Page 9

5.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/91/ªÀĽUÉ/2007

PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è UÀæAxÀ ¸ÀgÀ¸Àéw ªÀĽUÉ vÉgÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ. GavÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ (ªÀĺÁgÁμÀÖçzÀ dvï) ¸ÀĪÀtð PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ªÀÄÄzÀætPÉÌ ¹§âA¢UÀ¼À ªÉÃvÀ£À ºÁUÀÆ gÀªÁ£É ªÉZÀÑ §UÉÎ. ªÁ¶ðPÀ QæAiÀiÁAiÉÆÃd£É §UÉÎ.

20.8.2007

16.8.2012

6.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/G.¥ÀÄ.¤Ã./2007-09

6.2.2008

20.12.2008

7.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/16/¸À.¤.©.¥Á/2007-08

19.4.2008

10.2.2009

8.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/14/ªÁ.Qæ.AiÉÆÃ./2007-08

18.5.2007

18.3.2008

9.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/144/¥ÀæPÀluÉ/2007-08

4.5.2010

21.12.2010

10. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/gÁdåªÀÄlÖzÀ ¥ÀÄ.ªÉÄÃ/18/2007 (¨sÁUÀ-2) 11. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/143/¥Àæ±À¹Û/2007

UÀæAxÁ®AiÀÄ «eÁÕ£À ««zÀ zÀȶ×PÉÆãÀ ªÀÄÄ¢æ¸ÀĪÀ §UÉÎ. gÁdåªÀÄlÖzÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÉÄüÀ 2007, zÁªÀtUÉgÉ (¨sÁUÀ-2 CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¥ÀæPÁ±À£À ¥Àæ±À¹Û 2006

31.1.2008

7.10.2009

3.9.2007

18.12.2007

12. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/10/AiÀÄÄ.§.¥ÉÆæ./2007

AiÀÄĪÀ §gÀºÀUÁgÀ ¥ÉÆæÃvÀìºÀzsÀ£À 2006

13.3.2007

31.1.2008

13.

gÁeÁ ¦æAlgïì ¸ÀĪÀtð PÀ£ÁðlPÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ ©¯ï ©ÃzÀgï GavÀ ¥ÀĸÀÛPÀ «vÀgÀuÉ

26.6.2007

06.12.2007

18.11.2007

26.2.2008

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/7/2/¸ÀÄ.¥Àæ/2007

14. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/148/©Ã.G.¥ÀÄ.¤Ã/2007 15.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/127/ªÀÄÄzÀæt/2005-07 ¨sÁUÀ-3 ¸ÀĪÀtð PÀ£ÁðlPÀ PÀÈwUÀ¼À ¥Àj²Ã®PÀgÀ ¸ÀA¨sÁªÀ£É. 16. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/5/¸ÁªÀÄVæ/2007 PÀbÉÃj §¼ÀPÉUÉ ¦ÃoÉÆÃ¥ÀPÀgÀt PÀÄjvÀÄ.

21.8.2007

6.2.2010

16.4.2007

19.4.2008

17. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/161/ªÀÄÄzÀæt/2007

CAZÉ PÁrð£À°è PÀvÉUÀ¼ÀÄ

3.3.2007

11.7.2008

18.

¥ÀĸÀÛPÀ ¤Ãw gÀa¸ÀĪÀ §UÉÎ.

15.10.2007

15.3.2008

ºÀA¦ GvÀìªÀzÀ°è ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À ºÁUÀÆ ªÀiÁgÁl K¥Àðr¸ÀĪÀ §UÉÎ. ¯ÉÆûAiÀiÁ ¸ÀªÀiÁdªÁzÀ zÀ±Àð£À PÀÈw ªÀÄgÀĪÀÄÄzÀæt §UÉÎ. JA.JA.Dgï.ªÀÄÄAzÀĪÀj¢zÉ. 2007 jAzÀ

15.10.2007

1.12.2007

01.3.2008

8.9.2008

30.8.2007

ªÀÄÄAzÀĪÀj¢zÉ

23. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/92/©ÃzÀgï ªÀĽUÉ/2007

PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSɬÄAzÀ §AzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ¹jUÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀĽUÉ ©ÃzÀgï ¨sÁUÀ-1

20.9.2007

ªÀÄÄAzÀĪÀj¢zÉ

24. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/2006 ¸ÀUÀlÄ/2007-08

2006£Éà ¸Á°£À ¸ÀUÀlÄ Rjâ ¨sÁUÀ-1

20.5.2008

ªÀÄÄAzÀĪÀj¢zÉ

25. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/2/¸ÀzÀ¸ÀågÀ £ÉêÀÄPÁw: ªÀåQÛ ªÀÄÆ®: 2007-08

PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ £ÉêÀÄPÁwUÁV §AzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ, ªÀåQÛ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ PÀzÀA¨ÉÆÃvÀìªÀ-2007

2.6.2008

CPÀÌ ¥ÀæPÁ±À£À, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÉA¥ÉÃUËqÀ£ÀUÀgÀ, ªÀiÁUÀr gÀ¸ÉÛ E°è ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀĽUÉ vÉgÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ. ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¥ÀæPÀluÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Á®zÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ. PÀAqÀÄPÉýzÀ PÀxÉUÀ¼À ªÀÄgÀÄ ªÀÄÄzÀætzÀ §UÉÎ.

7.9.2007

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/39/¥ÀĸÀÛPÀ ¤Ãw/2007

19. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/41/ºÀA¦ GvÀìªÀ/2007 20. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/1/¯ÉÆÃ.¸À.zÀ/2007 21. PÀ¸À¤/JA.JA.Dgï./2007 22. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/140/ªÀÄ£À«/2007

26. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/PÀzÀA¨ÉÆÃvÀìªÀ/2007-08 27. 28. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/03/2007-08/¸Á®3 29. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/21/ªÀÄÄzÀæt/2007

108.2008

4.1.2008

13.2.2008

6.8.2007

14.8.2007

29.5.2007

24.1.2008

RTI-kannada pustaka pradhikara  
RTI-kannada pustaka pradhikara  

RTI-kannada pustaka pradhikara

Advertisement