Page 1

¸É¥ÉÖA§gï 2012 ¨É¯É gÀÆ. 1

¸ÉƧV£À L¹j-¸ÀºÁå¢æAiÀÄ ªÀ£À¹j


zɺÀ° PÀ£ÁlPÀ ¸ÀAWÀzÀ°è ¸ÁévÀAvÀæöå ¢£ÁZÀgÀuÉ

ºÀ° PÀ£ÁlPÀ ¸ÀAWÀzÀ°è DUÀ¸ïÖ 15, 2012gÀAzÀÄ ¥ÀæwªÀµÀðzÀAvÉ F ªÀµÀðªÀÇ «dÈA¨sÀuɬÄAzÀ ¸ÁévÀAvÀæöå ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß DZÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀëgÀÄ zsÀéeÁgÉÆúÀt ªÀiÁrzÀgÀÄ. ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀëgÁzÀ qÁ. ªÉAPÀmÁZÀ® ºÉUÀqÉ CªÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀPÉÌ ¸ÁévÀAvÀæöå

¹UÀĪÀ°è PÀ£ÁðlPÀzÀ zÉñÀ¨sÀPÀÛgÀÄ ºÉÆÃgÁrzÀ ¥ÁvÀæ CvÀåAvÀ ªÀĺÀvÀéªÁzÀzÀÄÝ. ªÀĺÁvÀä UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è CªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ d£ÀgÀ°ègÀĪÀ ¸ÁévÀAvÀæöåzÀ C©üªÀiÁ£À, PÉZÀÄÑ, ¨sÀQÛ, ºÉÆÃgÁl, vÁåUÀ ¨sÁªÀ£É ªÉÄaÑPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄAr¹zÀÄÝ qÁ. f.J. ©gÁzÁgÀ CªÀgÀÄ §gÉzÀ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è «ªÀgÀªÁV ®¨sÀå«zÉ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð ¹.JA. £ÁUÀgÁdgÀªÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁévÀAvÀæöå ¢£ÉÆÃvÀìªÀªÀ£ÀÄß DZÀj¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ zÉñÀzÀ ¸ÁévÀAvÀæöåPÁÌV §°zÁ£À ªÀiÁrzÀªÀgÀ£ÀÄß £É£É¦¹PÉÆAqÀÄ, ¸ÁévÀAvÀæöå G½¹PÉÆAqÀÄ zÉñÀzÀ ¥ÀæUÀwUÉ ºÉÆÃgÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÀgÉ ¤Ãr, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ ¸Áܦ¹zÀ »jAiÀÄgÀ£ÀÄß JA¢UÀÆ ªÀÄgÉAiÀĨÁgÀzÉAzÀÄ Q«ªÀiÁvÀ£ÀÄß ºÉýzÀgÀÄ. EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è »jAiÀÄ PÀ¯Á«zÀ ªÀÄÄgÀUÉÆÃqÀ zÀA¥ÀwUÀ¼ÀÄ, J£ï.J. ªÀiÁzsÀªÀ, PÉ.J¸ï.f. ±ÉnÖ, ºÀj±ÀÑAzÀæ §AmÁé¼ï, ²ªÁ£ÀAzÀ EAUÀ¼ÉñÀégÀ, C±ÉÆÃPï UÉÆ£Á¯ï, ¨Á. ¸ÁªÀÄUÀ, qÁ. ¸ÀĪÀÄAUÀ¯ÁzÉë PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼ÁzÀ DAd¤Ã UËqÀ, ¦.¹. ²æäªÁ¸À, D£ÀAzï F±ÀégÀ¥Àà ªÀÄÄgÀUÉÆÃqÀ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼ÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.

qÁ. ¸ÀĪÀÄAUÀ¯ÁzÉë

zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è ¸ÁévÀAvÀæöå ¢£ÁZÀgÀuÉ

ºÀ° PÀ£ÀßqÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è 66£Éà ¸ÁévÀAvÀæöå ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß CzÀÆÝjAiÀiÁV DZÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜ CzsÀåPÀëgÁzÀ PÀȵÀÚ ¨sÀmïgÀªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár ¸ÁévÀAvÀæöå ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß KPÉ DZÀj¸À¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀgÀ §UÉÎ «zÁåyðUÀ½UÉ ªÀÄ£ÀªÀjPÉ ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÁÛ, «±ÀézÀ°ègÀĪÀ «©ü£Àß ªÉå«zsÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß

ªÉÄÊUÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¨sÁgÀvÀ zÉñÀzÀAvÉ C»A¸Á ªÀiÁUÀðzÀ°è ¸ÁévÀAvÀæöå UÀ½¹zÀ ¤zÀ±Àð£À dUÀwÛ£À°è E£ÉÆßA¢®è. zÉñÀPÁÌV ºÉÆÃgÁl ªÀiÁr ªÀÄrzÀ «ÃgÀjUÉ UËgÀªÀ ¸ÀÆa¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÁUÀÄ ¥Àj¸ÀgÀ, DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ®Æè ªÀÄÄRåªÁV «zÁåyðUÀ¼À°è ²¸ÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ §zÀÞvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆr¸ÀĪÀ «ZÁgÀªÁV ¸ÁévÀAvÀæöå ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß DZÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ §ºÀ¼À ªÀÄÄRå JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ zÀ°è ªÀÄPÀ̼ÄÀ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ UÀ¼£ À ÄÀ ß £Àq¹ É PÉÆlÖgÄÀ . ¸ÁévA À vÀöæ å ¢£ÁZÀgu À A É iÀÄ ¸ÀAzÀ¨ð Às zÀ°è ²PÀt ë ¸ÀA¸ÉÜAiÀ DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ G¥ÁzsåÀ Pg ëÀ ÁzÀ §¸Àªg À Ád J¸ï ªÉÄÃn, UËgÀªÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð DAd¤ UËqÀ, ¸Àz¸ À åÀ gÁzÀ f.JA. ¨sÁgÀw, vÁgÁ gÀªÄÉ Ã±ï, PÉ. gÁzsÁPÀȵÀ,Ú «.Dgï. UÀÄqÉØÃUËqÀ, ºÁUÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ PÉ. n. UÀuÃÉ ±ï, CzsÁå¥PÀ À ªÀÈAzÀzª À g À ÄÀ , «zÁåyðUÀ¼ÄÀ ºÁUÀÄ ¥ÉÇõÀPg À ÄÀ PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ zÀ°è ¨sÁUÀª» À ¹zÀÝgÄÀ . PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ ªÀ£ÄÀ ß ²PÀQë AiÀÄgÁzÀ ¥ÀjªÀļÀgÁªï ªÀÄvÀÄÛ ¥À« æ ÄüÀ zÀ»AiÀiÁ CªÀgÄÀ CZÀÄPÑ m À ÁÖV £Àq¹ É PÉÆlÖgÄÀ . DAd¤ UËqÀ

G¥ÁzsÀåPÉë qÁ. CºÀ¯Áå aAvÁªÀÄtÂ, UËgÀªÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð ²æà DAd¤ UËqÀ, ¥ÁæA±ÀÄ¥Á® ²æà PÉ.n. UÀuÉñÀ CªÀgÀÄ 1.9.2012gÀAzÀÄ zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ zɺÀ° ¸ÀPÁðgÀzÀ £ÀÆvÀ£À ²PÀët ¸ÀaªÀgÁV £ÉêÀÄPÀªÁzÀ ¥ÉÆæ. QgÀuï ªÁ°AiÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß C©ü£ÀA¢¹zÀgÀÄ.


zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ GµÁ ¨sÀgÀvÁ¢æ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ªÀÄAqÀ½ ZÉ£ÀÄß J¸ï. ªÀÄoÀzÀ gÉÃtÄPÁ J¸ï. ¤qÀUÀÄA¢ ¸ÀAvÉÆõï PÀĪÀiÁgï G¥ÁzsÁåAiÀÄ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw CzsÀåPÀëgÀÄ qÁ. ªÉAPÀmÁZÀ® f. ºÉUÀqÉ G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ GµÁ ¨sÀgÀvÁ¢æ ©.PÉ. §¸ÀªÀgÁdÄ ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð ¹.JA. £ÁUÀgÁd ReÁAa PÉ.Dgï. gÁªÀĪÀÄÆwð dAn PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ J£ï.Dgï. ²æãÁxï gÉÃtÄPÁ J¸ï. ¤qÀUÀÄA¢ ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ DAd¤ UËqÀ J¸ï.¹. ºÉêÀÄ®vÀ n.JA. ªÉÄʯÁgÀ¥Àà ¦.¹. ²æäªÁ¸À ¹.Dgï. ²æäªÁ¸À f.©. ºÉUÀr D£ÀAzÀ F±ÀégÀ¥Àà ªÀÄÄgÀUÉÆÃqÀ ©. £ÁgÁAiÀÄt Dgï. gÉÃtÄPÀĪÀiÁgï J¸ï. PÀȵÀÚ ¨sÀmï ±À²PÁAvï ¥ÁnÃ¯ï »A§¢ avÀæ PÀ¯Á«zÀ ¸ÀÄ¢üÃgï ¥sÀrßøï DELHI KARNATAKA SANGHA Rao Tularam Marg, Sector-12, R K Puram, New Delhi-110022. Phone: 011-26109615. 011-65643615 email:dksangha@gmail.com

website : www.delhikarnatakasangha.com

C©üªÀÄvÀ, ¸É¥ÉÖA§gï 2012

¸ÀA¥ÀÄl 22 ¸ÀAaPÉ 12 ¸É¥ÉÖA§gï 2012, ¨É¯É gÀÆ. 1

ªÀÄ£ÀzÀ ªÀiÁvÀÄ

ºÀ°AiÀÄ°è F ¨Áj M¼Éî ªÀļÉAiÀiÁVzÉ, RĶAiÀÄ£ÀÄß vÀA¢zÉ. DzÀgÉ, £ÀªÀÄä PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ©Ã¼À¨ÉÃPÁzÀµÀÄÖ ªÀÄ¼É ©¢Ý®è. gÁdåzÀ MlÄÖ 176 vÁ¯ÉÆèÃPÀÄUÀ¼À°è 157 vÁ¯ÉÆèÃPÀÄUÀ¼À£ÀÄß §gÀ¦ÃrvÀ JAzÀÄ WÉÆö¸À¯ÁVzÉ. EzÀÄ gÁdåzÀ EwºÁ¸ÀzÀ°è CvÀåAvÀ ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ ¥ÀªÀð. ¥ÀPÀëUÀ¼ÀÄ gÁdQÃAiÀÄ »vÁ¸ÀQÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÉvÀÄ §gÀ¦ÃrvÀgÀ £ÉgÀ«UÉ zsÁ«¸À¨ÉÃQzÉ. EvÀÛ §gÀ, CvÀÛ ¸Á®zÀ ¸ÀAPÉÆïÉAiÀÄ°è ¹®ÄQgÀĪÀ gÉÊvÀgÀ ¸Á® ªÀÄ£Áß MAzÀÄ ¥ÀjºÁgÀ ªÀiÁvÀæ. ¨É¼É ¨É¼ÉAiÀįÁUÀzÉ vÀvÀÛj¸ÀÄwÛgÀĪÀ gÉÊvÀjUÉ F PÀqÀÄPÀµÀÖzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è GzÉÆåÃUÀªÀ£ÀÄß PÀ°à¸ÀĪÀ Që¥Àæ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ C£ÀĵÁ×£ÀUÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. gÁdå ºÁUÀÆ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀUÀ¼ÀÄ gÀZÀ£ÁvÀäPÀªÁV AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÝ¥Àr¹ PÁAiÉÆÃð£ÀÄäRªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. DzÀgÉ £ÀªÀÄä zÀÄgÁzÀȵÀÖ. gÁdQÃAiÀÄ gÁUÀzÉéõÀUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀPÁðgÀzÀ ZÁ®£ÉUÉ CrØ DvÀAPÀUÀ¼À£ÀÄß MqÀÄØwÛªÉ. d£À»vÀPÁÌV F gÁUÀzÉéõÀUÀ¼À£ÀÄß §¢VlÄÖ vÀvïPÀët §gÀ¥ÀjºÁgÀPÉÌ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî®Ä £ÀªÀÄä £ÁAiÀÄPÀgÀ£ÀÄß ¥ÉæÃgÉæ¸À° JA§ÄzÀÄ £ÀªÀÄä C©ü¯ÁµÉ. EAxÀ°è vÀ£ÀߣÀÄß DAiÉÄ̪ÀiÁrzÀAvÀºÀ d£ÀgÀ PÀtÚ ºÀ¤UÀ¼À£ÀÄß MgɸÀĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ §zÀ®Ä £ÀªÀÄä ±Á¸ÀPÀgÀÄ d£ÀgÀ zÀÄrØ£À°è «zÉñÀUÀ¼À°è CzsÀåAiÀÄ£À ¥ÀæªÁ¸À PÉÊUÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ ¤dPÀÆÌ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÀ®è. ªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRåªÀÄAwæ ²æà dUÀ¢Ã±ï ±ÉlÖgï CªÀgÀÄ EAxÀ ¥ÀæªÁ¸ÀUÀ½UÉ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è PÀrªÁt ºÁQgÀĪÀÅzÀÄ ¸Àé®à ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀzÀ ¸ÀAUÀw. £ÀªÀÄä gÁdåzÀ°è EwÛÃa£À E£ÉÆßAzÀÄ DWÁvÀPÁj ¸ÀAUÀwAiÉÄAzÀgÉ ºÀ¢£Á®ÄÌ AiÀÄĪÀPÀgÀÄ £ÀªÀÄä gÁdåzÀ°è ¨sÀAiÉÆÃvÁàzÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀAa£À ªÉÄÃ¯É §A¢üvÀgÁVgÀĪÀÅzÀÄ. «¸ÀäAiÀĪÉAzÀgÉ F AiÀÄĪÀPÀgÀÄ «zÁåªÀAvÀgÀÄ. PÉ®ªÀgÀÄ EAf¤AiÀÄgï ºÁUÀÆ ªÉÊzÀå ªÀÈwÛAiÀÄ°ègÀĪÀªÀgÀÄ. ¸ÀzsÀåPÉÌ EªÀgÀÄ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ. DgÉÆÃ¥À ¸Á©ÃvÁzÀgÉ F ¸ÀAUÀw ¤dPÀÆÌ DvÀAPÀPÁj. §ºÀıÀB £ÀªÀÄä ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀªÁV EgÀĪÀ PÉÆgÀvÉUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ ¸Àj¥Àr¹PÉƼÀÄîªÀvÀÛ UÀªÀÄ£ÀºÀj¸À ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. §ºÀıÀB J¯ÉÆèà D¼ÀzÁ¼ÀzÀ°è ºÀjAiÀÄÄwÛgÀĪÀ zsÀªÀiÁðAzsÀvÉ PÁPÉÆÃðlPÀ «µÀzÀAvÉ Erà ¸ÀªÀiÁdzÀ £ÉªÀÄä¢AiÀÄ£ÀÄß PÀ§½¸ÀÄwÛzÉ. EzÀÄ MAzÀÄ zsÀªÀÄðPÉÌ ¹Ã«ÄvÀªÁzÀÄzÀ®è. zsÀªÀiÁðAzsÀgÀÄ J®è zsÀªÀÄðUÀ¼À®Æè vÀªÀÄä gÁPÀë¸À ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄgÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. £ÀªÀÄä »jAiÀÄgÀÄ, zsÀªÀÄð¥Àæw¥ÁzÀPÀgÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ AiÀÄĪÀ ªÀÄ£À¸ÀÄìUÀ¼À£ÀÄß zsÀªÀÄðzÀ ªÀÄÆ®vÀvÀéUÀ¼ÁzÀ ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ, ¦æÃw, ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉUÀ¼ÀvÀÛ ¸É¼ÉAiÀĨÉÃPÀÄ. AiÀi˪À£À, GvÁìºÀUÀ½AzÀ ¸ÀzÁ ¥ÀÄnAiÀÄĪÀ AiÀÄĪÀZÉÃvÀ£ÀUÀ½UÉ ¦æÃwAiÀÄ C£À£ÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸À¨ÉÃPÀÄ. zÉñÀzÀ M¼À ºÁUÀÆ ºÉÆgÀV£À zÀĵÀÖ ±ÀQÛUÀ¼ÀÄ C¥Àæ§ÄzÀÞ ¹ÜwAiÀÄ°è£À AiÀÄĪÀPÀgÀ£ÀÄß DAiÀÄÄzsÀUÀ¼À£ÁßV¸ÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä CªÀgÀ°è ¸À¢éªÉÃPÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÆr¸À¨ÉÃPÀÄ. PÉêÀ® §AzsÀ£À, ²PÉë, PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ½AzÀ ¨sÀAiÉÆÃvÁàzÀ£É JA§ «µÀ vÀUÀÄΪÀÅ¢®è. CzÀPÉÌ ¸ÀªÀÄ¶Ö AiÀÄvÀß C¤ªÁAiÀÄð. F PÁAiÀÄð £ÀªÀÄä gÁdå¢AzÀ¯Éà DgÀA¨sÀªÁUÀ° JA§ÄzÀÄ £ÀªÀÄä D±ÀAiÀÄ. J®è zsÀªÀÄðUÀ¼À ¥ÀæªÀÄÄRgÀÄ MAzÀÄ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ ªÉâPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤«Äð¹ F ¤nÖ£À°è PÁAiÉÆÃð£ÀÄäRgÁUÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸À¤ß»vÀªÁVzÉ. ¢Ã¥ÁªÀ½ ºÀwÛgÀ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÀÝAvÉ £ÀªÀÄä avÀÛ ©üwÛAiÀÄ°è ¥ÀmÁQUÀ¼À ZÀl¥Àl ¸ÀzÀÄÝ £ÀªÀÄä£ÀÄß gÉÆêÀiÁAZÀ£ÀUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ¥Àæwà ªÀµÀð F ¥ÀmÁQUÀ¼À£ÀÄß, ¸ÀA¨sÀæªÀÄ vÀgÀĪÀ ¸ÀÄgï¸ÀÄgï §wÛUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ ²ªÀPÁ²AiÀÄ°è zÀÄgÀAvÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¨sÀ«¹ £ÀÆgÁgÀÄ d£À §°AiÀiÁUÀÄwÛzÁÝgÉ. F ¸À® EAxÀ zÀÄgÀAvÀzÀ°è ¸ÀvÀÛªÀgÀ ¸ÀASÉå CgÀªÀvÀÛPÀÆÌ C¢üPÀ. CªÀgÀ°è §ºÀÄvÉÃPÀgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ. ¨Á®PÁ«ÄðPÀ PÁAiÉÄÝ EzÀÝgÀÆ F ¥ÀmÁQUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ WÀlPÀUÀ¼ÀÄ ºÀt G½vÁAiÀÄPÁÌV ªÀÄPÀ̼À£Éßà £ÉëĹPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀÅzÀÄ DvÀAPÀPÁj «µÀAiÀÄ. C°è£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁrzÀÝgÉ J¼ÉAiÀÄ PÀAzÀªÀÄäUÀ¼À §zÀÄPÀÄ ¹rªÀÄzÀÄÝUÀ¼À ¨ÉAQAiÀÄ PÉ£Áß®UÉAiÀÄ°è ¨ÉAzÀÄ PÀgÀPÀ¯ÁUÀÄwÛgÀ°®è. CµÉÖà C®è, ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÀAgÀPÀëuÁ ªÀåªÀ¸ÉÜ E®è¢zÀÝgÉ CAvÀºÀ WÀlPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄZÀÄѪÀAvÀºÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÆß ªÀiÁqÀ§ºÀÄ¢vÀÄÛ. FUÀ¯ÁzÀgÀÆ ªÀåªÀ¸ÉÜ JZÉÑvÀÄÛ Që¥Àæ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ EAvÀºÀ zÀÄgÀAvÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀzÀAvÉ eÁUÀÈvÀgÁUÀ° JA§ÄzÀÄ £ÀªÀÄä DUÀæºÀ. K£ÁzÀgÀÆ ºÉý, ¥ÀmÁQAiÀÄ£ÀÄß ºÀaÑ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ¢AzÀ PÀÄtÂzÀÄ PÀÄ¥ÀླྀÀĪÀ £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß £ÉÆÃr AiÀiÁªÀ ¥ÀæeÁÕªÀAvÀgÀÆ D£ÀA¢¸À¯ÁUÀzÀAvÀºÀ ¥Àj¹Üw EzÀÄ. KPÉAzÀgÉ F ¥ÀmÁQUÀ¼ÀÄ CAUÀrUÀ½UÉ §gÀĪÀ ªÀÄÄ£ÀߪÉà C£ÉÃPÀ PÀAzÀªÀÄäUÀ¼À£ÀÄß §°vÉUÉzÀÄPÉÆArªÉ JA§ÄzÀÄ ªÀÄgÉAiÀįÁUÀzÀ ¸ÀvÀå. ¸ÁzsÀ£ÉUÉ CUÀvÀå«gÀĪÀÅzÀÄ bÀ®, KPÁUÀævÉ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉÆøÉÜöÊAiÀÄð. M§â ªÀåQÛAiÀÄ »£É߯ɹjvÀ£À, §qÀvÀ£À, E®èªÉà zÉÊ»PÀ £ÀÆå£ÀvÉUÀ¼ÀÄ ‘¸ÁzsÀ£É’AiÀÄ ªÀiÁUÀðzÀ°è CrØ DvÀAPÀUÀ¼Éà C®è. F ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¨sÁµÀt¢AzÀ DAiÀÄÝzÀÝ®è! £ÀªÀÄä gÁdåzÀ ºÉƸÀ£ÀUÀgÀzÀ ¸ÁzsÁgÀt PÀȶPÀ£À ªÀÄUÀ JZï.J£ï. Vjñï CªÀgÀ C¥ÀƪÀð ¸ÁzsÀ£É¬ÄAzÀ ¥ÉæÃjvÀªÁzÀªÀÅ. 24 ªÀµÀðzÀ Vjñï vÀ£Àß CAUÀ£ÀÆå£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ‘£ÀÆå£ÀvÉ’ JAzÀÄ ¨sÁ«¸À¯Éà E®è. ±ÀæzÉÞ¬ÄAzÀ, ¥Àj±ÀæªÀÄ¢AzÀ ¥Àjtw UÀ½¹ ®AqÀ£ï£À°è £ÀqÉzÀ ¥ÁgÁ M®A¦Pïì£À°è gÀdvÀ ¥ÀzÀPÀ UÀ½¹zÁÝgÉ. Vjñï CªÀjUÉ £ÀªÀÄä ºÁ¢ðPÀ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ, £Ár£À QÃwðAiÀÄ£ÀÄß zÀÆgÀzÀ ®AqÀ£ï£À°è «±ÀéªÀÄlÖzÀ°è «dÈA©ü¹zÀÝPÉÌ C©üªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. J®èjUÀÆ UËj-UÀuÉñÀ ºÀ§âzÀ ºÁ¢ðPÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ. UËj J®è ¸ÀªÀÄÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛ vÀgÀ°, UÀuÉñÀ J®è «WÀßUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÁj¸À° JA§ÄzÀÄ £ÀªÀÄä ¥ÁæxÀð£É.

GµÁ ¨sÀgÀvÁ¢æ 3


À...

Á¼

Àg Av

C

z À A ¢

C

C©üªÀÄvÀ - ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀgÀĵÀ

©üªÀÄvÀPÉÌ ªÀÄÄA§gÀĪÀ CPÉÆÖçgï 2£Éà ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ ºÀÄlÄÖºÀ§â. vÀªÀÄUÉ®è w½¢gÀĪÀ ºÁUÉ C©üªÀÄvÀzÀ ªÉÆzÀ® ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß 1990gÀ CPÉÆÖçgï 2£Éà vÁjÃT£ÀAzÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ ºÁUÀÆ ¸ÀgÀ¼À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. CA¢¤AzÀ EA¢£ÀªÀgÉUÉ C©üªÀÄvÀ vÀ£Àß 22 ªÀgÀĵÀUÀ¼À ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄV¹, FUÀ 23£Éà ªÀgÀĵÀPÉÌ PÁ°qÀÄwÛzÉ. F §UÉAiÀÄ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ ¸ÁPÁgÀPÉÌ ºÀ®ªÁgÀÄ PÀ£ÀßrUÀgÀÄ PÁgÀtÂèsÀÆvÀgÁVzÁÝgÉ. ºÀvÁÛgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼À MvÁ۸ɬÄAzÀ C©üªÀÄvÀ E°èAiÀÄ vÀ£ÀPÀ ¨Á½ §zÀÄPÀ°®è. ªÀÄÄRåªÉAzÀgÉ, F ºÀvÁÛgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼À MvÁÛ¸É, £ÀÆgÁgÀÄ d£ÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ-¸ÀºÀPÁgÀzÀ §ÄUÉÎAiÀiÁV C©üªÀÄvÀ FUÀ vÀ£Àß C¹ÛvÀéªÀ£ÀÄß ¸ÁgÀÄwÛzÉ. C©üªÀÄvÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ ªÉÆzÀ® 14 ªÀgÀĵÀUÀ¼À£ÀÄß CzÀ£ÀÄß N¯ÉʸÀĪÀ, ¸ÀA¥Á¢¸ÀĪÀ ¨sÁUÀå £À£ÀßzÁVvÀÄÛ. ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ°è ºÀ®ªÀÅ »jAiÀÄgÀÄ, ¸ÉßûvÀgÀÄ, §gÀºÀUÁgÀgÀÄ, C©üªÀiÁ¤UÀ¼ÀÄ, PÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÀºÀÈzÀAiÀÄgÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ MqÀ£ÁrzÁÝgÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ K¼ÀÄ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ, F PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwUÀ¼À ºÁUÀÆ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀzÀ ¸ÀAWÀzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß C©üªÀÄvÀzÀ°è zÁR°¸ÀĪÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ªÀiÁrzɪÀÅ. £Á£ÀÄ 2004gÀ°è C©üªÀÄvÀzÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ªÀÄAqÀ½¬ÄAzÀ ºÉÆgÀ§AzÀ ªÉÄÃ¯É CzÀgÀ ZÀÄPÁÌt »rzÀ ²æêÀÄw GµÁ ¨sÀgÀvÁ¢æAiÀĪÀgÀÄ, £ÀAvÀgÀzÀ°è ²æà ªÀ¸ÀAvÀ ±ÉnÖ ¨É¼ÁîgÉAiÀĪÀgÀÄ CzÀgÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ ºÁUÀÆ ºÉƸÀ §UÉAiÀÄ gÀAV£À «£Áå¸ÀPÉÌ £ÁA¢ ºÁrzÀgÀÄ. FUÀ £Á£ÀÄ CzsÀåPÀë£ÁzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÉÛ C©üªÀÄvÀzÀvÀÛ ¸ÀzÁ ªÀÄÄR ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ JzÀÄgÁUÀÄwÛªÉ. F CAPÀtªÀ£ÀÄß ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ §gÉAiÀÄĪÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ C©üªÀÄvÀzÉÆA¢UÉ £À£ÀVgÀĪÀ IÄtªÀ£ÀÄß wÃj¸ÀÄwÛzÉÝãÉAzÀgÉ vÀ¥ÁàUÀ¯ÁgÀzÀÄ. PÀ¼ÉzÀ E¥ÀàvÉÛgÀqÀÄ ªÀgÀĵÀUÀ¼À C©üªÀÄvÀzÀ PÀxÁ£ÀPÀªÀ£ÀÄß F MAzÀÄ ¥ÀÄlzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¸ÀĪÀÅzÀÄ C¸ÁzsÀåªÁzÀ ªÀiÁvÀÄ. DzÀgÉ, F JgÀqÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ¼À°è CzÀÄ JqÀ©qÀzÉ ¥Àæw wAUÀ¼ÀÆ ¥ÀæPÀluÉUÉÆArzÀÄÝ £ÀªÀÄUÉ®è ºÉUÀνPÉAiÀÄ ¸ÀAUÀw. zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ªÀÄÄR¥ÀwæPÉAiÀiÁV CzÀgÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ zÁR°¸ÀĪÀÅzÀÄ C©üªÀÄvÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀ GzÉÝñÀ. eÉÆvÉeÉÆvÉAiÀÄ°è zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÀ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À ºÁUÀÆ ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉUÀ¼À ¸ÀÈd£À²Ã® C©üªÀåQÛAiÀiÁV CzÀÄ gÀÆ¥ÀÄUÉƼÀî¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ CzÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹zÀªÀgÉ®ègÀ D±ÀAiÀĪÁVvÀÄÛ. F §UÉAiÀÄ ªÀgÀ¢ ºÁUÀÆ ¸ÀÈd£À²Ã® ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ C©üªÀÄvÀ F E¥ÀàvÉÛgÀqÀÄ ªÀgÀĵÀUÀ¼À°è ªÀÄÆr §A¢zÉ. MAzÀÄ zÀȶÖAiÀÄ°è ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ, C©üªÀÄvÀ F E¥ÀàvÉÛgÀqÀÄ ªÀgÀĵÀUÀ¼À°è zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÀ ZÀjvÉæAiÀÄ£ÀÄß zÁR°¹zÉ. ºÉÆgÀ£ÁqÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ ZÀjvÉæAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¸ÀĪÁUÀ, CzÀgÀ®Æè gÁµÀÖçzÀ gÁdzsÁ¤AiÀiÁzÀ zɺÀ°AiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀzÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀgÀ¢ ªÀiÁqÀĪÀ ºÉUÀνPÉ C©üªÀÄvÀzÀÄÝ. EzÉ®è D±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ K£Éà EzÀÝgÀÆ, C©üªÀÄvÀªÀ£ÀÄß ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ vÀgÀĪÀ PÉ®¸À ¸ÀÄ®¨sÀªÁzÀzÀÝ®è. E°èUÉ F PÉ®¸À ªÀÄÄVzÀÄ ºÉÆìÄvÀÄ J£ÀÄߪÀ ºÁV®è. F wAUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀgÉ, ªÀÄÄA¢£À wAUÀ¼ÀÄ K£ÀÄ? ºÀvÁÛgÀÄ ¥ÀÄlUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA§¨ÉÃPÀÄ. AiÀiÁgÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄĪÀªÀgÀÄ? C©üªÀÄvÀzÀ°è K£ÀÄ §gÀ¨ÉÃPÀÄ? K£ÀÄ §gÀ¨ÁgÀzÀÄ? AiÀiÁªÀ ¥ÀÄlzÀ°è AiÀiÁªÀ ªÀgÀ¢ §gÀ¨ÉÃPÀÄ? JµÀÄÖ eÁUɬÄzÉ? JµÀÄÖ gÀAV£À ºÁUÀÆ JµÀÄÖ PÀ¥ÀÄà ©½AiÀÄ ¥sÉÆÃmÉÆÃUÀ¼ÀÄ/ ºÉÃUÉ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß, ªÀgÀ¢UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¥sÉÆÃmÉÆÃUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢¸ÀĪÀÅzÀÄ? §gÉAiÀÄĪÀªÀgÀÄ §gÉzÀÄ ©qÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ, vÁªÀÅ §gÉ¢zÉÝ®è ªÀiÁtÂPÀåªÉAzÀÄ w½zÀÄPÉÆAqÀªÀgÉÃ

