Page 15

18.3.2008

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/10/¥ÀæPÀluÉ/2008-09

qÁ. «.J£ï. PÀ²ðAiÀĪÀgÀ ¸ÀªÀÄUÀæ ¸Á»vÀå ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ §UÉÎ. ²æêÀvÀì ¤WÀAlÄ ªÀÄÄzÀætzÀ §UÉÎ.

11.2.2009

21.12.2009

90.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/60/¥ÀæPÀluÉ/2008-09

PÀ«PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ PÀÈw ªÀÄÄzÀæt

7.1.2009

6.1.2011

91.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/78/¥ÀæPÀluÉ/2008-09

27.1.2009

12.3.2009

92.

27.1.2009

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

93.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/80/¥ÀæPÀluÉ/2008-09 ¨sÁUÀ-1 ¨sÁUÀ-2 ¨sÁUÀ-3 ¨sÁUÀ-4 PÀ¥ÀÄ¥Áæ/58/¥ÀæPÀluÉ/2008-09

PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸Á»vÀå ªÀiÁ¯É G¥À¸À«Äw “d«Ää£À°è «±ÉÃμÀ ºÀPÀÄÌ PÀÈw ªÀÄÄzÀætzÀ §UÉÎ. ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸Á»vÀå ªÀiÁ¯ÉAiÀÄr PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ §UÉÎ.

7.1.2009

26.10.2009

94.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/24/ªÀÄÄzÀæt/2008-09

25.7.2008

30.8.2011

95.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/44/DzÁAiÀÄ vÉjUÉ/2008-09

eÁ£À¥ÀzÀ ¸ÀAVÃvÀUÁgÀ ¨Á¼ÀªÀÅ ºÀÄPÉÌÃj ¥À²ä²æà ¥ÀArvÀ §¸ÀªÀgÁd UÀÄgÀÄ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ §UÉÎ. ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀ CgÀÄuÉÆÃzÀAiÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀÄgÀĪÀÄÄzÀætzÀ §UÉÎ. ªÀÄÄzÀæPÀjUÉ ¥ÁgÀA.£ÀA.16J ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ.

5.9.2008

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

96.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/19/Qæ.AiÉÆÃ./2008-09

2008-09£Éà ¸Á°£À QæAiÀiÁAiÉÆÃd£É

19.7.2008

11.3.2009

97.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/1/¹.¥ÀÄ.ªÀiÁ./2008-09

17.4.2008

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

18.12.2008

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ.

18.8.2008

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ.

18.8.2008

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ.

7.11.2008

3.4.2009

5.10.2009

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ.

30.6.2008

1.4.2009

88.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/28/ªÀÄÄzÀæt/2008-09

89.

¹jUÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀĸÀÛPÀ EqÀ®Ä M¼ÁAUÀt «£Áå¸À ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ. 98. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/53.PÀ.C.C/¥ÀĪÀiÁ/2008-09 ¹jUÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀĽUÉAiÀÄ°è PÀ£ÁðlPÀ C£ÀĪÁzÀ CPÁqÉ«ÄAiÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ªÀiÁgÁl 99. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/54/PÀ£Á.C./¥ÀĪÀiÁ/2008-09 PÀ£ÁðlPÀ £ÁlPÀ CPÁqÉ«Ä ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ. 100. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/55/PÀ.².C./¥ÀĪÀiÁ/2008-09 PÀ£ÁðlPÀ ²®àPÀ¯Á CPÁqÉ«Ä ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄߪÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ. 101. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/13/CzsÀåPÀëgÀ ªÉÃvÀ£À PÀqÀvÀ/2008- ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ ªÉÃvÀ£À PÀqÀvÀ 09 102. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/76/PÀeÁC/¥ÀĪÀiÁ/2008-09 ¹jUÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀĽUÉAiÀÄ°è eÁ£À¥ÀzÀ CPÁqÉ«Ä ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ. 103. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/11/ªÀÄ.¹/2008-09 ªÀÄdÆj ¹§âA¢ ªÉÃvÀ£À PÀqÀvÀ 104. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/98/¹.¥ÀÄ.ªÀiÁ.¸À¨sÉ/2008-09

¹jUÀ£ÀßqÀ ªÀĽUÉUÀ¼À ¸À¨sÉ PÀgÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ.

25.3.2009

12.5.2009

105. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/39/ºÀA¦ GvÀìªÀ/2008-09

ºÀA¦ GvÀìªÀ 2009

15.9.2008

21.11.2008

106. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/153/G.¥ÀÄ.¤Ã/ªÀÄzÀÄVj/ 2008- ªÀÄzÀÄVjAiÀÄ°è GavÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß 09 ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ. 107. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/30/¯ÉÃ.d.¸À./2008-09 ¯ÉPÀÌ¥vÀ Áæ¢üPÁjUÀ¼À dAn ¸ÀºÁAiÀÄ §UÉÎ.

10.3.2008

10.3.2008

31.7.2008

31.7.2008

108. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/66/¸À¨sÉ¥ÀvÀæ/2008-09

7.1.2009

7.1.2009

3.12.2009

23.7.2011

30.1.2009

23.2.2010

109. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/84/¸À.R.AiÉÆÃ./2008-09 110.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/82/C.¥Àæ.¥Àæ./2008-09

10.12.2008gÀ ¸À¨sÉUÉ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ PÀqÀvÀ 2008£Éà ¸Á°£À ¸ÀUÀlÄ RjâAiÀÄ §UÉÎ. 2008£Éà ¸Á°£À CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ ¥Àæ±À¹Û DAiÉÄÌ PÀqÀvÀ

RTI-kannada pustaka pradhikara  

RTI-kannada pustaka pradhikara

RTI-kannada pustaka pradhikara  

RTI-kannada pustaka pradhikara

Advertisement