÁr¢ÝÃj CAvÀ ºÉüÀ®Ä DUÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ®Æè, ¤ªÀÄä GzÁ¹Ã£À¢AzÀ DVzÉ, E®èªÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà wêÀæ ¨sÁªÀ£É¬ÄAzÀ,¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ C¥ÀgÁzsÀ DVzÉ CAvÀ ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. GzÁ¹Ã£À¢AzÀ DVzÉ CAvÀ ºÉüÉÆÃPÉ DUÀ¢zÁÝUÀ ¤ÃªÀÅ D ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¥ÀæwQæ¬Ä¹zÀÝgÉ,CzÀÄ DUÀzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÀÄ¢vÀÄÛ. ¤ÃªÀÅ ¤¶ÌçAiÀÄgÁzÀÝjAzÀ C¥ÀgÁzsÀ D¬ÄvÀÄ J£ÀÄߪÀ ¥ÀæwQæAiÉÄUÀ¼ÀÄ §gÀÛªÉ. DUÀ ¤ªÀÄä£Àß ¥Áæ¹PÀÆåmï ªÀiÁqÁÛgÉ. ¤ÃªÀÅ ¤¶ÌçAiÀÄgÁzÀÝjAzÀ PÀÆqÀ J¯ÉÆèà MAzÀÄ PÀqÉ EAxÀzÉÆÝAzÀÄ ¤ªÀÄä PÀqɬÄAzÀ DVgÀÄvÉÛ. CªÁUÀ ¤ÃªÀÅ «ZÁgÀuÉUÉ UÀÄjAiÀiÁUÀ¯ÉèÉÃPÀÄ. ¥ÉưøÀgÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¤ªÀÄä ¥ÀgÀ M§â PÁ£ÀÆ£ÀÄvÀdÕ §AzÀÄ ¥Éưøï vÀ¤SÉAiÀÄ°è ¨sÁVAiÀiÁUÉÆà ºÁV®è. ¤ªÀÄUÉ CzÀÄ ZÉ£ÁßV £É£À¦gÀ°. DUÀ ¨sÁVAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÁVgÉÆãÀÄ DgÉÆæAiÉÄÃ. vÀ£Àß ¥ÀgÀªÁVgÉÆà CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÉÆãÀÄ, ºÁUÉAiÉÄà vÀ£Àß «gÀÄzÀÞªÁzÀzÀÝ£Àß vÉÆÃj¹PÉÆqÉÆãÀÄ PÀÆqÀ DgÉÆæAiÉÄÃ’ JAzÀgÀÄ ¹.Jzï. DgÉÆÃ¥À, C¥ÀgÁzsÀ, ªÀÄÄUÀÞvÉ, ¥Àæ¨sÀÄvÀé ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉưøÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ‘C¥ÀgÁzsÀ’ -EªÉ®èªÀÅUÀ¼À «avÀæ ªÀÇåºÀ £À£ÉßzÀÄgÀÄ vÉgÉAiÀÄvÉÆqÀVvÀÄ. ¹.JZï. ºÉýzÀgÀÄ: ‘C£ÉÃPÀ ¸À® DgÉÆæUÉ vÀ£Àß ¥ÀgÀªÁzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹PÉÆqÉÆÃPÉ DUÉÆîè; CªÀ£À «gÀÄzÀÞªÁV, CªÀ£ÀÄ EAxÀ PÀÈvÀå ªÀiÁrzÀ CAvÀ ªÉÄïÉÆßÃlPÉÌ ºÉüÀĪÀAxÀ £Á¯ÁÌgÀÄ d£À EgÁÛgÉ JA¢lÄÖPÉƽî. DzÀgÉ CAxÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CªÀ£À ªÀiÁ£À¹PÀ ¹Üw ºÉÃVvÀÄÛ, CzÀ£Àß CªÀ£ÀÄ CªÁAiÀiïØ ªÀiÁqÀ§ºÀÄ¢vÉÛà CxÀªÁ CªÁAiÀiïØØ ªÀiÁqÉÆÃPÉ DUÀ¯Éà E®èªÉà JA§ ¥Àæ±ÉßAiÀÄÆ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀÄ CªÀ£À£Àß «ÄÃjzÁÝVvÀÄÛ CAvÀ ºÉüÉÆÃgÀÄ AiÀiÁgÀÆ EgÀ®è JA¢lÄÖPÉƽî. DªÉÄÃ¯É EªÀ¤UÀÆ PÀÆqÀ CzÀ£Éß®è ºÉýPÉƼÉÆîÃPÉ UÉÆvÁÛUÉÆÃzÉà E®è. EªÀ£À ¥ÀgÀªÁzÀAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼ÀÄ JµÉÆÖà EgÀÛªÉ, EªÀ¤UÉ vÉÆÃZÉÆÃzÉà E®è. CxÀªÁ CªÀ£Éß®è ºÉýzÀgÉ £À£ÀUÉ ¥ÀæAiÉÆÃd£À DUÀÄvÉÛ C£ÉÆßà CjªÀÅ PÀÆqÀ EªÀ¤UÉ EgÉÆâ®è. DUÀ ¥ÉưøÀgÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÁÛgÉ? AiÀiÁªÀÅzÀÄ CªÀjUÉ MAzÀÄ ªÀÄÄRå PÁgÀt CAvÀ PÀAqÀħAvÉÆÃ, CzÀ£Éßà ªÀÄÄAzÀÄ ªÀiÁr ZÁeïð²Ãmï ºÁQ©qÁÛgÉ.” ¹.JZï. CªÀgÀ F ªÀiÁvÀ£ÀÄß PÉüÀÄwÛgÀĪÁUÀ, E°è C¥ÀgÁzsÀ- ²PÉëUÀ¼À ¥Àæ±ÉßVAvÀ ¥ÉưøÀÄ JA§ MAzÀÄ ªÀUÀð vÀ£Àß PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÉ J¤ß¸ÀvÉÆqÀVvÀÄ. ºÁUÁzÀgÉ MAzÀÄ

13


ªÀUÀðªÁV ¥ÉưøÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÉAiÀÄ®èªÉ? CzÀÄ C¥ÀgÁzsÀ CAvÀ vÁ£Éà ªÀÄ£ÀªÀjPÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀUÀð ºÉÆgÀqÀÄvÉÛ C®èªÉÃ? JAzÉ. ¹.ºÉZï. ºÉýzÀgÀÄ: ‘CzÀgÉƼÀUÉ ªÉÄïÉÆßÃlPÉÌ K£ÀÄ C¥ÀgÁzsÀªÉ¤¸ÀÄvÉÆÛà CzÀ£ÀÄß jf¸ÀÖgï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÀ£Àß PÉÆÃnðUÉ ¥sÁªÀðqïð ªÀiÁqÁÛgÉ. CzÀÄ J¥sï.L.Dgï. C¤ß¹PÉƼÀÄîvÉÛ.’ DUÀ £À£ÀUÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¸ÀAzÉúÀ JzÀÄgÁ¬ÄvÀÄ. ‘F ZÁeïð²Ãmï JA§ÄzÀ£ÀÄß ¥ÉưøÀÄ vÀ£ÀUÉ PÀArgÀĪÀ ¸ÀvÀåzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÉÆnÖzÁÝ£É. EzÀÄ CzsÀð¸ÀvÀå CxÀªÁ DA²PÀ ¸ÀvÀå, CzÀÄ ¥Éưù£À ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀvÀå. DzÀgÉ DgÉÆæ J¤¹PÉÆAqÀªÀ£À ¸ÀvÀå MA¢zÉ. E°è ¥ÉưøÀÄ CzsÀð¸ÀvÀå ºÉüÁÛ EzÁ£É. CxÀªÁ vÀ£ÀUÉ PÀAqÀ ¸ÀvÀå ºÉüÁÛ EzÁ£É. DzÀgÉ DgÉÆæ vÁ£ÀÄ vÀ¥ÀÄà ªÀiÁr®è CAvÀ w½zÀÄPÉÆArzÁÝ£É. CxÀªÁ CªÀ£ÀÄ vÀ¥ÀÄà ªÀiÁr®è. EªÉgÀqÀPÀÆÌ ªÀåvÁå¸À EzÉ. F ºÀAvÀzÀ°è ªÀQî ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁqÁÛ£É. DgÉÆæ vÀ¥ÀÄà ªÀiÁrgÀ°, ªÀiÁqÀzÉà EgÀ° gÀPÀëuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ CªÀ£À PÉ®¸ÀªÁVgÀÄvÉÛ..’ JazÉ. DUÀ ¹.JZï. ‘¤ÃªÀÅ ºÉýzÀÄÝ ¸Àj. vÀ¥ÀÄà ªÀiÁrjè, vÀ¥ÀÄà ªÀiÁqÀzÉà EgÀ° PÉøÀ£Àß PÉÊUÉwÛPÉÆAqÀÄ DvÀ£À ¥ÀgÀ PÉøÀ£Àß UɯÉÆèÃPÉ ªÀQî mÉæöÊ ªÀiÁqÁۣɒ JAzÀgÀÄ. F jÃwAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è M§â ¯ÁAiÀÄgï£À ªÀÄ£À¹Üw ºÉÃVgÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß CjAiÀÄĪÀ PÀÄvÀƺÀ® £À£ÀVvÀÄÛ. MAzÀ£Éà ¸À¤ßªÉñÀ: DgÉÆæ J¤¹PÉÆAqÁvÀ ¸ÀA¥ÀÆtð ¤gÀ¥ÀgÁ¢ü JA§ÄzÀÄ ¯ÁAiÀÄgïUÉ UÉÆwÛzÉ. JgÀqÀ£Éà ¸À¤ßªÉñÀ: DgÉÆæ ¤dªÁVAiÀÄÆ C¥ÀgÁ¢ü J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¯ÁAiÀÄgïUÉ UÉÆwÛzÉ. ‘F JgÀqÀÆ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è ¤ÃªÀÅ ¤ªÉÄä®è eÁuÉä, ¥Àj±ÀæªÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¹ÛÃj. DzÀgÉ M§â §gÀºÀUÁgÀgÀÆ DVgÀĪÀ ¤ªÀÄUÉ CªÀ£Éß®è «ÄÃj K£É¤ß¸ÀÄwÛgÀÄvÉÛ?’ JA§ÄzÀÄ £À£ÉßzÀÄjVzÀÝ ¥Àæ±Éß. ¹.JZï. ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄgÀ M¼ÀUÉ F ¯ÁAiÀÄgï DvÀä ºÁUÀÆ §gÀºÀUÁgÀ DvÀäUÀ¼ÉgÀqÀÆ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁUÀvÉÆqÀVzÀAvÉ PÀArvÀÄ. CªÀÅ PÉ®ªÀÅ ¸À® ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ºÉÆA¢PÉÆAqÀAvÉ PÁtÄwÛzÀݪÀÅ: ªÀÄvÉÛ PÉ®ªÀÅ ¸À® ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ C£ÀĪÀiÁ¤¸ÀÄvÀÛ®Æ EzÀÝAwzÀݪÀÅ! D ©PÀÌnÖ£À §UÉÎ CªÀgÉà AiÉÆÃa¹ ºÉýzÀgÀÄ: ‘CzÀ£Éß®è «ÄÃjAiÀÄÆ M§â ªÀQî¤UÉ K£À¤ß¸ÉÆÃzÀPÉÌ ¸ÁzsÀå CAzÀgÉ, DgÉÆæ PÁ£ÀƤ£À PÀtÂÚ£À°è vÀ¥ÀÄà ªÀiÁrzÀÝgÀÆ PÀÆqÀ, ªÀiÁrzÁÝ£É CAvÀ ¸Á©ÃvÁzÀgÀÆ PÀÆqÀ FvÀ£À£Àß G½¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÀ C¤ß¸ÀÄvÉÛ. AiÀiÁPÉAzÉæ EªÀ¤UÉ C¥ÀgÁzsÀzÀ GzÉÝñÀ EgÀ°®è. MAzÀÄ C¥ÀgÁzsÀ J¤¹PÉÆAqÀ QæAiÉÄAiÀÄ DZÉUÉ JµÉÆÖà CA±ÀUÀ¼À£Àß £ÁªÀÅ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. M§â ªÀQî D CA±ÀUÀ¼À£Éß®è UÀªÀĤ¹, CªÀÅUÀ¼É®è PÁgÀågÀÆ¥ÀPÉÌ §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁr FvÀ£À£Àß G½¹PÉƼÁÛ£É. ºÉÃUÉ G½¹PÉƼÁÛ£É CAzÀgÉ, FvÀ¤UÉ ²PÉë DzÀgÀÆ PÀÆqÀ, ²PÉëãÀ C£ÀĨsÀ«¸ÉÆâæAzÀ G½¹PÉƼÁÛ£É, CªÀ£À ¥ÀgÀªÁV EµÀÄÖ ªÀiÁrAiÀÄÆ CªÀ£ÀÄ eÉÊ°UÉ ºÉÆÃV ²PÉë C£ÀĨsÀ«¸À¨ÉÃPÁV §AzÀgÉ EzÀÄ C£ÁåAiÀĪÉà DUÀÄvÉÛ. DzÀÝjAzÀ ²PÉë¬ÄAzÀ DZÉUÉ vÀUÉƼÉÆîÃPÉ £ÉÆÃrÛä. ²PÉë¬ÄAzÀ DZÉ vÀUÉƼÉÆîÃPÉ DUÀ¢zÀÝgÉ PÁ£ÀƤ£À M¼ÀUÀqÉAiÉÄà E£ÀÆß zÀÆgÀ ¸ÁV ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrÛä. CAzÀgÉ CzÀ£Àß J¯Áè ¯ÁAiÀÄgÀÄUÀ¼ÀÆ ªÀiÁqÉÆÃPÉ DUÀ®è. vÀÄA¨Á ¹Ã¸À£ïØ læAiÀÄ¯ï ¯ÁAiÀÄgïìUÉ ªÀiÁvÀæ CzÀ£Àß ªÀiÁqÉÆÃPÉ ¸ÁzsÀå.

14

14


AiÀiÁPÉAzÉæ CªÀjUÉ C£ÀÄìvÉÛ- EªÀ£ÀzÀÄ PÁ£ÀƤ£À zÀȶ֬ÄAzÀ vÀ¥ÁàVzÀÝgÀÆ PÀÆqÀ, JµÉÆÖà PÁgÀtUÀ½AzÀ, JµÉÆÖà PÁgÀtUÀ½UÁV FvÀ ²PÉë C£ÀĨsÀ«¸ÉÆâPÉÌ CºÀð C®è CAvÀ. D PÁgÀt¢AzÀ®Æ CªÀ£À£Àß G½¹PÉƼÉÆîà ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrÛä’. DzÀgÀÆ PÉæöÊA CxÀªÁ C¥ÀgÁzsÀzÀ ¸ÀÆPÀëöä «ªÀgÀuÉ K£ÀÄ JA§ ¥Àæ±ÉßUÉ RavÀ GvÀÛgÀ £À£ÀUÉ ¹PÀÌ°®è. CzÀ£ÀÄß PÁ£ÀƤ£À ¥Àj¨sÁµÉAiÀÄ°è «ªÀj¹PÉƼÀÄîªÀÅzÉà ºÉZÀÄÑ RavÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ J¤ß¹ ¹.JZï. ºÉýzÀgÀÄ.

‘PÉæöÊA CAzÀgÉ EµÉÖÃ: MAzÀÄ ¸ÁܦvÀ PÁ£ÀƤzÉ. CzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ M¦àzÉÝêÉ. £ÁªÀÅ CzÀgÀ jÃw £ÀqÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁVzÉ. ¸ÀªÀiÁdzÀ°è M§âjUÉƧâgÀÄ eÉÆvÉAiÀiÁV ¨Á¼Éé ªÀiÁqÉÆÃPÉ D jÃw EzÀÝgÉ ¸ÁzsÀå. E®è¢zÀÝgÉ DUÉÆÃzÉà E®è. ±ÁAwAiÀÄÄvÀªÁzÀ §zÀÄPÀÄ ¸Ázs À å ªÁUÀ ¨ É Ã PÁzÀ g É PÉ ® ªÀ Å ¤AiÀ Ä ªÀ Ä UÀ ½ UÉ £ÁªÀ Å M¼À¥ÀqÀ¨ÉÃPÀÄ,¤d.DzÀgÉ EzÀjAzÁZÉUÉ EgÀĪÀ JµÉÆÖà «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß, DgÉÆæAiÀÄ zÀȶ֬ÄAzÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀȶ֬ÄAzÀ UÀªÀÄ£ÀzÀ°è Ej¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÁ£ÀÆ£ÀÄ UÀªÀÄ£ÀzÀ°è Ej¹PÉƼÀîzÉà ºÉÆÃVzÉ. C¥ÀgÁzsÀzÀ ªÁåSÁå£À CzÉ®èªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀîzÉà ºÉÆÃVzÉ’. ‘ºÁUÁzÀgÉ ²PÉë J£ÀÄߪÀÅzÀÄ PÀÆqÀ CAwªÀĪÁV KPÀªÀÄÄTà wêÀiÁð£ÀªÁUÀĪÀÅ¢®èªÉ’? JAzÉ. ¹.JZï. ºÉýzÀgÀÄ: ‘²PÉë ¤ÃqÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄ »£É߯ÉUÀ¼ÀÄ PÀÆqÀ PÉ®¸ÀPÉÌ §gÀÄvÀÛªÉ. CªÀ£ÀÄ ªÉÆzÀ®£Éà ¨ÁjUÉ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁrzÀÝgÉ CzÀÄ MAzÀÄ ¥Àè¸ï ¥Á¬ÄAmï. CxÀªÁ CªÀ¤UÉ PÁå£Àìgï£À wêÀæ ºÀAvÀzÀ°è §¼À®ÄwÛgÀĪÀ ºÉAqÀw EzÁݼÉ, ºÁ¹UÉ »rzÀ vÀAzÉ, vÁ¬Ä, EzÁÝgÉ, £Á¯ÉÌöÊzÀÄ ªÀÄPÀ̽zÁgÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ ªÀÄPÀ̽zÁÝgÉ.. CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀt D jÃw EzÀÝgÉ EªÉ®è CªÀ£À ²PÉëAiÀÄ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀ®Ä PÁgÀtªÁV MzÀUÀÄvÀÛªÉ. PÉ®ªÀÅ ¸À® CªÀ¤UÉ M¼ÉîAiÀÄ ¥ÉÃgÉAmïì EzÁgÉ, CªÀ£À »AzÉ EAxÁ M¼Éî ¥sÁå«Ä° EzÉ, CªÀ£À »jÃPÀgÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÉÃªÉ ªÀiÁrzÉÆÃgÀÄ, PÉgÉ PÀnÖ¹zÉÆÃgÀÄ, zÉêÀ¸ÁÜ£À PÀnÖ¹zÉÆÃgÀÄ- EªÉ®è CªÀ¤UÉ £ÉgÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÀ۪ɒ. »ÃUÉ ¹.JZï. CªÀgÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÝ ²PÉëUÀ¼À ¯ÉÆÃPÀªÀÇ §ºÀ¼À ¸ÀAQÃtðªÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ JAzÉÆà MªÉÄä DgÉÆæAiÀÄ »jAiÀÄgÀÄ C£ÁxÁ±ÀæªÀÄ PÀnÖ¹zÀÄÝ, CªÀgÀ vÁvÀ ºÀvÀÄÛ PÉgÉUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ¹zÀÄÝ EªÉ®èªÀÇ ºÉÃUÉ ªÀÄvÀÄÛ KPÉ C¥ÀgÁ¢üUÉ £ÉgÀªÁUÀÄvÀÛªÉ JA§ PÀÄvÀƺÀ® ºÀÄnÖvÀÄ.

15


‘CzÀÄ C¥ÀgÁzsÀzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¤zsÁðgÀªÁUÀÄvÉÛ. DzÀgÉ PÉƯÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è EªÁåªÀŪÀÇ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÉÌ §gÀ®è’ JAzÀÄ ¹.JZï. ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀgÀÄ: ‘DzÀgÉ PÉƯÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ®Æè PÉ®ªÀÅ CA±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄRåªÁUÀÄvÀÛªÉ:CzÀÄ ªÉÆzÀ® ¸À® DzÀzÉÝÃ? DPÀ¹äPÀªÁV DzÀzÉÝà JA§ÄzÀÆ UÀt£ÉUÉ §gÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ PÀÆægÀªÁzÀ, §§ðgÀªÁzÀ ºÀvÉå DVzÀÝgÉ, ºÉÆAZÀÄ ºÁQ PÁzÀÄ PÉÆA¢zÀÝgÉ CªÀ¤UÉ ¨É¤¦ümïì PÉÆqÉÆîè. DzÀgÉ MAzÀÄ ªÉÃ¼É EªÀ£ÀÄ JAzÀÆ vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀªÀ£À®è, 27 ªÀµÀð ¸ÀÆÌ®¯ÁèUÀ°, PÁ¯ÉÃd¯ÁèUÀ°Ã M§â ºÀÄqÀÄUÀ£Àß ºÉÆqÉ¢®è; eÉÆvÉUÉ PÉæöÊA DVgÉÆà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è §°AiÀiÁzÀªÀ£ÀÄ JµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ F QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæZÉÆâ¹zÀ, PÉgÀ½¹zÀ, CªÀ£ÀÄ ºÉÃUÉ £ÀqÀPÉÆAqÀ; FvÀ CªÀ£À£ÀÄß PÉƯÉÆèà ªÀÄlÖPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ CªÀ£ÀÄ JµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ GzÉæÃQ¹zÀ.. EªÉ®èªÀÇ UÀt£ÉUÉ §gÀÄvÉÛ. CªÁUÀ PÉÆÃlÄð ªÀÄgÀtzÀAqÀ£ÉAiÀÄ£ÁßUÀ°Ã fêÁªÀ¢ü ²PÉëAiÀÄ£ÁßUÀ°Ã PÉÆqÀ®è. ªÀÄÆgÀÄ £Á®ÄÌ ªÀµÀð ²PÉë PÉÆqÀÄvÀÛzÉ ..’ EªÉ®èzÀgÀ DZÉUÀÆ ‘C¥ÀgÁzsÀ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ K£ÀÄ JAzÀÄ «ªÀj¹PÉƼÀî®Ä ¸ÁzsÀåªÉ’ JazÉ. C¥ÀgÁzsÀ JA§ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ£ÀƤ£À ¥Àj¨sÁµÉAiÀÄ°è «ªÀj¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀPÀÆÌ, M§â §gÀºÀUÁgÀ£ÁV «ªÀj¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀPÀÆÌ EgÀĪÀ ªÀåvÁå¸ÀªÉãÀÄ JA§ ªÀÄÄRå ¥Àæ±ÉßUÉ £Á«§âgÀÆ §AzÀÄ ¤AvɪÀÅ. £ÁªÀÅ vÀ®Ä¦zÀÝ F ¥Àæ±ÉßUÉ vÀªÉÆä¼ÀVgÀĪÀ JgÀqÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ §UÉAiÀÄ ªÀåQÛvÀéUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÁzÀÝ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ AiÉÆÃa¸ÀÄvÁÛ ¹.JZï. ºÉýzÀgÀÄ:

‘MAzÀÄ «ªÀj¸À®àlÖ PÁ£ÀƤUÉ «gÀÄzÀÞªÁV £ÀqÉzÀ MAzÀÄ QæAiÉÄAiÉÄà C¥ÀgÁzsÀ JA§ÄzÀÄ ¸ÁÖöåAqÀqï𠫪ÀgÀuÉ. DzÀgÉ £Á£ÀÄ M§â §gÀºÀUÁgÀ£ÁV AiÉÆÃa¹zÁUÀ F «ªÀgÀuÉAiÀÄ°è C£ÉÃPÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ ©lÄÖºÉÆÃVªÉ C¤ß¸ÀÄvÉÛ.’ CAzÀgÉ, ªÀQî ªÀÈwÛAiÀÄ ªÁzÀPÉÃA¢ævÀ ¥Àj¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤dªÁzÀ §gÀªÀtÂUÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ ¥Àj¨sÁµÉ-EªÉgÀqÀÆ ªÀQî-¯ÉÃRPÀgÉƧâgÀ°è ¸ÀAWÀµÀð £ÀqɹzÀݪÀÅ. PÀÄvÀƺÀ®PÀgÀªÉAzÀgÉ, ¹.JZï. ªÁ¢¹gÀĪÀ ºÉZÀÄÑ PÉøÀÄUÀ¼ÀÄ M§â DgÉÆæUÉ ²PÉë PÉÆr¸ÀĪÀÅzÀQÌAvÀ ºÉZÁÑV DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß G½¹PÉƼÀÄîªÀ PÉøÀÄUÀ¼Éà DvzÀݪÀÅ. ‘DzÀgÉ ºÁUÉ ¤ÃªÀÅ M§â£À£ÀÄß G½¹zÁUÀ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ ²PÉë DUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀÄvÀÛzÀ®èªÉ? DUÀ ¤ªÉÆä¼ÀV£À §gÀºÀUÁgÀ¤UÉ MAzÀÄ £ÉÊwPÀ ¥Àæ±Éß JzÀÄgÁUÀÄvÀÛzÉAiÉÄ?’ CAzÉ. DUÀ ¹.JZï. ºÉýzÀgÀÄ: ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ ¥À¤±ïªÉÄAlÄ DVgÀÄvÉÛ CAvÀ ºÉüÀPÁÌUÀ®è. DzÀgÉ £ÉÆêÀÅ wAzÀªÀjUÉ j°Ã¥sï ¹UÀzÉà ºÉÆÃVzÉ. £Á£ÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß G½¹zÀÝjAzÁV §°¥À±ÀÄ CxÀªÁ VictimUÉ C£ÁåAiÀÄ DVgÀÄvÉÛ. DªÁUÀ ªÀÈwÛAiÀÄ zÀȶ֬ÄAzÀ £À£ÀUÉ «dAiÀĪÁVzÀÝgÀÆ £ÉÊwPÀªÁV ¨ÉÃeÁgÁUÀÄvÉÛ. PÉøÀÄ UÉ¢ÝgÀĪÁUÀ®Æ, £ÀªÀÄä Uɮī£À §UÉÎ

16


E£ÉÆߧâgÀÄ ºÉªÉÄä ¥ÀrÛgÀĪÁUÀ®Æ £ÀªÀÄUÉ ªÀÈwÛzsÀªÀÄðzÀ DZÉUÉ C¼ÀÄPÀÄ EgÀÄvÉÛ.’ F ªÀÈwÛ ºÁUÀÆ ¸ÁQëÃ¥ÀæeÉÕUÀ¼À ¸ÀAWÀµÀð CvÀåAvÀ PÀÄvÀƺÀ®PÀgÀªÁVvÀÄÛ: ‘CAzÀgÉ, PÉøÀÄ UÉzÁÝUÀ®Æ CAiÉÆåà E¯ÉèãÉÆà C£ÁåAiÀÄ DVzÉ JAzÀÄ UÉzÀÝ ¤ªÀÄUÉ C¤ß¸ÀÄwÛgÀÄvÀÛzÉ JAzÁ¬ÄvÀÄ. ºÁUÁzÀgÉ ¤ÃªÀÅ CzÀgÀ §UÉÎ §gÉAiÀÄ®Ä vÉÆqÀVzÁUÀ ¤ªÉÆä¼ÀUÉ K£ÁUÀÄvÀÛzÉ?’ JAzÉ. ¹.JZï. ºÉýzÀgÀÄ: ‘D£ÀAvÀgÀ F §UÉÎ AiÉÆÃa¹zÁUÀ CxÀªÁ §gÉAiÀÄĪÁUÀ,M§â §°¥À±ÀÄ«UÉ C£ÁåAiÀĪÁ¬ÄvÀ®è, DgÉÆæ¬ÄAzÀ vÉÆAzÀgÉUÉƼÀUÁzÀ §°¥À±ÀĪÉà ¤dªÁzÀ AiÀiÁvÀ£ÉUÉƼÀUÁzÀ£À®è J¤ß¸ÀÄvÉÛ. CzÀÄ CAvÀB¸ÁQëAiÀÄ£ÀÄß ZÀÄZÀÄÑvÉÛ. CzÀÄ PÉÆÃnð£À CAvÀB¸ÁQëAiÀÄ£ÀÆß ZÀÄZÀÄÑvÉÛ. ªÀQî£À CAvÀB¸ÁQëAiÀÄ£ÀÆß ZÀÄZÀÄÑvÉÛ. ºÁUÉAiÉÄà ¥Áæ¹PÀÆålgï, ¸ÁQëUÀ¼ÀÄ J®ègÀ CAvÀB¸ÁQëAiÀÄ£ÀÆß ZÀÄZÀÄÑvÉÛ. £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ CAvÀB¸ÁQëAiÀÄ£ÀÆß ZÀÄZÀÄÑvÉÛ. DzÀgÉ J¯Áè ¥ÉưøÀjUÀÆ, J¯Áè ªÀQîjUÀÆ, J¯Áè ¥Áæ¹PÀÆålgïUÀ½UÀÆ, J¯Áè dqïÓUÀ½UÀÆ »ÃUÉ ZÀÄZÀÑ®è. AiÀiÁjUÉ ¸ÀÈd£À²Ã®vÉ EgÀÄvÉÆÛÃ

ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉ EzÀݪÀjUÉ ªÀiÁvÀæ CAvÀB¸ÁQë ZÀÄZÀÄÑvÀÛzÉ. ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉ ¸ÀÈd£À²Ã®vÉAiÀÄ MAzÀÄ ¨sÁUÀ vÁ£ÉÃ? ¸ÀÈd£À²Ã® ªÀåQÛ vÀÄA¨Á ªÀiÁ£À«ÃAiÀĪÁVgÁÛ£É. ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ PÁ¼Àf EgÉÆà ¸ÀÈd£À²Ã®gÀ£ÀÄß DvÀä¸ÁQë ¨Á¢ü¸ÀÄvÉÛ. ªÀÄvÀÄÛ CAxÀªÀgÀÄ ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV §°¥À±ÀÄ«UÉ DVgÀvÀPÀÌAvÀ £ÉÆêÀ£Àß ºÀAaPÉƼÁÛgÉ. DzÀgÉ E£ÀÆß MAzÀÄ CA±À EzÉ. AiÀiÁªÁUÀÆè ¤ÃªÀÅ M§â «QÖªÉÄäà ¤dªÁzÀ zÀÄBT CAvÁ£ÀÆ ºÉüÉÆÃPÉ DUÀ®è. §°¥À±ÀÄ PÀÆqÀ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV £ÁåAiÀÄPÉÌ CºÀð£ÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÀÆqÀ ºÉüÀPÁÌUÀ®è. GzÁºÀgÀuÉUÉ, ¤ªÀÄä ¥Áæt vÉUÉAiÉÆÃPÉ §AzÀAvÀºÀ ªÀåQÛãÀ ¤ÃªÀÅ DvÀägÀPÀëuÉ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä PÉÆAzÁUÀ C°è C£ÁåAiÀÄ DUÉÆâ®è. ¸ÀvÀÛªÀ£ÀÄ §°¥À±ÀÄ jÃw PÁt¸ÁÛ£É, CµÉÖ. DzÀgÉ ¸Á«£À®Æè PÀÆqÀ C£ÁåAiÀÄ GAmÁV®è. CAxÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¯ÁAiÀÄgÀÄ PÉøÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV £ÀqɸÀzÉà DgÉÆæUÉ fêÁªÀ¢ü ²PÉë DV©lÖgÉ CªÁUÀ £ÀªÀÄUÉ ºÉÆmÉÖ GjÃvÀzÉ. DUÀ £ÁªÀÅ ¸ÀvÀÛªÀ£À ¥ÀgÀ EgÀ®è. DgÉÆæ ¥ÀgÀ EjÛë, C®èªÉÃ?.’ D ¸ÀÈd£À²Ã® ªÀåQÛUÉ ªÀiÁvÀæ CxÀªÁ

‘ºÁUÁzÀgÉ EzÀ£Éß®è M§â §gÀºÀUÁgÀ£ÁV ºÉÃUÉ ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁrÛÃj?’ JAzÉ. ¹.JZï. ºÉýzÀgÀÄ: ‘F §°¥À±ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄUÀÞ E§âjUÀÆ £Á£ÀÄ £ÁåAiÀÄ zÉÆgÀQ¸ÉÆÃzÀÄ

17


ºÉÃUÉ? EzÀgÁZÉUÉ AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ jÃw £ÁåAiÀÄ DUÀ¨ÉÃPÁzÀÄÝ EgÀÛzÉ? J¯Éè°è D jÃw DUÀzÉà ºÉÆÃVzÉ? AiÀiÁªÀ jÃw DVzÀÝgÉ ZÉ£ÁßVgÀÄwÛvÀÄÛ? EzÀ£Éß®è vÉÆÃj¹PÉÆqÉÆÃzÀÄ ªÀÄÄRå C¤ß¸ÀÄvÉÛ.’ Erà ZÀZÉð PÁ£ÀƤ£À vÁAwæPÀ ªÀ®AiÀÄ ©lÄÖ ¤dªÁzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ £ÉÊwPÀ £É¯ÉUÉ ¥ÀæªÉò¸ÀÄwÛzÁÝUÀ £Á£ÀÄ PÉýzÉ: ‘ºÁUÁzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ PÉøï UÉzÁÝUÀ, F wæð£ÁZÉUÉ PÀÆqÀ £Á£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀÄÝ K£ÁzÀgÀÆ EzÉ JAzÀÄ ¤ªÀÄUÀ¤ß¹ D ¢QÌ£À°è K£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁrzÀ ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ½ªÉAiÉÄÃ?’ ¹.JZï.CAxÀ MAzÀÄ PÉÃ¸ï £É£À¦¹PÉƼÀÄîvÁÛ ºÉýzÀgÀÄ: ‘MAzÀÄ ªÀÄgÀØgï PÉøï£À°è UÀAqÀ PÉƯÉAiÀiÁV©lÖ. ºÉArÛ §zÀÄQzÀݼÀÄ. E§âgÀÆ ºÀÆvÉÆÃlzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁrÛzÉÆÝÃgÀÄ. ºÀÆvÉÆÃlzÀ ªÀiÁ°ÃPÀ M§â zÉÆqÀØ d«ÄãÁÝgÀ UËqÀ. DvÀ£À ªÀÄUÀ M§â C£ÉÊwPÀ C¨sÁå¸ÀUÀ¼À ªÀåQÛ. EzÀÄ UËqÀ£À Q«UÀÆ ©¢ÝvÀÄÛ. DzÀgÉ ¨É¼ÉzÀ ªÀÄUÀ, MAzÀÄ «ÄwAiÀiÁZÉUÉ EzÀ£É߯Áè ºÉüÉÆà ºÁVgÀ°®è. MAzÀÄ ¢£À ªÀÄUÀ M§â PÀÆ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ©lÖ. D PÀÆ° ¸ÀvÀÄÛºÉÆÃzÀ.ºÁUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝgÀ »AzÉ PÀÆqÀ C£ÉÊwPÀ PÁgÀt«vÀÄÛ. F ¸ÀtÚ UËqÀ D PÀÆ°AiÀĪÀ£À£ÀÄß `¤Ã£ÀÄ eÁvÉæUÉ £ÀªÀÄä JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉÆÌAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ, £Á£ÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¢£À DzÀ ªÉÄÃ¯É §jÛä’ CAvÀ ¦Ãr¸ÀÄwÛzÀÝ. CAzÀgÉ EªÀ£ÀÄ ªÀÄÄAZÉãÉà JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉÆÌAqÀÄ ºÉÆÃVâmÉæ E°è CªÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ eÉÆvÉUÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¢£À EgÉÆÃzÀÄ CAvÀ ¸ÀtÚUËqÀ£À ¸ÀAZÀÄ. EzÀÄ D PÀÆ°PÁgÀ¤UÀÆ UÉÆvÀÄÛ. D ºÉAUÀ¹UÀÆ UÉÆvÀÄÛ. DzÀÝjAzÀ PÀÆ°PÁgÀ ªÉÆzÀ®Ä eÁvÉæUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä M¥Àà°®è. F §UÉÎ ¸ÀtÚUËqÀ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁrzÀ. CªÀ£À£Àß MzÀÄÝ©lÖ. D MzÉvÀPÉÌ PÀÆ°AiÀĪÀ£ÀÄ ºÀwÛgÀzÀ PÁ®ÄªÉUÉ ©zÀÝ. C¯Éèà EzÀÝ MAzÀÄ ªÀÄgÀzÀ ¹§ÄgÀÄ CªÀ£À ºÉÆmÉÖUÉ w«zÀÄPÉÆAqÀÄ ©nÖvÀÄ. D¸ÀàvÉæUÉ vÀUÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. vÀPÀët CªÀ£ÀÄ ¸ÁAiÀÄ°®è. ªÀiÁgÀ£Éà ¢£À wÃjPÉÆAqÀ. ªÀÄgÀØgï PÉøï D¬ÄvÀÄ.CzÀPÉÌ £Á£Éà ¯ÁAiÀÄgÀÄ. £Á£ÀÄ PÉøï UÉzÀÄÝPÉÆmÉÖ. PÉøÀÄ UÉzÀÝgÀÆ T£ÀßgÁVzÀÝ »jAiÀÄ UËqÀgÀÄ £À£ÉÆßqÀ£É ºÉýzÀgÀÄ: `K£ÀÄ UÉzÉæ K£ÀÄ ¸Ágï? EzÀÄ C£ÁåAiÀĪÉà ©r.’ DzÀgÉ M§â ¯ÁAiÀÄgÁV £Á£ÀÄ EzÀ£ÀÄß C£ÁåAiÀÄ CAvÀ ºÉüÉÆÃPÁÌUÀ®èªÀ®è! ¦üøÀÆ vÀUÉÆAqÀÄ £Á£Éà EzÀ£ÀÄßC£ÁåAiÀÄ CAvÀ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖ! DzÀgÉ UËqÀgÀ ¥Á¥ÀÀ¥ÀæeÉÕ £À£ÀUÉ CxÀðªÁVvÀÄÛ. ‘¤ªÀÄä°è JAxÀ C¥ÁgÀªÁzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉ vÀÄA© vÀļÀÄPÁqÀÛzÉ. £À£Àß ªÀÄUÀ M§â£À£ÀÄß C£ÁåAiÀĪÁV PÉÆAzÀ J£ÀÄߪÀ AiÉÆÃZÀ£É ¤ªÀÄä£Àß QvÀÄÛ w£ÀÄßwÛzÉ. D ¨sÁgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ PÀrªÉÄ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä MAzÀÄ ªÀiÁUÀð EzÉ’ CAzÉ. `CAiÉÆåÃ, zÀAiÀÄ«lÄÖ ºÉý’ JAzÀgÀÄ UËqÀgÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ, `PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ ªÀÄUÀ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÁ£É. ¤ªÀÄä £ÉÆêÀÅ PÀrªÉÄ DUÀÄvÉÛ.MAzÀÄ LzÀÄ JPÀgÉãÀ D ºÉAUÀ¹UÉ §gÉzÀÄPÉÆnâr’ CAzÉ. UËqÀgÀÄ ‘¤ÃªÀÅ ºÉüÉÆÃzÀÄ ¸Àj ¸Áé«Ä. £Á£ÀÄ LzÀÄ JPÀgÉ ºÉÆ® PÉÆmÉæ CªÀ¼À vÀªÀÄä EªÀ¼À ªÀÄUÀ¼À£Àß ªÀÄzÉé ªÀiÁqÉÆÌAqÀÄ E¯Éèà EgÁÛ£É. CPÀÌ£Àß £ÉÆÃqÉÆÌÃvÁ£É’ CAzÀgÀÄ. ‘PÉÆqÀĪÀ ºÁVzÀÝgÉ M¼ÉîAiÀÄ d«ÄãÀÄ PÉÆr’ CAzÉ . ‘MAzÀzsÀð JPÀgÉ ¤ÃgÁªÀj EgÉÆà ¨sÀvÀÛzÀ UÀzÉÝ PÉÆlÄÖ©rÛä, E£ÀÄß £Á®ÄÌ JPÀgÉ ºÉÆ® PÉÆrÛä’ JAzÀgÀÄ UËqÀgÀÄ. DªÉÄÃ¯É D ºÉAUÀ¹£À vÀªÀÄä DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼À£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV C¯Éèà G½zÀÄPÉÆAqÀ. CªÀgÉ®è £ÉªÀÄä¢AiÀiÁV §zÀÄPÀÄwÛzÁÝgÉ’. ªÀQîgÉƧâgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ §zÀÄPÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÈwÛAiÀiÁZÉV£À ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ¥ÀæeÉÕUÀ¼À ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀÄ gÉÆÃZÀPÀ PÀvÉUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ CªÀgÀ Erà ªÀÈwÛfêÀ£ÀzÀ°è vÀȦÛPÉÆlÖ

18


PÉøÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ J£ÀÄߪÀ ¥Àæ±Éß §AvÀÄ. CªÀjUÉ C¥ÁgÀ vÀÈ¦Û PÉÆnÖzÀÄÝ vÀªÀÄä P˱À®å, ¥Àj±ÀæªÀĪÀ£Éß®è §¼À¹ UÉzÀÝ PÉøÀÄUÀ¼ÉÆà CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ zÉÆqÀØ PÁgÀt¢AzÁV DgÉÆæ ¸ÁÜ£ÀzÀ°è Ej¸À¯ÁzÀ ªÀÄÄUÀÞgÀ ¥ÀgÀ ºÉÆÃgÁrzÀ PÉøÀÄUÀ¼ÉÆà JA§ ¥Àæ±Éß ºÁQzÉ. CzÀPÉÌ ¹.JZï.GvÀÛgÀ »ÃVvÀÄÛ:

‘£À£Àß PÀQëzÁgÀ ¤dªÁVAiÀÄÆ C¥ÀgÁ¢üAiÉÄà DVzÁÝUÀ, £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÈwÛ £ÉÊ¥ÀÄtåvÉAiÀÄ£Àß ªÉÄgÉ¢zÉÝãÉ. £À£Àß C£ÀĨsÀªÀ ºÁUÀÆ ¥Áæ«ÃtåªÀ£ÀÄß RZÀÄð ªÀiÁr PÉøÀÄ UÉzÀÄÝPÉÆArzÉÝãÉ. £À£ÀUÉ CzÀgÀ°è vÀÈ¦Û ¹QÌ®è. £À£ÀUÉ J°è ªÀåQÛ ªÀÄÄUÀÞ CAvÀ C¤ß¹zÉAiÉÆà C°è DvÀ£À£Àß ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁr¹PÉÆAqÁUÀ C¥ÁgÀªÁzÀ £ÉªÀÄä¢ ¹QÌzÉ. AiÀiÁPÉAzÉæ CªÀ£À£Àß ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁr¹PÉƼÀÄîªÀªÀgÉUÀÆ £À£ÀUÉ M§â ªÀÄÄUÀÞ¤UÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁzÀgÉãÀÄ UÀw JA§ ¨sÀAiÀÄ EgÀÄvÉÛ. CAxÀ MAzÀÄ PÉøÀÄ r¹¦ ¸ÉÆêÀıÉÃRgï PÉøÀÄ. F PÉù£À°è CªÀgÀÄ C¥ÀgÁ¢üAiÀiÁVzÀÝgÀÄ,¤d.DzÀgÉ CzÀÄ PÉƯÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀzÀr §gÀÄwÛgÀ°®è. C°è ¸ÁªÀÅ GAmÁVzÀÆæ CzÀÄ PÉƯÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀzÀr §gÀÄwÛgÀ°®è. DzÀgÉ CzÀPÉÆÌAzÀÄ »£Éß¯É EvÀÄÛ. ¥Éưøï r¥ÁmïðªÉ Ä Al°è CªÀ g À £ À ß AiÀ i ÁgÀ Æ EµÀ Ö ¥ À q ÁÛ EgÀ ° ®è . DzÀ Ý jAzÀ r¥ÁmïðªÉÄAn£ÀªÀgÉ®è UÁåAUï C¥ï DV CªÀgÀ£Àß ªÀÄqÀðgï PÉù£À°è ¹Q̺ÁQ¹zÀÝgÀÄ. F PÉøÀÄ UÉzÁÝUÀ £À£ÀUÉ vÀȦÛAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ºÁUÉãÉà »AzÉ ºÉýzÀ PÉù£À°è, PÉƯÉAiÀiÁzÀ PÀÆ°AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ d«ÄãÀÄ PÉÆr¹zÀ UÀ½UÉ PÀÆqÀ. CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ, MªÉÆäªÉÄä CzÀÄ £ÁåAiÀĪÉÇà C£ÁåAiÀĪÉÇà K£Éà DVgÀ°, CvÀåAvÀ PÀptªÁzÀ PÉøÀ°è «dAiÀÄ ¸ÁzsÀ£É DUÀÄvÀÛ®è, CzÀÄ ªÀÈwÛAiÀiÁV vÀÈ¦Û PÉÆqÀÄvÉÛ’. DzÀgÉ £À£Àß w¼ÀĪÀ½PÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ, JA§vÀÛgÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è ¹.JZï. UÉzÀÝ £ÀUÀj ¨Á§AiÀÄå£ÀªÀgÀ PÉøÀÄ E£ÀÆß ºÉZÀÄÑ ¸ÀAQÃtðªÁVvÀÄÛ. AiÀiÁPÉAzÀgÉ ¨Á§AiÀÄå£ÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É £ÀPÀì¯ï D¥ÁzÀ£ÉAiÀÄ PÉùvÀÄÛ. DAzsÀæzÀ ¥ÉÆÃ°Ã¸ï ¸ÉÊ£ÀåªÉà ¨Á§AiÀÄå£ÀªÀgÀ »AzÉ ©¢ÝvÀÄÛ. D PÉøÀ£ÀÄß ¹.JZï. UÉzÀÝ jÃw CªÀgÀ C¥ÁgÀ ¥Àæw¨sÉ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀiÁfPÀ dªÁ¨ÁÝjUÀ¼ÉgÀqÀPÀÆÌ »rzÀ PÀ£ÀßrAiÀÄÆ DVvÀÄÛ. £À£ÀUÉ ¹.JZï. CªÀgÀ §UÉUÉ C©üªÀiÁ£À ¨É¼ÉzÀzÀÄÝ D WÀlÖ¢AzÀ¯ÉÃ. D ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀ£ÀÄß CªÀjUÉ £É£À¦¹zÉ. D PÉøÀÄ UÉzÀÝ §UÉÎ PÀÆqÀ CªÀjUÉ vÀȦ۬ÄvÀÄÛ.DzÀgÉ ªÀQî ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ CAxÀ PÉøÀÄUÀ½VAvÀ ªÀÄqÀðgï PÉøÀÄUÀ¼À°è vÁªÀÅ vÉÆÃjzÀ eÁuÉäAiÀÄ£ÀÄß ºÉZÀÄÑ ªÉÄZÀÄѪÀÅzÀÄ «¸ÀäAiÀĪÀ£ÀÆß GAlÄ ªÀiÁrvÀÄÛ! EµÉÖ®è §UÉAiÀÄ ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀªÉÆä¼ÀVlÄÖPÉÆAqÀ ¥ÀæSÁåvÀ ªÀQîgÉƧâgÀÄ Fa£À ªÀµÀðUÀ¼À°è §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä ªÀÈwÛAiÀÄ J®è C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄĪÀÅzÀµÉÖà C®èzÉ, D C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÀıÉÆÃzsÀ£ÉUÉ M¼À¥Àr¸À¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀªÁ°UÀÆ vÀªÀÄä£ÀÄß vÁªÀÅ MrØPÉƼÀîvÉÆqÀVzÀÝgÀÄ. vÀªÀÄä PÉøÀÄUÀ¼À AiÀÄxÁªÀvï ªÀgÀ¢ CxÀªÁ ¤gÀÆ¥ÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ C°è ¥ÀÆtð ¸ÀvÀå zÁR¯ÁUÀĪÀÅ¢®è JA§ÄzÀ£ÀÄß PÀÆqÀ PÀæªÉÄÃt CªÀgÀÄ vÀªÀÄä §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ QæAiÉÄAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀªÉà PÀAqÀÄPÉÆArzÀÝgÀÄ.

19


F §UÉÎ ZÀað¸ÀÄvÁÛ ¹.JZï. ºÉýzÀgÀÄ: ‘PÉÆÃnð£À°è £ÁåAiÀÄ CxÀªÁ C£ÁåAiÀĪÀ£ÀÄß EvÀåxÀð ªÀiÁqÉÆÃzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀ. DzÀgÉ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ zÀȶÖPÉÆãÀ¢AzÀ CªÀÅUÀ¼À£Àß «ªÉÃa¸À¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ¼À £É¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄlÖ¨ÉÃPÀÄ C£ÉÆßÃzÀÄ FUÀ £À£Àß PÁ¼Àf. £Á£ÀÄ zÁ¸ÉÆÛêÀ¹Ì xÀgÀzÀªÀgÀ£ÀÄß N¢zÁUÀ EzÀÄ D¼ÀªÁV UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. Q.gÀA. £ÁUÀgÁdgÀÄ MªÉÄä £À£ÀUÉ `¤ÃªÀÅ §gÉAiÀÄĪÁUÀ PÉêÀ® ¯ÁAiÀÄgï xÀgÀªÉà §gÉAiÀĨÁgÀzÀÄ; CzÀ£Àß «ÄÃj, ¤ªÀÄä ªÀÈwÛ¥ÀgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃj §gÀªÀtÂUÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ’ CAvÀ Q«ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ D J¼ÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÁÛ E¢Ã¤.C£ÉÃPÀ ¸À®, ¸ÀévÀB £Á£Éà DgÉÆæAiÀÄ eÁUÀzÀ°è EzÀÆæ CzÀ£Àß «ÄÃj K£ÀÆ ªÀiÁqÉÆÃPÉ DUÀÄwÛgÀ°®è CAvÀ C¤ß¸ÀÄvÉÛ. CzÀ£Àß C£ÀĨsÀ«¹, D ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃr,D UÀ½UÉAiÀÄ°è £Á£ÀÆ ºÁUÉà £ÀqÉÆÌAwzÉÝ£ÉãÉÆà C£ÀÄߪÀ wêÀiÁð£ÀPÀÆÌ §AzÀÄ©n֢ä. EzÀ£É߯Áè UÀªÀÄ£ÀzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ §gÀªÀtÂUÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ C¤ß¸ÀÄvÉÛ’. »ÃUÉ£ÀÄߪÁUÀ M§â PÀvÉUÁgÀ£ÀAvÉ ¹.JZï.ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄgÀÄ J®è ¥ÁvÀæUÀ¼À ¸ÁÜ£ÀzÀ°è vÁªÀÇ ¤AvÀÄ ¸ÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß CjAiÀįÉw߸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.EzÀÄ §gÀºÀUÁgÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄgÀ §gÀªÀtÂUÉ E£ÉÆßAzÀÄ WÀlÖ ¥ÀæªÉò¸À¯ÉèÉÃPÁzÀ UÀ½UÉAiÀÄAvÉ £À£ÀUÉ PÁtvÉÆqÀVvÀÄ. AiÀiÁPÉAzÀgÉ, §gÀºÀUÁgÀ£ÉƧâ PÉêÀ® PÀuÉÚzÀÄgÀÄ PÁtĪÀ ªÁ¸ÀÛªÁA±ÀUÀ¼À ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ VgÀQ ºÉÆqÉzÀgÉ ¥ÀÆtð¸ÀvÀå ¹UÀ¯ÁgÀzÀÄ JA§ÄzÀÄ PÀÆqÀ CªÀjUÉ ºÉƼÉAiÀÄvÉÆqÀVvÀÄÛ. AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ªÁ¸ÀÛªÀ JAzÀÄ w½¢gÀÄvÉÛêÉAiÉÆà D zsÁnAiÀÄ°è §gÉzÀgÉ ‘¤d’ªÀ£ÀÄß §gÉAiÀÄ®Ä DUÀ¯ÁgÀzÀÄ. DzÀÝjAzÀ vÁªÀÅ ªÀQîgÁV PÀAqÀzÀÝ£ÀÄß ªÀÄAr¸ÀĪÀ ªÁzÀgÀÆ¥ÀzÀ ¤gÀÆ¥ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ©lÄÖ ¸Á»vÀåzÀ ZËPÀnÖUÉ ¥ÀæªÉò¸À¨ÉÃPÀÄ; CAzÀgÉ PÀvÉ PÁzÀA§jUÀ¼À ZËPÀnÖUÉ ¥ÀæªÉò¹zÁUÀ ªÀiÁvÀæ vÁªÀÅ D¼ÀzÀ°è PÀAqÀ ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß ºÉüÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÉ JA§ÄzÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄ£ÀªÀjPÉAiÀiÁUÀvÉÆqÀVvÀÄÛ. vÀªÀÄä CgÀªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ ªÀAiÀĹì£À°è PÀ£ÁðlPÀzÀ CwzÉÆqÀØ ªÀQîgÉƧâgÀÄ PÀxÁ ¥ÀæPÁgÀ zÉÆgÀQ¹ PÉÆqÀ§®è ºÉƸÀ ¸ÁévÀAvÀæöå ºÁUÀÆ ¸ÀvÀå±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ ¸ÁzsÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉƼÀÄîwÛzÀÝ F ¸ÀÈd£À²Ã® jÃw ¤dPÀÆÌ gÉÆêÀiÁAZÀPÀªÁVvÀÄÛ.

qÁ. £ÀlgÁeï ºÀĽAiÀiÁgï

20


ªÀÄÆgÀÄ vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄUÀ¼À ¥ÀĸÀÛPÀ ¦æÃw ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ªÀĺÁvÀä UÁA¢ü gÀ¸ÉÛUÉ CAnPÉÆArgÀĪÀ ©æUÉÃqï ©Ã¢AiÀÄ°è C¯ÉAiÀÄÄvÁÛ ¸ÀtÚzÉÆAzÀÄ UÀ°èAiÀÄ°è vÀÆj ªÀÄÄ£ÀßqÉzÀgÉ, ªÀÄ£ÉAiÉÆAzÀPÉÌ £ÉÃvÀÄ ©¢ÝzÀzÀ `¸É¯ÉPïÖ §ÄPïì’ J£ÀÄߪÀ ¨ÉÆÃqïð £ÀªÉÄäzÀÄgÀÄ ¥ÀævÀåPÀëªÁUÀÄvÀÛzÉ. CzÉÆAzÀÄ ªÀÄ£É, £ÀªÀÄUÉ ¥ÀjavÀ«gÀĪÀ AiÀiÁªÀ ¥ÀĸÀÛPÀzÀAUÀrAiÀÄ ®PÀëtªÀÇ C°è PÀAqÀħgÀ°®è. C¯ÉÆèAzÀÄ ¸ÀtÚ ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢gÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħAvÀÄ. EtÄQzÉÆqÀ£É ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À gÁ² PÀtÂÚUÉ ©vÀÄÛ; ºÀ¼É ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À WÁlÄ ªÁ¸À£É ªÀÄÆVUÉ §r¬ÄvÀÄ. C¯ÉÆè§â »jAiÀÄgÀÄ ªÀÄƯÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ AiÀiÁgÉÆA¢UÉÆ ºÀgÀlÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀÄÄR ¥ÀjZÀAiÀÄ«®èzÀ, PÉý ªÀiÁvÀæ UÉÆwÛzÀÝ £ÀªÀÄUÉ CªÀgÀ£ÀÄß UÀÄwð¸À¯ÉãÀÆ PÀµÀÖªÁUÀ°®è. D ªÀÄÄRzÀ°è ¥ÀĸÀÛPÀzÀAUÀr ªÀiÁ°ÃPÀ£À bÁ¦vÀÄÛ; §zÀÄPÀ°è ªÀiÁVzÀ E½ªÀAiÀĹì£À £ÉÆÃl«vÀÄÛ. ºËzÀÄ CªÀgÉà £ÁªÀÅ ºÀÄqÀÄQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀæwªÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÉæÃ«Ä PÉPÉJ¸ï ªÀÄÆwð (PÉ.PÉ. ²æäªÁ¸ÀªÀÄÆwð). ªÀÄÆwð ªÁªÀÄ£À. DzÀgÉ ¥ÀĸÀÛPÀ ¦æÃwAiÀÄ°è wæ«PÀæªÀÄ. ºÀ¼É ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ NzÀĪÀ ZÁ½¬ÄgÀĪÀªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ PÉPÉJ¸ï ªÀÄÆw𠧺ÀÄ agÀ¥ÀjavÀ ºÉ¸ÀgÀÄ. ªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß EµÀÄÖ ¦æÃw¸ÀĪÀ `ºÀÄZÀÑ’gÀÆ EzÁÝgÁ J¤ß¸ÀzÉà EgÀzÀÄ. ªÀÄÆgÀÄ vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄUÀ¼ÀÄ EªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¦æÃwAiÀÄ PÀxÉ ºÉüÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄ£ÉAiÉÆAzÀgÀ £É®ªÀĺÀr, MAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£Éà ªÀĺÀrAiÀÄ «±Á® eÁUÀzÀ°è ºÀgÀrPÉÆArzÀÝ, (¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À EµÀÄÖ gÁ²AiÀÄ®Æè AiÀiÁªÀ ¥ÀĸÀÛPÀ J°èzÉ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄÆwð xÀlÖ£É ºÉüÀÄvÁÛgÉ.) PÁè¹Pï ¥ÀĸÀÛPÀgÁ²AiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀuÁÚr¹ ªÀÄÆwðAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁwUÉ PÀĽvÁUÀ... ªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀAzɬÄAzÀ §AzÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¦æÃwAiÀÄ §¼ÀĪÀ½AiÀÄ gÉÆêÀiÁAZÀPÁj EwºÁ¸ÀªÀ£ÀÄß ºÁUÉà ºÀgÀlÄvÁÛ ºÉÆÃzÀgÀÄ, CzÉÆAzÀÄ CzÀÄãvÀ PÀxÁ£ÀPÀ. CzÀgÀ°è D PÁ®zÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ EwºÁ¸À«vÀÄÛ, ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ C£ÁªÀgÀt«vÀÄÛ, vÀAzÉAiÀÄ C¥ÀæwªÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ ¦æÃwAiÀÄ bÁAiÉÄ EvÀÄÛ, EAVèµï, PÀ£ÀßqÀ, »A¢ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¨sÁµÁ ¸Á»vÀåzÀ WÀmÁ£ÀÄWÀn «zÁéA¸À, vÀvÀéeÁÕ¤UÀ¼ÉÆA¢UÉ vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ¤PÀl ¸ÀA¥ÀPÀðzÀ ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ J¼É¬ÄvÀÄÛ. PÉüÀÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄUÉ M¼ÀUÉƼÀUÉà `ªÁªï!’ `UÉæÃmï!’ J¤¸ÀÄwÛvÀÄÛ. EªÀgÀ vÀAzÉ PÉ. PÀȵÀÚªÀÄÆwð ªÀĺÁ£ï ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÉæëÄ. zÉñÀ, «zÉñÀUÀ½AzÀ ºÀ¼É ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆAqÀÄ vÀgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. «±ÀézÀ ªÀĺÁ£ï PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß, ªÀÄgÀÄ ªÀÄÄzÀætªÁUÀzÀ, J®Æè zÉÆgÉAiÀÄzÀ CªÀÄÆ®å PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß, J¯Éè¯ÉÆèà ºÀÄqÀÄQ ¸ÀAUÀ滸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¨sÁµÉAiÀÄ ¥ÀæPÁAqÀ ¥ÀArvÀgÀÄ, «zÁéA¸ÀjUÉ®è CªÀgÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¹zÀÝgÀÄ. vÀªÀÄUÉ