4

EzÀÝgÉ, C©üªÀÄvÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA¥Á¢¸ÀĪÀªÀgÀ §ªÀuÉ K£ÁUÀ¨ÉÃqÀ? ¥ÀzÀUÀ¼À°è, ªÁPÀå¥ÀÄAdUÀ¼À°è, ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À ºÁUÀÆ ªÀgÀ¢UÀ¼À M¼ÀvÀrAiÀÄ°è vÀÄA©gÀĪÀ vÀ¥ÀÄàM¥ÀÄàUÀ¼À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¹PÉÆAqÀÄ C©üªÀÄvÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA¥Á¢¸ÀĪÀ ºÉÆwÛUÉ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ªÀÄAqÀ½UÉ MAzÀÄ §UÉAiÀÄ zsÀ£ÀåvÁ ¨sÁªÀ DªÀj¸ÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ C©üªÀÄvÀzÀ ¸ÀAaPÉAiÀÄÆ fêÀAvÀªÁV, MAzÀÄ DPÁgÀ ¥ÀqÉzÀÄ ºÉÆgÀ§AzÀgÉ CzÉà ªÀÄ£À¹ìUÉ, CAvÀgÀAUÀPÉÌ MAzÀÄ §UÉAiÀÄ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. C©üªÀÄvÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ªÀÄAqÀ½UÉ CzÉà zÉÆqÀØ PÁtÂPÉ. E°èAiÀÄ vÀ£ÀPÀ C©üªÀÄvÀzÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ªÀÄAqÀ½ AiÀiÁªÀ ºÀtPÁ¹£À ºÁUÀÆ EvÀgÀ D«ÄµÀUÀ½UÉ M¼ÀUÁUÀzÉà vÀ£Àß PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢zÉ. C©üªÀÄvÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA¥Á¢¸À®Ä ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁzÀ ªÉüÉAiÀÄ ¥ÀjªÀiÁtªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ C¼ÉAiÀįÁ¢ÃvÀÄ? ªÉâPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀÄASÁ£ÀÄ¥ÀÄARªÁV ¨sÁµÀt ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, CzÀÄ »ÃUÉ-EzÀÄ ºÁUÉ-JAzɯÁè ºÉüÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀ. £ÁªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ ¨sÁµÀt, ªÀiÁvÀÄPÀvÉ. . . J®èªÀÇ UÁ½AiÀÄ°è ¸ÉÃj©qÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ, F £ÀqÀªÀ½PÉUÀ¼À, F ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À ¸ÁgÁA±ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀzÀ°è UÀ滹, CPÀëgÀzÀ°è MAzÉgÀqÀÄ ¥ÀÄlUÀ¼À°è J®èjUÀÆ CxÀðªÁUÀĪÀAvÉ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀªÁzÀ PÉ®¸ÀªÀ®è. MmÁÖgÉ ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ, F ‘§gÀªÀtÂUÉ’ JA§ PÉ®¸À ¸ÀÄ®¨sÀªÁzÀzÀÝ®è. F WÀl£ÉUÀ¼À ºÁUÀÆ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À avÀætªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ avÀæzÀ gÀÆ¥ÀPÀUÀ¼À°è »r¢r¹, CzÀ£ÀÄß C©üªÀÄvÀzÀ ªÀÄƯɪÀÄƯÉUÀ¼À°è vÀÄA© ©qÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ, CzÀÄ ±À§ÝUÀ¼À C©üªÀåQÛAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è. ±À§ÝUÀ¼À ¸ÀÈd£À²Ã® eÉÆÃqÀuÉ MAzÀÄ §UÉAiÀÄ £À«gÁzÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£Á²Ã®vÉAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À°è ºÁUÀÆ ªÀgÀ¢UÀ¼À°è ¥ÀrªÀÄÆr¸ÀÄvÀÛzÉ. EzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁr, ªÀÄÆr¸ÀĪÀ ¸ÀºÀÈzÀAiÀÄgÀ §¼ÀUÀ zÉÆqÀØzÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. C©üªÀÄvÀzÀ°è CzÀ£ÀÄß ºÁQ, EzÀ£ÀÄß ºÁQ -JAzÉ£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀ. DzÀgÉ, ºÁPÀĪÀ §UÉ, §gÉAiÀÄĪÀ §UÉ, ªÀgÀ¢UÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ jÃw-jªÁdÄ-EªÉ®èªÀ£ÀÆß §jà ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©lÖgÉ C©üªÀÄvÀ PÉ® ªÀµÀðUÀ¼À°è ¸ÉÆgÀV ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÀÄ. C©üªÀÄvÀªÀ£ÀÄß JZÀÑjPɬÄAzÀ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀ dªÁ¨ÁÝj £ÀªÉÄä®ègÀzÀÄÝ. §jà ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ªÀÄAqÀ½AiÉÆAzÉà F PÉ®¸ÀUÀ¼À£Éß®è ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅ¢®è. C©üªÀÄvÀzÀ°è F ªÀgÀ¢ §gÀ°®è-D ªÀgÀ¢ §gÀ°®è JAzÉ®è ºÉüÀÄvÀÛ £ÁªÀÅ C¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¸ÀºÀd. CzÀÄ C©üªÀÄvÀzÀ ªÉÄÃ¯É zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀjUÉ EgÀĪÀ C©üªÀiÁ£À ºÁUÀÆ ¦æÃwAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄvÀÛzÉ. §jà ªÀiÁw£À eÁ®UÀ¼À¯Éèà £ÁªÀÅ PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÁgÀzÀÄ. F D±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ±À§ÝUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀrªÀÄÆr¸ÀĪÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ PÉÊUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. DUÀ¯Éà C©üªÀÄvÀ E£ÀÆß E¥ÀàvÀÄÛ-£ÀÆgÀÄ ªÀ¸ÀAvÀUÀ¼À£ÀÄß PÁt®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. F §UÉAiÀÄ D±ÀAiÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ £ÁªÀÅ C©üªÀÄvÀzÀ eÉÆvÉUÀÆr PÉ®¸À ªÀiÁqÉÆÃt. ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼ÀÄ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ MmÁÖgÉ »vÁ¸ÀQÛUÀ¼À CrAiÀÄ°è UËt. £ÁªÉ®è F ¸ÀAWÀzÀ £Á¯ÁÌgÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ¼À ZÀjvÉæAiÀÄ vÀÄtÄPÀÄ CµÉÖÃ. C©üªÀÄvÀªÉA§ MAzÀÄ ¥ÀÄlÖ zÉÆÃtÂAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÉ®è F zɺÀ°AiÉÄA§ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀzÀ°è ºÀj ©nÖzÉÝêÉ. zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ºÁUÀÆ zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÀ D¸ÀgÉ CzÀQÌzÉ. F D¸ÀgÉAiÀÄ §®¢AzÀ CzÀÄ ªÀÄÄ£ÀßqÉAiÀÄ° JAzÀÄ ºÁgÉʸÀÄvÉÛãÉ. C©üªÀÄvÀPÉÌ ºÀÄlÄÖ ºÀ§âzÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ.

qÁ. ªÉAPÀmÁZÀ® ºÉUÀqÉ

C©üªÀÄvÀ, ¸É¥ÉÖA§gï 2012


ªÀÄÄ£ÉÆßÃl

ºÀ°AiÀÄ°è F ¨ÁjAiÀÄ ªÀÄ¼É vÀA¥ÁV¹zÉ. F ªÀµÀðzÀ ªÀÄ¼É PÀ¼ÉzÀ 15 ªÀµÀðzÀ zÁR¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄj¢zÉ. zɺÀ°AiÀÄ°è FUÀ ¸Àé®àªÀÄnÖUÉ vÀA¥ÁzÀ ªÁvÁªÀgÀt«zÉ. F ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è PÀ£ÁðlPÀzÀ ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÆ ¸ÀºÀ vÀÄA¨Á £ÀqÉAiÀÄÄwÛªÉ. PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ªÀiÁf G¥ÁzsÀåPÉë, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁgÀwÃ, zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ¯ÉÃr¸ï PÀè¨ï, ºÁUÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ J®è ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è ¸ÀQæAiÀĪÁV ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄwÛzÀÝ ²æêÀÄw eÉÆåÃvÁìößgÁªï CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀßUÀ°zÁÝgÉ. ªÀÄÈvÀgÀ DvÀäPÉÌ ±ÁAwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃj PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ°è ±ÀæzÁÞAd°AiÀÄ£ÀÄß C¦ð¸À¯Á¬ÄvÀÄ. CªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀjUÉ zÀÄBRªÀ£ÀÄß ¨sÀj¸ÀĪÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ° JAzÀÄ zÉêÀgÀ°è ¥Áæyð¸ÉÆÃt. ‘AiÀĪÀÄÄ£ÉAiÀÄ vÀrAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ £ÀÄr’ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÀiÁ°PÉAiÀÄ°è£À ªÉÆzÀ® PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ²æêÀÄw ±ÀĨsÁ zsÀ£ÀAdAiÀÄ CªÀgÀ £ÀÈvÀå PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ CzÀÄãvÀªÁV ªÀÄÆr§AvÀÄ. ¥Àæw wAUÀ¼À JgÀqÀ£Éà ±À¤ªÁgÀ F ªÀiÁ°PÉAiÀÄ°è CvÀÄåvÀÛªÀĪÁzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°ªÉ. ¸É¥ÀÖA§gï 8 gÀAzÀÄ F ªÀiÁ°PÉAiÀÄ°è qÁ. «ÃgÉÃ±ï §¼Áîj ºÁUÀÆ vÀAqÀzÀªÀjAzÀ eÁ£À¥ÀzÀ ¸ÀAVÃvÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°zÉ. F ªÀµÀðzÀ KPÁAPÀ £ÁlPÀ ¸ÀàzsÉðAiÀÄ£ÀÄß CPÉÆÖçgï wAUÀ½£À 12, 13 ªÀÄvÀÄÛ 14gÀAzÀÄ DAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÀÄ,

zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ

“AiÀĪÀÄÄ£ÉAiÀÄ vÀrAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ £ÀÄr-¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÀiÁ°PÉ”

¸ÀÄUÀªÀÄ ¸ÀAVÃvÀ

²æà ªÀÄÈvÀÄåAdAiÀÄ zÉÆqÀتÁqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀAqÀzÀ PÀ¯Á«zÀjAzÀ

CPÉÆÖçgï 13, 2012gÀ ±À¤ªÁgÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ : ¸ÀAeÉ 5.30UÀAmÉUÉ ¸ÀܼÀ : ¸ÀAWÀzÀ ¸À¨sÁAUÀt

vÀªÀÄUÉ®èjUÀÆ DzÀgÀzÀ ¸ÁéUÀvÀ

qÁ. ªÉAPÀmÁZÀ® ºÉUÀqÉ CzsÀåPÀëgÀÄ

C©üªÀÄvÀ, ¸É¥ÉÖA§gï 2012

¹.JA. £ÁUÀgÁd ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð

PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è F £ÁlPÀ ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw. ¸ÀAWÀzÀ°è E£ÀÆß vÀÄA¨Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀĨÉÃPÁVªÉ. AiÀÄĪÀ ¦Ã½UÉUÉ MAzÀÄ ¢£À ¸ÀAWÀzÀ°è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqÉAiÀĨÉÃPÁVzÉ. ºÁUÉ zɺÀ°AiÀÄ°ègÀĪÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ ºÉÆÃmɯï GzÀå«ÄUÀ½AzÀ CPÉÆÖçgï/ £ÀªÉA§gï wAUÀ½£À°è DºÁgÀ ªÉÄüÀªÀ£ÀÄß DAiÉÆÃf¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ«zÉ. ºÉtÄÚ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß gÀQë¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV d£ÀgÀ°è CjªÀÅ ªÀÄÆr¸À®Ä ‘Save Baby Girl Child to save the Country’ JA§ WÉÆõÀuÉAiÉÆA¢UÉ PÀ£ÁðlPÀzÀ ¨É¼ÀUÁA¤AzÀ zɺÀ°UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2000 Q¯ÉÆ«ÄÃlgï ¸ÉÌÃnAUï£À°è §AzÀ aPÀÌ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀPÉÌ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UËgÀ«¸À¯Á¬ÄvÀÄ. F aPÀÌ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwUÀ¼ÀÄ UËgÀ«¹gÀĪÀÅzÀÄ C©ü£ÀAzÀ¤ÃAiÀÄ. EªÀgÀ°è C©üµÉÃPï £ÀªÁ¯É ¸ÉÌÃnAUï£À°è 3 ¨Áj ¸Àétð ¥ÀzÀPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÁÝ£É. PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ PÀÆqÁ F J¼ÉAiÀÄ ¥Àæw¨sÉAiÀÄ£ÀÄß UËgÀ«¹zÉ. FvÀ¤UÉ E£ÀÆß ºÉaÑ£À AiÀıÀ¸ÀÄì ¹UÀ° JAzÀÄ zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÀÄ ºÁgÉʸÉÆÃt. zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ F ¨ÁjAiÀÄ UÀuÉñÉÆÃvÀìªÀªÀ£ÀÄß F wAUÀ¼À 19gÀAzÀÄ DZÀj¸À°zÉ. J®è PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ PÀ£ÀßrUÀgÀÄ UÀuÉñÉÆÃvÀìªÀzÀ°è ¥Á¯ÉÆμÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw.

¹ JA £ÁUÀgÁd

GavÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ ¸É¥ÉÖA§gï 30 gÀ ¨sÁ£ÀĪÁgÀzÀAzÀÄ qÁ. ©üêÀĨsÀmï CªÀjAzÀ GavÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ £ÀqÉAiÀÄ°zÉ. zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÀÄ F ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀzÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ¥Àr¹ PÉƼÀî¨ÉÃPÁV «£ÀAw.

zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ KPÁAPÀ £ÁlPÀ ¸ÀàzsÉð-2012 F ¸Á°£À KPÁAPÀ £ÁlPÀ ¸ÀàzsÉðAiÀÄ£ÀÄß CPÉÆÖçgï 12, 13 ªÀÄvÀÄÛ 14, 2012gÀAzÀÄ DAiÉÆÃf¹zÀÄÝ, D¸ÀQÛAiÀÄļÀîªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀAqÀzÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆt𠫪ÀgÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀAWÀzÀ PÀZÉÃjAiÀÄ°è ¸É¥ÉÖA§gï 30, 2012gÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉAiÀÄ M¼ÀUÁV £ÉÆAzÁ¬Ä¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw. ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è

¥Á¯ÉÆÎAqÀ

vÀAqÀUÀ½UÉ

¥ÉÆæÃvÁìºÀ

zsÀ£À

¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

¤AiÀĪÀiÁªÀ½ ºÁUÀÆ ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ½UÁV ¸ÀA¥ÀQð¹

011-26109615 / 26104818 5


‘¥À²ÑªÀÄ WÀlÖ «±Àé ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ vÁtªÁUÀ°-¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ºÉUÀqÉ

d

UÀwÛ£À°è CªÉÄgÀhiÁ£ï PÁqÀÄUÀ¼ÀµÉÖà fêÀ ªÉÊ«zsÀåvÉ ºÉÆA¢gÀĪÀ ²æêÀÄAvÀ PÁqÀÄ CAzÀgÉ £ÀªÀÄä ¸ÀºÁå¢æ ±ÉæÃtÂUÀ¼À ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖ. CªÉÄgÀhiÁ£ï J®èjUÀÆ w½¢zÉ. DzÀgÉ £ÀªÀÄä ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖUÀ¼ÀÄ CµÁÖV ºÉ¸ÀgÁV®è. DzÀgÉ EwÛÃZÉUÉ «±Àé ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ vÁtªÉA§ ºÀuÉ¥ÀnÖAiÀÄ «ªÁzÀ J¢ÝgÀĪÀÅzÀjAzÀ EªÀÅ FUÀ ¸ÀÄ¢Ý ªÀiÁqÀÄwÛªÉ. ºÁUÁzÀgÉ F ªÀ¯ïØð ºÉjmÉÃeï ¸ÉÊmï mÁåUï CxÁðvï «±Àé ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ vÁtzÀ ºÀuÉ ¥ÀnÖ K£ÀÄ? CzÀgÀ ¸ÀÄvÀÛ AiÀiÁPÉ EµÀÄÖ «ªÁzÀUÀ¼ÁUÀÄwÛªÉ? CªÀPÉÌ PÁgÀtUÀ¼ÉãÀÄ? C£ÀÄߪÀÅzÀgÀ §UÉÎ zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÀ°è aAvÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀaÑzÀªÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÁAvÀ ¥Àj¸ÀgÀªÁ¢, C¦àPÉÆà ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ £ÉÃvÁgÀ ²æà ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ºÉUÀqÉAiÀĪÀgÀÄ. ¢£ÁAPÀ 12 DUÀ¸ïÖ, gÀ«ªÁgÀzÀ ¢£À ¸ÀAWÀzÀ ¸É«Ä£Ágï ºÁ¯ï£À°è JgÀqÀÄ vÁ¹UÀÆ «ÄQÌ £ÀqÉzÀ «zÀévÀÆàtð PÁgÀåPÀæªÀÄzÀ°è ²æà ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ºÉUÀqÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ, “UÀÄdgÁvï ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁgÁµÀÖçUÀ¼À UÀr¬ÄAzÀ DgÀA©ü¹ UÉÆêÁ, PÀ£ÁðlPÀ, PÉÃgÀ¼À, vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ gÁdåUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1600 Q.«ÄÃ. GzÀݪÁV ºÀ©âgÀĪÀ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1,50,000 ZÀzÀgÀ Q.«Äà «¸ÁÛgÀªÁVgÀĪÀ F ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖUÀ¼ÀÄ CzɵÉÆÖà ¸À¸Àå ªÉÊ«zsÀåvÉUÉ, ¥Áæt ªÉÊ«zsÀåvÉUÉ vÉÆnÖ¯ÁVªÉ, PÀ£ÁðlPÀzÀ®èAvÀÆ PÀÄt©, vÀÄ«Äæ, ªÀÄgÁp §ÄqÀPÀlÄÖ d£ÁAUÀUÀ½UÉ fêÀzsÁgÉ DVzÉ C£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ D±ÀÑAiÀÄð ºÀÄnÖ¸ÀÄvÀÛzÉ” JAzÀgÀÄ. ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖUÀ¼À PÁqÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä PÀ£ÁðlPÀzÀ CzɵÀÄÖ PÀ«UÀ½UÉ, ¸Á»wUÀ½UÉ ¸ÀÆáwð ¤ÃrªÉ CAzÀgÉ F PÁqÀÄUÀ½®èzÉà ºÉÆÃVzÀÝgÉ §ºÀıÀB ¨ÉÃAzÉæAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃWÀzÀÆvÀ«gÀ§ºÀÄzÀÄ, PÁgÀAvÀgÀ ¨ÉlÖzÀ fêÀ EgÀ§ºÀÄzÀÄ, PÀĪÉA¥ÀÄ CªÀgÀ PÁzÀA§jUÀ½gÀ§ºÀÄzÀÄ, §ºÀıÀB CªÀÅUÀ½UÉ C¹ÛvÀé EgÀÄwÛgÀ°®èªÉãÉÆÃ. EAxÀ ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖUÀ½UÉ «±Àé ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ vÁt CAvÀ WÉÆõÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄ DgÀA¨sÀªÁzÀzÀÄÝ 2004gÀ°è, ²æà Cl¯ï ©ºÁj ªÁd¥ÉìÄAiÀĪÀgÀÄ ¥ÀæzsÁ¤AiÀiÁVzÁÝUÀ. Erà ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖUÀ½UÉ «±Àé ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ vÁt CAvÀ WÉÆö¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ vÀ¥ÀÄà. PÉêÀ® 39 ¸ÀܼÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ UÀÄgÀÄw¸À¯ÁVzÉ. »ÃVzÁÝVAiÀÄÆ PÀÆqÀ EªÀvÀÄÛ zÀQëtzÀ gÁdåUÀ¼À°è £ÀªÀÄä PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀ ªÀiÁvÀæ EzÀ£ÀÄß «zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¸ÀªÁð£ÀĪÀÄvÀ¢AzÀ «gÉÆâü¹gÀĪÀAxÀzÀÄÝ Cwà zÉÆqÀØ zÀÄgÀAvÀ. ¸ÀgÀPÁgÀzÀ F PÀæªÀÄzÀ §UÉÎ ºÀ½î ºÀ½îUÀ¼À°è, £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ZÀZÉðUÀ¼ÁUÀ¯Éà ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ²æà ºÉUÀqÉ vÀªÀÄä C©ü¥ÁæAiÀÄ w½¹zÀgÀÄ. dUÀwÛ£À fêÀ ªÉÊ«zsÀåvÉAiÀÄ 8 CvÀåAvÀ ªÀÄÄRå vÁtUÀ¼À¯ÉÆèAzÁzÀ F ¥ÀªÀðvÀ ±ÉæÃtÂUÀ¼ÀÄ »ªÀiÁ®AiÀÄ ¥ÀªÀðvÀUÀ½VAvÀ ¥ÀÄgÁvÀ£ÀªÁVzÀÄÝ ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀiÁ£ï¸ÀƤ£À ªÉÄïÉ, ºÀªÁªÀiÁ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀÄwÛzÀÄÝ EzÀgÀ «±Àé ªÀiË®åªÀ£ÀÄß UËgÀ«¸ÀÄvÀÛ, AiÀÄģɸÉÆÌ F WÀlÖUÀ¼À°è 39 vÁtUÀ¼À£ÀÄß ªÀ¯ïØð ºÉjmÉÃeï ¸ÉÊmï JAzÀÄ WÉÆö¸À®Ä

