pustaka_loka_-_jan_to_july_2010

Page 1

d£ÀªÀj - dÆ£ï 2010

PUSTAKALOKA - Kannada quarterly (No. MAG(1) NPT/116/2007-08) Vol. : 1, Issue : 3, January - July, 2010 (Combined Issue) Published by : Ashok N Chalavadi, Administrator, Kannada Book Authority Kannada Bhavana, J.C. Road, Bangalore 560002. Tel: +91-80-22484516 Chief Editor: Dr. Siddalingaiah. Editor: J. N. Shama Rao. Cover Page and Design : U.T. Suresh Printed at: Raja Printers, Bangalore 560027

¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀAaPÉ


PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ

PÀ£ÀßqÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

d£ÀªÀj - dÆ£ï 2010 ¸ÀA¥ÀÅl 1 ¸ÀAaPÉ 3

¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ

qÁ. ¹zÀÞ°AUÀAiÀÄå ¸ÀA¥ÁzÀPÀ

eÉ. J£ï. ±ÁªÀÄgÁªï «£Áå¸À

AiÀÄÄ. n. ¸ÀÄgÉñï


¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ

C±ÉÆÃPÀ J£ï. ZÀ®ªÁ¢ DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

PÀ£ÀßqÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÀªÀ£À, eÉ.¹. gÀ¸ÉÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560002 zÀÆgÀªÁt / ¥sÁåPïì: 080-22484516

PÀ£ÀßqÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ CzsÀåPÀëgÀÄ qÁ. ¹zÀÞ°AUÀAiÀÄå ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¥ÉÇæ. ¹.«. PÉjªÀĤ ²æà r. J£ï. ¯ÉÆÃPÀ¥Àà ²æà PÀA§vÀÛ½î ¥ÀæPÁ±ï ²æà ¥Àæ¢Ã¥ï PÀĪÀiÁgï PÀ®ÆÌgÀÄ ²æà J.PÉ. gÁªÉÄñÀégÀ ªÀÄÄzÀæPÀgÀÄ gÁeÁ ¦æAlgïì ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 27. zÀÆgÀªÁuÉ: 22234066

¯ÉÃR£ÀUÀ¼À°è£À C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ½UÉ DAiÀiÁ ¯ÉÃRPÀgÉà dªÁ¨ÁÝgÀgÀÄ.


¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ d£ÀªÀj - dÆ£ï 2010

d£ÀªÀj - dÆ£ï 2010

¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀ ªÀiÁvÀÄ

¨sÁUÀ - 1 PÀ£ÀßqÀ PÁè¹PÀ¯ï ¨sÁµÉ DUÀ¨ÉÃPÀÄ - £ÁqÉÆÃd ¥Ánî ¥ÀÄlÖ¥Àà ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÁ zÀeÉð - qÁ|| ±ÁAvÀgÀ¸À ºÉA¨ÉÃgÁ¼ÀÄ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀzÀ ªÀÄPÀÄl - £ÁåAiÀÄAiÀÄÄvÀ - £ÁqÉÆÃd ¥ÉÆæ. PÉ.J¸ï. ¤¸Ágï CºÀªÀÄzï ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ - ¥ÉÆæ. J¯ï.J¸ï. ±ÉõÀVjgÁªï ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀiÁV PÀ£ÀßqÀ-K£ÀÄ? KPÉ? - qÁ|| JA. azÁ£ÀAzÀªÀÄÆwð PÀ£ÀßqÀPÉÌ 2500 ªÀµÀð: E£ÀÆß KPÉ «ÄãÀ-ªÉÄõÀ? - ¥ÉÆæ. J.«. £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwð ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ ¸ÁÜ£À - £ÁqÀÄ£ÀÄr C©üªÀÈ¢ÞUÉ PÀ£ÀßqÀvÀ£ÀzÀ CjªÀÅ ªÀÄÄRå PÀ£ÀßqÀ ¥ÁæaãÀ ¨sÁµÉ C®èªÉÃ? - qÁ. DjéAiÀÄ¸ï ¸ÀÄAzÀgÀA ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À-PÀ£ÀßqÀzÀ CºÀð ºÀPÉÆÌvÁÛAiÀÄ - qÁ. ¥ÀæzsÁ£À UÀÄgÀÄzÀvÀÛ PÀ£ÀßqÀPÉÌ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÁÜ£À - £Á. VÃvÁZÁgÀå ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÁ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À, C½zÀÄ ºÉÆÃUÀ° J®è C£ÀĪÀiÁ£À - ªÀÄ£ÀÄ §½UÁgï

¨sÁUÀ - 2 PÀ£ÀßqÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ - qÁ. zÉÃdUË PÀ£ÀßqÀ ¨É¼É¸ÀĪÀ §UÉ PÀ£ÀßqÀPÉÌ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀzÀ UÀj gÁdQÃAiÀÄ zÁ¼ÀªÁV ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ - °AUÀzÉêÀgÀÄ ºÀ¼ÉªÀÄ£É


d£ÀªÀj - dÆ£ï 2010

GvÀÌøµÀÖvÉAiÀÄvÀÛ ºÉeÉÓ - CUÀæºÁgÀ PÀȵÀÚªÀÄÆwð ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ ¨sÁµÉ - ZÁjwæPÀ CªÀPÁ±À - qÁ. PÉ.«. £ÁgÁAiÀÄt ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À: ªÀÄÄAzÉãÀÄ? - ¥ÉÆæ. n.«. ªÉAPÀmÁZÀ® ±Á¹Ûçà C©üeÁvÀ ¨sÁµÉAiÀiÁV PÀ£ÀßqÀ : Fa£À ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼ÀÄ - qÁ|| JA. azÁ£ÀAzÀªÀÄÆwð ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ: ªÁ¸ÀÛªÀ ¥Àj¹Üw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ® ¸ÀªÀĸÉå ªÀÄÆ®: ±É®Ø£ï ¥ÉÆîPï, C£ÀĪÁzÀ: J£ï.J¸ï. ¸ÀħâtÚ £ÀªÀÄäzÀÄ PÉÆqÀĪÀ ¨sÁµÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ - qÁ|| PÉ.«. £ÁgÁAiÀÄt CªÀgÀ ¸ÀAzÀ±Àð£À gÁdQÃAiÀÄzÀ ªÀÄzsÉå ©qÀĪÀÅ: E£ÁßzÀgÀÆ G¹gÁUÀ° PÀ£ÀßqÀ - JA.¦. ¥ÀæPÁ±ï PÀ£ÀßqÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ: Cr¬ÄqÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß... - r. ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ¨Á§Ä C©üeÁvÀ C£ÀÄzÁ£À zÉÆgÀPÀzÀÝPÉÌ PÁgÀtgÁågÀÄ? - ©. Dgï. dAiÀÄgÁªÀÄgÁeÉà CgÀ¸ï ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀÄÄA¢gÀĪÀ ¸ÀªÁ®Ä - QPÉÌÃj £ÁgÁAiÀÄt

¨sÁUÀ - 3 ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ: MAzÀÄ n¥Ààt - qÁ. ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ ©½ªÀÄ¯É PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ - ¸Á»vÀåzÀ ¥ÁæaãÀvÉ - JZï. zÀAqÀ¥Àà ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¥ÀlÖ! JvÀÛ ¸ÁVzÉ ¥ÀæAiÀÄvÀß - J¸ï. ªÀÄAdÄ£Áxï ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ: ªÀÄÄA¢£À AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ - qÁ. r.PÉ. avÀÛAiÀÄå ¥ÀÆeÁgï

¨sÁUÀ - 4 ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ PÀÄjvÀ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀUÀ¼ÀÄ


¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀ ªÀiÁvÀÄ PÀ£ÀßqÀPÉÌ ±Á¹ÛçÃAiÀĨsÁµÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À zÉÆgÉwzÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ d£ÀvÉUÉ C¥ÁgÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ºÁUÀÆ ºÉUÀνPÉ vÀAzÀÄPÉÆnÖgÀĪÀ F ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ªÀÄnÖUÉ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ PÉÆqÀªÀiÁrgÀĪÀ MAzÀÄ ªÀiÁ£ÀåvÉ: PÀ£ÀßrUÀjUÉ MAzÀÄ ¸ÀzÀªÀPÁ±À. F ¸ÀzÀªÀPÁ±ÀzÀ ¸ÀzÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ £ÀªÀÄä ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓ. ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ ªÀiÁ£ÀåvÉAiÉÆA¢UÉ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¤ÃqÀĪÀ £ÉgÀªÀÅ §ºÀĪÀÄnÖUÉ ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ ºÁUÀÆ £ÀqÀÄUÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¸Á»vÀåPÉÌ ¹Ã«ÄvÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¤jÃQë¸À¯ÁVzÉ. F zÀȶ֬ÄAzÀ®Æ EzÉÆAzÀÄ CªÀPÁ±ÀªÉÃ. ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ ºÁUÀÆ £ÀqÀÄUÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå PÀÄjvÀ NzÀÄ, ZÀZÉð, «ªÀıÉð ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÁgÀUÀ¼ÀÄ §ºÀĪÀÄnÖUÉ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß LaÒPÀªÁV NzÀĪÀ PÁ¯ÉÃdÄ «zÁåyð-¨ÉÆâü¸ÀĪÀ G¥À£Áå¸ÀPÀjUÉ ¹Ã«ÄvÀªÁVgÀĪÀ F PÁ®zÀ°è zÉÆgÀQgÀĪÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ ªÀiÁ£ÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀðÃvÉÆêÀÄÄRªÁV zÀÄr¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ J®è PÀ£ÀßrUÀgÀ PÀvÀðªÀåªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. D PÁ®ªÀiÁ£ÀzÀ PÀÈwUÀ¼À ¸ÀA¥ÁzÀ£É, ¥ÀæPÀluÉ, «ªÀıÉð, ¸ÁªÀiÁ£Àå NzÀÄUÀ¤UÀÆ vÀ®¥ÀĪÀAvÉ ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀPÉÌ C£ÀĪÁ¢¸ÀĪÀÅzÉà ªÉÆzÀ¯ÁzÀ §ÈºÀvï AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉƼÀî¨ÉÃPÁVzÉ. C®èzÉ ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ ºÁUÀÆ £ÀqÀÄUÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è£À CUÁzsÀ C¥ÀæPÀnvÀ ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀÄ eÁÕ£ÀgÁ²AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA±ÉÆâü¹, ¸ÀA¥Á¢¹ ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß DzÀåvÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÁVzÉ. F PÁAiÀÄðUÀ¼À°è ¤gÀvÀgÁUÀĪÀªÀjUÉ «zÁåyðªÉÃvÀ£À, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ªÉÃvÀ£À ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÁVzÉ. ‘PÀ£ÀßqÀ¢AzÀ C£Àß zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ’, JA§ «±Áé¸À ºÀÄnÖ¸ÀĪÀ PÉ®¸À DgÀA¨sÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. F ¢¸ÉAiÀÄ°è PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ FUÁUÀ¯Éà ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓAiÀĤßj¹zÉ. gÁdåzÀ «±Àé«zÁ央AiÀÄUÀ¼ÀÄ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ PÀÄjvÀÄ PÉÊUÉÆArgÀĪÀ ««zsÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ C£ÀÄzÁ£À ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrzÉ. gÁdåzÀ «±Àé«zÁ央AiÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄvɬÄAzÀ PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛ-ªÁVªÉAiÉÄAzÀÄ ¤jÃQë¸ÀÄvÉÛãÉ. ‘¥ÀĸÀÛPÀ¯ÉÆÃPÀ’zÀ «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉ ºÉÆgÀvÀgÀ®Ä gÀa¸À¯ÁVzÀÝ vÀdÕgÀ ¸À«ÄwAiÀÄÄ ‘¥ÀĸÀÛPÀ¯ÉÆÃPÀ’ªÀ£ÀÄß ±Á¹ÛçÃAiÀĨsÁµÉ PÀÄjvÀ zÁR¯ÉAiÀÄ£ÁßV gÀƦ¸À®Ä ¸ÀÆa¹vÀÄ. PÀ£ÀßqÀPÉÌ ±Á¹ÛçÃAiÀĨsÁµÉ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ¤ÃqÀ¨ÉÃPÉA§ MvÁÛAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£ÀåvÉ zÉÆgÉvÀ LwºÁ¹PÀ ¸ÀĸÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¸ÀĪÀÅzÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀPÁjAiÀiÁzÀ PÉ®¸À JAzÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ ¨sÁ«¹vÀÄ. EAxÀ CªÀÄÆ®å ¸À®ºÉ ¤ÃrzÀ «zÁéA¸ÀgÁzÀ ¥ÉÆæ. JA.ºÉZï.


¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀ ªÀiÁvÀÄ PÀȵÀÚAiÀÄå, ¥ÉÆæ. PÉ.f. £ÁUÀgÁd¥Àà, ¥ÉÆæ. Q.gÀA. £ÁUÀgÁeï, ²æà J¸ï. ¢ªÁPÀgï, qÁ. «dAiÀiÁ, qÁ. PÉ.Dgï. ¸ÀAzsÁågÉrØ, qÁ. ¨ÉÊgÀªÀÄAUÀ® gÁªÉÄÃUËqÀ, ²æà PÉñÀªÀ ªÀļÀV, ¥ÉÆæ. JA.f. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀAiÀÄå EªÀjUÉ £À£Àß PÀÈvÀdÕvÉUÀ¼ÀÄ. ¤AiÀÄvÀPÁ°PÉAiÀÄ PÁ®«ÄwAiÀÄ°è «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉ gÀƦ¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖzÁAiÀÄPÀªÁzÀ PÉ®¸À. 2004jAzÀ FªÀgÉUÉ ¥ÀæPÀlªÁzÀ ««zsÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀ, DAiÉÄÌAiÀÄ PÁAiÀÄð ºÉaÑ£À PÁ®ªÀ£ÀÄß §AiÀĹvÀÄ. DzÀÝjAzÀ F ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀAaPÉAiÉÄAzÀÄ ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉ. F ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä ¯ÉÃR£À ¥ÀæPÀn¸À®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃrzÀ J®è ¯ÉÃRPÀjUÉ ºÁUÀÆ §ºÀĪÀÄnÖ£À ¥ÀwæPÁ ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¹PÉÆlÖ ªÀÄA.C. ªÉAPÀmÉñï CªÀjUÉ £À£Àß PÀÈvÀdÕvÉUÀ¼ÀÄ. F ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV ¸ÀA¥Á¢¹ PÉÆnÖgÀĪÀ ²æà eÉ.J£ï. ±ÁªÀÄgÁªï ºÁUÀÆ F PÁAiÀÄðzÀ°è £ÉÃgÀªÁzÀ ²æà C±ÉÆÃPÀ J£ï. ZÀ®ªÁ¢, ²æà PÉ. ªÀÄÄPÀÄAzÀ£ï CªÀjUÉ £À£Àß PÀÈvÀdÕvÉUÀ¼ÀÄ. qÁ. ¹zÀÞ°AUÀAiÀÄå CzsÀåPÀëgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ


¨sÁUÀ

1PÀ£ÀßqÀ PÁè¹PÀ¯ï ¨sÁµÉ DUÀ¨ÉÃPÀÄ £ÁqÉÆÃd ¥Ánî ¥ÀÄlÖ¥Àà ºÀ¼ÉAiÀÄ EwºÁ¸À EzÀݪÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß w½zÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀzÉà CzÀgÀ §UÉUÉ GzÁ¹Ã£À vÀ¼ÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. ºÉýPÉƼÀÄîªÀAxÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ EwºÁ¸À E®è¢gÀĪÀ d£ÀgÀÄ ºÉƸÀ EwºÁ¸ÀªÀ£ÀÄß ¸Àȶ֪ÀiÁrPÉƼÀî®Ä ªÀÄÄAzÁUÀÄvÁÛgÉ. PÀ£ÀßrUÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀ zÉñÀzÀ CvÀåAvÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ d£À¥ÀzÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀgÁVzÁÝgÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÁæaãÀzÀ°è zÁæ«qÀgÀ ¨ÉÃgÀÄUÀ¼Éà vÀÄA©PÉÆArªÉ. D ¨ÉÃgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßrUÀjUÉ ºÁUÀÆ vÀ«Ä¼ÀjUÉ ¸ÉÃjªÉ. D ¥ÀæeÉÕ vÀ«Ä¼ÀjUÉ EzÉ. PÀ£ÀßrUÀjUÉ E®è. PÀ£ÀßqÀ ºÁUÀÆ vÀ«Ä¼ÀÄ, ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÁæaãÀ ¨sÁµÉUÀ¼É£ÀÄߪÀ ºÉªÉÄä vÀ«Ä¼ÀjUÉ EgÀĪÀAvÉ, PÀ£Àßr UÀjUÀÆ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¨sÁgÀvÀzÀ vÀÄA¨É®è PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÀÌøw ¥À¸Àj¹PÉÆAqÀAvÉ, ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄÆ, vÀ«Ä¼ÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøw PÀÆqÀ ¥À¸Àj¹®è. PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÁæaãÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ¨sÀªÀåªÁVzÉ. ªÉʨsÀªÀ¥ÀÆtðªÁVzÉ. ¥ÁæaãÀzÀ AiÀÄxÁxÀðªÁzÀ eÁÕ£À EzÀݪÀgÀÄ, ¥ÁæaãÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉUÉ ¸ÉÃjzÀ EwºÁ¸À EgÀĪÀ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ JA§ w½ªÀ½PÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ. VæÃPï ¨sÁµÉ dUÀwÛ£À ¥ÁæaãÀ ¨sÁµÉ JA§ §UÉUÉ C£ÀĪÀiÁ£À E®è. CzÀÄ ¯Áån£ï ¨sÁµÉAiÀĵÉÖà ºÀ¼ÉAiÀÄzÁVzÉ. D VæÃPï ¨sÁµÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ EªÉAiÉÄ£ÀÄߪÀÅzÀÄ PÀ£ÀßrUÀjUÉ ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉÃ, ¨sÁµÁ vÀdÕjUÉ®è gÉÆêÀiÁAZÀ£À GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀAUÀwAiÀiÁVzÉ. Ef¥ÀÛzÀ°è GvÀÍ£À£À ªÀiÁqÀĪÁUÀ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ MAzÀÄ VæÃPï £ÁlPÀ, DVÔÃjAPÀ¸ï JA§ ¸ÀܼÀzÀ°è ¹QÌzÉ. D £ÁlPÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀÄ EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¨sÁµÁ±Á¸ÀÛçdÕgÀÄ PÀAqÀÄ»r¢zÁÝgÉ. EzÀ£ÀÄß ¥sÁzÀgï ºÉgÁ¸ï, ªÀÄAeÉñÀégÀ UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ, ¥ÉÆæ. ©.J. ¸Á®vÉÆgÉ, vÀªÀÄä §gÀºÀUÀ½AzÀ zÀÈqsÀ¥Àr¹zÁÝgÉ.

3


ªÀÄAeÉñÀégÀ UÉÆëAzÀ ¥ÉÊUÀ¼ÀÄ EArAiÀÄ£ï JAnPÉéÃjAiÀÄ£ï d£Àð¯ïzÀ°è K¼ÉAlÄ ¥ÀÄlUÀ¼À ¸ÀÄ¢ÃWÀð ¯ÉÃR£À §gÉzÀÄ, D £ÁlPÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀzÀ AiÀ i ÁªÀ AiÀ i ÁªÀ ªÀ i ÁvÀ Ä UÀ ¼ À Ä ¸É à jPÉ Æ ArªÉ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ w½¹zÁÝgÉ. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ, vÀ«Ä¼ÀÄ ¨sÁµÉAiÀĵÉÖà ¥ÁæaãÀªÁzÀÄzÉAzÀÄ EzÀÄ vÉÆÃj¸ÀÄvÀÛzÉ. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁvÀdÕgÀÄ ºÉüÀĪÀAvÉ, PÀ£ÀßqÀ ±À§ÝUÀ¼ÀÄ, JgÀ q À £ É A iÀ Ä ±À v À ª À i Á£À z À Væ à Pï £ÁlPÀ z À ° è G¥ÀAiÉÆÃUÀªÁUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ, D PÁ®zÀ°è DUÀ¯Éà PÀ£ÀßqÀ ¨s Á µÉ A iÀ Ä Ä, Væ à PïgÀ UÀ ª À Ä £À ¸É ¼ É A iÀ Ä ÄªÀ A xÀ ¥ËærüªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÁUÀgÉÆÃvÀÛgÀ d£ÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ §UÉUÉ DPÀ¶ðvÀgÁUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ, CzÀPÉÌ CAxÀ ªÀĺÀvÀé EgÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¸ÀàµÀÖ¥ÀqÀÄvÀÛzÉ. §®Æa ¨s Á µÉ A iÀ Ä °è zÁæ « qÀ ¨s Á µÉ A iÀ Ä ¥ÀzÀUÀ½ªÉAiÉÄAzÀÆ, CªÀÅ ºÉZÁÑV PÀ£ÀßqÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÉAzÀÆ ¨sÁµÁ±Á¸ÀÛçdÕgÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀqÀÄvÁÛgÉ. PÀ£ÀßqÀªÀÅ, ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÁæaãÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ, dUÀwÛ£À ¥ÁæaãÀ ¨sÁµÉUÀ¼À°è MAzÀÄ. ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ ¨sÁµÉ J£ÀÄߪÀ §ºÀĪÀiÁ£ÀPÉÌ vÀ«Ä½£ÀAvÉ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄÆ CºÀðªÁVzÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÁæaãÀ ¨sÁµÉUÀ¼À°è, vÀ«Ä¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ JgÀqÉà JgÀqÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼ÉAzÁUÀ, CªÀ Å UÀ ¼ À ° è MAzÉ Ã MAzÀ P É Ì ¥À g À A ¥À g É A iÀ Ä §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¤Ãr PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß PÀqÉUÀt¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è. ¨sÁgÀvÀªÀÅ vÀ£Àß ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ §UÉUÉ ºÉªÉÄä ¥ÀlÄÖPÉƼÀî¨ÉÃPÀ®èzÉ, CªÀÅUÀ¼À°è MAzÀ£ÀÄß ¥ÀÄgÀ¸ÀÌj¹, E£ÉÆßAzÀ£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è. PÀ£ÀßqÀPÉÌ PÀÆqÀ PÁè¹PÀ¯ï ¯ÁåAUÉéÃeï ±ÉæõÀ× ªÀUÀðzÀ ¨sÁµÉ, J£ÀÄߪÀ §ºÀĪÀiÁ£À ¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ. ¨sÁgÀvÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄAwæ ±ÁSÉ PÀ£ÀßqÀzÀ ±ÉæõÀ×vÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀA¸ÀÌøvÀªÀ£ÀÄß ©lÖgÉ, ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÁæaãÀ ¨sÁµÉUÀ¼É£ÀÄߪÀ §ºÀĪÀiÁ£À vÀ«Ä¼ÀÄ ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀUÀ½UÉ ¸À®ÄèvÀÛzÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ «ÄPÀÄ̽zÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÆ CªÀÅUÀ¼À £ÀAvÀgÀªÉà §A¢ªÉ.* * ¸Ëd£Àå: ºÉÆ£ÁßgÀÄ ªÀiÁ¯É, PÀ£ÀßqÀ «.«.

4


±Á¹ÛçÃAiÀÄ £ÁqÉÆÃd ¥ÉÆæ. PÉ.J¸ï. ¤¸Ágï CºÀªÀÄzï

¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀzÀ ªÀÄPÀÄl £ÁåAiÀÄAiÀÄÄvÀ

PÀ£ÀßqÀPÉÌ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ §UÉÎAiÀÄÆ £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÀzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ E°è£À gÁdQÃAiÀÄ zsÀÄjÃtgÀ ¤gÁ¸ÀQÛ, C®¸À zsÉÆÃgÀuÉ ¨ÉøÀgÀ ºÀÄnÖ¸ÀÄvÀÛzÉ. PÉÃAzÀæzÀ°ègÀ°, GvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀzÀ EvÀgÀ gÁdåUÀ¼À°è £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÁ¼ÀÄUÀ¼À §UÉUÁUÀ°, £ÀªÀÄä £Ár£À §UÉUÁUÀ° EgÀĪÀ vÁvÁìgÀzÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ ¤dPÀÆÌ «µÁzÀ¤ÃAiÀÄ. £ÉgÉ gÁdå vÀ£ÀUÉ ¤UÀ¢vÀªÁzÀ C£ÀÄzÁ£ÀQÌAvÀ ºÀ®ªÀÅ ¥ÀnÖ£ÀµÀÄÖ ¸À¢Ý®èzÉ ®¥ÀmÁ¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ, £ÀªÀÄäªÀgÀÄ CUÀvÀåQÌAvÀ PÀrªÉÄAiÀĵÀÖ£ÁßzÀgÀÆ ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁr¹ vÀgÀĪÀÅzÀgÀ°è «¥sÀ®gÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀAvÀÆ ®eÁÓ¸ÀàzÀ ¸ÀAUÀw. gÁdå, ¨sÁµÉ, ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼À »vÀ PÁ¥ÁqÀĪÀÅzÀgÀ°è £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÀzÀgÀ°è MUÀÎnÖ®è¢gÀĪÀÅzÀÄ, ¥ÀPÀëzÀ ¤µÉ×AiÉÄà J®èQÌAvÀ ¥ÀgÀªÀĪÉAzÀÄ w½¢gÀĪÀÅzÀÄ, gÁ¶ÖçÃAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀgÉzÀÄgÀÄ CzÀ©â¤AzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ CªÀgÀ ªÀÄÄSÉÆïÁè¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¥ÀÄgÀĵÁxÀðªÉAzÀÄ ¨sÁ«¹gÀĪÀÅzÀÄ, £ÀªÀÄä £ÁqÀÄ £ÀÄrAiÀÄ »vÀPÉÌ C£ÉÃPÀ zÀ±ÀPÀUÀ½AzÀ JAvÀºÀ ªÀAZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß J¸ÀVzÉ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß »A¢£À ¢£À¥ÀwæPÉUÀ¼À ¥ÀÄlUÀ¼À£ÀÄß wgÀÄ« ºÁQzÀgÉ ªÀÄ£ÀªÀjPÉAiÀiÁ¢ÃvÀÄ. ºÉZÀÄÑ PÀrªÉÄ vÀ«Ä½£ÀµÉÖà £ÀªÀÄä ¹jUÀ£ÀßqÀªÀÇ ¥ÁæaãÀ. ¸Áé¨sÁ«PÀªÁV ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀzÀ ªÀÄPÀÄl £ÀªÀÄä vÁAiÀÄÄßrAiÀÄ ªÀÄÄrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É «gÁf¸À¨ÉÃPÁzÀzÀÄÝ £ÁåAiÀÄAiÀÄÄvÀªÉÃ. FZÉUÉ CzÀgÀ ¸ÀzÀÝ£ÀÄß CqÀV¸ÀĪÀ vÀAvÀæ ¸ÀºÀ £ÀqÉ¢gÀĪÀÅzÀÄ z˨sÁðUÀå. EzÀgÀ §UÉÎ d£À ¨ÉA§® C¤ªÁAiÀÄð. ªÉÆzÀ¯Éà ¸ÀÆa¹zÀAvÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ £ÀUÀgÀUÀ¼À°è C£Àå ¨sÁ¶PÀ ºÀt ºÀzÀÄÝUÀ¼À zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ PÁSÁð£ÉUÀ¼À¯ÁèUÀ°, ««zsÀ GzÀåªÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À¯ÁèUÀ°, ªÀiÁ»w vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ CªÀÄgÁªÀw ¸ÀzÀȱÀ §ÈºÀvï ¸ÀAQÃtðUÀ¼À°è DUÀ° £ÀªÀÄä d£ÀjUÉ ®©ü¹gÀĪÀ C¯ÁàwC®à GzÉÆåÃUÁªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ JAxÀªÀgÀ£ÁßzÀgÀÆ DPÉÆæñÀ¢AzÀ PÉgÀ½¸ÀĪÀAxÀªÀÅ. PÀ£ÀßqÀ £Ár£À £É®, d®, UÁ½, «zÀÄåZÀÒQÛ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ CvÀåªÀÄÆ®å ¸ÀªÀ®vÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ§½¸ÀÄvÀÛ, PÀ£ÀßrUÀgÀ §zÀ®Ä ¥ÀgÀ ¨sÁ¶PÀgÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ VrAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrAiÀÄÆ £ÉÆÃqÀzÀAwgÀĪÀ £ÀªÀÄä DqÀ½vÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÀĺÁ d£ÀvÉAiÀÄ OzÁ¹Ã£Àå, ¤¶ÌçAiÀÄ ¥ÀæªÀÈwÛUÀ½UÉ K£É£ÀߨÉÃPÉÆà PÁuÉ. F ¤nÖ£À°è PÉ®ªÀÅ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀgÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ D¹Û ¥Á¹ÛUÀ½UÉ ºÁ¤ ªÀiÁqÀzÉ F C£ÁåAiÀĪÀ£ÀÄß RAr¹ ¥Àæw¨sÀn¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ C©üªÀiÁ£ÀzÀ ¸ÀAUÀw. EAxÀªÀgÀ ¦Ã½UÉ ªÀ¢üð¸À°. ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖªÀgÀ PÀuÉÛgɸÀĪÀÅzÀgÀ°è EAvÀºÀ PÀ£ÀßqÀzÀ PÀmÁÖ¼ÀÄUÀ¼À ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥Àj±ÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸À¥sÀ®ªÁUÀ°.* * ²ªÀªÉÆUÀÎzÀ°è £ÀqÉzÀ 73£ÉAiÀÄ CT® ¨sÁgÀvÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÁzsÀåPÀëgÀ ¨sÁµÀt, 20-23 r¸ÉA§gï 2006

4


±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÁ zÀeÉð JgÀqÀÄ ¸Á«gÀPÀÆÌ «ÄPÀÄÌ ¢ÃWÀð EwºÁ¸ÀªÀżÀî PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÁ zÀeÉðUÉÃj¸À¨ÉÃPÀÄ. ¨sÁgÀvÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ M¦àPÉÆArgÀĪÀ J®è gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß ±Á¹ÛçÃAiÀÄ zÀeÉðUÉÃj¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¨sÁµÁ ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ JwÛ »rAiÀĨÉÃPÀÄ. CxÁðvï J®è ¨sÁµÉUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ ¨ÉÃPÁUÀĪÀ ¸ÀªÀ®vÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸À¨ÉÃPÀÄ. ¨sÁµÉUÀ¼À°è C±ÀÄzÀÞ, C±Á¹ÛçÃAiÀÄ JA§ ¥ÀjªÁåSÁå£ÀªÉà vÀ¥ÀÄà. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøwUÉ vÀ£ÀßzÉ ¸ÁéAiÀÄvÀÛ C¹ÛvÀé EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ®Æ PÉ®ªÉÇAzÀÄ ¨sÁµÉUÀ½UÉ ±Á¹ÛçÃAiÀĪÉAzÀÄ ¥ÀlÖPÀlÄÖªÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÉʨsÀ«ÃPÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀÆqÁ gÁdQÃAiÀÄ ¥ÉæÃjvÀ ¯Á©AiÉÄà DVgÀÄvÀÛzÉ. PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ vÀ«Ä¼ÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß “C©üeÁvÀ ¸Á»vÀå” (Classical Language) JAzÀÄ ªÀiÁ£Àå ªÀiÁrvÀÄ. CzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¨sÁgÀvÀzÀ ºÀ®ªÀÅ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À°è CzsÀåAiÀÄ£À ¦ÃoÀUÀ¼ÀÄ DgÀA¨sÀªÁzÀªÀÅ. DzÀgÉ vÀ«Ä½£ÀµÉÖà ²æêÀÄAvÀªÁzÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉUÉ D ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ¹UÀ°®è. PÉÃAzÀæzÀ°è £ÀªÀÄä ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÁVgÀĪÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ EzÀPÁÌV AiÀiÁªÀÅzÉà ºÉÆÃgÁlªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ°®è. PÉÃAzÀæzÀ AiÉÆÃd£Á ¸ÀaªÀgÁzÀ ²æà JA.«. gÁd±ÉÃRgÀ£ï CªÀgÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßPÉÌ £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÀzÀgÀÄ ¨ÉA§® ¸ÀÆa¹ ºÉÆÃgÁl ªÀiÁrzÀÝgÉ PÀ£ÀßqÀPÉÌ D ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À §gÀ§ºÀÄ¢vÀÄÛ. £ÀªÀÄäªÀgÀ ¢ªÀå ¤®ðPÀë¢AzÁV EA¢UÉ Erà GvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀzÀ°è MAzÉà MAzÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀĪÀÅ PÀÆqÁ PÀ£ÀßqÀzÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á CzsÀåAiÀÄ£À £ÀqɸÀ¯ÁUÀzÀ ¹ÜwUÉ §A¢zÉ. §£ÁgÀ¸ï »AzÀÆ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è DgÀA¨sÀªÁVzÀÝ PÀ£ÀßqÀ ¦ÃoÀªÀÅ PÀÆqÁ EAzÀÄ ªÀÄÄaѺÉÆÃVzÉ. ¨ÁA¨É, ªÀÄzÁæ¸ï, ºÉÊzÁæ¨Ázï ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉUÀ¼À°ègÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ ¦ÃoÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄZÀÄѪÀ ºÀAvÀzÀ°èªÉ. DzÀÝjAzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀæeÁÕªÀAvÀ d£ÀvÉ d£À¥Àæw¤¢üUÀ¼À£ÀÄß JZÀÑgÀUÉƽ¸À¨ÉÃQzÉ. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß “±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸Á»vÀå”zÀ zÀeÉðUÉÃj¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ zÉÆgÉAiÀĨÉÃPÁzÀ J®è ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀªÀiÁqÀĪÀAvÉ MvÁÛAiÀÄ vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ. UÀÄj ªÀÄÄlÄÖªÀªÀgÉUÀÆ £ÁªÉ®è MPÉÆÌgÀ°£À ºÉÆÃgÁl ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.*

* ©ÃzÀgï£À°è £ÀqÉzÀ 72£ÉAiÀÄ CT® ¨sÁgÀvÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÁzsÀåPÀëgÀ ¨sÁµÀt, 27-29 d£ÀªÀj 2007.

6

qÁ|| ±ÁAvÀgÀ¸À ºÉA¨ÉÃgÁ¼ÀÄ


±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ ¥ÉÆæ. J¯ï.J¸ï. ±ÉõÀVj gÁªï

PÀ£ÀßqÀPÉÌ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ ªÀÄ£ÀßuÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ «µÀAiÀÄ. ºÀ®ªÀgÀÄ «zÁéA¸ÀgÀÄ F ªÀÄ£ÀßuÉ ®¨sÀåªÁUÀ¢zÀÝgÉ £ÀµÀÖ«®è JAzÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ £À£ÀUÉ D±ÀÑAiÀÄðªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ dUÀwÛUÉ ºÉüÀÄwÛzÉ, “¨sÁgÀvÀzÀ°è MAzÀƪÀgÉ ¸Á«gÀ ªÀµÀðUÀ¼ÀµÀÄÖ EwºÁ¸À«gÀĪÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ JgÀqÉà vÀ«Ä¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ”. EzÀÄ PÀ£ÀßqÀPÉÌ C¥ÀZÁgÀªÀ®èªÉ? EzÀ£ÉßÃPÉ ¸À»¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ? C®èzÉ, vÀ«Ä¼ÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉAzÉà DUÀ¯Éà ªÉÄʸÀÆj£À°è PÀlÖqÀ ¹zÀÞªÁVzÉ. EzÀgÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÁV AiÉÆÃd£É ¹zÀÞªÁVzÉ. ºÀ®ªÀÅ PÉÃAzÀæ «±Àé«zÁ央AiÀÄUÀ¼À°è vÀ«Ä¼ÀÄ ¦ÃoÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁUÀ°ªÉ. PÀ£ÀßrUÀgÀÆ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ vÉjUÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅ¢®èªÉ? F «µÀ A iÀ Ä ªÀ £ À Ä ß PÀ Ä jvÀ Ä ¸É ß Ã»vÀ g É Æ §â g À Ä ¥À æ v É å ÃPÀ ª ÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀ°gÀĪÀÅzÀjAzÀ £Á£ÀÄ EzÀ£ÀÄß ¨É¼É¸ÀĪÀÅ¢®è. MAzÀÄ ªÀiÁvÀ£ÀÄß ¤ªÉâ¸À§AiÀĸÀÄvÉÛãÉ. vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À ¨sÁµÁ «zÁéA¸ÀgÁzÀ qÁ. EgÁªÀw ªÀĺÀzÉêÀ£ï CªÀgÀ ‘Early Tamil Epigraphy’ J£ÀÄߪÀ ¥ÀĸÀÛPÀ¢AzÀ F ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß GzÀÞj¸À§AiÀĸÀÄvÉÛãÉ. “®¨sÀåªÁVgÀĪÀ CvÀåAvÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ±Á¸À£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀåPÉÌ ªÉÆzÀ°¤AzÀ¯Éà ¸ÀĪÀiÁgÀÄ Qæ.¥ÀÆ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£À¢AzÀ Qæ.±À. £Á®Ì£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ«Ä¼ÀÄ-¨Áæ»ä °¦UÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀzÀ ¥Àæ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß F CzsÀåAiÀÄ£ÀªÀÅ ¨É¼ÀQUÉ vÀA¢zÉ”. JAzÀgÉ, vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À F ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ ºÉüÀĪÀAvÉ PÀ£ÀßqÀ °¦AiÀÄÄ Qæ.¥ÀÆ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ºÉÆwÛUÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ PÁ® C¹ÛvÀézÀ°è¢ÝgÀ¨ÉÃPÀÄ. MAzÀƪÀgÉ ªÀµÀðQÌAvÀ »AzÉ ¥ÀæzsÁ¤ qÁ. ªÀÄ£ÀªÉÆúÀ£ï¹AUï CªÀgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ §AzÁUÀ gÁd¨sÀªÀ£ÀzÀ°è £ÀqÉzÀ ¸À¨sÉAiÀÄ°è qÁ. ¥Ánî ¥ÀÄlÖ¥Àà£ÀªÀgÀÄ, qÁ. zÉÃdUË, qÁ. JA. azÁ£ÀAzÀªÀÄÆwð ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ ¨sÁµÀt ªÀiÁr PÀ£ÀßqÀPÁÌzÀ C£ÁåAiÀĪÀ£ÀÄß «ªÀj¹zɪÀÅ. DzÀgÉ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ £ÉëĹzÀ vÀdÕgÀ ¸À«ÄwAiÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÀ PÀgÉ¢®è. ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ PÀ£ÀßrUÀgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV ªÀiÁrzÀ CªÀªÀiÁ£À. * GqÀĦAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ 74£ÉAiÀÄ CT® ¨sÁgÀvÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÁzsÀåPÀëgÀ ¨sÁµÀt, 12-15 r¸ÉA§gï 2007.

7


±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀiÁV PÀ£ÀßqÀ-K£ÀÄ? KPÉ MazÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ vÀ«Ä¼ÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ‘±Á¹ÛçÃAiÀÄ’ (PÁè¹PÀ¯ï) ¨sÁµÉAiÀiÁV WÉÆö¹zÀ §½PÀ CµÉÖà ¥ÁæaãÀªÀÇ CµÉÖà ¸ÀªÀÄÈzÀÞªÀÇ DzÀ ¨sÁµÉ ¸Á»vÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß `±Á¹ÛçÃAiÀÄ’ ¨sÁµÉAiÉÄAzÀÄ WÉÆö¸À®Ä PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ MvÁ۬Ĺ ¥ÀvÀæ §gÉAiÀÄ®Ä ¤zsÀðj¹ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ D §UÉÎ ªÀgÀ¢ vÀAiÀiÁj¸À®Ä £Á£ÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ £Á®égÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrvÀÄ. (¥ÉÆæ. J¯ï.J¸ï. ±ÉõÀVjgÁªï, qÁ. ©.©. gÁd¥ÀÄgÉÆûvÀ, qÁ. J£ï.J¸ï. vÁgÁ£ÁxÀ-EªÀgÀÄ G½zÀ ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ). D ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ªÀÄÆgÀÄ £Á®ÄÌ wAUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹, ºÀ®ªÀÅ ¨Áj ¸À¨sÉ ¸ÉÃj CAwªÀĪÁV ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¹ D ªÀiÁ»wUÉ ªÀÄÆ®ªÁzÀ C£ÉÃPÀ «zÁéA¸ÀgÀ EAVèµï §gÀºÀUÀ¼À ªÀÄƪÀvÉÆÛAzÀÄ C£ÀħAzsÀUÀ¼À ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑ ¥ÀæwUÀ¼À zÁR¯ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉUÉ M¦à¹vÀÄ. D ªÀgÀ¢AiÀÄÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ 18.5.05gÀAzÀÄ, PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ºÉÆÃVzÉ- D EAVèµï ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À »ÃVzÉ. (‘PÁè¹PÀ¯ï’ ¥ÀzÀPÉÌ ‘±Á¹ÛçÃAiÀÄ’ JA§ÄzÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀAªÁ¢ ¥ÀzÀ ºËzÉà C®èªÉà JA§ÄzÀgÀ ZÀZÉð F ¯ÉÃR£ÀPÉÌ ºÉÆgÀUÁzÀÄzÀÄ). PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ MAzÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ‘PÁè¹PÀ¯ï’ JAzÀÄ WÉÆö¸À®Ä £Á®ÄÌ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¹zÉ. ªÀiÁ£ÀzÀAqÀ 1: `¨sÁµÉAiÀÄ zÁR°vÀ ZÀjvÉæ CxÀªÁ ¥ÁæaãÀ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ ¸Á«gÀ ªÀµÀðUÀ½UÀÆ »A¢£ÀªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ’ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ CvÀåAvÀ ¥ÁæaãÀ °TvÀ zÁR¯É, rJ¯ï. £ÀgÀ¹AºÁZÁgï UÀÄgÀÄw¹gÀĪÀAvÉ Qæ.¥ÀÆ. 252gÀ C±ÉÆÃPÀ£À §æºÀäVj ±Á¸À£ÀzÀ ‘E¹®’ JA§ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀܼÀ£ÁªÀÄ. ‘PÀ£ÁðlPÀ’ ºÉ¸ÀgÀÄ CzÀQÌAvÀ »A¢£À ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ°èAiÉÄà zÁR¯ÁVzÉ. (EzÀgÀ PÁ® C¤¢ðµÀÖ). Qæ.±À. 1-2£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÉ. DQìjAR¸ï ¥ÀªÉÊj

8


JAzÉà ºÉ¸ÀgÁzÀ VæÃPï ¥ÀæºÀ¸À£À £ÁlPÀUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÀA¨sÁµÀuÉUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVªÉ. F §UÉÎ JA. UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ, ¸ÁÖ£ï¥sÀqïð ©. ¹ÖêÀgï, wÃ.£ÀA. ²æÃPÀAoÀAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ zÁR°¹gÀĪÀAvÉ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ¥ÁæaãÀvÉ Qæ¸ÀÛ¥ÀƪÀðzÀµÀÄÖ »AzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉAiÉÄA§ÄzÀÄ «ªÁzÁwÃvÀ. PÀ£ÀßqÀzÀ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¥ÀÆtð ¥ÀæªÀiÁtzÀ zÁR¯É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ Qæ.±À. 450 gÀ ºÀ¤är ±Á¸À£À (EzÉà ¤dªÁzÀ gÀÆ¥À. `ºÀ°är’ C®è). JA.JZï. PÀȵÀÚgÀªÀgÀÄ D ±Á¸À£ÀªÀÅ Qæ.±À. LzÀ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀÄÝ JAzÀÄ ºÉýgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß MmÁÖgÉ J®è ±ÉæõÀ× «zÁéA¸ÀgÀÄ, ¨sÁµÁ«eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ M¦àzÁÝgÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ Qæ.±À. 500gÀ ‘©tªÀÄt CAvÀÄ ¨sÉÆÃV’ JAzÀÄ ¨ÁzÁ«Ä ZÁ®ÄPÀågÀ (6£ÉÃ.±À.) PÁ®zÀ°è ¸Á»vÀåzÀ CxÀªÁ PÁªÀå¨sÁµÉAiÀiÁV «PÁ¸À ºÉÆA¢vÀÄ. PÀ£ÀßqÀªÀÅ vÀ«Ä½£ÀµÉÖà ¥ÁæaãÀªÁzÀÄzÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß qÁ. ¦.J¸ï. ¸ÀħæºÀätåA ¸ÀàµÀÖ¥Àr¹zÁÝgÉ. D ¨sÁµÁ«eÁÕ¤AiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄÆ® zÁæ«qÀ¢AzÀ ªÉÆzÀ®Ä ªÀÄÆ® zÀQët zÁæ«qÀ ¨sÁµÉAiÀÄÄ PÀªÀ¯ÉÆqÉzÀÄ D ªÀÄÆ® zÀQët zÁæ«qÀ ¨sÁµÉ¬ÄAzÀ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ«Ä¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀiÁzÀĪÀÅ; CªÀÅ PÀæªÉÄÃt ¸ÀévÀAvÀæ ¨sÁµÉUÀ¼ÁzÀªÀÅ. CªÀgÀ PÀÈw ‘zÁæ«rAiÀÄ£ï ªÀ¨ïð ªÀiÁ¥sÁð®f’ (Dravidian Verb Morphology) ¤ÃrgÀĪÀ zÁæ«qÀ ¨sÁµÁ ªÀA±ÀªÀÈPÀëªÀÅ ¸ÀàµÀÖ avÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. ¥ÁæaãÀvÉAiÀÄ°è JgÀqÀÆ ¸ÀªÀiÁ£À zÁR°vÀ ¨sÁµÉAiÀiÁV vÀ«Ä¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀQÌAvÀ ¸Àé®à »A¢£ÀzÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ CµÉÖÃ. ªÀiÁ£ÀzÀAqÀ 2: `D ¨sÁ¶PÀ d£ÀgÀÄ ªÀiË°PÀªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀĪÀ ¥ÁæaãÀ ¸Á»vÀå CxÀªÁ UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ D ¨sÁµÉAiÀÄ°ègÀ¨ÉÃPÀÄ’. PÀ£ÀßqÀzÀ ªÉÆvÀÛ ªÉÆzÀ® ®¨sÀå PÀÈw ‘PÀ«gÁdªÀiÁUÀð’ªÀÅ (PÁ® ¸ÀĪÀiÁgÀÄ Qæ.±À. 850) C®APÁgÀ ±Á¸ÀÛçzÀ PÀÈwAiÀiÁVzÀÄÝ CzÀgÀ°è ²æëdAiÀÄ, PÀ«Ã±ÀégÀ, ¯ÉÆÃPÀ¥Á® EªÀgÉà ªÉÆzÀ¯ÁzÀ UÀzÀå ¥ÀzÀå PÀ«UÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¸À¯ÁVzÉ. C£ÀĪÀiÁ£ÀªÉà E®è PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåªÀÅ MA§vÀÛ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀQÌAvÀ®Æ »A¢£ÀzÁVzÉ. DgÀ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°èzÀÝ£ÉAzÀÄ UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ vÀQð¹gÀĪÀ ‘ZÀÆqÁªÀÄtÂ’ JA§ PÀ£ÀßqÀ PÀÈwAiÀÄ PÀvÀÈð ²æêÀzsÀðzÉêÀ. Erà ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸Á»vÀåzÀ ¥ÁæaãÀvÉ zÀȶ֬ÄAzÀ PÀ£ÀßqÀªÀÅ ªÀiÁvÀæ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ, ¥ÁæPÀÈvÀUÀ½VAvÀ Fa£ÀzÁVzÀÄÝ, G½zÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸Á»vÀåUÀ½VAvÀ »A¢£À ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. (§ºÀıÀB vÀ«Ä¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹), MA§vÀÛ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£À¢AzÀ ªÀÄÄAzÉ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ ¸ÀĪÀtð AiÀÄÄUÀªÉà DgÀA¨sÀUÉÆAqÀÄ ¥ÀA¥À, gÀ£Àß, ¥ÉÆ£Àß, £ÁUÀªÀªÀÄð, zÀÄUÀð¹AºÀ, £ÀAiÀĸÉãÀ EAvÀºÀ ªÀĺÁ PÀ«UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀȶֹvÀÄ. ¥ÀA¥À£ÀÄ vÀ£Àß ‘D¢¥ÀÄgÁt’ªÀ£ÀÄß Qæ.±À.941-2 gÀ°è gÀa¹gÀĪÀÅzÁV RavÀ vÉâ ¤ÃrzÁÝ£É. PÀ£ÀßqÀzÀ°è ±Á¸ÀÛç CxÀªÁ «eÁÕ£À- ªÁYäAiÀÄPÉÌ MA§vÀÛ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£À¢AzÀ ªÀÄÄAzÉ zÉÆqÀØ ZÀjvÉæAiÉÄà EzÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ Qæ.±À. 1500gÀ°è gÀavÀªÁzÀ ¤dUÀÄt ²ªÀAiÉÆÃVUÀ¼À ‘«ªÉÃPÀ aAvÁªÀÄtÂ’AiÀÄÄ 592 «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß w½¸ÀÄwÛzÀÄÝ PÀ£ÀßqÀzÀ ¥Àæ¥ÀæxÀªÀÄ «±ÀéPÉÆñÀªÉ¤ß¸ÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀA¥À, gÀ£Àß, gÁWÀªÁAPÀ, PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À, ZÁªÀÄgÀ¸À, ®QëöäñÀ EªÀgÉà ªÉÆzÀ¯ÁzÀ £ÀÆgÁgÀÄ PÀ«UÀ¼À PÁªÀåUÀ¼ÀÄ d£ÀgÀ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß GzÀÝPÀÆÌ ¸ÀÆgÉUÉÆArªÉ.

9


ªÀiÁ£ÀzÀAqÀ 3: `¸Á»vÀå ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀĪÀÅ ªÀiË°PÀ CxÀªÁ ¸ÀéAvÀzÁÝVzÀÄÝ E£ÉÆßAzÀÄ ¨sÁµÉ¬ÄAzÀ ¹éÃPÀj¹gÀĪÀAvÀºÀÄzÁVgÀ¨ÁgÀzÀÄ’

Original

AiÀiÁªÀÅzÉÃ

PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ ±ÉæõÀ× ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ºÀvÀÛ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ¥ÀA¥À¤AzÀ DgÀA¨sÀªÁVzÀÄÝ vÀ£ÀßzÉà ªÉʲµÀÖöåUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. »AzÀÆ, eÉÊ£À ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄUÀ¼À PÀvÉUÀ¼À¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ JgÀqÉgÀqÀÄ ªÀĺÁPÁªÀå §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ (GzÁ: ¥ÀA¥À, ¥ÉÆ£Àß, gÀ£Àß). ¸ÁA¥ÀæzÁAiÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉùà ±ÉÊ°UÀ¼À ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ (EzÀÄ «ÃgÀ±ÉʪÀ, ¨ÁæºÀät PÀ«UÀ½UÀÆ C£ÀéAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ). PÁªÀåUÀ¼À°è ªÀÈvÀÛ, PÀAzÀ, gÀUÀ¼É ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ, ¥ÁæPÀÈvÀ ªÀÄÆ®zÀ bÀAzÉÆÃgÀÆ¥ÀUÀ¼À®èzÉ wæ¥À¢ EvÁå¢ zÉù bÀAzÉÆÃgÀÆ¥ÀUÀ¼À §¼ÀPÉ EªÀÅ UÀªÀÄ£ÁºÀð CA±ÀUÀ¼ÀÄ. ¥ËgÁtÂPÀ LwºÁ¹PÀ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß ¸À«ÄÃPÀj¹ PÁªÀågÀZÀ£É DVzÉ. (GzÁ: CdÄð£À- CjPÉøÀj). ¥ÀA¥À ªÀĺÁPÀ«AiÀÄAvÀÆ vÀ£Àß ¥ÀA¥À ¨sÁgÀvÀzÀ°è ªÁå¸À ¨sÁgÀvÀzÀ PÀvÉAiÀÄ £É¥ÀzÀ°è vÀ£Àß PÁ®zÀ (10 ±À.zÀ.) PÀ£ÁðlPÀzÀ AiÀÄÄUÀzsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß (ethos) ¤gÀƦ¹zÁÝ£É. CªÀ£À PÀÈwAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ CA¢£À AiÀÄÄUÀzsÀªÀÄð C©üªÀåPÀÛUÉÆArzÉ. CªÀ£À PÁ®zÀ §zÀÄQ£À ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ CªÀ£À £É¥ÀªÀiÁvÀæzÀ ¨sÁgÀvÀ PÀxÁªÀ¸ÀÄÛ«£À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁPÁgÀUÉÆArzÉ. ºÀ£ÉßgÀqÀ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ GvÀÛgÁzsÀðzÀ PÀ« ºÀjºÀgÀ£ÀÄ £ÀÆj¥ÀàvÀÄÛ ²ªÀ±ÀgÀtgÀ PÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ¨sÁµÉAiÀÄ°è gÀUÀ¼É bÀAzÀ¹ì£À°è ¤gÀƦ¹zÁÝ£É. CªÀ£À PÀxÁªÀ¸ÀÄÛªÉÇAzÀÄ zÀ°vÀ ªÀUÀðzÀ C¸Ààø±Àå ªÀiÁzÁgÀ ZÉ£ÀßAiÀÄå¤UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀÄÝ. CªÀ£À PÀxÁ±ÉÊ°, bÀAzÉÆÃ¥ÀæPÁgÀ ¤gÀÆ¥ÀuÉ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀévÀAvÀæªÁzÀÄzÀÄ. CzÉà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ªÀÄzsÀå ¨sÁUÀzÀ°è £ÀqÉzÀ ªÀZÀ£À ZÀ¼ÀªÀ½AiÀÄÄ Erà «±Àé ¸Á»vÀåPÉÌ «£ÀÆvÀ£À J£ÀߧºÀÄzÁzÀ ¸Á»vÀå ¥ÀæPÁgÀªÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀPÉÌ vÀAzÀÄPÉÆnÖzÉ. ªÉÄîéUÀðzÀªÀgÀÄ, zÀ°vÀgÀÄ, ¹ÛçÃAiÀÄgÀÄ, zÀ°vÀ ¹ÛçÃAiÀÄgÀÄ, ªÀÄAwæ ¨sÀAqÁjUÀ¼À®èzÉ zÀ£À PÁAiÀÄĪÀªÀgÀÄ, CA©UÀgÀÄ, £ÉÃPÁgÀgÀÄ, ZÀ¥Àà° ºÉƯÉAiÀÄĪÀªÀgÀÄ, ªÉñÉåAiÀÄgÀÄ ¸Á»vÀå ¸À馅 ªÀiÁrzÀgÀÄ. ‘ªÀZÀ£À’ JA§ÄzÀÄ UÀzÀåªÀÇ C®èzÀ ¥ÀzÀåªÀÇ C®èzÀ MAzÀÄ «²µÀÖ ¸Á»vÀå ¥ÀæPÁgÀ. EzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ°è EvÀgÀ ¨sÁµÉUÀ¼À ¸Á»vÀå¢AzÀ ¥Àæ¨sÁ«vÀUÉƼÀîzÉ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀåjAzÀ CªÀgÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è CªÀgÀÄ ºÀÄnÖ ¨É¼ÉzÀ ªÀÄtÂÚ¤AzÀ ªÀÄÆr§AzÀÄzÁVzÉ. D ZÀ¼ÀªÀ½AiÀÄ £ÉÃvÁgÀ §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀ PÀAqÀ CvÀåAvÀ ±ÉæõÀ× ¸ÀªÀiÁd ¸ÀÄzsÁgÀPÀgÀ°è M§âgÀÄ. D ZÀ¼ÀªÀ½AiÀÄ §½PÀ §AzÀ ºÀjzÁ¸À ¸Á»vÀå ZÀ¼ÀªÀ½AiÀÄÄ ¨sÀUÀªÀzï ¨sÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÁqÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄ£É ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄÄnÖ¹vÀÄ- zÁQëuÁvÀå

10


¸ÀAVÃvÀ ±ÉÊ°UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ºÉ¸ÀgÁzÀ: `PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀ’PÉÌ CªÀgÉà ªÀÄÆ®. CzÉà ZÀ¼ÀªÀ½AiÀÄ PɼÀªÀUÀðPÉÌ ¸ÉÃjzÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ `gÁªÀÄzsÁ£Àå ZÀjvÉ’AiÀÄÄ §vÀÛ, gÁVUÀ¼À ªÀÄzsÉå £ÀqÉzÀ ¸ÀAWÀµÀðzÀ PÀvÉAiÀiÁzÀgÀÆ CzÀÄ ²æêÀÄAvÀ §qÀªÀgÀ ªÀÄzsÀåzÀ ªÀUÀð ¸ÀAWÀµÀðzÀ ¸ÁAPÉÃwPÀ PÁªÀåªÁVzÀÄÝ CAwªÀĪÁV ±ÉÆövÀgÀ UɮĪÉà ªÁ¸ÀÛªÀªÉA§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÁAPÉÃwPÀªÁV ¤gÀƦ¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÀ¸ÀÄÛ«£À zÀȶ֬ÄAzÀ EzÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸Á»vÀåPÉÌ PÀ£ÀßqÀªÀÅ PÉÆnÖgÀĪÀ PÉÆqÀÄUÉAiÀÄÆ ºËzÀÄ. ªÀiÁ£ÀzÀAqÀ-4: ‘PÁè¹PÀ¯ï ¨sÁµÉAiÀÄÄ CzÀgÀ ªÀÄÄA¢£À gÀÆ¥À¢AzÀ ©ü£ÀߪÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ CzÀgÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ¸ÀÜVvÀUÉÆArgÀ§ºÀÄzÀÄ’. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉUÉ PÀ¤µÀ× JgÀqÀÄ ¸Á«gÀzÀ ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ¤gÀAvÀgÀ EwºÁ¸À«zÀÄÝ, CzÀgÀ ZÀjvÉæAiÀÄ°è ¥ÀƪÀðzÀ ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ, £ÀqÀÄUÀ£ÀßqÀ, DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ JA§ ¥Àæ¨ÉÃzsÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À§ºÀÄzÁzÀgÀÆ, CzÀgÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ¤gÀAvÀgÀªÁVzÉ. ¥ÀƪÀðzÀ ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀPÀÆÌ ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀPÀÆÌ ªÀåvÁå¸À«zÀÝgÀÆ M¼ÀUÉ EgÀĪÀ ¸ÁªÀÄå zÀlÖªÁzÀÄzÀÄ. E¥ÀàvÀÛ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è ¸ÀªÀÄÈzÀÞªÁV «PÁ¸ÀUÉÆArgÀĪÀ DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåPÉÌ K¼ÀÄ eÁÕ£À¦ÃoÀ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÄ ®¨sÀåªÁVªÉ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ªÀgÀ¢: ªÉÄîÌAqÀ ªÀgÀ¢AiÀÄÄ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀ£ÀÄß vÀ®¦zÀ ªÉÄïÉ, PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¸ÀA¸ÀÌøvÀªÀ£ÀÄß ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÉÄAzÀÄ WÉÆö¹, CAvÀºÀ ¨sÁµÉAiÉÄAzÀÄ WÉÆö¸À¨ÉÃPÁzÀgÉ ªÉÆzÀ°£À MAzÀÄ ¸Á«gÀ ªÀµÀðUÀ¼ÀµÀÄÖ ¥ÁæaãÀvÉAiÀÄ EwºÁ¸ÀªÀ£ÀÄß MAzÀƪÀgÉ CxÀªÁ JgÀqÀÄ ¸Á«gÀ ªÀµÀðUÀ½UÉ Kj¸ÀĪÀ vÀ£Àß C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß WÉÆö¹vÀÄ. ¸ÀA¸ÀÌøvÀzÀ eÉÆvÉUÉ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÆß ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÉÄAzÀÄ WÉÆö¸ÀzÉ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ vÀ¥ÀÄà ªÀiÁrzÉAiÉÄA§°è C£ÀĪÀiÁ£À«®è. (¸ÀA¸ÀÌøvÀªÀ£ÀÄß vÀ«Ä½VAvÀ ªÉÆzÀ¯Éà ‘PÁè¹PÀ¯ï’ ¨sÁµÉAiÉÄAzÀÄ WÉÆö¸À¨ÉÃQvÀÄÛ; vÀ«Ä½VgÀĪÀ gÁdQÃAiÀÄ ¨ÉA§® CzÀQÌ®è!) ºÉƸÀ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀzÀ ¥ÀæPÁgÀªÀÅ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ªÀÄ£À«AiÀÄÄ PÀ£ÀßqÀPÉÌ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÁ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä ¸ÁPÁVvÀÄÛ. DzÀgÀÆ ¸À«ÄwAiÀÄÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß 25.11.05 gÀAzÀÄ PÉÃAzÀæPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ. K¼ÀÄ C£ÀħAzsÀUÀ¼À F JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ªÀgÀ¢ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ªÀgÀ¢UÉ G¥ÀµÀÖA¨sÀPÀ CxÀªÁ ¥ÉÆõÀPÀ). D EAVèµï ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À EAwzÉqÁ. LgÁªÀvÀA ªÀĺÁzÉêÀ£ï Qæ.¥ÀÆ. 2-1£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ ±Á¸À£ÀUÀ¼À°è vÀ«Ä¼ÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄÄ PÀ£ÀßqÀ¢AzÀ ºÀ®ªÀÅ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¹gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹zÁÝgÉ. Qæ.±À. 115gÀ mÁ¯É«ÄAiÀÄÄ vÀ£Àß ¥ÁæaãÀ

11


¨sÁgÀvÀzÀ ¨sÀÆUÉÆüÀzÀ ªÀtð£ÉAiÀÄ°è Modogoulla (FV£À ªÀÄÄzÀίï), Kalligeris (FV£À PÀ¯ÉÌÃj) EvÁå¢ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀܼÀ£ÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹zÁÝgÉ. Qæ.±À. 1-2£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ¥ÁæPÀÈvÀ PÀ« ºÁ®£À UÁxÁ¸À¥ÀÛ±ÀwAiÀÄ°è vÀÄ¥Àà, ¥ÉÆmÉÖ, (ºÉÆmÉÖ) ªÀÄÄAvÁzÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀzÀUÀ½ªÉ. Qæ.±À. JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀªÀ¼ÉAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁzÀ vÀ«Ä¼ÀÄ PÀªÀ¬Äwæ CªÉéöÊAiÀiÁgï PÀÈwAiÀÄ°è `PÀgÀÄ£ÁlPÀ’ (PÀ£ÀßrUÀgÀÄ) ¥ÀzÀ«zÉ. (PÀÈwAiÀÄ PÁ® §ºÀÄ ¸ÀAzÉúÁ¸ÀàzÀ). ªÀÄÆ® zÁæ«qÀzÀ PÀAoÀå ªÀåAd£À ¥ÀzÁ¢AiÀÄ `Pï- JA§ÄzÀÄ vÀ«Ä½£À ¥ÀzÀUÀ¼À°è PÉ®ªÀÅ ¥Àj¸ÀgÀUÀ¼À°è vÁ®ªÀå ªÀåAd£À ‘Zï-’ DV ªÀåvÁå¸À ºÉÆA¢zÀgÀÆ PÀ£ÀßqÀªÀÅ ªÀiÁvÀæ J®è ¥Àj¸ÀgÀUÀ¼À®Æè ªÀÄÆ® ‘Pï-’ ªÀåAd£ÀªÀ£Éßà G½¹PÉÆArzÉAiÉÄA§ÄzÀÄ UÀªÀÄ£ÁºÀð. zÁæ«qÀ ¨sÁµÉUÀ¼À PÉ®ªÀÅ ªÀÄÆ®®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß vÀ«Ä¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÉ PÀ£ÀßqÀ G½¹PÉÆArzÉ. F »£É߯ÉAiÀÄ°è PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ J®è zÀȶÖUÀ½AzÀ®Æ CºÀðªÁVgÀĪÀ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß DzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÁßV WÉÆö¸À®Ä ªÀÄ£À« ªÀiÁrPÉÆArzÉ.

12


K£ÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃd£À: PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÉà C¢üPÀÈvÀªÁV WÉÆö¹gÀĪÀAvÉ (1) ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ E§âgÀÄ «zÁéA¸ÀjUÉ ¥Àæw ªÀµÀð CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. (D «zÁéA¸À ¨sÁgÀwÃAiÀÄ£Éà DUÀ¨ÉÃQ®è); (2) ¨sÁgÀvÀzÀ G£ÀßvÀ CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæªÉÇAzÀgÀ°è D ¨sÁµÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀ°è MAzÀÄ ¥Àæw¶×vÀ PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß (Center For Excellence) DgÀA©ü¸ÀÄvÀÛzÉ; (3) PÉÃA¢æÃAiÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À°è D ¨sÁµÉUÁV PÉ®ªÀÅ ¦ÃoÀUÀ¼À£ÀÄß vÉgÉAiÀÄ®Ä «±Àé«zÁå®AiÀÄ zsÀ£À ¸ÀºÁAiÀĪÀ£ÀÄß PÉýPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. (FUÁUÀ¯Éà ªÉÄʸÀÆj£À ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÁ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ°è (CIIL) vÀ«Ä½UÁV ¥Àæw¶×vÀ PÉÃAzÀæ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ ªÀÄAdÆgÁw zÉÆgÀQ D ¥ÀæQæAiÉÄ DgÀA¨sÀªÁVzÉ) MvÁÛAiÀÄ: PÀ£ÀßqÀPÉÌ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀÅ CUÀvÀåªÉà C®èªÉà JA§ ZÀZÉð FUÀ wÃgÀ C¥Àæ¸ÀÄÛvÀ. PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ gÀa¹gÀĪÀ vÀdÕgÀ ¸À«ÄwAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀgÀªÁzÀ ªÀgÀ¢ PÁAiÀÄÄwÛzÉ. PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ºÁPÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÉÆgÀ MvÀÛqÀ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄlÄÖªÀÅzÀÄ C¸ÀA¨sÀªÀ. M¼À MvÀÛqÀ ºÁQzÀgÉ CzÀ£ÀÄß ¥ÀæzsÁ¤UÀ¼À ªÉÄÃ¯É CxÀªÁ PÉÃAzÀæ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀaªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ. D ¥Àæ¨sÁªÀªÀÅ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀgÀªÁzÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÉßãÀÆ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è. D ¸ÀaªÀgÀÄ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ gÀa¹gÀĪÀ vÀdÕgÀ ¸À«ÄwAiÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄÄ ¨ÉÃUÀ ¸ÉÃgÀĪÀAvÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä ªÀiÁvÀæ D MvÀÛqÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. D ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ »jAiÀÄ ±ÉæõÀ× ¸Á»wUÀ¼ÀÄ ¨sÁµÁ«eÁÕ¤UÀ¼ÁVzÁÝgÉ (CªÀgÀ°è MA¢§âgÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆvÀÄÛ)- CªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ºÁPÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà MvÀÛqÀPÀÆÌ ªÀÄtÂzÀÄ ¤zsÁðgÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀªÀgÀ®è. £ÀªÀÄä ¸ÀPÁðgÀ CxÀªÁ ¸ÀA¸ÀzÀgÀÄ D vÀdÕgÀ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÃUÀ PÀgÉAiÀÄĪÀAvÉ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä MvÁ۬ĸÀĪÀÅzÉÆAzÉà ¤ÃªÀÅ F WÀlÖzÀ°è ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀ PÁgÀå. (JA.«. gÁd±ÉÃRgÀ£ï D PÉ®¸À ªÀiÁrzÁÝgÉ, ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ). F ¯ÉÃR£ÀªÀÅ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ºÉÆÃVgÀĪÀ ªÀÄ£À«AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÀ£ÀÄß CAvÉAiÉÄà ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÁÜ£À zÉÆgÀPÀĪÀÅzÀjAzÀ MAzÀÄ ¨sÁµÉUÉ K£ÀÄ ¯Á¨sÀªÉA§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ w½¸ÀĪÀ ¸ÀàµÀÖ GzÉÝñÀªÀżÀîzÁVzÉ.* * ¸Ëd£Àå: ¥ÀæeÁªÁtÂ, 15.1.2006.

UÀr£ÁqÀÄ C©üªÀÈ¢Þ CUÀvÀå PÀ£ÀßqÀPÉÌ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À zÉÆgÉwgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ GAlÄ ªÀiÁrzÉ. ºÉÆÃgÁlPÉÌ ¸ÀAzÀ dAiÀĪÁVzÉ. EzÀPÀ̵ÉÖà ¸ÀAvÀÈ¥ÀÛªÁUÀzÉà £Ár£À C©üªÀÈ¢ÞUÉ ±Àæ«Ä¸À¨ÉÃQzÉ. UÀr£Ár£À C©üªÀÈ¢ÞUÉ ¥Àt vÉÆqÀ¨ÉÃQzÉ. - qÁ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀ £ÁlPÀPÁgÀ, «zsÁ£À¥ÀjµÀvÀgï ¸ÀzÀ¸Àå

13


PÀ£ÀßqÀPÉÌ 2500 ªÀµÀð: E£ÀÆß KPÉ «ÄãÀ-ªÉÄõÀ

?

F £Ár£À d£ÀUÀ½UÉ CvÀåAvÀ ¦æAiÀĪÁzÀ JgÀqÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼ÉAzÀgÉ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ. £ÀªÀÄä d£ÀUÀ½UÉ EªÉgÀqÀÆ JgÀqÀÄ PÀtÄÚUÀ½zÀÝAvÉ JAzÀgÉ Cw±ÀAiÉÆÃQÛAiÀÄ®è. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁªÁaAiÀiÁVAiÀÄÆ, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀܼÀªÁVAiÀÄÆ ªÉÄîģÉÆÃlPÉÌ PÀAqÀÄ §AzÀgÀÆ EªÉgÀqÀÆ MAzÉà DvÀäPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀÄzÁVzÉ. EªÉgÀqÀgÀ®Æè PÁt§gÀĪÀÅzÀÄ CzÉéöÊvÀ. F JgÀqÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ £ÀÆgÀÄ ªÀµÀðPÀÆÌ »A¢¤AzÀ «zÁéA¸ÀgÀ°è ZÀZÉð £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ¯Éà EzÉ. gÁ§mïðPÁ¯ïتɯï¤AzÀ qÁ. n.«. ªÉAPÀmÁZÀ® ±Á¹ÛçUÀ¼ÀªÀgÉUÉ PÀ£ÁðlPÀ JA§ ¥ÀzÀzÀ §UÉUÉ ¥ÀÄASÁ£ÀÄ¥ÀÄARªÁV «¥sÀÄ®ªÁzÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ ¥Àæw¥Á¢¸À®ànÖªÉ. EwºÁ¸ÀzÀ UÀĺÉAiÉƼÀPÉÌ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr M¼À ºÉÆPÀÌAvÉ ºÉƸÀ ºÉƸÀ ¸ÀĽªÀÅUÀ¼ÀÄ ¹PÀÄÌvÀÛ¯Éà ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ. ºÉƸÀ «ÄAZÀÄ PÀAqÀAvÉ DUÀÄvÀÛzÉ. CzÉà PÀ£ÀßqÀ-PÀ£ÁðlPÀªÉA§ ¥ÀzÀUÀ¼À ¸ÁégÀ¸Àå. DzÀgÉ F ¥ÀzÀ PÀ£ÁðlPÀªÀ£ÀÄß CxÀð ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ CzÀgÀ ¥ÁæaãÀvÉAiÀÄ£ÀÄß w½AiÀÄĪÀÅzÀÄ CµÉÖãÀÆ ¸ÀÄ®¨sÀªÁzÀ PÉ®¸ÀªÀ®è. CzÀPÁÌV ¸ÀA¸ÀÌøvÀ, PÀ£ÀßqÀ, vÀ«Ä¼ÀÄ EvÁå¢ ¸Á»vÀå UÀæAxÀUÀ¼À£ÀÄß eÁ¯ÁqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ; KPÉAzÀgÉ ¥ÁæaãÀPÉÌ ¥ÀAiÀÄt ¨É¼É¹zÀµÀÆÖ C¸ÀàµÀÖvÉ DªÀj¸ÀÄvÀÛzÉ. F £É®zÀ ºÉ¸ÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀªÉà CxÀªÁ PÀuÁðlPÀªÉà J£ÀÄߪÀ §UÉUÀÆ ¸ÁPÀµÀÄÖ ªÁzÀ «ªÁzÀUÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÀªÀÅ. PÉÆ£ÉUÉ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ PÀ£ÁðlPÀ J£ÀÄߪÀ gÀÆ¥ÀªÀ£Éßà G½¹PÉÆArvÀÄ. DzÀgÀÆ PÉ®ªÀgÀÄ EA¢UÀÆ PÀuÁðlPÀ J£ÀÄߪÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÆß §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ.

ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ »£Éß¯É ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ PÁ®PÁÌUÀ¯Éà PÀ£ÁðlPÀ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¥Àæ¹¢ÞAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢¢ÝvÀÄ. PÀuÁðl, PÀuÁðlPÀ J£ÀÄߪÀ ¥ÀzÀ ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ ¸À¨sÁ ¥ÀªÀð ªÀÄvÀÄÛ ©üõÀä ¥ÀªÀðUÀ¼À°è G¯ÉèÃT¸À®ànÖzÉ. ¸À¨sÁ ¥ÀªÀðzÀ°è ‘PÀuÁðmÁB PÁA¸ÀPÀÄmÁå±ÀÑ ¥ÀzÀäeÁ¯ÁB ¸ÀwãÀgÁB zÁQëuÁvÁåB ¥ÀÄ°£ÁݱÀÑ PÀªÉÃgÁ¸ÀÛYÌuÁB RµÁB’ JAzÀÄ ºÉýzÉ. ©üõÀä ¥ÀªÀðzÀ°è ‘PÀ u ÁðlPÁ ªÀ Ä »µÀ P Á «PÀ ¯ Áà ªÀ Ä ÆµÀ P Á¸À Û x Á’ JAzÀ Ä G¯ÉèÃT¸À®ànÖzÉ.

14

¥ÉÆæ. J.«. £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwð


gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ°è PÀAqÀħgÀĪÀ C£ÉÃPÀ ¸ÀܼÀUÀ¼ÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ°èzÀÄÝ, gÁªÀiÁAiÀÄt PÁ®zÀ°è PÀ£ÁðlPÀªÀÅ F PÁ®zÀ d£ÀgÉÆqÀ£É ºÁ¸ÀĺÉÆPÁÌV¢ÝvÀÄ JAzÀÄ UÉÆvÁÛUÀÄvÀÛzÉ. §ºÀıÀB EªÉà PÀ£ÁðlPÀ J£ÀÄߪÀ ¥ÀzÀzÀ ºÁUÀÆ PÀ®à£ÉAiÀÄ ¥ÁæaãÀvÉAiÀÄ G¯ÉèÃRUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ ¨sÁ«¸À§ºÀÄzÀÄ. ¥ÀÄgÁtUÀ¼À®èAvÀÆ PÀ£ÁðlPÀzÀ G¯ÉèÃRUÀ¼ÀÄ «¥sÀÄ®ªÁV PÁt¹PÉƼÀÄîvÀÛªÉ. ¨sÁUÀªÀvÀ ¥ÀÄgÁt, «µÀÄÚzsÀªÉÆðÃvÀÛgÀ ¥ÀÄgÁt, ªÀiÁPÀðAqÉÃAiÀÄ ¥ÀÄgÁt, ¸ÁÌAzÀ ªÀĺÁ¥ÀÄgÁt, ¥ÀzÀä ¥ÀÄgÁt ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÀÄgÁt UÀæAxÀUÀ½AzÀ DV£À PÁ®zÀ d£ÀUÀ½UÉ PÀ£ÁðlPÀzÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ ¤PÀlªÁV¢ÝvÉAzÀÄ UÉÆvÁÛUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁÌAzÀ ¥ÀÄgÁtªÀÅ ¸Àé®à EwÛÃa£À PÁ®zÁÝzÀgÀÆ, CzÀgÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄƪÀvÀÄÛ PÀqÉUÀ¼À°è PÀ£ÁðlPÀzÀ G¯ÉèÃR PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. D£ÀAvÀgÀ PÁ®zÀ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ, ¥ÁæPÀÈvÀ, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ«Ä¼ÀÄ UÀæAxÀUÀ¼À°è PÀ£ÁðlPÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀzÉÃ¥ÀzÉà PÁt¹PÉƼÀÄîvÀÛzÉ. ±ÀÆzÀæPÀ PÀ«AiÀÄ ªÀÄÈZÀÒPÀnPÀ, ¨sÀvÀÈð ºÀjAiÀÄ ¸ÀĨsÁ¶vÀ, ©®ít£À «PÀæªÀiÁAPÀ zÉêÀZÀjvÀ, PÀ®ít£À gÁdvÀgÀAVtÂ, ªÀgÁºÀ«Ä»gÀ£À §ÈºÀvÀìA»vÁ ªÀÄÄAvÁzÀ UÀæAxÀUÀ½AzÀ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåªÀÅ ºÉaÑ£À ¥Àæ¹¢ÞAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÀÄÝzÀÄ UÉÆvÁÛUÀÄvÀÛzÉ. ¸Àé®à EwÛÃa£ÀzÁÝzÀgÀÆ eÁÕ£À zÉêÀ£À ªÀÄgÁp PÀÈw eÁÕ£ÉñÀéjAiÀÄ°è ¥ÀAqÀgÁ¥ÀÄgÀzÀ «oÀ®£À£ÀÆß PÀ£ÀßqÀ PÀ£ÁðlPÀzÉÆqÀ£É ¸À«ÄÃPÀj¹gÀĪÀÅzÀÄ D¸ÀQÛPÀgÀ ¸ÀAUÀw (PÁ£ÀqÁ ºÉÆà «oÀ®Ä PÀ£ÁðlPÀÄ).

CxÀð ªÀÄvÀÄÛ gÀÆ¥À PÀ£ÁðlPÀ J£ÀÄߪÀ ¥ÀzÀ ¸ÀA¸ÀÌøvÀzÉÝà CxÀªÁ PÀ£ÀßqÀzÉÝà J£ÀÄߪÀ «µÀAiÀÄzÀ°èAiÀÄÆ ZÀZÉð £ÀqÉ¢zÉ. §ºÀÄ d£À «zÁéA¸ÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ gÀÆ¥ÀªÉAzÀÆ, PÀ£ÀßqÀ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ CzÀgÀ zÉòà gÀÆ¥ÀªÉAzÀÆ ªÁ¢¹zÁÝgÉ. ¸ÁÌAzÀ ¥ÀÄgÁtzÀ°è EzÀPÉÆÌAzÀÄ PÀxÉ EzÉ. zÉëAiÀÄÄ gÁPÀë¸À£ÉƧâ£À£ÀÄß ¸ÀAºÀj¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV DvÀ£À£ÀÄß £ÀÄAV©lÖ¼ÀAvÉ. D gÁPÀë¸À zÉëAiÀÄ Q«UÀ½AzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀ§AzÀ£ÀÄ. PÀtð¢AzÀ CªÀ£ÀÄ FZÉUÉ §A¢zÀÝjAzÀ EªÀ¤UÉ PÀuÁðl JA§ ºÉ¸ÀgÁ¬ÄvÀÄ. CªÀ£ÀÄ zÉëAiÀÄ PÀëªÀiÁ¥ÀuÉ PÉý DPÉAiÀÄ ªÀgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ, M¼ÉîAiÀĪÀ£ÁzÀ£ÀÄ. zÉëAiÀÄÄ CªÀ¤UÉ gÁdå ¸ÁÜ¥À£É ªÀiÁqÀ®Ä ºÉýzÀ¼ÀÄ. CªÀ£Éà PÀ£ÁðlPÀ zÉñÀzÀ ªÀÄÆ® ¥ÀÄgÀĵÀ£ÁzÀ£ÀÄ. PÀtð JAzÀgÉ Q« J£ÀÄߪÀ CxÀðªÀ£ÀÄß DzsÀj¹ E£ÀÆß C£ÉÃPÀ ¤µÀàwÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. F zÉñÀzÀ°è D¼ÀÄwÛzÀÝ gÁdgÀ QÃwð J®ègÀ Q«UÀÆ ©Ã¼ÀÄwÛ¢ÝvÀÄ. DzÀÄzÀjAzÀ F gÁdå PÀuÁðlPÀ (PÀuÉðÃ+CnwÃw) JAzÀÄ SÁåvÀªÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄvÉÛ PÉ®ªÀgÀÄ F ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß PÀgÀt+£Àl JAzÀÄ «¨sÁV¹

15


EªÀgÉqÀÆ JgÀqÀÄ ¥ÀAUÀqÀzÀ d£ÀUÀ¼À ¸À«Ää±Àæ JAzÀÄ ¨sÁ«¹zÁÝgÉ. CAzÀgÉ PÀ£ÁðlPÀ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ eÁw CxÀªÁ ¥ÀAUÀqÀ ¸ÀÆZÀPÀ ¥ÀzÀ JAzÀÄ w½AiÀÄÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÉÛ PÉ®ªÀÅ «zÁéA¸ÀgÀÄ F ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ‘PÀgï+£ÁqÀÄ’ JAzÀÄ «¨sÁV¹ PÀgÀÄ JAzÀgÉ PÀ¥ÀÄà J£ÀÄߪÀ CxÀðzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀ¥ÀÄà ªÀÄtÂÚ£À ¥ÀæzÉñÀ«zÁzÀÄzÀjAzÀ EzÀPÉÌ PÀ£ÁðlPÀ JAzÀÄ ºÉ¸ÀgÁ¬ÄvÀÄ JAzÀÄ ºÉýzÁÝgÉ. PÀgÀÄ£ÁqÀÄ J£ÀÄߪÀ ¥ÀzÀPÉÌ E£ÉÆßAzÀÄ jÃwAiÀÄ CxÀðªÀ£ÀÆß PÉ®ªÀgÀÄ PÉÆnÖzÁÝgÉ. PÀ£ÁðlPÀªÀÅ ¸ÀªÀÄÄzÀæ ªÀÄlÖQÌAvÀ JvÀÛgÀªÁzÀ ¥ÀæzÉñÀªÁzÀÄzÀjAzÀ CzÀ£ÀÄß PÀ£ÁðqÀÄ JAzÀÄ PÀgÉzÀgÀÄ. vÀ«Ä¼ÀÄ £Ár£À ¸ÀªÀÄÄzÀæ ªÀÄlÖzÀ d£ÀgÀÄ JvÀÛgÀzÀ°èzÀÝ F d£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄïÁßqÀÄ CxÀªÁ PÀgÀÄ£ÁqÀÄ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ®Ä DgÀA©ü¹zÀgÀÄ. CzÉà ºÉ¸ÀgÀÄ G½zÀÄ §A¢vÀÄ. DzÀgÉ PÀgÀÄ J£ÀÄߪÀ ¥ÀzÀPÉÌ «±Á®ªÁzÀ, ªÀĺÀvÀÛgÀªÁzÀ J£ÀÄߪÀ CxÀð«gÀĪÀÅzÀjAzÀ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ gÁdåzÀ d£ÀUÀ¼ÀÄ F £Ár£À ªÀĺÀwÛUÉ ºÁUÀÆ §ÈºÀwÛUÉ ªÀiÁgÀÄ ºÉÆÃV, EzÀ£ÀÄß PÀgÀÄ £ÁqÀÄ JAzÀÄ PÀgÉzÀgÀÄ. PÀ£ÁßqÀÄ: PÀ£ÁßqÀÄ JA§ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß PÀ«ÄävÀÄ+£ÁqÀ JAzÀÄ PÉ®ªÀgÀÄ «¨sÁV¹zÁÝgÉ. PÀ«ÄävÀÄ J£ÀÄߪÀ ¥ÀzÀPÉÌ ¸ÀĪÁ¸À£É CxÀªÁ ¥ÀjªÀļÀ J£ÀÄߪÀ CxÀð«gÀĪÀÅzÀjAzÀ F £Ár£À°è UÀAzsÀzÀ ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ «±ÉõÀªÁV ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ, EzÀÄ ¸ÀĪÁ¸À£ÉAiÀÄ £ÁqÉAzÀÄ SÁåw ¥ÀqɬÄvÀÄ JAzÀÄ PÉ®ªÀgÀÄ ªÁ¢¸ÀÄvÁÛgÉ. F £ÁrUÀÆ ¥ÀæSÁåvÀ ¹AzsÀÆ ¸ÀA¸ÀÌøwUÀÆ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß PÀ°à¸À®Ä PÉ®ªÀÅ «zÁéA¸ÀgÀÄ ¥ÀæAiÀÄvÀߥÀnÖzÁÝgÉ. ªÉƺÉAeÉÆzÁgÉÆ«£À°è PÀAqÀħA¢gÀĪÀ MAzÀÄ ªÀÄÄzÉæAiÀÄ°è ‘PÀuï¤gï’ JA§ ¥ÀzÀzÀ ¸ÀAPÉÃvÀ«zÉAiÉÄAzÀÆ, EzÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ d£ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀ ¸ÁzsÀ£ÀªÉAzÀÆ ¨sÁ«¸À¯ÁVzÉ. PÀtÚ£ï JA§ ¥ÀzÀ ²ªÀ£À£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. DzÀÄzÀjAzÀ PÀ£ÀßrUÀ JAzÀgÉ CAUÁ®°è PÀtÚ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀªÀ£ÀÄ J£ÀÄߪÀ CxÀð«zÉ. DzÀÄzÀjAzÀ ²ªÀ¨sÀPÀÛgÀÄ ºÉZÁÑVzÀÝ £ÁqÀ£ÀÄß PÀ£ï+CrUÀ JAzÀÄ PÀgÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ PÉ®ªÀgÀÄ ªÁ¢¹zÁÝgÉ. ²æñÉÊ®zÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è PÀtÚ«µÀAiÀÄ JA§ ¥ÁæAvÀ«¢ÝvÀÄ. C°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÝ d£ÀUÀ¼Éà PÀtð d£ÀUÀ¼ÀÄ. CzÉà PÀtð£ÁqÀÄ CxÀªÁ PÀ£ÁßqÀÄ JAzÀÄ PÉ®ªÀgÀÄ ¨sÁ«¸ÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀªÀiÁ£À ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ: PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ ¸À ª À i Á£À ª ÁzÀ ¥À z À U À ¼ À Ä JA§ÄzÀ £ À Ä ß C£ÉÃPÀgÀÄ M¦àPÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ UÀªÀÄ£ÁºÀð ¸ÀAUÀw. ¹AzsÀÆ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ d£ÀUÀ¼ÀÄ zÁæ « qÀ g É A zÀ Ä C£É à PÀ «zÁé A ¸À g À Ä ¨sÁ«¹zÁÝgÉ. F zÁæ«qÀ UÀÄA¦£À

16


d£ÁAUÀzÀ°è vÀ«Ä¼ÀgÀ eÉÆvÉUÉ E¢ÝgÀ§ºÀÄzÁzÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑV PÁt§gÀÄvÀÛzÉ. DzÀÄzÀjAzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÁæaãÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¹AzsÀÆ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ PÁ®PÉÌ, CAzÀgÉ FUÀ LzÀÄ ¸Á«gÀ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÀPÉÌ PÉÆAqÉÆAiÀÄ姺ÀÄzÀÄ. ±ÁvÀªÁºÀ£À zÉÆgÉ ºÁ®£ÉA§ÄªÀ£ÀÄ Qæ¸ÀÛ¥ÀƪÀð MAzÀ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀPÉÌ ¸ÉÃgÀ§ºÀÄzÁzÀ UÁxÁ ¸À¥ÀÛ±Àw J£ÀÄߪÀ ¥ÁæPÀÈvÀ UÀæAxÀªÀ£ÀÄß gÀa¹zÀ£ÀÄ. F UÀæAxÀzÀ°è ºÉÆmÉÖ, ºÀwÛ, CvÉÛ, vÀÄ¥Àà JA§ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀzÀUÀ½gÀĪÀÅzÀÄ UÀªÀÄ£ÁºÀð. DzÀÄzÀjAzÀ Qæ¸ÀÛ¥ÀƪÀðzÀ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ¥ÀæZÀ°vÀªÁVvÀÄÛ. EwÛÃZÉUÉ Qæ¸ÀÛ¥ÀƪÀðPÉÌ ¸ÉÃgÀĪÀ PÉ®ªÀÅ vÀ«Ä¼ÀÄ ¨Áæ»äà ±Á¸À£ÀUÀ¼ÀÄ zÉÆgÀQªÉ. F ±Á¸À£ÀUÀ¼À°è vÁ¬Ä, ºÉƹ®Ä ªÀÄÄAvÁzÀ PÀߣÀqÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ PÁt¹UÀÄvÀÛªÉ. DzÀÄzÀjAzÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ Qæ¸ÀÛ ¥ÀƪÀðzÀ »A¢£À ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ½UÉ ¸ÉÃgÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ ºÉZÁÑVzÉ. Qæ¸ÀÛ¥ÀƪÀð ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀPÉÌ ¸ÉÃgÀĪÀ C±ÉÆÃPÀ£À §æºÀäVj ±Á¸À£ÀzÀ°è ‘E¹®’ JA§ ¥ÀzÀ PÁt§gÀÄvÀÛªÉ. ‘E¹®’ J£ÀÄߪÀ ¥ÀzÀ CvÀåAvÀ ¥ÁæaãÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀzÀªÉAzÀÄ SÁåvÀ PÀ£ÀßqÀ «zÁéA¸À r.J¯ï. £ÀgÀ¹AºÁZÁgï vÉÆÃj¹PÉÆnÖzÁÝgÉ. ‘E¹®’ JA§ÄzÀÄ PÉÆÃmÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝ HgÀÄ JAzÀÄ CxÉÊð¸À¯ÁVzÉ. CAzÀgÉ Qæ¸ÀÛ¥ÀƪÀð ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ºÉÆwÛUÉ avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ §æºÀäVjAiÀÄ°è PÉÆÃmÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ D¼ÀÄwÛzÀÝ PÀ£ÀßqÀ £ÁAiÀÄPÀ CxÀªÁ zÉÆgɬÄzÀÝ£ÉA§ÄzÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÁæaãÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiËAiÀÄðgÀ PÁ®PÉÌ PÉÆAqÉÆAiÀÄÄåvÀÛzÉ. EzÀgÀ DgÀA¨sÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀë MAzÉgÀqÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À »AzÉAiÉÄà DVgÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV wêÀiÁð¤¸À§ºÀÄzÀÄ. VæÃPï £ÀAlÄ: Ff¦Ö£À DQìjAPÀ¸ï J£ÀÄߪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DQìjAPÀ¸ï ¥É¦j J£ÀÄߪÀ ªÀ®Ì ¯ÉÃRªÀÅ PÀAqÀÄ §A¢vÀÄ. EzÉÆAzÀÄ VæÃPï ¥ÀæºÀ¸À£À. VæÃPï ¨sÁµÉAiÀÄ°èzÉ. EzÀgÀ°è zÀQët PÀ£ÀßqÀ (vÀļÀÄ £ÁrUÉ) ¸ÉÃjzÀªÀgÀ ¥ÁvÀæUÀ½ªÉ. F £ÁlPÀ £ÀqÉ¢zÉÝà vÀļÀÄ£Ár£À°è JAzÀÆ PÉ®ªÀgÀÄ ¨sÁ«¹zÁÝgÉ. CzÀÄ ºÉÃUÁzÀgÀÆ EgÀ° ZÁjnAiÀÄ£ï J£ÀÄߪÀ VæÃPï vÀgÀÄtÂAiÉƧâ¼ÀÄ, GqÀĦAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ªÀįÉàAiÀÄ°è M§â £ÁAiÀÄPÀ£À ªÀ±ÀPÉÌ ¹Q̩üÀÄvÁÛ¼É. Væù¤AzÀ PÉ®ªÀgÀÄ ªÀįÉàUÉ §AzÀÄ £ÁAiÀÄPÀ¤UÉ ZÉ£ÁßV ªÀÄzÀå PÀÄr¹, CªÀ£ÀÄ CªÀÄ°£À°èzÁÝUÀ VæÃPï vÀgÀÄtÂAiÀÄ£ÀÄß ©r¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ. EzÉà F £ÁlPÀzÀ ¸ÁgÁA±À. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀįÉàAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ. CªÀÅ AiÀiÁªÀŪÉAzÀgÉ vÉjUÉ, ºÀ§â, ºÀĬÄì, UÀgÀ©vÀÄÛ, ¥ÀĽPÀ¸ÀgÀÄ, §¸É vÉÆÃgÀÄ, MgÀV¸ÀÄ, JwÛj EvÁå¢. MlÄÖ 106 PÀ£ÀßqÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ F VæÃPï ¥ÀæºÀ¸À£ÀzÀ°è PÀAqÀħA¢ªÉ. DzÀÄzÀjAzÀ Qæ¸ÀÛ±ÀPÀ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ºÉÆwÛUÉ PÀ£ÀßqÀ EµÉÆÖAzÀÄ C©üªÀÈ¢ÞAiÀiÁVvÉÛAzÀgÉ EzÀgÀ GUÀªÀĪÀ£ÀÄß Qæ¸ÀÛ ¥ÀƪÀðPÉÌ PÉÆAqÉÆAiÀÄå®Ä AiÀiÁªÀ CrØAiÀÄÆ EgÀ¯ÁgÀzÀÄ.

17


PÀ£ÁðlPÀzÀ lAPÀ¸Á¯É: ªÀiËAiÀÄðgÀ PÁ®PÉÌ CAzÀgÉ Qæ¸ÀÛ¥ÀƪÀð ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀPÉÌ ¸ÉÃgÀĪÀ ¥ÀAZï aºÉßAiÀÄ £ÁtåUÀ¼ÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ºÉÃgÀ¼ÀªÁV zÉÆgÀQªÉ. EªÀÅUÀ¼À vÁAwæPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁUÀ F ¥ÀAZï aºÉßAiÀÄ £ÁtåUÀ¼ÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ¯Éèà lAQvÀªÁzÀªÀÅ JA§ÄzÀÄ RavÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. F £ÁtåUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁjUÁV lAQ¹zÀgÀÄ J£ÀÄߪÀ ¥Àæ±Éß GzÀãªÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ F ¨sÁUÀzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ CxÀªÁ PÀ£ÁðlPÀzÀ d£ÀUÀ½UÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¸ÀĸÀàµÀÖ. CAzÀgÉ £ÁtåUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ ªÁå¥ÁgÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ PÀ£ÀßqÀ d£À ¸ÀĸÀA¸ÀÌøvÀgÁVzÀÝgÀÄ JA§ÄzÀÄ F £ÁtåUÀ½AzÀ w½AiÀÄÄvÀÛzÉ. EzÀÄ PÀ£ÁðlPÀ-PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÁæaãÀvÉAiÀÄ£ÀÄß Qæ¸ÀÛ¥ÀƪÀð ªÀÄÄ£ÀÆßgÀQÌAvÀ »AzÀPÉÌ PÉÆAqÉÆAiÀÄÄåvÀÛzÉ JA§ÄzÀÄ UÀªÀÄ£ÁºÀð ¸ÀAUÀw. EwÛÃaUÉ §£ÀªÁ¹AiÀÄ°è ²æà ªÀiÁ£ÀgÁV JA§ ¥ÁæaãÀ §gÀºÀªÀżÀî vÁªÀÄæzÀ £Átå ¥ÀvÉÛAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. F zÉÆgÉ AiÀiÁgÉA§ÄzÀÄ UÉÆwÛ®è. CzÀÄ ªÀÄÄRåªÀ®è, EzÀÄ ¢éªÀÄR ªÀÄÄzÁæ «zsÁ£À¢AzÀ lAQ¸À¯ÁzÀ £Átå. F £ÁtåzÀ ªÉÄðgÀĪÀ §gÀºÀzÀ °¦ ®PÀëtUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÄ Qæ.±À. LzÀ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ £ÁtåªÉAzÀÄ w½AiÀÄÄvÀÛzÉ. EzÀÄ £Átå lAPÀ£ÀzÀ°è ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ºÀAvÀzÀ vÁAwæPÀvÉ. EzÀgÀ »AzÉ E£ÉßgÀqÀÄ jÃwAiÀÄ £ÁtåUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝzÀÄ RavÀ. DzÀÄzÀjAzÀ F £ÁtåzÀ »AzÉ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀë DgÀÄ K¼ÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À «PÁ¸À EgÀĪÀÅzÀÄ EzÀÆ PÀÆqÀ PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¥ÁæaãÀvÉAiÀÄ ºÉUÀÄÎgÀÄvÁV PÁt§gÀÄvÀÛzÉ. E°è E£ÀÆß MAzÀÄ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæ¸ÁÛ¦¸À§ºÀÄzÀÄ. PÀ£ÁðlPÀzÀ ºÀ¼ÀÆîgÀÄ, n. £ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉUÀ¼À°è £ÀqÉzÀ GvÀÍ£À£ÀUÀ¼À°è ºÉtUÀ¼À vÀ¯ÉHgÉUÀ¼ÀÄ, gÁVAiÀÄ PÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ zÉÆgÀQªÉ. EªÀÅ Ff¦Ö£À°èAiÀÄÆ §¼ÀPÉAiÀÄ°èzÀݪÀÅ. DzÀÄzÀjAzÀ F £ÁrUÀÆ Ef¦ÖUÀÆ Qæ¸ÀÛ¥ÀƪÀðzÀ MAzÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀºÀ¸ÀæªÀiÁ£ÀzÀ°è ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ½zÀÄÝzÀÄ zÀÈqsÀ¥ÀqÀÄvÀÛzÉ. F PÁ®PÁÌUÀ¯Éà PÀ£ÁðlPÀªÀÅ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸ÀÛgÀzÀ°è ªÀÄÄAzÀĪÀj¢vÀÄÛ JA§ÄzÀÄ UÉÆvÁÛUÀÄvÀÛzÉ. F J®è «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÆß UÀªÀĤ¹zÀgÉ PÀ£ÁðlPÀPÉÌ JgÀqÀƪÀgÉ ¸Á«gÀ ªÀµÀðUÀ¼À EwºÁ¸À«gÀĪÀÅzÀÄ w½zÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. CAzÀgÉ ¸ÀĪÀtð PÀ£ÁðlPÀ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ DzsÀĤPÀ PÁ®zÀ PÉêÀ® LªÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ½UÉ (1956-2006) ªÀiÁvÀæ ¹Ã«ÄvÀªÁVzÉ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀĨÁgÀzÀÄ. ¸ÀªÀÄUÀæªÁV UÀªÀĤ¹zÀgÉ FUÀ PÀ£ÁðlPÀPÉÌ PÀ£ÀßqÀPÉÌ JgÀqÀƪÀgÉ ¸Á«gÀ ªÀµÀðUÀ¼À ¥ÁæAiÀĪÉAzÀÄ RavÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. EzÀÄ PÀ£ÀßrUÀgÉ®èjUÀÆ ºÉªÉÄäAiÀÄ «µÀAiÀĪÉà ¸Àj.* * ¸Ëd£Àå: ªÉÄʸÀÆgÀÄ «ÄvÀæ 1.11.2006.

C«¸ÀägÀtÂÃAiÀÄ ¢£À §ºÀÄ¢£ÀzÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ ¨ÉÃrPÉ FqÉÃjzÀÄÝ EzÀÄ ¸ÀAvÀ¸ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ C«¸ÀägÀtÂÃAiÀÄ ¢£À. EzÀPÁÌV ºÉÆÃgÁl £ÀqɹzÀ J®èjUÀÆ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀzÀ C£ÀÄPÀÆ®UÀ¼À PÀÄjvÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À £Àqɹ d£ÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄÄA¢qÀĪÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀjµÀvÀÄÛ ªÀiÁqÀ°zÉ. - qÁ. Dgï.PÉ. £À®ÆègÀÄ ¥Àæ¸Ázï CzsÀåPÀë, PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvÀÄÛ

18


±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ ¸ÁÜ£À £ÁqÀÄ£ÀÄr C©üªÀÈ¢ÞUÉ PÀ£ÀßqÀvÀ£ÀzÀ CjªÀÅ ªÀÄÄRå vÀ«Ä½UÉ ‘±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ’ ¸ÁÜ£À ¤ÃqÀĪÀ PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ WÉÆõÀuÉ PÀ£ÁðlPÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀzÀ ¨sÁµÁ©üªÀiÁ£À ªÀÄvÉÆÛªÉÄä GPÀÄ̪ÀAvÉ ªÀiÁrzÉ. PÀ£ÀßqÀPÉÌ ‘±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ’ ¸ÁÜ£À ¤ÃqÀĪÀ «ZÁgÀ ¸ÀzÀåPÉÌ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÀÄÄA¢®è JA§ PÉÃAzÀæzÀ EwÛÃa£À ºÉýPÉAiÀÄÆ gÁdåzÀ d£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÉgÀ½¹zÉ. vÀ«Ä½£ÀµÉÖà ¥ÁæaãÀªÁzÀ PÀ£ÀßqÀPÉÌ D ¸ÁÜ£À ¤ÃqÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀºÀdªÁV PÀ£ÀßrUÀjUÉ C¸ÀªÀiÁzsÁ£À vÀA¢zÉ. F PÁgÀtPÁÌVAiÉÄà ªÀÄÄRåªÀÄAwæ zsÀªÀÄð¹AUï £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¸Á»wUÀ¼À, §Ä¢ÞfëUÀ¼À ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀ¥ÀgÀ ºÉÆÃgÁlUÁgÀgÀ ¤AiÉÆÃUÀªÉÇAzÀÄ ¥ÀæzsÁ¤AiÀÄ£ÀÄß ¨sÉÃn ªÀiÁr MvÀÛqÀ vÀgÀ°zÉ. AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¨sÁµÉUÉ ¸ÀÆPÀ۪ɤ¹zÀgÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£À PÉÆqÀ®Ä §ºÀıÀB AiÀiÁgÀÆ CrØ¥Àr¸À¯ÁgÀgÀÄ. DzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ ¨sÁµÉUÉ CAvÀºÀ ¸ÁÜ£À ¤Ãr «±ÉõÀ ¸ÀªÀ®vÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀAvÁzÀgÉ CzÀÄ ¨sÁµÁ ¸ÁªÀÄgÀ¸ÀåPÉÌ zsÀPÉÌ GAlĪÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. «©ü£Àß ¨sÁµÉ-¸ÀA¸ÀÌøwUÀ½gÀĪÀ ¨sÁgÀvÀzÀAvÀºÀ zÉñÀzÀ°è J®èPÀÆÌ J®èjUÀÆ ¸ÀªÀiÁ£À CªÀPÁ±À PÀ°à¸À¨ÉÃPÁzÀÄzÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ PÀvÀðªÀå. »AzÀĽ¢gÀĪÀ C£ÉÃPÀ ¨sÁµÉ ºÁUÀÆ ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼À C©üªÀÈ¢ÞUÉ «±ÉõÀ UÀªÀÄ£ÀºÀj¸À¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÀgÀPÁgÀ gÁdQÃAiÀÄ MvÀÛqÀUÀ½UÉ ªÀÄtÂzÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄAvÀºÀ ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉUÉ DvÀÄgÀzÀ ¤zsÁðgÀ PÉÊUÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è. AiÀÄĦJ ¸ÀgÀPÁgÀ J°èAiÀĪÀgÉUÉ vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À gÁdPÁgÀtÂUÀ¼À vÁ¼ÀPÉÌ ºÉeÉÓ ºÁPÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÉà FV£À ¥Àæ±Éß. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? ºÁUÀÆ CzÀjAzÉãÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÉA§ ¸ÀºÀd ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆrªÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ JAzÀÄ WÉÆö¸À¨ÉÃPÁzÀgÉ CzÀgÀ ¥ÁæaãÀvÉ. CzÀgÀ°è gÀÆ¥ÀÄUÉÆAqÀ G£ÀßvÀ ªÀÄlÖzÀ ¸Á»vÀå ºÁUÀÆ «±Àé ¸Á»vÀåzÀ°è CzÀgÀ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À »ÃUÉ ºÀ®ªÁgÀÄ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. vÀ«Ä½£À°è F ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß EªÉ JA§ÄzÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¤zsÁðgÀ ¸ÁéUÀw¸ÀĪÀªÀgÀ ªÁzÀ. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è PÀÆqÀ F CA±ÀUÀ¼É®è EªÉ JA§ÄzÀÄ ¸Á»vÀå EwºÁ¸ÀPÁgÀgÀ MPÉÆÌgÀ°£À C©üªÀÄvÀ. zÁæ«qÀ ¨sÁµÉ ªÀUÀðPÉÌ ¸ÉÃjzÀ PÀ£ÀßqÀPÉÌ CvÀåAvÀ ¨sÀªÀå

19


EwºÁ¸À«zÉ JA§ÄzÀÄ ¤«ðªÁzÀ. EµÁÖzÀgÀÆ AiÀÄĦJ ¸ÀgÀPÁgÀ C¢üPÁgÀPÉÌ §AzÀPÀÆqÀ¯Éà vÀ«Ä½UÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ ¸ÁÜ£À ¤ÃrzÉ. MAzÀÄ ¨sÁµÉUÉ C©üeÁvÀ (±Á¹ÛçÃAiÀÄ, PÁè¹PÀ¯ï) ¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÁÜ£À ¹QÌzÀgÉ D ¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøw CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ zÉÆgÀPÀÄvÀÛzÉ. DqÀ½vÀzÀ ¨ÉA§® ®©ü¹zÀgÉ D ¨sÁµÉUÉ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É, CzsÀåAiÀÄ£À PÉëÃvÀæzÀ°è gÁµÀÖç, CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è ¸ÀzÀªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉAiÀħºÀÄzÀÄ. EzÀjAzÁVAiÉÄà PÉÃAzÀæzÀ ¤zsÁðgÀ C¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀPÉÌ PÁgÀtªÁVgÀĪÀÅzÀÄ. ªÁ¸ÀÛªÀªÁV, AiÀÄĦJ ¸ÀgÀPÁgÀ C¢üPÁgÀ ªÀ»¹PÉÆAqÀ ªÉÄÃ¯É C¢üPÀÈvÀ gÁdå ¨sÁµÉUÀ½UÉ gÁµÀÖç ¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À PÀ°à¹vÀÄ. DzÀgÉ vÀ«Ä½UÉ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ‘±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ’ ¸ÁÜ£À ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ vÁgÀvÀªÀÄåzÀ ¤ÃwAiÀÄvÀÛ ¨ÉgÀ¼ÀÄ ªÀiÁr vÉÆÃj¸ÀĪÀAvÁVzÉ. EµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼ÁzÀgÀÆ ¸ÀàµÀÖ ¨sÁµÁ ¤ÃwAiÀÄ£Éßà gÀƦ¸ÀzÀ ¸ÀgÀPÁgÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀzÀ°è CªÀ¸ÀgÀzÀ gÁdQÃAiÀÄ ¤tðAiÀÄ PÉÊUÉÆArzÉ JAzÀgÉ vÀ¥ÁàUÀzÀÄ. FUÀ vÀ«Ä½UÉ ¤ÃrgÀĪÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÁ ¥ÀlÖ CzÀgÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌà ¹Ã«ÄvÀªÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ. CzÀgÀµÉÖà ºÀ¼ÉAiÀÄzÁzÀ zÉñÀzÀ G½zÀ ¨sÁµÉUÀ½UÀÆ, CAvÀºÀ CªÀPÁ±À zÉÆgÉAiÀÄĪÀAvÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. F J®è ¸ÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ PÀ£ÀßqÀPÀÆÌ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¥ÀlÖ zÉÆgÀPÀĪÀ ºÁUÉ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVzÉ. EzÀÄ gÁdPÁgÀtÂUÀ½AzÀ¯Éà ¸ÁzsÀå«®è. CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É MvÀÛqÀ vÀgÀĪÀ PÉ®¸À PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀæeÁÕªÀAvÀ d£ÀjAzÀ DUÀ¨ÉÃPÁVzÉ. PÀ£ÀßqÀ¥ÀgÀ ºÉÆÃgÁlUÁgÀgÀÄ, ¸Á»wUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃgÁlzÀ £ÉÃvÀÈvÀé ªÀ»¸À¨ÉÃPÀÄ. ‘±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ’AiÀÄ ¸ÁÜ£À zÉÆgÀQ¹©lÖgÉ PÀ£ÀßqÀzÀ GzÁÞgÀªÁV ©qÀĪÀÅ¢®èªÉA§ ªÁzÀzÀ°èAiÀÄÆ ºÀÄgÀĽzÉ. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ, ¸ÀA¸ÀÌøw §UÉUÉ PÀ£ÀßrUÀgÀ°è C©üªÀiÁ£À ºÉZÁÑUÀ¨ÉÃPÀÄ. PÀ£ÀßqÀvÀ£ÀzÀ CjªÀÅ E®è¢zÀÝgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÁÜ£À zÉÆgÉvÀgÀÆ CµÉÖAiÉÄÃ. ¸ÀgÀPÁgÀUÀ¼À ¤®ðPÀëöåªÀÇ ¨sÁµÁ©üªÀiÁ£À ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä CrØAiÀiÁVzÉ. DqÀ½vÀzÀ J®è ºÀAvÀzÀ°èAiÀÄÆ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ §¼ÀPÉUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ §zÀÞªÁVzÀÝgÀÆ C£ÀĵÁ×£ÀzÀ°è ¸ÉÆÃwzÉ. C¢üPÁjUÀ¼À ¤®ðPÀëöåPÉÌ DUÁUÉÎ ¸ÀgÀPÁgÀ JZÀÑjPÉ ¤ÃqÀÄvÀÛzÁzÀgÀÆ EzÉà PÁgÀtPÉÌ AiÀiÁgÀ£ÀÆß ²Që¹zÀ ªÀgÀ¢UÀ½®è. ¸ÀgÀPÁgÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀvÀ£ÀzÀ PÉZÀÄÑ ªÀÄÆqÀ¨ÉÃPÁVzÉ.* * ¸Ëd£Àå: «dAiÀÄ PÀ£ÁðlPÀ, ¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ 13.9.2004.