21


AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀ¼É PÀÈw ¨ÉÃPÉAzÀgÀÆ «zÁéA¸ÀgÉ®è PÉ. PÀȵÀÚªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. vÀAzÉAiÀÄ D ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ£ÀÄß FUÀ ªÀÄUÀ PÉPÉJ¸ï ªÀÄÆwð ªÀÄÄAzÀĪÀgɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÁÝgÉ. PÉ. PÀȵÀÚªÀÄÆwð 1945gÀ°è FV£À ªÀÄÆå¹AiÀÄA gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÁågÉÃeï MAzÀgÀ°è `¸É¯ÉPïÖ §ÄPïì’ JA§ ºÀ¼É ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ªÀĽUÉ vÉgÉAiÀÄĪÀÅzÀgÉÆA¢UÉ vÀªÀÄVzÀÝ ¥ÀĸÀÛPÀ ¦æÃwAiÀÄ£Éßà GzÉÆåÃUÀªÁV¹PÉÆAqÀgÀÄ. «±ÀézÀ°è JgÀqÀ£Éà «±Àé ¸ÀªÀÄgÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÉ. PÀȵÀÚªÀÄÆwð ºÀ¼É ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß «zÉñÀUÀ¼À°è PÉÆAqÀÄ ¨sÁgÀvÀPÉÌ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. JµÉÆÖà ¨Áj PÀ¸ÀÖªÀiïì C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ EªÀgÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À DªÀÄ¢UÉ ¤gÁPÀj¹zÀÝgÀÄ. DUÀ PÉ. PÀȵÀÚªÀÄÆwð vÀªÀÄä ¥ÀĸÀÛPÀ ¦æÃwUÉ GzÉÆåÃUÀzÀ ZËPÀlÄÖ ¤«Äð¹ zÉÆqÀØ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ªÀåªÀºÀj¸À®Ä DgÀA©ü¹zÀgÀÄ. ªÀÄÆå¹AiÀÄA gÀ¸ÉÛAiÀÄ°èzÀÝ ªÀĽUÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄUÀ PÉPÉJ¸ï ªÀÄÆwð PÉ®ªÀÅ C¤ªÁAiÀÄð PÁgÀtUÀ½AzÀ FV£À ©æUÉÃqï gÀ¸ÉÛUÉ ¸ÀܼÁAvÀj¹zÀgÀÄ. 1981jAzÀ PÉ.PÉ.J¸ï. ªÀÄÆwð vÀAzÉAiÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ¯ÉÆÃPÀzÀ°è vÀªÀÄä£ÀÄß vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀgÀÄ. EªÀgÀ §½ ¸Á»vÀå, ¸ÀAVÃvÀ, ¸ÀA¸ÀÌøw, PÀ¯É, vÀvÀéeÁÕ£À ªÀÄÄAvÁzÀ PÉëÃvÀæUÀ¼À ºÀ¼É UÀæAxÀUÀ¼À 15 ¸Á«gÀPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ¸ÀAUÀæºÀ«zÉ. F ¸ÀAUÀæºÀzÀ°è ºÀ¼ÉAiÀÄ «zÀévï¥ÀÆtð PÀÈwUÀ¼ÀÆ, DAnPï ¦Ã¸ï J£ÀߧºÀÄzÁzÀ CªÀÄÆ®å §gÀºÀUÀ¼ÀÆ, ªÀÄgÀÄ ªÀÄÄzÀætªÁUÀzÉ J®Æè zÉÆgÉAiÀÄzÀ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjªÉ. CªÉÄjPÀ, EAUÉèAqï, ¥sÁæ£ïì ªÀÄÄAvÁzÀ zÉñÀUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ «±ÀézÀ £Á£Á ¨sÁUÀUÀ¼À°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¥ÀĸÀÛPÉÆÃvÀìªÀUÀ¼À°è ºÀ¼ÉAiÀÄ CªÀÄÆ®å PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ zÉÆqÀØ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è PÉÆAqÀÄ vÀgÀÄvÁÛgÉ. zɺÀ°AiÀÄ°è ¥Àæw JgÀqÀÄ ªÀµÀðPÉÆ̪ÉÄä £ÀqÉAiÀÄĪÀ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¥ÀĸÀÛPÉÆÃvÀìªÀzÀ°è ¥Àæw ¨Áj vÀ¥ÀàzÉ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄvÁÛgÉ. C°è vÀªÀÄäzÀÆ ¸ÁÖ¯ï vÉgÉzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß PÀrªÉÄ ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÉÛ §gÀĪÁUÀ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛ vÀgÀÄvÁÛgÉ. ¥Àæw¶×vÀ EArAiÀÄ£ï E£ï¹ÖlÆåmï D¥sï ¸ÉÊ£ïì£À°è (IISc) «eÁÕ£ÀzÀ°è ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ« ªÀÄÄV¹, JZïJJ¯ï, Q¯ÉÆÃð¸ÀÌgï ªÀÄvÀÄÛ ««zsÀ zÉñÀUÀ¼À zÉÆqÀØ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è G£ÀßvÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹ ¤ªÀÈvÀÛgÁVgÀĪÀ ªÀÄÆwð FUÀ ¥ÀÆtð ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¥ÀĸÀÛPÀ¯ÉÆÃPÀzÀ°è ªÀÄļÀÄVzÁÝgÉ. vÀAzÉ ¸Áܦ¹zÀÝ ¸É¯ÉPïÖ §ÄPïì J£ÀÄߪÀ ªÀĽUÉAiÀÄ°è ºÀ¼É ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß zÉÆqÀØ ªÀÄlÖzÀ°è £ÀqɸÀÄwÛzÁÝgÉ. E½ ªÀAiÀĹì£À®Æè Qæ A iÀ i Á²Ã®ªÁVzÁÝgÉ . EzÀ £ À Ä ß ªÁåªÀ º ÁjPÀ ¸À é g À Æ ¥À z À ° è £À q É ¹ PÉ Æ AqÀ Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝgÁzÀgÀÆ ¯Á¨sÀzÀ «ZÁgÀPÉÌ §AzÀgÉ EzÀ£ÀÄß ªÁå¥ÁgÀ J£ÀÄߪÀ §zÀ®Ä ¸ÉÃªÉ JAzÀgÉ ¸ÀÆPÀÛªÁ¢ÃvÀÄ. MªÉÄä AiÀiÁgÉÆà §qÀ «zÁåyðAiÉƧâ EªÀgÀ §½ §AzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÀÈwAiÉÆAzÀÄ ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉýzÁÝ£É. PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ CzÀ£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà ºÀÄqÀÄQ vÀj¹zÀ ªÀÄÆwð ºÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ ¨É¯ÉAiÀÄ D ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß §qÀ

22


«zÁåyðAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr PÉêÀ® 300 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ ¤ÃrzÁÝgÉ. EªÀgÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀåªÀºÁgÀzÀ ¸ÀégÀÆ¥À JAxÀzÀÄÝ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß w½AiÀÄ®Ä §ºÀıÀB F MAzÀÄ GzÁºÀgÀuÉ ¸ÁPÀÄ. DzÀgÀÆ EªÀgÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¦æÃw EªÀjUÉ J®èªÀ£ÀÆß ¤ÃrzÉ. ºÉ¸ÀgÀÄ, DvÀä¸ÀAvÉÆõÀ, §zÀÄQUÉ ¨ÉÃPÁzÀµÀÄÖ ºÀt. ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ºÉZÀÄÑ N¢¹zÁÝgÉ. CªÀgÉ®è «zÁåªÀAvÀgÁV vÀªÀÄä §zÀÄPÀ£ÀÄß gÀƦ¹PÉÆArzÁÝgÉ. PÉ®ªÀgÀÄ «zÉñÀUÀ¼À°è £É¯É¹zÁÝgÉ. M§â ªÀÄUÀ ¸ÀAdAiÀiï ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À¯Éèà EªÀgÉÆnÖVzÁÝgÉ. EªÀgÀ ¥ÀĸÀÛPÀzÀAUÀrUÉ ¢£ÀªÉÇAzÀPÉÌ ºÉZÀÄÑ JAzÀgÉ 5 jAzÀ 10 UÁæºÀPÀgÀÄ §gÀ§ºÀÄzÀµÉÖ. DzÀgÉ EªÀgÉ®è ªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀ CªÀÄÆ®å UÁæºÀPÀgÀÄ. ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ ºÀÄqÀÄQPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAxÀªÀgÀÄ. AiÀiÁPÉAzÀgÉ EªÀgÀ ºÀ¼É ¥ÀĸÀÛPÀzÀAUÀrAiÀÄ DPÀµÀðuÉAiÉÄà CAxÀzÀÄÝ. EªÀgÀ UÁæºÀPÀgÉAxÀªÀgÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß PÉýzÀgÉ D±ÀÑAiÀÄðªÁUÀÄvÀÛzÉ. ««zsÀ PÉëÃvÀæUÀ¼À zÉÆqÀØ «zÁéA¸ÀgÀÄ, ªÀĺÁ£ï PÀ¯Á«zÀgÀÄ, vÀvÀéeÁÕ¤UÀ¼ÀÄ, ¸Á»w, «ªÀıÀðPÀgÀÄ, «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ. «±ÀézÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¨sÁUÀUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ zÉñÀzÀ ªÀÄÆ¯É ªÀÄƯÉUÀ¼À°è EªÀjUÉ EAxÀ UÁæºÀPÀjzÁÝgÉ. CAxÀ zÉÆqÀØ UÁæºÀPÀ eÁ® EªÀgÀzÀÄÝ. CªÀgÀ¯ÉèãÀPÀgÀÄ UÁæºÀPÀgÉAvÉÆà ºÁUÉ ªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀ DwäÃAiÀÄ ¸ÉßûvÀgÀÆ ºËzÀÄ. «zÉñÀzÀ EªÀgÀ UÁæºÀPÀgÀÄ CxÀªÁ UɼÉAiÀÄgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÉ®¸ÀPÉÌ ¨sÁgÀvÀPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀgÀÆ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°ègÀĪÀ ªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀ ¸É¯ÉPïÖ §ÄPïì ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀĽUÉUÉ ¨sÉÃn PÉÆqÀzÉ vÀªÀÄä zÉñÀPÉÌ »AwgÀÄUÀĪÀÅ¢®è. UÁæºÀPÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄÆwð CAxÀ DwäÃAiÀÄ MqÀ£Ál«j¹PÉÆArzÁÝgÉ. ©ænµÀgÀ D½éPÉAiÀÄ PÁ®zÀ°è ºÀ®ªÀÅ ©ænµï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ EªÀgÀ UÁæºÀPÀgÁVzÀÝgÀÄ. PÀ£ÁðlPÀzÀ ªÀiÁf gÁdå¥Á® n.J£ï. ZÀvÀĪÉÃ𢠪ÀÄÆwðAiÀĪÀgÀ D¥ÀÛ UɼÉAiÀÄgÀÆ DVgÀĪÀAvÉ, ¸É¯ÉPïÖ §ÄPïì£À SÁAiÀÄA UÁæºÀPÀ PÀÆqÀ DvzÁÝgÉ.

PÀ£ÀßqÀ ¯ÉÃRPÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄÆwð £ÀAlÄ ªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀªÁV ¥ÀĸÀÛPÀ¥ÉæëÄ, ºÁUÁV EªÀgÀ §½ EAVèµï ªÀÄ®AiÀiÁ¼ÀA, vÉ®ÄUÀÄ, vÀ«Ä¼ÀÄ, »A¢ ¸ÉÃjzÀAvÉ J®è ¨sÁµÉAiÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÆ zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À zÉÆqÀØ ¸ÀAUÀæºÀªÀÇ EªÀgÀ°èzÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¸Á«gÀQÌAvÀ ºÉaÑ£À C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ CªÀÄÆ®å PÀ£ÀßqÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ EªÀgÀ §½ EªÉ. gÁdåzÀ¯Éè®Æè zÉÆgÉAiÀÄzÀ, ªÀÄgÀÄ ªÀÄÄzÀætªÁUÀzÉà NzÀÄUÀjUÉ C®¨sÀåªÁVgÀĪÀ JµÉÆÖà PÀÈwUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀæºÀzÀ°èªÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ §ºÀÄvÉÃPÀ »A¢£À ªÀÄvÀÄÛ FV£À ¸Á»wUÀ¼ÀÄ, «ªÀıÀðPÀgÀÄ, PÀ¯Á«zÀgÀÄ EªÀgÀ UÁæºÀPÀgÀÄ. EAVèµï ¸ÉÃjzÀAvÉ ºÀ®ªÀÅ ¨sÁµÉUÀ¼À zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ «zÁéA¸ÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀÈwUÀ¼À°è ªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀ ªÀåQÛvÀé, CªÀgÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¦æÃw ªÀÄvÀÄÛ ¸É¯ÉPïÖ §ÄPïì §UÉÎ ¦æÃwAiÀÄ£ÀÄß ¸Àäj¹zÁÝgÉ. ªÀiÁw£À £ÀqÀÄªÉ ªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ EAVèµï ¸Á»vÀåzÀ §ºÀ¼À ªÀ Ä ºÀ v À é z À PÀ È wUÀ ¼ À £ À Ä ß «¥À Ä ®ªÁV G¯É è à T¸À Ä vÁÛ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ, ¥ÀĸÀÛPÀ¯ÉÆÃPÀzÀ §UÉÎ CªÀgÀ eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ zÉÆqÀØ ¯ÉÃRPÀgÉÆA¢V£À CªÀgÀ ¤PÀl ¸ÀA¥ÀPÀð w½AiÀÄÄvÀÛzÉ.

23


ªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ £É£À¦¹PÉƼÀÄîªÀAvÉ, ªÀiÁ¹Û, ²ªÀgÁªÀÄPÁgÀAvÀ, f.¦. gÁdgÀvÀßA, ®APÉñï, «. ¹ÃvÁgÁªÀÄAiÀÄå, «PÉDgï« gÁªï, ªÀÄÄAvÁzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ §ºÀÄzÉÆqÀØ ¸Á»w, «ªÀıÀðPÀgÀÄ EªÀgÀ ¦æÃwAiÀÄ UÁæºÀPÀgÀ®èzÉ ªÀÄÆwðAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸À°UÉAiÀÄ UɼÉvÀ£À«j¹PÉÆArzÀÝgÀÄ. F ¥ÀgÀA¥ÀgÉ Vjñï PÀ£Áðqï, C£ÀAvÀªÀÄÆwð, Q.gÀA. £ÁUÀgÁeï ¸ÉÃjzÀAvÉ PÀ£ÀßqÀzÀ FPÁ®zÀ ªÀĺÀvÀézÀ ¯ÉÃRPÀ, «ªÀıÀðPÀjAzÀ ªÀÄÄAzÀĪÀj¢zÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ ºÀ¼É vÀ¯ÉªÀiÁj£À ¸Á»wUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¸É¯ÉPïÖ §ÄPïìUÉ §gÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß ªÀÄÆwð ªÉÄ®ÄPÀÄ ºÁPÀÄvÁÛ... MªÉÄä ¸É¯ÉPïÖ §ÄPïìUÉ §AzÀ ®APÉñï. “K£ÀAiÀiÁå £Á£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ CAvÀ UÉÆvÁÛ?” JAzÀÄ ªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀ£Àß PÉýzÁÝgÉ. ªÀÄÆwð ªÀÄÄUÀÞªÁV `UÉÆwÛ®è ¸Àgï’ JA¢zÁÝgÉ. “K£ÀAiÀiÁå £ÀªÀÄä ²µÀåA¢gÉ®è AiÀiÁªÁUÀ®Æ ¤£Àß ¸É¯ÉPïÖ §ÄPïì §UÉΣÉà ªÀiÁvÁqÁÛgÉ. DzÉæ £À£ÉÎà UÉÆwÛ®é®èAiÀÄå’ JAzÀgÀAvÉ. C°èAzÀ ªÀÄÄAzÉ ®APÉÃ±ï ªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀ SÁAiÀÄA VgÁQAiÀiÁzÀgÀAvÉ. gÁdgÀvÀßA ªÀÄvÀÄÛ PÉPÉJ¸ï ªÀÄÆwð DwäÃAiÀÄgÀÄ. gÁdgÀvÀßAgÉÆA¢V£À vÀªÀÄä UɼÉvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÆwð £ÀªÉÆäA¢UÉ ªÉÄ®ÄPÀÄ ºÁQzÀgÀÄ. ªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÉÃªÉ EµÀÖPÉÌà ¹Ã«ÄvÀªÀ®è. ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ ZÀZÁðUÉÆÃ¶× K¥Àðr¸ÀÄvÁÛgÉ. «zÁéA¸ÀgÀ£ÀÄß UÀÄA¥ÀÄUÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀĺÀvÀézÀ «ZÁgÀUÀ¼À ZÀZÉð £ÀqɸÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀ §ºÀÄvÉÃPÀ UÁæºÀPÀgÉ®è ¸Á»w, «µÀAiÀÄ vÀdÕgÉà DVgÀĪÀÅzÀjAzÀ, CªÀgÉà ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÉà PÉüÀÄUÀgÀÄ. ªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀ zÉÆqÀØ UɼÉAiÀÄgÀ §¼ÀUÀªÀÇ F UÉÆö×AiÀÄ ¨sÁUÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ£ÀÆß ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄÆwð ¥ÀæPÀn¹gÀĪÀ PÉ®ªÀÅ CªÀÄÆ®å PÀÈwUÀ½UÉ UÁæºÀPÀjAzÀ ¨ÉÃrPÉ §AzÀgÉ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjµÀÌj¹ E®èªÉà ªÀÄÆ® gÀÆ¥ÀzÀ¯Éèà ªÀÄgÀÄ ªÀÄÄ¢æ¹ NzÀÄUÀjUÉ MzÀV¸ÀÄvÁÛgÉ. ºÀ®ªÀÅ ¸ÀPÁðj ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ EªÀgÀ UÁæºÀPÀgÀÄ. EªÀgÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀĺÀvÀézÀ ¸ÉêÉAiÉÄAzÀgÉ, §ÄPï ¸ÀZïð ¸À«Ãð¸ï, JAzÀgÉ UÁæºÀPÀ EAxÀ PÀÈw ¨ÉÃPÀÄ JAzÀgÉ CzÀÄ J¯Éèà EgÀ° ºÀÄqÀÄQ ºÉZÉÑãÀÆ ¯Á¨sÀ«®èzÉ UÁæºÀPÀjUÉ ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ. vÀAzɬÄAzÀ §AzÀ §¼ÀĪÀ½AiÀÄ£ÀÄß DvÀävÀȦ۬ÄAzÀ PÉPÉJ¸ï ªÀÄÆwð £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÉ, EvÀÛ ªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ ¸ÀAdAiÀiï vÁvÀ¤AzÀ DgÀA¨sÀªÁzÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀ®Ä ¸ÀAvÉÆõÀ¢AzÀ vÀAzÉAiÀÄ eÉÆvÉUÀÆrzÁÝgÉ. EAxÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä £ÀqÀÄªÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ¯Éà NzÀĪÀ ºÀªÁå¸À ¹Ã«ÄvÀ ªÀUÀðzÀ¯ÁèzÀgÀÆ E£ÀÆß fêÀAvÀªÁVzÉ.

PÉPÉJ¸ï ªÀÄÆwð ¸É¯ÉPïÖ §ÄPïì £ÀA. 71, ©æUÉÃqï gÉÆÃqï PÁæ¸ï ©æUÉÃqï gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸ÀA¥ÀPÀð: 9986117041, 25580770 EªÉÄïï: selectbooks@hotmail.com ªÉ¨ï¸ÉÊmï: selectbooks.com

24

F. gÀªÉÄÃ±ï ¤A¨ÉêÀÄzÀð½


CPÀëgÀPÁ² ¸ÀÆAiÀÄð ªÀÄļÀÄUÀzÀ £ÁqÀ°è ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀjµÉ MAzÀÄ PÀët F avÀætªÀ£ÀÄß PÀ°à¹PÉƽî. MAzÀÄ HgÀÄ, ¸ÀÄvÀÛ®Æ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ ªÀÄr®Ä. PÀtÄÛA¨Á ºÁ¸ÀÄ ºÀ¹gÀÄ. F Hj£À°èAiÉÄà ¨ÉÃgÀÄ©lÖ w½w½ £À¢. C°è PÉêÀ® £À®ªÀvÉÛöÊzÀÄ LªÀvÀÄÛ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ. ºÉZÉÑAzÀgÉ DgÉüÀÄ NtÂUÀ¼ÀÄ. HgÉAzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÁæxÀð£Á ªÀÄA¢gÀ, ºÉÆÃmÉ®Ä, ±Á¯É, ¸À¨sÁAUÀt, ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ EgÀ¯ÉèÉÃPÀ®è? »ÃUÁV CªÉ®èªÀÇ C°èªÉ. d£À¸ÀASÉå ºÉZÉÑAzÀgÉ JgÀqÀÄ £ÀÆgÀ£ÀÄß zÁl°QÌ®è. EµÉÖà DVzÀÝgÉ CzÀgÀ¯ÉèãÀÆ «±ÉõÀ«gÀÄwÛgÀ°®è. PÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß E£ÀÆß ¸Àé®à «¸ÀÛj¸ÉÆÃt. F HgÀ£ÀÄß DªÀj¹gÀĪÀ UÀÄqÀØ¢AzÀ £ÉÆÃrzÀgÉ HjUÉ HgÉà CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄUÀߪÁVgÀĪÀAvÉ PÁtÄvÀÛzÉ. E°ègÀĪÀ ªÀÄ£É, ªÀÄoÀ, ºÉÆÃmÉ®Ä, ±Á¯É, ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ºÁUÀÆ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ PÀlÖqÀªÀÇ ¥Àæ¸ÀÛPÀzÀ CAUÀrUÀ¼ÁV ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀiÁVzÉ. gÀ¸ÉÛAiÀÄ EPÉÌ®UÀ¼À°è ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ. ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è vÀgÀPÁjUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÀĪÀAvÉ §ÄnÖUÀ¼À°è ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À¤ßlÄÖ ªÀiÁgÀÄwÛzÁÝgÉ. ¥Àæw ªÀÄ£ÉAiÀÄÆ ¸ÁPÁëvï ¥ÀĸÀÛPÀzÀAUÀr! ºÉÆÃUÀ°, ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ºÀÆzÉÆÃlzÀ°è ºÉeÉÓ ºÁQzÀgÉ C®Æè ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ! Hj£À ªÀÄzsÀåzÀ¯ÉÆèAzÀÄ «±Á® §AiÀÄ®Ä. D ¨ÉÆüÀÄ §AiÀÄ°£À°è C¯ÉÆèAzÀÄ E¯ÉÆèAzÀÄ JA§AvÉ £ÀÆgÁgÀÄ PÀ¥ÁlÄUÀ¼ÀÄ. CªÀÅUÀ¼À vÀÄA¨Á M¥ÀàªÁV eÉÆÃr¹lÖ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ. CAzÀzÀ zÉÆÃtÂUÀ¼À°è d®«ºÁgÀ ºÉÆÃzÀgÉ ºÉÆmÉÖ vÀÄA¨Á vÀA¥ÀÄUÁ½, zÉÆÃt vÀÄA¨Á ¥ÀĸÀÛPÀ, ªÀÄ£À¹£À¯ÉÆèAzÀÄ ºÀÆzÉÆÃl. «avÀæªÉAzÀgÉ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ EgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà EªÀiÁgÀvÀÄUÀ¼ÀÄ F HgÀ°è PÀtÂÚUÉ PÁtĪÀÅ¢®è. ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ºÉÆgÀvÁV E°è ªÀÄvÉÛãÀÆ ¹UÀĪÀÅ¢®è. CzÉÆAzÀÄ CPÀëgÀ PÁ², ¥ÀŸÀÛPÀ ¸ÀªÀÄÄzÀæ. ¸ÁPÀÄ, H»¹PÉÆArzÀÄÝ ¸ÁPÀÄ. E°èUÉ ¤°è¸ÉÆÃt. EAxÀzÉÆÝAzÀÄ HgÀÄ

25


EgÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÉÃ? PÀ®à£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ EgÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ AiÀiÁgÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. «ÄvÀæ JrØ ©¸Éì¯ï CAzÀÄ gÁwæ UÀAl¯ÉƼÀUÉ ©ÃgÀ£ÀÄß ¸ÀÄjzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ PÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß J¼ÉzɼÉzÀÄ «¸ÀÛj¸ÀÄwÛzÀÝgÉ M¼ÀUÉƼÀUÉ CwêÀ GvÁìºÀ. ºÁUÉ FvÀ J¯ÉÆèà ZÉÆÃqÀÄwÛzÁÝ£ÉA§ ¸ÀtÚ UÀĪÀiÁ¤. ªÉÆzÀ¯Éà PÀ®à£ÉAiÀÄ ¯ÉÆÃPÀPÉÌ vÀ½îzÀ FvÀ£À ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆtðªÁV £ÀA§¯ÁUÀ°®è. ªÀÄgÀÄ¢£À F §UÉÎ JrØAiÀÄ£ÀÄß PÉýzÀgÉ CAxÀzÉÆÝAzÀÄ HgÀÄ PÀ®à£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ EgÀ®Ä ¸ÁzsÀå JAzÀÄ ¤£Éß gÁwæ ºÉýzÀÝ£ÀÄß ªÀÄgÉvÀÄ©mÉÖAiÀiÁ CAzÀ. PÉ®ªÀjUÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ¸Áxï¨ÉÃPÀÄ. CªÀgÀ PÀvÉ, ºÀ¼ÀªÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀ®Ä MAzÀÄ ±ÀjÃgÀ«gÀ¨ÉÃPÀÄ. DvÀ £À£ÀߣÀÄß ºÁUÉ §¼À¹PÉÆAqÀ£À®è JAzÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À°è zÀĸÀĪÀÄĸÀÄ J£ÀÄßvÁÛ MAzÀÄ ªÁgÀ DvÀ£ÉqÉUÉ ¸ÀĽAiÀÄ°®è. D ¨sÁ£ÀĪÁgÀ ªÀÄvÉÛ PÀgÉzÀ. mÉç¯ïUÉ C®è. £Á£ÀÄ ºÉýzÀ PÀ®à£Á¯ÉÆÃPÀPÉÌ ºÉÆÃUÉÆÃt, ¸ÁyAiÀiÁUÀÄ JAzÀ. EAUÉèAqï£À UÁrðAiÀÄ£ï, qÉð JPïì¥Éæ¸ï ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÉÆÃmÉÆÃd£Àð°¸ïÖ DV ºÀvÁÛgÀÄ ªÀµÀð zÀÄrzÀ JrØ, ªÉïïì£À PÁrð¥sï£À°ègÀĪÀ xÁªÀÄì£ï ¥sËAqÉñÀ£ï£À°è ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ£ÁV ¸ÉÃjPÉÆArzÀÝ. DPÁ±ÀzÀ°è «ªÀiÁ£ÀzÀ°è ºÁgÀĪÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ°èAiÉÄà ºÁgÀÄwÛzÀÝ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ «ªÀiÁ£ÀzÀ avÀæªÀ£ÀÄß ¸ÉgÉ»rzÀÄ ¨sÁj ¸ÀÄ¢Ý ªÀiÁrzÀÝ. ‘£À£ÀUÉ zÀQÌzÀÝQÌAvÀ zÀPÀÌzÉà ºÉÆÃzÀ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼Éà ºÉZÀÄÑ. ¥ÀæwªÀµÀð ¥ÀÄ°lÓgï ¥Àæ±À¹Û £À£ÀUÉ vÀ¦à ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ.’ JAzÀÄ vÀ£Àß ªÉÄÃ¯É vÁ£ÀÄ ¯ÉêÀr ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÝ. EAxÀ JrØ ¸ÁyAiÀiÁUÀÄ JAzÁUÀ DvÀ£À PÁj£À°è ºÀvÁÛgÀÄ PÁåªÀÄgÁUÀ¼À ªÀÄzsÀåzÀ°è CAzÀÄ C«vÀÄPÉÆAqÉ. ªÉïïì£À gÀªÀÄtÂÃAiÀÄ zÀȱÀåUÀ¼À UÀ¨sÀðzÉƼÀUÉ PÁgÀÄ ±ÀgÀªÉÃUÀzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÉ PÀ®à£Á¯ÉÆÃPÀ vÉgÉzÀÄPÉÆAqÀAvÉ ¨sÁ¸ÀªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. PÁrð¥sï¤AzÀ ªÀÄÆgÀÄ vÁ¸ÀÄUÀ¼À AiÀiÁ£ÀzÀ £ÀAvÀgÀ JrØ PÁgÀ£ÀÄß ¤°è¹zÀ. ºÉÃ-D£ï-ªÉÊ! JrØ, ºÉýzÀ PÀ®à£Á¯ÉÆÃPÀ ªÁ¸ÀÛªÀzÀ°è vÉgÉzÀÄPÉÆArvÀÄÛ. ºËzÀÄ CzÉà ¥ÀĸÀÛPÀzÀ HgÀÄ, ªÀÄ£É ªÀÄ£ÉAiÀÄÆ ¥ÀŸÀÛPÀzÀAUÀr, J¯ÉèqÉ ªÀÄÆVUÉ CqÀgÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ªÁ¸À£É. CPÀëgÀ PÁ²! JrØ £À£ÀߣÀÄß ªÁ¸ÀÛªÀ¯ÉÆÃPÀzÀ ªÀÄÄAzÉ vÀAzÀÄ ¤°è¹, ``£ÉÆÃqÀÄ, EzÉà CAzÀÄ ºÉýzÀ PÀ®à£Á¯ÉÆÃPÀ’’ JAzÀ. PÀ®à£ÉUÀÆ ªÁ¸ÀÛªÀPÀÆÌ K£ÉãÀÆ CAvÀgÀ«gÀ°®è. CAzÀÄ H»¹PÉÆArzÉÝ®è ¤d. K£ÉãÀÆ ªÀåvÁå¸À«®è. JAxÀ ¸ÉÆÃfUÀ CAwÃgÁ, CAxÀzÉÆÝAzÀÄ HjzÉ. CzÀ£ÀÄß ºÉÃ-D£ï-ªÉÊ CAvÁgÉ. ºÉà JA§ HgÀÄ ªÉÊ JA§ £À¢zÀqÀzÀ ªÉÄðgÀĪÀÅzÀjAzÀ CAxÀ £ÁªÀÄPÀgÀt. ªÀÄƪÀvÉÛöÊzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ F Hj£À jZÀqïð §Ævï JA¨ÁvÀ¤UÉ, £ÁªÀÅ ªÉÆzÀ®Ä H»¹PÉÆAqÀAxÀ, MAzÀÄ PÀ®à£É ¸ÀĽzÀĺÉÆìÄvÀÄ. CzÀ£ÀÄß ªÁ¸ÀÛªÀQ̽¸À®Ä CAzÉà PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛ£ÁV©lÖ. Hj£À d£ÀgÉ®ègÀ ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß PÀ®à£ÉAiÀĤßlÖ. PÉ®ªÀgÀÄ M¦àzÀgÀÄ. PÉ®ªÀgÀÄ M¥Àà°®è. §Ævï ©qÀ°®è. J®ègÀ ªÀÄ£ÀªÉÇ°¹zÀ. £À®ªÀvÀÄÛ d£ÀgÀ vÀAqÀ PÀnÖPÉÆAqÀÄ HgÀÆgÀÄ C¯ÉAiÀÄÄvÁÛ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸ÀÄvÁÛ læPÀÄÌUÀ¼À°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ vÀAzÀÄ ¸ÀÄjAiÀÄvÉÆqÀVzÀ. JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® F £À®ªÀvÀÄÛ d£ÀgÀ vÀAqÀ AiÀÄÄgÉÆæ£À ªÀÄƪÀvÉÛAlÄ zÉñÀUÀ¼À°è wgÀÄV PÁr¨ÉÃr ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÀAUÀ滹 ºÉÃ-D£ï-ªÉÊUÉ vÀAzÀÄ UÀÄqÉغÁQzÀgÀÄ. ªÀģɪÀÄ£ÉUÉ vÉgÀ½ §Ævï ¥ÀĸÀÛPÀ ¦æÃwAiÀÄ §UÉÎ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀÄvÁÛ C©üAiÀiÁ£À PÉÊUÉÆArzÀÝgÉ læPÀÄÌ, ºÀqÀUÀÄUÀ¼À°è gÁ²gÁ² ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀAUÀæºÀªÁUÀvÉÆqÀVzÀªÀÅ. F ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆAqÀÄ d£ÀgÀÄ ªÉÄ®èUÉ §gÀ¯ÁgÀA©ü¹zÀgÀÄ.

26


MAzÀÄ ¢£À ®AqÀ£ï£À xÉêÀiïì £À¢AiÀÄ zÀqÀzÀ°è ºÀvÁÛgÀÄ ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀ §Ævï, ºÉÃ-D£ï-ªÉÊ dUÀwÛ£À ªÉÆlÖªÉÆzÀ® ¸ÉPÉAmï ºÁåAqï ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À CUÁzsÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀiÁgÁl PÉÃAzÀæ JAzÀÄ ¥ÀæPÀn¹zÀ. d£ÀgÀÄ ºÀÄZÉÑzÀÄÝ, QvÉÛzÀÄÝ §gÀ¯ÁgÀA©ü¹zÀgÀÄ. ºÉƸÀ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß CgÀ¹PÉÆAqÀÄ, ºÀ¼É ¥ÀŸÀÛPÀUÀ½UÁV vÀqÀPÁrPÉÆAqÀÄ, AiÀiÁgÉÆà gÉPÀªÉÄAqï ªÀiÁrzÀ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆAqÀÄ, J®Æè ¹UÀzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß £É£À¦lÄÖPÉÆAqÀÄ, JAzÉÆà N¢zÀ ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÄ£ÀB ¸Àäj¹PÉÆAqÀÄ, MAzÉà vÉPÉÌUÉ gÁ²gÁ² ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ©âPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ JwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä d£ÀgÀÄ ºÉÃ-D£ï-ªÉÊUÉ DUÀ«Ä¸ÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. ¥ÀĸÀÛPÀ ¦æÃw ¸ÀÄáj¸À®Ä ºÉà ¤¸ÀUÀð ¸ËAzÀAiÀÄðªÀÇ §ºÀÄ¥Á®Ä PÁgÀtªÁ¬ÄvÀÄ. zÀÆgÀzÀÆgÀÄUÀ½AzÀ d£ÀgÀÄ vÀAqÉÆà ¥ÀvÀAqÀªÁV §gÀÄwÛzÀÝgÉ. ºÉÃ-D£ï-ªÉÊAiÀÄ°è ¥Àæw¢£ÀªÀÇ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÉÄüÀ! ¤gÀAvÀgÀ eÁvÉæ!! AiÀÄÄgÉÆæ£À ¯ÉÃRPÀgÀÄ, ¸Á»wUÀ¼À£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ NzÀÄUÀgÀÄ, C©üªÀiÁ¤UÀ¼À£ÀÄß ¸É¼ÉAiÀÄ®Ä ªÁgÀPÉÆ̪ÉÄä PÀªÀÄäl, UÉÆö×UÀ¼À£ÀÄß §Ævï ªÉÆzÀªÉÆzÀ®Ä ¸ÀAWÀn¹zÀ. PÀæªÉÄÃt EzÀÄ zÉÊ£ÀA¢£À PÁAiÀÄð PÀæªÀĪÁ¬ÄvÀÄ. vÁªÀÅ §gÉzÀ ºÉƸÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀºÀUÁgÀgÀÄ ºÉÃ-D£ï-ªÉÊAiÀÄ£ÀÄß DzÀåvÉ ªÉÄÃgÉUÉ Dj¹PÉƼÀîvÉÆqÀVzÀgÀÄ. wAUÀ½UÉƪÉÄä dUÀwÛ£À ºÉ¸ÀgÁAvÀ ºÁUÀÆ £ÉÆ¨É¯ï ¥Àæ±À¹Û ¥ÀqÉzÀ ¯ÉÃRPÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ CªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀAªÁzÀ UÉÆö×UÀ¼À£ÀÄß §Ævï DAiÉÆÃf¸ÀvÉÆqÀVzÀ. MAzÉgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è ºÉÃ-D£ï-ªÉÊ dUÀwÛ£À ¨sÀÆ¥ÀlzÀ°è CwzÉÆqÀØ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀiÁgÁl PÉÃAzÀæªÁV, ¸Á»vÀåzÀ PÉÃAzÀæªÁV, ¥ÀĸÀÛPÀ¦æAiÀÄgÀ, ¤¸ÀUÀð¥ÉæëÄUÀ¼À ¥ÉæÃPÀëtÂÃAiÀÄ vÁtªÁV gÀÆ¥ÀÄUÉÆArvÀÄ. F HjUÉ ¨sÉÃn ¤ÃqÀĪÀÅzÉà ¥ÀæwµÉ×AiÀÄ, ºÉUÀνPÉAiÀÄ ªÀiÁvÁ¬ÄvÀÄ. ¯ÉÃRPÀ£ÉƧâ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà Hj£À°è ¹UÀzÀ ¥ÁæªÀÄÄRå, UËgÀªÀ, ªÀÄAiÀiÁðzÉ ºÉÃ-D£ïªÉÊUÉ §AzÁUÀ ¹UÀĪÀAvÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. EzÉ jÃwAiÀÄ ªÀÄAiÀiÁðzÉ PÉÆAqÀÄ NzÀĪÀªÀ¤UÀÆ zÉÆgÉAiÀĨÉÃPÀÄ JAzÀÄ §Ævï C¥ÀàuÉ PÉÆr¹zÀ. CZÀÑjAiÉÄAzÀgÉ C°è£À d£À DeÁÕzsÁgÀPÀgÁV F ªÀiÁvÀ£ÀÄß gÀÆrüUÉ vÀgÀ°®è. CzÀ£ÀÄß C°èAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÉÄA§AvÉ, ªÀÄtÂÚ£À UÀÄtªÉA§AvÉ DZÀgÀuÉUÉ vÀAzÀgÀÄ. »ÃUÁV E°èUÉ ¨sÉÃn ¤ÃqÀĪÀ ¥ÀæwAiÉƧâjUÀÆ «±ÉõÀ PÁ¼Àf. ¤ÃªÀÅ ºÀÄqÀÄQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¹UÀ¢zÀÝgÀÆ, ¤ªÀÄUÉ MAzÀµÀÄÖ ªÀÄAiÀiÁðzÉ, MA¢§âgÀÄ ¸ÉßûvÀgÀÄ, ¤ÃªÉAzÀÆ PÀArgÀzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀAvÀÆ ¹PÉÌà ¹UÀÄvÀÛªÉ. JrØAiÀÄ dvÉ JgÀqÀÄ ¢£À wgÀÄVzÀgÉ ¸ÀjAiÀiÁV ºÀvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß.....C®è®è ºÀvÀÄÛ CAUÀrUÀ¼À°ègÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Æ ¸ÁzsÀåªÁUÀ°®è. MAzÉÆAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è K¤®èªÉAzÀgÀÆ LªÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ¢AzÀ ®PÀë ®PÀë ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À gÁ². JgÀqÀÄ-ªÀÄÆgÀÄ ªÀĺÀrUÀ¼À°è M¥ÀàªÁV ªÀVÃðPÀÈvÀUÉÆAqÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ¥ÀAQÛ. ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¸À¯ÉèÉÃQ®è. C°èAiÉÄà PÀĽvÀÄ ¢£À«rÃ, ªÁgÀUÀlÖ¯É NzÀ§ºÀÄzÀÄ. PÁ®PÁ®PÉÌ ºÀ¨ÉAiÀiÁqÀĪÀ PÁ¦üAiÀÄ ¸ÉêÉ, CzÀÆ GavÀªÁV. §AzÀªÀgÁgÀÆ §jUÉÊ° ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®èªÉA§ÄzÀÄ UÉÆvÀÄÛ. ¤ÃªÀÅ ºÀÄqÀÄQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¹UÀ°®èªÉA§ PÉÆgÀUÀÄ ¨ÉÃqÀ. D ¥ÀĸÀÛPÀ J°èAiÉÄà EzÀÝgÀÆ ºÀÄqÀÄQ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¸ÀĪÀ K¥ÁðqÀÄ ªÀiÁqÀĪÀµÀÄÖ PÁ¼ÀfAiÀÄ£ÀÄß J®è CAUÀrUÀ¼À®Æè ¤jÃQë¸À§ºÀÄzÀÄ.

27


ªÁ¥À¸ÀÄ PÁrð¥sïUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀÄ£À¸ÁìUÀ°®è. ºÉÃ-D£ï-ªÉÊ DªÀj¹PÉÆArvÀÄÛ. ¥Àæw ±À¤ªÁgÀ, ¨sÁ£ÀĪÁgÀ §AzÀgÉ ªÀÄ£À¸Éì®è ºÉà ºÉÃ! ¥ÀĸÀÛPÀzÀAUÀrAiÀÄ°è vÀÆjPÉÆAqÀÄ©lÖgÉ JgÀqÀÄ ¢£À PÀ¼ÉzÀzÉÝà UÉÆvÁÛUÀÄwÛgÀ°®è. EAvÀ CzɵÀÄÖ JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ C°è PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃzÀĪÉãÉÆÃ? ¨ÉAd«Ä£ï ¥sÁæAQè£ï£À PÉÆgÀ¼À UɼÉAiÀÄ eÉêÀiïì dĺÉÆêÁ §gÉzÀ ¥ÀĸÀÛPÀPÁÌV vÀqÀPÁr J®Æè ¹UÀzÉà ºÉÃ-D£ï-ªÉÊ£À°ègÀĪÀ ¸ÉßûvÀ ªÀiÁnð£ïUÉ E-ªÉÄïï PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÉ, ºÀ£ÉßgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼ÉƼÀUÁV D ¥ÀĸÀÛPÀ £À£Àß mÉç°è£À ªÉÄðvÀÄÛ. PÀªÀgï MqÉzÀÄ £ÉÆÃrzÀgÉ §ºÀÄ¢£ÀUÀ½AzÀ PÁvÀj¸ÀÄwÛzÀÝ ¥ÀĸÀÛPÀ ¨ÉZÀÑUÉ PÀĽwvÀÄÛ. ¥ÀĸÀÛPÀ vÉgÉzÀgÉ CzÉà ªÁ¸À£É, ºÉÃD£ï-ªÉÊAiÀÄ ªÀÄzsÀÄgÀ £É£À¥ÀÄUÀ¼À ªÁ¸À£É! C°è£À ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ¸Á°£ÀAvÉ £É£À¥ÀÄUÀ¼À ¸Á°£À ªÉÄgÀªÀtÂUÉ! §zÀ¯ÁzÀ ºÉÃ, ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ¸ÀªÀÄÈzÀÞUÉÆAqÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À PÀtd. EwÛÃZÉUÉ ¹QÌzÀ ¨ÉAQ¥ÉÆlÖt UÁvÀæzÀ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ¨Éʧ®Äè, ¤vÀå ¤gÀAvÀgÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ¸ÀÄVÎ, ªÀÄ£É ªÀÄÄA¢£À ºÀÆzÉÆÃlzÀ°è CgÀ½zÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀÈPÀëUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁnð£ï §gÉ¢zÀÝ. £É£À¥ÀÄUÀ¼À°è DvÀ £À£ÀߣÀÄß »AqÀÄwÛzÁÝ£É C¤ß¹vÀÄ. £ÀªÀÄä°è AiÀiÁgÁzÀgÉƧâjUÉ EAxÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¦æÃwAiÀÄ `§Ævï’ ºÉÆQÌzÀgÉ JµÀÄÖ ZÉ£ÁßVgÀÄvÀÛzÉ C¯Áé? DUÀ ©qÀ¢, gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ, PÀÄtÂUÀ¯ï ºÀwÛgÀªÉÇÃ, UÀzÀÝ£ÀPÉÃj PÁæ¸ï, ºÀ½îPÉÃj ¸À«ÄÃ¥ÀªÉÇÃ, ¨sÀl̼À, §AmÁé¼ÀzÀ ªÀÄUÀÄΰUÉÆÃ, DUÀÄA¨É, ªÀÄrPÉÃj vÀ¥Àà°£À¯ÉÆèà EAxÀ MAzÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ¥ÀÄgÀªÀ£ÀÄß PÀlÄÖªÀÅzÀÄ PÀµÀÖªÁUÀ°QÌ®è. CAxÀ §Ævï £ÀªÉÆä¼ÀVzÁÝ£Á JAzÀÄ ªÉÆzÀ®Ä £ÁªÀÅ PÉýPÉƼÉÆîÃt.*

«±ÉéñÀégÀ ¨sÀmï

*`£ÀÆgÉAlÄ ªÀiÁvÀÄ’ PÀÈw¬ÄAzÀ GzÀÞøvÀ, ¥ÀæPÀluÉ : CAQvÀ ¥ÀĸÀÛPÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

28


CzÀås AiÀÄ£À

gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ËAzÀAiÀÄð ¥ÀæeÉÕ JA.JZï. PÀȵÀÚAiÀÄå E¼Á ¥ÀæPÁ±À£À ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 026 2009, ¥ÀÄl: 364 ¨É¯É: gÀÆ. 160

JA.JZï. PÀȵÀÚAiÀÄå£ÀªÀgÀ gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ËAzÀAiÀÄð ¥ÀæeÉÕ £ÁlPÀ

PÀ¯É ºÀ®ªÁgÀÄ PÀ¯ÉUÀ¼À ¸ÀAUÀªÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄ. DzÀgÉ ¸ÁªÀðPÁ°PÀ ªÀiÁvÀÄ. ¨sÁgÀvÀzÀ®èAvÀÄ ¸Á»vÀå ¸ÉÃjzÀAvÉ J®è PÀ¯Á«ÄêÀiÁA¸É DgÀA¨sÀªÁzÀzÀÄÝ £Álå±Á¸ÀÛç¢AzÀ¯ÉÃ. DzÀgÉ DzsÀĤPÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è C£Àå PÀ¯ÉUÀ¼À°èzÀÝAvÉ £ÁlPÀPÀ¯ÉAiÀÄ°è «ªÀıÉð ¸ÁéAiÀÄvÀÛªÁV®è. eÁUÀwPÀªÁV ¤zÉÃð±À£À/¤zÉÃð±ÀPÀ PÉÃA¢ævÀ gÀAUÀ ¥ÀAxÀUÀ¼ÀÄ §AzÁUÀ CzÀ£ÀÄß ¥ÁoÀåªÁV CzÀgÀ dvÉUÉ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ, ¸ÀܽÃAiÀÄ, eÁ£À¥ÀzÀ JAzÀÄ £ÀªÀÄä gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß KPÁPÁgÀªÁV, ¥Àj²µÀÖªÁV £ÉÆÃqÀĪÀ ¥Àj¥ÁoÀªÉà ºÉZÀÄÑ. DzÀgÉ gÀAUÀ ¸ÀAVÃvÀ, gÀAUÀ «£Áå¸À, gÀAUÀ ªÁ¸ÀÄÛ, gÀAUÀ ¨sÁµÉ ªÀÄÄAvÁV gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ZÀað¸ÀĪÀ gÀÆrü §A¢zÉ. PÀ£ÀßqÀ CzsÁå¥ÀPÀgÁV ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉƸÀ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁV ¨ÉÆâü¸ÀÄvÁÛ §AzÀ ¥ÉÆæ| PÀȵÀÚAiÀÄå, ¥Á±ÁÑvÀå ªÀÄvÀÄÛ DzsÀĤPÀ ¸ÀAVÃvÀ, avÀæ, ²®à PÀ¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÀPÉÆlÄÖ C¨sÀå¹¹gÀĪÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ §UÉÎ §gÉ¢gÀĪÀªÀgÀÄ. DzÀÝjAzÀ CªÀgÀ F ¥ÀĸÀÛPÀzÀ §UÉÎ CAvÀºÀÄzÉà ¤jÃPÉë ¸ÀºÀd. JA.ºÉZï. PÀȵÀÚAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ½UÀÆ ºÉZÀÄÑ PÁ® ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ §gÉzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ F ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°èªÉ. EzÀgÀ°è JgÀqÀÄ ¨sÁUÀ. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¨sÁUÀ ºÉZÀÄÑ ZÁjwæPÀ J£ÀߧºÀÄzÁzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÁV EzÉ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¨sÁUÀ gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ËAzÀAiÀÄð¥ÀæeÉÕAiÀÄ£ÀÄß vÁwéPÀ £É¯ÉUÀlÄÖUÀ½AzÀ ZÀað¸ÀĪÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä JA§ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¯ÉÃR£ÀzÀ°è MAzÀÄ PÀqÉUÉ gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ««zsÀ CA±ÀUÀ¼À ZÁjwæPÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæzsÁ£ÀªÁV ZÀað¹zÀgÉ E£ÉÆßAzÀÄ PÀqÉUÉ D ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è DzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CzÀQÌgÀĪÀ gÁdQÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁeÉÆÃ- DyðPÀ »£É߯ÉUÀ¼À §UÉÎAiÀÄÆ wÃgÀ ¸ÀAQë¥ÀÛªÁzÀ n¥ÀàtÂUÀ½ªÉ. ²æÃgÀAUÀgÀ EzÉà ºÉ¸Àj£À ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß ªÁå¥ÀPÀªÁV D±Àæ¬Ä¹gÀĪÀ F ¯ÉÃR£À ¨sÁgÀwÃAiÀÄ JAzÀ PÀÆqÀ¯É CgÀªÀvÀÛgÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è `gÁ¶ÖçÃAiÀÄ’ JA§ UÀÄA¦UÉ ¸ÉÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÀ®èªÉAzÀÄ `gÁ¶ÖçÃAiÀÄ’ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܽÃAiÀÄ gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄUÀ¼À zÀéAzÀéªÀ£ÀÄß PÀÄjvÁzÀ

29


ZÀZÉðAiÀÄ£ÀÄß DgÀA©ü¹zÀgÀÆ MlÄÖ ¯ÉÃR£ÀzÀ°è ¥ÀÆtð ¹zÁÞAvÀªÁUÀzÉ ºÉÆÃVzÉ. PÀ£ÀßqÀ gÀAUÀ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä, ¥ÁæaãÀ PÁ®zÀ°è EzÀÝ PÀ£ÀßqÀ gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ¸Á»vÀåzÀ°è zÁR¯ÁVgÀĪÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀPÀÆÌ ºÉaÑ£À £ÁlPÀ ¸Á»vÀåzÀ ¸ÀÆÜ® CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À E°è£À ªÀÄÄRå UÀÄj. ¸Á»vÀåPÀ ZÀ¼ÀĪÀ½UÀ¼À ¸ÀªÀĸÀªÀÄ£ÁV £ÁlPÀ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀ E°è gÀAUÀ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À°è £ÀqÉzÀ EAvÀºÀzÉà §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ZÀað¸À§ºÀÄ¢vÀÄÛ. C®èzÉ, eÁ£À¥ÀzÀ gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ §UÉÎ PÉ®ªÀÅ ªÀiÁvÀÄUÀ½zÀÝgÀÆ, gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄUÉà ¹Ã«ÄvÀªÁVgÀĪÀ gÀAUÀ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß (GzÁ: AiÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼ÀÄ) UÀªÀĤ¹®è. `gÀAUÀaAvÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄUÀæ £ÉÆÃl’ UÀÄ©â «ÃgÀtÚ ±ÀvÀªÀiÁ£ÉÆÃvÀìªÀ PÁ®zÀ°è £ÀqÉzÀ «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀtzÀ ªÀgÀ¢AiÀÄÆ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ ¥ÀæwQæAiÉÄAiÀÄÆ DVzÉ. `DzsÀĤPÀ £ÁlPÀ ¸Á»vÀå: ¥ËgÁtÂPÀ ªÀÄvÀÄÛ LwºÁ¹PÀ ªÀ¸ÀÄÛ ¥ÀjPÀ®à£É’ JA§ ¯ÉÃR£À ¥ËgÁtÂPÀ ªÀÄvÀÄÛ LwºÁ¹PÀ JA§ PÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß ZÀÄlÄPÁV «ªÀIJ𹠣ÀAvÀgÀ ªÀÈwÛgÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ £ÁlPÀUÀ½AzÀ »rzÀÄ ²ªÀ¥ÀæPÁ±ÀgÀªÀgÉV£À ºÀ®ªÁgÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR £ÁlPÀPÁgÀgÀ £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸À«ÄÃQë¸ÀÄvÀÛzÉ. MAzÉà ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß ºÀ®ªÀÅ £ÁlPÀPÁgÀgÀÄ §¼À¹PÉÆAqÁUÀ CªÀÅUÀ¼À°è£À ¸ÀA§AzsÁAvÀgÀUÀ¼À£ÀÄß F ¯ÉÃR£À PÉ®ªÀÅ ºÉýPÉUÀ¼À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄÄA¢qÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ D ºÉýPÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtð ZÀað¹ ¸ÀªÀÄyð¸ÀĪÀ ªÁå¦Û F ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀzÀÝ®è. ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ZËPÀnÖUÉ ºÉZÉÑãÀÆ ºÉÆAzÀzÀ `djæ UÉÆæmÉÆêï¹Ì’AiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀ ¯ÉÃR£À ¥ÀjZÀAiÀiÁvÀäPÀªÁzÀzÀÄÝ. UÉÆæmÉÆêï¹Ì ¸ÀºÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄUÉ D¥ÀÛ£ÁVzÀÝ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ F ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À eÉÆvÉ CzÀÄ ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁUÀ®Ä PÁgÀt«gÀ§ºÀÄzÀÄ. Aesthetics VæÃPï ªÀÄÆ®zÀ ±À§Ý ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ¢£ÉAl£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£À¢AzÀ ªÀÄÄAzÉ ¥Á±ÁÑvÀågÀ°è£À vÀvÀé aAvÀ£ÉAiÀÄ MAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ±ÁSÉAiÀiÁV ¨É¼É¢zÉ. ¸ÀA¸ÀÌøvÀ¨sÁµÉAiÀÄ°è£À ¸ËAzÀAiÀÄð ±À§ÝzÀ §¼ÀPÉ PÀÄjvÀÄ ZÀÄlÄPÁV w½¹ ªÀÄÄAzÉ ¥Á±ÁÑvÀågÀ°èAiÀÄÆ CzÀ£ÀߣÀĸÀj¹ ¨sÁgÀvÀzÀ°èAiÀÄÆ PÀ£ÀßqÀzÀ°èAiÀÄÆ £ÀqÉ¢gÀĪÀ ZÀZÉðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAQë¥ÀÛªÁV ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀ - `¸ËAzÀAiÀÄð ¥ÀæeÉÕ’ `PÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¸ËAzÀAiÀÄð’ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ EzÀ£Éßà «¸ÀÛj¹ ¥Á±ÁÑvÀågÀ°è £ÀqÉzÀ PÀ¯Á vÀvÀézÀ MAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR CA±ÀªÀ£ÀÄß ZÀað¸ÀĪÀÅzÀÄ. J¸ï.J¯ï. ¨ÉÊgÀ¥Àà£ÀªÀgÀ `¸ÀvÀå ªÀÄvÀÄÛ ¸ËAzÀAiÀÄð’zÀ°è ¸ÀÄ¢ÃWÀðªÁV ZÀaðvÀªÁVgÀĪÀ vÁwéPÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß E°è vÀÄA§ ZÀÄlÄPÁV ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. DzÀgÉ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è E¥ÀàvÀÛ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ºÉƸÀ «ZÁgÀzsÁgÉUÀ¼À£ÀÄß ZÀÄlÄQ£À°è w½¸ÀĪÀ F ¯ÉÃR£À PÀ¯É, ¸ËAzÀAiÀÄðUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ªÀiÁ®ÄUÀ¼ÁUÀĪÀ QæAiÀiÁ ¸ÀgÀtÂAiÀÄ PÀqÉUÉ ¨ÉÆlÄÖ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ¢rÃgÀ£É “F J®è «ZÁgÀzsÁgÉUÀ¼À £ÀAvÀgÀªÀÇ `¥Àj¨sÁªÀ£ÉAiÀĵÀÄÖ PÁ® gÀ¸Á£ÀĨsÀªÀ’ JA§ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¤®Ä«UÉà ªÀÄgÀ¼ÀÄvÉÛêÉ,”!

