Page 1


PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ

PÀ£ÀßqÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

dįÉÊ - ¸É¥ÉÖA§gï 2010 ¸ÀA¥ÀÅl 2 ¸ÀAaPÉ 1

¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ

qÁ. ¹zÀÞ°AUÀAiÀÄå ¸ÀA¥ÁzÀPÀ

eÉ. J£ï. ±ÁªÀÄgÁªï «£Áå¸À

AiÀÄÄ. n. ¸ÀÄgÉñï


¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ

C±ÉÆÃPÀ J£ï. ZÀ®ªÁ¢ DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

PÀ£ÀßqÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÀªÀ£À, eÉ.¹. gÀ¸ÉÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560002 zÀÆgÀªÁt / ¥sÁåPïì: 080-22484516

PÀ£ÀßqÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ CzsÀåPÀëgÀÄ qÁ. ¹zÀÞ°AUÀAiÀÄå ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¥ÉÇæ. ¹.«. PÉjªÀĤ ²æà r. J£ï. ¯ÉÆÃPÀ¥Àà ²æà PÀA§vÀÛ½î ¥ÀæPÁ±ï ²æà ¥Àæ¢Ã¥ï PÀĪÀiÁgï PÀ®ÆÌgÀÄ ²æà J.PÉ. gÁªÉÄñÀégÀ ªÀÄÄzÀæPÀgÀÄ gÁeÁ ¦æAlgïì ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 27. zÀÆgÀªÁuÉ: 22234066

¯ÉÃR£ÀUÀ¼À°è£À C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ½UÉ DAiÀiÁ ¯ÉÃRPÀgÉà dªÁ¨ÁÝgÀgÀÄ.


dįÉÊ - ¸É¥ÉÖA§gï 2010

¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀ ªÀiÁvÀÄ

CzsÀåAiÀÄ£À

7

PÀ£ÀßqÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ QæAiÀiÁ²Ã® C©üAiÀiÁ£À - ¥ÉÆæ. J¯ï.J¸ï. ±ÉõÀVj gÁªï CrUÀgÀ §UÉV£À DPÀgÀUÀæAxÀ `ªÉÆúÀ£À ªÀÄÄgÀ° - J¸ï.Dgï. «dAiÀıÀAPÀgÀ ªÀiÁ ¤µÁzÀzÀ ¨sÁªÀ-ªÉÊzÉûAiÀĪÀgÀ `PËæAZÀ ¥ÀQëUÀ¼ÀÄ’ - Dgï. vÁjt ±ÀĨsÀzÁ¬Ä¤ ¸ÀªÀiÁ¢¸ÀÜ ¸ÀäøwUÀ¼À GvÀÍ£À£ÀzÉqÉUÉ DgÉÆúÀt - qÁ. JZï.J¯ï. ¥ÀĵÀà PÀgÁ¼À ªÀÄÄRUÀ¼À C£ÁªÀgÀt - qÁ. JZï.J¸ï. gÁWÀªÉÃAzÀæ gÁªï ZÁjwæPÀ UÀw©AUÀ: ¸Àé¥Àß ¸ÁgÀ¸ÀévÀ - JZï. zÀAqÀ¥Àà ¢Ã¥ÀzÀ §ÄqÀzÀ°è PÀvÀÛ¯É - qÁ. ¨ÉÊgÀªÀÄAUÀ® gÁªÉÄÃUËqÀ ‘¸Á«gÀ ¥ÀQëUÀ¼ÀÄ’ ©qÀÄUÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ §AzsÀ£ÀzÀ DªÀvÀð£À - qÁ. ©.AiÀÄÄ. ¸ÀĪÀiÁ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ UÀæAxÀ - qÁ. J£ï. C£ÀAvÀgÁªÀÄ£ï eÁÕ£ÀPÉÌ DPÁ±ÀªÉà «Äw - n. Dgï. C£ÀAvÀgÁªÀÄÄ

ªÀÄÄSÁªÀÄÄT

51

¤gÀAvÀgÀ CzsÀåAiÀÄ£À²Ã® £ÁqÉÆÃd ¥ÉÆæ. ºÀA¥À£Á - ¸ÀAzÀ±Àð£À : qÁ. f.Dgï. w¥ÉàøÁé«Ä »jAiÀÄgÀ ¨sÁªÀPÉÆñÀPÉÌ ¨ÉÃqÀªÁzÀ UÁA¢üAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄPÀ̼À ¨sÁªÀPÉÆñÀPÁÌzÀgÀÆ vÀÄA§§ºÀÄzÉãÉÆà - ¨ÉƼÀĪÁgÀÄ ¸ÀAzÀ±Àð£À : qÁ. f. PÀȵÀÚ¥Àà


dįÉÊ - ¸É¥ÉÖA§gï 2010

«±ÉèõÀuÉ

71

¸À¹AiÀÄ ¸À®ºÀĪÀ ¸ÁzsÀ£É - JZï. ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ

¥ÀŸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄ

67

ºÀ¸ÀÛ¥Àæw ¹zÀÞvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ - qÁ. «dAiÀiÁ


¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀ ªÀiÁvÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀŸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ §ºÀÄ¢£ÀzÀ ¨ÉÃrPÉAiÀiÁzÀ ‘PÀ£ÀßqÀ ¥ÀÀŸÀÛPÀ ¤Ãw’AiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ ¥ÀÀŸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ gÀƦ¹, C£ÀĪÉÆÃzÀ£ÉUÁV ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¸À°è¹zÉ. PÀ£ÀßqÀ ¥ÀÀŸÀÛPÀ ¤ÃwAiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR zsÉåÃAiÉÆÃzÉÝñÀ ªÀÄvÀÄÛ CA±ÀUÀ¼ÉAzÀgÉ. •

¥ÀÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ - DyðPÀ ªÀ®AiÀÄzÀ GvÀà£ÀßUÀ¼ÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀÅzÀÄ.

gÁdåzÀ ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀÄ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¥ÀvÀÛ£ÀÄß d£ÀvÉ CjAiÀÄ®Ä £ÉgÀªÁUÀĪÀAvÉ NzÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæZÀgÀ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ.

¥ÀÀŸÀÛPÀUÀ¼À gÀZÀ£É CUÀÀvÀåªÁzÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ¤«Äð¹ ¥ÀÉÇæÃvÁìºÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.

PÀ£ÀßqÀzÀ ¯ÉÃRPÀ-¥ÀæPÁ±ÀPÀ-NzÀÄUÀgÀ £ÀqÀÄªÉ GvÀÛªÀÄ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß K¥Àðr¹, NzÀÄUÀgÀ°è GvÀÛªÀÄ ªÁZÀ£Á©ügÀÄaAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼À¹, gÁeÁåzÀåAvÀ NzÀÄUÀjUÉ ¥ÀÀŸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀ ¨É¯ÉAiÀÄ°è zÉÆgÉAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.

PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¥ÀÀŸÀÛPÉÆÃzÀåªÀĪÀÅ d£À¥ÀgÀªÁV, ¸ÀªÀÄUÀæ ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀiÁV ¨É¼ÉzÀÄ ¨sÀzÀæªÁV £É¯ÉAiÀÄÆgÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.

CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¥ÀÀŸÀÛPÀ ¥Àæ¥ÀAZÀ MqÀÄØwÛgÀĪÀ ¥ÉÊ¥ÀÉÇÃnAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀÄxÀðªÁV JzÀÄj¸À®Ä PÀ£ÀßqÀ ¥ÀæPÁ±À£À GzÀåªÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀdÄÓUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ.

PÀ£ÀßqÀ ºÁUÀÆ vÀļÀÄ, PÉÆAPÀt ªÀÄvÀÄÛ PÉÆqÀªÀ ¨sÁµÉUÀ¼À°è ¥ÀæPÀlªÁUÀĪÀ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ½UÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ F ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¸À¯ÁVzÉ.

¥ÀÀŸÀÛPÀ gÀZÀ£ÉUÉ ¸ÀÆPÀÛ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¹PÉÆqÀĪÀ ««zsÀ PÁAiÀiÁðUÁgÀ, PÀªÀÄälUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¸À¨ÉÃPÀÄ.

¯ÉÃRPÀ-¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ £ÀqÀÄªÉ vÀ¥ÀàzÉ °TvÀ M¥ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.

¯ÉÃRPÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹, £ÉÆÃAzÁªÀt ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄ¢ævÀ ¥ÀÀŸÀÛPÀzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¸À¨ÉÃPÀÄ.

ªÀÄÄzÀæt ªÀµÀðªÀ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV ªÀÄÄ¢æ¸À¨ÉÃPÀÄ.


¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀ ªÀiÁvÀÄ •

gÁeÁåzÀåAvÀ ¸ÀĸÀfÓvÀ, DPÀµÀðPÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀÀŸÀÛPÀ ªÀiÁgÁl ªÀĽUÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¸À¨ÉÃPÀÄ.

¯ÉÃRPÀgÀ°è DvÀ䫱Áé¸À ªÀÄÆrü¸À®Ä ¯ÉÃRPÀ-¥ÀæPÁ±ÀPÀjUÉ ¥ÀævÉåÃPÀªÁzÀ ¥ÀÀŸÀÛPÀ-ºÀ¸ÀÛ¥Àæw ªÉÄüÀªÀ£ÀÄß K¥Àðr¸À¨ÉÃPÀÄ.

gÁdåzÀ°è ¥ÀæPÀlªÁUÀĪÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥ÀÀŸÀÛPÀzÀ LzÀÄ £ÀÆgÀÄ ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀªÀÅ Rjâ¸À¨ÉÃPÀÄ.

PÀ£ÀßqÀ ¥ÀÀŸÀÛPÀUÀ¼À «vÀgÀuÉUÁVAiÉÄà MAzÀÄ «±ÉõÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.

¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ±Á¯É, PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ ¥ÀÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ ¸ÀĸÀfÓvÀ UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ £ÉgÀªÀÅ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ.

£ÀPÀ° PÀ£ÀßqÀ ¥ÀÀŸÀÛPÀ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ ¸ÀAeÉÕÃAiÀÄ (Congnizable) C¥ÀgÁzsÀ JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¨ÉÃPÀÄ.

NzÀĪÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¸À®Ä gÁeÁåzÀåAvÀ NzÀÄUÀgÀ PÀÆl (jÃqÀgïì PÀè¨ï)UÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¸À¨ÉÃPÀÄ.

PÀ£ÀßqÀ ¥ÀÀŸÀÛPÀ gÀZÀ£É, ¥ÀæPÀluÉ, ªÀÄÄzÀæt, «vÀgÀuÉ, ªÀiÁgÁl, vÀgÀ¨ÉÃwUÁV ¥ÀÀŸÀÛPÉÆÃzÁå£ÀªÀ£ÀÄß ¸Áܦ¸À¨ÉÃPÀÄ.

PÀ£ÀßqÀ ¥ÀæPÁ±À£À PÉÆøïðUÀ¼À£ÀÄß gÁdåzÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¸ÀºÀPÁgÀzÉÆA¢UÉ ¸Áܦ¸À¨ÉÃPÀÄ.

PÀ£ÀßqÀ ¥ÀÀŸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ J¯Áè PÁAiÀÄðZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ F ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¸À¯ÁVzÉ. ¯ÉÃRPÀ-¥ÀæPÁ±ÀPÀ-ªÀiÁgÁlUÁgÀ-NzÀÄUÀ-»ÃUÉ J®ègÀ ºÀPÀÄÌ ºÁUÀÆ gÀPÀëuÉ PÀÄjvÀÄ ¤ÃwAiÀÄ°è ZÀað¸À¯ÁVzÉ. ¥ÀÀŸÀÛPÀPÉÌ ¸ÀàzsÉð MqÀÄØwÛgÀĪÀ EAlgï£Émï, E-¥ÀæPÀluÉ, E-jÃqÀgï, ªÉ¨ï vÁtUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ ¥ÀÀŸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄ JzÀÄj¸À®Ä F ¥ÀÀŸÀÛPÀ ¤Ãw £ÉgÀªÁUÀ¯ÉA§ D±ÀAiÀÄ £ÀªÀÄäzÀÄ. F ¸ÀAaPÉUÉ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆlÖ J®è ¯ÉÃRPÀjUÉ CZÀÄÑPÀmÁÖV ¸ÀA¥Á¢¹PÉÆlÖ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ²æà eÉ.J£ï. ±ÁªÀÄgÁªïgÀªÀjUÉ ºÁUÀÆ F PÁAiÀÄðzÀ°è £ÉÃgÀªÁzÀ DqÀ½vÀ¢üPÁj ²æà C±ÉÆÃPï J£ï. ZÀ®ªÁ¢, £À£Àß D¥ÀÛ PÁAiÀÄðzÀ²ð ²æà PÉ. ªÀÄÄPÀÄAzÀ£ï CªÀjUÉ £À£Àß PÀÈvÀdÕvÉUÀ¼ÀÄ. qÁ. ¹zÀÞ°AUÀAiÀÄå CzsÀåPÀëgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ


CzsÀåAiÀÄ£À

PÀ£ÀßqÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ QæAiÀiÁ²Ã® C©üAiÀiÁ£À PÀ£ÁðlPÀ ``£ÁqÀVÃvÉ’’ MAzÀÄ «±ÉèõÀuÉ (2010, ¨É¯É gÀÆ. 101/-) ºÁUÀÆ

²ªÁf ªÀÄ®èªÀiÁäf ¸ÀªÀÄgÉÆÃvÀìªÀ (2010, ¨É¯É gÀÆ. 15) qÁ|| JA. azÁ£ÀAzÀ ªÀÄÆwð, PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

PÀ£ÁðlPÀ ‘£ÁqÀVÃvÉ’ MAzÀÄ «±ÉèõÀuÉ : ªÀÄvÀÄÛ ‘²ªÁf ªÀÄ®èªÀiÁäf ¸ÀªÀÄgÉÆÃvÀìªÀ’-F JgÀqÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃPÁ¥ÀðuÉ ªÀiÁqÀĪÀ F CªÀPÁ±À MAzÀÄ ¸ÀÄAiÉÆÃUÀ JAzÀÄ £Á£ÀÄ ¨sÁ«¹zÉÝãÉ. EzÀPÉÌ JgÀqÀÄ PÁgÀtUÀ¼ÀÄ. MAzÀÄ EªÉgÀqÀÆ £ÀªÀÄä vÁAiÀiÁßqÀÄ PÀ£ÁðlPÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖªÀÅ. gÁµÀÖçPÀ« PÀĪÉA¥ÀÄ CªÀgÀÄ gÀa¹zÀ £ÁqÀVÃvÉ, ‘dAiÀÄ ¨sÁgÀvÀ d£À¤AiÀÄ vÀ£ÀÄeÁvÉ’ J£ÀÄߪÀ VÃvÉAiÀÄ «ªÀgÀªÁzÀ «±ÉèõÀuÉ MAzÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ. ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÀ£ÀßqÀ£Ár£À ªÀÄ»¼Á±ÀQÛAiÀÄ ¸ÁPÁgÀ ªÀÄÆwð ¨É¼ÀªÀr ªÀÄ®èªÀÄä£À£ÀÄß ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀ PÀÈw. JgÀqÀ£ÉAiÀÄ PÁgÀt, EªÉgÀqÀ£ÀÄß §gÉzÀªÀgÀÄ qÁ. JA. azÁ£ÀAzÀ ªÀÄÆwð CªÀgÀÄ. CªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ ±ÀQÛPÉÃAzÀæzÀ PÉÃAzÀæ ±ÀQÛAiÀiÁV PÀ£ÀßqÀ¥ÀgÀ ºÉÆÃgÁlPÉÌ ºÉƸÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß PÉÆlÖgÀÄ. ºÉÆÃgÁlPÉÌ ¸ÉÊzÁÞAwPÀ vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¤«Äð¹zÀgÀÄ. CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä PÁ®zÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀ ¥ÀæxÀªÀÄ¥ÀAQÛAiÀÄ°è ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß UÀ½¹zÀªÀgÀÄ. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß, vÀªÀÄUÉ ¦æAiÀĪÁzÀ ¤tðAiÀÄPÉÌ DzsÁgÀ PÀ°à¸À®Ä §¼À¸ÀzÉ, vÀªÀÄä ±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄÄ C£ÁªÀgÀt ªÀiÁrzÀ ªÁ¸ÀÛªÁA±ÀªÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÀ, ªÀiÁzÀj ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ. F UÀÄtªÀ£ÀÄß F JgÀqÀÄ PÀÈwUÀ¼À°èAiÀÄÆ PÁt§ºÀÄzÀÄ. GzÁºÀgÀuÉUÉ ¨É¼ÀªÀr ªÀÄ®èªÀÄä£À «µÀAiÀÄ vÁªÀÅ ¹éÃPÀj¸ÀĪÀ zÀȶÖPÉÆãÀªÀ£Àß®èzÉ EvÀgÀ zÀȶÖPÉÆãÀUÀ¼À£ÀÆß ¥Àæ¸ÁÛ¦¸ÀÄvÁÛgÉ. UÁvÀæzÀ°è QjAiÀÄzÁzÀgÀÆ ¸ÀvÀézÀ°è »jAiÀÄgÁzÀªÀgÀ F PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄ®¨sÀ ¨É¯ÉUÉ ¥ÀæPÀn¹ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ £ÀªÀÄUÉ®è G¥ÀPÁgÀ ªÀiÁrzÉ. ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ CAzÀªÁV ¥ÀæPÀlªÁVªÉ. PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ, CzÀgÀ CzsÀåPÀëgÀÄ qÁ. ¹zÀÞ°AUÀAiÀÄå£ÀªÀjUÉ £À£Àß C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. PÀ£ÁðlPÀ £ÁqÀVÃvÉ, ‘dAiÀÄ ºÉà PÀ£ÁðlPÀ ªÀiÁvÉ’ PÀĪÉA¥ÀÄ CªÀgÀ ¥Àæ¹zÀÞ PÀªÀ£À. gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ CzÀ£ÀÄß £ÁqÀVÃvÉ JAzÀÄ WÉÆö¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀºÀdªÁVAiÉÄà PÀ£ÀßrUÀgÀ £Á°UÉUÀ¼À ªÉÄïÉ, ªÀÄ£À¸ÀÄìUÀ¼À°è ºÉZÁÑV ªÀģɪÀiÁrzÉ. F gÀZÀ£ÉAiÀÄÄ ¥Àæ¸ÁÛ¥ÀUÀ½AzÀ vÀÄA© ºÉÆÃVzÉ, it is richly allusive.


¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ ¨sÁUÀåªÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ £Ár£À ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ ¨sÁUÀåªÀ£ÀÄß PÀtÚªÀÄÄAzÉ ¤°è¸ÀĪÀ F gÀZÀ£ÉAiÀÄ°è ¥Àæ¸ÁÛ¥ÀUÀ¼À ¸ÀªÀÄÈ¢Þ ¸ÀºÀdªÉÃ. £ÀªÀÄä £Á°UÉUÀ¼À°è ªÀiÁvÀæªÉà ¤®èzÉ ºÀÈzÀAiÀÄUÀ¼À°èAiÀÄÆ ªÀģɪÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ F VÃvÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀð ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ wÃgÀ, wÃgÀ CUÀvÀå. GzÁºÀgÀuÉUÉ, ‘£Á£ÀPÀ gÁªÀiÁ£ÀAzÀ PÀ©ÃgÀgÀ/¨sÁgÀvÀ d£À¤AiÀÄ vÀ£ÀÄeÁvÉ’ JAzÁUÀ ‘gÁªÀiÁ£ÀAzÀ’ AiÀiÁgÀÄ JAzÀÄ PÉ®ªÀjUÁzÀgÀÆ ºÉƼÉAiÀÄzÉ ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÀÄ. qÁ. azÁ£ÀAzÀ ªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ, `gÁªÀiÁ£ÀAzÀ£ÀÄ ªÀÄzsÀåAiÀÄÄUÀzÀ ¥Àæ¹zÀÞ ¸ÀAvÀ. ¥ÀæAiÀiÁUÀzÀ°è d¤¹zÀ CªÀ£ÀÄ ªÉʵÀÚªÀ ¥ÀAxÀzÀ ¸À£Áå¹’ JAzÀÄ ºÉý «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÉAiÉÄà ªÉÆzÀ® £ÉÆÃlPÉÌ ¸Àé®à vÉÆqÀPÀ£ÀÄßAlĪÀiÁqÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ £ÀÄr PÀÄtÂzÁqÀĪÀ UÉúÀ! PÀ£ÀßqÀ vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄPÀ̼À zÉúÀ! J£ÀÄߪÀ ¥ÀAQÛUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. ‘gÀ¸ÀIĶ’ JAzÀgÉãÀÄ? E°è GvÀÛgÀ«zÉ. gÁµÀÖçVÃvÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÁqÀVÃvÉ, gÁµÀÖç ªÀÄvÀÄÛ £ÁqÀÄ JgÀqÀÆ CªÀÄÆvÀð PÀ®à£ÉUÀ½UÉ ¨sÁµÉAiÀÄ°è ªÀÄÆvÀð ¸ÀégÀÆ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄvÀÛªÉ. gÁµÀÖç CxÀªÁ £Ár£À ¸ÁPÁgÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ºÀÈzÀAiÀÄzÀ°è ¥ÀæwµÁצ¹ gÉÆêÀiÁAZÀ£ÀªÀ£ÀÄßAlĪÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄvÀ, ¨sÁµÉ, ¥ÀæzÉñÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ J®è ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgɹ £ÁªÉ®è MAzÀÄ J£ÀÄߪÀ ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß aUÀÄj¸ÀĪÀ ¥À«vÀæ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ gÁµÀÖçVÃvÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÁqÀVÃvÉ. EªÀ£ÀÄß CxÀðªÀiÁrPÉÆAqÀÄ JzÉ vÀÄA© ºÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. qÁ. azÁ£ÀAzÀªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀ PÀÈwAiÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ DAiÀiÁªÀĪÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÀÄ. CªÀgÀ «ªÀgÀuÉAiÀÄÄ VÃvÉAiÀÄ°è PÁtĪÀ ¥Àæ¸ÁÛ¥ÀUÀ½UÉ ¹Ã«ÄvÀªÁV®è. PÀ£ÁðlPÀzÀ ¨sÁUÀå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À EvÀgÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ vÀgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁzsÀÄUÉ ¸ÁzsÀÄ, ªÀiÁzsÀÄAiÀÄðAUÉ ªÀiÁzsÀÄgÀå£ï ¨Á¢ü¥Àà PÀ°UÉ PÀ°AiÀÄÄUÀ «¥ÀjÃvÀ£ï ªÀiÁzsÀªÀ¤ÃvÀ£ï ¥ÉgÀ£À®è JAzÀÄ ¨ÁzÁ«Ä PÀ¥Éà CgÀ¨sÀlÖ£À ªÀtð£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ £É£À¦¸ÀÄvÀÛzÉ. ‘d£À¤AiÀÄ eÉÆÃUÀļÀ ªÉÃzÀzÀ WÉÆõÀ’ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÁUÀ ªÉÃzÀzÀ ¤¢üAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀÄvÁÛgÉ. ‘PÀ¦® ¥ÀvÀAd®

8


UËvÀªÀÄ f£À£ÀÄvÀ’ J£ÀÄߪÀ ¥ÀAQÛAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¸ÀÄvÀÛ ¨ÁºÀħ°, CwÛªÀĨÉâ, ZÁªÀÅAqÀgÁAiÀÄgÀ£ÀÄß ¸Àäj¸ÀÄvÁÛgÉ. E°èAiÀÄ gÁdªÀA±ÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ d£ÀPÀ£À ºÉÆîĪÀ zÉÆgÉUÀ¼À ¥Àæ¸ÁÛ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¸ÀÄvÀÛ «µÀÄÚªÀzsÀð£À, ±ÁAvÀ¯ÉAiÀÄgÀ£Àß®èzÉ «ÃgÀ§¯Áè¼À, ªÀÄAiÀÄÆgÀ ªÀªÀÄðjAzÀ £Á®ér PÀȵÀÚgÁdgÀªÀgÉV£À ±ÉæõÀ× CgÀ¸ÀgÀ ¢Ã¥ÀªÀiÁ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ £É£À¦¸ÀÄvÁÛgÉ. ªÁ¸ÀÛªÀªÁV F ¥ÀÄlÖ ¥ÀĸÀÛPÀªÀÅ ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀzÀ DzsÁåwäPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¨sÁUÀåzÀ zÀ±Àð£ÀªÉà DUÀÄvÀÛzÉ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è MAzÀÄ ¸À®ºÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ zsÉÊAiÀÄð ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. ‘PÀ¦® ¥ÀvÀAd® UËvÀªÀÄ f£À£ÀÄvÀ’ J£ÀÄߪÀ ¥ÀAQÛAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÁUÀ qÁ. azÁ£ÀAzÀ ªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀPÁgÀtªÁVAiÉÄà ‘UËvÀªÀÄ’ JAzÀgÉ ¸À¥ÀÛ¶ðUÀ¼À°è M§â£ÀÆ CºÀ¯ÉåAiÀÄ ¥ÀwAiÀÄÆ DzÀ UËvÀªÀÄ ªÀĺÀ¶ð JAzÀÄ ªÁåSÁ夸ÀÄvÁÛgÉ. PÀ¦®, ¥ÀvÀAd®gÀ £ÀAvÀgÀ ‘UËvÀªÀÄ’gÀ ºÉ¸ÀgÀÄ §gÀĪÀÅzÀjAzÀ EzÀÄ IĶUÀ¼À ¥ÀAQÛAiÀÄ £É£À¥ÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀÆ vÀPÀð§zÀÞ. DzÀgÉ UËvÀªÀÄ §ÄzÀÞ£ÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ ¨sÁUÀå¢AzÀ CªÀvÀj¹zÀ ªÀĺÁvÀä£ÁzÀÄzÀjAzÀ E°è ‘UËvÀªÀÄ’ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ §ÄzÀÞ£À£Éß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ £À£Àß C¤¹PÉ. UËvÀªÀÄ£À ºÉ¸Àj£À £ÀAvÀgÀ ‘f£À£ÀÄvÀ’ ±À§Ý«gÀĪÀÅzÀÆ F C¤¹PÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀÄyð¸ÀÄvÀÛzÉ. F ¸À®ºÉAiÀÄ£ÀÄß qÁ. azÁ£ÀAzÀªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ ¥Àj²Ã°¸À§ºÀÄzÀÄ. qÁ. azÁ£ÀAzÀªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ ¥Áæ¸ÀAVPÀªÁV ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀĪÀ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß «ªÀIJð¸ÀĪÀ CUÀvÀå«zÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ ‘Bharat, that is India’ JAzÀÄ `¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ JgÀqÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ½AzÀ ¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÄß £ÁªÀÄPÀgÀt ªÀiÁr MAzÀÄ C¥ÀZÁgÀªÀ£ÀÄß J¸ÀVzÉ’ JAzÀÄ ºÉýzÁÝgÉ. gÁµÀÖçzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ `¨sÁgÀvÀ’ JAzÀÄ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è wzÀÄÝ¥ÀrUÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ JA¢zÁÝgÉ. PÁ®zÀ «Äw EgÀĪÀÅzÀjAzÀ £Á£ÀÄ CªÀgÀ J®è C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ZÀað¸ÀĪÀÅ¢®è. DzÀgÉ MAzÀÄ ¸À®ºÉAiÀÄvÀÛ UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÀħAiÀĸÀÄvÉÛãÉ. £ÁqÀVÃvÉAiÀÄ FV£À ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß ºÁqÀ®Ä PÀ¤µÀ× ¥ÀPÀë £Á®ÄÌ ¤«ÄµÀ ¨ÉÃPÀÄ. EzÀÄ ¢ÃWÀðªÁ¬ÄvÀÄ. gÁµÀÖçVÃvÉ `d£ÀUÀtªÀÄ£À’ ºÁqÀ®Ä 58 ¸ÉPÉAqÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÁPÀÄ. £ÁqÀVÃvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁqÀĪÁUÀ ¸Á»vÀå ¥ÀæzsÁ£ÀªÁUÀ¨ÉÃPÉÃ

9


ºÉÆgÀvÀÄ ¸ÀAVÃvÀªÀ®è. ¸À¨sÉUÀ¼À°è ºÁqÀĪÀ £ÁqÀVÃvÉAiÀÄ ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß ºÀæ¸ÀéUÉƽ¸ÀĪÀ CUÀvÀå«zÉ. EAzÀÄ ¯ÉÆÃPÁ¥ÀðuÉAiÀiÁzÀ E£ÉÆßAzÀÄ PÀÈw ‘²ªÁf ªÀÄ®èªÀiÁäf ¸ÀªÀÄgÉÆÃvÀìªÀ’ qÁ. ¹zÀÞ°AUÀAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ ºÉýgÀĪÀAvÉ `QvÀÆÛgÀÄ ZÉ£ÀߪÀÄä, PɼÀ¢ ZÉ£ÀߪÀÄä, gÁt C§âPÀÌgÀ ¸Á°UÉ ¸ÉÃgÀĪÀAvÀºÀ ¢üÃgÀ ªÀÄ»¼É ¨É¼ÀªÀr ªÀÄ®èªÀÄä’. DPÉAiÀÄ £ÁqÀ ¦æÃwUÉ, «ÃgÀ²æÃUÉ ¸À®è¨ÉÃPÁzÀ UËgÀªÀ ¸ÀA¢®è. DPÉ ©®Äè ¨Át «zÉå, C±Àé«zÉåUÀ¼À®Æè ¥ÀjtvÀ¼ÀÄ. ¨sÀ¯ÉèAiÀÄ£ÀÄß J¸ÉAiÀÄĪÀÅzÀgÀ®Æè ¤µÁÚvÀ¼ÀÄ. ªÀÄ®èªÀÄä£À ªÀÄzÀĪÉUÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ zsÀªÀÄðzÀ UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ §A¢zÀÝgÀÄ. UÀAqÀ£ÀÄ ¤¢æ¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉÄïÉgÀVzÀ ºÀÄ°AiÀÄ£ÀÄß PÉÆAzÀ ¢üÃgÉ ªÀÄ®èªÀÄä. ²ªÁfAiÀÄ ¸ÉÊ£ÀåzÀ ªÀÄgÁoÀ ¸ÀgÀzÁgÀ£À ºÉÆqÉvÀ¢AzÀ ªÀÄ®èªÀÄä£À ¥Àw UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀtzÀ ºÉƹ۰£À°èzÁÝUÀ, `£Á£ÀÄ ²ªÁfAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÆð¸ÀÄvÉÛãÉ, E®èªÉà ¥Áæt PÉÆqÀÄvÉÛãɒ JAzÀÄ DuÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ¼É. vÁ£ÀÄ AiÉÆÃzsÀgÀ GqÀÄ¥ÀÄ zsÀj¹, ¹zÀÞ«ÃgÀ ¸Áé«ÄUÀ¼À D²ÃªÁðzÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ vÀ£Àß ¹ÛçÃAiÀÄgÀ ¸ÉÊ£ÀåzÉÆA¢UÉ ²ªÁfAiÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zsÁ½ ªÀiÁqÀÄvÁÛ¼É. ²ªÁfAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÆð¸ÀÄvÁÛ¼É. vÁ£ÀÄ CªÀ¼À UÀAqÀ£À£ÀÄß PÉÆ®èzÉ §A¢ü¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀiÁvÀæ C¥ÀàuÉ ªÀiÁrzÉ, vÀ£Àß ¸ÀgÀzÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß C¥ÀàuÉAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃjzÀ, CªÀ¤UÉ ²PÉë ªÀiÁrzÉÝÃ£É JAzÀÄ ²ªÁfAiÀÄÄ zÉÊ£Àå¢AzÀ ºÉýPÉÆAqÁUÀ CªÀ£À£ÀÄß fêÀ¸À»vÀ ©qÀÄvÁÛ¼É. F WÀl£ÉAiÀÄ ¸ÀÄ¢Ý w½AiÀÄzÉ ªÀÄgÁoÀ ¸ÉÊ£Àå CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É zsÁ½ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÁzÀ azÁ£ÀAzÀªÀÄÆwðUÀ¼ÀÄ EzÀgÀ ªÀÄÆ® ¥ÁæPÀÈvÀ PÀÈwAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄgÁoÀ ¸ÉÊ£Àå-ªÀÄ®èªÀÄä£À ¸ÉÊ£ÀåzÀ £ÀqÀĪÀt AiÀÄÄzÀÞzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è EvÀgÀ ¤gÀÆ¥ÀuÉUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄ®èªÀÄä£À «µÀAiÀÄzÀ°èAiÀÄÆ EvÀgÀ ¤gÀÆ¥ÀuÉUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁÝgÉ. EAzÀÄ ¯ÉÆÃPÁ¥ÀðuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀĹÛPÉAiÀÄ ªÀÄÄR¥ÀÄlzÀ avÀæªÀÇ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀªÁVzÉ. CzÀÄ AiÀiÁzÀªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀUÀ®Äè. CzÀgÀ MAzÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è ¸ÀªÀÄgÀªÀÅ ªÀÄÄVzÀÄ GvÀìªÀ £ÀqÉzÀÄzÀgÀ ¤gÀÆ¥ÀuÉ EzÉ. ²ªÁfAiÀÄÄ ªÀÄ®èªÀÄä£À ªÀÄUÀÄ«UÉ §lÖ°£À°è ºÁ®Ä PÀÄr¸ÀÄwÛzÁÝ£É, ªÀÄ®èªÀÄä £ÉÆÃqÀÄvÀÛ ¤AwzÁݼÉ. azÁ£ÀAzÀªÀÄÆwðUÀ¼ÀÄ ¨É¼ÀªÀr ªÀÄ®èªÀÄä£À ¸ÀÆáwðzÁAiÀÄPÀ ¸ÁºÀ¸ÀªÀ£ÀÄß awæ¸ÀĪÀÅzÀµÉÖà C®è, E£ÀÆß PÀ£ÀßrUÀgÀÆ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÇ PÀÈvÀdÕvɬÄAzÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ PÀvÀðªÀå«zÉ JAzÀÄ £É£À¦¸ÀÄvÁÛgÉ. PÀ£ÁðlPÀzÀ gÁdzsÁ¤AiÀÄ°è ªÀÄ®èªÀÄä£À C±ÁégÀÆqsÀ PÀAa£À ¥ÀæwªÉÄAiÀÄ ¸ÁÜ¥À£É, ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ¥ÀæªÀÄÄR gÀ¸ÉÛ CxÀªÁ §qÁªÀuÉUÉ CªÀ¼À ºÉ¸ÀgÀ¤ßqÀĪÀÅzÀÄ, ªÀÄ®èªÀÄä£À ºÉ¸Àj£À°è gÁµÀÖçªÀÄlÖzÀ ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß M§â ¢üÃgÀ ªÀÄ»¼ÉUÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ªÉÆzÀ¯ÁV ºÀ®ªÀÅ CUÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß £É£À¦¹zÁÝgÉ. CªÀ¼À «¸ÀäAiÀÄPÁj, gÉÆêÀiÁAZÀPÀ §zÀÄQ£À ZÀ®£ÀavÀæ ¹zÀÞªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÆ ¸ÀÆa¹zÁÝgÉ.


qÁ. azÁ£ÀAzÀ ªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ ºÉýgÀĪÀAvÉ, ¨sÁgÀvÀzÀ°èAiÀÄÆ ¨sÁgÀvÀzÁZÉAiÀÄÆ ¥ÀÄgÀĵÀ ¸ÉʤPÀgÀ GqÀÄ¥ÀÄ zsÀj¹ AiÀÄÄzÀÞ ªÀiÁrzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. PÉ®ªÀgÀÄ ¥ÀÄgÀĵÀgÀ ¸ÉÊ£ÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÆð¹zÁÝgÉ. DzÀgÉ ¹ÛçÃAiÀÄgÀ ¸ÉÊ£ÀåªÀ£ÀÄß PÀnÖ vÁ£Éà gÀtgÀAUÀzÀ°è ºÉÆÃgÁr ¥ÀÄgÀĵÀgÀ ¸ÉÊ£ÀåªÀ£ÀÄß ªÀÄt¹zÀ KPÉÊPÀ ªÀÄ»¼É, ¹ÛçÃgÀvÀß, ¨É¼ÀªÀr ªÀÄ®èªÀÄä. qÁ. azÁ£ÀAzÀªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀ J®è PÀÈwUÀ¼À°è£ÀAvÉ F ¥ÀĹÛPÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ ªÀiÁ»w ¸ÀªÀÄÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. ªÁ¸ÀÛªÀªÁV EzÀÄ ¨É¼ÀªÀr ªÀÄ®èªÀÄä£À PÁ®zÀ gÁdQÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ fêÀ£À «zsÁ£ÀUÀ¼À ¥Á±Àéð£ÉÆÃlªÉà DUÀÄvÀÛzÉ. F±À¥Àæ¨sÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®èªÀÄä£À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¤gÀÆ¥ÀuÉAiÀÄÄ 16-17£É ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À°è gÁdªÀÄ£ÉvÀ£ÀUÀ¼À°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ «ªÁºÀ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ MAzÀÄ ¸ÀAQë¥ÀÛ avÀæªÉà DUÀÄvÀÛzÉ. gÉÊvÀgÀ ¸ÀÄRzÀÄBRUÀ¼ÀÄ, ««zsÀ ªÀÄvÀUÀ¼ÀªÀgÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ, DyðPÀ¹Üw J®èzÀgÀ ªÀiÁ»w E°èzÉ. ²ªÁfAiÀÄ »£É߯É, CªÀ£À ¨Á®å, CªÀ£À UÀÄj J®è E°è awævÀªÁVªÉ. azÁ£ÀAzÀ ªÀÄÆwðUÀ¼À F ¥ÀĹÛPÉAiÀÄ ªÀÄÆ®ªÁzÀ ‘²ªÁf ªÀÄ®èªÀiÁäf ¸ÀªÀÄgÉÆÃvÀìªÀ’zÀ°èAiÀÄÆ F ¥ÀĹÛPÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ JzÀÄÝ PÁtĪÀÅzÀÄ ªÀÄ®èªÀÄä£À vÉÃd¹éà ªÀåQÛvÀé. CªÀgÀÄ ºÉüÀĪÀAvÉ, `¨sÁgÀvÀzÀ KPÉÊPÀ ¹Ûçà ¸ÉãÁ¤ ¨É¼ÀªÀr ªÀÄ®èªÀÄä PÀ£ÀßrUÀjUÉ, ¨sÁgÀwÃAiÀÄjUÉ MAzÀÄ ¸ÀÆáwð, CªÀ¼À PÀvÉ gÉÆêÀiÁAZÀPÁj’. qÁ. azÁ£ÀAzÀªÀÄÆwðUÀ¼ÀÄ ±ÀæªÀĪÀ»¹ ¤µÀÌøµÀÖªÁzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß PÀ¯ÉºÁQ C©üªÀiÁ£À¢AzÀ §gÉzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ ¥ÀæPÀn¹gÀĪÀ F JgÀqÀÄ ¥ÀĹÛPÉUÀ¼À£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ®Ä £À£ÀߣÀÄß DºÁ餹 qÁ. azÁ£ÀAzÀªÀÄÆwðUÀ¼ÀÆ qÁ. ¹zÀÞ°AUÀAiÀÄå£ÀªÀgÀÆ £À£ÀߣÀÄß UËgÀ«¹zÁÝgÉ. CªÀjUÉ £Á£ÀÄ PÀÈvÀdÕ. F ¥ÀĹÛPÉUÀ¼À ¥ÀÆtð ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÀ£ÀÄß PÀ£ÀßrUÀgÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. £ÁªÀÅ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ JAvÀºÀ ²æêÀÄAvÀ §¼ÀĪÀ½UÉ GvÀÛgÁ¢üPÁjUÀ¼ÁVzÉÝÃªÉ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß PÀtÄÚUÀ¼À°è, ºÀÈzÀAiÀÄzÀ°è vÀÄA©PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. £ÀªÀÄä £ÁqÀVÃvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀĪÉA¥ÀÄ CªÀgÀÄ ‘dAiÀÄ ¨sÁgÀvÀ d£À¤AiÀÄ vÀ£ÀÄeÁvÉ’ JAzÉà ¥ÁægÀA©ü¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÀÄ. ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÁV £ÁªÀÅ ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉUÀÆ PÀ£ÀßrUÀgÁV PÀ£ÀßqÀ £Ár£À ¥ÀgÀA¥ÀgÉUÀÆ GvÀÛgÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ. DzÀgÀÆ PÀ£ÀßrUÀgÀÄ ºÀ®ªÀÅ jÃwUÀ¼À°è ¨sÁgÀvÀzÀ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ zÀeÉðAiÀÄ ¥ÀæeÉUÀ¼ÁV ¨Á¼À¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÀÄ «µÁzÀzÀ ¸ÀAUÀw. PÀ£ÁðlPÀzÀ £É®, d®, «zÀÄåZÀÒQÛ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉƼÀÄîªÀ, ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀ®AiÀÄzÀ ¨ÁåAPÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GzÀåªÀÄUÀ¼À°è PÀ£ÀßrUÀjUÉ £ÁåAiÀĪÁV GzÉÆåÃUÀªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ Ä ªÀ A vÀ º À §ºÀ Ä ªÀ Ä ºÀ v À é z À «µÀ A iÀ Ä ¢AzÀ PÀ £ ÁðlPÀ P É Ì ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ CAZÉ aÃnUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀªÀgÉUÉ J®è ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è PÀ£ÀßrUÀjUÉ wÃgÀ C£ÁåAiÀĪÁUÀÄwÛzÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæeÉUÀ¼ÁV, ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀPÀÆÌ vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸ÀĪÀ ¥ÀæeÉUÀ¼ÁV vÀªÀÄUÉ £ÁåAiÀÄ zÀPĄ̀ÉÃPÉA§ ºÉÆÃgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄ£ÉÆÃzsÀªÀÄð PÀ£ÀßrUÀgÀ°è®è. ¨ÁåAPÀÄUÀ¼À°è ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ GzÀåªÀÄUÀ¼À°è


PÀ£ÀßrUÀjUÁUÀÄwÛgÀĪÀ C£ÁåAiÀÄ, EvÀgÀ jÃwUÀ¼À°è DUÀÄwÛgÀĪÀ C£ÁåAiÀÄ EªÀÅUÀ¼À ªÀgÀ¢UÀ¼À£ÀÄß N¢zÁUÀ FUÀ®Æ £À£ÀUÉ `£À£Àß ªÀAiÀĸÀÄì ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀµÁÖzÀgÀÆ PÀrªÉÄ EgÀ¨ÁgÀzÁVvÉÛ, PÀqÉAiÀÄ ¥ÀPÀë zsÀgÀtÂAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹ ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæeÉAiÀiÁV, PÀ£ÀßqÀ £Ár£À ¥ÀæeÉAiÀiÁV £À£Àß ¥Àæw¨sÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß zÁR°¸ÀÄwÛzÉÝ’ J¤ß¸ÀÄvÀÛzÉ. PÀ£ÀßqÀ £ÁqÀÄ, PÀ£ÀßqÀ £ÀÄr, PÀ£ÀßrUÀjUÉ C£ÁåAiÀĪÁzÁUÀ ¥Àæw¨sÀn¸ÀĪÀÅzÀÄ ¥ÀæwAiÉƧâ PÀ£ÀßrUÀ£À PÀvÀðªÀå, £ÉÃgÀªÁV C£ÁåAiÀÄPÉÌ M¼ÀUÁUÀ¢zÀÝgÀÆ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ PÀvÀðªÀå, ºÉÆÃgÁl. EAV趣À°è MAzÀÄ PÀªÀ£À«zÉ. CzÀgÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀªÀ£ÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ£É, “£À£Àß £ÉgÉAiÀĪÀ¤UÉ C£ÁåAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ, £Á£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤zÉÝ, ªÀÄvÉÆÛ§â¤UÉ C£ÁåAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ, £Á£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤zÉÝ, E£ÀÆß M§â¤UÉ C£ÁåAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ, DUÀ®Æ ¸ÀĪÀÄä¤zÉÝ, £À£ÀUÉ C£ÁåAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ, £ÉgÀ«UÁV CgÀaPÉÆAqÉ, J®ègÀÆ ¸ÀĪÀÄä¤zÀÝgÀÄ.” PÀ£ÀßrUÀgÀÄ »ÃUÉ ºÉüÀĪÀAvÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ. PÀ£ÀßrUÀgÀ°è AiÀiÁjUÉà DUÀ°, AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ DUÀ° C£ÁåAiÀĪÁzÁUÀ J®è PÀ£ÀßrUÀgÀÆ ¥Àæw¨sÀn¸À¨ÉÃPÀÄ. ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÁV, PÀ£ÀßrUÀgÁV £ÀªÀÄä ¨É¤ßVgÀĪÀ Gdé® ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ PÀqÉ PÀ¦® ¥ÀvÀAd® UËvÀªÀÄ f£À£ÀÄvÀgÀ, «zÁågÀtå §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÄzsÀégÀ DzsÁåwäPÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ, ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÀqÉ gÁWÀªÀ, ªÀÄzsÀĸÀÆzÀ£ÀgÀ, vÉÊ®¥À ºÉÆAiÀÄì¼ÀgÀ ±ËAiÀÄðzÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ£ÀÄß £É£À¦UÉ vÀgÀĪÀ £ÁqÀVÃvÉ ªÀÄvÀÄÛ F ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ MAzÀÄ eÁdé®åªÀiÁ£À gÀvÀß ¨É¼ÀªÀr ªÀÄ®èªÀÄä£À ZÀjvÉæ EªÀÅ PÀ£ÀßrUÀgÀ°è QæAiÀiÁ²Ã® C©üªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¨É¼ÀUÀ°, vÀªÀÄUÉ C£ÁåAiÀĪÁzÁUÀ MUÀÎnÖ¤AzÀ MPÉÆÌgÀ½¤AzÀ ¥Àæw¨sÀn¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ£ÀßrUÀgÀÄ gÀPÀÛUÀvÀ ªÀiÁrPÉƼÀî°, qÁ. azÁ£ÀAzÀ ªÀÄÆwð, qÁ. ¹zÀÞ°AUÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ ±ÀæªÀÄ ¸À¥sÀ®ªÁUÀ° JAzÀÄ ºÁgÉʸÀÄvÉÛãÉ.* dAiÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ! ¹j UÀ£ÀßqÀA UɯÉÎ ! ¥ÉÆæ. J¯ï.J¸ï. ±ÉõÀVjgÁªï

* F JgÀqÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁr ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ ¨sÁµÀtzÀ AiÀÄxÁgÀÆ¥À.

12


CrUÀgÀ §UÉV£À DPÀgÀUÀæAxÀ ‘ªÉÆúÀ£À ªÀÄÄgÀ°’ ªÉÆúÀ£À ªÀÄÄgÀ° : »ÃVzÀÝgÀÄ CrUÀgÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ : J£ï. «zÁå±ÀAPÀgï, JA. dAiÀÄgÁªÀÄ CrUÀ £ÀÄr ¥ÀĸÀÛPÀ, §£À±ÀAPÀj JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ºÀAvÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 70 ªÀÄÄzÀæt : 2009, ¨É¯É gÀÆ. : 175

PÀ« UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ CrUÀgÀÄ ºÉÃVzÀÝgÀÄ JA§ÄzÀÄ w½AiÀÄ®Ä C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ aAvÀPÀ J£ï. «zÁå±ÀAPÀgï ºÁUÀÆ »jAiÀÄ ¥ÀvÀæPÀvÀð JA. dAiÀÄgÁªÀÄ CrUÀ eÉÆvÉ ¸ÉÃj ‘ªÉÆúÀ£À ªÀÄÄgÀ°’ JA§ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥Á¢¹zÁÝgÉ. ‘»ÃVzÀÝgÀÄ CrUÀgÀÄ’ JA§ QgÀIJöðPÉ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀ D±ÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀàµÀÖªÁV ¸ÁgÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ°è MlÄÖ 65 ªÀÄA¢ CrUÀgÀ §UÉÎ FUÁUÀ¯Éà §gÉzÀ ªÀÄvÀÄÛ E¢ÃUÀ §gɬĹzÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ f.JZï. £ÁAiÀÄPÀ CªÀgÀÄ CrUÀgÀ §UÉÎ §gÉzÀ PÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjªÉ. 1997gÀ°è CrUÀgÀ §UÉÎ §AzÀ «ªÀıÁð ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀ ‘C£À£Àå’ (¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ: qÁ| J£ï.J¸ï. ®QëöäãÁgÁAiÀÄt¨sÀlÖ) D §½PÀzÀ ºÀvÀÄÛ ªÀgÀĵÀUÀ¼À°è CrUÀgÀ §UÉÎ §AzÀ ªÀÄÄRå ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀ, 2007gÀ°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ ‘¥ÀæwªÀiÁ ¯ÉÆÃPÀ’ (¸ÀA¥ÁzÀPÀ: J¸ï.Dgï. «dAiÀıÀAPÀgÀ) CrUÀgÀ ¸Á»vÀå CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀ ¸ÀA¥Á¢vÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ. ¸ÀA¥Á¢vÀ PÀÈwUÀ¼À DPÀgÀ UÀæAxÀUÀ¼À ¸Á°UÉ CrUÀgÀ eÉÆvÉ MqÀ£ÁrzÀ C£ÀĨsÀªÀªÉà ªÀÄÄRåªÁzÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀ ‘ªÉÆúÀ£À ªÀÄÄgÀ°’ FUÀ ¸ÉÃjzÉ. CrUÀgÀÄ PÀ¼ÉzÀ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ CvÀåAvÀ ¥ÀæªÀÄÄR PÀ«UÀ¼À¯ÉÆè§âgÀÄ JAzÀgÉ K£ÀÆ ºÉƸÀvÀÄ ºÉýzÀAvÀ®è. ‘G¼ÀîªÀgÀÄ ²ªÁ®AiÀĪÀ ªÀiÁqÀĪÀgÀÄ/£Á£ÉãÀ ªÀiÁqÀ° §qÀªÀ£ÀAiÀÄå’ JA§ §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀ ªÀZÀ£ÀªÉÇAzÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À PÁ® PÀ£ÀßqÀ ªÀÄ£À¸Àì°è G½zÀÄ E£ÀÆß ºÉÃUÉ ¨É¼ÉAiÀÄÄvÁÛ EzÉAiÉÆà ºÁUÉAiÉÄÃ, CrUÀgÀ ªÉÆúÀ£À ªÀÄÄgÀ°, ²æÃgÁªÀÄ£ÀªÀ«ÄAiÀÄ ¢ªÀ¸À, ªÀzsÀðªÀiÁ£À, ¨sÀÆ«ÄVÃvÀ, aAvÁªÀÄtÂAiÀÄ°è PÀAqÀ ªÀÄÄR ªÉÆzÀ¯ÁzÀ PÉ®ªÁgÀÄ PÀªÀ£ÀUÀ¼ÁzÀgÀÆ ªÀÄÄA¢£À ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ ªÀÄ£À¸Àì°è ¨É¼ÉAiÀÄ°gÀĪÀ PÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ £ÁªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀiÁ£À«®èzÉ ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. CrUÀgÀÄ wÃjPÉÆAqÀÄ JgÀqÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ¼ÁUÀ®Ä E£ÉÆßAzÉà ªÀgÀĵÀ ¨ÁQ. CrUÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÀjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ËQPÀ ¯Á¨sÀUÀ½®è. DzÀgÀÆ EA¢UÀÆ CrUÀgÀ ¸Á»vÀåzÀ §UÉÎ ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ ¸ÀgÁ¸Àj ¥Àæw wAUÀ¼ÀÆ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ UÀA©üÃgÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀlªÁUÀÄwÛªÉ JA§ÄzÉà PÀ£ÀßqÀ aAvÀ£Á¯ÉÆÃPÀ CrUÀgÀ£ÀÄß JµÀÄÖ UÀA©üÃgÀªÁV ¥Àj¨sÁ«¸ÀÄwÛzÉ JA§ÄzÀPÉÌ ¸ÁQë. CrUÀgÀ aAvÀ£Á PÀæªÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀÄ ¥Àæw¥Á¢¹zÀ ¸ÁQë ¥ÀæeÉÕ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄ£ÉÆïÉÆÃPÀzÀ°è agÀAvÀ£ÀªÁV ZÀ°¸À°gÀĪÀ CAvÀgïªÁ»¤.?

13


PÀ£ÀßqÀPÉÌ »ÃUÉ ªÀÄÄRåªÁzÉƧ⠸Á»w, PÀ«AiÀÄ£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? CzÀPÉÌ AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ vÀAiÀiÁj, DPÀgÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÀÄ? JA§ÄzÉÆAzÀÄ ¥Àæ±Éß. PÀvÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀA§Ä. PÀvÉUÁgÀ£À£Àß®è JA§ÄzÀÄ MAzÀÄ w¼ÀĪÀ½PÉ. CzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ PÉêÀ® ¥ÀoÀå MAzÉà DzsÁgÀ. ¥ÀoÀåzÀ DZÉV£À AiÀiÁªÀÅzÀÆ CUÀvÀå«®è. DzÀgÉ EA¢£À ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ «ªÀıÉð ¸ÀªÀĸÀÛ¯ÉÆÃPÀªÀ£Éßà MAzÀÄ ¥ÀoÀåªÁV ¹éÃPÀj¸ÀÄwÛzÉ. EAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è PÀ«AiÀÄ »£É߯É, fêÀ£À PÀxÀ£À, CªÀgÀÄ PÁªÀå, PÀÈwUÀ¼À ºÉÆgÀUÉ ªÀÄAr¹zÀ «ZÁgÀ, DrzÀ ªÀiÁvÀÄ, £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ jÃw ºÁUÀÆ D §UÉV£À w¼ÀĪÀ½PÉ PÀÈwAiÉÆAzÀgÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ ¸ÀºÀPÁgÀ ºÁUÀÆ »£Éß¯É MzÀV¸À¯ÁgÀªÉ JA§ ¥Àæ±Éß K¼ÀÄvÀÛzÉ. CAvÀºÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ, ‘ºËzÀÄ’ CAvÀºÀ DPÀgÀ UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÀÄ JA§ gÀZÀ£ÁvÀäPÀ GvÀÛgÀªÉà ‘ªÉÆúÀ£À ªÀÄÄgÀ°’ PÀÈw. ‘£É£À¦£À UÀt¬ÄAzÀ’ JA§ÄzÀÄ CrUÀgÀ DvÀäPÀxÀ£À. DzÀgÉ CªÀgÀÄ ¥Á±ÀéðªÁAiÀÄÄ §rzÀÄ wÃgÁ C£ÁgÉÆÃUÀåzÀ°èzÀÝ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è PÀ£ÀßqÀ ¥Àæ¨sÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ MvÁÛAiÀÄPÉÌ CrUÀgÀÄ E£ÉÆߧâjUÉ ºÉý §gɬĹzÀ £É£À¥ÀÄUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀªÀzÀÄ. CrUÀgÀ ¥ÀæRgÀ ªÉÊZÁjPÀvÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄUÀæ C£ÀĨsÀªÀzÀ ¸ÀºÀd ¸ÀȶÖAiÀiÁV ªÀÄÆr §gÀĪÀAvÉ vÁªÉà ¸ÀévÀB §gÉAiÀħ®è zÉÊ»PÀ DgÉÆÃUÀå CªÀjUÉ DUÀ EgÀ°®è. £É£À¥ÀÄUÀ¼À §UÉÎ ¤gÀAvÀgÀ KPÁUÀævÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ zÉÊ»PÀ ±ÀQÛAiÀÄÆ DUÀ EgÀ°®è. CzÀjAzÁV CzÉÆAzÀÄ AiÀıÀ¹é ¸Á»wåPÀ DvÀäPÀxÀ£ÀªÁUÀ®Ä ¨ÉÃPÁzÀ J¯Áè «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß D PÀÈw ºÉÆAzÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀ°®è. DzÀgÀÆ CrUÀgÀ MqÀ£ÁlzÀ°èzÀÝ C£ÉÃPÀgÀÄ C®è°è DUÁUÀ §gÉzÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ ©r©rAiÀiÁV ºÀgÀrzÀݪÀÅ. CªÀ£É߯Áè MnÖUÉ vÀgÀĪÀÅzÀÄ CrUÀgÀ ¸Á»wåPÀ DvÀäPÀxÉUÉ ¨ÉA§®ªÁUÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ eÉÆvÉ CrUÀgÀ ¤PÀlªÀwðUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀjavÀjAzÀ DºÁ餹 §gɬĹPÉÆAqÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÆ ¸ÉÃj ‘ªÉÆúÀ£À ªÀÄÄgÀ°’ CrUÀgÀ ¸Á»vÀå, PÁªÀåUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ CªÀgÀ ¨Á¼À ¥ÀÄlUÀ½AzÀ®Æ PÉ®ªÀÅ ªÀiÁ»w, C£ÀĨsÀªÀ, C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¸ÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ¨É¼ÉAiÀÄ°gÀĪÀ CrUÀgÀ £Á£Á jÃwAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÉÆAzÀÄ DPÀgÀ UÀæAxÀªÁUÀ°zÉ. F £À£Àß ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß GzÁºÀgÀuÉAiÉÆAzÀjAzÀ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV vÉÆÃj¸À§ºÀÄzÀÄ. CrUÀgÀ ¸ÁUÀgÀ PÁ¯ÉÃf£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á® ºÀÄzÉÝAiÀÄ ¹»-PÀ» C£ÀĨsÀªÀ FUÀ ¯ÉÆÃPÀ«¢vÀ. CrUÀgÀ DV£À ªÀÄ£À¹Üw, «ZÁgÀ, aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ‘gÁPÀë¸ÀgÀÄ’ JA§ ¯ÉÃR£ÀzÀ°è ¸ÀàµÀÖªÁVzÉ JAzÀÄ §ºÀ¼À ªÀÄA¢ w½¢zÁÝgÉ. `¸ÁUÀgÀzÀ°è £À£ÀUÁzÀ C£ÀĨsÀªÀªÉà PÁgÀt’ JAzÀÄ ºÉý CrUÀgÀÄ `E°è £À£ÀUÉ JzÀÄgÁzÀªÀ£ÀÄ gÁPÀë¸ÀvÀézÀ ¥Àj¥ÀÆuÁðªÀvÁj’ JAzÀÄ DV£À AiÀÄĪÀ £ÁAiÀÄPÀ£ÉƧâ£À avÀæ ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ. gÁPÀë¸ÀgÀÄ ¯ÉÃR£ÀzÀ ‘PÀ¥ÀÄà-©½’ «AUÀqÀ£É §UÉÎ ZÀZÉðUÀ¼ÁVªÉ. CrUÀgÀ £ÉÆë£À ¥ÀæwQæAiÉÄAiÀÄzÀÄ JA©vÁå¢ «ªÀgÀuÉUÀ¼ÀÆ §A¢ªÉ. F »£É߯ÉAiÀÄ°è £ÁªÀÅ ‘ªÉÆúÀ£À ªÀÄÄgÀ°’AiÀÄ°è f.PÉ. UÉÆëAzÀ gÁªï CªÀgÀ ‘D ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ£À CAxÀ gÀÆ¥À-gÉÃSÉ’ ¯ÉÃR£ÀªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÀÄ. f.PÉ. UÉÆëAzÀgÁªï CrUÀgÉÆqÀ£É ¸ÁUÀgÀ PÁ¯ÉÃf£À°è EAVèµï CzsÁå¥ÀPÀgÁVzÀݪÀgÀÄ. CrUÀgÀÄ ¸ÁUÀgÀ PÁ¯ÉÃf£À°è ¦æ¤ì¥Á®gÁV PÀ¼ÉzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÀUÀ¼À°è MAzÀÄ ¢£ÀzÀ §UÉÎ f.PÉ.f. §gÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. ªÉʪÀÄ£À¸Àå, ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ C¥ÁxÀð PÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ, ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ¥ÀæwµÉ× EªÀÅUÀ¼À£Éßà ªÀÄÄA¢lÄÖPÉÆAqÀÄ CvÀåAvÀ DvÁä©üªÀiÁ¤AiÀiÁzÀ CrUÀgÀÄ gÁfãÁªÉÄ ¤ÃqÀĪÀ ¹Üw GAmÁ¬ÄvÀÄ. CrUÀgÀ gÁfãÁªÉÄ CAVÃPÁgÀªÀÇ DV©nÖvÀÄ. CrUÀgÀ£ÀÄß ºÀwÛgÀ¢AzÀ §®èªÀjUÉ CrUÀgÀÄ vÀÄA§ £ÉÆA¢zÁÝgÉ. ªÀÄPÀ̼ÀÄ, ªÀÄj vÀÄA©zÀ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀÄÄA¢£À CªÀgÀ «zÁå¨sÁå¸À EvÁå¢ »£É߯ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À«®èzÉ ¨sÀ«µÀåzÀ §UÉÎ vÀÄA§ ºÀvÁ±ÀgÁVzÁÝgÉ JA§ÄzÀÄ w½AiÀÄÄwÛvÀÄÛ. 1963gÀ ‘PÀÆ¥À ªÀÄAqÀÆPÀ’ §½PÀ CªÀgÀÄ PÀªÀ£À

14


gÀa¹gÀ°®è. 1968gÀ ªÀiÁZïð£À D ªÀÄ£À¹ÜwAiÀÄ°è CªÀjUÉ PÁªÀågÀZÀ£É ¸ÁzsÀåªÁUÀ§ºÀÄzÉA§ AiÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄÆ C°è AiÀiÁjUÀÆ EgÀ°®è. CAvÀºÀ MAzÀÄ ¸ÀAeÉ ¥Àæ¨sÁPÀgï CªÀgÀ ¸ÁUÀgÀ ªÀÄÄzÀætzÀ PÀZÉÃjAiÀÄ°è CrUÀgÀÄ eÉé¤AzÀ ¹UÀgÉÃlÄ ¥ÁåPÀÄ vÉUÉAiÀÄĪÀµÉÖ ¸ÀºÀdªÁV, C£ÁlQÃAiÀĪÁV MAzÀÄ ºÁ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ C°èzÀÝ PÉ.«. ¸ÀħâtÚ ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀjUÉ MAzÀÄ ºÉƸÀ PÀªÀ£À vÉÆÃj¹zÀgÀÄ. CzÉà CrUÀgÀ ±ÉæõÀ× PÀªÀ£ÀUÀ¼À°è MAzÁzÀ `²æÃgÁªÀÄ £ÀªÀ«ÄAiÀÄ ¢ªÀ¸À’. F ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ‘ªÉÆúÀ£À ªÀÄÄgÀ°’AiÀÄ°è NzÀÄwÛzÀÝAvÉ ‘²æÃgÁªÀÄ £ÀªÀ«ÄAiÀÄ ¢ªÀ¸À’ PÀªÀ£ÀzÀ°è `CAvÀgÀAUÀzÀ ¸ÀÄgÀĽ ©aÑzÀ ¸ÀZïð¯ÉÊmï’ ºÉƸÀzÁV UÉÆÃZÀj¹vÀÄ. `¸ÀAPÀ®à §®zÀ eÁUÀgÀuÉ; PÀvÀÛ°£ÉzÉUÉ/PÀuÉ’ ªÁPÀåUÀ½UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ªÁZÁåxÀð ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀÇ ºÉƼÉzÀÄ PÀvÀÛ®°è ‘¸ÉÆáÃlPÉÌ PÁAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ’ ªÀÄUÀzÉÆAzÀÄ ªÀåQÛ «±ÉõÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀÇ ¸ÉÃjPÉƼÀÀÄzÉA§ÄzÀÄ ºÉƼÉzÀÄ PÀªÀ£ÀzÀ CxÀ𠫸ÁÛgÀ ºÁUÀÆ D¼À FUÀ £Á£ÀÄ w½zÀÄzÀQÌAvÀ ºÉZÁÑzÀAvɤ¹vÀÄ. F MAzÀÄ GzÁºÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆa¹zÀ GzÉÝñÀ, ‘»ÃVzÀÝgÀÄ CrUÀgÀÄ’ JA§ÄzÀ£ÀÄß w½AiÀÄĪÀÅzÀÄ PÀÆqÁ ªÀÄÄAzÉ CªÀgÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ ºÉÃUÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁUÀ§®èzÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁvÀæ. ªÉÊAiÀÄQÛPÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¸ÀĪÀÅzÀgÀ°è ¸ÀzÁ ¸ÀAPÉÆÃZÀ¢A¢gÀĪÀ £ÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁdzÀ°è zÁR¯ÁzÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß MlÄÖ ªÀiÁr EqÀĪÀÅzÀÆ ¸Á»vÀå PÀÈwUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ C£ÀÄPÀÆ®ªÉ. CrUÀgÀ §UÉUÉ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ C£ÉÃPÀ vÀ¥ÀÄà PÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ zÀÆgÀªÁUÀ®Æ F PÀÈw ¥ÀÆgÀPÀ DzsÁgÀ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. PÀĪÀÄmÁ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è ¨ÉÃAzÉæAiÀĪÀgÀÄ CrUÀgÀ §UÉÎ UÀÄqÀÄV GAmÁzÀ UÀr©r CzÀPÉÌ CzÉà ªÉâPÉAiÀÄ°è PÁgÀAvÀgÀÄ ¤ÃrzÀ GvÀÛgÀ EvÁå¢UÀ¼ÀÄ EAzÀÄ ¸Á»vÀå ZÀjvÉæAiÀÄ ¨sÁUÀ. CrUÀjAzÀ vÀªÉÆäAzÀÄ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀPÉÌ §gɬĹzÀ ªÀÄÄ£ÀÄßrAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÃAzÉæAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ°è ¸ÉÃj¹gÀ°®è. E¶ÖzÀÝgÀÆ UËjñÀ PÁ¬ÄÌtÂAiÀĪÀgÀÄ zÁR°¹gÀĪÀAvÉ CrUÀgÀÄ ºÉýzÀÄÝ; `£Á£ÀÄ vÀ¯É vÀVθÀĪÀÅzÀÄ JgÀqÉ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À°èMAzÀÄ £À£Àß ¸ÀAPÀ®à ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÀ£É EªÀÅUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À CAvÀgÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßAzÀÄ ¨ÉÃAzÉæAiÀĪÀgÀ ¥ÁzÀPÉÌ’. ‘«ªÁzÀUÀ¼À ªÀÄzsÉåAiÉÄà «dÈA©ü¹zÀ PÁªÀå ¥ÀÄvÀܽ’ JA§ VgÀrØUÉÆëAzÀ gÁd CªÀgÀ ¯ÉÃR£ÀªÀÇ ¸Á»vÀå ZÀjvÉæAiÀÄ ««zsÀ «ªÀgÀUÀ¼À zÁR¯É zÀȶ֬ÄAzÀ ªÀĺÀvÀéªÁzÉÆAzÀÄ ¯ÉÃR£À. VgÀrØAiÀĪÀgÀ PÀÈw ‘¸ÀtÚ PÀvÉUÀ¼À ºÉƸÀ M®ªÀÅUÀ¼ÀÄ’ £ÀªÀå PÀxÉUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥À, «±ÉèõÀuÉ, ¸ÀªÀÄxÀð£ÉUÉ ¤AwzÀÝgÀÆ D PÀÈwAiÀÄ «ÄwUÀ¼À §UÉÎ PÀÄgÀÄqÁV CzÀ£ÀÄß CrUÀgÀÄ DPÁ±ÀPÉÌ JwÛ »rAiÀÄ°®è JA§ÄzÀÄ CrUÀgÀ ªÀÄ£ÉÆÃzsÀªÀÄðzÀ jÃwAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ VgÀrØ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. D ¯ÉÃR£À ¥ÀÆwð DgÉÆÃUÀå¥ÀÆt𠫪ÀıÁ𠫪ÉÃPÀªÀ£ÀÄß ¨É¼É¸À®Ä CrUÀgÀÄ ºÉÃUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è CrUÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ ±ÁAvÀ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß PÀzÀr gÁdQÃAiÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ JA§ DgÉÆÃ¥À AiÀiÁPÉ ¸ÀļÀÄî ºÁUÀÆ CrUÀgÀÄ vÁªÀÅ £ÀA©zÀ ªÀiË®åUÀ¼À £É¯ÉAiÀÄ°è ¸Àz﫪ÉÃPÀzÀ «ªÀıÁð¥ÀæeÉÕAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¸À®Ä ºÉÃUÉ ¥ÀæAiÀÄvÀߥÀlÖgÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß C¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV VgÀrØAiÀĪÀgÀ ¯ÉÃR£À vÉÆÃj¸ÀÄvÀÛzÉ. CrUÀgÀ ¸ÀºÀ¥ÁpAiÀiÁVzÀÝ n.J¸ï. ¸ÀAfêÀ gÁªï CªÀgÀÄ PÀÆqÁ CrUÀgÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì, DvÁä©üªÀiÁ£À, PÀªÀ£À PÀlÄÖªÀ ±ÀæzÉÞ §UÉÎ §ºÀ¼À ªÀÄÄRå ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÁÝgÉ. E£ÁßjUÀÆ w½AiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀå«®èzÀ C£ÉÃPÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ D ¯ÉÃR£ÀzÀ°è ¸ÉÃj CzÉÆAzÀÄ D¥ÀÛ ªÀiË°PÀ ¯ÉÃR£ÀªÁVzÉ. ‘M¼ÀvÉÆÃn’ PÀªÀ£ÀzÀ »A¢£À «zÁåyð CrUÀgÀ ªÀåQÛvÀéªÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ «ªÀgÀªÁV vÉÆÃj¹zÁÝgÉ. EzÉà ¯ÉÃR£ÀzÀ°è ªÀÄÄA¨ÉÊ£À MAzÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ°è ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀÄ CrUÀgÀÄ ªÉâPÉAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ°è D¹Ã£ÀgÁVzÀÝ E£ÉÆߧ⠻jAiÀÄ PÀ«AiÀÄ£ÀÄß vÀÄA¨Á ¥ÀjZÀ¬Ä¹ ºÉÆUÀ½, CrUÀgÀ£ÀÄß EªÀgÀÆ M§â PÀ« JAzÀÄ ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÀ jÃwUÉ CrUÀgÀ ¸Áé©üªÀiÁ£À PÉgÀ½ vÀªÀÄä ¨sÁµÀtzÀ°è CrUÀgÀÄ ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ£ÀÄß

