__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ

PÀ£ÀßqÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

¸ÀA¥ÀÅl 1

¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ

qÁ. ¹zÀÞ°AUÀAiÀÄå ¸ÀA¥ÁzÀPÀ

eÉ. J£ï. ±ÁªÀÄgÁªï «£Áå¸À

AiÀÄÄ. n. ¸ÀÄgÉñï

¸ÀAaPÉ 1


¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ

C±ÉÆÃPÀ J£ï. ZÀ®ªÁ¢ DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

PÀ£ÀßqÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÀªÀ£À, eÉ.¹. gÀ¸ÉÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560002 zÀÆgÀªÁt / ¥sÁåPïì: 080-22484516

PÀ£ÀßqÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ CzsÀåPÀëgÀÄ qÁ. ¹zÀÞ°AUÀAiÀÄå ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¥ÉÇæ. ¹.«. PÉjªÀĤ ²æà r. J£ï. ¯ÉÆÃPÀ¥Àà ²æà PÀA§vÀÛ½î ¥ÀæPÁ±ï ²æà ¥Àæ¢Ã¥ï PÀĪÀiÁgï PÀ®ÆÌgÀÄ ²æà J.PÉ. gÁªÉÄñÀégÀ ªÀÄÄzÀæPÀgÀÄ gÁeÁ ¦æAlgïì ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 27. zÀÆgÀªÁuÉ: 22234066

ZÀAzÁ «ªÀgÀ: ©r¥Àæw ¨É¯É: gÀÆ. 25.00 / ªÁ¶ðPÀ: gÀÆ. 75.00 / DfêÀ: gÀÆ. 400.00


¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀ ªÀiÁvÀÄ

ªÀÄAxÀ£À 7 2010gÀ ºÉƹۮ°è - ¥ÉÆæ. J¯ï.J¸ï. ±ÉõÀVjgÁªï

ªÀÄÄSÁªÀÄÄT 9 eÁÕ£À¯ÉÆÃPÀzÀ CAPÉÃUËqÀgÀÄ - ºÉÆgÉAiÀiÁ® zÉÆgɸÁé«Ä

¥ÀæAiÉÆÃUÀ 15 PÀªÀ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ `PÀĪÉA¥ÀÄgÀªÀgÀ ¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½î QAzÀjeÉÆÃV’ ºÁUÀÄ EArAiÀÄ£ï PÁAmÁæPÀÖ PÁ£ÀÆ£ÀÄ. - ªÉAPÀmÉñÀ PÀÄ®PÀgÀtÂ


CzsÀåAiÀÄ£À 17 ZÀ®£À²Ã® ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ C£ÁªÀgÀt / CªÀÄÈvÁ ¦æÃvÀA CªÀgÀ `gÀ¹Ã¢ wQÃlÄ’/ ¥ÀæRgÀÀ ªÉÊZÁjPÀ ¥ÀæeÉÕAiÀÄ ¯ÉÃRPÀ£À C©üªÀåQÛ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ - JZï. zÀAqÀ¥Àà PÀ½îºÁ°£À J¯ÉAiÀÄ PÀ£ÀßrUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÀÄ - qÁ. PÀjÃUËqÀ ©ÃZÀ£ÀºÀ½î «µÁzÀAiÉÆÃUÀzÀ®Æè §ºÀĪÀÄÄTà DAiÀiÁªÀÄUÀ¼À C£ÁªÀgÀt / ªÀiÁ£ÀªÀvÀézÀ ZÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀAvÀ ¸ÁzsÀåvÉ - qÁ. ¨ÉÊgÀªÀÄAUÀ® gÁªÉÄÃUËqÀ ªÀÄ©â£À ºÁ¢AiÀÄÆ C«vÀÄPÉÆAqÀ £ÁqÀÆ - Dgï. vÁjt ±ÀĨsÀzÁ¬Ä¤ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¨sÁµÁ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ §ºÀĪÀÄÄRvÉ - qÁ. PÉ. PÀȵÀÚ¥Àà D¥ÀÛªÁUÀĪÀ DzsÀĤPÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉAiÀÄ PÀxÉUÀ¼ÀÄ - zÉêÀÅ ¥ÀvÁÛgÀ ¢lÖ ±ÉÊ°AiÀÄ CAvÀgÀAUÀ PÀ®PÀĪÀ avÀæt - PÀªÀįÁ JA.J¸ï. ¨Á®Ä

«±Àé ¥ÀĸÀÛPÀ 68 £É¯É¬Ä®èzÀªÀgÀ C¹ÛvÀé ºÀÄqÀÄPÁl : ¥sÀ¸ïÖªÀiÁå£ï - PÉñÀªÀ ªÀļÀV

¥ÀjZÀAiÀÄ 72 ¸ÀÄ£ÀAzÁ ¨É¼ÀUÁAªÀPÀgÀgÀªÀgÀ `PÉÊvÀÄvÀÄÛ’ ªÀÄvÀÄÛ `PÉÆqÀĪÀÅzÉãÀÄ? PÉÆA§ÄzÉãÀÄ?’ - qÁ. VÃvÁ ±ÉuÉÊ aAvÀ£ÉUÉ ºÀZÀÄѪÀ §gÀºÀUÀ¼ÀÄ - ªÀ£ÀªÀiÁ¯Á ¸ÀA¥ÀvÀÄ̪ÀiÁgï §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è CZÀÄÑPÀlÄÖvÀ£À - JA. «. ²æäªÁ¸ï

¥ÀŸÀÛPÀ CAUÀ¼À¢AzÀ 78 ¥ÀŸÀÛPÀ ¤Ãw KPÉ ¨ÉÃPÀÄ? - ¥ÉÆæ. J¸ï. f. ¹zÀÞgÁªÀÄAiÀÄå


¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀ ªÀiÁvÀÄ

PÀ£ÀßqÀ ¥ÀŸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄPÉÌ ºÉƸÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ¤Ãr, CzÀ£ÀÄß ¸ÀzÀÈqsÀªÁV £É¯É¤®ÄèªÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ d£À¥ÀgÀªÁV C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ªÀÄÄRå GzÉÝñÀ. F GzÉÝñÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÀÄÄRªÁV UÀªÀÄ£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ««zsÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸À¯ÁVzÉ. PÀ£ÀßqÀ ªÀĺÁPÁªÀå ªÀiÁ¯É, PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸Á»vÀå ªÀiÁ¯É, DPÀgÀ ¸Á»vÀåªÀiÁ¯É, PÀ£ÁðlPÀ zsÁ«ÄðPÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ªÀiÁ¯É ªÉÆzÀ¯ÁzÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À CrAiÀÄ°è «zÀédÓ£ÀjUÉ CUÀvÀåªÁzÀ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸À®Ä ¥À æ A iÀ Ä w߸À ¯ ÁUÀ Ä wÛ z É . ¸ÁªÀ i Á£À å NzÀ Ä UÀ g À £ À Ä ß zÀȶÖAiÀÄ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸Á»vÀå ªÀiÁ¯É, «eÁÕ£À ¸Á»vÀå ªÀiÁ¯É, C¯ÉªÀiÁj ¸ÀA¸ÀÌøw CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁ¯É AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. AiÀÄĪÀ §gÀºÀUÁgÀgÀ£ÀÄß ¥É Ç æ à vÁì » ¸À ® Ä ¥Áæ ¢ ü P ÁgÀ AiÀ Ä ÄªÀ § gÀ º À U ÁgÀ j UÉ ¥ÉÇæÃvÁìºÀzsÀ£À ¤ÃqÀĪÀ AiÉÆÃd£É ºÀ«ÄäPÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. PÀ£ÀßqÀ ¥ÀÀŸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄPÉÌ £ÉgÀªÁUÀĪÀ zÀȶ֬ÄAzÀ ¸ÀUÀlÄ Rjâ AiÉÆÃd£É, CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¥ÀæPÁ±À£À ¥Àæ±À¹Û, ¥ÀŸÀÛPÀ ¸ÉÆUÀ¸ÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À, f.¦. gÁdgÀvÀßA ¥Àæ±À¹Û, gÁeÁåzÀåAvÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ªÀĽUÉUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É, ¥ÀŸÀÛPÀªÉÄüÀUÀ¼À K¥ÁðlÄ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ ¥Áæw¤¢üPÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉæöʯﰦUÉ C¼ÀªÀr¸ÀĪÀÅzÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ «±ÉõÀ AiÉÆÃd£É. C®èzÉà PÀ£ÀßqÀ ¥ÀÀŸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ°è FªÀgÉUÉ ¥ÀæªÉò¸ÀzÀ NzÀÄUÀgÀ PÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¸À®Ä ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ GzÉÝò¹zÉ. gÁeÁåzÀåAvÀ NzÀÄUÀgÀ PÀÆlUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¸À®Ä ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀ NzÀÄUÀgÀ ¸À«ÄÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. »ÃUÉ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ J¯Áè ªÀÄUÀήÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ PÁAiÀÄðZÀlĪÀnPÉAiÀÄ ªÁå¦ÛUÉ vÀgÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ªÀÄÆ® GzÉÝñÀªÁzÀ ¯ÉÃRPÀ - ¥ÀæPÁ±ÀPÀ ªÀiÁgÁlUÁgÀ - NzÀÄUÀgÀ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄzÀ ºÁ¢AiÀÄ°è ¥Áæ¢üPÁgÀ zÀÈqsÀ ºÉeÉÓUÀ¼À¤ßqÀÄwÛzÉ. PÀ£ÀßqÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ F »AzÉ ¥ÀæPÀn¸ÀÄwÛzÀÝ '¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÅ£Á gÀƦ¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CzÀ£ÀÄß «±ÉõÀªÁV ¥ÀŸÀÛPÀ «ÄªÀıÉÀðUÉ «ÄøÀ°j¸À¯ÁVzÉ. »ÃUÉ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀŸÀÛPÀ «ªÀıÉðUÉ ¥ÀævÉåÃPÀªÁzÀ ¤AiÀÄvÀPÁ°PÉAiÉÆAzÀ£ÀÄß gÀƦ¹gÀĪÀÅzÀÄ ªÉÆzÀ® ¥ÀæAiÀÄvÀߪÉAzÉÃ


¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀ ªÀiÁvÀÄ ¨sÁ«¹zÉÝãÉ. EzÀgÀ eÉÆvÉUÉ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀÀŸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀæPÀluÁ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ PÁAiÀÄðZÀ l ĪÀ n PÉ U À ¼ À £ À Ä ß PÀ Ä jvÀ ªÁvÁð¥À v À æ ª É Ç AzÀ £ À Ä ß ºÉÆgÀvÀgÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. C®èzÉ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¥ÀæPÀlªÁUÀĪÀ J¯Áè ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ‘¥ÀÀŸÀÛPÀ ªÁ¶ðPÀ' JA§ ºÉ¸Àj£À°è ¥ÀæPÀn¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. MmÁÖgÉ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀŸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ ¸ÀªÀÄUÀæ PÁAiÀÄðZÀlĪÀnPÉUÀ½UÉ ¥ÉÇæÃvÁìºÀ ¤ÃqÀĪÀ ¤nÖ£À°è PÀ£ÀßqÀ ¥ÀÀŸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ PÁAiÀÄð¤gÀvÀªÁVzÉ. ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ J¯Áè AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÀÆ MvÁÛ¸ÉAiÀiÁV ¤AwzÉ. F J¯Áè AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À C£ÀĵÁ×£ÀPÉÌ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀªÁV zÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ GzÉÝñÀ. ºÉƸÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÀæPÀlªÁUÀÄwÛgÀĪÀ '¥ÀŸÀÛPÀ¯ÉÆÃPÀ'zÀ J¯Áè ¯ÉÃRPÀjUÉ £À£Àß PÀÈvÀdÕvÉUÀ¼ÀÄ. F ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀPÀvÀéªÀ£ÀÄß ªÀ»¹ CZÀÄÑPÀmÁÖV ¹zÀÞ¥Àr¹gÀĪÀ ²æà eÉ.J£ï. ±ÁªÀÄgÁªï CªÀjUÉ ºÁUÀÆ F ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀgÀĪÀ°è ¸ÀQæAiÀÄ D¸ÀQÛ vÉÆÃj¹zÀ DqÀ½vÁ¢üPÁj ²æà C±ÉÆÃPÀ J£ï. ZÀ®ªÁ¢, £À£Àß D¥ÀÛ PÁAiÀÄðzÀ²ð ²æà PÉ. ªÀÄÄPÀÄAzÀ£ï CªÀjUÉ PÀÈvÀdÕvÉUÀ¼ÀÄ.

qÁ. ¹zÀÞ°AUÀAiÀÄå CzsÀåPÀëgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

ªÀÄAxÀ£À 2010gÀ ºÉƹۮ°è PÀ£ÀßqÀ

¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀAvÀºÀ ¸ÀA¸ÉÜ EgÀĪÀÅzÀÄ Erà ¨sÁgÀvÀzÀ°è

PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ°è ªÀiÁvÀæ JAzÀÄ £À£Àß w¼ÀĪÀ½PÉ. EAvÀºÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ PÀ®à£É ªÉÆzÀ®Ä PÁAiÀÄðUÀvÀªÁzÀzÀÄÝ PÀ£ÁðlPÀzÀ°è JA§ÄzÀgÀ°è ¸ÀAzÉúÀ«®è. ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÀ CUÀvÀå«®è. ²PÀëtzÀ MAzÀÄ ªÀÄÄRå UÀÄj £ÁUÀjPÀvÉ, ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼À ¸ÁUÀuÉ (mÁæ£ïì«ÄµÀ£ï) J£ÀÄߪÀ ªÀiÁwzÉ. ²PÀëtªÀÅ ±Á¯ÁPÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è ªÀiÁvÀæªÉà £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ®è. ¨Á½£À PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÀzÀªÀgÉUÉ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ¯Éà EgÀ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæQæAiÉÄ. £ÁUÀjPÀvÉ, ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼À°è ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ CA±ÀªÀ£ÀÄß PÀ°¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÀ®ÄèdÄÓªÀÅzÀÄ, ªÀÄÄR vÉƼÉAiÀÄĪÀÅzÀjAzÀ ¥ÁægÀA©ü¹ C£ÀÄPÀA¥À, vÁåUÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ J®èªÀ£ÀÆß «ZÁgÀ¸Á»vÀå, eÁÕ£À¸Á»vÀåUÀ¼ÀÄ £ÉÃgÀªÁV, ¸ÀÈd£À²Ã® ¸Á»vÀå ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV PÀ°¹ ªÀÄ£ÀĵÀå£À£ÀÄß ¨É¼É¸À¨ÉÃPÀÄ. £ÁUÀjPÀvÉ, ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼À ¸ÁUÀuÉAiÀÄ ªÀÄÄRå ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À°è MAzÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ. ªÀiÁ»wAiÀÄ AiÀÄÄUÀzÀ°è ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÉà PÀµÀÖªÁUÀÄwÛzÉ. AiÀiÁªÀ ºÉƸÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÀlªÁ¬ÄvÀÄ, AiÀiÁªÀÅzÀÄ J°è ®¨sÀå, AiÀiÁªÀÅzÀÄ JµÀÄÖ ªÀiË°PÀ, EAxÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀiÁ»wAiÀÄÆ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ®¨sÀå«®è. PÀ£ÀßqÀ ‘UÀæAxÀ¯ÉÆÃPÀ’ ¥ÀwæPÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ºÀ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® Dgï.J¯ï. C£ÀAvÀgÁªÀÄAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ ¸Àäj¸À¨ÉÃPÁzÀ CªÀÄÆ®å PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀgÀÄ. EA¢£À CUÀvÀå F «ÄwAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃjzÉ. CvÁåzsÀĤPÀ vÀAvÀæeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß §¼À¹zÀ ¸ÉÆUÀ¸ÁV ‘¥ÉÆæqÀPÀë£ï’ DzÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀlªÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀzÀ ¸ÀAUÀw. DzÀgÉ EAxÀ vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ ¯ÉÃ¥ÀªÉà E®èzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÆ F ¢£ÀUÀ¼À°è ¥ÀæPÀlªÁUÀÄwÛªÉ. ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è wêÀæ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÁUÀÄwÛªÉ. ºÉƸÀ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼À ¸ÀÆZÀ£É EzÉ. zÀÆgÀzÀ±Àð£ÀzÀ ¸ÀªÁ®Ä ¸ÀÄ®¨sÀªÁV UÉÆÃZÀgÀªÁUÀĪÀAxÀzÀÄ. MAzÀÄ PÀA¥ÀÆålj£À°è ¸Á«gÁgÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 ElÄÖPÉƼÀÀÄzÁzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EzÀgÀ ¥Àæ¨sÁªÀªÉãÀÄ? ¹rUÀ¼À ¥Àæ¨sÁªÀªÉãÀÄ? UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÁªÀªÉãÀÄ? £Á½£À £Ár¢Ý£À ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥À

7


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ ºÉÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ? CzÀPÉÌ £ÁªÀÅ ºÉÃUÉ ºÉÆA¢PÉƼÀÄîvÉÛêÉ? ªÀÄPÀ̼À ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ¸ÁxÀðPÀ ¹zÀÞvÉ, ¥ÀæPÀluÉ ºÉÃUÉ? ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÀluÉ E£ÀÆß MAzÀÄ ªÀåªÀ¹ÜvÀ GzÀåªÀĪÁV®è. ªÉÃUÀªÁV §zÀ¯ÁUÀÄwÛgÀĪÀ dUÀwÛ£À°è EzÀ£ÀÄß MAzÀÄ ªÀåªÀ¹ÜvÀ GzÀåªÀĪÀ£ÁßV gÀƦ¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼É®è ªÀÄÆvÀðªÁV £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ ¤®ÄèªÀ ªÉÆzÀ¯Éà CªÀ£ÀÄß ¤jÃQë¹ ¹zÀÞªÁUÀĪÀ eÁuÉä, QæAiÀiÁ±ÀQÛ £ÀªÀÄUÉ CUÀvÀå. FUÀ DUÀÄwÛgÀĪÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ½AzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÉÆqÀ£É §qÀªÀgÀ ¨ÁAzsÀªÀå ºÉÃUÉ §zÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ, CªÀjUÉ NzÀÄ E£ÀÆß zÀÆgÀªÁUÀÄvÀÛzÉAiÀiÁ JAzÀÄ ¥Àj²Ã°¸À¨ÉÃPÀÄ. 1978gÀ°è £ÁåµÀ£À¯ï §ÄPï læ¸ïÖ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è 1980gÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è ¥ÀĸÀÛPÀ GzÀåªÀĪÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ «ZÁgÀ¸ÀAQgÀtªÀ£ÀÄß £ÀqɹvÀÄ. E¥ÀàvÉÆÛAzÀ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ zÀ±ÀPÀzÀ°è ¥ÀĸÀÛPÀ GzÀåªÀÄzÀ ¤jÃPÉëUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ «ZÁgÀ¸ÀAQgÀtªÀ£ÀÄß K¥Àðr¸ÀĪÀ CUÀvÀå«zÉ. NzÀÄUÀ£ÁV £Á£ÀÄ F ¹ÜvÀåAvÀgÀ PÁ®zÀ°è ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÉÆAzÁtÂPÉ ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ N¢ §gÉAiÀÄĪÀ PÉÆoÀrAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ¸Á«gÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ £À£Àß ¸ÀÄvÀÛ PÀ¥ÁlÄUÀ¼À°èªÉ. £À£Àß ªÀÄÄAzÉ PÀA¥ÀÆålgï EzÉ. £À£Àß 80£ÉAiÀÄ ºÀÄlÄÖ ¢£ÀzÀAzÀÄ ¸ÉßûvÀgÉƧâgÀÄ GqÀÄUÉÆgÉAiÀiÁV ºÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ EAVèµï ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß PÀA¥ÀÆålj£À°è C¼ÀªÀr¹PÉÆlÖgÀÄ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ PÀ£ÀßqÀ «±ÀéPÉÆñÀzÀ ºÀ¢£Á®ÄÌ ¸ÀA¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ PÀ¥Án£À°èªÉ. EªÀ£ÀÄß UɼÉAiÀÄgÀÄ PÀA¥ÀÆålj£À°è C¼ÀªÀr¹zÁÝgÉ. PÀ¥ÁlÄUÀ¼À°ègÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ºÀvÀÛgÀµÀÄÖ PÀA¥ÀÆålj£À°èzÀÝgÀÆ PÀtÂÚUÉ PÁtĪÀ PÀ¥ÁlÄUÀ¼À ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÀȶָÀĪÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß PÀA¥ÀÆålj£À°è CqÀVgÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀȶָÀ¯ÁgÀªÀÅ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß NzÀĪÁUÀ Erà ¥ÀĸÀÛPÀ £À£Àß PÉÊAiÀÄ°è CxÀªÁ ªÉÄÃf£À ªÉÄÃ¯É EzÀÄÝ ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß NzÀĪÀ ¨sÁªÀ£É ªÀÄ£À¹ìUÀÄAmÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀA¥ÀÆålgÀ£ÀÄß NzÀĪÁUÀ MAzÀÄ ¥ÀÄl CxÀªÁ ¥ÀÄlzÀ ¨sÁUÀ ªÀiÁvÀæ £À£Àß ªÀÄÄA¢zÀÄÝ ¸ÀtÚ ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß NzÀĪÀ ¨sÁªÀ£É GAmÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß ¸ÁªÀiÁ£Àå jÃwAiÀÄ°è NzÀĪÁUÀ ªÀÄÄRåªÉ¤¹zÀ CxÀªÁ ¸ÀAvÉÆõÀ PÉÆlÖ ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß CAa£À°è UÀÄgÀÄvÀÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. PÀA¥ÀÆålj£À°è NzÀĪÁUÀ F ¸Ë®¨sÀå«®è. ¹rUÀ½AzÀ eÁUÀ ¸ÀªÀÄÈ¢ÞAiÀiÁV G½AiÀÄÄvÀÛzÉ. ¥ÀĸÀÛPÀzÀ zsÀƼÀÄ eÁr¹zÀAvÉ ¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ ºÀjAiÀÄÄvÀÛ §AzÁUÀ PÁ¥ÁqÀĪÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀ CUÀvÀå«®è. DzÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£Àå N¢£À°è ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆAqÀAvÉ PÀA¥ÀÆålgï£À N¢£À°è ºÀÄqÀÄQPÉƼÀî¯ÁgÉ. PÀ¥Án£À°ègÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ UɼÉAiÀÄgÀAvÉ, PÀA¥ÀÆålj£À°ègÀĪÀ CxÀªÁ ¹rAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ £ÁªÀÅ ¨ÉÃPÁzÁUÀ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C£ÀAvÀgÀ ©Ã¼ÉÆÌqÀĪÀ DUÀAvÀÄPÀgÀAvÉ. ªÉÃUÀªÁV §zÀ¯ÁUÀĪÀ ¥Àj¸ÀgÀPÉÌ ªÀåQÛAiÀÄÆ ºÉÆA¢PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĪÀÇ ºÉÆA¢PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀAvÀºÀ ¸ÀA¸ÉÜ £ÉgÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ.

J¯ï. J¸ï. ±ÉõÀVj gÁªï

8


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

ªÀÄÄSÁªÀÄÄT eÁÕ£À¯ÉÆÃPÀzÀ CAPÉÃUËqÀgÀÄ dUÀwÛ£À

‘eÁÕ£ÀªÀ£Éß®è MAzÀÄ PÀqÉ ¸ÀAUÀ滸À¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ J®èjUÉ

ºÀAZÀ¨ÉÃPÀÄ’ JA§ ªÀĺÀvÁéPÁAPÉëAiÀÄ£ÀÄß CzÀªÀÄåªÁV ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ, fêÀ£ÀzÀÄzÀÝPÀÆÌ ¤gÀAvÀgÀªÁV ±Àæ«Ä¹zÀ ¥ÀæwÃPÀªÁV ªÀÄAqÀå f¯ÉèAiÀÄ ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀzÀ «±ÉéñÀégÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ°ègÀĪÀ JA. CAPÉÃUËqÀgÀ fêÀ£À ¸ÁxÀðPÀåzÀ §ÈºÀvï UÀæAxÀ¨sÀAqÁgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀzÀ eÁÕ£ÀPÉÃAzÀæªÁV ±ÉÆéü¸ÀÄwÛzÉ. PÀ¯É, «eÁÕ£À, ¸Á»vÀå, EwºÁ¸À, eÁ£À¥ÀzÀ, DgÉÆÃUÀå, ¨ÉøÁAiÀÄ F ªÀÄÄAvÁzÀ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ®PÀëPÀÆÌ «ÄPÀÌ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ EAVèµï ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À (¥ÀæzsÁ£ÀªÁV PÀ£ÀßqÀ) §ÈºÀvïgÁ²AiÀÄ£ÀÄß PÀ A qÁUÀ , AiÀ i ÁjUÁzÀ g À Æ D±À Ñ A iÀ Ä ðªÁUÀ z É EgÀ z À Ä . EªÉ ® è ª À Ç ¸ÁzsÀåªÁVgÀĪÀÅzÀÄ KPÀªÀåQÛAiÀÄ fêÀ£À ±ÀæzÉÞ¬ÄAzÀ JAzÀÄ ªÀÄ£ÀzÀmÁÖUÀÄwÛzÀÝ ºÁUÉ ªÀiÁvÀÄ ªÀiË£ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ gÀƪÁj CAPÉÃUËqÀgÀ §UÉÎ UËgÀªÀ vÀ£ÀUÉvÁ£É GPÀÄÌvÀÛzÉ. ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ ªÉüÁ¢üPÁjAiÀiÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄĪÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹gÀĪÀ JA. CAPÉÃUËqÀ F ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÀAUÀæºÀuÉAiÀÄ ºÀªÁå¸À (PÉÆAqÀÄvÀAzÀÄ ¸ÀAUÀ滹zÉÝà ºÉZÀÄÑ) NzÀĪÀ ¢£ÀUÀ½AzÀ¯Éà ªÉƼÀPÉAiÉÆqÉzÀÄ, PÀæªÉÄÃt CªÀgÉÆA¢UÉ ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛ §A¢vÀÄ. ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèPÀÄ a£ÀPÀÄgÀ½ UÁæªÀÄzÀ°è CPÉÆÖçgï 17, 1948gÀAzÀÄ §qÀ gÉÊvÀ PÀÄlÄA§zÀ°è d¤¹zÀ CAPÉÃUËqÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄjUËqÀ, vÁ¬Ä ¤AUÀªÀÄä. ¥ÁæxÀ«ÄPÀ LzÀ£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀwAiÀÄ NzÀÄ ªÀÄÄVAiÀÄÄwÛzÀÝAvÉ, vÀAzÉ, ¨Á®PÀ CAPÉÃUËqÀgÀ£ÀÄß PÀÄjPÁAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ £ÉëĹzÀgÀÄ. PÀÄjPÁAiÀÄĪÀ PÉ®¸ÀzÀ°è ¤gÀvÀ£ÁVzÀÝgÀÆ ¨Á®PÀ¤UÉ N¢£À §UÉÎ D¸ÀQÛAiÉÄãÀÄ PÀÄA¢gÀ°®è. CªÀ£À D¸ÀQÛUÉ ¤ÃgÉgÉzÀÄ ¥ÉÆö¹zÀªÀgÀÄ CzÉà Hj£À°è CzsÁå¥ÀPÀgÁVzÀÝ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀAiÀÄå, C£ÀAvÀAiÀÄå JA§ÄªÀªÀgÀÄ. CAPÉÃUËqÀ ºÉüÀÄvÁÛgÉ `£Á£ÀÄ PÀÄjPÁAiÀiÁÛ£ÀÄ EzÉÝ. CzÉà PÁ®zÀ°è ¥Àæw¢£À CªÀj§âgÀ ªÀÄ£ÉUÀÄ ºÁ®Ä ºÁPÀÄwÛzÉÝ. ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ K£ÁzÀgÀÄ vÀ¥ÀÄà ªÀiÁrzÀgÉ ºÁUÀ®è PÀuÉÆæ »ÃUÉ CAvÀ wzÀÄÝwÛzÉÝ. CzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ- NzÀĪÀ EZÉÒ EzÉAiÉÄCAvÀ PÉýzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ EZÉÒ EzÉ CAvÀ ºÉýzÉ. DUÀ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀAzÉUÉ

9


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

ºÉý, £ÉÃgÀªÁV K¼À£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀw ¥À©èPï ¥ÀjÃPÉëUÉ £À£ÀߣÀÄß PÀÆj¹zÀgÀÄ. E§âgÀÄ ¸À¨ÉÓPïÖUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ ¥ÁoÀ ºÉýzÀgÀÄ. ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¥Á¸ÁzÉ. DªÉÄÃ¯É a£ÀPÀÄgÀ½AiÀÄ°è DUÀµÉÖà ¥ÁægÀA¨sÀªÁVzÀÝ ºÉʸÀÆÌ°UÉ ¸ÉÃjzÉ. »ÃUÉ, ¤AvÀĺÉÆÃVzÀÝ £À£Àß «zÁå¨sÁå¸À ªÀÄvÉÛ ªÀÄÄAzÀĪÀj¬ÄvÀÄ JAzÀÄ CªÀgÀÄ CA¢£À ¢£ÀUÀ¼À£ÀÄß zsÀ£Àå¨sÁªÀ¢AzÀ £É£ÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. D£ÀAvÀgÀ, ºÀtPÁ¹£À wêÀæ ªÀÄÄUÀÎnÖ£À¯Éèà «zÁå¨sÁå¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀ Ä ÄAzÀ Ä ªÀ j ¹ J¸ïJ¸ïJ¯ï¹ ªÀ Ä ÄV¹, §½PÀ ºÀ£ÉÆßAzÀ£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀwAiÀÄ®Æè (XI Standard) vÉÃUÀðqÉ ºÉÆA¢zÀgÀÄ. D£ÀAvÀgÀ, ªÀÄvÉÛ «zÁå¨sÁå¸À ªÀÄÄAzÀĪÀj¸À®Ä ¸ÀÄvÁæA ¸ÁzsÀåªÁUÀ°®è. AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ¸ÉÃgÀĪÀÅzÀÄ C¤ªÁgÀåªÁ¬ÄvÀÄ. DUÀ §¶Ãgï JA§ÄªÀªÀgÀÄ ªÀiÁr¹PÉÆlÖ PÀAqÀPÀÖgï ¯ÉʸÀ£ïì DzsÁgÀ¢AzÀ, CA¢£À JAJ¸ïDgïn¹ (ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÁdå gÀ¸ÉÛ ¸ÁjUÉ ¸ÀA¸ÉÜ) C°è PÀAqÀPÀÖgï DV £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀÄ zÀÄrªÉÄUÉ PÉʺÀaÑzÀgÀÄ. PÉ®ªÀÅ ªÀµÀð C°è PÉ®¸À ªÀiÁr, £ÀAvÀgÀ CzÀ£ÀÄß ©lÄÖ UÉÆæ£Áxï §Qð JA§ CzsÁå¥ÀPÀgÀ ªÀiÁw£ÀAvÉ ªÀÄvÉÛ «zÁå¨sÁå¸ÀzÀvÀÛ ªÀÄÄRªÀiÁrzÀgÀÄ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀĺÁgÁd ¸ÀAeÉ PÁ¯ÉÃfUÉ ¸ÉÃjzÀgÀÄ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæwgÉÆÃzsÀ GAmÁ¬ÄvÀÄ. DzÀgÀÆ bÀ® ©qÀzÉ ©.J. N¢ ªÀÄÄV¹zÀgÀÄ. (PÀ£ÀßqÀ JA.J. CAZÉ ²PÀëtzÀ ªÀÄÆ®PÀ). ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è ¢£ÀUÀÆ° £ËPÀgÀ£ÁV ¸ÉÃj, PÀæªÉÄÃt ªÉüÁ¢üPÁjAiÀiÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄĪÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹, E¢ÃUÀ ErAiÀiÁV UÀæAxÀ¨sÀAqÁgÀzÀ K¼ÉÎUÉ ¸ÀzÀÈqsÀgÁV ¤AwzÁÝgÉ. CªÀjUÉ ¨ÉA§®ªÁV ºÉAqÀw «dAiÀÄ®Qëöä ªÀÄvÀÄÛ ©.J. NzÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄUÀ ²æøÁUÀgÀ EzÁÝgÉ. «zÁåyð fêÀ£ÀzÀ°èzÁÝUÀ¯É ¥ÀĸÀÛPÀ ¦æÃwAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¹PÉÆAqÀ JA. CAPÉÃUËqÀgÀÄ D zÁjAiÀÄ°è §ºÀÄzÀÆgÀ ¸ÁV§A¢zÁÝgÉ. vÀªÀÄä zÀÄrªÉÄAiÀÄ §ºÀÄ¥Á®£ÀÄß ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À RjâUÁV «¤AiÉÆÃV¹, CzÀgÀ¯Éèà fêÀ£À ¸ÁxÀðPÀåªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉÆArzÁÝgÉ. ªÉÆzÀªÉÆzÀ®Ä vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À UÉÆÃqË£ï ªÀiÁrPÉÆAqÀgÀÄ. D£ÀAvÀgÀ ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÁV UÀæAxÁ®AiÀÄ vÉgÉzÀgÀÄ. DzÀgÉ, ºÉZÀÄÑ ¢£À CzÀÄ £ÀqÉAiÀįÁUÀ°®è. gÁ²gÁ² ¥À Ä ¸À Û P À U À ¼ À ¤ ßlÄÖ P É Æ ¼À Ä î ª À Å zÀ P É Ì eÁUÀ « ®è z É UËqÀ g À Ä

10

PÀ.¥ÀÄ.¥Áæ.zÀ CzsÀåPÀë qÁ. ¹zÀÞ°AUÀAiÀÄå£ÀªÀjAzÀ UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ `«¸ÀäAiÀÄ ¤jÃPÉë’

JA. CAPÉÃUËqÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀAzÀ±ÀðPÀ ºÉÆgÉAiÀiÁ® zÉÆgɸÁé«Ä

EqÀ®Ä PÀ¥ÁlÄUÀ½®èzÉ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É gÁ²gÁ²AiÀiÁV ©¢ÝgÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ

GzÁÏl£ÉUÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ £ÀÆvÀ£À PÀlÖqÀ


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ ¥ÀgÀzÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À GzÀå«Ä ²æúÀjSÉÆÃqÉ CªÀgÀÄ, ¨ÉÃgÉƧâjAzÀ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ, ¸ÀévÀB CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ, ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À zÁ¸ÁÛ£À£ÀÄß PÀuÁÚgÉ PÀAqÀÄ, ¸ÀAvÀÈ¥ÀÛgÁV, ¸ÀºÀÈzÀAiÀÄvɬÄAzÀ £ÉgÀ«UÉ §AzÀgÀÄ. D ¥ÀjuÁªÀĪÉ, EAzÀÄ ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀzÀ «±ÉéñÀégÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ°è 22 UÀÄAmÉ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è JzÀÄÝ ¤AwgÀĪÀ §ÈºÀvï UÀæAxÁ®AiÀÄ PÀlÖqÀ. (¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ gÉïÉé ¤¯ÁÝt¢AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀĪÀgÉ Q¯ÉÆ«ÄÃlgï CAvÀgÀzÀ°èzÉ. gÉïÉé ¤¯ÁÝt¢AzÀ ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ mˤUÉ ¸ÁUÀĪÀ zÁjAiÀÄ ªÀÄUÀήÄ) PÀlÖqÀzÀ ªÉZÀÑ ®PÁëAvÀgÀ gÀÆ¥Á¬Ä DVzÀÄÝ («ªÀgÀUÀ½UÉ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀzÀ ¨sÁUÀ N¢) E£ÉßãÀÄ ºÀwÛgÀzÀ¯Éèà GzÁÏl£ÉUÉƼÀî°zÉ. PÀlÖqÀ ¤ªÀiÁðt ºÀAvÀzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ WÀlÖzÀ®Æè ²æúÀjSÉÆÃqÉ CªÀgÀÄ RÄzÀÄÝ G¸ÀÄÛªÁj £ÉÆÃrPÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ «±ÉõÀªÉà ºËzÀÄ.

¸ÀAUÀæ»vÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ CAzÁf£À ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ®PÀëQÌAvÀ C¢üPÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ F UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ°èªÉ. PÀĪÉA¥ÀÄ CªÀgÀÄ gÀa¹zÀ ¸ÀªÀÄUÀæ PÀÈwUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ gÀa¹zÀ 600 ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ E°è MvÀÛnÖUÉ ¹UÀÄvÀÛªÉ. ªÀĺÁvÀä UÁA¢üAiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀÄjvÁzÀ 900 ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ, ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀ 900 ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ, 400 §UÉAiÀÄ «±ÀéPÉÆñÀUÀ¼ÀÄ, eÁ£À¥ÀzÀªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀ 700 ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ, ªÀZÀ£À ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀ 2000 ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ, CA¨ÉÃqÀÌgï PÀÄjvÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ, ºÀjzÁ¸À ¸Á»vÀåPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ, C¼À¹AUÁZÁgÀågÀÄ gÀa¹zÀ PÀ£ÀßqÀ gÁªÀiÁAiÀÄt PÀÈwUÀ¼ÀÄ, ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀ ¸ÀA¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ, ¨ÉÃAzÉæ, f.¦. gÁdgÀvÀßA, zÉÃdUË CªÀgÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ, ««zsÀ CPÁqÉ«ÄUÀ¼À ¥ÀæPÀluÉUÀ¼ÀÄ, ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå PÀÈwUÀ¼ÀÄ, C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ PÀ£ÀßqÀ, EAVèµï ªÀiÁåUÀ¹£ïUÀ¼ÀÄ, £Á£Á §UÉAiÀÄ ¤WÀAlÄUÀ¼ÀÄ- »ÃUÉ ¸ÀAUÀæºÀzÀ gÁ² KgÀÄvÀÛ¯Éà ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ M¼ÀºÉÆPÀÌgÉ ¤dPÀÆÌ ªÀiÁ£ÀªÀ eÁÕ£À¨sÀAqÁgÀzÀ ¸ÀA¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä PÀuÉÚzÀÄgÀÄ ¤®ÄèvÀÛªÉ. CzÀPÁÌV CAPÉÃUËqÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀ£ÀÄ, ªÀÄ£À, zsÀ£ÀªÀ£Éß®è ErAiÀiÁV zsÁgÉ JgÉ¢zÁÝgÉ.

¸ÀPÁðgÀ-¸ÀºÀPÁgÀ EµÉÆÖAzÀÄ zÉÆqÀØ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÀA¥ÀvÀÛ£ÀÄß gÁ² ºÁQgÀĪÀ CAPÉÃUËqÀgÀÄ EzÀ£Éß®è KPÁAVAiÀiÁV ¸Á¢ü¹zÁÝgÉ JA§ÄzÀÄ J°èAiÀÄÆ Cw±ÀAiÉÆÃQÛAiÀÄ®è. MAzÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀzÀ°è CzÀÆ ¥ÀÆgÀPÀ«gÀzÀ ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è CªÀgÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀ PÁgÀå ¤dPÀÆÌ zÉÆqÀØzÉÃ. UËqÀgÀ F ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ §UÉÎ C£ÉÃPÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ §gÉ¢ªÉ. n.«. ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀPÀ̪ÀÄnÖUÉ ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁrªÉ. DzÀgÉ, ²æúÀjSÉÆÃqÉ CªÀgÉƧâgÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ FªÀgÉUÉ «ÄPÀÌ AiÀiÁªÀ ªÀåQÛAiÀiÁUÀ°, ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁUÀ° CªÀgÀ £ÉgÀ«UÉ §A¢®è. CzÀÄ ºÉÆÃUÀ°, PÉÆ£ÉUÉ £ÀªÀÄä ¸ÀPÁðgÀªÀÅ PÀÆqÀ FªÀgÉUÉ CvÀÛ UÀªÀÄ£À ºÀj¹®è. UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ ®PÀëPÀÆÌ «ÄPÀÌ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ªÀåªÀ¹ÜvÀ ¤ªÀðºÀuÉ DUÀ¨ÉÃQzÉ. ºÁUÉAiÉÄà ºÉƸÀºÉƸÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀÄÆ DUÀ¨ÉÃQzÉ. ªÁ¸ÀÛªÀªÁV C°ègÀĪÀ ¸Á«gÁgÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¸À®Ä CUÀvÀåªÁzÀ PÀ¥ÁlÄUÀ¼ÁUÀ°, gÁåPïUÀ¼ÁUÀ° E®è. ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ gÁ²gÁ²AiÀiÁV £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ MzÁÝqÀÄwÛªÉ. (PÀ¤µÀתÉAzÀgÀÆ MlÄÖ ¸ÀAUÀæºÀuÉAiÀÄ CzsÀðPÉÌ ªÀiÁvÀæ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ EgÀĪÀÅzÀÄ) CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¸À®Ä, NzÀ®Ä

11


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ §gÀĪÀªÀjUÉ PÀĽvÀÄPÉƼÀî®Ä C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀ®Ä ¦ÃoÉÆÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À CUÀvÀå«zÉ. CªÀÅ DzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ DUÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÉà jÃw ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ªÀåªÀ¹ÜvÀ UÀæAxÀ¸ÀÆa (Catalogue) vÀAiÀiÁgÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÀPÉÌ CUÀvÀå ¹§âA¢AiÀÄ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉ. UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ ªÉÄðéZÁgÀuÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä CUÀvÀå ¹§âA¢ ¨ÉÃQzÉ. UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ PÁgÀ太ÀðºÀuÉAiÀÄ ªÉüÁ¥ÀnÖ vÀAiÀiÁjPÉ ºÁUÀÆ CzÀgÀ G¸ÀÄÛªÁjUÉ ¹§âA¢AiÀÄ CUÀvÀå«zÉ. PÀlÖqÀzÀ ªÉÄðéZÁgÀuÉUÉ CUÀvÀå ¹§âA¢ ¨ÉÃPÀÄ EvÁå¢. FUÀ, CAPÉÃUËqÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ PÀÄlÄA§ ªÀUÀðªÉà ErAiÀiÁV UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ ¸ÉêÉUÉ vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀÄ, UÁæ«ÄÃt d£ÀgÀ ¨Ë¢ÞPÀ «PÁ¸ÀPÉÌ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀå £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ J®èjUÀÆ w½zÀAxÀ ¸ÀAUÀwAiÉÄà DVzÉ. EAxÀ UÁæ«ÄÃt ¥Àj¸ÀgÀzÀ ¨Ë¢ÞPÀ «PÁ¸ÀPÉÌ ErAiÀiÁV ªÀÄÄqÀÄ¥ÁVlÄÖPÉÆArgÀĪÀ F UÀæAxÁ®AiÀÄPÉÌ ¸ÀPÁðgÀ CUÀvÀå C£ÀÄzÁ£À ¤Ãr, £ÉgÀ«UÉ §gÀ¨ÉÃPÁzÀÄzÀÄ CªÀ±ÀåPÀ«zÉ. £ÀªÀÄä gÁdå ¸ÀPÁðgÀ zÉñÀzÀ¯Éèà CvÀå¥ÀƪÀðªÁzÀ F UÀæAxÁ®AiÀÄPÉÌ ¤UÀ¢vÀ ºÀtPÁ¹£À £ÉgÀªÀÅ ¤Ãr, ¨Ë¢ÞPÀ ¥Àæ¸ÁgÀPÉÌ £ÉgÀªÁUÀ° CAvÀ £ÁªÀÅ D²¸ÉÆÃt. »ÃUÉ, UÁæ«ÄÃt ªÀ®AiÀÄzÀ°èzÀÄÝPÉÆAqÉà ¸ÁxÀðPÀ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrgÀĪÀ bÀ®UÁgÀ CAPÉÃUËqÀgÀ£ÀÄß `¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ’PÉÌ ¸ÀAzÀ²ð¹zÀ DAiÀÄÝ ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ: ¥Àæ±Éß : UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ ¥ÉæÃgÀuÉ J°èAzÀ §AvÀÄ? CA.UË. : £À£ÀUÉ NzÉÆ C¨sÁå¸À ªÉÆzÀ°AzÀÄè EvÀÄÛ. ªÀĺÁgÁd PÁ¯ÉÃdß°è NzÀĪÁUÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ PÉÆqÀÛ EgÀ°®è. DUÀ ¥ÀĸÀÛPÀ NzÉÆÃPÉÌ CAvÉè ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ¢AzÀ gÉ樀 ºÀ½UÀÄAl £ÀqÉÆÌAqÀÄ ºÉÆÃV (ªÉÄʸÀÆj¤AzÀ 22 Q.«ÄÃ.) ªÀĺÁgÁd PÁ¯ÉÃdÄ ¯ÉʨÉæj° ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉAlæ¯ï ¯ÉʨÉæj° (PÉÃAzÀæ UÀæAxÁ®AiÀÄ) ¥ÀĸÀÛPÀ N¢, wgÀÄV gÁwæ ºÉÆwÛUÉ CzÉà zÁj¯ÉÆ E®è AiÀiÁªÀÅzÁzÀÄæ ¯Áj¥Áj »qÉÆÌAqÀÄ ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀPÉÌ ªÁ¥À¸ÀÄì §AzÀÄ, C°èAzÀ a£ÀPÀÄgÀ½UÉ ºÉÆÃVÛzÉÝ. C°è gÁªÀÄPÀȵÁÚ±ÀæªÀÄzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß NzÀÄwÛzÉÝ. £À£Àß zsÉåÃAiÀÄ ¸ÁzsÀ£ÉUÉ D ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ £ÉgÀªÁzÀªÀÅ. ºÁUÉ ªÀĺÁgÁd ¸ÀAeÉ PÁ¯ÉÃf£À°è NzÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ À ª À Ä ä ª É Ä Ã µ À Ä Ö ç P É . C£ÀAvÀgÁªÀÄÄ CªÀgÀÄ ºÉýzÀ- ¤dªÁzÀ rVæ EzÀ®è, ¤ªÀÄä ¸ÀÄvÀÛ EgÉÆ dUÀwÛ£À°è Success DUÉÆÃzÀÄ. fêÀ£ÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ M¼Éî ºÀªÁå¸ÀzÀ°è vÉÆqÀV¹PÉƽî. ¨sÀæµÁÖZÁgÀ ªÀiÁqÉâÃr - EzÀÄ ªÉÃzÀªÁPÀå DAiÀÄÄÛ. ªÀÄÆ® ¥ÉæÃgÀuÉ. E°ègÉÆ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£Éß®è PÉÆAqÉÆÌAqÀÄ vÀA¢¢Ýë. §¼ÀĪÀ½AiÀiÁUÀ®è. ¥Àæ±Éß : ºÀtPÁ¹£À ªÀåªÀ¸ÉÜ ºÉÃUÉ ªÀiÁrPÉÆArj? CA.UË. : ªÉÆzÀªÉÆzÀ®Ä ¥ÀĸÀÛPÀ PÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ C¤AiÀÄvÀªÁV ºÀt ºÁPÀÄwÛzÉÝ. DªÉÄÃ¯É PÉ®¸ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ ªÉÄÃ¯É CzsÀðQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ºÁPÀÄwÛzÉÝ. (±ÉÃPÀqÀ 75-

12


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ 80 ¨sÁUÀ) ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸ÀQÌzÁÝUÀ ªÀµÀðPÉÌ ±ÉÃPÀqÀ 20 ¨ÉÆãÀ¸ï §gÀÄwÛvÀÄÛ. CzÀ£ÀÄß ¥ÀÆwð ºÁQÛzÉÝ. 5 wAUÀ¼À «±ÉõÀ ¨ÉÆãÀ¸ï §jÛvÀÄÛ (Incentive Bonus) CzÀ£ÀÆß ºÁQÛzÉÝ. ªÀÄ£ÉUÉ ºÀt ¸Á®zÁzÁUÀ ºÀ¸ÀÄ PÀnÖ ºÁ®Ä PÀgÀÄÝ, PÉ£Áß½£À qÉÊjUÉ ºÁQ maintain ªÀiÁrÛzÉÝ. CzÀÆ ¸Á®zÉ ºÉÆÃzÁUÀ £À£Àß ºÉArÛ ºÉ¸Àj£À°è J¯ïL¹ Keɤì vÀUÉÆAqÀÄ CzÀgÀ PÀ«ÄõÀ£ï£À°è ªÀÄ£É RZÀÄð £ÉÆÃqÉÆÌAqÉ. ¥ÀĸÀÛPÀ£ÀÄ PÉÆAqÉÆÌAqÉ. £À£ÀUÉ ªÉÄʸÀÆj£À ¸ÀAPÁæAw ªÀÈvÀÛzÀ §½ (ºÉ¨Áâ¼ÀÄ §qÁªÀuÉ) 60`` x 40`` MAzÀÄ ¸ÉÊlÄ `D±ÁªÀÄA¢gÀ’ AiÉÆÃd£Éð DVvÀÄÛ. CzÀ£ÀÄß 6/ ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÉ ªÀiÁj, CµÀÖPÀÄÌ ¥ÀĸÀÛPÀ vÀAzÉ. jmÉÊqïð DzÁUÀ (¸ÀéAiÀÄA ¤ªÀÈwÛ) §AzÀ ¦J¥sï ºÀt, UÁæöåZÀÄn ºÀt J¯Áè£ÀÄ E°èUÉ ºÁPÉÝ. Hj£À°è UÀzÉÝ PÀ§Ä⠨ɼÉzÀÄ, §AzÀ 85 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß E°èUÉ ºÁPÉÝ. gÁwæ ºÉÆvÀÄÛ PÀ©âUÉ ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä£ÉAiÀĪÀÅæ ªÀ¹ PÀµÀÖ C£ÀĨsÀ«¸À°®è. CªÀgÀAvÀÄ 100PÉÌ 100 ¨ÉA§® PÉÆqÁÛgÉ. E°ÝzÉæ DVÛgÀ°®è. 1

2

¥Àæ±Éß : F ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ¥ÀæzÀ±Àð£À J¯Éè°è ªÀiÁr¢ÝÃgÀ? CA.UË : J®è ¥ÀĸÀÛPÀ£ÀÄ vÀUÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¥ÀæzÀ±Àð£À ªÀiÁqÉÆÃPÉÌ ªÀåªÀ¸ÉܬĮè. «¥ÀjÃvÀ RZÀÄð vÀUÀ®ÄvÉÛ. PÀĪÉA¥ÀÄ CªÀgÀ PÀÄjvÀÄ §gÉzÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß- MlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 600- ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ, ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt, ªÀÄAqÀå, PÀÄ¥Àà½î F HgÀÄUÀ¼À°è ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À ªÀiÁrzÉÝãÉ. ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÀqÉ ªÀiÁqÉâÃPÀÄ C£ÉÆß D¸É EzÉ. ¥Àæ±Éß : Hj£À d£ÀgÀ ¥ÀæwQæAiÉÄ ºÉÃUÉ? CA.UË : E¯Éè®è ºÀtPÉÌ ¨É¯É. ¨ÉA§® PÀrªÉÄ. d£À £ÉÆÃr ªÉÄZÁÛgÉ. DªÉÄÃ¯É ºÁUÉ »AzÀPÉÌ ¸ÀgÉÆÌArâqÁÛgÉ. M¼Éî PÉ®ì ªÀiÁrÛ¢ÝÃj UËqÉæ CAvÀ ¨ÁAiÀiÁäwUÉ ºÉý zÀÆgÀ ºÉÆÃUÁÛgÉ. £ÉgÀªÀÅ E®è. DzÉæ, F ¯ÉʨÉæj£À §¼À¸ÉÆÌAqÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃd£À ¥ÀqÉzÀªÀÇæ EzÁÝgÉ. rVæ PÁè¹£À «zÁåyðUÀ¼ÀÄ, ¯ÉPÀÑgÀgïì, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ EªÀgÉ®è E°è §gÁÛ EgÁÛgÉ. F ¯ÉʨÉæj £ÉgÀ«¤AzÀ PÉJJ¸ï ¥ÀjÃPÉë ¥Á¸ÀÄ ªÀiÁrzÀªÀgÀÄ EzÁÝgÉ. ¦JZïr ªÀiÁrzÀªÀgÀÄ EzÁÝgÉ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ªÉÄʸÀÆj¤AzÀ®Æ d£À §AzÀÄ ºÉÆÃUÁÛgÉ. PÀæªÉÄÃt EzÀgÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£À ºÉZÀÄÑ d£ÀPÉÌ DUÉà DUÀÄvÉÛ. CzÀPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ£À ªÀiÁqÉâÃPÁVzÉ. ¥Àæ±Éß : F UÀæAxÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ gÀƦ¸À¨ÉÃPÀÄ CAw¢ÝÃj? CA.UË : EµÉÆÖAzÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ EqÉÆÃPÉ ªÀåªÀ¸ÉÜ£É Ejè®è. ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀzÀ ªÀģɰ ¸ÀĪÀÄä£É ©¢ÝzÉÆÝ. PÉ®ªÀÅ ªÀµÀðzÀ »AzÉ PÀ£ÀßA¨Ár ¤ÃgÀÄ §vÉÆÛzÁUÀ, C°èzÀÝ ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á® ¸Áé«Ä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÁAvÀj¸ÀĪÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ²æúÀjSÉÆÃqÉ CªÀgÀÄ ªÀiÁr¹ÛzÀÄæ. DUÀ, ªÀÄAdÄ£ÁxÀ, £ÀA¢Ã±ï JA§ E§âgÀÄ CzsÁå¥ÀPÀ «ÄvÀægÀÄ SÉÆÃqÉ CªÀgÀ §½ ºÉÆÃV £À£Àß ¥ÀĸÀÛPÀ ¨sÀAqÁgÀzÀ §UÉÎ «ªÀj¹zÀgÀÄ. CªÀjUÉ D±ÀÑAiÀÄðªÁ¬ÄvÀÄ. MA¢£À £ÀªÀÄä£ÉUÉ §AzÀÄæ. J¯Éè®Æè ¥ÀĸÀÛPÀ vÀÄA©ºÉÆÃVvÀÄÛ.

13


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ PÁ°qÀPÉÌ eÁUÀ E°ð®è. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 60-70 ¸Á«gÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ. CªÀ£Éß®è £ÉÆÃr SÉÆÃqÉ CªÀgÀÄ- JµÀÄÖ ºÀtPÁ¸ÀÄ ¨ÉÃPÀÄ CAzÀÄæ. £Á£ÀÄ ºÀtPÁ¸ÀÄ ¨ÉÃr. F ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß EqÉÆÃPÉÌ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÉÆÌr. CµÉÖà ¸ÁPÀÄ CAzÉ. DªÉÄÃ¯É F ºÀgÀ¼ÀºÀ½î° («±ÉéñÀégÀ£ÀUÀgÀ) eÁUÀ £ÉÆÃrzÉ. £É®ªÀÄ£É PÁ¼ÉÃUËqÀ C£ÀÄߪÀªÀjUÉ ¸ÉÃjzÀ 22 PÀÄAmÉ eÁUÀ (1/2 JPÉæVAvÀ PÉÆAZÀ eÁ¹Û). MlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 65 ®PÀëQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ºÀt ºÁQ F ©°ØAUï PÀnÖ¹PÉÆnÖzÁÝgÉ. PÀlÖqÀ DUÀĪÀ ¥Àæw ºÀAvÀzÀ®Äè ²æúÀjSÉÆÃqÉ CªÀgÉ RÄzÀÄÝ ¤AvÀÄ G¸ÀÄÛªÁj £ÉÆÃqÉÆÌArzÁÝgÉ. §ºÀ¼À zÉÆqÀØ ªÀÄ£À¸ÀÄì. FUÀ UÀæAxÁ®AiÀÄ PÀlÖqÀ DVzÉ. (UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ «¼Á¸À: CAPÉÃUËqÀ eÁÕ£À ¥ÀæwµÁ×£À UÀæAxÁ®AiÀÄ, ºÀgÀ¼ÀºÀ½î, «±ÉéñÀégÀ£ÀUÀgÀ, ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèPÀÄ, ªÀÄAqÀå f¯Éè, ¸ÀAZÁj zÀÆgÀªÁtÂ: 9242844934, ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ gÉïÉé ¤¯ÁÝt¢AzÀ ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ ¥ÀlÖtPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ºÉzÁÝjAiÀÄ°è 11/2 Q.«Äà CAvÀgÀzÀ°èzÉ) E£ÀÄß N¥À£ï DV®è. E£ÉÆßAzÉgÀqÀÄ wAUÀ¼À°è DUÀÄvÉÛ. ²æúÀj SÉÆÃqÉ CªÀgÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ 40-45 ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß PÀgÉvÀAzÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀVÃðPÀj¹zÀgÀÄ. J®èªÀ£ÀÄß PÀA¥ÀÄålgï£À°è rªÉÊqï ªÀiÁrzÁÝgÉ EzÀÄ 35 ¢£ÀUÀ¼À PÁ® »r¬ÄvÀÄ. FUÀ «µÀAiÀÄ DzsÁjvÀªÁV ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß 65 «¨sÁUÀUÀ¼À£ÁßV ªÀiÁrzÉÝãÉ. 30 ©ÃgÀÄUÀ¼ÀÄ, 50 gÁåPïUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä°èªÉ. E£ÀÄß ¸ÁPÀµÀÄÖ ¨ÉÃPÀÄ. E¯Éèà PÀĽvÀÄ NzÀĪÀªÀjUÉ ªÉÄÃdÄ, PÀÄað ªÀåªÀ¸ÉÜ DUÀ¨ÉÃPÀÄ. PÀ¤µÀ× ªÀÄÆgÀÄ d£À ¹§âA¢AiÀiÁzÀgÀÄ ¨ÉÃPÀÄ. ¥Àæ±Éß : ¸ÀPÁðgÀzÀ £ÉgÀªÀÅ? CA.UË. : K£ÀÆ E®è. ¸ÀPÁðgÀPÉÌ §gÉÆÌAr¢Ýä. ¥Àæ±Éß : ¤ªÀÄä ªÀÄÄA¢£À D±ÀAiÀÄ? CA.UË : F UÀæAxÁ®AiÀÄ ZÉ£ÁßV ¨É¼ÉAiÀĨÉÃPÀÄ. ¨sÁgÀvÀzÀ¯Éèà EzÉÆAzÀÄ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀÄÝ DUÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀæwAiÉƧâjUÀÆ EzÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃd£À DUÉâÃPÀÄ C£ÉÆßÃzÀÄ £À£Á߸É. CAPÉÃUËqÀgÀ ªÀĺÀvÁéPÁAPÉëAiÀÄ UÀæAxÁ®AiÀÄ FUÀ ¸ÀªÀÄÈzÀÞªÁV ¨É¼ÉzÀÄ ¤AwzÉ. d£ÀjUÉ J®è §UÉAiÀÄ eÁÕ£À ®¨sÀåªÁUÀ¨ÉÃPÉA§ CªÀgÀ DPÁAPÉë PÀæªÀÄ PÀæªÀĪÁV FqÉÃgÀĪÀÅzÀgÀ®Æè AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀiÁ£À«®è. D ¢£ÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃUÀ §gÀ°. UËqÀgÀ KPÁAV ¥ÀæAiÀÄvÀßPÉÌ ¸ÀPÁðgÀzÀ, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¨ÉA§®ªÀÇ ¹UÀ° CAvÀ ºÁgÉʸÉÆÃt. ¢. 6.6.2009gÀ ¨É½UÉÎ 7 UÀAmÉ ºÉÆwÛ£À°è £ÀqÉzÀ CAPÉÃUËqÀgÀ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀzÀ £ÀqÀĪÉAiÉÄà CªÀgÀ ºÉAqÀw «dAiÀÄ®Qëöä CªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ZÀ¥Áw, nà ¸ÉêÀ£ÉAiÉÆA¢UÉ ºÀÈzÀAiÀÄ vÀÄA© ªÀÄvÉÛ ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ gÉ樀 ¤¯ÁÝtzÀvÀÛ £ÀqÉzÁUÀ, zÁjAiÀÄ EPÉÌ®UÀ¼À®Æè PÀ§Äâ, ¨sÀvÀÛzÀ ºÀ¹gÀÄ PÁ£À£ÀzÀ £ÀqÀÄªÉ ¨É¼ÀîQÌUÀ¼À »AqÀÄ »AqÀÄ ºÁgÁqÀÄwÛvÀÄÛ. D ¸ÉƧUÀ£ÀÄß PÀtÄÛA§ ¸À«AiÀÄÄvÀÛ £ÀqÉzÁUÀ, CAPÉÃUËqÀgÀ eÁÕ£ÀzÁºÀzÀ ªÀåQÛvÀé CAiÉÆêÀÄAiÀĪÁV £À£ÀߣÀÄß DªÀj¹vÀÄ.

ºÉÆgÉAiÀiÁ® zÉÆgɸÁé«Ä

14


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

¥ÀæAiÉÆÃUÀ PÀªÀ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ `PÀĪÉA¥ÀÄgÀªÀgÀ ¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½î QAzÀjeÉÆÃV’ ºÁUÀÄ EArAiÀÄ£ï PÁAmÁæPÀÖ PÁ£ÀÆ£ÀÄ EzÉÆAzÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁr £ÉÆÃrzÉ. AiÀıÀ¹éAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄPÀ̽UÉ PÀxÀ£À PÀªÀ£ÀªÉAzÀgÉ, §®Ä EµÀÖ. CzÀgÀ°è gÁµÀÖçPÀ« PÀĪÉA¥ÀÄ CªÀgÀÄ, PÀªÀ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀxÉ ºÉüÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÉ, D PÀxÉ AiÀiÁªÁUÀ ªÀÄÄV¬ÄvÉÆà UÉÆvÁÛUÀĪÀÅ¢®è. KPÁzÀgÀÆ ªÀÄÄV¬ÄvÉÆà C¤ß¸ÀÄvÀÛzÉ. EzÀPÉÌ ±ÉæõÀ× GzÁºÀgÀuÉ: `£ÁV’, `vÁ£Áf’. E£ÉÆßAzÀÄ GvÀÛªÀÄ GzÁºÀgÀuÉ `¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½î QAzÀjeÉÆÃV.’ EzÀgÀ°è. ºÁ¸Àå«zÉ, «£ÉÆÃzÀ«zÉ, UÁA©üÃAiÀÄð«zÉ. PÉÆ£ÉUÉ ªÀÄ£À«ÄrAiÀÄĪÀ ªÀiÁvÀÄUÀ½ªÉ. PÀªÀ£ÀzÉÆA¢UÉ PÁAmÁæPÀÖ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß §®Ä ZÉAzÁV, ªÀÄPÀ̽UÉ, ºÀ½îUÀjUÉ, AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ¸À°Ã¸ÁV «ªÀj¸À§ºÀÄzÀÄ. ¸ÉÆQÌzÀ ¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½î E°UÀ¼ÀÄ ¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½î E°UÀ¼ÀÄ wÃgÀ ¸ÉÆQÌzÀݪÀÅ. CªÀÅUÀ¼À PÁlPÉÌ d£À ¨ÉøÀwÛzÀÝgÀÄ. `E°UÀ¼ÀÄ §rzÀªÀÅ £Á¬ÄUÀ¼À! E°UÀ¼ÀÄ PÀrzÀªÀÅ ¨ÉPÀÄÌUÀ¼À PÉ®ªÀ£ÀÄ PÉÆAzÀªÀÅ, PÉ®ªÀ£ÀÄ wAzÀĪÀÅ PÉ®ªÀ£ÀÄ ¨ÉzÀj¹ »A¨Á°¹zÀªÀÅ’ JAzÀ ªÉÄÃ¯É D E° ºÉÃVgÀ¨ÉÃqÀ? E°UÀ¼ÀÄ ªÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ºÉvÀÛzÀÄÝ J°è? `mÉÆæAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ UÀÆqÀ£ÀÄ ªÀiÁr ¥ÉÃlzÀ M¼ÀUÀqÉ DlªÀ£Ár ºÉvÀÄÛªÀÅ ªÀÄjUÀ¼À£ÀÄ QvÀÄÛªÀÅ ¸ÀjUÉAiÀÄ£ÀÄ?’