`gÀÆ¥ÀPÀ dUÀvÀÄÛ’ JA§ ªÀÄÄA¢£À ¯ÉÃR£À gÀÆ¥ÀPÀ JA§ ±À§ÝzÀ°è£À ±ÉèõÀªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄxÀðªÁV «ªÀj¸ÀÄvÀÛzÉ. £ÁlPÀ J£ÀÄߪÀÅzÀPÉÌ gÀÆ¥ÀPÀ

30


JA§ ¸ÀA¸ÀÌøvÀzÀ ±À§Ý §¼ÀPÉAiÀiÁVzÀÄÝ CzÀÄ ¥Á±ÁÑvÀågÀ°è ¥ÀæwªÀiÁ «zsÁ£À, ¥ÀæwÃPÀUÀ¼À £É¯É¬ÄAzÀ £ÁlPÀªÀ£ÀÄß CxÉÊð¸ÀĪÀ «zsÁ£ÀzÀ PÀqÉUÉ ºÁUÀÆ CzÀgÀ ªÀÄ£ÀB±Á¹ÛçÃAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£ÀªÀ±Á¹ÛçÃAiÀÄ CA±ÀUÀ¼À PÀqÉUÉ UÀªÀÄ£À ºÀj¸ÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÀAeÁÕ ±Á¸ÀÛç ªÀÄvÀÄÛ gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä JA§ ¯ÉÃR£ÀPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁVzÉ. D ¯ÉÃR£À DzsÀĤPÀ ¸ÀAªÀºÀ£À ±Á¸ÀÛçzÀ ¥ÀæzsÁ£À zsÁgÉAiÀiÁzÀ ¸ÀAeÁÕ ±Á¸ÀÛçzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÀæªÉÄÃAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÁlPÀzÀ C£ÀĸÀAzsÁ£ÀPÉÌ §¼À¸ÀĪÀ §UÉÎ PÀ£ÀßrUÀjUÉ ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀ ¯ÉÃR£À. ¥Á±ÁÑvÀågÀ°è EzÀÄ «±ÉõÀªÁV ¨É¼ÉzÀÄ ¹£ÉªÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ QgÀÄvÉgÉUÀ½UÀÆ C£Àé¬Ä¸À¯ÁVzÉ. KvÀ£ÀäzsÉå E£ÉßgÀqÀÄ ¯ÉÃR£ÀUÀ½ªÉ. ©æl¤ß£À ªÀÄ£ÀB±Á¸ÀÛçdÕ JqÀéqïð §Ä¯ÉÆèà Psychological Distance JA§ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄAr¹zÀ. EAvÀºÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ ¥Á±ÁÑvÀå PÀ¯Á ¹zÁÞAvÀUÀ¼À°è ¥ÀæPÀlªÁVªÉ. EzÀ£ÀÄß PÀȵÀÚAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ gÀ¸À¹zÁÞAvÀzÀ ¸ÁzsÁgÀtÂÃPÀgÀtzÀ eÉÆvÉUÉ ElÄÖ £ÉÆÃqÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÉAiÉÄà E£ÉÆßAzÀÄ ¯ÉÃR£À `PÀ¯Á£ÀĨsÀªÀ’ PÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀ E£ÀÆß ºÀ®ªÀÅ vÀvÀé ¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀÄvÀÛzÉ. F ¯ÉÃR£ÀUÀ¼É®èzÀQÌAvÀ PÉÆAZÀ ©ü£ÀߪÁV DzÀgÉ «²µÀÖªÁV EgÀĪÀ ¯ÉÃR£À `PÀtÚjAiÀÄzÉÆqÀA PÀgÀļÀjAiÀÄzÉÃ’. d£ÀߣÀ F ªÀiÁvÀ£ÀÄß DzsÀĤPÀ ªÀÄ£ÀB±Á¸ÀÛçdÕgÀÆ ªÉÊzÀåQÃAiÀĪÀÇ ºÉüÀĪÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ eÉÆvÉ ElÄÖ PÀÄvÀƺÀ®zÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÉßvÀÄÛvÁÛgÉ. J®è PÁ®zÀ°èAiÀÄÆ £ÀgÀªÀÄAqÀ®UÀ¼ÀÄ ªÉÄzÀĽ£À°è vÀªÀÄä PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß PÉÆ£ÉUÉƽ¸ÀĪÀÅ¢®è. CªÀÅ zÉÆqÀØPÀgÀĽ£À ¥ÉÆgÉUÀ¼À°èAiÀÄÆ QæAiÉÄ, ¥ÀæwQæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÆr¸ÀÄvÀÛªÉ. EzÀ£ÀÄß PÀxÀPÀ½AiÀÄ (/AiÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ) £ÀlgÀÄ ªÉʱÁPÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¤AvÀÄ £ÀªÀgÀ¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆ«Ää¸ÀĪÀ QæAiÉÄAiÀÄ eÉÆvÉ ElÄÖ £ÉÆÃrzÁUÀ ºÉƸÀ ºÉƼÀºÀÄUÀ½UÉ PÁgÀtªÁUÀÄvÀÛzÉ. F J®è ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÁ®zÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß E¼Á ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀªÀgÀÄ MnÖUÉ vÀA¢gÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÄÛvÀåªÁzÀ PÉ®¸À. DzÀgÉ EzÀgÀ°èAiÉÄà PÉ®ªÀÅ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÆ EªÉ. E°ègÀĪÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀévÀAvÀæ UÀæAxÀUÀ¼ÁUÀĪÀ «µÀAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢ªÉ. ««zsÀ PÀ¯Á ¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÄß CªÀÅUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÀ®ªÀÅ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À°è ºÀAaºÉÆÃVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÉÛêÉ. F ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À°è£À E£ÉÆßAzÀÄ CA±ÀªÉAzÀgÉ CªÀÅ ¥ÀjZÀAiÀiÁvÀäPÀªÀÇ DV ZÀZÉðUÀ¼À£ÀÆß ªÀÄÄA¢qÀĪÀAvÀªÀÅ. ºÉZÀÄÑ d£ÀjUÉ vÀ®Ä¦¸ÀĪÀ DvÀAPÀzÀ°è (?) ¥ÀjZÀAiÀiÁvÀäPÀvÉUÉ ¸ÀܼÀ PÁ®UÀ¼À «¤AiÉÆÃUÀ ºÉZÁÑV ZÀZÉðUÀ¼ÀÄ ªÁzÀªÁUÀĪÀÅzÀQÌAvÀ ºÉýPÉUÀ¼ÁV ©qÀÄvÀÛªÉ. EzÀÄ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è£À CzsÁå¥ÀPÀgÀ C¤ªÁAiÀÄð ¥ÁoÀPÀæªÀÄzÀAvÉ. PÀȵÀÚAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ ªÀÄÆ®vÀB ¥ÀzÀ« vÀgÀUÀwAiÀÄ ¨ÉÆÃzsÀPÀgÁVzÀÝzÀÆÝ F zsÉÆÃgÀuÉUÉ PÁgÀtªÉãÉÆÃ. ¥Á±ÁÑvÀå «ÄêÀiÁA¸Á PÀ®à£ÉUÀ½UÉ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ «ÄêÀiÁA¸Á £É¯ÉUÀ½AzÀ ¥ÀæwQæ¬Ä¸ÀĪÁUÀ ¥ÀÆtð¥ÀæªÀiÁtzÀ ZÀZÉðAiÀiÁUÀzÉ EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß SÉÃzÀ¢AzÀ UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÁVzÉ. ºÁUÉAiÉÄà ¥Á±ÁÑvÀå PÀ¯Á ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ«®èzÀªÀjUÉ CzÀ£ÁßzsÀj¹zÀ PÉ®ªÀÅ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ, ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ CxÀðªÁUÀzÉ ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÀÄ. ºÀ®ªÀÅ PÀqÉUÀ¼À°è gÀAUÀ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À ¸ÁzsÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÁzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ PÉêÀ® HºÁvÀäPÀªÁVªÉ. MAzÀÄ aPÀÌ GzÁºÀgÀuÉ - ZÀAzÀæºÁ¸À £ÁlPÀzÀ §UÉÎ §gÉAiÀÄĪÁUÀ ©.«. PÁgÀAvÀgÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß EªÀgÀÄ UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. £ÁlPÀ ¸Á»vÀåzÀ UÀwAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀAvÉ £ÀªÀÄä°è£À ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À UÀwAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀĪÀÅ¢®è. ºÁUÁV £ÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀzÀ gÀAUÁ£ÀĨsÀªÀUÀ¼À eÉÆvÉUÉ vÁ¼É ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ PÉ®¸À E£ÀÆß §ºÀ¼À¶ÖzÉ. DzÀgÉ D ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À PÀqÉUÉ F PÀÈwAiÉÆAzÀÄ zÁ¥ÀĺÉeÉÓ.

eÉ. ²æäªÁ¸À ªÀÄÆwð 31


“E£ï¸ÁÖ¯ÉõÀ£ï PÀ¯Á ¥Àæ¥ÀAZÀ” PÉ.«. ¸ÀħæºÀätåA PÀ£ÁðlPÀ ®°vÀPÀ¯Á CPÁqÉ«Ä PÀ£ÀßqÀ ¨sÀªÀ£À, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-02. 2008, ¥ÀÄl 196 ¨É¯É: gÀÆ. 190

ªÀiÁUÀðªÉà DUÀ¯ÉÆ®èzÀ, DzÀgÀÆ CAvÀå PÁtzÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ C£ÀĸÀAzsÁ£ÀzÀ ¸ÁºÀ¸ÀPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ P¯À Á«ªÀıÀðPÀ

PÉ.«. ¸ÀħæºÀätåAgÀ ¥ÀĸÀÛPÀ “E£ï¸ÁÖ¯ÉõÀ£ï” ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À zÀȱÀåªÀiÁzsÀåªÀĪÉÇAzÀgÀ §UÉV£À £Á®ÄÌ, ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ vÁ¼É ºÁQPÉÆArgÀĪÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀ. ErAiÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß N¢zÀ £ÀAvÀgÀ C¤ß¸ÀĪÀÅzÀÄ E£ï¸ÀÖ¯ÉõÀ£ï PÀÄjvÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ E°è zÉÆgÀQzÀAvÉ, CzÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ªÁåSÁ夸À°gÀĪÀ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ C£ÀAvÀvÉAiÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛwAiÀÄ£ÀÆß CµÉÖà «ªÀgÀªÁV ©aÑlÖAvÁVzÉ. F ¯ÉÃRPÀgÀ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄÄ ªÀÄÆgÀÄ «©ü£Àß ±ÉÊ°UÀ¼À ¸À«Ää±ÀætªÁVzÉ. (C) ¨sÁªÀ¥ÀÆtð (D) C£ÀĨsÀªÁvÀäPÀ (JA¦ÃjPÀ¯ï) ºÁUÀÆ (E) ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ¢£ÀZÀjAiÀÄAvÀºÀ §gÀªÀtÂUÉ ¸ÀAUÀæºÀzÀ £Á®ÄÌ CzsÁåAiÀÄUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆArzÉ. F ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è PÉÆ£ÉAiÀÄ CzsÁåAiÀÄ ªÀiÁvÀæ E£ï¸ÀÖ¯ÉõÀ£ï PÀ¯Á«zÀgÉà ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÁ®ªÀiÁ£ÀzÀ°è, MazÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è (vÀªÀÄä ¥ÀæzÀ±Àð£ÀzÀ DgÀA¨sÀzÀ ¢£ÀzÀAzÀÄ). zÀȱÀåªÀ£ÀÄß ªÁZÀåªÁV¸ÀĪÀ ¤nÖ¤AzÀ ¤ÃrzÀ ¸Àà¶ÖÃPÀgÀtUÀ¼ÁVªÉ. (EzÀ£ÀÄß EAV趣À°è ºÁUÀÆ PÀ¯Á¨sÁµÉAiÀÄ°è `C¥ÉÆæææAiÉÄõÀ£ï’ J£ÀߧºÀÄzÀÄ). EªÀgÀ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ ±ÉÊ°UÁV ªÀÄvÀÄÛ M¼À£ÉÆÃlUÀ½UÁV NzÀ°aѸÀzÀªÀgÀÆ ¸ÀºÀ EzÀ£ÀÄß MAzÀÄ(1) `CPÀgÀ UÀæAxÀ’ªÁV. (2) ¨sÁgÀwÃAiÀÄ, PÀ£ÁðlPÀzÀ ºÁUÀÆ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À E£ï¸ÀÖ¯ÉõÀ£ÀÄßUÀ¼À `PÁ®PÉÆñÀ’ªÁV UÀ滸À§ºÀÄzÀÄ. (3) `¥ÀvÁæUÁgÀ’ªÁVAiÀÄÆ (DPÉÊðªï) F ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÁéUÀvÁºÀð. GzÉÝòvÀ «µÀAiÀÄzÀ, PÉÆãÀzÀ ºÉÆgÀvÁVAiÀÄÆ MAzÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀªÀÅ ºÀ®ªÀÅ C£Àå PÁgÀtUÀ½AzÁV-F ¥ÀĸÀÛPÀzÀ¯ÁèUÀÄwÛgÀĪÀAvÉ-N¢¹PÉƼÀÄîªÀÅzÁzÀgÉ, DAiÀiÁ ¥ÁæzÉòPÀ

32


¸ÁA¸ÀÌøwPÀ gÁdPÁgÀtzÀ°è GzÉÝòvÀ «µÀAiÀÄzÀ (zÀȱÀåPÀ¯É) §UÉV£À PÀÄgÀÄqÀÄvÀ£ÀzÀ ºÉƼɪÀ avÀætªÁVAiÀÄÆ CAvÀºÀ §gÀºÀªÀÅ ¸À¥sÀ®UÉƼÀÄîvÀÛzÉ. F ¥ÀĸÀÛPÀªÀÅ PÉ.«.¸ÀÄ. CªÀgÀ £ÀA©PÉAiÀÄ ªÉÆvÀÛªÁV ¢£ÀZÀjAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ »ÃUÉ: (C) E£ï¸ÀÖ¯ÉõÀ£ï 1960gÀ zÀ±ÀPÀzÀ PÉÆqÀÄUÉAiÀiÁVzÉ. (D) F ¥ÀæPÁgÀªÀÅ ªÀÄÄRåªÁV ¸ÀܼÀ-¤¢ðµÀÖ CxÀªÁ ¸ÀܼÀ-C¤¢ðµÀÖ JA§ JgÀqÀÄ ªÀÄÄRå ¥ÀæPÁgÀUÀ¼ÁV «AUÀrvÀªÁUÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄvÀÄÛ (E) F ¥ÀæPÁgÀªÀÅ ²®à¥ÀæPÁgÀzÀ ªÀÄÄAzÀĪÀjPÉAiÀiÁVzÉ. F ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄÄRå £ÀA©PÉUÀ¼ÀÄ PÉ.«.¸ÀÄ. CªÀgÀ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ ¨É£É߮ħÄ. EzÀPÉÌ ªÀåwjPÀÛªÁV AiÀiÁgÁzÀgÀÆ, “ºÁUÀ®è, (1) E£ï¸ÀÖ¯ÉõÀ£ï ¥ÁægÀA¨sÀªÀ£ÀÄß vÁwéPÀgÀÄ §ºÀĪÁV UÀÄwð¸ÀĪÀÅzÀÄ 1914gÀ ªÀiÁ¸Àð¯ï qÀıÁA¥ï£À `AiÀÄÄj£À¯ï’ PÀÈw¬ÄAzÀ, (2) AiÀiÁªÀ «AUÀqÀ£ÉUÀÆ M¥Àà¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀÄ®¨sÀªÁV F ¥ÀæPÁgÀPÉÌ ¸ÉÃj¹©qÀĪÀÅzÀjAzÀ E£ï¸ÀÖ¯ÉõÀ£ÀߣÀÄß PÉêÀ® JgÀqÀÄ §UÉAiÀiÁV «AUÀr¹-PÀA¥ÀÆålj£À `j¸ÉÊPÀ¯ï ©£ï’ vÀgÀºÀ §¼À¹-£ÉªÀÄä¢AiÀiÁVgÀ¯ÁUÀzÀÄ. (3) E£ï¸ÀÖ¯ÉõÀ£ï Ja§ÄzÀÄ £ÁªÀÄ¥ÀzÀQÌAvÀ®Æ (“²®à”) ºÉZÁÑV MAzÀÄ QæAiÉÄAiÀiÁVAiÉÄà MzÀV§A¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ CzÀÄ ²®àzÀ ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀ gÀÆ¥ÀªÀ®è, §zÀ°UÉ CzÀÄ ²®àUÀÄtªÀżÀîzÀÄÝ”-JAzÀÄ ºÉüÀ®Ä §AiÀĸÀĪÀªÀjgÀ§ºÀÄzÀÄ. CAxÀªÀjUÉ PÉ.«.¸ÀÄ. CªÀgÀÄ GvÀÛgÀgÀÆ¥ÀzÀ°è, “£ÀªÀÄä zÉêÁ®AiÀÄ, UÀÄrUÉÆÃ¥ÀÄgÀ, gÀ¸ÉÛ§¢UÀ¼À°ègÀĪÀ, E£ï¸ÀÖ¯ÉõÀ£ïUÀ¼À£ÀÄß `zÀȱÁåvÀäPÀªÁV ºÉÆîĪÀ’ DzÀgÉ E£ï¸ÀÖ¯ÉõÀ£ï DUÀ¯ÉÆ®èzÀ, bÁAiÀiÁavÁæzsÁjvÀ” §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß, ¥ÀæwQæAiÉÄAiÀiÁV, ¥ÀĸÀÛPÀzÀ DgÀA¨sÀ ¥ÀÄlUÀ¼À avÀæn¥ÀàtÂUÀ¼À°èAiÉÄà ¤Ãr©nÖzÁÝgÉ. CAzÀgÉ C¨ï¸À®n¸ïÖ

33


(DvÀåAwPÀ) N¢UÉ §UÀ먀 M¥ÀàzÀ, vÀPÁðwÃvÀ qÀAiÀįÉQÖPÀ¯ï §gÀºÀ PÉ.«.¸ÀÄ. CªÀgÀzÀÄÝ! “PÀ ë « Ĺ, £Á£À Ä ºÉ Z À Ä Ñ ªÁZÀ å ªÁUÀ Ä ªÀ Å zÀ g À ªÀ Ä Æ®PÀ ¤ªÀ Ä ä£À Ä ß vÉÆAzÀgÉVÃqÀĪÀiÁqÀÄwÛzÉÝãÉAiÉÆÔ J£ÀÄßvÀÛ¯Éà ªÀiÁvÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀĪÀzÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÀ, ¸ÁܪÀgÀªÀ£Àß®ÄV¹, dAUÀªÀÄPÉ̼ɸÀĪÀ UÀÄt PÉ.«.¸ÀÄ.gÀªÀgÀ §gÀºÀzÀ ªÀÄÄRå ªÁZÁ½vÀ£ÀzÀ ¨sÁªÀªÁVzÉ. ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀªÁV ºÀ®ªÀÅ zÀ±ÀPÀUÀ½AzÀ ¸ÀºÀÈzÀAiÀÄ «ÃPÀëPÀ£ÉƧâ£À ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀªÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß gÀÆrü¹PÉÆArgÀĪÀ, DzÀgÉ PÀ¯Á«ªÀıÀðPÀ£À ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÀĪÉõÀzÀ°è ¤gÀAvÀgÀªÁV ªÀ»¸ÀÄvÀÛ §A¢gÀĪÀªÀgÀÄ PÉ.«.¸ÀÄ. CAzÀgÉ ¸ÀéAiÀÄAªÉÊgÀÄzsÀå(¥ÀgÀqÁPïì)ªÉA§ DzsÀĤPÉÆÃvÀÛgÀ ®PÀëtªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä §gÀºÀzÉƼÀPÉÌ §gÀªÀiÁrPÉÆArzÁÝgÉ F §gÀºÀUÁgÀ. PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÀÄÄRåªÁV §gÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ, CzÀÄ EAV趣À vÀdÄðªÉÄAiÀĵÉÖà DV©qÀĪÀ AiÀÄdªÀiÁ¤PÉAiÀÄ (`ºÉfªÀÄƤPï’ JA§ vÁwéPÀ PÀ®à£ÉAiÀÄ) §¯É¬ÄAzÀ vÀ¦à¹PÉƼÀÄîªÀ ºÀÄ£ÁßgÀªÁV DvÀåAwPÀ wÃ¥ÀÄðUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß EªÀgÀÄ ¤gÁPÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. (“EzÀÄ vÀ¥ÀÄà, EzÀÄ ¸Àj F PÀÈwAiÀÄ GvÀÌøµÀÖ, EzÀÄ ¤PÀȵÀÖ” JA§ UÀÄuÁªÀUÀÄt DzsÀjvÀ §gÀºÀPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀĺÁPÀÄvÁÛgÉ). EAzÀÄ, ¤¢ðµÀÖªÁV PÀ¯Á«ªÀıÉðAiÀÄ `¸Àj, vÀ¥ÀÄà’UÀ¼À ªÀiÁ£ÀzÀAqÀªÀÅ ªÀÄÄjzÀÄ©¢ÝgÀĪÀÅzÀPÉÌ PÀ¯ÁªÁå¥ÁgÀzÀ DyðPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄÄ PÀĹzÀÄ ©Ã¼À¢gÀ¯ÉA§ §AqÀªÁ¼À±Á»AiÉÆÃvÀÛgÀ (¥sÉæqÀjPï eÉêÀiïì£ÀߣÀ `¯ÉÃmï-PÁå¦l¯ï’ ¥ÀjPÀ®à£É¬ÄzÀÄ) PÁgÀtªÉà ªÀÄÄRåªÁVzÉ. ªÀÄÆ®zÀ°è EAvÀºÀ §gÀºÀªÉà DVgÀĪÀ CxÀªÁ CzÀ£ÀÄß ºÉÆîĪÀ PÉ.«.¸ÀÄ CªÀgÀ ±ÉÊ°AiÀÄ°è, CzÀgÀ »A¢£À DyðPÀ-gÁdPÁgÀtªÀ£ÀÄß, CxÀªÁ ¯ÉÃmï PÁå¦l°è£À vÀPÀðªÀ£ÀÄß PÀĹAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. “zÀȱÀåªÉÇAzÀgÀ ¨sËwPÀ «ªÀgÀªÀ£Àß «ÄÃj¤AvÁUÀ, ªÀÄÆ®zÀ°ègÀĪÀ ¸ÀvÀéªÉA§ DvÀäªÀÇ C°è EgÀzÉà ºÉÆÃV©qÀ§®èzÉA§” ¨ËzÀÞ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀë¥Áw F ¯ÉÃRPÀ. £ÀA©PÉAiÀÄ £É¯É E®èzÀªÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÀªÉà C¸ÁzsÀå. CAvÀºÀ £É¯ÉAiÀÄ£ÀÄß GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¨ÉÃqÀªÉAzÀªÀgÉÆqÀ£ÉAiÀÄAvÀÆ ªÁUÀÄåzÀÞªÉÇAzÀgÀ ¥Àæ¸ÀÄÛwAiÀÄÆ C¨sÁ¸ÀPÀgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. PÉ.«.¸ÀÄ. CªÀgÀÄ vÀªÀÄä §gÀªÀtÂUÉUÉ EAvÀºÀ ºÉƸÀ, «ªÁzÁwÃvÀ, ¨ÉZÀÑ£ÉAiÀÄ ºÀAzÀgÀªÀ£ÀÄß gÀƦ¹PÉÆArzÁÝgÉ. ²æêÀÄAvÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è, CzÀ£ÀÄß PÁAiÀÄĪÁvÀ CzÉà ºÉÆ®zÀ°è zÀPÀÄ̪À ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß M¥ÀàªÀiÁr, vÀ£ÀUÁV, UÁ½©¹°¤AzÀ gÀPÀëuÉUÁV ©¹®ªÀiÁ½UÉAiÉÆAzÀ£ÀÄß ¤«Äð¹PÉÆAqÀAvÉ EzÀÄ. Dgï.JA. ºÀqÀ¥Àzï CªÀgÀ `¸ÀªÀÄƺÀ ²®à’, PÉ.n. ²ªÀ¥Àæ¸ÁzÀgÀ `PÀĪÉA¥ÀÄ ¸ÁägÀPÀ’zÀAvÀºÀ ªÀÄÄRå E£ï¸ÀÖ¯ÉõÀ£ïUÀ¼À£ÀÄß §¢Vj¹ E£ï¸ÀÖ¯ÉõÀ¤ßAzÀ ªÀiÁgÀÄzÀÆgÀÄ«gÀĪÀ PÉ®ªÀgÀ PÀÈwUÀ¼À «ªÀgÀªÀ£ÀÄß avÀæ ¸ÀªÉÄÃvÀªÁV C¼ÀªÀr¸À¯ÁzÀ PÀæªÀĪÀ£ÀÆß «ªÀIJð¸À¯ÁUÀzÀ ¸ÀºÀÈzÀ¬Ä MvÀÛqÀ PÉ.«.¸ÀÄ. CªÀjVgÀĪÀAvÉ E°è£À §gÀºÀPÀÆÌ zÀQ̧A¢zÉ. £Á®Ì£ÉAiÀÄ CzsÁåAiÀÄzÀ°è EvÀgÉ PÀ¯Á«zÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀæzÀ±Àð£ÀzÀ PÉl¯ÁUïUÀ¼À°è §gÉ¢zÀÝ `PÀ¯Á«zÀgÀ D±ÀAiÀÄ’zÀ ¸ÀAUÀæºÀªÀ£ÀÄß AiÀÄxÁªÀvï ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. F PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ CzsÁåAiÀÄzÀ°è ±ÉÃPÀqÀ vÉÆA§vÀÄÛ ¨sÁUÀ EAV趣À°èzÉ. CzÀQÌAvÀ®Æ ºÉZÁÑV ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ §gÀºÀUÁgÀgÀ ¥ÁvÀæªÀÅ, £Á®Ì£ÉAiÀÄ CzsÁåAiÀÄzÀ°è, `§gÀºÀUÁgÀ¤AzÀ PÀÄågÉÃlgÀ£À’ ¥ÁvÀæPÉÌ §zÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ErAiÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀªÀÅ MAzÀxÀðzÀ°è ¥ÀvÁæUÁgÀzÀ, C©ü¥ÁæAiÀÄzÀ, ¢£ÀZÀjAiÀÄ, EvÀgÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ, PÀ£ÀßqÀzÀ ¯ÉÃRPÀ£À EAV趣À PÀ¯Á«zÀgÀ D±ÀAiÀÄzÀ MAzÀÄ `¸ÀAAiÉÆÃfvÀ-PÉƯÁeï’ JA§AvÁVzÉ. J¯ÉÆèà MAzÉqÉ PÉ.«.¸ÀÄ. ¸ÀévÀB gÉƯÁAqï ¨ÁxÀ£À `¯ÉÃRPÀ£À ¸ÁéAiÀÄvÀÛvÉAiÀÄ ªÀÄgÀt’ªÀ£ÀÄß (“The Death of the Author”) MwÛ

34


ºÉüÀÄvÀÛ¯ÉÃ, E£ï¸ÀÖ¯ÉõÀ£ï JA§ÄzÀÄ «ÃPÀëPÀ£ÀPÀ¯Á«zÀ£À MmÁÖgÉ «¤ªÀÄAiÀÄ¢AzÁUÀĪÀ ¸ÀȶÖ. CzÀÄ ªÀ¸ÀÄÛªÁVgÀĪÀzÀQÌAvÀ®Æ MAzÀÄ QæAiÉÄ DUÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ JAzÀÄ AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ°è «ªÀ j ¸À Ä vÁÛ g É Æ Ã ºÁUÉ A iÉ Ä Ã ¸À é v À B vÀ ª À Ä ä §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ£Éßà MAzÀÄ,`¯ÉÃRPÀ£À ¸ÁéAiÀÄvÀÛvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀĺÁPÀĪÀ’ QæAiÉÄAiÀÄ£ÁßV¹zÁÝgÉ! PÀ¯Á«zÀgÀ C©üªÀåQÛ/C©ü¥ÁæAiÀÄ ºÁUÀÆ EAVèµï ªÀ i ÁvÀ È ¨s Á µÉ A iÀ Ä ¸À ª À Ä PÁ°Ã£À ¨s Á gÀ w ÃAiÀ Ä PÀ¯Á©üªÀåQÛUÉ PÀ£ÀßqÀzÀ ºÀAzÀgÀªÀ£ÀÄß MzÀV¹, ¥ÀĸÀÛPÀªÉÇAzÀgÀ £Á®Ì£Éà MAzÀÄ ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ¤¨sÁðªÀÅPÀªÁV qÁPÀÄåªÉÄAlj ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ¢AzÀ CAvÀåUÉƽ¸ÀĪÀ ¯ÉÃRPÀgÀ F ¥ÀæAiÉÆÃUÀ¢AzÁV F ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄ«PÉAiÀÄÄ ¸ÁzsÀåªÁVzÉ. MAzÀ x À ð zÀ ° è , ¨s Á gÀ w ÃAiÀ Ä ¸À ª À Ä PÁ°Ã£À PÉl¯ÁUïUÀ¼Éà EA¢£À £ÀªÀÄä ªÀÄÆ® ²PÀëtzÀ, CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ DPÀgÀªÁVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¥ÀævÀåPÀëªÁV ºÁUÀÆ ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV M¦àPÉƼÀÄîªÀ `UÉÆÃqÉUÀ½®èzÀ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ¸ÀAUÀæºÁ®AiÀÄ’ F ¥ÀĸÀÛPÀ. F J®è vÀAvÀæUÁjPÉAiÀÄ ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß EªÀgÀÄ ºÉfªÉƤPï ªÀåªÀ¸ÉÜUÉ ¥ÀæwgÉÆÃzsÀªÁV gÀƦ¹PÉÆArzÁÝgÉ CxÀªÀ ¥ÀæwQæAiÉÄAiÀiÁVAiÉÆà JA§ÄzÀ£ÀÄß F ¥ÀĸÀÛPÀzÀ NzÀÄUÀ ¤zsÀðj¸À¨ÉÃQzÉ. ¢éÃ¥ÀªÉÇAzÀgÀ°è C¤ªÁAiÀÄðªÁV M§âAnAiÀiÁUÀĽzÀ gÁ©£ï¸À£ï PÀÆæ¸ÉÆ vÀ£Àß C¹ÛvÀézÀ G½«UÁV C£ÀĸÀj¸ÀĪÀ G¥ÁAiÀÄUÀ¼À ªÉÆvÀÛ PÉ.«.¸ÀÄ. CªÀgÀ F §gÀºÀ. PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀætÂÃvÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¤ªÀðZÀ£ÀªÉà F ¢éÃ¥À! 2

* * *

F ¥ÀĸÀÛPÀ PÉ.«.¸ÀÄ. CªÀgÀ CvÀåAvÀ ¥ËæqsÀ WÀl֪ɣÀߧºÀÄzÀÄ. EzÀgÀ°è ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ £É¯É¬ÄAzÀ `CPÉqÉ«ÄPï ²¸ÀÛ£ÀÄß’ vÀqÉ»rzÀÄ, `¸Áé£ÀĨsÀªÀ’zÀ ¯ÉÃ¥À£À ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ. MAzÀÄ GzÁºÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹: Crn¥ÀàtÂAiÀÄ°è F ¯ÉÃRPÀgÀÄ PÀ¯Á«zÀ PÉ.n. ²ªÀ¥Àæ¸ÁzÀgÉÆA¢UÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À SÉÆÃeï-2003 PÁAiÀiÁðUÁgÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÁzÀQ̽zÀÄzÀ£ÀÄß G¯ÉèÃT¹gÀĪÀÅzÀÄ. »ÃUÉAiÉÄà »AzÉƪÉÄä, PÀ¯Á«zÀ J¸ï.f. ªÁ¸ÀÄzÉêï CªÀgÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ vÁªÉà §gÉzÀ ªÉÆ£ÉÆUÁæ¥sï ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ªÀÄÄ£ÀÄßrAiÀÄ°è CzÉà ¥ÀæPÀluÁ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ C¸ÀºÁAiÀÄPÀvɬÄAzÁV vÁªÀÅ ºÉÃUÉ D C¸ÀºÁAiÀÄPÀvÉAiÀÄ£ÉßÃ, vÀªÀÄä ªÉÄïÉAiÉÄà DgÉÆæ¹PÉÆAqÀÄ, F ¥ÀĸÀÛPÀzÀ®Æè WÉÆö¸À¨ÉÃPÁ¬ÄvÉA§, PÀ£ÀßqÀ zÀȱÀåPÀ¯Á¸Á»vÀåzÀ°è £À¨sÀÆvÉÆà JA§AxÀ «µÀAiÀÄ, QæAiÉÄAiÉÆAzÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¹zÉ F ¯ÉÃR£À.

35


EzÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ¸ÀàµÀÖUÉƽ¸À§ºÀÄzÀÄ. F ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è£À E£ï¸ÀÖ¯ÉõÀ£ÀÄßUÀ¼À §UÉÎ, CzÀgÀ ¸ÀȶÖPÀvÀðgÀ, CªÀÅUÀ¼ÀÄ/CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆr§AzÀ »£É߯ÉAiÀÄ §UÉÎ PÉ.«. ¸ÀÄ.gÀ §gÀºÀ ¸ÀºÁ£ÀĨsÀÆw¥ÀgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄRåªÁV ¥À¸Àj¸ÀÄvÀÛzÉ. PÀlÄ«ªÀıÉðAiÀÄ£ÀÄßCzÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄxÀðªÁV EªÀgÀÄ ªÀiÁqÀ§®èªÀgÁVzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ-¤gÁPÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. F ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ªÀÄƯÉÆÃzÉÝñÀ. ºÉƸÀ ¥ÀæPÁgÀªÉÇAzÀgÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ C©üªÀåQÛ §UÉÎ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÀÄ£À¹ÜwAiÀĪÀjUÉÆAzÀÄ ¤Ãw¥ÁoÀ. EzÀgÀ ºÉÆgÀvÀÄ ºÉƸÀ C©üªÀåQÛPÁgÀgÀ §UÉÎAiÉÄà «±ÉèõÀuÉAiÀÄÄAlÄ DzÀgÉ «ªÀıÉðAiÀÄ®è. EzÀPÉÌ «¸ÁÛgÀªÁzÀ PÁgÀtªÉÇA¢zÉ. ¸ÀévÀB PÀ£ÀßqÀzÀ MmÁÖgÉ ¸Á»vÀåªÀÅ F ªÀÄvÀÄÛ EAvÀºÀ EvÀgÉ ºÉƸÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄQÌgÀ°. ¸ÀgÀ¼À, ¸ÀºÀd zÀȱÀåPÀ¯ÉAiÀÄ §UÉÎAiÉÄà ¨sÁµÉ, ¥ÉæÃPÀëPÀ ªÀÈAzÀ, UÀA©üÃgÀ DªÀgÀt, ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ M¦àUÉ, eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæeÉÕ-E«µÀÖPÀÆÌ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÄ¢ÃWÀð PÁ®¢AzÀ PÁ¢j¸À®Ä ¤gÁPÀj¸ÀÄvÀÛ §A¢zÉ. CAzÀgÉ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ºÉƸÀ PÀ¯ÉAiÀÄ §UÉV£À §gÀºÀzÀ UÀÄjAiÀÄ ¸ÀàµÀÖvÉUÉà ªÀÄ£ÀßuÉ EgÀ¢gÀĪÁUÀ, PÉ.«.¸ÀÄ PÀ¯ÉAiÀÄ/PÀ¯Á«zÀgÀ ¥ÀgÀ ªÀ»¹, CzÀgÀ ºÉÆgÀV£À ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ DªÀgÀtPÉÌ vÀªÀÄä «ÃPÀëPÀ «ªÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ PÀ¯Á«zÀgÀ §UÉÎ §gÉzÀ F ¥ÀĸÀÛPÀ, PÀ¯Á«zÀgÀ §UÉÎAiÉÄà ºÉÆgÀvÀÄ PÀ¯Á«zÀjUÁUÀ®è! CAzÀgÉ zÀȱÀåPÀ¯ÉAiÀÄ M¼ÀV£ÀªÀgÀ QèõÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀV£ÀªÀgÀ C¸ÀqÉØ/CªÀeÉÕAiÀÄ£ÀÄß MmÁÖV GzÉÝò¸ÀĪÀ D±ÀAiÀÄ ºÉÆA¢gÀĪÀ E°è£À §gÀºÀªÀÅ ¸ÀévÀB D GzÉÝñÀzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁVAiÉÄà vÁ£Éà MAzÀÄ C©üªÀåQÛ PÀæªÀĪÁV ªÀÄÆr§A¢zÉ. EzÀÄ ºÉÃUÉAzÀgÉ, PÉ.«.¸ÀÄ CªÀgÀ E°è£À §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ GzÉÝñÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀĺÁQ©lÖ°è, ±ÉõÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ §gÀºÀªÀÇ C®è, ªÀÄvÉÛãÀÆ C®è. ¨ËzÀÞzsÀªÀÄð¥ÀætÂÃvÀ §gÀºÀ«zÉA§ÄzÀPÉÌ EzÀÄ JgÀqÀ£Éà ¸ÁQë. C¯ÉUÁìAqÀgï PÀ¤ßAUïºÁåªÀiï ¨ËzÀ Þ zs À ª À Ä ðzÀ £À ± À é g À v É ¬ ÄAzÀ , PÀ ë t ¨s À A UÀ Ä gÀ v É A iÀ Ä PÀ ® à £ É ¬ ÄAzÀ ¥Àæ¨sÁ«vÀ£ÁVzÀÝjAzÀ¯Éà ¨sÁgÀwÃAiÀÄ PÀ¯ÉUÀ¼À `¸ÀAUÀæºÀ PÁAiÀÄð’zÀ°è, »AzÀÄ zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß £ÀA©zÀÝ ©ænµï C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß DPÉÊð«AUï£À°è »AzÉ ºÁPÀ¯ÁUÀ°®èªÉA§AvÉ EzÀÄ ªÀÄÆ®zÀ°è PÉ.«.¸ÀÄ CªÀgÀ ¸ÀgÀ¼À, ¸ÀºÀd, «ªÀgÀuÁvÀäPÀ «±ÉèõÀuÁwÃvÀ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ DAvÀAiÀÄðzÀ°è DvÀä¤gÁPÀgÀuɬÄzÉ, eÉÆvÉUÉ D ¤gÁPÀgÀuÉAiÀÄ §UÉÎ MAzÀÄ D¼ÀªÁzÀ §zÀÞvɬÄzÉ! M§â C¯ÉªÀiÁj, ªÁªÀiÁZÁjAiÀÄ UÀÄt F ¥ÀĸÀÛPÀzÀ §gÀºÀzÀ°èzÉ. ¸ÀÈd£À²Ã® gÀAUÀªÉÇAzÀPÉÌ PÁ¯ÁAvÀgÀ¢AzÀ®Æ UÀA©üÃgÀ ªÀÄ£ÀßuÉ zÉÆgÀQ¹PÉÆqÀzÉ, CzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£ÁvÀäPÀ £É¯ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ¹éÃPÀÈvÀUÉÆAqÁUÀ C©üªÀåPÀÛªÁUÀĪÀ-vÀ¥Àà£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀĪÀ-§gÀºÀPÉÌ ªÀiÁvÀæ EAvÀºÀ C¯ÉªÀiÁj PÀæªÀĪÀÅ ¸ÀjPÁtÄvÀÛzÉ. (1) ¸Àé EZÉÒ ºÁUÀÆ (2) C¤ªÁAiÀÄðªÁV-JgÀqÀÄ ªÉÊgÀÄzsÀåªÀÄAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÉƼÀVAzÀ±ÉÊPÀëtÂPÀvÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÀĽzÀ ¥ÀĸÀÛPÀ«zÀÄ. PÀ¯Á±Á¯ÉUÀ¼À°è ºÉƸÀ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß, ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ºÉƸÀ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß CxÉÊð¸À®Ä MAzÀÄ UÁqsÀªÁzÀ ¤gÁPÀgÀt«zÉ. ¸ÁA¹ÜÃPÀgÀtUÉÆAqÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á¢üãÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À°è ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ

36


§gÀªÀtÂUÉAiÀÄÄ GzÉÝò¹gÀĪÀ C©üªÀåQÛ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ C¹ÛvÀéªÀ£Éßà C£ÀĪÀiÁ¤¸ÀĪÀ (``E£ï¸ÀÖ¯ÉõÀ£ï” PÀ¯ÉAiÉÄà C®è, “zÀȱÀåPÀ¯ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÁzÀ D¼ÀªÁzÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ CªÀ±ÀåPÀvÉAiÉÄà E®è” JA§ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ. “PÀ¯ÁPÀÈwAiÉÄà ¸ÀévÀB ªÀiÁvÀ£ÁqÀ¨ÉÃPÀÄ” JA§°è£À ¸ÀéAiÀÄA ªÉÊgÀÄzsÀåªÀ£ÀÄß CzÀ£ÀÄß ºÉüÀÄvÀÛ §A¢gÀĪÀ PÀ¯Á«zÀgÀÄ E£ÀÆß UÀªÀĤ¹zÀAw®è) PÀæªÀĪÀÅ D¼ÀªÁVzÉ. £ÀªÀÄä §½ vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ C¨sÁªÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ, n.«.AiÀÄ°è ªÀÄ£ÀĵÀå ZÀAzÀæ£À ªÉÄÃ¯É PÁ°qÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀļÉîà EgÀ¨ÉÃPÉA§ `UÁqsÀªÁzÀ C£ÀåvÉAiÀÄ ¤gÁPÀgÀtzÀ’ ¥ÀjuÁªÀÄzÀAvÉ EzÀÄ. EAvÀºÀ C¥ÀÆtð-±ÉÊPÀëtÂPÀvÉUÉ ¥ÀæwQæAiÀiÁvÀäPÀªÁV (jAiÀiÁPÀë£Àj) §A¢gÀĪÀ PÉ.«.¸ÀÄ CªÀgÀ §gÀºÀªÀÅ, EzÉà «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÉÄxÀqÁ®fUÉ MAzÀÄ M¼ÉîAiÀÄ ªÀiÁzÀjAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÁVzÉ! £ÀqÉzÀÄzÀ£Éßà ¨sÀÆ¥ÀlªÀ£ÁßV¸ÀĪÀ, vÀªÀÄä ±ÉÊ°AiÀÄ£Éßà gÀÆ¥ÀÄgÉõÉAiÀÄ£ÁßV¸ÀĪÀ PÉ.«.¸ÀÄ CªÀgÀ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ G¥ÁAiÀÄzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÉAzÀgÉ, gÀÆrüUÀvÀ «ªÀıÀðPÀgÀÄ £É£É¸ÀzÀÝ£ÀÄß EªÀgÀÄ PÁtÄvÁÛgÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ ¹ävÁ PÁjAiÀÄ¥Àà vÀªÀÄä C©ü£ÀAiÀiÁvÀäPÀ C©üªÀåQÛAiÀÄ°è (¥À¥sÁðªÉÄð£ïì) vÀªÀÄä£Éßà ªÀ¸ÀÄÛ«µÀAiÀĪÀ£ÁßV¹zÀgÉ, ¸ÀÄgÉÃR ªÀÄvÉÆÛ§âgÀ ¥ÁvÀæzÀ ¥ÀÄ£Àgï-¤«ÄðwUÉ vÀªÀÄä C©üªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß MrØPÉƼÀÄîvÁÛgÉA§-¹ÛçêÁ¢ «ªÀıÀðQAiÀÄgÀÆ UÀªÀĤ¸À¢gÀĪÀ-ºÉƼÀºÀ£ÀÄß, MAzÀÄ wÃgÀ ¸ÀºÀd `NgÉ£ÉÆÃlzÀ UÀæ»PÉ’AiÀĵÉÖà JA§AvÉ ¸ÀÆa¹ §gÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. PÁ¦ümÉç¯ï ¥ÀĸÀÛPÀ, eÁÕ£À¥ÀæªÁ¸À (mÁæªÀ¯ï CAqï °«AUï bÁ£É°è£ÀAvÉ) ªÀÄÄAvÁzÀ £À«Ã£À C©üªÀåQÛ «£Áå¸ÀUÀ¼À£ÀÆß £É£À¦¹, CtQ¸ÀĪÀ F ¥ÀĸÀÛPÀªÀÅ, CAzÉæ ªÀįÁæªï ¸ÀÆa¹zÀAvÀºÀ ‘UÉÆÃqÉUÀ½®èzÀ ¸ÀAUÀæºÁ®AiÀÄ’zÀ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À, ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ gÀÆ¥À, ¸ÀªÀÄUÀæ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ zÀȱÀåPÀ¯ÉAiÉÄà QüÀjªÉÄAiÉÄA§ ¤«Äðw¬ÄAzÀ vÀ¦à¹PÉƼÀÄîªÀ G¥ÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄÊUÀÆr¹PÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ªÀ¸ÁºÀÄvÉÆÃvÀÛgÀvÉAiÀÄ F PÁ®zÀ°è ¸ÀévÀB F CªÀeÉÕUÉƼÀUÁzÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ zÀȱÀågÀAUÀªÉà C¸ÀqÉØ ªÀiÁrgÀĪÀ PÀ£ÀßqÀzÀ PÀ¯Á¸Á»vÀå ¥ÀæPÁgÀªÀÅ ºÉÃUÉ vÀ£ÀߣÀÄß, vÀ£ÀßzÉà £É¯É¬ÄAzÀ, vÁ£ÀÄ ¥ÉÆö¸ÀÄwÛzÉÝãÉAzÀÄ ¨sÁ«¹gÀĪÀ PÀ¯ÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£ÀvÉ UÀªÀðzÀ M¼ÁAUÀt¢AzÀ¯ÉÃ, vÀ£ÀßzÉà C£ÀÄ¥À¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À§ºÀÄzÉA§ÄzÀPÉÌ PÉ.«.¸ÀÄ CªÀgÀ F ¥ÀĸÀÛPÀQÌAvÀ «ÄV¯ÁzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ºÉÆwÛUÉ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÉÆAzÀgÀ°è §A¢gÀ¯ÁgÀzÀÄ.

JZï.J. C¤¯ï PÀĪÀiÁgï

37


1. vÀªÀiÁµÉ «µÀAiÀĪÉAzÀgÉ C¹ÛvÀéªÁ¢, £Á¹ÛPÀ PÉ.n. ²ªÀ¥Àæ¸ÁzÀgÀÄ ¯ÉêÀrAiÀÄ ¯ÉÃ¥À ºÉÆ¢¹zÀÝ SÉÆÃeï-2003 `©ÃUÀzÀPÉÊ UÉÆAZÀ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¨ÁV®Ä’ E£ï¸ÀÖ¯ÉõÀ£ï PÀÈwAiÀÄ bÁAiÀiÁavÀæªÀ£ÀÄß, CzÀ£ÀÄß PÀÄjvÁzÀ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß, D ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è DzÀAvÀºÀ ªÁUÀÄåzÀÞªÀ£ÀÄß «ªÀgÀ¥ÀÆtðªÁV ¤ÃrzÀÄÝ, CzÉà ²ªÀ¥Àæ¸ÁzÀgÀ `PÀĪÉA¥ÀĸÁägÀPÀ’ªÉA§ ªÉÄUÁ¥ÁæeÉQÖ£À §UÉÎ UÁqsÀ ªÀiË£À ªÀ»¸À¯ÁVzÉ. ²ªÁ£ÀAzÀ §Al£ÀÆgÀgÀ ²®àªÉ¤ß¹©qÀĪÀ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß, J£ï.J¸ï. ºÀµÀðgÀ ±Á¯Á¨Á®PÀgÀ C©ü£ÀAiÀiÁvÀäPÀ-PÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß (¥À¥sÁðªÉÄð£ïì) E£ï¸ÀÖ¯ÉõÀ£ï DV¹, Dgï.JA. ºÀqÀ¥ÀzÀgÀ `¸ÀªÀÄƺÀ²®à’ªÉA§ ¥ÀæªÀÄÄR E£ï¸ÀÖ¯ÉõÀ£ï §UÉÎ ªÀÄvÀÛzÉà CxÀ ð ¥À Æ tð ªÀ i Ë£À ª À » ¸À ¯ ÁVzÉ . ¤jÃQë ¸ À z É q É , ¤jÃQë ¸ À z À ª À j AzÀ EAvÀ º À ªÀåvÀåAiÀĪÀÅAmÁUÀĪÀÅzÀgÀ°è£À M¼ÀwgÀļÀÄ K£ÉAzÀgÉ, EAvÀºÀ ¤zsÁðgÀUÀ¼ÀÄ C¸ÀºÀdªÉ? PÀ Ä ªÉ A ¥À Ä ¸Áä g À P À EzÀ Ä Ý, ©ÃUÀ z À P É Ê EgÀ ¨ ÁgÀ ¢ vÉ Û A §ÄzÁUÀ ° , ¸À ª À Ä ÆºÀ ² ®à ª À Å UÀÄgÀÄvÀgÀªÁzÀÄzÉAzÁUÀ°-CzÀÄ ºÁVzÀÝ°è-£ÁªÀÅ EzÀÄ ºÉZÀÄÑ. EzÀÄ C®èªÉAzÀÄ ¤zsÀðj¹©qÀĪÀ ¸ÀªÀÄUÀæ zÀȱÀåªÀåvÀåAiÀĪÉà £ÀªÀÄUÉ EAVèµï ¥ÀætÂÃvÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ zÀȱÀ夫Äðw¬ÄAzÀ §AzÀÄzÁVzÀÄÝ, PÉ.«.¸ÀÄ. D ºÉfªÉƤPï ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ£ÉßãÁzÀgÀÆ vÀªÀÄä ¸ÀºÀd ªÀÄÄRªÁqÀzÀ »A¢£À UÁA©üÃAiÀÄð¢AzÀ CtQ¸ÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÉ? ¸Àj-vÀ¥ÀÄà JA§ qÀAiÀįÉPïÖ «ÄÃjzÀ EAvÀºÀ UÀæºÀtPÀæªÀÄ¢AzÁV F ¥ÀĸÀÛPÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß ºÉZÀÄÑ vÉÆqÀV¹PÉƼÀÀÄzÁVzÉ. ¸ÁAzÀ©üðPÀªÁV ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ, EzÉà jÃw PÀ¯ÁªÀ®AiÀÄzÀ°è ¥Àæ¸À£ÀߪÀzÀ£À£ÁVzÀÄÝ, vÀ£Àß zÀȶÖPÉÆãÀzÀ ¥À®èlzÀ ¥ÀjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¹, C¥ÀSÁåvÀ£ÁzÀ fÃ£ï ¨ÉÆâæAiÀiÁqïð£À ¥Àæ¸ÀAUÀ £É£À¥ÁUÀÄvÀÛzÉ. D ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ, “zÀ PÁ£ï¸ï¦gɹ D¥sï Dmïð” (“The Conspiracy of Art”) ¥ÀÆgÀPÀªÁV, ºÁ£ïì ºÁPÉAiÀÄAvÀºÀ PÀ¯Á«zÀ/PÀÄågÉÃlgïUÀ¼ÀÄ, ºÁ¯ï ¥ÉÆøÀÖgï CAvÀºÀ ¸ÀAeÁÕ±Á¸ÀÛçdÕgÀ (¹Ã«ÄAiÀiÁ®f¸ïÖ) ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ, ºÉýPÉUÀ¼À£ÀÄß C®è°è PÉ.«.¸ÀÄ. GzÁºÀj¸ÀĪÁUÀ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ EªÀgÀ°è JµÀÄÖ D¼ÀPÉÌ E½¢zÁÝgÉ JA§ ¤UÀÆqsÀ vÀ Æ UÀ Ä AiÀ i Áå¯É A iÀ i ÁVAiÉ Ä Ã G½zÀ Ä ©qÀ ® Ä PÁgÀ t EAVè µ ï-¥À æ t  à vÀ £À ª À Ä ä ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ½gÀ§ºÀÄzÉÃ? CAvÀºÀ ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀéªÁzÀzÉƼÀV£À CqÀUÀÄ-©®UÀ½UÁV (r.Dgï. £ÁUÀgÁeï PÀ®à£É) PÉ.«.¸ÀÄ CªÀgÀ F §gÀºÀzÀ°è ºÀÄqÀÄPÀÄwÛgÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. zÀQët KµÀåzÀ ¨sÁµÉUÀÆ zÀȱÀåPÀ¯ÉUÀÆ GAmÁUÀÄwÛgÀĪÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À ºÉƸÀ ¨É¸ÀÄUÉUÀ½UÉ, ¥ÀjZÀAiÀÄUÀ½UÉ F ¥ÀĸÀÛPÀ MAzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁVzÉ. 2.

PÀ£ÀßqÀzÀ ¸Á»vÀå ¥ÀætÂÃvÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ «ªÀgÀPÁÌV N¢ £À£Àß ¯ÉÃR£À: “UÀr

«ÄÃj, ZËPÀnÖ£ÉƼÀUÉ £É¯É¹zÀªÀgÀÄ”. www.anilkumarha.comªÀÄÆ®zÀ°è “±ÀÆzÀæ” 35£Éà ªÁ¶ðPÀ «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è (2009) ¥ÀæPÀnvÀªÁzÀ ¯ÉÃR£À«zÀÄ. ¸ÀA: ±ÀÆzÀæ ²æäªÁ¸ï. 3. ¥Àæw¸À® PÀ£ÀßqÀzÀ°è zÀȱÀåPÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÁzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀlªÁzÁUÀ¯É®è CzÀgÀ «¸ÁÛgÀ, UÀÄj, D¼À, CzÀgÀ DAiÉÆÃd£É, ¥ÀæAiÉÆÃd£À ªÀÄÄAvÁzÀĪÀÅUÀ¼À §UÉÎ ¥ÀæeÁÕ¥ÀƪÀðPÀ JZÀÑgÀzÀ, CZÀÑjAiÀÄ ¨sÁªÀ GvÀàwÛAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀļÀî®è. KPÉAzÀgÉ EAVèµï §gÀºÀPÉÌ ªÉÄÃ¯É w½¸À¯ÁzÀ J®è ®PÀëtUÀ¼À gÀÆ¥ÀÄgÉõÉAiÀÄ ¸ÀàµÀÖ PÀÄgÀĺÀÄ FUÁUÀ¯Éà «¢üvÀªÁVzÉ. F ¤nÖ£À°è PÉ.«.¸ÀÄ CªÀgÀ F ¥ÀĸÀÛPÀ RArvÀ F CZÀÑjAiÀÄ£ÀÄß G½¹PÉÆArzÉ.