20


PÀ£ÀßqÀ ¥ÁæaãÀ ¨sÁµÉ C®èªÉÃ? EwÛÃZÉUÉ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ vÀ«Ä¼À£ÀÄß C©üeÁvÀ ¨sÁµÉ (PÁèöå¹PÀ¯ï ¯ÁåAUÉéÃeï) JAzÀÄ WÉÆö¹zÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁæaãÀ ¨sÁµÉ CxÀªÁ C©üeÁvÀ ¨sÁµÉ JAzÀÄ WÉÆö¸À¨ÉÃPÁzÀgÉ CzÀPÉÌ PÉ®ªÀÅ ®PÀëtUÀ½gÀ¨ÉÃPÉAzÀÆ w½¹zÉ. CAxÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è ¸Á«gÀ ªÀµÀðUÀ½VAvÀ ¥ÁæaãÀªÁzÀ ¸Á»vÀå EgÀ¨ÉÃPÀÄ. D ¨sÁµÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ¸Á»vÀåzÀ ªÉÄÃ¯É C£Àå ¨sÁµÁ ¥Àæ¨sÁªÀ EgÀ¨ÁgÀzÀÄ. E£ÁßgÁzÀgÀÆ F jÃw vÀªÀÄä ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß PÀgɬĹPÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀgÉ Cfð ºÁPÀ§ºÀÄzÀÄ. ¨sÁµÁ ¸Á»vÀåUÀ¼À PÉëÃvÀæzÀ°è zÀÄrAiÀÄĪÀ UÀA©üÃgÀ aAvÀPÀjUÉ F ¤zsÁðgÀ RArvÀ ºÁ¸Áå¸ÀàzÀªÁV PÁtÄvÀÛzÉ. ¨sÁµÁ«eÁÕ£ÀzÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀªÁzÀ Cj«gÀĪÀ AiÀiÁgÉà DUÀ° EAxÀzÉÆAzÀÄ ¤zsÁðgÀªÀ£ÀÄß M¥ÀÄàªÀÅ¢®è. MAzÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ°è C©üeÁvÀ ¸Á»vÀå«gÀ§ºÀÄzÀÄ. ±ÉæõÀ× ªÀÄlÖzÀ zÉòà ¸Á»vÀå EgÀ§ºÀÄzÀÄ. CzÀÄ ¥ÁæaãÀªÀÇ DVgÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ, AiÀiÁgÀÆ MAzÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß C©üeÁvÀ ¨sÁµÉ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀÅ¢®è. ¨sÁµÁ«eÁÕ¤AiÀÄ zÀȶÖAiÀÄ°è J¯Áè ¨sÁµÉUÀ¼ÀÆ ¸ÀªÀiÁ£À. °TvÀ ¸Á»vÀå«®èzÀ ªÀiÁvÀæPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÆß QüÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀĪÀAw®è. C®èzÉ, zÁæ«qÀ ¨sÁµÉUÀ¼À°è °TvÀ ¨sÁµÉUÀ¼À®èzÉ E£ÀÆß E¥ÀàvÀÄÛ ¨sÁµÉUÀ½ªÉ. EªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ ¥ÁæaãÀ JA§ÄzÀ£ÀÄß EzÀĪÀgÉUÉ AiÀiÁgÀÆ ¤zsÁðgÀ ªÀiÁr®è. ¨sÁgÀvÀ zÉñÀzÀ°è ¥ÁæaãÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÀÄÈzÀÞªÁV ¨É¼É¢gÀĪÀ ¨sÁµÉUÀ¼À°è ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæPÀÈvÀªÀ£ÀÄß ©lÖgÉ zÁæ«qÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÁzÀ vÀ«Ä¼ÀÄ, PÀ£ÀßqÀ, vÉ®ÄUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®AiÀiÁ¼ÀAUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. ¤dªÁVAiÀÄÆ ¸ÀªÀÄÈzÀÞ ¸Á»vÀå«gÀĪÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ½UÉ ªÀiÁ£ÀåvÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÉA§ GzÉÝñÀ EzÀÝ°è PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ F £Á®ÆÌ zÁæ«qÀ ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß PÁè¹PÀ¯ï ¨sÁµÉUÀ¼ÉAzÀÄ WÉÆö¸À¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. vÀ«Ä¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ F jÃw PÀgÉ¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ EvÀgÀ ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß CªÀªÀiÁ¤¹zÀAvÁVzÉ. MAzÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß C©üeÁvÀ ¨sÁµÉAiÉÄAzÀÄ PÀgÉAiÀĨÉÃPÁzÀgÉ ¸ÀjAiÀiÁV ¸Á«gÀ ªÀµÀðzÀ ¸Á»vÀå«gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ, C£Àå ¨sÁµÁ ¥Àæ¨sÁªÀ«gÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ ¤AiÀĪÀÄ «¢ü¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁ¸Áå¸ÀàzÀ. AiÀiÁªÀÅzÉÃ

21


¨sÁµÉ DzsÀĤPÀ CUÀvÀåUÀ½UÉ vÀPÀÌAvÉ ¨ÉÃgÉ ¨sÁµÉUÀ½AzÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. ¨sÁªÁ©üªÀåQÛAiÀÄ ¸ÀàµÀÖvÉ ºÉZÀÄÑ ºÉZÀÄÑ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß C¥ÉÃQë¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄrªÀAwPɬÄAzÀ ¨sÁµÉ ¨É¼ÉAiÀÄĪÀÅ¢®è. ¥ÁæaãÀvÉAiÀÄ£Éßà »jªÉÄ JAzÀÄ w½zÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀQÌAvÀ MAzÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀ«µÀåwÛ£À zÀȶ֬ÄAzÀ ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß AiÉÆÃa¸À¨ÉÃPÀÄ. ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¨sÁµÉUÀ¼À°ègÀĪÀ «eÁÕ£À UÀæAxÀUÀ¼À£ÀÄß, EvÀgÀ ¥Áj¨sÁ¶PÀ ±À§ÝUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä ¨sÁµÉUÉ vÀAzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. £ÀªÀÄä°è ¸ÀÈd£À²Ã®ªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊzÁÞAwPÀªÁV gÀ Æ ¥À Ä UÉ Æ AqÀ gÀ Z À £ É U À ½ zÀ Ý gÉ CªÀ £ À Ä ß ¨É à gÉ ¨s Á µÉ U É ¨sÁµÁAvÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. F ¤nÖ£À°è AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ©lÄÖ CªÉÊeÁÕ¤PÀ £É¯ÉAiÀÄ°è MAzÉgÀqÀÄ ¨sÁµÉUÀ½UÉ ªÀiÁ£ÀåvÉ PÉÆlÄÖ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß C©üeÁvÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÉAzÀÄ WÉÆö¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ «zsÁ£ÀªÀ®è. vÀ«Ä½£À §UÉÎ £ÀªÀÄä°è C£ÉÃPÀ vÀ¥ÀÄà PÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÆr¸À¯ÁVzÉ. ¨ÉÃgÉ zÁæ « qÀ ¨s Á µÉ U À ½ VAvÀ vÀ « Ľ£À ° è ªÉ Æ zÀ ¯ É Ã ¸Á»vÀ å GzÀãªÀªÁ¬ÄvÉA§ÄzÉãÉÆà ¤d. DzÀgÉ CzÀ£ÀÄß Qæ¸ÀÛ¥ÀƪÀðPÉÌ PÉÆAqÉÆAiÀÄå®Ä AiÀiÁªÀ DzsÁgÀªÀÇ E®è. vÀ«Ä¼ÀÄ ¸Á»wUÀ¼ÀÄ PÉÆqÀĪÀ DzsÁgÀUÀ¼ÀÄ LwºÁ¹PÀ CxÀªÁ ªÉÊeÁÕ¤PÀ »£É߯ɬÄAzÀ ¸ÀªÀÄyð¸À®Ä AiÉÆÃUÀåªÁV®è. LwºÀåUÀ¼À DzsÁgÀ¢AzÀ¯Éà ¸Á»vÀåzÀ EwºÁ¸ÀªÀ£ÀÄß ¸Áܦ¸À®Ä ¸ÁzsÀå«®è. vÀ«Ä½£À ªÉÆzÀ® ªÁåPÀgÀtªÀ£ÀÄß CUÀ¸ÀÛöå §gÉzÀ£ÉA§ÄzÀÄ LwºÀå. F CUÀ¸ÀÛöå ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¥ÀÄgÁtUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ GvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀ¢AzÀ zÀQëtPÉÌ §AzÀ ªÀĺÀ¶ð. DvÀ£À CUÀwÛAiÀĪÀiï (CUÀ¸ÀÛöåªÀiï), vÉƯïPÁ¦àAiÀÄ£Ágï §gÉzÀ vÉƯïPÁ¦àAiÀĪÀiï ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼Éà ¸ÀA¸ÀÌøvÀ¢AzÀ §AzÀAxÀªÀÅ. vÉƯïPÁ¦àAiÀÄ£Áj£À ªÁåPÀgÀt LAzÀæ ªÁåPÀgÀt ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ¢AzÀ gÀÆ¥ÀÄUÉÆAqÀzÀÄÝ. wgÀÄPÀÄÌgÀ¼ï zsÀªÀÄð. CxÀð, PÁªÀÄUÀ¼ÉA§ ¥ÀÄgÀĵÁxÀðUÀ¼À DzsÁgÀ¢AzÀ¯Éà gÀÆ¥ÀÄUÉÆAqÀzÀÄÝ ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¤Ãw PÁªÀåUÀ¼À ¥Àæ¨sÁªÀªÀÇ ¸ÀàµÀÖ. vÀ«Ä½£À ¥ÀAZÀ ªÀĺÁPÁªÀåUÀ¼É¯Áè (¹®¥Àà¢PÁgÀA, ªÀÄtªÉÄÃR¯ÉÊ EvÁå¢) ¸ÀA¸ÀÌøvÀ¢AzÀ ¥Àæ¨sÁªÀUÉÆAqÀAxÀªÉÃ. vÀ«Ä¼ÀgÀÄ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà ¥ÁæaãÀvÉAiÀÄ PÀÄgÀĺÁV ºÉ¸Àj¸ÀĪÀ ‘¸ÀAUÀA’ JA§ ºÉ¸ÀgÀÄ ‘¸ÀAWÀ’ JA§ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ±À§ÝzÀ vÀzÀãªÀ. vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À°è eÉÊ£À ¸ÀAWÀUÀ¼ÀÄ Qæ.±À. £Á®Ì£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ C£ÀAvÀgÀ ¸ÁܦvÀªÁVªÉ. vÀ«Ä½£À ¸ÀAWÀ ¸Á»vÀå CzÀQÌAvÀ »AzÉAiÉÄà gÀÆ¥ÀÄUÉÆAqÀzÀÝPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà LwºÁ¹PÀ DzsÁgÀ«®è. vÀ«Ä½£À ¸Á»vÀå EwºÁ¸ÀzÀ°è ¤gÀAvÀgÀ ¨É¼ÉªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß PÁt¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. MAzÀÄ ¸Á»vÀå AiÀÄÄUÀ ªÀÄÄVzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÉgÀqÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À PÁ® PÀvÀÛ®Ä PÀ«¢gÀÄvÀÛzÉ. DUÀ

22


vÀ«Ä¼ÀÄ ¸Á»vÀåzÀ ¹ÜwUÀwUÀ¼À£ÀÄß w½AiÀÄĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ½®è. EªÉ®èzÀgÀ £ÀqÀÄªÉ vÀ«Ä½£À°è CªÀÄÆ®åªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉæõÀתÁzÀ ¸Á»vÀå ªÀÄÆr§A¢zÉ JAzÀÄ ºÉüÀ®Ä EwºÁ¸À CrØAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è. vÀ«Ä½UÉ ºÉÆð¹zÁUÀ PÀ£ÀßqÀªÀÇ CµÉÖà ¥ÁæaãÀªÁzÀ, ¸ÀªÀÄÈzÀÞªÁzÀ, ¤gÀAvÀgÀªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉæõÀתÁzÀ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÆß ¸ÀȶֹzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀUÁt¨ÉÃPÀÄ. PÀ£ÀßqÀzÀ°è ®¨sÀåªÁzÀ ªÉÆzÀ® ®PÀët UÀæAxÀ PÀ«gÁd ªÀiÁUÀð MA§vÀÛ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀÄÝ. CzÀgÀ°ègÀĪÀ UÀzÀåPÀ«UÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀå PÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ, ZÀvÁÛt, ¨ÉzÀAqÉAiÀÄAxÀ PÁªÀå ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À G¯ÉèÃR ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅ CzÀQÌAvÀ PÉ®ªÀÅ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À »AzÉAiÉÄà PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå GUÀªÀĪÁVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛªÉ. ¨sÁµÉAiÀÄ C¹ÛvÀéªÀ£ÀÄß zÀȶÖAiÀÄ°èlÄÖPÉÆAqÁUÀ vÀ«Ä½£ÀAvÉAiÉÄà PÀ£ÀßqÀzÀ®Æè Qæ¸ÀÛ±ÀPÁgÀA¨sÀ¢AzÀ®Æ ªÀiËTPÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ ¸Á»vÀå«zÀÄÝzÀ£ÀÄß M¥Àà¯ÉèÉÃPÀÄ. E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄÄRåªÁzÀ ¸ÀAUÀw JAzÀgÉ PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÀ«gÁdªÀiÁUÀð PÁ®¢AzÀ FV£ÀªÀgÉUÉ ¸Á»vÀåzÀ ¨É¼ÉªÀtÂUÉ C«aÒ£ÀߪÁV ºÀjzÀÄ §A¢zÉ. MAzÀÄ ¸Á«gÀ ªÀµÀðUÀ½VAvÀ ºÉZÁÑV ¸ÀªÀÄÈzÀÞªÁzÀ ¸Á»vÀå «PÁ¸À ºÉÆA¢zÀ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ¯Éèà «gÀ¼À. DzÀgÉ MAzÉà MAzÀÄ ¯ÉÆÃ¥À. PÀ£ÀßrUÀjUÉ vÀªÀÄä ¨sÁµÁ ¸Á»vÀåUÀ¼À §UÉUÉ ¤gÀ©üªÀiÁ£À, ¤gÁ¸ÀQÛ ¥À槮ªÁVªÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ ±ÉæõÀ× ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀAvÉ EvÀgÀjUÉ w½AiÀÄ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀgÀ°è F ¤gÁ¸ÀQÛ E£ÀÆß ºÉZÁÑVzÉ. EzÀjAzÀ gÁµÀÖçªÀÄlÖzÀ°è PÀ£ÀßqÀPÉÌ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¹UÀĪÀÅzÁzÀgÀÆ ºÉÃUÉ? vÀ«Ä¼ÀÄ ¨sÁµÉ MAzÀ£Éßà C©üeÁvÀ ¨sÁµÉAiÉÄAzÀÄ WÉÆö¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ zɺÀ°AiÀÄ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄä ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ ¨Á¬Ä©ZÀÑzÉ EgÀĪÀÅzÀÄ CªÀgÀ ¤gÀ©üªÀiÁ£ÀzÀ ¸ÀAPÉÃvÀ. E£ÀÄß ªÉÄïÁzÀgÀÆ £ÀªÀÄäªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¸Á»vÀåUÀ½UÉ UËgÀªÁ¤évÀ ¸ÁÜ£À UÀ½¹PÉÆqÀĪÀ ¤nÖ£À°è ±Àæ«Ä¸ÀĪÀAvÁUÀ°. £ÀªÀÄä ¸Á»wUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ »jªÉÄAiÀÄ §UÉV£À ¸ÀvÁåA±ÀUÀ¼À£ÁßzÀgÀÆ ¥ÀæPÀlUÉƽ¸À°.* * ¸Ëd£Àå: ¥ÀæeÁªÁtÂ, 24.9.2004.

DqÀ½vÀ ¨sÁµÉAiÀiÁUÀ° CvÀåAvÀ ¥ÁæaãÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÈd£À²Ã® ¨sÁµÉUÉ ¸ÀAzÀ UËgÀªÀ¢AzÀ ºÉaÑ£À ¸ÀAvÀ¸ÀªÁVzÉ. E£ÀÄß ªÀÄÄAzÁzÀgÀÆ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtð DqÀ½vÀ, ±ÉÊPÀëtÂPÀ ºÁUÀÆ £ÁåAiÀiÁAUÀzÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÁßV C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ¸À®Ä ¸ÀPÁðgÀ ¥Àt vÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. PÀ£ÀßqÀ gÁeÉÆåÃvÀìªÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è F UËgÀªÀ zÉÆgÉwgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀAvÀ¸À EªÀÄärAiÀiÁVzÀÄÝ, CvÀåAvÀ CxÀð¥ÀÆtðªÁV gÁeÉÆåÃvÀìªÀ DZÀj¸À§ºÀÄzÀÄ. ¥ÁæaãÀ PÁ®¢AzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ¸Á»vÀå, ¸ÀA¸ÀÌøw ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ PÁgÀtgÁzÀ J®èjUÀÆ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. - ¥ÉÆæ. PÉ.J¸ï. ¤¸Ágï CºÀªÀÄzï

23


±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À PÀ£ÀßqÀzÀ CºÀð ºÀPÉÆÌvÁÛAiÀÄ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ 2004gÀ°è ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À°è MAzÁzÀ vÀ«Ä½UÉ ‘±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ’ (Classical Language) JA§ÄzÁV «±ÉõÀ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ¤ÃqÀĪÀ WÉÆõÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀªÀĸÉåAiÉÆAzÀ£ÀÄß ºÀÄlÄÖ ºÁQzÉ. vÀ«Ä½£ÀµÉÖà CxÀªÁ CzÀQÌAvÀ ¥ÁæaãÀªÁVgÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ, vÉ®ÄUÀÄ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ EzÉà §UÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä vÀªÀÄä ºÀPÉÆÌvÁÛAiÀÄ ªÀÄAr¸À®Ä EzÀÄ PÁgÀtªÁVzÉ. vÀ«Ä½UÉ F ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä CzÀQÌgÀĪÀ CºÀðvÉVAvÀ, PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ CzÀgÀ ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ gÁdQÃAiÀÄ ¨ÉA§®ªÉà PÁgÀt. vÀ£Àß ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæuÁ½PÉAiÀÄ°è r.JA.PÉ. ¥ÀPÀë F CA±ÀªÀ£ÀÄß MwÛ ºÉývÀÄÛ ºÁUÀÆ F MvÁÛAiÀÄPÉÌ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ ªÀÄt¬ÄvÀÄ. F ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ¤ÃqÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼À£ÀÆß gÀƦ¹gÀ°®è JA§ÄzÀÄ UÀªÀÄ£ÁºÀð ¸ÀAUÀw. EvÀgÀ ¨sÁµÉUÀ½AzÀ®Æ ºÀPÉÆÌvÁÛAiÀÄ §gÀ®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ §½PÀ PÉÃAzÀæ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«ÄAiÉÆA¢UÉ ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£É £Àqɹ, PÉ®ªÀÅ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ªÉÆzÀ®Ä ªÀiÁ£ÀåvÉ ¤Ãr, C£ÀAvÀgÀ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¹gÀĪÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÀÛ ºÉÆÃVgÀĪÀ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ PÀæªÀÄ DPÉëÃ¥ÀtÂÃAiÀĪÀµÉÖà C®èzÉ, EvÀgÀ ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß EAxÀ ªÀiÁ£ÀåvɬÄAzÀ ºÉÆgÀVqÀĪÀ ºÀÄ£ÁßgÀªÉà EzÀgÀ°è CqÀVzÉ JA§ÄzÀÄ ¸ÀàµÀÖ. ªÉÆzÀ°UÉ ‘PÁè¹Pï’ JA§ÄzÀ£ÀÄß dUÀ¢éSÁåvÀ PÉÆñÀUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ «ªÀj¹ªÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. ‘The Concise Oxford Dictionary of Current English’ AiÀÄ°è (¥ÀÄ. 184©) »ÃUÉAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁVzÉ:

24

qÁ. ¥ÀæzsÁ£À UÀÄgÀÄzÀvÀÛ


Standard or first class, esp. in literature; - of ancient Latin or Greek standard authors or art - (of language) having form used by ancient standard authors;

EzÀ£Éßà DzsÀj¹gÀĪÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ EAVèµïPÀ£ÀßqÀ ¤WÀAn£À°è ‘PÁè¹PÀ¯ï’ JA§ÄzÀ£ÀÄß »ÃUÉ «ªÀj¸À¯ÁVzÉ. (¥ÀÄ. 915 ©) - ªÀiÁzÀjAiÀiÁzÀ, DzÀ±Àð¥ÁæAiÀĪÁzÀ, ªÉÆzÀ® ±ÉæÃtÂAiÀÄ, ¥ÀAQÛAiÀÄ; - ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀUÀðzÀ, GvÀÌøµÀÖ , ±ÉæõÀ×, ªÉÄîÛgÀzÀ, - ¥ÁæaãÀ VæÃPï AiÀiÁ ¯Áån¤ß£À ±ÉæõÀ× AiÀiÁ DzÀ±Àð ¯ÉÃRPÀgÀ; - ¥ÁæaãÀ VæÃPï AiÀiÁ ¯Áån¤ß£À ±ÉæõÀ× ¸Á»vÀå AiÀiÁ PÀ¯ÉUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹zÀ, ªÀÄÆ®ªÁVlÄÖPÉÆAqÀ -(¸ÀAVÃvÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è) ±Á¹ÛçÃAiÀÄ, »A¢¤AzÀ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀªÁV §A¢gÀĪÀ AiÀiÁ UÀA©üÃgÀªÁzÀ. D¥ÉàAiÀĪÀgÀ The Student’s Sanskrit- English Dictionary AiÀÄ°è (¥ÀÄ. 59) F ±À§ÝPÉÌ »ÃUÉAzÀÄ CxÉÊð¸À¯ÁVzÉ:- ¸ÀA¸ÀÌøvÀ, ±ÉæõÀ×, ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀVðÃAiÀÄ. F «ªÀgÀuÉUÀ¼À°è ‘¥ÁæaãÀ VæÃPï AiÀiÁ ¯Áål¤ß£À ±ÉæõÀ× ¸Á»vÀå AiÀiÁ PÀ¯ÉUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹zÀ, ªÀÄÆ®ªÁV ElÄÖPÉÆAqÀ’ JA§ «ªÀgÀuÉ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÁ ¸Á»vÀåUÀ¼À zÀȶ֬ÄAzÀ C¥ÀæPÀÈvÀ CxÀªÁ C¸ÀAUÀvÀ. »ÃUÁV ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉ-¸Á»vÀåUÀ¼À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ‘VæÃPï AiÀiÁ ¯Áån£ï’ JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV, ‘¸ÀA¸ÀÌøvÀ AiÀiÁ ¥ÁæPÀÈvÀ AiÀiÁ C¥À¨sÀæA±À’ JAzÀÄ Ej¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀA¸ÀÌøvÀzÀ ªÀiÁzÀj C£ÀĸÀj¹zÀ gÁªÀiÁAiÀÄt, ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀUÀ¼ÀAxÀ DzÀ±Àð¥ÁæAiÀĪÁzÀ ªÉÆzÀ® ±ÉæÃtÂAiÀÄ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¹ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¨sÁµÁ ¸Á»vÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄÈzÀÞUÉƽ¹PÉÆArgÀĪÀ C£ÉÃPÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä°èªÉ. PÀ£ÀßqÀ F «µÀAiÀÄzÀ°èAiÀÄÆ CUÀæ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß C®APÀj¸ÀÄvÀÛzÉ. CµÉÖà C®è, ¸ÀA¸ÀÌøvÀ¢AzÀ ©ü£ÀߪÁzÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ°è ±ÉæõÀתÁzÀ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀȶֹPÉÆArgÀĪÀ »jªÉÄAiÀÄÆ PÀ£ÀßqÀzÁÝVzÉ. vÀ«Ä¼ÀgÀÄ EzÀPÉÌ MAzÀÄ EwºÁ¸ÀªÀ£Éßà ¸ÀȶֹPÉÆAqÀÄ ©nÖzÁÝgÉ. CzÀgÀ ªÀÄÄSÁåA±ÀUÀ¼ÀÄ EAwªÉ: (1) 1887gÀ°è ¦gÀÄwªÀįï PÀ¯ÉÊ£Ágï JA§ «zÁéA¸À vÀ«Ä½UÉ EAxÀ «²µÀÖ ªÀiÁ£ÀåvÉ zÉÆgÉAiÀĨÉÃPÉA§ CºÀªÁ®£ÀÄß ªÀÄAr¹zÀ£ÀAvÉ. ªÀÄÄAzÉAiÀÄÆ ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ F CºÀªÁ®£ÀÄß ¥ÀÄ£ÀgÁªÀvÀð£É ªÀiÁqÀÄvÀÛ §gÀ¯ÁVzÉAiÀÄAvÉ. (2) §Qèð ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ PÁå°¥sÉÆäðAiÀiÁ

25


«±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ zÀQët KµÁå CzsÀåAiÀÄ£À «¨sÁUÀzÀ°è vÀ«Ä¼ÀÄ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ£ÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ eÁeïð J¯ï. ºÁmïð JA¨ÁvÀ 2000gÀ°è MAzÀÄ ªÉ¨ï C£ÀÄß ¸ÀȶֹzÀ. CzÀgÀ°è ¨sÁµÉ, ‘PÁè¹PÀ¯ï’ JA§ ªÀiÁ£ÀåvÉUÉ CºÀðªÁUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ, F PɼÀUÉ PÁt¹gÀĪÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉüÀ¯Á¬ÄvÀÄ. C) CzÀÄ ¥ÁæaãÀªÁzÀÄzÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. D) CzÀÄ §ºÀĪÀÄnÖUÉ vÀ£ÀßzÉà DzÀ £É¯É¬ÄAzÀ ªÀÄÆr §A¢gÀĪÀ ¸ÀévÀAvÀæ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. E) CzÀÄ ¨ÉÃgÁªÀÅzÉà ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ ªÉƼÀPÉAiÀiÁVgÀ¨ÁgÀzÀÄ CxÀªÁ CzÀjAzÀ ¤µÀà£ÀߪÁVgÀĪÀAxÀzÁVgÀ¨ÁgÀzÀÄ. F) CzÀgÀ°è «±Á® ªÀÄvÀÄÛ CvÀåAvÀ ¸ÀªÀÄÈzÀÞ ¥ÁæaãÀ ¸Á»vÀå ¸ÀA¥ÀwÛgÀ¨ÉÃPÀÄ. vÀ«Ä½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ »ÃUÉAzÀÄ ªÁ¢¸À¯Á¬ÄvÀÄ. 1) EzÀÄ CvÀåAvÀ ¥ÁæaãÀªÁzÀÄzÀÄ 2) §ºÀĪÀÄnÖUÉ ¸ÀA¸ÀÌøvÀzÀ CxÀªÁ EvÀgÀ ¨sÁµÉUÀ¼À AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Àæ¨sÁªÀ¢AzÀ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ªÀÄÄPÀÛªÁVgÀĪÀ ¸ÀévÀAvÀæ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄÆr¹PÉÆArzÉ. 3) CzÀgÀ ¥ÁæaãÀ ¸Á»vÀå ªÀtÂð¸À¯ÁUÀzÀµÀÄÖ «±Á®ªÀÇ, ¸ÀªÀÄÈzÀÞªÀÇ DvzÉ. F ªÁzÀUÀ¼À£ÀÄß E°èAiÉÄ ¸ÀAQë¥ÀÛªÁV ¥ÀjÃQë¸À§ºÀÄzÀÄ. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¸ÀAWÀPÁ®, JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀAWÀPÁ® ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀAWÀPÁ® JA§ÄzÁV «AUÀr¸À¯ÁVgÀĪÀ ¥ÁæaãÀ vÀ«Ä¼ÀÄ ¸Á»vÀåzÀ°è ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¸ÀAWÀPÁ®zÀ AiÀiÁªÀ UÀæAxÀªÀÇ ®¨sÀå«®è. JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀAWÀPÁ®PÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ‘ªÀÄÄA¢£À ¯ÉÃRPÀjAzÀ C®è°è C£ÀĪÁzÀªÁVgÀĪÀ ©r ¥ÀzÀåUÀ¼À£ÀÄß½zÀgÉ ‘vÉƯï PÁ¦àAiÀÄ’ªÉÇAzÉà FUÀ ®¨sÀåªÁVgÀĪÀ PÀÈw. (¸Á»vÀå ¨sÁgÀwÃ: J£ï. C£ÀAvÀgÀAUÁZÁgï; ¥Àæ¸ÁgÁAUÀ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄ, 1970, ¥ÀÄ. 295) CªÀgÀÄ ºÉ¸Àj¹gÀĪÀ ¥ÀAZÀ ªÀĺÁPÁªÀåUÀ¼À°è ‘PÀÄAqÀ® PÉò’ ªÀÄvÀÄÛ ‘ªÀ¼ÀAiÀiÁ¥Àw’ G¥À®§Þ«®è. ‘vÉƯï PÁ¦àAiÀÄ’zÀ°è£À PÁ¦àAiÀÄ (PÁªÀå-¸ÀA¸ÀÌøvÀ) ®¨sÀå«®è¢gÀĪÀ ‘PÀÄAqÀ® PÉò’ ªÀÄvÀÄÛ ‘ªÀ¼ÀAiÀiÁ¥Àw’ ºÁUÀÆ ®¨sÀå«gÀĪÀ ‘²®¥Àà¢PÁgÀA’ ‘ªÀÄtªÉÄÃPÀ¯ÉÊ’ ªÀÄvÀÄÛ ‘fêÀPÀ aAvÁªÀÄtÂ’ PÁªÀåUÀ¼À ²Ã¶ðPÉUÀ¼É®èªÀÇ ¸ÀA¸ÀÌøvÀzÀ ¥Àæ¨sÁªÀªÀ£Éßà ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛªÉ. vÀ«Ä½£À CvÀåAvÀ ¥ÁæaãÀ G¥À®§Þ ±Á¸À£ÀªÁzÀ wgÀÄ£ÁqÀgï PÀÄ£ÀàA ±Á¸À£À Qæ.±À. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 200gÀ PÁ®PÉÌ ¸ÉÃjzÀÄÝ. CzÀgÀ°è£À ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÆ- ‘LA¥ÀvÀÛ£À ZÀ£À£ÉÆßÃgÀ ZÀAwgÀ£ÀAw D ¹jAiÀÄgï ¤a¹ PÉÊ’-¸ÀA¸ÀÌøvÀzÀ ¥Àæ¨sÁªÀªÀ£Éßà ¸Áj ºÉüÀÄvÀÛªÉ. F »£É߯ÉAiÀÄ°è £ÉÆÃrzÁUÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ‘PÀ«gÁd ªÀiÁUÀð’ C®APÁgÀ UÀæAxÀzÀ°è G¯ÉèÃRUÉÆArgÀĪÀ ¥ÀzÀå PÀ«UÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ UÀzÀå PÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ (²æëdAiÀÄ, PÀ«Ã±ÀégÀ, ¥ÀArvÀ, ZÀAzÀæ, ¯ÉÆÃPÀ¥Á® ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÀÄ ¥ÀzÀå PÀ«UÀ¼ÀÄ; «ªÀļÉÆÃzÀAiÀÄ, £ÁUÁdÄð£À, dAiÀħAzsÀÄ, zÀÄ«ð¤ÃvÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÀÄ UÀzÀå PÀ«UÀ¼ÀÄ) ºÁUÀÆ G¥À®§Þ ¢£ÁAQvÀ CvÀåAvÀ ¥ÁæaãÀ ²¯Á±Á¸À£ÀªÁzÀ ºÀ°är ±Á¸À£À (Qæ.±À. 450) - EªÉ®è PÀ£ÀßqÀªÀÇ §ºÀĪÀÄnÖUÉ vÀ«Ä½£ÀµÉÖà ¥ÁæaãÀ ¨sÁµÉ JA§ÄzÀPÉÌ ¸ÁQë. ‘PÀ«gÁdªÀiÁUÀð’zÀ°èAiÉÄà ‘¥À¼ÀUÀ£ÀßqÀ’ªÉA§ ªÀiÁvÀÄ §A¢gÀĪÀÅzÀÄ, ‘²®¥ÀàwPÁgÀA’£À°è ‘PÀgÀÄ£ÁrUÀgÀ’ G¯ÉèÃR PÀAqÀħgÀĪÀÅzÀÆ ºÉaÑ£À DzsÁgÀUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀÄvÀÛªÉ. ¥ÀA¥À¤AzÀ ªÀÄÄAzÀPÉÌ §A¢gÀĪÀ ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ ¸ÀªÀÄÈ¢ÞAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀªÁVzÀÝgÉ, 12£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ

26


CzÀgÀ ªÀÄÄA¢£À CªÀ¢üAiÀÄ ‘ªÀZÀ£À ¸Á»vÀå’ PÀ£ÀßqÀzÀ £É®zÀ°è ¸ÀévÀAvÀæªÁVAiÉÄà CgÀ½ ¤AvÀ ºÁUÀÆ E¥ÀàvÀÛ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß zÁn ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛ¯Éà §A¢gÀĪÀ «²µÀÖ ¸Á»vÀå ¥ÀæPÁgÀ. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸Á»vÀåPÉÌ ªÀiÁvÀæªÀ®è, eÁUÀwPÀ ¸Á»vÀåPÉÌ EzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ «£ÀÆvÀ£À PÉÆqÀÄUÉ. CAxÀzÉà E£ÉÆßAzÀÄ «²µÀÖPÁtÂPÉ ‘zÁ¸À ¸Á»vÀå’. EzÀÆ DzsÀĤPÀ PÁ®zÀªÀgÉUÀÆ ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÉ. ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ ªÉʲµÀÖöåUÀ¼À£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉÆAqÀÄ §AzÀ »jªÉÄ CzÀgÀzÁVzÉ. CAvÉAiÉÄà UÀd±Á¸ÀÛç, ºÀAiÀıÁ¸ÀÛç, «µÀªÉÊzÁå¢ vÁAwæPÀ UÀæAxÀUÀ¼ÀÆ zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. DzsÀĤPÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸Á»vÀåzÀ°è PÀ£ÀßqÀzÀ »jªÉÄ dUÀeÁÓ»ÃgÁVzÉ. CzÀÄ UÀ½¹gÀĪÀ eÁÕ£À¦ÃoÀ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÉÄà (K¼ÀÄ) CzÀgÀ »jªÉÄUÉ ¸ÁQëAiÀiÁVzÉ. EµÀÖgÀ ªÀÄnÖ£À ¸ÀªÀÄÈ¢ÞAiÀÄ »jªÉÄ ºÀ®ªÀÅ ¨sÁµÉUÀ½UÉ E®èªÉA§ÄzÀÄ UÀªÀÄ£ÁºÀð ¸ÀAUÀwAiÉÄà DVzÉ.* * ¸Ëd£Àå: ¢ mÉʪÀiïì D¥sï EArAiÀiÁ (PÀ£ÀßqÀ), 28.1.2007.

PÀ£ÀßqÀ §¼À¹, G½¸À¨ÉÃPÀÄ PÀ£ÀßqÀQÌzÀÝ C©üeÁvÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß E¢ÃUÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÇ ªÀiÁ£Àå ªÀiÁrzÉ. CzÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀzÀ «µÀAiÀÄ. ¨sÁµÉAiÉÆAzÀPÉÌ C©üeÁvÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À zÉÆgÉAiÀÄĪÀµÉÖà ªÀÄÄRåªÁzÀzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß §¼À¹, G½¸ÀĪÀÅzÀÄ. PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EAVèµï£ÀvÀÛ DPÀ¶ðvÀgÁUÀÄwÛgÀĪÀ F ºÉÆwÛ£À°è PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß G½¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÁªÀiÁ£Àå ±Á¯ÉAiÀÄ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉ vÀgÀ¨ÉÃPÁzÀzÀÄÝ CvÀåUÀvÀå. qÁ| AiÀÄÄ.Dgï. C£ÀAvÀªÀÄÆwð

27


PÀ£ÀßqÀPÉÌ ±Á¹ÛçÃAiÀĨsÁµÉAiÀÄ ¸ÁÜ£À ±Á¹ÛçÃAiÀĨsÁµÉ (Classical Language) J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ªÁ¸ÀÛªÀªÁV ¨sÁµÁ«eÁÕ£À PÉëÃvÀæzÀ°è CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ C£ÀÄPÀÆ®PÁÌV §¼ÀPÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥Áj¨sÁ¶PÀ ¥ÀzÀ. EzÀPÉÌ ºÀ®ªÀÅ ¥ÀgÁåAiÀÄ¥ÀzÀUÀ½ªÉ. ¥ÁæaãÀ ¨sÁµÉ, C©üeÁvÀ¨sÁµÉ, §¼ÀPÉAiÀÄ°è®èzÀ ªÀÄÈvÀ¨sÁµÉ, (Dead Language) EvÁå¢. ±Á¹ÛçÃAiÀĨsÁµÉ JAzÀgÉ ¨sÁµÁ«eÁÕ£ÀUÀ¼À C©ü¥ÁæAiÀÄzÀAvÉ, ¸Á«gÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ §¼ÀPÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨sÁµÉAiÉÆAzÀÄ d£À§¼ÀPÉAiÀÄ°èzÀÝ PÁ®zÀ°è ¸ÀA¥ÀzÀãjvÀªÁV ¨É¼É¢zÀÄÝ ¸Á»vÀå, ¸ÀA¸ÀÌøw, zsÀªÀÄð, ²PÀët, gÁdPÁgÀt EvÁå¢ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è ªÀÄÄAzÀĪÀj¢zÀÄÝ, s¸ÀĸÀA¸ÀÌøvÀ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÀªÀiÁdªÁVzÀÄÝ, F PÉëÃvÀæUÀ¼À°è C£ÉÃPÀ ªÀiË°PÀ UÀæAxÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹ C¨sÀ幸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀA¥ÀzÀãjvÀ ¨sÁµÉAiÀiÁVzÀÝgÀÆ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÁ®zÀ°è CAzÀgÉ DzsÀĤPÀ PÁ®zÀ°è §¼ÀPÉ vÀ¦àgÀĪÀ ¨sÁµÉAiÀiÁVgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ d£ÁAUÀ CxÀªÁ ¸ÀªÀiÁd CxÀªÁ ªÀåªÀ¸ÉÜ vÀ£Àß ¤vÀåªÀåªÀºÁgÀUÀ½UÉ D ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß CªÀ®A©¸À¢gÀĪÀ, ªÀiÁvÀÄPÀvÉAiÀÄ°è ¸ÀºÀdªÁV §¼À¸À¢gÀĪÀ ¨sÁµÉ JAzÀÄ ¸ÀÆÜ®ªÁV ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ, EAzÀÄ §¼ÀPÉAiÀÄ°è®èzÀ, ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀAªÀºÀ£À ¸ÁzsÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢®èzÀ ¥ÁæaãÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÉAzÀgÉ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ, VæÃPï, ¯Áånãï, CgÉéPï, »Ã§Ææ, ¥À²ðAiÀÄ£ï EvÁå¢. EAzÀÄ EAxÀªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤¢ðµÀÖ ¸ÀªÀiÁdzÀ d£ÀgÀ°è ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è®è¢zÀÝgÀÆ EªÀÅUÀ¼À°è gÀZÀ£ÉAiÀiÁVgÀĪÀ ªÀiË°PÀ UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ, EªÀÅ »A¢¤AzÀ®Æ §¼ÀPÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀªÀiÁdUÀ¼À°è G½zÀħA¢ªÉ. D ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°ègÀĪÀ EA¢£À ¨sÁµÉUÀ½UÉ CªÀÅUÀ¼À ¥ÁæaãÀ ¨sÁµÉUÀ¼Éà ªÀiÁvÀȸÁÜ£ÀzÀ°ègÀÄvÀÛªÉ. ¥ÁæaãÀ UÀæAxÀUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À, C¨sÁå¸À, ¥ÀÄ£Á¸ÀȶÖ, C£ÀĪÁzÀ, ¥Àæ¨sÁªÀ EvÁå¢UÀ½AzÀ¯Éà D ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À EA¢£À ¨sÁµÉUÀ¼À ¸ÀA¸ÀÌøw ¸ÀA¥ÀzÀãjvÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÉ EAzÀÄ £À²¹ºÉÆÃVgÀĪÀ DzÀgÉ »AzÉ ¸ÀA¥ÀĵÀÖªÁVzÀÄÝ ¸Á»vÀå zÁR¯É¬ÄgÀĪÀ ¥ÁæaãÀ ¨sÁµÉUÀ¼À G½«UÉ, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ «±ÉõÀ C£ÀÄPÀÆ® PÀ°à¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV CAxÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ.

28


¨sÁgÀvÀzÀ°è ±Á¹ÛçÃAiÀĨsÁµÉ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ±Á¹ÛçÃAiÀĨsÁµÉ J¤¹zÉ. ¥ÁæaãÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA¸ÀÌøvÀzÀ gÁªÀiÁAiÀÄt, ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀ, ¨sÁUÀªÀvÀ, ªÉÃzÀ, G¥À¤µÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À¯Éè®è ºÀgÀrªÉ. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼É®èªÀÇ ¨sÁgÀvÀzÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀiÁzÀ F ¥ÁæaãÀ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ¢AzÀ¯Éà ¸ÀA¥ÀĵÀÖªÁV ¨É¼ÉzÀħA¢ªÉ. GvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ¨sÁµÉUÀ¼É®è F ¸ÀA¸ÀÌøvÀ¢AzÀ¯Éà ¸ÀȶÖAiÀiÁVªÉ. ªÉÆzÀ°UÉ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ¢AzÀ ¥ÁæPÀÈvÀ, ¥Á°, ªÉÊzÀ©üð, UËr ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÁæzÉòPÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÁV vÀzÀ£ÀAvÀgÀ CªÀÅUÀ½AzÀ EA¢£À ¨sÁµÉUÀ¼ÁVªÉ. °¦, zsÀé¤, ¥ÀzÀ ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ ºÁUÀÆ ªÁPÀågÀÆ¥ÀUÀ½UÉ®è ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ½UÉ ¸ÀA¸ÀÌøvÀªÉà vÁ¬Ä ¨sÁµÉAiÀiÁVzÉ. ªÀÄgÁpAiÀÄ£ÀÄß ªÉÆzÀ®ÄUÉÆAqÀÄ §AUÁ½, MjAiÀÄ, PÁ²äÃj ªÀÄÄAvÁzÀ GvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ¨sÁµÉUÀ¼É®è ¸ÀA¸ÀÌøvÀ¢AzÀ PÀªÀ¯ÉÆqÉzÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÉÃ. F ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ C¹ÛvÀéPÉÌ §gÀĪÀ ªÉüÉUÁUÀ¯Éà ¸ÀA¸ÀÌøvÀ d£À§¼ÀPɬÄAzÀ zÀÆgÀªÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÁzÀ PÀ£ÀßqÀ, vÀ«Ä¼ÀÄ, vÉ®ÄUÀÄ, ªÀįÉAiÀiÁ¼ÀA, vÀļÀÄ, PÉÆqÀªÀ, ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ½UÉ ‘zÁæ«qÀ’ JA§ CeÁÕvÀ¨sÁµÉ ªÀÄÆ®ªÁVzÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4000 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ F zÁæ«qÀ¨sÁµÉAiÀÄÄ d£À§¼ÀPÉAiÀÄ°èvÉÛAzÀÆ D ªÀÄÆ®d£ÁAUÀ ¨sÁgÀvÀzÁzÀåAvÀ EzÀÝgÀÆ ªÀÄÄRåªÁV ¨sÁgÀvÀzÀ zÀQëtzÀ°è £É¯É¤AvÀÄ EA¢£À ¨sÁµÉUÀ¼ÁVªÉAiÉÄAzÀÆ D ªÀÄÆ®zÁæ«qÀ ¨sÁµÉAiÀÄÄ °¦AiÀÄ£ÀÄß gÀÆrü¹PÉÆArgÀ°®èªÉAzÀÆ DzÀÝjAzÀ ªÀÄÆ® zÁæ«qÀ¨sÁµÉAiÀÄ°è ¸ÀA¸ÀÌøvÀzÀAvÉ ¸Á»vÀå ¤ªÀiÁðtªÁVgÀ°®èªÉAzÀÆ «zÁéA¸ÀgÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀnÖzÁÝgÉ. PÉ®ªÀgÀÄ °¦AiÀÄÆ EzÀÄÝ ¹AzsÀÆPÀtªÉAiÀÄ °¦UÀ¼ÀÄ zÁæ«qÀªÉà DVgÀ§ºÀÄzÉAzÀÆ H»¸ÀÄvÁÛgÉ. PÀ£ÀßqÀ, vÀ«Ä¼ÀÄ, vÉ®ÄUÀÄ, vÀļÀÄ, PÉÆqÀªÀ, ªÀįÉAiÀiÁ¼ÀA, ¨ÁæºÀÄF, UÉÆAr, PÀÄE, PÉƯÁ«Ä ªÀÄÄAvÁzÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3,000 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉAiÉÄà F ªÀÄÆ® zÁæ«qÀ¢AzÀ PÀªÀ¯ÉÆqÉzÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÁV C¹ÛvÀé ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀévÀAvÀæ d£ÁAUÀUÀ¼ÁzÀªÀÅ. EªÀÅUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ, vÀ«Ä¼ÀÄUÀ¼ÀÄ (ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ) 2,500 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉAiÉÄà ¨sÁgÀvÀzÀ°è §¼ÀPÉUÉ §AzÀ ¨Áæ»äð¦AiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀévÀAvÀæ °¦UÀ¼À£ÀÄß gÀÆrü¹PÉÆAqÀªÀÅ. F ªÀÄÆgÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼Éà ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÀévÀAvÀæ °¦UÀ¼À£ÀÄß gÀÆrü¹PÉÆAqÀ ¥ÁæaãÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ. ¸ÀA¸ÀÌøvÀPÉÌ CzÀPÀÆÌ ªÉÆzÀ¯Éà MAzÀÄ °¦¬ÄzÀÄÝ, CzÀÆ §¼ÀPÉ vÀ¦à F ¨Áæ»ä¬ÄAzÀ ºÉƸÀ°¦ gÀÆrüUÉ §AzÀÄ, CzÀgÀ°è »A¢£À °¦AiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ PÀAoÀ¸ÀܪÁVzÀÝ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¸Á»vÀåªÀ£Éß®è zÁR°¸ÀÄvÀÛ §gÀ¯Á¬ÄvÀÄ. PÀ£ÀßqÀ vÀ«Ä¼ÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄäzÉà zsÀé¤, °¦, ªÁåPÀgÀt, ¥ÀzÀ¸ÀA¥ÀvÀÛ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝgÀÆ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀåPÀªÁV ¸ÀA¸ÀÌøvÀ¢AzÀ ¥Àæ¨sÁ«vÀªÁVzÀݪÀÅ. ¸ÀA¸ÀÌøvÀzÀ zsÀªÀÄð, ¸Á»vÀåªÀ£Éß®è vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¨sÁµÉ-°¦UÀ¼À°è ¥ÀÄ£Á¸À馅 ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀA¥ÀzÀãjvÀªÁV ¨É¼ÉzÀªÁzÀgÀÆ ¸ÀA¸ÀÌøvÀzÀ ¥Àr£ÉgÀ¼ÁUÀ°®è. ¸ÀévÀAvÀæªÁV ¨É¼ÉzÀÄ vÀªÀÄäzÉà ¸ÀéAwPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀªÀÅ. vÉ®ÄUÀÄ, ªÀįÉAiÀiÁ¼ÀA ¨sÁµÉUÀ¼ÀÆ EµÉÖà ¥ÁæaãÀ PÁ®¢AzÀ EzÀÝgÀÆ EªÀÅUÀ¼À ¸Á»vÀåPÉÌ EµÉÆÖAzÀÄ ¥ÁæaãÀvɬĮè. PÁgÀt EªÀÅUÀ¼ÀÄ °¦AiÀÄ£ÀÄß gÀÆrü¹PÉÆAqÀzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1000 ªÀµÀðUÀ½A¢ÃZÉUÉ. vÉ®ÄUÀÄ PÀ£ÀßqÀ °¦¬ÄAzÀ®Æ ªÀįÉAiÀiÁ¼ÀA vÀ«Ä¼ÀÄ °¦¬ÄAzÀ®Æ ¸ÀévÀAvÀæ °¦UÀ¼À£ÀÄß gÀÆrü¹PÉÆAqÀªÀÅ. G½zÀ vÀļÀÄ, PÉÆqÀªÀ ªÀÄÄAvÁzÀ zÁæ«qÀ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ EAzÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ°è §¼ÀPÉAiÀÄ°èzÀÝgÀÆ AiÀiÁªÀŪÀÇ ¸ÀévÀAvÀæ °¦AiÀÄ£ÀÄß gÀÆrü¹PÉÆAr®è. PÀ£ÀßqÀ vÀ«Ä¼ÀÄUÀ¼ÀÄ °¦ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀå zÁR¯ÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ 2,000 ªÀµÀðUÀ½UÀÆ ºÉaÑ£À ¥ÁæaãÀvÉ ºÉÆA¢zÀÝgÀÆ EA¢UÀÆ §¼ÀPÉAiÀÄ°èªÉ, fêÀAvÀªÁVªÉ. »ÃUÁV ¨sÁµÁ«eÁÕ£ÀzÀ zÀȶÖAiÀÄ°è ¨sÁgÀvÀzÀ°è ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ J¤¸ÀĪÀÅzÀÄ §¼ÀPÉAiÀÄ°è®èzÀ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ªÀiÁvÀæ.

29


±Á¹ÛçÃAiÀĨsÁµÉAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ DzÀåvÉ: °¦ EgÀĪÀ ¨sÁµÉUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ EwºÁ¸À ¸ÀȶÖAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. KPÉAzÀgÉ D °¦UÀ¼À°è D ¨sÁµÉAiÀÄ UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ, ±Á¸À£ÀUÀ¼ÀÄ, zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ ¤ªÀiÁðtªÁUÀÄvÀÛªÉ. CªÀÅ G½zÀħgÀÄvÀÛªÉ. ºÁUÉ G½zÀħA¢gÀĪÀ CAvÀºÀ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß EAzÀÄ «±Éèö¹ DAiÀiÁ ¨sÁµÉ-d£ÁAUÀUÀ¼À EwºÁ¸ÀªÀ£ÀÄß gÀa¸ÀÄvÉÛêÉ. »ÃUÉ gÀa¸ÀĪÀ EwºÁ¸ÀUÀ¼À zÁR¯ÉUÀ¼À ¥ÁæaãÀvÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CªÀÅUÀ¼À ¹Üw-UÀwUÀ¼À£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀA¸ÀÌøvÀPÉÌ °TvÀ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ EzÉ. D ¨sÁµÉ zsÀé¤gÀÆ¥ÀzÀ°è, DqÀĪÀiÁvÁV EAzÀÄ §¼ÀPÉAiÀÄ°è®è. DzÀgÉ PÀ£ÀßqÀ vÀ«Ä¼ÀÄUÀ¼ÀÄ °TvÀ zÁR¯ÉUÀ¼À eÉÆvÉUÉ EA¢UÀÆ d£ÀªÀÄ£ÀzÀ°è fêÀAvÀªÁV G½zÀÄ §A¢ªÉ. EA¢£À F ¨sÁµÁgÀÆ¥ÀUÀ½UÀÆ zÁR¯ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ »A¢£À gÀÆ¥ÀUÀ½UÀÆ CdUÀeÁAvÀgÀªÁzÀ ªÀåvÁå¸ÀUÀ½ªÉ. MAzÀÄ ¥ÁæaãÀ ¨sÁµÉ EAzÀÄ §¼ÀPÉAiÀÄ°ègÀ°, E®è¢gÀ° ¸Á«gÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ¸ÁªÀiÁfPÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è ºÀ®ªÁgÀÄ PÁgÀtUÀ½AzÀ ºÀ®ªÀÅ WÀlÖUÀ¼À°è §zÀ¯ÁªÀuÉ ºÉÆAzÀÄvÀÛ EA¢£À¨sÁµÉ-°¦VAvÀ ©ü£ÀߪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAzÀgÉ ¨sÁµÉAiÉÆAzÀÄ ««zsÀ PÁ®WÀlÖzÀ°è §zÀ¯ÁUÀÄvÀÛ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀÄvÀÛzÉ. F §zÀ¯ÁªÀuÉAiÉÄà ¨sÁµÉUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ ®PÀëtªÁVgÀÄvÀÛzÉ. fêÀAvÀªÁVgÀĪÀ ¨sÁµÉ, CAzÀgÉ d£ÀªÀÄ£ÀzÀ°è §¼ÀPÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¨sÁµÉ vÀ£Àß °¦gÀÆ¥ÀzÀ°è zÁR¯ÉAiÀiÁUÀÄvÁÛ §gÀÄwÛgÀÄvÀÛzÉ. §¼ÀPÉvÀ¦àzÀ ¨sÁµÉ C°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀiÁvÀæ (CAzÀgÉ d£ÀgÀ §¼ÀPÉAiÀÄ°ègÀĪÀªÀgÉUÉ ªÀiÁvÀæ) zÁR¯ÉUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. EAvÀºÀ zÁR¯ÉAiÀÄ ¸Á»vÀå-UÀæAxÀUÀ¼À£ÀÄß CzÀÄ ®¨sÀå«gÀĪÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è «±ÉõÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ M¼À¥Àr¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ D ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß CAzÀgÉ CzÀgÀ°ègÀĪÀ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß G½¹PÉÆAqÀÄ §gÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀA¸ÀÌøvÀzÀ®Æè °¦AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ zsÀé¤AiÀÄ£ÀÄß C¨sÁå¸ÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ °TvÀ ¸Á»vÀåzÀ ±ÉÊ°AiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÁåPÀgÀt§zÀÞªÁV PÀ°vÀÄ CAvÀºÀªÀgÀ°è ªÀiÁvÀæ §¼ÀPÉUÉÆAqÀÄ EA¢UÀÆ ¸Á»vÀå PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.


»ÃUÉ §¼ÀPÉvÀ¦àzÀ ¥ÁæaãÀ ¸ÀA¥ÀzÀãjvÀ ¸Á»vÀå-¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À-¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¸ÀvÀéªÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¨sÁµÉUÉ vÀAzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ªÀÄÆ®PÀ §¼ÀPÉAiÀÄ°ègÀĪÀ fêÀAvÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¸ÀvÀéªÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¨sÁµÉUÉ vÀAzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ªÀÄÆ®PÀ §¼ÀPÉAiÀÄ°ègÀĪÀ fêÀAvÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¸ÀĪÀ, ±ÀQÛªÀAvÀªÁV¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ EAvÀºÀ ±Á¹ÛçÃAiÀĨsÁµÉUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ DAiÀiÁ ¥ÁæzÉòPÀ DqÀ½vÀ ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ºÉaÑ£À D¸ÀQÛ ªÀ»¸ÀÄvÀÛªÉ. «±ÉõÀ C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß «ÄøÀ°j¸ÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀÄvÀÛªÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ°è PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ°è ¸ÀA¸ÀÌøvÀPÉÌ EAvÀºÀ «±ÉõÀ C£ÀÄzÁ£ÀzÀr ¥ÀæwªÀµÀð PÉÆÃmÁåAvÀgÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. EzÀPÁÌVAiÉÄà §eÉmï£À°è ¥ÀævÉåÃPÀ ¤¢üAiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¸À¯ÁVzÉ. ««zsÀ gÁdåUÀ¼À ¸ÀPÁðj E¯ÁSÉUÀ¼ÀÄ, «±Àé«zÁ央AiÀÄUÀ¼ÀÄ, SÁ¸ÀV ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ F ¤¢ü¬ÄAzÀ C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¨sÁµÉ- ¸Á»vÀåzÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ««zsÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÁgÀåUÀvÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛ §A¢ªÉ, §gÀÄwÛªÉ.

±Á¹ÛçÃAiÀĨsÁµÉAiÀÄ vÀ«Ä¼ÀÄ gÁdQÃAiÀÄ, ºÉƸÀ ªÁåSÁå£À ¥Àæ¥ÀAZÀzÁzÀåAvÀ ±Á¹ÛçÃAiÀĨsÁµÉ JAzÀgÉ ‘EAzÀÄ §¼ÀPÉAiÀÄ°è®èzÀ ¥ÁæaãÀ ¸ÀA¥ÀzÀãjvÀ ¨sÁµÉ’ JA§ C©ü¥ÁæAiÀĪÉà ¥ÀæZÀ°vÀzÀ°ègÀĪÁUÀ 2004jAzÀ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ªÀiÁvÀæ ºÉƸÀ ªÁåSÁå£ÀªÉÇAzÀÄ zÁR¯ÁVzÉ. CzÉAzÀgÉ ‘§¼ÀPÉAiÀÄ°ègÀĪÀ fêÀAvÀ ¥ÁæaãÀ ¸ÀA¥ÀzÀãjvÀ ¨sÁµÉ’ JAzÀÄ gÀÆ¥ÀÄUÉÆArzÉ. vÀ«Ä¼ÀÄ £Ár£À gÁdQÃAiÀÄ¢AzÀ EzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁVzÉ. PÉÃAzÀæzÀ ¸À«Ää±Àæ ¸ÀPÁðgÀzÀ°è vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À rJAPÉ ¥ÀPÀëªÀÅ ¸ÉÃjgÀĪÀÅzÀjAzÀ, CzÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA¸Àvï¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸ÀASÁ姮zÀ ¸ÁªÀÄxÀåðzÀ ªÉÄÃ¯É PÉÃAzÀæzÀ AiÀÄÄ.¦.J. ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÁªÀ©Ãj ‘vÀ«Ä¼ÀĨsÁµÉUÉ ±Á¹ÛçÃAiÀĨsÁµÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ¤ÃqÀĪÀ WÉÆõÀuÉ ªÀiÁrzÀ°è ªÀiÁvÀæ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ vÀ£Àß ¨ÉA§® EgÀÄvÀÛzÉ’ JA§ µÀgÀvÀÛ£ÀÄß MrØvÀÄÛ. CzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ¢AzÀ r.JA.PÉ ¥ÀPÀëªÀÅ ¸ÀPÁðgÀ gÀZÀ£ÉAiÀiÁzÀ vÀgÀÄtzÀ¯Éèà MvÀÛqÀ ºÉÃj PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ vÀ«Ä¼À£ÀÄß ±Á¹ÛçÃAiÀĨsÁµÉ JAzÀÄ UÉeÉmï WÉÆõÀuÉ ºÉÆgÀr¸ÀĪÀ°è ¸À¥sÀ®ªÁ¬ÄvÀÄ. CzÀĪÀgÉUÉ F CA±ÀzÀ §UÉÎ CµÁÖV AiÉÆÃa¸À¢zÀÝ ¨sÁgÀvÀzÀ EvÀgÀ ¥ÁæaãÀ ¨sÁµÁ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ F C¢üPÀÈvÀ WÉÆõÀuÉAiÀÄ ¸ÀÄ¢Ý ¥ÀæPÀlªÁzÀ ªÉÄÃ¯É JZÀÑgÀUÉÆAqÀªÀÅ. «±ÉõÀªÁV vÀ«Ä½£ÀµÉÖà ¸ÀªÀiÁ£À ¥ÁæaãÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ, vÉ®ÄUÀÄUÀ¼ÀÄ eÁUÀÈvÀªÁV EzÀgÀ ¸ÁzsÀPÀ ¨ÁzsÀPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸ÀvÉÆqÀVzÁUÀ EzÀÄ vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À r.JA.PÉ. ¥ÀPÀëzÀ gÁdQÃAiÀĪÉA§ÄzÀÄ ªÉÃzÀåªÁ¬ÄvÀÄ. F §UÉÎ F JgÀqÀÆ gÁdåUÀ¼ÀÄ UÀA©üÃgÀªÁV AiÉÆÃa¸ÀvÉÆqÀVzÀªÀÅ. vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£ÀªÀjUÉ F ±Á¹ÛçÃAiÀĨsÁµÉAiÀÄ ºÀļÀÄ KPÉ ºÉÆQÌvÀÄ? AiÀiÁjUÀÆ ºÉƼÉAiÀÄ¢zÀÝ F «ZÁgÀ vÀ«Ä¼ÀjUÉ ºÉÃUÉ ºÉƼɬÄvÀÄ? JAzÀÄ AiÉÆÃa¹zÁUÀ ªÀÄÆgÀÄ CA±ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁUÀÄvÀÛªÉ. 1. vÀ«Ä¼ÀgÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀªÉà vÀªÀÄä C¹ÛvÀéªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹PÉƼÀÄîvÁÛgÉ. EzÀÄ C°èAiÀÄ gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëUÀ¼À C¹ÛvÀézÀ ¥Àæ±ÉßAiÀÄÆ ºËzÀÄ. ‘vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁrUÉ, vÀ«Ä¼ÀjUÉ vÀ«Ä¼ÀÄ ¨sÁµÉUÉ £ÁªÀÅ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ J£ÀÄߪÀÅzÀgÀ ªÉÄÃ¯É £ÁªÀÅ §zÀÄPÀÄvÉÛêɒ JA§ UÀÄlÖ£ÀÄß CªÀÅ ZÉ£ÁßV CjwªÉ. DzÀÝjAzÀ vÀ«Ä¼À£ÀÄß - vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀ£ÀÄß ¸ÀĨsÀzÀæªÁV PÀn֨ɼɸÀĪÀ°è C°èAiÀÄ ¥ÀPÀëUÀ¼ÀÄ £ÁªÀÄÄAzÀÄ vÁªÀÄÄAzÀÄ JAzÀÄ ªÀÄÄAzÀr¬ÄqÀÄvÀÛªÉ. ‘EzÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀPÀëzÀ ¸ÁzsÀ£É’, JA§ÄzÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀĪÀÅzÀPÁÌVAiÀÄÆ ºÉƸÀ ºÉƸÀ C©üªÀÈ¢Þ PÁgÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀzÁ ±ÉÆâü¸ÀÄwÛgÀÄvÀÛªÉ. £ÉgÉgÁdå ªÀÄvÀÄÛ PÉÃAzÀæUÀ½AzÀ £ÁqÀÄ-£ÀÄrUÉ ¸ÀªÀĸÉåAiÉÆzÀVzÁUÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß DUÀĪÀiÁr¹PÉƼÀÄîªÀ°è

31


¸ÀªÀð¥ÀPÀëUÀ¼ÀÆ MAzÀÄ zsÀé¤AiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ. gÁdåzÉƼÀUÉ JuÉÚ-¹ÃUÉPÁ¬ÄUÀ¼ÀAvÉ PÀZÁÑqÀÄwÛzÀÝgÀÆ MPÉÆÌgÀ°£À C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß gÀƦ¹ MvÀÛqÀ ºÉÃgÀÄvÀÛªÉ. C°èAiÀÄ ªÀÄÄRAqÀgÀÄ ©ü£Áß©ü¥ÁæAiÀÄ ªÀÄgÉvÀÄ ºÀoÀ»rzÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁr¹PÉƼÀÄîvÁÛgÉ. D bÀ®, zÉòÃAiÀĤµÉ×. ¨sÁµÁ©üªÀiÁ£À vÀ«Ä¼ÀjVgÀĪÀÅzÀjAzÀ¯Éà r.JA.PÉ. ¥ÀPÀë vÀ£Àß ¸ÁzsÀ£ÉUÉ E£ÉÆßAzÀÄ UÀjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆr¹PÉƼÀî®Ä F ±Á¹ÛçÃAiÀĨsÁµÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß gÁdQÃAiÀĪÁV VnÖ¹PÉÆArvÀÄ. 2. vÀ«Ä¼ÀgÀ ¨sÁµÁ©üªÀiÁ£À ¥Àæ±ÁßwÃvÀ. ¨sÁµÉAiÉÄà CªÀgÀ ±ÀQÛAiÀÄ ¥Àæ±ÉßAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀªÉà vÀªÀÄä£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀjAzÀ ¨sÁµÉUÁV K£À£ÀÄß ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀgÀÄ ¹zÀÞjgÀÄvÁÛgÉ. vÀªÀÄä ¨sÁµÉAiÉÄà ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÀA¸ÀÌøvÀQÌAvÀ ¥ÁæaãÀªÁzÀzÀÄÝ, J®è zÁæ«qÀ¨sÁµÉUÀ½UÉ ªÀÄÆ®ªÁzÀzÀÄÝ JAzÀÄ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà ºÉüÀÄvÀÛ CzÀPÉÌ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀļÀî£Éßà ¸ÀvÀåªÁV¸ÀÄvÁÛgÉ. D CzsÀð¸ÀvÀåªÀ£Éßà ¯ÉÆÃPÀ M¥ÀÄàªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÉ ªÀiÁrAiÉÄà FUÀ F ±Á¹ÛçÃAiÀĨsÁµÉAiÀÄ ¥ÀlÖªÀ£ÀÄß ¸À°Ã¸ÁV ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ. EzÀjAzÀ ¥Àæ¥ÀAZÀPÉÌ vÀ«Ä¼ÀÄ CvÀåAvÀ ¥ÁæaãÀ¨sÁµÉAiÉÄAzÀÄ ¸ÁjzÀAvÁ¬ÄvÀÄ. ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÀA¸ÀÌøvÀQÌAvÀ vÀ«Ä¼Éà ºÉZÀÄÑ ¥ÁæaãÀvÉ ºÉÆA¢gÀĪÀ ¨sÁµÉ JA§ÄzÀPÉÌ zÁR¯ÉAiÀÄ£ÀÆß gÀƦ¹zÀAvÁ¬ÄvÀÄ (gÁdQÃAiÀÄ ¥Á槮å¢AzÀ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÁèPïªÉÄïï vÀAvÀæ §¼À¹, ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÁ ¸Ë®¨sÀåzÀ°èzÀÝgÀÆ C¢üPÀÈvÀ WÉÆõÀuÉ ªÀiÁrgÀ°®èªÁzÀÝjAzÀ vÀ«Ä¼À£ÀÄß ±Á¹ÛçÃAiÀĨsÁµÉAiÀÄ£ÁßV WÉÆö¹zÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøvÀªÀ£ÀÄß ‘±Á¹ÛçÃAiÀĨsÁµÉ’AiÀÄ£ÁßV WÉÆö¹zÀAvÉ UÉeÉmï ¥ÀæPÀluÉ ªÀiÁr¹zÉ). vÀ«Ä¼À£ÀÄß C¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðj ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀªÉà zÉñÀ«zÉñÀUÀ¼À°è CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ vÉÆqÀV¸ÀĪÀ CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀȶֹPÉÆAqÀAvÁ¬ÄvÀÄ. vÀ«Ä¼ÀĨsÁµÁ ¥ÀArvÀgÀÄ, «zÁéA¸ÀgÀÄ, PÀ«UÀ½UÉ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è ¥Àæ±À¹Û UËgÀªÀ ªÀÄ£ÀßuÉ zÉÆgÀQ¹PÉÆAqÀvÁ¬ÄvÀÄ. vÀ«Ä¼À£ÀÄß C¢üPÀÈvÀªÁVAiÉÄà DzsÀĤPÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ¸ÁzsÀ£ÀUÀ½UÉ (PÀA¥ÀÆålgï, EAlgï£Émï, E ªÉÄïï) C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀAvÁ¬ÄvÀÄ. F J®è C£ÀÄPÀÆ®UÀ¼À£ÀÄß ±Á¹ÛçÃAiÀĨsÁµÉAiÀÄr PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄÆ®PÀªÉà ªÀiÁr¹PÉƼÀÄîªÀ gÁdªÀÄ£ÀßuÉAiÀÄ£ÀÄß zÉÆgÀQ¹PÉƼÀÄîªÀÅzÉà vÀ«Ä½£À F ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ gÁdQÃAiÀÄzÀ vÀAvÀæªÁVzÉ. 3. J®èQÌAvÀ ªÀÄÄRåªÁV PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ F ºÉƸÀ ¨Á§wÛ£À°è ºÉaÑ£À ¥Á°£À C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ ¸ÀPÁðgÀ ªÀiÁvÀæ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ºÀÄ£ÁßgÀ«zÉ JA§ÄzÀÆ ¸ÀĸÀàµÀÖªÁVzÉ. ºÉÃUÉAzÀgÉ ¸ÀzÀåPÉÌ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ JAzÀgÉ ¨sÁgÀvÀzÀ°è vÀ«Ä¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøvÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ. ±Á¹ÛçÃAiÀĨsÁµÉAiÀÄ C©üªÀÈ¢ÞUÉ ««zsÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼Àr PÉÃAzÀæ §qÉÓmï£À°è «ÄøÀ°qÀĪÀ ºÀvÁÛgÀÄ PÉÆÃngÀÆ.UÀ¼À°è EªÀÅUÀ½UÉ ¸ÀªÀÄ¥Á®Ä, MAzÀÄ¥Á®Ä ¥ÀÆwð vÀ«Ä¼ÀĨsÁµÉUÉ CxÁðvï vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁrUÉ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁzÀgÉ E£ÉÆßAzÀÄ ¥Á°£À°è ¨sÁgÀvÀzÁzÀåAvÀ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ «vÀgÀuÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. F ¥Á®Ä PÀrªÉÄAiÀiÁUÀ¢gÀ¯ÉAzÉà ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ¨sÁµÉUÀÆ E£ÀÆß PÉ®ªÀÅ ªÀµÀð (PÉÆ£ÉAiÀÄ¥ÀPÀë PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ°è vÀ£Àß ¥Á®ÄzÁgÀ DqÀ½vÀ«gÀĪÀªÀgÉUÉ), F ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß «¸ÀÛj¸ÀzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÆ EzÀgÀ°è r.JA.PÉ.AiÀÄ vÀAvÀæªÁVgÀĪÀ ¸ÁzsÀåvɬÄzÉ. CzÀPÁÌVAiÉÄà PÀ£ÀßqÀPÉÌ F ¸ÁÜ£À ¤ÃqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀqÉ»rAiÀįÁUÀÄwÛzÉ JA§ UÀĪÀiÁ¤AiÀÄÆ PÉý§gÀÄwÛzÉ. PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ ¥Àæ¸ÀPÀÛ ªÀµÀðzÀ°è F ¨Á§wÛUÁV 30 PÉÆÃn «ÄøÀ°j¹zÉ. EzÀgÀ°è ºÀ¢£ÉÊzÀÄPÉÆÃn ¸ÁgÁ¸ÀUÀmÁV vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁrUÉ!

32


±Á¹ÛçÃAiÀĨsÁµÉAiÀÄ ºÉƸÀ ¸ÀªÀĸÉå F §UÉAiÀÄ gÁdQÃAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ vÀ«Ä½UÉ ºÉaÑ£À ªÀÄ£ÀßuÉ, QÃwð ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄzÁ£À ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀPÁÌV vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÉ ºÉƸÀ ªÁåSÁå£ÀªÀ£Éßà gÀ Æ ¦¹zÉ . vÀ « ļÀ £ À Ä ß ±Á¹Û ç à AiÀ Ä ¨s Á µÉ A iÀ Ä £ÁßV WÉÆö¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ JA§ÄzÀgÀ CxÀðªÀ£Éßà §zÀ¯Á¬Ä¹zÀAvÁVzÉ. E°èAiÀĪÀgÉUÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ JAzÀgÉ, EAzÀÄ §¼ÀPÉAiÀÄ°è®èzÀ ¥ÁæaãÀ ¸Á»vÀå«gÀĪÀ ¸ÀªÀÄÈzÀÞ ¨sÁµÉ JA¢zÀÄÝzÀÄ, ¨sÁgÀvÀzÀ°è, E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ, EA¢UÀÆ §¼ÀPÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÁæaãÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¸ÀªÀÄÈzÀÞ ¨sÁµÉ’ JA§ÄzÁV §zÀ¯ÁªÀuÉ ºÉÆA¢zÀAvÁVzÉ. CAzÀgÉ ‘fêÀ A vÀ ±Á¹Û ç à AiÀ Ä ¨s Á µÉ (Living Classical Language) F ºÉƸÀ ªÁåSÁå£ÀzÀ PÁgÀt¢AzÀ ¨sÁgÀvÀzÀ°è E£ÉÆßAzÀÄ ¨sÁµÁ¸ÀªÀĸÉå ¤ªÀiÁðtªÁVzÉ. FUÁUÀ¯Éà EgÀĪÀ UÀr ¸ÀªÀĸÉå, gÁdå¨sÁµÁ ¸ÀªÀĸÉå, ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è vÀªÀÄä¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÆß ¸ÉÃj¸À¨ÉÃPÉA§ MvÀÛqÀzÀ ¸ÀªÀĸÉå, DqÀ½vÀ ¨sÁµÁ¸ÀªÀĸÉå, GzÉÆåÃUÀ ¸ÀªÀĸÉå, ªÀ¸Àw¸ÀªÀĸÉå, ²PÀëtzÀ°è ¨sÁµÁ PÀ°PÉAiÀÄ ¸ÀªÀĸÉå, ªÀ®¸É ¸ÀªÀĸÉå EvÁå¢ ¨sÁµÉAiÀÄ PÁgÀt¢AzÀ¯Éà ¤ªÀiÁðtªÁVgÀĪÀ ºÀvÀÄÛ ºÀ®ªÀÅ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À eÉÆvÉUÉ vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À gÁdQÃAiÀÄ¢AzÀ EAzÀÄ ±Á¹ÛçÃAiÀĨsÁµÉAiÀÄ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀAvÁVzÉ. gÁdåUÀ¼ÀÄ EzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀPÁÌVAiÀÄÆ PÉÃAzÀæzÀ ªÉÄÃ¯É MvÀÛqÀ ºÉÃgÀÄvÀÛªÉ. PÀ£ÀßqÀ - vÉ®ÄUÀÄUÀ¼À MvÁÛAiÀÄ vÀ«Ä½£ÀµÉÖà ¥ÁæaãÀvÉ EgÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ vÉ®ÄUÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MvÀÛqÀºÉÃj vÀªÀÄä ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À£ÁßV WÉÆö¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÀÆUÀĺÁPÀÄwÛªÉ. DAiÀiÁ gÁdå¸ÀPÁðgÀUÀ¼ÀÄ ¤AiÉÆÃUÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ, ¸ÁªÀðd¤PÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ, ¸ÀªÀÄƺÀªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ, ¸À«Äw ªÀgÀ¢UÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ, CAQCA±ÀUÀ¼À£ÀÆß ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄxÀð£ÉUÀ¼À£ÀÆß PÉÃAzÀæ¸ÀPÁðgÀPÉÌ vÀ®Ä¦¸ÀÄwÛªÉ. EzÀjAzÀ vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä AiÀÄÄ.¦.J. vÀdÕ¸À«Äw gÀa¹ ±Á¹ÛçÃAiÀĨsÁµÉAiÀÄ CºÀðvÉ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¹zÉ. vÀ«Ä½UÉ E®èzÀ F ¤§AzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß G½zÀ ¨sÁµÉUÀ½UÉ ºÉÃjzÉ. CªÀÅUÀ¼ÉAzÀgÉ 1.

PÀ¤µÀ× MAzÀÄ ¸Á«gÀ ªÀµÀðzÀµÀÄÖ ¥ÁæaãÀ EwºÁ¸À EgÀ¨ÉÃPÀÄ.

2.

¸ÀévÀAvÀæ ¸Á»vÀå ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄÄ ¤ªÀiÁðtªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ.

3.

¸Á»vÀå PÀÈwUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄäzÉà DzÀ ¸ÀéAvÀ PÀxÁªÀ¸ÀÄÛ-vÀAvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. C£ÀÄPÀgÀuÉ-C£ÀĪÁzÀUÀ¼ÁVgÀ¨ÁgÀzÀÄ.

4.

¥ÁæaãÀ ¨sÁµÉUÀÆ FV£À ¨sÁµÉUÀÆ ¸ÀàµÀÖªÀåvÁå¸ÀUÀ½gÀ¨ÉÃPÀÄ.

33


JA§ £Á®ÄÌ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¤AiÀĪÀÄ gÀƦ¹zÀ ªÉÄÃ®Æ PÀ£ÀßqÀ vÉ®ÄUÀÄUÀ¼ÀÄ CzÀPÉÌ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹, CzÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ®Ä 1000 ªÀµÀðzÀ ¥ÁæaãÀvÉAiÀÄ£ÀÄß EzÀÝQÌzÀÝAvÉ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ 1500 ªÀµÀðUÀ½UÉ «¸ÀÛj¹vÀÄ. F ºÀoÁvï §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß wêÀæªÁV «gÉÆâü¸À¯Á¬ÄvÀÄ. DAzsÀæ ¸ÀPÁðgÀ PÉÆÃmïð£À®Æè ¥Àæ²ß¸ÀĪÀ ºÉeÉÓ EnÖvÀÄ. ‘EzÀÄ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄ®vÁ¬ÄzsÉÆÃgÀuÉ, JAzÀÄ ¥À槮ªÁV DAzsÀæ - PÀ£ÁðlPÀUÀ¼ÀÄ nÃQ¹zÀªÀÅ. §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁzÀ ¤AiÀĪÀÄPÀÆÌ PÀ£ÀßqÀ ºÉÆAzÁtÂPÉAiÀiÁUÀÄwÛzÀÄÝ, J®è CUÀvÀå zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¹zÀÝgÀÆ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ ¸À«ÄwAiÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ£Éßà PÀgÉAiÀÄzÉ ¢£ÀzÀÆqÀÄwÛzÉ. PÉÃAzÀæzÀ ªÉÄÃ¯É MvÀÛqÀ ºÉÃgÀĪÀAxÀ gÁdQÃAiÀÄ EZÁÒ±ÀQ۬ĮèzÉ PÀ£ÁðlPÀzÀ d£ÀvÉ PÁAiÀĨÉÃPÁVzÉ. PÀ£ÀßqÀPÉÌ ±Á¹ÛçÃAiÀĨsÁµÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀzÀ CºÀðvÉ vÀ«Ä¼ÀÄ AiÀiÁªÀ PÁgÀt¢AzÀ ‘±Á¹ÛçÃAiÀĨsÁµÉ’ JAzÀÄ PÀgɹPÉÆArzÉAiÉÄà CzÉà PÁgÀt¢AzÀ PÀ£ÀßqÀªÀÇ ±Á¹ÛçÃAiÀĨsÁµÉAiÀiÁV WÉÆõÀuÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ CvÀåUÀvÀå. KPÉAzÀgÉ vÀ«Ä½VgÀĪÀµÉÖà ¥ÁæaãÀvÉ, EwºÁ¸À, ªÀĺÀvÀé PÀ£ÀßqÀPÀÆÌ EzÉ. EAzÀÄ §¼ÀPÉAiÀÄ°ègÀĪÀ zÁæ«qÀ ¨sÁµÉUÀ¼É®è ¸ÀªÀiÁ£À ¥ÁæaãÀvÉ ºÉÆA¢gÀĪÀ ¨sÁµÉUÀ¼Éà DzÀgÀÆ °TvÀ zÁR¯ÉUÀ¼À°è ºÉZÀÄÑ ¥ÁæaãÀvÉ ºÉÆA¢gÀĪÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÉAzÀgÉ PÀ£ÀßqÀ vÀ«Ä¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ. ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¨Áæ»ä¬ÄAzÀ ¸ÀévÀAvÀæ °¦UÀ¼À£ÀÄß gÀÆrü¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÆgÀĨsÁµÉUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀªÀÇ MAzÀÄ. G½zÉgÀqÀÄ ¨sÁµÉUÀ½UÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À zÉÆgÀQgÀĪÁUÀ E£ÉÆßAzÀÄ CµÉÖà ¥ÁæaãÀ EwºÁ¸À EgÀĪÀ ¨sÁµÉAiÀiÁzÀ PÀ£ÀßqÀPÀÆÌ D ¸ÁÜ£À ®©ü¸ÀĪÀÅzÀÄ £ÁåAiÉÆÃavÀªÀÇ ºËzÀÄ, ºÀPÀÆÌ ºËzÀÄ. Qæ.±À.zÀ DgÀA¨sÀ¢AzÀ¯Éà CAzÀgÉ 2000 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉAiÉÄà PÀ£ÀßqÀ£ÁqÀÄ ¸ÀévÀAvÀæ C¹ÛvÀéªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÀÝ ‘¥ÀævÉåÃPÀ zÉñÀ’ªÁVvÀÄÛ. CzÀPÀÆÌ ªÀÄÄAa¤AzÀ¯Éà PÀ£ÀßrUÀgÀ, PÀ£ÁðlPÀzÀ ¸ÀàµÀÖ G¯ÉèÃRUÀ¼ÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ ®©ü¸ÀÄvÀÛªÉ. Qæ.¥ÀÆ. 1£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£À¢AzÀ¯Éà PÀ£ÀßqÀ £ÁqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ¨sÁµÉAiÀÄ ¥ÀzÀ, ªÁPÀåUÀ¼ÀÄ, ±Á¸À£ÀUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ ««zsÀ UÀæAxÀUÀ¼À°è ®©ü¸ÀÄvÀÛªÉ. PÀ£ÀßqÀ °¦-¨sÁµÉAiÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ ®¨sÀå ºÀ°är ±Á¸À£À Qæ.±À. 420gÀ PÁ®zÀ°èzÀÝgÀÆ CzÀPÀÆÌ ªÀÄÄAZÉ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀévÀAvÀæ PÀÈw ²æëdAiÀÄ£À PÀ«gÁdªÀiÁUÀð (Qæ.±À. 840) 9£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°èzÀÝgÀÆ Qæ.±À. 4-5£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£À¢AzÀ®Æ ¸ÀévÀAvÀæ ¸Á»vÀå ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÉÆAzÀÄ EzÀÄÝzÀgÀ §UÉÎ CzÀgÀ¯Éèà ¸ÀàµÀÖzÁR¯ÉUÀ½ªÉ. 9£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉAiÉÄà PÀ£ÀßqÀ¨sÁµÉAiÀÄ MAzÀÄ ¹Üw (¥ÀƪÀðzÀ ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ) DVºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ Qæ.±À. 5£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀQÌAvÀ ªÀÄÄAa£À PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ‘ªÀÄÆ®PÀ£ÀßqÀ’ JA§ E£ÉÆßAzÀÄ ¹ÜwAiÀÄ°èzÀÄÝzÀ£ÀÄß ¨sÁµÁ«eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ DzsÁgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉªÀiÁr UÀæAxÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÁÝgÉ. ¸Àj¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1500 ªÀµÀðUÀ¼À ¸ÀévÀAvÀæ ¸Á»vÀå ¥ÀgÀA¥ÀgÉ PÀ£ÀßqÀQÌzÉ. ¥ÀƪÀðzÀ ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ PÁ®zÀ°è ¸ÀévÀAvÀæ UÀzÀåPÀxÁ ¥ÀgÀA¥ÀgɬÄzÀÄÝzÀPÉÌ ‘ªÀqÁØgÁzsÀ£É’ ¸ÁQëAiÀiÁzÀgÉ avÁÛt-¨ÉzÀAqÉUÀ¼ÀAvÀºÀ zÉùà PÁªÀå ¥ÀgÀA¥ÀgÉUÀ½zÀÄÝzÀ£ÀÄß ‘PÀ«gÁdªÀiÁUÀð’ zÁR°¸ÀÄvÀÛzÉ. PÀ«gÁdªÀiÁUÀðªÀÅ ¥ÀƪÀðzÀ ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ ¹Üw¬ÄAzÀ ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀªÁV §zÀ¯ÁUÀÄwÛzÀÝ ¸ÀAPÀæªÀÄt PÁ®zÀ PÀÈw F ¨sÁµÁ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ DªÀgÉV£À ¸Á»vÀåzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ‘±Á¸ÀÛç’ªÀ£ÁßV £ÉÆÃrgÀĪÀ ¥ÀæxÀªÀÄ PÀÈwAiÀiÁVgÀĪÀ F

34


PÀ«gÁdªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß DªÀgÉUÉ §A¢gÀĪÀ ¸ÀÄ. 50 PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ PÀ£ÀßqÀ PÀÈwUÀ¼À DzsÁgÀ¢AzÀ gÀa¸À¯ÁVzÉ. D J®è PÀÈwUÀ¼À ¥ÀzÀå¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ F PÀÈwAiÀÄ°è zÁR¯ÁVªÉ. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ GvÀÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀQët ¥Àæ¨sÉÃzÀUÀ¼À£ÀÄß D PÁ®PÉÌà UÀÄgÀÄw¹ ¨sËUÉÆýPÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÆß ¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÀévÀAvÀæ PÀÈw gÀZÀ£Á ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÆß zÁR°¹gÀĪÀ ¥Àæ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÁªÉÊeÁÕ¤PÀ, ªÀtð£ÁvÀäPÀ, C®APÁgÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ PÀÈwAiÀiÁV EzÀÄ ªÀÄÄRåªÁVzÉ. ZÀA¥ÀÄ, ªÀZÀ£À, gÀUÀ¼É, µÀlà¢, QÃvÀð£É, ¸ÁAUÀvÀå ªÀÄÄAvÁzÀ ¸Á»vÀå «¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ 10£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£À¢AzÀ 18£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ªÀgÉUÉ PÁ® PÁ®PÉÌ PÁt¹PÉÆAqÀÄ PÀ£ÀßqÀPÉÌ ¸ÀévÀAvÀæ ¸Á»vÀå ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄPÉÆnÖªÉ. F J®è ¸Á»vÀå ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À°è 1000PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ gÀZÀ£ÉAiÀiÁVzÀÄÝ AiÀiÁªÀŪÀÇ E£ÉÆßAzÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ - ¸ÀA¸ÀÌøvÀzÀ - £ÉÃgÀ C£ÀĪÁzÀ CxÀªÁ C£ÀÄPÀgÀuÉAiÀiÁVgÀzÉ ¸ÀévÀAvÀæ ¥ÀÄ£ÀB¸ÀȶÖAiÀÄ PÀÈwUÀ¼ÁVªÉ. ªÀZÀ£À, QÃvÀð£ÉUÀ¼ÀAvÀÆ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸Á»vÀå ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ¯Éèà KPÉ, «±ÀézÀ¯Éèà «£ÀÆvÀ£À ¥ÀæUÀw¥ÀgÀ ¸Á»vÀå ¥ÀæPÁgÀUÀ¼ÁVªÉ. EªÀÅ PÉêÀ® ¸Á»vÀå ªÀiÁvÀæªÁVgÀzÉ DAiÀiÁPÁ®zÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ eÁUÀÈwAiÀÄ ZÀ¼ÀªÀ½AiÀÄ ¨sÁUÀUÀ¼ÁV §AzÀªÁVªÉ. EA¢£À ¥Àæ¹zÀÞ ‘zÀQëuÁ¢ ¸ÀAVÃvÀ’ªÀÅ ‘PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀ’ JA§ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ¨É¼ÀzÀzÀÄÝ 16£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ PÀ£ÀßqÀ QÃvÀð£À ¸Á»vÀå¢AzÀ¯Éà DvzÉ. ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀåzÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ°è G½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅzÉà PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ JA§ÄzÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAUÀwAiÀiÁVzÉ. ¥Àæ¹zÀÞ ¥ÀAZÀvÀAvÀæzÀ ªÀ¸ÀĨsÁUÀ¨sÀlÖ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ G½¢gÀĪÀÅzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ ‘¥ÀAZÀvÀAvÀæ’ PÀÈwAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ. ¥ÀæSÁåvÀ PËn®å£À CxÀð±Á¸ÀÛç zÉÆgÀQgÀĪÀÅzÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ ºÀ¸ÀÛ¥Àæw¬ÄAzÀ. ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¨sÁµÉUÉ ‘£ÀA¢£ÁUÀj’ °¦AiÀÄ£ÀÄß gÀÆrü¹ §¼ÀPÉUÉ vÀAzÀÄ, Qæ.±À.zÀ DgÀA¨sÀPÁ®zÀ¯Éèà ¨Áæ»ä°¦AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¨sÁµÉUÉ §¼À¹ CzÀ£ÀÄß ¸ÀA¸ÀÌøvÀ °¦AiÀÄ£ÁßV gÀÆrü¹zÀ £ÁqÀÄ PÀ£ÁðlPÀ. ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¨sÁµÉ ¸Á»vÀåzÀ ¥Àæ¨sÁªÀzÉƼÀUÉ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄļÀÄVºÉÆÃVzÀÝgÀÆ vÀ£Àß ¸ÀéAwPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Á»vÀå, ªÁåPÀgÀt, C®APÁgÀ, bÀAzÀ¸ÀÄì ¨sÁµÉUÀ¼À°è, G½¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀævÉåÃPÀ C¹ÛvÀéªÀ£ÀÄß ¨É¼É¹PÉÆArzÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ°è Erà eÉÊ£À¸Á»vÀå ¥ÀgÀA¥ÀgÉUÉ PÀ£ÀßqÀªÉà PÀ£ÁðlPÀªÉà ªÀÄÆ®ªÁVzÉ. DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀPÀÆÌ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ PÀ£ÀßqÀPÀÆÌ ¸ÀàµÀÖ ªÁåvÁå¸ÀUÀ½zÀÄÝ C°èAzÀ E°èªÀgÉUÉ ºÀAvÀ ºÀAvÀUÀ¼À°è ¨sÁµÉ §zÀ¯ÁªÀuÉ ¥ÀqÉ¢zÉ. 1.

ªÀÄÆ®PÀ£ÀßqÀ - Qæ.±À. 5£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ªÀgÉUÉ

2.

¥ÀƪÀðzÀ ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ - Qæ.±À. 9£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ªÀgÉUÉ

3.

ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ - Qæ.±À. 12£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ªÀgÉUÉ

4.

¥ÀƪÀðzÀ £ÀqÀÄUÀ£ÀßqÀ - Qæ.±À. 15£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ªÀgÉUÉ

5.

£ÀqÀÄUÀ£ÀßqÀ - Qæ.±À. 18£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ªÀgÉUÉ

6.

ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀ - Qæ.±À. 19£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ªÀgÉUÉ

7.

DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ - 20£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£À¢AzÀ

35


F MAzÉÆAzÀÄ ºÀAvÀzÀ®Æè PÀ£ÀßqÀ¨sÁµÉ ¸ÀàµÀÖªÁzÀ ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ PÁ®¢AzÀ PÁ®PÉÌ §zÀ¯ÁUÀÄvÀÛ ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛ ºÉƸÀvÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉƼÀÄîvÀÛ §A¢zÉ. dUÀwÛ£À ¨sÁµÉUÀ¼À°è EAVèµÀ£ÀÄß ©lÖgÉ PÀ£ÀßqÀªÉà CwªÉÃUÀªÁV §zÀ¯ÁUÀÄwÛgÀĪÀ ¨sÁµÉ JA§ ºÉýPÉUÉ ¥ÁvÀæªÁVzÉ. §zÀ¯ÁªÀuÉ - ªÀåvÁå¸À J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¨sÁµÁ«eÁÕ£ÀzÀ°è ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ - C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ ®PÀëtªÁVzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß §ºÀ¼À ¤RgÀªÁV vÀ£Àß ¨sÁµÉAiÀÄ°è AiÀÄxÁªÀvÁÛV ¥ÀÄ£ÀgÁªÀwð¸À§ºÀÄzÁzÀ ¸ÀªÀÄxÀðªÁUÀzÀ zsÀ餪ÀåªÀ¸ÉÜ PÀ£ÀßqÀzÀ°èzÉ. ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è ¸ÀA¸ÀÌøvÀªÀ£ÀÄß ©lÖgÉ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀæ CwºÉZÀÄÑ zsÀé¤UÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ - ªÀtðªÀiÁ¯É¬ÄgÀĪÀ ¨sÁµÉAiÉĤ¹zÉ. ¨sÁµÁ «eÁÕ£ÀzÀ°è CwºÉZÀÄÑ zsÀé¤UÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ºÉZÀÄÑ ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¨sÁµÉ J£À߯ÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ eÁUÀwPÀ ªÉʲµÀÖöåªÉAzÀgÉ, ¸ÀASÉåUÀ¼À°è PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß gÀa¹zÀ zÁR¯ÉªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ ‘¹j¨sÀƪÀ®AiÀÄ’ CAvÀºÀ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ ¸ÀASÁå°¦AiÀÄ°è gÀZÀ£ÉAiÀiÁVgÀĪÀ «±ÀézÁR¯ÉAiÀÄ UÀæAxÀ. V¤ß¸ï zÁR¯ÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÀ PÀÈw. ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ¯Éè®Æè FªÀgÉUÀÆ AiÀiÁªÀ¨sÁµÉAiÀÄ®Æè EAxÀ PÀÈw gÀZÀ£ÉAiÀiÁV®è. CwºÉaÑ£À zsÀé¤UÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶ֪ÀiÁr D zsÀé¤UÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀßqÀzÀ°è gÀÆrü¹PÉÆAqÀÄ CªÀÅUÀ½UÉ 1 jAzÀ 64gÀ ªÀgÉUÉ CAQ¸ÀAPÉÃvÀ PÉÆlÄÖ F CAQUÀ¼À£ÀÄß 27 x 27 ZËPÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À ZÀPÀæUÀ¼À°è §gÉ¢gÀĪÀÅzÀÄ EzÀgÀ ªÉʲµÀÖöå. D ZËPÀªÀÄ£ÉUÀ¼À°è C¸ÀÛªÀå¸ÀÛªÁV PÀAqÀħgÀĪÀ CAQUÀ¼À£ÀÄß CPÀëgÀUÀ½UÉ C¼ÀªÀr¸À¨ÉÃPÀÄ. C£ÀAvÀgÀ PÀ« ºÉüÀĪÀ UÀtÂvÀ ¹zÁÞAvÀzÀ £ÀªÀªÀiÁAPÀ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ ªÀiÁåfPï ¸ÀÌ÷éAiÀÄgï - ¥ÀªÀÄÄåðmÉõÀ£ï PÁA©£ÉõÀ£ï vÀAvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆîĪÀ ««zsÀ §AzsÀUÀ¼À PÀæªÀÄzÀ°è ©r¹PÉÆAqÀÄ NzÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÁUÉ N¢zÁUÀ ªÀiÁvÀæ PÀÈwUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħgÀÄvÀÛªÉ. EzÉÆAzÀÄ CzÀÄãvÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÁVzÉ. EzÀgÀ PÁ®ªÀ£ÀÄß 16£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£À JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. PÀĪÀÄÄzÉÃAzÀÄ JA§ PÀ« EzÀgÀ PÀvÀÈð. FªÀgÉUÉ EzÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ©r¹ NzÀ¯ÁV®è. ¸À¥Àð§AzsÀ, ¥ÀzÀä§AzsÀ ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÀÄ. 30 ««zsÀ §AzÀUÀ¼À°è F ZÀPÀæUÀ¼À£ÀÄß ©r¹ N¢zÀgÉ £ÀÆgÁgÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼À ¸Á»vÀå PÀÈwUÀ¼ÀÄ 718 ¨sÁµÉUÀ¼À°è ºÉÆgÀ§gÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÀ« ºÉýzÁÝ£É. FªÀgÉUÉ ‘«ªÀįÁAPÀ§AzsÀ’ JA§ MAzÀÄ §AzsÀzÀ°è ªÀiÁvÀæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CzsÀð ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß CAzÀgÉ 33 CzsÁåAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ N¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è PÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÁAUÀvÀå ¥ÀzÀåUÀ¼À°è PÀ«PÁªÀå«ZÁgÀ, PÀÈwgÀZÀ£Á ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ «ªÀgÀ, gÀ¸À¹zÁÞAvÀ ºÁUÀÆ ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉ ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ ªÀåPÀÛªÁVªÉ. ¥ÀArvÀ J®è¥Àà±Á¹ÛçUÀ¼ÀÄ, PÀ®ðªÀÄAUÀ®A ²æÃPÀAoÀAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉ. C£ÀAvÀ¸ÀħâgÁªï wæªÀÄÆwðUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä fêÀªÀiÁ£ÀzÀ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀiÁV F PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ±ÉÆâü¹ ©r¹ ¥ÀæPÀn¹gÀĪÀ ¸ÁºÀ¸ÀªÀiÁrzÀ ¥ÁævÀB¸ÀägÀtÂÃAiÀÄgÁVzÁÝgÉ. PÀÄvÀƺÀ®PÁÌzÀgÀÆ F vÀAvÀæªÀ£ÀÄß, UÀÄlÖ£ÀÄß ©r¹ EªÀÅUÀ¼ÀÄ ºÉüÀĪÀ ¸Á»vÀå, zsÀªÀÄð, ±Á¸ÀÛç, ¥ÀÄgÁt, eÉÆåÃwµÀå, DAiÀÄĪÉÃðzÀ ªÀÄÄAvÁzÀ ºÀ®ªÀÅ «µÀAiÀÄzÀ UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ, eÉÊ£À, ªÉÊ¢PÀ zsÀªÀÄðzÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? EzÀgÀ°è JµÀÄÖ ¨sÁµÉAiÀÄ PÀÈwUÀ¼ÀÄ CqÀVªÉ? JA§ÄzÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀĪÀ ¸ÀªÁ®Ä PÀ£ÀßrUÀgÀ ªÉÄðzÉ. FUÁUÀ¯É ¸ÀA¸ÀÌøvÀ, ¥Á½, ¥ÁæPÀÈvÀ, vÀ«Ä¼ÀÄ, vÉ®ÄUÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ ¨sÁµÉUÀ¼À PÉ®ªÀÅ ¥ÀzÀåUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛªÉ. dUÀwÛ£À¯Éèà EAvÀºÀ CzÀÄãvÀ ¸ÀªÁ®£ÀÄß ¸ÀȶֹgÀĪÀ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀæªÁVzÉ. »ÃUÉ ºÀvÀÄÛ ºÀ®ªÀÅ ªÉʲµÀÖöåUÀ½AzÀ PÀÆrgÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ‘fêÀAvÀ ±Á¹ÛçÃAiÀĨsÁµÉ’ JAzÀÄ WÉÆö¸À¯ÉèÉÃPÁVzÉ. CzÀ£ÀÄß dUÀwÛUÉ, DzsÀĤPÀ vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ, ¸ÀAªÀºÀ£À

36


¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀjZÀ¬Ä¸À¯ÉèÉÃPÁVzÉ. EzÀÄ PÀ£ÀßrUÀgÀ C¹ÛvÀézÀ ¥Àæ±ÉßAiÀÄÆ DVzÉ. £ÀªÀÄä ¨sÁµÉAiÀĵÉÖà ¥ÁæaãÀvɬÄzÀÝgÀÆ £ÀªÀÄä ¨sÁµÉAiÀĵÀÄÖ ¸ÀA¥ÀzÀãjvÀªÀ®è¢gÀĪÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÃAzÀæ¸ÀPÁðgÀ ‘±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ’AiÀÄ ¸Ë®¨sÀå ¤Ãr UËgÀ«¹gÀĪÁUÀ £ÀªÀÄUÉ ¤ÃqÀ®Ä ZËPÁ¹ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä C©üªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÉgÀ½¸À¨ÉÃPÁVgÀĪÀ ¸ÀAUÀwAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. £ÁªÀÅ £ÁªÁV UÀÄgÀÄw¹PÉƼÀÄîªÀ ºÀAvÀzÀ°è EAvÀºÀ ¨sÉÃzÀ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß ¸À»¸À¯ÁUÀzÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ d£ÀvÉ, PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁzÀ jÃwAiÀÄ°è vÉÆÃj¸À¨ÉÃPÁVzÉ.