15


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ d£ÀgÉ®è HgÀ ¥ÀmÉî£À »jvÀ£ÀzÀ°è ¸À¨sÉ ¸ÉÃgÀÄvÁÛgÉ. DUÀ M§â QAzÀjeÉÆÃV §gÀÄvÁÛ£É. vÁ£ÀÄ E°UÀ¼À £Á±À ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV w½¸ÀÄvÁÛ£É. E°UÀ¼À£ÀÄß PÉÆ®ÄèªÀ zÁj vÉÆÃj¹zÀªÀjUÉ DgÀÄ ¸Á«gÀ £ÁtåUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅzÁV HgÀ UËqÀ£ÀÄ WÉÆö¸ÀÄvÁÛ£É. UËqÀ ºÀt PÉÆqÀ®Ä M¥ÀÄàvÁÛ£É. eÉÆÃV E° £Á±À ªÀiÁqÀĪÀ ªÀiÁvÀ£ÀÄß M¥ÀÄàvÁÛ£É. CzÀPÉÌ DgÀÄ ¸Á«gÀ £Átå PÁgÀt. eÉÆÃV E°UÀ¼À£ÀÄß £Á±À ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. UËqÀ PÀgÁj£ÀAvÉ 6000 £Átå PÉÆqÀĪÀÅ¢®è. PÀgÁj£À ªÀÄÄgÀUÀqÉ DUÀÄvÀÛzÉ. DUÀ eÉÆÃVUÉ PÁ£ÀƤ£Àr ¥ÀjºÁgÀ DUÀ¨ÉÃPÀ®è! eÉÆÃV vÁ£Éà ²PÉë PÉÆqÀÄvÁÛ£É. Hj£À ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß QAzÀj ¨Áj¹ DPÀ¶ð¹, ºÀÄqÀÄUÀgÀ£Éß®è PÀgÉzÉÆAiÀÄÄåvÁÛ£É. VjAiÀÄÄ ¨ÁAiÀÄ£ÀÄß vÉgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. M¼ÀUÉ ¨Á®PÀgÉ®è ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ. `¨ÉlÖªÀÅ ¨ÁV® ºÁQvÀÄ ¨ÉÃUÀ, »AzÀPÀÄ̽zÀªÀ£ÉƧâ£É PÀÄAl!’ D PÀÄAl C¼ÀÄwÛzÀÝ, CªÀ£ÀÄ C¼ÀÄvÀÛ »ÃUÉAzÀ `CAiÉÆåà J£ÀV®èªÀgÁ£ÀAzÀ!’ PÉÆ£ÉUÉ CzÀgÀ ¤Ãw PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß PÀĪÉA¥ÀÄgÀªÀgÀÄ »ÃUÉ ºÉüÀÄvÁÛgÉ: `¨sÁµÉAiÀÄ PÉÆlÖgÉ, ªÀÄÆwðà £ÁªÀÅ ªÉÆøÀªÀ ªÀiÁqÀzÉ ¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ. DzÀÄzÀjAzÀ, ªÀÄÆwðÃ, PÉüÀÄ ¸ÀvÀåªÀ£ÉAzÀÆ vÀåf¸ÀzÉ ¨Á¼ÀÄ!’ gÀ¸ÀIĶ PÀĪÉA¥ÀÄgÀªÀgÀ F PÀxÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀgÀAd£ÉUÁV ªÀÄPÀ̽UÉ ºÉý, F ¤Ãw¥ÁoÀzÉÆA¢UÉ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉƽ¸ÀÄvÀÛ, EzÀgÉÆA¢UÉ PÁAmÁæPÀÖ PÁ£ÀÆ£ÀÄ C®è°è «ªÀj¸ÀÄvÀÛ ºÉÆÃzÉ. ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV PÁ£ÀÆ£ÀÄ CxÀðªÁ¬ÄvÀÄ. 5-6 PÀqÉUÉ F ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÀUÀAqÉ. MAzÉà UÀÄA¦£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÉ. ¥Àæw¸À® ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ UÀÄA¥ÀÄ ªÀiÁqÀzÉ, CzÉà d£ÀPÉÌ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ «ZÁgÀ ºÉý, ªÀiÁ£À¹PÀ ¸ÀA§AzsÀ ¨É¼É¹, £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ ºÉýzÀÄÝ CªÀgÀ ªÀÄ£À¹ì£À°è EAUÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÉ. EzÀÄ £À£Àß 40 ªÀµÀðUÀ¼À C£ÀĨsÀªÀ¢AzÀ, £Á£ÀÄ PÀ°vÀ ¥ÁoÀ. MAzÉà UÀÄA¦£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ¸ÀjAiÉÆÃ? qÁPÀÖgïgÀÄ K£ÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ? ªÀÄ£ÉÆëeÁÕ£À K£ÀÄ ºÉüÀÄvÀÛzÉ? EzÉ®è ¨ÉÃqÀ - ¸ÀzÀåPÉÌ ¨ÉÃqÀ. »AzÉ VæÃPÀ ¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛçdÕgÀÄ, vÀvÀéeÁÕ¤UÀ¼ÀÄ, «zÀévï ¸À¨sÉAiÀÄ°è `ºÉtÂÚUÉ ¨ÁAiÀÄ°è ºÀ®Äè ºÉZÉÆÑà UÀAqÀ¹UÉ ºÉZÉÆÑÃ’ JAzÀÄ gÁwæ¬Ärà vÁQðPÀ ZÀZÉð ªÀiÁrzÀgÀAvÉ. CªÀgÀ PÀÄzÀÄgÉ PÁAiÀÄĪÀªÀ ºÉÆgÀUÉ PÀĽwzÀÝ, `EzÉãÀÄ ¸ÀÄ¢ÃWÀð ZÀZÉð’ JAzÀÄ «ZÁj¹zÀ. ºÀ°è£À ¸ÀªÀĸÉå w½¬ÄvÀÄ. PÁªÀ°£ÀªÀ ºÉýzÀ, `¤ÃªÉ®è ¤ªÀÄä ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV, ¤ªÀÄä ¥ÀwßAiÀÄgÀ ¨Á¬Ä vÉgɬĹ, ºÀ¯Éèt¹j. DUÀ ¥ÀævÀåPÀëªÁV, ¤ªÀÄUÉà CxÀðªÁUÀĪÀÅzÀÄ. CzÀPÉÌ, F ±Á¸ÀÛç F J®Ä§ÄvÀdÕgÀ «ZÁgÀ KPÉ’ JAzÀ. J®ègÀÆ vÀPÀët ªÀÄ£ÉUÉ NrzÀgÀÄ. CªÀgÀ ¸ÀªÀĸÉå §UɺÀj¬ÄvÀÄ. £À£ÀßzÀÄ ªÀåªÀºÁjPÀ vÀvÀéeÁÕ£À, ¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛçdÕ, ²PÀëtvÀdÕgÉAzÀÄ ºÉýPÉƼÀÄîªÀ PÉ®ªÀgÀ «ZÁgÀ¢AzÀ FV£À £ÀªÀÄä ²PÀët¥ÀzÀÞw ºÁ¼ÁVzÉ. £À£ÀUÉ £À£ÀßzÉà zÁj EzÉ. CzÀgÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. E£ÉÆߧâgÀÄ «ªÀj¹zÀÝ£ÀÆß ¹éÃPÀj¸ÀÄvÉÛãÉ. £À£Àß ªÉÊZÁjPÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß MgÉUÀ°èUÉ wQÌ £ÉÆÃr ¹éÃPÀj¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¸ÀÄvÉÛãÉ. F 40 ªÀµÀðUÀ¼À°è - £À£Àß AiÀiÁªÀ ºÉƸÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÆ ¸ÉÆÃw®è. vÀ¥ÁàzÀgÉ w¢ÝPÉƼÀÄîvÉÛãÉ. ºÁUÉAiÉÄà £ÁlPÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁrzÉ. AiÀıÀ¹éAiÀiÁ¬ÄvÀÄ `£ÁlPÀ £ÉÆÃr, ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀjAiÉĤ¹zÀgÉ, wQÃlÄ PÉÆAqÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV’ JAzÉ. 3 ¸À® EAxÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ AiÀıÀ¹éAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. £À£Àß PÀªÀ£À ªÁZÀ£ÀPÉÌ ºÀt PÉÆlÄÖ d£À §AzÀgÀÄ. d£ÀgÀ ¥ÉÆæÃvÀìºÀ£À E®èªÉAzÀÄ AiÀiÁªÀ ¨Á¬ÄAzÀ ºÉüÀ°! d£ÀgÀ F G¥ÀPÁgÀ ºÉÃUÉ wÃj¸À°!! EzÀ£ÀÄß £Á¤ÃUÀ AiÉÆÃa¸ÀÄwÛzÉÝãÉ, AiÉÆÃf¸ÀÄwÛzÉÝãÉ.

ªÉAPÀmÉñÀ PÀÄ®PÀgÀt 16


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

CzsÀåAiÀÄ£À

ºÀ¼Àî §AvÀÄ ºÀ¼Àî ²æäªÁ¸À ªÉÊzÀå ªÉÆ. ªÀÄÄzÀæt: 2004 ¨É¯É : 200 ¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ: xxiv+286 ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ UÀæAxÀªÀiÁ¯É zsÁgÀªÁqÀ

ZÀ®£À²Ã® ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ C£ÁªÀgÀt (2008gÀ PÉÃAzÀæ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ PÀÈw)

²æäªÁ¸À

ªÉÊzÀågÀ `ºÀ¼Àî §AvÀÄ ºÀ¼Àî’ PÁzÀA§jAiÀÄÄ ``gÀd©°è ªÉÆÃmÁgÀÄ ºÉƸÀzÁV ¤«Äð¹zÀ PÀ°è£À ¸ÉÃvÀĪÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸À°Ã¸ÁV NrvÀÄ. PɼÀUÉ ¨ÉuÉÚºÀ¼Àî vÀ£Àß ¥ÁrUÉ vÁ£ÀÄ ±ÁAvÀªÁV ºÀjAiÀÄÄwÛvÀÄÛ’’ JA§ ¸Á®ÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ. F ¸Á®ÄUÀ¼ÀÄ Erà PÁzÀA§jAiÀÄ zsÀé¤AiÀÄ£ÀÄß »r¢nÖªÉ JAzÀÄ £À£Àß ¨sÁªÀ£É. ªÉÆÃmÁgÀÄ, ¸ÉÃvÀÄªÉ DzsÀĤPÀ £ÁUÀjPÀvÉUÉ ¸ÀAPÉÃvÀªÁzÀgÉ `¨ÉuÉÚºÀ¼Àî’ ¥ÀæPÀÈwzÀvÀÛªÁV §A¢gÀĪÀ §zÀÄQUÉ ¸ÀAPÉÃvÀªÁVzÉ. F §zÀÄPÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉUÉƼÀÄîvÁÛ ¸ÁUÀĪÀAvÀºÀzÀÄÝ, ªÀiÁ£ÀªÀ £À¢AiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß CUÀvÀåPÉÌ vÀPÀÌAvÉ CzÀgÀ ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ ¨ÉÃPÉÆà ºÁUÉ ªÀiÁ¥Àðr¸ÀÄvÁÛ ¸ÁUÀÄvÁÛ£É. DzÀgÉ £À¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¥ÁrUÉ vÁ£ÀÄ ºÀjAiÀÄÄwÛgÀÄvÀÛzÉ. F PÁzÀA§jAiÀÄ GzÀÝPÀÆÌ §zÀÄQUÉ ¸ÀAPÉÃvÀªÁVAiÉÄà £À¢ §A¢zÉ. ºÁUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ £À¢AiÀÄÄ ¸ÀªÀÄÄzÀæªÀ£ÀÄß ¸ÉÃgÀĪÀªÀgÉUÉ AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ ¥ÁvÀæUÀ¼À°è ºÀjAiÀÄÄvÀÛzÉÆÃ, CzÀÄ AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀĪÁzÀ gÀÆ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁUÀgÀªÀ£ÀÄß ¸ÉÃgÀÄvÀÛzÉÆà DAiÀiÁ £ÀÄrUÀlÄÖUÀ¼À CzsÁåAiÀÄUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀÄ F PÁzÀA§j ¨É¼ÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃVzÉ. `£À¢ÃªÀÄÆ®’, `UÀÄ¥ÀÛUÁ«Ä¤’, `¥ÀæPÀl¥ÀæªÁºÀ’, `wgÀĪÀÅ’, `¥ÁvÀæ’, `gÀ¨sÀ¸À’, `¸ÁUÀgÀªÀiï¥Àæw’, JA§ CzsÁåAiÀÄUÀ¼À°è F PÁzÀA§jAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ«£Áå¸ÀzÀ ºÀgÀºÀÄ EzÉ. 1857gÀ ¹¥Á¬Ä zÀAUÉAiÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀ¢AzÀ »rzÀÄ 1947gÀ ¸ÁévÀAvÀæ ¹UÀĪÀªÀgÉV£À PÁ® WÀlÖzÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøw, ¸ÀªÀiÁd §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ ¹ÜvÀåAvÀgÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀ®UÀÄAzÀzÀ MAzÀÄ ¨ÁæºÀät ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ §zÀÄPÀ£ÀÄß PÉÃAzÀæªÁVlÄÖPÉÆAqÀÄ C£ÁªÀgÀtUÉƽ¸À¯ÁVzÉ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è DAUÉÆè EArAiÀÄ£ï DqÀ½vÀUÁgÀ£ÁzÀ ¯Áqïð ªÉĸÀÖ£ÀߣÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ ªÉÄïÁzÀ ¥Á²ÑªÀiÁvÀå ¥Àæ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß £À¢, ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ gÀÆ¥ÀPÀªÀ£ÀÄß §¼À¹ ºÉüÀĪÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ eÁÕ¥ÀPÀPÉÌ §gÀÄvÀÛªÉ. ``¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀéAvÀ ¥ÁæaãÀ ¸ÀA¸ÀÌøw ªÀÄvÀÄÛ ¥À²ÑªÀÄ¢AzÀ §AzÀ 17


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ AiÀiÁªÀ WÀµÀðuÉAiÀÄÆ £ÀqÉAiÀÄ°®èªÉ£ÀߧºÀÄzÀÄ. C°è AiÀiÁªÀÅzÉà C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À CxÀªÁ «zsÁ£ÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ºÉÆÃgÁl«®è. MAzÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀzÀ°è E£ÉÆßAzÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ §¯ÁvÁÌgÀªÁV ºÉÃgÀ®ànÖ®è. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¥ÀgÀA¥ÀgÉUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ fêÀ£À ¸ÁUÀgÀPÉÌ ºÉƸÀ aAvÀ£É ªÀÄvÀÄÛ DZÀgÀuÉAiÀÄ ºÉÆ¼É ºÀjAiÀÄÄwÛzÉ J£ÀÄߪÀÅzÉà EzÀPÉÌ ºÉZÀÄÑ AiÉÆÃUÀåªÁzÀ gÀÆ¥ÀPÀªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. ¸ÀzÀåzÀ ªÀÄnÖUÁzÀgÀÆ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøw ¸ÁUÀgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀgÀrPÉÆArgÀĪÀ LgÉÆÃ¥Àå £À¢AiÀÄ ¤Ãj£À §tÚªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ UÀÄgÀÄw¸À§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ £ÁªÀÅ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ fêÀ£À ¸ÁUÀgÀzÀ D¼ÀzÀ°è CzÀgÀ ¥Àæ¨sÁªÀ JµÀÄÖ C®à ¥ÀæªÀiÁtzÀÄÝ JAzÀÄ AiÉÆÃa¸À®Ä ¸ÁPÀµÀÄÖ DzsÁgÀ«zÉ.’’ ªÉÄð£À ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß E£ÀßµÀÄÖ ¸ÀàµÀÖUÉƽ¸ÀĪÀ CUÀvÀå«zÉ, ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøw, ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ ¸ÀA±ÉèõÀuÁvÀäPÀªÁzÀzÀÄÝ. §ºÀıÀB EzÀgÀ ¨sËUÉÆýPÀvÉAiÀÄÄ EvÀgÀgÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹ vÀ£Àß ¸ÀéAwPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀîzÉ CzÀ£ÀÄß DwäÃPÀj¹PÉƼÀÄîªÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ¨É¼É¹PÉƼÀî®Ä CzÀPÉÌ £ÉgÀªÁVzÉ. DAiÀÄð zÁæ«qÀ ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼À ¸ÀA±ÉèõÀuÉAiÉÄà »AzÀÆ ¸ÀA¸ÀÌøw, £ÁUÀjPÀvÉ, ¥ÀgÀA¥ÀgÉUÀ¼À vÀ¼ÀºÀ¢. ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°ègÀĪÀ CzÀgÀ KPÀvÉ CAzÀgÉ UÁæªÀÄ, PÀÄlÄA§, D¹ÛAiÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀA§AzsÀªÁzÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À°è£À KPÀvÉ F ¸ÀA±ÉèõÀuÉAiÀÄ ¥sÀ®. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ ªÉÄÃ¯É VæÃPï E¸Áè«ÄPï ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼À ¥Àæ¨sÁªÀ DVzÉ. E¸ÁèA£ÉÆA¢V£À ¢ÃWÀð ¸ÀA¥ÀPÀð¢AzÁV ¨sÁgÀwÃAiÀÄ fêÀ£ÀzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ CA±ÀzÀ ªÉÄÃ®Æ zsÀªÀÄð, ¸Á»vÀå, PÀ¯É, ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ ¸ÀAgÀZÀ£É ªÀÄÄAvÁzÀĪÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ¯É D¼ÀªÁzÀ ¥Àæ¨sÁªÀ GAmÁVzÉ. ºÁUÉAiÉÄà ©ænµÀgÀ D½éPÉAiÀÄ°è AiÀÄÄgÉÆæ£À eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ aAvÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ£ÀßzÁV¹PÉÆAqÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀªÀiÁd DwäÃPÀj¹PÉƼÀî®Ä ¸ÀªÀÄxÀðªÁ¬ÄvÀÄ. CzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà »A¸ÁvÀäPÀ PÁæAw¬Ä®èzÉ ºÉƸÀ ¥Àæ¥ÀAZÀzÉÆqÀ£É vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£ÀÄ ºÉÆA¢PÉƼÀî®Ä ¨sÁgÀvÀPÉÌ ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ F DwäÃPÀgÀtzÀ PÁAiÀÄð 1857jAzÀ 1947gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÁVvÀÄ JA§ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß F PÁzÀA§j NzÀÄUÀ¤UÉ ªÀÄ£ÀªÀjPÉ ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ PÁzÀA§jAiÀÄ ºÉUÀνPÉAiÉÄAzÀgÀÆ vÀ¦à®è, ºÁUÀÆ EzÉà PÁzÀA§jAiÀÄÄ MAzÀÄ gÀÆ¥ÀPÀªÁVgÀĪÀÅzÀgÀ zÉÆåÃvÀPÀ. E°è£À ¤gÀÆ¥ÀuÉAiÀÄ°èAiÉÄà Erà ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøw, CzÀgÀ ªÉÄïÁzÀ ¥Àæ¨sÁªÀ, D ¥Àæ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß CgÀV¹PÉÆAqÀÄ ªÉĹÖeÉÆà ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀiÁUÀzÉ ¸ÀéAwPÉAiÀÄ£ÀÄß G½¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæUÀwAiÀÄvÁÛ £ÀqÉ¢zÀÄÝ - EªÉ¯Áè «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß NzÀÄUÀ£ÀÄ aAw¸ÀĪÀAvÉ F PÁzÀA§j ¥ÉæÃgÉæ¸ÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ CvÀÄåvÀÛªÀÄ PÁzÀA§jAiÀÄ MAzÀÄ ªÀÄÄRåªÁzÀ PÁAiÀÄð. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ ªÉÄÃ¯É ¥Á²ÑªÀiÁvÀå ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀ¢AzÀ DVgÀĪÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ CAZÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ vÁQªÉ CxÀªÁ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ ºÉÆgÀªÉÄgÀUÀÄ ªÀiÁvÀæ PÉÆnÖªÉ JA§ C©ü¥ÁæAiÀÄ vÀ¥ÉàAzÀÄ w½AiÀ Ä ¨É à PÀ Ä . ¨s Á gÀ w ÃAiÀ Ä gÀ ¥À æ ± ÁAvÀ fêÀ£ÀzÀ°è DVgÀĪÀ ¥ÀjªÀvÀð£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀ Æ fêÀ £ À g À A UÀ z À ° è ¸À Q æ A iÀ Ä ªÁVgÀ Ä

18


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ ªÀ §®UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀzÉ EgÀĪÀÅzÉà F vÀ¥ÀÄà C©ü¥ÁæAiÀÄPÉÌ ªÀÄÄRå PÁgÀt. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøw ªÀÄvÀÄÛ ¥Á±ÁÑvÀå ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀAWÀµÀðªÀÇ £ÀqÉAiÀÄ°®è, «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «zsÁ£ÀUÀ¼À°è, DZÀgÀuÉUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà wêÀæ ºÉÆÃgÁlUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°®èªÉA§ÄzÀÄ ¸ÀļÀÄî. ¤dªÁzÀ ¸ÀAUÀwAiÉÄAzÀgÉ ¥ÀgÀQÃAiÀÄ ¥Àæ¨sÀÄUÀ¼À PÀtÂÚUÉ PÁt¸ÀzÀAvÉ »AzÀÆ zsÀªÀÄðzÀ°èAiÉÄà ºÉÆÃgÁlUÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÀªÀÅ. F ºÉÆÃgÁlUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß £Á±ÀªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀĸÀÜ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ «gÉÆâüUÀ¼ÀÄ §»gÀAUÀ WÀµÀðuÉAiÀÄ°è vÉÆqÀUÀĪÀÅzÀÄ, ¥ÁætºÁ¤ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ ¨sËwPÀ zÀȶÖAiÀÄ »A¸ÁZÁgÀPÉÌ CªÀPÁ±À PÉÆqÀ°®è. ¸ÀAWÀµÀðUÀ¼À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è »AzÀÆ zsÀªÀÄðzÀ «±ÉõÀ ®PÀëtUÀ¼ÉAzÀÄ ¥ÀjUÀtÂvÀªÁVzÀÝ CA±ÀUÀ¼ÀÄ GzÁºÀgÀuÉUÉ eÁw ¥ÀzÀÞw, C«¨sÀPÀÛ PÀÄlÄA§, C¸Ààø±ÀåvÉÀ, ¥ÀævÉåÃPÀvÉ, ¹ÛçÃAiÀÄgÀ ¨Á®å«ªÁºÀ EvÁå¢UÀ¼ÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR §zÀ¯ÁªÀuÉUÉ M¼ÀUÁzÀªÀÅ. EzÀÄ JµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ CAzÀgÉ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀgÀÆ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÁªÀiÁfPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£ÀPÁgÀgÁVzÀÝ UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÖ UÉÆÃR¯É CªÀgÀÄ 1911gÀ°è ®AqÀ¤ß£À°è £ÀqÉzÀ «±Àéd£ÁAUÀUÀ¼À ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è ``¥À²ÑªÀÄzÉÆA¢UÉ EvÀgÀ ¥ÀƪÀðzÉñÀUÀ¼À ¸ÀA¥ÀPÀð PÉêÀ® ¨ÁºÀågÀÆ¥ÀzÀ°èzÀÝgÉ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¥À²ÑªÀÄzÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ¥ÀƪÀðzÀ ºÀÈzÀAiÀÄPÉÌ E½¢zÉ’’ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. vÀªÀÄä ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ, DZÁgÀ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ ¤gÀAvÀgÀªÉAzÀÄ ¨sÀQÛ ¨sÁªÀ£É¬ÄAzÀ PÀAqÀAvÀºÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß MAzÀgÀ £ÀAvÀgÀ MAzÀ£ÀÄß ¸À¢Ý®èzÉ ©lÄÖÖ ©qÀ¨ÉÃPÁzÁUÀ CxÀªÁ CªÀÅ RAqÀ£ÉUÉ M¼ÀUÁzÁUÀ CxÀªÁ D ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ £Á±ÀªÁzÁUÀ ¸ÀvÀé»Ã£ÀgÁzÀ ¥ÉæÃPÀëPÀ ¸ÁÜ£ÀPÉÌ E½zÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ ¥Àæw¥ÁzÀPÀgÀÄ CzÀPÁÌV ªÀÄgÀÄVzÀgÀÆ ºÉÆgÀUÉ PÁtĪÀAvÉ ¥ÀæPÀl¥Àr¸À°®è. £ÁUÀjPÀ «ªÁºÀ PÁ¬ÄzÉAiÀÄÄ eÁw ¥ÀzÀÞwAiÀÄ §ÄqÀªÀ£ÀÄß PÀvÀÛj¹zÁUÀ C«¨sÀPÀÛ PÀÄlÄA§ ¤zsÁ£ÀªÁV £Á±ÀºÉÆA¢ PÀtägÉAiÀiÁUÀÄwÛzÁÝUÀ C¸Ààø±ÀåjUÉ zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼À°è ªÀÄÄPÀÛ ¥ÀæªÉñÀ zÉÆgÉvÁUÀ, «zsÀªÉAiÀÄjUÉ ¥ÀÄ£Àg﫪ÁºÀPÉÌ C£ÀĪÀÄw ¹PÁÌUÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ PÀĹzÀªÀÅ. CAzÀ ªÀiÁvÀæPÉÌ ¨sÁgÀvÀ ªÉĹÖeÉÆà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ¸ÀA¸ÀÌøw C®è. ªÉĹÖeÉÆà CAzÀgÉ £ÀªÀÄä £ÁUÀjPÀvÉAiÀÄ PÀÄgÀĺÀÄUÀ¼ÀÄ E®èzÀAvÉ ºÉÆgÀV£À £ÁUÀjPÀvÉAiÀÄ°è ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV °Ã£ÀªÁV ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ. KµÁåzÀ°è ªÉÄQìPÉÆÃzÀ CeÉnPïì, ¥ÉgÀÄ gÁdåzÀ EAPÁ ºÁUÀÆ ¦ü°¥ÉÊ£ïì ¢éÃ¥ÀUÀ¼À lUÀ¯ÉÆÃUÀUÀ¼À°è C°è£À ªÀÄÆ® ¸ÀA¸ÀÌøw £ÁUÀjPÀvÉUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃV LgÉÆÃ¥Àå £ÁUÀjPÀvÉ £É¯É¹zÉ. EzÀÄ ªÉĹÖeÉÆÃ. DzÀgÉ ¨sÁgÀvÀzÀ°è D jÃw DV®è. `ºÀ¼Àî §AvÀÄ ºÀ¼Àî’ PÁzÀA§j F «ZÁgÀªÀ£ÀÄß vÀ£Àß°è CAvÀUÀðvÀUÉƽ¹PÉÆArzÉ. £ÀªÀÄäzÀÄ ªÉĹÖeÉÆà ¸ÀA¸ÀÌøw £ÁUÀjPÀvÉAiÀÄ®è. LgÉÆÃ¥Àå ¥Àæ¨sÁªÀ¢AzÀ ¥ÀæUÀwAiÀÄvÀÛ ¸ÁUÀÄvÁÛ £ÀªÀÄä°ègÀĪÀ GvÀÛªÀÄ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß G½¹PÉÆAqÀÄ vÀ£ÀßvÀ£ÀªÀ£ÀÄß G½¹PÉÆArzÉÝÃªÉ JA§ÄzÀÄ F PÁzÀA§jAiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR zsÀé¤. F PÁzÀA§jAiÀÄ°è §gÀĪÀ ªÁ¸ÀÄzÉêÁZÁAiÀÄðgÀ PÀÄlÄA§ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøw, £ÁUÀjPÀvÉUÉ MAzÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀ. ªÁ¸ÀÄzÉêÁZÁAiÀÄðgÀ §zÀÄQ£À°è ªÀÄÆgÀÄ vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄUÀ¼À §zÀÄQ£À ¸ÀégÀÆ¥À ºÁ¸ÀĺÉÆPÁÌV ©aÑPÉƼÀÄîvÁÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. F ªÀÄÆ®PÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀªÀiÁd ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄÄ §zÀ¯ÁªÀuÉUÉƼÀUÁUÀĪÀ, ¹ÜvÀåAvÀgÀPÉÌ ¹®ÄPÀĪÀ D ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæUÀwAiÀÄvÀÛ ¸ÁUÀĪÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ£ÀßzÉà DzÀ «£Áå¸ÀzÀ°è F PÁzÀA§jAiÀÄÄ zÁR°¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ°è AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ ¥Àæ¨sÁªÀ ¥ÉæÃgÀuÉUÀ½AzÀ GAmÁzÀªÀÅ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæUÀ¼ÁzÀ ªÁ¸ÀÄzÉêÁZÁAiÀÄð, vÀļÀ¸ÀPÀÌ, ªÉAPÀmÁZÁAiÀÄð, £ÁgÁAiÀÄt, CA§PÀÌ, gÀÄPÀĪÀiÁ, ¨ÉÆÃzsÀ PÉñÀªÀ, ºÀtªÀiÁå, gÁªÀÄÄ, ¥ÀjªÀļÁ EªÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ

19


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ C£ÁªÀgÀtUÉƼÀÄîvÁÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ. ªÉÆzÀ¯Éà w½¹zÀAvÉ F PÁzÀA§jAiÀÄ WÀl£ÁªÀ½UÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ 1857jAzÀ 1947gÀ PÁ¯ÁªÀ¢üAiÀÄ°è. F CªÀ¢üAiÀÄ°è ¥Á±ÁÑvÀågÀ PÉÆqÀÄUÉAiÀÄ°è §ºÀ¼À ªÀÄÄRåªÁzÀzÀÄÝ §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæUÀwAiÀÄ CªÀ½ vÀvÀéUÀ¼ÀÄ. ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸À£ÁvÀ£ÀzsÀªÀÄð CAVÃPÀÈvÀ «ZÁgÀªÁVvÀÄÛ. EzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀ¸ÀÄÛªÀÇ ¤¢ðµÀÖ ªÀåªÀ¸ÉÜUÉƼÀUÁVgÀÄvÀÛzÉAzÀÆ ªÀÄÄAzÉ J®èªÀÇ CªÀ£Àw ºÉÆAzÀ¯ÉèÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉAzÀÆ ¨sÁ«¸À¯ÁVvÀÄÛ. ¸À£ÁvÀ£À zsÀªÀÄðªÉA§ PÀ®à£É »AzÀÆUÀ¼À°è E£ÀÆß d£À¦æAiÀĪÁVzÉ. DzÀgÉ FUÀ CzÀ£ÀÄß ¨ÉÆâü¸ÀĪÀªÀgÉà PÀlÄÖ¤mÁÖV zsÁ«ÄðPÀ ªÀiË®åUÀ½UÉ ¹Ã«ÄvÀUÉƽ¹zÁÝgÉ. ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀAWÀl£É, ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ fêÀ£ÀzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ §zÀ¯ÁzÀ ¥Àj¹ÜwUÀ½UÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV §zÀ¯ÁUÀ¯ÉèÉÃPÀÄ JAzÀÄ J®ègÀÆ FUÀ M¥ÀÄàvÁÛgÉ. «zÀÄåZÀÒQÛ zÉÆgÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ §ÄrØAiÀÄ ¨É¼ÀQ£À°è NzÀĪÀAvÀºÀ ªÀÄr¬Ä®è. Hl ªÀiÁqÀĪÁUÀ PÉÊAiÀÄ£Éßà §¼À¸À¨ÉÃPÀÄ, ZÁPÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆÃPïðUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸À¨ÁgÀzÀÄ JA§ÄzÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤¢ðµÀÖ ªÀiˮ嫮è. DyðPÀ ¹ÜwUÀ¼À°è DUÀĪÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ gÀZÀ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀÄ FUÁUÀ¯Éà CAVÃPÀÈvÀ «ZÁgÀªÁVzÉ. (¥ÀÄl 121). ¥ÀæUÀwAiÀÄ «ZÁgÀ F §zÀ¯ÁªÀuÉ vÀvÀézÉÆA¢UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÉ. §ºÀıÀB EvÀgÀjVAvÀ ºÉZÁÑV »AzÀÆUÀ¼À°è PÁ® GgÀļÀĪÀÅzÉAzÀgÉ ¸ÀªÀiÁdUÀ¼ÀÄ CzsÉÆÃUÀwAiÀÄvÀÛ ¸ÁUÀĪÀÅzÀÄ JA§ £ÀA©PÉ EvÀÄÛ. EzÀÄ ¥ÀæUÀwAiÀÄ vÀvÀéPÉÌ wÃgÁ «gÀÄzÀÞªÁzÀzÀÄÝ. ¸ÀĪÀtðAiÀÄÄUÀªÉ¤¹zÀ ¸ÀvÀåAiÀÄÄUÀ¢AzÀ »rzÀÄ PÀ°AiÀÄÄUÀzÀªÀgÉUÀÆ £Á®ÄÌ AiÀÄÄUÀUÀ¼À GzÀÝPÀÆÌ ªÀiÁ£ÀªÀ PÀæªÉÄÃt ¤AiÀÄvÀªÁV CªÀ£ÀwAiÀÄvÀÛ ¸ÁUÀÄvÁÛ£É JA§ £ÀA©PÉAiÀÄ£ÀÄß CªÀgÀÄ ¸ÀÆwæÃPÀj¹zÀÝgÀÄ. EzÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀ £ÀA©PÉAiÀiÁVvÀÄÛ. 1857jAzÀ 1947gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ fêÀ£ÀzÀ°è ¥ÀæUÀwAiÀÄ vÀvÀéªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀ£ÉÆÃlPÉÌ UÉÆvÁÛUÀzÀAvÉ vÀ£ÀUÉ vÁ£Éà M¦àPÉƼÀÄîvÁÛ ºÉÆìÄvÀÄ. gÁeÁgÁªÀiï ªÉÆúÀ£ï gÁAiÀiï CªÀgÀÄ ¹ÛçÃAiÀÄgÀ ¹ÜwAiÀÄ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÉ PÀgÉPÉÆnÖzÀÄÝ ¥ÀƪÀð¹ÜwAiÀÄ ¥ÀÄ£Àgï¸ÁÜ¥À£ÉUÉ ºÉÆgÀvÀÄ CzÀÄ ¥ÀæUÀwAiÉÄA§ PÁgÀtPÁÌV C®è. DAiÀÄð ¸ÀªÀiÁdzÀ ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¸Áé«Ä zÀAiÀiÁ£ÀAzÀgÀÄ eÁw ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß RAr¹zÀÄÝ CzÀÄ ªÉÃzÀUÀ½AzÀ ¨ÉA§® ¥ÀqÉ¢®èªÉA§ PÁgÀtPÁÌV JAzÀÄ ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. ¸ÁªÀiÁfPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÉA§ vÀvÀéªÀ£ÀÄß ªÉÆlÖªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ MvÁÛAiÀÄ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¨ÉÆâü¹zÀ ªÀĺÁzÁ±Àð¤PÀgÉAzÀgÉ ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀÄ. CªÀgÀ PÁ®¢AzÀ ªÀÄÄAzÀPÉÌ PÁ®§zÀ¯ÁªÀuÉ ¸ÀªÀiÁd vÀ£Àß CUÀvÀåUÀ½UÉ ºÉÆAzÁtÂPÉ ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÉA§ vÀvÀéªÀ£ÀÄß M¦àPÉÆArvÀÄ. £ÉÊwPÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zsÁ«ÄðPÀ £ÀA©PÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw vÀ¯ÉªÀiÁj£À®Æè «ªÀıÁðvÀäPÀªÁV ¥Àj²Ã°¸À¨ÉÃPÉA§ vÀvÀéªÀ£ÀÄß «gÉÆâü¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ¸ÁªÀðwæPÀ ¨ÉA§®ªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArvÀÄ. ¥ÀæUÀwAiÀÄ°è £ÀA©PÉ, zÀÆgÁ¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ, §zÀ¯ÁªÀuÉ CUÀvÀåªÉAzÀÄ PÀAqÀħAzÁUÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß M¦àPÉƼÀÄîªÀ ¥ÀæªÀÈwÛ EªÉ®èªÀÇ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀªÀiÁd £ÀªÀ¸ÀªÀiÁdzÀvÀÛ ªÀÄÄ£ÀßqÉAiÀÄĪÀ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀiÁVvÀÄÛ. `ºÀ¼Àî §AvÀÄ ºÀ¼Àî’ PÁzÀA§j §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæUÀwAiÀÄ CªÀ½ vÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß D±ÀAiÀĪÀ£ÁßV¹PÉÆArzÉ. F PÁzÀA§jAiÀÄ°è §gÀĪÀ Cw ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀĸÀÜ PÀÄlÄA§ ªÁ¸ÀÄzÉêÁZÁAiÀÄðgÀzÀÄ. F PÀÄlÄA§zÀ J®è ¸ÀzÀ¸ÀågÀÆ ¥ÀæUÀw ªÀÄvÀÄÛ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ CªÀ½ vÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß M¦àPÉÆAqÀªÀgÉÃ. EAVèµï «zÁå¨sÁå¸ÀzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ, ¸ÀPÁðj ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ¸ÉÃgÀĪÀÅzÀÄ,

20


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ CAvÀgÀ eÁw «ªÁºÀ, ¹ÛçÃAiÀÄjUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À EªÀÅUÀ¼À §UÉÎ Cj«zÉ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ M¥ÀÄàvÁÛ F PÀÄlÄA§zÀ AiÀÄdªÀiÁ£À£ÁzÀ ªÁ¸ÀÄzÉêÁZÁAiÀÄðgÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ ¥ÀæUÀwAiÀÄvÀÛ ¸ÁUÀÄvÁÛgÉ. PÁ® §zÀ¯ÁzÀAvÉ vÁ£ÀÆ vÀ£Àß PÀÄlÄA§ªÀ£ÀÄß D ¥Àj¸ÀgÀPÉÌ CUÀvÀåªÁzÀ jÃwAiÀÄ°è ¨É¼É¸ÀÄvÁÛ£É. ªÁ¸ÀÄzÉêÁZÁAiÀÄðgÀÄ vÀ£Àß vÀAV CA§PÀÌ «zsÀªÉAiÀiÁV ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ CªÀ¼À£ÀÄß PÀqÉUÀt¸ÀĪÀÅ¢®è. CªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ AiÀÄdªÀiÁ£ÀwAiÀÄAvÉ £ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ¼É. £ÁgÁAiÀÄt ªÀÄvÀÄÛ gÀÄPÀĪÀiÁ ¢QÌ®èzÀªÀgÁV vÀ£Àß ªÀÄ£É ¸ÉÃjzÁUÀ CªÀgÀ£ÀÄß vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÀªÀgÀAvÉ £ÀqɹPÉƼÀÄîvÁÛ£É. vÀ£Àß vÀªÀÄä ªÉAPÀuÁÚZÁAiÀÄð¤UÉ ªÀÄĸÀ¯Áä£À ºÉtÂÚ£ÉÆA¢UÉ ¸ÀA§AzsÀ«zÉAiÉÄAzÀÄ w½zÁUÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ PÀ¹«¹AiÀiÁzÀgÀÆ £ÉʸÀVðPÀªÁzÀzÉÝAzÀÄ ¸ÀĪÀÄä£ÁUÀÄvÁÛ£É. £ÁgÁAiÀÄt £ÁlPÀ PÀA¥À¤AiÀÄ AiÀÄdªÀiÁ£À£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ C£ÀåeÁwAiÀĪÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÁUÀ ¥Àæw¨sÀn¸ÀĪÀÅ¢®è. CªÀgÀ ªÀÄjªÀÄUÀ ¢üÃgÀ£ÀÄ ªÀÄÄA¨ÉÊUÉ ºÉÆÃV ¥ÉÆæ¥sɸÀgï DV ªÀiÁA¸ÁºÁjAiÀiÁzÀ PÁAiÀĸÀÜ ¥Àæ¨sÀÄ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀ ±ÀgÀAiÀÄƼÀ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÁÛ£É. DUÀ®Æ PÀÆqÁ ªÁ¸ÀÄzÉêÁZÁAiÀÄð ªÀiË£ÀªÁVAiÉÄà M¦à©qÀÄvÁÛ£É. PÀªÀÄðoÀ£ÁzÀgÀÆ PÀÆqÁ PÁ® zsÀªÀÄðPÉÌ «gÉÆÃzsÀªÀ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀæUÀw ªÀÄvÀÄÛ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß EªÀ£ÀÄ M¦àPÉƼÀÄîvÁÛ£É. F zÀȶ֬ÄAzÀ ªÁ¸ÀÄzÉêÁZÁAiÀÄð ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøw - ¸ÀªÀiÁd ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjPÀvÉUÉ MAzÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀzÀAwzÁÝ£É. zÉñÀzÀ GzÀÝUÀ®PÀÆÌ £ÀqÉzÀ ¸ÁévÀAvÉÆæöåÃvÀìªÀzÀ ¹zÀÞvÉUÀ¼ÀÄ, £Á½£À ºÉƸÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ ¤ªÀiÁðtPÁÌV CªÀ±ÀåªÁzÀ ºÉÆAzÁtÂ, PÀȶPÀgÀÄ, PÁ«ÄðPÀgÀÄ, zÀ°vÀgÀÄ, EªÀgÉ®ègÀ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À §UÉÎ PÁæAwPÁj §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸ÀÄwÛgÀĪÀ d£À£ÁAiÀÄPÀgÀÄ, G¼ÀĪÀªÀ£Éà MqÉAiÀÄ, PÁ«ÄðPÀgÀ ºÀPÀÄÌ, ªÀÄ»¼Á ZÀ¼ÀĪÀ½ EAvÀºÀ ºÉƸÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄEªÉ®èªÀÇ ºÀ¼ÉAiÀÄ vÀ¯ÉªÀiÁj£À°è D±ÀÑAiÀÄð vÀ®èt ºÀÄlÄÖ¸ÀÄwÛzÀݪÀÅ. DzÀgÉ ºÉƸÀ vÀ¯ÉªÀiÁjUÉ EªÀÅ DPÀµÀðPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. ªÁ¸ÀÄzÉêÀZÁAiÀÄðgÀ ªÀÄUÀ PÉñÀªÀ, CªÀ£À ºÉAqÀw ¥ÀjªÀļÁ, EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÉÆÃf¤ EªÀgÉ®ègÀ ªÀÄÄPÀÛªÁzÀ §zÀÄPÀÄ ªÁ¸ÀÄzÉêÁZÁAiÀÄðgÀ£ÀÄß vÀ®ètUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ CªÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß M¥ÀÄàvÁÛgÉ. ¸ÀºÀåªÁV¹PÉƼÀÄîvÁÛgÉ. £ÀªÀ®UÀÄAzÀzÀAvÀºÀ ¸ÀtÚ Hj£À°è PÀÆqÁ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¥ÀæeÉÕ DªÀj¹PÉƼÀÄîvÀÛzÉ, §zÀÄQ£À QlQ ¨ÁV®ÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄ®èªÉÄ®è£É vÉgÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛªÉ. d£ÀgÉ®è ªÉÆzÀ®¨ÁjUÉ EAqÉÆà ZÉÊ£Á EAqÉÆãÉöAiÀiÁ ¥ÉÆïÉAqï dªÀÄð¤ J£ÀÄßvÁÛ PÀAqÀÄ PÉý CjAiÀÄzÀ zÉñÀUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä vÉÆqÀUÀÄvÁÛgÉ (¥ÀÄl 230). F jÃw DzsÀĤPÀvÉ JA§ÄzÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ J¯Áè gÀAUÀUÀ¼À£ÀÄß DªÀj¹PÉƼÀÄîvÁÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. F PÁzÀA§jAiÀÄ°è §zÀ¯ÁªÀuÉ JA§ÄzÀÄ ªÀiË£ÀªÁV £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉA§ÄzÀ£ÀÄß `£À¢’ gÀÆ¥ÀPÀªÀ£ÀÄß §¼À¹ ºÉüÀ¯ÁVzÉ JAzÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è ¥Àæ¸ÁÛ¦¸À¯ÁVvÀÄÛ. CzÀgÀAvÉ F PÁzÀA§jAiÀÄ GzÀÝPÀÆÌ C®è°è PÉ®ªÀÅ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ §gÀÄvÀÛªÉ. F ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ PÁzÀA§jAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ«£Áå¸ÀªÀ£ÀÄß gÀƦ¹gÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß E°è PÉÆqÀÄwÛzÉÝãÉ: ``F jÃw 1857-58gÀ §AqÁAiÀÄzÀ PÁ®PÉÌ «zsÁvÀ ©Ã¹zÀ ¥ÀæZÀAqÀ UÁ½UÉ, GvÀÛgÀzÀ PÁ²¬ÄAzÀ MAzÀÄ ¥ÀÄAPÉøÀgÀ ºÁj §AzÀÄ zÀQëtzÀ £ÀªÀ®UÀÄAzÀzÀ ¸ÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄtÂÚ£À°è UÀnÖAiÀiÁV £ÉnÖvÀÄ” (¥ÀÄl-21). £À¢ÃªÀÄÆ® ``EµÀÄÖ ¢ªÀ¸À M¼ÀVAzÉƼÀUÀ UÀÄ¥ÀÛUÁ«Ä¤AiÀiÁV ºÉƼÁårPÉÆÃvÀ ºÀjzÀ fêÀ£À¢ FUÀ £É® a«ÄäPÉÆAqÀÄ ªÉÄïÉ

21


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ §gÀ®Ä ºÁvÉÆgÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. (¥ÀÄl-29) UÀÄ¥ÀÛUÁ«Ä¤ ``EAvÀºÀ ¤AvÀ ¤Ãj£À fêÀ£ÀzÁUÀ ¸À»vÀ MªÉÆäªÉÄä §ÄzÀÄâzÀUÀ¼ÀÄ K¼ÀÄwÛzÀݪÀÅ.” (¥ÀÄl106) ¥ÀæPÀl ¥ÀæªÁºÀ ``F jÃw £ÀªÀ®UÀÄAzÀzÀ fêÀ£À¢ vÀ£ÀßzÉà eÁr£À°è ¥ÀæªÀ»¸ÀÄwÛvÀÄÛ.” (¥ÀÄl 110) ``PɼÀUÉ ¨ÉuÉÚ ºÀ¼Àî vÀ£Àß ¥ÁrUÉ vÁ£ÀÄ ±ÁAvÀªÁV ºÀjAiÀÄÄwÛvÀÄÛ’’ (¥ÀÄl-281) F ªÉÄð£À ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥À AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄzÁÝVvÀÄÛ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. PÁzÀA§jAiÀÄ ¤gÀÆ¥ÀuÁ PÀæªÀÄzÀ°èAiÉÄà §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀÇ CAvÀUÀðvÀªÁV ºÀjAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. F §zÀ¯ÁªÀuÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ PÁzÀA§jAiÀÄ ¤gÀÆ¥ÀuÉAiÀÄ°è ªÁZÀåªÁV ¥ÀæPÀlªÁUÀĪÀÅ¢®è. ¥ÁvÀæUÀ¼À ¨ÁAiÀÄ°è ºÉ Ã ½¸À Ä ªÀ Å ¢®è , DyðPÀ §zÀ ¯ ÁªÀ u É A iÀ i ÁVgÀ § ºÀ Ä zÀ Ä , ¸ÁªÀ i ÁfPÀ §zÀ ¯ ÁªÀ u É A iÀ i ÁVgÀ § ºÀ Ä zÀ Ä , E®è ª É Ã gÁdQÃAiÀ Ä ¥À æ e É Õ A iÀ Ä ºÀ Ä lÄÖ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ, ªÀÄ£ÀĵÀå ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À°è£À ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼ÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà DUÀ°, £À¢AiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ ºÀjzÀAvÉ ¤gÀÆ¥ÀuÁ PÀæªÀÄzÀ°èAiÉÄà PÁzÀA§jAiÀÄ°è CAvÀUÀðvÀªÁV NzÀÄUÀ¤UÉ F §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥À ªÀÄ£ÀªÀjPÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. F zÀȶ֬ÄAzÀ EzÉÆAzÀÄ GvÀÛªÀÄ PÀ¯ÁPÀÈwAiÀiÁV ºÉÆgÀºÉƪÀÄä®Ä ¸ÁzsÀåªÁVzÉ. F PÁzÀA§jUÉ 2008£Éà ¸Á°UÉ PÉÃAzÀæ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä ¥Àæ±À¹Û §A¢gÀĪÀÅzÀÄ ºÀµÀðzÁAiÀÄPÀ ¸ÀAUÀwAiÀiÁVzÉ.

JZï. zÀAqÀ¥Àà.

22


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ gÀ¹Ã¢ wQÃlÄ CªÀÄÈvÁ ¦æÃvÀA C£ÀÄ : ºÀ¸À£ï £À¬ÄÃA ¸ÀÄgÀPÉÆÃqÀ ¨É¯É : 100/¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ: xiv+206 ¯ÉÆûAiÀiÁ ¥ÀæPÁ±À£À §¼Áîj

CªÀÄÈvÁ ¦æÃvÀA CªÀgÀ `gÀ¹Ã¢ wQÃlÄ’ (2008gÀ PÉÃAzÀæ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«ÄAiÀÄ C£ÀĪÁzÀ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀqÉzÀ PÀÈw) ``CªÀÄÈvÁ ¦æÃvÀA’ ¸Á»vÀå «zÁåyðUÀ½UÉ gÉÆêÀiÁAZÀ£À ªÀ£ÀÄßAlĪÀiÁqÀĪÀ ºÉ¸ÀgÀÄ. eÁÕ£À¦ÃoÀ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀqÉzÀ ªÉÆzÀ® ¥ÀAeÁ© ¯ÉÃRQ. PÉÃAzÀæ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä ¥Àæ±À¹Û ¥ÀqÉzÀ ªÉÆzÀ® ªÀÄ»¼É. ¥ÀzÀä²æÃ, ¥ÀzÀ䫨sÀƵÀt, LzÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À UËgÀªÀ r. °mï. ¥ÀzÀ«UÀ¼ÀÄ, ºÀ®ªÁgÀÄ zÉñÀUÀ¼À G£ÀßvÀ UËgÀªÀUÀ¼ÀÄ EªÀjUÉ zÉÆgÉwªÉ. zɺÀ° ¸ÀPÁðgÀªÀÅ `±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ PÀªÀ¬Äwæ’ ¥Àæ±À¹Û ¤Ãr UËgÀ«¹zÉ. EAvÀºÀ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ¯ÉÃRQAiÀÄ DvÀäPÀxÀ£À `gÀ¹Ã¢ wQÃlÄ.’ CªÀÄÈvÁ ¦æÃvÀA CªÀgÀ DvÀäPÀxÉAiÀÄ°è §gÀĪÀÅzÀÄ CªÀgÀ «ZÁgÀ ªÀiÁvÀæªÀ®è. CªÀgÀ PÁ®zÀ°è CªÀgÀ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ£ÀqÉzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ, CªÀgÀÄ PÀAqÀ zÉñÀ «zÉñÀUÀ¼À ªÀtð£ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ D zÉñÀzÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¥Àj¸ÀgÀ, ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÉëÃvÀæzÀ°è ¸ÁzsÀ£ÉUÉÊzÀ PÀ« PÀ¯Á«zÀ ¸Á»wUÀ¼À ªÀåQÛvÀé, DAiÀiÁzÉñÀzÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸ÀäøwUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ¤gÀƦvÀªÁVzÉ. `gÀ¹Ã¢ wQÃlÄ’«£À°è CªÀÄÈvÁ CªÀgÀÄ C£ÀĨsÀ«¹zÀ AiÀiÁvÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß, £ÉÆêÀ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ CªÀgÀ fêÀ£ÀªÀÅ ªÀiÁ£ÀªÀ£À ZÀjvÉæAiÀÄ ¤ªÀiÁðtzÀ°è JAvÀºÀ ¥ÁvÀæªÀ»¹zÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß «ªÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ fêÀ£À ¹zÁÞAvÀUÀ½UÉ ¥ÉæÃgÀPÀªÁzÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ »£É߯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤gÀƦ¸À¯ÁVzÉ. C®èzÉ CªÀgÀ fëvÁªÀ¢üAiÀÄ°è d£ÀgÀÄ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÝ §UÉAiÀÄ£ÀÄß, C£ÀĸÀj¸ÀÄwÛzÀÝ zsÉÆÃgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß `gÀ¹Ã¢ wQÃlÄ’ ¥Àæw©A©¹zÉ. ¸ÁªÀ i Á£À å ªÁV DvÀ ä P À x É A iÀ Ä °è §gÉ A iÀ Ä ÄªÀ ª À £ À ªÀ A ±ÁªÀ ½ d£À £ À ¢ AzÀ DgÀA¨sÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÉAiÀÄĪÀ PÁ®zÀªÀgÉV£À «ªÀgÀUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. EzÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð DvÀäPÀxÉ. ºÀ®ªÀgÀÄ DvÀäPÀxÉAiÀÄ §zÀ°UÉ ¸ÀägÀuÉUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. F §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ PÀæªÀÄzÀ°è PÁ¯Á£ÀÄPÀæªÀÄzÀ°è WÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß MAzÁzÀ ªÉÄïÉÆAzÀgÀAvÉ §gÉAiÀĨÉÃQ®è. vÀªÀÄä fêÀ£ÀzÀ°è ¥ÀæzsÁ£ÀªÁV CxÀªÁ ¸ÁégÀ¸ÀåªÁV vÉÆÃgÀĪÀ WÀl£ÉUÀ¼À ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ¼À£ÀÄß ©r©rAiÀiÁV ºÉüÀĪÀÅzÀÄ EzÀgÀ PÀæªÀÄ. gÀ«ÃAzÀæ£ÁxÀ oÁPÀÆgÀgÀÄ EAvÀºÀ MAzÀÄ

23


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ £É£À¥ÀÄUÀ¼À UÀæAxÀ §gÉ¢zÁÝgÉ. «±ÉéñÀégÀAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ ªÀÈwÛ fêÀ£ÀzÀ ¸ÀägÀuÉUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ §gÉ¢zÁÝgÉ. EªÀÅUÀ¼À°è SÁ¸ÀVà fêÀ£ÀzÀ «ªÀgÀUÀ½®è. dªÀºÀgÀ¯Á¯ï£ÉºÀgÀÄ, UÁA¢üÃf, »lègï, §læðAqï gÀ¸É¯ï, ZÁjðZÁ¦è£ï, PÀªÀįÁzÁ¸ï, ¥ÉÆæwªÀiÁ¨ÉÃr ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀÄ DvÀäPÀxÉUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¢zÁÝgÉ. EªÉ®èªÀÇ ¸ÀvÀ夵É×, ¸ÀÄgÀªÀÄå PÀxÀ£À ±ÉÊ°, ºÀÈzÀAiÀÄ ¸Àà²ð¤gÀÆ¥ÀuÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV ¨ÉgÉvÀÄ C£À£Àå DvÀäPÀxÉUÀ¼É¤¹ªÉ. DvÀäPÀxÉ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀªÉãÀ®è. EzÀ£ÀÄß §gÉAiÀÄĪÀªÀ¤UÉ vÀ£Àß ¨ÉÃPÀÄ ¨ÉÃqÀUÀ½AzÀ ¥Àæ¨sÁ«vÀ£ÁUÀzÉ «±ÉõÀ ¨sÁªÉÇÃzÉæÃPÀPÉÌ M¼ÀUÁUÀzÉ vÀ£Àß fêÀ£ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ WÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤gÀƦ¸ÀĪÀ ¸ÀAAiÀĪÀĨÉÃPÀÄ. ¸ÀvÀ夵É× «ªÀıÁð zÀȶÖUÀ¼À£ÀÄß CªÀ£ÀÄ gÀÆrü¹PÉÆArgÀ¨ÉÃPÀÄ. DvÀäPÀxÉAiÀÄÄ ¸Àé ¥Àæ±ÀA¸ÉAiÀiÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ. DzÀgÉ CzÀgÀ°è CªÀ£À ªÀåªÀºÁgÀ ¸ÁzsÀ£É, ¹¢ÞUÀ¼ÀÄ, eÉÆvÉUÁgÀgÀÄ «gÉÆâüUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀ «ªÀgÀuÉ, CªÀÅUÀ¼À ªÀiË®åUÀ¼À §UÉUÉ ¸ÀAzÀ¨sÉÆÃðavÀ ªÀ¸ÀÄÛ¤µÉ× EªÀÅ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. EªÉgÀqÀgÀ ¸ÀªÀÄvÉÆî£À DvÀäZÀjvÉæUÉ ¨É¯ÉAiÀÄ£ÀÄß, UËgÀªÀªÀ£ÀÄß zÉÆgÀQ¸ÀÄvÀÛªÉ. F ¸ÀªÀÄgÀ¸À zÀȶÖAiÀÄ eÉÆvÉUÉ PÁªÁåvÀäPÀ ¨sÁµÉ, DPÀµÀðPÀ ¤gÀÆ¥ÀuÉUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆArgÀ¨ÉÃPÀÄ. »ÃUÁzÁUÀ DvÀäPÀxÉAiÀÄÄ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ZÀjvÉæAiÀÄÆ DUÀÄvÀÛzÉ. CªÀÄÈvÁ CªÀgÀ `gÀ¹Ã¢ wQÃlÄ’ F J¯Áè ®PÀëtUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆArzÀÄÝ CvÀÄåvÀÛªÀÄ DvÀäPÀxÉAiÀiÁVzÉ. 1919gÀ°è ¥ÀAeÁ©£À UÀÄdgÀ£ïªÁ®zÀ°è gÁd©Ã© ªÀÄvÀÄÛ PÀvÁðgï¹AUï CªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁV ºÀÄnÖzÀ CªÀÄÈvÀ aPÀ̪ÀAiÀĹì£À°èAiÉÄà vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀAzÉAiÀÄ D±ÀæAiÀÄzÀ°è ¨É¼ÉAiÀÄÄvÁÛ¼É. vÀAzÉÀ PÀvÁðgï ¹AUï PÀ« ºÁUÀÆ PÀ¯Á«zÀ. ªÀÄqÀ¢AiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀ PÀvÁðgï¹AUï ªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¯ÁºÉÆÃgï£À°è £É¯É¸ÀÄvÁÛ£É. 1936gÀ°è CAzÀgÉ 16£Éà ªÀAiÀĹìUÉ CªÀÄÈvÁUÉ ¦æÃvÀA ¹AUï£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. ¯ÁºÉÆÃgï gÉÃrAiÉÆà ¸ÉÖõÀ£ï£À°è PÁAiÀÄð¤ªÀð»¹zÀ CªÀÄÈvÁ vÀ£Àß 28£Éà ªÀAiÀĹì£À°è zÉñÀ «¨sÀd£ÉAiÀiÁzÁUÀ zɺÀ°UÉ §AzÀÄ £É¯É¸ÀÄvÁÛ¼É. vÀ£Àß UÀAqÀ¤AzÀ «ZÉÒÃzÀ£À ¥ÀqÉzÀ CªÀÄÈvÁ 1960jAzÀ PÀ¯Á«zÀ §gÀºÀUÁgÀ£ÁzÀ EªÉÆæÃeï£ÉÆA¢UÉ §zÀÄPÀÄvÁÛ¼É. JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼À vÁ¬ÄAiÀiÁVzÀÝ CªÀÄÈvÁ 2005gÀ CPÉÆÖçgï 31gÀAzÀÄ vÀ£Àß 86£Éà ªÀAiÀĹì£À°è ¤zÉÝAiÀÄ°è ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀÄvÁÛ¼É. vÀªÀÄä 86 ªÀµÀðUÀ¼À §zÀÄQ£À°è J¥ÀàvÉÛöÊzÀPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¢zÁÝgÉ. ºÀ¢£ÉAlÄ PÀªÀ£À¸ÀAUÀæºÀ, E¥ÀàvÉÛAlÄ PÁzÀ§jUÀ¼ÀÄ, LzÀÄ PÀxÁ ¸ÀAUÀæºÀUÀ¼ÀÄ, DvÀäZÀjvÉæAiÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¸ÀA¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ (gÀ¹Ã¢ wQÃmï, CPÀëgÉÆÃQ bÁAiÀiÁ, ¢ CzÀgï qÉʪÉÄ£ïë£ï, ¥Àæ§AzsÀ ¸Á»vÀå PÀÈwUÀ¼ÀÄ, fêÀ£À ZÀjvÉæUÀ¼ÀÄ - »ÃUÉ ««zsÀ ¥ÀæPÁgÀzÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¢zÁÝgÉ `£ÁUÀªÀÄtÂ’ JA§ ªÀiÁ¸À ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40 ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® ¥ÀæPÀn¹zÀgÀÄ. ¢lÖ zsÉÊAiÀÄð±Á° DvÀ䫱Áé¸ÀzÀ, C¥ÁgÀ fêÀ£À ¦æÃw ªÀÄvÀÄÛ fêÀ£ÉÆÃvÁìºÀ¢AzÀ ¨Á½§zÀÄQzÀ F ¯ÉÃRQ ¸ÁªÀiÁfPÀ aAvÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß, ªÀiÁ£ÀªÀvÁªÁzÀªÀ£ÀÄß wêÀæªÁzÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£Á²Ã®vɬÄAzÀ C©üªÀåQÛ¹zÀ EªÀgÀ PÀ«vÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁzÀA§jUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ºÁUÀÆ dUÀwÛ£À ªÀÄÄRå ¨sÁµÉUÀ½UÉ C£ÀĪÁzÀ

24


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ UÉÆArªÉ. EªÀjUÉ C¥ÁgÀªÁzÀ SÁåwAiÀÄ£ÀÄß CªÀgÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ vÀAzÀÄPÉÆnÖzÉÝ C®èzÉ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß agÀ¸ÁܬÄUÉƽ¹ªÉ. `gÀ¹Ã¢ wQÃlÄ’ DvÀäPÀxÉAiÀÄ°è CªÀÄÈvÁ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä §zÀÄQ£À Kj½vÀUÀ¼À£ÀÄß, §zÀÄQ£À°è PÀAqÀ PÀ» C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÁÝgÉ. E°è CªÀgÀ ¤gÀAPÀıÀªÀÄwAiÀÄ ¢lÖvÀ£À«zÉ. §zÀÄPÀ¨ÉÃPÉA§ bÀ®«zÉ. ¥ÀAeÁ©£À ¯ÉÃRPÀgɯÁè CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ«zÁÝUÀ®Æ vÀ£ÀßvÀ£ÀªÀ£ÀÄß G½¹PÉÆAqÀ ªÀÄ£ÉÆøÉÜöÊAiÀÄðzÀ «ªÀgÀUÀ½ªÉ. ¥ÀAeÁ©£À, CµÉÖà KPÉ, ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¯ÉÆÃPÀzÀ gÁdQÃAiÀÄzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß E°è zÁR°¹zÁÝgÉ. EªÀgÀ PÀxÉ, PÁzÀA§j ªÀÄvÀÄÛ PÀ«vÉUÀ¼À°è DvÀäZÀjvÁævÀäPÀªÁzÀ CA±ÀUÀ½ªÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ zÉñÀ «¨sÀd£ÉAiÀiÁzÁUÀ DzÀ zÉÆA© »A¸É CvÁåZÁgÀUÀ¼À §UÉÎAiÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ `¦Adgï’ PÁzÀ§jAiÀÄ°è §A¢ªÉ. ºÁUÉAiÉÄà vÀªÀÄä §zÀÄQ£À°è ¸ÁªÀiÁfPÀ PÀlÄÖ¥ÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß «ÄÃjzÀÝPÁÌV ºÀ®ªÁgÀÄ §UÉAiÀÄ ¤AzÀ£É C£ÀĨsÀ«¸À¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. EzÀjAzÁV CªÀgÀÄ LªÀvÀÄÛ CgÀªÀvÀÛgÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è C¥ÁgÀªÁzÀ «gÉÆÃzsÀªÀ£ÀÄß JzÀÄj¸À¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. EzÀ£ÀÄß CªÀgÀ PÀ«vÉ, PÁzÀA§jUÀ¼À°è PÁt§ºÀÄzÀÄ. CªÀgÀ PÀ«vÉ, PÀxÉ, PÁzÀA§jUÀ¼À£ÀÄß NzÀÄwÛzÀÝgÉ, CªÀÄÈvÁ CªÀgÀ fêÀ£ÀzÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß NzÀÄwÛgÀĪÀAvÉ ¨sÁ¸ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. `gÀ¹Ã¢ wQÃlÄ’£À°è F §UÉÎ CªÀÄÈvÁ CªÀgÉà ºÉýPÉƼÀÄîªÀ «ªÀgÀUÀ½ªÉ. DvÀäPÀxÉAiÀÄAvÉAiÉÄà EªÀgÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ E®èªÉà ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ZÀjvÉæAiÀÄAvÉ NzÀ§ºÀÄzÁVzÉ, PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¨ÉlÖzÀ fêÀ, ¤¸ÀUÀð, ªÀįÉUÀ¼À°è ªÀÄzÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, C£ÀAvÀªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀ §ºÀÄvÉÃPÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ, avÁÛ®, ®APÉñï CªÀgÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß DvÀäZÀjvÁævÀäPÀ zÀȶÖPÉÆãÀ¢AzÀ NzÀ§ºÀÄzÀÄ. C£ÀAvÀ ªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀ£ÀÄß NªÉÄä ¸ÀAzÀ±Àð£ÀªÉÇAzÀgÀ°è DvÀäPÀxÉAiÀÄ£ÀÄß KPÉ §gÉ¢®èªÉAzÁUÀ CªÀgÀÄ ``CzÀÄ £À£Àß FªÀgÉV£À J¯Áè §gɺÀUÀ¼À®Æè §A¢gÀ§ºÀÄzÀÄ. CzÀ£ÀÄß ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ C¤ß¸ÀÄwۮ蒒 JAzÀÄ GvÀÛj¸ÀÄvÁÛgÉ. FUÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ¨ÁèUÉÆÃzÀgÀ°è CªÀgÀ DvÀäZÀjvÉæ ¥ÀæPÀlªÁUÀÄwÛzÉ. CªÀÄÈvÁ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä §zÀÄQ£À MAzÉÆAzÀÄ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉüÀĪÁUÀ®Æ MAzÉÆAzÀÄ PÀ«vÉ, PÀxÉ, PÁzÀA§jAiÀÄ ¥ÁvÀæ, WÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ¸ÁÛ¦¸ÀÄvÁÛgÉ. CzÀgÀ°è §gÀĪÀ ¥ÁvÀæ, ¸À¤ßªÉñÀ, WÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß vÀªÉÆäA¢UÉ ¸À«ÄÃPÀj¹PÉƼÀÄîvÁÛgÉ. CªÀÄÈvÁ CªÀgÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀĪÁUÀ F DvÀäPÀxÉ £ÉgÀ«UÉ §gÀÄvÀÛzÉ. PÀĪÉA¥ÀÄ CªÀgÀ PÉ®ªÀÅ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀ DvÀäZÀjvÉæAiÀÄ »£É߯ÉAiÀÄ°è f.J¸ï.²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà£ÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä `PÀĪÉA¥ÀÄ ¥ÀÄ£ÀgÁ¯ÉÆÃPÀ£À’ PÀÈwAiÀÄ°è CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÀÄ. F §UÉAiÀÄ «ªÀıÉðAiÀÄ£ÀÄß DvÀäZÀjvÁævÀäPÀ «ªÀıÉðAiÉÄAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ. F zÀȶ֬ÄAzÀ `gÀ¹Ã¢ wQÃlÄ’ §ºÀ¼À ªÀÄÄRåªÁzÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ zÁR¯ÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. CªÀÄÈvÁ CªÀgÀÄ ``PÁªÀå, £ÁlPÀ, ¸ÀAVÃvÀ K£Éà AiÉÆÃZÀ£ÉªÀiÁrzÀgÀÆ PÉ®ªÀÅ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄA¢lÄÖPÉÆArgÀ¨ÉÃPÀÄ, ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÁV E°èAiÀĪÀgÉUÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ K£ÉãÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁVvÀÄÛ. J£ÀÄߪÀÅzÀgÀ DvÀ䫪ÀıÉð DUÀ¨ÉÃPÀÄ. JzÀÄjUÉ PÀ£Àßr EmÁÖAvÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÁV ¸ÁªÀiÁ£Àåd£ÀgÀ fêÀ£ÀzÀ°è ªÀåªÀºÁjPÀ ¥ÀjªÀvÀð£ÉUÉ vÀgÀĪÀAvÀºÀ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ £ÀªÉÄäzÀÄgÀÄ EgÀ¨ÉÃPÀÄ.