15


vÀgÁmÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß «ªÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. CrUÀjUÉ DvÁä©üªÀiÁ£À¢AzÀ PÉgÀ½ wêÀæªÁV £ÉÆÃAiÀÄĪÀ ±ÀQÛ¬ÄvÀÄÛ. n.f. gÁWÀªÀ CªÀgÀ £É£À¦£À PÀ», SÁgÀ, ¹», ¯ÉÃR£ÀzÀ®Æè CrUÀgÀ F ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀPÉÌ GzÁºÀgÀuÉ ¹UÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁUÀgÀzÀ°èzÁÝUÀ CrUÀgÀÄ eÉÆÃUÀzÀ MAzÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è ¨sÁµÀtPÉÌ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. C°è CrUÀgÀÄ ¨sÁµÀt ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ vÀqÀªÁV §AzÀ ªÀÄAwæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁéUÀw¸À®Ä ªÉâPÉAiÀÄ ªÉÄðzÀݪÀgɯÁè ºÉÆgÀUÉ Nr UÀr©rAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. CrUÀgÀÄ ¨sÁµÀt ¤°è¹ PÀÆvÀgÀÄ. ªÀÄvÉÛ ¥ÁæxÀð£É ¸ÁéUÀvÀ EvÁå¢UÀ¼ÁV ¥ÀÄ£ÀB CrUÀgÀ£ÀÄß ¨sÁµÀtPÉÌ DºÁ餹zÁUÀ M¥Àà¢zÀÝ CrUÀgÀÄ ªÀÄAwæUÀ¼Éà MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁrzÁUÀ ªÉâPɬÄAzÀ ºÉýzÀÄÝ; £Á£ÀÄ §gÀ®Ä M¥Àà¨ÁgÀzÁVvÀÄÛ, M¦à vÀ¥ÀÄà ªÀiÁrzÉ. ¤ªÀÄUÉ ¨ÉÃQgÀĪÀÅzÀÄ PÉêÀ® ªÀÄAwæUÀ¼À PÀÈ¥Á¥ÉÆõÀuÉ. CzÀÄ w½AiÀÄzÉ §AzÉ. CzÀPÁÌV PÀë«Ä¹. £ÀªÀĸÁÌgÀ. ªÀÄAwæUÀ¼À JzÀÄgÉà »ÃUÉ ºÉüÀ§®èªÀgÁVzÀÝgÀÄ CrUÀgÀÄ. ªÀiÁ¹Û, ªÀÄAwæ, PÀĪÉA¥ÀÄ, UÉÆÃPÁPÀ, ¨ÉÃAzÉæ, ªÀÄÄRåªÀÄAwæ (PÉAUÀ¯ï ºÀ£ÀĪÀÄAvÀAiÀÄå) AiÀiÁgÀ JzÀÄgÀĨÉÃPÁzÀgÀÆ vÀªÀÄUÉ ¸ÀjPÀAqÀzÀÝ£ÀÄß CªÀgÀÄ zsÉÊAiÀÄðªÁV ºÉüÀ§®èªÀgÁVzÀÝgÀÄ. vÀªÀÄä PÉ®¸À PÀ¼ÀPÉÆAqÁzÀgÀÆ, £Á¼É ªÀÄPÀ̼À «zÁå¨sÁå¸ÀPÉÌ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ° JA§ aAvÉAiÀÄ£ÀÄß §¢VmÁÖzÀgÀÆ CªÀgÀÄ DvÁä©üªÀiÁ£ÀPÉÌ QAavÀÆÛ CªÀªÀiÁ£À ¸À»¸ÀzÉ vÀªÀÄUÉ ¸ÀjPÀAqÀÄzÀ£ÀÄß £ÉÃgÀªÁV ºÉý §zÀÄPÀ§®èªÀgÁVzÀÝgÀÄ. ªÀÄUÀÄ«£ÀAvÀºÀ ªÀÄÄUÀÞ, ªÀÄÄPÀÛ ªÀÄ£À¸ÀÄì, ªÀdæzÀµÀÄÖ UÀnÖAiÀiÁzÀ DvÀäUËgÀªÀ EzÀgÀ £ÀqÀÄªÉ CªÀgÀ PÁªÀåzÀ £ÁAiÀÄPÀ £ÀªÉzÀÄ £À°zÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄÄvÁÛ£É. £ÀA© ªÉÆøÀ ºÉÆÃzÉ JA§ ¨sÁªÀ JµÉÖà ¸À® §AzÀgÀÆ £ÀA§ÄªÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß, DvÀ䫱Áé¸ÀªÀ£ÀÄß, fêÀ¦æÃwAiÀÄ£ÀÄß CªÀgÀÄ JAzÀÆ PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀî°®è. CrUÀgÀÄ vÀ£Àß ¸Á»vÀå UÀÄgÀÄ ºÁUÀÆ vÁ£ÀÄ CªÀgÀ vÀgÀ¼É ²µÀå JAzÀÄ ºÉýPÉÆArgÀĪÀ AiÀÄÄ.Dgï. C£ÀAvÀªÀÄÆwð ‘£À£Àß ¸Á»vÀåzÀ UÀÄgÀÄ CrUÀgÀÄ’ ¯ÉÃR£ÀzÀ°è CrUÀgÀ ªÀåQÛvÀé ºÁUÀÆ PÁªÀå JgÀqÀ£ÀÆß ºÀwÛgÀ vÀAzÀÄ C£ÉÃPÀ M¼À£ÉÆÃlUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ. CrUÀgÀ ¸Àé¨sÁªÀPÀÆÌ CªÀgÀ PÁªÀåPÀÆÌ MAzÀÄ UÁqsÀªÁzÀ ¸ÀA§AzsÀ EzÉ J£ÀÄߪÀ C£ÀAvÀªÀÄÆwðUÀ¼ÀÄ, ‘£ÀA©zÉ DªÉÄÃ¯É ªÉÆøÀ ºÉÆÃzÉ’ J£ÀÄߪÀ ¨sÁªÀ£É ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ CªÀgÀ PÁªÀåzÀ°è §gÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ CªÀgÀ ªÀÄÄUÀÝvÉ JµÀÄÖ UÁqsÀªÁzÀzÉÝAzÀgÉ £ÀA©zÀgÉ ¸ÀA¥ÀÆtð £ÀA©©qÀÄwÛzÀÝgÀÄ. vÁ£ÀÄ ªÉÆøÀ ºÉÆÃzÉ C¤ß¹zÁUÀ CµÉÖà PÀÄæzÀÞgÁUÀÄwÛzÀÝgÀÄ JAzÀÄ ºÉý CªÀgÀ `M¼ÀvÉÆÃn’ PÀªÀ£À¢AzÀ ¥ÁægÀA©ü¹ ‘PÀÆ¥À ªÀÄAqÀÆPÀ’ªÀgÉUÉ C£ÉÃPÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ. CªÀÅ CrUÀgÀ ºÉƸÀjÃwAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁVªÉ. CrUÀgÀ gÁdQÃAiÀÄ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀzÀ »AzÉAiÀÄÆ CqÀVgÀĪÀ EAvÀºÀ C£ÉÃPÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß C£ÀAvÀªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ «±Éèö¹ ºÉƸÀ jÃwAiÀÄ ZÀZÉðUÉ CrUÀgÀ£ÀÄß M¼À¥Àr¸ÀÄvÁÛgÉ. EzÀ®èzÉ, CrUÀgÀ ªÀåQÛvÀé «±ÉõÀUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ C£ÉÃPÀ ¸ÀÆPÀëöä «ZÁgÀUÀ¼ÀÆ ¥ÀævÉåÃPÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À°è ¤gÀƦvÀªÁUÀÄvÁÛ ºÉÆÃVªÉ. AiÀıÀªÀAvÀ avÁÛ®gÀ ‘avÀÛ ©üwÛAiÀÄ°è ªÁvÀì®åzÀ ºÉƼÀ¥ÀÄUÀ¼À £É£À¥ÀÄ’ ¯ÉÃR£ÀzÀ°è CrUÀgÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ HlPÉÌ §gÀ®Ä M¦àPÉÆArzÀÝgÀÆ ¸ÁUÀgÀzÀ°èzÁÝUÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ «±ÉõÀ CwyUÀ¼ÁzÀ avÁÛ®gÀ PÀÄlÄA§PÉÌ CrUÀgÀ ²æêÀÄwAiÀĪÀgÀÄ Hl vÀAiÀiÁj¹, §r¹, D §½PÀ CrUÀgÀÄ avÁÛ®gÀ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÄÖ vÁªÀÅ E£ÉÆߧâgÀ ªÀÄ£ÉUÉ CzÉà ªÀÄzsÁåºÀß HlPÉÌ ºÉÆÃzÀ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄ£ÀĵÀåvÀézÀ ºÉƼÀ¥ÀÄ «ÄAZÀĪÀÅzÀPÉÌ, ªÀiÁ£ÀªÀ CAvÀBPÀgÀtzÀ ¸ËAzÀAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ avÁÛ®gÀÄ ¤ÃrzÀ GzÁºÀgÀuÉ ¸Á»vÀå ¯ÉÆÃPÀzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À ªÀiË®å ¤zÉðñÀ£ÀªÀ£ÀÄß «±Éèö¸À®Ä ¸ÀºÀPÁj JA§ÄzÀ£ÀÄß ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ºÉüÀ¨ÉÃPÁV®è. ‘¸À®ÄUÉ-¸Ét¹£À°’ vÁ£ÀÄ C¶ÖµÀÄÖ ºÉÃUÉ PÀ°vÉ, K£ÀÄ PÀ°vÉ JA§ÄzÀÄ ‘CrUÀgÀÄ PÀ°¹zÀÄÝ’ JA§ f.JZï. £ÁAiÀÄPÀgÀ PÀªÀ£ÀzÀ ªÀÄÆ®¨sÁªÀ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä `CrUÀjUÉ’ PÀªÀ£ÀzÀ°è ºÉüÀĪÀÅzÀÄ `JgÀqÀÄ ¯ÉÆÃPÀUÀ¼À UÀÆqsÀªÀ£ÀjvÀÄ/MAzÀÄ JzÀÄjUÉ E£ÉÆßAzÀ¤lÄÖ/ªÉÄʪÀÄgÉvÁUÀ¯ÉÃ/PÀ«vÉ PÀuÁÚV PɼÀV½zÀÄ §AzÀÄ vÀªÀÄä£Àß/£ÉÆÃrPÉÆAqÀªÀgÀÄ’. PÀ«vÉ PÀuÁÚV CrUÀgÀÄ PÁt¸À§®èªÀgÀÄ. CªÀgÀ PÁªÀå C£ÀĨsÀªÀ ªÀÄÄRå JA¢vÀÄ. D »AzÉ ¨ÉÃAzÉæAiÀĪÀgÀÄ

16


gÀ¸Á£ÀĨsÀªÀzÀ E£ÉÆßAzÀÄ vÀÄ¢AiÀiÁV ¨sÁªÁ£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä PÁªÀåzÀ ªÀ Ä Æ® ±À Ä æ w AiÀ i ÁV ¥À æ w µÁ× ¦ ¹zÀ g À Ä . PÀ Ä ªÉ A ¥À Ä CªÀ g À Ä PÁªÉÇåÃvÀ̵ÀðzÀ°è ªÉÊZÁjPÀvÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß JwÛ »rzÀgÀÄ. gÀ¸ÀªÀÇ zsÁå£À ¹ÜwAiÀÄ°è «ZÁgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæZÉÆâ¸ÀĪÀÅzÀgÀ PÀqÉUÉ CªÀgÀ M®ªÀÅ. ¥ÀÄ.w.£À. ¨sÀQÛAiÀÄ £É¯ÉUÀ¼À£ÀÄß PÁªÀå vÀ£ÀäAiÀÄvÉAiÀÄ°è ¥ÀjÃQë¹zÀgÀÄ. C©üeÁvÀ PÁªÀå ¤Ãw¨ÉÆÃzsÉAiÀÄÆ vÀ£ÉÆßAzÀÄ PÀvÀðªÀå JAzÀÄ w½AiÀÄÄvÀÛzÉ. C©üeÁvÀ PÁªÀåªÀiÁUÀðQÌAvÀ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV CzÀgÀ eÉÆvÉ PÉÆqÀÄPÉƼÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÀ gÉƪÀiÁåAnPï PÁªÀåªÀiÁUÀð¢AzÀ ¸ÁPÀµÀÄÖ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ PÀ£ÀßqÀ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ PÁªÀåQÌAvÀ ¨ÉÃgÁUÀĪÀÅzÀÄ CrUÀgÀ PÀ«vÉ PÀuÁÚV PÁt¸ÀĪÀ »A¢gÀĪÀ ±ÀQÛ. gÀ¸À, ¨sÁªÁ£ÀĨsÀªÀUÀ¼À°è NqÁqÀÄwÛzÀÝ PÁªÀåªÀ£ÀÄß CrUÀgÀÄ C£ÀĨsÀªÀ ¥ÁæªÀiÁtåzÀ°è ¥ÀjÃQë¹zÀgÀÄ. CxÁð£ÀĸÁj ®AiÀÄ ºÁUÀÆ PÁªÀåªÉà ¤ÃqÀĪÀ ¤dªÁzÀ C£ÀĨsÀªÀ ºÁUÀÆ CzÀgÀ ¸ÀAªÀºÀ£É ªÀÄÆ®PÀ DzsÀĤPÀ ªÀÄ£ÀĵÁå£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ¸ÀȶֹzÀgÀÄ. PÁªÀå±ÀjÃgÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è zÀQÌzÀÄÝ. CzÉÆAzÉà ¸ÀvÀå CzÀgÁZÉ K£ÀÆ ¨ÉÃPÁV®è JA§ ¥ÀoÀå§zÀÞ ¤µÀÄ×gÀvÉ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ MAzÀÄ ªÀÄÄR. PÀ«AiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ PÀ« PÁ®ªÀ£ÀÄß CjAiÀÄĪÀÅzÀÆ PÁªÀåzÀ ºÉaÑ£À CxÀ𠫸ÁÛgÀPÉÌ ¸ÀºÀPÁj. CrUÀgÀAvÀÆ vÀªÀÄä PÁªÀåzÀ°è DzsÀĤPÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À£Éßà CªÀ£É¯Áè ±ÀQÛ, «ÄwUÀ¼ÉÆqÀ£É ¸ÀȶֹzÀªÀgÀÄ. ‘ªÀzsÀðªÀiÁ£À’ PÀªÀ£ÀzÀ°è ºÉýzÀAvÉ ‘zÀÆgÀ zÀÆgÀ UÉ°è£À ªÉÄïÉ/ºÀĨÉâÃj¸ÀĪÀªÀgÀÄ, ºÀ°ÌjAiÀÄĪÀªÀgÀÄ’ ªÀÄÄAzÉ CzÉà PÀ«UÀ¼ÀÄ fêÀ£À ¤zsÁ£À ±ÀÄæwAiÀÄ°è ±ÀÄ¢ÞUÉÆAqÀÄ `ºÀ£ÀĪÀÄ¢éPÁ¸ÀPÉÌ E®è J¯Éè’ JA§°èUÉ vÀ®Ä¥ÀĪÀªÀgÀÄ. EAvÀºÀ DzsÀĤPÀ ±ÀQÛ, «Äw JgÀqÀgÀ CjªÀÇ EzÀÝ CrUÀgÀ PÀÄjvÀÄ ‘MAzÀÄ dUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ...’ ¯ÉÃR£ÀzÀ°è ¦. ®APÉÃ±ï ºÉýzÀÄÝ `¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ, C¸ÀÆAiÉÄ, ¦æÃw, ±ÀAPÉ-J®èªÀ£ÀÆß CrUÀgÀÄ C£ÀĨsÀ«¸À§®èªÀgÁVzÀÝgÀÄ. F ¸ÁªÀiÁ£ÀåvÉ PÀÆqÀ CrUÀgÀ£ÀÄß CjAiÀÄĪÀÅzÀgÀ°è ªÀÄÄRå.’ ¸ÁªÀiÁ£Àå£ÀAvÉ £ÀA§ÄªÀ, £ÀA© ªÉÆøÀ ºÉÆÃzÉ£ÉAzÀÄ £ÉÆÃAiÀÄĪÀ CrUÀgÀÄ ‘¸ÁªÀiÁ£Àå£ÀAvÉ F £Á£ÀÄ!’ PÀªÀ£ÀzÀ°è ¸ÀÆa¸ÀĪÀAvÉ, ¸ÁªÀiÁ£Àå£ÁVAiÀÄÆ ¸ÀévÀAvÀæ aAvÀ£ÉAiÀÄ ¥Àæw¥ÁzÀPÀgÀÄ. ‘vÁ¼ÀPÉÌ ¸Àj ºÉeÉÓ’ ºÀÆAPÀj¸ÀĪÀ ¦¸ÀÆÛ°£À JzÀÄgÀÄ PÀÆqÁ `ªÀÄ£À¹ì£À°è ¨ÉÃgÉ vÁ¼À®AiÀÄ ¤¨sÁ¬Ä¸ÀĪÀ/ºÀÄmÁÖ ¸ÀévÀAvÀæ ¥ÀgÀªÀiÁtÄ zÉû.’ CrUÀgÀ F ¸ÁªÀiÁ£ÀåvÉ, ¸ÁQë ¥ÀæeÉÕAiÀÄ ªÀiË°PÀ ±ÀQÛ, ¸ÀévÀAvÀæ aAvÀ£É EªÉ ® è ª À £ À Æ ß CªÀ g À Ä ¨Á½zÀ §zÀ Ä Q£À »£É ß ¯É A iÀ Ä ®Æè CxÀðªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ‘ªÉÆúÀ£À ªÀÄÄgÀ½’ PÀÈw ¸ÀºÀPÁj. 65 ªÀÄA¢ M§â ªÀåQÛ §UÉÎ §gÉzÁUÀ PÉ®ªÀÅ «ªÀgÀUÀ¼À ¥ÀÄ£ÀgÁªÀvÀð£É C¤ªÁAiÀÄð. ¸Á»vÀåzÀ°è §gÀºÀUÁgÀ£À ªÀåQÛvÀéPÀÆÌ ¤d §zÀÄQ£À ªÀåQÛvÀéPÀÆÌ EgÀ§ºÀÄzÁzÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÉãÀÄ JA§ aAvÀ£ÉUÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁUÀĪÀ §ºÀÄ ªÀÄÄRå PÀÈw EzÀÄ. PÀ£ÀßqÀzÀ°è EAvÀºÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ C¥ÀgÀÆ¥À. J¸ï.Dgï. «dAiÀıÀAPÀgÀ


ªÀiÁ ¤µÁzÀzÀ ¨sÁªÀ-ªÉÊzÉûAiÀĪÀgÀ ‘PËæAZÀ ¥ÀQëUÀ¼ÀÄ’ PËæAZÀ¥ÀQëUÀ¼ÀÄ ªÉÊzÉû CPÀëgÀ ¥ÀæPÁ±À£À, ºÉUÉÆÎÃqÀÄ (¸ÁUÀgÀ) ªÀÄÄzÀæt : 2005. ¨É¯É : gÀÆ. 60

zÀ±ÀPÀUÀ½AzÀ PÀvÉ ºÉüÀÄvÁÛ §A¢gÀĪÀ ªÉÊzÉû PÀxÀ£ÀªÉAzÀgÉ AiÀiÁgÀ PÀtÂÚUÀÆ ©Ã¼ÀzÀ ‘D E£ÉÆßAzÀÄ §¢’AiÀÄ£ÀÄß PÁt¸ÀĪÀ ºÀÄgÀĦ£ÀzÀÄ. dUÀvÀÛ£ÀÄß «ÃQë¸ÀĪÀ PÀtÄÚUÀ½UÀÆ zÀȶÖAiÀÄ ªÀÄAPÀÄ §r¢gÀÄvÀÛzÉ. £ÉÆÃqÀĪÀ £ÉÆÃl ¸ÁªÀiÁ¤åÃPÀj¹zÁUÀ GAmÁUÀĪÀ dqÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄ ¨ÉÃgÉ£À£ÉÆßà £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀ ºÀA§® ªÉÊzÉû PÀvÉUÀ¼À°èzÉ. EzÀÄ ªÉÊzÉûUÉ ªÀiÁvÀæ C£Àé¬Ä¸ÀĪÀ ªÀiÁvÀ®è. §ºÀıÀB PÀvÉUÁgÀgÉ®èjUÉ EgÀĪÀ M¼À¨Á½£À §UÉV£À PÀÄvÀƺÀ® EzÉà §UÉAiÀÄzÀÄ. ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀºÀd PÀÄvÀƺÀ® vÀ£ÉßzÀÄjV£À dUÀvÀÛ£ÀÄß «avÀæ ¨sÀAiÀÄ, ¦æÃw, DvÀAPÀUÀ½AzÀ PÀÆrgÀÄvÀÛzÉ. CzÀ£ÀÄß CjAiÀÄÄvÀÛ, £ÉÆÃAiÀÄÄvÀÛ vÀ£Àß §zÀÄPÀ£ÀÄß ¸ÀAPÀ°à¸ÀĪÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£À£ÀÄß PÁtĪÀÅzÀÄ NgÉ£ÉÆÃlzÀ DAiÀiÁªÀÄ JAvÀ¯Éà PÀgÉAiÀħºÀÄzÀÄ. ªÉÊzÉû PÀvÉUÀ¼À°è §gÀĪÀ ªÀÄ£ÀĵÀågÀ ºÉÆgÀdUÀwÛ£À°è £ÁªÀÅ PÀAqÀÄ PÉýzÀ ªÀÄ£ÀĵÀågÉÃ. DzÀgÉ CªÀgÀÄ CzsÀðªÀÄzsÀð EzÀݪÀgÀÄ. ªÉÊzÉû PÀvÉUÀ¼À°è CªÀgÀ M¼À¨Á½£À zÀ¤, ©A§UÀ¼ÀÄ ºÉaÑ£À «¸ÁÛgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. ªÉÊzÉû PÀxÀ£ÀzÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀÄlÖ dUÀwÛ£ÀzÀÄ, DPÉAiÀÄ dUÀvÀÄÛ eÉãï D¹Ö£ï¼ÀAvÉ JAzÀªÀgÀÄAlÄ. ¤d ¹ÛçïÉÆÃPÀzÀ DSÁå£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀvÀézÀ dqÀvɬĮèzÉ ®ªÀ®«PɬÄAzÀ ºÉüÀ§®è ªÉÊzÉû PÀvÉUÀ¼ÀÄ D¹Ö£Àß¼À£ÀÄß £É£À¦¸ÀÄvÀÛªÉ. CzÉà D¹Ö£Àß¼À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ DPÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄÄA¢£À ¥ÀÄlÖ dUÀvÀÄÛ §jà ºÉAUÀ¸ÀgÀzÁV EgÀ°®è. DPÉUÉ ºÉtÂÚ£À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀªÀiÁd ©aÑPÉƼÀÄîªÀAvÉ vÉÆÃgÀÄwÛvÀÄÛ. CAvÉAiÉÄà ªÉÊzÉû ºÀgÀmÉ, PÀıÁ®Ä, zÉʤPÀUÀ¼É®è ªÉÄʪÉwÛgÀĪÀ ºÉtÄÚUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ PÁtzÀ dUÀvÀÛ£ÀÄß PÀÄvÀƺÀ®¢AzÀ ºÀtQ £ÉÆÃqÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. ºÉtÛ£ÀªÉAzÀgÉ ªÀÄÈzÀÄ®, ªÀiÁA¸À® ZÀºÀgÉAiÉÄAzÀÄ £ÀA©gÀĪÀ ¯ÉÆÃPÀPÉÌ ‘¤£Àß eÁvÀPÀªÉà £À£Àß°èzÉ ©qÀÄ’ JA§ ¸ÀtÚ OzÁ¹Ã£ÀåzÀ°è ¸ÀªÁ®Ä ºÁPÀĪÀ ºÉtÄÚUÀ¼ÀÄ ªÉÊzÉûAiÀĪÀgÀ°è PÁt¹UÀÄvÁÛgÉ. EAvÀºÀ ºÉtÄÚUÀ¼ÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ¼À »AzÉ PÀA§zÀ »AzÉ ¤®ÄèªÀ, CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §zÀÄPÀÄ ¸ÀªÉ¸ÀĪÀ CªÀÄä, CfÓAiÀÄjgÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ NzÀÄ §gÀºÀ §®è ¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛçeÉÕAiÀÄgÀ ºÉƸÀ vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. vÀ¯ÉªÀiÁj£ÀAvÀgÀ ©lÖgÉ CªÀgÀ ¹ÛçÃvÀézÀ UÀnÖ £É¯ÉUÀ¼À°è CAvÀºÀ ªÀåvÁå¸ÀªÉä®è. ‘PËæAZÀ ¥ÀQëUÀ¼ÀÄ’ JA§ PÀÈwAiÀÄ°è ªÉÊzÉûAiÀĪÀgÀÄ PÀvÉ ºÉüÀĪÀ zsÁn PÉÆAZÀ §zÀ¯ÁVzÉ. ¹ÛçÃDSÁå£ÀUÀ¼À°è CªÀgÀÄ FªÀgÉUÀÆ PÁtÄwÛzÀÝ zsÀ£ÁvÀäPÀ ±ÀQÛAiÀÄ ºÉƸÀ ªÁåSÁå£ÀªÀÅ ‘PËæAZÀ¥ÀQëUÀ¼ÀÄ’ ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ PÀxÉUÀ¼À°è ºÀÄlÄÖvÀÛzÉ. ¹Ûçà dUÀwÛ£À°è ¥ÀæwzsÀ餸ÀÄwÛgÀĪÀ ºÉÆgÀV£À PËæAiÀÄðzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß CªÀj°è PÁt¯Éwß¹zÁÝgÉ. CzÀPÁÌV ªÀĺÀvÁÛ÷éPÁAPÉëAiÀÄ gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ PËæAZÀPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß JwÛPÉÆArzÁÝgÉ.

18


PËæAZÀzÀ PÀvÉAiÀÄÄ «ÄxÀÄ£ÀzÀ ±ÉÆÃPÀ. MAzÀÄ ¥ÀQëAiÀÄ ±ÉÆÃPÀPÉÌ ªÀiÁvÀæ ªÁ°äÃQ «ÄrzÀ. ‘ªÀiÁ ¤µÁzÀ’ ±ÉÆèÃPÀ £ÀÄrzÀ. DzÀgÉ §zÀÄQ ¨ÉzÀj ¤AwgÀĪÀ E£ÉÆßAzÀÄ PËæAZÀzÀ PÀvÉAiÉÄãÀÄ? CUÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆ®ªÁVlÄÖPÉÆAqÀ gÀavÀªÁzÀ gÁªÀiÁAiÀÄtzÀÄzÀÝPÀÆÌ ¹ÛçÃAiÀÄgÀ D¯Á¥ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀÄä£ÁV¸À®àlÖAvÉ, ªÀiË£ÀzÀ°è ºÀgÀ¼ÀÄUÀnÖªÉ. gÁªÀĤAzÀ PÉÆ£ÉUÀÆ wgÀ¸ÀÌj¸À®àqÀĪÀ ¹ÃvÉ ¥Á«vÀæöå¥ÀÆwðUÉAzÀÄ CVߥÀæªÉñÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÀÆ DPÉ ªÀĤ߸À®àqÀĪÀÅ¢®è. ªÉÊzÉûAiÀĪÀgÀ ²Ã¶ðPÉAiÀÄ PÀvÉAiÀiÁzÀ ‘PËæAZÀ¥ÀQëUÀ¼ÀÄ’ ¸ÀºÀ C£ÉÃPÀ ¹ÃvÉAiÀÄgÀ ¥Á«vÀæöåvÉAiÀÄ ¸ÁQë ¨ÉÃqÀÄvÀÛ°gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄvÀÛzÉ. C±Áßtð ¨sÀlÖgÀ ºÉAqÀw ®PÀëöäªÀÄä zÉñÀ«¨sÀd£ÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è GAmÁzÀ UÀ®¨sÉUÀ¼À°è §°¥À±ÀĪÁUÀÄvÁÛgÉ. CzÀ£ÀÄß £É£ÉAiÀÄÄvÀÛ, ±ÉÆÃQ¸ÀÄvÀÛ EgÀĪÀ ¨sÀlÖgÀÄ gÁªÀÄ£ÀAvÉ DzÀ±Àð¥ÀwAiÀÄAvÉAiÉÄà PÁtÄwÛgÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ ®PÀëöäªÀÄä C£ÁªÀgÀtUÉƽ¸ÀĪÀ PÀvÉAiÀÄ°è ¨sÀlÖgÀÄ ºÉAqÀw ¹PÀÌgÀÆ, vÀ¯ÉªÀÄgɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ UÀAqÀ£ÁV ¤®ÄèvÁÛgÉ. EªÉgÉqÀÄ ªÀåQÛvÀéUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ ¤d? AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ EgÀ°, DzÀgÉ DPÀµÀðPÀªÁV PÁtĪÀÅzÀÄ ªÀiÁvÀæ ºÉAqÀwUÁV C¯ÉzÀ ¨sÀlÖgÀÄ, £ÉÆë¤AzÀ «gÀºÀ¢AzÀ ¥ÀjvÀ¦¸ÀĪÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ¨sÀlÖgÀÄ. ‘MAzÀÄ PËæAZÀ¥ÀQëAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀgÀÄ. E£ÉÆßAzÀÄ J°è ºÉÆìÄvÀÄ’ ‘ºÁj ºÉÆìÄvÀÄ’ ‘J°èUÉÃ?’ ‘CzÉÆAzÀÄ ºÉüÀ®Ä D ªÁ°äÃQUÀÆ ºÉƼÉAiÀÄ°®è £ÉÆÃqÀÄ... §ºÀĵÀB CzÀÆ ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆìÄvÀÄ AiÀiÁjUÀÆ UÉÆvÁÛUÀzÀ ºÁUÉ...’ J£ÀÄߪÀ ¨sÀlÖgÀÄ MAzÀÄ PËæAZÀzÀ PÀvÉAiÀÄ ±ÉÆÃPÀªÀ£Éßà JwÛ »rAiÀÄĪÀªÀgÀÄ! vÀÄn ªÉÄð£À PÀgÀÄuÉ £ÉÊwPÀªÁV §zÀ¯ÁUÀzÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀåxÉAiÀÄÄ ºÀgÀ¼ÀÄUÀnÖ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÉÃ? gÁeÉÃAzÀæ ¨ÉÃrAiÉÄA§ GzÀÄð ¯ÉÃRPÀ£À PÀxÉ ‘¯ÁdªÀAw’AiÀÄ£ÀÄß £É£À¦¸ÀĪÀ zÉñÀ«¨sÀd£ÉAiÀÄ PÀvÉ UÀAqÀºÉArgÀ £ÀqÀÄ«£À «¨sÀd£ÉAiÀÄÆ DUÀÄvÀÛzÉ. EzÀ£É߯Áè ¥Àæ±Éß ªÀiÁr ¸Á¢ü¸ÀĪÀÅzÀÄ K£À£ÀÄß JA§ ¹¤PÀvÀ£ÀzÀ°è ¹Ûçà G½«£À ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß mÉƼÀÄîªÀiÁqÀÄwÛzÉÝêÉAiÉÄà JA§ JZÀÑgÀ, Cj«£ÉÆqÀ£É ªÉÊzÉû F PÀvÉ PÀnÖzÁÝgÉ. ªÉÊzÉûAiÀĪÀgÀ F ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ PÀvÉUÀ¼À°è zÀÄBR¸ÁÜ¬Ä UÀÄt«zÉ. zÀÄ¥ÀàmÁÖUÀÄwÛgÀĪÀ PËæAiÀÄðªÀ£ÀÄß MA¢¯ÉÆèAzÀÄ vÉgÀzÀ°è E°è£À PÀvÉUÀ¼ÀÄ zsÁ夸ÀÄvÀÛªÉ. ºÉÆgÀV£À dUÀvÀÄÛ wÃgÁ M¼ÀUÉ §AzÀÄ©nÖzÉ JA§ ¨sÁªÀªÉà EzÀPÉÌ ªÀÄÆ®PÁgÀt C¤ß¸ÀÄvÀÛzÉ. E°è£À ºÀ®ªÁgÀÄ PÀvÉUÀ¼À°è §¯ÁvÁÌgÀzÀ zÀȱÀå ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß JªÉ¬ÄPÀÌzÉ «ÃQë¸ÀĪÀ UÀAqÀÄ ºÉtÄÚUÀ¼ÀÄ §gÀÄvÁÛgÉ. «ÃPÀëuÉAiÀÄ dUÀvÀÄÛ «ÃPÀëPÀ£À dUÀwÛ£À°è ªÀÄ£ÀgÀAd£ÉAiÀÄÄAlĪÀiÁqÀÄvÀÛ¯Éà CªÀ£À£ÀÄß ¸ÀÆPÀëöävÉUÀ½UÉ PÀÄgÀÄqÁV¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÉ. ‘vÉgÉAiÀÄzÀ ¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ’ PÀvÉAiÀÄ gÁdvÉÛ UÀAqÀÄ ºÉtÄÚ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÉÆqÀ£É E£ÉßãÀÄ §¯ÁvÁÌgÀªÁUÀĪÀÅzÉAzÀÄ PÁAiÀÄÄvÁÛ¼É! CzÀÆ AiÀiÁªÁUÀ®Æ £ÀUÀÄwÛgÀĪÀ, £ÀUÀĪÀ£Éß ‘¸ÉÃªï’ ªÀiÁrzÀªÀ¼ÉA§AvÉ PÁtĪÀ gÁdvÉÛ §¯ÁvÁÌgÀzÀ zÀȱÀåPÉÌ PÁAiÀÄÄvÁÛ¼É. K£ÀÆ DUÀzÀAvÉ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ¼É. ‘ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉV£À ºÁ¢’ PÀvÉAiÀįÁèzÀgÀÆ CµÉÖ. §¯ÁvÁÌgÀ, C¼ÀĪÀ£ÀÄß ªÀģɪÀÄA¢AiÉÄ®è PÀÆvÀÄ ‘PÁtÄvÁÛgÉ’. §zÀ¯ÁªÀuÉUÉ ªÀÄ£À¸ÀÄì PÉÆqÀzÀ ªÀiÁªÀAiÀÄå£ÀÆ ‘ªÀÄ¥sÀègï’ vÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß GzÀÝPÀÆÌ §Vι n.«. vÉgÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀzÉÃPÀ £ÉÆÃqÀÄwÛzÁÝgÉ! ªÉÊzÉû PÀxÉUÀ¼À°è §gÀĪÀ ºÉtÄÚUÀ¼ÀÄ ¸ÀéAiÀÄA ¤zÉðñÀ£ÀªÀżÀî ªÀåQÛvÀéUÀ¼ÀÄ. CªÀgÀÄ ºÉtÂÚ£À ªÀåQÛvÀézÀ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß zsÀ£ÁvÀäPÀªÁV ¥Àæw¥Á¢¹zÀªÀgÀÄ. ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ JzÀÄgÉzÀÄgÉà ¤AvÀÄ gÀhiÁr¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀzÉà ºÉÆÃzÀgÀÆ vÀªÀÄä ¥Àæw¨sÀl£ÉAiÀÄ ¸ÉÆ®è£ÀÆß ºÉÃUÁzÀgÀÆ PÉý¸ÀĪÀªÀgÀÄ. CPÀÄÌ EgÀ° gÀªÀiÁ EgÀ°, ¸ÀªÀiÁdzÀ ¹zÀÞ ¥ÁvÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ºÉtÂÚ£À ¥ÁvÀæ ªÀiÁªÀÄÆ°VAvÀ ©ü£Àß JAzÀÄ vÉÆÃj¸ÀĪÀªÀgÀÄ. ªÁ¸ÀÛªÀªÁV F PÉZÉÑà ªÉÊzÉû PÀvÉUÀ¼À ±ÀQÛAiÀÄÆ DVvÀÄÛ JAzÀgÉ vÀ¦à®è. DzÀgÉ ‘PËæAZÀ¥ÀQëUÀ¼ÀÄ’ PÀvÉUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉqÀºÀĪÀ ºÉtÄÚUÀ¼ÀÄ ±ÀQÛ«ÄÃj vÀªÀÄä G½ªÀ£ÀÄß G½¹PÉƼÀî°PÉÌ ¤AvÀªÀgÀAvÉ PÁtÄvÁÛgÉ. »ÃUÀ¤ß¸À®Ä

19


PÁgÀt CªÀgÀ£ÀÄß PɼÀUÉ ©Ã½¸ÀĪÀ dUÀwÛ£À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑVgÀĪÀÅzÀjAzÀ C¤ß¸ÀÄvÉÛ. F ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ ªÉÆzÀ® PÀvÉ ‘zÁ½’AiÀÄ°è C£ÁªÀ±ÀåPÀªÁV PÀAqÀPÀÖgï £ÀUÀÄvÁÛ, ¸À»¹PÉƼÀÄîªÀ ºÉtÂÚ¤AzÀ QjQj C£ÀĨsÀ«¸ÀÄvÁÛ£É. CªÀ¼À vÁ¼ÉäUÉ ¥ÀæwAiÀiÁV ªÀåAUÉÆÃQÛUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸À¯ÁgÀA©ü¸ÀÄvÁÛ£É.`¹ÃlÄ CAwÃj ¤ÃªÀÅ, FUÀ 33% ¹ÃlÄ ¨ÉÃPÀÄ ¸Áé«Ä £ÀªÀÄUÉ ºÀÕA!’ J£ÀÄßvÁÛ£É. CªÀ£À nÃPÉ OavÀå «ÄÃj Erà ¹ÛçÃAiÀÄgÀ£Éßà UÀÄjAiÀiÁV¹PÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛzÉ. CªÀ¼À ªÉÄð£À PÀAqÀPÀÖgï£À ‘zÁ½’AiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwÛgÀĪÀ ºÉtÄÚUÀ¼ÁzÀgÀÆ UÀAqÀÄ ºÉtÂÚ£À ¨sÉÃzÀ ¨sÁªÀzÀ zÀȶÖAiÀįÉèà Erà WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwÛzÁÝgÉ. ‘EµÀÖPÀÆÌ E°è UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁrÛgÉÆÃzÀÄ PÀAqÀPÀÖgï C®èªÀÄä, M§â ±ÀÄzÁÞAUÀ ¥ÀÄgÀĵÀ’ JAzÀÄ M§â¼ÀÄ ºÉýzÀgÉ, E£ÉÆߨÁâPÉ, ‘¥ÀÄgÀĵÀ C®è, UÀAqÀ¸ÀÄ. `¥ÀÄgÀĵÀ’ §ºÀ¼À M¼ÉîAiÀÄ ±À§Ý w¼ÀÄPÉÆÃ’ J£ÀÄßvÁÛ¼É. Erà ¥ÀæPÀgÀt UÀAqÀÄ-ºÉtÂÚ£À £ÀqÀÄªÉ Cw¸ÀÆPÀëöä C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ ªÁvÁªÀgÀt EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ºÉüÀÄwÛzÉ. CPÀÄÌ PÀvÉAiÀÄ CPÀÄÌ vÀ£Àß ¦QðvÀ£À¢AzÀ UÀAqÀ¸ÀgÀ §tÚ §AiÀÄ®Ä ªÀiÁqÀĪÀAwzÀÝgÉ F PÀvÉAiÀÄ EªÀ¼ÀÄ £ÀUÀÄ«¤AzÀ D PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁݼÉ. DzÀgÉ CPÀÄÌ PÀvÉAiÀÄ ¸ÀAQÃtð®AiÀÄUÀ¼ÀÄ E°è AiÀiÁPÉ PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃzÀAwzÉ? ªÉÊzÉûAiÀĪÀgÀ PÀxÁ dUÀwÛ£ÉƼÀUÀÆ dUÀvÉÛA§Ä¢vÀÛ®èªÉÃ? CªÀgÀÄ ºÉÆgÀV£À ¯ÉÆÃPÀªÀ£Éßà vÀqÀ«PÉƼÀÄîªÀ jÃw £ÉÃgÀªÁV ‘zÁ½’V½AiÀĨÉÃPÉA§ zsÁnUÉ §zÀ¯ÁUÀÄwÛzÁÝgÉAiÉÄÃ? JA¨É¯Áè ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ, F ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ PÀvÉUÀ¼À£ÀÄß NzÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀAvÉ ºÀÄlÄÖvÀÛªÉ. ºÉÆgÀV£À ¯ÉÆÃPÀ »AzÉAzÀÆ PÁtzÀµÀÄÖ PÀÆægÀªÁVzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß ªÉÊzÉû ºÉüÀ°aÒ¸ÀÄvÁÛgÉ C¤ß¸ÀÄvÀÛzÉ. KPÉAzÀgÉ §zÀ¯ÁªÀuÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß M§â ‘¸ÀªÀiÁd ±Á¸ÀÛçeÉÕ’AiÀÄAvÉAiÉÄà vÀ£Àß ¸ÀÄvÀÛ°£ÀªÀgÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀÄvÁÛ §AzÀ PÀvÉUÁwð DPÉ. ‘UÀįÁ© mÁQù’£À°è PÁtĪÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ ZÀºÁ PÀ¦à£ÉƼÀVAzÀ K¼ÀĪÀ ¸ÀtÚ C¯ÉUÀ¼ÀAvÉ EzÀÝgÉ, E°è n.«.AiÀÄ£ÀÄß ±ÀÄæw¥ÉnÖUÉAiÀÄAvÉ ElÄÖPÉÆAqÀÄ §zÀÄPÀĪÀ d£ÀgÀ°è §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÉÃrUÉ JA§ ¨sÁªÀªÀÅAmÁUÀÄvÀÛzÉ. ‘ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉV£À ºÁ¢’UÉ CqÀدÁVgÀĪÀ PÀ®Äè ªÀÄtÄÚ VqÀUÀ¼À£Éß®è ¸ÀªÀj MAzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀiÁVzÉ. D gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ ªÀÄÆqÀĪÀ ¸ÁxÀðPÀvÉUÀ¼É®è «µÁzÀPÉÌ §AzÀÄ ¤®ÄèvÀÛªÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ M¼ÉîAiÀÄ PÀvÉUÀ¼ÁzÀ ‘PÀÄ© ªÀÄvÀÄÛ EAiÀiÁ®’ ªÀÄvÀÄÛ ‘qÁA§gÀÄ §AzÀÄzÀÄ’ PÀvÉUÀ¼À°è GAmÁUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄð£À ¨sÁªÀ, AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÉÃr£À ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤jÃQë¸ÀĪÀAvÉ PÁtÄvÀÛªÉ. EªÀÅUÀ¼À ªÀÄÄAzÀĪÀjPÉAiÉÄA§AvÉ §A¢gÀĪÀ ‘ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉV£À ºÁ¢’ ¸ÀºÀ MAzÀÄ «µÁzÀ ¨sÁªÀzÀ°è PÉÆ£ÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. F ªÀÄÆ®PÀ DzsÀĤPÀvÉAiÀÄ PÀÄjvÁzÀ ¨sÀAiÀÄ, DvÀAPÀUÀ¼ÀÄ E£ÀÆß ¥ÀÆtðªÁV C½¢®èªÉA§AvÉAiÉÄà PÁtÄwÛzÉ. F ¯ÉÃR£ÀzÀ ªÉÆzÀ®°è ºÉýzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ½UÉ »AwgÀÄV §gÀĪÀÅzÁzÀgÉ, ªÉÊzÉû vÀªÀÄä PÀvÉUÀ¼À°è MAzÀÄ §¢AiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr vÀtÂAiÀÄĪÀªÀgÀ®è. D ¨sÁªÀ ªÀÄÄAZÉ CªÀgÀÄ §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ PÀæªÀÄPÀÆÌ FUÀ CªÀgÀÄ §¼À¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀPÀÆÌ £ÀqÀÄªÉ MAzÀÄ ©ü£Àß ¨sÁªÀ PÁtÄvÀÛzÉ. ºÀtQ £ÉÆÃrzÀgÉ PÁtÄwÛzÀÝ dUÀvÀÄÛ, FUÀ ºÉÆgÀV£À dUÀvÀÛ£Éßà ¥Àæw©A©¸ÀÄvÀÛ°gÀĪÀÅzÀPÉÌ CªÀgÀ°è «µÁzÀ vÀÄA©PÉÆAqÀAvÉ PÁtÄvÀÛzÉ. PÉÆ£ÉUÀÆ G½AiÀÄĪÀÅzÀÄ PËæAZÀzÀ D¯Á¥À ªÀÄvÀÄÛ «µÁzÀUÀ¼ÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß ºÉüÀĪÀAwªÉ. Dgï. vÁjt ±ÀĨsÀzÁ¬Ä¤

20


¸ÀªÀiÁ¢¸ÀÜ ¸ÀäøwUÀ¼À GvÀÍ£À£ÀzÉqÉUÉ DgÉÆúÀt DgÉÆúÀt PÀÄA. «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ¨sÀ¼ÁgÉ ¥ÀĸÀÛPÀA C£ÀߥÀÆt𠤮AiÀÄ PÉÆlÆÖgÀÄ - 583134 §¼Áîj f¯Éè ªÀÄÄzÀæt : 2010, ¨É¯É : gÀÆ. 227

‘PÀÄA.«Ã.’ JAzÉà UÀÄgÀÄw¸À®àqÀĪÀ PÀÄA. «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà PÀ£ÀßqÀ PÀxÁ¯ÉÆÃPÀ PÀAqÀ CzÀÄãvÀ QæAiÀiÁ²Ã® PÀxÀ£ÀPÁgÀgÀÄ DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ UÀr ºÀ½îAiÉÆAzÀgÀ°è ªÀiÁ¸ÀÛjPÉ ªÀÈwÛ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ PÀÄA«Ã EvÀÛ PÀ£ÀßqÀzÀ CvÀÛ vÉ®ÄV£À ¸ÀA¸ÀÌøw, ¸Á»vÀå §®èªÀgÀÄ. ºÀÄ®ÄèPÀrØUÀÆ fêÀvÀÄA§§®è, ±Áé£ÀzÀAvÀºÀ ¥ÁætÂAiÀÄ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ©r¹qÀ§®è, CzÀPÉÆÌAzÀÄ ¥ÀÄgÁt EwºÁ¸ÀzÀ ¸ÀA§AzsÀ PÀ°à¸À§®è CzÀÄãvÀ ªÀiÁlUÁgÀ ¯ÉÃRPÀ. ªÁ¸ÀÛªÀzÀ°è CgÀªÀvÀÄÛ ¥ÀgÉìAlÄ EzÀÝgÉ «ÄPÀÌ £À®ªÀvÀÛ£ÀÄß ¸ÉÆUÀ¸ÁV gÀPÀÛªÀiÁA¸ÀzÉÆA¢UÉ ºÉÆA¢¹ ºÉƸÀ dUÀvÀÛ£Éßà PÀlÖ§®è ªÁZÁ½! §AqÁAiÀÄ, zÀ°vÀ ¸Á»vÀåzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è UÁæ«ÄÃt ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉUÀ½UÉ ¸ÀàµÀÖ C©üªÀåQÛ ¤ÃrzÀ PÀÄA.«Ã UÁæ«ÄÃt ¸ÀAªÉÃzÀ£É, £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£É eÉÆvÉUÉ EwÛÃZÉUÉ CªÀgÀÄ ¨ÉgɸÀÄwÛgÀĪÀ CA±ÀUÀ¼ÉAzÀgÉ ¥ÀÄgÁt, d£À¥À¢ÃAiÀÄ ¸ÀàøwUÀ¼ÀÄ. EªÉ®èªÀÅUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀÄîvÀÛ¯ÉÃ, UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀzÀ §qÀvÀ£À, ¤gÀPÀëgÀvÉ, ¨sÀƪÀiÁ°ÃPÀgÀ zÀ¨Áâ½PÉ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß awæ¸ÀÄvÀÛ¯Éà F ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À MqÀ°¤AzÀ¯Éà ¥ÀæwgÉÆÃzsÀPÀ ±ÀQÛAiÉÆAzÀ£ÀÄß ¸À馅 ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. PÀÄA.«Ã.AiÀĪÀgÀ PÀxÁ¸Á»vÀåzÀ fêÀ¥ÀgÀªÁzÀ ¤®ÄªÁVzÉ. ‘±ÁªÀÄtÚ’ PÁzÀA§jAiÀÄ £ÀAvÀgÀ §AzÀ CgÀªÀÄ£É, DgÉÆúÀt PÀÄA.«Ã. »rzÀ ©ü£Àß zÁjUÀ¼À£ÀÄß awæ¸ÀÄvÀÛªÉ. ‘CgÀªÀģɒAiÀÄ°è ¨sÁgÀvÀzÀ°è £É¯ÉUÉÆArzÀÝ ©ænµï DqÀ½vÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ, CzÀgÀ MmÉÆÖnÖUÉ ¸ÁUÀĪÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÁUÀvÀ d£ÀfêÀ£ÀzÀ ¸ÀªÀĸÀÛ avÀæt PÁt¹UÀÄvÀÛzÉ. F PÁzÀA§jAiÀÄ PÉÃAzÀæªÀåQÛ ©ænõï C¢üPÁj xÁªÀÄ¸ï ªÀÄ£ÉÆæÃ. n¥ÀÄà«£À ªÀÄgÀuÁ£ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉÆæà DqÀ½vÀ ªÀ»¹PÉÆAqÀÄ DAzsÀæzÀ ±ÉÆõÀPÀ ¥Á¼ÉAiÀÄUÁgÀgÀ ºÀÄlÖqÀV¹zÀ. ‘PÀÄzÀÄgÉqÀªÀÅ’ JA§ ¸ÀܼÀ PÉÃAzÀæªÁVzÀÄÝ C°è£À ¸ÀܼÀ ¥ÀÄgÁtUÀ¼ÉÆA¢UÉ PÁzÀA§j C£ÁªÀgÀtUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. ¥À±ÀÄ¥ÀQë ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ, CgÀªÀÄ£ÉUÀ¼ÀAvÀºÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÆ ¸ÀºÀ E°è ªÀÄÄRåªÁVzÀÄÝ zÉêÀªÀiÁ£ÀªÀgÀ WÀµÀðuÉUÀ¼ÀÆ E°è ªÀÄÄRåªÁUÀÄvÀÛªÉ. ¸ÁA§« ºÁUÀÆ dUÀ®ÆgÀªÀé£À ºÀQÌ£À PÁzÁlzÀ°è zÉêÀvÉUÀ¼ÀÄ ¥ÁvÀæªÀ»¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀgÉ VæÃPï PÀxÁ¯ÉÆÃPÀzÀ zÉêÀvÉUÀ¼À WÀµÀðuÉUÀ¼ÀÄ £É£À¥ÁUÀÄvÀÛªÉ. ªÀįɪÀĺÁzÉñÀégÀ, ªÀÄAmÉøÁé«Ä ªÀÄÄAvÁzÀ d£À¥ÀzÀ ªÀĺÁPÁªÀåUÀ¼À ¸ÁgÀªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ CgÀªÀÄ£É ¨sÀÆvÀ, ¨sÀ«µÀå, ªÀvÀðªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¨É¸ÉAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁrzÉ. ªÀåAUÀå, «£ÉÆÃzÀ, PÁªÁåvÀäPÀvɬÄAzÀ PÀÆrzÀ ¨sÁµÉ ¸ÀgÁUÀªÁV PÁzÀA§jAiÀÄÄzÀÝPÀÆÌ ºÀgÀrzÉ. ²æêÀÄAvÀªÁzÀ zÀlÖ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ, WÀl£ÁªÀ½UÀ¼ÀÄ, ¥ÁvÀæUÀ½AzÀ PÀÆrzÀ CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄAvÀºÀ ¥ÀÄgÁtzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÉÆAzÀÄ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£ÀUÉƼÀÄîªÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¢§âtPÉÌ ºÉÆgÀlAvÉ ¨sÁ¸ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.

21


‘CgÀªÀģɒAiÀÄ°è CgÀªÀÄ£ÉAiÉÄA§ PÀlÖqÀzÀ PÀ®à£É¬Ä®è¢zÀÝgÀÆ CzÀgÀ ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀjzÁÝgÉ. F PÁzÀA§jAiÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀ ¨sÁUÀªÉà ‘DgÉÆúÀt’. E°è CgÀªÀģɬÄzÉ. DzÀgÉ ¸ÀªÀiÁ¢ü ¹ÜwAiÀÄ°èzÉ. ªÀÄ£ÉÆæãÀ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ©ænõï C¢üPÁj JqÀéqïð ¸ÀAiÀÄåzï EzÁÝ£É. JqÀéqïðUÉ ¸ÀªÀiÁ¢ü¸ÀܪÁVgÀĪÀ djªÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼ÀQUÉ vÀgÀĪÀ WÀ£À GzÉÝñÀ«zÉ. CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß GvÀÍ£À£À ªÀiÁr ªÉÄïÉPÉÌ©â¸ÀĪÀ°èAiÉÄà djªÀÄw ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÀ ¥ÀƪÀðzÀ EwºÁ¸ÀUÀ¼ÀÄ GvÀÍ£À£ÀUÉƼÀÄîvÀÛªÉ. xÁªÀÄ¸ï ªÀÄ£ÉÆæà ¸ÀvÀÛ ªÁgÀzÀ°èAiÉÄà JqÀéqïð ¸ÀAiÀÄåzÀ£À ªÀÄgÀt PÁ®zÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÆ PÁzÀA§jAiÀÄ°è PÁt¹UÀÄvÀÛªÉ. ¥ÀƪÀðzÀ djªÀįÉAiÀÄ EwºÁ¸À PÉzÀPÀĪÀÅzÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£ÀvÉAiÉÆA¢UÉ ¨É¸ÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀ gÁdPÁgÀt, ¨sÀAiÉÆÃvÁàzÀPÀvÉ, ªÀÄwÃAiÀÄ ¸ÀªÀĸÉå, JqÀ§®zÀAvÀºÀ ¸ÀÆPÀëöä zÀ°vÀ gÁdPÁgÀt - EªÉ®èªÀÇ PÁzÀA§jAiÀÄ°è «Ä½vÀUÉÆArªÉ. PÉÆ£ÉAiÀÄ gÁd ªÀÄÄPÀÄqÉ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ fgÀ¯É PÀAqÀgÉ ºÉzÀgÀĪÀªÀ£ÁVzÀÄÝ vÀ£Àß CgÀªÀÄ£É ¨ÉÃgÉ gÁdgÀ PÉʪÀ±ÀªÁUÀzÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä vÀ£Àß gÁtÂAiÀÄgÀ£ÀÄß PÉÆAzÀÄ CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊAiÀiÁgÉ ¸ÀªÀiÁ¢ü ªÀiÁqÀĪÀ wêÀiÁð£À PÉÊUÉƼÀÄîvÁÛ£É. djªÀÄ¯É CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÝ PÉÆ£ÉAiÀÄ gÁt wæ¨sÀĪÀ£À ¸ÀÄAzÀgÀzÉë PÉÆ£ÉAiÀÄ gÁd£ÁzÀ UÀAqÀ ªÀÄÄPÀÄqÉ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ£À PÉÊAiÀÄ°è §¸ÀÄjAiÉÄA§ PÁgÀt¢AzÀ PÉƯÉAiÀiÁUÀzÉ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ HgÀÆgÀÄ C¯ÉAiÀÄÄvÁÛ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è §qÉîqÀQUÉ §AzÀÄ £É®¸ÀÄvÁÛ¼É. ºÉÆmÉÖ¥ÁrUÁV ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀÄvÁÛ ‘£ÀgÀ¸À¥Àà £ÁAiÀÄPÀ£ÉA§ ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ fêÀ£À £ÀqɸÀÄvÁÛ¼É. CzÉà UÁæªÀÄzÀ gÁd ¥ÁAqÀÄ«£À «avÀæ UÀĺÀågÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß vÀ£Àß PÀxÁ¸ÁªÀÄxÀåð¢AzÀ¯Éà ¸Àj¥Àr¹ ªÀÄtÂÚ£À CgÀªÀÄ£ÉAiÉÆAzÀ£ÀÄß §ºÀĪÀiÁ£ÀªÁV ¥ÀqÉzÀÄ C°èAiÉÄà £É¯É¸ÀÄvÁÛ¼É. MAzÀÄ PÁ®zÀ°è wæ¨sÀĪÀ£À ¸ÀÄAzÀjAiÀiÁVzÀÝ CªÀ¼ÀÄ FUÀ UÀvÀPÁ®ªÀ£ÀÄß £É£À¦¸ÀĪÀ CqÀUÀÆ®fÓ. £ÀgÀ¸À¥Àà £ÁAiÀÄPÀ¤UÉƧ⠪ÀÄUÀ ºÀÄlÄÖvÁÛ£É. CªÀ£Éà ªÀÄÄPÀÄqÀÄ¥Àà. £ÀgÀ¸À£ÁAiÀÄPÀ£À «ªÁºÀPÉÌ w§ÄªÀĪÀé £ÀqɸÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߢAzÀ DgÀA¨sÀªÁUÀĪÀ PÁzÀA§j EwºÁ¸À, ¥ÀÄgÁt, ªÀvÀðªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß vÉPÉÌUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÉÆAzÀ®ªÀÄAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀt ºÀÄnÖ¸ÀÄvÀÛzÉ. 1. §qÉîqÀQUÉ §AzÀ PÉÆAqÀgÁªÀÄÄqÀÄ ºÉýzÀ ªÀÄÄPÀÄqÀ¥Àà£À£ÀÄß PÀÄjvÁzÀ ¨sÀ«µÀå. 2. ªÀÄÄzÀÄQAiÀÄ PÀ£À¹£À°è PÁt¹PÉƼÀÄîªÀ CgÀªÀÄ£É ‘gÁdªÀiÁvÁ, J¤ßgÉÆÃdÄ®Ä £Á ªÉÆUÀÄqÀĤà EAmÉÆèà ¥ÉlÄÖPÀÄAmÁ£ï, £Á gÁeÁ¥Àæ¸ÁzÀªÀÄÄ DAiÀÄ£À gÁPÀPÉÆøÀĪÀÄÄ gÁwæ ¥ÀUÀ®AvÁ JzÀÄgÀÄ ZÀƸÀÆÛ ªÀÅA¢. ¥ÀA¥ÀÄvÁªÀ ¯ÉÃPÀ¥ÉÆÃvÉ £ÉÃ£É ¯ÁPÉÆ̤ ¥ÉÆÃvÁ£ÀÄ’ JAzÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁvÀȨsÁµÉAiÀÄ°è UÀzÀjzÀ UÀzÀgÀÄ«PÉ. 3. JA§vÀÛgÀ MAmɮĩ£À ZÁUÀAiÀÄå ºÉýzÀ F ªÀÄÄA¢£À wæPÁ®eÁÕ£À ‘PÁwðÃPÀ ±ÀÄzÀÞ ¨sÁªÀ ©¢UɬÄAzÀ »rzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ±ÀvÀ©üµÀzÀªÀgÉUÉ gÁdAiÉÆÃUÀ GAlÄ. »A¢£À ¢ªÀ¸À, CAzÀgÉ ¸Áéw £ÀPÀëvÀæ«gÀĪÀ ¢ªÀ¸À ªÀÄzsÁåºÀß ºÀ£ÉßgÀqÀgÉƼÀUÁV HgÀÄ ©qÀĪÀÅzÉƼÉîAiÀÄzÀÄ. ªÀÄÄPÀÄqÉ¥Àà CgÀªÀÄ£É ¥ÀæªÉò¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AUÁgÀzÀ ºÉÆUÉAiÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.’ F ªÉÄð£À ªÀÄÆgÀÆ CA±ÀUÀ¼ÀÄ djªÀÄ¯É CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÀÄ §qÉîqÀPÀÄ UÁæªÀÄ ©lÄÖ djªÀÄ¯É CgÀªÀÄ£ÉAiÉÄqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. F »AzÉAiÉÄà JqÀéqïð w§ÄªÀĪÀé£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀªÀiÁ¢ü¸ÀܪÁzÀ CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÀªÀ£ÀÄß GvÀÍ£À£À £Àqɹ ¨É¼ÀQUÉ vÀA¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÁägÀPÀªÀ£ÁßV ¸ÀPÁðgÀ WÉÆö¹zÉ. CgÀªÀÄ£É ¨É¼ÀQUÉ §AzÀgÉ §jà zÀÄgÀAvÀªÉà JzÀÄgÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ w§ÄªÀĪÀé£À ªÀiÁvÀ£ÀÄß ¤®ðQë¹ vÀ£Àß §zÀÄQ£À J¯Áè DAiÀÄĵÀåªÀ£ÀÄß CgÀªÀÄ£ÉUÉ JgÉzÀÄ FUÀ JqÀéqï𠢪ÀAUÀvÀ£ÁV CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è ªÀÄÆwð gÀÆ¥ÀzÀ°è ¤AwzÁÝ£É. F ªÉÄð£À ªÀiÁw£À ªÉÄÃ¯É CªÀ®A©vÀgÁV djªÀįÉAiÉÄqÉUÉ gÁdgÀ ¥ÉÆõÁQ£À°è ºÉÆgÀl ¥ÀĪÀÅé® ªÀA±À¸ÀÜgÁzÀ £ÀgÀ¸À£ÁAiÀÄPÀ, ªÀÄUÀ ªÀÄÄPÀÄqÉ¥Àà£ÁAiÀÄPÀ djªÀÄ¯É £ÀUÀgÀzÀªÀgÀ PÀtÂÚUÉ PÀ¼ÉzÀ ºÉÆÃzÀ PÁ®zÀ

22


ªÉõÀzsÁj vÀÄtÄPÀÄUÀ¼ÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀågÁVzÀÝ EªÀgÀÄ djªÀįÉUÉ PÁ°mÉÆÖqÀ£É ºÉƸÀ jÃwAiÀÄ ±ÀQÛUÀ¼À£ÀÄß, ªÀåQÛvÀéªÀ£ÀÄß ªÉÄÊzÀÄA©PÉƼÀÄîvÁÛgÉ. EªÀgÀ PÀvÉAiÉÆA¢UÉ PÀlÄPÀªÀÈwÛ ªÀiÁqÀĪÀ ‘ªÀiÁ§Ä’«£À PÀvÉAiÀÄÆ ©aÑPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. ªÀiÁ§Ä ªÀÄĹèA DVzÀÄÝ CªÀ£À ªÀÄUÀ eÉÃPÀ¨ï ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀªÁ¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ «zsÀéA¸ÀPÀ PÀÈvÀåUÀ¼À°è ¥Á®ÄzÁgÀ£ÁVzÁÝ£É JA§ HºÁ¥ÉÆúÀUÀ½ªÉ. C®à¸ÀASÁåvÀgÀ C¤±ÀÑAiÀÄvÉAiÀÄ ¨sÀAiÀÄ, »AdjPÉAiÀÄ §zÀÄPÀÄ ªÀÄÄPÀÄqÉ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀªÉA§AvÉ ©aÑPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. CgÀªÀÄ£ÉAiÉÆA¢UÉ ©aÑPÉƼÀÄîªÀ ªÀÄwÃAiÀÄ gÁdPÁgÀtUÀ¼ÀÄ E°è ªÀÄÄRåªÉ¤¸ÀÄvÀÛªÉ. ªÀiÁ§Ä«£À CzÀȱÀå£ÁVgÀĪÀ ªÀÄUÀ eÉÃPÀ¨ï£À §UÉUÉ JZÀÑj¸À®Ä §AzÀ ¥sÁzÀgï C®à¸ÀASÁåvÀgÀÄ MAzÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ gÁdPÁgÀtªÀ£ÀÄß £ÀÄrAiÀÄÄvÁÛ£É. E£ÉÆßAzÀÄ PÀqÉ eÉÊ£À zsÀªÀÄðzÀ ‘¯Á¯Á£Á-¥Á®£Á’ (¯Á¥Á) ¸À«ÄwAiÀÄ ¨sÀÄeÉÃAzÀæ£Áxï djªÀįÉAiÀÄ ªÀiÁA¸ÁºÁjUÀ¼À£ÀÄß ¸À¸ÁåºÁjUÀ¼ÁV¸ÀĪÀ ªÀĺÀvÁÌAiÀÄð PÉÊUÉÆAqÀªÀgÀÄ. CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ d«Ää£À¯Éèà vÀªÀÄä ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß ¸Áܦ¹ CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀÄAUÀĪÀ ºÁUÉ vÀªÀÄä ZÀlĪÀnPÉ «¸ÀÛj¹zÀªÀgÀÄ. EªÀgÀÄ PÀlÄPÀ ªÀiÁ§ÄªÀ£ÀÄß ¯Á¥Á ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁV¸À®Ä £ÉÆÃqÀÄvÁÛgÉ. eÉÊ£À zsÀªÀÄðPÉÌ ªÀÄvÁAvÀgÀªÁUÀĪÀAvÉ PÉýPÉÆAqÁUÀ ªÀiÁ§Ä ‘CzÉAUï ¸ÁzsÁåjÃ? ºÀAUÉ ªÀiÁrzÀ°è C¯ÁèºÀÄ ªÉÄZÀÄѪÀ£ÉãÀÄ! ¤ªÀÄUÉ ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß PÁ¥ÁqÀĪÀÅzÀÄ JµÀÄÖ ªÀÄÄRåªÉÇà £ÀªÀÄUÉ ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß PÉƯÉÆèÃzÀÄ ¸ÀºÀ CµÉÖà ªÀÄÄRå. £Á£ÉãÁzÀgÀÆ ªÀÄvÁAvÀgÀUÉÆAqÀ ¥ÀPÀëzÀ°è £ÀªÀÄä ªÀÄĹèAgÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É ©mÁÖgÀ’ JAzÀÄ vÀ£Àß zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ£É. ªÀiÁ§Ä«£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è D±ÀæAiÀÄ ¥ÀqÉzÀ CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀ ¨Á®PÀ ªÀÄÄPÀÄqÉ¥Àà£ÁAiÀÄPÀ ºÀAvÀºÀAvÀªÁV gÁdªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß DªÁ»¸ÀPÉƼÀîvÉÆqÀUÀÄvÁÛ£É. CªÀ£À £Á¬Ä CdÄð£À¤UÀÆ «±ÉõÀªÁzÀ ±ÀQÛ F PÁzÀA§jAiÀÄ°è zÀQÌzÉ. CgÀªÀÄ£É ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌAzÉà §AzÀ F ¨Á®PÀ ªÀÄÄPÀÄqÉ¥Àà£ÁAiÀÄPÀ EzÀÝQÌzÀÝAvÉ PÀtägÉAiÀiÁVzÁÝ£É. F ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀ£À ±ÉÆÃzsÀzÀ §UÉÎ ºÁºÁPÁgÀªÉzÀÄÝ ¸ÀPÁðgÀªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ J®ègÀÆ vÀ®ètUÉÆArzÀÝgÉ D ¹AºÁ¸À£ÀzÀ ªÉÄnÖ¯ÉÃgÀ®Æ ¨sÀAiÀÄ¥ÀqÀÄwÛzÀÝ d£ÀgÀ Cj«UÉ ¨ÁgÀzÀAvÉ ªÀÄÄPÀÄqÉ¥Àà ¹AºÁ¸À£ÀªÀ£ÀÄß Kj ¤zÉÝ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ JzÀÄÝ ºÉÆgÀ§gÀÄvÁÛ£É. F jÃw ¹AºÁ¸À£ÁgÉÆúÀt ªÀiÁqÀĪÀ QæAiÉÄAiÀÄÆ ¸À¢Ý®èzÀAvÉ ªÀÄÄVzÀĺÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. F PÁzÀA§jAiÀÄ «²µÀÖvɬÄgÀĪÀÅzÀÄ «©ü£Àß PÁ®WÀlÖUÀ¼À£ÀÄß MAzÉqɬÄj¹ £ÉÆÃqÀĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è. Erà PÁzÀA§jAiÀÄ°è J¯Áè PÁ® WÀlÖUÀ¼À£ÀÄß zsÁgÀtªÀiÁqÀĪÀ ±ÀQÛ¬ÄgÀĪÀÅzÀÄ w§ÄªÀĪÀé¤UÉ ªÀiÁvÀæ. CªÀ¼ÀÄ CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÄPÀÄqÀ¥Àà£ÁAiÀÄPÀ£À ¸À¥ÀÛªÀÄ ¥ÀwßAiÀiÁV fêÀ£À £ÀqɹzÀªÀ¼ÀÄ. FUÀ ªÉƪÀÄäUÀ ªÀÄÄPÀÄqÀ¥Àà£À eÉÆvÉAiÀÄ°è CgÀªÀÄ£É PÀAqÀªÀ¼ÀÄ, ªÀÄÄAzÉ ¨sÀ«µÀåzÀ®Æè fë¸À§¯Éè JA§ £ÀA©PɬÄzÀݪÀ¼ÀÄ. E°è£À ¯ÉÃRPÀjUÉ dUÀ¢éSÁåvÀ CgÀªÀÄ£É, ¹AºÁ¸À£ÀUÀ½VAvÀ®Æ CAvÀåd£ÉÆêÀð KjzÀ ¹AºÁ¸À£ÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉZÀÄÑ UÀªÀÄ£À«zÉ. »ÃUÁV FUÁUÀ¯Éà EgÀĪÀ dUÀ¢éSÁåvÀ ¹AºÁ¸À£ÀUÀ½VAvÀ ªÀÄtÚ°è ªÀÄÄaѺÉÆÃzÀ ¹AºÁ¸À£ÀUÀ¼À PÀxÉ E°è ªÀÄÄRåªÉ¤¸ÀÄvÀÛzÉ. ‘CgÀªÀģɒAiÀÄ°è ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ gÁdªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀªÀgÀ£ÀÄß awæ¹zÀ PÀÄA.«Ã. ‘DgÉÆúÀt’zÀ°è CµÉÖãÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀgÀ®èzÀ PÀÄgÀƦUÀ¼ÁzÀ ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÀ£ÀÄß ¸ÀȶָÀĪÀÅzÀ®èzÉ ‘CªÀgÀÄ ªÀÄAUÀ£À PÉÊUÉ ªÀiÁtÂPÀå PÉÆlÖAvÉ’ CgÀªÀÄ£É PÀ¼ÀPÉƼÀÄîªÀªÀgÀÆ DVzÁÝgÉ JA§ÄzÀgÀ PÀqÉ UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. PÀÄA.«Ã.AiÀĪÀgÀ PÀxÉ J£ÀÄߪÀ ªÀiÁAiÀiÁPÀÄzÀÄgÉ djªÀįÉAiÉÄA§ PÉÃAzÀæzÀ°è ¤AvÀÄ ºÀvÀÄÛ ¢QÌ£ÉqÉUÉ ºÁj NzÀÄUÀgÀ£ÀÄß ©Ã½¹ UÉÆAzÀ®ªÉ©â¸ÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀ ¢Q̤AzÀ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁrzÀgÀÆ C®è¯Éèà ªÀåQÛ ªÀåQÛUÀ½UÀÆ EwºÁ¸ÀUÀ¼ÀÄ £Á¬ÄPÉÆqÉUÀ¼ÀAvÉ ºÀÄnÖPÉÆAqÀÄ F EwºÁ¸ÀUÀ½AzÀ ºÉÆgÀ§gÀĪÀµÀÖgÀ°è

23


ªÀÄÄRå PÀxÁ£ÀPÀzÀ J¼ÉUÀ¼ÀÄ vÀ¦àºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼Éà ºÉZÀÄÑ PÁt¹UÀÄvÀÛªÉ. PÁzÀA§jAiÀÄ°è ªÀÄÄRåªÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄvÀéQÌAvÀ F ¥Àæ¨sÀÄvÀéªÀ£ÀÄß §®ªÁV PÀnÖzÀ ±Àæ«ÄPÀ ªÀUÀðzÀ PÀqÉUÉ PÀtÂÚnÖgÀĪÀ PÀÄA.«Ã. ºÀÄlÄÖ PÀxÉUÁgÀgÀÄ. ZÁ°ð ZÁ¦è£ï, gÁ©£ï ºÀÄqï, ¨ÉÆ©â° £ÁVgÉrØAiÀÄAvÀºÀ d£À¸ÁªÀiÁ£Àå £ÁAiÀÄPÀgÀ §UÉÎ M®«gÀĪÀ PÀÄA.«Ã. DgÉÆúÀtzÀ°è PÀlÖºÉÆgÀngÀĪÀÅzÀÄ «¸ÀäøwUÉ M¼ÀUÁzÀ EAvÀºÀ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ ¥Àæ¨sÀÄvÀéªÀ£ÀÄß. »ÃUÁVAiÉÄà CvÀåAvÀ PÀÄgÀƦAiÀiÁzÀ, »Ã£À¹ÜwAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀÄÄPÀÄqÀ¥Àà£À£ÀÄß ¹AºÁ¸À£ÀPÉÌ ºÀwÛ¸ÀÄvÁÛgÉ. CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ ‘¨ÉïÁÝgÀ£À ©£ÀߺÀzÀ°è’ ºÉýPÉÆArgÀĪÀAvÀºÀ ‘.....zÀAiÀĤÃAiÀÄ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀĪÀ CªÀÅUÀ¼À ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀÄ gÉÆêÀiÁAZÀ£ÀzÀ ¸ÀAUÀw. ºÉüÀĪÀÅzÀ£É®è ºÉýAiÀiÁzÀ ªÉÄÃ¯É PÉüÀĪÀÅzÀ£Éß®è PÉýAiÀiÁzÀ ªÉÄÃ¯É PÉêÀ® ¥ÀÄrUÁ¹UÉ PÉÊ ZÁZÀĪÀ CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ JAxÀªÀjUÀÆ ªÀÄgÀÄPÀ ºÀÄlÖzÉ EgÀzÀÄ.’ PÀ Ä A.«Ã.AiÀ Ä ªÀ g À Ä «¸À ä ø wUÉ M¼À U ÁUÀ Ä wÛ g À Ä ªÀ ºÀ ® ªÀ Å C®Që v À ¸À ä ø wUÀ ½ UÉ EwºÁ¸ÀªÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ°è eÁUÀ PÀ°à¸ÀºÉÆgÀnzÁÝgÉ. djªÀįÉAiÀÄ ªÉÆzÀ® CgÀ¸ÀÄ ¨ÉƪÀÄätÚ (£ÀgÀ¸À£ÁAiÀÄPÀ) AiÀiÁzÀªÀVj gÁdåzÀ zÁ½AiÀÄ°è gÁdPÀĪÀiÁj ºÉÆ£À߯ÁzÉëAiÉÆA¢UÉ C¥ÁgÀ ¸ÀA¥ÀvÀÛ£ÀÄß djªÀįÉUÉ ºÉÆvÀÄÛvÀgÀÄvÁÛ£É. PÀÄgÀƦAiÀiÁzÀ CªÀ£À£ÀÄß «ªÁºÀªÁUÀ¯ÉÆ®èzÀ D gÁdPÀĪÀiÁj ªÀÄÆgÀįÉÆÃPÀzÀ°è®èzÀ CgÀªÀÄ£É ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀÄ, D£ÀAvÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ JAzÀÄ £É¥ÀªÉÇqÀÄØvÁÛ¼É. D £É¥ÀzÀ°è£À PÉÃqÀ£ÀÄß CªÀ£À »vÉʶUÀ¼ÀÄ ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀzÉ C¥ÁgÀ d£ÀºÁ¤, £ÀµÀÖzÉÆA¢UÉ CgÀªÀÄ£É PÀnÖzÁUÀ ªÀÈzÀÞ£ÁVgÀÄvÁÛ£É. F PÁgÀtPÉÌ ¤gÁ±À£ÁzÀ gÁd PÉÆgÀV¤AzÀ ¸ÁAiÀÄÄvÁÛ£É. D gÁdPÀĪÀiÁj vÁ£Éà ¥ÀlÖªÉÃj CgÀªÀÄ£ÉUÉ ‘wæ¨sÀĪÀ£À ªÉÆû¤’ JA§ ºÉ¸ÀjqÀÄvÁÛ¼É. £À®ªÀvÉÛöÊzÀgÀ £ÀqÀĪÀAiÀĹì£À DPÉ CªÀÄÈvÀªÀÄwAiÀÄ §zÀUÀ¤VAvÀ®Æ PÀÄgÀƦAiÀiÁzÀ CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀPÀ̸ÀÄ PÉÆÃuÉUÀ¼À ªÉÄðéZÁgÀPÀ N§£ÉÆA¢UÉ ¸ÀA§AzsÀ«lÄÖPÉÆAqÀÄ CªÀ¤AzÀ CvÀåAvÀ PÀÄgÀƦ gÁeÁ«PÀæªÀiÁ¢vÀå£À£ÀÄß ªÀÄUÀ£À£ÁßV ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ¼É. F PÀÄgÀÆ¥À CPÀæªÀÄ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ F ªÀA±ÀzÀ°è ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀÄ w§ÄªÀĪÀé£À ªÉƪÀÄäUÀ ªÀÄÄPÀÄqÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ£À°èUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄlÄÖvÀÛzÉ. EAvÀºÀ ºÀ®ªÀÅ ¸ÀäøwUÀ¼ÀÄ JqÀéqïð ¸ÉÊAiÀÄzï, ªÀiÁ§Ä, £ÀªÀ¨sÁgÀvÀ ªÉÆÃmÁgï ¸À«ð¸ï, CdÄð£À JA§ £Á¬Ä, ¨sÀÄeÉÃAzÀæ£Áxï ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉuÉzÀÄPÉÆArªÉ. PÀÄA.«Ã. F ¸ÀäøwUÀ¼ÉA§ PÀxÁ£ÀPÀUÀ¼À£ÀÄß JµÀÄÖ ¦æÃw¬ÄAzÀ gÀ¸ÀªÀvÁÛV ªÀtÂð¸ÀÄvÁÛgÉAzÀgÉ EzÀjAzÀ ªÀÄÄRå PÀxÁ£ÀPÀªÉ MAzÉÆAzÀÄ ¨Áj «¸ÀäøwUÉ M¼ÀUÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄAmÁUÀĪÀAvÉ ¨sÁ¸ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. «£ÉÆÃzÀ, «qÀA§£ÉAiÀÄ ¨sÁµÉ C®è°è PÀxÉUÉ zÀPĄ̀ÉÃPÁzÀ ¥Áæ±À¸ÀÛöåPÉÌ £ÁåAiÀÄ zÀQ̸ÀĪÀAvÉ PÁtĪÀÅ¢®è. ‘EwºÁ¸À, ¥ÀÄgÁtUÀ½UÉ’ EgÀĪÀ DªÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¤gÁAiÀiÁ¸ÀªÁV MqÉzÀÄ d£ÀªÀÄÄTAiÀiÁV¸ÀĪÀ°è PÀÄA.«Ã.AiÀĪÀgÀ UÀA©üÃgÀ GzÉÝñÀ«gÀĪÀÅzÀÄ ªÉÄZÀÄѪÀAvÀzÁÝVzÉ. EwºÁ¸À gÀƦ¹zÀ ¥Àæ¹zÀÞ ªÀA±ÀUÀ½VAvÀ ZÀjvÉæ PÀlÖ ºÉÆgÀlÄ JqÀ«zÀ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ ¥Á¼ÉÃUÁgÀgÀ, CgÀ¸ÀgÀ ZÀjvÉæAiÀÄ ±ÉÆÃzsÀªÉà gÀÆ¥ÀPÁvÀäªÁVzÉ. EAzÀÄ ¥ÀæwªÉÄ, gÀÆ¥ÀPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥À®èlUÉƽ¹ ºÉƸÀ ¨É¼ÀQ£À°è ±ÉÆÃzsÀ£É £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ‘DgÉÆúÀt’ ¸ÁéUÀvÁºÀð. ºÉƸÀ PÁ®zÀ ªÀÄ£ÀĵÀå ‘ªÀÄ°£ÀvÉ, ¥Á«vÀæöåvÉ’ JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ vÀ©â¨ÁâVzÀÄÝ ‘EzÉà CzÀÄ, CzÉà EzÀÄ’ JAzÀÄ JgÀqÀ£ÀÄß KQèsÀ«¹PÉÆArzÁÝ£É. ªÀÄ°£À dUÀwÛ£À £ÀqÀÄªÉ fë¸ÀĪÀ ªÀÄ£ÀĵÀå vÀ£Àß PÁ®zÀ CUÀvÀåPÉÌ vÀPÀÌAvÉ ZÀjvÉæAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ CUÀvÀåªÀ£ÀÄß F PÁzÀA§j MwÛ ºÉüÀÄvÀÛzÉ. EAvÀºÀ CUÁzsÀªÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß CzÀgÀ ¨sÀÆvÀ, ¨sÀ«µÀå, ªÀvÀðªÀiÁ£ÀUÀ¼À J¼ÉUÀ½AzÀ PÀnÖgÀĪÀ PÀÄA.«Ã. ¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ£ÀÄß ¥Àæ¨sÀÄUÀ¼À£ÁßV¸ÀĪÀ, ZÀjvÉæ¬Ä®èzÀªÀjUÉ ZÀjvÉæ ¤«Äð¹zÁÝgÉ. qÁ. JZï.J¯ï. ¥ÀĵÀà

