Page 26

1.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/15/ªÀiÁ.C.ªÉÃ/2011-12

2.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/49/¥Àæ.ªÀÄÄ/2011-12

30.4.2011

1.3.2012

16.5.2012

21.6.2012

7.10.2011

31.3.2012

29.8.2011

12.7.2012

5.

¨sÉÆÃzÀ MAzÉà §æºÀä£ÁzÀ MAzÉà ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀÄÄzÀæt PÀ¥ÀÄ¥Áæ/30/j.¥ÀÄ.ªÉÄÃ./2011-12 «±ÉÃμÀ jAiÀiÁ¬Äw ¥ÀĸÀÛPÀªÉÄüÀ (gÀ«ÃAzÀæ PÀ¯ÁPÉëÃvÀæ) PÀ¥ÀÄ¥Áæ/29/2009 ¸À.R.AiÉÆÃ/2011- 2009£Éà ¸Á°£À ¸ÀUÀlÄ Rjâ §UÉÎ. 12 PÀ¥ÀÄ¥Áæ/G¥ÀÄ«/2011-12 GavÀ ¥ÀĸÀÛPÀ «vÀgÀuÉ

10.6.2011

13.6.2011

6.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/26/ªÀÄĺÀO¹/2011-12

zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀĽUÉUÉ OμÀ¢ü

9.6.2011

31.3.2012

7.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/37/ªÀÄ.¹.ªÀiÁ/2011-12

ªÀÄdÆj ¹§âA¢UÀ¼À ªÀiÁ»w

14.12.2011

14.12.2011

8.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/5/ªÁ.PÀ./2011-12

ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ ªÁºÀ£À PÀqÀvÀ

30.9.2011

5.3.2012

9.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/41/2011-f.gÁ.¥Àæ/2011-12

24.1.2012

6.3.2012

10.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/8/«.¥ÀÄ.¢./2011-12

27.4.2011

28.4.2011

11.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/¥Àæ.¥À.ªÀÄÄ/2011-12

26.7.2011

26.7.2011

12.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/35/£Á.ªÉÄ.¥ÀÄ/2011-12

qÁ. f.¦.gÁdgÀvÀßA ¸Á»vÀå ¥ÀjeÁjPÀ ¥Àæ¸À¹Û-2011 «±Àé¥ÀĸÀÛPÀ ¢£ÁZÀgÀuÉ ºÁUÀÆ PÀgÀqÀÄ wzÀÄݪÀ PÁAiÀÄðUÁgÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ ¥ÀnÖ ªÀÄÄ¢æ¸ÀĪÀ §UÉÎ. £Á£ÀÄ ªÉÄaÑzÀ ¥ÀĸÀÛPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

16.9.2011

2.4.2012

13.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/30/j.¥ÀÄ.ªÉÄÃ./2011-12

26.12.2011

2.4.2012

14.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/38/PÀzÀA¨ÉÆÃvÀìªÀ/2011-12

«±ÉÃμÀ jAiÀiÁ¬Äw ¥ÀĸÀÛPÀ ªÉÄüÀ wAr Hl ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl

19.12.2011

20.1.2012

15.

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉ ¥sÉÆÃmÉÆÃ, «rAiÉÆÃ, DºÁé£À¥ÀwæPÉ PÀbÉÃj ¦ÃoÉÆÃ¥ÀPÀgÀt Rjâ¸ÀĪÀ §UÉÎ.

4.4.2011

27.3.2012

16.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/23/zÀgÀ¥ÀnÖ DºÁé£À/201112 PÀ¥ÀÄ¥Áæ/19/PÀ.¦.R§UÉÎ/2011-12

23.4.2011

26.4.2011

17.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/12/ºÉ.PÉ.¤/2011-12

27.4.2011

31.3.2012

18.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/14/¥ÀÄ.¯ÉÆÃ.vÉæöÊ/2011-12

ºÉZÀÄѪÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀĪÀ ¹§âA¢UÀ½UÉ ªÉZÀÑ ¨sÀj¸ÀĪÀ §UÉÎ. ¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ vÉæöʪÀiÁ¹PÀ

1.4.2011

12.3.2012

19.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/16/ªÀÄ.¹.ªÉÃ/2011-12

ªÀÄdÆj ¹§âA¢ ªÉÃvÀ£À

30.4.2011

31.3.2012

20.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/4/C.¤.¥À.«./2011-12

15.4.2011

24.3.2012

21.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/13/¥Àæ.¸À.ºÀ.D.2011-12

29.4.2011

17.5.2011

22.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/25/PÀ¨ÁR/2011-12

ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ ¤ªÁ¸ÀzÀ «zÀÄåvï ¥ÉøÀgï ©¯ï ¥Àæ±À¹Û ¥ÀæzÁ£À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀPÉÌ zÀgÀ¥ÀnÖ DºÁ餸ÀĪÀ §UÉÎ. PÀlð£ï ¨ÁPïì Rjâ¸ÀĪÀ §UÉÎ.

6.5.2010

5.7.2011

23.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/22/UÀAiÀÄR/2011-12

25.5.2011

20.4.2012

24.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/20/PÀ¥ÀĤøÀ¨sÉ/2011-12

PÀbÉÃjUÉ UÀtPÀAiÀÄAvÀæ ºÁUÀÆ eÉógÁPïì «ÄμÀ£ï Rjâ¸ÀĪÀ §UÉÎ. PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¤Ãw ¸À¨sÉ

19.5.2011

30.5.2011

25.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/11/PÀ.zÀÆ/2011-12

PÀbÉÃj zÀÆgÀªÁt ©¯ï

17.4.2011

24.3.2012

26.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/39/C.¥Àæ.¥Àæ/2011-12

CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¥ÀæPÁ±À£À ¥Àæ±À¹Û

24.1.2012

30.3.2012

3. 4.

ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ ªÉÃvÀ£À PÀqÀvÀ

RTI-kannada pustaka pradhikara  

RTI-kannada pustaka pradhikara

Advertisement