25


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄzÁV vÀªÀÄä §UÉÎ d£ÀgÀ°è «±Áé¸À ªÀÄÆqÀĪÀAvÁUÀ®Ä £ÀªÀÄä `gÁdQÃAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀgÀ ªÀÄ£ÉÆÃzsÀªÀÄðzÀ°è ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ’’ (¥ÀÄl85) JA§ C©ü¥ÁæAiÀĪÀżÀîªÀgÁVzÀÝgÀÄ. ºÀ®ªÁgÀÄ ¸Á»wUÀ½UÉ EzÀÄ ¨ÉÃQgÀ°®è. CªÀjUÉ vÀvÀé ¤Ãw CzÀ±ÀðQÌAvÀ ºÀt ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄRåªÁVzÀݪÀÅ. EAvÀºÀ ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ¼À£ÀÄß F PÀÈwAiÀÄ°è ºÉÃgÀ¼ÀªÁV PÁt§ºÀÄzÀÄ. gÀ¹Ã¢ wQÃmï£À°è fêÀ£Á£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß £ÉÃgÀªÁV ºÉýPÉƼÀÄîªÀÅzÀjAzÀ EzÀPÉÌ MAzÀÄ PÀxÀ£ÀPÀæªÀÄ ¥Áææ¥ÀÛªÁV©nÖzÉ. SÁ¸ÀVà §zÀÄPÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃzÀ fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß CªÀÄÈvÁ CªÀgÀÄ ¤gÀƦ¸ÀĪÁUÀ ¥ÀæPÀlªÁUÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀªÀÅ ºÉZÀÄÑ ªÀiÁ£ÀĵÀªÁVzÀÄÝ £ÀªÀÄUÉ MªÉÆäªÉÄä PÀÄvÀƺÀ®PÉÌ PÁgÀtªÁUÀÄvÀÛzÉ. §zÀÄQ£À ¤UÀÆqÀvÉAiÀÄ£ÀÄß CjvÀÄPÉƼÀî®Ä ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÀÇ DUÀÄvÀÛzÉ. CªÀÄÈvÁ AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÆß §aÑqÀ®Ä ºÉÆÃV®è. ¤zÀ±Àð£ÀPÁÌV CªÀgÀ ªÀÄUÀ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ PÀÄjvÁV PÉüÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÀÄ... `` `` `` `` ``

ªÀĪÀiÁ, MAzÀÄ ªÀiÁvÀÄ PÉüÀ¯É? ¤d ºÉüÀĪÉAiÀiÁ?” ºÀÆA.’’ £Á£ÀÄ ¸Á»gï CAPÀ¯ï£À ªÀÄUÀ£É.’’ C®è.’’ CªÀgÀ ªÀÄUÀ£Éà DVzÀÝgÉ ºÉý ©qÀÄ £À£ÀUÉ ¸Á»gï CAPÀ¯ï vÀÄA¨Á M¼ÉîAiÀĪÀgɤ¹zÁÝgÉ. ’’ `` ºËzÀÄ ªÀÄUÀÄ, ¤£ÀUÀÆ M¼ÉîAiÀĪÀ£É¤¹zÁÝ£É. CzÀÄ ¤dªÁVzÀÝgÉ ¤£ÀUÉ CªÀ±ÀåªÁV ºÉý©qÀÄwÛzÉÝ.’’ ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀÄ CªÀÄÈvÁ §gÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. ``¸ÀvÀåPÉÌ vÀ£ÀßzÉà DzÀ ±ÀQÛ EgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ £ÀA©PÉ §AvÀÄ. PÀ®à£ÉAiÀÄ ¸ÀvÀå ¸ÀtÚzÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ CzÀÄ £À£Àß ¸ÀvÀåªÁVvÀÄÛ. CzÀÄ ¸Á»gÀ£À ¸ÀvÀåªÀÇ DVgÀ°®è. (¥ÀÄl. 137). DvÀäPÀxÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV CzsÀð¸ÀvÀå, CzsÀð¸ÀļÀÄî EgÀÄvÀÛzÉAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ CªÀÄÈvÁ CªÀgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ºÁUÀ®è. vÁ£ÀÄ vÀ£Àß zsÀªÀÄðPÉÌ «gÀÄzÀÞªÁV EªÉÆÃeï£À eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀÝzÀÄÝ, ¸ÁªÀiÁfPÀ PÀlÄÖ¥ÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß «gÉÆâü¹zÀÝ£ÀÄ ¤©ðqɬÄAzÀ ºÉýPÉƼÀÄîªÀ ªÀÄ£ÉÆøÉÜAiÀÄð E°è PÉ®¸À ªÀiÁrzÉ. 86 ªÀµÀðUÀ¼À vÀªÀÄä fëvÁªÀ¢üAiÀÄ°è ¥Àæw¤«ÄµÀªÀ£ÀÄß EµÉÆÖAzÀÄ wêÀæªÁV §zÀÄPÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃgÉ ¹ÛçÃAiÀÄjUÉ C¸ÁzsÀåªÉãÉÆÃ? DzÀgÉ vÁ£ÀÄ §zÀÄQzÀÝ£ÀÄß ¤©ðqɬÄAzÀ ¤ZÀѼÀªÁV §gÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀzÀÄÝ, «ZÉÒÃzÀ£À ºÉÆA¢zÀÄÝ, ¸Á»gï£À£ÀÄß ¦æÃw¹zÀÄÝ. EªÉÆæÃeï£ÉÆA¢UÉ §zÀÄQzÀÄÝ, ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ ¥ÀæwgÉÆÃzsÀUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄj¹zÀÄÝ, MvÀÛqÀzÀ°èAiÉÄà AiÀiÁªÀ ¥ÀÄgÀĵÀ ¯ÉÃRPÀ¤UÀÆ PÀrªÉÄ E®èzÀAvÉ ¸Á»vÀå PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀzÀÄÝ EzÉ®è CªÀgÀ ºÉZÀÄÑUÁjPÉ. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ «ªÀıÀðPÀ ¯ÉÃRPÀgÀÄ CªÀgÀ ¸Á»vÀå PÀÄjvÀÄ ªÉÄZÀÄÑUÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆa¹gÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀAvÉÆõÀ«zÉ. ¸ÀÄ«ÄvÁææ£ÀAzÀ£ï ¥ÀAvï, ¨sÀUÀªÀvï ±ÀgÀuï UÀÄ¥ÁÛ, gÉêÀw ±ÀgÀ£ï ±ÀªÀÄð, §AUÁ®zÀ ¥Àæ¹zÀÞ ¯ÉÃRPÀ ¥Àæ¨ÉÆÃzsÀPÀĪÀiÁgï ¸À£Áå¯ï, vÉÃd¹AUï »ÃUÉ zÉñÀ «zÉñÀUÀ¼À «zÁéA¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀÄÈvÁ

26


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ CªÀgÀ PÀÈwUÀ¼À §UÉÎ §gÉzÀ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß E°è PÉÆnÖgÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀgÀ PÀÈwUÀ¼À ªÀĺÀvÀé ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀåQÛvÀézÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß CxÀðªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁVzÉ. (¥ÀÄl. 92-94) `` £Á£ÀÄ £ÀA©gÀĪÀAvÉ MAzÀÄ PÀÈw ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀ£ÀzÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀPÁÌV EgÀĪÀÅzÉà «£Á E£ÉÆߧâgÀ£ÀÄß £ÉÆìĸÀĪÀÅzÀPÁÌV C®è’’ (¥ÀÄl-128) ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ ``ªÀÄ£À¹ì£ÉƼÀVzÀÄÝzɣɯÁè EAzÀÄ PÁUÀzÀzÀ ªÉÄÃ¯É E½¹ vÉÆÃj¸ÀÄwÛzÉÝãÉ. AiÀiÁgÀÄ dUÀwÛ£À ¥ÀgÀA¥ÀgÉUÀ¼À£ÀÄß, ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ «µÀtÚvÉAiÀÄ£ÀÄß ¨ÁV® ºÉÆgÀUÉà vÀqÉzÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÁ¸ÀÛªÀªÀ£ÀÄß §zÀÄPÀĪÀ ¸ÁºÀ¸ÀQ̽AiÀÄĪÀgÉÆà CAxÀªÀjUÉ EzÀ£É߯Áè vÉÆÃj¸À¨ÉÃPÁVzÉ.” (¥ÀÄl.134). F ªÀiÁvÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ CªÀÄÈvÁ CªÀgÀÄ F PÀÈwAiÀÄ°è vÀªÀÄä §zÀÄQ£À «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß C¢üPÀÈvÀªÁV zÁR°¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁÝgÉAzÀÄ ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. KPÉAzÀgÉ ¸ÀÈd£À²Ã® §gÀªÀtÂUÉAiÀįÁèUÀ°, DvÀäPÀxÉ fêÀ£À ZÀjvÉæAiÀįÁèUÀ° ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¸ÀvÀåzÀ ¤gÀÆ¥ÀuÉ PÀrªÉÄ. §zÀ°UÉ §gÀºÀUÁgÀ¤UÉ PÀAqÀ ¸ÀvÀå CxÀªÁ »A¢£À §zÀÄPÀ£ÀÄß FUÀ £ÉÆÃqÀÄwÛgÀĪÁUÀ FUÀ ºÉƼÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¸ÀvÀå CvÀäPÀvÉAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ CªÀÄÈvÁ ¦æÃvÀA DzÀµÀÄÖ ¸ÀvÀåzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ vÀªÀÄä DvÀäPÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ¤gÀƦ¸ÀÄvÀÛ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ. F JZÀÑjPÉ CªÀjUÉ EzÉ. DzÀÝjAzÀ¯Éà CªÀgÀÄ ` ¸ÀvÀå MAzÀÄ ¸Á¥ÉÃPÀë ¥ÀjPÀ®à£É. JµÉÆÖøÀ® EA¢£À ¸ÀvÀå £Á½£À ¸ÀvÀåªÁVgÀ¯ÁgÀzÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁzÀåzÀ vÀAwUÀ¼À£ÀÄß ±ÀÈwUÉƽ¹zÀAvÉ ªÀÄ£À¸ÀÄì ºÁUÀÆ zÉúÀzÀ QæAiÉÄAiÀÄ°è ¸ÁªÀÄAd¸Àå GAlĪÀiÁqÀĪÀAvÀ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¸ÀvÀå’ £À£Àß C©ü¥ÁæAiÀÄzÀ°è ¸ÀvÀåªÁVzÉ. (¥ÀÄl 97) DvÀäPÀxÉUÉ MAzÀÄ M¼À£ÉÆÃl«gÀÄvÀÛzÉ. DvÀäPÀxÉ §gÉAiÀÄĪÀªÀjUÉ EwºÁ¸ÀPÁgÀ£À ¸ÀvÀå«gÀ¨ÉÃPÀÄ. CªÀ£ÀÄ ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß ªÀÄÄaÑqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¥Àæ¸ÀAUÀ«zÀÝAvÉ ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß w½zÀÄPÉƼÀÄîªÀ CªÀPÁ±ÀªÀÇ EgÀÄvÀÛzÉ. EvÀgÀgÉÆA¢UÉ CªÀ£ÀÄ ªÀåªÀºÁgÀ ElÄÖPÉÆAr -gÀĪÀAvÉ ¤µÀàPÀë¥ÁvÀªÁV vÀ£Àß §zÀÄQ£À §UÉÎ ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ. vÀ£ÀߣÀÄß PÀÄjvÀÄ vÁ£Éà §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ UÀvÀfêÀ£ÀzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß, C¤¹PÉUÀ¼À£ÀÄß CµÉÖà wêÀævÉ-¬ÄAzÀ §gÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀ¯ÁgÀzÀÄ. C£ÀĨsÀªÀ ¤µÉ×, ¤µÀàPÀë¥ÁvÀ zÀȶÖPÉÆãÀUÀ¼ÉgÀqÀ£ÀÆß DvÀäPÀxÉ G½¹PÉÆAqÁUÀ ªÀiÁvÀæ CzÀÄ AiÀıÀ¹é DvÀäPÀxÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. F zÀȶ֬ÄAzÀ ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ CªÀÄÈvÁ CªÀgÀ gÀ¹Ã¢ wQÃlÄ C£ÀĨsÀªÀ ¤µÉ× ªÀÄvÀÄÛ ¤µÀàPÀë¥ÁvÀ zÀȶÖPÉÆãÀ JgÀqÀ£ÀÆß G½¹PÉÆArgÀĪÀ PÀÈw. CªÀÄÈvÀ CªÀgÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ ¸Àé®à ¢ÃWÀðªÉ¤¹zÀgÀÆ GzÀÞj¸ÀÄwÛzÉÝãÉ.

27


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ `` DvÀäPÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁæAiÀıÀB xÀ¼ÀPÀÄ ¨É¼ÀQ£À KPÀªÀÄÄT ¸ÀvÀåªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. DvÀä¸ÀÄÛwAiÀÄ PÀ¯ÁvÀäPÀ ªÀiÁzsÀåªÀĪÉAzÀÄ CAzÀÄPÉƼÀî¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ªÀÄÆ® ªÁ¸ÀÛªÀªÀ£ÀÄß ¯ÉÃRPÀ£À C¤ªÁgÀåvÉ JAzÀÄ ¨sÁ«¹ £Á£ÀÄ `EzÀÄ ªÁ¸ÀÛªÀ¢AzÀ ªÁ¸ÀÛªÀzÀvÀÛ ¸ÁUÀĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀiÁVzÉ’ JAzÀÄ ºÉüÀ§AiÀĸÀÄvÉÛãÉ.’’ `` ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ PÀ¯É ¸Àȶ֬ÄAzÀ ¥ÀÄ£Àgï¸ÀȶÖAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ. F ªÁ¸ÀÛªÀzÀ ¥ÀÄ£Àgï¸ÀȶÖAiÀÄÆ ªÁ¸ÀÛªÀ. ¸ÀvÀåzÀ UÀ¨sÀðzÀ°è ¨sÀÆætªÁV ¨É¼ÉzÀÄ ºÉÆgÀ§gÀĪÀ ¸ÀvÀå - ªÁ¸ÀÛªÀzÀ ¥ÀÄ£Àgï ¸À馅 ªÁ¸ÀÛªÀ¢AzÀ ªÁ¸ÀÛªÀzÀ PÀqÉUÉ ¸ÁUÀĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄ.’’ `` PÉêÀ® FZÉ zÀqÀzÀ ªÁ¸ÀÛªÀ PÀ¯ÉAiÀÄ £À¢AiÀÄ£ÀÄß ¹Ã½ DZÉzÀqÀzÀ ªÁ¸ÀÛªÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. F ¥ÀæQæAiÉÄ F DvÀäPÀxÉAiÀÄ®Æè EzÉ. EzÀÄ ¸ÀÈd£À²Ã®vÉAiÀÄ vÀ£ÀßzÉà DzÀ ¥ÀæQæAiÉÄ. £Á£ÀÄ EzÀ£ÀÄß ªÁ¸ÀÛªÀ¢AzÀ ªÁ¸ÀÛªÀzÀvÀÛ JAzÀÄ PÀgÉAiÀħAiÀĸÀÄvÉÛãÉ.’’ ¥ÀÄl-192-193 CªÀÄÈvÁ ¦æÃvÀA ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸Á»vÀå ZÀjvÉæAiÀÄ°è vÀ£ÀßzÉà DzÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ½¹gÀĪÀÅzÀgÉÆA¢UÉ vÀªÀÄäzÉà DzÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀȶֹzÁÝgÉ. ¯ÉÊAVPÀ¥ÉæêÀÄ, gÁdPÁgÀt ºÁUÀÆ DzÀ±ÀðªÁzÀ, M¥ÀàAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀlÄÖ¥ÁqÀÄ, ¸ÀAªÉÆúÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀQÃAiÀÄvÁ ¨sÁªÀ EzÉà ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅ EªÀgÀ PÀÈwUÀ¼À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ. ¥ÀæUÀw, ¥Àæw¨sÀl£ÉAiÀÄ ¸Á»wåPÀ vÀAvÀæUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆArgÀĪÀ EªÀgÀÄ ¥sÁæAiÀiïØ£À ¥ÀæeÁÕ ¥ÀæªÁºÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwÃPÁvÀäPÀvɬÄAzÀ ¸ÀªÀiÁdªÁ¢ ªÁ¸ÀÛªÀvÉAiÀĪÀgÉUÉ ¸Á»vÀåzÀ vÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄÊUÀÆr¹PÉÆAqÀÄ C©üªÀåQÛ¹zÁÝgÉ. ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ¥ÀæeÉÕAiÀÄ£ÀÄß C©üªÀåQÛ¸À®Ä zÉò ¸Á»wåPÀ vÀAvÀæUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹zÁÝgÉÀ. ¥ÀAeÁ©£À ªÉÆúÀ£ï¹AUïgÀAvÉ CªÀÄÈvÁ CªÀgÀzÀÄ PÀÆqÁ PÁæAwPÁj ªÀiÁ£ÀªÀvÁªÁzÀzÀ D±ÀAiÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ºÉƸÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀAeÁ©£À ¸Á»wUÀ¼À°è ªÉÆúÀ£ï¹AUï ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄÈvÁ ¦æÃvÀAgÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¸ÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀAeÁ¨ï MqÉzÀÄ ºÉÆüÁzÀ zÀÄgÀAvÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀjAzÁzÀ UÁAiÀÄ ¦æÃvÀA PÁªÀåPÉÌ ºÉƸÀ £É¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤zÉÃð²¹vÀÄ. vÁgÀÄtåzÀ°è DPÉ ¤ÃrzÀ PÀ®à£Á avÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAzÉ UÁqsÀªÁzÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀvÉUÉ, ¥Àæ±ÉߪÀiÁqÀĪÀ, AiÀiÁvÀ£ÉUÉƼÀÄîªÀ ºÁUÀÆ ¥ÀÄ£ÀB ¨É¯ÉPÀlÄÖªÀ PÁªÀåzÀ jÃwUÉ zÁjªÀiÁrPÉÆlÖªÀÅ. F ¯ÉÃRQAiÀÄ ¥ÀæeÉÕ ²æêÀÄAvÀªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ D±ÀÑAiÀÄðPÀgÀªÁzÀ C£ÀÄPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqɬÄvÀÄ. CzÀÄ CªÀgÀ CAvÀgÁ¼ÀzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ £ÀPÁë ¤gÀÆ¥ÀuÉAiÀÄ PÁªÀå. ºÁ¥sïQ£ÀߣÀ ¸ÀÄ¥Àæ¹zÀÞ ªÀiÁvÀÄ §¼À¸ÀĪÀÅzÁzÀgÉ CzÀÄ M¼ÀªÀÄÄR (inscape)zÀ PÁªÀå. EAvÀºÀ §gÀºÀUÁwðAiÀÄ DvÀäPÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀ¸À£ï £À¬ÄÃA ¸ÀÄgÀPÉÆÃqÀ CªÀgÀÄ ¸ÀªÀÄxÀðªÁV C£ÀĪÁ¢¹zÁÝgÉ. CªÀÄÈvÀ CªÀgÀÄ PÁªÀåªÀÄAiÀĪÁV §gÉ¢gÀĪÀ §gÀºÀªÀ£ÀÄß CµÉÖà PÁªÀåªÀÄAiÀĪÁV ¸ÀgÀ¼À ¸ÀÄAzÀgÀªÁV C£ÀĪÁ¢¹zÁÝgÉ. ¯ÉÆûAiÀiÁ «ZÁgÀUÀ¼À

28


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ ¥Àæ¨sÁªÀPÉÌ M¼ÀUÁVgÀĪÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ±ÉÆõÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiËqsÀåUÀ¼À£ÀÄß «gÉÆâü¸ÀÄvÁÛ ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊZÁjPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæw¥Á¢¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. 1987gÀ°è EªÀgÀÄ C£ÀĪÁ¢¹zÀÝ ¯ÉÆûAiÀiÁ CªÀgÀ `eÁw¥ÀzÀÞw’ PÀÈwUÉ PÀ£ÁðlPÀ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä ¥Àæ±À¹Û zÉÆgÉwzÉ. 2007gÀ°è C£ÀĪÁ¢¹ ¥ÀæPÀn¹zÀ ¸ÁzÀvïºÀ¸À£ï ªÀiÁAmÉÆà PÀxÉUÀ¼À ``¸ÀzÀåQÌzÀÄ ºÀÄZÀÑgÀ ¸ÀAw’’ PÀÈwUÉ PÀ£ÁðlPÀ C£ÀĪÁzÀ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä ¥Àæ±À¹Û zÉÆgÉwzÉ. ``CªÀÄÈvÁgÀ §zÀÄPÀÄ CªÀgÀ PÀÈwUÀ¼ÀAvÉAiÉÄà gÉÆêÀiÁAZÀ£ÀPÁjAiÀiÁVzÉ. CªÀgÀ DvÀäPÀxÉ `gÀ¹Ã¢ wQÃmï’ vÀ£Àß C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ ¥ÁææªÀiÁtÂPÀvɬÄAzÁV ºÁUÀÆ JzÉAiÀiÁ¼ÀzÀ ¨ÉZÀÑ£ÉAiÀÄ ¨sÁªÀUÀ½AzÁV MAzÀÄ C£À£ÀåPÀÈw J¤¹PÉÆArzÉ. EzÀÄ ¤ÃgÀzï ZËzsÀÄjAiÀĪÀgÀ DmÉÆà §AiÉÆÃUÁæ¦ü D¥sï D£ï C£ï£ÉÆãï EArAiÀÄ£ï PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀjUÀlÖ°QÌ®è, DzÁUÀÆå ¹ÖÃ¥sÀ£ï ¸ÉàAqÀgï CªÀgÀÄ MAzÀÄ ªÉÄÊ£Àgï PÁè¹Pï JAzÀÄ PÀgÉ¢gÀĪÀ qÁªÀiï ªÉÆgɸï CªÀgÀ ``ªÉÄÊ ¸À£ïì ¥sÁzÀgï’ JA§ DvÀä ZÀjvÉæAiÀÄ ¸Á°£À°è ¤®è§®è§ºÀÄzÁzÀ PÀÈw EzÁVzÉ JAzÀÄ «ªÀıÀðPÀgÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¥ÀqÀÄvÁÛgÉ’’ JAzÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁvÀÄUÀ¼À°è (gÀ¹Ã¢ wQÃlÄ) ºÉýPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀÄgÀPÉÆÃqÀ CªÀgÀÄ CªÀÄÈvÁ CªÀgÀ F PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß KPÉ C£ÀĪÁ¢¹zÉ JA§ ¥Àæ±ÉßUÉ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀªÉÇAzÀgÀ°è F jÃw ºÉüÀÄvÁÛgÉ: ¸ÀªÀiÁdªÁ¢AiÀiÁV ªÀåªÀ¸ÉÜ, ±ÉÆõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß «gÉÆâü¸ÀÄvÀÛ¯Éà §AzÀ £À£ÀUÉ gÀ¹Ã¢ wQÃlÄ ªÀÄÆ®PÀ CªÀÄÈvÁ ¦æÃvÀA CªÀgÀ ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ, ªÀÄ»¼Á ¸ÁévÀAvÀæöåzÀ PÀÄjvÀÄ JwÛzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ wÃgÁ ¥Àæ¸ÀPÀ۪ɤ¹zÀªÀÅ. ±ÉÆõÀuÉAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀåQÛAiÉƧ⠣ÀqɸÀĪÀ ¤gÀAvÀgÀ ºÉÆÃgÁlzÀ PÀvɬÄzÀÄ. F PÀÈwAiÀÄ £ÁAiÀÄQ vÀ£Àß §zÀÄPÀ£ÀÄß gÀƦ¹PÉƼÀî®Ä £ÀqɸÀĪÀ ºÉÆÃgÁl ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¸ÀAPÀæªÀÄt PÁ®WÀlÖzÀ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄUÉ wÃgÀ ªÀĺÀvÀézÉݤ¸ÀÄvÀÛzÉ. CzÀQÌAvÀ®Æ ªÀÄÄRåªÁV F DvÀäZÀjvÉæAiÀÄ°è UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁzÀ CA±À vÀ£Àß C£ÀAvÀ ºÉÆÃgÁlzÀ°è PÀxÁ£ÁAiÀÄQ J®Æè ¸Áé©üªÀiÁ£ÀªÀ£ÁßUÀ° fêÀ£ÉÆÃvÁìºÀªÀ£ÀßUÀ° PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅ¢®è J£ÀÄߪÀÅzÀÄ, DzÀÝjAzÀ EzÀÄ J®ègÀ£ÀÄß vÀlÄÖvÀÛzÉ.’’ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ PÀªÀ¬ÄwæAiÀÄ CªÀÄÈvÁ ¦æÃvÀA CªÀgÀ `gÀ¹Ã¢ wQÃlÄ’ DvÀäPÀxÉAiÀÄ C£ÀĪÁzÀPÁÌV PÉÃAzÀæ¸Á»vÀå CPÁqÉ«ÄAiÀÄ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀPÉÌ ¸ÀÄgÀPÉÆÃqÀ CªÀgÀÄ ¥ÁvÀægÁVzÁÝgÉ. CªÀjUÉ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ.

JZï. zÀAqÀ¥Àà

29


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

¥ÀæRgÀ ªÉÊZÁjPÀ ¥ÀæeÉÕAiÀÄ ¯ÉÃRPÀ£À C©üªÀåQÛ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ qÁ. f.J¸ï. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà£ÀªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ `¸ÁA¸ÀÌøwPÀ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ’. F ªÀiÁvÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÛµÀÄÖ «ªÀj¸ÀÄvÉÛãÉ. PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ ¢PÀÄÌ zɸÉUÀ½UÉ MAzÀÄ «¸ÀÛøvÀªÁzÀ gÀÆ¥ÀPÉÆnÖzÀÝ®èzÉ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ½VAvÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ°èAiÀÄÆ PÀrªÉÄAiÀiÁzÀÄzÀ®è JA§ÄzÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹PÉÆqÀ®Ä ¥ÀævÀåPÀë ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV PÁgÀtgÁVzÁÝgÉ. PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁzÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀȶֹzÁÝgÉ. J¯Áè PÁ®zÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ZÀ¼ÀĪÀ½UÀ½UÉ ¸ÀàA¢¹zÁÝgÉ. £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ, £ÀªÀå, ¥ÀæUÀw²Ã®, zÀ°vÀ, §AqÁAiÀÄ, ¹ÛçêÁzÀ EvÁå¢ ZÀ¼ÀĪÀ½UÀ½UÉ vÉgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ D ¸Á»vÀå ZÀ¼ÀĪÀ½UÀ¼À §UÉÎ ¸ÀÆPÀëöäªÁzÀ, D¼ÀªÁzÀ M¼À£ÉÆÃlUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¹ ªÀÄÄA¢£À CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ ªÀiÁUÀðUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¹zÁÝgÉ. EzÀPÉÌ ¤zÀ±Àð£ÀªÁV CªÀgÀÄ 14 «ªÀıÀðPÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÀvÀézÀ°è ºÁUÀÆ ¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀvÀézÀ°è ¥ÀæPÀlªÁVgÀĪÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÀÄ. `¥Àj²Ã®£À’, `£ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ’ PÀÈwUÀ¼ÀÄ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ ¥ÉæÃgÀuÉ, ¥Àæ¨sÁªÀ, Ew«ÄwUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ°è D ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß «±Éèö¹zÀgÉ, CªÀgÀÄ ¸ÀA¥Á¢¹zÀ `¥ÁæAiÉÆÃVPÀ «ªÀıÉð’AiÀÄÄ £ÀªÀå ¸Á»vÀåzÀ ¸ÀégÀÆ¥À ºÁUÀÆ £ÀªÀå «ªÀıÉð ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÁVzÉ. zÀ°vÀ ¸Á»vÀåzÀ ¸ÀégÀÆ¥À §AqÁAiÀÄ ¸Á»vÀå «ÆªÀiÁA¸É, ¹ÛçêÁ¢Ã ¸Á»vÀå EvÁå¢ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ CªÀgÀÄ DAiÀiÁ ¸Á»vÀå ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß «±Éèö¸ÀĪÀAvÀºÀ §gÀºÀUÀ¼ÁVªÉ. «ªÀıÉðAiÀÄ ¥ÀƪÀð¥À²ÑªÀÄ, `UÀw©A§’, `PÁªÁåxÀð aAvÀ£À’, `ªÀĺÁPÁªÀå ¸ÀégÀÆ¥À’ EªÀÅUÀ¼ÀÄ PÁªÀå«ÆªÀiÁA¸É, «ªÀıÁð¹zÁÞAvÀ, ¸Á»vÀå «ÆªÀiÁA¸ÉUÀ¼À£ÀÄß vË®¤PÀªÁV CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀĪÀ PÀÈwUÀ¼ÁVªÉ. `PÀ£ÀßqÀ PÀ«UÀ¼À PÁªÀåPÀ®à£É’, `ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀ PÀ«vÉUÀ¼À°è PÁªÀåaAvÀ£À’ JA§ PÀÈwUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ PÁªÀå«ÆªÀiÁA¸ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖPÉÆqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÁVzÀÄÝ zÉù aAvÀ£ÉUÉÆAzÀÄ vÁwéPÀ »£É߯ÉAiÀÄ£ÉÆßzÀV¸ÀĪÀ, D ªÀÄÆ®PÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÀÌøw ¸Á»vÀåzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀªÀjPɪÀiÁrPÉÆqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÁVzÉ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è gÀƦ¹ K¥Àðr¹zÀ «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀtUÀ¼ÀÄ, ¥ÀæPÀn¹zÀ CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä CzsÀåPÀëgÁV ºÉÆgÀvÀAzÀ 30


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ EªÉ®èªÀÇ PÀ£ÀßqÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¯ÉÆÃPÀªÀ£ÀÄß ¸ÀzÁ ZÀ®£À²Ã®ªÁVgÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ Erà PÀ£ÁðlPÀzÁzÀåAvÀ MAzÀÄ §UÉAiÀÄ ¸ÀAZÀ®£ÀªÀ£ÀÄß GAlĪÀiÁrzÀªÀÅ. F PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÁUÀ CªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ ZÀ®£À²Ã®UÀÄtUÀ¼À£ÉÆß¼À UÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁrzÁÝgÉ. EzÀÄ §ºÀ¼À ªÀÄÄRåªÁzÀzÀÄÝ. F §UÉAiÀÄ ZÀ®£À²Ã®vÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Á»vÀå ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ gÀÆ¥ÀgÉõÉUÀ¼À£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸ÀÄvÁÛ CzÀPÉÆÌAzÀÄ ¸ÀàµÀÖgÀÆ¥À PÉÆqÀÄvÁÛ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÀÌøw aAvÀ£ÉUÉ vÀ£ÀßzÉà DzÀ ZÀºÀgÉUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¹zÀgÀÄ. EzÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¸À®Ä «©ü£Àß aAvÀ£ÉzsÁgÉAiÀÄ ¯ÉÃRPÀgÀ MAzÀÄ PÁAiÀÄð¥ÀqÉAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞUÉƽ¹zÀgÀÄ. QgÀA £ÁUÀgÁeï, r.Dgï. £ÁUÀgÁeï, PÉ.«. £ÁgÁAiÀÄt, ¹zÀÞ°AUÀAiÀÄå, §¸ÀªÀgÁd PÀ®ÄÎr, §gÀUÀÆgÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà, JZï.J¸ï. gÁWÀªÉÃAzÀægÁªï, £ÀgÀºÀ½î ¨Á®¸ÀħæºÀätå ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀÄ CªÀgÀ UÀgÀrAiÀÄ°è ¥À¼ÀVzÀªÀgÀÄ. FUÀ EªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÀÌøw aAvÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¸ÀĪÀ «©ü£Àß aAvÀ£ÉÀzsÁgÉUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¸ÀĪÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ vÀ¯ÉªÀiÁgÀ£ÀÄß ¨É¼É¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. »ÃUÁV f.J¸ï. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà£ÀªÀgÀ£ÀÄß ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ £ÁAiÀÄPÀgÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀgÀ°è CxÀð«zÉ. EAvÀºÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ £ÁAiÀÄPÀgÀ ¸ÀäøwUÀ¼ÀÄ, CªÀgÀ PÀÈwUÀ¼À »A¢gÀĪÀ ¥ÉæÃgÀuÉ ¥Àæ¨sÁªÀUÀ¼À£ÀÄß, CªÀgÀ UÀÄgÀÄ»jAiÀÄgÀ ¸Àé¨sÁªÀ, CªÀgÀ ¸Á»vÀå PÀÄjvÀ «ªÀıÉð, CªÀgÀ ªÀåQÛvÀéªÀ£ÀÄß gÀƦ¹zÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¥Àj¸ÀgÀ EvÁå¢ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ `DPÁ±À¢Ã¥À’ PÀÈwAiÀÄ°è EªÉ. `DPÁ±À¢Ã¥À’ gÁµÀÖçPÀ« ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CPÁ±ÀªÁtÂAiÀĪÀgÀÄ UËgÀªÀ £ÀªÀÄ£ÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÁV qÁ. f.J¸ï. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà£ÀªÀgÀ §UÉÎ, CªÀgÀ ¸Á»vÀåzÀ ««zsÀ ªÀÄUÀÄήUÀ¼À §UÉÎ CªÀgÀ ªÀåQÛvÀé ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ §UÉÎ CªÀgÀ ²µÀågÀÄ, UɼÉAiÀÄgÀÄ, vÀdÕgÀÄ vÀªÀÄä C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉÆArzÁÝgÉ. eÉÆvÉUÉ f.J¸ï. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà£ÀªÀgÀÄ DPÁ±ÀªÁtÂAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹ ¤ÃrgÀĪÀ aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ, ¸ÀAzÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ EªÀÅ F ¥À Ä ¸À Û P À z À §ºÀ Ä ªÀ Ä ÄRå ¨s Á UÀ U À ¼ ÁVªÉ . EAvÀ º À MAzÀ Ä ¸À A PÀ ® £À ª À £ À Ä ß ¸ÀA¥Á¢¹PÉÆnÖgÀĪÀªÀgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ DPÁ±ÀªÁtÂAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤ªÁðºÀPÀgÁzÀ qÁ. J.J¸ï. ±ÀAPÀgÀ £ÁgÁAiÀÄt CªÀgÀÄ. `DPÁ±À¢Ã¥À’zÀ°è ªÀÄÆgÀÄ ¨sÁUÀUÀ½ªÉ. ¥Àj«rAiÀÄ£ÀÄß E°è `¨É¼ÀQ£À ©üwÛ’ JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁVzÉ. ©üwÛ 1gÀ°è, gÁµÀÖçPÀ«UÉ £ÀªÀÄ£À’ JA§ ¨sÁUÀ«zÉ. EzÀgÀ°è qÁ. f.J¸ï. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà£ÀªÀgÀ ªÀåQÛvÀéªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ £ÀgÀºÀ½î ¨Á®¸ÀħæºÀätå ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.f. ¹zÀÝgÁªÀÄAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ §gÉzÀgÉ, JZï.J¸ï. gÁWÀªÉÃAzÀægÁªï, ¹.J£ï. gÁªÀÄZÀAzÀæ£ï, ¹.¦. PÀȵÀÚPÀĪÀiÁgï, r.J¸ï. £ÁUÀ¨sÀƵÀt EªÀgÀÄ PÁªÀå, «ªÀıÉð, PÁªÀå«ÆªÀiÁA¸É, ¸Á»vÀå ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ «±ÉèõÀuÉ £ÀqɹzÁÝgÉ. ©üwÛ 2gÀ°è `¢Ã¥ÀzsÀ餒 JA§ ¨sÁUÀzÀ°è f.J¸ï. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà£ÀªÀgÀÄ DPÁ±ÀªÁtÂAiÀÄ°è ªÀiÁrzÀ aAvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀåPÀ ¨sÁµÀtUÀ½ªÉ. ©üwÛ 3 `¢Ã¥ÀzÀ±Àð£À’ JA§ ¨sÁUÀzÀ°è f.J¸ï.J¸ï. CªÀgÉÆA¢UÉ £ÀqɹzÀ ¸ÀAªÁzÀ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÄ EªÉ. `DPÁ±À¢Ã¥À’ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß DªÀÄƯÁUÀæªÁV N¢ ªÀÄÄV¹zÀ £ÀAvÀgÀ qÁ. f.J¸ï. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà£ÀªÀgÀ MlÄÖ §gÀºÀUÀ¼À ¤®ÄªÀÅUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥ÀªÉAvÀºÀzÀÄÝ, CªÀgÀ §gÀºÀUÀ¼À »A¢£À vÁwéPÀ £É¯ÉUÀ¼ÁªÀŪÀÅ JA§ÄzÀÄ Cj«UÉ §gÀÄvÀÛzÉ. qÁ. f.J¸ï. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà£ÀªÀgÀÄ vÀÄA¨Á ¸ÀÆPÀëöä M¼À£ÉÆÃlUÀ½gÀĪÀ «ªÀıÀðPÀ, ¸ÀÜVvÀ «ZÁgÀUÀ¼À §UÉÎ C¸ÀºÀ£É, d£À«gÉÆâü ¤®ÄªÀÅUÀ¼À §UÉÎ ¹lÄÖ, ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ §UÉÎ ¥ÀæwgÉÆÃzsÀ, ¥ÀæUÀw¥ÀgÀ D±ÀAiÀÄzÀ

31


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ «ZÁgÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ, ¸ÁªÀiÁfPÀ ZÀ®£À²Ã®vÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ EªÀgÀzÀÄ. EªÀÅ ¤dªÁzÀ «ªÀıÀÀðPÀ¤UÉ EgÀ¨ÉÃPÁzÀ UÀÄt, F UÀÄtUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉƼÀÄîªÀ «ªÀıÉð GvÀÛªÀÄ «ªÀıÀðAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ±ÉæÃAiÀĹìUÁV «ªÀıÉðAiÀÄÄ J¯Áè §UÉAiÀÄ zÀ¨Áâ½PÉ, PÉlÖ DZÁgÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß, ¸ÀÜVvÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀĪÀ£ÀÄß «gÉÆâü¸ÀÄvÀÛzÉ. F zÀȶ֬ÄAzÀ M§â M¼ÉîAiÀÄ «ªÀıÀðPÀ£ÁzÀªÀ£ÀÄ PÉlÖ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸ÀAgÀZÀ£ÉUÀ¼À «gÉÆâüAiÀiÁVgÀ ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. F ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß N¢: ``ºÁUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ PÁtzÀ zÉêÀjVAvÀ MAzÀÄ PÁ®PÉÌ £ÀªÀÄævÉAiÀÄ°è §zÀÄQ JvÀÛgÀPÉÌ KjzÀ Qæ¸ÀÛ, §ÄzÀÞ, §¸ÀªÀ, gÁªÀÄPÀȵÀÚ, «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ, UÁA¢ü EAvÀºÀ ªÀÄ£ÀĵÀågÉà £À£ÀUÉ ºÉZÀÄÑ UËgÀªÁºÀðgÉAzÀÄ vÉÆÃgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀÄ F §zÀÄQ£À §UÉÎ vÉÆÃjzÀ PÁ¼Àf, ªÀÄ£ÀĵÀågÀ £ÉÆêÀÅ-¸ÀAPÀlUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjºÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ°è CªÀjVzÀÝ D¸ÀQÛ, CªÀgÀÄ JwÛ »rzÀ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ - F PÁgÀt¢AzÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¥ÀÆdågÀÄ! EzÀjAzÁV zÉêÀ¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ vÀvÀìA§AzsÀªÁzÀ zÉêÀgÀ PÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ £À£ÀߣÀÄß DPÀ¶ð¹®è. ºÁUÉAiÉÄà zÉêÀgÀ ºÁUÀÆ zsÀªÀÄðzÀ ºÉ¸Àj£À°è d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ ªÀiËqsÀåªÀ£ÀÄß §AqÀªÁ¼ÀªÀ£ÁßV ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §zÀÄPÀĪÀ d£ÀªÀUÀðªÀ£ÀÄß PÀAqÀgÉ £À£ÀUÉ DUÀĪÀÅ¢®è. ºÁUÉAiÉÄà §zÀÄQUÉ E½¸À¯ÁUÀzÀ zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ DzÀ±ÀðUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¢£À¢£ÀzÀ ¸ÀgÀ¼À ¸ÁzsÁgÀt §zÀÄPÀ£ÀÄß PɼÀUÀtÂÚ¤AzÀ £ÉÆÃqÀĪÀ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ¤dªÁzÀ DgÉÆÃUÀåzÀ ®PÀët JAzÀÄ £Á£ÉAzÀÆ w½¢®è. CzÀgÀ §zÀ®Ä `¦æÃw, ¸ÉßúÀ, PÀgÀÄuÉ, ªÀÄgÀÄPÀ, EªÉà £ÀªÀÄä zÉêÀgÀÄ’ PÀtÂÚUÉ PÁtĪÀ £ÀªÀÄä ¸ÀºÀfëUÀ¼À dvÉUÉ £ÀªÀÄVgÀ¨ÉÃPÁzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼Éà £ÀªÀÄä ªÉÆzÀ® £É¯É ºÁUÀÆ ªÉÆzÀ® DzÀ±Àð, ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÁVAiÉÄà zÉêÀgÀÄ - zsÀªÀÄð zÉêÀ¸ÁÜ£À J®èªÀÇ. ªÀÄ£ÀĵÀå£À£ÀÄß ªÀÄgÉvÀ CxÀªÁ ªÀÄ£ÀĵÀågÀ£ÀÄß §AqÀªÁ¼ÀªÀ£ÁßV ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ zÉêÀgÀÄ - zsÀªÀÄð - zÉêÀ¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ PÉêÀ® CªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼ÀÄ.’’ - ¥ÀÄl 69. qÁ. f.J¸ï. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà£ÀªÀgÀÄ C¢üPÁgÀ, ¥Àæ¨sÀÄvÀé ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÁgÀ±Á»AiÀÄ C¥ÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤®ðQë¸ÀzÉ ¸ÁªÀiÁfPÀ ZÀ¼ÀĪÀ½UÀ¼À DAvÀAiÀÄðzÀ°è ºÀÄzÀÄVgÀĪÀ ¥ÀæwgÉÆÃzsÀ ºÁUÀÆ ¥ÀæUÀw¥ÀgÀ D±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÁÛgÉ. dUÀwÛ£À J®è ¥ÀæUÀw¥ÀgÀ aAvÀPÀgÀAvÉ vÁªÀÇ ¸ÀºÀ EA¢£À ¥Àj¸ÀgÀPÉÌ CUÀvÀåªÁzÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjPÀvÉAiÀÄ C¹ÛvÀéªÀ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉƼÀÄîªÀ ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß ªÀ»¸ÀÄvÁÛgÉ. CAzÀA¢£À ¥ÀæUÀw¥ÀgÀ ZÀ¼ÀĪÀ½UÀ½UÉ ¸ÀàA¢¹gÀĪÀÅzÉà EzÀPÉÌ GvÀÛªÀÄ ¤zÀ±Àð£À. EwºÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¨sÀ«µÀåvÀÛ£ÀÄß ¸ÀÄAzÀgÀªÁV PÀlÖ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀÅzÉà EªÀgÀ J¯Áè «ZÁgÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄð¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ »A¢gÀĪÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ. QgÀA £ÁUÀgÁd ºÁUÀÆ £ÀgÀºÀ½î ¨Á®¸ÀħæºÀätåA CªÀgÀ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß (¥ÀÄl 139) N¢zÀgÉ £À£Àß ªÀiÁvÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ. qÁ. f.J¸ï. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà£ÀªÀgÀÄ ¸ÀzÁ vÀªÀÄä ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ M¼ÀUÉ ZÀZÉðUÉ vÉgÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¸Á»vÀåPÀ ¥ÀoÀåzÀ°è£À ¸ÀÜVvÀªÁzÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ²ß¸ÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀAPÀÄavÀ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ªÀÄvÀÄÛ eÁwÃAiÀÄvÉAiÀÄ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß GzÀÝPÀÆÌ ¤gÁPÀj¹zÁÝgÉ. ºÀ¼ÉAiÀÄzÀ£ÀÄß ¥ÀÆwð ¤gÁPÀj¸ÀzÉ ºÀ¼ÉAiÀÄzÀgÀ°ègÀĪÀ GvÀÛªÀÄ CA±ÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÉƸÀ «ZÁgÀUÀ½UÉ ¸ÀàA¢¹ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÀ®AiÀĪÀ£ÀÄß DgÉÆÃUÀå ¥ÀÆtðªÁVqÀ®Ä CzÀ£ÀÄß ¸ÀzÁ QæAiÀiÁ²Ã®ªÁVgÀĪÀAvÉ £ÉÆÃrPÉÆArzÁÝgÉ. ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ «ªÀıÉð ªÀiÁqÀĪÀªÀ£ÀÄ EwºÁ¸ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÄ£ÁgÀa¸À¨ÉÃPÀÄ, ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÄ£ÀgïPÀlÖ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀµÉÖÃ

32


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ ¸Á®zÀÄ CzÀ£ÀÄß PÁAiÀÄðUÀvÀ ªÀiÁr vÉÆÃj¸À¨ÉÃPÀÄ. EAvÀºÀ ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrvÉÆÃj¹zÁÝgÉ. ¸Á»vÀå ¥ÀoÀåªÀÅ MAzÀÄ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ GvÀà£Àß. CzÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ J®è «zsÀªÁzÀ ªÀUÀð, ªÀtð, PÀ¯É, «eÁÕ£À, C¢üPÁgÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸Á¥ÉÃPÀë ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ¸Á»vÀåPÀ ¥ÀoÀåªÉAzÀgÉ vÀ£Àß C©üªÀåQÛAiÉÄA§ ±ÀQÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ vÀ£Àß ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À DUÀĺÉÆÃUÀÄUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ §ºÀĸÁzsÀåvÉUÀ¼À MAzÀÄ GvÀà£Àß. C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ, UÉÆøÀÄA¨ÉvÀ£À, eÁwÃAiÀÄvÉ, ¨sÀæµÀÖvÉ EvÁå¢UÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¥ÀoÀåzÀ°è AiÀiÁªÀ jÃw CAvÀUÀðvÀªÁVgÀÄvÀÛªÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß «ªÀıÉð UÀÄgÀÄw¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ MAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è Arcane Vocabulary EzÀÝAvÉ. CAzÀgÉ ¥ÀoÀåªÀÅ §ºÀéxÀðzÀ «£Áå¸ÀzÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è ¸ÀȶÖAiÀiÁVgÀĪÀAvÀºÀzÀÄÝ. EzÀ£ÀÄß «ªÀıÀðPÀ£ÁzÀªÀ£ÀÄ ¥ÀoÀåzÀ°è ±ÉÆâü¹ vÉUÉAiÀĨÉÃPÀÄ. £ÀªÀÄä ¥ÀÄgÁtUÀ¼À°è ¥ÁæaãÀ PÁªÀåUÀ¼À°è EAvÀºÀ D±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ EªÉ. ¥ÀÄgÁt ¥ÀæwÃPÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ EzÀ£ÀÄß «ªÀıÀðPÀ ±ÉÆâü¸À¨ÉÃPÀÄ. EAvÀºÀ «ªÀıÀðPÀ£Éà eÁvÁåwÃvÀ «ªÀıÀðPÀ£ÁUÀÄvÁÛ£É. ¥ÀoÀåzÀ ¥Àæw N¢UÀÆ ¸ÀªÀiÁdzÀ¯ÁèUÀÄwÛgÀĪÀ GvÁàzÀ£É ¥Àæ¸ÀgÀt gÁdQÃAiÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ CqÀVªÉ JA§ ¸ÀÆPÀëöäªÁzÀ w¼ÀĪÀ½PÉAiÀÄ£ÀÄß eÁvÁåwÃvÀ «ªÀıÀðPÀ MzÀV¸ÀÄvÁÛ£É. F zÀȶ֬ÄAzÀ qÁ. f.J¸ï. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà£ÀªÀgÀÄ eÁvÁåwÃvÀ «ªÀıÀðPÀgÁVzÁÝgÉ. £À£Àß ªÉÄð£À ªÀiÁvÀÄUÀ½UÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁV PÉ.«. £ÁgÁAiÀÄt CªÀgÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß GzÀÞj¸ÀÄvÉÛãÉ. ``PÀÈwUÀ¼À ªÀtð£É «ªÀgÀuÉ gÀ¸ÀUÀæºÀtUÀ½UÉ «ªÀıÉðAiÀÄ£ÀÄß «Æ¸À°qÀzÉ ¸ÀªÀÄxÀð M¼À£ÉÆÃlUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛ D PÀÈwUÀ¼À ¸Á»vÀåPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß JwÛ ºÉüÀĪÀ PÀqÉUÉ CªÀgÀ «ªÀıÉð ¸ÁUÀÄvÁÛ §A¢zÉ. PÀÈwAiÀÄ ±ÉæõÀ×vÉ ºÁUÀÆ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ ºÉZÀѼÀ, C£À£ÀåvÉ ºÁUÀÆ CªÁåºÀvÀªÁV ºÀjzÀħAzÀ wgÀļÀÄ EªÉ®èªÀ£ÀÆß EªÀgÀ «ªÀıÉð ±ÉÆâü¸ÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä «ªÀıÀðPÀgÀ°è ErAiÀiÁV PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ£ÀÄß CzÀgÀ ZÀ®£À²Ã®vÉAiÀÄ£ÀÄß UÀ滹 ªÀÄAr¹zÀªÀgÀ°è f.J¸ï.J¸ï. ªÉÆzÀ°UÀgÀÄ. ©ü£Àß §UÉAiÀÄ°è CAxÀ ±ÉÆÃzsÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀ§ºÀÄzÉà ºÉÆgÀvÀÄ CªÀgÀ UÀæ»PÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆtð ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è C®èUÀ¼ÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀå«®èªÉ£ÀÄߪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ CªÀgÀ UÀæ»PÉUÀ¼ÀÄ C¢üPÀÈvÀªÁVªÉ.’’ «ªÀıÀðPÀ£ÁzÀªÀ£À CxÀªÁ ¯ÉÃRPÀ£ÁzÀªÀ£À dªÁ¨ÁÝj EwºÁ¸ÀzÀ ªÁ¸ÀÛªÀzÀ PÀqÉUÉ, ¸ÁªÀiÁfPÀ «£Áå¸ÀUÀ¼À PÀqÉUÉ, ªÀÄ£ÀĵÀågÀ »vÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À CUÀvÀåUÀ¼À PÀqÉUÉ EvÀgÀgÀ UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. C®èzÉ ¥ÀƪÀð¤zsÁðjvÀ «ZÁgÀUÀ½AzÀ ªÀÄÄaѺÉÆÃVgÀĪÀ ¥ÀæUÀw¥ÀgÀ D±ÀAiÀÄUÀ½gÀĪÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÁåSÁ夹 vÉÆÃj¸ÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ¯ÉÃRPÀ¤VgÀ¨ÉÃPÀÄ. EzÀÄ CªÀ£À dªÁ¨ÁÝjAiÀÄÆ ºËzÀÄ. DzÀÝjAzÀ¯Éà f.J¸ï. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà£ÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä `PÁªÁåxÀð aAvÀ£À’ PÀÈwAiÀÄ°è »ÃUÉ ºÉüÀÄvÁÛgÉ: ``PÀ«AiÀÄ PÁªÀ太ÀiÁðt P˱À®åPÉÌ EgÀĪÀ Cw±ÀAiÀÄvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ CzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ, CzÉÆAzÀÄ PÀÈ¥É, d£ÁäAvÀgÀzÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀ EvÁå¢AiÀiÁV ªÀtÂð¹zÁÝgÉ. »ÃUÉ F «ZÁgÀªÀ£ÀÄß MAzÀÄ C¯ËQPÀ £É¯ÉUÉ PÀÆj¹zÀ PÀÆqÀ¯Éà EzÀPÉÌ E£ÀÆß PÉ®ªÀÅ CA±ÀUÀ¼ÀÄ ¸À°Ã¸ÁV §AzÀÄ ¸ÀÄwÛPÉƼÀÄîvÀÛªÉ. PÀ« zÉêÁA±À¸ÀA¨sÀÆvÀ: CªÀ£ÉƧ⠸ÁzsÀPÀ, IĶ C®èzÀªÀ£ÀÄ PÀ«AiÀiÁUÀ¯ÁgÀ, CAxÀªÀ£À zsÁå£À¹ÜwAiÀÄ°è PÁªÀå CªÀvÀj¸ÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀgÀ¸ÀéwAiÀÄ PÀÈ¥ÉUÉ ¥ÁvÀægÁUÀĪÀ EAxÀ ±ÀÄaòîjUÉ CªÀ¼Éà ¨ÉÃPÁzÀ CxÀðUÀ¼À£ÀÄß PÁt¸ÀÄvÁÛ¼É.

33


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ Poetry is something devine - »ÃUÉ PÁªÀå«ÆªÀiÁA¸É ªÀÄrGlÄÖPÉÆAqÀÄ, ªÉÃzÁAvÀªÉÇà vÁwéPÀªÉÇÃ, DzÀ ¥Àj¨sÁµÉAiÀÄ°è zÁj vÀ¥ÀÄàvÀÛzÉ.’’ ¥ÀÄl 2-3

qÁ. f.J¸ï. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà£ÀªÀgÀ F PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß N¢zÁUÀ «ªÀıÀðPÀ£ÁzÀªÀ£À CxÀªÁ ¯ÉÃRPÀ£ÁzÀªÀ£À dªÁ¨ÁÝjUÀ¼ÉãÀÄ JA§ÄzÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁV CjªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¯ÉÃRPÀ£ÁzÀªÀ£ÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ fêÀ£À¢AzÀ «ªÀÄÄR£ÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ. zÀAvÀUÉÆÃ¥ÀÄgÀUÀ¼À°è ªÁ¹¸À¨ÁgÀzÀÄ. J®èzÀPÀÆÌ vÉgÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. vÀ£Àß CPÁåqÉ«ÄPï ªÀÈwÛ¥ÀgÀvÉAiÀÄ ¸ÀAPÀÄavÀ «ÄwUÀ¼À£ÀÄß «ÄÃgÀ¨ÉÃPÀÄ. «ªÀıÉðAiÀÄ J¯Áè ¥Àæ¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ, ¥ÀAxÀUÀ¼À£ÀÄß zÁn ºÉÆÃUÀ§®è, D ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁܦvÀ ¸Á»vÀåPÀ ªÀiÁzÀjUÀ½AzÀ ¤§ðA¢üvÀ£ÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ JA§ ¥ÀoÀ嫪ÀıÉð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðwæPÀªÉ¤¸ÀĪÀ NzÀÄ EªÀÅUÀ¼É®èªÀÇ UÀw vÁQðPÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è §A¢ü¸À®ànÖªÉ JAzÀÄ ¨sÁ«¹zÁÝgÉ. (f.J¸ï. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà£ÀªÀgÀ «ªÀıÁ𠤮ĪÀÅUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ zsÉÆÃgÀuÉUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ M¼À£ÉÆÃlUÀ½UÁV F PÀÈwAiÀÄ qÁ. ¹.J£ï. gÁªÀÄZÀAzÀæ£ï CªÀgÀ ¯ÉÃR£À ¥ÀÄl 33-38 ºÁUÀÆ QgÀA £ÁUÀgÁd CªÀgÀ ¸ÀAzÀ±Àð£À ¥ÀÄl 138163 £ÉÆÃr). qÁ. f.J¸ï. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà£ÀªÀgÀ F PÀÈwAiÀÄ §gÀºÀUÀ¼À£ÀÄß, ¸ÀAzÀ±Àð£ÀUÀ¼À£ÀÄß N¢ ªÀÄÄV¹zÁUÀ ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ £ÀªÀÄä£ÀÄß CªÀgÀ PÁªÀå DªÀj¸ÀÄvÀÛzÉ. F ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¨É¼ÀQ£À°è CªÀgÀ PÁªÀåzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ §UÉÎ PÉ®ªÀÅ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀ¯ÉèÉÃPɤ¸ÀÄvÀÛzÉ. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà£ÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀd ¥Àæw¨sÉAiÀÄļÀî PÀ«, £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄzÀ GzÉéÃUÀ, GvÁìºÀ, DzÀ±Àð, PÀ®à£Á ®ºÀjUÀ¼ÀÄ, £ÀªÀåzÀ ªÀåAUÀå- «qÀA§£É, ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ×vÉ, zÀ°vÀ. §AqÁAiÀÄzÀ vÁwéPÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄäzÉà DzÀ C£À£ÀåªÁzÀ ¨sÁµÁ ±ÉÊ°AiÀÄ°è »r¢qÀ§®ègÀÄ. EªÀgÀ PÁªÀåªÀÅ «²µÀÖªÁzÀ ±À§ÝavÀæUÀ½AzÀ, ¥ÀæwªÉÄ ¥ÀæwÃPÀUÀ½AzÀ PÀÆrzÀÄÝ PÀ£ÀßqÀ PÁªÀå ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ°è «²µÀÖ ¸ÁÜ£À UÀ½¹PÉÆArzÉ. ¤¸ÀUÀðzÀ G¯Áè¸ÀªÀÄAiÀÄ C£ÀĨsÀªÀ, D±ÁªÁ¢vÀ£À, £ÀUÀjÃPÀgÀt¢AzÀ GAmÁVgÀ Ä ªÀ «WÀ l £É A iÀ Ä vÀ ® è t zÀ ªÀ i Á£À ¹ PÀ ¹ÜwUÀ w UÀ ¼ À Ä , GzÁgÀ ªÀiÁ£ÀªÀvÁªÁzÀªÀ£ÀÄß EªÀgÀ PÁªÀå »r¢nÖzÉ. `` £Á£ÀÄ §gÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É £É®zÁ¼ÀUÀ¼À°è ªÀÄ®VgÀĪÀ ªÀÄƼÉUÀ¼À ¤lÄÖ¹gÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À PÀvÀÛ®£ÉÆßqÉzÀÄ ªÉÄvÀÛUÉ vÀ¯ÉAiÉÄvÀÄÛªÀ ªÉƼÀPÉUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ PÉƣɬÄgÀzÀ ©Ã¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É QÃwðUÉ PÀZÁÑqÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ.’’ qÁ. f.J¸ï. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà£ÀªÀgÀ ªÉÆzÀ® ¸ÀAPÀ®£À `¸ÁªÀÄUÁ£À’. EwÛÃa£À PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£À `CVߥÀªÀð’. MlÄÖ ºÀ¢ªÀÄÆgÀÄ ¸ÀAPÀ®£ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀgÉ EªÀgÀ PÁªÀå £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄzÀ ®PÀëtUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ £ÀªÀå ¥ÀæUÀw²Ã® zÀ°vÀ §AqÁAiÀÄ ªÀÄ£ÉÆÃzsÀªÀÄðUÀ¼À°èAiÀÄÆ ¨É¼É¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÀÄ. EzÀÄ PÁ®¢AzÀ PÁ®PÉÌ M§â ¸ÀªÀÄxÀð£ÁzÀ PÀ« vÀ£Àß PÁ®ªÀiÁ£ÀPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV C©üªÀåQÛ ªÀiÁUÀðUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆArgÀĪÀÅzÀgÀ zÉÆåÃvÀPÀªÁVgÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ, M§â PÀ« ¥ÀæUÀw¥ÀgÀªÁzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ½UÉ MvÁÛ¸ÉAiÀiÁVgÀĪÀAvÀºÀ D ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÀ®AiÀĪÀ£ÀÄß DgÉÆÃUÀå ¥ÀÆtðªÁVqÀĪÀAvÀºÀ ZÀ®£À²Ã®, QæAiÀiÁ²Ã® ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀzÀ ªÀåQÛAiÀiÁVzÁÝ£ÉA§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ CUÀvÀåUÀ½UÉ

34


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ C£ÀÄUÀÄtªÁV f.J¸ï. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà£ÀªÀgÀ PÁªÀåªÀÇ vÀ£Àß gÀÆ¥À D±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¹PÉÆArgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß CªÀgÀ ºÀ¢ªÀÄÆgÀÄ ¸ÀAPÀ®£ÀUÀ¼À£ÀÄß N¢zÁUÀ ªÀÄ£ÀªÀjPÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀjªÀvÀð£À²Ã® ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄÄ EªÀgÀ PÁªÀåªÀ£ÀÄß, ªÉÊZÁjPÀ ¥ÀæeÉÕAiÀÄÄ CªÀgÀ PÁªÀåzÀ ±ÉÊ° gÀÆ¥À «£Áå¸À DPÀÈw- D±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃVzÉ JAzÀÄ ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. F PÁgÀt¢AzÀ¯Éà ªÀZÀ£À ¸Á»vÀå CzÀgÀ®Æè §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀ ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ EªÀjUÉ §ºÀ¼À ¦æAiÀÄ. ªÀZÀ£À ¸Á»vÀåªÀÅ ¤¢ðµÀÖ PÁ®RAqÀzÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ CUÀvÀåªÀ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹzÀݵÉÖà C®è CzÀÄ ¸ÁªÀðPÁ°PÀªÀÇ D¬ÄvÀÄ JA§ÄzÀÄ §ºÀ¼À ªÀÄÄRå. f.J¸ï. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà£ÀªÀgÀ ¥ÀæRgÀ ªÉÊZÁjPÀ ¥ÀæeÉÕAiÀÄÄ DAiÀiÁ PÁ®zÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¨ÉÃrPÉUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV PÁªÀåzÀ «ªÀıÉðAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤zsÀðj¹PÉÆArvÀÄ. DzÀÝjAzÀ¯Éà EªÀgÀÄ ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ £ÀqÀÄUÀ£ÀßqÀ ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀÈwAiÀÄ£ÁßUÀ° ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸ÀAªÁzÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ (Cultural Dialogue) PÀnÖPÉÆqÀÄvÁÛgÉ. qÁ. f.J¸ï. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà CªÀgÀ PÁªÀåzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß r.Dgï. £ÁUÀgÁeïCªÀgÀÄ £Á®ÄÌ ºÀAvÀUÀ¼À°è UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÁÛgÉ. 1. ¸ËAzÀAiÀiÁðvÀäPÀ WÀlÖ 2. ªÉÄmÁ¦¹PÀ¯ï PÁªÀå 3. gÀÄzÀæw½«£À WÀlÖ 4. ¸ÀªÀiÁdªÀÄÄT PÁªÀå- ¸ÀªÀiÁdªÁ¢ PÁªÀå ªÉÄð£À WÀlÖUÀ¼À ²Ã¶ðPÉUÀ¼Éà PÁªÀåzÀ £É¯É ¸ÀégÀÆ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹©qÀÄvÀÛªÉ. E°è£À ¥ÀæPÀÈw DgÁzsÀ£É, ¸ÀÜVvÀUÉÆArgÀĪÀ DzsÁåwäPÀ ¨sÁªÀPÉÌ J¼ÉAiÀÄĪÀ ¸ÁzsÀ£ÀªÁV®è. ¥ÀæPÀÈwAiÀÄÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£À CAvÀgÀAUÀzÀ°ègÀĪÀ §AdgÀ£À£ÀÄß ºÀ¹gÀÄUÉƽ¸ÀĪÀ MAzÀÄ ¸ÁzsÀ£ÀªÁV EªÀgÀ PÀ«vÉUÀ¼À°è PÁt¹zÉ. ¥ÀæPÀÈwAiÀiÁUÀ°, zsÀªÀÄðªÁUÀ°, DzsÁåvÀäªÁUÀ°, gÁdQÃAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀiÁUÀ° ªÀÄ£ÀĵÀå ªÀÄ£ÀĵÀågÀ £ÀqÀÄªÉ UÉÆÃqÉAiÀiÁV ¤®è¨ÁgÀzÀÄ JA§ ¥Àj¥ÀÆtð zÀȶÖAiÀÄ ¸ÀªÀĶֻvÀzÀ ¥ÀæeÉÕ EªÀgÀzÀÄ. £ÀªÀÄä PÀ«UÀ½UÉ PÉÆÃV¯ÉAiÀÄ zÀ¤, PÉƼÀ°£À zÀ¤, ªÉÆúÀ£À ªÀÄÄgÀ½AiÀÄ UÁ£ÀUÀ¼ÀÄ PÉý¹zÀgÉ f.J¸ï.J¸ï. CªÀjUÉ PÉý¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄUÀÄ C¼ÀÄwÛgÀĪÀ DvÀðzsÀé¤. `` ªÀÄUÀÄ C¼ÀÄvÁ EzÉ J¯ÉÆèà MAzÉà ¸ÀªÀģɱÀvÀ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ¨ÉªÀj£À vÉ£ÉUÀ¼À £ÉwÛzÀ ºÉÆ®- UÀzÉÝUÀ¼À°è PÀ«- «eÁÕ¤AiÀÄ PÁæAwPÁjUÀ¼À ¸ÁzsÀ£É- C£ÉéõÀuÉUÀ¼À ºÁ¢AiÀÄ° ©gÀÄUÀtÄÚjAiÀÄ° PÀªÀÄgÀĪÀ PÀ£À¹£À avÉAiÀÄ eÁé¯ÉUÀ¼À zsÀƪÀÄzÀ° ZÀjvÉæAiÀÄÄzÀÝPÀÆÌ PɣɪÀ PÀÄzÀÄgÉUÀ¼À gÀxÀZÀPÀæzÀ PÉAzÀƽAiÀÄ° J¯ÉÆèà ªÀÄUÀÄ C¼ÀÄvÁ EzÉ MAzÉà ¸ÀªÀÄ£É.’’