24


PÀgÁ¼À ªÀÄÄRUÀ¼À C£ÁªÀgÀt EAzÀæ¥Àæ¸ÀÜ PÉ.J£ï. ªÉAPÀl ¸ÀħâgÁªï PÁªÀÄzsÉãÀÄ, 5/1, £ÁUÀ¥Àà ¹ÖçÃmï ±ÉõÁ¢æ ¥ÀÄgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-20 ªÀÄÄzÀæt : 2009, ¨É¯É: gÀÆ. 150/-

²æà PÉ.J£ï. ªÉAPÀl¸ÀħâgÁªï CªÀgÀ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ PÁzÀA§jAiÀiÁzÀ `EAzÀæ¥Àæ¸ÀÜ’ C¢üPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÉA§ JA§ JgÀqÀÄ ±ÀQÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£ÀvÉAiÀÄ ¸ÀÄqÀĪÁ¸ÀÛªÀzÀ°èlÄÖ ¥Àj²Ã°¸ÀÄvÀÛzÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ°è EAvÀºÀ §gÀªÀtÂUÉ §ºÀ¼À PÀrªÉÄ. ¸ÀévÀB ¥ÀæwPÉÆÃzÀå«ÄUÀ¼ÀÆ DVzÀÝ §¸ÀªÀgÁd PÀnÖêÀĤ, ¤gÀAd£À, C,£À,PÀÈ., vÀ.gÁ.¸ÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀ PÉ®ªÀÅ QjAiÀiÁ¼ÀzÀ PÁzÀA§jUÀ¼ÀÄ F ªÀiÁwUÉ C¥ÀªÁzÀ. PÁgÀAvÀgÀ `MAn zÀ¤’ ºÁUÀÆ §¯Áè¼ÀgÀ `ºÉêÀÄAvÀUÁ£À’UÀ¼ÀÄ DzÀ±ÀðªÁ¢Ã ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ ºÁqÀÄ¥ÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀÄvÀÛzÉ. `EAzÀæ¥Àæ¸ÀÜ’zÀÄÝ PÉÆAZÀ ¨ÉÃgÉAiÀÄ zÁj. CzÀgÀzÀÄ, ªÀÄzsÀåªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀQÛ gÁdPÁgÀtUÀ¼À ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ £ÉÆÃl ªÀÄvÀÄÛ EªÉgÀqÀgÀ «©ü£Àß £É¯ÉUÀ½AzÀ, d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ C¸ÀºÁAiÀÄPÀ §ªÀuÉUÀ¼À PÀqÉUÉ ºÀj¸ÀĪÀ £ÉÆÃl. PÁzÀA§jAiÀÄ PÉÃAzÀæ¥ÁvÀæªÁzÀ ¤gÀAd£À£ÀÄ, vÀ£Àß ºÉ¸ÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÀPÀÆÌ CAlzÀªÀ£ÀAvÉ PÀAqÀgÀÆ, PÀqÀÄ eÁt£ÀAvÉ ªÀwð¹zÀgÀÆ MAzÀÄ §UÉAiÀÄ DzÀ±ÀðªÁzÀ CªÀ£À£ÀÄß PÁ¥ÁqÀÄvÀÛzÉ. CzÀÄ JA¢UÀÆ ¨sÉÆüÉAiÀiÁUÀzÀ, AiÀiÁjUÀÆ §°AiÀiÁUÀzÀ DzÀ±ÀðªÁzÀ. ¨ÉÃgÉ ªÀÈwÛUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀªÀgÀÄ ¸Á»vÀågÀZÀ£ÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVPÉÆAqÁUÀ ©aÑPÉƼÀÄîªÀ §zÀÄPÀÄ PÀ®à£ÁvÀäPÀ ¥Àæw¨sÉVAvÀ ºÉZÁÑV ªÁ¸ÀÛªÀªÀ£Éßà CªÀ®A©¹gÀÄvÀÛzÉ. CzÀÄ, §gÀªÀtÂUÉUÉ MAzÀÄ §UÉAiÀÄ C¢üPÀÈvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀévÀB ¥ÀwæPÉÆÃzÀå«ÄAiÀiÁzÀ ¯ÉÃRPÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ/£ÀªÀÄUÉ ¸ÀÄ¥ÀjavÀgÁzÀ £ÁAiÀÄPÀgÀ£ÀÄß, ¥ÀwæPÉÆÃzÀå«ÄUÀ¼À£ÀÄß MA¢¤vÉà E¤vÀÄ ªÀiÁgÀĪÉõÀ ºÁQ £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ vÀgÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀ°è AiÀiÁgÀÄ AiÀiÁjgÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ `UÉêÀiï UÉêÀiï’ PÀÄvÀƺÀ®PÁjAiÀiÁzÀgÀÆ PÁzÀA§jUÉ CzÀgÀ CUÀvÀåªÉãÀÆ E®è. CzÀPÉÌ vÀ£ÀßzÉà DzÀ zsÁgÀt±ÀQÛ EzÉ. C®APÁgÀ, zsÀé¤ ªÀÄÄAvÁzÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À vÀAmÉUÉ ºÉÆÃUÀzÉ, £ÉÃgÀªÁV C£ÁªÀgÀtªÁUÀĪÀ E°è£À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ¨Éaѩý¸ÀÄvÀÛªÉ. ¤gÀAd£À¤UÉ CAvÉAiÉÄà £ÀPÀì®jUÉ ¤PÀlªÁVgÀĪÀ ªÁªÀÄ£À-VjzsÀgï ªÀÄÄAvÁzÀªÀjUÉ gÁdPÁgÀtzÀ ¥ÀæeÉÕ¬ÄzÀÝgÀÆ PÉÆ£ÉUÀÆ ªÀÄÄRåªÁUÀĪÀÅzÀÄ gÁdQÃAiÀĪÉÃ, ºÀtªÉà JA§ w½ªÀ½PɬÄzÉ. £ÀªÀÄä PÁ®zÀ C©üªÀÈ¢Þ ¥ÀxÀzÀ ªÀÄÆ®£É¯ÉUÀ¼ÉAzÉà ºÉ¸ÀgÀĪÁ¹AiÀiÁVgÀĪÀ ¤ÃgÁªÀj, UÀtÂUÁjPÉ, PÉÊUÁjQÃPÀgÀt ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À »A¢£À PÀgÁ¼ÀªÀÄÄRUÀ¼À C£ÁªÀgÀt F PÁzÀA§jAiÀÄ ªÀÄÄRå£É¯É. F C¥ÀgÁzsÀzÀ ºÉÆuÉAiÀÄ£ÀÄß, PÉ®ªÉà PÉ®ªÀÅ PÀ°àvÀ ±ÀvÀÄæUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÁPÀzÉ, §ÄqÀ¢AzÀ vÀÄ¢AiÀÄ vÀ£ÀPÀ ºÀ©âgÀĪÀ

25


£ÉÊwPÀvÉAiÀÄ ¥ÀvÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ `EAzÀæ¥Àæ¸ÀÜ’zÀ UÀÄt. ºÀ½î-£ÀUÀgÀ, ªÉÄîÄeÁw-PɼÀeÁw EvÁå¢ ¨ÉÊ£ÀjUÀ¼À PÀ£ÀßqÀPÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¯ÉÆÃPÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß E°è £ÀqÉ¢®è. ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄPÉÌ ¸ÀºÀdªÁzÀ ªÉÃUÀªÀÅ, F PÁzÀA§jAiÀÄ ±ÀQÛAiÀÄÆ ºËzÀÄ, «ÄwAiÀÄÆ ºËzÀÄ. WÀl£ÉUÀ½AzÀ ErQjzÀ ¤gÀÆ¥ÀuÉAiÀÄ°è, G¹gÁqÀ®Ä CUÀvÀåªÁzÀ ¸Éàøï C£ÀÄß GAlĪÀiÁrPÉƼÀî®Ä PÁzÀA§jPÁgÀjUÉ PÀµÀÖªÁVzÉ. ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß gÉÆÃZÀPÀªÁV §¼À¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÆÃzsÀPÀªÁV §¼À¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ JgÀqÀÆ CªÀjUÉ UÉÆvÀÄÛ. DzÀgÉ, CªÀÅUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ¸ÀªÀÄvÉÆî£ÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀĪÀÅzÀÄ, ºÀ®ªÀÅ PÀqÉ CªÀjUÉ PÀµÀÖªÁVzÉ. ¤gÀAd£À¤AzÀ »rzÀÄ ºÉÆA¨Á¼ÀAiÀÄå£ÀªÀgÉUÉ ºÀ®ªÀÅ ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ §ºÀ¼À ªÀÄÄRåªÁzÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀÄvÀÛªÉ, UÀA©üÃgÀªÁzÀ aAvÀ£ÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. CzÀgÀ°è PÀÈvÀPÀvÉAiÉÄãÀÆ PÁtĪÀÅ¢®è. ºÁUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ CªÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ ¸ÀºÀdªÁzÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÉßÃ. gÀÆ¥ÀPÀUÀ¼À£Éßà §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ, gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÉAzÀgÉ, PÉêÀ® zÀĵÀÖgÀÄ, zÀqÀØgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁéyðUÀ¼ÀÄ JAzÀÄPÉÆArgÀĪÀ ºÀÄA§jUÉ CªÀgÀ aAvÀ£À²Ã®vÉ ªÀÄvÀÄÛ §Ä¢ÞªÀAwPÉ (£ÉÃnªï «¸ÀØA)UÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀĪÀ£ÀÄß PÁzÀA§jAiÀÄÄ ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ, F ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ ±ÉÊ°UÉ ¸ÀºÀdªÁzÀ gÀ¨sÀ¸ÀªÀÄwAiÀÄ ¥sÀ®ªÁVAiÉÄÃ, vÁ£Éà PÉÆqÀĪÀ «ªÀgÀUÀ¼À°è zsÀé¤AiÀÄ, PÁªÀåzÀ ¸É¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀr¸ÀĪÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ¯ÉÃRPÀgÀÄ CµÁÖV UÀªÀÄ£À PÉÆqÀĪÀÅ¢®è. PÉ®ªÉǪÉÄä «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ C¤ªÁAiÀÄðªÉ¤¸ÀzÉ ZÉ°èPÉƼÀÄîvÀÛªÉ, CxÀªÁ ®Æ¸ï JAqïUÀ¼ÁV G½AiÀÄÄvÀÛªÉ. F PÁzÀA§jAiÀÄÄ JgÀqÀÄ ¨sÁUÀUÀ¼À°è ªÀÄÆr§A¢zÉ. »ÃUÉ «AUÀr¸ÀĪÀÅzÀÄ, CªÀgÀ EvÀgÀ PÁzÀA§jUÀ¼À°èAiÀÄÆ PÀAqÀħgÀÄvÀÛªÉ. ¤gÀAd£À£ÀÄ JgÀqÀÄ PÀxÀ£ÀUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À PÉÆAr. PÁgÀt ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À eÁ®ªÀÅ JgÀqÀÆ PÀqÉAiÀÄÆ EªÉ. DzÀgÉ, JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¨sÁUÀPÉÌ `E£Éé¹àUÉÃnªï d£Àð°¸ÀA’£À DAiÀiÁªÀÄUÀ¼ÀÄ MzÀV §gÀÄvÀÛªÉ. PÁzÀA§jAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄĪÁUÀ, EAvÀºÀ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄÄ, vÀ£Àß ¹zÁÞAvÀPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁzÀÄzÀ£ÀÄß PÁt¨ÉÃPÉÆà CxÀªÁ PÀAqÀÄzÀPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV vÁwéPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¸À¨ÉÃPÉÆà J£ÀÄߪÀ ¥Àæ±ÉßAiÀÄÄ EzÉÝà EgÀÄvÀÛzÉ. PÉÆ£ÉUÀÆ ¤gÀAd£À£À J®è PÀ«ÄmïªÉÄAmï PÀÆqÀ `¥ÁæQÖPÀ¯ï ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ ¨ÉÃrPÉUÀ½UÉ ±ÀgÀuÁUÀĪÀÅzÀÄ C¤ªÁAiÀÄðªÁUÀÄvÀÛzÉ, ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄPÉÌ ¤ÃqÀĪÀ gÁfãÁªÉÄ ¥ÀvÀæªÀÅ CªÀ£À eÉé£À°è ¸ÀzÁ EgÀ¨ÉÃPÀÄ.’ `ªÀÄÈUÀ’ PÁzÀA§jAiÀÄ dUÀ£ÁßxÀ£ÀÄ F±Á£Àå ¨sÁgÀvÀPÉÌ »A¢gÀÄUÀÄvÁÛ£É. ¤gÀAd£À£À wêÀiÁð£ÀªÀÅ ¥Àæ±ÉßAiÀiÁVAiÉÄà G½AiÀÄÄvÀÛzÉ. PÉ.J£ï.«. CªÀgÀ PÁzÀA§jUÀ½UÉ PÉ®ªÀÅ ¸ÁªÀiÁ£Àå ®PÀëtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÆÃn¥sïUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. CªÀgÀÄ fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀ vÁwéPÀ ºÀÄqÀÄPÁlªÀ£ÀÄß ªÀÄÆ®£É¯ÉAiÀiÁV ElÄÖPÉÆAqÀÄ, ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÉëÃvÀæUÀ¼À£ÀÄß ©üwÛAiÀiÁV Dj¹PÉƼÀÄîvÁÛgÉ. CzÀÄ `gÀhÄƯÁWÁmï’£À°è ªÁªÀiÁZÁgÀªÁzÀgÉ, `ªÀÄÈUÀ’ zÀ°è ¯ÉÊAVPÀvÉ. F PÁzÀA§jAiÀÄ°è gÁdPÁgÀt ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ ©üwÛAiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ. DzÀgÉ, vÀAzɬÄAzÀ CUÀ°zÀ UÀAqÀĪÀÄPÀ̼ÀÄ, ¥ÀwæPÉÆÃzÀå«Ä/¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀ£À ºÀÄqÀÄPÁl, ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ, ºÉtÄÚ-UÀAr£À £ÀqÀÄ«£À PÉêÀ® ¯ÉÊAVPÀ DPÀµÀðuÉ ªÀÄÄAvÁzÀ ªÉÆÃn¥sïUÀ¼ÀÄ J®è PÀqÉAiÀÄÆ PÀAqÀħgÀÄvÀÛªÉ. C£ÀAvÀªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ `ªÀÄÈUÀ’ PÉÌ §gÉ¢gÀĪÀ ªÀÄÄ£ÀÄßrAiÀÄ°è ±ÀQÛ±Á°AiÀiÁzÀ »jAiÀÄ ¦Ã½UÉ ºÁUÀÆ `ºÁå¥À’gÁzÀ QjAiÀÄ ¦Ã½UÉUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÁÛgÉ. CzÀÄ ¤d. DzÀgÉ, ºÁUÉ CUÀ®Ä, »jAiÀÄgÀ°è PÀÄvÀƺÀ®«®èzÀ PÀ¤éPÀë£ï EzÀÝgÉ QjAiÀÄgÀ°è PÀ¤éPÀë£ï E®èzÀ PÀÄvÀƺÀ®/ºÀÄqÀÄPÁl«gÀĪÀÅzÀÄ PÁgÀtªÉãÉÆÃ. PÀÄvÀƺÀ®dqÀvÉAiÀÄ£ÀÄß `mÉæÃrµÀ£À¯ï «¸ÀØA’ JAzÀ PÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÉĤ¸ÀĪÀÅ¢®è. F PÁzÀA§jPÁgÀgÁUÀ°Ã C£ÀAvÀªÀÄÆwðAiÀĪÀgÁUÀ°Ã ºÁUÉ ºÉýAiÀÄÆ E®è. E°èAiÉÄà UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁzÀ E£ÉÆßAzÀÄ ¸ÀAUÀwAiÉÄAzÀgÉ, EªÀgÀ PÁzÀA§jUÀ¼À ¹Ûçà ¥ÁvÀæUÀ¼À°è PÀAqÀħgÀĪÀ C¢üPÀÈvÀvÉAiÀÄ C¨sÁªÀ

26


ºÁUÀÆ C¥ÀÆtðvÉ. £ÀªÀåªÉ£À߯ÁzÀ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è PÀAqÀħAzÀAvÉ E°èAiÀÄÆ ºÉAUÀ¸ÀgÀÄ, ¥ÀÄgÀĵÀgÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ/§zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ ¤PÀµÀªÁV ªÀiÁvÀæ EgÀÄvÁÛgÉ. `ªÀÄÈUÀ’zÀ ªÀÄ£Á«Ä ªÀiÁvÀæ EzÀPÉÌ C¥ÀªÁzÀ. `EAzÀæ¥Àæ¸ÀÜ’ªÀAvÀÆ ªÀiÁzÀPÀÌ£À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹zÀgÉ, §ºÀĪÀÄnÖUÉ ºÉtÂÚ®èzÀ PÀxÀ£À. £ÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁdzÀ gÁdQÃAiÀÄ-DyðPÀ ªÀ®AiÀÄUÀ¼À°è F UÉÊgÀĺÁdjAiÀÄÄ ¸ÀºÀdªÉà Dv©nÖzÉ. CzÉãÉà EgÀ°, £ÀªÀÄä ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÁgÀPÉÆÌAzÀÄ `ªÉÄÃgÀÄ PÀÈw’ ªÀÄvÀÄÛ wAUÀ½UÉƧâ `±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ¯ÉÃRPÀ’£À£ÀÄß `¸ÀȶָÀÄwÛgÀĪÀ’ F ¢£ÀUÀ¼À°è ªÉAPÀl¸ÀħâgÁAiÀÄgÀ PÁzÀA§jUÀ¼ÀÄ §¢UÉ ¸Àj¢gÀĪÀÅzÀÄ C£ÁåAiÀĪÉAzÉà ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ. CªÀgÀÄ DAiÀÄÄÝPÉÆArgÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¹gÀĪÀ §UÉUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀ ZÀZÉðUÀ¼ÀÄ, MlÄÖ ¸À¤ßªÉñÀzÀ ªÉÄÃ¯É E£ÀßµÀÄÖ ¨É¼ÀPÀÄ Zɮ觺ÀÄzÀÄ. CµÉÖà ªÀÄÄRåªÁV. ¨ÉÃgÉ - ¨ÉÃgÉ GzÉÆåÃUÀUÀ¼À°è vÉÆqÀVPÉÆArgÀĪÀªÀgÀÄ ¸Á»vÀågÀZÀ£ÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVPÉƼÀÄîªÀÅzÀjAzÀ DUÀ§ºÀÄzÁzÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀUÀ½UÀÆ `EAzÀæ¥Àæ¸ÀÜ’ªÀÅ ¸ÁQëAiÀiÁVzÉ.

JZï.J¸ï. gÁWÀªÉÃAzÀæ gÁªï

27


ZÁjwæPÀ UÀw©A§: ¸Àé¥Àß ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¸Àé¥Àß ¸ÁgÀ¸ÀévÀ UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ ¥ÉÊ ¨sÁUÀå ®Qëöäà ¥ÀæPÁ±À£À 87, 3£Éà PÁæ¸ï, 4£Éà ¨ÁèPï §£À±ÀAPÀj 3£Éà ºÀAvÀ 3£Éà ¥sÉøï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560085 ªÀÄÄzÀæt : 2009 ¨É¯É : gÀÆ. 325/£ÀqÉzÀĺÉÆÃzÀ WÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀxÀ£ÀªÀ£ÁßV ºÉüÀĪÀ ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£À £É£À¦£ÀµÉÖà ¥ÁæaãÀªÁzÀzÀÄÝ. F £É£À¥Éà CµÀÄÖ. CzÀÄ vÀ£Àß UÀvÀPÁ®zÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄ®ÄPÀÄ ºÁPÀÄvÀÛ¯Éà EgÀÄvÀÛzÉ. £É£À¦£À°è ¸ÀAUÀ滹zÀÝ£ÀÄß ºÉƸÀ§jUÉ ºÉüÀ®Ä vÀªÀQ¸ÀÄvÀÛzÉ. CzÉà PÀxÀ£À. PÀxÀ£ÀªÀÅ MAzÀÄ ¸Á»vÀåzÀ ¥ÀæPÁgÀªÁUÀĪÀÅzÀQÌAvÀ ªÀÄÄAZÉ PÀxÀ£ÀUÀ½zÀݪÀÅ. CzÀÄ ªÀiËTPÀªÁVvÀÄÛ. £É®, ¤ÃgÀÄ, UÁ½ ªÀÄvÀÄÛ DPÁ±ÀUÀ½AzÀ PÀÆrPÉÆAqÀ ¥ÀæPÀÈw ªÀiÁ£ÀªÀ£À ¨Á½UÉ JµÀÄÖ CªÀ±ÀåPÀªÉÇà PÀxÀ£ÀzÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ CUÀvÀåªÀÇ wêÀæªÁV C¸ÀASÁåvÀ PÀxÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÀÄnÖPÉÆArªÉ. fêÀ£ÀzÀ ªÀiË®åUÀ¼À dUÀvÀÄÛ ¤ªÀiÁðtªÁUÀĪÀÅzÀÄ PÀxÀ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ JAzÀÄ ºÉýzÀgÉ Cw±ÀAiÉÆÃQÛAiÀiÁUÀ¯ÁgÀzÀÄ. CµÉÖà C®è PÀxÀ£ÀzÀ ¸ÁªÀÄxÀåð J¶ÖzÉAiÉÄAzÀgÉ MAzÀÄ d£ÁAUÀzÀ ZÀjvÉæAiÀÄ£ÀÄß ºÉüÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À PÀ£À¸ÀÄ, C£ÀĨsÀªÀ, £É£À¥ÀÄ, «µÁzÀ, K¼ÀĩüÀÄUÀ¼À£ÀÄß awæ¸ÀÄvÁÛ MAzÀÄ zÉñÀzÀ C¹ävÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖPÉÆqÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ d£ÁAUÀ vÀ£Àß EwºÁ¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄgÉvÀgÉ CzÀÄ vÀ£Àß ¸ÁªÀiÁfPÀ C¹ÛvÀézÀ «²µÀÖvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÉvÀAvÉAiÉÄÃ. EwºÁ¸ÀªÀ£ÀÄß £É£À¦¹PÉƼÀÄîªÀÅzÉAzÀgÉ MAzÀÄ d£À ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqÉzÀÄ §AzÀ jÃwAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß »A¢£À fêÀ£À «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß CxÁðvï vÀ£Àß »A¢£À ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ £ÀrUÉAiÀÄ£ÀÄß CjvÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ vÀ£Àß ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ £ÀrUÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ£ÀÄß CjvÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߢAzÀ MAzÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ `vÀ£ÀßvÀ£ÀzÀ’ CjªÀÅ vÀ£Àß «²µÀÖvÉAiÀÄ w½ªÀÅ ªÀÄÆqÀĪÀÅzÀÄ. «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀÄ ºÉýgÀĪÀAvÉ ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀåQÛUÉ ªÀiÁvÀæªÀ®è ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ zÉñÀPÀÆÌ PÀÆqÁ CAvÀºÀ vÀ£ÀßvÀ£À CxÀªÁ C¹ävÉ JA§ÄzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

28


¨sÁgÀvÀzÀ°è ºÀ®ªÁgÀÄ ¸ÀªÀÄƺÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀAxÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀAUÀqÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀ¸ÀªÀÄƺÀUÀ¼ÀÄ fêÀ£ÀPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁªÉñÀUÉÆArªÉ. eÉÆvÉUÉ £ÀÆgÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À zÁ¸ÀåvÉ ªÀÄvÀÄÛ EwÛÃa£À DzsÀĤPÀvÉAiÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀUÀ¼ÀÄ CzÀgÀ ªÀÄÆ® ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß §zÀ°¹ªÉ. FUÀ PÁtĪÀ ¸ÀA¸ÀÌøw ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß »A¢£À ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸ÀA¥ÀPÀð, ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¥Àæ¸ÀgÀt, ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸ÀAWÀµÀð ºÁUÀÆ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸ÀªÀÄgÀ¸ÀUÀ¼À ¥sÀ®±ÀÈw J£ÀߧºÀÄzÀÄ. EAvÀºÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀxÀ£À »r¢qÀÄvÀÛzÉ. CzÀÄ ¦Ã½UɬÄAzÀ ¦Ã½UÉUÉ ºÀjAiÀÄÄvÁÛ, ¸ÁUÀÄvÁÛ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. PÁ®¢AzÀ PÁ®PÉÌ ªÀiÁ£ÀªÀ£À ¨sÁªÀPÉÆñÀªÀ£ÀÄß «¸ÀÛj¸ÀÄvÀÛzÉ. D PÁgÀt¢AzÁVAiÉÄà ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀ£ÀzÀ°è PÀxÀ£ÀPÉÌ §ºÀ¼À ªÀÄÄRåªÁzÀ ¸ÁÜ£À«zÉ. ªÀiÁ£ÀªÀ£À §zÀÄPÀÄ JAzÉAzÀÆ ªÀÄÄVAiÀÄzÀ PÀxÉ JAzÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÀÆ PÀÆqÁ PÀxÀ£ÀzÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV JAzÀgÀÆ vÀ¥Éàä®è. UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ ¥ÉÊ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÁzÀA§j `¸Àé¥Àß ¸ÁgÀ¸ÀévÀ’zÀ°è ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¸ÀªÀÄƺÀªÉÇAzÀgÀ CxÀªÁ ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¨ÁæºÀät ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ §zÀÄQ£À «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀÄvÁÛ ªÀiÁ£ÀªÀ §zÀÄQ£À K¼ÀĩüÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¯ÁvÀäPÀªÁV »r¢qÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¨ÁæºÀät ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ C£ÀĨsÀªÀ ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ, D C£ÀĨsÀªÀ ¸ÀA¥ÀwÛ¤AzÀ CªÀgÀ°ègÀĪÀ §Ä¢ÞªÀÄvÉÛ, eÁuÉä, ¥Àæw¨sÉ CzÀÄ CgÀ½zÁUÀ JAvÀºÀ ¸ÀªÀÄÈ¢Þ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß zÁR°¸ÀÄvÀÛ EzÉà jÃw J¯Áè ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄäzÉà DzÀ ¥Àæw¨sÉ eÁuÉä¬ÄAzÀ J¯Áè PÉëÃvÀæUÀ¼À®Æè ¥Á¯ÉÆÎAqÀÄ ¸ÀªÀðvÉÆêÀÄÄR C©üªÀÈ¢Þ ¸Á¢ü¸À¨ÉÃPÀÄ. CzÀÄ ©lÄÖ D¸É, zÀÄgÁ¸É, ºÉÆmÉÖQZÀÄÑ, C¸ÀÆAiÉÄ, D¹ÛAiÀÄ ªÉÄð£À ªÁåªÉÆúÀ EªÀÅUÀ½AzÀ zÀÆgÀªÁV «±Á® ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£É ¨É¼É¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ DUÀ ªÀiÁvÀæ C©üªÀÈ¢Þ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ D±ÀAiÀĪÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ. E°è ¸ÀªÀÄƺÀªÉAzÀgÉ M§âjUÉƧâgÀÄ «²µÀÖ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÀ ¸ÀªÀiÁd fëUÀ¼À ¸ÉÃjPÉ. »ÃUÁV ¸ÀªÀÄƺÀªÀÅ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ C£ÉÆåãÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. «²µÀÖ »vÀ ¸ÀA§AzsÀPÁÌV ¸ÀÄálªÁV ¸ÀAWÀnvÀªÁzÀ ¸ÀªÀÄƺÀ EzÁVgÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÉ ¸ÀÄálªÁV ¸ÀAWÀnvÀªÁVzÁÝUÀ ªÀiÁvÀæ C©üªÀÈ¢Þ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀ£ÀªÀÅ §ºÀĪÀÄnÖUÉ ¸ÀªÀÄƺÀ fêÀ£ÀªÁVzÉ. CªÀ£ÀÄ ¸ÀªÀÄƺÀUÀ¼À°è fë¸ÀÄvÀÛ C«gÀvÀªÁV vÀ£Àß ¸ÀºÀ fëUÀ¼ÉÆqÀ£É ºÉƸÀ ¸ÀªÀÄƺÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀȶָÀĪÀÅzÀ®èzÉ D ¸ÀªÀÄƺÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀ ««zsÀ ªÀiËTPÀ ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ C©üªÀÈ¢ÞUÉƽ¸ÀÄvÁÛ£É. GzÁ. UÉ, F PÁzÀA§jAiÀÄ°è ¸ÁgÀ¸ÀévÀgÀÄ JzÀÄgÁzÁUÀ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ `ªÀiÁªÀiÁ ªÀiÁ«Äí’ JAzÀÄ ¸ÀA¨ÉÆâü¸ÀĪÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÀÄ. EzÀÄ ¸ÀªÀÄƺÀzÀ C£ÉÆåãÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. F C£ÉÆåãÀåvÉ J¯Áè ¸ÀªÀÄƺÀUÀ¼À®Æè EgÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀÄ PÁzÀA§jAiÀÄ D±ÀAiÀÄ JAzÀÄ ©r¹ ºÉüÀ¨ÉÃQ®è. F PÁzÀA§jAiÀÄ §ºÀ¼À ªÀÄÄRåªÁzÀ zsÀé¤AiÉÄAzÀgÉ eÁw ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ¸ÀÆPÀëöäUÀ¼À §UÉV£À M¼À£ÉÆÃlUÀ¼ÀÄ. PÀxÀ£ÀzÀ jÃw, ¤Ãw, ¥ÀzÀÞw fêÀ£À PÀæªÀÄUÀ¼À£Àß®èzÉ ¸Áé¨sÁ«PÀ ¤¸ÀUÀðzÀ »£Éß¯É CxÀªÁ ¥Àj¸ÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄÊUÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðPÁ°PÀªÀÇ ¸ÀªÀð¸ÁܤPÀªÀÇ DVzÉ. 400 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £ÀqÉ¢gÀ§ºÀÄzÁzÀ F PÀxÀ£ÀªÀÅ ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¨ÁæºÀätgÀÄ §zÀÄQzÀ jÃw, ¤Ãw, ªÉõÀ¨sÀƵÀt, ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ PÁ® ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸ÀÄvÀÛzÉAiÉÄà ºÉÆgÀvÀÄ, PÀxÀ£ÀzÀ CxÀð¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðPÁ°PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀð¸ÁܤPÀªÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÉAiÉÄà F PÁzÀA§jAiÀÄ°è £ÀªÀÄUÉ ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¨ÁæºÀätgÀÄ ªÀÄvÁAvÀgÀªÀ£ÀÄß «gÉÆâü¹ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV `ªÀiÁªÀiÁ ªÀiÁ«Äí’ JAzÀÄ ¸ÀA¨ÉÆâü¸ÀÄvÁÛ J®ègÀÆ MUÀÎmÁÖVgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¥Àæw vÀ¯ÉªÀiÁjUÀÆ ºÉüÀÄwÛgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ «lÄÖ ¥ÉÊ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¥ÉÊ ºÉüÀÄvÁÛ §gÀÄvÁÛgÉ. CAzÀgÉ EzÀÄ eÁw/¸ÀªÀÄƺÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV eÁw ¸ÀªÀÄƺÀUÀ¼ÁV G½AiÀĨÉÃPÉA§ÄzÀgÀ ¸ÀAPÉÃvÀªÉà JA§ ¥Àæ±Éß GzÀ㫸À§ºÀÄzÀÄ, DzÀgÉ PÁzÀA§jAiÀÄ zsÀé¤AiÉÄà ¨ÉÃgÉ JA§ÄzÀÄ PÁzÀA§jAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV N¢ ªÀÄÄV¹zÁUÀ ªÀÄ£ÀªÀjPÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.

29


¨sÁgÀvÀzÀ°è ºÀ®ªÁgÀÄ eÁwUÀ½ªÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è PÁtĪÀ F ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀªÀÄƺÀUÀ¼À£ÀÄß Castes JAzÀÄ ªÉÆzÀ®¨ÁjUÉ PÀgÉzÀªÀgÀÄ ¥ÉÆÃZÀÄðVøÀgÀÄ. EzÀÄ FUÀ®Æ PÀÆqÁ PÁå¸ïÖ JA§ ¥ÀzÀªÀÅ §ºÀ¼À d£À¦æAiÀĪÁV §¼À¸À®àqÀÄwÛzÉ. ªÉÃzÀUÀ¼À PÁ®zÀ°è, ªÉÃzÉÆÃvÀÛgÀ PÁ®zÀ°è ªÀÄzsÀåPÁ°Ã£À AiÀÄÄUÀzÀ°è ©ænµÀgÀ D½éPÉAiÀÄ°è DzsÀĤPÀ ¸ÀévÀAvÀæ ¨sÁgÀvÀzÀ°è `eÁw’ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄÄ ««zsÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ PÉ®ªÉǪÉÄä PÉ®ªÀÅ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀÄîvÁÛ §A¢zÉAiÀiÁzÀgÀÆ CzÀÄ ºÉÆêÉÆÃFPÁé°¸ï (¸ÀAzÀ¨sÀð ªÀÄÄPÀÛvÉAiÀÄ) UÀÄtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢®è. EwÛÃZÉUÀAvÀÆ £Á£Á PÁgÀtUÀ½UÁV eÁw ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÀÄ ºÀÄnÖPÉƼÀÄîwÛªÉ. eÁw ¥ÀæeÉÕ ºÉZÀÄÑwÛzÀÄÝ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ eÁwUÉ vÀ£Àß eÁwAiÀÄ D¸ÀQÛUÀ¼À£ÀÄß G½¹PÉƼÀÄîªÀ PÁ¼Àf ºÉZÀÄÑwÛzÉAiÀÄ®èzÉ eÁwAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è d£À ¸ÀAWÀnvÀgÁUÀÄwÛzÁÝgÉ. eÁw ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀeÁwPÀgÀ D¸ÀQÛUÀ¼À£ÀÄß gÀQë¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¥ÉÆö¸À®Ä ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ DyðPÀ ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛªÉ. gÁdQÃAiÀÄ DyðPÀ ¸ÀªÀ®vÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä DzsÀĤPÀ PÁ®zÀ°è eÁw eÁwUÀ¼À ªÀÄzsÉå ¥ÉÊ¥ÉÆÃn ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÉ. eÁw ¤ªÀÄÆð®£ÀPÁÌV ºÉÆÃgÁrzÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÁªÁ¢UÀ¼ÁzÀ §ÄzÀÞ, §¸ÀªÀ, PÀ©Ãgï, CA¨ÉÃqÀÌgï, UÁA¢ü J®ègÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÄ EAzÀÄ «¥sÀ®ªÁVªÉ. F «¥sÀ®vÉAiÀÄ£ÀÄß PÁzÀA§j¸ÀÆZÀåªÁV £ÀªÀÄUÉ ªÀÄ£ÀªÀjPÉ ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÀÛzÉ. «lÄÖ ¥ÉÊ PÉæöʸÀÛ C°égÁ¼À£ÀÄß PÀÆqÀĪÀÅzÀÄ, gÁªÀÄZÀAzÀæ ¥ÉÊ ªÀÄPÀ̼ÀÄ, PÉ®¸ÀzÁ¼ÀÄ«£À ªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¯ÉÊAVPÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀÄ EªÀÅUÀ¼ÀÄ eÁw ¸Àr®ªÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀgÀ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀiÁVzÉ. F ¸Àr®vÀ£À ªÀÄvÉÛ DzsÀĤPÀ AiÀÄÄUÀzÀ°è ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄÄwÛ®è. EzÀÄ «µÁzÀ¤ÃAiÀÄ ¸ÀAUÀw JA§ÄzÀÄ PÁzÀA§jAiÀÄ zsÀé¤. £Á£ÀÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ UÉÆêÁzÀ°è £ÉªÀÄ䢬ÄAzÀ §zÀÄPÀÄwÛzÀÝ ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¨ÁæºÀät PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ ¥ÉÆÃZÀÄðVøÀgÀ DPÀæªÀÄt¢AzÀ vÀªÀÄä zsÀªÀÄð DZÁgÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß G½¹PÉƼÀî®Ä zÀQët ¢QÌUÉ ªÀ®¸É ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ. F ªÀ®¸É ºÉÆÃzÀªÀgÀ°è «lÄÖ ¥ÉÊ JA§ÄªÀgÉƧâgÀÄ. CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉƪÀÄäUÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥ÉÊUÉ vÀªÀÄä »A¢£À vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄUÀ¼À PÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉüÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ PÁzÀA§j DgÀA¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. F jÃw DgÀA¨sÀªÁzÀ PÀxÀ£À gÁªÀÄZÀAzÀæ ¥ÉÊ CªÀgÀ ªÉƪÀÄäUÀ ¹zÀÝ£À ªÉAPÀmÉñÀ£À£ÀÄß £ÁUÉÆØ ¨ÉÃvÁ¼À£À PÉÊUÉ ºÀ¸ÁÛAvÀgÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ. £Á®ÄÌ ¨sÁUÀUÀ¼À ªÀÄƪÀvÁß®ÄÌ CzsÁåAiÀÄUÀ¼À°è «¸ÀÛj¹PÉÆArgÀĪÀ F PÁzÀA§jAiÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß CdÓ £ÀgÀ¸À¥ÀàAiÀÄå, vÀAzÉ ªÀiÁ¼À¥ÀàAiÀÄåjAzÀ »rzÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¥ÉÊ PÁ®¢AzÀ DvÀ£À ªÉƪÀÄäUÀ ¹zÀÝ£À ªÉAPÀmÉñÀ£À d£ÀäzÀªÀgÉUÉ PÀxÀ£À ¸ÁUÀÄvÀÛzÉ. MlÄÖ MA§vÀÄÛ vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄUÀ¼À fêÀ£Á£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ±ÉÆâü¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß £ÀqɸÀĪÀ F PÀxÀ£ÀzÀ PÀæªÀĪÀÅ ¨ÉgÀUÀÄ ªÀÄÆr¸ÀĪÀAxÀzÀÄÝ. F MA§vÀÄÛ vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄUÀ¼À fêÀ£À «zsÁ£ÀzÀ°è PÁ®¢AzÀ PÁ®PÉÌ AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÁzÀªÀÅ JA§ÄzÀ£ÀÄß

30


¸ÀªÀÄxÀðªÁV »r¢nÖgÀĪÀ F PÁzÀA§jAiÀÄ ¸ÁªÀÄÄzÁ¬ÄPÀ §zÀÄQ¤AzÀ «WÀl£ÉAiÀÄvÀÛ ¸ÁUÀĪÀ ¥ÀjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÀ zÁR°¸ÀÄvÀÛzÉ. F jÃw ¸ÁªÀÄÄzÁ¬ÄPÀ §zÀÄPÀ£ÀÄß awæ¸ÀĪÁUÀ £ÀÆgÁgÀÄ ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ §gÀÄvÀÛªÉ. £ÀÆgÁgÀÄ ªÉÄÊ°UÀ¼ÀÄ, C£ÉÃPÀ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À°è F PÀxÀ£À ¸ÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÁV PÁzÀA§jUÉ «±Á®ªÁzÀ ºÀgÀºÀÄ ¥Áæ¥ÀÛªÁVzÉ. ªÀ¸ÁºÀwÃPÀgÀtzÀ zÀ¨Áâ½PÉAiÀÄ zÀ¼ÀÄîjAiÀÄ°è ¹QÌzÀ d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä C©üªÀiÁ£À ªÀÄvÀÄÛ C¹ävÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁV §AzÁUÀ ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¸ÀªÀÄƺÀªÀÅ D EPÀÌnÖ£À ZÁjwæPÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀ jÃw ¤¨sÁ¬Ä¹zÀgÀÄ JA§ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß PÁzÀA§jPÁgÀgÀÄ ¸ÉgÉ»r¢zÁÝgÉ. Qæ.±À. 192gÀµÀÄÖ »AzÉAiÉÄà PÉæöʸÀÛ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ°è C¹ÛvÀézÀ°èvÀÄÛ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. ¸ÉʬÄAmï xÁªÀĸÀì£ÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¥ÀæxÀªÀĪÁV PÉæöʸÀÛzsÀªÀÄð ¥ÀæZÁgÀ PÉÊUÉÆAqÀ£ÉAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. DzÀgÉ ¥ÉÆÃZÀÄðVøÀgÀÄ §AzÀ£ÀAvÀgÀ ¥Àj¹Üw ¸Àé®à §zÀ¯Á¬ÄvÀÄ. zsÀªÀÄð ¥ÀæZÁgÀ PÁAiÀÄðzÀ°è ¥ÉÆÃZÀÄðVøÀgÀÄ QæAiÀiÁ²Ã®gÁVzÀÝgÀÄ. CzÀgÀ®Æè ¸ÉʬÄAmï ¥Áæ¤ì¸ï PÉìëAiÀÄgï£À PÁ®¢AzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ wÃgÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è£À PɼÀªÀUÀðzÀ d£ÀgÀ£ÀÄß zÉÆqÀØ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ªÀÄvÁAvÀj¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð £ÀqɬÄvÀÄ. DzÀgÉ UÉÆêÉAiÀÄ°è ¥ÉÆÃZÀÄðVøÀjAzÀ ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ªÀÄÆ®ªÁ¹ ¥ÀAUÀqÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À°è ªÀÄvÁAvÀgÀ £ÀqɬÄvÀÄ. ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÄwÛvÀgÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ CzÀÄ ªÉÄÃ®Ä ªÀUÀðUÀ¼À/eÁwUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹vÀÄ. EzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 150 ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® C«gÀvÀªÁV £ÀqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀÄvÁAvÀgÀ PÁAiÀÄð zÀħð®ªÁ¬ÄvÀÄ. ¥ÁægÀA¨sÀzÀ «Ä¶£ÀjUÀ¼ÀÄ PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉgɺÉÆgÉAiÀĪÀjAzÀ zÀÆgÀ«gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄvÁAvÀgÀ ºÉÆA¢zÀªÀgÀ£ÀÄß MvÁ۬ĸÀÄwÛzÀÝgÀÄ. »AzÀPÉÌ ªÀÄgÀ½ »AzÀÆ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ MvÁÛAiÀÄ«vÀÄÛ. DzÀgÉ »AzÀÆUÀ¼ÀÄ MªÉÄä PÉæöʸÀÛzsÀªÀÄðPÉÌ ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀiÁV©lÖgÉ ¥ÀÄ£ÀB »AzÀÆUÀ¼ÁUÀ®Ä ¸ÁzsÀå«gÀ°®èªÉA§ÄzÀÆ CµÉÖà ¸ÀvÀåªÁVvÀÄÛ. Qæ.±À. 1542gÀ°è ¸ÀAvÀ ¥Áæ¤ì¸ï PÉìëAiÀÄgï UÉÆêÁzÀ°è PÁ°mÁÖUÀ 14 ZÀZïð, 100PÀÆÌ C¢üPÀ PÀèfð (ZÀZïð C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ) ºÉÆA¢vÀÄÛ. PÉìëAiÀÄgï PÉæöʸÀÛªÀÄvÀ ¥ÀæZÁgÀ ¨ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ ¤ÃrzÀ£ÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è DUÀ«Ä¹zÀ r. ªÉÄ£Éf¸ï ©µÀ¥ï£ÀÄ »AzÀÆ ¥Àæ¨sÁªÀ vÉÆqÉzÀĺÁPÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ£ÀÄ. gÁ§mïð r £ÉÆ©° JA¨ÁvÀ »AzÀÆ ±ÉÊ°AiÀÄ°è PÉæöʸÀÛ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. F £ÉÆ©°AiÀÄÄ Qæ.±À. 1605gÀ°è UÉÆêÁPÉÌ §A¢zÀÄÝ 1656gÀ°è ªÀÄzÁæ¸ï£À°è ¤zsÀ£À ºÉÆA¢zÀ. »AzÀÆ ¸À£Áå¹AiÀÄAvÉ PÁ« gÀÄzÁæQë zsÀj¹ ªÀÄvÁZÀgÀuÉ «¢üUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀĸÀÜ ¨ÁæºÀätgÀAvÉ DZÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¸ÀÄvÁÛ PÉæöʸÀÛªÀÄvÀ ¥ÀæZÁgÀ £ÀqɹzÀ DvÀ ¨ÁæºÀätgÉÆqÀ£É ¸ÀA¸ÀÌøvÀzÀ°èAiÀÄÆ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝ. PɼÀeÁwUÀ½AzÀ ªÀÄvÁAvÀgÀªÁzÀªÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¥Á¢æUÀ¼À£ÀÄß zÀÆgÀ«j¹zÀÝ. 17£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ CAvÀåPÉÌ £ÉÆ©° ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀºÀZÀgÀgÀÄ ºÉZÀÄÑ PÀrªÉÄ 1,50,000PÀÆÌ C¢üPÀ »AzÀÆUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÁAvÀgÀUÉƽ¹zÀÝgÀÄ. ªÉÄïÁÓwAiÀiÁzÀ ¨ÁæºÀätgÀÄ PÉæöʸÀÛgÁzÀgÉ G½zÀªÀgÀÄ ªÀÄvÁAvÀgÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀ JA§ÄzÀÄ CªÀgÀ ¨sÁªÀ£ÉAiÀiÁVvÀÄÛ. ¸ÀAvÀ ¥Áæ¤ì¸ï PÉìëAiÀÄgï£À PÁ®zÀ°è ªÉÆzÀ¯Éà ¸ÀÆa¹zÀAvÉ ªÀÄvÁAvÀgÀ PÁAiÀÄð ªÉÃUÀªÁVAiÉÄà £ÀqÉ¢zÀÄÝ DUÀ zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼À £Á±À, §®ªÀAvÀzÀ ªÀÄvÁAvÀgÀ PÁAiÀÄð £ÀqÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. DUÀ C£ÉÃPÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀȶ, ªÁå¥ÁgÀ, ¥ËgÉÆûvÀåUÀ¼À£ÀÄß »rvÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ¸Áé©üªÀiÁ£À G½¹PÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ «¥sÀ®ªÁV zÉñÁAvÀgÀ ºÉÆgÀlgÀÄ. ªÀÄvÉÛ PÉ®ªÀgÀÄ PÉæöʸÀÛ zsÀªÀÄðPÉÌ ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀiÁV J¯Áè ¸ÀÄR ¸ÀªÀ®vÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¹zÀgÀÄ. ¨ÁæºÀät ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ zsÀªÀÄð DvÀäUËgÀªÀªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÝgÉ PɼÀªÀUÀðzÀ/eÁw ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀªÀgÀÄ, (PÉ®ªÀgÀÄ) ªÀÄvÁAvÀgÀUÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ C¹ävÉAiÀÄ£ÀÄß, ¨sÀÆ«Ä, ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ ºÉƸÀ §zÀÄQ£À ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. F «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ PÁzÀA§j zÁR°¸ÀÄvÀÛzÉ. PÉæöʸÀÛzsÀªÀÄðzÀ, ªÀÄvÁAvÀgÀ PÁAiÀÄð C§âgÀ, §¯ÁvÁÌgÀ »A¸É¬ÄAzÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ªÉÆzÀ¯Éà w½¹zÀAvÉ PÉ®ªÀÅ ¨ÁæºÀätgÀÄ ªÀÄvÁAvÀgÀUÉÆAqÀÄ ©qÀÄvÁÛgÉ. EzÀPÉÌ PÁgÀt §zÀÄPÀÄ. §zÀÄQ£À zÁjUÀ¼ÀÄ CªÀjUÉ UÉÆÃZÀj¹zÉÝ ªÀÄvÁAvÀgÀzÀ°è. MªÉÄä ªÀÄvÁAvÀgÀUÉÆAqÀªÀgÀÄ ¥ÀÄ£ÀB »AzÀÆUÀ¼ÁUÀ®Ä zÁjUÀ½®è. F «ZÁgÀªÀÇ PÀÆqÁ PÁzÀA§jAiÀÄ°è §gÀÄvÀÛzÉ F ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß N¢;``zÀ¨Áâ½PÉAiÉÄãÀÄ §AvÀÄ, §¯ÁvÁÌgÀzÀ

31


¥ÀjuÁªÀÄ vÀÄA¨Á d£À Qj¸ÁÛ£ÀgÁzÀgÀÆ CªÀgÀÄ ªÀÄvÉÛ £ÀªÀÄä zÉêÀjUÉ £ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÀ¯Áè’’ CAvÀ AiÀiÁgÉÆà ºÉýzÀÝPÉÌ E£ÉÆߧâgÀÄ ``CªÀgÉãÉÆà £ÀªÀÄä zÉêÀjUÉ £ÀqÉAiÀÄ®Ä §AiÀĸÀ§ºÀÄzÀÄ DzÀgÉ £ÀªÀÄä ªÀÄoÀzÀªÀgÀÄ ©qÀ¨ÉÃPÀ®è? UÀÄgÀÄUÀ½UÉ w½zÀgÉ eÁw¨sÀæµÀÖgÁV ªÀiÁqÀ¢gÀÄvÁÛgÉAiÉÄÃ?’’ JAzÀgÀÄ (¥ÀÄl-83). F ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ »AzÀÆ zsÀªÀÄðPÉÌ ¥ÀÄ£ÀB ¸ÉÃj¹PÉƼÀÄîªÀAw®è JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛªÉ. EzÀ£Éßà ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀÄ ``zÀĨÁ¬Ä ¥Á¢æAiÀÄ ¥ÀvÀæ’’ JA§ PÀvÉAiÀÄ°è vÀªÀÄäzÉà DzÀ jÃwAiÀÄ°è PÀy¹zÁÝgÉ. C°è £ÀgÀ¹AºÀ£ÉA§ ¨ÁæºÀät ºÀÄqÀÄUÀ£À£ÀÄß §®ªÀAvÀªÁV ªÀÄvÁAvÀgÀUÉƽ¸ÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ CªÀ£ÀÄ »AzÀÆ zsÀªÀÄðPÉÌ ªÁ¥À¸ÁìUÀ®Ä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ CªÀ£À£ÀÄß ¸ÉÃj¹PÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. DUÀ CªÀ£ÀÄ C¨Áâ¸ï DV PÀmÁÖªÀÄĹèA£ÁV ©qÀÄvÁÛ£É. E°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ CzÉà D±ÀAiÀÄ ªÀåPÀÛªÁVzÉ. «lÄÖ¥ÉÊUÉ PÁªÀ¼ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄð PÁªÀiÁPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÀÄPÀĪÀiÁ¨Á¬ÄAiÀÄ eÉÆvÉ ªÀÄzÀÄªÉ ¤±ÀÑAiÀĪÁVvÀÄÛ. ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¢£À UÉÆvÁÛVzÀÝgÀÆ ªÀÄvÀÄð PÁªÀiÁPɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÄ¢Ý §gÀ°®è. KPÉ »ÃUÉ JAzÀÄ ªÀiÁ¼À¥ÀàAiÀÄå AiÉÆÃa¹ zÁªÀÄÄä¨sÀlÖ£À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄvÁÛ£É. CªÀgÀÄ PÉæöçöʸÀÛgÁVgÀĪÀÅzÀÄ w½AiÀÄÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄjzÀÄ ©Ã¼ÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄRåªÁV «lÄÖ¥ÉÊUÉ EzÀÄ EµÀÖªÁUÀĪÀÅ¢®è. CªÀ£À ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£Éßà E°è GzÀÞj¸ÀÄvÉÛãÉ. ``ªÀÄzÀÄªÉ ºÉAqÀw ¸ÀA¸ÁgÀ CAvÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì vÉÆqÀV¸ÀĪÀ ¥ÁæAiÀÄ £À£ÀUÉ §A¢vÀÄÛ CAvÀ w½AiÀĨÉÃqÀªÉÇà gÁZÀÆÑ, ¥sÀgÀAV d£À £ÀªÀÄäªÀgÀ£ÀÄß J¼ÉzɼÉzÀÄ CªÀgÀ ªÀÄvÀPÉÌ ºÀZÀÄÑwÛzÀÝ PÀxÉUÀ¼ÀÄ £ÀªÉÄä®ègÀ ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß DªÀj¸ÀÄwÛzÀÝ ¢£ÀUÀ¼ÀªÀÅ. DzÀgÀÆ PÁªÀ¼ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄð PÁªÀiÁwAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ®ÄUÀAt£À gÀPÀĪÀiÁ¨Á¬ÄAiÀÄ eÉÆvÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ºÀÆqÀ®Ä £À£ÀߣÀÄß £Á£ÀÄ vÉÆqÀV¸ÀÄwÛzÉÝ. CªÀ¼ÀÄ E¸Á¨É®è¼ÁzÀzÀÄ £À£ÀUÀÆ ªÀÄzÀĪɬÄAzÀ MAzÀµÀÄÖ «ªÀÄÄR£ÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrvÀÄÛ’’ (¥ÀÄl-105). EAvÀºÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è ¸ÁgÀ¸ÀévÀjUÉ CzÀgÀ®Æè ¸Áé©üªÀiÁ£ÀªÀżÀî, vÀªÀÄä zsÀªÀÄð, zÉêÀgÀÄ JAzÀÄ C¥ÁgÀªÁzÀ £ÀA©PɬÄzÀݪÀjUÉ zÉñÁAvÀgÀ ºÉÆgÀqÀ¯ÉèÉÃPÁzÀ C¤ªÁAiÀÄðvÉ JzÀÄgÁ¬ÄvÀÄ. EzÀgÉÆA¢UÉ F jÃw ªÀ®¸É ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÁgÀtªÀÇ EvÀÄÛ. CzÉAzÀgÉ ¥À g À A ¥À g ÁUÀ v À ª ÁV §A¢zÀ Ý PÉ ® ªÀ Å GzÉ Æ åÃUÀ U À ¼ À Ä . ªÀ¸ÁºÀvÀıÁ»AiÉÆqÀ£É DzsÀĤPÀ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÆ ¨sÁgÀvÀPÉÌ §AzÀªÀÅ. DUÀ PÉ®ªÀÅ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÝ GzÉÆåÃUÀUÀ½UÉ D¥ÀvÀÄÛ GAmÁ¬ÄvÀÄ. DUÀ CªÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ GzÉÆåÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. GzÉÆåÃUÀ ¨ÁgÀ¢zÀÝgÀÆ £ÉÊ¥ÀÄtåvÉ E®èzÀªÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ UÉÆwÛgÀĪÀ GzÉÆåÃUÀªÀ£ÀßgÀ¸ÀÄvÁÛ ¨ÉÃgÉ PÀqÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. ¨ÁæºÀät ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ DzsÀĤPÀvÉAiÀÄ AiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÆ PÀÆqÁ C¥ÁAiÀĪÀ£ÀÄß vÀAzÉÆrØzÀªÀÅ. CzÀgÀ°è ªÀÄÄzÀæt AiÀÄAvÀæªÀÇ MAzÀÄ. zÉêÀ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À°è UÀæAxÀUÀ¼À ¥Àæw vÉUÉzÀÄ £ÀÆgÁgÀÄ ªÀÄA¢ fêÀ£À ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ, CªÀjUÀÆ ºÉÆqÉvÀ©vÀÄÛ. EzÀPÉÌ §»µÁÌgÀ ºÁPÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉ®ªÀgÀÄ ºÉýzÀgÉ ªÀÄvÉÛ PÉ®ªÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß ¸ÁéUÀw¸ÀÄvÁÛgÉ. ªÀ¸ÁºÀvÀÄ PÁ®zÀ ªÀÄÄRå ®PÀëtªÉAzÀgÉ EzÉÃ. MAzÀÄ PÀqÉ DzsÀĤPÀvÉAiÀÄ ¸Ë®¨sÀåUÀ½UÉ ¸ÁéUÀvÀ. ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÀqÉ vÀªÀÄä ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ, DZÀgÀuÉ, zsÀªÀÄð EªÀÅUÀ¼À G½«UÁV ºÉÆÃgÁl. F PÁzÀA§jAiÀÄ°è EzÀgÀ ¥Àæ¸ÁÛ¥ÀªÀÇ §gÀÄvÀÛzÉ. F ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß N¢:


``UÀæAxÀUÀ¼À ¥Àæw vÉUÉAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ £ÀÆgÁgÀÄ ªÀÄA¢ ºÉÆmÉÖ ºÉÆgÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ. D AiÀÄAvÀæ CªÀjUÉ ªÀiÁgÀPÀªÁVzÉ. FV£À ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è CzÀ£ÀÄß §»µÀÌj¸ÀĪÀÅzÀÄ CUÀvÀå JAzÀÄ PÉ®ªÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. £ÁUÉÆØ ¨ÉÃvÁ¼À MAzÀÄ PÀët AiÉÆÃa¹ ``§ºÀıÀB F AiÀÄAvÀæ ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è §ºÀÄ ªÀÄÄRåªÁzÀ ¥ÁvÀæªÀ»¸ÀÄvÀÛzÉ. NzÀÄ §gɺÀUÀ¼À ¸ÁéªÀÄå PÉ®ªÀjUÉ ªÀiÁvÀæ ¹Ã«ÄvÀªÁVgÀĪÀÅ¢®è. ºÁUÉ w½zÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¸À®è. FUÀ ¸ÀzÀåPÉÌ PÉ®ªÀgÀÄ ºÉÆmÉÖ ºÉÆgÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ PÀµÀÖªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. D d£ÀPÉ®è ¨ÉÃgÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ M¼ÉîAiÀÄzÀÄ. AiÀÄAvÀæPÉÌ §»µÁÌgÀ ºÁPÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÆRðvÀ£ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ’ JAzÀÄ ªÀiÁvÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹zÀ. (¥ÀÄl-97). »ÃUÉ DzsÀĤPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉƼÀÄîvÁÛ vÀªÀÄä zsÀªÀÄð DZÁgÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß G½¹PÉƼÀÄîvÁÛ ¸ÁUÀĪÀ F PÀxÀ£ÀªÀÅ ªÀ¸ÁºÀwÃPÀgÀtzÀ ZÁjwæPÀ WÀlÖªÀ£ÀÄß CzÀjAzÁzÀ M½vÀÄ PÉqÀPÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà GzÉéÃUÀ CªÉñÀPÉÌqɬĮèzÀAvÉ PÀy¹gÀĪÀ jÃw C£À£ÀåªÁVzÉ. F PÁzÀA§jAiÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀÄÄRåªÁzÀ «ZÁgÀªÉAzÀgÉ `ªÀ®¸É’AiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀð»¹gÀĪÀ §UÉ. E°è£À ªÀ®¸ÉAiÀÄ°è gÁdPÁgÀtzÀ ¸ÀÆPÀëöäUÀ¼ÀÄ, ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ¥Àæ±Éß, vÀ£Àß ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ°è PÀÄlÄA§zÀ°è ºÀÄnÖPÉÆAqÀ ¸ÁéxÀð, C¸ÀÆAiÉÄ, zÉéõÀUÀ¼ÀÄ, ©aÑPÉƼÀÄîvÁÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ. §zÀÄPÀ£ÀÄß PÀnÖPÉƼÀÄîªÀ D±ÀAiÀĪÁV E°è£À ªÀ®¸ÉAiÀÄ D±ÀAiÀÄ §A¢zÉ. C£Á¢ PÁ®¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄ ¸ÀAZÁjAiÉÄÃ. CªÀ¤UÉ UÀrAiÀiÁUÀ°, gÁµÀÖçªÉA§ÄzÁUÀ° EgÀ°®è. DºÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÁwAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆAqÀÄ C¥ÁAiÀÄ¢AzÀ vÀ¦à¹PÉƼÀÄîvÁÛ ¸ÀAZÀj¸ÀÄvÀÛ¯Éà EzÀÝ£ÀÄ. DzÀgÉ PÀȶ DgÀA¨sÀªÁzÁUÀ MAzÀÄ PÀqÉ £É¯É PÀAqÀÄPÉÆAqÀ£ÀÄ. £ÀªÀÄä ¥ÁæaãÀ ªÀÄvÀÄÛ DzsÀĤPÀ ¸Á»vÀåzÀ®Æè PÀÆqÁ F ªÀ®¸É CxÀªÁ ¥ÀæAiÀiÁt MAzÀÄ ªÀĺÀvÁìzsÀ£ÉUÁV §gÀÄvÀÛzÉ. gÁªÀiÁAiÀÄt ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀ¢AzÀ EA¢£À vÀ£ÀPÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtzÀ PÀxÁ£ÀPÀUÀ¼ÀÄ §A¢ªÉ, UÉÆÃ¥Á® PÀȵÀÚ ¥ÉÊ CªÀgÀÄ E°è£À ¥ÀæAiÀiÁtªÀ£ÀÄß PÁzÀA§jAiÀÄ MAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR D±ÀAiÀĪÀ£ÁßV zÀÄr¹PÉÆArzÁÝgÉ. ªÀÄ£ÀĵÀå£À J¯Áè ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ, ¸ÀtÚvÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÁéxÀðUÀ¼ÀÄ E°è ¤gÀƦ¸À®ànÖªÉ. ªÀÄ£ÀĵÀå EA¢UÀÆ ¸ÀºÀ §zÀÄPÀ£ÀÄß CgÀ¸ÀÄvÁÛ ºÀ½î¬ÄAzÀ ¥ÀlÖtPÉÌ, ¥ÀlÖt¢AzÀ ºÀ½îUÉ, zÉñÀ¢AzÀ zÉñÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É. EzÀjAzÁV MAzÀÄ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¸ÀªÀÄƺÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃgÀÄvÀÛªÉ. D ¸ÀªÀÄƺÀUÀ¼À°è ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛvÉ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛvÉ EzÁÝUÀ ªÀiÁvÀæ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ UËgÀªÀ ¦æÃw «±Áé¸ÀUÀ¼ÀÄ ºÀÄnÖPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. ªÀiÁ£ÀªÀ£À ¥ÀæUÀwAiÀÄÆ DUÀÄvÀÛzÉ. F PÁzÀA§jAiÀÄ°è ¸ÀAZÁgÀ MAzÀÄ ¸Á»vÀåPÀ vÀAvÀæªÁV ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¸ÀܼÀ¢AzÀ E£ÉÆßAzÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ¸ÀzÁ ZÀ°¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ ««zsÀ ªÀåQÛUÀ¼À £ÀUÀgÀUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀĪÀÇ ¸ÁzsÀåªÁV MAzÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ avÀætªÀ£ÀÄß PÀnÖPÉÆqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. «lÄÖ ¥ÉÊ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¥ÉÊ MAzÀÄ PÀqÉ £É¯É¹zÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ CªÀgÀÄ ¸ÀÄvÁÛqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÉÆêÁzÀ d£ÀgÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀĪÀÅzÁUÀ° ¤°è¸ÀĪÀÅ¢®è. UÉÆêÁzÀ PÉæöʸÀÛgÀ£ÀÄß ²ªÁf PÀqÉAiÀĪÀgÀÄ Nr¹zÁUÀ ZɯÁ覰èAiÀiÁV ºÀgÀr ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ. DUÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥ÉÊ CªÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár¸ÀÄvÁÛ£É. EzÀÄ `¸ÀAAiÀÄÄPÀÛvÉ’AiÀÄ£ÀÄß §AiÀĸÀĪÀ «±Á® ºÀÈzÀAiÀĪÀAwPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÀ®¹UÀgÀ°è F ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£É EgÀÄvÀÛzÉ. J®ègÀ£ÀÆß vÀªÀÄäªÀgÀÄ, vÀªÀÄä UÉÆêÉAiÀĪÀgÀÄ »AzÉ £ÀªÀÄUÉ JAvÀºÀ PÀµÀÖ §A¢vÉÆÛà CAvÀºÀ PÀµÀÖzÀ°ègÀĪÀªÀgÀÄ JAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀĪÀ ªÀÄ£ÉÆÃzsÀªÀÄðzÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¥ÉÊ PÀÆqÁ MAzÀÄ jÃwAiÀÄ ªÀ®¸ÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀzÀªÀ£ÉÃ. F PÁzÀA§jAiÀÄÄ MAzÀÄ ¢ÃWÀð ¥ÀæAiÀiÁtzÀ «£Áå¸ÀzÀ°èAiÉÄà gÀZÀ£ÉUÉÆArzÉ. §zÀÄPÀÆ PÀÆqÁ MAzÀÄ ¥ÀæAiÀiÁt JAzÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ F CxÀðzÀ°èAiÉÄà EgÀ¨ÉÃPÀÄ. F PÁzÀA§jAiÀÄ°è UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁzÀ CA±ÀªÉAzÀgÉ ¥ÀÄgÁt, LwºÀå, DzsÀĤPÀvÉ, ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß UÀæ»PÉ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀåQÛ £É¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄvÀÆPÀzÀ°è ¨ÉgɸÀÄvÁÛ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¯ÁvÀäPÀªÁV¹gÀĪÀÅzÀÄ. ¤dªÁzÀ PÀxÀ£À ¸ÀȶÖAiÀiÁUÀĪÀÅzÉà ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£ÀvÉ, DzsÀĤPÀvÉ ZÀjvÉæ, EwºÁ¸À ¥ÀÄgÁtUÀ¼ÀÄ ºÀzÀªÁV ¨ÉgÉvÀ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è JA§ÄzÀÄ ¸ÀàµÀÖ. EzÀPÉÌ GzÁºÀgÀuÉAiÉÄAzÀgÉ £ÁUÉÆØ ¨ÉÃvÁ¼À.