6

ªÀÄÄAzÁVzÀÝ£ÀÄß £ÀªÀÄä ¸ÀgÀPÁgÀ »AzÉ ªÀÄÄAzÉ £ÉÆÃqÀzÉÃ, ZÀað¸ÀzÉà AiÀÄģɸÉÆÌzÀ F ºÉeÉÓAiÀÄ£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¹zÀÄÝ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀÄvÀÄÛ EzÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ zÁµÀÖçöåðvÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ºÉUÀqÉ QrPÁjzÀgÀÄ. UÀt ¯Á© ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ, QgÀÄ d® «zÀÄåvï ¥ÉÆæÃvÁìºÀPÀgÀÄ, £ÁmÁ-PÀnÖUÉUÀ¼À ªÀiÁ¦üAiÀiÁ, jAiÀįï J¸ÉÖÃmï ªÀÄvÀÄÛ gɸÁmïð£ÀªÀgÀ MvÀÛqÀ ºÁUÀÆ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ eÉÆvÉ EgÀĪÀÅzÀÄ EzÀjAzÀ ¸Á©ÃvÁUÀÄvÀÛzÉ. C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è F ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖUÀ¼À ±ÉÆõÀuÉ DUÀÄwÛzÉ JAzÀÄ ºÉýzÀ C¦àPÉÆà ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ £ÉÃvÁgÀ AiÀiÁªÀ jÃw 183 Q.«Äà ºÀj«£À PÁ½ FUÀ 8 Q.«Äà PÀÆqÀ ºÀjAiÀÄÄwÛ®è, PÁ½ PÀtªÉAiÀÄ°è 8 CuÉPÀlÄÖUÀ¼ÁV AiÀiÁªÀ jÃw GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ f¯Éè CvÁåZÁgÀPÉÌ M¼ÀUÁUÀÄwÛzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß zÀÄBR¢AzÀ ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÉÆA¢UÉ ºÀAaPÉÆAqÀgÀÄ. D¦üæPÁzÀ ªÀiÁ° zÉñÀzÀ°è 16£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è ªÀÄĹèA ¸ÀƦü ¸ÀAvÀgÀÄ zsÀªÀÄð ¥ÀæZÁgÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÀÄA¨Á ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖzÀÝgÀÄ. FUÀ 20 ªÀµÀðzÀ »AzÉ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß «±Àé ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ vÁt JAzÀÄ WÉÆö¸À¯ÁAiÀÄÄÛ. MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ vÁ°¨Á¤UÀ¼ÀÄ CªÀ£ÀÄß £É®¸ÀªÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ. CªÀÅUÀ¼À ¥ÀÄ£Àg浪ÀiÁðtPÉÌ AiÀÄģɸÉÆÌ PÁgÀå DgÀA©ü¹zÉ JAzÀÄ GzÁºÀgÀuÉ ¸À»vÀ «ªÀj¹zÀ ²æà ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ºÉUÀqÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ vÁ°Ã¨Á¤£À ªÀiÁ£À¹PÀvÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÉà £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ªÁ¢¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ C¥ÁAiÀÄPÁj ¨É¼ÀªÀtÂUÉ. F ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ §UÉÎ ²ªÀªÉÆUÀÎ, ²gÀ¹, CAPÉÆïÉUÀ¼À°è ZÀZÉð ªÁå¥ÀPÀªÁV £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä d£ÀgÀ ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ ¤dªÁzÀ PÀÆUÀÄ DUÀ§ºÀÄzÀÄ, EAxÀ ZÀZÉðUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ d£À eÁUÀÈwAiÀiÁUÀ° JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖUÀ¼ÀÄ PÉêÀ® D ¥ÀæzÉñÀzÀ°èzÀݪÀgÀzÀÄ ªÀiÁvÀæ C®è. ªÀįɣÁqÀ ºÀ¹gÀÄ §AiÀÄ®Ä ¹ÃªÉÄAiÀÄ G¹gÀÄ C£ÉÆßÃzÀ£Àß AiÀiÁgÀÆ ªÀÄgÉAiÀÄPÀÆqÀzÀÄ JAzÀÄ Q«ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ CzsÀåPÀëgÁzÀ qÁ. ªÉAPÀmÁZÀ® ºÉUÀqÉAiÀĪÀgÀÄ AiÀÄģɸÉÆÌzÀ QgÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÁÛ, AiÀÄģɸÉÆÌ CAzÀgÉ United Nation Convention on Economics, Social, Cultural Organisation. EzÀÄ «±Àé¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ MAzÀÄ «±ÉõÀ Keɤì. EzÀPÉÌ CzÀgÀzÉÝà DzÀ zsÉåÃAiÉÆÃzÉÝñÀUÀ½ªÉ. ¨sÁgÀvÀ PÀÆqÀ CzÀgÀ ¸ÀzÀ¸Àå zÉñÀ JAzÀgÀÄ. vÀªÀÄä CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ºÁUÀÆ ºÀPÀÄÌ ¸ÁéªÀÄå (¥ÉmÉÃAmï) PÉëÃvÀæzÀ°è£À C£ÀĨsÀªÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ AiÀÄģɸÉÆÌ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¯ïØð ºÉjmÉÃeï mÁåUï£ÀÄß ¸ÀgÀ¼ÀªÁV ©r¹qÀÄvÀÛ qÁ.ºÉUÀqÉAiÀĪÀgÀÄ -dUÀwÛ£À ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÉëÃvÀæzÀ°è ¸ÁPÀµÀÄÖ CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ MqÀA§rPÉUÀ½ªÉ, §ºÀÄgÁ¶ÖçÃAiÀÄ MqÀA§rPÉUÀ½ªÉ. EªÀÅUÀ¼À°è (¸ÀàµÁðwÃvÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ) intangible cultural heritage UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ MAzÀÄ ªÁåSÁå£À EzÉ. EzÀgÀ°è PÉ®ªÀÅ treaties EªÉ. CªÀÅUÀ¼À°è MAzÀÄ ªÀ¯ïØð ºÉjmÉÃeï PÀ£ïªÉ£Àë£ï. 1972gÀ°è gÀƦvÀªÁzÀ EzÀÄ dUÀwÛ£À ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß, ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃUÉ PÁ¥ÁqÀĪÀÅzÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀgÀ §UÉÎ 6-7 ¥ÀÄlUÀ¼À «ªÀgÀuÉAiÀÄ£ÉÆß¼ÀUÉÆArzÉ. EzÀgÀ°è §gÀĪÀAvÀºÀzÀÄÝ £ÉʸÀVðPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ MqÀA§rPÉUÀ¼ÀÄ. AiÀÄģɸÉÆÌ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß gÀQë¸ÀĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÉ JAzÀÄ «ªÀj¹zÀgÀÄ. £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ°è FUÁUÀ¯Éà ºÀ®ªÁgÀÄ ¸ÀܼÀUÀ¼ÀÄ CzÀgÀrAiÀÄ°è §gÀÄwÛªÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉRdÄgÁºÉÆÃ, ºÀA¦, ¨Á°ì, ¸ÀÄAzÀgï §£ïì EvÁå¢. ªÀ¯ïØð ºÉjmÉÃeï ¸ÉÊmï£À mÁåUï MAzÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ¹PÁÌUÀ CzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ H»¸ÀĪÀÅzÀPÀÆÌ ¸ÁzsÀå«®è. »ÃVzÁÝUÀ®Æ ¸ÀºÀ £ÀªÀÄä ¸ÀgÀPÁgÀ EAxÀ ¨Ë¢ÞPÀ D¹Û (Intellectual Property)AiÀÄ §UÉÎ C¸ÀqÉØ vÉÆÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ vÀÄA¨Á D±ÀÑAiÀÄðzÁAiÀÄPÀ JAzÀÄ vÀªÀÄä C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ.

C©üªÀÄvÀ, ¸É¥ÉÖA§gï 2012


ªÀ¯ïØð ºÉjmÉÃeï ¸ÉÊmï£À ¤AiÀĪÀiÁªÀ½ ºÉüÀĪÀÅ¢µÉÖÃ-WÉÆövÀ vÁtªÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. AiÀÄģɸÉÆÌ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀĪÁV MvÀÛqÀ ºÉÃgÀĪÀÅ¢®è. PÉêÀ® eÁUÀgÀÆPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆr¸ÀĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥Àj¸ÀgÀ «gÉÆâü PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß JwÛ vÉÆÃj¸ÀÄvÀÛzÉ. ºÉÃUÉ ¥ÀzÀä ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÄ §AzÁUÀ M§â ªÀåQÛUÉ ºÉ¸ÀgÀÄ UËgÀªÀ ¹UÀÄvÀÛzÉÆà CzÉà jÃw ¥À²ÑªÀÄWÀlÖUÀ½UÉ MAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è «±Àé ªÀÄlÖzÀ°è £ÁªÀÅ ¤ÃqÀĪÀ UËgÀªÀªÉà «±Àé ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ vÁt ºÀuÉ ¥ÀnÖ. EzÀjAzÀ ¥ÀæªÁ¸ÉÆÃzÀåªÀÄ C©üªÀÈ¢Þ DUÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ ªÉAPÀmÁZÀ® ºÉUÀqÉ «ªÀj¹zÀgÀÄ. ZÀZÉðAiÀÄ°è G¥À¹ÜvÀjzÀÝ ¢ «ÃPï ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¸ÁܤÃAiÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ºÁUÀÆ CAPÀtPÁgÀ ²æà ¸ÀaÑzÁ£ÀAzÀ ªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ AiÀiÁªÀ jÃw ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ºÉUÀqÉAiÀĪÀgÀÄ ‘PÁqÀÄ ¤Ãw’AiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¸À®Ä PÁgÀtÂèsÀÆvÀgÁzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¢ªÀAUÀvÀ gÁfêï UÁA¢üAiÀĪÀgÀÄ ºÉÃUÉ EªÀgÀ PÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉgÉ »rzÀgÀÄ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ ¥Àj¸ÀgÀªÁ¢ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ºÉUÀqÉAiÀĪÀgÀ ºÉÆÃgÁl £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ¯Éà EgÀ°. ªÀÄÄA¢£À

¦Ã½UÉ CzÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ° JAzÀÄ D²¹zÀgÀÄ. DyðPÀ GzÁjÃPÀgÀt ºÁUÀÆ «±Àé ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼ÀÄ eÁjUÉ §AzÀA¢¤AzÀ ¥Àj¸ÀgÀªÁ¢UÀ¼À ªÉÄÃ¯É MvÀÛqÀ ºÉaÑzÉ, EzÀ£ÀÄß £ÁªÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃQzÉ JAzÀgÀÄ. EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è qÉPÀÌ£ï ºÉgÁ¯ïØ ¥ÀwæPÉAiÀÄ CAPÀtPÁgÀ ¸ÀÄ¢üÃAzÀæ ±ÀªÀiÁð ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖUÀ¼ÀÄ ¸À¸Àå ªÉÊ«zsÀåvÉ, ¥Áæt ªÉÊ«zsÀåvÉ, £ÀÆgÁgÀÄ ««zsÀ jÃwAiÀÄ amÉÖUÀ¼ÀÄ, Qæ«ÄQÃlUÀ¼À DUÁzsÀ PÁr£À ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ. ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖUÀ¼À£ÀÄß «±Àé ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ vÁtªÁV¸ÀĪÀ CUÀvÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß MwÛ ºÉýzÀgÀÄ. ZÀZÉðAiÀÄ°è ¸ÀAWÀzÀ C£ÉÃPÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ vÀªÀÄä CªÀÄÆ®åªÁzÀ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉÆAqÀgÀÄ, ¸ÀA±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß, ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj¸ÀgÀ vÀdÕgÀ ªÀÄÄA¢lÄÖ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ¢£ÀUÀ¼À°è zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀªÀÅ ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è UÀªÀÄ£ÁºÀð ºÉeÉÓ EqÀĪÀ ¨sÀgÀªÀ¸ÉAiÀĤßwÛvÀÄ.

¨sÁgÀvï ¤ªÀiÁðuï ªÀÄvÀÄÛ ¥sÁèöåUï²¥ï AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À C£ÀĵÁ×£ÀzÀ PÀÄjvÀ 3£Éà DªÀÈwÛAiÀÄ PÉʦr ©qÀÄUÀqÉ

PÉÃAzÀæ ºÁUÀÆ gÁdåzÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ «±ÉõÀªÁV UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ¸À¯ÁUÀÄwÛgÀĪÀ F AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß E£ÀßµÀÄÖ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV gÁdåzÀ°è eÁjUÉ vÀgÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß d£À¥Àæw¤¢üUÀ½UÉ ºÁUÀÆ C¢üPÁjUÀ½UÉ vÀ®Ä¦¸ÀĪÀ ¸ÀzÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ PÉʦrAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¹ ©qÀÄUÀqÉUÉƽ¸À¯ÁVzÉ. EzÀÄ 3£Éà DªÀÈwÛAiÀÄ PÉʦrAiÀiÁVzÀÄÝ, F »AzÉ 2009-10 ºÁUÀÆ 2010-11£Éà ¸Á°£À PÉʦrAiÀÄ£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉUÉƽ¹, PÉʦrAiÀÄ£ÀÄß gÁdåzÀ ªÀiÁ£Àå ¸ÀaªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ, ¸ÀA¸ÀzÀgÀÄ, ±Á¸ÀPÀgÀÄ, f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï CzsÀåPÀëgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÁjUÀ½UÉ «vÀj¸À¯ÁVzÉ. PÉÃAzÀæzÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß gÁdåzÀ°è ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV ºÁUÀÆ ºÉZÀÄÑ vÀéjvÀªÁV C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ¸À®Ä ‘¨sÁgÀvï ¤ªÀiÁðuï ªÀÄvÀÄÛ ¥sÁèöåUï²¥ï AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À PÉʦr’ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ EAvÀºÀ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»wAiÀÄļÀî PÉʦrAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀgÀĪÀ°è PÀ£ÁðlPÀ gÁdåªÉà ¥ÀæxÀªÀÄ JAzÀÄ ¥Àæ±ÀA¸É ªÀåPÀÛ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀªÀĸÀÛ C¢üPÁj ªÀUÀðzÀªÀgÀ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀÄvÀÄÛ d£À¥Àæw¤¢üUÀ¼À EZÁÒ±ÀQÛAiÀÄ ¥sÀ®ªÁV PÀ£ÁðlPÀzÀ°è F AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ CvÀåAvÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV C£ÀĵÁ×£ÀUÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ, PÉÃAzÀæ AiÉÆÃd£Á DAiÉÆÃUÀzÀ CAQ CA±ÀUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ gÁdåªÀÅ zÉñÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÄA¢gÀĪÀ gÁdåUÀ¼À°è MAzÁVgÀĪÀÅzÀÄ ºÉªÉÄäAiÀÄ «µÀAiÀÄ. PÉʦr ©qÀÄUÀqÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀÄÄRåªÀÄAwæ ²æà dUÀ¢Ã±ï ±ÉlÖgï ªÀiÁvÀ£Ár F ªÀĺÀvÀÛgÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀzÀ°è CzÀgÀ®Æè UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ºÉZÀÄÑ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ¸À ¯ÁUÀÄwÛzÉAiÉÄAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EzÀPÉÌ ¥ÀÇgÀPÀªÁV F PÉʦr §ºÀ¼À G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÁUÀ°zÉAiÉÄAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ.

£ÁðlPÀzÀ ¸À£Áä£Àå ªÀÄÄRåªÀÄAwæ ²æà dUÀ¢Ã±ï ±ÉlÖgïgÀªÀgÀÄ 201112£Éà DyðPÀ ¸Á°£À ¨sÁgÀvï ¤ªÀiÁðuï, ¥sÁèöåUï²¥ï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À C£ÀĵÁ×£ÀzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ EAV趣À PÉʦrAiÀÄ£ÀÄß PÉÃAzÀæ ¸ÀaªÀgÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀaªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåzÀ ¸ÀA¸Àvï ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼À G¥À¹ÜwAiÀÄ°è £ÀªÀzɺÀ°AiÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è 17£Éà DUÀ¸ïÖ 2012gÀAzÀÄ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. £ÀªÀzɺÀ°AiÀÄ°è£À PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ºÉZÀÄѪÀj «±ÉõÀ ¥Àæw¤¢ü ²æà ¨ÉÊPÉgÉ £ÁUÉñï CªÀgÀÄ PÉÃAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ gÁdå ¸ÀaªÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E¯ÁSÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¹ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß PÀ¯ÉºÁQ F PÉʦrAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¹zÁÝgÉ. zɺÀ°AiÀÄ ºÀA¸ÀgÁeï ªÀiÁqÉ¯ï ¸ÀÆ̯ï£À «zÁåyð¤AiÀiÁVgÀĪÀ PÀĪÀiÁj ªÉÄÃWÀ ¨sÀmï 10£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ ¹.©.J¸ï.E. ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ±ÉÃ. 95 CAPÀ UÀ½¹ ±Á¯ÉAiÀįÉèà ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁÜ£À ¥ÀqÉ¢zÁݼÉ. £ÁgÁAiÀÄt ¨sÀmï ªÀÄvÀÄÛ ²æêÀÄw ¸À«vÁ CªÀgÀ ¥ÀÄwæAiÀiÁVgÀĪÀ ªÉÄÃWÀ »A¢£À vÀgÀUÀwUÀ¼À°è ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁÜ£À ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ J®ègÀ ªÉÄZÀÄÑUÉ UÀ½¹zÁÝgÉ. ²æêÀÄw GµÁ gÁªï CªÀjAzÀ ¨sÀgÀvÀ£Álå PÀ°AiÀÄÄwÛgÀĪÀ ªÉÄÃWÀ PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð ‘CgÀAUÉæÃlæA’ ¥ÀæzÀ±Àð£À ¤Ãr PÀ¯Á «ªÀıÀðPÀgÀ ªÀÄ£À¸ÀÆgÉUÉÆArzÁݼÉ. ¸ÀAVÃvÀ ªÀÄvÀÄÛ QæÃqÉUÀ¼À°è C©ügÀÄa ¨É¼É¹PÉÆArgÀĪÀ ªÉÄÃWÀ C£ÉÃPÀ ¸ÀàzsÉðUÀ¼À°è §ºÀĪÀiÁ£À ¥ÀqÉ¢zÁݼÉ. ªÉÄÃWÀ ¨sÀmï CªÀjUÉ ‘C©üªÀÄvÀ’zÀ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ.

C©üªÀÄvÀ, ¸É¥ÉÖA§gï 2012

¸ÀAvÉÆõÀ PÀĪÀiÁgï G¥ÁzsÁåAiÀÄ

UÀuÉñÉÆÃvÀìªÀ UÀuÉñÀ «ÄvÀæ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ 20£Éà UÀuÉñÉÆÃvÀìªÀªÀ£ÀÄß ¸É¥ÉÖA§gï 19 jAzÀ 23 gÀªÀgÉUÉ 5 ¢£ÀUÀ¼À PÁ® DZÀj¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæw ¢£À ¨É½UÉÎ, ¸ÀAeÉ ¥ÀÆeÉ, ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ, ¨sÀd£É, ¥Àæ¸ÁzÀ «¤AiÉÆÃUÀ £ÀqÉAiÀÄ°zÉ. zɺÀ°AiÀÄ PÀ£ÀßrUÀjUÉ®èjUÀÆ DzÀgÀzÀ ¸ÁéUÀv 7


±ÀvÁAiÀÄĶUÀ¼ÁVgÀĪÀ ¥ÉÇæ. f. ªÉAPÀl¸ÀħâAiÀÄå ¥ÀÅgÀ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀÄ°è CzsÁå¥ÀPÀgÁV. £ÀAvÀgÀ ªÀĺÁgÁd PÁ¯ÉÃf£À°è CzsÁå¥ÀPÀgÁV, ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ºÉʸÀÆÌ°£À°è PÉ®PÁ® CzsÁå¥ÀPÀgÁV, ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À «dAiÀiÁ PÁ¯ÉÃf£À°è PÀ£ÀßqÀ G¥À£Áå¸ÀPÀgÁV, G¥À¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁV, ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁV, 1972gÀ°è ¸ÀAeÉ PÁ¯ÉÃf£À ¦æ¤ì¥Á®gÁV 1973gÀ°è ¤ªÀÈwÛ ¥ÀqÉzÀgÀÄ.

D

UÀ¸ïÖ 23, 1913gÀ°è d¤¹zÀ ¥ÉÇæ. f. ªÉAPÀl¸ÀħâAiÀÄå CªÀgÀAxÀºÀ ¸ÁzsÀPÀgÀÄ vÀªÀÄä £ÀÆgÀ£ÉAiÀÄ ªÀµÀðPÉÌ PÁ°qÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÀ£ÀßrUÀgÉ®ègÀ ¸Ë¨sÁUÀåªÁVzÉ. ¤WÀAlÄ vÀdÕgÉAzÉà PÀ£ÀßqÀ £Ár£À°è ¥ÀæSÁåvÀgÁzÀ ªÉAPÀl¸ÀħâAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ ºÀÄnÖzÀÄÝ ªÀÄAqÀå f¯ÉèAiÀÄ PÉÊUÉÆãÀºÀ½îAiÀÄ°è. vÀAzÉ UÀAeÁA wªÀÄätÚAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ «zÁéA¸ÀgÁVzÀݪÀgÀÄ. vÁ¬Ä ¸ÀħâªÀÄä£ÀªÀgÀÄ. f. «. CªÀgÀ ¥ÁægÀA©üPÀ ²PÀët ºÀÄnÖzÀÆj£À°èAiÉÄà £ÉgÀªÉÃjvÀÄ. CªÀgÀÄ ºÉʸÀÆÌ°UÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ ªÀÄzsÀÄVjAiÀÄ°è. EAlgï «ÄÃrAiÉÄmï ªÀÄvÀÄÛ D£À¸ïð N¢zÀÄÝ ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀĺÁgÁd PÁ¯ÉÃf£À°è. 1937gÀ°è JA.J ªÀÄvÀÄÛ 1939gÀ°è ©.n. ¥ÀzÀ« UÀ½¹zÀgÀÄ. vÀªÀÄä £ÀÆgÀÄ ªÀµÀðzÀ §zÀÄPÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ fÃ.« ºÉüÀÄvÁÛgÉ “¸ÀA¸ÀÌöÈvÀzÀ°è MAzÀÄ ªÀiÁwzÉ. ‘fêÀ£ï ¨sÀzÁæt ¥À±Àåw’ CAvÀ. D ªÀiÁvÀÄ £À£ÀUÉ ZÉ£ÁßV C£Àé¬Ä¸ÀÄvÉÛ. £Á£ÀÄ ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀ CgÀÄuÉÆÃzÀAiÀÄzÀ PÁ®ªÀ£ÀÄß PÀAqÀªÀ£ÀÄ. ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀ ¨É½Ã¨ÉÃPÀÄ C£ÀÄߪÀ ©. JA. ²æÃPÀAoÀAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV DAzÉÆî£À ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 75 ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® §ºÀ¼ÀµÀÄÖ PÉ®¸À ªÀiÁrvÀÄ. §ºÀıÀB E£ÁåªÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ DUÀzÉ EzÀÝAvÀºÀ ¸Á»vÀåzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ, ¥ÀæAiÉÆÃd£À J®è DUÀ DzÀªÀÅ. CzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ PÀuÁÚgÉ PÀAqÀªÀ£ÀÄ. C®èzÉ ©. JA. ²æÃPÀAoÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ £ÉÃgÀ ²µÀå£ÁzÀÝjAzÀ CªÀgÀ GvÁìºÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj±ÀæªÀĪÀ£ÀÄß PÀAqÀªÀ£ÀÄ. F £ÀÆgÀÄ ªÀµÀð §zÀÄQgÉÆâzÉAiÀÄ®è, £À£ÀUÉ MAzÀÄ «zsÀzÀ°è ¸ÀAvÉÆõÀªÀ£ÀÄß vÀgÀÄvÉÛ. £ÀÆgÀÄ ªÀµÀð C£ÉÆßÃzÀÄ EµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ DUï ºÉÆÃUÀvÉå? EµÉÖãÁ £ÀÆgÀÄ ªÀµÀð C£ÉÆßÃzÀÄ CAvÀ D±ÀÑAiÀÄð DUÀÄvÉÛ. £Á£ÀÄ JµÀÄÖ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁVvÉÆÛà CµÀÄÖ PÉ®¸À ªÀiÁr®è CAvÀ MAzÀÌqÉ ªÀå¸À£Á£ÀÆ EzÉ. £À£ÀUÉ PÉ®ªÀÅ «ZÁgÀUÀ¼À°è ºÉZÀÄÑ ¸ÁªÀÄxÀðå EvÀÄÛ. CzÀ£Àß G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉƼÀÄîªÀ CªÀPÁ±À MzÀUÀ°®è. £Á£ÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è E¢ÝzÉæ, ¨ÉÃPÁzÀAxÀ UÀæAxÀUÀ¼É®è ¹PÀÄ̪À ºÁV¢ÝzÉæ, £À£Àß ªÀÄ£À¹ì£À°è K£ÉãÀÄ EmÉÆÌArzÉÆßà CzÀ£Éß®è ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁVvÀÄÛ. PÀ£ÀßqÀ JA. J ¥ÀjÃPÉëUÉ DUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÀgÀ£ÁgÁAiÀÄtgÁªï E§âgÉà «zÁåyðUÀ¼ÀÄ. ©.JA. ²æà CªÀgÀÄ ªÀiËTPÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ §A¢zÀÝgÀÄ. ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ £ÀAvÀgÀ, ‘¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¤ÃªÀÅ ¸À¥sÀ®gÁV¢ÝÃj. DzÀgÉ ¤ªÀÄä dªÁ¨ÁÞj E°èUÉà ªÀÄÄVAiÀÄĪÀÅ¢®è. KPÉAzÀgÉ £ÁªÀÅ ªÀÄÄzÀÄPÀgÁV©né. F PÀ£ÀßqÀªÀ£Àß ¤ªÀÄä PÉÊ° EqÁÛ E¢Ã«, CAvÀ ºÉýzÀÄæ. £Á£ÀÄ PÀ£ÀßqÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä F ªÀiÁvÀÄ ¥ÉæÃgÀuÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ’. ¥ÉÇæ. f. ªÉAPÀl¸ÀħâAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ GzÉÆåÃUÀPÁÌV ¸ÉÃjzÀÄÝ ªÀÄAqÀåzÀ

8

f. ªÉA.gÀªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß ¨É¼É¸ÀĪÀ PÉÊAPÀAiÀÄðzÀ°è JAzÀÆ ªÀÄÄAzÀÄ. ªÀĺÁgÁeÁ PÁ¯ÉÃf£À ¥ÀæZÁgÉÆÃ¥À£Áå¸À ¥ÀŸÀÛPÀ ªÀiÁ¯ÉAiÀÄ°è CªÀgÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ PÀÈw gÀZÀ£É ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. «zÁåyð zɸÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ¯Éà ‘¨Á® PÀ£ÁðlPÀ’ ¸ÀAWÀ ¸ÁÜ¥À£É ªÀiÁrzÀgÀÄ. JZï.JA. ±ÀAPÀgÀ £ÁgÁAiÀÄtgÁAiÀÄgÀÄ ºÉÆgÀvÀAzÀ ‘gÉÆûtÂ’ PÉʧgÀºÀzÀ ¥ÀwæPÉUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ¤ÃrzÀgÀÄ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ §AzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁzÀgÀÄ. 1954-56gÀªÀgÉUÉ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀwÛ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð, 1965-69gÀªÀgÉUÉ CzsÀåPÀëgÁV, ¥ÀjµÀwÛ£À ¤WÀAlÄ ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁV, 1965-67gÀªÀgÉUÉ «±ÀéPÉÆñÀzÀ ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁV, «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ CPÉqÀ«ÄPï Pˤì¯ï, ¸É£Émï, ¥ÀoÀå¥ÀŸÀÛPÀ ¸À«Äw, ¥ÀjÃPÁë ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁV CªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÉÃªÉ C¥ÁgÀªÁzÀzÀÄÝ. PÀ£ÀßqÀ ¤WÀAlÄ ªÀÄÆqÀĪÀÅzÀPÉÌ ¥ÉÇæ. f. ªÉAPÀl¸ÀħâAiÀÄå£ÀªÀgÀ PÉÆqÀÄUÉ ªÀĺÀvÀéªÁzÀzÀÄÝ. PÀ£ÀßqÀ ¤WÀAlÄ vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ CªÀjUÉ ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ D¸ÀQÛ EvÀÄÛ. 1943gÀ ªÀµÀðzÀ°è r. J¯ï. £ÀgÀ¹AºÁZÁAiÀÄðgÀÄ ¤WÀAnUÉ ±À§ÝUÀ¼À£ÀÄß Dj¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ DAiÉÆÃf¹zÀÝ PÉ®ªÀgÀ°è ¥ÉÇæ. f. «. CªÀgÀÆ M§âgÀÄ. EªÀgÀÄUÀ¼À PÉÊAiÀÄ°è ¢£À¤vÀåzÀ ¨sÁµÉ¬ÄAzÀ, ºÀ¼ÉUÀ£ÀßqÀ¢AzÀ, ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀ¢AzÀ ¤WÀAnUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ±À§ÝUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀĪÀ dªÁ¨ÁÞj ªÀ»¹zÀgÀÄ. ªÀÄÄAzÉ f. «. CªÀjUÉ ¥ÉÇæ¥sɸÀgï DVzÀÝ J. Dgï. PÀȵÀÚ±Á¹ÛçUÀ¼ÀÄ ¥ÀjµÀwÛ£À ¤WÀAnUÉ ¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÁzÁUÀ, EªÀgÀ°è ¤WÀAn£À PÀÄjvÁVzÀÝ ¦æÃwAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹ CªÀgÀ£ÀÄß ªÉÊAiÀÄQÛPÀªÁV ªÀÄ£ÉUÉ PÀgɹPÉÆAqÀÄ ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ ¤WÀAl£Àß, ªÉÊ¢PÀ ¤WÀAl£Àß, AiÀiÁ¸ÀÌ£À ¤gÀÄPÀÛªÀ£Àß ¥ÁoÀ ªÀiÁrzÀgÀÄ. ºÁUÁV ¥ÉÇæ. f. «. CªÀjUÉ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É C¥ÁgÀ D¸ÀQÛ ªÀÄÆrvÀÄÛ. ªÀÄÄAzÉ f. «. CªÀgÉà ¥ÀjµÀwÛ£À ¤WÀAnUÉ ¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀgÁzÀgÀÄ. ¥ÉÇæ f « CªÀgÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀĺÀvÀézÀ ¸ÁzsÀ£ÉAiÉÄAzÀgÉ gÁªÀÄPÀȵÀÚ ¸ÀÆÖqÉAmï ºÉÆÃA C£ÀÄß PÀnÖ ¨É¼É¹zÀÄzÀÄ. CzÀPÉÌ ªÉÆzÀ®Ä f « CªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀzÀ¸ÀågÁV¹zÀªÀgÀÄ JA. ©. UÉÆÃ¥Á®¸Áé«Ä CªÀgÀÄ. UÉÆ¥À¯Á¸Áé«Ä CªÀgÀÄ ¤ÃªÀÅ ªÀÄPÀ̽UÉ ¦æÃw¬ÄAzÀ ¥ÁoÀ ºÉüÀĪÀÅzÀgÀ°è JwÛzÀÝ PÉÊ. ºÁUÁV ¤ÃªÀÅ F PÉ®¸À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÁUÀ f. « CªÀgÀÄ ¥Àæw¤vÀå ©qÀÄ«£À ºÉÆwÛ£À°è ºÉÆÃV C°è£À §qÀ ªÀÄPÀ̽UÉ ¥ÁoÀ ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ. C°è CªÀgÀÄ «zÁåyðUÀ½AzÀ CzɵÀÄÖ ¦æÃw ¸ÀA¥Á¢¹zÀgÀÄ CAzÀgÉ CªÀgÀ£Éßà ªÁqÀð£ï ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. gÁªÀÄPÀȵÀÚ ¸ÀÆÖqÉAmï ºÉÆÃA£À°è ¥ÉÇæ f « CªÀgÀÄ ¨É¼É¹zÀ «zÁåyðUÀ¼À ¸ÀASÉå ¸ÀºÀ¸ÁægÀÄ. ²PÀët ªÀiÁzsÀåªÀĪÁV PÀ£ÀßqÀ ºÉÃVgÀ¨ÉÃPÀÄ, ²PÀët ªÀåªÀ¸ÉÜ ºÉÃVgÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ «ZÁgÀzÀ°è ¥ÉÇæ. f. ªÉAPÀl¸ÀħâAiÀÄå£ÀªÀgÀ ªÀiÁvÀÄ CvÀåAvÀ CxÀð¥ÀÇtðªÁVzÉ. ‘£ÀªÀÄä zÉñÀzÀ ²PÀët ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ zÉÆqÀØ vÀ¥ÀÅöà K£ÉAzÀgÉ, «eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÆÃzsÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¥Áj¨sÁ¶PÀ ±À§ÝUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀzÉÃ, CzÀ£ÀÄß C£ÀĪÁzÀ ªÀiÁqÉÆÃPÉ ¥ÀæAiÀÄvÀߥÀlÖzÀÄÝ. PÀ£ÀßqÀzÀ°è «eÁÕ£À ¨ÉÆâü¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ §gÀĪÀÅ¢®è JA§ ªÁzÀ ±ÀÄgÀĪÁVzÀÄÝ C¯ÉèÃ. EAVèµï «ÄÃrAiÀÄA JAzÀÄ §A¢zÀÄÝ D PÁgÀtPÉÌÃ. EAVèµï C£ÀÄß ¨sÁµÉAiÀiÁV PÀ°¸ÉÆÃzÉà ¨ÉÃgÉ. «ÄÃrAiÀÄA DV PÀ°¸ÉÆÃzÉà ¨ÉÃgÉ. EAVèµï «ÄÃrAiÀÄA¤AzÀ EAVèµï ¨sÁµÉ RArvÀªÁV §gÉÆîè. CzÀPÉÌ ¨ÉÃgÉ ªÀiÁzÀjAiÀÄ PÀ°PÉ ¨ÉÃPÀÄ. EAVèµï ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ ¸À¨ÉÓPïÖ DV ¥ÁoÀ ªÀiÁr. PÀ£ÀßqÀ «ÄÃrAiÀÄA EmÉÆ̽î.