±Á¹ÛçÃAiÀĨsÁµÉUÉ ¹UÀĪÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ ±Á¹ÛçÃAiÀĨsÁµÉAiÀÄ WÉÆõÀuɬÄAzÀ §gÀĪÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ½VAvÀ £ÀªÀÄUÉ EzÀÄ C¹ÛvÀézÀ, £ÀªÀÄävÀ£ÀzÀ, ªÀÄAiÀiÁðzÉAiÀÄ, ¥ÀæwµÉ×AiÀÄ ¥Àæ±ÉßAiÀiÁV¨ÉÃPÀÄ. £ÉgÉAiÀÄ gÁdåzÀ gÁdQÃAiÀÄPÉÌ - zÀ¨Áâ½PÉUÉ £ÁªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¨sÀ«µÀåzÀ PÀ£ÀßrUÀgÀÄ FqÁUÀzÀAvÉ £Á«AzÀÄ JZÀÑgÀ ªÀ»¸À¨ÉÃPÀÄ. £ÀªÀÄUÉ §gÀ¨ÉÃPÁzÀzÀÝ£ÀÄß ºÀPÉÆÌvÁÛAiÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀªÁzÀgÀÆ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ£ÀßqÀ-PÀ£ÀßrUÀPÀ£ÁðlPÀªÀ£ÀÄß ¸ÀĨsÀzÀæªÁV PÀlÖ¨ÉÃPÁVzÉ. PÉÃAzÀæ¸ÀPÁðgÀ, ±Á¹ÛçÃAiÀĨsÁµÉUÀ½UÉ F PɼÀPÀAqÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÉ. 1.

±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À°è ¥ÀjtÂw ¸Á¢ü¹gÀĪÀ E§âgÀÄ WÀ£À«zÁéA¸ÀjUÉ ¥ÀæwªÀµÀð CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ G£ÀßvÀ ªÀiË®åzÀ ¥Àæ±À¹Û-UËgÀªÀUÀ¼ÀÄ

2.

±Á¹ÛçÃAiÀĨsÁµÉUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ G£ÀßvÀ ªÀÄlÖzÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ ¸ÁÜ¥À£É

3.

¨sÁgÀvÀzÀ ««zsÀ «±Àé«zÁ央AiÀÄUÀ¼À°è ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ ¦ÃoÀUÀ¼À£ÀÄß, «±Àé«zÁå®AiÀÄ C£ÀÄzÁ£À DAiÉÆÃUÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸Áܦ¸ÀĪÀÅzÀÄ.

4.

FUÁUÀ¯Éà ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀ ¨sÁµÁ - ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¸ÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ.

F ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ M§â ¸ÉÆÃzÀgÀ¤UÉ zÀQÌgÀĪÁUÀ E£ÉÆߧ⠸ÉÆÃzÀgÀ¤UÀÆ zÀPĄ̀ÉÃPÁzÀzÀÄÝ £ÁåAiÉÆÃavÀªÁzÀzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CvÀåUÀvÀåªÁzÀzÀÄÝ. ¸ÀjÃPÀgÉÆA¢UÉ vÀ¯ÉAiÉÄwÛ ¤®è®Ä, ¸ÀªÀiÁdzÀ°è ¸ÀĨsÀzÀævÉAiÀÄ£ÀÄß UÀ½¹PÉƼÀî®Ä E£ÉÆߧ⠸ÉÆÃzÀgÀ£ÀÆ CzÀ£ÀÄß vÀ£ÀßzÁV¹PÉƼÀî®Ä K£ÀÄ ¨ÉÃPÉÆà CzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ CªÀ£À zsÀªÀÄð ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀðªÀåªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. EA¢£À ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è vÀ£Àß ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß J®è DzsÀĤPÀ ¸ÀAªÀºÀ£À ¸ÁzsÀåvÉUÀ½UÉ MrØPÉÆAqÁUÀ ªÀiÁvÀæ vÁ£ÀÄ G½AiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå. ¨sÁµÉ §zÀÄQ£À MAzÀÄ ¨sÁUÀªÉà «£Á PÉêÀ® ¸ÀAªÀºÀ£À ¸Ë®¨sÀåªÀ®è, ¨sÁµÉ ¸ÀvÀÛgÉ D ¨sÁµÉAiÀÄ£ÁßqÀĪÀ ¸ÀªÀiÁdªÀÇ ¸ÁAiÀÄÄvÀÛzÉ. vÁ£ÀÄ K£Éà DzÀgÀÆ JµÉÖà ¨É¼ÉzÀgÀÆ CzÀ£ÀÄß vÀ£ÀߨsÁµÉAiÉÆA¢UÉà vÉÆÃj¸À¨ÉÃPÀÄ. EAvÀºÀ §zÀÞvÉ vÀ«Ä¼ÀjVgÀĪÀÅzÀjAzÀ¯Éà CªÀgÀÄ F ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ ªÀĪÀÄðªÀ£ÀÄß CjvÀÄPÉÆAqÀÄ, vÀªÀÄä gÁdQÃAiÀÄ ¥Á槮åªÀ£ÀÄß §¼À¹ CzÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¹PÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ. EzÀ£ÀÄß £ÁªÀÇ CjvÀÄ F ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀgÀ°è £ÀªÀÄä eÁtvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸À¨ÉÃPÉà «£Á ¤gÁPÀj¸ÀĪÀÅzÀgÀ®è®è. ¤gÁPÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀéAwPÉAiÀÄ ®PÀëtªÀ®è. £Á«AzÀÄ Cw§Ä¢ÞªÀAvÀgɤ¹ zÀqÀØgÁUÀÄwÛzÉÝêÉ. CªÀgÀÄ zÀqÀØgɤ¹PÉÆAqÉà §Ä¢ÞªÀAvÀgÁUÀÄwÛzÁÝgÉ.

37


zÀéAzÀ餮ĪÀÅ - “PÀ£ÀßrUÀgÀ ±Á¥À”: PÉ®ªÀÅ §Ä¢ÞfëUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä §Ä¢ÞAiÀÄ£ÀÄß, ªÉÊZÁjPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥À æ z À ² ð¸À Ä ªÀ Å zÀ P ÁÌ V F ‘±Á¹Û ç à AiÀ Ä ¨s Á µÉ ’ AiÀ Ä PÀ ® à £ É A iÀ Ä £É ß Ã ¤gÁPÀj¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. ‘fêÀAvÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼ÁUÀ¯ÁgÀªÀÅ. PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ±Á¹ÛçÃAiÀĨsÁµÉ JAzÀÄ PÀgÉzÀgÉ CzÀÄ ¸ÀvÀÛ¨sÁµÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. vÀ«Ä¼ÀjUÉ §Ä¢Þ¬Ä®è; £ÁªÀÅ PÉÃAzÀæzÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÁªÀ©Ãj vÀ«Ä¼À£ÀÆß ±Á¹ÛçÃAiÀĨsÁµÁ ¸ÁÜ£À¢AzÀ »ªÉÄänÖ¸À¨ÉÃPÀÄ. »ÃVgÀĪÁUÀ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ±Á¹ÛçÃAiÀĨsÁµÉAiÀÄ£ÁßV ¸ÉÃj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ MvÁ۬ĸÀĪÀÅzÀgÀ°è CxÀð«®è’ JA§xÀðzÀ°è ªÁ¢¸ÀÄvÁÛgÉ. E£ÀÄß PÉ®ªÀgÀÄ ‘PÁè¹PÀ¯ï ¯ÁAUÉéÃeï JA§ EAVèµï ¥ÀzÀPÉÌ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀÅzÉà vÀ¥ÀÄà. ‘C©üeÁvÀ ¨sÁµÉ’ JAzÉÆà ¥ÁæaãÀ¨sÁµÉ JAzÉÆà ¨ÉÃgÉ jÃwAiÀÄ°è PÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Àj’ JAzÀÄ vÀQð¸ÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÆÛ PÉ®ªÀÅ ‘¥Àæ¨sÀÈw’UÀ¼ÀÄ, PÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÀªÀĸÉå ¨ÉÃPÁzÀ¶ÖzÉ. ±Á¹ÛçÃAiÀĨsÁµÉAiÀÄ ¸ÁÜ£À ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀjAzÀ CªÉ®è ¤ªÁgÀuÉAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è. AiÀiÁgÉÆà M§â «zÁéA¸À¤UÉ ªÀÄuɺÁ¸ÀĪÀ ¥Àæ±À¹ÛUÀ½AzÀ £ÁªÀÅ K£À£ÀÆß ¥ÀqÉzÀAvÁUÀĪÀÅ¢®è. DzÀÝjAzÀ F ºÉÆÃgÁlªÀ£ÀÄß ©lÄÖ dé®AvÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀvÀÛ UÀªÀÄ£À ºÀj¸ÉÆÃt JAzÀÄ ¸À®ºÉ ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ. ªÉÆzÀ¯Éà PÀ£ÀßqÀzÀ §UÉÎ ¤®ðPÀë EgÀĪÀ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ F «vÀAqÀªÁzÀUÀ¼É®è E£ÀßµÀÄÖ dqÀvÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄPÉÆqÀÄvÀÛzÉ. ¤¢æ¸ÀĪÀªÀ¤UÉ ºÁ¹UÉ ºÁ¹PÉÆlÖAvÉ. EAvÀºÀ ©ü£Áß©ü¥ÁæAiÀÄUÀ½AzÀ¯Éà PÀ£ÀßqÀ EAzÀÄ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À PÀÆ¥ÀªÁV©nÖzÉ. PÀ£ÀßqÀ-PÀ£ÀßrUÀ-PÀ£ÁðlPÀzÀ »vÀzÀȶ֬ĮèzÉ ¸ÀPÁðgÀ £À®ÄUÀÄwÛzÉ. PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß G½¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV, ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV PÀ£ÀßrUÀgÀ¯Éèà dUÀ¼À ªÁzÀ«ªÁzÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄV¯ÉüÀÄwÛªÉ. gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëUÀ¼ÀÄ, D¼ÀĪÀ ¸ÀPÁðgÀUÀ¼ÀAvÀÆ EAvÀºÀ ©ü£Áß©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉA§°¹ vÀªÀÄä ¨ÉüÉ

38


¨ÉìĹPÉƼÀÄîvÀÛªÉ. ©Ã¸ÀĪÀ zÉÆuÉÚ¬ÄAzÀ vÀ¦à¹PÉƼÀÄîvÀÛªÉ. vÀªÀÄä C¢üPÁgÀ, ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀĨsÀzÀæUÉƽ¸ÀPÉƼÀÄîvÀÛªÉ. ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ©r¸ÀĪÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è E£ÀßµÀÄÖ ©UÀqÁ¬Ä¸ÀÄvÀÛªÉ. CªÀÅ vÀPÀëtPÉÌ ¥ÀjºÁgÀªÉ¤¹zÀgÀÆ ¨sÀ«µÀåPÉÌ ªÀiÁgÀPÀªÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉ PÀ£ÀßqÀPÉÌ ¤µÉ× vÉÆÃj¸ÀĪÀ §zÀ®Ä, zÉÆæúÀ§UÉzÀÄ ¸Àé¯Á¨sÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «dÈA©ü¸ÀÄvÀÛªÉ. £ÀªÀÄäUÀ¼À F CwçĢުÀAwPÉ, ©ü£Áß©ü¥ÁæAiÀÄ, ªÉÊZÁjPÀvÉ, «vÀAqÀªÁzÀUÀ½AzÀ PÀ£ÀßqÀPÉÌ PÀAlPÀªÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÉÆÃa¸ÀĪÀÅzÀPÉÌà ºÉÆÃUÀ¯ÁUÀzÀAvÉ £ÁªÉà ¸ÀPÁðgÀUÀ¼À£ÀÄß gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëUÀ¼À£ÀÄß zÁj vÀ¦à¸ÀÄwÛzÉÝêÉ. F E§âA¢vÀ£À PÀ£ÀßrUÀgÀ£ÀÄß £Á±ÀªÀiÁqÀÄwÛzÉ. gÁdQÃAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÁéxÀðPÁÌV, EAxÀªÀgÀ£ÀÄß §¼À¹PÉƼÀÄîvÁÛgÉ. vÁªÀÅ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV PÀ£ÀßqÉÃvÀgÀgÁV, ‘¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¥ÀæeÉ’UÀ¼ÁV ©qÀÄvÁÛgÉ. ‘¨sÁgÀvÀ §ºÀĨsÁµÁ gÁµÀÖçªÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ AiÀiÁgÀÄ J°è K£ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ, ¨sÁµÉ¬ÄAzÀ AiÀiÁgÀ£ÀÆß ¨ÉÃgÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è, G½zÀ ¨sÁ¶PÀgÀÄ E°è C®à¸ÀASÁåvÀgÀÄ, CªÀjUÉ ºÉaÑ£À ¸Ë®¨sÀå ¥ÉÆæÃvÁìºÀ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ’ JA§ DzÀ±ÀðªÁ¢UÀ¼ÁV F zÀéAzÀé ¤®Ä«£À ¸Á»wUÀ¼À ºÉýPÉUÀ¼À ¨ÉA§®¢AzÀ vÀªÀÄä C¤ÃwUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄyð¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä Nn£À gÁdQÃAiÀĪÀ£ÀÄß «dÈA©ü¹, §ºÀĨsÁ¶UÀjUÉ®è ªÀÄuÉ ºÁ¹, PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß PÁ®PÀ¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. EzÀ£ÀÄß «gÉÆâü¸ÀĪÀ zsÀé¤UÉà E°è ‘¥ÀæUÀw¥ÀgÀaAvÀ£É’AiÀÄ ¸ÉÆÃV£À°è «gÉÆÃzsÀ ªÀåPÀÛªÁUÀÄvÀÛzÉ. F «¥ÀgÁå¸À¢AzÀ PÀ£ÁðlPÀ, PÀ£ÀßrUÀgÀÄ ºÉÆgÀ§gÀ¢zÀÝgÉ PÀ£ÀßqÀ PÀȱÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. DqÀ½vÀ¨sÁµÉ, ²PÀët¨sÁµÉ, GzÉÆåÃUÀ, ªÀ¸Àw, £É®, d® J®èzÀgÀ®Æè F MqÀPÀÄzsÀé¤UÀ¼Éà PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ªÉÄïÉüÀzÀAvÉ PÀnÖºÁPÀÄwÛªÉ. PÀ£ÀßqÀPÉÌ ºÀAvÀ ºÀAvÀzÀ®Æè G¹gÀÄ PÀlÄÖwÛzÉ. EAvÀºÀ M¼ÀdUÀ¼ÀUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ £À®ÄUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÉgÉAiÀÄ vÀ«Ä¼ÀÄ-vÉ®ÄV£ÀAvÀºÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ ªÉÄïÉüÀÄvÀÛªÉ. ¨sÁµÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀªÉà vÀªÀÄä ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¹ UÀnÖAiÀiÁV ¤®ÄèvÀÛªÉ. ‘¥ÁæzÉòPÀvÉAiÉÄà £ÀªÀÄä ±ÀQÛ’ JA§ÄzÀ£ÀÄß “gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉ”UÉ vÉÆÃj¹ CªÀÇ vÀªÉÄäzÀÄgÀÄ ¨ÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁr §®AiÀÄÄvÀªÁUÀÄwÛªÉ. PÀ£ÀßrUÀgÀÄ F ªÀĪÀÄðªÀ£ÀÄß CjvÀÄ ¨Á½zÀgÉ PÀ£ÀßqÀ G½AiÀÄÄvÀÛzÉ, PÀ£ÀßqÀ ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. F ¤nÖ£À°è PÀ£ÀßqÀPÉÌ ‘±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ’AiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ MAzÀÄ G¥ÁAiÀĪÀiÁvÀæ. EzÀjAzÀ PÀ£ÀßqÀPÉÌ ±ÀQÛ §gÀÄvÀÛzÉ. PÀ£ÀßrUÀjUÉ ±ÀQÛ§gÀÄvÀÛzÉ. PÀ£ÀßqÀ vÁAwæPÀªÁV, ±ÉÊPÀëtÂPÀªÁV UÀnÖAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. DzsÀĤPÀ ¸ÀAªÀºÀ£À ¸ÁzsÀåvÉUÉ vÀ£ÀUÉvÁ£Éà vÉgÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. eÁUÀwPÀ ªÀÄlÖzÀ°è PÀ£ÀßqÀ CzsÀåAiÀÄ£À ¨sÁµÉAiÀiÁV UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ°è gÀÆ¥ÀUÉƼÀÄîªÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁµÉ-¸Á»vÀå-¸ÀA¸ÀÌøwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ, ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀPÉÌ vÁ£ÁV ºÀjzÀÄ §gÀÄvÀÛªÉ. CzÀgÀ ¸ÁxÀðPÀ §¼ÀPɬÄAzÀ PÀ£ÀßqÀ-PÀ£ÀßrUÀ-PÀ£ÁðlPÀªÀ£ÀÄß E£ÀßµÀÄÖ ¸ÀvÀé¥ÀÆtðªÁV PÀnÖPÉÆqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ.* * ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÁjUÉ ¸ÀA¸ÉÜ PÀ£ÀßqÀ QæAiÀiÁ ¸À«ÄwAiÀÄÄ 05.7.06gÀAzÀÄ K¥Àðr¹zÀÝ PÀ£ÀßqÀ eÁUÀÈw ¸ÀªÀiÁªÉñÀ £ÀqɹzÀ aAvÀ£ÉUÉÆö×AiÀÄ°è ªÀÄAr¹zÀ n¥ÀàtÂAiÀÄ «¸ÀÛøvÀ gÀÆ¥À. ‘PÀ£ÀßqÀ PÉʪÀÄgÀ’zÀ°è ¥ÀæPÀl.

39


±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÁ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À, C½zÀÄ ºÉÆÃUÀ° J®è C£ÀĪÀiÁ£À gÁµÀÖç¥Àw ¨sÀªÀ£ÀªÀ£ÉÆߪÉÄä ¸À«ÄÃ¥À¢AzÀ £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÉA§ §AiÀÄPÉ ªÉÆ£ÉßAiÀĵÉÖ FqÉÃjvÀÄ. EzÀPÉÌ PÁgÀt PÀ£ÀßqÀPÉÌ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÁ ¸ÁÜ£À zÉÆgÀQ¹PÉƼÀî¨ÉÃPÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉÆgÀl ªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRå ªÀÄAwæUÀ¼À ¤AiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ EgÀĪÀ ¸ÀzÀªÀPÁ±À MzÀV §A¢vÀÄÛ. dįÉÊ 2, 3 - 2008. ºÀÆ«£À eÉÆvÉ zÁgÀªÀÇ ªÀiÁ¯ÉAiÀiÁV UÀtågÀ PÉÆgÀ¼ÀÄ C®APÀj¹zÀAvÉ £ÀªÀÄä £Ár£À ºÉªÉÄäAiÀÄ ¸Á»wUÀ¼ÁzÀ gÁµÀÖçPÀ« fJ¸Éì¸ï, zÉÃdUË, azÁ£ÀAzÀªÀÄÆwð, PÀA¨ÁgÀ, ¸Á²ªÀÄgÀªÀgÉÆqÀ£É CªÀgÀ ¥ÀjZÁjPÉUÁV £Á£ÀÄ. EzÀ£Éßà C®èªÉ ¥ÀÄtå «±ÉõÀ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ!. KPÀ PÁ®zÀ¯Éèà ¢UÀÎdgÉʪÀgÀ ¸ÁºÀZÀgÀå MqÀ£Ál, CzÀÆ ¨sÀ¥ÀÆðgÀ ªÀÄÆgÀÄ ¢£À. £ÉÆÃqÀ®Ä JgÀqÀÄ PÀtÄÚ RArvÀ ¸Á®ªÀÅ JA§ ªÀiÁvÀÄ D ªÀĺÁ£ï PÀlÖqÀzÀ JzÀÄgÀÄ ¤AvÁUÀ vÀAvÁ£É ªÀÄ£ÀªÀjPÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. £ÀÆgÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀµÀÄÖ ºÀ¼ÉAiÀÄzÁzÀgÀÆ EAzÉà ¤«Äð¹zÀAvÉ PÁtĪÀ PÉA¥ÀÄ PÀÄgÁt PÀ°è£À°è PÀnÖzÀ D ¨sÀªÀå PÀlÖqÀ, ¸ËAzÀAiÀÄðzÀ RtÂ; £ÉÆÃqÀÄUÀgÀ£ÀÄß ¢YÆäqsÀgÀ£ÁßV¹©qÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ £ÀªÀÄUÉ EzÉ®èPÉÌ ¸ÀªÀÄAiÀÄ«gÀ°®è. ªÀÄzsÁåºÀß ºÀ£ÉßgÀqÀÄ £Á®évÉÛöÊzÀPÉÌ ¤AiÉÆÃUÀ WÀ£ÀvɪÉvÀÛ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¨sÉnÖ ªÀiÁqÀ¨ÉÃQvÀÄÛ. 12.20PÉÌ C°è ªÀgÀ¢ ªÀiÁr ¸ÀÄgÀPÀëuÁ vÀ¥Á¸ÀuÉUÉ M¼À¥ÀlÄÖ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀĪÀgÀÄ §gÀĪÀ 15 ¤«ÄµÀ ªÉÆzÀ¯Éà ¤UÀ¢vÀ ¸À¨sÁ¸ÀܼÀzÀ°è £ÁªÉ®è PÀĽvÀÄPÉÆAqÁAiÀÄÄÛ. E°èAiÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ°è UÀtå CwUÀtågÉ®ègÀÆ M¼ÀUÉƼÀÄîªÀzÀÄ MªÉÄä «avÀæªÉ¤¹zÀgÀÆ CzÀÄ C¤ªÁAiÀÄð JA§ ¨sÁªÀ DªÀj¹©qÀÄvÀÛzÉ. gÁµÀÖç¥Àw ¨sÀªÀ£ÀzÀ «±Á® UÉÆÃqÉ, DªÀgÀt, M¼ÀV£À zÁjUÀ¼ÀÄ, bÀwÛ£À°èAiÀÄ CzÀÄãvÀ ¥ÉÃAnAUïUÀ¼ÀÄ, M¼À£ÀqɪÁUÀ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ ©üwÛavÀæUÀ¼ÀÄ, C¥ÀƪÀð avÀæ¥ÀlUÀ¼ÀÄ zÀAUÀħr¸ÀÄvÀÛªÉ. «±Á®vÉ, ¨sÀªÀåvÉUÀ¼À «ÄÃjzÀ ²¸ÀÄÛ§zÀÞ ªÀiË£ÀªÉÇAzÀÄ J®èªÀ£ÀÄß ¸ÀÄUÀªÀĪÁVAiÉÄà £ÀqɸÀÄvÀÛ ¸ÁUÀÄvÀÛzÉ dUÀªÀÄV¸ÀĪÀ D M¼ÁAUÀtzÀ°è. gÁµÀÖç¥ÀwAiÀĪÀgÀ ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è, PÀ£ÀßqÀPÉÌ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÁ ¸ÁÜ£À AiÀiÁPÉ

40


zÉÆgÉAiÀįÉèÉÃPÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß ªÀÄAr¸ÀĪÀ ¸ÀgÀ¢ ¸Á»wUÀ¼À°è ªÉÆzÀ®Ä §AzÀzÀÄÝ qÁ. azÁ£ÀAzÀªÀÄÆwð CªÀjUÉ. UÀA©üÃgÀªÁV JzÀÄݤAvÀ D ªÁªÀÄ£ÀªÀÄÆwð, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ºÀÄlÄÖ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ, ¸Á»vÀå ¥ÀgÀA¥ÀgÉ, EwºÁ¸ÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¨É¼ÀPÀÄ ZÉ®ÄèvÀÛ vÁ¬Ä ¨sÀĪÀ£ÉñÀéjAiÉÄà ªÉÄʪÉÄÃ¯É §AzÀAvÉ wæ«PÀæªÀÄ£À CªÀvÁgÀ vÁ½©lÖgÀÄ. £ÀqÀÄ£ÀqÀÄªÉ vÀªÀÄä zsÀé¤UÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁV vÉÆÃgÀĨÉgÀ¼À£ÀÄß £ÉlÖUÁV¹ PÉÊ ªÉÄïÉvÀÄÛvÀÛ PÀ£ÀßqÀzÀ UÉÆêÀzsÀð£À VjAiÀÄ «gÁmï zÀ±Àð£À ªÀiÁr¹zÀ ¥Àj £ÀªÀÄä£Éß®è ªÀÄAvÀæªÀÄÄUÀÞgÀ£ÁßV¹vÀÄÛ. vÀzÀ£ÀAvÀgÀ qÁ. zÉÃdUË. vÉÆA¨sÀvÀÄÛ vÀÄA©zÀÝgÀÆ PÀ£ÀßqÀzÀ PÉZÀÄÑ, ºÉÆÃgÁlzÀ QZÀÄÑ JgÀqÀ£ÀÆß Gd鮪ÁV PÁ¥ÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀ EªÀgÀÄ ¸ÀªÀÄxÀðªÁV ªÁzÀ ªÀÄAr¹ ªÀÄÄV¸ÀÄvÀÛ, PÉÆ£ÉUÉ ``zÉñÀzÀ CvÀÄå£ÀßvÀ ¸ÁÜ£ÀzÀ°è EAzÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ°è ªÀiÁvÀÈ ºÀÈzÀAiÀĪÉÇAzÀÄ PÀĽwzÉ. ªÀÄPÀ̽UÉ DzÀ/DUÀĪÀ C£ÁåAiÀÄzÀ CjªÀÅ D PÀgÀÄuÁªÀĬÄUÉ RArvÀ DUÀÄvÀÛzÉA§ £ÀA§ÄUÉ £ÀªÀÄVzÉ’’ JAzÀgÀÄ. ¥ÁæAiÀıÀB CzÀÄ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀĪÀgÀ£ÀÄß wêÀæªÁV vÀnÖvÉAzÉà vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ. D ªÀĺÁvÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄÄRzÀ°è ¥Àæ¸À£ÀßvÉAiÀÄ gÀƺÀÄ ªÀÄÆqÀvÉÆqÀVvÀÄ; CzÁªÀÅzÉÆ ¨sÁªÀ¥ÀgÀªÀ±ÀvÉUÉ £ÀªÀÄä£ÀÆß PÀgÉzÉƬÄÝvÀÄ. vÀ¯É ªÉÄÃ¯É ¸ÉgÀUÀÄ ºÉÆzÀÄÝ WÀ£À UÁA©üÃAiÀÄð¢AzÀ £ÁªÉ®è PÀĽwzÀÝ PÉÆoÀrUÉ CªÀgÀÄ ¥ÀæªÉò¹zÁUÀ¯Éà £À£ÀUÉ zÀÆgÀzÀ ºÀ½îAiÀÄ°ègÀĪÀ EzÉà ªÀAiÀĹì£À £ÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄÄR CzÁUÀ¯Éà ¸ÀĽzÀÆ ºÉÆÃVvÀÄÛ D ªÀiÁvÀÄ ¨ÉÃgÉ. F ¤AiÉÆÃUÀªÀÅ ¨sÉnÖ ªÀiÁrzÀ EvÀgÀ ¥ÀæªÀÄÄRgÉAzÀgÉ UÀȺÀªÀÄAwæ ²ªÀgÁeï ¥ÁnÃ¯ï ºÁUÀÆ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ¥Àæw¥ÀPÀë £ÁAiÀÄPÀ CqÁé¤ CªÀgÀÄ. ªÉÄð£À E§âgÀÄ «zÁéA¸ÀgÀÆ C®èzÉ qÁ. PÀA¨Ágï ºÁUÀÆ gÁµÀÖçPÀ«UÀ¼ÀÆ E°è C©üªÀåQÛ¹zÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ MmÁÖgÉAiÀiÁV PÀ£ÀßqÀzÀ CºÀðvÉ, AiÉÆÃUÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæRgÀªÁV ¥Àæw©A©¸ÀĪÀAvÀºÀªÁVzÀݪÀÅ. dUÀwÛ£À £ÀÆgÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ §UÉÎ w¼ÀĪÀ½PÉ EzÉ CµÉÖà C®è C£ÉÃPÀ «zÉò «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À°è CzÀ£ÀÄß `±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ’ JAzÀÄ ¸ÀA¨ÉÆâü¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß qÁ. PÀA¨ÁgÀ UÀtågÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀAzÁUÀ £ÀªÉÄä®ègÀ gÉÆêÀÄ £ÉlÖUÉ ¤AwvÀÄÛ. ²ªÀgÁeï ¥ÁnîgÀAvÀÆ CzÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛªÉÄä ºÉüÀ®Ä PÉýPÉÆAqÀgÀÄ. F »jAiÀÄ ¸Á»wUÀ¼ÀÄ C°è ºÀj¹zÀ ªÁUÀÔjAiÀÄ gÀ¸Á¸ÁézÀ ªÀiÁrzÀ £À£ÀUÉ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ

41


§UÉV£À EAvÀºÀ »jªÉÄ UÀjªÉÄUÀ¼À CjªÀÅ £Ár£À J®èjUÀÆ DUÀĪÀzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÉÆÃavÀªÉ¤¹ D ±À§Ý ¸ÀA¥ÀwÛ£À ¸ÁgÀ¸ÀAUÀæºÀªÀ¤°è ©aÑqÀÄwÛzÉÝãÉ: PÀ£ÁðlPÀ JA§ ºÉ¸ÀgÀÄ Qæ.±À.¥ÀƪÀð 1000 ªÀµÀð ºÀ¼ÉAiÀÄzÁzÀ ªÁå¸À«gÀavÀ ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ¯Éèà G¯ÉèÃT¸À®ànÖzÉ. `E¹®’ JA§ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀæzÉñÀªÉÇAzÀgÀ G¯ÉèÃR C±ÉÆÃPÀ£À PÁ®zÀ ²¯Á¯ÉÃR(252 Qæ.¥ÀÆ)zÀ°èzÉ. FV£À dé®AvÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è wÃgÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀªÉ¤¸ÀĪÀ MAzÀÄ «±ÉõÀ «µÀAiÀĪÉAzÀgÉ Qæ.¥ÀÆ. 2£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ vÀ«Ä¼ÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀƪÀðºÀ¼ÉUÀ£ÀßqÀzÀ ¥Àæ¨sÁªÀ DVvÉÛAzÀÄ SÁåvÀ vÀ«Ä¼ÀÄ «zÁéA¸À EgÁªÀvÀªÀiï ªÀĺÁzÉêÀ£ï CªÀgÉà gÀÄdĪÁvÀÄ¥Àr¹zÁÝgÉ JA§ÄzÀÄ. EzÀÄ PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀ £ÉëĹzÀ vÀdÕgÀ ¸À«ÄwAiÀÄÄ ®WÀĪÁV ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¸ÀAUÀw RArvÀ C®è. (AiÀiÁPÉAzÀgÉ FUÁUÀ¯Éà vÀ«Ä½UÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÁ ªÀÄ£ÀßuÉ zÉÆgÀQ CzÀÄ zÉñÀzÀ PÉ®ªÀÅ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À°è, AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À°è ¸ÁÜ£À ¨sÀzÀæ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, £ÀÆgÁgÀÄ PÉÆÃn PÉÃAzÀæzÀ C£ÀÄzÁ£À ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁVzÉ). vÀzÀ£ÀAvÀgÀzÀ ªÀĺÀvÀézÀ ¥ÀÄgÁªÉ Ff¦Û£À DVÔjAPÀ¸ï JA§°è zÉÆgÉwzÉ. C°è£À ¥ÀæºÀ¸À£ÀªÉÇAzÀgÀ°è ºÁUÀÆ mÁ¯É«ÄAiÀÄ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è ºÀ®ªÁgÀÄ PÀ£ÀßqÀ ±À§ÝUÀ¼ÀÄ (Qæ.±À.1-2 ±ÀvÀªÀiÁ£À)zÀ¯Éèà PÁt¹PÉÆArªÉ. C¯ÉUÁáAræAiÀiÁzÀ UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É G¯ÉèÃT¹zÀ «±ÀézÀ ¥ÁæaãÀ ¨sÁµÉUÀ¼À°è `HgÀ°è’ JA§ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀzÀ UÉÆÃZÀj¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß EwÛÃa£À vÀªÀÄä ¥ÀæªÁ¸À PÀxÀ£ÀzÀ°è PÀ« zÉÆqÀØgÀAUÉÃUËqÀgÀÄ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀÝ£ÀÆß E°è £É£ÉAiÀħºÀÄzÁVzÉ. ªÀÄÄA¢£À ªÀĺÀvÀézÀ ªÉÄÊ°UÀ¯ÉèAzÀgÉ, ±ÁªÀÄPÀÄAzÀ ºÁUÀÆ vÀA§Æ®gÁAiÀÄZÁAiÀÄðgÀÄ ``aPÀÌAzÁUÀªÀÄ’’zÀ ªÉÄÃ¯É §gÉzÀ PÀ£ÀßqÀ nÃPÉUÀ¼ÀÄ (Qæ.±À. 3-4 ±ÀvÀªÀiÁ£À). ºÁUÉAiÉÄà J®èQÌAvÀ ¸ÀàµÀÖ ºÁUÀÆ RavÀ ¥ÀÄgÁªÉAiÀiÁV £ÀªÀÄä ºÀ°är ±Á¸À£À (Qæ.±À. 450) zÀ°è£À PÀ£ÀßqÀ °¦ £ÀªÉÄäzÀÄjVzÉ. FUÀ EzÀ£ÀÄß ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ¥ÁæZÀåªÀ¸ÀÄÛ ¸ÀAUÀæºÁ®AiÀÄPÉÌ vÀA¢zÀÄÝ ºÀ°är UÁæªÀÄzÀ°è EzÀgÀ ¥ÀæwgÀÆ¥À ªÀiÁzÀj EqÀ¯ÁVzÉ. MmÁÖgÉAiÀiÁV ºÉ¸ÀgÁAvÀ «zÁéA¸ÀgÀÄ, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ, ªÉÄÃgÀÄ ¸Á»wUÀ¼ÁzÀ gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ, ©.J¯ï. gÉʸï, QmÉÖ¯ï, ¦èÃmï, wãÀA²æÃ, CAqÉÆæ£Éƪï, rJ¯ïJ£ï ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀÄ RavÀªÁV C©ü¥Áæ¬Ä¹zÉÝAzÀgÉ: PÀ£ÀßqÀPÉÌ 2300 ªÀµÀðUÀ¼À ¸ÀÄ¢ÃWÀðªÁzÀ zÁR°vÀ EwºÁ¸À«zÉ. vÀ«Ä½£ÀµÉÖà ¥ÀÄgÁvÀ£À ¥ÀgÀA¥ÀgɬÄzÉ. £ÀÈ¥ÀvÀÄAUÀ£À `PÀ«gÁdªÀiÁUÀð’ªÀÅ (Qæ.±À. 850) ±Á¸ÀÛç UÀæAxÀªÁVzÀÄÝ PÀ£ÀßqÀ PÁªÀå D ¥ÀƪÀðzÀ¯Éèà ¸ÁPÀµÀÄÖ ¥Àæ§ÄzÀÞªÁVvÉÛA§ÄzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀªÀjPÉ ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÀÛzÉ. ºÀvÀÛ£É ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ¥ÀA¥À, gÀ£ÀßgÀAvÀÆ «±ÀézÀeÉðAiÀÄ ±ÉæõÀ× PÀ«UÀ¼ÁVzÁÝgÉ. ºÀ£ÉßgÀqÀ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ªÀZÀ£À ¸Á»vÀå PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄÄ dUÀwÛ£À ¸Á»vÀåPÉÌ ¤ÃrzÀ ªÀĺÉÆãÀßvÀ PÉÆqÀÄUÉAiÀiÁVzÉ. DzsÀĤPÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ®èAvÀÆ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå K¼ÀÄ eÁÕ£À¦ÃoÀ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ£ÀßzÁV¹PÉÆAqÀÄ ¥ÁæzÉòPÀ ¨sÁµÉUÀ¼À°è «PÀæªÀĪÀ£Éßà ¸Á¢ü¹zÉ. (vÀ«Ä½UÉ PÉêÀ® JgÀqÀÄ ªÀiÁvÀæ). EzÉ®è PÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÀªÀÄÈzÀÞ ¸ÀévÀAvÀæ C¹ÛvÀé, C¹ävÉAiÀÄ£ÀÄß CgÀĺÀÄvÀÛzÉ. F Gdé® ¸Á»vÀå ¥ÀgÀA¥ÀgÉ 1500 ªÀµÀð C«aÒ£ÀߪÁV ¨ÉÃgÁªÀ ¥Àæ¨sÁªÀPÀÆÌ M¼ÀUÁUÀzÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÉ. F J®è «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß «¸ÀæöÛøvÀªÁV, ¥ÉÆæ. ¹zÁæªÀÄAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ CzsÀåPÀëgÁVzÁÝUÀ ºÉÆgÀvÀAzÀ qÁ. azÁ£ÀAzÀªÀÄÆwð ºÁUÀÆ qÁ. ±ÉõÀVjgÁªï vÀAiÀiÁj¹zÀ vÀdÕgÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è ªÀÄÆ® zÁR¯É ¥ÀÄgÁªÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¥Àæw¥Á¢¸À¯ÁVzÉ. »ÃUÉ PÀ£ÀßqÀªÀÅ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀPÁÌV ¨ÉÃPÁUÀĪÀ J®è ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß (1500 ªÀµÀðUÀ¼À zÁR°vÀ EwºÁ¸À, C¥Àæ¨sÁ«vÀ ªÀÄÆ® ¸Á»vÀå gÀZÀ£É, ¸ÀéAwPÉ, ¤gÀAvÀgÀvÉ, ¸ÀªÀÄÈzÀÞvÉ) ¥ÀÆgÉʸÀÄwÛzÀÝgÀÆ E£ÀÆß JµÀÄÖ ¢£À PÁAiÀĨÉÃPÉÆÃ! £ÁåAiÀĸÀªÀÄävÀ £ÀªÀÄä ºÀQÌUÁV. DzÀgÀÆ F C£ÀĪÀiÁ£À C½AiÀÄĪÀ PÁ® ¸À¤ß»vÀªÁUÀÄwÛzÉ JA§ D±Á¨sÁªÀ£ÉAiÉÆA¢UÉ£É FUÀ E°è «gÀ«Ä¸ÀÄwÛzÉÝãÉ.* * ¸Ëd£Àå: ¨É¼ÀPÀ ¨ÉqÀUÀÄ, CAQvÀ ¥ÀĸÀÛPÀ. 42


¨sÁUÀ

2PÀ£ÀßqÀ ±Á¹ÛçÃAiÀĨsÁµÉ qÁ. zÉÃdUË

EArAiÀiÁzÀAxÀ §ºÀĨsÁµÁ gÁµÀÖçzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ ¨sÁµÉ JµÉÖà ±ÉæõÀתÁzÀÄzÁVgÀ°, CzÀPÉÆÌAzÀÄ «²µÀÖ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ°à¸ÀĪÁUÀ vÁvÁÌ°PÀ gÁdQÃAiÀÄ ¯Á¨sÀUÀ¼À£ÀÄß ¤®ðQë¹, vÁgÀvÀªÀÄå ¥À P À ë ¥ ÁvÀ U À ½ UÉ q É U É Æ qÀ z É , vÀ ® ¸À à ² ðAiÀ Ä Æ, PÀ Æ ®APÀ µ À ª À Ç , zÀ Æ gÀ z À ² ðAiÀ Ä Æ, ¤gÀ ª À ¸ À g À ª À Ç DzÀ ¤tðAiÀ Ä ªÀ £ À Ä ß gÀƦ¸À¨ÉÃPÁzÀzÀÄÝ DqÀ½vÀUÁgÀgÀ zsÀªÀÄðªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. 1887gÀµÀÄÖ »AzÉAiÉÄà ¥ÀgÁwÛªÀįï PÀ¯ÉÊAUÀßgï JA§ vÀ«Ä¼ÀÄ ¥ÀArvÀgÀÆ, EwÛÃZÉUÉ PÁå°¥sÉÆäðAiÀiÁ «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ eÁeïðºÁgïÖ JA§ «zÁéA¸ÀgÀÆ vÀ«Ä½UÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ¹UÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÁ¢¹zÀÄÝAlÄ. dUÀwÛ£À°è vÀ«Ä¼Éà CvÀåAvÀ ¥ÁæaãÀ ¨sÁµÉAiÉÄAzÀÄ, PÀ®Äè ªÀÄtÄÚ ºÀÄlÄÖªÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ CxÁðvï dUÀvÀÄÛ ºÀÄlÄÖªÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ(?)AiÉÄà CzÀÄ EvÉÛAzÀÄ vÀ«Ä¼ÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¤gÀÆ¥ÀªÉÇAzÀÄ ºÉüÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ: 12-09-2004gÀAzÀÄ vÀ«Ä½UÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ WÉÆö¹zÁUÀ, CzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄA¢j¹PÉÆAqÀ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼ÀÄ £Á®ÄÌ. 1. ¨sÁµÉ ¥ÀÄgÁvÀ£ÀªÁzÀÄzÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. 2. CzÀÄ ¸ÀévÀAvÀæªÁV ºÀÄnÖ ¨É¼É¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. 3. CzÀÄ AiÀiÁªÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀPÀÆÌ M¼À¥ÀqÀ¨ÁgÀzÀÄ. 4. ±ÉæõÀתÀÇ DzÀ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. vÀ«Ä½£À ¥ÁæaãÀvÉAiÀiÁUÀ°, ¸ÀévÀAvÀævÉAiÀiÁUÀ°, C£Àå¨sÁµÉAiÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀPÀÌzÀÄ M¼À¥ÀqÀ°®èªÉA§ ºÉýPÉAiÀiÁUÀ°, ¸ÀvÀåPÉÌ zÀÆgÀªÁzÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ. PÀlÄÖPÀvÉUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀ«Ä¼ÀgÀÄ vÀªÀÄä ¤tðAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄvÁÛgÉ. ¸Àj¸Àj ¸Á»vÀåzÀ PÁ® Qæ.¥ÀÆ. 1750 jAzÀ Qæ.±À. ºÀ£ÉßgÀqÀ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ vÀ£ÀPÀ PÁ¥ÁqÀÄvÀÛzÉ. vÀ«Ä¼ÀÄ ¸Á»vÀå Qæ.±À. 9£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀQÌAvÀ »AzÉ E¢ÝgÀ¯ÁgÀzÉAzÀÆ ¥ÉÆæ. ©.f.J¯ï. ¸Áé«Ä ¸ÉÆÃzÁºÀgÀtªÁV ¸ÀàµÀÖ¥Àr¹zÁÝgÉ. PÀ£ÀßrUÀgÀÄ, vÉ®ÄUÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¸Àj¸Àj ¸Á»vÀåPÉÌ PÁtÂPÉ ¸À°è¹zÁÝgÉAzÀÆ, PÀ£ÀßqÀzÀ °¦ 1£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ºÉÆwÛUÉ eÁjAiÀÄ°èzÀÝgÉ, vÀ«Ä¼ÀÄ °¦ 10£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è §¼ÀPÉUÉ §AvÉAzÀÄ ¸ÀÄ¥Àæ¹zÀÞ EwºÁ¸À vÀdÕgÁzÀ qÁ. J¸ï. ±ÉlÖgï ¸ÀàµÀÖ¥Àr¹zÁÝgÉ.

45


¸Àj¸Àj ¥ÀzÀªÁUÀ°, vÉƯïPÁ¦àAiÀÄA ¥ÀzÀzÀ ¢éwÃAiÀiÁA±ÀªÁUÀ° ¸ÀA¸ÀÌøvÀªÉA§ÄzÀÄ ¸ÀàµÀÖ. wgÀÄPÀÄÌgÀĽ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA¸ÀÌøvÀzÀ ¤ÃwPÁªÀåUÀ¼À ¥Àæ¨sÁªÀ«zÉÝà EzÉ. ¥ÁæaãÀ PÀ£ÀßqÀ vÀ«Ä½£À ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃjzÉAiÉÄAzÀÄ vÀ«Ä½£À ²RgÀ¥ÁæAiÀÄzÀ «zÁéA¸ÀgÁzÀ LgÁªÀvÀA ªÀĺÁzÉêÀ£ï ¸ÉÆÃzÁºÀgÀtªÁV «ªÀj¹zÁÝgÉ. Qæ.¥ÀÆ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ±Á¸À£ÀzÀ°è `UÀªÀÅr’ JA§ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀzÀ«zÉ. Qæ.±À. 2£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ £ÁqÀ£ÀÆgÀÄ ¥ÀlÖ ±Á¸À£ÀzÀ°è `PÀAr’ `vÁ¬Ä’ ¥ÀzÀUÀ½ªÉ. ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ±Á¸À£ÀzÀ°è `¥Éƹ¯ï’ ¥ÀzÀ«zÉ. vÀ«Ä½UÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À zÉÆgÉvÀzÀÄÝ PÀ£ÀßrUÀjUÉ ¸ÀAvÉÆõÀzÀ «µÀAiÀĪÉà ¸Àj. ¨ÉÃgÉ ¨sÁµÉUÀ½UÉ MAzÉgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À vÀ£ÀPÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ¤ÃqÀPÀÆqÀzÉAzÀÄ ºÉýzÀÄÝ, ¥ÁæaãÀvÉUÉ MAzÀƪÀgÉ ¸Á«gÀ ªÀµÀð CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¤UÀ¢¹zÀÄÝ CªÀgÀ ¸ÀAPÀÄavÀ ªÀÄ£ÉÆÃzsÀªÀÄðPÉÌ ¸ÁQëAiÀiÁVªÉ. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ vÀ«Ä½VAvÀ ¥ÁæaãÀªÉA§ÄzÀÄ °¦ ªÀiÁvÀæ¢AzÀ¯Éà ¸ÀàµÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÀ°är ±Á¸À£À, ªÀqÁØgÁzsÀ£É, PÀ«gÁdªÀiÁUÀðUÀ¼ÀÄ, CªÀÅUÀ¼À°è GPÀÛUÉÆArgÀĪÀ ¥ÀƪÀð¸ÀÆjUÀ¼ÀÄ, ZÀA¥ÀÆ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¸Á»vÀå ¥ÀæPÁgÀUÀ¼ÀÄ C±ÉÆÃPÀ£À ±Á¸À£ÀzÀ°èzÀÝ (Qæ.¥ÀÆ. 3£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£À) E¹® ¥ÀzÀ; mÁ¯É«Ä (Qæ.±À. 150)AiÀÄ UÀæAxÀzÀ°è §gÀĪÀ ¨ÁzÁ«Ä, ¥ÀÄ£Áßl, ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï ªÉÆzÀ¯ÁzÀ PÀ£ÀßqÀ£Ár£À HgÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ; DQìjAPÀ¸ï ¥Áå¦gÉÊ JA§ VæÃPï ¥ÀæºÀ¸À£À (Qæ.±À. 150)zÀ°è §gÀĪÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ; JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ¸À¥ÀÛ±ÀwAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀÄ¥Àà, ¥ÉlÄÖ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ EªÀÅ PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÁæaãÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀæªÀ®è vÀ«Ä½£À ªÉÄÃ¯É £ÀqÉ¢gÀĪÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ¥Àæ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß JwÛvÉÆÃj¸ÀÄvÀÛªÉ. ¥ÉÆêÉÇÃðPÀÛ ±Á¸À£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ®¸Àà²ðAiÀiÁV CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁrgÀĪÀ ªÀĺÀzÉêÀ£ï CªÀgÀ ºÉýPÉ EzÀÄ: - `¢ ¥Éæ¸ÉAmï ¸ÀÖr ºÁå¸ï ¨Áæmï lÄ ¯ÉÊmï ¢ »vÀgïlÄ C£ï-¸À¸ÉàPÉÖqï E£ï¥sÀÆèAiÉÄ£ïì D¥sï N¯ïØ PÀ£ÀßqÀ D£ï mÁå«Ä¼ï ¨Á»ä E£ï¹Ìç¥Àê£ïì ¥sÀæA J ¦ÃjAiÀÄqï ¸ÉPÉAqï ¸ÉAZÀÄåj ©¹ lÄ ¥sÉÆÃvïð ¸ÉAZÀÄåj J.r.’ ªÁ¸ÀÛªÀªÁV vÀ«Ä¼ÀÄ, PÀ£ÀßqÀUÀ¼ÀAvÀÆ CªÀ½-dªÀ½ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ. CAzÀªÉÄÃ¯É ¥ÀÄgÁvÀ£ÀvÉAiÀÄ°è JgÀqÀÆ ¸ÀªÀĨsÁµÁ ¸ÀªÀÄÈ¢ÞAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀªÉà «ÄV®Ä. PÁgÀt, vÀ«Ä¼ÀÄ ªÀtðªÀiÁ¯É CªÉÊeÁÕ¤PÀªÁzÀÄzÀÄ. ¸Á»vÀå ²®à, ¸ÀAVÃvÀ PÀ¯ÉUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ EArAiÀiÁzÀ°èAiÉÄà CvÀÄåvÀÛªÀĪÁzÀzÀÄÝ. ªÀZÀ£À¸Á»vÀå zÁ¸À¸Á»vÀåUÀ½UÉ ¸ÀªÀÄ£ÁzÀ ¸Á»vÀå dUÀwÛ£À°èAiÉÄà E®è. dUÀwÛ£À ¸Á»vÀåzÀ EwºÁ¸ÀzÀ°è E¥ÀàvÀÛ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåªÉÇAzÀÄ ¸ÀĪÀtðAiÀÄÄUÀªÉAzÉà ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. ¸ÀA¸ÀÌøvÀ, VæÃPï, ¯Áån£ï ¨sÁµÉUÀ¼À ºÉÆgÀvÁV PÀ£ÀßqÀ CvÀåAvÀ ¥ÁæaãÀ ¨sÁµÉ. ¸ÀªÀÄÈ¢ÞAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¨ÉÃgÉ ¨sÁµÉUÀ¼À ¸Á»vÀåPÉÌ PÀrªÉĬĮè. ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀUÀ½AzÀ vÀ«Ä½UÁVgÀĪÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀUÀ¼ÀÄ:1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

46

CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÉëÃvÀæzÀ°è CzÀPÉÌ ¥ÀæwµÉ× ªÀÄ£ÀßuÉUÀ¼ÀÄ zÉÆgÀPÀÄvÀÛªÉ ±ÉæõÀ×zÀeÉðAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À ¥ÀæzÁ£À PÉÃA¢æÃAiÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀAvÉ ºÀ®ªÀÅ «±Àé«zÁ央AiÀÄUÀ¼À°è vÀ«Ä¼ÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À ¦ÃoÀUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É vÀ«Ä½£À ¥ÁæaãÀ UÀæAxÀ ¸ÀA¥ÁzÀ£É, ªÀÄÄzÀæt ¥ÁæaãÀ vÀ«Ä½£À §UÉÎ zÀȱÀåavÀæUÀ¼À ¤ªÀiÁðt CAvÀeÁð® ¨ÉÆÃzsÀ£Á ªÀåªÀ¸ÉÜ


8. 9. 10. 11. 10. 11. 12.

vË®¤PÀ CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ ¥Áæ±À¸ÀÛöå ¨sÁµÁAvÀgÀ PÀ¯É ªÁ¸ÀÄÛ²®à ¥ÀÄgÁvÀvÀéUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À ºÁUÀÆ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ¨sÁµÁAvÀgÀ PÀ¯É ªÁ¸ÀÄÛ²®à ¥ÀÄgÁvÀvÀéUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À ºÁUÀÆ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ¨sÁµÁ±Á¸ÀÛçzÀ CzsÀåAiÀÄ£À

F «µÀAiÀÄUÀ¼À eÉÆvÉUÉ PÀ£ÀßqÀ E£ÀÄß PÉ®ªÀÅ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸Á»vÀå gÀZÀ£É¬ÄAzÀ¯Éà PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÀªÁðAVÃt C©üªÀÈ¢Þ ¸ÁzsÀå«®è. ¸Á»wUÀ½UÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁzÀzÀÄÝ ¸ÀºÀd. CzÀgÀ dvÉUÉ ¸Á»vÉåÃvÀgÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À PÀqÉUÉ UÀªÀÄ£À ºÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. ªÉÊzÀå, PÀȶ, EAf¤AiÀÄjAUï, ¨sËvÀ«eÁÕ£À, fêÀ«eÁÕ£À EªÉà ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è ¥Àæ§ÄzÀÞ UÀæAxÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÀªÀjUÉ, F «µÀAiÀÄUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É £ÀqɹzÀªÀjUÉ, C£ÀĪÁzÀPÀjUÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀzsÀ£À, ¥Àæ±À¹Û, §ºÀĪÀiÁ£À, ªÉÃvÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¨sÁµÁAvÀgÀPÁgÀgÀÄ dUÀwÛ£À ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ°AiÀÄ®Ä ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. UÀr¥ÀæzÉñÀzÀ d£ÀjUÉ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ºÁUÀÆ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸À¨ÉÃPÀÄ. «eÁÕ£À UÀæAxÀªÀiÁ¯ÉUÀ¼À ¥ÀæPÁ±À£ÀPÉÌ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß PÀ°à¸À¨ÉÃPÀÄ. ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvÀÄÛ, «zÁåªÀzsÀðPÀ ¸ÀAWÀ, PÀ£ÀßqÀ CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁ央AiÀÄ, gÀAUÁAiÀÄtzÀAxÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É £ÀqɸÀ®Ä CªÀPÁ±À PÀ°à¸À¨ÉÃPÀÄ.

47


vÀ«Ä¼ÀÄ ¨sÁµÉUÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À zÉÆgÉvÀ£ÀAvÀgÀ £À£Àß ªÀÄ£À¸ÀÄì PÀ¼ÀªÀ¼ÀQÌÃqÁ¬ÄvÀÄ. PÀ¼ÀªÀ¼ÀPÉÌ PÁgÀt, vÀ«Ä½£À ªÉÄð£À ªÀiÁvÀìAiÀÄðªÀ®è; CµÉÖà ®PÀëtUÀ¼ÀļÀî PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß PÀqÉUÀt¹zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÀµÀð ¨ÉÃgÁªÀ ¨sÁµÉUÀÆ F ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À PÉÆqÀPÀÆqÀzÉAzÀÄ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¹zÀÄÝ, ¯ËQPÀ ¯Á¨sÀUÀ¼À ¥Àæ±ÉßAiÀÄ®è, DvÀäUËgÀªÀzÀ, ¸Áé©üªÀiÁ£ÀzÀ ¥Àæ±Éß. £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄPÁ®zÀ ¸Á»wUÀ¼ÀÄ, CzÀgÀ°èAiÀÄÆ ©.JA.²æÃ. ªÀÄvÀÄÛ PÀĪÉA¥ÀÄ CªÀgÀÄ, CªÀjVAvÀ »A¢zÀÝ gÁ.ºÀ. zÉñÀ¥ÁAqÉAiÀĪÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀPÁÌV £ÀqɹzÀ ºÉÆÃgÁlzÀ £É£À¥ÀÄ eÁUÀævï, ¸Àé¥ÁߪÀ¸ÉÜUÀ¼À°è £À£Àß ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß PÀ®PÀÄwÛvÀÄÛ. F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CªÀgÀÄ §zÀÄQzÀÝgÉ vÉ¥ÀàVgÀÄwÛzÀÝgÉ? ©Ã¢V½AiÀÄÄwÛgÀ°®èªÉ? FUÀ D §UÉÎ aAw¸ÀĪÀªÀgÀ£Éßà PÁuÉ£À®è. M§âgÀÆ D §UÉÎ ¸ÉƯÉèvÀÛ°®èªÀ®è. FUÀ £ÁªÀÅ ¤¶ÌçAiÀÄgÁzÀgÉ D ªÀĺÁªÀåQÛUÉ zÉÆæúÀªÉ¸ÀVzÀAvÁUÀĪÀÅ¢®èªÉ? ¨sÀĪÀ£ÉñÀéjUÉ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¸ÀA¸ÀÌøwUÉ, ¥ÀA¥À §¸À ª É Ã ±À é g À PÀ Ä ªÀ i ÁgÀ ª Áå¸Á¢ ¥À Æ ªÀ ð PÀ « UÀ ½ UÉ ªÉ Æ Ã¸À ªÀiÁrzÀAvÁUÀĪÀÅ¢®èªÉ? CªÀgÀÄ ©lÄÖºÉÆÃVgÀĪÀ D¹ÛAiÀÄ §®¢AzÀ ¥ÀævÁ¥ÀªÀ£ÀÄß ªÉÄgÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ £ÁªÀÅ PÀÈvÀWÀßgÁUÀĪÀÅ¢®èªÉ? EAxÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ £À£ÀߣÀÄß PÁqÀvÉÆqÀVzÀªÀÅ. vÀ«Ä½£À ¥ÀgÀªÁV PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ WÉÆõÀuÉ ºÉÆgÀ©zÀÄÝ MAzÀÄ ªÀµÀðªÁzÀgÀÆ AiÀiÁªÀ ¸Á»wAiÀiÁUÀ°, ²PÀëPÀ£ÁUÀ°, gÁdPÁgÀtÂAiÀiÁUÀ°, PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀwÛ£ÀAxÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÁUÀ°, ZÀ¼ÀĪÀ½UÁgÀgÁUÀ° F §UÉÎ D¸ÀQÛ vÉÆÃgÀ°®èªÀ®è JA§ aAvÉ ¤gÀAvÀgÀªÁV PÁqÀvÉÆqÀVvÀÄ. E£ÀÄß ªÉÄÃ¯É £Á£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤gÀ¨ÁgÀzÀÄ. `zÉúÀ ªÀAiÀĸÁìVzÉ; ±ÀjÃgÀ ºÀuÁÚVzÉ; ¸ÀvÀÛgÀÆ ¸ÀjAiÉÄ’ JAzÀÄ ¤zsÀðj¹, ¢: 30-11-2005gÀAzÀÄ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ G¥ÀªÁ¸ÀªÀiÁqÀ®Ä ¤zsÀðj¹ ¥ÀwæPÉUÀ½UÉ D §UÉÎ ¥ÀæPÀluÉ PÀ½¹zÉ. UÉÆvÁÛzÀ ¢£ÀªÀÇ §AvÀÄ. JA.©. «±Àé£Áxï ªÉÆzÀ¯ÁzÀ «ÄvÀægÀÄ amÉÖZÀ¥ÀàgÀ D¸À£À ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÀgÀÄ. ¨É¼ÀUÉÎ 6 UÀAmÉUÉ ¸ÀjAiÀiÁV £Á£À°èUÉ ºÉÆÃzÉ. £À£Àß ¤jÃPÉë «ÄÃj d£À £ÉgÉzÀgÀÄ. ¸Á«gÁgÀÄ ªÀÄA¢ §AzÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ ¥ÉưøÀjzÀÝgÀÄ. ªÉÊzÀågÉƧâgÀÄ §AzÀÄ, £À£Àß zÉúÀzÀ ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀgÀÄ. DUÀzÉAzÉ. PÉ®ªÀÅ ¸Á»wUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ ¨sÁµÀt ªÀiÁrzÀgÀÄ. D PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤gÀAvÀgÀªÁV £ÀqÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. PÉ®ªÀÅ ªÀÄA¢ ¸ÉÆÃzÀjAiÀÄgÀÄ ºÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. M©â§âgÀÄ «ÄvÀægÀÄ PÀ£ÀßqÀPÉÌ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ¨ÉÃQ®èªÉAzÀÄ UÀfð¹zÀgÀÄ. CªÀgÀ UÀdð£ÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä £ÁAiÀÄPÀgÀ ¥ÀæwzsÀ餬ÄvÀÄÛ. ºÀħâ½î¬ÄAzÀ zsÁ«¹ §AzÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀwÛ£À CzsÀåPÀëgÁzÀ ¥ÉÆæ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¥ÁnîgÀÄ UÀA©üÃgÀªÁV, GvÉÛÃd£À ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¨sÁµÀtªÀiÁr, F DAzÉÆî£ÀªÀ£ÀÄß zÉÃdUË ZÀ¼ÀĪÀ½AiÉÄAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀÅzÁV £ÀÄrzÀÄ £À£ÀUÉ zsÉÊAiÀÄð ºÉýzÀgÀÄ. ²æäªÁ¸À ¥Àæ¸ÁzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¥ÉÆæÃvÁìºÀPÀgÀªÁV ªÀiÁvÀ£Ár, £À£Àß DgÉÆÃUÀåzÀ zÀȶ֬ÄAzÀ ªÀÄzsÁåºÀß 4 UÀAmÉAiÀÄ ºÉÆwÛUÉ G¥ÀªÁ¸À ªÀÄÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ MvÁ۬ĹzÀgÀÄ.

48


²æà gÁd±ÉÃRgÀ£ï CªÀgÀ «±Áé¸ÀzÀ ªÀiÁwUÉ ªÀÄtÂzÀÄ DªÀÄgÀuÁAvÀ G¥ÀªÁ¸ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹zÉ. G¥ÀªÁ¸Á£ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ C£ÉÃPÀ «ÄvÀægÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹, F «µÀAiÀÄzÀ°è PÀ£ÀßrUÀgÉ®ègÀÆ MmÁÖV ZÀ¼ÀĪÀ½ ºÀÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw¹PÉÆAqÉ. C¢üPÁgÀzÀ°èzÀÝ £ÁAiÀÄPÀjUÉ C£ÉÃPÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ, ¸Á»wUÀ¼À PÀÆUÀÄ PÉÃAzÀæPÉÌ PÉý¸ÀĪÀÅ¢®è, ¤ÃªÀÅ F ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ ¥ÀjºÁgÀPÉÌ ¥ÀtvÉÆr, EzÀÄ £Ár£À ¨sÀ«µÀåzÀ ¥Àæ±ÉßAiÀÄÆ ºËzÀÄ JAzÀÄ w½¹zÉ. ¸ÀA¸ÀvÀìzÀ¸ÀågÀ ¥ÉÊQ C£ÀAvÀPÀĪÀiÁgï, ²ªÀtÚ, «dAiÀıÀAPÀgï, ¥Á°ðªÉÄAmï£À°è F «µÀAiÀÄ JwÛzÀÄÝAlÄ. F §UÉÎ vÀÄA§ PÁvÀgÀ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ, ¥ÁæªÀiÁtÂPÀªÁV, ¸ÀvÀvÀªÁV, ±ÀæzÉÞ¬ÄAzÀ zÀÄrzÀªÀgÉAzÀgÉ PÉÃAzÀæ-gÁdå ¸ÀaªÀgÁzÀ ªÀiÁ£Àå ²æÃ. JA.«. gÁd±ÉÃRgÀ£ï CªÀgÀÄ, vÀªÀÄä DvÀäUËgÀªÀªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÆÌrØ, ªÀÄAwæªÀÄAqÀ®zÀ vÀ«Ä¼ÀÄ ¸ÀaªÀjUÉ PÉÊeÉÆÃr¹ PÀ£ÀßqÀPÉÌ CqÀاgÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ «£ÀAw ªÀiÁrPÉÆArzÀÆÝ GAlÄ. ªÀiÁ£Àå ²æà AiÀÄrAiÀÄÆgÀ¥Àà£ÀªÀgÀÄ ªÉÆzÀ®¸À® ¥ÀæªÀiÁtªÀZÀ£À ¹éÃPÀj¹zÁUÀ, £Á£ÀªÀgÀ°è ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀzÀ §UÉÎ «£ÀAw ªÀiÁrPÉÆAqÉ. C£ÀAvÀgÀ CªÀgÉ°è ºÉÆÃzÀgÀÆ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀzÀ ªÀÄAvÀæªÀ£Éßà d¦¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. PÉ®ªÀÅ ¸Á»wUÀ¼À£ÀÄß, ±Á¸ÀPÀgÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ ¤AiÉÆÃUÀªÀ£ÀߪÀgÀÄ zɺÀ°UÉ PÀgÉzÉÆAiÀÄÝgÀÄ. C£ÀAvÀgÀ RUÉðAiÀĪÀgÀÆ PÉ®ªÀÅ ±Á¸ÀPÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖªÀgÀ°è F «µÀAiÀÄ ¥Àæ¸ÁÛ¦¹zÀgÀAvÉ. ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ vÀdÕ¸À«ÄwUÉ ªÀÄÄRåªÁV qÁ. GzÀAiÀÄ£ÁgÁAiÀÄt¹AUï CªÀjUÉ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÀAzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ. PÉÆ£ÉUÉ ¸Á»wUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ±Á¸ÀPÀgÉÆqÀ£É gÁdWÁmï §½ zsÀgÀt ºÀÆqÀĪÀÅzÁV AiÀÄrAiÀÄÆgÀ¥Àà£ÀªÀgÀÄ UÀÄqÀÄUÀÄwÛzÀÝAvÉ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ wêÀiÁð£À ¥ÀæPÀlªÁzÀzÀÄÝ ¸ÀAvÉÆõÀzÀ ¸ÀAUÀw. F wêÀiÁð£À EwºÁ¸ÀzÀ°è ±Á±ÀévÀªÁV G½AiÀÄÄvÀÛzÉ. ºÉÆÃzÀ¯É¯Áè ¸ÁªÀiÁ£Àå d£À ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀzÀ «ZÁgÀ `K£Á¬ÄvÉAzÀÄ’ PÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ. PÀ£ÀßrUÀgÉ®ègÀÆ F §UÉÎ JZÉÑwÛzÀÝgÉA§ÄzÀAvÀÄ ¸ÀvÀå. d£ÀªÀÄ£ÀzÀ ±ÀQÛ ªÉÄÃtªÀgÀ©üÃ¥ÉìAiÀÄÄ ªÀĺÁ¹¢ÞUÀ½UÉ PÁgÀtªÉA§ÄzÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀįÁUÀzÀÄ. PÀ¼ÉzÀ MAzÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£À¢AzÀ®Æ PÀ£ÀßqÀPÁÌV ºÉÆÃgÁrzÀ ©.JA.²æÃ, PÀĪÉA¥ÀÄ, zÉñÀ¥ÁAqÉ, D®ÆgÀÄ ªÉAPÀlgÁªï, ZÉ£Àߧ¸À¥Àà ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀjUÉ PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÁæaãÀvÉAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É £ÀqɹzÀ ¥sÁzÀgïºÉgÁ¸ï, QmÉÖ¯ï, gÉʸï, gÁ. £ÀgÀ¹AºÁZÁgï, ªÉAPÀl¸ÀħâAiÀÄå, UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ, r.J¯ï.J£ï, wÃ.£ÀA.²æÃ, ²æÃPÀAoÀ±Á¹ÛçÃ, JA.JZï. PÀȵÀÚ, ºÀ¼ÀPÀnÖ, »gÉêÀÄoÀ, PÀ®ÄâVð, ªÉAPÀmÁZÀ®±Á¹ÛçÃ, azÁ£ÀAzÀªÀÄÆwð, ±ÉõÀVjgÁªï, vÁgÁ£Áxï, Dgï«J¸ï ¸ÀÄAzÀgÀA, ºÀA¥À£Á, °AUÀzÉêÀgÀÄ ºÀ¼ÉêÀÄ£É, ªÀÄÄAvÁzÀªÀjUÉ, PÀ«IĶ ¸ÀAvÀjUÉ, £ÁqÀÄ £ÀÄrUÀ¼À ¤d¨sÀPÀÛgÁzÀ gÁdQÃAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀjUÉ F «dAiÉÆÃvÀìªÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è £ÀªÀÄ£À ¸À°è¸ÀÄvÀÛ, £ÁqÀÄ£ÀÄrUÀ½UÉ zsÀPÉÌAiÉÆzÀVzÁUÀ, PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ vÁgÀvÀªÀÄå ¤Ãw vÀ¯ÉzÉÆÃjzÁUÀ, PÀ£ÀßrUÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀAPÀÄavÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß vÉÆgÉzÀÄ MAzÁV ¸ÀªÀðvÁåUÀPÀÆÌ ¹zÀÞgÁUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÁgÉʸÀÄvÀÛ, ¹jUÀ£ÀßqÀA UɯÉÎ, ¹jUÀ£ÀßqÀA ¨Á¼ÉÎ JAzÀÄ ¥Áæyð¸ÀÄvÉÛãÉ*. ¸Ëd£Àå: PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃZÀ£À, ¸ÀA¥ÀÄl 22, ¸ÀAaPÉ 02.

49


PÀ£ÀßqÀ ¨É¼É¸ÀĪÀ §UÉ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉUÉ PÉÆ£ÉUÀÆ C©üeÁvÀ ¸ÁÜ£À zÉÆgÉwzÉ. PÀ£ÀßqÀPÉÌ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ¤ÃqÀ®Ä PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ M¦àUÉ PÉÆqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ gÁdåzÀ d£ÀvÉUÉ gÁeÉÆåÃvÀìªÀzÀ PÉÆqÀÄUÉ ¤ÃrzÉ. ¸ÀºÀdªÁVAiÉÄà PÉÃAzÀæzÀ°è DqÀ½vÀzÀ°ègÀĪÀ PÁAUÉæ¸ï £ÉÃvÀÈvÀézÀ ¸ÀPÁðgÀ, ºÁUÉAiÉÄà gÁdåzÀ°è DqÀ½vÀzÀ°ègÀĪÀ ©eɦ ¸ÀPÁðgÀ F ¤zsÁðgÀzÀ gÁdQÃAiÀÄ ¯Á¨sÀ UÀ½¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛªÉ. gÁdQÃAiÀÄ ¯Á¨sÀUÀ¼ÉãÉà EzÀÝgÀÆ ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀªÁV PÀ£ÀßrUÀgÀÄ F ¤zsÁðgÀ¢AzÀ ¸ÀAvÉÆõÀUÉÆArzÁÝgÉ. CµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ EzÉÆAzÀÄ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ d£ÀªÉÄZÀÄÑUÉAiÀÄ ¤zsÁðgÀ J£ÀÄߪÀÅzÀgÀ°è C£ÀĪÀiÁ£À«®è. F ¤zsÁðgÀ eÁjUÉ §gÀ®Ä MAzÀÄ vÀqÉ EzÉ. PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÉ®ÄVUÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ¤ÃqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¥Àæ²ß¹gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÁ¸ÀQÛAiÀÄ CfðAiÉÆAzÀÄ ªÀÄzÁæ¸ï ºÉÊPÉÆÃnð£À «ZÁgÀuÉAiÀÄ°èzÉ. PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÉ®ÄVUÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ¤ÃrPÉ ¤zsÁðgÀ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ CAwªÀÄ wæðUÉ C£ÀéAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÉà ºÉýzÉ. D ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÁ¸ÀQÛ Cfð ªÀeÁ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ PÉÆÃj PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ Cfð ¸À°è¸À¨ÉÃQzÉ. F «ZÁgÀzÀ°è DAzsÀæ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀUÀ¼ÀÄ PÉÃAzÀæPÉÌ £ÉgÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ CµÉÖà C®è, MvÀÛqÀªÀ£ÀÆß vÀgÀ¨ÉÃQzÉ. ¸ÀPÁðgÀzÀ ºÉÆuÉ ºÉÆwÛgÀĪÀªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ ºÉ¸ÀgÀ°è PÀÄtÂAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ©lÄÖ F ¢QÌ£À°è PÁAiÀÄðvÀvÀàgÀªÁUÀ¨ÉÃQzÉ. PÀ£ÀßqÀPÉÌ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£À zÉÆgÀPÀĪÀÅzÀjAzÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ, ¸ÀA¸ÀÌøw, ¥ÀæzÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßrUÀgÀ §zÀÄQ£À CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ MAzÀÄ G£ÀßvÀ ªÀÄlÖzÀ ªÉâPÉ gÀÆ¥ÀÄUÉƼÀî°zÉ. PÉÃAzÀæ¢AzÀ CzÀPÁÌV ¸ÁPÀµÀÄÖ DyðPÀ £ÉgÀªÀÅ ¹UÀ°zÉ. EzÀ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀzÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀPÁgÀgÀÄ ºÉÃUÉ §¼À¹PÉÆAqÀÄ G£ÀßvÀ ªÀÄlÖzÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É £ÀqɸÀÄvÁÛgÉ J£ÀÄߪÀÅzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÀßqÀPÉÌ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£À ªÀiÁ£À zÉÆgÀQzÀÝgÀ ¸ÁxÀðPÀvÉ CqÀVzÉ. ¥Àæw ¸ÁjAiÀÄAvÉ F ªÀµÀðªÀÇ PÀ£ÀßqÀ gÁeÉÆåÃvÀìªÀ DZÀgÀuÉ ¨sÁªÁªÉñÀ¢AzÀ £ÀqÉ¢zÉ. ªÀÄÄRåªÀÄAwæAiÀĪÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ C©üªÀÈ¢Þ ºÉ¸Àj£À°è EAwAxÀ ¨Á©ÛUÉ E¶ÖµÀÄÖ JAzÀÄ ¥ÀÄrUÁ¸ÀÄ ¥ÀæPÀn¹zÁÝgÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ K£ÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÉà ¸ÀPÁðgÀPÉÌ w½zÀAvÉ PÁtÄwÛ®è. PÀ£ÀßqÀzÀ C©üªÀÈ¢ÞUÀÆ PÀ£ÁðlPÀzÀ C©üªÀÈ¢ÞUÀÆ £ÉÃgÀ ¸ÀA§AzsÀ«zÉ. ªÉÆzÀ®Ä PÀ£ÁðlPÀªÀ£ÀÄß C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ ªÀÄÄAZÀÆtÂUÉ vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ. DUÀ PÀ£ÀßqÀ vÁ£Éà vÁ£ÁV ¥ÀæwµÉ×AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉªÉÄäAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀiÁV d£ÀgÀ ªÀÄzsÉå CgÀ¼ÀÄvÀÛzÉ. PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß d£ÀgÀ ¢£À¤vÀåzÀ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÁßV ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. EzÁUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ PÀ£ÀßqÀ DqÀ½vÀ ¨sÁµÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. PÀ£ÀßqÀzÀ C©üªÀÈ¢Þ §UÉÎ ¸ÀPÁðgÀ £ÀqɸÀĪÀªÀgÀ°è ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉ, §zÀÞvÉ ¨ÉÃPÀÄ. ºÀt, D¹Û ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£Éßà zÉÆqÀØ zÀAzsÉAiÀÄ£ÁßV¹PÉÆArgÀĪÀ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ, C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß G½¹, ¨É¼É¸ÀÄvÁÛgÉA§ §UÉÎ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ®èAvÀÆ «±Áé¸À«®è. ©eɦ vÁ£ÀÄ ©ü£Àß J£ÀÄߪÀÅzÁzÀgÉ d£ÀgÀ°è «±Áé¸À ªÀÄÆr¸ÀĪÀAxÀ PÀ£ÀßqÀzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.* * ¸Ëd£Àå: ¥ÀæeÁªÁtÂ, ¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ, 3.11.2008.

50


PÀ£ÀßqÀPÉÌ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀzÀ UÀj

©ænµÀgÀ C¢üPÁgÁªÀ¢üAiÀÄ°è ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¥ÁæAvÀåUÀ¼À DqÀ½vÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ºÀjzÀÄ ºÀAaºÉÆÃVzÀÝ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ §ºÀÄvÉÃPÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ »jAiÀÄgÀ£ÉÃPÀgÀ ¸ÀvÀvÀ ºÉÆÃgÁl ºÁUÀÆ vÁåUÀ §°zÁ£ÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ MAzÉà DqÀ½vÀzÀr §AzÀÄ ¸ÉÃjzÀ £ÀªÀA§gï 1, 1956 PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÀÄ£ÀgÉÆÃzÀAiÀÄ ¢£À. PÀ£ÀßrUÀgÀÄ F ¢£ÀªÀ£ÀÄß ‘gÁeÉÆåÃvÀìªÀ’zÀ ºÉ¸Àj£À°è ¥ÀæwªÀµÀðªÀÇ ¸ÀA¨sÀæ«Ä¸ÀÄvÁÛgÉ. F ¨Áj CzÀgÀ »A¢£À ¢£ÀªÁzÀ CPÉÆÖçgï 31, 2008gÀAzÀÄ ¨sÁgÀvÀ MPÀÆÌl ¸ÀPÁðgÀ PÀ£ÀßqÀPÉÌ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÁ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß WÉÆö¹gÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀªÀĸÀÛ PÀ£ÀßrUÀjUÉ PÀ£ÁðlPÀ gÁeÉÆåÃvÀìªÀzÀ PÉÆqÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀAvÁVzÉ. PÀ¼ÉzÀ £Á®ÄÌ ªÀµÀðUÀ¼À ¸ÀĪÀiÁj¤AzÀ gÁdåzÀ GzÀÝUÀ®PÀÆÌ ¸Á»wUÀ¼ÀÄ, PÀ¯Á«zÀgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ¥ÀgÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ¥ÀgÀ aAvÀPÀgÀÄ ¤gÀAvÀgÀªÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀ ºÉÆÃgÁlPÉÌ vÀqÀªÁVAiÀiÁzÀgÀÆ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀgÀPÁgÀ ªÀÄt¢zÉ. F ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ°è PÉÃAzÀæzÀ ªÀiÁf ¸ÀaªÀ JA.«. gÁd±ÉÃRgÀ£ï CªÀgÀ ¥ÁvÀæ UÀt¤ÃAiÀĪÁzÀÄzÀÄ. ¸ÀaªÉ CA©PÁ ¸ÉÆäAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀAeÉ zɺÀ°AiÀÄ°è ¸ÀÄ¢ÝUÉÆö×AiÀÄ°è F ¸ÀAvÀ¸ÀzÀ ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà PÀ£ÀßqÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ £Ár£É¯ÉèqÉ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ¢AzÀ PÀÄtÂzÁrzÀgÀÄ. ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ zÀÆgÀªÁtÂAiÀÄ°è ºÁUÀÆ ¨sÉÃnAiÀiÁV ¸ÀAvÀ¸ÀªÀ£ÀÄß, ±ÀĨsÁ±ÀAiÀĪÀ£ÀÄß «¤ªÀÄAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀgÀÄ. ¹»AiÀÄ£ÀÄß ºÀAaPÉÆAqÀÄ, ¥ÀmÁQ ¹r¹ ¸ÀA¨sÀæ«Ä¹zÀgÀÄ. PÀ¼ÉzÀ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ½AzÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå, ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÉëÃvÀæPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸À¨sÉ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀUÀ¼À°èAiÀÄÆ PÀ£ÀßqÀPÉÌ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÁ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ¤ÃqÀzÉ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀgÀPÁgÀ PÀ£ÀßqÀzÀ §UÉUÉ ªÀÄ®vÁ¬Ä zsÉÆÃgÀuÉ vÉÆÃgÀÄwÛgÀĪÀ §UÉUÉ ¥Àæ¸ÁÛ¥ÀªÁUÀzÉà EgÀ°®è. PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvÀÄÛ ªÉÆzÀ®ÄUÉÆAqÀÄ C£ÉÃPÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀgÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÀÄ £ÀªÉA§gï 1jAzÀ »rzÀÄ ªÀiÁ¸ÁAvÀåzÀÄzÀÝPÀÆÌ ¥Àæw¨sÀl£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß

51


ºÀ«ÄäPÉÆArzÀݪÀÅ. ªÀÄÄRåªÀÄAwæ ©.J¸ï. AiÀÄrAiÀÄÆgÀ¥Àà£ÀªÀgÀÄ £À. 5gÀAzÀÄ zɺÀ°UÉ ¸ÀªÀð¥ÀPÀë ¤AiÉÆÃUÀ PÉÆAqÉÆAiÀÄå®Ä ¤±ÀѬĹzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ MPÀÆÌl ¸ÀPÁðgÀ EªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÀPÀÆÌ CªÀPÁ±À ¤ÃqÀzÀ ºÁUÉ gÁeÉÆåÃvÀìªÀzÀ »A¢£À ¢£ÀªÉà PÀ£ÀßqÀPÉÌ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÁ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À WÉÆö¹vÀÄ. ªÀÄÄRåªÀÄAwæAiÀĪÀgÀÄ zɺÀ°UÉ ¤AiÉÆÃUÀ PÀgÉzÉÆAiÀÄÄåªÀÅzÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝUÉƽ¹, ¥ÀæzsÁ¤ qÁ|| ªÀÄ£ÀªÉÆúÀ£ï¹AUï CªÀgÀ£ÀÄß C©ü£ÀA¢¹zÁÝgÉ. PÀ¼ÉzÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ¸ÁªÀðwæPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ §½PÀ ¨sÁgÀvÀ MPÀÆÌlzÀ°è AiÀiÁªÉÇAzÀÄ ¥ÀPÀëªÀÇ ¸ÀgÀPÁgÀ gÀa¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀzÀ ¹ÜwAiÀÄ°èzÁÝUÀ KPÉÊPÀ §ºÀĪÀÄwÃAiÀÄ ¥ÀPÀëªÁV ºÉÆgÀºÉÆ«ÄäzÀÝ PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀë EvÀgÀ ¸ÀªÀiÁ£À ªÀÄ£À¸ÀÌ ¥ÀPÀëUÀ¼À eÉÆvÉUÀÆr ¸ÀPÁðgÀ gÀa¸À®Ä ªÀÄÄAzÁzÁUÀ vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À°è ºÉZÀÄÑ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀ½¹PÉÆArzÀÝ ‘zÁæ«qÀ ªÀÄÄ£ÉßÃvÀæ PÀ¼ÀUÀA’ ¥ÀPÀëzÀ ªÀÄÄRAqÀ JA. PÀgÀÄuÁ¤¢üAiÀĪÀgÀÄ PÁAUÉæ¸Àì£ÀÄß ¨ÉA§°¸À®Ä «¢ü¹zÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À°è vÀ«Ä½UÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÁ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ¤ÃqÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ ¥ÀæzsÁ£ÀªÁV¢ÝvÀÄ. CzÀgÀAvÉ JqÀ ¥ÀPÀëUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ ¥ÁæzÉòPÀ ¥ÀPÀëUÀ¼À ¸ÀºÀPÁgÀzÉÆA¢UÉ qÁ|| ªÀÄ£ÀªÉÆúÀ£ï ¹AUï £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è PÁAUÉæ¸ÀÄì ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ¥ÀæUÀw¥ÀgÀ MPÀÆÌl (AiÀÄĦJ) gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀPÁðgÀ gÀa¹zÀ vÀgÀĪÁAiÀÄzÀ ªÉÆzÀ® ¸ÀA¥ÀÄl ¸À¨sÉAiÀįÉèà (12.10.2004) vÀ«Ä½UÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÁ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À WÉÆö¹vÀÄ. vÀ«Ä¼À£ÀÄß ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ JAzÀÄ WÉÆö¹zÀ PÀÆqÀ¯Éà ¥ÁæaãÀvÉ, ¸Á»vÀå ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ EvÁå¢ J®è «ZÁgÀUÀ¼À°è vÀ«Ä½UÉ ¸Àj«ÄV¯ÁzÀ PÀ£ÀßqÀPÀÆÌ D ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ¤ÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»wUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀgÀ ºÉÆÃgÁlUÁgÀgÀÄ ºÀPÉÆÌvÁÛAiÀÄ ªÀÄAr¸ÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. vÀ«Ä½UÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ¤ÃrzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ C£ÀĸÀj¹zÀ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀ »ÃV¢ÝvÀÄ. 1. MAzÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ ¥ÀoÀåUÀ¼ÀÄ, zÁR¯ÁzÀ EwºÁ¸À MAzÀÄ ¸Á«gÀ ªÀµÀðPÀÆÌ ¥ÀÄgÁvÀ£ÀzÁÝVgÀ¨ÉÃPÀÄ. 2. ¥ÀÄgÁvÀ£À ¸Á»vÀå/ ¥ÀoÀåUÀ¼ÀÄ vÀ¯É vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄUÀ¼À d£ÀjAzÀ CvÀåAvÀ ªÀiË°PÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÉÄAzÀÄ ¥ÀjUÀtÂvÀªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. 3. ¸Á»wåPÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ¸ÉÆÃ¥ÀdÕªÁVzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÉà ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ ¨sÁµÉ/ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ¢AzÀ ¹éÃPÁgÀªÁVgÀ¨ÁgÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 4. ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀå ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀåQÌAvÀ ©ü£ÀߪÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ CxÀªÁ EwÛÃa£À ¸ÀégÀÆ¥ÀQÌAvÀ CxÀªÁ CzÀjAzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ºÉÆA¢zÀ ¨sÁµÉUÀ½VAvÀ ¨ÉÃgÉAiÀÄzÉà J¤ß¸ÀĪÀºÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ (GzÁºÀgÀuÉUÉ ¯Áån£ïVAvÀ gÉÆêÀÄ£ï, ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¥Á½VAvÀ ¥ÁæPÀÈvÀ ªÀÄvÀÄÛ DzsÀĤPÀ EAqÉÆà DgÀå£ï ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ ©ü£ÀߪÁVgÀĪÀ ºÁUÉ). vÀ«Ä½UÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ¤ÃqÀĪÀ ¸À®ÄªÁVAiÉÄà F ªÉÄð£À ªÀiÁ£ÀzÀAqÀªÀ£ÀÄß gÀƦ¸À¯Á¬ÄvÉA§ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ PÉý§gÀÄwÛªÉ. CZÀÑj JAzÀgÉ dUÀwÛ£ÁzÀåAvÀ CzÀPÉÌ ªÀÄÄAa¤AzÀ¯Éà ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÉÄA§ÄzÁV ¥ÀjUÀt¹ LgÉÆÃ¥Àå ºÁUÀÆ ¥Á²ÑªÀiÁvÀå gÁµÀÖçUÀ¼À°è£À «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À°è CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ CªÀPÁ±À PÀ°à¸À¯ÁVzÀÝ ‘¸ÀA¸ÀÌøvÀ’PÉÌ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ vÀ«Ä½UÉ F ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ¤ÃrzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¤ÃqÀzÉAiÉÄà MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ §½PÀ WÉÆö¹vÀÄ. EzÀjAzÀ¯Éà vÀ«Ä½UÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À WÉÆö¹zÀÄzÀÄ ¨sÁµÁ EwºÁ¸ÀzÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ zÀȶ֬ÄAzÀ®èzÉ PÉêÀ® gÁdQÃAiÀÄ MvÀÛqÀ¢AzÀ JA§ÄzÀÄ J®èjUÀÆ ªÀÄ£ÀªÀjPÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. vÀ«Ä¼À£ÀÄß ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ JAzÀÄ WÉÆö¹zÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»wUÀ¼ÀÄ §Ä¢ÞfëUÀ¼ÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ¥ÀgÀ ¸ÀAWÀluÉUÀ¼À ¥ÀæªÀÄÄRgÀÄ PÀ£ÀßqÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðjAzÀ PÀ£ÀßqÀPÀÆÌ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÁ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ¤ÃqÀ¨ÉÃPÉA§ ºÀPÉÆÌvÁÛAiÀÄ ªÀÄArvÀªÁ¬ÄvÀÄ. PÀ£ÀßqÀzÀ »jAiÀÄ ¸Á»wUÀ¼À ¸ÀªÀÄƺÀ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÁ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ¤ÃqÀ®Ä gÀƦ¹zÀ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀPÀÌ£ÀÄUÀÄtªÁV ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß PÀ¯ÉºÁQ CvÀåAvÀ vÁQðPÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è vÀ£Àß ºÀPÉÆÌvÁÛAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄAr¹vÀÄ. F MvÁÛAiÀÄ §AzÉÆqÀ£ÉAiÉÄà ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ½AzÀ®Æ F jÃwAiÀÄ MvÀÛqÀ §gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ H»¹ vÀ«Ä½UÉ WÉÆõÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è gÀƦ¸À¯ÁzÀ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼À°è ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÁzÀ ‘MAzÀÄ ¸Á«gÀ

52


ªÀµÀðzÀ’ ¥ÁæaãÀvÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ‘MAzÀƪÀgÉ ¸Á«gÀ ªÀµÀðPÉÌ’ ºÉaѹvÀÄ. (EzÀÆ ¸ÀºÀ gÁdQÃAiÀÄ ¥ÉæÃjvÀªÉA§ÄzÀÄ J®ègÀ C¤¹PÉ. PÁgÀt vÀ«Ä½£À ºÉÆgÀvÀÄ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀÆ F ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ®©ü¸À¨ÁgÀzÉA§ÄzÀÄ vÀ«Ä¼ÀÄ §Ä¢ÞfëUÀ¼À ºÁUÀÆ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼À C©üªÀÄvÀªÁVzÀÄÝzÉà DVzÉ) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ F MAzÀÄ HºÉ zÁæ«qÀ ªÀÄÆ®zÀ E£ÉÆßAzÀÄ ¥ÁæaãÀ ¨sÁµÉAiÀiÁzÀ vÉ®ÄV¤AzÀ®Æ ªÀÄArvÀªÁ¬ÄvÀÄ. E¢ÃUÀ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ PÀ£ÀßqÀzÀ eÉÆvÉUÉ vÉ®ÄVUÀÆ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÁ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ¤ÃrzÉ. vÀ«Ä¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ ¨ÉÃgÉ ¨sÁµÉUÀ½UÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ¤ÃqÀ¨ÁgÀzÉA§ vÀ«Ä¼ÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁV vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À »jAiÀÄ ªÀQî Dgï. UÁA¢ü JA§ÄªÀªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ ºÁUÀÆ vÉ®ÄUÀÄ ¨sÁµÉUÀ½UÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ¤ÃqÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è gÀa¸À¯ÁVgÀĪÀ vÀdÕgÀ G¥À¸À«ÄwAiÀÄ°è ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ PÀ£ÀßqÀ ºÁUÀÆ vÉ®ÄUÀÄ ¥ÀPÀë¥ÁwUÀ¼ÁVzÁÝgÉA§ PÁgÀt ¤Ãr D ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄÝUÉƽ¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÁªÉ ºÀÆrzÀÝgÀÄ. EzÀPÉÌ ¥ÀæwAiÀiÁV vÀdÕgÀ ¸À«Äw gÀa¸À¯ÁVgÀĪÀ gÁdåzÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ªÀiÁvÀæªÉà CzÀgÀ CºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæ²ß¸À§ºÀÄzÀÄ JA§ ªÁzÀªÀ£ÀÄß ªÀÄAr¹ Dgï. UÁA¢üAiÀĪÀgÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ªÀeÁUÉƽ¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÀ£ÀßqÀ QgÀÄvÉgÉAiÀÄ ¤gÀÆ¥ÀPÀ ¢Ã¥ÀPï wªÀÄäAiÀÄå ªÀÄzsÀåAvÀgÀ Cfð ¸À°è¹PÉÆArzÁÝgÉ. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ F vÀÆUÀÄPÀwÛAiÀÄrAiÀÄ°èAiÉÄà ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ ¢rüÃgÀ£É PÀ£ÀßqÀ ºÁUÀÆ vÉ®ÄVUÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀl¥Àr¹gÀĪÀÅzÀgÀ »£É߯ÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ gÁdQÃAiÀÄ GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ JzÀÄÝ PÁtÄvÀÛzÉ. PÀ£ÁðlPÀzÀ°è PÁAUÉæ¹ì£À ¥À槮 «gÉÆÃzsÀ ¥ÀPÀë ¨sÁgÀwÃAiÀÄ d£ÀvÁ ¥ÀPÀë C¢üPÁgÀzÀ°èzÀÄÝ, CzÀÄ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À JAlÄ «zsÁ£À¸À¨sÁ G¥À ZÀÄ£ÁªÀuÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è PÁAUÉæ¹ì£À «gÀÄzÀÞ ¥À槮 C¸ÀÛçªÁV §¼À¹PÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÀUÀAqÀÄ ºÁUÀÆ E¢ÃUÀ §A¢gÀĪÀ PÀ£ÁðlPÀ gÁeÉÆåÃvÀìªÀzÀ ªÀiÁ¸ÁZÀgÀuÉ ¸ÀAzÀ¨sÀ𠧺ÀÄvÉÃPÀ PÀ£ÀßqÀ¥ÀgÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÀÄ gÁeÉÆåÃvÀìªÀ ªÉâPÉUÀ¼À£ÀÄß ¨sÁgÀvÀ ¸ÀgÀPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ vÀ£ÀÆä®PÀ PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëªÀ£ÀÄß zÀƶ¸ÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß H»¹ F ¢rüÃgï ¤zsÁðgÀ ¥ÀæPÀn¹gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ H»¸À¯ÁVzÉ. ZÉ£ÉßöÊ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è C°è£À ªÀQîgÁzÀ UÁA¢üAiÀĪÀgÀÄ ¸À°è¹gÀĪÀ ªÉÄîä£À«AiÀÄ£ÀÄß ªÀeÁ ªÀiÁr¸ÀĪÀ ¤nÖ£À°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ vÀdÕgÀ ¸À®ºÉ ¥ÀqÉzÀÄ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ F ¤zsÁðgÀ WÉÆö¹zÉ J£À߯ÁVzÉ. MnÖ£À°è 2008gÀ gÁeÉÆåÃvÀìªÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ ¥Á°UÉ ¸ÀA¨sÀæªÀÄzÀ GvÀìªÀªÁUÀ°zÉ. ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ EzÉà jÃwAiÀÄ°è PÀ£ÀßrUÀgÀ EvÀgÀ ¨ÉÃrPÉUÀ½UÀÆ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀàA¢¸À¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ ‘§ºÀÄd£À PÀ£ÀßrUÀgÀÄ’ ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀgÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÀÄ ºÀPÉÆÌvÁÛAiÀĪÁVzÉ. EªÀÅUÀ¼À°è ªÀÄÄRåªÁV gÁ¶ÖçÃAiÀÄ d®¤Ãw, ¸ÀܽÃAiÀÄjUÉ DzÀåvÉ zÉÆgÀQ¸ÀĪÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ GzÉÆåÃUÀ ¤Ãw ºÁUÀÆ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀ®¸É ¤Ãw gÀƦ¸À¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄRªÁVªÉ. F jÃw gÀƦ¸À¯ÁUÀĪÀ ¤ÃwUÀ¼À°è ¨sÁµÁªÁgÀÄ gÁdå gÀZÀ£ÉAiÀÄ »£É߯ÉAiÀÄ°è DAiÀiÁAiÀÄ gÁdåUÀ¼À ¸ÀܽÃAiÀÄjUÉ GzÉÆåÃUÀzÀ°è DzÀåvÉ ºÁUÀÆ d®¤ÃwAiÀÄrAiÀÄ°è ¸ËºÁzÀðAiÀÄÄvÀªÁV £À¢ ¤Ãj£À ºÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdQÃAiÀÄ MvÀÛqÀUÀ½UÉ F «ZÁgÀUÀ¼À°è CªÀPÁ±À«gÀ¨ÁgÀzÀÄ. E¢ÃUÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ §AiÀÄPÉAiÀiÁVzÀÝ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀzÀ ºÀPÉÆÌvÁÛAiÀÄ zÉÆgÀQzÉ. EzÀgÀ £É¯ÉAiÀÄ°è zÉÆgÉAiÀĨÉÃPÁzÀ ¸Ë®¨sÀå-¸ËPÀgÀåUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß £ÀqÉAiÀĨÉÃPÁVzÉ. FUÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ºÉÆA¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ MAzÀÄ G£ÀßvÀ CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß ¸Áܦ¸À§ºÀÄzÁVzÉ. zÉñÀzÀ ««zsÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À°è ‘PÀ£ÀßqÀ CzsÀåAiÀÄ£À ¦ÃoÀ’

53


UÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¸À§ºÀÄzÁVzÉ. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¹ CzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ zÉñÀ-«zÉñÀUÀ¼À°è£À PÀ£ÀßrUÀgÀ D±ÀAiÀÄ-C©ü¯ÁµÉUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹ PÀ£ÀßqÀ ¨ÉÆÃzsÀ£É C©üªÀÈ¢ÞUÉ CUÀvÀå PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ gÀƦ¸À§ºÀÄzÁVzÉ. CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÁUÀÆ gÁdåªÀÄlÖzÀ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¹ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ UÀt¤ÃAiÀÄ PÉÆqÀÄUÉ ¤ÃrzÀ «zÁéA¸ÀjUÉ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVzÉ. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ EwºÁ¸À£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÁV ¥sɯÉÆö¥ï ¤ÃqÀĪÀÅzÀPÀÆÌ £ÉgÀªÁUÀ°zÉ. F jÃwAiÀÄ°è ¥ÁæaãÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É «ZÁgÀªÁV E¤ßvÀgÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ gÀƦ¸À§ºÀÄzÁVzÉ. EzÀ®èzÀPÀÆÌ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ vÀ«Ä½UÉ ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ºÉÃgÀ¼ÀªÁV zsÀ£À¸ÀºÁAiÀÄ MzÀV¸À¨ÉÃPÁVzÉ. DzÀgÉ FUÀ ¨sÁgÀvÀ ¸À P ÁðgÀ ªÀ i ÁqÀ ¨ É Ã QgÀ Ä ªÀ CUÀ v À å ºÉ Æ uÉ U ÁjPÉ A iÀ Ä PÉ ® ¸À ª É A zÀ g É ZÉ £ É ß öÊ GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ UÁA¢üAiÀĪÀgÀ ªÉÄîä£À«AiÀÄ£ÀÄß ªÀeÁ ªÀiÁr¸ÀĪÀ CxÀªÁ CªÀjAzÀ¯Éà ªÁ¥À¸ÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÉ®¸À. “¸ÀPÁðgÀzÀ F ¤zsÁðgÀ ZÉ£ÉßöÊ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è «ZÁgÀuÉ ºÀAvÀzÀ°ègÀĪÀ ªÉÄîä£À«UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ wæðUÉ §zÀݪÁVzÉ” JA§ µÀgÀwÛ£À°è WÉÆö¸À¯ÁVgÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ ºÁUÀÆ vÉ®ÄVUÉ ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀPÉÌ vÀ¥ÀÄàªÀ ¸ÁzsÀåvÉAiÀÄÆ E®è¢®è. DzÀPÁgÀt ªÉÄîä£À« vÉgÀªÀÅUÉƽ¸ÀĪÀ CxÀªÁ ªÀeÁ ªÀiÁr¸ÀĪÀ ¤nÖ£À°è ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ ¥ÀgÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼À ¥ÀgÀªÁV §ºÀÄd£À PÀ£ÀßrUÀgÀÄ DUÀ滸ÀÄvÀÛzÉ.* * ¸Ëd£Àå: §ºÀÄd£À PÀ£ÀßrUÀgÀÄ, ¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ, 1.11.2008.

54


°AUÀzÉêÀgÀÄ ºÀ¼ÉªÀÄ£É

gÁdQÃAiÀÄ zÁ¼ÀªÁV ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ 2008gÀ PÀ£ÀßqÀ gÁeÉÆåÃvÀìªÀPÉÌ §A¥Àgï PÉÆqÀÄUÉ ¤ÃqÀĪÀAvÉ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ‘±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ’ JAzÀÄ vÀgÁvÀÄjAiÀÄ°è WÉ Æ Ã¶¹zÉ . ªÀ Ä zÁæ ¸ ï ºÉ Ê PÉ Æ Ãmïð£À ° è g À Ä ªÀ ªÉ Æ PÀ z À Ý ªÉ Ä EvÀåxÀðªÁUÀĪÀ ªÉÆzÀ¯Éà vÀgÁvÀÄjAiÀÄ°è ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÉÄAzÀÄ WÉÆõÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ CªÀ±ÀåPÀvÉAiÉÄävÀÄÛ JA§ ¥Àæ±Éß PÉ®ªÀgÀ£ÀÄß PÁqÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÀÄ. Erà ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ ºÀÄlÄÖ, ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ »AzÉ MAzÀÄ jÃwAiÀÄ ‘¨sÁµÁ gÁdQÃAiÀÄ’ EzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀĨÁgÀzÀÄ. F WÉÆõÀuÉAiÀÄ »AzÉ EgÀĪÀÅzÀÆ PÀÆqÁ gÁdQÃAiÀĪÉÃ. ªÉÆzÀ°UÉ PÀ£ÀßqÀ gÁeÉÆåÃvÀìªÀPÉÌ MAzÀÄ GvÀÌøµÀÖ PÉÆqÀÄUÉ PÉÆlÖAvÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. DzÀgÉ vÀPÀët eÁjUÉƽ¸ÀzÀAwgÀ¨ÉÃPÀÄ. D ªÀÄÆ®PÀ £ÉÃgÀªÁV vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À PÉAUÀtÂÚUÉ vÀÄvÁÛUÀzÀAwgÀ¨ÉÃPÀÄ. ZÀÄ£ÁªÀuÉ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄÄAzÉ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ ªÀÄvÀÄÛ FV£À vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ K£ÁUÀÄvÀÛªÉÇà AiÀiÁgÀÄ §®ègÀÄ? ¸ÀzÀåPÉÌ ©Ã¸ÀĪÀ zÉÆuÉÚ¬ÄAzÀ vÀ¯ÉvÀ¦à¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÁV PÀ£ÁðlPÀ, DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ZÀÄ£ÁªÀuÉ JzÀÄj¸À¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ C°èAiÀÄ d£ÀgÀ CªÀPÀÈ¥ÉUÀÆ M¼ÀUÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ. PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀiÁrzÀÝgÉ, ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄ£ÀÄß vÉgÀªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖªÁVgÀ°®è. FUÀ®Æ PÀµÀÖ«®è. D ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÉÄà ºÁVzÉ. 2004gÀ°è zÁæ«qÀ ªÀÄÄ£ÉßÃvÀæ PÀ¼ÀUÀA ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ «ÄvÀæ ¥ÀPÀëUÀ¼ÀÆ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è J¯Áè ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß UÉzÀÄÝPÉÆAqÀªÀÅ. AiÀÄĦJ ¸ÀPÁðgÀzÀ°è ¨sÁVAiÀiÁzÀ r.JA.PÉ. ªÀÄÄA¢lÖ ªÀÄÄRå CeÉAqÁ JAzÀgÉ, vÀ«Ä¼ÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß PÁè¹PÀ¯ï ¨sÁµÉ JAzÀÄ WÉÆö¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ. ¥Á¥À, ¸ÀA¸ÀÌøvÀPÉÌ D jÃwAiÀÄ ¨ÉÃrPÉAiÀÄ MvÁÛAiÀÄ ¸À°è¸ÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è AiÀiÁªÀ gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëUÀ¼ÀÆ EgÀ°®è. vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À ¨sÁµÁ gÁdQÃAiÀÄ MvÀÛqÀ JµÀÄÖ wêÀæªÁVvÉÛAzÀgÉ AiÀÄÄ.¦.J. ¸ÀPÁðgÀ gÀƦ¹zÀ ‘gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÀ¤µÀ× ¸ÁªÀiÁ£Àå

55


PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ’ zÀ°è vÀ«Ä¼ÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß PÁè¹PÀ¯ï ¨sÁµÉAiÀiÁV WÉÆö¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß MAzÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÉAzÀÄ ¸ÉÃj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. CAwªÀĪÁV PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ 2004£Éà E¸À« CPÉÆÖçgï 12£Éà vÁjÃPÀÄ vÀ£Àß C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀA.L«-14014/7/2004-J£ïL-2 ªÀÄÆ®PÀ vÀ«Ä¼ÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ JAzÀÄ WÉÆö¹vÀÄ. MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ ¸ÀA¸ÀÌøvÀPÀÆÌ D ¸ÁÜ£À ¤ÃrvÀÄ. vÀ«Ä½UÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ¹UÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ MvÁÛAiÀÄ EAzÀÄ ¤£ÉßAiÀÄzÀ®è. 1887gÀµÀÄÖ »AzÉAiÉÄà ¥ÀgÀĪÀÄwÛ¯ï PÀ¯ÉÊAUÀßgï JA§ «zÁéA¸ÀgÀÄ vÀ«Ä¼ÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß C¢üPÀÈvÀªÁV ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ JAzÀÄ WÉÆö¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ DV£À ©ænµï ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ£À« ¸À°è¹zÀÝgÀÄ. 2000£Éà E¸À« K¦æ¯ï wAUÀ½£À°è CªÉÄjPÁzÀ §PÉð°AiÀÄ PÁå°¥sÉÆäðAiÀiÁ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ«Ä¼ÀÄ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ eÁeïð J¯ï. ºÁmïð JA§ÄªÀgÀÄ (PÀ£ÀßqÀzÀ «zÁéA¸ÀgÉƧâgÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß ºÀmïð JAzÀÄ PÀgÉ¢zÁÝgÉ). CAvÀeÁð®zÀ°è vÀ«Ä¼ÀÄ ¨sÁµÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä AiÀiÁPÉ CºÀð? JA§ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¯ÉÃR£ÀªÉÇAzÀ£ÀÄß §gÉzÀgÀÄ. C°èAzÀ vÀ«Ä½UÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ gÁdQÃAiÀÄ MvÀÛqÀ ºÉZÀÄÑvÀÛ¯Éà ºÉÆìÄvÀÄ. DzÀgÉ CzÀÄ ºÁmïð CªÀgÉà EµÀÖ¥ÀlÄÖ §gÉzÀ ¯ÉÃR£À C®è. vÀ«Ä½£À PÉ®ªÀÅ «zÁéA¸ÀgÀÄ CªÀjUÉ ¸ÀvÀvÀªÁV ¥ÀvÀæ §gÉzÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀ ªÀÄ£À«¬ÄAzÁV §gÉzÀzÀÄÝ. EzÀÄ ¨sÁµÁ gÁdQÃAiÀÄ. vÀ«Ä½UÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ¤ÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¤zsÀðj¹zÀ ªÉÄÃ¯É PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ CzÀPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸À®Ä PÉÃAzÀæ ¸Á»vÀå CPÉqÀ«ÄAiÀÄ CzsÀåPÀëgÁVzÀÝ UÉÆæZÀAzï £ÁgÀAUï CªÀgÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è MAzÀÄ ¸À«Äw £ÉëĹvÀÄ. D ¸À«Äw ¸À¨sÉ ¸ÉÃj ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÉ F PɼÀPÀAqÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ EgÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ w½¹vÀÄ. 1. 2. 3. 4.

MAzÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ ¥ÀoÀåUÀ¼ÀÄ/zÁR¯ÁzÀ EwºÁ¸À MAzÀÄ ¸Á«gÀzÀ L£ÀÆgÀjAzÀ JgÀqÀÄ ¸Á«gÀ ªÀµÀðUÀ½UÀÆ ¥ÀÄgÁvÀ£ÀªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀÄgÁvÀ£À ¸Á»vÀå / ¥ÀoÀåUÀ¼ÀÄ vÀ¯ÉvÀ¯ÉªÀiÁgÀÄUÀ¼À d£ÀjAzÀ CvÀåAvÀ ªÀiË°PÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÉÄAzÀÄ ¥ÀjUÀtÂvÀªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸Á»wåPÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ¸ÉÆéÃ¥ÀdÕªÁVzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ ¨sÁµÉ/¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ¢AzÀ ¹éÃPÁgÀªÁVgÀ¨ÁgÀzÀÄ. ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀå ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀåQÌAvÀ ©ü£ÀߪÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ CxÀªÁ EwÛÃa£À ¸ÀégÀÆ¥ÀQÌAvÀ CxÀªÁ CzÀjAzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ºÉÆA¢zÀ ¨sÁµÉUÀ½VAvÀ ¨ÉÃgÉAiÀÄzÉà J¤ß¸ÀĪÀ ºÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. GzÁºÀgÀuÉUÉ, ¯Áån£ïVAvÀ gÉÆêÀÄ£ï, ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¥Á½VAvÀ ¥ÁæPÀÈvÀ ªÀÄvÀÄÛ DzsÀĤPÀ EAqÉÆà DAiÀÄð£ï ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ ©ü£Àß«gÀĪÀ ºÁUÉ.

¸À«ÄwAiÀÄ F ²¥sÁgÀ¸ÀÄ C¢üPÀÈvÀªÁV C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀlªÁzÁUÀ 1500-2000 ªÀµÀðzÀ CªÀ¢ü MAzÀÄ ¸Á«gÀ ªÀµÀð JAzÀÄ ¥ÀæPÀlªÁVvÀÄÛ. EzÉÆAzÀÄ CZÁvÀÄAiÀÄð JAzÀÄ FUÀ §tÂÚ¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¸ÀaªÁ®AiÀÄzÀ PÀZÉÃjAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà ºÀAvÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà M§â C¢üPÁj »ÃUÉ ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÉA§ ±ÀAPÉ. DzÀgÉ vÀ«Ä¼ÀÄ ¨sÁµÉUÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À WÉÆõÀuÉAiÀiÁzÁUÀ C¢üPÀÈvÀ CªÀ¢ü MAzÀÄ ¸Á«gÀ ªÀµÀð EzÀÝzÀÄÝ ¤d. C£ÀAvÀgÀ CzÀ£ÀÄß MAzÀÄ ¸Á«gÀzÀ LzÀÄ£ÀÆgÀÄ ªÀµÀðPÉÌ Kj¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

56


PÀ£ÀßrUÀgÀ ¥Àæw¨sÀl£É vÀ«Ä¼ÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ JAzÀÄ WÉÆö¹zÀ PÀÆqÀ¯É CzÀgÀ »A¢gÀ§ºÀÄzÁzÀ gÁdQÃAiÀĪÀ£ÀÄß PÀÄjvÁV §ºÀÄzÉÆqÀØ nÃPÉAiÉÄà PÉý §AvÀÄ. vÀ«Ä½£À eÁÕw ¨sÁµÉAiÀiÁzÀ PÀ£ÀßqÀPÀÆÌ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À CºÀðvÉ ¹UÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ ªÁzÀ ªÀÄÄRåªÁV PÀ£ÁðlPÀ¢AzÀ PÉý §gÀvÉÆqÀVvÀÄ. PÀ£ÁðlPÀzÀ ¸Á»wUÀ¼ÀÄ, §Ä¢ÞfëUÀ¼ÀÄ, ¨sÁµÁ ºÉÆÃgÁlUÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÀPÉÆÌvÁÛAiÀĪÀ£ÀÄß CvÀåAvÀ vÁQðPÀªÁV ªÀÄAr¸ÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. PÉ®ªÀÅ GUÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÀÄ gÉ樀 vÀqÉ, PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ PÀZÉÃjUÀ½UÉ ªÀÄÄwÛUÉ ªÀÄÄAvÁzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉÆAqÀªÀÅ. EµÉÖ¯Áè ¥Àæw¨sÀl£ÉUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ zÉÆqÀØzÁV JzÀÄÝ PÁtÄwÛzÀÄÝzÀÄ gÁdQÃAiÀÄ EZÁÒ±ÀQÛAiÀÄ PÉÆgÀvÉ. PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄvÀÄÛ DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀUÀ½AzÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀPÉÌ MvÀÛqÀ §gÀvÉÆqÀVzÀÝjAzÀ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ D ªÀÄ£À«UÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À®Ä MAzÀÄ ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß 01.11.2004gÀAzÀÄ £ÉëĹvÀÄ. D ¸À«ÄwAiÀÄ°è C¤évÁ C©â, PÉ.«. ¸ÀħâgÁªï, GzÀAiÀÄ£ÁgÁAiÀÄt ¹AUï, ©.J£ï. ¥ÀmÁßAiÀÄPï, ¨sÀ¢ægÁdÄ, PÀȵÀÚªÀÄÆwð ¸ÀzÀ¸ÀågÁVzÀÝgÀÄ. ¸Á»vÀå CPÁqÉ«ÄAiÀÄ CzsÀåPÀëgÀÄ ¸À«ÄwAiÀÄ CzsÀåPÀëgÀÄ. D±ÀÑAiÀÄð JAzÀgÉ 2004gÀ°è £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ F ¸À«ÄwAiÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀaªÁ®AiÀÄ 2008gÀªÀgÉUÉ PÀgÉAiÀįÉà E®è. E£ÀÆß D±ÀÑgÀåªÉAzÀgÉ ¸À«Äw £ÉêÀÄPÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ DzÉñÀªÉÇAzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À PÀļÀAzÉʸÁ«Ä ªÀÄvÀÄÛ PÀtÚ£ï JA§ÄªÀgÀ£ÀÄß ¸À«ÄwUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ. EªÀj§âgÀ£ÀÄß ¸À«ÄwUÉ ¸ÉÃj¹zÀ GzÉÝñÀªÉà ¸À«ÄwAiÀÄ ¸À¨sÉ £ÀqÉAiÀÄzÀ ºÁUÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ CxÀªÁ F ¨sÁµÉUÀ½UÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ¤ÃqÀĪÀÅzÀPÉÌ vÉÆqÀgÀÄUÁ¯ÁV EgÀĪÀÅzÀÄ. PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄvÀÄÛ DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀUÀ½AzÀ MvÀÛqÀ ºÉZÀÄÑvÀÛ¯Éà ºÉÆìÄvÀÄ. PÀ£ÁðlPÀzÀ ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¤AiÉÆÃUÀªÀ£Éßà zɺÀ°UÉ PÀgÉzÉÆAiÀÄÝgÀÄ. PÀqÉUÉ gÁdWÁmï£À°è G¥ÀªÁ¸À PÀÆqÀĪÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ. vÉ®ÄUÀgÀÄ «dAiÀĪÁqÀzÀ°è ¨sÁjà ¸ÀªÉÄäüÀ£À K¥Àðr¹zÀgÀÄ. EªÉ®èQÌAvÀ ºÉZÁÑV ¥ÉqÀA¨sÀÆvÀzÀAvÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÉ. EzÀÝQzÀÝAvÉ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ JZÉÑvÀÄÛPÉÆArvÀÄ. ªÀÄÄRåªÁV ¥Àj²Ã®£Á ¸À«Äw PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÉ®ÄUÀÄ ¨sÁµÉUÀ½UÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆnÖzÀÄÝ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ £ÀÄAUÀ¯ÁgÀzÀ vÀÄvÁÛ¬ÄvÀÄ. EzÀPÉÌ CqÀØUÁ®Ä ºÁQzÀ PÀļÀAzÉÊ ¸Á«ÄAiÀÄ «gÀÄzÀÞ GUÀæ ¥Àæw¨sÀl£ÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħAzÀªÀÅ. ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁVzÀÝ GzÀAiÀÄ £ÁgÁAiÀÄt ¹AUï, ©.J£ï. ¥ÀmÁßAiÀÄPï ªÀÄvÀÄÛ ©.JZï. PÀȵÀÚªÀÄÆwð vÀªÀÄä ªÁzÀªÀ£ÀÄß CvÀåAvÀ ¸ÀªÀÄxÀðªÁV ªÀÄAr¹zÀÝgÀÄ. EzÉ®èzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÉ®ÄUÀÄ ¨sÁµÉUÀ½UÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀzÀ ªÀÄ£ÀßuÉ.

¥ÀæAiÉÆÃd£ÀUÀ¼ÉãÀÄ? PÀ£ÀßqÀPÉÌ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ¹QÌzÉAiÉÄAzÀgÉ, £ÀªÀÄä ¥ÀÆ«ðPÀgÀÄ ºÀÄnÖ ºÁQzÀ F PÀ£ÀßqÀ dUÀwÛUÉ ¸ÀAzÀ UËgÀªÀ JAzÀÄ w½AiÀĨÉÃPÁVzÉ. £ÀªÀÄä ¥ÁæaãÀ dUÀvÀÄÛ ¸ÀȶֹzÀ ¸ÀA¸ÀÌøw, ¸Á»vÀå, eÁÕ£À ¥ÀgÀA¥ÀgÉ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ CvÀÄåvÀÌøµÀÖªÁzÀªÀÅ JA§ C¢üPÀÈvÀ UËgÀªÀ EzÀjAzÀ ®¨sÀåªÁVzÉ. dUÀwÛ£À PÉ®ªÉà ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ EAxÀ UËgÀªÀPÉÌ ¥ÁvÀæªÁVzÉ. CªÀÅUÀ¼À°è FUÀ PÀ£ÀßqÀªÀÇ MAzÀÄ. EzÀÄ £ÀªÀÄUÉ®è zÉÆgÉvÀ ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ ¯Á¨sÀ.

57


DyðPÀªÁV ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ºÀt ®¨sÀåªÁUÀ°zÉ. PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ Erà AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ‘PÉÃAzÀæ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr’, C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ¸À°zÉ. CAzÀgÉ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÉà ¸Áܦ¸À°gÀĪÀ MAzÀÄ ‘¸ÁéAiÀÄvÀÛ ¸ÀA¸ÉÜ’ CxÀªÁ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ MAzÀÄ ¨sÁUÀªÁVgÀĪÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÁ PÉÃAzÀæzÀ CrAiÀÄ°è F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¸À§ºÀÄzÀÄ. CzÀPÁÌV ‘PÀ£ÀßqÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ G£ÀßvÀ CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ’ªÀ£ÀÄß ¸Áܦ¸À°zÉ. F GzÉÝòvÀ ¸ÀA¸ÉÜUÉ PÀ£ÀßqÀzÀ ¥Àæw¶×vÀ «zÁéA¸ÀgÉƧâgÀ£ÀÄß PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÉà £ÁªÀĤzÉÃð±À£À ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà PÀ£ÀßqÀzÀ°è ««zsÀ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è UÀt¤ÃAiÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ ºÀvÀÄÛ d£À «zÁéA¸ÀgÀÄ CzÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁUÀ°zÁÝgÉ. CªÀgÀ£ÀÆß PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÉà £ÁªÀĤzÉÃð±À£À ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. vÀ«Ä¼ÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß PÁè¹PÀ¯ï ¨sÁµÉ JAzÀÄ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ WÉÆõÀuÉ ªÀiÁrzÀ ªÉÄÃ¯É ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÉ MzÀUÀ°gÀĪÀ ¯Á¨sÀUÀ¼À£ÀÄß »ÃUÉ ¥ÀnÖ ªÀiÁrzÉ. CzÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀPÉÌ C£Àé¬Ä¹ »ÃUÉ ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ: 1. ¥ÀæwªÀµÀð MAzÀÄ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ §UÉÎ PÉ®¸À ªÀiÁrgÀĪÀ ±ÉæõÀ× «zÁéA¸ÀgÀÄUÀ½UÉ ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 2. ¥ÀæwªÀµÀð MAzÀÄ gÁµÀÖçªÀÄlÖzÀ ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ±ÉæõÀ× «zÁéA¸ÀjUÉ ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 3. LzÀÄ d£À vÀgÀÄt «zÁéA¸ÀgÀÄUÀ½UÉ ¥ÀæwªÀµÀð ¥Àæ±À¹Û ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 4. PÀ£ÀßqÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ MAzÀÄ G£ÀßvÀ CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ vÉgÉAiÀįÁUÀĪÀÅzÀÄ. PÉÃAzÀæ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr PÀ£ÀßqÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ C©üªÀÈ¢ÞUÉ ¤ÃqÀĪÀ C£ÀÄzÁ£À AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ‘PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£É’ JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ ªÀÄÄRå GzÉÝñÀ, ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ §UÉV£À CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É. E°è UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁzÀ CA±À JAzÀgÉ, E°è ¤ÃqÀĪÀ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢ÞUÉ §¼À¸ÀĪÀAw®è. CzÉäzÀÝgÀÆ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ dªÁ¨ÁÝj. ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ §UÉÎ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀĪÁUÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ²¸ÀÄÛUÀ¼À J¯Éè zÁn ¨sÁµÁ «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ, ¸Á»wUÀ¼ÀÄ, EwºÁ¸ÀPÁgÀgÀÄ, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ, ¥ÀÄgÁvÀvÀé ±Á¸ÀÛçdÕgÀÄ, PÀ¯Á EwºÁ¸ÀPÁgÀgÀÄ, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ, ¥ÀÄgÁvÀvÀé ±Á¸ÀÛçdÕgÀÄ, PÀ¯Á EwºÁ¸ÀPÁgÀgÀÄ, ±Á¸À£ÀvÀdÕgÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀ£ÀÄß MAzÉqÉ vÀAzÀÄ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ ««zsÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß, DAiÀiÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA±ÉÆâü¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ J¯Áè ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß, DyðPÀ ¸ÀºÁAiÀĪÀ£ÀÆß PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. ±Á¹ÛçÃAiÀÄ G£ÀßvÀ CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæPÉÌ ¨ÉÃPÁVgÀĪÀ ªÀÄÆ® ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ, ¹§âA¢AiÀÄ £ÉêÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÉÃvÀ£À, ¨sÀvÉå EvÁå¢, ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À ºÀt, ¦JZïr «zÁåyðUÀ¼À «zÁåyð ªÉÃvÀ£À, PÉÃA¢æÃAiÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ CzsÀåAiÀÄ£À ¦ÃoÀzÀ ¸ÁÜ¥À£É EvÁå¢ AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ zÉÆqÀØ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°èAiÉÄà DyðPÀ C£ÀÄzÁ£À zÉÆgÉAiÀÄ°zÉ. ºÁUÉAzÀÄ L£ÀÆgÀÄ PÉÆÃn, ¸Á«gÀ PÉÆÃn JAzÀÄ EqÀÄUÀAmÁV PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÉãÀÆ ºÀt ¤ÃqÀĪÀÅ¢®è. AiÉÆÃd£Á CªÀ¢üAiÀÄ°è PÉÊUÉƼÀÄîªÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ ¸ÀÆPÀÛ J¤¹zÀÝPÉÌ CzÀÄ DyðPÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¤ÃqÀ°zÉ. ºÁUÁV ZÉAqÀÄ FUÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ CAUÀ¼ÀzÀ°è ©¢ÝzÉ. * * *

58


AiÀÄģɸÉÆÌ ªÀVÃðPÀgÀt AiÀÄģɸÉÆÌ PɼÀPÀAqÀ ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß PÁè¹PÀ¯ï ¨sÁµÉUÀ¼ÉAzÀÄ UÀÄgÀÄw¹zÉ. EAqÉÆ AiÀÄÄgÉÆæAiÀÄ£ï ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ: 1. PÁè¹PÀ¯ï VæÃPï 2. ¯Áån£ï 3. ¸ÀA¸ÀÌøvÀ 4. PÁè¹PÀ¯ï ¥À¶ðAiÀÄ£ï D¥sÉÆæà K¶AiÀiÁnPï ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ: 1. PÁè¹PÀ¯ï CgÉéPï 2. »Ã§Ææ ¹£ÉÆ n¨ÉnAiÀÄ£ï ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ: 1. PÁè¹PÀ¯ï ZÉʤøï E°è ‘PÁè¹PÀ¯ï’ JA§ÄzÀPÉÌ ¸ÀAªÁ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀzÀ ‘¥ÀÄgÁvÀ£À’ JA§ÄzÀÄ. F ¥ÀÄgÁvÀ£À ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ MAzÉÆà FUÀ CªÀ¸Á£À ºÉÆA¢ªÉ CxÀªÁ FV£À §¼ÀPÉAiÀÄ ¨sÁµÉVAvÀ ¥ÀÆtð ©ü£ÀߪÁVªÉ CxÀªÁ ¸ÀévÀAvÀæ ¨sÁµÉUÀ½UÉ JqɪÀiÁrPÉÆnÖªÉ. *

*

*

¨sÁµÁ PÉÃAzÀæzÀ ¥ÁvÀæ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÁ PÉÃAzÀæ PÀ£ÀßqÀPÉÌ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÁÜ£À ªÀiÁ£À ¹UÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀĺÀvÀézÀ ¥ÁvÀæ ªÀ»¹zÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ «zÁéA¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¼ÀªÀ½UÁgÀgÀÄ §»gÀAUÀªÁV PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MvÀÛqÀ ºÉÃgÀÄwÛzÀÝgÉ, ¨sÁµÁ PÉÃAzÀæ vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£ÀÄ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ PÉýzÀ J¯Áè ¥Àæ±ÉßUÀ½UÀÆ ¸ÀÆPÀÛ ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¶ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢vÀÄ. PÀqÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ¥ÀgÀªÁzÀ ¸ÀªÀÄxÀð ªÀÄAqÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ QÃwð ¤zÉðñÀPÀgÁzÀ GzÀAiÀÄ £ÁgÁAiÀÄt ¹AUï CªÀjUÉ ¸À®è¨ÉÃPÀÄ. ¨sÁµÁ PÉÃAzÀæ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉAiÉÄà ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄƪÀvÉÛöÊzÀÄ d£À «zÁéA¸ÀgÀ£ÀÄß DºÁ餹 CªÀgÀ ¸À®ºÉ ¥ÀqÉzÀÄ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ §UÉÎ DUÀ¨ÉÃPÁzÀ PÉ®¸ÀzÀ DzÀåvÁ ¥ÀnÖAiÉÆAzÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹zÉ. C®èzÉ PÀ£ÀßqÀPÉÌ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À JAzÁzÀgÀÆ §gÀ° DzÀgÉ PÀ£ÀßqÀzÀ PÉ®¸À £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀ° JAzÀÄ FUÁUÀ¯Éà ±Á¹ÛçÃAiÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ qÉÃmÁ ¨ÉÃ¸ï ªÀÄvÀÄÛ ªÉ¨ï¸ÉÊmï ¤ªÀiÁðtzÀ PÉ®¸À PÉÊUÉwÛPÉÆArzÉ. FUÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¥ÀoÀåUÀ¼À£ÀÄß rfmÉÊ¸ï ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÆß ¥ÁægÀA©ü¹zÉ. ªÀÄÄA¢£À ªÀµÀðzÀ d£ÀªÀj ºÉÆwÛUÉ ªÉ¨ï¸ÉÊmï PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä DgÀA©ü¸ÀÄvÀÛzÉ. *

*

*

59


ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄ DPÉëÃ¥À K£ÀÄ? Dgï. UÁA¢ü JA§ vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À ªÀQîgÉƧâgÀÄ ªÀÄzÁæ¸ï ºÉÊPÉÆÃnð£À°è ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÉÆAzÀ£ÀÄß ºÁQzÁÝgÉ. CªÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÉ®ÄVUÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ¤ÃqÀĪÀÅzÀgÀ §UÉÎ ¥Àj²Ã°¹ ªÀgÀ¢ ¤ÃqÀ®Ä £ÉëĹgÀĪÀ ¸À«Äw ¹AzsÀĪÁzÀÄzÀ®è. C°èAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ CµÉÆÖAzÀÄ CºÀðvÉ E®è. ¸À«ÄwAiÀÄ°è E§âgÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀªÀgÀÄ. E§âgÀÄ DAzsÀæzÀªÀgÀÄ. CªÀgÀÄ DAiÀiÁ gÁdåUÀ¼À MvÀÛqÀ ¤ªÁj¹PÉÆAqÀÄ ¤µÀàPÀë¥ÁvÀªÁzÀ ªÀgÀ¢ ¤ÃqÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è. vÀ«Ä½UÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ¤ÃqÀĪÁUÀ vÀ«Ä½£À ¸ÀzÀ¸ÀågÁgÀÆ EgÀ°®è. vÀ«Ä½UÉ CzÀgÀ ¤dªÁzÀ CºÀðvÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É F ¸ÁÜ£À zÉÆgÀQzÉ. DzÀÝjAzÀ FV£À ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ºÁQ MAzÀÄ ºÉÊPÉÆÃnð£À ¤ªÀÈvÀÛ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ CxÀªÁ ¸ÀĦæÃA PÉÆÃnð£À ¤ªÀÈvÀÛ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è ¸À«Äw gÀa¸À¨ÉÃPÀÄ D ¸À«Äw J¯Áè ¥ÀƪÀðUÀæºÀUÀ½AzÀ ªÀÄÄPÀÛªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. UÁA¢üAiÀÄ F ªÁzÀzÀ°è ºÀÄgÀĽ®è. ªÉÆzÀ°UÉ D ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÉ®ègÀÆ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ SÁåwAiÀÄ «zÁéA¸ÀgÀÄ. CªÀgÀÄ ºÉüÀĪÀ ©.J£ï. ¥ÀmÁ߬ÄPï ªÀÄvÀÄÛ GzÀAiÀÄ £ÁgÁAiÀÄuï ¹AUï PÀ£ÁðlPÀzÀªÀgÀ®è. PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ªÁ¸À EzÁÝgÉ CµÉÖ. ©.JZï. PÀȵÀÚªÀÄÆwð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĨÁâgÁªï zÁæ«qÀ ¨sÁµÁ«eÁÕ£ÀzÀ°è §ºÀÄ zÉÆqÀØ «zÁéA¸ÀgÀÄ. ªÀÄzÁæ¸ï ºÉÊPÉÆÃmïðªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ £ÉÆÃn¸ï ¤ÃrzÉ.

`¥ÁgÀA¥ÀjPÀ’ ¥ÀzÀ ¸ÀÆPÀÛ PÁè¹PÀ¯ï ¯ÁåAUÉéÃeï JA§ÄzÀPÉÌ ¸ÀAªÁ¢AiÀiÁV ‘±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ’ JA§ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß £Á«AzÀÄ §¼À¸ÀÄwÛzÉÝêÉ. F ¥ÀzÀ ºÉÃUÉ §¼ÀPÉUÉ §AvÉÆà w½AiÀÄzÀÄ. PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ vÀ«Ä½UÉ F ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ¤ÃrzÁUÀ »A¢AiÀÄ°è ºÉÆgÀr¹zÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è ‘±Á¹ÛçÃAiÀÄ’ JA§ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß PÁè¹PÀ¯ï JA§ ¥ÀzÀPÉÌ ¸ÀAªÁ¢AiÀiÁV §¼À¹zÉ. §ºÀıÀB CzÀ£Éßà £ÀªÀÄä «zÁéA¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ §¼À¹gÀ§ºÀÄzÀÄ. EzÀPÉÌ £ÀªÀÄä°èAiÉÄà CPÉëÃ¥ÀUÀ¼ÀÄ ªÀåPÀÛªÁVªÉ. vÀ«Ä¼ÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ J£ÀÄߪÀÅzÁzÀgÉ ¨ÉÃgÉ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ C±Á¹ÛçÃAiÀĪÉÃ? JA§ÄzÀÄ CªÀgÀ DPÉëÃ¥ÀPÉÌ PÁgÀt. E£ÀÄß PÉ®ªÀgÀÄ PÀĺÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄUÀÞvɬÄAzÀ EzÉäzÀÄ ±Á¹ÛçUÀ¼À ¨sÁµÉ? JAzÀÄ GzÁÎgÀ JwÛzÁÝgÉ. PÁè¹PÀ¯ï J£ÀÄߪÀÅzÀPÉÌ C©üeÁvÀ, ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ JA§ CxÀðUÀ¼ÀÆ EªÉ. PÉ®ªÀÅ «zÁéA¸ÀgÀÄ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¥ÀzÀzÀ §zÀ®Ä ‘¥ÁgÀA¥ÁjPÀ’ JAzÀÄ §¼À¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ JA§ C©ü¥ÁæAiÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÁÝgÉ. vÀ«Ä¼ÀgÀÄ PÁè¹PÀ¯ï ¯ÁåAUÉéÃeïUÉ ¸ÀAªÁ¢AiÀiÁV ‘ZɪÉÆä½’ JA§ ¥ÀzÀ §¼À¹zÁÝgÉ. ‘ZɪÉÄäöÊ’ JAzÀgÉ ±ÉæõÀ×. £ÀAiÀĪÁzÀ, £ÉÃgÀªÁzÀ, CzÀÄãvÀªÁzÀ JA§ CxÀðUÀ½ªÉ. ‘ªÉƽ’ JAzÀgÉ ¨sÁµÉ. £ÀªÀÄä°è ‘ZÉ£ÀÄßr’ JA§ ¥ÀzÀ EzÉAiÀįÁè ºÁUÉ. £ÀªÀÄä°èAiÀÄÆ F ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ JA§ÄzÀgÀ §zÀ®Ä ¨ÉÃgÉ ¥ÀzÀ §¼À¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ J¤¸ÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ ºÀ¼ÉUÀ£ÀßqÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀªÁzÀÝjAzÀ ‘¥À¼ÀªÉÄÊ PÀ£ÀßqÀ’ JAzÀÄ §¼À¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛªÁ¢ÃvÉãÉÆ?* * ¸Ëd£Àå: ¥ÀæeÁªÁtÂ, 8.11.2008.

60


GvÀÌøµÀÖvÉAiÀÄvÀÛ ºÉeÉÓ CUÀæºÁgÀ PÀȵÀÚªÀÄÆwð

PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ gÁeÉÆåÃvÀìªÀzÀ PÉÆqÀÄUÉAiÉÄA§AvÉ ‘±Á¹ÛçÃAiÀÄ’ ªÀÄ£ÀßuÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉUÉ ¤ÃrzÉ. C¢üPÀÈvÀªÁV UÉeÉmï £ÉÆÃn¦üPÉñÀ£ÀߣÀÄß ¥ÀæPÀn¹zÉ. CzÀgÀ°è ªÀÄzÁæ¸ï ºÉÊPÉÆÃnð£À°ègÀĪÀ ªÉ Æ PÀ z À Ý ªÉ Ä AiÀ Ä wêÀ i Áð£À ª À £ À Ä ß CªÀ ® A©¹ ±Á¹Û ç à AiÀ Ä ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀUÀ½UÉ ¹UÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀªÀ®vÀÄÛUÀ¼À C£ÀĵÁ×£ÀªÀ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ £ÀªÀÄÆ¢¹zÉ. C°èUÉ MAzÀÄ zÀȶ֬ÄAzÀ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ dªÁ¨ÁÝj ªÀÄÄVzÀAvÁVzÉ. AiÀiÁgÀÆ CzÀ£ÀÄß E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ zÀÆgÀĪÀAw®è. E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ±Á¹ÛçÃAiÀiÁ¸ÀPÀÛgÀ zÀ馅 £ÉgÉ gÁdåzÀ ºÉÊPÉÆÃnð£À ªÉÄïÉà EgÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀåzÀ PÉ®¸À PÁAiÀÄÄvÁÛ PÀĽwgÀĪÀÅzÀµÉÖ. ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MvÀÛqÀ vÀgÀ§ºÀÄzÀÄ. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É MvÀÛqÀ vÀgÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÉãÀÄ? EzÀ£ÀÄß PÁ£ÀÆ£ÀÄvÀdÕgÀÄ aAw¸À¨ÉÃPÀÄ. EgÀ°, F CqÉvÀqÉAiÀÄÆ DzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ ¤ªÁgÀuÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÉAzÀÄ D²¸ÉÆÃt. CzÀÆ DzÀªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAzÉãÀÄ JA§ÄzÀÄ ¥Àæ±Éß. F ¨ÁjAiÀÄ gÁeÉÆåÃvÀìªÀzÀ DZÀgÀuÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è gÁdåzÀ ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀPÁÌV E¥ÀàvÉÛöÊzÀÄ PÉÆÃn gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÁV D±Áé¸À£É ¤ÃrzÁÝgÉ. ªÉÊAiÀÄQÛPÀªÁV £À£ÀUÉ EzÀÄ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ WÉÆö¹zÀ ªÀÄ£ÀßuÉVAvÀ®Æ ºÉZÀÄÑ ªÀiË°PÀªÁV PÁt¸ÀÄwÛzÉ. E¥ÀàvÉÛöÊzÀÄ PÉÆÃn PÉÆqÀĪÀªÀjUÉ E£ÉÆßA¢¥ÀàvÉÛöÊzÀÄ PÉÆÃn PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ K£ÉãÀÆ PÀµÀÖªÁUÀ¯ÁgÀzÀÄ. PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÀªÀ®vÁÛV PÉÆqÀªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ PÀÆqÀ ºÉZÀÄÑ PÀrªÉÄ EµÉÖà ªÉÆvÀÛªÁVgÀÄvÀÛzÉ. vÀ«Ä½UÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ªÀiÁ£ÀåvÉ PÉÆmÁÖUÀ PÉÆlÖ ºÀtzÀ ªÉÆvÀÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £ÀÆgÀÄ PÉÆÃn. ¸Àj, F PÉÆÃnUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ? vÀ«Ä¼ÀgÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÁUÀÆ CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¹ vÀ«Ä¼ÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ C©üªÀÈ¢ÞUÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀªÀjUÉ PÉÆqÀªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. vÀ«Ä¼ÀÄ PÀÄjvÀ MAzÀÄ CvÀÄå£ÀßvÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÀÄåvÀÛªÀÄ PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß ¸Áܦ¸À¨ÉÃPÀÄ. EzÀPÁÌV PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀĪÀ G£ÀßvÀ ªÀÄlÖzÀ ¸À«Äw ¤ÃqÀĪÀ ¸À®ºÉ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ½UÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV PÁAiÀÄðAiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸À¨ÉÃPÀÄ. »ÃUÉ gÀÆ¥ÀÄUÉÆAqÀ

61


AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÃA¢æÃAiÀÄ ¨sÁµÁ ¸ÀA¸ÁÜ£À CxÀªÁ PÉÃAzÀæ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«ÄAiÀÄÄ C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ¸À¨ÉÃPÀÄ. PÉÃAzÀæ «±Àé«zÁå®AiÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ DAiÀÄÝ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À°è DAiÀiÁ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ ¦ÃoÀUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¸ÀĪÀAvÉ AiÀÄÄ.f.¹. C£ÀÄß PÉýPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀÆÜ®ªÁV EªÀÅ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÉÆAzÀPÉÌ ¹PÀÌ°gÀĪÀ ¸ÀªÀ®vÀÄÛUÀ¼ÀÄ. ¸Àé®à UÀA©üÃgÀªÁV AiÉÆÃa¹ £ÉÆÃrzÀgÉ F ªÉÄð£À AiÀiÁªÉÇAzÀÆ ºÉýPÉƼÀÄîªÀAxÀ ¸ÀªÀ®vÀÄÛUÀ¼À®èªÉà C®è. vÀ«Ä½UÁV MAzÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄ ¸Áܦ¹ JµÉÆÖà PÁ®ªÁ¬ÄvÀÄ. CzÉà eÁqÀÄ »rzÀÄ vÉ®ÄUÀÄ, PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁzÀªÀÅ. CªÀÅ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ, ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVzÀÝ PÉ®¸À PÁAiÀÄðUÀ½VAvÀ®Æ ©ü£ÀߪÁzÀ PÁAiÀÄðAiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸À®ºÁ ªÀÄAqÀ½UÀ¼ÀÄ ¤ÃqÀ§®èªÉãÀÄ? PÀ£ÁðlPÀzÀ GzÁºÀgÀuÉAiÀÄ£Éßà vÉUÉzÀÄPÉƼÉÆîÃt. PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉ, PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, PÀ£ÀßqÀ C©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀ, PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ, PÀ£ÁðlPÀ ¸Á»vÀå, eÁ£À¥ÀzÀ, AiÀÄPÀëUÁ£À, C£ÀĪÁzÀ EvÁå¢ EvÁå¢ CPÁqÉ«ÄUÀ½ªÉ. EªÉ®è PÀ£ÀßqÀzÉÝà PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛªÉ. ¥ÀA¥À, CwÛªÀĨÉâ, ¥ÀÄgÀAzÀgÀ, ²±ÀÄ£Á¼À ±ÀjÃ¥sï EvÁå¢ ºÀvÁÛgÀÄ ¥Àæ±À¹ÛUÀ½VAvÀ®Æ G£ÀßvÀ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¸À§ºÀÄzÉÃ? ¸Áܦ¹zÀgÀÆ CªÉ®è PÉêÀ® ºÉaÑ£À £ÀUÀzÀÄ PÉÆqÀĪÀÅzÀjAzÀ D¢ÃvÉà «£Á UÀÄuÁvÀäPÀªÁV AiÀiÁªÀ ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼ÀÆ PÀAqÀħgÀ¯ÁgÀªÀÅ. EzÉà ¥Àj¹Üw vÀ«Ä½UÀÆ, vÉ®ÄVUÀÆ C£Àé¬Ä¸ÀÄvÀÛzÉ. E£ÀÄß «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À PÀqÉ wgÀÄUÉÆÃt. gÁdåzÀ J®è «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À°ègÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀUÀ¼ÀÆ, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ JµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ ¸ÀPÁðgÀUÀ¼À UÀªÀÄ£À ¸É¼É¢ªÉ. F «¨sÁUÀUÀ¼É®èªÀÇ DgÉÆÃUÀå¥ÀÆtðªÁVªÉAiÉÄÃ? EzÀgÀ §UÉÎ ºÉaÑUÉ ºÉüÀĪÀ CºÀðvÉ £À£ÀV®è. §®èªÀgÀÄ ¨É¼ÀPÀÄ ©ÃgÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÉÆgÀgÁdåUÀ¼À°è£À «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À°è ¦ÃoÀUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀÄ §UÉÎ UÀªÀÄ£ÀºÀj¸ÉÆÃt. PÉÃA¢æÃAiÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀĪÁzÀ §£ÁgÀ¸ï »AzÀÆ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀPÁðgÀ 1976 ºÉÆwÛUÉà MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¦ÃoÀªÀ£ÀÄß ¸Áܦ¹vÀÄÛ. D ¦ÃoÀ JµÀÄÖ ¢£À G½¢vÀÄÛ. FUÀ CzÉ°èzÉ? £Á£Éà C°è £Á®ÄÌ ªÀµÀð, wAUÀ½UÉ PÉêÀ® 400 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½UÉ PÉ®¸À ªÀiÁr PÉÆ£ÉUÀÆ C°èUÉÆAzÀÄ CzsÁå¥ÀPÀ ºÀÄzÉÝ ªÀÄAdÆgÁUÀzÉ ªÁ¥À¸ÀÄì §AzÉ. ªÉÆzÀ® ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁV qÁ. ¥Àæ¨sÀıÀAPÀgÀ, D £ÀAvÀgÀ PÉ®PÁ® ªÀÄvÉÆۧ⠥ÁæzsÁå¥ÀPÀjzÀÝgÀÄ. ªÀÄÄAzÉ CzÀgÀ PÀqÉUÉ ¸ÀPÁðgÀPÀÆÌ UÀªÀÄ£À ©Ã¼À°®è. PÀ£ÀßqÀ PÀ£ÀßqÀªÉAzÀÄ PÀÄtÂzÁqÀĪÀ £ÀªÀÄUÁåjUÀÆ ¦ÃoÀ ªÀiÁAiÀĪÁzÀzÀÄÝ w½AiÀÄ°®è. EzÉà CªÀ¸ÉÜ ZÀArÃUÀqsÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ¦ÃoÀPÀÆÌ D¬ÄvÀÄ. AiÀiÁPÉ AiÀiÁªÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÆ C°èUÉ ºÉÆÃV ¦ÃoÀ¸ÀÜgÁUÀ°®è. E£ÀÄß £ÁªÀÅ «zÉñÀzÀ «±À é « zÁå®AiÀ Ä UÀ ¼ À ° è ¥À æ w µÁ× ¥ À £ É U É Æ ¼À Ä î ª À Å zÀ Ä PÀ £ À ¹ £À ªÀ i ÁvÀ Ä . CªÉ Ä jPÁzÀ «±Àé«zÁå®AiÀĪÉÇAzÀgÀ°è ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÉ£À߯ÁzÀ PÀ£ÀßqÀ ¦ÃoÀzÀ PÀxÉAiÉÆAzÀÄ PÀªÀÄðPÁAqÀ! UÀÄdgÁw£À°è PÉ® D¸ÀPÀÛgÀÄ vÀªÀÄä ¨sÁµÉAiÀÄ°è MAzÀÄ «±ÀéPÉÆñÀ«®èªÉAzÀÆ, CzÀ£ÀÄß ¹zÀÞUÉƽ¸À¨ÉÃPÉAzÀÆ wêÀiÁ𤹠EAxÀ PÉ®¸ÀzÀ ªÀiÁzÀjAiÉÆAzÀ£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁr ¥ÁægÀA©ü¸ÀĪÀÅzÀÄ M½vÉAzÀÄ £ÉgÉ ¨sÁµÉAiÀiÁzÀ ªÀÄgÁp «±ÀéPÉÆñÀ vÀAiÀiÁgÁUÀÄwÛzÀÝ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ZÀað¹ »AwgÀÄV §AzÀÄ vÀªÀÄä PÉ®¸À ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ. PÉêÀ® £Á¯ÉÌöÊzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆtðUÉƽ¹ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25 §ÈºÀvï ¸ÀA¥ÀÄlUÀ¼À «±ÀéPÉÆñÀªÀ£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. CzÀjAzÀ §AzÀ ºÀt¢AzÀ ‘UÀÄdgÁw «±ÀéPÉÆñÀ ¸ÀzÀ£À’ JA§ MAzÀƪÀgÉ PÉÆÃn gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ¨sÀªÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀnÖzÀgÀÄ. CzÀgÀ GzÁÏl£ÉUÉ §AzÀ ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ GzÁÏl£Á ¨sÁµÀt ªÀiÁqÀÄvÀÛ D Erà ¨sÀªÀ£ÀPÉÌ ªÉZÀѪÁzÀ PÉÆÃlåAvÀgÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£Àß ¸ÀܼÀzÀ¯ÉèÃ

62


ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ. D ¨sÀªÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛUÉ ‘«±ÀéPÉÆÃ±ï ¸ÀqÀPï’ JAzÀÄ £ÁªÀÄPÀgÀt ªÀiÁrzÀgÀÄ. «±ÀéPÉÆñÀ vÀAiÀiÁj¹zÀ D¸ÀPÀÛ UÀÄdgÁw ¸Á»wUÀ¼ÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ ºÀt¢AzÀ PÉ®¸À ªÀiÁrgÀ°®è. EzÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ §UÉV£À ¦æÃw. £ÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀ «±ÀéPÉÆñÀ AiÉÆÃd£É ¥ÁægÀA¨sÀªÁV £À®ªÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼Éà DVgÀ§ºÀÄzÀÄ. ªÀÄÄV¢zÉAiÉÆà E®èªÉÇà £À£Àß §½ ªÀiÁ»w E®è. EµÉÖ®è ¥Àæ¸ÁÛ¦¹zÀÄÝ ¤gÁ±ÁªÁzÀªÀ£ÀÄß vÉÆÃrPÉƼÀî®Ä C®è. ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¸À®Ä, O£ÀßvÀåPÉÌÃj¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÀÄ ºÀtªÀ®è, ¸ÀAPÀ®à±ÀQÛ. £ÀªÀÄä°è CzÀÄ EzÀÝgÉ JµÀÖgÀªÀÄnÖVzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ¥ÀjÃQë¹PÉƼÀÄîªÀ PÁ® FUÀ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä §A¢zÉ. CzÀÄ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀzÀ WÉÆõÀuÉAiÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ UÀ½UÉ. FUÀ £ÁªÀÅ ºÉƸÀzÉÆAzÀÄ ºÀÄgÀĦ¤AzÀ, vÀ£ÀäAiÀÄvɬÄAzÀ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß PÀlÄÖªÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVzÉ. ¥ÁægÀA¨sÀPÉÆÌAzÀÄ vÀPÀgÁjvÀÄÛ. PÀ£ÀßqÀPÁÌUÀ°, vÉ®ÄVUÁUÀ° ¸Á»vÀåzÀ ¥ÁæaãÀ ¥ÀgÀA¥ÀgɬĮèªÉA§ÄzÀÄ D vÀPÀgÁgÀÄ. CzÀjAzÁV ±Á¹ÛçÃAiÀÄ CºÀðvÉ E®èªÉA§ ªÁzÀ CzÀÄ. MAzÉÆAzÀÄ ¨sÁµÉUÉ MAzÉÆAzÀÄ ¥ÀgÀA¥ÀgɬÄgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä ¸Á»vÀå 9£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£À¢AzÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀzÉÝAzÀÄ ºÉýzÀgÉ ¸Á®zÀÄ. PÀ£ÀßqÀPÁÌUÀ°Ã, EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁµÉUÁUÀ° ¸Á»vÉåÃvÀgÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. CzÀ£ÀÄß UÀA©üÃgÀªÁV ¥ÀjUÀt¸À¨ÉÃPÀÄ. £ÀªÀÄä°è MAzÀÄ ¸ÀÄ¢ÃWÀðªÁzÀ gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀgÀA¥ÀgɬÄgÀ§ºÀÄzÀÄ. CªÉ®èªÀÇ ‘PÁè¹PÀ¯ï’ JA§ ¥Àj¢üAiÉƼÀPÉÌ ¸ÉÃgÀĪÀAxÀ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ. F zÀȶ֬ÄAzÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄzÀ F ºÉÆwÛ£À°è PÀ£ÀßqÀzÉÝà DzÀ MAzÀÄ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ£ÀÄß, PÀ£ÀßqÀ fêÀ£À «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß, PÀ£ÀßqÀ DºÁgÀ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß, PÀ£ÀßqÀ £ÉÊwPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß, PÀ£ÀßqÀ UÀÄt¸Àé¨sÁªÀUÀ¼À »jªÉÄAiÀÄ£ÀÄß “¸ÁzsÀÄUÉ ¸ÁzsÀÄ ªÀiÁzsÀÄAiÀÄðjUÉ ªÀiÁzsÀÄAiÀÄð£ï, ¨Á¢¥Àà PÀ°UÉ, PÀ°AiÀÄÄUÀ «¥ÀjÃvÀ£ï” vÀ£ÀªÀ£ÀÄß eÁUÀÈvÀUÉƽ¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. £ÀªÀÄä PÀ¯É AiÀiÁªÀÅzÀÄ, £ÀªÀÄä ¸ÀAVÃvÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ J®èªÀ£ÀÆß ºÀÄqÀÄQPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. £ÀªÀÄä AiÀÄPÀëUÁ£À, £ÀªÀÄä §AiÀįÁl, £ÀªÀÄä ¨sÀÆvÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÉÛ §tÚ ºÀaÑPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. eÉÆvÉeÉÆvÉUÉ ¥Àj±ÀÄzÀÞªÁzÀ §¼ÀPɸÉßû PÀA¥ÀÆålgï ¸Á¥sïÖªÉÃgïUÀ¼À ¤ªÀiÁðtªÀ£ÀÄß vÀéjvÀUÉƽ¹ J®èjUÀÆ PÉÊUÉlPÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. F PÉëÃvÀæzÀ°è vÀ«Ä¼ÀÄ ªÀÄwÛvÀgÀ ¨sÁµÉUÀ½UÉ ºÉÆð¹zÀgÉ £ÁªÀÅ zÀ±ÀPÀUÀ¼ÀµÀÄÖ »AzÉ ©¢ÝzÉÝêÉA§ ¸ÀÄ¢Ý T£ÀßgÀ£ÁßV¸ÀÄvÀÛzÉ. EzÀ£Éß®è ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ‘±Á¹ÛçÃAiÀÄ’ UÀjAiÉÄà £ÀªÀÄä ªÀÄÄrUÉÃgÀ¨ÉÃPÉãÀÄ? £ÀªÀÄä°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÀÄzÀĪɪÀÄ£ÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ C¥Ààl GvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ±ÉêÁ𤠢j¸ÀÄ zsÀj¹ NqÁqÀĪÀÅ£ÀÄß PÀAqÀgÉ ¸ÀéªÀÄgÀÄPÀªÀÅAmÁUÀÄvÀÛzÉ. ±Á¹ÛçÃAiÀÄvÉAiÀÄ ¢QÌ£ÀvÀÛ ºÉeÉÓ ºÁPÀĪÀÅzÉAzÀgÉ EªÉ®èªÀ£ÀÆß M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ PÀ£ÀßqÀvÀ£ÀªÀ£ÀÄß MAzÀÄ GvÀÌøµÀÖ (PÁè¸ï)vÉAiÉÄqÉUÉ PÉÆAqÉÆAiÀÄÄåªÀÅzÉà DVzÉAiÉÄà «£Á PÉêÀ® ¸Á»vÀå ºÁUÀÆ ¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É, ¥ÁArvÀå¹¢ÞUÀµÉÖà ¹Ã«ÄvÀUÉƽ¸ÀĪÀÅ¢®è.* * ¸Ëd£Àå: ¥ÀæeÁªÁtÂ, 8.11.2008.

63


‘¥ÁgÀA¥ÀjPÀ ¨sÁµÉ’ ZÁjwæPÀ CªÀPÁ±À MAzÀÄ ¨sÁµÉUÉ ‘PÁè¹PÀ¯ï’ JA§ UÀÄgÀÄvÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÁUÀ? 1. CzÀÄ §ºÀÄ ¥ÁæaãÀªÁzÀ ¨sÁµÉAiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. 2. CzÀgÀ°è CUÁzsÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ §gÀªÀtÂUÉ EzÀÄÝ D §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è ªÀiÁ£ÀªÀ d£ÁAUÀPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ w¼ÀĪÀ½PÉ ¸ÀAUÀæºÀUÉÆArgÀ¨ÉÃPÀÄ. 3. D ¨sÁµÉUÉ FUÀ ¸Àé¨sÁ¶PÀgÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. MAzÀÄ ªÉÃ¼É D ºÉ¸Àj£À ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß DqÀĪÀªÀgÀÄ EzÀÝgÀÆ CªÀgÀÄ §¼À¸ÀĪÀ ¨sÁµÉ CzÀgÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ gÀÆ¥À¢AzÀ UÀÄgÀÄw¸À¯ÁUÀzÀµÀÄÖ §zÀ¯ÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. CgÁ©Pï, VæÃPï£ÀAvÀºÀ ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß FUÀ®Æ DqÀĪÀªÀgÀÄ EzÁÝgÉ. DzÀgÉ CªÀgÀÄ §¼À¸ÀÄwÛgÀĪÀ CgÁ©Pï DUÀ°Ã VæÃPï DUÀ°Ã D ¨sÁµÉUÀ¼À ¥ÁæaãÀ gÀÆ¥ÀQÌAvÀ §ºÀ¼ÀªÁV ©ü£ÀߪÁVªÉ. ¸ÀA¸ÀÌøvÀ, ¯Áån£ï ¨sÁµÉUÀ½UÀAvÀÆ ¸Àé¨sÁ¶PÀgÀÄ E®èªÉà E®è. (PÉ®ªÀgÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøvÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÁqÀĪÀªÀjUÉ CzÀÄ ªÉÆzÀ® ¨sÁµÉAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ°vÀ ªÉÄÃ¯É CªÀgÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøvÀªÀ£ÀÆß PÀ°vÀÄ §¼À¸ÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÀÄ CµÉÖÃ). F ¤nÖ£À°è £ÉÆÃrzÁUÀ FUÀ ¨sÁgÀvÀzÀ°è d£ÀgÁqÀĪÀ AiÀiÁªÀ ¨sÁµÉAiÀÄÆ ‘PÁè¹PÀ¯ï’ C®è. DzÀgÉ d£ÀgÀÄ FUÀ®Æ §¼À¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ §ºÀÄ ¢ÃWÀð ¥ÀgÀA¥ÀgɬÄgÀĪÀ ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß ‘PÁè¹PÀ¯ï’ JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸À¨ÉÃPÉA§ ¨ÉÃrPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀ 2004gÀ°è vÀ«Ä¼À£ÀÄß F ¥ÀnÖAiÀÄ°è ¸ÉÃj¸ÀĪÀ ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆArvÀÄ. D §½PÀªÀµÉÖà ¸ÀA¸ÀÌøvÀªÀ£ÀÆß ‘PÁè¹PÀ¯ï’ ¨sÁµÉUÀ¼À ¥ÀnÖUÉ ¸ÉÃj¸ÀĪÀ ¤zsÁðgÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrvÀÄ. EzÀjAzÀ UÉÆvÁÛUÀĪÀÅ¢µÀÄÖ MAzÀÄ ¨sÁµÉ ‘PÁè¹PÀ¯ï’ ºËzÉÆà C®èªÉÇà JA§ÄzÀÄ vÀAvÁ£Éà wêÀiÁð£ÀªÁUÀĪÀ «µÀAiÀĪÁV G½¢®è. PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ §ºÀĪÀÄnÖUÉ gÁdQÃAiÀÄ ¯ÉævÀ ¤tðAiÀÄzÀ ªÉÄÃgÉUÉ F UÀÄgÀÄvÀ£ÀÄß ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛªÉ. FUÀ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÉ®ÄUÀÄ F ¥ÀnÖUÉ ¸ÉÃjPÉÆArªÉ. ‘PÁè¹PÀ¯ï’ JA§ EAVèµï ¥ÀzÀPÉÌ ¸ÀªÀÄ JA§AvÉ PÀ£ÀßqÀ ªÁvÁð ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «zÀézÀé®AiÀÄ ‘±Á¹ÛçÃAiÀÄ’ ªÀÄvÀÄÛ ‘C©üeÁvÀ’ JA§ JgÀqÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀÄwÛªÉ. ‘±Á¹ÛçÃAiÀÄ’ JA§ ¥ÀzÀPÉÌ ‘PÀlÄÖ¤mÁÖzÀ

64

qÁ|| PÉ.«. £ÁgÁAiÀÄt


¤AiÀĪÀÄUÀ½UÉ §zÀÞªÁzÀ’ JA§ CxÀð«gÀĪÀÅzÀÄ UÉÆvÁÛUÀÄvÀÛzÉ. ‘±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀ’ JA§ ªÀiÁwUÉ EzÉà CxÀð vÁ£ÉÃ? F ¤nÖ£À°è £ÉÆÃrzÁUÀ J®è ¨sÁµÉUÀ¼ÀÆ ±Á¹ÛçÃAiÀĪÉÃ. AiÀiÁPÉAzÀgÉ, ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß «ÄÃgÀĪÀ ¨sÁµÉ dUÀwÛ£À°è AiÀiÁªÀÅzÀÆ E®è. J®è ¨sÁµÉUÀ½UÀÆ CªÀÅUÀ¼ÀzÉÝà DzÀ ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ EzÉÝà EgÀÄvÀÛªÉ. ºÁUÁV PÉ®ªÀÅ ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è. ‘C©üeÁvÀ’ JA§ ¥ÀzÀªÀÇ PÀÆqÀ ºÉZÀÄÑ ¸Á»wåPÀªÁzÀ £É¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. ¸ÀªÀð±ÉæõÀתÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®zÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß UÉzÀÄÝ ¤AvÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ‘PÁè¹Pï’ JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀÅzÀÄAlÄ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ‘C©üeÁvÀ’ PÀÈwUÀ¼ÉAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÀgÉAiÀįÁUÀÄwÛzÉ. EzÀÆ MAzÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ «²µÀÖ ®PÀëtªÀ£ÀÄß ºÉüÀ®Ä ¸ÁzsÀå«gÀĪÀ ¥ÀzÀªÉ¤¸ÀĪÀÅ¢®è. ºÁVzÀÝgÉ AiÀiÁªÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¥ÀzÀªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ? ¨sÁµÉUÀ¼À §UÉÎ aAw¸ÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀÄ dUÀwÛ£À ¨sÁµÉUÀ¼À°è §ºÀÄ¢ÃWÀð PÁ®¢AzÀ®Æ d£À§¼ÀPÉAiÀÄ°èzÀÄÝ FUÀ®Æ d£À§¼ÀPÉAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼ÁVAiÉÄà G½¢gÀĪÀ ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß ‘¥ÁgÀA¥ÀjPÀ ¨sÁµÉ’ (ºÉjmÉÃeï ¯ÁåAUÉéeï)UÀ¼ÉAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. EAvÀºÀ ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀiÁV PÀ°AiÀÄ®Ä GvÉÛÃf¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. PÀ£ÀßqÀzÀAvÀºÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ ¤dªÁV F ¥ÀnÖUÉ ¸ÉÃgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ‘¥ÁgÀA¥ÀjPÀ ¨sÁµÉ’ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÉZÀÄÑ ¸ÀjAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀÆ C®èzÉ E£ÀÆß MAzÀÄ PÁgÀt¢AzÀ ºÉƸÀ ºÉ¸ÀgÉÆAzÀÄ CUÀvÀåªÁVzÉ. ‘PÁè¹PÀ¯ï’ JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸À¯ÁzÀ ¨sÁµÉUÀ¼À°è FUÀ d£À §¼À¸ÀÄwÛgÀĪÀ D ¨sÁµÉAiÀÄ gÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ‘PÁè¹PÀ¯ï’ J£ÀÄߪÀÅ¢®è. D ¨sÁµÉAiÀÄ MAzÀÄ ZÁjwæPÀ CªÀ¢üAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÉ UÀÄgÀÄw¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. vÀ«Ä½£À ªÀÄnÖUÉ ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ Qæ.±À. 650gÀ ªÀgÉV£À vÀ«Ä¼À£ÀÄß ‘PÁè¹PÀ¯ï’ JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¹PÉÆArzÁÝgÉ. PÀ£ÀßqÀzÀAvÀºÀ ¨sÁµÉUÀ½UÉ ¤gÀAvÀgÀvÉAiÉÄà MAzÀÄ ªÀÄÄRå ®PÀëtªÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ F ¨sÁµÉUÀ¼À EA¢£À d£À§¼ÀPÉAiÀÄ gÀÆ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß ‘PÁè¹PÀ¯ï’ gÀÆ¥À¢AzÀ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV Ej¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀiÁUÀzÀÄ. DzÀÝjAzÀ »A¢£À gÀÆ¥ÀzÀ ªÀÄÄAzÀĪÀjPÉAiÉÄà EA¢£À gÀÆ¥À JA§ w¼ÀĪÀ½PÉAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹ F ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß ‘¥ÁgÀA¥ÀjPÀ ¨sÁµÉ’UÀ¼ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀÅzÉà ºÉZÀÄÑ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀÄzÀÄ.

AiÀiÁPÉ UÀÄgÀÄw£À vÀªÀPÀ? vÀ«Ä¼À£ÀÄß ‘PÁè¹PÀ¯ï’ ¨sÁµÉAiÉÄAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸À¨ÉÃPÉA§ PÉÆÃjPÉ 19£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀįÉèà ªÀÄArvÀªÁzÀAvÉ vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ §®UÉÆAqÀÄ J£ïrJ ¸ÀgÀPÁgÀ«zÁÝUÀ F ¨ÉÃrPÉ wêÀæªÁ¬ÄvÀÄ. GvÀÛgÀ CªÉÄjPÁzÀ vÀ«Ä¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ «zÁéA¸À eÁeïð J¯ï. ºÁmïð F ¨ÉÃrPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀÄyð¹ 2000£ÉAiÀÄ ªÀµÀðzÀ°è ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÉÆAzÀÄ ZÀ¯ÁªÀuÉ ¥ÀqɬÄvÀÄ. §ºÀĪÀÄnÖUÉ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß ‘PÁè¹PÀ¯ï’ JAzÀÄ PÀgÉAiÀĨÉÃPÉA§ ZËPÀlÖ£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÁUÀ ºÁmïð ¤ÃrzÀ ZËPÀlÖ£Éßà ¥Á°¹gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. PÉÆ£ÉUÉ 2004gÀ°è vÀ«Ä¼ÀÄ ‘PÁè¹PÀ¯ï’ JA§ UÀÄgÀÄvÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArvÀÄ. F UÀÄgÀÄvÀÄ vÀªÀÄUÀÆ ¨ÉÃPÉA§ ¨ÉÃrPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÉ®ÄUÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À «zÁéA¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀiÁvÀ£ÀÄß ¨ÉA§°¹zÀ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ ªÀÄAr¹zÀgÀÄ. FUÀ, ªÀÄÆgÀƪÀgÉ ªÀµÀðUÀ¼À §½PÀ PÀ£ÀßqÀPÉÌ F UÀÄgÀÄvÀÄ ®©ü¹zÉ.

65


£ÀªÀÄä ¨sÁµÉUÉ ‘PÁè¹PÀ¯ï’ JA§ UÀÄgÀÄvÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä AiÀiÁQµÀÄÖ vÀªÀPÀ? £ÀªÀÄä £ÉgÉAiÀÄ gÁdåzÀ ¨sÁµÉUÉ D ªÀÄ£ÀßuÉ zÉÆgÀQzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄä ¨sÁµÉUÀÆ D UÀÄgÀÄvÀÄ zÉÆgÀPÀ¯ÉAzÀÄ §AiÀĹzÀÄÝ MAzÀÄ PÁgÀt. EzÀ®èzÉ F UÀÄgÀÄvÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ¨sÁµÉUÀ¼À C©üªÀÈ¢ÞUÉ PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀ ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ; D C£ÀÄzÁ£À PÀ£ÀßqÀPÀÆÌ zÉÆgÀPÀ° JA§ §AiÀÄPÉ E£ÉÆßAzÀÄ PÁgÀt. FUÀ ¨sÁµÉAiÀÄ C©üªÀÈ¢Þ JAzÀgÉãÀÄ - JA§ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ PÉýPÉƼÀî¨ÉÃPÁVzÉ. E®è¢zÀÝgÉ C£À Ä zÁ£À MAzÀ Ä ªÀ Ä jÃaPÉ DUÀ § ºÀ Ä zÀ Ä , E®è ª É Ã C¥À ª À å AiÀ Ä zÀ MAzÀ Ä ºÁ¢AiÀiÁUÀ®Æ§ºÀÄzÀÄ. FªÀgÉUÉ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸À®Ä, ¨É¼É¸À®Ä ªÀiÁrgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ £ÁªÀÅ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¢QÌ£À°è ºÉeÉÓUÀ¼À£ÀÄß EnÖ®èªÉA§ÄzÀÄ w½AiÀÄÄvÀÛzÉ. ¨sÁµÉAiÀÄ C©üªÀÈ¢Þ JAzÀgÉ D ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß J®è ªÀ®AiÀÄUÀ¼À®Æè ºÉƸÀ dUÀwÛ£À CUÀvÀåUÀ½UÉ vÀPÀÌAvÉ §¼À¸À®Ä ¹zÀÞUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ JAzÀxÀð. J®è ªÀ®AiÀÄUÀ¼À®Æè §¼À¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ wêÀiÁð¤¹zÀgÉ ºÁUÉ ºÉüÀĪÀ ¸ÀgÀPÁj DzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀr¹zÀgÉ J®è ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÆ ¥ÀjºÁgÀªÁzÀAvÀ®è. ¨sÁµÉAiÀÄ §¼ÀPÉUÉ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÀºÀ ¨sÁµÁ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¸À¨ÉÃPÀÄ; D ¨sÁµÁ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉ vÀgÀ®Ä £ÉgÀªÁUÀĪÀ ¨sÁµÁAiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉ vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ. EzÀjAzÀ zÀÆgÀUÁ«ÄAiÀiÁzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤jÃQë¸À§ºÀÄzÉà ºÉÆgÀvÀÄ PÉêÀ® C¥ÉÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄA¢qÀĪÀÅzÀjAzÀ®è. PÀ£ÁðlPÀªÉA§ F gÁdåªÀ£ÀÄß gÀƦ¹ 50 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀgÀÆ £Ár£À ªÀÄÄRåªÁ»¤AiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÁÜ£ÀªÉãÉA§ÄzÀ£ÀÄß RavÀUÉƽ¸À®Ä E£ÀÆß ¸ÁzsÀåªÁV®è. EzÀPÉÌ AiÀÄÄPÀÛ ¨sÁµÁ¤Ãw ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁµÁ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ E®è¢gÀĪÀÅzÀÆ MAzÀÄ ªÀÄÄRå PÁgÀt. PÀ£ÀßqÀPÉÌ ‘PÁè¹PÀ¯ï ¨sÁµÉ’ JA§ UÀÄgÀÄvÀÄ zÉÆgÀQgÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ¯ÁèzÀgÀÆ F PÉÆgÀvÉAiÀÄ£ÀÆß ¤ÃVPÉƼÀî®Ä ªÀÄÄAzÁUÀ¨ÉÃQzÉ.

PÀ£ÀßqÀ JµÀÄÖ ºÀ¼ÉAiÀÄzÀÄ? £Á«ÃUÀ ¢£ÀªÀÇ ªÀiÁvÁqÀ®Ä §¼À¸ÀÄwÛgÀĪÀ PÀ£ÀßqÀªÉA§ ¨sÁµÉ JgÀqÀÄ ¸Á«gÀ ªÀµÀðPÀÆÌ «ÄQÌzÀµÀÄÖ ºÀ¼ÉAiÀÄzÀÄ. FUÀ vÀ«Ä¼ÀÄ, vÉ®ÄUÀÄ, PÀ£ÀßqÀ, vÀļÀÄ, ªÀįÉAiÀiÁ¼ÀA, PÉÆqÀUÀÄ, vÉÆzÀªÀ JAzÀÄ ¨ÉÃgɨÉÃgÉAiÀiÁVgÀĪÀ ¨sÁµÉUÀ¼É®èªÀÇ MAzÀÄ PÁ®PÉÌ MAzÉà DVzÀݪÀÅ. CAzÀgÉ F ¨sÁµÉUÀ¼À£ÁßqÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°èzÀÝ d£ÀgÀÄ MAzÉà ¨sÁµÉAiÀÄ£ÁßqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. D ¨sÁµÉAiÉÄà ««zsÀ §UÉUÀ¼ÁV PÀªÀ¯ÉÆqÉzÀÄ »ÃUÉ ºÀ®ªÀÅ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ §¼ÀPÉUÉ §A¢ªÉ. EzÉ®èªÀÇ £ÀqÉzÀzÀÄÝ KPÉ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÁUÀ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¤RgÀªÁV ºÉüÀ®Ä DUÀĪÀÅ¢®è. DzÀgÀÆ PÉ®ªÀÅ ¥ÀÄgÁªÉUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹ F ¨sÁµÉUÀ¼É®èªÀÇ ¸ÀévÀAvÀæ ¨sÁµÉUÀ¼ÁzÀÄzÀÄ AiÀiÁªÁUÀ JAzÀÄ ºÉüÀ®Ä ¸ÁzsÀå«zÉ.

66


«zÁéA¸ÀgÀÄ F PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÉzÀ MAzÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£À¢AzÀ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄAr¹zÁÝgÉ. EAvÀºÀ ¥ÀÄgÁªÉUÀ¼ÀÄ PÉ®ªÉǪÉÄä £ÉÃgÀªÁV PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£Éßà ¤ÃqÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÀÄ. ªÀÄvÉÛ PÉ®ªÉǪÉÄä F ¥ÀÄgÁªÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV PÀ£ÀßqÀzÀ C¹ÛvÀéªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ vÉÆÃj¸ÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÀÄ. FUÀ §ºÀĪÀÄnÖUÉ J®ègÀÆ PÀ£ÀßqÀ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ ªÉÆzÀ® zÁR¯É JAzÀÄ ºÁ¸À£À f¯ÉèAiÀÄ ºÀ°är (= ºÀ¤är) JA§ Hj£À°è zÉÆgÀQgÀĪÀ Qæ.±À. 450gÀ PÀzÀA§ gÁdgÀ PÁ®zÀ ±Á¸À£ÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹zÁÝgÉ. F ±Á¸À£ÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀ §gÀªÀtÂUÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ °¦ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¹PÉÆAqÀzÀÆÝ UÉÆvÁÛUÀÄwÛzÉ. PÉ®ªÀÅ «zÁéA¸ÀgÀÄ EzÀQÌAvÀ®Æ ªÉÆzÀ°£À PÉ®ªÀÅ PÀ£ÀßqÀ ±Á¸À£ÀUÀ½ªÉAiÉÄAzÀÄ UÀÄgÀÄw¹zÁÝgÁzÀgÀÆ J®ègÀÆ D §UÉUÉ ¸ÀºÀªÀÄvÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢®è. UÀAUÀgÁd PÉÆAUÀÄtªÀªÀÄð£À JgÀqÀÄ ±Á¸À£ÀUÀ¼ÀÄ ºÀ°är ±Á¸À£ÀQÌAvÀ®Æ ºÀ¼ÉAiÀĪÀÅ JA§ ªÁzÀªÀÇ EzÉ. DzÀgÉ CªÀÅ PÀÆl ±Á¸À£ÀUÀ¼ÉAzÀÄ «zÁéA¸ÀgÀÄ ªÁ¢¸ÀÄvÁÛgÉ. PÀÆl ±Á¸À£ÀUÀ¼ÉAzÀgÉãÀÄ? ºÁUÉAzÀgÉ, ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÉUÀ¼ÉAzÀÄ ¸ÀgÀ¼ÀªÁV ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. CAzÀgÉ zÁ£ÀzÀwÛUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ºÉüÀĪÀ £ÀPÀ° ±Á¸À£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀȶָÀĪÀ ¥ÀzÀÞw EvÉÛAzÀÄ «zÁéA¸ÀgÀÄ ªÁ¢¸ÀÄvÁÛgÉ. CAzÀgÉ D ±Á¸À£ÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÉAzÉà ºÀ¼ÉAiÀÄ PÁ®zÀªÉA§ ¸ÉÆÃUÀ£ÀÄß ºÁPÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ ªÁ¢¸À¯ÁVzÉ. DzÀgÉ F ªÁzÀ AiÀiÁªÁUÀ®Æ ¤dªÁVgÀ¨ÉÃQ®è. AiÀiÁPÉAzÀgÉ, zÁ£À ¤ÃrzÀ ±Á¸À£À AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀt¢AzÀ ºÁ¼ÁUÀĪÀAwzÀÝgÉ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁgÉÆà M§âgÀÄ D ±Á¸À£ÀzÀ ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä PÁ®zÀ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ jÃwAiÀÄ°è £ÀPÀ®Ä ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. »ÃUÁV ¨ÉÃgÉ PÁ®zÀ ±Á¸À£ÀUÀ¼ÉAzÀÄ £ÁªÀÅ w½¢gÀĪÀ PÉ®ªÀÅ ±Á¸À£ÀUÀ¼ÁzÀgÀÆ »AzÉ EzÀÝ ¤dªÁzÀ ±Á¸À£ÀUÀ¼À ¥ÀæwUÀ¼ÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. »ÃUÁV ºÀ°är ±Á¸À£ÀQÌAvÀ®Æ »A¢£À CªÀ¢üAiÀĪÀÅ JAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁVgÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ ±Á¸À£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÉÛ £ÁªÀÅ ¥Àj²Ã°¸À¨ÉÃPÁVzÉ. CªÀÅ ¤dªÁVAiÀÄÆ ºÀ¼ÉAiÀĪÀÉà DvgÀ§ºÀÄzÀÄ. EzÀ®èzÉ PÀ£ÀßqÀ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ zÁR¯ÉUÀ¼À®è¢zÀÝgÀÆ F ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß DqÀÄwÛzÀÝ d£ÀgÀ §UÉUÉ ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ zÉÆgÀPÀÄvÀÛªÉ; C®èzÉ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁw£À G¯ÉèÃRUÀ¼ÀÄ PÀÆqÀ C®è°è ¹UÀÄvÀÛªÉ. vÀ«Ä½£À ¸ÀAUÀA ¸Á»vÀåzÀ°è PÀÈw gÀZÀ£É ªÀiÁrzÀ JµÉÆÖà PÀ«UÀ¼ÀÄ vÀ«Ä¼ÀÄ ¨sÁµÁ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀgÁVgÀ°®èªÉAzÀÆ CªÀgÀ°è PÉ®ªÀgÁzÀgÀÆ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÀÝ ¥ÀæzÉñÀUÀ½AzÀ ºÉÆÃzÀªÀgÉAzÀÆ ¥ÉÆæ| µÀ. ±ÉlÖgï vÉÆÃj¹PÉÆnÖzÁÝgÉ. F PÀ«UÀ¼É®è vÀ«Ä½£À°è PÁªÀåªÀ£ÀÄß gÀZÀ£É ªÀiÁrzÀÝgÀÆ CªÀgÀÄ DqÀÄwÛzÀÝ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀªÉà DV¢ÝgÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ªÁ¢¸À®Ä §gÀÄvÀÛzÉ. CzÀÆ C®èzÉ ¸ÀAUÀA PÁªÀåzÀ°è PÁt§gÀĪÀ ºÀ®ªÀÅ vÀ«Ä¼ÀÄ gÀÆ¥ÀUÀ¼ÀÄ EA¢£À vÀ«Ä½£À°è PÁt¸ÀĪÀÅ¢®è. DzÀgÉ CAvÀºÀ gÀÆ¥ÀUÀ¼À°è PÉ®ªÀÅ PÀ£ÀßqÀzÀ°è EªÉ. EzÀjAzÀ®Æ PÀ£ÀßqÀªÀÅ vÀ«Ä¼ÀÄ ¸ÀAUÀA ¸Á»vÀå gÀZÀ£ÉAiÀÄ PÁ®zÀ°è MAzÀÄ ¸ÀévÀAvÀæ ¨sÁµÉAiÀiÁV §¼ÀPÉAiÀÄ°èvÀÄÛ JAzÀÄ ºÉüÀ®Ä ¸ÁzsÀå«zÉ. EAvÀºÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß FUÁUÀ¯Éà ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÀ¼À°è ¥ÀnÖ ªÀiÁrPÉÆqÀ¯ÁVzÉ. C±ÉÆÃPÀ£À §æºÀäVjAiÀÄ ±Á¸À£ÀzÀ°è §gÀĪÀ ‘E¹®’ JA§ ¥ÀzÀ. VæÃPï ¥ÀæªÁ¹ mÁ¯É«Ä vÀ£Àß ¥ÀæªÁ¸À PÀxÀ£ÀzÀ°è ºÉ¸Àj¸ÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ £Ár£À Hj£À ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ, VæÃPï £ÁlPÀªÉÇAzÀgÀ°è

67


§gÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ, vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À ¹wÛ£ÀªÁ¸À¯ï JA§°è zÉÆgÀQzÀ ±Á¸À£ÀzÀ°è PÀAqÀħgÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ, ºÁ® gÁd JA¨ÁvÀ §gÉzÀ ¥ÁæPÀÈvÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ‘UÁxÁ ¸À¥ÀÛ±Àw’ JA§ PÀÈwAiÀÄ°è EgÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ - »ÃUÉ F ¥ÀnÖ ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛ¯Éà ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. EªÉ®èªÀÇ Qæ¸ÀÛ¥ÀƪÀð JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£À¢AzÀ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ CªÀ¢üUÉ ¸ÉÃjzÀ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èqÀ¨ÉÃPÀÄ. CAzÀgÉ F PÁ¯ÁªÀ¢üAiÀÄ ºÉÆwÛUÉ PÀ£ÀßqÀ d£ÀgÀ DqÀĨsÁµÉAiÀiÁV §¼ÀPÉAiÀÄ°èvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ §gÉAiÀÄ®Ä C£ÀÄPÀÆ®ªÁzÀ °¦ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÉÆAzÀ£ÀÄß gÀƦ¹PÉÆArvÀÄÛ JAzÀÄ w½AiÀħºÀÄzÁVzÉ. §gÀªÀtÂUÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ vÀ«Ä½VAvÀ PÀ£ÀßqÀ MAzÀÄ ºÉeÉÓ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÀAvÉ vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ. vÀ«Ä¼ÀÄ vÀ£Àß ‘PÁè¹PÀ¯ï ¸Á»vÀå’ JAzÀÄ PÀgÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ ¸ÀAUÀA PÁ®zÀ gÀZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ §gÀºÀ gÀÆ¥ÀzÀ°ègÀ°®è. CªÀÅ ¨ÁAiÉÄÝgÉAiÀÄ gÀZÀ£ÉUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. CªÀÅUÀ¼ÀÄ °¦ gÀÆ¥ÀPÉÌ §AzÀzÉÝà Qæ¸ÀÛ±ÀPÀ DgÀÄ - K¼À£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ §½PÀ. D PÁ®zÀ ±Á¸ÀÛç¸Á»vÀå PÀÈwAiÉÄAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸À¯ÁVgÀĪÀ ‘vÉƯïPÁ¦àAiÀÄA’ PÀÆqÀ »ÃUÉ ¨ÁAiÉÄÝgÉAiÀįÉèà EzÀÄÝ, C£ÀAvÀgÀ °TvÀ gÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀAwzÉ. F PÁªÀåPÀÈwUÀ¼ÀÄ gÀZÀ£ÉAiÀiÁUÀÄwÛzÀÝ CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ«Ä½UÉ MAzÀÄ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ E¢ÝvÁzÀgÀÆ CzÀÄ ¸ÀªÀÄxÀðªÁVzÀÝAvÉ vÉÆÃgÀĪÀÅ¢®è. F CªÀ¢üAiÀÄ ±Á¸À£ÀUÀ¼É®è PÉ®ªÉà CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀAxÀªÀÅ. Cw GzÀÝzÀ ±Á¸À£ÀzÀ°è 52 CPÀëgÀUÀ½ªÉ. ºÁUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ vÀ«Ä½UÉ ¸ÀĪÀåªÀ¹ÜvÀªÁzÀ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ ZËPÀlÖ£ÀÄß ¤ÃrzÀ ªÀmÉÖ¼ÀvÀÄÛ JA§ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ §UÉ C°è £É¯ÉUÉÆAqÀzÉÝà Qæ¸ÀÛ±ÀPÀ DgÀ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ §½PÀ. CzÀÆ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀ¢AzÀ ºÉÆÃzÀªÀgÉ£À߯ÁzÀ PÀ¼À¨sÀæ CgÀ¸ÀgÀÄ F °¦ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß vÀ«Ä½UÉ MzÀV¹zÀgÀÄ JAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁVzÉ.

PÀ£ÀßqÀ ¥Àæ¨sÉÃzÀUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À EµÀÄÖ ºÀ¼ÉAiÀÄzÁzÀ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄÄAzÉ d£ÀgÀ ªÀiÁw£À°è, §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è £É¯ÉUÉÆAqÀÄ FUÀ 21£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄj¸À®Ä ¹zÀÞUÉƼÀÄîwÛzÉ. F CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀzÀ gÀZÀ£ÉAiÀÄ°è ºÀ®ªÀÅ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÁVªÉ. ZÁjwæPÀªÁV PÀ£ÀßqÀzÀ £Á®ÄÌ ¥Àæ¨sÉÃzÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀƪÀðzÀ ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ, ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ, £ÀqÀÄUÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀ JA§ÄªÉà F £Á®ÄÌ ZÁjwæPÀ ¥Àæ¨sÉÃzÀUÀ¼ÀÄ. EªÀÅUÀ¼À°è ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ G½zÀ ªÀÄÆgÀÆ ¥Àæ¨sÉÃzÀUÀ¼À£ÀÄß ‘PÁè¹PÀ¯ï PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀiÁzÀj’UÀ¼ÉAzÀÄ w½AiÀÄĪÀ ¢QÌ£À°è aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ºÀjAiÀÄÄwÛªÉ. EzÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀÄzÀ®è. PÀ£ÀßqÀ FUÀ®Æ d£À §¼À¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¨sÁµÉ. ºÁUÁV FUÀ £ÁªÀÅ §¼À¸ÀĪÀ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÆß F ªÁåSÁå£ÀzÉƼÀUÉ ¸ÉÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ. DUÀ ªÀiÁvÀæ ‘PÁè¹PÀ¯ï’ JA§ UÀÄgÀÄwUÉ ºÉaÑ£À ªÀĺÀvÀÛ÷é §gÀÄvÀÛzÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ »A¢£À ¥Àæ¨sÉÃzÀUÀ¼À£ÀÄß FUÀ KPÉ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ? ¥ÀƪÀðzÀ ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß PÀ°vÀÄ CzÀ£ÀÄß §¼À¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÉÃ? F ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ FUÀ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß §¼À¸ÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß PÁr¸À§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ F ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ §UÉAiÀÄ°è £ÉÆÃqÉÆÃt.

68


PÀ£ÀßqÀ d£À¨sÁµÉAiÀiÁV ¨É¼ÉzÀħA¢zÉ. d£ÀgÀ ¤qÀÄUÁ®zÀ fêÀ£À PÀæªÀÄ¢AzÀ PÀÆrPÉÆAqÀ w¼ÀĪÀ½PÉ F ¨sÁµÉAiÀÄ°è CqÀPÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. CAzÀgÉ d£ÀgÀÄ §zÀÄPÀĪÀ PÀæªÀÄPÀÆÌ CªÀgÁqÀĪÀ ¨sÁµÉUÀÆ ¤PÀl ¸ÀA§AzsÀ«zÉAiÉÄAzÀÄ £ÁªÀÅ w½zÀgÉ DUÀ ¤gÀAvÀgÀªÁV §¼ÀPÉAiÀiÁUÀÄwÛgÀĪÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß w½AiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ CxÀð«gÀÄvÀÛzÉ. PÀ£ÀßqÀ ªÀÄ£À¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ aAw¹zÀªÀÅ JA§ÄzÀ£ÀÄß w½AiÀÄĪÀÅzÀjAzÀ FUÀ £ÀªÀÄUÀÆ £ÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀPÀÆÌ EgÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ £É¯ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄPÉƼÀî®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÁV PÀ£ÀßqÀzÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ gÀÆ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ PÉêÀ® ¥ÁArvÀåzÀ D¸ÀQÛ ªÀiÁvÀæªÁV G½AiÀįÁgÀzÀÄ; G½AiÀĨÁgÀzÀÄ.

©PÀÌlÄÖ - ¥ÀjºÁgÀªÉãÀÄ? ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀ JzÀÄj¸ÀÄwÛgÀĪÀ ©PÀÌlÄÖUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjºÀj¸À®Ä £Á«ÃUÀ ¸À£ÀßzÀÞªÁUÀ¨ÉÃQzÉ. DzsÀĤPÀUÉƼÀÄîªÀ ºÀA§®zÀ°è £ÁªÀÅ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ‘vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ’ ¨sÁµÉAiÀiÁV gÀƦ¹PÉÆArzÉÝêÉ. dUÀwÛ£À°ègÀĪÀ J®èªÀÇ PÀ£ÀßqÀPÉÌ ºÀjzÀÄ §gÀ° JA§ÄzÀ£ÀÄß zsÉåÃAiÀĪÁPÀåªÉA§AvÉ DZÀj¸ÀÄwÛzÉÝêÉ. EzÀjAzÀ ‘PÀ£ÀßrUÀgÀ w½ªÀ½PÉ’ ºÉaÑzÉ J£ÀÄߪÀÅzÉãÉÆà ¤d. DzÀgÉ CzÀÄ ‘PÀ£ÀßqÀzÀ w½ªÀ½PÉ’AiÀiÁV®è. ºÉÆgÀ ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ ºÀjzÀÄ §AzÀzÀÝ£ÀÄß £ÀªÀÄäzÉAzÀÄ w½zÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉÝêÉ. EzÀÄ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ EAVèµï ¨sÁµÉUÀ¼À ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀÄ°è ¹zÀÞUÉÆArgÀĪÀ £É¯ÉAiÀiÁVzÉ. EAVèµï ‘PÉÆqÀĪÀ ¨sÁµÉ’AiÀiÁVAiÀÄÆ PÀ£ÀßqÀ ‘vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¨sÁµÉ’AiÀiÁVAiÀÄÆ ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß ºÀAaPÉÆArªÉ. vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¨sÁµÉAiÀiÁVgÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ CzÀPÉÌ vÀPÀÌAvÉ vÀ£Àß gÀZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß, £ÀÄrUÀlÄÖUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¹PÉÆArzÉ. zÀÄBRzÀ ªÀiÁvÉAzÀgÉ EzÉÆAzÀÄ C¥ÁAiÀÄPÁj ¹Üw JAzÀÄ £ÀªÀÄUÉ C¤ß¸ÀÄvÀÛ¯Éà E®è. PÀ£ÀßqÀ vÀ£ÀUÉ ªÀ»¸À¯ÁVgÀĪÀ F ¥ÁvÀæzÀ EPÀÌnÖ¤AzÀ ºÉÆgÀ§AzÀÄ vÁ£ÀÆ PÉÆqÀĪÀ ¨sÁµÉAiÀiÁV ºÉƸÀºÀÄlÖ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃQzÉ.

ºÁVzÀÝgÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ? PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¸ÀévÀAvÀæ aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆqÀĪÀÅzÀÄ C¸ÁzsÀåªÉA§ £É¯ÉAiÀÄ°è ¤AwgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ®Ä £ÀªÀÄä Cj«£À ¥Àj¢üUÉ vÀAzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ; §½PÀ ¸ÀévÀAvÀæ aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ®Æè ªÀÄÆr§gÀ®Ä ¸ÁzsÀå J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß £ÀA§¨ÉÃPÀÄ. ºÁUÉ ªÀÄÆqÀ®Ä C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀ vÉgÀzÀ°è £ÀªÀÄä ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¸À¨ÉÃPÀÄ. CzÀgÀ £ÀÄrPÀlÄÖUÀ¼À£ÀÄß wzÀݨÉÃPÀÄ. F ¤nÖ£À°è £ÀªÀÄUÉ PÀ£ÀßqÀzÀ »A¢£À ¥Àæ¨sÉÃzÀUÀ½AzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¨ÉÃPÁzÀ¶ÖzÉ. eÉÆvÉUÉ PÀ£ÀßqÀzÀ EA¢£À ¥Àæ¨sÉÃzÀUÀ¼À®Æè £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁªÀÄVæ CqÀPÀªÁVzÉ. CzÀ£ÀÄß ªÀÄgÀĪÀÄ£À£À ªÀiÁqÀĪÀvÀÛ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. £Á«£ÀÆß PÀ£ÀßqÀzÀ CAa£À ¨sÁµÉUÀ¼ÁzÀ ¸ÉÆðUÀ, eÉãÀÄPÀÄgÀħ, §qÀUÀ, D®ÄPÀÄgÀÄA§, PÁqÀÄ PÀÄgÀÄA§, EgÀļÀ ªÀÄÄAvÁzÀ £ÀÄrUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁr®è. F £ÀÄrUÀ¼À°è CqÀPÀUÉÆArgÀĪÀ ¯ÉÆÃPÀzÀȶÖAiÀÄ£ÀÄß C£ÁªÀgÀtUÉƽ¹PÉÆAr®è. EªÉ®èªÀ£ÀÆß FUÀ PÉÊUÉwÛPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. DUÀ PÀ£ÀßqÀPÉÌ ¸ÁéAiÀÄvÀÛvÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¸ÀºÀdªÁVAiÉÄà ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀ£ÀßqÀPÉÌ ¹PÀÌ F ºÉƸÀ UÀÄgÀÄvÀÄ F ¢QÌ£ÀvÀÛ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß PÀgÉzÉÆAiÀÄå¨ÉÃQzÉ. EzÉÆAzÀÄ ZÁjwæPÀ CªÀPÁ±À. EzÀgÀ ¸ÀzÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ DUÀ¢zÀÝgÉ, F CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß §¼À¹ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß 21£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÁßV PÀ£ÀßrUÀjUÉ gÀƦ¹PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ F UÀÄgÀÄvÀÄ PÉêÀ® ¸ÁAPÉÃwPÀªÁV©qÀĪÀ C¥ÁAiÀÄ«zÉ.* * ¸Ëd£Àå: vÀgÀAUÀ, 20.11.2008

69


±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À: ªÀÄÄAzÉãÀÄ? PÀ£ÀßqÀPÉÌ ‘±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ’AiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉvÀªÀÅ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ D ¸ÀA§AzsÀªÁV £ÀqÉzÀ ºÉÆÃgÁlUÀ¼À zÀȶ֬ÄAzÀ £ÉªÀÄä¢AiÀÄ ¸ÀAUÀw. PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ C¢üPÀÈvÀªÁzÀ DzÉñÀ E£ÀÆß §gÀ¨ÉÃPÁVzÉ. CzÀÄ §AzÀ ªÉÄïÉ, FUÁUÀ¯Éà vÀ«Ä¼ÀÄ ¨sÁµÉUÉ ºÁQPÉÆArgÀĪÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À gÀÆ¥ÀÄgÉõÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÉÆArgÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß «ªÀgÀªÁV ¥Àj²Ã°¹, £ÀªÀÄä CUÀvÀå CªÀPÁ±À DzÀåvÉUÀ½UÉ C£ÀĸÁgÀªÁV £ÁªÀÅ ¸ÀévÀAvÀæªÁV «ZÁgÀ ªÀiÁr £ÀªÀÄä AiÉ Æ Ãd£É U À ¼ À ¸À é g À Æ ¥À ª À £ À Ä ß UÉ Æ vÀ Ä Û ª À i ÁrPÉ Æ ¼À î § ºÀ Ä zÀ Ä , PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉƼÀÀÄzÀÄ. F ¸ÀA§AzsÀzÀ°è PÀ£ÁðlPÀzÀ°è, ¨sÁµÉ, ¸Á»vÀåUÀ¼ÀÄ, ¸ÀA¸ÀÌøw, EwºÁ¸ÀUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À ¸ÀAªÀzsÀð£ÉUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ «±Àé«zÁ央AiÀÄUÀ¼ÀÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ J¯Áè ¸ÀgÀPÁj, CgɸÀgÀPÁj ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀV ¸ÀAWÀ-¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À ±ÀQÛ, CºÀðvÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É C£ÀÄzÁ£À ¥ÀqÉzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀÄÄ£ÀßqÉUÉ ±Àæ«Ä¸À§ºÀÄzÁVzÉ. »ÃUÉ ±Àæ«Ä¸ÀĪÁUÀ PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ PÀ¼À¥ÉAiÀiÁUÀzÀAvÉ, ¥ÀÄ£ÀgÁªÀÈwÛ ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À°è C£ÀÄzÁ£ÀzÀ C¥ÀªÀåAiÀĪÁUÀzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀzÀÄÝ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖªÀgÀ dªÁ¨ÁÝj. ‘±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ’AiÀÄ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è FUÁUÀ¯Éà DVgÀĪÀ PÉ®¸ÀQÌAvÀ DUÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÀ PÉ®¸ÀªÉà ºÉZÀÄÑ PÀ¤µÀ× ¥ÀPÀë 100-150 ªÀµÀðUÀ½UÉ ¸ÁPÁUÀĪÀµÀÄÖ PÉ®¸À AiÉÆÃdPÀjUÁV, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀ «zÁéA¸ÀjUÁV PÁAiÀÄÄwÛzÉ. ±Á¹ÛçÃAiÀĨsÁµÉ-¸Á»vÀå JA§ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ºÀ¼ÉAiÀÄ ¨s Á µÉ - ¸Á»vÀ å UÀ ¼ À ¸À v À Û ÷ é ¸À é g À Æ ¥À U À ¼ À £ À Ä ß ¸À ª À Ä ¥À ð PÀ ª ÁV EAVvÀUÉƽ¸ÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ¨sÁ«¹, FZÉUÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¸À®ºÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀÆavÀªÁUÀÄwÛªÉ. EªÀÅUÀ¼À°è PÉ®ªÀÅ ºÀ¼ÉAiÀÄ CAVÃPÀÈvÀ UÀæ»PÉUÀ¼À£ÀÄß ¥À Ä £À g À Ä fÓë¸À Ä ªÀ A xÀ ª À Å , E£À Ä ß PÉ ® ªÀ Å ºÉ Æ ¸À z ÁV PÀ°à¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀªÀÅ. F JgÀqÀgÀ°èAiÀÄÆ CªÁå¦Û, CwªÁå¦Û, C£À å xÁ ªÁå¦Û U À ½ UÉ CªÀ P Á±À ª À Å AmÉ A zÀ Ä AiÀ i ÁgÁzÀ g À Æ ªÁ¢¸À§ºÀÄzÀÄ. GzÁ: ¥ÀæZÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ‘±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ’ JA§ ªÀiÁvÀ£Éßà vÉUÉzÀÄPÉƼÉÆîÃt. £ÀÈvÀå, ¸ÀAVÃvÀUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À ±Á¸ÀÛçUÀæAxÀUÀ¼À°è GPÀÛªÁzÀ ®PÀëtUÀ½UÉ C£ÀĸÁgÀªÁVzÁÝUÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ £ÀÈvÀå, ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀ JAzÁUÀÄvÀÛªÉ. DzÀgÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ,

70

¥ÉÆæ. n.«. ªÉAPÀmÁZÀ® ±Á¹ÛçÃ


¸Á»vÀåzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è CzÀÄ ºÁUÀ®è. E°è ªÁåPÀgÀuÁ¢ ±Á¸ÀÛçUÀ¼À ®PÀëuÁA±ÀUÀ¼À «ªÀPÉëVAvÀ ¨ÉÃgÉ PÁªÀåUÀÄtUÀ¼ÀÄ, ¸ÀvÀÛ÷é ¸ÀégÀÆ¥ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄRåªÁzÀªÀÅ. E£ÀÄß ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ªÀÄÆ®ªÁV PÀ°à¸À¯ÁUÀĪÀ ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ ¨sÁµÉ, ¸Á»vÀå JA§ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ. ¥ÀgÀA¥ÀgÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ tradition/heritage JA§ CxÀðªÀżÀîzÀÄÝ, PÁè¹PÀ¯ï JA§ CxÀðªÀżÀîzÀÝ®è JA§ÄzÁV AiÀiÁgÁzÀgÀÆ ªÁ¢¸À§ºÀÄzÀÄ. ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÁæaãÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå PÀÈwUÀ¼À ¸ÀªÀÄÄZÀÒAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁUÀð ¸Á»vÀå, C©üeÁvÀ ¸Á»vÀå JA§ÄzÁV PÀgÉAiÀÄĪÀ gÀÆrü JA¢¤AzÀ®Æ EzÉ. EªÉgÀqÀÆ ¸ÀªÀiÁ£À D±ÀAiÀÄUÀ¼ÀļÀîªÀÅ. ªÀÄÄRåªÁV ±ÉæõÀ×vÉ, WÀ£ÀvÉ, ¸ËAzÀAiÀÄð, ¥ËærüªÉÄ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸Á»vÀåzÀ°è ¸Àȶ֪ÀÄÆ®zÀ°èAiÉÄà PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉAiÉÆÃ, ¸ÀA¥ÀzÀÄåPÀÛªÁV ªÁ妹zÉAiÉÆà D ¸Á»vÀå ªÀiÁUÀð¸Á»vÀå, C©üeÁvÀ ¸Á»vÀå J¤¸ÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ºÉüÀ§ºÀÄzÁVzÉ. DzÀgÉ FUÀ F JgÀqÀÆ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ CAxÀ ¥ÀæZÁgÀzÀ°è®è. C®èzÉ, CªÀÅ ¥ÀArvÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀAvÉ PÁtÄvÀÛªÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ ±Á¸À£À¸Á»vÀåªÀ£ÀÆß M¼ÀUÉÆAqÀ ºÁUÉ, FUÀ ªÀvÀðªÀiÁ£À ¸À¤ßªÉñÀzÀ°è DzsÀĤPÀ-¥ÀƪÀðPÁ®zÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß ‘¥ÁæaãÀ ¸Á»vÀå’ JA§ÄzÁV J®èjUÀÆ w½AiÀÄĪÀ ºÁUÉ PÀgÉzÀÄ, £ÀªÀÄä AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß ‘¥ÁæaãÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ¸Á»vÀå, ¸ÀA¸ÀÌøw CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ’ JA§ÄzÁV ¤zÉÃð²¸À§ºÀÄzÀ®èªÉ? £ÀªÀÄä CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À ªÁå¦Û ¸ÀÄ®¨sÀªÁV Qæ.±À. zÀ DgÀA¨sÀ¢AzÀ (CxÀªÁ Qæ.±À. 450 ºÀ°är ±Á¸À£À PÁ®¢AzÀ) Qæ.±À. 1750gÀªÀgÉUÉ (¸ÀÄ. 1500 ªÀµÀð). JAzÀgÉ J°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀzÀ ZÀA¥ÀÆPÁªÀåUÀ¼ÀÆ £ÀqÀÄUÀ£ÀßqÀzÀ µÀlࢠªÀÄvÀÄÛ ¸ÁAUÀvÀå PÁªÀåUÀ¼ÀÆ C«gÀvÀzsÁgÉAiÀiÁV gÀavÀªÁUÀvÉÆqÀVzÀªÉÇà C°èAiÀĪÀgÉUÉ, «¸ÁÛgÀUÉƼÀî®Ä CªÀPÁ±ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÁ¸ÀÛªÀªÁV, PÀ£ÁðlPÀ PÀ«ZÀjvÉPÁgÀgÀÄ ªÉÆzÀ®ÄUÉÆAqÀÄ Fa£À ¸Á»vÀå ZÀjvÀæPÁgÀgÉ®è ¥ÁæaãÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ UÀrgÉÃSÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄ. 1750 JA§ÄzÁV UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁzÀ ¥Àj¥ÁoÀ«zÉ. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ¸Á»vÀåUÀ¼À ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄzÀ°èAiÀÄÆ CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼À°èAiÀÄÆ E£ÀÆß LgÉÆÃ¥Àå ¥Àæ¨sÁªÀ, «±ÉõÀªÁV EAVèµï ¨sÁµÉ ¸Á»vÀåUÀ¼À ¥Àæ¨sÁªÀ, PÁt¢gÀĪÀ CªÀ¢ü CzÀÄ. »ÃUÉ CzsÀåAiÀÄ£À ±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ½UÉ PÁ®WÀlÖªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀgÀ°è «±ÉõÀªÁzÀ C£ÀÄPÀÆ®UÀ½ªÉ. ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀUÀ¼ÀÆ EªÉ. EzÀjAzÀ £ÀqÀÄUÀ£ÀßqÀ PÁ®zÀ ªÀZÀ£ÀPÁgÀgÀÆ, ºÀjzÁ¸ÀgÀÆ, PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¨sÁUÀªÀvÀ PÀ«UÀ¼ÀÆ gÀvÁßPÀgÀªÀtÂð, £ÀAdÄAqÀPÀ«, ªÀÄAUÀgÀ¸ÀgÀAxÀ ¥Àæ¹zÀÞ ¸ÁAUÀvÀåPÁgÀgÀÆ ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁUÀÄvÁÛgÉ. ¥ÁæaãÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ ªÀĺÁPÀ«UÀ¼À ¥ÀAQÛAiÀÄ°è ¥ÀA¥À, PÀĪÀiÁgÀªÁå¸ÀgÉÆA¢UÉ gÀvÁßPÀgÀªÀtÂð, £ÀAdÄAqÀ PÀ«UÀ¼À£ÀÆß ¸ÉÃj¸ÀĪÀ gÀÆrü¬ÄzÉAiÉÄA§ÄzÀ¤ß°è «±ÉõÀªÁV £É£ÉAiÀĨÉÃPÀÄ. F PÀ«UÀ¼À ¸ÀA§AzsÀªÁV PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑV £ÀqÉ¢®è. ¥Áæ a ãÀ PÀ £ À ß qÀ ¸Á»vÀ å ªÀ Ç ZÀ A ¥À Æ PÁªÀ å UÀ ¼ À GvÀ Ì µ É ð AiÀ Ä Æ ªÀÄÄVzÀĺÉÆìÄvÉA§ 14£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀPÉÌ CªÀ¢ü ¹Ã«ÄvÀUÉÆAqÀgÉ, D

71


ªÀÄÄA¢£À CªÀ¢üAiÀÄ°è gÀavÀªÁV E£ÀÆß ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼À°èAiÉÄà ºÀÄzÀÄV PÀĽwgÀĪÀ £ÀÆgÁgÀÄ C¥ÀæPÀnvÀ, C¸ÀA±ÉÆâüvÀ ±ÉæõÀ× UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ ±Á±ÀévÀªÁV C¥ÀjavÀªÁVAiÉÄà G½zÀĺÉÆÃV G¥ÉÃPÉëUÉ UÀÄjAiÀiÁUÀĪÀ C¥ÁAiÀÄ«zÉ. DUÀ ¸Á«gÀ ¸Á«gÀUÀlÖ¯É ¥ÀzÀåUÀ½gÀĪÀ JµÉÆÖà ZÀA¥ÀÆPÁªÀåUÀ¼ÀÆ, µÀlࢠªÀÄvÀÄÛ ¸ÁAUÀvÀå PÁªÀåUÀ¼ÀÆ, ¸Á«gÀUÀlÖ¯É ¸Á®ÄUÀ½gÀĪÀ ¥ÁæaãÀ UÀzÀå UÀæAxÀUÀ¼ÀÆ ¨É¼ÀPÀÄ PÁtzÉ ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ. GzÁ: aPÀzÉêÀgÁd MqÉAiÀÄgÀ (16721704) D½PÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ E¥ÀàvÁÛzÀgÀÆ zÉÆqÀØ ¥ÀæªÀiÁtzÀ ZÀA¥ÀÆ PÁªÀåUÀ¼ÀÄ gÀavÀªÁVzÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼À°è J®èªÀÇ ¥ÀæPÀlªÁVgÀĪÀAvÉ vÉÆÃgÀĪÀÅ¢®è. ºÁUÉAiÉÄà G½zÀ ¥ÀæPÁgÀzÀªÀÅ PÀÆqÀ. CUÀvÀåªÁV, vÀÄvÁðV ¨É¼ÀPÀÄPÁt¨ÉÃPÁVgÀĪÀ, CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀĨÉÃPÁVgÀĪÀ UÀæAxÀgÁ²AiÀÄ°è PÁªÀåUÀ¼ÀÆ ¥ÀÄgÁtUÀ¼ÀÆ EgÀĪÀ «ZÁgÀ«gÀĪÀ PÉëÃvÀæzÀ ªÀĺÁvÀäöåUÀ½ªÉ, gÁdåUÀ¼À EwºÁ¸À UÀ æ A xÀ U À ½ ªÉ , ¨s Á µÁ«µÀ A iÀ Ä PÀ , ZÀ ª À Ä vÁÌ g À UÀ æ A xÀ U À ½ ªÉ . ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀPÁgÀPÀUÀ¼ÁzÀ UÀtÂvÀ±Á¸ÀÛç, RqÀαÁ¸ÀÛç, gÀvÀß ±Á¸ÀÛç, ªÉÊzÀå±Á¸ÀÛç, ªÀȶֱÁ¸ÀÛç, gÀ¸ÀªÉÊzÀå, ¸ÀÆ¥À«zÉå ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ±Á¸ÀÛ竵ÀAiÀÄzÀ CªÀÄÆ®åªÁzÀ gÀZÀ£ÉUÀ½ªÉ. ¢lªÁV F ±Á¸À Û ç U À æ A xÀ U À ¼ À Ä ¸À g À ¼ À ª ÁzÀ ºÉ Æ ¸À U À £ À ß qÀ z À ° è EAVè µ ï ¨sÁµÁAvÀgÀUÀ¼À°è FUÀ ¥ÀæZÁgÀPÉÌ §gÀ¨ÉÃPÁVªÉ. EªÉ®è PÀ£ÁðlPÀzÀ ¸ÀªÀiÁd, ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼À, zsÀªÀÄð EwºÁ¸ÀUÀ¼À ºÉaÑ£À w½ªÀ½PÉUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀAxÀªÀÅ. vÀ¥ÀÄà vÀqÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÉAiÀÄĪÀAxÀªÀÅ. E£ÀÄß ¥ÁæaãÀ UÀzÀåzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀAvÀÆ C¥ÀæPÀnvÀ UÀzÀåUÀæAxÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆtðªÁV ¥ÀæPÀlUÉÆAr®èzÉ, CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀnÖ®èzÉ «±ÀzÀªÁUÀĪÀAw®è, ºÀ¼ÉAiÀÄ ±Á¸À£ÀUÀ¼À, ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼À °¦UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÀ®èzÉ EzÀÄ ±ÀPÀå«®è. £ÁqÀÄ £ÀÄrUÀ¼À ZÀjvÉæUÉ ±Á¸À£ÀUÀ¼Éà ªÀÄÆ® ¸ÁªÀÄVæ. EªÀÅUÀ¼À C¨sÁå¸À ««zsÀ ªÀÄÄRUÀ¼À°è, ªÀåªÀ¹ÜvÀ PÀæªÀÄUÀ¼À°è E£ÀÆß £ÀqÉAiÀĨÉÃPÁzÀÄÝ. FUÁUÀ¯Éà ªÀÄÆ® ¥ÀoÀåUÀ¼ÀÄ ²¯É¬ÄAzÀ, ¯ÉÆúÀ¥ÀlUÀ½AzÀ PÁUÀzÀPÉÌ E½zÀÄ DVzÉ. EªÀÅ FV£À ‘PÀZÁÑgÀÆ¥À’zÀ°è C®èzÉ, PÀ«°TvÀªÁzÀ ±ÀÄzÀÞ, bÀAzÉÆçzÀÞ gÀÆ¥ÀUÀ½UÉ ¥ÀjªÀwðvÀªÁV C¨sÁå¸ÀPÉÌ MzÀUÀ¨ÉÃPÁVzÉ. EwºÁ¸À, ¸ÀªÀiÁd, ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼À ¥ÀÄ£ÁgÀZÀ£ÉUÉ CªÀÅUÀ¼À ¥ÀæAiÉÆÃd£À ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÁVgÀ°, CªÀÅUÀ¼À ¨sÁµÉ, ±ÉÊ°, bÀAzÀ¸ÀÄì, PÀ«UÀ¼ÀÄ, «²µÀÖ ±À§ÝUÀ¼ÀÄ, ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼ÀÄ C¨sÁå¸ÀPÉÌ PÁzÀÄPÉÆArªÉ. ¸ÀAPÀ®£ÀUÀæAxÀUÀ¼ÀÄ gÁdªÀÄ£ÉvÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ºÁUÉ Corpus gÀÆ¥ÀzÀ°è ±ÀÄzÀÞªÁV ¸ÀA¥Á¢vÀªÁV §gÀ¨ÉÃPÁVªÉ. £ÁqÀÄ £ÀÄrUÀ¼À ¥ÀgÀA¥ÀgÉUÉ CªÀÅUÀ¼À PÉÆqÀÄUÉ E£ÀÆß s¸ÀàµÀÖ¥ÀqÀ¨ÉÃPÁVzÉ. ±Á¸À£À ¥ÁoÀUÀ¼À ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀ gÀÆ¥ÀUÀ¼ÀÆ, EAVèµï ¨sÁµÁAvÀgÀUÀ¼ÀÆ §gÀ¨ÉÃPÁVªÉ. G¯ÉèÃRUÉÆAqÀ ¸ÀܼÀ£ÁªÀÄ ªÀåQÛ£ÁªÀÄUÀ¼À «±ÉèõÀuÉUÀ¼ÁUÀ¨ÉÃPÁVzÉ.