33


DzsÀĤPÀ zÉñÀPÁ®UÀ¼À PÀxÀ£ÀPÉÌ ¥ËgÁtÂPÀ ¥ÀjªÀiÁtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸Á»vÀåzÀ zÀ±Àð£ÀªÀÇ D¼ÀªÀÇ «±Á®ªÀÇ DUÀÄvÀÛzÉ. F PÁzÀA§jAiÀÄ ªÀÄÄRå ¥ÁvÀæUÀ¼ÁzÀ £ÀgÀ¸À¥ÀàAiÀÄå, ªÀiÁ¼À¥ÀàAiÀÄå, «lÄÖ¥ÉÊ, gÁªÀÄZÀAzÀæ ¥ÉÊ EªÀjUÉ PÀµÀÖUÀ¼ÀÄ §AzÁUÀ vÀªÀÄä ªÀA±À ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀĨÉÃPɤ¹zÁUÀ ¸ÁªÀÅ ¸ÀA¨sÀ«¹zÁUÀ PÀµÀÖ PÉÆÃl¯ÉUÀ¼ÀÄ JzÀÄgÁzÁUÀ zsÀÄvÀÛ£É ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ JzÀÄgÁzÁUÀ £ÉgÀ«UÉ §gÀĪÀÅzÀÄ F £ÁUÉÆØ ¨ÉÃvÁ¼À. ¨sÀÆvÀ ªÀvÀðªÀiÁ£À ¨sÀ«µÀåUÀ¼À£ÀÄß EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß°è ¸ÁPÁëëvÀÌj¹PÉÆArgÀÄvÁÛ£É. F £ÁUÉÆØ ¨ÉÃvÁ¼À£À ¥ÁvÀæ¢AzÁVAiÉÄà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À PÀxÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉüÀĪÀÅzÀPÀÆÌ PÀÆqÁ ¸ÁzsÀåªÁVgÀĪÀÅzÀÄ. £ÁUÉÆØ ¨ÉÃvÁ¼À£ÀAvÀºÀ ¥ÀÄgÁtzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ¥ÁvÀæ D AiÀÄÄUÀzsÀªÀÄðzÀ CAvÀB¸ÀvÀéPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁVzÉ, ªÁ¸ÀÛªÀªÀÇ DVzÉ. CA¢UÉ ªÀiÁvÀæªÀ®è EA¢UÀÆ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. ºÀ®ªÀÅ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è, £ÀªÀÄä AiÀÄÄUÀzÀ CAvÀB¸ÀvÀézÀ°è CzÀÄ ¸ÀºÀdªÉà DVzÉ. ¨ÉÃvÁ¼À£À ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉý. ``¸Á¸À¶ÖPÁgÀgÀÄ zsÀªÀÄðvÁåUÀ ªÀiÁqÀĪÀAvÀºÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄÄ §AzÀgÉ CªÀgÀÄ zsÀªÀÄðZÀÄåvÀgÁUÀzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ £À£ÀUÉ DuÉ ªÀiÁrzÁÝ£É. ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ PÀµÀÖ PÁ®zÀ°è zsÉÊAiÀÄð vÀÄA§®Ä ²µÀÖgÀ£ÀÄß gÀQë¸À®Ä, zÀĵÀÖgÀ£ÀÄß ²Që¸À®Ä D ¢£À¢AzÀ®Æ £Á£ÀÄ MAzÀÄ PÀqÉAiÀÄÆ ¤®èzÉ ¸Á¸À¶Ö UÉÆêÁ ¨ÁgÉÝñÀUÀ¼À°è ¸ÀAZÀj¸ÀÄwÛzÉÝãÉ. zsÀªÀÄð¢AzÀ «ZÀ°vÀgÁUÀzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÉÝãÉ. ¥Àæwà E¥ÀàvÉÆÛAzÀÄ ªÀµÀðUÀ½UÉƪÉÄä JA§AvÉ E°è GvÁàvÀªÁV d£À¸ÀASÉå £À²¹ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÉÝãÉ. F £Á±À AiÀÄÄzÀÞUÀ½AzÀ, £ÉgÉUÀ½AzÀ, gÉÆÃUÀUÀ½AzÀ, PÁëªÀÄUÀ½AzÀ, E®èªÉà »jAiÀÄgÀ ±Á¥ÀUÀ½AzÀ DVgÀ§ºÀÄzÀÄ. D ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è £Á£ÀÄ E°èUÉ §A¢zÉÝãÉ. d£ÀgÀ£ÀÄß JZÀÑj¹zÉÝãÉ. FUÀ ªÀÄvÉÛ CAxÀ ¥Àj¹Üw §A¢zÉ. ¤ÃªÉ®è ¸ÉÜöÊAiÀÄð¢AzÀ EgÀ¨ÉÃPÀÄ, ¤ªÀÄä ¨É¤ß£À §®PÉÌ ¨ÉÃvÁ¼À ¸À£Áå¹AiÀÄ ¸Á«gÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À EwºÁ¸ÀzÀ C£ÀĨsÀªÀ«zÉ’’ (¥ÀÄl-123). CµÉÖà C®è, ¥ÉÆÃZÀÄðVøÀgÀ «gÀÄzÀÞ »A¸ÉUÀÆ ¸ÀºÀ CªÀ£ÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃqÀĪÀÅ¢®è. EzÀÄ ¥ËgÁtÂPÀ ¥ÀjªÀiÁtªÀ£ÀÄß PÁzÀA§jPÁgÀgÀÄ ºÀzÀªÁV ¨ÉgɹPÉÆArgÀĪÀÅzÀPÉÌ ¤zÀ±Àð£À. EzÉà jÃw ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀÄ ¥ÀÄgÁt ¥ÀjªÀiÁtªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ZÉ£Àߧ¸ÀªÀ£ÁAiÀÄPÀ PÁzÀA§jAiÀÄ°è §¼À¹zÁÝgÉ. E°è £ÁUÉÆØÃ, ¨ÉÃvÁ¼À §gÀĪÀAvÉ C°è ‘UÀ«¹zÀÝ’ §gÀÄvÁÛ£É. F jÃw ¥ÀÄgÁtzÀ ¥ÀjªÀiÁtªÀ£ÀÄß PÀ¯ÁPÀÈwAiÀÄ°è vÀgÀĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ ¸ÀªÀÄ¶Ö ¥ÀæeÉAiÀÄ ««zsÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÁªÀgÀtUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV, D ªÀÄÆ®PÀ PÀxÀ£ÀPÉÌ ºÀ®ªÁgÀÄ zsÀé¤ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀ PÁgÀtPÁÌV ªÀvÀðªÀiÁ£À ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆvÀzÀ £ÀqÀÄªÉ £ÀqÉAiÀÄĪÀ MAzÀÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ«®èzÀ ¸ÀAªÁzÀPÁÌV ¥ÀÄgÁt ¥ÀjªÀiÁtªÀ£ÀÄß DzsÀĤPÀ PÁzÀA§jUÀ¼À°è vÀgÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. «lÄÖ ¥ÉÊ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¥ÉÊ F E§âgÀÆ (CdÓ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƪÀÄäUÀ) MAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è ¤gÀÆ¥ÀPÀgÀÆ ºËzÀÄ, ¥ÁvÀæzsÁjUÀ¼ÀÆ ºËzÀÄ. CzÀgÀ®Æè «lÄÖ ¥ÉÊ vÀ£Àß ¨sÀÆvÀzÀ WÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¹ PÀxÉ ºÉüÀÄvÁÛ£É. MAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¯ÉÆÃPÀzÀ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀ PÀÆqÁ DUÀÄvÁÛ£É. vÀªÀÄä £É£À¥ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ PÁAiÀÄð ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀàµÀÖªÁV ªÀÄvÀÄÛ fêÀAvÀªÁV ªÀÄÄA¢£À ¦Ã½UÉUÉ ®¨sÀåªÁUÀĪÀAvÉ §gÉ¢qÀĪÀ E®èªÉà ªÀiËTPÀªÁV ºÉüÀĪÀ MAzÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ«zÉ. ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀåQÛUÀÆ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À £É£À¥ÀÄ Cw ªÀÄÄRå. KPÉAzÀgÉ D £É£À¥ÀÄ DvÀ£ÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è vÀ£Àß ¸ÁªÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ZÉÃvÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉƼÀî®Ä £ÉgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. D £É£À¥ÀÄ E®èzÁUÀ DvÀ£ÀÄ C¸ÀºÁAiÀÄPÀ£ÁUÀÄvÁÛ£É. AiÀiÁªÀ MAzÀÄ ¤zsÁðgÀ PÉÊUÉƼÀî®Ä ºÁUÀÆ vÀ£Àß ¹ÜwUÀwUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¹PÉƼÀî®Ä DvÀ£ÀÄ C¸ÀªÀÄxÀð£ÁUÀÄvÁÛ£É. EzÉà jÃwAiÀÄ°è ¸ÀªÀiÁdzÀ°è fë¸ÀĪÀ ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀåQÛAiÀÄÆ vÀ£Àß ¥ÀÆ«ðPÀgÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVgÀ®Ä D¸ÀPÀÛ£ÁVgÀÄvÁÛ£É. F MAzÀÄ C£ÀĨsÀªÀ¢AzÀ »A¢£ÀªÀgÀ ¸ÉÆÃ®Ä UɮĪÀÅ ªÀÄvÀÄÛ C«ªÉÃPÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß CjAiÀħºÀÄzÀÄ. F D¸ÀQÛAiÀÄ »AzÉ ªÀiÁ£ÀªÀ£À C«aÒ£ÀßvÉAiÀÄ ¥ÀæeÉÕAiÀÄ£ÀÄß w½AiÀÄĪÀ PÀÄvÀƺÀ®«zÉ. PÁ¯ÁAvÀgÀUÀ¼À°è ¸ÀA¨sÀ«¹zÀ WÀl£ÉUÀ¼À £ÀqÀĪÀt ¸ÀA§AzsÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ¯Á£ÀÄPÀæªÀÄPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ£À C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß w½zÀÄPÉƼÀÄîªÀ PÀÄvÀƺÀ®ªÀÇ EzÉ. DzÀÝjAzÀ¯Éà £ÀªÀÄUÉ ¸ÀäøwUÀ¼ÀÄ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛªÉ. F PÁgÀt¢AzÀ¯Éà PÀxÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀȶÖAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀÄ. «lÄÖ ¥ÉÊ vÀ£Àß ªÉƪÀÄäUÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¥ÉÊUÉ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà ªÀÄÄA¢£ÀªÀjUÉ F PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ eÁÕ¦¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É. MA§vÀÄÛ vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄUÀ¼À°è ºÀgÀrPÉÆArgÀĪÀ ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¨ÁæºÀätgÀ PÀÄlÄA§ªÉÇAzÀgÀ°è PÁ®¢AzÀ PÁ®PÉÌ DzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ C¥ÁgÀ. PÉÆ£ÉAiÀÄ vÀ¯ÉªÀiÁj£À®èAvÀÆ £ÉÊwPÀ CzsÀB¥ÀvÀ£ÀzÀvÀÛ

34


PÀÄlÄA§ ¸ÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀPÉÌ DzsÀĤPÀvÉAiÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀªÀÇ PÁgÀtªÀ®èzÉ ªÀÄvÉÛãÀÆ C®è. M§âjUÉƧâgÀÄ PÀZÁÑrPÉÆAqÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¥ÉÊ JzÀÄjUÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÉƪÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÄlÄA§zÀ J¯Áè ¸ÀzÀ¸ÀågÀÆ ¸ÁAiÀÄĪÀÅzÀÄ DzsÀĤPÀvÉAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À°è MAzÀÄ. ZÁjwæPÀ ªÀåQÛUÀ¼À ªÀåQÛvÀézÀ ¥ÀÄ£ÁgÀZÀ£É E°èAiÀÄ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ ©üwÛ. EzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ WÀl£É ¸À¤ßªÉñÀ gÀÆ¥À ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. ¥Á²ÑªÀiÁvÀå ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ°ègÀĪÀAvÉ RavÀªÁzÀ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ËgÁévÀå ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ°è E®è. ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÉÊgÀÄzsÀåªÁzÀ £ÀA©PÉUÀ¼ÀÄ, «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ, ¥ËgÁtÂPÀ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ, LwºÀåUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À®èzÀ UÁqsÀ Cj«£À°è gÀÆ¥ÀÄUÉƼÀÄîªÀ M¼À£ÉÆÃlUÀ¼ÀÄ ¸Àé¥Àß ¸ÁgÀ¸ÀévÀzÀAvÀºÀ PÀxÀ£ÀzÀ°ègÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. UÀwvÀPÀðªÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀĪÀ EAvÀºÀ zÀ±Àð£ÀzÀ°è ¸Á»vÀå PÀÈwAiÀÄ ¸ËAzÀAiÀiÁðvÀäPÀ ºÁUÀÆ ZÁjwæPÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ ªÉÄüÀ«¸ÀÄvÀÛªÉ. F zÀȶ֬ÄAzÀ ªÀįÉUÀ¼À°è ªÀÄzÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, PÁ£ÀÆgÀÄ ºÉUÀÎrw, gÁªÀiÁAiÀÄt, ZÉ£Àß §¸ÀªÀ£ÁAiÀÄPÀ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ PÀnÖPÉÆqÀĪÀ fêÀ£ÀzÀ±Àð£ÀzÀ°èAiÉÄà ZÁjwæPÀ UÀwAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥À PÉÆqÀÄvÀÛªÉ. EzÉà ¸Á°UÉ ¸ÉÃgÀĪÀ PÀÈw ¸Àé¥Àß ¸ÁgÀ¸ÀévÀ. JZï. zÀAqÀ¥Àà

35


¢Ã¥ÀzÀ §ÄqÀzÀ°è PÀvÀÛ¯É ¢Ã¥ÀªÀA±À J.PÉ. ºÀA¥ÀtÚ ±ÁAvÀªÀÄä ¥ÀæPÁ±À£À ªÀiÁzÀ£ÁAiÀÄPÀ£À ºÀ½î, avÀæzÀÄUÀð f¯Éè ªÀÄÄzÀæt: 2009, ¨É¯É: gÀÆ. 60

`¢Ã¥ÀªÀA±À’zÀ £À®ªÀvÉÆÛAzÀÄ PÀ«vÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ N¢PÉÆAqÀÄ CUÀvÀåªÁzÀ°è ¤AvÀÄ ¤AvÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁV, zsÁå£À¸ÀÜ ¹ÜwUÀÆ ¸ÁV ªÀÄgÀ½zÀ ªÉÄÃ®Æ ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ MlÄÖ D±ÀAiÀĪÀ£ÀÄß »ÃUÉ EµÉÖà JAzÀÄ »rAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄwÛ®è. ¨sÁªÀUÀ¼À ZɯÁ覰èvÀ£À¢AzÁV CxÀð¸ÀÄágÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀ®ªÀÅ NzÀÄUÀ¼À®Æè zÀQ̹PÉƼÀî®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅ¢®è. zÀ°vÀ ¯ÉÆÃPÀzÀ £ÉÆêÀÅ, ¸ÀAPÀl, ºÀvÁ±É, MAnvÀ£À, vÀ§â°vÀ£ÀUÀ¼ÀÄ wêÀæªÁV C®è°è vÀlÄÖvÀÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉAiÀiÁzÀgÀÆ CªÀÅUÀ¼À ªÀÄÆ®£É¯ÉAiÀÄ£ÁßUÀ°Ã ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ jÃwAiÀÄ£ÁßUÀ°Ã »rAiÀÄĪÀÅzÀÄ CµÉÆÖAzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀªÀ®è, `zÀ¤UÀ¼ÀÄ’ ªÀÄvÀÄÛ `D¢ªÀÄPÀ£Éå’AiÀÄ£ÀÄß zÁn `¢Ã¥ÀªÀA±À’PÉÌ ¥ÀæªÉò¹gÀĪÀ ºÀA¥ÀtÚ, JAzÉAzÀÆ ªÀÄÄVAiÀÄzÀ zÀ°vÀ ¯ÉÆÃPÀzÀ ¸ÀAPÀlUÀ¼À£ÀÄß ¸À髪ÀıÉðAiÉÆA¢UÉ feÁÕ¸ÉUÉƼÀ¥Àr¸ÀĪÀ «zsÁ£À¢AzÁV ©ü£ÀߪÁV PÁtÄvÁÛgÉ. ªÀÄ£ÀĵÀå ªÀÄ£ÀĵÀå£ÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ PÀæ«Ä¸À¨ÉÃPÁzÀ zÁj zÀÆgÀ«zÉAiÉÄ£ÀÄߪÀ CªÀgÀÄ ºÁUÉ PÀæ«Ä¸À¨ÉÃPÁzÀ zÁj PÀÆqÀ ¸ÀgÁUÀ £ÀrUÉUÉ ¸ÁzsÀåªÁUÀzÀAxÀ PÀUÀÎvÀÛ°¤AzÀ PÀÆrzÉAiÉÄAzÀÄ M¦à, CzÀPÉÌ C£ÀĨsÀªÀzÀ ±ÉÆÃzsÀ£É¬ÄAzÀ zÀvÀÛªÁzÀ DzsÁgÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄvÀÛ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ. CPÀëgÀzÀ ªÀgÀªÀÇ PÀÆqÀ zÀ°vÀ¯ÉÆÃPÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV, ¸ÀªÀÄUÀæªÁV ¥ÀjªÀvÀð£ÉUÉƽ¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀ°®èªÉ£ÀÄߪÀ £ÉÆêÀÅ, ºÀvÁ±ÉUÀ¼ÀÄ C®è°è f£ÀÄUÀÄvÀÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ. `F ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ §ºÀÄ¥Á®Ä PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ ªÀåQÛUÀvÀ £É¯ÉAiÀÄ CAvÀgÁ¼À¢AzÀ §ªÀuÉ ±ÉÆÃzsÀUÀ¼ÀvÀÛ wgÀÄVªÉ J¤ß¸ÀÄvÀÛzÉ’ JAzÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀqÀĪÀ ºÀA¥ÀtÚ EzÀ£ÀÄß ¸Àà¶ÖÃPÀj¸ÀĪÀ zÀȶ֬ÄAzÀ §ÄzÀÞ£À ¥ÀæxÀªÉÆÃ¥ÀzÉñÀzÀ «ºÁgÀªÉÇAzÀ£ÀÄß »ÃUÉ G¯ÉèÃT¹zÁÝgÉ; ``F ¸ÉgɪÀÄ£ÉAiÀÄ°è §jà PÀvÀÛ°zÉ. C°è JµÀÄÖ PÀvÀۯɬÄzÉAiÉÄAzÀgÉ ¸ÉgÉAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ C°ègÀĪÀ K£ÀÆ AiÀÄxÁxÀðªÁV PÁtĪÀÅ¢®è. ¸ÉgÉAiÀiÁzÀªÀ¤UÉ vÁ£ÀÄ ¸ÉgÉAiÀiÁ¼ÉA§ÄzÀÆ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è. ªÁ¸ÀÛªÀªÁV CªÀ£ÀÄ ¢ÃWÀðPÁ® D PÀvÀÛ®¯Éèà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ PÀÄgÀÄqÀ£ÁVzÁÝ£É. CµÉÖà C®è ¨É¼ÀQ£ÀAvÀºÀ «avÀæ ªÀ¸ÀÄÛ EgÀ§ºÀÄzÉà JA§ ¸ÀAzÉúÀ ¸ÀºÀ CªÀ¤VzÉ.’’ EArAiÀiÁªÀ£ÀÄß ¸Á«gÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀµÀÄÖ »AzÀPÉÌ £ÀÆQ, CzÀgÀ ¥ÀæUÀwAiÀÄ ZÀPÀæUÀ½UÉ gÀ¸ÉÛ G©â£ÀAwgÀĪÀ CªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ eÁw ªÀåªÀ¸ÉÜ JA§ PÀvÀÛ°£À°è ¸ÉgÉAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ zÀ°vÀ d£ÁAUÀ vÁ£ÀÄ EgÀĪÀÅzÉà EgÀ¨ÉÃPÁzÉÝà »ÃUÉ JAzÀÄ ¨sÁ«¹zÉ. D PÀvÀÛ°£À ¸ÉgɬÄAzÀ «ªÉÆÃZÀ£ÉUÉƽ¸À¨ÉÃPÁzÀ «ªÉÃPÀzÀ ¨É¼ÀPÀÄ J°èAiÀÄÆ PÁtzÀAvÁVzÉ. C®è°è PÁtĪÀ ªÉÄÃtzÀ §wÛAiÀÄ QëÃt ¨É¼ÀPÀÄ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ §wÛUÀ¼À£ÀÄß ºÀaÑ ¨É¼ÀPÀ£ÀÄß Gd鮪ÁV¸ÀĪÀ ªÉÆzÀ¯Éà DjºÉÆÃUÀÄwÛªÉ. zÀ°vÀgÀ ¥Á°UÉ ©üÃPÀgÀ ±Á¥ÀzÀAwgÀĪÀ eÁwAiÀÄ PËæAiÀÄðPÉÌ ªÀiÁ£ÀªÀAvÀ ¸ÀªÀtÂðÃAiÀÄgÀÆ ªÀÄgÀÄVzÁÝgÉ CµÉÖ. DzÀgÉ ¸ÀAWÀnvÀ, ¸ÀzÀÈqsÀ, PÉƣɪÀÄÄnÖ¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß

36


£ÀqɸÀĪÀ°è CªÀgÀÆ C¸ÀºÁAiÀÄPÀgÁVzÁÝgÉ. PÀ°vÀÄ D¯ÉÆÃa¸ÀĪÀ ±ÀQÛ ¥ÀqÉzÀ zÀ°vÀgÀÆ PÀÆqÀ MlÄÖ d£ÁAUÀzÀ £ÉÆëUÉ «ÄrAiÀÄzÉ ¸ÁéxÀð¯Á®¸ÉUÀ¼À FqÉÃjPÉAiÀÄ°è vÉÆqÀV©nÖgÀĪÀÅzÀÆ eÁw ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ £ÉÆêÀÅ, ºÀvÁ±É, CªÀªÀiÁ£À, vÀ§â°vÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄ®Ä PÁgÀtªÁVªÉ. ªÀÄ£ÀĵÀ夣ÀÆß PÀvÀÛ®¯Éèà EzÁÝ£ÉAzÀÄ CAzÀÄ §ÄzÀÞ ºÉýzÀ ªÀiÁvÀÄ `ªÀÄ£ÀĵÀå’¤VAvÀ ºÉZÁÑV zÀ°vÀjUÉ C£Àé¬Ä¸ÀĪÀAxÀzÁÝVzÉ. `¢Ã¥ÀªÀA±À’zÀ PÀ«vÉUÀ¼É®è MAzÀ®è MAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è EzÀ£Éßà zsÀ餸À®Ä ºÁvÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. eÁw «£Á±ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ JgÀqÀÄ ©ü£Àß C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀA¥ÀtÚ£ÀªÀgÀ D±ÀAiÀÄzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV¹ £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. gÁªÀĪÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¯ÉÆûAiÀiÁ ``±ÀÆzÀægÀ «ªÉÆÃZÀ£É eÁw ¥ÀzÀÞwAiÀÄ «£Á±À¢AzÀ ªÀiÁvÀæ ¸ÁzsÀå. ±ÀÆzÀæjUÉ ¨ÉÃgÉ K£Éà ¸ÀªÀ®vÀÄÛ, «£Á¬ÄÛ PÉÆlÖgÀÆ zsÁ«ÄðPÀ ¥ÀzÀÞw CªÀgÀ£ÀÄß QüÁV PÁtzÉà ©qÀzÀÄ’’ JA¢zÁÝgÉ. DzÀgÀÆ EAzÀÄ eÁw ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÉÊ«zsÀåvÉAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è ¸ÀªÀÄyð¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. CªÀªÀiÁ£À, §»µÁÌgÀ, wgÀ¸ÁÌgÀ, C£ÁåAiÀÄ, C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ, zÀ¨Áâ½PÉ, zËdð£Àå, C¸Ààø±ÀåvÉAiÀÄAxÀ £ÀgÀPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀȶֹgÀĪÀ eÁw ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß PÉêÀ® ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÉÊ«zsÀåPÁÌV G½¹PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ §AiÀĸÀĪÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì, ªÀåQÛvÀéUÀ¼À£ÀÄß E°è «±Éèö¸ÀĪÀ CUÀvÀå E®èªÉAzÀÄ £Á£ÀÄ ¨sÁ«¹zÉÝãÉ. ºÀA¥ÀtÚ£ÀªÀgÀ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß DªÀj¹PÉÆArgÀĪÀ £ÉÆêÀÅ, ¸ÀAPÀl, ºÀvÁ±É, vÀ§â°vÀ£ÀUÀ½UÉ PÁgÀtªÁVgÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ EAxÀzÀÄÝ. zÀ°vÀvÀé £ÉÆêÀÅ ¸ÀAPÀlUÀ¼À C©üªÀåQÛAiÉÄà ¥ÀæzsÁ£ÀªÁVzÀÝgÀÆ C®è°è C§âgÀ DPÉÆæñÀUÀ½®èzÉ ¹lÖ£ÀÄß vÀtÚUÉ C©üªÀåQÛ¸ÀĪÀ, zÀ°vÀgÀ ¤gÀĪÀÄä¼À §zÀÄQ£À QæAiÀiÁ²Ã®vÉAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄ C©üªÀiÁ£À¥ÀqÀĪÀ PÀ«vÉUÀ¼ÀÆ EªÉ. ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ ²Ã¶ðPÉAiÀÄÆ DVgÀĪÀ `¢Ã¥ÀªÀA±À’ zÀ°vÀgÀ §zÀÄQ£À «£Áå¸ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄÈzÀÞ «ªÀgÀUÀ¼À°è PÀnÖPÉÆqÀÄvÀÛzÉ. zÀ°vÀgÀÄ ¨ÉªÀgÀÄ §¹AiÀÄ¢zÀÝgÉ, ©¹®Ä ¯ÉQ̸ÀzÉ ºÀUÀ°rà zÀÄrAiÀÄ¢zÀÝgÉ, PÉÊUÉ ªÉÄÊUÉ ªÀÄtÄÚ ªÉÄwÛPÉƼÀÄîªÀ vÀ¥À¸ÀÄì ªÀiÁqÀ¢zÀÝgÉ ¯ÉÆÃPÀ PÀlÄÖªÀ §zÀÄPÀÄ ¨É¼É¸ÀĪÀ QæAiÉÄ J°è dgÀÄUÀÄwÛvÀÄÛ? G¼ÀîªÀgÀÄ ¸ÀAvÀȦÛAiÀÄ vÉÃUÀÄ ºÉÆgÀr¸À®Ä ºÉÃUÉ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄwÛvÀÄ? zÀ°vÀgÀ gÀmÉÖAiÀÄ §®ªÉà F £Ár£À ¸Ë¨sÁUÀåªÁVzÀÝgÀÆ zÀ°vÀgÀ ±ÀæªÀĪÉà £Ár£À gÀPÀÛ¥ÀjZÀ®£ÉUÉ PÁgÀtªÁVzÀÝgÀÆ J®ègÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ £ÀAzÁ¢Ã«UÉUÀ¼ÀÄ ¨É¼ÀUÀ®Ä PÁgÀtªÁzÀ ¢Ã¥ÀªÀA±ÀzÀªÀgÀÄ zÀ°vÀgÁVzÀÝgÀÆ JAzÉA¢¤A¢®Æ ªÀÄÆgÁ§mÉÖAiÀiÁVgÀĪÀ CªÀgÀ §zÀÄPÀÄ ªÀiÁvÀæ ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀiÁUÀ°®è. ªÀÄ£É ¨É¼ÀUÀĪÀ ¢Ã¥ÀzÀ §ÄqÀzÀ°è PÀvÀÛ°gÀĪÀAvÉ zÀ°vÀgÀ §zÀÄQUÉ ¨É¼ÀPÀÄ ¥ÀæªÉò¸À°®è; ¢Ã¥À vÀ£ÀߣÀÄß Gj¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀgÀjUÉ ¨É¼ÀPÀÄ PÉÆqÀĪÀAvÉ zÀ°vÀgÀ ¥Àj¹Üw D¬ÄvÀ®è J£ÀÄߪÀ £ÉÆêÀÅ PÀ«vÉAiÀÄ £ÀgÀ£ÁrUÀ¼À°è vÀtÚUÉ ºÀjAiÀÄÄvÀÛzÉ. ¢£À«rà zÀÄrzÀªÀgÀÄ ¸ÀAeÉ PÀnÖUÉ vÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆvÀÄÛ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸ÁìUÀĪÀgÀÄ. M¯ÉAiÉƼÀV£À §Æ¢ §UÉzÀÄ ¸ËzÉ vÀÄAqÀÄ vÀÄgÀÄQ ¨ÉAQ ªÀiÁr PÀÄrPÉ ªÀÄqÀPÉAiÀÄ°èzÀÝ »lÄÖ £Á¢ gÉÆnÖ §rzÀÄ ¹ÃPÀÄ PÀÄgÀÄPÀÄ ªÀÄÄgÀÄPÀÄ ªÉÄzÀÄÝ CzÀgÀ¯Éèà ¸ÀAvÀÈ¦Û PÁt¨ÉÃPÀÄ. PÀvÀÛ® ºÉÆqÉzÉÆÃr¸À®Ä AiÀĪÀĸÁºÀ¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄAPÀĢåÀªÀ£Áßj¹ ¢Ã¥ÀªÀA±ÀzÀ PÀÄr ¨É¼ÀV¸À®Ä UÉƪÀÄälgÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. EzÀÄ ±ÀvÀ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ½AzÀ £ÀqÉzÀÄ §AzÀ, ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄ QgÀtªÉà ºÁAiÀÄzÀ, EAzÀÄ ¤£Éß £Á¼ÉUÀ¼À°è ªÀåvÁå¸ÀªÉà E®èzÀ, zÀÄrAiÀÄĪÀÅzÉÆAzÉà £ÀªÀÄä PÀªÀÄð J£ÀÄߪÀAwgÀĪÀ zÀ°vÀgÀ §zÀÄQ£À PÀoÉÆÃgÀ ªÁ¸ÀÛªÀ. F «ZÁgÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸À«ÄÃ¥À¸ÀܪÁUÀĪÀ, ¢Ã¥ÀªÀA±ÀzÉÆA¢UÉ ºÉÆAzÁtÂPÉ ¸Á¢ü¸ÀĪÀ PÀ«vÉUÀ¼ÉAzÀgÉ ¸ÀÆgÀå±ÁR, ¸ÀAeÉ ºÉÆvÀÄÛ, ZÀAzÀæªÀÄAqÀ®, PÀ« ªÀÄvÀÄÛ zÉÆA¢, ¨ÉAQ,

37


¨É¼ÀQ£À PÀtÄÚ. F PÀ«vÉUÀ¼À°ègÀĪÀ ¨ÉAQ CxÀªÁ ¨É¼ÀPÀÄ ¢Ã¥ÀªÀA±ÀzÀ eÉÆvÉUÉ UÀÄgÀÄw¹PÉƼÀî®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÉ. ¸ÀªÀiÁ£À zÀÄBTUÀ¼ÀÄ £ÉÆêÀÅ ºÀAaPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÉAiÀÄ°PÁÌzÀgÀÆ M§âgÉƧâjUÉ ¸ÁAvÀé£À ºÉý MvÁÛ¸ÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀPÁÌzÀgÀÆ DUÁUÀ ¸ÉÃgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¦æÃw¬ÄAzÀ ªÀiÁvÁqÀÄvÀÛ¯ÉÃ, PÁqÀĪÀ £ÉÆêÀÅUÀ½UÉ §tÚ ºÀaÑ ZÀÆgÀÄ¥ÁgÀÄ ¸Àj¥Àr¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. §tÚ ºÀZÀÑzÀ £ÉÆêÀÅUÀ¼ÀÄ GjAiÀiÁV vÀÄjAiÀiÁV MqÀ® D¼ÀQ̽zÀÄ PÁqÀvÉÆqÀUÀÄvÀÛªÉ. F J®è gÉÃfUÉUÀ½AzÀ ©qÀÄUÀqÉUÉƽ¸ÀĪÀAxÀ ¨Á« PÁtÄvÀÛzÁzÀgÀÆ CzÀgÀ°è ¤Ãj®è, ©qÀÄUÀqÉAiÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ zÁj ºÀÄqÀÄQ NqÉÆÃtªÉAzÀgÉ C°èAiÀÄÆ £ÀjUÀ¼À aÃvÁÌgÀ«zÉ. »ÃUÉ ©qÀÄUÀqÉAiÀÄ zÁjUÀ¼Éà §Azï DVgÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß `¸ÀÆgÀå±ÁR’ ºÉüÀÄvÀÛzÉ. MqÉzÀĺÉÆÃzÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÀ½ PÀÆr¸ÀĪÀ PÀµÀÖªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ `¸ÀAeÉ ºÉÆvÀÄÛ’ PÀ«vÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉÆà PÀÆr fêÀUÀ¼ÀÄ MAzÁUÀÄvÀÛªÉ. ºÁUÉ MAzÁzÀ fêÀUÀ¼ÀÄ PÉƣɪÀgÉUÀÆ PÀÆr ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ J®è ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À®Æè ¸ÁzsÀåªÉ? §AiÀÄPÉ ºÉÆvÀÄÛ PÀªÀ®Ä zÁjAiÀÄ°è ¸ÀÄqÀÄ£ÉwÛAiÀÄ ©gÀÄ©¹®°è ºÉeÉÓ ºÁPÀĪÀÅzÀÄ PÀp£ÀªÉà ¸Àj. GgÀĽ©zÀÝ ªÀÄgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ £ÉqÀ¯ÁUÀzÀÄ. MqÉzÀ ªÀÄqÀPÉAiÀÄ ZÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤ZÀѼÀªÁV PÀÆr¸À¯ÁUÀzÀÄ. ºÉÆAzÁtÂPÉ ¤jÃQë¹ PÁAiÀÄĪÀ UÀAmÉUÀ¼ÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß PÁzÀ ºÉAZÁV¸ÀÄvÀÛªÉ. ªÀļɬĮèzÉ aUÀÄgÀÄ ºÉÃUÉ PÁt¹PÉƼÀîzÉÆà ºÁUÉ ¸ÀA¨sÁ«PÀvÀ£À«®èzÉ czÀæUÉÆAqÀ ªÀÄ£ÀUÀ¼ÀÆ MAzÀÄ PÀqÉ ¸ÉÃgÀ¯ÁgÀªÀÅ. ¨É¼ÀÄ¢AUÀ¼À ¸Àà±ÀðPÁÌV PÁAiÀĨÉÃPÀÄ. PÁAiÀÄÄvÀÛ¯Éà EgÀ¨ÉÃPÀÄ. EzÀÄ ¸ÁAvÀé£ÀzÀ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀªÀ®è, £ÉÆë£À «ÄrvÀ. qÁ| ¹zÀÞ°AUÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ ºÉÆ¯É ªÀiÁ¢UÀgÀ ºÁr£À `£ÀªÀÄä d£ÀUÀ¼ÀÄ’ PÀ«vÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Àé®àªÀÄnÖUÉ C©ü£À¬Ä¹ ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ ªÀÄUÀÄΰUÉ ºÉÆgÀ¼ÀĪÀ `ZÀAzÀæªÀÄAqÀ®’ PÀ«vÉ ¸ÁªÀiÁædå ¤ªÀiÁðtzÀ ªÀÄÆ® ±ÀQÛAiÀiÁzÀ zÀ°vÀgÀ §ªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß §UÉzÀÄ vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ. PÉÆÃmÉPÉÆvÀÛ® PÀnÖzÀªÀgÀÄ, §vÉÃj ¤«Äð¹zÀªÀgÀÄ, ºÀUÀ®£ÀÄ £ÀÄAV £ÉÆuÉzÀÄ gÁwæUÉ ¤gÀĪÀÄä¼À ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄzÉ G¹UÀðgÉAiÀÄÄvÀÛ, ¤qÀĸÀÄAiÀÄÄÝ §AzÀ D¥ÀvÀÛ£ÀÄß PÀ¯ÉUÉ ¥ÉÃlzÀAvÉ ¸ÀÄwÛPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄvÉÛüÀÄ ºÀ½î ºÀnÖUÀ¼À ¸ÀȶÖAiÀÄ°è zÀȶ֣ÉlÄÖ ¸ÀA¨sÀæªÀÄzÀ vÉÃj£ÀAvÉ PÁ¯Á¼ÀÄ ¸ÉÊ£ÀåzÀAvÉ §AzÀ zÀ°vÀgÀÄ D¥ÀvÀÄÛ ¤ªÁ½¸ÀĪÀ, «¥ÀvÀÄÛ ¸ÀjzÀÆV¸ÀĪÀ ªÀĺÁZÉÊvÀ£Àå ºÉÆA¢zÀªÀgÉAzÀÄ ZÀAzÀæªÀÄAqÀ® PÀ«vÉ ºÉüÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¢§âzÀr ºÀÆvÀĺÉÆÃzÀ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÁZÉAiÀÄ ²¯Á±Á¸À£ÀzÉzÀÄgÀÄ zÉÆA¢ »rzÀ PÀ« C¥ÀƪÀð PÁªÀå ªÀ¸ÀÄÛ ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀĪÀ PÀ£À¸ÀÄ PÁtĪÀ avÀæt `PÀ« ªÀÄvÀÄÛ zÉÆA¢’AiÀÄ°èzÉ. ±Á¸À£ÀUÀ¼À°è ¸ÀÄRªÀ£ÀÄß CgÀ¸ÀÄvÀÛ ºÉÆÃzÀAvÉ CjªÀÅ ¤gÁPÁgÀUÉÆAqÀÄ aAvÀ£ÉAiÀÄ ©Ãd ªÉƼÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. zÉÆA¢ ¨É¼ÀQ£À°è UÉÆÃjUÀ¼À°è ªÀÄ®VzÀªÀgÀ vÀqÀQzÀgÉ ªÀÄzÀå PÀÄrzÀÄ ªÀiÁA¸À ªÉÄzÀݪÀgÀÄ PÉÊ »rzÀÄ JzÉ C¥ÀÄàvÁÛgÉ, JªÉ ©ZÀÄÑvÁÛgÉ. ¥sÀ¼À¥sÀ¼À GzÀÄgÀĪÀ PÀtÂÚÃgÀ ¸ÉgÉ »rzÀÄ PÁ®ÄªÉ ¤«Äð¸ÀÄvÁÛgÉ. ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀAvÀgÀzÀ «ÄrvÀ GQÌ fêÀ eÉÆÃ¥Á£ÀªÁV eÉÆÃUÀļÀ ºÁr d£ÀäzÁgÀ¨sÀå ¨sÀÆvÀzÀ ¨sÀÆPÀA¥À£ÀPÉÌ JzÉAiÉÆqÀÄØvÁÛgÉ. UÀÄqÀÄUÀÄUÀ¼À ¸À¢ÝUÉ JzÉ UÁAiÀĪÁV UÉÆÃjAiÀÄ°è ªÀÄ®VgÀĪÀ »jÃPÀjUÉ ºÉÆzÉAiÀÄ®Ä PÉÆqÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀ ¨sÁªÀ PÀ « AiÀ Ä £ÁߪÀ j ¹PÉ Æ ¼À Ä î v À Û z É . ±Á¸À £ À U À ¼ À ° è ±É Æ Ã¢ü ¹ zÀ g À Æ UÉÆÃjUÀ¼À£ÀÄß CUÉzÀgÀÆ zÀ°vÀgÀ UÉÆý£À PÀxÉ ¥À z À g À ¥ À z À g À ª ÁV ©aÑ P É Æ ¼À Ä î v À Û z É JA§ÄzÀ £ À Ä ß ¸ÀAªÉÃzÀ£Á²Ã® ªÀÄ£À¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ CxÀðªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉAiÀÄ «ÄrvÀªÀżÀîªÀgÀÄ

38


CªÀjUÁV MAzÀÄ ºÀ¤ PÀtÂÚÃgÀÄ «ÄrzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀĪÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ. FqÉÃgÀzÀ D¸ÉUÀ¼ÀÄ PÀ£À¸ÁV PÁqÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ªÀÄ£À±Áê¸ÀÛçdÕgÀ ¹zÁÞAvÀ ºÉüÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ¯Éà HgÀªÀÄÄA¢£À ªÀÄÄgÀÄPÀĪÀÄAl¥ÀzÀ°è ªÀÄ®VgÀĪÀ wgÀÄPÀ£ÀÆ gÁdPÀĪÀiÁjAiÀÄ PÉÊ »rAiÀÄĪÀ PÀ£À¸ÀÄ PÁtÄvÁÛ£É. ¤dfêÀ£ÀzÀ°è F D¸É FqÉÃgÀ¢zÀÝgÀÆ PÀ£À¹£À°è vÉïÁqÀĪÀ WÀ½UÉAiÀįÁèzÀgÀÆ vÀ£Àß zÀÄBR ¸ÀAPÀlUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÉwgÀÄvÁÛ£É. DzÀgÉ ºÀA¥ÀtÚ UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀ vÀ§â°UÀ½UÉ CAxÀ ¨sÁUÀåªÀÇ E®è. CªÀgÀÄ ¨ÉªÀgÀÄ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ §zÀÄPÀÄvÀÛ »vÀÛ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ dUÀÄ°AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®V PÀ£À¸ÀÄ »rAiÀÄÄvÁÛgÉAzÀÄPÉÆAqÀgÀÆ »rAiÀįÁUÀzÀªÀgÀÄ. ¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁgÀ ¸ÁªÀiÁædå J¯ÉèAzÀÄ ºÀÄqÀÄQ vÀ§â°UÀ¼À «ªÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ ªÀiÁUÀðUÀ¼À ºÀÄqÀÄPÀĪÁvÀÄgÀ«zÀÝgÀÆ ªÁ¸ÀÛªÀ ¹Üw CzÀPÉÌ ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁV®è. gÁV ±ÉÃRgÀuÉUÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀtdªÀÇ E®èzÀ zÉÊ£Éù ¹Üw. CAzÀÄ vÀAzÀzÀÄÝ CAzÉà ªÀÄÄVAiÀÄĪÁUÀ ¸ÀAUÀæºÀPÉÌ°è CªÀPÁ±À? UÉÆÃqÉ vÀ¼ÀzÀ ªÀÄƯÉAiÀÄ°è ZɯÁèrgÀĪÀ gÁV PÁ¼ÀÄUÀ¼À ºÉQÌ vÉUÉzÀÄ ©Ã¸À¨ÉÃPÀÄ. UÀAfUÁV UÀÄlÄPÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. vÀ§â°UÀ¼À »Ã£ÁAiÀÄPÀgÀ CªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß EzÀQÌAvÀ ±ÀQÛAiÀÄÄvÀªÁV ºÉÃUÉ »r¢qÀ¯Á¢ÃvÀÄ? MvÁÛ¸ÉUÀ½®èzÀ zÀ°vÀgÀ §zÀÄQ£À C¸ÀºÁAiÀÄPÀvÉ `gÉPÉÌUÀ¼ÀÄ ºÁgÀÄwÛ®è’ PÀ«vÉAiÀÄ°è PÁt¹PÉÆArzÉ. gÉPÉÌUÀ¼ÀÄ, ºÁgÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼Éà ºÉÆgÀvÀÄ ¸ÀéAiÀÄA CªÉà ºÁgÀ¯ÁgÀªÀÅ. gÉPÉÌUÀ¼ÀÄ ºÁgÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀeÁÓUÀĪÀÅzÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß zsÀj¹gÀĪÀ zÉúÀzÀ ZÉÊvÀ£Àå¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ EZÁÒ±ÀQÛ¬ÄAzÀ ºÁgÀĪÀµÀÄÖ §°w®èzÀ gÉPÉÌUÀ½UÉ ºÁgÀÄ«PÉAiÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ ¥ÁoÀªÀÇ zÉÆgÀPÀÄwÛ®è. ºÁgÀĪÀ vÀAvÀæªÉà UÉÆwÛ®èzÉ, ºÁgÀĪÀÅzÉà C¸ÁzsÀåªÁVgÀĪÁUÀ EzÀ£Éßà £ÀA© UÀÄlÄQUÁV PÁAiÀÄÄvÀÛ PÀĽwgÀĪÀ E£ÉÆßAzÀÄ fêÀzÀ ¸ÀÆZÀ£É PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ D ¸À¤ßªÉñÀzÀ C¸ÀºÁAiÀÄPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÁgÀÄtvÉAiÀÄ£ÀÄß MnÖUÉà zsÀ餸ÀÄvÀÛzÉ. UÁæ«ÄÃt §zÀÄQ£À C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁAzÀæªÁV vÀÄA©PÉÆqÀĪÀ PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ ºÀ½î ©lÄÖ ¥ÀlÖtPÉÌ ¸ÀܼÁAvÀgÀUÉÆAqÀªÀgÀÄ C°è£À C£ÀĨsÀªÀ «±ÉõÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛªÉÄä ªÉÄ®ÄPÀÄ ºÁPÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. `£À£ÀÆßgÀÄ’ PÀ«vÉ PÀt ºÉüÀÄwÛzÀÝ ¢£ÀªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ, GzÀÄj©zÀÄÝ ZɯÁ覰èAiÀiÁUÀĪÀ ªÀÄÄvÀÄÛUÀzÀ J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ZÀAzÀæªÀÄ£À vÀ©âzÀAvÉ ¤ÃgÀÄ ºÉÆvÀÄÛ §gÀĪÀ ¤ÃgÉAiÀÄgÀÄ, PÀqÀÄ PÀ¥ÀÄà gÁwæUÉ G¥ÀÄà ¸ÀªÀjzÀ gÉÆnÖ, «ÄtÄPÀÄ ªÀiÁw£À° GjAiÀÄĪÀ PÉÃjAiÀÄ ¢Ã¥ÀUÀ¼ÀÄ, ºÀ¸ÀÄPÀgÀÄUÀ¼À PÀÄtÂzÁl, JªÉÄä ¸ÀªÁj, PÀj¨sÀAl£À §AiÀįÁl NgÀUÉAiÀÄ UɼÉAiÀÄ UɼÀwAiÀÄgÀ ¨ÉÃlzÁ°AUÀ£À ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®zÀ «ÄqÀÄPÀÄ EvÁå¢ avÀæUÀ½AzÀ D¥ÀÛªÁV £É¯ÉUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃzÀ D ¸ÀÄAzÀgÀ §zÀÄQ£ÀvÀÛ D¸ÉUÀtÂÚ¤AzÀ £ÉÆÃqÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ°è CgÀ½ JzÉAiÀÄÄ©â¹PÉÆAqÀÄ ¤®è¨ÉÃPÁzÀ ¨sÁgÀvÀ UÀvÀªÉʨsÀªÀzÀ ¸ÀägÀuÉAiÀÄ°è §zÀÄPÀÄwÛzÉ CxÀªÁ £ÀgÀ¼ÀÄwÛzÉ J£ÀÄߪÀ ¸ÀªÀÄxÀðªÁV zsÀ餸ÀĪÀ PÀ«vÉ `AiÀÄÄUÀzÀ ªÀiÁvÀÄ’. ¸ÀA¨sÀªÁ«Ä AiÀÄÄUÉà AiÀÄÄUÉà JA§ ªÀÄAvÀæ PÉêÀ® vÀAvÀæªÁV G½zÀÄPÉÆAqÀÄ ¨É¤ßUÉ UÀAlÄ ©zÀÝ §AiÀÄPÉUÀ¼ÀÄ ¨ÁrzÀ ªÀÄÄR ¸ÉÆgÀVzÀ PÀtÄÚUÀ¼À°è PÀªÀÄðAiÉÆÃUÀzÀ ¥ÁoÀ PÉüÀÄvÀÛ ºÀ¹«¤AzÀ ªÉÄʪÀÄgÉvÀÄ ªÀÄ®V ºÀ¹ªÀÅ ¤ÃV¸ÀzÉà EgÀĪÀ AiÀÄÄUÀªÉà CªÀvÁgÀªÁzÀAvɤ¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀA¨sÀªÁ«ÄAiÀÄ ±ÀQÛAiÀÄÄvÀ «qÀA§£ÉAiÀiÁV PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. PÀ«vÉAiÉÆA¢UÉà UÀjªÀÄÆr¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ DwäÃAiÀÄ ¨sÁµÉ K£À£ÉÆßà £À«gÁV ©ZÀÄѪÀAvÉ ¨sÁ¸ÀªÁzÀgÀÆ PÀ«vÉAiÀÄ ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀåªÁzÀgÀÆ ¸Á°¤AzÀ ¸Á°UÉ CxÀð¸ÀAªÀºÀ£À ¤gÁ¼ÀªÁV zÀPÀÄ̪ÀÅzÀÄ PÀµÀÖ. ºÀA¥ÀtÚ£ÀªÀgÀzÀÄ £ÁjPÉüÀ ¥ÁPÀ. ºÉÆgÀV£À UÀnÖAiÀÄ£ÀÄß MqÉzÀÄ M¼ÀºÉÆÃUÀĪÀ vÁPÀwÛzÀݪÀjUÉ ªÀiÁvÀæ gÀ¸À¥ÀæwÃwAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. MUÀlÄUÀ¼À£ÀÄß MqÉzÀÄ CªÀÅUÀ¼À ¸ÁégÀ¸ÀåªÀ£ÀÄß ¸À«AiÀÄĪÀAvÉ ºÀA¥ÀtÚ£ÀªÀgÀ `¢Ã¥ÀªÀA±À’zÀ PÀ«vÉUÀ¼À NzÀÄ. PÀ«AiÀÄ fêÀ£Á£ÀĨsÀªÀzÀ ¸Àà±Àð PÀ«vÉUÀ½UÉ zÀQÌgÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀÅUÀ½UÉ MAzÀÄ ¤UÀÆqsÀªÁzÀ ¨ÉqÀUÀÄ ¥Áæ¥ÀÛªÁVgÀĪÀÅzÀAvÀÆ ¤d. qÁ|| ¨ÉÊgÀªÀÄAUÀ® gÁªÉÄÃUËqÀ

39


`¸Á«gÀ ¥ÀQëUÀ¼ÀÄ’ - ©qÀÄUÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ §AzsÀ£ÀzÀ DªÀvÀð£É ¸Á«gÀ ¥ÀQëUÀ¼ÀÄ (£ÉÆ¨É¯ï ¥ÁjvÉÆõÀPÀ ¥ÀÅgÀ¸ÀÌøvÀ PÁzÀA§j) d¥Á¤Ã ªÀÄÆ® : AiÀĸÀÄ£Áj PÀªÀ¨Ál PÀ£ÀßqÀPÉÌ : n. J£ï. PÀȵÀÚgÁdÄ CAQvÀ ¥ÀŸÀÛPÀ UÁA¢ü §eÁgï ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560 004 ªÀÄÄzÀæt : 2009, ¨É¯É : gÀÆ. 95/¢éwÃAiÀÄ ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞªÀÅ LgÉÆÃ¥Àå gÁµÀÖçUÀ¼À ¸ÁªÀiÁfPÀ «£Áå¸ÀzÀ°è MAzÀÄ DªÀÄƯÁUÀæªÁzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß vÀA¢vÀÄ. CzÀgÀ®Æè ¨sÁgÀvÀzÀAvÉAiÉÄà ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ¸ÀªÀiÁdG¼Àî gÀµÁå, d¥Á£ï£ÀAxÀ gÁµÀÖçUÀ¼ÀÄ ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DzsÀĤPÀvÉAiÀÄ ¤zÁðQëtå ¤µÀÄ×gÀvÉUÉ vÀ®èt¹ ºÉÆÃzÀªÀÅ. §zÀÄPÀÄ §¸ÀªÀ½AiÀÄÄwÛzÀÝ F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°èAiÉÄà dUÀwÛ£À ±ÉæõÀ× ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÀxÀ£ÀUÀ¼ÀÆ gÀÆ¥ÀÄUÉƼÀÄîwÛzÀݪÀÅ. EzÉà CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ UÀæ»PÉAiÀÄ PÀæªÀÄUÀ½AzÀ zÉÆqÀØzÉÆAzÀÄ ¥À®èlªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ `£ÀªÀå’zÀ vÁwéPÀvÉ «±ÀézÁzÀåAvÀ ªÀiÁUÀð ¥ÀæªÀvÀðPÀªÁzÀ ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»wUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀȶֹvÀÄ. 1899-1972gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è d¥Á£ï£À°è §zÀÄQzÀÝ AiÀĸÀÄ£Áj PÀªÀ¨Ál, d¥Á£ï£À F AiÀÄÄUÀzÀ, F ªÀiÁUÀðzÀ ±ÉæõÀ× PÀxÀ£ÀPÁgÀgÀ°è M§â. CªÀ£À Thousand Cranes, The Sound of Mountain, The house of sleeping Beauties; Beauty and sadness, The old capital ªÀÄvÀÄÛ The Master of Go CªÀ¤UÉ CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄ£ÀßuÉAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄPÉÆlÖ PÁzÀA§jUÀ¼ÀÄ. PÀªÀ¨Ál¤UÉ zÉÆgÉvÀ £ÉÆ¨É¯ï ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ°è n.J£ï. PÀȵÀÚgÁdÄ CªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀPÉÌ C£ÀĪÁ¢¹gÀĪÀ F `¸Á«gÀ ¥ÀQëUÀ¼ÀÄ’. (Thousand Cranes) «±ÉõÀªÁV G¯ÉèÃRUÉÆArzÉ. d¥Á£ï£À ¥ÀÄgÁtUÀ¼À°è ºÀ®ªÀÅ ¥Áæt ¥ÀQëUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÀĵÀå£À §zÀÄPÀ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀAxÀ zÉÊ«PÀ ±ÀQÛ EgÀĪÀ ¥À«vÀæ fëUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. qÁæöåUÀ£ï, DªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ PËæAZÀ ¥ÀQëUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À°è ªÀÄÄRåªÁzÀªÀÅ. AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåQÛ, ªÀÄ£À¹ì£À°è K£ÉÆà MAzÀÄ C©ü¯Á±ÉAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ, §mÉÖAiÀįÉÆèà CxÀªÁ ¥ÉÃ¥Àgï£À¯ÉÆèà MAzÀÄ ¸Á«gÀ PÉæãïUÀ¼À DPÁgÀªÀ£ÀÄß gÀa¹zÀgÉ, CªÀgÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À°è ElÄÖPÉÆAqÀ C©ü¯Á±É FqÉÃgÀÄvÀÛzÉ. E®èªÉ, DgÉÆÃUÀå, DAiÀÄĵÀå CxÀªÁ JAxÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ SÁ¬Ä¯ÉUÀ¼ÀÆ, ªÀÄ£ÉÆêÁå¢üUÀ¼ÀÆ ªÁ¹AiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ JA§ £ÀA©PÉ EzÉ. ¸Á«gÀ PÉæãïUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉÃ¥Àj£À°è ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ, ªÀåªÀzsÁ£À ªÀÄvÀÄÛ P˱À®åvÉAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÃqÀÄvÀÛzÉ. ªÉʪÁ»PÀ fêÀ£ÀzÀ ¸ÁPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¥À£ÀßvÉUÉ CUÀvÀåªÁzÀ UÀÄtUÀ¼ÀÄ EªÀÅ. DzÀÝjAzÀ ¸Á«gÀ PÉæãïUÀ¼ÀÄ £ÉªÀÄä¢AiÀÄ ªÉʪÁ»PÀ fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀgÀÄvÀÛªÉ JA§ £ÀA©PÉAiÀÄÆ EzÉ. `¸Á«gÀ ¥ÀQëUÀ¼ÀÄ’ PÁzÀA§jAiÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥ÁvÀæªÀÇ ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼À°è J®èzÀPÀÆÌ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀPÉÌ ºÀ¥ÀºÀ¦¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ.

40


F PÁzÀA§jAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ §ºÀ¼À ¸ÀAQÃtðªÁzÀÄzÀÄ. £ÁAiÀÄPÀ QPÀÄf «ÄvÁ¤AiÀÄ vÀAzÉ, ºÀ®ªÀÅ ºÉtÄÚUÀ¼ÉÆqÀ£É ¸ÀA§AzsÀ ElÄÖPÉÆArzÀÝ ªÀåQÛ. CªÀ£À ¤zsÀ£Á£ÀAvÀgÀ, CªÀ£À ¸ÉßûvÉ aPÀPÉÆ PÀÄjªÉÆÃmÉÆ QPÀÄfAiÀÄ£ÀÄß ªÀzsÀÄ ¥ÀjÃPÉëUÁV vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ DºÁ餸ÀÄvÁÛ¼É. ªÀzsÀÄ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ nà ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀPÉÌ CªÀ£À ªÀÄvÉÆۧ⠸ÉßûvÉ Nl PÀÆqÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥sÀÄ«ÄÃPÉÆà eÉÆvÉ §A¢gÀÄvÁÛ¼É. QPÀÄf ªÀzsÀĪÁzÀ AiÀÄÄQPÉÆà E£ÁªÀÄÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA¨Á ªÉÄaÑPÉÆAqÀÄ, ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è JAUÀPÀÄf zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è Nl¼À£ÀÄß PÀÆqÀÄvÁÛ£É. ºÀ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ Nl DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÁÛ¼É. vÀzÀ£ÀAvÀgÀ, Nl¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥sÀÄ«ÄÃPÉÆüÀ°è C£ÀÄgÀPÀÛ£ÁUÀĪÀ QPÀÄfUÉ, CªÀ¼ÉÆA¢UÀÆ ¸ÀA§AzsÀ ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. F £ÀqÀÄªÉ AiÀÄÄQPÉÆüÀ eÉÆvÉ CªÀ£À «ªÁºÀPÉÌ ±ÀvÀ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀĪÀ aPÀPÉÆüÉÃ, AiÀÄÄQPÉÆà AiÀiÁgÀ eÉÆvÉUÉÆ Nr ºÉÆÃzÀ ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ£ÀÄß vÀgÀÄvÁÛ¼É. HgÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃUÀĪÀ ¥sÀÄ«ÄPÉÆ PÀÆqÀ PÁzÀA§jAiÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀ G¯ÉèÃR §gÀÄvÀÛzÉ. PÁzÀA§jAiÀÄ J¯Áè ªÀÄÄRå WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, CvÀåAvÀ ¥À«vÀæ J¤¹zÀ `nÃ’ ªÀiÁqÀĪÀ «zsÀÄåPÀÛ «¢üAiÀÄ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è. ``¸ÀĪÀiÁgÀÄ 13£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è d¥Á£ï zÉñÀzÀ°è ¨ËzÀÞzsÀªÀÄð ¹ÜgÀªÁV £É¯É»rAiÀÄĪÀ ªÉüÉUÉ `nà ¸ÀA¸ÁÌgÀ’ ±Á¸ÉÆÛçÃPÀÛ «¢üAiÀiÁV ºÀgÀqÀvÉÆqÀVvÀÄÛ. eÉ£ï ¸ÀA£Áå¹UÀ¼ÀÄ zÉúÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀä±ÀÄ¢ÞUÉ nà PÀÄrAiÀĨÉÃPÀÄ CAvÀ ¨ÉÆâü¹zÀÄÝ ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉÃ, PÀÄrAiÀÄĪÀ «¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀªÁV DZÀj¸À vÉÆqÀVzÀgÀÄ. PÀæªÉÄÃt nà ¸ÀA¸ÁÌgÀ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ §zÀÄQ£À°è ±Á¸ÉÆÛçÃPÀÛ «¢üAiÀiÁV ºÀ©âvÀÄ. ªÉÄʪÀÄ£ÀUÀ¼À ²¸ÀÄÛ, DvÀä ¤UÀæºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ zsÁå£À »ÃUÉ C£ÉÃPÀ ªÀÄd®ÄUÀ¼À£ÀÄß nà ¸ÀA¸ÁÌgÀ ¥Àæw¤¢ü¸ÀÄvÀÛzÉ’’ (¥ÀÄ. 7 ªÀÄÄ£ÀÄßr¬ÄAzÀ) ªÀÄ£ÀĵÀågÀ£ÀÄß ¥Àj±ÀÄzÀÞvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¥ÀÆtðvÉAiÉÄqÉUÉ PÉÆAqÉÆAiÀÄÄåªÀ nà ¸ÀA¸ÁÌgÀzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÀĵÀå ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ dn®ªÁUÀĪÀ, C¹ÜgÀªÁUÀĪÀ PÀxÉ ©aÑPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. DzÀgÉ, ªÀÄ£ÀĵÀå ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À°è GAmÁVgÀĪÀ F ¸ÀAQÃtðvÉ ªÀÄvÀÄÛ C¸ÀºÀdvÉ CvÀåAvÀ ¸ÀºÀd J£ÀÄߪÀAvÉ PÁzÀA§jAiÀÄ°è ¤gÀƦvÀªÁUÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. PÁzÀA§jPÁgÀ, J°èAiÀÄÆ F ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ «PÁgÀ CxÀªÁ CxÀð»Ã£À J£ÀÄߪÀ C£ÀĨsÀªÀ NzÀÄUÀjUÉ GAmÁUÀzÀAvÉ JZÀÑgÀ ªÀ»¸ÀÄvÁÛ£É.

41


EzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¢éwÃAiÀÄ ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ PÀgï¥sÀÆåUÀ¼ÀÄ, KgïgÉÊqïUÀ¼ÀÄ DUÁUÀ PÁzÀA§jAiÀÄ ZËPÀnÖ£À°è EtÄPÀÄvÀÛªÉ. »ÃUÁV, PÀxÀ£ÀzÀ°è DAvÀjPÀ ¥ÀæPÀëħÞvÉ EgÀĪÀ ºÁUÉAiÉÄà ¨ÁºÀå ¥ÀæPÀëħÞvÉAiÀÄÆ EzÉ. F jÃwAiÀÄ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ, UÉÆÃd°£À ªÀÄ£ÀB¹ÜwAiÀÄ ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ, PÀ®QzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÁvÁªÀgÀtzÀ £ÀqÀĪÉAiÀÄÆ PÁzÀA§jAiÀÄ°è J¯Áè ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ MAzÀ®è MAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è MAnvÀ£À, zÀÄUÀÄqÀ, AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¨sÁgÀ, E£ÁßöåªÀÅzÉÆà gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À®ÄwÛgÀĪÀAvÉ MzÁÝqÀÄwÛgÀÄvÀÛªÉ. PÁzÀA§jAiÀÄ DgÀA¨sÀzÀ¯Éèà ¨Á®PÀ QPÀÄf, vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ ¯ÉÊAVPÀ C£ÀĨsÀªÀ vÀ£ÀUÀÆ ªÀUÁð¬ÄvÀªÁ¬ÄvÀÄ J£ÀÄߪÀAxÀ WÀl£ÉUÉ ¸ÁQëAiÀiÁV©qÀÄvÁÛ£É. C¸ÀºÀåªÁzÀ, «PÁgÀªÁzÀ F C£ÀĨsÀªÀzÀ ¨sÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛ wgÀÄUÀĪÀ QPÀÄfUÉ vÀ£ÀߣÀÄß ªÀiÁ£À¹PÀªÁV H£ÀUÉƽ¹zÀ, gÉÆÃUÀUÀæ¸ÀÛªÁzÀAxÀ F ¹Üw¬ÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ CªÀ£À CzÀªÀÄå ºÀA§®ªÁUÀÄvÀÛzÉ. F ºÀA§®ªÉà «PÁgÀgÀ»vÀªÁzÀ, ¥Àj¥ÀÆtð, ¥Àj±ÀÄzÀÞ ¸ÀA§AzsÀPÁÌV ºÀ¥ÀºÀ¦¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. vÀ£Àß ¸ÀÄ¥ÀÛ ¥ÀæeÉÕAiÀÄ°è ¨ÉÃgÀÆj©nÖgÀĪÀ gÉÆÃUÀUÀæ¸ÀÜ ¹ÜwUÉ ªÀÄzÀÝ£ÀÄß ¢ªÀå ¸ÀégÀƦAiÀiÁzÀ AiÀÄÄQPÉÆ E£ÁªÀÄÄgÀ¼À°è PÁtĪÀ QPÀÄf, CvÀåAvÀ D±ÀÑgÀåPÀgÀªÁV, CzÀ£ÀÄß Nl¼ÉÆA¢V£À (vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ ºÉtÄÚ) ¸ÀA§AzsÀzÀ°è ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ©qÀÄvÁÛ£É. E°èAiÉÄÃ, PÁzÀA§j CvÀåAvÀ dn®ªÁzÀ `Fr¥À¸ï’ PÁA¥ÉèPïì¤AzÀ ©r¹PÉƼÀÄîªÀ ¥ÀæAiÀiÁ¸ÀªÀ£ÀÄß NzÀÄUÀgÀ C£ÀĨsÀªÀPÉÌ §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. gÉhÄ£ï vÁwéPÀvÉ, ªÀÄ£ÀĵÀågÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß J°è PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛgÉAiÉÆÃ, C°èAiÉÄà CzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉüÀÄvÀÛzÉ. JAzÀgÉ, QPÀÄf vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ ¯ÉÊAVPÀ C£ÀĨsÀªÀzÀ°è ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ gÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄvÉÆۧ⠯ÉÊAVPÀ ¸ÀAUÁwAiÀÄ ¸ÁºÀZÀgÀå¢AzÀ ¤ÃVPÉƼÀÄîvÁÛ£É. DzÀgÉ, QPÀÄf gÉÆÃUÀ¢AzÀ UÀÄtªÀÄÄPÀÛ£ÁUÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁvÀæ ªÀÄÄRåªÀ®è, CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á«vÀæöåªÀ£ÀÄß ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÆ CµÉÖà ªÀÄÄRå. EzÀÄ Nl¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥sÀÄ«ÄÃPÉÆüÀ ¸ÀA§AzsÀ¢AzÀ ¸ÁzsÀåªÁV©qÀÄvÀÛzÉ. QPÀÄf ºÀUÀÄgÀªÁV©qÀÄvÁÛ£É. DzÀgÉ, EµÉÖà DVzÀÝgÉ PÁzÀA§jUÉ wÃgÁ ¸ÀgÀ¼ÀvÉ ¥Áæ¥ÀÛªÁV ©qÀÄwÛvÀÄÛ. M§âgÀ ªÀÄÄQÛ, ªÀÄvÉÆÛ§âgÀ §AzsÀ£ÀªÁUÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÉà §zÀÄQ£À ªÁ¸ÀÛªÀ DVgÀĪÀÅzÀjAzÀ, EzÀÄ ZÀPÁæPÁgÀzÀ°è PÁzÀA§jAiÀÄ DPÀÈwAiÉƼÀUÉ DªÀwðvÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. QPÀÄf AiÀiÁªÀÅzÀgÀ°è ©qÀÄUÀqÉ PÀAqÀÄPÉÆAqÀ£ÉÆ, C°è ¥ÀÄ£ÀB §A¢üvÀ£ÁV ©qÀÄvÁÛ£É. QPÀÄfAiÀÄ ©qÀÄUÀqÉAiÀÄ°è Nl §A¢üvÀ¼ÁUÀÄvÁÛ¼É, Nl¼À ©qÀÄUÀqÉAiÀÄ°è CªÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥sÀÄ«ÄPÉÆ §A¢üvÀ¼ÁUÀÄvÁÛ¼É.

42


¥sÀÄ«ÄPÉÆüÀ ¸Á«£À°è QPÀÄf ªÀÄvÉÛ §A¢üvÀ£ÁUÀÄvÁÛ£É. PÁzÀA§j ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ QPÀÄfAiÀÄ §zÀÄQ£ÀÄzÀÝPÀÆÌ ±Á¥ÀªÁV PÁqÀĪÀ aPÀPÉÆüÀ «PÁgÀªÁzÀ ªÉƯÉAiÀÄ £É£À¦£À ªÀÄÆ®PÀ; PÁzÀA§j PÉÆ£ÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ-``FUÀ G½¢gÉÆüÀÄ aPÀPÉÆ PÀÄjªÉÆmÉÆ ªÀiÁvÀæ’’ (¥ÀÄ. 123) J£ÀÄߪÀ QPÀÄfAiÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ. EzÀÄ QPÀÄf ªÀÄvÉÛ ¥ÀÄ£ÀB D «PÁgÀPÉÌ £ÉÃvÀĩüÀĪÀ ªÁ¸ÀÛªÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. Nl½UÉ vÀ£Àß MAnvÀ£À¢AzÀ ©qÀÄUÀqÉ ¨ÉÃPÀÄ, aPÀPÉÆýUÉ vÀ£Àß ¥ÁæªÀÄÄRågÀ»vÀ ¹Üw¬ÄAzÀ ©qÀÄUÀqɨÉÃPÀÄ. ¥sÀÄ«ÄPÉÆýUÉ vÀ£Àß CªÀÄä£À ¥Á¥À¢AzÀ ©qÀÄUÀqÉ ¨ÉÃPÀÄ. »ÃUÉ, PÁzÀA§jAiÀÄ°è J®ègÀÆ MAzÀ®è MAzÀÄ jÃwAiÀÄ ©qÀÄUÀqÉUÁV ºÁvÉÆgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ, ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ §A¢üvÀªÁUÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ. F ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è ¨sÀÆvÀ, ªÀvÀðªÀiÁ£À, ¨sÀ«µÀåvÀÄÛ J®èªÀÇ ©gÀÄQ®èzÀAvÉ ºÉuÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ, §AzsÀ£ÀzÀ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß UÁqsÀªÁV¸ÀÄvÀÛzÉ. «ªÀıÀðPÀ ªÀiÁåxÀÆå ¸ÉÖçZÀgï, ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÀxÀ£ÀUÀ¼À°è gÀÆ¥ÀÄUÉƼÀÄîªÀ ªÀiÁAwæPÀ ªÁ¸ÀÛ«PÀvÉAiÀÄ (magicoUÀÄtUÀ¼À §UÉÎ §gÉAiÀÄÄvÁÛ, CzÀÄ ªÁ¸ÀÛªÀ ªÀÄvÀÄÛ Cw ªÁ¸ÀÛªÀ JgÀqÀ£ÀÆß MAzÉà jÃwAiÀÄ ªÀÄ£ÀB¹ÜwAiÀÄ°è ¹éÃPÀj¸ÀÄvÀÛzÉ JAzÀÆ, ªÀÄvÉÛ ¥ÀÄgÁtUÀ¼ÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä£ÀÄß vÁªÉà zÀÆjÃPÀj¹PÉÆAqÀ ¥Á±ÁÑvÀå NzÀÄUÀgÀ ªÀÄ£ÀB¹ÜwAiÀÄ°è ªÀiÁAwæPÀ ªÁ¸ÀÛªÀvÉAiÀÄ zsÉÆÃgÀuÉUÀ¼ÀÄ gÀÆ¥ÀÄUÉƼÀÄîvÀÛªÉ JAzÀÄ ªÁåSÁ夸ÀÄvÁÛ£É. JAzÀgÉ ¥ÀÄgÁtUÀ¼ÉÆA¢UÉ zÀÆjÃPÀj¹PÉƼÀÄîªÀ ªÀÄ£ÀĵÀågÀÄ, £ÀA§ÄªÀÅzÀPÉÌà ¸ÁzsÀå«®èzÀAxÀ ªÀÄ£ÀB¹Üw, zsÉÆÃgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ CxÀð. realism)

F PÀxÀ£ÀzÀ°è ªÁ¸ÀÛªÀ ªÀÄvÀÄÛ CwªÁ¸ÀÛªÀ, JgÀqÀÆ MAzÉà jÃwAiÀÄ°è ¤ªÀð»¸À®àqÀÄvÀÛªÉ. J¯Áè ¥ÁvÀæUÀ½UÀÆ J®ègÀ §zÀÄQ£À ¨sÀÆvÀ, ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ J®è ¸ÀAUÀwUÀ¼À CjªÀÅ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁgÀÆ K£À£ÀÆß ªÀÄÄaÑqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è. EzÀgÀ ªÀÄzsÉåAiÀÄÆ M§âgÀÄ E£ÉÆߧâgÀ eÉÆvÉV£À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è ¹®ÄQPÉƼÀÄîvÁÛ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ. EzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ MAzÀÄ jÃwAiÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ¸Á«ÄÃ¥Àå ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ jÃwAiÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ zÀÆgÀzÀ «avÀæ ¸ÀA§AzsÀzÀ ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸ÀÄvÁÛgÉ. EAxÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ ¥À«vÀæªÁzÀ nà ¥ÁvÉæUÀ¼À, D ¥ÁvÉæUÀ½VgÀĪÀ ¢ªÀåªÁzÀ, ¥ÀÆd¤ÃAiÀĪÁzÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ »£É߯ÉAiÀÄ°è dgÀÄUÀÄvÀÛªÉ. nà ¥ÁvÉæUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀÄÄzÁ¬ÄPÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ §zÀÞvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥Á«vÀæöåvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAPÉÃw¸ÀÄvÀÛªÉ. F PÁgÀtPÁÌVAiÉÄà nà ¥ÁvÉæUÀ¼À£ÀÄß ¦æÃw-¥ÉæêÀÄzÀ GqÀÄUÉÆgÉUÀ¼ÁV ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ, F PÁzÀA§jAiÀÄ°è ºÁUÉ GqÀÄUÉÆgÉAiÀiÁV PÉÆlÖ nà ¯ÉÆÃl-¥ÁvÉæUÀ¼ÀÄ ¤gÀAvÀgÀªÁV M§âgÀ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÉÆÛ§âjUÉ zÁlÄwÛgÀÄvÀÛªÉ. »ÃUÉ ZÀ°¸ÀĪÀ nà ¯ÉÆÃlUÀ¼ÀÄ ¥ÉæêÀÄPÉÌ, ¦æÃwUÉ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ DZÉV£À «©ü£Àß CxÀðªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛªÉ. EzÀÄ ¤µÉ×AiÀÄ ¥Àæ±ÉßAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è. DzsÀĤPÀ ªÀÄ£ÀĵÀågÀ §zÀÄQ£À ªÁ¸ÀÛªÀvÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ F jÃwAiÀÄ ZÀ®£ÉAiÀÄ°è C£ÀUÀvÀåªÁzÀ ºÉÆgÉAiÀÄ£ÀÆß, £É£À¥ÀÄUÀ¼À£ÀÆß ªÀÄ£ÀĵÀågÀÄ ºÉÆgÀÄvÁÛ, ¸ÀAUÀ滹PÉƼÀÄîvÁÛ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ. CzÀjAzÀ ©qÀÄUÀqÉ ºÉÆAzÀĪÀÅzÀÄ J®ègÀ CzÀªÀÄå ºÀA§®ªÁUÀÄvÀÛzÉ. EAxÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ©PÀÌnÖ£À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸Á«gÀ PËæAZÀ¥ÀQëUÀ¼À ¸ÀAPÉÃvÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. DzÀgÉ, DzsÀĤPÀ ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ ¸Á«gÀ PËæAZÀ ¥ÀQëUÀ¼À ºÀgÀPÉAiÀÄ£ÀÄß wÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀzÀ ¸ÀAUÀwAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è. AiÀĸÀÄ£Áj PÀªÀ¨Ál£À F PÀxÀ£À CvÀåAvÀ ªÀÄÄUÀÞªÁV, £ÀªÀÅgÁV EAxÀ ¸ÀAQÃtðªÁzÀ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉüÀÄvÀÛzÉ. n.J£ï. PÀȵÀÚgÁdÄ CªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀPÉÌ F PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ, E°è£À ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÉÆñÀPÉÌ ªÀiË°PÀªÁzÀ PÉÆqÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÁÝgÉ.

qÁ|| ©.AiÀÄÄ. GªÀiÁ

43


G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ UÀæAxÀ ¥ÀAZÀPÀªÀÄð aQvÁì «eÁÕ£À qÁ|| n.J¯ï. zÉêÀgÁeï ¸Á»vÀå ¹AzsÀÄ¥ÀæPÁ±À£À 14/3J, £ÀÈ¥ÀvÀÄAUÀ gÀ¸ÉÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560001. ¨É¯É gÀÆ. 450 D¢ ªÀiÁ£ÀªÀ ¥ÀæPÀÈwUÉ ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß §zÀÄPÀ£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ. CªÀ¤UÉ gÉÆÃUÀ-gÀÄf£ÀUÀ¼À ¨ÁzsÉAiÀÄÄ EgÀÄwÛgÀ°®è. £ÁUÀjPÀvÉAiÀÄ £É¥ÀzÀ°è ¸ÀÄR-¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑzÀAvɯÁè, ªÀiÁ£ÀªÀ¤UÉ ºÀ®ªÁgÀÄ SÁ¬Ä¯ÉUÀ¼ÀÄ zÁ½¬ÄqÀÄwÛzÀݪÀÅ. EªÀÅUÀ¼À ¥ÀjºÁgÀPÁÌV C£ÉÃPÀ ªÉÊzÀå±Á¸ÀÛçUÀ¼ÀÄ D«µÁÌgÀ ¥ÀqÉzÀªÀÅ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ zÉñÀUÀ¼À°è DAiÀiÁ zÉñÀzÀ ªÉÊzÀå ¥ÀzÀÞwUÀ½gÀĪÀAvÉ £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ ªÉÊzÀå¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß ‘DAiÀÄĪÉðÃzÀ’ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. DµÉðÃAiÀĪÁzÀ DAiÀÄĪÉðÃzÀzÀ ªÉʲµÀÖöåªÉAzÀgÉ, EA¢£À PÁ®zÀ°è DzsÀĤPÀ ªÉÊzÀå ¥ÀzÀÞwUÀÆ ¸ÀªÁ¯ÁVgÀĪÀ gÉÆÃUÀUÀ½UÉ AiÀıÀ¹éAiÀiÁzÀ ¥ÀjºÁgÉÆÃ¥ÁAiÀĪÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀÅzÀÄ. EzÉà jÃw ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ªÉÊzÀå ¥ÀzÀÞwUÀ¼À®Æè EgÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ DAiÀÄĪÉðÃzÀ ªÉÊzÀå ¥ÀzÀÞwAiÀÄ ºÉUÀνPÉAiÀiÁzÀ aQvÁì «¨sÁUÀªÉà ‘¥ÀAZÀPÀªÀÄð’ aQvÉìAiÀiÁVzÉ. F aQvÉìAiÀÄÄ £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ°è ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉà ¥Àæ¥ÀAZÁzÀåAvÀ ªÀÄ£ÀßuÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÉ. ¥ÀAZÀPÀªÀÄð aQvÉìAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀ DAiÀÄĪÉðÃzÀzÀ ªÀÄÆ® UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀjAzÀ EªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä zÉòÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ½UÉ vÀdÄðªÉÄ ªÀiÁrzÀgÉ, ªÉÊzÀå «zÁåyðUÀ¼ÀÄ, ªÉÊzÀågÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁ£Àå d£ÀgÀÄ F «¨sÁUÀªÀ£ÀÄß PÀ°AiÀÄ®Ä ¸ÀÄ®¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. F ¤nÖ£À°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è ªÉÊzÀå±Á¸ÀÛçzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ «gÀ¼ÀªÁV ¹UÀÄvÀÛªÉ. DAiÀÄĪÉðÃzÀzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÆÛ «gÀ¼ÀªÁV ®¨sÀå«zÉ. gÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ªÁ¹ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÉÆA¢UÉ, ªÀåQÛUÉ £ÀªÀ ZÉÊvÀ£ÀåªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀ ¥ÀAZÀPÀªÀÄð aQvÉìAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀªÀÄUÀæªÁV w½¸ÀĪÀ §ÈºÀvï UÀæAxÀzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉAiÀÄÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°èvÀÄÛ. qÁ|| ©.J¯ï. zÉêÀgÁeï CªÀgÀÄ ªÉÄð£À ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß gÀa¹, F PÉÆgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃVzÁÝgÉ. EªÀgÀÄ C£ÀĨsÀ«AiÀiÁzÀ ªÁVäUÀ¼ÀÆ, ¯ÉÃRPÀgÀÄ DVzÁÝgÉ. qÁ| zÉêÀgÁeïgÀªÀgÀÄ DAiÀÄĪÉðÃzÀzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ 16-PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß, 4-EAVèµï ¨sÁµÉAiÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ, ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¯ÉÆÃPÀªÀ£ÀÄß ²æêÀÄAvÀUÉƽ¹zÁÝgÉ. EªÀgÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ°è ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉà gÀµÁå zÉñÀzÀ®Æè d£À¦æAiÀĪÁVzÀÄÝ, gÀµÀå£ï ¨sÁµÉUÉ vÀdÄðªÉÄUÉÆArzÉ. qÁ| zÉêÀgÁeïgÀªÀgÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀªÀÅ ¸Éàãï zÉñÀzÀ°è ºÉZÀÄÑ ¨ÉÃrPÉAiÀÄ°èzÀÆÝ, ¸Áàöå¤µï ¨sÁµÉUÉ vÀdÄðªÉÄAiÀiÁVzÉ.