35


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ f.J¸ï. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà£ÀªÀgÀ PÁªÀåzÀ ¥ÀæzsÁ£À zsÀé¤ EzÀÄ. EzÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀvÉAiÀÄ C¼ÀÄ. ªÀÄ£ÀĵÀå£À ¹ÜwUÀwUÀ½UÉ PÁgÀtªÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀĪÀ CzÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸À¯ÁUÀÄwÛ®èªÀ®è JA§ «µÁzÀ £ÉÆë£À zsÀé¤. EAvÀºÀ PÁªÀåzÀ »A¢gÀĪÀ ¥ÉæÃgÀuÉ ¥Àæ¨sÁªÀUÀ¼À£ÀÄß `DPÁ±À¢Ã¥À’zÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À°è PÁt§ºÀÄzÀÄ. ¸Á»vÀåzÀ ¸ÀzÁPÁ®zÀ D¸ÀQÛ ªÀiÁ£ÀªÀ. ¸Á»vÀå«gÀĪÀÅzÉ®èªÀÇ ªÀÄ£ÀĵÀå£À M½wUÁVAiÉÄÃ. CªÀ£À ±ÉæÃAiÀĸÀÄì C©üªÀÈ¢Þ £ÉªÀÄä¢AiÀÄ §zÀÄQUÁV. ªÀiÁ£ÀªÀ£À §UÉV£À fêÀAvÀ D¸ÉÜAiÀÄ°è ¸Á»vÀå PÀ¯ÉUÀ¼ÀAvÀºÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À ºÀÄlÄÖ EzÉ. F jÃw ºÀÄnÖzÀÄÝ E£ÉÆߧâ£À ªÀÄ£À¹ìUÉ ªÀÄÄlÖ¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀgÀ°è CzÀgÀ ¸ÁxÀðPÀvÉ EzÉ. f.J¸ï.J¸ï. CªÀgÀ J¯Áè PÀ«vÉ, ¥ÀæªÁ¸À PÀxÀ£À PÉÆ£ÉUÉ «ªÀıÁð ¹zÁÞAvÀ, ¸Á»vÀå«ÆªÀiÁA¸ÉUÀ¼À »AzÉ ªÀÄ£ÀĵÀå£À M½vÀ£ÀÄß §AiÀĸÀĪÀ ªÀÄ£ÉÆÃzsÀªÀÄð«zÉ. DzÀÝjAzÀ¯Éà f.J¸ï.J¸ï. CªÀgÀÄ F £É®zÀ §zÀÄPÀ£ÀÄß §ºÀ¼À EµÀÖ¥ÀqÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀæPÀÈw¸ÀªÀiÁd, ¸Á»vÀå - ªÀÄ£ÀĵÀå- EªÀÅUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ §UÉÎ vÀªÀÄä PÁªÀåzÀ°è ºÁUÀÆ ¸Á»vÀå «ªÀıÉðAiÀÄ°è aAw¸ÀĪÀ EªÀgÀ F PɼÀPÁt¹zÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ f.J¸ï.J¸ï. CzÀgÀ zÀȶÖzsÉÆÃgÀuÉUÀ½UÉ ¸ÁQëAiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ. C£ÀÄPÀgÀtÂÃAiÀĪÁUÀÄvÀÛªÉ. ``F §zÀÄQ£À°è £À£ÀUÉ ªÀÄÄRåªÁzÀzÀÄÝ £Á£ÀÄ ¤AvÀ £É®, F £É®zÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉUÉ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀPÉÌ ºÁUÀÆ £Á½£À PÀ£À¸ÀÄUÀ½UÉ £Á£ÀÄ ºÀPÀÄÌzÁgÀ£ÉA§ ºÉªÉÄä £À£ÀßzÀÄ. DzÀPÁgÀt F §zÀÄQ£À £ÉÆëUÉ, £À°«UÉ, M½wUÉ, PÉqÀÄQUÉ £Á£ÀÄ MrØPÉÆAqÀÄ F §zÀÄQ£À°è vÀ£ÀäAiÀÄvɬÄAzÀ vÉÆqÀVPÉÆArzÉÝãÉ. C£ÉÃPÀ «aÒzÀæPÁgÀPÀ ±ÀQÛUÀ¼À £À q À Ä ªÉ A iÀ Ä Æ «ZÀ ° vÀ ª ÁUÀ z À MAzÀ Ä ¤®Ä«£À ° è ¤AvÀ Ä §zÀ Ä Q£À ° è vÉÆqÀV¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀjAzÀ ªÀiÁvÀæ £ÁªÀÅ §zÀÄPÀ£Àß CxÀðªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¸ÁzsÀå JA§ÄzÀÄ £À£Àß w¼ÀĪÀ½PÉAiÀiÁVzÉ. ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ ªÀiÁw£À°è ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ £ÁªÀÅ ¸ÀÈd£ÁvÀäPÀªÁV §zÀÄPÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄRåªÁzÀ ¸ÀAUÀwAiÀiÁVzÉ. ¸ÀÈd£ÁvÀäPÀªÁV §zÀÄPÀĪÀÅzÀÄ JAzÀgÉ ¤gÀAvÀgÀªÁzÀ JZÀÑgÀzÀ°è ºÁUÀÆ ¸ÀàAzÀªÀiÁ£À¹ÜwAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ¤°è¹PÉƼÀÄîªÀ MAzÀÄ P˱À®. EzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅzÀÄ CzÀªÀÄåªÁzÀ fêÀ£À ¦æÃw¬ÄAzÀ. ªÀĺÁ¯ÉÃRPÀ£ÁzÀ mÁ¯ï¸ÁÖAiÀiï ºÉýzÀ: ``To love life is to live life’’ JAzÀÄ - F ªÀiÁvÀÄ ¤dªÁUÀĪÀÅzÀÄ F MAzÀÄ ªÀÄ£À¹ÜwAiÀÄ°è.’’ (¥ÀÄl 70) `DPÁ±À¢Ã¥À’zÀ°è£À J¯Áè ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÀAzÀ±Àð£ÀUÀ¼À°è PÀ£ÁðlPÀzÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ZÀjvÉæAiÀÄ M¼À£ÉÆÃlUÀ½ªÉ. f.J¸ï. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà£ÀªÀgÀÄ ¥ÀA¥À¤AzÀ ªÉÆzÀ¯ÉÆÎAqÀÄ PÀĪÉA¥ÀÄ, EwÛÃa£À zÀ°vÀ §AqÁAiÀÄzÀªÀgÉV£À PÀ£ÁðlPÀzÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸Á»vÀåzÀ DUÀĺÉÆÃUÀÄUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁrzÁÝgÉ. »ÃUÁV F ¥ÀĸÀÛPÀPÉÌ vÀ£ÀßzÉà DzÀ ªÀĺÀvÀé«zÉ. F ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß ¸ÀAPÀ°¹PÉÆnÖgÀĪÀ qÁ. J.J¸ï. ±ÀAPÀgÀ£ÁgÁAiÀÄt CªÀjUÉ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ.

JZï. zÀAqÀ¥Àà

36


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ ¸ÀzÀå ªÀÄvÀÄÛ ±Á±ÀévÀ qÁ. AiÀÄÄ.Dgï. C£ÀAvÀªÀÄÆwð CAQvÀ ¥ÀæPÁ±À£À, UÁA¢ü §eÁgï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560004 ¨É¯É : 150/¥Àæ.ªÀµÀð : 2008 ¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ: 240

PÀ½îºÁ°£À J¯ÉAiÀÄ PÀ£ÀßrUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÀÄ AiÀÄÄ.Dgï. C£ÀAvÀªÀÄÆwð CªÀgÀ ``¸ÀzÀå ªÀÄvÀÄÛ ±Á±ÀévÀ’’ PÀÈw ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ¸Á»vÀå, ªÀåQÛ, gÁdPÁgÀt ºÁUÀÆ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÀ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ §gÉzÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À ¸ÀAPÀ®£ÀªÁVzÉ. DgÀA¨sÀzÀ §gÀºÀzÀ°è ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ PÀ½îºÁ°£À J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß QvÀÄÛ vÀAzÀÄ PÀ£Àßr ªÀiÁqÀĪÀ gÀÆ¥ÀPÀzÀ ¥Àæ¸ÁÛ¥À §gÀÄvÀÛzÉ. D PÀÈvÀPÀ PÀ£ÀßrAiÀÄ°è «Ä£ÀÄUÀĪÀ ªÀÄÄA¨É¼ÀV£À ºÉÆA§tÚzÀ ¸ÀÆAiÀÄð£À J¼ÉAiÀÄ QgÀtUÀ¼À£ÀÄß »rAiÀÄĪÀ AiÀÄvÀß D AiÀÄvÀßzÀ ªÀÄUÀÄ«£À DlzÀ°è PÀtÂÚUÉ DUÀĪÀ C¥ÁAiÀÄzÀ §UÉÎ »jAiÀÄjAzÀ §AzÀ JZÀÑgÀzÀ ªÀiÁvÀ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉ C£ÀĨsÀ«¸ÀĪÀ vÀ®èt, ¨Á®å, ¸Á»vÀå, ¸ÀA¸ÀÌøw, ªÀåQÛ, gÁdPÁgÀt, «ZÁgÀ, aAvÀ£É, §zÀÄPÀÄ EzÉ®èzÀgÉÆqÀ£É UÁqsÀvÀvÀàgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¸À¨ÉÃPÉA§ ¸ÀÈd£ÁvÀäPÀªÁzÀ bÀ®, ºÀA§® - »ÃUÉ ºÀvÁÛgÀÄ §UÉUÀ¼À£ÀÄß E°è£À ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ ±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ, Cj«UÉ ¥ÀgÁªÀıÉðUÉ MqÀÄØvÀÛªÉ. E°è£À ªÉÆzÀ® §gÀºÀ `¨Á®åzÀ CjAiÀÄĪÀ ¨ÉgÀUÀÄ’ ¯ÉÃRPÀgÀÄ `E£ÀÆß §gÉAiÀÄzÀ DvÀäZÀjvÉæAiÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ ¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ’ DVªÉ. PÀ½îºÁ°£À ±Á±ÀévÀªÀ®èzÀ PÀ£ÀßrAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¯ÉÆÃPÀªÀ£ÀÄß CjAiÀÄĪÀ ªÀÄÆ®PÀ DgÀA¨sÀªÁUÀĪÀ F §gÀºÀ PÉÆ£ÉUÉ vÀ£Àß vÁ¬Ä wÃjPÉÆAqÁzÀ ªÉÄÃ¯É §gɹPÉƼÀî®Ä ¯ÉÃRPÀgÀ£ÀÄß vÉÆqÀV¸ÀÄvÀÛzÉ. vÀªÀÄä ¨Á®å, vÀªÀÄä CdÓ£À ¸ÁºÀ¸ÀUÀ¼ÀÄ, CªÀgÀÄ ºÉüÀĪÀ PÀÄvÀƺÀ®PÁjAiÀiÁzÀ PÀxÉUÀ¼ÀÄ, vÀªÀÄä C¥Àà£À ªÉñÁAvÀgÀUÀ¼ÀÄ, vÀªÀÄä ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄzÀĪÉ, vÀªÀÄä vÀªÀÄä£À DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ, vÀªÀÄä ¥ÉæÃæªÀÄ«ªÁºÀ, ªÀA±À¥ÁgÀA¥ÀgÀåªÁV vÀªÀÄä PÀÄlÄA§zÀ°è ªÀÄÄAzÀĪÀj¢gÀĪÀ ¤«ÄvÀÛ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ, UÁ¬Äwæ d¥ÀªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, VqÀªÀÄÆ°PÉUÀ¼À OµÀ¢ü PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ »ÃUÉ ºÀvÁÛgÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ DvÀäZÀjvÉæAiÀÄ ¥ÀÄlUÀ¼ÁUÀÄvÀÛªÉ. EªÀÅ NzÀÄUÀjUÉ MAzÀÄ QgÀÄ PÁzÀA§jAiÀÄ N¢£À ¸ÀÈd£ÁvÀäPÀªÁzÀ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. MªÉÄä vÀªÀÄä CdÓ vÀ£ÀߣÀÄß PÁqÀĪÉÄÃqÀÄ C¯É¸ÀÄwÛzÁÝUÀ vÀ£Àß CªÀé¤UÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À NzÀÄvÀ¦à¹ ¢PÀÄÌvÀ¦à¸ÀÄvÁÛ£É C¤ß¸ÀÄvÀÛzÉ. DUÀ DPÉ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£À£ÀÄß ¢lÖvÀ£À¢AzÀ, ``»jAiÀÄgÉà »ÃUÉ zÁjªÀiÁrPÉÆlÖgÉ K£ÀÄ UÀw? £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÆ ±ÁæzsÀÞzÀ HlPÉÌ PÁ¢gÀĪÀ ¨ÁæºÀät£ÁUÀ¨ÉÃPÉ?’’ JAzÀÄ ¥Àæ²ß¸ÀÄvÁÛgÉ. vÁ¬ÄUÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À NzÀÄ, CªÀ£À ¨sÀ«µÀå vÀ£Àß ¥ÁgÀA¥ÀjPÀvɬÄAzÀ ©ü£ÀߪÁUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ Gd鮪ÁUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÁtĪÀ PÀ£À¸ÀÄ CxÀð¥ÀÆtðªÁVzÉ. C£ÀAvÀªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ §gÀºÀzÀ°è ``£À£Àß §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ LzÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ¼ÀÄ’’ JA§ÄzÀgÀ°è vÀªÀÄä LzÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ°è vÁªÀÅ vÀªÀÄä CUÀæºÁgÀzÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è ¹UÀÄwÛzÀÝ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß NzÀÄvÁÛ ºÉÃUÉ ¨É¼ÉzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß «ªÀj¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ. ``£Á£ÀÄ ¨É¼ÉzÀ dUÀwÛ£À°è eÁw¥ÀzÀÞw ªÀÄvÀÄÛ ±ÉæÃtÂÃPÀgÀtUÀ¼ÀÄ PÀ°è£ÀµÀÄÖ ¸ÁܪÀgÀ, 37


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ ±Á±ÀévÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉʪÀ¤«ÄðvÀ JAzÀÄ £ÀA§¯ÁVvÀÄÛ. £Á£ÀÄ PÁgÀAvÀgÀ PÁzÀA§jUÀ¼À£ÀÄß N¢zÉ, CzÀÄ £À£ÀߣÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¹vÀÄ’’ JAzÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀÄÄZÀÄѪÀÄgÉAiÀÄÆ E®èzÉ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. vÀªÀÄä vÀAzÉ PÀmÁÖ ¨ÁæºÀät£ÀAvÉ ¤AvÀÄ zsÁ«ÄðPÀ ªÀÄoÀªÉÇAzÀgÀ ¥ÀgÀªÁV PÉÆÃnðUÉ ºÉÆÃV §qÀUÉÃtÂzÁgÀgÀ «gÀÄzÀÞ rQæà vÀAzÁUÀ vÀªÀÄUÉ «gÉÆâü¸À®Ä PÀĪÉA¥ÀÄ PÁzÀA§jUÀ¼ÀÄ PÁgÀtªÁzÀ §UÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¸ÀÄvÁÛ, ``ºÉƸÀ w¼ÀĪÀ½PÉAiÉÆA¢UÉ PÀĪÉA¥ÀÄ CªÀgÀ PÁzÀA§jAiÀÄ PÁAiÀÄðPÉëÃvÀæªÀÅ £Á¤zÀÝ ªÀįɣÁr£À zÀlÖ ºÀ¸ÀÄj£À ªÀįÉWÀlÖzÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ ¨ÉgÀUÀÄUÀtÂÚ¤AzÀ £ÉÆÃqÀĪÀAvÉ ªÀiÁrvÀÄ’’ JAzÀÄ £É£ÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÉÛ vÀªÀÄä ¨Á®åªÀ£ÀÄß »ÃUÉ §tÂÚ¸ÀÄvÁÛgÉ. ``¨É½UÉÎ ªÀÄÄAeÁ£ÉAiÉÄà JzÀÄÝ, vÀÄAUÁ£À¢AiÀÄ°è ¸ÁߣÀªÀiÁr ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉ. C°è £À£ÀßAvÉAiÉÄà CUÀæºÁgÀzÀ PÉ®ªÀÅ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ªÁåPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ PÁ½zÁ¸À£À gÀWÀĪÀA±ÀzÀ PÉ®ªÀÅ CzsÁåAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛêɒ’ JAzÀÄ «ªÀj¹ ªÀÄÄAzÉ PÁ¯ÉÃfUÉ NzÀ®Ä ªÉÄʸÀÆjUÉ §AzÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄUÉ ¹PÀÌ G¥ÁzsÁåAiÀÄjAzÀ, ¸ÉßûvÀjAzÀ vÀªÀÄä D¯ÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼À°è ºÉÃUÉ ªÉÊZÁjPÀªÁV §zÀ¯ÁUÀÄvÁÛºÉÆÃzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß «ªÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. ``M§â ¸ÀªÀiÁdªÁ¢AiÀiÁV £Á£ÀÄ J¥sï. Dgï. °Ã«Ã¸ÀgÀ DzsÀĤPÀvÁªÁzÀ, n.J¸ï. J°AiÀÄmï£À ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ gÁAiÀÄ°¸ïÖ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁUÀðPÁªÀå zÀȶÖPÉÆãÀUÀ¼À §UÉÎ aQvÀìPÀ zÀȶÖPÉÆãÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀªÀ£ÁVzÉÝ’’ J£ÀÄßvÁÛgÉ. ªÉÄʸÀÆj£À°è CªÀjUÉ MqÀ£ÁrUÀ¼ÁV ¹PÀÌ PÉ.«. ¸ÀħâtÚ, UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ CrUÀ, ¯ÉÆûAiÀiÁgÀ ¨sÉÃn-EªÉ¯Áè CªÀgÀ£ÀÄß ¸ÁA¥ÀæzÁAiÀÄPÀvɬÄAzÀ ¸ÀªÀiÁdªÁzÀzÀ PÀqÉUÉ MvÁ۬ĹzÀÝ£ÀÄß £É£À¦¸ÀÄvÁÛgÉ; ¸Á»wUÀ¼À ¸ÀAUÀ¢AzÀ CªÀgÀÄ PÀxÉ, PÁzÀA§j, «ªÀıÉð §gÉAiÀÄ®Ä DgÀA©ü¹zÀÄÝ F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°èAiÉÄÃ. DUÀ¯Éà CªÀgÀÄ, ``CrUÀgÀ ¸ÁA¥ÀæzÁAiÀÄPÀ ¥ÀgÀªÁzÀ D¸ÀQÛ £À£ÀߣÀÄß ºÉZÀÄÑ ¨Á¢ü¸À°®è. AiÀiÁPÉAzÀgÉ J°AiÀÄmï ªÀÄvÀÄÛ AiÉÄÃmïìgÀAvÉ CrUÀgÀÆ PÀÆqÀ ¨sÁµÉ «ZÁgÀªÀ£ÀÄß PÉêÀ® ºÉüÀĪÀÅzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV gÀÆ¥ÀPÀªÁV ¥ÀæwªÉÄAiÀiÁV C©ü£À¬Ä¸ÀĪÀ §UÉAiÀÄ£ÀÄß ±ÉÆâü¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ’’ JAzÀÄ C©üªÀiÁ£À¢AzÀ §gÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. £ÀªÀå¯ÉÃRPÀgÀ MqÀ£Ál, CrUÀgÀ `¨sÀÆ«ÄVÃvÀ’ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀPÉÌ ªÀÄÄ£ÀÄßr §gÉzÀzÀÄÝ, `Qè¥ï eÁ¬ÄAmï’ PÀxÉ §gÉzÀzÀÄÝ, `¸ÀA¸ÁÌgÀ’ PÁzÀA§jAiÀÄ gÀZÀ£É gÀÆ¥ÀÄUÉÆAqÀzÀÄÝ-»ÃUÉ ¤gÀAvÀgÀªÁV vÀªÀÄä ¸ÀÈd£ÀQæAiÉÄ LzÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ¼À PÁ® ¤gÀAvÀgÀªÁV ¨É¼ÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃzÀ §UÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀgÀªÁV F §gÀºÀzÀ°è ¤gÀƦ¹zÁÝgÉ. C£ÀAvÀªÀÄÆwð CªÀgÀÄ F ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀ ªÀåQÛvÀézÀ ZÀºÀgÉUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ §gÀºÀUÀ½ªÉ. ¯ÉÃRPÀgÀÄ CµÉÆÖwÛUÁUÀ¯Éà EAVèµï ªÀiÁ¸ÀÛgÁVzÀÄÝ, ®APÉñÀgÀ£ÀÄß ¸ÉAlæ¯ï PÁ¯ÉÃf£À°è EAVèµï D£À¸ïð NzÀÄwÛzÁÝUÀ LªÀvÀÛgÀ zÀ±ÀPÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ¨sÉÃnAiÀiÁzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀ£ÀÄß ``®PÉñÀgÀ ªÉÆzÀ® ¨sÉÃnAiÀÄ £É£À¥ÀÄ’ JA§ ¯ÉÃR£ÀzÀ°è «ªÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. ®APÉñÀgÀ `eÉÆÃUÀzÀ d®¥ÁvÀ’ JA§ ¥ÀzÀå N¢ D PÀ°PÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄvÉÆۧ⠯ÉÃRPÀ ¨sÉÃnAiÀiÁV ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¥ÀjZÀAiÀĪÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¥Àæ¸ÀAUÀ D¥ÀÛªÁVzÉ. E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ C©üªÀiÁ£À¢AzÀ ±ÀÄgÀĪÁzÀ UɼÉvÀ£À ªÀÄÄAzÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ©ü£Áß©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÆß ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ZÀZÉðUÀ¼À£ÀÆß ºÀÄnÖºÁQzÀÝ£ÀÄß E°è £É£ÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. DªÉÄÃ¯É ®APÉñÀgÀ ¸ÀA¥ÀPÀðPÉÌ §AzÀ £ÁrUÀ, ²æäªÁ¸ÀgÁªï, CrUÀ, ±ÁAvÀªÉÃj UÉÆÃ¥Á®UËqÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀĪÀ£ÀÄß «ªÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. ®APÉñÀgÀ°èzÀÝ ¸ÀAZÁj ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß UËqÀjUÉ ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀÄvÁÛgÉ. ®APÉñÀgÀ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ UËqÀgÀÄ `K, C£ÀAvÀÄ, EªÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉÆAzÀÄ ¢£À §ºÀ¼À ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É. CªÀ£À°è

38


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ C¸ÁzsÁgÀt ¥Àæw¨sÉ EzÉ. EzÀÄ ºÀ½î¬ÄAzÀ §A¢gÀĪÀÅzÀÄ’ JAzÀÄ ºÉýzÀÄÝ. ªÀÄÄAzÉÆAzÀÄ ¢£À CzÀÄ ®APÉñÀgÀ ªÀåQÛvÀézÀ°è ¤dªÁzÀÄzÀÄ£ÀÄß PÁtÄvÉÛêÉ. ¯ÉÃRPÀgÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀĺÁgÁd PÁ¯ÉÃf£À°è NzÀÄwÛzÁÝUÀ vÀªÀÄä MqÀ£ÁlPÉÌ §AzÀ «±Àé£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ £À. gÀvÀß CªÀgÀ §UÉÎ ``zÉêÀgÀ£ÀÄß £ÀA§zÀ zÉêÀgÀAxÀ ªÀÄ£ÀĵÀå’’ JA§ ¯ÉÃR£ÀzÀ°è §gÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. F §gÀºÀzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÉʲµÀÖöåªÉAzÀgÉ D PÁ®zÀ ªÉÄʸÀÆj£À ¹ÜwUÀwAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖPÉÆnÖgÀĪÀÅzÀÄ. £À.gÀvÀß ºÁ¸Àå¥ÀæeÉÕAiÀÄ M§â £ÁlPÀPÁgÀ ªÀiÁvÀæ DVgÀ°®è. zsÁgÁ¼ÀvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÄÊUÀÆr¹PÉÆArzÀÝ D ªÀåQÛ ±ÀæªÀt«eÁÕ£ÀzÀ vÀdÕ PÀÆqÀ DVzÀÝ JAzÀÄ «ªÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. £ÁlPÀzÀ §UÉÎ CªÀjVzÀÝ ªÁåªÉÆúÀªÀ£ÀÄß ªÀtÂð¸ÀÄvÁÛ, CªÀgÀ PÀAa£À PÀAoÀzÀ §UÉÎ ºÉüÀÄvÁÛ ``gÀvÀß £ÀªÀÄä PÁ®zÀ WÀ£À ¥ÀArvÀªÉÊzÀågÀ°è M§â£ÁVzÀÝ. zÉêÀgÀ£ÀÄß £ÀA§zÀ zÉêÀgÀAvÀºÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÁVzÀÝ ``JAzÀÄ ªÉÄZÀÄÑUÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀÄvÁÛgÉ. ºÉZï. ªÉÊ. ±ÁgÀzÁ ¥Àæ¸Ázï CªÀgÀÄ `±Ëj’ JA§ PÁªÀå£ÁªÀÄ¢AzÀ ¥ÀjavÀgÀÄ. EªÀgÀ vÀAzÉ «zÁé£ï AiÉÆÃUÁ£ÀgÀ¹AºÀ£ï wÃxÀðºÀ½îAiÀÄ ºÉʸÀÆÌ°£À°è ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ. EªÀgÀÄ C£ÀAvÀªÀÄÆwð CªÀjUÀÆ ªÀiÁ¸ÀÛgÁVzÀÝgÀÄ. `±Ëj’ JA§ ºÉ¸Àj¤AzÀ §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ. ±ÁgÀzÁ ¥Àæ¸Ázï’ JA§ ¯ÉÃR£ÀzÀ°è F J¯Áè «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖPÉÆnÖzÁÝgÉ. 1924gÀ `Qémï EArAiÀiÁ ZÀ¼ÀĪÀ½’AiÀÄ°è eÉÊ°UÉ ºÉÆÃzÀ ±ÁgÀzÁ ¥Àæ¸ÁzÀgÀÄ eÉÊ°£À¯Éèà PÀÆvÀÄ EAVèµï D£À¸ïð ¥ÀjÃPÉë §gÉzÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ ±ÉæÃtÂAiÀįÉèà vÉÃUÀðqÉAiÀiÁV QÃwð UÀ½¹zÀªÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ zÉñÀzÀ¯Éèà CvÀÄå£ÀßvÀ ¥ÀzÀ« C®APÀj¹ eÉÆvÉUÉ «zÁéA¸ÀgÁV SÁåwUÀ½¹zÀªÀgÀÄ. ¥ÀæzsÁ¤ ¸ÉPÀæmÉÃjAiÀimï£À°è PÉ®¸ÀªÀiÁqÀÄvÁÛ £ÉºÀgÀÄ ªÀÄ£ÉvÀ£ÀPÉÌ »vÉʶAiÀiÁVzÀݪÀgÀÄ. EzÀ£É߯Áè ¯ÉÃRPÀgÀÄ ºÉüÀÄvÀÛ ±ÁgÀzÁ ¥Àæ¸ÁzÀgÀ «zÀévÀÛ£ÀÆß «ÄwAiÀÄ£ÀÆß «ªÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. CrUÀgÀ eÉÆvÉ, K.PÉ.gÁªÀiÁ£ÀÄd£ï eÉÆvÉ, zÉÆgɸÁé«Ä CAiÀÄåAUÁgÀgÀ eÉÆvÉ CªÀjVzÀÝ MqÀ£ÁlªÀ£ÀÆß CªÀgÉ®ègÀ «zÀévÀÛ£ÀÄß ªÉÄaÑPÉƼÀÄîwÛzÀÝ CªÀgÀ ¸Àé¨sÁªÀªÀ£ÀÄß F ¯ÉÃR£ÀzÀ°è ºÉýzÁÝgÉ. PÁgÀAvÀgÀ `ªÉÄʪÀÄ£ÀUÀ¼À ¸ÀĽAiÀÄ°è’ PÁzÀA§jAiÀÄ£ÀÄß EAVè¶UÉ ¸ÀªÀÄxÀðªÁV `±Ëj’ C£ÀĪÁzÀ ªÀiÁrzÀ §UÉAiÀÄ£ÀÆß E°è £É£À¦¸ÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ C£ÀAvÀªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ `±Ëj’ CªÀgÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è, ``EA¢gÁUÁA¢ü vÀAzÀ JªÀÄeÉð¤ì zÉñÀzÀ CUÀvÀåªÁVvÀÄÛ JAzÀÄ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀªÁV `±Ëj’ £ÀA©zÀÝgÀÄ. D PÁ® ªÀÄÄVzÀ ªÉÄÃ®Æ ºÉƸÀ ¸ÀPÁðgÀ §AzÀ ªÉÄÃ®Æ ±ÁgÀzÁ ¥Àæ¸ÁzÀgÀÄ EzÀ£Éßà ºÉüÀÄvÁÛ EzÀÝgÀÄ. ¤zÁðQëtåªÁV £Á£ÀÄ UËgÀ«¸ÀĪÀ E¤ß§âgÀÄ EzÉà ªÁzÀzÀªÀgÀÄ ¨ÉÃAzÉæ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆPÁ². ²ªÀgÁªÀÄPÁgÀAvÀgÁzÀgÉÆà vÀªÀÄUÉ §AzÀ ¥ÀzÀä¨sÀƵÀtªÀ£Éßà JªÀÄeÉð¤ìAiÀÄ°è QvÀÄÛ MUÉzÀgÀÄ” JAzÀÄ E°è zÁR°¹gÀĪÀÅzÀÄ ZÁjwæPÀªÁV zÉñÀzÀ gÁdPÁgÀtzÀ°è §ºÀĪÀÄÄRåªÁzÀ WÀl£ÉAiÀiÁVzÉ. ``¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄUÀÄ zÀ¯ÁAiÀiï ¯ÁªÀiÁ’’ JA§ ¯ÉÃR£ÀzÀ°è vÀªÀÄä UɼÉAiÀÄgÁzÀ UÀw¹zÀ aAvÀPÀ gÁªÀÄZÀAzÀæUÁA¢ü ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»w ¤ªÀÄð®ªÀªÀÄð CªÀgÉÆqÀ£É ¯ÁªÀiÁ, ¯ÉÆûAiÀiÁ, £ÉºÀgÀÄ CªÀgÀ «ZÁgÀUÀ¼À §UÉÎ £ÀqɹzÀ aAvÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÁÝgÉ. zÀ¯ÁAiÀiï ¯ÁªÀiÁ £ÉÃvÀÈvÀé ¤ÃrgÀĪÀ n¨Émï£À ¸ÁévÀAvÀæöå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁéAiÀÄvÀÛvÉUÁV £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ C»¸ÁAvÀäPÀ ºÉÆÃgÁlªÀ£ÀÄß UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀ C»A¸ÉAiÀÄ ºÉÆÃgÁlzÀ eÉÆvÉ ¸À«ÄÃPÀj¹ £ÉÆÃqÀÄvÁÛgÉ. ¯ÁªÀiÁ zÀAiÉÄAiÀÄ°è CªÀgÀ d£Àä¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ºÉÆÃgÁlzÀ

39


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ £ÀqÀĪÉAiÀÄÆ MAzÀÄ ¸ÀtÚ EgÀĪÉUÀÆ ¸ÁÜ£À«zÉ JAzÀÄ ºÉüÀĪÀ EAvÀºÀ ¨ËzÀÞ ¸À£Áå¹ UÉ®è¯ÉèÉÃPÀÄ JAzÀÄ ¯ÉÃRPÀgÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¯ÉÃRPÀgÀ ¥ÀæªÁ¸À aãÁPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°è PÀÆvÀÄ EzÀ£É߯Áè EªÀgÀÄ aAw¸ÀÄvÁÛgÉ. PÉÆ£ÉUÉ ¤ªÀÄð¯ïªÀªÀÄð CªÀgÀ eÉÆvÉ ¯ÉÃRPÀgÀÄ ¯ÁªÀiÁgÀ£ÀÄß ¨sÉÃn ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. DUÀ CªÀgÀ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸ÀA¨sÁµÀuÉ CxÀðUÀ©üðvÀªÁVzÉ. ¯ÉÃRPÀgÀÄ ``£ÁªÀÅ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀÄ ¤ªÀÄUÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ°®è C¤ß¸ÀÄvÀÛzÉ. ¤ÃªÀÅ CªÉÄÃjPÀzÀ°è D±ÀæAiÀÄ ¥ÀqÉ¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä n¨Émï ºÉÆÃgÁlPÉÌ M¼ÉîAiÀÄzÁUÀÄwÛvÉÛãÉÆ?’’ ¯ÁªÀiÁ CªÀgÀÄ ``bÉÃ, bÉà CzÀÄ ºÁUÀ®è. £Á£ÀÄ CªÉÄjPÀzÀ°è D±ÀæAiÀÄ ¥ÀqÉ¢zÀÝgÉ J¯Áè n¨Él£ï ¨ËzÀÞgÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÉÝ. £ÁªÉ¯Áè CªÉÄjQÃPÀgÀtPÉÌ M¼ÀUÁUÀÄwÛzÉݪÀÅ. ¨sÁgÀvÀ £ÀªÀÄä vÁ¬Ä. DPÉ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÁªÀÅ ºÉÃVzÉݪÀÅ ºÁUÉAiÉÄà G½¹PÉÆAqÀ¼ÀÄ’’ JAzÁUÀ ¯ÉÃRPÀjUÉ ¯ÁªÀiÁ CªÀgÀ §UÉÎ C¥ÁgÀªÁzÀ ¦æÃw UËgÀªÀ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæzsÁ¤AiÀiÁVzÀÝ `«.¦. ¹AUï MAzÀÄ £É£À¥ÀÄ’ JA§ ¯ÉÃR£ÀzÀ°è ¹AUï CªÀgÀÄ gÁdPÁgÀtzÀ §UÉÎ, ¸ÁªÀiÁfPÀ £ÁåAiÀÄzÀ §UÉÎ ºÉÆA¢zÀÝ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÃRPÀgÀÄ ¸ÀªÀÄAiÉÆÃavÀªÁV ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÁÝgÉ. ¯ÉÃRPÀgÀÄ ¹AUï CªÀgÀ£ÀÄß CrUÀjUÉ ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉñÀzÀ PÀ©Ãgï ¸ÀªÀiÁä£ï ¥Àæ±À¹Û §AzÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀÄ C¢üPÁgÀ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ-»ÃUÉ JgÀqÀĨÁj CªÀgÀ£ÀÄß ¨sÉÃn ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. SÉÃRPÀgÀÄ PÉÃgÀ¼ÀzÀ°è PÀÄ®¥ÀwAiÀiÁVzÁÝUÀ C¢üPÁgÀ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀ ¹AUï CªÀgÀ£ÀÄß CA¨ÉÃqÀÌgï §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä DºÁ餹gÀÄvÁÛgÉ. DUÀ CªÀgÉÆqÀ£É £ÀqɹzÀ gÁdQÃAiÀÄ aAvÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß F ¯ÉÃR£ÀzÀ°è «ªÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄÆ®vÀB PÁAUÉæ¹ì¤AzÀ §AzÀ «.¦. ¹AUï CªÀgÀÄ ``¨sÁgÀvÀzÀ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ §ºÀ¼À PÁ®¢AzÀ £ÉºÀgÀÄ £ÀAvÀgÀzÀ°è vÁwéPÀªÁV AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁrzÉÝà E®è; ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è »AzÀĽzÀ eÁwUÀ½UÉ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀ gÁdQÃAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÉèÉÃPÁzÀ PÁ® §gÀÄvÀÛzÉ’’ JAzÀÄ ºÉýzÀgÉAzÀÄ ¯ÉÃRPÀgÀÄ zÁR°¸ÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ gÁªÀÄPÀȵÀÚ ºÉUÀqÉ CªÀgÀÄ «.¦. ¹AUÀgÀ F zsÉÆÃgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß M¦àgÀ°®èªÉAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. «.¦. ¹AUï CªÀgÀÄ ªÀÄAqÀ¯ï PÀ«ÄµÀ£ï eÁjUÉ vÀAzÀÄ CzÀjAzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÁj¹zÀÝgÀ §UÉÎ ¯ÉÃRPÀgÀÄ ªÉÄZÀÄÑUÉ ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. `ªÀiÁvÀȨsÀÆ«Ä’ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ D±ÀæAiÀÄzÀ°è PÉÃgÀ¼ÀzÀ°è ``¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¯ÉÃRPÀ §¶Ãgï’’ JA§ §UÉÎ ¤ÃrzÀ G¥À£Áå¸ÀzÀ°è §¶Ãgï CªÀgÀ ¸Á»vÀåªÀµÉÖà C®èzÉ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¯ÉÃRPÀgÁzÀ mÁUÀÆgÀgÀ `UÉÆÃgÁ’ PÁzÀA§jAiÀÄ §UÉÎ, ¥ÉæêÀÄZÀAzï ºÁUÀÆ ²ªÀgÁªÀÄPÁgÀAvÀgÀ ¸Á»vÀåzÀ §UÉÎ ¸ÀºÀ ªÀiË°PÀªÁzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉýzÁÝgÉ. D ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è C£ÀAvÀªÀÄÆwð CªÀgÀÄ PÉÃAzÀæ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä CzsÀåPÀëgÁVzÀÝgÀÄ. F jÃwAiÀÄ°è ¯ÉÃRPÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀ PÉ®¸À DAiÀiÁAiÀÄ gÁdåzÀ ¯ÉÃRPÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ DAiÀiÁAiÀÄ gÁdåzÀ¯Éèà DUÀ¨ÁgÀzÀÄ. CzÀÄ DzÁ£À ¥ÀæzsÁ£À jÃwAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ ¸À®ºÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. `¥ÁvÀĪÀÄä£À ºÁqÀÄ’, `£À£ÀßdÓ¤UÉÆAzÀÄ D£É¬ÄvÀÄÛ,’ `¨Á®åPÁ®zÀ ¸ÀT’, PÀÈwUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ SÁåvÀgÁzÀ §¶ÃgïgÀ£ÀÄß ¯ÉÃRPÀgÀÄ PÀÄjvÀÄ ¢ÃWÀðªÁV E°è «±Éèö¹zÁÝgÉ. §¶ÃgÀgÀ ºÁ¸Àå ¥ÀæeÉÕAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄaÑ §gÉ¢zÁÝgÉ. MªÉÄä ªÉÆzÀ®¨ÁjUÉ vÁªÀÅ

40


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ §¶ÃgÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ £ÀqÉzÀ MAzÀÄ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß E°è zÁR°¸ÀÄvÁÛgÉ. DUÀ CªÀjUÉ §¶Ãgï gÀªÀÄt ªÀĺÀ¶ðAiÀÄAvÉ gÁªÀÄPÀȵÀÚ ¥ÀgÀªÀĺÀA¸ÀgÀAvÉ PÀAqÀgÉAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. §¶Ãgï ªÀåQÛvÀé ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¸Á»vÀåzÀ C£À£ÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è ¨É¯ÉPÀlÄÖvÁÛgÉ. ``£Á£ÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß MªÉÄä ¨sÉÃnAiÀiÁVzÉÝ D ¨sÉÃn £À£ÀUÉ «ªÀgÀ«ªÀgÀUÀ¼À°è £É£À¦zÉ. £Á£ÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÉ. CªÀgÀÄ JA¢£ÀAvÉ CAVAiÀÄ£ÀÆß ºÁPÀzÉ PÀĽwzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÉÝà £À£ÀUÉ gÀªÀÄtªÀĺÀ¶ð £É£À¥ÁzÀgÀÄ. CªÀgÀ ºÁ¸Àå¥ÀæeÉÕ C¸ÁzsÁgÀt. £À£ÀߣÀÄß ¸ÁéUÀw¹ ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀgÀ §UÉÎ PÉýzÀÝ£ÀÄß £Á£ÉA¢UÀÆ ªÀÄgÉAiÀįÁgÉ’’ JAzÀÄ E°è ¸Àäj¸ÀÄvÁÛgÉ. D ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀÄgÉAiÀįÁgÀzÀ ¥Àæ¸ÀAUÀªÀ£ÀÄß »ÃUÉ zÁR°¸ÀÄvÁÛgÉ: §¶Ãgï ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ ``ºÉÆgÀUÉ §gÀ¨ÉÃqÀ ¤Ã¤£ÀÆß AiÀÄĪÀw E°è PÉ®ªÀÅ AiÀÄĪÀPÀjzÁÝgÉ. £Á£ÀÄ ªÀÄÄzÀÄPÀ CªÀgÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ £ÀA§¯ÁgÉ. DzÀgÉ ¸Àé®à nà PÉÆqÀÄ’’ JAzÀÄ M§â C¥ÀjavÀ DUÀ«ÄPÀ£À ªÀÄÄAzÉ ºÀvÁÛgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ¥ÀjavÀ£À ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀAvÉ CªÀgÀÄ ªÉÄgÉzÀ ºÁ¸Àå¥ÀæeÉÕAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉÃRPÀgÀÄ PÀAqÀÄ ¨ÉgÀUÁUÀÄvÁÛgÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ PÀ« JPÀÄÌArAiÀĪÀgÀ ¸ÀªÀÄUÀæPÁªÀå `¨É¼ÀîQÌ »AqÀÄ’ PÀÈwAiÀÄ ©qÀÄUÀqÉAiÀÄ CzsÀåPÀë ¨sÁµÀt ``¨sÀPÀÛPÀ« JPÀÄÌAr’. JPÀÄÌArAiÀĪÀgÀ `§PÀÄ®zÀ ºÀƪÀÅUÀ¼ÀÄ’ PÀÈwUÉ PÉÃAzÀæ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä §ºÀĪÀiÁ£À §AzÁUÀ ¯ÉÃRPÀgÀÄ vÁªÀÅ D CPÁqÉ«ÄAiÀÄ CzsÀåPÀëgÁVzÉݪÀÅ JAzÀÄ ¸ÀAvÀ¸À¥ÀqÀÄvÁÛgÉ. ``£ÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå PÉëÃvÀæzÀ°è E§âgÀÄ ¨sÀPÀÛ PÀ«UÀ¼ÀÄ EzÁÝgÉ. M§âgÀÄ JPÀÄÌAr, ªÀÄvÉÆÛ§âgÀÄ ¥ÀÄw£À. E§âgÀ£ÀÆß £Á£ÀÄ ¨sÀPÀÛPÀ«UÀ¼ÀÄ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÉÛãÉÉ’’ JAzÀÄ §gÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. JPÀÄÌArAiÀĪÀgÀ PÁªÀåªÀ£ÀÄß «±Éèö¸ÀÄvÁÛ CªÀgÉƧ⠸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸ÀªÀÄ¥Àðt¨sÁªÀzÀ PÀ« JAzÀÄ PÀgÉ¢zÁÝgÉ. `§PÀÄ®zÀ ºÀƪÀÅUÀ¼ÀÄ’ PÀÈwUÉ PÉ.«. £ÁgÁAiÀÄt CªÀgÀÄ §gÉzÀ ªÀÄÄ£ÀÄßrAiÀÄ ``JPÀÄÌArAiÀĪÀgÀÄ E°è AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÆß ¹A§¯ï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®è. CªÀÅ CªÁVAiÉÄà §gÀÄvÀ۪ɒ’ JA§ ªÀiÁvÀ£ÀÄß JPÀÄÌArAiÀĪÀgÀ ¸ÀªÀÄUÀæPÁªÀåPÉÌà C£Àé¬Ä¹ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. F jÃwAiÀÄ GvÀÛªÀĪÁzÀ «ªÀıÉð §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ D²¸ÀÄvÁÛgÉ. ``E°èAiÀÄ §ºÀ¼À ¥ÀzÀåUÀ¼À°è ‘Good and Evil’ ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ §gÀÄvÀÛzÉ. E¯ÉÆèAzÀÄ ¥ÀzÀå«zÉ. MAzÀÄ zÉéõÀzÀ ²®à, ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀĪÀÄvÉAiÀÄ ²®à. F ‘Good and Evil’ £À ¥ÀjPÀ®à£É JPÀÄÌArAiÀĪÀjUÉ ªÀÄzsÁéZÁAiÀÄðjAzÀ¯Éà §A¢zÉ. £ÀªÀÄä DZÁAiÀÄðgÀ¯Éè¯Áè EzÀÄ ±Á±ÀévÀªÁV EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀªÀgÀÄ DZÁAiÀÄð ªÀÄzsÀégÉÃ’’ JAzÀÄ JPÀÄÌArAiÀĪÀgÀ PÁªÀåzÀ°è£À F ‘Good and Evil’ £ÀÄß «ªÀgÀªÁV «±Éèö¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß F ¯ÉÃR£ÀzÀ°è PÁt§ºÀÄzÀÄ. ªÉÆUÀ½î UÀuÉñÀgÀ `zÉêÀ¸Àä±Á£À’ ªÀÄvÀÄÛ `C£Á¢’PÀÈwUÀ¼À ©qÀÄUÀqÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ« ªÀÄAdÄ£ÁxÀ CªÀgÀ `ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÈf¹zÀ ¸ÀªÀÄÄzÀæ’ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀÄ JgÀqÀÄ ¨sÁµÀtUÀ¼ÀÄ F ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ°èªÉ. ªÀÄAdÄ£ÁxÀgÀÄ PÀ«vÉUÀ¼À°è ¯ËQPÀ ªÀÄvÀÄÛ C¯ËQPÀUÀ¼À£ÀÄß MmÁÖV vÀgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ ¥ÀzÀåUÀ¼À°è MAzÀÄ §UÉAiÀÄ ¤zsÁ£À EzÉ. CªÀgÀÄ PÀAqÀzÀÝgÀ §UÉÎ §gÉAiÀÄĪÀÅ¢®è. PÁtÄwÛgÀĪÀ PÀæªÀÄUÀ¼À §UÉÎ §gÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. ªÀÄAdÄ£ÁxïUÉ ¥ÀÄw£À §ºÀ¼À ¦æAiÀĪÁzÀ PÀ«. F jÃwAiÀÄ PÀ«vÉUÀ¼À£ÀÄß EwÛÃaUÉ JZï.J¸ï. ªÉAPÀmÉñÀªÀÄÆwð CªÀgÀÄ §gÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ «ªÀj¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß F ¨sÁµÀtzÀ°è PÁt§ºÀÄzÀÄ. ªÉÆUÀ½î CªÀgÀ «±ÉõÀvÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÀ F ¯ÉÃRPÀgÀÄ

41


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ `C£Á¢’ PÀÈwAiÀÄ §UÉÎ vÀªÀÄä vÀPÀgÁgÀÄUÀ½ªÉ J£ÀÄßvÁÛgÉ. CzÀgÀ°ègÀĪÀ eÁwAiÀÄ »A¸É, ¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ »A¸É, D »A¸ÉUÀ¼À£ÀÄß «gÉÆâü¸ÀĪÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ «±Éèö¹zÁÝgÉ. ``UÁA¢ü £À£ÀßAxÀªÀjUÉ MAzÀÄ ¥Á¥À ¨sÁªÀ£É PÉÆlÖgÉ ªÉÆUÀ½îAiÀÄAxÀªÀjUÉ QZÀÄÑ PÉÆlÖgÀÄ. ªÉÆUÀ½îAiÀÄ°è QZÀÄÑ, £À£Àß°è ¥Á¥À ¨sÁªÀ£É E®èzÉ EzÀÝgÉ F eÁw ¸ÀªÀiÁd PÉêÀ® eÁw ¸ÀªÀiÁdªÁVAiÉÄà G½¢gÀÄwÛvÀÄÛ. zÀ°vÀgÀ°è QaÑgÀ¨ÉÃPÀÄ. £ÀªÀÄä¯ÉÆèAzÀÄ ¥Á¥À ¨sÁªÀ£É EgÀ¨ÉÃPÀÄ. PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå EªÉgÀqÀ£ÀÆß ¸À馅 ªÀiÁrzÉ’’ JA§ ªÀiË°PÀªÁzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß F ¯ÉÃR£ÀzÀ°è £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. Vjñï PÁ¸ÀgÀªÀ½î CªÀgÀ `UÀįÁ© mÁQøÀÄ’ ¹¤ªÀiÁªÀ£ÀÄß ``¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÀA¸ÁjUÀ¼À ¤vÀåzÀ ±ÀÄæw’’ JA§ ²Ã¶ðPÉAiÀÄ°è PÀÄjvÀÄ §gÉAiÀÄÄvÁÛ, PÁ¸ÀgÀªÀ½î CªÀgÀ C¸ÁzsÁgÀtªÁzÀ ºÉtÂUÉ ªÀÄvÀÄÛ zÀȱÀå«£Áå¸ÀªÀ£ÀÄß F ¯ÉÃR£ÀzÀ°è UÀÄgÀÄw¹zÁÝgÉ. ¹ÛçÃPÉÃA¢ævÀªÁzÀ ªÉÊzÉûAiÀĪÀgÀ PÀxÉAiÉÆA¢UÉ ¥ÉæÃgÀuÉ ¥ÀqÉzÀÄ ¤«Äð¹zÀ F `UÀįÁ© mÁQÃ¸ï’ ¹¤ªÀiÁ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÀA¸ÁjUÀ¼À ¤vÀåzÀ §zÀÄQ£À ºÉÆÃgÁlzÀ ¥ÀæwÃPÀªÁVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß «ªÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. §zÀÄQ£À ¥Á®£ÉAiÀÄ£Éßà ¸ÁܬĨsÁªÀªÀ£ÁßV ºÉÆA¢gÀĪÀ F ¹¤ªÀiÁzÀ PÀ¯ÁvÀäPÀvÉAiÀÄ°è VÃjñïPÁ¸ÀgÀªÀ½î CªÀgÀÄ ¸Á¢ü¹gÀĪÀ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉÃRPÀgÀÄ ªÉÄaÑ «±Éèö¹gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. gÁdPÁgÀtzÀ §UÉÎ PÀ¼ÉzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ £ÀqɹgÀĪÀ aAvÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß E°è £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. K¦æ¯ï 2009gÀ°è ºÀ£ÉÆßAzÀÄ CA±ÀUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ ``d£ÀvÁ ¥ÀæuÁ½PÉ’AiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀgÀÄ. EzÀÄ CªÀgÉà ºÉüÀĪÀAvÉ ¸ÀzÀåPÉÌ PÀgÀqÀÄ ªÀiÁvÀæ. EzÀ£ÀÄß N¢ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀÄzÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¸À§ºÀÄzÀÄ J£ÀÄßvÁÛgÉ. F ºÀ£ÉÆßAzÀÄ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß M¦àPÉƼÀî®Ä CrجĮè. DzÀgÉ EzÀgÀ°è G£ÀßvÀ ²PÀët, DgÉÆÃUÀå ¥Àj¸ÀgÀzÀ §UÉÎ E£ÀÆß AiÉÆÃa¸À¨ÉÃPÁVzÉ. DzÀgÉ ``vÀªÀÄä ¥ÀPÀëzÀ M¼ÀUÉà F ºÀ£ÉÆßAzÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉ AiÀiÁgÀÄ ±Àæ«Ä¸À§®ègÉÆà CAxÀªÀjUÉ ªÀiÁvÀæ NlÄ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ’’ J£ÀÄßvÁÛgÉ. DzÀgÉ EªÀwÛ£À D¥ÀgÉõÀ£ï PÀªÀÄ®zÀAvÀºÀ C¤µÀÖ gÁdQÃAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è UÉzÀÝ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÀÄ J°è EgÀÄvÁÛgÉA§ÄzÀ£ÀÄß H»¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ JA§ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß PÉüÀÄvÁÛgÉ. 2007gÀ°è C¢üPÁgÀPÉÌ §AzÀ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ d£ÀvÁ ¥ÀPÀëPÉÌ ``JgÀqÀÄ CA±ÀzÀ PÁAiÀÄð¸ÀÆa’’AiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr §gÉ¢zÀÝ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¯ÉÃR£ÀªÀ£ÀÄß E°è ¤ÃrzÁÝgÉ. MAzÀÄ, C¢gÀÄ gÀ¦üÛ£À UÀtÂPÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß §»µÀÌj¸À¨ÉÃPÀÄ; UÀt®AZÀ¢AzÀ gÁdPÁgÀtªÀ£ÀÄß vÀvÀÛ÷é»Ã£ÀªÀ£ÁßV ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ. JgÀqÀÄ, zÀvÀÛ¦ÃoÀzÀ §UÉÎ ©eɦ ZÀPÁgÀ JvÀÛ¨ÁgÀzÀÄ; PÀ£ÁðlPÀ AiÀiÁªÀwÛUÀÆ UÀÄdgÁvï DUÀ¨ÁgÀzÀÄ JAzÀÄ. ¨sÁgÀvÀ ¸ÀªÀðzsÀªÀÄðUÀ¼À vÀ¥ÉÆèsÀÆ«Ä. DzÀgÉ PÉÆ£ÉUÉ DzÀzÀÄÝ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ «gÀÄzÀÞªÉà JA§ÄzÀ£ÀÄß PÁtÄwÛzÉÝêÉ. ``EªÀwÛ£À gÁdPÁgÀtzÀ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃªÀÅ’’ JA§ ¯ÉÃR£ÀzÀ°è K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß JvÀÄÛvÁÛgÉ. PÁAUÉæ¸ï ºÁUÀÆ PÁAUÉæ¸ÉìÃvÀgÀ ¸ÀPÁðgÀUÀ¼À°è £ÀqÉzÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß E°è zÁR°¸ÀÄvÁÛgÉ. ¯ÉÆûAiÀiÁ, ªÀÄzsÀÄ°ªÀÄAiÉÄ, zÉêÉÃUËqÀ, eÁeïð ¥sÀ£ÁðAr¸ï EªÀgÉ®ègÀ gÁdPÁgÀtzÀ ¹Üw K£ÁAiÀÄÄÛ JAzÀÄ «ªÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. d£ÀvÁ ¸ÀPÁðgÀ ¥ÀvÀ£ÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ PÁAUÉæ¸ÉìÃvÀgÀ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ »rzÀ zÀéAzÀé gÁdPÁgÀtzÀ zÁjUÀ¼À£ÀÄß «±Éèö¸ÀÄvÁÛgÉ. ¯ÉÆûAiÀiÁ ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀÄ ªÉÊ¢PÀ £É¯ÉUÀnÖ£À ¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÄß C¯Áèr¸À®Ä ºÉÆÃV «¥sÀ®gÁzÀzÀÄÝ; ¯ÉÆûAiÀiÁ CªÀgÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßPÉÌ «gÀÄzÀÞªÁV ¸ÀAWÀ¥ÀjªÁgÀzÀªÀgÀÄ, ¨sÁgÀwÃAiÀÄ d£ÀvÁ ¥ÀPÀëzÀªÀgÀÄ ºÀ®ªÀÅ »AzÀĽzÀ eÁwUÀ¼À£ÀÄß, Vjd£ÀgÀ£ÀÄß vÀªÀÄä vÉPÉÌAiÀÄ°è vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ªÀÄĹèªÀÄgÀ, Qæ²ÑAiÀÄ£ÀßgÀ §UÉÎ C¸ÀºÀ£É

42


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ ¨É¼É¹PÉÆArzÀÝ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ F ºÉÆwÛ£À°è FV£À gÁdQÃAiÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀ vÁwÛ÷éPÀªÁzÀ «ZÁgÀUÀ¼ÀÆ G½¢®è J£ÀÄßvÁÛgÉ. J®ègÀÆ qɪÀ®¥ïªÉÄAmï §UÉÎAiÉÄà ªÀiÁvÀ £ÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¥sÁåµÀ£ï ªÀiÁrPÉÆArzÁÝgÉAzÀÄ «ªÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. ``§AUÁ¼ÀzÀ°è C°è£À ªÀÄÄRåªÀÄAwæ qɪÀ®¥ïªÉÄAmïUÁV gÉÊvÀ ªÀUÀðPÉÌ C£ÁåAiÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä CAdĪÀÅ¢®è. ªÉÆâ vÀ£Àß zÉñÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄ®Ä C£ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆlÖ »A¸ÁZÁgÀzÀ §UÉÎ £Á«ÃUÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀAvÉAiÉÄà E®è’’ JAzÀÄ ªÁåSÁ夸ÀÄvÁÛgÉ. gÉÊvÀ ZÀ¼ÀĪÀ½¬ÄAzÀ®Æ ¸ÀAWÀ ¥ÀjªÁgÀ¢AzÀ®Æ §AzÀ AiÀÄrAiÀÄÆgÀ¥Àà ªÉÆâAiÀÄAvÉ DUÀ®Ä AiÀÄw߸ÀÄvÁÛgÉ; UÁA¢ü ºÀÄnÖzÀ¯Éèà ªÉÆâ ºÀÄnÖzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ vÀªÀÄUÉ D±ÀÑAiÀÄðªÁUÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄßvÁÛgÉ. EAvÀºÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è `¸ÀzÀåzÀ°è £ÁªÉãÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ?’ JA§ÄzÀÄ CªÀgÀ ¥Àæ±Éß. PÁAUÉæ¸ÉìÃvÀgÀ gÁdPÁgÀtzÀ ¯ÉÆûAiÀiÁ AiÀÄÄUÀ FUÀ ªÀÄÄV¢zÉ. FUÀ ©eɦAiÉÄÃvÀgÀ ¥ÀPÀëUÀ¼ÀÄ MmÁÖV ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¤®è¨ÉÃPÀÄ. EzÀÄ ¸ÁzsÀåªÉ? J£ÀÄßvÁÛgÉ. ``¸ÀzÀå ªÀiÁqÀ¯ÉèÉÃPÁzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁqÀzÉ ±Á±ÀévÀ¸ÀvÀåUÀ¼À ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀÄ MAzÉÆà ºÉÃrvÀ£ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ CxÀªÁ PÀ£À¸ÀÄUÁjPÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ’’ JAzÀÄ ¯ÉÆûAiÀiÁ ºÉýzÀ ªÀiÁvÀ£ÀÄß £É£À¦¸ÀÄvÁÛgÉ. ±Á±ÀévÀªÁzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ªÀiË®åUÀ¼À zÀAiÉÄ, ¦æÃw, C¸ÀºÀå¥ÀqÀzÀ OzÁAiÀÄð EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÉvÀÄ ¸ÀzÀå UÉ®ÄèªÀÅzÀPÉÌ ºÉÆAzÀĪÀÅzÀÆ ¸ÀªÀÄAiÀĸÁzsÀPÀ ªÀAZÀ£ÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ vÀvÀÛ÷é§zÀÞ gÁdPÁgÀzÀ ¹zÁÞAvÀzÀ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß F ¯ÉÃR£ÀzÀ°è JvÀÄÛvÁÛgÉ. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¯ÉÃR£À ``C©üªÀÈ¢Ý AiÉÆÃd£É-¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ D¯ÉÆÃZÀ£É’’AiÀÄ°è ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ gÁdQÃAiÀÄ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ «±Éèö¸ÀÄvÁÛgÉ. CzÀjAzÀ J¯Áè gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëUÀ¼ÀÆ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÀ `C©üªÀÈ¢Þ’AiÀÄ §UÉV£À ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ E°è «ªÉÃa¸ÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀªÁzÀ, »AzÀÄvÀé gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉ F ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À §UÉÎ gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëUÀ¼ÀÄ vÁ½gÀĪÀ ¤®ÄªÀÅUÀ¼À£ÀÄß E°è ¥Àj²Ã°¸ÀÄvÁÛgÉ. ``C©üªÀÈ¢Þ J£ÀÄߪÀ «µÀAiÀÄ §ºÀ¼À ¸ÀAQÃtðªÁzÀÄzÀÄ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀµÉÖà £ÉÆÃrzÀgÉ PÀ£ÁðlPÀzÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀiÁVzÉ J£ÀߧºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ºÀwÛgÀzÀ ºÀ½îUÉ ºÉÆÃzÀgÉ avÀæ ¨ÉÃgÉAiÉÄà EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆâAiÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ §UÉÎ F §UÉAiÀÄ MAzÀÄ «±ÉèõÀuÉ £ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. CzÉÃ£É EzÀÝgÀÆ PÀtÂÚUÉ PÁtĪÀ ºÁV£À C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¹ ªÉÆâ ªÀÄzsÀåªÀĪÀUÀðªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ªÉÄaѹzÀAvÉ PÁtÄvÀÛzÉ’’ JAzÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀqÀÄvÁÛ C©üªÀÈ¢ÞAiÉÆÃd£É ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ D¯ÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ EgÀĪÀ ªÉÊgÀÄzsÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ F J¯Áè CªÀWÀqÀUÀ¼À »£É߯ÉAiÀÄ°è ZÀjvÉæ ªÀÄgÀÄPÀ½¸ÀzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ JZÀÑj¸ÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄäzÀÄ JµÀÄÖ zÉÆqÀØ zÉñÀªÉAzÀgÉ MAzÀÄ Hj£À ¸ÀA¸ÀÌøw ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ Hj£À°è EgÀĪÀÅ¢®è. DzÀÝjAzÀ ªÉÆâ MAzÀÄ gÁdQÃAiÀÄ DzÀ±ÀðªÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀgÀ §UÉÎ £À£ÀUÉ ¨sÀAiÀÄ ºÀÄnÖ¸ÀÄwÛzÉ JAzÀÄ ¯ÉÃRPÀgÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁVAiÉÄà EzÉ. PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåPÉÌ Qæ²ÑAiÀÄ£ïgÀ PÉÆqÀÄUÉ C¥ÁgÀ. DzÀgÉ EªÀwÛ£À gÁdPÁgÀ t zÀ ¥À j uÁªÀ Ä ¢AzÁV C®à ¸ À A SÁåvÀ g À £ À Ä ß, ¢Ã£À z À ° vÀ g À £ À Ä ß UÀÄjAiÀiÁVlÄÖPÉÆAqÀÄ ZÀZïðUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ, GqÀĦAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ zÁ½UÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ vÀªÀÄä `¸À§PÉÆ ¸À£Àäw zÉà ¨sÀUÀªÁ£ï’’ JA§ ¯ÉÃR£ÀzÀ°è «±Éèö¸ÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ zÉêÀgÀÄ, zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä PÀÈwUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæwgÉÆâü¹zÀ £ÁgÁAiÀÄt UÀÄgÀÄ, C®èªÀÄ, PÀĪÉA¥ÀÄ CªÀgÀÆ ¸ÀºÀ ²PÁëºÀðgÁUÀÄvÁÛgÉ J£ÀÄßvÁÛgÉ. PÉæöʸÀÛ zsÀªÀÄð ªÀÄvÀÄÛ E¸ÁèA zsÀªÀÄðUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÄß ²æêÀÄAvÀUÉƽ¹ªÉ. £ÀªÀÄä ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ C£ÀÄPÀA¥ÀªÀ£ÀÄß «±Á®UÉƽ¹ªÉ. DzÀÝjAzÀ »AzÀÆUÀ¼ÁzÀ £ÁªÉ®ègÀÆ CªÀjUÉ PÀÈvÀdÕvÉ