72


C½zÀ ªÉÄïÉ, FUÀ G½zÀÄPÉÆArgÀĪÀ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀ, ¸ÀAgÀPÀëuÉ, PÉÆæÃrÃPÀÈvÀ ¸ÀÆa¤ªÀiÁðt EªÀÅ vÀéjvÀUÉÆAqÀÄ ªÀÄÄVAiÀÄÄwÛzÀÝ ºÁUÉAiÉÄà MAzÉÆAzÀÆ UÀæAxÀzÀ ¸ÀĸÀA¥Á¢vÀ PÀÈw ¹zÀÞªÁV ¥ÀæPÀlªÁUÀ¨ÉÃPÁVzÉ. E£ÀÆß ¥ÀæPÀlªÁVgÀzÀ £ÀÆgÁgÀÄ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ½ªÉ. ¥ÁæaãÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ ¸ÀªÀÄUÀæ «ªÀgÀuÁvÀäPÀ ¸ÀÆa ºÀ®ªÀÅ ¸ÀA¥ÀÄlUÀ¼À°è ¹zÀÞªÁUÀ¨ÉÃPÁVzÉ. EªÀÅUÀ¼À°è ªÀÄÄ¢ævÀ, CªÀÄÄ¢ævÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¸ÀÛ¥Àæw ®¨sÀåvÉ EªÀÅUÀ¼À ªÀiÁ»w EgÀ¨ÉÃPÁUÀĪÀÅzÀÄ. DzÀåvÉAiÉÆA¢UÉ DUÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÀ PÉ®¸ÀªÉAzÀgÉ ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀPÁgÀPÀUÀ¼ÁzÀ ±Á¸ÀÛçUÀæAxÀUÀ¼À ¸ÀA¥ÁzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ CªÀPÉÌ ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ EAVèµï C£ÀĪÁzÀUÀ¼ÀÄ. ¥Àæ¹zÀÞªÁzÀ ¥ÁæaãÀ ¸Á»vÀåPÀÈwUÀ¼À (GzÁ: ¥ÀA¥À¨sÁgÀvÀ, PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À ¨sÁgÀvÀ, eÉʫĤ¨sÁgÀvÀ, PÀ«gÁdªÀiÁUÀð, ±À§ÝªÀÄtÂzÀ¥Àðt, bÀAzÉÆÃA§Ä¢ü E.) ¸À«ªÀıÀð ¥ÀjµÀÌgÀtUÀ¼À ¹zÀÞvÉ. ±ÀvÀ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀtð£ÁvÀäPÀ, LwºÁ¹PÀ ºÁUÀÆ vÀÄ®£ÁvÀäPÀ £É¯ÉUÀ¼À°è «ªÀgÀªÁV ¤gÀƦ¸ÀĪÀÅzÀÄ; JAzÀgÉ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄUÀæ ZÀjvÉæ. UÀæAxÀ¸ÀÜ ¸ÀܼÀ£ÁªÀÄ. ªÀåQÛ£ÁªÀÄUÀ¼À ¨sÁ¶PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ «±ÉèõÀuÉ. ±Á¸À£À ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæaãÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå EªÀ£ÀÄß DzsÀj¹ MAzÀÄ «¸ÀÛøvÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¥ÀzÀPÉÆñÀªÀ£ÀÄß 2 CxÀªÁ 3 ¸ÀA¥ÀÄlUÀ¼À°è ¹zÀÞ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ, CzÀÄ «±ÀéPÉÆñÀªÀÇ DuÀ§ºÀÄzÀÄ. ±Á¸À£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæaãÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹ UÁzÉUÀ¼ÀÄ, MUÀlÄUÀ¼ÀÄ, d£À¥ÀzÀgÀ DZÁgÀ-«ZÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅUÀ¼À ¤gÀÆ¥ÀuÉ. ¥ÁæaãÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ ZÀ¼ÀªÀ½UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ ZÀ®£ÀªÀ®£ÀUÀ¼ÀÄ. ¸Á»wåPÀªÁV ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¥ÁæPÀÈvÀ C¥À¨sÀæA±À ¨sÁµÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ PÀ£ÀßqÀzÀ, C£Àå zÁæ«qÀ¨sÁµÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ PÀ£ÀßqÀzÀ vÀÄ®£ÁvÀäPÀ CzsÀåAiÀÄ£À. ¥ÁæaãÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ°è zsÁ«ÄðPÀ ¥ÀAUÀqÀUÀ¼À, ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄUÀ¼À M¼À¥ÀæªÁºÀUÀ¼ÀÄ, «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ¸Á»vÀåUÀ¼À ¥ÁæaãÀvÉAiÀÄ EwºÁ¸ÀzÀ «¸ÀÛøvÀ «ªÉÃZÀ£É. ±Á¸À£À ¸Á»vÀå ¥ÁæaãÀ ¸Á»vÀåUÀ¼À PÉëÃvÀæzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ UÀtå «zÁéA¸ÀgÀ, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀ fêÀ£ÀZÀjvÉæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ EwºÁ¸À. FZÉUÉ «±Àé«zÁ央AiÀÄUÀ¼ÀÆ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvÀÄÛ, CPÁqÉ«ÄUÀ¼ÀÆ C©ü e ÁvÀ ¸Á»vÀ å zÀ Czs À å AiÀ Ä £À U À ½ UÉ ¥É Æ ÃµÀ P À ª ÁzÀ ¥ÉÆæÃvÁìºÀPÀªÁzÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ¤«Äð¸ÀÄwÛ®è JA§ ªÀiÁvÀÄ PÉý§gÀÄwÛzÉ. »ÃUÁV £ÀªÀÄä ¨sÁµÉUÉ ºÉªÉÄäAiÀÄ PÉÆÃqÀÄ ªÀÄÆr¹zÀ ¥ÀA¥À, gÀ£ÀßgÀ, d£Àß, £ÉëÄZÀAzÀægÀ, PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À, ®QëöäñÀgÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ¢üÃgÀUÀA©üÃgÀªÁzÀ zÀ¤AiÀÄ°è ªÁa¸ÀĪÀ,

73


gÀ¸À¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ ªÁåSÁ夸ÀĪÀ, ¨sÁµÁ±ÉÊ°UÀ¼À UÀw, UÀªÀÄPÀUÀ¼À ¸ÀÆPÀëöävÉUÀ¼À£ÀÄß «±Éèö¸ÀĪÀ AiÀÄĪÀ ¦Ã½UÉAiÉÄà PÀtägÉAiÀiÁUÀÄwÛgÀĪÀAvÉ ¨sÁ¸ÀªÁUÀÄwÛzÉ. F ¢QÌ£À°è ¸Á»vÁå¸ÀPÀÛ AiÀÄĪÀPÀ-AiÀÄĪÀwAiÀÄjUÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀzÁAiÀÄPÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ K¥ÀðqÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ²PÀëtUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉAiÀĨÉÃPÀÄ. «zÉñÀzÀ «±Àé«zÁ央AiÀÄUÀ¼À°è Professor of Classics JA§ ºÀÄzÉÝAiÉÄà EgÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ UÀªÀĤ¹zÉÝãÉ. ªÀÄÄAzÉ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉUÉ zÉÆgÉAiÀÄ°gÀĪÀ C©üeÁvÀ ¸Á»vÀåzÀ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À°è F vÉgÀ£À ºÀÄzÉÝ CxÀªÁ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß PÀ°à¹PÉƼÀÀÄzÁVzÉ. F ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ ªÁåPÀgÀt, bÀAzÀ¸ÀÄì, UÀæAxÀ ¸ÀA¥ÁzÀ£É, ±Á¸À£ÁzsÀåAiÀÄ£À, ¸Á»vÀåZÀjvÉæ, ¨sÁµÁ«eÁÕ£À, ¤WÀAlıÁ¸ÀÛç ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ±ÁSÉUÀ½UÉ PÀÆqÀ K¥ÀðqÀ§ºÀÄzÁVzÉ. DUÀ DAiÀiÁ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ eÁÕ£ÀPÉëÃvÀæzÀ ¢UÀAvÀUÀ¼À£ÀÄß E£ÀßµÀÄÖ «¸ÀÛj¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁ¢ÃvÀÄ. ‘PÁªÀåPÉÌ ¸ÀªÀÄxÀð£É’ JA§ PÁ® vÀ£Àß UÀÄj ¸Á¢ü¹ DVzÉ; E£ÀÄß ªÉÄÃ¯É `¥ÁArvÀåPÉÌ ¸ÀªÀÄxÀð£É’ J£ÀÄߪÀ PÁ® §gÀ¨ÉÃPÁVzÉ. DUÀ £ÀªÀÄä ¸ÀA¥ÀzÀÄåPÀÛªÁzÀ ¥ÁæaãÀ ¸Á»vÀå vÀ£Éß®è ªÉʨsÀªÀ «¯Á¸ÀUÀ¼À£ÀÆß ¥ÀæPÀlUÉƽ¹ ¸ÀªÀiÁdªÀ£ÀÄß ¸ÀA¸ÀÌøw ¸ÀA¥À£ÀߪÁzÀ, gÀ¸ÀªÀAvÀªÁzÀ §zÀÄQ£ÉÆqÀ£É «°Ã£ÀUÉƽ¹ ¸ÁxÀðPÀvÉAiÀÄ ²RgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄlÖ§®ÄèzÁVzÉ.* * ¸Ëd£Àå: «dAiÀÄ PÀ£ÁðlPÀ, 16.12.2008.

74


C©üeÁvÀ ¨sÁµÉAiÀiÁV PÀ£ÀßqÀ Fa£À ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼ÀÄ

-qÁ|| JA. azÁ£ÀAzÀªÀÄÆwð

LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ vÀ«Ä¼ÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ C©üeÁvÀ (PÁè¹PÀ¯ï) ¨sÁµÉAiÀiÁV WÉÆö¹zÀ §½PÀ CµÉÖà ¥ÁæaãÀªÀÇ CµÉÖà ¸ÀªÀÄÈzÀÞªÀÇ DzÀ ¨sÁµÉ, ¸Á»vÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß C©üeÁvÀ ¨sÁµÉAiÉÄAzÀÄ WÉÆö¸À®Ä PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ MvÁ۬Ĺ ¥ÀvÀæ §gÉAiÀÄ®Ä ¤zsÀðj¹ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ D §UÉÎ ªÀgÀ¢ vÀAiÀiÁj¸À®Ä £Á£ÀÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ £Á®égÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrvÀÄ. (¥ÉÆæ. J¯ï.J¸ï. ±ÉõÀVjgÁªï, qÁ. ©.©. gÁd¥ÀÄgÉÆûvÀ, qÁ. J£ï.J¸ï. vÁgÁ£ÁxÀ EªÀgÀÄ G½zÀ ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ). D ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ DgÀÄ wAUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹, ºÀ®ªÀŨÁj ¸À¨sÉ ¸ÉÃj CAwªÀĪÁV ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¹ D ªÀiÁ»wUÉ ªÀÄÆ®ªÁzÀ C£ÉÃPÀ «zÁéA¸ÀgÀ EAVèµï §gÀºÀUÀ¼À ªÀÄƪÀvÉÆÛAzÀÄ C£ÀħAzsÀUÀ¼À £ÉgÀ¼ÀZÀÄÑ ¥ÀæwUÀ¼À zÁR¯ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉUÉ M¦à¹vÀÄ. D ªÀgÀ¢AiÀÄÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ 18-5-05gÀAzÀÄ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ºÉÆÃVzÉ. D EAVèµï ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À »ÃVzÉ. (PÁè¹PÀ¯ï ¥ÀzÀPÉÌ C©üeÁvÀ JA§ÄzÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀAªÁ¢ ¥ÀzÀ ºËzÉà C®èªÉà JA§ÄzÀgÀ ZÀZÉ F ¯ÉÃR£ÀPÉÌ ºÉÆgÀUÁzÀÄzÀÄ). PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ MAzÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß PÁè¹PÀ¯ï JAzÀÄ WÉÆö¸À®Ä £Á®ÄÌ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¹vÀÄÛ. ªÀiÁ£ÀzÀAqÀ 1: ¨sÁµÉAiÀÄ zÁR°vÀ ZÀjvÉæ CxÀªÁ ¥ÁæaãÀ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ ¸Á«gÀ ªÀµÀðUÀ½UÀÆ »A¢£ÀzÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. (EzÀÄ 1500 D¬ÄvÀÄ. ªÀÄÄAzÉ £ÉÆÃr.) PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ CvÀåAvÀ ¥ÁæaãÀ °TvÀ zÁR¯É r.J¯ï. £ÀgÀ¹AºÁZÁgï UÀÄgÀÄw¹gÀĪÀAvÉ Qæ.¥ÀÆ. 252gÀ C±ÉÆÃPÀ£À §æºÀäVj ±Á¸À£ÀzÀ `E¹®’ JA§ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀܼÀ£ÁªÀÄ, `PÀ£ÁðlPÀ’ JA§ ºÉ¸ÀgÀÄ CzÀQÌAvÀ »A¢£À ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ°èAiÉÄà zÁR¯ÁVzÉ. (EzÀgÀ PÁ® C¤¢ðµÀÖ). Qæ.±À. 1-2£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ Ff¥sïÖ£À°è zÉÆgÉvÀ DQìjAR¸ï ¥À¥ÉÊj JAzÉà ºÉ¸ÀgÁzÀ VæÃPï ¥ÀæºÀ¸À£À £ÁlPÀUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÀA¨sÁµÀuÉUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVªÉ. D

75


£ÁlPÀUÀ¼À ªÀ¸ÀÄÛ ºÀqÀV£À C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¥ÁgÁzÀ VæÃPï d£ÀgÀ PÀgÁªÀ½AiÀÄ ªÀįÉà §AzÀj£À C£ÀĨsÀªÀ. F §UÉÎ JA. UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ, ¸ÁÖ£ï¥sÀqïð ©. ¹ÖêÀgï, wÃ.£ÀA. ²æÃPÀAoÀAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ zÁR°¹gÀĪÀAvÉ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ¥ÁæaãÀvÉ Qæ.¥ÀÆ.zÀµÀÄÖ »AzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉAiÉÄA§ÄzÀÄ «ªÁzÁwÃvÀ. PÀ£ÀßqÀzÀ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¥ÀÆtð¥ÀæªÀiÁtzÀ zÁR¯É Qæ.±À. 450gÀ ºÀ¤är PÀ£ÀßqÀ ±Á¸À£À (EzÉà ¤dªÁzÀ gÀÆ¥À; `ºÀ°är’ C®è). JA.JZï. PÀȵÀÚgÀªÀgÀÄ D ±Á¸À£ÀªÀÅ Qæ.±À. LzÀ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀÄÝ JAzÀÄ ºÉýgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß MmÁÖgÉ J®è ±ÉæõÀ× «zÁéA¸ÀgÀÄ, ¨sÁµÁ«eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ M¦àzÁÝgÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ Qæ.±À. 500gÀ ‘©tªÀÄt CAvÀÄ ¨sÉÆÃV’ JAzÀÄ DgÀA¨sÀªÁUÀĪÀ avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ ±Á¸À£ÀªÀ£ÀÄß ©.J¯ï. gÉÊ¸ï ¥ÀæPÀn¹zÁÝgÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ Qæ.±À. 700gÀ ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀzÀ ±Á¸À£ÀUÀ¼À ¥ÀzÀåUÀ¼ÀÄ §ºÀÄ PÁªÀåªÀÄAiÀĪÁVªÉ. eÉ.J¸ï. ¦üèÃmï ¥ÀæPÀn¹gÀĪÀ K¼À£ÉñÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ PÀ¥Éà CgÀ¨sÀlÖ£À ¨ÁzÁ«Ä ±Á¸À£ÀªÀÅ zÉù bÀAzÀ¸ÁìzÀ wæ¥À¢AiÀÄ°èzÉ. MAzÀÄ ¸Á«gÀzÀ LzÀÄ£ÀÆgÀÄ LªÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ½UÀÆ »AzÉAiÉÄà PÀ£ÀßqÀªÀÅ PÀzÀA§gÀ DqÀ½vÀ ¨sÁµÉAiÀiÁVzÀÝzÀÄÝ CzÀÄ ¨ÁzÁ«Ä ZÁ®ÄPÀågÀ (6£Éà ±À.) PÁ®zÀ°è ¸Á»vÀåPÀ CxÀªÁ PÁªÀå¨sÁµÉAiÀiÁV «PÁ¸ÀºÉÆA¢vÀÄ. PÀ£ÀßqÀªÀÅ vÀ«Ä½£ÀµÉÖà ¥ÁæaãÀªÁzÀÄzÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß qÁ. ¦.J¸ï. ¸ÀħæºÀätåA ¸ÀàµÀÖ¥Àr¹zÁÝgÉ. D ¨sÁµÁ «eÁÕ¤AiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄÆ® zÁæ«qÀ¢AzÀ ªÉÆzÀ®Ä ªÀÄÆ®zÀQët zÁæ«qÀ ¨sÁµÉAiÀÄÄ PÀªÀ¯ÉÆqÉzÀÄ D ªÀÄÆ® zÀQët zÁæ«qÀ ¨sÁµÉ¬ÄAzÀ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ«Ä¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀiÁzÀªÀÅ. CªÀÅ PÀæªÉÄÃt ¸ÀévÀAvÀæ ¨sÁµÉUÀ¼ÁzÀªÀÅ. CªÀgÀ PÀÈw “zÁæ«rAiÀÄ£ï ªÀ¨ïð ªÀiÁ¥sÁð®f” ¤ÃrgÀĪÀ zÁæ«qÀ ¨sÁµÁ ªÀA±ÀªÀÈPÀë ¸ÀàµÀÖ avÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. ¥ÁæaãÀvÉAiÀÄ°è JgÀqÀÆ ¸ÀªÀiÁ£À. zÁR°vÀ ¨sÁµÉAiÀiÁV vÀ«Ä¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀQÌAvÀ ¸Àé®à EA¢£ÀzÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ CµÉÖ. ªÀiÁ£ÀzÀAqÀ 2: “D ¨sÁ¶PÀ d£ÀgÀÄ ªÀiË°PÀªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀĪÀ ¥ÁæaãÀ ¸Á»vÀå CxÀªÁ UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ D ¨sÁµÉAiÀÄ°ègÀ¨ÉÃPÀÄ.” PÀ£ÀßqÀzÀ ªÉÆvÀÛªÉÆzÀ® ®¨sÀå PÀÈw ‘PÀ«gÁdªÀiÁUÀð’ªÀÅ (PÁ® Qæ.±À. 850) C®APÁgÀ ±Á¸ÀÛçzÀ PÀÈwAiÀiÁVzÀÄÝ CzÀgÀ°è ²æëdAiÀÄ, PÀ«Ã±ÀégÀ, ¯ÉÆÃPÀ¥Á® EªÀgÉà ªÉÆzÀ¯ÁzÀ UÀzÀå¥ÀzÀå PÀ«UÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¸À¯ÁVzÉ. C£ÀĪÀiÁ£ÀªÉà E®è. PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåªÀÅ MA§vÀÛ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀQÌAvÀ®Æ ¸ÁPÀµÀÄÖ »A¢£ÀzÁVzÉ. DgÀ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°èzÀÝ£ÉAzÀÄ UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ vÀQð¹gÀĪÀ ‘ZÀÆqÁªÀÄtÂ’ JA§ PÀÈwAiÀÄ PÀvÀÈð ²æêÀzsÀðzÉêÀ. Erà ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸Á»vÀåzÀ ¥ÁæaãÀvÉ zÀȶ֬ÄAzÀ PÀ£ÀßqÀªÀÅ ªÀiÁvÀæ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ, ¥ÁæPÀÈvÀUÀ½VAvÀ Fa£ÀzÁVzÀÄÝ, G½zÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸Á»vÀåUÀ½VAvÀ »A¢£À ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. (§ºÀıÀB vÀ«Ä¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹) MA§vÀÛ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£À¢AzÀ ªÀÄÄAzÉ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ ¸ÀĪÀtð AiÀÄÄUÀªÉà DgÀA¨sÀUÉÆAqÀÄ ¥ÀA¥À, gÀ£Àß, ¥ÉÆ£Àß, £ÁUÀªÀªÀÄð, zÀÄUÀð¹AºÀ, £ÀAiÀĸÉãÀ EAvÀºÀ ªÀĺÁPÀ«UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀȶֹvÀÄ, ¥ÀA¥À£ÀÄ vÀ£Àß ‘D¢¥ÀÄgÁt’ªÀ£ÀÄß Qæ.±À. 941-2gÀ°è gÀa¹gÀĪÀÅzÁV RavÀ vÉâ ¤ÃrzÁÝ£É. CªÀ£À£ÀÄß D PÁ® £ÁqÉÆÃd (£ÁåµÀ£À¯ï nÃZÀgï) JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¹zÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ°è ±Á¸ÀÛç CxÀªÁ «eÁÕ£À ªÁYäAiÀÄPÉÌ MA§vÀÛ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£À¢AzÀ ªÀÄÄAzÉ zÉÆqÀØ ZÀjvÉæAiÉÄà EzÉ.

76


¸ÀĪÀiÁgÀÄ Qæ.±À. 1500gÀ°è gÀavÀªÁzÀ ¤dUÀÄt ²ªÀAiÉÆÃVUÀ¼À ‘«ªÉÃPÀ aAvÁªÀÄtÂ’AiÀÄÄ 592 «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß w½¸ÀÄwÛzÀÄÝ PÀ£ÀßqÀzÀ ¥Àæ¥ÀæxÀªÀÄ «±ÀéPÉÆñÀªÉ¤ß¹zÉ. ¥ÀA¥À, gÀ£Àß, gÁWÀªÁAPÀ, PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À, ZÁªÀÄgÀ¸À, ®QëöäñÀ EªÀgÉà ªÉÆzÀ¯ÁzÀ £ÀÆgÁgÀÄ PÀ«UÀ¼À PÁªÀåUÀ¼ÀÄ d£ÀgÀ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß GzÀÝPÀÆÌ ¸ÀÆgÉUÉÆArªÉ. ªÀiÁ£ÀzÀAqÀ 3: “¸Á»vÀå ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀĪÀÅ ªÀiË°PÀ CxÀªÁ ¸ÀéAvÀzÁÝVzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà E£ÉÆßAzÀÄ ¨sÁµÉ¬ÄAzÀ ¹éÃPÀj¹gÀĪÀAvÀºÀÄzÁVgÀ¨ÁgÀzÀÄ” JAzÀgÉ ¸ÀévÀAvÀæ ¸Á»vÀå«gÀ¨ÉÃPÀÄ.

PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ ±ÉæõÀ× ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ºÀvÀÛ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ¥ÀA¥À¤AzÀ DgÀA¨sÀªÁVzÀÄÝ vÀ£ÀßzÉà ªÉʲµÀÖöåUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. »AzÀÆ, eÉÊ£À ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄUÀ¼À PÀvÉUÀ¼À¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ JgÀqÉgÀqÀÄ ªÀĺÁPÁªÀå §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ (GzÁ: ¥ÀA¥À, ¥ÉÆ£Àß, gÀ£Àß), ¸ÁA¥ÀæzÁAiÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉù ±ÉÊ°UÀ¼À ¸ÀªÀĸÉå (EzÀÄ «ÃgÀ±ÉʪÀ, ¨ÁæºÀät PÀ«UÀ½UÀÆ C£ÀéAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ). PÁªÀåUÀ¼À°è ªÀÈvÀÛ, PÀAzÀ, gÀUÀ¼É ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ, ¥ÁæPÀÈvÀ ªÀÄÆ®PÀ bÀAzÉÆÃgÀÆ¥ÀUÀ¼À®èzÉ wæ¥À¢ EvÁå¢ zÉù bÀAzÉÆÃgÀÆ¥ÀUÀ¼À §¼ÀPÉ EªÀÅ UÀªÀÄ£ÁºÀð CA±ÀUÀ¼ÀÄ. ¥ËgÁtÂPÀ ªÀÄvÀÄÛ LwºÁ¹PÀ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß ¸À«ÄÃPÀj¹ PÁªÀå gÀZÀ£É PÀ£ÀßqÀzÀ°è DVzÉ. (GzÁ: CdÄð£À-CjPÉøÀj) ¥ÀA¥À ªÀĺÁPÀ«AiÀÄAvÀÆ vÀ£Àß ¥ÀA¥À ¨sÁgÀvÀzÀ°è ªÁå¸À ¨sÁgÀvÀzÀ PÀvÉAiÀÄ £É¥ÀzÀ°è vÀ£Àß PÁ®zÀ (10 ±À.zÀ.) PÀ£ÁðlPÀzÀ AiÀÄÄUÀzsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß (ExÉÆøï) ¤gÀƦ¹zÁÝ£É. CªÀ£À PÀÈwAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ CA¢£À AiÀÄÄUÀzsÀªÀÄð C©üªÀåPÀÛUÉÆArzÉ. CªÀ£À PÁ®zÀ §zÀÄQ£À ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ CªÀ£À £É¥ÀªÀiÁvÀæzÀ ¨sÁgÀvÀ PÀxÁªÀ¸ÀÄÛ«£À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁPÁgÀUÉÆArªÉ. ºÀ£ÉßgÀqÀ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ GvÀÛgÁzsÀðzÀ PÀ« ºÀjºÀgÀ£ÀÄ £ÀÆj¥ÀàvÀÄÛ ²ªÀ±ÀgÀtgÀ PÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ¨sÁµÉAiÀÄ°è gÀUÀ¼É bÀAzÀ¹ì£À°è ¤gÀƦ¹zÁÝ£É. CªÀ£À PÀxÁªÀ¸ÀÄÛªÉÇAzÀÄ zÀ°vÀ ªÀUÀðzÀ C¸Ààø±Àå ªÀiÁzÁgÀ ZÀ£ÀßAiÀÄå¤UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀÄÝ. CªÀ£À PÀxÁ±ÉÊ°, bÀAzÉÆÃ¥ÀæPÁgÀ, ¤gÀÆ¥ÀuÉ EªÀÅ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀévÀAvÀæªÁzÀĪÀÅ. CzÉà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ªÀÄzsÀå¨sÁUÀzÀ°è £ÀqÉzÀ ªÀZÀ£À ZÀ¼ÀªÀ½AiÀÄÄ Erà «±Àé ¸Á»vÀåPÉÌ «£ÀÆvÀ£À J£ÀߧºÀÄzÁz¸Á»vÀå ¥ÀæPÁgÀªÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀPÉÌ vÀAzÀÄPÉÆnÖvÀÄ. ªÉÄîéUÀðzÀªÀgÀÄ, zÀ°vÀgÀÄ, ¹ÛçÃAiÀÄgÀÄ, zÀ°vÀ ¹ÛçÃAiÀÄgÀÄ, ªÀÄAwæ ¨sÀAqÁjUÀ¼À®èzÉ zÀ£ÀPÁAiÀÄĪÀªÀgÀÄ, CA©UÀgÀÄ, £ÉÃPÁgÀgÀÄ, ZÀ¥Àà° ºÉƯÉAiÀÄĪÀªÀgÀÄ, ªÉñÉåAiÀÄgÀÄ, ¸Á»vÀå ¸À馅 ªÀiÁrzÀgÀÄ. ‘¤®ðeÉÓñÀégÀ’ CAQvÀzÀ ¸ÀƼɸÀAPÀªÉé M§â ªÀZÀ£ÀUÁwð. ±ÀgÀt ZÀ¼ÀªÀ½AiÀÄÄ ‘¸ÀƼɒAiÀÄgÀ®Æè DvÀ䫱Áé¸À vÀÄA© ¸Á»wUÀ¼À£ÁßV gÀƦ¹vÀÄ. EzÉÆAzÀÄ «±ÀézÀ¯Éèà C¥ÀƪÀð WÀl£É. ‘ªÀZÀ£À’ JA§ÄzÀÄ UÀzÀåªÀÇ C®èzÀ ¥ÀzÀåªÀÇ C®èzÀ MAzÀÄ «²µÀÖ ¸Á»vÀå ¥ÀæPÁgÀ. CzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ®Æè EvÀgÀ ¨sÁµÉUÀ¼À ¸Á»vÀå¢AzÀ ¥Àæ¨sÁ«vÀUÉƼÀîzÉ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀåjAzÀ CªÀgÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è CªÀgÀÄ ºÀÄnÖ ¨É¼ÉzÀ ªÀÄtÂÚ¤AzÀ ªÀÄÆr §AzÀÄzÁVzÉ. D ZÀ¼ÀªÀ½AiÀÄ £ÉÃvÁgÀ §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀ PÀAqÀ CvÀåAvÀ ±ÉæõÀ× ¸ÀªÀiÁd ¸ÀÄzsÁgÀPÀgÀ°è M§âgÀÄ.

77


D ZÀ¼ÀªÀ½AiÀÄ §½PÀ §AzÀ ºÀjzÁ¸À ¸Á»vÀå ZÀ¼ÀªÀ½AiÀÄÄ ¨sÀUÀªÀzï ¨sÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÁqÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀģɪÀÄ£ÉUÉ ªÀÄÄnÖ¹vÀÄ. zÁQëuÁvÀå ¸ÀAVÃvÀ ±ÉÊ°UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ºÉ¸ÀgÁzÀ ‘PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀ’PÉÌ CªÀgÉà ªÀÄÆ®. CzÉà ZÀ¼ÀªÀ½AiÀÄ PɼÀªÀUÀðPÉÌ ¸ÉÃjzÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ “gÁªÀÄzsÁ£Àå ZÀjvÉ”AiÀÄÄ ¨sÀvÀÛ, gÁVUÀ¼À ªÀÄzsÉå £ÀqÉzÀ ¸ÀAWÀµÀðzÀ PÀvÉAiÀiÁzÀgÀÆ CzÀÄ ²æêÀÄAvÀ, §qÀªÀgÀ ªÀÄzsÀåzÀ ªÀUÀð ¸ÀAWÀµÀðzÀ ¸ÁAPÉÃwPÀ PÁªÀåªÁVzÀÄÝ CAwªÀĪÁV ±ÉÆövÀgÀ UɮĪÉà ªÁ¸ÀÛªÀªÉA§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÁAPÉÃwPÀªÁV ¤gÀƦ¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÀ¸ÀÄÛ«£À zÀȶ֬ÄAzÀ EzÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸Á»vÀåPÉÌ PÀ£ÀßqÀªÀÅ PÉÆnÖgÀĪÀ PÉÆqÀÄUÉAiÀÄÆ ºËzÀÄ. ªÀiÁ£ÀzÀAqÀ 4: “PÁè¹PÀ¯ï ¨sÁµÉAiÀÄÄ CzÀgÀ ªÀÄÄA¢£À gÀÆ¥À¢AzÀ ©ü£ÀߪÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ CzÀgÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ¸ÀÜVvÀUÉÆArgÀ§ºÀÄzÀÄ.” PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉUÉ, PÀ¤µÀ× JgÀqÀÄ ¸Á«gÀzÀ ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ¤gÀAvÀgÀ EwºÁ¸À«zÀÄÝ, CzÀgÀ ZÀjvÉæAiÀÄ°è ¥ÀƪÀðzÀ ºÀ¼ÉUÀ£ÀßqÀ, £ÀqÀÄUÀ£ÀßqÀ, DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ JA§ ¥Àæ¨sÉÃzÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À§ºÀÄzÁzÀgÀÆ CzÀgÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ¤gÀAvÀgÀªÁVzÉ. ¥ÀƪÀðzÀ ºÀ¼ÉUÀ£ÀßqÀPÀÆÌ ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀPÀÆÌ ºÉÆgÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è ªÀåvÁå¸À«zÀÝgÀÆ M¼ÀUÉ EgÀĪÀ ¸ÁªÀÄåªÀÅ ¸ÀàµÀÖªÁzÀÄzÀµÉÖà C®è zÀlÖªÁzÀÄzÀÄ. E¥ÀàvÀÛ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è ¸ÀªÀÄÈzÀÞªÁV «PÁ¸ÀUÉÆArgÀĪÀ DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåPÉÌ K¼ÀÄ eÁÕ£À¦ÃoÀ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÄ ®¨sÀåªÁVªÉ. D «µÀAiÀÄzÀ°è CzÀÄ ¨sÁgÀvÀPÉÌà CUÀæUÀtå.

JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ªÀgÀ¢ ªÉÄîÌAqÀ ªÀgÀ¢AiÀÄÄ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀ£ÀÄß vÀ®Ä¦zÀ ªÉÄïÉ, PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¸ÀA¸ÀÌøvÀªÀ£ÀÄß ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÉÄAzÀÄ WÉÆö¹, CAvÀºÀ ¨sÁµÉAiÉÄAzÀÄ WÉÆö¸À¨ÉÃPÁzÀgÉ ªÉÆzÀ°zÀÝ MAzÀÄ ¸Á«gÀ ªÀµÀðUÀ¼ÀµÀÄÖ ¥ÁæaãÀvÉAiÀÄ EwºÁ¸ÀªÀ£ÀÄß MAzÀƪÀgÉ-JgÀqÀÄ ¸Á«gÀ ªÀµÀðUÀ½UÉ Kj¸ÀĪÀ vÀ£Àß C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß WÉÆö¹vÀÄ. ¸ÀA¸ÀÌøvÀzÀ eÉÆvÉUÉ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÆß ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÉÄAzÀÄ WÉÆö¸ÀzÉ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ vÀ¥ÀÄà ªÀiÁrzÉAiÉÄA§°è C£ÀĪÀiÁ£À«®è. (¸ÀA¸ÀÌøvÀªÀ£ÀÄß vÀ«Ä½VAvÀ ªÉÆzÀ¯Éà PÁè¹PÀ¯ï ¨sÁµÉAiÉÄAzÀÄ WÉÆö¸À¨ÉÃQvÀÄÛ; vÀ«Ä½VgÀĪÀ gÁdQÃAiÀÄ ¨ÉA§® CzÀQÌ®è!) ºÉƸÀ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀzÀ ¥ÀæPÁgÀªÀÇ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ªÀÄ£À«AiÀÄÄ PÀ£ÀßqÀPÉÌ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÁ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä ¸ÁPÁVvÀÄÛ. DzÀgÀÆ ¸À«ÄwAiÀÄÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀ£ÀÆß 25-1105gÀAzÀÄ PÉÃAzÀæPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ. (K¼ÀÄ C£ÀħAzsÀUÀ¼À F JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ªÀgÀ¢ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ªÀgÀ¢UÉ G¥ÀµÀÖA§PÀ CxÀªÁ ¥ÉÆõÀPÀ) D EAVèµï ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À EawzÉ: qÁ. LgÁªÀvÀA ªÀĺÁzÉêÀ£ï Qæ.¥ÀÆ. 2-1£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ vÀ«Ä¼ÀÄ ±Á¸À£ÀUÀ¼À°è vÀ«Ä¼ÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄÄ PÀ£ÀßqÀ¢AzÀ ºÀ®ªÀÅ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¹gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹zÁÝgÉ. Qæ.±À. 115gÀ mÁ¯É«ÄAiÀÄÄ vÀ£Àß ¥ÁæaãÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ¨sÀÆUÉÆüÀzÀ ªÀtð£ÉAiÀÄ°è PÀ£ÁðlPÀzÀ ºÀ®ªÀÅ ¸ÀܼÀ£ÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹zÁÝ£É.

78


CAwªÀÄ ªÀgÀ¢ CzÉ®èªÀ£ÀÆß PÉÆæÃrüPÀj¹ ºÉƸÀ ªÀiÁ»wAiÉÆqÀ£É vÀdÕgÀ ¸À«ÄwAiÀÄÄ 2006 ªÀiÁZïð-K¦æ¯ï£À°è CAwªÀÄ ªÀgÀ¢ vÀAiÀiÁj¹ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀÄ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ºÉÆÃVzÉ. CzÀgÀ DgÀA¨sÀzÀ°è ªÀÄƪÀvÀÄÛ ¥ÀÄlUÀ¼À ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À«zÀÄÝ, ªÀgÀ¢AiÀÄ MAzÉÆAzÀÄ ¨sÁUÀPÀÆÌ ªÀÄƪÀvÉÛüÀÄ C£ÀħAzsÀUÀ¼À EAVèµï DzsÁgÀUÀ¼À£ÀÄß G¯ÉèÃT¹ J®è ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À eóÉgÁPïì ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÉà AiÀÄxÁªÀvÁÛV ªÀÄÄ¢æ¹ ¤ÃrzÉ; MlÄÖ ªÀgÀ¢ E£ÀÆßgÀvÉÆA§vÉÛöÊzÀÄ ¥ÀÄlzÁÝVzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà zÀȶ֬ÄAzÀ £ÉÆÃrzÀgÀÆ J®è ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀßqÀªÀÅ ¥ÀÆgÉʸÀÄvÀÛzÉ; 1500 ªÀµÀðUÀ¼ÀµÀÄÖ MAzÀÄ ¨sÁµÉUÉ °TvÀ EwºÁ¸À ¸ÁPÀÄ; PÀ£ÀßqÀªÀÅ PÀ¤µÀ× 2300 ªÀµÀðUÀ¼ÀµÀÄÖ ºÀ¼ÉAiÀÄzÀÄ. (CzÀÄ zÁR°vÀ EwºÁ¸À. zÁR¯ÁUÀzÀ EwºÁ¸À E£ÀÆß ¢ÃWÀðªÁVzÉ).

DªÉÄð£À ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÁÜ£À ¤ÃqÀ®Ä PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ JgÀqÀƪÀgÉ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀµÀÄÖ »AzÉAiÉÄà CAwªÀÄ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹vÁzÀgÀÆ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ £ÉëĹzÀÝ vÀdÕgÀ ¸À«Äw ¸À¨sÉ ¸ÉÃgÀzÉà EgÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀ°è vÀ«Ä¼ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ AiÀıÀ¹éAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. PÀ£ÁðlPÀ¢AzÀ MvÀÛqÀ ºÉaÑ, ¸À¨sÉ ¸ÉÃgÀĪÀÅzÀÄ C¤ªÁgÀåªÉAzÀÄ UÉÆvÁÛzÀ vÀPÀët PÉ®ªÀÅ wAUÀ¼À »AzÉ vÀ«Ä¼ÀÄ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ PÀÄvÀAvÀæ¢AzÀ qÁ. PÀļÀAzÉʸÁé«Ä PÀtÚ£ï JA§ÄªÀgÀÄ ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrvÀÄ. MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ D ¸À«ÄwAiÀÄ ¸À¨sÉ ¸ÉÃjzÁUÀ, qÁ. PÀļÀAzÉÊ ¸Áé«Ä PÀ£ÀßqÀPÉÌ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÁ¸ÁÜ£À PÉÆqÀzÀAvÉ ¥À槮ªÁV «gÉÆâü¹ “vÀ«Ä¼ÀÄ ¨sÀÆ«Ä ºÀÄlÄÖªÀ ªÉÆzÀ¯Éà EzÀÝ ¨sÁµÉPÀ£ÀßqÀPÉÌ D CºÀðvÉ E®è” JA§ ºÁ¸Áå¸ÀàzÀ ªÁzÀ ªÀÄÄA¢lÖgÀÄ. CzÉà ¸À«ÄwAiÀÄ°èzÀÝ ªÉÄʸÀÆj£À ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÁ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¤zÉÃð±ÀPÀgÁzÀ (¹LLJ¯ï) qÁ. GzÀAiÀÄ£ÁgÁAiÀÄt ¹AUï D ªÉÆzÀ¯Éà ¥ÀæzsÁ¤UÀ½UÉ PÀ£ÀßqÀPÉÌ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀiÁUÀĪÀ J®è CºÀðvÉ EzÉAiÉÄAzÀÄ ¥ÀvÀæ §gÉ¢zÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ D ¥ÀæxÀªÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀgÀªÁV ¸ÀªÀÄxÀð ªÁzÀ ªÀÄAr¹zÁÝgÉ. E£ÉÆߧ⠸ÀzÀ¸Àå qÁ. ¨sÀ. PÀȵÀÚªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß ¨ÉA§°¹ vÉ®ÄVUÀÆ D ¸ÁÜ£À ¤ÃqÀ®Ä MvÁ۬ĹzÁÝgÉ. MmÁÖgÉ ¸À«ÄwAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ¥ÀgÀªÁzÀ ªÁvÁªÀgÀt«¢ÝvÉAzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ eÉÆvÉ vÉ®ÄVUÀÆ PÉÆlÖgÉ PÀ£ÀßrUÀgÀÄ vÀ«Ä½£ÀªÀgÀAvÉ RArvÀ «gÉÆâü¸ÀĪÀÅ¢®è.

wÃgÀ FZÉUÉ EzÉà dįÉÊ 2-3£Éà vÁjÃPÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¤AiÉÆÃUÀzÀ ¨sÁUÀªÁV zɺÀ°UÉ ºÉÆÃV £ÁªÀÅ C°è gÁµÀÖç¥Àw ²æêÀÄw ¥Àæw¨sÁ ¥Ánïï, ²ªÀgÁd ¥Ánïï, J¯ï.PÉ. CzÁé¤ CªÀgÀ£ÀÄß ¨sÉÃnAiÀiÁV J®è ªÀiÁ»w ¤ÃrzɪÀÅ. ²ªÀgÁd ¥ÁnîgÀ PÉëÃvÀæªÁzÀ zÀQët ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ ¯ÁvÀÆgï JA§ÄzÀÄ

79


gÁµÀÖçPÀÆlgÀ ªÉÆzÀ® gÁdzsÁ¤ ‘®vÀÛ®Ægï’ DVzÀÄÝzÀ£ÀÄß D Erà ¥ÀæzÉñÀ »AzÉ ¸ÀA¥ÀÆtð PÀ£ÀßqÀ£ÁqÉà DVzÀÄÝzÀ£ÀÄß CªÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀAzÀÄ, «±ÉõÀªÁV ±ÀgÀt ZÀ¼ÀªÀ½AiÀÄ ªÉʲµÀÖöåªÀ£ÀÄß CªÀjUÉ w½¹zɪÀÅ. (CªÀgÀÄ ºÀÄnÖ¤AzÀ «ÃgÀ±ÉʪÀgÀÄ). gÁµÀÖç¥ÀwAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¨sÉÃn ªÀiÁrzÁUÀ, M§â ªÀÄ»¼É gÁµÀÖç¥ÀwAiÀiÁzÀÄzÀPÉÌ PÀ£ÁðlPÀPÉÌ «±ÉõÀ ¸ÀAvÉÆõÀªÁVzÉAiÉÄAzÀÆ ¥ÀÄgÀĵÀ-¹ÛçÃAiÀÄjUÉ ¸ÀªÀiÁ£À ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀ ±ÀgÀt ZÀ¼ÀªÀ½AiÀÄ PÉÃAzÀæªÀÅ PÀ£ÁðlPÀªÉAzÀÆ, D ZÀ¼ÀªÀ½AiÀÄ°è CPÀ̪ÀĺÁzÉëAiÀÄAvÀºÀ ±ÉæõÀ× C£ÀĨsÁ«-¸Á»w ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ, PÁ¼ÀªÉéAiÀÄAxÀ C¸Ààø±Àå ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ, ¸ÀAPÀªÉéAiÀÄAvÀºÀ ‘¸ÀƼɒ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß CªÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀAzÀÄ, C¸Ààø±Àå ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÆ ªÉÃzÁ¨sÁå¸À ªÀiÁrzÀÄÝzÀ£ÀÄß ¸ÀƼɸÀAPÀªÉéAiÀÄ CAQvÀ ‘¤®ðeÉÓñÀégÀ’ JA§ÄzÀ£ÀÄß ºÉýzÁUÀ CªÀgÀ PÀtÄÚ ¸ÀÆPÀëöäªÁV ºÀ¤UÀnÖvÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ UÀÄgÀÄw¹zÉ. CzÁé¤AiÀĪÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÀÆÌ PÀ£ÀßqÀzÀ CºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀĸÀÛªÁV DzÀgÉ ¸ÀAQë¥ÀÛªÁV ªÀÄ£ÀzÀlÄÖ ªÀiÁrPÉÆqÀ¯ÁAiÀÄÄÛ. CªÀgÉ®ègÀÆ £ÁªÀÅ ¤ÃrzÀ ªÀÄ£À«AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖªÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀĪÀÅzÁV ¨sÀgÀªÀ¸É ¤ÃrzÀgÀÄ. CzÀQÌAvÀ CªÀgÀÄ K£ÀÆ ºÉaÑ£ÀzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è¢zÀÝgÀÆ CªÀgÀ ¨ÉA§®ªÀÅ PÀ£ÀßqÀzÀ ªÁzÀªÀ£ÀÄß zÀÈqsÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÉA§ «±Áé¸ÀzÉÆqÀ£É £ÁªÀÅ zɺÀ°¬ÄAzÀ »A¢gÀÄVzɪÀÅ.

±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ-¥ÀæAiÉÆÃd£À PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß C©üeÁvÀ ¨sÁµÉAiÉÄAzÀÄ UÀÄgÀÄw¹zÀgÉ CzÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è 1. ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÀÆPÀÛPÀqÉ CzÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ‘CvÀÄå£ÀßvÀ PÉÃAzÀæ’ ¸ÁܦvÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. C°è ªÀiË°PÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ; 2. CzÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ°è ¥ÀæwªÀµÀð E§âjUÉ ‘CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ’ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ; 3. CzÀgÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ ¨sÁgÀvÀzÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÉÃA¢æÃAiÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À°è ¦ÃoÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁܦvÀªÁUÀÄvÀÛªÉ. ºÀ®ªÀÅ PÉÆÃn ºÀtzÀ RZÀð£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV PÉÃAzÀæ ¨sÀj¸ÀÄvÀÛzÉ.

EwÛÃZÉUÉ PÀ¼ÉzÀ DUÀ¸ïÖ wAUÀ¼À°è vÀdÕgÀ ¸À«ÄwAiÀÄÄ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÉ®ÄUÀÄ ¥ÀgÀªÁV ¤tðAiÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀÆZÀ£É PÀAqÀħgÀÄwÛzÀÝAvÉ vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À UÁA¢ü JA§ ªÀQîgÀÄ ªÀÄzÁæ¸ï GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ vÀdÕgÀ ¸À«ÄwAiÀÄ°è £Á®égÀÄ PÀ£ÀßqÀ, vÉ®ÄUÀÄ ¥ÀPÀë¥ÁwUÀ½zÁÝgÉAzÀÆ D ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄݪÀiÁr ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ ¸À«Äw gÀa¹¨ÉÃPÉAzÀÆ zÁªÉ ºÀÆrzÁÝgÉ. PÀ£ÁðlPÀ¢AzÀ MvÀÛqÀ ºÉÃjzÀ ¥sÀ®ªÁV CPÉÆÖçgï 31gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀªÉÆúÀ£ï ¹AUÀgÀÄ ªÀÄzÁæ¸ï GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ wÃ¥Àð£ÀÄß PÁ¬ÄÝj¹, PÀ£ÀßqÀ vÉ®ÄUÀÄUÀ½UÉ C©üeÁvÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÁV ¥ÀæPÀn¹zÁÝgÉ. (D ºÉÆwÛUÉ vÀdÕgÀ ¸À«Äw CAvÀºÀ ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß vÀ£Àß JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ°è PÉÊUÉÆArvÀÄÛ.) UÁA¢üAiÀĪÀjUÉ PÀ£ÀßqÀ, vÉ®ÄUÀÄUÀ¼À C©üeÁvÀ ¸ÁÜ£À¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ vÉÆAzÀgÉAiÀÄÆ E®èªÁzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ «gÀÄzÀÞ ªÉÆPÀzÀݪÉÄ ºÀÆqÀĪÀÅzÀPÉÌ CªÀPÁ±À EzÉAiÉÄà E®èªÉà ªÀÄzÁæ¸ï GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ CAvÀºÀ ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß ¥Àæ²ß¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ PÁ£ÀƤ£À°è CªÀPÁ±À EzÉAiÉÄà E®èªÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ vÀdÕgÀÄ ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ. K£ÁUÀ¢zÀÝgÀÆ, MAzÀAvÀÆ ¤d; PÀ£ÀßqÀPÉÌ C¢üPÀÈvÀªÁV C©üeÁvÀ ¸ÁÜ£À WÉÆövÀªÁV CzÀPÉÌ zÉÆgÀPÀ¨ÉÃPÁzÀ C£ÀÄPÀÆ®UÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÉ. £ÁªÀÅ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄÄ ¥sÀ®¥ÀæzÀªÁVzÉ JA§ ¸ÀAvÉÆõÀ«zÀÝgÀÆ, PÀ£ÀßqÀªÀÅ D ¥sÀ®ªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ® ¨ÉÃUÀ §gÀ° JA§ ºÁgÉÊPÉAiÀÄ°èzÉÝêÉ; DzÀgÉ PÁvÀgÀ¢AzÀ PÀ£ÀßqÀ d£ÀvÉ PÁAiÀÄÄwÛzÉ.

80


PÀ£ÀßrUÀgÀÄ UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÀÄ; PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ £ÉëĹgÀĪÀ vÀdÕgÀ ¸À«ÄwAiÀÄ°è M§â PÀ£ÀßrUÀ£ÀÆ E®è; E§âgÀÄ vÀdÕgÀÄ ªÀiÁvÀæ ªÉÄʸÀÆj£À°è ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÁ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ GvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀzÀªÀgÀÄ. DzÀgÉ vÀdÕgÀ ¸À«ÄwAiÀÄ°è vÉ®ÄUÀÄ ªÀiÁvÀȨsÁµÉAiÀÄ E§âgÀÄ, vÀ«Ä¼ÀÄ ªÀiÁvÀȨsÁµÉAiÀÄ E§âgÀÄ EzÁÝgÉ! UÁA¢üAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄ°è PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæwªÁ¢AiÀÄ£ÁßV ªÀiÁrgÀ¢zÀÝgÀÆ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ Cfð ¸À°è¹ ªÀÄzÁæ¸ï GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÀ£ÀßqÀ¥ÀgÀ ªÁzÀ ªÀÄAr¸ÀĪÀ CUÀvÀå«zÉ. PÀ£ÀßqÀPÉÌ C©üeÁvÀ ¨sÁµÁ ¸ÁÜ£ÀªÀÅ C¢üPÀÈvÀªÁV ®¨sÀåªÁzÀ ªÉÄÃ¯É PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¸Áܦ¸ÀĪÀ G£ÀßvÀ CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæPÉÌ (¸ÉAlgï D¥sï JPÀì¯É£ïì) ªÉÄʸÀÆj£À°ègÀĪÀ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÁ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ (¹LLJ¯ï) J®è zÀȶÖUÀ½AzÀ®Æ ¥Àæ±À¸ÀÛªÁzÀ ¸ÁÜ£ÀªÁVzÉAiÉÄA§ÄzÀ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÀÄ£ÀzÀlÄÖ ªÀ i ÁrPÉ Æ qÀ ¨ É Ã PÁUÀ Ä vÀ Û z É . (UÁA¢ü ºÀ Æ rgÀ Ä ªÀ ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄ°è PÉÃAzÀæ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀgÀªÁV ªÁzÀ ªÀ Ä Ar¸À ® Ä £É à ªÀ Ä PÀ ªÀ i ÁrgÀ Ä ªÀ ªÀ Q îgÀ Æ vÀ«Ä½£ÀªÀgÁVzÁÝgÉ!) PÀ£ÀßrUÀgÀ ‘ºÉÆÃgÁl’zÀ ¥sÀ®ªÁV PÀ£ÀßqÀPÉÌ C©üeÁvÀ ¨s Á µÉ A iÀ Ä ¸ÁÜ£À ª À Å zÉ Æ gÀ Q vÀ Ä JA§ ªÀ i ÁvÀ Ä ¸ÀªÉÃð¸ÁzsÁgÀtªÁV PÉý §gÀÄwÛzÉ. D ºÉÆÃgÁlzÀ ¸ÀégÀÆ¥À (CzÀ£ÀÄß ‘ºÉÆÃgÁl’ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀÅzÁzÀgÉ) »ÃVzÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ ±ÉæõÀ× ¨sÁµÁvÀdÕjzÀÝ PÉÃAzÀæzÀ vÀdÕgÀ ¸À«ÄwAiÀÄÄ PÀ£ÀßqÀzÀ CºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ D ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrvÀÄ. D CºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÀj¢AiÀÄÄ DzsÁgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ JwÛ»r¬ÄvÀÄ. (D ¸À«ÄwAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ºÉÆgÀ MvÀÛqÀªÀÇ ¥ÀjuÁªÀÄ ©Ãj®è). PÀ¼ÉzÀ dįÉÊ 2-3gÀAzÀÄ ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼À ¤AiÉÆÃUÀzÀ ªÀÄ£À«UÉ ¥ÀæzsÁ¤UÀ¼ÀÄ ¸ÀàA¢¸À°®è. £ÀªÉA§gï MAzÀgÀ M¼ÀUÉ C©üeÁvÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¢zÀÝ°è zɺÀ°AiÀÄ°è zsÀgÀt ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ WÉÆö¹zÀgÀÄ. ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀ d£ÀvÉAiÀÄ ªÀÄÄRªÁtÂ. CzÀ£ÀÄß UÀA©üÃgÀªÁV ¨sÁ«¹zÀ ¥ÀæzsÁ¤UÀ¼ÀÄ CPÉÆÖçgï 31gÀAzÀÄ vÀdÕgÀ ¸À«ÄwAiÀÄ ¤tðAiÀÄ ¥ÀæPÀn¹zÀgÀÄ. ¥ÀæzsÁ¤UÀ¼À ªÉÄÃ¯É D MvÀÛqÀªÀÅ ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃjzÉAiÉÄA§°è C£ÀĪÀiÁ£À PÁt¸ÀĪÀÅ¢®è.* * ¸Ëd£Àå: PÀªÀÄð«ÃgÀ, 22.2.2009.

81


±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ: ªÁ¸ÀÛªÀ ¥Àj¹Üw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ® ¸ÀªÀĸÉå ªÀÄÆ®: ±É®Ø£ï ¥ÉÆîPï C£ÀĪÁzÀ: J£ï.J¸ï. ¸ÀħâtÚ 2006jAzÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉUÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ ZÀZÉðAiÀÄ£ÀÄß CzÀgÀ DgÀA¨sÀ¢AzÀ®Æ £Á£ÀÄ PÀÄvÀƺÀ®¢AzÀ UÀªÀÄ£ÀºÀj¹ £ÉÆÃqÀÄwÛzÉÝãÉ. ¨sÁµÉUÀ¼À ªÀÄzsÉå F jÃwAiÀÄ PÀAzÀPÀUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¸ÀĪÀÅzÀÄ C¥ÁAiÀÄPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁµÉUÀ¼À°è F ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀAvÀUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¸À®Ä PÉÆqÀĪÀ PÁgÀtUÀ¼À »A¢£À ¥ÁArvÀå ±ÉÊy®å¢AzÀ PÀÆrzÉ. DzÀgÉ F ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ PÉÃAzÀæ CA±ÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è £À£ÀUÉ ªÀĺÁPÀ« ¨sÀvÀÈðºÀj ºÉýgÀĪÀ F ªÀiÁvÀÄ £É£À¦UÉ §gÀÄvÀÛzÉ. ‘ªÀÄ£É GjAiÀÄĪÀªÀgÉUÀÆ ¨Á«AiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃqÀ®Ä PÁAiÀĨÁgÀzÀÄ’. KPÉAzÀgÉ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ¸ËzÉ §jà GjAiÀÄÄwÛ®è. ºÉZÀÄÑ PÀrªÉÄ ¨sÀ¹äèsÀÆvÀªÁVzÉ. AiÀiÁªÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÉà DUÀ° ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£À PÉÆlÄÖ K£ÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃd£À, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß NzÀĪÀªÀgÉà E®è¢zÀÝgÉ? DzÀgÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÁÜ£À ¤ÃqÀĪÀÅzÀgÀ GzÉÝñÀ, D ¨sÁµÉAiÀÄ UÀA©üÃgÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÆÌøÀÌgÀªÉà DzÀgÉ, ¨sÁgÀvÀzÀ°è F ¸ÁÜ£À ºÉÆAzÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÀvÀÛPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ¨sÁµÉUÀ½UÉ F ¸ÁÜ£À ¹UÀ¨ÉÃPÁzÀ CvÀåUÀvÀåvÉ EzÉ. DzsÀĤPÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸Á»vÀåzÀ PÁ®zÀ ¤PÀl¥ÀƪÀð ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ J¯Áè ¨sÁµÉUÀ½UÀÆ EzÀÄ C£Àé¬Ä¸ÀÄvÀÛzÉ. ¨sÁgÀvÀPÉÌ ¸ÁévÀAvÀæöå §AzÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ »A¢£À ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ¸Á«gÀ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ®, ¨sÁgÀvÀzÀ°è EwºÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁµÁ ¸ÀA§AzsÀzÀ D¼ÀªÁzÀ ¥ÁArvÀå ºÉÆA¢zÀ C£ÉÃPÀ ¨sÁµÁ±Á¸ÀÛçdÕgÀÄ EzÀÝgÀÄ. F vÀdÕgÀÄ dUÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÀ ¨sÁUÀzÀ°è£À ¥ÀArvÀjUÉ ¸ÁnAiÀiÁVzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ gÀƦ¹zÀ PÀ£ÀßqÀ, ªÀÄ®AiÀiÁ¼ÀA, vÉ®ÄUÀÄ, vÀ«Ä¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¥À¨sÀæA±À, C¸Áì«Äøï, §AUÁè, §æeï ¨sÁµÁ, UÀÄdgÁw, ªÀÄgÁp, MjAiÀiÁ, ¥À¶ðAiÀÄ£ï, ¥ÁæPÀÈvÀ, GzÀÄð ªÀÄwÛvÀgÀ

82


¨sÁµÉUÀ¼À°è£À UÀæAxÀUÀ¼À ¸Á»vÀåPÀ ªÀÄvÀÄÛ LwºÁ¹PÀ DªÀÈwÛUÀ¼ÀÄ EªÀwÛUÀÆ G¥ÀAiÉÆÃV¸À®àqÀÄwÛªÉ. ºÀ®ªÀÅ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è F DªÀÈwÛUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ¨ÉÃgÉ £ÀªÀÄUÉ ®¨sÀå«®èzÉà ºÉÆÃVzÉ. EzÀPÉÌ PÁgÀt, EªÀÅUÀ¼ÀÄ (PÀÈwUÀ¼À DªÀÈwÛUÀ¼ÀÄ) CvÀåªÀ±Àå JAzÀ®è, eÁÕ£ÀPÉëÃvÀæzÀ°è ºÉƸÀ w½ªÀÅ ºÀ¼ÉAiÀÄzÀ£ÀÄß zÀÆqÀÄvÀÛzÉ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ºÉƸÀzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÆ E®è. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀåUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀĪÀ°è Fa£À JgÀqÀÄ vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄUÀ¼À «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆtðªÁV ¤gÁ¸ÀPÀÛgÁVzÁÝgÉ. EzÀPÉÌ PÁgÀt ¨ÉÃgÉ PÉëÃvÀæUÀ¼À ¥À槮 DPÀµÀðuÉ. EzÀPÉÌ EzÀ£ÉÆßAzÀÄ PÁgÀt F PÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß PÀqÉUÀt¹gÀĪÀÅzÀÄ PÀÆqÀ. ¥Àj¹Üw vÀÄA¨Á ©UÀqÁ¬Ä¹zÉ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è £Á£ÀÄ PÉ®ªÀÅ zÀȵÁÖAvÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄvÉÛãÉ. CªÉÄjPÀzÀ MAzÀÄ ¥Àæ¹zÀÞ «±Àé«zÁ央AiÀÄ ºÀ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ½AzÀ M§â vÉ®ÄUÀÄ ¨sÁµÁ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ¤UÁV ºÀÄqÀÄQvÀÄ. «±Àé«zÁ央AiÀĪÀÅ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ°è CvÁå¸ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ªÉÆzÀ°¤AzÀ ºÉÆA¢zÉ. £À£ÀßAiÀÄå¤AzÀ EA¢£ÀªÀgÉUÀÆ vÉ®ÄUÀÄ ¸Á»vÀåzÀ°è ¥ÁArvÀåªÀżÀî M§â «zÁéA¸À£ÀÆ D «±Àé«zÁ央AiÀÄPÉÌ zÉÆgÀPÀ°®è. F PÉëÃvÀæzÀ°è UÀA©üÃgÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁrgÀĪÀ KPÉÊPÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ F «±Àé«zÁ央AiÀÄ¢AzÀ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ¯Éèà ¤ªÀÈvÀÛgÁUÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ ¤ªÀÈwÛAiÉÆA¢UÉ, CªÉÄjPÀzÀ°è vÉ®ÄUÀÄ ±Á¸ÁÛçzsÀåAiÀÄ£ÀªÀÅ C¸ÀÛAUÀvÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÉà ¥Àj¹Üw ¨ÉÃgÉ ¨sÁµÉUÀ¼À®Æè EzÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ, §AUÁ½ ¨sÁµÉAiÀÄ°è mÁUÉÆÃgÀgÀ PÀÈwUÀ¼À£Àß®èzÉà ªÉʵÀÚªÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ZÉÊvÀ£Àå£À fêÀ£À ZÀjvÉæ ‘ZÉÊvÀ£Àå ZÀjvÁªÀÄÈvÀ’ªÀ£ÀÄß NzÀ§®è «zÁéA¸ÀgÀÄ Cw «gÀ¼À. £Á£ÀÄ ºÀ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® ±Á¹ÛçÃAiÀÄ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ªÉÄʸÀÆj£À qÁ|| ªÉAPÀmÁZÀ® ±Á¹ÛçUÀ¼ÉÆqÀ£É CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁrzÉÝãÉ. CªÀgÀÄ, DUÀ¯Éà ºÉýzÀ, ZÁjwæPÀ ºÁUÀÆ UÀA©üÃgÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ°è M§â CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ. PÀ£ÀßqÀzÀ ¥Àæ¹zÀÞ PÀ«UÀ¼ÁzÀ ¥ÀA¥À, gÀ£Àß, ¥ÉÆ£ÀßgÀ PÀÈwUÀ¼À°è ¥Àæ¨sÀÄvÀé ºÉÆA¢zÀ M§â AiÀÄĪÀ «zÁéA¸À£À£ÀÄß £Á£ÀÄ ¨sÉÃnAiÀiÁUÀ®Ä DV®è. E£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀzÀ C¥ÀæwªÀÄ ±Á¸À£ÀUÀ¼À ¸ÀA¥ÀvÀÛ£ÀÄß NzÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀAvÀÆ EAvÉAiÉÄà «gÀ¼À. ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdzsÁ¤AiÀÄ°ègÀĪÀ JgÀqÀÄ ¥Àæ¹zÀÞ «±Àé«zÁ央AiÀÄUÀ¼À°è AiÀiÁgÀÆ »A¢ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸Á»vÀåzÀ°è ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛ®è. £Á£ÀÄ ºÉüÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÉñÀªÀzÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À £ÀAvÀgÀzÀªÀgÀ ªÀĺÀvÀÌøwUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ. EzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ EA¢£À ¥Áåj¸ï£À°è PÁ¯ÉÊð¯ï, gÉù£ï ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆðAiÉÄÃgï PÀÈwUÀ¼À §UÉÎ AiÀiÁgÀÆ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀ¢zÀÝgÉ ºÉÃUÉÆà CzÀPÉÌ ºÉÆð¸À§ºÀÄzÀÄ. F ¥Àj¹ÜwAiÀÄ aºÉßAiÀÄAvÉ ¸Á«gÁgÀÄ ©æeï ¨sÁµÁ PÀÈwUÀ¼ÀÄ ¥ÀvÁæUÁgÀzÀ°è PÀÆwªÉ. EA¢UÀÆ ¸ÀA¥Á¢¸ÀĪÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÆ E®èzÉ F ¥Àj¹Üw EAqÉÆÃ-¥À¶ðAiÀÄ£ï ¸Á»vÀåzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è E£ÀÆß ºÉZÀÄÑ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ. ºÀ®ªÁgÀÄ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼ÀÄ ªÉÆWÀ¯ï D¸ÁÜ£ÀzÀ ¢ªÁ£ïUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀÄ, E£ÀÆß NzÀĪÀªÀj®èzÉÃ, ¸ÀA¥ÁzÀ£É ¸ÁzsÀåªÁUÀzÉ EªÉ. F «µÀAiÀÄzÀ°è ¥ÀjZÀAiÀÄ EgÀĪÀ ¸ÉßûvÀgÉÆqÀ£É ¥Àæ¸ÁÛ¥À ªÀiÁrzÁUÀ F PÉëÃvÀæzÀ°è EgÀĪÀ £ÀÄjvÀ «zÁéA¸ÀgɯÁè 80gÀ ªÉÄîànÖ£À ¥ÁæAiÀÄzÀªÀgÉAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ, £Á£ÀÄ GzÀAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ°è £ÀqÉzÀ MAzÀÄ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÉÝ D ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ ZÀZÁð «µÀAiÀÄ “¨sÁgÀvÀzÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀA§AzsÀ ±Á¸ÀÛçUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ EªÀwÛ£À ¹Üw ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀ«µÀå”. C°è §A¢zÀÝ £ÀÆgÀPÀÆÌ ºÉaÑ£À ¥Àæw¤¢üUÀ¼À£ÀÄß £Á£ÀÄ CªÀgÀ°è JµÀÄÖ d£À vÀªÀÄä ²µÀåjUÉ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À »A¢£À PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ºÉýPÉÆqÀÄ«gÉAzÀÄ PÉýzÉ. CªÀgÀ°è ºÀ®ªÀgÀÄ F zÉñÀzÀ CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¸Á»vÀå «zÁéA¸ÀgÀÄ. CªÀgÀ°è PÉêÀ® ªÀÄÆgÀÄ d£À PÉÊ JwÛzÀgÀÄ. CªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀA¸ÀÌøvÁzsÁå¥ÀPÀgÀÄ.

83


Ma¨sÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ C¥À¨sÀæA±ÀzÀ ¥Àæ¹zÀÞ «zÁéA¸ÀgÁzÀ JZï.¹. ¨sÀAiÀiÁ¤AiÀĪÀgÀÄ wÃjPÉÆAqÀgÀÄ. CªÀgÀ ªÀÄÈvÀÄå«£ÉÆqÀ£É ¨sÁgÀvÀzÀ°èAiÀÄÆ C¥À¨sÀæA±ÀzÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀªÉà CAvÀåªÁ¬ÄvÀÄ. £À£Àß C©ü¥ÁæAiÀÄzÀ°è C¥À¨sÀæA±ÀzÀ°è K£ÁVzÉAiÉÆà CzÀÄ F zÉñÀzÀ°è DUÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÀUÉÆÎ¯É ºÁUÀÆ DvÀäºÀvÉåAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀªÁVzÉ. ¨sÁµÁeÁÕ£ÀzÀ eÉÆvÉ CªÀgÉÆqÀ£É C£ÉÆåãÀå ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢gÀĪÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ °¦UÀ¼À£ÀÄß NzÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåð (GzÁ: ¨Áæ»äÃ, ªÉÆÃr, ²SÁ¸ÀÛ) ªÀÄgÉAiÀiÁUÀÄwÛzÉ. £Á£ÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ°è EgÀĪÀ J¯Áè «±Àé«zÁ央AiÀÄUÀ¼À®Æè F ªÉÄÃ¯É PÀAqÀ «µÀAiÀÄzÀ°è K£ÁUÀÄwÛzÉAiÉÄAzÀÄ PÀÆ®APÀµÀªÁV ¥Àj²Ã°¹®è. PÉ®ªÀÅ «±Àé«zÁ央AiÀÄUÀ¼À°è F ¢¸ÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ ªÀåwjPÀÛªÁV PÁgÀå £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆvÀÄÛ. DzÀgÉ Cw±ÀAiÉÆÃQ۬ĮèzÉ £Á£ÀÄ EzÀ£ÀÄß ºÉüÀ§¯Éè. E£ÀÄß JgÀqÀÄ vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄUÀ¼À°è, ¨sÁgÀvÀzÀ «zÀévï ZÀjvÉæ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ £ÁUÀjPÀvÉUÉ ¨sÁgÀvÀ PÉÆlÖ ¥ÀæPÁ±ÀªÀÄAiÀÄ ¤¢ü-¨sÁgÀvÀzÀ d£ÀjUÉ NzÀ®Ä C±ÀPÀåªÁUÀ°zÉ. ¸ÀA¸ÀÌøvÀzÀ°è E£ÉÆßAzÀÄ UÁzɬÄzÉ. ‘MAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄ®¨sÀªÁV PÉqÀªÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ PÀlÄÖªÀÅzÀÄ PÀµÀÖ’. ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀĺÀvÁÛzÀ «zÀévï ¸ËzsÀªÀÅ ºÉZÀÄÑ PÀrªÉÄ PÀĹ¢zÉ. F PÉÆ£ÉAiÀÄ WÀ½UÉAiÀÄ°è CzÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÛ PÀlÖ®Ä ¸ÁzsÀåªÉÃ? ¨sÁgÀvÀ vÁ£ÀÄ Dj¹PÉÆAqÀ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è CvÀÄå£ÀßvÀªÁzÀ ²RgÀªÀ£ÀÄß Kj JµÉÆÖà ¨Áj vÉÆÃj¹zÉ. EArAiÀ Ä £ï E£ïì n lÆåmï D¥s ï ªÀiÁå£ÉÃeïªÉÄAmï, EArAiÀÄ£ï E£ïìnlÆåmï D¥sï mÉPÁß®f ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£Éßà vÉUÉzÀÄPÉƽî. ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ «±Àé«zÁ央AiÀÄUÀ¼ÀÄ, GzÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ F ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀgÀ£ÀÄß vÀªÀÄä°è ¸ÉÃj¹PÉƼÀî®Ä ¥ÉÊ¥ÉÆÃn ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. KvÀPÁÌV ¨sÁgÀvÀ vÀ£Àß ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ gÀPÀëuÉUÁV ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÁV EzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß PÀlÖ¨ÁgÀzÀÄ? §jà £ÀÈvÀåPÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAVÃvÀPÉÌ «ÄøÀ¯ÁUÀzÉ ¸Á»vÀå ¸ÀA¸ÀÌøwUÁV PÀÆqÀ. ¨sÁgÀvÀzÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ¥ÀÄ£ÀgÀÄvÁÜ£ÀPÁÌV ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÆÃPÀªÀiÁ£Àå «zÀéwÛUÁV, «ÄPÀÌ «±Àé«zÁ央AiÀÄUÀ½UÉ ªÀiÁzÀjAiÀiÁV, D «±Àé«zÁ央AiÀÄUÀ½UÉ eÁÕ£À UÀAUÉÆÃwæAiÀiÁV, KPÉ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀA§AzsÀ ±Á¸ÀÛçUÀ¼À ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß PÀlÖ¨ÁgÀzÀÄ? E£ÀÆß PÁ® «ÄAa®è. EzÀgÀ°è ¨sÁgÀvÀ «¥sÀ®ªÁzÀgÉ CzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ MAzÀÄ DUÀ¨ÁgÀzÀ ªÀĺÁ C£ÁºÀÄvÀ.* * ¸Ëd£Àå: ¸ÀAZÀAiÀÄ, (ªÀÄÆ®¥ÀæPÀluÉ: d£À¥ÀzÀ «ZÁgÀ ¥ÀwæPÉ, ¸ÀA. 9, ¸ÀA. 6, d£ÀªÀj 2009).

84


£ÀªÀÄäzÀÄ PÉÆqÀĪÀ ¨sÁµÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ qÁ. PÉ.«. £ÁgÁAiÀÄt £ÀªÀÄä ¨sÁµÁ±Á¸ÀÛçdÕgÀ°è ªÀÄÄRågÀÄ. ¸Á»vÀå «ªÀıÉðAiÀÄ zÁj¬ÄAzÀ ºÉÆgÀ½ Fa£À ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¨sÁµÁ±Á¸ÀÛçzÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ°è vÉÆqÀVPÉÆArzÁÝgÉ. ªÉÄʸÀÆj£À PÉÃA¢æÃAiÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÁ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è ¹Ã¤AiÀÄgï ¥sɯÉÆà DVgÀĪÀ EªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ ¸Á»vÀå ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ºÁUÀÆ «ªÀıÉðAiÀÄ §UÉUÉ ¸ÀºÀdªÉ¤ß¸ÀĪÀ D¼ÀzÀ CjªÀÅ, £ÀªÀÄä ¨sÁµÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À zÁjUÀ¼À §UÉÎ RavÀªÁzÀ ¤®ÄªÀÅ ºÉÆA¢zÁÝgÉ. PÉ.«.£Á eÉÆvÉV£À ªÀiÁvÀÄPÀvÉ MAzÀÄ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ C£ÀĨsÀªÀ, £ÀªÀÄä ¨sÁµÉUÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£À zÉÆgÀQzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è CªÀgÉÆA¢UÉ £ÀqɹzÀ ¸ÀAzÀ±Àð£À EzÀÄ.... ¥Àæ: £ÀªÀĸÁÌgÀ, ªÉÆzÀ°UÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ JAzÀgÉ K£ÀÄ C£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß «ªÀj¹. GvÀÛgÀ: ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV £ÁªÀÅ Classical language C£ÉÆßÃzÀPÉÌ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ C£ÀÄߪÀ ¥ÀzÀ §¼À¸ÀÄwÛzÉÝêÉ. CzÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¥ÀzÀ C®è. ±Á¹ÛçÃAiÀÄ C£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¤AiÀĪÀħzÀÞªÁzÀzÀÄÝ C£ÀÄߪÀ CxÀð PÉÆqÀÄvÀÛzÉ. J®è ¨sÁµÉUÀ¼ÀÆ ¤AiÀĪÀħzÀÞªÉÃ, dUÀwÛ£À CvÀåAvÀ PÀrªÉÄ d£À ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¨sÁµÉAiÀÄÆ ¤AiÀĪÀħzÀÞªÉÃ. F Classical language C£ÉÆßÃzÀÄ £ÀªÀÄä ¨sÁµÁ±Á¸ÀÛçdÕgÀÄ MA¢£ÀÆßgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ §¼À¸ÀÄvÁÛ EzÁÝgÉ. AiÀiÁªÀÅzÀÄ EªÀvÀÄÛ d£À§¼ÀPÉAiÀÄ ¨sÁµÉ DV®èªÉÇà DzÀgÉ MAzÀÄ PÁ®PÉÌ d£À§¼ÀPÉAiÀÄ°èzÀÄÝ C¥ÁgÀªÁzÀ eÁÕ£À ¸ÀAUÀæºÀ D ¨sÁµÉAiÀÄ°è EzÀÄÝ CAxÀzÀ£Àß Classical language CAvÀ PÀgÉzÀgÀÄ. ¯Áån£ï, N¯ïØ VæÃPï, ºÉÊ CgÁ©Pï (RÄgÁ£ï gÀZÀ£ÉAiÀiÁzÀ CgÁ©Pï) ºÁUÉAiÉÄà ¸ÀA¸ÀÌøvÀ, EAxÀªÀÅ Classical languages. EªÀÅUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À §ºÀ¼À ªÀÄÄRå. AiÀiÁPÉ CAzÀgÉ, CªÀÅUÀ¼À gÀZÀ£ÉAiÀÄ zÀȶ֬ÄAzÀ C®è, CªÀÅ dUÀwÛ£À G½zÀ ¨sÁµÉUÀ¼À ºÁUÉà gÀZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢ªÉ. DzÀgÉ CªÀÅUÀ¼À §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è D¼ÀªÁzÀ eÁÕ£À ¸ÀA¥ÀwÛzÉ, ªÀiÁªÀ£À d£ÁAUÀPÉÌ D eÁÕ£À ¸ÀA¥ÀvÀÛ£ÀÄß zÁR°¸ÀĪÀ zÀȶ֬ÄAzÀ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß G½zÀ ¨sÁµÉUÀ¼À°è£À «ªÀj¸ÀĪÀ ¥ÀArvÀgÀÄ ¨ÉÃPÀÄ C£ÀÄߪÀ PÁgÀt¢AzÀ F ¥ÀjPÀ®à£É ¨É¼É¬ÄvÀÄ. D ¨sÁµÉUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ MvÀÄÛ ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÁévÀAvÁæöå

85


£ÀAvÀgÀzÀ®ÆèF Classical languages £À ¥ÀArvÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉÆæÃvÁ컸ÀÄvÀÛ §A¢zÉÝêÉ. CgÉéPï, ¥Á¹ð, ¥À²ðAiÀÄ£ï, ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¨sÁµÉUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß Classical Scholars CAvÀ CªÀjUÉ ¥Àæ±À¹Û ¸À£Áä£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÉÝêÉ. MAzÀÄ w¼ÀĪÀ½PÉ CAzÀgÉ D ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß DqÀĪÀ ‘ªÉÆzÀ® ¨sÁ¶PÀgÀÄ’ EªÀvÀÄÛ E®è CAvÀ. F ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ°vÀÄ DqÀĪÀªÀjgÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ CzÀÄ CªÀgÀ ªÉÆzÀ® ¨sÁµÉAiÀiÁV®è. ¸ÀA¸ÀÌøvÀzÀ ¥ÀgÀªÁV ªÁ¢¸ÀĪÀ PÉ®ªÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ§®èªÀgÀÄ JµÉÆÖà ¸Á«gÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ°èzÁÝgÉ CAvÀ, CzÀÄ 2001gÀ ¸É£Éì¸ï£À®Æè EzÉ. D jÃw ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀªÀgÀ ªÉÆzÀ® ¨sÁµÉ ¸ÀA¸ÀÌøvÀªÁV®è. CzÀ£Àß JgÀqÀ£Éà ¨sÁµÉAiÀiÁV CªÀgÀÄ PÀ°vÀªÀgÀÄ. FZÉUÉ 21£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ wgÀÄ«£À°è vÀ«Ä¼ÀÄ ¨sÁ¶PÀgÀÄ vÀªÀÄä ¨sÁµÉUÉ F Classical language £À ¸ÁÜ£À ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉýzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ PÁgÀtªÀÇ E®èzÉà E®è. CzÀPÉÌ JgÀqÀÄ PÁgÀtUÀ½zÀݪÀÅ. MAzÀÄ, vÀ«Ä¼ÀÄ CvÀåAvÀ ¥ÁæaãÀªÁzÀ ¨sÁµÉ C£ÀÄߪÀÅzÀÄ, JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÀÄ, EAqÁ®f (¨sÁgÀwÃAiÀıÁ¸ÀÛç) gÀÆ¥ÀÄUÉÆAqÁUÀ CzÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ PÉÃA¢ævÀ DVvÀÄÛ. ¨sÁgÀvÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ J®è w¼ÀĪÀ½PÉUÀ½UÀÆ ¸ÀA¸ÀÌøvÀzÀ ªÀÄÆ®PÀªÉà zÉÆgÀPÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ J®è Indologist UÀ¼ÀÆ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ PÀ°vÀªÀgÉà DVgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. vÀ«Ä½£ÀªÀgÀ w¼ÀĪÀ½PÉ; ¨sÁgÀvÀzÀ §UÉÎ w½AiÀÄ®Ä vÀ«Ä¼ÀÄ PÀÆqÁ MAzÀÄ ¥ÁæaãÀ ¨sÁµÉ, ¸ÀA¸ÀÌøvÀ MAzÉà C®è CAvÀ. ¸ÀA¸ÀÌøvÀ PÉÃA¢ævÀªÁVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß MqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ CªÀgÀ D¸ÀQÛAiÀiÁVvÀÄÛ. CzÀÄ CªÀgÀ gÁdPÁgÀtzÀ MAzÀÄ ¨sÁUÀ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀPÀÆÌ CªÀgÀÄ D jÃw ªÀiÁrzÁÝgÉ, ªÉÆzÀ°¤AzÀ CªÀgÀÄ ‘GvÀÛgÀ’ªÀ£ÀÄß «gÉÆâü¸ÀÄvÁÛ §AzÀªÀgÀªÀgÀÄ. FUÀ ¥ÀÄgÁtUÀ½gÀ§ºÀÄzÀÄ, gÁªÀiÁAiÀÄt, ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀ EgÀ§ºÀÄzÀÄ Political hagemony EAzÀ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ®Æè vÀ«Ä½£ÀªÀgÀÄ D xÀgÀªÉà ªÀiÁrzÁÝgÉ, EzÀ£ÀÄß PÀÆqÁ CzÀgÀ ¨sÁUÀªÁUÉà £ÉÆÃqÀ¨ÉÃQzÉ. ¥Àæ: vÀ«Ä½£ÀAxÀ fêÀAvÀ«gÀĪÀ ¨sÁµÉUÉ Classical languages ¸ÁÜ£À PÉÆqÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CzÀgÀ CxÀðªÁåSÉå K¤vÀÄÛ? CzÀÄ §zÀ¯ÁUÀ¨ÉÃPÁAiÀÄÛ®èªÉ? GvÀÛgÀ: DUÀ¯ÉèÉÃPÁAiÀÄÄÛ, £Á®ÄÌ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ F ZÀZÉð ¥ÁægÀA¨sÀUÉÆAqÀÄ vÀ«Ä½UÉ F ªÀÄ£ÀßuÉ PÉÆlÖ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÀßqÀPÀÆÌ D ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ¨ÉÃPÀÄ CAzÁUÀ, PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ¢AzÀ MAzÀÄ Document ¹zÀÞ¥Àr¹zÁUÀ, £ÁªÀÅ CzÀ£ÀÄß Living Classical language CAvÀ PÀgÉzɪÀÅ, D zÁR¯ÉAiÀÄ vÀ¯É§gÀºÀ ºÁUÉà EzÉ- Kannada Living Classical language CAvÀ. CzÀPÉÌ ¨sÁµÁ±Á¸ÀÛçzÀ°è E£ÉÆßAzÀÄ ¥ÀjPÀ®à£É EzÉ. Heritage language CAvÀ, CxÀªÁ ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ CAvÀ. ºÀ®ªÁgÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ½AzÀ d£À§¼ÀPÉAiÀÄ°èzÀÄÝ §gÀªÀtÂUÉ, C¥ÁgÀ eÁÕ£À¸ÀA¥ÀvÀÄÛ EzÀÄÝ FUÀ®Æ d£À §¼À¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß Classical language UÉ ¥ÀAiÀiÁðAiÀĪÁV Heritage language CAvÀ PÀgÉAiÀįÁAiÀÄÄÛ. GzÁºÀgÀuÉUÉ ZÉʤøï, »§Ææ, d¥Á¤¸ï, F CxÀðzÀ°è ¨sÁgÀvÀzÀ ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß Heritage language CAvÀ £ÉÆÃrzÁUÀ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ«Ä¼ÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß F UÀÄA¦UÉ ¸ÉÃj¸À§ºÀÄzÀÄ. AiÀiÁPÉAzÀgÉ Qæ¸ÀÛ±ÀPÀzÀ DgÀA¨sÀ¢AzÀ »rzÀÄ FUÀ £ÁªÀÅ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀºÀ¸ÀæªÀiÁ£ÀzÀ°è E¢Ýë. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¸ÀºÀ¸ÀæªÀiÁ£ÀzÀ°è d£À §¼ÀPÉAiÀÄ°èzÀÄÝ §gÀªÀtÂUÉ EzÀÄÝ, JgÀqÀ£ÉÃ

86


¸ÀºÀ¸ÀæªÀiÁ£ÀzÀ®Æè §gÀºÀ §¼ÀPÉUÀ¼À°èzÀÄÝ FUÀ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀºÀ¸ÀæªÀiÁ£ÀzÀ®Æè d£À§¼ÀPÉ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄļÀî ¨sÁµÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ EzÀÝgÉ ¨sÁgÀvÀzÀ°è CzÀÄ vÀ«Ä¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀæ. dUÀwÛ£À°è ªÀÄÆgÀÄ ¸Á«gÀ ªÀµÀðUÀ¼À d£ÀgÀ ¨sÁµÉAiÀiÁVzÀÄÝ, §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ, fêÀAvÀªÁVgÀĪÀ ªÉÆzÀ® ºÀvÀÄÛ ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß UÀÄwð¹zÀgÉ CzÀgÀ®Æè PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ«Ä¼ÀÄ §gÀÄvÀÛªÉ. G½zÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ ¥ÁæaãÀ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ, CªÀÅ §zÀÄQ®è, VæÃPï ªÀÄvÀÄÛ ¯Áån£ï ªÀÄÄAvÁzÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀQÌAvÀ ¥ÁæaãÀ. DzÀgÉ fêÀAvÀªÁV®è. EªÀÅ ªÀiÁvÀæ PÉÆAr PÀ¼ÀZÀzÉ ¤gÀAvÀgÀªÁV §zÀÄQªÉ. DzÀÝjAzÀ ¸ÀºÀdªÁV EAxÀ ¨sÁµÉUÀ½UÉ vÀªÀÄUÉÆAzÀÄ Special Status ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ C¤ß¹zÀÝgÉ vÀ¥ÉàãÀÆ E®è. EzÀPÉÌ E£ÉÆßAzÀÄ PÁgÀtªÀÇ EzÉ; ¨sÁgÀvÀzÀ gÁeÁåAUÀ ¤ªÀiÁðtzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è gÁeÁåAUÀzÀ JAl£Éà ¥ÀjZÉÒÃzÀzÀ°è ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¸À¯ÁAiÀÄÄÛ. CzÀPÉÌ PÁgÀtUÀ¼ÉãÀÄ C£ÉÆßÃzÀPÉÌ vÀPÀðªÉãÀÆ EgÀ°®è. °¦ EzÀÝzÉÆÝà MAzÀÄ ¥ÁæAvÀzÀ ¨sÁµÉAiÀiÁVzÉÆÝà EAxÀzÉà CAvÀ PÁgÀt PÉÆqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. GzÁºÀgÀuÉUÉ ¹A¢ü, CzÀÄ AiÀiÁªÀ ¥ÁæAvÀåzÀ ¨sÁµÉAiÀÄÆ DVgÀ°®è. ºÁUÉà GzÀÄð AiÀiÁªÀ ¥ÁæAvÀzÀ ¨sÁµÉAiÀÄ®èzÉ ¨sÁgÀvÀzÁzÀåAvÀ DqÀ®àqÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ vÀ¥ÀÄà CAvÀ £Á£ÀÄ ºÉüÀÄwÛ®è. ªÀÄÄAzÉ 2004gÀ°è F ¸ÀASÉå ºÉZÀÄÑ ªÀiÁr ¨ÉÆÃqÉÆÃ, ¸ÀAvÁ°, ªÉÄÊy°, qÉÆÃVæ ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß F ¥ÀnÖUÉ ¸ÉÃj¹zÀgÀÄ. 1950gÀ°è ªÉÄÊy°AiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ ¨sÁµÉ CAvÀ¯Éà PÀjÃw°ð®è. E£ÁåªÀÅzÉÆà ¨sÁµÉAiÀÄ MAzÀÄ Dilect CAvÀ PÀjÃwzÀÝgÀÄ. CzÀ£ÀÄß MAzÀÄ ¨sÁµÉ CAvÀ ¥ÀjUÀt¸ÉÆÃzÀµÉÖà C®èzÉ, 8£Éà ¥ÀjZÉÒÃzÀzÀ®Æè ¸ÉÃj¸À¯ÁAiÀÄÄÛ. ºÁUÉ ¸ÉÃj¸À¨ÁgÀzÀÄ CAvÀ £Á£ÀÄ ºÉýۮè. °¦AiÉÄà E®èzÀ ¥ÀAqÁj CAvÀºÀ ¨sÁµÉUÉ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÀAvÁ°Ã ¨sÁµÉUÉ FUÀ °¦AiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß £ÀqÉ¢zÉ. EªÀÅ J®èªÀÇ vÀAvÀªÀÄä C¹ävÉ CxÀªÁ Identity UÀ¼À£ÀÄß G½¹PÉƼÀÄîªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÄ, ºÉÆÃgÁlUÀ¼ÀÄ. CzÀPÉÌ PÉÃAzÀæzÀ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À J®èªÀÇ ¸Àj, DzÀgÉ EµÀÄÖ ¥ÁæaãÀªÁVgÀĪÀ ¨sÁµÉUÀ½UÀÆ MAzÀÄ GªÉÄÃzÀÄ §gÀÛzÉ. £ÀªÀÄäzÉãÀÄ Special status E®èªÉÃ? F J®è ¨sÁµÉUÀ¼ÀÆ ¸ÀªÀiÁ£À DUÉÆÃzÁzÉæ equals £À°è £ÁªÀÅ more equals C£ÉÆßÃzÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. CzÀÄ ¸ÀjAiÉÆÃ, vÀ¥ÉÆàà ¨ÉÃgÉ. ºÁUÉÆAzÀÄ ¨sÁªÀ£É ªÀÄÆqÀĪÀÅzÀPÉÌ PÁgÀt ºÉýzÉ. ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À PÁ® d£À¨sÁµÉAiÀiÁVgÀĪÀ F ¨sÁµÉUÀ½UÉ MAzÀÄ «±ÉõÀ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀPÉÌ PÉýzÀªÀÅ. Language Politics £À°è EzÉÆAzÀÄ PÁgÀt DAiÀÄÄÛ ¥ÉÊ¥ÉÆÃn £ÀqɸÀ¨ÉÃPÁAiÀÄÄÛ. ¥Àæ: ºÁVzÀÝgÉ PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÁæaãÀvÉAiÀÄ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃUÉ «¸ÀÛj¹ÛÃj. GvÀÛgÀ: F ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ DgÀA¨sÀzÀ°è £ÀqÉzÀ ZÀZÉðUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀÄzÉà xÀgÀ EzÉ. UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ªÀÄÄAvÁzÀ «zÁéA¸ÀgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ §UÉAiÀÄ G¯ÉèÃRUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄA¢qÀÄvÁÛgÉ. 1. PÀ£ÁðlPÀzÀ §UÉV£À G¯ÉèÃRUÀ¼ÀÄ; 2. PÀ£ÀßqÀzÀ §UÉV£À G¯ÉèÃRUÀ¼ÀÄ; 3. PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÁqÀĪÀ d£À ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ §UÉV£À G¯ÉèÃRUÀ¼ÀÄ J¯Éè°èzÉ CAvÀ ºÀÄqÀÄQzÁÝgÉ. DzÀgÉ D d£À¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ¯Éèà EgÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÉä®è. E£É߯ÉÆèà EgÀ§ºÀÄzÀÄ. ºÁUÉAiÉÄà PÀ£ÀßqÀ £ÁqÀÄ CAvÀ AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀgÀÄ CzÀÄ MAzÀÄ Identity,EzÀ£ÉÆßAzÀÄ ¨sÁ¶PÀªÁzÀ Identity AiÀiÁV UÀÄgÀÄvÀÄ ªÀiÁqÁÛ EzÀÝgÀÄ. CzÀPÉÌ DPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ¯Éèà ºÀÄqÀÄPÀzÉ ¨ÉÃgÉ ¨sÁµÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄQzÀgÀÄ. VæÃPï ¨sÁµÉAiÀÄ°è, ¥ÁæPÀÈvÀzÀ°è ºÀÄqÀÄQzÀgÀÄ. CªÀjUÉ PÀ£ÀßqÀzÀ C¹ävÉAiÀÄ ¥Àæ±Éß CªÀgÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ UÀÄjAiÀiÁV EvÀÄÛ. DUÀ, PÀ£ÀßqÀzÀ C¹ävÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ£ÀßvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÀºÀgÉUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÉÆà PÉ®¸À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁrzÀgÀÄ. CªÀgÀ £ÀAvÀgÀ

87


£ÁªÀÅ ªÀÄzsÀåzÀ°è CAxÀzÀÝ£ÀÄß ©lÄÖPÉÆmÉÖªÀÅ. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ PÉÆmÉÖªÀÅ. JµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ CAzÀgÉ VæÃPï £ÁlPÀUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À G¯ÉèÃR EzÉ JA§ UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ CªÀgÀ ªÀiÁvÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ¤gÁPÀj¹©mÉÖªÀÅ. CµÉÖà C®è, E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® D £ÁlPÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß PÀÆqÀ AiÀiÁªÀ PÀ£ÀßqÀzÀ «zÁéA¸ÀgÀÆ ªÀiÁqÀ°®è. ¤ÃªÀÅ ‘CQÖjAiÀÄ ¥À¥ÉÊgÀ¸ï’ C£ÀÄß UÀÆUÀ¯ï ªÀiÁrzÉæ JgÀqÀÄ ¸Á«gÀQÌAvÀ eÁ¹Û G¯ÉèÃRUÀ¼ÀÄ EzÉ. CzÀgÀ°è PÀ£ÀßqÀzÀ G¯ÉèÃR«gÀĪÀ ¨sÁUÀ £ÀA§gï 413 EgÀ§ºÀÄzÀÄ. CzÀgÀ §UÉÎAiÉÄà FUÀ 2006-07gÀ°è «zÀévï ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ §A¢ªÉ. AiÀÄÄgÉÆæAiÀÄ£ï ¨sÁ¶PÀgÀÄ ªÀÄvÉÛ FUÀ UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß G¯ÉèÃT¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. DzÀgÉ PÀ£ÀßqÀzÀ «zÁéA¸ÀgÀÄ ªÀÄvÉÛ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀ£ÀÄß PÀÆqÀ ªÀiÁr®è. CzÀPÉÌ PÁgÀtUÀ¼ÀÄ ºÀ®ªÁjªÉ. £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ §AzÀ ¥ÀæUÀw²Ã® £ÀªÀå aAvÀ£ÉUÀ¼À°è EªÀwÛUÉ £ÁªÀÅ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ PÉÆlÄÖ ZÀjvÉæAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÄ£Àgï gÀa¸À¨ÉÃPÀÄ, MAzÀÄ Identity ¨ÉÃPÀÄ £ÀªÀÄUÉ, ¥ÁæaãÀvÉAiÀÄ°è ¥Á«vÀæöå EzÉ C£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ©lÄÖPÉÆlÄÖ©nÖzÀÝjAzÀ £ÀµÀÖªÁVgÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄUÉ. E£ÉÆßAzÀÄ GzÁºÀgÀuÉ ºÉüÀĪÉ. ±Á¸À£ÀUÀ¼À°è Qæ.±À. 450gÀ ºÀ°är ±Á¸À£ÀªÀ£ÀÄß CvÀåAvÀ ¥ÁæaãÀ JAzÀÄ EªÀvÀÄÛ ±Á¯Á ¥ÀoÀåzÀ°è ºÉüÀÄvÉÛêÉ. CzÀPÀÆÌ »AzÉ Qæ.±À. 180gÀ°è£À £ÀAd£ÀUÀÆr£À MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ±Á¸À£À EzÉ CAvÀ UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ºÉýzÀÝ£ÀÄß ªÉÄʸÀÆgÀÄ «.«.AiÀÄ «zÁéA¸ÀgÀÄ ¤gÁPÀj¹zÀgÀÄ. CªÀgÀÄ AiÀiÁPÉ ºÁUÉ ºÉýzÀgÀÄ, CzÀÄ ¤dªÁ CAvÀ ¥ÀjÃQë¹AiÀÄÆ E®è. FZÉUÉ CªÀÅ JgÀqÀÄ PÁgÀtUÀ½UÁV ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ ¥ÀqÉAiÀÄ°ªÉ. PÀ£ÀßqÀPÉÌ Classical Language Status ¨ÉÃPÀÄ CAzÁUÀ CzÀgÀ ¥ÁæaãÀvÉ ¥Àæw¥Á¢¸À°PÉÌ, JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀÄÝ MAzÀÄ C«aÒ£ÀߪÁzÀ ªÀÄÄjAiÀÄzÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÉÆAzÀÄ EzÀÝgÉ CzÀ£ÀÄß ¥ÀÄ£ÀgïgÀa¸À¨ÉÃPÁVzÉ. ¨sÁµÉAiÀiÁV CzÀÄ ºÉÃUÉ DPÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ §AvÀÄ, CzÀgÀ ¨ÉÃgÀÄUÀ¼É°èzÉ, CzÀgÀ PÉÆA¨É n¹®ÄUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ §zÀ¯ÁVzÉ MAzÀÄ Organic DzÀ fêÀAvÀªÁzÀ ¨sÁ¶PÀªÁzÀ¢ÝgÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀªÁzÀ¢ÝgÀ§ºÀÄzÀÄ ¥ÁæaãÀvÉAiÀÄ ±ÉÆÃzsÀªÉÇAzÀÄ DgÀA¨sÀUÉƼÀî¨ÉÃQzÉ. FUÀ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÀÄAr¹zÀ ¤®ÄªÀÅ gÁdQÃAiÀĪÁzÀzÉÝà DzÀgÀÆ F »A¢gÀĪÀ zÁR¯ÉUÀ¼À£Éßà ªÀÄvÉÛ re-visit ªÀiÁr, present ªÀiÁrzÁÝgÉ. E¯ÉÆèAzÀÄ «µÀAiÀÄ ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ; F ¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ §¼À¹PÉƽî CxÀªÁ ©r. ¹wÛ£ï ªÁ¸À¯ï CAvÀ vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À¯ÉÆèAzÀÄ eÁUÀ EzÉ. C°è MAzÀÄ ¥ÁæaãÀ vÀ«Ä¼ÀÄ ±Á¸À£À EzÉ. Dgï.Dgï. ªÀĺÁzÉêÀ£ï JA§ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ SÁåwAiÀÄ vÀ«Ä¼ÀÄ «zÁéA¸ÀgÀÄ D ±Á¸À£ÀªÀ£ÀÄß N¢zÀªÀgÀÄ. CªÀgÀÄ D ±Á¸À£ÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ vÀ«Ä½£ÀªÀ®è, PÀ£ÀßqÀzÀªÀÅ C£ÀÄßvÁÛgÉ. Qæ¸ÀÛ¥ÀƪÀðzÀ G¯ÉèÃR EzÀÄ. GzÁºÀgÀuÉUÉ - ºÉƹۯï C£ÀÄߪÀ ¥ÀzÀ, UËAr C£ÀÄߪÀÅzÀÄ vÀ«Ä½£ÀªÀ®è PÀ£ÀßqÀzÀÄÝ CAzÀgÀÄ. «avÀæ CAzÀgÉ PÀ£ÀßqÀ «zÁéA¸ÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß M¥ÀÄàwÛ®è. ºÁUÉ

88


CzÀ£ÀÄß ¤gÁPÀj¸À¨ÉÃQzÀݪÀgÀÄ vÀ«Ä½£ÀªÀgÀÄ. ªÀÄÄRå ¹wÛ£ï ªÁ¸À¯ï zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä ¥ÁæaãÀvÉAiÀÄ ªÀÄAqÀ£ÉUÉ ¸ÉÃj¹PÉƼÀî¨ÉÃPÉÆà ¨ÉÃqÀªÉÇà C£ÀÄߪÀ UÉÆAzÀ®. ±ÀAUÀA ¸Á»vÀåzÀ°è EgÀĪÀ JµÉÆÖà ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ EªÀwÛ£À vÀ«Ä½£À°è E®è. DzÀgÉ PÀ£ÀßqÀzÀ°èzÉ. §ºÀ¼À ¸ÀgÀ¼ÀªÁzÀ GzÁºÀgÀuÉ ºÉýÛä - ‘E½’ J£ÀÄߪÀ ¥ÀzÀ vÀ«Ä¼ÀÄ ±ÀAUÀA ¸Á»vÀåzÀ°èzÉ. DzÀgÉ EªÀwÛ£À vÀ«Ä½£À°è ‘JgÀAUÀÄ’ JA§ ¥ÀzÀ EzÉ. ‘E½’ CAw®è. EzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÁæaãÀvÉ ¤gÀƦ¸À°PÉÌ EgÀĪÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ºÉÆgÀV£À DPÀgÀ. PÀ£ÀßqÀ C£ÀÄߪÀ ¨sÁµÉ ºÉÃUÉ gÀÆ¥ÀÄUÉÆArvÀÄ, ºÁUÉ gÀÆ¥ÀÄUÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA¨sÀðzÀ°è MAzÀÄ ¨sÁµÉ¬ÄAzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀPÉÌ ºÉÃUÉ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀjZÀAiÀĪÁAiÀÄÄÛ ¥ÀæAiÀiÁt ªÀiÁrzÀݪÀÅ C£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ°PÉÌ £ÁªÀÅ ¹zÀÞj®è. F Classical language C£ÉÆßà ¥ÁæzsÁ£Àå ¹QÌgÉÆà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è E£ÀÆß ªÀÄÄPÀÛ ªÀÄ£À¹ì¤AzÀ £ÀªÀÄä zÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ ¸ÀàµÀÖ¥Àr¹PÉƼÀî¨ÉÃQzÉ. £Á£ÀÄ ºÉýzÉÝà ¸Àj, ¨ÉÃgÉAiÀÄzÀ£ÀÄß M¥Àà¯ÁgÉ C£ÀÄߪÀÅzÀÄ PÀ£ÀßqÀ «zÁéA¸ÀjUÉ vÀUÀÄ°gÀĪÀ gÉÆÃUÀ EzÀÄ. EAxÀ ¥Àæ¸ÀAUÀzÀ°è aPÀ̪ÀgÀÄ ªÀÄÄ£ÀÄßVÎ D PÉëÃvÀæzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä »AdjAiÀÄÄvÁÛgÉ. ¥Àæ: PÀ£ÀßqÀPÉÌ F ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£À zÉÆgÀPÀĪÀ ¸À®ÄªÁV C£ÉÃPÀ ¯ÉÃRPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ¥ÀgÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÀÄ ¥Àæw¨sÀl£É ºÉÆÃgÁlUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɹvÀÄ. PÉÆ£ÉUÉ gÁdåzÀ ªÀÄÄRåªÀÄAwæ zɺÀ°AiÀÄ°è zsÀgÀt ºÀÆqÀĪÀ ªÀiÁvÀÆ DrzÀgÀÄ. EªÀÅUÀ¼É¯Áè F ªÀÄ£ÀßuÉUÉ ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃjzÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÉÃ? GvÀÛgÀ: EAxÀzÉÆÝAzÀÄ ºÉÆÃgÁl CUÀvÀå EvÉÆÛà E¯ÉÆéà UÉÆwÛ®è. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ F ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è £ÀªÀÄUÀÆ MAzÀÄ eÁUÀ EzÉ. £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÁ¼ÀvÀézÀ°è EzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ CAzÀÄPÉÆAqÀªÀgÀÄ PÉ®ªÀgÀÄ, ¤dªÁVAiÀÄÆ CzÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃjzÉ C£ÀÄߪÀÅzÀPÉÌ £À£ÀUÉ C£ÀĪÀiÁ£ÀUÀ½ªÉ. ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ ¤tðAiÀÄPÀÆÌ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ºÉÆÃgÁlUÀ½UÀÆ £ÉÃgÀªÁzÀ ¸ÀA§AzsÀ EzÉAiÉÄ CAzÀgÉ, £À£Àß ¥ÀæPÁgÀ E®è. ClaimUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆçºÀÄzÀÄ. vÉ®ÄUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß MlÄÖ ªÀiÁr F ¸ÁÜ£À PÉÆnÖzÀÄÝ, MAzÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀÄzÉà gÁdPÁgÀt. vÉ®UÀÄ ¯Á© eÉÆÃgÁVzÉ. ªÀÄÄA¢£À ZÀÄ£ÁªÀuÉ vÉ®ÄUÀÄ Identity AiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉAiÉÆÃzÁ¢æAzÀ, PÀ£ÁðlPÀzÀ gÁdPÁgÀtzÀ ºÁV®è CzÀÄ. 80gÀ zÀ±ÀPÀzÀ gÁdPÁgÀtPÉÌ »AwgÀÄVzÉ. vÉ®ÄUÀÄ Identity ¥Àæ±Éß §AzÁUÀ C°è ªÀÄvÉÛ Fight start DUÀvÉÛ. PÁAUÉæ¸ïUÉ vÉ®ÄUÀÄzÉñÀA ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥ÁnðUÀ¼À ¸ÀªÀÄPÉÌ ¤AvÀÄ, ¥ÁæAwÃAiÀÄ Issue vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃgÁqÀ®Ä F Classical Language Status PÉÆr¹¢Ýë CAvÀ ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. CzÀÄ election ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÀ. CzÀÄ ªÀÄÄRå PÁgÀt. PÀ£ÀßrUÀjUÉ EzÀÄ »vÀPÀgÀ