44


¥ÀAZÀPÀªÀÄð aQvÁì «eÁÕ£À JA§ F ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è JgÀqÀÄ «¨sÁUÀUÀ½zÀÄÝ, ªÉÆzÀ® ¨sÁUÀzÀ°è LzÀÄ CzsÁåAiÀÄUÀ½ªÉ, ¥ÀAZÀPÀªÀÄð JA§ F «±ÉõÀªÁzÀ aQvÉìAiÀÄ°è LzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀ «¨sÁUÀUÀ½ªÉ. CªÀÅ 1. ªÀªÀÄ£À (ªÁAw ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÀÄ) 2. «gÉÃZÀ£À (ªÀÄ®-¥ÀæªÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÀÄ), 3&4. JgÀqÀÄ «zsÀªÁzÀ §¹Û (UÀÄzÀ ªÀiÁUÀðzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÉÆqÀĪÀ OµÀzsÀUÀ¼ÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ 5. £À¸Àå (ªÀÄÆV£À ªÀÄÆ®PÀ PÉÆqÀĪÀ OµÀzsÀUÀ¼ÀÄ). F LzÀÄ jÃwAiÀÄ aQvÉìUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä gÉÆÃVUÉ ¸ÉßúÀ£À (fqÀØ£ÀÄß PÀÄr¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Erà ªÉÄÊUÉ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ºÀZÀÄѪÀÅzÀÄ) ¸ÉéÃzÀ£À (««zsÀ jÃwAiÀÄ°è ªÉÄÊAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉªÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ) JA§ ¥ÀƪÀð¹zÀÞvÉAiÀÄ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. F aQvÉìUÀ¼À §UÉÎ «¸ÁÛgÀªÁzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ F ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è CqÀPÀªÁVzÉ. ¥ÀAZÀPÀªÀÄð aQvÉìAiÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ «¨sÁUÀªÀÅ CvÀåAvÀ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁVzÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ CµÉÖ UÀºÀ£ÀªÁVzÉ. GzÁ: ªÁAw ªÀiÁr¸ÀĪÀ aQvÉìAiÀÄ£ÀÄß ¤¢ðµÀÖªÁzÀ gÉÆÃVUÀ¼À°è, ¤¢ðµÀÖªÁzÀ ºÀªÁªÀiÁ£ÀzÀ°è, gÉÆÃUÀPÉÌ vÀPÀÌAvÀºÀ OµÀzsÀ ªÀÄÆ°PÉUÀ¼À£ÀÄß Dj¹, PÀgÁgÀĪÁPÁÌzÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. F jÃw ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀåQÛUÀÆ ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ¥ÀAZÀPÀªÀÄð aQvÉìAiÀÄ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ F ¥ÁæaãÀ aQvÁì P˱À®ªÀÅ EA¢UÀÆ ¥ÀæSÁåwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÉ. F ªÉÄð£À aQvÉìUÀ¼À §UÉÎ DAiÀÄĪÉðÃzÀzÀ ªÀÄÆ® UÀæAxÀUÀ¼À DzsÁgÀzÉÆA¢UÉ, vÀªÀÄä aQvÁì C£ÀĨsÀªÀzÀ ¸ÁgÀªÀ£ÀÄß qÁ| ©.J¯ï. zÉêÀgÁeïgÀªÀgÀÄ F ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è zÁR°¹zÁÝgÉ. DAiÀÄĪÉðÃzÀzÀ ªÀÄÆ® UÀæAxÀzÀ°è w½¹gÀĪÀ ¥ÀAZÀPÀªÀÄð aQvÉìAiÉÆA¢UÉ, EA¢£À PÁ®zÀ°è dUÀvï ¥Àæ¹zÀÞªÁVgÀĪÀ PÉÃgÀ¼ÀzÀ ªÉÊzÀågÀÄ vÀªÀÄä C£ÀĨsÀªÀ¢AzÀ PÀAqÀÄ»r¢gÀĪÀ PÉÃgÀ½ÃAiÀÄ ¥ÀAZÀPÀªÀÄð aQvÉìUÀ¼À §UÉÎAiÀÄÆ «¸ÁÛgÀªÁzÀ ªÀtð£ÉAiÀÄÄ F ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è EzÉ. GzÁ: ¦raÒ¯ï, ¥ÉÆwÛaÒ¯ï, £ÀªÀgïQ̽ ªÀÄÄAvÁzÀ aQvÉìUÀ¼ÀÄ. NzÀÄUÀjUÉ QèµÀÖªÁzÀ ¸ÀA¸ÀÌøvÀzÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß EAVèµï ¨sÁµÉUÉ ¨sÁµÁAvÀj¹, ªÉÄð£À ¯ÉÃRPÀgÀÄ ªÀĺÀzÀÄ¥ÀPÁgÀ ªÀiÁrzÁÝgÉ. GzÁ: DªÀĪÁvÀ JA§ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¥ÀzÀªÀÅ ºÉZÁÑV d£ÀgÀ°è ¥ÀjavÀªÁV®è. F ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß Rheumatoid Arthritis JAzÀÄ ¨sÁµÁAvÀj¹zÁÝgÉ. F jÃwAiÀÄ ¨sÁµÁAvÀgÀªÀ£ÀÄß Erà ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è NzÀÄUÀgÀÄ PÁt§ºÀÄzÀÄ. F ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è ¥ÀAZÀPÀªÀÄð aQvÉìAiÀÄ §UÉÎ ZÉ£ÁßV w½zÀÄPÉƼÀî®Ä CªÀ±ÀåPÀ«gÀĪÀ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ avÀæUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¸À¯ÁVzÉ. ¥ÀÄgÁvÀ£ÀªÁzÀ aQvÉìUÀ¼À£ÀÄß DzsÀĤPÀ ªÉÊzÀå ¥ÀzÀÞwUÉ ºÉÆð¹gÀĪÀÅzÀÄ, qÁ| zÉêÀgÁeïgÀªÀgÀ «²µÀÖ zsÁnAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄvÀÛzÉ. GzÁ: ¸ÉéÃzÀ£À (¨ÉªÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ) JA§ aQvÉìAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÁUÀ DzsÀĤPÀ ªÉÊzÀå ¥ÀzÀÞwAiÀÄ ±ÁjÃgÀ QæAiÀiÁ ±Á¸ÀÛçzÀ §UÉÎ G¯ÉèÃT¹gÀĪÀÅzÀÄ. £ÀªÀÄä ¨ÉªÀj£À°ègÀĪÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ WÀlPÀUÀ¼À §UÉÎ w½¹gÀĪÀ ªÀiÁ»wAiÀÄÄ ¸ÀAzÀÀ¨sÉÆðÃavÀªÁVzÉ. F ¥ÀĸÀÛPÀzÀ gÀZÀ£ÉAiÀÄ°è ¯ÉÃRPÀgÀÄ §¼À¹gÀĪÀ ¨sÁµÉAiÀÄÄ ¸ÀgÀ¼ÀªÁVzÉ. EzÀgÉÆA¢UÉ DAiÀÄĪÉðÃzÀzÀ ªÀÄÆ® UÀæAxÀzÀ°è G¯ÉèÃRªÁVgÀĪÀ ªÀÄÆ® ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ±ÉÆèÃPÀUÀ¼À£ÀÄß F ¥ÀĸÀÛPÀzÀÄzÀÝPÀÆÌ PÉÆnÖgÀĪÀÅzÀÄ ±ÁèWÀ¤ÃAiÀĪÁVzÉ. ¥ÀAZÀPÀªÀÄð aQvÉìAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÁUÀ, ºÀ ® ªÁgÀ Ä VqÀ ª À Ä gÀ U À ¼ À gÀ ¸ À ª À £ É Æ ßÃ, PÀ µ ÁAiÀ Ä ªÀ £ É Æ ßà §¼À¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. EAvÀºÀ OµÀ¢üÃAiÀÄ VqÀUÀ¼ÁzÀ PÀ®èAUÀqÀ¼É, ºÀgÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ ¸À¸ÀåUÀ¼À£ÀÄß CªÀÅUÀ¼À ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ avÀæUÀ¼À ªÀ Ä Æ®PÀ qÁ| zÉ Ã ªÀ g ÁeïgÀ ª À g À Ä NzÀ Ä UÀ j UÉ ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀÄvÁÛgÉ.

45


F ¥ÀĸÀÛPÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀAZÀPÀªÀÄð aQvÉìAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ C£ÀĸÀj¸À¨ÉÃPÁzÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DºÁgÀ PÀæªÀÄzÀ §UÉÎ ªÀtð£ÉAiÀÄÄ ¹UÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ eÉÆvÉUÉ aQvÉìUÀ¼À°è §¼ÀPÉAiÀiÁUÀĪÀ ««zsÀ jÃwAiÀÄ vÉÊ®UÀ¼ÀÄ, WÀÈvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ, G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÁÝgÉ.

¥ÀAZÀPÀªÀÄð aQvÉìAiÀÄ°è »A¢£À PÁ®zÀ°è §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ EA¢£À PÁ®zÀ°è §¼À¸ÀÄwÛgÀĪÀ AiÀÄAvÀæUÀ¼À §UÉÎ ¨sÁªÀavÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ®¨sÀå«zÉ. F ¥ÀĸÀÛPÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¥ÀÄlzÀ°è DzsÁgÀ UÀæAxÀUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄÆ EzÉ. ªÀÄÄzÀæt zÉÆõÀUÀ½AzÀ ºÉÆgÀvÁVgÀĪÀ F ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ºÉÆgÀ PÀªÀZÀªÀÅ DPÀµÀðPÀªÁVzÉ. qÁ| zÉêÀgÁeïgÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀPÀªÀÄð aQvÁì «eÁÕ£ÀªÉA§ F §ÈºÀvï UÀæAxÀªÀÅ ªÉÊzÀå «zÁåyðUÀ½UÉ, ªÀÈwÛ¥ÀgÀ ªÉÊzÀåjUÉ, ªÉÊzÀå G¥À£Áå¸ÀPÀjUÉ ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉà ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀjUÀÆ CvÀåAvÀ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁVzÉ. F ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß N¢zÀ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀåjUÉ DAiÀÄĪÉðÃzÀzÀ §UÉÎ, CzÀgÀ®Æè ¥ÀAZÀPÀªÀÄð aQvÁì «zsÁ£ÀzÀ §UÉÎ M®ªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ UËgÀªÀ ºÀÄnÖzÀgÉ D±ÀÑAiÀÄð«®è. qÁ. J£ï. C£ÀAvÀgÁªÀÄ£ï

46


eÁÕ£ÀPÉÌ DPÁ±ÀªÉà «Äw DUÀ¸ÀzÀ C¯ÉªÀiÁjUÀ¼ÀÄ qÁ. ©.J¸ï. ±ÉÊ®eÁ £ÀªÀPÀ£ÁðlPÀ ¥À©èPÉõÀ£ïì (¥ÉæöÊ)°. JA¨É¹ ¸ÉAlgï, PÉæ¸ÉAmï gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 560 001 ªÀÄÄzÀæt : 2009, ¨É¯É : 95 gÀÆ.

‘DUÀ¸ÀzÀ C¯ÉªÀiÁjUÀ¼ÀÄ’ PÀÈwAiÀÄ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ°è ¤ªÉâ¹gÀĪÀ JgÀqÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ½ªÀÅ: ‘PÀtÚ¼ÀvÉ, ¯ÉPÀÌzÀ ZËPÀnÖ£À¯Éèà ¸ÁVzÀÝ RUÉÆüÀ«eÁÕ£ÀPÉÌ ºÉƸÀ wgÀĪÀÅ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀjAiÀiÁV £Á£ÀÆßgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ: ¸ÀAdAiÀĤUÉ ¹PÀÌAvÀºÀ ¢ªÀåzÀ馅 ¹PÁÌUÀ’, qÁ. ©.J¸ï. ±ÉÊ®eÁ, E°è ¢ªÀåzÀ馅 JA¢gÀĪÀÅzÀÄ zÀÆgÀzÀ±ÀðPÀUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ. JAxÀ G¥ÀªÉÄ! PÀÈwAiÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¥ÁågÁ UÀªÀĤ¹: ‘¨sÀÆ«Ä ¸ÀÆAiÀÄð£À£ÀÄß KPÉ ¸ÀÄvÀÛ¨ÉÃPÀÄ? UÀæºÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀÆAiÀÄð£À£Éßà KPÉ ¸ÀÄvÀÛ¨ÉÃPÀÄ? »ÃUÉ DgÀA¨sÀªÁUÀĪÀ vÀPÀð UÀÄgÀÄvÁéPÀµÀðuÉAiÀÄAvÀºÀ vÀvÀÛ÷éUÀ¼À£ÀÄß w½¹PÉÆnÖvÀÄ. ZÀ®£À «eÁÕ£ÀPÉÌà ¸ÀªÁ®Ä J¸ÉAiÀÄĪÀAvÀºÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛgÀªÁV £É¥ÀÆÑöå£ï UÀæºÀªÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆnÖvÀÄ. £ÀPÀëvÀæUÀ¼À CAvÀgÁ¼ÀªÀ£ÀÄß PÉzÀPÀĪÀ gÉÆûvÀUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ ¸ÁzsÀ£ÀªÁ¬ÄvÀÄ.’ F JgÀqÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼Éà ¸ÁPÀÄ, qÁ. ±ÉÊ®eÁ CªÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀÈwUÀ¼ÀÄ ¥ÀÄl vÉUÉzÉÆqÀ£É KPÉ PÉÆ£ÉAiÀĪÀgÉUÀÆ JqÉ©qÀzÉ N¢¹PÉƼÀÄîvÀÛªÉ JA§ÄzÀPÉÌ. «eÁÕ¤VgÀ¨ÉÃPÁzÀ ±ÀæzÉÞ, ¤RgÀ ªÀiÁ»w, ¤¸ÀUÀðzÀ «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÁªÀgÀtUÉƽ¸À®Ä EgÀĪÀ PÀÄvÀƺÀ®, J®èªÀ£ÀÆß ªÉÄÊUÀÆr¹PÉÆArgÀĪÀ ¯ÉÃRQ «±ÉõÀªÁV ¨Á£ÀAUÀ¼ÀzÀ §AiÀįÁlUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÀ°è «eÁÕ£ÀzÀ eÉÆvÉUÉ ¨sÁµÉ, ¨sÁªÀPÉÌ EgÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß CzÀÄ PÀÈwAiÀÄ NlPÉÌ ºÉÃUÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁUÀÄvÀÛzÉA§ÄzÀ£ÀÄß ¸Á©ÃvÀĪÀiÁrzÁÝgÉ. qÁ. ±ÉÊ®eÁ, dªÁºÀgÀ¯Á¯ï £ÉºÀgÀÆ vÁgÁ®AiÀÄzÀ°è zÀ±ÀPÀUÀ½AzÀ RUÉÆüÀ «eÁÕ£À ¸ÀA§A¢ü PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV £ÀqɹPÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ R¨sËvÀ «eÁÕ¤. UÀæºÀt«gÀ§ºÀÄzÀÄ, G¯ÁÌ¥ÁvÀ«gÀ§ºÀÄzÀÄ, £ÀªÀÄä ¸ËgÀªÀÄAqÀ®zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ «zÀåªÀiÁ£À«gÀ§ºÀÄzÀÄ CªÀÅUÀ½UÉ ¤RgÀªÁzÀ ªÁåSÉåUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀĪÀ, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ UÉÆAzÀ®UÀ¼À£ÀÄß ¤ªÁj¸ÀĪÀ ¸ÀªÀÄxÀð ¯ÉÃRQ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÆgÀƪÀgÉ zÀ±ÀPÀUÀ½AzÀ RUÉÆüÀ «eÁÕ£À PÀÄjvÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¤gÀAvÀgÀªÁV §gÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ ¸À¢Ý®èzÉ vÀªÀÄä JA¢£À ‘µÉÆÃ’UÀ¼À ¤ªÀiÁðtzÀ £ÀqÀĪÉAiÀÄÆ. E£ÉÆßAzÀxÀðzÀ°è EªÀgÀÄ NzÀÄUÀgÀ£ÀÄß DPÁ±ÀPÉÌÃj¸ÀÄvÁÛgÉ, E®èªÉà DPÁ±ÀªÀ£Éßà NzÀÄUÀjUÁV. ‘DUÀ¸ÀzÀ C¯ÉªÀiÁjUÀ¼ÀÄ’, 138 ¥ÀÄlUÀ¼À°è ¸ËgÀªÀÄAqÀ®zÀ PÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß, CªÀÅUÀ¼À EwºÁ¸ÀªÀ£ÀÄß D PÀÄjvÀÄ £ÀqÉ¢gÀĪÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß NzÀÄUÀjUÉ »vÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀÄvÀÛzÉ.

47


‘¨ÉøÀUÉAiÀÄ°è §¸ÀªÀ½zÀ §ÄzsÀ’, ‘AiÀÄÄgÉãÀ¸ï£À GgÀļÀĸÉêɒ, ‘¸ÀtÚ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ zÉÆqÀØ ¥ÀnÖ’ »ÃUÉ CzsÁåAiÀÄUÀ¼À ²Ã¶ðPÉUÀ¼ÀÄ xÀlÖ£É DPÀ¶ð¸ÀÄvÀÛªÉ. ºÀ¢£ÁgÀÄ CzsÁåAiÀÄUÀ¼À°è ¸ËgÀªÀÄAqÀ®zÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆqÀĪÁUÀ J°èAiÀÄÆ ªÉÊeÁÕ¤PÀ PÀÄvÀƺÀ®PÉÌ ¨sÀAUÀ§gÀzÀ ºÁUÉ ¤¨sÁ¬Ä¸ÀÄvÁÛgÉ. ¸Á»vÀå CwgÀAdPÀªÁUÀzÀ ºÁUÉ JZÀÑjPÉ ªÀ»¸ÀÄvÁÛgÉ. E°è£À §gÀºÀUÀ¼À£ÀÄß ‘µÀ¥Àqïð ªÀÄÆ£ï’UÀ½UÉ ºÉÆð¸À§ºÀÄzÀÄ. GAUÀÄgÀ CxÀªÁ §¼É EgÀĪÀ UÀæºÀUÀ¼ÀÄ, «±ÉõÀªÁV, ±À¤, UÀÄgÀÄ, AiÀÄÄgÉãÀ¸ï, £É¥ÀÆÑöå£ï - F §¼ÉUÀ¼À°ègÀĪÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ zÀƽgÀ§ºÀÄzÀÄ, ªÀÄAdÄUÀqÉØ EgÀ§ºÀÄzÀÄ, §AqÉUÀ½gÀ§ºÀÄzÀÄ CwÛvÀÛ ZÀzÀjºÉÆÃUÀzÀAvÉ F §¼ÉUÀ¼À ¸À«ÄÃ¥À«gÀĪÀ CxÀªÁ §¼ÉUÀ¼À vÉgÀ¦£À°ègÀĪÀ ¥ÀÄlÖ ZÀAzÀæªÀÄgÀÄ (µÀ¥Àqïð ªÀÄÆ£ï) PÁªÀ®Ä PÁAiÀÄÄvÁÛgÉ. PÀÄgÀħ PÀÄjªÀÄAzÉAiÀÄ°è ©r PÀÄjUÀ¼ÀÄ CwÛvÀÛ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀ ºÁUÉ. «µÀAiÀÄPÉÌ ¹Ã«ÄvÀUÉƽ¹ RUÉÆüÀ«eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß §gÉAiÀÄĪÁUÀ ¸ÀAQÃtð ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ NzÀÄUÀ¤UÉ ¨sÁgÀªÁUÀzÀ ºÁUÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¯ÉÃRPÀgÀ ºÉÆuÉ. EzÀ£ÀÄß CvÀåAvÀ ¸ÀªÀÄxÀðªÁVAiÉÄà ¤ªÀð»¹zÁÝgÉ. E°è£À CzsÁåAiÀÄUÀ¼À «AUÀqÀuÉAiÀÄ®Æè ‘vÁQðPÀ C¥ÉÆæÃZï’ JzÀÄÝ PÁtÄvÀÛzÉ. ¸ËgÀªÀÄAqÀ®zÀ UÀæºÉÆÃ¥ÀUÀæºÀUÀ¼À §UÉÎAiÀiÁUÀ°, zsÀƪÀÄPÉÃvÀÄ, PÀëÄzÀæUÀæºÀ, G¯ÉÌUÀ¼À PÀÄjvÁUÀ° ºÉüÀĪÁUÀ, £ÉÃgÀ «µÀAiÀÄ ¥ÀæªÉñÀPÉÌ ªÀÄÄ£Àß AiÀÄÄPÀÛ »£Éß¯É MzÀV¸ÀÄvÁÛgÉ. ‘DUÀ¸ÀzÀ C¯ÉªÀiÁjUÀ¼ÀÄ’ J£ÀÄߪÀÅzÉà CvÁåPÀµÀðPÀ ²Ã¶ðPÉ. C¯ÉªÀiÁjvÀ£À £ÀªÀÄä §zÀÄQ£À MAzÀÄ ¨sÁUÀ. CzÀ£ÀÄß ¸À«ÄÃPÀj¹AiÉÄà DPÁ±ÀzÀ PÁAiÀÄUÀ½UÀÆ «¸ÀÛj¸ÀÄvÁÛgÉ. DUÀ¸ÀzÀ ºÁ¢¬ÄAzÀ ‘DUÀ¸ÀzÀ C¯ÉªÀiÁj’ PÀÈw NzÀÄUÀjUÉ GvÀÛªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ MzÀV¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÉÄõÀ, ªÀȵÀ¨sÀ, «ÄxÀÄ£À ªÀÄÄAvÁzÀ gÁ²UÀ¼À ºÉ¸Àj£À »£É߯ÉAiÀÄ£ÀÄß Ff¥ïÖ£À ªÀiÁ£ÀªÀ ZÀjvÉæAiÀÄ »£É߯ÉAiÀÄ°è ZÀað¸ÀÄvÁÛgÉ. DPÁ±ÀPÁAiÀÄzÀ°è PÁtĪÀ £ÀPÀëvÀæ gÁ²UÀ½UÀÆ ºÉ¸ÀjUÀÆ J°èzÉ ¸ÁªÀÄå? JAzÀÄ PÉüÀÄvÁÛgÉ. ªÀȲÑPÀ ªÀiÁvÀæ CzÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ vÀPÀÌAvÉ ZÉý£ÁPÁgÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¨ÉÆlÄÖ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀÄvÀÛ¯Éà ªÀÄÄAzÉ GvÀÛj¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄA¢£À ¥ÀÄlªÀ£ÀÄß PÁvÀgÀ¢AzÀ NzÀÄUÀ §gÀªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ºÁUÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. E°èzÉ £ÉÆÃr MAzÀÄ ¸ÁåA¥À¯ï: ‘ªÉÄõÀ, ªÀȵÀ¨sÁ¢ gÁ²UÀ¼À£ÀÄß ¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄäzÀÄ JAzÀÄ CªÀÅUÀ¼À¯ÉÆèAzÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹PÉÆArgÀÄwÛÃj, CzÀÄ ¤ªÀÄä gÁ² KPÁ¬ÄvÀÄ? ªÀĺÁªÁåzsÀ £ÀPÀëvÀæ ¥ÀÄAd CxÀªÁ ¸À¥ÀÛ¶ð ªÀÄAqÀ® ¤ªÀÄä d£ÀägÁ²AiÀÄ £ÀPÀëvÀæ¥ÀÄAd KPÁUÀzÀÄ? EzÀ£ÀÄß PÀÄjvÉà F PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß N¢’ J£ÀÄßvÁÛgÉ. F §UÉAiÀÄ §gÀªÀtÂUÉUÀ¼ÀÄ JAzÀgÉ ¤gÀÆ¥ÀuÉ, ±ÉÊ°, ¨sÁµÁ ¥ËærüªÉÄ eÉÆvÉUÉ NzÀÄUÀgÀ £Ár«ÄrvÀzÀ UÀæ»PÉ - ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ «eÁÕ£ÀzÀ £ÀqÀÄªÉ £ÁªÉà PÀÈvÀPÀªÁV J¼É¢gÀĪÀ zÀ¥Àà UÉgÉAiÀÄ£ÀÄß vɼÀĪÀiÁqÀĪÀÅzÀµÉÖà C®è, C½¹AiÉÄà ºÁPÀÄvÀÛªÉ. Erà £ÀPÀëvÀæ gÁ²UÀ¼À §UÉV£À £ÀªÀÄä w½ªÀ½PÉAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉÃRQ ºÉüÀĪÀ ¥Àj EzÀÄ: ‘ªÀiÁZïð 21jAzÀ K¦æ¯ï 20gÀ ªÀgÉUÉ ¸ÀÆAiÀÄð ªÉÄõÀzÀ°ègÀÄvÀÛzÉ JAzÀ ªÀiÁvÀæPÉÌ K¦æ¯ï 21gÀAzÀÄ CzÀÄ MAzÀÄ PÉÆA¨É¬ÄAzÀ E£ÉÆßAzÀÄ PÉÆA¨ÉUÉ ºÀQÌAiÀÄAvÉ ºÁgÀÄvÀÛzÉ JAzÀ®è. CzÀgÀ ZÀ®£É ¤gÀAvÀgÀªÁzÀzÀÄÝ. £ÁªÀÅ ¤«Äð¹zÀ J¯ÉèAiÀÄ£ÀÄß CzÀÄ zÁlÄwÛzÉ JAzÀxÀð CµÉÖÃ. ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÁdQÃAiÀÄ PÁgÀtPÁÌV ¸ÀȶֹzÀ J¯ÉèUÀ¼ÀµÉÖà CxÀð»Ã£À EzÀÄ. ¹AzsÀÆ£À¢ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ºÀjAiÀÄÄwÛvÀÄÛ, FUÀ ¥ÁQ¸ÁÛ£ÀzÀ°è ºÀjAiÀÄÄwÛzÉ JAzÀgÉ £À¢ vÀ£Àß ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß §zÀ°¹vÀÄ JAzÀÄ CxÀðªÉÃ?’ (¥ÀÄl 13). «eÁÕ£À £ÀªÀÄä ªÀiËqsÀåªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉAiÀĨÉÃPÀÄ. F §UÉAiÀÄ ¤vÀå C£ÀĨsÀªÀPÉÌ §gÀĪÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß DAiÀiÁ ¸ÀAzÀ¨sÀðPÉÌ vÀPÀÌAvÉ ºÉüÀĪÀÅzÀgÀ°èzÉ ªÉÊeÁÕ¤PÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀzÀ ¸ÁxÀðPÀå. Erà PÀÈw DPÁ±ÀzÀ°è£À ¥ÀgÀzÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Àj¸ÀÄvÀÛ, »A¢£À C£ÉéõÀuÉUÀ¼À£ÀÆß EA¢£À §Ä¢ÞªÀÄvÉÛAiÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÆß £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ ºÀAvÀºÀAvÀªÁV vÉgÉAiÀÄÄvÀÛ Cj«£À QëwdªÀ£ÀÄß «¸ÀÛj¸ÀÄvÀÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. PÉ¥Àègï, mÉÊPÉÆèÁæºÉ, £ÀÆål£ï, L£ï¸ÉÖöÊ£ï CªÀgÀ M¼À£ÉÆÃlUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¸ÀÄvÀÛzÉ. ¯ÉÃRQ ZÀAzÀæ£À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ «ªÀj¸ÀĪÁUÀ ¨ÁºÁåPÁ±ÀzÀ ªÉÄnÖ®Ä J£ÀÄßvÁÛgÉ. C¥ÉƯÉÆà AiÀiÁvÉæUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ZÀAzÀæ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ»w zÁR°¸ÀĪÀÅzÉà MAzÀÄ ¦JZï. r.UÉ MAzÀÄ ¥Àæ§AzsÀªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. E°è JµÀÄÖ AiÀÄÄPÀÛªÉÇà CµÀÖ£ÀÄß PÉÆlÄÖ PÉ®ªÀÅ PÀÄvÀƺÀ®PÁj «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÁÝgÉ. ZÀAzÀæ£À°è ¸ÁUÀgÀ«®è, ¸ÁªÀiÁ£Àå eÁÕ£À

48


EgÀĪÀ J®èjUÀÆ EzÀÄ w½zÀzÉÝÃ. DzÀÝjAzÀ ¸ÁUÀgÀªÀ£ÀÄß C°è ‘gÉ¥sÉgÉ£ïì ¥Á¬ÄAmï’ DV ElÄÖPÉƼÀî®Ä ¸ÁzsÀåªÉà E®è. EAxÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è C°è£À ¥ÀªÀðvÀUÀ¼À JvÀÛgÀªÀ£ÀÄß C¼ÉAiÀÄĪÀ §UÉ ºÉÃUÉ? F PÀÄjvÀÄ ¸ÁégÀ¸ÀåPÀgÀªÁzÀ «zsÁ£ÀªÀ£Éßà UÀtÂvÀªÀÄÄSÉãÀ «ªÀgÀ¹zÁÝgÉ. F §UÉAiÀÄ C¥ÉÆæÃZï ¥ÁæAiÀÄB ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ½UÉ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ¨É¯É vÀgÀÄvÀÛzÉ. eÉÆvÉUÉ PÀÄvÀƺÀ®ªÀ£ÀÄß vÀt¸ÀÄvÀÛzÉ. ±ÀÄPÀæ KPÉ ¸ÀAeÉAiÀÄ vÁgÉ? CxÀªÁ ¨É½îZÀÄQÌ? (vÁgÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ gÀÆrü ªÀiÁvÀµÉÖÃ). E°è£À G¥ÀªÉÄ £ÉÆÃr: ‘ZÁPÉÆïÉÃmï ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ¦Ãr¸ÀÄvÀÛ vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄvÀÄÛwÛgÀĪÀ ¸ÀtÚ ªÀÄUÀĪÉÇAzÀ£ÀÄß H»¹PÉƽî. ¸ÀAeÉUÀvÀÛ°£À°è ¤ªÀÄUÉ DPÀÈwUÀ¼À CAa£À «£Áå¸À ªÀiÁvÀæ PÁtÄwÛzÉ JAzÀÄPÉƽî. MªÉÄä ªÀÄUÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ JqÀ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀAqÀgÉ, ªÀÄvÉÆÛªÉÄä §®¥ÀPÀÌzÀ°è PÁt§ºÀÄzÀÄ. ªÀÄUÀÄ, vÁ¬ÄAiÀÄ »AzÉÆà ªÀÄÄAzÉÆà EzÀÝgÉ CzÀgÀ C¹ÛvÀéªÉà ¤ªÀÄUÉ w½AiÀÄzÀÄ. ‘F G¥ÀªÉÄAiÀÄ°è vÁ¬ÄAiÀÄ£Éßà ¸ÀÆAiÀÄð JAzÀÄPÉƽî. ªÀÄUÀÄ ±ÀÄPÀæ£ÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. DUÀ EªÀÅUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À PÉÆãÀ PÀrªÉÄ KPÉ JAzÀÄ PÀ°à¹PÉƼÀÀÄzÀÄ. »ÃUÁV MªÉÄä ¸ÀAeÉ PÀAqÀgÉ (±ÀÄPÀæ), ªÀÄvÉÆÛªÉÄä ªÀÄÄAeÁ£É PÁtĪÀÅzÀÄ. ¸ÀÆAiÀÄð£À »AzÉ CxÀªÁ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄgÉAiÀiÁUÀĪÀ CªÀ¢ü §ºÀ¼À PÀrªÉÄ.’ ºÁUÉAiÉÄà ¯ÉÃRQ GZÀÑ UÀæºÀ JAzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? ¤ÃZÀ JAzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? JA§ÄzÀPÉÌ ¸ÀªÀÄxÀð ªÉÊeÁÕ¤PÀ «ªÀgÀuÉ PÉÆqÀÄvÁÛgÉ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¥ÁæAiÀÄB ¥Àæw UÀæºÀUÀ¼À «ªÀgÀuÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀÅUÀ¼À ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ ‘mÉʪÀiï¯ÉÊ£ï’ PÉÆnÖzÀÝgÉ £ÀªÀÄä eÁÕ£ÀzÀ «PÁ¸ÀzÀ ¥ÀjAiÀÄÆ ºÉZÀÄÑwÛvÉÛ£ÀߧºÀÄzÀÄ. GzÁºÀgÀuÉUÉ ªÀÄAUÀ¼À£ÀAwgÀ°, ±ÀÄPÀæ UÀæºÀzÀ §UÉÎ 1961gÀ¯Éèà ¸ÀÆánßPï-7 UÀUÀ£ÀPÉÌ a«Ää CzÀgÀ zÀ±Àð£ÀPÉÌ ºÉÆgÀnvÀÄÛ. EzÀgÀ »AzÉAiÉÄà ªÉ¤gÁ, ªÉÄÃj£Àgï, PÁ¸ÉÆäøï, EªÀÅ ºÉZÀÄÑ PÀrªÉÄ ¥ÀAiÀiÁðAiÀĪÁV UÀUÀ£ÀPÉÌ a«Ää ±ÀÄPÀæ UÀæºÀzÀ §UÉÎ C¨sÀÆvÀ¥ÀƪÀð ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß gÀªÁ¤¹ªÉ. 1989gÀ°è ªÉÄUɯÁ£ï ±ÉÆÃzsÀ ±ÀÄPÀæ£À §UÉÎ ¤ÃrgÀĪÀ ªÀiÁ»wAiÉÄà C£ÉÃPÀ ¸ÀA¥ÀÄlUÀ¼ÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. ‘FZÉUÉ ±ÀÄPÀæ£À ªÉÄÃ¯É E½¹gÀĪÀ PÉ®ªÀÅ G¥ÀPÀgÀtUÀ½AzÀ C°è£À ªÁvÁªÀgÀt ºÁUÀÆ £É®zÀ §UÉÎ ¸ÁPÀµÀÄÖ ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÆ w½zÀħA¢ªÉ’ (¥ÀÄl 57). EAxÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÀàµÀÖªÁzÀ RavÀªÁzÀ «ªÀgÀuÉ CªÀ±ÀåPÀ J¤ß¸ÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä £ÉgÉAiÀÄ UÀæºÀ ªÀÄAUÀ¼À£À §UÉÎ ¸ÀºÀdªÁVAiÉÄà £ÀªÀÄä PÀÄvÀƺÀ® ºÉZÀÄÑ. E°è ªÀÄAUÀ¼À UÀæºÀzÀ fë±ÉÆÃzsÀzÀ §UÉÎ CvÀÄå¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ZÀZÉð EzÉ. ªÀÄAUÀ¼À UÀæºÀzÀ CwzÉÆqÀØ ¤¶ÌçAiÀÄ eÁé¯ÁªÀÄÄT M®A¥À¸ï ªÀiÁ£ïì §UÉÎ PÀÆqÀ JgÀqÀÄ ªÀiÁvÀÄ ºÉüÀ§ºÀÄ¢vÀÄÛ. KPÉAzÀgÉ ºÉZÀÄÑ PÀrªÉÄ CzÀgÀ ±ÀÈAUÀ JªÀgɸïÖ ±ÀÈAUÀzÀ ªÀÄÆgÀgÀµÀÄÖ JvÀÛgÀ. UÀÄgÀÄUÀæºÀzÀ ZÀAzÀæªÀÄgÀ §UÉÎ PÁ®PÁ®PÀÆÌ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ §zÀ¯ÁUÀÄwÛgÀÄvÀÛªÉ. EzÉà ¯ÉÃRQ »AzÉƪÉÄä UÀÄgÀÄUÀæºÀ ZÀAzÀæªÀÄgÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ - ¸ÉÆÌÃgɵÀÄÖ? JAzÀÄ PÉýzÀ ºÁUÉ JAzÀÄ §gÉ¢zÀÝgÀÄ. FUÀ CzÀgÀ ¸ÉÆÌÃgï 60PÉÌÃjzÉ JAzÀgÉ NzÀÄUÀjUÀÆ F zÉÊvÀå UÀæºÀzÀ CAzÀgÉ UÀÄgÀÄ«£À UÀįÁªÀÄgÀ §UÉÎ ¸ÉÆÃfUÀªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. ±À¤ UÀæºÀ Erà ¸ËgÀªÀÄAqÀ®zÀ¯Éèà CvÁåPÀµÀðPÀ UÀæºÀ. CzÀgÀµÀÄÖ §¼É vÉÆlÄÖ ¹AUÀj¹PÉÆArgÀĪÀ UÀæºÀ ¨ÉÃgÉÆA¢®è. UÉ°°AiÉÆà PÀÆqÀ CzÀ£ÀÄß ªÉÄaÑzÀÝ. ±À¤UÉ GAUÀÄgÀUÀ¼ÉÃPÉ §AzÀªÀÅ? CzÀgÀ¯ÉèäzÉ? JA§ PÀÄvÀƺÀ®ªÀ£ÀÄß ¯ÉÃRQ E°è vÉgÉ¢qÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÉAiÉÄà GgÀļÀÄ ¸ÉêÉAiÀÄ°è ¤gÀvÀgÁVgÀĪÀ AiÀÄÄgÉãÀ¸ï UÀæºÀzÀ G¥ÀUÀæºÀUÀ½UÉ ºÉ¸ÀgÀÄ ºÉÃUÉ §AvÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß CvÀåAvÀ ¸ÁégÀ¸ÀåªÁV «ªÀj¸ÀÄvÁÛgÉ.

49


‘AiÀÄÄgÉãÀ¸ïUÉ 20PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ G¥ÀUÀæºÀUÀ½ªÉAiÀiÁzÀgÀÆ zÉÆqÀØ zÀÆgÀÀzÀ±ÀðPÀPÉÌ PÁtĪÀÅzÀÄ LzÀÄ ªÀiÁvÀæ. EªÀÅUÀ½UÉ EAVèµï PÁªÀåUÀ¼À ¥ÁvÀæzsÁjUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß Ej¸À¯ÁVzÉ. µÉÃPïì¦AiÀÄgï£À ‘«Äqï ¸ÀªÀÄägï £ÉÊmï ræêÀiïì’ £ÁlPÀzÀ gÁd ªÀÄvÀÄÛ gÁtÂAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ M¨ÉgÁ£ï ªÀÄvÀÄÛ mÉÊmÁ¤AiÀÄ ºÁUÉAiÉÄà C¯ÉPÁìAqÀgï ¥ÉÆÃ¥ï£À ‘¢ gÉÃ¥ï D¥sï ¢ ¯ÁPï’ PÁªÀåzÀ°è£À CA©æ¯ï ªÀÄvÀÄÛ µÉÃPïì¦AiÀÄgï£À ‘¢ mÉA¥É¸ïÖ’ £ÁlPÀzÀ ¥ÁvÀæ Kj¯ï ªÀÄvÀÄÛ «ÄgÁAqÀ F ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß EqÀ¯ÁVzÉ. F §UÉAiÀÄ ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ NzÀÄUÀ¤UÉ ºÉƸÀ §UÉAiÀÄ aAvÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÉæÃgÉæ¸ÀÄvÀÛzÉ. £É¥ÀÆÑöå£ï, ¸ÀÆAiÀÄð¤AzÀ JAl£ÉAiÀÄ UÀæºÀ vÁ£É? EzÀgÀ «¸ÀäAiÀÄ £ÉÆÃr. 1846gÀ°è EzÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑzÁV¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ CzÀÄ ¸ÀÆAiÀÄð£À ¸ÀÄvÀÛ MAzÀÄ ¸ÀÄvÀÛ£ÀÆß ªÀÄÄV¹®è. EzÀ£ÀÄß £ÀÆål£ï£À ZÀ®£À±Á¸ÀÛçzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¯ÉPÀÌ ºÁQ ºÀÄqÀÄQzÀ UÀæºÀ. F §UÉAiÀÄ ªÉÊeÁÕ¤PÀ CjªÀÅ RUÉÆüÀ ±Á¸ÀÛçªÀ£ÀÄß D¸ÀQÛ¬ÄAzÀ NzÀĪÀªÀjUÉ ºÉZÀÄÑ RĶ PÉÆqÀÄvÀÛzÉ. £É¥ÀÆÑöå£ï PÀAqÀÄ»rzÀ ¥Àæ¸ÀAUÀ ºÉÃUÉ ©æl£ï ªÀÄvÀÄÛ ¥sÁæ£ïì £ÀqÀÄªÉ ¨Ë¢ÞPÀ ºÉÆÃgÁlPÉÌ £ÁA¢AiÀiÁ¬ÄvÀÄ JA§ LwºÁ¹PÀ CA±ÀªÀ£ÀÄß awæ¹zÁÝgÉ (¥ÀÄl. 93). E£ÀÄß ¥ÀÆèmÉÆêÀ£ÀÄß UÀæºÀzÀ ¸ÁÜ£À¢AzÀ KPÉ E½¸À¯Á¬ÄvÀÄ? CzÀPÉÌÃPÉ PÀÄ§Ó UÀæºÀzÀ ¸ÁÜ£À ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß CvÀåAvÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀªÁV £ÀªÀÄUÉ M¦à¸ÀÄvÁÛgÉ. CzÀgÀ »A¢£À ªÁzÀ «ªÁzÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀPÀ¼É ¥ÀPÀ¼ÉAiÀiÁV vÉgÉ¢qÀÄvÁÛgÉ. E®Æè MAzÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAUÀw EzÉ. PÀëÄzÀæ UÀæºÀUÀ½UÉ ºÉ¸ÀgÀÄ ¤ÃqÀĪÀ §UÉ ºÉÃUÉ?: ‘PÀëÄzÀæ UÀæºÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zsÀƪÀÄPÉÃvÀÄUÀ¼À ¸ÀASÉå ºÉZÀÄÑvÁÛ ºÉÆÃzÀAvÉ CªÀÅUÀ½UÉ ºÉ¸ÀgÀ¤ßqÀĪÀ ¸ÀªÀĸÉå JzÀÄgÁ¬ÄvÀÄ. ªÉÆzÀ® £Á®ÄÌ PÀëÄzÀæUÀæºÀUÀ½UÉ VæÃPï ¥ÀÄgÁtzÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÉÄÃ¯É CzÉà PÀæªÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀj¬ÄvÀÄ. UÀÄgÀÄUÀæºÀzÀ G¥ÀUÀæºÀUÀ½UÀÆ VæÃPï ¥ÀÄgÁtzÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼Éà ¹QÌzÀªÀÅ. ............ DzÀgÉ VæÃPï ¥ÀÄgÁtzÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À ¸ÀgÀPÀÄ SÁ°AiÀiÁUÀvÉÆqÀVvÀÄ. DUÀ PÀAqÀÄ»rzÀªÀjUÉ EµÀÖªÁzÀ ºÉ¸ÀgÀ¤ßqÀĪÀ ¸ÀªÀ®vÀÄÛ zÉÆgɬÄvÀÄ. avÀæ «avÀæ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÉý§gÀvÉÆqÀVzÀªÀÅ. 19£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄzÁæ¸ï «ÃPÀëuÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉðñÀPÀ£ÁVzÀÝ ¥ÁUÀì£ï PÀAqÀÄ»rzÀ PÀëÄzÀæ UÀæºÀªÉÇAzÀPÉÌ KµÀå JAzÉà ºÉ¸ÀgÁ¬ÄvÀÄ. E£ÉÆßAzÀPÉÌ ‘²ªÀ’ JA§ ºÉ¸ÀjzÉ. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ R¨sËvÀ «eÁÕ£À ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ¸Áܦ¹zÀ ªÉÊ£ÀĨÁ¥ÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß MAzÀÄ PÀëÄzÀæ UÀæºÀPÉÌ EqÀ¯ÁVzÉ. EzÉà ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ 1988gÀ°è PÀAqÀÄ»rzÀ LzÀÄ PÀëÄzÀæUÀæºÀUÀ½UÉ SÁåvÀ UÀtÂvÀdÕ gÁªÀiÁ£ÀÄd, ªÀÄÈuÁ°¤, ¸ÁgÁ¨sÁAiÀiï, ¥ÉÆæ. eÉ.¹. ¨sÀmÁÖZÁAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆæ. JA.f.PÉ. ªÉÄ£À£ï CªÀgÀ ºÉ¸ÀjqÀ¯ÁVzÉ.’ (¥ÀÄl. 108). DUÀ¸ÀzÀ°è G¯Á̪ÀµÀðzsÁgÉ KPÁUÀÄvÀÛzÉ? §ÄzsÀ UÀæºÀzÀ°è ªÀµÀðQÌAvÀ®Æ ¢£ÀªÉà ¢ÃWÀð ºÉÃUÉ? F §UÉAiÀÄ J®è ¥Àæ±ÉßUÀ½UÀÆ E°è GvÀÛgÀ«zÉ. CvÀåAvÀ ºÀæ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ°è zsÀƪÀÄPÉÃvÀÄUÀ¼À fêÀ£À ªÀÈvÁÛAvÀªÀÇ ªÀÄÆr§A¢zÉ. ºÁUÉAiÉÄà ¸ËgÀªÀÄAqÀ®zÀ C¢ü¥Àw ¸ÀÆAiÀÄð£À£ÀÄß PÀÄjvÀ CvÀÄå¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»wUÀ½ªÉ. £ÀªÀÄUÉ ¸ËgÀªÀÄAqÀ®zÀ CzsÀåAiÀÄ£À KPÉ ¨ÉÃPÀÄ? JA§ ¥Àæ±Éß PÉüÀÄvÀÛ¯Éà £ÀPÀëvÀæUÀ¼À ºÀÄlÄÖ, ¸ÁªÀ£ÀÄß «ªÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀĸÀÛPÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ CAvÀeÁð® vÁtUÀ¼À ªÀiÁ»wAiÀÄÆ EzÉ. ‘DUÀ¸ÀzÀ C¯ÉªÀiÁjUÀ¼ÀÄ’ «zÁåyðUÀ½UÀµÉÖà C®è, «eÁÕ£Á¸ÀPÀÛgÉ®ègÀÆ NzÀ¨ÉÃPÁzÀ PÀÈw. ¤gÀÆ¥ÀuÉAiÀÄ°è ¸ÉÆUÀ¸ÀÄ, ¨sÁµÉAiÀÄ°è ¯Á°vÀå, ¥ÀÄgÁt ¥ÀæeÉÕAiÀÄ OavÀå¥ÀÆt𠧼ÀPÉ, ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À «eÁÕ£À ¥ÀæUÀwAiÀÄ JZÀÑjPÉAiÀÄ UÀæ»PÉ J®èªÀÇ ¸ÉÃjAiÉÄà EzÀ£ÀÄß «²µÀÖPÀÈwAiÀÄ£ÁßV gÀƦ¹zÉ. £ÀªÀÄä Cj«£À QëwdªÀ£ÀÄß ¤¸ÀìA±ÀAiÀĪÁV EzÀÄ «¸ÀÛj¸ÀÄvÀÛzÉ. n. Dgï. C£ÀAvÀgÁªÀÄÄ

50


ªÀÄÄSÁªÀÄÄT

¤gÀAvÀgÀ CzsÀåAiÀÄ£À²Ã® £ÁqÉÆÃd ¥ÉÆæ. ºÀA¥À£Á

£ÁqÀÄ £ÀÄr ¸ÉêÉAiÀÄ°è ¤gÀAvÀgÀªÁV vÉÆqÀVPÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀ £ÁqÉÆÃd ¥ÉÆæ. ºÀA¥À. £ÁUÀgÁdAiÀÄå CªÀgÀzÀÄ QæAiÀiÁ²Ã® ªÀåQÛvÀé. CªÀjVÃUÀ 75 ªÀµÀð. F ªÀAiÀĹì£À®Æè CªÀgÀ QæAiÀiÁ²Ã®vÉAiÀÄ°è CzÉà ºÀ¸À£ÀÄäRvÉ, §vÀÛzÀ GvÁìºÀ. ºÀA¥À£Á CªÀjAzÀ 60PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ PÀÈwUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ§A¢ªÉ. ¨sÁµÁ«eÁÕ£À, zÁæ«qÀ¨sÁµÁ«eÁÕ£À, PÀªÀÄälzÀPÀ¯ÉUÀ¼ÀÄ, ºÉ¸Àj£À ¸ÉÆUÀ¸ÀÄ, DPÁ±ÀeÁ£À¥ÀzÀ, ªÀqÁØgÁzsÀ£É, ¸ÀªÀÄUÀæ CzsÀåAiÀÄ£À, eÉÊ£ÀPÀxÁPÉÆñÀªÀÄÄAvÁzÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÁ ºÀA¥À£Á CªÀgÀ£ÀÄß £É£À¦¸ÀÄvÀÛ¯Éà EgÀÄvÀÛªÉ. §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀqÁØgÁzsÀ£É PÀÈwAiÀÄÄ ²ªÀPÉÆÃmÁåZÁAiÀÄð£ÀzÉAzÉà £ÀA©PÉÆArzÀÝ ¸Á»vÀå ªÀ®AiÀÄPÉÌ ºÀA¥À£Á zÉÆqÀØ G¥ÀPÁgÀ ªÀiÁrzÁÝgÉ. CzÀÄ ¨ÁæfµÀÄÚ«£À ªÀqÁØgÁzsÀ£É JAzÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¸Á©ÃvÀÄUÉƽ¹zÁÝgÉ. CªÀjUÉ ¸ÀÈd£À²Ã® §gÀªÀtÂUÉAiÀĵÉÖ ªÀÄÄRåªÁzÀÄzÀÄ ¨sÁµÁ«eÁÕ£ÀzÀ «µÀAiÀÄ. F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ CªÀgÀÄ DgÀÄ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀA¢zÁÝgÉ. ‘zÁæ«qÀ ¨sÁµÁ«eÁÕ£À’ CªÀgÀ ªÉÄÃgÀÄPÀÈwUÀ¼À°è MAzÀÄ. EAVèµï£À°èAiÀÄÆ CªÀgÀ PÀÈw gÀZÀ£ÉAiÀÄ ºÀgÀºÀÄ zÉÆqÀØzÉÃ. ºÀvÀÛPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ PÀÈwUÀ¼ÀÄ EAVèµï£À°è §A¢ªÉ. EAVèµï£À°è ªÉÆzÀ®Ä UÀAUÀgÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ §gÉzÀªÀgÀÄ CªÀgÀÄ. D PÀÈwAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ‘J »¸ÀÖj D¥sï ¢ C°ð UÀAUÀ ªÀiÁ£ÁQð DåAqï eÉʤ¸ÀA.’ ªÀÄvÉÛ CªÀgÀÄ »AwgÀÄV £ÉÆÃr®è. ‘f£À¥Á±Àéð mÉA¥À¯ï E£ï PÀ£ÁðlPÀ’, ‘PÁ¥Àð¸ï D¥sï PÉÆ¥Àà¼À E£ïáQæ¥Àê£ïì JPïìgÉÃqï’, ‘«PÀæªÀiÁ¢vÀå DåAqï eÉʤ¸ÀA’, ‘zÀ »¸ÀÖj D¥sï zÀ gÁµÀÖçPÀÆmÁ¸ï D¥sï ªÀiÁ¼ÀSÉÃqÀ’-ªÉÆzÀ¯ÁzÀ EAVèµï ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ G¨sÀAiÀĨsÁµÁ ¥Àæ¨sÀÄvÀéPÉÌ ¸ÁQëAiÀiÁVªÉ. ºÀA¥À£Á ¤gÀAvÀgÀ CzsÀåAiÀÄ£À²Ã®gÁV ªÀiË°PÀ UÀæAxÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀßqÀPÉÌ ¤ÃqÀÄvÀÛ¯Éà §AzÀgÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄƪÀvÀÆÛ gÁµÀÖçUÀ¼À°è ¸ÀAZÀj¹ CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄ£ÀßuÉ UÀ½¹zÀgÀÄ. EwÛÃa£À ªÀµÀðUÀ¼À°è PÀ£ÁðlPÀzÀ §ºÀÄzÉÆqÀØ ZÀjvÀæPÁgÀgɤ¹zÀgÀÄ. ¸Á»vÀå ±Á¸À£À, EwºÁ¸À - F J®è PÉëÃvÀæUÀ¼À°è ¸À®ÄèvÀÛ d®aºÉß ªÀÄÆr¹zÀgÀÄ.

51


®AqÀ£ï «.«.AiÀÄ ¸ÀÆ̯ï D¥sï NjAiÀÄAl¯ï DåAqï D¦üæPÀ£ï ¸ÀÖrøï (S.O.A.S) JA§ «¨sÁUÀzÀ°è eÉÊ£À CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæªÀ£ÀÆß vÉgÉAiÀįÁVzÀÄÝ, EzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀvÀÄÛ ªÀµÀð¢AzÀ PÁAiÀÄð¤gÀvÀªÁVzÉ. D ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¸ÀºÀ¸ÀzÀ¸ÀågÁV (C¸ÉÆùAiÉÄÃmï ªÉÄA§gï) ºÀA¥À£Á DAiÉÄÌAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀÄ PÀ£ÀßrUÀjUÉ ºÉªÉÄäAiÀÄ ¸ÀAUÀw. F »£É߯ÉAiÀÄ°è ªÀiÁrzÀ ¸ÀAzÀ±Àð£À«zÀÄ. PÉÆïÁgÀ f¯Éè aPÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ f¯Éè §AiÀÄ®Ä ¹ÃªÉÄ ¥ÀæzÉñÀ. ºÉZÁÑV ©¹®Ä, DzÀgÉ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀªÁV §gÀqÀ®è. EAvÀºÀ £É®¢AzÀ §AzÀ ¤ªÀÄUÉ §gÉAiÀÄ®Ä zÉÆgÉvÀ ¸ÀÆáwðAiÀÄ ¸É¯É AiÀiÁªÀÅzÀÄ? J®è ¸ÀܼÀUÀ½UÀÆ MAzÀÄ »£Éß¯É EzÉÝà EgÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ ºÀÄnÖ ¨É¼ÉzÀÄ §AzÀ ¥Àj¸ÀgÀPÀÆÌ ºÁUÉÆAzÀÄ »£Éß¯É EzÉ. £Á£ÀÄ ¨Á®å¢AzÀ®Æ ¯ÉÆÃPÀªÀ£ÀÄß ¨ÉgÀUÀÄUÀtÂÚ¤AzÀ PÀAqÀªÀ£ÀÄ. PÀÄvÀƺÀ® £À£Àß fêÀ¸É¯É. PÀÄvÀƺÀ® EgÀĪÀªÀjUÉ J¯Éè®Æè ¸ÁªÀÄVæ PÁtÄvÀÛzÉ. £À£Àß ºÀ½îAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÁ ¤ÃgÀÄ ºÀjAiÀÄÄwÛzÀÄÝ ºÉÆ¼É CzÀgÀ JgÀqÀÄ zÀAqÉUÀ¼À°è ºÉÆAUÉ ªÀÄgÀ ¸Á®Ä-EªÀÅ £À£ÉÆß¼ÀUÉ C«wzÀÝ D¸ÀQÛUÀ½UÉ fêÀ vÀÄA©zÀĪÀÅ. F ¨sÁUÀzÀ £Á£Á PÉëÃvÀæzÀ ¥Àæw¨sÉUÀ¼ÀÆ ¸ÀºÀ EAvÀºÀ ¤¸ÀUÀðzÀ ªÀiÁlPÉÌ ªÀÄtÂzÀªÀgÀÄ, vÀtÂzÀªÀgÀÄ. £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è MAzÀÄ §UÉAiÀÄ C¤ªÀðZÀ¤ÃAiÀÄ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ PÀÄrAiÉÆAzÀÄ ºÉqÉAiÀiÁqÀÄwÛvÀÄÛ. D ¥À¼ÀAiÀÄĽPÉ £À£Àß°è C©üªÀåQÛ ¥ÀqɬÄvÀÄ. £À£Àß vÁvÀ ªÀÄÄvÁÛvÀA¢gÀÄ ¥ÁæaãÀ PÀ«UÀ¼À ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¢nÖgÀĪÀÅzÀÄ G¥À®§Þ«zÉ. ¥ÁæAiÀÄB CªÀgÀ ¥ÀæªÀÈwÛUÀ¼ÀÄ £À£Àß £ÉvÀÛgÀ°è ¨ÉgÉwgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¨sÁµÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¢¢ÝÃj. PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ¨sÁµÁ«eÁÕ£À ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ DgÀA¨sÀ PÁ®ªÀzÀÄ. ‘zÁæ«qÀ ¨sÁµÁ «eÁÕ£À’ªÀ£ÀÄß §gÉAiÀÄ®Ä D¸ÀQÛ ªÀÄÆrzÀÄÝ ºÉÃUÉ? £Á£ÀÄ ¢é¨sÁµÁ ¥ÀæzÉñÀ¢AzÀ §AzÀªÀ£ÀÄ. £À£Àß ºÀ½î (ºÀA¥À¸ÀAzÀæ UËj©zÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ) ºÁUÀÆ £ÉgɺÉÆgÉAiÀÄ vÉ®UÀÄ-PÀ£ÀßqÀ ¸ÀºÀ¨Á¼Éé £ÀqɸÀÄwÛªÉ. ªÀĺÁgÁd PÁ¯ÉÃf£À ©.J. D£À¸ïð ªÀÄvÀÄÛ JA.J. NzÀĪÁUÀ UÀÄgÀĪÀAiÀÄð wãÀA²æà CªÀgÀ ¥Àæ¨sÁªÀ¢AzÀ ¨sÁµÉUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ°è D¸ÀQÛ D¼ÀªÁV ¨ÉÃgÀÆjvÀÄ. CªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ §Ä¢ÞAiÀÄ£ÀÄß E£ÀßµÀÄÖ ¸ÀªÀÄÈzÀÞªÁV ªÉÄÊ vÀÄA©¹PÉÆAqÀÄ £À£Àß CzsÀåAiÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀ ¥sÀ®ªÁV PÉ®ªÀÅ PÀÈwUÀ¼ÀÄ D CªÀ¢üAiÀÄ°è gÀavÀªÁzÀªÀÅ. ¨sÁµÁ«eÁÕ£À PÉëÃvÀæ §ºÀ¼À ªÁå¥ÀPÀªÁzÀÄzÀÄ. ªÀiÁrzÀµÀÄÖ PÉ®¸À £ÀÆgÁgÀÄ d£ÀPÉÌ ¸ÁPÁUÀĪÀµÀÄÖ C°èzÉ. £Á£ÀÄ F PÉëÃvÀæzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ºÉZÀÄÑ PÀÈwUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ§A¢gÀ°®è. PÀ£ÀßqÀzÀ°è EgÀĪÀ PÉÆgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÁj¸ÀĪÀ ºÀA§®ªÉÇAzÀÄ £À£Àß°è QæAiÀiÁ²Ã®ªÁ¬ÄvÀÄ. ¨sÁµÁ «eÁÕ£À FUÀ eÁUÀwPÀ ªÀÄlÖzÀ «µÀAiÀĪÁVzÉ. DzÀgÉ PÀ£ÁðlPÀzÀ°è E£ÀÆß ¸ÀºÀ £É¯É¨É¯É UÀÄgÀÄw¹PÉƼÀî®Ä ¸ÁzsÀåªÁV®è EzÀPÉÌ PÁgÀtªÉägÀ§ºÀÄzÀÄ? PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¨sÁµÁ«eÁÕ£À PÉëÃvÀæzÀ°è DUÀ¨ÉÃPÁzÀµÀÄÖ PÉ®¸À DV®èªÉA§ÄzÀÄ ¢l. DgÀA¨sÀzÀ°è F PÉëÃvÀæzÀ°è PÁ°lÖªÀgÀÆ ¸ÀºÀ C°èAzÀ PÁ®Ä vÉUÉzÀgÀÄ. C£Àå PÉëÃvÀæUÀ½UÉ zsÁ«¹zÀgÀÄ. ¨sÁµÁ«eÁÕ£À PÉëÃvÀæ C£ÁPÀµÀðPÀªÁzÀÄzÀÄ JA§ÄzÀÄ EzÀPÉÌ PÁgÀt. ¨sÁµÁ«eÁÕ£À PÉëÃvÀæPÉÌ ¹UÀ¨ÉÃPÁzÀ CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ, ¥ÉÆæÃvÁìºÀ EvÁå¢UÀ¼À ¥Àj«Äw, ¥ÁæAiÀÄB E°è ¤®èzÉ ¨ÉÃgÉ PÉëÃvÀæUÀ½UÉ zsÁ«¸À®Ä PÁgÀtªÁV¢ÝgÀ¨ÉÃPÀÄ. C®èzÉ, ¨sÁµÁ «eÁÕ£À PÉëÃvÀæzÀ°è PÀÈw gÀa¹zÀ DgÀA¨sÀUÀ½UÉ C£Àå PÉëÃvÀæUÀ¼À DPÀµÀðuÉ ¥À槮ªÁV PÀArvÀÄ. CªÀgÀ°è £Á£ÀÆ PÀÆqÀ M§â. «.«.UÀ¼À®Æè ¨sÁµÁ «eÁÕ£À «¨sÁUÀ PÀæªÉÄÃt ¥ÉÆæÃvÁìºÀzÀ C¨sÁªÀªÀÇ F PÉëÃvÀæ ¨É¼ÉAiÀÄ¢gÀ®Ä PÀÈwUÀ¼ÀÄ §gÀ¢gÀ®Ä PÁgÀt.

52


‘ZÁgÀĪÀ¸ÀAvÀ’ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ CUÀvÀåªÁzÀgÀÄ K£ÀÄ? ªÀvÀðªÀiÁ£ÀPÉÌ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀĪÁUÀ ¤ªÀÄUÉ PÀµÀ֪ɤ¸À°®èªÉ? ZÁgÀĪÀ¸ÀAvÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛ gÁªÀiÁAiÀÄt-ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀÝ®è. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¥ÀæPÀlªÁVgÀĪÀ ªÀĺÁPÁªÀåUÀ¼À ªÀ¸ÀÄÛ«VAvÀ ©ü£ÀߪÁzÀ DzÀgÉ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀPÉÌ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀªÁzÀ MAzÀÄ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÆß Dj¹PÉÆAqÀÄ PÁªÀåªÀ£ÀÆß §gÉAiÀÄĪÀ MvÁÛ¸É ZÁgÀĪÀ¸ÀAvÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è ªÉÄÊzÁ½vÀÄ. CzÀÄ gÁd gÁtÂAiÀÄgÀ PÀvÉAiÀÄ®èè. CgÀªÀÄ£É ¥ÀÄgÉÆûvÀgÀ §zÀÄPÀÄ C®è. MAzÀÄ ªÀvÀðPÀ PÀÄlÄA§zÀ £ÉÆêÀÅ £À°ªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ©A©¸ÀĪÀ PÀxÁ£ÀPÀ CzÀÄ. F ¸ÀAPÀxÀ£ÀzÀ°è ºÉƸÀPÁ®zÀ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ PÁuÉÌAiÀÄ J¼ÉUÀ¼ÀÄ ºÁ¸ÀÄ ºÉÆPÁÌVªÉ. ¨sÁgÀvÀ EAzÀÄ ¹ÜvÀåAvÀgÀzÀ PÁ®WÀlÖzÀ°è ªÀ¸ÁºÀvÀıÁ»AiÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß fÃtÂð¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀeÁÓUÀÄwÛgÀĪÀ ¹ÜvÀåAvÀgÀªÀ£ÀÄß F PÁªÀå zsÀ餹zÉ. eÁw ¸ÀAWÀµÀð, ¸Ààø±Àå-C¸Ààø±Àå, UÀAqÀÄ ºÉtÄÚ-»ÃUÉ ªÉÊgÀÄzÀÞöåUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ ¸ÀªÀðzsÀªÀÄð ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉtÚ£ÀÄß UËgÀªÀ ºÁUÀÆ «±Áé¸À¢AzÀ PÁtĪÀ zÀȶÖPÉÆãÀ-EªÀÅ F PÁªÀåzÀ°è ºÉƼÀ®ÄUÀÆqÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÀĵÀåvÀéPÉÌ E°è ¥ÀlÖ PÀnÖzÉ. ¸ÀA¥ÁzÀ£Á PÀÈwUÀ¼À°è MAzÁzÀ ‘eÉÊ£À PÀxÁPÉÆñÀ’zÀ §UÉÎ ¤ÃªÉãÀÄ ºÉüÀÄ«j?

dUÀwÛ£À ±ÉæõÀ× PÀvÉUÁgÀgÉAzÀgÉ ¨ËzÀÞgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ eÉÊ£ÀgÀÄ JAzÀÄ vË®¤PÀ «ªÀıÀðPÀgÀÄ UÀÄgÀÄw¹zÁÝgÉ. EzÀÄ ¢lªÀÇ ºËzÀÄ. PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåPÉÌ EzÀĪÀgÉUÉ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæPÀÈvÀ ¨sÁµÉUÀ½AzÀ PÀxÁªÀ®èj ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀå gÀÆ¥ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆrzÀĪÀÅ. E¶ÖzÀÆÝ EzÀĪÀgÉUÉ §A¢gÀĪÀ PÀxÉUÀ¼À PÁªÀåUÀ¼À ¥ÀæªÀiÁtQÌAvÀ ºÀvÀÄÛ¥ÀlÄÖ E£ÀÆß §gÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸Á»vÀå EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÉ. F PÉÆgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀÄxÀðªÁV ¥ÀÆgÉʸÀĪÀ ¢QÌ£À°è ºÉeÉÓ ºÁQzÀ ¥sÀ®ªÁV ªÀÄÆr§AzÀ PÀÈw eÉÊ£ÀPÀxÁPÉÆñÀ. EzÀĪÀgÉUÉ ¥ÀA¥À gÀ£Àß ¥ÉÆ£Àß d£Àß £ÁUÀZÀAzÀæ £ÁUÀªÀªÀÄð £ÀAiÀĸÉãÀ §AzsÀĪÀªÀÄð ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀÄ E£ÀÆß UÀÄgÀÄw¸ÀzÀ £ÀÆgÁgÀÄ PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß ªÉÆzÀ®¨ÁjUÉ F PÀxÁ PÉÆñÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀPÉÌ E½¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. F PÀxÉUÀ¼ÀÄ CzÀÄãvÀ¯ÉÆÃPÀPÉÌ £ÀªÀÄä£ÀÄß PÉÆAqÉÆAiÀÄÄåªÀ ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢ªÉ. F PÉÆñÀzÀ JµÉÆÖà PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹ PÀxÉ PÁzÀA§jUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀħºÀÄzÀÄ. CµÉÖ «¥ÀÄ® ¸ÁªÀÄVæAiÀÄÄ E°èAiÀÄ PÀxÉUÀ¼À°è UÀ©üðÃPÀj¹zÉ. ‘ZÀAzÀæPÉÆqÉ’ MAzÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÀÈw. EA¢£À w¼ÀĪÀ½PÉAiÀÄ »£É߯ÉVgÀĪÀ EwºÁ¸ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÄ£ÁgÀa¸ÀĪÀ°è F PÀÈw ªÀiÁUÀðzÀ²ð J£ÀÄߪÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ«zÉ, CzÀÄ ºÉÃUÉ? ±Á¸À£À ¥Àæ¥ÀAZÀ §ºÀ¼À zÉÆqÀØzÀÄ. ±Á¸À£À dUÀwÛUÉ MªÉ Ä ä ¥À æ ª É Ã ²¹zÀ g É CzÀ g À ¸ÁªÀ Ä Væ U É ¨ÉgÀUÀÄUÉƼÀÄîvÀÛ¯Éà ±ÀgÀuÁUÀÄvÉÛêÉ. ±Á¸À£ÀUÀ¼ÀÄ CªÀÄÆ®å vÀªÀ¤¢ü. ¨sÁµÁ ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ, EwºÁ¸À ¥ÀæeÉÕ , ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ JZÀÑgÀ EgÀĪÀ §Ä¢Þ ¨sÁªÀUÀ½UÉ ±Á¸À£ÀUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀªÀĸÀÛªÀ£ÀÆß vÉgÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛªÉ. PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÁªÀiÁfPÀ, ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»wåPÀ ¥ÀÄ£ÁgÀZÀ£ÉUÉ, w¼ÀĪÀ½PÉUÉ ±Á¸À£ÀUÀ¼ÀÄ C¥ÀƪÀð DPÀgÀUÀ¼ÀÄ. ±Á¸À£ÀUÀ¼À ¨É¼ÀQ£À°è £ÀªÀÄä ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄÄ E£ÀÆß ¸ÀÄálªÁV CjvÀÄPÉƼÀî®Ä £ÉgÀªÀÅ zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. F UÀæ»PɬÄAzÀ ±Á¸À£ÀUÀ¼À£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁrzÀ £À£ÀUÉ PɼÀ¸ÀÛgÀzÀ

53


¸ÁªÀiÁfPÀ ±ÉæÃtÂAiÀÄ ªÀÄ£ÉvÀ£ÀUÀ¼ÀÄ F £ÁqÀ£ÀÄß PÀlÄÖªÀ°è ±Àæ«Ä¹zÀÄÝ zÁR¯ÁVgÀĪÀÅzÀ£ÀÆß ¯ÉÆÃPÀzÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀĪÀ dgÀÆj¤AzÀ ªÀÄÆrzÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ F ¸ÀA¥ÀÄlzÀ°è ºÉuÉzÀÄPÉÆArªÉ. ‘ªÀqÁØgÁzsÀ£É’, ¸ÀªÀÄUÀæ CzsÀåAiÀÄ£À ¤ªÀÄä ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÀÈwUÀ¼À°è ªÀĺÀvÀézÀÄÝ. ‘¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ ¸Ëd£Àå’ CzÀgÀ°èzÉ JAzÀÄ «zÁéA¸ÀgÉƧâgÀÄ ºÉýzÁÝgÉ. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ±ÀæªÀĪÀ£ÀÄß §AiÀĸÀĪÀ PÁAiÀÄPÀ. ¨ÉªÀgÀÄ ¸ÀÄj¹zÀµÀÄÖ E°è ¥sÀ®ªÀÅAlÄ. vÉÆÃlPÉÌ ¤ÃgÀÄ UÉƧâgÀ ºÁ¬Ä¹zÀµÀÄÖ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ±ÀæzÉÞ ±ÀæªÀÄ CªÀ±Àå. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀ£ÁzÀªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ Dj¹PÉÆAqÀ PÉëÃvÀæzÀ°è vÀ£ÀVAvÀ »AzÉ £ÀqÉ¢gÀĪÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ®Ä ªÀÄ£À£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ GvÀÛªÀÄ. ªÀqÁØgÁzsÀ£É PÀÄjvÀÄ £Á£ÀÄ PÉÊUÉÆAqÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ°è CzÀĪÀgÉV£À J®è §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ ¸ÁgÀªÀ£ÀÄß PÀÈvÀdÕvÁ¥ÀƪÀðPÀªÁV zÁR°¹zÉÝãÉ. ªÀiÁrgÀĪÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ®Ä ºÉý ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¹ D ¢QÌ£À ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀ£ÀÄß PÉÊUÉÆAqÀ ¥sÀ®ªÁV gÀÆ¥ÀÄUÉÆAqÀ UÀæAxÀ ‘ªÀqÁØgÁzsÀ£É ¸ÀªÀÄUÀæ CzsÀåAiÀÄ£À’ EzÀgÀ°è ¸ÀA¸ÀÌøvÀ, ¥ÁæPÀÈvÀªÀÄÆ® DPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹zÉÝÃ£É ªÀÄvÀÄÛ ªÀqÁØgÁzsÀ£ÉAiÀÄ ªÉʲµÀÖöå PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ «PÁ¸ÀPÉÌ ºÉÃUÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁVzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß zÁR°¹zÉÝãÉ. C£ÉÃPÀ ºÉƸÀ ¸ÁªÀÄVæAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹PÉÆnÖzÉÝãÉ. MmÁÖgÉ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ°è KPÀªÉÄêÁ¢éwÃAiÀÄ PÀÈwAiÀiÁV ªÀqÁØgÁzsÀ£É ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÆß ªÀÄ£ÀUÁt¹zÉÝãÉ. 1976gÀ°è ‘PÉ®ªÀÅ £ÉÆÃA¦AiÀÄ PÀxÉUÀ¼ÀÄ’ ºÉÆgÀ§AvÀÄ. EzÀgÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÀĺÀvÀéªÉãÀÄ? £ÉÆÃA¦AiÀÄ PÀxÉUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ «²µÀÖ ¥ÀæPÁgÀ. £ÉÆÃA¦AiÀÄ PÀxÉUÀ¼ÀvÀÛ PÀëQgÀt ºÁ¬Ä¹ ¥Àj²Ã°¹zÀgÉ C£ÉÃPÀ ªÀĺÀvÀézÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ¼ÀÄvÀÛªÉ. £ÉÆÃA¦AiÀÄ PÀxÉUÀ¼À ºÁ¸ÀÄ zÉÆqÀØzÀÄ. CªÀÅUÀ¼À°è F £É®zÀ UÀÄt zÉùÃAiÀÄ ¸ÉÆUÀqÀÄ ºÉZÁÑV PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ, aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ, ºÀ§âUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀ ¥À®èlUÀ¼ÀÄ, JzÀÄj¹zÀ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼ÀÄ-EªÉ®èªÀÇ £ÉÆÃA¦AiÀÄ PÀxÉUÀ¼À «¸ÁÛgÀzÀ°è ¨É¸ÉzÀÄPÉÆArªÉ. C£ÉÃPÀ CeÁÕvÀ PÀ«UÀ½AzÀ gÀavÀªÁzÀ £ÉÆÃA¦AiÀÄ PÀxÉUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåPÉÌ ªÉÊ«zsÀåªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄPÉÆnÖªÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ E£ÀÆß ºÉaÑ£À CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ CªÀPÁ±À«zÉ. ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß C£Àå±Á¹ÛçÃAiÀÄ £É¯ÉAiÀÄ°è C¨sÀ幸ÀĪÀ ¥Àj¥ÁoÀ EwÛÃZÉUÉ DgÀA¨sÀªÁzÀzÀÄÝ. ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ aAvÀ£É EAzÀÄ ºÉZÀÄÑ ZÁ°ÛAiÀÄ°èzÉ. EwºÁ¸À CzÀPÉÌ JµÀÄÖ £ÉgÀªÁUÀ§®èzÀÄ?

¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ CjªÀÅ £ÀªÀÄä w¼ÀĪÀ½PÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ºÀjvÀUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ. £ÁªÀÅ ±ÀÆ£Àå¢AzÀ ¸ÀȶÖAiÀiÁzÀªÀgÀ®è. ¨sÀÆvÀPÁ®zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀ £ÀªÀÄä ¸ÁºÀZÀAiÀÄð¢AzÀ eÁjºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®è. »ÃUÁV ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ ¨ÉÃgÀÄUÀ¼À£ÀÄß MtUÀzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ºÉÆuÉUÁjPÉAiÉÆAzÀÄ £ÁªÀÅ ¤ªÀð»¸À¨ÉÃPÁzÀ dªÁ¨ÁÝj. ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ Cj«UÉ vÉPÉÌ ©zÀÄÝ ¹Ã«ÄvÀgÁUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ £À£Àß ªÀiÁw£À CxÀðªÀ®è. ªÀvÀðªÀiÁ£À ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀ«µÀåEªÀÅUÀ¼Éà ¥ÁæªÀÄÄRå ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÁzÀzÀÄÝ CUÀvÀå JA§ÄzÀ£ÀÄß §¯Éè. DzÀgÉ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀ«µÀåPÉÌ ¨sÀÆvÀPÁ®zÀ CjªÀÅ E£ÀßµÀÄÖ £ÉgÀªÀÅ ¤ÃqÀ§®èzÀÄ. EµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼À £À£Àß CzsÀåAiÀÄ£À ¥Àj¥ÉæÃPÀëzÀ°è EzÀ£ÀÄß ZÉ£ÁßV ªÀÄ£ÀUÀArgÀĪÉ. EªÀwÛ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ ¹ÜwUÀwAiÀÄ §UÉUÉ ¤ÃªÉãÀÄ ºÉüÀÄ«j? AiÀiÁªÀ PÁ®zÀ®Æè ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ C®à¸ÀASÁåvÀgÉÃ. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É J®è «zÁåªÀAvÀgÀ DqÀA§gÀªÀ®è. ºÉZÀÄÑ ¥Àj±ÀæªÀÄ §AiÀĸÀĪÀ F PÉëÃvÀæ PÉ®ªÀÅ ¸ÁzsÀPÀjUÉ zÀPÀÄ̪ÀAxÀzÀ®è. EA¢UÀÆ vÀgÀÄtgÀ°è ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À D¸ÀQÛ EgÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ UÀªÀĤ¹zÉÝÃ£É ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄĪÀPÀ AiÀĪÀwAiÀÄgÀ°è Gdé® ¨sÀ«µÀå«gÀĪÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ EzÁÝgÉ. ¸ÀPÁ®zÀ°è ¸ÀÆPÀÛ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃrzÀgÉ CªÀjAzÀ CzÀÄãvÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤jÃQë¸À§ºÀÄzÀÄ. ¸ÀAzÀ±Àð£À

qÁ. f. Dgï. w¥ÉàøÁé«Ä

54


»jAiÀÄgÀ ¨sÁªÀPÉÆñÀPÉÌ ¨ÉÃqÀªÁzÀUÁA¢üAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄPÀ̼À ¨sÁªÀPÉÆñÀPÁÌzÀgÀÆ vÀÄA§§ºÀÄzÉãÉÆÃ.. PÀ£ÀßqÀ UÀzÀå ¸Á»vÀåPÉÌ ªÀÄĹèA §zÀÄPÀ£ÀÄß ªÉÆvÀÛªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¨ÁjUÉ ¥ÀjZÀ¬Ä¹ ‘ªÀÄĹèA ¸ÀAªÉÃzÀ£É’ AiÉÄA§ ZÀZÉðUÉ £ÁA¢ ºÁrzÀÝ ¨ÉƼÀĪÁgÀÄ ªÀĺÀªÀÄäzï PÀÄAkÂAiÀĪÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ §ºÀĪÀÄÄRå PÀvÉUÁgÀgÀ°è M§âgÀÄ. zÀQët PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀÄvÀÆÛj£À ¨ÉƼÀĪÁgÀÄ JA§°è ©Ãr PÁ«ÄðPÀ zÀA¥ÀwUÀ¼ÁzÀ ©. C¨Áâ¸ï ¨Áåj ªÀÄvÀÄÛ PÀÄ®ÄìªÀiï CªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁV 22.10.1951gÀAzÀÄ EªÀgÀÄ ºÀÄnÖzÀgÀÄ. ¨ÉƼÀĪÁj£À ¸ÀgÀPÁj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É, ¥ÀÄvÀÆÛj£À ¨ÉÆÃqïð ºÉʸÀÆÌ®Ä, ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À ¸ÀgÀPÁj PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʸÀÆj£À ªÀiÁ£À¸ÀUÀAUÉÆÃwæAiÀÄ°è N¢gÀĪÀ EªÀgÀÄ PÀĪÉA¥ÀÄ §AUÁgÀzÀ ¥ÀzÀPÀ ¸À»vÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ°è ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉ¢zÁÝgÉ. E¢ÃUÀ ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAQ£À ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ¤UÀªÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ ¥ÀæZÁgÀ «¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. ‘ªÀÄÄ£ÀÄßr’ ¹£ÉªÀiÁzÀ ªÀ¸ÀÛç «£Áå¸ÀPÁÌV gÁdå ¥Àæ±À¹Û ¥ÀqÉzÀ dĨÉÃzÁ EªÀgÀ ¥Àwß. EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 200gÀPÀÆÌ «ÄQÌ PÀvÉUÀ¼À£ÀÆß MAzÀÄ PÁzÀA§jAiÀÄ£ÀÆß §gÉ¢gÀĪÀÅzÀ®èzÉ, ªÀÄPÀ̼À ¸Á»vÀåPÉÌ PÉÆnÖgÀĪÀ ‘vÀlÄÖ ZÀ¥Áà¼É ¥ÀÄlÖ ªÀÄUÀÄ’ ªÀÄvÀÄÛ PÉÃAzÀæ ¸Á»vÀå CPÁqɫĬÄAzÀ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀqÉzÀ ‘¥Á¥ÀÄ UÁA¢ü UÁA¢ü ¨Á¥ÀÄ DzÀ PÀvÉ’ PÀÈwUÀ¼ÀÄ EªÀjUÉ ªÀÄPÀ̼À ¸Á»vÀåzÀ®Æè UÀnÖAiÀiÁzÀ ¸ÁÜ£À vÀAzÀÄ PÉÆnÖzÉ. vÀªÀÄä PÀvÉUÀ½UÁVAiÉÄà PÀ£ÁðlPÀ ¸Á»vÀå CPÁqɫĬÄAzÀ ‘UËgÀªÀ ¥Àæ±À¹Û’ ¸À»vÀ ªÀÄÆgÀÄ ¨Áj CPÁqÉ«Ä ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ EªÀjUÉ zɺÀ°AiÀÄ ‘PÀxÁ ¥Àæ±À¹’Û, PÀ®ÌvÁÛzÀ ‘¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÁ ¸ÀA¸ÁÜ£À ¥Àæ±À¹Û’UÀ¼À ¸À»vÀ ºÀvÀÛPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ¥Àæ±À¹Û-UËgÀªÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¢ªÉ. PÀ£ÁðlPÀzÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À°è EªÀgÀ PÀvÉ PÁzÀA§jUÀ¼ÀÄ ¥ÀzÀ« vÀgÀUÀwUÀ¼À ¥ÀoÀå ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÁVªÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ §ºÀÄ¥Á®Ä J®è ¨sÁµÉUÀ¼À®Æè EªÀgÀ PÀvÉUÀ¼À C£ÀĪÁzÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀlUÉÆArªÉ. F zÉñÀzÀ°è ¥ÀlÖ¨sÀzÀæ »vÁ¸ÀQÛAiÀÄ d£ÀUÀ¼ÀÄ, §AqÀªÁ¼ÀµÁ»UÀ¼ÀÄ ¸ÀzÁ vÀªÀÄä°è PÉʨÁA§ÄUÀ¼À£ÀÄß, ºÀtzÀ xÉÊ°AiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ vÀªÀÄä »vÀ PÁ¥ÁrPÉƼÀî®Ä F zÉñÀzÀ°è MAzÉÆAzÀÄ vÀÄvÀÄÛ C£ÀßPÁÌV fêÀ£À«rà fêÀ ¸ÀªÉ¸ÀĪÀ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ£ÀÄß zÁ¼ÀªÁV¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆAZÀĺÁPÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀÄ JµÀÄÖ CªÀiÁ£À«ÃAiÀÄgÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¨ÉƼÀĪÁgÀgÀ ‘CAPÀ’ PÀvÉ ¸ÁgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÁAvÀgÀUÉÆAqÀªÀ£À ºÉtPÉÌ C²¸ÀĪÀ JgÀqÀÄ zsÀªÀÄðUÀ¼À ªÀvÀð£ÉUÉ ‘ºÉt’ ¸ÀAPÉÃvÀªÁzÀgÉ, ªÀÄUÀ£ÀÄ G½AiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ D²¸ÀĪÀ vÁ¬Ä ¦æÃw ‘fêÀ’zÀ ¸ÀAPÉÃvÀªÁVzÉ. E°è ªÀåªÀºÁgÀ PÉÃA¢ævÀ zsÀªÀÄð ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÀĵÀå ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ

55


PÀvÉAiÀiÁV gÀÆ¥ÀÄUÉÆArªÉ. ªÀÄwÃAiÀÄ ¥ÀæeÉÕAiÀÄ£ÀÄß MqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ¥ÀæeÉÕAiÀÄ ºÀ¹«UÉ D²¹zÀ ¨ÉƼÀĪÁgÀgÀ£ÀÄß CªÀgÀ ‘zÉêÀgÀÄUÀ¼À gÁdåzÀ°è’ PÀvÉAiÀÄ°è PÁtÄvÉÛêÉ. zsÀªÀÄð F £Ár£À ºÀĹªÀÄÄR. G¼ÀîªÀgÀ ¨ÉqÀV£À £ÁlPÀ JA§ÄzÀ£ÀÄß NzÀÄUÀgÀ Cj«UÉ F PÀvÉ vÀgÀÄvÀÛzÉ. ‘DTgÀvï’, ‘EªÀiÁgÀvï’, ‘EzÀÝvï’, ‘d£Àßvï’, ‘E¨ÁzÀvï’ ‘gÀÄTAiÀiÁ’ PÀvÉUÀ¼ÀÄ ¨ÉƼÀĪÁgÀgÀ DgÉÆÃUÀåPÁj fêÀ£À aAvÀ£ÉUÉ ªÀiÁzÀjUÀ¼ÁUÀÄvÀÛªÉ. vÀªÀÄä §gÀºÀUÀ¼À°è E¸ÁèA zsÀªÀÄðzÀ ¸ÀÆPÀë÷ä «µÉèõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄgÁ£ï£À PÀlÖ¼ÉAiÀÄ°è awæ¸ÀÄvÀÛ CzÀgÀ £ÉgÀ¼ÀÄ ¨É¼ÀPÀ£ÀÄß PÁt¹zÀ jÃw, ¨ÉƼÀĪÁgÀgÀ JZÀÑgÀzÀ §gÀºÀPÉÌ ¸ÁQëAiÀiÁVªÉ. ‘DPÁ±ÀPÉÌ ¤Ã° ¥ÀgÀzÉ’ PÀgÀÄuÉ, ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ C£ÀÄPÀA¥À ºÁUÀÆ ªÀiÁw¤AzÀ ªÀtÂð¸À¯ÁUÀzÀ DwäÃAiÀÄ ¨sÁªÀzÀ ±ÉæõÀ× PÀvÉ. PÀxÁ¸ÀA«zsÁ£À, PÀxÁvÀAvÀæ §zÀÄQ£À «¥ÀAiÀiÁð¸À, zÀéAzÀªÀ£ÀÄß »r¢nÖgÀĪÀ jÃw CzsÀåAiÀÄ£À²Ã®ªÁVªÉ. EAxÀºÀ ªÀUÀð, zsÀªÀÄð, ¨sÁµÉAiÀÄ vÁgÀvÀªÀÄåªÀ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ ºÁQ C£ÀÄ¥ÀªÀÄ fëUÀ¼À ‘¥ÉèmÉÆäPï’ ¢ªÀå §AzsÀzÀ PÀvÉ gÀa¸À®Ä ¨ÉƼÀĪÁgÀjUÉ ºÉÃUÉ ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ JAzÀÄ CZÀÑjAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄĸÀ¯Áä£À ªÀÄÄUÀÝ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À, «zsÀªÉAiÀÄgÀ £ÉÆêÀÅ ªÀÄvÀÄÛ zÀÄBRªÀ£ÀÄß ¸ÁªÀiÁfPÀ dªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀvÉUÀ¼À°è ¤ªÀð»¹zÀ jÃw PÀ£ÀßqÀ PÀxÀ£À ¸Á»vÀåzÀ CZÀÑjAiÀiÁVzÉ. EAxÀ PÀvÉUÀ¼Éà £Ár£À ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉÆö¸ÀĪÀÅzÁVzÉ. F §UÉAiÀÄ zsÀªÀÄð ªÀÄvÀÄÛ ªÀUÀð ¸ÀAWÀµÀðªÀ£ÀÄß MqÉzÀÄ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ¦æÃwAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀĪÀ PÀvÉUÀ¼ÀÄ dUÀwÛ£À PÀxÁªÀiÁ°PÉUÉ ¸ÉÃgÀĪÀAxÀªÀÅUÀ¼ÁVªÉ. CªÀgÀ ‘zÀȶ֒ PÀvÉ MAzÀÄ GvÀÛªÀÄ gÀÆ¥ÀPÀªÁVzÉ. C°èAiÀÄ ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ vÁªÀÅ ¨É¼ÀPÀ°è PÁtĪÀ K£À£ÉÆßà ªÀÄÄaÑqÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ. PÀtÄÚ PÁtzÀAvÁV¸ÁzÀ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ ªÀÄĸÀìAeÉ, C£ÀAvÀgÀzÀ gÁwæAiÀÄ zÁjAiÀÄ £ÀqÉ PÀxÁ¨sÁUÀªÁV PÀvÀÛ®Ä ¸ÀºÀd JAzÀÄ ºÉüÀÄwÛgÀÄvÀÛªÉ. ZÀAzÀæ£À£ÀÄß ErAiÀiÁV ªÀÄÄaÑzÀ ºÀ®¹£À ªÀÄgÀzÀ zÀlÖ J¯ÉUÀ¼ÀÄ ZÀAzÀæ£À°è PÀ¯É E®è JAzÀÄ ¸ÁgÀÄvÀÛ ªÀÄÄRå ¥ÁvÀæªÉÇAzÀPÉÌ ¸ÀAPÉÃvÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀAeÉ ªÀÄvÀÄÛ gÁwæAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß PÀvÉAiÀÄ MAzÀÄ ¨sÁUÀªÁV CzÀ£ÀÄß MAzÀÄ ¥ÁvÀæªÁV PÀvÉUÁgÀgÀÄ ¸ÀªÀÄxÀðªÁV zÀÄr¹PÉÆArzÁÝgÉ. EªÀgÀ §ºÀÄ ZÀaðvÀ ‘MAzÀÄ vÀÄAqÀÄ UÉÆÃqÉ’ PÀvÉAiÀÄ°è ªÀÄĹèA «zsÀªÉ ªÀÄvÀÄÛ »AzÀÆ ªÁå¥ÁjAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ PÉÆêÀÄÄ ªÉʵÀªÀÄå PÁt¸ÀĪÀÅ¢®è. ¤UÀðwPÀgÀÄ UÀÆqÀÄ PÀnÖPÉƼÀî®Ä ºÉtUÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ zsÀªÀÄðzÀ ºÉ¸Àj£À°è PÉqÀºÀĪÀ ªÀPÀæ £ÀqÉUÀ¼ÀÄ F zÉñÀzÀ DAvÀjPÀ ¸ÀvÀéªÀ£ÀÄß PÉqÀºÀĪÀ ºÀÄ£ÁßgÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ NzÀÄUÀgÀ Cj«UÉ §gÀÄvÀÛzÉ. ‘PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ’ªÀÅ ªÀÄPÀ̽UÁV ¥ÀæPÀn¹zÀÝ EªÀgÀ ‘¥Á¥ÀÄ UÁA¢ü UÁA¢ü ¨Á¥ÀÄ DzÀ PÀvÉ’ ºÀ®ªÀÅ PÁgÀtUÀ½UÉ ªÀÄÄRåªÁUÀÄvÀÛªÉ. F ¤Ã¼ÀÎvÉAiÀÄ°è ªÀÄÆgÀÄ «¨sÁUÀUÀ½ªÉ. ªÉÆzÀ® ¨sÁUÀ ‘¥Á¥ÀÄ’ ºÉZÀÄÑ MvÀÛPÀëgÀUÀ½gÀzÀ ¸ÀgÀ¼À PÀ£ÀßqÀ £ÀÄrUÀ½AzÀ PÀÆrzÀÄÝ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯Á ªÀÄPÀ̼À ¨sÁµÉAiÀÄ°èzÉ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¨sÁUÀ ‘UÁA¢ü’ MvÀÛPÀëgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¢ÃWÀð CPÀëgÀUÀ½AzÀ PÀÆrzÀÝgÀÆ vÀ£Àß ¸ÀgÀ¼À ¨sÁµÉ¬ÄAzÁV ªÀiÁzsÀå«ÄPÀ ±Á¯Á ªÀÄPÀ̽UÁV gÀavÀªÁVzÉ. ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¨sÁUÀ ‘¨Á¥ÀÄ’ ¨sÁµÉ «ºÁgÀUÀ½AzÀ UÀnÖUÉÆAqÀÄ ¥ËæqsÀ ±Á¯Á ªÀÄPÀ̽UÁV gÀZÀ£ÉUÉÆArzÉ. F C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ UÁA¢ü PÀxÀ£ÀzÀ EAVèµï C£ÀĪÁzÀªÀÅ ®AqÀ¤ß£À ¥Àæw¶×vÀ ¥ÀæPÁ±À£ÀªÉÇAzÀjAzÀ EzÉà ªÀµÁðAvÀåzÉƼÀUÉ ¥ÀæPÀlªÁUÀ°zÉ. UÁA¢üAiÀÄ §UÉÎ EAVèµï ¨sÁµÉAiÀÄ°è ¸ÀºÀ¸ÁægÀÄ PÀÈwUÀ¼ÀÄ §A¢ªÉAiÀiÁzÀgÀÆ, UÁA¢üAiÀÄ §UÉÎ EzÀĪÀgÉUÉ AiÀiÁgÀÆ ºÉýgÀ¢zÀÝ PÀvÉUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀAvÉ ªÀÄPÀ̽UÁV §gÉzÀ F UÁA¢ü PÀÈw EAVèµï ¨sÁµÉUÉ C£ÀĪÁzÀUÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀlªÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ «±ÉõÀªÁVzÉ. ¨ÉƼÀĪÁgÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ PÀ£ÀßqÀPÉÌ dUÀzÀ ªÀiÁ£ÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß vÀA¢zÁÝgÉ. ªÀÄPÀ̽UÉ PÀvÉ ºÉüÀĪÀ GvÀÛªÀÄ PÀ¯É £ÀªÀÄä°èzÉ JAzÀÄ dUÀwÛUÉ ¸Áj ºÉüÀĪÀ F PÀÈwAiÀÄ°è Mjf£À¯ï yAQAUï EzÉ. PÀ£ÀßqÀ ¸ÀÈd£À²Ã® ªÀÄ£À¸ÀÄì UÁA¢üAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀ ºÉÆZÀÑ ºÉƸÀ PÀxÀ£À ±ÉÊ° ¨ÉgÀUÀÄ ºÀÄnÖ¸ÀÄvÀÛzÉ. F PÀÈwAiÀÄ »A¢, ªÀÄgÁp, vÉ®ÄUÀÄ, ªÀÄ®AiÀiÁ¼ÀªÀiï, PÉÆAPÀt C£ÀĪÁzÀUÀ¼À PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ FUÁUÀ¯Éà ¥ÀæUÀwAiÀÄ°èzÀÄÝ, PÉÃAzÀæ ¸Á»vÀå CPÁqɫĬÄAzÀ ¥ÀæPÀlªÁUÀ°ªÉ. PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ ªÀÄPÀ̽UÁV ¥ÀæPÀn¹zÀÝ ¨ÉƼÀĪÁgÀÄ CªÀgÀ ‘¥Á¥ÀÄ UÁA¢ü ¨Á¥ÀÄ UÁA¢ü DzÀ PÀvÉ’UÉ PÉÃAzÀæ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä ¥Àæ±À¹Û §AzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ¨ÉƼÀĪÁgÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹zÁUÀ CªÀgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÀàµÀÖ GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ E°èªÉ.

56


ªÉÆzÀ°UÉ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ½UÉ zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ. ¤ªÀÄä UÀæ»PÉAiÀÄ°è UÁA¢ü K£ÀÄ? E¸ÉÆÃ¥À£À ¤ÃwPÀvÉUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ ¥ÀAZÀvÀAvÀæzÀ PÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄPÀ̼À eÉÆvÉAiÀÄ°è zÉÆqÀتÀgÀÄ NzÀĪÀ CUÀvÀå FUÀ eÁ¹Û EzÉ; CAvÉAiÉÄà UÁA¢üAiÀÄ£ÀÄß PÀÆqÁ. ¥ÀÅlÖ ªÀÄUÀÄ«£À £ÀUÀÄ«£À zsÀé¤ UÁA¢ü, ºÁ®Ät¸ÀĪÀ vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄÄRzÀ ¨É¼ÀPÀÄ UÁA¢ü. UÁA¢ü MAzÀÄ gÀÆ¥ÀPÀ. F ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M¼ÉîAiÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀågÀÆ MAzÀÄ PÁ®zÀ°è ¨Á½ §zÀÄQzÀÝgÀÄ JAzÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ GzÁºÀgÀuÉ ¸À»vÀ ºÉüÀĪÀÅ¢zÀÝgÉ ªÉÆvÀÛ ªÉÆzÀ®Ä £É£À¥ÁUÀĪÀ ¥Àæ¹zÀÞ ºÉ¸ÀgÀÄ UÁA¢ü. MAzÀÄ GvÀÛªÀÄ PÀvÉAiÀiÁV UÁA¢üAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ d£ÀjUÉ ¤ÃrgÀÄ«j. d£ÀjAzÀ zÀÆgÀªÁUÀÄwÛgÀĪÀ UÁA¢üAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ CªÀgÀ ¨sÁªÀPÉÆñÀªÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¤ªÀÄä ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ »A¢gÀĪÀ PÁgÀtUÀ¼ÉãÀÄ? UÁA¢ü d£ÀjAzÀ zÀÆgÀªÁV®è. UÁA¢ü¬ÄAzÀ d£ÀgÀÄ zÀÆgÀªÁVzÁÝgÉ; CµÉÖ. EzÀPÉÌ ¸ÁPÀµÀÄÖ PÁgÀtUÀ¼ÀÆ EªÉ. »jAiÀÄgÀ ¨sÁªÀPÉÆñÀPÉÌ ¨ÉÃqÀªÁzÀ UÁA¢üAiÀÄ£ÀÄß CªÀgÀ ¨sÁªÀPÉÆñÀªÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉ £À£ÀUÉ UÉÆwÛ®è; CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼À ¨sÁªÀPÉÆñÀªÀ£ÁßzÀgÀÆ vÀÄA§§ºÀÄzÉãÉÆà JA§ MAzÀÄ D¸É EzÀÄ MAzÀÄ §UÉAiÀÄ ºÀÄZÀÄÑ; CµÉÖ. PÁgÀt - £À£ÀUÉgÀqÀÄ ªÉƪÀÄäPÀ̽zÁÝgÉ. CªÀj£ÀÆß §ºÀ¼À ¸ÀtÚªÀgÀÄ ¤d; DzÀgÉ CªÀgÀÆ ¨É¼ÉzÀÄ £ÀªÀÄä ºÁUÉAiÉÄà zÉÆqÀتÀgÁUÀ°zÁÝgÉ. ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ C£ÀÄPÀgÀuɬÄAzÀ. CªÀgÀ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À d£ÀgÀÄ ºÉÃVgÀÄvÁÛgÉÆà CªÀgÀÄ ºÁUÉà DUÀ®Ä PÀ°AiÀÄÄvÁÛgÉ.

£ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼ÀÄ £ÀªÀÄäAvÉ DUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ §AiÀĸÀĪÀÅzÀÄ, MAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è §zÀÄPÀ£ÀÄß »ªÀÄÄäRªÁV ZÀ°¸À®Ä MvÁ۬ĹzÀAvÉ. CzÀPÁÌV £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼ÀÄ £ÀªÀÄäAvÁUÀzÉ £ÀªÀÄVAvÀ M¼ÉîAiÀĪÀgÁ¨ÉÃPÉA§ D¸É £ÀªÀÄUÉ EzÀÝgÉ ªÀÄPÀ̽UÉ £ÀªÀÄVAvÀ M¼ÉîAiÀĪÀgÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ, £ÁªÀÅ ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ £ÉÆÃrzÁUÀ¯É®è £ÀªÀÄUÉ PÁt¸ÀĪÀÅzÀÄ MAzÉÆà £ÀªÀÄä ºÁV£À CxÀªÁ £ÀªÀÄVAvÀ ºÉZÀÄÑ ¨sÀæµÀÖgÁzÀ ªÀÄ£ÀĵÀågÀÄ. ºÁUÁV £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼ÀÄ £ÀªÀÄäAvÉ DUÀzÉ EgÀ®Ä £ÁªÀÅ GzÁºÀj¸À§ºÀÄzÁzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå EzÀÝgÉ CªÀgÀÄ ªÀĺÁvÀä UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ. ºÀvÀÄÛ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸Á»w UɼÉAiÀÄ ¥ÉÇæ. r .PÉ. ±ÁåªÀĸÀÄAzÀgÀgÁAiÀÄgÀ MvÁÛAiÀÄ¢AzÀ £Á£ÀÄ ¸ÀA¥Á¢¹zÀÝ ªÀÄPÀ̼À ¥ÀzÀåUÀ¼À ¸ÀAPÀ®£À ‘vÀlÄÖ ZÀ¥Áà¼É ¥ÀÅlÖ ªÀÄUÀÄ’ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ªÀÄPÀ̼À ¸Á»w JA§ ¥Àæ¨sÁªÀ½ ¤«Äð¹vÀÄÛ. CzÀ£Éßà ¤dªÉAzÀÄ £ÀA©zÀÝ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ CzsÀåPÀëgÁVzÀÝ J¸ï. f. ¹zÀÞgÁªÀÄAiÀÄå CªÀgÀÄ, £Á®ÄÌ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ UÁA¢ü §UÉÎ ªÀÄPÀ̽UÁV fêÀ£À ZÀjvÉæ §gÉAiÀÄĪÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß £À£Àß vÀ¯ÉUÉà PÀnÖzÀÝgÀÄ. CzÀgÀ ¥sóÀ®-¥Á¥ÀÅ UÁA¢ü UÁA¢ü ¨Á¥ÀÄ DzÀ PÀvÉ. UÁA¢üÃf §UÉÎ F PÁ®zÀ ªÀÄPÀ̽UÁV §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ £À£ÀUÉ CµÉÆÖAzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀzÀ ¸ÀAUÀwAiÀiÁV¢ÝgÀ°®è. UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀ §zÀÄQ£À°è ªÀÄPÀ̽UÉ EµÀÖªÁUÀ§ºÀÄzÁzÀAvÀºÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÁºÀ¸ÀzÀ WÀl£ÉUÀ½®è. ¸ÀvÀå ºÉüÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ »A¸É ªÀiÁqÀ¢gÀĪÀÅzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà §UÉAiÀÄ gÉÆÃZÀPÀvÉ EgÀĪÀÅ¢®è. DzÀÝjAzÀ ªÀÄPÀ̽UÉ §gÀºÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¤dªÁzÀ UÁA¢ü ªÀiÁUÀðzÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ CUÀvÀå FUÀ »A¢£ÀQÌAvÀ®Æ ºÉZÀÄÑ EzÉ. 57


ªÀÄPÀ̽UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀĸÀÛPÀ EµÀÖªÁUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ D ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è ¥Áæt ¥ÀQëUÀ¼À eÉÆvÉUÉ ªÀÄPÀ̼ÀAvÉAiÉÄà EgÀĪÀ PÉ®ªÁzÀgÀÆ ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ EgÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. £ÁqÀÄ £ÀÄrUÉ ºÉÆÃgÁl, zÉñÀPÁÌV ¥ÁætvÁåUÀ EvÁå¢ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄäAvÀºÀ zÉÆqÀتÀgÀ ¥Àj¢üUÉ ¸ÉÃjzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ. DzÀÝjAzÀ¯Éà £ÁªÀÅ N¢gÀĪÀ C¯ÉUÁÓAqÀgï CxÀªÁ ¸ÁªÀiÁæmï C±ÉÆÃPÀgÀAvÀºÀ gÁeÁ¢ügÁdgÀÄUÀ¼À, ZÀPÀæªÀwðUÀ¼À Uɮī£À eÉÆvÉVgÀĪÀ gÀPÀÛ¥ÁvÀUÀ¼À PÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÅlÖ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÉýPÉÆqÀĪÀÅzÀÄ M¼ÉîAiÀÄzÀÄ JAzÀÄ £Á£ÀAvÀÆ ¨sÁ«¸ÀĪÀÅ¢®è. CAvÉAiÉÄÃ, £ÀªÀÄUÉ DzÀ±Àð¥ÁæAiÀĪÉAzÀÄ £ÁªÀÅ ªÀÄPÀ̽UÉ GzÁºÀj¸À§®è ¥ÀÄgÁtzÀ ¥ÁvÀæUÀ¼ÁUÀ°Ã, ZÁjwæPÀ ªÀåQÛUÀ¼ÁUÀ°Ã ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV £ÀªÀÄäAvÉ EgÀĪÀÅ¢®è. CªÀgÀÄ MAzÉÆà ‘gÁªÀÄ’, ‘¹ÃvÉ’AiÀÄgÀAvÉ Cw ªÀiÁ£ÀĵÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ CxÀªÁ ‘ªÀÄĺÀªÀÄäzï’, ‘føÀ¸ï’gÀAvÉ £ÁªÉAzÀÆ vÀ®Ä¥À¯ÁUÀzÀ JvÀÛgÀzÀ°è CzÁUÀ¯Éà PÀÆvÀÄ©nÖgÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ, CªÀgÀAvÉ DUÀ®Ä £À«ÄäAzÀ ¸ÁzsÀåªÉà E®èªÉA§ ¥ÀƪÁðUÀæºÀ CxÀªÁ ¥À¯ÁAiÀÄ£ÀªÁzÀ £ÀªÉÆä¼ÀVgÀÄvÀÛzÉ. £ÁªÀÅ EzÉà ¥À¯ÁAiÀÄ£ÀªÁzÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄUÀj«®èzÉà £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼À ªÉÄzÀĽUÉ CAn¹©qÀÄvÉÛêÉ. £Á£ÀÄ UÁA¢üÃf §UÉÎ §gÉAiÀÄ®Ä ºÉÆgÀmÁUÀ £À£ÉßzÀÄjzÀÝ JZÀÑjPÉ EªÀÅ. £Á£ÀÄ §¸ï qÉæöʪÀgÀ£ÁUÀÄvÉÛÃ£É CxÀªÁ £À¸ïð DUÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ vÉÆzÀ®ÄwÛgÀĪÀ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ºÁåUÁzÀgÀÆ ªÀiÁr qÁPÀÖgï CxÀªÁ EAf¤AiÀÄgÀ£ÁßV¹AiÉÄà ©qÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ºÀgÀPÉ ºÉÆgÀĪÀ £ÀªÀÄUÉ, UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀ §UÉÎ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÉýPÉÆqÀ¯ÉèÉÃPÉA§ vÀÄvÀÄð EgÀĪÀÅ¢®è. UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀ §UÉÎ N¢PÉƼÀî®Ä §AiÀĸÀĪÀªÀjUÉ UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À°è ¥ÀĸÀÛPÀUÀ½UÉãÀÆ §gÀ«®è. F zÉñÀzÀ°è CPÀëgÀ PÀ°vÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ NzÀ§®è ªÀÄPÀ̼À ¸ÀASÉåVAvÀ®Æ ºÉZÀÄÑ ¸ÀASÉåAiÀÄ°è UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀ §UÉÎ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ, ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀlªÁVªÉ. DzÀgÉ CªÀÅUÀ¼À°è §ºÀÄ¥Á®Ä ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ‘UÁA¢üà «ZÁgÀ zsÁgÉ’UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀªÀÅUÀ¼ÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀÅ ¸ÀºÀdªÁV ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß DpÀ¶ð¸ÀĪÀÅ¢®è. ¨Á®åzÀ°è, ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ ªÀĺÁvÀä UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀ §UÉÎ PÀvÉ ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ©ænµÀgÀ zÁ¸Àå¢AzÀ £ÁªÉ®è ªÀÄÄPÀÛgÁV ¸ÀévÀAvÀæ zÉñÀzÀ ¥ÀæeÉUÀ¼ÁzÀ DgÀA¨sÀzÀ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ CªÀÅ. £Á£ÀÄ NzÀÄwÛzÀÝ ¨ÉƼÀĪÁgÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÉqïªÀiÁ¸ÀÖgï PÉÆÃuÉAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ UÉÆÃqÉAiÀÄ°è DUÀ UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀ ¨sÁªÀavÀæªÉÇAzÀÄ vÀÆUÀÄwÛvÀÄÛ. CªÀgÀ ¨ÉÆüÀÄ vÀ¯É, zÉÆqÀØ Q«UÀ¼ÀÄ, GgÀÄlÄ PÀ£ÀßqÀPÀzÉqɬÄAzÀ EtÄPÀÄwÛzÀÝ ¦æÃw ¸ÀƸÀĪÀ C¥Àà£ÀAvÀºÀ PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ, ©¼ÀÄ¥ÀÄ «ÄÃ¸É ªÀÄvÀÄÛ J®èQÌAvÀ «ÄV¯ÁV §jªÉÄÊUÉ ¸ÀÄwÛPÉÆArgÀĪÀ ªÉÄÃ®Ä ªÀ¸ÀÛç EªÉ®èªÀ£ÀÆß PÀÄvÀƺÀ®¢AzÀ £ÉÆÃrzÀÝ £É£À¥ÀÄ. ¥ÀæwªÀgÀĵÀªÀÇ ±Á¯ÉAiÀÄ°è DZÀj¸À¯ÁUÀÄwÛzÀÝ ¸ÁévÀAvÀæ÷å ¢£ÁZÀgÀuÉ, ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀé ¢£ÁZÀgÀuÉ, UÁA¢ü dAiÀÄAw ªÀÄvÀÄÛ d£ÀªÀj ªÀÄƪÀvÉÆÛAzÀgÀAzÀÄ UÁA¢üÃfAiÀÄ ¨sÁªÀavÀæPÉÌ UÉÆAqÉ ºÀÆ«£À ªÀiÁ¯É ºÁQ ±Á¯ÉAiÉÄzÀÄj£À zsÀéd¸ÀÜA¨sÀzÀ PɼÀUÉ ¸ÀÆÖ°£À ªÉÄðj¹ £ÀªÀÄUÉ®è £ÀªÀĸÀÌj¸À®Ä ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ‘UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀtÚA¢¤AzÀ®Æ ¸ÀvÀå zsÀªÀÄð £ÁåAiÀÄzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ, JµÉÖà PÀµÀÖªÁzÀgÀÆ ¸ÀļÀÄî ºÉüÀÄwÛgÀ°®’è EvÁå¢ «ªÀj¸ÀÄvÁÛ UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀ ¨Á®åzÀ §UÉÎ ¥ÀæZÀ°vÀ«zÀÝ ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄÄRå WÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ.

58


¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è £ÀPÀ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä CªÀPÁ±À«zÀÝgÀÆ ¤gÁPÀj¹zÀÄÝ ªÉÆzÀ® WÀl£ÉAiÀiÁzÀgÉ, ¹UÀgÉÃlÄ ¸Éâ ªÀiÁA¸À wAzÀÄ ¥À±ÁÑvÁÛ¥Àà¥ÀlÖzÀÄÝ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ WÀl£É. E£ÀÄß ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄzÀÄ; CªÀgÀ CtÚ£ÉƧ⠧AUÁgÀzÀ PÀqÀUÀzÀ vÀÄAqÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÁÝUÀ vÁ£ÀÄ ¥À±ÁÑvÁÛ¥À¥ÀlÄÖ vÀAzɬÄAzÀ PÀëªÉÄAiÀiÁa¹zÀÄÝ . ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £À®ÄªÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À §½PÀ, UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀ §UÉÎ PÁzÀA§j §gÉAiÀÄ®Ä PÀÆvÁUÀ £À£Àß ªÀÄÄA¢zÀÝ £É£À¥ÀÄUÀ¼ÀÄ EªÀÅ.

UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀ ¨Á®åzÀ ªÀÄÄRå ªÀÄÆgÀÄ PÀvÉUÀ¼ÀÄ PÉêÀ® E¥ÀàvÀÄÛ ¥ÀÄlzÀ°è ªÀÄÄVzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §AzÁUÀ, CªÀgÀ DvÀäPÀvÉAiÀÄ°è §gÀĪÀ PÉ®ªÀÅ ¸Á®ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄPÀ̽UÉ EµÀÖªÁUÀĪÀAvÀºÀ WÀl£ÉUÀ¼ÁV «¸ÀÛj¹ PÀvÉ §gÉzÉ. eÉÆvÉAiÀÄ°è UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀ «ZÁgÀzsÁgÉUÉ PÁgÀtªÁVgÀĪÀ PÉ®ªÀÅ ¸ÀAUÀwUÀ½UÉ PÀvÉAiÀÄ gÀÆ¥À¤ÃrzÉ. ‘ªÉÆãÀÄ«£À G¥ÀªÁ¸À’, ‘C¼ÀÄ«£À PÁgÀt’, ‘PÁUÀzÀzÀ ¨Át’, ‘£ÀUÀÄ«£À PÁgÀt’, ‘ªÀÄÄlÄÖªÀ Dl’, ‘AiÀÄÄUÀ¥ÀÄgÀĵÀ£À AiÀÄÄUÀ¼À’ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ PÀxÁ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ F §UÉAiÀĪÀÅUÀ¼ÀÄ. §gÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀAvÉAiÉÄà MlÄÖ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß vÀ¯Á CgÀĪÀvÀÄÛ ¥ÀÄlUÀ¼À ªÀÄÆgÀÄ «¨sÁUÀUÀ¼ÁV «AUÀr¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀAvÉ §gÀºÀªÀ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¹zÉ. ªÉÆzÀ® ‘¥Á¥ÀÄ’ ¨sÁUÀzÀ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯Á vÀgÀUÀwAiÀÄ°è NzÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß vÀlÄÖªÀAvÉAiÀÄÆ, JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ‘UÁA¢ü’ ¨sÁUÀzÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁzsÀå«ÄPÀ vÀgÀUÀwAiÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀÄÄlÄÖªÀAvÉAiÀÄÆ, ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆ£ÉAiÀÄ ‘¨Á¥ÀÄ’ ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ¥ËæqsÀ±Á¯Á ªÀÄPÀ̽UÉ CxÀðªÁUÀĪÀAvÉAiÀÄÆ §gÉzÉ. ªÉÆzÀ® ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß N¢ ªÀÄÄV¸ÀĪÀ ºÉÆwÛUÉà D «zÁåyðUÉ PÀ£ÀßqÀ N¢£À §UÉÎ MA¢µÀÄÖ »rvÀ ¹QÌgÀÄvÀÛzÉAiÀiÁzÀÝjAzÀ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¨sÁUÀPÉÌ ¥ÀæªÉñÀªÀ£ÀÆß ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀAvÉ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ¤zsÁ£ÀªÁV Kj¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÉ. MnÖ£À°è ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀĺÁvÁä UÁA¢üAiÉÄAzÀgÉ AiÀiÁjUÀÆ ¤®ÄPÀzÀ CwªÀiÁ£ÀªÀ£À®è, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £ÀÆj¥ÀàvÉÛöÊzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ J®è ªÀÄPÀ̼ÀAvÉAiÉÄà ºÀÄnÖ, J®è ªÀÄPÀ̼ÀAvÉAiÉÄà ¨É¼ÉzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄUÀĪÁVzÀݪÀ£ÀÄ; J®ègÀAvÉAiÉÄà C¥Àà CªÀÄä£À ªÀÄĢݣÀ ¥Á¥ÀĪÁVzÀݪÀ£ÀÄ; ±Á¯ÉUÉ ¸ÉÃj, DlªÁr, ¥ÁoÀ N¢ ¥ÀjÃPÉë §gÉzÀÄ ¥Á¸ÁV zÉÆqÀØ ªÀQî£ÁVzÀݪÀ£ÀÄ; PÀµÀÖzÀ°èzÀݪÀgÀ §UÉÎ ¸ÀzÁ ªÀÄgÀÄUÀĪÀ, ¸ÀļÀÄî ªÀÄvÀÄÛ C£ÁåAiÀÄUÀ¼À «gÀÄzÀÞ JzÉUÀÄAzÀzÉ ºÉÆÃgÁrzÀ AiÀÄĪÀPÀ£ÁVzÀݪÀ£ÀÄ; ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄ£ÀĵÀå£ÉƧ⠥Àj¥ÀÆtð ªÀÄ£ÀĵÀå£ÁUÀ®Ä, ªÀĺÁvÀä£ÉAzÀÄ PÀgɹPÉƼÀî®Ä ºÉÃUÉ §zÀÄQ ¨Á¼À¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀPÉÌ ªÀiÁzÀjAiÀiÁzÀ CdÓ£ÁVzÀݪÀ£ÀÄ; ¥ÀæAiÀÄvÀߥÀlÖgÉ J®è ªÀÄPÀ̼ÀÆ UÁA¢üÃüfAiÀÄAvÁUÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀµÉÖà w½¹PÉÆqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß F ‘¥Á¥ÀÄ UÁA¢ü UÁA¢ü ¨Á¥ÀÄ DzÀ PÀvÉ’. ¸ÀévÀAvÀæ ¨sÁgÀvÀzÀ DgÀA¨sÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è £ÁªÀÅ zÉÆqÀتÀgÉ®è ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ gÁd gÀ¸ÉÛUÀ½UÉ®è UÁA¢üêÀiÁUÀðªÉAzÀÄ ºÉ ¸ À g À £ É ß Ã£É Æ Ã EmÉ Ö ª ÁzÀ g À Æ PÀæªÉÄÃt D gÀ¸ÉÛUÀ¼À°è £ÀqÉzÀgÉ ¸ÀÄR«®è JAzÀÄ ¨sÁ«¹, £ÀAiÀĪÁV eÁgÀ§®è M¼À-zÁjUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹zÀÄÝ ªÀiÁvÀæªÀ®è, £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼À£ÀÆß CzÉà zÁjAiÀÄ°è PÉÊ »rzÀÄ

59


£ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀvÉÆqÀVzɪÀÅ. ºÁUÁV £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̽UÉ ¤dªÁzÀ UÁA¢üªÀiÁUÀðzÀ ¥ÀjZÀAiÀĪÁUÀ°®è. CªÀjUÉ UÉÆwÛgÀĪÀÅzÉAzÀgÉ UÁA¢üÃfAiÉÄAzÀgÉ zÉñÀPÉÌ ¸ÁévÀAvÀåç vÀAzÀÄ PÉÆlÖ M§â ªÀĺÁvÀä; UÁA¢ü dAiÀÄAwAiÉÄAzÀgÉ CªÀgÀ ºÁå¦ §vïðqÉà ªÀÄvÀÄÛ UÁA¢ü ªÀiÁUÀðªÉAzÀgÉ JA.f. gÉÆÃqï; CµÉÖ. F PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß N¢zÀ §½PÀ MAzÀµÀÄÖ ªÀÄPÀ̽UÁzÀgÀÆ, vÁªÀÅ zÉÆqÀتÀgÁzÀ ªÉÄÃ¯É UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀ §UÉÎ E£ÀßµÀÄÖ N¢ w½zÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÉA§ PÀÄvÀƺÀ® ºÀÄnÖzÀgÉ £À£ÀUÉ ¸ÀAvÉƵÀ. ±Á¯Á ²PÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À ºÉvÀÛªÀgÀÄ F ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß ªÀÄPÀ̽UÉ N¢ ºÉýzÀgÉ £À£Àß ¸ÀAvÉÆõÀ ºÉZÁÑUÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÁUÀzÉ ºÉÆÃzÀgÀÆ, F PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄĪÀ PÁgÀt¢AzÀ UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛªÉÄä ¸ÀjAiÀiÁV N¢PÉÆAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀªÀAvÀÆ £À£ÀUÉ EzÉÝà EzÉ. F ¥ÀĸÀÛPÀ FUÁUÀ¯Éà EAVèµï ¨sÁµÉAiÀÄ°è DUÀ¯Éà C£ÀĪÁzÀUÉÆArzÀÄÝ ®AqÀ£ï£À ¥ÀæPÁ±À£ÀªÉÇAzÀÄ ¸ÀzÀåzÀ¯Éèà ¥ÀæPÀl ªÀiÁqÀ°zÉ. CAvÉAiÉÄà ¨sÁgÀvÀzÀ EvÀgÀ DgÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À°è F PÀÈwAiÀÄ C£ÀĪÁzÀzÀ PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ DgÀA¨sÀªÁVzÀÄÝ PÉÃAzÀæ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«ÄAiÀĪÀgÀÄ ¥ÀæPÀn¸À°zÁÝgÉ. ªÉĺÀvÁ¨ï ¥ÁvÀæ ¸À馅 F ¨sÁgÀvÀzÀ CAvÀB¸ÁQëAiÉÄÃ? §gÉAiÀÄĪÁUÀ £À£ÀUÉ ºÁUÉ C¤ß¹gÀ°®è; DvÀ £À£Àß ¸ÀȶÖAiÀÄ®è; PÁ®à¤PÀ ªÀåQÛAiÀÄÆ C®è. ¨Á®PÀ ªÉÆúÀ£ÀzÁ¸À£À UɼÉAiÀÄ DvÀ. §gÉAiÀÄÄvÁÛ §gÉAiÀÄÄvÁÛ DvÀ£À eÉÆvÉUÉ ªÉÆúÀ£ÀzÁ¸À£À UɼÉvÀ£À CzɵÀÄÖ UÀnÖAiÀiÁV©nÖvÉAzÀgÉ, DvÀ£À£ÀÄß PÀqÉUÀt¹ UÁA¢ü PÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¸ÀĪÀÅzÉà PÀµÀÖªÁV©nÖvÀÄÛ. ºÁUÁV PÀvÉAiÀÄ°è ªÉÆúÀ£ÀzÁ¸À ªÀÄÄAzÉ UÁA¢üAiÀiÁV ¨É¼ÉzÀ §½PÀªÀÇ ªÉĺÀvÁ§£À£ÀÄß G½¹PÉÆAqÉ. zÉñÀzÀ ¸ÁévÀAvÀæ÷å ºÉÆÃgÁlzÀ°è ªÀiÁA¸À w£ÀÄߪÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁA¸À w£ÀßzÀªÀgÀÄ CAzÀgÉ, £ÁªÉ®è ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀÄ C£ÀĨsÀ«¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÁévÀAvÀæ÷åªÀÅ D J®è d£ÀgÀ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ ¥sóÀ® JAzÀÄ zÁR°¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÉĺÀvÁ§£À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÉ. UÁA¢üAiÀÄ AiÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼À eÉÆvÉUÉ ªÉĺÀvÁ§£À£ÀÄß EAUÉèAqï, zÀQët D¦üûæPÁUÀ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÉ. zÉñÀzÀ ¸ÁévÀAvÀæ÷å ºÉÆÃgÁlzÀ°è UÁA¢üÃfUÉ ¨ÉA§®ªÁV ªÉĺÀvÁ§£À£ÀÄß DUÁUÀ ¸ÉÃj¹PÉÆAqÉ. CAwªÀĪÁV UÁA¢üAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj¥ÀÇtð ªÀÄ£ÀĵÀå£À£ÁßV awæ¸ÀĪÀ gÀÆ¥ÀPÀzÀ®Æè ªÉĺÀvÁ§£À£ÀÄß ¥ÀæzsÁ£À ¥ÁvÀæªÀ£ÁßV ªÀiÁrzÉ. EµÉÖ®è DzÀgÀÆ ªÉĺÀvÁ¨ï ¨sÁgÀvÀzÀ CAvÀB¸ÁQëAiÀÄ®è. DvÀ UÁA¢üAiÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ MAzÀÄ ¸ÁQë CµÉÖ. zÀ°vÀgÀ£ÀÄß ‘ºÀjd£À’ JAzÀÄ PÀgÉzÀ UÁA¢ü zÀ°vÀjUÉ LPÁ£ï DV®è. CªÀjUÉ CA¨ÉÃqÀÌgï LPÁ£ï. ºÁVgÀ®Ä ªÀÄĸÀ¯Áä£ÀjUÉ UÁA¢ü LPÁ£ï DUÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÉÃ? E®è; ¸ÁzsÀå«®è. ªÀÄĸÀ¯Áä£ÀjUÉ CªÀgÀÄ £ÀA§ÄªÀ C¯ÁèºÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÁ¢AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ ¨ÉÃgÉ LPÁ£ïUÀ¼À£ÀÄß DgÁ¢ü¸ÀĪÀ C¨sÁå¸À«®è. DzÀgÉ ‘UÁA¢üªÀiÁUÀð’ zÀ°è ºÉeÉÓ ºÁPÀ®Ä ªÀÄĸÀ¯Áä£ÀjUÉ AiÀiÁªÀ CrØAiÀÄÆ E®è. D ªÀiÁUÀðzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ PÉ®ªÀÅ ªÀÄĸÀ¯Áä£ÀgÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ PÀArzÉÝãÉ. C§Äݯï PÀ¯ÁA CeÁzï CxÀªÁ SÁ£ï C§Äݯï UÀ¥sóÁgï SÁ£ï EvÁå¢ ¥Àæ¹zÀÞ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVªÉ CµÉÖ. ¤ªÀÄä J®è PÀvÉUÀ¼ÀÄ fêÀ£À vÀvÀéªÀ£ÁßzsÀj¹zÀ WÀl£ÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ zsÀªÀÄðUÀ¼À ¯ÉÆÃ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÁªÀgÀtUÉƽ¹ªÉ J¤¸ÀĪÀÅ¢®èªÉÃ? zsÀªÀÄð [j°fAiÀÄ£ï]UÀ¼À ¯ÉÆÃ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÁªÀgÀtUÉƽ¸ÀĪÀ CUÀvÀå £À£ÀUÉ E¢ÝgÀ°®è; ¸Á«gÁgÀÄ aAvÀPÀgÀÄ £Á£ÀÄ ºÀÄlÄÖªÀÅzÀQÌAvÀ §®Ä »AzÉAiÉÄà D PÉ®¸À ªÀiÁrzÁÝgÉ. £À£Àß GzÉÝñÀ §ºÀ¼À ¸ÀtÚ ªÀÄlÖzÁÝVvÀÄÛ. £À£ÀߣÀÄß ºÀÄjzÀÄA©¹zÀªÀ£ÀÄ £À£Àß C¥Àà. LªÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼ÀµÀÄÖ »AzÉ vÀ£Àß ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀªÀgÀ J®è ªÁzÀUÀ½UÀÆ QªÀÅqÁV £À£Àß CPÀÌ£À£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ ±Á¯ÉUÉ ¸ÉÃj¹ £À£ÀÆßgÀ EwºÁ¸ÀzÀ°è £ÀqÉ¢zÀÝ ªÉÆzÀ® ‘eɺÁzï’UÉ PÁgÀt£ÁVzÀݪÀ£ÀÄ CªÀ£ÀÄ. CPÀÌ£À »AzÉ £Á£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ £À¤ß§âgÀÄ vÀªÀÄäA¢gÀÄ §½PÀ vÀAV

60


±Á¯ÉUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ EwºÁ¸À. §zÀÞvÉAiÉÄA§ÄzÀÄ ¸ÀÈd£À²Ã®vÉUÉ ªÉÆzÀ® ±ÀvÀÄæ ªÀÄvÀÄÛ §gÀºÀ¢AzÀ §zÀÄPÀÄ §zÀ°¸À¯ÁUÀzÀÄ JA§ ªÁzÀUÀ¼ÀÄ §ºÀ¼À ºÀ¼ÉAiÀÄzÀÄ. DzÀgÉ ¤¢ðµÀÖ §zÀÞvɬÄAzÀ¯Éà ¹zÀÞUÉÆArgÀĪÀ ¸ÀÈd£À²Ã® zsÀªÀÄðUÀæAxÀUÀ¼É®èªÀÇ £ÀªÉÄä®ègÀ §zÀÄPÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀÄvÀÛ®Æ §zÀ°¸ÀÄvÀÛ®Æ EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ PÁtÄwÛzÉÝ. DzÀÝjAzÀ¯Éà PÉ®ªÉÇAzÀÄ ¹zÀÞ¸ÀÆvÀæUÀ½UÉ §zÀÞ£ÁVAiÉÄà £Á£ÀÄ §gÀªÀtÂUÉ DgÀA©ü¹zÉÝ. AiÀiÁPÉAzÀgÉ £À£ÉßzÀÄgÀÄ JgÀqÀÄ UÀÄjUÀ½zÀݪÀÅ. PÀ£ÀßqÀzÀ N¢UÉ §ºÀÄ¥Á®Ä PÀÄgÀÄqÁVzÀÝ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĪÀ£ÀÄß NzÀĪÀAvÉ ¥ÉæÃgÉæ¹, ‘ºËzÁ? £ÁªÀÅ EgÀĪÀÅzÀÄ »ÃUÉAiÀiÁ? JAzÀÄ ¥Àæ²ß¹PÉƼÀÄîªÀAvÉ MvÁ۬ĸÀĪÀÅzÀÄ’ ªÉÆzÀ® UÀÄj. ºÁUÉAiÉÄÃ, PÀ£ÀßqÀzÀ NzÀÄUÀjUÉ CµÉÖãÀÆ ¥ÀjavÀªÀ®èzÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĪÉÇAzÀ£ÀÄß (¢éÃ¥ÀªÉAzÀÆ CªÀgÀ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¸À¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ) ‘ºËzÁ? CªÀgÀÄ ºÁV®èªÁ?’ JA§AvÉ G½zÀªÀjUÉ ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ UÀÄj. MnÖ£À°è JgÀqÀÄ zÉÆÃtÂUÀ¼À°è PÁ°j¹ ºÀÄlÄÖ ºÁPÀĪÀ ºÀÄZÀÄÑ ºÀA§®. PÁ®Ä ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ AiÉÆÃd£É CzÀÄ; CzÀPÁÌV AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ Uɮī£À PÁgÀtPÁÌV CµÀÄÖ ªÀµÀð £Á£ÀÄ fêÀAvÀ G½AiÀÄĪÀÅzÀÄ wÃgÁ CUÀvÀåªÁVvÀÄÛ. CzÀPÁÌVAiÉÄà ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ G¸Á§j ¨ÉÃqÀªÉAzÀÄ £À£ÀßzÉà DzÀ ¯ÉÆÃPÀªÉÇAzÀ£ÀÄß PÀ°à¹zÉ; ªÀÄÄvÀÄÛ¥Áàr JA§ UÁæªÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀȶֹzÉ . ªÀÄÄvÀÄÛ¥Áàr HgÀvÀÄA§ ªÀÄ£ÀĵÀågÀ£ÀÄß ºÀÄnÖ¹zÉ. CªÀjUÉ £ÀA§¯ÉAzÀÄ zÉêÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀȶֹzÉ. ¥ÀÇf¸À®Ä ªÀÄA¢gÀ, ¥Áæyð¸À®Ä ªÀĹâ, DgÁ¢ü¸À®Ä ZÀZïð, NzÀ®Ä ±Á¯É, DqÀ®Ä §AiÀÄ®Ä, D¼À®Ä ¥Éǰøï, PÀªÁAiÀÄwUÉ ªÉÄÊzÁ£À, ªÀA¢¸À®Ä zsÀéd, Fd®Ä ºÉƼÉ, ºÁgÀ®Ä PÉgÉ, ªÀÄ®UÀ®Ä D¸ÀàvÉæ, zÀºÀ£ÀPÉÌ ±Àä±Á£À, zÀ¥sÀ£ÀPÉÌ PÀ§¸ÁÛð£À, - £ÁUÀjPÀ fêÀ£ÀPÉÌ K£ÉãÀÄ ¨ÉÃPÉÆà CzÉ®èªÀ£ÀÆß MzÀV¹zÉ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß ªÀÄÄvÀÄÛ¥ÁàrAiÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀåjUÉ ¸ÀA¥ÀÇtð ¸ÁévÀAvÀåç PÉÆmÉÖ. §½PÀ CªÀgÀ£Éß®è CªÀgÀªÀjµÀÖözÀAvÉ §zÀÄPÀ®Ä ©lÄÖ, CªÀgÀzÉà PÀvÉ §gÉzÀÄ ¥ÀwæPÉUÀ½UÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁgÀA©ü¹zÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ ¸Á»vÀå¯ÉÆÃPÀªÀÇ £À£ÀUÉ M¼ÉîAiÀÄ ¸ÁéUÀvÀªÀ£Éßà ¤ÃrvÀÄÛ. NzÀÄUÀgÀ®Æè JgÀqÀÄ ¥ÀPÀë. £À£Àß PÀvÉUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¥ÀPÀëzÀªÀjUÉ ¥ÀxÀåªÁ¬ÄvÉA§ PÁgÀtPÉÌà E£ÉÆßAzÀÄ ¥ÀPÀëzÀªÀjUÉ C¥ÀxÀå. EªÀjUÉ £ÉÆêÁ¬ÄvÉAzÉà CªÀgÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ¥ÀlÖzÀÆÝ EzÉ. £ÀqÀÄ £ÀqÀÄªÉ NzÀÄUÀgÀ®Æè ¥ÀPÁëAvÀgÀ £ÀqÉzÀzÀÄÝAlÄ. £À£Àß MAzÀÄ PÀvÉ ¥ÀæPÀlªÁzÁUÀ EªÀ£ÀÄ PÀuÁðlPÀzÀ ºÀ«ÄÃzï zÀ¼ÀªÁ¬Ä (CvÀ£ÉƧâ eÁwUÉlÖªÀ£ÉAzÀÄ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀgÀÄ £ÀA©zÀÝgÀÄ) JAzÀÄ ¥ÀwæPÉUÉ ªÉÄZÀÄÑUÉAiÀÄ ¥ÀæwQæAiÉÄ §gÉ¢zÀÝ NzÀÄUÀ£Éà ªÀÄÄAzÉ, E£ÉÆßAzÀÄ PÀvÉ ¥ÀæPÀlªÁzÁUÀ EªÀ£ÀÄ ªÀÄvÉÛ eÁwÃAiÀĪÁ¢AiÀiÁUÀÄwÛzÁÝ£É JAzÀÄ zÀÆjzÀÄÝAlÄ. ªÀÄĹèªÀÄ£ÉƧâ gÁ±À£À¯ï DUÀĪÀÅzÉAzÀgÉ »AzÀĪÁUÀĪÀÅzÀÄ JAzÉà ¥ÁæªÀiÁtÂPÀªÁV £ÀA©zÀÝ F §UÉAiÀÄ NzÀÄUÀjAzÀ ¨ÉÃgÉvÀgÀºÀzÀ ¥ÀæwQæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß £Á£ÀÆ ¤jÃQë¹¢ÝgÀ°®è. AiÀiÁPÉAzÀgÉ, £À£Àß GzÉÝñÀ PÀvÉ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ DV¢ÝgÀ¯Éà E®è. AiÀiÁPÉAzÀgÉ £À£Àß PÀuÉÚzÀÄgÀÄ ºÀ®ªÀÅ zsÀªÀÄð UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ; £À£ÀUÉ ºÉƸÀ zsÀªÀÄðªÉÇAzÀ£ÀÄß §gÉAiÀĨÉÃPÁVvÀÄÛ.

61


PÀ¼ÉzÀ £Á®ÄÌ zÀ±ÀPÀUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÉÃvÁæªÀwAiÀÄ°è §ºÀ¼À ¤ÃgÀÄ ºÀj¢zÉ. F PÁzÀA§j ªÁgÀ¥ÀwæPÉAiÉÆAzÀgÀ°è zsÁgÁªÁ»AiÀiÁV ¥ÀæPÀlªÁUÀÄwÛzÁÝUÀ, £À£Àß D¸ÉAiÀÄ£ÀÄß NzÀzÉ §jAiÀÄ PÀvÉAiÀÄ£ÀßµÉÖà N¢ ¸ÀºÀdªÁV «gÉÆâü¹zÀÝ £À£Àß ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À AiÀÄĪÀPÀgÀÄ, ªÀÄÄAzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV ºÉvÀÛ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À°è PÉ®ªÀgÀÄ, EAzÀÄ ¯Áå¥ïmÁ¥ï ºÉUÀ¯ÉÃj¹PÉÆAqÀÄ zÉñÀ «zÉñÀªÉAzÀÄ ºÁgÁqÀÄvÁÛ ¸Á«gÀUÀlÖ¯É ¸ÀA§¼À vÀgÀĪÀ §AUÁgÀzÀ ¨Á¯ÉAiÀÄgÁVgÀĪÀ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ ¸ÁPÀ¶ÖzÉ. F J®è ºÉtÄÚºÉvÀÛªÀgÀ AiÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼À zsÁnAiÀÄ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¹zÀÄÝ £À£Àß §gÀºÀUÀ¼ÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ ¸ÀAPÉÆÃZÀ vÉÆgÉzÀÄ ¸Àäj¸ÀÄwÛzÁÝgÉA§ÄzÀÄ E¢ÃUÀ CAvÀºÀ UÀÄmÉÖãÀÆ C®è. £À£Àß ¨Á®åPÁ®zÀ°è DgÀÄ ¸Á«gÀPÉÌ M§â¼ÀAvÉ J°ªÉÄAlj ±Á¯ÉAiÀÄ ªÉÄlÖ®Ä ºÀvÀÄÛwÛzÀÝ £À£Àß ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EAzÀÄ ºÀvÁÛgÀÄ ªÀÈwÛ¥ÀgÀ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è ¹ÃlÄ VnÖ¹PÉÆAqÀÄ qÁPÀÖgï, EAf¤AiÀÄgï, ¯ÁAiÀÄgï PÀ°vÀÄ zÉñÀ«zÉñÀUÀ¼À°è GzÉÆåÃUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. MAzÉgÀqÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À WÀnPÉÆÃvÀìªÀUÀ¼À°è gÁåAPï ¥ÀzÀPÀ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ªÉâPÉ ºÀwÛzÀÝ ¥sÉÆÃmÉÆUÀ¼ÀÄ [»AzÉAiÉÄ®è ¥sÉÇmÉÆà ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÀgÁA DVvÀÄÛ] ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀæPÀlªÁV »A¢£À zÁR¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀzÀÆÝ DVzÉ. £ÀªÀA§gÀ 15, 1977 gÀAzÀÄ GzÀAiÀĪÁt ¢£À¥ÀwæPÉAiÀÄ°è eÁ»ÃgÁvÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÀæPÀlªÁVzÀÝ ¨Áåj ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ªÀÄzÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ dĨÉÃzÁ¼À ¥sÉÇmÉÆà F »A¢£À ªÉÆvÀÛ ªÉÆzÀ® zÁR¯ÉAiÀiÁVvÀÄÛ!. ªÀÄÆgÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ¼À »AzÉ, ‘¤ÃªÉÃPÉ ¤ªÀÄä ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ JdÄPÉñÀ£ï PÉÆqÀĪÀÅ¢®è?’ JAzÀÄ £À£ÀߣÀÄß ¥Àæ²ß¸ÀÄwÛzÀÝ PÉ®ªÀÅ «ÄvÀæjzÀÝgÀÄ. FUÀ PÉ®ªÀgÀÄ ªÀÄĹèA ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ vÀªÀÄä ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ vÀ¯ÉªÀ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß vÀ¯ÉUÉ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ±Á¯ÉUÉ §AzÀgÉ CzÀ£ÀÄß DPÉëæ¸ÀÄvÁÛgÉ. §zÀ¯ÁªÀuÉUÉ ¨ÉzÀgÀĪÀ C¥Àà CªÀÄäA¢gÀ£ÀÄß ºÉÃUÁzÀgÀÆ M¦à¹ F ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ »ÃUÁzÀgÀÆ JdÄPÉñÀ£ï ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÀ®è JAzÀÄ PÀ¤PÀj¸À§ºÀÄzÀ®èªÉÃ? ±Á¯ÉAiÀÄ ¯ËQPÀ N¢VAvÀ ªÀÄzÀgÀ¸ÀzÀ ¥ÀgÀªÀiÁyðPÀ NzÀÄ zÉÆqÀØzÀÄ JAzÀÄ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀªÁV £ÀA©gÀĪÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ°è ºÀÄnÖ, ¢£ÀzÀ DgÀÄ vÁ¸ÀÄUÀ¼À ¯ËQPÀ N¢UÉAzÀÄ ±Á¯ÉUÉ §gÀĪÀ F ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçUÀ¼À ªÀÄgÉAiÀÄ°è, PÀ¤µÀ× JgÀqÀjAzÀ ªÀÄÆgÀÄ vÁ¸ÀÄUÀ¼À ¥ÁgÀªÀiÁyðPÀ N¢£À MvÁÛAiÀĪÀÇ EgÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß F ¥ÀæeÁÕªÀAvÀgÀÄ zÀAiÀÄ«lÄÖ UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÀÄ. F ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ ±Á¯ÉAiÀÄ°è PÀ°¸À¯ÁUÀÄwÛgÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀiÁvÀȨsÁµÉAiÀÄ®èzÀ JgÀqÀÄ CxÀªÁ ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀgÀ¸ÀzÀ°è MvÁÛAiÀÄ¢AzÀ PÀAoÀ¥ÁoÀ ªÀiÁr¸À¯ÁUÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ zÉêÀ¨sÁµÉ, »ÃUÉ KPÀPÁ®zÀ°è ªÀÄÆgÀÄ-£Á®ÄÌ ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ°AiÀÄĪÀ ¨sÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ. CµÉÖ®è PÀµÀÖ«zÀÝgÀÆ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÀl»r¢gÀĪÀ F ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ, CgÀA¨sÀzÀ¯Éèà ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ ¨ÉzÀgÀÄUÀĪÀÄä vÉÆÃj¹zÀgÉ ªÉÆzÀ®Ä ¨ÉzÀgÀĪÀªÀgÀÄ D ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ºÉvÀÛªÀgÀÄ. §jAiÀÄ ±Á¯Á N¢UÉAzÀÄ £ÀA©zÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀĪÀ£ÀÄß §°PÉÆqÀ®Ä EµÀÖ¥ÀqÀzÀ CªÀgÀÄ, vÀªÀÄä ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ±Á¯ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀ£Éßà ¤°è¹©mÁÖgÀÄ. »ÃUÁV©lÖgÉ, FUÁUÀ¯Éà ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃVgÀĪÀ ‘¤ÃªÉÃPÉ ¤ªÀÄä ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ JdÄPÉñÀ£ï PÉÆqÀĪÀÅ¢®è?’ JA§ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¥Àæ±Éß ªÀÄvÉÛ ºÀÄlÖ§ºÀÄzÀÄ. ºÉƸÀzÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¸ÀĪÁUÀ »AzÀĪÀÄÄAzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ¸ÀºÀdUÀÄt. ªÀÄÄAzÉ ºÉƸÀvÀÄ ºÀ¼ÀvÁV C¨sÁå¸ÀªÁzÁUÀ »AzÉƪÉÄä F §UÉÎ «gÉÆâü¹zÀÝ£ÀÆß ªÀÄgÉvÀÄ©qÀĪÀÅzÀÄ F gÉÆÃUÀzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ UÀÄt. F ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß CjwgÀĪÀ ¥ÀæeÁÕªÀAvÀgÀÄ, F ºÉtÄÚ ºÉvÀÛªÀgÀ C¤ªÁðAiÀÄvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀĤ߹, F ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ ¥ÁoÀ ºÉüÀĪÀÅzÀ£ÀÄß E£ÉÆßAzÀÄ vÀ¯ÉªÀiÁjUÁzÀgÀÆ ªÀÄÄAzÀÆqÀĪÀÅzÀÄ M½vÀÄ.

62


¤ªÀÄä PÀxÉUÀ¼À gÀZÀ£ÁºÀAvÀ UÀªÀĤ¹zÁUÀ ¥ÁvÀȸÀȶÖ, ¨sÁµÉ, ²®à, PÀxÁ ¥ÁvÀæ, D±ÀAiÀÄUÀ¼À°è «PÁ¸ÀªÁzÀ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁVzÉ. F ¤¥ÀÅt PÀ¯ÁvÀAvÀæzÀ »£Éß¯É K£ÀÄ? EzÀÄ ¤¥ÀÅtvÉAiÉÆà eÁtvÀ£ÀªÉÇà £À£ÀUÉ UÉÆwÛ®è [zÀ.PÀ.zÀªÀgÀÄ eÁtgÀÄ JA§ DgÉÆÃ¥À«zÉ] £À£ÀVAvÀ ZÉ£ÁßV §gÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀªÀgÀ §gÀºÀUÀ¼À£ÀÄß NzÀÄvÁÛ §gÉAiÀÄÄvÁÛ ¨É¼ÉzÀªÀ£ÀÄ, ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀªÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ. ªÀAiÀĸÀÄì zÁnzÀAvÉ C£ÀĨsÀªÀ [¨sÀæªÉÄ] ªÀiÁVzÀAvÉ ¥ÁvÀæ ¸ÀȶÖ, ¨sÁµÉ, ²®à, PÀxÁ¥ÁvÀæ, D±ÀAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæUÀ¼À°è §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁV¢ÝgÀ§ºÀÄzÀÄ. ªÀÄĹèA ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀªÀgÀ°è vÀÄA¨Á ¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°èAiÀÄ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ CAvÀ:PÀgÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀl¥Àr¸ÀĪÀ ¤ªÀÄä PÀxÁ¨sÁªÀPÉÌ ¥ÉæÃgÀuÉ AiÀiÁgÀÄ? £À£Àß C¥Àà ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ CPÀÌ. E¸ÁèA zsÀªÀÄðzÀ°è ¤ÃªÀÅ UÀÄuÁvÀäPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß C¥ÉÃPÉë¥ÀqÀÄwÛÃj JA§ «ZÁgÀªÀ£ÀÄß ¤ªÀÄä PÀvÉUÀ¼ÀÄ vÀÄA§ ¸ÀªÀÄvÀÆPÀzÀ°è ¥Àæw¥Á¢¸ÀÄvÀÛªÉ. ¤ªÀÄä «ZÁgÀUÀ¼ÉãÀÄ? E¸ÁèA zsÀªÀÄð[j°fAiÀÄ£ï]zÀ°è ªÀiÁvÀæªÀ®è J®è zsÀªÀÄð[j°fAiÀÄ£ï]UÀ¼À®Æè UÀÄuÁvÀäPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß C¥ÉÃPÉë ¥ÀqÀĪÀªÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ. eÁw-ªÀÄvÀUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ¸ÀªÀÄvÀÆPÀªÀ£ÀÄß, CzÀÄ PÉ®ªÉǪÉÄä CzɵÀÄÖ ºÀ¹ ºÀ¹ ¸ÀļÉîà CzÀgÀÆ £Á£ÀÄ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁVAiÉÄà ¸ÀȶָÀÄwÛzÉÝãÉ. ¸Á»vÀåªÀÅ §zÀÄQ£À ¥Àæw©A§ªÁzÀgÉ ¸Á®zÀÄ CzÀÄ UÀw©A§ªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀÄ £À£Àß D¸É. ¸ÁªÀiÁfPÀªÁV ¨ÁåjUÀ½UÀÆ PÀ£ÀßqÀPÀÆÌ EgÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ JAvÀºÀÄzÀÄ? PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÁqÀzÀ PÀ£ÀßrUÀjgÀ§ºÀÄzÀÄ; DzÀgÉ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÁqÀzÀ ¨ÁåjUÀ½®è. ¨Áåj ¨sÁµÉUÉ §¼ÀPÉAiÀÄ°ègÀĪÀ °¦ PÀ£ÀßqÀ; ¨Áåj ¸Á»vÀå ¸ÀȶÖAiÀiÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÀ£ÀßqÀ °¦AiÀÄ°è. EzÀQÌAvÀ ºÉaÑ£À ¸ÀA§AzsÀ K£ÀÄ ¨ÉÃPÀÄ? ªÁå¥ÁgÀ, zÀĨÉÊ ªÀiÁUÀð »rAiÀÄzÉ ¤ÃªÀÅ F ¸Á»vÀåPÉÌ §gÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? C¥Àà ¨Áåj ¤d; ªÁå¥Áj C®è. C¥Àà£À°è ªÁå¥ÁgÀPÉÌ CUÀvÀåzÀ §AqÀªÁ¼À E¢ÝgÀ°QÌ®è®è. ºÁUÁV ©Ãr PÀlÄÖwÛzÀÝ. £À£ÀUÉ ¨ÁåAQ£À°è PÉ®¸À ¹QÌzÀÝjAzÀ zÀĨÉÊUÉ ºÉÆÃUÀ°®è. UÀÄ®§UÀðPÉÌà ºÉÆÃzÉ. ±Á¯É PÀ°vÀÄ ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAQ£À UÀÄ®§UÁð ¸ÉÖõÀ£ï §eÁgï ±ÁSÉUÉ ºÁdgÁUÀĪÀ ªÀgÉUÉ (1972) MAzÀÄ ¥ÀÄl PÀvÉ §gÉzÀªÀ£À®è. DgÀÆgÀÄ ®PÀëöät ±ÉÃmï JA§ PÀvÉUÁgÀ ¸ÀºÉÆÃzÉÆåÃVAiÀÄ eÉÆvÉUÉ dUÀ¼ÀªÁqÀ¢gÀÄwÛzÀÝgÉ £Á£ÀÄ FªÀvÀÆÛ PÀvÉUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄzÉ ºÁAiÀiÁVgÀÄwÛzÉÝ; ¤ªÀÄä AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀĪÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ dªÁ¨ÁÝj EgÀÄwÛgÀ°®è. ¨ÁåAQ£À°è £ÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ jQæAiÉÄñÀ£ï PÀè¨ï EvÀÄÛ. ¸ÀAeÉ ¨ÁåAQ£À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ §½PÀ £ÁªÉ®è PÁågÀªÀiï DqÀÄwÛzÉݪÀÅ. MAzÀÄ ±À¤ªÁgÀzÀ ªÀÄzsÁåºÀß »ÃUÉ DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, CAZÉAiÀÄ°è ®PÀëöät ±ÉÃmï CªÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ CAZÉAiÀÄ°è ¸ÀÄzsÁ ªÁgÀ¥ÀwæPÉ §AvÀÄ. CzÀgÀ°è CªÀgÀ MAzÀÄ PÀvÉ ¥ÀæPÀlªÁVvÀÄÛ. £ÁªÉ®è CªÀgÀ£ÀÄß [C¸ÀÆAiÉĬÄAzÀ] C©ü£ÀA¢¹zɪÀÅ. CzÀÄ ºÉÃUÉ PÀvÉ §gÉAiÀÄÄwÛÃj ªÀiÁgÁAiÀÄgÉà JAzÀÄ £Á£ÀÄ PÀÄvÀƺÀ®¢AzÀ PÉýzÉ. “CzÉ®è ¤«ÄäAzÀ DUÀĪÀ ¸ÀAUÀw C®è ªÀĪÀÄäzï PÀÄAkÂAiÀĪÀgÉà [DUÀ £Á£ÀÄ ¨ÉƼÀĪÁgÀÄ DV¢ÝgÀ°®è]. ¤ÃªÀÅ ¸ÀĪÉÄß PÁågÀA Dr £ÉÆÃqÀĪÀ [£Á£ÀÄ ¸ÉÖçöÊPÀgï »rzÀÄ ¸ÀĪÀÄä£Éà PÀÆvÀzÀÄÝ CªÀjUÉ EµÀÖªÁV¢ÝgÀ°QÌ®è]” JAzÀgÀÄ ±ÉÃmï ¸ÁºÉçgÀÄ. £À£ÀUÉ J°è®èzÀ PÉÆÃ¥À GPÀÄÌQÌ §A¢vÀÄÛ. £Á£ÀÄ ¸ÉÖçöÊPÀgÀ£ÀÄß PÁågÀªÀiï ¨ÉÆÃrð£À ªÉÄÃ¯É eÉÆÃgÁV J¸ÉzÀÄ, “¤ªÀÄä ºÁUÉ £Á£ÀÆ NAzÀÄ PÀvÉ §gÉzÀÄ ¥ÀwæPÉUÉ PÀ½¸ÀĪÀ ªÀgÉUÉ ¨ÁåAQUÉ §gÀĪÀÅ¢®è” JAzÀÄ ¥ÀæweÉÕ ªÀiÁr ¨sÀĸÀÄUÀÄlÄÖvÁÛ £À£Àß ªÁ¸ÀzÀ PÉÆÃuÉUÉ ºÉÆÃVzÉÝ.

