Page 11

54. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/38/ªÀÄÄzÀæt/2007 55. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/155/ªÀÄÄzÀæt/2008 56. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/20/ªÀÄÄzÀæt/2007 57. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/18/ªÀÄÄzÀæt/2007 1.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/10/¸ÁªÀiÁ£Àå/2008-09

2.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/56/®gÉPÁªÀiÁ/2008-09

²æà ºÀjºÀgÀ ¦æAiÀÄ CªÀgÀ ¸ÀA¥Á¢¹gÀĪÀ PÀĪÉA¥ÀÄ M®ªÀÅ - ¤®ÄªÀÅ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀÄÄ¢æ¸ÀĪÀ §UÉÎ. qÁ. ©.PÉ. gÀ« ªÀÄvÀÄÛ qÁ. JA.Dgï.¸ÀvÉÛ¥ÀæPÁ±ï CªÀgÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄGzÀåªÀÄ ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ §UÉÎ. d£À¥ÀzÀPÀªÁPÀÆl ªÀÄÄzÀætzÀ §UÉÎ. zÀ°vÀ vÀvÀé ¥ÀzÀPÁgÀ PÁ²Ã£ÁxÀ ¥ÀAZÁPÀëjUÀªÁ¬Ä CªÀgÀ ¥Àæw ªÀÄÄzÀætzÀ §UÉÎ. ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀqÀvÀ

9.10.2007

4.3.2008

7.2.2008

30.4.2008

29.5.2007

25.1.2008

29.5.2007

5.5.2008

26.06.2008

08.08.2008

08.12.2008

08.12.2008

01.07.2008

01.04.2009

22.7.2008

2.8.2008

26.06.2008

20.03.2009

20.10.2008

22.10.2008

30.06.2008

30.01.2009

30.10.2008

04.11.2008

11.07.2008

11.07.2008

9.

¹jUÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀiÁgÁl ªÀĽUÉ ®ºÀj gÉPÁrðAUï PÀA¥À¤, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÀ¥ÀÄ¥Áæ/16/¯ÉÃ.¸Á.R./2008-09 PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ PÀZÉÃj G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV ¯ÉÃR£À ¸ÁªÀÄVæ Rjâ PÀ¥ÀÄ¥Áæ/2/¹§âA¢/2008-09 ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ SÁAiÀÄA ¹§âA¢ ¤ÃqÀĪÀAvÉ PÉÆÃj PÀ¥ÀÄ¥Áæ/9/ªÀiÁgÁl/2008-09 ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½AzÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀiÁgÁl ¥ÀæzÀ±Àð£À ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ §AzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À PÀqÀvÀ PÀ¥ÀÄ¥Áæ/47/zsÁ¥ÀĪÉÄÃ/2008-09 zsÁgÀªÁqÀ f¯ÉèAiÀÄ°è ¥ÀĸÀÛPÀ ªÉÄüÀ K¥Àðr¸ÀĪÀ §UÉÎ PÀ¥ÀÄ¥Áæ/12/zɺÀ° ¥ÀĸÀÛPÀ ªÉÄüÀ/ 2008- zɺÀ° ¥ÀĸÀÛPÀ ªÉÄüÀ-2008-09 09 PÀ¥ÀÄ¥Áæ/50/¥ÀĪÀiÁj/2008-09 PÀ£ÀßqÀ gÁeÉÆåÃvÀìªÀzÀ ¤«ÄvÀÛ 01.11.2008 jAzÀ 30.11.2008gÀªÀgÉUÉ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¥ÀæPÀluÉUÀ¼À£ÀÄß ±ÉÃPÀqÁ 50%gÀμÀÄÖ jAiÀiÁ¬ÄwzÀgÀzÀ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/01./PÀ«zÀÄ/2008-09 zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀĽUÉAiÀÄ «zÀÄåvï zÀÄgÀ¹ÛUÁV

10.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/20/ªÀÄÄzÀæt/2008-09

¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÀluÉUÁV §AzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ

08.08.2008

28.7.2008

11.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/1/PÀzÀA¨ÉÆÃvÀìªÀ/2008-09

PÀzÀA¨ÉÆÃvÀìªÀ-2008

12.01.2009

18.01.2009

12.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/43/PÁ¸ÀA¸ÀÄ/¥ÀÄ.R/2008-09

16.09.2008

16.09.2008

13.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/53/¨É.ºÀ.¥Àæ.ªÀiÁ.ªÀ/2008-09

03.12.2008

03.12.2008

14.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/91/j.¥ÀÄ.ªÉÄÃ./2008-09

13.2.2009

01.04.2009

15.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/8/PÀbÉÃj ªÉZÀÑ/2008-09

PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀA¸À¢ÃAiÀÄ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ ¸ÀAWÀ ¥ÀæPÀn¹zÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¸ÀĪÀ §UÉÎ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÀ§â-2008gÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ gÀ«ÃAzÀæ PÀ¯ÁPÉëÃvÀæzÀ DªÀgÀtzÀ°è ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À ºÁUÀÆ ªÀiÁgÁl K¥Àðr¸ÀĪÀ §UÉÎ. jAiÀiÁ¬Äw ¥ÀĸÀÛPÀ ªÉÄüÀ K¥Àðr¸ÀĪÀ §UÉÎ. PÀbÉÃj ªÉZÀÑ

27.06.2008

21.04.2009

16.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/19/H.Qæ.AiÉÆÃ/2008-09 (¨sÁUÀ-2)

13.3.2009

12.3.2010

17.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/17/PÉÆÃjAiÀÄgï/2008-09

15.07.2008

01.04.2009

18.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/5/¦Ã.Rjâ/2008-09 ¨sÁUÀ-1 ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ PÉÆoÀrUÉ ¦ÃoÉÆÃ¥ÀPÀgÀt Rjâ

16.6.2008

08.9.2008

3. 4. 5. 6. 7. 8.

PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ 3500 ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß UÀæAxÁ®AiÀÄPÉÌ Rjâ¸ÀĪÀ §UÉÎ gÀÆ.5.00PÉÆÃnUÉ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É ¥ÉÆæ¥sÉÃμÀ£À¯ï PÉÆÃjAiÀÄgï

RTI-kannada pustaka pradhikara  

RTI-kannada pustaka pradhikara

Advertisement