C©üªÀÄvÀ, ¸É¥ÉÖA§gï 2012


EAVèµï «ÄÃrAiÀÄA ©mÁíQ. JdÄPÉõÀ£ï C£ÉÆßÃzÀ£Àß ¸ÉAlæ¯ï ¸À¨ÉÓPïÖ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. DªÁUÀ MAzÉà ªÉÄxÉqÀß°è zÉñÀzÁzÀåAvÀ ²PÀët £ÀqÉAiÀÄÄvÉÛ. FUÀ CzÀÄ ¸ÉÖÃmï ¸À¨ÉÓPïÖ DVgÀĪÀÅzÀjAzÀ MAzÉÆAzÀÄ ¸ÉÖÃlß°è MAzÉÆzÀÄ xÀgÁ PÀ°PÉAiÀÄ «zsÁ£À EzÉ. EµÀÖ §AzÀºÁUÉ ªÀiÁqÉÆÌAqÀÄ ºÉÆÃVÛzÁgÉ. MlÄÖ EArAiÀiÁ zÉñÀPÉÌ MAzÉà jÃwAiÀÄ ²PÀët ¨ÉÃPÀÄ. EzÀ£Àß £Á£ÀÄ C£ÉÃPÀ ¸À® ºÉý¢Ã¤, FUÀ DUÀ¨ÉÃQgÀĪÀ PÉ®¸À ¸ÀA¸ÀwÛ£À°è F PÀÄjvÀÄ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄ£ÀÄß vÀgÀĪÀÅzÀÄ’. gÁd ªÀĺÁgÁdgÀ PÁ®zÀ°è EzÀÝ M¼ÉîAiÀÄ DqÀ½vÀ §gÀ§gÀÄvÁÛ ºÀzÀUÉlÄÖ, gÁdQÃAiÀÄ, DqÀ½vÀ, £ÁåAiÀiÁAUÀ EªÉ¯Áè ¨sÀæµÀÖvɬÄAzÀ vÀÄA©vÀļÀÄPÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ fà « CªÀgÀ°è C¥ÁgÀªÁzÀ £ÉÆëzÉ.

ªÀiÁvÀ£Ár¸ÀĪÀ UÀÄt CªÀgÀ §½ ºÉÆÃzÀ £ÀªÀÄäAvÀºÀ ¥ÀæwAiÉÆêÀðjUÀÆ ®¨sÀåªÁVzÉ.

¥ÉÇæ f. ªÉAPÀl¸ÀħâAiÀÄ壪 À g À ÄÀ gÀa¹gÀĪÀ PÀÈwUÀ¼° À è «ªÀıÉðAiÀiÁV £ÀAiÀĸÉãÀ, C£ÀÄPÀ®£ à ;É ¸ÀA¥Á¢vÀ PÀÈwUÀ¼ÁV «PÁ¸À, PÁªÀ宺Àj, PÁªÀå¸A À ¥ÀÅl; C£ÀĪÁzÀU¼ À ÁV ±ÀAPÀgÁZÁAiÀÄðAiÀÄ, PÀ©ÃgÀ, °AqÀ£ï eÁ£À£ ì ï; ªÀÄPÀ̼À PÀÈwUÀ¼ÁV gÁ©£ï¸À£ï PÀƸ æ Æ É Ã, PÀ«d£Àß, ZÁªÀÅAqÀgÁAiÀÄ; PÁªÀåPÈÀ wUÀ¼ÁV £À¼Z À A À ¥ÀÅ ¸ÀAUÀº æ ,À CPÀÆg æ À ZÀjvÉæ ¸ÀAUÀº æ ,À PÀtð PÀuÁðªÀÄÈvÀ ªÀÄÄAvÁzÀªÅÀ ¥ÀS æ Áåvª À ÁVªÉ. PÀ£ßÀ qÀ ±Á¸À£À ¥ÀjZÀAiÀÄ, ¨sÁµÁAvÀgÀ ¥ÁoÀU¼ À ÄÀ , PÁ¯ÉÃdÄ ¨sÁµÁAvÀg,À EUÉÆà PÀ£ßÀ qÀ, ¸ÁªÀiÁfPÀ ¤WÀAlÄ ªÀÄÄAvÁzÀ «²µÀÖ PÀÈwUÀ¼Æ À ¸ÉÃjzÀAvÉ ¥ÉÇ.æ f. « CªÀgÄÀ CgÀªv À PÛÀ Æ À Ì ºÉZÄÀ Ñ ªÀĺÀvé¥ À ÇÀ tð PÀÈwUÀ¼£ À ÄÀ ß PÀ£ßÀ qÀPÌÉ ¤ÃrzÁÝg.É

PÀ鴃 : PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¥ÀzÀ

£ÀÆgÀ£ÉAiÀÄ ªÀµÀðzÀ §zÀÄQUÉ PÁ°j¹gÀĪÀ F »jAiÀÄjUÉ £ÀªÀÄ£À ¸À°è¸ÀÄvÁÛ CªÀgÀ §zÀÄPÀÄ ¸ÀAvÀ¸À ¥ÀÇtðªÁVgÀ°, PÀ£ÀßrUÀjUÉ CªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤gÀAvÀgÀªÁV zÉÆgÀPÀÄwÛgÀ° JAzÀÄ ±ÀĨsÀ PÉÆÃgÀÄvÁÛ ºÀÄlÄÖºÀ§âzÀ ±ÀĨsÀ ºÁgÉÊPÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÉÆÃt. PÀ£ÀßqÀ ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¯ÉÆÃPÀPÉÌ «²µÀÖ PÉÆqÀÄUÉ ¤ÃrzÀ ±ÀvÁAiÀÄĶ f.«. CªÀjUÉ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀgÀªÁV ºÀÈzÀAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ.

gÁeÉÆåÃvÀìªÀ ¥Àæ±À¹Û, ¸Á»vÀå CPÁqÀ«Ä ¥Àæ±À¹Û, ±ÀA¨Á ¥Àæ±À¹Û, ¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÅ ¥Àæ±À¹Û, ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀ ¥Àæ±À¹Û, ªÀÄÄzÀÝt ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀ, gÁdå ¥ÀwæPÁ CPÁqÀ«Ä «±ÉõÀ ¥Àæ±À¹Û, CAPÀt²æà ¥Àæ±À¹Û, £ÁqÉÆÃd ¥Àæ±À¹Û, DAiÀÄð¨sÀl ¥Àæ±À¹Û, UÉÆgÀÆgÀÄ ¥Àæ±À¹Û, ªÀiÁ¹Û ¥Àæ±À¹Û, C.£À. PÀÈ. ¥ÀæwµÁ×£À ¥Àæ±À¹Û, PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ CzsÀåPÀëvÉ ªÀÄÄAvÁzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ UËgÀªÀUÀ¼ÀÄ ¥ÉÇæ. f. «. CªÀjUÉ ¸ÀA¢ªÉ. EA¢£À §gÀºÀUÁgÀgÀÄ ZÉ£ÁßV §gÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. ZÉ£ÁßV §gɬÄj. §gÉAiÀÄĪÀÅzÀQÌAvÀ ºÀvÀÄÛ¥ÀlÄÖ ºÉZÁÑV N¢ J£ÀÄßvÁÛgÉ. J®è ªÀAiÀĹì£À ªÀAiÉÆêÀiÁ£ÀzÀªÀgÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÉÃzÀ«®èzÉ DwäÃAiÀĪÁV

PÀ£ÀßqÀ avÀægÀAUÀzÀ d£À¦æAiÀÄ ºÁ¸Àå PÀ¯Á«zÀ mɤ߸ï PÀȵÀÚ CªÀgÀÄ DUÀ¸ïÖ 15gÀAzÀÄ ¸ÀAWÀPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀgÀÄ

D-47, 40520770, 26815778 saujanyapp2010@gmail.com

C©üªÀÄvÀ, dÆ£ï 2012

C©üªÀÄvÀ, ¸É¥ÉÖA§gï 2012

21

9


`AiÀĪÀÄÄ£ÉAiÀÄ vÀrAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ £ÀÄr’ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÀiÁ°PÉAiÀÄ ªÉÆzÀ® PÀAvÀÄ `¨É½î ZÀÄQÌ QvÀÆÛgÀÄ gÁt ZÉ£ÀߪÀÄä’ `AiÀĪÀÄÄ£ÉAiÀÄ vÀrAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ £ÀÄr’ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÀiÁ°PÉAiÀÄ ªÉÆzÀ® PÀAvÀÄ `¨É½î ZÀÄQÌ QvÀÆÛgÀÄ gÁt ZÉ£ÀߪÀÄä’ ±ÀĨsÀ zsÀ£ÀAdAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀAqÀzÀªÀjAzÀ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è DUÀ¸ïÖ 11gÀ ±À¤ªÁgÀ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è CzÀÆÝjAiÀiÁV £ÀqɬÄvÀÄ. GvÀÛgÀ gÉʯÉéÃAiÀÄ G¥À gÀPÀëuÁ DAiÀÄÄPÀÛgÁzÀ ¸ÀAvÉÆõï J£ï. ZÀAzÀæ£ï, £Álå ¸ÀgÀ¸Àéw ±ÀĨsÁzsÀ£ÀAdAiÀÄ ¢Ã¥À ¨É¼ÀV¹ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß GzÁÏn¹zÀgÀÄ. zɺÀ°AiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀ DgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ £É¯É¹gÀĪÀ ¸ÀAvÉÆõï J£ï. ZÀAzÀæ£ï CªÀgÀÄ gÁdzsÁ¤AiÀÄ PÉÃAzÀæ ¨sÁUÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ EµÀÄÖ ¸ÀqÀUÀgÀzÀ°è DZÀgÀuÉUÉƼÀÄîwÛgÀĪÀÅzÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄ vÀªÀÄUÉ CvÀåAvÀ ¸ÀAvÉÆõÀªÁVzÉAiÉÄAzÀÄ ¸ÀAvÀ¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ. ªÀiÁf PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉ DAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¨sÀzÀævÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦AZÀt E¯ÁSÉAiÀÄ ¤zÉÃð±ÀPÀgÁVgÀĪÀ qÁ. ªÀÄ£ÀÄ §½UÁgï CªÀgÀÄ ¸ÀAWÀzÀ PÀlÖqÀ ºÉZÀÄѪÀj PÉ®¸ÀUÀ¼À ¤ªÀiÁðt PÁAiÀÄðzÀ ¥Àj«ÃPÀëuÉUÁV ¨sÉÃnPÉÆmÁÖUÀ F `AiÀĪÀÄÄ£ÉAiÀÄ vÀrAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ £ÀÄr’ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÀiÁ°PÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄAdÆgÀÄUÉƽ¹, ¥Àæw wAUÀ¼À JgÀqÀ£Éà ±À¤ªÁgÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ gÁdzsÁ¤AiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀAvÉ ¥ÁæAiÉÆÃf¹zÀÝ£ÀÄß ¸Àäj¹zÀ ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀë qÁ. ªÉAPÀmÁZÀ® ºÉUÀqÉAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÁéUÀvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÀB¥ÀƪÀðPÀªÁV PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉUÉ PÀÈvÀdÕvÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¹zÀgÀÄ. SÁåvÀ PÀxÀPï ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀgÀvÀ£Álå PÀ¯Á«zÉ, £Álå ¸ÀgÀ¸Àéw ±ÀĨsÁ zsÀ£ÀAdAiÀiï CªÀgÀÄ ``¨É½î ZÀÄQÌ’’ QvÀÆÛgÀÄ gÁt ZÉ£ÀߪÀÄä £ÀÈvÀå gÀÆ¥ÀPÀªÀ£ÀÄß CªÉÆÃWÀªÁV ¥ÀæzÀ²ð¹zÀgÀÄ. zÉñÀzÁzÀåAvÀ 1857 gÀ°è ¸ÁévÀAvÀæ÷å ¸ÀAUÁæªÀÄ ZÀ¼ÀĪÀ½ DgÀA¨sÀUÉƼÀÄîªÀ ªÀÄĪÀvÀÆÛ÷ägÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ªÉÆzÀ¯Éà «ÃgÀ gÁt ZÉ£ÀߪÀÄä QvÀÆÛj£À°è ¸ÁévÀAvÀæ÷å ¸ÀAUÁæªÀÄzÀ PÀºÀ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉƼÀV¹zÀݼÀÄ. C®èzÉà gÀhiÁ¤ì gÁt ®Qê÷äèÁ¬ÄVAvÀ®Æ 56 ªÀµÀð »A¢£ÀªÀ¼ÀÄ. ¸ÁܤPÀ gÁdgÀÄUÀ¼ÀÄ ©ænµÀjUÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁVzÀÝ

10

PÀ¥Àà PÁ¬ÄzÉAiÀÄ£ÀÄß ¤gÁPÀj¹ zÀAUÉAiÉÄzÀÝ ªÉÆzÀ® ªÀÄ»¼É. vÀ£Àß CUÁzsÀ ±ËAiÀÄð- zsÉÊAiÀÄð ¸ÁºÀ¸ÀUÀ½AzÀ ©ænµÀgÀ£ÀÄß §UÀÄΧrzÀ «ÃgÀ ªÀ¤vÉ ZÉ£ÀߪÀÄä£À ¸ÁºÀ¸À UÁxÉAiÀÄ£ÀÄß ±ÀĨsÁ zsÀ£ÀAdAiÀÄ vÀAqÀzÀ PÀ¯Á«zÉAiÀÄgÀÄ CvÀåAvÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV ¥ÀæzÀ²ð¹zÀgÀÄ. dvÉUÉ eÁw-C¸À ª À i Á£À v É ,   ±É Æ ÃµÀ u É   ºÁUÀ Æ   ¥À Ä gÉ Æ Ã»vÀ ± Á»AiÀ Ä £À Ä ß ¢üPÀÌj¹zÀ «±ÀéªÀiÁ£ÀªÀ gÀ¸ÀIĶ PÀĪÉA¥ÀÄ CªÀgÀ ‘UÀÄr ZÀZÀÄð ªÀĹâUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆgÀ§¤ß’ ºÁUÀÆ ‘¨ÁV¯ÉƼÀÄ PÉʪÀÄÄVzÀÄ M¼ÀUÉ ¨Á AiÀiÁwæPÀ£ÉÃ’ gÀZÀ£ÉUÀ½UÉ ±ÀĨsÁ zsÀ£ÀAdAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀAqÀzÀ PÀ¯Á«zÉAiÀÄgÀÄ ªÀÄ£ÀªÉÆúÀPÀªÁV £ÀÈwå¹ d£ÀgÀ ªÀÄ£À¸ÀÆgÉUÉÆAqÀgÀÄ. ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀëgÁzÀ qÁ.ªÉAPÀmÁZÀ® ºÉUÀqÉ CªÀgÀÄ ¥ÀĵÀà UÀÄZÀÑ ¤Ãr PÀ¯Á«zÉAiÀÄgÀ£ÀÄß C©ü£ÀA¢¹zÀgÀÄ. ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð ¹.JA. £ÁUÀgÁd ªÀA¢¹zÀgÀÄ.

gÉÃtÄPÁ ¤qÀUÀÄA¢

C©üªÀÄvÀ, ¸É¥ÉÖA§gï 2012


°

ÁÞAd

±Àæz

«ÄAa ªÀÄgÉAiÀiÁzÀ C¥ÀƪÀð ¥Àæw¨sÉ-eÉÆåÃvÁìöß gÁªï

£Á

®ÄÌ zÀ±ÀPÀUÀ¼À PÁ® zɺÀ°AiÀÄ°è £É¯É¹, PÀ£ÀßqÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ gÁAiÀĨsÁjAiÀÄAvÉ «ÄAazÀ C¥ÀƪÀð ¥Àæw¨sÉ eÉÆåÃvÁìöß gÁªï E¤ß®è. CªÀgÀÄ DUÀ¸ïÖ 24gÀAzÀÄ ªÉÄʸÀÆj£À°è ¤zsÀ£ÀgÁzÀgÀÄ. gÁµÀÖçzÀ gÁdzsÁ¤AiÀÄ°è 70gÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è GvÀÄÛAUÀ ²RgÀªÉÃjzÀÝ PÀ£ÀßqÀ-¨sÁgÀwà ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¸ÀQæAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÉåAiÀiÁVzÀÝ eÉÆåÃvÁìöß gÁªï ‘GvÁìºÀzÀ a®ÄªÉÄ’ JAzÉà SÁåvÀgÁVzÀÝgÀÄ. zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ, zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜ, zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ¯ÉÃr¸ï PÀè¨ï, PÀ£ÀßqÀ ¦ü¯ïä ¸ÉƸÉÊn, PÀ£ÀßqÀ-¨sÁgÀwà ªÉÆzÀ¯ÁzÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀgÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼À ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°è ¥Á¯ÉÆÎAqÀ GvÁì» ªÀÄ»¼É eÉÆåÃvÁìöß ¨sÀgÀvÀ£Álå PÀ¯Á«zÉ, ZÀ®£ÀavÀæ ºÁUÀÆ gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä £ÀnAiÀiÁV vÀªÀÄä PÀ¯Á ªÉʨsÀªÀªÀ£ÀÄß ªÉÄgÉzÀgÀÄ. ªÀÈwÛAiÀÄ ¸À®ÄªÁV 1954 gÀ°èAiÉÄà zɺÀ°AiÀÄ°è ªÁ¸À«zÀÝ JZïJªÀiïDgï. gÁªï CªÀgÀ£ÀÄß 1961gÀ°è «ªÁºÀªÁzÀ eÉÆåÃvÁìöß CªÀgÀÄ ªÉÄʸÀÆj¤AzÀ zɺÀ°UÉ §AzÀªÀgÀÄ. £Á®ÄÌ zÀ±ÀPÀUÀ¼À ¸ÀÄ¢ÃWÀð ªÁ¸ÀÛªÀåzÀ°è zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÀ ªÀÄ£É ªÀiÁvÁVzÀÝgÀÄ. 1999-2001gÀ ¸Á°£À°è ¢. PÉ.Dgï. £ÁUÀgÁd CªÀgÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è eÉÆåÃvÁìöß CªÀgÀÄ G¥ÁzsÀåPÉëAiÀiÁV zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀgÀÄ. DUÀ¸ïÖ 26, ¨sÁ£ÀĪÁgÀzÀAzÀÄ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ°è ¸ÀAvÁ¥À ¸À¨sÉ ¸ÉÃj CUÀ°zÀ eÉÆåÃvÁìöß CªÀjUÉ ±ÀæzÁÞAd° ¸À°è¸À¯Á¬ÄvÀÄ. zɺÀ°AiÀÄ »jAiÀÄ PÀ¯Á«zÀgÀÄ, gÀAUÁ¸ÀPÀÛgÀÄ ºÁUÀÆ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ªÀiË£ÁZÀgÀuÉ ªÀiÁr, eÉÆåÃvÁìöß CªÀgÀ ¨sÁªÀavÀæPÉÌ ¥ÀĵÀàªÀ£ÀÄß C¦ð¹, ªÀÄÈvÀgÀ DvÀäPÉÌ ±ÁAw PÉÆÃjzÀgÀÄ. ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ »jAiÀÄ PÀ£ÀßqÀw eÉÆåÃvÁìöß CªÀgÀ ¤zsÀ£À¢AzÀ ¤dPÀÆÌ zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ªÀ®AiÀÄPÉÌ vÀÄA§¯ÁgÀzÀ £ÀµÀÖªÁVzÉ JAzÀÄ ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀë qÁ. ªÉAPÀmÁZÀ® ºÉUÀqÉ vÀªÀÄä ¸ÀAvÁ¥ÀªÀ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀÄvÁÛ «ÄAa ªÀÄgÉAiÀiÁzÀ C¥ÀƪÀð ¥Àæw¨sÉ JAzÀÄ §tÂÚ¹zÀgÀÄ. eÉÆåÃvÁìöß CªÀgÀ ¸ÀÄ¢ÃWÀð PÁ®zÀ MqÀ£Ár, UɼÀw, qÁ. CºÀ¯Áå aAvÁªÀÄtÂAiÀĪÀgÀÄ JgÀqÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ CªÀgÉÆqÀ£É PÀ¼ÉzÀ PÁ® C«¸ÀägÀtÂÃAiÀÄ JAzÀgÀÄ. zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ºÉªÉÄäAiÀÄ ¥ÀæwÃPÀªÁVzÀÝ eÉÆåÃvÁìöß CªÀgÀ ªÀåQÛvÀézÀ ºÀ®ªÀÅ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß vÉgÉ¢lÖgÀÄ. zɺÀ°AiÀÄ »jAiÀÄ gÀAUÀPÀ«Äð, PÀ¯Á«zÀ, PÀ«, JZï.J¸ï. PÀÄ®PÀtÂð CªÀgÀÄ eÉÆåÃvÁìöß CªÀgÉÆqÀ£ÉAiÀÄ 5 zÀ±ÀPÀUÀ¼À ¸ÉßúÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ

C©üªÀÄvÀ, ¸É¥ÉÖA§gï 2012

¹» £É£À¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉÆAqÀgÀÄ. 1964gÀ°è ‘ªÀiÁåPï¨Évï’ £ÁlPÀzÀ°è CªÀgÉÆqÀ£É C©ü£À¬Ä¸À®Ä ¥ÁægÀA©ü¹ ªÀÄÄAzÉ ºÀ®ªÁgÀÄ £ÁlPÀUÀ¼À°è eÉÆvÉAiÀiÁV C©ü£À¬Ä¹zÀ ¢£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸Àäj¸ÀÄvÁÛ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÁvÀæzÀ®Æè vÀ°èãÀvɬÄAzÀ £Àn¸ÀÄwÛzÀÝ eÉÆåÃvÁìöß CªÀjAzÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ PÀ°vÉ JAzÀgÀÄ. ¦æÃw, «±Áé¸À, ¸ÉßúÀ ¨sÀjvÀ eÉÆåÃvÁìöß CªÀgÀÄ ¸ÉßúÀªÀĬÄ, ¥ÉæêÀĪÀÄ¬Ä ªÀåQÛvÀéªÀżÀî C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ PÀ¯Á«zÉ JAzÀÄ ¥Àæ±ÀA¹¹zÀgÀÄ. 1970gÀ°è PÀ£ÀßqÀ-¨sÁgÀwAiÀÄ ¸É¼ÉvÀ¢AzÁVAiÉÄà zɺÀ°UÉ §AzÀÄ £É¯É¹zÀ »jAiÀÄ PÀ¯Á«zÀ ©üêÀÄgÁªï ªÀÄÄgÀUÉÆÃqÀ CªÀgÀÄ J®ègÉÆqÀ£É ªÀÄÄPÀÛªÁV ¨ÉgÉAiÀÄÄwÛzÀÝ eÉÆåÃvÁìöß CªÀj®èzÉ zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼Éà E®èzÀ ¢£ÀUÀ¼À£ÀÄß £É£À¦¹PÉÆAqÀgÀÄ. ¥ÀwßAiÀÄ J®è ZÀlĪÀnPÉUÀ½UÉ ¸ÀzÁ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ, ¨ÉA§®, GvÉÛÃd£À ¤ÃrzÀ JZïJADgï. gÁªï CªÀgÀÄ ¤dPÀÆÌ DzÀ±Àð zÀA¥ÀwUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ ªÀÄÄgÀUÉÆÃqÀ CªÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. eÉÆåÃvÁìöß CªÀgÉÆqÀ£É ºÀ®ªÁgÀÄ £ÁlPÀUÀ¼À°è C©ü£À¬Ä¹zÀ vÀªÀÄä C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉÆAqÀgÀÄ. “ªÉÆÃmÉÃgÁªÀÄ£À ¸ÀvÁåUÀæºÀ” £ÁlPÀzÀ°è CªÀgÉÆqÀ£É C©ü£À¬Ä¹zÀ CgÀ«AzÀ PËd®V CªÀgÀÄ ¸ÀgÀ¼À, ¸ÀdÓ¤PÉAiÀÄ DwäÃAiÀÄ ªÀåQÛvÀéªÀżÀî ¸ÉßúÀ fë eÉÆåÃvÁìöß JAzÀÄ ¸Àäj¹zÀgÀÄ. ¨sÉÃnAiÀiÁzÀ PÀÆqÀ¯Éà zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ ºÁUÀÆ zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÉ®ègÀ §UÉÎAiÀÄÆ PÀ¼ÀPÀ½¬ÄAzÀÀ eÉÆåÃvÁìöß CªÀgÀÄ «ZÁj¹PÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ JA§ÄzÁV CªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀA§A¢ü D£ÀAzï gÁªï CªÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. §ºÀÄPÁ®zÀ DwäÃAiÀÄ PÀ£ÀßqÀwAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀzÀÄÝ §ºÀ¼À £ÉÆêÁVzÉ JAzÀÄ »jAiÀÄ PÀ£ÀßqÀw ¸Á«wæ ±Á¹ÛçAiÀĪÀgÀÄ zÀÄBR ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ. PÀ£ÀßqÀ-¨sÁgÀwAiÀÄ C«¨sÁdå CAUÀªÁVzÀÝ eÉÆåÃvÁìöß ¸ÀgÀ¼À, ¸Ëd£ÀåvÉAiÀÄ ¸ÁPÁgÀ ªÀÄÆwð. 30 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DwäÃAiÀÄvÉAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄPÉÆlÖ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ ¸ÉßúÀfë. ¥ÀPÀë¨ÉÃzsÀ«®èzÉà J®ègÀ£ÀÆß ¦æÃw¸ÀĪÀ ªÀåQÛvÀéªÀżÀî CªÀgÀ ¸Á«¤AzÀ gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄUÉ vÀÄA§¯ÁgÀzÀ £ÀµÀÖªÁVzÉJAzÀÄ ªÀ¸ÀAvÀ ±ÉnÖ ¨É¼ÁîgÉ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä wêÀæ ¸ÀAvÁ¥À ¸ÀÆa¹zÀgÀÄ. CA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è «gÀ¼ÀªÁVzÀÝ PÀ£ÀßrUÀgÀ£ÀÄß MUÀÆÎr¸ÀĪÀÅzÉà zÉÆqÀØ ¸ÁºÀ¸ÀªÁVvÀÄÛ. PÀ£ÀßrUÀgÀ£ÀÄß ºÀÄjzÀÄA©¹ ¸ÀAWÀn¸ÀÄwÛzÀÝ eÉÆåÃvÁìöß CªÀgÀÄ CvÀåAvÀ ²¹Û£À ªÀåQÛ. PÀ£ÀßqÀ-¨sÁgÀwà ºÁUÀÆ zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ¦ü¯ïä ¸ÉƸÉÊnUÉ CªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ PÉÆqÀÄUÉ C¥ÁgÀ JA§ÄzÁV PÉ.J¸ï.f. ±ÉnÖ CªÀgÀÄ ¸Àäj¹zÀgÀÄ. CUÀ°zÀ DvÀäPÉÌ agÀ±ÁAw zÉÆgÉAiÀÄ° JAzÀÄ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀgÀªÁV ºÁUÀÆ zɺÀ° gÀAUÁ¸ÀPÀÛgÉ®ègÀ ¥ÀgÀªÁV PÉÆÃgÀÄvÉÛêÉ.

