Page 12

19.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/15/PÀ.R./2008-09

PÀA¥ÀÆålgï Rjâ

01.07.2008

01.04.2009

20.

PÀ¥ÀÄ¥Àæ/7/zÀÆgÀªÁtÂ/2008-09

01.06.2008

22.4.2009

21.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/1/CzsÀåPÀëgÀÄ/2008-09

¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ zÀÆgÀªÁt C¼ÀªÀr¸ÀĪÀ §UÉÎ ºÀ¼ÉAiÀÄzÀ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀ §UÉÎ. ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ PÀqÀvÀ

11.06.2008

06.08.2008

22.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/27/zÁ.ªÀiÁ/2008-09

15.07.2008

15.07.2008

23.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/6/ªÁºÀ£À Rjâ/2008-09

16.6.2008

09.9.2009

24.

PÀ¥ÀÄ¥Àæ/25/¥ÁæºÀ/2008-09

PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉUÉ ¸Á»wUÀ¼À «¼Á¸À PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëjUÉ ªÁºÀ£À Rjâ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ. ¥ÁæAQAUÉÎ ºÀt vÀÄA§ÄªÀ §UÉÎ

25.7.2008

27.12.2011

25.

27.11.2008

31.3.2009

16.07.2008

19.3.2009

5.9.2008

6.9.2008

9.1.2009

22.1.2009

6.9.2008

21.10.2009

24.1.2008

31.3.2009

28.3.2009

5.3.2009

12.3.2009

20.3.2009

28.1.2009

2.3.2009

15.1.2008

5.5.2008

26.7.2008

26.7.2008

37.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/51/¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ £ÉêÀÄPÁw/2008-09 ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ 2008-09£Éà ¸Á°UÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß £ÉëĸÀĪÀ §UÉÎ. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/18/C.¤.¤Ã.©.¥À/2008-09 ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ ¤ªÁ¸ÀzÀ ¤Ãj£À ©®Äè ¥ÁªÀw¸ÀĪÀ §UÉÎ. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/35/PÀ.¯ÉÃ.¸À.«.¸À./2008-09 PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÃRQAiÀÄgÀ ¸ÀAWÀ (j.), ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ ¯ÉÃRQAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀĸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄ PÀÄjvÀÄ «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAªÁzÀ UÉÆÃ¶× K¥Àðr¸ÀĪÀ §UÉÎ PÀ¥ÀÄ¥Àæ/75/©.ªÁ.PÀ ©ÃzÀgï£À°è ªÁZÀ£Á©ügÀÄa PÀªÀÄäl ©ÃzÀgï/ªÁZÀ£Á©gÀÄa/2008-09 J¥Àðr¸ÀĪÀ §UÉÎ. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/36/C¥Àæ¥Àæ2008/2009/6/9/2008 2007£Éà ¸Á°£À CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¥ÀæPÁ±À£À ¥Àæ±À¹Û DAiÉÄÌ PÀqÀvÀ PÀ¥ÀÄ¥Áæ/78/G¥ÀÄ«/2008-09 PÉÃgÀ¼ÀzÀ PÁ¸ÀgÀUÉÆÃr£À°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁgÁμÀÖçzÀ ¥ÀvÀè ¸À¯Áè¥ÀÄgÀzÀ°è «¼À¸ÀAUÀzÀ°è GavÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/93/PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ/2008-09 £Á£ÀÄ ªÉÄaÑzÀ ¥ÀĸÀÛPÀ G¥À£Áå¸À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ PÀ¥ÀÄ¥Áæ/96/PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ/2008-09 ¯ÉÃRPÀgÀ PÀªÀÄäl ªÀÄ»¼Á ¸ÀªÀiÁd(j.), EªÀgÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀ PÀ¥ÀÄ¥Áæ/81/PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ/2008-09 ¸ÀAªÁzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀ ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «.«. PÀ¥ÀÄ¥Àæ/49/G.«.«./«ZÁgÀ G£Áä¤AiÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄ ¸ÀAQgÀt/2008-09 ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt K¥Àðr¸ÀĪÀ §UÉÎ. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/159/ªÀÄÄzÀæt/2008 zɺÀ° £ÉÆÃmï ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀÄÄzÀæt ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/26/zÀgÀ¥ÀnÖ/2008-09 2008-09£Éà ¸Á°£À ªÀÄÄzÀæt zÀgÀ¥ÀnÖ PÀgÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/92/C¸ÀACªÀiÁ/2008-09 C¯ÉªÀiÁj ¸ÀA¸ÀÌøw CzsÀåPÀëgÀ ªÀiÁ¯É

11.2.2009

4.6.2010

38.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/95/¥ÀæPÀluÉ/2008-09

2.1.2009

20.3.2010

39.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/57/¥ÀæPÀluÉ/2008-09

4.2.2009

10.6.2010

40.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/4/ªÀÄÄzÀæt/2008-09

4.3.2008

2.3.2010

41.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/2/ªÀÄÄzÀæt/2008-09

2.2.2008

24.2.2010

26. 27.

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

UÀÄgÀÄ£Á£ÀPï ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀÄgÀĪÀÄÄzÀætzÀ §UÉÎ. r.©. gÁªÀÄZÀAzÀæZÁgï ¯ÁqÀd£ÁAUÀzÀ £É¯É ºÁUÀÆ ¸ÀA¸ÀÌøw, ²æà dAiÀÄ ¥ÀæPÁ±ï J¸ï.r.¯Áqï ¸Á®ÄªÀÄgÀzÀ wªÀÄäPÀÌ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀÄÄzÀæt ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ. PÀAZÁåt ±ÀgÀt¥Àà CªÀgÀ CdÓ£À CAzÀzÀ PÀvÉUÀ¼À ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀÄÄzÀætzÀ §UÉÎ

RTI-kannada pustaka pradhikara  

RTI-kannada pustaka pradhikara

Advertisement