38


DUÉƪÉÄä FUÉƪÉÄä VjñÀ PÁ£ÁðqÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ UÀæAxÀªÀiÁ¯Á, zsÁgÀªÁqÀ 2008, ¥ÀÄl: 226 ¨É¯É: gÀÆ. 150/-

PÁ£ÁðqÀgÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ D¸ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀzÀå±ÀQÛ ¸Á»vÀåzÀ MAzÀÄ ¥ÀæPÁgÀzÀ°è §ºÀÄ JvÀÛgÀzÀ ¸ÁzsÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¥ÀæPÁgÀzÀvÀÛ ºÉÆgÀ½ PÀȶ £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ PÀÄvÀƺÀ®PÁjAiÀiÁV PÁt¸ÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ ¥ÀæPÁgÀzÀ°è ¤gÀAvÀgÀªÁV vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ KPÀvÁ£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ, E£ÉÆßAzÀÄ ¥ÀæPÁgÀzÀ°èAiÀÄÆ £Á£ÀÄ ¸ÀªÀÄxÀðªÁV C©üªÀåQÛ¸À§¯Éè JAzÀÄ vÉÆÃj¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ, ¦æÃwAiÀÄ MvÁÛAiÀÄUÀ½AzÀ vÀ¦à¹PÉƼÀî¯ÁUÀzÀÝPÉÌ, ¥Àæ¨sÀÄvÀé«gÀĪÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉüÀ¯ÁUÀ¢gÀĪÀÅzÀPÉÌ »ÃUÉ ¥ÀæPÁgÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ »AzÉ ¨ÉÃgɨÉÃgÉ MvÁÛ¸ÉUÀ½gÀ§ºÀÄzÀÄ. ªÀvÀðªÀiÁ£À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è Vjñï PÁ£ÁðqÀgÀÄ §ºÀÄ zÉÆqÀØ, ±ÉæõÀ× £ÁlPÀPÁgÀgÉ£ÀÄߪÀÅzÀPÉÌ AiÀiÁgÀÆ CqÀتÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÁßqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«®è. £ÁlPÀ PÉëÃvÀæzÀ°è VjñÀgÀ ¥Àæw¨sÉ £Á£ÁªÀÄÄTAiÀiÁV ¨É¼ÀVzÉ, ¨É¼ÀUÀÄvÀÛ°zÉ. ºÉƸÀ ªÀÄvÀÄÛ «©ü£Àß ¥ÀæAiÉÆÃUÀ, C£ÉéõÀuÉUÀ¼À°è vÉÆqÀVPÉÆArzÉ. CzÀgÀ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß «¸ÀÛj¸ÀĪÀÅzÀPÀÆÌ PÁgÀtªÁUÀÄwÛzÉ. VjñÀgÀÄ PÀ¼ÉzÀ LzÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ¼À°è £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄÄvÀÛ¯Éà gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀgÀÄvÀÛ¯Éà ¹¤ªÀiÁzÀ®Æè £Àl ¤zÉÃð±ÀPÀgÁV PÁt¹PÉƼÀÄîvÀÛ¯Éà ©r©rAiÀiÁV §gÉzÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁrzÀ ¨sÁµÀtUÀ¼À£ÀÄß MAzÉqÉUÉ vÀAzÀÄ CªÀgÀ J®è UÀzÀåªÀ£ÀÄß `DUÉƪÉÄä FUÉƪÉÄä’AiÀiÁV ºÉÆgÀvÀgÀ¯ÁVzÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀvÉ, ¯ÉÃR£À, ¨sÁµÀt, ªÀåQÛavÀæUÀ¼ÁV «AUÀr¹PÉƼÀÀÄzÁzÀgÀÆ M¼ÀUÉ ºÀÄzÀÄVgÀĪÀ PÁ¼Àf §ºÀĪÀÄnÖUÉ £Álå, £ÁlPÀ, ¹¤ªÀiÁ gÀAUÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÉÝà DAzÉ. ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀgÀ §ºÀÄZÀaðvÀ PÁzÀA§j `C½zÀ ªÉÄïɒAiÉÆA¢UÉ vÀ¼ÀÄPÀÄ ºÁQPÉÆArgÀĪÀ CzÉà ºÉ¸Àj£À PÀvÉ, PÀvÉAiÀiÁUÀ®Ä ¨ÉÃQgÀĪÀ J®è ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÀÝgÀÆ ¸ÀévÀB PÁ£Áðqï eÉÆvÉUÉ C£ÀAvï£ÁUï, ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¥ÁvÀæUÀ¼ÁV §gÀĪÀÅzÀjAzÀ, ¨Á§j ªÀĹâ PÉqÀ«zÀÝjAzÀ, zsÀªÀÄð ¤gÀ¥ÉÃPÀë ªÀÄ£À¸ÀÄìUÀ½UÉ GAmÁzÀ DWÁvÀ, «µÁzÀ, £ÉÆêÀÅUÀ¼É®è C°è vÀÄA©PÉÆArgÀĪÀÅzÀjAzÀ CzÀÄ PÀvÉAiÀiÁVAiÀĵÉÖà G½AiÀÄĪÀÅ¢®è. `C½zÀ ªÉÄïɒ PÁzÀA§jAiÀÄ GzÀÄð ¨sÁµÉAiÀÄ C£ÀĪÁzÀªÀ£ÀÄß N¢ CzÀgÀ ºÀÄZÀÄÑ »r¹PÉÆArzÀÝ jjhÄ« CzÀ£ÀÄß ºÉÃUÁzÀgÀÆ ¹¤ªÀiÁ ªÀiÁrAiÉÄà wÃgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÀgÀ¸ÁºÀ¸À ªÀiÁr avÀæPÀxÉ, ¸ÀA¨sÁµÀuÉ PÀ¯Á«zÀgÀÄ J®èªÀ£ÀÆß ¹zÀÞ¥Àr¹ ²ªÀgÁªÀÄPÁgÀAvÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄRvÀB ¨sÉnÖAiÀiÁV CªÀgÀ C£ÀĪÀÄw, D²ÃªÁðzÀ, ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¥ÀqÉAiÀįÉAzÀÄ GqÀĦAiÀÄ §¸ï ºÀwÛzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄÄ°ÌAiÀÄ ºÀwÛgÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è wÃjPÉÆAqÀ. vÀ£Àß ¦ü°ä£À PÉÆ£ÉAiÀÄ zÀȱÀåzÀ°è ªÀÄÄgÀÄPÀ®Ä UÀÄrAiÀÄ

39


¥ÀÄ£ÀgÀÄzÁÞgÀ £ÀqÉzÀÄ, E§âgÀÄ ªÀÄÄzÀÄQAiÀÄgÀÄ AiÀıÀªÀAvÀgÁAiÀÄ£À ºÉvÀÛ vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁPÀÄvÁ¬Ä M§âgÀ£ÉÆߧâgÀÄ C¦àPÉÆAqÀÄ C¼ÀĪÀ, fêÀ£ÀzÀ PÀÈvÁxÀðvÉ EgÉÆÃzÀÄ D ªÀÄA¢gÀzÀ ¥ÀÄ£Àdð£ÀäzÀ°è JA§ÄzÀ£ÀÄß ©A©¸ÀĪÀ CªÀ£À D¸É PÉÆ£ÉUÀÆ PÉÊUÀÆqÀ°®è. CAxÀ ¸Á«gÀ D¸ÉUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀUÀßUÉƽ¸ÀĪÀ ºÁUÉ, ¨sÁªÉÊPÀåvÉUÉ ºÁvÉÆgÉAiÀÄĪÀ ªÀÄ£À¸ÀÄìUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjAiÀÄĪÀ ºÁUÉ ¨Á§j ªÀĹâAiÀÄ£ÀÄß PÉqÀ«zÀÆÝ D¬ÄvÀÄ, ¨Á§j ªÀĹâ C½zÀĺÉÆÃVzÀÝgÀ eÉÆvÉUÉ jjhÄ«AiÀÄAxÀªÀgÀ PÀ£À¸ÀÆ C½zÀĺÉÆìÄvÀÄ J£ÀÄߪÀ «µÁzÀ PÀvÉ N¢ ªÀÄÄV¹zÀ ªÉÄÃ®Æ ¸ÁܬÄAiÀiÁV G½zÀÄ NzÀÄUÀgÀÄ vÀªÀÄä£Éßà MªÉÄä ªÀÄÄnÖ£ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁqÀ§®è UÀnÖAiÀiÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà fêÀzÀæªÀå `C½zÀ ªÉÄïɒ PÀvÉAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆArzÉ. eÉÆvÉUÉ F PÀvÉ ¹¤ªÀiÁ dUÀwÛ£À M¼ÀºÉÆgÀUÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀëöäªÁV vÉgÉ¢qÀĪÀÅzÀjAzÀ®Æ MAzÀÄ ¹¤ªÀiÁ ¨ÉÃqÀĪÀÅzÀ£Éß®è vÀ£ÉÆß¼ÀUÉ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ jÃwAiÀįÉèà ¹¤ªÀiÁ ªÀiÁqÀºÉÆgÀqÀĪÀ ªÀÄd£ÀÆ M§â£À vÁPÀ¯ÁlUÀ¼ÀÄ ¸ÀAWÀµÀðUÀ¼ÀÄ, M¼ÀvÉÆÃnUÀ¼ÀÄ, AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¤jÃPÉëAiÀÄ PÁvÀgÀzÀ¯Éèà ¢£ÀzÀÆqÀÄvÀÛ ¢PÁÌ¥Á¯ÁUÀĪÀ ¹Üw vÀ®Ä¥ÀĪÀ CªÀ£À ¸ÀA¸ÁgÀzÀ £ÉÊd avÀæt¢AzÀ®Æ ¨sÁµÀt ©VAiÀÄzÉAiÉÄà ªÀÄ£ÀĵÀå ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À CxÀðªÀAwPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆPÀëöä¸ÀÛgÀzÀ°è «ªÉÃa¸ÀĪÀ PÀ¯ÉUÁjPɬÄAzÁVAiÀÄÆ F PÀvÉ D¥À۪ɤ¸ÀÄvÀÛzÉ. `£ÁmÉÆåÃvÀàwÛ, £ÁlåzsÀªÀÄð’ ¯ÉÃR£À £ÁlåQæAiÉÄAiÀÄ fêÁ¼ÀªÀ£ÀÄß «±Éèö¸ÀĪÀ ¥ÀÄlÖ ¯ÉÃR£À. ¨sÀgÀvÀ£À £Álå±Á¸ÀÛç, £ÁlPÀ ºÀÄnÖPÉƼÀî®Ä PÁgÀtªÁUÀĪÀ EAzÀæ£À «dAiÉÆÃvÀìªÀzÀ «ªÀgÀuÉ, §æºÀäzÉêÀ£À PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÀiÁw£À°ègÀĪÀ £ÁlåzÀ wgÀļÀÄ, gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ C£ÀĨsÀªÀ E®èzÉ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À°è ªÀiÁvÀæ £ÁlPÀzÀ eÉÆvÉUÉ ¸ÀA¥ÀPÀð ElÄÖPÉÆArgÀĪÀ «zÁéA¸ÀjUÉ §æºÀä£À £ÁlåzÀ wgÀļÀÄ CxÀðªÁUÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ EªÀÅUÀ¼À£É߯Áè ¥Àæ¸ÁÛ¦¹ PÉÆ£ÉUÉ VjñÀgÀÄ PÉÆqÀĪÀ wêÀiÁð£À ``MAzÀÄ £ÁlPÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ ¹zÀÞvÉAiÀÄ°è JµÉÖà ±ÀæªÀÄ¥ÀlÖgÀÆ, JµÉÖà ±ÀæzÁÞ¥ÀÆtð vÀAiÀiÁj DVzÀÝgÀÆ PÀÆqÀ D ¥ÀæAiÉÆÃUÀ AiÀıÀ¹éAiÀiÁVAiÉÄà DUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ C¸ÁzsÀå. ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ UÀ½UÉAiÀÄ°è C¥ÀAiÀıÀ¹ì£À ¸ÀA¨sÁªÀåvÉ fêÀAvÀªÁV ¸ÀàA¢¸ÀÄwÛgÀÄvÀÛzÉ. CzÀÄ J°è ºÀ½ vÀ¦àÃvÀÄ JAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è”. gÀAUÁ¸ÀPÀÛgÉ®ègÀÆ F C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß JZÀÑgÀ¢AzÀ zsÁ夸À¨ÉÃPÁzÀ CUÀvÀå«zÉ. £ÁlPÀ £ÀqÉ¢gÀĪÁUÀ £ÁlPÀPÁgÀ, ¤zÉÃð±ÀPÀ, £Àl ºÁUÀÆ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ°è GAmÁUÀĪÀ C«ZÀÒ£ÀßvÉAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ C¹ÜgÀªÁVzÀÄÝ CzÀÄ UÀ½UɬÄAzÀ UÀ½UÉUÉ §zÀ¯ÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ¯Éà ¸ÉÆáÃlPÀªÁzÀÄzÁVzÉ. EzÀjAzÁV £ÁlPÀzÀ ¨sÀ«µÀåªÀÅ JµÉÖà DvÀAPÀzÁAiÀÄPÀªÉ¤¹zÀgÀÆ CzÀÄ JAzÉA¢UÀÆ fêÀAvÀªÁVzÀÄÝ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃqÀĪÀÅzÁVzÉ JA§ ªÀiÁvÀÆ «ZÁgÁºÀðªÁVzÉ. PÀ¼ÉzÀ CzsÀð±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è ¨sÁgÀvÀzÀ°è ««zsÀ PÀ¯ÉUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¥ÀæªÁºÀUÀ¼ÀÄ gÀƦ¹zÀªÀÅ JA§ÄzÀ£ÀÄß `DzsÀĤPÀ PÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¥ÀjªÀvÀð£É’ «±ÉèõÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÉ. 1833gÀ°è ¯Áqïð ªÉÄPÁ¯É §gÉzÀ n¥ÀàtÂUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀªÁV ¨sÁgÀvÀzÀ°è£À ªÀÄÆ®¤ªÁ¹ ¥ÀæeÉUÀ½UÉ EAVèµï ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ «eÁÕ£ÀzÀ eÁÕ£À ¤ÃqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV EAVèµï ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ²PÀëtzÀ ªÀiÁzsÀåªÀĪÁV PÀqÁØAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÁæ¸ï, PÀ®ÌvÁÛ, ªÀÄÄA§¬Ä £ÀUÀgÀUÀ¼À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ MAzÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð ºÉƸÀzÁzÀ ±ÀºÀjà ªÀiÁ£À¹PÀvÉ £ÀªÀÄä°è ¨É¼ÉzÀzÀÄÝ. F JgÀqÀÄ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß VjñÀgÀÄ vÀªÀÄä D¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ DgÀA¨sÀ¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÁV ªÀiÁrPÉÆArzÁÝgÉ. EªÀÅUÀ½AzÁV £ÀªÀÄä

40


£ÁUÀ j PÀ v É A iÀ Ä °è MAzÀ Ä ºÉ Æ ¸À ªÀiË®åªÀåªÀ¸ÉÜ ¤ªÀiÁðtªÁV £ÀªÀÄä zÉ Ê £À A ¢£À fêÀ £ À ¸ À A zÀ ¨ s À ð zÀ ° è AiÀ i ÁªÀ Å zÀ £ À Ä ß ¹é à PÀ j ¸À ¨ É Ã PÀ Ä , AiÀ i ÁªÀ Å zÀ £ À Ä ß ¤gÁPÀ j ¸À ¨ É Ã PÀ Ä JA§ÄzÀgÀ wêÀiÁð£ÀªÀ£ÀÄß ¥Á±ÁÑvÀå vÀPÀðzÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀAvÁ¬ÄvÀÄ. ¥À²Ñ«ÄÃPÀgÀtªÉà £ÁUÀjPÀ fêÀ£ÀzÀ UÀ Ä jAiÀ i ÁV ±À º À j à fêÀ £ À z À CAvÀgÀAUÀzÀ¯Éèà MAzÀÄ zÀéAzÀé, qÁA©üPÀvÉ ªÉÆzÀ¯Á¬ÄvÀÄ. EªÀÅUÀ½AzÁzÀ Që¥Àæ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß VjñÀgÀÄ ‘£Álå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw, PÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÀéAwPÉ,’ PÀ¯ÉUÀ¼ÀÄ EAzÀÄ ªÀÄÄAzÉãÀÄ-J£ÀÄߪÀ ²Ã¶ðPÉUÀ¼À°è «ªÀgÀªÁV ZÀZÉðUÉƼÀ¥Àr¹zÁÝgÉ. E°ègÀĪÀ C£ÉÃPÀ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆáÃlPÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ PÀ¯Á¥Àæ¥ÀAZÀªÀ£ÀÄß ºÉƸÀ zÀȶÖPÉÆãÀ¢AzÀ¯Éà £ÉÆÃqÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÀ®èzÉ £ÀªÀÄä CeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß PÀvÀÛj¸ÀĪÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. CzsÀåAiÀÄ£À, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ aAvÀ£ÉUÀ½AzÀ ªÀiÁvÀæ »ÃUÉ «µÀAiÀÄzÀ D¼ÀQ̽zÀÄ ZÀað¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ EwºÁ¸ÀzÀ ±ÉæõÀ× £ÀvÀðQAiÀÄgÀ°è M§âgÁzÀ ¨Á®¸ÀgÀ¸Àéw, ±ÉæõÀ× PÀ£ÁðlPÀ UÁAiÀÄQ JA.J¸ï. ¸ÀħÄâ®Qëöä, ¨sÀgÀvÀ£ÁlåzÀ ¥ÀæZÁgÀPÉÌ ±Àæ«Ä¹zÀ gÀÄQätÂzÉë EªÀgÀ §UÉUÉ VjñÀgÀÄ PÉÆqÀĪÀ ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ NzÀÄUÀgÀ ºÀĨÉâÃgÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀA¥ÀPÀð ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ½AzÀ GAmÁVgÀĪÀ D¸ÉÆáÃlPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ Erà zÉñÀªÀ£Éßà DªÀj¹PÉÆAqÀÄ PÀ¯É, ¸ÀA¸ÀÌøw, ²PÀëtUÀ¼À §UÉUÉ £ÀªÀÄVzÀÝ C¤¹PÉUÀ¼À£ÀÄß DªÀÄƯÁUÀæªÁV §zÀ¯Á¬Ä¹nÖgÀĪÁUÀ PÀ¼ÉzÀ E£ÀÆßgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¤gÀAvÀgÀªÁV D¼ÀªÀÇ CUÀ®ªÀÇ DUÀÄwÛzÀÝ £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ½îUÀ¼À PÀAzÀgÀªÀ£ÀÄß vÀÄA§ÄªÀ°è F vÁAwæPÀ «PÁ¸À ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀPÁjAiÀiÁ¢ÃvÉÃ? JA§ ¥Àæ±Éß VjñÀgÀAvÉ £ÀªÀÄä®Æè K¼ÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀévÀAvÀæ ¨sÁgÀvÀzÀ ªÉÆzÀ® vÀgÀÄt vÀ¯ÉªÀiÁjUÉ ¸ÉÃjzÀ Vjñï PÁ£Áðqï D PÁgÀt¢AzÁVAiÉÄà M«ÄäAzÉÆ«ÄäUÉ ºÉÆgÀ§AzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ DvÀAPÀUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄj¸ÀĪÀÅzÀÄ C¤ªÁAiÀÄðªÁ¬ÄvÀÄ. CªÀgÀÄ ¥ÀjºÀj¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁVzÀÝ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆgÀÄ §UÉAiÀĪÁVzÀݪÀÅ: ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ EwºÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸ÁºÀwPÀ EwºÁ¸ÀUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀA§AzsÀ; ¥Á±ÁÑvÀå «ZÁgÀ ªÉÊRjAiÀÄ DPÀµÀðuÉ; ¸ÁévÀAvÀæöåzÀ ¥sÀ®ªÁV JzÀÄgÁVzÀÝ ¨sÀ«vÀªÀåzÀ ©ü£Àß©ü£Àß ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ. ²gÀ¹AiÀÄ°è ¨Á®å PÀ¼ÉzÀ VjñÀgÀÄ wÃgÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÉĤ¸ÀĪÀ £Álå ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÀÛ gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ DPÀµÀðuÉUÉƼÀUÁV ªÀÄÄA¨ÉÊAiÀÄ°è ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ²PÀët ¥ÀÆgÉʹ G£ÀßvÀ ²PÀëtPÁÌV «zÉñÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ CªÀPÁ±À zÉÆgÉvÀÄ ¢PÉÌr¸ÀĪÀ vÀÄrvÀUÀ¼À°è ¹®ÄQgÀĪÁUÀ¯Éà ¥ËgÁtÂPÀ £ÁlPÀªÀ£ÀÄß §gÉzÀÄ vÀªÀÄUÉ vÁªÉà ZÀQvÀUÉÆAqÀgÀÄ. C°è GQÌzÀ MgÀvÉ MAzÉÆAzÉà £ÁlPÀ §gÉAiÀÄÄvÀÛ, £ÁlPÀzÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß »VθÀÄvÀÛ, ¨ÉÃgÉ ¨sÁµÉAiÀÄ £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÁÛ C¨sÀ幸ÀÄvÀÛ, ©ü£Àß §UÉAiÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ½UÉ MrØPÉƼÀÄîvÀÛ D PÉëÃvÀæzÀ¯Éèà UÀnÖAiÀiÁV £É¯ÉAiÀÄÆgÀĪÀAvÁ¬ÄvÀÄ. F PÉëÃvÀæ CªÀgÀ£ÀÄß JµÀÄÖ DwäÃAiÀĪÁV »rzÀÄPÉÆArvÀÄ

41


CxÀªÁ PÁ£ÁðqÀgÀÄ gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß JµÀÄÖ UÀA©üÃgÀªÁV vÀªÀÄä PÀªÀÄð¨sÀÆ«ÄAiÀiÁV ªÀiÁrPÉÆAqÀgÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀPÉÌ `ºÉƸÀ gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄUÁV ºÀÄqÀÄPÁl’ ¸ÁQë £ÀÄrAiÀÄÄvÀÛzÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ°è gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä ¸ÁV§AzÀ PÀqÉUÉ MAzÀÄ C¢üPÁgÀAiÀÄÄvÀªÁzÀ ºÉÆgÀ¼ÀÄ£ÉÆÃlªÀ£ÀÄß E°è ºÁ¬Ä¸À¯ÁVzÉ. PÀA¥À¤ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ £ÁlåPÀ«ÄðUÀ¼ÀÄ, ªÁ¸ÀÛªÀªÁ¢Ã £ÁlPÀPÁgÀgÀÄ, ªÀÄzÁæ¹£À ¸ÀIJQëvÀ ¥ÉæÃPÀëPÀªÀUÀð, ºÉ¤æPï E¨Éì£ï, DxÀðgï «Ä®ègï, Cj¸ÁÖl¯ï, §£Áðqïð±Á, ªÀÄgÁp gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ D¢¥ÀÄgÀĵÀ CuÁÚ¸ÁºÉç Q¯ÉÆÃð¸ÀÌgï, ¸ÀA¸ÀÌøvÀ gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä, eÁ£À¥ÀzÀ ¥ÀæPÁgÀUÀ¼ÀÄ, ªÉÆUÀªÁqÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÀAVÃvÀ ªÀÄÄAvÁzÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß vÉPÉÌUɼÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «±Éèö¸ÀĪÀ F ¯ÉÃR£À ¸ÀªÀÄÈzÀÞ ªÀiÁ»w PÀtdzÀAvÉ ¨sÁ¸ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¯ÉÃR£ÀzÀ PÉÆ£ÉUÉ Vjñï PÁ£ÁðqÀgÀÄ “¸ÀÄgÀavÀ £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß DqÀĪÀ gÀPÀÛ ªÀiÁA¸ÀUÀ¼À £ÀlªÀUÀð ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ D£ÀA¢¸À®Ä ¸ÉÃjPÉÆAqÀ ¸ÀºÀÈzÀAiÀÄgÀÄ EªÀgÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ MAzÀÄ fêÀAvÀ £ÁlåfêÀ£À ªÀÄvÉÛ §A¢ÃvÀÄ, £ÀªÀÄä zÉÊ£ÀA¢£À fêÀ£ÀzÀ PÉÃAzÀæzÀ°è ¨ÉÃgÀÆj ¸ÀªÀÄÈzÀÞªÁV ¨É¼É¢ÃvÀÄ” JA§ PÀ£À¸À£ÀÆß vÀÆj©qÀÄvÁÛgÉ. gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀÄAqÁnPÉAiÀÄAvÉAiÉÄà ®µÀÌjà ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß £ÁUÀjPÀ£ÉzÀÄjVlÄÖ CzÀ£ÀÄß ªÉʨsÀ«ÃPÀj¸À®Ä AiÀÄw߸ÀĪÀ vÀvÀé ¥ÀæuÁ°UÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁdPÀÄÌAlĪÀiÁqÀĪÀ PÀÄvÀÛ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀ `£ÁUÀjPÀ-¸ÉʤPÀ’, FV£À gÀÆ¥ÀPÀ avÀæUÀ¼À ªÉÆúÀªÀ£ÀÄß ªÀÄgÉvÀÄ, ZÉÊvÀ£Àå²Ã® ®WÀÄavÀæUÀ¼À ZÀ¼ÀĪÀ½ F zÉñÀzÀ°è ¨É¼ÉzÀgÉ ªÀiÁvÀæ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ZÀZÉð ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ¼À ¥ÀjºÁgÀ ¸ÁzsÀåªÉãÉÆà JAzÀÄ D¯ÉÆÃa¸ÀĪÀ `PÀ£ÀßqÀ ¹£ÉÃgÀAUÀzÀ°è eÁw ¸ÀAWÀµÀð’, ªÉÊZÁjPÀvÉAiÀÄ ¸ÀªÀĸÉå F ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ J®è ¸Á»vÀå ¥ÀæPÁgÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÁÝzÀgÀÆ £ÁlPÀzÀ°è ªÀiÁvÀæ F ¸ÀªÀĸÉå E£ÀÆß D¼ÀªÁV ºÉÆÃV £ÁlPÀPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À PÀÈwUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀªÀ£Éßà ¥Àæ²ß¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸ÀĪÀ `£ÁlPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊZÁjPÀvÉ’, ªÀÄƯÁxÀðªÀ£ÀÄß CUÉzÀÄ£ÉÆÃr, ¥ÀæwªÉÄ-¥ÀæwªÉÄUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ªÀiË£ÀªÀ£ÀÄß Q«UÉÆlÄÖ D°¹ CxÉÊð¹zÁUÀ¯Éà MAzÀÄ ªÀĺÁ£ï PÀ«vÉAiÀÄ M¼À C¹ÛvÀéªÀ£ÀÄß CjvÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå JAzÀÄ §®ªÁV £ÀA©, ¢£ÀPÀgÀ zÉøÁAiÀÄgÀ `UÀrAiÀiÁgÀ’zÀAxÀ C®QëvÀ PÀ«vÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ «ªÀıÉðUÉƼÀ¥Àr¹gÀĪÀ `PÁªÀå §UɪÀ §UÉ: ºÀ¼ÉAiÀÄ PÀ«vÉ, ºÉƸÀ «ªÀıÉð’, £ÁlPÀªÉÇAzÀgÀ MlÄÖ WÀ£ÀvÉUÉ PÁgÀtªÁUÀĪÀÅzÀÄ CzÀgÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ CAUÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¥ÉÆõÀPÀªÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸Á£ÀĨsÀªÀªÀÅAmÁUÀĪÀÅzÀÄ F J®è CAUÀUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀīĸÀĪÀ `fêÀ’¢AzÀ JAzÀÄ ¸ÀàµÀÖ¥Àr¸ÀĪÀ `¥ËgÁtÂPÀ E®èªÉ LwºÁ¹PÀ ªÀ¸ÀÄÛ «£Áå¸À; `ªÀiË®åUÀ¼À ¥ÀgÁªÀıÉð ºÉÃUÁUÀ¨ÉÃPÀÄ, ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ¤ÃwUÀÆ ¸ÀªÀiÁdzÀ fêÀ£ÀPÀÆÌ EgÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ JAxÀzÀÄÝ’ EzÀPÀÆÌ D¼ÀªÁV £ÉÊwPÀ fêÀ£À JAzÀgÉãÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß gÀAUÀQ̽¸ÀĪÀ ²æÃgÀAUÀgÀ `ºÀjd£ÁégÀ’ MAzÀÄ ªÀĺÀvÀézÀ PÀÈw JAzÀÄ ¥Àæw¥Á¢¸ÀĪÀ `£ÁlPÀzÀ°è ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À zÀȶÖPÉÆãÀ’, ªÀåQÛ avÀæUÀ¼ÁV `¦üAiÀÄgï¯É¸ï £Á¢AiÀiÁ’, `UÉÆèÃjAiÀĸï UÉÆúÁgÀ’UÀ¼ÀÄ PÁ£ÁðqÀgÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ D¸ÀQÛAiÀÄ£ÀÆß CªÀgÀ UÀzÀåzÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÆß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀvÀézÀ §gÀªÀtÂUÉUÀ¼ÁVªÉ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¯ÉÃR£ÀzÀ®Æè PÁ£ÁðqÀvÀ£À vÀÄA©PÉÆArgÀĪÀÅzÀ®èzÉ, K£ÉÆà MAzÀµÀÄÖ «ZÁgÀUÀ¼À ¥ÀæªÁºÀ NzÀÄUÀgÀ ªÉÄzÀĽUÉ £ÀÄUÀÄΪÀÅzÀÆ ¤d.

qÁ. ¨ÉÊgÀªÀÄAUÀ® gÁªÉÄÃUËqÀ

42


zÀÆgÀzÀ±ÀðPÀ PÀAqÀ «±ÀégÀÆ¥À n.Dgï. C£ÀAvÀgÁªÀÄÄ ¥ÀæUÀw UÁæ¦üPïì, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 2009, ¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ: 202 ¨É¯É : gÀÆ. 125/-

«±ÀézÀ «±Á®ªÀÇ ¸ÀAQÃtðªÀÇ DzÀ gÀÆ¥ÀPÉÌ PÀ£Àßr 1609£ÉÃ

ªÀµÀðzÀ MAzÀÄ gÁwæ: El°AiÀÄ UÉ°°AiÉÆ UÉ°° [15641642] vÁ£Éà gÀa¹zÀ zÀÆgÀzÀ±ÀðPÀ¢AzÀ DPÁ±ÀzÀ PÀqÉ £ÉÆÃrzÀ. DPÁ±À «ÃPÀëuÉAiÀÄ°è UÉ°°AiÉÆ ElÖ F ºÉeÉÓ CeÁÕvÀ «±ÀézÀ D«µÁÌgÀPÉÌ ºÉƸÀ DAiÀiÁªÀĪÀ£ÀÄß vÀA¢vÀÄ. CA¢¤AzÀ EA¢£ÀªÀgÉUÉ £ÀªÀÄä ¸ÀÄvÀÛ°£À «±ÀézÀ §UÉÎ zÀÆgÀzÀ±ÀðPÀUÀ½AzÀ §gÀÄwÛgÀĪÀ ªÀiÁ»w ¥ÀÆgÀ KjzÉÝà ºÉÆgÀvÀÄ PÀÄV΢ݮè. F ªÀĺÁ¥ÀæªÀiÁtzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß «±Éèö¸ÀĪÀ vÉÆqÀQ£À ªÀÄzsÀåzÀ®Æè ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß wtÂQ¸ÀzÉ d£À D¸ÀQÛ¬ÄAzÀ CjAiÀĨÉÃPÉA§ PÁ¼Àf¬ÄAzÀ n.Dgï. C£ÀAvÀgÁªÀÄÄ §gÉzÀ PÀÈw-`zÀÆgÀzÀ±ÀðPÀ PÀAqÀ «±ÀégÀÆ¥À’. JµÉÆÖà ªÉÃ¼É d£À¦æAiÀÄ «eÁÕ£À ¯ÉÃRPÀ£À PÉ®¸À JAzÀgÉ ¥ÀjavÀªÁzÀ KgÀÄzÁj¬ÄAzÀ ªÉÄ®èUÉ ¨ÉlÖ ºÀwÛ¹ ²RgÀ¢AzÀ C£ÀÄ¥ÀªÀÄ £ÉÆÃlªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹ ºÀwÛzÀµÉÖà ¸ÁªÀzsÁ£À¢AzÀ E½zÀÄ §gÀĪÀÅzÀÄ. ºÁUÉÆà K£ÉÆÃ, C£Ë¥ÀZÁjPÀªÁzÀ DwäÃAiÀÄ ¸ÀAªÁzÀzÉÆA¢UÉ PÀÈwAiÀÄ ªÉÆzÀ® CzsÁåAiÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. `«±ÀégÀÆ¥ÀPÀÆÌ ªÀÄtÂÚUÀÆ JAxÀ ¸ÀA§AzsÀªÀ¥Àà?’ JAzÀÄPÉƼÀÄîªÀ NzÀÄUÀ£Éà ªÀÄtÂÚ£ÉÆA¢UÉ ¨ÁåQÖÃjAiÀÄ ¸ÀASÉå ªÉÄüÉʹzÀÝ£ÀÄß w½AiÀÄĪÀ PÀÄvÀƺÀ® vÁ¼ÀÄvÁÛ£É. d£À¸ÀASÉå, ªÉÆgÀzÀ°ègÀĪÀ gÁVPÁ¼ÀÄUÀ¼À ¸ÀASÉå, ¸ÀàªÀiïð PË£ïÖ ¸ÀASÉå - EªÀÅUÀ¼À ¥ÀÄlÖ ¥ÀÄlÖ PÀvÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAzÉ §gÀ°gÀĪÀ ªÀĺÁ¸ÀASÉåUÀ¼À ¥ÀƪÀð¥ÀjZÀAiÀÄPÁÌV §gÀÄvÀÛªÉ. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ ®PÀë, PÉÆÃnUÀ½VgÀzÀ «±ÉõÀt gÀÆ¥À «Ä°AiÀÄ£ï, ©°AiÀÄ£ï, næ°AiÀÄ£ïUÀ½UÉ [ªÉÄUÀ, VUÀ, mÉgÀ] EªÉ. ªÀÄÄAzÉ EªÀPÀÆÌ ZÀÄlÄPÀÄ «ªÀgÀuÉUÀ½ªÉ. EzÀjAzÀ DPÁ±ÀPÁAiÀÄUÀ¼À ªÀiÁ»w UÁvÀæ, zÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sËwPÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ C¥ÀjavÀ ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼ÁUÀĪÀÅ¢®è. PÀÈwAiÀÄ°è «ªÀj¹zÀ «±ÀégÀÆ¥À zÉÊ£ÀA¢£À £ÀªÀÄä PÀtÂÚUÉ ©Ã¼ÀĪÀAxÀzÀÝ®è. DzÀgÉ £ÁªÀÅ £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÁzÀ DPÁ±ÀzÀ avÀæ [UÀæºÀ-£ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ] CzÀQÌAvÀ JµÉÆÖà zÉÆqÀØ avÀæªÀ£ÀÄß CxÀð¬Ä¸À®Ä ¸ÀºÁAiÀÄPÀ. JgÀqÀ£Éà CzsÁåAiÀÄzÀ°è eÉÆÃVªÀÄgÀr ¨ÉlÖ¢AzÀ £ÀqɹzÀ DPÁ±À«ÃPÀëuÉAiÀÄ D£ÀAzÀ E£ÀÆß ¢ÃWÀðªÁzÀ Cj«£À ¥ÀAiÀÄtPÉÌ ±ÀQÛ vÀÄA§ÄvÀÛzÉ. «ÃPÀëuÉUÉ ¨ÉÃPÀÄ «QgÀt. UÉÆÃZÀgÀ ¨É¼ÀPÀ£ÀÆß M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ EzÀÄ C£ÉÃPÀ «zsÀUÀ¼À°èzÉ. EzÀĪÉà ªÀÄÄA¢£À CzsÁåAiÀÄzÀ ªÀ¸ÀÄÛ. C£ÀAvÀgÀzÀ 4£Éà CzsÁåAiÀÄzÀ°è `ºÀ¨ïè

43


ªÉÇåêÀÄ zÀÆgÀzÀ±ÀðPÀ’ JA§ DzsÀĤPÀ CZÀÑjAiÉÆA¢UÉ CzÀPÀÆÌ ªÉÆzÀ°£À ¥Á±ÁÑvÀå ªÀÄvÀÄÛ ¥ËgÀ¸ÀÛöå RUÉ Æ Ã®«eÁÕ £ À z À EwºÁ¸À vÉ g É z À Ä PÉ Æ ¼À Ä î v À Û z É . gÉ Ã rAiÉ Æ C¯ÉUÀ½AzÀ PÁt¸ÀvÉÆqÀVzÀ ºÉƸÀ «zÀ å ªÀ i Á£À U À ¼ À Ä «±À é g À Æ ¥À z À DAiÀiÁªÀĪÀ£ÀÄß «¸ÀÛj¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄA¢£À 6 CzsÁåAiÀÄUÀ¼À°è «ªÀgÀªÁV §A¢ªÉ. 13£Éà CzsÁåAiÀÄzÀ°è £ÀPÀëvÀæUÀ¼À ºÀÄlÄÖ¸ÁªÀ£ÀÆß PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ¨sÀ«µÀåzÀ ¸ÁzsÀ£À-¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÆß ZÀað¸ÀÄvÀÛ `CUÉÆÃZÀgÀ ±ÀQÛ «±ÀéªÀ£ÀÄß E£ÀßµÀÄÖ »VθÀ Ä wÛ z É , zÀ Æ gÀ z À ± À ð PÀ U À ¼ À Ä eÁÕ£ÀzÀ UÀrAiÀÄ£Éßà MvÀÄÛvÀÛ zÀÆgÀ zÀÆgÀ ¸Àj¸ÀÄwÛªÉ. «±ÀégÀÆ¥À £ÉÆÃqÀ®Ä «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ «±ÉõÀ PÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÁÝgÉ’ J£ÀÄßvÀÛ `£É®zÀ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀ’ ¤®ÄªÀ£ÀÄß PÁtÄvÉÛêÉ. CAPÉ-¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ RUÉÆî«eÁÕ£ÀzÀ°è ªÀÄÄRå. DzÀgÉ CªÀÅUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ PÉÆõÀÖPÀUÀ¼ÀµÉÖà «eÁÕ£À ¸Á»vÀåªÁUÀzÀÄ. CªÀÅUÀ¼À ¥ÁæzsÁ£Àå¢AzÁV °TvÀ «ªÀgÀuÉ QëÃtªÁzÀgÉ NzÀÄ D¥ÁåAiÀĪÀiÁ£ÀªÁUÀzÀÄ. ¥ÀoÀåUÀ¼À°ègÀĪÀAvÉ «ªÀgÀuÉ CqÀPÀªÁzÀgÀÆ NzÀÄ ¸ÀĨsÀUÀªÀ®è. ªÀÄÄRå «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¸ÁPÀµÀÄÖ «¸ÁÛgÀªÁzÀ «ªÀgÀuɬÄAzÀ EAxÀ z˧ð®åUÀ¼ÀÄ PÀÈwAiÀÄ°è®è. CµÉÖà C®èzÉ PÉ®ªÀÅ zsÀ£ÁvÀäPÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ ¤gÀÆ¥ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À±ÀPÀÛUÉƽ¹ªÉ. ¥ÀÄlÖ ªÀÄvÀÄÛ D¸ÀQÛAiÀÄ PÀvÉ-WÀl£É-«zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀÅzÀÄ [GzÁ: eÉãÉÆßÃtUÀ½UÉ PÁtĪÀ dUÀvÀÄÛ, AiÀÄÄgÉãÀ¸ï D«µÁÌgÀzÀ ªÉÃ¼É ºÀµÀð¯ï ªÀÄ£ÉÆùÜw], ªÀiËTPÀªÁV §¼À¸ÀĪÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÀvÀé ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀdvÉ [GzÁ: `CAiÉÆåà ¥ÉzÀÝ, CµÀÆÖ UÉÆwÛ®èªÉ?’ `§æºÁäAqÀUÀÄZÀÒUÀ¼À ¸ÀASÉåUÉ, ®PÀëöät gÉÃSÉ ºÁPÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è’], ¥Áj¨sÁ¶PÀ J¤¸ÀzÀ ±À§ÝUÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃUÀzÀ°è ªÀÄÄPÀÛ zsÉÆÃgÀuÉ [GzÁ: ¤¸ÀUÀð `j¹ÖçPÉÖqï JAnæ’ ªÀiÁrzÉ; ºÀ¨ïè KPÁKQ DPÁ±ÀPÉÌ KjvÉ? ¤¸ÀUÀð £ÀªÀÄUÉ jAiÀiÁAiÀÄw vÉÆÃj¹zÉ], aAvÀ£ÉUÉ M¼ÀUÁzÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì ±Á±ÀévÀ ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß ºÉüÀĪÀÅzÉãÉÆà JA§ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼ÀÄ [GzÁ: CUÉÆÃZÀgÀ ¨É¼ÀPÀÄ £ÀªÉÄä®ègÀ£ÀÄß «±ÀéªÀiÁ£ÀªÀgÀ£ÁßV ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ; F §æºÁäAqÀ UÁrAiÀÄ ZÀPÀæzÀAwzÉ, ºÉÆgÀ CAZÀÄ §¼ÉAiÀÄAvÉ G§ÄâvÀÛ¯Éà EzÉ], «²µÀÖºÉƸÀvɤ¸À§ºÀÄzÁzÀ-£ÀÄrPÀlÄÖUÀ¼À §¼ÀPÉ [GzÁ: ¸ÀzÀ¸Àå §æºÁäAqÀUÀ¼ÀÄ C¤®zÀ°è C¢Ý ªÀÄļÀÄVzÀAvÉ PÁtÄvÀÛªÉ; PÁ® §zÀ¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. ºÀ®ªÀgÀ «ÄzÀļÀÄUÀ¼ÀÄ UÀjUÉzÀj ¤AwzÀÄݪÀÅ]-EªÀÅ CAxÀ PÉ®ªÀÅ CA±ÀUÀ¼ÀÄ. C£ÀAvÀgÁªÀÄÄ CªÀÀgÀ ¤gÀÆ¥ÀuÉAiÀÄ°è C®è°è PÁªÁåvÀäPÀvÉ «ÄAZÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ zÀȵÁÖAvÀ JwÛPÉƼÉÆîÃt. PÀÈwAiÀÄ°è [MAzÉqÉ ©lÄÖ] J®Æè G¥À²Ã¶ðPÉUÀ½®è. K¼À£Éà CzsÁåAiÀÄzÀ°è-D MAzÉqÉ `AiÀiÁgÀ°è? PÉý¸ÀÄwÛzÉAiÉÄ?’ JA§ JgÀqÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ G¥À²Ã¶ðPÉAiÀiÁV §A¢ªÉ. C£Àå UÀæºÀUÀ¼À°ègÀ§ºÀÄzÁzÀ fêÀzÀ §UÉV£À PÀPÀÄÌ®vÉ, CzÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¸À®Ä £ÀqɸÀĪÀ ¨sÁªÀ¥ÀÆjvÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß, F §UÉÎ

44


Erà ªÀÄ£ÀÄPÀÄ®QÌgÀĪÀ D¸ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄvÀƺÀ® F JgÀqÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼À°è ªÀÄqÀÄUÀnÖªÉ. EAxÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼ÀÄ NzÀÄUÀ¤UÉ ºÉZÀÄѪÀj ¸ÀAvÉÆõÀzÀ ¨ÉÆãÀ¸ï vÀgÀÄvÀÛªÉ. «±ÀégÀÆ¥ÀzÀ avÀæt ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀÄÄRå PÁgÀt - zÀÆgÀzÀ±ÀðPÀUÀ¼À «£Áå¸À. PÀÈwAiÀÄ ªÀÄÄRå ºÀÆgÀtzÀvÀÛ zÀ馅 ºÀj¹zÀgÉ EzÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ. JgÀqÀÄ ªÀĸÀÆgÀUÀ¼À zÀÆgÀzÀ±ÀðPÀ¢AzÀ ZÀAzÀæ, ±ÀÄPÀæ, UÀÄgÀÄ, DPÁ±ÀUÀ¼À/ (CxÀªÁ QëÃgÀ ¥ÀxÀ] CµÉÖà C®èzÉ ¸ÀÆAiÀÄð©A§zÀ §UÉUÀÆ UÉ°°AiÉÆ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ. £ÉzÀ¯ÉðAqïì£À Qæ±ÀÑ£ï ºÉÊUÀ£ïì [1629-1705] zÀÆgÀzÀ±ÀðPÀzÀ ªÀĸÀÆgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¹ ±À¤UÀæºÀzÀ GAUÀÄgÀªÀ£ÀÆß mÉÊl£ï G¥ÀUÀæºÀªÀ£ÀÆß D«µÀÌj¹zÀ. ªÀĸÀÆgÀUÀ¼À UÁvÀæ »VÎzÀAvÉ zÉÆõÀªÀÇ ºÉZÀÄÑvÀÛzÉ. EzÀ£ÀÄß JgÀqÀÄ ªÀĸÀÆgÀUÀ¼À ¸ÀAAiÉÆÃUÀ¢AzÀ ¸Àj¥Àr¸ÀĪÀ «zsÁ£ÀªÉãÉÆà §AvÀÄ. DzÀgÉ DUÀ ªÀĸÀÆgÀzÀ vÀÆPÀ ºÉaÑ ¸ÀÆPÀëöä PÀĹvÀ GAmÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß JzÀÄj¸À¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀªÀĸÉå §AvÀÄ. F ¸À¤ßªÉñÀzÀ°è L¸ÁPï £ÀÆål£ï [EAUÉèAqï, 1642-1727] ¦Ã£À PÀ£ÀßrUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀ ¥Àæw¥sÀ®£À zÀÆgÀzÀ±ÀðPÀªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹zÀ. ªÀÄÄAzÉ ¯ÉÆúÀzÀ ¥Àæw¥sÀ®PÀUÀ¼À §zÀ®Ä UÁf£ÀªÀÅ §AzÀĪÀÅ, zÉÆqÀØ UÁvÀæzÀ MAzÉà PÀ£ÀßrAiÀÄ §zÀ®Ä ºÀ®ªÀÅ ¸ÀtÚUÁvÀæzÀªÀÅUÀ¼À ¸ÀAAiÉÆÃUÀ §AvÀÄ. EAUÉèAr£À «°AiÀĪÀiï ºÀµÀð¯ï [17381822] ¸ÀévÀB zÀÆgÀzÀ±ÀðPÀªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹zÀ; AiÀÄÄgÉãÀ¸ï UÀæºÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀĪÀļÀ £ÀPÀëvÀæUÀ¼À£ÀÄß D«µÀÌj¹zÀ. CªÀ£À ªÀÄUÀ eÁ£ï ºÀµÀð¯ï [1792-1871] zÀQët RUÉÆîzÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹zÀ. ¥sÀrð£ÁAqï ªÉÄUÀ¯Á£ï [1480-1521] ¨sÀÆRAqÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÄvÀÄÛªÁUÀ PÀAqÀ CªÀ½ £É§Ä®UÀ¼À [¤ÃºÁjPÉUÀ¼À] «ªÀgÀ ¥ÀqÉzÀ. PÀArzÀÝ. DPÁ±À UÀAUÉAiÀÄ°ègÀĪÀAvÉ CªÀÅUÀ¼À®Æè C¸ÀARå £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÆ £ÀPÀëvÀæ UÀÄZÀÒUÀ¼ÀÆ EzÀÄݪÀÅ. zÀÆgÀzÀ±ÀðPÀUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ zÀÄrzÀ ¥ÀæªÀÄÄRgÀ°è M§â-CªÉÄjPÀzÀ eÁeïð J¯Éj ºÉïï [1868-1938]. ¸ËgÀgÉÆûvÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ gÉÃSÉAiÀÄ ¥sÉÆÃmÉÆà vÉUÉAiÀħ®è ¸ÉàPÉÆÖç »Ã°AiÉÆÃUÁæ¥sï CªÀ£À PÉÆqÀÄUÉ. ZÁ¯ïìð AiÀÄQÃð¸ï ¤ÃrzÀ zsÀ£À¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ «°AiÀĪÀiï ¨Éà JA§°è PÀnÖzÀ [1897] ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ «ÄÃlgï ªÁå¸ÀzÀ Cw zÉÆqÀØ ªÀQæÃPÀgÀt zÀÆgÀzÀ±ÀðPÀ, PÁå°¥sÉÆäðAiÀÄzÀ ªÀiËAmï «®ì£ï£À°è ¸Áܦ¹zÀ 60 EAa£À ¥Àæw¥sÀ®PÀ [1907] ªÀÄvÀÄÛ 100 EAa£À ¥Àæw¥sÀ®PÀ [1917]-CªÀ£À GvÁìºÀzÀ ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ. £ÀUÀgÀ ¢Ã¥ÀUÀ¼À ¨É¼ÀQ¤AzÀ gÁwæ DPÁ±ÀzÀ ¸ÀÄálvÉ ªÀiËAmï «®ì£ï£À°è PÀÄAzÀvÉÆqÀVzÁUÀ C°èAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 150 Q¯ÉÆëÄÃlgï zÀÆgÀzÀ ªÀiËAmï ¥À¯ÉƪÀÄgï£À°è 200 EAa£À ¥Àæw¥sÀ®PÀªÀ£ÀÄß AiÉÆÃf¹zÀ [1929]. 48 EAa£À PɪÀÄgÀ ¸À»vÀªÁV EzÀÄ gÀÆ¥ÀÄUÉÆAqÀzÀÄÝ 1948gÀ°è. DPÁ±ÀUÀAUÉAiÀÄ ¸ÀÄgÀĽ¨ÁºÀÄUÀ¼ÀÄ, CAvÀgÀ £ÁPÀëwæPÀ C¤® ªÉÄÃWÀUÀ¼ÀÄ, AiÀÄÄgÉãÀ¸ï ªÀÄvÀÄÛ £É¥ÀÆÑ£ï£À G¥ÀUÀæºÀUÀ¼ÀÄ AiÀÄQÃð¸ï zÀÆgÀzÀ±ÀðPÀ¢AzÀ ¥ÀvÉÛAiÀiÁzÀªÀÅ. ªÀiËAmï «®ì£ï£À°è CªÉÄjPÀzÀ ºÁ¯ÉÆð µÁ¦è [1885-1972] £ÀªÀÄä UÉ®Qì [§æºÁäAqÀ]AiÀiÁzÀ DPÁ±ÀUÀAUÉAiÀÄ CAzÁdÄ UÁvÀæ ¥ÀqÉzÀ. ¸ÀÆAiÀÄð£ÉÆà CzÀgÀ PÉÃAzÀæzÀ°ègÀzÉ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ w½¬ÄvÀÄ. C°èAiÉÄà Jré£ï ºÀ¨ïè [CªÉÄjPÀ. 1889-1953] PÀÆqÀ ¢ÃWÀð PÁ® «ÃPÀëuÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɹzÀ. DPÁ±ÀUÀAUÉUÉ CwÃvÀªÁzÀ UÉ®QìUÀ½gÀĪÀÅzÀÄ, CªÀÅ £À«ÄäAzÀ zÀÆgÀ ¸ÀjAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ, UÉ®QìAiÉÆAzÀÄ ¸ÀjAiÀÄĪÀ ªÉÃUÀ £À«ÄäAzÀ CzÀgÀ zÀÆgÀPÉÌ C£ÀįÉÆêÀĪÁVgÀĪÀÅzÀÄ - ºÀ¨ïè PÀAqÀ ªÁ¸ÀÛªÀvÉ. UÉ®QìUÀ¼À ªÀVÃðPÀgÀtªÀ£ÀÆß ºÀ¨ïè £ÀqɹzÀ.

45


µÀµÁÖPÁgÀzÀ 36 zÀ¥ÀðtRAqÀUÀ¼ÀÄ MAzÉà PÀ£ÀßrAiÀÄAvÉ ªÀwð¸ÀĪÀ PÉPï-1[1993] ªÀÄvÀÄÛ PÉPï 2 [1996] JA§ CªÀ½ zÀÆgÀzÀ±ÀðPÀUÀ¼ÉgÀqÀÆ ºÀªÁ¬ÄAiÀÄ ªÀiË£À Qà ²RgÀzÀ°è ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁzÀĪÀÅ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ ªÁå¸À 10 «ÄÃlgï; E°è ¸ÉPÉArUÉgÀqÀÄ ¨Áj PÀA¥ÀÆålgï ¤AiÀÄAwævÀ ºÉÆAzÁtÂPÉ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. 700 «Ä°AiÀÄ£ï ªÀAiÀĹì£À J¼É «±ÀéªÀ£ÀÄß-13 ©°AiÀÄ£ï eÉÆåÃwªÀðµÀð zÀÆgÀzÀ°è-£ÉÆÃqÀ®Ä EªÀÅUÀ½AzÀ ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ. GvÀÛgÀ a°AiÀÄ KAr¸ï ¥ÀªÀðvÀ ²RgÀzÀ°è AiÀÄÆgÉÆæ£À 8.2 «ÄÃlgï ªÁå¸ÀzÀ £Á®ÄÌ zÀÆgÀzÀ±ÀðPÀUÀ¼ÀÄ [2000] MmÁÖV KPÁQ zÉÊvÀå zÀÆgÀzÀ±ÀðPÀzÀAvÉ ªÀwð¸À§®ÄèªÀÅ. ªÉÆzÀ® ¸ËgÀªÀÇåºÁwÃvÀªÁV PÀAqÀ ªÉÆzÀ®UÀæºÀ, Cw »A¢£À ºÁUÀÆ Cw zÀÆgÀzÀ £ÀPÀëvÀæ ¸ÉÆáÃl ªÀÄvÀÄÛ DPÁ±ÀUÀAUÉAiÀÄ PÉÃAzÀæzÀ°è ¨ÁèPï ºÉÆÃ¯ï ¸ÀÄvÀÛ ¸ÉPÉArUÉ 5 ¸Á«gÀ Q¯ÉÆ«ÄÃlgï ªÉÃUÀzÀ°è ¥Àj¨sÀæ«Ä¸ÀĪÀ £ÀPÀëvÀæ - F zÀÆgÀzÀ±ÀðPÀ »r¢j¹zÀ £ÉÆÃlUÀ¼À°è PÉ®ªÀÅ. zÀÆgÀzÀ±ÀðPÀUÀ¼À ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄ°è ªÀÄÄAzÉ ºÉ¸Àj¸À§ºÀÄzÁzÀ PÉ®ªÀÅ »ÃVªÉ: zÀÄåwªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ºÉÆAzÁtÂPɬÄAzÀ ªÁvÁªÀgÀtPÉëÆèsÉAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß ¤ªÁj¸ÀĪÀÅzÀÄ [CAzÀgÉ «Ä£ÀÄUÀĪÀ £ÀPÀëvÀæUÀ¼À §zÀ®Ä «Ä£ÀÄUÀ¢gÀĪÀ £ÀPÀëvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ], PɪÀÄgÀ, ¥sÉÆÃmÉÆÃ, ªÀÄ°Ö¥ÀèAiÀÄgïlÆå¨ï, ¹¹r, PÀA¥ÀÆålgïUÀ½AzÀ «ÃPÀëuÉAiÀÄ zÁR¯ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÁdÆPÀÄUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ; UÉÆÃZÀgÀ ¨É¼ÀQ£À®èµÉÖà C®èzÉ «zÀÄåvÁÌAwÃAiÀÄ «QgÀtzÀ EvÀgÀ ¨sÁUÀUÀ¼ÁzÀ gÉÃrAiÉÆÃ, ªÉÄÊPÉÆæêÉêï [¸ÀÆPÀëöä vÀgÀAUÀ], CªÀPÉA¥ÀÄ, Cw£ÉÃgÀ¼É, JPïì QgÀt, UÁªÀÄ QgÀtUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ «±ÀézÀ «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß «ÃQë¸ÀĪÀÅzÀÄ; CªÀPÉA¥ÀÄ, Cw£ÉÃgÀ¼É, JPïì QgÀtªÉà ªÉÆzÀ¯ÁzÀ «QgÀtªÀ£ÀÄß »ÃgÀĪÀ ªÁvÁªÀgÀtzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß ¤ªÁj¸ÀĪÀÅzÀPÀÆÌ ºÀUÀ®Ä-gÁwæ JA§ ¨sÉÃzÀ«®èzÉ «ÃQë¸ÀĪÀÅzÀPÀÆÌ zÀÆgÀzÀ±ÀðPÀUÀ¼ÀÄ ªÁvÁªÀgÀtzÁZÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj¨sÀæ«Ä¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. «£Áå¸À ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ°èAzÀ [1972] Jt¹zÀgÉ ªÉÇåêÀÄ zÀÆgÀzÀ±ÀðPÀUÀ¼À°è ªÉÆzÀ°£ÀzÀÄ `ºÀ¨ïè’ ºÉïï zÀÆgÀzÀ±ÀðPÀzÀ PÀ£Àßr EzÀgÀ JgÀqÀÄ ¥ÀlÖ£ÀÄß «ÄÃjzÀgÀÆ zÀ馅 ¸ÀÆPÀëöävÉAiÀÄ°è ºÀ¨ïè [1990]£ÀzÀÄÝ 50¥ÀlÄÖ C¢üPÀ ¸ÁªÀÄxÀåð! FUÁUÀ¯Éà £Á®ÄÌ ¨Áj ¨Á¤£À¯Éèà j¥ÉÃjAiÀiÁzÀgÀÆ CªÀPÉA¥ÀÄ-UÉÆÃZÀgÀ-Cw£ÉÃgÀ¼É ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¢UÀãçªÉÄ »r¸ÀĪÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛ¯Éà §A¢zÉ. ¸ÀÆ¥À£ÉÆðªÀzÀ »AzÀÄ-ªÀÄÄAzÀÄ, CUÉÆÃZÀgÀ[PÀvÀÛ®Ä]±ÀQÛ, «±ÀézÀ ªÀAiÀĸÀÄì, £ÀPÀëvÀæªÀ£ÀÄß ¥Àj¨sÀæ«Ä¸ÀĪÀ ¸ËgÁwÃvÀ UÀæºÀ, £ÀPÀëvÀæ PÀĹvÀ, D¢UÀæºÀUÀ¼ÀÄ ºÀÄlÄÖªÀ vÀmÉÖAiÀiÁPÁgÀzÀ gÁ², zsÀƪÀÄPÉÃvÀÄ RAqÀUÀ½AzÀ UÀÄgÀÄ«£À¯ÁèzÀ PÀ¥ÀÄà `PÀ¯É’-»ÃUÉ ºÀ¨ïè vÉÆÃj¹zÀ CZÀÑjUÀ½UÉ ¯ÉPÀÌ«®è. ¨Á¤£À°è gÉÃrAiÉÆà C¯ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀƸÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÁ¯ïð eÁ¤ì÷Ì vÉÆÃj¹zÀ [1931]. C£ÀAvÀgÀ UÉÆæÃmÉÆ gɧgï gÀa¹zÀ r±ï DAmÉ£À gÉÃrAiÉÆ C¯ÉUÀ¼À£ÀÄß UÀ滸ÀĪÀ `zÀÆgÀzÀ±ÀðPÀ’ ªÁ¬ÄvÀÄ. E£ï¥sÁægÉqï C¸ÉÆÖç£Á«ÄPÀ¯ï ¸ÁåmɯÉÊmï [`EgÁ¸ï’- CªÀPÉA¥ÀÄ RUÉÆî ªÉÊeÁÕ¤PÀ G¥ÀUÀæºÀ]¤AzÀ [1983] DPÁ±ÀzÀ ¸À«ÄÃPÉë £ÀqɬÄvÀÄ; ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÆgÀƪÀgÉ ®PÀë ºÉƸÀ

46


DPÁ±ÀPÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß CzÀÄ UÀÄgÀÄw¹vÀÄ; ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀwð¸ÀĪÀ UÉ®QìUÀ½AzÀ ¥À槮 CªÀPÉA¥ÀÄ ¸ÀAeÉÕUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqɬÄvÀÄ. ºÉƸÀ zsÀƪÀÄPÉÃvÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹vÀÄ, C©üfvï £ÀPÀëvÀæzÀ ¸ÀÄvÀÛ°£À zsÀƼÀÄPÀtUÀ¼À vÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß D«µÀÌj¹vÀÄ. ªÉÆzÀ°UÉ w½zÀħAzÀ JPïì QgÀt DPÀgÀ ¸Á̦ðAiÀĸï-1 [1962]. JPïì QgÀtzÀ°è ¸ÀÆAiÀÄð ©A§ [1963] PÀAqÁUÀ UÉÆÃZÀgÀ ¨É¼ÀQVAvÀ ºÀvÀÄÛ¸Á«gÀ ¥ÀlÄÖ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß JPïì QgÀt gÀÆ¥ÀzÀ°è ZÉ®ÄèªÀÅzÀÄ w½¬ÄvÀÄ. ¨ÁèPï ºÉÆïï JA§ £ÀPÀëvÀæ ¹Üw, PÁæ¨ï £É§Ä® ¸ÀÄvÀÛ°£À GAUÀÄgÀ, ¥À¯ÁìgïVAvÀ®Æ ¸ÁAzÀæªÁzÀ DPÁ±À PÁAiÀÄ, ¥ÀÄlÖ UÉ®QìAiÀÄ£ÀÄß zÉÆqÀØ UÉ®Qì £ÀÄAUÀĪÁUÀ GAmÁUÀĪÀ `JPïì gÉà £ÉgÀ¼ÀÄ’-`ZÀAzÀæ’ vÀAzÀ EAxÀ CZÀÑjUÀ¼ÀÄ ºÀ®ªÀÅ. `ªÉÃtÄ §¥ÀÄà’, `¸ÀA¥ÀÆuÁð£ÀAzÀ’, `UÀÄgÀIJPÁgï’, `»ªÀiÁ®AiÀÄ£ï ZÀAzÀæ’, f JA Dgï n - ¨sÁgÀvÀzÀ PÉ®ªÀÅ zÀÆgÀzÀ±ÀðPÀUÀ¼ÀÄ. `C¸ÉÆÖç¸Áåmï’, `D¢vÀå’-E£ÀÄß §gÀ°gÀĪÀAxÀªÀÅ. F ªÉÄð£À ºÀæ¸Àé ¸À«ÄÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä PÁgÀt-PÀÈwAiÀÄ «µÀAiÀÄ ªÉʱÁ®å, ¸ÁAzÀæªÁzÀ ªÀiÁ»w gÁ², «µÀAiÀÄzÀ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£ÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ vÁAwæÃAiÀÄ ¸ÁºÀZÀAiÀÄð EªÉ®èªÀÅUÀ¼À £ÉÆÃlªÀ£ÀÄß ¸ÀàµÀÖUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ. ªÉÄÃ¯É w½¹zÀ MlÄÖ £ÉÆÃlªÀ£ÀÄß MzÀV¸À¨ÉÃPÁzÀgÉ §gÀºÀUÁgÀ£À ªÉÄÃ¯É ©Ã¼ÀĪÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ C¤ªÁAiÀÄðvÉ ªÀÄvÀÄÛ NzÀÄ ¦æAiÀĪÀÇ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÀÇ DUÀĪÀAvÉ DvÀ ªÀ»¸À¨ÉÃPÁzÀ JZÀÑjPÉ ¸Àé®àªÉãÀ®è. C£ÀAvÀgÁªÀÄÄ F §UÉÎ ¸ÁPÀµÀÄÖ ªÀÄÄAzÁ¯ÉÆÃZÀ£É¬ÄAzÀ F MvÀÛqÀªÀ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛ ªÀÄÄAzÀĪÀj¢zÁÝgÉ. RUÉÆî EwºÁ¸À, RUÉÆîvÀdÕgÀÄ ºÁUÀÆ zÀÆgÀzÀ±ÀðPÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 45 PÀ¥ÀÄà-©¼ÀÄ¥ÀÄ avÀæUÀ¼ÀÄ F PÀÈwAiÀÄ°èªÉ. 80QÌAvÀ®Æ ºÉZÀÄÑ DPÁ±ÀPÁAiÀÄ-zÀÆgÀzÀ±ÀðPÀUÀ¼À ¸ÀtÚ zÉÆqÀØ ªÀtðavÀæUÀ½ªÉ. EªÀÅ PÀÈwAiÀÄ ªÀiË®åªÀ£ÀÄß ºÉaѹªÉ. £ÀªÀÄä zÉúÀzÀ ¥sÉÆÃmÉÆÃUÀ¼À£ÀÄß UÉÆÃZÀgÀ ¨É¼ÀPÀÄ, JPïì QgÀt CxÀªÁ CªÀPÉA¥ÀÄ QgÀtUÀ¼À°è vÉUÉzÁUÀ ¹UÀĪÀ zÀȱÀåUÀ¼É®è ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ. «±ÀézÀ zÀȱÀåUÀ¼ÁzÀgÀÆ CµÉÖ. CªÉ®èªÀ£ÀÆß ¸ÀAAiÉÆÃf¹ MAzÉà MAzÀÄ ¸ÀªÀÄUÀæ zÀȱÀå ¹UÀ§ºÀÄzÉ? ¯ÉÃRPÀgÀ ªÀiÁw£À¯Éèà `FUÀ «±ÀéªÉAzÀgÉ C£ÉÃPÀ WÀlPÀUÀ¼À ¸ÀAQÃtð’. PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÀĪÀ d£À¦æAiÀÄ «eÁÕ£À PÀÈwUÀ¼À°è ºÉaÑ£À ¥ÀæªÉÄÃAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ ¸ÁªÀiÁ£Àå NzÀÄUÀgÀÄ MA¢µÁÖzÀgÀÆ PÉýgÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ zÀÆgÀzÀ±ÀðPÀUÀ½AzÀ EwÛÃZÉUÉ ¥ÀqÉzÀ RUÉÆî ªÀiÁ»wAiÀÄ «ZÁgÀªÁV F ªÀiÁvÀÄ C£ÀéAiÀĪÁUÀ¢gÀ§ºÀÄzÀÄ. ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¸ÀÄ¢ÝAiÀiÁV §AzÀgÀÆ ¸ÀªÀÄxÀð ¸ÀAªÀºÀ£À E®è¢gÀ§ºÀÄzÀÄ. F PÉÆgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃUÀ§®è F PÀÈw RUÉÆî«eÁÕ£À ªÀµÀðzÀ DZÀgÀuÉUÉ ºÉZÀÄÑ CxÀð vÀA¢ÃvÀÄ, ªÀÄÄA¢£À ªÀµÀðUÀ¼À°è PÀÄvÀƺÀ®ªÀ£ÀÄß vÀt¸ÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀªÁV ªÀÄÄAzÀĪÀj¢ÃvÀÄ.

