Page 36

CzsÁåAiÀÄ-8 ¸ÁªÀðd¤PÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¨sÁUÀªÁV gÀavÀªÁzÀ ªÀÄAqÀ½UÀ¼ÀÄ, ¥ÀjμÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ, ¸À«ÄwUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¤PÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ [¥ÀæPÀgÀt 4(1)(b)v(iii)] F PɼÀPÀAqÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀÄAqÀ½UÀ¼À, ¥ÀjμÀvÀÄÛUÀ¼À, ¸À«ÄwUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¤PÁAiÀÄUÀ¼À ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß zÀAiÀÄ«lÄÖ PÉÆr. ªÀÄAqÀ½UÀ¼ÀÄ, ¥ÀjμÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ, ¸À«ÄwUÀ¼ÀÄ EvÁå¢UÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀªÀð ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸À¨sÉ

¸ÁÜ¬Ä ¸À«Äw ¸À¨sÉ

gÀZÀ£É

1. qÁ: ¹zÀÞ°AUÀAiÀÄå CzsÀåPÀëgÀÄ 2. ²æà J.PÉ. gÁªÉÄñÀégÀ 3. ²æà ¥ÀæPÁ±ï PÀA§vÀÛ½î 4. ²æà r.J£ï. ¯ÉÆÃPÀ¥Àà 5. ²æà J¸ï. ¥Àæ¢Ã¥ïPÀĪÀiÁgï PÀ®ÆÌgÀ 6. ¥ÉÆæ: ¹.«. PÉjªÀĤ 7. ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀiðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ DyðPÀ E¯ÁSÉ, «zsÁ£À ¸ËzsÀ 8. DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw ¤zÉðñÀ£Á®AiÀÄ 9. ¤zÉðñÀPÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ UÀæAxÁ®AiÀÄ E¯ÁSÉ 10. ¤zÉðñÀPÀgÀÄ ¸ÀPÁðj ªÀÄÄzÀæt ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÃR£À ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À 11. CzsÀåPÀëgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÁ±ÀPÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁgÁlUÁgÀgÀ ¸ÀAWÀ 12. CzsÀåPÀëgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä 13. CzsÀåPÀëgÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjμÀvÀÄÛ 14. ¤zÉðñÀPÀgÀÄ ¥ÀoÀå ¥ÀĸÀÛPÀ E¯ÁSÉ 15. CzsÀåPÀëgÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ ¸ÀAWÀ 1. qÁ: ¹zÀÞ°AUÀAiÀÄå 2. ²æà J.PÉ. gÁªÉÄñÀégÀ 3. ²æà ¥ÀæPÁ±ï PÀA§vÀÛ½î 4. ²æà r.J£ï. ¯ÉÆÃPÀ¥Àà 5. ²æà J¸ï. ¥Àæ¢Ã¥ïPÀĪÀiÁgï PÀ®ÆÌgÀ 6. ¥ÉÆæ: ¹.«. PÉjªÀĤ 7. DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

C¢üPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÉ

¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¸ÀªÀĸÀÛ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À C£ÀĪÉÆÃzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ G¸ÀÄÛªÁj

zÉÊ£ÀA¢£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À C£ÀĪÉÆÃzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ G¸ÀÄÛªÁj

¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CzÀgÀ ¸À¨sÉUÀ¼ÀÄ vÉgÀ¢ªÉAiÉÄÃ/CzÀgÀ ¸À¨sÉAiÀÄ £ÀqÀªÀ½UÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ®¨sÀåªÉà ºËzÀÄ

ºËzÀÄ

RTI-kannada pustaka pradhikara  

RTI-kannada pustaka pradhikara