89


C¤ß¸ÀzÀ ¸ÀAUÀw EzÀÄ by default DAiÀÄÄÛ CµÉÖ. ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£Àß FUÀ¯Éà vÀÄwð£À°è ¸ÀPÁðgÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃQvÀÄÛ. ¥Àæ: F Classical language ¸ÁÜ£À¢AzÀ PÀ£ÀßqÀPÉÌ DUÀ§ºÀÄzÁzÀ ¯Á¨sÀ K£ÀÄ? GvÀÛgÀ: K£ÀÆ E®è! technically K£ÀÆ E®è. ¯Á¨sÀ CAzÉæ ¨sÁµÉUÉ ¤ÃªÀÅ CzÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ §¼À¹PÉƽÛÃj C£ÀÄߪÀÅzÀÄ ªÀÄÄRå. K£Á¬ÄvÀÄ CAzÀgÉ Classical language DUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ £ÁªÀÅ AiÉÆÃa¹zÉÝêÉà ºÉÆgÀvÀÄ, ºÁUÁzÀgÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ AiÀiÁgÀÆ AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁrgÀ°®è. C¼ÀÄvÁÛ EgÀĪÀ ªÀÄUÀÄ«UÉ vÀ£ÀUÉ ¨ÉÃPÁzÀÄÝ ¹PÀÌPÀÆqÀ¯Éà CzÀ£Àß K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ UÉÆvÁÛUÀzÀ UÀ°©°AiÀÄ ¹Üw. F GzÁºÀgÀuÉ ZÉ£ÁßV®èzÉà EgÀ§ºÀÄzÀÄ. £À£ÀUÉ C¤ß¸ÀĪÀ ªÀÄnÖUÉ E®è, E®è. §gÀĪÀ D ºÀt MAzÉà ªÀiÁ£ÀzÀAqÀ C®è. GzÁºÀgÀuÉUÉ F ªÀÄ£ÀßuÉ ¹PÀÌ vÀPÀët ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ gÁdåzÀ J®è «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ½UÀÆ JgÀqÉgÀqÀÄ PÉÆÃn gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ. ºÁUÉ PÉÆnÖzÀÝ£ÀÄß - ªÉÄZÀÄѪÀ; vÀ¥ÀÄà C£À߯ÁgÉ. DzÀgÉ AiÀiÁªÀ «±Àé«zÁå®AiÀĪÀÇ D JgÀqÀÄ PÉÆÃn gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄxÀðªÁV §¼À¹PÉƼÀÄîªÀ MAzÀÄ AiÉÆÃd£É ªÀÄÄA¢qÀ®Ä DV®è. §ºÀ¼À «.«.UÀ¼À AiÉÆÃd£É £ÀÆgÁgÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄ¢æ¸ÉÆÃzÀÄ, ¸É«Ä£ÁgïUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÉÆÃzÀÄ F jÃwAiÀÄ ºÀt ºÀAZÀĪÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÉÃ. CzÀ£Àß PÀ£ÀßqÀzÀ zÀÆgÀUÁ«Ä ¥ÀjuÁªÀĪÀżÀî C©üªÀÈ¢ÞUÉ C£ÀÄPÀÆ®PÀgÀªÁzÀ MAzÀÄ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀ jÃw gÀƦ¸À¨ÉÃPÀÄ, AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ PÀqÉ £Á«£ÀÆß UÀªÀÄ£À ºÀj¹®è EzÀgÀ §UÉÎ AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁrzÀ ¥Àæ¸ÁÛªÀUÀ¼ÀÄ §ºÀ¼À PÀrªÉÄ EzÀݪÀÅ. PÉ®ªÀÅ «.«.UÀ¼ÀÄ UÀA©üÃgÀªÁV AiÉÆÃd£É gÀƦ¹zÀgÉ ªÀÄvÉÛ PÉ®ªÀÅ K£ÀÆ ªÀiÁr®è. PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ PÉÆlÖ E¥ÀàvÉÛgÀqÀÄ PÉÆÃn gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£Éßà §¼À¹PÉƼÀî®Ä £ÁªÀÅ vÀAiÀiÁgÁV®è. vÀ«Ä½£À «ZÁgÀªÀÇ »ÃUÉ, CªÀjUÉ §AzÀ C£ÀÄzÁ£ÀzÀ°è ±ÉÃ. 30% §¼ÀPÉAiÀiÁAiÀÄÄÛ. G½zÀzÀÄÝ ºÁUÉà G½¬ÄvÀÄ. ¥Àæ: F ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ C£ÀÄzÁ£À ºÉÃUÉ §gÀÄvÉÛ, «vÀj¸À®àqÀÄvÉÛ? GvÀÛgÀ: ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV Ministry of Human Resource and Development £À CrAiÀÄ°è MAzÀÄ ¸À«Äw ªÀiÁqÁÛgÉ CxÀªÁ MAzÀÄ Promotion Board CAvÀ. CzÀÄ K£ÀÄ QæAiÀiÁ AiÉÆÃd£É PÉÆqÀÄvÀÛzÉ, CzÀPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV MAzÀÄ ¤¢ðµÀÖ PÁ®«ÄwAiÀÄ°è ºÀt PÉÆqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ §gÀzÉ CzÀÄ £ÉÃgÀªÁV ¸Áܦ¸À®àqÀĪÀ ¸ÀA¸ÉÜUÉ §gÀÄvÀÛzÉ. FUÀ QæAiÀiÁ AiÉÆÃd£É ¹zÀÞ¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ. Classical language £À Board £À ºÀwÛgÀ £À£Àß ¥ÀæPÁgÀ CAxÀ Action plan E®è. EzÀÝgÀÆ F ªÉÆzÀ®Ä ºÉýzÀÝ jÃwAiÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ PÀÈwUÀ¼À ªÀÄgÀÄ ªÀÄÄzÀæt recycle ªÀiÁqÉÆÃzÀÄ F jÃwAiÀÄ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ. AiÀÄĪÀ d£ÁAUÀPÉÌ PÀ£ÀßqÀzÀ°è CzÀgÀ ¥ÁæaãÀ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è CzÀgÀ w¼ÀĪÀ½PÉAiÀÄ°è CqÀVgÀ§ºÀÄzÁzÀ eÁÕ£À ¸ÀA¥ÀwÛ£À §UÉÎ D¸ÀQÛ §gÀĪÀ ºÁUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ

90


ºÉÃUÉ? ºÉʸÀÆÌ®Ä PÁ¯ÉÃdÄ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄÄTAiÀiÁV ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ ºÁUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ C£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛ®è. ¥Àæ: ‘PÀ£ÀßqÀ PÉÆqÀĪÀ ¨sÁµÉAiÀiÁV®è - §jà ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ¨sÁµÉ DVzÉ’ C£ÀÄߪÀ ¤ªÀÄä ªÀiÁwUÉ §AzÀ ºÁUÁAiÀÄÛ®è. GvÀÛgÀ: ¤d, FZÉUÉ £À£Àß §ºÀ¼ÀªÁV PÁqÀÄvÁÛ EgÀĪÀ ¸ÀAUÀw EzÀÄ. £ÀªÀÄä ¨sÁµÉUÉ J®èªÀ£ÀÆß ¹éÃPÀj¸ÀĪÀ GªÉÄâ£À°è, ¥ÀæwAiÉÆAzÀÆ PÀ£ÀßqÀPÉÌ §gÀ¨ÉÃPÀÄ C£ÀÄߪÀ D±ÀAiÀÄzÀ°è ºÁUÉ §AzÀzÀÄÝ PÀ£ÀßqÀPÉÌ §AzÀ w¼ÀĪÀ½PÉ DAiÉÄÛà ºÉÆgÀvÀÄ, PÀ£ÀßqÀzÀ w¼ÀĪÀ½PÉ DUÀ°®è. £ÁªÀÅ M¦àPÉÆAqÀÄ zÉÆqÀØzÁV Establish ªÀiÁqÉÆÌAr¢Ýë. w¼ÀĪÀ½PÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÀPÉÆAr¢Ýë. CzÀjAzÀ DVgÀĪÀ C¥ÁAiÀÄ JAzÀgÉ ¸ÀévÀAvÀæªÁV aAw¸ÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉAiÉÄà £ÀªÀÄV®èzÁVzÉ. ¯ÉÆûAiÀiÁ ºÉýzÀgÀÄ, Qæ.±À. 4gÀ £ÀAvÀgÀ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÀévÀAvÀæ aAvÀPÀgÉà §gÀ°®è CAvÀ. ±ÀAPÀgÀgÉà PÉÆ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀéAwPÉAiÀÄļÀî Original Thinker CAvÀ. CzÀPÉÌ LwºÁ¹PÀ PÁgÀtªÀ£ÀÄß ¯ÉÆûAiÀiÁ «ªÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ EªÀvÀÄÛ £ÁªÀÅ AiÀiÁªÀ ¹ÜwUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄnÖzÉÝÃªÉ CAzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà §UÉAiÀÄ aAvÀ£Á PÀæªÀÄ ¨ÉÃPÉAzÀgÉ CzÀ£Àß £ÁªÀÅ E£ÉÆßAzÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÉÆîÃPÉ ¸ÁzsÀå EzÉAiÉÄà ºÉÆgÀvÀÄ, PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀÄ£À¸ÉÆìAzÀÄ vÁ£Éà ¸ÀévÀAvÀæªÁV aAw¸À§®èzÀÄ, vÁ£Éà ¸ÀévÀAvÀæªÁV eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¸À馅 ªÀiÁqÀ§®èzÀÄ C£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß £ÀA¨ÉÆÃPÉ ¸ÁzsÀå E®èzÀ ¹Üw §AzÀÄ©nÖzÉ. ¥Á±ÁÑvÀågÀ JgÀªÀ®Ä ¥ÀqÉAiÉÆà ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß J°èAiÀĪÀgÉUÀÆ vÀAzɪÀÅ CAzÉæ CzÀ£Àß £ÀªÀÄUÉ ºÉÆA¢¹PÉƼÉÆîÃzÉà zÉÆqÀØ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ ºÁUÉ vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ. ¸Á»vÀå ªÀiÁvÀæ C®è, «eÁÕ£À, CxÀð±Á¸ÀÛç, ¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£À J®èªÀÇ JgÀªÀ®Ä ¥ÀqÉAiÀÄĪÀAxÀªÉÃ. £Á£ÀÄ JA.J. NzÀĪÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ¥Á±ÁÑvÀåjAzÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸ÀzÉà ºÉÆÃzÀ°è eÁÕ£ÀzÀ zÀȶ֬ÄAzÀ £ÁªÀÅ C¥Àæ¸ÀÄÛvÀ DV©rÛë C£ÀÄߪÀ ºÁUÉ D¯ÉÆÃa¸ÀÄwÛzÉÝ. AiÀÄÄgÉÆæ£À M§âjAzÀ MAzÀÄ aAvÀ£É ¸ÀévÀAvÀæªÁV §gÀ§ºÀÄzÁzÀgÉ PÀ£ÀßqÀzÀ¯Éè AiÀiÁPÉ §gÀĪÀÅ¢®è? §gÀ¨ÉÃPÀÄ C£ÉÆßÃzÀÄ MAzÀÄ UÀÄj CµÉÖà C®è, ¸ÁzsÀå EzÉ CAvÀ £ÁªÀÅ £ÀA§¨ÉÃPÀÄ. DUÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ¨sÁµÉ DUÀĪÀ §zÀ®Ä PÉÆqÀĪÀ ¨sÁµÉ DUÀ¨ÉÃQzÉ. CzÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ ªÉÆzÀ®Ä CzÀ£ÀÄß ¸ÁzsÀå CAvÀ £ÀA§¨ÉÃPÀÄ. ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À ¨sÁµÉAiÀÄ°è MAzÀÄ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¸À¨ÉÃPÁzÀgÉ EzÀÄ EAV趣À zsÁnAiÀÄ°è ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß EqÀĪÀÅzÁVzÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ English £À Golden opportunity C£ÉÆßÃzÀ£Àß ‘¸ÀĪÀtð CªÀPÁ±À’ CAzÀÄ©rÛë. ºÁUÉ ªÀiÁrzÉæ ªÀÄÄV¬ÄvÀÄ CAvÀ ¨sÁ«¹Ûë. MAzÀÄ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£Àß £ÁªÉà £ÀªÀÄä UÀæ»PÉAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ «ªÀj¸ÉÆÃPÉ DUÀ®é. ¨sÁµÉAiÀÄ®è, ¯ÉÆÃPÀzÀȶÖAiÀÄ£Éßà £ÁªÀÅ JgÀªÀ®Ä ¥ÀrÃvÁ E¢Ýë. PÀ£ÀßqÀzÀ ¯ÉÆÃPÀzÀ馅 AiÀiÁªÀÅzÀÄ CzÀÄ E®èªÉà E®èªÉ, gÀÆ¥ÀÄUÉƼÉÆîÃPÉ DUÀ¯Ééà CxÀªÁ £ÁªÀÅ ªÀÄgÉAiÀÄÄwÛzÉÝêÁ, ©lÄÖPÉÆnÖzÉÝêÁ £ÉÆÃqÁÛ E¯Áé... EzÀÄ AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀ¨ÉÃQgÉÆÃzÀÄ. CzÀ£ÀÄß D¯ÉÆÃa¸ÀzÉà £ÁªÀÅ K£Éà ¥ÀæAiÀÄvÀߥÀlÖgÀÆ ªÀÄÄA¢£À vÀ¯ÉªÀiÁjUÉ PÀ£ÀßqÀ zÁlÄvÉÛ. DzÀgÉ MAzÀÄ ¨ÉÃgÉ w¼ÀĪÀ½PÉAiÀÄ£Àß vÀ£ÉÆß¼ÀUÉ ºÉÆvÀÛ Carrier Language DV, ªÁºÀPÀªÁV

91


ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. vÁ£Éà ¸ÀÈd£À²Ã®ªÁV ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄÄvÀÛzÁ CzÀÄ vÀÄA¨Á UÀA©üÃgÀªÁzÀ ¥Àæ±Éß. FUÀ ºÉƸÀzÁV D¯ÉÆÃa¸À¨ÉÃPÁzÀ aPÀ̪ÀgÀ°è D jÃw £ÀA©PÉ ªÀÄÆr¸À§®è CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ ºÀÄnÖ¸À¨ÉÃPÁVzÉ, ªÀÄgÀ½ PÀ£ÀßqÀPÉÆÌAzÀÄ ºÉƸÀ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À zÀQÌzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CzÀÄ ºÀt CµÉÖà C®è, MAzÀÄ CªÀPÁ±À CAvÀ ¨sÁ«¸À¨ÉÃPÀÄ. ¥Àæ: F CªÀPÁ±ÀzÀ ¸ÁzsÀåvÉ CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è ¨sÁ¶PÀ ±Á¸ÀÛçdÕgÀÄ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀ zÀ馅 K£ÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. CªÀgÀ UÀªÀÄ£ÀªÀ£Àß F ªÀÄ£ÀßuÉ ¸É¼ÉAiÀħ®èzÉ? GvÀÛgÀ: D jÃw PÀ£ÀßqÀzÀªÀgÁV ¤ªÀÄä£ÀÄß ¤ÃªÀÅ Project ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÁUÀÄvÉÛ. CAxÀzÉÆÝAzÀÄ ¸ÁzsÀåvÉ PÀ£ÀßqÀQÌzÉ CAvÀ vÉÆÃj¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÉÛ. ¨sÁµÁ±Á¸ÀÛçzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è CzÀÄ vÀdÕgÀÄ PÀ£ÀßqÀªÀ£Àß JgÀqÀÄ PÁgÀtUÀ½UÁV UÀªÀĤ¸ÀÄvÁÛgÉ. ªÉÆzÀ® jÃwAiÀÄ d£À vÁªÀÅ FUÁUÀ¯Éà ºÉüÀÄvÀÛ EgÀĪÀAxÀ yAiÀÄjUÀ½UÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁV EzÉAiÉÆà E®èªÉÇà CAvÀ cross check ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ, CzÀPÉÌ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁV §¼À¹PÉƼÀÄîªÀªÀgÀÄ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄ jÃwAiÀĪÀgÀÄ CªÀgÀÄ ªÀÄAr¸ÀÄvÀÛ EgÀĪÀAxÀ yAiÀÄjUÉ «£Á¬Äw AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¨sÁµÉAiÀÄ°èzÉAiÀiÁ CAvÀ, CzÀ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¸À§ºÀÄzÁzÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ¯ÉèãÁzÀgÀÆ EzÉAiÀiÁ CAvÀ, £ÉÆÃqÀvÀPÀ̪ÀgÀÄ. CAxÀªÀgÀ ¸ÀASÉå PÀrªÉÄ, PÀ£ÀßrUÀgÁV £ÁªÉà CAxÀ ºÀÄqÀÄPÀÄ«PÉUÉ MAzÀÄ GªÉÄÃzÀ£Àß vÉÆÃj¸À¨ÉÃPÀÄ. DUÀ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ®Æè D D¸ÀQÛ §gÀÄvÀÛzÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¨sÁµÉUÀ¼À §UÉÎAiÀÄÆ £Á£ÀÄ ªÀiÁvÁqÁÛ E¢Ýä. ªÀÄgÁp, ¨ÉAUÁ°, ¥ÀAeÁ© ¨sÁµÉUÀ¼ÀªÀjUÉ PÀ£ÀßqÀ MAzÀÄ D¸ÀQÛzÁAiÀÄPÀ ¨sÁµÉ AiÀiÁPÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ. CzÀÄ gÀ²AiÀÄ£ï CxÀªÁ D¦üæPÁ ªÀiÁvÁqÀĪÀªÀjUÉ D¸ÀQÛAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀiÁzÀgÉ ¸ÀAvÉÆõÀ. CzÀQÌAvÀ®Æ ¥ÀPÀÌzÀ vÀ«Ä¼ÀÄ, ªÀįÉAiÀiÁ¼ÀzÀªÀjUÉ PÀ£ÀßqÀzÀ §UÉÎ D¸ÀQÛ §gÀĪÀAvÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀåQÛvÀéUÀ¼À£Àß ªÀÄÄA¢lÄÖPÉÆAqÀÄ C£ÀAvÀªÀÄÆwð PÀÈwUÀ¼À£Àß UÀÄdgÁwUÀ¼ÀÄ ¨sÉÊgÀ¥Àà£ÀªÀgÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÁp NzÀÄUÀgÀÄ NzÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ºÉýzÀgÉ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÁUÀ®è. CzÀÄ MAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è ¸Àj, MlÄÖ PÀ£ÀßqÀPÉÌà D jÃwAiÀÄ ¸ÁªÀÄxÀåð EzÉ, AiÀiÁgÉÆà M©â§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ½AzÁV C®è. ¥Àæ: £ÀªÀÄä DzsÀĤPÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸Á»vÀåPÉÌ ¹QÌgÀĪÀ ªÀÄ£ÀßuÉ ºÁUÀÆ MvÀÄÛ EvÀgÀ eÁÕ£À ±ÁSÉUÀ½UÉ ¹QÌ®è CªÀÅ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¨É¼ÉzÉà E®è, §gÉà ¸Á»vÀåzÀ ¨sÀd£ÉAiÀÄ°è vÉÆqÀV¢ÝêÁ?... GvÀÛgÀ: D jÃwAiÀÄ ¥Àj¹Üw EzÉ. DzÀgÉ C®Æè K£ÁVzÉ CAzÉæ PÀ¼ÉzÀ E¥ÀàvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ½AzÀ FZÉUÉ ¸Á»vÀåzÀ §UÉÎ EzÀÝAxÀ MvÀÄÛ PÀÆqÁ PÀrªÉÄ DVzÉ CAvÀ £À£Àß C©ü¥ÁæAiÀÄ. ¤dªÁV F »AzÉ ¸Á»vÀåPÉÌ EzÀÝ ¥ÁæªÀÄÄRå FV®è. MAzÀÄ

92


§UÉAiÀÄ CvÀAvÀæ ¹Üw PÁtÄwÛzÉ. ºÉƸÀ§gÀ°è MAzÀÄ ªÀiÁzÀjUÁV ºÀÄqÀÄPÁl EzÉ. ºÉƸÀzÁV §gÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀªÀgÀÄ vÁªÉà MAzÀÄ ªÀiÁzÀj ºÀÄqÀÄPÀĪÀ CªÀPÁ±ÀªÀÇ §gÀ§ºÀÄzÀÄ. E£ÀÄß PÉ®ªÀjUÉ PÉÆAZÀ zÀÆgÀ £ÀqÉzÀÄ DAiÀiÁ¸À¢AzÀ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ £À£Àß PÉÊ° §gÉAiÀÄ®Ä DUÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ©lÄÖ©qÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ zÁj vÉÆÃj¸ÀvÀPÀÌAxÀ ªÁvÁªÀgÀt EzÀÝgÉ CAxÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÁzsÀå«zÉ. JµÉÆÖà d£À PÀ«UÀ¼À£Àß £ÉÆÃr¢Ýä Promising CAvÀ; ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀÄ ºÉüÀĪÀ ºÁUÉ D Promise fulfillment DUÀzÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀªÉà ºÉZÀÄÑ. CzÀgÀ°è ¥Àæw¨sÉAiÀÄ PÉÆgÀvÉ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ºÉüÀ°PÉÌ DUÀĪÀÅ¢®è. ªÁvÁªÀgÀtzÀ¯Éèà D ¥Àæw¨sÉAiÀÄ£Àß ªÀÄvÉÛ ¥ÉÆö¸ÀĪÀ ¨É¼É¬Ä¸ÀĪÀ CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ E®èzÉà EgÀ§ºÀÄzÀÄ. ¤ÃªÀÅ ºÉýzÀ JgÀqÀ£Éà ªÀiÁvÀÄ ¤d. ¨ÉÃgÉ eÁÕ£À ±ÁSÉUÀ¼À°è C£ÀåªÀÄÆ®¢AzÀ §gÀĪÀ eÁÕ£ÀPÉÌ £ÁªÀÅ PÉÆqÀÄvÁÛ EgÀĪÀ MvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀévÀAvÀæªÁV D¯ÉÆÃa¸ÀĪÀ ±ÀQÛ ¨É¼É¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß £ÀqÉAiÀĨÉÃPÁVzÉ. ¥Àæ: G½zÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À°è£À ¥Àj¹Üw EzÉà jÃw EzÉAiÉÄ? GvÀÛgÀ: JgÀqÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À£Àß ¥ÀævÉåÃPÀªÁV UÀªÀĤ¹ ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. MAzÀÄ §AUÁ° E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄgÁp. F JgÀqÀÆ ¨sÁµÉUÀ¼À EvÀgÀ eÁÕ£À ±ÁSÉUÀ¼À°è DAiÀiÁ ¨sÁµÉAiÀįÉèà D¯ÉÆÃa¹ ªÀiÁqÀĪÀ PÀæªÀÄ EzÉ. ©ænµï DqÀ½vÀzÀ PÁ®zÀ¯Éèà ¨sÁgÀvÀzÀ¯Éèà Cw zÉÆqÀØ ¥ÀæªÀiÁtzÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É §AUÁ®zÀ°è DUÀÄwÛvÀÄÛ CAvÀ PÉý¢Ýä. dUÀ¢Ã±ï ZÀAzÀæ¨ÉÆøï, ªÉÄÃUÀ£ÁxÀ ¸ÁºÁ... CAxÀªÀgÀÄ ºÉÃUÉ §AzÀgÀÄ. Anthropology AiÀÄ°è Sociology AiÀÄ°è ªÀĺÀvÀÛgÀ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ PÀªÉð CAxÀ «zÁéA¸ÀgÀÄ ºÉÃUÉ §AzÀgÀÄ. zÀÄUÁð¨sÁUÀªÀvï CªÀgÀÄ JµÉÆÖAzÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁrzÁÝgÉ. F JgÀqÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ°è vÀªÀÄä ¨sÁµÁPÉÃA¢ævÀ aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ D¯ÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸À¨ÉÃPÉA§ ¥ÀæAiÀÄvÀß FUÀ®Æ EzÉ. DzÀgÉ ¨ÉÃgÉ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À°è D jÃw E®è. FUÀ®Æ PÀ£ÀßqÀQÌAvÀ®Æ ºÉZÀÄÑ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¨sÁµÉAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄ®AiÀiÁ¼ÀA. EªÀvÀÄÛ ¥Á¯ïPÉÆïï£ÀAxÀªÀ£À PÁzÀA§j ¥ÀæPÀlUÉÆAqÀgÉ CzÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁµÉAiÀÄ°è §gÀĪÀÅzÀQÌAvÀ ªÉÆzÀ®Ä ªÀÄ®AiÀiÁ¼ÀzÀ°è §gÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀÄ EzÀ£ÉÆßAzÀÄ ºÉZÀѼÀ CAvÀ ¸Á¢ü¸ÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ £À£ÀUÉ CzÀÄ §ºÀ¼À C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁV PÁtÄvÉÛ. ªÀÄ®AiÀiÁ¼ÀA£À°è M§â C£ÀĪÁzÀPÀ ¸ÀévÀAvÀæªÁV LµÁgÁ«Ä §zÀÄPÀ£Àß §zÀÄPÀ§®èµÀÄÖ ºÀt ¸ÀA¥Á¢¸À§®è. PÀ£ÀßqÀzÀ°è EªÀwÛUÀÆ CAxÀzÉÆÝAzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁV®è. vÀÄA¨Á d£À £ÉÆÃr, ªÀÄ®AiÀiÁ¼ÀA£À°è JµÉÆÖAzÀÄ C£ÀĪÁzÀUÀ¼ÁUÀÄwÛªÉ C£ÀÄßvÁÛgÉ. £À£Àß ¥ÀæPÁgÀ EzÀÄ C¥ÁAiÀÄPÁj ¥ÀæªÀÈwÛ. MAzÀÄ ºÀAvÀzÀªÀgÉUÀÆ ¸Àj. DzÀgÉ CzÀ£Éßà ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀgÉ PÀµÀÖ. MlÄÖ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À ¥Àj¹Üw PÀÆqÀ F JgÀqÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß ©lÖgÉ D±ÁzÁAiÀÄPÀªÁV®è.

93


Erà ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉãÉà MAzÀÄ UÁè¤ DªÀj¹PÉÆArzÉ CxÀªÁ MAzÀÄ ªÀĸÀÄPÀÄ PÀ«¢zÉ. ¸ÀévÀAvÀæªÁV D¯ÉÆÃa¸À§®è ¥ÀæªÀÈwÛ PÀÄVÎzÉ. MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ GzÁºÀgÀuÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁzÀgÉ gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ ¸ÁUÀgÉÆîèAWÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¤zÀÝ ¹Üw EzÀÄ. vÁ£ÉƧ⠥ÀÄlÖ PÀ¦, vÀ£ÀUÉ F ¸ÁUÀgÀ zÁl°PÁÌUÀvÀÛ CAvÀ UÁè¤AiÀiÁV PÀĽwgÀÄvÁÛ£À®è DUÀ ºÉÆÃV ¤Ã£ÀÄ EzÀ£ÀÄß zÁl§¯Éè, ¤£Àß°è D ±ÀQÛ EzÉ CAvÀ ºÉüÀÄvÁÛgÀ®è ºÁUÉ ºÉüÀĪÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÆ E®è. £ÀªÀÄUÉ ¸ÀévÀAvÀæªÁV K£À£ÀÆß ªÀiÁqÀ°PÁÌUÀ®è. aAw¸À°PÁÌUÀ®è CAvÀ ¨sÁ«¹¢Ýë G½zÀ «zÉñÀzÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À°è ¸ÁzsÀåªÁzÀzÀÄÝ £ÀªÀÄä®Æè ¸ÁzsÀåªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥Àæ: MlÄÖ ²PÀëtªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ £ÉÆÃqÀĪÀ PÀæªÀÄzÀ°è §zÀ¯ÁªÀuÉ DUÀ¨ÉÃPÀ®èªÉ? GvÀÛgÀ: RArvÀªÁV. ¨sÁgÀvÀzÀ ²PÀët ¥ÀzÀÞwAiÀÄ MAzÀÄ zÉÆqÀØ ¸ÀªÀĸÉå JAzÀgÉ CzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ dead load £Àß ©lÄÖPÉÆnÖ®è. £ÀªÀÄäzÀÄ ¸Àäøw ¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀiÁzÀÝjAzÀ, £É£À¦UÉ CUÁzsÀªÁzÀ MvÀÄÛ EzÉ. J®èªÀ£ÀÆß £É£À¦£À°è ElÄÖPÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀÝjAzÀ CzÀ£Àß MAzÀÄ UÀÄtªÀ£ÁßV ¥ÀqÉ¢¢Ýë. EzÀÄ ªÉÄZÀѨÉÃPÁzÀ UÀÄtªÉ, ªÀįɪÀĺÀzÉñÀégÀ PÁªÀå, ªÀÄAmɸÁé«Ä PÁªÀåzÀ ¸Á«gÁgÀÄ ¸Á®ÄUÀ¼ÀÄ, ªÉÃzÀUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä d£À £É£À¦£À ±ÀQÛ¬ÄAzÀ¯ÉÃ, vÀ¯ÉªÀiÁj¤AzÀ vÀ¯ÉªÀiÁjUÉ ªÀUÁð¬Ä¹zÁÝgÉ. DzÀgÉ EzÀgÀ°è MAzÀÄ C¥ÁAiÀÄ EzÉ. CzÀÄ JgÀqÀÄ jÃwAiÀÄ°è, ªÉÄzÀļÀÄ C£ÉÆßÃzÀÄ Virtual thing CzÀÄ dead DzÀgÉ K£ÀÆ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÉÌ ¨ÁgÀzÀÄ. PÀA¥ÀÆålgï£À hard disc ºÁ¼ÁzÀ ºÁUÉ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÀÄ D jÃwAiÀÄ £É£À¥ÀļÀîªÀgÀ ªÉÄð£À CªÀ®A§£É. CzÀÄ JµÁÖUÀÄvÉÛ CAzÀgÉ eÁÕ£ÀzÀ ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄwéÃPÀgÀt CAwêÀ®è CzÀÄ DUÉÆîè. AiÀiÁgÉÆà M©â§âgÀ°è CzÀÄ EzÉ G½zÀªÀgÀ°è E®è CAvÀ DUÀÄvÉÛ. EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ EªÀvÀÆÛ ²PÀët ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è DUÀÄwÛzÉ. AiÀiÁgÀÄ memorise ªÀiÁqÀ§®èªÀgÉÆà CªÀgÀÄ ºÉZÀÄÑ §Ä¢ÞªÀAvÀgÁUÀÄvÁÛgÉ. ªÉÊeÁÕ¤PÀªÁzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è £É£À¦UÉ CµÉÆÖAzÀÄ ªÀĺÀvÀé E®è. ¤d MAzÀjAzÀ E¥ÀàvÀÛgÀ vÀ£ÀPÀzÀ ªÀÄVÎ MAzÀÄ §Ä¢ÞAiÀÄ PÀ¸ÀgÀvÀÄÛ. DzÀgÉ FUÀ CzÀ£Àß §ºÀ¼À PÀrªÉÄ §¼À¸ÀÄwÛë. GzÁºÀgÀuÉUÉ MAzÀÄ PÉÆÃn d£À ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉUÀ¼À°è EzÀÝgÉ, CªÀgÀÄ ºÀvÀÛ£Éà vÀgÀUÀwUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ºÉÆwÛUÉ JAlÄ ®PÀë d£À ªÀiÁvÀæ DUÀÄvÁÛgÉ. G½zÀ vÉÆA§vÉÛgÀqÀÄ ®PÀë d£À J°è ºÉÆÃzÀgÀÄ. D §UÉÎ £ÁªÀÅ vÀ¯ÉPÉr¹PÉƼÀî®è. EzÀÄ Selection and deletion process. EzÀQÌgÀĪÀ MAzÀÄ zÉÆqÀØ C¸ÀÛç CAzÀgÉ memory, memory orientation EgÀĪÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ªÉÆzÀ®Ä PÉÊ©qÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÉÆgÀzÉñÀUÀ¼À°è£À ²PÀët ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è £É£À¦UÉ §ºÀ¼À PÀrªÉÄ ªÀĺÀvÀé EzÉ. ApplicationUÉ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ EzÉ. F memory DzsÁjvÀ ²PÀët ¥ÀzÀÞw PÉÊ©mÁÖUÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ vÁgÀvÀªÀÄåUÀ¼ÀÄ ¤ªÁj¸À§ºÀÄzÀÄ. AiÀiÁjUÉ ªÀåªÀzsÁ£À ©qÀĪÀÅ EzÉAiÉÆà CªÀjUÉ £É£À¥ÀÄ ¸ÁzsÀå. JµÉÆÖà ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀåªÀzsÁ£ÀªÀÇ E®è, ©qÀĪÀÇ E®è.

94


£ÀªÀÄä CET EvÁå¢UÀ¼ÀÄ F £É£À¦£À ¥ÀjÃPÉë. Not your application. EzÀÄ J°èAiÀÄvÀ£ÀPÀ §zÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®èªÉÇà D vÀ£ÀPÀ £ÀªÀÄä ¨sÁµÉAiÀÄ°è D¯ÉÆÃa¹ ªÀiÁqÀ§®è «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀÈd£À²Ã®ªÁUÉÆÃPÉ ¸ÁzsÀå«®è. §ºÀıÀB ²PÀët ±ÀæªÀÄzÀ MvÀÛqÀ¢AzÀ ºÉÆgÀ§gÀ°PÉÌ £ÀªÀÄä PÀ«UÀ¼ÀÄ ¸ÀȶÖAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ memory oriented PÀ«vÉ C®é®è! £É£À¥ÀÄUÀ¼À°è ªÉÊAiÀÄQÛPÀ £É£À¦zÉ, ¸ÁªÀÄÄzÁ¬ÄPÀ £É£À¦zÉ. ¸ÁªÀÄÄzÁ¬ÄPÀ £É£À¥ÀÄUÀ¼À §UÉÎ £À£Àß vÀPÀgÁj®è. AiÀiÁPÉAzÉæ CzÀPÉÌ AiÀiÁgÀÆ ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÀ®è. ªÉÊAiÀÄQÛPÀ £É£À¥ÀÄUÀ¼À°è AiÀiÁªÁUÀ®Æ C¥ÁAiÀÄUÀ½ªÉ. CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÄ £À£ÀßzÀÄ C£ÀÄߪÀ claims EgÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæ: EªÀwÛ£À vÀAvÀæeÁÕ£ÀPÉÌ ¤vÀåzÀ CUÀvÀåUÀ½UÉ PÀ£ÀßqÀªÀ£Àß ºÉÆA¢¹PÉƼÀÄîªÀ §UÉ ºÉÃUÉ? GvÀÛgÀ: MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ §¸ï nPÉmï, rªÀiÁåAqï qÁæ¥sïÖ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ. MAzÀÄ mind set C£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ. EªÀwÛ£À ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ‘ªÀÄÄRåªÀÄAwæ UÁ¢AiÀÄvÀÛ NªÀÄgï’ CAvÀ EvÀÄÛ. CªÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ EzÀÄ ¸ÀºÀd ªÁPÀå gÀZÀ£É. DzÀgÉ £À£Àß ¥ÀæPÁgÀ EzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ ªÁPÀågÀZÀ£É C®è. £ÁªÀÅ D¯ÉÆÃa¸ÀĪÀ «zsÁ£ÀzÀ¯Éèà ºÉÃUÉ EAVèµïUÉ ºÉÆA¢PÉÆAr¢Ýë CAvÀ MAzÀÄ ¸À髪ÀıÉð DgÀA¨sÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. §ºÀ¼À dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ PÉ®¸À CzÀÄ. gÀÆrüAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ, vÀ¥ÀÄàUÀ¼À£ÀÄß ¢lÖªÁV M¦àPÉƼÀî¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß ‘¥ÀzÀ ¸ÀA¥ÀzÀ’ CAPÀtzÀ°è ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß CzÀjAzÀ ºÉÆgÀVqÀ¨ÉÃPÀÄ C£ÀÄߪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝãÉ. GzÁ.UÉ CxÀð C£ÀÄߪÀ ¥ÀzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV wgÀļÀÄ C£ÀÄߪÀ ¥ÀzÀ §¼À¹zÉÝãÉ. vÀÄA¨Á DPÉëÃ¥ÀuÉ §jÛªÉ. ¤ÃªÀÅ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ «gÉÆâü CAvÀ, £Á£ÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ «gÉÆâü C®è. PÀ£ÀßqÀ ¥ÀgÀ CµÉÖ. £Á£ÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÉÆÃzÀÄ C©üªÀiÁ£À C®è, ¯ÉÆÃPÀzÀ馅 CzÀÄ. dUÀvÀÛ£Àß £ÉÆÃqÀĪÀ §UÉ CzÀÄ. ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¸À§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ ªÉÄzÀĽUÉ ºÁQPÉÆArgÉÆà F PÀlÄÖ¥ÁqÀÄ ©r¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CzÀÄ ©qÀÄUÀqÉãÀÆ ºËzÀÄ. dªÁ¨ÁÝjAiÀÄÆ ºËzÀÄ. ©qÀÄUÀqÉ ¤gÁvÀAPÀ ¸ÀȶֹzÀgÉ, dªÁ¨ÁÝj ¨sÁgÀªÀ£Àß ºÉÆgÉAiÀÄ£Àß ¸À馅 ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. DUÀ ¤ÃªÀÅ ºÉƸÀ zÁj ºÀÄqÀÄPÀÄwÛÃj. ¤ÃªÀÅ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¥ÀzÀ §¼À¸ÀĪÀÅ¢®è JAzÁzÀgÉ CzÀPÉÌ vÀPÀÌzÁzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ CAvÀ ºÀÄqÀÄQ, D ¥ÀzÀPÉÌ §® PÀ¸ÀĪÀ£ÀÄß vÀAzÀÄPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. EzÀÄ «±ÉõÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ. PÀ£ÀßqÀ §¼ÀPÉAiÀÄ ¢£À¤vÀåzÀ ªÁåªÀºÁjPÀ ¸ÀAUÀwUÀ½AzÀ MAzÀÄ zÉÆqÀØ ªÀĸÀÆzÉAiÀÄ£Àß ªÀÄAr¸ÀĪÀ vÀ£ÀPÀ PÀ£ÀßqÀzÀ¯Éèà AiÉÆÃa¹ ªÀiÁqÀĪÀ §AiÀÄPÉ ªÀÄÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÁUÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ C£ÉÆßÃzÀÄ ªÉÆzÀ°UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£À¹ì£À°è ªÀÄÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¤ªÀÄUÉ £ÀA©PÉ E®èzÉà ºÉÆÃzÀgÉ K£ÀÆ ªÀiÁqÀ°PÁÌUÉÆâ®è. * ¸Ëd£Àå: ¸ÀAZÀAiÀÄ ¸ÀAzÀ±Àð£À r. «. ¥ÀæºÁèzï

95


gÁdQÃAiÀÄzÀ ªÀÄzsÉå ©qÀĪÀÅ

E£ÁßzÀgÀÆ G¹gÁUÀ° PÀ£ÀßqÀ ªÀÄ£ÀÄPÀÄ® PÀAqÀÄ»rzÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ°è CvÀåAvÀ ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀzÀÄÝ ¨ÉAQ, HgÀÄUÉÆÃ®Ä ºÁUÀÆ ¨sÁµÉ. £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À°è ¨sÁµÉUÉ °¦ PÀAqÀÄ»rAiÀÄĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ MAzÀÄ vÀ¯ÉªÀiÁj£À C£ÀĨsÀªÀ ºÁUÀÆ C£ÀĨsÁªÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ vÀ¯ÉªÀiÁjUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ F °¦ JA§ ªÀiÁAwæPÀvÉ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀÄÈ¢ÞUÉƽ¹vÀÄ. EzÉà ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÄzÀæt «¨sÁUÀzÀ°è PÁæAwAiÀÄ£Éßà ªÀiÁrvÀÄ. CzÉÃ£É EgÀ° MAzÀÄ ¨sÁµÉ ²æêÀÄAvÀªÁUÀ¨ÉÃPÁVzÀÝgÉ CzÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ d£ÀgÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¹ÜwUÀwUÀ¼ÀÄ PÀÆqÀ ²æêÀÄAvÀªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. ²æêÀÄAwPÉ CAzÀgÉ ¨sËwPÀ ¸ÀA¥ÀvÀÛ®è. §zÀÄQ£À ««zsÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À°è ªÀÄÄzÀPÉÆqÀĪÀ, §zÀÄPÀ£ÀÄß ºÀ¸À£ÀÄUÉƽ¸ÀĪÀ ZÀgÁZÀgÀ dUÀwÛ£À°è £ÉÆÃr D£ÀA¢¸ÀĪÀ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß «±Éèö¸ÀĪÀ §Ä¢ÞªÀÄvÉÛ ªÀÄÄRå. ¸ÀAVÃvÀ, £ÀÈvÀå, ¸Á»vÀå, ²®à P À ¯ É ªÉ Æ zÀ ¯ ÁzÀ ¥À æ z À ± À ð £À PÀ ¯ É U À ¼ À Ä ¨s Á µÉ A iÀ Ä £À Ä ß ¥Àæ§ÄzÀÞUÉƽ¸ÀÄvÀÛªÉ. ¥Àæ§ÄzÀÞ ¸ÀªÀiÁd ¥Àæ§ÄzÀÞ ¨sÁµÉUÉ Cr¥ÁAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ. ¨sÁµÉAiÀÄ §UÉÎ £ÀªÀÄä°è MAzÀÄ ¥ÀÄgÁt PÀxÉ EzÉ. §æºÀä, ¸ÀȶÖAiÀÄ°è ¤gÀvÀ£ÁVzÁÝUÀ ¸ÀÄAzÀgÀ¼ÁzÀ ¹ÛçÃAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀȶֹzÀ. vÁ£ÀÄ ¸ÀȶֹzÀ ¹ÛçÃAiÀļÀ §UÉÎ ªÁåªÉÆûvÀ£ÁV ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ. AiÀiÁgÁzÀgÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß PÀzÀÄÝ MAiÀÄ姺ÀÄzÉ£ÀÄߪÀ DvÀAPÀ¢AzÀ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ¨Á¬ÄAiÀÄ°èlÄÖPÉÆAqÀ. ªÀÄÄAzÉÆAzÀÄ ¢£À ¨ÉøÀgÀªÁzÁUÀ DPÀ½¹zÀ. DUÀ ¨Á¬ÄAiÀÄ°èzÀÝ ¹Ûçà ¨sÀÆ«ÄUÉ ©zÀݼÀÄ. D¢ ªÀiÁ£ÀªÀ EzÉÆAzÀÄ ªÀiÁA¸ÀzÀ ªÀÄÄzÉÝ JAzÀÄ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ dVAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀ. DUÀ ¸ÀgÀ¸Àéw DvÀ£À £Á°UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀætªÀ ªÀÄAvÀæUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀ¼ÀÄ. DUÀ ¨sÁµÉ ºÀÄnÖvÀÄ JAzÀÄ F PÀxÉ ºÉüÀÄvÀÛzÉ. EzÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ ªÉÊeÁÕ¤PÀªÁV CxÀªÁ vÁQðPÀªÁV CxÉÊð¸À¨ÉÃPÁzÀ CUÀvÀå«®è. £ÀªÀÄä zÉñÀ MAzÀgÀ°èAiÉÄà ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1600 ¨sÁµÉUÀ½ªÉ JA§ ªÀ g À ¢ EzÉ . £À ª À Ä ä ¸À A «zs Á £À z À ° è §ºÀ Ä d£À G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛgÀĪÀ, eÁÕ£ÀPÉÆñÀUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä UÀ¨sÀðzÀ°è CqÀV¹PÉÆArgÀĪÀ 12 ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ 8£Éà ¥ÀjZÉÒÃzÀzÀ°è (±ÉqÀÆå¯ï) £ÀªÀÄÆ¢¹zÁÝgÉ.

96


vÀ«Ä½£À C£ÉÃPÀ «zÁéA¸ÀgÀÄ ºÁUÀÆ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀ£Ár£ÉÆA¢UÉ ¸ÀĪÀÄzsÀÄgÀ ¸ÀA§AzsÀ ElÄÖPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄvÉÛêÉAzÀÄ ºÉýzÀgÀÆ PÀÆqÀ DVAzÁÝUÉÎ UÀr «µÀAiÀÄzÀ°èAiÉÆÃ, ¤Ãj£À ºÀAaPÉ «µÀAiÀÄzÀ°èAiÉÆÃ, CxÀªÁ EAvÀºÀ ¸ÀÆPÀëöä ¨sÁµÁ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ E®èzÀ vÀAmÉvÀPÀgÁgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. MPÀÆÌlzÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ°è CzÀgÀ®Æè PÀÆqÀ PÀ£ÀßqÀ, vÀ«Ä¼ÀÄ, ªÀįÉAiÀiÁ½ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ zÁæ«qÀ PÀÄlÄA§PÉÌ ¸ÉÃjgÀĪÀAxÀzÁÝVgÀĪÀÅzÀjAzÀ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÆÃzÀgÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÉAzÀÄ vÀ«Ä¼ÀÄ «zÁéA¸ÀgÀÄ F «PÀÈvÀ ªÀÄ£À¹ì£À UÁA¢üÃAiÀÄ£ÀÄß vÀgÁmÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À ªÀÄÄRåªÀÄAwæAiÀĪÀgÁzÀ JA. PÀgÀÄuÁ¤¢üAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀévÀB vÀ«Ä¼ÀÄ «zÁéA¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §gÀºÀUÁgÀgÀÄ. »ÃVgÀĪÁUÀ CªÀgÀÄ F §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀæªÀĪÀ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀîzÉ EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÁUÀ CªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉUÉ F ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ¹UÀ¨ÁgÀzÀÄ J£ÀÄߪÀ ªÀÄvÀìgÀPÉÌ M¼ÀUÁVzÁÝgÉAzÀÄ C¤ªÁAiÀÄðªÁV ¨sÁ«¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. vÀ«Ä½UÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À PÉÆqÀĪÁUÀ 1000 ªÀµÀðUÀ¼À EwºÁ¸À EzÀÝgÉ ¸ÁPÀÄ JAzÀÄ ¤AiÀĪÀÄ E¢ÝvÀÄÛ. vÀªÀÄUÉ D ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ¹PÀÌ vÀPÀët gÁdQÃAiÀÄ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä 1500-2000 ªÀµÀðUÀ¼À d£À¨sÁµÉAiÀÄ EwºÁ¸À EgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ½UÉ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀgÀÄ. (PÉÃAzÀæzÀ ªÉÄÃ¯É MvÀÛqÀªÀ£ÀÄß ºÉÃjzÀgÀÄ). PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ 2000 ªÀµÀðUÀ½AzÀ®Æ d£À¨sÁµÉAiÀiÁVzÉ. CvÀåAvÀ ªÀiË°PÀªÁzÀ PÁªÀåUÀ¼ÀÄ, ªÀĺÁPÁªÀåUÀ¼ÀÄ, PÀxÉUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä°è §A¢ªÉ. D¢PÀ« PÀ«vÁUÀÄuÁtðªÀ £ÁqÉÆÃd ¥ÀA¥À£À£ÀÄß »rzÀÄ PÀĪÉA¥ÀÄgÀªÀgÀªÀgÉV£À ¸Á»wUÀ¼ÀÄ, PÀ¯Á«zÀgÀÄ, «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ, vÀAvÀædÕgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ²æêÀÄAvÀUÉƽ¹zÁÝgÉ. CAvÉAiÉÄà PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉUÉ ¸ÀA«zsÁ£À ªÀiÁ£ÀåvÉ PÉÆnÖzÉ. Qæ¸ÀÛ±ÀPÀ¢AzÀ¯Éà £ÀªÀÄä ¨sÁµÉUÉ °¦ EzÉ. DzÀgÉ EªÉÇvÀÄÛ zÁæ«qÀ ¨sÁµÁ PÀÄlÄA§zÀ°è £ÁªÉà ²æêÀÄAvÀ ¨sÁµÉ JAzÀÄ ©ÃUÀÄwÛgÀĪÀ vÀ«Ä½UÉ °¦ §AzÀzÀÄÝ Qæ¸ÀÛ±ÀPÀ 6£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è. 4£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ºÀ°är ±Á¸À£À F §UÉÎ £ÀªÀÄUÉ ¥ÀÄgÁªÉAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¹PÉÆqÀÄvÀÛzÉ. PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÉ®ÄUÀÄ ¨sÁµÉUÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À PÉÆnÖzÉ JAzÀÄ £ÁªÀÅ ¤dªÁVAiÀÄÆ ºÉªÉÄä¥ÀqÀÄwÛzÉÝêÉ. ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ J£ÀÄߪÀÅzÀQÌAvÀ C©üeÁvÀ ¨sÁµÉ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛªÉAzÀÄ £Á£ÀÄ ¨sÁ«¹zÉÝãÉ. C£ÉÃPÀ «zÁéA¸ÀgÀÄ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ºÁUÀÆ C©üeÁvÀ J£ÀÄߪÀ JgÀqÀÄ ±À§Ý¥ÀÄAdUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. £ÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉUÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÀ£ÀßqÀ £Ár£À C£ÉÃPÀ «zÁéA¸ÀgÀÄ, d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀÄ, C¢üPÁgÀ¸ÀÜgÀÄ ºÁUÀÆ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ, ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÀÄ ¤gÀAvÀgÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÁÝgÉ. DzÀgÉ vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À PÉ®ªÀÅ QrUÉÃr ªÀÄ£À¹ì£À d£À CzÀgÀ®Æè «avÀæ JAzÀgÉ UÁA¢üà JA§ ºÉ¸ÀgÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀ M§â C¸ÀÆAiÉÄ ªÉÆmÉÖAiÀÄ, «PÀÈvÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÀåQÛ ªÀÄzÁæ¸ï ±ÉæõÀ× £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è jmï CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÁÝ£É. ¨sÁµÁvÀdÕgÀÄ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÉ®ÄVUÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ²¥sÁgÀ¸ÀÄì ªÀiÁrzÀÝgÀ ªÉÄïÉAiÉÄ DvÀ jmï CfðAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÁÝ£É. CzÀÄ JµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ PÁ£ÀƤ£À°è ¹AzsÀÄ DUÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ PÁzÀÄ £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÁVzÉ. ¸ÀPÁðj DzÉñÀ EwÛÃZÉUÉ §A¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ UÁA¢üÃAiÀĪÀgÀ CfðAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀÄgÀĽ®èªÉAzÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ ºÀAvÀzÀ°èAiÉÄà (inlimine) F CfðAiÀÄ£ÀÄß C¹AzsÀÄ JAzÀÄ ¸ÁgÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. DvÀ Cfð ºÁQzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄzÁæ¸ÀÄ ±ÉæõÀ×£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ªÁådå EzÉ JAzÀÄ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ ¤tðAiÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ°è «¼ÀA§ ªÀiÁrvÀÄ. gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¸ÀºÀ F Cfð K£ÀÄ? EzÀgÀ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÀÄ? EzÀPÉÌãÁzÀgÀÄ vÀqÉAiÀiÁeÉÕ EzÉAiÉÄà J£ÀÄߪÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß vÀj¹PÉƼÀÄîªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀ£Éßà ªÀiÁqÀ°®è. EwÛÃZÉUÉ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀªÀgÀÄ

97


¥ÀæPÀl¥Àr¹zÁUÀ, vÀqÉAiÀiÁeÉÕ E®èzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ vÀqÀªÁVAiÀiÁzÀgÀÆ PÀÆqÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ ºÉÆÃgÁlPÉÌ ªÀÄ£ÀßuÉ PÉÆlÄÖ £ÁåAiÀÄAiÀÄÄvÀªÁzÀ ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÉ. PÉ®ªÀgÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß zÀȶÖAiÀĤßlÄÖPÉÆAqÀÄ F ¤tðAiÀĪÁVzÉ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ GzÉÝñÀªÀ£ÀÄß E°è £ÁªÀÅ ¥Àæ²ß¸À¨ÉÃPÁzÀ CUÀvÀå«®è. CUÀvÀå«gÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄUÉ £ÁåAiÀÄAiÀÄÄvÀªÁV zÀQÌgÀĪÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÁ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À. vÉ®ÄV£ÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄäµÀÄÖ ºÉÆÃgÁlªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯Éà E®è. DzÀgÀÆ PÀÆqÀ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä gÁdQÃAiÀÄ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä eÉÆvÉ D ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÁÝgÉ. CzÀPÉÌ £ÁªÀÅ C¸ÀÆAiÉÄ¥ÀqÀ°®è. CµÀÄÖ ¥Àæ§ÄzÀÞvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÉÝêÉ. K¼ÀÄ d£À eÁÕ£À¦ÃoÀ ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ »jAiÀÄgÀÄ £ÀªÀÄä°èzÁÝgÉ. FUÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉUÉ PÉÆnÖzÁÝgÉ£ÀÄߪÀ PÁgÀtPÁÌV £ÁªÀÅ ºÉªÉÄä ¥ÀqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀºÀd ºÁUÀÆ C¥ÉÃPÀëtÂÃAiÀÄ. PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ F ¨sÁµÁ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ ºÀt ¸ÀºÁAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. CzÀjAzÀ £ÁªÀÅ ¨sÁµÁ±Á¸ÀÛçzÀ°è ªÁåPÀgÀt ºÁUÀÆ ¸ÀÈd£À²Ã®vÉAiÀÄ ¤nÖ£À°è ºÉaÑ£À PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. FUÁUÀ¯Éà vÀ«Ä¼ÀÄ ¨sÁµÉUÉ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ ºÀt ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrzÉ. £ÀªÀÄUÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À PÉÆnÖzÉ J£ÀÄߪÀ DzÉñÀ MAzÀ£ÀÄß ©lÖgÉ AiÀiÁªÀ ¥ÀÆgÀPÀ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉÆAr®è. £ÀªÀÄä gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÇ PÀÆqÀ ¨sÁµÁvÀdÕgÀ£ÀÄß, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆArgÀĪÀ MAzÀÄ ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß vÀvïPÀëtzÀ°è gÀa¸À¨ÉÃPÁVzÉ. F §UÉÎ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀÄwÛvÀgÀ G£ÀßvÀ ªÀÄlÖzÀ CzsÀåAiÀÄ£À £ÀqÉAiÀĨÉÃPÁVzÉ. PÉ®¸À ¥ÁægÀA©ü¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉAzÀÄ ¹.L.J¯ï£À ¨sÁµÁ vÀdÕgÁzÀ ¥ÉÆæ. °AUÀzÉêÀgÀÄ ºÀ¼ÉªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. F PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß vÀPÀëtzÀ°è ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ¢ÝzÉ. DzÀgÉ CzÀ£ÀÄß ©lÄÖ EA¢£À gÁdå ¸ÀPÁðgÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀPÁÌV ºÉÆÃgÁrzÀ 100 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgɹ ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÀÛzÉAzÀÄ WÉÆõÀuÉ ªÀiÁrzÉ. ¸ÀÄzÉʪÀ¢AzÀ ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀ£Ár£À d£ÀvÉAiÀÄ ¥ÀæwgÉÆÃzsÀzÀ PÁgÀt, D PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ gÀzÀÄÝ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁéUÀvÁºÀð. GvÀìªÀ, ¥Àæ±À¹Û, ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀUÀ¼ÀÄ EªÉ®èªÀÇ PÀÆqÀ ªÀiÁqÀ¯ÉèÉÃPÁVgÀĪÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ. DzÀgÉ GvÀìªÀUÀ¼Éà ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ²æªÀÄAvÀUÉƽ¸ÀĪÀÅ¢®è. PÀÆqÀ¯Éà gÁdå ¸ÀPÁðgÀ ¥ÀÆgÀPÀ ¹zÀÞvÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. D §UÉÎ £ÁªÉ®è PÁAiÀÄðvÀvÀàgÀgÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. GvÀìªÀzÀ DqÀA§gÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀ ¨sÁµÉAiÀÄÆ ¨É¼ÉAiÀÄĪÀÅ¢®è. £ÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁd £ÀªÀÄä QæAiÀiÁ²Ã®vÉAiÀÄ°è ¸ÀÈd£À²Ã®vÉAiÀÄ°è CzÀÄ ²æêÀÄAvÀ ¨sÁµÉAiÀiÁV C£Àå ¨sÁµÉ¬ÄAzÀ PÉ®ªÀÅ ±À§ÝUÀ¼À£ÀÄß JgÀªÀ®Ä ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ¨É¼ÉAiÀĨÉÃPÀÄ. PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ºÉZÀÄÑ ºÉZÁÑV ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ CzÀÄ ºÀjvÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ, ªÁå¥ÀPÀvÀé ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ EAzÀÄ C©üeÁvÀ ¨sÁµÉ JAzÀÄ »UÀÄΪÀ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä zÉÊ£ÀA¢£À £ÀqÀªÀ½PÉAiÀÄ°è, £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼À ²PÀëtzÀ°è, DqÀ½vÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è EAVèµÀ£ÀÄß ¨É¼É¸ÀÄvÀÛ D ªÁåªÉÆúÀ¢AzÀ E£ÀÆß ©qÀÄUÀqÉ DUÀzÉ ¢£À¤vÀå £ÁªÀÅ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß PÀqÉUÁt¸ÀÄwÛzÉÝêÉ. J¥sïJA gÉÃrAiÉÆÃzÀ°è PÉ®ªÀÅ n«UÀ¼À°è §gÀĪÀ PÉ®ªÀÅ ºÀÄqÀÄUÀ-ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ ‘PÀAVèõÀÄ’ JAzÀÄ d£À ¯ÉêÀr ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. F vÀgÀºÀzÀ £ÀqÀªÀ½PÉ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄ®UÉr¸ÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ PÀ£ÀßrUÀgÀÄ JZÉÑvÀÄÛPÉƼÀÄîªÀ ªÀÄÆ®PÀ ‘£ÁqÁ¬ÄvÀÄ PÀ£ÁðlPÀ, G¹gÁUÀ° PÀ£ÀßqÀ’ J£ÀÄߪÀ PÀ«±ÉæõÀ× ZÉ£Àß«ÃgÀ PÀt«AiÀĪÀgÀ ªÀiÁvÀÄ ¤dªÁUÀ°AiÉÄAzÀÄ £ÀÄrAiÀĨÉÃPÁVzÉ.* * ¸Ëd£Àå: GzÀAiÀĪÁtÂ. 23.11.2008

98


PÀ£ÀßqÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ: Cr¬ÄqÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß... r. ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ¨Á§Ä PÀ£ÀßqÀPÉÌ ‘±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ’ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀzÀ ºÉÆÃgÁl AiÀıÀ¹éAiÀiÁVzÉ. ¸ÁªÀiÁfPÀ, ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ, gÁdQÃAiÀÄ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃgÁlzÀ ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°è ¤AvÀÄ QæAiÀiÁ²Ã®ªÁV vÀªÀÄä PÀvÀðªÀå ¤¨sÁ¬Ä¹ªÉ. ‘¨sÁµÉUÀ¼À£ÀßµÉÖÃ’ C£ÀÄ®Që¹ ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉà AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁµÉUÀ½UÉ PÉÆqÀ®àqÀĪÀ CxÀªÁ ¨sÁ¶PÀgÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¨sÁµÁ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀUÀ½UÉ ±ÉÊPÀëtÂPÀ CxÀªÁ ¤¢ðµÀÖªÁV ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉà ¨sÁ¶PÀ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄRåªÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¨sÁµÉUÀ¼À §UÉV£À ¯ÉÆÃPÀzÀȶÖ, ¨sÁµÉUÀ¼À ¸ÁªÀÄxÀåðzÀ §UÉV£À £ÀA©PÉUÀ¼ÀÄ PÉêÀ® ¸ÀªÀiÁeÉÆÃ, gÁdQÃAiÀÄ £É¯ÉUÀ½AzÀ gÀÆ¥ÀÄUÉÆArgÀĪÀAvÀºÀªÀÅ. ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀ®AiÀÄ F «ZÁgÀzÀ°è ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°è®èzÀÝPÉÌ ¸ÀªÀÄxÀð¤ÃAiÀÄ vÁQðPÀ PÁgÀtUÀ½ªÉ. EzÀgÀ°è ‘±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ’ ¤UÀ¢UÁV gÀƦ¹gÀĪÀ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÆgÀPÀ zÁR¯É, DPÀgÀUÀ¼À §UÉV£À feÁÕ¸ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄRå PÁgÀtUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¯ÉÆÃPÀ ¤dªÁV F «ZÁgÀzÀ°è vÀ£Àß ºÉÆuÉUÁjPɬÄAzÀ vÀ¦à¹PÉÆArgÀ°®è. F «ZÁgÀªÁV ‘±Á¹ÛçÃAiÀÄ’ ¨sÁµÉAiÀÄ ¥ÀjPÀ®à£É ªÀÄvÀÄÛ ªÁåSÁå£ÀzÀ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjºÀj¹PÉƼÀÄîªÀ ¸ÀàµÀÖ¥Àr¸ÀĪÀ PÁAiÀÄðzÀ°è ¤gÀvÀªÁVzÀݪÀÅ. DzÀgÉ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ PÉ®ªÀÅ ¨sÁµÉUÀ¼À «ZÁgÀzÀ°è PÉÊUÉÆAqÀ gÁdQÃAiÀÄ ¤zsÁðgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ, gÁdQÃAiÀÄ ¯ÉÆÃPÀ ¸ÀjAiÀiÁV UÀ滹 ¨sÁ¶PÀ £ÁåAiÀÄzÀ, ºÀQÌ£À ºÉÆÃgÁlªÁV gÀƦ¹ £ÁåAiÀÄ zÉÆgÀQ¹PÉÆArzÀÄÝ ¸ÀjAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ªÉÆzÀ¯Éà ºÉýzÀAvÉ ‘±Á¹ÛçÃAiÀÄ’ CxÀªÁ E£ÁߪÀÅzÉà ¨sÁ¶PÀ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ DAiÀiÁ ¨sÁµÉUÀ¼À£ÁßqÀĪÀ d£ÀgÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ gÁdQÃAiÀÄ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß CªÀ®A©¹zÀ «ZÁgÀ. AiÀiÁPÉAzÀgÉ dUÀwÛ£À°è ¤ÃqÀ®àqÀĪÀ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ E¤ßvÀgÀ ¨sÁµÉ CxÀªÁ ¥Àæ¨sÉÃzÀUÀ¼À£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀ°è ¸ÀºÀdªÁVAiÉÄà QüÀjªÉÄAiÀÄ£ÀÄß GAlÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. E°èAiÉÄà MAzÀÄ «ZÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀàµÀÖ¥Àr¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CAzÀgÉ ºÉZÀÄÑ d£ÀgÀ C£ÀÄPÀÆ®PÉÌ

99


AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÉÆßÃ, ¥Àæ¨sÉÃzÀªÀ£ÉÆßÃ, DqÀ½vÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀÄwÛvÀgÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è §¼À¸ÀÄwÛzÀÝgÉ EAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À C¤ªÁAiÀÄðvÉUÉ ¸ÀªÀÄxÀð£É¬ÄzÉ. DzÀgÉ EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è EAvÀºÀ MvÁÛ¸ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÀ ¨sÁµÉ CxÀªÁ ¥Àæ¨sÉÃzÀUÀ¼À JzÀÄgÀÄ ¥ÀæRgÀªÁUÀÄvÀÛªÉ. gÁdQÃAiÀÄ, ¸ÁªÀiÁfPÀ, d£À¸ÀASÁå ¨ÁºÀļÀåªÀżÀî ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ ¥Àæ¨sÉÃzÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀAWÀnvÀ ºÉÆÃgÁl, vÀAvÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä ºÀPÀÄÌ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛªÉ. GzÁ: vÀ«Ä½UÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ¤ÃrzÁUÀ PÀ£ÀßqÀªÀÇ CzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ. E°è UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁzÀ «ZÁgÀªÉAzÀgÉ EAvÀºÀ gÁdQÃAiÀÄ ¤zsÁðjvÀ, ¥ÉæÃjvÀ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀUÀ½UÉ ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼ÀÄ. F ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃqÀĪÀ ZÁjwæPÀ ¢ÃWÀð ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ, °TvÀ ¸Á»wåPÀ, DPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÄgÁªÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ¥Àr¸À¯ÁUÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ AiÉÆÃUÀåvÉ, ¸ÁªÀÄxÀåðUÀ¼À PÉÆgÀvÉ, C¥ÀPÀévÉ JAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀĪÀÅzÀÄ. MAzÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ §¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è D ¨sÁµÉUÉ zÉÆgÉvÀ gÁdQÃAiÀÄ, ¸ÁªÀiÁfPÀ MvÁÛ¸ÉUÀ¼ÀÄ D ¨sÁµÉAiÀÄ°è °TvÀ DPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀȶָÀĪÀ ¸Á»vÀå zÁR°ÃPÀgÀtzÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß, ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄ£ÀĵÀåjAzÀ DqÀ®àqÀÄwÛgÀĪÀ AiÀiÁªÀ ¨sÁµÉAiÀÄÆ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀßµÉÖà DzsÀj¹ ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉà E£ÉÆßAzÀÄ ¨sÁµÉVAvÀ ºÉZÀÄÑ ¸ÀªÀÄxÀðªÀ®è, AiÀiÁªÀ ¨sÁµÉAiÀÄÆ PÀrªÉÄ ¸ÀªÀÄxÀðªÀ®è. CAzÀgÉ J¯Áè ¨sÁµÉUÀ¼ÀÆ ¸ÀªÀiÁ£À ¸ÁªÀÄxÀåðªÀżÀîªÉà DVgÀÄvÀÛªÉ. ¨sÁµÉ §¼ÀPÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ ««zsÀ ¥Àj¹ÜwUÀ¼À£ÀÄß ¤¨sÁ¬Ä¸À®Ä ¥Àæw¨sÁµÉAiÀÄÆ vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£Éà C£ÉÃPÀ vÀAvÀæUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ vÀ£ÀߣÀÄß vÁ£ÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ¥Àr¹PÉƼÀÄîvÀÛzÉ. FUÁUÀ¯Éà ««zsÀ PÁgÀtUÀ½AzÀ ««zsÀ PÁgÀtUÀ½UÁV ¸ÀªÀÄxÀð, ¸À±ÀPÀÛ, CvÀÄå£ÀßvÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÉAzÀÄ UÀÄgÀÄw¹gÀĪÀ, UÀÄgÀÄw¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¨sÁµÉUÀ¼É®èªÀÇ ¨sÁ¶PÀ ¸ÁªÀÄxÀåðzÀ PÁgÀtUÀ½VAvÀ ºÉZÁÑV D ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀ d£À ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ, ¸Á»wåPÀ, ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdQÃAiÀÄ ¥Á槮åzÀ PÁgÀtPÉÌ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉ¢ªÉ, ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛªÉ. FUÀ EAVè±ï, ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ªÀÄÄAvÁzÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ «ZÁgÀUÀ¼À C©üªÀåQÛUÉ ¸ÀªÀÄxÀðªÁzÀ, ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ºÉÆA¢gÀĪÀ, ¥Àj¥ÀÆtð ¨sÁµÉUÀ¼ÉA§ ¸ÁªÀiÁ£Àå w¼ÀĪÀ½PÉAiÉÆA¢zÉ. CxÀªÁ MAzÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ °TvÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹ CxÀªÁ ¸Á»wåPÀ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹ CzÉÆAzÀÄ ²æêÀÄAvÀ ¸ÀA¥ÀzÀãjvÀ ¨sÁµÉAiÉÄAzÀÄ ªÁåSÁ夸ÀĪÀ, «ªÀj¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼ÀÆ EªÉ. EAvÀºÀ ºÉýPÉUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ EAvÀºÀ MAzÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄäzÉAzÀÄPÉƼÀÄîªÀ CxÀªÁ §¼À¸ÀÄwÛgÀĪÀ d£ÀUÀ½UÉ ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀªÁV ªÉÄîjªÉÄAiÀÄ£ÉÆßà ¸ÀAvÉÆõÀªÀ£ÉÆßà GAlÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. EzÀÄ EµÉÖà DVzÀÝgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄÆ EgÀĪÀÅ¢®è. DzÀgÉ MAzÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¥Àæ¨sÉÃzÀUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¸ÀÛgÀUÀ¼À°è §¼À¸ÀĪÀ J®è d£ÀgÀÄ §zÀÄPÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ. EzÀgÀ°è PÉ®ªÀÅ ¨sÁµÉUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¥Àæ¨sÉÃzÀPÉÌ ªÀåªÀºÁjPɪÀ®èzÀ «±ÉõÀ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ°à¹zÀgÉ vÁgÀvÀªÀÄåªÉ¤¸ÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÉAiÉÄà §gÀºÀªÉ£ÀÄߪÀÅzÀÄ MAzÀÄ vÀAvÀæeÁÕ£À ªÀiÁvÀæ. ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ §gÀºÀzÀ °¦AiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ AiÀiÁzÀÈaÒPÀªÁzÀÄzÀÄ. MAzÀÄ ¨sÁ¶PÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¸Á»vÀå ¸ÀȶÖAiÀÄ, eÁÕ£À ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ ZÀjvÉæUÀÆ D ¨sÁµÉAiÀÄ°è §gÀºÀzÀ vÁAwæPÀvÉAiÀÄ C¼ÀªÀrPÉUÀÆ ¸ÀA§AzsÀ«gÀ¨ÉÃPÁV®è. E°è ºÉüÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ °TvÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ E®èzÉAiÀÄÆ MAzÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ°è ¸Á»vÀå, eÁÕ£À

100


¥ÀgÀA¥ÀgÉ ZÁjwæPÀªÁV ¨É¼ÉzÀÄ §A¢gÀ®Ä ¸ÁzsÀå. §gÀºÀzÀ, °¦AiÀÄ ºÀAV®èzÉ £ÀÆgÁgÀÄ ¨sÁµÉUÀ½ªÉ. MAzÀÄ d£À ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ §gÀºÀªÀ£ÁßUÀ°Ã, ¸ÀȶֹzÀ ¸Á»vÀåªÀ£ÁßUÀ° zÁR°¸ÀĪÀ ¥Àæ¸Àj¸ÀĪÀ CUÀvÀå, D ¨sÁ¶PÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ §zÀÄQ£À «zsÁ£ÀPÉÌ, CUÀvÀåªÁV®è¢gÀ§ºÀÄzÀÄ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°èAiÀÄÆ §gÀºÀzÀ ºÀAV®èzÉ ¸Á»vÀå ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß, eÁÕ£À¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ£ÀÆß ªÀiËTPÀªÁVAiÉÄà G½¹PÉÆArgÀĪÀ, ¨É¼É¹gÀĪÀ °¦gÀ»vÀªÁzÀ C£ÉÃPÀ ºÁUÀÆ °¦ ¸À»vÀªÁzÀ PÀ£ÀßqÀzÀAvÀºÀ ¨sÁµÉUÀ½ªÉ. FUÀ AiÉÆÃa¸À¨ÉÃQgÀĪÀÅzÀÄ F ºÉÆwÛ£À ¸ÀAzÀ¨sÀð ¥ÉæÃjvÀ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À ¤UÀ¢UÁV gÀƦ¸ÀĪÀ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß M¦àPÉƼÀî¨ÉÃPÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ. PÀ£ÀßqÀzÀAvÀºÀ ¨sÁµÉUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ½UÉ MUÀÄΪÀ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀ PÉ®¸À PÀµÀÖPÀgÀªÀ®è¢gÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è PÀ£ÁðlPÀzÀ°èAiÉÄà EgÀĪÀ PÉÆqÀªÀ, vÀļÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ °¦ ºÀAV®èzÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÆ EªÉ. C£ÀÄPÀÆ®zÀ zÀȶ֬ÄAzÀ DqÀ½vÀ ªÀÄÄAvÁzÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À°è ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ F ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀ¢gÀ§ºÀÄzÀÄ D ¥Àæ±Éß ¨ÉÃgÉAiÀÄzÀÄ. DzÉ eÁÕ£À ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ¸Á»wåPÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ zÀȶ֬ÄAzÀ F AiÀiÁªÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÆ E£ÁߪÀ ¨sÁµÉUÀ½VAvÀ®Æ PÀrªÉÄ JAzÀÄ w½AiÀĨÁgÀzÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÀð ¨sÁµÉUÀ¼À §UÉV£À zÀȶÖPÉÆãÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ªÁåSÁ夸ÀĪÀ CUÀvÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀȶֹzÉ. AiÀiÁPÉAzÀgÉ AiÀiÁªÀ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀ UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆæ¹ ¨sÁµÉUÀ½UÉ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉÆÃ, D ¨sÁµÉUÀ¼À §UÉV£À ªÀÄvÀÄÛ CAvÀºÀ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÀ ¨sÁµÉUÀ¼À §UÉV£À ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁµÁ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ ¢PÀÄÌUÀ¼ÀÄ «©ü£ÀߪÁV ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. °¦¸À»vÀªÁzÀ CxÀªÁ °¦gÀ»vÀªÁzÀ AiÀiÁªÀ ¨sÁµÉAiÀÄÆ vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£Éà ¥Àj¥ÀÆtðªÉÇÃ, C¥Àj¥ÀÆtðªÉÇà C®è. ºÁUÉ ¸Á»wåPÀªÁV, °TvÀªÁV §¼ÀPÉAiÀiÁUÀĪÀ CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ MvÁÛ¸ÉUÀ¼ÀÄ ®¨sÀåªÁzÀgÉ, vÁAwæPÀvÉUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀgÉ J¯Áè ¨sÁµÉUÀ¼ÀÆ J¯Áè ¸ÁªÀÄxÀåðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛªÉ. PÀ£ÀßqÀPÉÌ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÁ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¹zÀÞªÀiÁzÀjAiÀÄ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ MvÁÛAiÀÄzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è gÀÆ¥ÀÄUÉÆAqÀ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À «ªÀgÀuÉUÉ CAnPÉƼÀî¨ÉÃPÉ CxÀªÁ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ zÀAvÀºÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÀĪÁåSÁ夹PÉƼÀî¨ÉÃPÉ JA§ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀªÁUÀÄvÀÛªÉ. PÀ£ÀßqÀPÉÌ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÁ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀPÁÌV ªÀiÁrzÀ ºÉÆÃgÁlªÀ£ÀÄß ¨sÁ¶PÀ £ÁåAiÀÄPÁÌV £ÀqÉzÀ ºÉÆÃgÁl JAzÀÄ ªÀiÁvÀæ CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ AiÀiÁªÀ ¨sÁµÉVAvÀ®Æ PÀrªÉĬĮè. ºÁUÉAiÉÄà AiÀiÁªÀ ¨sÁµÉUÀ½VAvÀ®Æ ºÉZÀÑ®è J£ÀÄߪÀ ªÁ¸ÀÛªÀzÀ £É¯ÉAiÀÄ°è AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸À¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è £Á«zÉÝêÉ.* * ¸Ëd£Àå: £ÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀ, ¸ÀAaPÉ: 65.

¨sÀæªÉĬÄAzÀ ºÉÆgÀ§¤ß PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£À-ªÀiÁ£À ¤ÃrzÀgÉ ¸Á®zÀÄ, gÁdå ¸ÀPÁðgÀ PÀÆqÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ¨É¼É¸ÀĪÀ §UÉÎ ¤²ÑvÀ ¤®ªÀÅ ¥ÀæPÀn¸À¨ÉÃPÀÄ. eÉÆvÉUÉ gÁdQÃAiÀÄ EZÁÒ±ÀQÛ ¥ÀæzÀ²ð¸À¨ÉÃPÀÄ. PÉÃAzÀæ¢AzÀ §gÀĪÀ C¥ÁgÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ £ÉgÀªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ §¼À¸À¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀ AiÉÆÃd£É FUÀ¯Éà gÀƦvÀªÁUÀ°. qÁ. ¥Ánî ¥ÀÄlÖ¥Àà

101


C©üeÁvÀ C£ÀÄzÁ£À zÉÆgÀPÀzÀÝPÉÌ PÁgÀtgÁågÀÄ? ‘PÀ£ÀßqÀ¥Àæ¨sÀ’ ¢£À¥ÀwæPÉ £ÁqÀÄ-£ÀÄrAiÀÄ §UÉÎ vÉÆÃj¸ÀÄwÛgÀĪÀ PÁ¼Àf ¥Àæ±ÁßwÃvÀ. EzÀPÁÌV ¥ÀwæPÉUÉ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. ¨sÁµÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 1-3-2010gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀwæPÉAiÀÄ ªÀÄÄR¥ÀÄlzÀ°è “C©üeÁvÀ C£ÀÄzÁ£À zÉÆgÀPÀzÀÝPÉÌ PÁgÀtgÁågÀÄ?” JA§ ²Ã¶ðPÉAiÀÄļÀî ªÀgÀ¢ ¥ÀæPÀlªÁVgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀĵÉÖ. F ªÀgÀ¢AiÀÄ §UÉÎ ¸Àà¶ÖÃPÀgÀt ¤ÃqÀ®Ä EaÒ¸ÀÄvÉÛãÉ. 31-10-2008gÀAzÀÄ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉUÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¤Ãr, C¢ü¸ÀÆZÀ£É ºÉÆgÀr¹zÉ. F C¢ü¸ÀÆZÀ£É ZÉ£ÉßöÊ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹gÀĪÀ jmï CfðAiÀÄ ¸ÀASÉå: 18811gÀ wæðUÉ M¼À¥ÀnÖzÉ JAzÀÄ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÉ. F WÉÆõÀuÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ gÁdåzÀ ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ 30-12-2008 gÀAzÀÄ ¥ÀæzsÁ£À ªÀÄAwæUÀ½UÉ ¥ÀvÀæ §gÉzÀÄ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÉ ¸À®è¨ÉÃPÁzÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀAvÉ PÉÆÃjgÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀÄ£ÀB gÁdåzÀ ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ 29-10-2009gÀAzÀÄ ¥ÀæzsÁ£À ªÀÄAwæUÀ½UÉ ¥ÀvÀæ §gÉzÀÄ ¸Ë®¨sÀå ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ ºÁUÀÆ EzÀPÁÌV ¸ÁÖöåArAUï ¥sÉÊ£Á£ïì PÀ«Än gÀa¸À®Ä ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSÉUÉ ¸ÀÆZÀ£É ¤ÃqÀ®Ä ºÁUÀÆ C¢üPÀÈvÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀr¸À®Ä PÉÆÃjgÀÄvÁÛgÉ. 3£Éà ¨ÁjUÉ 11-02-2010 gÀAzÀÄ gÁdåzÀ ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ ¥ÀæzsÁ£À ªÀÄAwæUÀ½UÉ ¥ÀvÀæ §gÉzÀÄ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÉ ¸À®è¨ÉÃPÁzÀ C£ÀÄzÁ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉUÉ ¤ÃqÀĪÀAvÉ PÉÆÃjgÀÄvÁÛgÉ. F ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀvÀæUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ gÁdå ¸ÀPÁðgÀPÉÌ EzÀĪÀgÉUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà GvÀÛgÀ §A¢gÀĪÀÅ¢®è CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤zÉðñÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrgÀĪÀÅ¢®è. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉUÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ¤ÃrzÉ JAzÀÄ WÉÆõÀuÉ ªÀiÁrzÀÝgÀÆ PÉÃAzÀæ ¸À P ÁðgÀ C¢ü P À È vÀ ª ÁV C¢ü ¸ À Æ ZÀ £ É A iÀ Ä £À Ä ß EzÀ Ä ªÀ g É U À Æ ºÉÆgÀr¹gÀĪÀÅ¢®è. PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀaªÀ ¸ÀA¥ÀÄl PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉUÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ¤ÃqÀ®Ä wêÀiÁð£À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀaªÀ ¸ÀA¥ÀÄlzÀ wêÀiÁð£ÀPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV UÉeÉmï

102

©.Dgï. dAiÀÄgÁªÀÄgÁeÉà CgÀ¸ï


£ÉÆÃn¦üPÉõÀ£ï ºÉÆgÀr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ MAzÀÄ ¸ÁÜ¬Ä DyðPÀ ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß gÀa¹ QæAiÀiÁ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß gÀa¸À®Ä ¸ÀÆa¸À¨ÉÃPÁVzÉ. £ÀAvÀgÀ AiÉÆÃd£Á E¯ÁSÉAiÀÄ C£ÀĪÉÆÃzÀ£É ¥ÀqÉzÀÄ, CAwªÀĪÁV PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ UÀȺÀ E¯ÁSÉ vÀ£Àß C£ÀĪÉÆÃzÀ£ÉAiÉÆA¢UÉ C¢üPÀÈvÀªÁV C¢ü¸ÀÆZÀ£É ºÉÆgÀr¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. F ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÀÄ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ°è dgÀÄUÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÁUÀÆå gÁdå ¸ÀPÁðgÀ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀPÉÌ ¤ÃrzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ¨sÁµÉAiÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ gÁdåzÀ 11 «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ½UÉ 33.00 PÉÆÃn gÀÆ. C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß WÉÆõÀuÉ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà «±Àé«zÁ央AiÀÄUÀ½AzÀ ¨sÁµÉAiÀÄ C©üªÀÈ¢Þ §UÉÎ QæAiÀiÁ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß vÀj¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀaªÀ ¸ÀA¥ÀÄlzÀ C£ÀĪÉÆÃzÀ£É ¥ÀqÉzÀÄ G£ÀßvÀ ²PÀët E¯ÁSÉ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ 11.00 PÉÆÃn gÀÆ.UÀ¼À C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß 11 «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ½UÉ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrzÉ. EzÀÄ C®èzÉ ¸ÀPÁðgÀ ¨ÉÃgɨÉÃgÉ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À eÉÆvÉUÉ ¸ÀA¥ÀPÀð ElÄÖPÉÆAqÀÄ «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt, PÁAiÀiÁðUÁgÀ EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ £Àqɹ QæAiÀiÁ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß vÀPÀët PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ QæAiÀiÁ AiÉÆÃd£É gÀƦ¸À¯ÁUÀ° CxÀªÁ ªÀgÀ¢UÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ gÁdå ¸ÀPÁðgÀPÉÌ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. ªÉÄÃ¯É w½¹zÀ ¥ÀæQæAiÉÄ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄlÖzÀ°è £ÀqÉAiÀÄzÉÃ, C¢ü¸ÀÆZÀ£É ºÉÆgÀ©Ã¼ÀzÉà QæAiÀiÁ AiÉÆÃd£É vÀAiÀiÁj¸À®Ä §gÀĪÀÅ¢®è. EzÀgÀAvÉ C¢üPÀÈvÀªÁV PÉ®¸À ¤ªÀð»¸À®Ä §gÀĪÀÅ¢®è. EzÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ 1. 31.10.2008 gÀAzÀÄ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ PÀ£ÀßqÀPÉÌ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ¤Ãr ºÉÆgÀr¹gÀĪÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¥Àæw 2. ¸À£Áä£Àå ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ 31.12.2008gÀAzÀÄ ¥ÀæzsÁ£À ªÀÄAwæUÀ½UÉ §gÉzÀ ¥ÀvÀæzÀ ¥Àæw 3. ¸À£Áä£Àå ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ 29.10.2008gÀAzÀÄ ¥ÀæzsÁ£À ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ½UÉ §gÉzÀ ¥ÀvÀæzÀ ¥Àæw 4. 11.02.2010gÀAzÀÄ ¸À£Áä£Àå ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ ¥ÀæzsÁ£À ªÀÄAwæUÀ½UÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÉ ¸À®è¨ÉÃPÁzÀ ¸Ë®¨sÀå MzÀV¸À®Ä PÉÆÃj §gÉzÀ ¥ÀvÀæzÀ ¥Àæw 5. ºÀA¦ «±Àé«zÁ央AiÀÄ ºÉÆgÀvÀgÀÄwÛgÀĪÀ “£ÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀ” 65£Éà ¸ÀAaPÉAiÀÄ ²Ã¶ðPÉ “PÀ£ÀßqÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ: Cr EqÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß” JA§ ²Ã¶ðPÉAiÀÄļÀî ¯ÉÃR£ÀzÀ ¥ÀÄl 8, 9gÀ°è PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ C£ÀĸÀj¸À¨ÉÃPÁzÀ «ZÁgÀUÀ¼À §UÉÎ ZÀZÉð ªÀiÁrzÉ. CzÀgÀ ¥Àæw- EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁ»wUÁV PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆqÀ¯ÁVzÉ.* * ¸Ëd£Àå: PÀ£ÀßqÀ ¥Àæ¨sÀ, 9.3.2010.

RĶ vÀA¢zÉ gÁeÉÆåÃvÀìªÀzÀ ªÀÄÄ£Áß ¢£À PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ WÉÆõÀuÉ RĶ vÀA¢zÉ. vÀ«Ä¼ÀgÀ ¸ÀAPÀÄavÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ¢AzÀ EµÀÄÖ ¢£À vÀqÀªÁ¬ÄvÀÄ. ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ vÁªÀÅ ¨É¼ÉAiÀĨÉÃPÀÄ, ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ CrØAiÀiÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ. F ¸ÁÜ£À¢AzÀ §gÀĪÀ C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß GvÀÛªÀĪÁV §¼À¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. vÀ«Ä½UÉ ¤ÃqÀĪÀµÉÖà C£ÀÄzÁ£À J®èjUÀÆ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. qÁ. ZÉ£Àß«ÃgÀ PÀt«

103


±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀÄÄA¢gÀĪÀ ¸ÀªÁ®Ä PÀ£ÀßqÀPÉÌ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ (C©üeÁvÀ) ¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÁÜ£À ¹QÌgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAPÀlzÀ «µÀAiÀÄ. ¸ÀAvÉÆõÀ KPÉAzÀgÉ PÀ£ÀßqÀzÀ »jªÉÄ, ºÀ¼ÀªÉÄ, GvÀÌøµÀÖvÉUÀ¼À£ÀÄß ¨sÁgÀvÀ ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ PÉÆ£ÉUÀÆ UÀÄgÀÄw¹gÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÀAPÀlzÀ «µÀAiÀĪÉÃPÉAzÀgÉ PÁ£ÀƤ£À £ÉªÀ MrØ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß vÀqÉUÀnÖgÀĪÀÅzÀÄ. F ¸ÀA¢UÀÞ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è FUÀ £Á«zÉÝêÉ. F »£É߯ÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀPÉÌ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀPÉÌ ºÉÆÃgÁrzÀ «zÁéA¸ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ PÉÊUÉ ¸ÀPÀÌgÉ PÀrØAiÀÄ£ÀÄß aÃ¥À®Ä PÉÆlÖAxÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è £Á«zÉÝêÉ. MAzÀÄ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß £Á¤°è ¸ÀàµÀÖ¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ. ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ JAzÀgÉ ¸Á»vÀå, CzÀgÀ®Æè ºÀ¼ÉUÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå JA§ ¸ÁªÀiÁ£Àå £ÀA©PÉAiÉÆAzÀÄ £ÀªÀÄä «zÁéA¸ÀgÀ°è ªÀģɪÀiÁrzÀAvÉ vÉÆÃgÀÄwÛzÉ. E£ÉÆßA¢µÀÄÖ »AzÀPÉÌ ºÉÆÃV ±Á¸À£ÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ £ÀªÀÄä ¨sÁµÉAiÀÄ ºÀ¼ÀªÉÄAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹AiÀiÁgÀÄ. DzÀgÉ EµÀÖPÉÌà £ÀªÀÄä aAvÀ£É ¤AvÀÄ©qÀ¨ÁgÀzÀÄ. £ÀªÀÄä aAvÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß E£ÀÆß «¸ÁÛgÀPÉÌ PÉÆAqÉÆAiÀÄÄåªÀ ªÀÄvÀÄÛ D ªÀÄÆ®PÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¥ÀÄ£Àgï gÀa¸ÀĪÀ PÉ®¸ÀªÁUÀ¨ÉÃPÁVzÉ. EzÀPÁÌV £ÀªÀÄä ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á £É¯ÉUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÁVzÉ. ºÉƸÀ ZÁjwæPÀvÉAiÀÄ »£É߯ÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ, gÁdQÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÄ£Àgï ¸Áܦ¸À¨ÉÃPÁVzÉ. ¥ÀæªÀÄÄRªÁV ¨sÀÆvÀªÀ£ÀÄß ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ fêÀ£À PÀæªÀÄPÉÌ, ¯ÉÆÃPÀzÀȶÖUÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ £ÁªÀÅ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É PÉÊUÉƼÀî¢zÀÝgÉ ºÀ¼ÀªÉÄAiÀÄ UÀjªÉÄUÉ AiÀiÁªÀ ¨É¯ÉAiÀÄÆ EgÀĪÀÅ¢®è. EªÉgÀqÀÄ zÀȶÖPÉÆãÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjzÁUÀ £ÁªÀÅ ¨sÀ«µÀåzÀ PÀqÉUÉ ªÀÄÄ£ÉÆßÃl ºÀj¸À§ºÀÄzÀÄ. EzÁUÀ¢zÀÝgÉ F ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ PÉêÀ® ±ÉÊPÀëtÂPÀ PÀªÁAiÀÄvÀÄ ªÀiÁvÀæªÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀªÉà ºÉZÀÄÑ. EzÀPÁÌV £ÁªÀÅ PÀ£ÀßqÀzÉÝà DzÀ eÁÕ£À ±ÁSÉUÀ¼À£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.C®èzÉ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄUÀæ §zÀÄQ£À ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÉÆA¢UÉ ¨É¸ÉAiÀĨÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.

104

QPÉÌÃj £ÁgÁAiÀÄt


±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÁ CzsÀåAiÀÄ£ÀªÉAzÀgÉ PÀ£ÀßqÀzÀ §gÀºÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀĪÀµÉÖà ªÀÄÄRåªÁV ªÀiËTPÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀĪÀ£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. KPÉAzÀgÉ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸À馅 F JgÀqÀÆ ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À°è DVzÉ. ºÁUÁV ªÀiËTPÀ ªÀÄvÀÄÛ °TvÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¥ÀoÀåUÀ¼À ¥ÀÆgÀPÀ CzsÀåAiÀÄ£À CUÀvÀå. £ÀªÀÄä°è «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼ÀÄ §gÀĪÀªÀgÉUÀÆ F ¨sÉÃzÀ EgÀ°®è. §gÀºÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄÄ ªÀiËTPÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ MAzÀÄ CAUÀªÁVAiÉÄà PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛvÀÄÛ. £ÀªÀÄä ºÉaÑ£À eÁÕ£À ±ÁSÉUÀ¼ÁzÀ eÁå«Äw ±Á¸ÀÛç, ªÉÊzÀå±Á¸ÀÛç, RUÉÆüÀ±Á¸ÀÛç EªÉ®èªÀÅ PÀ£ÀßqÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄUÉ UÉÆwÛzÉ. vÀ¯ÉvÀ¯ÁAvÀgÀ¢AzÀ EªÀÅ ªÀiËTPÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ°è UÀÄgÀÄ«¤AzÀ ²µÀå¤UÉ ºÀjzÀÄ §A¢ªÉ. F jÃwAiÀÄ eÁÕ£À ¥Àæ¸ÁgÀ ºÉÃUÉ DUÀÄwÛvÀÄÛ JA§ÄzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ PÀAqÀÄ»rzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁVzÉ. EzÀgÀ dvÉUÉ ºÀ®ªÁgÀÄ §gÀºÀ gÀÆ¥ÀzÀ°ègÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ®¨sÀå«zÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀ®Ä ºÀ¼ÉUÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀæªÉñÀ CvÀåAvÀ dgÀÆj£À°è DUÀ¨ÉÃPÁVzÉ; KPÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À°è FUÀ ºÀ¼ÉUÀ£ÀßqÀ PÀ°¸ÀĪÀ CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ ¹UÀĪÀÅzÉà zÀĸÀÛgÀ. £ÀªÀÄä «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À°è CAvÀgï²¹ÛÃAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ¯Éà E®è. EµÉÖà C®èzÉ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ, JAf¤AiÀÄjAUï ªÁå¸ÀAUÀzÀ°è ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¸ÀܽÃAiÀÄ eÁÕ£À ±ÁSÉUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ CªÀPÁ±À EgÀ¨ÉÃPÀÄ. M§â JAf¤AiÀÄgï £ÀªÀÄä ¥ÀÄgÁvÀ£ÀgÀ £ÀUÀgÀ AiÉÆÃd£É, zÉêÀ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀlÖ®Ä §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ vÀAvÀæeÁÕ£À, PÉÆÃmÉ PÉÆvÀÛ®UÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¹gÀĪÀÅzÀgÀ »A¢gÀĪÀ ¥Àæ§ÄzÀÞ w½ªÀ½PÉ ªÀÄvÀÄÛ vÁAwæPÀ P˱À®, EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀ®Ä ºÀ¼ÉUÀ£ÀßqÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. F jÃw CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁr, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß £Àqɹ ¸ÀzÀåPÉÌ CzÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ §¼À¸À§ºÀÄzÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉÆAqÀgÉ DUÀ PÀ£ÀßqÀzÀ JAf¤AiÀÄjAUï ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ PÀ£ÀßqÀzÉÝà ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ, ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. CAvÉAiÉÄà ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ±Á¸ÀÛçzÀ°è UÀd±Á¸ÀÛç, C±Àé±Á¸ÀÛç, ¥Áæt±Á¸ÀÛç, ¸À¸Àå±Á¸ÀÛç ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£ÀªÀÇ ºÉZÀÄÑ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀPÁjAiÀiÁUÀ§®èzÀÄ. EwÛÃZÉUÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À°è ¥ÀÄgÁvÀvÀÛ÷é±Á¸ÀÛç ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°èzÉ. PÀ£ÁðlPÀzÀ £É®zÀ°è CzÀgÀ®Æè ¨ÁzÁ«Ä¬ÄAzÀ gÁAiÀÄZÀÆj£ÀªÀgÉUÉ EgÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è DUÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄAvÉ PÀ£ÀßqÀ £É®zÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ E¥ÀàvÀÄÛ ¸Á«gÀ ªÀµÀðUÀ½VAvÀ®Æ »AzÉ d£ÀgÀÄ ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. UÀĺÁAvÀgÀ PÀ¯ÉUÀ½AzÀ, §Æ¢ UÀÄqÉØAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À¢AzÀ F CA±À vÀÄA§ ¸ÀàµÀÖªÁVAiÉÄà w½zÀħA¢zÉ. EµÀÄÖ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøw zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ°è J®Æè E£ÀÆß PÀAqÀħA¢®è. CAzÀgÉ ¥ÁæAiÀıÀB PÀ£ÁðlPÀzÀ F ¨sÁUÀ Erà zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ PÉÃAzÀæ ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¤®ÄèªÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÉ. E°èAzÀ zÀQët ¥Àæ¸ÀܨsÀÆ«ÄAiÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¨sÁUÀUÀ½UÉ d£ÀgÀÄ ªÀ®¸É ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ. EªÉ®èªÀÅ §Æ¢UÀÄqÉØAiÀÄ°è zÉÆgÉvÀ gÁV, ºÀÄgÀĽ ªÀÄÄAvÁzÀ PÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß rJ£ïJ ¥ÀjÃPÉëUÉ M¼À¥Àr¹gÀĪÀÅzÀjAzÀ RavÀªÁVzÉ. F ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¥sÀ°vÁA±À £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ E£ÀÆß C£ÉÃPÀ ªÀĺÀvÀézÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄAr¸ÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉAiÀÄÆ EzÉ. ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ªÀÄÆ®zÀ°è ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÁßV ¥ÀjªÀwð¹PÉƼÀÄîªÀ PÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß CjwzÀÝ JA§ÄzÀAvÀÆ ¸ÀàµÀÖ EzÀÄ ¸ÀtÚ ¸ÀAUÀwAiÉÄãÀÆ C®è. PÀ£ÀßqÀPÉÌ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀ°è CrØAiÀiÁVgÀĪÀ PÁ£ÀƤ£À vÉÆqÀPÀÄUÀ¼ÀÄ ¤ªÁgÀuÉAiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ JA§ÄzÀgÀ°è ¸ÀAzÉúÀªÉà E®è. DzÀgÉ £ÀªÀÄä GvÁìºÀ C°èUÉà ¤®è¨ÁgÀzÀÄ.

105


PÀ£ÀßqÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ PÉ®¸À AiÀiÁªÀ ¢QÌ£À°è ¸ÁUÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß «ªÀgÀªÁV «±Éèö¹, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ºÁ¢AiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀÄzÀÄ £ÀªÀÄä «zÁéA¸ÀgÀ, aAvÀPÀgÀ ªÀÄÄA¢gÀĪÀ ªÀĺÀvÀézÀ ¸ÀªÁ®Ä. ºÁUÉAiÉÄà G¥À¨sÁµÁ ¤WÀAlÄUÀ¼ÀÄ, ªÀÈwÛ ¤WÀAlÄUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ PÉ®ªÀÅ ªÀÄÄRå ¤WÀAlÄUÀ¼ÀÄ gÀÆ¥ÀUÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. £ÀªÀÄä ¥ÀÄgÁvÀ£À ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ°è CqÀVgÀĪÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À£ÀÄß CjvÀÄ, «±Éèö¸ÀĪÀ ¢QÌ£À°èAiÀÄÆ PÉ®¸ÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. F eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀAvÀ ºÉÆvÀÛUÉUÀ¼ÀÆ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¥ÀæPÀlªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÁUÁzÁUÀ¯Éà PÀ£ÀßqÀzÀ ¨sÀªÀå ¸ËzsÀªÀ£ÀÄß PÀlÖ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄÄA¢£À vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄ ¸ÀºÀ GvÁìºÀ¢AzÀ F PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀPÀÆÌ F §UÉAiÀÄ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ £ÉgÀªÀÅ ¤ÃqÀÄvÀÛªÉ. F J®è »£É߯ÉAiÀÄ°è ªÀĺÀvÀézÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ gÀÆ¥ÀÄUÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ºÀvÁÛgÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ MAzÀÄUÀÆr ¸ÀÈd£À²Ã®ªÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÁUÁzÁUÀ¯Éà PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀÄÄ£ÀßqÉUÉ ºÉƸÀ DAiÀiÁªÀÄ zÉÆgÀPÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀA¥À£À MAzÀÄ ªÀiÁvÀ£ÀÄß G¯ÉèÃT¸ÀĪÀÅzÁzÀgÉ zÉùAiÉÆ¼ï ¥ÀÄUÀĪÀÅzÀÄ, ¥ÉÆPÀÄÌ ªÀiÁUÀðzÉƼï vÀ¼ÀÄézÀÄ.. zÉùà - ªÀiÁUÀð MAzÁzÁUÀ¯Éà PÀ£ÀßqÀPÉÌ QjÃl, UÀjªÉÄ.* * ¸Ëd£Àå: «dAiÀÄ PÀ£ÁðlPÀ, 21-2-2010. PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ UÉÆö×AiÀÄ°è ªÀÄAr¹zÀ ¥Àæ§AzsÀzÀ ¸ÁgÀ¸ÀAUÀæºÀ.

