Page 29

DºÁé£À/2012-13

zÀgÀ¥ÀnÖUÀ¼À£ÀÄß DºÁ餸ÀĪÀ §UÉÎ.

23. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/16/ªÀÄ.¹.ªÉÃ/2012-13

ªÀÄdÆj ¹§âA¢UÀ¼À ªÉÃvÀ£ÀzÀ PÀqÀvÀ

28.4.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

24. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/38/ªÀ.bÁ.R/2012-13

16.8.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

25. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/31/C.ªÁ/2012-13

ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ PÉÆoÀrUÉ ªÀ£Àå fëAiÀÄ bÁAiÀiÁavÀæªÀ£ÀÄß Rjâ¸ÀĪÀ §UÉÎ. ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ ªÁºÀ£À (PÁgÀÄ)zÀ PÀqÀvÀ

7.7.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

26. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/6/PÀbÉÃj ªÉZÀÑ/2012-13

PÀbÉÃj ªÉZÀÑzÀ PÀqÀvÀ

6.4.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

7.5.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

28.4.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

19.4.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

27.4.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

13.8.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

28.4.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

21.5.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

23.7.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

7.5.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

28.6.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

8.6.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

8.5.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

19.4.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

25.4.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

1.9.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

19.4.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

27. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/19/¥ÀÄ.¥Àæ.¸À¨sÉ./2012-13

¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÀluÉUÀ¼À KPÀgÀÆ¥À ¤ÃwAiÀÄ ¸À¨sÉ PÀgÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ. 28. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/7/C.D.¹./2012-13 ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ D¥ÀÛ ±ÁSÉ ¹§âA¢UÀ¼À ªÉÃvÀ£ÀzÀ PÀqÀvÀ 29. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/9/C.¤.zÀÆ/2012-13 ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ zÀÆgÀªÁt ©¯ï ¥ÁªÀw¸ÀĪÀ §UÉÎ. 30. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/15/PÀzÀÆ©/2012-13 PÀbÉÃj zÀÆgÀªÁt ©¯ïèUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀĪÀ §UÉÎ. 31. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/36/¸À.R.AiÉÆÃ.2010/2012-13 2010£Éà ¸Á°£À ¸ÀUÀlÄ Rjâ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ §UÉÎ. 32. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/15/ªÀÄÄ.C.¸À./2012-13 ²æà PÉ.ªÀÄÄPÀÄAzÀ£À CªÀgÀÄ CzsÀåPÀëgÀ D¥ÀÛ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ EªÀgÀ UËgÀªÀ ¸ÀA¨sÁªÀ£É ¥ÁªÀw¸ÀĪÀ §UÉÎ. 33. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/23/¥ÉÆæ.PÉÆÃ/2012-13 ¢ ¥ÉÆæÃ¥ÉÃμÀ£À¯ï PÉÆÃjAiÀÄgï EªÀgÀ ©¯ïUÀ¼À ¥ÁªÀw¸ÀĪÀ §UÉÎ. 34. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/34/PÀ.¦Ã.R/2012-13 PÀbÉÃjUÉ ¦ÃoÉÆÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¸ÀĪÀ §UÉÎ. 35. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/27/¥Áæ.¹.ºÉ/2012-13 ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¹§âA¢UÀ¼À ºÉZÀÄѪÀj PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀĪÀ §UÉÎ. 36. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/29/ªÀiÁ.PÉÃ.C.¸ÀA./2012-13 ªÀiÁ»w PÉÃAzÀæ C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸ÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ. 37. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/18/PÀ.ºÀÄ.ªÀÄA/2012-13 PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉ ºÀÄzÉÝ ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ. 38. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/26/C.¥Àæ.PÀ./2012-13 ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ ¥ÀæªÁ¸À PÀqÀvÀ 39. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/8/C.¤.¥ÉÃ.«/2012-13

ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ ¤ªÁ¸ÀzÀ ¥ÉÃ¥Àgï ºÁUÀÆ «zÀÄåvï ©®ÄèUÀ¼À ¥ÁªÀw §UÉÎ. 40. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/14/ªÁ.Qæ.AiÉÆÃ./2012-13 2012-13£Éà ¸Á°£À QæAiÀiÁAiÉÆÃd£É ¹zÀÞ¥Àr¸ÀĪÀ §UÉÎ. 41. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/41/¸Á.¸ÀA.¸À.¥ÀÄ.ªÀiÁ/2012- ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀAWÀ, ¸ÀA¸ÉÜ ºÁUÀÆ PÁ¯ÉÃdÄ 13 «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÄ£Àgï ªÀiÁgÁlzÀ §UÉÎ. 42. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/7/C.¤.¤Ã/2012-13 ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ ¤ªÁ¸ÀzÀ ¤Ãj£À ©¯ï ¥ÁªÀw¸ÀĪÀ §UÉÎ.

1999-2000/93-94/98/96/99 1.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/2/¹§âA¢/99-2000

2.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/1/DqÀ½vÀ/1993-94

UÀÈ¥ï ‘r’ ¹§âA¢UÉ GavÀ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç MzÀV¸ÀĪÀ §UÉÎ. ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ CAUÀgÀZÀ£É

7.3.2000

6.7.2004

11.5.2004

23.1.2007

RTI-kannada pustaka pradhikara  

RTI-kannada pustaka pradhikara

Advertisement