GµÁ ¨sÀgÀvÁ¢æ 11


PÀ£ÀßqÀ-¨sÁgÀwAiÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ eÉÆåÃw eÉÆåÃvÁìößgÁªï E¤ß®è

‘ªÀÄ£ÀªÉA§ ªÀÄPÀðl’-£ÁlPÀzÀ°è JA.Dgï.«. ¸ÀħâAiÀÄå, eÉÆåÃvÁìöß gÁªï¸ÀÄ£ÀAzÀªÀÄä ¥ÁvÀæzÀ°è, UÁAiÀÄwæ ¨Á®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¨Á®¸ÀħæºÀätå (¤AvÀªÀgÀÄ)

D

UÀ¸ïÖ 24, ±ÀÄPÀæªÁgÀ gÁwæ 11.30gÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ£ÀßqÀ-¨sÁgÀwAiÀÄ ªÀÄÄRå CAUÀUÀ¼À¯ÉÆèAzÁVzÀÝ eÉÆåÃvÁìößgÁªï ªÉÄʸÀÆj£À°è PÉÆ£ÉAiÀÄĹgɼÉzÀgÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á®ÄÌ zÀ±ÀPÀUÀ¼À PÁ® zɺÀ°AiÀÄ°è CxÀð¥ÀÆtð §zÀÄPÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹ eÉÆåÃvÁìöß ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¥Àw JZï.JA.Dgï. gÁªï CªÀgÀÄ ªÉÄʸÀÆjUÉ §AzÀÄ £É¯É¹zÀgÀÄ. PÀ¼ÉzÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ CªÀgÀ DgÉÆÃUÀå QëÃt¹vÀÄÛ. ªÀÄƪÀgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ, ¥Àw, §AzsÀÄ §¼ÀUÀ, C¥ÁgÀ ¸ÉßûvÀgÀÄ, PÀ¯Á©üªÀiÁ¤UÀ¼ÀÄ J®ègÀ£ÀÆß vÀåf¹ DUÀ¸ïÖ 24gÀAzÀÄ eÉÆåÃvÁìöß vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ ªÀÄ£É ¸ÉÃjPÉÆAqÀgÀÄ. ºÀwÛgÀ ºÀwÛgÀ LzÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ¼À »A¢£À ªÀiÁvÀÄ. 1963gÀ DgÀA¨sÀ. vÁAiÀiÁßr¤AzÀ zÀÆgÀ §AzÀÄ zÉñÀzÀ gÁdzsÁ¤ zɺÀ°AiÀÄ°è £É¯É¹zÀÝ PÉ®ªÀÅ GvÁì»Ã vÀgÀÄtgÀÄ PÀ£ÀßqÀ £ÀÄr, ¸ÀA¸ÀÌøw, PÀ£ÀßqÀ gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ¨ÁªÀÅlªÀ£ÀÄß JwÛ »rzÀÄ ‘vÀªÀÄävÀ£ÀªÀ£ÀÄß’ G½¹PÉƼÀÄîªÀÅzÉà C®èzÉ EvÀgÀ ¨sÁµÁ ¥ÉæëÄUÀ½UÀÆ PÀ£ÀßqÀzÀ »jªÉÄAiÀÄ CjªÀÅAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ºÀA§®¢AzÀ PÀ£ÀßqÀ-¨sÁgÀwà ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß DgÀA©ü¹zÀgÀÄ. K¦æ¯ï 1963gÀ°è ¥ÉÆæ.«. ¹ÃvÁgÁªÀÄAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß GzÁÏn¹zÀgÀÄ. D ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ¯Éèà £ÀªÀÄUɯÁè eÉÆåÃvÁìöß gÁªï zÀA¥ÀwUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀĪÁzÀzÀÄÝ. ªÉÄʸÀÆj¤AzÀ §AzÀÄ CzÉà vÁ£É zɺÀ°AiÀÄ PÀgÉÆïï¨ÁUï §qÁªÀuÉAiÀÄ°è ªÀÄ£É ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. PÀ£ÀßqÀ-¨sÁgÀwAiÀÄ C£ÉÃPÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ CA¢£À PÁ®zÀ°è PÀgÉÆïï¨ÁV£À¯Éèà ªÀÄ£É ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. JA.J¸ï. ¸ÀvÀÄå, ©.«. PÁgÀAvÀ, ±Á. ¨Á®ÆgÁªï, «. gÁªÀĪÀÄÆwð »ÃUÉ gÀAUÀ ¢UÀÎdgɯÁè PÀ£ÀßqÀ-¨sÁgÀwAiÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ¥ÀPÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ. DgÀA¨sÀzÀ°è ¸À¨sÉ ¸ÉÃgÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®èªÉà eÉÆåÃvÁìöß gÁªï CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è. DgÀA¨sÀzÀ°è n.¦. PÉʯÁ¸ÀA CªÀgÀ “§AqÁé½é®èzÀ §qÁ¬Ä” £ÁlPÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæAiÉÆÃUÁvÀäPÀªÁV ¤ÃqÀĪÀÅzÉAzÀÄ wêÀiÁð¤¸À¯Á¬ÄvÀÄ. £ÁlPÀzÀ ªÀÄÄRå £ÀnAiÀÄ ¥ÁvÀæ eÉÆåÃvÁìöß CªÀgÀzÀÄ. “fêÀÅ” ¥ÁvÀæPÉÌ fêÀ vÀÄA© J®ègÀ ªÉÄZÀÄÑUÉUÉ ¥ÁvÀægÁzÀgÀÄ. £ÁlPÀzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ £Ávïð CªÉ£ÀÆå£À°èzÀÝ JA. ¦. PÀè©â£À°è, r¸ÉA§gï 29, 1963gÀAzÀÄ dgÀÄVvÀÄ. eÉÆåÃvÁìöß N¢zÀÄÝ ªÉÄʸÀÆj£À°è. «zÁåyð¤AiÀiÁVzÁÝUÀ¯Éà ¨sÀgÀvÀ £ÁlåªÀ£ÀÄß C¨sÁå¸À ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. £ÁlåPÀ¯É CªÀjUÉ gÀPÀÛUÀvÀªÁVvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÄÝ ‘ºÀÄvÀÛzÀ°è ºÀÄvÀÛ’ £ÁlPÀzÀ°è. EzÀÆ PÉʯÁ¸ÀA CªÀgÀzÉÃ. §zÀÄQ£À ««zsÀ ªÀÄd®ÄUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjà £ÁlPÀ. EzÀgÀ°è eÉÆåÃvÁìöß CªÀgÀzÀÄ «zsÀªÉ ¸ÀħâªÀÄä£ÀªÀgÀ ¥ÁvÀæ. gÁªï¸ÁºÉèï eÉÆÃrÃzÁgï gÁªÀÄgÁAiÀÄgÀ ¥ÀwßAiÀiÁV. EzÀgÀ

12

¥ÀæAiÉÆÃUÀªÁzÀzÀÄÝ wæªÉÃt UÁqÀð£ï yAiÉÄÃlgï£À°è. PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉAiÀÄ PÉÆÃjPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ‘¸ÀA¸À’ CªÀgÀ ‘«dAiÀÄ £ÁgÀ¹AºÀ’ £ÁlPÀªÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ-¨sÁgÀwà 1967gÀ°è AIFACS gÀAUÀªÀÄA¢gÀzÀ°è ¥ÀæAiÉÆÃV¹vÀÄ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ CgÀ¸ÀgÀ gÁdªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ ZÁjwæPÀ »£É߯ÉAiÀÄ F £ÁlPÀzÀ°è eÉÆåÃvÁìöß CªÀgÀzÀÄ “¥ÁªÀðvÀªÀÄ䔣À ¥ÁvÀæ-zsÀªÉÄÃð±ÀégÀ ¢ÃQëvÀgÀ ¥ÀwßAiÀiÁV. ¢ÃQëvÀgÀ ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß CªÀgÀ ¥Àw JZï.JA. Dgï. gÁªï CªÀgÉà ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. gÀ¹PÀgÀ M®ÄªÉÄUÉ ¥ÁvÀæªÁzÀ F £ÁlPÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ ¥ÀæAiÉÆÃV¸À¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. “D£ÀAzÀ” (CdÓA¥ÀÄgÀzÀ ¹ÃvÁgÁA) CªÀgÀ “zÀºÀ£À avÀæ”zÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ 1968gÀ°è AIFACS gÀAUÀªÀÄA¢gÀzÀ°è £ÀqɬÄvÀÄ. CzÀgÀ°è eÉÆåÃvÁìöß gÁªï PÀ¯Á«zÉ “ZÀA¥Á” ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. PÀ¯ÉUÁgÀ VjUÉ ªÀiÁqɯï DV. ¥ÁvÀæ zÉÆqÀØzÁUÀ°, aPÀÌzÁUÀ°, M¼ÉîAiÀÄzÁUÀ°, PÉlÖzÁUÀ°, AiÀiÁªÀ ¨ÉøÀgÀªÀÇ E®èzÉ M¦àPÉÆAqÀÄ ªÉÄZÀÄѪÀAvÀ C©ü£ÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ PÀ¯É eÉÆåÃvÁìöß CªÀjUÉ PÀgÀUÀvÀªÁVvÀÄÛ. zÀ.gÁ. ¨ÉÃAzÉæ CªÀgÀ “¸ÁAiÉÆà Dl”zÀ°è (¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃzÀ PÀ¼Àî£À ºÉAqÀwAiÀiÁV) ‘PÀ½î’AiÀÄ ¥ÁvÀæ. CªÀgÀ £Àl£ÉAiÀÄ£ÀÄß J®ègÀÆ ºÉÆUÀ½zÀgÀÄ. (1969 K¦æ¯ï) £ÀAvÀgÀ gÀAUÀPÉÌÃjzÀ ºÉ¸ÀgÁAvÀ £ÁlPÀ-Vjñï PÁ£ÁðqÀgÀ ‘AiÀÄAiÀiÁw’ (d£ÀªÀj 1970). F £ÁlPÀzÀ°è eÉÆåÃvÁìößUÉ ‘±À«ÄðµÉ×’ ¥ÁvÀæ.. EzÉÆAzÀÄ ¥ËgÁtÂPÀ £ÁlPÀ. ±ÀÄPÁæZÁAiÀÄðgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±À«ÄðµÉ× UÁAzsÀªÀ𠫪ÁºÀzÀ gÀÆ¥ÀªÁV AiÀÄAiÀiÁwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀݼÀÄ. F £ÁlPÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄA§¬Ä PÀ£ÀßqÀ PÀ¯Á PÉÃAzÀæzÀ D±ÀæAiÀÄzÀ°è ¥ÀæAiÉÆÃV¸À¯ÁVvÀÄÛ. r¸ÉA§gï 1970 gÀ°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁgÀwà gÀAUÀPÉÌ vÀAzÀ CzÀÄãvÀ £ÁlPÀ “ºÀAiÀĪÀzÀ£À”. EzÀgÀ°è eÉÆåÃvÁìöß CªÀgÀzÀÄ “ªÀĺÁPÁ½Ã” ¥ÁvÀæ. F £ÁlPÀªÀ£ÀÆß zɺÀ°AiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÉÃvÀgÀjUÁV ªÀÄvÉÛgÀqÀÄ ¨Áj ¥ÀæAiÉÆÃV¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ²æÃgÀAUÀgÀ ‘PÀvÀÛ¯É ¨É¼ÀPÀÄ’ £ÁlPÀzÀ°è ‘AiÀÄĪÀw’AiÀÄ ¥ÁvÀæ (r¸ÉA§gï 1972), ‘eÉ.¦. ¦æùÖ÷è’ CªÀgÀ An Inspector Calls £ÁlPÀzÀ PÀ£ÀßqÁ£ÀĪÁzÀ “ªÀÄ£ÀªÉA§ ªÀÄPÀðl” £ÁlPÀzÀ°è (K¦æ¯ï 1973) ‘¸ÀÄ£ÀAzÀªÀÄä’£À ¥ÁvÀæ, ¢. ±ÀAPÀgÁZÁAiÀÄðgÀ ¥ÀgÀPÁAiÀÄ¥Àà ªÉñÁzsÁjvÀ “£À» £À», gÀPÀëw” £ÁlPÀzÀ°è (¥sɧæªÀj 1979) CªÀÄÈvÀ £ÀUÀgÀzÀ gÁtÂAiÀÄ ¸ÉßûvÉ “²ªÀzsÁå«”AiÀÄ ¥ÁvÀæ J®èªÀÇ eÉÆåÃvÁìöß CªÀgÀ §ºÀĪÀÄÄR ¥Àæw¨sÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀAzÀĪÀÅ.

C©üªÀÄvÀ, ¸É¥ÉÖA§gï 2012


£ÀAvÀgÀ §AzÀzÀÄÝ ‘f.©. eÉÆò’ CªÀgÀ ¸ÀÄ¥Àæ¹zÀÞ £ÁlPÀ ‘£Á£Éà ©dÓ¼À’ (r¸ÉA§gï 1979). EzÀgÀ°è §ºÀĪÀÄÄRå ¥ÁvÀæªÁzÀ “¥ÀzÁäªÀw” ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀªÀÄÄlÄÖªÀAvÉ eÉÆåÃvÁìöß CªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ CZÀð£Á PÀÆqÀ C©ü£À¬Ä¹ vÀªÀÄä PÀ¯ÉUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄgÉzÀgÀÄ. F £ÁlPÀªÀ£ÀÄß ©eÁ¥ÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À®Æè ¥ÀæAiÉÆÃV¸À¯Á¬ÄvÀÄ. EzÀgÀ°è £ÁAiÀÄPÀ£À ¥ÁvÀæªÀ»¹zÀÝ ¥Àæ¹zÀÞ £Àl ºÉZï.f. zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ CªÀgÀ C©ü£ÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀªÀgÀÄ PÉÆAqÁr CªÀgÀ£ÀÄß ºÉ¸ÀgÁAvÀ EAVèµï £Àl “¯ÁgÉ£ïì M°«AiÀÄgï”UÉ ºÉÆð¹zÀÝgÀÄ. 1990-91gÀ°è PÀ£ÀßqÀ-¨sÁgÀwAiÀÄ ‘¨É½îºÀ§â’ªÀ£ÀÄß DZÀj¹zÁUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ¼À PÁ® £Á£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉƼÀî¯ÁVvÀÄÛ. JA.J¸ï. ¸ÀvÀÄå CªÀgÀÄ ¤zÉÃð²¹zÀ “ªÉÆÃmÉÃgÁªÀÄ£À ¸ÀvÁåUÀæºÀ” £ÁlPÀ, ©.«. PÁgÀAvÀgÀÄ ¤ÃrzÀ “¥ÀÄgÀAzÀgÀ ¸ÀAeÉ” ¸ÀAVÃvÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ, PÉ. ªÁVñï CªÀgÀ ¸ÀAVÃvÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ, AiÀÄÄ.PÉ. ¸ÀAzsÁå CªÀgÀ ¨sÀgÀvÀ £Álå ªÀÄvÀÄÛ EªÉ®èzÀgÀ eÉÆvÉUÉ PÀ£ÀßqÀ-¨sÁgÀwà d£Àä

vÁ½zÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¥ÀæAiÉÆÃV¹zÀ “§AqÁé½é®èzÀ §qÁ¬Ä” £ÁlPÀzÀ ¥ÀÄ£ÀgÁªÀvÀð£É. E¥ÀàvÉÛAlÄ ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£ÀgÁªÀvÀð£ÉUÉÆAqÀ F ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ°è eÉÆåÃvÁìöß CªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ £Àl£Á PÉÆqÀÄUÉ CvÀåzÀÄãvÀªÁVvÀÄÛ. ªÀAiÀĹì£À CAvÀgÀ gÀAUÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. CzÉà “fêÀÇ” ¥ÁvÀæ-fêÀAvÀªÁVvÀÄÛ. C£ÉÃPÀ £ÁlPÀUÀ¼À°è ¥ÁvÀæ ªÀ»¸À¢zÀÝgÉ ªÀ¸ÁÛç®APÁgÀzÀ CxÀªÁ ¥Àæ¸ÁzsÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß eÉÆåÃvÁìöß ªÀ»¹PÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. J®èjUÀÆ ¨ÉÃPÁzÀªÀgÁVzÀÝgÀÄ. J®ègÉÆqÀ£ÉAiÀÄÆ ¸ÉßúÀªÀĬÄ. eÉÆåÃvÁìöß CªÀjUÉ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ £ÁlPÉÆÃvÀìªÀ ¥Àæ±À¹Û ®©ü¹vÀÄÛ. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁgÀwAiÀÄ UɼÉAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄƺÀ 2009gÀ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è ¸À¨sÉ ¸ÉÃj CªÀjUÉ ¸À£Áä£À ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄß E°è ¸Àäj¸À§ºÀÄzÁVzÉ. FUÀ CªÀgÀ £É£À¥ÀÄ ªÀiÁvÀæ. EAVèµï£À°è ºÉüÀĪÀAvÉ -Birth is an accident. Death is a certainty.

JA.«. £ÁgÁAiÀÄt gÁªï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

eÉÆåÃvÁìöß eÉÆåÃw ±ÁAvÀªÁ¬ÄvÀÄ

PÉʯÁ¸ÀA CªÀgÀ ‘ºÀÄvÀÛzÀ°è ºÀÄvÀÛ’-£ÁlPÀzÀ°è «zsÀªÉ ¸ÀħâªÀÄä£À ¥ÁvÀæzÀ°è eÉÆåÃvÁìöß gÁªï ²æêÀÄw eÉÆåÃvÁìöß gÁªï CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß ©lÄÖ CUÀ°zÁÝgÉ. CªÀgÀ ¤zsÀ£À ªÉÄʸÀÆj£À°è ¢£ÁAPÀ 24.08.2012gÀAzÀÄ D¬ÄvÉAzÀÄ zÀÆgÀªÁtÂAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ¢AzÀ w½¬ÄvÀÄ. PÀÆqÀ¯É UɼÉAiÀÄ ²æà JZï.JA.Dgï. gÁªï CªÀgÀ PÀÆqÀ ªÀiÁvÁr «ZÁj¹zÉ“¢ÃWÀð PÁ¬Ä¯É K£ÀÆ EgÀ°®è. ¸Àé®à C¸Àé¸ÀÜvÉAiÀÄ PÁgÀt D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¸À¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ £Á®ÄÌ vÁ¹£À°è CªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀgÁzÀgÀÄ” JAzÀÄ CªÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. PÉ®ªÀÅ PÀët ªÀÄ£À¸ÀÄì «ZÀ°vÀªÁ¬ÄvÀÄ, £ÀA§¯ÁUÀ°®è. DzÀgÉ «¢ü °TvÀ vÀ¦à¸ÀĪÀÅzÀÄ C¸ÁzsÀå. PÁ® vÀ£Àß PÉ®¸À ¤gÀAvÀgÀªÁV ªÀiÁqÀÄvÀÛ £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. zɺÀ°AiÀÄ J®è PÀ£ÀßqÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è PÀ¼ÉzÀ LzÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ¼À PÁ® CvÀåAvÀ ®ªÀ®«PÉ ºÁUÀÆ GvÁìºÀ¢AzÀ ¨sÁUÀªÀ»¹ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ºÁUÀÆ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ ¨É¼É¸ÀĪÀ°è C¥ÁgÀ PÉ®¸À ªÀiÁrzÁÝgÉ. zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ, zɺÀ°AiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁgÀwÃ, zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ±Á¯É, PÀ£ÀßqÀ ¯ÉÃr¸ï PÀè¨ï ªÀÄÄAvÁzÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è GvÁìºÀ¢AzÀ PÉ®¸À ªÀiÁrgÀĪÀgÀÄ.

C©üªÀÄvÀ, ¸É¥ÉÖA§gï 2012

£À£ÀUÉ CªÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀĪÁzÀzÀÄÝ LzÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ¼À »AzÉ £ÁlPÀ gÀAUÀzÀ°è zɺÀ°AiÀÄ ºÉ¸ÀgÁzÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸ÀA¸ÉÜ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁgÀwà D±ÀæAiÀÄzÀ°è. CªÀgÀÄ DrzÀ C£ÉÃPÀ £ÁlPÀUÀ¼À°è £Á«§âgÀÆ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ £É£À¥ÀÄ E£ÀÆß ºÀZÀѺÀ¹gÁV G½¢zÉ. ¸ÉÖÃf£À ªÉÄÃ¯É £ÁlPÀ DqÀĪÁUÀ CµÉÖà C®è, £ÁlPÀzÀ vÁ°Ã«Ä£À®Æè CªÀgÀÄ vÉÆÃj¸ÀÄwÛzÀÝ ¹ÃjAiÀĸï£É¸ï ªÀÄgÉAiÀÄĪÀAw®è. jºÀ¸Àð¯ï ªÀiÁqÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ K£ÁzÀgÀÆ vÀªÀiÁµÉ ªÀiÁrzÀgÉ-“¨ÁªÁ © ¹ÃjAiÀÄ¸ï” JAzÀÄ ºÉüÀĪÀ¼ÀÄ. PÀgÉÆïï¨ÁV£À°è CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÉ®ªÀÅ ¨Áj ºÉÆÃzÀ £É£À¦zÉ. CªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ AiÀÄdªÀiÁ£ÀgÀÄ, £À£Àß UɼÉAiÀÄ, ²æà JZï.JA.Dgï. gÁªï CªÀgÀzÀÄ DzÀgÁwxÀåzÀ°è JwÛzÀ PÉÊ. ZÀPÀÄÌ°, PÉÆÃqÀħ¼É, PÁ¦ü-MªÉÆäªÉÄä ºÉÆýUÉ vÀÄ¥Àà vÀ¦àzÀÝ®è. “¨Á ¨Á ¨ÁªÁ ¨Á, K£ï C¥ÀgÀÆ¥À EvÀÛ PÀqÉ §A¢¢ÃAiÀiÁ” JAzÀÄ ¦æÃw¬ÄAzÀ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁvÁrzÀ zÀȱÀåUÀ¼ÀÄ PÀtÚ ªÀÄÄAzÉ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃzÀAvÉ FUÀ®Æ ¨sÁ¸ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. CªÀjUÉ C£ÉÃPÀ ¥ÁjvÉÆõÀPÀUÀ¼ÀÄ ®©ü¹ªÉ. ªÀÄÄRåªÉAzÀgÉ CªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ £ÁlPÀgÀAUÀPÉÌ ¸À°è¹zÀ C£ÉÃPÀ ªÀµÀðUÀ¼À ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¹ PÀ£ÁðlPÀ £ÁlPÀ CPÁqÉ«Ä CªÀgÀ£ÀÄß ºÁgÀ vÀÄgÁ¬Ä ¥sÀ®PÀUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr 1993gÀ°è ¸À£Á䤹zÉ. ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £ÀªÀÄä £ÉaÑ£À ¥ÀæSÁåvÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸ÀAWÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁgÀwà ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è DAiÉÆÃf¹zÀ MAzÀÄ ¨sÀªÀå ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è ²æêÀÄw eÉÆåÃvÁìöß gÁªï CªÀgÀ£ÀÄß ²æà JA.J¸ï. ¸ÀvÀÄå, ²æà JA.«. £ÁgÁAiÀÄt gÁªï, ²æà ¥ÀzÀQ, ²æêÀÄw EAzÀÄ ¨Á¬Ä gÀªÉÄÃ±ï ºÁUÀÆ £À£ÀUÉ QjÃl vÉÆr¹ ªÀiÁ£À ¥ÀvÀæ ¤Ãr ¸À£Á䤸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¢.²æêÀÄw eÉÆåÃvÁìöß gÁªï CªÀgÀ°è PÀAqÀ ¦æÃw, «±Áé¸À, DwäÃAiÀÄvÉ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À §UÉÎ £Á®ÄÌ ¸Á®ÄUÀ¼À°è ¸ÀAPÉëÃ¥ÀªÁV »ÃUÉ ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. §zÀÄPÀ£ÀÄß QæAiÀiÁ²Ã®ªÁVj¹ zÀÄgÁ¸ÉAiÀÄ£ÀÄ fêÀ£À¢AzÀ vÉÆ®V¹ ¸ÀdÓ£ÀgÀ ¸ÀAUÀw ¸ÀA¨sÁ½¹ “¸ÀªÉÃð ¨sÀªÀAvÀÄ ¸ÀÄT£ÁA” ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄ fêÀ£ÀzÀÄzÀÝPÀÆÌ ¥Á°¹zÀ ¸Á¢üé ¢. ²æêÀÄw eÉÆåÃvÁìöß gÁªÀ EªÀjUÉ £À£Àß C£ÉÃPÀ £ÀªÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ. CªÀgÀ DvÀäPÉÌ agÀ ±ÁAw zÀAiÀÄ¥Á°¸À¯ÉAzÀÄ D ¨sÀUÀªÀAvÀ£À°è £ÀªÀÄä ¥ÁæxÀð£É.

