Pustaka Loka - Jan to March 2011

Page 1

d£ÀªÀj - ªÀiÁZïð 2011

PUSTAKALOKA - Kannada quarterly (No. MAG(1) NPT/116/2007-08) Vol. : 2, Issue : 3, January - March, 2011 Published by B H Mallikarjuna, K.C.A.S, Administrator, Kannada Book Authority Kannada Bhavana, J.C. Road, Bangalore 560002. Tel: +91-80-22484516 Chief Editor: Dr. Siddalingaiah. Editor: J.N. Shama Rao. Cover Page and Design : U.T. Suresh Printed at: Raja Printers, Bangalore 560027


PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ

PÀ£ÀßqÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

d£ÀªÀj - ªÀiÁZïð 2011 ¸ÀA¥ÀÅl 2 ¸ÀAaPÉ 3

¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ

qÁ. ¹zÀÞ°AUÀAiÀÄå ¸ÀA¥ÁzÀPÀ

eÉ. J£ï. ±ÁªÀÄgÁªï «£Áå¸À

AiÀÄÄ. n. ¸ÀÄgÉñï


¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ

©. ºÉZï. ªÀÄ°èPÁdÄð£À,

PÉ.¹.J.J¸ï.

DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

PÀ£ÀßqÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÀªÀ£À, eÉ.¹. gÀ¸ÉÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560002 zÀÆgÀªÁt / ¥sÁåPïì: 080-22484516

PÀ£ÀßqÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ CzsÀåPÀëgÀÄ qÁ. ¹zÀÞ°AUÀAiÀÄå ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¥ÉÇæ. ¹.«. PÉjªÀĤ ²æà r. J£ï. ¯ÉÆÃPÀ¥Àà ²æà PÀA§vÀÛ½î ¥ÀæPÁ±ï ²æà ¥Àæ¢Ã¥ï PÀĪÀiÁgï PÀ®ÆÌgÀÄ ²æà J.PÉ. gÁªÉÄñÀégÀ ªÀÄÄzÀæPÀgÀÄ gÁeÁ ¦æAlgïì ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 27. zÀÆgÀªÁuÉ: 22234066 ªÀÄÄR¥ÀÅlzÀ §ÄPÀ£À£ï mÁæªÀ¯ïì£À°è£À ªÀÄgÀzÀ ¥ÀrAiÀÄaÑ£À avÀæ ºÁUÀÆ M¼ÀV£À «£Áå¸ÀPÉÌ §¼À¹gÀĪÀ ¥ÀrAiÀÄaÑ£À avÀæUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¹PÉÆlÖ qÁ. C.®. £ÀgÀ¹AºÀ£ï CªÀjUÉ PÀÈvÀdÕvÉUÀ¼ÀÄ

¯ÉÃR£ÀUÀ¼À°è£À C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ½UÉ DAiÀiÁ ¯ÉÃRPÀgÉà dªÁ¨ÁÝgÀgÀÄ.


d£ÀªÀj - ªÀiÁZïð 2011

¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀ ªÀiÁvÀÄ

ºÀ¸ÀÛ¥Àæw

7

¥ÀŸÀÛPÀ ¸ÀA¥ÁzÀ£É - ¥ÉÇæ| J¯ï.J¸ï. ±ÉõÀVjgÁªï C£ÀĪÁzÀ - ¸ÀA¥ÁzÀ£À ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ - qÁ| ¥ÀæzsÁ£ï UÀÄgÀÄzÀvÀÛ ºÀ¸ÀÛ¥Àæw ¹zÀÞvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ - qÁ| «dAiÀiÁ

¯ÉÃRPÀ - ¥ÀæPÁ±ÀPÀ

35

¯ÉÃRPÀ-¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ - qÁ| gÀªÀiÁPÁAvÀ f. eÉÆö

PÀgÀqÀZÀÄÑ

43

PÀgÀqÀÄ wzÀÄÝ«PÉ: PÉ®ªÀÅ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ - ¥ÉÆæ| f. C±ÀévÀÜ£ÁgÁAiÀÄt ¥ÀoÀåzÀ ºÁ¢AiÀÄ PÉʪÀÄgÀUÀ¼ÀÄ - J¸ï. ¢ªÁPÀgï

«£Áå¸À

59

¥ÀŸÀÛPÀ «£Áå¸À: £ÀqÉzÀÄ §AzÀ zÁj - qÁ| C.®. £ÀgÀ¹AºÀ£ï


d£ÀªÀj - ªÀiÁZïð 2011

UÀæAxÀ¸ÁéªÀÄå

69

PÀÈw¸ÁéªÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀŸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄ - ªÉÊ.f. ªÀÄÄgÀ½ÃzsÀgÀ PÁ¦gÉÊmï PÁ¬ÄzÉ: ªÉÆPÀzÀݪÉÄUÀ¼À »£É߯ÉAiÀÄ°è «±ÉèõÀuÉ - J¸ï.Dgï. gÀ«¥ÀæPÁ±ï

GzÀåªÀÄ: ¸ÀªÀĸÉå-¸ÀªÁ®Ä

81

¥ÀŸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄ : MAzÀÄ UÀA©üÃgÀ aAvÀ£É - qÁ| J¸ï.Dgï. gÁªÀĸÁé«Ä PÀ£ÀßqÀ ¥ÀŸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄ: PÉ®ªÀÅ DvÀAPÀUÀ¼ÀÄ - ¥ÀæPÁ±ï PÀA§vÀÛ½î ¥ÀŸÀÛPÀ GzÀåªÀÄ: PÉ®ªÀÅ ¸À®ºÉUÀ¼ÀÄ - Dgï.r.f.

PÀ£ÀßqÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ¤Ãw

101


¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀ ªÀiÁvÀÄ `¥À Ä ¸À Û P À ¯ É Æ ÃPÀ ' ªÀ Å PÀ £ À ß qÀ ¥À Ä ¸À Û P É Æ ÃzÀ å ªÀ Ä zÀ ««zs À PÁAiÀÄðZÀlĪÀnPÉUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀÄvÁÛ §A¢zÉ. `PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¯ÉÃRPÀ-¥ÀæPÁ±ÀPÀ-NzÀÄUÀgÀ' £ÀqÀÄªÉ GvÀÛÀªÀÄ ¸À A §Azs À ª À £ À Ä ß K¥À ð r¹, NzÀ Ä UÀ g À ° è GvÀ Û ª À Ä ªÁZÀ£Á©ügÀÄaAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¹, gÁeÁåzÀåAvÀ NzÀÄUÀjUÉ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀ ¨É¯ÉAiÀÄ°è zÉÆgÉAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ DgÀA¨sÀªÁzÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ E¢ÃUÀ vÀ£Àß D¯ÉÆÃZÀ£É ºÁUÀÆ PÁAiÀÄðZÀlĪÀnPÉUÀ¼À QëwdªÀ£ÀÄß «¸ÀÛj¹PÉƼÀÄîªÀvÀÛ ¸ÁVzÉ. ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ-DyðPÀ ªÀ®AiÀÄzÀ MAzÀÄ GvÀà£ÀߪÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¨ÉÃPÉA§ ºÀAvÀªÀ£ÀÄß vÀ®Ä¦zÉ; ªÀÄÄzÀæt PÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ MAzÀÄ ¨sÁUÀªÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸ÀÄwÛzÉ. F »£É߯ÉAiÀÄ°è `¥ÀĸÀÛPÀ¯ÉÆÃPÀ'zÀ F ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¸À¯ÁVzÉ. ºÀ¸ÀÛ¥Àæw ¸ÀA¥ÁzÀ£É¬ÄAzÀ »rzÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÁ±À£À M¼ÀUÉƼÀÄîªÀ ««zsÀ ºÀAvÀUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ E°è ZÀað¸À¯ÁVzÉ. MmÁÖgÉ ¥ÀĸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À §UÉUÀÆ «±ÉèõÀuÉ £ÀqɸÀ¯ÁVzÉ. ¯ÉÃRPÀ-¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ £ÀqÀĪÀt ¸ÀA§AzsÀzÀ°è ªÀĺÀvÀÛ÷ézÀ ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß ªÀ»¸ÀĪÀ UÀæAxÀ¸ÁéªÀÄåzÀ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß F ¸ÀAaPÉ M¼ÀUÉÆArzÉ. `¥ÀĸÀÛPÀ¯ÉÆÃPÀ'ªÀ£ÀÄß ºÉƸÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ°è DgÀA©ü¹zÀ ¢£À¢AzÀ CzÀ£ÀÄß ¸ÁPÀµÀÄÖ ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀĪÁV, DPÀµÀðPÀªÁV ºÉÆgÀvÀgÀ®Ä


¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀ ªÀiÁvÀÄ ¥ÀæAiÀÄw߸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¥ÀĸÀÛPÀ¯ÉÆÃPÀzÀ ««zsÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¥Àæw ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ªÀĺÀvÀézÀ D±ÀAiÀĪÁzÀ `PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¤Ãw'AiÀÄ£ÀÄß C£ÀĪÉÆÃzÀ£ÉUÁV ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¸À°è¸À¯ÁVzÉ. ¥À Ä ¸À Û P À ¤ ÃwAiÀ Ä £À Ä ß AiÀ Ä xÁªÀ v ÁÛ V F ¸À A aPÉ A iÀ Ä °è ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉ. ¯ÉÃRPÀ-¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ ªÀ®AiÀÄ¢AzÀ ªÁåªÀºÁjPÀ ªÀ®AiÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¹gÀĪÀ ºÀAvÀzÀ°è ¥ÀĸÀÛPÀ MAzÀÄ `DyðPÀ GvÀà£Àß'zÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀvÀÛ ¸ÁVzÉ. FUÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÁ±À£ÀPÉÌ MAzÀÄ GzÀåªÀÄzÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ zÉÆgÉAiÀĨÉÃPÁzÀÄzÀÄ CUÀvÀå. DzÀgÉ, ¥ÀĸÀÛPÀªÀÅ ªÀÄÄRåªÁV ¸ÀÈd£À²Ã® GvÀà£ÀߪÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ, F ªÁåªÀºÁjPÀ ¨sÀgÁmÉAiÀÄ°è CzÀgÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÀĺÀvÀé PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃUÀzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ £ÀªÉÄä®ègÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀiÁVzÉ. F ¸ÀAaPÉUÉ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆlÖ J¯Áè ¯ÉÃRPÀjUÉ, ¸ÀA¥Á¢¹PÉÆlÖ ²æà eÉ.J£ï. ±ÁªÀÄgÁªï CªÀjUÉ ºÁUÀÆ F PÁAiÀÄðzÀ°è £ÉgÀªÁzÀ DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æà ©. ºÉZï. ªÀÄ°èPÁdÄð£À CªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß D¥ÀÛ PÁAiÀÄðzÀ²ð ²æà PÉ. ªÀÄÄPÀÄAzÀ£ï CªÀjUÉ £À£Àß PÀÈvÀdÕvÉUÀ¼ÀÄ ¸À®ÄèvÀÛªÉ.

qÁ| ¹zÀÞ°AUÀAiÀÄå CzsÀåPÀëgÀÄ


ºÀ¸ÀÛ ¥ Àæ w¥ÀŸÀÛPÀ ¸ÀA¥ÁzÀ£É ¥ÉÇææ| J¯ï.J¸ï. ±ÉõÀVjgÁªï

F ¯ÉÃR£ÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛªÁzÀ `¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÀA¥ÁzÀ£É’AiÀÄÄ UÀæAxÀ¸ÀA¥ÁzÀ£ÉVAvÀ ©ü£ÀߪÁzÀ ¥ÀæQæAiÉÄ. `UÀæAxÀ ¸ÀA¥ÁzÀ£É’ JAzÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¥ÁæaãÀ PÀÈwAiÉÆAzÀ£ÀÄß DzsÀĤPÀ NzÀÄUÀjUÁV ¹zÀÞ¥Àr¸ÀĪÀ ¥ÀjµÀÌgÀt. ®¨sÀå«gÀĪÀ J®è ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁr ºÉÆð¹, CvÀåAvÀ ¹éÃPÁgÁºÀð gÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ¹zÀÞUÉƽ¸ÀĪÀ «zÀéwÛ£À ¥ÀæQæAiÉÄ. F ¯ÉÃR£ÀzÀ°è ¥Àj²Ã°¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä PÁ®zÀ°è ¹zÀÞªÁVgÀĪÀ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÁzÀPÀ£ÀÄ CaÑ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß ¥ÀjµÀÌj¸ÀĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄ. ¸ÀA¥ÁzÀPÀ£À ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥À ¨ÉÃgɨÉÃgÉ jÃwAiÀÄzÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. CzÀÄ M§â£Éà ¯ÉÃRPÀ£À MAzÀÄ PÀÈwAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. M§â£Éà ¯ÉÃRPÀ£À ºÀ®ªÀÅ §gÀºÀUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀªÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. CzÀgÀ°è CqÀPÀªÁVgÀĪÀ §gÀºÀUÀ¼É®è MAzÉà ¸Á»vÀågÀÆ¥ÀPÉÌ ¸ÉÃjgÀ§ºÀÄzÀÄ. PÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, PÀxÉUÀ¼ÀÄ, KPÁAPÀ £ÁlPÀUÀ¼ÀÄ, ªÉÊeÁÕ¤PÀ §gÀºÀUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ E®èªÉà CzÉÆAzÀÄ ¸ÀAQÃtð ¸ÀAUÀæºÀªÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. CªÀ¤UÉ ªÀ»¹gÀĪÀ PÀvÀðªÀåzÀ ºÉÆuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄÆ MAzÉà DVgÀĪÀÅ¢®è. CzÀgÀ £ÀÆå£ÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀĪÀÅzÀµÉÖÃ

9


EgÀ§ºÀÄzÀÄ. NzÀÄUÀjUÉ £ÉgÀªÁUÀĪÀAvÉ CzÀ £ À Ä ß ¹zÀ Þ ¥À r ¸À Ä ªÀ ºÉ Æ uÉ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. ªÀÄÄ£ÀÄßrAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄ, EvÀgÀ n¥ÀàtÂUÀ¼À£ÀÄß (GzÁ : ¨ÉÃgɨÉÃgÉ ¯ÉÃRPÀgÀ §gÀºÀUÀ½zÀÝgÉ, ¯ÉÃRPÀgÀ §UÉUÉ ªÀiÁ»wAiÀÄ n¥ÀàtÂUÀ¼À£ÀÄß) ¤ÃqÀĪÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. «ªÀıÁðvÀäPÀ ¯ÉÃR£ÀzÀ°è §gÀĪÀ ¥Àæ¸ÁÛ¥ÀUÀ¼ÀÄ ªÉ Æ zÀ ¯ ÁzÀ ª À Å UÀ ¼ À «ªÀ g À u É U À ¼ À £ À Ä ß ¤ÃqÀĪÀ ºÉÆuÉAiÀÄÆ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. [£Á£ÀÄ PÀArgÀĪÀ CvÀåAvÀ zÀPÀë ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀ®¥ÀæzÀ ¸ÀA¥ÁzÀ£À ªÀiÁzÀjAiÉÆAzÀ£ÀÄß E°è ¸Àäj¸À§ºÀÄzÀÄ. (ºÀ®ªÀÅ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ FZÉUÉ F ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹ªÉ.) EzÀÄ 1972gÀ°è ¯ÁAUïªÀÄ£ï ¸ÀA¸ÉÜ ¥ÀæPÀn¹zÀ qÉëqï ¯ÁeïgÀ 20th Century Literary Criticism-a Reader. EzÀgÀ°è ªÀÄÆgÀÄ «µÀAiÀiÁ£ÀÄPÀæªÀÄtÂPÉUÀ½ªÉ-Contents arranged in chronological order of first publication; Contents arranged according to the literary form or topic principally discussed; Contents arranged according to the critical method or approach exhibited or discussed. ‘The uses of this Book’ JA§

²Ã¶ðPÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀ ªÀÄÄ£ÀÄßr EzÉ. ¥Àæw ¯ÉÃR£ÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è ¯ÉÃR£ÀªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀ «ªÀıÁðvÀäPÀ ¸ÀAUÀæºÀ n¥ÀàtÂ, C£ÀAvÀgÀ PÉ®ªÉà ªÁPÀåUÀ¼À°è ¯ÉÃRPÀ£À ¥ÀjZÀAiÀÄ, PÀqÉAiÀÄ°è ¸ÀºÁAiÀÄPÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ. EzÉà ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ°è ¯ÉÃR£ÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛ«UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ EvÀgÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À ¥ÀnÖ. EzÉà ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ¥Àj²Ã®£É EgÀĪÀ EvÀgÀ PÀÈwUÀ¼À ¥ÀnÖ, ¥ÀĸÀÛPÀzÀ PÀqÉAiÀÄ°è MAzÀÄ `EAqÉPïì’.] ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ §gÀºÀzÀ DPÀgÀ, CzÀgÀ CUÀvÀåªÁzÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ, EªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀæºÀzÀ / ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¨sÁUÀzÀ°è ¸ÀÆa¸ÀĪÀÅzÀÄ CUÀvÀå. GzÁºÀgÀuÉ: ¯ÉÃR£ÀzÀ PÀqÉAiÀÄ°è: `¥ÀĸÀÛPÀ ¦æÃw’ 1993, ¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ 374-379 (2) PÁªÀå ¥ÀæwªÉÄ, 2010, ¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ 154-172. ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ §gÀºÀgÀÆ¥ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÉ®ªÀÅ CA±ÀUÀ½UÉ UÀªÀÄ£ÀPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. CPÀ¸ÁävÁÛV £ÀĸÀĽgÀĪÀ PÁUÀÄtÂvÀzÀ vÀ¥ÀÄàUÀ¼À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉüÀ¯ÉèÉÃPÁV®è. ºÀ®ªÀÅ ±À§ÝUÀ¼À ¹éÃPÁgÁºÀð gÀÆ¥ÀUÀ¼À §UÉUÉ ©ü£Áß©ü¥ÁæAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ. (GzÁ : GzÉÝñÀ, G¢Ý±Àå, CAvÀgÁæ¶ÖçÃAiÀÄ; CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ; CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ) EAxÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è ¯ÉÃRPÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄPÉÌ UËgÀªÀ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ CUÀvÀå. M§âgÉà ¯ÉÃRPÀgÀ §gÀºÀzÀ°è KPÀgÀÆ¥À EgÀĪÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ CUÀvÀå. AiÀiÁªÀÅzÀÄ ¸Àj, AiÀiÁªÀÅzÀÄ vÀ¥ÀÄà JAzÀÄ ¤zsÀðj¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÀ®ªÀÅ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è PÀpt (GzÀºÀj¸ÀÄ? GzÁºÀj¸ÀÄ?) Grammar follows usage J£ÀÄߪÀÅzÉÆAzÀÄ ¥Àæ¹zÀÞ ¸ÀÆvÀæ. £À£Àß w½ªÀ½PÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ `ªÉÆgɺÉÆUÀÄ’ ¸ÀjAiÀiÁzÀ gÀÆ¥À; FUÀ `ªÉÆgɺÉÆÃUÀÄ’ J£ÀÄߪÀ gÀÆ¥À ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è §ºÀĪÀÄnÖUÉ §¼ÀPÉAiÀiÁUÀÄwÛzÉ. EAxÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è ¸ÀA¥ÁzÀPÀ£ÀÄ vÀ£Àß «ªÉÃZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ±ÉÃPïì¦AiÀÄgï, µÉÃPïì¦AiÀÄgï - AiÀiÁªÀÅzÀÄ ¸Àj? EAV趣À MAzÀÄ zsÀ餪ÀiÁUÉ ¸ÀAªÁ¢AiÀiÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è JgÀqÀÄ zsÀ餪ÀiÁUÀ¼ÀÄ (±ï, µï) EgÀĪÀÅzÀjAzÀ E°è ¸Àj, vÀ¥ÀÄàUÀ¼À ¥Àæ±ÉßAiÉÄà E®è; EzÀÄ ¯ÉÃRPÀ£À ªÉÊAiÀÄQÛPÀ DAiÉÄÌ, ¸ÀA¥ÁzÀPÀ£ÀÄ ªÀÄÆ® ¯ÉÃRPÀjUÉ ¨ÉøÀgÀªÁUÀzÀAvÉ JZÀÑgÀªÀ»¸À¨ÉÃPÀÄ. E°èAiÉÄà E£ÉÆßAzÀÄ ªÀiÁvÀ£ÀÄß ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. ºÀ®ªÀÅ, EAVèµï ±À§ÝUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀßqÀzÀ°è §¼À¸ÀÄvÉÛêÉ. EzÀ£ÀÄß §¼À¸ÀĪÁUÀ PÀ£ÀßqÀzÀ°è MAzÀÄ gÀÆ¥À ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÝgÉ CzÀ£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ. (GzÁºÀgÀuÉUÉ : Ticket EAVèµï GZÁÑgÀ `nQmï’, PÀ£ÀßqÀzÀ°è §¼ÀPÉUÉ §A¢gÀĪÀ gÀÆ¥À `nPÉmï’) ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÆÖ ªÀÄÆ® EAVèµï GZÁÑgÀuÉUÉ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ. Edinburgh GZÁÑgÀuÉ `Jr£ï§gÀ’. `Jr£ï§gÉÆ’ M¦àPÉƼÀÀÄzÉãÉÆà `Jr£ï§Uïð’ ¹éÃPÁgÁºÀðªÀ®è. PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÉ®ªÉǪÉÄä

10


§¼À¸ÀĪÀ «PÀÈvÀgÀÆ¥ÀUÀ¼ÀAvÀÆ wÃgÀ C¸ÀºÀå, (GzÁ : Busy §Äå¹, receipt gÀ¹Ã¥ïÖ, helicopter ºÉ°PÁå¥ÀÖgï, EªÀÅ zÀÆgÀ EqÀ¨ÉÃPÁzÀ PÉlÖ gÀÆ¥ÀUÀ¼ÀÄ) AiÀiÁªÀ M¼ÉîAiÀÄ EAVèµï ¤WÀAmÁzÀgÀÆ ¸ÀjAiÀiÁzÀ gÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÀÛzÉ. qÉäAiÀįï eÉÆãïì£À `EAVèµï ¥ÉÆæ£Ë£ï¹AUï rPïµÀ£Àj’AiÀÄÄ PÉÊUÉlPÀĪÀAvÉ EgÀĪÀÅzÀÄ GvÀÛªÀÄ. EAVèµï ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß GzÀÞj¹zÁUÀ zÉÆqÀØPÀëgÀ (PÁå¦l¯ï ¯Él¸ïð) ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚPÀëgÀUÀ¼À §¼ÀPÉUÉ UÀªÀÄ£ÀPÉÆqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. PÉ®ªÉǪÉÄä KPÀgÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ ¸ÀªÁ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. PÉÃgÀ¼À ¸Á»vÀå CPÁqÉ«ÄAiÀÄ `PÀA¥ÁågÀnªï EArAiÀÄ£ï °lgÉÃZÀgï’ JgÀqÀÄ ¸ÀA¥ÀÄlUÀ¼À C£ÀĪÁzÀ PÁAiÀÄðzÀ ¸ÀA¥ÁzÀvÀéªÀ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä £À£ÀUÉ ªÀ»¹vÀÄ. ªÀÄÆ®zÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 225 ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 102 ªÀÄA¢ PÀ£ÀßqÀ ¯ÉÃRPÀgÀÄ zÀAiÉĬÄlÄÖ C£ÀĪÁ¢¹PÉÆlÖgÀÄ. ¯ÉPÀÌ«®èzÀµÀÄÖ EAVèµï ±À§ÝUÀ¼ÀÄ ºÀ®ªÀÅ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À°è §¼ÀPÉ DVzÀݪÀÅ. `j£ÉøÀ£ïì’, `EªÀiÁåf£ÉõÀ£ï’, `fäC¸ï’ EAvÀºÀ ±À§ÝUÀ½UÀÆ ¨ÉÃgɨÉÃgÉ C£ÀĪÁzÀPÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¸ÀªÀiÁ£À ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹zÀÝgÀÄ. ¥ÉÆæ| n. PÉñÀªÀ¨sÀlÖgÀÄ £À£Àß PÁAiÀÄðzÀ°è £ÉgÀªÁzÀgÀÄ. JµÉÖà ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÆ PÉ®ªÀÅ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è KPÀgÀÆ¥ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¸À¯ÁUÀ°®è. EzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ CA±À«zÉ; EzÀÄ ¯ÉÃR£À aºÉßUÀ¼À §¼ÀPÉ. ªÁPÀåUÀ¼À£ÀÄß UÉÆAzÀ®«®èzÉ CxÀðªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¯ÉÃR£À aºÉßUÀ¼ÀÄ £ÉgÀªÁUÀÄvÀÛªÉ. F £ÉgÀªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ ¯ÉÃRPÀ£À PÀvÀðªÀå; PÉÆgÀvÉ EzÀÝgÉ vÀÄA©PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ£À PÀvÀðªÀå. F ¤nÖ£À°è ªÀÄvÀÄÛ Erà ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÀA¥ÁzÀ£À PÁAiÀÄðzÀ°è ºÀA¦AiÀÄ PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀĪÀÅ ¥ÀæPÀn¹gÀĪÀ `PÀ£ÀßqÀ±ÉÊ° PÉʦr’ vÀÄA¨Á £ÉgÀªÁUÀ§®èzÀÄ. ¥ÀæwAiÉƧâ PÀ£ÀßqÀ ¯ÉÃRPÀ£À, ¸ÀA¥ÁzÀPÀ£À ªÉÄÃf£À ªÉÄÃ¯É EgÀ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæPÀluÉ EzÀÄ. §gÀºÀªÀÅ DzÀµÀÄÖ zÉÆõÀUÀ½AzÀ ªÀÄÄPÀÛªÁV, ¸ÀàµÀÖªÁV, ¤RgÀªÁV ¸ÀAªÀºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, ¸ÀA¥ÁzÀPÀ£À UÀÄjAiÀiÁzÀzÀÝjAzÀ ºÀ®ªÀÅ CA±ÀUÀ½UÉ UÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ, ±ÀæªÀÄ¥ÀqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁzsÀåªÁzÀ ªÀÄnÖUÉ §gÀºÀzÀ°è §gÀĪÀ E¸À«UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¸Àj£ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß MAzÀÄ C£ÀĨsÀªÀªÀÅ £É£À¦UÉ §gÀÄvÀÛzÉ. ¯ÉÃRPÀgÉƧâgÀÄ §gÉzÀÄPÉÆlÖ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è ©ænµï «eÁÕ¤AiÉƧ⠥sÁæ¤ìUÉ ¨sÉÃnPÉÆmÁÖUÀ M§â ¥sÉæAZï «eÁÕ¤AiÉÆqÀ£É ¸ÀA¨sÁµÀuÉ £ÀqɹzÀ JAzÀÄ §gÉ¢zÀÝgÀÄ. £Á£ÀÄ «±ÀéPÉÆñÀzÀ°è ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÁUÀ CªÀj§âgÀÄ ºÀÄnÖzÀ ªÀµÀðUÀ¼À°è MAzÀÄ £ÀÆgÀ E¥ÀàvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À CAvÀgÀ«zÀÝzÀÄÝ PÀArvÀÄ. ¯ÉÃRPÀgÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹zÁUÀ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä £É£À¥À£Éß £ÉaÑzÀÝzÀÄ w½¬ÄvÀÄ. E¸À«UÀ¼ÀÄ, ªÁ¸ÀÛªÁA±ÀUÀ¼ÀÄ EªÀ£ÀÄß ¸ÁzsÀåªÁzÀªÀÄnÖUÀÆ ¸Àj£ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. (¥Á±ÁÑvÀå zÉñÀUÀ¼À ¥Àæw¶×vÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä «zÀévÀàwæPÉUÀ¼À°è ¯ÉÃR£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÁUÀ ¥Àæw GzÀÞøvÀ ¨sÁUÀªÀ£ÀÆß ¸Àj£ÉÆÃqÀÄvÀÛªÉ.) ¥ÀæPÀluÉ AiÀiÁªÀ NzÀĪÀ ªÀUÀðªÀ£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆArzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß ®PÀëöåzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ£ÀÄ CUÀvÀåªÁzÁUÀ n¥ÀàtÂUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁªÀiÁ£Àå NzÀÄUÀjUÁV §gÉzÀ §gÀºÀzÀ°è `ºÀ°är ±Á¸À£À’ mÁ¯ïìmÁ¬ÄAiÀÄ `D£À PÀgÉä£À’, `PÉÆ¥À¤ðPÀ¸À£À ¹zÁÞAvÀ’ EAxÀ ¥Àæ¸ÁÛ¥ÀUÀ¼ÀÄ §AzÀgÉ CªÀÅ CxÀðªÁUÀĪÀÅ¢®è. «eÁÕ¤UÀ¼ÉƧâgÀÄ `` ‘PÁfmÉÆ JUÉÆð ¸ÀªÀiï’ J£ÀÄߪÀ ºÉýPÉAiÉÄà PÁæAwPÁjAiÀiÁUÀ§®èzÀÄ’’ JAzÀÄ §gÉzÀgÀÄ. EzÀÄ ¥Á±ÁÑvÀå «eÁÕ£À, vÀvÀé±Á¸ÀÛçUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ«gÀĪÀªÀjUÉ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV CxÀðªÁUÀĪÀ ¥Àæ¹zÀÞ WÉÆõÀuÉ. DzÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ£ÀßqÀ NzÀÄUÀjUÉ EzÀÄ CxÀðªÁUÀ®Ä MAzÀÄ n¥ÀàtÂAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃj¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÀ®ªÀgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À°è ºÉÆðPÉ EgÀÄvÀÛªÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ, «.¹Ã., JA.«.¹Ã., r.J¯ï. £ÀgÀ¹AºÁZÁgï, ¥ÀÄ.w. £ÀgÀ¹AºÁZÁgï, (EAVèµï ¸Á»vÀåzÀ°è) ¨É£ï eÁ£ï¸À£ï, qÁ. eÁ£ï¸À£ï, eÁeïð J®åmï, n.J¸ï. J®åmï) EAxÀ ºÉ ¸ À g À Ä UÀ ¼ À Ä §AzÁUÀ JZÀ Ñ j PÉ ¬ ÄAzÀ ¸À j£ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. (C®è z É ¸À j AiÀ i ÁzÀ gÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß §¼À¸À¨ÉÃPÀÄ. `«.¹Ã.’ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ qÁ. «. ¹ÃvÁgÁªÀÄAiÀÄå£ÀªÀgÀ ºÉ¸Àj£À ºÀæ¸ÀégÀÆ¥À, ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è

11


`«Ã.¹.JAzÀÄ GZÀÑj¹©qÀĪÀÅzÀÄAlÄ. ºÀ®ªÀgÀÄ §gÀºÀzÀ°èAiÀÄÆ EzÉà gÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß `«Ã.¹.’, JAzÀÄ §¼À¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. qÁ.«.¹Ã. CªÀgÀÄ ªÀÄÄdUÀgÀ¥ÀlÄÖPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ.) ¸ÀA¥ÁzÀPÀ£ÀÄ §gÀºÀªÀ£ÀÄß DzÀµÀÄÖ zÉÆõÀªÀÄÄPÀÛªÀ£ÁßV ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ºÉýzÉ. DzÀgÉ ¯ÉÃRPÀjUÉ UËgÀªÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ wÃgÀ CUÀvÀå. GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁV £À£Àß MAzÀÄ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ¸Àäj¸À§ºÀÄzÀÄ. ¯ÉÃR£ÀzÀ GzÀÞøvÀ ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß ¸Àj£ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉýzÉ. SÁåvÀ ¸À¸Àå«eÁÕ£À ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ qÁ| ©. f. J¯ï. ¸Áé«Ä £À£ÀUÉ ºÀwÛgÀzÀ ¸ÉßûvÀgÀÄ. CªÀgÉƪÉÄä MAzÀÄ ¯ÉÃR£ÀªÀ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆlÖgÀÄ. CªÀgÀ D¸ÀQÛUÀ¼À ªÁå¦Û ¨ÉgÀUÀÄUÉƽ¸ÀĪÀAxÀzÀÄ. vÀªÀÄä ¯ÉÃR£ÀzÀ°è §ºÀÄ¥Àæ¹zÀÞ EAVèµï PÀ« eÁ£ï «Ä®Ö£ï£À `C¹qÁ¸ï’ PÀªÀ£À¢AzÀ PÉ®ªÀÅ ¥ÀAQÛUÀ¼À£ÀÄß GzÀÞj¹zÀÝgÀÄ. EzÀÄ £À£ÀUÉ §ºÀ¼À ¥ÀjavÀªÁzÀ PÀªÀ£À. DzÀgÉ CªÀgÀÄ GzÀÞj¹zÀ ¥ÀAQÛUÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ ¥ÀjavÀ gÀÆ¥À¢AzÀ ©ü£ÀߪÁzÀªÀÅ. £Á£ÀÄ CªÀjUÉ ¥ÀvÀæ §gÉzÉ. CªÀgÀÄ vÁªÀÅ GzÀÞj¹zÀ gÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ®AqÀ¤ß£À ©ænµï ªÀÄÆå¹AiÀÄA£À°èzÀÝ MAzÀÄ ¥ÀjµÀÌøvÀ ºÀ¸ÀÛ¥Àæw¬ÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀzÁÝV w½¹, D ¥Àæ¸ÁÛ¥À«zÀÝ MAzÀÄ «zÀévï¥ÀÆtð UÀæAxÀzÀ ¥ÀÄlªÀ£ÀÄß QìgÁPïì ªÀiÁr PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÀÄ. £Á£ÀÄ CªÀgÀÄ §¼À¹zÀÝ gÀÆ¥ÀªÀ£Éß G½¹PÉÆAqÉ. ¥ÀĸÀÛPÀzÀ `¥ÉÆæqÀPïµÀ£ï’£À «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤zsÀðj¸ÀĪÀ°è ªÀÄÄzÀæPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ ¥ÁvÀæ vÀPÀ̶ÖgÀÄvÀÛzÉ. ºÀ®ªÀÅ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÉÆqÀ£É ZÀZÉðAiÀÄ°è ¤zsÀðj¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÀÄ ¹zÀÞvÉAiÀÄ WÀlÖzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ C£ÀAvÀgÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ£ÀÄ ºÀ®ªÀÅ CA±ÀUÀ½UÉ UÀªÀÄ£ÀPÉÆqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. PÉ®ªÀÅ PÀÈwUÀ¼ÀÄ `¥ÀĸÀÛPÀ’UÀ¼ÁV «¨sÁUÀªÁVgÀÄvÀÛªÉ. F ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ CzsÁåAiÀÄUÀ¼ÁV «¨sÁUÀªÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¥Àæw `¥ÀĸÀÛPÀ’PÀÆÌ CzsÁåAiÀÄPÀÆÌ ²Ã¶ðPÉ EgÀÄvÀÛzÉ, £ÉÆÃrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. `¥ÀĸÀÛPÀ’UÀ½UÉ®è MAzÉà ¥sÁAmï, CzsÁåAiÀÄUÀ½UÉ®è MAzÉà ¥sÁAmï §¼ÀPÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. avÀæUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¸À¨ÉÃPÁzÀgÉ CªÀÅUÀ¼ÀÄ J°è §gÀ¨ÉÃPÀÄ, ¥Àæw avÀæzÀ ²Ã¶ðPÉ K£ÀÄ JAzÀÄ ¤zsÀðj¹, E°èAiÀÄÆ ¥sÁAmïUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ°è KPÀjÃw EgÀĪÀAvÉ JZÀÑgÀªÀ»¸À¨ÉÃPÀÄ. `«µÀAiÀiÁ£ÀÄPÀæªÀÄtÂPÉ’ ¹zÀÞªÁUÀĪÀÅzÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ NzÀĪÀ ¨sÁUÀ CZÁÑzÀ ªÉÄïÉ, CzÀ£Éßà ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¥ÀÄl¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¸À¨ÉÃPÀÄ. (MAzÀÄ ¥Àæw¶×vÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ PÀxÉUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹vÀÄ. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÀgÀ ¥ÀÄl¸ÀASÉåUÀ¼ÀÆ ºÉÆAzÁtÂPÉAiÀiÁUÀ°®è.) ¥ÀĸÀÛPÀzÀ gÀPÁë¥ÀÄl ªÀÄwÛvÀgÀ ¥ÀÄlUÀ½UÉ UÀªÀÄ£ÀPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. UÀæAxÀ¸ÁéªÀÄåzÀ «ªÀgÀªÀ£ÀÄß RavÀªÁV, ¸ÀàµÀÖªÁV £ÀªÀÄÆ¢¸À¨ÉÃPÀÄ. EzÀÄ C£ÉÃPÀ¨Áj vÉÆAzÀgÉUÉ zÁjªÀiÁrPÉÆqÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀ §gÀºÀªÀ£ÁßzÀgÀÆ DAiÉÄÌ ªÀiÁrzÁUÀ ¯ÉÃRPÀjAzÀ (CxÀªÁ UÀæAxÀ¸ÁéªÀÄåzÀ ºÀPÀÄÌ EgÀĪÀªÀjAzÀ) ¸ÀàµÀÖªÁV §gÀºÀzÀ°è M¦àUÉ ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. F «µÀAiÀÄzÀ°è £À£Àß PÀ» C£ÀĨsÀªÀUÀ½AzÁV F ªÀiÁvÀ£ÀÄß MwÛºÉüÀÄwÛzÉÝãÉ.

12


ºÀ®ªÀgÀ §gÀºÀUÀ¼À ¸ÀAPÀ®£ÀªÀ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸ÀĪÁUÀ ¯ÉÃRPÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¥Àæw ¯ÉÃR£ÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è §gÀ¨ÉÃPÉ, PÀqÉAiÀÄ°èAiÉÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¤zsÀðj¸À¨ÉÃPÀÄ. CªÀgÀ ºÉ¸Àj£À »AzÀÄUÀqÉ qÁPÀÖgï, ¥ÉÆæ¥sɸÀgï ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÀÆZÀPÀUÀ½gÀ¨ÉÃPÉ ¨ÉÃqÀªÉ, F ¸ÀÆZÀPÀUÀ¼ÀÄ E®è¢zÁÝUÀ ²æà ²æêÀÄw J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¸À¨ÉÃPÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¤zsÀðj¸À¨ÉÃPÀÄ. «µÀAiÀiÁ£ÀÄPÀæªÀÄtÂPÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ F «ªÀgÀUÀ½UÉ UÀªÀÄ£ÀPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÀ®ªÀÅ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ½UÉ «µÀAiÀĸÀÆa (EAqÉPïì) CUÀvÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. PÉ®ªÀÅ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀAvÀÆ «µÀAiÀĸÀÆa E®èzÉ C¥ÀÆtðªÁUÀÄvÀÛªÉ. CªÀÅUÀ¼À G¥ÀAiÀÄÄPÀÛvÉUÉà PÀÄAzÀħgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀA¥ÁzÀPÀvÀézÀ ºÉÆuÉAiÀÄ£ÀÄß M¦àPÉÆAqÀªÀgÀÄ ºÀ®ªÉǪÉÄä EPÀÌnÖ£À ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄj¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¯ÉÃRPÀgÀ UËgÀªÀPÀÄÌ PÀÄAzÀĨÁgÀzÉ vÀ£Àß UËgÀªÀPÀÄÌ ZÀÄåw¨ÁgÀzÉ EgÀĪÀAvÉ ¤zsÁðgÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. EAxÀ PÉ®ªÀÅ ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ¼À£ÀÄß ¸Àäj¸À§ºÀÄzÀÄ. ¹rß PÉAiÀiïßð J£ÀÄߪÀ «ªÀıÀðPÀ MAzÀÄ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ºÉüÀÄvÁÛ£É. µÉÃPïì¦AiÀÄgï ºÀÄnÖ £Á®ÄÌ £ÀÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÁzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CªÀ£À UÀA©üÃgÀ £ÁlPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀqÉAiÀÄ £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¯ÉÃR£ÀªÀ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀĪÀAvÉ M§â ¥Àæ¹zÀÞ µÉÃPïì¦AiÀÄgï «ªÀıÀðPÀ£À£ÀÄß ¥Áæyð¹zÀgÀÄ. DvÀ §gÉzÀÆ PÉÆlÖgÀÄ. DzÀgÉ CzÀgÀ°è CZÀÑj ªÀÄÆr¸ÀĪÀAvÀºÀ ºÀ®ªÀÅ vÀ¥ÀÄàUÀ½zÀݪÀÅ. ¯ÉÃR£ÀªÀÇ PÀ¼À¥ÉAiÀiÁVvÀÄÛ. PÉAiÀiïßð CªÀ¤UÉ PÁUÀzÀ §gÉzÀÄ §ºÀĸÀÆPÀëöäªÁV PÉ®ªÀÅ vÀ¥ÀÄàUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¹ ``¯ÉÃR£ÀªÀ£ÀÄß MªÉÄä ¥ÀjµÀÌj¸À®Ä §AiÀĸÀÄ«gÀ?’’ JAzÀÄ PÉýzÀ. «ªÀıÀðPÀ D vÀ¥ÀÄàUÀ¼À£ÀÄß w¢Ý ¨ÉÃgÉ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀzÉ ¯ÉÃR£ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹zÀ. PÉAiÀiïßð ²Ã¶ðPÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ ¸Àé®à ªÀiÁ¥ÁðlĪÀiÁr CzÉà «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¯ÉÃR£À §gÉAiÀÄ®Ä ªÀÄvÉÆۧ⠫ªÀıÀðPÀ£À£ÀÄß ¥Áæyð¹, JgÀqÀÄ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÆß ¥ÀæPÀn¹zÀ. £À£Àß MAzÉgÀqÀÄ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß NzÀÄUÀgÉÆqÀ£É ºÀAaPÉƼÀÀÄzÀÄ. ¸ÀA¥ÁzÀPÀ£ÁV PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ EAV趣À°è ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß §gɸÀĪÀ PÀvÀðªÀå £À£Àß ¥Á°UÉ §A¢vÀÄ. M§â ¥Àæ¹zÀÞ «ªÀıÀðPÀgÀÄ C£ÉÃPÀ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À£ÀÄß UÀ½¹zÀÝ MAzÀÄ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ It is a monument to wasted labour JAzÀÄ §gÉzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ CªÀjUÉ ¥ÀvÀæ §gÉzÉ. CªÀgÀÄ, ``EzÀÄ «ªÀıÀðPÀ£ÁV £À£Àß C©ü¥ÁæAiÀÄ’’, JAzÀÄ §gÉzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ, ``¤ªÀÄä C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß §zÀ°¹ JAzÀÄ PÉüÀĪÀÅ¢®è. DzÀgÉ F PÀÈwUÉ gÁdåªÀÄlÖzÀ°è, gÁµÀÖçªÀÄlÖzÀ°è ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÄ §A¢ªÉ. ¤ªÀÄä C©ü¥ÁæAiÀĪÀÅ F ¥Àæ¸À¹ÛUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÀÆ UËgÀªÀ vÀgÀĪÀÅ¢®è. »ÃUÉAiÉÄà CZÀÄѪÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ ¤ªÀÄä C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß UËgÀ«¹ CZÀÄѪÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. DzÀgÉ £À£Àß Crn¥ÀàtÂAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃj¹, EzÀPÉÌ ©ü£ÀߪÁzÀ C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß ºÀ®ªÀgÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR «ªÀıÀðPÀgÀÄ, ºÀ®ªÀÅ ¸Á»vÀå ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ, ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÉ JAzÀÄ w½¸ÀÄvÉÛãÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ «ªÀıÀðPÀ£ÁV £À£ÀUÉ MAzÀÄ ºÉÆuÉ EzÉ. vÀ¥ÀÄà w½AiÀĨÉÃr’’, JAzÀÄ §gÉzÉ. CªÀgÉà PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À°è PÉ®¸ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ §gÀĪÀªÀjzÀÝgÀÄ. E§âgÀÆ ¸ÉÃj ZÀZÉð ªÀiÁrzÀ£ÀAvÀgÀ, CªÀgÀÄ vÀªÀÄä C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß E£ÀßµÀÄÖ ¸ËªÀÄåªÁV ºÉý, E£ÉÆßAzÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ«zÉ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¹ ¯ÉÃR£ÀzÀ°è ªÀiÁ¥ÁðlÄ ªÀiÁqÀ®Ä M¦àzÀgÀÄ. `PÀA¥ÁågÀnªï EArAiÀÄ£ï °lgÉÃZÀgï’£À ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀßqÀPÉÌ C£ÀĪÁ¢¸ÀĪÀ ¸ÁºÀ¸ÀzÀ «µÀAiÀÄ DUÀ¯Éà ¥Àæ¸ÁÛ¦¹zÉÝãÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ°è ºÀ®ªÀÅ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¢zÀÝ EAVèµï ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÉƧâjUÉ MAzÀÄ EAVèµï ¯ÉÃR£ÀªÀ£ÀÄß C£ÀĪÁ¢¹ PÉÆqÀ®Ä ¥Áæyð¹zÉ. CªÀgÀÄ M¦àPÉÆAqÀgÀÄ. DzÀgÉ wÃgÀ «¼ÀA§ ªÀiÁrzÀgÀÄ. CaÑ£À PÉ®¸À ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀÄ CªÀgÀ ¯ÉÃR£À wÃgÀ vÀéjvÀªÁV CUÀvÀåªÁzÁUÀ £Á£ÀÄ zÀÆgÀªÁtÂAiÀÄ°è CªÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁrzÉ. ªÀÄÆgÀÄ £Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ¼À°è C£ÀĪÁzÀ PÉʸÉÃjvÀÄ. DzÀgÉ ªÀÄÆ®zÉÆqÀ£É ºÉÆð¹zÁUÀ vÀ¥ÀÄà C£ÀĪÁzÀUÀ¼À ªÀiÁ¯ÉAiÉÄà PÀArvÀÄ. £Á£ÀÄ £À£ÀUÉ D¥ÀÛgÁVzÀÝ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À M§â EAVèµï ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀ£ÀÄß ``zÀAiÉĬÄlÄÖ 3-4 ¢£ÀUÀ¼À°è F ¯ÉÃR£ÀªÀ£ÀÄß C£ÀĪÁ¢¹PÉÆr’’ JAzÀÄ ¥Áæyð¹zÉ. CªÀgÀÄ ¸ÉÆUÀ¸ÁV C£ÀĪÁzÀ ªÀiÁrPÉÆlÖgÀÄ. ªÉÆzÀ®Ä C£ÀĪÁzÀ ªÀiÁrzÀªÀjUÀÆ UËgÀªÀ ¸ÀA¨sÁªÀ£É, PÀ¼ÀÄ»¹zÉ. (¥ÀĸÀÛPÀªÀÅ ¥ÀæPÀlªÁzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÆzÀ®Ä C£ÀĪÁzÀ ªÀiÁrzÀªÀgÀÄ, `£À£Àß C£ÀĪÁzÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀzÉ ¨ÉÃgÉƧâgÀ C£ÀĪÁzÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹ £À£ÀUÉ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr¢j’ JAzÀÄ PÉÆÃ¥À¢AzÀ ¥ÀvÀæ §gÉzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ ªÀÄÆ® EAVèµï ¯ÉÃR£ÀzÀ PÉ®ªÀÅ ªÁPÀåUÀ¼ÀÄ, CªÀgÀ C£ÀĪÁzÀ - EzÀ£ÀÄß ¥ÀPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°è §gÉzÀÄ, ``F C£ÀĪÁzÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹zÀÝgÉ NzÀÄUÀgÀÄ vÀªÀÄä «µÀAiÀÄ K£ÀÄ ¨sÁ«¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ’’ JAzÀÄ PÉý ¥ÀvÀæ §gÉzÉ.)

13


EAxÀ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼ÀÄ ºÀ®ªÀÅ. E£ÉÆßAzÉà ¥Àæ¸ÀAUÀªÀ£ÀÄß ºÉüÀÄvÉÛãÉ. »jAiÀÄgÉƧâjUÉ C¦ð¸À®Ä MAzÀÄ UËgÀªÀ UÀæAxÀªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ ¸ÀA¥Á¢¸À¨ÉÃPÁV §AvÀÄ. D »jAiÀÄgÉà ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀÆa¹zÀ M§âjUÉ MAzÀÄ ¯ÉÃR£ÀªÀ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀ®Ä ¥Áæyð¹zÉ. CªÀgÀÄ ¯ÉÃR£ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÀÄ. DzÀgÉ CzÀgÀ°è MAzÀÄ PÀÄZÉõÉÖAiÀÄ J¼ÉAiÀÄÆ PÀArvÀÄ. ¯ÉÃR£ÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¨ÉÊUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉ®ªÀÅ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ. ¯ÉÃR£ÀzÀ°è CµÉÖãÀÆ M¼ÉîAiÀÄ C©ügÀÄaAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀzÀ PÉ®ªÀÅ ¤zÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÁPÀåUÀ¼ÀÄ. ¯ÉÃR£ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄvÀÛ §gÉzÀ ¥ÀvÀæzÀ°è, ``F ¯ÉÃR£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆvÀÄÛ, zsÉÊAiÀÄð«zÀÝgÉ ¥ÀæPÀn¹’’ JA§ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÆ EzÀݪÀÅ. £Á£ÀÄ ¥ÀæPÀluÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ ZÀZÉð ªÀiÁrzÉ. ¯ÉÃR£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹zÉ. £À£Àß ªÀÄÄ£ÀÄßrAiÀÄ°è F ¯ÉÃR£ÀªÀ£ÀÄß ¥Àæ¸ÁÛ¦¹, ¯ÉÃRPÀgÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß G¯ÉèÃT¹zÉ (£À£Àß AiÀiÁªÀ PÁªÉÄAmï E®èzÉ). E°è «ªÀj¹gÀĪÀ ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ¼À°è £Á£ÀÄ PÀAqÀÄPÉÆAqÀ ¥ÀjºÁgÀQÌAvÀ GvÀÛªÀĪÁzÀ ¥ÀjºÁgÀUÀ¼ÀÄ EvÀgÀjUÉ ºÉƼÉAiÀħºÀÄzÀÄ. £À£Àß GzÉÝñÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ JzÀÄj¸À§ºÀÄzÁzÀ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀĪÀÅzÀµÉÖ. ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÀA¥ÁzÀ£É ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀĪÁzÀ D¸ÀQÛAiÀÄ£ÀÄßAlĪÀiÁqÀĪÀ PÁAiÀÄð, ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄ PÁAiÀÄð, ºÀ®ªÉǪÉÄä ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß MqÀÄتÀ PÁAiÀÄð. PÀÈwAiÀÄ §gÀºÀ, avÀæUÀ¼ÀÄ J®è ¹zÀÞªÁV PÉÊUÉ §AzÀgÉ ¥ÀÄtå, DzÀgÉ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß §gɹ avÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥Á¢¹ CaÑUÉ ¹zÀÞªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ CzÀÄ §ºÀÄ ±ÀæªÀÄzÁAiÀÄPÀ PÉ®¸À. £Á£ÀÄ ¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀ£ÁV UÀÄgÀÄvÀgÀzÀ ºÉÆuÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆvÁÛUÀ ¥ÉÆæ| JA.J¸ï. PÀȵÀÚAiÀÄå, qÁ| «dAiÀiÁ £À£Àß eÉÆvÉVzÀÝgÀÄ. EAvÀºÀ ¸ÀºÀ PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ zÉÆgÉAiÀÄĪÀÅzÉÆAzÀÄ ¥ÀÄtå. £À£Àß PÀqÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄ; ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÀA¥ÁzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀÄîªÁUÀ ±ÉæõÀ× eÉÆvÉ PÉ®¸ÀUÁgÀgÀ£ÀÄß Dj¹PÉƽî.

14


C£ÀĪÁzÀ ¸ÀA¥ÁzÀ£À ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ qÁ| ¥ÀæzsÁ£ï UÀÄgÀÄzÀvÀÛ

C£ÀĪÁ¢vÀ PÀÈwUÀ¼À ¸ÀA¥ÁzÀ£À PÁAiÀÄð ªÀiË°PÀ PÀÈwUÀ¼À ¸ÀA¥ÁzÀ£À PÁAiÀÄðQÌAvÀ ©ü£ÀߪÀÇ, ºÉaÑ£À dªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ, JZÀÑgÀ¢AzÀ PÀÆrzÀ PÁAiÀÄðªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀiË°PÀªÉ£À߯ÁVgÀĪÀ ¯ÉÃR£ÀzÀ CxÀªÁ PÀÈwAiÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀ£ÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CzÀgÀ N¢¹PÉƼÀÄî«PÉ, ªÁPÀå gÀZÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀºÀdvÉ, §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉ, DPÀgÀUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ°è£À ¤zÀÄðµÀÖvÉ ªÀÄvÀÄÛ RavÀvÉ EªÉà ªÉÆzÀ¯ÁzÀ CA±ÀUÀ¼À PÀqÉUÉ UÀªÀÄ£ÀºÀj¹zÀgÉ ¸ÁPÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ, C£ÀĪÁzÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÀºÀdªÁzÀ N¢¹PÉƼÀÄî«PÉAiÉÆAzÀgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄïÉ, J®èªÀÇ ¸ÀjAiÀiÁVzÉ JAzÀÄ £ÀA© £ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅ¢®è. ªÀiË°PÀªÉ£À߯ÁUÀĪÀ §gɺÀUÀ¼À «µÀAiÀÄzÀ°è ¯ÉÃRPÀ£À dªÁ¨ÁÝj ºÉZÁÑVgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ, C£ÀĪÁzÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è C£ÀĪÁzÀPÀ£À dªÁ¨ÁÝjAiÀĵÉÖà CxÀªÁ CzÀQÌAvÀ®Æ ºÉaÑ£À dªÁ¨ÁÝj ¸ÀA¥ÁzÀPÀ£ÀzÁVgÀÄvÀÛzÉ. C£ÀĪÁzÀPÀ¤VAvÀ®Æ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ºÉZÀÄÑ JZÀÑgÀ¢AzÀ EgÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. CAzÀgÉ, C£ÀĪÁzÀªÀ£ÀÄß AiÀÄxÁxÀðvÉ, ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄUÀ¼À ¸ÀÆPÀÛvÉ, C£ÀéAiÀÄzÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀvÉ, ªÀÄÆ®zÀ ¯ÉÆÃ¥À£À/«¸ÁÛgÀ, gÀZÀ£ÉUÀ¼À ¸ÀºÀdvÉ, ««zsÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À ¥ÀjeÁÕ£À - EªÉà ªÉÆzÀ¯ÁzÀ zÀȶÖUÀ½AzÀ ¥Àj²Ã°¸ÀĪÀ CUÀvÀåªÀÇ EgÀÄvÀÛzÉ. E®èªÁzÀ°è, ªÀÄÆ® ¯ÉÃRPÀ¤UÉ C£ÁåAiÀÄ-C¥ÀZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß J¸ÀVzÀAvÉ DUÀÄvÀÛzÉ, PÉ®ªÉǪÉÄä CPÀëªÀÄå C¥ÀgÁzsÀªÀÇ DUÀĪÀÅzÀÄAlÄ. »ÃUÁV, C£ÀĪÁ¢vÀ §gɺÀzÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ªÉÄÊAiÉÄ®è PÀuÁÚV EgÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀªÁV EzÉ®è C£ÀĪÁzÀPÀ£À dªÁ¨ÁÝjAiÉÄà DzÀgÀÆ, ¸ÀA¥ÁzÀPÀ vÀ£Àß dªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ £ÀÄtÄaPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ C¥ÉÃPÀëtÂÃAiÀĪÁUÀĪÀÅ¢®è. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¤zÀ±Àð£À¥ÀƪÀðPÀªÁV ¥Àj²Ã°¸À§ºÀÄzÀÄ.

GZÁÑgÀt-¸ÀA¢ü«UÀæºÀ zÉÆõÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆ® §gɺÀzÀ°è GZÁÑgÀt aºÉßUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀzÉ EgÀĪÀÅzÀÄ C£ÉÃPÀ ªÉÃ¼É C£ÀĪÁzÀPÀjUÉ ¸ÀªÀĸÉåAiÀiÁV ¥Àjt«Ä¸ÀÄvÀÛzÉ. G¨sÀAiÀÄ ¨sÁµÁ, ¸Á»vÀåUÀ¼À Cj«®èzÉ EzÁÝUÀ, EzÉÆAzÀÄ ¸ÀªÀĸÉå JAzÀÆ C¤ß¸ÀzÉ ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÀÄ. vÀ£Àß w½ªÀÅ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁVzÉ JA§ ¨sÀæªÉÄUÀÆ M¼ÀUÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. GzÁºÀgÀuÉUÉ §AUÁ½Ã ¯ÉÃR£ÀªÉÇAzÀgÀ°è `Gana Devata' JA§ ±À§Ý §A¢vÀÄÛ. EzÀÄ §AUÁ½Ã ¨sÁµÉAiÀÄ ¥Àæ¹zÀÞ PÁzÀA§jUÀ¼À°è MAzÁzÀ `UÀt zÉêÀvÁ' JA§ÄzÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ JA§ Cj«®èzÉ C£ÀĪÁzÀPÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£À¹ìUÉ vÉÆÃazÀAvÉ EzÀ£ÀÄß `UÁ£À zÉêÀvÉ' JAzÀÄ PÀAqÀj¹©nÖzÀÝgÀÄ. EzÀjAzÀ ªÀÄÆ® PÀ®à£ÉAiÉÄà JPÀÄÌnºÉÆìÄvÀÄ. GZÁÑgÀuÉ ¸ÀàµÀÖªÁVzÀÝ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, ¨sÁµÉ, ªÁåPÀgÀt ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼À ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ Cj«®èzÉ ºÉÆÃzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è K£É®è C£ÁºÀÄvÀUÀ½UÉ C£ÀĪÁzÀPÀgÀÄ PÁgÀtgÁUÀÄvÁÛgÉ JA§ÄzÀPÉÌ ¸ÁQëAiÀiÁV F GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÀÄ :

15


(i)

PÀĪÉA¥ÀÄ CªÀgÀ `²æà gÁªÀiÁAiÀÄ£ÀzÀ±Àð£ÀA' ªÀĺÁPÁªÀåzÀ C£ÀĪÁzÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è PËæAZÀªÀzsÉAiÀÄ ¥Àæ¸ÀAUÀzÀ°è ªÁåzsÀ ¥ÀæAiÉÆÃV¹zÀ ¨Át¢AzÀ `fÃPÉÆðë'AiÀÄAvÉ gÀPÀÛ a«ÄävÀÄ JA§ ªÀtð£ÉAiÀÄ°è §A¢gÀĪÀ F ±À§Ý. `¦ZÀPÁj'AiÀÄAvÉ gÀPÀÛªÀ£ÀÄß a«Ää¹vÀÄ JA§ CxÀðªÀ£ÀÄß UÀ滸À¯ÁgÀzÉ, `PÉÆë' JA§ ±À§ÝzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É EzÀ£ÀÄß bullet gush JAzÀÄ C£ÀĪÁ¢¹, ¨ÉÃqÀ£À PÉÊUÉ §AzÀÆPÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß C£ÀĪÁzÀPÀgÀÄ ªÀiÁr©nÖzÁÝgÉ.

(ii) EzÉà jÃw, F PÁªÀåzÀ°èAiÉÄà §A¢gÀĪÀ `¸À¢Ý° EgÀļï' CAzÀgÉ ¸ÀzÀÄÝ E®èzÉ EgÀĪÀ ¤±Àê§ÝªÁVgÀĪÀ gÁwæ JA§ CxÀðªÀ£ÀÄß UÀ滸À¯ÁgÀzÉ ºÉÆÃzÀ ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀ ªÁåPÀgÀt ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ Cj«®è¢gÀĪÀ C£ÀĪÁzÀPÀgÀÄ, EzÀ£ÀÄß E°UÀ¼À ºÁªÀ½¬ÄAzÀ PÀÆrzÀ gÁwæ JAzÀÄ CxÉÊð¹PÉÆAqÀÄ `Ratsome night' (`troublesome night' JA§AvÉ) JAzÀÄ C£ÀĪÁ¢¹zÀÄÝ GalÄ. (iii) F PÁªÀåzÀ°èAiÉÄà §A¢gÀĪÀ `¸ÀÄlÄÖgÉ' (CAzÀgÉ `¸ÀÄAlgÀUÁ½') JA§ ±À§ÝªÀ£ÀÄß `¸ÀÄlÖ+GgÉ' JA§ÄzÁV ©r¹PÉÆAqÀÄ `vÀ¥ÀÛ ¨sÀÆ«Ä' JAzÀÄ »A¢UÉ C£ÀĪÁ¢¹PÉÆArgÀĪÀÅzÀÆ GAlÄ. (iv) EzÉà PÁªÀåzÀ°è PÉÊPÉAiÀÄ zÁgÀÄt fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀtÂð¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è §A¢gÀĪÀ `²ªÁ²ªÀ ²æÃPÀAoÀ ±ÀQÛ' (²ªÀªÀ£ÀÆß, C²ªÀªÀ£ÀÆß GAlĪÀiÁqÀ§®èAxÀ ¥ÀgÀ²ªÀ£À ±ÀQÛ JA§ÄzÀ£ÀÄß UÀ滸À¯ÁgÀzÉ ºÉÆÃV) `²ªÁ Qà PÀAoÀ ±ÀQÛ vÀĪÀiï ºÉÆÃ' JAzÀÄ C£ÀĪÁ¢¹, VjeÉAiÀÄ UÀAl°£À C§âgÀªÀ£ÁßV¹gÀĪÀÅzÀÆ GAlÄ. (v) CA¨ÉÃqÀÌgï CªÀgÀ PÀÈwAiÀÄ C£ÀĪÁzÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è `¤gÀÄPÀÛ' JA§ ªÁåPÀgÀt UÀæAxÀzÀ (±À§ÝUÀ¼À ªÀÅåvÀàwÛAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ºÉüÀĪÀ UÀæAxÀ) PÀvÀÈð«£À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß `Yaska' JAzÀÄ ¸ÀjAiÀiÁVAiÉÄà ªÀÄÆ®zÀ°è PÁt¹zÁÝgÁzÀgÀÆ (GZÁÑgÀt aºÉß E®èªÉA§ÄzÀÄ ¤d !) EzÀ£ÀÄß `AiÀÄPÀë' JAzÀÄ °¥ÀåAvÀj¹PÉÆArzÁÝgÉ. ºÁUÉAiÉÄà CZÁÑVAiÀÄÆ EzÉ (`AiÀiÁ¸ÀÌ' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV !) (vi) ¥ÀÄgÁtUÀ¼À G¯ÉèÃRªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÀÛ, CA¨ÉÃqÀÌgï CªÀgÀÄ `Matsyapurana'ªÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹zÁÝgÉ. C£ÀĪÁzÀPÀgÀÄ EzÀ£ÀÄß `ªÀÄvÀìöå¥ÀÄgÀĵÀ'£À£ÁßV¹ ©nÖgÀĪÀÅzÀÆ GAlÄ. CAQvÀ£ÁªÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉAiÀÄÆ, EAxÀ ºÀvÁÛgÀÄ ºÁªÀ½UÀ¼ÁV©nÖzÉ. (vii) vÀÄ®¹ÃzÁ¸ÀgÀ `²æÃgÁªÀÄZÀjvÀ ªÀiÁ£À¸À'zÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è `vÀqÁUÀ' (=vÀmÁPÀ) JA§ÄzÀ£ÀÄß `vÁlPÀ' JAzÀÄ C£ÀĪÁ¢¹PÉÆArgÀĪÀ C£ÀĪÁzÀPÀgÀÄ, `ªÀÄzÀ£À' JA§ ±À§Ý C¥À¨sÀæA±ÀzÀ°è `ªÀÄAiÀÄ£À' JAzÁVgÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀ£ÀÆß UÀªÀĤ¸ÀzÉ `ªÀÄAiÀÄ£À ªÀÄzÀð£À' JAzÀÄ C£ÀĪÁ¢¹PÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ ¥ÀÄgÁtªÀ£Éßà ¸Àȶֹ©nÖzÁÝgÉ. (`ªÀÄzÀ£À£ÀÄß ¤UÀ滹zÀ ²ªÀ' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV)

C¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ ¸À«ÄÁPÀgÀt (i)

C£ÀĪÁzÀPÀgÀÄ PÉ®ªÉǪÉÄä ±À§ÝUÀ¼À ¸ÀjAiÀiÁzÀ CxÀðªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀzÉ, vÀªÀÄUÉ UÉÆwÛzÉ JAzÀÄ E£ÁߪÀÅzÉÆà ±À§ÝzÉÆA¢UÉ ¸À«iÁPÀj¹PÉÆAqÀÄ «avÀæ-«PÀÈvÁxÀðªÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ C¥ÀºÁ¸ÀåPÉÌ ¤zÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß MzÀV¹gÀĪÀÅzÀÆ GAlÄ. GzÁºÀgÀuÉUÉ C¥ÁàzÉÆgÉÊ CªÀgÀ `Substance of Politics'£À ªÁPÀåªÉÇAzÀgÀ C£ÀĪÁzÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è `aggregation' ±À§ÝªÀ£ÀÄß `agression' JAzÀÄ ¨sÁ«¹, C£ÀĪÁ¢¹PÉÆArgÀĪÀÅzÀÆ GAlÄ. D ªÁPÀå »ÃVzÉ: “Aggregation of individuals constitutes a family; aggregation of families constitutes a community; aggregation of communities constitutes a state.....”

EzÀ£ÀÄß C£ÀĪÁ¢¹PÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ »ÃUÉ:

16


“ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÀgÉ PÀÄlÄA§UÀ¼ÁUÀÄvÀÛªÉ. PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÀgÉ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼ÁUÀÄvÀÛªÉ; ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÀgÉ gÁdåUÀ¼ÁUÀÄvÀÛªÉ.'’ E£ÉÆߪÉÄä F ªÁPÀåªÀ£Éßà N¢zÀgÉ CzÀgÀ `C§zÀÞvÉ' C£ÀĪÁzÀPÀjUÉ CjªÁUÀ§ºÀÄ¢vÀÄÛ. ºÁUÉ ªÀiÁqÀzÉ, F «PÀÈwUÉ JqɪÀiÁrPÉÆnÖzÁÝgÉ. (ii)

F §UÉAiÀÄ ¸À«ÄÁPÀgÀt¢AzÀ DUÀ§ºÀÄzÁzÀ C£ÀxÀðPÉÌ E£ÉÆßAzÀÄ GzÁºÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÀÄ. `ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀ'zÀ°è w½AiÀiÁzÀ PÉƼÀªÉÇAzÀ£ÀÄß ªÀtÂð¸ÀĪÁUÀ F ªÀiÁvÀÄ §A¢zÉ : “¸ÀÆ¥ÀwÃxÀðªÀÄPÀ®ÄµÁA....” (3,29) EzÀ£ÀÄß M§â ¥Àæ¹zÀÞ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ «zÁéA¸ÀgÉà vÀ¥ÁàV, “CzÀgÀ°è ¥À«vÀæwÃxÀðUÀ¼ÀÄ §AzÀÄPÀÆrzÀÄݪÀÅ” -JAzÀÄ C£ÀĪÁ¢¹PÉÆArzÁÝgÉ. PÉƼÀzÀ°è “¥À«vÀæ wÃxÀðUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ PÀÆrzÀÄݪÀÅ” JA§ C¸ÀA¨sÀªÀ¤ÃAiÀÄ PÀ®à£ÉUÉ JqɪÀiÁrPÉÆnÖzÁÝgÉ. ªÁ¸ÀÛªÀªÁV `¸ÀÆ¥À wÃxÀð' JA§ÄzÀPÉÌ ‘ªÉÄnÖ®ÄUÀ½AzÀ PÀÆrzÀ PÉƼÀ' JAzÀÄ CxÀð; PÉÆñÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀÝgÉ, ``Stairs for landing or for descent into a river, bathing place'' JA§ CxÀð EzÉ JA§ÄzÀÄ CjªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. (ªÉÆäAiÀÄgï «°AiÀĪÀiïì, ¥ÀÄ. 449)

(iii)

±À§ÝUÀ¼À GZÁÑgÀuÉ MAzÉà DVzÀÝgÀÆ CxÀð ¨ÉÃgÉAiÀiÁVgÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼ÀÆ EgÀÄvÀÛªÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ, ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ªÀÄÆ®¢AzÀ¯Éà §A¢zÀÝgÀÆ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ CxÀðUÀ¼ÀÄ ¨É¼ÉzÀÄ ¤AwgÀĪÀÅzÀÆ GAlÄ. F ©ü£ÁßxÀðPÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£É E®èzÀ C£ÀĪÁzÀPÀgÀÄ EAxÀ vÀ¥ÀÄàUÀ¼À£ÀÄß J¸ÀVgÀĪÀ «ZÁgÀzÀ°è C£ÀĪÁzÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ JZÀÑgÀ¢AzÀ EgÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ F PÉ®ªÀÅ ±À§ÞUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÀÄ : ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ªÀÄÆ®zÀ ±À§Ý PÀ£ÀßqÀzÀ°è CxÀð »A¢AiÀÄ°è CxÀð ¥Àæ§AzsÀ Essay (§gɺÀzÀ MAzÀÄ ¥ÀæPÁgÀ) Arrangement (K¥ÁðqÀÄ) G¥À£Áå¸À ¨sÁµÀt (Lecture) PÁzÀA§j (Novel) DºÁé£À PÀgÉ (Invitation) ¸ÀªÁ®Ä (Challenge) zsÁå£À zsÁå£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ (Meditation) UÀªÀÄ£À (Attention) ¸ÀéVðÃAiÀÄ ¸ÀéUÀðzÀAwgÀĪÀ (Heavenly) ¢ªÀAUÀvÀ (Deceased) ¸ÀA¥À£Àß PÀÆrgÀĪÀÅzÀÄ (Harbouning) £ÀqÉ¢gÀĪÀÅzÀÄ (Occured) zÉë zÉêÀvÉ; ¥ÀÆeÁºÀð¼ÀÄ (Deity) ªÀÄ»¼É (Woman)

AiÀÄÆgÉÆæAiÀÄ£ï ¨sÁµÉUÀ¼À°èAiÀÄÆ EAxÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼ÀÄ PÁtzÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ, VæÃPï ¨sÁµÉAiÀÄ°è `Heart' ±À§ÝPÉÌ `Liver' (¦vÀÛd£ÀPÁAUÀ) JA§ CxÀð EzÀÝgÉ, EAVèµï£À°è `ºÀÈzÀAiÀÄ' JA§ CxÀð«zÉ. CAvÉAiÉÄà `alcool' ±À§ÝPÉÌ ¥sÉæAZï£À°è `spirit’ JA§ CxÀð«zÀÝgÉ EAVèµï£À°è `alcohol' JA§ CxÀðªÉà EzÉ. EzÀ£ÀÄß CªÀ¸ÀgÀzÀ°è UÀªÀĤ¸ÀzÉ ºÉÆÃzÀ B B C (British Broadcasting Corporation) ¥ÉÃaUÉ ¹QÌPÉÆAqÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð ¸ÀÄ¥Àæ¹zÀÞªÁVzÉ. £ÀªÀÄä°è EAxÀ ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ¼ÀÄ DUÀÄvÀÛ¯Éà EªÉ. Constitutional amendment §UÉÎ ªÀgÀ¢ ªÀiÁrzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è amendmentUÉ »A¢AiÀÄ°è §¼À¹zÀ `¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À' ±À§ÝªÀ£Éßà AiÀÄxÁªÀvÁÛV PÀ£ÀßqÀzÀ°è C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ ``¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ'' JAzÀÄ ªÀgÀ¢ ªÀiÁqÀ¯ÁVvÀÄÛ. EwÛÃZÉUÉ, C£ÀĪÁzÀPÀgÉƧâgÀÄ ``UÁA¢üÃfà PÉÆà UÀªÀð xÁ....'' JA§ÄzÀ£ÀÄß ``UÁA¢üÃfUÉ UÀªÀð EvÀÄÛ'' JAzÀÄ C£ÀĪÁ¢¹zÀÝgÀÄ. »A¢AiÀÄ°è `UÀªÀð' ±À§ÝPÉÌ `C©üªÀiÁ£À' JA§ CxÀð«zÉ; DzÀgÉ PÀ£ÀßqÀzÀ°è EzÀPÉÌ `CºÀAPÁgÀ' JA§ CxÀð«zÉ. »ÃUÁV F ¸ÀªÀĸÉå. (iv)

¥ÁgÀ¸ÀàjPÀ ¸ÀA§AzsÀ¢AzÁV PÉ®ªÀÅ ±À§ÝUÀ¼ÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À°è ¨ÉgÉvÀĺÉÆÃVgÀÄvÀÛªÉAiÀiÁzÀgÀÆ, «ªÉÃZÀ£É E®èzÉ ±À§ÝUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹©qÀĪÀÅzÀÄ C¥ÉÃPÀëtÂÃAiÀĪÀ®è. ``UÁA¢üÃf ±À»Ã¢AiÀiÁzÀgÀÄ'' JA§ ªÁPÀå

17


CxÀðªÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? PÀ£ÀßqÀzÀ°è ``ºÀÄvÁvÀä'' JA§ ±À§Ý §¼ÀPÉAiÀÄ°èzÉAiÀÄ®èªÉ. »ÃUÁV, ¸ÀA¥ÁzÀPÀ£ÀÄ F §UÉAiÀÄ PÉèñÀUÀ¼À£ÀÆß ¤ªÁj¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.