CqÀå£ÀqÀÌ PÀȵÀÚ¨sÀmï 47


zÀȱÀå PÀ¯Á ¥Àæ¥ÀAZÀ J£ï. ªÀÄj±ÁªÀiÁZÁgï ¹.JA.J£ï. ¥ÀæPÁ±À£À dAiÀÄ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-11. 2007, ¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ: 220 ¨É¯É: gÀÆ. 300/-

G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ UÀæAxÀ ¯ÃÉ R£À

¸ÀAUÀæºÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀĸÀÛPÀªÉAzÀÄ PÀgÉzÀgÉ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹zÀgÉ

UÀæAxÀªÉAzÀÄ PÀgÉAiÀħºÀÄzÀÄ. zÀȱÀåPÀ¯Á ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀAUÀæ»vÀªÁVªÉ. 1. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ avÀæPÀ¯É. 2. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ²®àPÀ¯É ºÁUÀÆ 3. ¥Á±ÁÑvÀåPÀ¯É. E«µÀÖgÀ®Æè ¸ÁPÀµÀÄÖ CzsÁåAiÀÄ-G¥À CzsÁåAiÀÄUÀ½ªÉ. ¥ÁæAiÀıÀB E°è E®èzÁzÀ PÀ¯Á¥ÀæPÁgÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÇ E®èªÉAzɤ¸ÀÄvÀÛzÉ. MAzÉÆAzÉà G¥À CzsÁåAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃgÉAiÀiÁV Ej¹zÀ°è MAzÉÆAzÀÆ n¥ÀàtÂgÀÆ¥ÀzÀ ¯ÉÃR£ÀªÁUÀÄvÀÛªÉ. UÀæAxÀzÀ ªÉÆzÀ® ¨sÁUÀªÁzÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ avÀæPÀ¯ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ, aPÀt avÀæUÀ¼ÀÄ, gÀd¥ÀÆvÀ avÀæPÀ¯É, ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À PÀ¯É, PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À PÀ¯É JA§ G¥À CzsÁåAiÀÄUÀ½zÀÄÝ ªÀÄƪÀvÀÛPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ G¥À²Ã¶ðPÉUÀ½ªÉ. ªÉÆzÀ® «µÀAiÀÄ ¥ÀæªÉñÀzÀ°è Erà ¨sÁgÀwÃAiÀÄ avÀæPÀ¯É £ÀqÉzÀÄ §AzÀ zÁjAiÀÄ «ºÀAUÀªÀÄ £ÉÆÃl«zÉ. ªÀÄÄAzÉ EwºÁ¸À¥ÀƪÀðzÀ PÀ¯ÉAiÀÄ §UÉÎ ºÉüÀzÉ £ÉÃgÀªÁV CdAvÀ, ¨ÁUï, J¯ÉÆèÃgÁ EvÁå¢UÀ½AzÀ «µÀAiÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. CdAvÀ avÀæUÀ¼ÀÄ JAlÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À PÁ® (Qæ.¥ÀÆ. MAzÀjAzÀ Qæ.±À. 7gÀ ªÀgÉUÉ) awævÀªÁVzÀÝgÀÆ ±ÉÊ°AiÀÄ°è §zÀ¯ÁªÀuɬĮèªÉA§AvÉ J®è UÀ Ä ºÁ®AiÀ Ä UÀ ¼ À ® Æè avÀ æ « ¢ÝgÀ § ºÀ Ä zÁzÀ g À Æ ¥À æ P À È w «PÉ Æ Ã¥À ¢ AzÀ £Á±À ª ÁVgÀ § ºÀ Ä zÁzÀ A vÉ , avÀ æ gÀ a ¸À ® Ä ©ü P À ë Ä UÀ ¼ À Ä PÀ ¯ Á«zÀ g À £ À Ä ß £ÉëĹPÉÆAqÀgÉA§AvÉ, mÉA¥ÀgÁ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è avÀæ gÀavÀªÁVgÀĪÀAvÉ ¯ÉÃRPÀgÀÄ ¨sÁ«¸ÀÄvÁÛgÉ. PÀ¯ÁPÀÈwAiÀiÁVAiÀÄÆ ¨sÁªÀ¨sÀAVUÀ¼ÀÄ, ªÀ¸ÀÄÛ«µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ, ¥ÀæPÀÈw ¸ËAzÀAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¸ÀAQë¥ÀÛªÁV «ªÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄÄA¢£À ¨ÁzÁ«ÄAiÀÄ avÀæUÀ¼À §UÉÎ ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀgÀÄ ºÉýgÀĪÀ ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ErAiÀiÁV GzÀÞj¸ÀÄvÁÛgÉ. (²ªÀgÁªÀÄ ªÀÄÆwð, C. ¸ÀÄAzÀgÀ CªÀgÀ §gÀºÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸À§ºÀÄ¢vÀÄÛ). «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ®zÀ ºÀA¦ ºÁUÀÆ vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À PÉ®ªÀÅ ©üwÛavÀæUÀ¼À£ÀÄß GzÁºÀj¹ aPÀt avÀæPÀ¯ÉUÉ §gÀÄvÁÛgÉ. CzÀgÀ ºÀÄlÄÖ, ¨É¼ÀªÀtÂUÉ w½¹ ªÀÄÄWÀ¯ï

48


ºÁUÀÆ zÀRÍt avÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ gÀd¥ÀÆvÀ ±ÉÊ°AiÀÄ avÀæUÀ½UÉ §gÀÄvÁÛgÉ. EzÀgÀ G¥À «¨sÁUÀUÀ¼ÁzÀ gÁd¸Áܤ, ªÉÄêÁgï, §ÄA¢, PÉÆÃl, eÉÊ¥ÀÄgÀ, ©PÀ¤Ãgï, eÉʸÀ¯ï«ÄÃgï, eÉÆÃzï¥ÀÄgï, Q±À£ïUÀqï, PÉÆÃl, ¥ÀºÁj, ¨Á¸ÉÆí°, PÀÄ®Ä, UÀįÉÃgÀ, dªÀÄÄä, PÁAUÀæ, UÀªÁð¯ïUÀ¼À ±ÉÊ°AiÀÄ°ègÀĪÀgÀ PÀÈwUÀ¼À §UÉÎ ¸ÀAQë¥ÀÛªÁzÀgÀÆ ¥Àj¥ÀÆtðªÁV ºÉýzÁÝgÉ. ªÉÄîģÉÆÃlPÉÌ F J®èªÀÇ MAzÉà §UÉAiÀiÁV PÁtÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ gÀZÀ£Á ±ÉÊ°VAvÀ CªÀÅUÀ¼À ªÀ¸ÀÄÛªÉÊ«zsÀåUÀ¼ÀÄ ¥ÁæzÉòPÀ ©ü£ÀßvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀÄvÀÛªÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ ªÉÄêÁgï£À°è ZÉÆÃgÀ ¥ÀAZÀ²PÀ, ¨Á¸ÉÆí°AiÀÄ°è VÃvÀ UÉÆëAzÀ, PÀĮī£À°è gÁªÀÄ£ÀPÀxÉ, PÁAUÀæzÀ°è ¨ÁgÀªÀiÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ gÁUÀªÀiÁ® EvÁå¢UÀ¼ÀÄ ¥ÀæzsÁ£À ªÀ¸ÀÄÛ«µÀAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. ±ÉÊ°, §tÚUÁjPÉUÀ¼À®Æè PÉ®ªÀÄnÖUÉ ªÀåvÁå¸À UÀÄgÀÄw¸À§ºÀÄzÀÄ. DPÁgÀUÀ¼À ¸À¥ÀÆgÀvÉ, ªÀÄÄR¨sÁªÀ, PÀtÄÚUÀ¼À gÀZÀ£É, ªÀ¸ÀÛç ¤gÀƦ¸ÀĪÀ ±ÉÊ°, CªÀÅUÀ¼À ªÉÄð£À r¸ÉÊ£ï, VqÀ-ªÀÄgÀ, ¥À±ÀÄ-¥ÀQëUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ ªÉÆÃqÀ, ¨ÉlÖ-UÀÄqÀØUÀ¼À ¥ÀæPÀÈw gÀZÀ£ÉAiÀÄ®Æè ¸ÀÆPÀëöä ªÀåvÁå¸ÀUÀ½ªÉ. gÁd¥ÀÆvÀ aPÀt avÀæUÀ¼À F J®è ±ÉÊ°AiÀÄ avÀæUÀ¼À£ÀÆß MAzÀÄ ¦Ã½UÉ CxÀªÁ ±ÁSÉ (¸ÀÆ̯ï)UÀ¼ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁVzÉ. F ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è M¨ÁâvÀ CxÀªÁ MAzÀÄ UÀÄA¥ÀÄ gÀa¹zÀ MAzÀÄ ±ÉÊ°AiÀÄ avÀæUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ ²µÀågÀ ªÀÄÆ®PÀ ¨É¼ÉzÀÄ §AzÀÄ PÉ®PÁ® ªÀÄÄAzÀĪÀj¬ÄvÀÄ. avÀægÀZÀ£É ¸ÀºÀ M¨ÁâvÀ£À PÉʧgÀºÀzÀAvÉ JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À§ºÀÄzÁVzÀÄÝ ªÀåQÛ¬ÄAzÀ ªÀåQÛUÉ §zÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ C¤ªÁAiÀÄð. ¸ÀAVÃvÀzÀ°èAiÀÄÆ `WÀgÁt’UÀ¼ÀÄ EzÀÝAvÉ ªÀÄÆ® ¸ÀAgÀZÀ£É MAzÉà EzÀÝgÀÆ zsÀé¤ ªÀåvÁå¸ÀzÉÆA¢UÉ £ÁzÀzÀ ªÉÄð£À »rvÀªÀÇ §zÀ¯ÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À PÀ¯É PÀÄjvÀ G¥À CzsÁåAiÀĪÀ£ÀÄß ºÀvÉÆÛA§vÀÛ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ GvÀÛgÁzsÀð¢AzÀ¯Éà UÀÄgÀÄw¹zÁÝgÉ. §AUÁ¼ÀzÀ°è PÉÆîÌvÁ PÀ¯Á±Á¯É (1854) D£ÀAvÀgÀ ±ÁAw¤PÉÃvÀ£À PÀ¯Á±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ DªÀgÉV£À ¨sÁgÀwÃAiÀÄ PÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉƸÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀªÀÅ. C°èAiÀÄ UÁæ«ÄÃt (d£À¥ÀzÀ) avÀæPÀ¯ÉAiÉÄà F ºÉƸÀ D«µÁÌgÀPÉÌ £ÁA¢AiÀiÁ¬ÄvÀÄ. EzÉà ªÉüÉUÉ PÉÆïÁÌvÀzÀ°è ©ænµÀgÀ ¥Àæ¨sÁªÀ¢AzÀ `PÀA¥À¤ ±ÉÊ°’AiÀÄ avÀæUÀ¼À gÀZÀ£ÉAiÀiÁzÀªÀÅ. EªÀÅUÀ¼À°è zÉòÃAiÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ, ªÉõÀ¨sÀƵÀtUÀ¼ÀÄ, zÉÊ£ÀA¢£À PÉ®¸À PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ EªÉà ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅ «zÉòÃAiÀÄ avÀæUÀ¼ÀAvÉ bÁAiÀiÁAPÀ£ÀUÉÆAqÀÄ gÀavÀªÁzÀªÀÅ. EªÀÅUÀ½UÀÆ MAzÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ »AzÉAiÉÄà LgÉÆÃ¥Àå zÉñÀUÀ½AzÀ ¨sÁgÀvÀPÉÌ §A¢zÀÝ £ÀÆgÁgÀÄ PÀ¯Á«zÀgÀÄ E°èAiÀÄ ¥ÀæPÀÈw zÀȱÀå ºÁUÀÆ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ£ÀÄß CgÉ £ÉÊd ±ÉÊ°AiÀÄ°è awæ¹zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀ gÀÆ¥À PÀA¥À¤ avÀæUÀ¼ÀÄ (n¥ÀÄà«£À PÁ®zÀ°è ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¹ÃªÉÄUÀÆ «zÉñÀUÀ½AzÀ ºÀvÁÛgÀÄ PÀ¯Á«zÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ £ÀÆgÁgÀÄ avÀæUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÀgÁzÀgÀÆ D avÀæUÀ¼ÀÄ E°èAiÀÄ PÀ¯Á«zÀgÀ ªÉÄÃ¯É K£ÀÆ ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀzÉà ºÉÆÃzÀÄzÀÄ «µÁzÀ¤ÃAiÀÄ) ªÀÄÄAzÉ PÁ²ÃWÁmï avÀæUÀ¼À ¥Àæ¨sÁªÀ ºÁUÀÆ §AUÁ¼ÀzÀ ¥ÀÄ£ÀgÀÄfÓêÀ£À PÀ¯ÉAiÀÄ §UÉÎ «¸ÁÛgÀªÁV ºÉý PÀ£ÁðlPÀzÀ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À PÀ¯ÉUÉ §gÀÄvÁÛgÉ. ªÉAPÀl¥Àà£ÀªÀjAzÀ DgÀA©ü¹ ºÀqÀ¥Àzï CªÀgÀ « ¥sÉÆgï ¸ÀévÀB ¯ÉÃRPÀgÀ ¸ÀAAiÉÆÃfvÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ PÀ¼ÉzÀ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è QæAiÀiÁ²Ã®gÁV PÁAiÀiÁðgÀA¨sÀ ªÀiÁrzÀ PÀ¯Á«zÀgÀ §UÉÎ ¥ÀnÖAiÉÆAzÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ.

49


`zÀȱÀåPÀ¯Á¥Àæ¥ÀAZÀ’zÀ JgÀqÀ£Éà CzsÁåAiÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ²®àPÀ¯É. E°èAiÀÄÆ G¥À CzsÁåAiÀÄUÀ¼ÀÄ, G¥À²Ã¶ðPÉUÀ¼ÀÄ ¸ÁPÀ¶ÖªÉ. E°èAiÀÄÆ EwºÁ¸À¥ÀƪÀð¢AzÀ DgÀA¨sÀªÁUÀzÉ ªÀiËAiÀÄðAiÀÄÄUÀ¢AzÀ ªÉÆzÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀiËAiÀÄðPÀ¯É §ÄzÀÞ£À PÁ®¢AzÀ DgÀA¨sÀªÁV C±ÉÆÃPÀ£ÀªÀgÉUÉ ªÀÄÄAzÀĪÀj¢zÉ JAzÀgÉ Qæ.¥ÀÆ. 324jAzÀ ¸ÉÆîAQUÀ¼À PÁ®zÀªÀgÉUÉ JAzÀgÉ 13£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀªÀgÉV£À ºÀgÀºÀÄ E°èzÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ¢£ÁgÀÄ £ÀÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ GvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ²®àPÀ¯É «dÈA©ü¹zÀÄÝ EAzÀÄ DAiÀiÁPÁ®zÀ PÉ® PÉ®ªÀÅ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ G½zÀÄ §A¢zÉAiÀiÁzÀgÀÆ ºÉaÑ£À ²®àUÀ¼À ««zsÀ ¸ÀAUÀæºÁ®AiÀÄUÀ¼À°è (ªÀÄÆå¹AiÀÄA) UÀ¼À°è ¸ÀĨsÀzÀæªÁVzÉ. MmÁÖgÉAiÀiÁV F CªÀ¢üAiÀÄ ²®àUÀ¼À°è §ºÀÄvÉÃPÀ ¨ËzÀÞ ²®àUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħgÀĪÀÅzÀÄ PÀÄvÀƺÀ®PÀgÀ. Qæ.¥ÀÆ. ªÀÄÆgÀÄ-£Á®ÄÌ ¸Á«gÀ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉAiÉÄà ªÉÃzÀ ºÁUÀÆ ªÉÊ¢PÀ zsÀªÀÄðUÀ½zÀݪÉAzÀÄ CªÀÅUÀ¼À°è ªÀÄÆwð¥ÀÆeÉ, ªÀÄÆwð ®PÀëtUÀ¼Éà C¢üPÀªÉAzÀÆ E°èAzÀ¯Éà ¥ÀæwªÀiÁ PÀÈwUÀ¼ÀÄ d¤¹zÀªÉAzÀÄ EA¢UÀÆ ªÁ¢¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÀArvÀªÀUÀðzÀªÀgÀÄ, ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ²®àUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉAiÀÄĪÀ ªÉÆzÀ® MAzÀƪÀgÉ ¸ÀºÀ¸ÀæªÀiÁ£ÀzÀ°è ªÉÊ¢PÀ ²®àUÀ¼ÀÄ KQ®è PÀéavÁÛV EzÀÝgÀÆ CªÀÅUÀ¼ÀÄ §A¢gÀ§ºÀÄzÁzÀ PÁgÀtUÀ¼ÉãÀÄ JAzÀÄ «±Éèö¸ÀºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®è. ªÀÄÄAzÉAiÀÄÆ PÉÆ£ÉAiÀÄ CzsÀð ¸ÀºÀ¸ÀæªÀiÁ£ÀzÀ°è JAzÀgÉ Qæ.±À. JAljAzÀ 13gÀ ªÀgÉUÉ ¨ËzÀÞ ²®àUÀ¼À eÉÆvÉUÉ PÀAqÀÄ §gÀĪÀÅzÀÄ ±ÉʪÀ ²®àUÀ¼ÀÄ. GvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀzÀ°è gÁd¸ÁÜ£ÀzÀ°è PÀAqÀÄ §AzÀµÀÄÖ eÉÊ£À ²®àUÀ¼ÀÄ ªÁ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ EvÀgÀ PÀqÉUÀ¼À°è PÀAqÀÄ §AzÀAw®è. UÀAUÀgÀ MAzÀÄ ±ÁSÉAiÀiÁV ¨sÀĪÀ£ÉñÀégÀ¢AzÀ D½zÀ ¥ÀƪÀðUÀAUÀgÀÄ ºÀ£ÉÆßAzÀ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ CAvÀå ¨sÁUÀzÀ°è (Qæ.±À. 1090) gÁdzsÁ¤ ºÁUÀÆ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ® ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ±ÉʪÀ zÉêÁ®AiÀÄ ¤«Äð¹zÀgÀÄ. E£ÉßgÀqÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ZÁAzÉîgÀÄ RdÄgÁºÉÆÃzÀ°è ±ÉʪÀ zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÉʵÀÚªÀ ¥ÀgÀªÁzÀ ªÁ¸ÀÄÛ²®à, ²®àUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¹zÀgÀÄ. E£ÀÆß JgÀqÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¨sÀQÛ¥ÀAxÀzÀ GzÀAiÀĪÁV Erà GvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÁzÀåAvÀ ¥Àæ¸Àj¹vÀÄ. ¥ÀÄjAiÀÄ dUÀ£ÁßxÀ PÉÃAzÀæ ¸ÁÜ£ÀªÁ¬ÄvÀÄ. GvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀzÀ F ªÀgÉV£À (ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ) ²®àUÀ¼À §UÉÎ N¢zÁUÀ MAzÀjAzÀ ºÀvÀÛ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀªÀgÉUÉ MAzÀÄ ¸ÀºÀ¸ÀæªÀiÁ£ÀzÀ PÁ®ªÀ£ÀÄß MAzÀÄ WÀlPÀªÁV gÀƦ¹PÉƼÀÀÄzÀÄ. ¥ÀnÖPÉAiÀÄAvÉ gÀƦ¹PÉƼÀÀÄzÀÄ. ºÀvÀÛ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ CAvÀåPÉÌ ¨ËzÀÞgÀÄ ¨sÁgÀvÀ¢AzÀ PÀtägÉAiÀiÁzÀgÀÄ. eÉÊ£ÀgÀÄ zÀQët¨sÁgÀvÀPÉÌ §AzÀgÀÄ. E£ÀÆß zÀQëtzÀ°è ±ÉʪÀ²®àUÀ¼ÀÄ C¢üPÀªÁzÀªÀÅ. ªÀÄÄA¢£À ²®àPÀ¯Á EwºÁ¸À vÉgÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ°è. ¨ÁzÁ«ÄAiÀÄ ZÁ®ÄPÀågÀÄ, gÁµÀÖçPÀÆlgÀÄ, PÀ¯ÁåtzÀ ZÁ¼ÀÄPÀågÀÄ, ºÉÆAiÀÄì¼ÀgÀÄ, ¥À®èªÀgÀÄ, ZÉÆüÀgÀÄ, ¥ÁAqÀågÀÄ, «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §UÉÎ ¥ÀÄlÖ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀAvÀºÀ gÀZÀ£É¬ÄzÀÄÝ JAlÄ ¥ÀÄlUÀ¼À°è avÀæUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ §gÉ¢zÁÝgÉ. DAiÀiÁ gÁdªÀÄ£ÉvÀ£ÀUÀ¼À £É¯É©ÃqÀÄ, ¥ÀæªÀÄÄR gÁdgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÄRå zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀ ¥ÀnÖAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è §gÀºÀ«zÉ. £ÀAvÀgÀ G¥À ²Ã¶ðPÉUÀ¼À°è DzsÀĤPÀ ²®àPÀ¯ÉUÉ £Á®ÄÌ ¥ÀÄlUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀzÀ ²®àPÀ¯ÉUÉ JgÀqÀÄ ¥ÀÄlUÀ¼À£ÀÆß Ej¹zÁÝgÉ. ¥Áæw¤¢üPÀªÁV MAzÉgÀqÀÄ avÀæUÀ¼ÀÄ ¥ÀoÀåzÉÆA¢UÉ EzÉ. DzÀgÉ ªÀtðavÀæ «¨sÁUÀzÀ°è DzsÀĤPÀ ²®àPÀ¯ÉUÉ Erà MAzÀÄ ¥ÀÄl«zÀÄÝ CzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀÄÆgÀÄ avÀæUÀ¼ÀÆ ¯ÉÃRPÀgÀzÉà DVzÀÄÝ, vÁªÀÅ §gÀºÀUÁgÀgÀµÉÖà C®è PÀ¯Á«zÀgÀÆ ºËzÉA§ C¹ävÉAiÀÄ£ÀÄß G½¹PÉÆArzÁÝgÉ.

50


UÀæAxÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ CzsÁåAiÀÄ ¥Á±ÁÑvÀåPÀ¯É. EzÀÄ ¸ÀºÀ DgÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄzsÀåAiÀÄÄUÀzÀ PÀ¯ÉAiÉÆA¢UÉ 13-14£Éà ±ÀvÀzÀ ¨ÉÊdAmÉÊ£ï PÀ¯É ¸ÀAQë¥ÀÛ ¥ÀjZÀAiÀĪÁzÀ ªÉÄÃ¯É £ÉÊd PÀ¯ÉAiÀÄ DgÀA¨sÀ PÀÄjvÀ G¥À CzsÁåAiÀÄ El°, ¥ÉÆègÉÊqï, ¹AiÀiÁ£Àß PÀÄjvÀ G¥À²Ã¶ðPÉUÀ¼À°è ¥ÀAiÀiÁðªÀ¸À£ÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. ªÀÄÄA¢£À G¥À²Ã¶ðPÉ ¥ÀÄ£ÀgÀÄfÓêÀ£À PÀÄjvÁzÀÄzÀÄ. E°èAiÀÄÆ zÀQët AiÀÄÆgÉÆæ£À, GvÀÛgÀ AiÀÄÆgÉÆæ£À, ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¥ÀÄ£ÀgÀÄfÓêÀ£ÀUÀ¼ÀÄ JA§ G¥À CzsÁåAiÀÄUÀ½ªÉ. £ÀAvÀgÀzÀ «AUÀqÀuÉ ±ÉÊ°UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀÄÝ. CªÉAzÀgÉ ªÀiÁ£Àj¸ÀA, §gÉÆÃPï, ±Á¹ÛçÃAiÀÄ §gÉÆÃPïUÀ¼ÀÄ. ºÀ¢£ÉAl£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è ¥Á±ÁÑvÀå avÀæPÀ¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄÄRåªÁV ¥ÁæA¸ï£À°è PÉ®ªÀÅ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħAzÀªÀÅ. ¤AiÉÆÃPÁ蹸ÀA CzÀgÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀ gÀÆ¥À. ºÀvÉÆÛA§vÀÛ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£À AiÀÄÆgÉÆæ£À avÀæPÀ¯ÉAiÀÄ°è C¨sÀÆvÀ¥ÀƪÀð §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß vÀA¢vÀÄ. DgÀA¨sÀzÀ°è gÁ¥sɯï awævÀ ªÀ¸ÀÄÛ«£À°è PÉæöʸÀÛªÀÄwÃAiÀĪÁzÀ zÀȱÀåUÀ¼Éà PÀAqÀħAzÀgÀÆ vÀAvÀæUÁjPÉ ¤ªÀðºÀuÉUÀ¼À°è ºÀ® PÉ®ªÀÅ ºÉƸÀvÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀzÀ PÁ® ¥ÀAxÀ (ism E¸ÀªÀiï)UÀ¼ÀzÀÄÝ. jAiÀÄ°¸ÀA, £ÁåZÀÄgÀ°¸ÀA, EA¥Éæ±ï¤¸ÀA, JPïì¥Éæ±ï¤¸ÀA, ¹A¨Á°¸ÀA, ¥sÁ«¸ÀA, PÀÆ婸ÀA, ¥ÀÆåZÀj¸ÀA, zÁzÁ¬Ä¸ÀA, ¸ÀjæAiÀÄ°¸ÀA, ¥Á¥ï Dmïð EªÉ ªÀÄÄAvÁzÀ G¥À²Ã¶ðPÉUÀ½ªÉ. MmÁÖgÉAiÀiÁV EªÉ®èªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀæð£ï Dmïð JA§ vÀ¯É§gÀºÀzÀrAiÀÄ°è vÀgÀ¯ÁVzÉ. ºÀvÉÆÛA§vÀÛ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è LgÉÆÃ¥ÀåzÉñÀzÀ°è AiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ, «eÁÕ£À, PÁ®¸ÀÆZÀPÀ

51


UÀrAiÀiÁgÀ, PÁåªÀÄgÀ, ¨É¼ÀPÀ£ÀÄß PÀÄjvÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ PÉÊUÉÆAqÀÄ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀåjUÀÆ vÀ ® ¥À Ä ªÀ A vÁ¬ÄvÀ Ä . EªÀ Å ¸À ª À Ä PÁ°Ã£À PÁzÀA§j, £ÁlPÀ, ¸ÀAVÃvÀ, PÀxÉ EvÁå¢UÀ¼À®Æè PÀAqÀħA¢zÀÄÝ avÀæ ªÀÄvÀÄÛ ²®àPÀ¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ®Æ ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃjvÀÄ. EªÀÅ ¥ÀAxÀUÀ¼À gÀÆ¥ÀzÀ°è PÉ®PÉ®ªÀÅ PÀ¯Á«zÀgÀÄ MUÀÆÎr MAzÉÆAzÀÄ ±ÉÊ°AiÀÄ£ÀÄß Dj¹PÉÆAqÀÄ C©üªÀåPÀÛUÉƽ¹zÀgÀÄ. F «¨sÁUÀUÀ¼À°è ¯ÉÃRPÀgÀÄ G¥À²Ã¶ðPÉUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr «ªÀj¸ÀĪÁUÀ ¸ÀAQë¥ÀÛªÁV DzÀgÉ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ±ÉÊ°AiÀÄ gÀÆ¥ÀgÉõÉUÀ¼À£ÀÄß CZÀÄÑPÀmÁÖV PÀnÖPÉÆnÖzÁÝgÉ. PÀ¥ÀÄà ©¼ÀÄ¥ÀÄ ºÁUÀÆ §tÚzÀ C£ÉÃPÀ avÀæUÀ½zÀÄÝ «ªÀgÀuÉUÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁVªÉ. F J¯Áè ¥ÀAxÀUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ PÁ® JAzÀgÉ ºÀvÉÆÛA§vÀÛ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ªÀÄzsÀå¨sÁUÀ¢AzÀ E¥ÀàvÀÛ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ªÀÄzsÀå¨sÁUÀzÀªÀgÉUÉ ZÁ°ÛAiÀÄ°èzÀÄÝ «±ÀézÁzÀåAvÀ ¥À¸Àj¹zÀªÀÅ. ¨sÁgÀvÀzÀ°èAiÀÄÆ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ PÀ¯Á«zÀgÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ ¥ÀAxÀUÀ¼À ±ÉÊ°AiÀÄ°è awæ¹zÁÝgÉ. ªÀÄÄAzÉ DzsÀĤPÀ ±ÉÊ°AiÀÄ°è PÁt¹PÉÆArzÀÄÝ ²®àPÀ¯É. ¥Á¥ï Dmïð, DPÀëöå£ï ¥ÉÊAnAUïUÀ¼Éà MAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è PÀÈw gÀZÀ£ÉAiÀÄ°è ºÁUÀÆ £ÉÆÃqÀÄUÀgÀ°è ZÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß vÀA¢zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀ gÀÆ¥ÀªÁV ²®àUÀ¼À°è C¸ÀA¨Éèeï, dAPï²®àUÀ¼ÀÄ gÀZÀ£ÉAiÀiÁzÀªÀÅ. ¥ÀæwµÁ×¥À£Á PÀ¯É (E£ï¸ÀÖ¯ÉõÀ£ï DgïÖ) PÀ¯Á«zÀgÀ£ÀÄß §ºÀĪÁV PÁrzÀ MAzÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄ. PÀ¯Á«zÀ£À ªÀÄ£À¹ì£À°è vÀ¯ÉzÉÆÃjzÀ MAzÀÄ ªÉÊZÁjPÀ ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀ®ªÁgÀÄ ¥ÀÆgÀPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÉÆA¢UÉ PÀ¯ÁvÀäPÀªÁV eÉÆÃr¹ UÁå®jAiÀÄ M¼ÀUÉ ¸ÀܼÀ«zÀݵÀÄÖ E®èzÉ ºÉÆgÀ§AiÀÄ°£À°è §ÈºÀvï UÁvÀæzÀ°è gÀa¸ÀÄwÛzÀÄÝ £ÉÆÃqÀÄUÀ£À®Æè MAzÀÄ §UÉAiÀÄ PÀÄvÀƺÀ®, D±ÀÑAiÀÄð, ºÉƸÀvÀ£ÀzÀ CjªÀÅ ªÉÊZÁjPÀvÉAiÀÄ w¼ÀĪÀ½PÉ ªÀÄÆqÀĪÀAwzÉ. ¥ÀæwAiÉƧ⠣ÉÆÃqÀÄUÀ£ÀÆ vÀ£Àß C£ÀĨsÀªÀ, NzÀÄ, ¥Àj¸ÀgÀUÀ¼À zÀ È ¶Ö ¬ ÄAzÀ PÀ ¯ ÁPÀ È wAiÀ Ä £À Ä ß £É Æ Ãr vÀ £ À ß zÉ Ã DzÀ «ªÀ Ä ±É ð AiÀ Ä £À Ä ß ¨É¼É¹PÉƼÀÄîªÀAvÁ¬ÄvÀÄ. E£Áì÷Ö¯ÉõÀ£ï PÀÈwUÀ¼À°è ZÀ®£À²Ã®vÉ, ±ÀæªÀå ªÀiÁzsÀåªÀÄzÉÆA¢UÉ ¨ÉgɸÀÄ«PÉ, ©Ã¢ §¢AiÀÄ°èAiÀÄ vÀvÁ̰ãÀ gÀZÀ£É, ¥Àj¸ÀgÀPÉÌ ºÉÆA¢PÉƼÀÄîªÀAvÉ «©ü£Àß gÀZÀ£É, ¸ÀܼÀ ¤¢ðµÀÖPÀ¯É, zÀÆgÀzÀ±Àð£ÀPÉÌ ºÉÆAzÀĪÀAvÉ «rAiÉÆÃPÀ¯É, «±Á®ªÁzÀ ¨sÀÆ¥ÀæzÉñÀ §¼À¹PÉƼÀÄîªÀ Cxïð Dmïð EªÉà ªÀÄÄAvÁzÀ C£ÉÃPÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ vÉgÉzÀÄPÉÆAqÀªÀÅ. PÀ¯Á«zÀ£À PÀ®à£ÉAiÀÄAvÉ £ÉÆÃqÀÄUÀ£ÀzÀÆ «¸ÁÛgÀUÉÆArvÀÄ. F J®è £ÀªÉÇåÃvÀÛgÀ £ÀªÀå J£ÀߧºÀÄzÁzÀ PÀ¯Á ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¯Á«zÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ, «ªÀgÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¤ÃrzÀÄÝ PÀ£ÀßqÀzÀ NzÀÄUÀjUÉ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁzÀ ªÀiÁ»wAiÀiÁVzÉ. K£Éà DzÀgÀÆ UÀæAxÀzÀ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛvÉAiÀÄ §UÉÎ JgÀqÀÄ ªÀiÁw®è. ¨É£ÀÄßrAiÀÄ°è JZï.J. C¤¯ïPÀĪÀiÁgï CªÀgÀÄ ºÉýgÀĪÀAvÉ “F ¥ÀĸÀÛPÀªÀÅ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è dUÀwÛ£À ¸ÀªÀÄUÀæ ‘PÀ¯Á¥Àæ¥ÀAZÀÀ’zÀ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À PÀ¯Á EwºÁ¸ÀzÀ ¸ÀÆPÀëöä ¥ÀjZÀAiÀÄ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ......... PÀ£ÀßqÀzÀ zÀȱÀå.¸ÀA¸ÀÌøwUÉÆAzÀÄ «©ü£Àß ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁVzÉ.’’

C. ®. £ÀgÀ¹AºÀ£ï 52


¸ÀézsÁ qÁ|| ¸ÀÄgÉñÀ ¥Ánî ¸À¥Àß §ÄPï ºË¸ï UÁA¢ü£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-09 2009, ¥ÀÄl: 340 ¨É¯É gÀÆ. 150/-

¸ÀÄgÉñÀ ¥ÁnîgÀ ‘¸ÀézsÁ’ ¸ÀÄgÉñÀ ¥ÁnîgÀ ¸ÀézsÁ ¸ÁévÀAvÀæöå¥ÀƪÀðzÀ gÀeÁPÁgÀgÀ ºÁªÀ½AiÀÄ PÁ®¢AzÀ EA¢£À Ln ©n ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀĪÀgÉUÉ ºÀ©âgÀĪÀ «±Á® PÁ®WÀlÖzÀ PÀxÀ£ÀªÁVzÉ. ©eÁ¥ÀÄgÀzÀ MAzÀÄ ºÀ½î¬ÄAzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «zÉñÀUÀ½UÀÆ ªÁ妹gÀĪÀ ªÀÄÆgÀÄ vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄUÀ¼À PËlÄA©PÀ ZÀ®£ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄAr¸ÀĪÀ PÀxÀ£À EzÀÄ. PÁ®à¤PÀvÉ, ªÁ¸ÀÛ«PÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËgÁtÂPÀ «ªÀgÀUÀ¼É®è F PÁzÀA§jAiÀÄ°è ºÉuÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀÆ EzÉÆAzÀÄ ªÁ¸ÀÛªÀªÁ¢ PÁzÀA§jAiÀiÁVzÉ. ©eÁ¥ÀÄgÀ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ºÀ½î, £ÀUÀgÀ, ¥ÀlÖtUÀ¼À vÀªÀÄä C£ÀĨsÀªÀ-£É£À¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄgÉñÀ ¥ÁnîgÀÄ ªÁ¸ÀÛªÀªÁ¢ £É¯ÉAiÀÄ°èAiÉÄà E°è PÀnÖPÉÆnÖzÁÝgÉ. ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ jÃwAiÀÄ ºÀ½î, £ÀUÀgÀUÀ¼À §ºÀĪÀÄÄT ªÁ¸ÀÛªÀUÀ¼ÀÄ E°è ¸ÀAªÉÄüÀUÉÆArªÉ. E°è KPÀPÁ®PÉÌ 1. PÀÄlÄA§ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À 2. ºÀ½î ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀgÀUÀ¼À 3. UÀAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉtÄÚUÀ¼À C¢üPÁgÀ ¸ÀAPÀxÀ£ÀUÀ¼À ªÀÄÄ¥ÀÄàj ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÉÆAzÀÄ PÁzÀA§jAiÀÄ°è K¥ÀðnÖzÉ. ºÁUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ ¸ÀÆÜ®ªÁV EzÉÆAzÀÄ ºÀ½î¬ÄAzÀ £ÀUÀgÀzÀ PÀqÉV£À ZÀ®£ÉAiÀÄ PÀxÀ£À. ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ UÁæªÀÄfêÀ£ÀªÀÅ DzsÀĤPÀvÉAiÉÄqÉUÉ; DzsÀĤPÉÆÃvÀÛgÀvÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ZÀ°¸ÀĪÀ PÀxÀ£À. PÁ®¥ÀæªÁºÀzÀ°è ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PËlÄA©PÀ ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼ÉgÀqÀgÀ®Æè ªÀÄ£ÀĵÀå ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁPÉ §zÀ®ÄUÉƼÀÄîvÀÛªÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¤zÀ±Àð£ÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ «ªÉÃa¸ÀĪÀ PÀxÀ£À«zÀÄ. D ªÀÄÆ®PÀ EzÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ ZÀ®£À²Ã®vÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ ¤gÀAvÀgÀvÉUÀ¼ÉgÀqÀ£ÀÆß »r¢nÖgÀĪÀ PÀxÀ£À. ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ PÉÃA¢ævÀªÁzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÉÆAzÀÄ PÀÄlÄA§ PÉÃA¢ævÀªÁUÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ D£ÀAvÀgÀzÀ°è ªÀåQÛPÉÃA¢ævÀªÁUÀĪÀ ZÀ®£ÉUÀ¼À£ÀÄß F PÀxÀ£ÀªÀÅ §ºÀÄ ZÉ£ÁßV »r¢nÖzÉ. F PÁzÀA§jAiÀÄ°è JgÀqÀÄ ªÀÄÄRåªÁzÀ J¼ÉUÀ½ªÉ. 1. wgÀĪÀÄ®gÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀ£ÀAvÉAiÉÄà PÁtĪÀ ªÀÄzsÀÄPÀgÀgÁAiÀÄ 2. ªÀÈAzÀPÀÌ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼ÀAvÉAiÉÄà PÁtĪÀ ªÁj¢ü. wgÀĪÀÄ®gÁAiÀÄ-ªÀÄzsÀÄPÀgÀgÀ ªÀ®AiÀÄ F PÀxÀ£ÀzÀ°è CµÀÄÖ ¥ÀæzsÁ£ÀªÁzÀÄzÀ®è. ªÀÈAzÀPÀÌ-ªÁj¢üAiÀÄgÀ PÀxÀ£ÀªÉà E°è ¥ÀæzsÁ£ÀªÁzÀÄzÀÄ. ºÁUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ EzÉÆAzÀÄ ¹ÛçøÀAPÀxÀ£ÀªÉAzÀgÀÆ ¸ÀjAiÉÄÃ. CµÉÆÖAzÀÄ qsÁ¼ÁV E°è ºÉtÄÚUÀ¼À PÀxÀ£À ªÀÄÆr§A¢zÉ. UÀAqÀÄ ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ E°è ¥ÉÆõÀPÀ ¥ÁvÀæUÀ¼ÀAvÉAiÀÄÆ ºÉtÄÚ ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ ¥ÀæzsÁ£À ¥ÁvÀæUÀ¼ÀAvÉAiÀÄÆ awævÀUÉÆArªÉ. PÀÄlÄA§zÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀªÀ¦Ã½UÉAiÀÄ ¥ÉÆõÀuÉAiÀÄ°è

53


ºÉuÉÚà ¤dªÁVAiÀÄÆ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀĪÀªÀ¼ÀÄ; UÀAqÀÄ K¤zÀÝgÀÆ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ªÀiÁvÀæ JA§ÄzÀÄ E°è£À PÀxÀ£ÀÄzÀÄzÀÝPÀÆÌ ªÀåPÀÛªÁVzÉ. E°è §gÀĪÀ ªÀÈAzÀPÀÌ, ªÁj¢ü, ¥Áj, ¸ÀĨsÀzÁæ, AiÀĪÀÄÄ£Á¨Á¬Ä, ¥ÁæAd°, ±ÁgÀzÁ¨Á¬Ä, ¸ÀAzsÁå¨Á¬Ä, «±Á¯ÁQë »ÃUÉ vÀªÀÄä PÀÄlÄA§UÀ¼À ZÀÄPÁÌt »rzÀ ºÉtÄÚUÀ¼À MAzÀÄ zÀAqÉà EzÉ. PËlÄA©PÀ ¸À A §Azs À U À ¼ À Ä , PÀ Ä lÄA§zÀ ¸À z À ¸ À å gÀ ¨s À « µÀ å ªÉ ® è ¤zs Á ðgÀ ª ÁUÀ Ä ªÀ Å zÀ Ä ¤zÉÃð²vÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ F ºÉtÄÚUÀ½AzÀ¯ÉÃ. UÀAqÀÄUÀ¼É®è EªÀgÀ DeÁÕzsÁjUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ. wgÀĪÀÄ®gÁAiÀÄ£À D¢¦Ã½UÉ MAzÀgÀ°è ªÀiÁvÀæªÉà UÀAqÀÄ ¥ÀæzsÁ£ÀªÁV PÁtÄvÁÛ£É. «ÄPÀÌAvÉ J®è PÀqÉAiÀÄÄ ºÉtÄÚUÀ¼ÀzÉÝà ¤AiÀÄAvÀæt. PÁzÀA§jAiÀÄÄzÀÝPÀÆÌ ºÉtÄÚUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀÈvÀézÀ ¸ÀAPÉÃvÀªÁVAiÀÄÆ PÀÄlÄA§zÀ ªÉÄÃnAiÀÄAvÉAiÀÄÆ awævÀªÁVzÁÝgÉ. ºÁUÉAiÉÄà ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ oÉÃAPÁgÀ, ºÀªÀÄÄä ©ªÀÄÄä, PÉÆAPÀÄ ¹ÛçÃAiÀÄjUÉà «²µÀÖ J£ÀߧºÀÄzÁzÀ ¥Àæw¨sÀl£É, C¸ÀºÀ£É, ¥ÀæwÃPÁgÀ, ªÀÄvÀìgÀ EvÁå¢UÀ¼É®èªÀÇ ºÉtÄÚUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ E°è ©A©vÀªÁVªÉ. E°è£À «±Á®, ¥Áj, ¸ÀĨsÀzÁæ, ªÀÈAzÀPÀÌ, ªÁj¢ü, AiÀĪÀÄÄ£Á M¨ÉÆâ§âgÀÆ MAzÉÆAzÀÄ ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ. ¸ÀĨsÀzÁæ ¸ÀéAvÀ §Ä¢Þ E®èzÀ vÀÆvÀÄ Q«AiÀÄ ºÉAUÀ¸ÀÄ; ¥Áj ¸À¤ßªÉñÀzÀ MvÀÛqÀPÉÌ-±ÉÆõÀuÉUÉ ¹PÀÌgÀÆ ¥ÀæwgÉÆâü¸ÀĪÀ UÀÄtªÀżÀî ºÉtÄÚ; ªÀÈAzÀPÀÌ£ÀAvÀÆ J®ègÀ£ÀÆß J®èªÀ£ÀÆß ¸ÀA¨sÁ½¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀĺÁªÀiÁvÉAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀ; ªÁj¢ü ¸ÁévÀAvÀæöå zÀȶÖAiÀÄ DzsÀĤPÀ ¹Ûçà PÀÄ®zÀ ¸ÀAPÉÃvÀ; «±Á¯ÁQë PÉÆAPÀÄ, ¸ÉÆPÀÄÌ, ªÀÄvÀìgÀUÀ¼À ªÉÆmÉÖAiÀÄAxÀªÀ¼ÀÄ. ¸ÀAzsÁå ¸Àé¨sÁªÀzÀ°è «±Á®¼À vÀAVAiÀÄAvÉ. DzÀgÉ EªÀj§âgÀÆ ¸ÀAzÀ¨sÀðPÉÌ vÀPÀÌAvÉ §zÀ¯ÁUÀ§®è ºÉtÄÚUÀ¼ÀÄ; ±ÁgÀzÁ¨Á¬ÄAiÉÆà DgÀPÉÌÃgÀzÀ ªÀÄÆgÀQ̽AiÀÄzÀ ªÀÄzsÀåªÀĪÀUÀðzÀ UÀÈ»tÂ. »ÃUÉ E°è §ºÀÄ ©ü£ÀߪÁzÀ ¹Ûçà ªÀiÁzÀjUÀ½ªÉ. F ªÀiÁzÀjUÀ¼À°è ºÉtÄÚUÀ¼À §UÉV£À UÀAqÀÄzÀ馅 ªÀÄvÀÄÛ ºÉtÄÚUÀ¼À PÀÄjvÁzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÁ¸ÀÛªÀUÀ¼ÉgÀqÀÆ ZÉ£ÁßV C©ü£ÀAiÀÄUÉÆArªÉ. E°è£À ªÀÈAzÀPÀÌ M§â¼À£ÀÄß ©lÖgÉ «ÄPÀ̪ÀgÉ®ègÀÆ MAzÀ®è MAzÀÄ jÃw¬ÄAzÀ vÀªÀÄä UÀAqÀA¢gÀ£ÀÄß vÀªÀÄä CAPÉAiÉƼÀUÉ ElÄÖPÉƼÀî®Ä ¸ÀzÁ AiÀÄw߸ÀĪÀªÀgÀÄ. «±ÉõÀªÉAzÀgÉ Erà PÁzÀA§jAiÀÄ°è vÀªÀÄä vÀªÀÄä PËlÄA©PÀ ¸ÀĹÜwUÁV ºÉtÄÚUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃgÁqÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ UÀAqÀÄUÀ½UÉ F PÁ¼Àf PÀrªÉÄ. ¥ÉÆÃPÀjvÀ£ÀªÉäzÀÝgÀÆ CzÀÄ UÀAr£À UÀÄt. ¸ÀA¸ÁgÀzÀ PÁ¼Àf K¤zÀÝgÀÆ CzÀÄ ºÉtÂÚ£À PÀvÀðªÀå-dªÁ¨ÁÝj JA§ÄzÀÄ PÀxÀ£ÀzÀÄzÀÝPÀÆÌ ªÀåPÀÛªÁVzÉ. ºÁUÀAvÀ EzÀ£ÉÆßAzÀÄ ¹zÁÞAvÀªÀ£ÁßV K£ÀÆ F PÁzÀA§j ªÀÄAr¸ÀĪÀÅ¢®èªÁzÀgÀÆ PÁzÀA§jAiÀÄ M¼ÀUÉ EzÀPÉÌ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÀªÀÄxÀð£É EzÉ. C¶ÖµÀÄÖ C¥ÀªÁzÀªÀÇ EzÉÝà EzÉ. F PÁzÀA§jAiÀÄ°è ºÉZÀÄÑ ¥Áæ±À¸ÀÛöåPÉÌ UÀÄjAiÀiÁVgÀĪÀ ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ. CªÉgÀqÀÆ ªÀÄzÀĪÉUÀ¼ÉÃ. MAzÀÄ ªÀÈAzÀPÀÌ£À ªÀÄzÀĪÉ. E£ÉÆßAzÀÄ ªÁj¢üAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉ. ºÁUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ F ¸ÀézsÁ PÀxÀ£À JgÀqÀÄ ªÀÄzÀĪÉUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À PÀxÀ£ÀªÁVzÉ. ªÀÈAzÀPÀÌ ªÀÄvÀÄÛ ªÁj¢üAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ MAzÀÄ zÉÆqÀØ PÁ®ªÀiÁ£ÀzÀ CAvÀgÀ«zÉ. PËlÄA©PÀ K¼ÀĩüÀÄUÀ¼À PÀxɬÄzÉ. MAzÀ£Éà ªÀÄvÀÄÛ £Á®Ì£Éà vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀĪÉUÀ½ªÀÅ. ªÀÄzÀĪÉUÀ¼À ¸ÀÄvÀÛ ºÉuÉzÀÄPÉÆAqÀ PËlÄA©PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀÄÄzÁ¬ÄPÀ ¥Àj¸ÀgÀªÀÅ EªÀÅUÀ¼À ¸ÀÄvÀÛ®Æ awævÀUÉÆArzÉ. PÀÄlÄA§ ¸ÀA¸ÁÌgÀªÉA§ÄzÀÄ ºÉÃUÉ £ÀªÀÄä°è gÀPÀÛUÀvÀªÁV §gÀÄvÀÛzÉ JA§ «ZÁgÀªÀÇ E°è zÀlÖªÁV C©üªÀåPÀÛUÉÆArzÉ. ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÁévÀAvÀæöå ºÉÆÃgÁl; PËlÄA©PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ

54


¸ÀA§AzsÀUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ºÉÆÃgÁlUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ vÀªÀÄä ºÀQÌUÁV ºÉtÄÚUÀ¼ÀÄ £ÀqɸÀĪÀ ¸ÁévÀAvÀæöå ºÉÆÃgÁlUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ F ªÀÄÆgÀÆ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ PÁzÀA§jAiÀÄ°è «ªÁºÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À PÀxÀ£ÀzÀ eÉÆvÉeÉÆvÉUÉà ºÉuÉzÀÄPÉÆAqÀÄ awævÀªÁVªÉ. ºÉtÂÚ£À ªÀÄzÀĪÉUÉ CªÀ¼À C£ÀĪÀÄw ¨ÉÃQ®è JA§ PÁ®zÀ°è ªÀÈAzÀPÀÌ£À ªÀÄzÀÄªÉ £ÀqÉzÀgÉ ºÉtÂÚ£À C£ÀĪÀÄw E®èzÉ DPÉAiÀÄ «ªÁºÀ dgÀÄUÀ¯ÁgÀzÀÄ JA§ PÁ®zÀ°è ªÁj¢üAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. F JgÀqÀÆ «ªÁºÀ ¸ÀAPÀxÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁdªÉA§ £À¢Ã ¥ÁvÀæzÀ JgÀqÀÄ zÀqÀUÀ¼ÀAvÉ EªÉ. vÀªÀÄä »AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÁ®zÀ ZÀ®£ÉUÀ¼À£ÀÄß C¼ÉzÀÄ ºÉüÀĪÀ C¼ÀvÉUÉÆîÄUÀ¼ÀAvÉ; PÁ®¥ÀæªÁºÀzÀ JgÀqÀÄ CAZÀÄUÀ¼ÀAvÉ; PÁzÀA§j ¥Áèn£À D¢ CAvÀåUÀ¼ÀAvÉ EªÉ. ªÀÈAzÁ ªÀÄvÀÄÛ ªÁj¢üAiÀÄj§âgÀÆ F PÁzÀA§jAiÀÄ°è ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¹ÛçøÀAPÀÄ®zÀ JgÀqÀÄ PÁ®WÀlÖUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ÀÄvÁÛgÉ. ¥Àj¹ÜwAiÀÄ MvÀÛqÀ-±ÉÆõÀuÉUÀ¼À£ÀÄß zÁn ¸ÀéAiÀÄA ¤zsÁðgÀzÀ PÀqÉUÉ ¹ÛçïÉÆÃPÀªÀÅ ZÀ°¸ÀĪÀ avÀæªÀÅ F E§âgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥Àæw¤¢üvÀªÁVzÉ. ¥ÁnîgÀ ¸ÀézsÁ MAzÀÄ ªÀĺÁPÀxÀ£ÀªÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ EzÀgÀ ¥ÁèlÆ §ºÀÄ zÉÆqÀØzÉà DVzÉ. §ºÀÄ zÉÆqÀØ ¥Áèl£ÀÄß ¤ªÀð»¸À®Ä §ºÀÄzÉÆqÀØ vÉPÉÌAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉÃRPÀ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. PÉÆ¬Ä¯É®è ªÀÄÄVzÁUÀ gÉÊvÀgÀÄ §ºÀÄ PÀıÀ®vɬÄAzÀ ªÉÄzÉ ºÁPÀĪÀÅ¢®èªÉÃ? ºÁUÉ ¯ÉÃRPÀ£ÀÆ PÀıÀ®vɬÄAzÀ ¥Áèl£ÀÄß PÀlÖ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸Àé®à JZÀÑgÀ vÀ¦àzÀgÀÆ ªÉÄzÉ ºÉÃUÉ C¼ÀîPÀUÉÆAqÀÄ »¹zÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉÆà ºÁUÉAiÉÄà PÀxÀ£ÀªÉÄzÉAiÀÄÆ §ÈºÀvÁÛzÁUÀ C¼ÀîPÀUÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÁnîgÀ F PÀxÀ£ÀzÀ°è £Á£ÀÄ vÉPÉÌUÉ ¹Q̹PÉÆAqÉà ¹Q̹PÉƼÀÄîªÉ£ÉA§ DvÀä¥ÀævÀåAiÀĪÀżÀî ¯ÉÃRPÀ ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ ¹PÀÄ̪ÀªÀ¼À®è JAzÀÄ »¹zÀÄPÉƼÀÄîªÀ PÀxÀ£À ªÉÄzÉAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÀÄ®èAiÀÄÄzÀÞªÉÇAzÀÄ N¢£À AiÀiÁ£ÀzÀ°è Cj«UÉ §gÀÄvÀÛzÉ. ªÀĺÁPÀxÀ£ÀªÉÇAzÀÄ ºÀ®ªÀÅ G¥ÀPÀxÀ£ÀUÀ¼À°è PÀªÀ®ÄUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¸ÀºÀdªÉÃ. DzÀgÉ F G¥ÀPÀxÀ£ÀUÀ¼ÀÄ NzÀÄUÀ£À£ÀÄß PÀxÀ£À ¯ÉÆÃPÀ¢AzÀ ¥À®èlUÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ. CªÀÅ PÀxÀ£À¸ÀA«zsÁ£ÀPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. CªÀÅUÀ¼À UÉÊgÀĺÁdj¬ÄAzÀ PÀxÀ£ÀPÉÌ PÉÆgÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ JA§AvÉ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. DzÀgÉ CªÀÅ C£ÀUÀvÀå ®UÀvÀÄÛUÀ¼ÀAvÉ EgÀ¨ÁgÀzÀÄ. E°è §gÀĪÀ ©eÁ¥ÀÄgÀzÀ E£ÁAzÁjPÉAiÀÄ PÀxÉ, ªÀQî PÀApÃgÁAiÀÄgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ «¸ÀÛøvÀ PÀxÉ, ¸ÀAzsÁå¼À C¥Àà ¸ÁºÀÄPÁgÀ ±ÉõÀ¥Àà£À PÀxÉ EAvÀºÀªÀÅUÀ¼ÀÄ PÀxÀ£ÀzÀ CUÀvÀåQÌAvÀ ºÉZÁÑV ®A©¸À®ànÖªÉ. EªÀÅUÀ½AzÀ PÀxÀ£ÀzÀ UÁvÀæ »UÀΰPÉAiÀiÁVzÉ. E°è£À ªÀÈAzÀPÀÌ ªÀÄvÀÄÛ ªÁj¢üAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ vÀ¯ÉªÀiÁj£À PÀxÀ£ÀªÀÅ ¸ÀAQë¥ÀÛ ªÀgÀ¢AiÉÄA§AvÉ PÀxÀ£ÀUÉÆArzÉ. »ÃUÉ »ÃUÉ D¬ÄvÀÄ JAzÀÄ ºÉý©qÀĪÀ zsÁªÀAvÀPÉÌ ¯ÉÃRPÀ E°è ¹®ÄQzÀAvÉ PÁtÄvÀÛzÉ. PÀxÀ£ÀzÀ UÁvÀæªÀ£ÀÄß C£ÀUÀvÀå ®UÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ »UÀΰ¹zÁUÀ ¯ÉÃRPÀ¤UÉ MzÀUÀĪÀ zsÁªÀAvÀ EzÀÄ. E£ÉÆßAzÀÄ CA±ÀªÀ¤ß°è ¥Àæ¸ÁÛ¦¸À¨ÉÃPÀÄ. ¯ÉÃRPÀ£À eÁÕ£À, «ZÁgÀªÀAwPÉUÀ¼ÀÄ WÀl£ÁªÀ½-¥ÁvÀæ ¸ÀA«zsÁ£ÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀªÉ NzÀÄUÀgÀ°è MqÀªÀÄÆqÀĪÀAvÉ PÀxÀ£ÀªÀÅ ºÉuÉzÀÄPÉÆArgÀ¨ÉÃPÀÄ. CªÀÅ PÀtÂÚUÉ qsÁ¼ÁV PÁtĪÀAvÉ ªÁZÀåªÁV ¸ÀÄjAiÀÄ®àqÀ¨ÁgÀzÀÄ. ºÁUÁzÁUÀ NzÀÄUÀ£ÀÄ vÀ£Àß N¢£À C£ÀĨsÀªÀ AiÀiÁ£ÀzÀ°è