43


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ, J£ÀÄßvÁÛgÉ. vÁªÀÅ £ÀA§ÄªÀ UÁA¢üAiÀÄAvÉ J®ègÀÆ, `¸À§PÉÆà ¸À£Àäw zÉà ¨sÀUÀªÁ£ï’ JAzÀÄ ¥Áæyð¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ¸À®ºÉªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. J®è §UÉAiÀÄ ¨sÀAiÉÆÃvÁàzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ F £É®¢AzÀ GZÁÑn¸À¨ÉÃPÀÄ. AiÀiÁPÉAzÀgÉ F mÉjj¸ÀA zsÀªÀÄð«gÉÆâü ªÀÄvÀÄÛ fêÀ«gÉÆâüAiÀiÁzÀÄzÀÄ JA§ WÀ£ÀªÁzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ F ¯ÉÃR£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¸ÀÄvÁÛgÉ. zÉêÉUËqÀgÀÄ, gÁªÀÄPÀȵÀÚ ºÉUÀqÉ, PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä, JA.¦. ¥ÀæPÁ±ï, ¯ÉÆûAiÀiÁ EªÀgÀ gÁdPÁgÀt ºÁUÀÆ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤¨sÀðAiÀĪÁV MgÉUÉ ºÀaÑ ªÀiÁrzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¨sÁµÀtªÉà ``ªÀĺÀvÁéPÁAPÉëAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃgÀ¨ÉÃPÁzÀ gÁdPÁgÀt’’ JA§ ¯ÉÃR£À. PÉÆ£ÉUÉ zÉêÉÃUËqÀgÀ PÁ¼ÀfUÀ¼À£ÀÄß UËgÀ«¸ÀÄvÁÛ, ``zÉêÉÃUËqÀgÀÄ ªÀĺÁvÁéPÁAPÉëAiÀÄ£ÀÄß ©qÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁzÀgÉ M¼ÉîAiÀÄ gÁdPÁgÀt ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. gÁdPÁgÀt ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ PÉêÀ® ªÀĺÀvÁéPÁAPÉë MAzÉà ¸ÁPÁUÀĪÀÅ¢®è’’ JAzÀÄ ¤tðAiÀiÁvÀäPÀªÁV ºÉüÀÄvÁÛgÉ. C£ÀAvÀªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀ ¥Àæw¨sÉ §ºÀĪÀÄÄTAiÀiÁzÀÄzÀÄ. ¨sÁgÀvÀzÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ «±Àé«zÁ央AiÀÄUÀ¼À°è ªÀiÁrzÀ ``¨sÁgÀvÀQÌAzÀÄ’’, ``DvÀäzÀ ªÀÄÆgÀÄ ºÀ¹ªÀÅ’’, ``£Á£ÉA§ £Á£ÀÄ DvÀäªÉA§ £Á£ÀÄ’’ JA§ ªÀÄÆgÀÄ ¨sÁµÀtUÀ¼ÀÄ F ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ°èªÉ. eÉÆvÉUÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÀqÉ ¤ÃrzÀ ``PÀ£ÀßqÀ ¹ÜwUÀw’’ ªÀÄvÀÄÛ `PÁªÀåzÀ°è «µÁzÀAiÉÆÃUÀ’ JA§ JgÀqÀÄ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÆ ¸ÉÃjªÉ. eÁ«ÄAiÀiÁ «Ä°AiÀiÁ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ WÀnPÉÆÃvÀìªÀ ¨sÁµÀtªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛ »A¸É, ¨sÀAiÉÆÃvÁàzÀ£É, zsÀªÀÄð, £ÁUÀjÃPÀvÉ, ¸Á»vÀå, ¸ÀA¸ÀÌøw PÉëÃvÀæzÀ §UÉV£À M½vÀÄ PÉqÀPÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¥Àæ¸ÁÛ¦¸ÀÄvÁÛgÉ. ¨sÁgÀvÀªÉA§ÄzÀÄ §ºÀĸÀA¸ÀÌøw ªÀÄvÀÄÛ §ºÀÄzsÀªÀÄðUÀ½AzÀ PÀÆrzÀ MAzÀÄ C¢éwÃAiÀÄ KPÀvÉ ºÉÆA¢gÀĪÀ zÉñÀ JA§ÄzÀ£ÀÄß C£ÉÃPÀ «ªÀgÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ «ªÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. UÁA¢ü AiÀÄÄUÀzÀ ¨sÁgÀvÀzÀ°è fêÀAvÀªÁVzÀÝ ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ ºÀ¹ªÀÅ, CzsÁåvÀäPÀ ºÀ¹ªÀÅ, DzsÀĤPÀvÉAiÀÄ ºÀ¹ªÀÅ JA§ ªÀÄÆgÀÄ ºÀ¹ªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ¸ÁÛ¦¹ vÀªÀÄäAvÀºÀ J®è ¯ÉÃRPÀgÀÆ F ªÀÄÆgÀÄ ºÀ¹ªÀÅUÀ½AzÀ ¸ÀÆáwð ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÉ£ÀÄßvÁÛgÉ. ``zÀAiÀÄ«lÄÖ £Á£ÀÄ ºÉýzÀÝ£ÀÄß QèõÉUÀ½AzÀ vÀÄA©zÀ G¥ÀzÉñÀUÀ¼ÉAzÀÄ ¨sÁ«¸À¢j CªÉÄjPÀzÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ UÁæºÀPÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹ EAzÀÄ ¥Àæ¥ÀAZÀ DyðPÀ ©PÀÌnÖUÉ ¹®ÄQzÉ; £ÀªÀÄä zÀÄgÁ¸É¬ÄAzÀ ¥ÉæÃjvÀªÁzÀ UÁæºÀPÀ ¸ÀA¸ÀÌøw¬ÄAzÀ zÉÆqÀØzÉÆAzÀÄ ¥Àj¸ÀgÀ«£Á±À £ÀªÉÄäzÀÄgÀÄ C£ÁªÀgÀtUÉƼÀÄîwÛzÉ, £ÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁdUÀ¼À°è »A¸ÉAiÀÄ£Àß ¥Àæw»A¸É¬ÄAzÀ ¤AiÀÄAwæ¸ÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀvÀÆÛ ¸ÁzsÀåªÁV®è’’ JAzÀÄ «£ÀAiÀÄ¥ÀƪÀðPÀªÁV EzÀÄ «zÀé¥ÀÆtð ¨sÁµÀt C®è CAxÀ CªÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÆ ¨sÁgÀvÀ EAzÀÄ ±ÉÆâü¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ vÀvÀÛ÷éUÀ¼À£ÀÄß JZÀÑj¹zÁÝgÉ. ªÀĺÁvÀäUÁA¢üÃf ¸Áܦ¹zÀ UÀÄdgÁvï «zÁå¦ÃoÀzÀ°è ªÀiÁrzÀ WÀnPÉÆÃvÀìªÀ ¨sÁµÀtªÉà ``DvÀäzÀ ªÀÄÆgÀÄ ºÀ¹ªÀÅUÀ¼ÀÄ’’ JA§ ¯ÉÃR£À. UÁA¢üÃf, mÁUÀÆgÀÄ, ªÀÄzsÀåPÁ°Ã£À ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAvÀgÀÄ, ªÀiÁªÉÇãÀ aãÁ, AiÀÄÄgÉÆÃ¥ï£À ±ÉÃPïì¦AiÀÄgï, qÁAmÉ, mÁ¯ï¸ÁÖAiÀiï, qÁ«ð£ï EªÀgÀÄ ¸ÀȶֹzÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ F ¯ÉÃR£ÀzÀ°è ªÀÄvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ. UÁA¢üÃf, «£ÉÆèÁ ªÀÄvÀÄÛ dAiÀÄ¥ÀæPÁ±ï CªÀgÀÄ vÉÆÃj¹zÀ DqÀ½vÀªÀ£ÀÄß «PÉÃA¢æÃPÀgÀt ªÀåªÀ¸ÉÜUÉ C£ÀĵÁ×£À UÉƽ¸À¨ÉÃPÁzÀ vÀÄwð£À §UÉÎ ¥Àæ¸ÁÛ¦¸ÀÄvÁÛgÉ. vÀªÀÄä »A¢£À ¯ÉÃR£ÀzÀ°è ¥Àæ¸ÁÛ¦¹zÀ DvÀäzÀ ªÀÄÆgÀÄ ºÀ¹ªÀÅUÀ¼À ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß F ¯ÉÃR£ÀzÀ®Æè ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ¸ÀÆPÀëöäªÁV «¸ÀÛj¹ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. eÉÊ¥ÀÄgÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è ¤ÃrzÀ WÀnPÉÆÃvÀìªÀ ¨sÁµÀt, ``£Á£ÉA§

44


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ £Á£ÀÄ, DvÀäªÉA§ £Á£ÀÄ’’ JA§ ¯ÉÃR£ÀzÀ°è ±É°è, ¨ÉèÃPï, QÃmïì, J°AiÀÄmï, ¯ÁgÉ£ïì, Qæ¸ÉÆÖÃ¥sÀgï, eÁeïð DªÉð¯ï - ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ¸ÁÛ¦¸ÀÄvÁÛ CzsÁåwäPÀ ¥Àj¨sÁµÉAiÀÄ°è ``£Á£ÀÄ’’ JA§ÄzÀgÀ ¥Àj®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¸ÀÄvÁÛ zÁ±Àð¤PÀªÁzÀ £É¯ÉAiÀÄ°è £ÉÆÃqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÁÝgÉ. ¯ÉÃRPÀ£ÁzÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è `£Á£ÀÄ’ JA§ÄzÀ£ÀÄß PÀrzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ F §gÀºÀ aAw¸ÀÄvÀÛzÉ. ¨sÁµÉ, ªÀiÁzsÀåªÀÄ, ¸ÀA¸ÀÌøw, ¸Á»vÀå, ¸ÁvÀvÀåPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÀÄÆgÀÄ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ F ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ°èªÉ. £ÁUÀªÀÄAUÀ®zÀ°è ¤ÃrzÀ `PÀ£ÀßqÀzÀ ¹ÜwUÀw’JA§ ¨sÁµÀtzÀ°è PÀ£ÀßqÀ £Ár£À ªÉʲµÀÖöåªÉãÉAzÀgÉ CzÀÄ AiÀiÁªÀvÀÆÛ vÀ£Àß ªÉʲµÀÖöåªÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀÄzÉà ¨sÁgÀwÃAiÀĪÀÇ DVgÀĪÀÅzÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß «ªÀÀgÀªÁV ºÉýzÁÝgÉ. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ, ¸Á»vÀåzÀ »AzÉ EgÀĪÀ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß E°è ±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ UÀÄjªÀiÁrzÁÝgÉ. £ÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉUÉ EgÀĪÀ ¸ÁvÀvÀåªÀ£ÀÄß, fêÀAwPÉAiÀÄ£ÀÄß, C©üeÁvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹zÁÝgÉ. ²æëdAiÀÄ, ©JA²æÃ, ªÀZÀ£ÀPÁgÀgÀÄ, zÁ¸ÀgÀÄ, ¥ÀA¥À, PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À EªÀgÀ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ºÉUÀνPɬÄAzÀ ªÀiÁvÀ£ÁrzÁÝgÉ. ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è ±Á±ÀévÀªÁzÀzÀÄÝ ªÀiÁvÀæ ±Á±ÀévÀªÁV G½AiÀÄÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀåzÀÄÝ ¸ÀzÀåPÉÌ ªÀiÁvÀæ ¸ÀAzÀÄ, DªÉÄÃ¯É ªÀÄgÉvÀĺÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ¸ÀܽÃAiÀÄvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀðzÉòÃAiÀÄvÉUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ªÀåvÁå¸ÀªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ CjvÀÄ «ªÉÃa¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸ÀÆa¸ÀÄvÁÛgÉ. ¨ÉÆÃzsÀ£Á ªÀiÁzsÀåªÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ZÀað¸ÀĪÁUÀ EgÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀÆPÀëöäUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ `ªÀiÁzsÀåªÀÄ ªÁåAiÉÆÃUÀ’ ¯ÉÃR£ÀzÀ°è «ªÉÃa¹zÁÝgÉ. ªÀqïìðªÀvïð, PÉÆîjeï, CrUÀ EªÀgÀ PÁªÀå¨sÁUÀUÀ½AzÀ DAiÀÄÝ ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ``PÁªÀåzÀ°è «µÁzÀAiÉÆÃUÀÀ’’ JA§ ¯ÉÃR£ÀzÀ°è «µÁzÀzÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß CxÉÊð¸ÀĪÀ UÀA©üÃgÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÁÝgÉ. EzÀPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁV PÀĪÉA¥ÀÄ, ¨ÉÃAzÉæ, mÁUÀÆgÀgÀ PÁªÀåUÀ½AzÀ®Æ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛ PÁªÀåzÀ ¸ÀªÀÄUÀævÉ, AiÀÄÄUÀzsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß PÀnÖPÉÆqÀÄvÁÛgÉ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀzÀ°è ¤ÃrzÀ F G¥À£Áå¸À PÀ£ÀßqÀ PÁªÁå¨sÁå¹UÀ½UÉ MAzÀÄ GvÀÛªÀÄ DPÀgÀ¯ÉÃR£ÀªÁVzÉ. MmÁÖgÉ, C£ÀAvÀªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀ F ``¸ÀzÀå ªÀÄvÀÄÛ ±Á±ÀévÀ’’ UÀæAxÀzÀ°è C£ÉÃPÀ zÀ±ÀPÀUÀ¼À PÁ® CªÀgÀÄ NzÀÄvÁÛ, §gÉAiÀÄÄvÁÛ, aAw¸ÀÄvÁÛ §AzÀ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ ¥Àj¥ÀPÀéªÁV ªÀåPÀÛªÁVzÉ. PÀ£ÀßqÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¯ÉÆÃPÀPÉÌ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ EAvÀºÀ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ, C£À£ÀåªÁzÀ `PÀ½îºÁ°£À J¯ÉAiÀÄ PÀ£ÀßrUÀ¼ÀÄ’ ¨ÉÃPÀÄ. EAvÀºÀ §ºÀıÀÄævÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ, D¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ «ZÁgÀUÀ¼À «zÀévï UÀæAxÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀ ¯ÉÃRPÀ qÁ. AiÀÄÄ. Dgï. C£ÀAvÀªÀÄÆwð CªÀgÀ£ÀÄß ºÀÈvÀÆàªÀðPÀªÁV C©ü£ÀA¢¸ÀÄvÉÛãÉÉ.

qÁ. PÀjÃUËqÀ ©ÃZÀ£ÀºÀ½î

45


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ £Á£ÉA§ ªÀiÁAiÉÄ (¸ÀªÀÄUÀæ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£À) ¸ÀÄPÀ£Áå ªÀiÁgÀÄw ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀÄÄzÀæt : 2007 ¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ: 27+288 ¨É¯É : 150/¸À¥Àß §ÄPï ºË¸ï 3£Éà ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560009

«µÁzÀAiÉÆÃUÀzÀ®Æè §ºÀĪÀÄÄTà DAiÀiÁªÀÄUÀ¼À C£ÁªÀgÀt P¼À ÉzÀ ªÀÄĪÀévÀÄÛ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¤gÀAvÀgÀªÁV PÁªÀåPÀȶ £ÀqɸÀÄvÀÛ¯Éà EgÀĪÀ ¸ÀÄPÀ£Áå ªÀiÁgÀÄw PÀ«UÀ¼À UÀÄA¦£À°è FUÀ UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁzÀ JvÀÛgÀPÉÌ ¨É¼ÉzÀÄ ¤AwzÁÝgÉ. ¥Áæw¤¢üPÀªÁzÀ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀªÉÇAzÀ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸ÀĪÁUÀ CxÀªÁ PÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ ªÀiÁqÀĪÁUÀ CªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀPÀÌQÌj¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÉà E®è J£ÀÄߪÀªÀÄnÖUÉ CªÀgÀÄ ¨É¼É¢zÁÝgÉ. DgÀÄ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀUÀ½AzÀ ºÀwÛgÀ ºÀwÛgÀ 200 PÀ«vÉUÀ½UÉ fêÀ vÀÄA©gÀĪÀ ¸ÀÄPÀ£Áå ªÀ¸ÀÄÛ CxÀªÁ ªÉÊ«zsÀåvÉAiÀÄ §UÉUÉ vÀ¯ÉPÉr¹PÉÆArgÀĪÀÅzÀQÌAvÀ ºÉZÁÑV C£ÀĨsÀªÀ zÀæªÀå¢AzÀ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀªÁV ºÉƪÀÄä§AiÀĸÀĪÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ½UÉ DPÁgÀ PÉÆqÀĪÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß CvÀåAvÀ ±ÀæzÉÞ¬ÄAzÀ ªÀiÁrzÁÝgÉ. ``gÀÆ»®èzÀ ZɮĪÀAUÉ £Á£ÉÆ°zÀÄ ºÉvÀÛ PÀAzÀUÀ½gÁ, PÀ£Éå £É®¢ PÀuÉÛgɪÀ PÁ¤Ã£ÀUÀ½gÁ, CzsÀð ¥ÀÄgÀĵÉñÀéjAiÀÄ DvÀä gÀw zÁA¥ÀvÀå ¥sÀ®UÀ¼ÉÃ, £ÉªÀÄä¢AiÀÄ £É¯ÉUÀ¼ÉÃ, PÀgÀļÀ §AzsÀUÀ½gÁ, D£ÀAzÀUÀ½gÁ’’ JAzɯÁè ¸ÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À°è M®«£À MgÀvÉ a«Ää¸ÀĪÀ PÀªÀ¬Äwæ PÀ«vÉAiÀÄ ¸Á®Ä¸Á®ÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀÈzÀAiÀÄzÁ¼À¢AzÀ vÀļÀÄQzÉÝA§AvÉ D¥ÀÛªÁV PÀAqÀj¹zÁÝgÉ. ¸ÀªÀÄUÀæ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ MAzÉÆAzÀÆ PÀ«vÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄvÀƺÀ®¢AzÀ CvÀåAvÀ JZÀÑjPɬÄAzÀ NzÀÄvÀÛ ºÉÆÃzÀAvÉ, PÀ«vɬÄAzÀ PÀ«vÉUÉ zÁlÄvÀÛ ºÉÆÃzÀAvÉ PÉ®ªÉǪÉÄä ¸ÀÆPÀëöäªÁV PÉ®ªÉǪÉÄä ¤ZÀѼÀªÁV «µÁzÀ¨sÁªÀªÉÇAzÀÄ ºÉqÉAiÀiÁr¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ªÉÃzÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. CvÀȦÛAiÀÄ C¯ÉAiÉÆAzÀÄ zÀAqÉUÉ §rzÀÄ ¤lÄÖ¹j£ÉÆA¢UÉ »A¢gÀÄUÀĪÀAvÉ ¨sÁ¸ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. E£ÀÆß M¼ÉîAiÀÄzÀ£ÀÄß PÉÆqÀ§ºÀÄ¢vÀÄÛ DzÀgÉ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄwÛ®è J£ÀÄߪÀ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¤gÁ±É MAzÀÄ PÀqÉUÁzÀgÉ, ªÉÊAiÀÄQÛPÀ §zÀÄQ£À°è ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À §Ar ºÀ½

46


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ vÀ¥ÀÄàwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ zÉÆgÀQ¸À¨ÉÃPÁzÀÄzÀ£Éß®è zÉÆgÀQ¸À¯ÁUÀzÀÝjAzÀ GAmÁzÀ CvÀȦÛAiÀÄÆ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÀqÉVgÀĪÀAvÉ vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ. »rAiÀĺÉÆÃzÀgÉ UÁf£À UÉÆüÀ oÀ¼ÉîAzÀÄ MqÉzÀÄ ZÀÆgÀÄZÀÆgÁUÀĪÀAvÉ, ªÀÄÄlÖºÉÆÃzÀgÉ ¤ÃgÀ ªÉÄð£À UÀļÉî oÀ¥ÉàAzÀÄ MqÉAiÀÄĪÀAvÉ, C¥Àà®Ä ºÉÆÃzÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ UÀºÀUÀ»¹zÁUÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ EµÉÆÖAzÀÄ ¸Àr®ªÉà J¤¹ ±ÀÆ£ÀåvÉAiÉÆAzÀÄ DªÀj¹PÉÆAqÀÄ©qÀÄvÀÛzÉ. E°è£À C£ÉÃPÀ PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ PÉêÀ® PÀ«vÉAiÀiÁVAiÀĵÉÖà N¢¹PÉƼÀîzÉ CzÀgÀ°è ¥ÀæPÀlUÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ fêÀzÀ DvÀ䤪ÉÃzÀ£ÉAiÀiÁV PÁqÀÄvÀÛªÉ. ºÀQÌ gÉPÉ̪ÀÄÄjzÀÄ ºÁgÀ¯ÁgÀzÉ vÀvÀÛj¹zÁUÀ, UÉeÉÓ §eÉÓAiÀiÁV PÀ¼ÀazÁUÀ, PÀtÂÚ£ÁUÀ¸ÀzÀ Q£ÀßgÀ¯ÉÆÃPÀ PÀgÀV PÉ£ÉßAiÀÄ° PÀtÂÚÃgÀ zsÁgÉ ºÀjzÁUÀ, PÀ£ÀªÀjPÉUÀ¼ÀÄ PÉÊUÀÆqÀzÁUÀ PÀªÀ£À PÀÄrAiÉÆqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ J£ÀÄߪÀÅzÁzÀgÉ PÁªÀå ºÀÄlÄÖªÀÅzÀgÀ »A¢£À MvÀÛqÀ JAxÀzÉÝA§ÄzÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁ¢ÃvÀÄ. PÀtÂÚ£À ¸ÀÆfUÀ®è ¸É¼ÉvÀPÉÌ ¹PÀÄÌ WÁ¹UÉÆAqÁUÀ, £É£À¦£À £ÉÃtÄ PÀvÀÄÛ ©VzÁUÀ, PÉÊ ZÁazÀ ZɤßUÀgÁAiÀÄ zÀÆgÀ ¸ÀjzÁUÀ, «gÀºÀ PÀgÀļÀÄ »ArzÁUÀ PÀ«vÉ ºÀÄlÄÖªÀAvÉ §zÀÄQ£À gÀ¸ÀPÀëtUÀ¼ÀÄ PÁªÀå¸ÀȶÖUÉ ¸ÀÆáwðAiÀiÁUÀĪÀÅzÉà E®è. EzÀÄ fêÀªÉÇAzÀÄ ¤gÀAvÀgÀ £ÉÆêÀÅtÄÚwÛgÀĪÀÅzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀĪÉÇÃ? ¸ÀAvÀ¸ÀzÀ WÀ½UÉUÀ¼À ¤jÃPÉëAiÉÄà E®èzÀÄzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀĪÉÇÃ? ºÀ¼À¸À®Ä ªÁ¸À£ÉUÉ ºÉÆmÉÖ vÉƼÀ¸ÀĪÀÅzÀÄ, ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ GgÀļÀÄ PÉÆgÀ¼À ©VAiÀÄĪÀÅzÀÄ, vÀ£ÀUÁV K£ÀÆ G½AiÀÄzɤ¹zÁUÀ £ÉÃtÂUÉ ±ÀgÀuÁUÀĪÀÅzÀÄ- EªÉ®è ªÉÄð£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¥ÀĶÖAiÉÆzÀV¸ÀĪÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼Éà DVªÉ. ¢lÖzÀ¤AiÀÄ°è ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¸ÀÄPÀ£Áå «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ J®Æè C¸ÀàµÀÖvÉAiÀÄ°è £ÀgÀ¼ÀĪÀÅ¢®è, ¸ÀA¢UÀÞvÉAiÀÄvÀÛ £ÀĸÀļÀĪÀÅ¢®è. ``J¼ÉAiÀÄ ºÀÄt¸ÉAiÀÄ ºÀĽ ªÀÄÄ¥ÀÄà C¥ÀÄàUÉAiÀÄ ©¹ PÉgÀ½¸ÀzÉ §jà £ÀgÀ¼ÀÄ«PÉ’’ (ªÉÆzÀ® ªÀļÉ) ``IĶ ªÀÄĤUÀ¼ÀÄ zÀÆjzÀÆj eÁgÀÄvÁÛgÉ, AiÀiÁPÉAzÀÄ UÉÆwۮ蒒 (ºÉtÄÚ) JAzÀÄ ºÀ®ªÀÅ PÀqÉ ¥ÀæwªÀiÁ «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß §¼À¹PÉÆArzÀÝgÀÆ ¸ÀAªÀºÀ£ÀPÉÌ J®Æè vÉÆqÀPÁUÀzÀ P˱À®¥ÀÆt𠤪ÀðºÀuÉ ¸ÀÄPÀ£Áå PÁªÀåzÀ ªÉʲµÀÖöåªÁVzÉ. `£Á£ÉA§ ªÀiÁAiÉÄ’ CªÀgÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ MAzÀÄ PÀªÀ£ÀªÁVzÀÝgÀÆ CzÀÄ ºÉÆgÀr¸ÀĪÀ CxÀð bÁAiÉÄ CzÀPÀÆÌ »A¢£À ¸ÀAPÀ®£ÀUÀ¼À ºÀ®ªÁgÀÄ PÀ«vÉUÀ¼À°è ºÀÄjUÉÆAqÀÄ §A¢zÉ. ºÉuÁÚV ªÀiÁAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß DªÁ»¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¸ÀÄPÀ£Áå CAxÀ PÀ«vÉUÀ¼À°è C¹ävÉAiÀÄ PÀÄjvÀÄ ºÉÆA¢gÀĪÀ PÁ¼Àf UÀnÖAiÀiÁzÀzÉÝÃ. ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ ±ÀgÀt ¸ÀªÀiÁd ºÉtÚ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÀÛ, £ÀqɹPÉƼÀÄîvÀÛ §A¢gÀĪÀ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀÄPÀ£Áå G®èAX¸ÀĪÀ, ¢üPÀÌj¸ÀĪÀ PÉaѤAzÁVAiÉÄà G½zÀ ºÉtÄÚUÀ¼À eÉÆvÉ ºÉÆð¹PÉÆAqÁUÀ CxÀªÁ vÀ£ÀߣÀÄß vÁ£Éà ¥Àæ²ß¹PÉÆAqÁUÀ CxÀðªÁUÀzÀ MUÀn£ÀAvÉ PÁt¹PÉƼÀÄîªÀ `ªÀiÁAiÉÄ’AiÀiÁVzÁÝgÉ. ``£Á£ÀÄ vÀÄA§ÄªÀÅ¢®è, §jzÁUÀĪÀÅzÀÆ E®è, ºÁUÉAzÀÄ PÉÊ ZÉ°è PÀÆqÀĪÀÅ¢®è, £À¤ßAzÀ £Á zÀÆgÁUÀ®Ä, PÉƸÀj ¥ÁgÁUÀ®Ä, PÁ®£ÉÆA¢UÉ PÁ®Ä ºÁPÀÄvÀÛ ¤AvÀ MAnUÁ°£À vÀ¥À¹’’AiÀiÁV UÀÄgÀÄw¹PÉƼÀÄîªÀ CªÀgÀ£ÀÄß PÁqÀĪÀÅzÀÄ, PÉ®ªÉǪÉÄä ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ, £Á£ÉA§ ªÀiÁAiÉÄAiÉÄÃ. UÉÆýUÉ zÀ¤AiÀiÁUÀĪÀ ¸ÀÄPÀ£Áå CªÀÅUÀ¼À£Éß®è CvÀåAvÀ ¸ÀªÀÄxÀðªÁV, vÀPÀÌ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À°è

47


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ »r¢nÖzÁÝgÉ. ``£Á £ÀPÀÌgÉ PÀtÄÚ PÉPÀÌj¸ÀÄvÁÛgÉ, vÀ¯É¨ÁV®Ä zÁlzÀAvÉ £À£Àß M¼ÀUÉà PÀÄPÀÌj¸ÀÄvÁÛgÉ, CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ DªÀÅUÉAiÀÄ°è ªÀiÁV ºÀuÁÚVzÉÝãÉ, £Á£ÀÄ ºÉuÁÚVzÉÝãÉ, MªÉÄä vÁAiÀiÁUÀÄvÉÛãÉ, zÀÄrzÀÄ ¨ÉøÀvÁÛUÀ UÀwUÉÃr £ÁAiÀiÁUÀÄvÉÛãÉ, ºÀtÄÚ PÀ½vÀÄ vÀÄA§Ä PÀ¼ÀZÀÄvÀÛzÉ CªÀé£ÀAvÉ £Á£ÀÆ ªÀÄuÁÚUÀÄvÉÛãɒ’ (£À£Àß ºÁqÀÄ) ``ºÉuÁÚzÀ ªÀiÁvÀæPÉÌ £ÀÆgÁgÀÄ CVߢªÀåUÀ½UÉ DºÁgÀªÁVzÉÝãÉ, ¨ÉAQ PÀÄrzÀÄ zsÀUÀzsÀV¹zÉÝãÉ, ¨É¼ÀQ£À PÀ«vÉ ºÉÃUÉ §gÉAiÀÄ° £Á£ÀÄ? KPÉ §gÉAiÀÄ° £Á£ÀÄ?’’ (¨É¼ÀPÀÄ), ``¤£Àß C±Àé±ÀQÛAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £Á¤ÃUÀ C¸Àé¸ÉÜ’’ (C¸Àé¸ÉÜ) ``ºÉüÀ¯ÁUÀzÀ PÀvÉUÀ¼À£ÀÄß JzÉAiÀÄ°è ºÀÄVzÀÄ §zÀÄPÀÄwÛgÀĪÀ UÉÆÃj £Á£ÀÄ, ªÀÄÄrªÀ ¨sÉÆÃV vÀqÀ ªÀiÁrzÀgÉ PÁ®£À PÁ®ÄÛ½vÀPÉÌ ¹PÀÄÌ £ÀgÀ¼ÀĪÀ £ÉÆêÀÅ £Á£ÀÄ, ¸ÀļÀÄî ¥ÀæwµÉ×UÀ½UÉ vÀÄ¥Àà ¸ÀÄjAiÀÄÄvÀÛ D¸É DPÁAPÉëUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆêÀÄ ªÀiÁrzÀ §°¥À±ÀÄ £Á£ÀÄ, ¸ÁPÁgÀUÉƼÀîzÀ PÀ£À¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÁ½UÉ vÀÆj §jUÉÊ° ¤AvÀ ¨ÉÊgÁV £Á£ÀÄ’’ (£Á£ÀÄ) ºÀÈzÀAiÀÄPÉÌ £ÉÃgÀªÁV vÁUÀĪÀ EAxÀ £ÀÆgÁgÀÄ vÀÄtÄPÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄUÀæ¢AzÀ ºÉPÀÌ®Ä ¸ÁzsÀå. F ºÀ¼ÀªÀAqÀ, ºÀ¼ÀºÀ½PÉUÀ¼À®Æè ¥Àæw¨sÀl£ÉAiÀÄ ¸ÉÆ®Äè ¹rAiÀÄÄvÀÛzÁzÀgÀÆ EzÀ£ÀÄß «ÄÃj ºÉtÂÚ£À DvÀäUËgÀªÀzÀ, DvÁä©üªÀiÁ£ÀzÀ, DvÀ䫱Áé¸ÀzÀ ¥ÀæwÃPÀªÁzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÆ EgÀ¨ÉÃQvÉÛ£ÀÄߪÀ ¤jÃPÉë ªÀiÁvÀæ ºÁUÉà G½zÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. ¸ÀÄPÀ£Áå CªÀgÀ°è CAvÀUÀðvÀªÁVgÀĪÀ EAxÀ ±ÀQÛ ¸ÉÆáÃlUÉƼÀîzÉà ºÉÆìÄvÀ®è JA§ ¤gÁ±ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Àé®àªÀÄnÖUÁzÀgÀÆ vÀÄA©PÉÆqÀĪÀ PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ C¯ÉÆèAzÀÄ E¯ÉÆèAzÀÄ PÁt¹PÉƼÀÄîvÀÛªÉ. ¥ÀÄgÁtzÀ ¹ÃvÉ, CºÀ¯Éå, zËæ¥À¢AiÀÄgÀ£ÀÆß, ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ zÉêÀzÁ¹, zÉêÀzÁ¹AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À£ÀÆß ºÉtÂÚ£À C£ÀĨsÀªÀ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ PÀoÉÆÃgÀ ªÁ¸ÀÛªÀzÀ°èlÄÖ «±Éèö¸À§®è ¸ÀÄPÀ£Áå ªÀiÁgÀÄw ¸ÁªÀiÁfPÀ §zÀÄPÀ£ÀÄß vÀªÀÄäzÉà DzÀ «£Áå¸ÀzÀ°è, ¸ÀºÀÈzÀAiÀÄgÀÄ CºÀÄzÀÄ CºÀÄzÀÄ JAzÀÄ M¥ÀÄàªÀAvÉ PÀnÖPÉÆqÀĪÀ, SÁ° ªÀiÁvÀÄUÀ½UÀÆ PÁªÀåzÀ ¸Àà±Àð ¤ÃqÀĪÀ, ¸ÁªÀiÁfPÀ ¥ÀæeÉÕAiÀÄ£ÀÄß PÁ¦lÄÖPÉÆAqÀÄ §gÉAiÀħ®è vÁRwÛgÀĪÀ PÀªÀ¬Äwæ. §ºÀĪÀÄÄTà DAiÀiÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ CªÀgÀ PÁªÀåzÀ ZÀZÉð DUÀ¨ÉÃPÁzÀµÀÄÖ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è DV®è, PÀ«AiÀiÁV CªÀgÀÄ ºÉÆA¢gÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß E£ÀÆß ¸ÀjAiÀiÁV UÀÄgÀÄw¹®è J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¤dªÁzÀgÀÆ PÀ«AiÀiÁV CªÀgÀÄ M¼ÉîAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß UÀ½¹gÀĪÀÅzÀAvÀÄ ¤d. ¸ÀÄPÀ£Áå CªÀgÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£Á²Ã® ¹ÛçÃ¥ÀæeÉÕ ªÉÊAiÀÄQÛPÀvÉAiÀÄ UÀrAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃj ¸ÁªÀðwæPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÀªÀt¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀÄÆ DVgÀĪÀ PÁgÀt¢AzÀ¯Éà CªÀgÀ PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ ¦æAiÀĪÁUÀÄvÀÛªÉ; ªÀÄÄA¢£À PÀ«vÉUÀ½UÁV PÁvÀgÀ¢AzÀ PÁAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ.

qÁ. ¨ÉÊgÀªÀÄAUÀ® gÁªÉÄÃUËqÀ

48


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ ¢Á£C )j§AÀzÁP( ï±ÃÉuÀU î½ÀUÆɪ : Ãɯ 8002 : tæÀzÄÄÀª ÄÀªÀxæÀ¥ 431 :ÄÀ¼ÀUlÄÀ¥ -/06 : ɯɨ À£À±ÁPæÀ¥ Àªè®À¥ èɯf jîÁ¼§ ,tÖlÀ¥ßÀ£ÀZ

ªÀiÁ£ÀªÀvÀézÀ ZÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀAvÀ ¸ÁzsÀåvÉ `C£ÁxÀ£À

UÁæªÀÄågÀÆ¥ÀªÉÃ

C£Á¢.

E°è

C£Á¢AiÀÄV

UÀ Ä gÀ Ä w¸À ® à n Ö g À Ä ªÀ CªÀ i Á¸É C¸À à ø ±À å gÀ ¯ É è à C¸À à ø ±À å gÁzÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĪÉÇAzÀgÀ ¥Àæw¤¢ü. ``£Á£Éà QüÀÄ eÁwAiÀĪÀ£ÀÄ JAzÀgÉ £À£ÀVAvÀ®Æ CAwªÀÄ QüÀÄ JAzɤ¹PÉÆArzÀÝ CªÀiÁ¸ÉAiÀÄ £É£À¥ÀÄ £À£ÉÆß¼ÀUÉ ¸ÀAPÀlªÁV PÁrvÀÄ. CzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀĪÉà F PÁzÀA§j``JAzÀÄ ºÉýPÉÆArgÀĪÀ ªÉÆUÀ½î UÀuÉñÀgÀ£ÀÄß JwÛ Dr¹zÀªÀ£ÀÄ CªÀiÁ¸É. ªÉÆUÀ½î ¨É¼ÉzÀAvɯÁè CªÀiÁ¸É CªÀjAzÀ zÀÆgÀªÁzÀgÀÆ CªÀ£À£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀvÀÆÛ ¸ÁzsÀåªÁUÀzÉ GQÌ §AzÀ £É£À¥ÀÄUÀ½AzÀ UÀuÉñï F PÁzÀA§jAiÀÄ£ÀÄß §gÉ¢zÁÝgÉ. ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀÛgÀ «£Áå¸ÀzÀ ¨sÁUÀªÁVgÀĪÀ eÁwUÀ¼ÀÄ, CzÀgÀ CºÀAPÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ£ÀåvÉUÀ¼ÀÄ, EªÀwÛUÀÆ £ÀªÀÄä£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄ£ÀßqɸÀÄwÛgÀĪÀ £ÁUÀjPÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÁVgÀĪÀÅzÀPÉÌ £ÁªÀÅ £ÁaPÉ¥ÀlÄÖPÉƼÀî¨ÉÃPÁVzÉ CxÀªÁ ¥ÁæAiÀIJÑvÀÛ ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÁVzÉ. EAxÀ D¯ÉÆÃZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ QæAiÉÄUÉ ªÀÄÄAzÁUÀ¯ÉèÉÃPÁzÀ ºÉÆwÛ£À®Æè ¸Á»vÀådUÀwÛUÉ PÁ°qÀzÀ, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¥Àæ¥ÀAZÀPÉÌ ¤®ÄPÀzÀ, ¸ÀªÀiÁdzÀ PÀlÖPÀqÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ £ÀªÀÄä ºÀ½îUÀ¼À°è EvÉÛ? CzÀÄ E£ÀÆß vÀ£Àß C¹ÛvÀéªÀ£ÀÄß G½¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀÄ¢ÝAiÀiÁUÀzÀ PÀvÀÛ® ¯ÉÆÃPÀzÀ°è £ÀgÀ¼ÀÄwÛzÉAiÉÄ? JAzÀÄ ¢UÀãçªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀxÉUÁgÀgÀÄ PÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉýzÀ WÀl£ÉUÀ½AzÀ¯Éà ºÉuÉAiÀįÁVgÀĪÀ `C£Á¢’ d£À¥ÀzÀ PÀxÉUÀ¼À gÀªÀÄå DªÀgÀtzÀ°è ¸ÁVzÀ, gÉÆêÀiÁAZÀPÀªÉ¤ß¸ÀĪÀ WÀl£ÉUÀ½AzÀ vÀÄA©PÉÆArzÀÝgÀÆ ªÀÄ£ÀĵÀå PËæAiÀÄðzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀĪÁUÀ PÀgÀļÀ°è PÀvÀÛjAiÀiÁr¹zÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆUÀ½î fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß CxÉÊð¸ÀĪÀ jÃw ¤°ð¥ÀÛªÁVzÉ, ¥ÁqÀ£ÀÄß ºÁqÁV¸ÀĪÀ zsÁnAiÀÄ°èzÉ.

49


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ CªÀiÁ¸É vÀ£Àß ¥Á°UÉ §AzÀ MAzÉÆAzÀÄ Hj£À°è JgÀqÀÄ wAUÀ¼ÀÄ vÀAVzÀÄÝ C°è£À ºÉƯÉAiÀÄgÀ ¸ÉÃªÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÀlÖ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Á°¸ÀÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ. CzÀgÀAvÉ CªÀ£ÀÄ MAzÀÄ CªÀ¢üUÉ PÀxÉUÁgÀgÀ Hj£À°è vÀAVzÁÝUÀ £ÀqÉAiÀÄĪÀ WÀl£ÉAiÉÄà `C£Á¢’AiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ. ªÀiÁAiÀĪÉÆÃr ªÀiÁqÀĪÀªÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀévÀB ªÀiÁl ªÀÄAvÀæzÀ°è ¥ÀjtÂvÀ¼ÁVzÀÝ ®PÀëöäªÀÄä CªÀiÁ¸ÉAiÀÄ ºÉAqÀw. ªÀAiÀĹìUÉ §AzÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÉêÀw MAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è PÀĸÀĪÀÄ ¨Á¯ÉAiÉÄÃ. UÀAqÀĪÀÄPÀ̽UÉ®è CªÀiÁ¸É J£ÀÄߪÀ ºÉ¸ÀgÉà SÁAiÀĪÀiÁäzÀgÀÆ CªÀiÁ¸É vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß £À«Ã£À JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝ. CªÀ£À£ÀÄß J®Æè ±Á¯ÉUÉ ¸ÉÃj¹PÉƼÀîzÉ NzÀĪÀ ¨sÁUÀå¢AzÀ ªÀAavÀ£ÁV CªÀ£ÀÄ ¥ÀÄAqÀ£ÀÆ ¥ÉÆÃPÀjAiÀÄÆ DVzÀÝ. EAxÀ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ PËlÄA©PÀ ZËPÀnÖ£À M¼ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆgÀUÉ £ÀqÉAiÀÄĪÀ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ¤gÀƦ¸ÀĪÁUÀ ªÉÆUÀ½î J®Æè «ªÀıÉð, ªÁåSÁå£ÀUÀ¼À zÁjAiÀÄ£ÀÄß »rAiÀÄĪÀÅ¢®è. PÉ.n. ²ªÀ¥Àæ¸Ázï ªÀÄÄ£ÀÄßrAiÀÄ°è §ºÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀPÀðªÁV UÀÄgÀÄw¹ ºÉýgÀĪÀAvÉ ``PÁzÀA§jPÁgÀgÀ ¤®Ä«UÉ PÀµÀÖªÀÇ E®è, ¸ÀÄRªÀÇ E®è, AiÀiÁgÀÆ UÉ®ÄèªÀÅzÀÆ E®è, ¸ÉÆîĪÀÅzÀÆ E®è, »A¸ÉAiÀÄÆ E®è, C»A¸ÉAiÀÄÆ E®è, F CªÀ½ ªÉÊgÀÄzsÀåUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀÄ §ÄzÀÞUÀÄgÀÄ«£À ªÀÄzsÀåªÀÄ ªÀiÁUÀðzÀAvÉ «ÄÃgÀÄvÁÛgÉ. EzÀÄ PÁzÀA§jAiÀÄ ±ÀQÛ’’. C¸Ààø±ÀågÀ D¼ÀĪÀÄUÀ£ÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀévÀB M¦àPÉÆAqÀ ¤§AzsÀzÀ°ègÀĪÀ CªÀiÁ¸É ªÀÄvÀÛªÀ£À PÀÄlÄA§ »AzÀÆ zsÀªÀÄðzÀ eÁw¥ÀzÀÞwAiÀÄ CªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ PËæAiÀÄðPÉÌ §°AiÀiÁUÀÄvÀÛ ºÉÆÃUÀĪÀ zÀÄgÀAvÀ MAzÀÄ PÀqÉVzÀÝgÉ, E£ÉÆßAzÀÄ PÀqÉUÉ CªÀiÁ¸É ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw F PËæAiÀÄðzÀ «gÀÄzÀÞ vÀªÀÄäzÉà DzÀ jÃwAiÀÄ°è vÀªÀÄUÉ Cj«®èzÀAvÉAiÉÄà §AqÉüÀÄvÀÛ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ. Hj£À C¸Ààø±ÀågÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄïÁÓwAiÀĪÀgÀÄ F §AqÁAiÀÄPÉÌ vÀªÀÄä §Ä¢Þ, ªÀÄvÀÄÛ ¸Àé¨sÁªÀUÀ½UÀ£ÀÄUÀÄtªÁV ¥ÀæwQæ¬Ä¸ÀÄvÁÛgÉ. F ¥ÀæwQæAiÉÄ ¦æÃw, C©üªÀiÁ£À, ¸ÀºÁ£ÀĨsÀÆw, £ÉgÀªÀÅ, G¥ÀPÁgÀ, ¤AzÀ£É, ¹lÄÖ, DPÉÆæñÀ, CvÁåZÁgÀ »ÃUÉ §ºÀÄgÀƦAiÀiÁVzÉ. PÀvÉUÁgÀgÀ vÁvÀ¤UÉ ªÀÄUÀ£ÀAvÉAiÉÄà EzÀÝ CªÀiÁ¸É vÀ£Àß ¥Á°£À PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß CvÀåAvÀ ±ÀæzÉÞ¬ÄAzÀ, ¤µÉ׬ÄAzÀ ¯ÉÆÃ¥ÀUÀ½UÉ CªÀPÁ±ÀªÁUÀzÀAvÉ CZÀÄÑPÀmÁÖV ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. Hj£À°è CªÀ£À£ÀÄß DzÀgÁ©üªÀiÁ£ÀUÀ½AzÀ £ÉÆÃqÀĪÀAvÉAiÉÄà zÉéõÁ¸ÀÆAiÉÄUÀ½AzÀ £ÉÆÃqÀĪÀªÀgÀÆ EzÁÝgÉ. PɼÀeÁwAiÀĪÀ£ÉƧâ Hj£À°è DZÀgÀuÉAiÀÄ°ègÀĪÀ eÁw ¸ÀA§A¢üvÀ PÀlÖ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß «ÄÃgÀzÉ ¢Ã£À£ÁV vÀ£Àß PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß vÁ£ÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÉ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀªÁVgÀĪÀ ªÉÄïÁÓw EzÀgÀ¯ÉèãÁzÀgÀÆ ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼ÁUÀÄwÛzÀÝAvÉ UÀÄgÀÄUÀÄlÖvÉÆqÀUÀÄvÀÛzÉ, PÁ®Ä PÀgÉAiÀÄÄvÉÆqÀUÀÄvÀÛzÉ, dUÀ¼ÀQ̽AiÀÄÄvÀÛzÉ, ºÉÆqÉzÁlPÉÌ ªÀÄÄAzÁUÀÄvÀÛzÉ. PÉÆ£ÉUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Æ ºÉøÀĪÀÅ¢®è. F ªÉÄïÁÓwAiÀÄ CºÀAPÁgÀ EAzÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨ÉA§°vÀ PɼÀeÁwUÀ¼À ¥Àæw¨sÀl£É «gÉÆÃzsÀUÀ¼À£ÀÄß C¸ÀºÀ£É¬ÄAzÀ £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀ®èzÉ ¥ÀæwÃPÁgÀPÀÆÌ ªÀÄÄAzÁUÀĪÀµÀÄÖ C£ÁºÀÄvÀPÁj. PÉÆ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀë «zÁåªÀAvÀ »AzÀÆUÀ¼ÁzÀgÀÆ eÁwUÀ¼À «ZÁgÀzÀ°è ºÀÈzÀAiÀĪÀAwPÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃgÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁV¢ÝzÀÝgÉ CA¨ÉÃqÀÌgïgÀªÀgÀ C¹ÃªÀÄ ºÉÆÃgÁl

50


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

¨ËzÀÞzsÀªÀÄðPÉÌ ªÀÄvÁAvÀgÀUÉƼÀÄîªÀÅzÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀgÁåªÀ¸Á£ÀUÉƼÀî¨ÉÃQgÀ°®è. CAiÉÆßÃgÀ eÁwAiÀÄ ªÀįÁèdªÀÄä£À eÉÆvÉ ¸ÀA§AzsÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÉÆA¢UÉ ªÉÄïÁÓw ¤«ÄðvÀªÁzÀ CqÀØUÉÆÃqÉUÀ¼À£ÀÄß CªÀiÁ¸É MqÉAiÀÄvÉÆqÀVzÉÝà ¸ÀAWÀµÀðUÀ¼À GzÁÏl£ÉUÉ PÁgÀtªÁUÀÄvÀÛzÉ. PÁågÀtÚ¤UÉ ªÀįÁèdªÀÄä£À §UÉÎ EgÀĪÀÅzÀÄ MAn ºÉAUÀ¸À£ÀÄß ¸À«zÀÄ £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀ PÁªÀÄzÀ MvÀÛqÀªÉà ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ¼À PÀµÀÖ ªÀÄvÀÄÛ C¸ÀºÁAiÀÄPÀvÉUÀ½UÉ ªÀÄgÀÄUÀĪÀ, OzÁAiÀÄð vÉÆÃgÀĪÀ ªÀiÁ£ÀªÀ ¦æÃwAiÀÄ®è. vÀ£Àß «ZÁgÀzÀ°è CªÀiÁ¸ÉAiÀÄ CAvÀgÁ¼À¢AzÀ GPÀÄ̪À ¤¸ÁéxÀð ¦æÃwAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀ ªÀįÁèdªÀÄä¤UÉ eÁw, C¸Ààø±ÀåvÉUÀ¼É®è ªÀÄÄRåªÁUÀĪÀÅzÉà E®è. CxÀªÁ CzÀÄ CªÀ¼À Cj«UÉà §gÀĪÀÅ¢®è. F £ÉÊd ¥ÉæêÀÄzÀ PÀtÄÚªÀÄÄZÁѯÉAiÀiÁl C«gÀvÀ ¸ÀÄR ¸ÀA¨sÀæªÀÄUÀ¼À zÉúÀzÀ ¨É¸ÀÄUÉAiÀiÁV CzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ HjUÉ®è mÁAmÁA DUÀĪÀ ºÉÆwÛUÉ CªÀiÁ¸É CvÁåZÁgÀPÉÆ̼ÀUÁzÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÉêÀwAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. EªÀ£À ¸ÀºÀªÁ¸ÀªÉà ¸ÁPÀÄ JAzÀÄ vÀªÀÄäA¢gÉÆqÀ£É ¥À¯ÁAiÀÄ£À ªÀiÁr zÀgÉÆÃqÉUÀ¼À°è vÉÆqÀVPÉÆAqÀ ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. HjAzÀ HjUÉ vÀ£Àß ¸ÀA¸ÁgÀ ¨sÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÁV¸À®Ä £ÉgÀªÁUÀÄwÛzÀÝ JgÀqÀÄ PÀÄzÀÄgÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. F §zÀÄPÉà ¨ÉÃqÀ J¤ß¹ ¸À£Áå¹AiÀÄAvÉ HgÀÆgÀÄ C¯ÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß ¥ÉưøÀgÀÄ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¯ÁPÀ¥ï£À°è ZÀaÑzÁUÀ CªÀ£ÀÄ fêÀZÀÒªÀªÁUÀÄvÁÛ£É. CªÀ¤AzÀ §¸ÀÄgÁzÀzÀÝ£ÀÄß ¢lÖvÀ£À¢AzÀ M¦àPÉÆAqÀ ªÀįÁèdªÀÄä£À£ÀÄß ªÉÄïÁÓwAiÀĪÀgÀÄ §»µÁÌgÀPÉÌ UÀÄj¥Àr¸À®Ä ¸À£ÀßzÀÞgÁzÁUÀ C¸Ààø±ÀåeÁwAiÀÄ vÁvÀ vÀ£ÀVAvÀ®Æ QüÁzÀ CªÀiÁ¸ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß D¼ÀĪÀÄUÀ£ÁzÀgÀÆ ªÀÄUÀ£ÀAvÉAiÉÄà JAzÀÄ WÉÆö¹ CªÀ¤AzÀ ªÀÄUÀÄ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ ªÀįÁèdªÀÄä ¸ÉƸÉAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀ¼À£ÀÄß CzÉà ¦æÃw¬ÄAzÀ ¸ÁPÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ vÀ£Àß CZÀ® ¤zsÁðgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀÅzÀgÉÆA¢UÉ `C£Á¢’ ªÀiÁ£ÀªÀvÀézÀ ZÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß JwÛ»rAiÀÄÄvÀÛzÉ. MAzÉà NlzÀ°è PÀÄvÀƺÀ®¢AzÀ N¢¹PÉƼÀÄîªÀ PÁzÀA§jAiÀÄ°è ªÉÆUÀ½îAiÀĪÀjUÉà «²µÀ֪ɤ¸ÀĪÀ ¨sÁµÁ ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ ªÀiÁAwæPÀvÉ UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. ªÉÆUÀ½îAiÀĪÀgÀ C£ÀĨsÁªÀ ¯ÉÆÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ C¸Ázs Á gÀ t ¥À æ w ¨s É `C£Á¢’AiÀ Ä C©ü ª À å QÛ A iÀ Ä °è CzÀ Ä ãvÀ ª É ¤ ¸À Ä ªÀ A vÉ ¸ÉÆáÃlUÉÆArzÉ.

51


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ ªÀÄ©â£À ºÁUÉ PÀtªÉAiÀiÁ¹ JZï J¸ï ²ªÀ¥ÀæPÁ±ï ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀÄÄzÀæt : 2008 ¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ: 96 ¨É¯É : 50/C©ü£ÀªÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

ªÀÄ©â£À ºÁ¢AiÀÄÆ C«vÀÄPÉÆAqÀ £ÁqÀÆ `ªÀÄ©â£À ºÁUÉ PÀtªÉAiÀiÁ¹’ ¸ÀAPÀ®£ÀzÉÆA¢UÉ ²ªÀ¥ÀæPÁ±ï ªÀÄvÉÆÛªÉÄä ZÀjvÉæAiÉÆA¢UÉ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV ºÉÆgÀnzÁÝgÉ. ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ZÀjvÉæAiÉÆA¢UÉ CªÀgÀ vÀPÀgÁgÀÄ EzÉÝà EzÉ. ZÀjvÉæAiÀÄ°è ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ ¸ÀAPÀµÀÖUÀ¼À£ÀÄß, D±ÉÆÃvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÅ£ÁgÀƦ¸ÀĪÀ ªÀiÁUÉÆÃð¥ÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀÄ ºÀÄqÀÄPÁqÀĪÀÅzÀÄ vÀªÀÄä PÁªÀåzÀ ªÀÄÆ®PÀ. ²ªÀ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ ¤ªÀð¸ÁºÀwÃPÀgÀtzÀ ªÀiÁUÀðUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÁqÀÄvÀÛ¯Éà §A¢zÁÝgÉ. ZÁjwæPÀªÁV ¸ÀAzÀ ªÀ¸ÁºÀwÃPÀgÀtzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À®èzÉ, eÁw, °AUÀ, ªÀUÀðUÀ¼ÉA§ ©ü£ÀßvÉAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ½UÀÆ GvÀÛgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÀÄqÀÄPÁqÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ¯Éà CªÀgÀ PÁªÀå ¤ªÀð¸ÁºÀwÃPÀgÀtzÀvÀÛ wgÀÄVzÀ PÁªÀå JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀAwzÉ. ¤ªÀð¸ÁºÀwÃPÀgÀtzÀ gÁdQÃAiÀÄ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÄß ²ªÀ¥ÀæPÁ±ÀgÀÄ ¹éÃPÀj¸ÀĪÀ PÀæªÀÄ «©ü£ÀߪÁVzÉ. vÀªÀÄä ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£ÀgÀÄ ¨sËwPÀ £ÁåAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¦àPÉÆArzÀÝgÉ EªÀgÀÄ CzÀPÉÌ «ÄÃj ¸ÀªÀÄzÀ²ðvÀéPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ E£ÉßãÉÆà EzÉ J£ÀÄߪÀ ¤®ÄªÀÅ vÀ¼ÉAiÀÄÄvÁÛgÉ J£ÀÄߪÀÅzÉà ªÀÄÄRå ºÉÆgÀ¼ÀÄ. D£ÀAvÀgÀ vÀªÀÄäzÉà ±ÉÆÃzsÀzÀ°è zÉù ªÀÄÆ®zÀ ¨ÉÃgÀÄUÀ¼À£ÀÄß CgÀ¸ÀÄvÁÛgÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ ZÀjvÉæAiÀÄ°è UÁA¢ü ªÀiÁUÀðªÀÅ gÁdQÃAiÀÄPÉÌ DzsÁåwäPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄPÉÆqÀÄvÀÛzÉ CµÉÖà C®è CzÀ£ÀÄß £ÉÊwPÀ ªÀiË®åªÁVAiÀÄÆ ¹éÃPÀj¸ÀÄvÀÛzÉ. CzÀÄ ¤ZÀѼÀªÁV PÁtĪÀ ªÀiÁUÀðªÉà DzÀgÀÆ UÁA¢üAiÀÄ GvÀÛgÀPÁ®zÀ°è zÉùAiÀÄ CxÀð, ªÁåSÁå£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉƸÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÉÆA¢UÉ §zÀ¯ÁzÀzÀÄÝ PÀÆqÀ ¸ÀvÀåªÉà DVzÉ. ªÉÄïÁV ²ªÀ¥ÀæPÁ±ï PÁ® UÁA¢üAiÀÄ£ÀÄß r«Äy¥sÉÊ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÝ PÁ®. ªÀiÁPïìðªÁzÀªÉà ªÀÄÄAvÁV ¨sËvÀªÁzÀUÀ¼À §AqÀªÁ¼À±Á» dUÀvÀÛ£ÀÄß ¸ÉÊzÁÞAwPÀªÁV CjAiÀÄĪÀ, dUÀvÀÛ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀ ºÀĪÀÄä¸ÀÄì¼ÀîªÀgÀ PÁ®. F PÁ®zÀ¯Éèà zÉùAiÀÄvÉAiÀÄ PÀqÉUÉ wgÀÄUÀĪÀ ²ªÀ¥ÀæPÁ±ÀgÀÄ CzÀÄ ºÉÆgÀ¼ÀÄzÁjAiÀÄAvÉ PÀAqÀgÀÆ CzÀ£ÀÄß ¢lÖvÀ£À¢AzÀ¯Éà ªÀÄÄ£ÀßqɹzÀgÀÄ. ¤ªÀð¸ÁºÀwÃPÀgÀtzÀ §UÉUÀ¼À£ÀÄß C°è CgÀ¹zÀgÀÄ. CªÀgÀ PÁªÀåzÀ°è EzÉÆAzÀÄ ªÀÄÄRåªÁzÀ WÀlÖ. £ÁUÀ°AUÀ AiÀÄwAiÀÄ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÄ£Àg浪ÀiÁðt ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ F 52


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ zÀȶ֬ÄAzÀ ªÀĺÀvÀézÀÄÝ. ¸ÀªÀÄUÁgÀ ©üêÀĪÀé£À°è `ªÉƯɺÁ®Ä ¨ÉÃqÀ JzɺÁ® ¤ÃqÀªÀé’ JAzÀÄ ¨ÉÃqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀ« zÉùAiÀÄvÉAiÀÄ ±ÀÄzÀÞ §zÀÄQ£À PÀqÉ ºÉÆgÀ¼ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁVAiÉÄà PÁtÄvÀÛzÉ. C£ÀĨsÁªÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤ªÀð¸ÁºÀwÃPÀgÀtPÁÌV AiÀÄw߸ÀĪÀ CªÀgÀ £ÀqÉ ZÀjvÉæAiÀÄ vÀAvÀÄUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¸ÀĪÀ PÀæªÀĪÀÇ DVzÉ. CzÀÄ zÉùAiÀÄ£ÀÄß fêÀzÁ¬ÄAiÉÄAzÀÄ £ÀA§ÄvÁÛ C°ègÀĪÀ fêÀ£ÀPÀæªÀĪÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀĪÀ PÀæªÀĪÀÇ ºËzÀÄ. C£ÀĨsÁªÀPÉÌ PÀ« J¼À¸ÀÄvÁÛgÉ KPÉAzÀgÉ Cj«¤AzÀ ¸ÁV¸ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå §zÀÄPÀÄ zÉù ªÀÄÆ®. EzÀÄ ¨É¼ÀUÀĪÀÅzÀÄ C£ÀĨsÁªÀzÀ°è. C£ÀĨsÁªÀªÉAzÀgÉ DzsÁåwäPÀ C£ÀĨsÀªÀ ªÀiÁvÀæªÁVgÀzÉ Cj«£À MAzÀÄ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀ ±ÀQÛAiÀÄÆ DVzÉ. C£ÀĨsÁ«UÀ¼ÀÄ ºÀÄlÄÖªÀÅzÀÄ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ ªÀÄzsÉåAiÉÄà ºÉÆgÀvÀÄ zÀAvÀUÉÆÃ¥ÀÄgÀzÀ®è®è. CªÀgÀ°è Cj«£À ¸ÉÆáÃlªÁUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀºÀ ¤vÀåzÀ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À°è. C£ÀĨsÁ«UÀ¼À ZÀjvÉæAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ CªÀgÉ®è §AqÀÄPÉÆÃgÀvÀ£ÀzÀ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀĪÀgÁVgÀĪÀÅzÀÄ PÁtÄvÀÛzÉ. §¸ÀªÀtÚ£À C£ÀĨsÁªÀ ºÉÃUÉ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¨sÀÄvÀé «gÉÆÃzsÀPÉÌ KPÀPÁ®PÉÌ §¼ÀPÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ZÀjvÉæAiÀÄ°è ªÀåPÀÛªÁVzÉ. C£ÉÃPÀ ¸ÀƦüUÀ¼ÀÄ §AqÁAiÀÄ ¥ÀæªÀÈwÛ¬ÄAzÀ¯Éà ¥Àæ¨sÀÄvÀéPÉÌ ¸ÀªÁ¯ÁV ¤AwzÀÄÝ PÁtÄvÀÛzÉ. zÉùAiÀÄ°ègÀĪÀ EAvÀºÀ §AqÀÄPÉÆÃgÀ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ²ªÀ¥ÀæPÁ±ï vÀªÀÄä PÁªÀåzÀ ªÀÄÆ®zsÁvÀĪÀ£ÁßV¹ PÉÆArzÁÝgÉ. ZÀjvÉæAiÀÄ ¥ÀÄ£ÀgïPÀlÄÖ«PÉAiÀÄÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀºÀd §zÀÄQ£À ®AiÀÄUÀ½AzÀ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ ±ÉÆâü¹PÉƼÀÄîvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ¯Éà CªÀjUÉ ¥ÀÄgÁt, EwºÁ¸ÀUÀ¼À ¥ÁvÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ PÀnÖPÉƼÀÄîªÁUÀ®Æ £É£À¥ÁUÀĪÀÅzÀÄ «Ä®gÉÃ¥À, £ÁUÀ°AUÀ£ÀAvÀºÀ C£ÀĨsÁ«UÀ¼ÀÄ zÁnzÀ ºÁ¢UÀ¼ÀÄ. ²ªÀ¥ÀæPÁ±ï C£ÀĨsÁªÀzÀ F §UÉAiÀÄ CjªÀ£ÀÄß eÉÆÃr¸ÀĪÀÅzÀÄ £ÁUÀjPÀvÉUÀ¼ÀÄ gÀƦ¹gÀĪÀ §qÀªÁ¼À±Á» ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ½UÉ ¥ÀAiÀiÁðAiÀĪÁV. DzÀÝjAzÀ ¸ÀºÀdªÁUÉà CªÀgÀ ªÉÆzÀ® PÁªÀå gÀZÀ£ÉAiÀÄ°è MAzÀÄ zÀéAzÁévÀäPÀ «£Áå¸À PÁtÄvÀÛzÉ. F ¥Àæw¸ÀȶÖAiÀÄ ªÉÊ«zsÀåªÀ£ÀÄß vÁ½PÉƼÀÄîªÀAvÉAiÀÄÆ §¼ÀPÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ ²ªÀ¥ÀæPÁ±ï PÁªÀåzÀ ªÉʲµÀÖöå J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¨ÉÃgÉ ªÀiÁvÀÄ. DzÀgÉ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ªÀiÁzÀjUÀ¼À ºÀÄqÀÄPÁlzÀ°è zÀéAzÀézÀ CA±À PÁtĪÀÅzÀAvÀÆ ¤d. ªÉÄð£À »£É߯ÉAiÀÄ°è `ªÀÄ©â£À ºÁUÉ PÀtªÉAiÀiÁ¹’ ¸ÀAPÀ®£ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¸ÀAPÀ®£ÀªÀÇ ZÀjvÉæAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ PÀlÄÖªÀ vÀºÀvÀºÀzÀ¯Éèà ºÀÄnÖzÉ J£ÀߧºÀÄzÀÄ. £ÀªÀªÀ¸ÁºÀvÀıÁ»AiÀÄ C¥ÀgÁªÀvÁgÀªÁzÀ §AqÀªÁ¼À±Á» ªÀåªÀ¸ÉÜ ºÁUÀÆ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÀ¼ÀÄ PÀ«AiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §ÈºÀzÁPÁgÀªÁV ¤AwªÉ. CªÀÅUÀ½UÉ PÀµÁAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÁzÀzÀÄÝ C£ÀĨsÁªÀªÉà CxÀªÁ E£ÉßãÀÄ JA§ C£ÉéõÀuÉ E°èzÉ. PÀ« E°è C£ÀĨsÁªÀªÀ£ÀÄß £ÉaÑgÀĪÀ PÀÄgÀĺÀÄUÀ½gÀĪÀÅzÁgÀÆ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À §zÀÄQ£À ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄ ºÉøÀĪÀ PÀqÉUÉà CªÀgÀ MvÀÄÛ EzÉ. ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ C£ÀĨsÀªÀzÀ §zÀÄPÀÄ ªÉÄÊ gÀhįÉ褸ÀĪÀ C¸ÀºÀå¨sÁªÀ ºÀÄnÖ¸ÀĪÀAwzÉ. CªÀgÀ ªÀiÁw£À¯Éèà ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ E¥ÀàvÉÆÛAzÀ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ §AqÀªÁ¼ÀzÀ w¥ÉàAiÀÄ°è PÉzÀPÀĪÀ UÀ°ÃdĨsÁªÀ. `PÀƼÀÄAqÀÄ §zÀÄPÀ¯ÁgÀzÉ / ºÉîÄAqÀÄ §zÀÄPÉãÉA§ / F aAvÀ£ÉUÀ¼À ºÀÄ®ÄUÀÆgÀ ¸ÀAvÉ’ AiÀÄ°è ¤AvÀ ºÉêÀjPÉAiÀÄ ¨sÁªÀ CzÀÄ. D ¨sÁªÀzÀ¯Éèà E°è£À §ºÀÄ¥Á®Ä PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ ºÀÄnÖªÉ. ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß §ºÀĪÁV ¨sÁ«¸ÀÄvÀÛ¯Éà CzÀ£ÀÄß DzsÁåwäPÀªÁzÀ