£ÀÄrUÀlÄÖUÀ¼À «ZÁgÀ C£ÉÃPÀ ªÉÃ¼É C£ÀĪÁzÀPÀgÀÄ £ÀÄrUÀlÄÖUÀ¼À ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ CxÀðªÀ£ÀÄß UÀ滸ÀzÉ, C£ÀxÀðPÉÌ JqÉUÉÆnÖgÀĪÀÅzÀÄ GAlÄ. GzÁºÀgÀuÉUÉ `for good' JA§ÄzÀ£ÀÄß `M¼ÉîAiÀÄzÀPÁÌV' JAzÀÆ `round the corner' JA§ÄzÀ£ÀÄß `ªÀÄƯÉAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ' JAzÀÆ, `ºÀªÁ ¸Éà ¨ÁvÉÃA PÀgï£Á' JA§ÄzÀ£ÀÆß `UÁ½AiÀÄ PÀÆqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀºÀwÛzÀªÀÅ' JAzÀÆ, `zÀÆzsï ¦Ãwà §aÑÃ' JA§ÄzÀ£ÀÄß `ªÉÆ¯É w£ÀÄߪÀ ªÀÄUÀÄ' JAzÀÆ C£ÀĪÁ¢¹zÀÝgÉ, ¸ÀA¥ÁzÀPÀ CªÀ£ÀÄß `±Á±ÀévÀªÁV', `SÁAiÀĪÀiÁäV', `¸À¤ß»vÀ', `ªÉÃUÀªÁV NqÀÄ', `J¼ÉAiÀÄ ªÀÄUÀÄ'/`ªÀÄÄUÀÞ ²±ÀÄ' JAzÉ®è wzÀÄÝ¥ÀrªÀiÁqÀzÉ ¸ÀĪÀÄä¤gÀĪÀAw®è. EAxÀ vÀ¥ÀÄàUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ C£ÀĪÁzÀPÀgÀ Cj«£À PÉÆgÀvÉAiÀÄ §UÉÎ PÀ¤PÀgÀ vÉÆÃgÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®è, PÉÆñÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃUÀzÀ ¸ÉÆêÀiÁjvÀ£À CxÀªÁ vÀ£Àß w½ªÀ½PÉAiÉÄà ¥Àæ±ÁßwÃvÀªÁzÀÄzÉA§ zsÁµÀÖöåðzÀ §UÉÎ C¸ÀºÀ£ÉAiÀÄ£ÀÆß ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ vÉÆÃgÀĪÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ. F ¸ÀAªÉÃzÀ£É E®èzÉ ºÉÆÃzÀgÉ `idiomatic' ¨sÁµÉ `idiotic' ¨sÁµÉAiÀiÁV©qÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀÈd£ÁvÀäPÀ vÀPÀðPÉÌ ¨sÀAUÀ MzÀUÀĪÀÅzÀÄ N¢£À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è «ZÁgÀzsÁgÉUÉ EzÀÝQÌzÀÝAvÉ ¨sÀAUÀMzÀVzÁUÀ, ªÀÄÆ®zÀ PÉ®ªÀÅ ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ ±À§ÝUÀ½AzÀ »rzÀÄ ¥ÁågÁUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ©lÄÖºÉÆÃVgÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉAiÀÄÆ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÁV, CAxÀ ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĪÁ¢¹ ¸ÉÃj¸À®Ä PÀæªÀÄPÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀÄ¥Àæ¹zÀÞ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ PÁzÀA§jPÁgÀgÉƧâgÀ PÁzÀA§jAiÀÄ C£ÀĪÁzÀzÀ ¸ÀA¥ÁzÀ£À PÁAiÀÄðzÀ°è ¸ÀÆPÀëöä ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀQAiÉƧâgÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ zÀÆgÀªÁtÂAiÀÄ°è ZÀað¹zÁUÀ, ªÀÄÆ®zÀ PÉ®ªÀÅ CA±ÀUÀ¼ÀÄ ©lÄÖºÉÆÃVgÀĪÀAvÉ vÉÆÃgÀĪÀÅzÁVAiÀÄÆ, D ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ w½¸À¨ÉÃPÉA§ÄzÁVAiÀÄÆ £À£ÀߣÀÄß PÉÆÃjzÀgÀÄ. D ¨sÁUÀUÀ¼À°è ¯ÉÆÃ¥ÀªÁVgÀĪÀÅzÀÄ ¤dªÁVvÀÄÛ. ªÀÄÆ® ¨sÁµÉ UÉÆwÛ®è¢zÀÝgÀÆ, EzÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ ¥ÀvÉÛºÀZÀÑ®Ä ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÉAzÀÄ £Á£ÀÄ ¥Àæ²ß¹zÁUÀ, DPÉ ºÉýzÀgÀÄ; ``£ÉÆÃr, ¸ÀÈd£À²Ã® §gɺÀzÀ°è MAzÀÄ §UÉAiÀÄ ¸ÀÈd£À²Ã® vÀPÀð (Creative logic) EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀPÉÌ ¨sÀAUÀ MzÀVzÀ°è, D ºÀj«UÉ «aÒwÛ (break) GAmÁzÀ°è »AzÀĪÀÄÄA¢£À ªÁPÀåUÀ½UÉ ¸ÀĸÀA§zÀÞ eÉÆÃqÀuÉ (natural link) E®èzÉ EzÀÝ°è EAxÀzÉãÁzÀgÀÆ DVgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ H»¸À§ºÀÄzÀÄ.'' DPÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄ ¤dªÁVvÀÄÛ. DPÉ JwÛ vÉÆÃj¹zÀ ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ¼À°è «©ü£Àß ¥ÀæªÀiÁtzÀ ¯ÉÆÃ¥ÀUÀ¼ÀÄ GAmÁVzÀÄݪÀÅ. EAxÀ MAzÉgÀqÀÄ ¤zÀ±Àð£ÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. (i)

qÁ. J¸ï. gÁzsÁPÀȵÀÚ£ï CªÀgÀ ¥Àæ¹zÀÞ UÀæAxÀªÉÇAzÀgÀ C£ÀĪÁzÀªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸ÀÄwÛzÁÝUÀ, EAxÀ MAzÀÄ ªÀiÁvÀÄ £À£ÀUÉ JzÀÄgÁ¬ÄvÀÄ:

``±ÀÆzÀægÉÆA¢UÉ ¨ÉgÉvÀ ¨ÁæºÀät, PÀëwæAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉʱÀå ºÉAUÀ¸ÀjUÉ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ°è ªÀiÁvÀæ ¥ÁæAiÀIJÑvÀÛ ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀ¹µÀ×£ÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀqÀÄvÁÛ£É.'’ EzÀgÀ C¸ÀA§zÀÞvÉ - ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÉ EzÀÝ°è, ªÀÄPÀ̼ÁUÀĪÀªÀgÉUÀÆ ªÀå©üZÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¸À¨ÉÃPÉ JA§ vÀPÀð E°è JzÀÄÝ PÁtÄvÀÛzÉ. ªÀÄÆ®ªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ, MAzÀÄ ªÀÄÄRå ±À§Ý ©lÄÖºÉÆÃVzÀÄÝzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢vÀÄ. D ¨sÁUÀ »ÃVvÀÄÛ;

18


``Vasistha says that, “wives of Brahmins, Ksatriyas and Vaisyas, who commit adultery with a Sudra, may be purified by a penance if no child is born, but not otherwise.'’

C£ÀĪÁzÀ AiÀÄxÁªÀvÁÛV®èzÉ EgÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ, E°è `no' ±À§ÝªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ ºÉÆÃVgÀĪÀÅzÀjAzÀ DVgÀĪÀ C¥ÀZÁgÀ JzÀÄÝPÁtÄvÀÛzÉ. (ii)

E£ÉÆßAzÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è C£ÀĪÁzÀ eÁ¼ÁVzÀÄÝzÀ£ÀÄß, PÀAqÁUÀ ªÀÄÆ®zÀ MAzÀÄ ªÁPÁåA±ÀªÉà ©lÄÖºÉÆÃVvÀÄÛ; ¨sÁµÁAvÀgÀ »ÃVvÀÄÛ;

``gÁPÀë¸À ªÀiÁAiÉÄAiÀÄ «£Á±ÀPÁÌV ºÀÄnÖzÀ zÉêÀªÀiÁAiÉÄ ¹ÃvÁzÉë ®APÉAiÀÄ°è gÁªÀÄ£À ºÀA§®zÀ°è ¥ÀqÀÄwÛgÀĪÀ £ÉÆêÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ §AzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ, gÁªÀĤUÉ CzÀ£Éß®è «±ÀzÀªÁV «ªÀj¸ÀÄvÁÛ£É.'' ªÀÄÆ® »ÃVvÀÄÛ; ``Hanuman, who met Sita, who is said to be really devamaya born to bring about the defeat of raksasamaya, tells Rama that she is paining away in Lanka, and when he met her she was resolved on death.'’

¹ÃvÉ ¸ÁAiÀÄ®Ä ¤±ÀѬĹzÀݼÉA§ ªÀiÁvÀ£Éßà ©lÄÖ©nÖgÀĪÀÅzÀÄ, Crn¥ÀàtÂAiÀiÁV `ªÀÄvÀðªÉåÃw PÀÈvÀ¤²ÑAiÀiÁ' JA§ ªÀiÁvÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ EgÀĪÀÅzÀÆ PÀAqÀÄ §A¢vÀÄ. C£ÀĪÁzÀzÀ G½zÀ zÉÆõÀUÀ¼À §UÉÎ E°è ZÀZÉð ¨ÉÃQ®è. (iii)

»ÃUÉAiÉÄà ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁVgÀĪÀ ¨sÁUÀUÀ¼ÀÆ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀ ¸ÀÆPÀëöä ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉUÉ UÉÆÃZÀj¸À§ºÀÄzÀÄ. CAxÀ MAzÀÄ ¥Àæ¸ÀAUÀ »ÃVzÉ:

``ªÀÄzÀÄªÉ JAzÀgÉ £ÀªÀÄä®è£ÉÃPÀjUÉ ºÉtÄÚ UÀAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß eÉÆvÉUÀÆr¹, ªÀA±ÉÆÃvÀàwÛUÁV ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸À»¹PÉÆAqÀÄ ºÉÃUÉÆà fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÁV¸ÀĪÀ MAzÀÄ PÀæªÀÄ JA§AvÁVzÉ. zÁA¥ÀvÀåzÀ DzÀ±ÀðUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj¥ÀÆtðªÁV ¸Á¢ü¹zÀAvÀºÀ PÉ®ªÀÅ ¸ÀA¸ÁgÀUÀ¼ÀÄ, C¥ÀgÀÆ¥ÀPÉÆ̪ÉÄä PÁt§gÀÄvÀÛªÉ. CAvÀºÀªÀgÀÄ ¨Á¼À¥ÀAiÀÄðAvÀªÀÇ eÉÆvÉUÀÆr ªÀÄÄA¢£À d£ÁAUÀPÉÌ DzÀ±ÀðzÀ ¥ÉæÃgÀPÀ ±ÀQÛUÀ¼ÀAwgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄÆ®ªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ, ``For most of us marriage is only a paining, a resolve to tolerate each other for breeding purposes, a determination to live together on the principle of give and take. But once in a way a man and a woman whose lives are in complete accord; and such people live together forever.'’

ªÀÄÆ®ªÀ£ÀÄß §¢UÀj¹, vÀªÀÄUÉ vÉÆÃazÀAvÉ §gÉAiÀÄĪÀ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß C£ÀĪÁzÀPÀgÀÄ C£ÀĸÀj¹zÁÝgÉA§ÄzÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀA¥ÁzÀ£À PÁAiÀÄð ¸ÀjAiÀiÁV £ÀqÉAiÀÄzÉ EzÁÝUÀ, EAxÀªÉ®è G½zÀÄPÉÆAqÀÄ©qÀÄvÀÛzÉ. (iv)

N¢£À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°èAiÉÄà C¸ÀA§zÀÞvÉ UÉÆÃZÀj¸ÀĪÀ E£ÉÆßAzÀÄ GzÁºÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr;

``¥ÁæaãÀ VæÃPÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ¥Àæ¸ÀªÀ PÁ®zÀ°è C¥ÉÆïÉÆà ªÀÄÆwðAiÉÆAzÀ£ÀÄß CªÀ£À ºÁ¹UÉAiÀÄ §½ Ej¸ÀÄwÛzÀÝ-ºÀÄlÄÖªÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ D ¸ÀÄAzÀgÀ zÉêÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆî¨ÉÃPÉA¨Á±É¬ÄAzÀ.'’ ªÀÄÆ®zÀ°è EgÀĪÀÅzÁzÀgÀÆ K£ÀÄ?

19


“An ancient greek would put a statue of Apollo beside his wife’s bed when she was going to have a baby. He did so, of course, so that his son would resemble the handsome god.'’

«ªÉÃZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÁrUÀnÖzÀgÉ ªÀiÁvÀæ »ÃUÁUÀ§ºÀÄzÉãÉÆÃ. EAxÀ ¯ÉÆÃ¥À-zÉÆõÀUÀ½AzÁV LwºÁ¹PÀ ¸ÀvÀåPÉÌ C¥ÀZÁgÀªÁV©qÀĪÀ C¥ÁAiÀĪÀÇ EgÀÄvÀÛzÉ. EvÀgÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À ¥ÀjeÁÕ£À E®èzÉ ºÉÆÃzÀgÉ, EAxÀ C¥ÀZÁgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ ¨ÁgÀzÉAiÀÄÆ ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÀÄ. CAxÀ MAzÀÄ GzÁºÀgÀuÉ E°èzÉ: ``vÁ£ÀÄ vÀAiÀiÁj¹zÀ C¤®ªÀÅ ºÀªÉAiÀÄ°è EzÉ JA§ÄzÀÄ ¦æÃs¸ÉÖ÷èUÉ CjªÁUÀ°®è. PÉ®ªÀÅ ªÀµÀð UÀw¹zÀ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁvÀæ ªÀÄvÀÄÛ F C¤®zÀ UÀÄtUÀ¼À D¼ÀªÁzÀ C¨sÁå¸À ªÀiÁrzÀ C£ÀAvÀgÀ EªÀ£ÀÄ EzÉÆAzÀÄ ºÀªÉAiÀÄ WÀlPÀzÉAzÀÄ ¤tð¬Ä¹, CzÀPÉÌ `DQìd£ï' JAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄPÉÆlÖ£ÀÄ.'’ ªÀÄÆ® »ÃVzÉ: ``However, Priestley did not know that the gas he had obtained was contained in the air. Only several years later, having made a thorough study of the properties of this gas, Lavuisier established that this was a component part of air, and gave it the name oxygen.’’

EzÀÄ ªÀÄÆ® ¯ÉÃRPÀ¤UÉ, «zÁåyðUÀ½UÉ, «eÁÕ£ÀzÀ EwºÁ¸ÀPÉÌ ªÀiÁrgÀĪÀ C¥ÀZÁgÀ. ¯ÉªÉÇùAiÉÄãÀ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ£Éßà C£ÁªÀÄvÁÛV £ÀÄAVºÁQ ©nÖgÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð EzÀÄ. CvÀå®à ¤®ðPÀëöå CxÀªÁ PÀtÛ¥ÀÄà PÀÆqÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉUÉ PÁgÀtªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ; ªÀ¸ÀÄÛ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£Éßà «gÀÆ¥ÀUÉƽ¸À§ºÀÄzÀÄ. EAxÀ MAzÀÄ GzÁºÀgÀuÉ: ``F zÁæªÀtªÀ£ÀÄß.... zÀÄAqÁzÀ UÁf£À ©gÀqɬÄAzÀ PÀÆrzÀ ¹Ã¸ÉAiÀÄ°èj¸À¨ÉÃPÀÄ.'’ ªÀÄÆ® »ÃVzÉ: “The solution should be.... kept in bottle with ground glass stopper.'' 'Ground glass' JA§ÄzÀÄ `round glass' DVgÀĪÀ ¥ÀªÁqÀzÀ gÀºÀ¸ÉÆåÃzÁÏl£É

DUÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÆ®ªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÁUÀ¯ÉÃ. «µÀAiÀÄzÀ ¤RgÀvÉAiÀÄ §UÉÎ £ÀªÀÄä UÀªÀÄ£À JµÀÄÖ ºÉZÁÑVgÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀPÉÌ EzÉÆAzÀÄ ¤zÀ±Àð£À CµÉÖ.

¥Áj¨sÁ¶PÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ ¥Áj¨sÁ¶PÀ ¥ÀzÀUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°èAiÀÄÆ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ JZÀÑjPɬÄAzÀ EgÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. E®èªÁzÀ°è `Microscope' (¸ÀÆPÀëöäzÀ±ÀðPÀ) `Telescope' (zÀÆgÀzÀ±ÀðPÀ)ªÁV ©qÀĪÀ C¥ÁAiÀĪÀÇ, C«ªÉÃPÀªÀÇ ¸ÀA¨sÀ«¸À§ºÀÄzÀÄ. CgÉ-§gÉAiÀiÁV, F ¥Áj¨sÁ¶PÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĪÁ¢¸ÀzÉ ElÄÖPÉÆAqÁUÀ, GzÁºÀgÀuÉUÉ, ``ºÉaÑ£À PÁ£ÉìAmÉæõÀ£ïUÀ¼À°è.. ¨É¼ÀPÀ£ÀÄß ªÀ¸ÀÄÛªÀÅ C¨ï¸Á¨ïð ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.'' PÀÈvÀPÀvÉUÀAvÀÆ JqÉ zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. F ¥Áj¨sÁ¶PÀ ¥ÀzÀUÀ¼À ¸ÀªÀĸÉå «eÁÕ£À, vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À PÉëÃvÀæzÀ°è ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ ¸Á»vÀå PÉëÃvÀæzÀ°èAiÀÄÆ PÁt zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ - ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ªÀåvÁå¸ÀªÁzÀgÀÆ.

20


¸ÁA¸ÀÌøwPÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwUÉ ¸ÉÃjzÀ UÀæAxÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĪÁ¢¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ n¥ÀàtÂUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ C£ÀĪÁzÀPÀ£À / ¸ÀA¥ÁzÀPÀ£À dªÁ¨ÁÝjAiÀÄÆ DVgÀÄvÀÛzÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ, UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀ DvÀäPÀxÉAiÀÄ C£ÀĪÁzÀzÀ°è §A¢gÀĪÀ PÉ®ªÀÅ ±À§ÝUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÀÄ. ``...Mr. Baker and his party would not travel on the sabbath'' (P. 101) EzÀgÀ C£ÀĪÁzÀ: (¸Á§vï) «Ä. ¨ÉÃPÀgï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀrUÀgÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtªÀiÁqÀÄwÛgÀ°®è. `Sabbath' UÉ PÉÆqÀ¯ÁVgÀĪÀ «ªÀgÀuÉ EAwzÉ;

“Sabbath... a time of rest'' (Chambers's Twentieth

Century Dictionary, P. 968 (Edn: 1954)

CAvÉAiÉÄà 'New World' JA§ÄzÀ£ÀÄß `£À«Ã£À dUÀvÀÄÛ' JAzÀÄ C£ÀĪÁ¢¹PÉÆAqÀgÉ ¸Á®zÀÄ. CzÀÄ K£À£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄwÛzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß w½AiÀÄ¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ. ªÉÄÃ¯É G¯ÉèÃT¹gÀĪÀ PÉÆñÀzÀ°è F ±À§ÝPÉÌ F «ªÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀ¯ÁVzÉ. ``New World: North and South America'' (P. 720) EzÉà jÃw, ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwUÉ «²µÀÖªÁVgÀĪÀ `wÃxÀð', `¥Àæ¸ÁzÀ', `¥ÀæzÀQëuÉ', `zÀQëuÉ', `ZÀvÀĪÀiÁð¸À', `¸À¥ÀÛ¥À¢', `KPÁzÀ²', `§æºÀäZÁj' ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ±À§ÝUÀ¼ÀÄ PÁt¹PÉÆArgÀĪÀ°è ªÀÄÆ®±À§ÝUÀ¼À£Éßà CxÀªÁ ±Á©ÝPÀ C£ÀĪÁzÀªÀ£Éßà PÉÆmÁÖUÀ®Æ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ CUÀvÀåªÁUÀÄvÀÛªÉ.

ªÁPÀågÀZÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ C©üªÀåQÛAiÀÄ°è ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ ªÁPÀågÀZÀ£ÉUÉ EgÀĪÀ ¥ÁæªÀÄÄRåªÀ£ÀÄß ºÉZÁÑV, MwÛ ºÉüÀ¨ÉÃPÁV®è. F gÀZÀ£É zÉÆõÀ¥ÀÆtðªÁVzÀÝ°è PÀÈvÀPÀvÉUÉ, C£ÀxÀðPÉÌ, ¸ÀA¢UÀÞvÉUÉ, C¥ÁxÀðPÉÌ JqÉzÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. »ÃUÁV C£ÀĪÁzÀPÀ / ¸ÀA¥ÁzÀPÀ JZÀÑgÀªÀ»¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. PÉ®ªÀÅ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ: (i)

``¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯Áqïð gÁå¯ÉAiÀÄÄ 1892gÀ°è UÁ½AiÀÄ £ÉÊmÉÆæÃd£ï ¸ÁAzÀævÉ ºÉZÁÑVvÀÄÛ.''

EzÀPÉÌ K£ÉAzÀÄ CxÀð ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ? (C) ``1892gÀ°è (ªÀiÁvÀæªÉÃ) UÁ½AiÀÄ £ÉÊmÉÆæÃd£ï ¸ÁAzÀævÉ ºÉZÁÑVvÀÄÛ'' JAzÉÃ, CxÀªÁ (D) ``¯ÁqïðgÁå¯É ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÉÊmÉÆæÃd£ï ¸ÁAzÀævÉ ºÉZÁÑVvÀÄÛ'' JAzÉÃ, CxÀªÁ (E) ``¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀ¢zÀÝ CªÀ¢üAiÀÄ°è F ¸ÁAzÀævÉ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀÄwÛvÀÄÛ'' JAzÉÃ? (ii)

``JgÀqÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ gÁ¯ÉÆà ¤zsÀ£ÀgÁzÀÄzÀ£ÀÄß PÉý £À£ÀUÉ vÀÄA§ «µÁzÀªÁ¬ÄvÀÄ.'' ``gÁ¯ÉÆà ¸ÀvÀÄÛ JgÀqÀÄ wAUÀ¼Á¬ÄvÀÄ'' JAzÀÄ CxÉÊð¸À¨ÉÃPÉà CxÀªÁ ``gÁ¯ÉÆà ¸ÀvÀÄÛzÀ£ÀÄß PÉý JgÀqÀÄ wAUÀ¼Á¬ÄvÀÄ” JAzÉÃ?

(iii)

``ZÀ®ÄªÁA¨Á D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è CvÁåZÁgÀ £ÀqÉzÀ §UÉÎ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß PÉÆqÀzÉ ¸ÀvÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÁÝgÉ.'' EzÀgÀ CxÀðªÉãÀÄ? ``ZÀ®ÄªÁA¨Á D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è CvÁåZÁgÀ £ÀqɬÄvÀÄ JAzÉà CxÀªÁ (¨ÉÃgɯÉÆèà £ÀqÉzÀ) CvÁåZÁgÀzÀ §UÉÎ D¸ÀàvÉæAiÀĪÀgÀÄ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ PÉÆqÀÄwÛ®è'' JAzÉÃ?

21


GzÀÞgÀtUÀ¼À ¥ÀjµÀÌgÀt JgÀqÀ£ÉAiÀÄ DPÀgÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÝjAzÀ¯ÉÆÃ, CxÀªÁ CaÑ£À vÀ¦à¤AzÁVAiÉÆà GzÀÞgÀtUÀ¼À°è ºÁUÀÆ G¯ÉèÃRUÀ¼À°è / Crn¥ÀàtÂUÀ¼À°è vÀ¥ÀÄàUÀ¼ÀÄ PÁt¹PÉÆArgÀĪÀÅzÀÄAlÄ. ¸ÀA¸ÀÌøvÀ-¥ÁæPÀÈvÀ ¨sÁµÉUÀ¼À ºÁUÀÆ EAV趣À DPÀgÀUÀ¼À ºÉaÑ£À ¥ÀjZÀAiÀÄ C£ÀĪÁzÀPÀjUÉ E®èzÉ EzÀÝ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è CAQvÀ£ÁªÀÄUÀ½AzÀ »rzÀÄ ¢ÃWÀð G¯ÉèÃRUÀ¼ÀªÀgÉUÉ EAxÀ vÀ¥ÀÄàUÀ¼ÀÄ PÁt¹PÉÆArgÀÄvÀÛªÉ. NzÀÄUÀgÀ zÀȶ֬ÄAzÀ CAxÀ vÀ¥ÀÄàUÀ¼À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀ ºÉÆuÉUÁjPÉAiÉÄà DVgÀÄvÀÛzÉ. CAxÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è ªÀÄÆ® DPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹, ¸Àj¥Àr¸ÀĪÀ ±ÀæªÀĪÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. CA¨ÉÃqÀÌgï CªÀgÀ ¸ÀªÀÄUÀæ PÀÈwUÀ¼À C£ÀĪÁzÀzÀ ¥ÀjµÀÌgÀtzÀ°è F §UÉAiÀÄ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¸À¯ÁVzÉ. ªÀÄÆ®zÀ°è ¸ÀjAiÀiÁVgÀªÀÅzÀ£ÀÄß vÀ¥ÁàV UÀ滸À¯ÁVgÀĪÀ C£ÉÃPÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸À¯ÁVzÉ.

ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆ®zÀ°è ¥Àæ¸ÁÛ¦vÀªÁVgÀĪÀ «ZÁgÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, vÀªÀÄä Cj«UÉ §A¢gÀĪÀAxÀ ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÆ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀ, C¥ÉÃPÀëtÂÃAiÀĪÁzÀ PÁAiÀÄðªÉà DVgÀÄvÀÛzÉ. C£ÀĪÁzÀPÀgÉà vÀdÕgÁVgÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CªÀgÉà EAxÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¸À§ºÀÄzÀÄ. C£ÀĪÁzÀPÀgÉà ¸ÀA¥ÁzÀ£À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¹zÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°èAiÀÄÆ EAxÀ «±ÉõÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¹gÀĪÀÅzÀPÉÌ ¥ÉÆæ. J£ï. ¨Á®¸ÀħæºÀätå CªÀgÀÄ C£ÀĪÁ¢¹PÉÆnÖgÀĪÀ Cj¸ÁÖl¯ï, ºÉÆgÉÃ¸ï ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀ PÀÈwUÀ¼À°è EAxÀ ¤zÀ±Àð£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. £Á£ÀÆ C£ÉÃPÀ C£ÀĪÁzÀUÀ¼À°è F §UÉAiÀÄ ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¹zÉÝãÉ. C£ÀĪÁzÀUÀ¼À ¸ÀA¥ÁzÀ£À PÁAiÀÄð vÀÄA§ UÀÄgÀÄvÀgÀªÁzÀ, dªÁ¨ÁÝjAiÀÄÄvÀªÁzÀ, ¥ÁArvÀå¥ÀƪÀðPÀªÁV ¤ªÀð»¸À§ºÀÄzÁVgÀĪÀ, ¤ªÀð»¸À¨ÉÃPÁVgÀĪÀAxÀzÀÄ. EzÀgÀ ¥ÀæªÀÄÄR CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæªÉà E°è ZÀað¸À¯ÁVzÉ. EzÀgÀ ¸À«ªÀgÀªÁzÀ ZÀZÉð MAzÀÄ ¥ËæqsÀ ¥Àæ§AzsÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛªÉà DUÀ§ºÀÄzÀÄ. F ZÀZÉðAiÀÄ°è §¼À¹PÉƼÀî¯ÁVgÀĪÀ ¤zÀ±Àð£ÀUÀ½UÉ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁVAiÉÄà £Á¤°è DPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß G¯ÉèÃT¹®è. ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ C£ÀĪÁzÀPÀjUÉ QjQj GAmÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ JA§ÄzÀÄ, ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß JwÛ vÉÆÃj¹, ¸ÁzsÀå«zÀÝ ªÀÄnÖUÀÆ CAxÀ zÉÆõÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÁj¸ÀĪÀvÀÛ UÀªÀÄ£À ºÀjAiÀÄĪÀAvÁUÀ° JA§ÄzÀÄ £À£Àß GzÉÝñÀªÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÁUÉ ªÀiÁrzÉÝãÉ. CAvÉAiÉÄà AiÀiÁªÀÅzÉà GzÁºÀgÀuÉAiÀÄÆ PÁ®à¤PÀªÀ®è JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀàµÀÖ¥Àr¸À§AiÀĸÀÄvÉÛãÉ. C£ÀĪÁzÀ-¸ÀA¥ÁzÀ£À PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉwÛPÉƼÀÄîªÀªÀjUÉ F PÉ®ªÀÅ ¸À®ºÉ-¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀxÀåªÉAzÀÄ vÉÆÃjzÀgÉ, £À£Àß ±ÀæªÀÄ ¸ÁxÀðPÀªÁ¬ÄvÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀÄvÉÛãÉ.

22


ºÀ¸ÀÛ¥Àæw ¹zÀÞvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ qÁ| «dAiÀiÁ

MAzÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæPÁ±À£ÀPÉÌ ¹éÃPÀj¸ÀĪÀÅzÉAzÀgÉ vÀÄA§ ¸ÀgÀ¼ÀªÁzÀ ¸ÀAUÀwAiÉÄãÀ®è. FZÉUÉ AiÀiÁgÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. CzÀgÀ®Æè ªÀÄÄzÀætªÉZÀÑ vÀÆV¸ÀĪÀµÀÄÖ DyðPÀ C£ÀÄPÀÆ®«zÀÝgÉ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÁV©qÀ§ºÀÄzÀÄ,.D ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃUÀ ªÀiÁgÁlªÁV vÁªÀÅ ¯Á¨sÀ ªÀiÁr©qÀÄvÉÛêÉA§ ºÀĹ £ÀA©PÉ ºÉZÁÑVzÉ. ¥ÀŸÀÛPÀ ¥ÀæPÁ±À£ÀªÀÇ MAzÀÄ GzÀåªÀÄ. eÉÆvÉUÉ CzÀÄ ¸Á»vÀå ¥ÀjZÁjPÉAiÀÄÆ DVzÉ. EvÀgÀ J®è GzÀåªÀÄUÀ½UÉ EgÀ¨ÉÃPÁzÀ ¹zÀÞvÉAiÀÄ£ÀÄß EzÀÆ ¨ÉÃqÀÄvÀÛzÉ. §ºÀÄvÉÃPÀ ¥ÀæPÁ±ÀPÀjUÉ ¯ÉÃRPÀgÉà ©ÃdzsÀ£À PÉÆqÀĪÀ ¥Àj¥ÁoÀªÀÇ ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÉ. ¥ÀæPÁ±ÀPÀjUÉ ¥ÀŸÀÛPÀ ¥ÀæPÁ±À£À PÉêÀ® ªÁå¥ÁgÀªÀ®è, CzÀgÀ »AzÉ ±ÀÄzÀÞ C©ügÀÄa, ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸Áé¸ÀÜöåzÀAvÀºÀ UÀÄgÀÄvÀgÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄÆ EgÀÄvÀÛzÉ. §ºÀÄvÉÃPÀ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ°è vÁªÀÅ ¥ÀæPÀluÉUÉ ¥ÀqÉzÀ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß MªÉÄä N¢ £ÉÆÃqÀĪÀ ¥Àj¥ÁoÀªÀÇ EzÀÝAw®è. ¥ÀŸÀÛPÀ ¥ÀæPÁ±À£ÀPÉÌ CUÀvÀåªÁzÀ ¤§AzsÀ£ÉUÀ¼À w½ªÀ½PÉ ºÁVgÀ° ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¹zÀÞvÉAiÀÄ J®è PÁAiÀÄðPÀÆÌ ¯ÉÃRPÀgÀÄ CxÀªÁ ªÀÄÄzÀæPÀgÀ£Éßà CªÀ®A©¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÆß PÁtÄwÛzÉÝêÉ. «zÉñÀUÀ¼À°è CxÀªÁ C£ÉÃPÀ ¥Àæ¹zÀÞ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ°è CzÉÆAzÀÄ zÉÆqÀØ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÉÄà EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÀÄÆ CzÀÄ EzÀÝAvÉAiÉÄà ªÀÄÄzÀætPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸Á®Ä, ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÆß ¥Àj²Ã°¸À®Ä ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ªÀÄAqÀ½¬ÄgÀÄvÀÛzÉ. zÉÆõÀUÀ¼À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¹, Jrmï ªÀiÁrAiÉÄà ªÀÄÄzÀætPÉÌ PÀ½¸ÀÄvÁÛgÉ. PÉ®ªÉǪÉÄä CªÀgɵÉÖà ¥Àæ¹zÀÞgÁVzÀÝgÀÆ ¯ÉÃRPÀjUÉà ºÀ¸ÀÛ¥Àæw »AwgÀÄV¹ EAwAxÀ ªÁPÀå, ¥ÀzÀ, C©ü¥ÁæAiÀÄ, «gÉÆÃzsÁ©ü¥ÁæAiÀÄUÀ½ªÉ JAzÀÄ ¸ÀÆa¹ ¸Àj¥Àr¸À®Ä ºÉüÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ MAzÀÄ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß M¦à ¥ÀæPÀn¸ÀÄvÁÛgÉA§ÄzÉà MAzÀÄ zÉÆqÀØ ¸ÀAUÀw. PÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è EµÀÄÖ PÀlÄÖ¤nÖ£À ªÀåªÀ¸ÉÜ E£ÀÆß §AzÀAw®è. DzÀgÀÆ PÉ®ªÀÅ ¥Àæw¶×vÀ ¥ÀæPÀluÁ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ F §UÉAiÀÄ JZÀÑgÀªÀ»¸ÀÄvÀÛªÉ. PÉ®ªÀÅ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è vÀdÕgÀ ¸À®ºÁ ªÀÄAqÀ½AiÉÄà EgÀÄvÀÛzÉ. zsÁgÀªÁqÀzÀ ‘ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ UÀæAxÀªÀiÁ¯É’AiÀÄ°è f.©. eÉÆòAiÀÄAxÀ w½ªÀ½PÀ¸ÀÜjzÁÝUÀ®Æ QÃwð£ÁxÀ PÀÄvÀðPÉÆÃn ªÉÆzÀ¯ÁzÀ »jAiÀÄgÀÄ ¸À®ºÁ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ°èzÀÝgÀÄ. D ¥ÀæPÁ±À£À¢AzÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ¥ÀæPÀlªÁUÀÄvÀÛzÉAzÀgÉ CzÉÆAzÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAUÀw DUÀÄwÛvÀÄÛ. PÀÄvÀðPÉÆÃnAiÀĪÀgÀ ºÀ¢Ý£À PÀtÂÚUÉ ©Ã¼ÀzÉ zÉÆõÀUÀ¼ÀÄ £ÀĸÀļÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«gÀ°®è. C¤ªÁAiÀÄð ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è CªÀgÀÄ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß PÉêÀ® wzÀÄݪÀÅzÀ®è, ¥ÀÅ£ÁgÀa¹zÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼ÀÆ EzÀݪÀÅ. ªÉÄʸÀÆj£À PÉ®ªÀÅ ¥ÀæPÀluÁ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À®Æè EAxÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ EvÀÄÛ. £ÀªÀPÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæPÁ±À£À ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è EAxÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ EzÉ. «µÀAiÀÄ ªÉÊ«zsÀåªÀżÀî ¥ÀæPÀluÉUÀ¼ÁzÀÝjAzÀ F ¸À®ºÉUÁgÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÉëÃvÀæzÀªÀgÀÆ DVgÀÄvÁÛgÉ. EªÉ®è MAzÀÄ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÉÄà ¥ÀæPÀluÉUÉ ªÉÆzÀ®Ä «±ÉõÀªÁzÀ ¹zÀÞvÉUÉ M¼ÀUÁUÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄwÛªÉAiÀÄ®èªÉ? ¥ÀwæPÉÆÃzÀÀåªÀÄ, ¥ÀæPÁ±À£À, ªÀÄÄzÀæt «¨sÁUÀUÀ¼À°è MAzÉÆAzÀÄ «¨sÁUÀPÀÆÌ CzÀgÀzÉÝà DzÀ ¥ÀævÉåÃPÀ «zsÁ£ÀUÀ½ªÉ.

23


¥ÀwæPÉÆÃzÀÀåªÀÄzÀ JrnAUï CxÀªÁ ºÀ¸ÀÛ¥Àæw vÀAiÀiÁjAiÀÄ «zsÁ£ÀªÉà ¨ÉÃgÉ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀÄÝ. ºÁUÉAiÉÄà ¥ÀæPÁ±ÀPÀ£À, ªÀÄÄzÀæPÀ£À dªÁ¨ÁÝjUÀ¼ÀÆ ¨É à gÉ A iÉ Ä Ã EgÀ Ä vÀ Û ª É . ¥À æ w AiÉ Æ AzÀ Ä PÉ ë à vÀ æ ª À Ç ²¸À Û £ À Ä ß §AiÀĸÀÄvÀÛzÉ.¸ÀÈd£À²Ã®, ¸ÀÈd£ÉÃvÀgÀ, ¸ÀAPÀ®£À, ¸ÀA¥ÁzÀ£É, C£ÀĪÁzÀ ªÉÆzÀ¯ÁV «AUÀr¹PÉÆAqÀgÉ ¸ÀÈd£À²Ã® PÀÈwUÀ¼À°è ºÉZÀÄÑ ºÀ¸ÀÛPÉëÃ¥ÀPÉÌ CªÀPÁ±À«®è. JAzÀgÉ ªÀÄ£À§AzÀAvÉ ¸Á®ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀvÀÛj¹ (Edit) ©qÀ¯ÁUÀzÀÄ. G½zÀAvÉ J®è ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀ ¹zÀÞvÉAiÉÄà E®Æè C£ÀéAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀ«vÁ ¸ÀAPÀ®£ÀªÁzÁUÀ®Æ ¸ÁévÀAvÀæöå PÀrªÉÄAiÉÄÃ, ¯ÉÃRPÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀzÉà AiÀiÁªÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ, wzÀÄÝ«PÉ, PÀvÀÛj¸ÀÄ«PÉ PÀÆqÀzÀÄ. UÀæAxÀ¸ÀA¥ÁzÀ£ÉAiÀiÁzÁUÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ªÀÄAqÀ½ ¤ªÀð»¸ÀÄvÀÛzÁzÀÝjAzÀ ºÉZÁÑV ¸ÀªÀĸÉåUÀ½gÀĪÀÅ¢®è. C£ÀĪÁzÀ PÀÈwAiÀiÁzÁUÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ JZÀÑgÀUÀ¼ÀÄ ºÀ®ªÀÅ. ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ ªÉÆzÀ®Ä ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ PÉ®¸À ¯ÉÃRPÀgÉÆA¢UÉ UÉÆvÁÛzÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼Àr M¥ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. F »£É߯ÉAiÀÄ°è ¸ÁPÀµÀÄÖ vÀdÕgÉÆqÀ£É ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£É £ÀqɹzÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ MAzÀÄ ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÆß vÀAiÀiÁj¹zÉ. CzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÉà jÃwAiÀÄ MAzÀÄ °TvÀ M¥ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ «»vÀ. JµÀÄÖ ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄ¢æ¸ÀÄwÛÃj, JµÀÄÖ ¨É¯É EqÀ§ºÀÄzÀÄ, F DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ±ÉÃPÀqÁ JµÀÄÖ ªÉÆvÀÛ ¯ÉÃRPÀjUÉ UËgÀªÀzsÀ£À PÉÆqÀÄwÛÃj ªÀÄvÀÄÛ D UËgÀªÀzsÀ£À ºÉÃUÉ JAzÀgÉ AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ ºÀAvÀzÀ°è ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃj JA§ «ªÀgÀ M¥ÀàAzÀzÀ°ègÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ªÀÄÄR ¨É¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ±ÉÃPÀqÁ 10gÀAvÉ, PÉ®ªÉǪÉÄä ¥Àæ¹zÀÞ ¯ÉÃRPÀjUÉ ±ÉÃ. 15-20gÀ ªÀgÉUÀÆ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄAlÄ. J®èªÀÇ M¥ÀàAzÀzÀ°è zÁR¯É DUÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¥ÀŸÀÛPÀPÉÌ §¼À¸ÀĪÀ avÀæUÀ¼ÀÄ, PÁUÀzÀzÀ ªÀiË®åªÀ£ÁßzsÀj¹, vÀUÀ®ÄªÀ ªÉZÀÑzÀ ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀlÖ£ÀÄß ªÀÄÄR¨É¯ÉAiÀiÁV EqÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀŸÀÛPÀ ªÀiÁgÁlzÀ°è ±ÉÃPÀqÁªÁgÀÄ jAiÀiÁ¬Äw EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ ªÀiÁgÁlzÀ°è C¤ªÁAiÀÄð. J®èQÌAvÀ ªÀÄÄRåªÁV ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ MAzÉà ªÀÄÄzÀætPÉÆÌà CxÀªÁ ¸ÀA¥ÀÇtðªÉÇà JA§ÄzÀÆ ¸ÀàµÀÖªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. PÉ®ªÉǪÉÄä ¯ÉÃRPÀgÀÄ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ JAzÀgÉ vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̽UÉ, §AzsÀÄUÀ½UÉ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀA¸ÉÜUÉ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. CzÀÄ M¥ÀàAzÀzÀ°è ªÀÄÄRåªÁV ¥ÀæPÀnvÀ ¥ÀŸÀÛPÀzÀ¯Éèà zÁR¯ÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. ¯ÉÃRPÀgÀÄ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß vÁªÉà ElÄÖPÉÆAqÀgÀÆ CªÀgÀ ¤zsÀ£Á£ÀAvÀgÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ªÀÄgÀĪÀÄÄzÀætPÉÌ §AzÀgÉ CªÀgÀ «¯ï£À°è ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß AiÀ i ÁjUÁzÀ g À Æ §gÉ ¢ zÁÝgÉ A iÉ Ä Ã ¸À à µ À Ö ¥ À r ¹PÉ Æ ¼À î ¨ É Ã PÀ Ä . ºÁV®èzÁUÀ®Æ D ¯ÉÃRPÀgÀ ºÉAqÀw, ªÀÄPÀ̽UÉ F PÀÈwAiÀÄ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ ºÉ Æ ÃUÀ Ä vÀ Û ª É . AiÀ i ÁªÀ Å zÉ Ã ¸À A zÀ ¨ s À ð zÀ ® Æè ¥À Å ¸À Û P À

24


ªÀÄgÀĪÀÄÄzÀætªÁVzÀÄÝ, ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÁzÀgÉ F ªÉÆzÀ®Ä ¥ÀæPÁ±À£À ªÀiÁrzÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ M¦àUÉ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÉÆzÀ® ªÀÄÄzÀætzÀ ¥ÀæwUÀ¼ÀÄ ¥ÀÇwðAiÀiÁV RZÁðVgÀ¨ÉÃPÀÄ. RZÁðV®èªÁzÀgÉ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ §½ G½¢gÀĪÀ ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß PÉÆAqÀÄPÉÆAqÁzÀgÀÆ F ºÉ Æ ¸À ªÀ Ä ÄzÀ æ t ¥Áæ g À A ©ü ¸ À ¨ É Ã PÁUÀ Ä vÀ Û z É ! ªÀÄ£À§AzÀAvÉ ªÀÄÄ¢æ¸ÀĪÀÅzÉà ¥ÀæPÁ±À£À DUÀĪÀÅ¢®è. AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw °TvÀªÁUÉà EgÀ¨ÉÃPÁzÀÄÝ CvÀåUÀvÀå. (£Á£ÀÄ Vjñï PÁ£ÁðqÀgÀ ‘ªÀiÁ ¤µÁzÀ’ KPÁAPÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÆvÀæzÀ ¨ÉÆA¨ÉUÉ, ªÀÄvÉÆÛªÉÄä gÀ A UÀ ¨ s À Æ «ÄUÁV gÀ Æ ¥ÁAvÀ j ¹zÉ Ý . ªÀ i ËTPÀ C£ÀĪÀÄwVAvÀ °TvÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ CUÀvÀå EzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ «ªÁzÀUÀ¼ÉzÁÝUÀ¯Éà CxÀðªÁzÀzÀÄÝ.) CzÀÄ ¸ÉßúÀ ¸ÀA§AzsÀPÉÌ zsÀPÉÌ vÀgÀÄvÀÛzÉ. C£ÀĪÁzÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÁUÀ F ºÀPÀÄÌUÀ¼À §UÉÎ vÀÄA¨Á JZÀÑgÀ EgÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÆ® ¯ÉÃRPÀgÀ C£ÀĪÀÄw EgÀ¯ÉèÉÃPÀÄ. ªÀÄÆ® ¯ÉÃRPÀgÀÄ fêÀAvÀ E®è ¢ zÀ Ý gÉ CªÀ g À ¸À A §A¢ü U À ¼ À Ä CxÀ ª Á ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÀÄ, PÉ®ªÉǪÉÄä D PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆ®zÀ°è ¥ÀæPÀn¹zÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ C£ÀĪÀÄw EvÁå¢ vÀÄA§ ªÀÄÄRåªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¯ÉÃRPÀgÀÄ G¬Ä°£À°è ªÀÄPÀ̼ÀÄ, ºÉAqÀw, CªÀgÀ ºÉ¸Àj£À CxÀªÁ ¨ÉÃgÉAiÀÄ læ¸ïÖUÀ½UÉ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¢gÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. «zÉñÀUÀ¼À ¯ÉÃRPÀgÁzÁUÀ®AvÀÆ F ¤AiÀĪÀÄ vÀÄA§ PÀlÄÖ¤mÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. JµÉÖà ¥ÀæAiÀiÁ¸ÀªÁzÀgÀÆ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ¥ÀæPÁ±À£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ M¼ÉîAiÀÄzÀ®è. ¯ÉÃRPÀgÀÄ ¤zsÀ£ÀºÉÆA¢ 50 ªÀµÀðUÀ¼ÁzÀgÉ PÀÈwAiÀÄ ¸Áé ª À Ä å ¸À é v À A vÀ æ ª ÁUÀ Ä wÛ z É A § ¤AiÀ Ä ªÀ Ä «zÉ . gÀ«ÃAzÀæ£ÁxÀ mÁåUÀÆgÀgÀ PÀÈwUÀ¼À C£ÀĪÁzÀzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è EzÀ£ÀÄß 60 ªÀµÀðPÉÌ «¸ÀÛj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. DzÀgÀÆ JZÀÑjPÉ ªÀ»¸ÀĪÀ CUÀÀvÀå«zÉ. GzÁ : ²æêÀÄw ©.J¸ï. ªÉAPÀl®Qëöä (‘ZÁªÀr’AiÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀQ) CªÀgÀÄ MªÉÄä ¥Àæ¹zÀÞ £ÀÈvÀåvÁgÉ E¸ÀqÉÆÃgÁ qÀAPÀ£Àß¼À DvÀäZÀjvÉæAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀPÉÌ C£ÀĪÁ¢¹zÀgÀÄ. CzÀ£ÀÄß £Á£Éà ¥ÀæPÁ±À£À ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄ£À¹ìvÀÄÛ. DzÀgÉ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÉà ¸Ázs À å ªÁUÀ ° ®è . DPÉ ¥À æ e ÁªÁt A iÀ Ä £À Ä ß ¸ÀA¥ÀQð¹zÀgÀÄ. CªÀjUÀÆ EzÉà ¸ÀªÀĸÉåAiÀiÁ¬ÄvÉAzÀÄ vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ. zsÉÊAiÀÄðªÀiÁrzÀ ¦. ®APÉñÀgÀÄ ‘®APÉÃ±ï ¥ÀwæPÉ’AiÀÄ°è AiÀiÁªÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄÆ E®èzÉAiÉÄà zsÁgÁªÁ»AiÀiÁV ¥ÀæPÀn¹zÀgÀÄ. PÀ£ÀßqÀzÀ F ¥ÀwæPÉ «zÉñÀzÀªÀjUÉ°è vÀ®Ä¦ÃvÉA§ zsÉÊAiÀÄð«gÀ¨ÉÃPÀÄ. C£ÀĪÀÄwAiÀÄ

25


PÁgÀt¢AzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ NzÀÄUÀjUÉ MAzÉƼÉîAiÀÄ DvÀäZÀjvÉæ NzÀĪÀ CªÀPÁ±À vÀ¦àºÉÆÃUÀ¢gÀ¯ÉA§ CªÀgÀ D±ÀAiÀĪÀÇ M¼ÉîAiÀÄzÉÃ. D PÀÈw ¥ÀŸÀÛPÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è vÀgÀ°®èªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀÄvÉÛãÉ. «zÉñÀzÀ PÀÈwUÀ¼À ¸ÁéªÀÄå ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖ. CªÀgÀÄ PÉüÀĪÀ UËgÀªÀzsÀ£ÀªÀÇ £ÀªÀÄä C¼À«UÉ «ÄÃjzÀÄÝ. »ÃUÁV JµÉÆÖà PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¥ÀæPÀn¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁV®è. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ PÉëÃvÀæzÀ°è vÉÆqÀVPÉÆArgÀĪÀ ‘¸ÀºÀd ¸ÁUÀĪÀ½’ ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀQ «. UÁ¬Äwæ CªÀgÀÄ ‘vÉÆÃvÉÆ ZÁ£ï’ JA§ ªÀÄPÀ̼À ¥ÀŸÀÛPÀªÀ£ÀÄß C£ÀĪÁ¢¹zÀgÀÄ. ªÀÄPÀ̼À ²PÀëtPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ vÀÄA§ ¸ÉÆUÀ¸ÁzÀ ¥ÀŸÀÛPÀ CzÀÄ. K£Éà ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀgÀÆ ªÀÄÆ® ¯ÉÃRPÀgÀÄ, ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ¹UÀ°®è. C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ zsÉÊAiÀÄðªÁUÀ°®è. DPÉ vÀ£Àß ¨Á®åzÀ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ¨É¸ÉzÀÄ-CzÉà PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹- ¨ÉÃgÉAiÀÄzÉà ¸ÀévÀAvÀæ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß gÀa¹zÀgÀÄ. CzÀȵÀÖªÀ±Ávï CªÀgÀ ªÉÆzÀ® C£ÀĪÁzÀªÀ£ÀÄß £ÁåµÀ£À¯ï §ÄPï læ¸ïÖ ¥ÀæPÀn¹zÀgÉ, E£ÉÆßAzÀÄ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß EwÛÃZÉUÉ ªÉÄà ¥sÀèªÀgï ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ f.J£ï. ªÉÆúÀ£ï CªÀgÀÄ ¥ÀæPÀn¹zÀgÀÄ. CzÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ‘vÀÄAUÁ’. JgÀqÀÆ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ. PÉ®ªÀÅ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ ¥ÀÇtð ºÀPÀÌ£ÀÄß vÁªÉà ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÁzÁUÀ ¯ÉÃRPÀgÀÆ vÉÆAzÀgÉUÉ ¹QÌPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ PÉ.J¸ï. £ÀgÀ¹AºÀ¸Áé«ÄAiÀĪÀgÀ ‘ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀÄ°èUÉ’ PÀ«vÁ ¸ÀAPÀ®£À, JZï.«. ¸Á«vÀæªÀÄä£ÀªÀgÀ PÀÈwUÀ¼À ¸ÁéªÀÄå EvÁå¢. £ÀgÀ¹AºÀ¸Áé«ÄAiÀĪÀgÀ PÀÈw ¸ÁéªÀÄåªÀ£ÀÄß »AwgÀÄV ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÁPÀµÀÄÖ ¥ÀæAiÀiÁ¸ÀªÁ¬ÄvÉAzÀÄ PÉýzÉÝãÉ. FUÀ vÉgÀªÁVzÉ! ¸Á«vÀæªÀÄä£ÀªÀgÀ PÀvÉUÀ¼À£ÀÄß zÀÆgÀzÀ±Àð£ÀzÀ°è zsÁgÁªÁ»AiÀiÁV vÀgÀ®Ä ¤zÉÃð±ÀPÀ £ÁUÁ¨sÀgÀtjUÉ ¸À®ºÉ PÉÆlÄÖ £Á£Éà C£ÀĪÀÄw PÉÆr¸À®Ä ¥ÀgÀzÁqÀ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. DUÀ PÉÊUÉÆrgÀ°®è. FUÀ ¸ÀévÀAvÀæªÁVªÉAiÀÄAvÉ! ªÀiÁ¹Û ªÉAPÀmÉñÀ CAiÀÄåAUÁgïgÀ PÀÈwUÀ¼À ¸ÁéªÀÄå CªÀgÀ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÀÄ ¤ªÀð»¸ÀĪÀ læ¸ïÖ PÉÊAiÀÄ°èzÉ. C£ÀĪÀÄw ¸ÀÄ®¨sÀªÀ®è. ºÁUÉà ¨ÉÃAzÉæ, gÁdgÀvÀßA PÀÈwUÀ½UÀÆ C£ÀĪÀÄw PÀµÀÖ. ¸ÀPÁðgÀªÉà PÉÊPÀnÖ PÀÆgÀ¨ÉÃPÁV §A¢zÉ. F J®è vÉÆqÀPÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÁj¹PÉÆAqÀÄ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¯ÉÃRPÀgÉÆA¢UÉ M¥ÀàAzÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀ ªÉÄïÉAiÉÄà ¥ÀæPÁ±À£ÀPÉÌ vÉÆqÀUÀ¨ÉÃPÀÄ. PÀÈwAiÉÆAzÀÄ ¥ÀoÀå¥ÀŸÀÛPÀªÁV DAiÉÄÌ DzÁUÀ ¥ÀæPÁ±ÀPÀjUÉ PÉÆAZÀ ¯Á¨sÀ«zÉ. ªÀÄÄRåªÁV ¯ÉÃRPÀgÉà £ÁªÉà ¥ÀæPÀn¸ÀÄvÉÛÃªÉ C£ÀÄߪÀÅzÀÄAlÄ! E°èAiÀÄÆ ºÀ®ªÀÅ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À ¥Á®£ÉAiÀÄ CUÀvÀå EzÉ. ¯ÉÃRPÀgÉà ¥ÀæPÀn¸ÀÄvÉÛêɣÀÄߪÀÅzÀgÀ »AzÉ £Á®ÄÌ PÁ¹£À ¯Á¨sÀzÀ aAvÉ EzÉ. MAzÉƪÉÄä CªÀgÀ PÉÆÃjPÉ M¦à ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ C£ÀĪÀÄw¹zÀgÀÆ FUÁUÀ¯Éà vÁªÀÅ ¥ÀæPÀn¹zÀ D ¥ÀŸÀÛPÀzÀ ªÀÄÄ¢ævÀ ¥ÀæwUÀ¼À°è ªÀiÁgÁlªÁUÀzÉà G½zÀ ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÃRPÀgÀÄ CxÀªÁ CªÀgÀÄ M¥ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀ ¨ÉÃgÉ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ PÉÆAqÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. «zÁåyðUÀ¼À C£ÀÄPÀÆ®PÁÌV ¥ÀoÀå¥ÀŸÀÛPÀUÀ½UÉ ¨É¯É PÀrªÉÄ EqÀ¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ §¼À¸ÀĪÀ PÁUÀzÀ, ªÀÄÄR¥ÀÅlzÀ gÀlÄÖ, ¨ÉÊArAUï J®èªÀÇ CµÉÖãÀÆ ²æêÀÄAvÀªÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¨É¯É PÀrªÉÄ DzÀÝjAzÀ CzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ¨É¯É EgÀĪÀ ¤ªÀÄä ¥ÀæPÀluÉ CzɵÉÖà CAzÀªÁVzÀÝgÀÆ ªÀiÁgÁlªÁUÀzÉ £ÀµÀÖPÉÌ M¼ÀUÁUÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. F J®è JZÀÑgÀªÀ»¸ÀzÉà ºÉÆÃzÀgÉ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ ºÀtzÀ ªÀÄÄUÀÎnÖUÉ ¹QÌPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. PÉ®ªÉǪÉÄä ¯ÉÃRPÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹ CxÀªÁ gÀÆ¥ÁAvÀgÀ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄAlÄ. CAxÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ®Æè ªÀÄÆ® ¯ÉÃRPÀgÀ C£ÀĪÀÄw CUÀvÀå. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV PÀvÉ, PÁzÀA§j, PÁªÀåUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹ £ÁlPÀUÀ¼À gÀZÀ£ÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀÄ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀPÉÌ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉ¢gÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ CzÀ£ÀÄß ªÀÄÄ¢æ¸À®Ä ªÀÄÆ® ¯ÉÃRPÀgÀ C£ÀĪÀÄw EzÉAiÉÄà E®èªÉà JA§ÄzÀ£ÀÆß w½zÀÄPÉƼÀîzÉà £ÁlPÀ PÀÈw ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄÄAzÉ vÉÆAzÀgÉUÉ ¹QÌPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ½ªÉ. D ªÀÄÆ® ¯ÉÃRPÀgÀ PÀÈwAiÀÄ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ PÀÆqÁ PÉ®ªÉǪÉÄä PÉêÀ® ªÀÄÄzÀætzÀ ºÀPÀÌ®èzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁzsÀåªÀÄPÉÌ C¼ÀªÀr¸À®Æ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÉA§ ±ÀgÀvÀÄÛ ºÁQ M¥ÀàAzÀ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄAlÄ. F ºÉÆvÀÄÛ ºÉƸÀ ºÉƸÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À D«µÁÌgÀªÁVzÉ; DUÀÄvÀÛ¯Éà EzÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ F M¥ÀàAzÀ ¥ÀvÀæzÀ «ZÁgÀzÀ°è vÀÄA§ eÁUÀgÀÆPÀgÁVgÀĪÀÅzÀÄ CvÀåUÀvÀå.

26


ªÀÄÄA¢£À ºÀAvÀ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÀÄ ¹zÀÞvÉ. ªÉÄîģÉÆÃlPÉÌ CvÀåAvÀ ¸ÀgÀ¼À, wÃgÁ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ¸ÀAUÀw C¤ß¹zÀgÀÆ EzÉÆAzÀÄ §ºÀıÀæªÀĪÀ£ÀÄß ¨ÉÃqÀĪÀ ¹zÀÞvÉ. AiÀiÁªÀ PÁgÀtPÀÆÌ ¤®ðPÀëöå-zsÉÆÃgÀuÉ ¸À®èzÀÄ. PÀÈwAiÀÄ CZÀÄÑPÀlÄÖ, ¨sÁµÁ ±ÀÄzÀÞvÉ J®èªÀÇ MAzÀÄ ZËPÀnÖ£ÉƼÀUÉ §AzÁUÀ¯Éà ZÀAzÀ. ªÀÄÄzÀæPÀgÀÄ, ¯ÉÃRPÀgÀ ªÉÄÃ¯É J®è ºÉÆuɺÁQ ¥ÀæPÁ±ÀPÀ ¸ÀĪÀÄä¤gÀĪÀÅzÀÄ ¤dªÁzÀ GzÀå«ÄAiÀÄ ®PÀëtªÀ®è. ¦JZï.r. ¥ÀzÀ«UÁV ¹zÀÞªÀiÁrzÀ ¥ËæqsÀ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀluÉUÉ ¹éÃPÀj¸ÀĪÁUÀ ºÉZÀÄÑ JZÀÑgÀªÀ»¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. D ¥Àæ§AzsÀUÀ¼ÀÄ CªÀjªÀgÀ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ½AzÀ ¸Á®ÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÉ ºÁUÉà JwÛPÉÆArgÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ E®è¢®è. C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼ÀÆ PÉ®ªÉǪÉÄä £ÀPÀ®ÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. EzÀgÀ gÀºÀ¸Àå §AiÀįÁzÁUÀ C£ÀUÀvÀå «ªÁzÀUÀ¼ÁV ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ-ªÀÄÄzÀæPÀgÀÄ-ªÀÈxÁ ¥ÉÃaUÉ ¹®ÄPÀÄvÁÛgÉ. ¥Àæ¹zÀÞ ¯ÉÃRPÀgÉƧâgÀ EAxÀ ¥Àæ§AzsÀ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ »ÃUÉ «ªÁzÀPÉÆ̼ÀUÁzÀ ¥Àæ¸ÀAUÀ PÉ®ªÉà ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £ÀqÉzÀzÀÄÝAlÄ. PÉ®ªÀÅ ¥Àæ¹zÀÞ ªÀåQÛUÀ¼À §UÉÎ §gÉAiÀÄĪÀ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ §gÀºÀUÁgÀgÀÄ ¥Àæ¹zÀÞgÉA§ PÁgÀtPÉÌ ¥Àj²Ã°¸ÀzÉ M¦àPÉƼÀÄîªÀÅzÀÆ PÉ®ªÉǪÉÄä «¥ÀjÃvÀ vÉÆAzÀgÉUÉ PÁgÀtªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæ¹zÀÞ ¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛçdÕgÉƧâgÀÄ §gÉzÀ ¥ÀŸÀÛPÀªÀÅ ªÀiÁf ¥ÀæzsÁ¤UÀ¼À£ÀÄß CªÀºÉüÀ£À ªÀiÁrzÉ JA§ DgÉÆÃ¥ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÉ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À ªÀÄlÄÖUÉÆîÄ, ªÀÄÄzÀæuÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß ¹Ãeóï ªÀiÁrzÀÆÝ GzÁºÀgÀuÉ £ÀªÀÄä ªÀÄÄA¢zÉ! ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ PÀÈwUÀ½AzÀ ºÁUÉ ºÁUÉà JwÛPÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀgÀ DzsÁgÀ AiÀiÁªÀÅzÀjAzÀ G¯ÉèÃR JAzÀÆ ¸ÀÆa¸ÀzÉ ¯ÉÃRPÀgÀÄ ¥ÀæPÀluÉUÉ PÉÆqÀĪÀÅzÀjAzÁV ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÆ vÉÆAzÀgÉUÉ M¼ÀUÁUÀÄvÁÛgÉ. J®èjUÀÆ J®èªÀÇ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è. ºÁUÁV DAiÀiÁ PÉëÃvÀæzÀ vÀdÕjUÉ vÉÆÃj¹ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄĪÀÅzÀÄ «»vÀ. PÉ®ªÉǪÉÄä ¸ÀÈd£À²Ã® PÀÈwUÀ¼À®Æè EAxÀ C¥ÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ JzÀÄgÁUÀÄvÀÛªÉ. PÀ«vÁ ¸ÀAPÀ®£ÀUÀ¼À°è F C¥ÁAiÀÄ C¢üPÀ. §gÀºÀUÁgÀ EvÀgÀgÀ ¸Á®ÄUÀ¼À£ÀÄß JwÛgÀĪÀÅzÀÄ ºÁVgÀ° vÀ£Àß ¸Á®£ÀÆß vÁ£ÀÄ ºÀ®ªÀÅ ¨Áj vÀ£ÀßzÉà PÀ«vÉUÀ¼À°è ¥ÀÅ£ÀB ¸ÉÃj¹©qÀÄvÁÛ£É. E£ÀÆß ªÀÄÄA¢£ÀzÀÄ CvÀåAvÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ DzÀgÉ CzÀÄ vÀÄA¨Á ªÀÄÄRå ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ JA§ PÁgÀtPÁÌV UÀªÀĤ¸À¯ÉèÉÃPÁzÀĪÀÅ. ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÀÄ°è ±ÀÄzÀÞ ªÁPÀågÀZÀ£ÉAiÀÄ §UÉÎ UÀªÀÄ£À EgÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÁPÀåzÀ ªÉÆzÀ®Ä ºÉüÀºÉÆgÀl «µÀAiÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁVzÉAiÉÄ JAzÀÄ UÀªÀĤ¹. ¨sÀÆvÀ, ªÀvÀðªÀiÁ£À, ¨sÀ«µÀåvïUÀ¼ÀÄ ªÁPÀåzÀ°è ¸ÀjAiÀiÁV ¸ÀÆavÀªÁVªÉAiÉÄà JA§ÄzÀÄ ªÀÄÄRå. KPÀªÀZÀ£À¢AzÀ DgÀA©ü¹ §ºÀĪÀZÀ£ÀzÀ°è ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ CxÀªÁ §ºÀĪÀZÀ£ÀªÀ£ÀÄß KPÀªÀZÀ£ÀzÀ°è ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ C¥ÁAiÀÄUÀ¼ÀÆ EgÀÄvÀÛªÉ. Cw ¢ÃWÀðªÁPÀåUÀ¼ÁzÁUÀ EAxÀ C¥ÁAiÀÄ E£ÀÆß ºÉZÀÄÑ. EAxÀ°è ªÁPÀågÀZÀ£ÉAiÀÄÆ vÀ¥ÁàUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«zÉ. vÀÄA§ ¸ÀÆPÀëöäªÁV N¢PÉÆAqÀÄ ¸Àj¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ CUÀvÀå. ºÁUÉAiÉÄà ¥ÀzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ®Æè zÉÆõÀUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. FZÉUÉ vÀ¥ÀÅà ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÉà CwAiÀiÁzÀ §¼ÀPɬÄAzÁV ‘¸Àj’ JAzÀÄ M¦àPÉƼÀÄîªÀAvÁVzÉ. ‘PÀ¼ÀPÀ½’AiÀÄAxÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA¨sÀæªÀÄPÉÌ ¸ÀAªÁ¢AiÀiÁV §¼À¸ÀĪÀÅzÀÄ EvÁå¢ UÀªÀĤ¹. ‘CvÀåAvÀ PÀ¼ÀPÀ½AiÀÄ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ«zÀÄ’ CAzÀgÉ K£ÀÄ CxÀð §gÀÄvÀÛzÉ? ºÉüÀĪÀªÀgÀ ªÀÄ£À¹ì£À°è CzÉÆAzÀÄ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ JA§ ¨sÁªÀ£É. DzÀgÉ PÀ¼ÀPÀ½UÉ D CxÀð§gÀĪÀÅ¢®è. §gÀºÀzÀ®Æè PÉ®ªÀÅ vÀ¥ÀÅà ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß C«gÀĪÀAvÉAiÉÄà M¦àPÉƼÀÄîªÀ ºÀAvÀ vÀ®¦zÉÝêÉ. fUÀÄ¥Éì-dÄUÀÄ¥Éì ªÉʲµÀÖöåvÉ-ªÉʲµÀÖöå ZÀ¼ÀĪÀ½-ZÀ¼ÀªÀ½ PÉÆæÃrüÃPÀj¸ÀÄ-PÉÆæÃrÃPÀj¸ÀÄ ºÁ¢üðPÀ-ºÁ¢ðPÀ ªÉÊ«zsÀåvÉ-ªÉÊ«zsÀå GZÁÒgÀuÉ-GZÁÑgÀuÉ PÀÆ®APÀıÀ-PÀÆ®APÀ±À

27


¨ÉÆïïØ CPÀëgÀUÀ¼À°ègÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ ¸Àj. »ÃUÉ £ÀÆgÁgÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ vÀ¥ÁàV §¼ÀPÉAiÀiÁUÀÄwÛªÉ. vÀ¥ÀÅà/¸ÀjUÀ¼À ªÀÄzsÉå UÉÆAzÀ®ªÀÄAiÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ½ªÉ. ¤zÉÃð±À£À-¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ¤zÉðñÀ£À JAzÀÄ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ gÀÆrüAiÀiÁVzÉ. ¤WÀAlÄUÀ¼À®Æè EAxÀ zÉÆõÀ G½zÀĺÉÆÃVzÉ. GZÁÑgÀuÉAiÀÄ°è CPÁðªÀvÀÄÛ (ð) ªÉÆzÀ®Ä §gÀĪÀÅzÀjAzÀ ¤zÉðñÀ£À ¸Àj JA§ ªÁzÀ ªÀÄAr¸ÀÄvÁÛgÉ. ‘zÉÃ’ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ MAzÉà CPÀëgÀ ‘¥ÀÇ’ EzÀÝ ºÁUÉ. PÀ¥ÀÇðgÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ‘PÀ¥ÀðHgÀ’ JAzÀÄ §gÉzÀgÉ vÀ¥ÁàUÀĪÀ ºÁUÉ ¤zÉÃð±À£ÀªÀ£ÀÄß ¤zÉðñÀ£À ªÀiÁrzÀgÉ vÀ¥ÀÅà. »ÃUÉ C£ÉÃPÀ ±À§ÝUÀ¼À£ÀÄß GzÁºÀj¸À§ºÀÄzÀÄ. ¥ÁægÀA¨sÀzÀ ªÁPÀåPÀÆÌ PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÁPÀåPÀÆÌ CxÀð ªÀåvÁå¸À-«gÉÆÃzsÁ©ü¥ÁæAiÀÄ §gÀĪÀAvÉ EzÁÝUÀ®Æ ¯ÉÃRPÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀAzÀÄ ¸Àj¥Àr¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ ªÀåQÛ ¤AzÀ£É, eÁw¤AzÀ£É £ÀĸÀļÀzÀAvÉ JZÀÑgÀªÀ»¸À¨ÉÃPÀÄ. FZÉUÉ ZÀ®£ÀavÀæzÀAxÀ zÀȱÀåªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è PÀÆqÁ F ¤AiÀĪÀÄ ¥Á°¸ÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ®Æè EAxÀ JZÀÑjPÉAiÀÄ PÀæªÀÄUÀ½ªÉ. ºÁUÉ ¤AiÀĪÀÄ «ÄÃj ªÀåQÛ¤AzÀ£É EzÀÝ°è CzÀÄ ªÀiÁ£À£ÀµÀÖ ªÉÆPÀzÀݪÉÄUÉ PÁgÀtªÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÉà eÁw¤AzÀ£ÉAiÀÄAxÀ MAzÉà MAzÀÄ ¥ÀzÀ, ¨ÉÊUÀļÀUÀ½zÀÝgÀÆ vÉUÉzÀÄ ºÁPÀĪÀÅzÉƽvÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæªÀÄÄR WÀl£É £ÀqÉzÀ ªÀiÁ»w PÀÄjvÀÄ ºÉüÀĪÁUÀ ¯ÉÃRPÀgÀÄ E¸À«, vÁjÃRÄ EvÁå¢ ¸ÀÆa¹zÀÝgÉ CªÀÅ ¸ÀjAiÀiÁVªÉAiÉÄà JA§ÄzÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄÄRå WÀl£ÉUÀ¼ÁzÁUÀ®Æ CªÀÅ ¸ÀjAiÉÄà JAzÀÄ ¥Àj²Ã°¸ÀĪÀ CUÀvÀå«zÉ. vÀ¥ÀÅà ªÀiÁ»wAiÀiÁzÀgÉ CªÉà ±Á±ÀévÀªÁV G½zÀÄ©qÀĪÀ EvÀgÀgÀ£ÀÄß vÀ¥ÀÅàzÁjUɼÉAiÀÄĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀÄvÀÛzÉ. LwºÁ¹PÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ, ¥Àæ¹zÀÞ ªÀåQÛUÀ¼À G¯ÉèÃRUÀ¼ÀÄ EzÁÝUÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ DAiÀÄÄÝPÉƼÀî¯ÁVzÉ JA§ÄzÀgÀ G¯ÉèÃR ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ CvÀåUÀvÀå. PÉ®ªÀÅ ¥Àæ¹zÀÞ WÀl£ÉUÀ¼ÁzÁUÀ®Æ G¯ÉèÃRUÀ½zÀÝgÉ M½vÀÄ. PÀÈwAiÀÄ°è §gÀĪÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ, G¯ÉèÃRUÀ½UÉ PÀÈwPÁgÀgÉà ºÉÆuÉ JA§ ¸Á®Ä ¸ÉÃj¹ dªÁ¨ÁÝj PÀ¼É¬ÄvÉAzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è. ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£À£ÀµÀÖPÉÌ zÁjAiÀiÁzÁUÀ F AiÀiÁªÀ ªÀiÁvÀÆ gÀQë¸ÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀæPÀlªÁzÀ PÀÈwUÉ ¯ÉÃRPÀgÀµÉÖà dªÁ¨ÁÝj ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ, ªÀÄÄzÀæPÀgÀ ªÉÄÃ®Æ EgÀÄvÀÛzÉ. ¯ÉÃRPÀgÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV PÉ®ªÀÅ ¸ÀAQë¥ÀÛgÀÆ¥ÀUÀ½AzÀ ¸ÀA¸ÉÜ, ZÀ¼ÀªÀ½, ¸ÀAWÀl£É, ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹©qÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è MªÉÄäAiÀiÁzÀgÀÆ D ¸ÀAQë¥ÀÛ gÀÆ¥ÀzÀ «¸ÁÛgÀ gÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. GzÁ : PÀ.¸Á.¥À. (PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvÀÄÛ) ºÁUÉà PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. JZï.J.J¯ï., ©.JZï.JA.J¯ï. EvÁå¢....

