Page 27

27.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/42/qÁ. C.¤/2011-12

24.1.2012

8.3.2012

28.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/24/¸À.R.AiÉÆÃ.¥ÀÄ.§./2011- ¸ÀUÀlÄ Rjâ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr ¥ÀĸÀÛPÀ 12 §AqÀ¯ï PÀ¥ÀÄ¥Áæ/7/f.¦.gÁ.¥Àæ±À¹Û/2011-12 2010£Éà ¸Á°£À qÁ. f.¦.gÁdgÀvÀßA ¥Àæ±À¹Û

8.6.2011

12.7.2011

19.4.2011

19.9.2011

12.5.2011

30.3.2012

31.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/17/¥ÉÆæÃ.PÉÆÃ.©.¥Á/ 2011- ¢. ¥ÉÆæÃ¥ÉÃμÀ£À¯ï PÉÆÃjAiÀÄgï ©¯ï 12 ¥ÁªÀwAiÀÄ §UÉÎ. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/9/C.¤.zÀÆ./2011-12 ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ ¤ªÁ¸ÀzÀ zÀÆgÀªÁt ©¯ï

17.4.2011

29.3.2012

32.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/34/¯ÉÃ.¸Á.R./2011-12

2.5.2011

2.4.2012

33.

14.9.2011

18.1.2012

34.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/32/ªÀÄÄ.G.¥ÀÄ.«.¸À/ 2011- ªÀÄÄA¨ÉÊ ¸ÀAWÀ GavÀ ¥ÀĸÀÛPÀ «vÀgÀt 12 ¸ÀªiÀ ÁgÀA¨sÀ PÀ¥ÀÄ¥Áæ/33/«.zÀ.ªÀ.¥Àæ/2011-12 zÀ¸ÀgÀ ªÀ¸ÀÄÛ ¥ÀæzÀ±Àð£À ªÀĽUÉ vÉgÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ

26.9.2011

18.1.2012

35.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/6/ªÁPÉÃ/2011-12

ªÁZÀ£Á©ügÀÄa PÀªÀÄäl K¥Àðr¸ÀªÀÅ §UÉÎ.

19.4.2011

31.3.2012

36.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/40/¥ÀÄ.¸ÉÆÃ./2011-12

2011£Éà ¸Á°£À ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÉÆUÀ¸ÀÄ

24.1.2012

31.3.2012

37.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/18/ªÁ.Qæ.AiÉÆÃ./2011-12

ªÁ¶ðPÀ QæAiÀiÁ AiÉÆÃd£É

25.1.2012

25.1.2012

38.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/19/G.¥ÀÄ.«./2011-12

GavÀ ¥ÀĸÀÛPÀ «vÀgÀuÉ (2008£Éà ¸Á°£À)

19.5.2011

19.9.2011

39.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/3/C.¤.¤Ã./2011-12

ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ ¤ªÁ¸ÀzÀ ¤Ãj£À ©¯ï

15.4.2011

10.2.2012

40.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/28/PÀ.E.C./2011-12

PÀbÉÃj EAlgï£Émï

15.7.2011

20.3.2012

41.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/43/¥Àæ.¥Àæ.ªÀiÁ./2011-12

13.1.2012

20.1.2012

42.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/31/¨ÉA.«.¥ÀÄ.¥Àæ/2011-12

7.9.2011

02.4.2012

43.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/2/PÀbÉÃj ªÉZÀÑ/2011-12

¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À ºÁUÀÆ ªÀiÁgÁlPÉÌ §AzÀ CfðUÀ¼À «ªÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ««zÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Àæ¥ÀAZÀ ªÀĽUÉUÉ zsÀ£À¸ÀºÁAiÀÄ PÀZÉÃj ªÉZÀÑ PÀqÀvÀ

15.4.2011

2.4.2012

44.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/PÀ.¯É.¥Áå./2011-12

PÀbÉÃj ¯Élgï ¥Áåqï ªÀÄÄzÀæt

17.5.2011

30.6.2011

45.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/1/C.¹§âA¢/2011-12

ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ D¥ÀÛ ±ÁSÉ ¹§âA¢ PÀqÀvÀ

15.4.2011

2.4.2012

46.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/44/C.PÀ.¸ÀA.ªÁ./2011-12

22.2.2012

29.2.2012

47.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/¸ÁÜ.¸À.¸À¨sÉ/2011-12

30.4.2011

2.4.2012

48.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/27/ªÀiÁ.C.¥Àæ/2011-12

¸ÉƯÁè¥ÀÄgÀ ªÁZÀ£Á®AiÀÄPÉÌ ¸ÀºÁAiÀÄ ºÀ¸ÀÛ ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ. ¸ÁÜ¬Ä ¸À«Äw ¸À¨sÉ ºÁUÀÆ ¸ÀªÀð ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸À¨sÉ ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ ¥ÀæªÁ¸À

12.7.2011

23.2.2012

49.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/45/¥ÀæPÀluÉ/2011-12

gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁªÀå

20.3.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

50.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/51/ªÉ¨ï¸ÉÊmï/2011-12

51.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/52/¥ÀÄ¥ÀªÀÄÄ/2011-12

¥Áæ¢üPÁgÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À°è ªÀiÁ»wAiÀÄ C¼ÀªÀr¸ÀĪÀ §UÉÎ. ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀnÖ ªÀÄÄ¢æ¸ÀĪÀ §UÉÎ.

16.11.2011 24.11.2011 19.11.2011

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ. ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ. ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ.

52.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/50/¸Á¥sÀÖªÉÃgï/2011-12

12.11.2011

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ.

53.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/48/AiÀÄÄ.§.ZÉÆ/2011-12

¥ÀĸÀÛPÀ ªÀiÁgÀ®Ä ªÀiÁå£ÉÃmïªÉÄAmï ¹¸ÀÖªÀiï ¸Á¥sïÖªÉÃgï 2011£Éà ¸Á°£À AiÀÄĪÀ §gÀºÀUÁgÀgÀÄ

22.3.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ.

29. 30.

qÁ. C£ÀÄ¥ÀªÀÄ ¤gÀAd£À ¥Àæ±À¹Û

¯ÉÃR£À ¸ÁªÀÄVæ Rjâ §UÉÎ.

RTI-kannada pustaka pradhikara  

RTI-kannada pustaka pradhikara