OavÀå¥ÀÆtð ¤zsÁðgÀ PÉÃAzÀæ vÀqÀªÁzÀgÀÆ OavÀå¥ÀÆtð ¤zsÁðgÀ ¥ÀæPÀn¹zÉ. gÁdQÃAiÀÄ PÁgÀtUÀ½UÁV vÀqÀ ªÀiÁrzÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ FUÀ¯ÁzÀgÀÆ PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÁæaãÀvÉUÉ ªÀÄt¢gÀĪÀÅzÀÄ C©ü£ÀAzÀ¤ÃAiÀÄ. PÀ£ÀßqÀ vÀÄA¨Á ¥ÁæaãÀvÉ ºÉÆA¢zÀÝgÀÆ gÁµÀÖç ªÀÄvÀÄÛ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è ¨É¼É¸ÀĪÀ PÉ®¸À ºÁQPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå PÀÄjvÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É, ¨sÁµÉ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ EzÀÄ ¥ÀÆgÀPÀªÁUÀ°. qÁ. JA.JA. PÀ®§ÄVð

106


¨sÁUÀ

3±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ: MAzÀÄ n¥Ààt qÁ. ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ ©½ªÀįÉ

±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¥Àj¨sÁµÉ 2008gÀ CPÉÆÖçgÀ 31gÀAzÀÄ PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ M®èzÀ ªÀÄ£À¹¤AzÀ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ‘±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ’ JAzÀÄ WÉÆö¹vÀÄ. ºÁUÉ WÉÆö¸ÀĪÁUÀ PÀ¤µÀ× PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀ£ÁßzÀgÀÆ PÀgÉAiÀĨÉÃPÉA§ ¸Ëd£Àå ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ EgÀ°®è. ºÁUÉ WÉÆö¹zÀ D£ÀAvÀgÀªÀÇ ‘±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ’AiÀÄ C©üªÀÈ¢ÞUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ CzÀÄ ªÀiË£ÀªÁVAiÉÄà G½¬ÄvÀÄ. ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¢ªÀå ¤®ðPÀë £ÀªÀÄUÉ®è w½zÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ F PÀÄjvÀÄ £ÁªÀÅ DvÀAPÀ ¥ÀqÀ¨ÉÃPÁV®è. F »£É߯ÉAiÀÄ°è ‘±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ’ AiÀÄ WÉÆõÀuÉAiÀÄ D£ÀAvÀgÀ vÀ«Ä¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¨sÁµÉUÀ½UÉ PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀ MzÀV¹zÀ DyðPÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DAiÀiÁ ¨sÁµÉUÀ¼À°è £ÀqÉzÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼À §UÉUÉ PÉ®ªÀÅ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä F ¯ÉÃR£ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀÄw߸À¯ÁVzÉ. ‘Classical Language’ JA§ DAUÀè ¥Àj¨sÁµÉUÉ ¸ÀAªÁ¢AiÀiÁV £Á«ÃUÀ ‘±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ’ JA§ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß §¼À¸ÀÄwÛzÉÝêÉ. ¯Áån£ï ¨sÁµÉAiÀÄ°è ‘Classical’ CAzÀgÉ ‘CvÀÄå£ÀßvÀ ªÀUÀð’ JA§xÀð«zÀÄÝ PÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CzÀPÉÌ ‘C©üeÁvÀ’ JA§ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä »jAiÀÄgÀÄ §¼À¹zÀÝgÀÄ. E£ÀÆß PÉ®ªÀgÀÄ “¥À¼ÀªÉÄÊPÀ£ÀßqÀ” JA§ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¹zÀÝgÀÄ. CzÉãÉà EgÀ°, £Á«ÃUÀ, ‘±Á¹ÛçÃAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ’ JA§ ¥Àj¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Àj¸ÀĪÀiÁgÁV M¦àPÉÆArzÉÝêÉ. ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÆ PÀÆqÁ EzÉà ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæZÀÄgÀ¥Àr¹ªÉ. »ÃUÁV EzÀ£ÀÄß M¦àPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀĨÉÃPÁVzÉ. ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ : ºÁUÀAzÀgÉãÀÄ? ±Á¹ÛçÃAiÀÄ UÀÄtUÀ¼ÀļÀî ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¨sÁµÉAiÉÄà ‘±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ’. DzÀgÉ dUÀwÛ£ÁzÀåAvÀ F ¥ÀzÀPÉÌ MAzÉà §UÉAiÀÄ ªÁåSÁå£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ ¯ ÁV®è . GzÁºÀ g À u É U É ‘±Á¹Û ç ÃAiÀ Ä ¨s Á µÉ A iÀ Ä Ä ¥ÁæaãÀªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ’ JAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁVzÉ. DzÀgÉ JµÀÄÖ ¥ÁæaãÀªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ PÉýzÁUÀ CzÀPÉÌ §UÉ §UÉAiÀÄ GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ

109


zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. Qæ.¥ÀÆ 2 £Éà ±ÀvÀªÀiÁ£À¢AzÀ Qæ.±À. 17 £Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀªÀgÉUÀt PÁ¯ÁªÀ¢üAiÀÄ°è PɯªÀÅ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À ¥ÀnÖUÉ ¸ÉÃjªÉ. ‘±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÉ vÀ£ÀßzÉà DzÀ ¸ÀévÀAvÀæ ¸Á»vÀå ¥ÀgÀA¥ÀgɬÄgÀ¨ÉÃPÀÄ, F ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄÄ §ÈºÀvï ªÀÄvÀÄÛ ²æêÀÄAvÀªÁVgÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¨ÉÃgÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ G¥À-GvÀà£Àß DVgÀ¨ÁgÀzÀÄ’ JA§ÄzÀÄ CzÀgÀ E£ÉÆßAzÀÄ ®PÀët. F PÀÄjvÀÆ ¤RgÀªÁzÀ «ªÀgÀuÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖ. dUÀwÛ£À ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ FUÁUÀ¯Éà ¸ÀàµÀÖªÁVgÀĪÀAvÉ, dUÀwÛ£À ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ gÁµÀÖçUÀ¼ÀÄ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ©ü£Àß ©ü£Àß ¤®ÄªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢ªÉ. 17 £Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀªÀgÉUÀÆ §zÀÄPÀĽ¢zÀÄÝ D£ÀAvÀgÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV©lÖ ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß DAiÀiÁ ¨sÁµÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ gÁµÀÖçUÀ¼ÀÄ ‘±Á¹ÛçÃAiÀÄ’ JAzÀÄ WÉÆö¹PÉÆArªÉ. PÀÄvÀƺÀ®zÀ «µÀAiÀĪÉAzÀgÉ ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ºÁUÉ PÁ®PÁ®PÉÌ J®è gÁµÀÖçUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛ w¼ÀĪÀ½PÉ ¤ÃqÀĪÀ «±Àé¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ EzÀĪÀgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà wêÀiÁð£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À¢gÀĪÀÅzÀÄ. K£Éà EgÀ°, «zÁéA¸ÀgÀÄ ‘±Á¹ÛçÃAiÀÄ’ JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¹zÀ dUÀwÛ£À ¥ÀæªÀÄÄR PÉ®ªÀÅ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ EAwªÉ : 1. VæÃPï 2. ¯Áån£ï 3. ±Á¹ÛçÃAiÀÄ CgÀ©Pï 4. ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ZÉʤøï, 5. ¥À²ðAiÀÄ£ï 6. ¸ÀA¸ÀÌøvÀ, 7. ¸ÀĪÉÄÃjAiÀÄ£ï 8. Ef¦ìAiÀÄ£ï 9. ¥ÀÄgÁvÀ£À ¨Á婯ÉÆäAiÀÄ£ï 10. »§Ææ 11. vÀ«Ä¼ÀÄ 12. PÀ£ÀßqÀ 13.vÉ®ÄUÀÄ 14. ªÀiÁAqÁÊPï 15. ¹jAiÀiÁPï 16. CªÉÄð¤AiÀÄ£ï 17. ¥ÀÄgÁvÀ£À d¥Á¤Ã¸ï 18. L¸ï¯ÁåArPï 19. UÁ¬Ä¯ÉPï 20. ±Á¹ÛçÃAiÀÄ EAVèµï 21. CmÉÆÖêÀÄ£ï lQð¥sï. DAiÀiÁ gÁµÀÖçUÀ¼À ‘±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ’ WÉÆõÀuÉUÀ¼À §UÉÎ AiÀÄģɸÉÆÌà PÀÆqÁ K£ÀÆ ºÉüÀĪÀÅ¢®è. AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¤¢ðµÀÖ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÉÃPÀ gÁµÀëçUÀ¼ÀÄ ‘±Á¹ÛçÃAiÀÄ’ªÉAzÀÄ ªÀĤ߹zÀgÉ, DUÀ AiÀÄģɸÉÆÌà CzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁVzÉ. EzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ vÀ«Ä¼ÀgÀÄ zÀQët ¥ÀƪÀðzÀ PÉ®ªÀÅ zÉñÀUÀ¼ÀÄ vÀ«Ä¼À£ÀÄß ‘±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ’ JAzÀÄ WÉÆö¸À®Ä MvÁÛAiÀÄ ºÉÃgÀÄwÛzÁÝgÉ. ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀiÁV vÀ«Ä¼ÀÄ : MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À vÀ«Ä½UÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ ªÀÄ£ÀßuÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ D ¨sÁµÉAiÀÄ «zÁéA¸ÀgÀÄ PÀ¼ÉzÀ ±ÀvÀªÀiÁ£À¢AzÀ¯Éà ¨ÉÃrPÉ ªÀÄÄA¢nÖzÀÝgÀÄ. §Pïð°Ã «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è vÀ«Ä¼ÀÄ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁVgÀĪÀ ¥ÉÆæ. eÁeïð ºÁmïð JA§ªÀgÀÄ F PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ ¯ÉÃR£À §gÉzÀÄ ‘AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹zÀgÀÆ PÀÆqÁ vÀ«Ä¼À£ÀÄß ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ JAzÀÄ ªÀiÁ£Àå ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ’ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. CªÀgÀ ªÁzÀzÀ ªÀÄÄSÁåA±ÀUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀUÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ: ‘PÁå°¥sÉÆäðAiÀiÁ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ vÀ«Ä¼ÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À ¦ÃoÀzÀ°è 1975jAzÀ £Á£ÀÄ vÀ«Ä¼ÀÄ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ£ÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝãÉ. CzÀPÉÌ ªÀÄÄ£Àß 1970gÀ°è £Á£ÀÄ ºÁªÀðqïð «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è ¸ÀA¸ÀÌøvÀªÀ£ÀÄß C¨sÁå¸À ªÀiÁrzÉÝãÉ. F JgÀqÀÆ

110


¨sÁµÉUÀ¼À®èzÉ £À£ÀUÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼ÁzÀ ¯Áån£ï ªÀÄvÀÄÛ VæÃPï PÀÆqÁ w½¢zÉ. DzsÀĤPÀ AiÀÄÄgÉÆæ£À C£ÉÃPÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÆ £À£ÀUÉ UÉÆvÀÄÛ. DzsÀĤPÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À°è CzÀgÀ®Æè vÉ®ÄUÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ §UÉUÉ £Á£ÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ w½zÀÄPÉÆArzÉÝãÉ. £À£Àß fêÀªÀiÁ£ÀzÀÄzÀÝPÀÆÌ CAzÀgÉ 1963jAzÀ £Á£ÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøvÀªÀ£ÀÄß UÀA©üÃgÀªÁV C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝãÉ. PÁ½zÁ¸À, ªÀiÁWÀ, ¨sÁgÀ«, ºÀµÀðgÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ N¢zÉÝãÉ. IÄUÉéÃzÀ, G¥À¤µÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ, ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀ, PÀxÁ¥ÀjvÁìUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ D¢±ÀAPÀgÀgÀ §gÀºÀUÀ¼À£ÀÄß £Á£ÀÄ ªÀÄÆ®zÀ°è N¢gÀĪÉ. F C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À »£É߯ÉAiÀÄ°è vÀ«Ä¼ÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ£À zÀAqÀUÀ½AzÀ £ÉÆÃrzÀgÀÆ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀiÁUÀĪÀ CºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÉ JAzÀÄ £Á£ÀÄ ºÉüÀ §¯Éè. EAxÀzÉÆÝAzÀÄ ²æêÀÄAvÀ ¨sÁµÉUÉ ¸À®è¨ÉÃPÁzÀ UËgÀªÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¢gÀĪÀÅzÉAzÀgÉ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ ²æêÀÄAwPÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉÆqÀØvÀ£ÀªÀ£ÀÄß C®èUÀ¼ÉzÀAvÉ JAzÀÄ £Á£ÀÄ ¨sÁ«¸ÀĪÉ. £Á£ÀÄ »ÃUÉ ºÉüÀ®Ä ªÀÄÄRå PÁgÀtUÀ¼ÉAzÀgÉ1.

DzsÀĤPÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ¨ÉÃgÁªÀÅzÉà ¨sÁµÉUÀ½VAvÀ vÀ«Ä¼ÀÄ ºÉZÀÄÑ ¥ÁæaãÀªÁzÀÄzÀÄ.

2.

vÀ«Ä¼ÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄÄ vÀ£ÀßzÉà DzÀ C£À£ÀåªÁzÀ ²æêÀÄAvÀ ¸Á»vÀå ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄÄ ¨ÉÃgÁªÀÅzÉà ¸Á»vÀå ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ G¥À GvÀà£Àß C®è.

3.

vÀ«Ä½£À ¥ÁæaãÀ PÀÈw ‘vÉÆüÁ̦àAiÀÄÄA’ Qæ.±À. ¥ÀƪÀð 200gÀ°è gÀavÀªÁVzÉ. ¥ÀæSÁåvÀªÁzÀ ‘¸ÀAUÀA ¸Á»vÀå’ ªÀÄvÀÄÛ ‘¥ÀvÀÄÛ¥ÁàlÄÖ’UÀ¼ÀÄ Qæ.±À. MAzÀÄ - JgÀqÀ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è gÀavÀªÁVzÉ. EªÀÅ PÁ½zÁ¸À£À ¸ÀA¸ÀÌøvÀ gÀZÀ£ÉUÀ½VAvÀ®Æ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 200 ªÀµÀð ºÀ¼ÉAiÀÄzÀÄ.

4.

vÀ«Ä¼ÀÄ ¥ÀÆwðAiÀiÁV ¨sÁgÀvÀzÀ zÉùà ¸Á»vÀå ¥ÀgÀA¥ÀgÉUÉ ¸ÉÃjzÉ. CzÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ d£ÀåªÀ®è. ¸ÀA¸ÀÌøvÀªÀÅ zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¥ÀæZÁgÀPÉÌ §gÀĪÀ ªÉÆzÀ¯Éà E°è vÀ«Ä¼ÀÄ ªÁå¥ÀPÀ ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃjvÀÄÛ. vÀ«Ä½UÉ CzÀgÀzÉÝà DzÀ PÁªÀå«ÄêÀiÁA¸É¬ÄzÉ. ¸Á»vÀå ¹zÁÞAvÀ«zÉ. ªÁåPÀgÀt ¥ÀgÀA¥ÀgɬÄzÉ, ¸ËAzÀAiÀÄð«ÄêÀiÁA¸É¬ÄzÉ ªÀÄvÀÄÛ J®èQÌAvÀ «ÄV¯ÁV CzÀgÀzÉÝà DzÀ C£À£ÀåªÁzÀ §ÈºÀvï ¸Á»vÀå ±ÀjÃgÀ«zÉ. EzÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄÆ® ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß w½¹ ºÉüÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ F ¸ÀAªÉÃzÀ£É ¸ÀA¸ÀÌøvÀ CxÀªÁ EvÀgÀ DzsÀĤPÀ ¨sÁµÉUÀ¼À ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉUÀ½VAvÀ ¥ÀÆwð ©ü£ÀߪÁVzÉ.

5.

vÀ«Ä½£À ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ UÀÄtªÀÄlÖ GvÀÌøµÀÖªÁVzÀÄÝ, CzÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ, VæÃPï, ¯Áån£ï, ZÉʤøï, ¥À²ðAiÀÄ£ï ªÀÄvÀÄÛ CgÉ©Pï ¨sÁµÉUÀ¼À UÀÄtªÀÄlÖªÀ£ÀÄß «ÄÃj¸À§®ÄèzÁVzÉ. eÉÆvÉUÉ F ¸Á»vÀåPÉÌ MAzÀÄ §UÉAiÀÄ «±ÁévÀäPÀ CAiÀiÁªÀĪÀÇ EzÉ. F ¸Á»vÀå ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ°è ±ÉÆâüvÀªÁUÀzÀ, ZÀað¸À¯ÁgÀzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ CA±ÀUÀ¼Éà E®è.

6.

¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøw ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ£ÀÄß w½AiÀħAiÀĸÀĪÀªÀjUÉ vÀ«Ä¼ÀÄ ªÀÄÆ® ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀévÀAvÀæ DPÀgÀ. vÀ«Ä¼ÀÄ »AzÀÆ PÀ®à£ÉAiÉÄà ªÀÄÄAzÉ DzsÀĤPÀ »AzÀÆ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¸À®Ä £ÉgÀªÁ¬ÄvÀÄ. zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ ªÉʵÀÚªÀ zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼À°è ºÉüÀ¯ÁUÀĪÀ ¥À«vÀæ ªÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ ªÉÊ¢PÀ ªÀÄAvÀæUÀ¼ÀµÉÖà ªÀĺÀvÀéªÁzÀĪÀÅ. ¸ÀA¸ÀÌøvÀ

111


ºÉÃUÉ EAqÉ Æ Ã-DgÀ å £ï ¨s Á µÉ U À ½ UÉ ªÀÄÆ®ªÉÇà ºÁUÉAiÉÄà vÀ«Ä¼ÀÄ PÀÆqÁ zÁæ«qÀ ¨sÁµÉUÀ½UÉ ªÀÄÆ® DPÀgÀ. 7. EAxÀ ¨s Á µÉ A iÀ Ä £À Ä ß PÉ Ã ªÀ ® gÁdQÃAiÀÄ PÁgÀtUÀ½UÁV ªÀiÁvÀæªÉà ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸À¯ÁUÀzÉà G½¸À¯Á¬ÄvÀÄ. vÀ«Ä½UÉ CAxÀ ªÀÄ£ÀßuÉ ¤ÃrzÀgÉ EvÀgÀ ¨sÁµÉUÀ¼À d£ÀgÀÆ ¨ÉÃrPÉ ¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ JA§ ¨sÀAiÀÄ gÁdPÁgÀt UÀ¼ÀzÀÄÝ. DzÀgÉ F ¨sÀAiÀÄPÉÌ PÁgÀtUÀ½®è. VæÃPÀ£ÀÄß ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¹zÁUÀ ¥sÉæAZÀgÀÆ, EAVèµÀgÀÆ UÀ®¨sÉ J©â¸À°®èªÀ®è?’ 2000£Éà E¸À« K¦æ¯ï 11gÀAzÀÄ ºÁmïð §gÉ z À ¥À v À æ ª À Å ªÀ Ä ÄAzÉ §ºÀħUÉAiÀÄ ZÀZÉðUÉƼÀUÁV, 2004gÀ CPÉ Æ Ö Ã §gï 12gÀ A zÀ Ä vÀ « ļÀ £ À Ä ß ‘±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ’ JAzÀÄ WÉÆö¸À¯Á¬ÄvÀÄ. vÀ«Ä½UÁzÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ‘±Á¹ÛçÃAiÀÄ’ JAzÀÄ WÉÆö¹zÁUÀ D ¨sÁµÉAiÀÄ C©üªÀÈ¢ÞUÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸À®Ä CªÀ P Á±À ª ÁUÀ Ä vÀÛzÉ. ¸À g ÀPÁgÀªÀÇ GzÁgÀªÁV zsÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ F «µÀAiÀÄzÀ°è PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄPÀÛªÁV ªÀåªÀºÀj¸ÀÄvÁÛgÉ JAzÉãÀÆ ºÉüÀĪÀAw®è. GzÁºÀgÀuÉUÉ 2009gÀ dįÉÊ wAUÀ¼À°è £Á£ÀÄ PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® E¯ÁSÉUÉ ºÉÆÃV ‘ PÀ¼ÉzÀ £Á®ÄÌ ªÀµÀðUÀ¼À°è vÀ«Ä½£À C©üªÀÈ¢ÞUÉ JµÀÄÖ ºÀt ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ, £À£Àß ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ F «ªÀgÀ ¨ÉÃPÉAzÀÄ’ C°è£À C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß PÉýzÉ. DzÀgÉ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀ ¤ÃqÀ®Ä ¤gÁPÀj¹zÀgÀÄ. D£ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀQî UɼÉAiÀÄ ¹.J¸ï. £ÁUÉñÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ PÁ¬ÄzÉAiÀÄrAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 10-8-2009gÀAzÀÄ Cfð ¸À°è¸À¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. F CfðUÉ 21-10-2009 gÀAzÀÄ GvÀÛgÀ §AvÀÄ. D ¥ÀvÀæzÀ ¥ÀæPÁgÀ 2005-06 jAzÀ CPÉÆÖçgÀ 2009 gÀ ªÀgÉUÉ PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ vÀ«Ä½£À C©üªÀÈ¢ÞUÉ F PɼÀV£ÀAvÉ ºÀt ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrzÉ:

112


• • • • •

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-10

: : : : :

46 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 282.46 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 401.46 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 447.46 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ (CPÉÆÖçgÀ 2009 gÀ ªÀgÉUÉ): 405.46 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ.

»ÃUÉ PÀ¼ÉzÀ £Á®ÄÌ ªÀµÀðUÀ¼À°è MlÄÖ 15 PÉÆÃn 81 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÀ«Ä½£À C©üªÀÈ¢ÞUÉ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. vÀ«Ä½£À C©üªÀÈ¢Þ PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀÆÜ®ªÁV ±Á¹ÛçÃAiÀÄ vÀ«Ä½£À C©üªÀÈ¢ÞUÉ F PɼÀV£À PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. vÀ«Ä¼ÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ JAzÀÄ WÉÆö¹zÀ ¨É£À߯Éèà PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ªÉÄʸÀÆj£À ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÁ CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ (CIIL) zÀ°è “The Centre of Excellence for Classical Tamil” (CECT) JA§ PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ Qæ.¥ÀÆ. 3£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£À¢AzÀ Qæ.±À. 6£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ CªÀ¢üAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ±Á¹ÛçÃAiÀÄ vÀ«Ä¼ÀÄ ¸Á»vÀåzÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ F PɼÀV£À 10 ¥ÀæªÀÄÄR AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉwÛPÉƼÀî®Ä ¤tð¬Ä¸À¯Á¬ÄvÀÄ. . • ±Á¹ÛçÃAiÀÄ vÀ«Ä¼ÀÄ PÀÈwUÀ¼À ªÀÄgÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀ£É • ¥ÁæaãÀ vÀ«Ä¼ÀÄ PÀÈwUÀ¼À C£ÀĪÁzÀ. • vÀ«Ä½£À ZÁjwæPÀ ªÁåPÀgÀt ¸ÀA¥ÀÄlzÀ ¹zÀÞvÉ • vÀ«Ä½£À ¥ÁæaãÀvÉ: MAzÀÄ CAvÀgÀ±Á¹ÛçÃAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À. • vÀ«Ä¼ÀÄ G¥À¨sÁµÉUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À. • ¨sÁµÁ ªÀ®AiÀĪÁV ¨sÁgÀvÀ. • ¥ÁæaãÀ vÀ«Ä¼ÀÄ PÀÈwUÀ¼À rfl¯ï UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ ¸ÁÜ¥À£É • ±Á¹ÛçÃAiÀÄ vÀ«Ä½£À D£ï-¯ÉÊ£ï ¥ÁoÀ • ±Á¹ÛçÃAiÀÄ vÀ«Ä¼ÀÄ CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀ. • ±Á¹ÛçÃAiÀÄ vÀ«Ä¼ÀÄ PÀÈwUÀ¼À£ÁßzsÀj¹zÀ «rAiÉÆÃUÀ¼À vÀAiÀiÁj ªÀÄÄAzÉ CUÀ¸ïÖ 18, 2007gÀAzÀÄ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ªÉÄʸÀÆj£À ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÁ CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ (CILL) zÀ°èzÀÝ F ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ‘¸ÉAlæ¯ï E¤ì÷ÖlÆåmï C¥ï PÁè¹PÀ¯ï vÀ«Ä¼ï’ (Classical Institute of Classical Tamil - CICT) JA§ ºÉ¸ÀgÀ°è ZÉ£ÉßöÊUÉ ªÀUÁð¬Ä¹, vÀ«Ä¼ÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ E£ÀßµÀÄÖ £ÉgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrvÀÄ. F PÉÃAzÀæªÀÅ E¢ÃUÀ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ PÉ®ªÀÅ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ EawªÉ:

113


²µÀå ªÉÃvÀ£ÀUÀ¼À ¤ÃrPÉ PÉÃAzÀæªÀÅ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ vÀ«Ä½£À ªÉÄÃ¯É ¦JZï.r. ¥ÀzÀ«UÁV CzsÀåAiÀÄ£À £ÀqɸÀĪÀ 10 ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyðUÀ½UÉ wAUÀ¼ÉÆAzÀgÀ gÀÆ. 10,000 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀAvÉ UÀjµÀ× JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½UÉ ²µÀåªÉÃvÀ£À ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. EªÀjUÉ ¥ÀæwªÀµÀð 10,000 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß EvÀgÀ RZÀÄðUÀ½UÁV ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. EzÀĪÀgÉUÉ EAvÀºÀ 20 ²µÀå ªÉÃvÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. FUÁUÀ¯Éà ¦JZï.r. ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ »jAiÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀjUÉ wAUÀ¼ÉÆAzÀgÀ 12,000gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ²µÀåªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üUÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. EvÀgÀ RZÀÄðUÀ½UÉ gÀÆ. 20,500/gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀµÀðªÉÇAzÀPÉÌ ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ±Á¹ÛçÃAiÀÄ PÀÈwUÀ¼ÀÄ DAiÉÄÌ vÀ«Ä¼ÀÄ «zÁéA¸ÀgÀÄ Qæ.±À. ¥ÀƪÀð JgÀqÀ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£À¢AzÀ Qæ.±À. DgÀ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ £ÀqÀĪÀt CªÀ¢üAiÀÄ°è gÀavÀªÁzÀ 41 PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ‘±Á¹ÛçÃAiÀÄ vÀ«Ä¼ÀÄ PÀÈwUÀ¼ÀÄ’ JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¹PÉÆArzÁÝgÉ. PÉ®ªÀÅ PÀÈwUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

114

vÉÆïÁ̦àAiÀÄA ªÁåPÀgÀt UÀæAxÀ. JmïÖvÉÆÃmÉÊ (JAlÄ ¸ÀAUÀæºÀUÀ¼ÀÄ) ¥ÀvïÛ ¥ÁmïÖ ( ºÀvÀÄÛ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ) ²®¥Àà¢PÁgÀA ªÀÄt ªÉÄÃR¯ÉÊ wgÀÄPÀÄÌgÀļï PÀªÀÄgï¥ÁlÄÖ wuÉʪÉÆð LA¥ÁlÄÖ C¬Äw EvÁå¢.


‘±Á¹ÛçÃAiÀÄ vÀ«Ä¼ÀÄ ¥Àæ±À¹Û’UÀ¼À ¤ÃrPÉ PÉÃAzÀæªÀÅ MAzÀÄ ®PÀë¢AzÀ LzÀÄ ®PÀëzÀªÀgÉV£À ªÉÆvÀÛzÀ ‘±Á¹ÛçÃAiÀÄ vÀ«Ä¼ÀÄ ¥Àæ±À¹Û’UÀ¼À£ÀÄß ±Á¹ÛçÃAiÀÄ vÀ«Ä½£À°è PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ «zÁéA¸ÀjUÉ F PɼÀUÉ vÉÆÃj¹zÀAvÉ ¥Àæw ªÀµÀð ¤ÃqÀÄwÛzÉ: 1. 2. 3.

vÉƯÁ̦àAiÀÄgï ¥Àæ±À¹Û (5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ) PÀÄgÀ¯ï ¦ÃoÀA ¥Àæ±À¹Û (5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ) AiÀÄĪÀ ¥Àæ±À¹Û (1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ)

: M§âjUÉ : E§âjUÉ : 5 d£ÀjUÉ

¨sÁgÀvÀzÀ gÁµÀÖç¥ÀwUÀ¼ÀÄ F ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ ºÀtPÁ¹£À £ÉgÀªÀÅ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ E¢ÃUÀ ««zsÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ ºÀtPÁ¹£À £ÉgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÉ. 2008-2009£Éà E¸À«AiÀÄ°è ¤ÃqÀ¯ÁzÀ PÉ®ªÀÅ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ EAwªÉ: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

¥ÁæaãÀ vÀ«Ä¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è ¸ÀªÀÄgÀPÀ¯É (gÀÆ. 2,50,000) ¸ÀAUÀA PÁ®zÀ vÀ«Ä¼ÀÄ ¸Á»vÀå ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è avÀæPÀ¯É (gÀÆ. 2,50,000) ¸ÀAUÀA PÀªÀ£ÀUÀ¼À°è£À £ÁlQÃAiÀÄ CA±ÀUÀ¼ÀÄ (gÀÆ. 2,50,000) vÀ«Ä¼ÀÄ ªÀiÁåUÀf£ïUÀ¼À ¸ÀÆaPÉ (Indesign) ¹zÀÞvÉ (25,000) vÀ«Ä¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥À²ÑªÀÄzÀ ¸ÉªÉÄnPï ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ (25,000) CªÀ½ ªÀĺÁPÁªÀåzÀ°è °AUÀ ¸ÀégÀÆ¥À (1,30,000) ¥ÀÄgÀ £Á£ÀÆj£À GzÀÄð C£ÀĪÁzÀ (2,50,000) 10£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ªÀgÉUÀt vÀ«Ä¼ÀÄ °¦AiÀÄ ªÉÊ«zsÀå, ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁ¤åÃPÀgÀt (250000) 9. vÉƼÁ̦àAiÀÄA¤AzÀ ²®¥Àà¢PÁgÀAªÀgÉUÉ vÀ«Ä¼ÀÄ ¸ÀAVÃvÀ ±Á¸ÀÛçzÀ ¥ÀÄ£Àgï CzsÀåAiÀÄ£À (250,000) 10. vÉƼÁ̦àAiÀÄA£À PÀ£ÀßqÀ C£ÀĪÁzÀ (2,50,000) 11. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÁåPÀgÀt PÉëÃvÀæzÀ°è vÉÆüÁ̦àAiÀÄA£À ¸ÁÜ£À (2,50,000) «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt ªÀÄvÀÄÛ PÀªÀÄälUÀ½UÉ ¸ÀºÁAiÀÄ PÉÃAzÀæªÀÅ 2008-09gÀ°è DyðPÀ C£ÀÄzÁ£À ¤ÃqÀ¯ÁzÀ PÉ®ªÀÅ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ EAwªÉ. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

CUÀA-¥ÀÄgÀAUÀ¼À°è£À vÀÄgÉÊ ¥ÀjPÀ®à£É ±Á¹ÛçÃAiÀÄ vÀ«Ä¼ÀÄ ¸Á»vÀåzÀ PÁ® ¤tðAiÀÄ 50 ¸ÀAVÃvÀ «zÁåyðUÀ½UÉ ¸ÀAUÀA ¸Á»vÀå. CzsÁå¥ÀPÀjUÉ ¸ÀAUÀA ¸Á»vÀå. CzsÁå¥ÀPÀjUÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ vÀ«Ä¼ÀÄ ¸Á»vÀå. ²®¥Àà¢PÁgÀA MAzÀÄ §ºÀIJ¹ÛçÃAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À ¨sÀQÛ ZÀ¼ÀĪÀ½UÉ ¸ÀAUÀA ¸Á»vÀåzÀ PÉÆqÀÄUÉ ¸ÀAUÀA ¸Á»vÀåzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ CzsÀåAiÀÄ£À

115


9. 10. 11. 12.

¸ÀAUÀA ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀåPÉÌ ªÀįÉAiÀiÁ¼ÀA£À ¥Àæ¸ÀÄÛPÀvÉ. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwUÉ vÀ«Ä½£À PÉÆqÀÄUÉ vÀ«Ä¼ÀÄ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸Á»vÀåzÀ DyðPÀ C£ÉéõÀuÉ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ«Ä¼ÀÄ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ PÀÈwUÀ¼À vË®¤PÀ CzsÀåAiÀÄ£À. EvÁå¢.

¨sÁµÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹ vÀ«Ä¼ÀÄ «zÁéA¸ÀgÀÄ £ÀqɹzÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ½AzÀ PÀ£ÀßrUÀgÀÄ ¥ÉæÃgÀuÉ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÀAPÉÆÃZÀ¨ÉÃPÁV®è. ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀiÁV ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ 351£Éà «¢üAiÀÄ°è ¤ÃqÀ¯ÁzÀ CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¨sÁµÉAiÀÄ C©üªÀÈ¢ÞUÉ ‘±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ’AiÀÄ C¢üPÀÈvÀ ºÀuÉ¥ÀnÖ E®èzÉ PÀÆqÁ ºÉÃgÀ¼ÀªÁV zsÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ MzÀV¸À¯ÁVzÉ. eÉÆvÉUÉ vÀ«Ä½UÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ ªÀÄ£ÀßuÉ zÉÆgÀQzÀ D£ÀAvÀgÀ, 2005gÀ°è ¸ÀA¸ÀÌøvÀPÉÌ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ C¢üPÀÈvÀ ¸ÁÜ£À ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¸ÀA¸ÀÌøvÀzÀ C©üªÀÈ¢ÞUÉ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ (ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ¸ÀaªÁ®AiÀÄ) ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀ C£ÀÄzÁ£ÀzÀ §UÉÎ PɼÀUÉ PÉ®ªÀÅ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ: ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¥ÀæwµÁ×£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¨sÁµÉAiÀÄ C©üªÀÈ¢ÞUÉ ¸ÀºÀPÀj¸ÀÄwÛzÉ. F ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¥ÀæwµÁ×£ÀPÉÌ dªÀÄÄä, eÉÊ¥ÀÄgÀ, ±ÀÈAUÉÃj, ªÀÄÄA¨ÉÊ, C®ºÁ¨Ázï, wæ±ÀÆgÀÄ, ®PÉÆßÃ, UÁ°ð, ¥ÀÄj ªÀÄvÀÄÛ ¨sÉÆÃ¥Á®UÀ¼À°è ±ÁSÉUÀ½ªÉ. 2008-2009gÀ°è ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¥ÀæwµÁ×£ÀªÀÅ F PɼÀV£À PÉ®¸ÀUÀ½UÉ C£ÀÄzÁ£À ¤ÃrzÉ. 1.

¸ÀA¸ÀÌøvÀªÀ£ÀÄß ©.J. ªÀÄvÀÄÛ JA.J. ºÀAvÀUÀ¼À°è NzÀĪÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15000 ªÀÄA¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄ.

2.

¸ÀA¸ÀÌøvÀzÀ C©üªÀÈ¢ÞUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ 873 ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ C£ÀÄzÁ£À. E°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ CzsÁå¥ÀPÀjUÉ wAUÀ¼ÉÆAzÀgÀ gÀÆ. 6000/-UÀ¼À ªÉÃvÀ£À. NzÀĪÀ «zÁåyðUÀ½UÉ wAUÀ¼ÉÆAzÀgÀ gÀÆ. 3000/-UÀ¼À ²µÀåªÉÃvÀ£À. EzÀjAzÀ 50000PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃd£À ¥ÀqÉ¢zÁÝgÉ.

3.

¥ÀÆ£ÁzÀ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¤WÀAlÄ AiÉÆÃd£ÉUÉ C£ÀÄzÁ£À

4.

20 ¸Á«gÀ «zÁåyðUÀ½UÉ 5,71,94,650 gÀÆUÀ¼À ²µÀåªÉÃvÀ£À ¤ÃrPÉ.

5.

ªÀµÀðPÉÌ gÀÆ. 24,000/- gÀÆUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß 240 ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¥ÀArvÀjUÉ ¤ÃrzÀÄÝ.

6.

¨sÁgÀvÀzÀ gÁµÀÖç¥ÀwUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ 15 gÁ¶ÖçÃAiÀÄ, CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¥Àæ±À¹Û ¤ÃrPÉ.

7.

gÀÆ. 50®PÀëzÀ 32 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀPÁðgÉÃvÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ ºÁUÀÆ rêÀiïØ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ½UÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

116


8.

¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¸Á¥ïÖªÉÃgï C©üªÀÈ¢ÞUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ.

9.

10,21,09,247 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¸ÀÌøvÀ¥ÀgÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ½UÁV ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£ÀªÁV ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

10. gÀÆ. 75®PÀëzÀ 16 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß 123 CzsÁå¥ÀPÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ 844 «zÁåyðUÀ½UÉ ªÉÊ¢PÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ªÀiËTPÀ gÀÆ¥ÀUÀ¼À ¸ÀAgÀPÀëuÉUÁV ªÀå¬Ä¸À¯ÁVzÉ. 11. ªÉÊ¢PÀ ¸ÀAWÀ-¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ ¸ÀºÁAiÀÄ. 12. «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀtUÀ½UÉ C£ÀÄzÁ£À 13. ªÉÊ¢PÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À. 14. ºÉƸÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ. 15. ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è zÀÆgÀ ²PÀët ¤ÃqÀ®Ä C£ÀÄzÁ£À. 16. F±Á£Àå ¨sÁgÀvÀzÀ°è ªÉÊ¢PÀ eÁÕ£ÀzÀ ¥Àæ¸ÁgÀPÉÌ C£ÀÄzÁ£À. 17. ªÀÈzÀÞ ªÉÊ¢PÀ «zÁéA¸ÀjUÉ 5.50 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À. 18. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ‘¤vÁåVß ºÉÆÃvÀæ’ £ÀqɸÀĪÀ ¤vÁåVß ºÉÆÃwæUÀ½UÉ DyðPÀ ¸ÀºÁAiÀÄ. 19. ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¤WÀAlÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ G¥À ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ AiÉÆÃd£É, ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¸Á»vÀåzÀ E. qÁmÁ ¨ÁåAPï, ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ªÁvÁð vÉæöʪÀiÁ¹PÀzÀ ¥ÀæPÀl£É ªÀÄwÛvÀgÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ zsÀ£À¸ÀºÁAiÀÄ. »ÃUÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ªÀÄ£ÀßuɬÄAzÀ ¨sÁµÉAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÁUÀÄwÛzÉ. PÀ£ÀßqÀ F CªÀPÁ±ÀUÀ½AzÀ ªÀAavÀªÁVzÉ * * F ¯ÉÃR£À ¹zÀÞvÉUÉ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¹zÀ UɼÉAiÀÄ ªÉÊ. CªÀ¤ÃAzÀæ£ÁxÀ gÁªï CªÀjUÉ PÀÈvÀdÐvÉUÀ¼ÀÄ

LwºÁ¹PÀ wêÀiÁð£À PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ LwºÁ¹PÀ wêÀiÁð£À vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, PÀ£ÀßrUÀjUÉ UËgÀªÀ vÉÆÃjzÀAvÁVzÉ. ¸ÀvÀvÀ ºÉÆÃgÁl PÉÊUÉÆAqÀ PÁgÀt PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉUÉ PÉÆ£ÉUÀÆ £ÁåAiÀÄ ¹QÌzÉ. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAvÀgïgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è PÀ£ÀßqÀzÀ C©üªÀÈ¢ÞUÉ EzÀjAzÀ C£ÀÄPÀÆ®. PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ PÉÊUÉÆArgÀĪÀ ¤tðAiÀÄ C©ü£ÀAzÀ¤ÃAiÀÄ. - qÁ. ¹zÀÞ°AUÀAiÀÄå CzsÀåPÀë, PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ.

117


PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ¸Á»vÀåzÀ ¥ÁæaãÀvÉ F ¯ÉÃR£ÀªÀÅ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ PÀ£ÀßqÀPÉÌ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ¤ÃqÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¸À°è¹zÀ ¥ÀjtvÀgÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß DzsÁj¹zÉ. PÀ£ÀßqÀPÉÌ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ¤ÃqÀ®Ä C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ ªÀgÀ¢AiÉÆAzÀ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸À®Ä PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¸ÀÄ¥Àæ¹zÀÞ ¨sÁµÁ vÀdÕgÁzÀ qÁ. JA. azÁ£ÀAzÀªÀÄÆwð ºÁUÀÆ ºÉ¸ÀgÁAvÀ «zÁéA¸ÀgÁzÀ ¥ÉÆæ. J¯ï.J¸ï. ±ÉõÀVjgÁªï CªÀgÀ£ÀÄß «£ÀAw¹vÀÄ. F PÁgÀåzÀ°è EªÀjUÉ £ÉgÀªÁUÀ®Ä «zÁééA¸ÀgÁzÀ qÁ. ©.©. gÁd¥ÀÄgÉÆûvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆæ. J£ï.J¸ï. vÁgÁ£ÁxÀ CªÀgÀ£ÀÄß PÉÆÃjvÀÄ. CzÀgÀAvÉ F vÀdÕgÀÄ ¹zÀÞ¥Àr¹zÀ ªÀgÀ¢AiÉÄà Experts Report submitted to the Government of Karnataka on the subject of the recogition of Kannada as a Calssical Language. C£ÀAvÀgÀ F ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß

PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¸À°è¹vÀÄ. F ªÀgÀ¢AiÀÄ AiÀÄxÁ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ 2007gÀ°è ¥ÀæPÀn¹vÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄ ¥ÀÄlUÀ½UÀÆ «ÄPÀÌ F ªÀgÀ¢AiÀÄÄ C£ÉÃPÀ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ EAVèµï ºÁUÀÆ ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ DPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ¥ÁæaãÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀĸÁܦ¸ÀĪÀ F ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß DzsÁj¹ PÀ£ÀßqÀ NzÀÄUÀgÀ£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èj¹PÉÆAqÀÄ F ¸ÀAQë¥ÀÛ ¯ÉÃR£ÀªÀ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸À¯ÁVzÉ. C£ÉÃPÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è ºÉƸÀ DPÀ g À U À ¼ À £ À Ä ß §¼À ¹ PÉ Æ AqÀ Ä MmÁÖgÉ ¯É à R£À ª À £ À Ä ß ¸ÀÄ¥ÀĵÀÖUÉƽ¸À¯ÁVzÉ. ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÉ ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ½UÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV ¥ÀjtvÀgÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¹zÁÝgÉ. FUÀ MAzÉÆAzÁV ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ½UÉ ¸ÀªÀÄxÀð£ÉAiÀiÁV ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ DPÀgÀ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À§ºÀÄzÀÄ.

118

JZï. zÀAqÀ¥Àà


ªÀiÁ£ÀzÀAqÀ 1: ¨sÁµÉAiÀÄ zÁR°vÀ ZÀjvÉæ/¥ÁæaãÀ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ MAzÀƪÀgÉ ¸Á«gÀ¢AzÀ JgÀqÀÄ ¸Á«gÀ ªÀµÀðUÀ½UÀÆ »A¢£ÀzÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥ÁæaãÀ ¨sÁgÀvÀzÀ EwºÁ¸ÀzÀ°è PÀ£ÁðlPÀPÉÌ «²µÀÖªÁzÀ ¸ÁÜ£À«zÉ. PÀuÁðl CxÀªÁ PÀ£ÁðlPÀªÉA§ G¯ÉèÃR ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀ PÁªÀåzÀ°è ºÀ®ªÀÅ ¸À® PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. ¸À¨sÁ ¥ÀªÀðzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è `PÀ£ÁðlPÀ’ªÉA§ÄzÀ£ÀÄß PÀuÁðl zÉñÀzÀ CgÀ¸ÀgÀ §UÉÎ G¯ÉèÃT¸À¯ÁVzÉ. C®èzÉ ©üõÀä ¥ÀªÀðzÀ°è zÁæ«qÀ, PÉÃgÀ¼À EvÀgÀgÉÆqÀ£É zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ d£À CxÀªÁ ¥ÀæzÉñÀªÉA§xÀðzÀ°è PÀuÁðlPÀªÀÅ ºÉüÀ®ànÖzÉ. CxÁ¥ÀgÉà d£À¥ÀzÁ zÀQëuÁ ¨sÀgÀvÀµÀð¨sÀ| zÀæ«qÁB PÉÃgÀ¯ÁB ¥ÁæZÁå¨sÀƶPÁ ªÀ£ÀªÁ¹PÁB|| PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄ»¶PÁ «PÀ®à ªÀÄƵÀPÁ¸ÀÛxÁ| jhÄ°èPÁB PÀÄ£ÀÛ¯Á±ÉÑöʪÀ ¸ËºÀÈzÀ £ÀªÀPÁ£À£ÁB|| zÀQët ¨sÁUÀzÀ°è EgÀĪÀ ªÀ£ÀªÁ¹PÀ, ªÀÄ»¶PÀ ºÁUÀÆ PÀÄAvÀ® EªÀÅ PÀæªÀĪÁV §£ÀªÁ¹, ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝ «±Á® ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ EªÁVzÀݪÉAzÀÄ w½AiÀħºÀÄzÀÄ. ¥ÁæaãÀ ªÀĺÁPÁªÀåªÁzÀ gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ°è ¥ÀæzÉñÀ CxÀªÁ d£ÀgÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀĪÀ ºÁUÉ PÀuÁðlPÀ JA§ ºÉ¸ÀgÀÄ §gÀĪÀÅ¢®èªÁzÀgÀÆ r.Dgï. ¨sÀAqÁgïPÀgï ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀÄ QµÉÌAzÉAiÀÄÄ ºÀA¦AiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ D£ÉUÉÆA¢ EgÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ PÁ®ªÀ£ÀÄß «Algï¤mïì CªÀgÀÄ vÀªÀÄä A History of Indian Literature ¸ÀA¥ÀÄl 1 - ¥ÀÄl 465gÀ°è “Qæ.¥ÀÆ. 4£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀQÌAvÀ ªÀÄÄAZÉ ºÁUÀÆ Qæ.±À. 4£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ vÀgÀĪÁAiÀĪÁUÀ° EA¢£À gÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀĪÀÅzÀÄ ±ÀPÀå«®è” JAzÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀnÖzÁÝgÉ. DzÀÄzÀjAzÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ ¥ÁæaãÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀ PÁ®PÉÌ MAiÀÄ姺ÀÄzÁVzÉ. gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ PÁ® ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀAvÉ Qæ.¥ÀÆ. 3 CxÀªÁ 4£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀªÉAzÀÄ ªÀiÁåPïqÉƣɯï, «Algï¤mïì PÀæªÀĪÁV A History of Sanskrit Literature ¥ÀÄl-306, A History of Indian Literature ¸ÀA. 1., ¥ÀÄl-516gÀ°è ºÁUÀÆ «£ÉìAmï ¹ävï CªÀgÀÄ The Oxford History of India ¥ÀÄl 30gÀ°è gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ PÁ® Qæ.¥ÀÆ. 3 E®èªÉà 4£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀªÉAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. DzÀÄzÀjAzÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ ¥ÁæaãÀvÉ Qæ.¥ÀÆ. 3£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ JA§ÄzÀÄ PÉ® «zÁéA¸ÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ. Qæ.¥ÀÆ. 700gÀ°èzÀÝ ¥Át¤AiÀÄÄ “PÀ£ÁðlPÀ”ªÀ£ÀÄß UÉÆÃvÀæ£ÁªÀĪÀ£ÁßV G¯ÉèÃT¸ÀÄvÁÛ£É. (UÀt¥ÀxÀ II CzsÁåAiÀÄ IV ¸ÀÆvÀæ 63) EzÀÄ CA¢£À ¥ÁæaãÀ PÀuÁðlPÀzÀ G¯ÉèÃRªÉA§ÄzÀÄ PÉ®ªÀÅ «zÁéA¸ÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ. ¥ÁvÀAd° (Qæ.¥ÀÆ. 150) PÁvÁåAiÀÄ£À (Qæ.¥ÀÆ. 400) EªÀgÀÄ `ªÀÄ»µÀävï’£ÀÄß G¯ÉèÃT¸ÀÄvÁÛgÉ. EzÀÄ `ªÉÄʸÀÆgÀÄ’ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. EzÀjAzÀ ¸ÀàµÀÖªÁUÀĪÀÅzÉãÉAzÀgÉ ¥ÁæaãÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀĺÀvÀézÀ ¨sÁUÀªÁV PÀ£ÁðlPÀªÀÅ ¨É¼É¢zÉ JA§ «ZÁgÀ. PÀ£ÁðlPÀzÀ PÉ®ªÀÅ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è ZÀPÀæªÀwð C±ÉÆÃPÀ£À PÉ®ªÀÅ ±Á¸À£ÀUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwªÉ. CzÀgÀ°è §æºÀäVj ²¯Á±Á¸À£ÀªÀÇ MAzÀÄ. F ±Á¸À£ÀªÀÅ Qæ.¥ÀÆ. 252gÀ°è gÀZÀ£ÉAiÀiÁVgÀĪÀAvÀºÀzÀÄÝ.

119


EzÀgÀ ªÉÆzÀ®£Éà ¸Á°£À°ègÀĪÀ `E¹®’ JA§ ¸ÀܼÀ£ÁªÀĪÀÅ `J¹¯ï’ JA§ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀzÀzÀ ¥ÁæPÀÈvÀ gÀÆ¥ÀªÁVzÉ. F «ZÁgÀªÀ£ÀÄß ©.J¯ï. gÉʸï CªÀgÀÄ (J¦üUÁæ¦üAiÀiÁ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀA¥ÀÄl-XI, avÀæzÀÄUÀðf¯Éè, 1903gÀ°è ¥ÀæPÀl) EzÀgÀ°è ºÉüÀÄvÁÛgÉ. 1968gÀ°è ¥ÀæPÀlªÁVgÀĪÀ `PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ’ JA§ UÀæAxÀzÀ°è `E¹®’ JA§ ¸ÀܼÀ£ÁªÀĪÀÅ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ Qæ.¥ÀÆ. 3£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è C¹ÛvÀézÀ°èvÀÄÛ JA§ÄzÀ£ÀÄß wãÀA²æà CªÀgÀÄ ¸ÁzsÁgÀªÁV «ªÀj¹zÁÝgÉ. “PÀ£ÀßqÀ MAzÀÄ ¸ÀévÀAvÀæ ¨sÁµÉAiÀiÁV ¨É¼ÉzÀ ªÉÄÃ¯É C£ÉÃPÀ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À PÁ® °TvÀ gÀÆ¥ÀQ̽AiÀÄzÉ PÉêÀ® DqÀÄ£ÀÄrAiÀiÁVAiÉÄà G½¢zÀÝAvÉ vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀÄ.Qæ.±À. 450gÀ ºÀ°är ±Á¸À£ÀªÀÅ ¸ÀzÀåPÉÌ ®¨sÀåªÁVgÀĪÀ CvÀåAvÀ ¥ÁæaãÀªÁVgÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ ¯ÉÃR£ÀªÁVzÉ. DzÀgÉ PÉ®ªÀgÀÄ «zÁéA¸ÀgÀÄ E£ÀÆß ¥ÁæaãÀªÁzÀ ¥ÁæPÀÈvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ±Á¸À£ÀUÀ½AzÀ®Æ PÉ®ªÀÅ «zÉò ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ®Æ PÀ£ÀßqÀzÀ PÉ®ªÁzÀgÀÆ gÀÆ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«zÉAiÉÄAzÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀqÀÄvÁÛgÉ. C±ÉÆÃPÀ£À §æºÀäVj ±Á¸À£ÀzÀ°è zÉÆgÉAiÀÄĪÀ `E¹®’ CAxÀ MAzÀÄ ±À§Ý. `E¹®’ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ FUÀ DqÀÄ£ÀÄrAiÀiÁVgÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀzÉƼÀUÉ EzÀÝ MAzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ. PÉ®ªÀÅ «zÁéA¸ÀgÀÄ CzÀÄ avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ°ègÀĪÀ ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ JA§ÄzÁV ºÉüÀÄvÁÛgÉ. E¹® JA§ ±À§ÝªÀ£ÀÄß ¥ÁæPÀÈvÀªÉAzÀÄ ºÉý `j¹’ JA§ ±À§Ý¢AzÀ ¤µÀà£ÀߪÁVzÉAiÉÄAzÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ gÀÆrü. DzÀgÉ F ¤µÀàwÛAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ vÉÆAzÀgÉUÀ½ªÉ. ¥ÉÆæ.r.J¯ï. £ÀgÀ¹AºÁZÁgï (RavÀ PÁ®zÀ ¥ÁæaãÀvÀªÀÄ PÀ£ÀßqÀ ±À§Ý JA§ vÀªÀÄä C¥ÀæPÀnvÀ ¯ÉÃR£ÀzÀ°è) vÀ«Ä½£À `J¬Ä¯ï’ JA§ ±À§ÝPÉÌ PÉÆÃmÉ JA§ CxÀð«zÀÄÝ CzÀgÀ eÁÕw ±À§ÝªÁzÀ PÀ£ÀßqÀ J¹¯ï JA§ ±À§ÝªÉà D¬ÄðÃPÀgÀtUÉÆAqÀÄ `E¹®’ JA§ gÀÆ¥À vÁ½zÉ JAzÀÄ ¥Àæw¥Á¢¹zÁÝgÉ. ¥ÉÆæ. r.J¯ï. £ÀgÀ¹AºÁZÁgï CªÀgÀ «zÀévÀÆàtðªÁzÀ HºÉ ¸ÀjAiÀiÁVzÀÝ ¥ÀPÀëzÀ°è (EzÀ£ÀÄß C®èUÀ¼ÉAiÀÄĪÀ ¨ÉÃgÁªÀÅzÀÆ ¸ÀªÀÄxÀð ¥Àæw¥ÁzÀ£ÉUÀ½gÀĪÀÅzÀÄ F ¯ÉÃRPÀ¤UÉ w½AiÀÄzÀÄ) `J¹¯ï’ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ «±Áé¸ÁºÀðªÁzÀ ªÉÆzÀ® PÀ£ÀßqÀ ¥ÀzÀUÀ¼À°è MAzÉAzÀÄ ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. (PÀ£ÁðlPÀzÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ: C£ÀĪÁzÀ, qÁ. J£ï.J¸ï. ®QëöäãÁgÁAiÀÄt ¨sÀlÖ) vÀ«Ä¼ÀÄ ±Á¸À£ÀvÀdÕgÀÄ ºÁUÀÆ «zÁéA¸ÀgÁzÀ ²æà LgÁªÀvÀªÀiï ªÀĺÁzÉêÀ£ï CªÀgÀÄ (¥ÁæaãÀ vÀ«Ä¼ÀÄ ±Á¸À£ÀUÀ¼ÀÄ-2003) ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ ¥Àæ¨sÁªÀ vÀ«Ä¼ÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ jÃw DVzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ AiÀiÁgÀÆ ±ÀAQ¸À¯ÁUÀzÀAvÀºÀ CvÀÄåzÀÄãvÀªÁzÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄAr¹zÁÝgÉ. Qæ.¥ÀƪÀðzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ ¥ÀzÀPÉÆñÀ, ªÁåPÀgÀt ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ¸ÀA¨ÉÆÃzsÀPÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÀÄ JµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ¨É¼É¢zÀݪÀÅ ºÁUÀÆ eÉÊ£À ªÀ®¸ÉUÁgÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À vÀ«Ä¼ÀÄ ¨Áæ»äà ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ°è ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃjzÀݪÀÅ JA§ÄzÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ ¸ÁzÀgÀ¥Àr¹zÁÝgÉ. CªÀgÀ ªÁzÀªÀ£ÀÄß F jÃw ¸ÀAQë¥ÀÛªÁV ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ.

120


`JgÀÄ«Ä £ÁlÄ’ JA§ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀzÀzÀ vÀ«Ä¼ÀÄ gÀÆ¥ÁAvÀgÀ ‘JgÀĪÉÄÊ£ÁlÄ’. ‘PÀªÀÅn’ JA§ÄzÀÄ M§â ªÀåQÛAiÀÄ E®èªÉà ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ EzÀÄ ‘UÀªÀÅr’ UËrUÉ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁVzÉ. ‘¥ÉƲ¯ï’ JAzÀgÉ zÁégÀ CxÀªÁ ¨ÁV®Ä-EzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ ‘ºÉƹ®Ä’«¤AzÀ ¥ÀÀqÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁVzÉ. ‘vÁ¬ÄAiÀÄgï’ JA§ UËgÀªÀ ¸ÀÆZÀPÀ ¥ÀzÀªÀÅ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄÆ®zÀÄÝ. ªÀåQÛ£ÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UËgÀªÀ¸ÀÆZÀPÀ vÀ«Ä¼ÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀ£ÀßqÀzÀ ¥Àæ¨sÁªÀ EzÉ. »ÃUÉ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¸À§ºÀÄzÀÄ. F »£É߯ÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀ £Ár£À ¥ÁæaãÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ±ÀAUÀA PÁ®PÀÆÌ MAiÀÄ姺ÀÄzÀÄ. µÀ. µÀlÖPï CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ‘±ÀAUÀA-vÀ«Ä¼ÀÄUÀA’ PÀÈwAiÀÄ°è EzÀ£ÀÄß ¸ÁzsÁgÀªÁV «ªÀgÀuÁvÀäPÀªÁV «ªÀj¹zÁÝgÉ. EzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ¥ÁæaãÀvÉAiÀÄÄ Qæ.¥ÀÆ. 3£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀPÉÌ vÀ®Ä¥ÀÄvÀÛzÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ ¥Àæ¹zÀÞ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÁzÀ qÁ.r.J¯ï. £ÀgÀ¹AºÁZÁgï CªÀgÀÄ ‘PÀ£ÁðlPÀ zÀ±Àð£À’ ¥ÀÄl 83gÀ°è ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ®WÀĸÀ«ÄÃPÉë JA§ ¯ÉÃR£À §gÉ¢zÁÝgÉ. F ¯ÉÃR£ÀzÀ ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß `PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ’ ¸ÀA¥ÀÄl-1gÀ°è PÀ£ÀßqÀ (D¢PÁ®) JA§ ¯ÉÃR£ÀzÀ°è JA. PÉñÀªÀ¨sÀmï CªÀgÀÄ G¯ÉèÃT¹zÁÝgÉ. EzÀgÀ°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀzÀ ¥ÁæaãÀvÉAiÀÄ §UÉÎ ºÀ®ªÁgÀÄ «ZÁgÀUÀ½ªÉ. “PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¸Á»vÀåUÀ¼ÀÄ §ºÀÄ ¥ÁæaãÀªÁzÀªÀÅ. CzÀgÀ ¥ÁæaãÀvÉ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ºÁUÀÆ ¥ÁæPÀÈvÀUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÁVzÉ. PÀ£ÀßqÀ£ÁqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ G¯ÉèÃRUÀ¼À£ÀÄß ¨ËzÀÞzsÀªÀÄðzÀ zÁR¯ÁwUÀ¼À®Æè vÀ«Ä½£À ªÀĺÁPÁªÀåUÀ¼À®Æè PÁt§ºÀÄzÁVzÉ. Qæ.¥ÀÆ. 3£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è ªÀiËAiÀÄðZÀPÀæªÀwð C±ÉÆÃPÀ£À, ªÀ£ÀªÁ¸ÀPÉÌ (CAzÀgÉ §£ÀªÁ¹UÉ) gÀTÍvÀ£ÉA§ ¨ËzÀÞ©PÀëĪÀ£ÀÄß ªÀÄ»µÀªÀÄAqÀ®PÉÌ (CAzÀgÉ ªÉÄʸÀÆjUÉ) ªÀĺÁzÉêÀ£ÉA§ ©üPÀëĪÀ£ÀÆß zsÀªÀÄð¥ÀæZÁgÀPÁÌV PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÖ£ÉAzÀÄ ªÀĺÁªÀA±À¢AzÀ UÉÆvÁÛUÀÄvÀÛzÉ. Qæ.¥ÀÆ. 205gÀ°è ‘ªÀÄƼÀ’ JA§ ZÉÆüÀzÉÆgÉ ¹AºÀ¼ÀªÀ£ÀÄß DPÀæ«Ä¹zÁUÀ ªÉÄʸÀÆj£À zÉÆgÉ ¸ÉÊ£Àå¢AzÀ £ÉgÀªÀÅ ¥ÀqÉzÀAvÉ ¹AºÀ¼ÀzÀ ZÁjwæPÀ zÁR¯ÉUÀ½AzÀ w½zÀħgÀÄvÀÛzÉ. (UÉÃUÀgï CªÀgÀ ªÀĺÁªÀA±À ¥ÀÄl-82) E¼ÀAUÉÆà CrUÀ¼À (¸ÀÄ. Qæ.±À. 465) ²®¥Àà¢PÁgÀA ªÀĺÁ PÁªÀåzÀ°è Qæ.±À. 3£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°èzÀÝ ZÉÃgÀgÁd ±ÉAUÀÄlÖªÀ£ÀÄ PÀ£ÀßrUÀgÀ £ÀÈvÀåªÉÇAzÀ£ÀÄß «ÃQë¹zÀ£ÉA§ ¥Àæ¸ÁÛ¥À §gÀÄvÀÛzÉ. Dgï. £ÀgÀ¹AºÁZÁgï (History of Kannada Language ¥ÀÄl-47-48) Qæ.±À. JgÀqÀ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°èzÀÝ CªÉéöÊAiÀiÁgï ºÉ¸ÀjUÉ DgÉÆæ¸À¯ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆ®PÁ¦àAiÀĪÀiï UÀæAxÀzÀ (EzÀÄ vÀ«Ä¼ÀÄ UÀæAxÀUÀ¼À°è CvÀåAvÀ ¥ÁæaãÀ) ªÁåSÁå£ÀªÉÇAzÀgÀ°è GzÀÞøvÀªÁzÀ ºÉýPÉAiÉÆAzÀgÀ°è PÀ£ÀßrUÀgÀ£ÀÄß PÀÄjvÀ C£ÀÄzÁgÀªÁzÀ MAzÀÄ ¥Àæ¸ÁÛ¥À«zÉ. D ¥ÀzÀåzÀ°è »ÃUÉ ºÉýzÉ; §Ä¢ÝªÀAvÀgÀÄ F PɼÀV£À DgÀÄ PÀqÉ ¸ÀĽAiÀÄĪÀÅ¢®è. ªÀqÀÆUÀgï (vÉ®ÄUÀgÀÄ) CgÀĪÀ®gï (MAzÀÄ ªÀÄÆ®zÀ vÀ«Ä¼ÀÄ ¤ªÁ¹UÀ¼ÀÄ) PÀgÀÄ£Álgï (PÀ£ÀßrUÀgÀÄ)’’. (C£ÀĪÁzÀ: qÁ. PÉ. ªÀÄgÀļÀ¹zÀÝ¥Àà) r.J¯ï. £ÀgÀ¹AºÁZÁgï CªÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀåªÀÅ Qæ.¥ÀÆ.¢AzÀ®Æ C£ÀĵÁ×£ÀzÀ°èvÀÄÛ JA§ÄzÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ.

121


The Oxyrhynchus Papyri Part II JA§ UÀæAxÀzÀ°è 413£ÉAiÀÄ ¸ÀASÉåAiÀÄ MAzÀÄ ªÀ®Ì ¯ÉÃR«zÉ. EzÀgÀ°è aPÀÌzÉÆAzÀÄ VæÃPï ¥ÀæºÀ¸À£À §gÉAiÀÄ®ànÖzÉ. EzÀgÀ°è PÀAqÀħgÀĪÀ VæÃPÉÃvÀgÀªÁzÀ ºÁUÀÆ C¥ÀjavÀªÁzÀ PÉ®ªÀÅ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄzÁVgÀ§ºÀÄzÉA§ C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß ±Á¸À£ÀvÀdÕ E. ºÀįïë JA§ «zÁéA¸ÀgÀÄ Remarks on a papyrus from Oxyrhynchus ¥ÀÄl-309-405gÀ°è ºÉüÀÄvÁÛgÉ. ©.J¯ï. gÉʸï, VæAiÀĸÀð£ï, Dgï. £ÀgÀ¹AºÁZÁgï, E.¦. gÉʸï, ¸Á®vÉÆÛgÉ, UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ EzÀ£ÀÄß M¦àzÁÝgÉ. ¥ÉÊ CªÀgÀAvÀÆ F §UÉÎ `VæÃPï ¥ÀæºÀ¸À£ÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ’ JA§ (¥Àæ§ÄzÀÞ PÀ£ÁðlPÀ 11-1-1929gÀ°è,) MAzÀÄ ¯ÉÃR£ÀªÀ£Éßà §gÉzÀÄ CªÀÅ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÉAzÀÄ ªÁ¢¹zÁÝgÉ.

Qæ.±À. 115gÀ°èzÀÝ VæÃPï ¨sÀÆUÉÆüÀ±Á¸ÀÛçdÕ ºÁUÀÆ RUÉÆüÀ ±Á¸ÀÛçdÕ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁæaãÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ¨sÀÆUÉÆüÀ±Á¸ÀÛç JA§ UÀæAxÀzÀ°è PÀ£ÁðlPÀzÀ PÉ®ªÀÅ ¥ÀlÖt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀƨsÁUÀUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß G¯ÉèÃT¸ÀÄvÁÛ£É. Badiamaioi (¨ÁzÁ«Ä) Inde (EAr) Kalligeria (PÀ°PÉÃj) Modogoulla (ªÀÄÄzÀUÀ®è) Petiragula (¥ÀlÖzÀPÀ®Äè) Banaovosei (§£ÀªÁ¹) Tagara (vÀUÀgÀ) Baithana (¨ÉÊgÀÆgÀÄ) Sirimalagu (ªÀļÀSÉÃqÀ) Aloe (J¯Áè¥ÀÄgÀ) ªÀÄvÀÄÛ Pasage (¥À®¹UÉ)UÀ¼À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ºÉüÀÄvÁÛ£É. (mÁ¯É«ÄAiÀÄ »¥ÉÆ PËgÁ - UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ - ¥Àæ§ÄzÀÞ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀA. 33, ¸ÀAaPÉ. 1) EªÀÅ ¥ÁæaãÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ ¥ÀlÖtUÀ¼ÀÄ ªÉÄð£À HgÀÄUÀ¼É¯Áè PÀ£ÀßqÀ ªÀÄÆ®zÀªÁVzÀÄÝ Qæ.¥ÀÆ.zÀ°èAiÉÄà ªÁå¥ÁgÀ ¸ÀA¥ÀPÀðUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¹zÀÝ C¨sÀÄåzÀAiÀÄ £ÁqÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛªÉ. mÁ¯É«ÄAiÀÄ EzÉà UÀæAxÀzÀ°è ¥Ë£Áßl (¥ÀÆ£Áßl)zÀ «µÀAiÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ ªÀdæ ªÉÊqÀÆAiÀÄðUÀ¼À£ÀÆß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. Malippala ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀįÉàAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. Larika ªÀÄvÀÄÛ Kandaloi £ÁqÀÄUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß G¯ÉèÃT¸ÀÄvÁÛ£É. EªÀÅ PÀæªÀĪÁV gÁ¶ÖçPÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄAvÀ®UÀ¼ÀÄ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. Arika Sadinon JA§ ¥Àæ¸ÁÛ¥ÀªÀÅ DgÀåPÀ ±ÁvÀPÀtÂðAiÀÄzÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. ¥ÉÊoÀt, §£ÀªÁ¹, ¨ÁzÁ«Ä, ¥ÀlÖzÀ PÀ®Äè ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅ ¥Àæ¹zÀÞ ªÁå¥ÁgÀ PÉÃAzÀæUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀ£ÁðlPÀªÀÅ ¸ÁA¨ÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ, ²æÃUÀAzsÀ, §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß El°AiÀÄ gÉÆêÀiï ¥ÀlÖtPÉÌ gÀ¥sÀÄÛ ªÀiÁqÀÄwÛvÉÛA§ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ mÁ¯É«Ä ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ UÀæAxÀUÀ½AzÀ w½zÀħgÀÄvÀÛzÉ. (MacGrimelle; Ancient India as Discribed by Ptolemy ¥ÀÄl-167, 171, 175, 176, 180, 181, 334.) ºÁ®gÁd£À ‘UÁxÁ¸À¥ÀÛ±Àw’ (Qæ.±À. 200)AiÀÄ°è ¥ÉÆlÖvÀÄ¥ÀàzÀAvÀºÀ PÀ£ÀßqÀ ±À§ÝUÀ¼ÀÄ, wÃgï CAzÀgÉ ¸ÀªÀÄxÀðªÁUÀÄ, ¦lÄÖ CAzÀgÉ `§r’ EAvÀºÀ ¥ÁæaãÀ PÀ£ÀßqÀ zsÁvÀÄUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħgÀÄvÀÛªÉ. F ¥ÁæPÀÈvÀ UÀæAxÀzÀ°è£À `PÀ£ÀßqÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ Qæ.±À.QÌAvÀ ¥ÀƪÀðzÀ°èAiÉÄà ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÀÝ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀ۪ɒ JA§ C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ, gÀA.²æÃ. ªÀÄÄUÀ½ ªÀÄÄAvÁzÀ «zÁéA¸ÀgÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÁÝgÉ. “ªÉÃzÀPÁ®zÀ°èAiÀÄÆ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ EvÉÛAzÀÄ ¸Áܦ¸À®Ä »AzÉ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÄ £ÀqÉ¢zÀݪÀÅ. gÉ| ºÉgÁ¸ï CAxÀ WÀ£À«zÁéA¸ÀgÀÄ ªÉÃzÀ¥ÀƪÀðPÁ®zÀ ªÉƺÉAeÉÆÃzÁgÉÆà ªÀÄvÀÄÛ ºÀgÀ¥Àà ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ ªÀÄÄ¢æPÉUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ d£ÀUÀ¼À G¯ÉèÃR«zÉAiÀÄAzÀÄ ¨sÁ«¹zÀÝgÀÄ. DzÀgÉ EªÉ¯Áè E£ÀÆß HºÁ¥ÉÆúÀUÀ¼ÀÄ. Ff¦Ö£À DQìjAR¹£À°è zÉÆgÉvÀ VæÃPï ¥ÀæºÀ¸À£ÀªÉÇAzÀgÀ°è ¹PÀÄ̪À ¸ÁªÀÄVæAiÉÄà PÀ£ÀßqÀzÀ DgÀA¨sÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÉÆlÖªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ DzsÁgÀªÉA§ÄzÀÄ PÉ®ªÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ. ¨sÁgÀvÀzÀ PÀgÁªÀ½ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀ VæÃPï ºÀÄqÀÄVAiÉƧâ¼À PÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀzÀÄÝ F ¥ÀæºÀ¸À£À. F PÀvÉ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸ÀܼÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ PÀgÁªÀ½ ¥ÀæzÉñÀzÀ GqÀĦAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀįÉà. F ¥ÀæºÀ¸À£À Qæ.±À. 3£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉÝAzÀÄ ¤zsÀðj¸À¯ÁVzÉ. F

122


¥ÀæºÀ¸À£ÀzÀ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¨sÁUÀzÀ ¸ÀA¨sÁµÀuÉ VæÃPï ¨sÁµÉVAvÀ ¨ÉÃgÉAiÀiÁzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ°èzÉ. F ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀªÉAzÀÄ ¢. qÁ. ºÀįïë CªÀgÀÄ (d£Àð¯ï D¥sï ¢ gÁAiÀįï KµÁånPï ¸ÉƸÉÊn 1904-¥ÀÄ. 399) ¤zsÀðj¹zÀgÀÄ. F ¤®ÄªÀ£Éßà ¢. UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ CªÀgÀÄ ¸ÀªÀÄyð¹zÀgÀÄ. CªÀgÀÄ VæÃPï ¥ÀæºÀ¸À£ÀzÀ°è §gÀĪÀ D VæÃPÉÃvÀgÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß D¼ÀªÁV C¨sÁå¸À ªÀiÁr CzÀÄ PÀ£ÀßqÀªÉà JAzÀÄ CzÀÄ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¨sÁµÉAiÀiÁzÀgÀÆ DVgÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®èªÉAzÀÄ EzÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ wêÀiÁð£ÀªÉAzÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁV ¥Àæ§ÄzÀÞ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀA¥ÀÄl 11gÀ°è ºÉýzÁÝgÉ. F «µÀAiÀÄzÀ°è DPÉëÃ¥ÀuÉAiÉÄvÀÄÛªÀ ¨ÉÃgÉ PÉ®ªÀÅ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ vÀ¯ÉzÉÆÃgÀÄwzÀݪÁzÀgÀÆ PÀæªÉÄÃt C©ü¥ÁæAiÀÄ ªÀiÁ¥ÀðqÀÄvÁÛ §AzÀÄ E°è ZÀZÉðUÉ «µÀAiÀĪÁVgÀĪÀ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀªÁVgÀĪÀÅzÀÄ C¸ÀA¨sÀªÀªÉãÀ®è JA§ C©ü¥ÁæAiÀÄPÉÌ ºÉZÀÄÑ ºÉZÀÄÑ ºÀwÛgÀªÁUÀÄvÁÛ §AvÀÄ. F DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É qÁ. J¯ï.r. ¸Áé«ÄPÀtÄÚ ¦¼ÉîAiÀĪÀgÀÄ ¢lÖvÀ£À¢AzÀ PÀ£ÀßqÀªÀÅ vÀ«Ä½£À ¸ÉÆÃzÀjAiÀiÁV¢ÝgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉýgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß J¸ï. PÀȵÀÚ¸Áé«Ä CAiÀÄåAUÁgï CªÀgÀÄ “The Beginings of South Indian History ¥ÀÄl-293gÀ°è G¯ÉèÃT¹zÁÝgÉ. Qæ.±À. MAzÀÄ CxÀªÁ JgÀqÀ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ ¥ÁæPÀÈvÀ UÀæAxÀ ‘UÁxÁ ¸À¥ÀÛ±Àw’AiÀÄ°è ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÁVgÀĪÀ C£ÉÃPÀ ±À§ÝUÀ¼À ªÀÄÆ® AiÀiÁªÀÅzÉA§ÄzÀgÀ°è ¸ÀAzÉúÁ¸ÀàzÀ«zÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ vÀÄ¥Àà, ¥ÉÆmÉÖ, wÃgï ªÀÄÄAvÁzÀĪÀÅUÀ¼ÀÄ EªÀÅ ¥ÁæPÀÈvÀzÀ°è AiÀiÁªÀ CxÀðzÀ°è ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÁVzÉAiÉÆà CzÉà CxÀðzÀ°è PÀ£ÀßqÀ ¥ËæqsÀPÁªÀåUÀ¼À°è ¥ÀæAiÉÆÃV¸À®ànÖªÉ. F ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀ¢AzÀ ¥ÁæPÀÈvÀPÉÌ ¹éÃPÀÈvÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÁV ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÉA§ HºÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAzÉû¸À§ºÀÄzÁzÀgÀÆ ¥ÀÆwðAiÀiÁV ¤gÁPÀj¸ÀĪÀAw®è. Qæ.±À. DgÀA¨sÀ PÁ®zÀ°è ¥ÁæPÀÈvÀ ¨sÁµÉ PÀ£ÁðlPÀzÀ¯Éè¯Áè ºÀgÀr «±ÉõÀªÁV ªÁ妹gÀĪÀ ¥sÀ®ªÁV ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¥ÀæwQæAiÉÄ £ÀqÉzÀÄ PÉƼÀÄPÉÆqÉAiÉÄÃ¥ÀðlÄÖ CA¢£À ¥ÁæzÉòPÀ ¨sÁµÉAiÀiÁzÀ PÀ£ÀßqÀ UÁæAyPÀ CxÀªÁ DqÀĪÀiÁw£À°èzÀÝ ±À§ÝUÀ¼ÀÄ Cwy ¨sÁµÉAiÀÄ°è ¸ÉÃj ºÉÆÃV¢ÝgÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÁUÉAiÉÄà ¥ÁæPÀÈvÀzÀ ±À§ÝUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¸ÉÃj ºÉÆÃVgÀ¨ÉÃPÀÄ.” (PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ: PÀ£ÀßqÀ (D¢PÁ®) JA. PÉñÀªÀ¨sÀlÖ, C£ÀÄ-qÁ. PÉ.JA. ªÀÄgÀļÀ¹zÀÞ¥Àà. avÀæzÀÄUÀ𠧽AiÀÄ ZÀAzÀæªÀ½îAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ°è ¥ÁæaãÀ gÁdzsÁ¤AiÀiÁzÀ ¥ÀlÖtªÉÇAzÀÄ zÉÆgÉwzÉ. C°è ±ÁvÀªÁºÀ£À PÁ®zÀ £Átå ºÁUÀÆ EvÀgÉ CªÀ±ÉõÀUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwªÉ. CªÉ®èªÀÇ Qæ¸ÀÛ±ÀPÀQÌAvÀ ¥ÀƪÀð¢AzÀ¯Éà CAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÀlÖtUÀ¼ÁVzÀÄÝ El° aãÁ zÉñÀUÀ¼ÉÆqÀ£É ªÁå¥ÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ gÁdåzÀ gÁdzsÁ¤AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ qÁ. JA.JZï. PÀȵÀÚ Pre Historic Dakhan ¥ÀÄl-234gÀ°è ºÉüÀÄvÁÛgÉ. Qæ.±À. 200gÀ D¸ÀÄ¥Á¹UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ vÀ«Ä½£À ¥ÁæaãÀ UÀæAxÀ ²®¥Àà¢PÁgÀA£À°è PÀ£ÁðlPÀzÀ d£ÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ `PÀgÀÄ£ÁlPï’ JA§ ±À§Ý JgÀqÀÄ ¸À® §A¢zÉ. «.Dgï.Dgï. ¢ÃQëvÁgï CªÀjAzÀ ¸ÀA¥Á¢vÀªÁVgÀĪÀ F UÀæAxÀzÀ°è CzsÁåAiÀÄ 26 ¸Á®Ä 105 jAzÀ 115, ¥ÀÄl 296-287 ªÀÄvÀÄÛ 158£Éà ¸Á®Ä ¥ÀÄl 289gÀ°è PÁt¹PÉƼÀÄîvÀÛzÉ. ±ÀÆzÀæPÀ£À ªÀÄÈZÀÒPÀnPÀzÀ°è «ÃgÀPÀ ZÀAzÀ£ÀPÀgÀ (CAPÀ 6-20-21 ±ÉÆèÃPÀUÀ¼À £ÀqÀĪÉ) ¸ÀA¨sÁµÀuÉUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ PÀ£ÁðlPÀªÉA§ ¥ÀzÀ JgÀqÀÄ ¸À® §gÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈZÀÒ PÀnPÀzÀ PÁ® Qæ.¥ÀÆ. CxÀªÁ Qæ.±ÀPÀzÀ wÃgÀ ¥ÁægÀA¨sÀ PÁ®zÀ°è JAzÀÄ wêÀiÁð£ÀªÁzÀgÉ EzÀÄ CvÀåAvÀ ¥ÁæaãÀ G¯ÉèÃRªÁUÀÄvÀÛzÉ. `PÀ£ÁðlPÀ’ ¥ÀzÀªÀÅ ¸ÉÆêÀÄzÉêÀ£À PÀxÁ ¸ÀjvÁìUÀgÀ (Qæ.±À. 1600) PÀAqÀħgÀĪÀÅzÀÄ. EzÀÄ UÀÄuÁqÀå£À ¥ÉʱÁa ¨sÁµÉAiÀÄ §ÈºÀvÀÌxÉAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹zÉ. DzÀÄzÀjAzÀ `PÀ£ÁðlPÀ’ ¥ÀzÀzÀ §¼ÀPÉAiÀÄÄ Qæ.±À.zÀ MAzÀÄ CxÀªÁ JgÀqÀ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀµÀÄÖ »AzÉ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. «Algï¤mïì A History of Indian Literature CªÀgÀ ¸ÀA¥ÀÄl 1, ¥ÀÄl. 556-

123


60gÀ°è ªÀiÁPÉðÃAqÉÃAiÀÄ ¥ÀÄgÁtzÀ°è PÀÄAvÀ®ªÀÅ ªÀÄzsÀåzÉñÀUÀ¼ÉÆqÀ£É ¥Àæ¸ÁÛ¦¸À®ànÖzÉ JAzÀÄ ºÉýzÉ. DzÀgÉ `ªÀ£ÀªÁ¹PÀ’ªÀ£ÀÄß ªÀĺÁgÁµÀÖç ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»µÀPÀUÀ¼ÉÆqÀ£É zÀQët zÉñÀUÀ¼À°èAiÀÄÆ M¼ÀUÉƽ¸À¯ÁVzÉ. ªÀÄÄAzÉ PÀ£ÁðlPÀªÀÅ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÉÆqÀ£É ºÉ¸Àj®ànÖzÉ. EzÀjAzÁV PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄÄ Qæ.±À.zÀ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ PÉ®ªÀÅ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÉÝAzÀÄ PÉ®ªÀÅ «zÁéA¸ÀgÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀqÀÄvÁÛgÉ. ¥sÁzÀgï ºÉgÁ¸ï CªÀgÀÄ vÀªÀÄä

JA§ ¯ÉÃR£ÀzÀ°è (The ªÉƺÉAeÉÆÃzÁgÀÄ«£À ªÀÄÄ¢æPÉAiÉÆAzÀgÀ°è PÀ£ÁðlPÀzÀ d£ÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀĪÀ£ÀÄß £Ár£À°èAiÀÄ ¥ÁæaãÀ PÀÄ®UÀ¼À°è MAzÉAzÀÄ PÉÆlÖAvÉ EzÉ. `PÀtÚ ¤Ãgï’ JA§ ¥ÀzÀ §gÀÄvÀÛzÉ. EA¢UÀÆ PÀÆqÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ d£ÀgÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¸ÀĪÀAvÀºÀ PÀ£ÀßrUÀgÉA§ ºÀ¼ÉAiÀÄ ±À§ÝªÀÅ `PÀtÚ ¤Ãgï’ JA§ÄzÀgÀ ¸ÀA¸ÀÌøvÀzÀ §zÀ®Ä gÀÆ¥ÀªÉAzÀÄ ¥sÁzÀgï ºÉgÁ¸ï CªÀgÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀqÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ UÀæAxÀ (The Religion of the Mahenjodaro People According to the Inscriptions (Bombay University Journal ¸ÀA¥ÀÄl 5, ¥ÀÄ. 1) EgÀĪÀ£ï, «qÀÄPÀuï, JuÉäAiÀiï, «ÄÁ£ï, PÀuï ªÀÄÄAvÁzÀ «±ÉõÀtUÀ¼À£ÀÄß G¯ÉèÃT¹zÁÝgÉ. F ±À§ÝUÀ¼ÀÄ vÀ«Ä½£ÀªÀÅ J¤ß¹zÀgÀÆ ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ ¥ÀzÀUÀ½UÉ ¸À«ÄÃ¥ÀªÁVzÉ JA§ÄzÀgÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«®è. Karnataka and Mahenjodaro

Karnataka Historical Review Vol IV, No. 1-2, Page. 1-2)

qÁ. n.«. ªÉAPÀmÁZÀ® ±Á¹ÛçAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä `C©üeÁvÀ ¨sÁµÉAiÀiÁV PÀ£ÀßqÀ’ JA§ ¯ÉÃR£ÀzÀ°è qÁ. ºÀj¯Á¯ï eÉÊ£ï CªÀgÀÄ ¸ÀA¥Á¢¹gÀĪÀ ¥ÁæPÀÈvÀ UÀæAxÀ Chatkhandagama MAzÀÄ CxÀªÁ JgÀqÀ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÉÝAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ EzÀgÀ°ègÀĪÀ G¯ÉèÃRUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ G¯ÉèÃRUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ¸ÁÛ¦¸ÀÄvÁÛgÉ. CªÀÅ »ÃVªÉ. ¥ÁæPÀÈvÀ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ PÀ£Áðl¨sÁµÀAiÀiÁ ¥ÀzÀÞw PÀëgÁ gÀavÁ| PÀ£Áðl¨sÁµÀ AiÀiÁPÀÈvÀ ªÀĺÀwÃA ZÀÆqÁªÀÄtÂA ªÁåSÁå£ÀA| EªÀÅ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ §UÉÎ ºÉüÀÄvÀÛªÉ. qÁ. ±ÀA¨Á eÉÆò CªÀgÀÄ vÀªÀÄä `PÀ£ÀßqÀzÀ £É¯É’ JA§ UÀæAxÀzÀ°è ªÉÊ¢PÀ ¥ÀÄgÁt ºÁUÀÆ ¤gÀÄPÀÛ (±À§Ý±Á¸ÀÛç)UÀ¼À C¨sÁå¸À ªÀiÁr PÀ £ À ß qÀ d£À g À ºÁUÀ Æ ¨s Á µÉ A iÀ Ä ¥Áæ a ãÀ v É A iÀ Ä £À Ä ß ªÉ Ê ¢PÀ PÁ®zÀ ° è PÁtĪÀAvÀºÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄAr¹zÁÝgÉ. CªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÀAQë¥ÀÛgÀÆ¥À EzÀÄ: “PÀ£ÁðlPÀªÉA§ÄzÀÄ PÀ£ÀßqÀ JA§ÄzÀgÀ ¸ÀA¸ÀÌøvÀgÀÆ¥À. PÀ£ÀßqÀªÉA§ÄzÀÄ PÀ£ï+£ÁqÀÄ JA§ JgÀqÀÄ ±À§ÝUÀ½AzÀ GAmÁVzÀÄÝ ªÀÄÆ®vÀB PÀ£ÀßqÀ zÉñÀªÀ£ÀÄß ºÉüÀÄvÀÛzÉ. `PÀ£ï’ JA§ÄzÀÄ vÀgÀĪÁAiÀÄzÀ PÀ£ÀßqÀ d£ÀPÉÌ

124


ªÀÄÆ®ªÁzÀ PÀ£Àß (PÀtÚ) PÀÄ®zÀ ºÉ¸ÀgÀÄ. PÀ£ÀßgÀÄ wÃgÁ ¥ÁæaãÀ DAiÀÄð¥ÀƪÀð zÁæ«qÀgÁzÀ PÀ¼ÀªÀgÀ CxÀªÁ PÀ¼ÀîgÀzÉà MAzÀÄ PÀªÀ®Ä. PÀ¼ÀîgÀÄ IÄUÉéÃzÀ PÁ®zÀªÀgÀÄ. zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁPÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß JwÛ ºÁPÀĪÀÅzÉà CªÀgÀ GzÉÆåÃUÀ. gÀÄzÀ沪À£Éà CªÀgÀ zÉêÀvÉ JA§ÄzÀÄ “¸ÉÛãÁ£ÁA ¥ÀvÉAiÉÄà £ÀªÀÄB” ªÀÄÄAvÁzÀ ªÀÄAvÀæUÀ½AzÀ w½zÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. PÀ¼ÀªÀgÀ PÀÄ®ªÀÅ ªÀÄÆ® zÁæ«qÀªÁzÀgÉ PÀ£ÀßgÀ PÀÄ®ªÀÅ DAiÀÄðzÁæ«qÀ. CzÀÄ IÄUÉéÃzÀ PÁ®zÀ°èAiÉÄà ¥ÁægÀA¨sÀªÁV PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀA¸ÀÌøwUÉ d£Àä«vÀÛ DAiÀÄðzÁæ«qÀ ªÀA±ÀUÀ¼À «Ä±ÀætzÀ ¥sÀ®” (PÀ£ÀßqÀzÀ £É¯É ¥ÀÄ. 24) qÁ. eÁPÉÆé ªÀÄvÀÄÛ qÁ.Dgï.r. ¨sÀAqÁPÀðgï CªÀgÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß Some Linguistic Notes ¸ÀA. 9, ¸ÀAaPÉ-1gÀ°è G¯ÉèÃT¹gÀĪÀ qÁ. P.C. Bagchi CªÀgÀÄ ªÉÃzÀ ºÁUÀÆ G¥À¤µÀvÀÄÛUÀ¼À°è §gÀĪÀ ªÀÄlZÉAiÀÄÄ «ÄrZÉ JA§ PÀ£ÀßqÀ ±À§ÝzÀ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ gÀÆ¥ÀªÉAzÀÄ UÀ滹zÁÝgÉ. 1HQ.

qÁ. ¨ÉÃAzÉæAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä `¸Á»vÀå ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É’ ¥ÀÄl. 156-157gÀ°è “EwºÁ¸À ¥ÀÄgÁt PÀvÉUÀ½UÉ ¥ÀjavÀgÁzÀ PÀtégÀÄ CxÀªÁ PÁ¯ÉAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ CxÀªÁ £ÁlgÉà CªÀgÀÄ. £ÁlgÀÄ PÁ¯ÉAiÀÄgÉÆqÀ£É ¨ÉgÉvÀÄ, PÁ½AzÀ ¥ÀªÀðvÀ, PÁ½A¢Ã£À¢, PÀ°AUÀ zÉñÀ¢AzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀªÀgÉV£À J¯Áè PÉëÃvÀæUÀ¼À°è ªÁ妹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀzÀ PÀÄ®zÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ PÁgÀtgÁzÀgÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ PÀÄ®UÀ¼À°è PÀ¼ï ªÀÄvÀÄÛ £ÁqÀ JA§ PÀ£ÀßqÀ ±À§ÝzÀ «Ä±Àæt. F ªÀA±À «Ä±ÀætªÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ F PÀÄ®UÀ¼À£ÀÄß ªÉÃzÀ¥ÀƪÀð PÁ®zÀ°è ¸ÀºÀ PÁt¸À¯ÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ F «Ä±ÀæPÀÄ®ªÁzÀ PÀ£ÀßqÀ d£ÀªÀÅ JµÉÆÖà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À »AzÉAiÉÄà E¢ÝgÀ§ºÀÄzÀÄ” JA§ «ZÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄAr¸ÀÄvÁÛgÉ. EzÉà jÃwAiÀiÁV qÁ. ¨sÀ. PÀȵÀÚªÀÄÆwð, qÁ. JA.J¸ï. DAqÉÆæãÉÆêï (gÀµÁåzÀ ¥Àæ¹zÀÞ «zÁéA¸À) ©.J¯ï. gÉʸï, gɪÀgÉAqï QmÉÖ¯ï, eÉ.J¥sï. ¦üèÃmï, qÁ. PÉ. PÀıÁ®¥ÀàUËqÀ EªÀgÉ®ègÀÆ vÀªÀÄä ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÀÈwUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀªÀÅ Qæ.¥ÀÆ. 3£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£À¢AzÀ vÀ£Àß C¹ÛvÀéªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀAvÀºÀAvÀªÁV ¨É¼ÉzÀÄ Qæ.±À. £Á®Ì£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀµÉÆÖwÛUÉ CzÀÄ DqÀ½vÀ ¨sÁµÉAiÀiÁUÀĪÀµÀÄÖ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArvÀÄ. ºÁUÉAiÉÄà CzÀgÀ°è ºÉÃgÀ¼ÀªÁzÀ ¸Á»vÀå ¸ÀȶÖAiÀÄÆ D¬ÄvÀÄ ºÁUÀÆ 1550 ªÀµÀðUÀ¼ÀµÀÄÖ »AzÉAiÉÄà ¸Á»vÀå gÀZÀ£ÉAiÀÄÆ PÀÆqÁ DVvÀÄÛ JA§ÄzÀ£ÀÄß DzsÁgÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ «ªÀj¹zÁÝgÉ. ²æà ¦.J¸ï. ¸ÀħæºÀätåA CªÀgÀ Dravidian Morphology, A Comparative Study (CuÁÚ ªÀįÉÊ «±Àé«zÁå®AiÀÄ-1971) UÀæAxÀzÀ°è ªÉÆzÀ®Ä MAzÉà DVzÀÝ zÁæ«qÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ jÃw n¹¯ÉÆqÉzÀªÀÅ JA§ÄzÀ£ÀÄß «ªÀgÀªÁV ZÀað¹zÁÝgÉ. CzÀgÀ°è PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ«Ä¼ÀÄ KPÀPÁ®zÀ°è n¹¯ÉÆqÉzÀÄ ¸ÀévÀAvÀæ ¨sÁµÉUÀ¼ÁV ¨É¼ÉzÀªÀÅ JA§ÄzÀ£ÀÄß ºÉýzÁÝgÉ. DzÀÄzÀjAzÀ PÀ£ÀßqÀªÀÅ vÀ«Ä½£ÀµÉÖà ¥ÁæaãÀªÁzÀzÀÄÝ JA§ÄzÀgÀ°è JgÀqÀÄ ªÀiÁw®è. ¥ÁæZÀå ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É¬ÄAzÀ ZÀAzÀæªÀ½î, §æºÀäVj, ªÀiÁ¹Ì, ºÉgÀPÀ¯ï ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è zÉÆgÉwgÀĪÀ ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ CªÀ±ÉõÀ ¸ÁägÀPÀ ºÁUÀÆ ±Á¸À£ÀUÀ½AzÀ PÀ£ÁðlPÀªÀÅ ¸Á«gÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ªÉʨsÀªÀ¥ÀÆtðªÁzÀ EwºÁ¸ÀªÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆArzÉ JAzÀÄ ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. F ¢QÌ£À°è JA.JZï. PÀȵÀÚ CªÀgÀ Pre Historic Dakhan JA§ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÁvÀäPÀ UÀæAxÀzÀ°è£À «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ ºÉZÀÄÑ C¢üPÀÈvÀªÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ. CªÀgÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ »ÃVªÉ:

125


“ªÉÄʸÀÆj£À ¥ÀƪÉðÃwºÁ¸À ¥ÀÄgÁvÀ£À ²¯ÁAiÀÄÄUÀzÀ PÁ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀÄgÁvÀ£À ªÀÄzsÀå CªÁðaãÀ ºÁUÀÆ £ÀªÀ²¯ÁAiÀÄÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÆúÀ AiÀÄÄUÀUÀ¼À ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆîĪÀ ¥ÀæªÀiÁtUÀ¼ÀÄ EwºÁ¸ÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀQÌAzÀ ªÀÄÄAZÉ zÉÆgÀPÀÄvÀ۪ɔ. ¥ÀÄl-23. “£Á£ÀÄ ‘E¹®’ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÉÄAzÀÄ PÀgÉ¢zÀÝ CxÀªÁ EwºÁ¸À ¥ÀƪÀð ‘DAiÀĸÀ’ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ GvÀÛgÀ f¯ÉèUÀ½AzÀ »rzÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨Á¢£À £ÉÊgÀÄvÀåzÀ f¯ÉèUÀ¼ÀªÀgÉUÉ, ªÀÄÄA§¬Ä ¥ÁæAvÀåzÀ DUÉßÃAiÀÄ f¯ÉèUÀ½AzÀ ªÀÄzÁæ¸ï ¥ÁæAvÀåzÀ ‘zÀvÀÛ ªÀÄAqÀ®’UÀ¼ÀªÀgÉUÉ ªÁ妹vÀÄÛ (¥ÀÄl-251.) ªÉÄð£À «ZÁgÀUÀ¼À »£É߯ÉAiÀÄ°è gÀA.²æÃ. ªÀÄÄUÀ½AiÀĪÀgÀÄ “zÀQëtzÀ ¥ÀƪÉðÃwºÁ¸ÀzÀ°è PÀ£ÁðlPÀªÀÅ ¸ÀévÀAvÀæªÁzÀ ªÀåQÛvÀé ¥ÀqÉzÀÄzÀgÀ ZÀjvÉæ E£ÀÆß CeÁÕvÀªÁVzÉ. DzÀgÀÆ EwºÁ¸À PÁ®PÉÌ ¸À«ÄÃ¥ÀªÁzÀ EwºÁ¸À ¥ÀƪÀð PÁ®zÀ°è ¥ÁæaãÀ PÀ£ÁðlPÀªÀÅ ¨Á½¢ÝgÀ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ `E¹®’ ¸ÀA¸ÀÌøw JA§ÄzÀÄ zÀÆgÀzÀ ¨sÀÆvÀPÁ®zÀ°è PÀ£ÀßqÀ d£ÀªÀÅ ªÀÄÄnÖzÀ £ÁUÀjPÀvÉAiÀÄ wÃgÀ ªÉÆzÀ°£À CªÀ¸ÉÜAiÀiÁV¢ÝgÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ £ÁåAiÀĪÁzÀzÀÄÝ” JA¢zÁÝgÉ. ªÉÄð£À J¯Áè «ªÀgÀUÀ½AzÀ £ÀªÀÄUÉ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ zÁR°vÀ ZÀjvÉæ/¥ÁæaãÀ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ MAzÀƪÀgÉ ¸Á«gÀ¢AzÀ JgÀqÀÄ ¸Á«gÀ ªÀµÀðUÀ½UÀÆ »A¢£ÀzÁVzÉ JA§ÄzÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁ£ÀzÀAqÀ-2 D ¨sÁµÉAiÀÄ£ÁßqÀĪÀ d£ÀgÀÄ ªÀiË°PÀªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀĪÀ ¥ÁæaãÀ ¸Á»vÀå CxÀªÁ UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ D ¨sÁµÉAiÀÄ°ègÀ¨ÉÃPÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ ªÉÆzÀ® G¥À®§Þ ¸Á»vÀå PÀÈwAiÉÄAzÀgÉ ‘PÀ«gÁd ªÀiÁUÀð’. EzÀgÀ PÁ® Qæ.±À. 850. EzÀgÀ PÀvÀÈð ²æëdAiÀÄ. EªÀ£ÀÄ gÁµÀÖçPÀÆl gÁd£ÁzÀ £ÀÈ¥ÀvÀÄAUÀ£À (Qæ.±À. 814-877) D¸ÁÜ£ÀPÀ«AiÀiÁVzÀÝ£ÀÄ. F PÀÈwAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ £Ár£À «¸ÁÛgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¹gÀĪÀÅzÀ®èzÉ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ §UÉUÉ ºÀ®ªÁgÀÄ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß w½¸ÀÄvÁÛ£É. F UÀæAxÀzÀ MAzÀ£Éà D±Áé¸ÀzÀ ¥ÀzÀå 32, 48, , 75gÀ°è vÀ£ÀUÀÆ ªÀÄÄAa£À‘ ‘¥À¿«UÀ£ÀßqÀ’zÀ ¥ÀÄgÁvÀ£À PÀ« ¥ÀƪÁðZÁAiÀÄðgÀ G¯ÉèÃR §gÀÄvÀÛzÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ°è UÀzÀå¥ÀzÀå gÀZÀ£É ªÀiÁrzÀ C£ÉÃPÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ D±Áé¸À 1gÀ ¥ÀzÀå 29, 33gÀ ¥ÀzÀåUÀ¼À°è §AzÀgÉ ¥Àæ¹zÀÞgÁzÀ ¥ÀƪÀðPÀ«UÀ¼ÀÄ UÀzÀå¥ÀzÀå «Ä±ÀætªÁzÀ `UÀzÀåPÀxÁ’ ¥Àæ§AzsÀªÉA§ ¥ÀæPÁgÀªÉÇAzÀ£ÀÄß gÀa¹zÁÝgÉA§ «ZÁgÀªÀ£ÀÄß MAzÀ£Éà D±Áé¸ÀzÀ 27£Éà ¥ÀzÀåzÀ°è «ªÀj¸À¯ÁVzÉ. PÀ£ÀßqÀPÉÌ «²µÀÖªÁzÀ zÉù ¸Á»vÀå gÀÆ¥ÀUÀ¼ÁzÀ ZÀvÁÛt ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉzÀAqÉAiÀÄ §UÉÎ MAzÀ£Éà D±Áé¸ÀzÀ ¥ÀzÀå 32, 34 ªÀÄvÀÄÛ 35£Éà ¥ÀzÀåzÀ°è ºÉüÀ¯ÁVzÉ. F CA±ÀUÀ½AzÀ PÀ«gÁdªÀiÁUÀðPÁgÀ¤VAvÀ »AzÉ PÀ£ÀßqÀzÀ°è C¥ÁgÀ ¸Á»vÀå ¸ÀȶÖAiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ «zÁéA¸ÀgÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀnÖzÁÝgÉ. PÀ«gÁd ªÀiÁUÀðPÁgÀ£ÀÄ vÀ£ÀVAvÀ »AzÉ EzÀÝ ²æëdAiÀÄ, PÀ«Ã±ÀégÀ, ¥ÀArvÀ ZÀAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÆÃPÀ¥Á® JA§ PÀ«UÀ¼À£ÀÄß «ªÀįÉÆÃzÀAiÀÄ, £ÁUÁdÄð£À dAiÀħAzsÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀÄ«ð¤ÃvÀ JA§ UÀzÀå¯ÉÃRPÀgÀ£ÀÄß ¥ÀnÖªÀiÁr ºÉüÀÄvÁÛ£É. zÀÄ«ð¤ÃvÀ£ÀÄ UÀAUÀªÀA±ÀzÀ gÁd£ÁVzÀÄÝ EªÀ£À PÁ® Qæ.±À. 520. EªÀ£ÀÄ zÀQët PÀ£ÁðlPÀzÀ°è D½éPÉ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ GvÀÛªÀÄ «zÁéA¸À£ÁVzÀÝ£ÀÄ. ¨sÁgÀ«AiÀÄ QgÁvÁdÄð¤ÃAiÀÄPÉÌ ªÁåSÁå£ÀªÀ£ÀÄß §gÉzÀ£ÉA§ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ ®¨sÀåªÁVªÉAiÀiÁzÀgÀÆ D §UÉV£À UÀæAxÀ zÉÆgÉw®è.