UNO, WHO,

J.L.n.AiÀÄÄ.¹.,

ºÁUÉà r.«.f. «.¹Ã., ªÀiÁ¹Û, wÃ.£ÀA.²æÃ., ©.JA.²æÃ. ZÀA¥Á, ¥Á¥ÀÄ, PÀA¨ÁgÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ. MAzÀÄ PÀqÉAiÀiÁzÀgÀÆ «¸ÁÛgÀgÀÆ¥À PÉÆlÄÖ JAzÀgÉ ¥Ánî ¥ÀÅlÖ¥Àà, E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ¸ÀAQë¥ÀÛ gÀÆ¥À ¥Á¥ÀÅ JAzÀÄ §¼À¸ÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ¸ÀÆa¸ÀĪÀÅzÀÄ M½vÀÄ. J®è NzÀÄUÀjUÀÆ ¸ÀAQë¥ÀÛgÀÆ¥À w½¢gÀÄvÀÛzÉA§ ¨sÁªÀ£É vÀ¥ÀÅà. ªÀÄÄA¢£À ¦Ã½UÉUÀAvÀÆ EzÉÆAzÀÄ ¸ÀªÀĸÉåAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÆÖ DAiÀiÁ ºÉ¸Àj£À »AzÉ CªÀgÀ£ÀÆß «±ÉõÀªÁV UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀ PÉëÃvÀæzÀ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄÆ EzÀÝgÉƽvÀÄ. PÀ«, PÀvÉUÁgÀ, «ªÀıÀðPÀ,

28


avÀæPÀ¯Á«zÀ, ZÀ®£ÀavÀæPÀ¯Á«zÀ, ZÀ¼ÀªÀ½AiÀÄ £ÁAiÀÄPÀ, gÁdPÁgÀt »ÃUÉ... EzÀÄ MAzÉà §UÉAiÀÄ ºÉ¸Àj£À M§âjVAvÀ ºÉZÀÄÑd£À EzÁÝUÀ®Æ UÀÄgÀÄw¸À®Ä £ÉgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. PÉ®ªÀgÀ°è EwÛÃZÉUÉ, FZÉUÉ, ªÉÆ£ÉßAiÀĵÉÖà EvÁå¢ ¥ÀzÀUÀ¼À §¼ÀPɪÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. »ÃUÉ ºÉýzÀgÉ E£ÀÄß ºÀwÛ¥ÀàvÀÄÛ ªÀµÀðªÁzÀ ªÉÄÃ¯É CzÀÄ ‘EwÛÃZÉUÉ’ DUÀ¯ÁgÀzÀ®èªÉ? ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ EAxÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è DAiÀiÁ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ E¸À«, vÁjÃRÄ, wAUÀ¼ÀÄ ¸ÀÆa¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄRå. PÉ®ªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß »ÃUÉà §¼À¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀqÀÄvÁÛgÉ. GzÁ : ºÉ¸Àj£À ªÀÄÄAzÉ gÁªï, DZÁAiÀÄð EAxÀ¢gÀĪÀªÀgÀÄ MAzÀÄ ¸ÀܼÀ s(Space) §AiÀĸÀÄvÀÛzÉ. PÉ®ªÀjUÉ F sSpace ¨ÉÃqÀ. ºÁUÉà UÁ¬Äwæ, UÁAiÀÄwæ, ¸ÉnÖ, ±ÉnÖAiÀÄAxÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ. EzÀ£Éß®è PÉý w½zÁzÀgÀÆ ¸Àj ¸ÀÆPÀÛ jÃwAiÀÄ°è §¼À¸À¨ÉÃPÀÄ. ºÁUÉà ±ÉÃPïì¦AiÀÄgïUÉ µÉÃPïì¦AiÀÄgï CAvÀ®Æ §gÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. EAxÀ°è JgÀqÀÆ vÀ¥Àà®è. DzÀgÉ J¯Éè°è F ºÉ¸Àj£À §¼ÀPÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉAiÉÆà C¯Éè®è ¤ÃªÀÅ ‘±À’ Dj¹zÀÝgÉ CzÉà EgÀ¨ÉÃPÀÄ. ‘µÀ’ Dj¹zÀÝgÉ CzÉà J®è PÀqÉ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ «µÀAiÀÄPÀÆÌ EzÀÄ C£ÀéAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀÈwAiÀÄ KPÀgÀÆ¥ÀvÉUÉ EzÀÄ CvÀåUÀvÀå. PÉ®ªÀgÀÄ F »AzÉ ºÉýzÀAvÉ JAvÀ¯ÉÆ, ªÀÄÄAzÉ «ªÀj¹gÀĪÀAvÉ JAvÀ¯ÉÆ MAzÀÄ «µÀAiÀÄzÀ ¥Àæ¸ÁÛ¥ÀzÀ°è ºÉý©qÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ ºÁUÉ »AzÉAiÀiÁUÀ° ªÀÄÄAzÉAiÀiÁUÀ° ¸ÉÃj¹zÁÝgÉAiÉÄ CxÀªÁ ºÁUÉ ¸ÉÃj¹gÀĪÀ ¸ÀAUÀw ºÉüÀĪÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÉÝà DVzÉAiÉÄà JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ¥Àj²Ã°¸À¨ÉÃPÀÄ. MAzÀPÉÆÌAzÀÄ vÁ¼ÉAiÀiÁUÀzÉ EzÁÝUÀ ¯ÉÃRPÀgÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹ ¸Àj¥Àr¹ vÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. ªÀåQÛZÀjvÉæAiÀÄAxÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ ¹zÀÞªÁzÀ ªÉÄÃ¯É D ªÀåQÛ ¤zsÀ£ÀgÁVzÁÝgÉAzÀÄPÉƽî. DUÀ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÀÄ°è ªÀvÀðªÀiÁ£À ¸ÀÆZÀPÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ ¨sÀÆvÀPÁ®PÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ. CxÀªÁ PÀÈw ¹zÀÞªÁzÀ PÁ®, ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ PÁ®zÀ ªÀåvÁå¸À ¸ÀÆa¹ F CA±ÀªÀ£ÀÄß NzÀÄUÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ, ¸ÀÈd£À, ¸ÀÈd£ÉÃvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÆß OavÀå £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ Jrmï ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. “»ÃUÉ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ Cw±ÀAiÉÆÃQÛAiÀÄ®è JAzÀÄ ¨sÁ«¹ WÀAmÁWÉÆõÀªÁV ºÉüÀ®Ä ¸ÀAvÉÆö¸ÀÄvÉÛãɒ’ AiÀÄAxÀ ªÁPÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀ¼ÀªÁV K£ÀÄ ºÉüÀ¨ÉÃPÉÆ CzÀ£ÀÄß £ÉÃgÀªÁV ºÁUÉà ºÉý©qÀĪÀAvÉ ¥ÀjªÀwð¸ÀĪÀÅzÉƽvÀÄ. PÉ®ªÉǪÉÄä PÀÈwAiÀįÉèà ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ, QæAiÉÄAiÀÄ ¥ÀÅ£ÀgÁªÀvÀð£ÉUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. MAzÀÄ PÀxÉAiÀÄ £ÁAiÀÄQ MAzÀÄ PÀqÉ ‘«£ÀÄvÀ’ DzÀgÉ E£ÉÆßAzÀÄ PÀqÉ ‘¸À«vÀ’ DVgÀ§ºÀÄzÀÄ. ‘gÀªÉÄñÀ’£Éà ‘¸ÀÄgÉñÀ’£ÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. §gÀªÀtÂUÉAiÉÄà ªÀÈwÛAiÀiÁzÀ vÀ.gÁ.¸ÀÄ., C£ÀPÀÈgÀAxÀ ¥Àæ¹zÀÞ ¯ÉÃRPÀgÀÄ ¥ÀwæPÉ, ¥ÀæPÁ±À£ÀUÀ½UÉAzÀÄ MAzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 3-4 PÀvÉ PÁzÀA§jUÀ¼À£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸ÀĪÀ C¤ªÁAiÀÄð ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è C°èAiÀÄ £ÁAiÀÄQAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ E°èUÀÆ E°èAiÀÄzÀÄ C°èUÀÆ ºÉÆÃV C¨sÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ½ªÉ. EAxÀ PÀqÉ ºÀ¸ÀÛ¥Àæw ¹zÀÞ¥Àr¸ÀĪÀ vÀdÕgÀ ¸À«Äw ºÉZÀÄÑ UÀªÀÄ£À«lÄÖ ¥Àj²Ã°¸À¨ÉÃPÀÄ. PÉ.r. PÀÄvÀðPÉÆÃnAiÀĪÀgÀÄ gÁªï§ºÀzÀÆÝgÀgÀ ‘UÁæªÀiÁAiÀÄt’ªÀ£ÀÄß w¢Ý §gÉzÀ GzÁºÀgÀuɬÄzÉ. PÀ¼ÉzÉà ºÉÆÃVzÀÝ, JA.PÉ. EA¢gÁ CªÀgÀ ªÉÆzÀ® PÁzÀA§j ‘vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ’ ªÀÄgÀÄgÀZÀ£É DzÀzÀÄÝ £ÀªÉÄä¢jUÀĪÀ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ. §gÀºÀzÀ°è CwAiÀiÁzÀ «±ÉõÀtUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj©qÀÄvÀÛªÉ. AiÀiÁªÀ ªÀåQÛ, ¥ÁvÀæ, D ¥ÁvÀæzÀ ¸ÁÜ£À ªÀÄAiÀiÁðzÉ K£ÉAzÀÄ UÀªÀÄ£ÀzÀ°èqÀzÉ CwgÀAfvÀ «±ÉõÀtUÀ¼À C§âgÀ«zÁÝUÀ CªÀ£ÀÄß ¤ªÁj¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¨sÁµÉAiÀÄÆ ¸ÀºÀ DAiÀiÁ ¥ÁvÀæzÀ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è §¼ÀPÉAiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. J°è ¸ÀgÀ¼À, J®è DqÀA§gÀ JA§ÄzÀÄ OavÀåªÀ£ÁßzsÀj¹zÁÝVzÉ. PÀÈw gÀZÀ£ÉAiÀÄ°è §gÀºÀzÀ ±ÉÊ° ¸ÀºÀ «µÀAiÀĪÀ£ÁßzsÀj¹AiÉÄà EgÀÄvÀÛzÉ.

29


«µÀAiÀÄ LwºÁ¹PÀªÁzÁUÀ, ¸ÁªÀiÁfPÀªÁzÁUÀ ¤gÀÆ¥ÀuÁ «zsÁ£À, ¨sÁµÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ EgÀ¯ÉèÉÃPÀ®èªÉ? CzÉà jÃw vÁwÛ÷éPÀ, ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É EvÁå¢UÀ¼À®Æè F ±ÉÊ°AiÀÄ §UÉÎ JZÀÑgÀ«gÀ°. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¯ÉÃRPÀjUÉ EzÀgÀ §UÉÎ UÀªÀÄ£À EgÀÄvÀÛzÉ. vÀÄA§ ºÉƸÀ§gÁzÁUÀ EAxÀ ¸ÀªÀĸÉå JzÀÄgÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. E£ÀÄß §gÀºÀzÀ°è CvÀåUÀvÀåªÁV UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁzÀ aºÉßUÀ¼ÀÄ, (¥ÀAPÀÄÑAiÉÄõÀ£ï). J°è C®à«gÁªÀÄ, J°è ¥ÀÇtð«gÁªÀÄ, ¥Àæ±ÁßxÀðPÀ, D±ÀÑAiÀÄð¸ÀÆZÀPÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅ vÀÄA§ ¸ÀÆPÀëöäªÁV £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀAUÀw. G¯ÉèÃRªÁzÁUÀ “ F a£Éí J°è ¥ÁægÀA¨sÀ, J°è PÉÆ£É JA§ÄzÀ£ÀÄß JZÀÑjPɬÄAzÀ UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. MAzÉqÉ JgÀqÀÄ ``-MAzÉqÉ MAzÉà ‘- aºÉß EgÀÄvÀÛzÉ. EªÀ£Éß®è UÀªÀĤ¹ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀÝ£ÀÄß §¼À¸À¨ÉÃPÀÄ. ¥ÁægÀA¨sÀ, ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ ¸ÀjAiÀiÁVzÉAiÉÄà UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÀÄ. PÉ®ªÉǪÉÄä Cw ºÉZÀÄÑ ¸Á®ÄUÀ¼À G¯ÉèÃR JAzÀgÉ 2, 3 ¥ÁågÁ EgÀĪÀÅzÀÄAlÄ. DUÀ ¥ÁågÁzÀ ªÉÆzÀ°UÉ DgÀA¨sÀ DUÀĪÀ F “ aºÉß, D ¥ÁågÁ ªÀÄÄVzÀÄ, ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¥ÁågÁzÀ®Æè ªÀÄÄAzÀĪÀjzÁUÀ ªÀÄvÉÛ ¥ÁågÁ DgÀA¨sÀzÀ°è CzÉà aºÉß §¼À¸À¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄÄPÁÛAiÀÄzÀ°è ªÀiÁvÀæ G¯ÉèÃR CAwªÀÄUÉÆAqÀÄzÀgÀ ¸ÀAPÉÃvÀªÁV ’’ aºÉßAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸À¨ÉÃPÀÄ. G¯ÉèÃR ¥ÀÇtðªÁUÀ¢zÀÝgÉ ¥ÁågÁzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ’’ aºÉß EgÀPÀÆqÀzÀÄ. ªÀÄÄRåªÁV EµÀÄÖ zÉÆqÀØ G¯ÉèÃR EzÁÝUÀ CzÀPÉÌ ªÀÄÆ® ¯ÉÃRPÀgÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV 6-7 ¸Á°VAvÀ ºÉZÀÄÑ G¯ÉèÃRªÀ£ÀÄß ¸ÀA§A¢ü¹zÀªÀgÀ C£ÀĪÀÄw E®èzÉ §¼À¸ÀPÀÆqÀzÀÄ. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è F ¤AiÀĪÀÄ CµÉÖãÀÆ ¸ÀjAiÀiÁV §¼ÀPÉ DUÀÄwÛ®è. DzÀgÉ w½zÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ DPÉëÃ¥À JwÛzÀgÉ vÉÆAzÀgÉ RArvÀ. AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåQÛ, WÀl£É, G¯ÉèÃRUÀ¼ÁzÁUÀ CzÀPÉÆÌAzÀÄ UÉÆvÁÛzÀ ¸ÀAPÉÃvÀ CxÀªÁ ¸ÀASÉå CzÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É aPÀÌ CPÀëgÀzÀ°è PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. [*, (1) (1)] CzÉà ¥ÀÅlzÀ CrAiÀÄ°è ¸ÀjAiÀiÁV FUÁUÀ¯Éà PÉÆnÖgÀĪÀ aºÉß-¸ÀASÉå vÉÆÃj¹ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ «ªÀgÀuÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀåQÛ, WÀl£ÉUÀ¼ÁzÀgÉ D PÀÈw PÀÄjvÀÄ PÉÆlÖ «ªÀgÀuÉ. G¯ÉèÃRPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ UÀæAxÀ DzsÁgÀªÁzÀgÉ ¸ÀtÚ CPÀëgÀzÀ°è PÀÈwAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ, ¥ÀÅl¸ÀASÉå, ¯ÉÃRPÀgÀÄ, ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ, ¥ÀæPÀnvÀ ªÀµÀð EvÁå¢ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß w½¸À¨ÉÃPÀÄ. EzÀÄ DAiÀiÁ ¥ÀÅlzÀ°è CxÀªÁ ¯ÉÃR£ÀzÀ PÀÈwAiÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¼ÉAiÀÄ MAzÉà ªÀÄUÀÄΰ£À°è ¥Àæw ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄRå. ¥Àæw ¥ÀÅlzÀ®Æè ¸Á®ÄUÀ¼À ¥ÁægÀA¨sÀPÉÌ ªÉÆzÀ®Ä ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÀܼÀ ©qÀ¨ÉÃPÀÄ (ªÀiÁfð£ï). ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸Á°£À ªÀÄzsÉå ¸ÀܼÀ ºÉaÑUÉ ©lÖgÉ M½vÀÄ. ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ K£ÁzÀgÀÆ ¸ÉÃgÀ¨ÉÃPÁ¢ÝzÀÝgÉ »ÃUÉ ¸ÀܼÁªÀPÁ±À«zÀÝgÉ ¸ÉÃj¸À®Ä C£ÀÄPÀÆ®. PÉ®ªÀgÀÄ »jAiÀÄgÀÄ ¥Àj¸ÀgÀ PÁ¼Àf¬ÄAzÁV PÁUÀzÀªÀ£ÀÄß zÀÄAzÀĪÉZÀÑ ªÀiÁqÀ®Ä EµÀÖ¥ÀqÀĪÀÅ¢®è. F «ÄvÀªÀåAiÀÄzÀ PÁgÀt vÀªÀÄUÉ §AzÀ §tÚ§tÚzÀ PÀgÀ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ, ªÀÄÄ¢ævÀ ºÁ¼ÉAiÀÄ »A§¢, DªÀÄAvÀæt ¥ÀwæPÉUÀ¼À »A§¢, CAZÉAiÀÄ°è §AzÀ PÀªÀgïUÀ¼À°ègÀĪÀ SÁ°¸ÀܼÀ EAxÀ¯Éè®è §gÉzÀÄ MAzÀÄ UÀÄZÀÒªÀiÁr PÉÆlÄÖ ©qÀÄvÁÛgÉ. ¥Àj¸ÀgÀ PÁ¼Àf, ªÀåxÀðªÁUÀzÀ ºÁUÉ §¼À¸ÀĪÀ «zsÁ£À ¸ÁéUÀvÁºÀðªÉÃ. DzÀgÉ EªÀ£Éß®è CªÀgÀÄ Notes EvÁå¢UÉ §¼À¹ ªÀÄÄzÀæuÁ®AiÀÄPÉÌ PÉÆqÀĪÀ ºÀ¸ÀÛ¥Àæw «µÀAiÀÄzÀ°è PÉÆAZÀ GzÁgÀªÁUÀĪÀÅzÉƽvÀÄ. E£ÀÆß ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÀįÉèà AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¥ÀzÀ, ¸Á°UÉ MvÀÄÛ PÉÆqÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀ£ÀÄß (Bold), ¸ÁªÀiÁ£Àå CPÀëgÀQÌAvÀ ¨ÉÃgÉ CPÀëgÀ §¼À¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ UÀÄgÀÄvÀÄ ªÀiÁrgÀ¨ÉÃPÀÄ PÉ®ªÉǪÉÄä UÉÆvÁÛzÀ «£Áå¸ÀzÀ°è eÉÆÃqÀuÉAiÀÄ ¸Á®ÄUÀ½VAvÀ M¼ÀPÉÌ PÉ®ªÀÅ ¸Á®ÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃQzÀÝgÉ (EzÀ£ÀÄß EAqÉAmï C£ÀÄßvÁÛgÉ) CzÀ£ÀÆß ¸ÀÆa¹gÀ¨ÉÃPÀÄ. FZÉUÉ J®è PÀqÉ UÀtPÀAiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ §A¢ªÉ. J®è ¯ÉÃRPÀgÀÄ r.n.¦. ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß vÁªÉà ¹zÀÞªÀiÁrPÉÆqÀĪÀÅzÀjAzÀ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ CzÀÄ EzÀÝ ºÁUÉà CZÁÑV ©qÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ ¨sÀæªÉÄAiÀÄ°ègÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÁUÀĪÀÅ¢®è. CªÀgÀÄ CzÀ£ÀÆß ¸ÀjAiÀiÁV N¢ vÀ¥ÀÅàUÀ¼À£ÀÄß w¢ÝgÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ

30


¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹ ¸ÀÆa¸À¨ÉÃPÀÄ. E®èªÉà CªÀgÉà ¥ÀjtvÀgÁzÀgÉ CzÀ£ÀÆß ¸Àj¥Àr¹ PÀ½¸À¨ÉÃPÀÄ. EµÁÖzÀgÀÆ ªÀÄÄzÀæPÀjUÉ CªÀgÀzÉà DzÀ ªÀÄÄzÀæt «£Áå¸ÀzÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ½ªÉ. EªÀgÉãÀÄ ªÀiÁrzÀÝgÀÆ ¸ÀÆa¹zÀ DPÁgÀPÉÌ ¥ÀÅl «£Áå¸À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. CzÀÄ 1/4 PËæ£ï, qÉ«Ä CxÀªÁ 1/8 PËæ£ï, qÉ«Ä CxÀªÁ E£ÁߪÀÅzÉà ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ C¼ÀvÉ DPÁgÀPÉÌ ºÉÆAzÀĪÀAvÉ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. EªÀPÉÌ®è ¥ÀÅlPÉÌ EAwµÀÄÖ ¸Á®ÄUÀ¼ÀÄ, EµÉÖà ªÀiÁfð£ï EvÁå¢ ¤AiÀĪÀÄUÀ½ªÉ. CzÀgÀAvÉ ºÉÆA¢¹PÉƼÀÄîªÀ ¥ÉÃeïªÉÄÃPÀ¥ï PÉ®¸À EvÁå¢ EzÉÝà EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄzÀæPÀgÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß, «£Áå¸À «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß E°è «ªÀj¸À®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛ®è. DzÀgÉ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ CxÀªÁ CªÀgÀ ¥ÀgÀªÁV PÀgÀqÀÄ wzÀÄݪÀªÀgÀÄ UÀªÀĤ¸À¯ÉèÉÃPÁzÀ PÉ®ªÀÅ ªÀÄÄSÁåA±ÀUÀ¼À£ÀÄß E°è ¸ÀÆa¸À§AiÀĸÀÄvÉÛãÉ. ¥Àæw ¥ÀÅlzÀ ¸ÀASÉå ¸ÀjAiÀiÁVzÉAiÉÄ? CzÀÄ PÀ£ÀßqÀ CAQUÀ¼ÉÃ, EAVèµï CAQUÀ¼ÉÃ? gÉÆêÀÄ£ï CAQUÀ¼Éà JA§ÄzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÀÄ. E£ÀÄß ¥Àæw ¥ÀÅlzÀ (¥sÉÇðAiÉÆ) PÉÆ£ÉAiÀÄ°è PÀÈwAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ EvÁå¢ ¸ÀtÚ CPÀëgÀzÀ°è EzÉAiÉÄÃ? CªÀÅ KPÀgÀÆ¥ÀzÀ°èªÉAiÉÄÃ, CzsÁåAiÀÄUÀ¼ÁzÀ°è CªÀÅUÀ¼À ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ MvÀÄÛ CxÀªÁ ¸ÀºÀd (Bold or Normal)ªÉà JA§ÄzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÀÄ. ¥Àæw ¥ÀÅlzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ¥ÁågÁzÀ ¥ÁægÀA¨sÀ CxÀªÁ CzsÀð¸Á®Ä EgÀ¨ÁgÀzÀÄ. ºÁUÉ CAvÀåzÀ®Æè EgÀ¨ÁgÀzÀÄ. ªÀÄÄRåªÁV ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ »A¢£À ¥ÀÅlzÀ ¸Á®ÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É E£ÉÆßAzÀÄ ¥ÀÅlzÀ ¸Á®Ä PÀÆwgÀ¨ÉÃPÀÄ. FZÉUÉ ¥ÀÅlzÀ CAzÀPÁÌV SÁ° ¸ÀܼÀ ºÉaÑUÉ ©qÀĪÀÅzÀjAzÁV F ¤AiÀĪÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ¥Á®£É DUÀÄwÛ®è. EAzÀÄ CªÀgÀªÀgÀ EµÁÖ£ÀĸÁgÀ ¥ÀÅl «£Áå¸À DUÀÄwÛzÉ. ¥Àæw CzsÁåAiÀÄ CxÀªÁ ºÉƸÀ PÀxÉAiÀÄ ²Ã¶ðPÉAiÀÄ ¥ÀÅlzÀ°è JµÀÄÖ ¸ÀܼÀ ©qÀ¨ÉÃPÉA§ §UÉÎ UÀªÀÄ£À EgÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÉà jÃw EvÀgÀ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ ¥ÀÅlUÀ¼ÀÆ ªÀÄÆr§gÀ¨ÉÃPÀÄ. PÉ®ªÉǪÉÄä DgÀA¨sÀzÀ CPÀëgÀ (qÁæ¥ï¯ÉÃlgï)PÉÌ MvÀÄÛ (Bold) EgÀÄvÀÛzÉ. E£ÀÆß ¸Á®ÄUÀ¼À DgÀA¨sÀ-PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ CxÀð PÉqÀ¨ÁgÀzÀÄ. JAzÀgÉ ‘PÉƣɒ MAzÀÄ PÀqÉAiÀiÁV ‘ ’ E£ÉÆßAzÀÄ PÀqÉ ‘AiÀÄ ¸Á®Ä’ §gÀ¨ÁgÀzÀÄ. ºÁUÉAzÀÄ ¸Á®ÄUÀ¼À ªÀÄzsÉå «¥ÀjÃvÀ ¸ÀܼÀªÀÇ ©qÀ¨ÁgÀzÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÀÄ ¥ÀÇtð¥ÀzÀ (one word) AiÀiÁªÀÅzÀÄ MqÉzÀgÀÆ CrØ E®è £ÉÆÃr ¸Àj¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ. EAxÀ C£ÉÃPÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è ¸Á®ÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ºÉZÀÄÑ ¸ÀܼÀ G½ªÀAvÁzÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÀÆ, CxÀªÁ ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹AiÉÆà ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛªÁVgÀĪÀ ¥ÀzÀªÉÇAzÀ£ÀÄß CxÀð PÉqÀzÀAvÉ JgÀqÀÄ ¥ÀzÀªÁV «AUÀr¹AiÉÆà EqÀĪÀÅzÀÄ M½vÀÄ. PÀA¸ÀUÀ¼À£ÀÄß (¨ÁæPÉmï) §¼À¸ÀĪÁUÀ JZÀÑgÀ«gÀ¨ÉÃPÀÄ. DgÀA¨sÀªÁzÀzÀÄÝ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÀÇ ¸ÀjAiÀiÁUÀĪÀAvÉ £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. PÉ®ªÀÅ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è JAzÀgÉ MAzÀÄ ªÁPÀå PÀA¹£À°è ¸ÉÃgÀÄwÛgÀĪÁUÀ¯Éà E¸À« CxÀªÁ ªÀåQÛ, ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÀA¹£À°è ¸ÉÃgÀ¨ÉÃPÁUÀ§ºÀÄzÀÄ DUÀ®Æ ªÉÆzÀ®Ä §¼À¹zÀ PÀA¸À ‘{’ ‘ ] ‘»ÃVzÀÄÝ M¼ÀV£ÀzÀÄ’ ( ) »ÃVgÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. avÀæUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀÅzÁzÀ°è CªÀÅ PÀ¯Á«zÀ §gÉzÀªÀÅ, bÁAiÀiÁavÀæUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà DVgÀ° CªÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV «£Áå¸ÀUÉƽ¸À¨ÉÃPÀÄ. «£Áå¸ÀzÀ°è G½vÁAiÀĪÉà ¥ÀæzsÁ£ÀªÁUÀzÉ avÀ,æ ¥ÀoÀåUÀ¼À ªÀÄzsÉå ¸ÁPÀµÀÄÖ SÁ° ¸ÀܼÀ ©lÄÖ ¥ÀÅlªÀ£ÀÄß ¸ÀÄAzÀgÀªÁVgÀĪÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.

31


¥ÀŸÀÛPÀªÉÇAzÀgÀ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ ¤AiÀĪÀÄUÀ½ªÉ. ¥ÁægÀA¨sÀzÀ ¥ÀÄlUÀ¼À°è D ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ PÀqÁØAiÀÄ. ²Ã¶ðPÉ ¥ÀÅl, CzÀgÀ »A§¢ ¥ÀÅlzÀ°è §gÀ¯ÉèÉÃPÁzÀ ªÀiÁ»w (EAVèµï ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀzÀ°è), ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ, ¥ÀÅlUÀ¼ÀÄ, ¨É¯É, «£Áå¸ÀPÁgÀgÀ «ªÀgÀ, £ÁlPÀ PÀÈwAiÀiÁzÀgÉ ¥ÀæzÀ²ð¸ÀĪÀªÀjUÉ ¸ÀÆZÀ£É, ¸Á»vÀå, avÀæUÀ¼À£ÀÄß £ÀPÀ®Ä ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄPÀæªÀÄzÀ JZÀÑjPÉ EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV bÁ¦¸À¨ÉÃPÀÄ. EAxÀ°è ªÀÄÄzÀæPÀgÀÄ £ÉgÀ«UÉ §gÀÄvÁÛgÁzÀgÀÆ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁzÀÄÝ vÀÄA§ ªÀÄÄRå. ªÀÄÄ£ÀÄßr, ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ £ÀÄr, ¯ÉÃRPÀgÀ £ÀÄr, C¥ÀðuÉ, ¥Àj«r EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. UÀæAxÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è C£ÀħAzsÀUÀ½zÀÝgÉ ¸ÀjAiÀiÁV ¸ÉÃj¸À¨ÉÃPÀÄ. QèµÀÖ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ¥ÁæzÉòPÀ «±ÉõÀ ¥ÀzÀUÀ¼À CxÀðªÀ£ÀÄß CUÀvÀå«zÀÝ°è PÉÆqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. PÉ®ªÀÅ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À, PÀvÉUÀ¼À ¸ÀAPÀ®£ÀªÁzÁUÀ, ªÀÄvÀÄÛ PÉ®ªÀgÀÄ ¸ÉÃj CxÀªÁ M§âgÉà PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÁzÀ£É ªÀiÁqÀĪÁUÀ®Æ FUÁUÀ¯Éà ºÉýgÀĪÀ J®è ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÆ UÀªÀÄ£ÀzÀ°ègÀ¨ÉÃPÀ®èzÉ, E£ÀÆß PÉ®ªÀA±ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃgÀÄvÀÛªÉ. CAxÀ°è ¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀgÀÄ, ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ªÀÄAqÀ½, ¸À®ºÁªÀÄAqÀ½ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¹zÀÞvÉUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. §ºÀĪÀÄA¢ ¯ÉÃRPÀjAzÀ §gɸÀĪÀ UÀæAxÀ EvÁå¢UÀ¼ÁzÁUÀ UËgÀªÀzsÀ£À, C£ÀĪÀÄw, ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÉÆA¢UÉ M¥ÀàAzÀ ªÉÆzÀ¯ÁV J®èªÀÇ ¤AiÀĪÀÄ §zÀÞªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. E£ÀÆß PÉ®ªÀÅ «±ÉõÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÁzÁUÀ GzÁ ¤WÀAlÄ, ¸ÀAVÃvÀ, £ÀÈvÀå, «eÁÕ£À, ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ vÁAwæPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀ PÀÈwUÀ¼ÁzÁUÀ §ºÀ¼À JZÀÑjPɬÄAzÀ DAiÀiÁ vÀdÕgÉÆA¢UÉ ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¸À¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀÈd£À²Ã® PÀÈwAiÀiÁzÁUÀ DAiÀiÁ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£Éßà §¼À¸ÀĪÀÅzÀÄ DAiÀiÁ ¯ÉÃRPÀjUÉ ¸ÉÃjzÀ ¸ÀAUÀw. «ªÀıÉð, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÉÆzÀ¯ÁzÀ PÀÈwUÀ½UÉ ¨sÁµÉAiÀÄ°è MAzÀÄ KPÀgÀÆ¥ÀvÉ EgÀ¨ÉÃPÉà JA§ÄzÀÄ UÀA©üÃgÀªÁzÀ ZÀZÉðUÉ M¼ÀUÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀAUÀw, »A¢£ÀªÀgÉ®è F §UÉÎ ¸ÁPÀµÀÄÖ ZÀað¹zÁÝgÉ. MmÁÖgÉ ¸ÀgÀ¼ÀªÁV ¸ÀAªÀºÀ£ÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄRå. ¥ÁæaãÀ ±Á¸ÀÛçUÀæAxÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄRåªÁV ±Á¸À£À, N¯ÉUÀj ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ½AzÀ ¥Àæw JwÛ, ¥ÀjµÀÌj¹ UÀæAxÀ ¸ÀA¥ÁzÀ£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀÄzÉà DzÀ ±Á¸ÀÛç. EzÀ£ÀÄß vÀdÕgÀÄ ªÀiÁvÀæ ¤ªÀð»¸À§®ègÀÄ. F PÀÄjvÀÄ «±ÉõÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀªÀiÁUÀðUÀ¼Éà EªÉ. qÁ. n.«. ªÉAPÀmÁZÀ® ±Á¹ÛçÃUÀ¼ÀÄ F PÀÄjvÀ MAzÀÄ ºÉÆwÛUÉAiÀÄ£Éßà ¥ÀæPÀn¹zÁÝgÉ. ©.JA.²æÃ. ¥ÀæwµÁ×£À EzÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹zÉ. D¸ÀPÀÛgÀÄ UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÀÄ. FªÀgÉUÉ ºÉýgÀĪÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ wÃgÁ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ¹zÀÞvÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ. DzÀgÉ C¤ªÁAiÀÄð, CvÀåUÀvÀå CA±ÀUÀ¼ÀÄ. PÀÈwAiÉÆAzÀ£ÀÄß ¸ÀÄAzÀgÀªÁV ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀÅzÀÆ MAzÀÄ PÀ¯É, EzÀgÁZÉV£À E£ÀÆß C£ÉÃPÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀAiÉÆÃUÀå «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ºÉaÑ£À C¨sÁå¸ÀzÀ CUÀvÀåªÀAvÀÆ EzÉ. ªÀÄÄzÀæuÁ®AiÀÄPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ºÀ¸ÀÛ¥Àæw ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°è DUÀ¨ÉÃPÁzÀ wzÀÄÝ¥Àr, ¸ÉÃ¥ÀðqÉ EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀzÉ, PÀgÀqÀÄ wzÀÄݪÀ°è JZÀÑgÀªÀ»¸ÀzÉ C£ÀAvÀgÀ PÁtĪÀ J®è zÉÆõÀUÀ½UÀÆ ªÀÄÄzÀæPÀgÀ£Éßà ºÉÆuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ vÀ¥ÀÅà. MªÉÄä ªÀiÁ¹ÛªÉAPÀmÉñÀ CAiÀÄåAUÁgï CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä E¼Á ªÀÄÄzÀætPÉÌ MAzÀÄ ºÀ¸ÀÛ¥Àæw vÀAzÀÄ ªÀÄÄ¢æ¸À®Ä ºÉýzÀgÀÄ. D ªÉÆzÀ¯Éà £ÀªÀÄä §UÉÎ D ªÉüÉUÁUÀ¯Éà £ÀªÉÆäA¢UÉ ¸ÀA¥ÀPÀðzÀ°èzÀÝ »jAiÀÄ ¸Á»wUÀ¼À C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÉà §A¢zÀÝgÀÄ. CzÉÆAzÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ±ÉÆèÃPÀUÀ¼Éà ºÉaÑUÉ EzÀÝ PÀÈw. ¤Ã°AiÀÄ MvÀÄÛUÉgÉUÀ½zÀÝ ¤Ã° §tÚzÀ PÁUÀzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¤Ã° EAQ£À¯Éèà §gÉ¢zÀÝgÀÄ. ¯ÉÃRPÀgÀ CPÀëgÀ ±ÉÊ°AiÀÄÄ ¸Á®ÄUÀ¼À ªÀÄzsÉå ¤Ã° §tÚzÀ PÁgÀt¢AzÁV ¸ÀàµÀÖªÁV PÁtÄwÛgÀ°®è. F J®è PÁgÀt ºÁUÀÆ DV£À ªÉÆ¼É eÉÆÃr¸ÀĪÀ «zsÁ£À¢AzÁV «¥ÀjÃvÀ ±ÀæªÀÄ-¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀå¬Ä¹zÀgÀÆ zÉÆõÀUÀ¼ÀÄ G½AiÀÄÄwÛzÀݪÀÅ. ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀjUÉ PÉÆÃ¥À §gÀÄwÛvÀÄÛ. eÉÆvÉUÉ ¥ÀŸÀÛPÀ ¨ÉÃUÀ ¹zÀÞªÁUÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄßwÛzÀÝgÀÄ. £ÀªÀÄä PÀA¥Éǹlgïì «zÁåªÀAvÀgÀ®è CªÀgÀÄ F PÉ®¸ÀPÉÌ CºÀðgÀ®è JAzÀÆ ºÉý©lÖgÀÄ. £À£ÀUÉ £À£Àß PÉ®¸ÀUÁgÀgÀ£ÀÄß

32


DPÉëæ¹zÀgÉA§ ¹lÄÖ. “«zÁåªÀAvÀgÁVzÀÝgÉ ªÉÆ¼É eÉÆÃr¸À®Ä §gÀÄwÛgÀ°®è, J¯ÁèzÀgÀÆ UÀĪÀiÁ¸ÀÛgÁVgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¤ªÀÄä §gÀºÀªÉà ¸ÀàµÀÖ«®è’’ JAzÀÄ ¥ÀvÀæ §gÉzÀÄ ºÀ¸ÀÛ¥Àæw »A¢gÀÄV¹©mÉÖ. EAxÀ C£ÉÃPÀ ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. £ÀªÀÄä E¼Á ªÀÄÄzÀæuÁ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ »jAiÀÄgÁzÀ ªÀļÀ°UËqÀgÀÄ vÀªÀÄä C£ÀĨsÀªÀzÀ°è PÀAqÀ PÉ®ªÀgÀ §UÉÎ »ÃUÉ ºÉüÀÄvÁÛgÉ: “£À£Àß C£ÀĨsÀªÀzÀ°è MAzÉà ªÀiÁw£À°è ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ AiÀiÁgÉà ¯ÉÃRPÀgÁUÀ° vÁªÀÅ §gÉzÀzÀÝ£ÀÄß MªÉÄä ¸ÀA¥ÀÇtðªÁV N¢ CzÉà ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÀÄ°è wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁr CzÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¥Àæw ªÀiÁr ªÀÄvÉÆÛªÉÄä CzÀ£ÀÄß N¢ ¸Àj EzÉ JAzÀÄ zÀÈqsÀ¥Àr¹PÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ CzÀ£ÀÄß ªÀÄÄzÀæuÁ®AiÀÄPÉÌ PÉÆlÖgÉ CPÀëgÀ eÉÆÃr¸ÀĪÀªÀjUÀÆ ºÉZÀÄÑ ±ÀæªÀÄ«®èzÉ §ºÀ¼À ¨ÉÃUÀ PÉ®¸À ªÀÄÄVAiÀÄÄvÀÛzÉ (CPÀëgÀ eÉÆÃr¸ÀĪÀªÀjUÀÆ §ºÀ¼À dªÁ¨ÁÝjAiÀÄÄvÀªÁzÀ ¥Àjtw EzÀÝgÉ ªÀiÁvÀæ) ¯ÉÃRPÀgÀÆ MAzÉà wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄ°è w¢Ý ªÀÄÄzÀætPÉÌ DzÉñÀ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ’’. E®è¢zÀÝgÉ ºÉaÑ£À wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄ°èAiÉÄà PÁ® ªÀåxÀðªÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀPÉÌ ¤zÀ±Àð£ÀªÁV PÉ®ªÀÅ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ. 1.

PÀ£ÁðlPÀ ¯Á d£Àð¯ï£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀÄwÛzÀÝ J£ï. n. gÀWÀÄ£ÁxÀ£ï (¢ªÀAUÀvÀ) (¸ÀĦæÃA PÉÆÃmïð CqÉÆéPÉÃmï) EªÀgÀÄ EAV趣À°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀÝ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CzÀ£ÀÄß £ÁªÉà (PÀA¥Á¹lgï) CPÀëgÀ eÉÆÃqÀuÉAiÀÄ°èAiÉÄà J¯Éè°è AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ ¥sÁAmï §gÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀ£ÀÄß £ÁªÉà w½zÀÄ PÀA¥ÉÇÃ¸ï ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. J¯Éè°è C©æ«AiÉÄõÀ£ï §gÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀ£ÀÄß £ÁªÉà w½zÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. MnÖ£À°è MAzÀÄ CxÀªÁ JgÀqÀ£Éà ¥ÀÇæ¥sï£À°èAiÉÄà C¥ÀÇæªï DuÀÄwÛvÀÄÛ.

2.

£ÁlPÀ ¯ÉÆÃPÀzÀ ¥ÀªÀðvÀªÁt : (¢ªÀAUÀvÀ) £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀgÉ ¥ÁvÀæUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀA¨sÁµÀuÉ DªÀgÀtzÀ°è §gÀĪÀ ¤zÉÃð±À£À ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ ªÀÄÄzÀætPÉÌ PÉÆlÖgÉ CPÀëgÀ eÉÆÃr¸ÀĪÀªÀ¤UÉ AiÀiÁªÀ vÀ¯É£ÉÆêÀÇ EgÀÄwÛgÀ°®è. (w½ªÀ½PÉ EgÀĪÀªÀjUÉ ªÀiÁvÀæ)

3.

vÁvÁ PÀȵÁÚZÁgï : (¢ªÀAUÀvÀ) EªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉʧgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è ¥sÀůï¸ÉÌÃ¥ï ¥ÉÃeï£À°è §gÉzÀgÉ MAzÀÄ ¥ÀÅlPÉÌ CPÀëgÀ eÉÆÃqÀuÉAiÀÄ°è PËæ£ï 1/8 DPÁgÀzÀ°è ªÀÄÆgÀĪÀgÉ ¥ÀÅlUÀ¼ÁUÀÄwÛzÀݪÀÅ. CAzÀgÉ CµÀÄÖ ¸ÀtÚzÁV CªÀgÀ PÉʧgÀºÀ«gÀÄwÛvÀÄÛ. CªÀgÀÄ MAzÀÄ ¸Áj §gÉzÀgÉ D ¥ÀæwAiÀÄ°èAiÉÄà wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁr ªÀÄÄzÀætPÉÌ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ.

4.

JA.«. ¹ÃvÁgÁªÀÄAiÀÄå : (¢ªÀAUÀvÀ) CªÀgÀ PÉʨÉgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄr¹PÉÆArzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ CPÀëgÀ §ºÀ¼À zÀÄAqÁV §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. JAxÀªÀgÁzÀgÀÆ CªÀgÀ CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄ®¨sÀªÁV NzÀ§ºÀÄzÁVvÀÄÛ. ªÀÄÄzÀætPÉÌ CªÀgÀÄ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀĪÁUÀ¯É AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ ¥sÁAmï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊeï£À°è §gÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀ£ÀÄß ¤zÉÃð±À£À PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ.

5.

a. ²æäªÁ¸ÀgÁdÄ : (¢ªÀAUÀvÀ) EªÀgÀÄ ªÀÄÄzÀætPÉÌ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ AiÀiÁªÀ §gÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀ£ÀÄß ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÀÄ°èAiÉÄà UÀÄgÀÄw¹PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ.

AiÀiÁªÀ

¸ÉÊeï£À°è

CPÀëgÀUÀ¼ÀÄ

33


6.

UËqÀUÉgÉ UÉÆÃ¥Á®PÀȵÁÚZÁgï : (¢ªÀAUÀvÀ) EªÀgÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ªÀĺÁ«zÁéA¸ÀgÀÄ. EªÀgÀÄ wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀzÀ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß £ÉÃgÀªÁV ªÀÄÄzÀætPÉÌ PÉÆqÀĪÀgÀÄ. EªÀjUÉ CPÀëgÀ eÉÆÃr¹ ¥ÀÇæ¥sï PÉÆqÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀ ¸ÉÊeï£À°è PÉÆqÀÄvÉÛêÉAiÉÆà CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ CµÉÖà SÁ° EgÀĪÀ PÁUÀzÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¨ÉÃPÁUÀÄwÛvÀÄÛ. CªÀgÀÄ ªÉÆzÀ® ¥ÀæwAiÀÄ°è £Á£ÀÄ wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀÇæ¥sï£À¯Éè £Á£ÀÄ wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. CzÉà £À£ÀUÉ gÀÆrüAiÀiÁVzÉ JAzÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ.

7.

PÉÆgÀn ²æäªÁ¸ÀgÁªï : (¢ªÀAUÀvÀ) EªÀgÀAvÀÆ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À, PÁzÀA§jUÀ¼À ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄ®Ä PÀÆvÀgÉ ªÉÄð£À vÀÄ¢AiÀÄ°è CªÀgÀ ¯ÉÃR¤ ±ÀÄgÀĪÀiÁrzÀgÉ D PÁUÀzÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ¯ÉÃR¤ vÉUÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ CPÀëgÀ JµÀÄÖ zÉÆqÀØzÁVgÀÄwÛvÉÛAzÀgÉ ¥sÀůï¸ÉÌÃ¥ï ¸ÉÊf£À°è JgÀqÀƪÀgÉ ¥ÀÅlzÀµÀÄÖ CªÀgÀ PÉÊ §gÀºÀ«zÀÝgÉ CzÀÄ PËæ£ï 1/8 DPÁgÀzÀ°è MAzÀÄ ¥ÀÅlªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. CªÀgÀÄ ªÀÄÄzÀætPÉÌ PÉÆqÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä CzÀgÀ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß CªÀgÀ ²æêÀÄwAiÀĪÀgÁzÀ ªÀÄAdļÀªÀÄä CªÀgÀÄ zÀÄAqÁzÀ CPÀëgÀzÀ°è ¥ÀæwªÀiÁr ªÀÄÄzÀætPÉÌ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÀªÀÄä CªÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀĪÁzÀ ªÉÄÃ¯É CªÀgÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß PÁ¦ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤°è¹zÀgÀÄ.

9.

E£ÀÄß PÉ®ªÀgÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ, «zÁå¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è C®èzÉ ¨ÉÃgÉ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À®Æè «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄ¢æ¸À®Ä ºÀ®ªÁgÀÄ d£ÀgÀÄ §gÉzÀ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ ªÀÄÄzÀætPÉÌ PÉÆqÀÄvÁÛgÉ. CzÀgÀ dªÁ¨ÁÝj ªÀ»¹PÉÆAqÀªÀgÀÄ CªÀÅUÀ¼À ¥ÀgÁªÀıÉðUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀÇæ¥sï PÉÆmÁÖUÀ CªÀjUÉ ºÉÃUÉ ºÉÃUÉ §gÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ CªÀgÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ®Æè ªÀÄÄzÀætPÁgÀgÀÄ ¸ÀºÀPÀj¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. EAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è PÁ® ªÀÈxÁ ªÀåxÀðªÁUÀÄvÀÛzÉ.

10. E£ÀÄß ¥ÀwæPÁ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è DV£À d£ÀgÀÄ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄĪÀÅzÉà «±ÉõÀ (FUÀ UÀtPÀAiÀÄAvÀæ §A¢zÉ) CªÀgÀ CPÀëgÀªÀ£ÀÄß NzÀ®Ä C£ÀĨsÀªÀ¸ÀÛ CPÀëgÀ eÉÆÃqÀuÉzÁgÀgÉà ¨ÉÃPÁUÀÄwÛvÀÄÛ. MAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è CzÀÄ vÀÄA¨Á ªÉÆÃrAiÀiÁV §æºÀä°¦AiÀÄAvÉAiÉÄà EgÀÄwÛvÀÄÛ. FV£À UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ CPÀëgÀ eÉÆÃqÀuÉzÁgÀgÀÄ EAvÀºÀ ¹Ìç¥ïÖ §AzÁUÀ ¨ÉÃgÉ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆr J£ÀÄߪÀgÀÄ. E®è¢zÀÝgÉ vÀªÀÄUÉ vÉÆÃazÀÝ£ÀÄß CPÀëgÀ eÉÆÃr¹ vÀÄA§ vÀ¥ÀÅàUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. EzÀjAzÀ vÀÄA§ PÁ® ªÀåAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ. MmÁÖgÉ ¯ÉÃRPÀ, ¥ÀæPÁ±ÀPÀ, ªÀÄÄzÀæPÀgÀ £ÀqÀÄªÉ CvÀåAvÀ ¸ËºÁzÀðªÀÄAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ, PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ZÀAzÀªÁV ¹zÀÞ¥Àr¸ÀĪÀ PÁ¼Àf EgÀ¨ÉÃPÁzÀÄÝ ªÀÄÄRå. J®ègÀÆ J®èPÀÆÌ ºÉÆuÉUÁgÀgÉÃ. CAvÉAiÉÄà PÁ£ÀÆ£ÀÄ «ÄÃjzÀgÉ ªÀÄƪÀgÀÆ ²PÁëºÀðgÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.

34


¯ÉÃRPÀ - ¥ÀæPÁ±ÀPÀ¯ÉÃRPÀ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ qÁ| gÀªÀiÁPÁAvÀ f. eÉÆò

PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄ EAzÀÄ GvÀÄÛAUÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀĪÁUÀ, ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR DzsÁgÀ ¸ÀÛA¨sÀUÀ¼ÁzÀ ¯ÉÃRPÀgÀ ºÁUÀÆ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ ¸ÀA§AzsÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¸ÀĪÀzÀÄ Cwà CªÀ±ÀåPÀªÁVzÉ. F ªÉÆzÀ®Ä ¥ÀæPÁ±À£À ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ MAzÀÄ ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀ ªÀÈwÛAiÉÄAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸ÀzÉà EzÁÝUÀ ¯ÉÃRPÀ-¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ ¸ÀA§AzsÀ ¸ËºÁzÀðAiÀÄÄvÀªÁVvÀÄÛ. ºÀ¼ÉAiÀÄ vÀ¯ÉªÀiÁj£À ¯ÉÃRPÀgÉ®è ¸ÉßûvÀgÀ MvÁÛAiÀÄPÉÆÌÃ, vÀªÀÄUÉ §gÉAiÀĨÉÃPɤ߹zÀÝPÉÆÌà §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. ºÁUÉ §gÉzÀ PÀÈwUÀ¼À£Éß®è ºÀªÁå¹ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ ºÉÃUÉÆà ¥ÀæPÀn¹, CªÀ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ªÀģɪÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀĪÀ, D ªÀÄÆ®PÀ ¸Á»vÀå-¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀ C°TvÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆvÀÄÛPÉÆArzÀÝgÀÄ. ¥ÀĸÀÛPÀPÉÌ ºÁQzÀ zÀÄqÀÄØ wgÀÄV §AzÀgÉ ¸ÁPÉA§ DV£À ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ¯ÉÃRPÀjUÉ UËgÀªÀzsÀ£À ¤ÃqÀĪÀ ¥Àj¹ÜwAiÉÄà EgÀ°®è. CªÀgÀÆ CzÀ£ÀÄß C¥ÉÃQë¸ÀÄwÛgÀ°®è. CAxÀzÀgÀ°èAiÀÄÆ CPÀ¸Áävï ¥ÀæPÁ±ÀPÀ¤UÉ vÀ£Àß MAzÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀªÁV DAiÉÄÌAiÀiÁzÁUÀ, D ¥ÀæPÀl£É¬ÄAzÀ §AzÀ ¯Á¨sÁA±ÀzÀ°è ¯ÉÃRPÀ¤UÉ UËgÀªÀzsÀ£À ¸À°è¸ÀĪÀ ¥Àj¥Ál ¸ÀéAiÀÄA¥ÉæÃjvÀªÁV £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢vÀÄÛ. ¨Á¬Ä-ªÀiÁw£À ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ UËgÀªÀ DV£À vÀ¯ÉªÀiÁj£ÀªÀgÀ £ÉÊwPÀ ¥ÀæeÉÕAiÀÄ£ÀÄß JwÛ vÉÆÃj¸ÀÄvÀÛzÉ. `¥Áæt ºÉÆÃzÀgÀÆ CrØ E®è, ªÀZÀ£À ¨sÀæµÀÖ£ÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ’ JA§ £ÉÊwPÀ ªÀiË®å¢AzÀ fêÀ£À ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ PÁ®ªÀzÀÄ. PÀ£ÀßqÀ ¥ÀæPÁ±À£À ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è PÀ¼ÉzÀ DgÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ½AzÀ QæAiÀiÁ²Ã®ªÁV vÉÆqÀVPÉÆAqÀzÀÝjAzÀ, ¥ÀæPÁ±À£À ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄzÀ°è PÀtÂÚUÉ UÉÆÃZÀgÀªÁUÀzÀAvÉ DzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ½AzÀ »rzÀÄ, ¢ürÃgï JAzÀÄ MAzÉà gÁwæAiÀÄ°è DzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÉÝãÉ. FUÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ PÁ®zÀ ¯ÉÃRPÀ-¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À PÉ®ªÀÅ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß G¯ÉèÃT¸À§AiÀĸÀÄvÉÛãÉ. ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ UÀæAxÀªÀiÁ¯ÉAiÀÄÄ 1933gÀ°è ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÁUÀ, ¸Á»vÀå ¸À®ºÉUÁgÀgÁVzÀÝ zÀ.gÁ. ¨ÉÃAzÉæ, «.PÀÈ, UÉÆÃPÁPÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀA.²æÃ. ªÀÄÄUÀ½AiÀĪÀgÀÄ UÀæAxÀªÀiÁ¯ÉAiÀÄ ¯ÉÃRPÀgÀÆ DVzÀÝgÀÄ. zÀ.gÁ. ¨ÉÃAzÉæAiÀĪÀgÀ ¸Á»vÀå ¥ÀæªÀÄÄRªÁV PÁªÀåªÁzÀzÀÝjAzÀ CªÀgÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß UÀæAxÀªÀiÁ¯ÉAiÀÄ ©rªÀÄÄvÀÄÛUÀ¼À£ÁßV ¥ÀæPÀn¸À¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. «.PÀÈ. UÉÆÃPÁPÀ ºÁUÀÆ gÀA.²æÃ. ªÀÄÄUÀ½AiÀĪÀgÀ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß UÀæAxÀªÀiÁ¯ÉAiÀÄ ZÀAzÁzÁgÀjUÉ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. JµÉÆÖà ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ UËgÀªÀzsÀ£ÀzÀ ªÀiÁvÉà §A¢gÀ°®è. MªÉÄä

37


«.PÀÈ. UÉÆÃPÁPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ §A¢vÀÄÛ. f.©. eÉÆòAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃR, ºÀt EgÀ°®è. `K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ?’ JAzÀÄ AiÉÆÃa¹, PÉÆ£ÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨É½îAiÀÄ vÁlÄ, vÀA©UÉ, xÁ°UÀ¼À£ÀÄß MAiÀÄÄÝ ªÀÄÄnÖ¹ §A¢zÀÝgÀÄ. ºÉÆwÛUÉ MzÀVzÀ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À §A¢vÀÄÛ. UÀæAxÀªÀiÁ¯ÉUÉ DyðPÀ zÀĹÜw MzÀVzÁUÀ zÀ.gÁ. ¨ÉÃAzÉæAiÀĪÀgÀÄ JµÉÆÖà ¸À® PÉÊUÀqÀ PÉÆlÄÖ ¥ÁgÀÄ ªÀiÁrzÁÝgÉ. ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è vÀªÀÄä AiÀiÁªÀ PÀÈwUÀÆ UËgÀªÀzsÀ£ÀzÀ ¨ÉÃrPÉ EnÖgÀ°®è. f.©. eÉÆò PÉÆnÖzÀÝ£ÀÄß ¸ÀAvÉÆõÀ¢AzÀ ¹éÃPÀj¹zÀÝgÀÄ. DUÀ AiÀiÁjUÀÆ vÀªÀÄä PÀÈwUÀ½AzÀ zÀÄqÀÄØ ºÀÄlÄÖvÀÛzÉ JA§ £ÀA©UÉ «±Áé¸ÀUÀ½gÀ°®è. J®ègÀÆ ¸Á»vÀå ¸ÉêÉAiÉÄAzÉà ¨sÁ«¹zÀÝgÀÄ. DzÀgÉ CUÀvÀåzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è M§âjUÉƧâgÀÄ ¨ÁAzsÀªÀgÀAvÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ¸À°è¸À®Ä ªÀÄÄAzÁUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. E°è E£ÉÆßAzÀÄ ªÀiÁvÀ£ÀÄß ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ. ²æà PÉ.«. CAiÀÄågï `±ÁAvÀ¯Á’ PÁzÀA§jAiÀÄ£ÀÄß §gÉ¢zÀÝgÀÄ. CzÀÄ UÀæAxÀªÀiÁ¯É¬ÄAzÀ ¥ÀæPÀlªÁUÀ¨ÉÃPÉA§ CzÀªÀÄå GvÁìºÀ¢AzÀ f.¦. gÁdgÀvÀßA CªÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÄ. CªÀgÀÄ ºÉýzÀ PÀgÁgÀÄUÀ½UÉ®è M¦à `±ÁAvÀ¯Á’ ¥ÀqÉ¢zÁݬÄvÀÄ. CµÀÖgÀ°è CAiÀÄågï CªÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ©.©.r. ¥ÀªÀgï ¥Éæ¹ì£À°è ªÀÄÄzÀætPÉÌ PÉÆnÖzÀÝgÀÄ. ¸Àj, C°èAiÉÄà ªÀÄÄ¢æ¹ J®è ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß gÉʯÉé¬ÄAzÀ zsÁgÀªÁqÀPÉÌ vÀj¹PÉÆAqÀÄ, £ÀAvÀgÀ ZÀAzÁzÁgÀjUÉ vÀ®Ä¦¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ºÁUÉAiÉÄà ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ `ZÉ£Àߧ¸ÀªÀ£ÁAiÀÄPÀ’ PÁzÀA§jAiÀÄ£ÀÄß UÀæAxÀªÀiÁ¯É¬ÄAzÀ ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀzÀPÁÌV PÉýPÉƼÀî¯ÁVvÀÄÛ. ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀÄ ªÉÆzÀ®Ä M¦àUÉ ¸ÀÆa¹zÀÝgÀÄ. DzÀgÉ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ «ZÁgÀ AiÀiÁPÉ §zÀ¯Á¬ÄvÉÆà UÉÆwÛ®è! ``ZÉ£Àߧ¸ÀªÀ£ÁAiÀÄPÀ PÁzÀA§jAiÀÄ£ÀÄß £Á£ÀÄ £À£Àß fêÀ£À PÁAiÀiÁð®AiÀÄ¢AzÀ¯Éà ¥ÀæPÀn¸ÀÄvÉÛãÉ. ¤ªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁzÀµÀÄÖ ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¹ ¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄä ZÀAzÁzÁgÀjUÉ «vÀj¸À§ºÀÄzÀÄ’’ JAzÀgÀÄ. ¸Áé©üªÀiÁ£ÀªÀżÀî f.©.UÉ. F ¸À®ºÉ M¦àUÉAiÀiÁUÀ°®è. ``UÀæAxÀªÀiÁ¯É E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¥Àæ¹zÀÞ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀÄvÀÛ §A¢zÉ. ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjAzÀ ¥ÀæPÀlUÉÆAqÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀAZÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀiÁqÀĪÀ¢®è’’ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ. »ÃUÁV ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ `ZÉ£Àߧ¸ÀªÀ£ÁAiÀÄPÀ’ UÀæAxÀªÀiÁ¯ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀlªÁUÀ°®è. DzÀgÉ PÉÆ£ÉAiÀĪÀgÉUÀÆ ¸ÉßúÀ¨sÁªÀPÉÌ JAzÀÆ PÀÄAzÀÄ §gÀ°®è. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀwÛ£À ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è UÀæAxÀªÀiÁ¯ÉAiÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ K¥Àðr¹zÁUÀ ¸ÀévÀB ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÉà §AzÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. ²æà QÃwð£ÁxÀ PÀÄvÀðPÉÆÃnAiÀĪÀgÀÄ §gÉAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÉÝà f.©. eÉÆòAiÀĪÀgÀ MvÁÛAiÀÄPÉÌ. `£ÀqÉzÀÄ §AzÀ zÁj’ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÁUÀ ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ eÉÆvÉVzÀÄÝ CAwªÀÄ gÀÆ¥À ¤ÃqÀĪÀªÀgÉUÉ ¸ÀºÀ¨sÁVAiÀiÁVzÀÝgÀÄ. CªÀj§âgÀ AiÉÆÃZÀ£ÉAiÉÄà QÃwðAiÀĪÀgÀÄ EwºÁ¸À ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄ®Ä ZÁ®£É ¤ÃrvÀÄ. ªÉÆzÀ°£À EwºÁ¸À ¥Àæ§AzsÀªÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ 2-3 ¸À® §gÉAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹ 10-15 ¥ÀÄl §gÉzÀÄ, CzÀ£ÀÄß §¢Vj¹ ªÀÄvÉÛ §gÉAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀÝ£ÀÄß PÀuÁÚgÉ PÀArzÉÝãÉ. CªÀgÀÄ §gÉzÀzÀÝ£ÀÄß ¢£Á®Ä ClÖzÀ ªÉÄÃ¯É EvÀgÀ ¸Á»vÁå¸ÀPÀÛgÀ JzÀÄjUÉ N¢ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀzÀÄ, ªÀÄvÉÛ w¢Ý §gÉAiÀÄĪÀzÀÄ £ÀqÉzÉà EvÀÄÛ. QÃwðAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ UÀæAxÀªÀiÁ¯ÉAiÀÄ C«¨sÁdå CAUÀªÀµÉÖà C®è, f.©. eÉÆòAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÉà DVzÀÝgÀÄ. f.©. eÉÆòAiÀĪÀgÀ PÁ¯ÉÃf£À ¸ÀºÀ¥ÁpAiÀÄÆ DVzÀÝ Dgï.J¸ï. zÉøÁAiÀÄgÀÄ «Ä°lj ¸ÉÃj PÀ£Àð¯ï DVzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ zsÁgÀªÁqÀzÀ zÉøÁAiÀÄgÀÄ. FV£À PÀ£ÁðlPÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ

38


JqÀ§¢AiÀÄ vÉÆÃlªÉ®è CªÀgÀzÉÃ. D eÁUÀªÀ£ÀÄß ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼À£ÁßV ¥ÀjªÀwð¹ ¸ÉßûvÀjUÉ®è PÉÆqÀĪÀ «ZÁgÀ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1971gÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ QÃwðAiÀĪÀjUÉ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ PÀ£ÁðlPÀ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«ÄAiÀÄ UËgÀªÀ ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ ªÉÆvÀÛ 2000-00gÀÆ. zÉøÁAiÀÄjUÉ F ¸ÀAvÉÆõÀzÀ «µÀAiÀÄ w½zÉÆqÀ£É CªÀgÀÄ QÃwðAiÀĪÀjAzÀ D 2000-00gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß E¹zÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ MAzÀÄ ¤ªÉñÀ£À £ÉÆÃAzÀt ªÀiÁr¹zÀgÀÄ. PÁUÀzÀ £ÉÆÃAzÀt ªÀiÁr¹zÀ ªÉÆvÀÛ 5,500-00gÀÆ.UÀ¼ÀÄ, ªÀÄÄAzÉ 2-3 ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ f.©. eÉÆò CªÀgÀÄ QÃwðAiÀĪÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß zÉøÁAiÀÄjUÉ ¸À°è¹zÀgÀÄ. EzÀÄ UËgÀªÀzsÀ£ÀzÀ E£ÉÆßAzÀÄ gÀÆ¥À. ²æà VjñÀ PÁ£ÁðqÀgÀ `AiÀÄAiÀiÁw’ £ÁlPÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹zÀÄÝ 1961gÀ°è. £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ `vÀÄWÀ®Pï’, `ºÀAiÀĪÀzÀ£À’ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅ ¥ÀæPÀlªÁzÀªÀÅ. DzÀgÉ UËgÀªÀzsÀ£À ªÀiÁvÉà EgÀ°®è. 1971gÀ°è VjñÀgÀÄ ¨ÉÃAzÉæAiÀĪÀgÀ ¸ÁPÀëöåavÀæªÀ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀgÀPÁgÀPÁÌV ¤«Äð¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ, £À£ÀUÉ D avÀæzÀ ±ÀÆnAUï ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¤ªÀiÁðt ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ£ÁV PÉ®¸À ¤ªÀð»¸À®Ä ºÉýzÀgÀÄ. K£ÀÆ C£ÀĨsÀªÀ EgÀ¢zÀÝgÀÆ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ£À ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ£ÀÄß VjñÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ZÉÆPÀ̪ÁV ¤ªÀð»¹zÉ. DV£À Erà ¸ÁPÀëöåavÀæzÀ CAzÁdÄ ªÉZÀѪÉà 40,000-00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ. ¸ÁPÀëöåavÀæ ªÀÄÄVzÁUÀ, £Á£ÀÄ ¤ªÀð»¹zÀ PÁAiÀÄðPÁÌV 1000-00 gÀÆ.UÀ¼À ¸ÀA¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä §AzÀgÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ, ``VjñÀ, ¤£Àß £ÁlPÀUÀ½UÉ E°èAiÀĪÀgÉUÉ AiÀiÁªÀzÉà jÃwAiÀÄ UËgÀªÀzsÀ£À ¤Ãr®è. UÀæAxÀªÀiÁ¯ÉAiÀÄ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è PÉÊAiÉÄwÛ ºÀt ¤ÃqÀĪÀzÀÄ C¸ÁzsÀåzÀ PÉ®¸À. DzÀÝjAzÀ ¤Ã£ÀÄ ¤ÃqÀ°gÀĪÀ ¸ÀA¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ£Éßà UËgÀªÀzsÀ£ÀªÀ£ÁßV ¹éÃPÀj¸ÀÄ’’ JAzÀÄ ªÀÄ£ÀªÉÇ°¹zÉ. C°èAzÀ f.©. eÉÆò wÃjPÉƼÀÄîªÀªÀgÉUÀÆ UËgÀªÀzsÀ£ÀzÀ «µÀAiÀÄ ªÀÄÄaÑzÀ ªÀÄĶ×AiÀÄAwvÀÄÛ. f.©. wÃjPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ CzÀPÉÆÌAzÀÄ ªÁåªÀºÁjPÀ ¸ÀégÀÆ¥À ¤Ãr CªÀgÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ªÀiÁgÁlzÀ ªÉÄÃ¯É ±ÉÃPÀqÁ EAwµÀÄÖ JAzÀÄ ¥ÀæwªÀµÀð ¯ÉPÀ̪ÀiÁr ¸À°è¸ÀÄwÛzÉÝêÉ. J°èAiÀÄÆ C¥À£ÀA©PÉUÉ CªÀPÁ±À«®è. VjñÀgÀ §UÉÎ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀiÁvÀÄ ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ. CªÀgÀÄ vÀªÀÄä DPïì¥sÀqïð PÁ¯ÉÃf£À «zÁå¨sÁå¸À ªÀÄÄV¹zÀ ªÉÄÃ¯É PÉ®¸ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀÄÝ `DPïì¥sÀqïð AiÀÄĤªÀ¹ðn ¥Éæ¸ï’ JA§ ¥ÀæPÁ±À£À ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è. C°è ¸ÉÃjzÀ PÀÆqÀ¯Éà C°èAiÀÄ ªÁåªÀºÁjPÀ ²¸ÀÛ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀPÀÆÌ vÀgÀĪÀ GvÁìºÀ vÉÆÃjzÀgÀÄ. ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ UÀæAxÀªÀiÁ¯É ºÁUÀÆ ¯ÉÃRPÀgÀ £ÀqÀÄªÉ EgÀ¨ÉÃPÁzÀ °TvÀ M¥ÀàAzÀ ¥ÀvÀæPÉÌ O.U.P. AiÀÄ ªÀiÁzÀj ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß PÀ½¹PÉÆlÖgÀÄ. £À£Àß AiÀi˪À£ÀzÀ GvÁìºÀzÀ°è D M¥ÀàAzÀ-¥ÀvÀæªÀ£Éßà ErAiÀiÁV ¨sÀnÖ E½¹ M¥ÀàAzÀ ¥ÀvÀæ vÀAiÀiÁj¹zÉ. EAUÉèAqï, AiÀÄÄgÉÆÃ¥ï, CªÉÄÃjPÁ zÉñÀUÀ¼À°èAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðPÀÆÌ £ÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðPÀÆÌ CdUÀeÁAvÀgÀ

39


CAvÀgÀ«gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß FUÀ ªÀÄ£ÀUÀArzÉÝãÉ. DV£À PÉ®ªÀÅ ¯ÉÃRPÀgÀÄ D M¥ÀàAzÀ-¥ÀvÀæPÉÌà ¸À» ºÁQ PÀ½¹zÀgÀÄ. D M¥ÀàAzÀ-¥ÀvÀæ MAzÀÄ jÃw¬ÄAzÀ ¥ÀÆwðAiÀiÁV ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ ¥ÀPÀë¥ÁwAiÀiÁzÀzÀÄÝ. C°è ¯ÉÃRPÀjUÉ ¸ÁévÀAvÀæöåªÉà E®è. CzÀÄ vÀ¥ÉàAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀArzÉÝãÉ. DzÀgÉ, PÀ£ÀßqÀzÀ ¯ÉÃRPÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß CjAiÀĨÉÃPÀÄ. AiÀiÁªÀzÉà MAzÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÀlªÁV d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ ªÉÄZÀÄÑUÉ UÀ½¸À¨ÉÃPÁzÀgÉ ¯ÉÃRPÀ£À PÀÈwAiÀÄ ¸ÁªÀÄxÀåðzÀ eÉÆvÉUÉ ¥ÀæPÁ±ÀPÀ£À ¥ÀæPÀl£Á P˱À®å ºÁUÀÆ ¥ÀæZÁgÀ «£Áå¸ÀUÀ¼ÀÆ CµÉÖà ªÀĺÀvÀézÀ ¸ÁÜ£À UÀ½¸ÀÄvÀÛªÉ. PÀ£ÀßqÀ ¥ÀæPÀl£Á ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ vÀªÀÄä dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß CjvÀÄ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÀAxÀ ¸ÀªÀÄxÀð ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ PÉ®ªÉà d£ÀgÀÄ EzÁÝgÉ. G½zÀªÀgÉ®è ºÀªÁå¹ CgÉ-¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ, CAzÀgÉ ¥ÀæPÁ±À£À ªÀÈwÛAiÉÄà CªÀgÀ GzÉÆåÃUÀªÀ®è. vÀªÀÄä G¥ÀfêÀ£ÀPÉÌ ¨ÉÃgÉ PÉ®¸À £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ, G½zÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥ÀæPÁ±À£À ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß CªÀ®A©¹zÀªÀgÀÄ. CªÀjUÉ ¥ÀæPÁ±À£À ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ MAzÀÄ CqÀØ PÀ¸À©£ÀAvÉ. »ÃUÁV EAxÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¥ÀæPÁ±ÀPÀjUÉ ¥ÀæPÁ±À£À zsÀªÀÄðzÀ dªÁ¨ÁÝjAiÉÄà UÉÆwÛ®è. EAxÀªÀjUÉ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÁ±À£ÀªÉAzÀgÉ JAxÀzÉÆà MAzÀÄ ºÀ¸ÀÛ¥Àæw zÉÆgÀQ¹PÉÆAqÀÄ, ªÀÄÄ¢æ¹, ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ UÀæAxÁ®AiÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¸ÀUÀlÄ RjâAiÀÄ «¨sÁUÀzÀ°è ¥Àæw ªÀµÀð 300 ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÀĺÁQzÀgÉ EªÀgÀ ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄVzÀAvÉ. EAxÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀn¹zÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è OµÀ¢üUÀÆ zÉÆgÀPÀĪÀÅ¢®è. EAxÀ ¥ÀæPÁ±ÀPÀjUÉ®è PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è `UÀæAxÁ®AiÀÄ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ’ CxÀªÁ `r¸ÉA§gÀ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ’ JAzÉà ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀÄnÖPÉÆArzÉ. CªÀjUÀÆ PÀÆqÀ F §UÉÎ PÉÆAZÀªÀÇ ªÀÄÄdÄUÀgÀªÁUÀĪÀÅ¢®è J£ÀÄߪÀzÉà «µÁzÀzÀ ¸ÀAUÀw. F ¥Àj¹Üw¬ÄAzÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÁ±À£À ºÉÆgÀ§AzÀÄ ±ÀQÛAiÀÄÄvÀªÁUÀ¨ÉÃPÁVzÉ. PÀ£ÀßqÀ ¯ÉÃRPÀgÀ ¸ÀdÓ¤PÉAiÀÄ, ¸Ëd£ÀåzÀ ¸ÀAUÀwAiÉÆAzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ G¯ÉèÃT¸À¯ÉèÉÃPÀÄ. EwÛÃa£À ªÀµÀðUÀ¼À°è UÀæAxÀªÀiÁ¯ÉAiÀÄÄ ²æà £Á. r¸ÉÆÃeÁ CªÀgÀ PÁzÀA§jAiÉÆAzÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹vÀÄ. O.U.P. ªÀiÁzÀjAiÀÄ M¥ÀàAzÀ¥ÀvÀæPÉÌ CªÀgÀÄ ¸À» PÀÆqÀ ºÁQzÀÝgÀÄ. £Á. r¸ÉÆÃeÁgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ ¥Àæw¨sÁªÀAvÀ ¯ÉÃRPÀgÀµÉÖà C®è, PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß AiÀÄxÉÃZÀÒªÁV gÀa¸ÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀÄ. O.U.P. ªÀiÁzÀj M¥ÀàAzÀ-¥ÀvÀæzÀ°è ¯ÉÃRPÀgÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀa¸ÀĪÀ PÀÈwUÀ½UÉ®è ªÉÆzÀ°£À ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÉà ºÀPÀĄ̈ÁzsÀå¸ÀÜgÀÄ, ¯ÉÃRPÀgÀÄ gÀa¸ÀĪÀ PÀÈwUÀ¼À£Éß®è ªÉÆzÀ°£À ¥ÀæPÁ±ÀPÀjUÉà ¥ÀæPÀl£ÉUÉ ¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ JA§ MAzÀÄ PÀgÁgÀÄ EvÀÄÛ. CzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄgÀĪÀµÀð CªÀgÀÄ gÀa¹zÀ

40


PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆa¹ £ÁªÀÅ ¥ÀæPÀn¸ÀÄvÉÛêÉAiÉÆà ºÉÃUÉ? JAzÀÄ PÉýzÀÝgÀÄ. DUÀ¯Éà £ÀªÀÄä vÀ¦à£À CjªÁzÀzÀÄÝ. CªÀjUÉ PÀÆqÀ¯Éà ¥ÀvÀæ §gÉzÀÄ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄÄA¢£À gÀZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæPÁ±ÀPÀjUÉ ¤ÃqÀ®Ä ¸ÀévÀAvÀæjzÁÝgÉ JA§ «µÀAiÀÄ w½¹, DUÁUÀ £ÀªÀÄUÀÆ ¥ÀæPÀl£ÉUÉ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ PÉÆÃjzÉ. £À A vÀ g À M¥À à A zÀ - ¥À v À æ z À ° è A iÀ Ä D PÀgÁgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀĺÁQzÉ. ºÁUÉAiÉÄà E£ÉÆßAzÀÄ ¥Àæ¸ÀAUÀªÀ£ÀÄß G¯É è à T¸À ¯ É Ã ¨É à PÀ Ä . ©.f.J¯ï. ¸Áé«ÄAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄzÁæ¹£À°è ¥Éæ¹qɤì PÁ¯ÉÃf£À ¦æ¤ì¥Á®gÁVzÁÝUÀ, VjñÀ PÁ£ÁðqÀgÀÆ ªÀÄzÁæ¹£À O.U.P. ±ÁSÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. f.©. eÉÆò, QÃwð, VjñÀ, £Á£ÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ©.f.J¯ï. ¸Áé«ÄAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀAeÉ HlPÁÌV ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. CzÁUÀ¯Éà ©.f.J¯ï. ¸Áé«ÄAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä `¥ÀAZÀPÀ®±À UÉÆÃ¥ÀÄgÀ’, `£Á£ÀÄ PÀAqÀ CªÉÄÃjPÁ’ PÀÈwUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¥Àæ¹zÀÞgÁVzÀÝgÀÄ. `ZÀl »r¹zÀ VqÀUÀ¼ÀÄ’ JA§ PÀÈwAiÀÄ gÀZÀ£ÉAiÀÄ°è vÉÆqÀV¹PÉÆArzÀÝgÀÄ. CAzÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀgÀmÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ, CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¦æ¤ì¥Á®gÀ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÉâ¸ÀÄwÛzÁÝUÀ, `CzÀ£Éßà §gÉzÀÄ UÀæAxÀªÀiÁ¯ÉUÉ PÉÆrj’ JAzÀÄ f.©. ¨ÉÃrPÉ ElÖgÀÄ, CªÀgÀÄ `ºÀÆA’ JAzÀÄ PÉ® wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À°è ºÀ¸ÀÛ¥Àæw vÀAiÀiÁj¹ PÀ½¹zÀgÀÄ. ©.f.J¯ï. ¸Áé«ÄAiÀĪÀgÀÄ §ºÀ¼À CZÀÄÑPÀnÖ£À ²¹Û£À ªÀåQÛ. PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀæSÁåvÀ r.«. UÀÄAqÀ¥Àà£ÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÉAzÀ ªÉÄÃ¯É PÉüÀ¨ÉÃPÉÃ? ²¸ÀÄÛ, PÀvÀðªÀå, ¤µÉ× ºÁUÀÆ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉUÉ ªÀÄzÁæ¹£À vÀÄA§ ºÉ¸ÀgÀĪÁ¹AiÀiÁzÀªÀgÀÄ. CAvÀÆ ¸Áé«ÄAiÀĪÀgÀÄ `PÁ¯ÉÃdÄ gÀAUÀ’ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß PÀ½¹zÀgÀÄ. CªÀgÀÆ PÀÆqÀ O.U.P. ªÀiÁzÀjAiÀÄ M¥ÀàAzÀ-¥ÀvÀæPÉÌ ¸À»AiÀÄ£ÀÄß ºÁQ PÀ½¹zÀgÀÄ. CzÀgÀ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ E£ÉÆßAzÀÄ PÀÈw `zËUÀðA¢üPÁ¥ÀºÀgÀt’ªÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹zɪÀÅ. f.©. eÉÆòAiÀĪÀgÀÄ DyðPÀ ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è C¸ÀÛªÀå¸ÀÛ ªÀåQÛAiÀiÁVzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ DyðPÀ ¥Àj¹Üw AiÀiÁªÁUÀ®Æ ±ÉÆÃZÀ¤ÃAiÀĪÁVAiÉÄà EgÀÄwÛvÀÄÛ. »ÃUÁV ¯ÉÃRPÀjAzÀ UËgÀªÀzsÀ£ÀPÁÌV £É£À¦£ÉÆïÉUÀ¼ÀÄ §gÀÄvÀÛ¯Éà EgÀÄwÛzÀݪÀÅ. ºÁUÉ §AzÁUÀ ªÀiÁvÀæ J°èAiÉÆà ºÀtºÉÆA¢¹ PÀ½¸ÀÄwÛzÉݪÀÅ. »ÃUÉ ¸Áé«ÄAiÀĪÀjAzÀ®Æ ¥ÀvÀæ §AzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀt PÀ½¸À¯ÁVvÀÄÛ. ©.f.J¯ï. ¸Áé«ÄAiÀĪÀjUÉ ªÀÄPÀ̽gÀ°®è. CªÀgÀ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ¥Àwß ºÀPÀÄÌzÁgÀgÁzÀgÀÄ. CªÀgÀ ¤zsÀ£Á£ÀAvÀgÀ CªÀgÀ §AzsÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀvÀæ §gÉzÀÄ ©.f.J¯ï. ¸Áé«ÄAiÀĪÀgÀ J®è PÀÈwUÀ¼À ºÀPÀÄÌ vÀªÀÄUÉ ¸ÉÃjzÉÝAzÀÄ w½¹, ªÀÄÄAzÉ CªÀgÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÄ£ÀgïªÀÄÄ¢æ¸ÀĪÁUÀ vÀ«ÄäAzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÉAzÀÆ w½¹zÀgÀÄ. DUÀ CªÀjUÉ ¯ÉÃRPÀ-¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ M¥ÀàAzÀ ¥ÀvÀæzÀ «µÀAiÀÄ w½¹ ¯ÉÃRPÀgÀ ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀjUÉ UËgÀªÀzsÀ£À F ªÉÆzÀ®Ä M¦àPÉÆAqÀAvÉ ¤ÃqÀĪÀzÁV w½¹zɪÀÅ. CzÀPÉÌ CªÀgÀÄ M¥Àà°®è, ¸Áé«ÄAiÀĪÀgÀ J®è PÀÈwUÀ¼À ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ ºÀPÀÄÌ vÀªÀÄUÉà ¸ÉÃjzÉÝAzÀÆ vÁªÀÅ D ºÀPÀÌ£ÀÄß ªÉÄʸÀÆj£À PÁªÁå®AiÀÄ ¥ÀæPÁ±À£ÀPÉÌ ¤ÃrzÁÝVAiÀÄÆ w½¹zÀgÀÄ. PÁAiÀÄzɧzÀÞªÁV `PÁ¯ÉÃdÄgÀAUÀ’ ªÀÄvÀÄÛ `zËUÀðA¢üPÁ¥ÀºÀgÀt’

41


PÀÈwUÀ¼À ¥ÀÄ£ÀgïªÀÄÄzÀætzÀ ºÀPÀÄÌ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀªÉà EzÀÝgÀÆ ¥ÀæPÀl£ÁgÀAUÀzÀ°è C£ÀªÀ±ÀåPÀ ªÉʵÀªÀÄå ¨É¼ÉAiÀĨÁgÀzÉAzÀÄ £ÀªÀÄä ºÀPÀÌ£ÀÄß CªÀjUÉ ©lÄÖPÉÆlÄÖ ©mÉÖªÀÅ. FUÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀæPÁ±À£À ¥ÀĸÀÛPÉÆÃzÀåªÀĪÁV ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ PÁ®zÀ°è ¯ÉÃRPÀ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß PÉêÀ® «ÄvÀævÀézÀ D¥ÀÛ £É¯ÉAiÀÄ°è £ÉÆÃqÀzÉà ªÁåªÀºÀjPÀªÁV £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¥Àæ¸ÀAUÀ §AzÉÆzÀVzÉ. ºÀ¼ÉAiÀÄ PÁ®zÀ ¨Á¬ÄªÀiÁw£À ¨É¯ÉAiÀÄÄ vÀ£Àß QªÀÄävÀÛ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArzÉ. FUÀ K¤zÀÝgÀÆ °TvÀ-M¥ÀàAzÀUÀ¼À PÁ®. DrzÀ ªÀiÁwVAvÀ, §gÉzÀÄ ¸À» ªÀiÁrzÀ ªÀiÁwUÉ PÁAiÀÄzÉAiÀÄ ªÀÄ£ÀßuÉ EzÉ. DzÀÝjAzÀ FUÀ ¯ÉÃRPÀ¥ÀæPÁ±ÀPÀj§âgÀÆ vÁªÀÅ M¦àPÉÆAqÀ PÀgÁgÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÁUÀzÀzÀ ªÉÄÃ¯É E½¹, E§âgÀÆ ¸À» ºÁQ, E§âgÀÄ ¸ÁQëUÀ¼À ¸À»AiÀÄ£ÀÄß ºÁQ¹PÉÆAqÀÄ PÁAiÀÄzɧzÀÞ PÀgÁgÀÄ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤«Äð¸À¨ÉÃPÀÄ. CzÀjAzÀ ªÀÄÄAzÉ MzÀUÀ§ºÀÄzÁzÀ zÀÄgÀAvÀUÀ¼ÀÄ, zÉÆõÁgÉÆÃ¥ÀuÉUÀ¼ÀÄ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ. EªÀÅUÀ¼À eÉÆvÉUÉ ¯ÉÃRPÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀvÀðªÀå «ÄwUÀ¼À£ÀÄß CjvÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. M§â ºÉƸÀ ¯ÉÃRPÀ£À£À£ÀÄß NzÀÄUÀ ¥Àæ¥ÀAZÀPÉÌ ¥ÀjZÀ¬Ä¹ CªÀ£À£ÀÄß ¥Àæ¹¢ÞUÉƽ¸ÀĪÀ°è ¥ÀæPÁ±ÀPÀ£À ¥ÁvÀæªÀÇ §ºÀ¼À ªÀĺÀvÀézÀÄÝ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¯ÉÃRPÀgÀÄ CjAiÀĨÉÃPÀÄ. ºÁUÉ MªÉÄä ¥Àæ¹¢Þ ¥ÀqÉzÀ ªÉÄïÉ, CzÀPÉÌ PÁgÀtÂèsÀÆvÀªÁzÀ ¥ÀæPÁ±ÀPÀ£À£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀĨÁgÀzÀÄ. DzÀÝjAzÀ¯Éà AiÀiÁªÀzÉà MAzÀÄ PÀÈwAiÀÄÄ ¥Àæ¹¢Þ ºÉÆA¢, C£ÉÃPÀ ¨sÁµÉUÀ½UÉ ¨sÁµÁAvÀgÀªÁV, ¥Àæ±À¹Û-§ºÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀ½¹zÁUÀ, CzÀPÉÌ ¸Àj¸ÀªÀÄ£ÁV ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ ¥ÀæPÁ±ÀPÀ¤UÀÆ CzÀgÀ°è ¸ÀªÀÄ¥Á®Ä zÉÆgÉAiÀĨÉÃPÀÄ. DzÀgÉ F «µÀAiÀÄzÀ°è PÀ£ÀßqÀ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ §ºÀ¼À GzÁjUÀ¼ÀÄ. AiÀiÁªÀzÉà PÀÈwUÉ ¥Àæ±À¹Û-§ºÀĪÀiÁ£À zÉÆgÀQzÁUÀ AiÀiÁªÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀæPÁ±ÀPÀ£À£ÀÆß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀ¢®è. EzÀPÉÌ C¥ÀªÁzÀªÁV ªÀiÁ¹Û ¥ÀæwµÁ×£ÀªÀÅ `ªÀiÁ¹Û PÀxÁ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ’PÉÌ CfðUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉAiÀÄĪÁUÀ ¯ÉÃRPÀ¥ÀæPÁ±ÀPÀj§âjAzÀ®Æ dAnAiÀiÁV CfðAiÀÄ£ÀÄß DºÁ餸ÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀªÀÅ ¯ÉÃRPÀjUÉ ºÁUÀÆ ¥ÀæPÁ±ÀPÀjUÉ E§âjUÀÆ ªÉÊAiÀÄQÛPÀªÁV ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀxÀð ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ ±ÀæªÀĪÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀ F PÀæªÀÄ ¥Àæ±ÀA¸ÁºÀðªÁzÀzÀÄÝ. F ¢QÌ£À°è PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ ¸ÀAWÀªÀÅ C£ÉÃPÀ ¥ÀjtvÀjAzÀ ¥Àj²Ã°¹ MAzÀÄ ªÀiÁzÀj `¯ÉÃRPÀgÀ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ M¥ÀàAzÀ-¥ÀvÀæ’ªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹zÉ. EzÀÄ ¯ÉÃRPÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÁ±ÀPÀjUÉ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀPÁÌV ªÀiÁvÀæ. ¥ÀæwAiÉƧ⠯ÉÃRPÀ-¥ÀæPÁ±ÀPÀ vÀªÀÄä C£ÀÄPÀÆ®vÉUÀ¼À CªÀ±ÀåPÀvÉUÉ vÀPÀÌAvÉ §zÀ¯Á¬Ä¹PÉƼÀÀÄzÀÄ. DzÀgÉ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÀlªÁUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¯ÉÃRPÀ-¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ M¥ÀàAzÀ-¥ÀvÀæªÀÅ vÀAiÀiÁgÁV E§âgÀ ¸À»AiÀÄÆ DVgÀĪÀzÀÄ CvÀåªÀ±Àå. F M¥ÀàAzÀ-¥ÀvÀæ¢AzÀ ªÀÄÄA¢£À zÁj ¸ÀÄUÀªÀĪÁUÀĪÀzÀgÀ eÉÆvÉUÉ C£ÀªÀ±ÀåPÀ wPÁÌl CxÀªÁ ªÉÊgÀvÀéPÉÌ Ew²æà ºÁrzÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ.

42


PÀgÀqÀZÀÄÑPÀgÀqÀÄ wzÀÄÝ«PÉ: PÉ®ªÀÅ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ ¥ÉÆæ| f. C±ÀévÀÜ£ÁgÁAiÀÄt

PÀ£ÀßqÀ gÀvÀßPÉÆñÀ (PÀ¸Á¥À)zÀ°è PÀgÀqÀZÀÄÑ ¥ÀzÀ CPÁgÁ¢AiÀÄ°è®è. DzÀgÉ PÉ®ªÀÅ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ JA§ C£ÀħAzsÀzÀ «¨sÁUÀzÀ°è PÀgÀqÀZÀÄÑ wzÀÄÝ¥Àr aºÉßUÀ¼ÀÄ JA§ ²Ã¶ðPÉ PÉÆlÄÖ 29 PÀgÀqÀZÀÄÑ aºÉßUÀ¼À£ÀÄß, CªÀÅUÀ¼À CxÀðªÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÁÝgÉ. C£ÉÃPÀgÀÄ F aºÉßUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹ PÀgÀqÀZÀÄÑ wzÀÄݪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ°vÀÄPÉÆArzÁÝgÉ. PÀgÀqÀZÀÄÑ wzÀÄÝ«PÉ JA§ ªÀiÁw£À°è ªÀÄÄRåªÁV 3 ªÀiÁvÀÄUÀ½ªÉ PÀgÀqÀÄ, CZÀÄÑ, wzÀÄÝ JA§ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ. ¤WÀAn£À°è F ¥ÀzÀUÀ½UÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¸ÁªÀiÁ£Àå CxÀðUÀ½ªÉ. DzÀgÉ F 3 ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj ¸ÀAAiÀÄPÀÛ ¥ÀzÀªÁzÁUÀ ¥Áj¨sÁ¶PÀ ¥ÀzÀªÁVzÉ. PÀgÀqÀZÀÄÑ wzÀÄݪÀÅzÀÄ JA§ÄzÀÄ ªÀÄÄzÀæt PÀ¯É ªÁå¸ÀAUÀzÀ°è PÀ°AiÀįÉèÉÃPÁzÀ «µÀAiÀĪÁVzÉ. f. ªÉAPÀl¸ÀħâAiÀÄå£ÀªÀgÀ ¦æ¸ÀA PÀ£ÀßqÀ QèµÀÖ ¥ÀzÀPÉÆñÀzÀ°è (¥ÀÄl. 83) PÀgÀqÀÄ (<ªÀÄgÁ.RgÀqÁ) (£Á) PÀZÁÑ¥Àæw, £ÀPÀ®Ä, PÀgÀqÀÄ, PÀZÁѯÉPÀÌzÀ n¥ÀàtÂ. PÀgÀqÀZÀÄÑ (zÉÃ) (£Á) ªÀÄÄzÀætzÀ PÀZÁÑ¥Àæw JA¢zÁÝgÉ. E°è PÀgÀqÀÄ, PÀgÀqÀZÀÄÑ JgÀqÀgÀ CxÀð ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ JAzÀÄ w½¹zÁÝgÉ. DzÀgÉ PÀgÀqÀÄ, PÀgÀqÀZÀÄÑ JA§ÄzÀ£ÀÄß MAzÉà CxÀðzÀ°è ºÀ®ªÀgÀÄ §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ. EzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è J£ÀߨÉÃPÁVzÉ. PÀgÀqÀZÀÄÑ wzÀÄÝ«PÉ JAzÀgÉãÀÄ? EAV趣À°è Proof reading (¥ÀÆæ¥sï jÃrAUï) JA§ ¥ÀzÀPÉÌ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §¼À¸ÀĪÀ ¥ÀzÀ PÀgÀqÀZÀÄÑ wzÀÄÝ«PÉ. DzÀgÉ PÀgÀqÀÄ wzÀÄÝ«PÉ, PÀgÀqÀZÀÄÑ wzÀÄÝ¥Àr, PÀgÀqÀZÀÄÑ wzÀÄÝ«PÉ, PÀgÀqÉÆÃ¯É wzÀÄݪÀÅzÀÄ, CaÑ£ÉÆÃ¯É wzÀÄÝ«PÉ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ §¼ÀPÉAiÀÄ°èªÉ. ¥ÀÆæ¥sï jÃrAUï ¥ÀzÀPÉÌ ¤WÀAlÄUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ §UɧUÉAiÀÄ CxÀðUÀ½ªÉ. PÀ£ÀßqÀ ¤WÀAlÄ (PÀ¸Á¥À. ¥ÀÄl. 1534) gÀ°è «ªÀgÀuÉ »ÃVzÉ. PÀgÀqÀÄ, PÀgÀqÉ, RgÀqÀÄ 1. MgÀmÁzÀ, MqÁØzÀ, £ÀAiÀÄ«®èzÀ (£Á). 2. zÉÆõÀ, PÀ¼ÀAPÀ. PÀgÀqÉ: PÀgÀqÉ PÁUÀzÀ (MgÀlÄ PÁUÀzÀ, GgÀÄlÄ PÁUÀzÀ, PÉÆÃj PÁUÀzÀ) PÀgÀqÀÄ > PÀgÀqÉ. PÀgÀqÉÆÃ¯É = CaÑ£À PÀgÀqÀÄ ¥Àæw PÀgÀqÉÆïÉAiÉÆÃzÀÄUÀ: PÀgÀqÉÆïÉAiÀÄ£ÀÄß N¢ vÀ¥ÀÄà wzÀÄݪÀ£ÀÄ. PÀgÀqÀÄ¥Àæw: PÀZÁÑ¥Àæw, wzÀÄÝ¥Àr DUÀ¨ÉÃPÁzÀ ¥Àæw. PÀgÀqÀZÀÄÑ: ªÀÄÄzÀætªÁzÀ PÀZÁÑ¥Àæw.

45


¥ÀÆæ¥sïjÃrAUï, ¥ÀÆæ¥sï¶Ãmï, ¥ÀÆæ¥sïjÃqÀgï, ¥ÀÆæ¥sïjÃqï ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀzÀUÀ½UÉ ªÀÄÆ®ªÁVªÉ. D EAVèµï ¥ÀzÀUÀ¼À C£ÀĪÁzÀUÀ¼Éà PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÀgÀqÀZÀÄÑ wzÀÄݪÀÅzÀÄ. PÀgÀqÀZÀÄÑ wzÀÝuÉ, PÀgÀqÀZÀÄÑ N¢ vÀ¥ÀÄàUÀ¼À£ÀÄß wzÀÄݪÀÅzÀÄ, PÀgÀqÀaÑ£À ºÁ¼É, CAwªÀÄ ªÀÄÄzÀætPÉÌ ªÀÄÄAZÉ wzÀÄÝ¥ÀrUÉ MzÀV¹zÀ ºÁ¼É, PÀgÀqÀÄwzÀÄÝ. PÀgÀqÀZÀÄÑ wzÀÄÝ (PÀgÀqÀÄ, PÀgÀqÀZÀÄÑ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß MAzÉà CxÀðzÀ°è §¼À¹zÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¹) PÀgÀqÀZÀÄÑ wzÀÄݪÀªÀ£ÀÄ (¼ÀÄ) JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À CxÀðUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄÊ«« EA- PÀ. ¤WÀAlÄ, ¦æ¸ÀA QèµÀÖ ¥ÀzÀUÀ¼À PÉÆñÀ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅ PÉÆnÖªÉ. F ¥ÀzÀUÀ¼ÀµÉÖ C®èzÉ PÀgÀqÀZÀÄÑ wzÀÄݪÀ aºÉßUÀ¼ÀÆ CªÀÅUÀ¼À §¼ÀPÉ jÃwAiÀÄÆ EAVèµï ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°èAiÉÄà PÀ£ÀßqÀPÉÌ §A¢zÉ. JµÉÆÖà PÀgÀqÀZÀÄÑ wzÀÄÝ¥Àr aºÉßUÀ½UÉ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼Éà E®è, EAVèµï ¥ÀzÀUÀ¼À£Éßà §¼À¸ÀÄvÉÛêÉ. PÀgÀqÀZÀÄÑUÁgÀgÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ: PÀgÀqÀZÀÄÑ wzÀÄݪÀÅzÀÄ MAzÀÄ PÀ¯É. PÀgÀqÀZÀÄÑ wzÀÄݪÀ PÁgÀåzÀ°è ªÀÄƪÀgÀ ¥ÁvÀæ«zÉ. ªÉÆ¼É eÉÆÃr¸ÀĪÀªÀ£ÀÄ CxÀªÁ rn¦ ªÀiÁqÀĪÀªÀ£ÀÄ, PÀgÀqÀZÀÄÑ wzÀÄݪÀªÀ£ÀÄ, CªÀ£ÀÄ vÉÆÃj¹zÀ ¸ÀjgÀÆ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄzÀæt ¥ÀæwAiÀÄ°è C¼ÀªÀr¸ÀĪÀªÀ£ÀÄ. F ªÀÄƪÀgÀ°è AiÀiÁgÉƧâgÀÄ PÀvÀðªÀåZÀÄåvÀgÁzÀgÉ ªÀÄÄzÀætzÀ°è zÉÆõÀUÀ¼ÀÄ G½zÉà G½AiÀÄÄvÀÛªÉ. F ªÀÄƪÀgÀÆ ¸ÀªÀÄ£ÁV ¸ÀªÀÄxÀðªÁV MnÖUÉ zÀPÀëvɬÄAzÀ PÁgÀ太Àð»¸ÀzÉà EgÀĪÀ ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑV EgÀzÀÄ. Q¸ÁUÉÆÃvÀ«Ä ¸Á«®èzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸Á¹ªÉ vÀgÀ®Ä DUÀzÀ ºÁUÉ vÀ¦à®èzÀ ªÀÄÄzÀætzÀ ¥ÀĸÀÛPÀ, ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß PÁtĪÀÅzÀÄ Cw zÀÄ®ð¨sÀªÁVzÉ. ªÀÄÄzÀæt zÉÆõÀUÀ¼ÀÄ KPÁUÀÄvÀÛªÉ JA§ «ZÁgÀ aAvÀ¤ÃAiÀĪÁVzÉ. ªÀÄÄRåªÁV, PÀgÀqÀZÀÄÑ wzÀÄÝUÁgÀgÀÄ JAzÀgÉ vÀ¦à®è. KPÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä°è PÀgÀqÀZÀÄÑUÁgÀgÀÄ §ºÀĪÀÄA¢ ºÀªÁå¹ PÀgÀqÀZÀÄÑUÁgÀgÀÄ. J¯ÉÆèà MA¢§âgÀÄ ªÀÈwÛ PÀgÀqÀZÀÄÑUÁgÀgÀÄ. ªÀÈwÛ PÀgÀqÀZÀÄÑUÁgÀjUÉ PÉÆlÖ ¸ÀA§¼ÀªÁUÀ° ºÀªÁå¹ PÀgÀqÀZÀÄÑUÁgÀjUÉ PÉÆqÀĪÀ ¥ÀÄlzÀ zÀgÀªÁUÀ° wÃgÁ PÀ¤µÀ× ªÀÄlÖzÀÄÝ. ºÁUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ ¯ÉÃRPÀ¤VAvÀ ºÉZÀÄÑ w½ªÀ½PÉ C£ÀĨsÀªÀ EgÀĪÀ «µÀAiÀÄ ¥ÀjtÂvÀ ¨sÁµÁ ¥ÀjavÀ PÀgÀqÀZÀÄÑUÁgÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É. CªÀ¤UÉ ¯ÉÃRPÀ¤UÉ zÉÆgÉAiÀÄĪÀµÀÄÖ ¸ÀA¨sÁªÀ£É zÉÆgÉAiÀÄĪÀÅ¢®è. vÀÄAqÀÄ UÀÄwÛUÉAiÀÄAvÉ, ¢£ÀPÀÆ°AiÀÄAvÉ ¥ÀÄlzÀgÀzÀ°è ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄä°è §Ä¢ÞªÀÄvÀÛvÉAiÀÄ ±ÉÆõÀuÉUÀ¼À°è EzÉÆAzÀÄ. EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV EAzÀÄ ¸ÀªÀÄxÀð zÀPÀë C£ÀĨsÀ« PÀgÀqÀZÀÄÑUÁgÀgÀÄ CvÀå®àªÀÄA¢ EzÁÝgÉ. ºÁUÁV PÀgÀqÀZÀÄÑ wzÀÄݪÀ PÀZÁÑ ¥ÀjtÂvÀgÀÄ ºÉZÁÑV ªÀÄÄzÀæt zÉÆõÀUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑVgÀĪÀÅzÀÄ. ªÁ¸ÀÛªÀ¸ÀAUÀw JgÀqÀÄ. PÀgÀqÀZÀÄÑUÁgÀjUÉ wzÀÝ®ÄPÉÆqÀĪÀ PÁ¯ÁªÀ¢ü ¸ÁPÁUÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀgÀqÀZÀÄÑ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÆmÁÖUÀ CzÀgÀ°è vÀ¥ÀÄàUÀ¼À£ÀÄß w¢Ý UÀÄgÀÄw¸À®Ä ¸ÁPÀµÀÄÖ SÁ°eÁUÀ §¢UÀ¼À°è EgÀĪÀÅ¢®è. E£ÀÄß ¯ÉÃRPÀgÀÄ PÉÆqÀĪÀ ºÀ¸ÀÛ¥Àæw £ÉgÀ¼ÀZÀÄÑ ¥Àæw DVzÀÝgÉ ¸ÀjAiÀiÁV £ÀPÀ¯ÁVgÀĪÀÅ¢®è. ºÀ¸ÀÛ¥Àæw DVzÀÝgÉ °¦ªÀPÀævɬÄAzÀ, ¯ÉÃRPÀgÀ ¨sÁµÁ ¥ÁArvÀåzÀ PÉÆgÀvɬÄAzÀ ºÉÃgÀ¼À zÉÆõÀUÀ½zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß rn¦ ªÀiÁqÀĪÀªÀjUÉ ¸ÀjAiÀiÁV NzÀ¯ÁUÀzÉ PÀgÀqÀZÀÄÑ C¥ÁgÀ vÀ¥ÀÄàUÀ½AzÀ PÀÆrgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ 3 ¸À® C®è 6 ¸À® w¢ÝzÀgÀÆ zÉÆõÀUÀ¼ÀÄ G½¢gÀÄvÀÛªÉ. £ÀªÀÄä°è JµÉÆÖà d£ÀPÉÌ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV N¢PÉÆAqÀÄ mÉʦ¸À®Ä §gÀĪÀÅ¢®è. KPÉAzÀgÉ CªÀjUÉ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁeÁÕ£À, ªÁåPÀgÀtUÀ¼À ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼À CjªÀÇ E®è. PÀA¥ÀÆålj£À°è mÉʦ¸ÀĪÀ PÉ®¸ÀPÉÌ §gÀĪÀªÀgÀ°è §ºÀĪÀÄA¢UÉ PÉêÀ® QðªÀÄuÉ §¼À¸ÀĪÀÅzÀµÉÖ UÉÆvÀÄÛ. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÁå¸À A UÀ , UÀ A zs À E®è z À ª À g ÁVzÁÝgÉ . JµÉ Æ Ö Ã d£À C£Àå¨sÁ¶PÀgÁVzÁÝgÉ. EªÀjUÉ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ¥ÀÆtð ¥ÀjZÀAiÀĪÉà E®è. E£ÀÄß JµÉÆÖà PÀqÉ ªÉÆzÀ® PÀgÀqÀZÀÑ£ÀÄß NzÀĪÁUÀ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß NzÀ®Ä E£ÉÆߧ⠪ÀåQÛ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. DzÀgÉ EgÀĪÀÅ¢®è; JgÀqÀ£ÀÄß M§âgÉà NzÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÀÄ PÉ®ªÀÅ ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ ©lÄÖºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ½gÀÄvÀÛªÉ.

46


PÀgÀqÀZÀÄÑUÁgÀgÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÀµÀÖ JAzÀgÉ ¯ÉÃRPÀgÀ ¤§ðAzsÀzÀ ¤AiÀĪÀÄ. PÉ®ªÀÅ ¯ÉÃRPÀgÀÄ `£ÁªÀÅ §gÉzÀÄzÀ£ÀÄß K£ÀÆ §zÀ°¸À¨ÁgÀzÀÄ’ JAzÀÄ PÀlÖ¥ÀàuÉ ªÀ i ÁrgÀ Ä vÁÛ g É . JµÉ Æ Ö Ã ¸À ® PÀ g À q À Z À Ä Ñ U ÁgÀ g À Ä ¯ÉÃRPÀjVAvÀ ¥ÁArvÀåªÀżÀîªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. CAxÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è wzÀÝzÉ EgÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? EzÉÆAzÀÄ ¸ÀªÀĸÉå. ¯ÉÃRPÀgÉà PÀgÀqÀZÀÄÑUÁgÀgÁV wzÀÄݪÁUÀ F ¸ÀªÀĸÉå EgÀĪÀÅ¢®è. DzÀgÉ J®è ¯ÉÃRPÀjUÀÆ PÀgÀqÀZÀÄÑ wzÀÄݪÀÅzÀÄ §gÀĪÀÅ¢®è. E£ÀÄß «zÁéA¸ÀgÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀiÁ£ÀågÀÄ w¢ÝzÁUÀ E®èzÀ zÉÆõÀUÀ¼ÀÄ GAmÁUÀÄvÀÛªÉ. PÀgÀqÀZÀÄÑUÁgÀgÀÄ PÀgÀqÀÄ wzÀÝ®Ä ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÀªÀÄAiÀÄ E®èzÉ CªÀ¸ÀgÀzÀ°è w¢ÝzÁUÀ®Æ zÉÆõÀUÀ¼ÀÄ GAmÁUÀÄvÀÛªÉ. E®èªÉà zÉÆõÀUÀ¼ÀÄ G½AiÀÄÄvÀÛªÉ. PÀgÀqÀZÀÄÑ wzÀÄݪÀ eÁUÀ KPÁAvÀªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. C£ÉÃPÀ PÀqÉUÀ¼À°è d£À §AzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ eÁUÀ DVzÀÄÝ EvÀgÀgÀÄ ªÀiÁvÁr¹zÁUÀ vÀ¥ÀÄàUÀ¼ÀÄ PÀgÀqÀZÀÄÑ wzÀÄݪÁUÀ vÀ¥ÀÄàUÀ¼ÀÄ DUÀ®Ä CªÀPÁ±À DuÀÄvÀÛzÉ. J®è zÉÆõÀUÀ½UÀÆ PÀgÀqÀZÀÄÑUÁgÀgÉà ºÉÆuÉAiÀÄ®è. GzÁºÀgÀuÉUÉ CAwªÀÄ PÀgÀqÀ£ÀÄß w¢ÝzÀ ªÉÄÃ¯É G½zÀ PÉ®ªÉà vÀ¥ÀÄàUÀ¼À£ÀÄß w¢ÝzÁUÀ CzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ¸Àj¥Àr¹ºÁQPÉƼÀÄîvÉÛêÉ, ¤ÃªÉãÀÄ aAw¸À¨ÉÃr J£ÀÄßvÁÛgÉ. «ÄµÀ£ï ¥ÀÆæ¥sï AiÀÄAvÀæzÀ ªÉÄð£À ¥ÀæwAiÀÄ°è zÉÆõÀUÀ¼À£ÀÄß w¢ÝzÉAiÉÄà E®èªÉà £ÉÆÃqÀ¯ÁUÀzÉ, ªÀÄÄzÀæPÀgÀÄ wzÀÝzÉ vÀ¥ÀÄàUÀ¼ÀÄ ºÁUÉAiÉÄà G½zÀÄ©qÀÄvÀÛªÉ. C£ÉÃPÀ¸À® PÀgÀqÀÄ wzÀÄÝUÁgÀgÀÄ ¸Á°£À PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀzÀZÉÒÃzÀ ¸ÀjAiÀiÁVzÉAiÉÄà E®èªÉà JA§ÄzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀĪÀÅ¢®è. PÁgÀåPÀæ-ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄAUÀ¼ÁgÀwAiÀÄ£ÀÄß EvÁå¢ CxÀð»Ã£ÀªÁV ¥ÀzÀZÉÒÃzÀªÁVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. EAxÀ ¸Á°£À PÉÆ£ÉAiÀÄ ¥ÀzÀZÉÒÃzÀUÀ¼À°è zÉÆõÀ«®èzÉ CZÁÑzÀ UÀæAxÀ JAzÀgÉ £À£Àß UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ azÁ£ÀAzÀªÀÄÆwð CªÀgÀ PÀ£ÀßqÀ ±Á¸À£ÀUÀ¼À ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀĺÁ¥Àæ§AzsÀ. DzÀgÉ F UÀæAxÀzÀ ¥ÀÄ£ÀgÀÄäzÀætzÀ°è F ±ÀÄzÀÞvÉ PÁtĪÀÅ¢®è. C£ÉÃPÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è PÉêÀ® CPÀëgÀzÉÆõÀ, ¥ÀzÀzÉÆõÀUÀ¼À£ÀßµÉÖà UÀªÀĤ¸ÀĪÀÅzÀgÀ dvÉUÉ «µÀAiÀÄzÉÆõÀ UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÀÄ. EzÀPÉÌ CUÀvÀåªÁzÀ

47


±Á¸ÀÛçeÁÕ£À ¥Áj¨sÁ¶PÀ ¥ÀzÀUÀ¼À eÁÕ£À EgÀĪÀÅ¢®è. £À£Àß MAzÀÄ ¯ÉÃR£ÀªÀ£ÀÄß CZÀÄѪÀiÁrzÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀĪÀgÀÄ gÉʸÀgÀÄ ºÉýzÀAvÉ JA§ ªÀiÁvÀÄ gÉÊvÀgÀÄ ºÉýzÀAvÉ JAzÀÄ CZÀÄÑ ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. ¨sÁµÀtzÀ zsÀ餪ÀÄÄzÀætªÀ£ÀÄß «zÁåyðUÀ½AzÀ °¦ÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀÝgÀÄ. ¥Á¥À D «zÁåyðUÀ½UÉ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ZÀjvÉæAiÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄ ºÉÃVgÀ®Ä ¸ÁzsÀå? PÀ£ÀßqÀzÀ°è EAzÀÄ ±Á¸ÀÛçUÀæAxÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ «eÁÕ£ÀUÀæAxÀUÀ¼À PÀgÀqÀÄ wzÀÄݪÀªÀgÀÄ ¹UÀĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖ. KPÉAzÀgÉ ªÁåPÀgÀt, ¸ÀAVÃvÀ, G¥À¤µÀvï, ¨sËvÀ«eÁÕ£À, UÀtÂvÀ, eÉÆåÃwµÀå EvÁå¢ ±Á¸ÀÛçUÀæAxÀUÀ¼À PÀgÀqÀ£ÀÄß wzÀÄݪÀªÀjUÉ DAiÀiÁ ±Á¸ÀÛç ¥ÀjZÀAiÀÄ C¤ªÁgÀå. D jÃw ±Á¸ÀÛçdÕ PÀgÀqÀZÀÄÑ wzÀÄݪÀªÀgÀÄ ¹UÀĪÀÅzÀÄ zÀÄ®ð¨sÀªÁVzÉ. f.¦. gÁdgÀvÀßA, rJ¯ïJ£ï, wãÀA²æÃ, UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ, r«f, JDgïPÀÈ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ «zÁéA¸ÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß vÁªÉà wzÀÄÝwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ §ºÀıÁ¸ÀÛ竱ÁgÀzÀgÁVzÀÝgÀÄ. EAzÀÄ ªÀÄÄzÀæuÁ®AiÀÄUÀ¼À°è ¥ÀwæPÁ®AiÀÄUÀ¼À°è PÀgÀqÀZÀÄÑ wzÀÄݪÀªÀgÀÄ §ºÀĪÀÄA¢ ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀ UÀzÀåzÀ PÀvÉ PÁzÀA§j £ÁlPÀ ¥Àæ§AzsÀ EvÁå¢ §gÀºÀUÀ¼À£ÀÄß wzÀÄݪÀªÀgÉà ºÉZÁÑVzÁÝgÉ. ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ ¥ÁoÀzÀ°è ±Á¸ÀÛçdÕgÁV PÀgÀqÀÄwzÀÄݪÀªÀgÀ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸ÀĪÀ ¥ÀoÀå«®è JAzÀÄ £À£Àß JtÂPÉ. PÀgÀqÀZÀÄÑUÁgÀgÀÄ ¥ÀzÀ ªÁPÀå CPÀëgÀ wzÀÄݪÀÅzÀgÀ dvÉUÉ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä N¢ CxÀðzÉÆõÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ wzÀݨÉÃPÀÄ. C£ÉÃPÀgÀÄ EzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è. gÁAiÀÄZÀÆj£À°è £À£Àß ¨sÁµÀtzÀ PÁgÀåPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀwæPÉAiÉÆAzÀÄ ¥ÀæPÀn¹zÀÄÝ »ÃUÉ: ¥ÉÆæ. f. C±ÀévÀÜ£ÁgÁAiÀÄt CªÀgÀÄ EAzÀÄ ¸ÀAeÉ £ÀUÀgÀzÀ°è G¥ÀªÁ¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. (G¥À£Áå¸À J£ÀÄߪÀ §zÀ®Ä. CPÀëgÀzÉÆõÀªÀ£ÀßµÉÖ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÁPÀåzÉÆõÀ, CxÀðzÉÆõÀ PÀtÂÚUÉ ©Ã¼ÀĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖ.) DzsÀĤPÀ ªÀÄÄzÀæt ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è PÀAqÀħgÀĪÀ zÉÆqÀØ zÉÆõÀªÉAzÀgÉ ¥ÀzÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ vÉgÀ¥ÀÄ (space) PÉÆqÀĪÀ jÃw. J®è ¥ÀzÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¸ÀªÀiÁ£À vÉgÀ¥ÀÄ FPÀé¯ï ¸Éàøï PÉÆqÀĪÀÅzÀjAzÀ CxÀð»Ã£À ¥ÀzÀ«¨sÀd£É DV PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÉÆUÀ¸ÀÄ eÁAiÀĪÀiÁ£À ªÀiÁAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ JZï £ÀgÀ¸ÀtÚ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä `ªÀÄÄzÀæt ¸À«ÄÃPÉë’ UÀæAxÀzÀ°è (1970) PÀgÀqÀÄ¥Àæw wzÀÄݪÀ «zsÁ£À ¯ÉÃR£ÀzÀ°è ºÉýgÀĪÀ ªÀiÁwzÀÄ: `¥ÀzÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ vÉgÀªÀÅ PÉÆqÀĪÀ «ZÁgÀªÁV ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ, EAV趣À ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À°è ¥ÀzÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ FPÀé¯ï ¸Éàøï, ¸ÀªÀiÁ£À vÉgÀªÀÅ PÉÆqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ, EzÀÄ PÀ£ÀßqÀ eÁAiÀĪÀiÁ£ÀPÉÌ UÉÆwÛ®è. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è ¥ÀzÀUÀ¼À ªÀÄzsÉå vÉgÀªÀÅ PÉÆqÀĪÁUÀ J®è PÀqÉ ¸ÀªÀiÁ£À vÉgÀªÀÅ EgÀ¨ÉÃQ®è. PÉ®ªÀÅ ¥ÀzÀUÀ¼À ªÀÄzsÉå 1/2M ¸ÀܼÀ ©lÖgÉ PÉ®ªÀÅ ¥ÀzÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ 1/4M ¸ÀܼÀ ©qÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ. F vÉgÀªÀÅ PÉÆqÀĪÀ PÉ®¸À CxÀðPÉÌ, ¨sÁªÀPÉÌ vÀPÀÌAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. D F CPÀëgÀ©lÄÖ G½zÀ 2 CxÀªÁ ºÉaÑ£À CPÀëgÀUÀ¼À ¥ÀzÀUÀ¼À°è MAzÀPÀëgÀ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV §gÀĪÀAvÉ MqÉAiÀĨÁgÀzÀÄ.’ PÀgÀqÀZÀÑ£ÀÄß wzÀÄݪÀ vÀgÀ¨ÉÃw E®èzÉ §ºÀĪÀÄA¢ PÀgÀqÀZÀÄÑUÁgÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ vÁªÉà C°è E°è £ÉÆÃr PÀ°vÀ KPÀ®ªÀåUÉÆÃvÀæzÀªÀgÁzÀ PÁgÀt PÀgÀqÀZÀÄÑ wzÀÄݪÀÅzÀgÀ°è MAzÀÄ PÀæªÀÄ«®èzÉ JµÉÆÖà ¸À® PÀgÀqÀZÀÄÑ wzÀÄÝUÁgÀgÀÄ §¼À¸ÀĪÀ aºÉßUÀ¼ÀÆ CzÀ£ÀÄß CaÑ£À°è ¸Àj¥Àr¸ÀĪÀªÀjUÉ ¸ÀjAiÀiÁV CxÀðªÁUÀzÉ ºÀ®ªÁgÀÄ vÀ¥ÀÄàUÀ¼ÁUÀÄvÀÛªÉ. »ÃUÉ PÀgÀqÀZÀÄÑ wzÀÄݪÀªÀjUÀÆ CzÀ£ÀÄß ªÀÄÄzÀætzÀ°è ¸Àj¥Àr¸ÀĪÀªÀjUÀÆ ¸ÀªÀĸÉåAiÉÄà E®èzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðªÉAzÀgÉ »A¢£ÀPÁ®zÀ ªÉÆ¼É eÉÆÃr¸ÀĪÀ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ «zÁéA¸ÀgÀÄ vÁªÉà ªÉÆ¼É eÉÆÃr¹PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ ªÀÄÄzÀæPÀjUÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ ºÉƼÉPÀ®Äè £ÀgÀ¹AºÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ «ZÁgÀzÀ¥Àðt ¥Éæ¸ï ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è CvÀåAvÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÀÄÄzÀæuÁ®AiÀÄUÀ¼À°è MAzÀÄ. C°è ¥ÀArvÀgÀÄ ªÉÆ¼É eÉÆÃr¹ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¸ÉÆÛÃvÀæUÀæAxÀUÀ¼À£ÀÄß, D¢vÀå ºÀÈzÀAiÀÄ EvÁå¢ ºÁUÀÆ CªÀÄgÀPÉÆñÀzÀAxÀ UÀæAxÀUÀ¼À£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¹PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ ¸ÀévÀB

48


WÀ£À«zÁéA¸ÀgÁVzÀÄÝ ¥ÀoÀå ¨Á¬ÄUÉ §gÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ CzÀ£ÀÄß CªÀgÉà ªÉÆ¼É eÉÆÃr¸ÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ PÀgÀqÀZÀÄÑ wzÀÄݪÀ ¥ÀæªÉÄÃAiÀĪÉà §gÀÄwÛgÀ°®è. DzsÀĤPÀ PÁ®zÀ°è ¯ÉÃRPÀgÉà rn¦ ªÀiÁrzÁUÀ CaÑ£À°è zÉÆõÀ CwPÀrªÉÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. E£ÀÄß PÀ®èZÀÄÑ ªÀÄÄzÀætzÀ°è ±Á¸À£ÀUÀ¼À ¥ÀrAiÀÄZÀÄÑ vÉUÉzÁUÀ £ÉgÀ¼ÀZÀÄÑ ¥Àæw (PÀìgÁPïì) vÉUÉzÁUÀ PÀgÀqÀZÀÄÑ wzÀÄݪÀ ¥ÀæªÉÄÃAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è. CxÀªÁ ¸ÀavÀæªÀÄÄzÀæt ªÀiÁrzÁUÀ®Æ CµÉÖ. ¥ÀÄ£ÀgÀÄäzÀætªÀ£ÀÄß avÀæªÀÄÄzÀæt ªÀiÁrzÁUÀ PÀgÀqÀÄwzÀÄݪÀ ¥ÀæªÉÄÃAiÀÄ«®è¢zÀÝgÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ CaÑ£À vÀ¥ÀÄàUÀ¼ÀÄ ºÁUÉAiÉÄà G½¢gÀÄvÀÛzÉ. CZÁÑzÀªÉÄÃ¯É UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §AzÀ vÀ¥ÀÄàUÀ¼À£ÀÄß wzÀݯÁUÀ¢zÀÝgÀÆ CzÀ£ÀÄß wzÉÆÝïÉAiÀiÁV UÀæAxÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è PÉÆqÀĪÀ ¥Àj¥Ál«vÀÄÛ. FUÀ CzÀÆ PÁtĪÀÅ¢®è. «¥ÀjÃvÀ ¥ÀzÀzÉÆõÀ, CxÀðzÉÆõÀ, «µÀAiÀÄzÉÆõÀ DzÁUÀ, ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£Éßà ªÀÄvÉÛ w¢Ý ¥ÀæPÀn¹zÀ ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ¼ÀÆ, ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß §»µÀÌj¹zÀ ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ¼ÀÆ GAlÄ. ªÀÄÄzÀæt «£Áå¸ÀzÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ, CPÀëgÀUÀ¼À UÁvÀæ ¥ÀjZÀAiÀÄ PÀgÀqÀZÀÄÑUÁgÀjUÉ E®èzÉ C£ÉÃPÀ zÉÆõÀUÀ¼ÁUÀĪÀÅzÀÄAlÄ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV PÀgÀqÀZÀÄÑ wzÀÄݪÀªÀjUÉ ªÀÄÄzÀætPÀ¯ÉAiÀÄ CPÀëgÀUÁvÀæ «ZÁgÀ w½¢gÀĪÀÅ¢®è. CzÀ£ÀÄß «£Áå¸ÀPÁgÀjUÉ ©lÄÖ©qÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀwÛ£À PÀ£ÀßqÀ ¤WÀAn£ÀAxÀ UÀæAxÀUÀ¼À PÀgÀqÀÄ wzÀÄݪÀªÀjUÉ, ±Á¸ÀÛçUÀæAxÀUÀ¼À£ÀÄß wzÀÄݪÀªÀjUÉ EzÀgÀ ¥ÀjeÁÕ£À CvÀåUÀvÀå. PÀ£ÀßqÀ ¤WÀAn£À°è ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ ªÉÊeÁÕ¤PÀ PÀæªÀĪÉÇAzÀ£ÀÄß §¼À¹zÁÝgÉ. ªÀÄÄRå¥ÀzÀzÀ CPÀëgÀUÁvÀæ, ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À UÁvÀæ, DPÀgÀUÀæAxÀUÀ¼À CPÀëgÀUÁvÀæ, ¥ÀzÀªÀÄÆ® ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼À UÁvÀæ EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß aPÀÌPÀëgÀ, zÀ¥ÀàPÀëgÀ (¸Áä¯ï, ¨ÉÆïïØ) CPÀëgÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ¤zsÀðj¹gÀÄvÁÛgÉ. CzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ PÀgÀqÀZÀÄÑ wzÀÝ®Ä ¸ÁzsÀå«®è. F J®è «µÀAiÀÄUÀ¼À°è ªÀÄÄzÀæt«ZÁgÀ, PÀgÀqÀZÀÄÑ «ZÁgÀ, ºÀ¸ÀÛ¥Àæw «ZÁgÀ, ªÉƼÉUÀ¼À «£Áå¸À, «ZÁgÀ EvÁå¢ J®èªÀ£ÀÄß w½zÀ PÀgÀqÀZÀÄÑUÁgÀgÀÄ ±ÉõÀ£ÁgÁAiÀÄtgÀAxÀ ¯ÉÃRPÀgÀÄ ªÀÄÄzÀæPÀgÀÄ PÀgÀqÀZÀÄÑUÁgÀgÀÄ «gÀ¼ÀgÁVzÁÝgÉ. CªÀgÀÄ ºÉýzÀ ªÀiÁwzÀÄ (ªÀÄAiÀÄÆgÀ 2001£ÉAiÀÄ ¸ÀAaPÉ £ÉÆÃr) ``£Á£ÀÄ ªÀÄÄzÀæt ªÀiÁrgÀĪÀ ¥ÀÆæ¥sï £ÉÆÃrgÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ¸ÀASÉå ¸Á«gÀPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ «ÄÃgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß CZÀÄѪÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ dvÉUÉ ¥ÀÆæ¥sï £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀgÀ°è £Á£ÀÄ UÀnÖUÀ JAzÀÄ JµÉÆÖà ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß £À£ÀUÉ ¥ÀÆæ¥sï wzÀÝ®Ä PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ.’’ PÀĪÉA¥ÀÄ, wãÀA²æÃ, rJ¯ïJ£ï, r«f, ªÀiÁ¹Û, «¹Ã, gÁdgÀvÀßA, C£ÀPÀÈ, vÀgÁ¸ÀÄ, wæªÉÃt ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÀ UÀæAxÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆæ¥sï £ÉÆÃr CAzÀZÉAzÀ¢AzÀ vÀ¦à®èzÉ ªÀÄÄ¢æ¹ ¨sÉõï J¤¹PÉÆAqÀªÀgÀÄ ±ÉõÀ£ÁgÁAiÀÄt CªÀgÀÄ. CªÀgÀÄ ¸ÀévÀB ¯ÉÃRPÀgÀÆ ºËzÀÄ. PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÀgÀqÀZÀÄÑ wzÀÄݪÀ «zsÁ£ÀzÀ°è KPÀgÀÆ¥ÀvÉ E®è. PÁgÀt ¸ÀàµÀÖªÁVzÉ. PÀgÀqÀÄ wzÀÄݪÀ «ZÁgÀzÀ°è ¥Àj¥ÀÆtðªÁzÀ ¥ÀoÀåUÀæAxÀªÉà E®è. C°è E°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ PÉ®ªÀÅ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀgÀqÀZÀÄÑ aºÉßUÀ¼À ¥ÀnÖ ©lÖgÉ ¨ÉÃgÉ E®è. E£ÀÄß PÀgÀqÀZÀÄÑ wzÀÄݪÀ vÀgÀ¨ÉÃw PÉÆqÀĪÀ ±Á¯É DUÀ°, ²©gÀUÀ¼ÁUÀ° £ÀqÉzÉà E®è. PÀgÀqÀZÀÄÑ wzÀÝ®Ä £ÉgÀªÁUÀĪÀ aºÉßUÀ¼À£ÀÄß w½¸ÀĪÀ PÉÆñÀUÀ¼ÀÄ UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÉ®«ªÉ. 1. PÀ¸Á¥ÀzÀ PÀ£ÀßqÀ ¤WÀAlÄ ¦ÃpPÉ, 2. PÀ£ÀßqÀ gÀvÀßPÉÆñÀ (PÀ¸Á¥À). 3. f. ªÉAPÀl¸ÀħâAiÀÄå£ÀªÀgÀ ¦æ¸ÀA QèµÀÖ¥ÀzÀPÉÆñÀ, 4. r.PÉ. ¨sÁgÀzsÁédgÀ EA-PÀ ±À§ÝPÉÆñÀ, 5. UÀæAxÀ¸ÀA¥ÁzÀ£É-rJ¯ïJ£ï, 6. gÀ£ÀߣÀ UÀzÁAiÀÄÄzÀÞ ¸ÀAUÀæºÀ- wãÀA²æÃ, 7. PÀ£ÀßqÀ UÀæAxÀ ¸ÀA¥ÁzÀ£Á ±Á¸ÀÛç-JA.JA. PÀ®ÄâVð, 8. UÀæAxÀ ¸ÀA¥ÁzÀ£À ¥Àj¨sÁµÁ PÉÆñÀ, 9. DzsÀĤPÀ ªÀÄÄzÀætPÀ¯É-ºÀjzÁ¸ï, 10. CPÀëgÀ ªÀÄÄzÀæt-PÀȵÁÚfgÁªï, 11. ªÀÄÄzÀætPÀ¯É-£ÀgÀ¸ÀtÚ, 12. PÀ£ÀßqÀ±ÉÊ° PÉʦr-EvÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ PÉ®ªÀÅ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ F «µÀAiÀÄzÀ°è G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁVªÉ. EµÁÖzÀgÀÆ PÀ°AiÀÄĪÀªÀjUÉ ¸ÀÆPÀÛ UÀæAxÀ E®è. PÀæªÀħzÀÞªÁV PÀgÀqÀZÀÄÑ wzÀÄݪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ°¸ÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉܬĮè. EA¢UÀÆ ¨sÁµÁ±ÀÄ¢Þ §UÉÎ PÀgÀqÀZÀÄÑ wzÀÄݪÀªÀgÀÄ UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁzÀ PÉ®ªÀÅ UÀæAxÀUÀ½ªÉ. CªÀÅUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À CªÀjUÉ CvÀåUÀvÀå. GzÁºÀgÀuÉUÉ: 1. 2. 3.

±ÀÄzÁÞ±ÀÄzÀÞ PÀ£ÀßqÀ - ¥ÉÆæ. JA. gÁdUÉÆÃ¥Á¯ÁZÁj, ªÀÄÄA¨ÉÊ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, 1990. EA¢£À PÀ£ÀßqÀ gÀZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ §¼ÀPÉ, qÁ. J¸ï.J£ï. ²æÃzsÀgï, PÀ«« ºÀA¦, PÀ£ÀßqÀ±ÉÊ° - J¸ï.J£ï. ²æÃzsÀgï.

49


4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

£ÀÄr¹j-£Àqɹj, ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ªÀÄ°è¥ÀlÖt, ªÀÄAUÀ¼À ¥ÀæPÁ±À£À, 1998. ¥Àj±ÀÄzÀÞ PÀ£ÀßqÀ, CgÀ¼ÀÄUÀ¥Éà, 1982, ¸ÀªÀiÁd ¥ÀĸÀÛPÁ®AiÀÄ. zÀ¥Àðt «ªÀgÀt - n.«. ªÉAPÀmÁZÀ®±Á¹Ûçà EUÉÆà PÀ£ÀßqÀ - 3 ¸ÀA¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ - f. ªÉAPÀl¸ÀħâAiÀÄå. ¥ÀzÁxÀð aAvÁªÀÄt - ¥ÁªÉA DZÁgÀå, £ÀªÀ PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæPÁ±À£À, 1994. PÀ£ÀßqÀ ¤WÀAlÄ ¦ÃpPÉ - PÀ¸Á¥À. ±ÀAPÀgÀ¨sÀlÖgÀ PÀ£ÀßqÀ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀ 8 UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ. PÉ.«. £ÁgÁAiÀÄt CªÀgÀ £ÀªÀÄä ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ EvÁå¢ UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ. zsÁgÀªÁqÀPÀgÀ CªÀgÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ±Á¸ÀÛç JA.JZï. PÀȵÀÚAiÀÄå£ÀªÀgÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ±Á¸ÀÛç. rJ¯ï£À CªÀgÀ ±À§Ý«ºÁgÀ. gÀAUÀ£ÁxÀ ±ÀªÀÄðgÀ ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀ ªÁåPÀgÀt. n. PÉñÀªÀ¨sÀlÖgÀ PÀ£ÀßqÀ ªÁåPÀgÀt EvÁå¢.

EzÀĪÀgÉUÉ «±ÉõÀªÁV ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¥ÀoÀåzÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼À §UÉÎ ºÉüÀ¯Á¬ÄvÀÄ. PÀgÀqÀZÀÄÑ wzÀÄݪÀªÀgÀÄ UÀæAxÀzÀ°è UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁzÀ ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆgÀÄ EªÉ. 1. 2. 3.

¦ÃpPÁ ¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ (ªÉÆzÀ® 16 CxÀªÁ 8 «ªÀgÀUÀ¼À ¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ) ªÀÄÄzÀæt«ªÀgÀ, C¥ÀðuÉ, ¯ÉÃRPÀgÀ ¦ÃpPÉ, ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ £ÀÄr, EvÀgÀgÀ ªÀÄÄ£ÀÄßr, «µÀAiÀĸÀÆa EvÁå¢) ¥ÀoÀåzÀ ¨sÁUÀ C£ÀħAzsÀUÀ¼ÀÄ (ªÀÄÄRå ¥ÀzÀ¸ÀÆa, UÀæAxÀ ¯ÉÃR£À¸ÀÆa, ªÀA±ÁªÀ½, EvÁå¢ C£ÉÃPÀ C£ÀħAzsÀUÀ¼ÀÄ) EªÀÅUÀ¼À°è ¦ÃpPÁ¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀħAzsÀUÀ¼À «ZÁgÀªÁV PÀgÀqÀZÀÄÑUÁgÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÉ®ªÀÅ ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀ¨ÉÃPÁVzÉ.

¦ÃpPÁ ¥ÀÄlUÀ½UÉ gÉÆêÀÄ£ï CAQUÀ¼À£ÀÄß (¸ÀtÚzÀÄ CxÀªÁ zÉÆqÀØzÀÄ I II III ......i ii iii EvÁå¢) §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ. F ¥ÀzÀÞw «zÉò ¥ÀzÀÞwAiÀÄ CAzsÁ£ÀÄPÀgÀuÉ. PÀ£ÀßqÀPÉÌ C¤ªÁgÀåªÁzÀ ¥ÀzÀÞw C®è. ºÉƸÀPÉgÉ azÀA§gÀAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ £ÀÆgÀPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ UÀæAxÀUÀ¼À£ÀÄß, ««zsÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ gÀa¹zÀ «zÁéA¸ÀgÀÄ; ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀ UÀzÀå ¤gÁä¥ÀPÀgÀ°è M§âgÀÄ. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä UÀæAxÀUÀ¼À°è ¦ÃpPÁ ¥ÀÄlUÀ½UÉ CDEF, PÀRUÀWÀY EvÁå¢ PÀ£ÀßqÀ ªÀtðªÀiÁ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß §¼À¹zÁÝgÉ. EzÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä EvÀgÀ ¯ÉÃRPÀgÀÄ, ªÀÄÄzÀæPÀgÀÄ AiÀiÁgÀÆ §¼À¸ÀzÉ gÉÆêÀÄ£ï CAPÉUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀvÀ£ÀzÀ zÀȶ֬ÄAzÀ PÀ£ÀßqÀ¨sÁµÉ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ »£É߯ÉAiÀÄ°è AiÉÆÃa¸ÀzÉ EgÀĪÀÅzÀPÉÌ EzÉÆAzÀÄ ¤zÀ±Àð£À. PÀ£ÀßqÀ ²ÃWÀæ°¦, PÀ£ÀßqÀ ¨ÉgÀ¼ÀaÑ£À QðªÀÄuÉUÀ¼À®Æè AiÀiÁAwæPÀªÁV CAzsÁ£ÀÄPÀgÀuÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀÅ £ÀªÀÄä CUÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀĪÀ°è ¥Àj¥ÀÆtðªÁV®è. E£ÀÄß C£ÀħAzsÀUÀ¼À°è «µÀAiÀÄ ¥ÀzÀ¸ÀÆa. CPÁgÁ¢ ¥ÀzÀ¸ÀÆa, ¯ÉÃRPÀ¸ÀÆa, UÀæAxÀ¸ÀÆa EvÁå¢ PÉÆqÀĪÁUÀ, n¥ÀàtÂUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀĪÁUÀ CªÀÅUÀ¼À ¸ÀASÉå ¥ÀoÀåzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ DAiÀiÁ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ §gÀĪÀ ¥ÀÄlUÀ¼À ¸ÀASÉå EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀgÀqÀZÀÄÑUÁgÀgÀÄ ¥Àj²Ã°¸À¨ÉÃPÀÄ. E®è¢zÀÝ°è ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀjUÉ F UÀæAxÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀĪÁUÀ vÉÆAzÀgÉ DUÀÄvÀÛzÉ. 14-3 JA§ÄzÀÄ (14£Éà CzsÁåAiÀÄ 3£Éà ¥ÀzÀå) 3-14 JAzÁzÀgÉ JµÀÄÖ C£ÀxÀðªÁUÀÄvÀÛzÉ. UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀÄ£ÀgÀÄäzÀætªÁzÁUÀ CaÑ£À ¥ÀÄlUÀ¼À ¸ÀASÉå ªÀåvÁå¸ÀªÁzÁUÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÉÆzÀ® ªÀÄÄzÀætzÀ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ºÉƸÀªÀÄÄzÀætzÀ ¥ÀÄlUÀ½UÉ ºÉÆA¢¸ÀĪÁUÀ PÀgÀqÀZÀÄÑUÁgÀ JZÀÑgÀªÁV ¥Àj²Ã°¹ wzÀݨÉÃPÀÄ. EzÀÄ Cw±ÀæªÀÄzÀ PÉ®¸À. E£ÀÄß CPÁgÁ¢ ¥ÀzÀPÉÆñÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀħAzsÀzÀ°è PÉÆmÁÖUÀ CªÀÅ ¤WÀAn£À ¥ÀæPÁgÀ CPÁgÁ¢ PÀæªÀÄ ¸ÀjAiÀiÁVzÉAiÉÄà JA§ÄzÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¨ÉÃPÀÄ.

50


ªÀA±ÁªÀ½ EvÁå¢ £ÀPÉëUÀ¼ÀÄ EzÁÝUÀ JZÀÑgÀ¢AzÀ UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÀÄ. EwÛÃZÉUÉ £Á£ÉÆAzÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ PÀgÀqÀ£ÀÄß w¢ÝzÁUÀ ¯ÉÃRPÀgÀ ªÀA±À¸ÀÜgÀ ªÀA±ÁªÀ½AiÀÄ£ÀÄß GzÀÄÝzÀÝ EzÀÄÝzÀ£ÀÄß ªÀÄra CqÁØCqÀتÁV wgÀÄV¹ CZÀÄÑ ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄPÀ̼À°è M§âgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ©lÄÖ ºÉÆìÄvÀÄ. DUÀ CªÀgÀÄ wêÀæªÁV DPÉëæ¹zÀÝjAzÀ ªÀÄvÉÛ CZÀÄÑ ªÀiÁr 1000 ¥ÀæwUÀ½UÉ CAn¸À¯Á¬ÄvÀÄ. PÀgÀqÀZÀÄÑUÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÀæPÀgÀÄ E§âgÀÄ UÀªÀĤ¸ÀzÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ DzÀ vÀ¦àzÀÄ. E£ÀÄß avÀæUÀ¼À ¸ÀASÉå CªÀÅUÀ¼À ²Ã¶ðPÉUÀ¼À£ÀÄß ZÉ£ÁßV UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÀÄ. ºÁ®Ä PÁUÀzÀzÀ ªÉÄÃ¯É CZÁÑzÀ ²Ã¶ðPÉUÀ¼À PÀgÀqÀZÀÑ£ÀÄß wzÀÄݪÁUÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ±Á¬Ä Dmïð¥ÉÃ¥Àgï ªÉÄÃ¯É eÁgÀĪÀÅzÀÄ. ¨ÉÃgÉ §UÉAiÀÄ §tÚzÀ ±Á¬ÄAiÀÄ°è wzÀݨÉÃPÀÄ. PÀgÀqÀZÀÄÑ aºÉßUÀ¼ÀÄ PÀgÀqÀZÀÄÑ wzÀÄݪÀÅzÀgÀ°è ªÀĺÀvÀÛ÷ézÀ ¨sÁUÀ JAzÀgÉ PÀgÀqÀZÀÄÑ aºÉßUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ jÃw. ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀÄÄzÀæt PÀ¯É «zÉòAiÀÄjAzÀ £ÀªÀÄUÉ §¼ÀĪÀ½ §AzÀ ºÁUÉAiÉÄà PÀgÀqÀZÀÄÑ wzÀÄݪÀ aºÉßUÀ¼ÀÆ «zÉòAiÀÄjAzÀ §AzÀ PÉÆqÀÄUÉ DVzÉ. PÀgÀqÀZÀÄÑ aºÉßUÀ¼ÀÄ £ÀÆgÁgÀÆ EªÉ. EµÉÖà JAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁUÀzÀÄ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄRåªÁV ºÀ®ªÀÅ «zsÀUÀ¼À°è ªÀVðÃPÀj¸À§ºÀÄzÀÄ. 1.

CAQUÀ¼À §¼ÀPÉ, 2. ¸ÀAPÉÃvÀ CPÀëgÀ §¼ÀPÉ 3. PÀgÀqÀZÀÄÑ aºÉßUÀ¼ÀÄ 4. UÀæAxÀ ¸ÀA¥ÁzÀ£É aºÉßUÀ¼ÀÄ 5. «eÁÕ£À UÀæAxÀUÀ¼À aºÉßUÀ¼ÀÄ 6. ±Á¸À£À±Á¸ÀÛçzÀ aºÉßUÀ¼ÀÄ 7. ¯ÉÃR£À aºÉßUÀ¼ÀÄ EvÁå¢.

1.

CAQUÀ¼À §¼ÀPÉ: PÀ£ÀßqÀzÀ UÀæAxÀUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ CAQUÀ¼ÀÄ, gÉÆêÀÄ£ï CAQUÀ¼ÀÄ, CgÁ©Pï CAQUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ 3 §UÉAiÀÄ CAQUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ. ¦ÃpPÁ ¥ÀÄlUÀ¼À°è C£ÀħAzsÀUÀ¼À°è gÉÆêÀÄ£ï ¸ÀtÚ zÉÆqÀØ CAQUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀÄlUÀ¼À ¸ÀASÉåUÉ PÉ®ªÀgÀÄ EAVèµï (CgÁ©Pï) CAQUÀ¼À£ÀÄß PÉ®ªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ CAQUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ. F ªÀÄÆgÀÄ §UÉAiÀÄ CAQUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀ°è MAzÀÄ PÀæªÀÄ«gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÀÄ.

2.

UÀæAxÀ ¸ÀA¥ÁzÀ£É aºÉßUÀ¼ÀÄ: «±ÉõÀªÁV ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ UÀæAxÀUÀ¼À£ÀÄß, ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ½AzÀ CaÑUÉ ¹zÀÞ¥Àr¸ÀĪÁUÀ UÀæAxÀ¸ÀA¥ÁzÀ£Á±Á¸ÀÛç£ÀĸÁgÀªÁV ºÀ®ªÀÅ aºÉßUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ. EªÀÅUÀ¼À°è CPÀëgÀ aºÉßUÀ¼ÀÆ EªÉ, «²µÀÖ aºÉßUÀ¼ÀÆ ¯ÉÃR£À aºÉßUÀ¼ÀÆ EªÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ §¼À¹zÀ jÃwAiÀÄ£ÀÄß PÀgÀqÀZÀÄÑUÁgÀgÀÄ UÀªÀĤ¹ wzÀÝ®Ä §¼À¸À¨ÉÃPÀÄ. wãÀA²æà CªÀgÀÄ ¸ÀA¥Á¢¹zÀ UÀzÁAiÀÄÄzÀÞ ¸ÀAUÀæºÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁdzÉêÀ gÀUÀ¼ÉAiÀÄ°è §¼À¹gÀĪÀ UÀæAxÀ¸ÀA¥ÁzÀ£Á aºÉßUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀgÉ PÀ£ÀßqÀPÉÌ CªÀgÀÄ PÉÆlÖ PÉÆqÀÄUÉ w½AiÀÄÄvÀÛzÉ.

3.

¯ÉÃR£À aºÉßUÀ¼ÀÄ: ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀzÀ ªÁåPÀgÀt UÀæAxÀUÀ¼À°è ¯ÉÃR£À aºÉßUÀ¼À£ÀÄß, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀ jÃwAiÀÄ£ÀÄß w½¹gÀÄvÁÛgÉ. PÉ®ªÀÅ ¤WÀAlÄUÀ¼À®Æè EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¸À¯ÁVzÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ZÉ£ÁßV CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¯ÉÃR£À aºÉßUÀ¼À£ÀÄß MAzÉà jÃw §¼À¹zÀgÀÆ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß MAzÉà CxÀðzÀ°è C£ÉÃPÀgÀÄ §¼À¸ÀĪÀÅ¢®è. EzÀ£ÀÄß PÀgÀqÀZÀÄÑUÁgÀgÀÄ UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÀÄ.

GzÁºÀgÀuÉUÉ: `A’ JA§ PÀÄAqÀ®£À aºÉßAiÀÄ£ÀÄß CPÀëgÀzÀ PɼÀ§®¥ÀPÀÌzÀ°è PÀ£ÀßqÀ¤WÀAn£À°è MAzÀÄ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß «±ÉõÀ PÁgÀtUÀ½UÁV «ªÀj¹®è JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸À®Ä §¼À¸À¯ÁVzÉ.