53


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ ¥Àj¨sÁµÉAiÀÄ°è vÀgÀ¯ÁVzÉ. ºÁUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ ªÁå¥ÁgÀªÀ£ÀÆß, ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ£ÀÆß fêÀªÁå¥ÁgÀPÉÌ ºÉÆð¹ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀÄ C£ÀĨsÁ«UÀ¼À°è ¸ÀºÀd. C£ÀĨsÁªÀzÀ ¸Á®ÄUÀ¼ÀÄ C°è ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ §UÉÎ ¥ÀæªÀÈwÛVAvÀ ¤ªÀÈwÛAiÀÄ£Éßà zsÀ餸ÀÄwÛgÀÄvÀÛªÉ. E£ÀÄß §AqÀªÁ¼À±Á» ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß M¥Àà¢gÀĪÀÅzÀPÉÌ C£ÀĨsÁªÀzÀ ¤ªÀÈwÛAiÀÄ ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß vÀgÀĪÀÅzÉà ¸ÀÆPÀÛ J£ÀÄߪÀAvÉ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ §UÉÎ vÀ£Àß zsÉÆÃgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉüÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ PÀ«¬Ä°è. ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ DPÀæªÀÄt²Ã®vÉUÉ M¼ÀUÁzÀªÀgÀÄ CzÀgÀ ¨ÉgÀVUÉ ªÀÄgÀļÁV C°èAzÀ ºÉÆgÀUÉ §gÀ®Ä PÉüÀĪÀÅ¢®è. EUÉÆ §AzÉ E£ÉÆßAzÉà ¤«ÄµÀ JAzÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ §AzÉà E®è JAzÀÄ E°è£À PÀ«vÉAiÉÆAzÀÄ ºÉüÀÄvÀÛzÉ. «¢üAiÉÄA§ ªÀÄÄzÀÄQ £ÀÆ®ÄvÀÛ PÀÆvÀ ¸ÀAvÉAiÀÄAvÉ PÁtĪÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ¨sÀÆvÀ, ¨sÀ«µÀåvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄĪÀAvÉ PÁtÄvÀÛzÉ. ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÀ, »A¢gÀÄV §gÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ºÉýzÉ ¤Ã£ÀÄ PÉüÀ°®è JAzÀÄ ºÉüÀĪÀ PÀ«vÉ(EUÉÆ §AzÉ) DzsÁåwPÀ ªÁ¸À£ÉAiÀįÉèà ¸ÉÆëAiÀÄvï gÁµÀÖç czÀæ czÀæªÁzÀ, ¸ÀªÀiÁdªÁzÀ ¸ÀªÀiÁ¢üAiÀiÁzÀ, zÉêÀgÀÄUÀ¼ÀÄ zÉû CAxÀ wgÀÄ¥É ºÉÆgÀl ¸ÀA«Ä±Àæ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£ÀzÁÝV¸ÀÄvÀÛzÉ. LzÀÄ ªÀÄA¢ PÀÄgÀÄqÀgÀÄ D£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀ ¸ÀAUÀw UÉÆwÛgÀĪÀAvÀzÉÝ. DzÀgÉ D LªÀgÀÄ PÀÄgÀÄqÀgÀ£ÀÄß D£É UÀÄgÀÄw¹zÀÄÝ CªÀgÀ ªÀÈwÛ UÀæ»PÉUÀ¼À°è. D£ÉUÉ CªÀgÁgÉAzÀÄ w½¢®è, CzÀPÉÌ w½AiÀÄĪÀÅzÀÄ CªÀgÀ ªÀÈwÛ. D D£É §AqÀªÁ¼À±Á»AiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀ«gÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ D£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄgÀÄqÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ ¥ÀÆwð UÀ滸À¯ÁV®è J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß LzÀĪÀÄA¢ PÀÄgÀÄqÀgÀÄ PÀ«vÉ awæ¹zÉ. F ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ°è £ÀUÀgÀUÀ¼ÀÄ «±ÉõÀªÁV PÁtÄvÀÛªÉ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV F £ÀUÀgÀUÀ¼ÀÄ PÀqÀ® ¸ÀA¥ÀPÀð EgÀĪÀ gÉêÀÅ ¥ÀlÖtUÀ¼ÀÄ (ªÀĺÁ£ï £ÀUÀgÀzÀ «±Á® zÀAqÉAiÀÄ ªÀÄgÀ¼À ºÁ¸À ªÉÄïÉ-J£ÀÄߪÀ PÀ«vÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀ£Éßà £ÉÆÃr, PÀqÀ°£ÉÆqÀ£É ºÉÃUÉ vÀ¼ÀPÀĺÁQPÉƼÀÄîvÀÛzÉ). PÀqÀ® zÀAqÉAiÀÄ ªÉÄð£À ¥ÀlÖtUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ «¸ÀÛgÀuÉAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼ÀÄ. CzÀjAzÀ £ Á U À j PÀvÉUÀ¼À ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼ÀÄ. ZÀjvÉæAiÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀ ¨sÁUÀzÀ°è ªÀ ¸ ÁºÀ v À Ä zÁ½PÉ Æ ÃgÀ g À Ä ªÀ i ÁgÀ Ä PÀ m É Ö U ÁV PÀqÀ®zÀAqÉAiÀÄ ¥ÀlÖtUÀ¼À£ÀÄß D±Àæ¬Ä¹zÀgÀÄ; CªÀ£ÀÄß ¨É¼É¹ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀUÀ¼À-£ÁßV¹zÀgÀÄ. EªÉ®èªÀ£ÀÆß zs À é ¤ ¸À Ä ªÀ A vÉ `£ÁUÀ ¥ À l Ö t -ªÉ A § ¸À é ¥ À ß PÀ « vÉ ’ gÀZÀ£ÉAiÀiÁVzÉ. E°è PÀqÀ® ªÉÄð£À ¥ÀæAiÀiÁtUÀ¼ÀÄ ¥ÁæUÀÆæ¥ÀPÀUÀ¼ÁV AiÀÄÄUÁAvÀgÀzÀ ZÀ®£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀĪÀAwzÉ. CZÀÄѪÉÄaÑ£À PÀxÁ£ÁAiÀÄPÀ¤ÃUÀ JA§vÀÄÛ ªÀµÀðzÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ. PÀqÀ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁAiÀÄÄÝ §gÀĪÀ d£À¥ÀzÀ PÀxÉUÀ¼À «ÃgÀgÀÄ ¸Àé¥À߸ÀzÀȱÀ ¸ÁºÀ¹UÀgÁV PÁtĪÀ zÀȱÀåzÀ eÉÆvÉAiÀįÉèà ªÁ¸ÀÛªÀzÀ°è ªÁ¸ÁºÀvÀıÁ» zÁ½PÉÆÃgÀgÀÄ ºÀqÀUÀÄUÀ¼À£ÉßÃj C£ÀågÀ £É®zÀ°è ¸ÁºÀ¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄgÉzÀAvÀºÀ avÀæ ªÀÄÆqÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ ¸ÁºÀ¸À gÀªÀÄå ¨sÁªÀªÀ£ÀÄßQ̸ÀĪÀAwzÀÝgÉ CzÉà gÀªÀÄå¨sÁªÀ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ZÀjvÉæAiÀÄ°è ºÉÃUÉ «©ü£ÀߪÁzÀ ªÁåSÁå£ÀPÉÌ M¼ÀUÁUÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀªÁåSÁå£ÀUÀ¼À ZÀjvÉæAiÀÄ PÀëtUÀ¼À£ÉßÃ

54


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ ²ªÀ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ »rAiÀįÉw߸ÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀÄ §gÉAiÀÄÄvÁÛgÉ; PÀqÀ® £ÀqÀÄ«£À £ÀUÀgÀ/¤zÉÝAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À eÁUÀgÀ UÉgÉUÀ¼ÀÄ C½¹ ºÉÆÃUÀÄwÛªÉ-JAzÀÄ. ºÁUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ ¸Àé¥Àß J£ÀÄߪÀÅzÀÄ PÀÆqÀ ²ªÀ¥ÀæPÁ±ÀgÀ°è ¸ÀAPÉÃvÀªÉÃ. CzÀ£ÀߪÀgÀÄ ¥ÀÄ£ÁgÀªÀwðvÀªÁV §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ. JZÀÑgÀzÀ ¥Àj¢üAiÀÄ°è PÁr¸ÀĪÀ ¸ÀAPÀlUÀ½VAvÀ ¸Àé¥ÀßzÀ°è PÁtĪÀ ªÀiÁAiÀiÁ ¸ÀAPÀlUÀ¼ÀÄ £É£À¦£À°è C£ÀƺÀåªÁV G½AiÀÄÄvÀÛªÉ. ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ ZÀjvÉæAiÉÆA¢UÉ ªÀ¸ÁºÀvÀıÁ» ZÀjvÉæAiÀÄÆ vÀ¼ÀPÀĺÁQPÉÆArzÉ. ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÉÆA¢UÉ ZÀaðvÀªÁUÀĪÀ ªÀ¸ÁºÀvÉÆÃvÀÛgÀ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼ÀÆ CzÀPÉÌ ºÉÆA¢PÉÆAqÀAvÉà EªÉ. ªÀ¸ÁºÀvÉÆÃvÀÛgÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è ¸ÀܽÃAiÀÄgÀÄ C£ÀågÀÄ JA§ ¨sÉÃzÀzÀ ZÀZÉðVAvÀ £ÀªÀ§AqÀªÁ¼À±Á» ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄÄ ¸ÀܽÃAiÀÄgÀ£ÀÄß E£ÀßµÀÄÖ UÀÄr¹ºÁPÀ®Ä vÀAiÀiÁgÁV §A¢zÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ªÀÄÄRåªÁUÀÄvÀÛzÉ. F ¸Á®ÄUÀ¼À£Éß £ÉÆÃr: £ÀªÀÄä PÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÁqÁV¹/£ÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀUÀgÀUÀ¼À£ÁßV¹ £ÀUÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÀ¼À£ÁßV¹/D ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÀ¼À°è £ÀªÀÄä £À¢ ¨ÉlÖ ¥sÀ®ªÀvÀÄÛ £É®/ J®èzÀgÀ PÀwÛUÀÆ MAzÉÆAzÀÄ £ÉÃtÄ PÀnÖ¹ eÁ»gÁvÀ£ÀÄß ºÉÆgÀr¹zÁÝgÉ... £ÀªÀÄä ¥ÀZÉÑ £ÀUÀgÀUÀ¼À §¤ßgÉÆà PÉƽîgÉÆà £ÀªÀÄä ¤Ã®ªÀÄt £À¢UÀ¼À §¤ßgÉÆà PÉƽîgÉÆÃ...(PÁå°§£ï UÀzÀåVÃvÉ) ªÀ¸ÁºÀvÉÆÃvÀÛgÀ PÁ®WÀlÖzÀ°è ªÀ¸ÁºÀvÀıÁ»Ã C£ÀĨsÀªÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ UÀÄzÁÝr gÀƦ¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ gÁdQÃAiÀÄ, ¸ÁªÀiÁfPÀ, ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ DPÀÈwUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¸ÀªÁ®Ä. ¸ÀܽÃAiÀÄ£ÁVgÀĪÀ µÉÃPïì¦AiÀÄgÀ£À PÁå°§£ï£À£ÀÄß ²ªÀ¥ÀæPÁ±ï ªÀÄvÉÛ JwÛPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. ªÀ¸ÁºÀvÉÆÃvÀÛgÀ dUÀwÛ£À°è PÁå°§£ï K£ÁVzÁÝ£ÉAzÀÄ £ÉÆÃrzÀgÉ `¤Ã£ÉƪÉÄä £À£ÀßAvÉ MqÀ®ÄUÉÆAqÀÄ ¨ÁgÁ ¥Áæ¸ÀàgÉÆà C£ÉÆßÃzÀgÀ°è / CgÉ CgÉ £Á£ÀÄ ¤Ã£ÁUÀÛ E¢Ýä’ J£ÀÄßwÛzÁÝ£É. ©½AiÀÄ ¥Áæ¸ÀàgÉÆà PÉÆlÖ ¨sÁµÉ, P˱À®, AiÀÄÄzÀÞ ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ CAvÀg鈴ÁaAiÀiÁV §zÀÄPÀÄwÛgÀĪÀ PÁå°§£ï MAzÀÄ ªÀ¸ÁºÀvÉÆÃvÀÛgÀ ¸ÀAPÉÃvÀªÉà DV©nÖzÁÝ£É. EzÀÄ gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄ ªÀiÁvÀæªÁV G½¢®è. vÀ£ÀßvÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄÆ DVzÉ. »A¢gÀÄUÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ zÁjAiÀiÁzÀgÀÆ E°èzÉ? MAzÀÄ ¥ÀPÀë G½zÀgÀÄ CzÀÄ ±ÀÄzÀÞªÁV G½¢zÉAiÉÄÃ? F J®è ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß G½¹PÉÆAqÉà ²ªÀ¥ÀæPÁ±ï zÉùAiÀÄ PÀqÉUÉ wgÀÄUÀÄvÁÛgÉ. zÉùAiÀÄ°è GvÀÛgÀ ¹UÀ§ºÀÄzÉA§ D±ÁªÁzÀ CªÀgÀ PÀ«vÉUÀ¼À°è ªÉƼÉAiÀÄÄvÀÛ §A¢zÉ J£ÀÄߪÀÅzÀPÉÌ CªÀgÀ ¤Ãj£À eÉÆÃVAiÉÄà GzÁºÀgÀuÉ. ªÀ¸ÁºÀvÀıÁ» gÀƦ¹ vÀAzÀ §AqÀªÁ¼À±Á» ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ ¸À馅 ¸ÀºÀd §zÀÄQ£À ®AiÀÄUÀ½UÉ ªÀiÁgÀPÀªÁVzÉAiÉÄA§ w½ªÀ½PÉAiÉÆA¢UÉ CªÀgÀ PÁªÀå ºÉÆgÀlÄ, CzÀPÉÌ ¥Àæw ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. fêÀd®ªÁzÀ ¤ÃgÀÄ ¸ÀºÀ ªÁå¥ÁjÃPÀgÀtUÉÆArzÉ. ±ÀÄzÀÞ CAvÀdð®zÀ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ -AiÀÄ°è ©PÀjVgÀĪÀÅzÀÄ ±ÀÄzÀÞ ¤Ãj£À ºÉ¸ÀgÀ°è PÉÆÃPÉÆÃPÉÆî, °ªÀiÁÌ, ¥ÁªÀÅ, ZÀmÁPÀÄ ¸ÉÃgÀÄUÀ¼À°è C¼ÉzÀ ¤ÃgÀÄUÀ¼ÀÄ. ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ ¥À槮 ¨ÁºÀÄUÀ¼ÀÄ fêÀd®ªÀ£ÀÆß vÀªÉÆä¼ÀUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÉ.

55


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ ºÀgÁdÄ ºÁQzÀ £À¢UÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ±ÀQÛ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀAvÉ PÁtÄwÛªÉ. EzÀPÉÌ ¥ÀæwAiÀiÁV PÀ« D¸ÉUÀtÂÚ¤AzÀ £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ CAvÀdð®zÀ EgÀªÀ£ÀÄß CjAiÀħ®è ¤Ãj£À eÉÆÃVAiÀÄ£ÀÄß. : EUÉÆ E°èzÉ E¯Éèà E¯Éèà / fêÀzÁ¬Ä §Ä¼ÀÄ §Ä¼ÀÄ d®PÀtÄÚ -JAzÀÄ ¤Ã£ÀªÀÄUÉ ºÉüÀĪÀÅzÉAzÉÆ/J°èzÉ vÉÆÃj¸ÉÆ ¤Ãj£À PÀtÄÚ d®dAUÀªÀÄ£É ¤Ãj£ÀeÉÆÃV...(¤Ãj£À eÉÆÃV) F CAiÉÄÌ CªÀjUÉ C¤ªÁAiÀÄðªÉ¤ß¹zÉ. `£ÁUÁ CPÀÌ vÉ£ÀÄì¯Á DªÉÇÃUÉ’ PÀ«vÉAiÀÄ°è ªÀ¸ÁºÀvÉÆÃvÀÛgÀzÀ°è §AzÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀPÁðgÀUÀ¼ÀÄ £ÁUÁdÄð£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁrzÀ C£ÁåAiÀÄ, CvÁåZÁgÀUÀ¼ÀÄ D £ÁqÀ£ÀÄß gÀPÀÛ¹PÀÛUÉƽ¹ªÉ. DzÀgÉ PÀ«UÉ D±ÀÑAiÀÄð, CzÀÄ `ºÉÃUÉ vÁ½PÉÆArzÉ/ §jà PÀÆægÀ £À£À¹£À CtPÀªÁUÀzÉ’ JAzÀÄ. DzÀÝjAzÀ¯Éà CªÀgÀÄ ©üPÉë PÉüÀÄvÁÛgÉ; `¤£Àß ¸ÁªÀÅ w£ÀßzÀ £É®zÉÆAzÀÄ »r ºÀ¹ ªÀÄtÚ£ÀÄß’. ªÀÄ©â£À ºÁUÉ PÀtªÉAiÀiÁ¹£À°è ªÀÄAf£À°è ªÀÄgÉAiÀiÁzÀ £ÁqÀÄ vÀ£Àß ¨sÉÆÃUÀðgÉvÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁgÀzÀÄ JA§ £ÀA©PÉ; ¤Ãj£ÉƼÀV£À CAvÀdð®; £Ár£À ªÀÄzsÀåzÀ°è £Á±ÀªÁUÀzÉ G½zÀ ¸ÀvÀé - EªÀÅUÀ¼À ªÉÄð£À £ÀA©PÉ PÀ«AiÀÄ£ÀÄß ºÉZÀÄÑ ºÉZÀÄÑ zÉùAiÀÄ ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀvÀÛ¯Éà vÀAzÀÄ ¤°è¸ÀÄvÀÛªÉ. MAzÀÄ ºÀAvÀzÀ°è F PÀ« gÀªÀÄåvÉAiÀÄ CAZÀ£ÀÄß ªÀÄÄnÖzÀAvÉ PÁtÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ F ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ°è ²ªÀ¥ÀæPÁ±ï vÀªÀÄä £ÀA§ÄUÉAiÀÄ ¨ÉÃgÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¯Áèr¸ÀĪÀAwgÀĪÀ §AqÀªÁ¼À±Á» ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ §UÉÎ »A¢£ÀAvÉ ¢lÖªÁV ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ªÀiÁUÀðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸À®Ä »AdjAiÀÄÄvÁÛgÉ. ¤Ãj£À eÉÆÃVAiÀÄ d®zÀ PÀtÚ£ÀÄß ¨ÉÃqÀĪÀ CªÀgÀÄ ±ÀÄzÀÞ ¨sÁªÀªÀÅ ±ÀÄzÀÞªÁV G½AiÀÄĪÀÅzÀgÀ §UÉÎ C£ÀĪÀiÁ£À ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀÄvÁÛgÉ. `CªÀÄÈvÀ ¥sÀ®’zÀ PÀ«vÉAiÀÄ°è CªÀgÀÄ ¸ÀƦü UÀÄgÀÄ«£À zÀȵÁÖAvÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. CzÀgÀ°è ¸ÀƦüUÀÄgÀÄ ªÀÄĶðzÀ ±ÉÃPÀ¤UÉ ¸ÀéUÀðzÀ CªÀÄÈvÀ¥sÀ®ªÀ£ÉßãÉÆà PÀgÀÄt¸ÀÄvÁÛ£É, DzÀgÉ CzÀÄ ªÀÄÄPÁÌUÀzÉà E®è. ¨sÀÆ«Ä ¸Àà±ÀðªÁzÀ ªÉÄÃ¯É CzÀgÀ°èAiÀÄÆ ºÉÆ£ÀߺÀļÀUÀ¼ÀÄ PÁt¹PÉƼÀÄîvÀÛªÉ. DzÀ±ÀðzÀ dUÀwÛ£À ¤ªÀÄð®ªÁzÀ ¸ÀvÀåªÀÇ »ÃUÁUÀ§ºÀÄzÉà J£ÀÄߪÀ DvÀAPÀ, vÀ®èt J®èªÀ£ÀÆß PÀ«¬Ä°è PÀAqÀÄPÉƼÀÄîvÁÛgÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀAUÀw. ¤gÁ±É EtÄPÀĪÀ F ¸Á®ÄUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr: PÁåªÉÄgÁQÌ®è; PÀtÂÚUÀÆ E®è/ ªÀÄļÀÄî ¥ÉÆzÉ EzÉ; £À«°®è (ªÀiÁAiÀÄzÀ £À«®Ä). EAvÀºÀ JµÉÆÖà ¸Á®ÄUÀ¼ÀÄ E°èªÉ. AiÀiÁgÀÆ vÀĽAiÀÄzÀ ºÁ¢AiÀÄAvÉ ¥ÀÄtågÀÆ¥ÀzÀ°è G½¢zÀÝ £ÀA©PÉAiÀÄ wêÀævÉ PÀgÀUÀÄwÛzÉ JAzÀÄ; DzÀgÉ CªÀgÀ £ÀA©PÉAiÀÄ°è vÀ¼ÀªÀļÀªÉà ºÉaÑzÉ. ¨sÀQÛ JA§ÄzÀÄ UÀgÀUÀ¸ÀzÀAvÉ ºÉÆÃUÀÄvÀÛ PÉÆAiÀÄÄåªÀÅzÀÄ, §gÀÄvÀÛ PÉÆAiÀÄÄåªÀÅzÀÄ J£ÀÄߪÀ ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß CªÀgÀÄ C£ÀĨsÀ«¸ÀĪÀAvÉ PÁtÄwÛzÁÝgÉ. F §UÉAiÀÄ ºÉÆgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ F ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ vÀÄA¨É®è EªÉ. »ÃUÁVAiÉÄ ¸ÀAQÃtð ¸ÀAPÀæªÀÄtzÀ UÀwAiÀĤ߰è PÁt§ºÀÄzÀÄ.

DvÀä

56

F ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄÄPÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «ÄeÁð WÁ°§gÀ vÀdÄðªÉÄUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¥ÀævÀåxÀðPÀ £É¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀȶֹªÉ. ZÁjwæPÀ ¥À®èlUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£ÀªÁV


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ WÀn¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ zÀ¤AiÀÄ ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÃPÀAvÀ¯É PÉÊ©lÖAvÉ PÁtĪÀ ²ªÀ¥ÀæPÁ±ï vÁ«ÃUÀ DvÀä¥Àj²Ã®£ÉAiÀÄ zÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ºÉüÀÄwÛzÁÝgÉ. `£Á£ÀÄ ©zÉÝ UÀvÀzÀ ¹Ã¤ÃgÀ ¨Á«UÉ/ ¥ÀæUÀw ªÀÄAvÀæ J¯Áè PÀqÉ PÉý§AvÀÄ’ F ¸Á®Ä EzÀPÉÌ ¸ÀàµÀÖ GzÁºÀgÀuÉ. ZÀjvÉæ, ¥ÀÄgÁt, zÀAvÀPÀvÉUÀ¼À£Éß®è PÀ«vÉAiÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è vÀgÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ZÀjvÉæUÉÆAzÀÄ gÀÆ¥ÀPÀ ºÀÄqÀÄQPÉƼÀÄîwÛzÀÝ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä£ÀÄß vÁªÀÅ `G¥ÀªÉÄUÀ¼À gÉÆÃV’ JAzÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆArzÁÝgÉ. PÀ«vÉ AiÀiÁªÁUÀ®Æ ¥Àæw£ÁAiÀÄPÀ£À ¥ÁvÀæ ªÀ»¸ÀĪÀAvÀzÀÄÝ; ¥Àæ¨sÀÄvÀéUÀ¼À «gÀÄzÀÞ ¤AvÀÄ ºÉÆÃgÁr ¸ÀvÀÛgÀÆ ¦üäPÀì£ÀAvÉ JzÀÄݧgÀ§®è vÁPÀvÀÄÛ¼ÀîzÀÄÝ; ¨ÉqÀV£À°è ¸ÀAQÃtðvÉAiÀÄ£Àß zsÀ餸ÀĪÀAvÀzÀÄÝ, EzÀÄ ¤dªÉÃ. DzÀgÉ F £ÀA©PÉAiÀÄÆ PÉÆAZÀ C¯ÁèrzÀAvÉ PÁtÄvÀÛzÉ. KPÉAzÀgÉ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀ F ¸ÀvÀéªÀߣÀÆ C½¸ÀÄwÛzÉAiÉÄà J£ÀÄߪÀ C£ÀĪÀiÁ£À PÀ«AiÀÄ£ÀÄß PÁrzÉ. »ÃUÁVAiÉÄà `PÀ«vÉAiÉƧ⠺ÀlªÀiÁj, £ÀvÀzÀȵÀÖ AiÀiÁwæPÀ’ J£ÀÄßvÀÛzÉ CªÀgÀ MAzÀÄ ¸Á®Ä. ºÁUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ ²ªÀ¥ÀæPÁ±ï ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ PÀ«. ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ ¸ÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß J®è PÀqɬÄAzÀ®Æ »ÃjPÉÆAqÀªÀgÀÄ CªÀgÀÄ. vÀªÀÄä PÀ«vÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ DPÀÈwUÁV ªÀZÀ£À, zÉÆúÀzÀ, ªÀÄÄPÀÛPÀ, UÀzÀå ¥ÀzÀå «Ä±ÀætUÀ¼À£Éß®è CªÀÅUÀ¼À ºÉÆgÀPÀªÀZÀªÀµÉÖà C®è CªÀÅUÀ¼À DAvÀjPÀ gÀZÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀvÀéªÀ£ÀÆß CªÀgÀÄ ¥ÀgÀA¥ÀgɬÄAzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛgÉ; ZÀjvÉæ, zÀAvÀPÀvÉ, ¥ÀÄgÁtUÀ¼À£ÀÄß JVήèzÉ ±ÉÆâü¹PÉƼÀÄîvÁÛgÉ. §AqÀÄPÉÆÃgÀvÀ£À¢AzÀ CªÀ£ÀÄß vÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ºÁUÉ ªÀÄÄjzÀÄ PÀnÖPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÉÆAzÀgÀ°è zÉÆgÉAiÀħºÀÄzÁzÀ ¸ÀvÀéUÀ¼À°è £ÀA©PɬÄlÖ F PÀ« F ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ ºÉÆwÛUÉ ªÀÄvÉÛ ºÉƸÀ ºÉÆgÀ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß §AiÀĸÀÄwÛzÁÝgÉ J¤ß¸ÀÄvÀÛzÉ. zÉùAiÀÄ bÁ¥ÀļÀî ¥ÀjPÀgÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÀgÀPÁV ©qÀĪÀ ¨sÀAiÀÄ CªÀgÀ°è PÁtÄvÀÛzÉ. CzÀPÁÌVAiÉÄà `UÀrà ¥ÁgÁUÀÄvÀÛ¯Éà E¢Ã«/ ªÀÄvÉÛ ¸Àé¥ÀߢAzÀ JZÀÑgÀPÉÌ/ JZÀÑgÀ¢AzÀ ¸Àé¥ÀßPÉÌ PÁæAw¬ÄAzÀ ¥ÀæwPÁæAw/ CgÁdPÀvÉAiÀiÁV / ªÀÄvÉÛ PÁæAwUÉ....’ (UÀrà ¥ÁgÁUÀÄvÀÛ¯Éà E¢Ã«) JAzÀÄ ¸ÁUÀĪÀ PÀ«vÉ DªÀvÀð£ÀzÀ jPÀÛvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÉgÀqÀ£ÀÆß ºÉüÀÄwÛªÉ. E°èAiÀÄÆ ²ªÀ¥ÀæPÁ±ÀgÀÄ zsÀ餸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ZÀjvÉæAiÀÄ£Éß. ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÁzÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄAPÁzÀAvÉ PÁtĪÀ, ºÉƸÀªÁzÀUÀ¼ÀÄ §zÀÞvɬÄAzÀ ºÀÄnÖzÀAvÉ PÁtĪÀ zÉÊ£Éù ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß zÉùAiÀiÁUÀ°Ã PÀ«vÉAiÀiÁUÀ°Ã JwÛ ¸ÀÄzsÁj¸À§ºÀÄzÉà J£ÀÄߪÀ DvÀAPÀ ²ªÀ¥ÀæPÁ±ÀgÀ£ÀÄß wêÀæªÁV PÁrzÉ. ªÀÄ©â£À DªÀgÀt PÀ¼ÀaPÉÆAqÀ®èzÉ EzÀÄ §UÉ ºÀjAiÀÄzÉA§ RArvÀªÁzÀ ¤®ÄªÀÅ ªÀiÁvÀæ CªÀgÀ°è PÁtÄvÀÛzÉ. ºÁUÁUÉà EzÀÄ ¸ÀAPÀæªÀÄtzÀ ºÁ¢ J£ÀߧºÀÄzÀÄ.

Dgï. vÁjt ±ÀĨsÀzÁ¬Ä¤

57


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ d£À¥ÀzÀ ¸Á»vÀå ¨sÁµÉ ¯Éà : qÁ. J¸ï. J¸ï. CAUÀr ¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ: xxi +408 ¨É¯É : 300/«PÁ¸À ¥ÀæPÁ±À£À ±ÉÆÃzsÀ£À ²PÀëPÀgÀ §qÁªÀuÉ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ 583201 §¼Áîj f¯Éè

¸ÁªÀiÁfPÀ ¨sÁµÁ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ §ºÀĪÀÄÄRvÉ ¨sÁµÁ±Á¸ÀÛçzÀ vÀvÀéUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²µÀÖ¸Á»vÀåzÀ «ªÀıÁð¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ ºÉZÀÄÑ vÁAwæPÀUÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è F PÀÈwAiÀÄÄ ªÀĺÀvÀézÁÝVzÉ. fêÀAvÀ d£À¥ÀzÀzÀ ªÁUÀÆær ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀå ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À «¸ÁÛgÀªÁzÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ «±ÉèõÀuÉ §ºÀ¼À ªÀÄÄRåªÁV vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ. E°è£À CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ºÀgÀºÀÄ E¥ÀàvÉÆÛAzÀÄ CzsÁåAiÀÄUÀ¼À ªÁå¦ÛAiÀÄ°è d£À¥ÀzÀ ¸Á»vÀåzÀ §ºÀÄ¥Á®Ä J®è ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À£ÀÆß DªÀj¹PÉÆArzÉ. d£À¥ÀzÀzÀ J®è ¸Á»vÀå ¥ÀæPÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Áæw¤¢üPÀªÁzÀ DZÀgÀuÉ ¸ÀA¸ÀÌøw ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß «±ÉèõÀuÁvÀäPÀªÁV «ªÀj¹zÉ. CªÀÅUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥À, ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÉʲµÀÖvÉ, ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁ¶PÀ £É¯ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ «¸ÀÛøvÀªÁV CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÆ̼À¥Àr¹gÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÁV d£À¥ÀzÀ ¸Á»vÀå ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄzÉÆnÖUÉ E°è vÀ£ÀPÀ £ÀqÉ¢gÀĪÀ CzsÀåAiÀÄ£À PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß «ÄÃgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀ£ÀÄß F PÀÈw ªÀiÁrzÉ. d£À¥ÀzÀ ¨sÁµÉAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À PÀæªÀÄ ¨sÁµÁ±Á¸ÀÛçzÀ ¥Àj¢üAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃj ¸ÀªÀiÁdªÀÄÄTAiÀiÁV ¸ÀA¸ÀÌøw ¸ÀégÀÆ¥ÀªÁV PÁtĪÀ vÀÄrvÀ E°è£À ¯ÉÃRPÀgÀzÀÄ. ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ CUÀvÀåUÀ½UÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁzÀ ¥ÀgÁªÀıÉðAiÀÄ£ÀÄß F ªÀÄÆ®PÀ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¨Á½£À ¸ÀÆvÀæUÀ¼À£ÀÄß PÀlÄÖªÀÅzÀµÉÖà ¨sÁµÉAiÀÄ®è. d£À¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ QæAiÀiÁvÀäPÀªÁzÀ ±Á©ÝPÀªÁzÀ J®è §UÉUÀ¼ÀÆ ¨sÁµÉAiÀÄ°è ºÀÄzÀÄVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉƼÀ¥Àr¸ÀÄvÁÛgÉ. §gÀºÀzÀ ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ DqÀĪÀiÁw£À ZÀºÀgÉUÀ¼Éà ©ü£ÀߪÁzÀªÀÅ. d£À¥ÀzÀ ¨sÁµÉ(DqÀÄ ªÀiÁvÀÄ)VgÀĪÀ ZÀ®£À²Ã®UÀÄt §gÀºÀzÀ ¨sÁµÉVgÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è. zÉÊ£ÀA¢£À PÁAiÀÄPÀzÉÆnÖUÉ ªÀÄÆr§gÀĪÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀåPÀÆÌ, ©qÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ KPÁAvÀzÀ°è ¸ÀȶÖAiÀiÁUÀĪÀ ªÀåQÛ¤µÀ× ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀåPÀÆÌ ¸ÀºÀdªÁVAiÉÄà ªÀåvÁå¸ÀUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. »ÃUÁV d£À¥ÀzÀ ¸Á»vÀåzÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀ ¥ÀgÁªÀıÀð£À PÀÈwAiÉÆAzÀgÀ PÉÆgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß F PÀÈw ¤ÃVzÉ. d£À¥ÀzÀ PÁªÀåzÀ ««zsÀ ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À £ÁzÀªÀÄAiÀÄvÉ, ®AiÀÄUÁjPÉ, CªÀÅUÀ¼À

58


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ bÀAzÉÆÃUÀÄt, PÁªÁåvÀäPÀ ¸ÀégÀÆ¥À ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ eÁÕ£À¥ÀgÀA¥ÀgÉUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÁV GvÁìºÀ¢AzÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß ¯ÉÃRPÀgÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. MqÀ® £ÀÆ°¤AzÀ eÉÃqÀ £ÉÃAiÀÄĪÀAvÉ eÁ® JA§ ¨ÉÃAzÉæAiÀĪÀgÀ PÀ«vÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄ d£À¥ÀzÀ ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀåUÀ¼ÉgÀqÀPÀÆÌ C£Àé¬Ä¸ÀÄvÀÛzÉ. DqÀĪÀiÁw£À ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀĪÁzÀ PÁªÀåUÀ¼ÁV, £ÁzÀzÉÆnÖUÉ CxÀðzÀ £É¯ÉUÀ¼À£ÀÆß «¸ÀÛj¹PÉƼÀÄîªÀ PÁªÀå¸ÀégÀÆ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß ±ÀæzÉÞ¬ÄAzÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁr ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV ªÁåSÁ夹zÁÝgÉ. ¥ÀzÀUÀ¼À zÀÄAzÀÄUÁjPɬĮèzÀ d£À¥ÀzÀ PÁªÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ ¨sÁUÀªÁV PÁtĪÀ CAUÀrAiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁªÀåzÀ C«aÒ£ÀßvÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÁÛgÉ. ¸ÁªÀiÁfPÀªÁzÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À£ÁßzsÀj¹zÀ ¨sÁ¶PÀ «£Áå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸À«ªÀgÀªÁV ¥Àj²Ã°¹gÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¸ÀA¸ÀÌøw gÀƦPÉAiÀÄ°è ¨sÁµÉ ¤ªÀð»¸ÀĪÀ ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß ºÀ®ªÀÅ ¸ÀÛgÀUÀ¼À°è (¨sÀƪÀiÁ°PÀ»qÀĪÀ½zÁgÀ, MqÉAiÀÄ-¸ÉêÀPÀ, zsÀªÀiÁð¢üPÁj-¨sÀQÛ, ¥ÀjavÀ-C¥ÀjavÀ, §AzsÀÄ, UɼÉAiÀÄ ªÀÄÄAvÁV) «±Éèö¹zÁÝgÉ. GdÓ¤ ZËqÀªÀÄä£À PÁªÀå ªÉÆzÀ¯ÉÆÎAqÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ eÉÊ£À ºÁqÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ d£À¥ÀzÀ ªÀĺÁPÁªÀåUÀ¼ÀÄ, ««zsÀ PÀxÀ£À PÁªÀåUÀ¼ÀÄ, ºÀAw¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ, ²±ÀÄ¥Áæ¸ÀUÀ¼ÀÄ, PÉÆïÁlzÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ, ºÉÆý¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ, PÀ§ð® ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ¯ÁzÀĪÀÅUÀ¼À ¨sÁµÁgÀZÀ£É, bÀAzÀ¸ÀÄì, PÁªÁåvÀäPÀ UÀÄtUÀ½AzÁV d£À¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ £Á°UÉAiÀÄ°è £À°zÁqÀĪÀ UÁæ«ÄÃt ¸ÀA¸ÀÌøw ¸ÉÆUÀqÀ£ÀÄß RavÀªÁzÀ jÃwAiÀÄ°è «ªÀj¹zÁÝgÉ. d£À¥ÀzÀzÀ ªÀÄÆ® zsÁnUÀ¼ÀÄ ²µÀÖ ¸Á»vÀå ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉÆö¹zÀÝgÀÆ CªÀÅUÀ½AzÀ ©ü£ÀߪÁUÀĽAiÀÄĪÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĤµÀ× ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß JwÛ»r¢zÁÝgÉ. d£À¥ÀzÀ PÁªÀåzÀ°è£À CA±À bÀAzÀ¹ì£À (zÉù) ªÉÊ«zsÀåªÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ G¥À¨sÁµÁ ¥Àj¸ÀgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¸ÁÛgÀªÁzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ »£É߯ÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß PÁªÀåUÀ¼À GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ zÁR°¹zÁÝgÉ. d£À¥ÀzÀªÉA§ PÁgÀtPÉÌ C°è£À ¸ÀgÀ¼À ¸ÀÄAzÀgÀ §AzsÀUÀ¼À°è£À DPÀµÀðuÉAiÀÄ°è vÉðºÉÆÃUÀzÉ ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀתÁV ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ°è£À ªÀUÀðªÀåvÁå¸À ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÆõÀuÁ £É¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀgÁªÀıÉð ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. zÀȱÀå ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è ¸ÁPÁgÀUÉƼÀÄîªÀ ¸ÀuÁÚl-zÉÆqÁØl, AiÀÄPÀëUÁ£À ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ¼À°è£À ¨sÁ¶PÀ §UÉUÀ¼À£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÆ̼À¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. EªÀÅUÀ¼À°è£À £ÁlQÃAiÀÄ ¨sÁµÉ ¸ÀA¨sÁµÀuÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÁÝVzÀÄÝ d£ÀgÁqÀĪÀ ªÀiÁvÀÄUÁjPÉ, ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀĪÁV DPÀ¶ðvÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. ¸ÀAªÁzÀgÀƦ ¨sÁµÉ ¢é¸ÀÛgÀvÉAiÀÄ°è ¨sÁªÀ ¸ÀAªÁzÀPÉÌüÀ¸ÀĪÀ ªÉÆúÀPÀvÉ E°è£ÀzÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÉAiÉÄà UÀAqÀ¸ÀgÀÄ-ºÉAUÀ¸ÀgÀ ªÀiÁvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÁqÀÄUÁjPÉUÀ¼À°è ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀĪÁzÀ ®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ bÀAzÉÆÃUÀÄtUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆr§gÀÄvÀÛªÉ. d£À¥ÀzÀ PÁªÀåUÀ¼ÀÄ ±ÀæªÀĤªÁgÀuÉAiÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÁV ªÀÄ£ÀgÀAd£Á ¸ÀÆvÀæUÀ¼ÁV ªÀÄÆr§gÀĪÁUÀ ¤²ÑvÀªÁzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀUÀ¼À°èAiÉÄà EgÀzÉ PÁªÀ太ÀðºÀuÁ ªÀåQÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À£Áß-zsÀj¹zÀ, »UÀÄΫPÉ-PÀÄUÀÄΫPÉUÀ¼À ªÀÄÆ®ªÀiÁ£ÀzÀ°è £À«ÃPÀÈvÀªÁUÀÄvÀÛªÉ. ZÀ®£À²Ã®ªÁzÀ §zÀÄQ£À §ºÀĪÀÄÄT DAiÀiÁªÀÄUÀ¼À£ÀßjAiÀÄ®Ä ±À§ÝPÉÆñÀUÀ¼ÀÄ £ÉgÀ«UÉ §gÀÄvÀÛªÉ. F ¤nÖ£À°è ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥ÁæzÉòPÀ ¨sÁµÁ ¥Àj¸ÀgÀzÀ ¤WÀAlÄUÀ¼À CªÀ±ÀåPÀvɬÄzÉ. PÀ£ÀßqÀ d£À¥ÀzÀPÉÆñÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀļÀÄ ¤WÀAlÄUÀ¼À §UÉÎ ªÉÄaÑUÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¹ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ¤WÀAlÄUÀ¼ÀÄ gÀZÀ£ÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÀA§°¸ÀÄvÁÛgÉ. ¸ÁªÀiÁfPÀªÁV §ºÀĸÀA¸ÀÌøwUÀ¼ÀÄ £É¯ÉUÉÆArgÀĪÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ©ü£Àß ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ -

59


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ UÀ¼À°è£À ¨sÁ¶PÀ«£Áå¸ÀUÀ¼À°è CªÀgÀ ¸ÀA¸ÀÌøw«ªÀgÀUÀ¼ÀÄ UÀæ»ÃvÀªÁUÀĪÀ §UÉAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÃgɨÉÃgÉ CzsÁåAiÀÄUÀ¼À°è ¥ÀgÁªÀıÉð ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. PÀÄlÄA§£ÁªÀÄUÀ¼ÀÄ, §AzsÀĸÀÆZÀPÀUÀ¼ÀÄ, ¨ÉÃqÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¨sÁ¶PÀ §UÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAvÁV «ªÀgÀuÉUÉƼÀ¥ÀnÖªÉ. ªÀiËTPÀ-UÁæAyPÀ JA§ «AUÀqÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ²µÀÖ jÃwAiÀÄzÁVzÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÄ£À«ð gÀZÀ£ÉUÉƽ¸À¨ÉÃPÁzÀ CUÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÁÛgÉ. d£ÀªÀÄÄTAiÀiÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà §UÉUÀ¼À£ÀÄß CªÀÅUÀ¼À ©ü£ÀßvÉUÀ¼À £É¯ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀiÁ£ÀåªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ CA±ÀUÀ½UÉ MvÀÄÛ PÉÆqÀ¯ÁVzÉ. UÁæ«ÄÃt ¸ÀªÀiÁdzÀ°è ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ CqÀظÉÆÃUÀÄ (Nic name) C°èPÉÃj, GAr£ÀqÀw, G®Ä¦, LgÁtÂ, PÀÄ®zÉêÀgÀÄ, ªÀÄ£ÉzÉêÀgÀÄ, UÁæªÀÄzÉêÀgÀÄUÀ¼À DZÀgÀuÉUÀ¼À°è£À ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ §ºÀÄvÀéUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹zÁÝgÉ. «±ÉõÀªÁV GvÀÛgÀPÀ£ÁðlPÀzÀ PÀȶ ªÀÄvÀÄÛ PËlÄA©PÀ DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ ºÉZÀÄÑ ¥ÀjZÀAiÀiÁvÀäPÀªÁVªÉ. zɪÀé§gÉÆÃzÀÄ, ªÉÄʪÉÄÃ¯É zÉêÀgÀÄ §gÉÆÃzÀÄ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ £ÀA©PÉUÀ¼À »A¢gÀĪÀ ªÀiËqÀåªÀ£ÀÄß CAxÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è£À ¨sÁ¶PÀ §UÉUÀ¼À£ÀÄß ¤RgÀªÁVAiÉÄà ¤gÀƦ¸À¯ÁVzÉ. qÁ. J£ï.J¸ï. CAUÀrAiÀĪÀgÀ F PÀÈwAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ UÁæ«ÄÃt ªÀÄÄUÀÞvÉ PÀ¼ÀÄî§½î ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÆ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀªÁV vÀªÀÄä C¹ÛvÀéUÀ½UÁV ºÉtUÁqÀĪÀ C£ÉÃPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÀªÀjPÉ ªÀiÁrPÉƼÀÀPÁ±À«zÉ. eÁUÀwÃPÀvÉAiÀÄ C§âgÀzÀ°è §ºÀÄvÀéUÀ¼ÀÄ «£Á±ÀªÁUÀĪÀÅzÉA§ £ÀA©PÉ-¥ÀæZÁgÀUÀ¼À ªÀÄzsÉå ¥ÁæzÉòPÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ §zÀÄPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼À£ÀÄß D¼ÀĪÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ ©ü£ÀߪÁVgÀÄvÀÛªÉA§ÄzÀ£ÀÄß F PÀÈw ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀÄvÀÛzÉ. ¥ÁæzÉòPÀvÉ, ¸ÁªÀiÁfPÀvÉ, ¸ÀܽÃAiÀÄvÉ, ªÀåQÛ «²µÀÖvÉUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁ¶PÀ dUÀvÀÛ£ÀÄß ¸À«ªÀgÀªÁV ¤gÀƦ¹zÉ. DqÀĪÀiÁw£À ««zsÀ §UÉUÀ¼À£ÀÄß gÀÆrüAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß G¯ÉèÃT¹ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¨sÁµÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀQÌgÀĪÀ §ºÀĪÀÄÄRvÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÁªÀgÀtUÉƽ¹zÁÝgÉ. ¯ÉÃRPÀgÀÄ vÀªÀÄä §zÀÄQ£À ¥Àj¸ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ «¸ÁÛgÀªÁzÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ºÉZÀÄÑ ¸ÁPÁgÀgÀƦAiÀiÁzÀ ¥ÀgÁªÀıÉð ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀÄ ¥ÀæzÉñÀªÁgÀÄ ºÁUÀÆ ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹PÉÆAqÀ £É¯ÉUÀ½UÀ£Àé¬Ä¹ vË®¤PÀªÁV CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀĪÀªÀjUÉ F PÀÈw C£ÉÃPÀ gÀºÀzÁjUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÀÛzÉ. UÁæ«ÄÃt ¥Àj¸ÀgÀzÀ £ÀqÉ-£ÀÄrUÀ½UÉ ¹Ã«ÄvÀªÁUÀzÉ £ÀUÀjÃPÀÈvÀ ¥Àj¢üUÀ½UÀÆ «¸ÀÛj¹PÉÆArzÀÝgÉ PÀÈwAiÀÄÄ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ¸ÀªÀÄUÀæUÉƼÀÄîªÀAvÁUÀÄwÛvÀÄÛ. d£À¥ÀzÀ fêÀ£ÀªÉA§ÄzÀÄ J®è PÁ® ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¸ÀgÀUÀ¼À£ÀÄß DªÀj¹PÉƼÀÄîªÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀiÁzÀÄzÀjAzÀ eÁ£À¥ÀzÀPÉÌ CAvÀå«®èzÀ £É¯ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀ CUÀvÀå«zÉ. d£À¥ÀzÀ ¨sÁµÉAiÀÄÄ ¸ÀºÀ ¸ÁPÁgÀUÉƼÀÄîªÀ ¹ÜwUÀ¼À£ÀÄß PÀæ«Ä¸ÀÄvÁÛ vÀ£Àß «£Áå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß «¸ÀÛj¹PÉƼÀÄîvÀÛzÉA§ CA±ÀªÀÅ F PÀÈw¬ÄAzÀ¯Éà ªÀåPÀÛªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¯ÉÃRPÀgÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ¤dPÀÆÌ ¥Àæ±ÀA¸ÁºÀðªÁzÀÄzÀÄ. ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ ¸ÀºÀ ªÀÄÄvÀĪÀfðªÀ»¹ ±ÀæzÉÞ¬ÄAzÀ ªÀÄÄzÀætzÉÆõÀUÀ½®èzÀAvÉ CAzÀªÁV ¥ÀæPÀn¹zÁÝgÉ. F PÀÈw CzsÀåAiÀÄ£À²Ã®gÁzÀ J®è ªÀUÀðPÀÆÌ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁzÀ DPÀgÀ UÀæAxÀªÁVzÉ.

qÁ. PÉ. PÀȵÀÚ¥Àà

60


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ ¤Ãj£À £ÉgÀ¼ÀÄ (PÀxÁ ¸ÀAPÀ®£À) ¯Éà : ªÀĺÁAvÉñÀ £ÀªÀ®PÀ¯ï ¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ: 138 ¨É¯É : 80/PÀxÀ£À ¥ÀæPÁ±À£À 15, PÀxÀ£À, 7£Éà ‘©’ CqÀØgÀ¸ÉÛ UÁqÀð£ï «¯Áè¸ï £ÁUÀgÀ¨Á«, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 72

D¥ÀÛªÁUÀĪÀ DzsÀĤPÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉAiÀÄ PÀxÉUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀ

PÀxÀ£À ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ°è ºÉÊzÀgÁ¨Ázï PÀ£ÁðlPÀzÀ PÀxÉUÁgÀgÀÄ

vÀªÀÄäzÉà bÁ¥ÀÄ ªÀÄÆr¹zÁÝgÉ. ªÀ¸ÀÄÛ«£À DAiÉÄÌ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ, ¨sÁµÉAiÀÄ §¼ÀPÉ, ¤gÀÆ¥ÀuÉUÀ½AzÀ PÀxÁ¯ÉÆÃPÀPÉÌ «©ü£Àß £É¯É PÀ°à¹zÁÝgÉ. ±ÁAvÀgÀ¸À CªÀgÀAvÀºÀ »jAiÀÄ ¯ÉÃRPÀjAzÀ »rzÀÄ FUÀ §gÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ azÁ£ÀAzÀ ¸Á°AiÀĪÀgÉUÉ «¸ÀÛj¹gÀĪÀ PÀxÁ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ «²µÀÖ ªÀÄvÀÄÛ «©ü£Àß. »jAiÀÄgÀ ºÉeÉÓeÁr£À°è £ÀqÉAiÀħAiÀĸÀzÀ £ÀªÀ®PÀ¯ï vÀªÀÄäzÉà PÁ®ÄzÁj ¤«Äð¹PÉÆArzÁÝgÉ. C°è ºÀ®ªÀÅ ªÉʲµÀÖöåUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉgÀUÁUÀĪÀAvÉ vÉ Æ Ãj¸À Ä vÁÛ g É . ‘ºÉ Ê zÀ g Á¨Ázï PÀ £ ÁðlPÀ z À FV£À d£À ¦ æ A iÀ Ä ¹zÀÞªÀiÁzÀj¬ÄAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ zÀȶÖPÉÆãÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉƸÀ ªÀ¸ÀÄÛ«£À ºÀÄqÀÄPÁlzÀ°è ¤gÀvÀ’ ªÀĺÁAvÉñÀ CªÀgÀ ªÉÆzÀ® ¸ÀAPÀ®£À«zÀÄ. ¨sÀgÀªÀ¸É ªÀÄÆr¸ÀĪÀ ºÀvÀÄÛ PÀxÉUÀ¼ÀÄ F ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ°èªÉ. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ªÀiÁ¤é vÁ®ÆèQ£À £ÀªÀ®PÀ¯ï UÁæªÀÄzÀªÀgÁzÀ ªÀĺÁAvÉñÀ CªÀgÀ PÀxÉUÀ½UÉ ¥ÁæzÉòPÀvÉAiÀÄ «Äw E®è. ºÁUÁVAiÉÄà CªÀgÀÄ «ÄwUÀ¼À£ÀÄß «ÄÃjzÀ PÀxÉUÁgÀgÀÄ. ²æêÀÄAvÀ §zÀÄQ£À ¹jªÀAvÀ avÀæt CªÀgÀ PÀxÉUÀ¼À°èzÉ. ªÉĮĪÁzÀ zsÀé¤AiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ PÀxÉ ºÉüÀÄvÀÛ PÉüÀÄUÀ£À£ÀÄß vÀ£Àß eÉÆvÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀ PÀxÀ£ÀPÀæªÀÄ «²µÀÖªÁzÀzÀÄÝ. PÀxÉ ºÉüÀĪÀ PÀ¯É CªÀjUÉ ¹¢Þ¹zÉ. UÀÄ®âUÀð «±Àé«zÁå®AiÀÄ ¤ÃqÀĪÀ dAiÀÄwÃxÀð gÁd¥ÀÄgÉÆûvÀ PÀxÁ¸ÀàzsÉðAiÀÄ a£ÀßzÀ ¥ÀzÀPÀ, ¥Á¥ÀÄ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ, ¸ÀAPÀæªÀÄt ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ ©r PÀxÉUÀ½UÉ ¹PÀÌ ªÀÄ£ÀßuÉ. ªÁZÀåªÁUÀzÀAvÉ PÀxÉ ºÉüÀĪÀ PÀ¯ÉUÁjPÉ ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ GzÀÝPÀÆÌ UÉÆÃZÀgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀxÉUÀ¼À°è vÀgÀĪÀ £ÀªÀ®PÀ¯ï CªÀgÀÄ CzÉà ºÉÆwÛUÉ CzÀ£ÀÄß «±ÁévÀäPÀUÉƽ¸ÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÆß vÉÆÃj¹zÁÝgÉ. D ªÀÄÆ®PÀ ¨ÉgÀUÀÄUÉƽ¸ÀÄvÁÛgÉ.

61


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ ²Ã¶ðPÉAiÀÄÆ DVgÀĪÀ ‘¤Ãj£À £ÉgÀ¼ÀÄ’ JA§ ¸ÀÄ¢ÃWÀð PÀxÉAiÀÄÄ ¤Ã¼ÀÎvÉAiÀÄAvÉ UÉÆÃZÀgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ ¨ÉÃgÉ®è PÀxÉUÀ½VAvÀ «©ü£ÀߪÁVgÀĪÀ F PÀxÉAiÀÄ §AzsÀ C®è°è ²y®ªÁzÀAvÉ ¨sÁ¸ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ, J¼ÉUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¹ £ÉÃAiÀÄĪÀ°è ZÀÄåw§AzÀAvÉ C¤ß¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆzÀ® PÀxÉAiÀÄ F C£ÀĨsÀªÀ DzsÁgÀªÁVlÄÖPÉÆAqÀÄ G½zÀ PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀ ºÁV®è. §ºÀıÀB EzÉÆAzÀÄ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹zÀgÉ ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ G½zÀ J®è MA§vÀÄÛ PÀxÉUÀ¼ÀÄ ºÉƸÀ¯ÉÆÃPÀPÉÌ NzÀÄUÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀĺÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ. PÀÄvÀƺÀ® ºÀÄlÄÖªÀAvÉ PÀxÉ ºÉüÀĪÀ £ÀªÀ®PÀ¯ï CzÀ£ÀÄß PÉÆ£ÉAiÀĪÀgÉUÀÆ PÁ¥ÁrPÉÆAqÀÄ UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. ‘¤Ãj£À £ÉgÀ¼ÀÄ’ PÀxÉUÉ ¸ÁªÀiÁfPÀ DAiÀiÁªÀÄ, ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À UÀÄt EzÉAiÀiÁzÀgÀÆ CzÉÆAzÀÄ PÀ¯ÁPÀÈwAiÀiÁV NzÀÄUÀ£À ªÀÄÄAzÉ ¤®ÄèªÀÅ¢®è. ¨Á®åzÀ «ªÀgÀUÀ¼À eÉÆvÉUÉ ¨É¼ÉªÀ PÀxÉAiÀÄÄ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ C£ÀĨsÀªÀ avÀætPÉÌ ªÀĺÀvÀé ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. CzÀ£ÀÄß C£ÀĨsÀªÀ PÀxÉAiÀiÁV¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À§ºÀÄzÀÄ. F MAzÀÄ PÀxÉ ºÀgÀ¼ÀÄ PÀrzÀ C£ÀĨsÀªÀ GAlÄ ªÀiÁrzÀgÉ G½zÀ MA§vÀÄÛ PÀxÉUÀ¼ÀÄ CzÀÄãvÀ¯ÉÆÃPÀªÀ£ÀÄß vÉgÉ¢qÀÄvÀÛªÉ. MAzÀQÌAvÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ «©ü£ÀߪÀÇ «²µÀÖªÀÇ DVgÀĪÀ PÀxÉUÀ¼ÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ«£À DAiÉÄÌ, ¤ªÀðºÀuÉ, ¤gÀÆ¥ÀuɬÄAzÀ ªÉÄZÀÄÑUÉUÉ ¥ÁvÀæªÁUÀÄvÀÛªÉ. ªÉÄÊvÀÄA§ §mÉÖ zsÀj¹zÀ £ÁUÀjÃPÀ ¯ÉÆÃPÀzÀ »¥ÁPÀæ¹AiÀÄ£ÀÄß ©A©¸ÀĪÀ ‘£Á¬Ä JA§ ªÀÄ£ÀĵÀå’ PÀxÉAiÀÄÄ ªÁ¸ÀÛªÀPÉÌ »rzÀ PÀ£ÀßrAiÀÄAwªÉ. PÉêÀ® DzsÀĤPÀ §zÀÄQ£À ºÀ¹ºÀ¹ avÀætªÁUÀzÉà PÀ¯ÁvÀäPÀªÁV PÀnÖPÉÆqÀĪÀ°è F PÀxÉ AiÀıÀ¹éAiÀÄVzÉ. «gÉÆÃzsÁ¨sÁ¸ÀUÀ¼À£ÀÄß CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°èlÄÖ §zÀÄPÀÄ PÀnÖPÉÆqÀĪÀ «zsÁ£À UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. eÉÆvÉUÁgÀ£ÁVgÀĪÀ £Á¬ÄVgÀĪÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ PÀ¼ÀPÀ½, PÁ¼Àf ªÀiÁ£ÀªÀgÀÆ¥ÀzÀ ¥ÀwV®è J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß ²Ã¶ðPÉ ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. £Á¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀÝ ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt ¨sÀæªÀiÁvÀäPÀ AiÀıÀ¹ì£À ¨É£ÀÄß ºÀwÛgÀĪÀ DzsÀĤPÀ £ÁUÀjPÀ£À ¥ÀæwÃPÀzÀAwzÁÝ£É. ©üÃPÀgÀ ªÁ¸ÀÛªÀ avÀætªÀ£ÀÄß vÀtÚ£ÉAiÀÄ zsÀé¤AiÀÄ°è PÀnÖPÉÆqÀĪÀ PÀxÉAiÀÄÄ DAiÉÄÌAiÀÄ vÀ¥ÀÄà ªÀÄvÀÄÛ ¸Àj¥Àr¸À¨ÉÃPÁzÀ vÀÄvÀÄðUÀ¼À£ÀÆß ¸ÀÆZÀåªÁV ¥Àæw¥Á¢¸ÀÄvÀÛzÉ. vÀAzÉAiÀÄ ¸Á«£À WÀl£ÉAiÉÆA¢UÉ DgÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ‘UÁA¢ü.. §AzÁ£É?’ PÀxÉAiÀÄÄ ªÀÄzsÀåªÀÄ ªÀUÀðzÀ PÀÄlÄA§zÀ ªÉÄÃ¯É eÁUÀwÃPÀgÀtzÀ ¨sÀÆvÀ GAlĪÀiÁrgÀĪÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß awæ¸ÀÄvÀÛzÉ. ºÀt ªÀiÁqÀĪÀ NlzÀ §zÀÄQ£À°è ¹®ÄQgÀĪÀ gÀÄzÉæñï MAnvÀ£À, ºÀvÁ±ÉUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸ÀĪÀ ªÀåQÛ. §zÀ¯ÁzÀ §zÀÄQ£À «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀÈzÀAiÀÄAUÀªÀĪÁV »r¢qÀĪÀ F PÀxÉAiÀÄÆ ªÀÄvÉÛ ºÀ½îUÉ ºÉÆÃV §zÀÄPÀÄ gÀƦ¸ÀĪÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀéAiÀÄA¤ªÀÈwÛ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀ½îUÉ ºÉÆÃV PÀÄA¨ÁgÀ£À wUÀj wgÀÄV¹ ªÀÄqÀPÉ ªÀiÁqÀĪÀ gÉÆêÀiÁåAnPï C¤¸ÀĪÀ CAvÀå PÀxÉUÉ ¸ÀÆPÀÛªÀÇ ¸ÀºÀdªÀÇ DVzÉ. ºÁUÉAiÉÄà ‘«ªÀÄÄR’£ÁUÀĪÀ gÀÄzÉæÃ±ï ªÀÄzsÀåªÀÄ ªÀUÀðzÀ ºÀ¼ÀªÀAqÀUÀ¼À ¸ÀAPÉÃvÀ ªÀiÁvÀæªÀ®è §zÀÄQ£À ¸ÀAPÀµÀÖUÀ½AzÀ NrºÉÆÃUÀĪÀ ‘¥À¯ÁAiÀÄ£À’ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÆß ©A©¸ÀÄvÁÛ£É.