63


PÀvÉ §gÉAiÀÄzÉ ¨ÁåAQUÉ §gÀĪÀÅ¢®èªÉA§ ¥ÀæweÉÕAiÀÄ£ÉßãÀÆ ªÀiÁrAiÀiÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ PÀvÉ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉAzÀÄ UÉÆwÛgÀ°®è. NzÀĪÀ C¨sÁå¸À ¨Á®åzÀ¯Éèà EvÀÄÛ; ªÀÄÄRåªÁV RĶUÁV J£ï. £ÀgÀ¹AºÀAiÀÄå, ¤gÀAd£À, ©Ãa, C£ÀPÀÈ, wæªÉÃtÂ, C£ÀÄ¥ÀªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆägÀªÀgÀÄ JA§ «µÉñÀ PÁgÀtPÉÌ PÁgÀAvÀgÀÄ- »ÃUÉ. CzÀPÉÌ PÁgÀt £À£Àß MqÀºÀÄnÖzÀ CPÀÌ. ©Ãr PÀlÄÖªÀ ¸ÀƦ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀĸÀÛPÀ E®è¢zÀÝgÉ CªÀ½AzÀ ©Ãr PÀlÄÖªÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄwÛgÀ°®è. ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ©r¹, ¥ÀÄl wgÀÄUÀzÀAvÉ £ÀqÀÄªÉ J¯É PÀvÀÛj¸ÀĪÀ PÀvÀÛj ElÄÖ NzÀÄvÁÛ ©Ã¢ PÀlÄÖwÛzÀݼÀÄ. CªÀ¼ÀÄ vÁ£ÀÄ PÀlÄÖwÛgÀĪÀ ©ÃrUÀ¼ÀvÀÛ PÀtÄÚ £ÉlÖzÀÝ£ÀÄß £Á£ÉAzÀÆ £ÉÆÃrzÀ £É£À¦®è. £Á£ÀÄ ºÉʸÀÆÌ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¢£ÀUÀ¼À°è-CªÀ¼ÀÄ ºÉʸÀÆÌ°UÉ §gÀ°®è- J°ªÉÄAlj ªÀÄÄV¹zÉÝà D PÁ®zÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÁºÀ¸À-¥ÉÃmÉAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ UÀæAxÁ®AiÀÄ¢AzÀ £À£ÀUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ C¢üPÁgÀ«vÀÄÛ- ¢£ÀPÉÆÌAzÀgÀAvÉ [zÉêÀgÁuÉUÀÆ ¤d] ¥ÀĸÀÛPÀ vÀAzÀÄ PÉÆqÀĪÀ dªÁ¨ÁÝj £À£ÀßzÀÄ. UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ°è M§âjUÉ JgÀqÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. GavÀªÁV ¹UÀÄvÀÛzÉ JA§ PÁgÀtPÉÌ £Á£ÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀÄwÛzÀÄÝ CPÀ̤UÉ ¢£ÀPÉÆÌAzÀgÀAvÉ PÉÆlÄÖ, £Á£ÀÄ JgÀqÀÄ ¢£ÀPÉÆ̪ÉÄä UÀæAxÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀåªÀ¸É× ªÀiÁrPÉÆArzÉÝ. »ÃUÉ £À£Àß §½ G½¢gÀÄwÛzÀÝ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀvÀÛ £ÉÆÃqÀÄvÀÛ £ÉÆÃqÀÄvÀÛ £Á£ÀÆ NzÀ®Ä ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÉÝ. DzÀgÉ PÀvÉ §gÉAiÀÄ®Ä AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ PÀÆqÀ E®è. UÀÄ®§UÀð ¸ÉÃjzÀÝ DgÀA¨sÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À¯Éèà £À£ÀUÉ ªÀÄvÉÆÛ§â¼ÀÄ ZÀAzÀzÀ CPÀÌ ¹QÌzÀݼÀÄ. DUÀ £À£ÀUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV¢ÝgÀ°®è. D CPÀÌ vÀÄA¨Á N¢zÀªÀgÀÄ. zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ rVæUÀ¼ÀÄ ºÀ®ªÀÅ EzÀݪÀÅ. rVæUÀ½UÀÆ ºÉaÑ£À NzÀÄ CªÀgÀzÀÄÝ. £Á£ÀÄ UÀÄ®§UÁðzÀ°èzÀÝ MlÄÖ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÁªÀÅ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¨ÉÃnAiÀiÁzÀzÀÄÝ ºÉZÉÑAzÀgÉ MAzÀÄ ºÀvÀÄÛºÀ¢£ÉÊzÀÄ ¸À® DV¢ÝgÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ £ÁªÀÅ ¥Àæw¢£ÀªÀÇ ªÀiÁvÀ£ÁrPÉƼÀÄîwÛzÉݪÀÅ. DUÀ ªÉƨÉʯï EgÀ°®è; CªÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ¥sÉÆãï E¢ÝgÀ°®è. £ÀªÀÄä £ÀqÀÄ«£À ªÀiÁvÀÄUÀ¼É®è CAZÉ ¥ÀvÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ. ¥Àæw D¢vÀåªÁgÀzÀAzÀÄ JAlÄ ¥ÀÄlUÀ½UÉ PÀrªÉĬÄgÀzÀAvÉ £Á£ÉÆAzÀÄ ¥ÀvÀæ §gÉzÀÄ, ªÀÄgÀÄ¢£À ¸ÉÆêÀĪÁgÀzÀ CAZÉUÉ ºÁQzÀgÉ CzÀÄ CªÀ½UÉ §ÄzsÀªÁgÀ ªÀÄÄlÄÖwÛvÀÄÛ. CªÀ¼ÀÄ CzÉà ¢£À CxÀªÁ ªÀÄgÀÄ¢£À ºÀvÀÛjAzÀ ºÀ¢£ÉAlÄ ¥ÀÄlzÀµÀÄÖ §gÉzÀÄ CAZÉ ¥ÉnÖUÉUÉ ºÁQzÀgÉ CzÀÄ £À£ÀUÉ ±ÀÄPÀæªÁgÀ CxÀªÁ ±À¤ªÁgÀ vÀ®Ä¥À¨ÉÃPÀÄ. EzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CzÁUÀ¯Éà JgÀqÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀ PÀæªÀĪÁVvÀÄÛ. CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉ, ªÀiÁvÁqÀzÉ, ¥ÀvÀæ ªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁqÀzÉ E¢ÃUÀ ªÀÄƪÀvÉÛöÊ ªÀµÀðUÀ¼Éà zÁnzÉ. CªÀ¼ÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ J®è ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ FUÀ®Æ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ §½ EªÉ. D CPÀÌ vÀÄA¨Á ZÀAzÀ EzÀݼÀÄ. ZÉ£ÁßV ºÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ. FªÀvÀÄÛ PÀÆqÁ “ªÀÄÄAeÁ£ÉzÀÄÝ PÀÄA¨ÁgÀtÚ ºÁ®Ä ¨Á£ÀÄAqÀ£Á” JA§ ºÁqÀÄ J¯ÁèzÀgÀÆ PÉý¹zÀgÉ £À£ÀUÉ D CPÀÌ £É¥ÁUÀÄvÁÛ¼É. CªÀ¼ÀÄ FUÉ°è EzÁݼÉAzÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆwÛ®è. F ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ CZÁÑzÀgÉ; CzÀ£ÀÄß CªÀ¼ÀÄ £ÉÆÃrzÀgÉ vÀÄA¨Á ¸ÀAvÉÆõÀ¥ÀqÀÄvÁÛ¼É.

64


»A¢£À ¢£À, CAzÀgÉ ±ÀÄPÀæªÁgÀ §gÀ¨ÉÃPÁVzÀÝ CPÀÌ£À ¥ÀvÀæ §A¢gÀ°®è; ±À¤ªÁgÀªÀÇ §A¢gÀ°®è. DgÀÆgÀÄ ®PÀë÷ät ±ÉÃoÀgÀ ªÉÄðzÀÝ ¹mÉÖ®è CPÀÌ£À ªÉÄÃ¯É wgÀÄVvÀÄ. ±À¤ªÁgÀ gÁwæAiÉÄà C PÉÆÃ¥ÀªÀ£Éß®è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JAlÄ ¥ÀÄlUÀ¼ÀµÀÄÖ §gÉzÀÄ D¢vÀåªÁgÀªÉà CAZÉUÉ ºÁQzÉ. ¸ÉÆêÀĪÁgÀ ¨ÁåAQUÉ ºÉÆÃUÀ°®è. ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀªÀÇ ºÉÆÃUÀ°®è. §ÄzsÀªÁgÀ ºÉÆgÀqÀĪÀ vÀAiÀiÁj £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ CPÀÌ PÉÆÃuÉUÉà §A¢zÀݼÀÄ. §ÄzsÀªÁgÀªÀÇ ¨ÁåAQUÉ ºÉÆÃUÀ¯ÁUÀ°®è. £Á£ÀÄ CªÀ½UÉ §gÉzÀ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß CªÀ¼ÀÄ vÀA¢zÀݼÀÄ. C ¥ÀvÀæzÀ DgÀA¨sÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¥ÁågÁUÀ¼À£ÀÄß CªÀ¼À ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ªÀÄvÉÆÛªÉÄä §gÉAiÀĨÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. [D ¢£ÀUÀ¼À°è CªÀ¼ÀÄ ºÉýzÀAvÉAiÉÄà £Á£ÀÄ PÉüÀÄwÛzÉÝ]. £ÀAvÀgÀ £Á«§âgÀÆ ªÉÆúÀ£ï ¯ÁqïÓ£À°è ªÀÄzsÁåºÀßzÀ Hl ªÀÄÄV¹, ¸ÉÖñÀ£ï §eÁgï£À°è CªÀ¼À £ÉÃvÀÈvÀézÀ°èAiÉÄà MAzÀµÀÄÖ ©½ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¹ CªÀ¼À£ÀÄß ©Ã¼ÉÆÌlÄÖ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀªÀ£ÀÄ, D ¥ÀjµÀÌj¹zÀ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛªÉÄä §gÉzÀÄ CzÀPÉÌ “¤jÃPÉë” JA§ ºÉ¸ÀjlÄÖ, £À£Àß ºÉ¸Àj£À DgÀA¨sÀzÀ°è `¨ÉƼÀĪÁgÀÄ’ JA§ ¸ÀܼÀ£ÁªÀĪÀ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹ ªÀÄAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ ¥ÀæPÀlªÁUÀÄwÛzÀÝ “£ÀªÀ¨sÁgÀvÀ” JA§ ¥ÀwæPÉAiÀÄ «¼Á¸À §gÉzÀÄ ªÀÄgÀÄ¢£À ¨ÁåAQUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è CAZÉUÉ ºÁQzÉÝ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀvÀÄÛ ¢£ÀUÀ¼À §½PÀ £ÀªÀ¨sÁgÀvÀ¢AzÀ £À£Àß PÀZÉÃjAiÀÄ «¼Á¸ÀPÉÌ MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ CAZÉ PÁqïð §A¢vÀÄÛ. CzÀgÀ°è ªÀÄÄ¢ævÀ CPÀëgÀUÀ¼À°è - ¤ªÀÄä PÀvÉ ¥ÀæPÀluÉUÉ ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÉ- JAzÀÆ, ¥ÀvÀæzÀ vÀ¼ÀzÀ°è ±Á¬Ä¬ÄAzÀ §gÉzÀ - ¤ªÀÄä PÀvÉ ZÉ£ÁßVzÉ, E£ÀÆß §gÉzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹j- JA§ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ PÀÄqÁégÀ ºÀ¸ÁÛPÀëgÀzÀ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄÆ EzÀݪÀÅ. CzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ¯Éèà PÀĽwzÀÝ DgÀÆgÀÄ ®PÀëöät ±ÉÃoÀjUÉ vÉÆÃj¹zÁUÀ, ‘¤ÃªÀÅ ¨sÀAiÀÄAPÀgÀ E¢ÝÃj ªÀiÁgÁAiÀÄgÉÃ, ¤ÃªÀÅ £À¤ßAzÁV PÀvÉUÁgÀ CzÀzÀÄÝ. DzÀÝjAzÀ PÀvÉ ¥ÀæPÀlªÁzÀ £ÀAvÀgÀ zÀÄqÀÄØ §AzÁUÀ £À£ÀUÉ CzsÀð PÉÆqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.’ JAzÀÄ £ÀQÌzÀÝgÀÄ. £Á£ÀÄ £ÀUÀ°®è; AiÀiÁPÉAzÀgÉ §gÉzÀ PÀvÉAiÉÄãÉÆà ¥ÀæPÀlªÁVvÀÄÛ. E£ÀÆß §gÉzÀÄ PÀ½¹ JAzÀgÉ CzÉãÀÄ PÀıÁ¯Á? ºÉÃUÉ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ? CPÀ̤UÉ DV ºÉÆÃVgÀĪÀ C£ÁºÀÄvÀªÀ£ÀÄß §gÉzÀÄ w½¹zÉ. CPÀ̤AzÀ GvÀÛgÀ §AvÀÄ;MAzÉà ¥ÀÄl. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄƪÀvÀÄÛ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀÆa¹, ªÀÄÄA¢£À ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼À PÁ® ¥ÀvÀæ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀÄ, ¸ÀÆa¹gÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À°è ®¨sÀå«gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÁZÀ£Á®AiÀÄ¢AzÀ ¥ÀqÉzÀÄ JgÀqÉgÀqÀÄ ¨Áj NzÀÄ, CªÀÅUÀ¼À°ègÀĪÀ ªÁPÀågÀZÀ£ÉAiÀÄ ªÁåPÀgÀtªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ §gÉ¢lÄÖPÉƼÀÄî, PÀvÉ DgÀA©ü¸ÀĪÀ PÀæªÀÄ, PÀÄvÀƺÀ® G½¹PÉÆAqÀÄ ¨É¼É¸ÀĪÀ jÃw, C¨Áâ C¤ß¸ÀĪÀAvÀºÀ gÉÆÃZÀPÀ CAvÀå §gÉAiÀÄĪÀ UÀÄlÖ£ÀÄß (PÀzÀÄÝ) §gÉ¢lÄÖPÉƼÀÄîEªÀÅ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. CPÀÌ ºÉýzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À°è ºÉaÑ£ÀªÀÅ PÀ£ÀßqÀzÀ°è C£ÀĪÁzÀUÉÆArzÀÝ «zÉòà PÀvÉ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼Éà ºÉZÀÄÑ EzÀÝzÀÄÝ; ZÉPÁ¥sóï, N ºÉ¤æ, zÁ¸ÉÆÛªÀ¹Ì EvÁå¢. ºÁUÉà ªÀiÁrzÉ. wAUÀ¼ÉÆAzÀgÀ §½PÀzÀ MAzÀÄ ¸ÉÆêÀĪÁgÀ CAZÉAiÀÄ°è £À£Àß PÀvÉ ¥ÀæPÀlªÁzÀ £ÀªÀ¨sÁgÀvÀzÀ ¥Àæw §AzÉà ©nÖvÀÄ. D ¢£ÀUÀ¼À°è UÀÄ®§UÁðPÉÌ £ÀªÀ¨sÁgÀvÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¥ÀæwUÀ¼ÀÄ CAZÉAiÀÄ°è §gÀÄwÛzÀÝzÀÄÝ £À£ÀߣÀÆß ¸ÉÃj¹ DgÀÄ d£ÀjUÉ

65


ªÀiÁvÀæ. CzÀgÉ, D ¢£À ¸ÀAeÉ £Á£ÀÄ £À£Àß gÀÆ«ÄUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, gÁwæ HlPÉÌ ºÉÆÃmÉ°UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°zÀݪÀgÉ®è £À£ÀߣÉßà C©üªÀiÁ£À¢AzÀ ¢nÖ¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CzÉà ¢£ÀUÀ¼À°è UÀÄ®§UÁðzÀ¯Éèà EzÀÝ VgÀrØAiÀĪÀgÀÄ, ZÀAzÀæPÁAvÀ PÀĸÀ£ÀÆgÀgÀÄ, qÁ. §®gÁªÀÄ UÀÄ¥ÁÛ CªÀgÀÄ, £ÀqÀÄ £ÀqÀÄªÉ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ±ÁAvÀgÀ¸ÀgÀÄ - J®ègÀÆ £À£ÀߣÀÄß ‘ªÀÄvÉÛãÀÄ §gÉ¢jÃ’ JAzÀÄ «ZÁj¸ÀvÉÆqÀVzÀÝjAzÀ, £Á£ÀÄ ¹PÀÌ ¹PÀÌ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß N¢ §gÉ¢lÄÖPÉƼÀîvÉÆqÀVzÉÝ. £ÀAvÀgÀzÀÄÝ ¹àÃqï °«Ämï E®èzÀ ªÉÃUÀ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1975jAzÀ 1985gÀ ªÀgÉUÉ PÀ£ÀßqÀzÀ ªÁgÀ-wAUÀ¼À ¥ÀwæPÉUÀ¼À ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £À£Àß PÀvÉ E®èzÀ wAUÀ¼Éà EgÀzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉÆArzÀÝgÀÄ. §gÉzÀÄ gÀªÁ¤¸ÀÄwÛzÀÄÝzÀgÀ°è PÉ®ªÀÅ C¹éÃPÀÈvÀUÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛzÀݪÀÅ. DzÀgÉ £À£Àß §Ä¢ÞªÀAvÉ CPÀÌ PÀ°¹zÀÝ MAzÀÄ ¸ÀÆvÀæ«vÀÄÛ; AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ PÀvÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ ¥ÀwæPɬÄAzÀ ªÀÄgÀ½ §AzÀgÉ, CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É eɪÀiï Qè¥ï¤AzÀ DzÀ UÁAiÀÄ PÁtzÀAvÉ ªÉÆzÀ® ¥ÀÄlªÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÛ §gÉzÀÄ §zÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¥ÀwæPÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¨ÉÃPÀÄ. EzÉà £À£Àß PÀvÉUÀ¼À AiÀıÀ¹ì£À UÀÄlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀt. ¸ÁévÀAvÀæ÷å Nl PÀvÉAiÀÄ ZÁzÀdÓ ¤ªÀÄä°è «PÁ¸ÀUÉƼÀÄîvÀÛ PÁzÀA§jAiÀÄ UÁvÀæPÉÌ ¨É¼ÉzÀÄ ¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÄß MlÄÖUÀÆr¸ÀĪÀ£ÉÃ? ºÁUÁzÀgÉ CªÀgÀ zÉñÀ CªÀgÀ fêÀ£À JA§ ¨sÁªÀ KPÉ? JµÀÄÖ M¼ÉîAiÀÄ D¸É ¤ªÀÄäzÀÄ? ¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÄß ZÁAzÀdÓ MlÄÖUÀÆr¹zÀgÉ CzÀQÌAvÀ M¼ÉîAiÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀzÀ ¸ÀÄ¢Ý ¨ÉÃgÉäzÉÃ? ¤ªÀÄä D¸É £ÉgÀªÉÃgÀ° JAzÀÄ ºÁgÉʸÀĪÉ. EzÀÄ £À£Àß ZÁAzÀdÓ fë¹zÀÝ zÉñÀ; EzÀÄ CªÀ£À zÉñÀ; CªÀ£À fêÀ£À JA§ ¨sÁªÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀzÀÄÝ. ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À §gÀºÀUÁgÀgÀÄ ¤ªÀÄä£ÀÄß ºÉÃUÉ PÀArzÁÝgÉ? £Á£ÀÄ ¦æÃw¸ÀĪÀµÉÖà ¦æÃw¬ÄAzÀ CªÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß PÀArzÁÝgÉ.

¸ÀAzÀ±Àð£À : qÁ. f. PÀȵÀÚ¥Àà

66


«±ÉèõÀuÉ ¸À¹AiÀÄ ¸À®ºÀĪÀ ¸ÁzsÀ£É JZï. ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀ£ÀĪÀ vÉÆÃlªÀ ªÀiÁr, ªÀÄ£ÀªÀ UÀÄzÀÝ° ªÀiÁr, CUÉzÀÄ PÀ¼ÉzÉ£ÀAiÀiÁå ¨sÁæAwAiÀÄ ¨ÉÃgÀ: MqÉzÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀªÉA§ ºÉAmÉAiÀÄ §UÉzÀÄ ©wÛzÉ£ÀAiÀiÁå §æºÀä ©ÃdªÀ, CRAqÀ ªÀÄAqÀ®ªÉA§ ¨Á«, ¥ÀªÀ£ÀªÉ gÁmÁ¼À. ¸ÀĵÀĪÀÄß £Á¼À¢AzÀ GzÀPÀªÀ w¢Ý, §¸ÀªÀUÀ¼ÉʪÀgÀÄ ºÀ¸ÀUÉr¹ºÀgÉAzÀÄ ¸ÀªÀÄvÉ ¸ÉÊgÀuÉAiÉÄA§ ¨ÉðAiÀĤQÌ, DªÁUÀ®Æ eÁUÀgÀ¤zÀÄÝ F vÉÆÃlzÀ° ¸À¹AiÀÄ ¸À®»zÉ£ÀÄ PÁuÁ UÀĺÉñÀégÀ. DzsÁåvÀäzÀ ¥Àj¨sÁµÉAiÀÄ°è ªÀÄÆr §A¢gÀĪÀ C®èªÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ«£À F ¸ÀÄAzÀgÀ ªÀZÀ£À ªÀiÁ£ÀªÀ£À ªÀåQÛvÀé «PÀ¸À£ÀzÀ zÀ±Àð£ÀPÉÌ »rzÀ PÀ£ÀßrAiÀÄAwzÉ. ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀxÀzÀ°è ªÀÄÄ£ÀßqÉAiÀÄĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÁzsÀPÀ¤UÉ vÀ£ÀĪÉà vÉÆÃlªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. vÀ£ÀÄ«£À vÉÆÃlªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀzÀ UÀÄzÀÝ°¬ÄAzÀ ºÀ¸À£ÀÄUÉƽ¸À¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄ£ÀzÀ ¥Àj±ÀÄzÀÞvɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ KPÁUÀævɬÄAzÀ ªÉÆ£ÀZÁUÀĪÀ ªÉÄÊ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁxÀðPÀ ¸ÁzsÀPÀ §zÀÄQUÉ CrAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ, CtÂAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. C®èªÀÄ£ÀÄ DzsÁåvÀäPÀ ¸ÁzsÀPÀgÀ ¥ÀnÖAiÀÄ°è CUÀæ¸ÁÜ£ÀzÀ°ègÀĪÀªÀ£ÉÃ. ºÀ£ÉßgÀqÀ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è DV ºÉÆÃUÀ ¸Á«gÁgÀÄ ±ÀgÀtjUÉ C®èªÀÄ£Éà £ÁAiÀÄPÀ. C®èªÀÄ£À ªÀåQÛvÀéªÀ£ÀÄß ©eÁ¥ÀÄgÀzÀ eÁÕ£Á±ÀæªÀÄzÀ ²æà ¹zÉÝñÀégÀ ¸Áé«ÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀZÀ£À-¤ªÀðZÀ£À PÀÈwAiÀÄ°è »ÃUÉ ¸ÁPÁgÀUÉƽ¹zÁÝgÉ. ``ºÀ£ÉßgÀqÀ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£À - ¨sÀQÛ ¨É¼À«(¹)£À PÁ®, PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ¸Á«gÁgÀÄ ±ÀgÀtgÀÄ, CªÀgÀ PÉÊAiÀÄ°è PÁAiÀÄPÀ, ªÀÄ£À¹ì£À°è ¨sÀQÛ, ªÀiÁw£À° °AUÀ PÀ¼É, C®èªÀÄ CªÀgÀ ªÀÄzsÀåzÀ eÁÕ£À ZÀAzÀæªÀÄ, ªÀiÁAiÉÄ ªÀÄÄlÖzÀ ªÉÄÊ; ªÉÆúÀ ¸ÉÆÃAPÀzÀ ºÀÈzÀAiÀÄ, ªÀÄgÀªÉAiÀÄ£ÀjAiÀÄzÀ ªÀÄw! zÉúÀ zÉêÁ®AiÀÄ, fêÀ zÉêÀ! CªÀ£ÀÄ ¸Á¢ü¸ÀzÀ AiÉÆÃUÀ«®è ºÀoÀzÀ°è ºÀoÀAiÉÆÃV, ªÀÄAvÀæzÀ°è ¥ÀætªÀ¹zÀÞ, zsÁå£ÀzÀ° D¤«ÄµÀ; °AUÀ ªÀiÁUÀðzÀ° ²ªÀAiÉÆÃV! PÀtÂÚ£À° PÁgÀÄtå, £ÀqÉAiÀÄ°è ¤²ÑAvÀvÉ; ¥Àæ¸À£ÀßvÉAiÉÄà ªÀÄÆwðUÉÆAqÀ ªÀĺÀAvÀ. zÉñÀzÉñÁAvÀgÀ ¸ÀÄwÛzÀ; d£ÀªÀÄ£ÀzÀ PÁ½PÉ PÀ¼ÉzÀ, ¸ÁzsÀPÀjUÉ ¸ÀvÀåzÀ ¸ÀĪÀiÁUÀð vÉÆÃjzÀ; vÀ¥À¹éUÀ¼À ªÀÄzÀ-ªÀÄAd ZÀzÀÄj¹zÀ, eÁÕ£ÀzÀ ªÀÄ»ªÉÄAiÀÄ J¯Éè®Æè ªÉÄgÉzÀ.’’ CAvÀºÀ C®èªÀÄ vÀ£Àß DzsÁåvÀä ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀxÀzÀ°è CvÀåAvÀ JvÀÛgÀPÉÌ Kj MªÉÄä vÁ£ÀÄ £ÀqÉzÀÄ §AzÀ zÁjAiÀÄ£ÀÄß wgÀÄV £ÉÆÃrzÁUÀ GzÀÎj¸À®àlÖ ªÀZÀ£ÀªÉà EzÀÄ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. C®èªÀÄ, ¤£Àß fêÀ£ÀzÀ°è F ¸ÁzsÀ£É ºÉÃUÉ ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ JA§AvÀºÀ ¥Àæ±ÉßUÉ C®èªÀÄ GvÀÛj¹zÀ ºÁUÉ F ªÀZÀ£À ªÀÄÆr§A¢zÉ. ªÀįɣÁr£À ªÀÄƯÉAiÉÆAzÀgÀ°è vÀ£Àß ¥ÁrUÉ vÁ£ÀÄ vÉÆÃlzÀ°è PÀȶ ªÀiÁqÀÄvÁÛ fë¸ÀÄwÛzÀÝ UÉÆUÀÎAiÀÄå£ÉA§ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß C®èªÀÄ ¸ÀA¢ü¹zÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è DvÀ£ÉÆA¢UÉ C£ÀĨsÁªÀzÀ ¸ÀAªÁzÀQ̽AiÀÄÄvÁÛ£É. UÉÆUÀÎAiÀÄå ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¯ËQPÀªÁzÀ vÉÆÃlUÁjPÉAiÀÄ eÉÆvÉUÉ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ

67


DzsÁåvÀäzÀ C¯ËQPÀ vÉÆÃlUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À«ÄÃPÀj¸ÀÄvÀÛ F ªÀZÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀÄrzÀÄ ¥ÁgÀªÀiÁxÀðzÉqÉUÉ UÉÆUÀÎAiÀÄå£À£ÀÄß ¥ÉæÃgÉæ¸ÀÄvÁÛ£É. C®èªÀĤAzÁV ¯ËQPÀ vÉÆÃl¢AzÀ C¯ËQPÀ vÉÆÃlUÁjPÉAiÉÄqÉUÉ ªÀÄÄRªÀiÁr ¤ªÀiÁðt ºÉÆA¢zÀ UÉÆUÀÎAiÀÄå£À ¸ÀªÀiÁ¢üAiÀÄÄ, C®èªÀĤUÉ eÁÕ£À¢ÃPÉë ¤ÃrzÀ C¤«ÄµÀAiÀÄå£À ¸ÀªÀiÁ¢üAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ¯Éèà EzÀÄÝ EzÀÄ ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè ²PÁj¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèQ£À ªÀiÁ¼ÀUÉÆAqÀ£ÀPÉÆ¥Àà UÁæªÀÄzÀ°è EA¢UÀÆ PÁt¹UÀÄvÀÛzÉ. DzsÁåvÀä ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ ¯ËQPÀ CxÀðzÀ°è C®èªÀÄ£À F ªÀZÀ£ÀªÀ£ÀÄß «ªÉÃa¹zÀgÉ ºÉZÀÄÑ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁzsÀPÀ£ÁzÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß zÉúÀªÀ£Éßà vÉÆÃlªÁV¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ, CzÀÄ gÁdQÃAiÀĪÁV, ¸ÁA¸ÀÌøwPÀªÁV, QæÃqÉ, ²PÀ ë t CxÀ ª Á ªÉ Ê eÁÕ ¤ PÀ ª É Ã EgÀ ° D ªÀ i ÁUÀ ð PÉ Ì vÉÆqÀV¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀgÉ ¸ÁzsÀPÀ£À ±ÀjÃgÀ ¸ÀzÀÈqsÀªÁVgÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. D vÀgÀºÀzÀ vÀ£ÀĪÀ£Éßà vÉÆÃlªÀ£ÁßV¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. §gÀqÁzÀ vÉÆÃlzÀ°è ¨É¼É ¨É¼ÉAiÀįÁUÀzÀÄ. ªÀįÁèrºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è d£À¸ÉêÉUÉ fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀªÉ¹zÀ ªÀĺÁ¸ÁzsÀPÀ ²æà gÁWÀªÉÃAzÀæ ¸Áé«ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÁxÀðPÀ §zÀÄQUÉ ¸ÀzÀÈqsÀ zÉúÀzÀ CªÀ±ÀåªÀ£ÀÄß ¥Àæw¥Á¢¹ d£ÀgÀ£ÀÄß AiÉÆÃUÀ²PÀëtzÉqÉUÉ ¥ÀæZÉÆâ¹zÀÄÝ F »£À߯ÉAiÀįÉèÃ. ¸ÁzsÀ£ÉUÉ vÀ£ÀĪÀÅ ¹zÀÞªÁzÀ eÉÆvÉeÉÆvÉAiÀÄ°èAiÉÄà CvÀåAvÀ ªÀÄÄRåªÁV ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß eÁUÀÈvÀUÉƽ¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. vÀ£ÀĪÀ vÉÆÃl ªÀiÁr ªÀÄ£ÀªÀ UÀÄzÀÝ° ªÀiÁr JAzÀÄ C®èªÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀqÀÄvÁÛ£É. vÉÆÃlzÀ°è ªÀiÁqÀĪÀ PÀȶ PÉ®¸ÀUÀ½UÉ UÀÄzÀÝ°, £ÉÃV®Ä, ªÀÄÄAvÁzÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß §¼ÀPÉ ªÀiÁqÀĪÀ ºÁUÉ vÀ£ÀÄ«£À vÉÆÃlzÀ°è ªÀÄ£À¹ì£À UÀÄzÀÝ°AiÀÄ£ÀÄß §¼À¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà PÉëÃvÀæzÀ°è ªÀĺÀvÀÛgÀªÁzÀÄzÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀĪÁUÀ ¤gÀAvÀgÀ C¨sÁå¸À, ±ÀæzÉÞ, ¥Àj±ÀæªÀÄ, KPÁUÀævÉUÀ¼É¯Áè ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀPÉ̯Áè ªÀÄÄRå ¸ÁzsÀ£ÀªÉAzÀgÉ ªÀÄ£À¸ÀÄì, ºÁUÁV ªÀÄ£À¸ÉìA§ UÀÄzÀÝ°¬ÄAzÀ vÀ£ÀĪÀ vÉÆÃlzÀ°è ¸ÀvÀvÀªÁV PÀȶUÉÊAiÀÄå¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄ£À¸ÉìA§ ªÀÄPÀðlªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¹ ªÉÄÊAiÀÄ£ÀÄß ºÀzÀUÉƽ¸À¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄ£À¸ÀÄ ¨É¼ÉzÀAvɯÁè ºÀ¹ªÀÅ ¨É¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀAiÀiÁå vÀt¸À®zÀ£ÉÆUÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ §UɧUÉAiÀÄ AiÀÄÄQÛ ªÀÄ£ÀÄd£ÉýUÉAiÀÄzÀ£ÀjvÀÄ, D ªÀÄ£À¹£ÉýUÉUÉ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è aAw¸É¯ÉÆà ªÀÄAPÀÄwªÀÄä ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¹ ªÉÄÊAiÀÄ ºÀ¹ªÀ£ÀÄß vÀt¹ ¸À®èzÀ ¨sÁæAw PÀ®à£ÉUÀ½AzÀ ªÉÄʪÀÄ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄPÀÛUÉƽ¸À¨ÉÃPÀÄ. C£ÀĪÀiÁ£À ¸ÀAzÉúÀzÀ UÀAlÄ ºÉAmÉUÀ¼À£ÀÄß MqÉzÀÄ ªÀÄ£À¹ì¤AzÀ ¨sÁæAwAiÀÄ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃgÀÄ ¸À»vÀ QvÉÆÛUÉzÀÄ DvÀä¸ÉÜöÊAiÀÄðªÀ£ÀÄß ºÉaѹPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. £Á£ÀÄ EzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ§¯Éè£Éà JA§ C£ÀĪÀiÁ£À, £À£ÀUÀ®èzÉ E£ÁåjUÉ zÀQÌÃvÀÄ F ¸ÁzsÀ£É JA§ ¨sÁæAw EªÉgÀqÀ£ÀÄß

68


ªÀÄ£À¹ì¤AzÀ ºÉÆÃUÀ¯Ár¹ ¸ÀÈd£À²Ã®vÉ, ¸ÀéAwPÉ, ¸ÀºÀÈzÀ¬Ä aAvÀ£ÉUÀ½AzÀ ªÀÄ£À¹ì£À°è ZÉÊvÀ£Àå²Ã®ªÁzÀ §æºÀä ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß ©vÀÛ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀÈd£À²Ã® aAvÀ£ÉUÀ¼À DUÀgÀªÁzÀ DgÉÆÃUÀåPÀgÀ ªÀÄ£À¸ÉÆìAzÀÄ ¸ÀzÀÈqsÀ zÉúÀzÀ°è £É¯ÉAiÀiÁzÁUÀ ¸ÁzsÀPÀ¤UÉ vÀ£Àß ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀxÀ ¤ZÀѼÀªÁUÀvÉÆqÀUÀÄvÀÛzÉ. E£ÀÄß½AiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀÄ ¸ÁUÀĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄ ªÀiÁvÀæ. ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀxÀzÀ°è ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄĪÁUÀ ¸ÁA¸ÁjPÀ, ¸ÁªÀiÁfPÀ, DyðPÀ ªÀÄwÛvÀgÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ºÉeÉÓºÉeÉÓUÀÆ J¢gÁUÀÄvÀÛªÉ. EAvÀºÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃlzÀ°è ªÀÄtÂÚ£À ºÉAmÉUÀ¼À£ÀÄß MqÉzÀÄ ¸ÀªÀÄUÉƽ¹zÀ ºÁUÉ JzÀÄj¹ ¸ÁªÀj¹PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ C®èªÀÄ ¸À®ºÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. ªÀÄÄA¢£À WÀlÖzÀ°è Erà «±ÀéªÉà CxÀªÁ ¸ÁzsÀPÀ£À ¸ÀÄvÀÛt ¥Àj¸ÀgÀªÉà ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ gÀAUÀ¸ÀܼÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. CRAqÀªÁzÀ ¸ÀÄvÀÛ°£À ¥Àj¸ÀgÀ CzÀÄ PÀÄUÁæªÀĪÁVgÀ°, vÁ®ÆèPÀÄ ªÀÄlÖzÀ¯ÁèUÀ°, f¯Áè ªÀÄlÖzÀ¯ÁèUÀ°, gÁdå CxÀªÁ gÁµÀÖç ªÀÄlÖzÀ¯ÁèUÀ° f¯Áè ªÀÄlÖzÀ¯ÁèUÀ°, gÁdå CxÀªÁ gÁµÀÖç ªÀÄlÖzÀ¯ÁèUÀ° ¸ÁzsÀPÀ£ÉzÀÄgÀÄ vÉgÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. Erà vÉÆÃlPÉÌ ¤ÃgÀÄ£ÀÄt¸ÀĪÀ ¨Á«AiÀÄAvÉ ¸ÁzsÀPÀ£À ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀxÀzÀ°è vÀ£Àß ¸ÀÄvÀÛ® ¥Àj¸ÀgÀªÉà ZÉÊvÀ£ÀåzÀ a®ÄªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. ¨Á«¬ÄAzÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß ªÉÆUÉzÀÄ ªÉÆUÉzÀÄ vÉÆÃlªÀ£ÀÄß ¨É¼É¹zÀAvÉ ¸ÀÄvÀÛ® ¥Àj¸ÀgÀ¢AzÀ ¢£À¤vÀå ºÉƪÀÄÄäªÀ C£ÀĨsÀªÀªÉà ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ ZÀ®£À²Ã® UÀwUÉ MvÁÛ¸ÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛt DUÀÄ ºÉÆÃUÀÄUÀ½UÉ, C£ÀĨsÀªÀUÀ½UÉ C£ÀUÀvÀåªÁV DPÀ¶ðvÀ£ÁUÀzÉ, D«ÄµÀUÀ½UÉ §°AiÀiÁUÀzÉ M¼ÉîAiÀÄzÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ UÀ滸ÀĪÀAvÁUÀ®Ä ªÀÄ£À¸ÀÄì §Ä¢ÞUÀ¼À£ÀÄß, KPÁUÀævÉUÉƽ¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¨Á«¬ÄAzÀ ¤ÃgÀ£ÉvÀÄÛªÀ AiÀÄAvÀæzÀ ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ¼ÀAvÉ zÉúÀzÀ £ÀgÀ£ÁrUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀzÀÄzÉÝñÀzÀ ¸ÁPÁgÀPÁÌV ªÀiÁvÀæ «¤AiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀĨÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. F CRAqÀªÀÄAqÀ®ªÉA§ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è J¯Áè fëUÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è fë¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄ£ÀĵÀågÉA§ £ÁªÀÅ zÉúÀªÀ£ÀÄß zÀAr¹ C£ÀĨsÀªÀzÀ ªÀÄƸÉAiÀÄ°è ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ºÀzÀUÉƽ¸ÀÄvÁÛ ªÀÄÄ£ÀßqÉAiÀÄĪÀÅzÉà ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄRå ¨sÁUÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. EªÉ®èªÀ£ÀÄß ¸ÁzsÀåUÉƽ¸ÀĪÀAvÀºÀ ªÉÄʪÀÄ£ÀUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄPÁÌV D¢PÁ®¢AzÀ®Æ ¸ÁzsÀPÀgÀÄ zÉʪÀzÀ ªÉÆgɺÉÆQÌzÁÝgÉ. ¤¸ÀUÀðªÀ£ÀÄß ¸ÀÄÛw¹zÁÝgÉ. £ÀªÀÄä ¢üà JAzÀgÉ §Ä¢Þ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉUÉƽ¸ÀĪÀAvÁUÀ° JAzÀÄ UÁAiÀÄwæ ªÀÄAvÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀPÀ®fêÀ dAvÀÄUÀ½UÉ ZÉÊvÀ£Àå ªÀÄÆwðAiÀiÁzÀ ¸ÀÆAiÀÄð£À°è ¥Áæyð¹zÁÝgÉ. »ÃUÉ CRAqÀ ªÀÄAqÀ®ªÁzÀ ¤¸ÀUÀðzÀ°è ¸ÀÄvÀÛt ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è zÀPÀÄ̪À £ÀÆgÁgÀÄ §UÉAiÀÄ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À ¸ÁgÀªÀ£ÀÄß »ÃgÀÄvÁÛ ªÀåQÛvÀé «PÀ¸À£À ªÀiÁUÀðzÀ°è ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ C®èªÀÄ D²¸ÀÄvÁÛ£É. C£ÀĨsÀªÀzÀ ¥Àj £ÀÆgÀéjUÉ £ÀÆgÀÄ £ÀÆgÀÄ ¥Àj ¢£ÀªÉÇAzÀgÉÆ¼É CzÉƧâAUÉ £ÀÆgÀÄ ¥Àj JtÂ¥ÀÄzÁgÀ£ÀĨsÀªÀªÀ£ï, DªÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°? ªÀÄt®UÉÆÃ¥ÀÄgÀªÉÇ CzÀÄ ªÀÄAPÀÄwªÀÄä. vÀ£ÀÄ«£À°è ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄÄ ©Ãd©wÛ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¹ ¥Àj±ÀæªÀÄ¢AzÀ ¤ÃgÀ£ÀÄt¹ C£ÀĨsÀªÀzÀ D¸ÀgÉAiÀÄ°è ¨É¼É¹zÀ ¸À¹AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀUÀt DPÀµÀðuÉAiÀÄ C¥ÁAiÀÄ¢AzÀ ¸ÀAgÀQë¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥À±ÀÄUÀ¼ÀÄ, zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¨É¼ÉzÀ ¥ÉÊgÀ£ÀÄß ºÀzÀUÉr¸À¨ÁgÀzÀÄ. CAvÀºÀ ¥À±ÀÄUÀ¼ÁzÀgÀÆ AiÀiÁgÀÄ? LªÀgÀÄ! ¥ÀAZÉÃA¢æAiÀÄUÀ¼ÀÄ. PÀtÄÚ, ¨Á¬Ä, Q«, ªÀÄÆUÀÄ, ZÀªÀÄð EªÀÅUÀ½AzÀ ¸ÀȶÖAiÀiÁUÀĪÀ ¯ËQPÀ DPÀµÀðuÉUÀ½UÉ D¸É D«ÄµÀUÀ½UÉ M¼ÀUÁV ¸ÁzsÀPÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀxÀ¢AzÀ «ZÀ°vÀUÉƼÀî¯ÁUÀzÀÄ. C®èªÀÄ£Éà E£ÉÆßAzÀÄ ªÀZÀ£ÀzÀ°è ¥ÀAZÉÃA¢æAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À¯ÁUÀzÀ zÉúÀzÀ°è JAvÀºÀ KgÀÄ¥ÉÃgÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ CxÀðªÀvÁÛV »ÃUÉ ºÉüÀÄvÁÛ£É.

69


PÁ®ÄUÀ¼ÉA§ÄªÀÅ UÁ° PÀAqÀAiÀÄå zÉúÀªÉA§ÄzÀÄ vÀÄA©zÀ §Ar PÀAqÀAiÀÄå §ArAiÀÄ ºÉÆqɪÀgÉʪÀgÀÄ ªÀiÁ¤¸ÀgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ¸ÀªÀÄ«®èAiÀÄå CzÀjZÉÑÃAiÀÄ£ÀjvÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ¢zÀðqÉ CzÀgÀZÀÄÑ ªÀÄÄj¢vÀÄÛ UÀĺÉñÀégÁ. ºÁUÁV D “LªÀgÀÄ” vÉÆÃlPÉÌ £ÀÄVÎ ºÀ¸ÀUÉr¸ÀzÀAvÉ ¨ÉðAiÉÆAzÀ£ÀÄß PÀlÖ¨ÉÃPÉAzÀÄ C®èªÀÄ DUÀ滸ÀÄvÁÛ£É. CzÉAvÀºÁ ¨Éð? ¸ÀªÀÄvÉ ¸ÉÊgÀuÉAiÀÄ ¨Éð. ¸ÀªÀÄvÉ JAzÀgÉ EAV趣À ‘Balancing act’ JA§ CxÀðzÀ°è §AzÀAvÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸À¤ßªÉñÀzÀ®Æè GzÉéÃUÀUÉƼÀîzÉ ¸ÀjvÀ¥ÀÄàUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀĪÀ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝUÉƼÀÄîªÀ, ¸ÉÊgÀuÉ JAzÀgÉ vÁ¼ÉäUÉqÀzÉ zÀÈqsÀªÀÄ£ÉÆèsÁªÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¸ÁzsÀPÀ ªÀiÁvÀæ JAvÀºÁ ¸ÀAPÀµÀÖ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÁ ¤¨sÁ¬Ä¸À®Ä ±ÀPÀÛ£ÁUÀÄvÁÛ£É. UɮĪÀÅ ¸ÉÆîÄUÀ¼ÀÄ ¸ÁzsÀPÀ£À fêÀ£ÀzÀ°è ªÀÄÄA¢£À ªÀĺÀvÀézÀ WÀlÖPÉÌ ¸ÉÆÃ¥Á£ÀªÁUÀÄvÀÛªÉ. J®èQÌAvÀ®Æ «ÄV¯ÁzÀ QæAiÀiÁ²Ã® ¹ÜwAiÉÄAzÀgÉ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀxÀzÀ°è ªÀÄÄ£ÀßqÉAiÀÄĪÁUÀ ¸ÀzÁ eÁUÀÈvÀ£ÁVgÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÀÄ. ``DªÁUÀ®Æ eÁUÀgÀ¤zÀÄÝ’’ JAzÀgÉ ¤gÀAvÀgÀªÁzÀ JZÀÑgÀzÀ ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉÆArgÀ¨ÉÃPÁzÀzÀÄÝ ¸ÁzsÀPÀ£À PÀvÀðªÀå JA§ÄzÀ£ÀÄß C®èªÀÄ MwÛ MwÛ w½¸ÀÄvÁÛ£É. Consistent JA§ CxÀðzÀ°è ¸ÁzsÀPÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß ¸ÀzÁ ºÀ¹gÁV¹PÉÆAqÀgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ E°è CxÉÊð¸À§ºÀÄzÀÄ. PÀëtªÉÇAzÀgÀ°è ªÉÄʪÀÄgÉvÀ ¹Üw, PÀvÀðªÀå «ªÀÄÄRvÉ Erà ¸ÁzsÀPÀ §zÀÄQUÉ ªÀiÁgÀPÀªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. ªÉÆ® ªÀÄvÀÄÛ DªÉÄAiÀÄ PÀxÉAiÀÄ°è §gÀĪÀ ªÉÆ®zÀ ¤zÉæAiÀÄ GzÁºÀgÀuÉAiÉÄà ¸ÁzsÀPÀ£ÉƧâ ``DªÁUÀ®Æ eÁUÀgÀ’’ ¤gÀ¨ÉÃPÁzÀ CUÀvÀåªÀ£ÀÄß zsÀ餸ÀÄvÀÛzÉ. EªÉ®èzÀgÀ MlÄÖ ªÉÆvÀÛªÁV §zÀÄQ£À vÉÆÃlzÀ°è ¸À¹AiÀÄ£ÀÄß ¸À®ÄºÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁV ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ ºÀƺÀtÄÚUÀ¼À ¥sÀ® zÉÆgÀPÀĪÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ. DzsÁåvÀäzÀ°è C®èªÀÄ, ªÉÊgÁUÀåzÀ°è CPÀÌ, ¨sÀQÛAiÀÄ°è §¸ÀªÀtÚ, ¸ÀvÀ夵É×AiÀÄ°è UÁA¢ü, PÁªÀåzÀ°è ¨ÉÃAzÉæ, QæPÉmï£À°è vÉAqÀÆ®Ìgï, PÀA¥ÀÆålgï£À°è ©¯ïUÉÃmïì, £Àl£ÉAiÀÄ°è C«ÄvÁ¨ï, »ÃUÉ vÀ£ÀĪÀ vÉÆÃlªÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÀªÀ UÀÄzÀÝ° ªÀiÁr, ¨sÁæAwAiÀÄ ¨ÉÃgÀÄUÀ¼À£ÀÄß CUÉzÀÄ PÀ¼Àa fêÀ£ÀzÀ°è ¸ÀÈd£À²Ã®vÉAiÀÄ §æºÀä©ÃdUÀ¼À£ÀÄß ©wÛ dUÀwÛ£À C£ÀĨsÀªÀPÉÌ JzÉAiÉÆrØ J¯Áè DPÀµÀðt ¥Àæ¯ÉÆèsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÀwÛQÌ ¸ÀªÀÄvÀéªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÁ eÁUÀÈvÀgÁVzÀÄÝ CªÀgÀªÀgÀ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ ¸À¹UÀ¼À£ÀÄß ¸À®»zÀ ªÀĺÀ¤ÃAiÀÄjªÀgÀÄ. EAvÀºÀªÀgÀ ¸Á°£À°è ¤®ÄèªÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÀÄPÀÄ®zÀ°è DV ºÉÆÃVgÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ FUÀ®Æ £ÀªÉÆäqÀ¤gÀĪÀ £ÀÆgÁgÀÄ ¸Á«gÁgÀÄ ¸ÁzsÀPÀ ªÀĺÁ±ÀAiÀÄgÀ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ §zÀÄQ£À GzÀÝPÀÆÌ £ÁªÀÅ PÁt§ºÀÄzÁzÀ MAzÉà MAzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå CA±ÀªÉãÀÄ JAzÀÄ PÀëtPÁ® AiÉÆÃa¹zÀgÉ UÉÆÃZÀgÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ C®èªÀÄ£À ªÀZÀ£ÀªÉà ``vÀ£ÀĪÀ vÉÆÃlªÀ ªÀiÁr ....’’

70


¥ÀŸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄ

ºÀ¸ÀÛ¥Àæw ¹zÀÞvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ

qÁ. «dAiÀiÁ

MAzÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæPÁ±À£ÀPÉÌ ¹éÃPÀj¸ÀĪÀÅzÉAzÀgÉ vÀÄA§ ¸ÀgÀ¼ÀªÁzÀ ¸ÀAUÀwAiÉÄãÀ®è. FZÉUÉ AiÀiÁgÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÁUÀ§ºÀÄzÀÄ CzÀgÀ®Æè ªÀÄÄzÀætªÉZÀÑ vÀÆV¸ÀĪÀµÀÄÖ DyðPÀ C£ÀÄPÀÆ®«zÀÝgÉ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÁV©qÀ§ºÀÄzÀÄ, D ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃUÀ ªÀiÁgÁlªÁV vÁªÀÅ ¯Á¨sÀ ªÀiÁr©qÀÄvÉÛêÉA§ ºÀĹ £ÀA©PÉ ºÉZÁÑVzÉ. ¥ÀŸÀÛPÀ ¥ÀæPÁ±À£ÀªÀÇ MAzÀÄ GzÀåªÀÄ. eÉÆvÉUÉ CzÀÄ ¸Á»vÀå ¥ÀjZÁjPÉAiÀÄÆ DVzÉ. EvÀgÀ J®è GzÀåªÀÄUÀ½UÉ EgÀ¨ÉÃPÁzÀ ¹zÀÞvÉAiÀÄ£ÀÄß EzÀÆ ¨ÉÃqÀÄvÀÛzÉ. §ºÀÄvÉÃPÀ ¥ÀæPÁ±ÀPÀjUÉ ¯ÉÃRPÀgÉà ©ÃdzsÀ£À PÉÆqÀĪÀ ¥Àj¥ÁoÀªÀÇ ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÉ. ¥ÀæPÁ±ÀPÀjUÉ ¥ÀŸÀÛPÀ ¥ÀæPÁ±À£À PÉêÀ® ªÁå¥ÁgÀªÀ®è, CzÀgÀ »AzÉ ±ÀÄzÀÞ C©ügÀÄa, ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸Áé¸ÀÜöåzÀAvÀºÀ UÀÄgÀÄvÀgÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄÆ EgÀÄvÀÛzÉ. §ºÀÄvÉÃPÀ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ°è vÁªÀÅ ¥ÀæPÀluÉUÉ ¥ÀqÉzÀ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß MªÉÄä N¢ £ÉÆÃqÀĪÀ ¥Àj¥ÁoÀªÀÇ EzÀÝAw®è. ¥ÀŸÀÛPÀ ¥ÀæPÁ±À£ÀPÉÌ CUÀvÀåªÁzÀ ¤§AzsÀ£ÉUÀ¼À w½ªÀ½PÉ ºÁVgÀ° ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¹zÀÞvÉAiÀÄ J®è PÁAiÀÄðPÀÆÌ ¯ÉÃRPÀgÀÄ CxÀªÁ ªÀÄÄzÀæPÀgÀ£Éßà CªÀ®A©¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÆß PÁtÄwÛzÉÝêÉ. «zÉñÀUÀ¼À°è CxÀªÁ C£ÉÃPÀ ¥Àæ¹zÀÞ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ°è CzÉÆAzÀÄ zÉÆqÀØ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÉÄà EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÀÄÆ CzÀÄ EzÀÝAvÉAiÉÄà ªÀÄÄzÀætPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸Á®Ä, ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÆß ¥Àj²Ã°¸À®Ä ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ªÀÄAqÀ½¬ÄgÀÄvÀÛzÉ. zÉÆõÀUÀ¼À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¹, Jrmï ªÀiÁrAiÉÄà ªÀÄÄzÀætPÉÌ PÀ½¸ÀÄvÁÛgÉ. PÉ®ªÉǪÉÄä CªÀgɵÉÖà ¥Àæ¹zÀÞgÁVzÀÝgÀÆ ¯ÉÃRPÀjUÉà ºÀ¸ÀÛ¥Àæw »AwgÀÄV¹ EAwAxÀ ªÁPÀå, ¥ÀzÀ, C©ü¥ÁæAiÀÄ, «gÉÆÃzsÁ©ü¥ÁæAiÀÄUÀ½ªÉ JAzÀÄ ¸ÀÆa¹ ¸Àj¥Àr¸À®Ä ºÉüÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ MAzÀÄ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß M¦à ¥ÀæPÀn¸ÀÄvÁÛgÉA§ÄzÉà MAzÀÄ zÉÆqÀØ ¸ÀAUÀw. PÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è EµÀÄÖ PÀlÄÖ¤nÖ£À ªÀåªÀ¸ÉÜ E£ÀÆß §AzÀAw®è. DzÀgÀÆ PÉ®ªÀÅ ¥Àæw¶×vÀ ¥ÀæPÀluÁ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ F §UÉAiÀÄ JZÀÑgÀªÀ»¸ÀÄvÀÛªÉ. PÉ®ªÀÅ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è vÀdÕgÀ ¸À®ºÁ ªÀÄAqÀ½AiÉÄà EgÀÄvÀÛzÉ. zsÁgÀªÁqÀzÀ ‘ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ UÀæAxÀªÀiÁ¯É’AiÀÄ°è f.©. eÉÆòAiÀÄAxÀ w½ªÀ½PÀ¸ÀÜjzÁÝUÀ®Æ QÃwð£ÁxÀ PÀÄvÀðPÉÆÃn ªÉÆzÀ¯ÁzÀ »jAiÀÄgÀÄ ¸À®ºÁ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ°èzÀÝgÀÄ. D ¥ÀæPÁ±À£À¢AzÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ¥ÀæPÀlªÁUÀÄvÀÛzÉAzÀgÉ CzÉÆAzÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀAUÀw DUÀÄwÛvÀÄÛ. PÀÄvÀðPÉÆÃnAiÀĪÀgÀ ºÀ¢Ý£À PÀtÂÚUÉ ©Ã¼ÀzÉ zÉÆõÀUÀ¼ÀÄ £ÀĸÀļÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«gÀ°®è. C¤ªÁAiÀÄð ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è CªÀgÀÄ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß PÉêÀ® wzÀÄݪÀÅzÀ®è, ¥ÀÅ£ÁgÀa¹zÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼ÀÆ EzÀݪÀÅ. ªÉÄʸÀÆj£À PÉ®ªÀÅ ¥ÀæPÀluÁ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À®Æè EAxÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ EvÀÄÛ. £ÀªÀPÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæPÁ±À£À ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è EAxÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ EzÉ. «µÀAiÀÄ ªÉÊ«zsÀåªÀżÀî ¥ÀæPÀluÉUÀ¼ÁzÀÝjAzÀ F ¸À®ºÉUÁgÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÉëÃvÀæzÀªÀgÀÆ DVgÀÄvÁÛgÉ. EªÉ®è MAzÀÄ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÉÄà ¥ÀæPÀluÉUÉ ªÉÆzÀ®Ä «±ÉõÀªÁzÀ ¹zÀÞvÉUÉ M¼ÀUÁUÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄwÛªÉAiÀÄ®èªÉ? ¥ÀwæPÉÆÃzÀÀåªÀÄ, ¥ÀæPÁ±À£À, ªÀÄÄzÀæt «¨sÁUÀUÀ¼À°è MAzÉÆAzÀÄ «¨sÁUÀPÀÆÌ CzÀgÀzÉÝà DzÀ ¥ÀævÉåÃPÀ «zsÁ£ÀUÀ½ªÉ.

71


¥ÀwæPÉÆÃzÀÀåªÀÄzÀ JrnAUï CxÀªÁ ºÀ¸ÀÛ¥Àæw vÀAiÀiÁjAiÀÄ «zsÁ£ÀªÉà ¨ÉÃgÉ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀÄÝ. ºÁUÉAiÉÄà ¥ÀæPÁ±ÀPÀ£À, ªÀÄÄzÀæPÀ£À dªÁ¨ÁÝjUÀ¼ÀÆ ¨É à gÉ A iÉ Ä Ã EgÀ Ä vÀ Û ª É . ¥À æ w AiÉ Æ AzÀ Ä PÉ ë à vÀ æ ª À Ç ²¸À Û £ À Ä ß §AiÀĸÀÄvÀÛzÉ.¸ÀÈd£À²Ã®, ¸ÀÈd£ÉÃvÀgÀ, ¸ÀAPÀ®£À, ¸ÀA¥ÁzÀ£É, C£ÀĪÁzÀ ªÉÆzÀ¯ÁV «AUÀr¹PÉÆAqÀgÉ ¸ÀÈd£À²Ã® PÀÈwUÀ¼À°è ºÉZÀÄÑ ºÀ¸ÀÛPÉëÃ¥ÀPÉÌ CªÀPÁ±À«®è. JAzÀgÉ ªÀÄ£À§AzÀAvÉ ¸Á®ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀvÀÛj¹ (Edit) ©qÀ¯ÁUÀzÀÄ. G½zÀAvÉ J®è ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀ ¹zÀÞvÉAiÉÄà E®Æè C£ÀéAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀ«vÁ ¸ÀAPÀ®£ÀªÁzÁUÀ®Æ ¸ÁévÀAvÀæöå PÀrªÉÄAiÉÄÃ, ¯ÉÃRPÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀzÉà AiÀiÁªÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ, wzÀÄÝ«PÉ, PÀvÀÛj¸ÀÄ«PÉ PÀÆqÀzÀÄ. UÀæAxÀ ¸ÀA¥ÁzÀ£ÉAiÀiÁzÁUÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ªÀÄAqÀ½ ¤ªÀð»¸ÀÄvÀÛzÁzÀÝjAzÀ ºÉZÁÑV ¸ÀªÀĸÉåUÀ½gÀĪÀÅ¢®è. C£ÀĪÁzÀ PÀÈwAiÀiÁzÁUÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ JZÀÑgÀUÀ¼ÀÄ ºÀ®ªÀÅ. ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ ªÉÆzÀ®Ä ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ PÉ®¸À ¯ÉÃRPÀgÉÆA¢UÉ UÉÆvÁÛzÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼Àr M¥ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. F »£É߯ÉAiÀÄ°è ¸ÁPÀµÀÄÖ vÀdÕgÉÆqÀ£É ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£É £ÀqɹzÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ MAzÀÄ ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÆß vÀAiÀiÁj¹zÉ. CzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÉà jÃwAiÀÄ MAzÀÄ °TvÀ M¥ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ «»vÀ. JµÀÄÖ ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄ¢æ¸ÀÄwÛÃj. JµÀÄÖ ¨É¯É EqÀ§ºÀÄzÀÄ. F DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ±ÉÃPÀqÁ JµÀÄÖ ªÉÆvÀÛ ¯ÉÃRPÀjUÉ UËgÀªÀzsÀ£À PÉÆqÀÄwÛÃj ªÀÄvÀÄÛ D UËgÀªÀzsÀ£À ºÉÃUÉ JAzÀgÉ AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ ºÀAvÀzÀ°è ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃj JA§ «ªÀgÀ M¥ÀàAzÀzÀ°ègÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ªÀÄÄR ¨É¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ±ÉÃPÀqÁ 10gÀAvÉ, PÉ®ªÉǪÉÄä ¥Àæ¹zÀÞ ¯ÉÃRPÀjUÉ ±ÉÃ. 15-20gÀ ªÀgÉUÀÆ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄAlÄ. J®èªÀÇ M¥ÀàAzÀzÀ°è zÁR¯É DUÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¥ÀŸÀÛPÀPÉÌ §¼À¸ÀĪÀ avÀæUÀ¼ÀÄ, PÁUÀzÀzÀ ªÀiË®åªÀ£ÁßzsÀj¹, vÀUÀ®ÄªÀ ªÉZÀÑzÀ ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀlÖ£ÀÄß ªÀÄÄR¨É¯ÉAiÀiÁV EqÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀŸÀÛPÀ ªÀiÁgÁlzÀ°è ±ÉÃPÀqÁªÁgÀÄ jAiÀiÁ¬Äw EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ ªÀiÁgÁlzÀ°è C¤ªÁAiÀÄð. J®èQÌAvÀ ªÀÄÄRåªÁV ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ MAzÉà ªÀÄÄzÀætPÉÆÌà CxÀªÁ ¸ÀA¥ÀÇtðªÉÇà JA§ÄzÀÆ ¸ÀàµÀÖªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. PÉ®ªÉǪÉÄä ¯ÉÃRPÀgÀÄ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ JAzÀgÉ vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̽UÉ, §AzsÀÄUÀ½UÉ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀA¸ÉÜUÉ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. CzÀÄ M¥ÀàAzÀzÀ°è ªÀÄÄRåªÁV ¥ÀæPÀnvÀ ¥ÀŸÀÛPÀzÀ¯Éèà zÁR¯ÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. ¯ÉÃRPÀgÀÄ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß vÁªÉà ElÄÖPÉÆAqÀgÀÆ CªÀgÀ ¤zsÀ£Á£ÀAvÀgÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ªÀÄgÀĪÀÄÄzÀætPÉÌ §AzÀgÉ CªÀgÀ «¯ï£À°è ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ §gÉ¢zÁÝgÉAiÉÄà ¸ÀàµÀÖ¥Àr¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ºÁV®èzÁUÀ®Æ D ¯ÉÃRPÀgÀ ºÉAqÀw, ªÀÄPÀ̽UÉ F PÀÈwAiÀÄ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ®Æè ¥ÀŸÀÛPÀ ªÀÄgÀĪÀÄÄzÀætªÁVzÀÄÝ, ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÁzÀgÉ F ªÉÆzÀ®Ä ¥ÀæPÁ±À£À ªÀiÁrzÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ M¦àUÉ

72


EgÀ ¨ É Ã PÀ Ä . ªÉ Æ zÀ ® ªÀ Ä ÄzÀ æ t zÀ ¥À æ w UÀ ¼ À Ä ¥À Ç wðAiÀ i ÁV RZÁðVgÀ¨ÉÃPÀÄ. RZÁðV®èªÁzÀgÉ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ §½ G½¢gÀĪÀ ¥À æ w UÀ ¼ À £ À Ä ß PÉ Æ AqÀ Ä PÉ Æ AqÁzÀ g À Æ F ºÉ Æ ¸À ªÀ Ä ÄzÀ æ t ¥ÁægÀA©ü¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ! ªÀÄ£À §AzÀAvÉ ªÀÄÄ¢æ¸ÀĪÀÅzÉà ¥ÀæPÁ±À£À DUÀĪÀÅ¢®è. AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw °TvÀªÁUÉà EgÀ¨ÉÃPÁzÀÄÝ CvÀåUÀvÀå. (£Á£ÀÄ Vjñï PÁ£ÁðqÀgÀ ‘ªÀiÁ ¤µÁzÀ’ KPÁAPÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÆvÀæzÀ ¨ÉÆA¨ÉUÉ, ªÀÄvÉÆÛªÉÄä gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄUÁV gÀÆ¥ÁAvÀj¹zÉÝ. ªÀiËTPÀ C£ÀĪÀÄwVAvÀ °TvÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ CUÀvÀå EzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ «ªÁzÀUÀ¼ÉzÁÝUÀ¯Éà CxÀðªÁzÀzÀÄÝ.) CzÀÄ ¸ÉßúÀ ¸ÀA§AzsÀPÉÌ zsÀPÉÌ vÀgÀÄvÀÛzÉ. C£ÀĪÁzÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÁUÀ F ºÀPÀÄÌUÀ¼À §UÉÎ vÀÄA¨Á JZÀÑgÀ EgÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÆ® ¯ÉÃRPÀgÀ C£ÀĪÀÄw EgÀ¯ÉèÉÃPÀÄ. ªÀÄÆ® ¯ÉÃRPÀgÀÄ fêÀAvÀ E®è¢zÀÝgÉ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÀÄ, PÉ®ªÉǪÉÄä D PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆ®zÀ°è ¥ÀæPÀn¹zÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ C£ÀĪÀÄw EvÁå¢ vÀÄA§ ªÀÄÄRåªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¯ÉÃRPÀgÀÄ G¬Ä°£À°è ªÀÄPÀ̼ÀÄ, ºÉAqÀw, CªÀgÀ ºÉ¸Àj£À CxÀªÁ ¨ÉÃgÉAiÀÄ læ¸ïÖUÀ½UÉ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¢gÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. «zÉñÀUÀ¼À ¯ÉÃRPÀgÁzÁUÀ®AvÀÆ F ¤AiÀĪÀÄ vÀÄA§ PÀlÄÖ¤mÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. JµÉÖà ¥ÀæAiÀiÁ¸ÀªÁzÀgÀÆ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ¥ÀæPÁ±À£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ M¼ÉîAiÀÄzÀ®è. ¯ÉÃRPÀgÀÄ ¤zsÀ£ÀºÉÆA¢ 50 ªÀµÀðUÀ¼ÁzÀgÉ PÀÈwAiÀÄ ¸ÁéªÀÄå ¸ÀévÀAvÀæªÁUÀÄwÛzÉA§ ¤AiÀĪÀÄ«zÉ. gÀ«ÃAzÀæ£ÁxÀ mÁåUÀÆgÀgÀ PÀÈwUÀ¼À C£ÀĪÁzÀzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è EzÀ£ÀÄß 60 ªÀµÀðPÉÌ «¸ÀÛj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. DzÀgÀÆ JZÀÑjPÉ ªÀ»¸ÀĪÀ CuÀvÀå«zÉ. GzÁ : ²æêÀÄw ©.J¸ï. ªÉAPÀl®Qëöä (‘ZÁªÀr’AiÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀQ) CªÀgÀÄ MªÉÄä ¥Àæ¹zÀÞ £ÀÈvÀåvÁgÉ E¸ÀqÉÆÃgÁ qÀAPÀ£Àß¼À DvÀäZÀjvÉæAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀPÉÌ C£ÀĪÁ¢¹zÀgÀÄ. CzÀ£ÀÄß £Á£Éà ¥ÀæPÁ±À£À ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄ£À¹ìvÀÄÛ. DzÀgÉ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÉà ¸ÁzsÀåªÁUÀ°®è. DPÉ ¥ÀæeÁªÁtÂAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹zÀgÀÄ. CªÀjUÀÆ EzÉà ¸ÀªÀĸÉåAiÀiÁ¬ÄvÉAzÀÄ vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ. zsÉÊAiÀÄðªÀiÁrzÀ ¦. ®APÉñÀgÀÄ ‘®APÉÃ±ï ¥ÀwæPÉ’AiÀÄ°è AiÀiÁªÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄÆ E®èzÉAiÉÄà zsÁgÁªÁ»AiÀiÁV ¥ÀæPÀn¹zÀgÀÄ. PÀ£ÀßqÀzÀ F ¥ÀwæPÉ «zÉñÀzÀªÀjUÉ°è vÀ®Ä¦ÃvÉA§ zsÉÊAiÀÄð«gÀ¨ÉÃPÀÄ. C£ÀĪÀÄwAiÀÄ PÁgÀt¢AzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ NzÀÄUÀjUÉ MAzÉƼÉîAiÀÄ DvÀäZÀjvÉæ NzÀĪÀ CªÀPÁ±À vÀ¦àºÉÆÃUÀ¢gÀ¯ÉA§ CªÀgÀ D±ÀAiÀĪÀÇ M¼ÉîAiÀÄzÉÃ. D PÀÈw ¥ÀŸÀÛPÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è vÀgÀ°®èªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀÄvÉÛãÉ. «zÉñÀzÀ PÀÈwUÀ¼À ¸ÁéªÀÄå ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖ. CªÀgÀÄ PÉüÀĪÀ UËgÀªÀzsÀ£ÀªÀÇ £ÀªÀÄä C¼À«UÉ «ÄÃjzÀÄÝ. »ÃUÁV JµÉÆÖà PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¥ÀæPÀn¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁV®è. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ PÉëÃvÀæzÀ°è vÉÆqÀVPÉÆArgÀĪÀ ‘¸ÀºÀd ¸ÁUÀĪÀ½’ ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀQ «. UÁ¬Äwæ CªÀgÀÄ ‘vÉÆÃvÉÆ ZÁ£ï’ JA§ ªÀÄPÀ̼À ¥ÀŸÀÛPÀªÀ£ÀÄß C£ÀĪÁ¢¹zÀgÀÄ. ªÀÄPÀ̼À ²PÀëtPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ vÀÄA§ ¸ÉÆUÀ¸ÁzÀ ¥ÀŸÀÛPÀ CzÀÄ. K£Éà ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀgÀÆ ªÀÄÆ®¯ÉÃRPÀgÀÄ, ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ¹UÀ°®è. C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ zsÉÊAiÀÄðªÁUÀ°®è. DPÉ vÀ£Àß ¨Á®åzÀ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ¨É¸ÉzÀÄ-CzÉà PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹- ¨ÉÃgÉAiÀÄzÉÃ