JZï.J¸ï. PÀÄ®PÀtÂð, £ÀªÀzɺÀ° 13


²æêÀÄw eÉÆåÃvÁìöß gÁªï - MAzÀÄ £É£À¥ÀÄ

E

wÛÃZÉUÉ £ÀªÀÄä£Éß®è ©lÄÖ CUÀ°zÀ ²æêÀÄw eÉÆåÃvÁìöß gÁªïgÀªÀgÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ GvÁìºÀzÀ a®ÄªÉÄAiÀÄAwzÀÝgÀÄ. FUÀ CªÀj®èªÉAzÀgÉ £ÀA§®Ä C¸ÁzsÀåªÁUÀÄwÛzÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ¼À »AzÉ £Á£ÀÄ DV£À ºÀ¼ÉAiÀÄ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è ¥Á¯ÉÆμÀî®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÁUÀ, ²æêÀÄw eÉÆåÃvÁìöß gÁªï AiÀiÁgÉA§ÄzÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀZÀÑ®Ä ºÉZÀÄÑ ªÉÃ¼É ¨ÉÃPÁVgÀ°®è. CªÀgÉà £ÁªÀÅ AiÀiÁgÀÄ? K£ÀÄ? JA§ÄzÀ£Éß®è w½zÀÄPÉÆAqÀÄ PÉ®ªÉà ¤«ÄµÀUÀ¼À°è D¥ÀÛgÁV ©qÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ G¥ÁzsÀåPÀëgÁVzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ°è EgÀ°-E®èzÉà EgÀ°, CzÀÄ AiÀiÁªÀ §UÉAiÀÄ®Æè CªÀgÀ ¥ÁzÀgÀ¸ÀzÀAvÀºÀ PÁAiÀÄðªÉÊRjUÉ ¨sÀAUÀ vÀgÀÄwÛgÀ°®è. ¸ÀAWÀzÀ J®è PÁAiÀÄðZÀlĪÀnPÉUÀ¼À®Æè ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°èzÀÄÝPÉÆAqÀÄ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀzÀÄÝ AiÀiÁªÁUÀ®Æ £ÀUÀĪÀÄÄR, vÀĸÀÄ ZÀÆ¥ÁzÀ UÀ®è, £ÀPÀÌgÉ ¥ÀÆgÁ ªÀÄÄRzÀ°è MAzÀÄ §UÉAiÀÄ «ÄAZÀÄ ºÀjzÀ ºÁUÉ. CªÀgÀ MqÀ£ÁlzÀ°è ¸ÉÃjPÉÆAqÀªÀjUÉ CªÀgÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀÄ°èUÉAiÀÄ PÀA¥À£ÀÄß ©ÃgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. E£ÉÆßAzÀÄ §UÉAiÀÄ°è £ÉÆÃrzÀgÉ ²æêÀÄw eÉÆåÃvÁìöß gÁªïgÀªÀgÀÄ RArvÀªÁ¢AiÀÄAvÉ vÉÆÃgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ºÉÆgÀPÀªÀZÀ ºÁVvÀÛµÉÖ. ¸Àé®à ‘ºÁUÉ-»ÃUÉ’ JAzÀÄ M°¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÉ, CªÀgÀ ªÀÄĤ¸É¯Áè UÀ¸ÉUÀ¸É ¥ÁAiÀĸÀzÀAvÉ ¸À«AiÀiÁV ªÀÄgÉAiÀiÁV ©qÀÄwÛvÀÄÛ. £Á£ÀÄ zɺÀ°UÉ §AzÀÄ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ««zsÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è vÉÆqÀVPÉƼÀÄîªÀ ºÉÆwÛUÉ ²æêÀÄw eÉÆåÃvÁìöß gÁªï CªÀgÀÄ ¸ÀAWÀzÀ ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°èzÀÝgÀÄ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è, CzÀgÀ®Æè ªÀÄÄRåªÁV ¸ÀAWÀzÀ ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è CªÀgÀ bÁ¥ÀÄ EzÉÝà EgÀÄwÛvÀÄÛ. C©üªÀÄvÀªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ ¸ÀA¥Á¢¸À®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀAWÀzÉÆA¢UÉ ¸ÀA§AzsÀ ¤PÀlªÁ¬ÄvÀÄ. F 1990gÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è £ÀqÉzÀ J®è PÁAiÀÄð ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À zÁR¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß C©üªÀÄvÀzÀ°è

£ÁªÀÅ ªÀiÁrzÉݪÀÅ. CzÀgÀ°è ²æêÀÄw eÉÆåÃvÁìöß gÁªï CªÀgÀzÀÄÝ ¹AºÀ¥Á®Ä JAzÀÄ ¨ÉÃgÉ ºÉüÀ¨ÉÃPÁV®è. F ªÉüÉAiÀÄ°è ‘PÀ£ÀßqÀ¨sÁgÀwÃ’ C¹ÛvÀézÀ°èzÀÝgÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛgÀ°®è. ²æêÀÄw eÉÆåÃvÁìöß gÁªïgÀªÀgÀÄ ‘PÀ£ÀßqÀ-¨sÁgÀwÃ’AiÀÄ £ÁlPÀUÀ¼À°è C©ü£À¬Ä¹zÀÝgÀ PÀÄjvÁV ºÀ®ªÀgÀÄ ºÉýzÁÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ §gÉ¢zÁÝgÉ. F 1990gÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀ-¨sÁgÀwà AiÀÄ ºÀ®ªÀÅ UÀtågÀÄ zɺÀ°¬ÄAzÀ PÀ£ÁðlPÀzÀvÀÛ vÉgÀ½ C°è ¸ÀQæAiÀĪÁVzÀÝgÀÄ. ²æêÀÄw eÉÆåÃvÁìöß gÁªïgÀªÀgÀ PÀÄjvÁzÀ ¯ÉÃR£ÀªÀ£ÀÄß CªÀgÀ ¥Àw ²æà JZïJªÀiïDgï gÁªïgÀªÀgÀ£ÀÄß £É£À¥ÀÄ ªÀiÁqÀzÉà ªÀÄÄV¸ÀĪÀ ºÁUÉ E®è. ²æà gÁªïgÀªÀgÀÆ ¸ÀºÀ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À®Æè ¸ÀzÀÄÝUÀzÀÝ®«®èzÉ ¥Á¯ÉÆμÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. wÃgÁ ±ÁAvÀ ¸Àé¨sÁªÀzÀ ºÁUÀÆ CvÀåAvÀ ¸ÀgÀ¼À ªÀåQÛ. ²æêÀÄw eÉÆåÃvÁìöß gÁªïgÀªÀgÀzÀÄÝ MAzÀÄ §UÉAiÀÄ°è gÀ¨sÀ¸À¢AzÀ ZÀl¥Àl£Éà »ªÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ PɼÀV½AiÀÄĪÀ UÀAUÉAiÀÄAvÀºÀ ªÀåQÛvÀéªÁzÀgÉ, ²æà JZïJªÀiïDgï gÁAiÀÄgÀzÀÄÝ UÀA©üÃgÀªÁV, ¤zsÁ£ÀªÁV, «¸ÁÛgÀªÁV GvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀzÀ UÀÄAl ºÀjAiÀÄĪÀ UÀAUÉAiÀÄAvÉ. JgÀqÀÄ ©ü£Àß ªÀåQÛvÀéUÀ¼ÀÄ, DzÀgÉ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ £ÀqÉzÀ §UÉ CzÀÄãvÀªÁzÀzÀÄÝ. ²æà JZïJªÀiïDgï gÁAiÀÄgÀ §½ zÀÆgÀªÁtÂAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁrzÁUÀ CzÉà ¸Ëd£ÀåvÉ ºÁUÀÆ ¸ÀgÀ¼ÀvÉ. ‘zɺÀ°UÉ §AzÁUÀ ¸ÀAWÀPÉÌ §¤ß’ JAzÉ. “RArvÀªÁV §gÉÛãɔ JAzÀgÀÄ. ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðZÀlĪÀnPÉUÀ¼À «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß PÉý ¸ÀAvÀ¸À¥ÀlÖgÀÄ. PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ, F §UÉAiÀÄ ¦æÃw «±Áé¸ÀUÀ¼À §Ä£Á¢AiÀÄ°è zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ gÀÆ¥ÀÄUÉÆArzÉ. CzÀgÉƼÀVzÀÄÝ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀªÀjUÉ®è ¸ÀAWÀªÉAzÀgÉ MAzÀÄ §UÉAiÀÄ°è ªÀģɬÄzÀÝ ºÁUÉ. ¢ªÀAUÀvÀ ²æêÀÄw eÉÆåÃvÁìöß gÁªïgÀªÀgÀÄ £ÀAvÀgÀzÀ°è zɺÀ°AiÀÄ£ÀÄß vÉÆgÉzÀÄ ªÉÄʸÀÆjUÉ vÉgÀ½zÀgÀÆ, vÀªÉÆäA¢UÉ ¸ÀAWÀzÀ MAzÀÄ vÀÄtÄPÀ£ÀÄß vÀªÉÆäA¢UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÉà £ÀqÉzÀgÀÄ. CªÀjUÉ ªÉÊAiÀÄQÛPÀªÁV ºÁUÀÆ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀgÀªÁV ¦æÃwAiÀÄ £ÀªÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ±ÀæzÁÞAd°UÀ¼ÀÄ.

qÁ. ªÉAPÀmÁZÀ® ºÉUÀqÉ, £ÀªÀzɺÀ°

agÀAvÀ£À ZÉÃvÀ£À-eÉÆåÃvÁìöß gÁªï IÄvÀÄ ZÀPÀæ wgÀÄUÀĪÀÅzÀÄ, PÁ®£ÉzÉ ªÀÄgÀÄUÀĪÀÅzÀÄ | ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄtÂÚAzÀ ºÉƸÀ ºÀÄ®Äè ªÉƼÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ || Qëw UÀ¨sÀðzsÀj¸ÀĪÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ¢¸ÀĪÀÅzÀÄ fêÀ | ¸ÀvÀvÀ PÀȶAiÉÆà ¥ÀæPÀÈw - ªÀÄAPÀÄwªÀÄä || AiÀiÁgÀÄ ºÀÄlÄÖªÀgÉÆà CªÀgÀ ¸ÁªÀÅ ¤²ÑvÀ. DzÀgÉ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÉAiÀÄ CªÀgÀ ¦æÃw, d£À¦æAiÀÄvÉ ¸Á«£À £ÀAvÀgÀªÀÇ fêÀAvÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ JA§ ªÀiÁwUÉ ¸ÁQë £ÀªÉÄä®ègÀ ¦æÃwAiÀÄ eÉÆåÃvÁìöß. £Á£ÀÄ 22 dÆ£ï 2012 gÀAzÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß CªÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è gÁwæ 7 UÀAmÉUÉ ¨sÉÃn ªÀiÁr 8.30UÀAmÉUÉ ªÁ¥À¸ï §AzÉ. D MAzÀƪÀgÉ UÀAmÉAiÀÄ°è CzÉãÀ£ÀÄß ªÀiÁvÁrzɪÉÇÃ, K£ÉãÀÄ eÁÕ¦¹PÉÆAqɪÉÇà ¯ÉPÀÌ«®è. CªÀgÀ eÁÕ¥ÀPÀ±ÀQÛ, ªÀiÁw£À°è GvÁìºÀ, £Á£ÀÄ §AzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ºÉüÀwÃgÀzÀÄ. ªÀiÁgÀ£Éà ¢£À §gÀĪÀ ªÉƪÀÄäPÀ̽UÉ ªÀiÁr¹lÖ PÉÆÃqÀħ¼É, ZÀPÀÌ°, PÉƧâj «ÄoÁ¬Ä, ¥ÀwAiÀÄÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÉêÉUÉ CªÀgÀ M®«£À ªÀiÁvÀÄ, zɺÀ°AiÀÄ°è 45 ªÀgÀĵÀUÀ¼À PÁ® EzÀÝ C£ÀĨsÀªÀ MAzÉà JgÀqÉÃ? CªÀgÀÄ ªÀÄ®VzÀÝ ¹ÜwAiÀÄ°è DaÃZÉ wgÀÄUÀ®Æ ¸ÁzsÀå«®èzÉ, «íïïZÉÃgï ªÉÄÃ®Æ PÀĽvÀÄPÉƼÀî¯ÁgÀzÀAvÀºÀ ¹ÜwAiÀÄ°è £Á£ÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ “F ¹ÜwAiÀÄ°è £À£ÀߣÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä §AzÉAiÀiÁ

14

£À£ÀUÉ UÉÆwÛvÀÄÛ, ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ §AzÀgÀÆ £À£ÀߣÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä §gÀĪÉ. EzÉà PÀqÉAiÀÄ ¨sÉÃnAiÉÄãÉÆÔ JAzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ EwÛÃZÉUÉ ±ÁjÃjPÀ vÉÆAzÀgÉUÉ M¼ÀUÁV §ºÀ¼À £ÉÆêÀÅ C£ÀĨsÀ«¹zÀgÀÆ D £ÉÆë£À®Æè £À°ªÀÅ-ºÁ¸Àå G¯Áè¸ÀªÁqÀÄwÛvÀÄÛ. PÀÄlÄA§zÀ°è CªÀgÀÄ ¥Àw-¥ÀwßAiÀÄgÀÄ M§âgÀ£ÉÆߧâgÀÄ ZÉ£ÁßV CjwzÀÝgÀÄ. eÉÆåÃvÁìößgÀªÀgÀ ¥Àw gÁªïgÀªÀgÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß FUÀ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ DPÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ, MAzÀÄ ¢£ÀªÀÇ ¨ÉøÀgÀªÁUÀzÀAvÉ PÁ¥ÁrPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝ£ÀÄß £Á£ÀÄ ºÀwÛgÀ¢AzÀ PÀArzÉÝãÉ. eÉÆåÃvÁìöß GvÁìºÀzÀ a®ÄªÉÄ, ¥ÁzÀgÀ¸ÀzÀAvÉ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ, PÀ£ÀßqÀ ¯ÉÃr¸ï PÀè¨ï, zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£À, PÀ£ÀßqÀ ¦ü¯ïä C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï ¥ÀzÁ¢üPÁjAiÀiÁV J¯ÉèqÉ «ÄAZÀÄwÛzÀÝgÀÄ. eÉÆåÃvÁìößgÀªÀgÀ ¦æAiÀÄ wArUÀ¼ÀÄ PÉÆÃqÀħ¼É, ZÀPÀÄÌ°, ªÉÄʸÀÆgÀÄ¥ÁPï, PÉƧâj «ÄoÁ¬Ä, ©¹¨ÉüÉ, ºÀĽAiÀÄ£Àß, ºÀAiÀÄVæêÀ. «Ã¼ÀåzɯÉ, §tÚPÀnÖzÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ CrPÉ-¸ÀÄtÚ!! ¸ÁªÀÄUÀgÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀUÀ¼À°è “DºÁgÉÆÃvÀìªÀ”ªÀÇ MAzÀÄ PÀªÀÄälªÁVvÀÄÛ. DUÀ C£ÉÃPÀ zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ¯ÉÃr¸ï PÀè¨ï£À ¸ÀzÀ¸ÉåAiÀÄgÉÆqÀ£É eÉÆåÃvÁìößgÀªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ªÀĸÁ¯É ¥ÀÄr, wArUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¹-ªÀiÁgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CzÉÆAzÀÄ PÁ® eÉÆåÃvÁìöß gÁªï, ¸ÀÄ«ÄvÁægÁªï, CºÀ¯ÁåaAvÁªÀÄt JAzÀgÉ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ

C©üªÀÄvÀ, ¸É¥ÉÖA§gï 2012


PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À ¤ªÁðºÀPÀgÀÄ JA§ ªÀiÁvÀÄ ¸ÀzÁ PÉý §gÀÄwÛvÀÄÛ. ¢ªÀAUÀvÀ UÉÆÃ¥Á® ±Á¹ÛçUÀ¼ÀÄ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀëgÁVzÁÝUÀ ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ gÀPÀÛzÁ£À ²©gÀ ¢.PÉ.Dgï. £ÁUÀgÁdgÀªÀgÀÄ K¥Àðr¹zÁÝUÀ eÉÆåÃvÁìöß ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ E§âgÀÆ ªÉÆzÀ®Ä gÀPÀÛzÁ£À ªÀiÁrzÁUÀ gÀPÀÛ PÉÆlÖgÉ ¤±ÀåPÀÛgÁUÀÄvÉÛÃªÉ JA§ ¨sÀæªÉĬÄAzÀ §AzÀ d£À M¨ÉÆâ§âgÁV ¥ÉæÃjvÀgÁV ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ gÀPÀÛzÁ£À ªÀiÁqÀ®Ä. eÉÆåÃvÁìöß J®èzÀgÀ®Æè ªÀÄÄAzÀÄ PÀ£ÀßrUÀgÀ Dl¥ÁoÀzÀ°è,

£ÉÆÃl-HlzÀ°è C£ÉÃPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀgÀ°è ªÀÄÄAzÁ¼ÀÄ. zɺÀ°AiÀÄ “PÀ£ÀßqÀ ¨sÁgÀw”AiÀÄ°è CªÀgÀ ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ d£À¦æAiÀÄ. ¨sÀgÀvÀ£Álå PÀ¯Á«zÉAiÀiÁVzÀÝ CªÀgÀÄ “¥ÉæêÀÄ-PÁªÀÄ”, vÁgÀgÀªÀgÀ “ºÀ¹Ã£Á”, “¥sÀtÂAiÀĪÀÄä” ªÉÆzÀ¯ÁzÀ avÀæUÀ¼À°è PÀÆqÁ C©ü£À¬Ä¹zÀÝgÀÄ. CªÀgÀ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ “QjAiÀÄ ¥sÀtÂAiÀĪÀÄä” ¥ÁvÀæ ªÀiÁrzÀݼÀÄ. f.«. CAiÀÄågï, JA. J¸ï. ¸ÀvÀÄå, ©.«. PÁgÀAvÀ, ¥ÉæêÀiÁ PÁgÀAvÀ, Vjñï PÁ£Áðqï EªÀgÉ®ègÀÆ CªÀgÀ MqÀ£ÁrUÀ¼ÀÄ. CªÀgɯÁè zɺÀ°UÉ §AzÁUÀ¯É¯Áè CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀįÉèà ¸ÉÃgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. Cwy ¸ÀvÁÌgÀeÉÆåÃvÁìößgÀªÀgÀ E£ÉÆßAzÀÄ «±ÉõÀ UÀÄt. AiÀiÁgÉà CwyUÀ¼ÀÄ §AzÀgÀÆ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è HmÉÆÃ¥ÁZÁgÀ«®èzÉ vÉgÀ¼ÀÄwÛgÀ°®è. zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀĪÀtð ªÀĺÉÆÃvÀìªÀzÀ°è CªÀgÀ PÉÆqÀÄUÉ C¥ÁgÀªÁVvÀÄÛ. ‘ªÀiÁw£À ªÀÄ°è’ JAzÉà SÁåvÀgÁVzÀÝ eÉÆåÃvÁìöß ‘ªÀiÁvÀÄ §®èªÀjUÉ dUÀ¼À«®è’ JA§AvÉ J®ègÀ ¦æÃw, ¸ÉßúÀ, ¸ËºÁzÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß UÉzÀÝgÀÄ. JgÀqÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr, ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ vÀÈ¦Û £À£ÀVzÉ. CUÀ°zÀ DvÀäPÉÌ ±ÁAw PÉÆqÀ¯ÉAzÀÄ zÉêÀgÀ°è ¥Áæyð¸ÀÄvÉÛãÉ.

qÁ. CºÀ¯Áå aAvÁªÀÄtÂ, £ÀªÀzɺÀ°

¸ÀgÀ¼À, ¸ÀdÓ¤PÉAiÀÄ ¸ÉßúÀªÀĬÄ-eÉÆåÃvÁìöß

‘AiÀÄAiÀiÁw’-£ÁlPÀzÀ°è ®°vÁ PÀȵÀÚªÀÄÆwð-zÉêÀAiÀiÁ¤, JA.«. £ÁgÁAiÀÄt gÁªï-AiÀÄAiÀiÁw, eÉÆåÃvÁìöß gÁªï-±À«ÄðµÉ× ¥ÁvÀæzÀ°è

ºÀÄ

lÄÖ DPÀ¹äPÀ, §zÀÄPÀÄ C¤ªÁAiÀÄð, ¸ÁªÀÅ ¤²ÑvÀ. DzÀgÀÆ ¸Á«£À ¸ÀÄ¢Ý w½zÁUÀ, PÉýzÁUÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì MAzÉà jÃw ¸ÀAvÁ¥ÀUÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. ¤zsÀ£ÀgÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ eÉÆvÉ £ÀªÀÄä ¸ÀA§AzsÀ AiÀiÁªÀ jÃw EgÀÄvÀÛzÉAiÉÆÃ, CzÉà jÃw zÀÄBRªÁUÀÄvÀÛzÉ. ²æêÀÄw eÉÆåÃvÁìöß gÁªï CªÀgÀÄ ¤zsÀ£ÀgÁzÀ «µÀAiÀÄ w½zÁUÀ vÀÄA¨Á zÀÄBRªÁ¬ÄvÀÄ. ²æêÀÄw eÉÆåÃvÁìöß gÁªï CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä DwäÃAiÀÄ ¸ÉßûvÀgÀ°è M§âgÁVzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ £ÀªÀÄUÉ DVzÀÄÝ “PÀ£ÀßqÀ ¨sÁgÀw”AiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ. ‘PÀ£ÀßqÀ ¨sÁgÀw’AiÀÄ gÀdvÀ ªÀĺÉÆÃvÀìªÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ²æÃAiÀÄÄvÀ JA.J¸ï. ¸ÀvÀÄå CªÀgÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀ°è ªÀÄÆgÀÄ UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ MAzÀÄ £ÁlPÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸À¯Á¬ÄvÀÄ. CzÀĪÉà ²æà ªÀÄÄ¤ë ¥ÉæêÀÄZÀAzï CªÀgÀ PÀÈwAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ C£ÀĪÁzÀ ‘ªÉÆÃmÉgÁªÀÄ£À ¸ÀvÁåUÀæºÀ’ £ÁlPÀ. F £ÁlPÀzÀ°è 50PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ d£À PÉ®¸À ªÀiÁrzÀgÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀƪÀgÉ wAUÀ¼À vÀ£ÀPÀ jºÀ¸Àð¯ï £ÀqɬÄvÀÄ. F £ÁlPÀzÀ°è £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw gÁzsÁ PËd®V CªÀjUÉ C©ü£ÀAiÀÄPÉÌ CªÀPÁ±À zÉÆgɬÄvÀÄ. ²æÃAiÀÄÄvÀ ¸ÀvÀÄå CªÀgÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ CªÀPÁ±À zÉÆgÉvÀzÀÄÝ £ÀªÀÄä fêÀ£ÀzÀ MAzÀÄ ªÀÄgÉAiÀįÁUÀzÀ C£ÀĨsÀªÀ JAzÀÄ ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ.

C©üªÀÄvÀ, ¸É¥ÉÖA§gï 2012

F £ÁlPÀzÀ jºÀ¸Àð¯ïUÉ £ÁªÉ®è ¥Àæw ¢£À ¸ÀAeÉ ¸ÉÃgÀÄwÛzÉݪÀÅ. F ªÀÄÆ®PÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ d£ÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ £ÀªÀÄUÁ¬ÄvÀÄ. ºÁUÉAiÉÄà eÉÆåÃvÁìöß CªÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ PÀÆqÁ D¬ÄvÀÄ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CªÀgÀ£ÀÄß ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÉÆÃqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ w½zÀÄPÉƼÀÄîªÀ CªÀPÁ±À MzÀVvÀÄ. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁgÀwAiÀÄ°è CªÀgÀÄ F ªÉÆzÀ¯Éà §ºÀ¼ÀµÀÄÖ £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. D¼ÀªÁzÀ C£ÀĨsÀªÀ CªÀjVvÀÄÛ. £ÁlPÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß PÉÆlÖgÀÆ CzÀgÀ°è vÀªÀÄä ¥Àæw¨sÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀĪÀ bÀ® CªÀjVvÀÄÛ. F £ÁlPÀzÀ°è CªÀgÀÄ C©ü£À¬Ä¹zÀÄÝ ©ænµï ªÀiÁåf¸ÉÖçÃmï D¦üù£À°è ªÀÄ»¼Á C¢üPÁjAiÀÄ ¥ÁvÀæ. £À£Àß ¥ÁvÀæ ªÀiÁåf¸ÉÖçÃmï£ÀzÁVvÀÄÛ. CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß vÀÄA¨Á ZÉ£ÁßV ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ. vÀªÀÄä C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÉÆäqÀ£É ºÀAaPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄUÉ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÁlPÀzÀ jºÀ¸Àð¯ï ªÉüÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä ¸ÀºÀ £ÀlgÉÆA¢UÉ eÉÆåÃvÁìöß gÁªï CªÀgÀÄ CvÀåAvÀ DwäÃAiÀÄvÉ, ¸ÀgÀ¼ÀvÉ ºÁUÀÆ ¦æÃw¬ÄAzÀ ¨ÉgÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. J®ègÉÆqÀ£É CªÀgÀÄ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÝ jÃw ¤dPÀÆÌ C£À£Àå ºÁUÀÆ C£ÀÄPÀgÀtÂÃAiÀĪÁzÀzÀÄÝ. AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀAiÀĹì£À vÁgÀvÀªÀÄå«®èzÉà J®ègÉÆqÀ£É CªÀgÀÄ ¨ÉgÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄß £Á£ÉA¢UÀÆ ªÀÄgÉAiÀįÁgÉ. AiÀiÁªÁUÀ®Æ J¯É CrPÉ w£ÀÄߪÀ C¨sÁå¸À«zÀÝ eÉÆåÃvÁìöß J®èjUÀÆ ¸ÀÄUÀA¢üvÀ CrPÉAiÀÄ£ÀÄß ¦æÃw¬ÄAzÀ ºÀAaPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. £Á£ÀÆ CªÀgÉÆqÀ£É J¯É CrPÉAiÀÄ ¸À« ¸ÀÄRªÀ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¹zÉÝãÉ. CªÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß ¦æÃw¬ÄAzÀ “CgÀ«AzÀÄ” JAzÉà PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. £Á£ÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß UËgÀªÀ¢AzÀ “eÉÆåÃvÁìöß” JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÉÝ. vÀªÀÄä ¤ªÀÈvÀÛ §zÀÄPÀ£ÀÄß PÀ¼ÉAiÀÄ®Ä zɺÀ°¬ÄAzÀ ªÉÄʸÀÆjUÉ vÉgÀ½zÀ ªÉÄÃ¯É CªÀgÉÆqÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÀPÀð PÀrªÉÄAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. EA¢UÀÆ £Á£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁlPÉÆÃvÀìªÀ CxÀªÁ £ÁlPÀPÉÌ ¸ÀA§A¢üvÀ «ZÁgÀzÀ ZÀZÉðAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÁUÀ eÉÆåÃvÁìöß CªÀgÀ £É£À¦£À avÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÀzÁ¼ÀzÀ°è CZÀѽAiÀÄzÉà ªÀÄÆqÀÄvÀÛªÉ. CªÀgÉÆqÀ£É PÀ¼ÉzÀ C«¸ÀägÀtÂÃAiÀÄ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ £É£À¥ÁUÀÄvÀÛªÉ. CªÀgÀ DvÀäPÉÌ agÀ±ÁAw zÉÆgÉAiÀÄ° JAzÀÄ PÉÆÃgÀÄvÉÛãÉ.