62


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ WÀl£ÉAiÉÆAzÀgÀ ¸ÀÄvÀÛ PÀxÉ ºÉuÉAiÀÄÄvÀÛ ºÉÆÃV CzÀPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁV LwºÀå ªÀÄvÀÄÛ £ÀA©PÉUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉƼÀÄîªÀ PÀxÉUÁgÀ£À eÁuÉä ‘¸ÁܪÀgÀ’ PÀxÉAiÀÄ°èzÉ. Erà PÀxÉAiÀÄÄ ªÀåAUÀåzÀ ¥ÁvÀ½AiÀÄ°èAiÉÄà ©aÑPÉƼÀÄîvÀÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. UÁæ«ÄÃt §zÀÄQ£À «ªÀgÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀªÀÄÈzÀÞªÁVgÀĪÀ F PÀxÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR PÁzÀA§jAiÀÄ bÁAiÉÄ PÁt¸ÀzÉà EgÀzÀÄ. PÀxÉAiÀÄ ¸ÉÆUÀ¸ÀÄUÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß PÀnÖPÉÆqÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CzÀÄ PÉêÀ® bÁAiÉÄ ªÀiÁvÀæ DV G½AiÀÄÄvÀÛzÉ. vÀ£ÀßzÉà C¹ÛvÀéªÀ£ÀÄß ¸Á©ÃvÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. ‘¸ÁܪÀgÀPÀ̽ªÀÅAlÄ’ JA§ ªÀZÀ£ÀPÉÌ ªÀiÁvÀæ ¹Ã«ÄvÀªÁUÀzÉà PÀxÉAiÀÄ ºÀgÀºÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛ ºÉÆÃUÀĪÀ ¥Àj NzÀÄUÀ£À ªÉÄZÀÄÑUÉUÉ ¥ÁvÀæªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀvÀæPÀvÀð£ÉƧ⠪ÀgÀ¢ ªÀiÁrzÀAvÉ ¨sÁ¸ÀªÁUÀĪÀ DzÀgÉ, CzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ «©ü£Àß M¼À£ÉÆÃlUÀ¼À£ÀÄß PÁt¸ÀĪÀ ‘£Á£ÁgÉAzÀgÉ £Á£À®è’ PÀxÉAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥À CUÁzsÀªÁzÀzÀÄÝ. zÉÆqÀØ£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ DzsÀĤPÀ §zÀÄQ£À £ÀUÀ߸ÀvÀåªÀ£ÀÄß C£ÁªÀgÀtUÉƽ¸ÀĪÀ jÃw F PÀxÉAiÀÄ°è ¸ÉÆUÀ¸ÁVzÉ. ¯ÉÊAVPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ §gÉAiÀÄĪÁUÀ ªÀÄrªÀAwPÉ vÉÆÃj¸ÀzÀ £ÀªÀ®PÀ¯ï CªÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß gÉÆÃZÀPÀUÉƽ¸À®Ä PÀÆqÀ ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®è. CªÀgÀ PÀxÉUÀ¼À°è ‘PÁªÀÄ’PÉÌ ªÀĺÀvÀé EzÉAiÀiÁzÀgÀÆ CzÀÄ PÉêÀ® «ªÀgÀUÀ¼À°è ¸ÉÆQÌ ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®è. C¥ÀƪÀð M¼À£ÉÆÃlUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛ PÀxÉ PÀnÖPÉÆqÀĪÀ ¥Àj EµÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀxÁ£ÁAiÀÄPÀ £ÁUÉñÀ PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¥ÀÄgÀĵÀvÀé ªÀÄvÀÄÛ £ÀqɹzÀÀ ºÀÄqÀÄPÁl PÉêÀ® CªÀ¤UÉ ªÀiÁvÀæ ¹Ã«ÄvÀªÁzÀzÁÝV G½AiÀÄĪÀÅ¢®è. CzÉà PÀxÉAiÀÄ ºÉZÀÄÑUÁjPÉ PÀÆqÀ. ‘ªÀĺÁWÀ£À PÀvÀۯɒ PÀxÉAiÀÄÄ ªÀÄÆqsÀ£ÀA©PÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉÆö¸ÀÄvÀÛ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀÄ£À¹ÜwAiÀÄ ¸ÀªÀiÁd ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ ¥ÀæwQæAiÀiÁvÀäPÀªÁV AiÉÆÃa¸ÀĪÀ aAvÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. PÀxÉ ºÉüÀĪÀÅzÀPÉÌ §¼À¹gÀĪÀ vÀAvÀæ ©ü£ÀߪÁVzÉ. ºÁUÉà £ÉÆÃrzÀgÉ Erà ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ°è EgÀĪÀ J®è PÀxÉUÀ¼ÀÆ vÀAvÀæzÀ zÀȶجÄAzÁUÀ°, ªÀ¸ÀÄÛ«£À zÀȶ֬ÄAzÁUÀ° MAzÀgÀ eÁr£À°è ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ E®è. ¥sÀÆåqÀ¯ï CxÀªÁ H½UÀªÀiÁ£Àå ¥ÀzÀÞwAiÀÄ ¥ÀÄ£ÀgÁªÀÈwÛ ªÀÄvÀÄÛ CzÀÄ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ºÀ¼ÀªÀAqÀªÀ£ÀÄß PÁªÁåvÀäPÀªÁV »r¢qÀĪÀ PÀxÉ ‘DPÁæAvÀ’. zɪÀé£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §A¢üAiÀiÁzÀ C¥Àà ºÀÄnÖ¸ÀĪÀ ©üÃw vÁvÁÌ°PÀ. vÁ£Éà CzÀgÀ MqÉAiÀÄ£ÁV ¥ÀjªÀwðvÀ£ÁV ©qÀĪÀ PÀxÁ£ÁAiÀÄPÀ ªÀiÁvÀȺÀÈzÀ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ fêÀ¥ÀgÀ CªÀÄä£À£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀPÁÌV ºÀA§°¸À®ÄvÁÛ£É. ¥ÀæeÁÕ¥ÀƪÀðPÀ DAiÉÄÌAiÀÄ £ÀAvÀgÀªÀÇ ºÀvÁ±À£ÁUÀÄvÀÛ ºÉÆÃUÀĪÀ £ÁAiÀÄPÀ£À ªÀÄ£ÉÆèsÀÆ«ÄPÉAiÀÄ avÀæt ºÀÈzÀAiÀÄAUÀªÀĪÁVzÉ. ªÀĺÁvÀä UÁA¢üAiÀĪÀgÀ zÀAr G¦à£À ¸ÀvÁåUÀæºÀ »£É߯ÉAiÀiÁVlÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁUÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ‘zÀAr’ PÀxÉAiÀÄ°èzÉ. §¯ÁqsÀå ±ÀQÛUÀ¼À ºÀÄ£ÁßgÀ, ZÀ¼ÀªÀ½UÀ¼À ªÉÊ¥sÀ®åUÀ¼ÉgÀqÀ£ÀÆß ºÉüÀĪÀ ‘zÀAr’ £ÀªÀ®PÀ¯ï CªÀgÀ PÀxÉ ºÉüÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåðPÉÌ PÀ£Àßr »rzÀAwzÉ. eÁ£À¥ÀzÀ §zÀÄQ¤AzÀ ¨É¼ÉzÀgÀÆ CzÀgÀ ªÀÄÆ® ºÉüÀzÉà ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÉÆÃPÁ¯ïØ §Ä¢ÞfëUÀ¼À ªÁ¸ÀÛªÀ PÀxÁ£ÀPÀzÀAwzÀÝgÀÆ ‘©ÃdzÀ ªÀÄgÉAiÀÄ ªÀÈPÀë’ PÀxÉ CzÀgÁZÉUÀÆ ¨É¼ÉzÀÄ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀZÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ.

63


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ PÀxÉAiÀiÁzÀ ‘¨sÁªÀªÉA§ ªÀÄ£À¹ì£ÉAd®Ä’ PÁ®à¤PÀ UÀÄt ªÀÄvÀÄÛ CzÀÄ GAlĪÀiÁqÀĪÀ ¤vÀåzÀ §zÀÄQ£À avÀæt ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. UÀÄrAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÀ£ÀĪÀÄ£À£ÀÄß ‘vÀAzÉ’ JAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀĪÀ ¸ÀĨsÁµÀ£À PÀxÉ C¹ÛvÀézÀ ºÀÄqÀÄPÁlzÀAvÉ PÁt¸ÀÄvÀÛzÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR £ÁlPÀªÉÇAzÀgÀ°è PÉüÀ¯ÁzÀ ªÀiÁzÀj ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ F PÀxÉAiÀÄ°èªÉ. DzÀgÉ, CzÀÄ ªÀåPÀÛªÁUÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖ PÉÆqÀĪÀ ªÀiÁzÀj ªÀiÁvÀæ ºÉƸÀzÁVzÉ. ¹zÀÞ«£Áå¸ÀzÀ ªÀiÁzÀjUÀ½UÉà eÉÆÃvÀÄ ©zÀÄÝ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß ‘ªÀgÀ¢’ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÀ̵ÉÖà ¹Ã«ÄvÀªÁUÀzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀ JZÀÑgÀ E°è£À PÀxÉUÀ¼À°èzÉ. PÀxÉ ºÉüÀĪÀÅzÀPÁÌV d£À¦æAiÀÄ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉƼÀîzÀ £ÀªÀ®PÀ¯ï CªÀgÀ PÀxÉUÀ¼ÀÄ CzÉà PÁgÀtPÁÌV ¦æAiÀĪÁUÀÄvÀÛªÉ. ªÉÆzÀ® ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ°èAiÉÄà ¨sÀgÀªÀ¸É ªÀÄÆr¹zÁÝgÉ. ªÉÆzÀ® E¤ßAUïì£À°èAiÉÄà ZÉAqÀ£ÀÄß ºÀvÁÛgÀÄ ¨Áj ¨ËAqÀj UÉgÉAiÀiÁZÉ zÁn¹zÁÝgÉ. ªÉÄ®è£ÉAiÀÄ zsÀé¤AiÀÄ°è PÁªÁåvÀäPÀªÁV CAzÀgÉ PÁªÀåQÌgÀĪÀ ¸ÀÆZÀåªÁV ºÉüÀĪÀ UÀÄt E°è£À J®è PÀxÉUÀ¼À°èzÉ. CzÀÄ F ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ ¥Àè¸ï ¥Á¬ÄAmï. E°è£À PÀxÉUÀ¼ÀÄ N¢£À RĶ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¨sÀæªÀÄUÀ¼ÉgÀqÀ£ÀÆß ºÉaѸÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ avÀæPÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ £Ár£ÁzÀåAvÀ ºÉ¸ÀgÁVgÀĪÀ «dAiÀÄ ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV CªÀgÀ ¸ÉÆUÀ¸ÁzÀ ªÀÄÄR¥ÀÄl UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ, ¥ÀĸÀÛPÀzÀ GzÀÝPÀÆÌ G½¢gÀĪÀ ªÀÄÄzÀætzÉÆõÀUÀ¼ÀÄ QjQj GAlĪÀiÁqÀĪÀµÀÄÖ zÀArAiÀiÁVªÉ. M¼ÉîAiÀÄ PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß UÀÄtªÀÄlÖzÀ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è vÁgÀzÉà EgÀĪÀÅzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR zÉÆõÀUÀ¼À°è MAzÀÄ. ¥ÀĸÀÛPÀzÀ UÀÄtªÀÄlÖ ºÉaѸÀĪÀ CxÀªÁ PÁ¥ÁrPÉƼÀÄîªÀ ¤nÖ£À°è ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ±ÀæªÀĪÀ»¹zÀÝgÉ ZÉ£ÁßVgÀÄwÛvÀÄÛ. PÀxÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ «ÄwUÀ¼À£ÀÄß «ÄÃj ¨É¼ÉAiÀÄĪÀzÀjAzÀ CgÉPÉÆgÉUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃUÀ ªÀÄgÉvÀĺÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. ºÀ®ªÀÅ ¢£À £É£À¦£À°è G½AiÀÄĪÀ PÀxÉUÀ½ªÀÅ J£ÀÄߪÀÅzÀgÀ°è JgÀqÀÄ ªÀiÁw®è.

zÉêÀÅ ¥ÀvÁÛgÀ

64


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ £Á£ÀÄ CªÀ£À®è... CªÀ¼ÀÄ... ¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ: 224 qÉ«Ä - 1/8 ¨É¯É : 150/°«AUï ¸ÉäöÊ¯ï «zÁå ¥ÀæUÀw UÁæ¦üPïì £ÀA. 119, 3£Éà wgÀĪÀÅ 8£Éà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, Dgï.¦.¹ §qÁªÀuÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 40

¢lÖ ±ÉÊ°AiÀÄ CAvÀgÀAUÀ PÀ®PÀĪÀ avÀæt ¢ªÀAUÀvÀ ²æêÀÄw JA.PÉ. EA¢gÁ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä MAzÀÄ PÁzÀA§jAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀ£À avÀætªÀ£ÀÄß UÀAqÀÄ zÉúÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉtÂÚ£À ªÀÄ£À¹ì£ÀAvÉ ¤ÃrzÁÝgÉ. gÁwæAiÀÄ ºÉÆvÀÄÛ ¹ÃgÉ GlÄÖ §¼É vÉÆlÄÖ mÉÆÃ¥sÀ£ï zsÀj¹ ºÀÆ ªÀÄÄrzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ¤dð£À ©Ã¢UÀ¼À°è wgÀÄUÁr ¸ÀAvÉÆõÀ¥ÀqÀÄwÛzÀÝ F £ÀvÀzÀȵÀÖ AiÀÄĪÀPÀ£À£ÀÄß ¥ÉưøÀgÀÄ »rzÀÄ gÀA¥ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ AiÀÄĪÀPÀ¤UÉ ªÀÄ£À±Áå¸ÀÛçdÕjAzÀ aQvÉì ªÀiÁr¹, ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ DvÀ£À F VüÀ£ÀÄß ©r¸ÀÄvÁÛgÉ, EzÀÄ D PÁzÀA§jAiÀÄ PÀxÁºÀAzÀgÀ. DUÀ NzÀÄUÀgÀ ªÀÄ£À¹ì£À°è ªÀÄÆrzÀ avÀæªÉAzÀgÉ, EzÉÆAzÀÄ PÀëtÂPÀ RAiÀiÁ°, ¸ÀÆPÀÛ aQvÉì¬ÄAzÀ UÀÄtªÁUÀĪÀAvÀºÀ `ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÊ¥ÀjvÀå.’ DzÀgÉ, JA.PÉ. EA¢gÁ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ D¼ÀªÀ£ÀÄß PÉzÀPÀzÉAiÉÄà vÉð¹ ©nÖzÁÝgÉ J¤ß¸ÀÄvÀÛzÉ. `£Á£ÀÄ CªÀ£À®è........ CªÀ¼ÀÄ....!’ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß N¢zÁUÀ. UÀAqÀÄ ªÀÄUÀ£ÁV ºÀÄnÖzÀ ±ÀgÀªÀt£ï, vÀAzÉAiÀÄ J®è D¸É DPÁAPÉëUÀ¼À PÉÃAzÀæ©AzÀĪÁzÀªÀ£ÀÄ. vÀªÀÄä §qÀvÀ£ÀzÀ ¤ªÁgÀPÀ£ÉAzÀÄ zÉÆqÀØ C¢üPÁjAiÀiÁV vÀªÉÄä®ègÀ£ÀÄß ¸À®ºÀĪÀ£ÉAzÀÄ ªÀÄUÀ£À §UÉÎ vÀAzÉ PÁtÄwÛzÀÝ PÀ£À¸ÀÄ, ¤jÃPÉëUÀ¼ÀÄ ªÀÄtÄÚ¥Á¯ÁVzÀÄÝ D vÀAzÉAiÀÄ ¥Á°UÉ zÀÄgÀAvÀªÉà ¸Àj. DzÀgÉ CzÀPÀÆÌ «ÄV¯ÁzÀ zÀÄgÀAvÀ, ±ÀgÀªÀt£À §zÀÄQ£ÀzÀÄ. zÉÊ»PÀªÁV CªÀ£ÀÄ UÀAqÀÄ; DzÀgÉ, DAvÀAiÀÄðzÀ°è ¥ÀȪÀÈwÛAiÀÄ°è ºÉtÄÚ. ¥ÀæPÀÈw vÀ£ÀUÉ PÉÆqÀªÀiÁrzÀ F C¸ÀªÀÄvÉÆî£ÀzÉÆA¢UÉ ºÉÆÃgÁr, vÀ£ÉÆß¼ÀV£À PÉÆêÀÄ® ¨sÁªÀ£ÉUÀ½UÉ MAzÀÄ £É¯É PÁt¹PÉƼÀÄîªÀ°è ¸À¥sÀ®vÉ PÀAqÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ±ÀgÀªÀt£ï, «zÁå JA§ ºÉAUÀ¸ÁV ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀiÁzÁUÀ. EzÀPÁÌV DPÉ vÉgÀ¨ÉÃPÁzÀ ¨É¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀĸÀÛPÀ N¢AiÉÄà CjAiÀĨÉÃPÀÄ. PÁ£ÀÆ£ÀĨÁ»gÀªÁV EAvÀºÀ ±À¸ÀÛçaQvÉìAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁPÉ vÁ£Éà ªÀiÁr¹ PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ?! EzÀÄ vÀÄA§ M¼ÉîAiÀÄ ¥Àæ±Éß EzÀPÉÌ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁzÀ GvÀÛgÀ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä£ÀÄß MAzÉà MAzÀÄ ¸À® 65


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ PÀÆqÀ UÀAqÁV ¨sÁ«¸ÀĪÀÅ¢®è JA§ÄzÉà DVzÉ. zÀÄgÀzÀȵÀÖªÀ±Ávï UÀAqÀ¹£À aºÉßAiÀiÁzÀ d£À£ÁAUÀ £ÀªÀÄUÉ ºÀÄnÖ¤AzÀ ¥ÁæPÀÈwPÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV £ÁªÀÅ PÉêÀ® ºÉtÂÚ£À ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀßµÉÖà C£ÀĨsÀ«¸ÀÄwÛgÀÄvÉÛêÉ. £ÀªÀÄä£ÀÄß ºÉuÉÚAzÉà ¨sÁ«¸ÀÄwÛgÀÄvÉÛêÉ.... CAvÀgÀAUÀzÀ°è £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä£ÀÄß ºÉuÉÚAzÉà ¥Àj¨sÁ«¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ UÀAr£À UÀÄgÀÄvÀ£ÀÄß ºÉÆgÉAiÉÄAzÉà ¨sÁ«¸ÀÄvÉÛêÉ. D UÀÄgÀÄvÀ£ÀÄß vÉUÉzÀĺÁPÀ®Ä ZÀqÀ¥Àr¸ÀÄvÉÛêÉ. »ÃUÉ »dqÁªÁV vÀ£ÀߣÀÄß vÁ£Éà §zÀ¯Á¬Ä¹PÉƼÀÄîªÀ ºÀAvÀ §gÀĪÀªÀgÉUÉ ±ÀgÀªÀt£ï C£ÀĨsÀ«¹zÀÄÝ C£ÉÃPÀ PÀµÀÖPÉÆÃl¯ÉUÀ¼À£ÀÄß. D PÀµÀÖUÀ¼À ªÀÄzsÉåAiÀÄÆ «zÁå¨sÁå¸ÀªÀ£ÀÄß ©qÀ°®è. ªÀÄUÀ£À £ÀqÀªÀ½PɬÄAzÀ £ÉÆAzÀ ¨ÉAzÀ vÀAzÉ, ¸Á® ªÀiÁr CªÀ£À£ÀÄß N¢¹zÀgÀÄ. CªÀ£ÀÄ ¥ÀoÀå «µÀAiÀĪÁV Dj¹PÉÆArzÀÄÝ ¨sÁµÁ±Á¸ÀÛç. ¨sÁµÁ±Á¸ÀÛçzÀ°è JA.J. ¥ÀzÀ« UÀ½¹, £ÁlPÀ PÉëÃvÀæzÀ°è M¼ÉîAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀqÉzÀ ºÉUÀνPÉ ±ÀgÀªÀt£ÀzÀÄ. vÀAeÁªÀÇgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁzÀ ªÀÄÄ.gÁªÀĸÁé«Ä CªÀgÀ CZÀÄѪÉÄaÑ£À «zÁåyð. ¦JZï.r. ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀ CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß MvÀÛj¹, vÀ£ÉÆß¼ÀUÉ CzÀÄ«ÄnÖzÀÝ ºÉtÛ£ÀªÀ£ÀÄß §»gÀAUÀ¥Àr¹PÉƼÀÄîªÀ ¸À®ÄªÁV »dqÁ DV, ±ÀgÀªÀt£ï «zÁå JA§ ºÉ¸ÀjlÄÖPÉÆAqÀgÀÄ. D CªÀ¢üAiÀÄ°è DPÉ wgÀÄaÑ. ¥ÀÄuÉ, ªÀÄzsÀÄgÉÊ ªÀÄÄAvÁzÉqÉUÀ¼À°è PÉ®¸À ªÀiÁrzÀgÀÄ. ZÉ£ÉßöÊ£À°ègÀĪÀ C£ÁxÀ ªÀÄPÀ̼À J£ï.f.N ¸ÀA¸ÉÜAiÉÆAzÀgÀ®Æè PÉ®¸À ªÀiÁrzÀgÀÄ. F ¥Àæw¨sÁªÀAvÀ ªÀÄ»¼É «zÁå vÀªÀÄä »dqÁ d£ÁAUÀzÀ §UÉÎ C£ÉÃPÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ, CªÀgÀ PÀµÀÖ¸ÀÄRUÀ¼À §UÉÎ, D¸É DPÁAPÉëUÀ¼À §UÉÎ, CªÀgÀÄ JzÀÄj¸ÀĪÀ £Á£Á ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À §UÉÎ ¸ÁªÀiÁ£Àå d£ÀgÀ°è CjªÀÅ ªÀÄÆr¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁÝgÉ. F ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ MAzÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉPÉAiÉÄà F DvÀäZÀjvÉæ `£Á£ÀÄ CªÀ£À®è.....CªÀ¼ÀÄ!’ ¢lÖªÁzÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjà ±ÉÊ°, ºÀÈzÀAiÀÄAUÀªÀÄ avÀæt, ©ZÀÄÑ ªÀÄ£À¹ì£À ¤gÀÆ¥ÀuÉ NzÀÄUÀgÀ ºÀÈzÀAiÀĪÀ£ÀÄß vÀnÖ, CAvÀgÀAUÀªÀ£ÀÄß PÀ®PÀÄvÀÛzÉ. »dqÁUÀ¼ÀÆ J®ègÀAvÉ ªÀÄ£ÀĵÀågÀÄ CªÀjUÀÆ J®ègÀAvÉ §zÀÄPÀĪÀ ºÀA§®«zÉ J£ÀÄߪÀ ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß °«AUï ¸ÉäöÊ¯ï «zÁå »ÃUÉ ªÀtÂð¸ÀÄvÁÛgÉ “M§â UÀAqÀÄ ºÉÃUÉ UÀAqÁVAiÉÄà EgÀÄvÁÛ£ÉÆÃ, M§â ºÉtÄÚ ºÉÃUÉ ºÉuÁÚVAiÉÄà EgÀÄvÁÛ¼ÉÆÃ, CxÀªÁ MAzÀÄ £Á¬Ä, ¨ÉPÀÄÌ, ºÉÃUÉ £ÁAiÀiÁVAiÉÆÃ, ¨ÉPÁÌVAiÉÆà EgÀÄvÀÛzÉÆà ºÁUÉ EzÀÄ ¥ÀæPÀÈw¹zÀÝ «µÀAiÀÄ: EzÀÄ EvÀgÀjUÉ CxÀðªÁUÀzÉ ºÉÆÃzÁUÀ¯Éà £ÀªÀÄUÉ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ” EzÀQÌAvÀ £ÉÃgÀªÁzÀ ªÀtð£É ¸ÁzsÀåªÉà E®è J¤ß¸ÀÄvÀÛzÉ. CPÀÌA¢gÀ GqÀÄ¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁjUÀÆ PÁtzÀAvÉ UÀÄmÁÖV zsÀj¹ ¸ÀAvÉÆõÀ¥ÀqÀÄwÛzÀÝ ¨Á®PÀ ±ÀgÀªÀt ºÉuÁÚUÀĪÀ ±À¸ÀÛçaQvÉì ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ, FUÀ ¸ÀªÀiÁdªÀ£ÀÄß zsÉÊAiÀÄð¢AzÀ JzÀÄj¸ÀÄwÛgÀĪÀ AiÀÄĪÀw «zÁå, °«AUï ¸ÉäöÊ¯ï «zÁå, fêÀAvÀ ªÀÄAzÀºÁ¸À «zÁå. vÀªÀÄä §zÀÄPÀ£ÀÄß CAzÀgÉ »dqÁUÀ¼À §zÀÄPÀ£ÀÄß awæ¸ÀĪÀ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß §gÉ¢gÀĪÀ «zÁå ¸ÀªÀiÁdPÉÌ MAzÀÄ ªÀĺÀzÀÄ¥ÀPÁgÀªÀ£Éß ªÀiÁrzÁÝgÉ. ºÁUÉà EvÀgÀ »dqÁUÀ½UÀÆ PÀÆqÀ, vÁªÀÅ E£ÀÄß ©üPÉë ¨ÉÃqÀĪÀ CxÀªÁ PÉêÀ® ¯ÉÊAVPÀ PÁgÀåPÀgÉÛAiÀÄgÁV §zÀÄPÀ¨ÉÃPÁV®è vÀªÀÄVµÀÖ §AzÀ jÃwAiÀÄ°è ¸Áé©üªÀiÁ£À¢AzÀ §zÀÄPÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ ¸ÀAzÉñÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÁÝgÉ. F DvÀäZÀjvÉæ »dqÁUÀ½UÀÆ PÀÆqÀ ªÀiÁUÀðzÀ²ðAiÀiÁVzÉ. 66


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ °«AUï ¸ÉäöÊ¯ï «zÁå vÀªÀÄä °AUÀ ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀÄ «µÀAiÀĪÀ£ÁßUÀ°Ã, vÁªÀÅ »dqÁªÁV §zÀÄPÀÄwÛgÀĪÀ §zÀÄPÀ£ÁßUÀ°Ã, J°èAiÀÄÆ gÉÆÃZÀPÀªÁV §tÂÚ¹®è. £ÉÃgÀ ¸ÀgÀ¼À ¤gÀÆ¥ÀuÉ NzÀÄUÀgÀ ªÀÄ£ÀzÀ PÀzÀªÀ£ÀÄß vÀnÖ ºÀÈzÀAiÀizÀ D¼ÀPÉÌ E½zÀÄ ©qÀÄvÀÛzÉ. PÉêÀ® ¥ÀĸÀÛPÀ §gÉAiÀÄĪÀµÀÖPÉÌ ªÀiÁvÀæ vÀªÀÄä£ÀÄß ¹Ã«ÄvÀUÉƽ¹PÉÆAr®è «zÁå. »dqÁ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¸À®ÄªÁV CªÀgÀÄ C£ÉÃPÀ UÀÄjUÀ¼À£ÀÄß vÀªÉÄäzÀÄgÀÄ ElÄÖPÉÆArzÁÝgÉ F aPÀÌ ªÀAiÀĹì£À¯ÉèÃ. CªÀgÀÄ ºÀÄnÖzÀÄÝ 1982gÀ ªÀiÁZÀð 25gÀAzÀÄ. CAzÀgÉ FUÀ DPÉUÉ 27 ªÀµÀð ªÀAiÀĸÀÄì ! »dqÁUÀ½UÉ gÉõÀ£ï PÁqïð, PÁ¯ÉÃeïUÉ ºÉÆÃV «zÉå ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ C£ÀĪÀÄw, °AUÀ¥ÀjªÀgÀÛ£ÉAiÀÄ C¥ÁAiÀÄPÁj D¥ÀgÉõÀ£ïC£ÀÄß PÁ£ÀÆ£ÀÄjÃvÁå ¤gÀ¥ÁAiÀÄPÁjAiÀÄ£ÁßV ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ - F J®è ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ºÉÆÃgÁlzÀ°è DPÉ ¤gÀvÀgÁVzÁÝgÉ. C®èzÉ vÀ«Ä½£À SÁåvÀ ¹¤ªÀiÁ qÉÊgÉPÀÖgï «Ä¹Ì£ï ¤«Äð¸ÀÄwÛgÀĪÀ ZÀ®£ÀavÀæzÀ ¸ÀºÀ ¤zÉÃð±ÀQ PÀÆqÀ. DvÀäPÀxÀ£ÀªÀ£ÀÄß N¢ ªÀÄÄV¹zÁUÀ F ¢üÃgÀ ªÀÄ»¼ÉUÉ J®è jÃwAiÀÄ AiÀıÀ¸ÀÄì ¹UÀ° JAzÀÄ ºÁgÉʸÀ¢gÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÉà E®è. F PÀÈwAiÀÄ ªÀÄÆ® §gÀºÀUÁwð °«AUï ¸ÉäöÊ¯ï «zÁå. CzÀ£ÀÄß C£ÀĪÁ¢¹ PÀ£ÀßrUÀjUÉ ¥ÀjZÀ¬Ä¹gÀĪÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä £Ár£À ¥Àæw¨sÁªÀAvÀ ¸ÀÈd£À²Ã® ¯ÉÃRQ qÁ. vÀ«Ä¼ï ¸É°é. CªÀgÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß JµÀÄÖ ¸ÀªÀÄxÀðªÁV PÀgÀUÀvÀªÀiÁrPÉÆArzÁÝgÉA§ÄzÀPÉÌ F PÉ®ªÀÅ ¸Á®ÄUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ: “CAzÀÄ PÀÆqÀ ºÁUÉAiÉÄ £À£ÀߣÉßà ªÀÄgÉvÀÄ VgÀæ£É ¸ÀÄvÀÄÛvÁÛ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ DqÀªÁqÀÄwÛzÉÝ. ºÉÆgÀUɯÉÆèà ºÉÆÃVzÀÝ £À£Àß CfÓ C¤jÃQëvÀªÁV M¼À §AzÀÄ, CAiÉÆåà ¥Á¦ ªÀÄÄAqÉÃzÉ! K£ÉÆà EzÀÄ ºÀÄqÀÄUÀÄvÀ£À...E¯ÉÆßÃqÉæÃ... EªÀ£ÀÄ DrÛgÉÆà DmÁ£Á...? JAzÀÄ ºÉÆgÀVzÀÝ AiÀiÁgÀ£ÉÆßà PÀÆVzÀ¼ÀÄ CfÓUÉ £Á£ÀÄ ®AUÀzsÀj¹ ºÀÄqÀÄUÁl¢AzÀ K£ÉÆà Dl DrPÉƽۢÝä C£ÉÆßà ¨sÁªÀ£É. CªÀ½UÉãÀÄ UÉÆvÀÄÛ? CzÀÄ ¤dªÀ®è CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÀÆ ¤d C®è” J°èAiÀÄÆ F PÀÈw vÀ«Ä½¤AzÀ PÀ£ÀßqÀPÉÌ C£ÀĪÁzÀªÁVzÉ JA§ ¨sÁªÀ£ÉAiÉÄà §gÀĪÀÅ¢®è. CµÀÄÖ ¸ÀºÀdªÁVzÉ qÁ. vÀ«Ä¼ï ¸É°éAiÀĪÀgÀ ¨sÁµÉ. qÁ. vÀ«Ä¼ï ¸É°éAiÀĪÀgÀÄ ‘M¼ÀºÉÆÃUÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß JgÀqÀÄ ¤«ÄµÀ...’ JA§ vÀªÀÄä ¥ÀjZÀAiÀÄzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À°è F PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀPÉÌ vÀgÀ®Ä vÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀ «µÀAiÀÄ¢AzÀ ¥ÉæÃgÀuÉ zÉÆgÀQvÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß w½¹zÁÝgÉ. ‘vÀ«Ä½£À°è PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß NzÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀAvÉ, F d£ÀgÀ §zÀÄPÀÄ JµÀÄÖ qÉÆïÁAiÀĪÀiÁ£ÀªÁzÀÄzÀÄ JA§ DvÀAPÀ ºÀÈzÀAiÀĪÀ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆArvÀÄ. CzÀgÀ ¥ÀgÀuÁªÀĪÁVAiÉÄà EzÀ£ÀÄß PÀÆqÀ¯Éà PÀ£ÀßrÃPÀj¸À®Ä ¤zsÀðj¹zÉ’ JAzÀÄ vÀ«Ä¼ï ¸É°é ºÉýzÁÝgÉ. ¨É£ÀÄßrAiÀÄ°è ¸ÉäöÊ¯ï «zÁå CªÀgÀ fêÀ£ÀzÀ UÀÄjAiÀÄ JgÀqÀÄ ¸Á®ÄUÀ½ªÉ. F ¸Á®ÄUÀ½AzÀ DPÉ NzÀÄUÀjUÉ ¥ÀgÀªÀiÁ¥ÀÛ¼ÁUÀÄvÁÛgÉ: ¸ÀéUÀð¨ÉÃPÉAzÉãÀÆ £Á£ÀÄ PÉüÀÄwÛ®è £ÀgÀPÀ ¨ÉÃqÀ JAzÀµÉÖà £Á£ÀÄ MzÁÝqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ

-PÀªÀįÁ JA.J¸ï. ¨Á®Ä

67


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

«±Àé¥ÀŸÀÛPÀ ¥ÉAVé£ï PÁè¹Pïì ¨É¯É : 625/-

£É¯É¬Ä®èzÀªÀgÀ C¹ÛvÀé ºÀÄqÀÄPÁl : ¥sÀ¸ïÖªÀiÁå£ï C®âmïð PÁªÀÄÆ PÉÆ£ÉAiÀÄ PÁzÀA§j

C®âmïð

PÁªÀÄÆ (1913-1960): «±Àé¸Á»vÀåzÀ ZÀÄA§PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ.

¥ÀæRgÀ DzsÀĤPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæw¥sÀ°¸ÀĪÀ CªÀgÀ vÀvÀé - ¹zÁÞAvÀ; gÀÆrüUÀvÀ aAvÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß §ÄqÀªÉÄÃ®Ä ªÀiÁqÀĪÀ QæAiÀiÁ²Ã® ¸Á»vÀå, JqÀ ªÀÄvÀÄÛ §®¥ÀAyÃAiÀÄjUÉ C¥ÀxÀåªÁzÀ gÁdQÃAiÀÄ ¤®ÄªÀÅ, ZÀZÁð¸ÀàzÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ zÉñÀ¨sÁµÉUÀ¼À J¯ÉèUÀ¼À£ÀÄß «ÄÃj ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ ¥Àæ¸ÁÛ¥ÀªÁUÀÄvÀÛ¯Éà EgÀÄvÀÛªÉ. CzÀgÀ®Æè, vÀgÀÄt d£ÁAUÀzÀ ¸Á»vÁå¸ÀPÀÛjUÉ ¢ Omï¸ÉÊqÀgï (¢ ¸ÉÖçÃAdgï), ¥ÉèÃUï, ¥sÁ¯ï, ºÁå¦ qÉvï PÁzÀA§jUÀ¼ÀÄ CZÀÄѪÉÄaÑ£À NzÁVzÉ. ªÀÄ£ÀĵÀå£À D¢ªÀÄ §AiÀÄPÉUÀ¼À°è MAzÁzÀ §AqÁAiÀÄ ªÀÄ£ÉÆÃzsÀªÀÄðzÀ EwºÁ¸À, »A¸ÉAiÀÄ ««zsÀ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼ÀÄ, PËægÀåzÀ zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀégÀÆ¥À, ZÀjvÉæAiÀÄ ««zsÀ PÁ®WÀlÖzÀ°è, ¸Á»vÀåzÀ°è §AqÁAiÀÄ ¥ÀjPÀ®à£É ªÀ»¹zÀ ¥ÁvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÊzÁÞAwPÀ £É¯ÉAiÀÄ°è «±ÉèözÀ ¢ gÉ¨É¯ï ºÁUÀÆ ¸ÀvÀvÀ C¸ÀAvÉÆõÀ¢AzÀ ºÀÄnÖzÀ, ¨sÀgÀªÀ¸ÉAiÉÄà E®è¢gÀĪÀ ¹ÜwAiÀiÁzÀ C¸ÀAUÀvÀvÉAiÀÄ gÀÆ¥ÀPÀªÀ£ÀÄß ZÁjwæPÀªÁV ¤PÀµÀPÉÆÌrØzÀ «Äxï D¥sï ¹¹¥sÀ¸ï ¸ÁªÀðPÁ°PÀ aAvÀ£À²Ã® PÀÈwUÀ¼ÁVªÉ. ªÀÄ£ÀĵÀå£À C£ÀåvÉUÉ, £É¯É¬Ä®è¢gÀĪÀ ¨sÁªÀ£ÉUÉ aQvÉìAiÉÄà E®è¢gÀ®Ä PÁgÀt: ªÀÄ£ÀĵÀå£À ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À §zÀÄQ£À £ÀqÀÄªÉ EgÀĪÀ CUÁzsÀ PÀAzÀPÀ; £Àl¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ gÀAUÀ¸ÀfÓPÉUÀÆ E®è¢gÀĪÀ vÁ¼ÀªÉÄüÀ. F §UÉAiÀÄ ¹ÜwAiÉÄà C¸ÀAUÀvÀ, JAzÀ PÁªÀÄÆ, zÉêÀgÀÄ DUÀĪÀÅzÉAzÀgÉ agÀAvÀ£ÀvÉAiÀÄ gÀÆ¥ÀPÀªÁV ºÉÆgÀºÉƪÀÄäªÀÅzÀ®è. §zÀ°UÉ, vÀ£Àß C¹ÛvÀéªÀ£ÀÄß, PÀAqÀÄPÉƼÀÄîvÀÛ fêÀ£ÀzÀ ¥ÀgÀªÀÄ UÀÄjAiÀiÁzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÉà DVzÉ. DzÀÝjAzÀ¯ÉÃ, ¨ÉlÖzÀ §ÄqÀ¢AzÀ ¨ÉlÖzÀ £ÉwÛUÉ §AqÉAiÀÄ£Àß GgÀĽ¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ºÁUÀÆ ªÀÄvÉÛ §ÄqÀªÀ£ÀÄß vÀ®Ä¥ÀĪÀ ±Á¥ÀPÉÌ FqÁVgÀĪÀ ¹¹¥sÀ¸ï£À ºÉÆÃgÁlPÉÌ PÉÆ£ÉAiÉÄA§Ä¢®è. ªÀÄ£ÀĵÀå£À CAvÀBPÀgÀt vÀÄA©§gÀ®Ä ¹¹¥sÀ¸ï£À F ±ÀæªÀĪÉà ¸ÁPÀÄ. CzÀjAzÀ DvÀ £ÉªÀÄä¢AiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀ JAzÉà £ÁªÉ®ègÀÆ ¨sÁ«¸À¨ÉÃPÀÄ, JA§ÄzÀÄ PÁªÀÄÆ«£À vÁwéPÀ ¤®ÄªÁVzÉ.

68


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

PÁªÀÄÆ«£À ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ £É¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÀĵÀå£À C¹ÛvÀé; fêÀ£À ªÀÄvÀÄÛ CzÀjAzÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀÄ zÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀĪÀ ¸ÀgÀ¼À PÀÈwUÀ¼ÀAvÉ PÁtÄvÀÛªÉ. E£ÉÆßAzÀÄ £É¯ÉAiÀÄ°è F ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ°è ºÀÄlÄÖªÀ C¸ÀAUÀvÀvÉUÉ CxÀðªÉãÀÄ; DUÀ ªÀÄÆqÀĪÀ ¸ÀAWÀµÀðªÀ£ÀÄß JzÀÄj¸ÀĪÀ §UÉ AiÀiÁªÀÅzÀÄ, MzÀV §AzÀ ¸À¤ßªÉñÀ, gÁdQÃAiÀÄ UÉÆÃd®ÄUÀ½AzÀ ªÀÄÄPÀÛªÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ JA§ ¸ÉÊzÁÞAwPÀ ¸ÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß ±ÉÆâü¸À®Ä AiÀÄw߸ÀĪÀ ¸ÀAQÃtð ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ PÀÈwUÀ¼ÁVªÉ. EAvÀºÀ «avÀæ DPÀµÀðuɬÄAzÀ¯Éà CªÀgÀ ¢ Omï¸ÉÊqÀgï, ¥ÉèÃUï, «Äxï D¥sï ¹¹¥À¸ï ªÀÄvÀÄÛ gɨɯï PÀÈwUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀlUÉÆAqÀ CgÀªÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À C£ÀAvÀgÀªÀÇ «±ÀézÀ Cw ºÉZÀÄÑ NzÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÁV ºÉÆgÀºÉÆ«ÄäªÉ. 1957gÀ°è «±ÀéªÀiÁ£Àå ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀªÁzÀ £ÉÆ¨É¯ï ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÉüÉUÉ C®âmïð PÁªÀÄÆ eÁUÀwPÀ £É¯ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÀÄÄR ¯ÉÃRPÀgÁV ºÉ¸ÀgÀÄ UÀ½¹zÀÝgÀÄ. AiÀÄÄUÀzsÀªÀÄðzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå ¥ÀæeÉÕAiÀÄ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä ¥ÀæªÀÄÄR PÀÈwUÀ¼À°è vÀªÀÄäzÉà ±ÀÄzÀÞ C©üeÁvÀ ±ÉÊ°, CUÁzsÀ KPÁUÀævÉ ªÀÄvÀÄÛ «ªÉÃPÀ²Ã®vÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæPÀn¹zÀ PÁgÀtPÁÌV CªÀjUÉ F ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ ¤ÃqÀ¯ÁVvÀÄÛ. CªÀgÉà ZÀZÉðAiÀÄ ªÀÄÄAZÀÆtÂUÉ vÀAzÀ C¸ÀAUÀvÀ ¹zÁÞAvÀzÀ gÀÆ¥ÀPÀªÉA§AvÉ d£ÀªÀj 4, 1960gÀ°è vÀªÀÄä ¥ÀæPÁ±ÀPÀ UɼÉAiÀÄ ªÉÄÊPÉïï UÁ°ªÀiÁgï£ÉÆA¢UÉ ¥ÀAiÀÄt¸ÀĪÁUÀ PÁgÀÄ C¥ÀWÁvÀQÌÃqÁV CPÁ°PÀªÁV wÃjPÉÆAqÀgÀÄ. £ÀdÄÓUÀÄeÁÓzÀ PÁj£À CªÀ±ÉõÀUÀ¼ÀrAiÀÄ°è PɸÀgÀÄ ªÉÄwÛzÀ ©æ¥sïPÉøï£À°è PÁªÀÄÆ CªÀgÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¸Á»vÀå PÀÈwAiÀiÁzÀ C¥ÀÆtð PÁzÀA§j ¢ ¥sÀ¸ïÖªÀiÁå£ï ºÀ¸ÀÛ¥Àæw fãï CªÀgÀ ¤zsÁðgÀ¢AzÀ 1995gÀ°è ªÉÆzÀ® EAVèµï DªÀÈwÛ ¥ÀæPÀlªÁ¬ÄvÀÄ. PÉ®ªÉqÉ CPÀëgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄál«®èzÀ F ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀluÉUÉ ¹zÀÞ¥Àr¸À®Ä ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀð vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁVzÉ JAzÀÄ ªÉÆzÀ® ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ ºÉýPÉÆArzÁÝgÉ. 2001gÀ°è ¥ÉAVé£ï PÁè¹Pïì£À°è EzÀ£ÀÄß ªÀÄgÀĪÀÄÄ¢æ¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ªÀÄgÀuÉÆÃvÀÛgÀªÁV ¥ÀæPÀlUÉÆAqÀ PÁªÀÄÆ«£À E£ÉÆßAzÀÄ PÀÈw ºÁå¦qÉvï PÁzÀA§j (1971). 1960gÀ°è ¥sÉæAZï ¸Á»w ªÀ®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁdQÃAiÀÄ aAvÀPÀgÀ ZÁªÀrAiÀÄ°è PÁªÀÄÆ«£À ¸Á»vÀå ºÁUÀÆ gÁdQÃAiÀÄ ¤®ÄªÀÅUÀ¼À §UÉVzÀÝ C¸ÀqÉØ F PÀÈwAiÀÄ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ£ÀÄß EµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® vÀqÉ »rAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁrvÀÄ JAzÀÄ PÁåxÀjãï PÁªÀÄÆ zÁR°¹zÁݼÉ. UÀįÁUï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁÖ°£ï ¸ÀªÁð¢üPÁgÀzÀ §UÉUÉ C¥Àà¤VzÀÝ wgÀ¸ÁÌgÀ, C°ÓÃjAiÀiÁ DqÀ½vÀ CgÀ§gÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÉæAZÀgÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ MPÀÆÌlªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ PÀpt ¤®ÄªÀÅ D PÁ®PÉÌ J®ègÀÆ C¥Àà£À£ÀÄß zÉéö¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀݪÀÅ. ¸ÁÖ°£ï ¸ÀªÁð¢üPÁgÀzÀ «gÉÆÃzsÀ ¥sÁæ¤ì£À°è D PÁ®zÀ°è KgÀÄUÀwAiÀÄ°èzÀÝ PÀªÀÄÆ夵ïÖ §¼ÀUÀPÉÌ C¥ÀxÀåªÁVvÀÄÛ. C°ÓÃjAiÀiÁzÀ°è §ºÀĸÀA¸ÀÌøwAiÀÄ ¥ÀæwµÁ×¥À£ÉUÉ ¨ÉA§® ºÁUÀÆ G¨sÀAiÀÄ d£ÁAUÀUÀ½UÉ KPÀjÃwAiÀÄ ºÀPÀÄÌUÀ¼À ¥Àæw¥ÁzÀ£É C¥Àà ¸ÁAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ DvÀ£À£ÀÄß §ºÀÄvÉÃPÀ KPÁAVAiÀÄ£ÁßV¹zÀݪÀÅ. EAvÀºÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÉ®ªÉqÉ C®à«gÁªÀÄ, ¥ÀÆtð«gÁªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆqÀ E®èzÀ 144 ¥ÀÄlUÀ¼À ºÀ¸ÀÛ¥Àæw ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀÅzÀÄ

69


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ C¥Àà£À£ÀÄß §gÀºÀUÁgÀ£À£ÁßV ¤ÃrzÀAvÁUÀÄwÛvÀÄÛ.

ªÀÄÄV¸À®Ä

ºÀªÀt¸ÀÄwÛzÀÝ

d£ÀgÀ

PÉÊUÉ

DAiÀÄÄzsÀ

PÁ® PÀ¼ÉzÀAvÉ ªÁvÁªÀgÀt w½AiÀiÁVzÉ ªÀiÁvÀæªÀ®è. vÀAzÉ PÁªÀÄÆ ¥Àæw¥Á¢¸ÀÄwÛzÀÝ CA±ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀåªÉAzÀÄ ¤gÀƦvÀªÁVªÉÉ. C®èzÉ vÀAzÉAiÀÄ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß £Á±À¥Àr¸ÀĪÀ ºÀPÀÄÌ vÀªÀÄV®è¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ ¥sÀ¸ïÖªÀiÁå£ï ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß CzÀgÉ®è «ÄwAiÀÄ°èAiÉÄà ¥ÀæPÀn¸À®Ä wêÀiÁð¤¹zÁÝV PÁåxÀjÃ£ï §gÉAiÀÄÄvÁÛ¼É. vÀ£Àß PÀÈwUÀ¼À CAwªÀÄ ¥Àæw ¹zÀÞUÉƽ¸ÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ªÀÄÆgÀÄ £Á®ÄÌ ¸À® ¥ÀjµÀÌgÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ vÀ£Àß vÀAzÉ §zÀÄQzÀÝgÉ ¥sÀ¸ïÖªÀiÁå£ï FVgÀĪÀAvÉ ¥ÀæPÀn¸ÀÄvÀÛ¯Éà EgÀ°®è. DzÀgÀÆ PÀÄlÄA§zÀªÀgÁV vÀªÀÄä ªÉÄðgÀĪÀ £ÉÊwPÀ dªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ PÁzÀA§j ¥ÀæPÀn¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV PÁåxÀjÃ£ï ¸ÀAzÀ±Àð£ÀªÉÇAzÀgÀ°è ºÉýPÉÆArzÁÝgÉ ªÀiÁvÀæªÀ®è. `C°ÓÃjAiÀiÁzÀ°è ºÀÄnÖzÀgÀÆ ¥sÉæAZï gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉ ºÉÆA¢zÀÝ,’ ¥sÉæAZï ªÀ¸ÁºÀvÀÄ«£À°è fë¸ÀÄwÛzÀÝgÀÆ §qÀvÀ£À¢AzÁV JAzÀÆ ¥sÉæAZï d£ÀgÀ ¹éÃPÁgÀPÉÌ M¼ÀUÁUÀzÀ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀzÀ M¼ÀUÀÄ¢ PÁzÀA§jAiÀÄ PÀxÁ£ÀAiÀÄPÀ£À ¥ÁvÀæzÀ°è ºÁ¸ÀĺÉÆPÁÌVzÉ J£ÀÄßvÁÛ¼É. PÁªÀÄÆ«£À DvÀäZÀjvÉæAiÀÄ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ PÁzÀA§jAiÉÄAzÉà §tÂÚ¸À¯ÁUÀĪÀ ¥sÀ¸ïÖªÀiÁå£ï, vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀ PÁªÀÄÆ«£À ¨Á®åzÀ C£ÁxÀ¥ÀæeÉÕAiÀÄ£ÀÄß PÀxÁ£ÁAiÀÄPÀ£À ¥ÁvÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ zÀlÖªÁV awæ¸ÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀ ¦æÃwAiÀÄ £É¯ÉAiÀiÁVzÀÝ, DzÀgÉ ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ ºÉ¸Àj®èzÀ, C¹ÛvÀé ¤gÁPÀj¸À¯ÁVgÀĪÀ vÀ£Àß ©qÀÄUÀqÉUÁV ºÉÆÃgÁqÀÄwÛgÀĪÀ £É®ªÉAzÀÄ PÁªÀÄÆ UÀÄgÀÄw¹zÀ C°ÓÃjAiÀiÁzÀ MAzÀÄ PÁ®WÀlÖzÀ gÁdQÃAiÀÄ PÀxÁ£ÀPÀªÁVzÉ. CgÀ§gÀÄ ¥sÉæAZÀgÀÄ MmÉÆÖnÖUÉ §zÀÄPÀÄwÛzÀÝgÀÆ ¢éÃ¥ÀUÀ¼ÀAwzÀÝ, GvÀÛgÀ D¦üæPÁzÀ ªÉÄrmÉÃjAiÀÄ£ï wÃgÀzÀ F ¨sÁUÀ ¤gÀAvÀgÀªÁV PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀ vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄUÀ£ÀAvÉ JAzÀÄ §gÉzÀ PÁªÀÄÆ, ºÀÄqÀÄPÁlzÀ GzÉéÃUÀzÀÄjAiÀÄ£ÀÄß NzÀÄUÀgÀÄ vÁªÉà C£ÀĨsÀ«¸ÀÄwÛgÀĪÀAvÉ awæ¸ÀÄvÁÛgÉ. PÀxÁ£ÁAiÀÄPÀ£ÁzÀ eÁPÀƸï PÁªÉÄðjAiÀÄ ºÀÄnÖ¤AzÀ DgÀA¨sÀªÁUÀĪÀ PÁzÀA§j ¥ÀæeÁÕ¥ÀƪÀðPÀ PÀtÄÚUÀ½AzÀ dUÀvÀÛ£ÀÄß CjAiÀÄĪÀ ºÀgÉAiÀÄzÀªÀgÉUÉ DvÀ£À C°ÓÃjAiÀÄ£ï §zÀÄPÀ£ÀÄß vÉgÉ¢qÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄUÀÞvÉAiÉÄà fêÁ¼ÀªÁzÀ ¨sÁªÀ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ ¥ÉÆgÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀaPÉƼÀÄîvÀÛ ¥sÁæ£ïì ¸ÉÃjPÉƼÀÄîªÀ eÁPÀƸï£À ¥Àæw ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼ÀÆ ¨Á®PÀ PÁªÀÄÆ C£ÀĨsÀ«¹gÀĪÀAxÀªÉÃ. ¨Á®å, ZÉAr£ÁlzÀ ºÀÄaÑ£À UɼÉAiÀÄgÀÄ, ±Á¯Á¢£ÀUÀ¼ÀÄ, £ÉwÛ¸ÀÄqÀĪÀ D¦üæPÀ£ï ¸ÀÆgÀå, ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ C¯ÉUÀ¼ÀÄ, AiÀÄÄzÀÞ vÀA¢ÃAiÀÄĪÀ ¸ÀA§AzsÀ, vÁ¬ÄAiÀÄ ¸ÀAPÀl, ¥sÉæAZÀgÀ ªÀ¸ÁºÀvÀĪÁV E°è£À d£ÀUÀ¼ÀÄ C£ÀĨsÀ«¸ÀÄwÛzÀÝ vÁPÀ¯ÁlUÀ¼ÀÄ, vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¦æÃw¸ÀĪÀ; vÀAzÉAiÀÄ ºÀÄqÀÄPÁlzÀ°ègÀĪÀ C¸ÀºÁAiÀÄPÀ ªÀÄÄUÀÞ¨Á®PÀ... J®èªÀÇ PÁªÀÄÆ«£À ¨Á®å¢AzÀ £ÉÃgÀªÁV PÀxÁ£ÀPÀPÉÌ ¸ÉÃjPÉÆArªÉ. PÀxÁ£ÁAiÀÄPÀ ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛ UÀ½¸ÀĪÀ UɼÉvÀ£À, CPÀëgÀ dUÀwÛ£ÉÆqÀ£É CªÀ£À ¸ÀA¥ÀPÀð, DvÀ£À ºÉƸÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß ¤gÀƦ¸ÀÄvÀÛzÉ.

70


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ eÁPÀƸï, ²PÀëPÀ §£ÁðqïðgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ CªÀgÀÄ MzÀV¹PÉÆqÀĪÀ ¸ÁÌ®gï²¥ï ¥sÀ®ªÁV ¸ÉPÉAqÀj ²PÀët ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É. N¢£À VüÀ£ÀÄß ¨É¼É¹PÉƼÀÄîvÁÛ£É. eÁPÀÆ¸ï ºÀgÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦æÃwAiÀÄ ºÉƹ۰UÉ §AzÀÄ ¤®ÄèªÀ°èUÉ PÁzÀA§j PÉÆ£ÉUÁtÄvÀÛzÉ. £À®évÀÛgÀ ºÀgÉAiÀÄzÀ, E¢ÃUÀ ¥sÁæ¤ì£À°ègÀĪÀ PÀxÁ£ÁAiÀÄPÀ vÀ£ÀßzÉà PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÀĸÀȶֹPÉƼÀÄîªÀAvÉ PÁzÀA§jAiÀÄ vÀAvÀæ«zÉ. vÀ£Àß vÀAzÉ ºÉ¤æ PÁªÉÄðj UÉÆÃjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ DvÀ ¸ÀvÁÛUÀ vÀ£ÀVAvÀ MAzÀÄ ªÀµÀð aPÀ̪À£ÁVzÀÝ JAzÀÄ £É£À¦¹PÉƼÀÄîªÀ PÀxÁ£ÁAiÀÄPÀ PÀxÉ ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀªÀÇ PÁqÀÄvÁÛ£É. vÁ£Éà JAzÀÆ UÀAqÀ£À UÉÆÃjAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrgÀ¢zÀÝgÀÆ ºÁUÉ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ vÁQÃvÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄÄUÀÞvÉ eÁPÀƸÀ¤UÉ ¨ÉgÀUÀÄ ºÀÄnÖ¸ÀÄvÀÛzÉ. PÁªÀÄÆ PÁzÀA§jAiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ ¥ÁvÀæPÉÌ ªÀiÁvÀæªÀ®è, ªÀÄUÀ½UÀÆ PÁåxÀjãï JAzÉà ºÉ¸Àj¹ vÁ¬ÄAiÀÄ PÀÄjvÀÄ vÀªÀÄVzÀÝ «±ÉõÀ ªÀĪÀÄvÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¹zÀÝgÀÄ. EzÉÆAzÀÄ PÀZÁÑ ªÉÆzÀ® ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÀiÁzÀgÀÆ PÁªÀÄÆ«£À ¨sÁªÀVÃvÁvÀäPÀ ±ÉÊ°, ªÁPÀåUÀ¼À UÉgÉAiÀÄrAiÀÄ°è ºÉƼÉAiÀÄĪÀ «ÄAZÀÄUÀ¼ÀÄ PÁzÀA§jAiÀÄÄzÀÝPÀÆÌ PÁtÄvÉÛêÉ. PÀÈwAiÀÄ°è£À «avÀæ ¸Àé¨sÁªÀ, ªÀÄÄRZÀºÀgÉUÀ¼À CgÀ§gÀÄ UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. PÁªÀÄÆ ªÀiÁrPÉÆAqÀ £ÉÆÃmïìUÀ¼À£ÀÄß Crn¥ÀàtÂAiÀiÁV ¤ÃqÀ¯ÁVzÀÄÝ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ PÉÆ£ÉUÉ E£ÀßµÀÄÖ «¸ÀÛøvÀ n¥ÀàtÂUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸À¯ÁVzÉ. PÁªÀÄÆ«£À »A¢£À PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß N¢ CªÀgÀ ªÉÊZÁjPÀvÉ, ¨sÁªÀVÃvÁvÀäPÀvÉ EµÀÖ¥ÀlÖªÀgÀÄ £É¯ÉPÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀªÀgÀ ¸ÀAPÀµÀÖzÀ §zÀÄQ£À F PÀxÁ£ÀPÀªÀ£ÀÄß D¸ÀQÛ¬ÄAzÀ NzÀ§ºÀÄzÀÄ.