55


DAiÀiÁ¸ÀUÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼Éà ºÉZÁÑVgÀÄvÀÛªÉ. vÀvÀé±Á¸ÀÛç §gÀºÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀå §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ UÉgÉ §®Ä vɼÀĪÀÅ. ºÁUÉà «ZÁgÀ ¥Àæ§AzsÀzÀ ªÀiÁzÀj ªÀÄvÀÄÛ PÁzÀA§j PÀxÀ£ÀzÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À £ÀqÀĪÀt UÉgÉAiÀÄÆ §®Ä vɼÀĪÁzÀÄzÀÄ. vÀvÀé±Á¹ÛçÃAiÀÄ ªÀiÁzÀj E®èªÉ «ZÁgÀ ¥Àæ§AzsÀ ªÀiÁzÀj PÁzÀA§jUÉ M¼À£ÀÄUÀÄΪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÁ EzÉÝà EgÀÄvÀÛªÉ. F ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ ªÁZÀåªÁV PÁzÀA§jUÉ M¼À£ÀÄVÎzÀgÀ PÀxÀ£ÀzÀ C£ÀĨsÀªÀ AiÀiÁ£ÀPÉÌ vÀqÉUÀ¼ÀÄ GAmÁUÀÄvÀÛªÉ. F PÁzÀA§jAiÀÄ°è£À ¥ÀæºÁèzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆwðgÁAiÀÄgÀ £ÀqÀÄ«£À Ln ©n PÀÄjvÀ ¸ÀAªÁzÀ, ªÁj¢ü P˸ÀÄÛ¨sÀzÀ CªÉÄjPÁ ¸ÀA¸ÀÌøw PÀÄjvÀ ¸ÀAªÁzÀ, ¥À®Äè ªÀÄvÀÛªÀ£À vÁ¬ÄAiÀÄ £ÀqÀĪÀt dUÀvÀÄÛ ¸ÀȶÖAiÀÄ PÀÄjvÀ ¸ÀAªÁzÀ »ÃUÉ ºÀ®ªÀÅ PÀqÉ «ZÁgÀ¥Àæ§AzsÀzÀ ªÀiÁzÀj ªÁZÀåªÁV PÁzÀA§jAiÀÄ M¼À£ÀÄVÎzÉ. E¯Éè®è ¯ÉÃRPÀ vÀ£Àß w¼ÀĪÀ½PÉAiÀÄ£ÀÄß PÀxÀ£ÀzÉƼÀPÉÌ ¸ÀÄjAiÀÄĪÀ AiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀAvÉ PÁtÄvÀÛzÉ. ¸ÀÄgÉñÀ ¥ÁnîgÀ PÀxÀ£À MAzÀÄ §ÈºÀvÁÛzÀ PÁzÀA§j; ºÀ®ªÀÅ zsÀ餸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀļÀî UÀnÖ PÀxÀ£À. «¸ÁÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤gÀ Æ ¥À u É U À ¼ À ° è ªÀ Ä gÀ ½ ªÀ Ä tÂ Ú U É , UÁæ ª À i ÁAiÀ Ä t, ªÀÄzÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ£ÀAvÀºÀ ªÀĺÁPÁzÀA§jUÀ¼À£ÀÄß EzÀÄ £É£À¦UÉ vÀgÀÄvÀÛzÉ. PÀxÀ£ÀªÀÅ ¨ÉÃqÀĪÀ JqÉUÀ¼À°è PÀvÀÛj¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ «¸ÀÛj¸ÀĪÀ PÀmÁÖtÂPÉ vÀAvÀæzÀ ZÁuÁPÀëvÉ MAzÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹zÀgÉ Erà ¸ÀézsÁ PÁzÀA§jAiÀÄÄ PÀ£ÀßqÀ PÀxÀ£À ¯ÉÆÃPÀPÉÌ ¤ÃrzÀ MAzÀÄ ªÀĺÀvÀézÀ PÁtÂPÉAiÀiÁVzÉ. EzÀĪÀgÉUÉ ¥ÁnîgÀÄ DgÀÄ PÁzÀA§jUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹zÁÝgÉ. PÀ£À¹£À ªÀÄ£É JA§ PÀxÁ¸ÀAPÀ®£ÀªÀ£ÀÆß ºÉÆgÀvÀA¢zÁÝgÉ. F ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀÄgÉñÀ ¥ÁnîgÀÄ PÀ£ÀßqÀ PÀxÀ£ÀPÉÌ vÀªÀÄäzÉà PÉÆqÀÄUÉ ¤ÃrzÁÝgÉ. DzÀgÉ EªÀgÀ PÀxÀ£À ±ÀQÛ PÀ£ÀßqÀ «ªÀıÉðAiÀÄ°è CµÁÖV ZÀZÉðUÉ UÀÄjAiÀiÁzÀAvÉ PÁtÄwÛ®è. vÀªÀÄä ¥ÁrUÉ vÁªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯Á©¬Ä®èzÉ ºÀ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ½AzÀ §gÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¥ÁnîgÀÄ ¸ÀézsÁ ªÀÄÆ®PÀªÁzÀgÀÆ PÀ£ÀßqÀ PÀxÀ£À¯ÉÆÃPÀzÀ°è UÀnÖAiÀiÁV UÉÆÃZÀj¸ÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÉÆÃt.

qÁ. ¨ÉÃUÀÆgÀÄ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà

56


¯ÉÃjAiÉÆAPÀ QãÁå ªÀÄÆ®: ºÉ¤æ Dgï. N¯É PÀįÉmï PÀ£ÀßqÀPÉÌ: ¥Àæ±ÁAvï ©Ãa bÀAzÀ ¥ÀĸÀÛPÀ §£ÉßÃgÀÄWÀlÖ gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-76 2008, ¥ÀÅlUÀ¼ÀÄ-250 ¨É¯É: gÀÆ. 100/-

`¯ÉÃjAiÉÆAPÀ’-MAzÀÄ ªÀĺÁPÁªÁåvÀäPÀ ¥ÀAiÀÄt º¤É æ

Dgï. N¯É PÀįÉmï CªÀgÀ `Feóï Emï ¥Á¹§¯ï’ JA§ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæ±ÁAvÀ ©Ãa CªÀgÀÄ `¯ÉÃjAiÉÆAPÀ’ JAzÀÄ PÀ£ÀßqÀPÉÌ C£ÀĪÁ¢¹zÁÝgÉ. EwÛÃa£À ¢£ÀUÀ¼À°è EzÀÄ §ºÀ¼ÀªÁV ZÀaðvÀªÁVgÀĪÀ PÁzÀA§j. D PÁgÀtPÁÌVAiÉÄà ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ZÀZÉðUÉ CzÀ£ÀÄß E°è PÉÊUÉwÛPÉƼÀî¯ÁVzÉ. N¯É PÀįÉmï QãÁå zÉñÀzÀ ¸ÀÄ¥Àæ¹zÀÞ PÁzÀA§jPÁgÀ. EzÀÄ CªÀgÀ ªÉÆzÀ® PÁzÀA§j. QãÁåzÀ ªÀiÁ¸À¬Ä §ÄqÀPÀnÖ£À §zÀÄQ£À §UÉÎ C¥ÁgÀªÁzÀ C©üªÀiÁ£À ªÀÄvÀÄÛ ¦æÃw EgÀĪÀ N¯É PÀįÉmï CªÀgÀ J¯Áè PÁzÀA§jUÀ¼À®Æè CzÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ CzÀªÀÄåªÁV §gÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. `¯ÉÃjAiÉÆAPÀ’ PÀÆqÀ EzÀPÉÌ ºÉÆgÀvÁV®è. ªÀiÁ¸À¬Ä, QãÁå ªÀÄvÀÄÛ mÁAeÉäAiÀiÁzÀ°è ªÁ¹¸ÀĪÀ MAzÀÄ zÀ£ÀUÁ» C¯ÉªÀiÁj §ÄqÀPÀlÄÖ. ªÀiÁ¸À¬ÄUÀ¼À §zÀÄQ£À JgÀqÀÄ ªÀÄÄRå GzÉÝñÀUÀ¼ÉAzÀgÉ-MAzÀÄ, CªÀgÀ eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѹPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ, JgÀqÀÄ, F §ÄqÀPÀnÖ£À ¥ÀæwAiÉƧâ AiÀÄĪÀPÀ£ÀÆ NªÀð AiÉÆÃzsÀ£ÁV gÀÆ¥ÀÄUÉƼÀÄîªÀÅzÀgÀvÀÛ ±Àæ«Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ. F JgÀqÀÄ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ CªÀgÀÄ CzɵÀÄÖ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛgÉAzÀgÉ, eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀjUÉ ¥Á«vÀæöåvÉAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀªÁzÀgÉ, AiÉÆÃzsÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ºÉªÉÄäAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀªÁUÀÄvÁÛ£É. eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѸÀzÀ, AiÉÆÃzsÀ£ÁUÀzÀ ªÀiÁ¸À¬ÄUÉ CªÀ£À ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀ ªÀÄgÁåzÉAiÀÄÆ EgÀĪÀÅ¢®è. EzÀgÁZÉV£À AiÀiÁªÀ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄÆ CªÀjUÉ ¸ÁzsÀ£ÉAiÉÄà C®è. DzsÀĤPÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À fêÀ£ÀPÀæªÀÄ, ¥Á±ÁÑvÀå gÁµÀÖçUÀ¼À ¥Àæ¨sÁªÀ, EzÉ®èzÀgÀ £ÀqÀĪÉAiÀÄÆ EA¢UÀÆ vÀ£Àß `PÀÄ®ªÀÄÆ°ÃAiÀÄvÉ’AiÀÄ£ÀÄß (Ethnicity) ªÀiÁ¸À¬Ä d£ÁAUÀ G½¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÉ. EªÀgÀ MlÄÖ d£À¸ÀASÉåAiÉÄà PÉêÀ® 0.7% DVzÀÝgÀÆ, ªÀiÁ¸À¬Ä ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ C¢üPÀÈvÀ ªÁgÀ¸ÀÄzÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß EªÀgÀÄ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAr®è. ªÀ¸ÁºÀvÀıÁ»AiÀÄ C¢üPÁgÀ, ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É GAlĪÀiÁqÀĪÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß PÁzÀA§j zÁR°¸ÀÄvÀÛzÉ. F ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è GAmÁUÀĪÀ CvÀåAvÀ

57


¸ÀAQÃtðªÁzÀ ¸ÀªÀiÁeÉÆÃ-¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¥À®èl, ©PÀÌlÄÖ, zÀéAzÀéUÀ¼ÀÄ ©aÑPÉƼÀÄîvÀÛªÉ. ªÀiÁ¸À¬Ä §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À£ÀÄß C£ÁUÀjÃPÀvÉAiÀÄ vÉPÉ̬ÄAzÀ ©r¹, CªÀgÀ£ÀÄß £ÁUÀjPÀgÀ£ÁßV¸ÀĪÀ ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀ¸ÁºÀvÀıÁ» ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ºÉÆvÀÄÛPÉÆArzÉ. CzÀPÁÌV, §ÄqÀPÀnÖ£À ªÀÄPÀ̼À£É߯Áè §®ªÀAvÀªÁV ±Á¯ÉUÉ ¸ÉÃj¸ÀĪÀ PÉ®¸À ¥ÁægÀA¨sÀªÁVzÉ. ªÀ¸ÁºÀvÀıÁ»UÀ¼À ±ÀQÛUÉ ºÉzÀj ªÀiÁ¸À¬ÄUÀ¼ÀÄ PÉ®ªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ±Á¯ÉUÉ PÀ½¸À®Ä M¦àzÀgÉ, E£ÀÆß PÉ®ªÀgÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¸ÁUÀÄ ºÁQzÁÝgÉ. PÉÆmɯï JA§ ºÀ½îAiÀÄ ¯ÉÃjAiÉÆAPÀ, £ÉªÀÄä¢AiÀiÁV zÀ£À PÁzÀÄPÉÆAqÀÄ, vÀ£Àß ªÀA±ÀzÀ UËgÀªÀªÀ£ÀÄß G½¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ CUÀvÀåªÁzÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀ ºÀÄqÀÄUÀ. ªÀÄ£ÉUÉƧ⠺ÀÄqÀÄUÀ£À ¯ÉPÀÌzÀ°è ¯ÉÃjAiÉÆAPÀ PÀÆqÀ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¯ÉÃjAiÉÆAPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¦æÃw¸À¯ÁgÀA©ü¸ÀÄvÁÛ£É. KPÉAzÀgÉ, ªÀiÁ¸À¬ÄUÀ¼À w¼ÀĪÀ½PÉAiÀÄ°ègÀĪÀAvÉ ±Á¯ÉAiÀÄ°è PÀÆægÀªÁzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÉÄãÀÆ EgÀĪÀÅ¢®è. ªÀÄzsÀåAvÀgÀ gÀeÉAiÀÄ°è ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ ¯ÉÃjAiÉÆAPÀ£À£ÀÄß CªÀ£À vÀAzÉ CgÀĵÀzÀ°ègÀĪÀ CªÀ£À ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¸ÀĪÀ K¥ÁðlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. ªÀÄzsÀåzÀ°è PÉ®ªÀÅ C¤ªÁgÀå PÁgÀtUÀ½AzÀ ¯ÉÃjAiÉÆAPÀ E£ÉÆßAzÀÄ ºÀ½îAiÀÄ°è vÀAUÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. C°è ¥ÀjZÀAiÀĪÁzÀ ²PÀët ¥ÀqÉzÀÄ CzsÁå¥ÀPÀ ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ °«AUï¸ÉÆÖÃ£ï ¯ÉÃjAiÉÆAPÀ¤AzÀ, ¯ÉÃjAiÉÆAPÀ£À zÀéAzÀéUÀ½UÉ GvÀÛgÀ zÉÆgÉvÀÄ, CªÀ£ÀÆ CgÀĵÀzÀ°ègÀĪÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¤zsÀðj¸ÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ, ¯ÉÃjAiÉÆAPÀ C£ÉÃPÀ ¸ÀAPÀµÀÖ, JqÀgÀÄ-vÉÆqÀgÀÄUÀ¼À £ÀqÀĪÉAiÀÄÆ ²PÀët ¥ÀqÉzÀÄ CzsÁå¥ÀPÀ£ÁV vÀ£Àß HjUÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄvÁÛ£É. vÀ£Àß vÀAzÉvÁ¬ÄAiÀÄgÀ ªÉÄZÀÄÑUÉUÉ ¥ÁvÀæ£ÁV, ²PÀët ¥ÀqÉzÀgÀÆ UËgÀªÁ¤évÀ ªÀiÁ¸À¬ÄAiÀiÁV G½zÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ WÀ£ÀvÉUÉ zsÀPÉÌ §gÀzÀAvÉ §zÀÄPÀÄvÁÛ£É. PÀxÀ£ÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ºÉÆwÛUÉ ¯ÉÃjAiÉÆAPÀ ªÀÄvÀÛªÀ£À ¸ÉßûvÀgÀÄ ªÀ¸ÁºÀvÀıÁ»UÀ½AzÀ ¸ÁévÀAvÀæöå ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀPÁÌV ¸ÀAWÀnvÀgÁV ¸À¥sÀ®gÁUÀÄvÁÛgÉ. MlÄÖ ºÀ£ÉÆßAzÀÄ CzsÁåAiÀÄUÀ¼À°ègÀĪÀ F ¥ÀÄlÖ PÁzÀA§j C£ÉÃPÀ PÁgÀtUÀ½UÁV ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄÄRåªÁzÀ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼À°è F CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ZÀað¸À§ºÀÄzÀÄ. 1. ºÀ®ªÀÅ ®PÀët ¥À®èlUÀ¼À (paradigne shift) ¥ÀAiÀÄt 2. ªÀ¸ÁºÀvÀıÁ»AiÀÄ C£ÀĨsÀªÀ 3. PÀxÀ£ÀzÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ F PÀxÀ£ÀzÀ ªÀÄÄRå D±ÀAiÀĪÉà ¥ÀAiÀÄt. DzÀÝjAzÀ¯Éà gÀºÀªÀÄvï vÀjÃPÉgÉ, PÀxÀ£ÀzÀ DgÀA¨sÀzÀ°è£À vÀªÀÄä n¥ÀàtÂAiÀÄ°è CzÀ£ÀÄß `ªÀĺÁ¥ÀAiÀÄt’ JAzÀÄ PÀgÉ¢zÁÝgÉ. ºÀ®ªÀÅ ¥ÀAiÀÄtUÀ¼ÀÄ E°è MvÉÆÛvÁÛV ºÉuÉzÀÄPÉÆArªÉ. ªÀåQÛUÀ¼À, ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ DPÀÈwUÀ¼À ZÀ®£É ¤gÀAvÀgÀªÁV ¸ÁUÀÄvÀÛzÉ.

58


²PÀëtzÀvÀÛ ¸ÁUÀĪÀ ¯ÉÃjAiÉÆAPÀ£À ¥ÀAiÀÄtPÉÌ MAzÀÄ ªÀĺÁPÁªÀåzÀ ®PÀët«zÉ. ªÀĺÁPÁªÀåzÀ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ C£ÉÃPÀ PÁgÀtUÀ½UÁV ¸ÀzÁ ¥ÀAiÀÄtzÀ°è ¤gÀvÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. E°è ¯ÉÃjAiÉÆAPÀ ²PÀëtzÀvÀÛ ¥ÀAiÀÄt¸ÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É. DgÀA¨sÀzÀ°è ¯ÉÃjAiÉÆAPÀ¤UÉ DAiÉÄÌAiÀÄ ¸ÁévÀAvÀæöå«®èzÀÝjAzÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£ÁzÀgÀÆ, £ÀAvÀgÀ DzsÀĤPÀ ²PÀëtzÀvÀÛ DPÀ¶ðvÀ£ÁUÀÄvÁÛ£É. ²PÀëtzÀ §UÉV£À CªÀ£À ¦æÃw CªÀ£À ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ°è «avÀæªÁzÀ GzÉéÃUÀªÀ£ÀÄß ¸ÀȶָÀÄvÀÛzÉ. M§â ªÀiÁ¸À¬Ä “MAzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ªÉÆ£ÀZÁzÀ ¨ÁtUÀ¼ÀÄ, E£ÉÆßAzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆÃ®Ä »rzÀÄ, ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß PÀÆqÀ CzÉà PÉÊAiÀÄ°è »rAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÉÃ?” (¥ÀÄ. 21) J£ÀÄߪÀÅzÉà ªÀiÁ¸À¬ÄUÀ¼À zÉÆqÀØ aAvÉ. ºÁUÉ »rAiÀĨÁgÀzÉA§ÄzÀÄ CªÀgÀ C¥ÉÃPÉë PÀÆqÀ. CzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¨sÀAiÀÄQÌAvÀ ºÉZÁÑV ªÀiÁ¸À¬Ä ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ±Á±ÀévÀªÁV PÀrzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¨sÀAiÀÄ. ªÀiÁ¸À¬Ä ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ WÀ£ÀvÉUÉ PÀÄAzÀÄ vÀgÀ¯ÉAzÉ ºÀÄnÖzÀ ºÀÄqÀÄUÀ£ÁV ¯ÉÃjAiÉÆAPÀ PÁt¯ÁgÀA©ü¸ÀÄvÁÛ£É. CªÀ£À ¸ÉßûvÀ ¯ÉPÀPÀ¤AiÀÄAvÉ ±Á¯É¬ÄAzÀ PÀzÀÄÝ Nr §gÀzÀ ¯ÉÃjAiÉÆAPÀ CªÀ£À vÀAzÉAiÀÄ zÀȶÖAiÀÄ°è “ºÉÃrAiÀiÁUÀÄvÁۣɔ (¥ÀÄ. 55). CªÀ£À vÁ¬Ä PÀÆqÀ CªÀ£À£ÀÄß “¤Ã£ÀÄ zsÉÊgÀåªÀAvÀ£ÁV ºÀÄnÖ®è” (¥ÀÄ. 69) JAzÀÄ «µÁ¢¸ÀÄvÁÛ¼É. ¯ÉÃjAiÉÆAPÀ£À£ÀÄß CgÀĵÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä §gÀĪÀ ¥É¯ÉÆèà CAvÀÆ “±Á¯É ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÆRð£À£ÁßV ªÀiÁrzÀݵÉÖà C®è, ¤£ÀߣÀÄß ªÀiÁ¸À¬Ä ¸ÀA¸ÀÌøw¬ÄAzÀ zÀÆgÀ ªÀiÁrzÉ” (¥ÀÄ. 89) JAzÀÄ C®èUÀ¼ÉAiÀÄÄvÁÛ£É. »ÃUÉ, ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà CªÀ£À ¸ÉßûvÀgÀÄ, »jAiÀÄgÀÄ, ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀªÀjAzÀ CªÀºÉüÀ£ÀPÉÆ̼ÀUÁVAiÀÄÆ CªÀ£ÀÄ CgÀĵÀzÀ°ègÀĪÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¤zsÀðj¸ÀÄvÁÛ£É. CzÀPÁÌV zÀÄUÀðªÀĪÁzÀ PÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß, ªÀÄÈvÀÄåPÀÆ¥ÀPÉÌ vÀ¼ÀÄîªÀAxÀ ¨sÀAiÀÄAPÀgÀªÁzÀ C£ÀĨsÀªÀUÀ½AzÀ ¤ªÁj¹PÉÆAqÀÄ CgÀĵÀPÉÌ ºÉÆÃzÀgÉ, C°è CªÀ£ÀÄ £ÉaÑPÉÆAqÀ ¸ÉÆÃzÀgÀªÀiÁªÀ ¸ÁAiÀÄĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀÄvÁÛ£É. CgÀĵÀzÀ°è£À ±Á¯ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß QüÀjªÉÄAiÉÆA¢UÉ UÀÄzÁÝqÀÄvÁÛ, CzÀ£ÀÄß «ÄÃgÀÄvÁÛ, §AzsÀÄUÀ¼À £ÉgÀ«®èzÉ KUÀÄvÁÛ, PÉÆ£ÉUÀÆ CªÀ£ÀÄ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀĪÀµÀÖgÀ°è CzÉÆAzÀÄ zÀt«£À ¥ÀAiÀÄtªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¯ÉÃjAiÉÆAPÀ ¸ÀzÁ C¤²ÑvÀvÉ, ¨sÀAiÀÄ, zÀéAzÀéUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ vÀÄAiÀiÁÝqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É. DzÀgÉ, ¥ÀAiÀÄtzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ºÉÆwÛUÉ vÀ£Àß C¹ävÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀîzÉAiÉÄà DzsÀĤPÀ ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄÊUÀÆr¹PÉƼÀÄîªÀ°è ¸À¥sÀ®£ÁUÀÄvÁÛ£É. ªÀiÁ¸À¬Ä §ÄqÀPÀnÖ£À C¹ävÉAiÀÄ£ÀÄß G½¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ £ÉgÀªÁUÀĪÀªÀ£ÀÄ °«AUï¸ÉÆÖÃ£ï ¯ÉÃjAiÉÆAPÀ. MAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è CªÀ£ÀÄ ¯ÉÃjAiÉÆAPÀ£À `ulter ego’ (D®Ögï FUÉÆ). CªÀ£ÀÄ ªÀiÁ¸À¬Ä §ÄqÀPÀnÖ£À ªÀiË®å ªÀÄvÀÄÛ DzsÀĤPÀ ²PÀët PÀæªÀÄ¢AzÀ gÀÆrü¹PÉÆAqÀ ªÀiË®åUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¸ÀªÀÄvÉÆî£À PÁAiÀÄÄÝPÉƼÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß ¯ÉÃjAiÉÆAPÀ¤UÉ PÀ°¸ÀÄvÁÛ£É. “¤Ã£ÀÄ JgÀqÀÆ ¥Àæ¥ÀAZÀªÀ£ÀÄß §ºÀ¼À §Ä¢ÞªÀAwPɬÄAzÀ JzÀÄj¸À¨ÉÃPÀÄ. MAzÀÄ «zÁåªÀAvÀgÀ ¥Àæ¥ÀAZÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¤£Àß ºÀ½îAiÀÄ d£À. «zÁåªÀAvÀgÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ ¤Ã£ÀÄ »AzÀĽzÀ ¸ÀªÀiÁd¢AzÀ §AzÀªÀ£ÀÄ JAzÀÄ. ¤£Àß ºÀ½îAiÀÄ d£À ºÉüÀÄvÁÛgÉ, ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß ¸ÀªÀiÁdzÀ ¥ÀzÀÞw, ¨sÁµÉ, ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀÄvÀÄÛ UËgÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÉw¢ÝÃAiÀÄ JAzÀÄ... ¤Ã£ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ JA¢UÀÆ UÀªÀð vÉÆÃj¸À®Ä C®è. CªÀgÀAvÉ EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß

59


PÀ°. £ÁªÀÅ CªÀjVAvÀ ¨ÉÃgÉ C®è. C®èªÉ?” (¥ÀÄ. 144) JAzÀÄ vÀªÀÄä ¨ÉÃgÀÄUÀ¼À §UÉÎ eÁUÀÈvÀ ¥ÀæeÉÕAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆr¸ÀÄvÁÛ£É. §ÄqÀPÀnÖUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAUÀwAiÀÄ §UÉÎ QüÀjªÉÄ ¨É¼É¹PÉƼÀÄîªÀ CUÀvÀå«®è JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ£É. (¥ÀÄ. 145). ºÁUÉAzÀ ªÀiÁvÀæPÉÌ °«AUï¸ÉÆÖÃ£ï ¯ÉÃjAiÉÆAPÀ GzÁgÀªÁ¢ vÀvÀéªÀ£ÉßãÀÆ ªÀÄAr¸ÀĪÀÅ¢®è. §zÀ°UÉ, ¸ÀܽÃAiÀÄ fêÀ£À PÀæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiË®åUÀ½UÀÆ CxÀð ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀvÀé«zÉ J£ÀÄߪÀÅzÀgÀ §UÉÎ CªÀ¤UÉ C¥ÁgÀªÁzÀ ¸ÀàµÀÖvÉ EzÉ. M§â ªÀiÁ¸À¬Ä KPÀPÁ®PÉÌ ¨sÀfð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß »rAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß °«AUï¸ÉÆÖÃ£ï ¸Á¢ü¹ vÉÆÃj¹, ºÁUÉ gÀÆ¥ÀÄUÉƼÀî®Ä ¯ÉÃjAiÉÆAPÀ£À£ÀÄß ¥ÉæÃgɦ¸ÀÄvÁÛ£É. JgÀqÀÆ ¯ÉÆÃPÀzÀ°èAiÀÄÆ CxÀð¥ÀÆtðªÁV §zÀÄPÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀ¸ÁºÀvÀıÁ» aAvÀPÀ ºÉÆÃ«Ä ¨sÁ¨sÁ ºÉüÀĪÀ `ºÉÊ©ærn’ (hybridity) JAzÀgÉ F jÃwAiÀÄ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸ÀAPÀgÀvÉ. E°èAiÉÄà PÀxÀ£À ªÀ¸ÁºÀvÀıÁ» C£ÀĨsÀªÀ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV §°¥À±ÀÄvÀézÀ C£ÀĨsÀªÀ DUÀ¨ÉÃPÁV®è J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß ºÉüÀÄvÀÛzÉ. ªÀ¸ÁºÀvÀıÁ» aAvÀPÀgÀ°è ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀ ¥sóÁæAeï ¥sóÉ£Á£ï (Franz Fannon) vÀ£Àß `Black Skin White Mask’ J£ÀÄߪÀ PÀÈwAiÀÄ°è `PÀ¥ÀÄà ¥ÀæeÉÕ’AiÀÄ LzÀÄ WÀlÖUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÁÛ£É. CzÀgÀ°è ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀÄzÀÄ UÀįÁªÀÄ ¥ÀæeÉÕAiÀiÁzÀgÉ, ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀ¸ÁºÀvÀıÁ» ¥ÀæeÉÕ. ¥sóÉ£Á£ï£À ¥ÀæPÁgÀ ªÀ¸ÁºÀvÀıÁ» ¥ÀæeÉÕ¬ÄAzÁV, PÀ¥ÀÄà ªÀÄ£ÀĵÀågÀÄ «zÉåAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ `©½ ªÀÄ£ÀĵÀå’gÁUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄvÁÛgÉ. “F ¥ÀæeÉÕAiÀÄ°è PÀ¥ÀÄà ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ ©½AiÀÄ£ÁUÀĪÀ GvÁìºÀ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄPÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ©lÖgÉ ¨ÉÃgÉ ªÀiÁUÀð«®è” JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ£É. DzÀgÉ, `¯ÉÃjAiÉÆAPÀ’zÀ°è UÀįÁªÀÄ ¥ÀæeÉÕ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸ÁºÀvÀıÁ»AiÀÄ ¥ÀæeÉÕAiÀÄ DZÉV£À ºÉƸÀ eÁÕ£ÀzÉÆA¢UÉà ¸À±ÀPÀÛªÁV G½AiÀÄĪÀ ¸ÀéQÃAiÀÄ ¥ÀæeÉÕAiÉÆAzÀÄ gÀÆ¥ÀÄUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. `¯ÉÃjAiÉÆAPÀ’zÀ°è ªÀiÁ¸À¬Ä ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt PÀÆqÀ CvÀåAvÀ gÉÆÃZÀPÀªÁzÀzÀÄÝ. CªÀgÀ ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ fêÀ£ÀPÀæªÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀ¸ÁºÀvÀıÁ»UÀ½AzÀ CwPÀæªÀÄt GAmÁUÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀ §zÀÄQ£À §ÄqÀUÀ¼Éà C¯ÁèqÀvÉÆqÀUÀÄvÀÛªÉ. CªÀgÀ £ÀA©PÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ ¢UÁãçAvÀ ¸ÀA¢üUÀÞvÉAiÀÄ°è ¹®ÄQPÉƼÀÄîvÀÛªÉ. K£À£ÉÆßà CxÀªÁ J®èªÀ£ÀÆß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¨sÀAiÀÄ¢AzÀ CªÀgÀÄ fë¸À¯ÁgÀA©ü¸ÀÄvÁÛgÉ. DzÀ g É EªÉ ® è ª À £ À Æ ß «ÄÃgÀ Ä ªÀ ±À Q Û , F d£ÁAUÀ z À «zÁåªÀ A vÀ g À ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÉƼÀV¤AzÀ¯Éà gÀÆ¥ÀÄUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. CªÀgÀ°è ²PÀët¢AzÀ GAmÁVgÀĪÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdQÃAiÀÄ ºÀPÀÄÌUÀ¼À §UÉV£À ¥ÀæeÉÕ Erà ªÀiÁ¸À¬Ä ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĪÀ£ÀÄß §ÄqÀPÀnÖ¤AzÀ gÁµÀÖçªÉÇAzÀ£ÀÄß PÀlÄÖªÀÅzÀvÀÛtzÀ ¥ÀAiÀÄtªÁV ¥À®èlªÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀxÀ£ÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ºÉÆwÛUÉ EAxÀ MAzÀÄ C¨sÀÆvÀ¥ÀƪÀðªÁzÀ ¥ÀjªÀvÀð£É ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. qÁ. r.Dgï. £ÁUÀgÁeï vÀªÀÄä `¸Á»vÀå PÀxÀ£À’zÀ°è ªÀ¸ÁºÀvÀıÁ»AiÀÄ C£ÀĨsÀªÀzÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄÄRå ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß, ‘¸ÁA¸ÀÌøwPÀ DvÀäªÁ¢UÀ¼ÀÄ’, `¸ÀªÀÄUÀæ ¢VédAiÀĪÁ¢UÀ¼ÀÄ’, `¸ÁA¸ÀÌøwPÀ C£ÀĸÀAzsÁ£ÀzÀ ªÀiÁUÀð’ JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ, `¯ÉÃjAiÉÆAPÀ’zÀ°è F ªÀÄÆgÀÆ ªÀiÁzÀjUÀ½VAvÀ «©ü£ÀߪÁzÀ `ZÁjwæPÀ ¤²ÑvÀªÁzÀ’zÀ MAzÀÄ J¼É ªÀåPÀÛªÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ ªÀiÁPïìðªÁ¢ C¹ÛvÀéªÁ¢ ¥ÀæeÉÕAiÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀ WÀlÖ. `ZÁjwæPÀ ¤²ÑvÀªÁzÀªÀÅ’

60


PÀ¥ÀÄà ZÁjwæPÀ ¥ÀæeÉլĮèzÉ PÀ¥ÀÄà ªÀÄ£ÀĵÀågÀ C¹ÛvÀéPÉÌ CxÀð«®è JAzÀÄ ºÉüÀÄvÀÛzÉ. F ¹zÁÞAvÀªÀ£ÀÄß ¥sóÉ£Á£ï vÀªÀÄä `D¦üæPÁzÀ PÁæAwAiÉÄqÉUÉ’ JA§ PÀÈwAiÀÄ°è ªÀÄAr¸ÀÄvÁÛgÉ. “ªÉÄnÃjAiÀÄ¯ï ±ÀQÛUÀ¼À AiÀiÁAwæPÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ D¦üæPÁ ¸ÀévÀAvÀæªÁUÀĪÀÅ¢®è. D¦üæPÀ£ï ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀÄvÀÄÛ QæAiÉÄUÀ¼À »A¢gÀĪÀ vÁQðPÀ D¯ÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ F RAqÀªÀ£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉUÉ PÉÆAqÉÆAiÀÄ姮èªÀÅ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ EzÀgÀ ¸ÁgÁA±À.” EzÉà CA±ÀªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ °«AUï¸ÉÆÖÃ£ï ¯ÉÃjAiÉÆAPÀ£À ªÀiÁvÀÄUÀ¼À°è UÀÄgÀÄw¸À§ºÀÄzÀÄ. PÀxÀ£ÀzÀ MAzÀÄ ªÀÄÄRå ºÀAvÀzÀ°è ªÀiÁ¸À¬ÄUÀ¼À C£ÁUÀjPÀ ¹ÜwAiÀÄ §UÉÎ ZÀZÉðAiÉÆAzÀÄ gÀÆ¥ÀÄUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. DUÀ °«AUï¸ÉÆÖÃ£ï ºÉüÀĪÀ “zÀAiÀÄ«lÄÖ EªÀgÀ£ÀÄß C£ÁUÀjÃPÀgÀÄ JAzÀÄ ºÉüÀ¨ÉÃqÀ. ¤d ºÉüÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ, ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃVgÀĪÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ªÀÄA¢VAvÀ EªÀgÀÄ £ÁUÀjPÀgÀÄ £ÀªÀÄä°è zÀéAzÀé EzÉ, £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄäzÀÆ C®èzÀ «zÉòAiÀÄgÀzÀÆ C®èzÀ MAzÀÄ PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃzÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ°è EzÉÝêÉ.” (¥ÀÄ. 146) ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ `Ethnicity’ AiÀÄ C¢üPÀÈvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß s¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛªÉ. ªÀ¸ÁºÀvÀıÁ»UÀ¼À C¢üPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ D½éPɬÄAzÀ GAmÁUÀĪÀ J¯Áè jÃwAiÀÄ ¥À®èlUÀ¼ÀÄ, CzÀgÀ »A¢£À vÁPÀ¯ÁlUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÁj¹PÉƼÀÄîªÀªÀ£ÀÄ °«AUï¸ÉÆÖãï. CzÀ£Éßà CªÀ£ÀÄ ¯ÉÃjAiÉÆAPÀ¤UÀÆ PÀ°¸ÀÄvÁÛ£É. DzÀÝjAzÀ¯Éà °«AUï¸ÉÆÖÃ£ï ¯ÉÃjAiÉÆAPÀ vÀzÀ£ÀAvÀgÀ, ºÉ¤æ ¯ÉÃjAiÉÆAPÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ªÀiÁ¸À¬ÄUÀ¼ÀÄ CªÀgÀÄ ²PÀët ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀgÀÆ CªÀgÀ°è AiÀiÁªÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄÆ DV®è JAzÀÄ zÀÈrüÃPÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. ªÀiÁ¸À¬ÄUÀ½UÉ ªÀ¸ÁºÀvÀıÁ» C£ÀĨsÀªÀ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ PÁ®zÀ eÉÆvÉUÉ ZÀ°¸ÀĪÀ MAzÀÄ ¥ÀAiÀÄtªÁUÀÄvÀÛzÉ.

qÁ. AiÀÄÄ.©. ¸ÀĪÀÄ DPÀgÀUÀ¼ÀÄ: 1. 2.

`¥ÀAZÀªÀÄ’ ¸ÀA¥ÀÄl 5, ¸ÀAaPÉ, 4, 5, 6, 7 K¦æ¯ï-ªÉÄà 1981. qÁ. ¹.J£ï. gÁªÀÄZÀAzÀæ£ï `ªÀ¸ÁºÀvÉÆÃvÀÛgÀ aAvÀ£É’. PÀ£ÁðlPÀ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, 2000.

3.

Peter Barry `Beginning Theory, an Introduction to Literary & Cultural Theory’ Manchester University Press, Manchester, 2007.

4.

r.Dgï. £ÁUÀgÁeï, ¸Á»vÀå PÀxÀ£À, CPÀëgÀ ¥ÀæPÁ±À£À, ºÉUÉÆÎÃqÀÄ, ¸ÁUÀgÀ 1996.

5.

Homi Bhabha, `Nation & Narration’ Routledge, London, 1919.

61


¸ÁvÀvåÀ

¥ÁæaãÀ ¸Á»vÀå ªÉÆzÀ® ªÀÄÄzÀæt : 1927 vÀ.ªÉA.¸ÁägÀPÀ UÀæAxÀªÀiÁ¯É : 1945

¥ÁæaãÀ ¸Á»vÀå n.J¸ï.

ªÉAPÀtÚAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ §ºÀĨsÁµÁ ¥ÁArvÀåªÀżÀîªÀgÀÄ. vÉ®ÄUÀÄ, §AUÁ½,

PÀ£ÀßqÀ, EAVèµï ¸Á»vÀåUÀ¼À£ÀÄß D¼ÀªÁV C¨sÁå¸À ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. vÀ«Ä¼ÀÄ, ¸ÀA¸ÀÌøvÀªÀ£ÀÄß PÀ°wzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ PÉ® PÀÈwUÀ¼ÀÄ «zÀévÀÆàtðªÁVªÉ. D¼ÀªÁzÀ M¼À£ÉÆÃlUÀ½AzÀ UÀA©üÃgÀªÁzÀ aAvÀ£É¬ÄAzÀ UÁqsÀªÁzÀ «ªÀıÀð£À ±ÀQÛ¬ÄAzÀ PÀÆrªÉ. ©.JA.²æà CªÀgÀÄ ºÉüÀĪÀAvÉ “¥Àj±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ°è CªÀgÀÄ M¼ÉîAiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄRvÉAiÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÉßwÛ «ZÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ F §UÉAiÀÄ ¥Áæ¸ÁÛ«PÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ PÉ®ªÉà DzÀgÀÆ CªÀgÀ DzsÁgÀ¥ÀƪÀðPÀªÁzÀ «ZÁgÀ¸ÀgÀtÂUÀÆ vÀÆPÀzÀ ±ÉÊ°UÀÆ ¤zÀ±Àð£ÀªÁVzÉ.” F ªÀiÁvÀÄUÀ½UÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV ªÉAPÀtÚAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ gÀ«ÃAzÀæ£ÁxÀ oÁUÀÆgÀgÀ PÉ®ªÀÅ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁr `¥ÁæaãÀ ¸Á»vÀå’ JA§ ºÉ¸Àj£À°è ¥ÀæPÀn¹zÁÝgÉ. gÀ«ÃAzÀæ£ÁxÀ oÁUÀÆgÀgÀÄ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CvÀåAvÀ ¥Àæw¨sÁªÀAvÀgÀÆ ±ÉæõÀ× zÁ±Àð¤PÀgÀÆ DVzÀÝgÀÄ. DV£À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ ¯ÉÃRPÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ £ÀªÀfêÀ£À ªÀiÁUÀðUÀ½UÉ C©üªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÄ. KPÀPÁ®zÀ°è F ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£ÉAiÀÄÄ ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ gÀÆ¥À ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArvÀÄ. »ÃUÁV J¯Áè ¨sÁµÉUÀ½UÀÆ ªÁ妹vÀÄ. §AUÁ¼À «¨sÀd£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸ÀªÀÄUÀæ gÁ¶ÖçÃAiÀĪÁzÀ ¨É¼ÉzÀzÀÄÝ, ¸ÀézÉò ZÀ¼ÀĪÀ½, w®Pï ªÀÄvÀÄÛ CgÀ«AzÀgÀ £ÁAiÀÄPÀvÀézÀ°è QæAiÀiÁ²Ã® ¥ÀAxÀUÀ¼ÀÄ gÀÆ¥ÀÄUÉÆArzÀÄÝ, 1903jAzÀ 1914gÀ ªÀgÉV£À PÁªÀåzÀ°è ¸Á»vÀåzÀ EvÀgÀ ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À°è ªÀĺÁzÉñÀ¥ÉæêÀÄzÀ wêÀævÉ PÁt¹PÉÆArvÀÄ. ¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÄÛw¸ÀĪÀ d£ÀUÀtªÀÄ£À VÃvÉ F PÁ®PÉÌ ¸ÉÃjzÀÄÝ, oÁUÀÆgÀgÀÄ §AUÁ½ ¸Á»vÀåPÉÌ MAzÀÄ CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ zÀȶÖAiÀÄ£ÀÄß PÉÆlÄÖ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è CzÀgÀ ¸ÀévÀAvÀæ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¸Áܦ¹zÀgÀÄ. DzÀgÉ C¸ÁzsÁgÀt ¥Àæw¨sÁªÀAvÀgÁVzÀÝ oÁUÀÆgÀgÉÆA¢UÉ vÀ«Ä¼ÀÄ PÀ« ¸ÀħæºÀätå ¨sÁgÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀªÀÄäzï EPÁâ¯ï CAvÀºÀªÀgÀÆ EzÀÝgÀÆ PÀÆqÁ oÁUÀÆgÀgÉà ªÉÄîàAQÛAiÀiÁzÀgÀÄ. EªÀgÀ J¯Áè PÀÈwUÀ¼ÀÄ zÉñÀ ¨sÁµÉUÀ½UÉ C£ÀĪÁzÀUÉÆAqÀªÀÅ.

62


PÁ½zÁ¸À£À £ÀAvÀgÀ `PÀ«£ÁA PÀ«B’ JA§ «±ÉõÀt gÀ«ÃAzÀæjUÉ ¸À®ÄèvÀÛzÉ JA§ÄzÀÄ §ºÀÄvÉÃPÀ «zÁéA¸ÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ. KPÉAzÀgÉ CªÀgÀ ¥Àæ¨sÁªÀ C¥ÁgÀ. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÉëÃvÀæzÀ°è CªÀgÀ «ZÁgÀªÁzÀªÀ£ÀÄß `«±ÀéªÀiÁ£ÀªÀvÁªÁzÀ’ªÉAzÀÆ gÁdQÃAiÀÄ PÉëÃvÀæzÀ°è `CAvÀgÀgÁµÀÖçªÁzÀ’ªÉAzÀÆ zÁ±Àð¤PÀ PÉëÃvÀæzÀ°è `¸ÀªÁðvÀäªÁzÀ’ªÉAzÀÆ gÀÆ¥ÀÄUÉÆAqÀÄ ¥ÀæZÁgÀPÉÌ §A¢zÉ. gÀ«ÃAzÀægÀ ¥Àæ¨sÁªÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À ¯ÉÃRPÀgÀ ªÉÄÃ¯É C¥ÁgÀªÁV ©ÃjzÉ. ¸ÀÄ«ÄvÁæ£ÀAzï ¥ÀAvï, ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ wæ¥Áp, `¤gÁ®’, ªÀĺÁzÉë ªÀªÀiÁð, EªÀgÉ®è ¸ÀªÀÄxÀð PÀ«UÀ¼ÁVzÀÝgÀÆ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É gÀ«ÃAzÀægÀ ¥Àæ¨sÁªÀ«zÉ. vÉ®ÄV£À gÁAiÀÄ¥ÉÆæÃ®Ä ¸ÀħâgÁªï, C§Æâj gÁªÀÄPÀȵÀÚgÁªï, ªÀįÉAiÀiÁ¼ÀA£À°è ±ÀAPÀgï PÀÄgÀÄ¥ï, C¸À£ï, G®Æègï, PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÀĪÉA¥ÀÄ, ¨ÉÃAzÉæ, UÉÆÃPÁPÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÁªÀ DVzÉ. ¨ÉÃAzÉæAiÀĪÀgÀ°è ¸ÀgÀ¼À ¸ËAzÀAiÀÄð ¸ÀAVÃvÀzÀ ¥Àæ¨sÁªÀªÁVzÀÝgÉ, PÀĪÉA¥ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆÃPÁPÀgÀ°è oÁUÀÆgÀgÀ CwÃA¢æAiÀÄ gÀºÀ¸ÉÆåãÀÄäR ¸ËAzÀAiÀÄð zÀȶÖAiÀÄ G£ÉäõÀªÀ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÉAzÀÄ «ªÀıÀðPÀgÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀnÖzÁÝgÉ. 20£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ £Á®Ì£Éà zÀ±ÀPÀUÀ¼À°è zÉòÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À J¯Áè ¯ÉÃRPÀgÀ ªÉÄÃ¯É gÀ«ÃAzÀægÀ ¥Àæ¨sÁªÀ zÀlÖªÁVvÀÄÛ. gÀ«ÃAzÀæ£ÁxÀ oÁUÀÆgÀgÀÄ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ ¨É¼É¹zÀªÀgÀÄ. ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÉëÃvÀæzÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀvÉAiÀÄ CRAqÀ gÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæwµÁצ¹zÀgÀÄ. zÉñÀPÁ®, eÁw ªÀUÀð ªÀÄÄAvÁzÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¹zÀgÀÄ. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£É¬ÄAzÀ ¸ÀªÀÄÈzÀÞªÁzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ zsÁgÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀȶÖUÉÆAqÀªÀÅ. vÀªÀÄä PÁ®zÀ ¥Àj¹ÜwUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁzÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÀiË®åUÀ¼À£Éßà DzsÁgÀªÁVlÄÖPÉÆAqÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ PÁªÀå«ÄêÀiÁA¸É ªÀÄvÀÄÛ ¥Á±ÁÑvÀå gÉƪÀiÁåAnPï «ªÀıÉðAiÀÄ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÄß MlÄÖUÀÆr¹ vÀªÀÄäzÉà DzÀ ªÀiÁUÀð PÀAqÀÄPÉÆAqÀÄ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀgÀÄ. ±ÀPÀÄAvÀ¯Á ªÉÄÃWÀzÀÆvÀ UÀæAxÀUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ CªÀgÀ «ªÀıÉð zÁ±Àð¤PÀªÁVzÉ. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ «ªÀıÉðAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀgÉ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ºÁUÀÆ «zÉñÀUÀ¼À ªÀiË®å DzÀ±Àð vÀvÀé «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß UÀ滹 C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ JAzÀÄ C¤ß¹zÀgÀÆ `¨sÁgÀwÃAiÀÄvÉ’ JA§ PÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß ©qÀ°®è JA§ÄzÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¨sÀgÀvÀ, ¨sÁªÀĺÀ, D£ÀAzÀªÀzsÀð£À, C©ü£ÀªÀ UÀÄ¥ÀÛ, zÀAr, ªÀĪÀÄäl, EªÀgÉÆA¢UÉ Cj¸ÁÖl¯ï, D£Áð¯ïØ, PÉÆæÃZÉ, E°AiÀÄmï, jZÀqïìð-ªÀiÁPïìð¥sÁæAiÀiïØ, ºÉUɯï, ¸ÁvÉæð EªÀgÉ®ègÀ ¥Àæ¨sÁªÀ DVzÀÝgÀÆ PÀÆqÁ `gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉ’UÉ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ KPÀvÉUÉ ¸Á»vÀåªÉà ±Á±ÀévÀªÁzÀ DzsÁgÀªÉAzÀÄ ¨sÁ«¹ «ªÀıÉðAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀgÀÄ. EzÀjAzÁV gÀ«ÃAzÀægÀ ¥Àæ¨sÁªÀ Erà ¨sÁgÀvÀzÀ ªÉÄÃ¯É GAmÁVzÉ JA§ÄzÀgÀ°è JgÀqÀÄ ªÀiÁw®è. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ fêÁ¼À CzÀgÀ §ºÀĪÀÄÄRvÀézÀ°èzÉ. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ UÀÄA¥ÀÄ vÀ£ÀßzÉà DzÀ «²µÀÖªÁzÀ fêÀ£À PÀæªÀĪÀ£ÀÄß AiÉÆÃa¸ÀĪÀ aAw¸ÀĪÀ jÃwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. ªÀ¸ÁºÀvÀÄ ±Á»AiÀÄÄ ««zsÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ««zsÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß MAzÉà C¢üPÁgÀ ¸ÀÆvÀæzÀ PɼÀUÉ vÀgÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹vÀÄ. vÀ£Àß J¯Áè ªÀ¸ÁºÀvÀÄUÀ¼À°è KPÀgÀÆ¥ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃgÀĪÀÅzÀÄ ªÀ¸ÁºÀvÀıÁ»AiÀÄ PÉ®¸À,

63


¸ÁªÀiÁædå±Á»AiÀiÁUÀ° ªÀ¸ÁºÀvÀıÁ»AiÀiÁUÀ° ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ §ºÀĪÀÄÄRvÀéªÀ£ÀÄß £Á±À ªÀiÁqÀ§AiÀĸÀÄvÀÛzÉ. EAvÀºÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼À£ÀÄß «gÉÆâü¹ vÀ£Àß §ºÀĪÀÄÄRvÀéªÀ£ÀÄß G½¹PÉƼÀî®Ä ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøw vÀ£ÀßzÉà DzÀ G¥ÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀÄwÛgÀÄvÀÛzÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ ¸Àȶֲî ªÀÄ£À¸ÀÄì PÀÆqÁ ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ vÀ£Àß ¸ÁéAiÀÄvÀÛvÉAiÀÄ gÀPÀëuÉUÉ G¥ÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀÄvÁÛ §A¢zÉ. EzÉà ¥ÁæzÉòPÀvÉ. §AUÁ¼ÀzÀ°è gÀ«ÃAzÀægÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀ£ÉßÃ. vÀªÀÄä ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À°è `KPÀzÉÝòÃAiÀÄvÉ’AiÀÄ£ÀÄß §¼À¹zÀÝ®èzÉà CzÀÄ ªÀ¸ÁºÀvÀıÁ»AiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¨sÁgÀvÀzÀ §ºÀĪÀÄÄRvÀé D ªÀÄÆ®PÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£É ªÀÄÆqÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. EzÀPÁÌV CªÀgÀÄ gÁªÀiÁAiÀÄt PÀvÉAiÀÄ «±ÉèõÀuÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ°è §gÀĪÀ `gÁªÀÄ’£À ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä CRAqÀ¨sÁgÀvÀzÀ §ºÀĪÀÄÄRvÀéªÀ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÀgÀÄ. CªÀgÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ »ÃVªÉ. “F JgÀqÀÄ UÀæAxÀUÀ¼ÀÆ (gÁªÀiÁAiÀÄt ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀ) JµÀÄÖ zÉÆqÀتÀÅ, ªÀĺÀvÀéªÀżÀîªÀÅUÀ¼ÀÄ JAzÀgÉ CªÀÅ ¸ÀªÀÄUÀæ ¨sÀgÀvÀ RAqÀzÉÆqÀ£É MAzÁV vÀªÀÄä£ÀÄß gÀa¹zÀ PÀ«UÀ¼À ºÉ¸ÀgÀ£Éßà ªÀÄgɹ PÀĽvÀÄ©nÖªÉ. PÀ« CµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ vÀ£Àß PÁªÀåzÀ CAvÀgÁ¼ÀzÀ°è ©zÀÄÝ©nÖgÀÄvÁÛ£É. £ÀªÀÄä zÉñÀPÉÌ gÁªÀiÁAiÀÄt ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉÆà ¥ÁæaãÀ VæùUÉ `E°AiÀÄqï’ ºÁUÉ JAzÀÄ ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. CzÀÄ ¸ÀªÀÄUÀæ Væøï zÉñÀzÀ ºÀÈzÀAiÀÄ PÀªÀÄ®zÀ°è D«¨sÀ𫹠D ºÀÈzÀAiÀÄ PÀªÀÄ®zÀ°èAiÉÄà ªÁ¸À ªÀiÁrvÀÄ. ºÉÆêÀÄgï PÀ«AiÀÄÄ vÀ£Àß PÁ® zÉñÀUÀ¼À PÀAoÀPÉÌ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¹PÉÆlÖ£ÀÄ. D PÁgÀåªÀÅ HmÉAiÀÄAvÉ vÀ£Àß zÉñÀzÀ CAvÀB¸ÀÜ®¢AzÀ ºÉÆgÀlÄ ¥ÀæªÀ»¹ §ºÀÄPÁ®¢AzÀ®Æ CzÀ£ÀÄß DzÀæðªÁV ªÀiÁrgÀÄvÀÛzÉ. DzsÀĤPÀ PÁ®zÀ AiÀiÁªÀ PÁªÀåzÀ°èAiÉÄà DUÀ° EµÀÖgÀ ªÀÄnÖ£À ªÁå¥ÀPÀvÉAiÀÄÄ PÀAqÀħgÀĪÀÅ¢®è. «Ä®Ö£ï PÀ«AiÀÄ ¥ÁågÀqÉÊ¸ï ¯Á¸ïÖ£À°è ¨sÁµÉAiÀÄ UÁA©üAiÀÄðªÀÇ bÀAzÀ¹ì£À ªÀĺÁvÀäöåªÀÇ gÀ¸ÀzÀ UÀA©üÃgÀvÉAiÀÄÆ ¨ÉÃPÁzÀµÀÄÖ EªÉ. CzÀÄ zÉñÀzÀ zsÀ£ÀªÀ®è. CzÉäzÀÝgÀÆ ¯ÉʧæjAiÀÄ DzÀgÀzÀ ¸ÁªÀÄVæ!!’’ (¥ÀÄl-2-¥Áæ.¸Á.) F jÃw C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀqÀĪÀ oÁUÀÆgÀgÀÄ ¨sÀgÀvÀ RAqÀzÀ ªÀģɪÀÄ£ÉUÀ¼À°è ««zsÀ gÀÆ¥ÀUÀ¼À°è gÁªÀiÁAiÀÄt ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ gÀÆ¥À «£Áå¸ÀUÀ¼À°è ZÁ°ÛAiÀÄ°èªÉ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. EªÀÅUÀ¼ÀÄ ±Á±ÀévÀªÁzÀ EwºÁ¸ÀªÉA§ÄzÀÄ oÁUÀÆgÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ. gÁªÀiÁAiÀÄt ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀUÀ¼ÀÄ Erà ¨sÁgÀvÀªÀ£Éßà »r¢nÖªÉ. EªÀÅ £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ. KPÉAzÀgÉ EªÀÅ AiÀiÁªÀ ¨sÁµÉAiÀÄ d£ÀjUÁzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¨Á®å¢AzÀ¯Éà UÉÆwÛgÀĪÀAvÀºÀªÀÅ. ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀÄ F ªÀĺÁPÁªÀåUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä fêÀ£ÀzÀ°è MAzÉà MAzÀÄ ¸À®ªÀÇ N¢gÀĪÀÅ¢®è, DzÀgÀÆ ¥ÀæwAiÉƧâgÀÆ F ªÀĺÁPÁªÀåUÀ¼À£ÀÄß C£ÉÃPÀ gÀÆ¥ÀUÀ¼À°è ¢£À¤vÀåªÀÇ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁUÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ. gÁªÀÄ£À fêÀ£À «¸ÁÛgÀUÉƼÀÄîªÀ ªÀåQÛvÀé ªÀiÁUÀðPÉÌ MAzÀÄ ¥Àæ§AzsÀªÉà DVzÉ. gÁªÀÄ£À ªÀ£ÀªÁ¸ÀªÀÅ ±ÀQÛAiÀÄ JgÀqÀÄ PÉÃAzÀæUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¸Ét¸Ál £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ gÁµÀÖçªÀ£ÀÄß KPÀZÀPÁæ¢ü¥ÀvÀåzÀ PɼÀUÉ vÀgÀĪÀ MAzÀÄ CªÀPÁ±ÀªÁVvÀÄÛ. CAiÉÆÃzsÉå ªÀÄvÀÄÛ ®APÉ JgÀqÉà D ±ÀQÛ PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ. gÁªÀÄ£À C¯ÉzÁl CAiÉÆÃzsÉå¬ÄAzÀ zÀÆgÀªÁUÀÄvÁÛ ®APÉAiÀÄ PÀqÉUÉ