CgÀ«AzÀ PËd®V, £ÀªÀzɺÀ° 15


°

ÁÞAd

±Àæz

“E¤ß®èzÀ ‘PÀ£ÀßqÀ-¨sÁgÀw’AiÀÄ PÀĪÀj” ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅzÀÄ? DqÀA§gÀzÀ DªÀÄAvÀæt ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ, ¥sÉÆãïUÀ¼ÀÄ, E-ªÉÄïïUÀ¼ÀÄ J®è ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹AiÀÄÆ £ÀªÀÄVAzÀÄ ¥ÉæÃPÀëgÀ£ÀÄß MlÄÖUÀÆr¸À®Ä DUÀÄwÛ®è. F AiÀiÁªÀ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ½®èzÁUÀ ‘PÀ£ÀßqÀ-¨sÁgÀwÃ’ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÄ zɺÀ°AiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR gÀAUÀªÀÄA¢gÀUÀ¼À°è ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÉÆAqÀÄ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ£ÀÄß DPÀ¶ð¸ÀÄ wÛzÀݪÀÅ JAzÀgÉ NzÀÄUÀgÉà ¤ÃªÉà H»¹ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ UÀÄtªÀÄlÖªÀ£ÀÄß!

£Á

£ÀÄ zɺÀ°UÉ §AzÀ ºÉƸÀzÀgÀ°è eÉÆåÃvÁìöß gÁªï CªÀgÀ£ÀÄß ¨sÉÃnAiÀiÁVzÀÄÝ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è. ¸ÀzÁ GvÁìºÀ vÀÄA©zÀ, ªÀÄÄUÀÞ ªÀÄ£À¹ì£À, AiÀiÁªÁUÀ®Æ ºÉƸÀzÀ£ÉßãÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ ºÀA§® ºÉÆA¢zÀ ºÁUÀÆ vÀªÀÄä£ÀÄß AiÀiÁªÁUÀ®Æ AiÀÄĪÀwAiÉÄAzÉà ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ eÉÆåÃvÁìöß gÁªï zɺÀ°AiÀÄ C£ÉÃPÀ PÀ¯Á«zÀjUÉ PÀ¯ÉAiÀÄ°è D¸ÀQÛ ºÀÄnÖ¸ÀÄwÛzÀÝ C¥Ààl gÀAUÀ PÀ¯Á«zÉ E¤ß®è JAzÀÄ PÉýzÁUÀ CwêÀ zÀÄBRªÁ¬ÄvÀÄ. 1963gÀ°è ¥ÁægÀA¨sÀUÉÆAqÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁgÀwUÉ 4/1, W.E.A. PÀgÉÆïï¨ÁUï, £ÀªÀzɺÀ°-110005 «¼Á¸ÀªÁVvÀÄÛ. F «¼Á¸ÀªÉà PÀ£ÀßqÀ-¨sÁgÀwAiÀÄ PÀĪÀj eÉÆåÃvÁìöß gÁªï CªÀgÀzÁVvÀÄÛ. PÀ£ÀßqÀ-¨sÁgÀwAiÀÄ J®è PÀ¯Á«zÀgÀ£ÀÄß MAzÀÄ PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀAvÉ PÁtÄwÛzÀÝ, ¸ÀªÀðjUÀÆ ¸ÀªÀiÁ£À DzÀgÁwxÀå ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ, CªÀgÀ OzÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß FUÀ®Æ zɺÀ°AiÀÄ C½zÀĽzÀ PÀ¯Á«zÀgÀÄ £É£É¦¹PÉƼÀÄîwÛzÉÝêÉ. gÀAUÀ vÁ°Ã«ÄUÉAzÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÀÄ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ G¦àlÄÖ, CªÀ®QÌ, ZÀºÁ £ÁªÀÅ ªÀÄgÉAiÀįÁUÀĪÀÅ¢®è. CAzÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁgÀwà ¥ÉÆö¹zÀ C£ÉÃPÀ PÀ¯Á«zÀgÀÄ GvÀÛªÀÄ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁgÀwÃ-MAzÀÄ CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀiÁVvÀÄÛ. C°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ gÁdQÃAiÀÄvÉ vÀ¯É ºÁQgÀ°®è JA§ÄzÀÄ £À£Àß C¤¹PÉ. NzÀÄUÀgÉÃ, F ¯ÉÃR£ÀzÉÆA¢UÉ ¥ÀæPÀn¹zÀ ‘PÀ£ÀßqÀ-¨sÁgÀw’AiÀÄ ¨É½î ºÀ§âzÀ CAUÀªÁV ¥ÀæzÀ²ðvÀUÉƼÀî°zÀÝ “ªÉÆÃmÉgÁªÀÄ£À ¸ÀvÁåUÀæºÀ” £ÁlPÀzÀ DªÀÄAvÀæt, PÁAiÀÄðzÀ²ð JA§ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄUÀ½®è. §zÀ°UÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ‘PÀ£ÀßqÀ-¨sÁgÀwÃ’ JA¢zÉ. EAxÀ DªÀÄAvÀæt ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ FUÀ ¹PÀÄÌwÛ®è. CzÉÆAzÀÄ PÉêÀ® PÀ¯ÉUÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ ºÁUÀÆ PÀ¯Á«zÀjAzÀ PÀlÖ®àlÖ, ¥ÉÆö¸À®àlÖ, GvÀÛªÀÄ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝ ¸ÀAWÀl£É DVvÀÄÛ. EAxÀ ¸ÀAWÀl£É EzÁÝUÀ¯Éà C®èªÉà GvÀÛªÀÄ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä

16

zɺÀ°AiÀÄ PÀ¯Á«zÀgÀ PÉʯÁ¸ÀªÉ£ÀߧºÀÄzÁzÀ ªÀÄArºË¸ï£À°è EwÛÃZÉUÉ £ÀqÉzÀ £ÁlPÀPÉÌ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ vÀAqÀªÉÇAzÀÄ §A¢vÀÄÛ. CzÀgÀ°è£À »jAiÀÄ PÀ¯Á«zÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ‘PÀ£ÀßqÀ-¨sÁgÀw’AiÀÄ£ÀÄß £É£À¦¹PÉÆAqÀgÀÄ. ºÁUÉ £É£É¹PÉÆAqÀªÀgÀ°è gÀAUÀvÀdÕ, ©.«. gÁªÀĪÀÄÆwð PÀÆqÀ EzÀÝgÀÄ. 1990gÀ £ÀAvÀgÀ ‘PÀ£ÀßqÀ-¨sÁgÀwÃ’ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæzÀ±Àð£À ¤Ãr®èªÁzÀgÀÆ £É£É¹PÉƼÀÄîvÁÛgÉ JAzÀgÉ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÄ JµÀÄÖ ¸ÀvÀéAiÀÄÄvÀªÁVgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ H»¹j. gÀAUÀ vÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß PÀlÄÖªÀÅzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀ DzÀgÉ gÀAUÀ vÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß §ºÀ¼À ¢ªÀ¸À G½¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ PÀµÀÖ! GvÀÛªÀÄ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä PÀ¯Á«zÀgÀÄ ªÀÄÄRåªÁV CUÁzsÀªÁzÀ PÀ¯Á±ÀæzÉÞAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¹PÉƼÀî ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ PÀÄlÄA§ G½AiÀÄ®Ä ¨ÉÃPÁzÀ vÁåUÀ, ¸ÀºÀ£É, OzÁAiÀÄðvÉ, ¸ÀºÀPÁgÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ, «±Áé¸ÀzÀAvÀºÀ §ºÀĪÀÄÄRåªÁzÀ UÀÄtUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛªÉ. EAxÀ J®è UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä ²æêÀÄw eÉÆåÃvÁìöß gÁªï CªÀgÀ°è PÀArzÉÝ. CªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ°èAiÀÄÆ PÀÆqÁ EzÉÝ. CªÀgÉÆA¢UÉ C£ÉÃPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV £ÀqɸÀ®Ä PÉ®¸À ªÀiÁrzÉÝãÉ. ¸ÀAWÀzÀ ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀUÀ¼À°è, CzÀgÀ®Æè DmÉÆÃl ¸ÀàzsÉðUÀ¼À°è ºÉƸÀ DlUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹ E½ªÀAiÀĹì£À®Æè vÀ¯ÉUÉÆAzÀÄ PÁå¥ï ºÁQ J®èjVAvÀ ªÀÄÄAzÉAiÉÄà ¤AvÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄUÀĪÁV, »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ AiÀÄĪÀwAiÀiÁV PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. HlªÁzÀ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ J¯É-CrPÉ qÀ©â¬ÄAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀȵÀÚ ¨sÀmï w£ÀÄßwÛzÀÝ J¯É-CrPÉ PÀA¥À£ÀÄß £ÁªÀÅ ªÀÄgÉAiÀÄĪÀAw®è. CwêÀ ¦æÃw¬ÄAzÀ J®èjUÀÆ £ÀUÀĪÉÆUÀ¢AzÀ ºÀAZÀÄwÛzÀÝgÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è GvÁìºÀ¢AzÀ NqÁqÀÄwÛzÀÝ CªÀjUÉ ‘¤zsÁ£ÀªÁV NqÁr ªÉÄÃqÀA ªÀAiÀĸÁìAiÀÄÄÛ’ CAzÀgÉ. “KAiÀiï! ¤Ã£ÀÄ ªÀÄÄzÀÄPÀ DVgÀ§ºÀÄzÀÄ, £Á¤£ÀÆß AiÀÄĪÀw” J£ÀÄßwÛzÀÝgÀÄ. EAxÀ “PÀ£ÀßqÀ-¨sÁgÀw”AiÀÄ PÀĪÀj E¤ß®èªÁzÀgÉÃ? ºÉÃ! ‘PÀ£ÀßqÀ-¨sÁgÀw’AiÀÄ PÀĪÀj eÉÆåÃvÁìöß gÁªï ¤ªÀÄVzÉÆà ¸ÀzÁ AiÀÄĪÀPÀgÁVAiÉÄà EgÀ§AiÀĸÀĪÀ zɺÀ°AiÀÄ ¸ÀªÀĸÀÛ PÀ£ÀßqÀ-PÀ¯Á«zÀgÀ ±ÀæzÁÞ ¸ÀĪÀÄ£À.

ZÉ£ÀÄß J¸ï. ªÀÄoÀzÀ, £ÀªÀzɺÀ° C©üªÀÄvÀ, ¸É¥ÉÖA§gï 2012


PÀtägÉAiÀiÁzÀ zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÀ ªÉÄaÑ£À ²æêÀÄw eÉÆåÃvÁìößgÁªï

ºÀ°AiÀÄ J®è PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è ¸ÀQæAiÀĪÁV ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄwÛzÀÝ ²æêÀÄw eÉÆåÃvÁìöß gÁªïgÀªÀgÀÄ 24.08.2012gÀAzÀÄ ªÉÄʸÀÆj£À°è ¤zsÀ£ÀgÁzÀgÀÄ. zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ §AzÁUÀ ²æêÀÄw eÉÆåÃvÁìöß gÁªïgÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀÄĪÀAw®è. 1937gÀ°è ªÉÄʸÀÆj£À°è d¤¹zÀgÀÄ. vÀAzÉ PÉ.PÉ. zÁ¸ï ºÉ¸ÀgÁAvÀ CqÉÆéÃPÉÃmï DVzÀÝgÀÄ. vÁ¬Ä ¸ÀÄAzÀgÀªÀÄä ªÉÄʸÀÆj£À°è ¸ÀªÀiÁd ¸ÀÄzsÁgÀPÀgÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÉÄʸÀÆj£À°è ¦nÃ®Ä ZËqÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ ªÀÄ£É JzÀÄgÀÄ ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¦nÃ®Ä ZËqÀAiÀÄå ºÁUÀÆ eÉÆåÃvÁìöß gÁªïgÀ vÁ¬Ä ªÀÄ£É MAzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄAvÁVvÀÄÛ. »ÃUÁV ¨Á®å¢AzÀ¯Éà eÉÆåÃvÁìöß gÁªïgÀªÀjUÉ ¸ÀAVÃvÀ, £ÁlPÀ ºÁUÀÆ £ÀÈvÀåzÀ°è §ºÀ¼À D¸ÀQÛ¬ÄvÀÄÛ. ªÀiÁ¸ÀÖgï ¸ÉÆúÀ£ï ¯Á¯ï CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¨sÀgÀvÀ£Álå ºÁUÀÆ PÀxÀPÀ̽AiÀÄ£ÀÄß PÀ°wzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ C£ÉÃPÀ £ÀÈvÀå ¥ÀæzÀ±Àð£À PÉÆnÖzÁÝgÉ. QæÃqÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ D¸ÀQÛ ºÉÆA¢zÀÝgÀÄ. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ zɺÀ°AiÀÄ CAvÀgÀgÁdå «±Àé«zÁå®AiÀÄ AiÀÄĪÀ GvÀìªÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ. 1961gÀ°è ªÉÄʸÀÆj£À JZï.JA.Dgï. gÁªï CªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀgÀÄ. MAzÀÄ ªÀµÀð ºÉÊzÀgÁ¨Ázï£À°èzÀÄÝ 1962gÀ°è EArAiÀÄ£ï Kgï¯ÉÊ£ïì£À°è ¥ÀwAiÀÄ £ËPÀjAiÀÄ PÁgÀt¢AzÀ zɺÀ°UÉ §AzÀgÀÄ. zɺÀ°AiÀÄ J¯Áè PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è JA.«. £ÁgÁAiÀÄt gÁªï CªÀgÀÄ “PÀ£ÀßqÀ ¨sÁgÀwÔAiÀÄ£ÀÄß ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ. «zÁåªÀAvÀ zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÀÄ zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀjUÁV £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ.

²æêÀÄw ªÀÄvÀÄÛ ²æà JA.«. £ÁgÁAiÀÄt gÁªï, ²æêÀÄw ªÀÄvÀÄÛ ²æà eÉÆåÃvÁìöß gÁªï, ²æà «. ¸ÀħâAiÀÄå, ²æêÀÄw ªÀÄvÀÄÛ ²æà ªÀÄÄgÀÄUÉÆÃqÀ, Dgï.f. ¥ÀzQ, ²æêÀÄw ªÀÄvÀÄÛ ²æà PËd®V, ²æà gÁªÀÄzÁ¸ï, ²æà ¨Á®ÄgÁªï, ²æêÀÄw ªÀÄvÀÄÛ ²æà ¥Àæ¨sÁPÀgÀ gÁªï »ÃUÉ C£ÉÃPÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁgÀwAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÀÝgÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25-30 £ÁlPÀUÀ¼À°è eÉÆåÃvÁìöß gÁªï CªÀgÀÄ ¥ÁvÀæ ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA¨ÉÊ£À°è C£ÉÃPÀ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÝgÀÄ. EªÀjUÉ ªÀÄÆgÀÄ d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ. E§âgÀÄ D¸ÉÖçðAiÀiÁzÀ°è ºÁUÀÆ M§âgÀÄ CªÉÄjPÁzÀ°èzÁÝgÉ. EªÀgÀÄ ªÀÄPÀ̼À eÉÆvÉUÉ ¹¤ªÀiÁzÀ°èAiÀÄÆ PÉ®¸À ªÀiÁrzÁÝgÉ. 1994gÀ°è PÀ£ÁðlPÀ £ÁlPÀ CPÁqÉ«Ä ¥Àæ±À¹Û zÉÆgɬÄvÀÄ. CªÀgÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ PÉ®¸ÀPÀÆÌ ²æà gÁªï CªÀgÀÄ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EªÀgÀÄ §ºÀ¼À QæAiÀiÁ²Ã® ªÀÄ»¼ÉAiÀiÁVzÀÝgÀÄ. PÀgÉÆïï¨ÁUï£À ¤ªÁ¹AiÀiÁVzÀÝ EªÀgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ §AzÀ UÀtå PÀ£ÀßrUÀgÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV Cwy ¸ÀvÁÌgÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ²æà gÁªï CªÀgÀÄ ¤ªÀÈwÛºÉÆA¢zÀ £ÀAvÀgÀ 2002gÀ°è ªÉÄʸÀÆjUÉ ºÉÆÃV £É¯É¹zÀgÀÄ. ªÉÄʸÀÆj£À°è ZÁjn læ¸ïÖ C£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ. CªÀgÀÄ ±Á¯ÉUÀ½UÉ, UÀÄgÀÄPÀÄ®UÀ½UÉ, §qÀ «zÁåyðUÀ½UÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrzÁÝgÉ. PÀ¼ÉzÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ CªÀgÀ DgÉÆÃUÀå ¸Àj EgÀ°®è. CªÀgÀ UÀAqÀ ²æà gÁªï CªÀgÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è §ºÀ¼À ¸ÉÃªÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÀÄ eÉÆåÃvÁìöß gÁªï CªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀÄĪÀAw®è.

¸ÀÄ«ÄvÁ£ÀAzï, £ÀªÀzɺÀ°

eÉÆåÃvÁì÷ß ¨Á£ÀAUÀ¼ÀzÀ° ¸ÀºÀ¸Àæ vÁgÉUÀ¼ÀÄ vÁgÉUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¥ÀæPÁ±ÀªÀiÁ£ÀªÁV «ÄAazÀ ZÉ®ÄªÉ gÀÆ¥À ¸ËAzÀAiÀÄðUÀ¼À ªÀĺÁ¥ÀÇgÀ eÉÆvÉ eÉÆvÉAiÀÄ° £ÀÈvÀå £ÁlPÀUÀ¼À° ªÉÄʪÉvÀÛ ªÉÆúÀPÀ ¸ÀÄAzÀj PÀ£ÀßrwAiÀiÁV ºÀÄnÖ ¨É¼ÉzÀÄ zɺÀ°AiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁgÀwAiÀÄ gÀAUÀzÀ° ¸ÀĪÁ¸À£É ºÀj¹ ªÉÄgÉzÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀÄ°èUÉ

d£Àä¨sÀÆ«ÄUÉ ªÀZÀ£À PÉÆlÄÖ ºÉÆÃgÁqÀĪÀ ¥ÀtªÀ vÉÆlÄÖ zÉñÀPÁV ¥Áæt©lÖ «ÃgÀgÉà ¤ªÀÄä fêÀ£ÀªÀ£Éß §°PÉÆlÖ ±ÀÆgÀgÉà ªÀAzÀ£É ªÀAzÀ£É ªÀAzÀ£É-¨sÁgÀvÁA¨É AiÉÆÃzsÀjUÉ ªÀAzÀ£É ºÀUÀ®Ä EgÀļÀÄ J£ÀßzÉ UÀÄqÀÄUÀÄ ¹r°UÀAdzÉ ¨sÀAiÀÄ ©üÃw CjAiÀÄzÀ AiÀÄĪÀPÀgÉà zsÉÊAiÀÄð¢AzÀ ºÉÆÃgÁqÀĪÀ ¢üÃgÀgÉà ªÀAzÀ£É ªÀAzÀ£É ªÀAzÀ£É-¨sÁgÀvÁA¨É PÀĪÀgÀjUÉ ªÀAzÀ£É ªÀÄqÀ¢ ªÀÄPÀ̼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°lÄÖ vÀAzÉ vÁ¬Ä ªÀÄ£ÀzÀ°lÄÖ §AzsÀÄ §¼ÀUÀ ªÀÄgÉvÀÄ ©lÄÖ £ÀªÀÄä £ÁrUÁV zÀÄrAiÀÄÄwgÀĪÀ AiÉÆÃzsÀgÉà ªÀAzÀ£É ªÀAzÀ£É ªÀAzÀ£É-¨sÁgÀvÁA¨É ±ÀÆgÀjUÉ ªÀAzÀ£É

ªÀÄ£ÉAiÀÄ ®Që÷äAiÀiÁV ¦æÃwAiÀÄ ªÀÄqÀ¢AiÀiÁV ªÀÄPÀ̼À vÁAiÀiÁV ¸ÀA¨sÀæ«Ä¹zÀ ªÉÄÃgÀÄ ¤®AiÉÄà ¸ÀÄgÀ ¸ÀA¥À£Éß ªÀÄ»¼ÁªÀÄt eÉÆåÃvÁì÷ß CªÀjUÉ £ÀªÉÆãÀߪÀÄB ¤ªÀÄä ZÉÃvÀ£À agÁAiÀÄĪÁUÀ° JAzÀÄ ¨sÀUÀªÀAvÀ£À°è ¥Áæyð¸ÀÄvÀÛ,....................

±ÉÊ®eÁ UÀÄAqÀÆgÁªï, CªÉÄjPÀ C©üªÀÄvÀ, ¸É¥ÉÖA§gï 2012

AiÉÆÃzsÀVÃvÉ

©¹®Ä ªÀļÉUÉ dUÀÎzÀ ZÀ½UÁ½UÉ PÀÄUÀÎzÀ ¨ÉzÀjPÉUÉ §UÀÎzÀ ¢üÃgÀgÉà ¸ÉÜöÊAiÀÄð¢AzÀ ªÀÄÄ£ÀÄßUÀÄΪÀ «ÃgÀgÉà £ÀªÀÄä zÉñÀªÀ£ÀÄß PÁAiÀÄÄwgÀĪÀ vÀgÀÄtgÉà ªÀAzÀ£É ªÀAzÀ£É ªÀAzÀ£É-¨sÁgÀvÁA¨É AiÉÆÃzsÀjUÉ ªÀAzÀ£É

n. «dAiÀiïPÀĪÀiÁgï, ªÉÄʸÀÆgÀÄ 0-9986035559 17


ªÀÄ£ÀgÀAf¹zÀ ‘¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸ÀªÀiÁUÀªÀÄ’

dzsÁ¤AiÀÄ°è ¤gÀAvÀgÀªÁV ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è vÉÆqÀVPÉÆArgÀĪÀ d£ÀPÀ¥ÀÄj PÀ£ÀßqÀ PÀÆlªÀÅ EvÀgÀ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ ªÀiÁzÀjAiÀiÁVzÉ JAzÀÄ »jAiÀÄ gÀAUÀPÀ«Äð JZï.J¸ï. PÀÄ®PÀtÂð ±ÁèX¹zÀgÀÄ. CªÀgÀÄ 19.08.2012gÀAzÀÄ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ°è d£ÀPÀ¥ÀÄj PÀ£ÀßqÀ PÀÆlªÀÅ ‘zɺÀ° «ÄvÀæ’zÀ ¸ÀºÀ¨sÁVvÀézÀ°è ºÀ«ÄäPÉÆAqÀ ‘¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸ÀªÀiÁUÀªÀÄ’ PÁgÀåPÀæªÀÄzÀ°è ªÀÄÄRå CwyAiÀiÁV ¨sÁUÀªÀ»¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. F GvÁìºÀ »ÃUÉ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀĨÉÃPÀÄ JAzÀªÀgÀÄ D²¹zÀgÀÄ. F PÁgÀåPÀæªÀÄzÀ AiÀıÀ¹ìUÉ ¥ÀÆtð ¸ÀºÀPÁgÀ ¤ÃrzÀ ‘zɺÀ° «ÄvÀæ’zÀ PÁgÀåAiÉÆÃd£ÉUÉ CªÀgÀÄ ªÉÄZÀÄÑUÉ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ. d£ÀPÀ¥ÀÄj PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ CzsÀåPÀë J¸ï.J¯ï. ¨sÀAqÁgïPÀgï CªÀgÀÄ PÀ¯Á«zÀgÀ D¸ÀQÛ¬ÄAzÀ F PÁgÀåPÀæªÀÄ ¸ÁzsÀåªÁVzÉ JAzÀgÀÄ. ‘zɺÀ° «ÄvÀæ’zÀ ¸ÀAZÁ®PÀ ªÀ¸ÀAvÀ ±ÉnÖ ¨É¼ÁîgÉ ªÀiÁvÀ£Ár ‘¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÀ®AiÀÄ’zÀ°è J®ègÀÆ MAzÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ, F ¤nÖ£À°è ««zsÀ ¸ÀAWÀUÀ¼ÀÄ MmÁÖV ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ°è vÉÆqÀV¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀÄ ‘¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸ÀªÀiÁUÀªÀÄ’zÀ D±ÀAiÀÄ JAzÀgÀÄ. d£ÀPÀ¥ÀÄj ªÀÄ»¼Á ªÀÄAqÀ½ CzsÀåPÉë ²æêÀÄw ¸À«vÁ E£ÁAzÁgï G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. ªÀÄ»¼Á ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¸ÀzÀ¸Éå ¥ÉæÃgÀuÁ ªÉAPÀmÉñï CªÀgÀÄ ±ÁgÀzÁ ¸ÀÄÛwAiÉÆA¢UÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ZÁ®£É ¤ÃrzÀgÀÄ. ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è F ¨Áj ¥ÀArvÀ §¸ÀªÀgÁd gÁdUÀÄgÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ AiÀÄĪÀ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀqÉzÀ SÁåvÀ

UÁAiÀÄQ ²æêÀÄw «ÃuÁ ªÀÄgÀqÀÆgÀ CªÀgÀ£ÀÄß ¸À£Á䤸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¥ÀÄlÖ ¨Á®Q ªÁ¸ÀÄQ zÉñÀ¥ÁAqÉAiÀÄ UÀuÉñÀ ¸ÀÄÛwAiÉÆA¢UÉ DgÀA¨sÀUÉÆAqÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è ¥ÀÄmÁt ¤vÀå²æà C±ÉÆÃPï ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀQÛ CªÀgÀ ¨sÀgÀvÀ£Álå, ªÀÄ¤Ãµï ¥ÀÆeÁjAiÀÄ ¥Á±ÁÑvÀå £ÀÈvÀå, ªÉʵÀÚ« §¸ÀªÀgÁeï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÀIJæà CªÀgÀ eÁ£À¥ÀzÀ £ÀÈvÀå, ªÀiÁ£À¹, ¤¸ÀUÀð ºÁUÀÆ ªÀiÁ£Àå CªÀgÀ £ÀÈvÀå, qÁ. C±ÉÆÃPï FnAiÀĪÀgÀ ZÀ®£ÀavÀæ VÃvÉ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ ¥Àæ±ÀA¸ÉUÉ ¥ÁvÀæªÁ¬ÄvÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ «²µÀÖ ªÉÄgÀÄUÀ£ÀÄß vÀAzÀªÀgÀÄ d£ÀPÀ¥ÀÄj ªÀÄ»¼Á ªÀÄAqÀ½AiÀÄ GvÁì» ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ. qÁ. zÉÆqÀØ gÀAUÉÃUËqÀ CªÀgÀ “ªÀÄÄAUÁgÀÄ” ¸ÀªÀÄƺÀUÁ£À ºÁUÀÆ “ZÉ°èzÀgÀÄ ªÀÄ°èUÉAiÀiÁ” eÁ£À¥ÀzÀ £ÀÈvÀå «±ÉõÀ ªÉÄZÀÄÑUÉ UÀ½¹vÀÄ. F ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À ºÉÆuÉ ºÉÆwÛzÀÝ d£ÀPÀ¥ÀÄj ªÀÄ»¼Á ªÀÄAqÀ½AiÀÄ CzsÀåPÉë ¸À«vÁ E£ÁAzÁgï CªÀgÀÄ CvÀåAvÀ AiÀıÀ¹éAiÀiÁV ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄQ «ÃuÁ ªÀÄgÀqÀÆgÀªÀgÀÄ ¨sÀQÛVÃvÉ, £ÁqÀVÃvÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀıÁæªÀåªÁV ºÁrzÀgÀÄ. ¨sÁ£ÀĪÁgÀzÀ F ¸ÀAeÉAiÀÄ PÁgÀåPÀæªÀÄ zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÀ ªÀÄ£ÀgÀAf¸ÀĪÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ªÉÊ. CªÀ¤ÃAzÀæ£Áxï gÁªï ªÀA¢¹zÀgÀÄ, d£ÀPÀ¥ÀÄj PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð J£ï. Dgï. ²æãÁxï PÁgÀåPÀæªÀÄ ¤gÀƦ¹zÀgÀÄ. ªÉÊ. CªÀ¤ÃAzÀæ£Áxï gÁªï

zɺÀ° §Amïì PÀ®ÑgÀ¯ï C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï£À ªÁ¶ðPÀ ªÀĺÁ¸À¨sÉ