73


¸ÀévÀAvÀæ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß gÀa¹zÀgÀÄ. CzÀȵÀÖªÀ±Ávï CªÀgÀ ªÉÆzÀ® C£ÀĪÁzÀªÀ£ÀÄß £ÁåµÀ£À¯ï §ÄPï læ¸ïÖ ¥ÀæPÀn¹zÀgÉ, E£ÉÆßAzÀÄ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß EwÛÃZÉUÉ ªÉÄà ¥sÀèªÀgï ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ f.J£ï. ªÉÆúÀ£ï CªÀgÀÄ ¥ÀæPÀn¹zÀgÀÄ. CzÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ‘vÀÄAUÁ’. JgÀqÀÆ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ. PÉ®ªÀÅ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ ¥ÀÇtð ºÀPÀÌ£ÀÄß vÁªÉà ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÁzÁUÀ ¯ÉÃRPÀgÀÆ vÉÆAzÀgÉUÉ ¹QÌPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ PÉ.J¸ï. £ÀgÀ¹AºÀ¸Áé«ÄAiÀĪÀgÀ ‘ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀÄ°èUÉ’ PÀ«vÁ ¸ÀAPÀ®£À, JZï.«. ¸Á«vÀæªÀÄä£ÀªÀgÀ PÀÈwUÀ¼À ¸ÁéªÀÄå EvÁå¢. £ÀgÀ¹AºÀ¸Áé«ÄAiÀĪÀgÀ PÀÈw ¸ÁéªÀÄåªÀ£ÀÄß »AwgÀÄV ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÁPÀµÀÄÖ ¥ÀæAiÀiÁ¸ÀªÁ¬ÄvÉAzÀÄ PÉýzÉÝãÉ. FUÀ vÉgÀªÁVzÉ! ¸Á«vÀæªÀÄä£ÀªÀgÀ PÀvÉUÀ¼À£ÀÄß zÀÆgÀzÀ±Àð£ÀzÀ°è zsÁgÁªÁ»AiÀiÁV vÀgÀ®Ä ¤zÉÃð±ÀPÀ £ÁUÁ¨sÀgÀtjUÉ ¸À®ºÉ PÉÆlÄÖ £Á£Éà C£ÀĪÀÄw PÉÆr¸À®Ä ¥ÀgÀzÁqÀ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. DUÀ PÉÊUÉÆrgÀ°®è. FUÀ ¸ÀévÀAvÀæªÁVªÉAiÀÄAvÉ! ªÀiÁ¹Û ªÉAPÀmÉñÀ CAiÀÄåAUÁgïgÀ PÀÈwUÀ¼À ¸ÁéªÀÄå CªÀgÀ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÀÄ ¤ªÀð»¸ÀĪÀ læ¸ïÖ PÉÊAiÀÄ°èzÉ. C£ÀĪÀÄw ¸ÀÄ®¨sÀªÀ®è. ºÁUÉà ¨ÉÃAzÉæ, gÁdgÀvÀßA PÀÈwUÀ½UÀÆ C£ÀĪÀÄw PÀµÀÖ. ¸ÀPÁðgÀªÉà PÉÊPÀnÖ PÀÆgÀ¨ÉÃPÁV §A¢zÉ. F J®è vÉÆqÀPÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÁj¹PÉÆAqÀÄ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¯ÉÃRPÀgÉÆA¢UÉ M¥ÀàAzÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀ ªÉÄïÉAiÉÄà ¥ÀæPÁ±À£ÀPÉÌ vÉÆqÀUÀ¨ÉÃPÀÄ. PÀÈwAiÉÆAzÀÄ ¥ÀoÀå¥ÀŸÀÛPÀªÁV DAiÉÄÌ DzÁUÀ ¥ÀæPÁ±ÀPÀjUÉ PÉÆAZÀ ¯Á¨sÀ«zÉ. ªÀÄÄRåªÁV ¯ÉÃRPÀgÉà £ÁªÉà ¥ÀæPÀn¸ÀÄvÉÛÃªÉ C£ÀÄߪÀÅzÀÄAlÄ! E°èAiÀÄÆ ºÀ®ªÀÅ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À ¥Á®£ÉAiÀÄ CUÀvÀå EzÉ. ¯ÉÃRPÀgÉà ¥ÀæPÀn¸ÀÄvÉÛêɣÀÄߪÀÅzÀgÀ »AzÉ £Á®ÄÌ PÁ¹£À ¯Á¨sÀzÀ aAvÉ EzÉ. MAzÉƪÉÄä CªÀgÀ PÉÆÃjPÉ M¦à ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ C£ÀĪÀÄw¹zÀgÀÆ FUÁUÀ¯Éà vÁªÀÅ ¥ÀæPÀn¹zÀ D ¥ÀŸÀÛPÀzÀ ªÀÄÄ¢ævÀ ¥ÀæwUÀ¼À°è ªÀiÁgÁlªÁUÀzÉà G½zÀ ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÃRPÀgÀÄ CxÀªÁ CªÀgÀÄ M¥ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀ ¨ÉÃgÉ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ PÉÆAqÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. «zÁåyðUÀ¼À C£ÀÄPÀÆ®PÁÌV ¥ÀoÀå¥ÀŸÀÛPÀUÀ½UÉ ¨É¯É PÀrªÉÄ EqÀ¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ §¼À¸ÀĪÀ PÁUÀzÀ, ªÀÄÄR ¥ÀÅlzÀ gÉÆlÄÖ, ¨ÉÊArAUï J®èªÀÇ CµÉÖãÀÆ ²æêÀÄAvÀªÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¨É¯É PÀrªÉÄ DzÀÝjAzÀ CzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ¨É¯É EgÀĪÀ ¤ªÀÄä ¥ÀæPÀluÉ CzɵÉÖà CAzÀªÁVzÀÝgÀÆ ªÀiÁgÁlªÁUÀzÉ £ÀµÀÖPÉÌ M¼ÀUÁUÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. F J®è JZÀÑgÀªÀ»¸ÀzÉà ºÉÆÃzÀgÉ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ ºÀtzÀ ªÀÄÄUÀÎnÖUÉ ¹QÌPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. PÉ®ªÉǪÉÄä ¯ÉÃRPÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹

74


CxÀªÁ gÀÆ¥ÁAvÀgÀ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄAlÄ. CAxÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ®Æè ªÀÄÆ® ¯ÉÃRPÀgÀ C£ÀĪÀÄw CUÀvÀå. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV PÀvÉ, PÁzÀA§j, PÁªÀåUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹ £ÁlPÀUÀ¼À gÀZÀ£ÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀÄ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀPÉÌ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉ¢gÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ CzÀ£ÀÄß ªÀÄÄ¢æ¸À®Ä ªÀÄÆ® ¯ÉÃRPÀgÀ C£ÀĪÀÄw EzÉAiÉÄà E®èªÉà JA§ÄzÀ£ÀÆß w½zÀÄPÉƼÀîzÉà £ÁlPÀ PÀÈw ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄÄAzÉ vÉÆAzÀgÉUÉ ¹QÌPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ½ªÉ. D ªÀÄÆ® ¯ÉÃRPÀgÀ PÀÈwAiÀÄ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ PÀÆqÁ PÉ®ªÉǪÉÄä PÉêÀ® ªÀÄÄzÀætzÀ ºÀPÀÌ®èzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁzsÀåªÀÄPÉÌ C¼ÀªÀr¸À®Æ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÉA§ ±ÀgÀvÀÄÛ ºÁQ M¥ÀàAzÀ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄAlÄ. F ºÉÆvÀÄÛ ºÉƸÀ ºÉƸÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À D«µÁÌgÀªÁVzÉ; DUÀÄvÀÛ¯Éà EzÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ F M¥ÀàAzÀ ¥ÀvÀæzÀ «ZÁgÀzÀ°è vÀÄA§ eÁUÀgÀÆPÀgÁVgÀĪÀÅzÀÄ CvÀåUÀvÀå. ªÀÄÄA¢£À ºÀAvÀ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÀÄ ¹zÀÞvÉ. ªÉÄîģÉÆÃlPÉÌ CvÀåAvÀ ¸ÀgÀ¼À, wÃgÁ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ¸ÀAUÀw C¤ß¹zÀgÀÆ EzÉÆAzÀÄ §ºÀıÀæªÀĪÀ£ÀÄß ¨ÉÃqÀĪÀ ¹zÀÞvÉ. AiÀiÁªÀ PÁgÀtPÀÆÌ ¤®ðPÀëöå-zsÉÆÃgÀuÉ ¸À®èzÀÄ. PÀÈwAiÀÄ CZÀÄÑPÀlÄÖ, ¨sÁµÁ ±ÀÄzÀÞvÉ J®èªÀÇ MAzÀÄ ZËPÀnÖ£ÉƼÀUÉ §AzÁUÀ¯Éà ZÀAzÀ. ªÀÄÄzÀæPÀgÀÄ, ¯ÉÃRPÀgÀ ªÉÄÃ¯É J®è ºÉÆuɺÁQ ¥ÀæPÁ±ÀPÀ ¸ÀĪÀÄä¤gÀĪÀÅzÀÄ ¤dªÁzÀ GzÀå«ÄAiÀÄ ®PÀëtªÀ®è. ¦JZï.r. ¥ÀzÀ«UÁV ¹zÀÞªÀiÁrzÀ ¥ËæqsÀ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀluÉUÉ ¹éÃPÀj¸ÀĪÁUÀ ºÉZÀÄÑ JZÀÑgÀªÀ»¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. D ¥Àæ§AzsÀUÀ¼ÀÄ CªÀgÀªÀgÀ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ½AzÀ ¸Á®ÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÉ ºÁUÉà JwÛPÉÆArgÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ E®è¢®è. C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼ÀÆ PÉ®ªÉǪÉÄä £ÀPÀ®ÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. EzÀgÀ gÀºÀ¸Àå §AiÀįÁzÁUÀ C£ÀUÀvÀå «ªÁzÀUÀ¼ÁV ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀĪÀÄÄzÀæPÀgÀÆ-ªÀÈxÁ ¥ÉÃaUÉ ¹®ÄPÀÄvÁÛgÉ. ¥Àæ¹zÀÞ ¯ÉÃRPÀgÉƧâgÀ EAxÀ ¥Àæ§AzsÀ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ »ÃUÉ «ªÁzÀPÉÆ̼ÀUÁzÀ ¥Àæ¸ÀAUÀ PÉ®ªÉà ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £ÀqÉzÀzÀÄÝAlÄ. PÉ®ªÀÅ ¥Àæ¹zÀÞ ªÀåQÛUÀ¼À §UÉÎ §gÉAiÀÄĪÀ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ §gÀºÀUÁgÀgÀÄ ¥Àæ¹zÀÞgÉA§ PÁgÀtPÉÌ ¥Àj²Ã°¸ÀzÉ M¦àPÉƼÀÄîªÀÅzÀÆ PÉ®ªÉǪÉÄä «¥ÀjÃvÀ vÉÆAzÀgÉUÉ PÁgÀtªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæ¹zÀÞ ¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛçdÕgÉƧâgÀÄ §gÉzÀ ¥ÀŸÀÛPÀªÀÅ ªÀiÁf ¥ÀæzsÁ¤UÀ¼À£ÀÄß CªÀºÉüÀ£À ªÀiÁrzÉ JA§ DgÉÆÃ¥ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÉ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À ªÀÄlÄÖUÉÆîÄ, ªÀÄÄzÀæuÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß ¹Ãeóï ªÀiÁrzÀÆÝ GzÁºÀgÀuÉ £ÀªÀÄä ªÀÄÄA¢zÉ! ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ PÀÈwUÀ½AzÀ

75


ºÁUÉ ºÁUÉà JwÛPÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀgÀ DzsÁgÀ AiÀiÁªÀÅzÀjAzÀ G¯ÉèÃR JAzÀÆ ¸ÀÆa¸ÀzÉ ¯ÉÃRPÀgÀÄ ¥ÀæPÀluÉUÉ PÉÆqÀĪÀÅzÀjAzÁV ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÆ vÉÆAzÀgÉUÉ M¼ÀUÁUÀÄvÁÛgÉ. J®èjUÀÆ J®èªÀÇ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è. ºÁUÁV DAiÀiÁ PÉëÃvÀæzÀ vÀdÕjUÉ vÉÆÃj¹ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄĪÀÅzÀÄ «»vÀ. PÉ®ªÉǪÉÄä ¸ÀÈd£À²Ã® PÀÈwUÀ¼À®Æè EAxÀ C¥ÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ JzÀÄgÁUÀÄvÀÛªÉ. PÀ«vÁ ¸ÀAPÀ®£ÀUÀ¼À°è F C¥ÁAiÀÄ C¢üPÀ. §gÀºÀUÁgÀ EvÀgÀgÀ ¸Á®ÄUÀ¼À£ÀÄß JwÛgÀĪÀÅzÀÄ ºÁVgÀ° vÀ£Àß ¸Á®£ÀÆß vÁ£ÀÄ ºÀ®ªÀÅ ¨Áj vÀ£ÀßzÉà PÀ«vÉUÀ¼À°è ¥ÀÅ£ÀB ¸ÉÃj¹©qÀÄvÁÛ£É. E£ÀÆß ªÀÄÄA¢£ÀzÀÄ CvÀåAvÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ DzÀgÉ CzÀÄ vÀÄA¨Á ªÀÄÄRå ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ JA§ PÁgÀtPÁÌV UÀªÀĤ¸À¯ÉèÉÃPÁzÀĪÀÅ. ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÀÄ°è ±ÀÄzÀÞ ªÁPÀågÀZÀ£ÉAiÀÄ §UÉÎ UÀªÀÄ£À EgÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÁPÀåzÀ ªÉÆzÀ®Ä ºÉüÀºÉÆgÀl «µÀAiÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁVzÉAiÉÄ JAzÀÄ UÀªÀĤ¹. ¨sÀÆvÀ, ªÀvÀðªÀiÁ£À, ¨sÀ«µÀåvïUÀ¼ÀÄ ªÁPÀåzÀ°è ¸ÀjAiÀiÁV ¸ÀÆavÀªÁVªÉAiÉÄà JA§ÄzÀÄ ªÀÄÄRå. KPÀªÀZÀ£À¢AzÀ DgÀA©ü¹ §ºÀĪÀZÀ£ÀzÀ°è ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ CxÀªÁ §ºÀĪÀZÀ£ÀªÀ£ÀÄß KPÀªÀZÀ£ÀzÀ°è ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ C¥ÁAiÀÄUÀ¼ÀÆ EgÀÄvÀÛªÉ. Cw ¢ÃWÀðªÁPÀåUÀ¼ÁzÁUÀ EAxÀ C¥ÁAiÀÄ E£ÀÆß ºÉZÀÄÑ. EAxÀ°è ªÁPÀågÀZÀ£ÉAiÀÄÆ vÀ¥ÁàUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«zÉ. vÀÄA§ ¸ÀÆPÀëöäªÁV N¢PÉÆAqÀÄ ¸Àj¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ CUÀvÀå. ºÁUÉAiÉÄà ¥ÀzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ®Æè zÉÆõÀUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. FZÉUÉ vÀ¥ÀÅà ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÉà CwAiÀiÁzÀ §¼ÀPɬÄAzÁV ‘¸Àj’ JAzÀÄ M¦àPÉƼÀÄîªÀAvÁVzÉ. ‘PÀ¼ÀPÀ½’AiÀÄAxÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA¨sÀæªÀÄPÉÌ ¸ÀAªÁ¢AiÀiÁV §¼À¸ÀĪÀÅzÀÄ EvÁå¢ UÀªÀĤ¹. ‘CvÀåAvÀ PÀ¼ÀPÀ½AiÀÄ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ«zÀÄ’ CAzÀgÉ K£ÀÄ CxÀð §gÀÄvÀÛzÉ? ºÉüÀĪÀªÀgÀ ªÀÄ£À¹ì£À°è CzÉÆAzÀÄ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ JA§ ¨sÁªÀ£É. DzÀgÉ PÀ¼ÀPÀ½UÉ D CxÀð§gÀĪÀÅ¢®è. §gÀºÀzÀ®Æè PÉ®ªÀÅ vÀ¥ÀÅà ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß C«gÀĪÀAvÉAiÉÄà M¦àPÉƼÀÄîªÀ ºÀAvÀ vÀ®Ä¦zÉÝêÉ. fUÀÄ¥Éì-dÄUÀÄ¥Éì ZÀ¼ÀĪÀ½-ZÀ¼ÀªÀ½ ºÁ¢üðPÀ-ºÁ¢ðPÀ GZÁÒgÀuÉ-GZÁÑgÀuÉ

ªÉʲµÀÖöåvÉ-ªÉʲµÀÖöå PÉÆæÃrüÃPÀj¸ÀÄ-PÉÆæÃrÃPÀj¸ÀÄ ªÉÊ«zsÀåvÉ-ªÉÊ«zsÀå PÀÆ®APÀıÀ-PÀÆ®APÀ±À

¨ÉÆïïØ CPÀëgÀUÀ¼À°ègÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ ¸Àj »ÃUÉ £ÀÆgÁgÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ vÀ¥ÁàV §¼ÀPÉAiÀiÁUÀÄwÛªÉ. vÀ¥ÀÅà/¸ÀjUÀ¼À ªÀÄzsÉå UÉÆAzÀ®ªÀÄAiÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ½ªÉ. ¤zÉÃð±À£À-¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ¤zÉðñÀ£À JAzÀÄ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ gÀÆrüAiÀiÁVzÉ. ¤WÀAlÄUÀ¼À®Æè EAxÀ zÉÆõÀ G½zÀĺÉÆÃVzÉ. GZÁÑgÀuÉAiÀÄ°è CPÁðªÀvÀÄÛ (ð) ªÉÆzÀ®Ä §gÀĪÀÅzÀjAzÀ ¤zÉðñÀ£À ¸Àj JA§ ªÁzÀ ªÀÄAr¸ÀÄvÁÛgÉ. ‘zÉÃ’ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ MAzÉà CPÀëgÀ ‘¥ÀÇ’ EzÀÝ ºÁUÉ. PÀ¥ÀÇðgÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ‘¥ÀðHgÀ’ JAzÀÄ §gÉzÀgÉ vÀ¥ÁàUÀĪÀ ºÁUÉ ¤zÉÃð±À£ÀªÀ£ÀÄß ¤zÉðñÀ£À ªÀiÁrzÀgÉ vÀ¥ÀÅà. »ÃUÉ C£ÉÃPÀ ±À§ÝUÀ¼À£ÀÄß GzÁºÀj¸À§ºÀÄzÀÄ. ¥ÁægÀA¨sÀzÀ ªÁPÀåPÀÆÌ PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÁPÀåPÀÆÌ CxÀð ªÀåvÁå¸À-«gÉÆÃzsÁ©ü¥ÁæAiÀÄ §gÀĪÀAvÉ EzÁÝUÀ®Æ ¯ÉÃRPÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀAzÀÄ ¸Àj¥Àr¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ ªÀåQÛ ¤AzÀ£É, eÁw¤AzÀ£É £ÀĸÀļÀzÀAvÉ JZÀÑgÀ ªÀ»¸À¨ÉÃPÀÄ. FZÉUÉ ZÀ®£ÀavÀæzÀAxÀ

76


zÀȱÀåªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è PÀÆqÁ F ¤AiÀĪÀÄ ¥Á°¸ÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ®Æè EAxÀ JZÀÑjPÉAiÀÄ PÀæªÀÄUÀ½ªÉ. ºÁUÉ ¤AiÀĪÀÄ «ÄÃj ªÀåQÛ¤AzÀ£É EzÀÝ°è CzÀÄ ªÀiÁ£À£ÀµÀÖ ªÉÆPÀzÀݪÉÄUÉ PÁgÀtªÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÉà eÁw¤AzÀ£ÉAiÀÄAxÀ MAzÉà MAzÀÄ ¥ÀzÀ, ¨ÉÊUÀļÀUÀ½zÀÝgÀÆ vÉUÉzÀÄ ºÁPÀĪÀÅzÉƽvÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæªÀÄÄR WÀl£É £ÀqÉzÀ ªÀiÁ»w PÀÄjvÀÄ ºÉüÀĪÁUÀ ¯ÉÃRPÀgÀÄ E¸À«, vÁjÃRÄ EvÁå¢ ¸ÀÆa¹zÀÝgÉ CªÀÅ ¸ÀjAiÀiÁVªÉAiÉÄà JA§ÄzÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄÄRå WÀl£ÉUÀ¼ÁzÁUÀ®Æ CªÀÅ ¸ÀjAiÉÄà JAzÀÄ ¥Àj²Ã°¸ÀĪÀ CUÀvÀå«zÉ. vÀ¥ÀÅà ªÀiÁ»wAiÀiÁzÀgÉ CªÉà ±Á±ÀévÀªÁV G½zÀÄ©qÀĪÀ EvÀgÀgÀ£ÀÄß vÀ¥ÀÅàzÁjUɼÉAiÀÄĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀÄvÀÛzÉ. LwºÁ¹PÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ, ¥Àæ¹zÀÞ ªÀåQÛUÀ¼À G¯ÉèÃRUÀ¼ÀÄ EzÁÝUÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ DAiÀÄÄÝPÉƼÀî¯ÁVzÉ JA§ÄzÀgÀ G¯ÉèÃR ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ CvÀåUÀvÀå. PÉ®ªÀÅ ¥Àæ¹zÀÞ WÀl£ÉUÀ¼ÁzÁUÀ®Æ G¯ÉèÃRUÀ½zÀÝgÉ M½vÀÄ. PÀÈwAiÀÄ°è §gÀĪÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ, G¯ÉèÃRUÀ½UÉ PÀÈwPÁgÀgÉà ºÉÆuÉ JA§ ¸Á®Ä ¸ÉÃj¹ dªÁ¨ÁÝj PÀ¼É¬ÄvÉAzÀÄ PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è. ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£À£ÀµÀÖPÉÌ zÁjAiÀiÁzÁUÀ F AiÀiÁªÀ ªÀiÁvÀÆ gÀQë¸ÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀæPÀlªÁzÀ PÀÈwUÉ ¯ÉÃRPÀgÀµÉÖà dªÁ¨ÁÝj ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ, ªÀÄÄzÀæPÀgÀ ªÉÄÃ®Æ EgÀÄvÀÛzÉ. ¯ÉÃRPÀgÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV PÉ®ªÀÅ ¸ÀAQë¥ÀÛ gÀÆ¥ÀUÀ½AzÀ ¸ÀA¸ÉÜ, ZÀ¼ÀªÀ½, ¸ÀAWÀl£É, ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹©qÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è MªÉÄäAiÀiÁzÀgÀÆ D ¸ÀAQë¥ÀÛ gÀÆ¥ÀzÀ «¸ÁÛgÀ gÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. GzÁ : PÀ.¸Á.¥À. (PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvÀÄÛ) ºÁUÉà PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. UNO, WHO, J.L.n.AiÀÄÄ.¹., JZï.J.J¯ï., ©.JZï.JA.J¯ï. EvÁå¢.... ºÁUÉà r.«.f. «.¹Ã., ªÀiÁ¹Û, wÃ.£ÀA.²æÃ., ©.JA.²æÃ. ZÀA¥Á, ¥Á¥ÀÄ, PÀA¨ÁgÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ. MAzÀÄ PÀqÉAiÀiÁzÀgÀÆ «¸ÁÛgÀgÀÆ¥À PÉÆlÄÖ JAzÀgÉ ¥Ánî ¥ÀÅlÖ¥Àà, E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ¸ÀAQë¥ÀÛ gÀÆ¥À ¥Á¥ÀÅ JAzÀÄ §¼À¸ÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ¸ÀÆa¸ÀĪÀÅzÀÄ M½vÀÄ. J®è NzÀÄUÀjUÀÆ ¸ÀAQë¥ÀÛ gÀÆ¥À w½¢gÀÄvÀÛzÉA§ ¨sÁªÀ£É vÀ¥ÀÅà. ªÀÄÄA¢£À ¦Ã½UÉUÀAvÀÆ EzÉÆAzÀÄ ¸ÀªÀĸÉåAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÆÖ DAiÀiÁ ºÉ¸Àj£À »AzÉ CªÀgÀ£ÀÆß «±ÉõÀªÁV UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀ PÉëÃvÀæzÀ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄÆ EzÀÝgÉƽvÀÄ. PÀ«, PÀvÉUÁgÀ, «ªÀıÀðPÀ, avÀæPÀ¯Á«zÀ, ZÀ®£ÀavÀæPÀ¯Á«zÀ, ZÀ¼ÀªÀ½AiÀÄ £ÁAiÀÄPÀ, gÁdPÁgÀt »ÃUÉ... EzÀÄ MAzÉà §UÉAiÀÄ ºÉ¸Àj£À M§âjVAvÀ ºÉZÀÄÑd£À EzÁÝUÀ®Æ UÀÄgÀÄw¸À®Ä £ÉgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. PÉ®ªÀgÀ°è EwÛÃZÉUÉ, FZÉUÉ, ªÉÆ£ÉßAiÀĵÉÖà EvÁå¢ ¥ÀzÀUÀ¼À §¼ÀPɪÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. »ÃUÉ ºÉýzÀgÉ E£ÀÄß ºÀwÛ¥ÀàvÀÄÛ ªÀµÀðªÁzÀ ªÉÄÃ¯É CzÀÄ ‘EwÛÃZÉUÉ’ DUÀ¯ÁgÀzÀ®èªÉ? ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ EAxÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è DAiÀiÁ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ E¸À«, vÁjÃRÄ, wAUÀ¼ÀÄ ¸ÀÆa¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄRå!


PÉ®ªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß »ÃUÉà §¼À¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀqÀÄvÁÛgÉ. GzÁ : ºÉ¸Àj£À ªÀÄÄAzÉ gÁªï, DZÁAiÀÄð EAxÀ¢gÀĪÀªÀgÀÄ MAzÀÄ ¸ÀܼÀ s(Space) §AiÀĸÀÄvÀÛzÉ. PÉ®ªÀjUÉ F sSpace ¨ÉÃqÀ. ºÁUÉà ‘UÁ¬Äwæ’ ‘UÁAiÀÄwæ’ ¸ÉnÖ, ±ÉnÖAiÀÄAxÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ. EzÀ£Éß®è PÉý w½zÁzÀgÀÆ ¸Àj ¸ÀÆPÀÛ jÃwAiÀÄ°è §¼À¸À¨ÉÃPÀÄ. ºÁUÉà ±ÉÃPïì¦AiÀÄgïUÉ µÉÃPïì¦AiÀÄgï CAvÀ®Æ §gÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. EAxÀ°è JgÀqÀÆ vÀ¥Àà®è. DzÀgÉ J¯Éè°è F ºÉ¸Àj£À §¼ÀPÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉAiÉÆà C¯Éè®è ¤ÃªÀÅ ‘±À’ Dj¹zÀÝgÉ CzÉà EgÀ¨ÉÃPÀÄ. ‘µÀ’ Dj¹zÀÝgÉ CzÉà J®è PÀqÉ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ «µÀAiÀÄPÀÆÌ EzÀÄ C£ÀéAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀÈwAiÀÄ KPÀgÀÆ¥ÀvÉUÉ EzÀÄ CvÀåUÀvÀå. PÉ®ªÀgÀÄ F »AzÉ ºÉýzÀAvÉ JAvÀ¯ÉÆ, ªÀÄÄAzÉ «ªÀj¹gÀĪÀAvÉ JAvÀ¯ÉÆ MAzÀÄ «µÀAiÀÄzÀ ¥Àæ¸ÁÛ¥ÀzÀ°è ºÉý©qÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ ºÁUÉ »AzÉAiÀiÁUÀ° ªÀÄÄAzÉAiÀiÁUÀ° ¸ÉÃj¹zÁÝgÉAiÉÄ CxÀªÁ ºÁUÉ ¸ÉÃj¹gÀĪÀ ¸ÀAUÀw ºÉüÀĪÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÉÝà DVzÉAiÉÄà JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ¥Àj²Ã°¸À¨ÉÃPÀÄ. MAzÀPÉÆÌAzÀÄ vÁ¼ÉAiÀiÁUÀzÉ EzÁÝUÀ ¯ÉÃRPÀgÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹ ¸Àj¥Àr¹ vÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. ªÀåQÛ ZÀjvÉæAiÀÄAxÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ ¹zÀÞªÁzÀ ªÉÄÃ¯É D ªÀåQÛ ¤zsÀ£ÀgÁVzÁÝgÉAzÀÄPÉƽî. DUÀ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÀÄ°è ªÀvÀðªÀiÁ£À ¸ÀÆZÀPÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ ¨sÀÆvÀPÁ®PÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ. CxÀªÁ PÀÈw ¹zÀÞªÁzÀ PÁ®, ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ PÁ®zÀ ªÀåvÁå¸À ¸ÀÆa¹ F CA±ÀªÀ£ÀÄß NzÀÄUÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ, ¸ÀÈd£À, ¸ÀÈd£ÉÃvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÆß OavÀå £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ Jrmï ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.

78


“»ÃUÉ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ Cw±ÀAiÉÆÃQÛAiÀÄ®è JAzÀÄ ¨sÁ«¹ WÀAmÁWÉÆõÀªÁV ºÉüÀ®Ä ¸ÀAvÉÆö¸ÀÄvÉÛãɒ’ AiÀÄAxÀ ªÁPÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀ¼ÀªÁV K£ÀÄ ºÉüÀ¨ÉÃPÉÆ CzÀ£ÀÄß £ÉÃgÀªÁV ºÁUÉà ºÉý©qÀĪÀAvÉ ¥ÀjªÀwð¸ÀĪÀÅzÉƽvÀÄ. PÉ®ªÉǪÉÄä PÀÈwAiÀįÉèà ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ, QæAiÉÄAiÀÄ ¥ÀÅ£ÀgÁªÀvÀð£ÉUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. MAzÀÄ PÀxÉAiÀÄ £ÁAiÀÄQ MAzÀÄ PÀqÉ ‘«£ÀÄvÀ’ DzÀgÉ E£ÉÆßAzÀÄ PÀqÉ ‘¸À«vÀ’ DVgÀ§ºÀÄzÀÄ. ‘gÀªÉÄñÀ’£Éà ‘¸ÀÄgÉñÀ’£ÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. §gÀªÀtÂUÉAiÉÄà ªÀÈwÛAiÀiÁzÀ vÀ.gÁ.¸ÀÄ., C£ÀPÀÈgÀAxÀ ¥Àæ¹zÀÞ ¯ÉÃRPÀgÀÄ ¥ÀwæPÉ, ¥ÀæPÁ±À£ÀUÀ½UÉAzÀÄ MAzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 3-4 PÀvÉ PÁzÀA§jUÀ¼À£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸ÀĪÀ C¤ªÁAiÀÄð ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è C°èAiÀÄ £ÁAiÀÄQAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ E°èUÀÆ E°èAiÀÄzÀÄ C°èUÀÆ ºÉÆÃV C¨sÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ½ªÉ. EAxÀ PÀqÉ ºÀ¸ÀÛ¥Àæw ¹zÀÞ¥Àr¸ÀĪÀ vÀdÕgÀ ¸À«Äw ºÉZÀÄÑ UÀªÀÄ£À«lÄÖ ¥Àj²Ã°¸ÀÄvÀÛzÉ. PÉ.r. PÀÄvÀðPÉÆÃnAiÀĪÀgÀÄ gÁªï§ºÀzÀÆÝgÀgÀ ‘UÁæªÀiÁAiÀÄt’ªÀ£ÀÄß w¢Ý §gÉzÀ GzÁºÀgÀuɬÄzÉ. PÀ¼ÉzÉà ºÉÆÃVzÀÝ, JA.PÉ. EA¢gÁ CªÀgÀ ªÉÆzÀ® PÁzÀA§j ‘vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ’ ªÀÄgÀÄgÀZÀ£É DzÀzÀÄÝ £ÀªÉÄä¢jUÀĪÀ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ. §gÀºÀzÀ°è CwAiÀiÁzÀ «±ÉõÀtUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj©qÀÄvÀÛªÉ. AiÀiÁªÀ ªÀåQÛ, ¥ÁvÀæ, D ¥ÁvÀæzÀ ¸ÁÜ£À ªÀÄAiÀiÁðzÉ K£ÉAzÀÄ UÀªÀÄ£ÀzÀ°èqÀzÉ CwgÀAfvÀ «±ÉõÀtUÀ¼À C§âgÀ«zÁÝUÀ CªÀ£ÀÄß ¤ªÁj¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¨sÁµÉAiÀÄÆ ¸ÀºÀ DAiÀiÁ ¥ÁvÀæzÀ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è §¼ÀPÉAiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. J°è ¸ÀgÀ¼À, J°è DqÀA§gÀ JA§ÄzÀÄ OavÀåªÀ£ÁßzsÀj¹zÁÝVzÉ. PÀÈw gÀZÀ£ÉAiÀÄ°è §gÀºÀzÀ ±ÉÊ° ¸ÀºÀ «µÀAiÀĪÀ£ÁßzsÀj¹AiÉÄà EgÀÄvÀÛzÉ. «µÀAiÀÄ LwºÁ¹PÀªÁzÁUÀ, ¸ÁªÀiÁfPÀªÁzÁUÀ ¤gÀÆ¥ÀuÁ «zsÁ£À, ¨sÁµÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ EgÀ¯ÉèÉÃPÀ®èªÉ? CzÉà jÃw vÁwÛ÷éPÀ, ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É EvÁå¢UÀ¼À®Æè F ±ÉÊ°AiÀÄ §UÉÎ JZÀÑgÀ«gÀ°. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¯ÉÃRPÀjUÉ EzÀgÀ §UÉÎ UÀªÀÄ£À EgÀÄvÀÛzÉ. vÀÄA§ ºÉƸÀ§gÁzÁUÀ EAxÀ ¸ÀªÀĸÉå JzÀÄgÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. E£ÀÄß §gÀºÀzÀ°è CvÀåUÀvÀåªÁV UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁzÀ aºÉßUÀ¼ÀÄ, (¥ÀAPÀÄÑAiÉÄõÀ£ï). J°è C®à «gÁªÀÄ, J°è ¥ÀÇtð«gÁªÀÄ, ¥Àæ±ÁßxÀðPÀ, D±ÀÑAiÀÄð ¸ÀÆZÀPÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅ vÀÄA§ ¸ÀÆPÀëöäªÁV £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀAUÀw. G¯ÉèÃRªÁzÁUÀ “ F a£Éí J°è ¥ÁægÀA¨sÀ, J°è PÉÆ£É JA§ÄzÀ£ÀÄß JZÀÑjPɬÄAzÀ UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. MAzÉqÉ JgÀqÀÄ, MAzÉqÉ MAzÉà ‘- aºÉß EgÀÄvÀÛzÉ. EªÀ£Éß®è UÀªÀĤ¹ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀÝ£ÀÄß §¼À¸À¨ÉÃPÀÄ. ¥ÁægÀA¨sÀ, ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ ¸ÀjAiÀiÁVzÉAiÉÄà UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÀÄ. PÉ®ªÉǪÉÄä Cw ºÉZÀÄÑ ¸Á®ÄUÀ¼À G¯ÉèÃR JAzÀgÉ 2, 3 ¥ÁågÁ EgÀĪÀÅzÀÄAlÄ. DUÀ ¥ÁågÁzÀ ªÉÆzÀ°UÉ DgÀA¨sÀ DUÀĪÀ F “ aºÉß, D ¥ÁågÁ ªÀÄÄVzÀÄ, ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¥ÁågÁzÀ®Æè ªÀÄÄAzÀĪÀjzÁUÀ ªÀÄvÉÛ ¥ÁågÁ DgÀA¨sÀzÀ°è CzÉà aºÉß §¼À¸À¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄÄPÁÛAiÀÄzÀ°è ªÀiÁvÀæ G¯ÉèÃR CAwªÀÄUÉÆAqÀÄzÀgÀ ¸ÀAPÉÃvÀªÁV ’’ aºÉßAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸À¨ÉÃPÀÄ. G¯ÉèÃR ¥ÀÇtðªÁUÀ¢zÀÝgÉ ¥ÁågÁzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ’’ aºÉß EgÀPÀÆqÀzÀÄ. ªÀÄÄRåªÁV EµÀÄÖ zÉÆqÀØ G¯ÉèÃR EzÁÝUÀ CzÀPÉÌ ªÀÄÆ® ¯ÉÃRPÀgÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV 6-7 ¸Á°VAvÀ ºÉZÀÄÑ G¯ÉèÃRªÀ£ÀÄß ¸ÀA§A¢ü¹zÀªÀgÀ C£ÀĪÀÄw E®èzÉ §¼À¸ÀPÀÆqÀzÀÄ. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è F ¤AiÀĪÀÄ CµÉÖãÀÆ ¸ÀjAiÀiÁV §¼ÀPÉ DUÀÄwÛ®è. DzÀgÉ w½zÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ DPÉëÃ¥À JwÛzÀgÉ vÉÆAzÀgÉ RArvÁ. AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåQÛ, WÀl£É, G¯ÉèÃRUÀ¼ÁzÁUÀ CzÀPÉÆÌAzÀÄ UÉÆvÁÛzÀ ¸ÀAPÉÃvÀ CxÀªÁ ¸ÀASÉå CzÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É aPÀÌ CPÀëgÀzÀ°è PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. [*, (1) (1)] CzÉà ¥ÀÅlzÀ CrAiÀÄ°è ¸ÀjAiÀiÁV FUÁUÀ¯Éà PÉÆnÖgÀĪÀ aºÉß-¸ÀASÉå vÉÆÃj¹ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ «ªÀgÀuÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀåQÛ, WÀl£ÉUÀ¼ÁzÀgÉ D PÀÈw PÀÄjvÀÄ PÉÆlÖ «ªÀgÀuÉ. G¯ÉèÃRPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ UÀæAxÀ DzsÁgÀªÁzÀgÉ ¸ÀtÚ CPÀëgÀzÀ°è PÀÈwAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ, ¥ÀÅl¸ÀASÉå, ¯ÉÃRPÀgÀÄ, ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ, ¥ÀæPÀnvÀ ªÀµÀð EvÁå¢ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß w½¸À¨ÉÃPÀÄ. EzÀÄ DAiÀiÁ ¥ÀÅlzÀ°è CxÀªÁ ¯ÉÃR£ÀzÀ PÀÈwAiÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. 79


ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¼ÉAiÀÄ MAzÉà ªÀÄUÀÄΰ£À°è ¥Àæw ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄRå. ¥Àæw ¥ÀÅlzÀ®Æè ¸Á®ÄUÀ¼À ¥ÁægÀA¨sÀPÉÌ ªÉÆzÀ®Ä ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÀܼÀ ©qÀ¨ÉÃPÀÄ (ªÀiÁfð£ï). ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸Á°£À ªÀÄzsÉå ¸ÀܼÀ ºÉaÑUÉ ©lÖgÉ M½vÀÄ. ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ K£ÁzÀgÀÆ ¸ÉÃgÀ¨ÉÃPÁ¢ÝzÀÝgÉ »ÃUÉ ¸ÀܼÁªÀPÁ±À«zÀÝgÉ ¸ÉÃj¸À®Ä C£ÀÄPÀÆ®. PÉ®ªÀgÀÄ »jAiÀÄgÀÄ ¥Àj¸ÀgÀ PÁ¼Àf¬ÄAzÁV PÁUÀzÀªÀ£ÀÄß zÀÄAzÀĪÉZÀÑ ªÀiÁqÀ®Ä EµÀÖ¥ÀqÀĪÀÅ¢®è. F «ÄvÀªÀåAiÀÄzÀ PÁgÀt vÀªÀÄUÉ §AzÀ §tÚ§tÚzÀ PÀgÀ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ, ªÀÄÄ¢ævÀ ºÁ¼ÉAiÀÄ »A§¢, DªÀÄAvÀæt ¥ÀwæPÉUÀ¼À »A§¢, CAZÉAiÀÄ°è §AzÀ PÀªÀgïUÀ¼À°ègÀĪÀ SÁ°¸ÀܼÀ EAxÀ¯Éè®è §gÉzÀÄ MAzÀÄ UÀÄZÀÒªÀiÁr PÉÆlÄÖ ©qÀÄvÁÛgÉ. ¥Àj¸ÀgÀ PÁ¼Àf, ªÀåxÀðªÁUÀzÀ ºÁUÉ §¼À¸ÀĪÀ «zsÁ£À ¸ÁéUÀvÁºÀðªÉÃ. DzÀgÉ EªÀ£Éß®è CªÀgÀÄ Notes EvÁå¢UÉ §¼À¹ ªÀÄÄzÀæuÁ®AiÀÄPÉÌ PÉÆqÀĪÀ ºÀ¸ÀÛ¥Àæw «µÀAiÀÄzÀ°è PÉÆAZÀ GzÁgÀªÁUÀĪÀÅzÉƽvÀÄ.E£ÀÆß ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÀįÉèà AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¥ÀzÀ, ¸Á°UÉ MvÀÄÛ PÉÆqÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀ£ÀÄß (Bold), ¸ÁªÀiÁ£Àå CPÀëgÀQÌAvÀ ¨ÉÃgÉ CPÀëgÀ §¼À¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ UÀÄgÀÄvÀÄ ªÀiÁrgÀ¨ÉÃPÀÄ PÉ®ªÉǪÉÄä UÉÆvÁÛzÀ «£Áå¸ÀzÀ°è eÉÆÃqÀuÉAiÀÄ ¸Á®ÄUÀ½VAvÀ M¼ÀPÉÌ PÉ®ªÀÅ ¸Á®ÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃQzÀÝgÉ (EzÀ£ÀÄß EAqÉAmï C£ÀÄßvÁÛgÉ) CzÀ£ÀÆß ¸ÀÆa¹gÀ¨ÉÃPÀÄ. FZÉUÉ J®è PÀqÉ UÀtPÀAiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ §A¢ªÉ. J®è ¯ÉÃRPÀgÀÄ, ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ vÁªÉà ¹zÀÞªÀiÁrPÉÆqÀĪÀÅzÀjAzÀ CzÀÄ EzÀÝ ºÁUÉà CZÁÑV ©qÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ ¨sÀæªÉÄAiÀÄ°ègÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÁUÀĪÀÅ¢®è. CªÀgÀÄ CzÀ£ÀÆß ¸ÀjAiÀiÁV N¢ vÀ¥ÀÅàUÀ¼À£ÀÄß w¢ÝgÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹ ¸ÀÆa¸À¨ÉÃPÀÄ. E®èªÉà CªÀgÉà ¥ÀjtvÀgÁzÀgÉ CzÀ£ÀÆß ¸Àj¥Àr¹ PÀ½¸À¨ÉÃPÀÄ. EµÁÖzÀgÀÆ ªÀÄÄzÀæPÀjUÉ CªÀgÀzÉà DzÀ ªÀÄÄzÀæt «£Áå¸ÀzÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ½ªÉ. EªÀgÉãÀÄ ªÀiÁrzÀÝgÀÆ ¸ÀÆa¹zÀ DPÁgÀPÉÌ ¥ÀÅl «£Áå¸À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. CzÀÄ 1/4 PËæ£ï, qÉ«Ä CxÀªÁ 1/8 PËæ£ï, qÉ«Ä CxÀªÁ E£ÁߪÀÅzÉà ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ C¼ÀvÉ DPÁgÀPÉÌ ºÉÆAzÀĪÀAvÉ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. EªÀPÉÌ®è ¥ÀÅlPÉÌ EAwµÀÄÖ ¸Á®ÄUÀ¼ÀÄ, EµÉÖà ªÀiÁfð£ï EvÁå¢ ¤AiÀĪÀÄUÀ½ªÉ. CzÀgÀAvÉ ºÉÆA¢¹PÉƼÀÄîªÀ ¥ÉÃeïªÉÄÃPÀ¥ï PÉ®¸À EvÁå¢ EzÉÝà EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄzÀæPÀgÀ

80


¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß, «£Áå¸À «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß E°è «ªÀj¸À®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛ®è. DzÀgÉ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ CxÀªÁ CªÀgÀ ¥ÀgÀªÁV PÀgÀqÀÄ wzÀÄݪÀªÀgÀÄ UÀªÀĤ¸À¯Éà ¨ÉÃPÁzÀ PÉ®ªÀÅ ªÀÄÄSÁåA±ÀUÀ¼À£ÀÄß E°è ¸ÀÆa¸À§AiÀĸÀÄvÉÛãÉ. ¥Àæw ¥ÀÅlzÀ ¸ÀASÉå ¸ÀjAiÀiÁVzÉAiÉÄ? CzÀÄ PÀ£ÀßqÀ CAQUÀ¼ÉÃ, EAVèµï CAQUÀ¼ÉÃ? gÉÆêÀÄ£ï CAQUÀ¼Éà JA§ÄzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÀÄ. E£ÀÄß ¥Àæw ¥ÀÅlzÀ (¥sÉÇðAiÉÆ) PÉÆ£ÉAiÀÄ°è PÀÈwAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ EvÁå¢ ¸ÀtÚ CPÀëgÀzÀ°è EzÉAiÉÄÃ? CªÀÅ KPÀgÀÆ¥ÀzÀ°èªÉAiÉÄÃ, CzsÁåAiÀÄUÀ¼ÁzÀ°è CªÀÅUÀ¼À ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ MvÀÄÛ CxÀªÁ ¸ÀºÀd (Bold or Normal)ªÉà JA§ÄzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÀÄ. ¥Àæw ¥ÀÅlzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ¥ÁågÁzÀ ¥ÁægÀA¨sÀ CxÀªÁ CzsÀð¸Á®Ä EgÀ¨ÁgÀzÀÄ. ºÁUÉ CAvÀåzÀ®Æè EgÀ¨ÁgÀzÀÄ. ªÀÄÄRåªÁV ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ »A¢£À ¥ÀÅlzÀ ¸Á®ÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É E£ÉÆßAzÀÄ ¥ÀÅlzÀ ¸Á®Ä PÀÆwgÀ¨ÉÃPÀÄ. FZÉUÉ ¥ÀÅlzÀ CAzÀPÁÌV SÁ° ¸ÀܼÀ ºÉaÑUÉ ©qÀĪÀÅzÀjAzÁV F ¤AiÀĪÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ¥Á®£É DUÀÄwÛ®è. EAzÀÄ CªÀgÀªÀgÀ EµÁÖ£ÀĸÁgÀ ¥ÀÅl «£Áå¸À DUÀÄwÛzÉ. ¥Àæw CzsÁåAiÀÄ CxÀªÁ ºÉƸÀ PÀxÉAiÀÄ ²Ã¶ðPÉAiÀÄ ¥ÀÅlzÀ°è JµÀÄÖ ¸ÀܼÀ ©qÀ¨ÉÃPÉA§ §UÉÎ UÀªÀÄ£À EgÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÉà jÃw EvÀgÀ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ ¥ÀÅlUÀ¼ÀÆ ªÀÄÆr§gÀ¨ÉÃPÀÄ. PÉ®ªÉǪÉÄä DgÀA¨sÀzÀ CPÀëgÀ (qÁæ¥ï¯ÉÃlgï)PÉÌ MvÀÄÛ (Bold) EgÀÄvÀÛzÉ. E£ÀÆß ¸Á®ÄUÀ¼À DgÀA¨sÀ-PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ CxÀð PÉqÀ¨ÁgÀzÀÄ. JAzÀgÉ ‘PÉƣɒ MAzÀÄ PÀqÉAiÀiÁV ‘ ’ E£ÉÆßAzÀÄ PÀqÉ ‘AiÀÄ ¸Á®Ä’ §gÀ¨ÁgÀzÀÄ. ºÁUÉAzÀÄ ¸Á®ÄUÀ¼À ªÀÄzsÉå «¥ÀjÃvÀ ¸ÀܼÀªÀÇ ©qÀ¨ÁgÀzÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÀÄ ¥ÀÇtð¥ÀzÀ (one word) AiÀiÁªÀÅzÀÄ MqÉzÀgÀÆ CrØ E®è £ÉÆÃr ¸Àj¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ. EAxÀ C£ÉÃPÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è ¸Á®ÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ºÉZÀÄÑ ¸ÀܼÀ G½ªÀAvÁzÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÀÆ, CxÀªÁ ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹AiÉÆà ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛªÁVgÀĪÀ ¥ÀzÀªÉÇAzÀ£ÀÄß CxÀð PÉqÀzÀAvÉ JgÀqÀÄ ¥ÀzÀªÁV «AUÀr¹AiÉÆà EqÀĪÀÅzÀÄ M½vÀÄ. PÀA¸ÀUÀ¼À£ÀÄß (¨ÁæPÉmï) §¼À¸ÀĪÁUÀ JZÀÑgÀ«gÀ¨ÉÃPÀÄ. DgÀA¨sÀªÁzÀzÀÄÝ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÀÇ ¸ÀjAiÀiÁUÀĪÀAvÉ £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. PÉ®ªÀÅ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è JAzÀgÉ MAzÀÄ ªÁPÀå PÀA¹£À°è ¸ÉÃgÀÄwÛgÀĪÁUÀ¯Éà E¸À« CxÀªÁ ªÀåQÛ, ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÀA¹£À°è ¸ÉÃgÀ¨ÉÃPÁUÀ§ºÀÄzÀÄ DUÀ®Æ ªÉÆzÀ®Ä §¼À¹zÀ PÀA¸À ‘{’ ‘ [ ‘»ÃVzÀÄÝ M¼ÀV£ÀzÀÄ’ ( ) »ÃVgÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. avÀæUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀÅzÁzÀ°è CªÀÅ PÀ¯Á«zÀ §gÉzÀªÀÅ, bÁAiÀiÁavÀæUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà DVgÀ° CªÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV «£Áå¸ÀUÉƽ¸À¨ÉÃPÀÄ. «£Áå¸ÀzÀ°è G½vÁAiÀĪÉà ¥ÀæzsÁ£ÀªÁUÀzÉ avÀæ, ¥ÀoÀåUÀ¼À ªÀÄzsÉå ¸ÁPÀµÀÄÖ SÁ° ¸ÀܼÀ ©lÄÖ ¥ÀÅlªÀ£ÀÄß ¸ÀÄAzÀgÀªÁVgÀĪÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀŸÀÛPÀªÉÇAzÀgÀ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ ¤AiÀĪÀÄUÀ½ªÉ. ¥ÁægÀA¨sÀzÀ ¥ÀÄlUÀ¼À°è D ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ PÀqÁØAiÀÄ. ²Ã¶ðPÉ ¥ÀÅl, CzÀgÀ »A§¢ ¥ÀÅlzÀ°è §gÀ¯ÉèÉÃPÁzÀ ªÀiÁ»w (EAVèµï ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀzÀ°è), ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ, ¥ÀÅlUÀ¼ÀÄ, ¨É¯É, «£Áå¸ÀPÁgÀgÀ «ªÀgÀ, £ÁlPÀ PÀÈwAiÀiÁzÀgÉ ¥ÀæzÀ²ð¸ÀĪÀªÀjUÉ ¸ÀÆZÀ£É, ¸Á»vÀå, avÀæUÀ¼À£ÀÄß

81


£ÀPÀ®Ä ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄPÀæªÀÄzÀ JZÀÑjPÉ EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV bÁ¦¸À¨ÉÃPÀÄ. EAxÀ°è ªÀÄÄzÀæPÀgÀÄ £ÉgÀ«UÉ §gÀÄvÁÛgÁzÀgÀÆ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁzÀÄÝ vÀÄA§ ªÀÄÄRå. ªÀÄÄ£ÀÄßr, ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ £ÀÄr, ¯ÉÃRPÀgÀ £ÀÄr, C¥ÀðuÉ, ¥Àj«r EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. UÀæAxÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è C£ÀħAzsÀUÀ½zÀÝgÉ ¸ÀjAiÀiÁV ¸ÉÃj¸À¨ÉÃPÀÄ. QèµÀÖ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ¥ÁæzÉòPÀ «±ÉõÀ ¥ÀzÀUÀ¼À CxÀðªÀ£ÀÄß CUÀvÀå«zÀÝ°è PÉÆqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. PÉ®ªÀÅ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À, PÀvÉUÀ¼À ¸ÀAPÀ®£ÀªÁzÁUÀ, ªÀÄvÀÄÛ PÉ®ªÀgÀÄ ¸ÉÃj CxÀªÁ M§âgÉà PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÁzÀ£É ªÀiÁqÀĪÁUÀ®Æ FUÁUÀ¯Éà ºÉýgÀĪÀ J®è ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÆ UÀªÀÄ£ÀzÀ°ègÀ¨ÉÃPÀ®èzÉ, E£ÀÆß PÉ®ªÀA±ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃgÀÄvÀÛªÉ. CAxÀ°è ¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀgÀÄ, ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ªÀÄAqÀ½, ¸À®ºÁªÀÄAqÀ½ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¹zÀÞvÉUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. §ºÀĪÀÄA¢ ¯ÉÃRPÀjAzÀ §gɸÀĪÀ UÀæAxÀ EvÁå¢UÀ¼ÁzÁUÀ UËgÀªÀzsÀ£À, C£ÀĪÀÄw, ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÉÆA¢UÉ M¥ÀàAzÀ ªÉÆzÀ¯ÁV J®èªÀÇ ¤AiÀĪÀÄ §zÀÞªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. E£ÀÆß PÉ®ªÀÅ «±ÉõÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÁzÁUÀ GzÁ ¤WÀAlÄ, ¸ÀAVÃvÀ, £ÀÈvÀå, «eÁÕ£À, ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ vÁAwæPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀ PÀÈwUÀ¼ÁzÁUÀ §ºÀ¼À JZÀÑjPɬÄAzÀ DAiÀiÁ vÀdÕgÉÆA¢UÉ ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¸À¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀÈd£À²Ã® PÀÈwAiÀiÁzÁUÀ DAiÀiÁ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£Éßà §¼À¸ÀĪÀÅzÀÄ DAiÀiÁ ¯ÉÃRPÀjUÉ ¸ÉÃjzÀ ¸ÀAUÀw. «ªÀıÉð, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÉÆzÀ¯ÁzÀ PÀÈwUÀ½UÉ ¨sÁµÉAiÀÄ°è MAzÀÄ KPÀgÀÆ¥ÀvÉ EgÀ¨ÉÃPÉà JA§ÄzÀÄ UÀA©üÃgÀªÁzÀ ZÀZÉðUÉ M¼ÀUÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀAUÀw, »A¢£ÀªÀgÉ®è F §UÉÎ ¸ÁPÀµÀÄÖ ZÀað¹zÁÝgÉ. MmÁÖgÉ

82


¸ÀgÀ¼ÀªÁV ¸ÀAªÀºÀ£ÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄRå. ¥ÁæaãÀ ±Á¸ÀÛçUÀæAxÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄRåªÁV ±Á¸À£À, N¯ÉUÀj ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ½AzÀ ¥Àæw JwÛ, ¥ÀjµÀÌj¹ UÀæAxÀ ¸ÀA¥ÁzÀ£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀÄzÉà DzÀ ±Á¸ÀÛç. EzÀ£ÀÄß vÀdÕgÀÄ ªÀiÁvÀæ ¤ªÀð»¸À§®ègÀÄ. F PÀÄjvÀÄ «±ÉõÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀªÀiÁUÀðUÀ¼Éà EªÉ. qÁ. n.«. ªÉAPÀmÁZÀ® ±Á¹ÛçUÀ¼ÀÄ F PÀÄjvÀ MAzÀÄ ºÉÆwÛUÉAiÀÄ£Éßà ¥ÀæPÀn¹zÁÝgÉ. ©.JA.²æÃ. ¥ÀæwµÁ×£À EzÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹zÉ. D¸ÀPÀÛgÀÄ UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÀÄ. FªÀgÉUÉ ºÉýgÀĪÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ wÃgÁ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ¹zÀÞvÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ. DzÀgÉ C¤ªÁAiÀÄð, CvÀåUÀvÀå CA±ÀUÀ¼ÀÄ. PÀÈwAiÉÆAzÀ£ÀÄß ¸ÀÄAzÀgÀªÁV ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀÅzÀÆ MAzÀÄ PÀ¯É, EzÀgÁZÉV£À E£ÀÆß C£ÉÃPÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀAiÉÆÃUÀå «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ºÉaÑ£À C¨sÁå¸ÀzÀ CUÀvÀåªÀAvÀÆ EzÉ. ªÀÄÄzÀæuÁ®AiÀÄPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ºÀ¸ÀÛ¥Àæw ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°è DUÀ¨ÉÃPÁzÀ wzÀÄÝ¥Àr, ¸ÉÃ¥ÀðqÉ EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀzÉ, PÀgÀqÀÄ wzÀÄݪÀ°è JZÀÑgÀªÀ»¸ÀzÉ C£ÀAvÀgÀ PÁtĪÀ J®è zÉÆõÀUÀ½UÀÆ ªÀÄÄzÀæPÀgÀ£Éßà ºÉÆuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ vÀ¥ÀÅà. MªÉÄä ªÀiÁ¹ÛªÉAPÀmÉñÀ CAiÀÄåAUÁAiÀÄðgÀÄ £ÀªÀÄä E¼Á ªÀÄÄzÀætPÉÌ MAzÀÄ ºÀ¸ÀÛ¥Àæw vÀAzÀÄ ªÀÄÄ¢æ¸À®Ä ºÉýzÀgÀÄ. D ªÉÆzÀ¯Éà £ÀªÀÄä §UÉÎ D ªÉüÉUÁUÀ¯Éà £ÀªÉÆäA¢UÉ ¸ÀA¥ÀPÀðzÀ°èzÀÝ »jAiÀÄ ¸Á»wUÀ¼À C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÉà §A¢zÀÝgÀÄ. CzÉÆAzÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ±ÉÆèÃPÀUÀ¼Éà ºÉaÑUÉ EzÀÝ PÀÈw. ¤Ã°AiÀÄ MvÀÄÛUÉgÉUÀ½zÀÝ ¤Ã° §tÚzÀ PÁUÀzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¤Ã° EAQ£À¯Éèà §gÉ¢zÀÝgÀÄ. ¯ÉÃRPÀgÀ CPÀëgÀ, ±ÉÊ°AiÀÄ C¨sÁå¸À«®è, ¸Á®ÄUÀ¼À ªÀÄzsÉå ¤Ã° §tÚ PÁgÀt¢AzÁV ¸ÀàµÀÖªÁV ºÀ¸ÀÛ¥Àæw PÁtÄwÛgÀ°®è. F J®è PÁgÀt ºÁUÀÆ DV£À ªÉÆ¼É eÉÆÃr¸ÀĪÀ «zsÁ£À¢AzÁV «¥ÀjÃvÀ ±ÀæªÀÄ-¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀå¬Ä¹zÀgÀÆ zÉÆõÀUÀ¼ÀÄ G½AiÀÄÄwÛzÀݪÀÅ. ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀjUÉ PÉÆÃ¥À §gÀÄwÛvÀÄÛ. eÉÆvÉUÉ ¥ÀŸÀÛPÀ ¨ÉÃUÀ ¹zÀÞªÁUÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄßwÛzÀÝgÀÄ. £ÀªÀÄä PÀA¥Éǹlgïì «zÁåªÀAvÀgÀ®è CªÀgÀÄ F PÉ®¸ÀPÉÌ CºÀðgÀ®è JAzÀÆ ºÉý©lÖgÀÄ. £À£ÀUÉ £À£Àß PÉ®¸ÀUÁgÀgÀ£ÀÄß DPÉëæ¹zÀgÉA§ ¹lÄÖ. “«zÁåªÀAvÀgÁVzÀÝgÉ ªÉÆ¼É eÉÆÃr¸À®Ä §gÀÄwÛgÀ°®è, J¯ÁèzÀgÀÆ UÀĪÀiÁ¸ÀÛgÁVgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¤ªÀÄä §gÀºÀªÉà ¸ÀàµÀÖ«®è’’ JAzÀÄ ¥ÀvÀæ §gÉzÀÄ ºÀ¸ÀÛ¥Àæw »A¢gÀÄV¹©mÉÖ. EAxÀ C£ÉÃPÀ ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. £ÀªÀÄä E¼Á ªÀÄÄzÀæuÁ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ »jAiÀÄgÁzÀ ªÀļÀ°UËqÀgÀÄ vÀªÀÄä C£ÀĨsÀªÀzÀ°è PÀAqÀ PÉ®ªÀgÀ §UÉÎ »ÃUÉ ºÉüÀÄvÁÛgÉ: “£À£Àß C£ÀĨsÀªÀzÀ°è MAzÉà ªÀiÁw£À°è ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ AiÀiÁgÉà ¯ÉÃRPÀgÁUÀ° vÁªÀÅ §gÉzÀzÀÝ£ÀÄß MªÉÄä ¸ÀA¥ÀÇtðªÁV N¢ CzÉà ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÀÄ°è wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁr CzÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¥Àæw ªÀiÁr ªÀÄvÉÆÛªÉÄä CzÀ£ÀÄß N¢ ¸Àj EzÉ JAzÀÄ zÀÈqsÀ¥Àr¹PÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ CzÀ£ÀÄß ªÀÄÄzÀæuÁ®AiÀÄPÉÌ PÉÆlÖgÉ CPÀëgÀ eÉÆÃr¸ÀĪÀªÀjUÀÆ ºÉZÀÄÑ ±ÀæªÀÄ«®èzÉ §ºÀ¼À ¨ÉÃUÀ PÉ®¸À ªÀÄÄVAiÀÄÄvÀÛzÉ (CPÀëgÀ eÉÆÃr¸ÀĪÀªÀjUÀÆ §ºÀ¼À dªÁ¨ÁÝjAiÀÄÄvÀªÁzÀ ¥Àjtw EzÀÝgÉ ªÀiÁvÀæ) ¯ÉÃRPÀgÀÆ MAzÉà wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄ°è w¢Ý ªÀÄÄzÀætPÉÌ DzÉñÀ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ’’. E®è¢zÀÝgÉ ºÉaÑ£À wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄ°èAiÉÄà PÁ® ªÀåxÀðªÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀPÉÌ ¤zÀ±Àð£ÀªÁV PÉ®ªÀÅ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ. 1. PÀ£ÁðlPÀ ¯Á d£Àð¯ï£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀÄwÛzÀÝ J£ï. n. gÀWÀÄ£ÁxÀ£ï (¢ªÀAUÀvÀ) (¸ÀĦæÃA PÉÆÃmïð CqÉÆéPÉÃmï) EªÀgÀÄ EAV趣À°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀÝ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CzÀ£ÀÄß £ÁªÉà (PÀA¥Á¹lgï) CPÀëgÀ eÉÆÃqÀuÉAiÀÄ°èAiÉÄà J¯Éè°è AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ ¥sÁAmï §gÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀ£ÀÄß £ÁªÉà w½zÀÄ PÀA¥ÉÇÃ¸ï ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. J¯Éè°è C©æ«AiÉÄõÀ£ï §gÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀ£ÀÄß £ÁªÉà w½zÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. MnÖ£À°è MAzÀÄ CxÀªÁ JgÀqÀ£Éà ¥ÀÇæ¥sï£À°èAiÉÄà C¥ÀÇæªï DuÀÄwÛvÀÄÛ.

83


2. £ÁlPÀ ¯ÉÆÃPÀzÀ ¥ÀªÀðvÀªÁt : (¢ªÀAUÀvÀ) £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀgÉ ¥ÁvÀæUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀA¨sÁµÀuÉ DªÀgÀtzÀ°è §gÀĪÀ ¤zÉÃð±À£À ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ ªÀÄÄzÀætPÉÌ PÉÆlÖgÉ CPÀëgÀ eÉÆÃr¸ÀĪÀªÀ¤UÉ AiÀiÁªÀ vÀ¯É£ÉÆêÀÇ EgÀÄwÛgÀ°®è. (w½ªÀ½PÉ EgÀĪÀªÀjUÉ ªÀiÁvÀæ) 3. vÁvÁ PÀȵÁÚZÁgï : (¢ªÀAUÀvÀ) EªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉʧgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è ¥sÀůï¸ÉÌÃ¥ï ¸ÉÖeï£À°è §gÉzÀgÉ MAzÀÄ ¥ÀÅlPÉÌ CPÀëgÀ eÉÆÃqÀuÉAiÀÄ°è PËæ£ï 1/8 DPÁgÀzÀ°è ªÀÄÆgÀĪÀgÉ ¥ÀÅlUÀ¼ÁUÀÄwÛzÀݪÀÅ. CAzÀgÉ CµÀÄÖ ¸ÀtÚzÁV CªÀgÀ PÉʧgÀºÀ«gÀÄwÛvÀÄÛ. CªÀgÀÄ MAzÀÄ ¸Áj §gÉzÀgÉ D ¥ÀæwAiÀÄ°èAiÉÄà wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁr ªÀÄÄzÀætPÉÌ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. 4. JA.«. ¹ÃvÁgÁªÀÄAiÀÄå : (¢ªÀAUÀvÀ) CªÀgÀ PÉʨÉgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄr¹PÉÆArzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ CPÀëgÀ §ºÀ¼À zÀÄAqÁV §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. JAxÀªÀgÁzÀgÀÆ CªÀgÀ CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄ®¨sÀªÁV NzÀ§ºÀÄzÁVvÀÄÛ. ªÀÄÄzÀætPÉÌ CªÀgÀÄ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀĪÁUÀ¯É AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ ¥sÁAmï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊeï£À°è §gÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀ£ÀÄß ¤zÉÃð±À£À PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. 5. a. ²æäªÁ¸ÀgÁdÄ : (¢ªÀAUÀvÀ) EªÀgÀÄ ªÀÄÄzÀætPÉÌ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ AiÀiÁªÀ §gÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀ£ÀÄß ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÀÄ°èAiÉÄà UÀÄgÀÄw¹PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. 6. UËqÀUÉgÉ UÉÆÃ¥Á®PÀȵÁÚ ZÁgï : (¢ªÀAUÀvÀ)

AiÀiÁªÀ

¸ÉÊeï£À°è

CPÀëgÀUÀ¼ÀÄ

EªÀgÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ªÀĺÁ«zÁéA¸ÀgÀÄ. EªÀgÀÄ wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀzÀ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß £ÉÃgÀªÁV ªÀÄÄzÀætPÉÌ PÉÆqÀĪÀgÀÄ. EªÀjUÉ CPÀëgÀ eÉÆÃr¹ ¥ÀÇæ¥sï PÉÆqÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀ ¸ÉÊeï£À°è PÉÆqÀÄvÉÛêÉAiÉÆà CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ CµÉÖà SÁ° EgÀĪÀ PÁUÀzÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¨ÉÃPÁUÀÄwÛvÀÄÛ. CªÀgÀÄ ªÉÆzÀ® ¥ÀæwAiÀÄ°è £Á£ÀÄ wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀÇæ¥sï£À¯Éè £Á£ÀÄ wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. CzÉà £À£ÀUÉ gÀÆrüAiÀiÁVzÉ JAzÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ. 7. PÉÆgÀn ²æäªÁ¸ÀgÁªï : (¢ªÀAUÀvÀ) EªÀgÀAvÀÆ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À PÁzÀA§jUÀ¼À ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄ®Ä PÀÆvÀgÉ ªÉÄð£À vÀÄ¢AiÀÄ°è CªÀgÀ ¯ÉÃR¤ ±ÀÄgÀĪÀiÁrzÀgÉ D PÁUÀzÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ¯ÉÃR¤ vÉUÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ CPÀëgÀ JµÀÄÖ zÉÆqÀØzÁVgÀÄwÛvÉÛAzÀgÉ ¥sÀůï¸ÉÌÃ¥ï ¸ÉÊf£À°è JgÀqÀƪÀgÉ ¥ÀÅlzÀµÀÄÖ CªÀgÀ PÉÊ §gÀºÀ«zÀÝgÉ CzÀÄ PËæ£ï

84


1/8 DPÁgÀzÀ°è MAzÀÄ ¥ÀÅlªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. CªÀgÀÄ ªÀÄÄzÀætPÉÌ PÉÆqÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä CzÀgÀ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß CªÀgÀ ²æêÀÄwAiÀĪÀgÁzÀ ªÀÄAdļÀªÀÄä CªÀgÀÄ zÀÄAqÁzÀ CPÀëgÀzÀ°è ¥ÀæwªÀiÁr ªÀÄÄzÀætPÉÌ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÀªÀÄä CªÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀĪÁzÀ ªÉÄÃ¯É CªÀgÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß PÁ¦ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤°è¹zÀgÀÄ. 9. E£ÀÄß PÉ®ªÀgÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ, «zÁå¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è C®èzÉ ¨ÉÃgÉ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À®Æè «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄ¢æ¸À®Ä ºÀ®ªÁgÀÄ d£ÀgÀÄ §gÉzÀ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ ªÀÄÄzÀætPÉÌ PÉÆqÀÄvÁÛgÉ. CzÀgÀ dªÁ¨ÁÝj ªÀ»¹PÉÆAqÀªÀgÀÄ CªÀÅUÀ¼À ¥ÀgÁªÀıÉðUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀÇæ¥sï PÉÆmÁÖUÀ CªÀjUÉ ºÉÃUÉ ºÉÃUÉ §gÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ CªÀgÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ®Æè ªÀÄÄzÀætPÁgÀgÀÄ ¸ÀºÀPÀj¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. EAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è PÁ® ªÀÈxÁ ªÀåxÀðªÁUÀÄvÀÛzÉ. 10.E£ÀÄß ¥ÀwæPÁ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è DV£À d£ÀgÀÄ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄĪÀÅzÉà «±ÉõÀ (FUÀ UÀtPÀAiÀÄAvÀæ §A¢zÉ) CªÀgÀ CPÀëgÀªÀ£ÀÄß NzÀ®Ä C£ÀĨsÀªÀ¸ÀÛ CPÀëgÀ eÉÆÃqÀuÉzÁgÀgÉà ¨ÉÃPÁUÀÄwÛvÀÄÛ. MAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è CzÀÄ vÀÄA¨Á ªÉÆÃrAiÀiÁV §æºÀä°¦AiÀÄAvÉAiÉÄà EgÀÄwÛvÀÄÛ. FV£À UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ CPÀëgÀ eÉÆÃqÀuÉzÁgÀgÀÄ EAvÀºÀ ¹Ìç¥ïÖ §AzÁUÀ ¨ÉÃgÉ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆr J£ÀÄߪÀgÀÄ. E®è¢zÀÝgÉ vÀªÀÄUÉ vÉÆÃazÀÝ£ÀÄß CPÀëgÀ eÉÆÃr¹ vÀÄA§ vÀ¥ÀÅàUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. EzÀjAzÀ vÀÄA§ PÁ® ªÀåAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ. MmÁÖgÉ ¯ÉÃRPÀ, ¥ÀæPÁ±ÀPÀ, ªÀÄÄzÀæPÀgÀ £ÀqÀÄªÉ CvÀåAvÀ ¸ËºÁzÀðªÀÄAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ, PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ZÀAzÀªÁV ¹zÀÞ¥Àr¸ÀĪÀ PÁ¼Àf EgÀ¨ÉÃPÁzÀÄÝ ªÀÄÄRå. J®ègÀÆ J®èPÀÆÌ ºÉÆuÉUÁgÀgÉÃ. CAvÉAiÉÄà PÁ£ÀÆ£ÀÄ «ÄÃjzÀgÉ ªÀÄƪÀgÀÆ ²PÁëºÀðgÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. J®èªÀÇ ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀÝ£ÀÄß NzÀÄUÀ£À PÉÊVqÀĪÀ, C©ügÀÄa ¨É¼É¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁvÀæ. GzÀAiÉÆãÀÄäR ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ ¸À®ÄªÁV K¥Àðr¹zÀ PÁAiÀiÁðUÁgÀzÀ°è £À£Àß C£ÀĨsÀªÀzÀ £Á®ÄÌ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀĪÀ CªÀPÁ±À zÉÆgÀQ¹zÀÝPÁÌV ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜUÉ £À£Àß PÀÈvÀdÕvÉUÀ¼ÀÄ ¸À®ÄèvÀÛªÉ.*

* PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ ¸ÀAWÀ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀ UÀæAxÁ®AiÀÄ E¯ÁSÉ K¥Àðr¹zÀÝ `¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÁ±À£À PÀÄjvÀ PÁAiÀÄð²©gÀ’zÀ°è DrzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À ¯ÉÃR£ÀgÀÆ¥À.

85


¸ÀAaPÉAiÀÄ ¯ÉÃRPÀgÀÄ ¥ÉÆæ. J¯ï. J¸ï. ±ÉõÀVjgÁªï, ``¥ÁjeÁvÀ’’, 11, 5£Éà CqÀØgÀ¸ÉÛ, 21£Éà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, ªÀiÁgÉãÀºÀ½î, eÉ.¦. £ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 78 J¸ï.Dgï. «dAiÀıÀAPÀgÀ, f-2/103, NAPÁgï C¥ÁgïÖªÉÄAmïì, 8£Éà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 12£Éà CqÀØgÀ¸ÉÛ, ªÀįÉèñÀégÀA, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560003. zÀÆ: 080-23467852/9880302450 EªÉÄïï: srvshankar@yahoo.com Dgï. vÁjt ±ÀĨsÀzÁ¬Ä¤, ‘¸ÀzÁ¹j’, 34-J, ¦ü®ÖgïºË¸ï gÀ¸ÉÛ, avÀæzÀÄUÀð-577501. zÀÆ. 98451 75646 qÁ. JZï.J¯ï. ¥ÀĵÀà, ‘²æêÀiÁvÁ’, £ÀA-161, 6£Éà PÁæ¸ï, ±Á¹Ûçà £ÀUÀgÀ, PÉ.Dgï. gÀ¸ÉÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 028. ¥sÉÆÃ: 9480051222 JZï. J¸ï. gÁWÀªÉÃAzÀæ gÁªï, £ÀA. 7, ²æêÀiÁvÁ, 15£ÉAiÀÄ PÁæ¸ï, 5£ÉAiÀÄ ¥sÉøï, eÉ.¦.£ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 078. JZï. zÀAqÀ¥Àà, 561, ±ÉæÃAiÀĸï, 2£Éà PÁæ¸ï, AiÀÄÄ«¹E ¯ÉÃOmï, §¸ÀªÉñÀégÀ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560 079. zÀÆgÀªÁt : 080 - 23221155 qÁ| ¨ÉÊgÀªÀÄAUÀ® gÁªÉÄÃUËqÀ, £ÀA. 84, avÁÛgÀ, ¥ÀĵÀàVj£ÀUÀgÀ, ºÉƸÀPÉgɺÀ½î CAZÉ, §£À±ÀAPÀj 3£Éà ºÀAvÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 085. ªÉÆ: 9341258142 ©. AiÀÄÄ. ¸ÀĪÀiÁ, £ÀA. 1711, 12£Éà PÁæ¸ï. PÉAUÉÃj G¥À£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-60 ªÉÆ: 9035596267 qÁ. J£ï. C£ÀAvÀgÁªÀÄ£ï, C£ÀAvï DAiÀÄĪÉðâPï ¸ÉAlgï, 3/89, §¸ÀªÀ£ÀUÀÄr PÁæ¸ï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 019. n. Dgï. C£ÀAvÀgÁªÀÄÄ, £ÀA. 534, zsÁwæ, 70£Éà CqÀØgÀ¸ÉÛ, 14£Éà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä §qÁªÀuÉ 1£Éà ºÀAvÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560 078. zÀÆ. 9886356085 qÁ. f. Dgï. w¥ÉàøÁé«Ä, PÀ£ÀßqÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ, PÀĪÉA¥ÀÄ PÀ£ÀßqÀ CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA¸ÉÜ, ªÀiÁ£À¸À UÀAUÉÆÃwæ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ-6 qÁ. f. PÀȵÀÚ¥Àà, £ÀA. 22, ²æÃUÀÄgÀÄzÀvÀÛ ¤®AiÀÄ, 1£Éà PÁæ¸ï, £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ªÀÄwÛPÉgÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560 054. zÀÆgÀªÁt : 9972109209 JZï. ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ, £ÀA. 11, gÉñÀªÀiï ªÀĺÀ¯ï PÁA¥ÉèPïì, PÀ§â£ï¥ÉÃmÉ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560002. EªÉÄïï: Shivakumar.h eicai.org, ªÉÆ: 9844038807 qÁ. «dAiÀiÁ, £ÀA. 36, 40£Éà CqÀØgÀ¸ÉÛ, gÁWÀªÀ £ÀUÀgÀ, £ÀÆå nÃA§gïAiÀiÁqïð ¯ÉÃOmï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560 026. zÀÆgÀªÁt : 9880706419 86


Profile for Veeresha Hogesoppinavar

Pustaka Loka - July to Sep 2010  

Pustaka Loka - July to Sep 2010

Pustaka Loka - July to Sep 2010  

Pustaka Loka - July to Sep 2010

Advertisement