51


CAPÀzÀĪÀgÀ = ºÉ¨ÁâV®Ä ---- [CAPÀ + zÀĪÀgÀ (< zÁégÀ) Qmɯï CªÀgÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼À°è ¸ÀA¢ü DzÀ ¥ÀzÀUÀ¼À°è ¸ÀA¢ü DzÀ CPÀëgÀzÀ ªÉÄÃ¯É EzÀ£ÀÄß §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ. 2

A

¥ÀAdgÀ A zÉƼÀUÉ = ¥ÀAdgÀzÀ + M¼ÀUÉ; zÀ + M vÉÆÃj¸À®Ä PÀÄAqÀ®£À aºÉß A §¼À¹zÉ. (PÀ£ÀßqÀ PÁªÀåªÀiÁ¯É QmÉ¯ï ¥ÀÄl 3) wãÀA²æà CªÀgÀÄ UÀzÁAiÀÄÄzÀÞ ¸ÀAUÀæºÀzÀ°è PÁªÀåzÀ°è ¸ÀªÀiÁ¸À¥ÀzÀzÀ MAzÀÄ ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß, n¥ÀàtÂAiÀÄ°è vÉÆÃj¹ CxÀð §gÉ¢zÉ JA§ÄzÀPÉÌ F PÀÄAqÀ®£À aºÉß A §¼À¹zÁÝgÉ. GzÁ: ¤d¨sÀÄd¥ÀævÁ¥À¤fðvÀ `A’ ¤T® ©üêÀĸÉãÁ..... E°è ¤fðvÀ ¥ÀzÀPÉÌ n¥ÀàtÂAiÀÄ°è CxÀð PÉÆnÖzÉ JA§ÄzÀÄ F aºÉßAiÀÄ CxÀðªÁVzÉ. PÀĪÉA¥ÀÄ CªÀgÀÄ •- aºÉßAiÀÄ£ÀÄß «²µÁÖxÀðzÀ°è §¼À¹zÁÝgÉ. JA.J¸ï. ¥ÀÄlÖtÚ CªÀgÀÄ ºÉêÀÄZÀAzÀæ gÁd«¯Á¸À (QAUï°AiÀÄgï) £ÁlPÀzÀ°è (1899) ¸ÀA¨sÁµÀuÉUÀ¼À ªÀåQÛUÀ¼À ºÉ¸Àj£À ªÀÄÄAzÉ §¼À¹zÁÝgÉ. zÉÆgÉ •- EAzÀÄPÀ¯É •- EvÁå¢. ¯ÉÃR£À aºÉßUÀ¼À°è ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV MAzÀÄ ¸À®PÉÌ MAzÀÄ aºÉß §¼ÀPÉ DUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ PÉ®ªÉǪÉÄä JgÀqÉgÀqÀÄ aºÉßUÀ¼À£ÀÄß MnÖUÉ §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ. ².². §¸ÀªÀ£Á¼ÀgÀÄ §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À°è «£Áå¸ÀzÀ°è ! ! ! JAzÀÄ D±ÀÑgÀåaºÉß §¼À¹zÁÝgÉ. UÀtÂvÀzÀ aºÉßUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃgÉ CxÀðzÀ°è §¼À¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. = ¸ÀªÀÄ + C¢üPÀ - IÄt

52


aºÉßUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀzÀzÀ CxÀðPÉÌ Vj=¨ÉlÖ, ¸ÀA¢ü ¸ÀÆa¸À®Ä CgÀÄt + GzÀAiÀÄ = CgÀÄuÉÆÃzÀAiÀÄ ªÀģɪÀiÁgÀÄ EvÁå¢. PÀgÀqÀZÀÄÑ aºÉßUÀ¼ÀÄ: PÀgÀqÀZÀÄÑ wzÀÄݪÀ°è ªÀiÁvÀæ §¼À¸ÀĪÀ aºÉßUÀ¼À£ÀÄß PÀgÀqÀZÀÄÑ aºÉßUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÉÛêÉ. GzÁ: ¸ÉÃj¸ÀÄ ©r¸ÀÄ PɼÀPÉÌ E½¹ JvÀÛj¹ EvÁå¢.

5.

CPÀëgÀ aºÉßUÀ¼ÀÄ: Wf vÀ¥ÀÄàªÉƼÉ, Sp PÁUÀÄtÂvÀ ¥Àj²Ã°¹, rom gÉÆêÀÄ£ï mÉÊ¥ÀÄ §¼À¹ EvÁå¢. CPÀëgÀ aºÉßUÀ¼À°è EAVèµï CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. PÀ£ÀßqÀ §¼À¸ÀÄwÛ®è, KPÉ §¼À¸À¨ÁgÀzÀÄ?

6.

¸ÀAQë¥ÁÛPÀëgÀUÀ¼ÀÄ: UÀæAxÀUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÃRPÀgÀ / ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAQë¥ÀÛUÉƽ¸ÀĪÀ ¥Àj¥ÁlªÀ£ÀÄß ªÀÄÄzÀætzÀ°è PÁtÄvÉÛêÉ. GzÁ: C£ÀPÀÈ, vÀgÁ¸ÀÄ, ¥ÀÄw£À, (¯ÉÃRPÀgÀÄ) PÀ¸Á¥À, ªÉÄÊ«« (¸ÀA¸ÉÜ)

()

4.

¥ÀA¨sÁ (¥ÀA¥À¨sÁgÀvÀ), D¢¥ÀÄ (D¢¥ÀÄgÁt) UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ EvÁå¢ ¥ÀÄ£ÀgÀÄQÛ DUÀ¢gÀ®Ä ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ªÀÄÆgÀPÀëgÀUÀ¼À°è ¸ÀAQë¥ÁÛPÀëgÀ ¸ÀAPÉÃvÀ gÀa¸ÀĪÀ ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ ¤WÀAn£À°è C£ÀĸÀj¹zÉ. EzÀÄ G½zÀªÀjUÉ ªÀiÁzÀj DVzÉ. ¥ÀA¥À¨sÁ, D¢¥ÀÄ, AiÀıÉÆÃZÀ EvÁå¢ C£ÉÃPÀ ¸ÀAPÉÃvÀ CPÀëgÀUÀ¼ÀÄ §AzÁUÀ ¥ÀÄ£ÀgÀÄQÛ DUÀ¢gÀ®Ä ªÀÄÆgÀPÀëgÀ ¥ÀzÀÞw M¼ÉîAiÀÄzÀÄ. 7.

CPÀëgÀ ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼ÀÄ: CPÀëgÀ ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼ÀÄ JAzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ «ªÀgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀAPÉÃw¸ÀĪÀ CPÀëgÀUÀ½UÉ CPÀëgÀ ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼ÀÄ J£ÀÄßvÉÛêÉ. UÀæAxÀ ¸ÀA¥ÁzÀ£ÉAiÀÄ°è «±ÉõÀªÁV EªÀ£ÀÄß §¼À¸ÀÄvÉÛêÉ. GzÁºÀgÀuÉ: `PÀ’ ¥Àæw = ªÉÄʸÀÆgÀÄ NjAiÀÄAl¯ï ¥Àæw `ZÀ’ ¥Àæw = wªÀÄätÚzÁ¸ÀgÀ ¥Àæw, EvÁå¢ PÀ£ÀßqÀ CPÀëgÀUÀ¼À §zÀ¯ÁV EAVèµï CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀÅzÀÄAlÄ. QmÉ¯ï ±À§ÝªÀÄtÂzÀ¥ÀðtPÉÌ DPÀgÀªÁzÀ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ½UÉ EAVèµï ¸ÀAPÉÃvÀ §¼À¹zÁÝgÉ.

8.

Crn¥Ààt aºÉßUÀ¼ÀÄ: ªÉÄÃ¯É ¥ÀoÀåPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ºÉaÑ£À «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ G¯ÉèÃRUÀ¼À DPÀgÀ¸ÀÆa¸À®Ä ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À°è FUÀ §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¯ÉÃRPÀgÀÄ UÀæAxÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ ªÀÄ. gÁªÀiÁ£ÀÄd CAiÀÄåAUÁgï, C¼À¹AUÁZÁgÀå ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÀÄ PÉ®ªÀÅ aºÉßUÀ¼À£ÀÄß Crn¥ÀàtÂUÀ½UÉ §¼À¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EzÀÄ »A¢£ÀPÁ®zÀ «zÁéA¸ÀgÉ®ègÀ ¥ÀzÀÞw DVvÀÄÛ J£ÀߧºÀÄzÀÄ + * ªÉÆzÀ¯ÁzÀ aºÉßUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. PÀgÀqÀZÀÄÑUÀ¼À°è §¼À¸ÀĪÀ aºÉßUÀ¼ÀÄ CPÀëgÀUÀ¼À §UÉÎ aºÉß / CPÀëgÀ, CzÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ, §¼À¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð EvÁå¢UÀ¼À ¸ÀªÀÄUÀæ ¥ÀnÖ PÀ£ÀßqÀzÀ°è AiÀiÁgÀÆ ¹zÀÞ¥Àr¹®è.

9.

±Á¸ÀÛçUÀ¼À aºÉßUÀ¼ÀÄ: ¸ÀAVÃvÀzÀ°è ¥Àæ¸ÁÛgÀzÀ aºÉßUÀ¼ÀÄ, UÀtÂvÀ ¨sËvÀ±Á¸ÀÛç aºÉßUÀ¼ÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀªÁVzÉ.

PÀgÀqÀZÀÄÑ wzÀÄÝUÁgÀ¤UÉ F J®è §UÉAiÀÄ aºÉßUÀ¼ÀÄ ¸ÀAPÉÃvÁPÀëgÀUÀ¼ÀÄ CAQUÀ¼ÀÄ EvÁå¢, ¥ÀÆtð¥ÀjZÀAiÀÄ §¼ÀPÉ «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ w½¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. DzÀÝjAzÀ PÀgÀqÀZÀÄÑ wzÀÄݪÀªÀ£ÀÄ «µÀAiÀÄvÀdÕ DVgÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÁåPÀgÀt,

53


¨sÁµÁªÉÊRj w½¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÀ¸ÀÛ¥Àæw NzÀĪÀ C¨sÁå¸À, ««zsÀ °¦UÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ w½¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. ±ÀæzÉÞ D¸ÀQÛUÀ½AzÀ PÀ°AiÀÄĪÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. PÀgÀqÀZÀÄÑUÁgÀ ªÀÄÄzÀæt ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è UÀæAxÀ±ÀÄ¢ÞUÉ C¤ªÁgÀåªÁzÀ ªÀĺÀvÀézÀ ªÀåQÛ. CªÀ¤UÉ vÀPÀÌ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À, ¸ÀA¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ

ªÀÄÄzÀæPÀgÀ

DzÀåPÀvÀðªÀå.

PÀ£ÀßqÀ

¥ÀĸÀÛPÀ

¥Áæ¢üPÁgÀzÀAvÀºÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä £Ár£ÁzÀåAvÀ PÀ¤µÀ×¥ÀPÀë 3 ¢£ÀUÀ½UÉ PÀrªÉĬĮèzÉ ¸ÁzsÀåªÁzÀgÉ MAzÀÄ ªÁgÀ PÀgÀqÀZÀÄÑ wzÀÄݪÀ PÀªÀÄälUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¹zÀgÉ M¼ÉîAiÀÄzÀÄ. ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è

PÀgÀqÀÄ

«eÁÕ£ÀUÀæAxÀUÀ¼À£ÀÄß,

wzÀÄݪÀªÀjUÉ, ±Á¸ÀÛçUÀæAxÀ,

DºÁé£À¥ÀwæPÉ, UÀæAxÀ¸ÀA¥ÁzÀ£É,

UÀæAxÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ ©r ¥ÀæPÀluÉUÀ¼À£ÀÄß wzÀÄݪÀ ºÀªÁå¹ ºÁUÀÆ ªÀÈwÛ PÀgÀqÀ£ÀÄß wzÀÄݪÀªÀjUÉ ¥ÀævÉåÃPÀ PÀªÀÄälUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¸ÀĪÀ CUÀvÀå«zÉ. ºÁUÀÆ rn¦ ªÀiÁqÀĪÀªÀjUÉ, DzsÀĤPÀ «zÀÄå£Áä£À AiÀÄAvÀæUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀªÀjUÉ PÀgÀqÀÄ wzÀÄݪÀ «zsÁ£À ¥ÀjZÀAiÀÄ CUÀvÀå«zÉ. »ÃUÁzÀgÉ vÀ¦à®èzÀ UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ºÉZÁÑV §gÀ®Ä ±ÀPÀå«zÉ. D PÁ® §gÀ° JAzÀÄ ºÁgÉʸÀĪÉ.

54


¥ÀoÀåzÀ ºÁ¢AiÀÄ PÉʪÀÄgÀUÀ¼ÀÄ J¸ï. ¢ªÁPÀgï

PÀ¼ÉzÀ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ CxÀªÁ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ zÀ±ÀPÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀwÛ£À `¥ÀjµÀvÀàwæPÉ’UÉ MAzÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¯ÉÃR£ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹zÀ gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ CªÀgÀÄ D ¯ÉÃR£ÀzÀ PÀgÀqÀ£ÀÄß wzÀÄݪÀÅzÀPÁÌV-ªÀÄÄRåªÁV CPÀëgÀ¸ÁÍ°vÀåªÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ C£ÀxÀðPÀ «gÁªÀÄ aºÉßUÀ¼À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀĪÀÅzÀPÁÌVªÀÄAeÉñÀégÀ¢AzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ §AzÀĺÉÆÃzÀgÀAvÉ. §ºÀıÀB f.¦. gÁdgÀvÀßA CªÀgÀÄ MAzÉqÉ G¯ÉèÃT¹gÀ§ºÀÄzÁzÀ F ¥Àæ¸ÀAUÀ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ RavÀvÉAiÀÄ §UÉUÉ ¥ÉÊ CªÀjVzÀÝ CzÀªÀÄå ¤µÉ×AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. PÉ®ªÁzÀgÀÆ vÀ¥ÀÄàUÀ½®èzÀ MAzÉà MAzÀÄ ¥ÀwæPÉAiÀiÁUÀ°Ã ¥ÀĸÀÛPÀªÁUÀ°Ã wÃgÁ C¥ÀgÀÆ¥ÀªÁVgÀĪÀ PÁ®zÀ°è ¥ÉÊ CªÀgÀ F ºÀÄaÑUÉ D±ÀéAiÀiÁðxÀðPÀ aºÉß ºÁPÀ¨ÉÃPÉãÉÆ. ¥ÀwæPÉUÀ¼À «µÀAiÀÄPÉÌ §AzÁUÀ £ÀªÀÄä ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀÄ vÀ¥ÀÄàUÀ¼À£ÀÄß wzÀÄݪÀÅzÀÄ ºÁVgÀ°, «gÁªÀÄ aºÉßUÀ¼À£Éßà JUÀj¹ ©qÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÁtÄvÉÛêÉ. ¯ÉÃRPÀjUÉ «gÁªÀÄ aºÉßUÀ¼ÀÄ ¦æAiÀĪÁzÀgÀÆ C£ÀUÀvÀå eÁUÀUÀ¼À°è PÀÆqÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß C¥ÀgÁ¢üUÀ¼ÀAvÉ CªÀgÀÄ ¤°è¸ÀĪÀÅzÀÄAlÄ. EµÀÖPÀÆÌ «gÁªÀÄ aºÉßUÀ¼À CUÀvÀåªÁzÀgÀÆ K£ÀÄ? £ÀÆgÁgÀÄ ªÉÄÊ° zÀÆgÀªÀ£ÀÄß PÀæ«Ä¸ÀĪÀ M§â ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ zÁjAiÀÄÄzÀÝPÀÆÌ ºÀ¼Àî-PÉƼÀî, ¨ÉlÖ-PÁqÀÄ, HgÀÄ¥ÀlÖtUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÁUÀ¯É®è CªÀÅUÀ¼À°è MAzÉÆAzÀ£ÀÆß vÀ£ÀßzÉà C£ÀĨsÀªÀzÀ ¨É¼ÀQ£À°è £ÉÆÃqÀÄvÀÛ, C®è°è ¸ÀÄzsÁj¹PÉƼÀÄîvÀÛ, ¸ÀAUÀw-¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ½UÉ vÀPÀÌAvÉ ¸ÀAvÉÆõÀ¥ÀqÀÄvÀÛ, ¤qÀĸÀÄAiÀÄÄåvÀÛ, CZÀÑjAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼ÀÄvÀÛ, ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄÄvÁÛ£ÀµÉÖ. ¯ÉÃRPÀ£ÁzÀªÀ£ÀÄ PÀÆqÀ D ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ£ÀAvÉAiÉÄà C®èªÉ? ±À§ÝUÀ¼À°è, ªÁPÀåUÀ¼À°è, ¥ÁågÁUÀ¼À°è, ErÃErà ¥ÀÄlUÀ¼À°è CªÀ£ÀÄ ¥ÀrªÀÄÆr¸ÀĪÀ C£ÀĨsÀªÀ¯ÉÆÃPÀzÀ ªÉÊ«zsÀå NzÀÄUÀ¤UÀÆ zÀPĄ̀ÉÃPÁzÀgÉ ¯ÉÃRPÀ£À ¥ÀoÀåzÀ°è PÉʪÀÄgÀUÀ¼À ºÁUÉ ªÀwð¸ÀĪÀ ¸ÀÆPÀÛ «gÁªÀÄ aºÉßUÀ½gÀ¨ÉÃPÀÄ. «eÁÕ¤ °Ã«£ï xÁªÀÄ¸ï §gÉ¢gÀĪÀ `£ÉÆÃmïì D£ï ¥ÀAPÀÄÑAiÉÄõÀ£ï’ JA§ ¥Àæ§AzsÀ ªÉÆlÖªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ «gÁªÀÄ aºÉßUÀ¼À §UÉUÉ £Á£ÀÄ AiÉÆÃa¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¤d. «gÁªÀÄ aºÉß §¼ÀPÉUÉ ¤¢ðµÀÖ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÉãÀÆ EzÀÝAw®è. EAUÉèAr£À ªÉÊAiÀiÁPÀgÀt ¥sË®gï£À ¥ÀæPÁgÀ EAVèµï£À°è EgÀĪÀÅzÀÄ £Á¯ÉÌà «gÁªÀÄ aºÉßUÀ¼ÀÄ- C®à«gÁªÀÄ, ¸É«ÄPÉÆî£ï, PÉÆî£ï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÆtð «gÁªÀÄ. ¥Àæ±ÁßxÀðPÀ ºÁUÀÆ D±ÀÑAiÀiÁðxÀðPÀ aºÉßUÀ¼ÀÄ «gÁªÀÄ aºÉßUÀ¼ÀÄ C®è-ºÉZÉÑAzÀgÉ CªÀÇ zsÀ餸ÀÆZÀPÀ aºÉßUÀ¼ÀÄ (EzÀÄ CªÀ£À PÁ®zÀ°èzÀÝ ¥Àj¹Üw JA§ £É£À¦gÀ°), VæÃPÀgÀÄ ¸É«ÄPÉÆî£ï aºÉßAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæ±ÁßxÀðPÀ aºÉßAiÀiÁV §¼À¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. `J°èUÀ¥Áà ºÉÆÃVzÉÝ;’ JAzÀÄ £ÁªÀÇ VæÃPÀgÀAvÉ §gÉzÀgÉ CzÀÄ ¥Àæ±ÉßAiÀiÁV PÁt¹ÃvÉ?

55


£À£Àß zÀȶÖAiÀÄ°è C®à«gÁªÀÄ CxÀªÁ PÁªÀÄ (¯ÉÊAVPÀvÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀÝ®è) ¯ÉÃRPÀjUÉ®è wÃgÀ G¥ÀAiÀÄÄPÀ۪ɤ¹zÀ aºÉß. n.f. gÁWÀªÀgÀ `eÁé¯É DjvÀÄ’ PÀxÁ ¸ÀAPÀ®£ÀPÉÌ ªÀÄÄ£ÀÄßr §gÉAiÀÄÄvÀÛ ªÉÊAiÉÄ£ÉÌ C°è£À PÉ®ªÀÅ PÀvÉUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ `PÁªÀÄ PÁªÀÄ.... ¸Àé®àªÁzÀgÀÆ ¨ÉÃqÀªÉ C®à«gÁªÀÄ?’ JAzÀÄ CªÀjUÀµÉÖà ¸ÀºÀdªÁzÀ `¥À£ï’ ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. ¯ÉÃRPÀgÀÄ §gÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ¯Éà vÀªÀÄUÉ CªÀ±ÀåPÀªÉ¤ß¹zÀ PÀqÉ PÁªÀiÁUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀĪÀÅzÉƼÉîAiÀÄzÀÄ. §gÉzÀªÉÄÃ¯É ºÁPÀvÉÆqÀVzÀgÉ AiÀiÁªÀAiÀiÁªÀ eÁUÀ ¨ÉÆüÀĨÉÆüÁVzÉAiÉÆà C¯Éè®è PÁªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀÄA© ºÉÆÃV, ¯ÉÃRPÀjUÉ CxÀð¥ÀÆtðªÉ¤ß¹zÀgÀÆ NzÀÄUÀjUÉ ºÉeÉÓUÉÆAzÀÄ ªÀÄĽî£ÀAvÉ ZÀÄZÀÄÑvÀÛªÉ. ¹¤ªÀiÁzÀ°è MAzÀÄ zÀȱÀå ªÀÄgÉAiÀiÁV E£ÉÆßAzÀÄ zÀȱÀå ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ PÀëuÁzsÀð«zÉAiÀÄ®è, CzÉà MAzÀÄ jÃwAiÀÄ PÁªÀÄ. ¸É«ÄPÉÆî£ï Erà ªÁPÀåªÉÇAzÀ£ÀÄß NzÀĪÀ ªÀÄÄAZÉAiÉÄà E£ÀÆß ªÀÄÄV¢®è JAzÀÄ ¸ÀÆa¸ÀĪÀ aºÉß; ¯ÉÃRPÀ£À GzÉÝñÀPÉÌ E£ÉßãÉÆà ¸ÉÃgÀ¨ÉÃPÉA§ EAVvÀªÀ£ÀÄß zsÀ餸ÀĪÀ ¸ÀAPÉÃvÀ. ºÁUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ ¸É«ÄPÉÆî£ï AiÀiÁªÀÅzÉAzÀÄ w½AiÀÄzÀ `¢ªÀå’PÉÌ PÉÊZÁZÀĪÀAxÀzÀÄÝ. CzÀÄ PÀtÂÚUÉ ©zÀÝgÉ ¸ÁPÀÄ, £ÀªÀÄä°è ¤jÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß PÉgÀ½¸ÀÄvÀÛzÉ; E£ÀÆß K£ÉÆà EzÉ, NzÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀgÉ w½AiÀÄÄvÀÛzÉ JA§ ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆr¸ÀÄvÀÛzÉ. ¹¤ªÀiÁzÀ°è ªÀÄzsÀåAvÀgÀ EzÀݺÁUÉ. PÉÆî£ï £À£Àß ªÀÄnÖUÉ DPÀµÀðPÀªÉà C®è. ªÁPÀåªÉÇAzÀgÀ°è CzÀÄ vÀlÖ£É PÁt¹PÉÆAqÀgÉ CzÀ£ÀÄß §gÉzÀ ¯ÉÃRPÀ `F ¢QÌ£À°è £ÉÆÃqÀÄ’ JAzÀÄ DeÉÕ¬ÄvÀÛAvÉ. £ÀªÀÄUÉ EµÀÖ«gÀ°, E®è¢gÀ° ¯ÉÃR£À D DeÉÕAiÀÄ£ÀÄß ¥Á°¸ÀĪÀÅzÉà £ÀªÀÄä PÀªÀÄð, F aºÉß MAzÀjAzÀ E£ÉÆßAzÀÄ, E£ÉÆßAzÀjAzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ, ªÀÄvÉÆÛAzÀjAzÀ ªÀÄUÀzÉÆAzÀÄ JAzÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß «µÀAiÀÄ¢AzÀ «µÀAiÀÄPÉÌ, ªÀåQÛ¬ÄAzÀ ªÀåQÛUÉ, «ZÁgÀ¢AzÀ «ZÁgÀPÉÌ PÀÄ¥ÀླྀÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ- PÀ¥Éà ¸Àé®à zÀÆgÀ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ºÀvÁÛgÀÄ ¨Áj PÀÄ¥ÀླྀÀĪÀÅ¢®èªÉ, ºÁUÉ. £ÀªÀÄä ¥Àæ¹zÀÞ ¯ÉÃRPÀ AiÀıÀªÀAvÀ avÁÛ®gÀÄ vÀªÀÄä PÉ®ªÀÅ PÀvÉUÀ¼À°è ªÁPÀå MAzÁzÀgÀÆ CzÀ£ÀÄß JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ PÉÆî£ïUÀ½AzÀ vÀÄA©gÀĪÀÅzÀÄAlÄ. D±ÀÑAiÀiÁðxÀðPÀ aºÉß, °Ã«£ï xÁªÀÄ¸ï ºÉüÀĪÀ ºÁUÉ vÀÄA§ QjQj GAlĪÀiÁqÀĪÀ CqÀZÀuÉ. `DºÁ! JµÀÄÖ ZÉ£ÁßVzÉ!’ JA§ GzÁÎgÀPÉÌ, AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¹¤ªÀiÁ `§gÀ°zÉ! §gÀ°zÉ!’ J£ÀÄߪÀÅzÀPÉÌ, `«dÈA©ü¹vÀÄ gÁªÀĨÁt!’ JAzÀÄ ªÀåAUÀåªÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ D±ÀÑAiÀÄð¥ÀqÀ¨ÉÃPÉ? ¥ÀæUÀw²Ã®gÀ PÁ®zÀ ºÀ®ªÁgÀÄ PÁzÀA§jUÀ¼À°è ¥ÀÄlPÉÌ ªÀÄÆgÀÄ £Á®ÌgÀAvÉ D±ÀÑAiÀiÁðxÀðPÀ aºÉßUÀ½zÀÄÝzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ ªÀÄgÉw®è. ¹.PÉ. ªÉAPÀlgÁªÀÄAiÀÄå£ÀªÀgÀ `£ÀaPÉÃvÀ’ £ÁlPÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ CzÀgÀ wÃgÀ zÀÄBRPÀgÀ ¸À¤ßªÉñÀªÉÇAzÀgÀ°è ¥ÉæÃPÀëPÀgÉ®è £ÀUÀÄwÛzÀÝgÀAvÉ. CzÀ£ÀÄß ¸À»¸À¯ÁUÀzÀ ªÉAPÀlgÁªÀÄAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ ¸ÀévÀB ªÉâPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀwÛ `ªÀĺÁ±ÀAiÀÄgÀ°è MAzÀÄ «£ÀAw. EzÀÄ wÃgÁ zÀÄBRzÁAiÀÄPÀªÁzÀ ¥Àæ¸ÀAUÀ. DzÀÝjAzÀ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀÄ £ÀUÀ¨ÁgÀzÁV ¥ÁæxÀð£É’ JAzÀÄ ¨ÉÃrPÉÆAqÀgÀAvÉ. D±ÀÑAiÀiÁðxÀðPÀ aºÉß JµÉÆÖà ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ »ÃUÉAiÉÄÃ. §ºÀĪÀÄÄRåªÁzÀÄzÀ£ÉÆßà C¢éwÃAiÀĪÁzÀzÀÝ£ÉÆßà ªÁPÀåªÉÇAzÀgÀ°è »r¢qÀ§ºÀÄzÁzÀgÉ CzÉãÉAzÀÄ ¸ÀÆa¸ÀĪÀ aºÉßAiÀiÁzÀgÀÆ AiÀiÁPÉ? ªÀÄvÉÛ MAzÀÄ ªÁPÀå ¤ÃgÀ¸ÀªÁVzÀÝgÉ D±ÀÑAiÀiÁðxÀðPÀ aºÉß D ¤ÃgÀ¸ÀªÀ£ÀÄß EªÀÄärUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÀµÉÖ. PÉÆmÉõÀ£ï aºÉßUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ ¥ÀoÀå¨sÁUÀªÀ£ÀÄß G¯ÉèÃT¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV ¨ÉÃPÉèÉÃPÀÄ. G¯ÉèÃT¸ÀĪÁUÀ PÉÆmÉõÀ£ï aºÉßUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ±À§ÝUÀ½gÀĪÀÅzÀÄ CvÀåUÀvÀå. ²ªÀgÁªÀÄ gÁAiÀÄgÀÄ

56


M§â ¥Àæ¹zÀÞ PÀ« J£ÉÆßÃt. CzÀ£Éßà §gÉAiÀÄĪÁUÀ ¥Àæ¹zÀÞ JA§ÄzÀPÉÆÌà PÀ« JA§ÄzÀPÉÆÌà PÉÆmÉõÀ£ï aºÉßUÀ¼À£ÀÄß ºÁQzÀgÉ ªÀÄƯÁxÀðªÉà §ÄqÀªÉÄïÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ F aºÉßUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀĪÁUÀ wÃgÁ JZÀÑgÀ¢A¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. PÀvÉPÁzÀA§jUÀ¼À°è ¥ÁvÀæUÀ¼À ªÀiÁvÀÄUÀ½UÉ F aºÉßUÀ¼ÀÄ ¥ÁætªÁAiÀÄÄ«zÀÝAvÉ. FZÉUÉ £ÉÆ¨É¯ï ¥Àæ±À¹Û «eÉÃvÀ ¥ÉÆÃZÀÄðVÃ¸ï ¯ÉÃRPÀ ºÉÆÃ¸É ¸ÀgÀªÀiÁUÉÆãÀ PÉ®ªÀÅ PÁzÀA§jUÀ¼À£ÀÄß N¢zÀ ªÉÄÃ¯É F PÉÆmÉõÀ£ï ªÀiÁPïðUÀ¼À UÉÆqÀªÉAiÀiÁzÀgÀÆ AiÀiÁPÉ JAzÀÄ £À£ÀUÀ¤ß¹vÀÄ. ¸ÀgÀªÀiÁUÉÆà ¥ÀÄlUÀlÖ¯É §gÉAiÀÄĪÀ MAzÉà ªÁPÀåzÀ°è M©â§âgÀ®è, ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀÄA¢ DqÀĪÀ ªÀiÁvÀÄPÀvÉUÀ½UÉ vÀvÁæ¦ F PÉÆmÉõÀ£ï ªÀiÁPÀÄðUÀ¼Éà E®è. `PÉÆ£ÉUÀÆ G½AiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸ÀvÀåªÉÇAzÉÃ’ JAzÀgÀÄ PÀ« CrUÀgÀÄ. §gÀºÀªÉÇAzÀgÀ°è ¤dPÀÆÌ PÉÆ£ÉUÉ G½AiÀÄĪÀÅzÀÄ ¥sÀįï¸ÁÖ¥ï CxÀªÁ ¥ÀÆtð«gÁªÀÄ. F aºÉß `E°èVà PÀvÉ ªÀÄÄV¬ÄvÀÄ’ JAzÀÄ ©qÀÄvÀÛzÉ. ¤ªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁzÀ CxÀªÁ ¤ÃªÀÅ ¤jÃQë¹zÀ ¨sÁªÀ£É / «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ ¹PÀÌ¢zÀÝgÀÆ ¯ÉÃRPÀ PÉÆqÀ§AiÀĹzÀÝ£Éß®è ¤ÃªÀÅ ¥ÀqÉzÀzÁݬÄvÀÄ J£ÀÄßvÀÛzÉ ¥ÀÆtð«gÁªÀÄ. MAzÀÄ ªÁPÀå ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ `E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ¸Àj’ JAzÀÄ ¤ªÀÄä£ÀÄß ªÀÄÄ£ÀÆßPÀÄvÀÛzÉ CzÀÄ. CµÉÖãÉ? PÀ¯Á«zÀ MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà ZÀÄPÉÌ EqÀ°. £ÀªÀÄUÉ CzÉÆAzÀÄ ¥ÀÆtð «gÁªÀÄ, ¸Àj. DzÀgÉ CzÉà D PÀ¯Á«zÀ¤UÉ ®ºÀj §AzÀgÉ MAzÀÄ gÉÃSÁ avÀæªÁ¢ÃvÀÄ. ©AzÀÄ«£À°è ¹AzsÀÄ JAzÀgÉ EzÉà CxÀð. M¼ÉîAiÀÄ PÀÈwAiÉÆAzÀ£ÀÄß N¢zÁUÀ CzÀgÀ zsÀé¤ CAvÀåzÀ°è ºÁdj ºÁQzÀ ¥ÀÆtð «gÁªÀĪÀ£ÀÆß zÁn©nÖgÀÄvÀÛzÉ.ªÀÄƪÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £Á£ÀÄ N¢zÀ MAzÀÄ PÀªÀ£À ¥ÀÆtð«gÁªÀĪÀ£ÀÄß PÀÄjvÀzÀÄÝ. gÀµÀå£ï PÀ« DAzÉæÃAiÀiï ªÉÇÃeÉ߸ɣï¹ÌAiÀÄ D PÀªÀ£ÀªÀ£ÀÄß DqÉ£ï EAVè¶UÉ ¨sÁµÁAvÀj¹zÀÝ. A ballad? a ballad of full stop? a knock-out drop? what about the bullet that punctuated Pushkin?

»ÃUÉ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ D PÀªÀ£ÀzÀ°è ¥ÀĶ̣ÀߣÀ ºÉ¸ÀgÀÄ §AzÀzÉÝÃ, CxÀð¥ÀÆtð ¨sÁªÁ©ü£ÀAiÀÄ MAzÀÄ Gdé® «ÄAa£ÀAvÉ £ÀªÀÄä£ÀÄß ¸É¼ÉzÀÄ©qÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀĶ̣ï gÀµÀåzÀ ªÀĺÁPÀ«; zÀéAzÀé AiÀÄÄzÀÞzÀ°è JzÀÄgÁ½AiÀÄ UÀÄArUÉ §°AiÀiÁzÀªÀ£ÀÄ. PÀªÀ£ÀzÀ°ègÀĪÀ ¥ÀĶ̤ßUÉ §zÀ¯ÁV

57


¨ÉÃPÁzÀgÉ £ÀªÀÄä UÁA¢üÃfAiÀÄ£Éßà ¸ÉÃj¹PÉƽî. UÉÆÃqÉì ºÁj¹zÀ UÀÄAr¤AzÀ ¥ÀÆtð«gÁªÀĪÉãÉÆà ¹QÌvÀÄ. DzÀgÉ UÁA¢üêÁzÀPÉÌ ¥ÀÆtð«gÁªÀĪÀÅAmÉ?

UÁA¢üÃfUÉ

F PÀªÀ£À«gÀĪÀ `Anti-worlds’ JA§ ¸ÀAPÀ®£ÀªÀ£ÀÄß D PÁ®zÀ°è £À£ÀUÁV EAUÉèAr¤AzÀ vÀj¹PÉÆlÖªÀgÀÄ Vjñï PÁ£ÁðqÀgÀÄ. CªÀjUÀÆ F PÀªÀ£À vÀÄA¨Á EµÀÖªÁV PÀqÉUÉ £Á«§âgÀÆ ºÀvÁÛgÀÄ ¢£À EzÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀPÉÌ vÀgÀ®Ä ±Àæ«Ä¹zÀÄÝAlÄ. K£ÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÆ, JµÀÄÖ vÀ¯ÉPÉgÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÆ EAV趣À D Punctuated JA§ ±À§Ý«zÉAiÀÄ®è, CzÀÄ D PÀªÀ£ÀzÀ°è vÉgÉzÀÄ vÉÆÃj¸ÀĪÀ CxÀð ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ £ÁªÀÅ »rAiÀįÁUÀ°®è. D CjªÀÅ ªÀÄÆrzÉÝà £ÀªÀÄä C£ÀĪÁzÀ ¸ÁºÀ¸ÀPÉÌ ¥ÀÆtð«gÁªÀÄ PÉÆmÉÖªÀÅ. ºÁUÁV PÀ£ÀßqÀPÉÌ §AzÀÄ C¸ÀÄ ¤ÃUÀzÉ D PÀªÀ£À EAV趣À¯Éèà §zÀÄQPÉÆArvÀÄ.

58


«£Áå¸À¥ÀŸÀÛPÀ «£Áå¸À: £ÀqÉzÀÄ §AzÀ zÁj qÁ| C.®. £ÀgÀ¹AºÀ£ï

AiÀÄAvÀæUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀÄÄzÀæt PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ªÉÆzÀ¯Éà ¥ÀÄl-«£Áå¸ÀUÉƽ¸ÀĪÀ PÀ¯É DgÀA¨sÀªÁVvÀÄÛ. PÉÊ-§gÀºÀzÉÝà DzÀgÀÆ ºÀvÁÛgÀÄ ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr gÀlÄÖPÀlÄÖwÛzÀÄÝzÀÄAlÄ.PÉ®ªÉǪÉÄä F ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ avÀæUÀ½AzÀ PÀÆrgÀÄwÛzÀݪÀÅ. ¥ÀoÀåªÀ¸ÀÄÛ (mÉPïì÷Ö) gÀa¸ÀĪÀªÀgÉà avÀæUÀ¼À£ÀÆß §gÉAiÀÄÄwÛ¢ÝgÀ§ºÀÄzÀÄ. E®èªÉà ¸ÀÆPÀÛªÁV SÁ° eÁUÀ Ej¹ PÀ¯Á«zÀjAzÀ §gɸÀÄwÛ¢ÝgÀ§ºÀÄzÀÄ. G½zÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀAvÉ PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ¸ÀºÀ PÁUÀzÀzÀ §¼ÀPÉ §AzÀªÉÄÃ¯É avÀæ¸À»vÀ ¥ÀÄl«£Áå¸ÀPÉÌ DzÀåvÉ §AzÀAvÉ vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ. CªÉAzÀgÉ zÀRͤ CgÀ¸ÀgÀ PÁ®zÀ°è C£ÉÃPÀ PÉʧgÀºÀzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ gÀZÀ£ÉAiÀiÁzÀªÀÅ. EªÀÅUÀ¼À°è PÉ®ªÀÅUÀ¼À°èAiÀiÁzÀgÀÆ avÀæ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀoÀå EgÀĪÀÅzÀÄ PÁt§ºÀÄzÀÄ. F MAzÀÄ gÀZÀ£Á ¥ÀzÀÞw ¸ÀºÀ ¥À¶ðAiÀiÁ¢AzÀ ªÉÆzÀ°UÉ PÀ£ÁðlPÀPÉÌ §AzÀÄ C£ÀAvÀgÀ ªÉÆWÀ®gÀ gÁdåªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¹vÀÄ. Erà ¥ÀÄlªÀ£ÀÄß PÀ¯ÁvÀäPÀªÁV¸À®Ä PÀ¯Á«zÀ£À CUÀvÀå ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. ©eÁ¥ÀÄgÀzÀ°è D¢¯ï±Á»UÀ¼ÀÄ gÁdåªÁ¼ÀÄwÛzÀÄÝ, £ÀÄdĪÀiï-G¯ï-G®ÆªÀiï, gÀ¸À¥Àæ¢Ã¥À CxÀªÁ ¸ÀAVÃvÀ gÀvÁßPÀgÀzÀ nÃPÉ, DeÁ E§Ä¯ï-ªÀÄÄSÁ®PÀvï, dªÁ»gï-G¯ï-ªÀĹÌvï-ªÀĺÀªÀÄ¢, QvÁ¨ïE-£ËgÀ¸ï, gÀvÀ£ï PÀ¯Áåuï, ¹Pï£ÁªÀÄ, ¤ªÀÄvï £ÁªÀÄ, vÁj¥sï-E-ºÀĸÉÃ£ï ±Á-¨Ázï ±Á EvÁå¢AiÀiÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃqÀ¹UÀÄvÀÛªÉ. PÉ®ªÀÅ MAzÀQÌvÀ ºÉaÑ£À ¥ÀæwUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. PÉ®ªÀ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÁ®zÀ®Æè ¥ÀæwªÀiÁr¹zÀÄÝ ¥ÀæwPÁgÀ M¼ÉîAiÀÄ PÀ¯Á«zÀ£ÁV®èzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ avÀæUÀ¼ÀÄ d£À¥ÀzÀ ±ÉÊ°AiÀÄ°èªÉ. JgÀqÀ£Éà E¨Áæ»A ( 17£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ DgÀA¨sÀ) £À PÁ®zÀªÀgÉUÉ ¥À²ðAiÀÄ avÀæPÀ¯ÉAiÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀ EzÉAiÉÄAzÀÆ C£ÀAvÀgÀ zÉòÃPÀ¯ÉAiÀÄ CA±ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ D¬ÄvÉAzÀÆ «zÁéA¸ÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ. ªÉÆzÀªÉÆzÀ® avÀæUÀ¼À°è ¥Àæw ¥ÀÄlUÀ½UÀÆ ¸ÀļÀºÀĺÉƼÀºÀÄUÀ½AzÀ PÀÆrzÀ CAZÀÄ PÀnÖgÀĪÀÅzÀÄ, awævÀ ¨s Á UÀ z À ° è A iÀ Ä Æ DPÀ µ À ð PÀ ª ÁV ¸À A AiÉ Æ Ãf¹gÀ Ä ªÀ Å zÀ £ À Ä ß UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÀÄ. F UÀæAxÀUÀ¼À°è ºÉaÑ£ÀªÀÅ ¸ÀAVÃvÀ±Á¸ÀÛç PÀÄjvÀªÁVzÀÄÝ »AzÀÆ zÉêÀzÉêÀvÉAiÀÄgÀ ¸ÀÄÛwUÀ½AzÀ PÀÆrªÉ. ªÉÆWÀ®gÀ D¸ÁÜ£ÀzÀ°èAiÀÄÆ gÁªÀiÁAiÀÄt, ¨sÁgÀvÀUÀ¼À®èzÉ gÁdgÀ EwºÁ¸À PÀÄjvÀ UÀæAxÀUÀ¼ÀÆ gÀZÀ£ÉAiÀiÁzÀªÀÅ. F §UÉAiÀÄ UÀæAxÀUÀ¼À°è ¥ÀoÀå¢AzÀ ºÉÆgÀvÉUÉzÀÄ PÉêÀ® avÀæUÀ¼À£Éßà Ej¹ CzsÀåAiÀÄ£À

61


ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄAlÄ. DzÀgÉ CzÀÄ ¥ÀÆtð ¥ÀæªÀiÁtzÀ CzsÀåAiÀÄ£À DUÀĪÀÅ¢®è. zÀRͤ avÀæPÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀ gÀÆ¥ÀªÉA§AvÉ gÁeÁ¸Áܤ avÀæUÀ¼À gÀZÀ£ÉUÀ¼ÁzÀªÀÅ. avÀæUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑV ªÉʵÀÚªÀ ¥ÀgÀªÁzÀgÀÆ gÁUÀªÀiÁ®, ¨ÁgÁªÀiÁ¸À ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÀAVÃvÀ ¥ÀæzsÁ£À ¥ÀoÀåzÉÆA¢UÉ avÀæUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħgÀÄvÀÛªÉ. VÃvÀUÉÆëAzÀ, ¨sÁUÀªÀvÀ EvÁå¢ PÀȵÀÚ¥ÀgÀªÁzÀ awævÀ UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ C£ÉÃPÀ PÀ¯Á«zÀgÀÄ gÀa¹zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À°èAiÀÄ ¥ÀÄl«£Áå¸ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀÄlUÀ¼À MlÄÖ CAzÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ avÀæPÀ¯ÉAiÀÄ zÀȶ׬ÄAzÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀAiÉÆÃUÀåªÁVªÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ°è ºÀ¢£ÉAl£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£À¢AzÀ¯Éà ªÀÄÄzÀæt PÀ¯É DgÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. JAzÀgÉ MAzÉà ¥ÀoÀåzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ. MAzÀÄ CxÀðzÀ°è F ºÀAvÀ¢AzÀ ‘¥ÀĸÀÛPÀ vÀAiÀiÁjPÉ’ (§ÄPï ªÉÄÃQAUï) ¤AiÀĪÀħzÀÞªÁV, MAzÀÄ GzÀåªÀĪÁV gÀÆ¥ÀÄUÉÆArvÀÄ. n¥ÀÄà«£À ªÀÄgÀuÁ£ÀAvÀgÀ §A¢zÀÝ §ÄPÀ£À£ï ¤ÃrzÀÝ ªÀgÀ¢ 1807gÀ°è ªÀÄÄzÀætªÁVzÀÄÝ CzÀgÀ°è ªÀÄgÀzÀ ¥ÀrAiÀÄZÀÄÑ (ªÀÅqÀ£ï ¨ÁèPï) UÀ¼À£ÀÄß §¼À¹zÉ. F jÃw ªÀÄgÀzÀ ¥ÀrAiÀÄZÀÑ£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀ ¥ÀzÀÞw FZÉUÀÆ EvÀÄÛ. PÀxÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀÆgÀPÀ avÀæUÀ¼À£ÀÄß PÀ¯Á«zÀjAzÀ §gɹ ¥ÀjtvÀjAzÀ vɼÀĪÁzÀ GvÀÛªÀÄ jÃwAiÀÄ gÉÃSɬÄAzÀ PÀÆrzÀ E½UÉvÀÛ£ÉAiÀÄ ¥ÀrAiÀÄZÀÄÑUÀ¼À£ÀÄß, ªÀÄÄzÀætªÁUÀĪÀ CPÀëgÀzÀ JvÀÛgÀPÉÌ ºÉÆA¢PÉƼÀÄîªÀAvÉ (CAUÀÄ®zÀ .918 ¨sÁUÀ) vÀAiÀiÁj¸À¯ÁUÀÄwÛÛvÀÄÛ. eÁUÀwPÀ AiÀÄÄzÀÞzÀ PÁ®zÀ°è ¸ÀvÀÄ«£À ¨É¯É ºÉZÁÑzÁUÀ ªÀÄgÀzÀ ¥ÀrAiÀÄZÀÄÑUÀ¼É CUÀΪɤ¸ÀÄwÛvÀÄÛ. PÀ¼ÉzÀ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀ£Éà zÀ±ÀPÀzÀ°èAiÀÄÆ n.J£ï. PÀȵÀÚAiÀÄå±ÉnÖ ¥ÀæPÀn¹zÀ ¥ÀĸÀæPÀUÀ¼À°è (§wÛøÀ ¥ÀÄvÀÛ½ PÀxÉ, CgÀ©AiÀÄ£ï £ÉÊmïì EvÁå¢) ªÀÄgÀzÀ ¥ÀrAiÀÄZÀÄÑUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹zÉ. D PÁ®zÀ ¥ÀAZÁAUÀ ®UÀߥÀwæPÉUÀ¼À®Æè §¼ÀPÉAiÀÄ°èzÀÄÝ ªÀÄÄzÀæt ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À CAUÀrAiÀÄ°è ¹zÀÞ ¥ÀrAiÀÄZÀÄÑUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁlªÁUÀÄwzÀݪÀÅ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ GvÀÛªÀĪÁV ¥ÀÄl «£Áå¸ÀUÉƽ¹zÀÄÝ EzÀÄ ªÀÄÄzÀætPÀ¯ÉAiÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ wgÀĪÀÅ JAzÀÄ ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. ªÀÄĪÀÄär PÀȵÀÚgÁd MqÉAiÀÄgÀ PÁ®zÀ°èAiÉÄà CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CA¨Á«¯Á¸À ªÀÄÄzÁæPÀëgÀ ±Á¯Á JA§ ²¯ÁPÀëgÀ ªÀÄÄzÀæuÁ®AiÀĪÉÇA¢vÀÄÛ. «±ÉõÀ §UÉAiÀÄ, ¸À¥ÁmÁzÀ PÀ®Äè ZÀ¥ÀàrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É frؤAzÀ PÀÆrzÀ ¯ÉÃR¤AiÀÄ°è ¥ÀoÀåªÀ¸ÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ avÀæUÀ¼ÉgÀqÀ£ÀÆß ¥ÀÄlzÀ C¼ÀvÉUÉ ¸ÀjºÉÆAzÀĪÀAvÉ §gÉzÀÄ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ±Á¬Ä ºÀaÑ, CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁUÀzÀ Ej¹ AiÀÄAvÀæzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ MwÛzÁUÀ ²¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆr¹zÀ «£Áå¸À ºÁ¼ÉUÉ ªÀUÁðªÀuÉUÉƼÀÄîwÛzÀݪÀÅ. F ¥ÀzÀÝwUÉ °xÉÆÃUÀæ¦ü JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. F ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è PÀ°è£À ªÉÄÃ¯É G®Ö (jªÀgïì) §gÉAiÀĨÉÃQvÀÄÛ. EzÀPÉÌ ¥ÀjºÁgÁxÀðªÁV «±ÉõÀ §UÉAiÀÄ PÁUÀzÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄ¢ævÀªÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÁ¼ÉAiÀÄ C¼ÀvÉUÉ PÀvÀÛj¹ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀºÀdªÁVAiÉÄà §gÉzÀÄ CzÀ£ÀÄß PÀ®è ªÉÄÃ¯É G®Ö Ej¹ ªÀUÁð¬Ä¸ÀĪÀ, £ÀAvÀgÀ ªÀÄÄ¢æ¹ ¥ÀÄlUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀvÉUÉ vÀPÀÌAvÉ ªÀÄr¹ ¥ÀĸÀÛPÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è ºÉƯÉzÀÄ gÀlÄÖPÀlÖ¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. «±ÉõÀªÁV CgÀªÀģɬÄAzÀ ºÀvÁÛgÀÄ UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ§A¢zÀÄÝ ¸ËUÀA¢üPÁ ¥ÀjtAiÀÄ, ¸ÀASÁå gÀvÀßPÉÆñÀ EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß GzÁºÀj¸À§ºÀÄzÀÄ. ¸ËUÀA¢üPÁ ¥ÀjtAiÀÄzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ¸Á«gÀ avÀæUÀ½zÀÄÝ C£ÉÃPÀªÀÅ CzsÀð¥ÀÄlUÀ¼À¶ÖªÉ. PÉ®ªÀÅ Erà ¥ÀÄlUÀ¼À£ÀÄß DPÀæ«Ä¹ªÉ. ªÉÆzÀ® ªÀÄÄzÀætzÀ°è PÉʧgɺÀzÀ°è ¥ÀoÀå«zÀÄÝ avÀæzÀ «£Áå¸ÀPÉÌ ºÉÆAzÀĪÀAwzÉ. ªÀÄgÀĪÀÄÄzÀæt ªÉÆzÀ°UÉ E¥ÀàvÀÛ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ DgÀA¨sÀzÀ°èAiÀÄÆ ªÀÄvÉÛ ¥ÀÄ£ÀgïªÀÄÄzÀæt FZÉUÉ DVzÀÄÝ CzÀgÀ°è avÀæªÀ£ÀÄß C®è°è C£À¥ÉÃQëvÀªÁV MAzÀÄ §¢UÉ »VιzÀÄÝ avÀæ §AzsÀPÉÌ zÀPÉÌAiÀÄÄAmÁVzÉ. C®èzÉ ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß EA¢£À DzsÀĤPÀ °¦UÉ C¼ÀªÀr¹zÀÄÝ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¥ÀÆgÀPÀªÉ¤¸ÀĪÀÅ¢®è. ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ UÀæAxÀ ¸ÀASÁågÀvÀßPÉÆñÀ vÉ®ÄUÀÄ °¦ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁµÉAiÀÄ°èzÀÄÝ ºÉZÁÑV avÀæUÀ¼ÀÄ E®èzÉà EzÀÝgÀÆ ¥ÀÄl«£Áå¸ÀPÉÌ ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ««zsÀ C¼ÀvÉAiÀÄ avÀæUÀ¼À£ÀÄß, ¥ÀoÀåzÉÆA¢UÉ C¼ÀªÀr¹gÀĪÀÅzÀÄ, PÉ®ªÉǪÉÄä avÀæUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß CªÀÅUÀ¼À ¥ÀPÀÌzÀ°èAiÉÄà ¤ÃrgÀĪÀÅzÀÆ ¥ÀÄlUÀ¼À MlÄÖ CAzÀªÀ£ÀÄß ®PÀëöåzÀ°è Ej¹PÉÆArgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÀÄ. ¸ÀASÁågÀvÀßPÉÆñÀªÀ£ÀÄß wgÀĪÀįÁZÁAiÀÄð JA¨ÁvÀ PÀ£ÀßqÀPÉÌ C£ÀĪÁ¢¹ 1856gÀ°è vÀgÀAVt ªÀÄÄzÁæPÀëgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è

62


ªÀÄÄ¢æ¹gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. EzÀ®èzÉ ªÀÄĪÀÄär PÀȵÀÚgÁdgÀÄ «gÀa¹zÀ ²æà ZÁªÀÄÄArPÁA¨Á¢ ¸ÀªÀĸÀÛ zÉêÀvÁ ¸ÉÆÛÃvÁæªÀ½ JA§ UÀæAxÀzÀ°è £ÀÆgÀPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ zÉêÀvÉUÀ¼À ¸ÀÄÛw¬ÄzÀÄÝ ¥ÀæwAiÉÆAzÀPÀÆÌ avÀæUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ±ÉÆèÃPÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÉ. EzÀĸÀºÀ KPÀªÀtðzÀ gÉÃSÁavÀæzÀ°è ªÀÄÄzÀætªÁV £ÀAvÀgÀ §tÚºÀaÑgÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄĪÀÄärAiÀĪÀgÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £ÀÆgÀÄ ªÀµÀð ªÉÄʸÀÆj£À ªÀÄÄzÀæt PÉëÃvÀæzÀ°è ºÉaÑ£À §zÀ¯ÁªÀuÉ DzÀAvÉ PÀAqÀħgÀĪÀÅ¢®è. 1852gÀ°è ªÉÆzÀ® PÀ£ÀßqÀ ¥ÀwæPÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸ÀªÀiÁZÁgÀ ªÉÆÃVèAUï CªÀgÀÄ ºÉÆgÀvÀAzÀgÀÄ. CzÀÆ ¸ÀºÀ PÀ®èaÑ£À°èAiÉÄà ªÀÄÄzÀætªÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ DªÉüÉUÉ ©r CPÀëgÀUÀ¼À ªÀÄÄzÀæt PÀ£ÁðlPÀzÀ°èAiÀÄÆ DgÀA¨sÀªÁVzÀÄÝ ªÉÆÃVèAUÀgÀ ¥ÀwæPÉ §¼ÁîjUÉ ªÀUÁðªÀuÉUÉÆArvÀÄ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è ¸ÀPÁðj ªÀÄÄzÀæuÁ®AiÀÄ DgÀA¨sÀªÁV UÁå¸Émï (gÁdå¥ÀvÀæ) ªÀÄÄzÀæt DUÀvÉÆqÀVvÀÄ. F ªÉüÉUÉ ªÀÄÄzÀæt JA§ÄzÀÄ MAzÀÄ vÀAvÀæeÁÕ£ÀªÁV ¨É¼É¢vÀÄÛ. EAVèµï ¨sÁµÉAiÀÄ°è ‘ 26 ‘ CPÀëgÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ EzÉ JA§ÄzÉà d£Àd¤vÀ. DzÀgÉ 26 zÉÆqÀØPÀëgÀUÀ¼ÀÄ (PÁå¦l¯ï) + 26 aPÀÌPÀëgÀUÀ¼ÀÄ (¯ÉÆÃAiÀÄgï PÉøï) + 26 aPÀÌ C¼ÀvÉAiÀÄ zÉÆqÀØPÀëgÀUÀ¼ÀÄ (¸Áä¯ï PÁå¦l¯ïì) + EªÉ®èPÀÆÌ NgÉ CPÀëgÀUÀ¼ÀÄ (EmÁ°Pïì) + zÀ¥Àà CPÀëgÀUÀ¼ÀÄ (¨ÉÆïïØ) + JE ªÀÄvÀÄÛ MEUÀ¼À ¸ÀAAiÀÄÄPÁÛPÀëgÀUÀ¼ÀÄ (°UÉÃZÀgïì) + ¨ÉÃgÉ ¨sÁµÉ §¼À¸ÀĪÁUÀ ¸ÀAPÉÃvÁPÀëgÀUÀ¼ÀÄ (qÀAiÀiÁQænPÀ¯ï ªÀiÁPïìð) + Cr n¥ÀàtÂUÀ½UÉ §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ PÉ®ªÀÅ ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼ÀÄ §¼ÀPÉAiÀÄ°è EgÀÄwÛvÀÄÛ. JAzÀgÉ M§â CPÀëgÀ eÉÆÃqÀuÉPÁgÀ (PÀA¥ÉÆøÀgï) EµÀÆÖ CaÑ£À ªÉƼÉUÀ¼À §UÉÎ w¼ÀĪÀ½PÉ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃQvÀÄÛ. (CA¢£À ¸ÀPÁðj ªÀÄÄzÀæuÁ®AiÀÄzÀ CPÀëgÀ eÉÆÃqÀuÉUÁgÀ¤UÉ PÀ¤µÀ× ªÀÄÆgÀ£É vÀgÀUÀwAiÀÄ «zÁå¨sÁå¸À ¥ÀqÉ¢zÀÝgÉ ¸ÁQvÀÄÛ). ªÉÄð£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ «¨sÁUÀzÀ CPÀëgÀUÀ½UÀÆ CzÀgÀzÉà DzÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvɬÄzÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ MAzÀÄ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ºÉZÀÄÑ MwÛ ºÉüÀ®Ä zÀ¥Àà CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÉÄð£À ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 150 §UÉAiÀÄ CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÆß UÁå¸Émï£À°è §¼À¸À¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. ªÉÆzÀ® ¸Á°£À ªÉÆzÀ® CPÀëgÀ G½zÀªÀQÌAvÀ zÉÆqÀØzÁVgÀÄwÛvÀÄÛ (©UÀÎgï ¥sÁAmï) C°èAiÉÄà ªÉÆzÀ® ¸Á°£À°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÄPÁÌ®Ä ¨sÁUÀzÀµÀÄÖ aPÀÌ zÉÆqÀØPÀëgÀUÀ¼ÀÄ (¸Áä¯ï PÁå¦l¯ï) EgÀ¨ÉÃQvÀÄÛ. EªÀ®èzÉ ¥ÀÄlzÀ CAzÀPÉÌ ºÉZÀÄÑ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ ¤ÃqÀ®Ä ¥ÀzÀUÀ¼À ªÀÄzsÉå vÉgÀ¥ÀÄ ¤ÃqÀ®Ä ºÀ®ªÁgÀÄ §UÉAiÀÄ vÉgÀ¦£À ªÉƼÉUÀ½zÀݪÀÅ. wÃgÀ vɼÀĪÁzÀ (ºÉÃgï ¸Éàøï)¤AzÀ »rzÀÄ DgÀÄ ¥ÉÊPÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ (¥ÉÊPÀ JAzÀgÉ EAVèµï£À ¯ÉÆÃAiÀÄgï PÉøï£À ‘JA’ CPÀëgÀzÀµÀÄÖ C¼ÀvÉAiÀÄ vÉgÀ¥ÀÄ) ««zsÀ §UÉAiÀÄ vÉgÀ¦£À ªÉƼÉUÀ½zÀݪÀÅ. ¥ÀzÀUÀ¼À ªÀÄzsÉå ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁV vÉgÀ¥ÀĤÃqÀĪÀÅzÀÄ (FPÀé¯ï ¸Éàøï) MAzÁzÀgÉ CPÀëgÀUÀ¼À «£Áå¸À C£ÀĸÀj¹ vÉgÀ¥ÀĤÃqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ. EzÀÄ CPÀëgÀUÀ¼À »AZÁZÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÄAZÁZÀÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¹ ªÉÊeÁÕ¤PÀªÁV ¸ÀÆa¸À®ànÖvÀÄÛ. F ¤AiÀĪÀÄ ¥ÀÆtð«gÁªÀÄ, CzsÀð«gÁªÀÄ, PÉÆî£ï, ¸É«ÄPÉÆî£ï EvÁå¢UÀ½UÀÆ C£ÀéAiÀĪÁUÀÄwÛvÀÄÛ. EªÉ®èªÀ£ÀÄß EAVèµï ¨sÁµÉUÉ ªÀiÁvÀæ C£ÀĸÀj¸À¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. PÀ£ÀßqÀzÀ ©r CPÀëgÀUÀ¼ÀÄ ºÀvÉÆÛA§vÀÛ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ªÀÄzsÀå¨sÁUÀzÀ°èAiÉÄà ªÁå¥ÀPÀªÁV §¼ÀPÉUÉ §A¢vÁÛzÀgÀÆ ªÉÊeÁÕ¤PÀªÁzÀ AiÀiÁªÀ ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÆß C£ÀĸÀj¸ÀÄwÛgÀ°®è. ªÀ Ä ÄRåªÁV ¤WÀ A lÄUÀ ¼ À £ À Ä ß ªÀ Ä Ä¢æ ¸ À Ä ªÁUÀ ¸ÁPÀ µ À Ä Ö ¥Àj±ÀæªÀÄ¥ÀqÀ¨ÉÃQvÀÄÛ. CZÀÄѪÉƼÉUÀ¼À ªÀÄÄR¨sÁUÀzÀ C¼ÀvÉ (¥sÉøï)

63¨ÉÃgɨÉÃgÉAiÀiÁVzÀÝgÀÆ MqÀ®Ä MAzÉà C¼ÀvÉUÉ §gÀĪÀAvÉ «±ÉõÀªÁV CZÀÄѪÉƼÉUÀ¼À£ÀÄß JgÀPÀ ºÉƬÄå¸ÀÄwÛzÀÄÝzÀÄAlÄ. QlÖ¯ï CªÀgÀ EAVèµïPÀ£ÀßqÀ ¤WÀAlÄ F jÃw ¥ÀæPÀlªÁVvÀÄÛ. eÁUÀwPÀ ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞUÀ¼ÀªÀgÉ«UÀÆ PÀ£ÀßqÀ °¦AiÀÄ «£Áå¸ÀzÀ°è ºÉaÑ£À §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħgÀĪÀÅ¢®è. D£ÀAvÀgÀ ‘C£ÀAvÀ’ ‘±ÁgÀzÀ’ EªÉà ªÀÄÄAvÁzÀ zÀÄAqÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄRzÀ ¸ÀÄAzÀgÀ CPÀëgÀUÀ¼ÀÄ gÀÆ¥ÀÄUÉÆAqÀªÀÅ. ¸ÀPÁðj ªÀÄÄzÀæuÁ®AiÀÄzÀ°èAiÀÄ®èzÉ ºÀ®ªÁgÀÄ SÁ¸ÀVAiÀĪÀgÀÄ CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß JgÀPÀºÉÆAiÀÄÄåªÀ ¸ÀtÚ ¥ÀæªÀiÁtzÀ PÁSÁð£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¹zÀgÀÄ. PÀ£ÀßqÀzÀ°èAiÀÄÆ JAlÄ ¥Á¬ÄAmïUÀ½AzÀ ªÀÄĪÀévÁÛgÀÄ ¥Á¬ÄAmïUÀ¼ÀªÀgÉUÉ CaÑ£À ªÉƼÉUÀ¼ÀÄ zÉÆgÀPÀĪÀAvÁ¬ÄvÀÄ. EµÁÖzÀgÀÆ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀåAd£ÀUÀ½UÉ £Á®ÄÌ CaÑ£À ªÉƼÉUÀ¼ÀÄ CªÀ±Àå«zÀݪÀÅ. GzÁºÀgÀuÉUÉ PÀ, PÀ, Q, PÉ. vÀ¯ÉPÀlÄÖ E®èzÀ CPÀëgÀPÉÌ PÁ, PË UÀ¼À£ÀÄß, Q+Ã, PÉ+Ã, PÀ+ Ä, PÀ+ Æ, PÉ+Ã, PÀ+Ê , PÉ+ Æ, PÉ+ ÆÃ, PÀ+A, PÀ+B JA§AvÉ CPÀëgÀeÉÆÃqÀuÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃQvÀÄÛ. MvÀÛPÀëgÀUÀ¼ÀÄ Ì , Í , Î , Ï , EvÁå¢AiÀiÁV ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV EgÀÄwÛzÀݪÀÅ. ¥ÀÄl«£Áå¸ÀPÉÌ EªÉ®èªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢¸ÀĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ PÀ¯ÉAiÉÄà DVvÀÄÛ. F ºÀAvÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ PÀ¯Á«zÀgÀÄ ªÀÄÄzÀæuÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß vÉgÉ¢zÀÄÝ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ZÀAzÀPÉÌ ºÉZÀÄÑ UÀªÀÄ£À ¤ÃqÀĪÀAvÁ¬ÄvÀÄ. ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀzÀ ¥ÀzÀägÁd ¥ÀArvÀgÀÄ 1890gÀ ªÉüÉUÉ ªÀÄÄzÀæuÁ®AiÀÄ vÉgÉ¢zÀÄÝ 1894gÀ ªÉüÉUÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ªÀįÉèñÀégÀA §qÁªÀuÉUÉ ªÀÄÄzÀæuÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß ªÀUÁð¬Ä¹zÀgÀÄ. ºÀ¼ÉAiÀÄ UÀæAxÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀ °¦AiÀÄ°è ªÀÄÄ¢æ¹zÀÝ®èzÉ, ¸ÀévÀB PÀ¯Á«zÀgÁVzÀÝ ¥ÀArvÀgÀÄ eÉÊ£ÀªÀÄwÃAiÀÄ zsÁ«ÄðPÀ ¥ÀÄgÀĵÀgÀ, PÀxÉUÀ¼À avÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±Á¯ÁªÀÄPÀ̽UÉ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ ««zsÀ zÉñÀUÀ¼À £ÀPÉëUÀ¼À£ÀÄß vÁªÉà gÀa¹ ªÀÄÄ¢æ¹zÀgÀÄ. EzÉà PÁ®zÀªÀgÉà DzÀ, ªÀÄÆ®vÀB PɼÀ¢¬ÄAzÀ §AzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è £É¯É¹zÀ N. °AUÀtÚAiÀÄå CªÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÀ¯Á«zÀgÁVzÀÄÝ zÉñÀ«zÉñÀUÀ¼À £ÀPÉëUÀ¼À£ÀÄß, avÀæUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹ ªÀÄÄ¢æ¹zÀgÀÄ. ¥Àæw ¥ÀÄlUÀ¼ÀÆ gÉ Ã SÁavÀ æ U À ½ AzÀ PÀ Æ rzÀ gÁªÀ i ÁAiÀ Ä t, ¨sÁgÀvÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹zÀgÀÄ. ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀgÀÄ ¸ÀévÀB PÀ ¯ É A iÀ Ä £À Ä ß PÀ ° vÀ Ä vÀ ª À Ä ä ¥À Ä ¸À Û P À U À ¼ À ° è C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀgÀÄ. ¸ÀéAvÀ ªÀÄÄzÀæuÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß ºÉZÀÄÑ PÁ® £ÀqɸÀzÉà ºÉÆÃzÀgÀÆ «¥sÀÄ®ªÁzÀ avÀæUÀ½AzÀ PÀ Æ rzÀ ¨Á®¥À æ ¥ À A ZÀ , «eÁУÀ ¥ À æ ¥ À A ZÀ U À ¼ À ¥ÀÄl«£Áå¸À CA¢£À PÁ®PÉÌ ºÉƸÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÉà DVvÀÄÛ. EAzÀÄ avÀæPÀ¯ÉAiÀÄ°è G£ÀßvÀ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrgÀĪÀ PÉ®ªÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉà ªÀÄÄzÀæuÁ®AiÀÄ ºÉÆA¢zÁÝgÉ. E®èªÉà UÀtPÀAiÀÄAvÀæ §¼À¹ ªÀÄÄR¥ÀÄl ºÁUÀÆ ¥ÀoÀåªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¥ÀÄlUÀ¼À£ÀÄß «£Áå¸ÀUÉƽ¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ Erà ¥ÀĸÀÛPÀ PÀ¯ÁvÀäPÀªÁV ºÉÆgÀ§gÀĪÀAvÁVzÉ.