64


¸ÁUÀĪÀÅzÁVvÀÄÛ. ºÁ¢AiÀÄ°è C£ÉÃPÁ£ÉÃPÀ gÁdåUÀ¼ÀÆ ¥Á¼ÉAiÀÄUÀ¼ÀÆ EzÀݪÀÅ. F JgÀqÀÆ PÉÃAzÀæUÀ¼À°è MAzÀ®è MAzÀPÉÌ ¸ÁªÀÄAvÀgɤ¹PÉÆAqÀÄ EgÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. EAvÀºÀ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ gÁdåUÀ ¼ À £ É ß ¯Áè gÁªÀ Ä gÁdåPÉ Ì ¸É à j¹PÉ Æ AqÀ - C¥À º À g À t «®è z É «¸À Û g À u É ¸ÁªÀiÁædåzÁºÀ«®èzÉ KQÃPÀgÀt ¸ÁzsÀ£É EzÀÄ gÁªÀÄ PÀvÉ. ¹Ã«ÄvÀ ªÀåQÛvÀézÀ gÁªÀÄ£ÀÄ QæAiÉÆÃvÁìºÀzÀ gÁdQÃAiÀÄzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ gÁµÁÖçAvÀgÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À°è vÀ£ÀߣÀß vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ PÀvÉ EzÀÄ. PÀxÁ £ÁAiÀÄPÀ£ÁzÀ gÁªÀÄ GzÀÝPÀÆÌ ±ÀvÀÄæ ¥ÀPÀëzÀ°ègÀĪÀ zsÁ«ÄðPÀgÀ ¸ÉßúÀ ºÀÄqÀÄQ JwÛPÉƼÀÄîwÛzÀÝ. gÁªÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀªÁqÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°®è. EArAiÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ ®APÁzÀ ªÀÄzsÉå ¸ÉÃvÀÄªÉ PÀnÖzÀÆÝ PÀÆqÁ MAzÉÆAzÉà PÀ®Äè PÀÆr¹. EzÀjAzÁV gÁªÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÁVzÀÄÝPÉÆAqÀÄ zÉʪÀvÀéPÉÃgÀÄvÁÛ£É. ¥ÀªÁqÀ ¥ÀÄgÀĵÀ£ÁV ©qÀÄvÁÛ£É. DzÀgÉ ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ PÀȵÀÚ D jÃwAiÀÄ®è. ªÀ£ÀªÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆgÀqÀĪÁUÀ PÉêÀ® ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÀÄgÀ¼ÀĪÁUÀ Erà ZÀPÁæ¢ü¥ÀvÀåªÀ£Éßà ¥ÀzÁPÁæAvÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. EzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁ£ÀªÀ£ÁVzÀÄÝPÉÆAqÀÄ C¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁzÀzÀÝ£ÀÄß ¸Á¢ü¹zÀªÀ£À PÀvÉ. DzÀÝjAzÀ gÀ«ÃAzÀægÀÄ F jÃw ºÉüÀÄvÁÛgÉ: “gÁªÀiÁAiÀÄtªÀÅ £ÀgÀZÀAzÀæªÀÄ£À PÀxÉAiÉÄà ºÉÆgÀvÀÄ zÉêÀvÉAiÀÄ PÀvÉAiÀÄ®è. gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ°è zÉêÀ£ÀÄ vÀ£Àß zÉêÀvÀéªÀ£ÀÄß PÀÄVιPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀåvÀéPÉÌ E½¢®è. ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ vÀ£Àß UÀÄtUÀ½AzÀ zÉêÀvÀéPÉÌ Kj ºÉÆÃVzÁÝ£É. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ PÀ«AiÀÄÄ ªÀĺÁPÁªÀåªÀ£ÀÄß gÀZÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄ£ÀĵÀå£À GZÀÑvÀªÀÄ DzÀ±ÀðªÀ£ÀÄß ¸Áܦ¸ÀĪÀÅzÀPÁÌVAiÉÄÔ ¥ÀÄl-5. oÁUÀÆgÀgÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀÄ “ªÀåQÛ «±ÉõÀzÀ, ªÀÄÄRåªÁV ¸ÀA¸ÁgÀzÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ°è PÀArj¹gÀĪÀ §UÉ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ zÉñÀzÀ ªÀĺÁPÁªÀåzÀ°èAiÀÄÆ PÀArj¹®è ªÀtÂð¹®è” JAzÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¥ÀqÀÄvÁÛgÉ. ºÀvÉÆÛA§vÀÛ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è ¸ÁévÀAvÀæöå ºÉÆÃgÁlzÀ°è vÉÆqÀV¹PÉÆArzÀÝ ¨sÁgÀvÀªÀÅ CzÉà PÁ®PÉÌ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøw ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀA¥ÀgÉUÁV ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¨ÉÃgÀÄUÀ¼À ºÀÄqÀÄPÁlPÉÌ vÀ£ÀߣÀÄß vÉÆqÀV¹PÉÆArvÀÄÛ. vÀ£ÀßzÉà DzÀ ¥ÀƪÀð ¦Ã½UÉAiÉÆAzÀ£ÀÄß UÀÄwð¹PÉƼÀî¯ÉèÉÃPÁzÀ C¤ªÁAiÀÄðvÉAiÀÄÆ EvÀÄÛ. MAzÀÄ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæAiÀiÁt ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß PÀnÖPÉƼÀî¯ÉèÉÃPÁVvÀÄÛ. ©ænõÀgÀ DqÀ½vÀ «¸ÀÛgÀuÉUÉƼÀÄîvÁÛ ªÀiÁ£À«ÃAiÀĪÁzÀ «ZÁgÀ¥ÀgÀªÁzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀªÀÄzÀ²ðAiÀiÁzÀ ¸ÀPÁðgÀªÀ£ÀÄßAlĪÀiÁrzÀÝgÀÆ CzÀÄ «zÁåªÀAvÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀ «ZÁgÀUÀ¼À ZËPÀlÖ£Éßà §zÀ¯Á¬Ä¹©nÖvÀÄ. ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÁAUÀvÀ ¨Ë¢ÞPÀ ªÀUÀðUÀ¼ÁzÀ ¨ÁæºÀät, PÁAiÀĸÀÜgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀzÀæ¯ÉÆÃUï E°è£À G½zÉ®è ªÀUÀðUÀ½VAvÀ®Æ ªÀÄÄAZÉAiÉÄà ©æl¤ß£À ¥Àæ¨sÁªÀPÉÆ̼ÀUÁV D¼ÀĪÀ ªÀUÀðzÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ DqÀ½vÀUÁgÀgÀ ¨sÁµÉAiÀiÁzÀ EAVèµÀ£ÀÄß PÀ°AiÀÄĪÀÅzÀgÀ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀgÀAvÉ EAVèµï PÀ°vÀgÀÄ. EzÀjAzÁV ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸Á»vÀå ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÉÆA¢UÉ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀA¥ÀPÀð vÀ¦àºÉÆìÄvÀÄ. EzÀPÉÌ PÁgÀtªÁzÀzÀÄÝ »A¢£À ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß EA¢£ÀªÀgÉUÉ

65


MzÀV¹PÉÆqÀ§ºÀÄzÁVzÀÝAvÀºÀ MAzÀÄ fêÀAvÀ «ªÀıÁð ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ C¨sÁªÀ. ¥ÁæaãÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÀåPÁ°Ã£À ¨sÁgÀwÃAiÀÄ §gÀºÀUÁgÀgÀ C£ÉÃPÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ¯Éèà EzÀÄÝzÀjAzÁV NzÀĪÀ d£ÀjUÀÆ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸Á»vÀåPÀÆÌ Cw PÀrªÉÄ ¸ÀA¥ÀPÀð«vÀÄÛ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄ£ÀĵÀågÀAvÉ PÁ® PÁ®PÉÌ ¥ÁæaãÀ ¸Á»vÀåzÉÆA¢UÉ ¸ÀA¥ÀPÀðPÉÌ ¨ÁgÀ¢zÀÝ ºÉƸÀ UÀtåªÀUÀðzÀ §UÉUÀAvÀÆ EzÀÄ CvÀåAvÀ ¸ÀvÀå. DAUÀè ¸Á»vÀåPÉÌ NUÉÆqÀÄwÛzÀÝ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ «zÁåªÀAvÀgÀ ¸Á»vÀå ¸ÀAªÉÃzÀ£Á ±ÀQÛAiÀÄÄ ¸ÀAWÀnvÀªÁVvÉÛAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. ¨sÁgÀvÀzÀ «©ü£Àß ¸Á»vÀå ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DAUÀè ¸Á»vÀåUÀ¼À vË®¤PÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ GvÉ Û Ã d£À P ÁjAiÀ i ÁUÀ § ºÀ Ä zÁVzÀ Ý gÀ Æ ¸À º À ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À°è£À ¸Á»vÀåPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ EAVèµï ¸Á»vÀåzÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À DUÀ¯Éà E®è. EzÀ j A zÁVAiÉÄà ¯Áqïð ªÉÄPÁ¯É CAvÀºÀªÀgÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CgÀ©âà ¸Á»vÀå (¥ËgÁvÀå zÉñÀUÀ¼À ¸Á»vÀå)ªÀ£ÀÄß QüÁzÀÄzÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸ÀÄvÁÛ£É. CªÀ£ÀÄ ¯Áqïð ¨ÉAnAPÀ¤UÉ 2£Éà ¥sɧæªÀj 1835gÀ°è ¤ÃrzÀ «Ä¤mï£À°è ºÉýgÀĪÀ ªÀiÁvÀÄUÀ½ªÀÅ; “Erà ¨sÁgÀvÀ ªÀÄvÀÄÛ CgÉéAiÀiÁzÀ ¸Á»vÀåªÀÅ AiÀÄÄgÉÆæ£À M¼ÉîAiÀÄ ¯ÉʧæjAiÀÄ MAzÉà MAzÀÄ PÀ¥ÁnUÉ ¸ÀªÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¤gÁPÀj¸ÀĪÀAvÀºÀ AiÀiÁgÉƧâgÀ£ÀÄß E°è PÀAr®è. ¤dªÁVAiÀÄÆ AiÀÄÄgÉÆæ£À ªÀĺÁ£ï ¸Á»vÀåzÉÆA¢UÉ CgÉéPï, ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß ºÉÆð¸ÀĪÀ ¸ÁºÀ¸À ªÀiÁrgÀĪÀ ¥ËgÁévÀåªÁ¢AiÀÄ£ÀÄß £Á£ÀÄ EzÀĪÀgÉUÀÆ £ÉÆÃr®è.” F ªÉÄð£À ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ PÀ«UÀ¼ÀÄ «ZÁgÀªÀAvÀgÀ£ÀÄß §rzÉ©â¹zÀªÀÅ. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ G£ÀßvÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀĪÀAvÀºÀzÀÄÝ JA§ÄzÀ£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÀ CUÀvÀå CªÀjUÉ ªÀÄ£ÀªÀjPÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. »ÃUÁV gÀ«ÃAzÀægÀÄ vË®¤PÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀUÀAqÀgÀÄ. »ÃUÁV vË®¤PÀ CzsÀåAiÀÄ£À ¸Á»vÀå ¸ÀAWÀªÀÅ gÀ«ÃAzÀægÀ ¥ÉæÃgÀuɬÄAzÀ¯Éà ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. gÀ«ÃAzÀæ£ÁxÀ oÁUÀÆgÀgÀÄ F zÀȶ֬ÄAzÀ¯Éà vË®¤PÀ ¸Á»vÀåzÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ PÉʺÁQzÀgÀÄ. ±ÁPÀÄAvÀ¯Á £ÁlPÀªÀ£ÀÄß ªÁåSÁ夸ÀĪÁUÀ µÉÃPïì¦AiÀÄgÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆð¸ÀÄvÁÛ£É. mÉA¥É¹Ö£À «ÄgÁAqÀ MxɯÉÆë£À qɹ֪ÉÆãÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÉÆð¹ PÁ½zÁ¸À awæ¹gÀĪÀ ±ÀPÀÄAvÀ¼Á J¯Áè zÀȶ֬ÄAzÀ®Æ KPÉ ªÀÄÄRåªÁUÀÄvÁÛ¼ÉA§ÄzÀ£ÀÄß «ªÀj¹gÀĪÀ PÀæªÀÄ C£À£ÀåªÁzÀzÀÄÝ: “mÉA¥É¸ïÖ £ÁlPÀzÀ°è ¨ÁºÀå ¥ÀæPÀÈwAiÀÄÄ KjAiÀįï£À (Ariel) gÀÆ¥À¢AzÀ ªÀÄ£ÀĵÁåPÁgÀªÀ£ÀÄß zsÀj¸ÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÁzÀgÀÆ CzÀPÉÌ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÉÆqÀ£É DwäÃAiÀÄvɬĮè, ªÀÄ£ÀĵÀå£ÉÆqÀ£É CzÀQÌgÀĪÀ

66


¸ÀA§AzsÀªÀÅ EµÀÖ«®èzÀ ¨sÀÈvÀå£À ¸ÀA§AzsÀ. CzÀÄ ¸ÁévÀAvÀæöåªÀ£ÀÄß C¥ÉÃQë¸ÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ªÀiÁ£ÀªÀ±ÀQÛAiÀÄ D¸ÉUÀÆ ¤§ðAzsÀPÀÆÌ M¼ÀUÁV UÀįÁªÀÄ£À ºÁUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ ºÀÈzÀAiÀÄzÀ°è ¸ÉßúÀ«®è, PÀtÂÚ£À°è ¤Ãj®è, «ÄgÁAqÀ¼À ¹ÛçúÀÈzÀAiÀĪÀÇ PÀÆqÁ CzÀgÀ PÀqÉUÉ ¸ÉßúÀªÀ£ÀÄß «¸ÀÛj¸À°®è. ¥Áæ¸ÉÖgÉÆà «ÄgÁAqÀgÀÄ ¢éÃ¥À¢AzÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁ®zÀ°è KjAiÀįï£ÀÄ CªÀgÉÆqÀ£É ¸ÉßúÀ¢AzÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ°®è. mÉA¥É¸ïÖ£À°è »A¸É DeÉÕ zsÀªÀÄðUÀ½ªÉ. ±ÁPÀÄAvÀ®zÀ°èAiÀiÁzÀgÉÆà ¦æÃw ±ÁAw ¸ÀzÁãªÀUÀ½ªÉ. mÉA¥É¹Ö£À°è ¥ÀæPÀÈwAiÀÄÄ ªÀÄ£ÀĵÁåPÁgÀªÀ£ÀÄß zsÀj¹zÀgÀÆ ªÀÄ£ÀĵÀågÉÆA¢UÉ ºÀÈzÀAiÀÄzÀ ¸ÀA§AzsÀ¢AzÀ §zÀÞªÁV®è. ±ÁPÀÄAvÀ¼ÀzÀ°èAiÀiÁzÀgÉÆà ªÀÈPÀë®vÁ UÀįÁä¢UÀ¼ÀÆ ¥À±ÀÄ¥ÀQëUÀ¼ÀÆ ¸Àé¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ°èAiÉÄà EzÀÝgÀÆ ªÀÄ£ÀĵÀågÉÆA¢UÉ ªÀÄzsÀÄgÀªÁzÀ DwäÃAiÀĨsÁªÀ¢AzÀ «Ä½vÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. «¸ÀzÀȱÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À°è EAvÀºÀ ¸ÀA¥ÀÆtð «Ä¼À£ÀzÀ ¨sÁªÀªÀÅ ¨sÀgÀvÀRAqÀªÀ£ÀÄß ©lÖgÉ ªÀÄvÁÛªÀ zÉñÀzÀ°èAiÀÄÆ ¸ÀA¨sÀªÀªÁUÀ¯ÁgÀzÉAzÀÄ vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ.’’ (¥ÀÄl-41-41) ¨sÁgÀvÀzÀ°è vË®¤PÀ ¸Á»vÀåzÀ K½UÉ ªÀÄvÀÄÛ DzsÀĤPÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉAiÀÄ K½UÉ EªÉgÀqÀÆ KPÀPÁ®zÀ°è MUÀÆÎr ¸ÀA¨sÀ«¹zÀÄÝ MAzÀÄ «±ÉõÀªÉ£ÀߨÉÃPÀÄ. £ÀªÀÄä ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ DAvÀjPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¸À®Ä zÀÈqsÀUÉƽ¸À®Ä £ÀªÀÄä ¥ÀgÀA¥ÀgÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¥ÁæPÀÈvÀ ¸Á»vÀåUÀ¼À C¨sÁå¸À (GzÁUÉ: zsÀªÀÄä ¥ÀzÀªÉA§ ¯ÉÃR£À)ªÀ£ÀÄß vË®¤PÀªÁV ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ gÀ«ÃAzÀægÀ EAVvÀªÁVvÀÄÛ. £ÀªÀÄä ¨sÀÆvÀPÁ® ¸ÁA¸ÀÌøwPÀªÁV £ÀªÀÄUÉ zÀÆgÀªÁV ©lÖgÉ £ÀªÀÄä ¨sÀÆvÀPÁ®zÀ LwºÁ¹PÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ DAvÀjPÀvÉAiÀÄÆ £ÀªÀÄä°è QëÃtªÁUÀzÉ ¨É¼ÉAiÀĨÉÃPÀÄ JA§ EAVvÀ CªÀgÀ F J¯Áè ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À »AzÉ PÉ®¸À ªÀiÁrzÉ. gÁ¶ÖçÃAiÀĪÁzÀzÀ zÀȶ֬ÄAzÀ EzÀÄ §ºÀ¼À ªÀÄÄRåªÁV DUÀ¨ÉÃPÁzÀ PÉ®¸ÀªÉAzÀÄ CªÀgÀÄ £ÀA©zÀÝgÀÄ. gÀ«ÃAzÀægÀ «ªÀıÉð ¸ÉÊzÁÞAwPÀªÁV ¨sÁgÀwÃAiÀÄ gÀ¸À ¹zÁÞAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Á±ÁÑvÀågÀ gÉƪÀiÁåAnPï «ªÀıÉðAiÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀPÉÌ M¼ÀUÁVzÉ JA§ÄzÀgÀ°è JgÀqÀÄ ªÀiÁw®è. DzÀgÉ CªÀgÀ «ªÀıÉðAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ NzÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀAvÉ £ÉÊwPÀ ªÀiË®åUÀ¼À «µÀAiÀÄzÀ°è CªÀjUÉ CZÀ®ªÁzÀ £ÀA©PÉ ±ÀæzÉÞ EgÀĪÀÅzÀÄ UÉÆÃZÀj¸ÀÄvÀÛzÉ. F £ÉÊwPÀ ªÀiË®åUÀ¼À »£É߯ÉAiÀÄ°èAiÉÄà CªÀgÀ `PÁªÀåzÀ C£ÁzÀgÀ’ ¯ÉÃR£ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. n.J¸ï. ªÉAPÀtÚAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ F ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĪÁ¢¸À®Ä ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÁgÀtªÀÇ EzÉ. CzÉAzÀgÉ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ºÀAvÀ (1920gÀ ªÀgÉUÉ) ¢éwÃAiÀÄ ºÀAvÀ ¥ÀƪÀðzÀ°è (1920gÀ £ÀAvÀgÀ) EzÀÝzÀÄÝ §jà ¸ÀAPÀ®£À, ªÀtð£É, UÀæAxÀ ¸ÀA¥ÁzÀ£É, PÀ«, PÀÈw»£É߯É, ¸Á»vÀå gÀÆ¥ÀUÀ¼ÀÄ, bÀAzÀ¸ÀÄì. ¨sÁµÉ EªÀÅUÀ¼À §UÉÎ CzsÀåAiÀÄ£À. EzÀgÀ eÉÆvÉUÉ PÀÈwUÀ¼À°è PÀAqÀħgÀĪÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À avÀæt PÁ® zÉñÁwÃvÀ ªÀiÁ£ÀªÁ¸ÀQÛUÀ¼À ¸ÀÆZÀ£É, zsÀªÀÄð¤gÀ¥ÉÃPÀë «ZÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁqÀÄ£ÀÄrUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ EªÉ®èªÀ£ÀÄß PÁªÀåzÀ ¨sÁUÀUÀ½AzÀ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À£ÁßV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀÅUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ MAzÀÄ «ªÀgÀuÁvÀäPÀ «ªÀıÉðAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖPÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EzÀQÌAvÀ ©ü£Àß ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ «ªÀıÉðAiÀÄ ªÀiÁzÀjAiÀÄ DªÀ±ÀåPÀvÉ PÀAqÀÄ §A¢vÀÄ. DzsÀĤPÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸Á»vÀåzÀ CzsÀåAiÀÄ£À ºÉÃVgÀ¨ÉÃPÉA§ ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ CT® ¨sÁgÀvÀ £É¯ÉAiÀÄ°è

67


¹zÀÞUÉƼÀÄîwÛzÀݪÀÅ ¸ÀA¸ÀÌøvÀzÀ ªÀĺÁPÁªÀå £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ°è CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ UÀÄj¥Àr¸À¨ÉÃPÉA§ ºÉƸÀ ºÉƸÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀÅ. zÉòÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£ÀªÀÇ ¸ÀºÀ ¥ÀÄuÉAiÀÄ ¨sÀAqÁgÀPÀgï£À ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀ ¥ÁoÀ ¥ÀjµÀÌgÀuÉAiÀÄ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄAvÉ £ÀqÉAiÀĨÉÃPÉA§ÄzÀÄ MAzÀÄ ªÀiÁzÀjAiÀiÁV ªÀiÁ¥ÀðnÖvÀÄ. CzÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄzÀ MAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÀæªÀÈwÛAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è §AUÁ¼ÀzÀ°è ºÉƸÀ§UÉAiÀÄ «ªÀıÁð «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ gÀ«ÃAzÀæjAzÀ ¨É¼É¢vÀÄÛ. F ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄäªÀjUÉ ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀªÁUÀ§®èªÀÅ JA§ CjªÀÅ ªÉAPÀtÚAiÀÄå£ÀªÀgÀ°è ªÀÄÆrvÀÄÛ. £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄzÀ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¸Á»vÀå ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÉÆA¢UÉ ºÉÆð¹ £ÉÆÃr D ¸Á»vÀå ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ §UÉAiÀÄ°è ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀĪÀ PÀæªÀÄ«vÀÄÛ. EzÀPÉÌ PÁgÀt DV£À CzsÀåAiÀÄ£ÀPÁgÀgɯÁè ¸ÀA¸ÀÌøvÀzÀ°è ¥ÁArvÀå UÀ½¹zÀÝgÀÄ. EzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ PÁªÀå ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ¥ÁæaãÀ ºÁUÀÆ CT® ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÁå¦Û ¥ÀqÉ¢gÀĪÀAvÀºÀzÀÄÝ JA§ £ÀA©PÉ CªÀjUÉ §®ªÁVvÀÄÛ. ¸ÀA¸ÀÌøvÀ¢AzÀ ºÀÄnÖ ¨É¼ÉzÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ zÉòà ¨sÁµÉUÀ¼À ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¹zÀÝgÀÄ. F ¥ÀjPÀ®à£É ºÀ¢£ÉAlÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀvÉÆÛA§vÀÛ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è AiÀÄÄgÉÆæ£À ¥ËgÀ¸ÀÛöå aAvÀPÀgÀÄ gÀƦ¹PÉÆnÖzÀÝgÀÄ. ªÉÆzÀ® ºÀAvÀzÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀPÁgÀgÁzÀ ²æà CªÀgÀÄ “PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåPÉÌ ¸ÀA¸ÀÌøvÀªÉà ¥ÉæÃgÀPÀ, ¥ÉÆõÀPÀ, UÀÄgÀÄ” JAzÀÄ ¸ÀÆvÀæ¥ÁæAiÀĪÁV ºÉýzÀgÀÄ. F aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÉAiÀiÁzÀgÀÆ FUÀ®Æ PÀÆqÁ PÉ®ªÀgÀ°è ZÁ°ÛAiÀÄ°èªÉ. n.J¸ï. ªÉAPÀtÚAiÀÄå£ÀªÀgÀÆ F zÀȶ֬ÄAzÀ®Æ gÀ«ÃAzÀægÀ F ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĪÁ¢¹ ¥ÀæPÀn¹zÁÝgÉ. F ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ EA¢UÀÆ PÀÆqÀ PÀ£ÀßqÀ «ªÀıÉðUÉ ªÀiÁzÀjUÀ¼ÁUÀ§®èªÀÅ JA§ÄzÀgÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«®è. n.J¸ï. ªÉAPÀtÚAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀPÉÌ C£ÀĪÁ¢¹zÀ F ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ D PÁ®zÀ J®è «zÁéA¸ÀgÀ°è vÀªÀÄä ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃjªÉ. PÀ£ÀßqÀ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è VæÃPï PÁªÀå «ÄêÀiÁA¸É, EAVèµï ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÀ ¨sÁµÉUÀ¼À PÁªÀå «ÄêÀiÁA¸ÉAiÀÄ aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ C®APÁgÀ ±Á¸ÀÛçUÀ¼À aAvÀ£ÉUÀ¼À eÉÆvÉUÉ ®¨sÀåªÁzÀªÀÅ. EzÀjAzÁV PÀ£ÀßqÀzÀ aAvÀ£ÉUÉ ºÉƸÀ DAiÀiÁªÀÄ zÉÆgÉAiÀÄĪÀAvÁ¬ÄvÀÄ. ©.JA.²æÃ, J.Dgï.PÀÈ, r.J¯ï.J£ï, wãÀA²æÃ, PÀĪÉA¥ÀÄ, J¸ï.«. gÀAUÀtÚ, ¨ÉÃAzÉæ, r«f, «.¹Ã. EªÀgÉ®ègÀÆ ¥Á±ÁÑvÀå ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ PÁªÀå «ÄêÀiÁA¸ÉAiÀÄ aAvÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀgÀUÀvÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ C£Àé¬ÄPÀ «ªÀıÉðAiÀÄ ¥Àj¸ÀgÀªÀ£ÀÄß ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrPÉÆlÖgÀÄ. n.J¸ï. ªÉAPÀtÚAiÀÄå£ÀªÀgÀ PÉÆqÀÄUÉAiÀÄÆ ¥ÁæaãÀ ¸Á»vÀåzÀ C£ÀĪÁ¢vÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ½AzÀ zÉÆgɬÄvÀÄ. F «zÀévï ¥ÀgÀA¥ÀgÉ qÁ. f.J¸ï. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà CªÀgÀªÀgÉUÀÆ ªÀÄÄAzÀĪÀj¬ÄvÀÄ. FUÀ ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà£ÀªÀgÀÄ ¨É¼É¹zÀ ²µÀå ¥ÀgÀA¥ÀgÉ EzÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¸ÀÄwÛzÉ.

JZï. zÀAqÀ¥Àà

68


«±À¥ é ÀŸÀÛPÀ zÀ¸ï ¸ÉÆàÃPï dûgÁvÀĵÀÖç ¥sóÉæræPï ¤ÃvÉì DPïì¥sóÀqïð ªÀ¯ïØð PÁè¹Pïì ¨É¯É: gÀÆ 295

zÀ¸ï ¸ÉÆàÃPï dógÁvÀĵÀÖç “We must constantly give birth to our thoughts out of our pain, and nurture them with everything we have in us of blood, heart, fire, pleasure, passion, agony, conscience, fate, and catastrophe. Life to us- that means constantly transforming everything we are into light and flame, as well everything that happens to us.”-Friedrich Nietzsche

«±ÀézÀ ¸Á»vÀå, ¸ÀA¸ÀÌøw, EwºÁ¸À, vÀvÀé±Á¸ÀÛç, ¨sÁµÁ±Á¸ÀÛç ªÀÄÄAvÁzÀ eÁÕ£À ±ÁSÉUÀ¼À°è vÀªÀÄäzÉà «²µÀÖ ¸ÁÜ£ÀUÀ½¹PÉÆArgÀĪÀ ªÀĺÀ¤ÃAiÀÄgÀ ªÀÄzsÉå «ªÁzÀUÀ¼À £ÀqÀĪÉAiÀÄÆ ¥sóÉæræPï ¤ÃvÉìUÉ ªÉÊZÁjPÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ £ÉÊwPÀªÁV feÁÕ¸ÁºÀðªÁzÀ £É¯É EzÉ. dªÀÄð¤AiÀÄ ¸ÁåPÉÆì¤ ¥ÁæAvÀåzÀ°è d¤¹zÀ ¤ÃvÉì (1844-1900) ¨Á£ï ªÀÄvÀÄÛ °Ã¥ïfÓUï «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À°è «zÁå¨sÁå¸À ¥ÀÆgÉʹ 24£Éà ªÀAiÀĹìUÉà ¨Á¯Éì «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ°è ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÁ«eÁÕ£ÀzÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ£ÁV £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ. DzÀgÉ ¤gÀAvÀgÀ C£ÁgÉÆÃUÀåzÀ ¤«ÄvÀÛ 1879gÀ°è CzsÁå¥ÀPÀ ªÀÈwÛUÉ gÁfãÁªÉÄ ¤ÃrzÀ. vÀ£Àß fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß aAvÀ£É ªÀÄvÀÄÛ §gÀªÀtÂUÉUÉ ªÀÄÄqÀĦlÖ DvÀ DgÉÆÃUÀåPÉÌ MUÀÄΪÀ IÄvÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼À°è D¯ïá÷ì ¥ÀªÀðvÀ ºÁUÀÆ ªÉÄrlgÉäAiÀÄ£ï PÀgÁªÀ½ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è PÁ®zÀÆrzÀ. §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ DgÀA¨sÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è CAzÀgÉ vÀ£Àß The Birth of a Tragedy ªÀÄvÀÄÛ PÀÈwUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À §gÀªÀtÂUÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¤ÃvÉì dªÀÄð¤AiÀÄ ¸ÀAVÃvÀ «zÁéA¸À ªÁåUÀßgï ªÀÄvÀÄÛ vÀvÀé±Á¸ÀÛçdÕ µÉÆÃ¥sóÉ£ÉÆÃí gï CªÀgÀ wêÀæ ¥Àæ¨sÁªÀPÉÌ M¼ÀUÁVzÀÝ JAzÀÄ §®èªÀgÀÄ ºÉýzÁÝgÉ. DzÀgÉ Human, All Too Human UÀæAxÀzÀ gÀZÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è DvÀ vÀ£ÀßzÉà ¸ÀévÀAvÀæ aAvÀ£ÉAiÀÄ PÀæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁUÀðUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄPÉÆAqÀ. CzÉà eÁr£À°è vÀvÀé±Á¸ÀÛçPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÁæAwPÁj ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹zÀ. F ªÀiÁUÀðzÀ°è ‘zÀ¸ï ¸ÉÆàÃPï dûgÁvÀĵÀÖç’ DvÀ£À ¥ÁArvÀå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÈd£À²Ã®vÉUÉ ªÉÄgÀUÀÄ ¤ÃrzÀ PÀÈw JA§ÄzÀÄ DvÀ£À£ÀÄß C¨sÁå¸ÀªÀiÁrzÀ/ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ «zÁéA¸ÀgÀ C©üªÀÄvÀªÁVzÉ. Untimely Meditation

ªÀÄÆ®vÀB dªÀÄð£ï ¨sÁµÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ‘zÀ¸ï ¸ÉÆàÃPï dûgÁvÀĵÀÖ’ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß C£ÉÃPÀ

69


«zÁéA¸ÀgÀÄ EAVè¶UÉ vÀdÄðªÉÄ ªÀiÁrzÁÝgÉ. F PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀPÉÌ ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀ ¹Ã«ÄvÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß UÀæºÁA¥ÁPïìð CªÀgÀ ¨sÁµÁAvÀgÀzÀ DªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹zÉ. ‘zÀ¸ï ¸ÉÆàÃPï dûgÁvÀĵÀÖç’zÀ £ÀAvÀgÀ ¤ÃvÉì Beyond Good and Evil ºÁUÀÆ On the JA§ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÀ. ¸ÀvÀvÀ aAvÀ£É ªÀÄvÀÄÛ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ wêÀævÉAiÀÄ°è 1889gÀ d£ÀªÀjAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉÆêÉÊPÀ®åPÉÌ M¼ÀUÁV ºÀ£ÉÆßAzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ EºÀ vÀåf¹zÀ. Genealogy of Morals

‘zÀ¸ï ¸ÉÆàÃPï dûgÁvÀĵÀÖç’PÉÌ `UÉÆAzÀ®’ J¤¸ÀĪÀ DzÀgÉ `¸ÀàµÀ֣ɒAiÀÄ£ÀÆß ¤ÃqÀĪÀ G¥À²Ã¶ðPÉAiÀÄÆ EzÉ: “Thus Spoke Zarathurstra-A Book for Everyone and Nobody”- F CA±ÀPÉÌ ¤ÃvÉì ¤ÃrgÀĪÀ «ªÀgÀuÉ: “F ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è £À£ÀUÉƧâ¤UÉà CxÀðªÁUÀĪÀ CUÁzsÀªÁzÀ SÁ¸ÀVà C£ÀĨsÀªÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁvÀ£ÉUÀ½ªÉ- PÉ®ªÀÅ ¥ÀÄlUÀ¼ÀAvÀÆ gÀPÀÛ ¦¥Á¸ÀĪÁV £À£ÀߣÀÄß PÁrªÉ.” £Á®ÄÌ RAqÀUÀ¼À F ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÁégÀ¸ÀåªÀ£ÀÄß ¸ÁgÁA±ÀªÁV ¸ÉgÉ»rAiÀÄĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßPÉÌ ªÀÄÄ£Àß dûgÁvÀĵÀÖç£À §UÉÎ «zÁéA¸ÀgÀÄ ºÉÆA¢gÀĪÀ C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß w½AiÀÄĪÀ CUÀvÀå«zÉ. PÉ®ªÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ eóÉÆgÁ¸ÀÖgï ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ¥À¶ðAiÀiÁzÀ ¥ÀæªÁ¢ dûgÁvÀĵÀÖç £À VæÃPï £ÁªÀÄzsÉÃAiÀĪÁVzÉ. ¤ÃvÉì vÀ£Àß ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ LªÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ½UÀÆ ªÀÄÄ£Àß ZendAvesta (dûgÁvÀĵÀÖç) PÀÄjvÀAvÉ ºÀ®ªÁgÀÄ ¥À«vÀæ GzÀÎçAxÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀlªÁVªÉ. ºÀvÉÆÛA§vÀÛ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è LgÉÆÃ¥Àå §Ä¢Þfë ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¥ËgÀ¸ÀÛöå ¨sÁµÁ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼À (Orientalism) §UÉÎ CzÀgÀ®Æè Zoroastrianism (¥ÁgÀ¹ÃAiÀÄgÀ zsÀªÀÄð) §UÉÎ «±ÉõÀ D¸ÀQÛ vÁ½vÀÄÛ. EAxÀ D¸ÀPÀÛgÀ MqÀ£ÁrAiÀiÁVzÀÝ, ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÁ«eÁÕ¤AiÀÄÆ DVzÀÝ ¤ÃvÉìUÉ F D¸ÀQÛAiÀÄ §UÉÎ ºÉaÑ£À Cj«vÀÄÛ. AiÀiÁgÀÆ vÀ£ÀߣÀÄß dgÁvÀĵÀÖç£À£ÀÄß vÁ£ÀÄ ºÉÃUÉ CxÉÊð¸ÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ PÉüÀ°®è JAzÀÄ DPÉëæ¸ÀĪÀ ¤ÃvÉì vÀ£Àß UÀæAxÀzÀ DgÀA©üPÀ CzsÁåAiÀÄzÀ°è »ÃUÉ ºÉüÀÄvÁÛ£É: Zarathustra, born by Lake Urmi, left his home in his thirtieth year, went to the province of Aria and wrote the Zend- Avesta during ten years of solitude in the mountains (Midday and Eternity-Hints toward a New Life).”

¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄÆ, ¸ÉÃjzÀAvÉ £Á®ÄÌ RAqÀUÀ¼À°è ¸Á»wåPÀ UÀÄtUÀ½AzÀ PÀÆrzÀ DvÀäPÀxÀ£À, ¤gÀÆ¥ÀuÉ, £ÁlPÀ ¥ÀæªÀZÀ£À ªÀÄvÀÄÛ PÁªÀå ¸ÀégÀÆ¥ÀUÀ¼À°è vÉgÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ PÀÈw ºÉÆêÀÄgÀ£À E°AiÉÄqï ªÀÄvÀÄÛ Mqɹì, ¨Éʧ¯ï, §ÄzÀÞ£À C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Áæ¸ÀAVPÀªÁV ¥Àæ¸ÁÛ¦¸ÀÄvÀÛzÉ; ªÁåSÁ夸ÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄ£ÀĵÀå, zÉʪÀ, DvÀäUÀ¼À §UÉV£À ¹zÀÞ ºÁUÀÆ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ²ß¸ÀĪÀ ¸ÀÆPÀëöä £É¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ±ÉÆâü¸ÀĪÀ PÀÈw ¥ÀÄgÁt, zsÀªÀÄð UÀæAxÀUÀ½AzÀ, EwºÁ¸À¢AzÀ, d®, £É®, ¥Áæt¸ÀAPÀÄ®UÀ½AzÀ C¥ÁgÀªÁzÀ gÀÆ¥ÀPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸É¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ, CxÀðUÀ¼À£ÀÄß C£Ééö¸ÀÄvÁÛ ¤ÃvÉìAiÀÄ «²µÀÖ ¥Àæw¨sÉUÉ zÀ¥Àðt »rAiÀÄÄvÀÛzÉ. vÀ£Àß UÀgÀÄqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸À¥ÀðUÀ¼ÉÆqÀ£É ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® ¥ÀªÀðvÀzÀ UÀĺÉAiÉÆAzÀgÀ°è ªÁ¸À«zÀÝ “ºÉaÑ£À CjªÀÅ” ¥ÀqÉzÀ dûgÁvÀĵÀÖç `ªÀÄvÉÛ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÁV’ d£ÀgÉÆqÀ£É vÀ£Àß CjªÀ£ÀÄß ºÀAaPÉƼÀî®Ä ¥ÀªÀðvÀzÀ PɼÀV½zÀÄ §gÀÄvÁÛ£É. Hj£À ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è

70


¸ÉÃjgÀĪÀ d£ÀgÀ£ÀÄß GzÉÝò¹ vÀ£Àß “ªÉÄÃgÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå” (“Overhuman”) ¥ÀjPÀ®à£É §UÉÎ G¥À£Áå¸À ¤ÃqÀÄvÁÛ£É. DzÀgÉ d£À CªÀ£À ªÀiÁvÀ£ÀÄß UÀ滸À®Ä «¥sóÀ®gÁUÀÄvÁÛgÉ. vÀ£Àß MqÀ£ÁrUÀ¼ÁUÀ§®è (“creators, harvesters, and celebrants”) ²µÀågÀ£ÀÄß CgÀ¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÉÄÃ®Ä JA§ÄzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀUÀAqÀ dgÁvÀĵÀÖç vÀ£Àß C¥ÉÃPÉëAiÀÄ ªÀiÁUÀðzÀ¯Éèà PÉ®ªÀÅ ²µÀågÀ£ÀÄß DPÀ¶ð¸ÀÄvÁÛ£É. DzÀgÉ, ²µÀågÀÄ vÀ£Àß G¥ÀzÉñÀzÀ D¼À «¸ÁÛgÀUÀ¼À£ÀÄß, ªÀĪÀÄð¸ÀÆPÀëöäUÀ¼À£ÀÄß CjAiÀįÁUÀzÀ AiÀÄPÀ²Ñvï »A¨Á®PÀgÀÄ JA§ÄzÀÄ ªÀÄ£ÀªÀjPÉAiÀiÁzÁUÀ ¤gÁ±À£ÁUÀÄvÁÛ£É. JzÉUÀÄAzÀzÀ CªÀ£ÀÄ PÀÈwAiÀÄ JgÀqÀ£Éà RAqÀzÀ°è “«¯ï lÄ ¥ÀªÀgï” (§æºÁäAqÀzÀ ¤AiÀĪÀÄ CxÀªÁ ¥ÀgÀªÀÄzÀ ¸ÀÆvÀæ JA§ vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ°è CªÀ¯ÉÆÃQ¸À¨ÉÃPÁzÀ “ Will to Power”) JA§ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÉÆrØ “ªÀÄÄQÛ”AiÀÄ (“ On Redemption”) §UÉÎ ºÉ¼ÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ©üPÀëÄPÀgÀ£ÀÄß GzÉÝò¹ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£É. DzÀgÉ vÀ£ÀUÀ¤ß¹zÀÝ£ÀÄß vÁ£Éà DZÀgÀuÉUÉ vÀgÀ¯ÁUÀzÉ ªÀÄvÉÛ KPÁAvÀPÉÌ ªÀÄgÀ¼ÀÄvÁÛ£É. ªÀÄÆgÀ£Éà RAqÀzÀ°è ¸ÀªÀÄÄzÀæ AiÀiÁ£À PÉÊUÉƼÀÄîªÀ CªÀ£ÀÄ, AiÀiÁ£ÀzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¢ªÀå C£ÀĨsÀªÀUÀ½UÉ M¼ÀUÁUÀÄvÁÛ£É. wÃgÀ ¸ÉÃjzÀAvÉ C£ÉÃPÀ £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀlÖtUÀ½UÉ ¨sÉÃn ¤ÃqÀÄvÁÛ, C®è°è G¥À£Áå¸À ¤ÃqÀÄvÁÛ ¸ÁUÀĪÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀªÀðvÀzÀ UÀĺÉUÉ CAwªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß “The Motely Cow” JA§ ¥ÀlÖtªÀ£ÀÄß ¸ÀAzÀ²ð¸ÀÄvÁÛ£É. CAwªÀÄ RAqÀzÀ°è, UÀĺÉAiÀÄ°è, ¥ÀgÀªÀÄ KPÁAvÀzÀ°è, ªÀÄvÉÛ vÀ£Àß ²µÀåjUÉ G¥ÀzÉñÀ ¤ÃqÀĪÀ vÁ°Ã«Ä£À CAUÀªÁV CªÀ£ÀÄ PÀ°àvÀ ¸À©üPÀjUÉ C£ÉÃPÀ G¥À£Áå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛ£É. F ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è «±ÀézÀ “¥ÀÄ£ÀgÁªÀÈwÛ” (“ Eternal Recurrence”) PÀæªÀÄPÉÌ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁUÀÄvÁÛ£É. vÀ£Àß aAvÀ£É ªÀÄvÀÄÛ «±ÀézÀ ¥ÀÄ£ÀgÁªÀÈwÛ CxÀªÁ ªÀÄgÀÄPÀ½¸ÀĪÀ fêÀ£À ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ §UÉÎ vÀ£Àß MqÀ£ÁrUÀ¼ÁzÀ UÀgÀÄqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸À¥ÀðUÀ¼ÉÆqÀ£É ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£É. ªÀÄÄAzÉ ªÀĺÀzÁ£ÀAzÀ¢AzÀ DvÀä¸ÀA¨sÁµÀuÉUÉ E½AiÀÄĪÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄvÀÄÛ C£ÀAvÀvÉAiÀÄ (“Eternity”) ¨ÁAzsÀªÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀA¨sÀæ«Ä¸À®Ä ¹ÛçøÀégÀƦ fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß (“ Life”) PÀÄjvÀÄ ºÁqÀÄvÁÛ£É (“Dionysian” song). PÀÄvÀƺÀ®¢AzÀ ¸É¼ÉAiÀÄĪÀ ‘zÀ¸ï ¸ÉÆàÃPï dûgÁvÀĵÀÖç’ ªÀ£ÀÄß NzÀĪÀÅzÉà MAzÀÄ «£ÀÆvÀ£À C£ÀĨsÀªÀ. DzÀgÉ CzÀ£ÀÄß zÉòà ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ZËPÀnÖ£À°è, ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è UÀ滸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÁåSÁå£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ NzÀÄUÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ «ZÀPÀëuÉAiÀÄ ¥Àæ±Éß.

PÉ.J£ï. ªÉAPÀl¸ÀħâgÁªï

71


¥ÀjZÀAiÀÄ

ªÀÄÆ®: ¥Ë¯ï PÁgÀƸï PÀ£ÀßqÀPÉÌ: ©.Dgï. dAiÀÄgÁªÀÄgÁeÉà CgÀ¸ï PÀĪÉA¥ÀÄ ¨sÁµÁ ¨sÁgÀw ¥Áæ¢üPÁgÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÀªÀ£À, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-02. 2009, ¥ÀÄl: 70 ¨É¯É. gÀÆ. 30/-

¤ªÁðt ªÀÄÄQÛ,

PÉʪÀ®å, ¤ªÁðt EªÉ®è ªÉÆÃPÀëzÀ ¸ÀªÀiÁ£ÁxÀðPÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ. DvÀäªÀÅ d£À£À-ªÀÄgÀtUÀ½AzÀ ªÀÄÄQÛ ºÉÆAzÀĪÀÅzÉà ªÉÆÃPÀë J£ÀÄߪÀÅzÀÄ CvÀåAvÀ ¸ÀgÀ¼ÀªÁzÀ CxÀð«ªÀgÀuÉAiÀiÁ¢ÃvÀÄ. ªÉÆÃPÀë ªÀiÁUÀðUÀ¼ÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ. ªÉÆÃPÀëzÀ ¨ËzÀÞ zsÀªÀÄðzÀ ¥ÀjPÀ®à£É, “¤ªÁðt”. ¥Ë¯ï PÁgÀƸï CªÀgÀ `¤ªÁðt’, ¨ËzÀÞ zsÀªÀÄðzÀ ªÉÆÃPÀë ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß d£À¸ÁªÀiÁ£ÀåjUÉ CxÀðªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ¸ÀgÀ¼ÀªÁV ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀ MAzÀÄ D¸ÀQÛzÁAiÀÄzÀ PÀÈw. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ, £ÀªÀÄä ªÀÄÄA¢gÀĪÀÅzÀÄ ¥Ë¯ïPÁgÀƸï£À EAVèµï `¤ªÁðt’zÀ PÀ£ÀßqÀ C£ÀĪÁzÀ. CzÉà ºÉ¸Àj£À°è PÀ£ÀßqÀPÉÌ C£ÀĪÁ¢¹gÀĪÀªÀgÀÄ. dAiÀÄgÁªÀÄgÁeÉà CgÀ¸ï CªÀgÀÄ. ¸ÀÆÜ®ªÁV ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ ¨ËzÀÞ zsÀªÀÄðzÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ, ªÀÄ£ÀĵÀå, ¥ÀÄ£Àdð£ÀäPÉÌ PÁgÀtªÁUÀ§ºÀÄzÁzÀ J®è CeÁÕ£À, CºÀA, D¸É-ªÉÆúÀ-ºÀA§®UÀ¼À£ÀÄß J®è PÀªÀÄðUÀ¼À£ÀÄß eÁÕ£À ªÀÄÄSÉãÀ «ÄÃj, d£À£À-ªÀÄgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁn ¤®ÄèªÀ MAzÀÄ ¸ÀºÀd ±ÁAvÀ ¹Üw. ¥Ë¯ï PÁgÀƸï CªÀgÀÄ EzÀ£ÀÄß F QgÀĺÉÆwÛUÉAiÀÄ°è ºÀ¢ªÀÄÆgÀÄ aPÀÌ aPÀÌ CzsÁåAiÀÄUÀ¼À°è ¤gÀƦ¹zÁÝgÉ. F ¤gÀÆ¥ÀuÉUÉ CªÀgÀÄ NzÀÄUÀjUÉ ¦æAiÀĪÁzÀ PÀxÀ£À ±ÉÊ°AiÀÄ£ÀÄß DAiÀÄÄÝPÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ GavÀªÉà DVzÉ. ¸ÀĨsÀÆw, ¸ÀÄzÀvÀÛ, PÁZÁÒAiÀÄt, C£ÀÄgÀÄzÀÞ, ZÀAzÀæ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ DªÀAw ¥ÀlÖtzÀ ¥ÀæeÉUÀ¼À D¸ÀQÛ - PÀÄvÀƺÀ®UÀ¼À ¸ÀA¨sÁµÀuÉAiÀÄ°è, C£ÀĨsÀªÀd£Àå ¸ÀAUÀwUÀ¼À ¤gÀÆ¥ÀuÉAiÀÄ°è ¸ÁUÀÄvÀÛzÉ `¤ªÁðt’zÀ PÀxÀ£À. F PÀxÀ£À PÀæªÀĪÉÃ, §Ä¢ÞUÉ ¨sÁgÀªÁUÀzÀAvÉ, NzÀÄUÀgÀ ªÀÄ£ÀªÀÄÄlÄÖªÀ ºÁUÉ `¤ªÁðt’ ªÀ£ÀÄß CxÉÊðj¹gÀĪÀÅzÀgÀ AiÀıÀ¹ì£À UÀÄlÄÖ. vÀxÁUÀvÀ zsÀgÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÁqÀÄvÀÛ ¤ªÁðtªÀ£ÀÄß G¥ÀzÉò¸ÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÀ UÀAUÁ£À¢AiÀÄ PÀtªÉAiÀįÉè®è ºÀgÀr DªÀAw ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ PÀÄzÀÄgÀUÀqÀ JA§ ¸ÀtÚ ºÀ½îAiÀÄ Q«UÀ¼À£ÀÆß vÀ®Ä¥ÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÉ ¸ÀÄzÀvÀÛ JA§ gÉÊvÀ£À£ÀÄß eÁUÀÈwUÉƽ¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ DgÀA¨sÀªÁUÀĪÀ F PÀÈwAiÀÄ°è `¤ªÁðt JAzÀgÉãÀÄ?’ JA§ ¥Àæ±É߬ÄAzÀ¯Éà NzÀÄUÀgÀ D¸ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß PÉgÀ½¹, ªÀÄÄAzÉ ©üPÁël£É, «ªÁºÀ, «ªÁzÀ, PÀªÀÄðUÀ¼ÀÄ, gÉÆÃUÀgÀÄd£ÀUÀ¼ÀÄ, d£ÀgÀ ¥ÁæxÀð£ÉUÀ¼ÀÄ, »ÃUÉ, ªÀÄvÀåð fêÀ£ÀzÀ ºÀ®ªÀÅ ºÀ£ÉÆßAzÀÄ

72


¹ÜwUÀwUÀ¼À£ÀÄß DAiÀiÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉgÉ¢qÀÄvÁÛ zÀ±Àð£À ªÀiÁr¸ÀÄvÁÛ, vÀvÀé G¥ÀzÉñÀUÀ¼À feÁÕ¸É ªÀiÁqÀÄvÁÛ, DSÉÊgÁV dUÀwÛUÉ ¨É¼ÀPÁzÀ §ÄzÀÞ£À “eÁÕ£À ªÀiÁvÀæªÉà ¤ªÁðtPÉÌ ¸ÁwéPÀvÉAiÀÄ zÁj vÉÆÃgÀ§®èzÀÄ” J£ÀÄß ªÀiÁvÀÄUÀ¼À°è §zÀÄQ£À UÀÄj-UÀªÀÄåvÉUÀ¼À §UÉÎ ªÁZÀPÀgÀ°è eÁÕ£ÉÆÃzÀAiÀÄ GAlĪÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. ¤ªÁðtzÀ ¥ÀjPÀ®à£É ºÁUÀÆ ¨ËzÀÞ zsÀªÀÄðzÀ C£À£Àå vÀvÀé «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß, ¨ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß “QjzÀgÉÆ¼ï ¦jzÀxÀðªÀiï” JA§AvÉ ºÉüÀĪÀ F QgÀĺÉÆwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß dAiÀÄgÁªÀÄgÁeÉà CgÀ¸ÀÄ CªÀgÀÄ D¸É ªÉÆúÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÁPÁµÉ×UÉÃjgÀĪÀ eÁUÀwÃPÀgÀtzÀ EA¢£À ¸À A zÀ ¨ s À ð zÀ ° è PÀ £ À ß qÀ P É Ì vÀ A ¢gÀ Ä ªÀ Å zÀ Ä vÀ Ä A§ ¥À æ ¸ À Ä Û v À ª ÁVzÉ JAzÀ g É Cw±ÀAiÉÆÃQÛAiÀiÁUÀ¯ÁgÀzÀÄ. ªÀÈwÛ¬ÄAzÀ DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÆ ¥ÀæªÀÈwÛ¬ÄAzÀ PÀ¯É¸Á»vÀåUÀ¼À°è C©ügÀÄaAiÀÄļÀîªÀgÀÆ DzÀ CgÀ¸ÀgÀ C£ÀĪÁzÀ ªÀÄAdļÀ ¤£ÁzÀzÀAvÉ NzÀÄ ±ÀæªÀtUÀ½UÉ ¸ÉÆUÀ¸ÁVzÉ.

f. J£ï. gÀAUÀ£ÁxÀ gÁªï

73


JµÉÆÖAzÀÄ £ÁªÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ®w ¥ÀlÖt±ÉnÖ ¸Á»vÀå ¥ÀæPÁ±À£À, ºÀħâ½î-20. 2009, ¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ: 104 ¨É¯É: gÀÆ. 60/-

fêÀ£ÀÄäTà PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ PªÀ À£ÀªÉAzÀgÉà MAzÀÄ £À«®ÄUÀjAiÀÄ ºÁUÉ. D MAzÀÄ ¸ÀtÚ £À«®ÄUÀjAiÀÄÄ vÀ£Àß EµÀÖUÀ®zÀ°èAiÉÄà £ÀÆgÉAlÄ §tÚUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆ«Ää¸ÀĪÀAvÉ, PÀ«vÉAiÀÄÆ EgÀĪÀ EµÉÖà CªÀPÁ±ÀzÀ°è vÀ£Àß D®APÁjPÀ ªÀiÁvÀÄUÀ½AzÀ¯É £ÀÆgÉAlÄ ªÀiÁVzÀ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß, fêÀ£ÁªÀÄÈvÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆ«Ää¸ÀÄvÀÛ, MAzÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ DPÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÈf¸ÀĪÀAvÀºÀ «¸ÀäAiÀĪÉà F PÀ«vÉ. EAxÀ ¸ÀÄPÉÆêÀÄ® ±ÀjÃgÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀ £Á®ÄÌ zÀ±ÀPÀUÀ½AzÀ ¤gÀAvÀgÀªÁV PÀmÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ²æêÀÄw ªÀiÁ®w ¥ÀlÖt±ÉnÖAiÀĪÀgÀ DgÀ£ÉAiÀÄ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£À `JµÉÆÖAzÀÄ £ÁªÉUÀ¼ÀÄ’. §zÀÄPÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀÄ®è, PÀ«vÉ ¨ÉÃgÉAiÀÄ®è JA§AvÀºÀ C«£Á¨sÁªÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢gÀĪÀ EªÀgÀ PÀ«vÉUÀ¼À°è ¢£À¤vÀåzÀ ¦æÃw, «gÀ¸À, D¸É, ¤gÁ¸ÉUÀ¼Éà ¸ÀgÀ¼ÀªÁV fêÀ vÀ¼É¢ªÉ. `JµÉÆÖAzÀÄ £ÁªÉUÀ¼À°è JµÉÆÖAzÀÄ ¥ÀAiÀÄt’ JA§ «±Á® ©üwÛ¬ÄAzÀ ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ vÉgÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ. D ²Ã¶ðPÉAiÀÄ ªÉÆzÀ® PÀ«vÉAiÀÄ°èAiÉÄÃ, M§âgÀÄ ¤UÀð«Ä¹zÀgÉ... MAzÀÄ zsÀé¤ E®èªÁzÀAvÉ, MAzÀÄ PÁæAw ªÀiË£ÀªÁzÀAvÉ, ZÀjvÉæ UÀPÀÌ£É ¤AvÀAvÉ

JA§ AiÀiÁgÀzÉÆà ¤UÀðªÀÄ£À¢AzÀ¯Éà PÀ«vÉ DgÀA¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. D ªÀĺÁ ¤UÀðªÀÄ£ÀzÀ £ÀAvÀgÀ ºÀAUÀÄUÀ¼À£ÀvÀÛ vÀÆgÀÄvÀÛ, UÀnÖ PÁ®£ÀÆgÀÄvÀÛ, PÀAqÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀ D HjUÉ ºÉÆwÛ¹lÄÖ DgÀzÀAxÀ ¢Ã¥À!

