Page 31

11. 12.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/1/¹§âA¢/PÉ®¸À ºÀAaPÉ/2001 PÀ¥ÀÄ¥Áæ/2/¹§âA¢/2000-01

¹§âA¢UÀ½UÉ PÉ®¸À ªÀÄgÀÄ ºÀAaPÉ.

10.10.2001

06.08.2007

©.J£ï. gÁªÀÄAiÀÄå ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÀqÀvÀ.

23.5.2001

28.4.2007

²æà «.ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà, zÀ¯Á¬ÄvÀ CªÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÀqÀvÀ ²æà ¸ÀħæªÀÄtå, zÀ¯ÁAiÀÄvï CªÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÀqÀvÀ ²æà «.£ÁUÉÃAzÀæ, ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑUÁgÀgÀÄ CªÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÀqÀvÀ. ¸ÀUÀlÄ Rjâ ªÀÄgÀÄ DAiÉÄÌ CfðUÀ¼À «ªÀgÀ.

2.7.2002

7.2.2005

9.11.2002

20.10.2008

4.11.2002

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

20.4.2004

6.4.2004

ªÀÄÄAzÀªÀÄwÛ CªÀgÀ zÉÃgÀ PÀÈw ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ §UÉÎ. ¸ÀªÀðdÕ£À ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ PÀÈw ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ §UÉÎ.

10.1.2003

31.3.2005

8.4.2002

22.11.2007

PÀĪÉA¥ÀÄAiÀÄÄUÀ ¥ÉÆæ. PÉ.J£ï. ¨sÀUÀªÁ£ï CªÀgÀ PÀÈw ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ §UÉÎ. ²æà PÉ. ªÀiÁAiÀÄUËqÀgÀÄ C£ÀĪÁ¢¹gÀĪÀ PË PÀAqÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¸ÀvÀå PÀÈw ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ §UÉÎ. ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ w§ât

19.2.2003

27.4.2005

28.2.2003

30.3.2007

6.2.2003

3.4.2007

9.12.2009

4.7.2012

17.12.2003

17.12.2003

30.5.2002

1.9.2003

27.1.2003

13.8.2012

2002 13.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/1/¹§âA¢/2002

14.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/1/¹§âA¢/2002

15.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/2/¹§âA¢/2002

16.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/¸À.R.ªÀÄ.DAiÉÄÌ/2002

17.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/C.UÀæA.ªÀiÁ/2002

18.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/4/d.¥ÀÄ.ªÀiÁ/2002

19.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/38/PÀÄ.¨sÀ/¥Àæ/2002

20.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/44/f.¥ÀÄ.ªÀiÁ/2002

21.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/35/¢§ât/2002

2003 7.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/52/ªÀĽUÉ/2003

8.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/¹§âA¢/2003

9.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/3/¯ÉPÀÌ/2002-03

10.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/16/PÀ.C.¥Áæ/2002-03

11. 12.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/13/33/zÁ¸ÁÛ£ÀÄ/ªÀÄAqÀå/ 2003-04 PÀ¥ÀÄ¥Áæ/1/¯ÉPÀÌ/2003

13.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/58/¸ÀܼÁAvÀgÀ/2003

14.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/¹§âA¢ ¥Àæ.ªÉ./2003

15.

ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀĽUÉ vÉgÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ. §®ªÀAvÀgÁªï ¥Ánïï, DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÀqÀvÀ. J¯ï.²æäªÁ¸ÀgÁªï gÁdå ¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæ E¯ÁSÉ PÀ£ÀßqÀ C©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀ ¥ÀæPÀn¹gÀĪÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ. ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉ, ªÀÄAqÀå f¯Éè ºÉaÑzÀ ªÀÄÄAUÀqÀ ªÀÄAdÆgÁw §UÉÎ.

5.2.2005 18.12.2003

1.9.2005

7.2.2003

27.8.2004

8.9.2003

21.2.2004

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/J£ï. w¥ÉàøÁé«Ä/2003

¥Áæ¢üPÁgÀzÀ PÀbÉÃj ¸ÀܼÁAvÀgÀ ºÁUÀÆ ¥ÁnðöAiÀÄ£ï ¤ªÀðºÀuÉ §UÉÎ. SÁAiÀÄA C¢üPÁj ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¥ÀæAiÀiÁt ªÉZÀÑ 2003-04 ²æà J£ï.w¥ÉàøÁé«Ä EªÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÀqÀvÀ

30.6.2003

4.9.2003

16.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/59/¥ÁgÀzÀ ²ÃPÀvÉ/2003

¥ÁgÀzÀ²ðPÀvÉ C¢ü¤AiÀĪÀÄ

3.3.2004

3.3.2004

17.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/2/¹§âA¢/2004

²æà Dgï.r. PÀÄ®PÀtÂð, C¢üÃPÀëPÀgÀÄ CªÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÀqÀvÀ.

25.7.2003

27.8.2008

RTI-kannada pustaka pradhikara  

RTI-kannada pustaka pradhikara

Advertisement