65


ªÉÆzÀªÉÆzÀ® ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À°è ªÀÄÄR¥ÀÄlPÉÌ ºÉaÑ£À DzÀåvÉ ¤Ãr®è. ¥ÀÄlPÉÌ ºÉÆAzÀĪÀAvÉ CAZÀÄ PÀnÖ (¨ÁqÀðgï) ºÀ®ªÀÅ C¼ÀvÉUÀ¼À CZÀÄѪÉƼÉUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ ¤ªÀð»¹zÁÝgÉ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ CxÀªÁ £Á®ÄÌ §tÚUÀ¼À°è, avÀæPÀ¯É §¼À¹ ªÀÄÄ¢æ¹zÀÄÝ MAzÀÄ ¸ÁzsÀ£É JA§AvÉ eÁ»gÁvÀÄ ¤ÃrgÀĪÀÅzÀÄAlÄ. DzÀgÉ ¤AiÀÄvÀPÁ°PÉUÀ½UÉ ªÀÄÄzÀætzÀµÉÖà ¥ÁæaãÀvɬÄzÉ. 1850gÀ ¸ÀĪÀiÁj¤AzÀ¯Éà PÉæöʸÀÛ «Ä±À£ÀjUÀ¼ÀÄ ¤AiÀÄvÀPÁ°PÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀgÀÄwÛzÀÄÝ CªÀÅ ºÉZÁÑV ªÀÄwÃAiÀĪÁVzÀݪÀÅ. ªÀÄÄAzÉ ¸Á»vÀåPÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ ºÉZÀÄÑ CªÀ±ÀåªÁzÀAvÉ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸Á»vÀå UÀ æ A xÀ U À ¼ À £ À Æ ß ¤AiÀ Ä vÀ P Á°PÉ A iÀ Ä AvÉ PÀ A vÀ Ä UÀ ¼ À ° è ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉ. ºÀvÉÆÛA§vÀÛ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà gÁªÀiÁ£ÀÄd CAiÀÄåAUÁgï, ¥ÀzÀägÁd ¥ÀArvÀgÀÄ, ¥sÀ.UÀÄ. ºÀ¼ÀPÀnÖ EªÀgÉà ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀÄ ªÀiÁ°PÉUÉ ¤²ÑvÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¤Ãr ¤AiÀÄ«ÄvÀªÁV ¥ÀæPÀn¹zÁÝgÉ. UÁæºÀPÀgÀÄ ZÀAzÁzÁgÀgÀAvÉ £ÉÆAzÀt ªÀiÁrPÉƼÀÀÄ¢vÀÄÛ. PÉƼÀÄîªÀªÀgÀ Q¸ÉUÉ ºÉZÀÄÑ ¨sÁgÀªÁUÀÄwÛgÀ°®è. gÁdåzÀ f¯Éè, vÁ®ÆPÀÄUÀ½AzÀ®Æ ¢£À¥ÀwæPÉUÀ¼À gÀÆ¥ÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÀĢݥÀwæPÉUÀ¼ÀÄ CzsÀðªÁgÀ, ªÁgÀ, ¥ÁQëPÀUÀ¼ÀAvÉ ºÉÆgÀ§gÀÄwÛzÀݪÀÅ. (EzÀPÉÌ CZÀÄѪÉƼÉUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀzÀ C¨sÁªÀªÉà PÁgÀtªÁVvÀÄÛ !) ¤AiÀÄvÀPÁ°PÉUÀ¼À®Æè ¥ÀÄl«£Áå¸ÀPÉÌ ºÉZÀÄÑ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ ¤ÃrzÀªÀgÀÄ ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀgÉà DVzÁÝgÉ. 1932gÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀ¸ÀAvÀ JA§ ªÀiÁ¸À¥ÀwæPÉ DgÀA©ü¹ avÀæ ªÀÄvÀÄÛ bÁAiÀiÁavÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁPÀµÀÄÖ §¼À¹zÁÝgÉ. ºÀvÀÄÛªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¨Á®¥Àæ¥ÀAZÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄvÀPÁ°PÉAiÀÄAvÉ vÀAzÀÄ ªÁ¶ðPÀªÁV MlÄÖ ¸ÀAaPÉUÀ¼À£ÀÄß MAzÁV¹ gÀlÄÖPÀnÖ «vÀgÀuɪÀiÁrzÀÄÝAlÄ. ªÀÄĪÀvÀÛgÀ°èAiÉÄà C.£À. ¸ÀħâgÁAiÀÄgÀÄ PÀ¯Á JA§ avÀæPÀ¯ÉUÉ ºÉZÀÄÑ UÀªÀÄ£À«j¹zÀAvÀºÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀgÀÄ. CzÀgÀ°è PÀxÉ, £ÁlPÀ EvÁå¢UÀ½zÀÝgÀÆ §tÚzÀ ¥ÀrAiÀÄZÀÄÑUÀ¼À£ÀÄß PÉÆïÉÆÌvÀ¢AzÀ vÀj¹ ¥ÀÄ£ÀgïªÀÄÄ¢æ¹zÁÝgÉ. ¸ÁPÀµÀÄÖ bÁAiÀiÁavÀæUÀ¼ÀÆ gÉÃSÁavÀæUÀ¼ÀÆ EªÉ. EzÉà ¸ÀĪÀiÁjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä ¥ÀwæPÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ ºÉÆgÀgÁdåUÀ½AzÀ §tÚzÀ ¥ÀrAiÀÄZÀÄÑUÀ¼À£ÀÄß vÀj¹ ªÀÄÄ¢æ¹zÁÝgÉ. G½zÀAvÉ ªÉÄʸï EArAiÀiÁ, d£À¥ÀæUÀw, ¥ÀæeÁªÀÄvÀ, UÉÆÃPÀÄ®, ¥Àæ¥ÀAZÀ, PÀªÀÄð«ÃgÀ EªÉà ªÀÄÄAvÁzÀ C£ÉÃPÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆgÀPÀavÀæ (E®¸ÉÖçõÀ£ï), bÁAiÀiÁavÀæUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉÆAqÀªÀÅ. ‘¸ÀÄzsÁ’ £ÀAvÀgÀ ‘vÀgÀAUÀ’ ªÁgÀ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ §AzÀªÉÄÃ¯É ¤AiÀÄvÀPÁ°PÉUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥ÀªÉà §zÀ¯Á¬ÄvÀÄ. MAzÀÄ PÁ®PÉÌ ¸ÀÄzsÁ ¥ÀwæPÁ §¼ÀUÀzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀvÀÄÛ PÀ¯Á«zÀgÀÄ SÁAiÀÄA £ËPÀgÀgÁVzÀÝgÀÄ. PÀ¯ÉUÉ, PÀ¯ÁvÀäPÀvÉUÉ ¤ÃrzÀ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ C£À£ÀåªÁzÀÄzÀÄ. ¥ÀæeÁªÁt ¥ÀwæPÉAiÀÄ (zÀ ªÉÄʸÀÆgï ¦æAnAUï JAqï ¥À©è¶AUï °.,) §¼ÀUÀzÀ ¥ÀwæPÉUÀ½UÉ «²µÀÖ jÃwAiÀÄ°è Erà ¥ÀÄlUÀ¼À£ÀÄß CZÀÄÑvÉUÉzÀÄ gÉÆÃlj AiÀÄAvÀæzÀ°è ªÀÄÄ¢æ¸À¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. CZÀÄÑ vÉUÉzÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉ CxÀªÁ wzÀÄÝ¥ÀrUÀ½UÉ CªÀPÁ±À EgÀ°®è. G½zÀªÀÅ

66


CPÀ ë g À e É Æ ÃqÀ u É ªÀ i Ár ¹°AqÀ g ï AiÀ Ä AvÀ æ z À ° è ªÀÄÄzÀætUÉƼÀÄîwÛvÀÄÛ. E°è ªÀÄÄzÀætzÀ ºÀAvÀzÀ°èAiÀÄÆ wzÀÄÝ¥ÀrUÀ½UÉ CªÀPÁ±À«vÀÄÛ. D¥sï¸Émï ªÀÄÄzÀæt §¼ÀPÉUÉ §AzÁUÀ ¥ÀÄl «£Áå¸ÀzÀ°è ªÀÄvÉÆÛªÉÄä ªÀĺÀvÀÛgÀªÁzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ D¬ÄvÀÄ. ¸Á»vÀåPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÁzÀA§j, PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£À, £ÁlPÀ EvÁå¢UÀ¼À°è ¥ÀĸÀÛPÀzÀ M¼ÀUÉ avÀæUÀ¼À CªÀ±ÀåPÀvÉ EgÀÄwÛgÀ°®è. DzÀgÉ «eÁÕ£À, ¥ÀæªÁ¸À PÀxÀ£À, PÀ¯ÉUÀ¼ÀÄ EvÁå¢ PÀÄjvÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À°è avÀæ, gÉÃSÁavÀæ, bÁAiÀiÁavÀæUÀ¼À CªÀ±ÀåPÀvÉ EvÀÄÛ.. PÉ.J¸ï. £ÀgÀ¹AºÀ¸Áé«Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ‘ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀÄ°èUÉ’ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ ªÉÆzÀ°£À PÉ®ªÀÅ ªÀÄÄzÀætUÀ¼À°è ¥ÀzÀåUÀ½UÉ PÀ¯Á«zÀ ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ CªÀgÀÄ §gÉzÀ ¥ÀÆgÀPÀavÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹zÁÝgÉ. PÁUÀzÀzÀ C¼ÀvÉUÀ¼ÀÆ £Á¯ÉÌöÊzÀÄ §UÉAiÀÄ°èªÉ. CªÉAzÀgÉ ¥sÀƯïìPÉÃ¥ï, PËæ£ï, qÉ«Ä ªÀÄvÀÄÛ gÁAiÀįï. ªÉÄnæPï C¼ÀvÉAiÀÄ PÁUÀzÀ »AzÉAiÉÄà §¼ÀPÉUÉ §A¢zÀÄÝ ¸ÀPÁðj gÁdå¥ÀvÀæUÀ¼À°è §¼ÀPÉAiÀiÁUÀÄwÛvÀÄÛ. FZÉUÉ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è zÉÆgÉAiÀÄÄvÁÛzÀgÀÆ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄÄzÀætUÀ¼À°è ºÉZÁÑV §¼ÀPÉAiÀiÁUÀÄwÛ®è. avÀæPÀ¯ÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CxÀªÁ avÀæªÀÄAiÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß (PÁ¦üà mÉç¯ï §ÄPïUÀ¼ÀÄ) ªÉÄð£À AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ §UÉAiÀÄ PÁUÀzÀªÀ£ÀÄß ZÀZËÑPÀªÁUÀĪÀAvÉ gÀÆ¥ÀUÉƽ¹ ªÀÄÄ¢æ¸ÀĪÀÅzÀÄAlÄ. EzÀjAzÁV MAzÀÄ ºÁ¼ÉUÉ, MAzÀÄ §¢UÉ DgÀÄ ¥ÀÄlUÀ¼ÀAvÉ MlÄÖ ºÀ£ÉßgÀqÀÄ ¥ÀÄlUÀ½UÉ CqÀPÀªÁV¸À§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ PÁUÀzÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢¸À®Ä ¸Àé®à ¨sÁUÀ PÀvÀÛj¹ vÉUÉAiÀĨÉÃPÁzÀÄzÀÄ C¤ªÁAiÀÄð. F ZËPÀ «£Áå¸ÀzÀ°è PÀ¯Á«zÀ¤UÉ DlªÁqÀ®Ä ºÉaÑ£À CªÀPÁ±À«zÉ. GzÀÝ£ÉAiÀÄ E®èªÉ CqÀØavÀæUÀ¼À£ÀÄß MAzÉà ¥ÀÄlzÀ°è C¼ÀªÀr¸À§ºÀÄzÀÄ. PÀ¯ÉAiÀÄ CA±ÀªÀ£ÀÄß ºÉZÁÑV zÀÄr¹PÉƼÀÀÄzÀÄ. »AzÉ PÁUÀzÀzÀ UÀÄtªÀÄlÖ ¸ÀºÀ wÃgÀ PÀ¼À¥ÉAiÀiÁVvÀÄÛ. £ÀÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÄ¢ævÀªÁzÀ C£ÉÃPÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ¥ÀÄlUÀ¼À£ÀÄß wÃgÁ eÉÆÃPÉAiÀiÁV wgÀĪÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. E®èªÁzÀgÉ ¥ÀÄr-¥ÀÄrAiÀiÁV MqÉzÀĺÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ. DzÀgÉ EzÀPÀÆÌ »AzÉ ªÀÄÄ¢ævÀªÁzÀ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¥À¸ÀÛPÀUÀ¼ÀÄ EA¢UÀÆ UÀnÖ-ªÀÄÄmÁÖVªÉ. FUÀ ¥Àj¸ÀgÀ¸ÉßûAiÀiÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ ºÀvÁÛgÀÄ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ PÁUÀzÀUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. PÁUÀzÀzÀ §UÉÎ ¸Àé®à ºÉaÑUÉ ºÉüÀ®Ä PÁgÀt«zÉ. PÀ¯Á«zÀ¤UÉ £ÁªÀÅ §¼À¸ÀĪÀ PÁUÀzÀzÀ C¼ÀvÉ DzsÀj¹zÀ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ C¼ÀvÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁzÀÄzÀÄ CªÀ±ÀåPÀ. CzÀPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁUÀĪÀAvÉ avÀæ gÀa¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ PËæ£ï 1 / 8 C¼ÀvÉAiÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀPÉÌ PÀ¯Á«zÀ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ M¼ÀUÉ ¥ÀoÀåzÀ eÉÆvÉUÉ ºÁPÀ®Ä E®èªÉ ªÀÄÄR¥ÀÄl gÀa¸À®Ä F C¼ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. CzÉà qÉ«Ä 1 / 8 C¼ÀvÉAiÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀPÉÌ ¨ÉÃgÉAiÀÄzÉà C¼ÀvÉ ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. F ¸À A zÀ ¨ s À ð zÀ ° è JgÀ q À Ä GzÁºÀ g À u É U À ¼ À £ À Ä ß ¤ÃqÀ§ºÀÄzɤ¸ÀÄvÀÛzÉ. ZÀAzÀªÀiÁªÀÄ ¥ÀwæPÉAiÀÄ PÁUÀzÀzÀ C¼ÀvÉ ¸Àé®à ¨ÉÃgÉAiÀiÁzÀÄzÀÄ. ¥ÁæAiÀıÀB

67


EA¦ÃjAiÀįï C¼ÀvÉUÉ ºÉÆAzÀĪÀAvÀºÀzÀÄ. PÁgÀt C°è ªÀÄÄR¥ÀÄlzÀ PÀ¯Á«zÀgÁVzÀÝ JA.n.«. DZÁAiÀÄð CªÀgÀÄ CzÉà C¼ÀvÉAiÀÄ qÁæ¬ÄAUï ºÁ¼ÉAiÀÄ°è d®ªÀtðzÀ°è PÀÈw gÀa¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. (ªÀÄÄAzÉ ¥ÀwæPÉAiÀÄ ªÀiÁ°PÀgÀÄ D avÀæUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä ¸ÀévÀÄÛ JA§AvÉ Ej¹PÉÆqÀgÀÄ. EzÀÄ DZÁAiÀÄðjUÉ ¸Àé®à ¨ÉøÀgÀ vÀj¹vÁzÀgÀÆ ªÀÄvÉÛ ªÀÄÆ®avÀæzÀ ¥ÀæwPÀÈwAiÀÄ£ÀÄß d® E®èªÉ vÉÊ®ªÀtðzÀ°è gÀa¹ Ej¹PÉÆAqÀgÀÄ.). CA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è ( £Á£ÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ 1965gÀ°è) avÀæUÀ½AzÀ PÀÆrzÀ ¥ÀoÀå ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄR¥ÀÄlUÀ¼À «£Áå¸ÀUÉƽ¸ÀĪÀ°è ¥ÀqÀÄwÛzÀÝ ±ÀæªÀÄ C£À£ÀåªÁzÀÄzÀÄ. DzÀgÀÆ DAZÀÄUÀ¼À°è ºÉZÀÄÑ CªÀPÁ±À ©qÀzÉ PÀvÀÛj¹zÀ°è (¥sÉè±ï PÀmï) avÀæ§AzsÀzÀ PÉ®¨sÁUÀ PÀvÀÛj¹ºÉÆÃUÀÄwÛvÀÄÛ. E£ÉÆߪÉÄä PÀ¯Á ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À ¥ÀĸÀÛPÀªÉÇAzÀÄ ªÀÄÄ¢æ¸À¨ÉÃQzÀÄÝ CzÀgÀ C¼ÀvÉ 7 1/2’’ 7 1/2’’ JAzÀÄ ¨sÁ«¹ PÀ¯Á«zÀjUÉ D C¼ÀvÉUÉ ºÉÆAzÀĪÀAvÉ avÀæ gÀa¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVvÀÄÛ. CAvÉAiÉÄ ªÀÄÄR¥ÀÄl CZÁÑzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄzÀæuÁ®AiÀÄzÀ CZÁvÀÄAiÀÄð¢AzÁV 7 1/2 ‘’ 7’’ UÉ PÀvÀÛj¸À¯ÁVvÀÄÛ. EzÀÄ PÀ¯ÁªÀzÀjUÉ ¨ÉøÀgÀ vÀA¢vÀ®èzÉ CªÀjAzÀ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¨ÉÊUÀ¼À w£ÀߨÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. EAvÀºÀ ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ½AzÀ PÀ¯Á«zÀ PÀÈwgÀZÀ£ÉUÉ ºÁUÀÆ «£Áå¸ÀPÉÌ ¤ÃqÀĪÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉAiÀÄ CjªÁ¢ÃvÀÄ. ¥ÀÄl«£Áå¸ÀzÀ°è ºÉZÀÄÑ QæAiÀiÁ²Ã®vÉAiÀÄ£ÀÄß DºÁé£À¥ÀwæPÉUÀ¼À°è, UÀÄgÀÄvÀÄ aÃnUÀ¼À°è («¹nAUï PÁgïØ) UÀ¼À°è, eÁ»gÁwUÁV ¤ÃqÀĪÀ PÉÊaÃnUÀ¼À°è (¥ÁA¥ÉèÉmï), avÀæªÀÄAiÀÄ PÉÆñÀUÀ¼À°è, ªÀÄPÀ̼À ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À°è EvÁå¢ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄzÀætUÀ¼À°è PÁt§ºÀÄzÁVvÀÄÛ. PÉ®ªÀÅ ªÀÄÄzÀæuÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ F §UÉAiÀÄ PÀ¯ÁvÀäPÀ «£Áå¸ÀPÉÌ ºÉ¸ÀgÀĪÁ¹AiÀiÁVzÀÄÝ GvÀÛªÀÄ C©ügÀÄa G¼ÀîªÀgÀÄ ºÉaÑ£À ªÀiË®å vÉvÁÛzÀgÀÆ EAvÀºÀ ªÀÄÄzÀæuÁ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. F CZÀÄÑPÀÆlUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà §UÉAiÀÄ QüÀÄ ªÀÄlÖzÀ ºÉÆAzÁtÂPÉAiÀÄ£ÀÄß (PÁA¥ÉÆæªÉÄʸï) ªÀiÁqÀÄwÛgÀ°®è. ¥ÀrAiÀÄZÀÄÑUÀ¼ÀÄ vÀȦÛPÀgÀªÁV E®è¢zÀÝ°è ªÀÄvÉÆÛªÉÄä ¥ÀrAiÀÄZÀÄÑUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CAvÉAiÉÄà UÁæºÀPÀ¤UÉ M¦àUÉAiÀiÁUÀ¢zÀÝ°è DvÀ£À ¤zÉ ð ñÀ £ À z À A vÉ ¥À Ä £À g ïªÀ Ä Ä¢æ ¹ ¤ÃqÀ Ä wÛ z À Ý gÀ Ä . MnÖ £ À ° è ªÀÄÄzÀæuÁ®AiÀÄzÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä WÀ£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. FUÀ vÁAwæPÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ C¢üPÀªÁV §A¢ªÉAiÀiÁzÀgÀÆ CªÀÅUÀ¼ÀzÉà ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÆ eÉÆvÉUÀÆrªÉ. CzÀÄ ¨ÉÃgÉÆAzÉ CzsÁåAiÀÄPÉÌ ªÀÄÄ£ÀÄßrAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.

68


UÀæ A xÀ¸Áé ª ÀÄåPÀÈw¸ÁéªÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀŸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄ ªÉÊ.f. ªÀÄÄgÀ½ÃzsÀgÀ

M§â d£À¦æAiÀÄ ¯ÉÃRPÀ£À ¸Á»vÀå PÀÈw C¢üPÀÈvÀªÁV ©qÀÄUÀqÉ DUÀĪÀ ªÀÄÄ£Àᦐ CzÀgÀ £ÀPÀ° ¥ÀæwUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è CvÀåAvÀ PÀrªÉÄ ¨É¯ÉUÉ zÉÆgÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ £ÉÆÃqÀÄwÛzÉÝêÉ. F PÀ¼ÀîªÁå¥ÁgÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåPÉÌ CµÁÖV vÀnÖ®èªÁzÀgÀÆ EAVèµï ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¨sÁµÉUÀ¼À ¥ÀĸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É zÀlÖªÁzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ GAlĪÀiÁrzÉ. d£À¦æAiÀÄ PÁzÀA§jPÁgÀgÁzÀ ºÉgÁ¯ïØ gÁ©£ïì, DxÀðgï ºÉÊ°, ²rß ±É¯ïØö£ï, gÁ§mïð ®ÄqÀÄèªÀiï, eÉ.PÉ. gË°AUï ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀ PÁzÀA§jUÀ½UÉ «±ÁézÀåAvÀ ¨ÉÃrPÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀgÀÄUÀ¼À ¸Á»vÀå PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß £ÀPÀ®ÄªÀiÁr ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀĪÀ MAzÀÄ eÁ®ªÉà ¸ÀȶÖAiÀiÁVzÉ. £ÀPÀ° ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À (¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÉÊgɹ) ªÀiÁgÁl MAzÀÄ §ÈºÀvï GzÀåªÀĪÁV ªÀiÁ¥ÀðnÖzÉ. ¸ÀPÁðgÀUÀ¼ÀÄ K£É¯Áè PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÝgÀÆ, AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ eÁjUÉƽ¹zÀÝgÀÆ, £ÀPÀ° ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ªÀiÁgÁlPÉÌ PÀrªÁt ºÁPÀ®Ä DUÀÄwÛ®è. PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À°ègÀĪÀ ¯ÉÆÃ¥ÀzÉÆõÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CzÀgÀ DZÀgÀuÉAiÀÄ°è£À vÉÆqÀPÀÄUÀ½AzÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÉÊgɹ ¢£Éâ£Éà ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÉ. EzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ªÀiÁ»w vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀªÀÇ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÉÊgɹAiÀÄ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÛµÀÄÖ dn®UÉƽ¹zÉ. ªÀiÁ»w vÀAvÀæeÁÕ£À C£ÉÃPÀ jÃwAiÀÄ°è ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀÄÄzÀæt ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¸ÀgÀtPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁVzÀÝgÀÆ CzÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ £ÀPÀ®ÄªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀÄ®¨sÀUÉƽ¹zÉ. Cw ªÉÃUÀªÁV ¸Á«gÁgÀÄ ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß CZÀÄѺÁPÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ EAlgï£Émï ªÀÄÆ®PÀ PÀëtªÀiÁvÀæzÀ°è ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß ªÀUÁð¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁVgÀĪÀÅzÉ ªÀiÁ»w vÀAvÀæeÁÕ£À¢AzÀ. CzÀgÉ EzÉà vÀAvÀæeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À £ÀPÀ° ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀªÀÄxÀðªÁV §¼À¹PÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛzÉ. ªÀÄÆ®¥ÀæwUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ £ÀPÀ°¥ÀæwUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåvÁå¸À«®èzÀAvÉ ªÀÄÄ¢æ¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. SÉÆÃmÁ PÀgÉ¤ì £ÉÆÃlÄUÀ¼À£Éßà ªÀÄÄ¢æ¸ÀĪÀªÀjUÉ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀÄÄ¢æ¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖzÀ PÉ®¸ÀªÀ®è. ¹¤ªÀiÁ, s¸ÀAVÃvÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀA¥ÀÆålgï ¸Á¥sÀÖªÉÃgï (vÀAvÁæA±À) GzÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ F ¥ÉÊgɹ ¦qÀÄV¤AzÀ vÀvÀÛj¸ÀÄwÛªÉ. PÉêÀ® ºÀvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ DgÀÄ ¹¤ªÀiÁ EgÀĪÀ ¹r zÉÆgÉAiÀÄĪÁUÀ AiÀiÁgÀÄ vÁ£É ¹¤ªÀiÁ ªÀÄA¢gÀPÉÌ PÁ°qÀÄvÁÛgÉ? ªÀÄvÉÆÛ§âgÀ PÀÈwAiÀÄ£Àß vÀªÀÄä ºÉ¸Àj£À°è ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ jÃwAiÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À JA§ÄzÀÄ w½¢zÀÝgÀÆ C£ÉÃPÀgÀÄ F PÉ®¸ÀzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÁÝgÉ. £ÀPÀ° ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®è ªÀÄvÉÆÛ§âgÀ PÀÈwUÉ ªÀĸÁ¯É ¸ÉÃj¹ C®à¸Àé®à PÀ®¨ÉgÀPÉ ªÀiÁr vÀªÀÄä ºÉ¸Àj£À°è ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ C£ÉÃPÀ ªÀÄA¢ ‘¯ÉÃRPÀgÀÄ’ £ÀªÀÄä°èzÁÝgÉ. MAzÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ ¯ÉÃR£À, PÀxÉ, £ÁlPÀ EvÁå¢ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß ªÀÄÆ® ¯ÉÃRPÀgÀ CxÀªÁ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ C¥ÀàuÉ E®èzÉ PÀ£ÀßqÀPÉÌ ¨sÀnÖ E½¹ vÀªÀÄä ºÉ¸Àj£À°è ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ CAPÀtPÁgÀgÀÆ EzÁÝgÉ. EwÛÃa£À ¢£ÀUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀæPÀlªÁUÀĪÀ PÉ®ªÀÅ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß NzÀÄwÛzÀÝgÉ »A¢£À ªÁgÀªÀµÉÖà EAVèµï

71


¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß N¢zÀ C£ÀĨsÀªÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÉ ªÀÄvÉÆÛ§âgÀ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß vÀªÀÄäzÉAzÀÄ ºÉýPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ £ÁåAiÀĨÁ»gÀªÀÇ ºËzÀÄ, C£ÉÊwPÀªÀÇ ºËzÀÄ. EzÉÆAzÀÄ jÃwAiÀÄ DyðPÀ C¥ÀgÁzsÀ. ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÉÊgɹ CvÀåAvÀ UË¥ÀåªÁV £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ CzÀgÀ §UÉÎ ºÉaÑ£À ªÀiÁ»w ®¨sÀå«®è. ¥ÀĸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ §UÉÎAiÉÄà ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁ»w E®è¢gÀĪÁUÀ E£ÀÄß CzÀgÀ £ÀPÀ° ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ §UÉÎ ºÉÃUÉ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ. DzÀgÀÆ PÉ®ªÉÇAzÀÄ ªÀgÀ¢UÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÉÊgɹAiÀÄ UÀA©üÃgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÀUÁt§ºÀÄzÀÄ. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ MPÀÆÌl PÀ¯ÉºÁQgÀĪÀ ªÀiÁ»w ¥ÀæPÁgÀ zÉñÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 11000 ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 60000 ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß (mÉÊmɯï) ¥ÀæPÀn¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. ¥ÀĸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ªÀµÀðPÉÌ ±ÉÃPÀqÀ 12.6. ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ zÉñÀzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 13000 ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ ªÀµÀðPÉÌ 50000 ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 13000 ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. EzÀgÀ°è ±Á¯ÁPÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj®è. EAVèµï ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ¥ÀæPÀl£ÉAiÀÄ°è ¨sÁgÀvÀPÉÌ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¸ÁÜ£À. ªÉÆzÀ¯ÉgÀqÀÄ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀæªÀĪÁV CªÉÄÃjPÁ ªÀÄvÀÄÛ ©æl£ï DPÀæ«Ä¹PÉÆArzÉ. PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÁtÂdå E¯ÁSÉAiÀÄÄ PÁå¥ÉQì¯ï (Capexil) JA§ gÀ¥sÀÄÛ GvÉÛÃd£Á PÉÆñÀªÀ£ÀÄß ¸Áܦ¹zÉ. F ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¨sÁgÀvÀªÀÅ 2008-09gÀ°è gÀÆ. 1057 PÉÆÃn ªÉÆvÀÛzÀ ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß gÀ¥sÀÄÛ ªÀiÁrzÉ. 2006-07gÀ°è gÀ¥sÀÄÛ ªÀiÁrzÀ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ªÉÆvÀÛ gÀÆ.1125 PÉÆÃn. JA§vÀÛgÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è F ªÉÆvÀÛ PÉêÀ® gÀÆ. 807 PÉÆÃn E¢ÝvÀÄ. EwÛÃaUÉ D£ï¯ÉÊ£ï ªÀiÁgÁl vÀéjvÀ UÀwAiÀÄ°è ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÉ. ¥Àæw¢£À ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10000 ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁgÁlªÁUÀÄwÛzÉ. D£ï¯ÉÊ£ï ªÁå¥ÁgÀzÀ ªÉÆvÀÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ.70 PÉÆÃn. C£ÉÃPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À £ÀqÀĪÉAiÀÄÆ ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀĸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÉ. DzÀgÉ F J®è ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉÊgɹ wAzÀĺÁPÀÄwÛzÉ. MAzÀÄ ¸À«ÄÃPÉëAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ±ÉÃPÀqÀ 25 ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ £ÀPÀ°. CAzÀgÉ ¥ÀĸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ ±ÉÃPÀqÀ 25 ¥Á®Ä ¥ÉÊgɹAiÀÄ°è ¤gÀvÀgÁVgÀĪÀªÀgÀ PÉʸÉÃgÀÄwÛzÉ. ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® E¯ÁSÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÉÊgɹ ªÀÄÆgÀÄ «zsÀUÀ¼À°è £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß ¯ÉÃRPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ C£ÀĪÀÄw E®èzÉ ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ªÀiÁzÀj ¥ÉÊgɹ. ¥Àæ¹zÀÞ ¯ÉÃRPÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è E£ÁågÉÆà §gÉzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀÅzÀÄ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ªÀiÁzÀj. «zÉò ¨sÁµÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¨sÁµÁAvÀgÀ ªÀiÁr ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ªÀiÁzÀj ¥ÉÊgɹ. EwÛÃa£À ªÀµÀðUÀ¼À°è Erà ¥ÀĸÀÛPÀ E®èªÉ PÉ®ªÉÇAzÀÄ ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀ¼ÀZÀÄÑ (j¥ÉÆæÃUÁæ¦ü) ªÀiÁr¹ CzÀ£ÀÄß ¨ÉÊAqï ªÀiÁr ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÉZÁÑUÀÄwÛzÉ. PÁ¯ÉÃf£À «zÁåyðUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃmïì §gÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄgÉwzÁÝgÉ.§zÀ¯ÁV F ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ªÉÆgɺÉÆÃVzÁÝgÉ. EzÀÆ MAzÀÄ jÃwAiÀÄ ¥ÉÊgɹAiÀiÁVzÀÄÝ, PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ²PÉëUÉ UÀÄj¥Àr¸À§ºÀÄzÀÄ. ¥ÉÊgɹAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ ¤nÖ£À°è ¸ÀPÁðgÀ C£ÉÃPÀ jÃw PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÉ. EzÀPÉÌ ¥ÀĸÀÛPÉÆÃzÀåªÀĪÀÇ ¸ÉÃjzÀAvÉ EvÀgÉ GzÀåªÀĪÀÇ vÀ£Àß ¸ÀºÀPÁgÀ ¤ÃrzÉ. D ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼À°è PÁ¦gÉÊmï PÁ£ÀƤ£À C£ÀĵÁ×£ÀªÀÇ MAzÀÄ. ¯ÉÃRPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ zÀȶجÄAzÀ PÀÈw¸ÁéªÀÄå §ºÀ¼À ªÀĺÀvÀézÀÄÝ. PÁgÀt PÁ¦gÉÊmï M§â ¯ÉÃRPÀ£À ¸ÀÈd£À²Ã®vÉUÉ GvÉÛÃd£À ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. vÁ£ÀÄ ¸ÀȶֹzÀ PÀÈwAiÀÄ£ÁßUÀ° CxÀªÁ CzÀgÀ°ègÀĪÀ ªÀÄÄSÁåA±ÀUÀ¼À£ÁßUÀ° ªÀÄvÉÆÛ§âgÀÄ vÀªÀÄäzÉAzÀÄ §¼À¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß PÁ¦gÉÊmï vÀqÉUÀlÄÖvÀÛzÉ. ¸Á»vÀå gÀZÀ£ÀPÁgÀgÀÄ, ¸ÀAVÃvÀUÁgÀgÀÄ, £ÁlPÀPÁgÀgÀÄ, ¹£ÉªÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ zsÀ餪ÀÄÄzÀætzÀªÀjUÉ ¤ÃrgÀĪÀ «±ÉõÀªÁzÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß PÁ¦gÉÊmï CxÀªÀ PÀÈw¸ÁéªÀÄå JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁVzÉ. PÁ¦gÉÊmï ºÀPÀÄÌ ¤ÃqÀĪÀ »A¢gÀĪÀ GzÉÝñÀ ªÀÄÄRåªÁV JgÀqÀÄ. PÀÈwPÁgÀgÀÄ ¸ÀȶָÀĪÀ PÀÈwAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C¢üPÁgÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄvÉÆÛ§âgÀÄ D C¢üPÁgÀzÀ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀÅzÀÄ CxÀªÁ D jÃwAiÀÄ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀªÀiÁrPÉÆAqÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄPÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. PÁ¦gÉÊmï PÉêÀ® MAzÀÄ jÃwAiÀÄ ºÀPÀÌ®è. CzÀÄ £Á¯ÁÌgÀÄ ºÀPÀÄÌUÀ¼À ¸À«Ä䮣À. DzÀÝjAzÀ¯Éà PÁ¦gÉÊmïC£ÀÄß ºÀPÀÄÌUÀ¼À PÀAvÉ JAzÉà ºÉüÀ¯ÁVzÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ, MAzÀÄ ¸Á»vÀå PÀÈwAiÀÄ ¥ÀÄ£ÀgïªÀÄÄzÀæt, CzÀ£ÀÄß DzsÀj¹ £ÁlPÀ gÀZÀ£É, ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¨sÁµÉUÉ vÀdÄðªÉÄ, PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹ ¹¤ªÀiÁ vÀAiÀiÁjPÉ EvÁå¢ J®èªÀÇ PÁ¦gÉÊmï£À°è CqÀVzÉ. PÁ¦gÉÊmï£À ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ GzÉÝñÀªÉAzÀgÉ MAzÀÄ PÀÈw¬ÄAzÀ Erà ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¯Á¨sÀ ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. GzÁºÀgÀuÉUÉ, GvÀÛªÀÄ PÀxÉ, PÁzÀA§j, ªÉÊeÁÕ¤PÀ PÀÈwAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀiÁ»w ¸ÀªÀiÁdzÀ M½wUÁV §¼ÀPÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÀ£ÀÄß gÀa¹zÀªÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ

72


CzÀ£ÀÄß vÀªÀÄä §½ ElÄÖPÉƼÀî¨ÁgÀzÀÄ. DzÀgÉ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÀÈw gÀa¹zÀªÀjUÉ ¸ÀÆPÀÛ DyðPÀ ¯Á¨sÀªÀÇ zÉÆgÉAiÀĨÉÃPÀÄ. F JgÀqÀÆ GzÉÝñÀUÀ¼À£ÀÄß ¸À«ÄÃPÀj¸ÀĪÀ ¸ÁzsÀ£ÀªÉà PÁ¦gÉÊmï PÁ£ÀÆ£ÀÄ. ¨sÁgÀvÀzÀ°è PÀÈw¸ÁéªÀÄå PÁ£ÀƤUÉ vÀ£ÀßzÉà DzÀ EwºÁ¸À«zÀÝgÀÆ CzÀPÉÆÌAzÀÄ ¸ÀàµÀÖgÀÆ¥À zÉÆgÉvÀzÀÄÝ LªÀvÀÛgÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è. PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ 1957gÀ°è PÁ¦gÉÊmï PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß eÁjUÉƽ¹vÀÄ. CA¢¤AzÀ PÁ¦gÉÊmï PÁ£ÀƤUÉ PÉ®ªÀÅ ¨Áj wzÀÄÝ¥ÀrªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. EwÛÃZÉUÉ Erà PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß ¸ÀªÀÄUÀæªÁV ªÀiÁ¥Àðr¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß £ÀqÉ¢zÀÄÝ PÁ¦gÉÊmï PÁ£ÀÆ£ÀÄ 2010gÀ PÀgÀqÀÄ «zsÉÃAiÀÄPÀ ¹zÀÞªÁVzÉ. PÁ¦gÉÊmï PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄÆ® PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß gÀQë¸ÀÄvÀÛzÉAiÀiÁzÀgÀÆ PÉ®ªÉÇAzÀÄ ¸ÁzsÁgÀt ºÉ¸ÀgÀÄ, ¸ÉÆèÃUÀ£ï, ªÀåQÛUÀ¼À ºÉ¸Àj£À »AzÉ §¼À¸ÀĪÀ mÉÊmɯï EvÁå¢AiÀÄ£ÀÄß gÀQë¸ÀĪÀÅ¢®è. DgÀA¨sÀzÀ°è PÁ¦gÉÊmï PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄÆ® ¸Á»vÀåPÀÈw, £ÁlPÀ, ¸ÀAVÃvÀ, PÀ¯É, ¹¤ªÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ ±À§ÝUÀæºÀtPÉÌ ªÀiÁvÀæ gÀPÀëuÉ ¤ÃqÀÄwÛvÀÄÛ. DzÀgÉ FUÀ PÀA¥ÀÆålgï vÀAvÁæA±À ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¨Ë¢ÞPÀ D¹ÛºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ gÀQë¸ÀÄvÀÛzÉ. F PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀȶعzÀªÀgÀ£ÀÄß ‘DxÀgï’ JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁVzÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ, ¸Á»vÀå PÀÈwAiÀÄ gÀZÀ£ÀPÁgÀgÀÄ, ¸ÀAVÃvÀzÀ PÀA¥ÉÆøÀgï, ¹¤ªÀiÁ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀA¥ÀÆålgï ¥ÉÆæÃUÁæªÀiï gÀa¹zÀªÀgÀÄ DxÀgï DUÀÄvÁÛgÉ. PÁ¦gÉÊmï PÁ£ÀƤ£À «±ÉõÀ K£ÉAzÀgÉ MAzÀÄ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß PÁ¦gÉÊmï PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ £ÉÆAzÁ¬Ä¸À¢zÀÝgÀÆ CzÀ£ÀÄß gÀa¹zÀªÀjUÉ gÀPÀëuÉ zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß gÀa¹zÀ PÀÆqÀ¯Éà CzÀPÉÌ PÁ¦gÉÊmï zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. F PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆAzÁ¬Ä¸À¯ÉèÉÃPÉA§ ¤AiÀĪÀÄ«®è. DzÀgÉ PÀÈw¸ÁéªÀÄåªÀ£ÀÄß £ÉÆAzÁ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ C£ÀÄPÀÆ®UÀ½zÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ, ªÀÄÄAzÉ JAzÁzÀgÀÆ PÀÈw¸ÁéªÀÄå G®èAX¹zÀgÉ CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ zÀÆgÀÄ ¸À°è¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ CxÀªÁ ªÀÄÆ® PÀÈw vÀªÀÄäzÉà JAzÀÄ ¸Á©ÃvÀÄ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. PÁ¦gÉÊmï £ÉÆAzÁ¬Ä¸À®Ä PÀÈwPÁgÀgÀÄ PÉ®ªÉÇAzÀÄ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¤U¢vÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤UÀ¢zÀ ±ÀÄ®ÌzÉÆA¢UÉ jf¸ÁÖçgï D¥sï PÁ¦gÉÊmïì CªÀgÀ°è ¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ. EwÛÃZÉUÉ ‘F ¥sÉÊ°AUï’ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß PÀ°à¸À¯ÁVzÉ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ PÀÈwUÀÆ ¥ÀævÉåÃPÀ Cfð ¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ. PÀÈwPÁgÀgÀÄ CxÀªÁ PÀÈw¸ÁéªÀÄå ºÉÆA¢gÀĪÀªÀgÀÄ CxÀªÁ ªÀÄÆ® PÀÈwPÁgÀ£À ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÀÄ Cfð ¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ. PÁ¦gÉÊmï PÁ£ÀÆ£ÀÄ eÁjUÉ §AzÀzÀÄÝ 1958£Éà d£ÀªÀj 21gÀAzÀÄ. F ¢£ÁAPÀzÀ ªÉÆzÀ®Ä ¥ÀæPÀlªÁzÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ £ÉÆAzÁ¬Ä¸ÀĪÀ CªÀPÁ±À«zÉ. ¥ÀæPÀnvÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ C¥ÀæPÀnvÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ PÁ¦gÉÊmï PÁAiÉÄÝAiÀÄ CrAiÀÄ°è £ÉÆAzÁ¬Ä¸À§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ D C¥ÀæPÀnvÀ PÀÈw PÁ¦gÉÊmïUÉ CºÀðvÉ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. C¥ÀæPÀnvÀ PÀÈw £ÉÆAzÁ¬Ä¸À¨ÉÃPÁzÀgÉ, D PÀÈwAiÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß jf¸ÁÖçgï D¥sï PÁ¦gÉÊmïì PÀZÉÃjUÉ ¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ. jd¸ÁÖçgï CªÀgÀÄ MAzÀ£ÀÄß vÀªÀÄä §½ Ej¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄzÁæAQvÀ ºÁQ PÀÈwPÁgÀjUÉ »AwgÀÄV¸ÀÄvÁÛgÉ. C¥ÀæPÀnvÀ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß UË¥ÀåªÁVj¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. MªÉÄä C¥ÀæPÀnvÀ JAzÀÄ £ÉÆAzÁ¬Ä¹zÀ ªÉÄÃ¯É CzÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹zÀgÉ F §zÀ¯ÁªÀuÉ §UÉÎ PÁ¦gÉÊmï PÀZÉÃjUÉ Cfð ¸À°è¹ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. EzÀPÉÌ ¥ÀævÉåÃPÀ £ÀªÀÄÆ£É EzÉ. MAzÀÄ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆAzÁ¬Ä¸À®Ä ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2jAzÀ 3 wAUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. Cfð ¸À°è¹zÀ £ÀAvÀgÀ PÁ¦gÉÊmï PÀZÉÃjAiÀÄÄ CfðzÁgÀjUÉ MAzÀÄ PÀæªÀĸÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. PÁ¦gÉÊmï ¤ÃqÀ®Ä EvÀgÀjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ «gÉÆÃzsÀ ªÀåPÀÛªÁzÀ°è CzÀ£ÀÄß ¥ÀjºÀj¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÆ® PÀÈw AiÀiÁgÀzÀÄÝ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¤zsÀðj¸À®Ä MAzÀÄ wAUÀ¼À PÁ¯ÁªÀPÁ±À ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. JgÀqÀÆ PÀqÉAiÀĪÀjUÉ vÀªÀÄä C©ü¥ÁæAiÀÄ ªÀÄAr¸À®Ä CªÀPÁ±À ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà «gÉÆÃzsÀ ªÀåPÀÛªÁUÀ¢zÀÝ°è PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ PÀÈw¸ÁéªÀÄå £ÉÆAzÁ¬Ä¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀÈw¸ÁéªÀÄåzÀ ªÁAiÉÄÝ ªÀÄÆ® PÀÈw ¥ÀæPÀlªÁzÁV¤AzÀ EAwµÀÄÖ ªÀµÀðªÉAzÀÄ ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁVzÉ. F ªÁAiÉÄÝ Erà «±ÀéPÉÌ MAzÉà jÃw EgÀzÉ ©ü£ÀߪÁVzÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ ¨sÁgÀvÀzÀ°è PÀÈw¸ÁéªÀÄåzÀ ªÁAiÉÄÝ 60 ªÀµÀð«zÀÝgÉ, ©æl£ï£À°è 50 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ CªÉÄÃjPÀzÀ°è 95 ªÀµÀð. ¸Á»vÀå PÀÈwUÀ¼À PÀÈwPÁgÀ£À ¤zsÀ£ÀzÀ £ÀAvÀgÀ 60 ªÀµÀð PÁ¦gÉÊmï ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ. ¹¤ªÀiÁ, ±À§ÝUÀæºÀt,

73


bÁAiÀiÁavÀæ ºÁUÀÆ ªÀÄgÀuÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀæPÀluÉUÀ½UÉ PÀÈw ¥ÀæPÀlªÁzÀ ¢£À¢AzÀ 60 ªÀµÀð PÁ¦gÉÊmï C£Àé¬Ä¸ÀÄvÀÛzÉ. PÀÈwAiÀÄÄ ¥ÀæxÀªÀĪÁV ¥ÀæPÀlªÁzÀ ¢£ÁAPÀ CxÀªÁ ªÀµÀðªÀ£ÀÄß DzsÀj¹ PÁ¦gÉÊmï ¤ÃqÀĪÀÅzÀjAzÀ PÁ¦gÉÊmï PÁ£ÀƤ£À°è [¸ÉPÀë£ï 13 (2)] EzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÀÄ. PÁ¦gÉÊmï AiÀiÁªÀ PÀÈwAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß F ¸ÉPÀë£ï ºÉüÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ PÀÈwAiÀiÁzÀgÉ CzÀÄ ¥ÀæxÀªÀĨÁj ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¥ÀæPÀlªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. EvÀgÉ zÉñÀzÀ°è ¥ÀæxÀªÀĨsÁj ¥ÀæPÀlªÁVzÀÝgÉ CzÀgÀ PÀÈwPÁgÀ ¥ÀæPÀlªÁUÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¥ÀæeÉAiÀiÁVzÀÄÝ PÀÈw «zÉñÀzÀ°è ¥ÀæPÀlªÁUÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß ¤zsÀ£ÀºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. C¥ÀæPÀnvÀ PÀÈwAiÀiÁzÀgÉ PÀÈwPÁgÀ£ÀÄ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¥ÀæeÉAiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ CxÀªÁ ¨sÁgÀvÀ ªÁ¸À¸ÁÜ£À (qÁ«Ä¸Éʯï) ªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. PÁ¦gÉÊmï JgÀqÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÉÉ. CªÀÅUÀ¼ÉAzÀgÉ DyðPÀ ºÀPÀÄÌ ªÀÄvÀÄÛ £ÉÊwPÀ ºÀPÀÄÌ. PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀȶֹzÀªÀgÀÄ DgÀA¨sÀzÀ°è PÀÈw¸ÁéªÀÄå ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ. D£ÀAvÀgÀ D ºÀPÀÌ£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛ§âjUÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¸À§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. DyðPÀ ºÀPÀÄÌ PÀÈwPÁgÀ£À DyðPÀ ªÀgÀªÀiÁ£ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀÄÝ. DzÀPÁgÀt, PÀÈwPÁgÀgÀÄ PÀÈw¸ÁéªÀÄåªÀ£ÀÄß £Á£Á jÃwAiÀÄ°è DyðPÀ ¯Á¨sÀPÉÌ §¼À¹PÉƼÀÀÄzÀÄ. GzÁºÀgÀuÉUÉ, PÀÈwAiÀÄ ªÀÄgÀĪÀÄÄzÀætPÉÌ, ºÁUÀÆ C£ÀĪÁzÀPÉÌ M¦àUÉ ¸ÀÆa¸ÀĪÀÅzÀÄ, CzÀ£ÀÄß DzsÀj¹ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è ªÀåPÀÛUÉƽ¸À®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ ªÀÄvÉÆÛ§âjUÉ ¥ÀgÀªÁ£ÀV ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ EvÁå¢ DyðPÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À°è ¸ÉÃjzÉ. PÀÈw¸ÁéªÀÄåzÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÀtUÀ½¸À¨ÉÃPÁzÀgÉ PÀÈw ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¸À¨ÉÃPÀÄ. PÀÈwAiÀÄ C£ÉÃPÀ ¥ÀæwUÀ¼ÀÄ ºÉZÀÄÑ ºÉZÀÄÑ d£ÀgÀ£ÀÄß vÀ®¥À¨ÉÃPÀÄ. PÀÈw ªÁå¥ÀPÀªÁV ºÀgÀrzÀµÀÆÖ PÀÈwPÁgÀ¤UÉ DyðPÀ ¯Á¨sÀ ºÉZÀÄÑvÀÛzÉ. PÉêÀ® MAzÀÄ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹zÀgÉ ¸Á®zÀÄ CzÀgÀ §UÉÎ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ªÉÄZÀÄÑUÉ ªÀåPÀÛªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ ¤jÃPÉëUÉ vÀPÀÌAvÉ PÀÈw EzÀÝ°è PÀÈw¸ÁéªÀÄåzÀ DyðPÀ ªÀiË®å ºÉZÀÄÑvÀÛzÉ. PÀÈw¸ÁéªÀÄåzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀÄÄR £ÉÊwPÀ ºÀPÀÄÌ. EzÀÄ PÀÈwPÁgÀ£À DyðPÀ ºÀQÌVAvÀ ©ü£ÀߪÁzÀzÀÄÝ. ¸ÀÈd£À²Ã® ªÀåQÛ vÁ£ÀÄ ¸ÀȶֹzÀ PÀÈwAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉêÀ® DyðPÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß §AiÀĸÀĪÀÅ¢®è. CzÀjAzÀ d£À¦æAiÀÄvÉ, ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À, UËgÀªÀ, WÀ£ÀvÉ EvÁå¢AiÀÄ£ÀÄß §AiÀĸÀÄvÁÛ£É. vÁ£ÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ PÉÆqÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀiÁd UÀÄgÀÄw¹ CzÀPÉÌ ¸ÀÆPÀÛ jÃwAiÀÄ°è ¸ÀàA¢¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ §AiÀĸÀÄvÁÛ£É. ªÀåQÛ vÀ£Àß ¨Ë¢ÞPÀ ¸ÀȶÖAiÀÄ£ÀÄß vÀ£ÀßzÉAzÀÄ ºÉýPÉƼÀÄîªÀ ºÁUÀÆ D PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹zÁUÀ¯É¯Áè vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¸ÀĪÀ C¢üPÁgÀªÉà £ÉÊwPÀ ºÀPÀÄÌ. CzÉà jÃw vÀ£Àß PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß vÀ£ÀUÉ C¥ÀZÁgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀgÉ CxÀªÁ vÀ£Àß UËgÀªÀ, WÀ£ÀvÉUÉ zsÀPȨ́gÀĪÀAvÉ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀgÉ CzÀ£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ C¢üPÁgÀªÀÇ £ÉÊwPÀ ºÀQÌ£À°è ¸ÉÃjzÉ. £ÉÊwPÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ jÃwAiÀÄ°è «AUÀr¸À¯ÁVzÉ. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÀÄ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ ºÀPÀÄÌ – The Right of Publication. EzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À¨ÉÃPÉ CxÀªÁ ¨ÉÃqÀªÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¤zsÀðj¸ÀĪÀ ºÀPÀÄÌ PÀÈwPÁgÀ¤UÉ EgÀÄvÀÛzÉ CxÀªÁ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è FUÀ ®¨sÀå«gÀĪÀ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß »A¥ÀqÉAiÀÄĪÀ C¢üPÁgÀªÀÇ PÀÈwPÁgÀ£ÀzÉà DvgÀÄvÀÛzÉ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÀÄ, PÀvÀÈðvÀézÀ ºÀPÀÄÌ – The Right to Paternity. EzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀnvÀ PÀÈwAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀÈwPÁgÀ£ÉÃÉ J®è ºÀPÀÄÌUÀ½UÀÆ MqÉAiÀÄ. E£ÁåjUÀÆ PÀÈwAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ºÀPÀÄÌ E®è JA§ÄzÀÄ EzÀgÀ ¸ÁgÁA±À. ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄzÀÄ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉAiÀÄ ºÀPÀÄÌ – The Right of Integrity. ¨Ë¢ÞPÀ CA±À«gÀĪÀ J®è PÀÈwAiÀÄÆ CzÀ£ÀÄß gÀa¹zÀ PÀÈwPÁgÀ£À ¸ÀÈd£À²Ã®vÉ, PÀıÀ®vÉ, §Ä¢Þ, ±ÀæªÀÄ EvÁå¢AiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. PÀÈw EgÀĪÀªÀgÉUÀÆ D PÀÈwPÁgÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ EzÉÝà EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß wzÀÄݪÀÅzÁUÀ°, §zÀ°¸ÀĪÀÅzÁUÀ° CxÀªÁ E£ÁåªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ°è CzÀgÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß «PÀÈvÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÁUÀ° ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ. ºÁUÉ ªÀiÁrzÀ°è ªÀÄÆ® PÀÈwPÁgÀ£À UËgÀªÀ, WÀ£ÀvÉ EvÁå¢UÉ zÀPÉÌ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ.

74


PÀÈw¸ÁéªÀÄåªÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛ§âjUÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¸ÀĪÀ E®èªÉ CzÀ£ÀÄß µÀgÀvÀÄÛUÀ½UÉ §zÀÞªÁzÀ ¥ÀgÀªÁ£ÀV ¤ÃqÀĪÀ CªÀPÁ±ÀªÀÇ PÁ¦gÉÊmï PÁ£ÀƤ£À°èzÉ. PÀÈw¸ÁéªÀÄåªÀ£ÀÄß PÀÈwPÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ DyðPÀ ¯Á¨sÀPÁÌV ºÀ¸ÁÛAvÀj¸À§ºÀÄzÀÄ. gÁAiÀÄzsÀ£À(gÁAiÀÄ°Ö)PÁÌV ¸ÀºÀ ºÀ¸ÁÛAvÀj¸À§ºÀÄzÀÄ. PÀÈw¸ÁéªÀÄåªÀ£ÀÄß ErAiÀiÁV E®èªÉ PÉ®ªÉÇAzÀÄ ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀ¸ÁÛAvÀj¸À®Ä PÁ£ÀƤ£À°è CªÀPÁ±À«zÉ. ºÁUÉAiÉÄà PÀÈw¸ÁéªÀÄåªÀ£ÀÄß fêÀ£À ¥ÀAiÀÄðAvÀ E®èªÉ PÉ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ ºÀ¸ÁÛAvÀj¸À®Æ§ºÀÄzÀÄ. EzÉ®èªÀÇ PÀÈwPÁgÀ¤VgÀĪÀ ¸ÁévÀAvÀæ. PÀÈw¸ÁéªÀÄåzÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß ¥ÀgÀªÁ¤V ªÀÄÆ®PÀ ¤ÃqÀĪÀ C¢üPÁgÀ PÀÈwPÁgÀjUÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. PÀÈwPÁgÀ E®èªÉ DvÀ£À ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÀÄ ¥ÀgÀªÁ£ÀV ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. PÀÈw¸ÁéªÀÄå«zÀÝgÀÆ PÉ®ªÉÇAzÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è D PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß MvÁÛAiÀÄ¥ÀƪÀPÀð ¥ÀgÀªÁ£ÀV (Compulsory License) ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæPÀl£ÉUÉ §¼À¹PÉƼÀÀÄzÁVzÉ. PÁ¦gÉÊmï PÁ£ÀÆ£ÀÄ JµÉÖà ±ÀQÛ±Á°AiÀiÁVzÀÝgÀÆ PÀÈw¸ÁéªÀÄåzÀ G®èAWÀ£É £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ¯Éà EzÉ. PÀÈw¸ÁéªÀÄåzÀ G®èAWÀ£É DVzÉ JAzÀÄ D¥Á¢¹ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è £ÀÆgÁgÀÄ zÀÆgÀÄUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁUÀÄwÛzÉ. C£ÉÃPÀ zÀÆgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀĦæÃAPÉÆÃmïð ªÉÄnÖ®Ä ºÀwÛgÀĪÀÅzÀÆ EzÉ. «±ÉõÀªÁV ¹¤ªÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAVÃvÀ PÉëÃvÀæzÀ°è PÀÈw¸ÁéªÀÄåzÀ C¥ÁzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ C£ÉÃPÀ. AiÀiÁªÀÅzÀÄ PÀÈw¸ÁéªÀÄåzÀ G®èAWÀ£É JA§ÄzÀ£ÀÄß PÁ¦gÉÊmï PÁ£ÀƤ£À°è «ªÀj¸À¯ÁVzÉ. ªÀÄÆ® PÀÈwAiÀÄ PÁ¦gÉÊmï ºÉÆA¢gÀĪÀªÀgÀ CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ£ÀV ºÉÆA¢gÀĪÀ CxÀªÁ CªÀgÀ C¥ÀàuÉ E®èzÉ CªÀgÀ ºÀPÀÄÌUÀ½UÉ zsÀPÉÌ GAlĪÀiÁqÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀæªÀÄ PÁ¦gÉÊmï£À G®èAWÀ£É DUÀÄvÀÛzÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ, ªÀÄvÉÆÛ§âgÀ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÀĪÀÄÄzÀæt ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, C¥ÀàuɬĮèzÉ ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀÅzÀÄ, PÀÈwAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÀAZÀĪÀÅzÀÄ, PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹zÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ, ¨sÁµÁAvÀgÀ EvÁå¢ PÁ¦gÉÊmï G®èAWÀ£É DUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ PÉ®ªÉÇAzÀÄ PÀæªÀÄUÀ½UÉ «£Á¬Äw ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. MAzÀÄ PÁzÀA§j CxÀªÁ PÀxÉ CxÀªÁ E£ÁåªÀÅzÉ PÀÈwAiÀÄ «ªÀıÉð ªÀiÁqÀĪÁUÀ PÀÈwAiÀÄ PÉ®ªÀÅ ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß G¯ÉèÃT¸ÀĪÀÅzÀÄ PÁ¦gÉÊmï G®èAWÀ£É DUÀĪÀÅ¢®è. «±ÉõÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß §¼À¹PÉƼÀÀÄzÀÄ. PÀA¥ÀÆålgï ¥ÉÆæÃUÁæªÀiï£À ¨ÁåPïC¥ï ¥ÀæwªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ PÀÈw¸ÁéªÀÄåzÀ G®èAWÀ£É DUÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀPÁðgÀ ºÉÆgÀr¸ÀĪÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ, «zsÉÃAiÀÄPÀ, ¸ÀÄvÉÆÛïÉ, ¸À«ÄwAiÀÄ £ÀqÁªÀ½ EvÁå¢AiÀÄ£ÀÄß G¯ÉèÃT¸ÀĪÀÅzÀÄ E®èªÉ §¼À¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ CªÀPÁ±À«zÉ. PÁ¦gÉÊmï G®èAWÀ£É DVzÀÝ°è ªÀÄÆ® PÀÈwPÁgÀgÀÄ CzÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÀÄzÀÄ. ªÀÄÆ® PÀÈwPÁgÀgÀÄ vÀ¦à¸ÀÜvÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¹«¯ï CxÀªÁ Qæ«Ä£À¯ï zÁªÉ ºÀÆqÀ§ºÀÄzÀÄ. G®èAWÀ£É DVzÉ J£À߯ÁzÀ ¢£À¢AzÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðzÉƼÀUÉ f¯Áè £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ E®èªÉ ºÉÊPÉÆÃmïð£À°è zÀÆgÀÄ zÁR°¸À¨ÉÃPÀÄ. vÁ£ÀÄ PÀÈw¸ÁéªÀÄåPÉÌ ZÀÄåw vÀgÀÄwÛzÉÝÃ£É JAzÀÄ w½zÀÆ D PÀÈvÀå J¸ÀVzÀ°è vÀ¦àvÀ¸ÀÜgÀ£ÀÄß Qæ«Ä£À¯ï ²PÉëUÉ UÀÄj¥Àr¸À§ºÀÄzÀÄ. EzÉ®èzÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄÆ® PÀÈwPÁgÀgÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ jÃwAiÀÄ ¥ÀjºÁgÀ PÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. vÀªÀÄä PÀÈwAiÀÄ ¥ÀæwUÀ¼ÀÄ, CzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÁªÀÄVæ EvÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀÄîªÀAvÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ DzÉñÀ ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ. EzÀ£ÀÄß DAl£ï ¦®ègï DqÀðgï [Anton Piller order) JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁVzÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ MAzÀÄ ZÀ®£ÀavÀæzÀ £ÀPÀ° ¹rUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ M¼ÀºÉÆPÀÄÌ C°ègÀĪÀ ¹r EvÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀÀÄzÀÄ. EzÀ®èzÉ PÀÈw¸ÁéªÀÄå PÁ£ÀƤ£À°è gÉÃrAiÉÆà ¨ÁåçqïPÁå¹ÖAUï ªÀÄvÀÄÛ ¥À¥sÁðªÀÄgïìUÉ ¥ÀævÉåÃPÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. EwÛÃZÉUÀµÉÖÃ, PÁ¦gÉÊmï «zsÉÃAiÀÄPÀ 2010 ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ CAVÃPÁgÀ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ ¸ÀzÀåzÀ¯Éèà eÁjUÉ §gÀ°zÉ. F ºÉƸÀ PÁAiÉÄÝAiÀÄ°è ¹¤ªÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAVÃvÀzÀ GzÀåªÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀĺÀvÀézÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß vÀgÀ®Ä GzÉÝò¸À¯ÁVzÉ.

75PÁ¦gÉÊmï PÁ¬ÄzÉ: ªÉÆPÀzÀݪÉÄUÀ¼À »£É߯ÉAiÀÄ°è «±ÉèõÀuÉ J¸ï.Dgï. gÀ«¥ÀæPÁ±ï

F ¯ÉÃR£ÀzÀ°è §gÀºÀUÁgÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ UÀªÀÄ£ÀºÀj¸À¯ÁVzÉAiÉÄà ºÉÆgÀvÀÄ ¨ÉÃgÉ ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À §UÉÎ C®è. ¯ÉÃRPÀ¤UÉ vÀ£Àß §gÀºÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÁ¦gÉÊmï (PÀÈw¸ÁéªÀÄå) EzÉ JAzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV J®èjUÀÆ UÉÆwÛzÉ. DzÀgÉ ºÉÃUÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è JA§ÄzÀÄ ºÉaÑ£ÀªÀjUÉ UÉÆwÛgÀ¯ÁgÀzÀÄ. CzÀgÀ §UÉÎ ªÉÄïÉÆßÃlzÀ ªÀiÁ»w PÉÆqÀĪÀÅzÀµÉÖ F ¯ÉÃR£ÀzÀ GzÉÝñÀ. PÁ¦gÉÊmï PÁ¬ÄzÉAiÀÄ ¸ÉPÀë£ï 13 (1) (a) zÀ°è PÁ¦gÉÊmï §gÀºÀzÀ ªÀÄÆ®PÀÈwAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ºÉýzÉ. PÁ¬ÄzÉAiÀÄ F ¸ÉPÀë£ï EAV趣À°è ``The copyright shall subsist’’ JA§ ¥ÀzÀ¥ÀÄAdUÀ¼À£ÀÄß, ºÁUÉAiÉÄ ``in original works’’ JA§ ¥ÀzÀ¥ÀÄAdUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸À¯ÁVzÉ. CAzÀgÉ ªÀÄÆ®§gÀºÀªÀÅ PÀÈwAiÀiÁV ªÀÄÆr§gÀÄwÛzÀÝAvÉ CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ PÁ¦gÉÊmï PÀÆqÀ ºÀÄnÖ§gÀÄvÀÛzÉ. ºÁVzÀÝgÉ PÁ¦gÉÊmï CAzÀgÉãÀÄ? PÁ¦gÉÊmï PÁ¬ÄzÉAiÀÄ ¸ÉPÀë£ï 14gÀ°è EzÀ£ÀÄß «ªÀgÀªÁV ºÉýzÉ. CzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¯ÉÃRPÀ¤UÉ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV vÀ£ÀUÉ ªÀiÁvÀæªÉà vÀ£Àß ¯ÉÃR£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀAvÀºÀ ¯ÉÃRPÀ£À ºÀPÀÄÌ. EzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¯ÉÃRPÀ£À C£ÀĪÀÄw E®èzÉ, E£ÉÆßAzÀÄ gÀÆ¥ÀPÉÌ ¥ÀjªÀwð¸ÀĪÀÅzÀÄ, E£ÉÆßAzÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄPÉÌ gÀÆ¥ÁAvÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ, E¯ÉPÁÖç¤Pï vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ±ÉÃRj¹qÀĪÀÅzÀÄ, ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr «vÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀA¥ÀPÀðPÉÌ vÀgÀĪÀÅzÀÄ, ¸ÁªÀðd¤PÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, ¹£ÉªÀiÁ CxÀªÁ ±À§ÝªÀÄÄzÀæt ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, ¨sÁµÁAvÀgÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÁå¢ AiÀiÁªÀÅzÉà PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆA¢¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ ºÁV®è ªÀÄvÀÄÛ CAvÀºÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÃRPÀ£À C¢üPÀÈvÀ CAVÃPÁgÀzÉÆA¢UÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVzÉ. EAvÀºÀ C¢üPÁgÀ ¯ÉÃRPÀ¤UÉ ªÀiÁvÀæªÉà ¥ÀævÉåÃPÀªÁV EgÀĪÀAvÀºÀzÁVzÉ. EAvÀºÀ C¢üPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀPÀÌ£ÀÄß PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÁ¦gÉÊmï J£À߯ÁVzÉ.

77


F »AzÉ ºÉýzÀAvÉ PÁ¦gÉÊmï §gÀºÀzÀ ªÀÄÆ®PÀÈw (original literary work) AiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ. `ªÀÄÆ®PÀÈw’ (original work) JAzÀgÉãÀÄ? §gÀºÀ PÀÈw (literary work) ªÀÄÆ®ªÉà (original) CxÀªÁ aAvÀ£É (thoughts) ªÀÄÆ®ªÉà JA§ §UÉÎ PÁ£ÀƤ£À°è ¸ÁPÀµÀÄÖ feÁÕ¸É §ºÀ¼À »AzÉAiÉÄà £ÀqÉ¢zÉ. 1924£Éà E¸À«AiÀĵÀÄÖ »AzÉ ¦æ«Pˤì¯ï F §UÉÎ wêÀiÁð£À PÉÆnÖzÉ. (¸ÁévÀAvÀæöå¥ÀƪÀðzÀ°è ©ænµÀgÀ DqÀ½vÀzÀ PÁ®zÀ°è ¨sÁgÀvÀPÉÌ ®AqÀ¤£À°ègÀĪÀ ¦æ«Pˤì¯ï ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÁV¢ÝvÀÄ) A.I.R. 1924 PC Page 75 JA§ wÃ¥ÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ ¤AiÀÄvÀPÁ°PÀzÀ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀĪÀ ``ªÀiÁåPï«Ä®£ï DAqï PÉÆà - «gÀÄzÀÞ PÉ. DAqï eÉ. PÀÆ¥Àgï’’ JA§ PÉù£À°è ¦æ«Pˤì¯ï ºÉýzÀAvÉ PÁ¦gÉÊmï PÁ¬ÄzÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉÆÃaAvÀ£ÉAiÀÄ §UÉÎ UÀªÀÄ£À«nÖ®è. DzÀgÉ ªÀÄ£ÉÆÃaAvÀ£ÉAiÀÄ CPÀëgÀgÀÆ¥ÀzÀ C©üªÀåQÛAiÀÄ §UÉÎ UÀªÀÄ£À«nÖzÉ. D PÉù£À°è ¦æ«Pˤì¯ï F PɼÀV£ÀAvÉ ºÉýzÉ: “The word original does not mean that the work must be expression of original or innovative thought. Copyright Acts are not concerned with the origin of ideas, but, with the expression of that and in case, of “literary work’’ with the expression of thought in print or in writing.’’

C©üªÀåPÀÛUÉÆAqÀ ªÀÄÆ® §gÀºÀzÀ PÀÈwAiÀÄ°è ªÀiÁvÀæªÉà PÁ¦gÉÊmï EzÉ JAzÁzÀgÉ ªÀÄÆ® §gÀºÀªÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? (The test of originality). EzÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸À¨ÉÃPÁzÀgÉ §gÀºÀzÀ°è ¯ÉÃRPÀ£À ¥Áæ«ÃtåvÉ, eÁuÉä, ±ÀæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ w¼ÀĪÀ½PÉUÀ¼ÀÄ ¸À«Ää½vÀªÁVªÉAiÉÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸À¨ÉÃPÀÄ. ºËzÉAzÁzÀgÉ ¯ÉÃRPÀ¤UÉ PÁ¦gÉÊmï PÁ¬ÄzÉAiÀÄ gÀPÀëuÉ ¹UÀÄvÀÛzÉ. E®èªÁzÀgÉ E®è. F §UÉÎ ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉñÀ ºÉÊPÉÆÃmïð, ``«Ä±Àæ§AzsÀÄ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ «gÀÄzÀÞ ²AiÉÆ gÀvÀ£ï¯Á¯ï PÉÆñÁ¯ï’’ JA§ PÉù£À°è PÉÆlÖ wæð£À°è (EzÀÄ AIR 1970 M.P. Page 261 JA§ ¤AiÀÄvÀPÁ°PÀzÀ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁVzÉ) »ÃUÉ ºÉýzÉ: “The real test in adjuding the originality of a work is wheather it involved any skill, labour and knowledge of the author, and that being fulfilled he would be protected by law and no one else was permitted to steal and appropriate for himself the result of labour, skill and learning.”

ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ «±Á®ªÁV ºÁQPÉÆAqÀ ¥ÀjUÀt£ÉUÀ¼ÀÄ. £ÉÊd PÉøÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÆÃlÄðUÀ¼À°è zÁR¯ÁzÁUÀ ¸ÁAzÀ©üðPÀªÁV ¨ÉÃgɨÉÃgÉ CA±ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀjUÀt¸À®àqÀÄvÀÛªÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ, ¤WÀAlÄUÀ¼ÀÄ, ¥ÀoÀå ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ, ¥Àæ±ÉߥÀwæPÉUÀ¼ÀÄ, EvÁå¢. eÁuÉä, ±ÀæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ w¼ÀĪÀ½PÉ (skill, labour and knowledge) EªÀÅUÀ¼ÀÄ ¥Àæw PÉù£À°è PÀÆqÀ DAiÀiÁAiÀÄ PÉøÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ EgÀĪÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ vÀÄ®£ÁvÀäPÀªÁV ¥Àj²Ã°¸À¨ÉÃPÁzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ. E£ÉÆßAzÀÄ §ºÀĪÀÄÄRåªÁzÀ «ZÁgÀ §gÀºÀUÁgÀjUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ EgÀĪÀÅzÀÄ ¨sÁµÁAvÀgÀ. MAzÀÄ PÀÈwAiÀÄÄ ¨sÁµÁAvÀgÀªÁzÁUÀ CzÀgÀ°è PÁ¦gÉÊmï ºÉÃUÉ ¤tð¬Ä¸À®àqÀÄvÀÛzÉ? EzÀÄ §ºÀ¼À ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀ ¥Àæ±Éß. ªÉÆzÀ¯Éà ºÉýzÀAvÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß PÀÈwPÁgÀ£À C£ÀĪÀÄw E®èzÉ ¨sÁµÁAvÀgÀ ªÀiÁqÀĪÀAw®è. ºÁUÉãÁzÀgÀÆ ªÀiÁrzÀgÉ CzÀÄ ²PÁëºÀð C¥ÀgÁzsÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ ¥ÀjºÁgÀ PÀÆqÀ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁUÀĪÀÅzÀÄ. F C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀ ºÀPÀÄÌ ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÁgÀ ªÀÄÆ® PÀÈwPÁgÀ¤UÉ ªÀiÁvÀæªÉÃ. MAzÀÄ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ ¨sÁµÉ¬ÄAzÀ E£ÉÆßAzÀÄ ¨sÁµÉUÉ ¨sÁµÁAvÀgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¨sÁµÁAvÀgÀPÁgÀ¤UÉ ªÀÄÆ®PÀÈwAiÀÄ ¸ÉÆUÀqÀ£ÀÄß »ÃUÉAiÉÄà G½¹PÉÆAqÀÄ ¨sÁµÁAvÀj¸ÀĪÀ eÁuÉäAiÀÄ eÉÆvÉUÉ CzÀPÉÌ vÀPÀÌ ±ÀæªÀĪÀ£ÀÄß ºÁPÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀ®èzÉ JgÀqÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À ¥Àjtw EgÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ¨sÁµÁAvÀgÀzÀ PÀÈwAiÀÄ°è ¨sÁµÁAvÀgÀPÁgÀ¤UÉ ¸ÀA¥ÀÆtð PÁ¦gÉÊmï ºÀPÀÄÌ EgÀÄvÀÛzÉ. F ºÀPÀÄÌ ¨sÁµÁAvÀgÀPÁgÀ¤UÉ §gÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ ¨sÁµÁAvÀgÀPÁgÀ£ÀÄ ªÀÄÆ®PÀÈwAiÀÄ PÁ¦gÉÊmï ºÀPÀÄÌzÁgÀ¤AzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. F §UÉÎ «¸ÀÛøvÀªÁzÀ «ªÀıÉð ºÀ®ªÀÅ wÃ¥ÀÄðUÀ¼À°èzÉ. F ¥ÉÊQ ``¨ÁèPïªÀÅqï CAqï ¸À£ïì «gÀÄzÀÞ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀģ JA§ PÉøÀÄ ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀzÀÄÝ. EzÀÄ AIR 195 ªÀÄzÁæ¸ï P. 410 JA§ ¤AiÀÄvÀPÁ°PÀzÀ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁVzÉ. PÁ¦gÉÊmï ºÀPÀÌ£ÀÄß ¨Ë¢ÞPÀ D¹Û JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁVzÉ. D¹ÛAiÉÄAzÀÄ

78


¥ÀjUÀt¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ PÁ¦gÉÊl£ÀÄß E£ÉÆߧâjUÉ ªÀ»¸À®Ä, ¤AiÉÆÃf¸À®Ä, (ªÀUÁð¬Ä¸À®Ä) §gÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ PÁ£ÀƤ£À zÀȶ֬ÄAzÀ §ºÀ¼À ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀ «ZÁgÀ. EzÀgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¯ÉÃRPÀ ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ, ªÀÄÄzÀæPÀgÀÄ, ªÀiÁgÁlUÁgÀgÀÄ, «vÀgÀPÀgÀÄ, ¨sÁµÁAvÀgÀPÁgÀgÀÄ, ¨ÉÃgÉ zÀȱÀå CxÀªÁ ±ÀæªÀt ªÀiÁzsÀåªÀÄPÉÌ ¥ÀjªÀvÀð£É ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ EvÁå¢AiÀiÁV J®ègÀÆ ¸ÉÃjgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÁzÀgÉ PÁ¦gÉÊmï£À ªÀUÁðªÀuÉ ºÉÃUÉ? CªÀÅ K£ÉãÀÄ M¼ÀUÉÆArgÀ¨ÉÃPÀÄ? ªÀUÁðªÀuÉ (ªÀ»¸ÀÄ«PÉ, ¤AiÉÆÃf¸ÀÄ«PÉ CxÀªÁ Assignment) CAzÀ vÀPÀët C°è MAzÀÄ M¥ÀàAzÀ«gÀ¯ÉèÉÃPÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV M¥ÀàAzÀUÀ¼ÀÄ ¨ÁAiÀiÁäw£À°è CxÀªÁ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛªÉ. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ M¥ÀàAzÀ PÁ¬ÄzÉ (Indian Contract Act) F JgÀqÀÄ jÃwAiÀÄ M¥ÀàAzÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ ¥ÀjUÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. DzÀgÉ PÁ¦gÉÊmï PÁ¬ÄzÉAiÀÄÄ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ M¥ÀàAzÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæªÉà ¥ÀjUÀt¸ÀÄvÀÛzÉ. ¨ÁAiÀiÁäw£À M¥ÀàAzÀªÀ£ÀÄß UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. F M¥ÀàAzÀªÀÅ ¸ÀA¥ÀÆtð ºÀQÌ£À ªÀUÁðªÀuÉ EgÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ DA²PÀ ºÀQÌ£À ªÀUÁðªÀuÉ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. EzÀ£ÀÄß SÁAiÀÄA DV «PÀæAiÀÄ PÀÆqÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. PÉÆqÀĪÀ C£ÀĪÀÄwUÉ ¨sËUÉÆýPÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß PÀÆqÀ ¤UÀ¢¥Àr¸À§ºÀÄzÀÄ. PÁ¦gÉÊmï PÁ¬ÄzÉAiÀÄ ¸ÉPÀë£ï 19 F zÀȶ֬ÄAzÀ §ºÀ¼À ¥ÀæªÀÄÄRªÁVzÉ. F ¸ÉPÀë¤ß£À ¥ÀæPÁgÀ F PɼÀV£À CA±ÀUÀ¼ÀÄ §ºÀ¼À ¥ÁæªÀÄÄRåªÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ: 1.

PÁ¦gÉÊmï£ÀÄß E£ÉÆߧâ¤UÉ ªÀ»¸ÀĪÁUÀ F M¥ÀàAzÀªÀÅ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ°èAiÉÄà EgÀ¨ÉÃPÀÄ.

2.

M¥ÀàAzÀzÀ°è AiÀiÁªÀ PÀÈw JAzÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV UÀÄgÀÄw¸À¨ÉÃPÀÄ.

3.

AiÀiÁªÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß ªÀ»¹zÉ JAzÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁV PÁt¸À¨ÉÃPÀÄ. CAzÀgÉ, ¥ÀæwªÀiÁqÀĪÀ ºÀPÀÄÌ, ªÀÄÄ¢æ¸ÀĪÀ ºÀPÀÄÌ, ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ºÀPÀÄÌ, ¹£ÉªÀiÁ, £ÁlPÀ, ¥ÀæzÀ±Àð£À EvÁå¢ ¸ÀàµÀÖ¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ.

4.

¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀàµÀÖ¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ. JµÀÄÖ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ / wAUÀ¼ÀÄ / ªÀµÀð EvÁå¢ ¸ÀàµÀÖªÁV PÁt¸À¨ÉÃPÀÄ. JµÀÄÖ CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ JAzÀÄ M¥ÀàAzÀzÀ°è PÁt¸À°®èªÉAzÁzÀgÉ PÁ¦gÉÊmï£ÀÄß LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ PÉÆqÀ¯ÁVzÉ JAzÀÄ CxÉÊð¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

5.

M¥ÀàAzÀzÀ°è ¨sËUÉÆýPÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß PÁt¸À¨ÉÃPÀÄ. ¨sËUÉÆýPÀ ªÁå¦ÛAiÀÄÄ PÁt¸À°®èªÉAzÁzÀgÉ ¸ÀA¥ÀÆtð ¨sÁgÀvÀ ªÁå¦ÛUÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ PÁ¦gÉÊmï C£ÀéAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ.

6.

UËgÀªÀzsÀ£ÀzÀ §UÉÎ PÀÆqÀ M¥ÀàAzÀzÀ°è ¸ÀàµÀÖUÉƽ¹gÀ¨ÉÃPÀÄ.

7.

PÁ¦gÉÊmï£ÀÄß ªÀ»¹zÀ ªÉÄïÉ, D ¢£ÁAPÀ¢AzÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÉƼÀUÉ PÁAiÉÆðãÀÄäRªÁUÀ¢zÀÝ°è C x À ª Á eÁjUÉƼÀîzÉ EzÀÝ°è, ªÀiÁrPÉÆAqÀ M¥ÀàAzÀªÀÅ vÀ¤ßAzÀvÁ£É ¤¶ÌçAiÀÄ UÉÆArzÉ JAzÀÄ CxÀð (Deemed to have lapsed) F jÃw ¤¶ÌçAiÀÄ UÉƼÀî°®è JAzÁUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ F §UÉÎ M¥ÀàAzÀzÀ°è ¸ÀàµÀÖªÁV PÁt¹gÀ¨ÉÃPÀÄ.

79


PÁ¦gÉÊl£ÀÄß ªÀ»¸ÀĪÁUÀ CxÀªÁ ªÀUÁð¬Ä¸ÀĪÁUÀ CzÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁV §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ°ègÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ J.L.Dgï. 1992 PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀÄl 1 (AIR 1992 Kart. P. 1) JA§ ¤AiÀÄvÀPÁ°PÀzÀ°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ ``PÉ.J. ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á®±ÉnÖ «gÀÄzÀÞ qÁ. ¸ÀÆgÀå£ÁxÀ AiÀÄÄ. PÁªÀÄvï’’ JA§ PÉù£À°è ºÉýzÀ ¥ÀæPÁgÀ PÁ¦gÉÊn£À ªÀ»ªÁn£À°è ¨ÁAiÀiÁäw£À M¥ÀàAzÀªÀÅ PÁ£ÀÆ£ÀħzÀÞªÀ®è. PÁ¦gÉÊl£ÀÄß E£ÉÆߧâjUÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¸ÀĪÁUÀ E£ÀÆß MAzÀÄ ¥ÀæPÁgÀ«zÉ. CzÀ£ÀÄß `C£ÀĪÀÄw’ (license) J£À߯ÁVzÉ. DqÀĨsÁµÉAiÀÄ°è §ºÀ¼À ¸ÀÄ®¨sÀªÁV UÉÆÃZÀj¹zÀgÀÆ PÁ£ÀƤ£À°è CzÀPÉÌ ¥ÀævÉåÃPÀ C¹ÛvÀé«zÉ. M¥À à A zÀ P É Ì ºÉ à ½zÀ J¯Áè CA±À U À ¼ À Ä EzÀ P É Ì C£ÀéAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÀÆ PÀÆqÀ CvÀåAvÀ ¸ÀÆPÀëöäªÁzÀ ªÀåvÁå¸À«zÉ. `M¥ÀàAzÀ’zÀ°è (Assignment) DA²PÀ CxÀªÁ ¸ÀA¥ÀÆtð ªÀUÁðªÀuÉ EgÀÄvÀÛzÉ. `C£ÀĪÀÄw’ (license) PÉÆqÀĪÁUÀ F jÃwAiÀÄ ºÀQÌ£À ªÀUÁðªÀuÉ EgÀĪÀÅ¢®è. DzÀÝjAzÀ ºÀQÌUÉ ZÀÄåw GAmÁzÁUÀ CzÀ£ÀÄß ¥ÀæwgÉÆâü¹, PÁ¦gÉÊmï ºÀPÀÄÌ vÀ£ÀßzÉà JAzÀÄ ºÉÆÃgÁqÀĪÀ PÁ£ÀƤ£À £É¯É ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÁgÀ M¥ÀàAzÀzÀ°è D ºÀPÀÌ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀªÀ¤UÉ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀºÀ C¢üPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £É¯É JgÀqÀÄ PÀÆqÀ PÁ¦gÉÊn£À `C£ÀĪÀÄw’ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀªÀ¤UÉ EgÀĪÀÅ¢®è. F §UÉÎ ¸ÁPÀµÀÄÖ wêÀiÁð£ÀUÀ¼ÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ §A¢ªÉ. `M¥ÀàAzÀ’ (Assignment) ªÀÄvÀÄÛ `C£ÀĪÀÄw’ (icense) ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼ÀÄ, CzÀ£ÀÄß CxÉÊð¸ÀĪÀ PÀæªÀÄ CzÀ£ÀÄß ªÁåSÁ夸À¨ÉÃPÁzÀ jÃw EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß w½zÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÉAzÀgÉ PÁ£ÀƤ£À ¸ÀÆPÀëöä«ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß «ªÀIJð¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. §gÀªÀtÂUÉAiÀįÁèzÀ M¥ÀàAzÀ CxÀªÁ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ ±À§Ý ªÁPÀå ¤§AzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. EAvÀºÀ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃUÉ «ªÀIJð¸À¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CxÉÊð¸À¨ÉÃPÀÄ JA§ §UÉÎ §ºÀ¼À zÉÆqÀØ ZÀZÉðUÀ¼ÁV wÃ¥ÀÄðUÀ¼ÀÄ §A¢ªÉ. E£ÀÄß £ÉÆAzÀtÂAiÀÄ «ZÁgÀªÀ£ÀÄß PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ UÀªÀĤ¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ. `PÁ¦gÉÊn£À M¥ÀàAzÀ’ CxÀªÁ `PÁ¦gÉÊn£À C£ÀĪÀÄw’ (Assignment of copyright or copyright license) §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ PÀqÁØAiÀĪÉà ºÉÆgÀvÀÄ £ÉÆAzÁªÀuÉ PÀqÁØAiÀĪÀ®è. EzÀÄ ªÀåQÛUÀvÀ ¤zsÁðgÀPÉÌ ©nÖzÉ. £ÉÆÃAzÁªÀuÉ DzÀgÉ CzÀgÀzÉÝ DzÀ C£ÀÄPÀÆ®UÀ¼ÀÄ EªÉ. PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ºÉZÀÄÑ «¸Áé¸ÁºÀðªÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁ¦gÉÊmï PÀÆqÀ £ÉÆAzÁªÀuÉ ªÀiÁrPÉƼÀèAvÀºÀ ºÀPÀÄÌ. DzÀgÉ £ÉÆAzÁªÀuÉ PÀqÁØAiÀÄ«®è. EzÀÄ £ÉÆAzÁªÀuÉ DzÀgÉ ºÉZÀÄÑ «±Áé¸ÁºÀðªÁVgÀÄvÀÛzÉ. £ÉÆAzÁªÀuÉ DzÀ PÁ¦gÉÊmï ªÉÄïÉÆßÃlPÉÌ £ÀA§®ºÀðªÁzÀzÀÄÝ. EzÀPÉÌ ªÀåwjPÀÛªÁV «gÉÆÃzsÀ §AzÀgÉ ¸ÀévÀAvÀæ ¸ÁPÀëöåUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¸Á©ÃvÀÄ¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ. £ÉÆAzÁªÀuÉ DUÀ¢zÀÝgÉ PÁ¦gÉÊn£À ºÀPÀÄÌ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ ¸ÀévÀAvÀægÁzÀ £ÀA§®ºÀðgÁzÀ ¸ÁQëUÀ¼À£ÉÆßzÀV¸À¨ÉÃPÀÄ. £ÉÆAzÁªÀuÉ DzÀgÉ vÀUÁzÉ GAmÁzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÀºÁAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ.

80


GzÀåªÀÄ: ¸ÀªÀĸÉå-¸ÀªÁ®Ä¥ÀŸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄ : MAzÀÄ UÀA©üÃgÀ aAvÀ£É qÁ| J¸ï.Dgï. gÁªÀĸÁé«Ä

dÖdâyÖù©Ìâ°ÀÖÐ gâ°pâ°{ê©Àâ pâÆ©ª{âZ}Özâ tÖdâ³pâpâ 150}ê© m}âW¬}â ÀâÍâË{â Éâ°Éâª{âÅâË{ⶠ}ÖÀê·[ Éê©î{êM©Àê. o þ}êQÈêÌâ°¶[ pâÆ©ª{âZ}Özâ tÖdâ³pâpâ %yâXªyâ ~âZû{âPÀâò ~êZ©pâÇÖ{ÖÌâ°dâÀâò A{â ~â{âX~âªÑKgâÔâ ÉâWpâÇêÌê³vâ}ê }âÀâ°W EÀâ»K}â dâÈÖ~âgâÔâ}â°Q Ap⪫Éâ°Àâó{â° Éâ³dâKÀê¾Éâ°yâK{ê. Where the mind is without fear and the head is held high,Where knowledge is free, Where the world has not been broken up into fragments by narrow domesti walls, Wherere words come out from the depth of truth, Where tireless striving stretches its arms towards perfection, Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, Where the mind is led forward by Thee into ever-widening thought and action, Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. - Rabindra Nath Tagore

U¶[ ¾ÅâËÌâ° ×yâK U¶[ ¾ÅâËÌâ°×yâK Ikâ+ úpâ yÖ}ê¶[ U¶[ uÖC}â{â ÀâÃñ·X Àâ°°dâKÀÖÐÝâ°{ê³ ö U¶[ Éâªdâ°×yâ gâ½Ýâ«»Kΰª{ⶠÀâÉâ°|ê yâ°ªvÖÐÌê³vê{â° ÝâîÝâªkÖgâ¬Ýâ°{ê³ ö U¶[ ÉâyâX{â AÔ⬪{ê³gê{â µâ±MgâÔâ° Ýâ½{âÌâ°¬ª Ýê³pâÝê³Æ°W ~âZdârÀÖgâ°ÀâÀêò ö U¶[ %Æpâyâ dâÀâ°Ë ÉÖÆpâ{â |ÖpêÌâ°¶ {ꩵâ{ꩵ֪yâpâ{â ¬µê¬µêgâÔâ¶[

83


yâ}âQ dâpâgâÔâ kÖ× ÅâZÀâ°x ÀâÃÖvâ°yâ ²vâ{ê ~âòxËyêÌâ° ~êòpêgÖÐ |ÖÆÉâ°»KÝâ°{ê³ ö U¶[ ÝâÔê ~â{âP»Ìâ° ÝÖÔâ° Àâ°pâ°Åâ³Æ°Ìâ°¶ Ýâî{â ±°¬PÌâ° µâ°{âP yê³pê ±yâK¬Ýâ°{ê³ ö U¶[ ~ñpâ°Íâ ¬}âÀâó }â³pÖpâ° ±gêÌâ°¶[ ÙªvâÀÖgâ{ê Åâ{âZÀÖÐ Ýâî¬Ýâ°{ê³ ö U¶[ Àâ°}â ¾}âQ }ê©yâ½yâ]{ⶠÉâÀâË{Ö I{â$Àâ° ÆkÖpâ{ⶠÆÉâKîÉâ°»Ýâ°{ê³ ö ö A Éâ]gâË ¸ÁévÀAvÀæöå {âµâË}⬠yÖÌâÃÖQvâ Ýê³vê{ê²TÉêÈê yâª{ê, ¾}âQ dêôΰª{ê! (%}â°ÀÖ{â: Éâ.~â. gÖªÀâdÖpâ) `~âóÉâKdâ ¬}⠾ưyâKÀÖÐ }ÖÀê·[ Éê©îpâ°Àâó{âîª{â, ~âóÉâKd곩{âXÀâ°Àâ}êQ© dâ°îyâ° aª{êpâvâ° %¾ûdêgâÔâ}â°Q ¾Àꩬû{âpê o Éâª{âÅâËdêø ~âÌâÃÖË~âKÀÖ¬©yâ°. E¶[ Éê©îpâ°Àâ }ÖÀê·[ ~âóÉâKdâÉâªÉ⯻Ìâ° uê³yêgê Ýê³dâ°øÔâ±ù\Ìâ° É⪱ª|â Er°Dd곪Úpâ°ÀâÀâpâ°. }âÀâ°W Àâ½»K, ~âZÀâ½»K ¥ U·[Àâò ~âóÉâKd곩{âXÀâ°Àê© AÐ{ê. ÀâÍâË{â ~âZ» ¬}âÀâò }âÀâ°W ~Ö¶gê `~âóÉâKdâ ¬}âÀê© AÐ{ê. A{âpâ³ ÌâÃÖÀâó{곩 ~âîgâx}êΰª{â ÀâÍâË{â aª{â° ¬}âÀâ}â°Q `~âóÉâKdâ ¬}â Uª{â° Éâªdê©»û{ÖMpê. Íê©dÒûRÌâ°pâ}â m}âW¬}âÀꪱ°{â° o %ªÑyâdêø ¾Æ°yâKÀÖÐ{ê. A }êÀâ{â¶[ ÉâÀâÃÖ}âÀâ°}âÉâøpÖ{â }ÖÀê·[ Éê©î aª{âÍâ°D תyâ}êgâÔâ}â°Q Ýâª×dê³Ôâ°\Àâó{âdêø %ÅâXªyâpâÀꩾ·[. תyâ}âú©·pâ |ÖX}⬪{â Ýê³Àâ°°WÀâ ÆkÖpâpÖúgâÔâ° UÍâ°D yê©u곩Àâ°Ìâ°ÀÖ{âÀêª{âpê %Àâó m·~Öyâ{âªyê %zâÀÖ kâdâZÀÖyâ{âªyê, Ìâ°°{ÖPµâ]{âªyê Àâ°°}â°QÐ$ {âµâ¬dâ°øgâÔâ¶[ Ýâpâvâ°yâKÀê ¥ Uª{â° ÀÖÑø}â Àâ°ÝâyâK ]Àâ}â°Q n°gê]©{â Ñ©»Ëû{ê. %{âpâ }Ö·ø}ê© Àâ°ªvâ·{â %ªyâX{â aª{â° EÚ© Éâ³dâKÀê© ÀÖÑø}â Àâ°þÀê°Ìâ° ÉâKÀâ}âdêø Æ°©ÉâÈÖÐ{ê. 1941pâ ApâªÅâ{â¶[ ÏêªgâÔâ³pâ° ÉêªrZÈÒ dÖÈê©m° dâ}ÖËrdâ Éâªhâ{â¶[ ÀâÃÖÚ{â aª{â° ÅÖÍâx{â¶[ Ú.Æ.Ê. þ©gꪬ{âMpâ°: ``ÉÖþyâXÀâó {â°ÿÙÀâ}â°Q Àâ°pêΰû }âÀâ°W}â°Q }âÐÉâ·³ ±·°[{â°; %Ôâ°¥}âgâ°gâÔêpâvâÑøªyâ Àê°©·WrDdêø }âÀâ°W}ê³QÌâ°°M ÉâÀâÃÖ|Ö}â~âÚÉâ·³ ±·°[{â°. Àâ°}âÉâb}â°Q ~âî~âdâ]gê³ùû AyâWÀâ}â°Q {â½wâ~âÚÉâ°Àâ I{ÖyâK {âµâË}âÀâ}â°Q aÔâg곪Úpâ°Àâó{ê© µêZ©ÍâFÉÖþyâX.’ ’ %{ê© ÅÖÀâ}êÌâ°}â°Q ÈÖvÒË ÀâÃÖÈêËÌâ° ~âZû{âP IÑKÌâ°³ ²ª²û{ê: ``Éâ{â°$xÀâªyâpÖ{â m}âpâ}â°Q pâ³ÄÉâ°Àâó{âdêø ·ÅâXÆpâ°Àâ %yâXªyâ ~âZ±· ÉÖ|â}âÀêª{âpê ÉÖþyâXÀê©.’’ (``Literature is ... one of the most powerful instruments for forming character.’’)

UÍâ°D Éâ°»K ±Ôâû Ýê©ù{âpâ³ ÉÖpâyâyâK ] EÍêD©. m}âîgê Ê©Àâ}âÉñª{âÌâ°Ë{â {âµâË}â ÀâÃÖÚÉâ°Àâó{â° ÉÖþyâX. o ¬ÀâXÉâ¾QºÌâ° ~âZÉÖ{â %}âdâ_pâÉâLpâ³ Éê©î{âªyê U·[îgâ³ ·ÅâX. %{âdÖøÐ }ÖÀâó dêôÌâ°}â°Q kÖkâÏê©dâÍêD.

84


ÉÖþyâX¬ª{â gâîÍâF ~âZÌ곩m}â ·«ÉâÏê©dÖ{âpê %{âpâ ±gêgê }âÀâ°W¶[ ApÖ|â}ÖÅÖÀâ EpâÏê©dâ°. ~âòuêÌâ° Éâª{âÅâË{â¶[ ÅâÑKÌâ°}â°Q ~âZdâsÉâ°yêK©Àê. |ÖÆ°Ëdâ ~âZÀâ½»KÌâ°Àâpâ° Å곩m}â~âòÀâË{â¶[Ìâ°³ %{â° ÅâgâÀâyÒ ~âZÉÖ{âÀêª{â° {êôÀâÉâWpâÇê ÀâÃÖvâ°yÖKpê. EªyâÝâ{ê© ~âÆyâZ ÅÖÀâ}ê ÉÖþyÖXÅÖXÉâdâ³ø Éâ·°[yâK{ê. ÉÖþyâXÀâ}â°Q AÉÖ]¬û A}âª{âÀâ}â°Q ~âvêÌâ°°Àâ e{â°gâ ÀâÃÖvâ°Àâó{â³ ÅÖÍÖÉê©ÀêÌê°©. þ©gê Èê©Ùdâ}âªyê e{â°gâ}â³ ÉâªÀâÃÖ}âdêø %ÝâË}Ö{âÀâ}â° ¥ Uª{â° }ÖÀâó gâZþÉâÏê©dâ°. E¶[ Éê©îpâ°ÀâªyâÝâÀâîgê ÉÖþyâX{â %zâÀÖ ~âóÉâKdâÉâªÉ⯻Ìâ° Àâ°ÝâyâK ]Àâ}â°Q }ê}â~âó ÀâÃÖÚdê³vâ°Àâ %gâyâX Éâ°yâpÖª E·[. ~âóÉâKdâgâÔâ° dê©Àâ· `Âêôª ~ÖÉÒ I{êM©µâ{âÀâ·[. Àâ°}âpâªm}êgêª{ê© pâ×yâÀÖgâ°Àâ ÉÖþyâX aª{âÍâ°D Epâ°yâK{ê; %{âdêø Adê_©ÄÉâÏê©dÖ{â°{ꩾ·[. A{âpê ÉâÀâÃÖm{â ~âZgâ»Ìâ° ÉÖ|â}êÌâ°¶[ ~âóÉâKdâgâÔâ ~ÖyâZ Àâ°ÝâyâK]¬M{ê Uª±°{â}â°Q Àâ°pêÌâ°ÏÖpâ{â°. ÉÖþyâXdâ½»gâÔâ° E»ÝÖÉâ{âÈê[© »pâ°Àâ}â°Q yâª{â ¾{âµâË}âgâÔâ° EÀê. }âÀêò©yÖL}â ú¶Rgâùgâ³ pÖÍâå¾ÀâÃÖË~âdâîgâ³ Àâ°°ÙX %Àâ·ª±Àâ}â°Q a{âÐû{â°{â° ~âóÉâKdâÀâÃÖ|âXÀâ°Àê©. Ýâ·Àâó ÀêôkÖîdâ dÖZª»gâÔâ}â°Q µâdâXÀÖÐû{â°{â³ ~âóÉâKdâÀâÃÖ|âXÀâ°Àê©. o dÖpâxgâùª{â ~âóÉâKd곩{âXÀâ°{â ÉâÀâ°½¬PÌâ°° ÉâÀâÃÖm{â ÉÖ]ÉâL¤Xdêø %yâXªyâ AÀâµâXdâ. UÍêD© µêZ©ÍâF תyâ}êgâÔâ° Èê©Ùdâpâ ~âZ»Åêΰª{â Ýê³Æ°W{âpâ³ %ÀâógâÔâ ÀÖX~âdâ ~âZÉÖpâ Agâ±Ýâ°{Ö{â{â°M ~âZdÖµâ}âÀâÃÖ|âXÀâ°{â Àâ°³·dâÀê©. O}â° Ïê©dÖ{âpâ³ e{â·° Àâ°°¬Zyâ pâ³~â{â¶[ ûgâ°»Kpâ°Àâ o dÖ·{â }ÖÀâó %{â½ÍâDµÖ¶gâÔâ°. dâ}âQvâ{â %yâXªyâ Àâ°ÝâyâK ]{â dâ½»gâÔâ³ m}âÉÖÀâÃÖ}âXpâ dêôgâùgê Ur°dâyê³vâÐ{â°M dâÔê{â 130¥140 ÀâÍâËgâùª{â okêgâÍêD. %{âdêø þª{ê dâ°ÀâÃÖpâÀÖXÉâ ÅÖpâyâ{âªyâÝâ dâ½»Ìâ°}â°Q ±ÔâÉâÏê©dÖ{âÀâpâ³ ÌâÃÖÀâó{곩 ÆpâÔâ dâ·[×+}â ~âZ»Ìâ°}ê³Q© dêô±pâÝâ{â ~âZ»gâÔâ}ê³Q© %Àâ·ª²ÉâÏê©dÖÐyâ°K. ÅÖp⻩Ìâ° ÅÖÍêgâÔâ¶[ o Àâ°°{âZxdÖZª» }âvêÌâ°yê³vâÐ{â°M 19}ê© µâyâÀâÃÖ}â{â Àâ°|âXÅÖgâ{â dÖ·¬ª{âÍêD. ÀÖÆÔâ[ pÖÀâ°ÉÖ]Æ°µÖûçgâÔâ ~âZdÖµâ}âÉâªÉêLÌâ°° Àê³yâKÀê³{â·ÏÖîgê pÖÀâÃÖÌâ°x¥Àâ°ÝÖÅÖpâyâgâÔâ m}âÄZÌâ° AÀâ½»KÌâ°}â°Q yê·°gâ° ¶ÄÌâ°¶[ 1856pâ¶[ Ýê³pâyâª{Ögâ %{â° UªyâÝâ %Åâ³yâ~âòÀâË hâr}ê AЬMyêª{âpê A gâZªzâgâÔâ}â°Q A}êÌâ° Àê°©Èê %ªÏÖîÌâ°¶[îû ÀÖ·gâ ÏÖuÖ±mª»ZgâÔâ ÉâÀê°©yâ Àâ°{âpÖû}â pÖm²©¬gâÔâ¶[ Nî}â Àê°©Ìâ°pÒ Àê³{âÈÖ{â ~âZÀâ°°Ùpê·[ Éê©î Àê°pâÀâ¹gê ÀâÃÖÚ{âMpâ°. ~ÖµÖ+yâX {ꩵâgâÔâ¶[ Epâ°Àâ ÝÖgê gâZªzâ~âZdÖµâ}âÀâ}â°Q aª{â° ÀÖX~Öî I{âXÀâ°ÀÖÐ }âvêÉâ°Àâ ~â{âP» ÅÖpâyâ{â¶[ ogê$ }â³pâ° ÀâÍâË þª{ê Ep⶷[. %·[{ê 20}ê© µâyâÀâÃÖ}â{â Àê³{â· {âµâdâgâÔâ¶[ ~âZdÖµâ}âdÖÌâ°Ë ²ZsÍÒ ~âZÅâ°yâ]{â Ýâ{â°Mgâ¹J}â IÉâ°KÀÖîgê aÔâ~âsDyâ°K. %}ê©dâ ~âZdÖµâdâpâ° ±ª|â}âdêø aÔâgÖÐ{âMpâ°. %}ê©dâ Àâ°°{âZÇÖ·Ìâ°gâÔâ° mÁâóK AÐ{âMÀâó. %ªyâÝâ ÆÍâÀâ° ~âîûL»Ìâ°¶[Ìâ°³ ~âZdÖµâ}âÀâ}â°Q m}âuÖgâ½»Ìâ° ÀâÃÖ|âXÀâ°Àâ}ÖQÐ ±Ôâû{âÀâpâ° ÝâyÖKpâ° Àâ°ª¬. E{âpâ uê³yêgê yÖª»Zdâ dê[©µâgâÔâ³ E{âMÀâó. E¶[ ·ÅâXÀÖÐ{âMÀâó A{âXÌâ°°gâ{â Àâ°°{âZxÌâ°ªyâZgâÔâ° ö %{â³ `ÉêdâªvÒ ÝÖXªvÒÌâ°ªyâZgâÔâ°. gâ°xÀâ°rD{â dÖgâ{â{â ÆÍâÌâ° ÝÖÐpâ¶; ÌâÃÖÀâó{ê© Àâ°rD{â Àâ°°{âZxdÖgâ{â {ê³vâG ~âZÀâÃÖx{â¶[ ûgâ°»Kp⶷[. þ©gê µêZ©ÍâF dâ½»gâÔâ³ %·R~âZÀâÃÖx{â·[ÍêD ¥ %{â³ ±Ýâ°Àâ°sDgê

85


dâyêKdÖgâ{â{â¶[ Àâ°°{âZxÀÖgâ°»K{âMÀâó. (oÐ}âÀâîgê o µâ±M ~âZÌ곩gâ ~âîkâÌâ°ÆpâÈÖpâ{â°. `dâyêKdÖgâ{â Uª{âpê apâr° unbleached dÖgâ{â ö ±ÁÒ ~ê©~âpÒ. ÉâdÖËpâ{â ÉâÀâ°ÉâK ÀâXÀâÝÖpâgâÔâ³ o dÖgâ{⬪{âÈê© }âvêÌâ°°»K{â°M{â°). o ûL»Ìâ°° Éâ°|ÖîÉâyê³vâÐ{â°M 1940pâ {âµâdâ{â }âªyâpâÀê©. þ©gêª{âpê ~âZdÖµâ}곩{âXÀâ° Ep⶷[Àêª{â·[. {ꩵÖ{âXªyâ ÉÖÝâûgâÔâ° ~âóÉâKdâgâÔâ}â°Q Ýê³pâÝÖdâ°yâKÈê© E{âMpâ°. %ÀâógâÔâ¶[ `m}âpâÈÒ ¶rpê©kâpÒ ÀâgâËdêø Éê©î{âªyâÝâÀâó EÚ© {ꩵâ{â¶[ Ýâ·Àâó }â³pâdêø Ýêkâ°+ Ep⶷[. {ꩵâ{â ÉÖ]yâªyâZ¤X~ÖZÄKÌâ° dÖ·dêø Àâ°°{âZÇ곩{âXÀâ°, ~âZdÖµâ}곩{âXÀâ°, dÖgâ{â yâÌâÃÖîdê I{âXÀâ° ¥ U·[Àâò OdâdÖ·{â¶[ ÏêÔêÌâ°yê³vâÐ{âÀâó. dâÔê{â U~âRyêKª±yâ°K ÀâÍâËgâÔâ¶[ }âÀâ°W ~âZdÖµâ}곩{âXÀâ° ÉâyâyâÀÖÐ ÏêÔêÌâ°°yÖK ±ª¬pâ°Àâó{â}â°Q ~âZuÖ~âZÅâ°yÖ]}â°gâ°x uÖC}âÆdꩪ¬Z©dâpâx{â Éâ³kâdâÀêª{â³ ÅÖÆÉâ±Ýâ°{â°. ~âZdÖµâ}âÉÖ]yâªyâZX, Èê©Ù}âÉÖ]yâªyâZX, ÀÖkâ}âÉÖ]yâªyâZX ¥ o¤ Àâ°³pâ° U·[pâ Àâ°³·Åâ³yâ Ýâdâ°øgâÔâ° ¥ Uª{â° UNESCO{â `Charter of the Book h곩ÍâÇê ÀâÃÖÚyâ°K. dê·Àâó ÆpâÔâ ~âZÉâªgâgâÔâ}â°Q Ýê³pâyâ°~âÚû{âpê o Ýâdâ°øgâÔâ dÖÌâÃÖË}â]Ìâ° ±Ýâ°Àâ°sDgê %ÏÖºyâÀÖÐ }âvê¬{ê. ~âZdÖµâdâpêª{âpê dê©Àâ· ÀâÃÖpÖrgÖpâpâ·[. ÅÖÍê¥ÉÖþyâXgâÔâ}â°Q Ýêkâ°+ ¸ÀvÀÛ÷éÌâ°°yâgê³ùÉâÏê©dÖ{âÀâpâ° ~âZdÖµâdâpâ° Àâ°yâ°K Èê©Ùdâpâ°. ÉÖdâ_pâyêÌâ° ~âZÉÖpâ{â¶[Ìâ°³ ~âZdÖµâ}곩{âXÀâ° Ýêkâ°+ ÉâÑZÌâ°ÀÖÐ yê³vâÐdê³Ôâ\Ïê©dÖÐ{ê. %Àê°îdâ{â¶[ ~âZdârgê³Ôâ°\Àâ dâ½»gâÔâ¶[ ÆuÖC}âÉ⪱ªºyâ dâ½»gâÔâ° µê©. 25pâÍâ°D %ºdâÀÖÐÀê. ÅÖpâyâ{â¶[ E{âpâ ~âZÀâÃÖx µê©. 10dâ³ø dâvâÀê° Àâ°yâ°K %{â³ ±Ýâ°Àâ°sDgê EªÐ[¸}â¶[. ÅÖpâyâ ÆûK©xË{â¶[ Ýâ»KpâÝâ»Kpâ Ìâ°³p곩Ä}âÍâ°D E{ê. Ìâ°³p곩Ä}â¶[ ~âZÀâ°°ÙÀÖÐ 22 ÅÖÍêgâÔâ° EÀê. ÅÖpâyâ{â¶[ ~âZÀâ°°ÙÀÖÐ 18 ÅÖÍêgâÔâ° EÀê. þ©gê ~âZdârÇ곩{âXÀâ°{â À⽬Pgê Ýê©pâÔâ %ÀâdÖµâ E{ê. ÁÖZ}Òb, ÉêR©ÌâÃÒQ, m~Ö}Ò ¥ EÀâó gÖyâZ{â¶[ {ê³vâG {ꩵâgâÔê©}â·[. A{âpê o aª{곪{â° {ꩵâ{â¶[Ìâ°³ ~âZ»ÀâÍâË 50,000{âÍâ°D gâZªzâgâÔâ° ~âZdârÀÖgâ°yâKÀê. ÅÖpâyâ{âªyâÝâ {ê³vâG {ꩵâ{â¶[ ~âZ»ÀâÍâË ~âZdÖµâ}âgê³Ôâ°\»Kpâ°Àâ ~âóÉâKdâgâÔâ ~âZÀâÃÖx Éâ°ÀâÃÖpâ° 70,000{âÍâ°D. m}âuÖgâ½»Ìâ° Àâ°yâ°K m}âúdâ_x{â ~âZÀâ°°Ù ÀâÃÖ|âXÀâ°Àêª{âpê ~âóÉâKdâgâÔê© AÐÀê. E{â}â°Q ~âîgâ¹û ÉâdÖËpâÀâó gâZªzâ~âZdârÇ곩{âXÀâ°dêø Ýê×+}â ÉâÀâ·yâ°KgâÔâ}â°Q ¾©vâÏê©dÖ{â°{â° %ÀâµâXÆ{ê.

86


ÅÖpâyâ{â¶[ ~âZdârgê³Ôâ°\»Kpâ°Àâ ~âóÉâKdâgâÔâ¶[ Éâ°ÀâÃÖpâ° µê©. 25pâÍâ°D þª¬© ÅÖÍêÌâ°Àâó. EªÐ[ÍÒ %{âîª{â Upâvâ}ê© ÉÖL}â{â¶[ E{ê. EªÐ[¸gê þ©gê Ýê×+}â ÉÖL}âÀâÃÖ}â yâª{â°dê³sDpâ°Àâó{â° ~âZkâ¶yâ údâ_xÀâXÀâÉêL. Æ{ꩵâgâùgê pâÁÖKgâ°Àâ ~âóÉâKdâgâÔâ¶[ Ýê×+}âÀâó EªÐ[¸}âÀâó. ar°D ÅÖp⻩Ìâ° ~âZdârÇêgâÔâ¶[ EªÐ[ÍÒ ÅÖÍêÌâ° dâ½»gâÔâ ~âZÀâÃÖx dâÔê{â 15¥20 ÀâÍâËgâÔâ¶[ dâvâÀê°ÌâÃÖgâ°yâK ±ª¬{ê. E{â° aª{â° Àêô×yâZX. Odêª{âpê EªÐ[ÍÒ ÅÖÍêgê U·[ Éñ·ÅâXgâÔâ³ ÅÖp⻩Ìâ° ÅÖÍêgâùЪyâ Ýêkâ°+ EÀê. dê·Àâpâ {⽸DÌâ°¶[ µâ°{âP ÉÖþyâX ~âZdÖpâdêø Éê©pâ{â |ÖÆ°Ëdâ¥~ÖpâÀâÃÖ¼Ëdâ ~âóÉâKdâgâÔâ° ÅÖpâyâ{â¶[ ÀâÍâËdêø Ýâ}êQpâvâîª{â Ýâ¬}êô{â° ÉÖÆpâ{âÍâ°D ~âZdârÀÖgâ°yâKÀê. Æ°dêø·[ ~âZdÖpâgâùЪyâ %yâXºdâÀÖÐ ÀâÃÖpÖrÀÖgâ°ÀâÀâó o ÀâgâË{â ~âóÉâKdâgâÔâ°. A{âpê EÀâógâÔâ¶[ Ýê×+}âÀâó }âÀâ°W ~âZdârÇ곩{âXÀâ° dâdê_ΰª{â Ýê³pâgê© IùÌâ°°yâKÀê. pâÉêK±¬gâÔâ¶[ ÉâyâyâÀÖÐ ÀâÃÖpÖrÀÖgâ°Àâ Ýê³Éâ ÝÖgâ³ ÝâÔêÌâ° ~âóÉâKdâgâÔâ° UÍêDª{â° ÌâÃÖpâ° ÈêdâøÀâÃÖÚ{ÖMpê? o %ªµâgâÔâ}êQ·[ dâ°îyâ° Ì곩×Éâ°ÀÖgâ ¥ gâZªzâ ~âZdârÇ곩{âXÀâ° }ÖÀâó ÅÖÆûpâ°Àâó{âÑøªyâ %yâXªyâ ƵַÀÖ{â°{â° Uª±°{â° ÉâRÍâDÀÖgâ°yâK{ê. ~ÖtâX~âóÉâKdâgâÔâ ~âZdÖµâ}â Àê³{âÈÖ{âÀê·[ Àâ°°ÙXÀê© AÐ{âMpâ³ ~âZÉâ°Kyâdêø ~ÖtêX©yâpâ ÉÖþyâXÀâ}â°Q dâ°îyâ° Ì곩×É곩x. dÖ}â³}â°öÉ⪱ªºyâ ~âZdârÇêgâÔâ° Àê³{âÈÖ{â dê_©yâZgâÔâ}â³Q E¶[ }âÀâ°W dâdê_ΰª{â Ýê³pâÐîÉâÏê©dÖÐ{ê. dâ}âQvâ ~âóÉâKd곩{âXÀâ° o×}â ÀâÍâËgâÔâ¶[ ÉÖdâÍâ°D ~âZgâ»Ìâ°}â°Q ÉÖºû{âMpâ³ Àâ°pÖï, yâÆ°Ôâ°, yê·°gâ° ÅÖÍêgâùЪyâ }ÖÀâó þª{ê E{êM©Àê. þª¬© ~âZdârÇ곩{âXÀâ°Àâªyâ³ EªÐ[ÍÒ ÀâÃÖpâ°dâÂêDÌâ°}â³Q Æ°©îû{ê. ÉâªfÖX~âZÀâÃÖx{â ÆÍâÌâ° þ©Ð{âMpâ³, g⪫©pâÆÍâÌâ°dâ dâ½»gâÔâ° þª¬© ÅÖÍêЪyâ Àâ°pÖï yê·°gâ° Àê³{âÈÖ{â ÅÖÍêgâÔâ¶[ %ºdâÀÖÐÀê. dâvâÀê° ÏêÈêÌâ° ~ê©~âpÒÏÖXdÒ ~âZdârÇêgâÔâ¶[ þª¬© ÅÖÍê Àâ°°ª¬{ê. ~âZdÖµâ}곩{âXÀâ°Àâ}â°Q dâ°îyâ° Ì곩×Éâ°ÀÖgâ ±Ýâ°Àâ°sDgê EªÐ[ÍÒ ÅÖÍêÌâ° dâ½»gâÔâ ~âZÉÖpâÀâ}â°Q ~âîgâ¹Éâ°Àâó{â° ÝâÔêÌâ° pâ³Û. ÀâÉâ°KûL»Ìê°ª{âpê ÅÖpâyâ{â ar°D ~âZdârÇêgâÔâ¶[ EªÐ[ÍÒ ÅÖÍêÌâ°Àâó µê©. 15îª{â 20pâÍâ°D ÀâÃÖyâZ. þ©Ð{â³M %ªyâpâpÖ¸å©Ìâ° ~âZdârÇ곩{âXÀâ° ÀꩬdêgâÔâ¶[ ÅÖp⻩Ìâ° ÅÖÍêgâÔâ ~âZdârÇêgâÔâ ~âZÉÖKÀâ Epâ°Àâó{â° dâvâÀê°.

87


E{âîª{â }âÀâ°gê A{â }âÍâDÀê©}â³ E·[Àêª{â°d곪vâpâ³, }âÀâ°W {ꩵâ{âÀâîgÖ{âpâ³ ÉâîÌâÃÖ{â ÀâÃÖþ» Epâ°Àâó{â° %~ê©dâ_¹©Ìâ°. Ù×yâÀÖ{â ÀâÃÖþ»Ìâ° dê³pâyêÌâ°}â°Q dâ°îyâ° Ýê©ÔâÈê©Ïê©dÖÐ{ê. {ꩵâ{â¶[ ~âZdârg곪vâ ÌâÃÖÀâó{ê© ~âóÉâKdâ{â aª{â° ~âZ»Ìâ°}â°Q dâ·øyÖK{â National Bibliography gê dâÔâ°þÉâ°Àâó{â° dÖ}â³¾}âªyê dâvÖGÌâ°. `The Delivery of Books Act’ µÖÉâ}âÀâò 1954 pâÍâ°D þª¬¾ª{âÈê© uÖîÌâ°¶[{ê. A{âpê o dÖ}â³¾}â %ûKyâ]Àê© »ùÌâ°{â ~âZdÖµâdâpâ ÉâªfêXÌê°© ±Ýâ°µâÿ %ºdâÀÖÐpâ±Ýâ°{â°. o dÖ}â³¾}â I~âÌâ°°dâKyêÌâ° ±gêgê uÖgâ½»Ìâ°}â°Q Ýâpâvâ°Àâ dê·ÉâÀâ}â°Q ~âZdÖµâdâpâ Éâªhâ Àâ°yâ°K Eyâpâ ÀꩬdêgâÔâ° E}â³Q Ýêkâ°+ ÀÖX~âdâÀÖÐ ÀâÃÖvâÏê©dÖÐ{ê. Federation of Indian Publishers adâ³ør %}ê©dâ ÀâÍâËgâÔâ þª¬¾ª{â o ¬Ñø}â¶[ aª{âÍâ°D µâZÆ°û{ê. E¬©gâ dâ}âQvâ{â¶[ ~âZ»ÀâÍâË Àâ°³pâîª{â }Ö·°ø ÉÖÆpâ{âÍâ°D ~âóÉâKdâgâÔâ° ~âZdârgê³Ôâ°\»KÀê. okêgâ³ Àâ°yâ°K þª¬}â ÀâÍâËgâÔâ¶[Ìâ°³ ~âZdârg곪Úpâ°Àâ %Íâ³D ~âóÉâKdâgâÔâ ÀâÃÖþ» U¶[ÌâÃÖ{âpâ³ aª{ê© dâvê {ê³pêÌâ°Ïê©vâÀê? E{â° ÀÖkâdâîgê %yâXªyâ I~âÌâ°°dâKÀꪱ°{â° ÉâRÍâDÀê© AÐ{ê. É⪵곩|âdâîgâªyâ³ EªyâÝâ ~âîdâpâ %¾ÀÖÌâ°ËÀÖgâ°yâK{ê. o ¬Ñø}â¶[ µÖ[h⾩Ìâ° dÖÌâ°Ë ÀâÃÖÚ{â Àê°ôÉâ³pⰠƵâ]Æ{ÖX·Ìâ°{â `gâZªzâÉâ³× Éâª~âórÉâpâ¹Ìâ° ~âZdârÇê UÍê³D© ÀâÍâË þª{ê ¾ª»{ê. ogâ ·ÅâXÆpâ¬{âM¶[ þª¬}â A Éâª~âórgâÔâ}â°Q û.Ú. pâ³~â{â¶[ ·ÅâXÀÖÐÉâ°Àâó{â° Àâ°yâ°K dâÔê{â E~âRyâ°K¥Àâ°³Àâyâ°K ÀâÍâËgâÔâ dâ}âQvâ ~âZdârÇêgâÔâ %ªyâÝâ dê³Z©Ú©dâ½yâ d곩µâgâÔâ° û{âPg곪vâ° ~âZdârgê³Ôâ°\Àâó{â° yâ°ªÏÖ %~ê©dâ_¹©Ìâ°. þª{ê Epâ¬{âM dâª~âòXrpÒ Ìâ°ªyâZÉñ·ÅâX ogâ Epâ°Àâó{âîª{â þª¬}âÍâ°D µâZÀâ° AgâÈÖpâ{â°. ~âZ» ÊÈê[Ìâ°¶[ aª{â° ÀâÃÖþ»dꩪ{âZÀâ}â°Q O~âËÚû %ÀâógâÔâ Àâ°³·dâ ÀâÃÖþ»Ìâ°}â°Q ÉâªgâZþÉâ±Ýâ°{â°. aª{âÍâ°D }â³X}âyêgâÔâ° E{âMpⳠתyêΰ·[, A{âÍâ°DÀâ°sD}â ÀâÃÖþ»Ìâ°}â°Q Éâªdâ·}â ÀâÃÖÚ ~âZdâsÉâ°Àâ ~âZÌâ°yâQ }âvêÌâ°Ïê©dâ°. ~âZdÖµâdâpâ Àâ°yâ°K Èê©Ùdâpâ {⽸Dΰª{â dÖÄpêôÂÒ dÖ}â³¾}â %}â°ÉâpâÇê Àâ°ÝâyâK¤ ]{ÖMÐ{ê. A{âpê %{âpâ I·[ªhâ}ê |ÖpÖÔâÀÖÐÌê°© }âvê¬{ê. }ÖXÌâÃÖ·Ìâ°gâùª{â E{âdêø ~âîÝÖpâÀâ}â°Q %~ê©Ñ_Éâ°Àâó{â° ÀâXÀâÝÖÌâ°ËÀê¾Éâ°Àâó¬·[. ogê$ 15 ÀâÍâË þª{ê dꩪ{âZ ÀâÃÖ}âÀâ Éâª~â}â³W· Éâ×ÀÖ·Ìâ° Copyright Enforcement Advisory Council Uª± Àâ°ªvâùÌâ°}â°Q }ê©Àâ°dâ ÀâÃÖÚyâ°K. ÀâÍâËdêø Àâ°³pâ° Éâ· %{âpâ ÉâÀâÃÖÀꩵâgâÔâ° }âvêÌâ°°»K{âMÀâó. ogê$ Ýâ¬}êô{â° ÀâÍâË þª{ê FIP dâ³vÖ dÖÄpêôÂÒ dêôÄÚÌ곪{â}â°Q ~âZdâsûyâ°K. yâªyâZuÖC}â¥Éñ·ÅâXgâÔâ Ýêkâ+Ô⬪{ÖÐ Ýê³Éâ ÉâÀâ°ÉêXgâÔâ° I{âVÆûÀê. Æ{â°X}ÖW}â yâªyâZuÖC}âÀâò Éê©î{âªyê oÐ}â ÉâÀâ°ÉêXgâÔâ}â°Q gâZþû ÉâRª¬Éâ·° Ïê©dÖ{â údâ_x{â dê³pâyê E{ê. }ÖXÌâÃÖªgâÀâò Ýê×+}â yâmCyêÌâ°}â°Q E}â³Q gâùûdê³Ôâ\Ïê©dÖÐ{ê. ogê$ Àâ°³Àâyâ°K ÀâÍâËgâÔâ þª{ê ÆÀÖ{âgâÔâ EyâXzâËdÖøÐ FIP Àâ°yâ°K Authors’ Guild of India ÉâªÌâ°°dâKÀÖÐ Good Offices Committee of Authors and Publishers Àâ°ªvâùÌ곪{â}â°Q Ap⪫û{âMÀâó. dê·Àâó ÀâÍâË %{â° ÉâÑZÌâ°ÀÖÐyâ°K. %{â}â°Q Ýêkâ°+ ±·~âÚÉâ°Àâó{â° I~âÌâ°°dâKÀÖ¬©yâ°.

88


dÖ·¬ª{â dÖ·dêø ±{âÈÖgâ°yâK Ý곩gâ°Àâ ÀÖkâdÖ«pâ°×gâ³ I{âXÀâ° ÉâµâdâKÀÖÐ ÉâRª¬ÉâÏê©dÖgâ°yâK{ê. I{ÖÝâpâÇêgê: dâÔê{â Àâ°³Àâyâ°K ÀâÍâËgâÔâ¶[ e{â°gâpâ A{âXyêgâÔâ° gâx¾©Ìâ°ÀÖÐ ±{âÈÖgâ°yÖK ±ª¬pâ°Àâó{â}â°Q gâÀâ°¾Éâ±Ýâ°{â°. þª{ê dÖ{⪱î dâ½»gâùgê Ýê×+}â Ïê©Údê Epâ°»Kyâ°K. ÀêôkÖîdâ dâ½»gâÔâ° ±Ýâ°Àâ°sDgê Ƶâ]Æ{ÖX·Ìâ°gâÔâªyâÝâ ÉâªÉêLgâùª{â ÝêkÖ+Ð ~âZdârgê³Ôâ°\»K{âMÀâó. A{âpê ogâ dÖ·R¾dâ ÉÖþyâXÑøªyâ ÀêôkÖîdâ ÉÖþyâXdêø Ýê×+}â Ïê©Údê ÏêÔê¬{ê. E¬©gâ Æ°dêø·[ ~âZdÖpâgâùЪyâ %ºdâÀÖÐ ÀâÃÖpÖrÀÖgâ°»Kpâ°ÀâÀâó |ÖÆ°Ëdâ dâ½»gâÔâ°, ÀâXÑKyâ]ÆdÖÉâ dâ½»gâÔâ°, Ê©Àâ}âkâîyêZgâÔâ° Àê³{âÈÖ{âÀâó. o ÏêÔâÀâ¹gê aÔê\Ìâ°{ê©. A{âpê E{âîª{â aª{â° %qÀØ~âîÇÖÀâ°Àâò AÐ{ê. dÖ·R¾dâ ÉÖþyâX %·dâ_¤Xdêø gâ°îÌâÃÖÐ{ê. dÖ{⪱îgâÔâ}â°Q ±pêÌâ°°ÀâÀâpâ ÉâªfêXÌê°© Ñ_©¹û{ê. ~âZÀâ°°Ù ~â»ZdêgâÔâ |ÖpÖÀÖþgâÔâ¶[ %}â°ÀÖ{âgâÔâ{ê© ogâ ûªÝâ~Ö·°. ÉâxJdâyê ±pêÌâ°°ÀâÀâpâ ÉâªfêX dâ°Ð${ê. dâ}âQvâdêø Ý곩¶û{âpê yê·°gâ° Àê³{âÈÖ{â ÅÖÍêgâÔâ¶[ Ýê×+}â ÉâÀâ°½¬P dÖx°»K{ê; A{âpê A ÅÖÍêgâÔâ¶[Ìâ°³ þª¬}â ûL»gê Ý곩¶û{âpê dÖ·R¾dâ ÉÖþyâX Éê³pâÐ{ê. E{âdêø Éâ°·Åâ ~âîÝÖpâ y곩pâ°»K·[. A{âpê E{â° g⪫©pâ תyâ}êgê %ÝâËÀÖ{â ÆÍâÌâ°. ÆyâpâÇêÌâ° ÆÍâÌâ°dêø ±ª{âpê: gÖZÝâdâpâ° E{âM¶[gê© ÀâÃÖpÖrgÖpâpâ° Ý곩Р~âóÉâKdâgâÔâ}â°Q yâ·ÄÉâ°Àâ ¬Ñø}â¶[ Ýê×+}â dÖÌâ°ËÀ⪻dêgê %ÀâdÖµâÆ{ê. Æ{â°X}ÖW}â ÀâÃÖ|âXÀâ°{â ÉâÀÖ·° Ýêkâ°+»Kpâ°Àâ oÐ}â ~âîÉâpâ{â¶[ gÖZÝâdâpâ Àâ°}êÏÖжgê ~âóÉâKdâgâÔâ}â°Q yâ·ÄÉâ°Àâ Ì곩m}êgâÔâ° ÝêkÖ+Ð pâ³~âgê³Ôâ\Ïê©dÖÐ{ê. gÖZÀâÃÖªyâpâ ~âZ{ꩵâgâÔâ·[ªyâ³ E{âdêø Ýê×+}â %ÀâdÖµâgâÔâ° EÀê. dê·Àâó ÀâÍâË þª{ê Ìâ°µâû]ÌâÃÖÐ }âvêÌâ°°»K{âM `±°dÒ dâ[ÏÒ Àâ°yâ°K `Àê°ôÈÒ AvâËpÒ’ ~âZÌâ°yâQgâÔâ° %ªkê Àêkâ+ yâ°ªÏÖ {â°ÏÖîÌâÃÖ{â°{âîª{â %ÉâKªgâyâÀÖ{âÀâó. E{âdêø ÉâdÖËpâÀâó g⪫©pâÀÖÐ gâÀâ°}âÀâ}â°Q ÝâîÉâ°Àâó{â° aÔê\Ìâ°{â°. ÉâdÖËpâ{â ~ÖyâZ dâ°îyâ° Ì곩×Éâ°ÀÖgâ %}â°ÀÖ{â dê_©yâZ dâ°îyⳠתyâ}ê ÉâªgâyâÀÖÐ{ê. %}â°ÀÖ{â ÉÖþyâX dê_©yâZ{â¶[ }ÖXÍâ}âÈÒ ±°dÒ rZÉÒD Àâ°yâ°K ÉÖþyâX %dÖvêÆ°gâÔâ° ~âZµâªÉ⾩Ìâ° dÖÌâ°Ë ÀâÃÖÚÀê. A{âpê }âÀâ°W ÅÖÍêgâÔâ ÀÖXÄKÌâ° Àâ°yâ°K gÖyâZ{â {⽸Dΰª{â }곩vâ°ÀÖgâ dÖÌâ°ËÆÉâKpâÇêgê E}â³Q Ýê©pâÔâ %ÀâdÖµâÆ{ê. ÉâdÖËpâ{â Ýê×+}â ~ÖZÌ곩m}ê Àâ°yâ°K ~êò©ÍâÇê E{âdêø %gâyâXÀê¾Éâ°yâK{ê. mgâ»K}êÈê[vêÌâ° µêZ©ÍâF dâ½»gâÔâ}â°Q pâÍâX}Ò ÅÖÍêgê %}â°ÀÖ{â ÀâÃÖÚû ~âZdâsÉâ°Àâ {ê³vâG Ì곩m}êÌâ°}â°Q pâÍâX{â ÉâdÖËpâ ogê$ E~âRyâ°K ¥ E~âRyêè{â° ÀâÍâË þª{ê dêôg곪Úyâ°K. pâÆ©ª{âZ}Özâ tÖdâ³pÒ, ~êZ©Àâ°kâª{Ò, ѵâ}Ò kâª{âpÒ Àê³{âÈÖ{âÀâpâ dâ½»gâÔâ %}â°ÀÖ{âgâÔâ° ·dÖ_ªyâpâ ÉâªfêXÌâ°¶[ pâÍâX{â¶[ ÆyâpâÇêg곪vâÀâó. dâ}âQvâ{â Àâ°sDgê Ýê©Ôâ°Àâó{Ö{âpê: EªÐ[ÍÒ, þª¬©, yê·°gâ°, Àâ°pÖï, yâÆ°Ôâ°, Àâ°·ÌâÃÖÔ⪠ÅÖÍêgâùª{â gâx¾©Ìâ° ~âZÀâÃÖx{â dâ½»gâÔâ° dâ}âQvâdêø yâm°ËÀê°ÌâÃÖgâ°»KÀê. %{âpâ ~âZÀâÃÖxdêø Ý곩¶û{âpê dâ}âQv⬪{â %}âX ÅÖÍêgâùgê AÐpâ°Àâ %}â°ÀÖ{âgâÔâ° »©pÖ dâvâÀê°. o %ÉâÀâ°y곩· Éâ°|ÖîÉâÏê©dÖÐ{ê. dâ}âQvâ{â

89


µêZ©ÍâFdâ½»gâÔâ° Ýêkâ°+ ÉâªfêXÌâ°¶[ %}âXÅÖÍêgâùgê Àâ°°ª{êÌâÃÖ{âpâ³ %}â°ÀÖ{âgê³Ôâ\¶ Uª{â° AúÉâÏê©dÖÐ{ê. ÅÖp⻩Ìâ° ÅÖÍêgâùgê Éâ·°[Àâ ~ÖZ|Ö}âXÀâ}â°Q yâª{â°dê³vâ·° AvâùyÖyâWdâ dâZÀâ°gâÔâªyâ³ AgâÏê©dâ°. E{âpâ uê³yêuê³yêgê }âÀâ°W ÅÖÍêgâÔâ ÉÖÀâ°zâXËÀâ}â°Q ÏêÔêÉâ°Àâ dê·ÉâgâÔâ³ yâ°ªÏÖ }âvêÌâ°Ïê©dÖÐ{ê. ¾{âµâË}ÖzâË aª{êpâvâ° %ªµâgâÔâ}â°Q ~âZÉÖKÆÉâ°Àê. 1.

dâ}âQvâ ÅÖÍêÌâ° AdÖpâÉñÍâFÀâÀâ}â°Q pâÑ_Éâ°Àâó{âdêø A{âXyê Éâ·[Ïê©dÖÐ{ê. ÅÖÍêÌâ° úÍâDyê o×}â ÀâÍâËgâÔâ¶[ aª{âÍâ°D ú¼·g곪Ú{ê Uª{â° ±Ýâ°Àâ°ª¬ yâmCîgê %¾Éâyê³vâÐ{ê. µâ±MgâÔâ Éâ°Íâ°Fpâ³~â{â ±Ôâdê, ÉâÀâÃÖÉâ~â{âgâÔâ ÀâXÀâÉêL Àê³{âÈÖ{â %ªµâgâùgê Ýê×+}â gâÀâ°}â Éâ·[Ïê©dÖÐ{ê. ¾Ìâ°Àâ°gâÔâ I·[ªhâ}ê ÀâÃÖvâ°Àâó{â° yâÀâ°W Ýâdâ°ø Uª{â° ÀÖ¬Éâ°ÀâÀâpâ° O}Ö{âpâ³ ÀâÃÖÚdê³Ôâ\¶. A{âpê úÍâDyêÌâ°}â°Q û]©dâîûpâ°Àâ ÀâgâËgâÔâ¶[ ~âîuÖC}â{â dê³pâyêΰª{ÖÐ Ýê©pâÔâ %~â~âZÌ곩gâgâÔâ° ÝâpâÚÀê. o ûL»Ìâ° ¾ÀÖpâÇê ~âZuÖCÀâªyâ ~âZÌâ°yâQgâùª{â ÉÖ|âXÆ{ê. gâZªzâ~âZdÖµâdâpâ°, ±Ýâ°~âZÉÖpâ ~â»ZdêgâÔâ Éâª~Ö{âdâpâ°gâÔâ° E{âdêø Ƶê©Íâ gâÀâ°}â ÝâîÉâÏê©dÖÐ{ê.

2.

dâ}âQvâ{â¶[ úµâ°ÉÖþyâXÀâó gâ°x{â¶[Ìâ°³ gÖyâZ{â¶[Ìâ°³ À⽬P Ý곪{âÏê©dÖ{â %gâyâXÆ{ê. ~âZdÖµâ}곩{âXÀâ°{â¶[ E{âdêø ~ÖZµâÉâK X Éâ·[Ïê©dâ°. úµâ°ÉÖþyâXpâkâ}êÌâ° gâ°xÀâ°rDÀâò Ýêkâ+Ïê©dâ°. E¬©gâ 16ö~ÖΰªÂÒ {ê³vâG %dâ_pâ{â¶[ Àâ°°¬ZyâÀÖ{â°{ê·[ úµâ°ÉÖþyâX Uª{â° kâÈÖÀâÇêÌâÃÖÐ{ê. o ûL» Éâ°|ÖîÉâÏê©dâ°.

}êÝâpâ° ÏÖ· ~âóÉâKdÖ·Ìâ° Éâpâ¹Ìâ° Àâ°³·dâ }ÖXÍâ}âÈÒ ±°dÒ rZÉÒD yâ°ªÏÖ µÖ[h⾩Ìâ° dê·Éâ ÀâÃÖÚyâ°. %ªyâÝâ ~âZÌâ°yâQgâÔâ° Ýêkâ+Ïê©dâ°. ~âZ»ÀâÍâË Àâ°dâøùgÖÐ Éâ°ÀâÃÖpâ° OÔêªr° ÉÖÆpâ ~âóÉâKdâgâÔâ° ~âZdârÀÖgâ°»KÀê Uª{â° %ª{Öm°. EÀâógâÔâ gâ°xÀâ°rD{â ÆÍâÌâ° aª{â° dâvêÐpâ¶. }âÀâ°W¶[ ~ÖZzâÆ°dâ µÖÈêgê Ý곩gâ°Àâ Àâ°dâøÔâ° 10 d곩sÌâ°Íâ°D Epâ°ÀÖgâ UÍâ°D ~âZÀâÃÖx{â úµâ°ÉÖþyâX %gâyâXÆ{êÌê°ª{â° NþÉâ±Ýâ°{â°. dê·Àâó ÀâÍâË þª{ê %Àê°îdâ{â¶[ aª{â° ~âZÌ곩gâ }âvê¬yâ°K. dâÀâ°WrgâÔâ¶[ Èê©Ù}ÖÅâX¼Ëgâùgê 300 %zâÀÖ 400 ¾¬ËÍâD µâ±MgâÔâ ~âsDgâÔâ}â°Q dê³r°D, A µâ±MgâÔâ}â°Q ÀâÃÖyâZ ±Ôâû (~âsDÌâ°¶[·[{â aª{â° µâ±MÀâ}â³Q ±ÔâÉâ{ê) Ýê³ÉâÝê³Éâ Àâ°dâøÔâ dâzêgâÔâ}â°Q ±pêÌâ°°Àâªyê ¾{êË©úÉâÈÖÐyâ°K. ~âZ»¸Fyâ Èê©Ùdâpâ}ê©dâpâ³ A ~âZÌ곩gâ{â¶[ ~ÖÈê³$ªÚ{âMpâ°. EªyâÝâ ÉâmË}âú©· ~âZÌ곩gâgâÔâ° dâ}âQvâ{â¶[ Odê }âvêÌâ°ÏÖpâ{â°?

90

3.

Ýâ·Àâó ~âZÀâ°°Ù ~âZdârÇêgâÔâ° {⽸DÀâÃÖª{âX Epâ°ÀâÀâîgêª{ê© {ê³vâG %dâ_pâ{â AÀâ½»KgâÔâ}â°Q Ýê³pâyâpâ°yâKÀê. Àâ°°{âZxÉñdâÌâ°ËgâÔâ° ÉÖdâÍâ°D ÏêÔê¬pâ°Àâó{âîª{â EªyâÝâ AÌâÃÖÀâ°gâùgâ³ Àâ°°ª¬}â ¬}âgâÔâ¶[ gâÀâ°}â ÝâîÉâ±Ýâ°{â°.

4.

U·[ ~âZdÖpâ{â µêZ©ÍâFdâ½»gâÔâ}â°Q {â½µâX¥µâZÀâX ÀâÃÖ{âXÀâ°gâùgâ³ %ÔâÀâÚÉâ±Ýâ°{â°. o dê_©yâZ Ѫ×{Ò «}âQÀê¾û{âpâ³ o ¬Ñø}â¶[ ת»ÉâÈê©Ïê©dÖ{â %¾ÀÖÌâ°Ëyê ~âZdÖµâ}곩{âXÀâ°dêø y곩pâyê³vâÐ{ê.


ÆÀâ°µêËÌâ°}â°Q dâ°îyâ° aª{â° ÀâÃÖyâ°. ~âZdÖµâ}곩{âXÀâ°dêø oÐpâ°Àâ ûL»Ìâ° ÆÀâ°µâË}â kâr°Àâsdê UÍâ°DÀâ°sDgê ~âòpâdâ Uª± ÆÍâÌâ°Àâ}â°Q ~âdâødêø EîÉ곩x. aª{â° ÉÖþyâXÉ⪱ªº kâr°ÀâsdêÌâÃÖÐ ÆÀâ°µâË}â dê_©yâZ E}â³Q ÏêÔêÌâ°Ïê©dÖÐ{ê Uª{âÍêD Ýê©Ôâ±Ìâ°Éâ°Àê. g⪫©pâ ÆÀâ°µêËgÖÐÌê°© Æ°©ÉâÈÖÐpâ°Àâ `Àâ°·ÌâÃÖÔ⪠ÉÖþyâXª, `gâZªzâÈ곩dâª, Àâ°pÖïÌâ°¶[ dê·Àâó ÀâÍâË þª{ê ~âZdârgê³Ôâ°\»K{âM `AÈ곩kâ}Ö’ }âÀâ°W¶[Ìê°© Ýâ·Àâó ÀâÍâË kê}ÖQÐ ±ª{â `gâZªzâÈ곩dâ’{â î©»Ìâ° ¾Ìâ°yâdÖ¶dâgâÔâ}â°Q dâ}âQvâ{â¶[ Ýê³pâyâpâ°Àâó{â° Odê ÉÖ|âXÀÖgâ°»K·[? E{â° Ì곩×Éâ±Ýâ°{Ö{â ÆÍâÌâ°. ~âZdÖµâ}곩{âXÀâ°{â ÉÖ]ÉâL X{â {⽸Dΰª{â Àâ°°ÙXÀê¾Éâ°Àâ aª{â° %ªµâÀâ}â°Q ~âZÉÖKÆû }â}âQ ¾Àê©{â}êÌâ°}â°Q Àâ°°ÐÉâ°yêK©}ê. dâª~âòXrpÒ ±Ôâdê, ~âò»Ë Éâ]Ìâ°ªkÖ¶yâ Àâ°°{âZx Àâ°yâ°K ÏêôªÚªgÒ ¥ þ©gê Àâ°°{âZx¥yâªyâZuÖC}â %gÖ|âÀÖÐ ÏêÔê¬{ê. A{âpê Æ~âÌâÃÖËÉâÀêª{âpê ¥ o yâªyâZuÖC}â~ÖZ±·X{â dÖpâx¬ª{âÈê© dê·Àâó %yâXgâyâX dñµâ·gâÔâ° Éâyâ°KÝ곩ÐÀê. EÀâyâ°K {â³pâ{âµâËdâ þÚ{â° Ýâ°vâ°Ñ{âpâ³ ~âòZÁÒî©vâpâ°gâÔÖgⶠ×yâZdÖpâpÖgⶠûgâ°Àâó{â° dâÍâD. ~âîÇÖÀâ°ÀÖÐ Àâ°°{âZx{â ÏÖÝâX AdâÍâËÇê Ýê×+{ê; A{âpê ~âZdÖµâ}â{â gâ°xÀâ°rDdêø dÖpâxÀÖgâ°Àâ dñµâ·gâÔâ° dâxWpêÌâÃÖÐÀê. UÍê³D© Éâª{âÅâËgâÔâ¶[ ~âòZÁÒî©ÚªÐ}â mÀÖÏÖMîÌâ°}â°Q ~âZdÖµâdâpâ° Èê©Ùdâîgê© ÀâgÖËΰÉâ°yÖKpê. E{â}â°Q ÉâÀâ°~âËdâ ÀâXÀâÉêL U}âQÈÖgâ{â°; U·[ Èê©Ùdâpâ³ ÉâÀâ°zâË ~âòZÁÒî©ÚªgÒ ÀâÃÖvâ±·[pêª{â° Ýê©ÔâÈÖgâ°Àâó¬·[. ~âòZÁÒî©ÚªÐgê Ïê©pêÌâ°{ê© A{â Ƶê©Íâ ~âîx»Ìê°© Ïê©dÖgâ°yâK{ê. oÐ}â {ê³vâG ÉâÀâ°ÉêXÌê°ª{âpê: dâª~âòXrpÒ¥A|Öîyâ %dâ_pâu곩vâÇê ÉÖ|âXÀÖÐ{ê. þ©gê dâª~âòXrpÒ Ìâ°ªyâZÀê© ¾ÇÖËÌâ°dâÀÖÐ{ê. %{â}â°Q ÆúÍâD %gâyâXgâùgê Ý곪¬ûdê³Ôâ°\Àâó{âdêø ÝâpâÉÖÝâÉâ ÀâÃÖvâÏê©dÖÐ{ê. Ú.s.Ä. dê·Éâ ÀâÃÖvâ°Àâ Ýê×+}âÀâîgê gâZªzâÀâ°ÌâÃÖË{êgâÔâ ~âîkâÌâ° Epâ°Àâó¬·[. gâZªzâÀâ°°{âZxdâ³ø ÉÖþyâXpâ³Ûgâùgâ³ É⪱ªºû{âªyê ¬©hâËdÖ·¬ª{â Ýâ·ÀÖpâ° ¾Ìâ°Àâ°gâÔâ³ îÀÖm°gâÔâ³ Éâª~âZ{ÖÌâ°gâÔâ³ EÀê Uª± ~ÖZzâÆ°dâ Éâªgâ»Ìâ° ~âîkâÌâ°Àâò Ýê×+}â A~âpê©rpâ°gâùgê Epâ°Àâó¬·[. Odêª{âpê %Àâpâ° dⶻpâ°Àâó{â° dâª~âòXrî}â ±ÔâdêÌâ°}â°Q ÀâÃÖyâZ. µÖûç©Ìâ° î©»Ìâ° Àâ°°{âZxdâÈêÌâ° þ}êQÈê E{âMÀâpâ° dâª~âòXrpÒ %dâ_pâu곩vâÇêÌâ°}â³Q ~ê©uÒÀ갩ѪgÒ EyÖX¬gâÔâ}â³Q dâ¶yâpê %ªzâÀâîª{â gâ°xÀâ°rD{â dÖÌâ°ËÀâ}â°Q ¾î©Ñ_Éâ±Ýâ°{â°. %ªzâÀâpâ° ogâ E·[Àêª{â·[; A{âpê ÆpâÔâ. %ªyâ³ ·ÅâX yâªyâZuÖC}âÀâ}â°Q µÖûç©Ìâ° ~â{âP»gê Ýâ»Kpâ yâpâ·° gâ°x{⽸D E{âMÀâpâ° ±ÝâÔâ µâZÀâ°~âvâÏê©dÖÐ{ê.

91


~âóÉâKdâ Uª±°{â° dê©Àâ· aª{â° I~âÌâ°°dâK Éâpâdâ° U}â°QÀâ Àâ°rD{â¶[ E{âMpê ÉÖ·{â°. %{â° ÏÖÝâX Adâ½»Ìâ°¶[Ìâ°³ aÔâpâkâ}êÌâ°¶[Ìâ°³ Éâ°ª{âpâÀÖÐ EpâÏê©dâ°. ÀÖkâdâpâ° %{â}â°Q e{â°yÖKpê ÀâÃÖyâZÀâ·[, dâ¹Jª{â }곩ÚÌâ°³ }곩vâ°yÖKpê. aª{â° ~âóÉâKdâ yâ}âQ¶[ E{ê Uª±°{â° %Àâ}â¶[ ÝêÀê°WÌâ°}â³Q A}âª{âÀâ}â³Q Iªr°ÀâÃÖvâÏê©dâ°. ogê$ Àâ°³Àâyâ°K }â·Àâyâ°K ÀâÍâË þª{ê ~âóÉâKdâgâÔâ Æ}ÖXÉâdêø Ýê×+}âÀâpâ° yâ°ªÏÖ gâÀâ°}â dê³vâ°»Kp⶷[. ~âóÉâKdâ{â Æ}ÖXÉâÀâ}â°Q ~âZdÖµâdâpâ° ±Ýâ°Àâ°sDgê Àâ°°{âZÇÖ·Ìâ°dêø Àâþû Éâ°Àâ°W}Ögâ°»K{âMpâ°. A{âpê ogâ ~âóÉâKdâÀâó AdâÍâËdâÀÖÐ Epâ°Àâó{â° dâvÖGÌâ°ÀÖÐ{ê. E{âdêø Ïê©dÖ{â yâªyâZuÖC}â ÉñdâÌâ°ËgâÔâ³ ogâ ·ÅâXÆÀê. ~âóÉâKdâgâÔâ° aª{â° Éâ·ÀâÍêD ±ÔâdêÌâÃÖÐ Àâ°°ÐÌâ°°ÀâÀâ·[. %Àâó Ýâ·ÀÖpâ° ÏÖî Àâ°yêKÀâ°yêK e¬ûdê³Ôâ°\yâKÀê. dêôΰª{â dêôgê ±{âÈÖgâ°yâK·³ Epâ°yâKÀê. E{â° Éâ°gâÀâ°gê³Ôâ\Ïê©dÖ{âpê ~âóÉâKdâ{â Æ}ÖXÉâ Àê°©·WrD{â¶[ EpâÈê©Ïê©dÖgâ°yâK{ê. þª{êÌâÃÖ{âpê ~âóÉâKdâgâÔâ ÏêÈê Ýê×+}âÀâîgê Urdâ°À⪻pâÏê©dâ° Uª± ÅÖÀâ}ê Epâ°»Kyâ°K. A{âpê ogâ aÔê\Ìâ° Àâ°°{âZxdêø Éâ]·R Ýê×+}â ÏêÈêÌâ°}â°Q dê³vâ·° Ýê×+}â e{â°gâpâ° þª{êgêÌâ°°Àâó¬·[. AÌâÃÖ ~âóÉâKdâ{â ÆÍâÌâ°dêø ~âòpâdâÀÖ{â î©»Ìâ°¶[ Æ}ÖXÉâÀâ}â°Q Ì곩ÊÉâ·° ogâ %}â°dâ³·yêgâÔâ° EÀê. Éâª~Ö¬yâ dâ½»gâÔâ}â°Q Àâ°°{âZx~âòÀâË{â¶[ ~âZdârxÉñÍâFÀâ{â {⽸Dΰª{âÈê© ~âîÍâøîÉâ°Àâ `dÖÄ UÚsªgÒ aª{â° ~âZyêX©dâ úÉÖKÐ }âÀâ°W¶[ E}â³Q ÆdÖÉâgê³Ôâ\Ïê©dÖÐ{ê. yâÀâ°W ~âZdârÇêgâÔâ° I}âQyâ Àâ°rD{âÀê© AÐpâÏê©dêª{â° ±Ìâ°Éâ°Àâ {ê³vâG ~âZdÖµâ}âÉâªÉêLgâÔâ° Àâ°³·~âZ»Ìâ°}â°Q A ÆÍâÌâ°{â yâmCpâ ~âîú©·}êgÖÐ dê³vâ°Àâó{â°ªr°. o ~âîú©·dâpâ ¾xËÌâ°gâÔâ}â°Q %}â°ÅâÆ Èê©Ùdâpâ³ û] © dâîÉâ°yÖK p ê. AdÒb Á âvÒË Ìâ°³¾ÀâûËs ~êZ É Ò Àê³{âÈÖ{â ~âZdÖµâ}âÉâªÉêLgâÔâ·[ªyâ³ o ÀâXÀâÉêL Eyâ°K. E{â° %}â°dâp⹩Ìâ°. ~âZ»~Ö¬yâ ÆÍâÌâ°Àâó I¬MÍâD î©»Ìâ°¶[ e{â°gâîgê UÍâ°DÀâ°sDgê ÉâªÀâÝâ}âgê³Ôâ°\»K{ê Uª±°{â}â°Q yâZÌâ°ÉâL ~âîú©·dâpâ° Éâ]yâªyâZÀÖÐ }곩vâ°Àâó{â° ÈÖÅâdÖî. dâpâvâkâ°+ »{â°MÆdêÌâ°³ þ©gê Éâ]yâªyâZÀÖÐ {âdâ_ ÀâXÑKgâùª{â }âvêÌâ°°Àâó{â° ~âZÌ곩m}âdâpâ. ~âóÉâKdâ Àâ°°{âZx dê©Àâ· ÌâÃÖª»Zdâ Àâ°rD{â¶[ IùÌâ°{ê Ýêkâ°+ ÉâÀâ°zâËÀÖgâ±Ýâ°{Ö{â°{â° o Æ|Ö}âgâùª{â. oÐ}â Éâ¾QÀꩵâ{â¶[ E{â° ÀÖÉâKÀâyêΰª{â {â³pâÀê¾Éâ±Ýâ°{â°. Odêª{âpê ogâ ÌâÃÖª»ZdâÀÖÐ dâpâvâkâ°+ }곩vâ°ÀâÀâpâ³ ûgâ°»K·[. A{âpê o dñµâ·gâÔâ° ÏêÔêÌâ°Èê©Ïê©dÖÐ{ê.

92


E}ê³Qª{â° Æ~âÌâÃÖËÉâÀâò E{ê. %dâ_pâu곩vâÇêgê YÀâyâ°K ÀâÍâËþª{ê }ÖÀâó ~âvâÏê©dÖÐ{âM µâZÀâ° ogâ ¾ÀÖpâÇêÌâÃÖÐ{ê. ogâ dâª~êò©ûªÐgê ÀâÃÖyâZÀâ·[{ê ~âóru곩vâÇêgâ³ Adobe Pagemaker, Quark Xpress Àê³{âÈÖ{â O}ê©}곩 ~âîdâpâgâÔâ° EÀê. E{ê·[ E{â³M Àâ°°{âZx{â¶[ Ýê³Éâ ÀêôÆ|âX Odê dÖx°»K·[? ~âóÉâKdâ{â Ýê³pâ¥%Ôâyêΰª{â þÚ{â° ~âªÑKÉâÀâ°³Ýâ{âÀâpêgê UÍê³D© ÀêôÆ|âXgâÔâ° ogâ ÉÖ|âX. A{âpâ³ ±Ýâ°Àâ°sDgê ±ªÚuÖÚ}â ~ÖZkâ°Ìâ°ËÀê© dÖx°»K{ê. }âÀâ°W ~âóÉâKd곩{âXÀâ°Àê© {ꩵâ{â¶[ dÖgâ{â{â %» {ê³vâG gÖZÝâdâ. þ©Ðpâ°ÀÖgâ Ïê©pêÏê©pê AdÖpâ{â Àâ°yâ°K pâkâ}êÌâ° dÖgâ{âgâÔâ yâÌâÃÖîdê Odê Agâ°»K·[? }ÖÀâó ÚÀâÃÖXªvÒ ÀâÃÖvâ°»K·[ Uª{ê© E{âpâ %zâË. {â°ÏÖîÌâÃÖ{âpⳠƵê©Íâ ÂꩱÈÒ¥ÂÖ~Ò ~âZdârÇêgâùgê gÖZÝâdâÀâgâË E·[¬·[. A{âpê dâ}âQvâ{â¶[ EªyâÝâ ~âZdârÇêgâÔâ° ±ª¬pâ°Àâó{â° dâvâÀê°. þª{ê Àâ°°{âZxÉñdâÌâ°ËgâÔâ° dâvâÀê° E{ÖMgâ ogâ `dâÈêdâDpÒb YrÀâÃÒb Uª{â° ÅÖÆÉâ±Ýâ°{Ö{â UÍê³D© ~âZdârÇêgâÔâ° ±ª¬{âMÀâó. ogâ Éñ·ÅâXgâÔâ° Ýê×+{âMpâ³ dâÈÖÀ⪻dêÌâ° {⽸Dΰª{â Àê³}Ör¾ dÖx°»K{ê. E{âpâ¶[ Ýê×+}â ·Àâ·ÆdêÌâ°}â°Q yâpâ°Àâ ~âZÌâ°yâQÀâ}â°Q ÀâÃÖv곩x. o dê·Àâó %ªµâgâÔâ ±gêgê %ÀâdÖµâÀÖ{Ögâ }â}âQ Àâ½»K±ª|â°gâÔâ° ~âpÖÀâ°µâË}ê }âvêÉⶠUª{â° ²}âQÆû }â}âQ AµâÌâ°ÅÖÍâxÀâ}â°Q Àâ°°dÖKÌâ°gê³ùÉâ°»K{êM©}ê. U·[îgâ³ µâ°Åâ d곩pâ°yêK©}ê*.

* dâ}âQvâ ~âóÉâKdâ ~ÖZºdÖpâ Àâ°yâ°K dâ}ÖËrdâ ~âZdÖµâdâpâ Éâªhâ ÏêªgâÔâ³î}â¶[ 23¥4¥2011pâª{â° O~âËÚû{âM Ƶâ] ~âóÉâKPÀ ¢£ÁZÀgÀuÉ Àâ°yâ°K dâpâvâkâ°+ yâpâÏê©» dâÀâ°Wr{â I{Ö&r}Ö ÉâÀâÃÖpâªÅâ{â¶[ ¾©Ú{â AµâÌâ° ÅÖÍâx.

93


PÀ£ÀßqÀ ¥ÀŸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄ: PÉ®ªÀÅ DvÀAPÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÁ±ï PÀA§vÀÛ½î

PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 180 ªÀµÀðUÀ¼À EwºÁ¸À ºÉÆA¢gÀĪÀAxÀzÀÄÝ. ºÁUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ ¥ÀĸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄ C£ÉÆßÃzÀÄ PÀÆqÁ PÉêÀ® §¼ÀPÉAiÀÄ°è §AzÀ ¥ÀzÀ CµÉÖ. ¥ÀĸÀÛPÀPÉÌ E£ÀÆß GzÀåªÀÄzÀ ¸ÀégÀÆ¥À §A¢®è. GzÀåªÀÄ JAzÀÄ ¸ÀPÁðgÀªÀÇ EzÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹®è. £ÁªÉ®è avÉÆæÃzÀåªÀÄ, PÉÊUÁjPÉÆÃzÀåªÀÄ JAzɯÁè ºÉüÀĪÀAvÉ ‘¥ÀĸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄ’ JA§ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß §¼À¸ÀÄvÁÛ §A¢zÉÝêÉ. §zÀ°UÉ EzÀ£ÀÄß ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÀA¸ÀÌøw JAzÀÄ §¼À¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ JAzÀÄ PÁtÄvÀÛzÉ. ¥ÀĸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄ CxÀªÁ ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÀA¸ÀÌøw EAzÀÄ MAzÀÄ «avÀæ PÁ®WÀlÖzÀ°èzÉ CAzÀgÀÆ vÀ¥Àà®è. d£À¸ÀASÉå eÁ¹ÛAiÀiÁUÁÛ EzÉ. DzÀgÉ NzÀÄUÀgÀ ¸ÀASÉå eÁ¹ÛAiÀiÁUÁÛ E®è. ºÉƸÀ NzÀÄUÀgÀÄ §gÁÛ E®è. DzÀgÉ «±ÉõÀ CAzÉæ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ ¸ÀASÉå ªÀµÀð¢AzÀ ªÀµÀðPÉÌ D±ÀÑAiÀÄðªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ºÉZÁÑUÁÛ EzÉ. PÀ¼ÉzÀ ªÀÄÆgÁß®ÄÌ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ MAzÀƪÀgÉ ¸Á«gÀ¢AzÀ JgÀqÀÄ ¸Á«gÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀlªÁUÁÛ EzÀݪÀÅ. DzÀgÉ FUÀ F ¸ÀASÉå C¢üPÀÈvÀªÁV UÀæAxÁ®AiÀÄ £ÉÆÃAzÀt ¥ÀæPÁgÀ DgÀÄ ¸Á«gÀ ¸ÀASÉåUÉÃjzÉ. E£ÀÄß £ÉÆÃAzÀtÂAiÀiÁUÀzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉPÀÌPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÉæ F ¸ÀASÉå 7000ªÀ£ÀÆß zÁl§ºÀÄzÀÄ.

94


NzÀÄUÀgÀ ¸ÀASÉå ºÉaÑ®è. PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ªÀĽUÉUÀ¼À ¸ÀASÉå ºÉaÑ®è. DzÀgÀÆ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ¸ÀASÉå ºÉZÁÑVzÉ. EzÀPÉÌ UÀæAxÁ®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀUÀ¼À Rjâ ¤Ãw PÁgÀtªÉà JA§ÄzÀ£ÀÄß £Á«AzÀÄ ZÀað¸À¨ÉÃPÁVzÉ. £ÀªÀÄä°è J®èzÀPÀÆÌ MAzÀÄ ¤Ãw EzÉ. PÀȶUÉ PÀȶ¤Ãw EzÉ. PÉÊUÁjPÉÆÃzÀåªÀÄPÉÌ MAzÀÄ ¤Ãw EzÉ. DzÀgÉ ¥ÀĸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄPÉÌ MAzÀÄ ¤Ãw EzÀĪÀgÉUÉ gÀÆ¥ÀÄUÉÆAr®è. ¯ÉÃRPÀ-¥ÀæPÁ±ÀPÀ-ªÀiÁgÁlUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ NzÀÄUÀgÉ®ègÀÆ FUÀ ©r©rAiÀiÁV ZÀzÀÄj ºÉÆÃVzÀÆÝ, MAzÀÄ ¤Ãw¬ÄAzÀ EªÀgÀ£É߯Áè MAzÀÄUÀÆr¸À¨ÉÃPÁVzÉ. ¥ÀĸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄPÉÌ MAzÀÄ ¤ÃwAiÀÄ dgÀÆgÀÄ FV£À CUÀvÀåUÀ¼À°è MAzÀÄ. £ÀªÀÄä°è FUÀ K£ÁVzÉ CAzÉæ, PÀ£ÀßqÀzÀ°è JµÀÄÖ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÀlªÁVÛªÉ CAvÀ AiÀiÁjUÀÆ UÉÆwÛ®è. ¸ÀĪÀÄä£É MAzÀÄ CAzÁf£À ªÉÄÃ¯É ºÉüÉÛêÉ. RavÀªÁV EµÉÖ CAvÀ ºÉüÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ E®è. ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÀluÉ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß SÁ¸ÀVAiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁqÁÛgÉ, ¸ÀgÀPÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ CPÁqÉ«Ä «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼ÀAvÀºÀ C£ÀÄzÁ¤vÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÆ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. ¥ÀæwAiÉƧâgÀÆ vÀªÀÄUÉ vÉÆÃazÀAvÉ F GzÀåªÀĪÀ£ÀÄß ¨É¼É¸ÀÄvÁÛ §A¢zÁÝgÉ. EªÀgÉ®ègÀÆ ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ ¥Àæw ¥ÀĸÀÛPÀªÀÇ MAzÀÄ PÀqÉ £ÉÆÃAzÀtÂAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ PÉ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃAzÀt ªÀiÁqÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ºÉÆA¢vÀÄÛ. DzÀgÉ D ªÀåªÀ¸ÉÜ ¤AvÀĺÉÆìÄvÀÄ. F CA±ÀUÀ¼À£É߯Áè UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ ¤ÃwUÉ M¼À¥Àr¹ ¥ÀĸÀÛPÉÆÃzÀåªÀĪÀ£ÀÄß ¨É¼É¹zÀgÉ DUÀ ¥ÀĸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ avÀætªÉà §zÀ¯Á¢ÃvÀÄ. DvÀAPÀUÀ¼ÀÄ: ºÀ®ªÁgÀÄ DvÀAPÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀĸÀÛPÉÆÃzÀåªÀĪÀ£ÀÄß PÁqÀÄvÀÛ¯Éà §A¢ªÉ. §ºÀ¼À «±ÉõÀ CAzÉæ ¥ÀĸÀÛPÉÆÃzÀåªÀĪÀ£ÀÄß DgÀA¨sÀ¢AzÀ®Æ ¨É¼É¸ÀÄvÁÛ §A¢gÀĪÀªÀgÀÄ §ºÀĪÀÄnÖUÉ ºÀªÁå¹ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÉ. PÀ£ÁðlPÀzÀ°èÃUÀ ¸Àj ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1500 ¥ÀæPÁ±ÀPÀjzÁÝgÉ. CzÀgÀ°è ªÀÈwÛ¥ÀgÀ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ ¸ÀASÉå 60-70gÀ UÀrAiÀÄ£ÀÆß zÁn®è. ±ÉÃ. 70gÀµÀÄÖ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ ºÀªÁå¹UÀ¼ÉÃ. ºÁUÁV ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ£ÀÄß ªÀåªÀ¹ÜvÀªÁV ¸ÀAWÀn¸À®Ä E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ ¸ÁzsÀåªÁV®è. ¥ÀĸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ°è K£ÁVzÉ, K£ÁVÛzÉ C£ÉÆßÃzÀÄ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¥ÀæPÁ±ÀPÀjUÉ UÉÆwÛgÀ®è. C£ÉÃPÀ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦æAlgÀÄUÀ¼À ªÀÄfðAiÀÄ°ègÀÄvÁÛgÉ. AiÀiÁPÉAzÀgÉ CªÀjUÉ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ UÁvÀæ, EzÉãÀÄ Demmy £ÉÆà Crown £ÉÆà C£ÉÆßÃzÀÄ UÉÆwÛgÀ®è. White Paper AiÀiÁªÀÅzÀÄ, Maplitho AiÀiÁªÀÅzÀÄ, Light Wt. Paper AiÀiÁªÀÅzÀÄ CAvÀ w½¢gÀ®è. Cover page ¨ÉÆÃqïð JµÀÄÖ GSMzÀÄ CAvÀ UÉÆwÛgÀ®è. EzÉ®è AiÀiÁPÁUÀÄvÉÛ CAzÀgÉ ¥ÀĸÀÛPÀ GzÀåªÀĪÁV¯ÉÝ EgÉÆÃzÀÄ. ¥ÀæPÁ±ÀPÀjUÉ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀĪÀAvÀºÀ AiÀiÁªÀÅzÉà Diploma / Certificate Course Erà PÀ£ÁðlPÀzÀ°è E¯ÉÝ EgÉÆÃzÀÄ. EAvÀºÀ MAzÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ CUÀvÀå EA¢£À DzÀåvÉUÀ¼À°è MAzÀÄ. EªÀÅUÀ¼À eÉÆvÉUÉ ¥ÀĸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄPÉÌ MAzÁzÀ ªÉÄïÉÆAzÀgÀAvÉ DvÀAPÀUÀ¼ÀÄ JzÀÄgÁUÁÛ EgÉÆÃzÀÄ. T.V. ªÀiÁzsÀåªÀÄ §AvÀÄ MAzÀÄ PÁ®zÀ°è PÁzÀA§j ¥ÀæPÁgÀªÀ£ÀÄß N¢ ¨É¼É¹zÀAvÀºÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ»¼Á NzÀÄUÀgɯÁè PÉÊ vÀ¦àºÉÆÃzÀgÀÄ. ¢£ÀzÀ 24 UÀAmÉUÀ¼ÀÆ ªÀÄ£ÀgÀAd£É MzÀV¸ÀĪÀ F ªÀiÁzsÀåªÀÄ C£ÉÃPÀ NzÀÄUÀgÀ£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆArvÀÄ. §qÁªÀuÉUÉ ºÀvÀÛgÀAvÉ EzÀÝ ¸ÀPÀÄåð¯ÉÃnAUï ¯ÉʧæjUÀ¼É¯Áè ªÀÄÄaÑ ºÉÆÃzÀªÀÅ.

95


EzÀgÀ eÉÆvÉUÉ §AzÀ Computer, Internet UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ NzÀÄUÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½¬ÄnÖªÉ. *

CzÀÆ ºÉÆÃUÀ° CAzÉæ FUÀ vÁ£Éà £ÀªÀÄä ªÉÄïÉgÀVgÀĪÀ QAqÀ¯ï / L¥Áåqï £ÀªÀÄä PÀvÀÄÛ »¸ÀÄPÀÄvÁÛ EªÉ. **

EªÀÇ ºÉÆÃUÀ° CAzÉæ EwÛÃaUÉ «±Àé PÀ£ÀßqÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ `PÉüÀÄ ’ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ DvÀAPÀªÀ£ÀÄß GAlĪÀiÁrªÉ. EªÉ®èªÀ£ÀÆß £ÉÆÃrzÀgÉ £ÁªÀÅ E°èAiÀĪÀgÉUÉ £ÉÆÃrzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥ÀªÉà §zÀ¯ÁUÁÛ EzÉAiÉÄãÉÆà C¤ß¸ÀÄvÉÛ. PÁUÀzÀgÀ»vÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ E£ÀÄß PÉ®ªÉà ªÀµÀðUÀ¼À°è §AzÀgÀÆ D±ÀéAiÀÄð«®è. PÀ¼ÉzÀ PÉ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ½A¢ÃZÉUÉ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è CAPÀt §gÀºÀUÀ¼ÀÄ DgÀA¨sÀªÁzÀªÀÅ. »AzÉ, J¯ÉÆèà AiÀiÁªÁUÀ¯ÉÆà MAzÉÆAzÀÄ CAPÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀn¸ÁÛ EzÀݪÀÅ. DzÀgÉ FUÀ §ºÀÄvÉÃPÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ ¢£ÀPÉÌ PÀ¤µÀ× 3 jAzÀ 4 CAPÀtUÀ¼À£ÀÄß ¤gÀAvÀgÀªÁV ¥ÀæPÀn¸ÁÛ EªÉ. EªÉ®èªÀÇ ªÀÄÄAzÉ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÁV ¥ÀæPÀlªÁUÀÄvÀÛªÉ. §ºÀıÀB ¥ÀĸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ G®Ä¸ÁzÀ ¨É¼ÉUÉ EzÀÆ MAzÀÄ PÁgÀt EgÀ§ºÀÄzÀÄ JAzɤ߸ÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁªÀðd¤PÀ UÀæAxÁ®AiÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄ KPÀUÀªÁQë Rjâ PÀÆqÁ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ºÉZÀѼÀPÉÌ PÁgÀtªÁVzÉ. DzÀgÉ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ M¼À ºÀÆgÀtzÀ, UÀÄtªÀÄlÖPÉÌ DzÀåvɬĮè. UÀæAxÁ®AiÀÄPÉÌ §gÀĪÀ ±ÉÃ. 70gÀµÀÄÖ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÉ §gÀĪÀÅzÉà E®è. UÀæAxÁ®AiÀÄPÉÌà EªÀÅ ¹Ã«ÄvÀ. UÀæAxÁ®AiÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄÆ ¸ÁzsÀåªÉà E®è. E°èAiÀÄ £ÀÆgÉAlÄ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ D PÀqÉ vÀ¯ÉºÁPÀĪÀÅzÀ£Éßà ©nÖzÁÝgÉ.

96

*

EzÉÆAzÀÄ qÉ«Ä 1/8 UÁvÀæzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ¸ÉA.«ÄÃ. zÀ¥Àà EgÀĪÀ «Ä¤PÀA¥ÀÇålgï EzÀgÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10,000 ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀ§ºÀÄzÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀÅl / ¥ÀŸÀÛPÀªÀ£ÀÄß NzÀĪÀ, CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß zÉÆqÀØzÀÄ aPÀÌzÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ NzÀ®Ä PÀµÀÖªÁzÀgÉ N¢ºÉüÀĪÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼É®èªÀÇ F QaqÀ¯ï£À°èªÉ.

**

¥ÀÀŸÀÛPÀªÀ£ÀÆß ¥Àæ¹zÀÞgÉƧâjAzÀ N¢¹ CzÀ£ÀÄß ¹.r. gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀÅzÀÄ. NzÀĪÀ AiÀiÁªÀ ±ÀæªÀĪÀÇ E®èzÉ, ªÁºÀ£ÀzÀ°è ZÀ°¸ÀĪÁUÀ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CxÀªÁ E£ÁߪÀÅzÉà ¸ÀܼÀzÀ°è ¨ÉÃPÉAzÁUÀ, ºÁr£À ¹.r.AiÉÄAvÉ ºÁQPÉÆAqÀÄ PÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. ªÀ¸ÀÄzsÉÃAzÀægÀ ‘£ÀªÀÄäªÀÄä CAzÉæ £ÀAVµÀÖ’ EvÁå¢.


¥ÀĸÀÛPÀ vÀ¤ßAzÀ vÁ£Éà ¸ÀévÀAvÀæªÀ®è. EzÀÄ £ÁªÀÅ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ²PÀëtzÉÆA¢UÉ vÀ¼ÀPÀÄ ºÁQPÉÆArzÉ. £ÀªÀÄä ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀĽUÉUÉ §gÀĪÀ NzÀÄUÀgÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ UÀªÀĤ¹zÉÝãÉ. CªÀgɯÁè 35-40 ªÀµÀðUÀ¼À D¸ÀÄ¥Á¹£À°ègÀĪÀªÀgÉ. AiÀÄĪÀd£ÁAUÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À PÀqÉ DPÀ¶ðvÀgÁUÀÄwÛ®è AiÀiÁPÉ? AiÀiÁPÉÃAzÉæ CªÀgÀÄ ¥ÀqÉzÀ ²PÀët ªÀiÁzsÀåªÀÄ. EAVèµï ¨sÁµÉAiÀÄ°èAiÉÄà ²PÀët ¥ÀqÉzÀ ºÀÄqÀÄUÀjUÉ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À §UÉÎ AiÀiÁªÀ D¸ÀQÛ E¢ÝÃvÀÄ? PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß 3£ÉAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀiÁV N¢zÀªÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À §UÉÎ AiÀĪÀ D¸ÀQÛ G½¹PÉÆAqÁ£ÀÄ? E£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀzÀ°è vÀ¼ÀªÀÇgÀÄwÛgÀĪÀ International SchoolUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ªÀiÁvÁqÉÆà ºÁUÉà E®è. PÀqÁØAiÀĪÁV PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß SSLCªÀgÉUÁzÀgÀÆ ªÀiÁzsÀåªÀĪÁV ¨ÉÃqÀ-PÀ¤µÀ× MAzÀÄ ¨sÁµÉAiÀiÁVAiÀiÁzÀgÀÆ PÀ°¸À¢zÀÝgÉ PÀ£ÀßqÀPÉÌ G½UÁ®ªÉà EgÀĪÀÅ¢®è. §gÀ§gÀÄvÁÛ PÀ£ÀßqÀ PÉêÀ® ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¨sÁµÉAiÀiÁV G½zÀÄ©qÀÄvÉÆÛà K£ÉÆÃ. FUÀ¯Éà ¸ÀPÁðgÀ JZÉÑvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ¸ÀAPÀµÀÖªÀ£ÉßzÀÄj¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀÆPÀÛ

PÀæªÀÄ

PÉÊUÉƼÀî¢zÀÝ°è

¥ÀĸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄ

w̻˾

PÀ£ÀßqÀzÀ NzÀÄUÀgÀÄ «±ÀézÁzÀåAvÀ ºÀgÀrzÀÝgÀÆ CªÀjUÉ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ®¦¸ÀĪÀ ¸ÀÆPÀÛ ªÀåªÀ¸ÉÜ E°èAiÀĪÀgÉUÉ EgÀ°®è. CAZÉAiÉÆAzÉà ªÀiÁUÀðªÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ FUÀ CªÉÄeÁ£ï qÁmï PÁA, UÀÆUÀ¯ï ¸ÀZïð EAf£ï ªÀÄvÀÄÛ ¦üè¥ïPÁmïð ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÆ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÆß D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁrªÉ. UÁæºÀPÀgÀÄ PÉÆvÀ¯Éèà ¥ÀÀŸÀÛPÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ EAvÀºÀ AiÉÆÃd£É ¥ÀŸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ D±ÁzÁAiÀÄPÀªÁVzÉ. *

F »£É߯ÉAiÀÄ°è £ÁªÀÅ ¥ÀÀŸÀÛPÉÆÃzÀåªÀĪÀ£ÀÄß PÀÄjvÀ ZÀZÉðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÀÄ¥Àj²Ã®£ÉUÉƼÀ¥Àr¸À¨ÉÃPÁVzÉ .

* ¨É¼ÀUÁ«AiÀÄ°è £ÀqÉzÀ «±ÀéPÀ£ÀßqÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è ªÀiÁrzÀ ¨sÁµÀt.

97


¥ÀŸÀÛPÀ GzÀåªÀÄ: PÉ®ªÀÅ ¸À®ºÉUÀ¼ÀÄ Dgï.r.f.

£ÁqÀÄ-£ÀÄrAiÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ §ºÀÄ ªÀÄÄRå ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß ªÀ»¸ÀÄvÀÛªÉ. MAzÉà ªÀiÁw£À°è ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀºÀ¥ÁpUÀ¼ÀÄ, ¸ÀAUÁwUÀ¼ÀÄ. ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÀA¸ÀÌøwVAvÀ «ÄV¯ÁzÀzÀÄÝ ¨ÉÃgÉÆA¢®è. DzÀÝjAzÀ, ¥ÀĸÀÛPÀ NzÀĪÀ ºÀªÁå¸À M¼ÉîAiÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ PÁgÀtªÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ GvÀÛªÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwUÉ £ÁA¢. £Á½£À C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ ¥ÉæÃgÀPÀ. »jAiÀÄPÀÌ£À ZÁ½ ªÀģɪÀÄPÀ̽UɯÁè CAzÀ ºÁUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è zÉÆqÀتÀgÁzÀªÀgÀÄ F ºÀªÁå¸ÀªÀ£ÀÄß gÀÆrü¹PÉÆAqÀgÉ «ÄPÀ̪ÀgÉ®è CzÉà ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸ÀºÀd. £Á½£À ¸ÀªÀiÁdzÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ°è EzÀgÀ ¥ÁvÀæ §ºÀĪÀÄÄRåªÁzÀ CA±À. ¥ÀĸÀÛPÀ JAzÉÆqÀ£É eÁÕ£ÀzÀ Cj«£À DUÀgÀ £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¤®ÄèªÀÅzÀÄ ¸ÀºÀd. »AzÉ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À CAzÀ ºÉÃVvÉÛAzÀgÉ, ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄnÖzÀ ªÉÄÃ¯É PÉÊvÉƼÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃQvÀÄÛ. DzÀgÉ FUÀ CzÀÄ §zÀ¯ÁVzÉ. FV£À PÁ®zÀ°è ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄlÄÖªÀ ªÀÄÄ£Àß PÉÊ vÉƼÉzÀÄ ªÀÄÄlÖ¨ÉÃPÀÄ. CAzÀgÉ CµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ ¨É¼É¢zÉ. EzÀjAzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ªÀiÁgÁl ºÉZÁÑUÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀÄ ¸ÀvÀåPÉÌ ºÀwÛgÀªÁzÀ ªÀiÁvÀÄ. PÁgÀt EµÉÖÃ: ¥ÀĸÀÛPÀ DPÀµÀðPÀªÁzÀ ªÀÄÄR¥ÀÄlzÉÆA¢UÉ M¼ÉîAiÀÄ PÁUÀzÀ §¼ÀPɬÄAzÀ ªÀÄÄzÀætªÁVzÀÝgÉ CzÀ£ÀÄß NzÀÄUÀ PÉÊUÉwÛPÉƼÀÄîvÁÛ£É. »ÃUÉ PÉÊUÉwÛPÉÆAqÀgÉ D ¥ÀĸÀÛPÀ CzsÀð ¸Éïï DzÀ ºÁUÉ. G½zÀzsÀð CzÀgÀ M¼ÀV£À ºÀÆgÀtªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ ªÀiÁgÁlzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß GvÀÛªÀÄUÉƽ¸À®Ä PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ PÀæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁzÀ Cw ªÀÄÄRå ¸ÀAUÀw. ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÉ §AzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w NzÀÄUÀjUÉ vÀ®¥À¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÀÄ §ºÀÄ zÉÆqÀØ «ZÁgÀ. EzÀgÀ CUÀvÀåvÉUÁV ¥ÀwæPÉUÀ½UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ, CzÀgÀ §UÉÎ «ªÀıÉð CxÀªÁ ¥ÀjZÀAiÀÄ §gÀĪÀ ºÁUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, eÉÆvÉUÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ªÀiÁzÀj ¥ÀæwUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¥ÀĸÀÛPÀ «vÀgÀPÀgÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹ CªÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ NzÀÄUÀjUÉ ¸ÀPÁ®PÉÌ vÀ®¥ÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. C®èzÉ ¹zÀÞªÁzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À°è J®èªÀ£Àß®è¢zÀÝgÀÆ PÉ®ªÀ£ÁßzÀgÀÆ ©qÀÄUÀqÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉÆAqÀÄ D ¢£ÀzÀAzÀÄ CªÀ£ÀÄß jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀzÀ°è NzÀÄUÀjUÉ ¥ÀÆgÉʸÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è D ¥ÀĸÀÛPÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §gÀĪÀAvÉ CUÀvÀå PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. EªÀÅUÀ¼À eÉÆvÉUÉ NzÀÄUÀjUÉ CUÀvÀåªÁzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀÅzÀÄ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ PÉ®¸ÀªÁVzÉ. n.«. §AzÀ ªÉÄÃ¯É NzÀĪÀ C©ügÀÄa PÀrªÉÄ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ vÀ¥ÀÄà. ¤dªÁVAiÀÄÆ ºÉüÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ ¥ÀĸÀÛPÀ N¢zÁUÀ ¹UÀĪÀ vÀÈ¦Û n.«. £ÉÆÃrzÁUÀ ¹UÀĪÀÅ¢®è. CzÀÄ PÁ®à¤PÀ, DzÀgÉ EzÀÄ CgÀV¹PÉƼÀÀÄzÁzÀ

98


¸ÀvÀé¨sÀjvÀ DºÁgÀ. ºÁUÁV NzÀÄ M¼ÉîAiÀÄ ºÀªÁå¸À. ¤ÃªÀÇ N¢; ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ£ÀÆß NzÀĪÀAvÉ ¥ÉæÃgÉæ¹.¨É¯É ¤tðAiÀÄ J®èjUÀÆ NzÀĪÀ ºÀA§®«zÉ. DzÀgÉ PÉ®ªÉǪÉÄä vÀ£ÀUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß PÉÆAqÀÄPÉƼÀî®Ä ¤zsÀðj¹ ¥ÀĸÀÛPÀzÀAUÀrUÉ ºÉÆÃzÁUÀ CzÀgÀ ¨É¯ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr ¨ÉøÀgÀ¢AzÀ ºÉÆgÀ£ÀqÉAiÀÄĪÀ ¥Àæ¸ÀAUÀªÀÇ EzÉ. PÁgÀt EµÉÖ. ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÁzÀªÀgÀÄ NzÀÄUÀjUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ eÉÆvÉUÉ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀĸÀÛPÀ¦æAiÀÄjUÉ vÀ®¦¸ÀĪÁUÀ®Æ CµÉÖà eÁUÀævɬÄAzÀ ¨É¯É¤UÀ¢UÉƽ¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÉà £ÁªÀÅ CAzÀgÉ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÁzÀªÀgÀÄ NzÀÄUÀjUÉ ¤dªÁVAiÀÄÆ ¤ÃqÀĪÀ GvÉÛÃd£À. PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ PÉÆqÀĪÀ PÉÆqÀÄUÉ. ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæZÁgÀ DUÀvÁ£É §AzÀAvÀºÀ ºÉƸÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ CAzÀgÉ DPÁ±ÀªÁtÂ, zÀÆgÀzÀ±Àð£À ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæZÁgÀ §gÀĪÀAvÉ K¥ÁðqÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. ºÁUÉAiÉÄà zÀÆgÀzÀ±Àð£À ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ n.«. ZÁ£À¯ïUÀ¼À°è gÀ¸À¥Àæ±Éß PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ (Quiz Time) UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀĸÀÛPÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÀºÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÉÆA¢UÉ K¥Àðr¸ÀĪÀÅzÀÄ, C®èzÉ CAvÀºÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è UÉzÀݪÀjUÉ §ºÀĪÀiÁ£ÀªÁV ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£Éßà GqÀÄUÉÆgÉAiÀiÁV PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ, ¸Á»wUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀAªÁzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ZÀað¸ÀĪÀÅzÀÄ, »ÃUÉ JµÀÄÖ ¸ÁzsÀåªÉÇà CµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀªÀÇ ¥ÀæZÁgÀVnÖ¹PÉÆAqÀ°è ¥ÀĸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ C©üªÀÈ¢ÞUÉ ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀ§®èzÀÄ. UÀæAxÁ®AiÀÄ-¥ÀæPÁ±ÀPÀ-NzÀÄUÀ EzÉÆAzÀÄ D±ÀÑAiÀÄðPÀgÀ ¸ÀAUÀw eÉÆvÉUÉ CªÀªÀiÁ£ÀzÀ ¸ÀAUÀw PÀÆqÀ. PÁgÀt PÉ®ªÀÅ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ «ÄøÀ¯ÁV ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹ UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À ªÉÆgɺÉÆPÀÄÌ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß C°èUÉ ¸ÁV¸ÀĪÀ°è ªÀiÁvÀæ ¤gÀvÀgÀÄ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÁ±ÀPÀjUÉ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ CªÀ±ÀåPÀvÉ ¨ÉÃPÁV®è. F zÀȶ֬ÄAzÀ ¥ÀĸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄ ªÁå¥ÁgÀªÁV ¥Àjt«Ä¹zÉ. EzÀÄ vÀ¥Àà¨ÉÃPÁVzÉ. F ¤nÖ£À°è ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÉ®ègÀÆ MlÄÖUÀÆr PÉ®¸ÀªÀiÁqÀ¨ÉÃQzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ ¥ÀæPÀn¹zÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÁUÀ° CªÀÅ ¥ÀæZÁgÀªÁUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ ¥ÀĸÀÛPÀzÀAUÀr vÀ®¥À¨ÉÃPÀÄ. ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£À, ¥ÀĸÀÛPÀ ªÉÄüÀ E¤ßvÀgÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÀ¼À°è ElÄÖ ¥ÀæzÀ²ð¹zÁUÀ¯Éà NzÀÄUÀjUÉ D ¥ÀĸÀÛPÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½AiÀÄĪÀÅzÀÄ J¯Áè NzÀÄUÀgÀÄ UÀæAxÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß CªÀ®A©¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ C¨sÁªÀ¢AzÀ¯ÉÆ CxÀªÁ PÁAiÀÄðzÀ MvÀÛqÀ¢AzÀ¯ÉÆ CzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀ¢gÀ§ºÀÄzÀÄ. EzÉà UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ §UÉÎ E£ÉÆßAzÀÄ zÀȶÖAiÀÄ°è ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ PÉ®ªÉà ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ ¥ÀæPÀn¹zÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ C°è ®¨sÀå«zÀÄÝ, CªÀ£ÀÄß NzÀÄUÀ UÀªÀĤ¹zÁUÀ CªÀ¤UÉ ¨ÉÃPÁzÀ ¸Á»wAiÀÄ CxÀªÁ ¸Á»vÀå ¹UÀ¢zÀÝ ¥ÀPÀëzÀ°è CªÀ£ÀÄ UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ §UÉÎ «±Áé¸ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉAiÀÄÄ GAmÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. NzÀÄUÀ MAzÀÄ ¨Áj J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ CzÀ£ÀÄß E£Éß°èAiÀiÁzÀgÀÆ Rjâ¸À§ºÀÄzÀÄ. MnÖ£À°è ¥ÀĸÀÛPÀ NzÀĪÀ VüÀ£ÀÄß ºÀÄjzÀÄA©¸ÀĪÀÅzÀÄ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ ¥ÁvÀæªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÀ£ÀÄß ©lÄÖ PÉêÀ® UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß

99


CªÀ®A©¹gÀĪÀ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÉà C®è. vÀ«Ä¼ÀÄ, ªÀÄ®AiÀiÁ¼ÀA ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ ¨sÁµÉUÀ¼À°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß Cw ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è NzÀÄUÀgÀÄ Rjâ¸ÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÉAiÉÄà PÀ£ÀßqÀzÀ°èAiÀÄÆ DUÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ NzÀÄUÀjUÉ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß FV£À ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß CjvÀÄ ¸Á»wUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¹ ¥ÀæPÀn¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ NzÀÄUÀgÀ ¸ÀASÉå ºÉZÀÄѪÀÅzÀgÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«®è. ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¸ÀªÀ®vÀÄÛ. ¥ÀæPÀn¹zÀ ¥Àæw ¥ÀĸÀÛPÀªÀÇ NzÀÄUÀgÀ PÉʸÉÃgÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ E°è ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÁvÀæ Cw ªÀÄÄRå. PÁgÀt ¥ÀæPÁ±ÀPÀjUÉ PÀrªÉÄ ¨É¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄÄzÀæt PÁUÀzÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÀn¹zÀAvÀºÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À°è FVgÀĪÀ ¸ÀªÀ®wÛVAvÀ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß £ÉÃgÀªÁV ¥ÀæPÁ±ÀPÀjAzÀ Rjâ¹ UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ½UÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. EzÀjAzÀ DAiÀiÁ ¸Á°£À°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV NzÀÄUÀjUÉ zÉÆgÉAiÀÄĪÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ CµÀÄÖ ¥ÀæªÀiÁtzÀ ºÉÆgÉ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÁV E£ÀßµÀÄÖ ºÉZÀÄÑ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À®Ä ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¸ÀPÁðgÀzÀ CAUÀ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁzÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ J¯Áè vÁ®ÆèPÀÄ ªÀÄlÖUÀ¼À°è ¥ÀĸÀÛPÀzÀAUÀr vÉgÉAiÀÄ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. »ÃUÉ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ ¥ÀæPÀn¹zÀAvÀºÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃw¬ÄAzÀ®Æ ºÉÆgÉAiÀiÁUÀzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉÆAqÀ°è E£ÀßµÀÄÖ GvÀÛªÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ NzÀÄUÀjUÉ zÉÆgÉAiÀÄĪÀÅzÀgÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«®è. ¥ÀĸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄPÉÌ GvÉÛÃd£À ¤ÃqÀ®Ä E¤ßvÀgÀ PÉ®ªÀÅ ¸À®ºÉUÀ¼ÀÄ : MAzÉà «µÀAiÀÄ«gÀĪÀ ºÀ®ªÀÅ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ¥ÀæPÀluÉ ªÀÄgÀÄPÀ½¸ÀzÀAvÉ eÁUÀævÉ ªÀ»¸À®Ä ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ËºÁzÀðAiÀÄÄvÀªÁzÀ ¸ÀA¥ÀPÀðªÀ£ÀÄß ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀÄ, D¯ÉÆÃa¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ ¸ÀAUÀw JA§ÄzÀÄ £À£Àß C¤¹PÉ. ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ zÀȶ֬ÄAzÀ®Æ EzÀÄ §ºÀÄ ªÀÄÄRåªÁzÀ ¸ÀAUÀw. ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ PÀÄAzÀÄPÉÆgÀvÉUÀ¼À §UÉÎ CªÀjUÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸À®ºÉ ¤ÃqÀ®Ä ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ°è MAzÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ WÀlPÀ (Legal Cell) ¸Áܦ¸ÀĪÀÅzÀÄ CvÀåªÀ±ÀåPÀ.

100


PÀ£ÀßqÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ¤Ãw


PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¤Ãw 1. EzÀ£ÀÄß `PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¤Ãw' JAzÀÄ PÀgÉAiÀĨÉÃPÀÄ. 2. ¦ÃpPÉ ¥ÀĸÀÛPÀ £Ár£À ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ ¥ÀæwÃPÀ. ¥ÀĸÀÛPÀ £ÀªÀÄä £ÁUÀjPÀvÉAiÀÄ vÀ¼ÀºÀ¢. eÁÕ£Ádð£ÉUÉ CPÀëgÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ MAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÁzsÀ£À. C£ÀĨsÀªÀ, eÁÕ£ÀzÀ C©üªÀåQÛgÀÆ¥ÀªÁzÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ ¤gÀAvÀgÀ ¥ÀæªÁºÀPÉÌ ¸ÉÃvÀĪÉ. vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄUÀ¼À ªÀiÁ£ÀªÀ eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼ÀÄ G½zÀħA¢gÀĪÀÅzÉ °TvÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ. ¥ÀĸÀÛPÀ eÁÕ£À «vÀgÀuÉAiÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀĪÀÅ ºËzÀÄ. J®èjUÀÆ ¥ÀĸÀÛPÀ¢AzÀ eÁÕ£À ®¨sÀå. ºÀvÉÆÛA§vÀÛ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è DgÀA¨sÀªÁzÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄÄ EAzÀÄ MAzÀÄ §ÈºÀvï ªÁå¥ÁgÀªÁV ¨É¼É¢zÉ. J®è ªÁtÂdå PÉëÃvÀæzÀ GvÀà£ÀßPÀÆÌ MAzÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ CUÀvÀå. CzÀgÀAvÉ ¥ÀĸÀÛPÀ PÉëÃvÀæPÀÆÌ MAzÀÄ ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÀÅzÀÄ CUÀvÀåªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸À¯ÁVzÉ. ¯ÉÃRPÀgÀ C©üªÀåQÛ ¸ÁévÀAvÀæöå, ¥ÀæPÁ±À£À GzÀåªÀÄPÉÌ £ÉgÀªÀÅ, NzÀÄUÀ¤UÉ ¸ÀÄ®¨sÀ ¨É¯ÉAiÀÄ°è CvÀÄåvÀÛªÀÄ jÃwAiÀÄ°è ¥ÀæPÀlUÉÆAqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¨ÉÃPÉAzÉqÉ zÉÆgÉAiÀÄĪÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ F ¤ÃwAiÀÄ ªÀÄÆ® D±ÀAiÀÄUÀ¼ÁVgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¤jÃQë¸À¯ÁVzÉ. 3. zsÉåAiÉÆÃzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ C. ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ-DyðPÀ ªÀ®AiÀÄzÀ GvÀà£ÀßUÀ¼ÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀÅzÀÄ. D. gÁdåzÀ ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀÄ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¥ÀvÀÛ£ÀÄß d£ÀvÉ CjAiÀÄ®Ä £ÉgÀªÁUÀĪÀAvÉ NzÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæZÀÄgÀ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ. E. ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À gÀZÀ£ÉUÉ CUÀvÀåªÁzÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ¤«Äð¹ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. F. PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¯ÉÃRPÀ-¥ÀæPÁ±ÀPÀ-NzÀÄUÀgÀ £ÀqÀÄªÉ GvÀÛªÀÄ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß K¥Àðr¹ NzÀÄUÀgÀ°è GvÀÛªÀÄ ªÁZÀ£Á©ügÀÄaAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¹ gÁeÁåzÀåAvÀ NzÀÄUÀjUÉ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀ ¨É¯ÉAiÀÄ°è zÉÆgÉAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. G. PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¥ÀĸÀÛPÉÆÃzÀåªÀĪÀÅ d£À¥ÀgÀªÁV, ¸ÀªÀÄUÀæ ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀiÁV ¨É¼ÉzÀÄ ¨sÀzÀæªÁV £É¯ÉAiÀÄÆgÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. H. CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÀluÁ ¥Àæ¥ÀAZÀ MqÀÄØwÛgÀĪÀ ¥ÉÊ¥ÉÆÃnAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀÄxÀðªÁV JzÀÄj¸À®Ä PÀ£ÀßqÀ ¥ÀæPÁ±À£À GzÀåªÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀdÄÓUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ; CUÀvÀå«zÀÝ°è £ÉgÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ.

102

52


4.

¥ÀĸÀÛPÀ ¤ÃwAiÀÄ ªÁå¦Û

F ¤ÃwAiÀÄÄ J¯Áè PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ½UÉ ºÁUÀÆ vÀļÀÄ, PÉÆAPÀt ªÀÄvÀÄÛ PÉÆqÀªÀ ¨sÁµÉUÀ¼À°è ¥ÀæPÀlªÁUÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ½UÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ. 5.

PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄ EAzÀÄ

zÁ£ÀaAvÁªÀÄt CwÛªÀĨÉâ ±ÁAw ¥ÀÄgÁtzÀ MAzÀÄ ¸Á«gÀ ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ zÁ£À ªÀiÁrzÀAzÉà PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¥ÀæPÁ±À£À PÉëÃvÀæªÀÅ ºÀÄnÖvÉÛAzÀÄ ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. 1817gÀ°è PÀ®ÌvÁÛzÀ ²æÃgÁªÀÄ¥ÀÄgÀzÀ°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ `«°AiÀÄA PÉÃj' JA§ÄªÀªÀgÀÄ gÀa¹zÀ `UÁæöåªÀÄgï D¥sï ¢ PÀ£ÁðlPÀ ¯ÁåAUÉéÃeï' PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀÄÄ¢ævÀ ¥ÀĸÀÛPÀ J£À߯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è ªÉ¹èAiÀÄ£ï ¥Éæ¸ï ºÁUÀÆ ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À°è ¨Á¸À¯ï «ÄµÀ£ï ¥Éæ¸ï ºÁUÀÆ 1844gÀ°è PÀ£ÀßqÀ CZÀÄѪÉƼÉUÀ¼À ªÀÄÄzÀæuÁ®AiÀÄzÀ ¸ÁÜ¥À£ÉAiÉÆA¢UÉ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ¥ÀæPÀluÉ DgÀA¨sÀUÉÆArvÀÄ. PÀ£ÁðlPÀ «zÁåªÀzsÀðPÀ ¸ÀAWÀ, PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvÀÄÛ, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ (²ªÀªÉÆUÀÎ), PÀ£ÁðlPÀ ¦æAnAUï ¥Éæ¸ï (zsÁgÀªÁqÀ), UɼÉAiÀÄgÀ UÀÄA¥ÀÄ (zsÁgÀªÁqÀ) ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀæPÀluÉUÀ¼À£ÀÄß DgÀA©ü¹zÀªÀÅ. £ÀAvÀgÀ £ÀÆgÁgÀÄ, D£ÀAvÀgÀ ¸ÀºÀ¸ÁægÀÄ ¥ÀæPÁ±À£À ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ EAzÀÄ ¸Á«gÁgÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀÄvÀÛ°ªÉ. EAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¥ÀæwªÀµÀð zÁR¯ÁUÀĪÀ ªÉÆzÀ® DªÀÈwÛAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3500 ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ, ¸Á«gÁgÀÄ ªÀÄgÀĪÀÄÄzÀætUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ zÁR¯ÁUÀzÀ ¸Á«gÁgÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀluÉUÉƼÀÄîvÀÛ°ªÉ. PÀ£ÀßqÀ ¥ÀæPÀluÁ ¥Àæ¥ÀAZÀ «¸ÁÛgÀUÉÆArzÉ; CAvÉAiÉÄà C£ÉÃPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ vÀ¯ÉzÉÆÃgÀÄvÀÛ°ªÉ. ¯ÉÃRPÀjUÉ vÁªÀÅ §gÉzÀ PÀÈwUÀ½UÉ ¥ÀæPÁ±ÀPÀ zÉÆgÉAiÀÄzÀ ¸ÀªÀĸÉå, gÁAiÀÄzsÀ£À ¤UÀ¢, ¥ÀæPÁ±ÀPÀjUÉ ºÀtPÁ¸ÀÄ vÉÆAzÀgÉ, ¥ÀæPÀnvÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ¸ÀªÀĸÉå, ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀiÁgÁlUÁgÀjUÉ GvÀÛªÀÄ ªÁtÂdå ¸ÀܼÁªÀPÁ±ÀzÀ PÉÆgÀvÉ, NzÀÄUÀjUÉ vÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¨É¯ÉUÉ ¨ÉÃPÉAzÉqÉ zÉÆgÉAiÀÄzÀ ¸ÀªÀĸÉå - »ÃUÉ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀæPÁ±À£À PÉëÃvÀæ C£ÉÃPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÉ UÀÄjAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀjuÁªÀĪÁV, PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄÄ DgÉÆÃUÀåPÁj ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛ®èªÉ£ÀߧºÀÄzÁVzÉ. DzÀÝjAzÀ ¯ÉÃRPÀ-¥ÀæPÁ±ÀPÀ-ªÀiÁgÁlUÁgÀgÀ ºÁUÀÆ NzÀÄUÀgÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÉ ¥ÀjºÁgÀ PÀAqÀÄPÉƼÀî®Ä ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ ¸ÀªÀðvÉÆêÀÄÄR C©üªÀÈ¢ÞUÉ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¤Ãw CvÀåUÀvÀåªÁVzÉ. 6. ¥ÀĸÀÛPÀ gÀZÀ£É C. D. E. F.

¥ÀĸÀÛPÀ gÀZÀ£ÉUÉ ¸ÀÆPÀÛ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß PÀ°à¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ««zsÀ ¥ÀæPÁgÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÁAiÀiÁðUÁgÀ, PÀªÀÄälUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¸À¨ÉÃPÀÄ. ¯ÉÃRPÀ-¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ £ÀqÀÄªÉ vÀ¥ÀàzÉ °TvÀ M¥ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ - ¯ÉÃRPÀjUÉ PÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀAvÉ ¤¢ðµÀÖ ¸ÀA¨sÁªÀ£É ºÁUÀÆ UËgÀªÀ ¥Àæw ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. G. ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ, CPÁqÉ«ÄUÀ¼ÀÄ, ¥Àæ¸ÁgÁAUÀUÀ¼ÀÄ ¯ÉÃRPÀgÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹zÁUÀ PÀÈw¸ÁéªÀÄå DAiÀiÁ ¯ÉÃRPÀgÀzÁÝVgÀ¨ÉÃPÀÄ. D DªÀÈwÛ ªÀiÁvÀæ ¥ÀæPÁ±ÀPÀjUÉ ¹Ã«ÄvÀªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄgÀĪÀÄÄzÀæt ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¯ÉÃRPÀgÀ °TvÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÉà ªÀÄÄ¢æ¸À¨ÉÃPÀÄ. ºÁUÉ ¯ÉÃRPÀgÉà ªÀÄgÀÄ ªÀÄÄ¢æ¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¥ÀæPÁ±ÀPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÉ ªÉÆzÀ¯Éà °TvÀªÁV w½¸À¨ÉÃPÀÄ. H. C£ÀĪÁzÀPÉÌ, ªÀÄgÀĪÀÄÄzÀætUÀ½UÉ, awæÃPÀgÀtPÉÌ E¤ßvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ/§UÉAiÀÄ §¼ÀPÉUÉ ¯ÉÃRPÀjUÉ ªÀiÁvÀæ ºÀPÀÄ̸ÁéªÀÄå«gÀ¨ÉÃPÀÄ.

103


IÄ. ¸ÀPÁðj ¸ÁéAiÀÄvÀÛ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÁVzÁÝUÀ ¸ÀA¥ÁzÀ£É, C£ÀĪÁzÀ, ¸ÀAUÀæºÀ EvÁå¢ PÀÈwUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ DAiÀiÁ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ KPÀgÀÆ¥ÀzÀ°è ¸ÀÆPÀÛ UËgÀªÀzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ. J. PÁ®PÁ®PÉÌ UÀæAxÀ¸ÁéªÀÄå PÁ£ÀƤUÉ C£ÀĸÁgÀªÁV ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨Ë¢ÞPÀ ¸ÀévÀÄÛ ¥Àj¨sÁµÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ C£ÀéAiÀĪÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. K. ¯ÉÃRPÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹, £ÉÆÃAzÁªÀuÉ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄ¢ævÀ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¸À¨ÉÃPÀÄ. 7.

¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¥ÀæPÀluÉ

C.

¥ÀÄ£ÀgïªÀÄÄzÀætzÀ PÀÈwUÀ½UÉ ªÀÄÄzÀæt ªÀµÀðªÀ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV £ÀªÀÄÆ¢¸ÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ªÉÆzÀ® ªÀÄÄzÀæt ªÀµÀðªÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ JµÀÖ£Éà DªÀÈwÛ JA§ÄzÀ£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉà £ÀªÀÄÆ¢¸À¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄgÀĪÀÄÄzÀætzÀ°è ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ²Ã¶ðPÉAiÀÄ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¹zÀÝgÉ ¥ÀƪÀðzÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ¥ÀÆtð²Ã¶ðPÉAiÀÄ ªÉÆzÀ® ¥ÀÄlzÀ°è ¸ÀÆa¸À¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀjµÀÌøvÀ ªÀÄÄzÀætªÁVzÀÝ°è ªÉÆzÀ® ªÀÄÄzÀætzÀ ²Ã¶ðPÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß vÁAwæPÀ ¥ÀÄlzÀ°è ¸ÀÆa¹ ªÉÆzÀ® ªÀÄÄzÀætzÀ ªÀµÀðªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹gÀ¨ÉÃPÀÄ, ªÀÄÄ¢ævÀ ¥ÀæwUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV £ÀªÀÄÆ¢¸À¨ÉÃPÀÄ. PÀÈw¸ÁéªÀÄåªÀ£ÀÄß ¸ÀàµÀÖªÁV £ÀªÀÄÆ¢¹gÀ¨ÉÃPÀÄ. UÀæAxÀ¸ÁéªÀÄå ¥ÀÄlzÀ°è PÁUÀzÀzÀ UÀÄtªÀÄlÖ ºÁUÀÆ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ DPÁgÀªÀ£ÀÄß RavÀªÁV ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. GzÁ: J£ï.J¸ï. ªÀiÁå¥ï°xÉÆ, f.J¸ï.JA., qÉ«Ä 1/8 EvÁå¢. AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀPÁðj ¥ÀæPÀluÉUÀ¼À°è ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀ£ÁªÀĪÀ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¸À¨ÉÃPÀÄ. J¯Áè ªÀÈwÛ¤gÀvÀ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ L.J¸ï.©.J£ï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è £ÉÆÃAzÀt ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ, ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀPÉÌ L.J¸ï.©.J£ï. ¸ÀASÉå ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ.

D. E. F. G. H. 80 IÄ. J. 8.

¥ÀĸÀÛPÀ ªÀiÁgÁl

C. D. E.

gÁeÁåzÀåAvÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀiÁgÁl ªÉÄüÀUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¸À¨ÉÃPÀÄ. gÁeÁåzÀåAvÀ ¸ÀĸÀfÓvÀªÁzÀ DPÀµÀðPÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀĽUÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¸À¨ÉÃPÀÄ. ¯ÉÃRPÀgÀ°è DvÀ䫱Áé¸À ªÀÄÆr¸À®Ä ¯ÉÃRPÀ-¥ÀæPÁ±ÀPÀjUÉ ¥ÀævÉåÃPÀªÁzÀ ¥ÀĸÀÛPÀ / ºÀ¸ÀÛ¥Àæw ªÉÄüÀªÀ£ÀÄß K¥Àðr¸À¨ÉÃPÀÄ. F. ¸ÀPÁðgÀ, ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ¥Á°PÉUÀ¼ÀÄ, £ÀUÀgÀ¥Á°PÉUÀ¼ÀÄ, ¸ÁjUÉ ¤UÀªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¸ÀPÁðj / ¸ÀPÁðj ¸ÁéªÀÄåzÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ¤«Äð¸ÀĪÀ ªÁtÂdå ¸ÀAQÃtð ºÁUÀÆ §¸ï ¤¯ÁÝtUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀĽUÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¸À®Ä jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀzÀ°è ¸ÀܼÁªÀPÁ±À MzÀV¸À¨ÉÃPÀÄ. G.PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÁUÁtÂPÉUÉ gÁdåzÀ ¸ÁjUÉ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀzÀ°è CªÀPÁ±À ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. 9.

£ÉÆÃAzÀt PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¥ÀæPÀlªÁUÀĪÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ UÀæAxÁ®AiÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄ°è PÀqÁØAiÀĪÁV £ÉÆÃAzÀt ªÀiÁr¸À¨ÉÃPÀÄ.

10. Rjâ C. gÁdåzÀ°è ¥ÀæPÀlªÁUÀĪÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ PÀ¤µÀ× LzÀÄ£ÀÆgÀÄ ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀªÀÅ Rjâ¸À¨ÉÃPÀÄ.

104


D.

gÁdåzÀ°è ¥ÀæPÀlªÁUÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¸À®Ä ¸ÀPÁðgÀªÀÅ MmÁÖgÉ gÀÆ. 50 PÉÆÃn gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæwªÀµÀð DAiÀĪÀåAiÀÄzÀ°è MzÀV¸À¨ÉÃPÀÄ. E. gÁdåzÀ°è PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ¥ÀæPÀluÉUÁV ¸ÀPÁðgÀªÀÅ MmÁÖgÉ gÀÆ. 10 PÉÆÃn gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À £ÉgÀªÀ£ÀÄß DAiÀĪÀåAiÀÄzÀ°è «ÄøÀ°qÀ¨ÉÃPÀÄ. F. PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À «vÀgÀuÉUÁVAiÉÄà MAzÀÄ «±ÉõÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. G. gÁdåzÀ SÁ¸ÀV §ÈºÀvï ªÁå¥ÁgÀ ªÀĽUÉUÀ¼À°èAiÀÄÆ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä CªÀPÁ±À PÀ°à¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. 11. ¸ÁªÀiÁ£Àå C. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ±Á¯É, PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ ¸ÀĸÀfÓvÀ UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ £ÉgÀªÀÅ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. D. PÀ¤µÀ× ºÀvÀÄÛ ªÀµÀð F PÉëÃvÀæzÀ°è zÀÄrzÀ C¢üPÀÈvÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÁ±ÀPÀjUÉ ¸À©ìr zÀgÀzÀ°è PÁUÀzÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀ¨ÉÃPÀÄ. E. £ÀPÀ° PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÀluÉ (¥ÉÊgÀ¹)AiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ ¸ÀAeÉÕÃAiÀÄ (Congnizable) C¥ÀgÁzsÀ JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¨ÉÃPÀÄ. F. NzÀĪÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¸À®Ä gÁeÁåzÀåAvÀ NzÀÄUÀgÀ PÀÆl (jÃqÀgïì PÀè¨ï)UÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¸À¨ÉÃPÀÄ. G. CAvÀgÀeÁ®zÀ°è ¥ÀĸÀÛPÀ C¼ÀªÀrPÉUÉ ºÁUÀÆ E-¥ÀæPÀluÉUÉ, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀæPÀluÉUÀ½UÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀ J¯Áè ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß C£Àé¬Ä¸À¨ÉÃPÀÄ. H. PÀ¤µÀ× LzÀÄ ªÀµÀðUÀ½UÉ MªÉÄäAiÀiÁzÀgÀÆ gÁdåzÀ°è PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄ PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ ¸À«ÄÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß K¥Àðr¸À¨ÉÃPÀÄ. IÄ. ¯ÉÃRPÀgÁUÀ°, ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÁUÀ°, ªÀiÁgÁlUÁgÀgÁUÀ° ªÀiÁqÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀ¥ÀÄà CxÀªÁ C£ÉÊwPÀ ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ vÀ¥ÀÄà ªÀiÁqÀĪÀ ¯ÉÃRPÀ, ¥ÀæPÁ±ÀPÀ, ªÀiÁgÁlUÁgÀgÀ£ÀÄß PÀ¤µÀ× LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ PÀ¥ÀÄà ¥ÀnÖUÉ ¸ÉÃj¸À¨ÉÃPÀÄ. ºÁUÀÆ CAxÀ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ ¯ÉÃRPÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CAvÀºÀ ¯ÉÃRPÀgÀÄ/¥ÀæPÁ±ÀPÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà §UÉAiÀÄ ªÀ»ªÁlÄ, ªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ. J. gÁdåzÀ J¯Áè ±Á¯Á, PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è PÀ¤µÀ× ªÁgÀPÉÆÌAzÀÄ vÀgÀUÀwAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ N¢UÉ «ÄøÀ°qÀ¨ÉÃPÀÄ. K. PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß «zÉñÀzÀ°è £É«Ä¹gÀĪÀ NzÀÄUÀjUÉ vÀ®Ä¦¸À®Ä £ÉgÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. L. PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ªÀÄÄzÀætPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ «¢ü¹gÀĪÀ vÉjUÉUÀ½UÉ jAiÀiÁ¬ÄwUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. M. gÁdåzÀ°è `¥ÀĸÀÛPÀ PÀÆl' (§ÄPï PÀè¨ï)UÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¸À®Ä £ÉgÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. N. UÀæAxÀ¸ÁéªÀÄå PÁ£ÀÆ£ÀÄ 1957, ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À gÀªÁ£É (¸ÁªÀðd¤PÀ UÀæAxÁ®AiÀÄ) C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1954, ªÀÄÄzÀæt ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À £ÉÆÃAzÀt C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1867, CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ UÀæAxÀ¸ÁéªÀÄå DzÉñÀ 1999gÀ §UÉÎ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À£ÀµÀÖ, gÁdzÉÆæúÀ, «ÄxÁågÉÆÃ¥À, C²èî ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ªÀiÁgÁlzÀ §UÉÎ EgÀĪÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀÄjvÀÄ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸À¨ÉÃPÀÄ. 12. ¥ÀĸÀÛPÉÆÃzÁå£À PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ gÀZÀ£É, ¥ÀæPÀluÉ, ªÀÄÄzÀæt, «vÀgÀuÉ, ªÀiÁgÁl »ÃUÉ ¥ÀĸÀÛPÀ PÉëÃvÀæzÀ J¯Áè PÁAiÀÄðZÀlĪÀnPÉUÀ½UÉ ºÁUÀÆ J¯Áè ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀÈwÛUÀ¼À°è vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀ®Ä MAzÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÀAUÀæºÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ gÁdåzÀ°è ¥ÀĸÀÛPÉÆÃzÁå£ÀªÀ£ÀÄß ¸Áܦ¸À¨ÉÃPÀÄ.

105


13. ¥ÀæPÁ±À£À ²PÀët PÀ£ÀßqÀ ¥ÀæPÁ±À£ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ MAzÀÄ C¢üPÀÈvÀ PÉÆøÀð£ÀÄß gÁdåzÀ «±Àé«zÁ央AiÀÄUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¸ÀºÀPÁgÀzÉÆA¢UÉ ¸Áܦ¸À¨ÉÃPÀÄ. 14. gÁdåzÀ°è PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄ: ªÀÄÄAzÉ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄ EAzÀÄ ªÁå¥ÀPÀªÁV ¨É¼É¢gÀĪÀAvÉ CzÀÄ C£ÉÃPÀ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄj¸À¨ÉÃPÁVzÉ. £ÀÆgÁgÀÄ ¸ÀASÉåAiÀÄ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ, £ÀÆgÁgÀÄ ªÀiÁgÁlUÁgÀgÀÄ EzÀÄÝ, ¥ÀæwªÀµÀð £ÉÆÃAzÁ¬ÄvÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÉÆzÀ® ªÀÄÄzÀætzÀ 3500 ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸Á«gÁgÀÄ ªÀÄgÀĪÀÄÄzÀætUÀ¼À eÉÆvÉUÉ AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ®Æè UÀªÀÄ£ÀPÉÌ ¨ÁgÀzÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸Á«gÁgÀÄ ¸ÀASÉåAiÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀlªÁUÀÄwÛªÉ. eÉÆvÉUÉ E¥ÀæPÀluÉ PÀÆqÀ PÁ°qÀÄwÛzÉ. ¸ÁévÀAvÀæöå £ÀAvÀgÀ ©ænµÀgÀ ¸ÀAPÉÆïÉUÀ½AzÀ ©qÀÄUÀqÉUÉÆAqÀ ¥ÀæPÀlt GzÀåªÀĪÀÅ zsÉÊAiÀÄð¢AzÀ ªÀÄÄ£ÀÄßUÀÄÎwÛzÉ. PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Àæ¥ÀAZÀªÀÅ EzÀjAzÀ »AzÉ ©¢Ý®è. ¥ÀæPÁ±À£ÀªÉA§ÄzÀÄ PÉêÀ® ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ CzÉÆAzÀÄ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ-±ÉÊPÀëtÂPÀ DAiÀiÁªÀĪÀÅ DVzÉ. CzÉÆAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÁ¸ÀQÛAiÀÄ PÁAiÀÄðªÀµÉÖà C®è MAzÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ GzÉÝñÀªÀżÀî ªÀåwÛAiÀÄÆ ºËzÀÄ §zÀÞvÉAiÀÄÆ ºËzÀÄ. ¥ÀĸÀÛPÀ EAzÀÄ C£ÉÃPÀ ¸ÀàzsÉðUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄj¸À¨ÉÃPÁVzÉ. EAlgï£Émï, E-¥ÀæPÀluÉ, ¥ÀĸÀÛPÀUÀ½UÁVAiÉÄà ¥ÀævÉåÃPÀ ªÉ¨ï vÁtUÀ¼ÀÄ EªÉà ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÀluÉUÉ C£ÉÃPÀ jÃwAiÀÄ°è ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß MqÀÄØwÛªÉ. CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è, ¥ÀĸÀÛPÉÆÃzÀåªÀĪÀÅ MqÀÄØwÛgÀĪÀ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ PÉëÃvÀæzÀAvÀºÀ MAzÀÄ ¥ÀÄlÖ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Àæ¥ÀAZÀªÀÅ vÀ£Àß C½ªÀÅ-G½ªÀÅUÀ½UÁV ºÉÆÃgÁqÀ¨ÉÃPÁVzÉ. F ºÉÆÃgÁlzÀ°è £ÉgÀªÁUÀ¯ÉA§ D±ÀAiÀÄ F ¥ÀĸÀÛPÀ ¤ÃwAiÀÄzÀÄ. 15. ¸À«Äw ¥ÀĸÀÛPÀ ¤Ãw eÁj ¥ÀæQæAiÉÄ, PÁAiÀÄð«zsÁ£À, ««zsÀ E¯ÁSÉUÀ¼À dªÁ¨ÁÝj, ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄvÉ PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ MAzÀÄ ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß £ÉëĸÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¥ÀĸÀÛPÀ ¤Ãw eÁjUÉ ¥ÀævÉåÃPÀ ¸À«Äw £ÉëĸÀĪÀªÀgÉUÉ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀªÉà F ¥ÀĸÀÛPÀ ¤Ãw *

eÁjUÉ dªÁ¨ÁÝjAiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ.

*

¥ÀŸÀÛPÀ ¤Ãw gÀƦ¹zÀ ¸À«Äw qÁ. ¹zÀÞ°AUÀAiÀÄå, CzsÀåPÀëgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ : ¥ÉÆæ JA. JZï. PÀȵÀÚAiÀÄå, qÁ. «dAiÀiÁ, qÁ. gÀªÀiÁPÁAvÀ eÉÆò, ²æà r. J£ï. ¯ÉÆÃPÀ¥Àà ²æà ¥ÀæPÁ±ï PÀA§vÀÛ½î, qÁ. PÀjÃUËqÀ ©ÃZÀ£ÀºÀ½î, ²æà eÉ. J£ï. ±ÁªÀÄgÁªï, ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, ¸ÁªÀðd¤PÀ UÀæAxÁ®AiÀÄ E¯ÁSÉ DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ

106


¸ÀAaPÉAiÀÄ ¯ÉÃRPÀgÀÄ ¥ÉÆæ| J¯ï.J¸ï. ±ÉõÀVjgÁªï ``¥ÁjeÁvÀ’’, 11, 5£Éà CqÀØgÀ¸ÉÛ, 21£Éà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, ªÀiÁgÉãÀºÀ½î, eÉ.¦. £ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 78. qÁ| ¥ÀæzsÁ£ï UÀÄgÀÄzÀvÀÛ

CzsÀåPÀëgÀÄ, PÀĪÉA¥ÀÀÅ ¨sÁµÁ¨sÁgÀw ¥Áæ¢üPÁgÀ, PÀ¯ÁUÁæªÀÄ, eÁÕ£À¨sÁgÀw, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄ DªÀgÀtzÀ »A¨sÁUÀ ªÀÄ®èvÀÛ½î, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560056.

qÁ| «dAiÀiÁ

£ÀA. 36, 40£Éà CqÀØgÀ¸ÉÛ, gÁWÀªÀ £ÀUÀgÀ, £ÀÆå nA§gïAiÀiÁqïð ¯ÉÃOmï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 560 026, zÀÆgÀªÁtÂ:9880706419

qÁ| gÀªÀiÁPÁAvÀ f. eÉÆò

ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ UÀæAxÀªÀiÁ¯Á, ®QëöäèsÀªÀ£À, ¸ÀĨsÁ±ï gÉÆÃqï, zsÁgÀªÁqÀ - 580 001. zÀÆgÀªÁtÂ: 0836 2441822 (PÀ) 2447002 (ªÀÄ), ªÉƨÉʯï: 0-9845741822

¥ÉÆæ| f. C±ÀévÀÜ£ÁgÁAiÀÄt

95, 34£Éà ‘©’ PÁæ¸ï, 16£Éà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 4 ‘n’ ¨ÁèPï dAiÀÄ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560041 zÀÆgÀªÁt : 080 26637783

J¸ï. ¢ªÁPÀgï

¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ, ªÀ¸ÀAvÀ ¥ÀæPÁ±À£À, 360, 10£Éà ‘©’ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 3£Éà ¨ÁèPï, dAiÀÄ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560011. zÀÆgÀªÁt : 080 22443996, diwasurya@gmail.com

qÁ| C.®. £ÀgÀ¹AºÀ£ï

13, 1£Éà zÉêÁ®AiÀÄ gÀ¸ÉÛ, 15£Éà CqÀØgÀ¸ÉÛ, ªÀįÉèñÀégÀA, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560003. zÀÆgÀªÁtÂ: 080 23468805

ªÉÊ.f.ªÀÄÄgÀ½ÃzsÀgÀ

239, 5£Éà ¹ gÀ¸ÉÛ, gÉAPÉÆà §qÁªÀuÉ, ºÀA¦£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560104. zÀÆ: 080 - 23403170, ªÉƨÉʯï: 9448145170, FªÉÄïï: *creatorg@sify.com* <creatorg@sify.com>

J¸ï.Dgï. gÀ«¥ÀæPÁ±ï

CqÉÆéÃPÉÃmï, £ÀA. 194, ``PÁªÀå¸ÀÌAzÀ’’, 2£Éà `J’ PÁæ¸ï, 4£Éà ªÉÄãï, ±ÀAPÀgÀ£ÀUÀgÀ, ªÀĺÁ®Qëöäà ¯ÉÃOmï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560096. zÀÆ: 080 22374940, srraviprakash@vsnl.net

qÁ| J¸ï.Dgï. gÁªÀĸÁé«Ä

UË| ¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ, ‘GvÁÜ£À’ ªÀiÁ¸À¥ÀæwPÉ, PÉñÀªÀ²®à, PÉA¥ÉÃUËqÀ £ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-19. zÀÆgÀªÁtÂ: 26612730

¥ÀæPÁ±ï PÀA§vÀÛ½î

CAQvÀ ¥ÀŸÀÛPÀ, 53, UÁA¢ü §eÁgï ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, §¸ÀªÀ£ÀUÀÄr, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560004. zÀÆgÀªÁtÂ: 080 26617100

Dgï.r.f.

ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ, ¸À¥Àß §ÄPï ºË¸ï, 3£Éà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, UÁA¢ü£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560009. zÀÆgÀªÁtÂ: 080 40114455

107


d£ÀªÀj - ªÀiÁZïð 2011

PUSTAKALOKA - Kannada quarterly (No. MAG(1) NPT/116/2007-08) Vol. : 2, Issue : 3, January - March, 2011 Published by B H Mallikarjuna, K.C.A.S, Administrator, Kannada Book Authority Kannada Bhavana, J.C. Road, Bangalore 560002. Tel: +91-80-22484516 Chief Editor: Dr. Siddalingaiah. Editor: J.N. Shama Rao. Cover Page and Design : U.T. Suresh Printed at: Raja Printers, Bangalore 560027