JA§ DvÀ䫱Áé¸ÀzÀ UÀnÖ ºÉeÉÓAiÀÄ£ÀÆßgÀĪÀ bÀ®zÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀªÁV ¤®ÄèvÁÛgÉ. F «¸ÁÛgÀzÁPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß gÉPÉÌ ¥ÀÄPÀÌUÀ¼À°èlÄÖ ªÀÄÄPÀÛªÁV ºÁgÀ§AiÀĸÀÄvÀÛzÉ ºÀQÌ .(EAxÀ §AiÀÄPÉ) JA§ ªÀĺÀzÁ¸É ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¦æÃwAiÀÄ UÀÆqÀÄ PÀlÖ®Ä ºÉÆgÀqÀĪÀ PÀ«¬Äwæ,

74


®PÉëÆÃ¥À®PÀë PÀ£À¸ÀÄUÀ½gÀÄvÀÛªÉ ¦æÃwUÉ... ¸Á«gÀ ¸Á«gÀ PÉÊUÀ½gÀÄvÀÛªÉ UɮīUÉ....

J£ÀÄßwÛzÀݪÀgÀÄ MªÉÄä¯ÉÃ

£ÀÆgÁgÀÄ ºÀjvÀ £Á°UÉUÀ½gÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀìgÀPÉÌ.... £Á¯ÉÌà £Á®ÄÌ PÀA§¤UÀ½gÀÄvÀÛªÉ ¸ÉÆðUÉ... /(MAzÉà MAzÀÄ) JA§ ¤gÁ¸ÉAiÀÄ PÁªÉÆÃðqÀªÀ£Éßà C£ÀĨsÀ«¸ÀÄvÁÛgÉ.

DzÀgÀÆ D ¤gÁ¸ÉAiÀÄ£ÀÄß M¦àPÉƼÀîzÉÃ,

`PÀtÚ°è PÀ«zÀ ¤gÁ¸ÉAiÀÄ MAzÉÆAzÀÄ PÀj£ÉgÀ¼À£ÁߥÉÆò¹ ¸ÁAvÀé£ÀzÀ eÉÆåÃwAiÀiÁUÀ§AiÀĸÀÄvÉÛãɒ JA§ ¨sÀgÀªÀ¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆr¸ÀÄvÁÛgÉ. N ¥ÀæxÀªÀÄ ¦æÃwAiÉÄÃ, ¤Ã EA¢UÀÆ £À£ÀUÀZÀÑjAiÉÄ £É£À¥ÀÄ UÀjUÀ¼À ©aÑ PÀÄtªÀ N £À«¯É... ªÉÆUÀÎAvÀ ªÀÄ£À¸À°è JµÀÄÖ PÀ£À¸À vÀÄA©zÉ! /(N ¥ÀæxÀªÀÄ ¦æÃwAiÉÄÃ) J£ÀÄßvÀÛ ¦æÃwAiÀÄ ªÉÆgÉvÀzÀ°è vÉîĪÀ

PÀ«¬Äwæ vÀ£Àß ªÀÄgÉvÀ ¦æÃwAiÀÄ D ¢£ÀUÀ¼À £É£À¥À£ÀÄß ªÀÄgÀÄPÀ½¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀªÉAzÀÄ FUÀÀ PÉüÀ¢gÀÄ «ÄvÀæ ¤Ã¤gÀzÀ ¢£À, gÁwæ ºÉÃUÉ PÀ¼ÉzÀªÀÅ JAzÀÄ /(¨Á¼ÀĪÀ ªÀiÁvÀÄPÀvÉ) ºÉüÀĪÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ«ÄðPÀªÁVªÉ.

¤gÁ¸É¬ÄAzÀ¯Éà DgÀA¨sÀªÁUÀĪÀ E°è£À §ºÀÄvÉÃPÀ PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ PÀqÉAiÀÄ°è MAzÀÄ «µÁzÀzÀ «ÄAZÀ£ÀÄß ºÉƼɹ PÀtÚ£ÀÄß vÉgɸÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁvÀæ C£À£ÀåªÁVzÉ. PÀvÀÛ¯ÉAiÉÄA§ÄzÀÄ PÀ«¬ÄwæAiÀÄ£ÀÄß §ºÀĪÁV PÁrgÀĪÀAwzÉ. PÀvÀÛ¯ÉAiÉÄAzÀgÉ... £À£ÀUÉÆAzÀÄ KPÁAvÀzÀ PÉÆÃuÉ, CzÀÄ«ÄlÖ ¨sÁªÀUÀ¼À ºÀj«lÄÖ MAzÉÆAzÀ£ÉwÛ JzÉUÉÆwÛ... /

(PÀvÀÛ¯ÉAiÉÄAzÀgÉ) J£ÀÄßvÀÛ D¥ÀÛzÀAvÀB¥ÀÄgÀzÀ°è «gÀºÀªÉÃzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸ÀÄvÀÛ MqÀ®QaÑUÉ ¸ÀÄlÄÖ ¸ÀÄuÁÚV, JµÀÄÖ MgɹzÀgÀÆ G½ªÀ PÀA§¤AiÀįÉèà ªÀÄAvÀæUÁwAiÀÄ D°AUÀ£ÀPÉÌ ¹PÀÄÌ, ¸ÀȶÖAiÀÄ ºÀÄnÖ£À UÀÄnÖ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀĪÀÄä£Éà ¤zÉæUÉ eÁj©qÀĪÀ PËvÀÄPÀ ªÀtÂð¸À®¸ÀzÀ¼À. `CªÀiÁ£ÀĶÃAiÀÄ’ JA§ PÀ«vÉ «±ÉõÀªÁV UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. C¸ÁìA£À dwAUÁ ¥ÀæzÉñÀzÀ MAzÀÄ zÀAvÀPÀxÉAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹gÀĪÀ F PÀ«vÉ MAzÀÄ CªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ avÀætªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛ¯Éà ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ JZÀÑgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÆr¸À®Ä AiÀÄw߸ÀÄvÀÛzÉ. dwAUÁPÉÌ ºÁgÀĪÀ ºÀQÌUÀ¼ÀÄ CzÁåªÀ ªÀiÁAiÀÄUÁwðAiÀÄ ªÉÆúÀzÀ PÀgÉUÉ §°AiÀiÁUÀÄvÀÛªÉÇÃ, ¨ÉAQAiÀÄÄrAiÀÄ°è DvÁäºÀÄwUÉ ¹zÀÞªÁVgÀÄvÀÛªÀAvÉ.

75


dwAUÁzÀ ªÀÄgÀUÀ¼É®è ªÀÄgÀ ªÀÄgÀ ªÀÄgÀÄUÀÄvÀÛ gÉÆâ¸ÀÄvÀÛªÀAvÉ ºÀUÀ®Ä gÁwæ! ¸ÀÄvÀÄÛªÀjzÀ ¥ÀªÀðvÀUÀ¼ÀÄ ¤AwgÀÄvÀÛªÀAvÉ vÀVι vÀ¯É ¸ÁQëAiÀÄAvÉ DvÁäºÀÄwUÉ! CgɧgÉ ¸ÀÄlÖ ¥ÀÄPÀÌUÀ¼À£ÀÄß UÀ¥Àà£É ªÀÄÄaÑPÉƼÀÄîvÀÛzÀAvÉ £É®zÀ ºÀÄ®Æè! / (CªÀiÁ£ÀĶÃAiÀÄ)

CwªÀiÁ£ÀĵÀ ºÁUÀÆ CªÀiÁ£À«ÃAiÀĪÁzÀ EAvÀºÀ ªÀÄÆqsÀ£ÀA©PÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀzÉà K£ÉÆà ºÀÄ£ÁßgÀ«gÀ§ºÀÄzÉà JA§ ¸ÀA±ÀAiÀĪÀÇ ªÀÄÆqÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄßvÁÛgÉ PÀ«¬Äwæ. £ÀªÀÄä ºÀÄ°, ¹AºÀ, aUÀj.... ºÀÄnÖPÉÆArgÀ§ºÀÄzÉà E£ÉÆßAzÀÄ dwAUÁ? CxÀªÁ EgÀ§ºÀÄzÉ ªÀÄ£ÀĵÀågÀzÉ CªÀiÁ£ÀĵÀ PÀÈvÀå?

«±ÉõÀªÁV UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉªÀ E£ÉÆßAzÀÄ PÀ«vÉ `£À¢AiÀiÁUÀ¯ÁgÉ’. ¸À馅 gÀºÀ¸ÀåzÀ §UÉÎ D±ÀéAiÀÄð¥ÀqÀĪÀ PÀ«¬Äwæ £À¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁwUÉ J¼ÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. £ÀªÀªÀzsÀÄ«£ÀAvÉ ¹»¤ÃgÀ ªÉÄʪÀÄ£ÀªÀ ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ G¦à£À°è PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ vÀ¼ÀªÀļÀ E®èªÉÃ? JAzÀÄ PÉüÀÄvÁÛgÉ. §AzsÀÄUÀ¼Éà E®èzÀ £Á §¯Éè£ÉãÀÄ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À ¸À«?

¸ÀéAvÀ ªÀåQÛvÀé«®èzÀ £À¢AiÉÆAzÀÄ £ÀÄAV £ÉÆuɪÀ gÁPÀë¸ÁPÁgÀzÀ ¸ÀªÀÄÄzÀæ ±ÀQÛAiÀÄ°è °Ã£ÀªÁUÀĪÀ vÀ£ÀßAvÉ ¤Ã£ÀÆ DUÀ¨ÉÃqÀªÉAzÀÄ ºÉtÂÚUÉ ºÉüÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄA§¬Ä zÁ½AiÀÄAvÀºÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÆ ¯ÉÃRQAiÀÄ£ÀÄß vÀ®ètUÉƽ¹ªÉ. D«ÄµÀPÉÌ §°AiÀiÁV vÀªÀÄä ¥ÁætªÀ£Éßà MvÉÛ¬ÄqÀ®Ä vÀAiÀiÁgÁVgÀĪÀ £ÀvÀzÀȵÀÖ ¨Á®PÀgÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ, N ¨sÀAiÉÆÃvÁàzÀPÀ ¥ÀqÉØUÀ¼ÉÃ,... AiÀiÁgÀ°è MvÉÛ EnÖ¢ÝÃj ¤ªÀÄä §zÀÄQ£À ºÀPÀÄÌ?... ¤ªÀÄä vÁAiÀÄ PÀtÂÚÃgÀÄ?! /(vÀªÀÄä£Éßà ªÀiÁjPÉÆAqÀªÀgÀÄ) JAzÀÄ vÁAiÀÄ PÀgÀĽ¤AzÀ

PÀÆV ¥Àæ²ß¸ÀÄvÁÛgÉ. C®è°è PÀ«vÉAiÀÄ ¸Á®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ ªÉÄ®ÄPÀÄ ºÁPÀĪÀAwªÉ.

£Á£ÀÄ xÉÃlÄ ¤£ÀßzÉà avÀæ DzÀgÀÆ K£ÀÄ «avÀæ / (©A§ ªÉÃzÁAvÀ)

©ÃdªÀµÉÖà C®è ©ÃdzÉƼÀUÀt fêÀ /(£ÀªÀÄUÉ ¸ÁªÉA§Ä¢®è) ¨sÀæªÉÄUÀ½®èzÀ §zÀÄQ®è, ¨sÀæªÉÄUÀ¼ÉAzÀÆ §zÀÄPÀĪÀÅ¢®è /(ºÀÄqÀÄPÁl) CVß, ¤ÃgÀÄ, ªÁAiÀÄÄ, DpÁ±À ¨sÀÆ«Ä UÀ¨sÀðzÀ°è

76


¸À«Ä䮣ÀzÀ ¨ÉgÀUÀÄ! /(£ÀªÀÄUÉ ¸ÁªÉA§Ä¢®è) PÁUÀzÀzÀ zÉÆÃtÂAiÀÄAvÉ ªÀÄ£À §AzÀvÀÛ ºÀjzÉÆÃqÀÄvÁÛ¼É ºÀÄqÀÄV /(ºÀÄqÀÄV) »ÃUÉ ºÀvÁÛgÀÄ ¸Á®ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ«vÉ NzÀĪÀ RĶUÁV E°è JwÛ PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ. «ªÀıÉðAiÀÄ £É¥ÀzÀ°è C£ÀUÀvÀåªÁV E®èzÀÝ£ÀÄß DgÉÆæ¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀzÉà CªÀgÀzÉà PÀ«vÉUÀ¼À£ÀÄß, ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ PÀ«vÉUÀ¼ÁVAiÉÄà N¢¸À¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ £À£Àß EµÀÖ.

PÀA£ÁrUÁ £ÁgÁAiÀÄt

77


avÀæPÀxÉ J.J£ï. ¥Àæ¸À£Àß aAvÀ£À ¥ÀĸÀÛPÀ 4 `n’ ¨ÁèPï, dAiÀÄ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-41. 2008, ¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ :260 ¨É¯É. gÀÆ: 260/-

avÀæ PÀxÉ

P£À ÀßqÀzÀ°è £À£ÀUÉ w½zÀAvÉ dUÀwÛ£À M¼ÉîAiÀÄ ¹¤ªÀiÁUÀ¼À §UÉÎ §AzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ wÃgÁ PÀrªÉÄ. ªÁ¸ÀÛªÀªÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è avÀægÀAUÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¨É¼É¢zÀÝgÀÆ D ¹¤ªÀiÁ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß CxÉÊð¸ÀĪÀ PÀÈwUÀ¼ÀÆ ¨ÉgÀ¼ÉtÂPÉAiÀĵÀÄÖ. D ¯ÉPÀÌzÀ°è ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ, ¥ÀæwgÀAUÀªÀÇ vÀ£Àß ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ£ÀÄß ¸ÀȶֹPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ, vÀgÀ¨ÉÃvÀÄUÉƽ¸À¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ M§â ¸ÀÈd£À²Ã® ¥ÉæÃPÀëPÀ£ÁVAiÉÆÃ, ±ÉÆÃæ vÀȪÁVAiÉÆà ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£ÀAxÀ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀUÀ¼À°è avÀæ ¸ÀªÀiÁd (¦ü®A ¸ÉƸÉÊn) UÀ¼ÀÄ PÉ®ªÉqÉAiÀĵÉÖà PÁgÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛªÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ ¸ÀÄavÁæ ¦ü®A ¸ÉƸÉÊn EvÁå¢. EwÛÃZÉUɵÉÖà DgÀA¨sÀªÁzÀ PÀ£ÁðlPÀ ZÀ®£ÀavÀæ CPÁqÉ«Ä “¨É½îªÀÄAqÀ®’ ªÀÄvÀÄÛ “¨É½î ¸ÁQë’ JA§ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ gÁeÁåzÀåAvÀ avÀæ ¸ÀªÀiÁdUÀ¼À DAzÉÆî£À DgÀA©ü¸À®Ä ªÀÄÄAzÁVzÉ. EzÀÄ M¼ÉîAiÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ. DzÀgÉ, EAxÀ avÀæ ¸ÀªÀiÁdUÀ¼ÀÄ PÁgÀ太Àð»¸À®Ä ¥ÀÆgÀPÀªÁUÀĪÀAxÀ avÀæ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼Éà E®è. EAxÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ¯Éèà ¯ÉÃRPÀ J.J£ï. ¥Àæ¸À£Àß CªÀgÀÄ §gÉzÀ “avÀæ-PÀxÉ’ ¥ÀĸÀÛPÀ §ºÀ¼À G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ. 32 ¯ÉÃR£ÀUÀ½ªÉ. EgÁ£ï, ¥ÁQ¸ÁÛ£À, dªÀÄð£ï, ¥sÁæ£ïì, CeÉðAmÉÊ£Á, lQð, CªÉÄjPÀ, ¥ÉÆïÉAqï »ÃUÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ zÉñÀUÀ¼À MlÆÖ 32 ZÀ®£ÀavÀæUÀ¼À §UÉÎ §gÀºÀUÀ½ªÉ. E°èAiÀÄ §gÀºÀUÀ¼ÀÄ ¤ÃqÀĪÀ RĶAiÀÄ §UÉÎ G¯ÉèÃT¸À¨ÉÃPÀÄ. F §gÀºÀUÀ¼ÀÄ §jzÉà §gÀºÀUÀ¼ÁUÀĪÀÅ¢®è. MAzÀÄ avÀæzÀ «±ÉèõÀuÉ CvÀåAvÀ £ÀAiÀĪÁzÀ zsÀé¤AiÀįÉèà ªÀÄÆr§A¢zÉ. Erà §gÀºÀªÀ£ÀÄß N¢zÀ ªÉÄÃ¯É D avÀæªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ

78


UÀ滸À§ºÀÄzÁzÀ £É¯É ¸ÀàµÀÖUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. F ªÀiÁwUÉ GzÁºÀgÀuÉ JA§AvÉ G¯ÉèÃT¸À®Ä §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ªÁPÀåªÀÈAzÀUÀ½ªÉ. ºÁUÁV, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß G¯ÉèÃT¸ÀĪÀÅ¢®è. bÁAiÀiÁUÀæºÀtzÀ ºÀ®ªÀÅ vÁAwæPÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÆß §ºÀ¼À ¸ÀgÀ¼ÀªÁV PÉ®ªÉqÉ ¥Àæ¸ÁÛ¦¸ÀĪÀ ¯ÉÃRPÀgÀÄ, D avÀæ £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÉA§ §AiÀÄPÉAiÀÄ£ÀÄß NzÀÄUÀgÀ°è ªÀÄÆr¸ÀÄvÁÛgÉ. ªÁ¸ÀÛªÀªÁV, zÀȱÀå ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ ¸ÁzsÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß CPÀëgÀUÀ¼À°è ºÉüÀĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖªÉÃ. CAxÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀ£ÀÄß ¤gÁAiÀiÁ¸ÀªÁV ªÀiÁrzÁÝgÉ. “avÀæªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀQÌAvÀ NzÀĪÀ C¨sÁå¸À M¼ÉîAiÀÄzÀÄ’ JA§ CªÀgÀ ºÉýPÉ CxÀð¥ÀÆtð. £ÁªÉ®ègÀÆ ¹¤ªÀiÁªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀ£Éßà gÀÆrü¹PÉÆAqÀ ªÀÄA¢. DzÀgÉ CzÀ£ÀÄß NzÀĪÀ, D ªÀÄÆ®PÀ CxÀð ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ºÁUÀÆ ¥ÀæwAiÉÆAzÀPÀÆÌ EgÀ§ºÀÄzÁzÀ vÀPÀð ¸ÁzsÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß w½zÀÄPÉƼÀÄîªÀ CªÀPÁ±À zÀPÀÄ̪ÀÅzÀÄ ¹¤ªÀiÁªÀ£ÀÄß N¢zÁUÀ¯ÉÃ. ªÀÄ£ÀgÀAd£ÉAiÀÄ £É¯ÉAiÀÄ°è ¹¤ªÀiÁªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÀÆ, CzÀgÉƼÀV£À M¼ÀzÀ¤AiÀÄ£ÀÄß UÀ滸À®Ä MAzÀÄ aPÀÌzÁzÀ vÀAiÀiÁj ¨ÉÃPÀÄ. CzÀ£ÀÄß CvÀåAvÀ ²¹Û¤AzÀ¯Éà gÀÆrü¹PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÉãÀÆ E®è. CAxÀzÉÆAzÀÄ ªÁzÀ«zÉ. ¤zsÁ£ÀªÁV MAzÉÆAzÉà avÀæªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß C¨sÁå¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, NzÀ®Ä ±ÀÄgÀĪÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. UÉÆAzÀ®«zÀÝgÉ CzÀ£ÀÄß D §UÉÎ w½zÀÄPÉÆAqÀªÀgÀ°è ZÀað¹ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ. ºÁUÉAiÉÄÃ, PÀæªÉÄÃt CjvÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÀÄ. F £É¯ÉAiÀÄ°è CwêÀ D¸ÀQÛ ªÀÄÆr¸ÀĪÀ F PÀÈw, ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É Erà ¹¤ªÀiÁ dUÀwÛ£À ºÀ®ªÀÅ ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ, ±ÉÊ°UÀ¼À §UÉÎ MA¢µÀÄÖ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¸ÀÄvÀÛzÉ. D ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß NzÀzÉÃ, ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß N¢zÀgÉ ©r ©r avÀæUÀ¼ÀAvÉ vÉÆÃgÀ§ºÀÄzÀÄ. Erà ¥ÀĸÀÛPÀPÉÌ MlÖAzÀ PÀ°à¸ÀĪÀAxÀ ±ÀQÛ EgÀĪÀÅzÀÄ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉUÉ. DAiÀiÁ avÀæzÀ ¤zÉÃð±ÀPÀ£À §UÉÎAiÀÄÆ MA¢µÀÄÖ ªÀiÁ»w MzÀV¹zÀÄÝ, ¥ÀÆgÀPÀ ¸ÁªÀÄVæAiÀÄAvÁVzÉ. §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¨Áj, avÀæªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrgÀÄvÉÛêÉ, PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉüÀ§¯ÉèªÀÅ. DzÀgÉ CzÀPÉÌ zÀÄrzÀªÀgÀ£ÀÄß £É£À¦¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ PÀµÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ. CAxÀ ¸ÀAPÀµÀÖ¢AzÀ ¯ÉÃRPÀgÀÄ ¥ÁgÀĪÀiÁrzÁÝgÉ. ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ°è ¹¤ªÀiÁ MAzÀÄ ¨sÁµÉAiÉÄà ºÉÃUÉ ? JA§ ¥Àæ±Éß ºÁQPÉÆAqÀÄ, ¨sÁµÉAiÀÄ jÃw CzÀPÉÆÌAzÀÄ ¤²ÑvÀ ªÁåPÀgÀt«®è. vÀ£ÀUÉ CUÀvÀåªÁzÀzÀÝ£ÀÄß D«µÀÌj¹PÉƼÀÄîvÁÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ JA¢zÁÝgÉ. CzÀÄ ¨sÁUÀ±ÀB ¸ÀvÀå. DzÀgÉ, £À£ÀUÉ vÉÆÃgÀĪÀAvÉ MAzÀÄ ¤²ÑvÀ ªÁåPÀgÀt«gÀ¢zÀÝgÀÆ ZËPÀnÖzÉ. CzÀPÉÌ £ÁªÀÅ UÁæªÀÄgï JA§ ªÁåSÁå£À PÉÆqÀ¯ÁUÀzÉãÉÆÃ. eÁUÀwPÀªÁV M¼Éî avÀæUÀ¼ÉAzÀÄ (¯ÉÃRPÀgÉà ¤ÃrzÀ 32 avÀæUÀ¼À°è) SÁåw UÀ½¹zÀªÉ¯Áè MAzÀÄ £É¯ÉAiÀįÉèà ¸ÀÆvÀæ§A¢üvÀªÁVªÉ. EA¢£À ªÁtÂdå £É¯ÉAiÀÄ avÀæUÀ¼ÀÆ “¥sÁªÀÄÄð¯Á’ PÉÌ ªÉÆgÉ ºÉÆÃVªÉ. EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CA¢£ÀA¢£À CUÀvÀåPÉÌ vÀPÀÌAvÉ zÀȱÀå ªÀiÁzsÀåªÀÄ vÉgÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ, ºÉƸÀzÀ£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀÄîvÁÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÁVAiÉÄà CzÀÄ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ªÀÄnÖUÉ ¨É¼ÉzÀzÀÄÝ. £ÀªÀÄä ¨sÁµÉUÉ JgÀqÀÄ ¸Á«gÀ ªÀµÀðUÀ¼À EwºÁ¸À«zÀÝgÀÆ, zÀȱÀå ªÀiÁzsÀåªÀÄPÉÌ £ÀÆgÀÄ ªÀµÀðzÀµÀÄÖ EwºÁ¸À«zÉ. CzÀÄ Erà dUÀvÀÛ£ÀÄß DªÀj¹PÉÆAqÀ jÃw UÀªÀĤ¹zÀgÉ, CzÀQÌgÀĪÀ CUÁzsÀvÉ, ¥ÀæAiÉÆÃUÀ²Ã®vÉAiÉÄà CAxÀzÉÆAzÀÄ DªÀj¹PÉƼÀÄîªÀ ±ÀQÛ ¤ÃrzÀÄÝ.

79


Ea¢£À CvÀåAvÀ C¤ªÁgÀå ªÀiÁzsÀåªÀĪÁV zÀȱÀå ªÀiÁzsÀåªÀÄ ªÀiÁ¥ÀðqÀÄwÛgÀĪÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ¥ÀæwAiÉƧâgÀÆ EAxÀ §ÈºÀvï ¸ÁzsÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀð ªÀiÁrPÉƼÀî¯É¨ÉÃQzÉ. CzÀgÀ®Æè ªÀÄÄA¢£À vÀ¯ÉªÀiÁj£ÀªÀjUÉ ªÀÄ£ÀgÀAd£Á, ªÀÄ£ÉÆëPÁ¸À J®è §UÉAiÀÄ®Æè F ªÀiÁzsÀåªÀĪÉà ªÀiÁ¥ÁðqÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀªÉà ºÉZÀÄÑ. CAxÀ ºÉÆwÛ£À°è CªÀjUÉ D ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ UÉÆvÀÄÛ-UÀÄj, ¸ÁzsÁå¸ÁzsÀåvÉ, «ÄwUÀ¼É®èªÀ£ÀÆß ºÉüÀĪÀ ºÉÆuÉ CªÀgÀ »A¢£À vÀ¯ÉªÀiÁj£ÀzÀÄÝ, CAzÀgÉ £ÀªÀÄäzÀÄ. ºÁUÁV MAzÀÄ ¥ÀƪÀð vÀAiÀiÁj ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. D ¤nÖ£À°è F ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀPÁj. EAxÀzÉÆAzÀÄ «²µÀÖ ¸À°èPÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ.

PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß

¥ÀæPÀn¹gÀĪÀ

aAvÀ£À

¥ÀĸÀÛPÀPÀÆÌ

zsÀ£ÀåªÁzÀ

CgÀ«AzÀ £ÁªÀqÀ

80


ªÀÄĸÀìAeÉAiÀÄ «ÄAZÀÄ J£ï. ±ÉÊ®eÁ ºÁ¸À£À 2008, ¥ÀÄl: 160 ¨É¯É: gÀÆ. 80/¸ËªÀÄå JA §¸ÀªÀ£ÀUÀÄr, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-04.

PËlÄA©PÀ §zÀÄPÀÄ ºÀ¸À£ÁUÀĪÀ D±ÀAiÀÄ £ÉgÉPÉ£ÉßUÉ, vÉgÉ UÀ®èPÉ, ±ÀjÃgÀ UÀÆqÀĪÉÇÃUÀĪÀ ªÀÄĦà£À ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ avÀæ PÉêÀ® §¸ÀªÀtÚ£À PÁ®zÀ°è ªÀiÁvÀæªÀ®è ¤vÀå ±Á±ÀévÀªÁzÀzÀÄÝ. ¨Á®å, AiÀi˪À£À, ªÀÄzsÀåªÀAiÀĸÀÄìUÀ¼À£ÀÄß zÁnzÀ ªÉÄÃ®Æ G¹gÁqÀĪÀªÀgÀÄ PÀæªÉÄÃt ±ÁjÃjPÀªÁV, ªÀiÁ£À¹PÀªÁV PÀĹAiÀįÉèÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. zÀ馅 ªÀÄAeÁUÀĪÀ, Q« ¸ÀjAiÀiÁV PÉý¸ÀzÀ, ¨É£ÀÄß ¨ÁUÀĪÀ, ºÀ®Äè ºÉÆÃUÀĪÀ, vÀ¯É ¨É¼ÀîUÁV ¨ÉÆüÁUÀĪÀ, HgÉUÉÆÃ®Ä »rAiÀÄĪÀ, ºÉeÉÓ ºÉeÉÓUÉ G¸Éì£ÀÄߪÀ, K¼À¯ÁUÀzÀ, PÀÆgÀ¯ÁUÀzÀ, ¸ÁߣÀ ±ËZÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÀ C¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¹ÜwAiÀÄ°è ¥ÀgÁªÀ®A©AiÀiÁV ¤lÄÖ¹gÀÄ ©qÀÄvÁÛ £ÀgÀ¼À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. EAxÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ªÀÄPÀ̼ÀÄ, ªÉƪÀÄäPÀ̼ÀÄ, ¸ÉƸÉAiÀÄgÀÄ, C½AiÀÄA¢gÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀªÀÄUÀÆ JzÀÄgÁUÀĪÀ CAxÀ ¢£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£À¹ì£À°èj¹PÉÆAqÀÄ »jAiÀÄ fêÀUÀ½UÉ G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀQÌAvÀ vÀªÀÄä ¸ÀÄR ¸ÀAvÉÆõÀUÀ½UÉ F ªÀÄÄzÀÄPÀgÀÄ CrØAiÀiÁVzÁÝgÉAzÀÄ ªÀÄÆzÀ°¹ ¤®ðQë¸ÀĪÀÅzÉà ºÉZÀÄÑ. DzÀÝjAzÀ¯Éà DzsÀĤPÀ §zÀÄQ£À C¤ªÁgÀå ¸ÀAUÁwUÀ¼ÀAvÉAiÉÆà C¤ªÁgÀå ¦ÃqÉUÀ¼ÁVAiÉÆà ªÀÈzÁݱÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁt¹PÉƼÀÄîwÛªÉ. ªÀÈzÁÞ±ÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉêÁ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀzÀ ¥ÀæwgÀÆ¥ÀUÀ¼ÁUÀĪÀAvÉAiÉÄà ªÀÈzÀÞjUÉ £ÉgÀ¼ÀÄ £ÉªÀÄä¢ PÀ°à¸ÀĪÀ ºÉ¸Àj£À°è ºÀUÀ®Ä zÀgÉÆÃqÉ PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÆ, DVªÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÀwæPÉUÀ¼À PÀxÉ, PÀªÀ£À, PÁzÀA§j, ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹ d£À¦æAiÀÄgÁVgÀĪÀ ±ÉÊ®eÁ ºÁ¸À£À CªÀgÀ CvÀåAvÀ ¦æÃwAiÀÄ CvÉÛ vÀªÀÄä ªÀÈzÁÞ¥ÀåzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ªÀiÁ£À¹PÀ C¸ÀÛªÀå¸ÀÛvɬÄAzÀ C£ÀĨsÀ«¹zÀ ¸ÀAPÀlUÀ¼ÀÄ, £ÉgɺÉÆgÉ ºÁUÀÆ ¥ÀjavÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è PÀAqÀ »jAiÀÄ fêÀUÀ¼À zÁgÀÄt ¹Üw, ªÀÈzÁÞ±ÀæªÀÄUÀ¼À°è£À »jAiÀÄgÀ £ÉÆêÀÅ EªÉ®èªÀÇ CªÀgÀ£ÀÄß PÀ®QzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ‘ªÀÄĸÀìAeÉAiÀÄ «ÄAZÀÄ’ gÀÆ¥ÀÄUÉÆArzÉ. E°è §gÀĪÀ §ºÀÄ¥Á®Ä ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ CªÀgÀÄ ¥ÀævÀåPÀë zÀ²ð¹zÀ ªÁ¸ÀÛªÀ §zÀÄQ£À avÀæUÀ¼ÁVªÉ. »jAiÀÄ ZÉÃvÀ£ÀUÀ¼À PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ £ÉªÀÄä¢AiÀÄ ¢£ÀUÀ¼ÁVgÀ¨ÉÃPÉA§ D±ÀAiÀÄ ºÉÆA¢gÀĪÀ F PÁzÀA§jAiÀÄ£ÀÄß ¹ÛçêÁ¢, ªÀÄ£ÉÆêÉÊeÁÕ¤PÀ ºÁUÀÆ ªÉÊgÁUÀå JAzÀÄ ªÀÄÆgÀÄ £É¯ÉUÀ¼À°è «ªÉÃa¸À®Ä ¸ÁzsÀå«zÉ. PÁzÀA§jAiÀÄ ªÀÄÄRå ¥ÁvÀæªÀÅ EA¢£À ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÉÃVgÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀ ªÀiÁzÀjAiÉÆAzÀ£ÀÄß £ÀªÉÄäzÀÄjVj¸ÀÄvÀÛzÉ.

81


CªÉÄjPÁzÀ°è GzÉÆåÃVUÀ¼ÁVgÀĪÀ UÀAqÀÄUÀ½UÉ »AzÉ ªÀÄÄAzÉ D¯ÉÆÃa¸ÀzÉ ªÀÄÄV©Ã¼ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀjAzÀ C£ÁºÀÄvÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉUÀ¼À£Éßà DºÁ餹PÉƼÀÄîªÀ ºÉtÄÚUÀ¼Éà §ºÀĸÀASÁåvÀgÁVgÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è vÀ£Àß ¨sÀ«µÀåzÀ §zÀÄQUÉ, DzÀ±ÀðPÉÌ CrØAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÁzÀ CAxÀ UÀAqÀ£ÀÄß ¤gÁPÀj¸ÀÄvÀÛ CªÀ¼ÀÄ ºÉüÀĪÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ UÀªÀÄ£ÁºÀð. ``«zÉñÀzÀ°ègÀĪÀ UÀAqÀÄ ¹PÁÛ£É CAzÉæ PÀÄtÂzÁrPÉÆAqÀÄ §gÉÆà ºÉtÄÚ ¤£ÀUÉ ºÉAqÀwAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÀt, MqÀªÉ, D¹ÛãÉà ºÉZÀÄÑ C£ÉÆßà ºÉtÄÚ ¤£ÀUÉ ¹UÀ¨ÉÃPÀÄ. £À£Àß DzÀ±ÀðUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄZÀÄѪÀ UËgÀ«¸ÀĪÀ UÀAqÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£ÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÀt, D¹Û CAzÉæ C®Që¸ÀĪÀ, ªÀÄ£ÀĵÀåvÀéPÉÌ ¸ÀàA¢¸ÀĪÀ PÀgÀÄuÉ C£ÀÄPÀA¥À vÀÄA©gÉÆà DzÀ±Àð ªÀåQÛ £À£ÀUÉ ¹UÀ¨ÉÃPÀÄ’’. PÉÆ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀë £ÀªÀÄä «zÁåªÀAvÀ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À¯ÁèzÀgÀÆ EAxÀ ¢lÖvÀ£À, ¸ÀAPÀ®àUÀ¼ÀÄ §AzÀgÉ CªÀ£ÀwAiÀÄvÀÛ ¸ÁUÀÄwÛgÀĪÀ £ÀªÀÄä PËlÄA©PÀ §zÀÄPÀÄ ºÀ¸À£ÁUÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁ¢ÃvÀÄ. ºÉÆgÀUÉ zÀÄrAiÀÄĪÀ UÀAqÀºÉAqÀw ªÀÄÄ¢fêÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉÆö¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀzÁUÀ, »jAiÀÄ fêÀUÀ¼ÀÄ PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÉÆA¢UÉ ºÉÆA¢PÉƼÀî¯ÁUÀzÁUÀ, PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÀUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÀ ºÀAV£À®Æè EgÀzÉ ¸ÀévÀAvÀæªÁV PÀ¼ÉAiÀĨÉÃPɤ¹zÁUÀ, ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜgÁzÁUÀ, C£ÁxÀgÁzÁUÀ, vÀ¥ÀÄà w¼ÀĪÀ½PɬÄAzÀ »ÃUÉ £Á£Á PÁgÀtUÀ¼À »£É߯ÉAiÀÄ°è ªÀÈzÁÞ±ÀæªÀÄ ¸ÉÃgÀĪÀ CxÀªÁ ªÀÈzÁÞ±ÀæªÀÄPÉÌ vÀ¼ÀÄîªÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼ÀÄ C¤ªÁgÀåªÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ºÉüÀÄvÀÛ¯Éà F PÁzÀA§j ªÀÈzÁÞ±ÀæªÀÄ ¸ÉÃjzÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä E½ªÀAiÀĹì£À°è JzÀÄgÁzÀ ¢Ã£ÁªÀ¸ÉÜAiÀÄ §UÉUÉ PÉÆgÀUÀÄvÀÛ PÉÆ£ÉAiÀÄ PÀëtUÀ½UÁV PÁAiÀÄÄvÀÛ G¹gÀÄ ©V»rzÀÄ §zÀÄPÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀAzsÁåPÁ®zÀ zÁgÀÄt PÀxÉAiÀÄ£ÀÆß ªÀÄAr¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÀÈzÀÞgÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ £ÉªÀÄ䢬ÄAzÀ PÀÆrgÀĪÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ £ÉÊwPÀ ºÉÆuÉUÁjPÉAiÉÄAzÀÄ JZÀÑj¸ÀÄvÀÛzÉ. EA¢£À ¸ÁªÀiÁfPÀ §zÀÄQ£À dé®AvÀ ¸ÀªÀĸÉåAiÉÆAzÀ£ÀÄß PÀoÉÆÃgÀ ªÁ¸ÀÛªÀªÀ£ÀÄß aAvÀ£ÉUÉ ºÀZÀÄѪÀAvÉ, DvÁäªÀ¯ÉÆÃPÀ£ÀPÉÌ CªÀ P Á±À ª ÁUÀ Ä ªÀ A vÉ PÀ x À £ À gÀ Æ ¥À z À ° è ªÀ Ä Ar¹gÀ Ä ªÀ Å zÀ P É Ì ±É Ê ®eÁ C©ü£ÀAzÀ¤ÃAiÀÄgÁVzÁÝgÉ.

©.Dgï.

82


©ü£Àß NzÀÄ vÉÃd¹é ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁ£Àå NzÀÄUÀ PAÀ ¥ÀÆålgï ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÉAiÀiÁzÀ £À£Àß CPÀÌ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ®AqÀ£ï£À°è £É¯É¹zÁݼÉ. §ºÀ¼À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ E°èUÉ §AzÀÄ ªÀÄvÉÛ ®AqÀ¤ßUÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄwÛzÁÝUÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ®AqÀ£ï £ÀqÀÄ«£À ¢ÃWÀ𠫪ÀiÁ£ÀAiÀiÁ£ÀzÀ°è NzÀ®Ä PÉÊAiÀÄ°ègÀ° JAzÀÄ £Á£ÀÄ CªÀ½UÉ vÉÃd¹éAiÀĪÀgÀ “¥Àj¸ÀgÀzÀ PÀxÉUÀ¼ÀÄ” ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÁUÀ DPÉ CvÀåAvÀ ¸ÀAvÀ¸À¢AzÀ CzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ¼ÀÄ. vÉÃd¹éAiÀĪÀgÀ §gÀºÀUÀ¼À£ÀÄß §ºÀ¼À ªÀµÀðUÀ½AzÀ NzÀÄvÁÛ §A¢gÀĪÀ £Á£ÀÆ ¸ÀºÁ ¸Á»vÉåÃvÀgÀ «zÁåyð. »ÃUÉ ¸Á»vÀå¢AzÀ ºÉÆgÀvÁV ««zsÀ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ°è NzÀĪÀ D¸ÀQÛ ºÀÄnÖ¹zÉÝà ¥ÀÆtðZÀAzÀæ vÉÃd¹éAiÀĪÀgÀ §gÀºÀUÀ¼À ºÉUÀνPÉ. d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ fêÀ£ÀPÉÌ wÃgÁ ºÀwÛgÀªÁzÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀ¼ÀªÁV PÀxÉAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è £À«gÁzÀ ºÁ¸ÀåzÉÆA¢UÉ ºÉüÀÄwÛzÀÝ vÉÃd¹éAiÀĪÀgÀ ±ÉÊ° NzÀÄUÀ£À®èzÀªÀ£À£ÀÄß N¢UÉ ºÀZÀÄÑwÛzÀÝ §UÉAiÉÄà C£À£ÀåªÁzÀÄzÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£Àå NzÀÄUÀ£À zÀȶÖAiÀÄ°è ¸Á»vÀåPÀ §gÀªÀtÂUÉAiÉÄAzÀgÉ wÃgÁ UÀA©üÃgÀªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¹zÀÞ ZËPÀnÖ£À £É¯ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄĪÀ ¥ÀæPÁgÀ JAzÀÄ £ÀA©zÀÝ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è vÀªÀÄä «²µÀÖ ±ÉÊ°AiÀÄ ¸ÀgÀ¼À §gÀªÀtÂUɬÄAzÀ w½ºÁ¸ÀåªÀ£ÀÄß ¨Égɹ §gÀÄwÛzÀÝ vÉÃd¹éAiÀĪÀgÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ J®ègÀ£ÀÆß ¸ÀºÀdªÁVAiÉÄà DPÀ¶ð¸ÀÄwÛzÀݪÀÅ. DUÀ CvÀåAvÀ ¥ÀæZÀ°vÀ«zÀÝ ®APÉñÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ¥ÀæwªÁgÀ ¥ÀæPÀlªÁUÀÄwÛzÀÝ vÉÃd¹éAiÀĪÀgÀ §gÀºÀUÀ¼Éà £À£ÀßAxÀ NzÀÄUÀjUÉ ¥ÀwæPÉAiÀÄ ºÉʯÉÊmï DVzÀݪÀÅ JA§ÄzÀÄ FUÀ £É£À¥ÀÄ. ®APÉñÀgÀ UÀA©üÃgÀ §gÀºÀUÀ¼ÀÄ, ¥ÀæRgÀªÁzÀ gÁdQÃAiÀÄ «±ÉèõÀuÉ, ®ªÀ®«PÉAiÀÄ ¹¤ªÀiÁ ¥ÀÄlUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛ §gÀÄwÛzÀÝ D ¢£ÀUÀ¼À ®APÉÃ±ï ¥ÀwæPÉ PÉÊUÉ §AzÁUÀ £Á£ÀÄ ªÉÆzÀ®Ä £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÄzÉà vÉÃd¹éAiÀĪÀgÀ ¥ÀÄlUÀ¼À£ÀÄß. AiÀiÁªÀÅzÉà CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ GzÉÝñÀ«®èzÉ, ©qÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è NzÀ®Ä vÉÆqÀUÀÄwÛzÀÝ £À£ÀßAvÀºÀªÀjUÉ vÉÃd¹éAiÀĪÀgÀ §gÀºÀUÀ¼ÀÄ D¥ÀÛªÁUÀÄvÁÛ ºÉÆÃV D ªÀÄÆ®PÀ ¹ÃjAiÀĸï DzÀ NzÀÄUÀ£Éà DV ºÉÆÃzÀ £À£Àß C£ÀĨsÀªÀªÉà £À£ÀßAvÀ ºÀ®ªÀÅ NzÀÄUÀgÀ C£ÀĨsÀªÀªÁVzÉ JAzÀÄ £À£Àß £ÀA©PÉ. vÉÃd¹éAiÀĪÀgÀÄ ªÀįɣÁr£À ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è ªÀiÁAiÀiÁ¯ÉÆÃPÀªÀ£ÀÄß ¸ÀȶָÀÄvÁÛ wÃgÁ

83


¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁzÀ ¥ÁvÀæUÀ¼À£ÀÄß CvÀåAvÀ gÀAd¤ÃAiÀĪÁV PÀnÖPÉÆqÀÄwÛzÀÝ jÃwAiÉÄà CªÀgÀ ¸Á»vÀå ¸ÁªÀiÁ£Àå NzÀÄUÀ£À£ÀÄß vÀ®Ä¥À®Ä ¸ÁzsÀåªÁzÀzÀÄÝ. ¥Àj¸ÀgÀzÀ PÀxÉUÀ¼À°è£À ¥Àæw ¥Àæ¸ÀAUÀzÀ®Æè §gÀÄwÛzÀÝ £Á¬Ä Q«, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÁågÀ, ºÁªÁrUÀ JAPÀÖ ªÀÄÄAvÁzÀ wÃgÁ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ vÉÃd¹éAiÀĪÀgÀ ±ÉÊ°AiÀÄ°è ¹PÀÄÌ DAiÀ i ÁAiÀ Ä ¸À ¤ ßªÉ Ã ±À U À ¼ À »ÃgÉ Æ ÃUÀ ¼ ÁVAiÉ Ä Ã ºÉÆgÀºÉƪÀÄÄäwÛzÀݪÀÅ. PÀȵÉÚÃUËqÀ£À D£É JA§ ¸ÀÄ¢ÃWÀð ¤Ã¼ÀÎvÉAiÀÄ GzÀÝPÀÆÌ ºÀjAiÀÄĪÀ ºÀ¸À£ÁzÀ ºÁ¸ÀåzÀ ¸É¯É E£ÀÄß PÀxÉAiÀÄr NzÀÄUÀ£À ¸ÀÄvÀÛ PÀnÖºÁQ©qÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀAvÉ, QgÀUÀÆj£À UÀAiÀiÁå½UÀ¼ÀÄ PÀÈwAiÀÄ°è §gÀĪÀ ºÉAUÀ¸ÀgÀ ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ, dÄUÁj PÁæ¸ï£À°ègÀĪÀ £ÉʸÀVðPÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ, PÀÄ© ªÀÄvÀÄÛ EAiÀiÁ® ¸ÀtÚPÀxÉAiÀÄ°è §gÀĪÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÁ¸Àå ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼ÀÄ NzÀĪÀ VüÀÄ E®èzÀªÀ£À£ÀÄß ¸ÀºÀ N¢UÉ ºÀZÀÄѪÀAvÀºÀªÀÅ. PÉêÀ® PÀxÀ£À ±ÉÊ°UÉ CAnPÉƼÀîzÉ, ªÉÊeÁÕ¤PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸ÀUÀð¥ÀgÀ §gÀºÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ NzÀÄUÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄnÖzÀ Cw JvÀÛgÀzÀ §gÀºÀUÁgÀgÀ°è vÉÃd¹éAiÀĪÀjUÉ CUÀæ¸ÁÜ£À. DPÁ±À, vÁgÁ ªÀÄAqÀ®UÀ¼À PÀÄjvÁzÀ §gÀºÀUÀ¼ÀÄ, ºÀQÌ ¥ÀQëUÀ¼À ¯ÉÆÃPÀ ªÀÄÄAvÁzÀ «¸ÀäAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀptªÁzÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è dn®UÉƽ¸ÀzÉ ¸ÀgÀ¼ÀªÁV ZÀAzÀªÀiÁªÀÄzÀ PÀxÉAiÀÄAvÉ ºÉüÀÄwÛzÀÝ vÉÃd¹éAiÀĪÀgÀ PÀÈwUÀ¼À°è ‘ºÉeÉÓ ªÀÄÆqÀzÀ ºÁ¢’ JA§ ªÀ®¸É ¥ÀQëUÀ¼À PÀÄjvÁzÀ ¥ÀĸÀÛPÀªÉÇAzÀÄ EA¢UÀÆ £À¤ßAzÀ ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ N¢¹PÉƼÀÄîvÀÛzÉ. ºÁgÀĪÀ vÀmÉÖUÀ¼À §UÉÎ CªÀgÀÄ §gÉzÀ ‘¥sÉèöʬÄAUï ¸Á¸Àgïì’ ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß N¢zÀ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÁ¯ÉÃdÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄgɯÁè gÁwæ AiÀiÁªÀÅzÉÆà CªÀåPÀÛ ¨sÀAiÀÄ¢AzÀ ¤zÉÝUÉlÄÖ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. ºÉÃUÉ ¯ÉÃRPÀ£ÉƧâ vÀ£Àß §gÀªÀtÂUɬÄAzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå NzÀÄUÀ£À£ÀÄß ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV vÀ®Ä¥À§®è JA§ÄzÀPÉÌ EAvÀºÀ ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀfêÀ ¸ÁQëAiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀªÀiÁdªÀÄÄT aAvÀPÀgÁVzÀÝ vÉÃd¹éAiÀĪÀgÀÄ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ eÉÆvÉAiÀįÉèà vÀªÀÄä ¸ÀÄvÀÛ°£À gÁdQÃAiÀÄ, ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ, ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸À¤ßªÉñÀPÉÌ ºÉÃUÉ ¸ÀàA¢¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀPÉÌ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À PÀ£ÀßqÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ £ÀAiÀÄ£ÀzÀ°è £ÀqÉzÀ vÉÃd¹éAiÉÆA¢UÉ MAzÀÄ ¸ÀAªÁzÀ PÁgÀåPÀæªÀÄzÀ°è £À£ÀUÁzÀ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß E°è zÁR°¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ vÉÃd¹éAiÀĪÀgÀ ªÀÄÆrUÉgɬÄAzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ §A¢zÁÝgÉ JA§ MAzÉà PÁgÀtªÀ£ÀÄß £É¥À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ D PÁgÀåPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀAAiÉÆÃf¸À¯ÁVvÀÄÛ. DUÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ¸Á®¨ÁzsɬÄAzÀ gÉÊvÀgÀ DvÀäºÀvÉå ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀÄwÛzÀÝ ¹Üw¬ÄvÀÄÛ. ¸ÀAªÁzÀzÀ°è F §UÉÎ vÉÃd¹éAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¥Àæ²ß¹zÁUÀ CvÀåAvÀ ºÁ¸Àå¨sÀjvÀªÁV CµÉÖà PÀlĸÀvÀåzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ »ÃUÉ. “C°æÃ, FV£À PÁ®zÁUÉ ¸Á® PÉÆlÖªÀ£ÀÄ ¸ÁAiÀĨÉÃPÀÄ. CzÁåPÉ ¸Á® vÀUÉÆAqÀ£ÀÄ ¸ÁAiÀiÁÛ£ÉÆà £ÀAUÀAvÀÆ CxÀð DUÁÛ E®è.”

84


vÉÃd¹éAiÀĪÀgÀÄ zÀÆgÀzÀ ªÀÄÆrUÉgÉAiÀÄ°è vÀªÀÄäzÉà DzÀ ªÀiÁAiÀiÁ¯ÉÆÃPÀzÀ ¤ªÀiÁðtzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÁÝUÀ¯Éà ¤zsÀ£ÀgÁzÁUÀ CªÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ¥ÀjZÀAiÀĪÉà E®èzÀ £Á£ÀÄ UɼÉAiÀÄgÀ eÉÆvÉUÀÆr CªÀgÀ CAvÀåQæAiÉÄUÉ ºÉÆÃVzÉÝ.EAvÀºÀzÉÆAzÀÄ WÀl£É §gÀºÀUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ NzÀÄUÀ£À ªÀÄzsÉå ¸ÀȶÖAiÀiÁUÀ§®è ¥À«vÀæªÁzÀ ¸Á»vÀå ¸ÀA§AzsÀPÀÆÌ MAzÀÄ ªÁåSÉåAiÀÄAvÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀÆtðZÀAzÀæ vÉÃd¹éAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ£ÁV d£À¹zÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è gÀ¸ÀIĶ PÀĪÉA¥ÀÄgÀªÀgÀÄ “eÉãÁUÀĪÁ” PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ°è »ÃUÉ zÁR°¹zÁÝgÉ. “£À£Àß PÀĪÀgÀ£ÁUÀ° ¥ÀÆtðZÀAzÀæ vÉÃd¹é, PÁAw ±ÁAwAiÀĤvÀÄÛ £À°¸ÀĪÀ gÀ¸ÀvÀ¥À¹é” “¸ÀÄAzÀgÀ ¥ÀæPÀÈwUÉ ¸ÁéUÀvÀªÀAiÀiÁå; ¥ÀÄtå ¨sÁgÀvÀPÉ ¸ÁéUÀvÀªÀAiÀÄå; £À£Àß PÀ£ÀßqÀPÉ ¸ÁéUÀvÀªÀAiÀÄå, UÀÄgÀÄzÉêÁ PÀÈ¥Á Nd¹é! “ªÀÄÆqÀ° ¤¤ßAzÉƽàUÉ PÉÆÃqÀÄ; w½AiÀÄ° ºÉƼÉAiÀÄ° £ÀªÀiÁä £ÁqÀÄ” “ºÀgÀ¸ÀĪÀ£ÀÄ PÀ« ¤£ÀßAiÀÄ vÀAzÉ; F ªÀiÁvÉ ªÀÄgÀÄzÀ¤AiÉÆgÉAiÀÄ° fêÀ£ÀzÀ° ªÀÄÄAzÉ.” vÀAzÉAiÀÄ §AiÀÄPÉ, zÁ±Àð¤PÀ PÀ«AiÀÄ ºÀgÀPÉUÀ¼É¯Áè CPÀëgÀ±ÀB ¤dªÁzÀAvÉ vÉÃd¹éAiÀĪÀgÀ §gÀºÀUÀ¼ÀÄ NzÀÄUÀ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ M½wUÉ PÉÆÃqÀÄ ªÀÄÆr¹zÉ. PÀ£ÀßqÀ £Ár£ÁzÀåAvÀ w½«£À ºÉƼÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀj¹ªÉ. £ÀªÀÄä AiÀi˪Àé£ÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è vÉÃd¹éAiÀĪÀgÀÄ §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ §gÀºÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀlªÁzÀ PÀÆqÀ¯Éà ¥sÉæ±ï DV NzÀĪÀ CªÀPÁ±À £ÀªÀÄVvÀÄÛ J£ÀÄߪÀÅzÉà ªÀÄzsÀåªÀAiÀĸÀÌ£ÁzÀ £À£ÀßAxÀÀ NzÀÄUÀgÀ ºÉZÀÄÑUÁjPÉ.

JZï. ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ

85


¸ÀAaPÉAiÀÄ ¯ÉÃRPÀgÀÄ qÁ. f.J¸ï. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà : £ÀA. 867, ZÉÊvÀæ, 18£Éà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, §£À±ÀAPÀj 2£Éà ºÀAvÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 560070. qÁ. £ÀlgÁeï ºÀĽAiÀiÁgï : £ÀA. 393, 3£Éà CqÀØgÀ¸ÉÛ, 3£Éà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, ¨ÉêÀÄ¯ï ¯ÉÃOmï 4£Éà ºÀAvÀ, gÁdgÁeÉñÀéj£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 560098. F. gÀªÉÄÃ±ï ¤A¨ÉêÀÄzÀð½î : £ÀA. 22/2, 2£Éà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, JA.JA. gÀ¸ÉÛ, ºÉƸÀ §qÁªÀuÉ, ¨ÁålgÁAiÀÄ£À ¥ÀÄgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-26. «±ÉéñÀégÀ ¨sÀmï : ¸ÀA¥ÁzÀgÀPÀgÀÄ, «dAiÀÄPÀ£ÁðlPÀ, £ÀA.4, ¥ÀA¥ÀªÀĺÁPÀ« gÀ¸ÉÛ, ZÁªÀÄgÁd¥ÉÃmÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 560018. eÉ. ²æäªÁ¸À ªÀÄÆwð : £ÀA. 35, 3£Éà CqÀØgÀ¸ÉÛ, PÉÆÃAzÀqÀgÁªÀÄ¥ÀÅgÀ, ªÀįÉèñÀégÀA, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 560003. JZï.J. C¤¯ïPÀĪÀiÁgï: 10, 2£Éà ªÀĺÀr, C©üfvï C¥ÁmïðªÉÄAmïì, 14, 7£Éà PÁæ¸ï, ªÉAPÀmÉñÀ ¯ÉÃOmï, £ÁUÀ±ÉnÖºÀ½î, ¸ÀAdAiÀÄ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 094, E-CAZÉ haanilkumar@gmail.com ªÉÆ: 9845354935. qÁ. ¨ÉÊgÀªÀÄAUÀ® gÁªÉÄÃUËqÀ : 84, ``avÁÛgÀ’’, ¥ÀÄ¥ÀàVj£ÀUÀgÀ, ºÉƸÀPÉgɺÀ½î CAZÉ, §£À±ÀAPÀj 3£Éà ºÀAvÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560085 CqÀå£ÀqÀÌ PÀȵÀÚ¨sÀmï : ¸ÁgÀ¸À, 2301, 2£Éà PÁæ¸ï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ-2£Éà ºÀAvÀ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ-570017. qÁ|| C.®. £ÀgÀ¹AºÀ£ï : 13, 1£Éà zÉêÁ®AiÀÄzÀ gÀ¸ÉÛ, 15£Éà CqÀØgÀ¸ÉÛ, ªÀįÉèñÀégÀA, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-3. zÀÆ.ªÁ.: 23468805. qÁ|| gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà ¨ÉÃUÀÆgÀÄ : ªÀĺÁgÁt ªÀÄ»¼Á PÀ¯Á PÁ¯ÉÃdÄ, ±ÉõÁ¢æ gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-01. ªÉÆ: 9449271156 qÁ. ©. AiÀÄÄ. ¸ÀĪÀiÁ : £ÀA. 1711, 12£Éà PÁæ¸ï, PÉAUÉÃj G¥À£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ- 560060. ªÉÆ: 9035596267. JZï. zÀAqÀ¥Àà : 561, ±ÉæÃAiÀĸï, 2£Éà PÁæ¸ï, AiÀÄÄ«¹E ¯ÉÃOmï, §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 560079. zÀÆ: 080-23221155. PÉ.J£ï. ªÉAPÀl¸ÀħâgÁªï : «±ÉõÀ ªÀgÀ¢UÁgÀgÀÄ, ¢. »AzÀÆ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 380, `£À¨sÀ,’ 6£Éà ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, L.J¸ï.Dgï.M (`E¸ÉÆæ’) ¯ÉÃOmï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ- 560078. f.J£ï. gÀAUÀ£ÁxÀ gÁªï : £ÀA. 266, `¸ÉßúÀ’, 3£Éà ªÉÄÊ£ï, 8£Éà ¨ÁèPï, PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 095. ¥sÉÆãï: 25701165. PÀA£ÁrUÁ £ÁgÁAiÀÄt: `¸ÀÈd£Á’, 3£Éà CqÀØgÀ¸ÉÛ, ºÉ¸ÀgÀWÀlÖ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 8£Éà ªÉÄÊ°, ¨É A UÀ ¼ À Æ gÀ Ä - 560057. zÀ Æ gÀ ª Át : 94806, 83609 E CAZÉ: kamnadiga@gmail.com CgÀ«AzÀ £ÁªÀqÀ : £ÀA. 905-175J, 4£Éà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 7£Éà CqÀØgÀ¸ÉÛ, «zÁågÀtå¥ÀÀÅgÀ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ - 08. JZï. ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ: £ÀA. 11, gÉñÀªÀiï ªÀĺÀ¯ï PÁA¥ÉèPïì, PÀ§â£ï ¥ÉÃmÉ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 560002.

86