126


DzÀgÉ ªÉÄð£À ªÀiÁ»w¬ÄAzÀ PÀ«gÁdªÀiÁUÀðQÌAvÀ »AzÉ CAzÀgÉ Qæ.±À. 850QÌAvÀ »AzÉ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è C¥ÁgÀªÁzÀ ¸Á»vÀå ¸ÀȶÖAiÀiÁVvÀÄÛ JAzÀÄ ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. ¥ÁæPÀÛ£À ±Á¸ÀÛç ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ E°è ¤zÉðñÀPÀgÁVzÀÝ gÁªï §ºÀzÀÆÝgï Dgï. £ÀgÀ¹AºÁZÁgï CªÀgÀÄ CA¢£À ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ UËgÀªÁ¤évÀ ¥Àæw¤¢üAiÀiÁVAiÀÄÆ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ PÀ£ÁðlPÀ ‘PÀ«ZÀjvÉ’ UÀæAxÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ ¥ÁæaãÀvÉ PÀÄjvÀ MAzÀÄ ¸ÀAQë¥ÀÛ n¥Ààt EzÉ. CzÀgÀ°è PÀ«gÁd ªÀiÁUÀðQÌAvÀ »AzÉ E¢ÝgÀ§ºÀÄzÁzÀ PÀ«UÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ UÀzÀå ¯ÉÃRPÀgÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¸ÀÄvÁÛgÉ. CµÉÖà C®è CªÀgÀ History of Kannada Literature ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¥ÀÄl 11gÀ°è “PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåªÀÅ vÀ«Ä¼ÉÆAzÀ£ÀÄß ©lÄÖ zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ KPÉ? Erà ¨sÁgÀvÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÉòÃAiÀÄ ¸Á»vÀåQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ¥ÁæaãÀªÁVzÉ” JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. “PÀ£ÀßqÀPÉÌ C£ÉÃPÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ½VAvÀ ºÉZÀÄÑ «¸ÁÛgÀªÀÇ C£ÉÃPÀ LgÉÆÃ¥Àå¨sÁµÉ ºÁUÀÆ MAzÉgÀqÀ£ÀÄß ©lÖgÉ G½zÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÁæaãÀvÉAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ½VAvÀ ºÉZÀÄÑ ¢ÃWÀð PÁ®zÀÆÝ DzÀ ¸Á»vÀå«zÉ” JAzÀÄ ªÀiÁ¹Û ªÉAPÀmÉñï CAiÀÄåAUÁgï CªÀgÀÄ vÀªÀÄä Popular Culture in Karnataka ¥ÀÄl-7gÀ°è ºÉüÀÄvÁÛgÉ. EzÀjAzÁV PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåªÀÅ 1500 ªÀµÀðUÀ¼À ¥ÁæaãÀvÉAiÀÄ£ÀÄß G¼ÀîzÁÝVgÀĪÀÅzÀ®èzÉ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄÆ JµÀÄÖ ¢ÃWÀðªÁzÀzÀÄÝ ZÀ®£À²Ã®ªÁzÀzÀÄÝ JA§ÄzÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ. ‘PÀ«gÁdªÀiÁUÀð’zÀ°è ºÉ¸Àj¸À®ànÖgÀĪÀ UÀzÀå PÀ« zÀÄ«ð¤ÃvÀ£ÀÄ ¸ÀÄ Qæ.±À. 600gÀ°èzÀÝ UÀAUÀ zÀÄ«ðäÃvÀ£Éà DVgÀ¨ÉÃPÀÄ. ±Á¸À£ÀUÀ¼À°è EªÀ£À£ÀÄß §ºÀıÀÄævÀ ¥ÀArvÀ£ÉAzÀÆ ¥Àæw¨sÁªÀAvÀ PÀ«AiÉÄAzÀÆ CªÀ£À ¥Àæ¹¢Þ EzÉ. vÀÄA§Ä¯ÁZÁAiÀÄð (¸ÀĪÀiÁgÀÄ Qæ.±À. 700) jAzÀ gÀavÀªÁVgÀĪÀ 96000 ¥ÀzÀåUÀ¼ÀļÀî ‘vÀvÁéxÀð ªÀĺÁ±Á¸ÀÛç’ªÉA§ eÉÊ£ÀnÃPÁ UÀæAxÀ ‘PÀ«gÁd ªÀiÁUÀð’QÌAvÀ »A¢£ÀzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. F PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ZÀÆqÁªÀÄt JAzÀÆ PÀgÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ §UÉÎ Dgï. £ÀgÀ¹AºÁZÁgï CªÀgÀÄ 7£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ F §ÈºÀzÀÎçAxÀªÀÅ CzÀPÀÆÌ ªÀÄÄAa£À ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ «¸ÀÛøvÀ ¨sÁµÁ PÀȶAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ (History of Kannada Literature ¥ÀÄl-5) JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. Qæ.±À. 500QÌAvÀ ªÀÄÄAzÉ §AzÀAvÉ PÁªÀåªÀÄAiÀÄ ªÀtð£É¬ÄAzÀ PÀÆrgÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ ±Á¸À£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉZÀÄÑ ºÉZÁÑV zÉÆgÉwªÉ. Qæ.±À. 450gÀ ºÀ°är ±Á¸À£ÀªÀÅ PÀ£ÀßqÀzÀ ªÉÄÃ¯É DVgÀĪÀ ¸ÀA¸ÀÌøvÀzÀ ¥Àæ¨sÁªÀ PÉ®ªÀÅ ¥ÀƪÀðzÀ ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ gÀÆ¥ÀUÀ¼À®Æè PÀAqÀħgÀÄvÀÛªÉ. CµÉÖà C®è F ±Á¸À£ÀªÀÅ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨É¼ÀPÀÄ ©ÃjzÉ. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀå PÉ® ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ¢AzÀ ¨É¼ÉzÀÄ §A¢gÀĪÀ ºÁUÀÆ C©üªÀåQÛAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ §UÉÎ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. »ÃUÁV PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåªÀÅ Qæ.±À. 500gÀµÁÖzÀgÀÆ ºÀ¼ÉAiÀÄzÁVzÉAiÉÄAzÀÆ ‘PÀ«gÁdªÀiÁUÀð’ MAzÀÄ ®PÀët UÀæAxÀªÁVzÀÄÝ EzÀgÀ gÀZÀ£ÉUÉ ¸ÀºÀd PÁgÀtªÀ£ÉÆßzÀV¹zÀ »A¢£À MAzÀÄ ¸Á»vÀå ¥ÀgÀA¥ÀgÉ E¢ÝgÀ¨ÉÃPÉA§ ¸ÀÆZÀ£É zÉÆgÀPÀÄvÀÛzÉ. UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ CªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ¨sÁµÉ ¸Á»vÀåUÀ¼ÀÄ Qæ.±À.PÉÌ ¥ÀƪÀð¢AzÀ®Æ EzÀݪÉAzÀÄ EzÀPÉÌ ¥ÁæaãÀ ±Á¸À£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄ. Qæ.±À. 209 ªÀÄvÀÄÛ Qæ.±À. 300PÉÌ ¸ÉÃjzÀ ºÁ®gÁd£À ‘UÁxÁ ¸À¥ÀÛ±Àw’AiÀÄ°è PÉ® PÀ£ÀßqÀ ±À§ÝUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħA¢gÀĪÀÅzÀÄ EzÀPÉÌ DzsÁgÀ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. (PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ ¥ÁæaãÀvÉ-GzÀAiÀÄ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀA¥ÀÄl 11, ¸ÀAaPÉ 5 ¥ÀÄl 111-117 ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆgÀÄ G¥À£Áå¸ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀÄl-101-138) CzÉà jÃw ¨ËzÀÞ zsÀªÀÄðUÀæAxÀªÁzÀ ¢ÃWÀ¤PÁAiÀÄzÀ°è §vÀÛ, PÀeÁÓAiÀÄ, QÃgÀÄ JA§ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀQÌgÀĪÀ CxÀðzÀ°èAiÉÄà §¼ÀPÉAiÀiÁVªÉ. (²æà JZï.«. gÀAUÀgÁeï C£ÀĪÁzÀ: ¢ÃWÀ¤PÁAiÀÄ ¸ÀA¥ÀÄl 1) EzÀ£ÀÄß M¦àzÀgÉ ‘UÁxÁ ¸À¥ÀÛ±Àw’VAvÀ »A¢£À zÁR¯ÉAiÀiÁV ‘E¹®’zÀ §½PÀzÀ zÁR¯ÉAiÀiÁV

127


G½AiÀ Ä ÄvÀ Û z É . DzÀ Ý jAzÀ PÀ £ À ß qÀ z À ° è ¸Á»vÀ å gÀ Z À £ É Qæ . ¥À Æ ªÀ ð ¢AzÀ ® Æ gÀZÀ£ÉAiÀiÁUÀÄwÛ¢ÝgÀ¨ÉÃPÀÄ. PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåªÀÅ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÁ ¸Á»vÀåzÀ°èAiÉÄà ºÀ¼ÉAiÀÄzÀÄ. ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¥ÁæPÀÈvÀ ¸Àé®àªÀÄnÖUÉ vÀ«Ä¼À£ÀÄß ©lÖgÉ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåªÉà ¥ÁæaãÀªÁzÀzÀÄÝ. EzÀÄ vÀ£ÀßzÉà DzÀ EwºÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ 1500 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀvÀvÀªÁV ¨É¼ÉAiÀÄÄvÁÛ §A¢zÉ JAzÀÄ r.J¯ï. £ÀgÀ¹AºÁZÁgï CªÀgÀÄ Old Kannada Literature-A brief Survey JA§ ¯ÉÃR£ÀzÀ°è ºÉüÀÄvÁÛgÉ. ²ªÀPÉÆÃmÁåZÁAiÀÄðgÀ ‘ªÀqÁØgÁzsÀ£É’AiÀÄÄ PÀ«gÁdªÀiÁUÀðPÁgÀ ºÉýgÀĪÀ UÀzÀå PÀxÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀĪÀ UÀæAxÀ. »AzÉAiÀÄÆ PÀÆqÁ EAvÀºÀ UÀzÀå PÀvÉAiÀÄ gÀÆ¥ÀUÀ¼ÀÄ E¢ÝgÀ¨ÉÃPÀÄ. DzÀgÉ ªÀqÁØgÁzsÀ£ÉAiÉÄà ®¨sÀåªÁVgÀĪÀ PÀÈw. EzÀgÀ PÁ®ªÀ£ÀÄß D.£É. G¥ÁzsÉå ªÀÄvÀÄÛ UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ CªÀgÀÄ 9£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄzÀ PÀÈw JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÁÛgÉ. EzÀgÀ°èAiÀÄ PÀxÉUÀ¼ÀÄ GvÀÌøµÀÖªÁzÀ UÀzÀå ±ÉÊ°AiÀÄ°èªÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ ªÉÆlÖ ªÉÆzÀ®Ä G¥À®§Þ PÁªÀåªÉAzÀgÉ ¥ÀA¥À ªÀĺÁPÀ«AiÀÄ `¥ÀA¥À¨sÁgÀvÀ’ ªÀÄvÀÄÛ ‘D¢¥ÀÄgÁt’. EªÀ£À PÁ® Qæ.±À. 941. EªÀ£ÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ vÀÄA¨Á ¥Àæw¨sÁªÀAvÀ ºÁUÀÆ ±ÀQÛAiÀÄÄvÀªÁzÀ PÀ«AiÀiÁVzÁÝ£É. PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ZÀjvÉæAiÀÄ°è CªÀ£À ¸ÁÜ£À vÀÄA¨Á »jzÁzÀzÀÄÝ. ©.J¯ï. gÉʸï CªÀgÀÄ The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland ¸ÀA. XIV gÀ°è ¥ÀA¥À£À ºÀÄnÖzÀ PÁ®ªÀ£ÀÄß Qæ.±À. 902 JAzÀÄ ¤zsÀðj¹zÁÝgÉ. gɪÀgÉAqï J¥sï QmÉÖ¯ï CªÀgÀÄ Indian Antiquary Vol IV. 1875gÀ°è ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ §UÉÎ ZÀað¸ÀÄvÁÛ MA¨sÀvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ºÀvÀÛ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è¢ÝgÀ§ºÀÄzÁzÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ UÀæAxÀPÀvÀðgÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ CªÀgÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß G¯ÉèÃT¹ «ªÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. ±ÁAw ¥ÀÄgÁt, gÁªÀÄPÀxÉ §gÉzÀ ¥ÉÆ£Àß (Qæ.±À. 950) ZÁªÀÅAqÀgÁAiÀÄ ¥ÀÄgÁtzÀ ZÁªÀÅAqÀgÁAiÀÄ (¸ÀÄ 971) UÀzÁAiÀÄÄzÀÞ, CfvÀ ¥ÀÄgÁt §gÉzÀ gÀ£Àß (Qæ.±À. 993) PÀ£ÁðlPÀ PÁzÀA§j, bÀAzÉÆçĢüUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÖ 1£Éà £ÁUÀªÀªÀÄð (¸ÀÄ 990) ¥ÀA¥ÀgÁªÀiÁAiÀÄt, ªÀÄ°è£ÁxÀ ¥ÀÄgÁt §gÉzÀ £ÁUÀZÀAzÀæ (¸ÀÄ 1100) PÁªÁåªÀ¯ÉÆÃPÀ£À ªÀ¸ÀÄÛPÉÆñÀzÀ 3£Éà £ÁUÀªÀªÀÄð (¸ÀÄ. 1145) F PÁ®zÀ gÀZÀ£ÉUÀ¼À°è PÁªÀå±Á¸ÀÛç JgÀqÀÆ §UÉAiÀÄ PÀÈwUÀ½ªÉ. gÁªÀiÁAiÀÄt, ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀ, eÉÊ£À ¥ÀÄgÁt wÃxÀðAPÀgÀ ZÀjvÉUÀ½AzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀÆ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÀÌøwUÉ MUÀÄΪÀAvÉ PÀ¯ÁvÀäPÀUÉƽ¹zÁÝgÉ. «²µÀÖªÁzÀ ZÀA¥ÀÆ gÀÆ¥ÀzÀ°è MAzÀÄ ¯ËQPÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ DUÀ«ÄPÀ »ÃUÉ PÀÈw gÀZÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ MAzÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ«zÉ. zÀÄUÀð¹AºÀ, £ÀAiÀĸÉãÀ, ºÀjºÀgÀ, gÁWÀªÁAPÀ, µÀqÀPÀëj, d£Àß, £ÉëÄZÀAzÀæ CAqÀAiÀÄå, gÀÄzÀæ¨sÀlÖ, PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À EªÀgÉ®ègÀÆ vÀªÀÄäzÉà DzÀ bÁ¥À£ÀÄß ªÀÄÆr¹zÁÝgÉ. EzÀgÉÆA¢UÉ 12£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ªÀZÀ£ÀPÁgÀgÁzÀ §¸ÀªÀtÚ, C®èªÀÄ CPÀ̪ÀĺÁzÉë EªÀgÀÄ DzsÁåwäPÀ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À C©üªÀåQÛUÁV d£À¨sÁµÉAiÀÄ MAzÀÄ ±ÉÊ° gÀƦ¹zÀgÀÄ. ¸ÁªÀiÁfPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÁVAiÀÄÆ d£À¨sÁµÉAiÀÄ ±ÉÊ° gÀÆ¥ÀUÉÆArvÀÄ. EzÉà jÃw ºÀ¢£ÁgÀ£Éà ±ÀvÀPÁgÀA¨sÀzÀ ¥ÀÄgÀAzÀgÀzÁ¸À, PÀ£ÀPÀzÁ¸À ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀÆ PÀÆqÁ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ²æêÀÄAvÀUÉƽ¹zÀgÀÄ. gÀvÁßPÀgÀªÀtÂð, ZÁªÀÄgÀ¸À EªÀgÀÆ ¸ÀºÀ zÉù ±ÉÊ°UÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀgÀÄ. 17£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ wgÀĪÀįÁgÀå, aPÀÄ¥ÀzsÁåAiÀÄgÀAvÀºÀ PÀ«UÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀðdÕ, ®QëöäñÀ£ÀAvÀºÀ d£À¦æAiÀÄ PÀ«UÀ¼ÀÆ PÀ£ÀßqÀzÀ ²æêÀÄAwPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѹªÉ. EzÉà C®èzÉ 10 jAzÀ 18£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀªÀgÉUÉ PÉ®ªÀÅ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ gÀZÀ£ÉAiÀiÁVªÉ. Dgï. £ÀgÀ¹AºÁZÁgï CªÀgÀÄ EªÀÅUÀ¼À ¥ÀnÖ ªÀiÁrzÁÝgÉ. EzÀgÀ°è ªÁåPÀgÀt, bÀAzÀ¸ÀÄì, ¨sÁµÁ±Á¸ÀÛç, £ÁlPÀ, PÁªÀå±Á¸ÀÛç, vÀPÀð±Á¸ÀÛç, CqÀÄUÉ ±Á¸ÀÛç CxÀªÁ ¥ÁPÀ±Á¸ÀÛç, UÀtÂvÀ±Á¸ÀÛç, OµÀzsÀ ±Á¸ÀÛç, eÉÆåÃwµÀå±Á¸ÀÛç, fêÀ£ÀZÀjvÉæ, EwºÁ¸À ªÀÄÄAvÁzÀ ±Á¸ÀÛçUÀæAxÀUÀ¼ÀÄ «¥sÀÄ®ªÁV gÀZÀ£ÉAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÀÄ.

125


ºÀvÀÛ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ¥ÀA¥À D¢¥ÀÄgÁtzÀ°è `ªÀÄ£ÀĵÀå eÁw vÁ£ÉÆAzÉ ªÀ®A’ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ£É. ªÀZÀ£ÀPÁgÀgÀÄ, zÁ¸ÀgÀÄ, eÁ£À¥ÀzÀ PÀ«UÀ¼ÀÄ, gÀ£Àß, ¥ÉÆ£Àß, d£Àß, £ÁUÀZÀAzÀæ, ºÀjºÀgÀ, gÁWÀªÁAPÀ, PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À, ZÁªÀÄgÀ¸À, ®QëöäñÀ ªÀÄÄAvÁzÀ J¯Áè ªÀĺÀvÀézÀ PÀ«UÀ¼ÀÄ ¥ÀA¥À£À ªÀÄ£ÉÆÃzsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÁÝgÉ. PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ fêÀAvÀ ¸ÀvÀéªÁV ªÀiÁrzÁÝgÉ. ¨ÁzÁ«ÄAiÀÄ PÀ¥Éà CgÀ¨sÀlÖ£À ±Á¸À£ÀªÀÇ (Qæ.±À. 7£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£À) PÀÆqÁ EzÉà ªÀÄ£ÉÆÃzsÀªÀÄðzÁÝVzÀÄÝ PÀ£ÀßrUÀgÀ ¸Áé©üªÀiÁ£ÀzÀ C©üªÀåQÛAiÀiÁVzÉ JAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀA¥À gÀ£ÀßgÀ ¸Á«gÀ ªÀµÀðzÀ d£Àä ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ DZÀj¹zÉ. ¥ÀA¥À£À ºÉ¸Àj£À°è PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁgÀªÀÅ MAzÀÄ ®PÀë ªÉÆvÀÛzÀ ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæwªÀµÀðªÀÇ G£ÀßvÀ ªÀÄlÖzÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÉÊzÀ ¸Á»wUÉ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¥ÀA¥À, gÀ£Àß, gÁWÀªÁAPÀ, PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À, ©üêÀÄPÀ«, ¸ÀªÀðdÕ, ®QëöäñÀgÀ PÁªÀåUÀ¼ÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À d£ÀjUÀÆ vÀªÀÄä PÁªÀå UÀÄt¢AzÁV vÀ®Ä¦zÉ. ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ £Á®UÉ ªÉÄÃ¯É £Àwð¸ÀÄwÛªÉ. F ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ EA¢£À zÀ°vÀ §AqÁAiÀÄ ¸Á»vÀåPÉÌ ¸ÀÆáwð ¥ÉæÃgÀuÉAiÀiÁVªÉ. ¸ÀªÀðdÕ vÀ«Ä½£À wgÀĪÀ¼ÀîªÀgï ªÀÄvÀÄÛ vÉ®ÄV£À ªÉêÀÄ£À£ÀAvÀºÀ ¸Àj¸ÁnAiÀiÁV ¤®ÄèvÁÛ£É. PÀ£ÀPÀzÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄgÀAzÀgÀ zÁ¸ÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ°è PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ ¸ÀAVÃvÀzÀ zÉÆqÀØ ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¸Áܦ¹ªÉ. ªÀiÁ£ÀzÀAqÀ 3 ¨sÁµÉAiÀÄ ¸Á»vÀå ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄÄ ªÀiË°PÀ CxÀªÁ ¸ÀéAvÀzÁÝVzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà E£ÉÆßAzÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ G¥À GvÀà£ÀߪÁVgÀ¨ÁgÀzÀÄ E®èªÉà ¹éÃPÀj¹gÀ¨ÁgÀzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ D¢ªÀĺÁPÀ«AiÉÄAzÀÄ ¥Àæ¹zÀÞ£ÁzÀ ¥ÀA¥À ºÀvÀÛ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR PÀ«. CªÀ£ÀÄ ºÁQ PÉÆlÖ PÁªÀå ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÉ®ªÀÅ PÀ«UÀ¼ÀÄ C£ÀĸÀj¹zÀgÀÄ. »AzÀÆ ªÀĺÁPÁªÀå ªÀÄvÀÄÛ eÉÊ£À ¥ÀÄgÁt¢AzÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß Dj¹PÉÆAqÀ ¥ÀA¥À£ÀÄ MAzÀ£ÀÄß ¯ËQPÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ DUÀ«ÄPÀ JAzÀÄ PÀgÉzÀÄ ªÀĺÀvÀézÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ZÀA¥ÀÆ«£À°è §gÉzÀ£ÀÄ. EzÀ£ÀÄß gÀ£Àß ¥ÉÆ£ÀßgÀÆ C£ÀĸÀj¹zÀgÀÄ. ZÁªÀÄgÀ¸À ªÀÄvÀÄÛ PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À PÀ«UÀ¼ÀÄ zÉùÃAiÀÄ bÀAzÀ¹ì£À°è PÁªÀåUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÀgÀÄ. EªÀÅ ¥ÀA¥À¤VAvÀ ©ü£ÀߪÁzÀªÀÅ ºÁUÀÆ ªÀ¸ÀÄÛ«£À®Æè ¸ÀºÀ ©ü£ÀßvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArªÉ. ZÀA¥ÀÆPÁªÀåzÀ ªÀiÁUÀð±ÉÊ°AiÀÄ£ÀÄß `¥ÀA¥À’ PÀ«AiÀÄÄ gÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÁQPÉÆlÖ ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß gÀ£Àß, ¥ÉÆ£Àß, £ÁUÀªÀªÀÄð, £ÉëÄZÀAzÀæ, ºÀjºÀgÀ, µÀqÀPÀëj ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀÄ C£ÀĸÀj¹ GvÀÌøµÀÖªÁzÀ PÁªÀåUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÁÝgÉ. ªÉÄîÌAqÀ PÀ«UÀ¼É®ègÀÆ ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀĪÁzÀ bÀAzÀ¹ì£À°è PÁªÀå gÀa¹zÁÝgÉ. ªÀÈvÀÛ, PÀAzÀ, gÀUÀ¼É, µÀlà¢, wæ¥À¢ ªÀÄÄAvÁzÀ PÁªÀå ¥ÀæPÁgÀzÀ ±ÉÊ°UÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆArzÁÝgÉ. ¥ÀA¥À vÀ£Àß PÁªÀåªÁzÀ ¥ÀA¥À¨sÁgÀvÀzÀ°è vÀ£Àß gÁd£ÁzÀ CjPÉøÀjAiÀÄ£ÀÄß CdÄð£À£ÉÆA¢UÉ C¨ÉÃzsÀªÁV PÀ°à¹ PÁªÀåªÀ£ÀÄß gÀa¹zÁÝ£É. F ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß gÀ£ÀߣÀÆ C£ÀĸÀj¹ UÀzÁAiÀÄÄzÀÞ PÁªÀåªÀ£ÀÄß §gÉ¢zÁÝ£É. F PÁgÀt¢AzÀ ¥ÀA¥À£À£ÀÄß £ÁqÉÆÃd, ‘PÀ«UÀÄgÀÄ w®PÀ’ JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁVzÉ.

126


‘¥ÀA¥À’£ÀÄ PÀvÉ ºÉüÀĪÀ jÃw «²µÀÖªÁzÀzÀÄÝ ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛªÁzÀgÀÆ CªÀ£ÀÄ ªÁå¸À ¨sÁgÀvÀ vÀ£ÀßzÉà DzÀ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁA¸ÀªÀ£ÀÄß vÀÄA© ºÉƸÀzÁVAiÉÄà ºÉüÀÄvÁÛ£É. EzÀgÀ°è vÀ£Àß PÁ®zÀ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ, CAvÀUÀðvÀªÁUÀĪÀAvÉ gÀa¹zÁÝ£É. PÀȵÀÚ ªÁå¸À¨sÁgÀvÀzÀ°è ªÉÄîÄUÉÊ ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄÄRå¥ÁvÀæªÁVzÀÝgÉ ¥ÀA¥À£À°è zÀÄAiÉÆÃðzsÀ£À CzÀgÀ®Æè PÀtð£Éà ªÀÄÄRå£ÁUÀÄvÁÛ£É. ‘£É£ÉAiÀÄ¢gÀtÚ ¨sÁgÀvÀzÉƽA’ JAzÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¥ÀzÀåzÀ°è ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ°è PÀtð£À£ÀÄß £É£É ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÀ£ÀÄß ¨ÉÃqÀ JA§ zsÀé¤ EzÉ. ¥ÀA¥À¨sÁgÀvÀªÀÅ «ÃgÀAiÀÄÄUÀzÀ ªÀiË®åUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆArzÉ. ºÁUÉAiÉÄà vÀ£Àß PÁ®zÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdQÃAiÀÄ ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß ¹ÜwUÀwUÀ¼À£ÀÄß CAvÀUÀðvÀªÁV¹zÁÝ£É. D PÁgÀt¢AzÁVAiÉÄà EA¢UÀÆ PÀÆqÀ F PÀÈw ¥Àæ¸ÀÄÛvÀªÁV «ªÀıÀðPÀjAzÀ ««zsÀ ªÁåSÁå£ÀUÀ½UÉ M¼ÀUÁUÀÄwÛzÉ. ¥ÀA¥À£À£ÀÄß ©lÖgÉ UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁzÀ ªÀÄvÉÆÛ§â PÀ«AiÉÄAzÀgÉ ºÀjºÀgÀ EªÀ£À PÁ® Qæ.±À. 1200. CªÀ£À PÁªÀåzÀ ªÁ¸ÀÄÛ ±ÉÊ°UÀ¼ÀÄ «©ü£ÀߪÁVªÉ. 120 ±ÉʪÀ ¨sÀPÀÛgÀ PÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀÄvÁÛ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ §zÀÄQ£À avÀætUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖPÉÆqÀÄvÁÛ£É. gÁdªÀĺÁgÁdgÀÄ £ÁAiÀÄPÀgÀ£ÁßV awæ¸ÀzÉ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ£ÀÄß £ÁAiÀÄPÀgÀ£ÁßV ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ºÀjºÀgÀ£À ºÉUÀνPÉ. ºÁUÉAiÉÄà `gÀUÀ¼É’ JA§ bÀAzÀ¸Àì£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀ ºÀjºÀgÀ£ÀÄ vÀ£ÀßzÉà DzÀ «²µÀÖ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ZÀjvÉæAiÀÄ°è ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÁÝ£É. C¸Ààø±Àå£À£ÀÄß £ÁAiÀÄPÀ£À£ÁßV ªÀiÁr PÁªÀå §gÉzÀ ±ÉæÃAiÀĸÀÄì ºÀjºÀgÀ£ÀzÀÄ. F zÀȶ֬ÄAzÀ zÀ°vÀ PÁªÀå §gÉzÀ ªÉÆlÖ ªÉÆzÀ® PÀ« EªÀ£É£ÀߧºÀÄzÀÄ. 12£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ªÀZÀ£À ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄÆ ¸ÀºÀ C£À£ÀåªÁzÀzÀÄÝ. DqÀÄ ªÀiÁvÀ£ÀÄß PÁªÀåPÉÌ MVιzÀ QÃwð ªÀZÀ£ÀPÁgÀjUÉ ¸À®ÄèvÀÛzÉ. ªÀĺÀvÀézÀ «ZÁgÀªÉAzÀgÉ ¸Á»vÀå gÀZÀ£ÉAiÀÄ°è ¹ÛçÃAiÀÄgÀÄ ªÀĺÀvÀézÀ ¥ÁvÀæ ªÀ»¹zÀÄÝ F PÁ®zÀ°è zÀ°vÀgÀÄ, ¹ÛçÃAiÀÄgÀÄ, PɼÀªÀUÀðzÀªÀgÉ®ègÀÆ F PÁ®zÀ°è ªÀZÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÀgÀÄ. F ªÀZÀ£À ¸Á»vÀåªÀÅ ªÀ¸ÀÄÛ ±ÉÊ°UÀ½AzÀ ©ü£ÀߪÁzÀzÀÄÝ; ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ°è ªÀĺÀvÀézÀ ¥ÁvÀæªÀ»¹zÀªÀÅ. qÁ. ¹zÀÞAiÀÄå ¥ÀÄgÁtÂPÀ, J.PÉ. gÁªÀiÁ£ÀÄd£ï, JA. azÁ£ÀAzÀªÀÄÆwð, qÁ. J¯ï. §¸ÀªÀgÁdÄ ªÀÄÄAvÁzÀ «zÁéA¸ÀgÀÄ ªÀZÀ£À ¸Á»vÀåzÀ ¸ÀégÀÆ¥À, CzÀgÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ, CzÀÄ ©ÃjzÀ ¥Àæ¨sÁªÀUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ C£ÉÃPÀ UÀæAxÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¢zÁÝgÉ. ¥ÀA¥À, §¸ÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀjºÀgÀ EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 500 ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® vÀªÀÄä ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃjzÀgÀÄ. CAzÀgÉ 10£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£À¢AzÀ 14£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀªÀgÉUÉ EªÀgÀ ¥Àæ¨sÁªÀ EvÀÄÛ. D£ÀAvÀgÀ PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À PÀ« vÀ£Àß ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃjzÀ£ÀÄ.

127


PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À ªÀĺÁ£ï PÀ¯Á«zÀ, CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß avÀæ ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥Àj¥ÀÆtðªÁVgÀĪÀ ««zsÀ ¥ÁvÀæUÀ½AzÀ vÀÄA©zÁÝ£É. CªÀ£À »jªÉÄ EgÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÆ® ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÁvÀæUÀ¼À ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀÄ®è®è. ¥ÁvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄálªÁV ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁV ¨É¼ÀV¹ ªÀtÂð¸ÀĪÀÅzÀgÀ°è. J¯Áè §UÉAiÀÄ ¥ÁvÀæ ¤gÀÆ¥ÀuÉAiÀÄ°è CªÀ£ÀÄ J®ègÀ£ÀÄß «ÄÃj¸ÀÄvÁÛ£É. ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀªÀĸÀÛ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß C¢éwÃAiÀÄ ¸ÁªÀÄxÀåð¢AzÀ ¥ÀÄ£Àgï¸ÀȶָÀÄvÁÛ£É. zsÁ«ÄðPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ gÀÆ¥ÀªÉAzÀÄ PÀgÉAiÀħºÀÄzÁzÀ ¨sÀQÛ ¸Á»vÀå PÀ£ÀPÀzÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄgÀAzÀgÀzÁ¸ÀjAzÀ ¸ÀȶÖAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ¸ÀªÀiÁd ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÁV ¨sÀQÛAiÀÄ ªÀÄ£ÉÆÃzsÀªÀÄð ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV CªÀgÀÄ VÃvÉUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÀgÀÄ. PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀPÉÌ ªÀĺÀvÀézÀ PÁtÂPÉAiÀÄ£ÀÄß EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ ªÀĺÀvÀézÀ «ZÁgÀªÁVzÀÄÝ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÀÌøwUÉ vÀªÀÄäzÉà DzÀ PÉÆqÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÁÝgÉ. PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ ‘gÁªÀÄzsÁ£ÀåZÀjvÉ’ JA§ ¥ÀÄlÖPÁªÀåªÀÅ C£ÉÆåÃQÛ «zsÁ£ÀzÀ°è gÀZÀ£ÉAiÀiÁVzÀÄÝ §qÀªÀgÀ°è JµÉÖà ¥Àæw¨sɬÄzÀÝgÀÆ CzÀPÉÌ ¨É¯É¬Ä®è JA§ «ZÁgÀªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ CvÀÄåvÀÛªÀĪÁzÀ PÁªÀåªÁVzÉ. gÁV ªÀÄvÀÄÛ CQÌAiÀÄÄ PÀæªÀĪÁV §qÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ ²æêÀÄAvÀjUÉ ¸ÀAPÉÃvÀªÁV §gÀÄvÀÛzÉ. E§âgÀ°è ¸ÀàzsÉð K¥ÀðlÄÖ gÁV UÉ®ÄèvÀÛzÉ. ¥Àæw¨sÉ EzÀݪÀjUÉ dAiÀÄ JA§ vÀvÀéªÀ£ÀÄß EzÀÄ gÀÆ¥ÀPÁvÀäPÀªÁV ºÉüÀĪÀÅzÀjAzÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ°è vÀ£ÀßzÉà DzÀ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß EzÀÄ UÀ½¹PÉÆArzÉ. F ªÉÄð£À CA±ÀUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ¸Á»vÀå ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄÄ ªÀiË°PÀ CxÀªÁ ¸ÀéAvÀzÁÝVzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà E£ÉÆßAzÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ G¥ÀGvÀà£ÀߪÁV®è JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛªÉ. ªÀiÁ£ÀzÀAqÀ 4 ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄÄ CzÀgÀ ªÀÄÄA¢£À ¸ÀégÀÆ¥À¢AzÀ ©ü£ÀߪÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ CzÀgÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ¸ÀÜVvÀUÉÆArgÀ§ºÀÄzÀÄ. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉUÉ CzÀgÀzÉà DzÀ ¤gÀAvÀgÀvÉ EzÉ. CzÀÄ vÀ£Àß ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà CqÉvÀqÉUÀ½®èzÉ ªÀÄÄAzÀĪÀj¹PÉÆAqÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÉ. ºÁUÀÆ ZÀ®£À²Ã®ªÁV «PÁ¸ÀUÉƼÀÄîvÁÛ ¸ÀªÀÄÈ¢ÞAiÀÄ PÀqÉ ¸ÁUÀÄwÛzÉ. vÀ£Àß 20 ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄÄ F PɼÀPÀAqÀAvÉ 4 ºÀAvÀUÀ¼À°è ¨É¼É¢zÉ. ºÀAvÀ 1. Qæ.±À. ¥ÀƪÀð¢AzÀ-8£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀªÀgÉUÉ ¥ÀƪÀðzÀ ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ ºÀAvÀ 2. Qæ.±À. 8£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£À¢AzÀ 12£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀªÀgÉUÉ ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ ºÀAvÀ 3. Qæ.±À. 12£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£À¢AzÀ 19£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀªÀgÉUÉ £ÀqÀÄUÀ£ÀßqÀ ºÀAvÀ 4. Qæ.±À. 19£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£À¢AzÀ FZÉUÉ ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀ. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄÄ ¤gÀAvÀgÀªÁV §zÀ¯ÁªÀuÉUÉ M¼ÀUÁUÀÄvÁÛ DzsÀĤPÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄxÀðªÁV ºÉüÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀAvÉ ¨É¼É¢zÉ. ¥ÉÆæ. J¯ï.J¸ï. ±ÉõÀVjgÁªï CªÀgÀÄ vÀªÀÄä History of Kannada Literature (1983) UÀæAxÀzÀ°è 1920jAzÀ FZÉUÉ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåªÀÅ ºÀĮĸÁV ªÉÊ«zÀåªÀÄAiÀĪÁV ¨É¼É¢zÉ JAzÀÄ ºÉüÀĪÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ G¯ÉèÃR¤ÃAiÀÄ. ºÀvÀÛ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ¥ÀA¥À¤AzÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ ¸Á»vÀå ¸ÀȶÖAiÀÄÆ EA¢UÀÆ PÀÆqÁ ¸ÀªÀÄÈzÀÞªÁV ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÉ. PÀ£ÀßqÀPÉÌ K¼ÀÄ eÁÕ£À¦ÃoÀ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 58 PÀÈwUÀ½UÉ PÉÃAzÀæ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¢ªÉ. F ªÉÄîÌAqÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄÄ CzÀgÀ ªÀÄÄA¢£À ¸ÀégÀÆ¥À¢AzÀ ©ü£ÀߪÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ «ZÁgÀªÀ£ÀÄß zÀÈqsÀUÉƽ¸ÀÄvÀÛªÉ.

128


±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¥ÀlÖ! JvÀÛ ¸ÁVzÉ ¥ÀæAiÀÄvÀß J¸ï. ªÀÄAdÄ£Áxï PÀ£ÀßqÀPÉÌ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ ¥ÀæPÀn¹zÉ. CzÀÄ AiÀiÁªÀ GzÉÝñÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀn¹zÀÝgÀÆ F CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV §¼À¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ PÀ£ÀßqÀ «zÀévï ªÀ®AiÀÄzÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ. ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÁÜ£À ¤ÃrPɬÄAzÀ UÀt¤ÃAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ ºÀtzÀ £ÉgÀªÀ£ÀÄß PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. CAzÀgÉ PÀ£ÀßqÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹ «zÀévï PÉëÃvÀæzÀ°è PÉÊUÉƼÀî°gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÉ®¸ÀPÉÌ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÀtzÀ PÉÆgÀvÉ ©Ã¼À¯ÁgÀzÀÄ. ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ (EzÀ£ÀÄß C©üeÁvÀ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ CvÀåAvÀ ¸ÀÆPÀÛ JA§ C©ü¥ÁæAiÀÄ «zÀévï ªÀ®AiÀÄzÀ°èzÉ) ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀiÁ£ÀåvÉUÉ PÁgÀtªÁzÀ CA±ÀUÀ¼ÉAzÀgÉ ¸ÀÆÜ®ªÁV CzÀgÀ ¥ÁæaãÀvÉ, ¸ÀévÀAvÀæ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÉÆA¢UÉ ¨É¼ÉzÀÄ §AzÀ ¥Àj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÈzÀÞ ¥ÁæaãÀ ¸Á»vÀå gÁ². F ªÀÄÆgÀÄ CA±ÀUÀ¼À°èAiÀÄÆ PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÉÆgÀvÉ E®è. DzÀÝjAzÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ ªÀiÁ£ÀåvÉUÉ vÀPÀÌ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ FUÁUÀ¯Éà ¥ÀÆgÉʹzÉ. ¥ÁæaãÀ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß EA¢£À CUÀvÀåUÀ¼À »£É߯ÉAiÀÄ°è ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr ªÁåSÁ夹 CzÀÄ d£À¥ÀgÀªÁzÀ D±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß EA¢£À ¦Ã½UÉUÉ ¤ÃqÀĪÀAvÀºÀ CzsÀåAiÀÄ£À £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¥ÁæaãÀ ¸Á»vÀåzÀ «¥ÀÄ®vÉAiÀÄ£ÀÄß w½¸À®Ä Dgï. £ÀgÀ¹AºÁZÁgÀågÀ ‘PÀ£ÁðlPÀ PÀ«ZÀjvÉ’VAvÀ ¨ÉÃgÉ DPÀgÀUÀ½®è. C°ègÀĪÀ PÀ« PÁªÀåUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ°è £Á£Á jÃw¬ÄAzÀ «±ÉõÀªÉAzÀÆ C£À£ÀåªÉAzÀÆ vÉÆÃgÀĪÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ CªÀÅUÀ¼À°è E£ÀÆß ¥ÀæPÀlªÁUÀzÀ PÀÈwUÀ¼À §UÉÎ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ ¯Á¨sÀPÀgÀ JA§ÄzÀÄ «zÁéA¸ÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ. CAxÀ PÀÈwUÀ¼À°è ¸ÁªÀiÁfPÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀªÁV ªÀĺÀvÀézÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À¨ÉÃPÀÄ. ºÁUÉAiÉÄà LwºÁ¹PÀªÁV «ªÀgÀUÀ½gÀĪÀ, PÀxÀ£À ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ M¼À¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ. ±Á¸À£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÁæaãÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ C«¨sÁdå CAUÀUÀ¼ÀÄ. EªÀ£ÀÄß UÁæAyPÀ ¸Á»vÀåzÀ dvÉUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀévÀAvÀæªÁV ªÀÄvÀÄÛ vÀÄ®£ÁvÀäPÀªÁV CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÆ C¥ÉÃPÀëtÂÃAiÀÄ.

129


¥ÁæaãÀ ¸Á»vÀåzÀ°è EgÀĪÀÅzÉ®è §AiÀÄ°UÉ §A¢®è. DzÀÝjAzÀ AiÀÄĪÀ¦Ã½UÉAiÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ ¥ÁæaãÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß F PÁ®zÀ d£ÀgÀ £ÀqÉ£ÀÄrUÀ¼ÀÄ G£ÀßwAiÀÄ ²RgÀUÀ½UÉ KgÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀAvÉ ¥Àj±ÉÆâü¸ÀĪÀ, ªÁåSÁ夸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß PÉÊUÉwÛPÉƼÀÀÄzÁVzÉ. »A¢£À PÁ®QÌAvÀ®Æ ºÉaÑ£À C£ÀÄPÀÆ®UÀ¼ÀÄ EA¢£À «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À «zÁéA¸ÀjUÉ ¹UÀÄvÀÛªÉ. «±Àé«zÁå®AiÀÄ zsÀ£À¸ÀºÁAiÀÄ DAiÉÆÃUÀzÀ ²¥sÁgÀ¹ì£À £ÀAvÀgÀ PÁ¯ÉÃdÄ G¥À£Áå¸ÀPÀgÀ ªÉÃvÀ£À ¨sÀvÉåUÀ¼ÀÄ »A¢£À AiÀiÁªÉǧâ PÀ£ÀßqÀ «zÁéA¸ÀgÀÆ PÀ°à¹PÉƼÀî®Ä DUÀzÀµÀÄÖ CvÀÄå£ÀßvÀ ªÀÄlÖzÀ°èzÉ. PÀ£ÀßqÀPÉÌ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÁÜ£À ¹UÀĪÀÅzÀPÉÌ ©Ã¢UÉ E½zÀÄ ºÉÆÃgÁl £ÀqɸÀ¨ÉÃPÁV §AvÀÄ. PÀ£ÀßqÀzÀ §UÉÎ C¢üPÁgÀ¸ÀÜgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «zÀévï ªÀ®AiÀÄzÀ°èzÀÝ CªÀeÉÕAiÉÄà EAxÀ ºÉÆÃgÁlPÉÌ PÁgÀtªÁ¬ÄvÀÄ. PÀ£ÀßqÀzÀ §UÉV£À ¤®ðPÀëöå FV£ÀzÉãÀÆ C®è. 1895gÀµÀÄÖ »AzÉAiÉÄà eÉ.J¥sï.¦üèÃmï CªÀgÀÄ ¥sÀrð£ÁAqï Qmɯï CªÀgÀ PÀ£ÀßqÀ - EAVèµï ¤WÀAl£ÀÄß «ªÀIJð¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è F PÀÄjvÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼ÀÄ EArAiÀÄ£ï DAnPÀéjAiÀÄ°è ¥ÀæPÀlªÁVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß »jAiÀÄ «zÁéA¸À qÁ. n.«. ªÉAPÀmÁZÀ®±Á¹Ûçà CªÀgÀÄ Fa£À vÀªÉÆäAzÀÄ PÀÈwAiÀÄ°è G¯ÉèÃT¹zÁÝgÉ. CzÀgÀ ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ E°èªÉ: ‘§ºÀÄ ¥ÁæaãÀ PÁ®¢AzÀ®Æ EgÀĪÀ ªÁ¸ÀÛªÀªÁzÀ, ¨É¼ÀUÁ«, ©eÁ¥ÀÄgÀ, zsÁgÀªÁqÀ f¯ÉèUÀ¼À°èAiÀÄÆ ¸ÉƯÁè¥ÀÄgÀzÀ PÉ®ªÀÅ ¨sÁUÀUÀ¼À°èAiÀÄÆ ¨ÉÆA¨Á¬Ä C¢ü¥ÀvÀåzÀ GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀÄ°èAiÀÄÆ, zÀQët ªÀÄgÁoÀ ¥ÁæAvÀåªÉAzÀÄ ªÀåªÀºÀj¸ÀĪÀ EvÀgÀ zÉòÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀUÀ¼À°èAiÀÄÆ ªÀÄzÀgÁ¸ÀÄ C¢ü¥ÀvÀåzÀ §¼Áîj f¯ÉèAiÀÄ°èAiÀÄÆ, ªÉÄʸÀÆj£À°è, ¤eÁA ¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ ¥ÁæAvÀåUÀ¼À°è PÀÆqÀ FUÀ®Æ «±ÉõÀªÁV §¼ÀPÉAiÀÄ°ègÀĪÀ zÉñÀ¨sÁµÉAiÀiÁzÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉUÉ vÀ£ÀUÉ £ÁåAiÀĪÁV ¸À®è¨ÉÃPÁzÀ ªÀÄ£ÀßuÉAiÀÄ£ÀÄß, ®PÀëöåªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ E£ÀÆß ¸ÁzsÀåªÁV®è’. ‘PÀ£ÀßqÀ ¨sÁgÀwÃAiÀĪÁzÀ ¨sÁµÉUÀ¼À¯Éè®è eÉä£ÀAvÉ ¸À«AiÀiÁzÀ ¨sÁµÉ. C©üªÀåQÛAiÀÄ ¸ÁªÀÄxÀåðzÀ°è ºÁUÀÆ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjvÀézÀ°è CvÀåAvÀ ²æêÀÄAvÀªÁzÀzÀÄÝ. ªÀiË°PÀ ¸Á»vÀå gÀZÀ£ÉAiÀÄ UÁvÀæ (¸ÀªÀÄÈ¢Þ) ªÀÄvÀÄÛ UÀÄt (ªÀiË®å) EªÀÅUÀ¼À zÀȶ֬ÄAzÀ §ºÀıÀB G½zÉ®è ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÆß «ÄÃj ¤®ÄèªÀAxÀzÀÄÝ..’ PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÁæaãÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀvÀé PÀÄjvÁV ©.J¯ï. gÉʸï CªÀgÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼ÀÆ PÀÄvÀƺÀ®PÁj. ‘zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ°è zÁæ«qÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÉA§ÄzÁV PÀgÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¨sÁµÉUÀ¼À°è £ÀqÉ¢gÀĪÀ ¸Á»vÀå PÀȶAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è PÀ£ÀßqÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ¥ÁæaãÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆaÑPÉƼÀÄîªÀ ¨sÁµÉ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÀÆ E®è. DzÀgÉ, vÀ«Ä¼ÀÄ, vÉ®ÄUÀÄ, F ¸ÉÆÃzÀgÀ ¨sÁµÉUÀ¼À°è CªÀPÉÌ ±ÀæzÁÞ¤évÀgÁzÀ G¥Á¸ÀPÀgÀÄ EgÀĪÀ ºÁUÉ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ §UÉUÉ ®PÀëöå PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÁæZÀå«zÁå¥ÀArvÀgÀÄ ºÉZÁÑV®è...’ . PÀ£ÀßqÀzÀ »jªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁgÀ®Ä F ¥Á±ÁÑvÀå «zÁéA¸ÀgÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßrUÀgÀ°è vÀªÀÄä ¨sÁµÉAiÀÄ §UÉV£À C©üªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß EªÀÄärUÉƽ¸À¨ÉÃPÀÄ. ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀzÀ £É¥ÀzÀ°è E£ÀÆß ¤zÁæªÀ¸ÉÜAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÀ¸ÀÛ¥Àæw¨sÀAqÁgÀzÀ £ÀÆgÁgÀÄ C¥ÀæPÀnvÀ ¸Á»vÀå PÀÈwUÀ¼ÀÄ §AiÀÄ°UÉ §gÀ¨ÉÃPÀÄ. £ÀªÀÄä CUÀvÀå, CªÀPÁ±À DzÀåvÉUÀ½UÉ C£ÀĸÁgÀªÁV £ÀªÀÄä AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß UÉÆvÀÄÛªÀiÁrPÉƼÀÀÄzÀÄ. PÁgÀåPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉƼÀÀÄzÀÄ. F

131


¸ÀA§AzsÀzÀ°è gÁdåzÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼ÀÄ, J®è ¸ÀPÁðj, CgÉ ¸ÀPÁðj ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀV ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À ±ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ CºÀðvÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É C£ÀÄzÁ£À ¥ÀqÉzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀÄÄ£ÀßqÉUÉ ±Àæ«Ä¸À§ºÀÄzÁVzÉ JAzÀÄ ªÉAPÀmÁZÀ®±Á¹ÛçUÀ¼ÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀqÀÄvÁÛgÉ. FZÉUÉ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼ÀÄ, CPÁqÉ«ÄUÀ¼ÀÄ C©üeÁvÀ ¸Á»vÀåzÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ½UÉ ¥ÉÆõÀPÀªÁzÀ ¥ÉÆæÃvÁìºÀPÀgÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ¤«Äð¸ÀÄwÛ®è JA§ ªÀiÁvÀÄ PÉý§gÀÄwÛªÉ. ¥ÁæaãÀ ¥ÀoÀåUÀ¼À ®PÀëtUÀæAxÀUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À«®è. ¥ÀæPÀluÉUÀ½®è JA§ÄzÁVAiÀÄÆ zÀÆgÀÄUÀ½ªÉ. £ÀªÀÄä ¨sÁµÉUÉ ºÉªÉÄäAiÀÄ PÉÆÃqÀÄ ªÀÄÆr¹zÀ ¥ÀA¥À, gÀ£Àß, d£Àß, £ÉëÄZÀAzÀæ, PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À, ®QëöäñÀgÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ¢üÃgÀUÀA©üÃgÀªÁzÀ zÀ¤AiÀÄ°è ªÁa¸ÀĪÀ, gÀ¸À¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ ªÁåSÁ夸ÀĪÀ, ¨sÁµÁ±ÉÊ°UÀ¼À UÀw UÀªÀÄPÀUÀ¼À ¸ÀÆPÀëöävÉUÀ¼À£ÀÄß «±Éèö¸ÀĪÀ AiÀÄĪÀ¦Ã½UÉAiÉÄà PÀtägÉAiÀiÁUÀÄwÛgÀĪÀAvÉ ¨sÁ¸ÀªÁUÀÄwÛzÉ. F ¢QÌ£À°è ¸Á»vÁå¸ÀPÀÛ AiÀÄĪÀPÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄjUÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀzÁAiÀÄPÀªÁzÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ K¥ÀðqÀ¨ÉÃPÀÄ, ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ²PÀëtUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉAiÀĨÉÃPÀÄ. EzÀPÉÌ «±ÉõÀªÁV ¸ÁA¹ÜPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼Éà ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÆ qÁ. ±Á¹Ûçà C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀqÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ DVgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ (¸ÀASÉå: PÀ¸ÀAªÁ¥Àæ 2 PÉMJ¯ï 2009, ¢£ÁAPÀ 13.2.2009gÀ°è) PÀ£ÀßqÀPÉÌ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À zÉÆgÉwgÀĪÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÀªÁðAVÃt C©üªÀÈ¢ÞUÉ CUÀvÀåªÁzÀ ¸À®ºÉ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ gÀÆ¥ÀÄgÉõÉUÀ¼À£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¹, C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ¸À®Ä ¨ÉÃPÁzÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃqÀĪÀÅzÀPÁÌV ªÀÄÄRåªÀÄAwæ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è ¨sÁµÁ «zÁéA¸ÀgÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ G£ÀßvÀ ªÀÄlÖzÀ ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß gÀa¸À¯ÁVzÉ. ºÁUÉAiÉÄà PÁAiÀiÁð£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæUÀw ¥Àj²Ã°¸À®Ä PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw, ªÁvÁð E¯ÁSÉ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼À CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß gÀa¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ (G£ÀßvÀ ²PÀët E¯ÁSÉ) EªÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ C©üªÀÈ¢ÞUÁV 11 «.«. UÀ½UÉ- ªÉÄʸÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ (zsÁgÀªÁqÀ), ©eÁ¥ÀÄgÀ ªÀÄ»¼Á «±Àé«zÁå®AiÀÄ, PÀĪÉA¥ÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄ (±ÀAPÀgÀWÀlÖ), UÀÄ®âUÁð «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ºÀA¦ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, vÁAwæPÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ (¨É¼ÀUÁ«) ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ªÀÄÄPÀÛ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, (ªÉÄʸÀÆgÀÄ)- vÀ¯Á MAzÀÄ PÉÆÃn gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀAvÉ MlÄÖ 11 PÉÆÃnUÀ¼À£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. ¢£ÁAPÀ 5.9.2009gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉAiÀįÁVzÀÄÝ F ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ «zÁéA¸ÀgÀÄ ZÀað¹, vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ¤tðAiÀÄUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ MAzÀÄ ¸À«ªÀgÀ QæAiÀiÁAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¹ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ PÀ½¸À®Ä PÀæªÀÄPÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛzÉ. F QæAiÀiÁAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸À®Ä ¥ÉÆæ. °AUÀzÉêÀgÀÄ ºÀ¼ÉªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ. PÀ£ÀßqÀ CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÁyðUÀ½UÁV PÀ£ÀßqÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À PÀÄjvÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÀªÀÄälUÀ¼À£ÀÄß 27.11.2009gÀAzÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ «.«.AiÀÄ®Æè 3.12.2009gÀAzÀÄ PÀ£ÁðlPÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ®Æè K¥Àðr¸À¯ÁVvÀÄÛ. C°è ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÁ

132


¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ PÁAiÀÄðZÀlĪÀnPÉUÀ¼À §UÉÎ ºÁUÀÆ FªÀgÉUÉ DzÀ ¥ÀæUÀwAiÀÄ §UÉÎ «ªÀgÀªÁV ¥ÀgÁªÀIJð¸À¯ÁVzÉ. ¢£ÁAPÀ 21.01.2010gÀAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ qÉAl¯ï PÁ¯ÉÃf£À ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è PÀ£ÀßqÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ 3£Éà ¨sÁµÁ PÀªÀÄälªÀ£ÀÄß K¥Àðr¸À®Ä PÀæªÀÄPÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛzÉ. «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À°è DVgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ «.«. ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀPÉÌ FUÁUÀ¯Éà MAzÀÄ PÉÆÃn gÀÆ¥Á¬Ä C£ÀÄzÁ£À ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÀÄÝ, C£ÀÄzÁ£ÀzÀ §¼ÀPÉUÉ £Á®égÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è £Á®ÄÌ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸À¯ÁVzÉ. AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À PÁ®«Äw JgÀqÀÄ ªÀµÀð. FUÁUÀ¯Éà 21 ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ£ÀÄß £ÉëĹPÉƼÀî¯ÁVzÉ J£ÀÄßvÁÛgÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ «.«. PÀÄ®¥Àw ¥ÉÆæ. PÉ.JA. PÁªÉÃjAiÀÄ¥Àà. ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ «.«. ºÀ«ÄäPÉÆArgÀĪÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ »ÃVªÉ: 1.

qÁ. ©. ²ªÀgÁªÀÄ ±ÉnÖ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ «.«. ªÁå¦ÛUÉ §gÀĪÀ zÀQët PÀ£ÀßqÀ, GqÀĦ ºÁUÀÆ PÉÆqÀUÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è£À ¨sÁµÉUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. F ¨sÁµÉUÀ¼À ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀA§AzsÀ, ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ »£É߯ÉAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À £ÀqÉAiÀÄ°zÉ.

2.

qÁ. C¨sÀAiÀiï PÀĪÀiÁgï ªÀÄÄAzÁ¼ÀvÀézÀ vÀAqÀ ªÀÄÆgÀÄ f¯ÉèUÀ¼À ©ü£Àß ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÀiÁ»wPÉÆñÀ vÀAiÀiÁj¸À°zÉ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ eÁwAiÀÄ DZÀgÀuÉ, DgÁzsÀ£É, £ÀA©PÉ, PÀÄ®PÀ¸ÀħÄ, DºÁgÀ ¥ÀzÀÞw, ªÉõÀ¨sÀƵÀt, ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ ¸À«ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß DrAiÉÆÃ, «rAiÉÆà ªÀÄÆ®PÀ zÁR°ÃPÀgÀt ªÀiÁrPÉƼÀî°zÉ.

3.

qÁ. PÉ. a£ÀߥÀà UËqÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ªÀÄÆgÀÄ f¯ÉèUÀ¼À DgÁzsÀ£É, gÀAUÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À, PÀ¯ÉUÀ¼À DrAiÉÆÃ, «rAiÉÆà zÁR°ÃPÀgÀt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¨sÀÆvÁgÁzsÀ£É, £ÁUÁgÁzsÀ£É, AiÀÄPÁëgÁzsÀ£É, ¹j DgÁzsÀ£É, ªÀiÁj DgÁzsÀ£É, ²µÀÖ zÉêÀvÉUÀ¼À «²µÀÖvÉ, «©ü£ÀßvÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄUÀæ CzsÀåAiÀÄ£À £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

4.

qÁ. ¸À©ºÁ ¨sÀÆ«ÄUËqÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ªÀÄÆgÀÄ f¯ÉèUÀ¼À°è PÀ¼ÉzÀ 10 ªÀµÀðUÀ¼À°è DzÀ ZÀ¼ÀªÀ½, ºÉÆÃgÁlUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

PÀ£ÁðlPÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ: ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼À ¸ÀAgÀPÀëuÉ, gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæzÀ±Àð£À PÀ¯ÉUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À, ¨sÁµÁ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯É, ¨sÁµÁ«eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁµÁAvÀgÀ- EªÀÅ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ C©üªÀÈ¢Þ ¤nÖ£À°è PÀ£ÁlPÀ «« ºÀ«ÄäPÉÆArgÀĪÀ ªÀÄÄRå AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ. «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ PÀ£ÀßqÀ CzsÀåAiÀÄ£À¦ÃoÀzÀ°è 7000 ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀ«zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À ¸ÀAgÀPÀëuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÀluÉUÁV 66,26,000 gÀÆ. UÀ¼À AiÉÆÃd£É gÀƦ¸À¯ÁVzÉ. 19.8 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÉZÀÑzÀ°è gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæzÀ±Àð£À PÀ¯ÉUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À, 15.72 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÉZÀÑzÀ°è ¨sÁµÁ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯É AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸À¯ÁVzÉ.

133


ªÉÄʸÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄ: MlÄÖ JgÀqÀÄ PÉÆÃn gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À QæAiÀiÁAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄʸÀÆgÀÄ «.«. ¹zÀÞ¥Àr¹zÉ. EzÀgÀ°è 44.5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä gÁdåzÀ CgÀ¸ÀÄ ªÀÄ£ÉvÀ£ÀUÀ¼À ±Á¸À£À ¸ÀA¥ÀÄlUÀ¼À ¨É¼ÀPÀÄ PÁt¸À®Ä «ÄøÀ®Ä. ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼À ¸ÀAgÀPÀëuÉ, zÁR¯ÁwUÁV 25 ®PÀë, PÀ£ÀßqÀ «±ÀéPÉÆñÀUÀ¼À°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À «µÀAiÀĪÁgÀÄ UÀæAxÀUÀ¼À ¥ÀæPÀluÉUÉ 60 ®PÀë, PÀ£ÀßqÀ «µÀAiÀÄ «±ÀéPÉÆñÀ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀA¥ÀÄlzÀ C£ÀĪÁzÀ QæAiÀiÁAiÉÆÃd£ÉUÉ 46.5 ®PÀë, ¸Á»vÀå aAvÀ£ÉUÀ¼À ¥Áj¨sÁ¶PÀ ¥ÀzÀ«ªÀgÀt PÉÆñÀPÉÌ 10 ®PÀë, PÀ£ÀßqÀzÀ°è C£Àå¨sÁ¶PÀ ¥ÀzÀUÀ¼À ¤µÀàwÛAiÀÄ PÉÆñÀPÉÌ 14 ®PÀë-»ÃUÉ, CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÀluÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ ªÉÄʸÀÆgÀÄ «.«. MvÀÄÛ ¤ÃrzÉ. ºÀA¦ PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ: ¸ÀAªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀiÁðUÁgÀ, PÉëÃvÀæPÁAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀæºÀ, ¹§âA¢ £ÉêÀÄPÀ, ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À Rjâ- »ÃUÉ ««zsÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÀ£ÀßqÀ «.«. 1.60 PÉÆÃn gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À AiÉÆÃd£É vÀAiÀiÁj¹zÉ. F AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ eÁjUÉƼÀÄîªÀÅzÀjAzÀ- DzsÀĤPÀ ¢£ÀªÀiÁ£ÀPÉÌ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ²PÀët, DqÀ½vÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À°è ¸À±ÀPÀÛªÁV §¼À¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀdÄÓUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ ¸ÀPÁðgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ ºÀ®ªÀÅ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀUÀ½ªÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ «.«. C¤¹PÉ.* * ¸Ëd£Àå: ¥ÀæeÁªÁtÂ, 17.1.2010.

¸ÁAPÉÃwPÀ ¸ÀAvÀÈ¦Û PÀ£ÀßrUÀgÀ ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ §AiÀÄPÉ FqÉÃjzÀAvÁVzÉ. ¸ÁAPÉÃwPÀ ¸ÀAvÀÈ¦Û ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAvÉÆõÀ ¹QÌzÉ. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À £ÉgÀªÁUÀ°zÉ. J®è ¨sÁµÉUÀ½UÀÆ »A¢ ¨sÁµÉUÉ EgÀĪÀ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß «¸ÀÛj¸À¨ÉÃPÀÄ. J®è ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁV ¥ÀjUÀt¸À¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UËgÀ«¸À¨ÉÃPÀÄ. -¥ÉÆæ. §gÀUÀÆgÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà

134


qÁ. r.PÉ. avÀÛAiÀÄå ¥ÀÆeÁgï

±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ: ªÀÄÄA¢£À AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ªÁ¸ÀÛªÀªÁV ¨sÁµÁ«eÁÕ£ÀzÀ PÉëÃvÀæzÀ°è £ÀªÀÄä CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ C£ÀÄPÀÆ®PÁÌV §¼ÀPÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥Áj¨sÁ¶PÀ ¥ÀzÀ. EzÀPÉÌ ºÀ®ªÁgÀÄ ¥ÀgÁåAiÀÄ ¥ÀzÀUÀ½ªÉ. ¥ÁæaãÀ ¨sÁµÉ, C©üeÁvÀ ¨sÁµÉ, §¼ÀPÉAiÀÄ°è®èzÀ ªÀÄÈvÀ¨sÁµÉ, EvÁå¢AiÀiÁV PÀgÉAiÀÄÄwÛzÉÝêÉ. CAzÀgÉ ‘classical language’ JA§ DAUÀè ¨sÁµÁ ¥Àj¨sÁµÉUÉ ¸ÀAªÁ¢AiÀiÁV £Á«ÃUÀ ‘±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ’ JA§ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß §¼À¸ÀÄwÛzÉÝêÉ. ¯Áån£ï ¨sÁµÉAiÀÄ°è ‘classical’ CAzÀgÉ ‘CvÀÄå£ÀßvÀªÀUÀð’ JAzÀxÀð. £ÀªÀÄä »jAiÀÄgÀÄ EzÀPÉÌ ¸ÀªÀiÁ£ÁxÀð PÉÆqÀĪÀ ‘C©üeÁvÀ’ JA§ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß §ºÀ¼À »AzÉAiÉÄà §¼À¹zÁÝgÉ. EwÛÃZÉUÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ZÀZÉð¬ÄAzÀ E£ÀÆß PÉ®ªÀgÀÄ ‘±Á¹ÛçÃAiÀÄ’ JA§ ¥ÀzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ‘¥À¼ÀªÉÄÊ PÀ£ÀßqÀ’ JA§ ¥ÀzÀ ¸ÀÆa¹zÁÝgÉ. EzÀÆ ¸ÀºÀ M¥À৺ÀÄzÁzÀzÉÝÃ. DzÀgÉ FUÁUÀ¯Éà «zÁéA¸ÀgÁUÀ°Ã, ªÀiÁzÀåªÀÄzÀªÀgÁUÀ° ‘±Á¹ÛçÃAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ’ JAzÉà ¥ÀæZÀÄgÀ¥Àr¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ §ºÀĪÀÄnÖUÉ EzÀ£Éßà M¦à ªÀÄÄ£ÀßqÉAiÀÄÄwÛzÉÝÃªÉ J¤ß¸ÀÄwÛzÉ. £À£Àß ªÀÄÄA¢£À ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß E°è ¸ÀàµÀÖ¥Àr¸ÀÄwÛzÉÝãÉ. EvÀgÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ½UÀÆ PÀ£ÀßqÀPÀÆÌ EgÀĪÀ ªÀåvÁå¸À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÁªÀŪÀÅ JA§ÄzÀ£ÁßUÀ°, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ªÉʲµÀÖöåUÀ¼ÁªÀŪÀÅ J£ÀÄߪÀÅzÁUÀ°Ã, ¨sÁµÁ gÁdQÃAiÀÄzÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÁßUÀ°Ã JvÀÄÛªÀÅzÀÄ £À£Àß GzÉÝñÀªÀ®è. EAxÀ ¨sÁµÉUÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ¹QÌgÀĪÀÅzÀjAzÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉUÀÆ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀ ªÁzÀªÀ£ÀÆß £Á£ÀÄ ªÀÄAr¸ÀÄwÛ®è. PÁgÀt FUÁUÀ¯Éà PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉUÉ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ ‘±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ’AiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß WÉÆö¹AiÀiÁVzÉ. vÀ«Ä¼ÀÄ ¨sÁµÉ¬ÄAzÀ CxÀªÁ D ¨sÁµÉUÉ ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À¢AzÀ EzÀĪÀgÉUÀÆ ‘±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ’UÉ EzÀÝ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀªÉà §zÀ¯ÁVzÉ. CAzÀgÉ F ªÀÄÄAZÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ JAzÀgÉ “¸Á«gÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ §¼ÀPÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨sÁµÉAiÉÆAzÀÄ d£À §¼ÀPÉAiÀÄ°èzÀÝ PÁ®zÀ°è ¸ÀA¥ÀzÀãjvÀªÁVzÀÄÝ, ¸Á»vÀå, ¸ÀA¸ÀÌøw, zsÀªÀÄð, ²PÀët, gÁdPÁgÀt ªÀÄÄAvÁzÀ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÀÄÝ C£ÉÃPÀ ªÀiË°PÀ UÀæAxÀUÀ¼À£ÀÄß

135


gÀa¹ C¨sÀ幸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀA¥ÀzÀãjvÀ ¨sÁµÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ DzsÀĤPÀ PÁ®zÀ°è §¼ÀPÉ vÀ¦àgÀĪÀ ¨sÁµÉ JAzÀxÀð«vÀÄÛ DzÀgÉ FUÀ EA¢UÀÆ §¼ÀPÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÁæaãÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¸ÀªÀÄÈzÀÞ ¨sÁµÉ” JAzÁVzÉ. CAzÀgÉ living classical language fêÀAvÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ JAzÁVzÉ. EzÀ®èzÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ zÁR¯ÁzÀ EwºÁ¸À MAzÀÄ ¸Á«gÀ ªÀµÀðPÀÆÌ ¥ÀÄgÁvÀ£ÀªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ EzÀÝzÀÄÝ vÀ«Ä½UÀgÀ MvÀÛqÀPÉÌ CzÀÄ 1 1/2 ¸Á«gÀ ªÀµÀðzÀµÀÄÖ »AzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. CzÉãÉà EgÀ° EAzÀÄ §¼ÀPÉ vÀ¦àzÀ/vÀ¥ÀÄàwÛgÀĪÀ ¥ÁæaãÀ ¸ÀA¥ÀzÀãjvÀ ¸Á»vÀå ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¸ÀvÀéªÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¨sÁµÉ vÀAzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ªÀÄÆ®PÀ §¼ÀPÉAiÀÄ°ègÀĪÀ fêÀAvÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ D ¨sÁµÉUÉ PÉ®ªÀÅ C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀdªÁV ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛªÉ. (±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ WÉÆõÀuɬÄAzÀ §gÀĪÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ½VAvÀ £ÀªÀÄUÉ EzÀÄ C¹ÛvÀézÀ, £ÀªÀÄä vÀ£ÀzÀ, ªÀÄAiÀiÁðzÉAiÀÄ, ¥ÀæwµÉ×AiÀÄ ¥Àæ±ÉßAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ)EAzÀÄ £Á£ÀÄ §ºÀ¼À ªÀÄÄRåªÁV ¥Àæ¸ÁÛ¥À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÀ CxÀªÀ ¤ªÀÄä ªÀÄÄAzÉ JvÀÛ¨ÉÃPÁVgÀĪÀ ¥Àæ±Éß JAzÀgÉ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ FUÁUÀ¯Éà PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉUÉ ‘±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À’ªÀ£ÀÄß (2008 £ÀªÉA§gï) WÉÆö¹AiÀiÁVzÉ. »ÃUÉ WÉÆö¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ D ¨sÁµÉUÉ ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è DUÀ§ºÀÄzÁzÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀUÀ¼ÉãÀÄ CxÀªÁ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ CzÀPÁÌV ¤ÃqÀĪÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ ºÉÃUÉ G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀÄ £À£Àß ¥Àæ±ÉßAiÀiÁVzÉ. MAzÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ‘±Á¹ÛçÃAiÀÄ’ ¨sÁµÉ JAzÀÄ WÉÆö¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ D ¨sÁµÉUÉ zÉÆgÉAiÀÄĪÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀUÀ¼ÉãÀÄ, ¯Á¨sÀUÀ¼ÉãÀÄ JA§ÄzÀgÀ §UÉÎ ¸ÀºÀdªÁVAiÉÄà PÀÄvÀƺÀ®UÀ¼ÀÄ K¼ÀÄvÀÛªÉ. FUÁUÀ¯Éà ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ««zsÀ ªÀiÁzÀåªÀÄUÀ¼À°è PÉ®ªÀgÀÄ vÀªÀÄä HºÉUÀ½UÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV vÀªÀÄä vÀªÀÄä ºÉýPÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÁÝgÉ. PÉÆÃnUÀlÖ¯É ºÀt ®¨sÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄAvÀÆ d£Àd¤vÀªÁVzÉ. E°è DyðPÀ ¯Á¨sÀQÌAvÀ ºÉZÁÑV D ¨sÁµÉUÉ zÉÆgÀPÀĪÀ ¥Àæw¶×vÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀªÀÇ MAzÀÄ ¥ÀæwµÉ×. PÁgÀt ¨sÁµÉ PÉêÀ® ¨sÁµÉAiÀÄ®è CzÀÄ MAzÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ, MAzÀÄ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ. MAzÀÆ ¨sÀÆ¥ÀæzÉñÀ, MAzÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøw, EvÁå¢ EvÁå¢ ºÁUÁV EzÀÆ MAzÀÄ ¥Àæw¶×vÀ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀªÁVzÉ. PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÉ CxÀªÁ CzÀgÀ C©üªÀÈ¢ÞUÉ MzÀV¸ÀĪÀ DyðPÀ ¸ÀºÁAiÀĪÀ£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ “vÀ«Ä¼ÀÄ ¨sÁµÉUÉ PÁè¹PÀ¯ï ¸ÁÜ£À-ªÀiÁ£À ¹PÀÌ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è D ¨sÁµÉUÉ MzÀVgÀĪÀ ¯Á¨sÀUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀV£ÀAvÉ ¥ÀnÖ ªÀiÁrvÀÄÛ.” 1.

¥ÀæwªÀµÀð JgÀqÀÄ CAvÀgÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À£ÀÄß ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À §UÉÎ PÉ®¸À ªÀiÁrgÀĪÀ ±ÉæõÀ× «zÁéA¸ÀgÀÄUÀ½UÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.

2.

gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ MAzÀÄ G£ÀßvÀ ªÀÄlÖzÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÉÃAzÀæ ¸Áܦ¸ÀĪÀÅzÀÄ.

136


3.

¨sÁgÀvÀzÀ ««zsÀ «±Àé«zÁ央AiÀÄUÀ¼À°è ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ ¦ÃoÀUÀ¼À£ÀÄß «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ C£ÀÄzÁ£À DAiÉÆÃUÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸Áܦ¸ÀĪÀÅzÀÄ.

4.

FUÁUÀ¯Éà ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀ ¨sÁµÁ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¸ÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ. CxÀªÁ PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆgÀgÁdåUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ ¸ÀAgÀQë¸À®Ä PÉÃAzÀæ¢AzÀ DyðPÀ £ÉgÀªÀÅ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ EvÁå¢AiÀiÁV.

£À£Àß ªÀÄÄRå¥Àæ±Éß JAzÀgÉ MAzÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß §°µÀ×UÉƽ¸À®Ä EµÀÄÖ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÁPÁUÀÄvÀÛªÉAiÉÄÃ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É CzÀÄ ¸ÁPÁUÀĪÀÅzÁzÀgÉ EzÀĪÀgÉUÉ £ÀªÀÄä ¸ÀPÁðgÀUÀ¼ÀÄ ¸Áܦ¹gÀĪÀ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«ÄUÀ¼ÀÄ, PÀ£ÀßqÀ C©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀ, PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvÀÄÛ, PÀ£ÀßqÀ £ÁqÀÄ £ÀÄrUÁV zÀÄrAiÀÄÄwÛgÀĪÀ C¸ÀASÁåvÀ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ, gÁdåzÀ ºÀvÁÛgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼ÀÄ, PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ CªÉ®èQÌAvÀ®Æ ©ü£ÀߪÁV PÀ£ÁðlPÀ, PÀ£ÀßqÀ, PÀ£ÀßrUÀ¤UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉAzÉà gÀÆ¥ÀÄ vÀ¼ÉzÀ ºÀA¦ PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ªÉÄʸÀÆj£À CIIL £ÀAvÀºÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ EzÀĪÀgÉUÉ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢ªÉ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É CªÀÅ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¢QÌ£À°è PÉ®¸À ¤ªÀð»¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝgÉ D ¨sÁµÉUÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À UÀ½¹PÉƼÀî®Ä EµÉÆÖAzÀÄ ºÉÆÃgÁlzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ ¨ÉÃQvÉÛ ªÀÄÄAvÁzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛgÀ PÀAqÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥ÁæaãÀ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß ¥ÀÄ£ÀgïªÀÄÄ¢æ¸ÀĪÀÅzÀÄ, C£ÀĪÁzÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, ±Á¸À£ÀUÀ¼À£ÀÆß NzÀĪÀÅzÀÄ EvÁå¢UÀ½AzÀµÉÖà ¨sÁµÉ ¸ÀªÀÄxÀðªÁUÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÉ? MAzÀÄ ªÉÃ¼É ºËzÁzÀgÉ F PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä MAzÀÄ ¨sÁµÉUÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ¨ÉÃPÉ? EzÀ®èzÉ dUÀwÛ£À°è EzÀĪÀgÉ«UÀÆ ¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÆß M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ ‘±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À’ ¥ÀqÉzÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? CzÀjAzÀ K£ÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÁVzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÁVzÉ. GzÁ: ¸ÀA¸ÀÌøvÀ, vÀ«Ä¼ÀÄ, ¨sÁµÉUÀ¼À «µÀAiÀÄzÀ°è £ÀqÉ¢gÀĪÀ C©üªÀÈ¢Þ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À§ºÀÄzÀÄ.

137


‘±Á¹ÛçÃAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ’ JAzÁzÀ ªÉÄÃ¯É CzÀgÀ C©üªÀÈ¢ÞUÁV ‘¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæaãÀ PÀÈwUÀ¼À §UÉUÉ ºÉƸÀ jÃwAiÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß PÉýPÉƼÀî¨ÉÃPÁVzÉ. EzÀĪÀgÉV£À CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼À£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÀÄ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVzÉ. FUÁUÀ¯Éà vÀ«Ä¼ÀÄ, ¸ÀA¸ÀÌøvÀ, vÉ®ÄUÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ ¨sÁµÉUÀ¼À°è F PÉ®¸À £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ JAzÀÄ «zÁéA¸ÀgÀÄ ¤£É߬ÄAzÀ ºÉüÀÄwÛzÁÝgÉ. ºÁUÁV F PÉ®¸À PÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°èAiÀÄÆ vÀéjvÀªÁV DUÀ¨ÉÃPÁVzÉ. PÁgÀt “PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ £É¯ÉUÀlÄÖUÀ¼À£ÀÄß D¼ÀªÁV w½zÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀgÉ CzÀgÀ UÀvÀPÁ®zÀ gÀZÀ£ÉUÀ¼À §UÉUÉ RavÀ w½ªÀ½PÉ EgÀ¨ÉÃPÁzÀÄzÀÄ CUÀvÀå.” £ÁªÀÅ FUÀ vÀ®Ä¦gÀĪÀ ¹Üw EzÉAiÀįÁè CzÀgÀ »A¢£À ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ w½ªÀ½PÉ ¨ÉÃqÀªÉÃ. F »£É߯ÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ªÀiË°PÀ UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ, ¥ÁæaãÀUÀæAxÀUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À, C¨sÁå¸À, ¥ÀÄ£Á¸Àȶ×, C£ÀĪÁzÀ, ¥Àæ¨sÁªÀ EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀÄ D ¥ÀæzÉñÀzÀ ¨sÁµÁ ¸ÀA¸ÀÌøw ¸ÀA¥ÀzÀãjvÀªÁVzÉ. CzÀÄ EAzÀÄ £À²¹ ºÉÆÃUÀĪÀ ºÁ¢AiÀÄ°èzÉ CzÀgÀ G½«UÉ ºÉaÑ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É DUÀ¨ÉÃQzÉ. D ªÀÄÆ®PÀ ¨sÁµÉAiÀÄ C©üªÀÈ¢Þ PÁªÀå »ÃUÉ §¼ÀPÉ vÀ¥ÀÄàwÛgÀĪÀ ¥ÁæaãÀ ¸ÀA¥ÀzÀãjvÀ ¸Á»vÀå ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¨sÁµÉAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÄSÉãÀ CzÀgÀ ¸ÀvÀéªÀ£ÀÄß §¼ÀPÉAiÀÄ°ègÀĪÀ fêÀAvÀ ¨sÁµÉUÉ vÀAzÀÄPÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ. ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß §°µÀ× CxÀªÁ §ºÀÄPÁ® §zÀÄPÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ. ¥Àæ¸ÀPÀÛ eÁUÀwÃPÀgÀtzÀ C§âgÀzÀ F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è MAzÀÄ ¨sÁµÉ §ºÀĨsÁµÉUÀ¼À ªÀÄzsÉå vÀ£Àß G½«UÁV ¸ÀzÁ ¥ÉÊ¥ÉÆÃn £ÀqɸÀÄwÛgÀÄvÀÛzÉ. eÉÆvÉUÉ CzÀÄ C£ÀßzÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀ ¨sÁµÉ D ¨sÁ¶PÀ¤UÉ C£Àß UÀ½¹PÉÆqÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉAiÉÄà D ¨sÁµÉ ¸Á°£ÀAaUÉ ¸ÁUÀÄwÛzÉAiÉÄAzÉà CxÉÊð¸À¨ÉÃPÀÄ. £Á£ÀÄ RavÀ¥Àr¸À®Ä ºÉÆgÀngÀĪÀ «µÀAiÀĪÉAzÀgÉ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ ‘fêÀAvÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ’ JAzÀÄ M¥ÀÄàªÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ? ºÁUÉ M¥ÀÄàªÀÅzÁzÀgÉ CzÀÄ ¥ÁæaãÀ PÁ®¢AzÀ EA¢£À F ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ®Æè, ªÀÄÄAzÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀªÀÄxÀðªÁV d£À¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ°è G½vÁAiÀÄ PÉ®ªÀÅ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉƼÀî¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÁUÀ¢zÀÝgÉ CzÀÄ PÉ®ªÉà ªÀµÀðUÀ¼À°è ‘ªÀÄÈvÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉ’AiÀiÁV ªÀiÁ¥ÀðqÀÄvÀÛzÉ. fêÀAvÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸À®Ä ºÁjPÉƼÀÀÄzÁzÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß £Á£ÀÄ F jÃw ¥ÀnÖ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄPÉÆArzÉÝãÉ. DzÀgÉ EzÉà CAwªÀĪÀ®è, £À£Àß w½ªÀ½PÉAiÀÄ F PÀëtzÀªÀgÉV£À D¯ÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ EzÁVzÉ. CzÀÄ «¸ÀÛj¸À®Ä J¯Áè jÃwAiÀÄ ¸ÁzsÀåvÉUÀÆ CªÀPÁ±À«zÉ. 1.

ªÉÆzÀ®Ä PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä MAzÀÄ G£ÀßvÀ CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA¸ÉÜ ¸ÁܦvÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. PÉ® «zÁéA¸ÀgÀÄ FUÁUÀ¯Éà ‘PÀ£ÀßqÀ CzsÀåAiÀÄ£À’ ‘PÀ£ÁðlPÀ CzsÀåAiÀÄ£À’ J£ÀÄߪÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ¸ÁÛ¥À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. vÀ«Ä¼ÀÄ £Ár£À°è FUÁUÀ¯Éà ‘vÀ«Ä¼ÀÄ ¨sÁµÁ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÉÃAzÀæ’ (¹E¹n) JA§ÄzÀÄ C¹ÛvÀéPÉÌ §AzÀÄ PÁAiÀiÁðgÀA¨sÀ ªÀiÁrzÉ. ºÁUÉAiÉÄà PÀ£ÁðlPÀzÀ°èAiÀÄÆ CAxÀzÉÆAzÀÄ ¸ÀA¸ÉÜ ²ÃWÀæªÁV C¹ÛvÀéPÉÌ §gÀ¨ÉÃPÀÄ. CAzÀgÉ £À£Àß C©ü¥ÁæAiÀĪÉAzÀgÉ ‘PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀA¸ÀÌøw CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA¸ÉÜ’ CxÀªÁ

138


‘PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀA¸ÀÌøw CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ’ JA§ÄzÀÄ C¹ÛvÀéPÉÌ §gÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÀgÀ CrAiÀÄ°è ‘PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ, PÀ£ÁðlPÀzÀ ¥ÁæaãÀvÉ, zsÀªÀÄð, gÁdPÁgÀt, ¸ÁªÀiÁfPÀ d£ÀfêÀ£À, ¨sËUÉÆýPÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ, £À¢, ¥Àj¸ÀgÀ, ªÀÄÄAvÁzÀ J®èªÀ£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀ®Ä CªÀPÁ±À«gÀ¨ÉÃPÀÄ’’ EzÀÄ PÀ£ÁðlPÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À PÀ£ÀßqÀ CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ, CPÁqÉ«ÄUÀ¼ÀÄ EªÉ®èQÌAvÀ ©ü£ÀߪÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. 2.

PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ, PÀ£ÁðlPÀzÀ ¥ÁæaãÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉüÀĪÀ ‘PÀ£ÀßqÀzÀ ºÀ¼ÀªÉÄ, UÀjªÉÄ, CAvÀB¸ÀvÀé. C¹ävÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ÀĪÀ PÀÈwUÀ¼À ªÀÄgÀÄ ªÀÄÄzÀæt DUÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÁUÉAiÉÄà E£ÀÆß ¥ÀæPÀlªÁUÀ¢gÀĪÀ C¸ÀASÁåvÀ ¥ÁæaãÀ vÁ¼ÉUÀjUÀ¼À£ÀÄß, PÁªÀåUÀ¼À£ÀÄß ±Á¸À£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð DUÀ¨ÉÃPÀÄ. PÀ£ÁðlPÀ ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀ DUÀ¨ÉÃPÀÄ. KPÉAzÀgÉ PÀ«gÁd ªÀiÁUÀðPÁgÀ£ÀÄ ºÉüÀÄ PÀ£ÁðlzÀ £ÀPÉëAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀgÉ FV£À PÀ£ÁðlPÀQÌAvÀ »A¢£À PÀ£ÁðlPÀzÀ°è CªÀ£ÀÄ ºÉýgÀĪÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ ºÀAaºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ. D »£É߯ÉAiÀÄ°è PÀ«gÁdªÀiÁUÀð PÀÈwAiÀÄ ªÀÄgÀÄNzÀÄ DUÀ¨ÉÃPÁVzÉ.

3.

«zÁéA¸ÀgÀ£ÀÄß AiÀÄĪÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀ£ÀÄß F PÉëÃvÀæzÀ°è vÉÆqÀV¹PÉƼÀÄîªÀ ¸À®ÄªÁV r¥ÉÆèªÉÆà CxÀªÁ F jÃwAiÀÄ ºÉƸÀ PÉÆøïðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¸À¨ÉÃPÀÄ. ¥ËæqsÀ ªÀÄvÀÄÛ G£ÀßvÀ ²PÀëtzÀ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄzÀ°è ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁµÁ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁVzÉ. ºÁUÉAiÉÄà ¥ÀzÀ«UÁV, ¨sÀrÛUÁV ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É JA§ÄzÀ£ÀÄß vÀ¦à¹ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÁV ¥ÀzÀ«, ¨sÀrÛ JA§ÄzÀ£ÀÄß gÀƦ¸À¨ÉÃPÀÄ. ªÀÈwÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÆ, ºÀªÁå¹ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÆ, ¥ÀæªÁ¹ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÆ, ¤ªÁ¹ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÆ J®ègÀÆ EzÀgÀ°è ¥Á¯ÉÆμÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. PÀ«gÁdªÀiÁUÀðPÁgÀ ºÉüÀĪÀ ºÀ®ªÀÅ PÀ£ÀßqÀjUÀ¼ï ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀ G¥À¨sÁµÉUÀ¼À ªÉʲµÀÖöåUÀ¼À£ÀÄß C°è£À ¥ÀzÀ¸ÀA¥ÀvÀÛ£ÀÄß zÁR°¸À¨ÉÃPÀÄ, ¥ÁæzÉòPÀ G¥À¨sÁµÉUÀ¼À ¤WÀAlÄUÀ¼ÀÄ, ¥ÀzÀPÉÆñÀUÀ¼ÀÄ gÀZÀ£ÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÁVzÉ.

4.

5.

gÁdåzÀ UÀr¨sÁUÀUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ©üªÀÈ¢ÞUÉ «±ÉõÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉƼÀî¨ÉÃPÁVzÉ. PÀ£ÁðlPÀªÀ£ÀÄß D½zÀ CgÀ¸ÀgÀÄ zÀQëtQÌAvÀ GvÀÛgÀPÉÌ ºÉÆÃzÀzÉÝà ºÉZÀÄÑ. GvÀÛgÀzÀ°è «dAiÀÄ£ÀUÀgÀzÀ CgÀ¸ÀgÀÄ Mj¸ÁìzÀªÀgÉUÉ ZÁ®ÄPÀågÀÄ ªÀÄÄA¨ÉʪÀgÉUÉ »ÃUÉ PÀ£ÁðlPÀzÀ ºÉÆgÀUÀÆ D½éPÉ CxÀªÁ DqÀ½vÀzÀ ºÉÆgÀZÁZÀÄUÀ¼À §ºÀ¼À ªÀÄÄRåªÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ. ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ C£ÉÃPÀ HgÀÄUÀ¼ÀÄ, DAzsÀæzÀ C£ÉÃPÀ ºÀ½îUÀ¼ÀÄ, PÉÃgÀ¼ÀzÀ PÉ®ªÀÅ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀªÉà DVªÉ. ¥ÉñÉéUÀ¼ÀÄ PÀ£ÁðlPÀPÉÌ §AzÀgÀÄ C£ÉÃPÀgÀÄ E°èAiÉÄà G½zÀÄPÉÆAqÀgÀÄ »ÃUÉ PÉÆqÀÄPÉƼÀÄî«PɬÄAzÀ C£ÉÃPÀ ªÉʲµÀÖöåvÉUÀ¼ÀÄ G½zÀÄPÉÆArªÉ. EAxÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É DUÀ¨ÉÃQzÉ.

6.

£ÀªÀÄä ¨sÁµÉ, ¸ÀA¸ÀÌøw, EwºÁ¸À, ¥ÀgÀA¥ÀgÉUÀ¼À£ÀÄß zsÀªÀÄð, gÁdPÁgÀt EvÁå¢ ªÉʲµÀÖöåUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨sÁµÉUÀ½VAvÀ ºÉÃUÉ ©ü£Àß, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃUÉ O£ÀßvÀåPÉÌ MAiÀÄå¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀ PÀqÉ £ÀªÀÄä «zÁéA¸ÀgÀÄ ¥ÀæAiÀÄw߸ÀĪÀAvÉ ¥ÉÆæÃvÁ컸ÀĪÀ PÉ®¸À DUÀ¨ÉÃQzÉ.

139


CAzÀgÉ £ÀªÀÄä°ègÀĪÀ, £ÁªÀÅ ºÉüÀÄwÛgÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÁæaãÀvÉAiÀÄ ¥ÀÄgÁªÉUÀ¼À£ÀÄß PÀæªÀÄ §zÀÞ CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ M¼À¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ. 7.

£ÀªÀÄä°ègÀĪÀ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼ÀÄ, vÁ¼ÉUÀj, N¯ÉUÀj, ¹QÌgÀĪÀ ¥ÁæaãÀ ±Á¸À£ÀUÀ¼À£ÀÄß ZÁjwæPÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ M¼À¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ. CAzÀgÉ PÁªÀå, ±Á¸ÀÛç, zsÀªÀÄð, ªÁåPÀgÀt, ¸ÀAPÀ®£À, ®PÀët PÀÈwUÀ¼ÀÄ, PÀ¯É, ªÁ¸ÀÄÛ²°à, ªÉÊzÀå±Á¸ÀÛç, «eÁÕ£À, d®±Á¸ÀÛç, RUÉÆüÀ±Á¸ÀÛç, ¨sÀÆUÀ¨sÀð±Á¸ÀÛç, ¥Áæt±Á¸ÀÛç, ªÁåPÀgÀt EAxÀªÉà £ÀÆgÁgÀÄ ªÉÊ«zÀåªÀÄAiÀÄ zÀȶÖPÉÆãÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£Àß, ¸ÀA¥ÀzÀãjvÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ±Á¸ÀÛç§zÀÞªÁV ‘ªÀÄgÀÄ N¢UÉ’ M¼À¥Àr¸ÀĪÀ ¤nÖ£À°è PÉ®¸À DUÀ¨ÉÃPÁVzÉ. GzÁ: ªÁ¸ÀÄÛ²®àzÀ «ZÁgÀªÁV ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ “zÉêÁ®AiÀÄzÀ ªÁ¸ÀÄÛ²®à” vÀ«Ä¼ÀÄ £Ár£À°è ¥Á«vÀæöåvɬÄAzÀ PÀÆrzÉ CAzÀgÉ ‘zÁæ«qÀ’ ±ÉÊ° JA§ÄzÀ£ÀÄß vÀ«Ä¼ÀÄ ºÁUÉAiÉÄà PÁ¥ÁrPÉÆAqÀÄ §A¢zÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ°è EzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁV®è PÁgÀt PÀ£ÀßqÀ-¥À¶ðAiÀÄ£ï EvÁå¢UÀ¼À ¸ÀA¥ÀPÀð¢AzÀ ¥Á«vÀævÉ ¸ÁzsÀåªÁV®è. vÀ«Ä¼ÀÄ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁVAiÉÄà wgÀ¸ÀÌj¹zÉ.

8.

PÀ£ÁðlPÀzÀ ¥ÁæaãÀvÉAiÀÄ eÉÆvÉUÉ PÀ£ÁðlPÀzÀ vÁwéPÀ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? JA§ÄzÀgÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄÆ FUÀ DUÀ¨ÉÃPÁVzÉ. E°è ºÀÄnÖ ¨É¼ÉzÀAvÀºÀ ¨ËzÀÞ, eÉÊ£À, ±ÉʪÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥À, ¥Àæ¸ÁgÀ PÀÄjvÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É DUÀ¨ÉÃPÁVzÉ. PÁ¼ÀªÁ®R ¥ÀAxÀPÉÌ DAzsÀæzÀ ²æñÉÊ® PÉÃAzÀæªÁVzÉ. PÁ²äÃgÀzÀ F ¥ÀAxÀzÀ PÀÄgÀĺÀÄUÀ¼ÀÄ §½îUÁªÉAiÀÄ®Æè ®¨sÀå. ¨ËzÀÞgÀ°è AiÀiÁªÀ ¥ÀAxÀUÀ½zÀݪÀÅ eÉÊ£ÀgÀ°è AiÀiÁªÀ ¥ÀAxÀUÀ½zÀݪÀÅ. CªÀÅUÀ¼À ¸ÀܽÃAiÀÄ £É¯ÉUÀ¼ÁªÀŪÀÅ »ÃUÉ C£ÉÃPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À ¸ÀÆPÀëöä ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É DUÀ¨ÉÃQzÉ.

9.

¥ÁæaãÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß C£Àå¸ÀÆzÀgÀ zÁæ«qÀ ¨sÁµÉUÀ½UÉ C£ÀĪÁ¢¸ÀĪÀ PÉ®¸À DUÀ¨ÉÃQzÉ. PÀ£ÀßqÀ-vÀ«Ä¼ÀÄ, PÀ£ÀßqÀ-vÉ®UÀÄ, PÀ£ÀßqÀ-ªÀįÉAiÀiÁ¼À ¨sÁµÉUÀ½UÉ C£ÀĪÁ¢¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀÅUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀ, ªÉʲµÀÖöåvÉ, ©ü£ÀßvÉ, PÁgÀtUÀ¼ÀÄ UÉÆÃZÀj¸ÀÄvÀÛªÉ. EzÀgÀ eÉÆvÉUÉ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV C£ÀĪÁzÀ ªÀiÁr¸À¨ÉÃPÀÄ. ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ-¥ÀƪÀðzÀ ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ, £ÀqÀÄUÀ£ÀßqÀ, ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ C£ÀĪÁzÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. EzÀPÁÌV ±Á¹ÛçÃAiÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ ªÁåPÀgÀt gÀZÀ£ÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÁVzÉ. EªÀwÛ£À PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀiÁ¥ÁðqÀÄUÀ¼À£ÀÄß CxÀðªÀiÁrPÉƼÀî®Ä CªÀÅ ¸ÀºÁAiÀÄPÉÌ §gÀÄvÀÛªÉ.

10. PÀ£ÁðlPÀzÀ §ÄqÀPÀlÄÖ ¨sÁµÉUÀ¼À ªÉʲµÀÖöåvÉ §UÉÎ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É DUÀ¨ÉÃQzÉ. D ¥ÀzÀUÀ¼À ¤WÀAlÄ, CxÀðPÉÆñÀUÀ¼ÀÄ ¹zÀÞUÉƼÀî¨ÉÃQzÉ. D ¨sÁµÉAiÀÄ ªÀiÁzÀj PÀÄjvÀÄ AiÉÆÃa¸À¨ÉÃPÁVzÉ. GzÁ: FUÀ®Æ ¸ÉÆðUÀgÀÄ ±ÀPÀzÀgÉÃ¥sÀ ‘gÀ’ PÁgÀªÀ£ÀÄß §¼À¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. ¨ÉlÖPÀÄgÀħgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ gÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß §¼À¸ÀÄwÛzÁÝgÉ.

140


11. PÀ£ÀßqÀ-vÀ«Ä¼ÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ¥ÁæPÀÈvÀ, PÀ£ÀßqÀ-¸ÀA¸ÀÌøvÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀĨÉÃQzÉ. EzÀÄ PÉêÀ® ¨sÁ¶PÀªÁVAiÀÄ®èzÉ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀªÁVAiÀÄÆ DUÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÁUÉAiÉÄà PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ CzÀÄ EvÀgÉ zÁæ«qÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÉÆA¢gÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß vË®¤PÀªÁV C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀĪÀ CuÀvÀå«zÉ. 12. PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÁæaãÀvÉAiÀÄ£ÀÄß CAvÀgï±Á¹ÛçÃAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ M¼À¥Àr¸À¨ÉÃPÁVzÉ. 13. PÀ£ÀßqÀ ªÁåPÀgÀtzÀ §UÉÎ CzsÀåAiÀÄ£À £ÀqÉ¢zÀÝgÀÆ CzÀgÀ ZÁjwæPÀ CzsÀåAiÀÄ£À PÀæªÀħzÀÞªÁV DV®è. D ¤nÖ£À°è AiÉÆÃa¸ÀĪÀ PÉ®¸À DUÀ¨ÉÃQzÉ. 14. ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä £ÁªÀÅ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÀÄgÁªÉUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀ zÀȱÀåzÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀ PÉ®¸À DUÀ¨ÉÃQzÉ. GzÁ: PÀ£ÀßqÀ ªÁåPÀgÀt, ¸Á»vÀå, ±Á¸À£À, PÀ¯É, £Átå, ªÁ¸ÀÄÛ, ²°à, «eÁÕ£À vÀAvÀæeÁÕ£À EvÁå¢. 15. ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ, ±Á¸À£ÀUÀ¼ÀÄ, vÁ¼ÉUÀj, ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß NzÀĪÀ CxÉÊð¸ÀĪÀ CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁUÉÆðÃ¥ÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß, ºÉƸÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß EA¢£À AiÀÄĪÀPÀjUÉ ºÉZÀÄÑ ºÉZÀÄÑ MzÀV¸À¨ÉÃPÀÄ. CxÀªÁ ¸ÀÈ¶× ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. E®è¢zÀÝgÉ PÉ®ªÉà ¢£ÀUÀ¼À°è CzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄÄA¢£À ¦Ã½UÉUÉ zÀPÀÌzÉ ºÉÆÃUÀĪÀ DvÀAPÀ«zÉ. GzÁ: AiÀÄĪÀPÀjUÁV, D¸ÀPÀÛjUÁV ²°àPÀ, PÀªÀÄäl «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀtUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¸À¨ÉÃPÀÄ. r¥ÀèªÉÆà ¸Ànð¦üPÉÃmïPÉÆøïðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¸À¨ÉÃPÀÄ. CªÀjUÉ ¨ÉÃPÁzÀ DyðPÀ ¸ÀºÁAiÀĪÀ£ÀÄß MzÀV¸À¨ÉÃPÀÄ. F PÉ®¸ÀªÁzÀgÉ PÁAiÀÄð ¸ÀÄUÀªÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ. 16. £ÀªÀÄä ¨sÁµÉ, £ÀqÉ£ÀÄr, CzÀgÀ ¸ÉÆUÀqÀÄ, ªÉʲµÀÖöå, ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ, ¸ËAzÀAiÀÄð, EwºÁ¸À ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ §UÉÎ EgÀĪÀ ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ PÉêÀ® ¸ÀPÁðj PÀqÀvÀUÀ¼À°è EzÀÝgÉ ¸Á®zÀÄ. d£ÀgÀ £Á®UÉAiÀÄ vÀÄ¢AiÀÄ°è, ºÀÈzÀAiÀÄzÀ°è EgÀĪÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. £ÀªÀÄä ±Á¯Á PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À ¥ÀoÀåUÀ¼À£ÀÄß D jÃw ¹zÀÞ¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ. 17. §ºÀ¼À ªÀÄÄRåªÁV DUÀ¨ÉÃPÁzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÉ®¸ÀªÉAzÀgÉ EwÛÃZÉUÉ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è C£ÀßzÀ ¸ÀªÀĸÉå ªÀÄÄA¢lÄÖPÉÆAqÀÄ CxÀªÁ ºÀtzÀ ¸ÀªÀĸÉå ªÀÄÄA¢lÄÖPÉÆAqÀÄ PÀ£ÀßqÀ PÀ°AiÀÄĪÀªÀgÀ ¸ÀASÉå wÃgÁ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄwÛzÉ. CzÀPÁÌV C£Àß zÀÄrAiÀÄĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ¨sÁµÉUÉ vÀAzÀÄ PÉÆqÀĪÀ PÁAiÀÄPÀ £ÀqÉAiÀĨÉÃPÁVzÉ. DzÀÝjAzÀ ªÉÄrPÀ¯ï, EAf¤AiÀÄjAUï, «eÁÕ£À, vÀAvÀæeÁÕ£À EvÁå¢ ªÀÈwÛ²PÀëtªÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzÀåªÀÄzÀ°è ºÉüÀĪÀAvÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÀPÁÌV PÀ£ÀßqÀzÀ ‘¥ÀzÀ¸ÀA¥ÀvÀÛ£Àß’ ¹zÀÝUÉƽ¸ÀĪÀ PÉ®¸À DUÀ¨ÉÃPÀÄ.

141


18. ±Á¸À£ÀUÀ¼À gÀPÀëuÉ, ¥ÀÄ£Àgï CzsÀåAiÀÄ£À, ±Á¸À£À ¥ÀzÀPÉÆñÀ, ¥ÀÄgÁvÀ£À ²PÀët, DqÀ½vÀ ¥ÀzÀÞwUÀ¼ÀÄ, ¥ÁæaãÀ QæÃqÉ, PÀ¯É, DºÁgÀ ¥Á¤ÃAiÀÄUÀ¼ÀÄ, DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ, ¥ÁæaãÀ CxÀðªÀåªÀ¸ÉÜ ¥ÁæaãÀ £ÁåAiÀÄ¥ÀzÀÞwUÀ¼ÀÄ, PÀȶ ªÀåªÀ¸ÉÜ, DvÀ䧰 ¥ÀæPÁgÀUÀ¼ÀÄ, ±Á¸À£ÀUÀ¼À ¨sÁ¶PÀ CzsÀåAiÀÄ£À £Átå¸ÀA¥ÀvÀÄÛ C¼ÀvÉ, ªÀiÁ£À, ªÀ¸ÀÄÛ ¨ÉÃzÀzÀ ±Á¸À£À ¸ÀA¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ, zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À vÉjUÉ ¥ÀzÀÞwUÀ¼ÀÄ PÉgÉ-¤ÃgÁªÀj ªÀÄÄAvÁzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ CzsÀåAiÀÄ£À £ÀqÉAiÀĨÉÃQzÉ. 19. PÀ£ÁðlPÀ PÀ«ZÀjvÉAiÀÄ°è G¯ÉèÃRªÁVgÀĪÀ C£ÉÃPÀ PÀ«UÀ¼À ¸ÀAUÀwUÀ¼À §UÉÎ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É £ÀqÉ¢®è, PÀ«gÁdªÀiÁUÀðPÁgÀ£ÀÄ ºÉüÀĪÀ C£ÉÃPÀ PÀ«UÀ¼À gÀZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÆß ±ÉÆâü¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð DUÀ¨ÉÃQzÉ. 20. ¥ÁæaãÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄ£ÀĵÀå£À fêÀ£À avÀætUÀ¼À ±ÉÆÃzsÀ £ÀqÉAiÀĨÉÃQzÉ. ¯ÉÆúÀPÀªÀÄð, PÀÄA¨ÁjPÉ, UÀȺÀPÉÊUÁjPÉ, ZÀªÀiÁäjPÉ, £ÉÃPÁjPÉ, GvÁàjPÉ, ¥À±ÀÄ¥Á®£ÀPÁjPÉ PÀÄ®PÀ¸ÀħÄUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£ÀªÀÇ DUÀ¨ÉÃQzÉ. »ÃUÉ ¥ÀnÖ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀgÉ CzÀPÉÌ PÉÆ£É EgÀĪÀÅ¢®è ºÁUÁV F AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆtð ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è C£ÀĵÁ×£ÀªÁUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ gÁµÀÖçªÀÄlÖzÀ°è ¤ªÀiÁðtªÁUÀĪÀ ‘PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀA¸ÀÌøw CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA¸ÉÜ’UÉ ¥ÀÆtð ¥ÀæªÀiÁtzÀ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÆß ºÁUÀÆ «zÁéA¸ÀgÀ CªÀ±ÀåPÀvÉAiÀÄÆ EzÉ. EªÉ®èªÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¹PÉÆAqÁUÀ ªÀiÁvÀæ £ÀªÀÄä F AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ PÁAiÀÄðgÀÆ¥ÀPÉÌ §gÀÄvÀÛªÉ. »ÃUÁV E£ÀÆß ºÀvÀÄÛ ºÀ®ªÀÅ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ «zÁéA¸ÀgÀ ZÀZÉðUÀ½AzÀ CAwªÀÄUÉƽ¹PÉÆAqÀÄ PÁAiÀÄðgÀÆ¥ÀPÉÌ vÀgÀĪÀ PÉ®¸À DUÀ¨ÉÃQzÉ. E°è AiÀÄĪÀ «zÁéA¸ÀgÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ §ºÀ¼À¶ÖzÉ. CªÀgÀ£ÀÄß vÀgÀ¨ÉÃvÀÄUÉƽ¸ÀĪÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄÆ F G£ÀßvÀ CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæzÀ ªÉÄðzÉ.*

142


¨sÁUÀ

4145


146


147


148


149


150


151


152


153


¸ÀAaPÉAiÀÄ ¯ÉÃRPÀgÀÄ £ÁqÉÆÃd ¥Ánî ¥ÀÅlÖ¥Àà - “¥Àæ¥ÀAZÀ” «±ÀéªÁtÂ, QvÀÆÛgÀÄ ZÉ£ÀߪÀÄägÁt ªÀvÀÄð® ºÀħâ½î - 580029. 0836-2352501 ¥ÀÉÇæ. PÉ.J¸ï. ¤¸Ágï CºÀªÀÄzï - “ºÀ«ÄÃzÁ ºÉÊzÀgï”, 341, 7£Éà CqÀØgÀ¸ÉÛ, ¥ÀzÀä£Á¨sÀ£ÀUÀgÀ, §£À±ÀAPÀj 2£Éà ºÀAvÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560070. 26691453, 26691847 ¥ÀÉÇæ. J¯ï. J¸ï. ±ÉõÀVj gÁªï - “¥ÁjeÁvÀ”, 5£Éà CqÀØgÀ¸ÉÛ, 21£Éà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, ªÀiÁgÉãÀºÀ½î, eÉ.¦.£ÀUÀgÀ, JgÀqÀ£Éà ºÀAvÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560078 qÁ. JA. azÁ£ÀAzÀ ªÀÄÆwð - “«ÄAZÀÄ” 6/J, 4£Éà PÁæ¸ï, 11£Éà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 2£Éà ºÀAvÀ, «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ (ºÀA¦£ÀUÀgÀ), ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560040. 23300687 ¥ÀÉÇæ. J.«. £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwð - 7/82, UÉÆÃPÀÄ®A gÀ¸ÉÛ, dAiÀÄ®QëöäÃ¥ÀÅgÀ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ 568012. 0821-2510085 qÁ. CjéAiÀÄ¸ï ¸ÀÄAzÀgÀA - 498, avÀæ¨sÁ£ÀÄ gÀ¸ÉÛ, PÀĪÉA¥ÀÅ£ÀUÀgÀ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ 570023. 9884401579 qÁ. ¥ÀæzsÁ£À UÀÄgÀÄzÀvÀÛ - 270, 2£Éà PÁæ¸ï, §£À±ÀAPÀj 3£Éà ¥sÉøï, 3£Éà ºÀAvÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560085. 26798831, 9449605538 £Á. VÃvÁZÁgÀå - 23/2, 5£Éà PÁæ¸ï, PÉA¥ÉÃUËqÀ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560019. 26525350 ²æà ªÀÄ£ÀÄ §½UÁgï - 37, “²VèªÀģɔ 6£Éà PÁæ¸ï, 35£Éà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, ©.n.JA. 2£Éà ºÀAvÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560068. 9844017024 qÁ. zÉÃ. dªÀgÉÃUËqÀ - “PÀ¯Á¤®AiÀÄ” «±ÀéZÉÃvÀ£À, dAiÀÄ®QëöäÃ¥ÀÅgÀA, PÁ½zÁ¸À gÀ¸ÉÛ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ 570012. 0821-2517809, 2419350, 4008100 ²æà °AUÀzÉêÀgÀÄ ºÀ¼ÉªÀÄ£É - 254/J, 1£Éà ¥sÉøï, ºÀÄqÉÆÌÃ, PÀĪÉA¥ÀÅ£ÀUÀgÀ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ 570023. 9880139613

154


²æà CUÀæºÁgÀ PÀȵÀÚªÀÄÆwð - Secretary, Sahitya Akademi, Rabindra Bhavan, 35, Ferozeshah Road, New Delhi. 011-23387064, 09810372186 qÁ. PÉ.«. £ÁgÁAiÀÄt - 329, “UËj” ¦.N. ªÀiÁ¥Éð¯ï ¯ÉÃOmï, C£ÀAvÀ¥ÀÅgÀ gÀ¸ÉÛ, AiÀÄ®ºÀAPÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560004. 9449610333 ¥ÀÉÇæ. n.«. ªÉAPÀmÁZÀ® ±Á¹Ûçà - “¨Áæ»äÔ 68/©, D±ÀæªÀÄzÀ gÀ¸ÉÛ, dAiÀÄ®QëöäÃ¥ÀÅgÀA, ªÉÄʸÀÆgÀÄ 570012. 0821-2512990 ²æà J£ï. J¸ï. ¸ÀħâtÚ - 496, 47£Éà CqÀØgÀ¸ÉÛ, 5£Éà ¨ÁèPï, dAiÀÄ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560041. 080-26641863 ²æà JA. ¦. ¥ÀæPÁ±À - 453, 4£Éà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 7£Éà PÁæ¸ï, ©rJ PÁ¯ÉÆä, gÁdªÀĺÀ¯ï «¯Á¸ï §qÁªÀuÉ, 2£Éà ºÀAvÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560006. 080-23415204 ²æà r. ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ¨Á§Ä - ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ CzsÀåAiÀÄ£À «¨sÁUÀ, PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ºÀA¦, «zÁågÀtå, §¼Áîj f¯Éè 583276. 9449770361 ²æà ©.Dgï. dAiÀÄgÁªÀÄgÁeÉà CgÀ¸ï - ¸ÀPÁðgÀzÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw ºÁUÀÆ ªÁvÁð E¯ÁSÉ, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ. «PÁ¸À¸ËzsÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560001 ²æà QPÉÌÃj £ÁgÁAiÀÄt - 262, 19£Éà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, '©' ¨ÁèPï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ, 3£Éà ºÀAvÀ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ 570017. 0821-2500608, 9448910086 qÁ. ¥ÀÅgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ ©½ªÀÄ¯É - 6098/8, D-6, Vasant Kunj, New Delhi 110070 09811733378 ²æà JZï. zÀAqÀ¥Àà - 561, “±ÉæÃAiÀĸï”, 2£Éà PÁæ¸ï, AiÀÄÄ«¹E ¯ÉÃOmï, ºÀ¼Éà ¸À¨ïjf¸ÁÖçgï PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ, §¸ÀªÉñÀégÀ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560079. 080-23221155 ²æà J¸ï. ªÀÄAdÄ£Áxï - £ÀA, 5, ªÀÄAd£ÁxÀ ¤®AiÀÄ, 12£Éà CqÀØgÀ¸ÉÛ, gÁWÀªÉÃAzÀæ ¨ÁèPï, §£À±ÀAPÀj 3£Éà ºÀAvÀ, ²æãÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560050 qÁ. r.PÉ. avÀÛAiÀÄå ¥ÀÅeÁgï - CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560056. 22961773, 9845637247

155


d£ÀªÀj - dÆ£ï 2010

PUSTAKALOKA - Kannada quarterly (No. MAG(1) NPT/116/2007-08) Vol. : 1, Issue : 3, January - July, 2010 (Combined Issue) Published by : Ashok N Chalavadi, Administrator, Kannada Book Authority Kannada Bhavana, J.C. Road, Bangalore 560002. Tel: +91-80-22484516 Chief Editor: Dr. Siddalingaiah. Editor: J. N. Shama Rao. Cover Page and Design : U.T. Suresh Printed at: Raja Printers, Bangalore 560027

¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀAaPÉ