Page 37

CzsÁåAiÀÄ-9 C¢üPÁjUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ £ËPÀgÀgÀ «ªÀgÀ ¸ÀÆa ¥ÀĸÀÛPÀ [¥ÀæPÀgÀt 4(1)(b)v(ix)] ««zsÀ ªÀÄlÖUÀ¼À°è, ««zsÀ WÀlPÀUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ PÀbÉÃjUÀ¼À°è PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ C¢üPÁjUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ £ËPÀgÀgÀ §UÉÎ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀA¥ÀPÀðªÀ£ÀÄß zÀAiÀÄ«lÄÖ MzÀV¹. PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå

C¢üPÁjUÀ¼À/£ËPÀgÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ

¥ÀzÀ£ÁªÀÄ

1.

©.ºÉZï.ªÀÄ°èPÁdÄð£À

DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

2.

Dgï.J£ï.¸ÀIJî

¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ

3.

PÀļÀîAiÀÄå

C¢üÃPÀëPÀgÀÄ

4.

£ÁUÉÃAzÀæ

¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑUÁgÀgÀÄ

5.

PÉÆÃqÀAiÀÄå

zÀ¯Á¬ÄvÀgÀÄ

PÀbÉÃjAiÀÄ «¼Á¸À

¸ÀA¥ÀPÀð ¸ÀASÉå/EªÉÄÃ¯ï «¼Á¸À

PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÀªÀ£À eÉ.¹.gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 002 PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÀªÀ£À eÉ.¹.gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 002 PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÀªÀ£À eÉ.¹.gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 002 PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÀªÀ£À eÉ.¹.gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 002 PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÀªÀ£À eÉ.¹.gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 002

22484516 22484516 22484516 22484516 22484516

RTI-kannada pustaka pradhikara  
RTI-kannada pustaka pradhikara  

RTI-kannada pustaka pradhikara

Advertisement