PÉñÀªÀ ªÀļÀV

71


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ ‘PÉÆqÀĪÀÅzÉãÀÄ? PÉÆA§ÄzÉãÀÄ?’ ªÀåQÛavÀæ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ: 208 ¨É¯É : 130/- ¥ÀæPÀluÉ : 2009

¥ÀjZÀAiÀÄ

PÉÊvÀÄvÀÄÛ ®°vÀ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ: 136 ¨É¯É : 95/- ¥ÀæPÀluÉ : 2009 CAQvÀ ¥ÀŸÀÛPÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 4

¸ÀÄ£ÀAzÁ ¨É¼ÀUÁAªÀPÀgÀ CªÀgÀ ‘PÉÆqÀĪÀÅzÉãÀÄ? PÉÆA§ÄzÉãÀÄ? ªÀÄvÀÄÛ PÉÊvÀÄvÀÄÛ ªÉÆzÀ® PÀÈw ``PÀeÁÓAiÀÄ’’¢AzÀ NzÀÄUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ «ªÀıÀðPÀgÀ UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉzÀ

¯ÉÃRQ ¸ÀÄ£ÀAzÁ ¨É¼ÀUÁAªÀPÀgÀ, £ÀAvÀgÀ PÀvÉ, PÁªÀå, PÁzÀA§jUÀ¼ÀÄß ¨É¼ÀQUÉ vÀAzÀÄ FUÀ ªÀÄvÉÛ ®°vÀ¥Àæ§AzsÀ ¥ÀæPÁgÀPÉÌ ªÀÄgÀ½zÁÝgÉ. CªÀgÀ ``PÉÊvÀÄvÀÄÛ’’ ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ°è 12 ®°vÀ¥Àæ§AzsÀUÀ¼ÀÄ, ``PÉÆqÀĪÀÅzÉãÀÄ? PÉÆA§ÄzÉãÀÄ?’’ ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ°è 10 ªÀåQÛ avÀæ-¥Àæ§AzsÀUÀ¼ÀÄ EªÉ. ¦æÃwAiÀÄ ªÁåSÁå£ÀzÀ vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÀĵÀå ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À ¸ÀAQÃtðvÉAiÀÄ «ªÀıÉð ªÀÄvÀÄÛ ªÀåQÛvÀézÀ z˧ð®å ºÁUÀÆ GzÁvÀÛ UÀÄtUÀ¼À ªÉÄZÀÄÑUÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è »jvÀ¯ÉªÀiÁj£À ZÀjvÉæAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖPÉÆqÀĪÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¯ÉÃRQ E°è £ÀqɹzÁÝgÉ JAzÀÄ ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. PÁªÀåzÀ ¸ÉÆUÀ¸À£ÀÄß £É£À¦¸ÀĪÀ «²µÀÖ UÀzÀå±ÉÊ°AiÀÄ£ÀÄß gÀÆrü¹PÉÆArgÀĪÀ ¸ÀÄ£ÀAzÁ CªÀjUÉ ªÀåQÛavÀæt ¤ÃqÀĪÀ PÀ¯É PÀgÀUÀvÀªÁVzÉ. vÁªÀÅ ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÉÆÃr w½zÀÄPÉÆArgÀĪÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ, D¥ÀÛd£ÀgÀ, D¼ÀÄPÁ¼ÀÄUÀ¼À, ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀªÀgÀ dUÀvÀÛ£ÀÄß CªÀgÀÄ E°è C£ÁªÀgÀtUÉƽ¹zÁÝgÉ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ £Á®ÄÌ UÉÆÃqÉUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ¹Ã«ÄvÀ ¥Àj¸ÀgÀPÉÌ DzÀåvÉ ¤Ãr ªÀÄ£ÀĵÀå£À ¸ÀÄRzÀÄBRUÀ¼À PÁgÀtUÀ¼À ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVPÉƼÀÄîªÀ ¯ÉÃRQ CfÓ, CvÉÛAiÀÄA¢gÀ §zÀÄPÀ£ÀÄß ªÀiÁzÀj gÀÆ¥ÀzÀ°è awæ¹zÁÝgÉ. ``PÉÊvÀÄvÀÄÛ’’«£À §ºÀÄvÉÃPÀ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ PÁ®zÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ DzsÁgÀ¸ÀÛA¨sÀªÉAzÀÄ UËgÀªÀPÉÌ ¥ÁvÀægÁUÀÄwÛzÀÝ CfÓAiÀÄA¢gÀ ¸ÀAPÀxÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArªÉ. `CAwAxÀªÀ¼À®è F CfÓ’AiÀÄ°è ¥ÀÄgÀĵÁxÀð PÉwÛzÀ ªÀÄÆwðAiÀÄAwgÀĪÀ CfÓ (vÀAzÉAiÀÄ vÁ¬Ä) EzÁݼÉ. CªÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¹ÛçÃAiÀÄ®èªÉA§ ªÁåSÁå£ÀzÉÆA¢UÉ, ªÉƪÀÄäPÀ̼ÀÄ, £ÉgɺÉÆgÉ, D¼ÀÄPÁ¼ÀÄUÀ¼À dvÉ CªÀ¼ÀÄ ªÀåªÀºÀj¸ÀĪÀ jÃw, ªÀÄ£ÀĵÀåzsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß JwÛ»rAiÀÄĪÀ CªÀ¼À DzÀ±Àð EªÉ®èªÀÅUÀ¼À «ªÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ EªÉ. `vÁ¬Ä UÀAUÀªÀé£À K£ÉAzÀÄ £É£ÉAiÀÄ°’AiÀÄ°è

72


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ §qÀvÀ£ÀzÀ zÁgÀÄt §zÀÄPÀ£ÀÄß ªÀĺÁAiÀÄdÕzÀAvÉ £ÀqɹzÀ ªÀÄÄvÀÛfÓ (CdÓ£À vÁ¬Ä) UÀAUÁ¨Á¬Ä ¸ÀAWÀµÀðzÀ avÀæ«zÉ. ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼À ºÉƹ۰¤AzÀÀ »A¢£À ¨sÁ«¸À¨ÉÃPÀÄ, JA§ÄzÀÄ PÁªÀÄÆ«£À vÁwéPÀ ¤®ÄªÁVzÉ. »wÛ®zÀªÀgÉUÉ PÉÊAiÀiÁr¹ ªÉÄʪÀÄÄjzÀÄ zÀÄrAiÀÄĪÀ ºÉAqÀwAiÀiÁV, ªÀÄPÀ̼À ¸ÀA¸ÁgÀzÀ°è, ªÀÈzÁÞ¥Àå¢AzÀ ªÀÄgÀtzÀªÀgÉUÉ zÀgÀ¨ÁgÀÄ £ÀqɹzÀÝjAzÀ¯Éà CfÓUÉ `CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ ¹jzÉë’ ¥ÀlÖ. ºÀgÀAiÀÄzÀ ªÀAiÀĹì£À°è UÀAqÀ£À C£ÀÄ¥À¹ÜwAiÀÄ°è ªÀÄ£É, ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¤¨sÁ¬Ä¸À®Ä ºÉgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è zÀÄrzÀÄ ºÉÊgÁuÁzÀ UÀAUÀªÀé, J¼ÉAiÀÄ ªÀAiÀĹì£À°è ºÉvÀÛªÀgÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀPÀÌ£À ªÀÄ£É ¸ÉÃjzÀ CPÀ̪Àé, §qÀvÀ£ÀzÀ ¨ÉÃUÉAiÀÄ°è ¨ÉAzÀÄ MqÀªÉAiÀÄ ªÉÆúÀPÉÌ §°AiÀiÁV ¨Á®QAiÀÄ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀĵÀ jÃwAiÀÄ°è PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ ZÀAzÀæªÀé - EªÀgÉ®ègÀÆ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ PÉÊUÉÆA¨ÉUÀ¼ÁV vÀªÀÄävÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÁ¬ÄÝlÄÖPÉƼÀî®Ä £ÀqɹzÀ ºÉÆÃgÁlªÀ£ÀÄß ¯ÉÃRQ PÀxÀ£À gÀÆ¥ÀzÀ°è ¤ÃrzÁÝgÉ. PÉÊvÀÄvÀÄÛ ¤Ãr fêÀ£ÀzÀ°è ºÀAa w£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß, PÉÆlÄÖ w£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ°¹zÀ CfÓAiÀÄA¢gÀ £É£À¥ÀÄ MAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃzÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ ¸ÀägÀuÉ J¤¸À¢gÀzÀÄ. ªÀ Ä £É ª À Ä A¢UÀ ¼ À £ À Ä ß ºÉ Æ gÀ v À Ä ¥À r ¹ ¤vÀ å fêÀ £ À z À ° è ºÁ¸À Ä ºÉ Æ PÁÌ V PÁt¹PÉƼÀÄîªÀªÀgÀÄ CzɵÉÆÖà ªÀÄA¢. eÁw, zsÀªÀÄð, ªÀUÀðUÀ¼À£ÀÄß «ÄÃj vÀªÀÄä ªÀåQÛvÀézÀ «²µÀÖ CA±ÀUÀ½AzÀ ªÀÄ£ÀzÀ°è CZÉÆÑwÛzÀ ¥Àæw©A§UÀ¼ÁV G½AiÀÄĪÀ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ ªÀåQÛUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ `PÉÆqÀĪÀÅzÉãÀÄ? PÉÆA§ÄzÉãÀÄ?’«£À°è EzÉ. `EªÀgÀÄ gÀPÀÛ¸ÀA§A¢üUÀ¼À®è, ¸Àj¸ÀªÀiÁ£ÀgÀ®è, DzÀgÀÆ J®è ¨ÁAzsÀªÀåªÀ£ÀÄß «ÄÃj F DwäÃAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ ¤®ÄèvÀÛzÉ’ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ¸ÀA¥ÀPÀðPÉÌ §AzÀ ±À®èPÀÌ, ºÉÆ¤ß UÉÆëAzÁZÁgï, gÁdPÀÌ, ªÀiÁ°, C¯Áè§PÀë, gÁdªÀé, ¨É®èzÀ ¨ÁæºÀät, gÀvÀߪÀé, PÀªÀÄ®ªÀé, KUÁå ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÀ ªÀåQÛavÀætzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¯ÉÃRQ PÀnÖPÉÆqÀÄvÁÛgÉ. F dUÀwÛ£À°è AiÀiÁgÀÆ PÀ¤µÀ×gÀ®è. ªÀåQÛªÀåQÛUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¸ÀA§AzsÀ ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä CUÀvÀå«gÀĪÀÅzÀÄ ¤µÀÌ®äµÀ ¦æÃw ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ CxÉÊð¸ÀÄ«PÉ ªÀiÁvÀæ J£ÀÄߪÀ vÁwéPÀ «ZÁgÀzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è F ¥Àæ§AzsÀUÀ¼ÀÄ gÀZÀ£ÉAiÀiÁVªÉ. ¸ÀtÚPÀvÉUÀ¼À jÃw NzÀÄUÀgÀ°è D¸ÀQÛ, PÀÄvÀƺÀ®ªÀ£ÀÄß G½¹PÉƼÀÄîªÀ F ¥Àæ§AzsÀUÀ¼ÀÄ ªÁ¸ÀÛ«PÀ¥ÀæeÉÕ¬ÄAzÁV ºÉZÀÄÑ D¥ÀÛªÁV UÉÆÃZÀj¸ÀÄvÀÛªÉ. »jAiÀÄPÀ« ¨ÉÃAzÉæAiÀĪÀgÀ ºÁUÉ xÀlÖ£É UÀÄgÀÄw¸ÀºÀÄzÁzÀ ¸ÀéAvÀ ±ÉÊ°AiÀÄ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆArgÀĪÀ ¸ÀÄ£ÀAzÁ ¨É¼ÀUÁAªÀPÀgÀ E°è ¥ÁæzÉòPÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß »vÀ«ÄvÀªÁV §¼À¹zÁÝgÉ. G¥ÀªÉÄUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ°è »rvÀ«zÀÝgÉ, £ÀªÀgÀvÀßgÁªÀiï, UÉÆgÀÆgÀÄ, ªÀÄÆwðgÁªï ªÉÆzÀ¯ÁzÀ PÀ£ÀßqÀ »jAiÀÄ ¥Àæ§AzsÀPÁgÀgÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ°è UÀÄgÀÄw¸À§ºÀÄzÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ F ¯ÉÃRQAiÀÄzÀÄ.

qÁ. VÃvÁ ±ÉuÉÊ

73


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ PÀAqÀzÀÄÝ C¤¹zÀÄÝ (CAPÀt §gÀºÀUÀ¼ÀÄ) qÁ. PÉ.Dgï. ¸ÀAzsÁågÉrØ ¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ: x + 190 ¨É¯É : 125/¥ÀæPÀluÉ : 2008 ¸ÀªÀÄAiÀiÁ ¥ÀæPÁ±À£À ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

aAvÀ£ÉUÉ ºÀZÀÄѪÀ §gÀºÀUÀ¼ÀÄ £Ár£À ºÉ¸ÀgÁAvÀ PÀªÀ¬Äwææ, ¯ÉÃRQ, C£ÀĪÁzÀQ ºÁUÀÆ eÁ£À¥ÀzÀ vÀeÉÕ ²æêÀÄw qÁ| PÉ.Dgï. ¸ÀAzsÁågÉrØAiÀĪÀgÀ EwÛÃa£À PÀÈw `PÀAqÀzÀÄÝ C¤¹zÀÄÝ’. `GµÁQgÀt’ ¥ÀwæPÉUÁV §gÉzÀ CAPÀt §gÀºÀUÀ¼ÀÄ F ºÉÆwÛUÉAiÀÄ°èªÉ. ¯ÉÃRQ E°è vÀªÀÄä C£ÀĨsÀªÀ, £É£À¥ÀÄ, N¢zÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉƼÀÄîªÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ «eÁÕ£À, eÁ£À¥ÀzÀ, ¸ÀªÀiÁd, §zÀÄPÀÄ, ªÀÄ»¼É ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ««zsÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉUÀÆ «²µÀÖ £ÉÆÃl ºÀj¹zÁÝgÉ. ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀÄ «ZÁgÀUÀ¼À 71 ¯ÉÃR£ÀUÀ½gÀĪÀ F ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è ¹ÛçÃ¥ÀgÀ ¤®ÄªÀÅ, PÁ¼ÀfUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ §gÀºÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁPÀ¶ÖªÉ. `UÀAqÀ£À PÀtÂÚUÉ PÁtzÀAxÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀÄ,’ `PÀtÂÚÃjUÉ ¨É¯ÉPÉÆqÀzÀªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ PÀtÂÚÃgÀÄ AiÀiÁPÉ?’ `vÁ¬Ä JA§ £ÉgÀ¼ÀÄ,’ `ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀwæPÉUÀ¼À vÁvÁìgÀ,’ `CAvÀBPÀgÀt JA§ MgÀvÉ,’ `¸Á«£À®Æè vÁgÀvÀªÀÄå,’ `¹ÛçÃAiÀÄgÀ PÉÆqÀÄUÉUÉ vÀPÀÌ ªÀÄ£ÀßuÉ’, `AiÀiÁªÀÅzÀÄ CeÁÕ£À?’, `zÉêÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ °AUÀ vÁgÀvÀªÀÄå’ ªÀÄÄAvÁzÀ vÀ¯É§gÀºÀUÀ¼Éà ºÉtÂÚ£À ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À, ¸ÁªÀiÁfPÀ vÁgÀvÀªÀÄå ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼ÀÄ C£ÀĨsÀ«¸ÀĪÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ©A©¸ÀÄvÀÛªÉ. C®èzÉ ¹ÛçÃAiÀÄ CAvÀBPÀgÀt, ªÀiÁ£À¹PÀ zÀÈqsÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðPÀëªÀÄvÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀĪÀ C£ÉÃPÀ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ E°è ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À gÀÆ¥ÀzÀ°èªÉ. ¸ÀgÀ¼ÀªÁV, ¸ÀgÁUÀªÁV N¢¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ UÀÄtªÀżÀî E°è£À §gÀºÀUÀ¼À£ÀÄß §zÀÄQ£À ««zsÀ ªÀÄÄRUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁr¸ÀÄvÁÛ UÁqsÀaAvÀ£ÉUÉ ºÀZÀÄÑvÀÛªÉ. `UÀAqÀ£À PÀtÂÚUÉ PÁtzÀAxÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀÄ’«£À°è gÁt JA§ ¨Á¼ÉºÀtÄÚ ªÀiÁgÀĪÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ZÀÄgÀÄPÀÄvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÉÆUÀ¸ÁV awæ¸ÀĪÀ ¯ÉÃRQ, EzÀÝQÌzÀÝAvÉ CªÀ¼ÀÄ PÀtägÉAiÀiÁzÁUÀ, J¯Áè PɼÀªÀUÀðzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀ §zÀÄPÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ºÉÃUÉ PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃUÀÄvÀÛzÉA§ PÀÄjvÀÄ vÀQð¹zÁÝgÉ. `£À£Àß ¸Á«UÉ AiÀiÁgÀÆ PÁgÀtgÀ®è’ JA§ §gÀºÀ ºÀÈzÀAiÀÄ PÀ®PÀĪÀ WÀl£ÉAiÉÆAzÀ£ÀÄß «ªÀj¸ÀÄvÀÛzÉ. PÀ£À¸ÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÊUÀÆqÀzÀ PÁgÀtPÉÌ

74


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ £ÀªÀ«ªÁ»vÉAiÉƧâ¼ÀÄ ¸Á«UÉ ±ÀgÀuÁzÀ zÁgÀÄt avÀæt«gÀĪÀÅzÀ®èzÉ. M¼ÀUÉƼÀUÉà £ÉÆêÀ°è PÉÆgÀUÀĪÀ ºÉÆwÛ£À°è ºÀwÛgÀzÀªÀgÀÄ DwäÃAiÀĪÁV «ZÁj¹PÉƼÀÄîªÀAwzÀÝgÉ, ¸ÀªÀiÁzsÁ¤¸ÀĪÀAwzÀÝgÉ JµÉÆÖà DvÀäºÀvÉåUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉAiÀħºÀÄzÉãÉÆà J£ÀÄߪÀ ºÀÈzÀAiÀĪÀAwPÉAiÀÄ D¯ÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ E°èªÉ. ¸ÉÆUÀ¸ÁzÀ PÀ«vÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀÄ¥ÀjavÀgÁVgÀĪÀ qÁ| ¸ÀAzsÁågÉrØAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä UÀzÀåPÀÈwUÀ¼À®Æè ¥ÀzÀåzÀ ¸ÉƧUÀ£ÀÄß vÀÄA§§®ègÉA§ÄzÀPÉÌ £À«gÀÄ ¤gÀÆ¥ÀuÉAiÀÄ §ºÀÄvÉÃPÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁQëAiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ. `ºÀ¹gÀ£ÀÄß vÀĽ¢lÖ PÁ®Ä’, `ºÀƪÀÅUÀ¼ÀÆ ¦.JZï.r ¥Àæ§AzsÀUÀ¼ÀÆ...?’, `ªÀiÁ«£À ºÀtÂÚ£À ¹» £É£À¥ÀÄ’ `zÀÆgÀ¸ÀjzÀ ¥ÀæPÀÈw’ `PÁ®ªÀ£ÀÄß »rzÀÄ ¤°è¸ÀĪÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ’ `zÀtÂzÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ «±ÁæAw ¤ÃqÀĪÀ ºÁ¸Àå’, `¦æÃwAiÀÄ ¸É¼ÉvÀ’, `£ÁªÀÄÄaÑ ªÀÄÄrzÁ ¥ÀjªÀļÀzÀ ºÀƪÀ...’ MAzÀQÌAvÀ MAzÀÄ ZÉ£ÀÄß J¤ß¸ÀĪÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ. ªÀÄÆ®vÀB eÁ£À¥ÀzÀ vÀdÕgÁVgÀĪÀ qÁ|| ¸ÀAzsÁågÉrØAiÀĪÀgÀÄ E°è£À C£ÉÃPÀ §gÀºÀUÀ¼À°è d£ÀfêÀ£ÀzÀ°è ºÁ¸ÀĺÉÆPÁÌVgÀĪÀ eÁ£À¥ÀzÀ ¸Á»vÀå, DZÀgÀuÉ, £ÀA©PÉUÀ¼À PÀÄjvÀÄ «ªÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. `AiÀiÁªÀÅzÀÄ CeÁÕ£À’?, ªÀÄ¼É §AvÀÄ ªÀļɒ, `eÁ£À¥ÀzÀ PÁtÂPÉ PÁ¼Àf, PÀuÁΪÀ®Ä..’, `¸ÀA¸ÁÌgÀ, ¸ÀA¸ÀÌøw’, `§AvÀÄ ±ÁæªÀtªÉA§ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ’ ªÀÄÄAvÁzÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À°è eÁ£À¥ÀzÀ ¸ÉÆUÀ¸ÀÄ ¸ÉÆUÀqÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. ¹ÛçÃAiÀÄgÀ ¸ÀªÀĸÉå, £ÉÆêÀÅ £À°ªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀtÂÚUÉ PÀlÄÖªÀAvÉ awæ¹gÀĪÀ ¯ÉÃRQ, ¹ÛçÃAiÀÄgÀ ªÉÊZÁjPÀ ¥ÀæeÉÕ, ¦æÃw, vÁ¼Éä ªÀÄÄAvÁzÀ UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß ªÀåQÛavÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ PÀnÖPÉÆqÀĪÀÅzÀ®èzÉ. Erà ¹ÛçÃPÀÄ®zÀ ªÀåQÛvÀé ¥ÀæeÉÕ, ¸ÁªÀÄxÀåðUÀ¼À£ÀÄß vÉgÉ¢nÖzÁÝgÉ. eÉÆvÉUÉ ¥ÀÄgÀĵÀgÀ ¤¸ÁéxÀð zÀÄrªÉÄ, ¸ÉêÁªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ, ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉ, ¥Àæw¨sÉUÀ¼À£ÀÄß G¯ÉèÃT¸ÀĪÀ C£ÉÃPÀ ªÀåQÛ, WÀl£ÉUÀ¼À §gÀºÀUÀ½ªÉ. `PÀÄgÀÄqÀĪÀÄ¯É ªÀÄvÀÄÛ eÉÆüÀgÁd’, `M¼ÉîAiÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ AiÀiÁgÀ£ÀÆß PÁAiÀĨÉÃQ®è’, `DAiÀÄÄzsÀ¥ÀÆeÉAiÀÄ°è ¤µÁ̪ÀÄPÀ«ÄðAiÀÄ £É£À¥ÀÄ’ ªÀÄÄAvÁzÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ F PÀÄjvÀÄ ¤gÀƦ¸ÀÄvÀÛªÉ. §zÀÄPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÀÈwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ «ZÁgÀzsÁgÉAiÀÄ£Éß®è vÀªÀÄä ¯ÉÃR¤AiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ºÀj¹gÀĪÀ qÁ|| ¸ÀAzsÁågÉrØAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæPÀÈwPÀ «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ¸ÀàµÀÖavÀæt PÀnÖPÉÆqÀÄvÁÛgÉ. EzÀ®èzÉ zÉñÀªÀ£ÀÄß PÁqÀĪÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ, ©üÃPÀgÀ ªÁå¢üUÀ¼ÀÄ, ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¸É¼ÉAiÀÄĪÀ PÀxÉUÀ¼ÀÄ, ¸ÀAVÃvÀ, ¸Á»vÀå ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ ¤ÃqÀĪÀ G¯Áè¸À, ¥ÀoÀåªÀ¸ÀÄÛ - ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ, ¨ÁAzsÀªÀå ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À PÀqÉUÀÆ vÀªÀÄä ªÉÊZÁjPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀj¹zÁÝgÉ. M¼À ºÉÆgÀUÀÄUÀ¼ÉgÀqÀÆ ¸ÀÄAzÀgÀªÁV PÁt¸ÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀ MªÉÄä PÉÊUÉwÛPÉÆAqÀgÉ, N¢ ªÀÄÄV¸ÀĪÀ vÀ£ÀPÀ ©qÀzÉ »r¢j¹PÉƼÀÄîªÀ UÀÄtºÉÆA¢zÉ. MnÖ£À°è J¯Áè ªÀAiÀĹì£À NzÀÄUÀjUÀÆ EµÀÖªÁUÀĪÀ F CAPÀt §gÀºÀUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀªÀ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀ UÀAqÀĺÉtÄÚUÀ¼ÀÆ NzÀĪÀÅzÀÄ M½vÀÄ. ¸ÀÄTçzÀÄPÀÄ £ÀqɸÀ®Ä ¨ÉÃPÁzÀ C£ÉÃPÀ ¸ÀÆvÀæUÀ¼ÀÄ E°è£À aAvÀ£ÉUÀ¼À°èªÉ. MnÖ£À°è EzÀĪÀgÉUÉ £ÁªÀÅ N¢zÀ CAPÀt §gÀºÀUÀ½VAvÀ «©ü£Àß C£ÀĨsÀªÀ ¤ÃqÀĪÀ F PÀÈw PÀ£ÀßqÀPÉÌ MAzÀÄ CªÀÄÆ®å PÉÆqÀÄUÉ JA§ÄzÀÄ GvÉàçÃPÉëAiÀÄ®è.

ªÀ£ÀªÀiÁ¯Á ¸ÀA¥ÀvÀÄ̪ÀiÁgï 75


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ C±ÀévÀÜgÀ §zÀÄPÀÄ MAzÀÄ £ÉÆÃl qÁ. JZï. J¸ï. ¸ÀÄeÁvÀ ¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ: 178 + XX VII ¨É¯É : 180/¸ÀĺÁ¸À ¥ÀæPÀluÉUÀ¼ÀÄ 53, ªÀiÁgÀÄw zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ©Ã¢ PÀĪÉA¥ÀÅ£ÀUÀgÀ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ 9

§gÀªÀuÉUÉAiÀÄ°è CZÀÄÑPÀlÄÖvÀ£À EzÉÆAzÀÄ

PÉ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £ÀªÀÄä £ÀqÀÄªÉ ¨Á½ §zÀÄQzÀ

C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ ªÀåQÛAiÀÄ fêÀ£ÀavÀæ. C±ÀévÀÜgÀ fêÀ£À ¸ÁzsÀ£ÉUÀ½UÉ ªÀiÁgÀĺÉÆÃV CzÀ£ÀÄß awæ¸À®Ä ºÀ®ªÀÅ jÃwAiÀÄ°è ±Àæ«Ä¹ ¯ÉÃRQ F ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀA¢zÁÝgÉ. PÉ.J£ï. C±ÀévÀÜ£ÁgÁAiÀÄtgÁªï, PÀ£ÀßqÀzÀ ±ÉæõÀ× PÀvÉUÁgÀgÉAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀqÉ¢zÀÝ C±ÀévÀÜgÀÄ §ºÀĪÀÄÄR ¥Àæw¨sÉAiÀÄ ªÀåQÛ. CªÀgÀÄ ªÀÄÆgÀÄPÉëÃvÀæUÀ¼À°è ªÀiÁrgÀĪÀ ¸ÁzsÀ£É F UÀæAxÀzÀ PÀxÁªÀ¸ÀÄÛ. CªÀgÀ ¸ÁzsÀ£ÉVAvÀ C¥ÀƪÀðªÁzÀÄzÀÄ CªÀgÀ ¸ÀzÁZÁgÀ, ¸ÀZÁÑjvÀæ, ¸ÀvÀìAzsÀvÉ, vÁåUÀ ªÉÊgÁUÀåUÀ¼ÀÄ. C±ÀévÀÜgÀ ¸Á»vÀåPÉëÃvÀæ §ºÀĪÁå¥ÀPÀªÁzÀÄzÀÄ. CªÀgÀÄ ZÁjwæPÀ, ¥ËgÁtÂPÀ, ¸ÁªÀiÁfPÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÀªÀgÀÄ. £ÁlPÀ, ¸ÀtÚPÀvÉ, PÁzÀA§j ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ««zsÀ ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À°è PÉÊAiÀiÁr¹ AiÀıÀ¸ÀÄì ¥ÀqÉzÀªÀgÀÄ. CªÀgÀ ¥ÀæRgÀ ªÉÊZÁjPÀvÉ zÀAUÀħr¸ÀĪÀAvÀºÀÄzÀÄ. CªÀgÀ C£ÉÃPÀ PÀvÉUÀ¼ÀÄ ZÀ®£ÀavÀæUÀ¼ÁVªÉ. ¥ÀæZÁgÀªÀ£ÀÄß §AiÀĸÀzÀ ¤µÀÄ×gÀªÁ¢ C±ÀévÀÜgÀ£ÀÄß ¸ÀAzÀ²ð¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV M¥Àà°®è. bÀ®©qÀzÀ wæ«PÀæªÀÄ£ÀAvÉ qÁ| ¸ÀÄeÁvÀ ««zsÀ ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ C±ÀévÀÜgÀ fêÀ£À ¸Àé¨sÁªÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹zÁÝgÉ. qÁ. ¸ÀÄeÁvÁgÀªÀgÀÄ C±ÀévÀÜgÀ 250PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ §AzsÀÄ«ÄvÀægÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹ CªÀjAzÀ C±ÀévÀÜgÀ fêÀ£ÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹zÁÝgÉ. CªÀgÀ F C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ ¸ÁºÀ¸ÀPÉÌ MAzÀÄ «±ÉõÀ «ªÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. C±ÀévÀÜgÀ ««zsÀ ªÀÄÄRUÀ¼À ºÁUÀÆ CªÀgÀ fêÀ£ÀzÀ ««zsÀ WÀlÖUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ CªÀgÀ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀzÀ GzÉÝñÀªÁVzÀÝgÀÆ CzÀQÌAvÀ®Æ EAvÀºÀ M§â ªÀåQÛ £ÀªÀÄä £ÀqÀÄªÉ fë¹zÀÝgÉA§ÄzÀ£ÀÄß zÀÈqsÀ¥Àr¸À®Ä CªÀgÀÄ F ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀ£ÀÄß PÉÊUÉÆAqÀAvÉ PÁtÄvÀÛzÉ. JµÉÆÖà d£ÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ, ««zsÀ zÁR¯É, ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀ, CªÀgÀ ¥Àj±ÀæªÀÄ, GvÁìºÀ, EªÉ®è ¥sÀ®¥ÀæzÀªÁV PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ°è MAzÀÄ CzÀÄãvÀªÁzÀ CZÀÄÑPÀmÁÖzÀ PÀÈw ªÀÄÆr §A¢zÉ.

75


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ DzÀ±Àð CzsÁå¥ÀPÀgÁV C±ÀévÀÜgÀÄ ²PÀët PÉëÃvÀæzÀ°è GvÀÛªÀÄ ¨ÉÆÃzsÀPÀgÉAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸À®ànÖzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ PÀoÉÆÃgÀ ²¸ÀÄÛ, ¸ÀgÀ¼À fêÀ£À ¨ÉgÀUÀÄUÉƽ¸ÀĪÀAvÀºÀÄzÀÄ. SÁ¸ÀV ²PÀët PÀA¥À¤ CªÀjUÉ MAzÀÄ zÉÆqÀØ ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÁUÀ CzÀ£ÀÄß «£ÀAiÀÄ¢AzÀ ¤gÁPÀj¹ »AwgÀÄVzÀgÀÄ. ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä CªÀgÀ PÀÈwUÉ ¥Àæ±À¹Û ¤ÃrzÁUÀ CªÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À®Ä ºÉÆÃUÀ°®è. ¥Àæ±À¹Û ºÀtªÀ£ÀÆß ¥ÀqÉAiÀÄ°®è. gÀAUÀ£ÁAiÀÄQ avÀæzÀ ¥Àæ±À¹Û ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀPÀÆÌ ºÉÆÃUÀ°®è. ²PÀëPÀgÁV ¤ªÀÈwÛAiÀiÁUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ E¯ÁSÉ CrØ¥Àr¹vÀÄ. CªÀjUÉ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À PÉÆqÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ºÉýzÀgÀÆ C±ÀévÀÜgÀÄ vÀªÀÄä ¤zsÁðgÀ §zÀ°¸À°®è. J®èPÀÆÌ «ÄV¯ÁV vÀªÀÄä §UÉÎ ¯ÉÃRQAiÀÄjUÉ ¸ÀéAvÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÆß ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä CªÀgÀÄ EµÀÖ¥ÀqÀ°®è. CªÀgÀÄ ¥ÀæZÁgÀ¢AzÀ JµÀÄÖ zÀÆgÀ«zÀÝgÉAzÀgÉ vÀªÀÄä §UÉV£À UÀæAxÀªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä PÁ¯Á£ÀAvÀgÀ ¥ÀæPÀn¸À§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß «¢ü¹zÀÝgÀÄ. CAvÀgïªÀÄÄTAiÀÄÆ ¸ÀgÀ¼ÀfëAiÀÄÆ DVzÀÝ C±ÀévÀÜgÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ PÀ¼ÀPÀ½ ºÉÆA¢zÀÝ ªÀÄÈzÀÄ ºÀÈzÀ¬ÄUÀ¼ÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¯ÉÃRPÀgÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ ¤zÀ±Àð£ÀUÀ½AzÀ ¤gÀƦ¹zÁÝgÉ. C±ÀévÀÜgÀÄ vÀªÀÄUÉ «ªÁºÀzÀ DºÁé£À ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ §AzÁUÀ £ÀªÀ ªÀzsÀĪÀgÀjUÉ PÉ®ªÀÅ ¸À®ºÉ »vÀªÀZÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¹zÁÝgÉ. J®èPÀÆÌ «ÄV¯ÁV CªÀgÀÄ vÀªÀÄä G¬Ä°£À°è MAzÀÄ læ¸ïÖ ªÀiÁr vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃjzÀAvÉ vÀªÀÄä D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß gÁªÀÄPÀȵÀÚ D±ÀæªÀizÀ §qÀ «zÁåyðUÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV ºÁUÀÆ ¯ÉÃRPÀgÀ £ÉgÀ«UÉ zÁ£À ªÀiÁrzÁÝgÉ. EAvÀºÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ¤zÀ±Àð£ÀUÀ½AzÀ C±ÀévÀÜgÀÄ zÀPÀë C¢üPÁj, DzÀ±Àð ²PÀëPÀ, ¥Àæw¨sÁªÀAvÀ ¯ÉÃRPÀgÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ £ÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁdzÀ°è §ºÀ¼À «gÀ¼ÀªÉ£ÀÄߪÀAvÉ fë¹zÀÝ M§â ¸ÀdÓ£À ªÀåQÛ JAzÀÄ JwÛ vÉÆÃj¹zÁÝgÉ. zÉñÀ¨sÀPÀÛ, UÁA¢üªÁ¢, ¥ÀgÉÆÃ¥ÀPÁj, vÁåUÀfë K£É®è GzÁgÀ UÀÄtUÀ¼ÀÄ M§â ªÀåQÛAiÀįÉèà £É¯ÉUÉÆArzÀÄÝzÀÄ JAxÀ ¸ÉÆÃfUÀ. EAvÀºÀ M§â ªÀĺÁ£ï ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ ¸ÀÄeÁvÀgÀªÀgÀ PÀÈw PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ°è UÀnÖAiÀiÁV ¤®ÄèªÀAvÀºÀ MAzÀÄ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÁVzÉ. CwAiÀiÁzÀ ¥Àæ±ÀA¸ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀîzÉ J®Æè CwgÉÃPÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÉ PÀxÁ £ÁAiÀÄPÀ£À C¥ÀƪÀð ªÀåQÛvÀéªÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ awæ¹gÀĪÀ jÃw ªÉÄZÀÄѪÀAvÀºÀÄzÀÄ. CªÀgÀÄ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è ªÀ»¹zÀ CZÀÄÑPÀlÄÖvÀ£À, ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ªÀÄÄzÀæt gÀPÁëPÀªÀZÀ ºÁUÀÆ ªÀÄÄR¥ÀÄl «£Áå¸À EªÀÅUÀ¼À°èAiÀÄÆ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. PÀ£ÀßqÀ £Ár£À EAvÀºÀ M§â ±ÉæõÀ×¥ÀÄgÀĵÀ£À ¥ÀjZÀAiÀĪÀ£ÀÄß CZÀÄÑPÀmÁÖV §ºÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀªÁV ªÀiÁrPÉÆlÖ qÁ. JZï.J¸ï. ¸ÀÄeÁvÀgÀªÀgÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß C©ü£ÀAzÀ£ÁºÀðªÁzÀÄzÀÄ.

JA. «. ²æäªÁ¸ï

77


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

¥ÀÀŸÀÛPÀ CAUÀ¼À¢AzÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¤Ãw KPÉ ¨ÉÃPÀÄ?* ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ GzÀåªÀÄPÀÆÌ DzÀgÀzÉà DzÀ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀ¸ÀÄÛ«£À GvÀà£Àß ªÀÄvÀÄÛ «PÀæAiÀÄ ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è ¥Á¯ÉÆμÀÄîªÀ ¥ÀæwAiÉƧâgÀ£ÀÆß PÉ®ªÀÅ ºÀPÀĄ̈ÁzÀåvÉUÀ¼À ZËPÀnÖ£À°è ¤AiÀÄAwæ¸ÀĪÀ ²¹Û£À £ÀqÁªÀ½ F ¤Ãw¸ÀA»vÉ. GvÁàzÀPÀgÀ, ªÀiÁgÀĪÀªÀgÀ ºÁUÀÆ PÉƼÀÄîªÀªÀgÀ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ »vÀgÀPÀëuÉAiÉÄà ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ »A¢£À ªÀÄÄRå GzÉÝñÀ. EzÀ£ÀÄß ¥ÀæwAiÉƧâgÀÆ ¥Á°¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ GzÀåªÀÄzÀ°è CwgÉÃPÀzÀ ªÀvÀð£ÉUÀ¼ÁUÀĪÀÅ¢®è. §zÀ¯ÁV ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ «±Áé¸ÀªÀzsÀð£ÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀåªÀºÁgÀ PÉêÀ® ¯Á¨sÀUÀ½PÉAiÀÄ zÀAzsÉAiÀiÁUÀzÉ, ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÉAiÀÄ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ºÉÆuÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀĸÀÛPÀªÉ£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¥ÀæzsÁ£ÀªÁV Cj«£À ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ. F CjªÀÅ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ §zÀÄQ£À J®è PÉëÃvÀæUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÁå¥ÀPÀvɬÄAzÀ PÀÆrgÀĪÀAxÀzÀÄ. ¸ÀÈd£À²Ã® ºÁUÀÆ ¸ÀÈd£ÉÃvÀgÀ £É¯ÉAiÀÄ §Ä¢Þ¨sÁªÀUÀ¼À «PÁ¸ÀPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ «eÁÕ£ÀªÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛªÉ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ. ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ¥ÁvÀæ »jzÀÄ. ¨É¼ÉAiÀÄ°è PÀ¼É EgÀĪÀAvÉ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À°èAiÀÄÆ PÀ¼É EgÀÄvÀÛzÉ. PÀ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß QvÀÄÛ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAgÀQë¸ÀĪÀ ºÉÆuÉ PÀȶPÀ£ÁzÀªÀ£À PÀvÀðªÀå. ¨É¼ÉzÀ PÁ¼À£ÀÄß gÉÊvÀ vÁ£ÉƧâ£Éà GtÄÚªÀÅ¢®è. ºÀAa GtÄÚªÀÅzÉà CªÀ£À §zÀÄQ£À zsÀªÀÄð. ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ ¸ÁgÀªÀÇ EzÀ£Éßà ºÉüÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ GvÀà£ÀߪÉAzÀgÉ, CzÉÆAzÀÄ ¸ÀAWÀl£ÁvÀäPÀ ±ÀæªÀÄzÀ ¥sÀ®. §gÉAiÀÄĪÀ ¯ÉÃRPÀ¤AzÀ ªÉÆzÀ¯ÉÆÎAqÀÄ CaÑUÉ ºÉÆÃzÁUÀ r.n.¦. ªÀiÁqÀĪÀ, PÀgÀqÀÄ wzÀÄݪÀ, ¦æAlÄ ºÁPÀĪÀ, ¥ÀĸÀÛPÀ gÀÆ¥ÀPÉÌ vÀgÀĪÀ ¥ÀæwAiÉƧ⠱Àæ«ÄPÀ£À ¥Á®Æ ¥ÀĸÀÛPÀ gÀÆ¥ÀtzÀ »AzÉ EgÀÄvÀÛzÉ. EªÀgÉ®ègÀ£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ÀĪÀAvÉ ¥ÀæPÁ±ÀPÀ¤gÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀĸÀÛPÀPÉÌ ªÀÄÄR¥ÀÄl gÀƦ¹zÀ PÀ¯Á«zÀ¤gÀÄvÁÛ£É; ¹zÀÞUÉÆAqÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ NzÀÄUÀjUÉ ªÀÄÄlÖ¨ÉÃPÉAzÀgÉ, ªÀiÁgÁlUÁgÀ ¨ÉÃPÁUÀÄvÁÛ£É. ¥ÀĸÀÛPÀ MAzÀÄ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀiÁzÀgÉ, ¥ÀĸÀÛPÀzÀ «vÀgÀuÉ MAzÀÄ ªÀåªÀºÁjPÀ ¥ÀæQæAiÉÄ. F ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄÆ PÀÆqÁ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ºÉÆuÉAiÀÄjvÀÄ £ÀqɸÀ¨ÉÃPÁzÀ ªÀåªÀºÁgÀªÉà DVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄ¢æ¹zÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ PÀĽvÀgÉ, C«zÀÝ PÀqÉUÉà §AzÀÄ NzÀÄUÀ PÉƼÀÄîvÁÛ£É J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¨sÀæªÉÄ. ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ J®èjUÀÆ ¹UÀĪÀAvÉ ªÀiÁgÁlzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è «PÉÃA¢æÃPÀgÀtzÀ ¤Ãw eÁjAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. NzÀÄUÀjUÉ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄnÖ¸ÀĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è SÁ¸ÀVªÀåQÛUÀ¼ÀÆ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÆ vÀªÀÄäzÉà DzÀ ªÀiÁgÁl *

¥ÀÉÇæ| J¸ï. f. ¹zÀÞgÁªÀÄAiÀÄå CªÀgÀ ‘PÀ£ÀßqÀ ¥ÀÀŸÀÛPÀ dUÀvÀÄÛ’ ¥ÀÀŸÀÛPÀ¢AzÀ GzÀÞøvÀ.

78


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ eÁ®UÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¹PÉÆArzÁÝgÉ. EµÀÖ£Éßà D±Àæ¬Ä¹ PÀĽvÀgÉ, ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ «¸ÀÛgÀuÉAiÀÄ PÁAiÀÄðªÀÅ ¥ÀÆtðªÁUÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀPÁðgÀªÀÇ F PÁAiÀÄðzÀ°è vÉÆqÀV¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. FUÁUÀ¯Éà ²PÀët PÉëÃvÀæzÀ°è vÉgÉ¢gÀĪÀ UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ ¸ÀAWÀ-¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°ègÀĪÀ UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÁZÀ£Á®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉgÉzÀÄ Cj«£À «¸ÀÛgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ £ÉÊwPÀ ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀiÁV ¨sÁ«¹, ¸ÀPÁðgÀªÀÅ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÀµÀðPÉÌ ªÀÄÆgÀÄ ¸Á«gÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀlªÁUÀÄwÛzÉ JA§ÄzÀÄ MAzÀÄ CAzÁf£À ºÉýPÉ. EªÀÅUÀ¼À°è ¥Àæw¶×vÀ ¥ÀæPÁ±À£À ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÉµÀÄÖ? ¯ÉÃRPÀ - ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ JµÀÄÖ d£À ¥ÀæwªÀµÀð ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀÄwÛzÁÝgÉ? «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À ¥Àæ¸ÁgÁAUÀUÀ½AzÀ ¥ÀæPÀlªÁUÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ JµÀÄÖ? ºÁUÀÆ DPÁqÉ«ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀUÀ½AzÀ ¥ÀæPÀlªÁUÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÉµÀÄÖ.? EªÀÅUÀ¼À eÉÆvÉUÉ ªÀµÀðzÀ°è MAzÀ®è MAzÀÄ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀAvÉ £ÀÆgÁgÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉ PÀÆqÀ ¥ÀæPÀn¸ÀÄwÛzÉ. F J®è ¥ÀæPÀluÉUÀ¼À AiÀiÁ¢AiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁzÀ CUÀvÀå«zÉ. F J®è ¥ÀæPÁ±À£À ªÀÄÆ®UÀ¼À°è ¥ÀæPÀlªÁUÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À UÀÄtªÀÄlÖ ºÉÃVgÀÄvÀÛzÉ.? ¥ÀĸÀÛPÀzÀ «£Áå¸À ºÉÃVgÀÄvÀÛzÉ? F J®è PÀqÉUÀ¼À®Æè ¥ÀæPÀlªÁUÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ £Ár£À J®è ªÀÄƯÉUÀ¼À°ègÀĪÀ PÀ£ÀßrUÀjUÉ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ®¨sÀåªÁUÀĪÀ ªÀiÁUÀðUÀ½ªÉAiÉÄÃ? »ÃUÉ ºÀ®ªÁgÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ ºÀÄlÄÖvÀÛªÉ. ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀiÁgÁl ªÀĽUÉUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑV £ÀUÀgÀUÀ¼À°è PÉÃA¢æÃPÀÈvÀªÁVzÉ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ, zsÁgÀªÁqÀ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ, UÀÄ®§UÁð, ²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÖgÉ ¨ÉÃgÉqÉ J®Æè PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁlPÉÌ ¹UÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. »ÃUÁV ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ªÀÄgÁl eÁ®ªÀÅ £Ár£ÁzÀåAvÀ ªÁå¥ÀPÀªÁVAiÀÄÆ ªÀåªÀ¹ÜvÀªÁVAiÀÄÆ ²¸ÀÄÛ§zÀÞ PÁAiÀÄðZÀlĪÀnPÉAiÀiÁVAiÀÄÆ «¸ÀÛj¹PÉÆAr®è. UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ J¯Áè f¯Áè PÉÃAzÀæUÀ¼À°èªÉ; PÉ®ªÀÅ vÁ®ÆèPÀÄ PÉÃAzÀæUÀ¼À°èAiÀÄÆ EªÉ. «±ÉõÀªÉAzÀgÉ, PÉ®ªÀÅ PÀqÉ ¹Ûçà ±ÀQÛ PÉÃAzÀæUÀ¼À°è, ºÀ®ªÀÅ ¸ÀAWÀ-¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉgÉAiÀįÁVzÉ. DzÀgÉ, F J®è UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À°è EgÀĪÀ UÀæAxÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ, ºÀ®ªÀÅ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ K¼ÀÄvÀÛªÉ. EªÀÅUÀ¼À°è ¤dªÁVAiÀÄÆ J®ègÀÆ NzÀ¨ÉÃPÁzÀ, N¢£À C©ügÀÄa ¨É¼É¸ÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ J¶ÖgÀÄvÀÛªÉ? ¥ÀæwªÀµÀð ¥ÀæPÀlªÁUÀĪÀ 3000 ²Ã¶ðPÉUÀ¼À°è JµÀÄÖ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ J®è UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ½UÀÆ ¸ÀgÀ§gÁeÁUÀÄvÀÛªÉ? CªÀÅUÀ¼À°è ºÉƸÀ ²Ã¶ðPÉAiÀÄ ºÉƸÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÉµÀÄÖ? ªÀÄgÀÄ ªÀÄÄzÀætUÉÆAqÀªÀÅUÀ¼ÉµÀÄÖ? CªÀÅUÀ¼À UÀÄtªÀÄlÖ ºÉÃVgÀÄvÀÛzÉ? F ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À°è ¤d£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄgÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÉµÀÄÖ? C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄgÀ CxÀªÁ UÀÄ¥ÀÛ £ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄgÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÉµÀÄÖ? F C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄgÀÄ AiÀiÁPÉ UÀÄ¥ÀÛ£ÁªÀÄUÀ¼À°è §gÉAiÀÄÄvÁÛgÉ? EªÀgÀÄ §gÉAiÀÄĪÀ JµÀÄÖ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæwªÀµÀð ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ²Ã¶ðPÉUÀ¼À ºÉ¸Àj£À°è ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀÄÄzÀætzÀ oÀ¸ÉìAiÉÆA¢UÉ ¥ÀæPÀlªÁUÀÄwÛªÉ? ±Á¯ÁPÁ¯ÉÃdÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¥ÀæPÀlªÁUÀĪÀ ¥ÀoÀå ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À°è JµÀÄÖ ¥ÀgÁªÀıÀð£À UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ? JµÀÄÖ UÉÊqïUÀ¼ÀÄ? JµÀÄÖ ¥ÀoÀåUÀ¼ÀÄ? EªÀÅUÀ¼À UÀÄtªÀÄlÖ JAxÀzÀÄÝ? EAxÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ªÀÄÄzÀætzÀ UÀÄtªÀÄlÖ JAxÀzÀÄÝ? - ªÀÄÄAvÁzÀ, ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ ºÀ®ªÁjªÉ. F J®è

79


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ MlÄÖ PÁgÀtªÉAzÀgÉ. EAzÀÄ ¥ÀĸÀÛPÉÆÃzÀåªÀĪÀÅ MAzÀÄ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄ ªÀåªÀºÁgÀªÁV G½¢®è; CzÀÄ PÉêÀ® ªÀåªÀºÁgÀªÁV ¥ÀĸÀÛPÀªÉ£ÀÄߪÀ ¸ÀgÀPÀÄ ªÀiÁgÀĪÀ zÀAzsÉAiÀiÁV ¨É¼É¢zÉ. ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß PÉƼÀÄîªÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå NzÀÄUÀgÀ£ÀÄß ©lÖgÉ, ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀUÀmÁV PÉƼÀÄîªÀ ±Á¯ÁPÁ¯É à dÄUÀ ¼ À , «±À é « zÁå®AiÀ Ä UÀ ¼ À Ä , ¸ÁªÀ ð d¤PÀ UÀ æ A xÁ®AiÀ Ä UÀ ¼ À Ä , «zÁåyð¤®AiÀÄUÀ¼ÀÄ, ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ §ºÀÄ zÉÆqÀØ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è £ÀªÀÄä°èªÉ. J®è ±Á¯ÁPÁ¯ÉÃdÄUÀ½UÉ CxÀªÁ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀUÀmÁV PÉƼÀÄîªÀ ±ÉÃPÀqÀ 20 ¸ÉÆÃr JA§ ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß ©lÖgÉ, «±ÉõÀªÁV UÀÄtªÀÄlÖªÀ£ÀÄß ¤zsÀðj¸ÀĪÀ ºÁUÀÆ ¨ÉÃrPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤zsÀðj¸ÀĪÀ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼ÀÄ DAiÀiÁ UÀæAxÀ¥Á®PÀgÀÄ, ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀ «ªÉÃZÀ£ÉUÉ ©nÖzÀÄÝ. C°è «µÀAiÀĪÁgÀÄ «¨sÁUÀUÀ¼À ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄUÀ½gÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ PÁAiÀÄ𠧺ÀÄvÉÃPÀªÁV ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ¥ÀnÖ ¸À°è¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀiÁvÀæ «ÄvÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. §zÀ¯ÁUÀÄwÛgÀĪÀ EwÛÃa£À ¸À¤ßªÉñÀzÀ°è C®à¸Àé®à ¸ÀÄzsÁgÀuÉ ©lÖgÉ, EzÀĪÀgÉUÀÆ ºÉZÁÑV ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ºÉ¸Àj£À°è §jà PÀ¼À¥É UÀÄtªÀÄlÖzÀ UÉÊqï §gÀºÀUÀ¼Éà ±Á¯Á PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©ªÉ. d£À¦æAiÀÄ UÉÊqï §gÀºÀUÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ PÀÆr ±ÉÃPÀqÀ 20 jAiÀiÁ¬ÄwAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è PÀ«ÄõÀ£ï zÀAzsÉAiÀÄ£ÀÄß CªÁåºÀvÀªÁV £ÀqɹzÀ §ºÀÄvÉÃPÀ ±Á¯ÁPÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ PÀ¥ÁlÄUÀ¼À°è vÀÄA©gÀĪÀÅzÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ gÀÆ¥ÀzÀ PÀ¸ÀªÉÃ. E£ÀÄß ¸ÀUÀmÁV ¥ÀæwªÀµÀðªÀÇ UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ½UÉ PÉƼÀÄîªÁUÀ ºÀ®ªÀÅ ¤AiÀĪÀÄUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. D ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À°è §ºÀÄ ªÀÄÄRåªÁzÀ JgÀqÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀgÉ ¸ÁPÀÄ. C°èAiÀÄ ªÀAZÀ£ÉAiÀÄ eÁ®zÀ D¼À - CUÀ®UÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÀÄ, M§â ¥ÀæPÁ±ÀPÀ¤AzÀ MAzÀÄ ¨ÁjUÉ 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ªÉÆvÀÛQÌAvÀ ªÉÄîàlÄÖ ¨É¯ÉAiÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß PÉƼÀÄîªÀAw®è. FUÀ CzÀÄ MAzÀÄ ®PÀëzÀ UÀjµÀ× ¥ÀæªÀiÁtÌPÉÌ KjzÉ. F ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß ¥Á°¹zÀgÉ, §ºÀ¼ÀµÀÄÖ d£À ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀæPÀluÉUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀætzÀ°èqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÉ ªÀiÁrzÀgÉ, ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀiÁgÁlªÀÅ MAzÀÄ GzÀåªÀĪÁV ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀªÁV vÉÆÃgÀĪÀÅzÉà E®è. D zÀȶ֬ÄAzÀ¯Éà F ¤AiÀĪÀÄ EzÉ, £ÁªÀÄPÁªÀ¸ÉÛUÉ. DzÀgÉ, EgÀĪÀ ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß ªÀAa¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ £ÀªÀÄä°è ºÀ®ªÀÅ M¼ÀªÀiÁUÀðUÀ½ªÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ, M§â ¥ÀæPÁ±ÀPÀ, ¸ÀUÀlÄRjâUÉ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀ®Ä vÀªÀÄä ¥ÀæPÁ±À£À ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°èAiÉÄà 30-40-50 ¨ÉãÁ«Ä ºÉ¸Àj£À ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¯Élgï ºÉqïUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀÄvÁÛ£É; ªÀiÁgÁlªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. EzÀÄ ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß G®èAX¹zÀAvÁUÀĪÀÅ¢®è. C®èzÉ, ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÄUÀªÀĪÁV CªÀjUÉ ¨ÉÃPÁUÀĪÀAvÉ C£ÀÄPÀÆ®ªÀwðAiÀiÁV £ÀqɸÀ®Ä ¸ÀÄ®¨sÀ M¼ÀªÀiÁUÀðUÀ½ªÉ. MAzÀÄ PÀqÉ ºÉZÀÄÑ ªÀiÁgÁlªÁzÀgÉ, E£ÉÆßAzÀÄ PÀqÉ ªÀgÀªÀiÁ£À vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄ®¨sÀªÁV vÀ¦à¹PÉƼÀÀÄzÁzÀ ªÀåªÀºÁgÀ EzÁVzÉ. »ÃUÉ, ¸ÀUÀlÄ RjâAiÀÄ UÀjµÀתÉÆvÀÛzÀ «ÄwAiÀÄ ¤AiÀĪÀĪÉA§ÄzÀÄ ªÀåªÀºÁgÀzÀ £ÉÊwPÀ ªÀiË®åªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀĪÀÅzÀQÌAvÀ CªÀåªÀºÁgÀzÀ zÀAzsÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁVzÉ. ¸ÀUÀlÄ RjâAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¥ÀæzsÁ£ÀªÁV UÀªÀĤ¸ÀĪÀ E£ÉÆßAzÀÄ

80


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ ¤AiÀĪÀĪÉAzÀgÉ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀÄÄzÀætPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀÄÝ. ¥ÀæwªÀµÀðªÀÇ ¸ÀUÀlÄ Rjâ ªÀiÁqÀĪÁUÀ D ªÀµÀðzÀ°è ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀÄÄzÀætªÁV ¥ÀæPÀlªÁVgÀĪÀ UÀÄuÁvÀäPÀ ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄgÀĪÀÄÄzÀætzÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß PÉƼÀÄîªÀAw®è. ªÀÄgÀĪÀÄÄzÀætPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ EgÀĪÀ E£ÉÆßAzÀÄ ¤§AzsÀ£É JAzÀgÉ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀÄÄzÀætªÁzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀĪÀÄÄzÀæt DVgÀĪÀ ²Ã¶ðPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀæªÉà ¸ÀUÀlÄ RjâUÉ DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¥ÀÆgÀPÀUÀ¼ÀAwgÀĪÀ F JgÀqÀÄ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄïÉÆßÃlPÉÌ ªÁå¥ÁgÀ ¤ÃwAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà £ÁåAiÀĪÀ£ÀÄß ¥Á°¸ÀÄwÛgÀĪÀAvÉ vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ, ªÁ¸ÀÛªÀzÀ°è F ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¸ÀĪÀ GzÉÝñÀªÀ£ÀÄß «¥sÀ®UÉƽ¸ÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉAiÉÄà ºÉZÁÑV PÁtÄvÀÛªÉ. ªÀÄgÀĪÀÄÄzÀætªÀÅ DAiÉÄÌAiÀiÁUÀ®Ä ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À D£ÀAvÀgÀ ªÀiÁvÀæªÉà CªÀPÁ±ÀªÉA§ F PÁ®¢ÃWÀðvÉAiÀÄÄ «ªÉÃZÀ£ÁgÁ»vÀå¢AzÀ PÀÆrzÉ; CªÉÊeÁÕ¤PÀªÁVzÉ. EzÀjAzÀ DVgÀĪÀ zÀĵÀàjuÁªÀĪÉAzÀgÉ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀÄÄzÀætUÀ¼À ªÀAZÀ£É ¥ÀæªÀiÁt ºÉZÁÑVzÉ. ¥ÀĸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ ¤AiÀĪÀiÁ£ÀĸÁgÀ, vÁAwæPÀ ¥ÀÄlUÀ¼À°è PÀqÁØAiÀĪÁV ªÀÄÄzÀæt ªÀµÀðªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¸À¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄgÀÄ ªÀÄÄzÀætzÀ ªÀµÀðUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ L.J¸ï.©.J£ï. ¸ÀASÉå ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ. DzÀgÉ, ¸ÀUÀlÄ RjâUÉ §gÀĪÀ §ºÀÄvÉÃPÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À°è F ¤AiÀĪÀÄ ¥Á®£É EgÀĪÀÅ¢®è. PÉÆAqÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ ªÀAZÀ£É ªÀiÁr ªÀÄgÀÄ ªÀÄÄzÀætzÀ eÁUÀzÀ°è `ªÀÄÄzÀæt ªÀµÀð’ JAzÀÄ £ÀªÀÄÆ¢¸ÀÄvÁÛgÉ. CzÀÄ JµÀÖ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄzÀæt JA§ÄzÀÄ £ÀªÀÄÆ¢vÀªÁVgÀĪÀÅ¢®è CxÀªÁ JµÀÄÖ ªÀÄgÀĪÀÄÄzÀætUÀ¼À£ÀÄß PÀArzÉ JA§ÄzÀÆ £ÀªÀÄÆ¢vÀªÁVgÀĪÀÅ¢®è. EzÀ£ÀÄß MAzÀÄ GzÁºÀgÀuÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ, PÀ£ÀßqÀzÀ SÁåvÀ£ÁªÀÄgÀÆ d£À¦æAiÀÄ ¯ÉÃRPÀgÀÆ DzÀ vÀ.gÁ.¸ÀÄ, C£ÀPÀÈ, wæªÉÃtÂ, UÉÆgÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ wÃjPÉÆAqÀÄ ºÀ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ¼Éà ¸ÀA¢zÀÝgÀÆ EªÀgÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ ¥Àæw ªÀµÀð ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀÄÄzÀætzÀ ºÉ¸Àj£À°è ¥ÀæPÀlªÁUÀÄvÀÛªÉ. (EªÀgÀ eÉÆvÉUÉ FUÀ®Æ §zÀÄQgÀĪÀ ºÀ®ªÀÅ d£À ¯ÉÃRPÀ ¯ÉÃRQAiÀÄgÀ E¥ÀàvÀÄÛ ªÀµÀðzÀ »A¢£À ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÆ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀÄÄzÀætzÀ°è ¥ÀæPÀlªÁUÀÄwÛªÉ.) »ÃUÉ ¥ÀæPÀlªÁUÀĪÀ ºÀ®ªÀÅ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À°è `¥ÀæxÀªÀÄ’ JA§ÄzÀÄ E®èªÁV, PÉêÀ® `ªÀÄÄzÀæt ªÀµÀð’ JA§ £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. E£ÀÆß PÉ®ªÀÅ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À°è `F ¥ÀæPÁ±À£À ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀÄÄzÀæt’ JA¢gÀÄvÀÛzÉ; »A¢£À ¥ÀæPÁ±À£À ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ºÉ¸ÀgÁUÀ°, D ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ°è PÀArgÀĪÀ ªÀÄgÀĪÀĪÀÄÄzÀætUÀ¼À ªÀµÀðUÀ¼ÁUÀ° £ÀªÀÄÆ¢vÀªÁVgÀĪÀÅ¢®è. EzÉ®èzÀgÀ ¸ÀàµÀÖ GzÉÝñÀ ¸ÀUÀlÄ RjâAiÀÄ ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß ªÀAa¸ÀĪÀÅzÉà DVgÀÄvÀÛzÉ. F ªÀAZÀ£ÉAiÀÄ eÁ®zÀ°è FUÀ §zÀÄQgÀĪÀ d£À¦æAiÀÄ PÁzÀA§jPÁwðAiÀÄgÀÆ PÁzÀA§jPÁgÀgÀÆ ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°èzÁÝgÉ. PÉ®ªÀÅ PÁzÀA§jPÁwðAiÀÄgÀÆ PÁzÀA§jPÁgÀgÀÆ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ¯Éèà 14 jAzÀ 20gÀ ªÀgÉUÉ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀÄÄzÀætzÀ PÁzÀA§jUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀÆPÀëöäªÁV ¥Àj²Ã°¹zÀgÉ, EªÉà PÁzÀA§jUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ - ªÀÄÆgÀÄ - £Á®ÄÌ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀÄÄzÀæt CxÀªÁ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀÄÄzÀætzÀ ºÉ¸Àj£À°è ªÀÄgÀĪÀÄÄzÀæt PÀAqÀªÀÅUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. E£ÀÆß §ºÀÄzÉÆqÀØ ªÀAZÀ£É JAzÀgÉ, JµÉÆÖà PÁzÀA§jUÀ¼ÀÄ ²Ã¶ðPÉ §zÀ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀÄÄzÀætzÀ°è ¥ÀæPÀlªÁVgÀÄvÀÛªÉ. PÀqÁØAiÀĪÁV L.J¸ï.©.J£ï. £ÀªÀÄÆ¢¸ÀĪÀÅzÀÄ eÁjUÉ §AzÁUÀ F ªÀAZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ¦à¸À§ºÀÄzÀÄ. E£ÀÄß ªÀÄPÀ̽UÁV

81


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ ¥ÀĸÀÛPÀ §gÉAiÀÄĪÀªÀgÀ ºÁUÀÆ ªÀÄÄ¢æ¸ÀĪÀªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄPÀ̼À ¸Á»vÀåzÀ ¨É¼ÉªÀtÂUÉUÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁUÀĪÀ UÀÄuÁvÀäPÀ ¥ÀæPÀluÉUÀ½VAvÀ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ºÉ¸Àj£À°è PÀ¸À vÀÄA§ÄªÀ zÀAzsÉAiÉÄà ºÉZÀÄÑ, ªÀÄPÀ̽UÁV d£À¥ÀzÀ PÀxÉUÀ¼ÀÄ, ¥ÀÄgÁt PÀvÉUÀ¼ÀÄ, EwºÁ¸À ¥ÀÄgÀĵÀgÀ fêÀ£À avÀæUÀ¼ÀÄ - EvÁå¢ ¸Á»vÀå ¸Àȶ֪ÀiÁqÀĪÀªÀgÀ ¸Á°£À°è §zÀÞvɬÄAzÀ §gÉAiÀÄĪÀªÀjVAvÀ zÀAzsÉUÁV, ºÀtPÁÌV, ¸ÀUÀlÄ RjâUÁVAiÉÄà §gÉAiÀÄĪÀªÀgÀ ¥Á®Ä C¢üPÀªÁVzÉ. »ÃUÁV ªÀÄPÀ̼À ¸Á»vÀåzÀ°èAiÀÄÆ PÀ¸À¸Á»vÀåzÀ ¥ÀæªÀiÁt eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ. E£ÀÄß C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ ºÉ¸Àj£À PÁªÀå£ÁªÀÄzsÁjUÀ¼À §gÀºÀ, EªÀgÀ PÀxÉ-PÁzÀA§jUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁµÉAiÀÄÆ £ÁaPÉ¥ÀqÀĪÀ PÀ¼À¥É zÀeÉðAiÀĪÀÅ. £ÀªÀÄä UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À°è ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ RjâUÉ M¼À£ÀÄUÀÄΪÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À°è EªÉà ºÉZÁÑVgÀÄvÀÛªÉ. EzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ½UÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁV §gÀĪÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ (UÉÊqïUÀ¼ÀÄ) EªÀÅUÀ¼À ºÁªÀ½ ºÉüÀwÃgÀzÀµÀÄÖ PÀ¼À¥É ªÀÄlÖzÀÄÝ. EzÉ®èªÀ£ÀÆß £ÉÆÃrzÁUÀ EAzÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀiÁgÁl MAzÀÄ £ÉÃgÀ ªÀåªÀºÁgÀªÁV G½¢®èªÉA§ÄzÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ. F ªÀåªÀºÁgÀPÉÌ EzÀgÀzÉà DzÀ MAzÀÄ ¨sÀÆUÀvÀ zÀAzsÉ EzÉ. dvÉUÉ, EªÉ®èªÀ£ÀÆß ¤AiÀÄAwæ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ ¤µÀÄ×gÀ ¤Ãw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼Éà PÀ¼ÀîjUÉ ºÁ¢ PÀAqÀÄPÉƼÀî®Ä ¨ÉÃPÁzÀ ¸Àr®vɬÄAzÀ PÀÆrzÉ. E°è ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ªÀAa¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ¨ÉÃPÁUÀĪÀ M¼ÀzÁjUÀ½ªÉ; M¼ÀªÁåSÁå£ÀUÀ½UÉ ¥ÀÄ¶× ¤ÃqÀĪÀ ªÀ i ÁUÀ ð UÀ ½ ªÉ . EªÉ ® è ª À £ À Æ ß ¸À ª À Ä UÀ æ ªÀ å ªÀ ¸ É Ü AiÉ Ä Ã C£À Ä PÀ Æ ®¹Azs À Ä ªÁV §¼À¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ, EAzÀÄ - `¤AiÀĪÀÄUÀ½ªÉ, ¤Ãw E®è’ JA§ ¹Üw ¤ªÀiÁðtUÉÆArªÉ. EzÀÄ vÀ¥Àà¨ÉÃPÀÄ. ¤µÀÄ×gÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÀ CUÀvÀåzÀ eÉÆvÉUÉ, vÀ¦à £ÀqÉzÀgÉ DUÀĪÀ zÀAqÀ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß ¤¢ðµÀÖªÁV G¯ÉèÃT¸ÀĪÀ CUÀvÀå«zÉ. EzÀPÁÌV ¸ÀªÀÄUÀæ ¥ÀĸÀÛPÀ ¤ÃwAiÀÄ (§ÄPï¥Á°¹) gÀZÀ£ÉAiÀÄ CUÀvÀå«zÉ.

¥ÉÆæ. J¸ï. f. ¹zÀÞgÁªÀÄAiÀÄå

82


¥ÀŸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

¸ÀAaPÉAiÀÄ ¯ÉÃRPÀgÀÄ ¥ÉÆæ. J¯ï. J¸ï. ±ÉõÀVjgÁªï : ``¥ÁjeÁvÀ’’, 11, 5£Éà PÁæ¸ï, 21£ÉAiÀÄ ªÉÄãï, ªÀiÁgÉãÀºÀ½î, eÉ.¦.£ÀUÀgÀ, JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¥sÉøï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 78 ²æà ºÉÆgÉAiÀiÁ® zÉÆgɸÁé«Ä : 7, 7£Éà ªÉÄãï (GvÀÛgÀ), 9£Éà PÁæ¸ï, «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ£ÀUÀgÀ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ 570023 ²æà ªÉAPÀmÉñÀ PÀÄ®PÀgÀt : ``eÁUÀÈvÀ ¨sÁgÀvÀ’’ 1£Éà PÁæ¸ï, ¸ÁzsÀ£ÀPÉÃj, zsÁgÀªÁqÀ 580008. JZï. zÀAqÀ¥Àà : 561, ±ÉæÃAiÀĸï, 2£Éà PÁæ¸ï, AiÀÄÄ«¹E ¯ÉÃOmï, §¸ÀªÉñÀégÀ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560079 qÁ. PÀjÃUËqÀ ©ÃZÀ£ÀºÀ½î : ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ºÀA¦, «zÁågÀtå 583276 qÁ. ¨ÉÊgÀªÀÄAUÀ® gÁªÉÄÃUËqÀ : 84, ``avÁÛgÀ’’, ¥ÀÄ¥ÀàVj£ÀUÀgÀ, ºÉƸÀPÉgɺÀ½î CAZÉ, §£À±ÀAPÀj 3£Éà ºÀAvÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560085 ²æêÀÄw vÁjt ±ÀĨsÀzÁ¬Ä¤ : EAVèµï G¥À£Áå¸ÀQ, ``¹j’’ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ PÁæ¸ï, £ÀÈ¥ÀvÀÄAUÀ §qÁªÀuÉ, avÀæzÀÄUÀð 577501 qÁ. PÉ. PÀȵÀÚ¥Àà : PÀ£ÀßqÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ, ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ «¨sÁUÀ ¸ÀPÁðj PÀ¯Á PÁ¯ÉÃdÄ, qÁ. ©. Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgï «Ã¢, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 01 ²æà zÉêÀÅ ¥ÀvÁÛgÀ : ªÀgÀ¢UÁgÀgÀÄ, ¥ÀæeÁªÁtÂ, ²ªÀPÀ¯Á PÁA¥ÉèPïì, GzÀVgïgÀ¸ÉÛ, UÀÄgÀÄ£Á£ÀPï UÉÃmï ºÀwÛgÀ, ©ÃzÀgï 585401 ²æêÀÄw PÀªÀįÁ JA. J¸ï. ¨Á®Ä : 2605, 37£ÉAiÀÄ PÁæ¸ï, 26£ÉAiÀÄ ªÉÄãï, 9£Éà ¨ÁèPï dAiÀÄ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560069 ²æà PÉñÀªÀ ªÀļÀV : 15, ``PÀxÀ£À’’ 7£Éà `©’ CqÀØgÀ¸ÉÛ, UÁqÀð£ï «¯Á¸ï, £ÁUÀgÀ¨sÁ«, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560072 qÁ. VÃvÁ ±ÉuÉÊ : 1903, 7£Éà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, `E’ ¨ÁèPï, gÁeÁf£ÀUÀgÀ, JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ºÀAvÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560010 ²æêÀÄw ªÀ£ÀªÀiÁ® ¸ÀA¥ÀvïPÀĪÀiÁgï: ¤±Á£ï ¥ÁPïð C¥ÁmïðªÉÄAmï, wªÀÄäAiÀÄå ¯ÉÃOmï, §¸ÀªÉñÀégÀ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560079 ²æà JA.©. ²æäªÁ¸ï : 430, JZï. gÀ¸ÉÛ, LrAiÀÄ¯ï ºÉÆêÀiïì, gÁdgÁeÉñÀéj£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560098 ¥ÉÆæ. J¸ï.f. ¹zÀÞgÁªÀÄAiÀÄå : 5123, ¢Ã¦Û C¥ÁmïðªÉÄAmïì, J¥sï - 2, Q¯ÉÆøÀÌgï PÁ¯ÉÆä, §¸ÀªÉñÀégÀ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 79

83


Profile for Veeresha Hogesoppinavar

Pustaka Loka - Jan to Mar 2009  

Pustaka Loka - Jan to Mar 2009

Pustaka Loka - Jan to Mar 2009  

Pustaka Loka - Jan to Mar 2009

Advertisement