Page 18

52.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/6/G.¥ÀÄ.PÀ/2009-10

10.3.2009

28.4.2009

30.10.2009

12.11.2009

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/119/NzÀÄUÀgÀ PÀÆl/2009-10

PÀ£ÁðlPÀ gÀPÀët ªÉâPÉ GavÀ ¥ÀĸÀÛPÀ PÁ¥ÀlÄ ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ. UÀr¨sÁUÀzÀ ¸Á»wUÀ¼À ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ §UÉÎ. NzÀÄUÀgÀ PÀÆl

53.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/105/¥ÀæPÀluÉ/2009-10

54.

1.12.2009

1.2.2010

55.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/118/¥ÀæPÀluÉ/2009-10

PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÁæaãÀvÉ PÀÄjvÀÄ

1.12.2009

1.12.2009

56.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/114/£À¥ÀÄfèsÁ¸Àà/2009-10

£À£ÀUÉÆAzÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ ¨ÉÃPÀÄ

03.12.2009

4.12.2009

57.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/106/¥Àæ.¥sÀ.¥Àæ/2009-10

¥ÀæPÀluÉUÀ¼À ¥sÀ®PÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À

30.10.2009

2.2.2010

58.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/122/ºÉÆ.gÁ.¥ÀÄ/2009-10

¥ÀĸÀÛPÀ ªÉÄüÀ K¥Àðr¸ÀĪÀ §UÉÎ.

1.12.2009

2.2.2010

59.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/112/¯ÉÃ.¸ÀA.PÁ./2009-10

¯ÉÃRPÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀAªÁzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

-

-

60.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/120/PÀ.N.¸À«ÄÃPÉë/2009-10

PÀ£ÀßqÀ NzÀÄUÀgÀ ¸À«ÄÃPÉë

1.12.2009

1.2.2010

61.

1.12.2009

1.12.2009

1.12.2009

21.12.2010

11.8.2009

5.9.2012

15.12.2009

22.5.2010

65.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/113/f.gÀÄ.¯Á.±Á.¥ÀÄ.¥Àæ/2009-10 f¯Áè gÀAUÀªÀÄA¢gÀUÀ¼À°è ±Á±ÀévÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À ªÀåªÀ¸ÉÜ PÀ¥ÀÄ¥Áæ/123/gÁ.CA.ªÉÄüÀ/2009-10 gÁ¶ÖçÃAiÀÄ CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ¥ÀĸÀÛPÀ ªÉÄüÀ K¥Àðr¸ÀĪÀ §UÉÎ. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/86/¥ÀæPÀluÉ/2009-10 ªÀĺÁPÁªÀå ªÀiÁ¯ÉAiÀÄr ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ §UÉÎ. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/126/¥ÀæPÀluÉ/2009-10 §ÄPï ¥À©è¶AUï PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄ¢æ¸ÀĪÀ §UÉÎ. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/¥Áæ.¯ÉÆÃ/2009-10 ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¯ÉÆÃUÉÆÃ

5.2.2010

6.2.2010

66.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/9/¸ÁªÀiÁ£Àå/2009-10

-

-

67.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/104/G.¥ÀÄ.«.¸À./2009-10

GavÀ ¥ÀĸÀÛPÀ «vÀgÀuÁ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ

18.11.2009

5.4.2010

68.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/125/vÁ.G.¥ÀÄ.«./2009-10

vÁ¼ÀªÁr GavÀ ¥ÀĸÀÛPÀ «vÀgÀuÉ

2.12.2009

24.4.2010

69.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/13/¥ÀæPÀluÉ/2009-10

PÁ¸ÀgÀUÉÆÃr£À°è GavÀ ¥ÀĸÀÛPÀ «vÀgÀuÉ

11.11.2010

14.1.2011

70.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/G.¥ÀÄ.«.PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ/2009-10

27.12.2009

23.3.2010

19.11.2009

24.4.2010

7.7.2009

5.4.2010

10.2.2010

16.9.2011

10.2.2010

19.2.2010

31.8.2010

15.12.2010

28.4.2009

1.2.2010

15.5.2010

26.5.2010

62. 63. 64.

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå gÀ¸ÉÛ ¸ÁjUÉ ¤UÀªÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ GavÀ ¥ÀĸÀÛPÀ «vÀgÀuÉ PÀ¥ÀÄ¥Áæ/76/PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ/2009-10 zÀ°vÀ §gÀºÀUÁgÀgÀ §¼ÀUÀ PÉƼÉîÃUÁ®, «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀ PÀ¥ÀÄ¥Áæ/56/£Á.ªÉÄ.¥ÀÄ.PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ/2009- £Á£ÀÄ ªÉÄaÑzÀ ¥ÀĸÀÛPÀ G¥À£Áå¸À 10 PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ PÀ¥ÀÄ¥Áæ/140/¥ÀæPÀluÉ/2009-10 qÁ. C¤® PÀªÀÄw CªÀgÀ PÀÈw ªÀÄÄ¢æ¸ÀĪÀ PÀqÀvÀ PÀ¥ÀÄ¥Áæ/19/¥ÀæPÀluÉ/2009-10 GzÀÄð¸Á»vÀå «Ä¯ï vÀT DAiÀÄÝ UÀd®UÀ¼ÀÄ, GzÀÄð ¨sÁμɬÄAzÀ DAiÀÄÝ PÀvÉUÀ¼ÀÄ PÀ¥ÀÄ¥Áæ/77/¥ÀæPÀluÉ/2009-10 ²æà a.¸ÀÄ.PÀÈμÀÚ±ÉnÖ CªÀgÀ PÀÈw ªÀÄÄ¢æ¸ÀĪÀ §UÉÎ. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/4/¥ÀæPÀluÉ/2009-10 CqÀ« ZÀAZÀgÀÄ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ £ÉÆÃl PÀÈw ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ §UÉÎ. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/136/¥ÀæPÀluÉ/2009-10 ²æà ªÀÄļÀÆîgÀÄ £ÁUÀgÁeï CªÀgÀ DAiÀÄÝ ¸ÀA¥ÀÄlzÀ §UÉÎ

RTI-kannada pustaka pradhikara  

RTI-kannada pustaka pradhikara

Advertisement