ºÀ° §Amïì PÀ®ÑgÀ¯ï C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï£À ªÁ¶ðPÀ ªÀĺÁ¸À¨sÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ EzÉà DUÀ¸ïÖ 12gÀAzÀÄ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è £ÀqɬÄvÀÄ. ªÁ¶ðPÀ ªÀĺÁ ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¯ÉPÀÌ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄAr¹ C£ÀĪÉÆâ¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ªÀÄÄA¢£À 2012-13£Éà ¸Á°£À £ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÁð£ÀĪÀÄvÀ¢AzÀ Dj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¸À«ÄwAiÀÄ CzsÀåPÀëgÀ£ÁßV J£ï. JA. ±ÉnÖ CªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀÅ£ÀgÁAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. G¥ÁzsÀåPÀëgÁV : ¸ÀÄgÉÃ±ï ±ÉnÖ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¢ðñï PÀĪÀiÁgï, PÁAiÀÄðzÀ²ð : ¥ÉæêÀÄ£Áxï ReÁAa : ¦.J¸ï. ±ÉnÖ ºÁUÀÆ dvÉ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÁV : n. ²ªÀ¥Àæ¸Ázï ±ÉnÖ ªÀÄvÀÄÛ PÉ.J¸ï.f. ±ÉnÖ CªÀgÀÄ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀgÀÄ. dvÉUÉ 17 PÁAiÀÄðPÁj ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÆß Dj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ªÁ¶ðPÀ ªÀĺÁ¸À¨sÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ. DgÀA¨sÀzÀ°è PÀÄ. ªÀAzÀ£Á gÉÊ CªÀjAzÀ ¨Á°ªÀÅqï ºÁrUÉ £ÀÈvÀå PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ±ÀĨsÀ zsÀ£ÀAdAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ

18

£ÁmÁåAvÀgÀ PÀ¯Á«zÀjAzÀ £ÀÈvÀå ¥ÀæzÀ±Àð£À £ÀqɬÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀAzÀ£Á gÉÊ ªÀÄvÀÄÛ C©üµÉÃPï gÉÊ CªÀgÀÄ ¢¯ï qÀƨÁ £ÀÈvÀå ¥ÀæzÀ²ð¹zÀgÀÄ. zɺÀ° §Amïì PÀ®ÑgÀ¯ï C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï vÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁd ¨ÁAzsÀªÀgÀ£ÀÄß zɺÀ° ªÀÄvÀÄÛ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ gÁdzsÁ¤ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è UÀÄgÀÄw¹ MUÀÆÎr¸ÀĪÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV PÉÊUÉÆArzÉ. CzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV F ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è Cw UÀt¤ÃAiÀÄ ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¸ÀªÀiÁdzÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ dvÉUÉ ºÉƸÀ AiÀÄĪÀPÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄgÀÆ ¥Á¯ÉÆÎArzÀÝgÀÄ. PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸Àå ¢Ã¥ÀPï ±ÉnÖ CªÀgÀ ±ÀæªÀÄ¢AzÁV zɺÀ° §Amïì PÀ®ÑgÀ¯ï C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï vÀ£ÀßzÉà ¸ÀéAvÀ ªÉ¨ï ¸ÉÊmï MAzÀ£ÀÄß F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è GzÁÏn¸À¯Á¬ÄvÀÄ. (www.delhibunts.com) F ªÉ¨ï ¸ÉÊmï ªÀÄÆ®PÀ §Amïì ¸ÀªÀiÁdzÀ zɺÀ°AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «±ÀézɯÉèqÉAiÀÄ §AzsÀÄ ¨ÁAzsÀªÀgÀÄ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ JAzÀÄ w½¸À¯Á¬ÄvÀÄ. §Amïì ¸ÀªÀiÁdzÀ ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ ¨sÉÆÃd£ÀzÉÆA¢UÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ.

PÉ.J¸ï.f. ±ÉnÖ

C©üªÀÄvÀ, ¸É¥ÉÖA§gï 2012


ªÀÄÆwð zÀA¥ÀwUÀ¼À zÀ±ÀPÀzÀ zɺÀ° ªÁ¸À

qÁ. ©.n. azÁ£ÀAzÀªÀÄÆwð ºÁUÀÆ qÁ. ºÉêÀÄ®vÁ ªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉUÉ £À£Àß ¥ÀjZÀAiÀĪÁVzÀÄÝ 2004jAzÀ CAvÀ ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. EªÀgÀÄ d£ÀPÀ¥ÀÄjAiÀÄ°è ªÀÄ£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ºÁUÀÆ £Á£ÀÄ d£ÀPÀ¥ÀÄjAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVzÀÝjAzÀ CªÀgÉÆA¢UÉ ºÉaÑ£À ¨ÁAzsÀªÀå ¨É¼É¬ÄvÀÄ. qÁ. azÁ£ÀAzÀ ªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ, ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt SÁvÉAiÀÄ, AiÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸ÀUÀð aQvÁì ¥ÀjµÀwÛ£À ¤zÉÃð±ÀPÀgÁV PÉÃA¢æÃAiÀÄ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ DAiÉÄÌAiÀiÁV zɺÀ°UÉ §A¢zÀÝgÀÄ. ²æÃAiÀÄÄvÀgÀÄ ¤zÉÃð±ÀPÀgÁVzÀÝgÉ ²æêÀÄw qÁ. ºÉêÀÄ®vÁ ªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ AiÉÆÃUÀ «eÁÕ£À, ¤¸ÀUÀð aQvÉìAiÀÄ°è qÁPÀÖgÉÃmï ¥ÀqÉ¢zÀÝgÀÄ. EªÀgÀÄ ºÀ¸ÀÛ ªÀÄÄzÁæ ¨sÀ«µÀå, UÀȺÀ ªÁ¸ÀÄÛ²®à ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ C£ÉÃPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è ¤¥ÀÄtvÉ ¸Á¢ü¹zÀÝgÀÄ. zÀA¥ÀwUÀ½UÉ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ, ¸ÀA¸ÀÌøw PÀ¯ÉAiÀÄ §UÉÎ JµÉÆÖAzÀÄ PÁ¼Àf EvÀÄÛ CAzÀgÉ zɺÀ°UÉ §AzÁPÀëtzÀ¯Éèà PÀ£ÀßqÀzÀªÀgÀ£ÀÄß ±ÉÆâü¹ zɺÀ°AiÀÄ J®è PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀgÀÄ. azÁ£ÀAzÀ ªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ vÁªÀÅ ¤zÉÃð±ÀPÀgÁVzÁÝUÀ, d£ÀPÀ¥ÀÄj PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ DgÉÆÃUÀå ªÉÄüÀPÉÌ ¸ÁPÀµÀÄÖ PÉÆqÀÄUÉ ¤ÃrzÀgÉ, ²æêÀÄw ºÉêÀÄ®vÁ ªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ DgÉÆÃUÀå ªÉÄüÀzÀ ªÀÄÄAzÁ¼ÀvÀé ªÀ»¹ DgÉÆÃUÀå ªÉÄüÀªÀ£ÀÄß CwêÀ AiÀıÀ¹é¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆlÖgÀÄ.

EªÀj§âgÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÉæêÀÄ PÀAqÀ d£ÀPÀ¥ÀÄj PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀªÀgÀÄ qÁ. azÁ£ÀAzÀ ªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀ£ÀÄß CzsÀåPÀëgÀ£ÁßV DAiÉÄÌ ªÀiÁrzÀgÉ qÁ. ºÉêÀÄ®vÁ CªÀgÀ£ÀÄß G¥ÁzsÀåPÀëgÀ£ÁßV DAiÉÄÌ ªÀiÁrzÀgÀÄ. ºÁUÉAiÉÄà ªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¹zÀgÉ, ºÉêÀÄ®vÁ ªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ dAn PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁV ºÁUÀÆ ¸ÀAWÀzÀ ¸Á»vÀå G¥À¸À«ÄwAiÀÄ ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀAZÁ®PÀgÁV ¸ÀºÀ PÉ®¸À ¤ªÀð»¹zÁÝgÉ. EªÀj§âgÀÆ zɺÀ° MPÀÌ°UÀ UËqÀ ¸ÀAWÀzÀ®Æè ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀgÀÄ. qÁ. azÁ£ÀAzÀ ªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ UËqÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ CzsÀåPÀëgÁVzÁÝUÀ zɺÀ°AiÀÄ°è PÉA¥ÉÃUËqÀ GvÀìªÀ £ÀqɹzÀÝ£ÀÄß JAzÉA¢UÀÆ ªÀÄgÉAiÀįÁUÀzÀÄ. CªÀj§âgÀÆ zɺÀ°AiÀÄ £ÁlPÉÆÃvÀìªÀUÀ¼À°è d£ÀPÀ¥ÀÄjAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁV vÀªÀÄä £Àl£ÉAiÀÄ PÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÀ d£ÀjUÉ vÉÆÃj¹PÉÆnÖzÁÝgÉ. qÁ. ©.n. azÁ£ÀAzÀªÀÄÆwðAiÀĪÀjUÉ zÉñÀzÀ C£ÉÃPÀ G£ÀßvÀ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ gÁeÉÆåÃvÀìªÀ ¥Àæ±À¹ÛUÀÆ ¸ÀºÀ ¨sÁd£ÀgÁVzÁÝgÉ. EªÀgÀÄ ¤zÉÃð±ÀPÀgÁVzÁÝUÀ, ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀ£ÁðlPÀzÀ PÁ¯ÉÃdÄUÀ½UÉ, D¸ÀàvÉæUÀ½UÉ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ºÀt ¸ÀºÁAiÀÄ ¤ÃrzÁÝgÉ. EªÀj§âgÀÆ ¨sÁgÀvÀzÀ C£ÉÃPÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ wzÀÄÝ¥Àr ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁVzÀÄÝ C£ÉÃPÀ £ÉÃgÀ £ÉêÀÄPÁw ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸ÀºÀ ºËzÀÄ. EwÛÃZÉUÉ qÁ. azÁ£ÀAzÀ ªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ ¤zÉÃð±ÀPÀ ºÀÄzÉݬÄAzÀ ¸ÉêÁ ¤ªÀÈwÛ ºÉÆA¢zÀÝjAzÀ, F zÀA¥ÀwUÀ½§âgÀÆ vÁAiÀiÁßqÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ vÉgÀ½zÁÝgÉ, ºÁUÁV zɺÀ°AiÀÄ £ÀªÉÄä®è PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ F GvÁì» zÀA¥ÀwUÀ½§âgÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä PÉÆgÀvÉAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ÄzÀgÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«®è. vÁAiÀiÁßr£À°è EªÀj§âjUÀÆ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÄ ®©ü¸À°, PÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÉÃªÉ ªÀiÁqÀ®Ä D zÉêÀgÀÄ ±ÀQÛ ¤ÃqÀ° JAzÀÄ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀgÀªÁV ºÁUÀÆ zɺÀ°AiÀÄ J®è PÀ£ÀßrUÀgÀ ¥ÀgÀªÁV ºÁgÉʸÀÄvÉÛãÉ.

J¸ï.J¯ï. ¨sÀAqÁgïPÀgï

ºÉtÄÚ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß gÀQë¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV d£ÀgÀ°è CjªÀÅ ªÀÄÆr¸À®Ä ‘Save Baby Girl Child to save the Country’ JA§ WÉÆõÀuÉAiÉÆA¢UÉ PÀ£ÁðlPÀzÀ ¨É¼ÀUÁA¤AzÀ zɺÀ°UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2000 Q¯ÉÆ«ÄÃlgï ¸ÉÌÃnAUï£À°è §AzÀ vÀAqÀªÀ£ÀÄß ¸É¥ÉÖA§gï 1 gÀAzÀÄ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀPÉÌ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UËgÀ«¸À¯Á¬ÄvÀÄ. EªÀgÀ°è C©üµÉÃPï £ÀªÁ¯É ¸ÉÌÃnAUï£À°è 3 ¨Áj ¸Àétð ¥ÀzÀPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÁÝ£É. PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ PÀÆqÁ F J¼ÉAiÀÄ ¥Àæw¨sÉAiÀÄ£ÀÄß UËgÀ«¹zÉ. FvÀ¤UÉ E£ÀÆß ºÉaÑ£À AiÀıÀ¸ÀÄì ¹UÀ° JAzÀÄ ±ÀĨsÀ ºÁgÉʸÀÄvÉÛêÉ.

C©üªÀÄvÀ, ¸É¥ÉÖA§gï 2012

19


CªÉÄÃjPÁzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ £ÀUÀgÀUÀ¼À°è AiÀÄPÀë ªÀÄAdƵÀ vÀAqÀ¢AzÀ vÉAPÀÄwlÄÖ AiÀÄPÀëUÁ£À ¥ÀæzÀ±Àð£À

2005jAzÀ »A¢ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ AiÀÄPÀëUÁ£ÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ zÉñÀzÀ 19 gÁdåUÀ¼À°è, 300PÀÆÌ ºÉaÑ£À ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɹzÀ AiÀÄPÀë ªÀÄAdƵÀ vÀAqÀ, F ªÀµÀð CAvÀgÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è AiÀÄPÉëÆÃvÀìªÀªÀ£ÀÄß DAiÉÆÃf¹zÉ. DUÀ¸ïÖ 30jAzÀ CPÉÆÖçgï 29gÀ vÀ£ÀPÀ, CAzÀgÉ JgÀqÀÄ wAUÀ¼À PÁ® CªÉÄÃjPÁzÀ¯Éè¯Áè wgÀÄUÁl £ÀqɸÀĪÀ AiÀÄPÀëªÀÄAdƵÀzÀ ªÉÆzÀ® ¥ÀæzÀ±Àð£À CmÁèAmÁzÀ°è CvÀåAvÀ AiÀıÀ¹éAiÀiÁV £ÉgÀªÉÃjvÀÄ. DUÀ¸ïÖ 31jAzÀ ¸É¥ÀÖA§gï 2gÀ vÀ£ÀPÀ ‘CPÁÌ’zÀ «±Àé PÀ£ÀßqÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è vÉAPÀÄwlÄÖ AiÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À ¤ÃrvÀÄ. ²æêÀÄw «zÁå PÉÆüÀÆågÀÄ £ÉÃvÀÈvÀézÀ AiÀÄPÀë ªÀÄAdƵÀ vÀAqÀ vÀzÀ£ÀAvÀgÀ, CªÉÄÃjPÁzÀ°è ªÁ¸ÀÛªÀå«gÀĪÀ JgÀqÀÄ wAUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 £ÀUÀgÀUÀ¼À°è vÉAPÀÄwlÄÖ ±ÉÊ°AiÀÄ AiÀÄPÀëUÁ£À ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀ°zÉ. vÉAPÀÄwlÄÖ AiÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ EwºÁ¸ÀzÀ°è, CªÉÄÃjPÁzÀ°è ºÀ®ªÁgÀÄ PÀqÉ ¥ÀæzÀ±Àð£À ¤ÃrzÀ ªÉÆlÖªÉÆzÀ® ªÀÈwÛ¥ÀgÀ vÀAqÀ EzÁUÀ°zÉ. CmÁèAmÁ, gÁå°, jZïªÀÄAqï, £ÀÆåd¹ð, £ÀÆåAiÀiÁPïð, ¨Á¸ÀÖ£ï, PÁå°¥sÉÆäðAiÀiÁUÀ¼À°è FUÁUÀ¯Éà PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ¤UÀ¢vÀªÁVzÀÄÝ, E£ÀÆß ºÀ®ªÁgÀÄ £ÀUÀgÀUÀ¼À°è vÉAPÀÄwlÄÖ AiÀÄPÀëUÁ£À ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°ªÉ. DUÀ¸ïÖ 31jAzÀ CPÉÆÖçgï 29gÀ vÀ£ÀPÀ CªÉÄÃjPÁzÀ°ègÀĪÀ

AiÀÄPÀë ªÀÄAdƵÀ vÉAPÀÄwlÄÖ AiÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ ¥ÀæZÁgÀ ¥Àæ¸ÁgÀzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ §¼À¹PÉƼÀî°zÉ. CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ zÉñÀUÀ¼ÉÆqÀ£É ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸ÀA§AzsÀªÉÃ¥Àðr¸ÀĪÀÅzÀPÁÌVAiÉÄà ¨sÁgÀvÀzÀ «zÉñÁAUÀ ªÀåªÀºÁgÀ SÁvÉAiÀÄ, ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ½UÁVgÀĪÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÀÄAqÀ½ (Indian Council for Cultural RelationsICCR) AiÀÄPÀëªÀÄAdƵÀzÀ 10ªÀÄA¢ PÀ¯Á«zÀgÀ£ÀÄß ªÀÄAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀĪÀ ºÁUÀÆ PÀgÉvÀgÀĪÀ ¥ÀæAiÀiÁt ªÉZÀѪÀ£ÀÄß ¥ÁæAiÉÆÃf¹ F C©üAiÀiÁ£ÀzÀ §ÈºÀzï ºÉÆgÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛPÉÆArzÉ. AiÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ ¸ÁUÀgÉÆîèAWÀ£ÀPÁÌV PÀ£ÁðlPÀ £ÁlPÀ CPÁqÉ«ÄAiÀÄ ªÀiÁf CzsÀåPÀë ²æà ²æäªÁ¸À f. PÀ¥ÀàtÚ£ÀªÀgÀÄ DªÀÄAvÀæt EvÀÄÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ªÀiÁrzÁÝgÉ. ²æêÀÄw «zÁå PÉÆüÀÆågÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è CªÉÄÃjPÁ ¥ÀæªÁ¸À PÉÊUÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ F vÀAqÀzÀ°è ¸ÀgÀªÀÅ PÀȵÀÚ ¨sÀmï ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. ¨sÁUÀªÀvÀgÁV vÉAPÀÄwnÖ£À d£À¦æAiÀÄ ¥Áæw¤¢üPÀ ¨sÁUÀªÀvÀ ²æà ¥ÀÄwÛUÉ gÀWÀÄgÁªÀÄ ºÉƼÀîgÀÄ, ªÀÄzÀÝ¼É ªÁzÀPÀgÁV ¥À¼ÀVzÀ PÉÊAiÉÄAzÉà d£À¦æAiÀÄgÁVgÀĪÀ ²æà ¥ÀzÁåt dAiÀÄgÁªÀÄ ¨sÀmï, ZÉAqÉ ªÁzÀPÀgÁV GzÀAiÉÆãÀÄäR PÀ¯Á«zÀ ¥ÀzÁåt ZÉÊvÀ£Àå PÀȵÀÚ ¨sÁUÀªÀ»¸À°zÁÝgÉ. ªÀÄĪÉÄäüÀzÀ°è ¸ÀÄ¥Àæ¹zÀÞ ¥ÀÄAqÀĪÉõÀzsÁj ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ zsÀªÀÄð¸ÀܼÀ, ºÁ¸ÀåUÁgÀgÁV ²æà zsÀªÀÄð¸ÀܼÀ ªÉÄüÀzÀ ºÁ¸ÀåUÁgÀ ²æà ªÀĺÉñÀ ªÀÄtÂAiÀiÁtÂ, §tÚzÀ ªÉõÀzsÁjAiÀiÁV vÉAPÀÄwnÖ£À E£ÉÆߧ⠸ÀÄ¥Àæ¹zÀÞ PÀ¯Á«zÀ ²æà ºÀj£ÁgÁAiÀÄt ¨sÀmï JqÀ¤ÃgÀÄ ºÁUÀÆ PÀnÃ®Ä ²æà zÀÄUÁð¥ÀgÀªÉÄñÀéj ªÉÄüÀzÀ d£À¦æAiÀÄ AiÀÄĪÀ PÀ¯Á«zÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥Àæ±ÁAvÀ ±ÉnÖ £É¯Áår ºÁUÀÆ ¨É½î¥Áàr ªÉÆúÀ£À F vÀAqÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. CPÉÆÖçgï 31gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É F vÀAqÀ ªÀÄgÀ½ vÀªÀgÀÆjUÉ §gÀ°zÉ. zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ ¥Àæw¶×vÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÀ¯ÉAiÀiÁzÀ AiÀÄPÀëUÁ£ÀªÀ£ÀÄß CAvÀgÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è ¥À¸Àj¸ÀÄwÛgÀĪÀ AiÀÄPÀë ªÀÄAdƵÀ vÀAqÀPÉÌ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀgÀªÁV ºÁUÀÆ ¸ÀªÀĸÀÛ zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÀ ¥ÀgÀªÁV ºÁ¢ðPÀ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ±ÀĨsÀ ºÁgÉÊPÉUÀ¼ÀÄ.

zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ¯ÉÃr¸ï C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï¤AzÀ CqÀÄUÉ ¸ÀàzsÉð ¸ÁévÀAvÀæöå ¢£ÉÆÃvÀìªÀzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è wæªÀtð DzsÁjvÀ CqÀÄUÉ ¸ÀàzsÉðAiÀÄ£ÀÄß zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ¯ÉÃr¸ï C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï DUÀ¸ïÖ 16gÀAzÀÄ K¥Àðr¹vÀÄÛ. vÁeï ºÉÆÃmɯï£À SÁåvÀ ¨Át¹UÀ ¤Ã¯Éñï qÉà CªÀgÀÄ wÃ¥ÀÄðUÁgÀgÁV DUÀ«Ä¹zÀÝgÀÄ. 13 GvÁì» ¸ÀzÀ¸ÉåAiÀÄgÀÄ wæªÀtðªÀÄAiÀÄ §UÉ §UÉAiÀÄ SÁzÀåUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ vÀAzÀÄ ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ. F ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è ²æêÀÄw ¸ÀgÉÆÃd ªÀiÁzsÀªÀ CªÀgÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À ºÁUÀÆ ²æêÀÄw gÀAUÀªÀÄt gÁªï CªÀgÀÄ ¢éwÃAiÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À ¥ÀqÉzÀgÀÄ. ¤Ã¯Éñï qÉà CªÀgÀÄ «eÉÃvÀjUÉ §ºÀĪÀiÁ£À ¤Ãr, ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ ¸ÀzÀ¸ÉåAiÀÄgÀ£ÀÄß C©ü£ÀA¢¹zÀgÀÄ.

20

C©üªÀÄvÀ, ¸É¥ÉÖA§gï 2012


À£É

z ü£ÀA

¥ÀA¥À ¥Àæ±À¹ÛUÉ §gÀUÀÆgÀÄ DAiÉÄÌ

»

jAiÀÄ ¸Á»w ºÁUÀÆ ZÀ®£ÀavÀæ ¤zÉÃð±ÀPÀ ¥ÉÆæ. §gÀUÀÆgÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà CªÀgÀÄ 2011£Éà ¸Á°£À ¥Àæw¶×vÀ ¥ÀA¥À ¥Àæ±À¹ÛUÉ DAiÉÄÌAiÀiÁVzÁÝgÉ. §gÀUÀÆgÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà£ÀªÀgÀÄ 1946gÀ CPÉÆÖçgï 18gÀAzÀÄ vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ §gÀUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è d¤¹zÀgÀÄ. EªÀgÀ vÁ¬Ä PÉAZÀªÀÄä, vÀAzÉ gÀAUÀzÁ¸À¥Àà. ¥Án aî »rzÀÄ PÉA¥ÀÅ §¹ì£À »AzÉ NqÀÄwÛzÀÝ §gÀUÀÆgÀÄ, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁV, ¸Á»wUÀ¼ÁV, £Ár£À°è ºÉƸÀ D¯ÉÆÃZÀ£É, aAvÀ£ÉUÀ½UÉ PÁgÀtgÁzÀªÀgÀÄ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ PÀ£ÀßqÀ CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæzÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁV, ¤zÉðñÀPÀgÁV §gÀUÀÆgÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÉÃªÉ UÀt¤ÃAiÀĪÁzÀzÀÄÝ.

¸Á»vÀåzÀµÉÖà ¹£ÉªÀiÁªÀ£ÀÄß UÁqsÀªÁV ¦æÃw¸ÀĪÀ CªÀgÀÄ ¹£ÉªÀiÁzÀ PÀªÀĶðAiÀÄ¯ï ¸ÀÆvÀæUÀ½UÉ eÉÆÃvÀÄ ©Ã¼ÀzÉ C®Æè PÀÆqÀ «©ü£Àß ºÁ¢ »rzÀªÀgÀÄ. §gÀUÀÆgÀgÀ avÀæUÀ¼ÀÄ §qÀªÀgÀ, zÀ°vÀgÀ£ÀÄß zsÀ餸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¹£ÉªÀiÁ gÀAUÀzÀ ZÀjvÉæAiÀÄ ¥ÀÅlUÀ¼ÁV «ÄAaªÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ ªÉÄÃgÀÄ £Àl qÁ.gÁeïPÀĪÀiÁgï CªÀgÉÆA¢UÉ C«£Á¨sÁªÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÀÝgÀÄ. CªÀgÀ ¹¤ªÀiÁ ¤zÉðñÀ£À, ºÁqÀÄUÀ¼ÀÄ, PÀxÉ, avÀæPÀxÉ EªÉ¯Áè PÀ¯ÁvÀäPÀ ºÁUÀÆ d£ÀªÀiÁ£À¸ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ£ÀßzÉà DzÀ jÃwAiÀÄ°è ¸É¼É¢ªÉ. DqÀ½UÁgÀgÁV PÀ£ÁðlPÀ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä CzsÀåPÀëvÉ, PÀ£ÀßqÀ C©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ CzsÀåPÀëvÉ EªÀÅUÀ¼À°è §gÀUÀÆgÀgÀÄ zÀPÀëgÁV PÉ®¸ÀªÀiÁrzÁÝgÉ. PÀ£ÀßqÀ ¥ÀgÀ ºÉÆÃgÁl ªÀÄvÀÄÛ aAvÀ£ÉUÀ¼À°è CªÀgÀÄ JAzÀÆ »AzÉ ©Ã¼ÀzÀªÀgÀÄ. PÀ£ÀßqÀ ¥ÀgÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ, PÀ£ÀßqÀvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©vÀÄÛªÀ PÉ®¸À CªÀjUÉ JAzÉAzÀÆ ¦æAiÀÄ. ¥ÀA¥À ¥Àæ±À¹Û «eÉÃvÀ §gÀUÀÆgÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà CªÀjUÉ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀgÀªÁV ºÁ¢ðPÀ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ.

¸ÀégÀ²æà ²æêÀÄw «ÃuÁ ªÀÄgÀqÀÆgÀ CªÀjUÉ ¥ÀArvÀ §¸ÀªÀgÁd gÁdUÀÄgÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ AiÀÄĪÀ ¥Àæ±À¹Û

zsÁ

gÀªÁqÀzÀ ¥ÀArvÀ §¸ÀªÀgÁd gÁdUÀÄgÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÁägÀPÀ læ¸ïÖ¤AzÀ F ¨ÁjAiÀÄ ¥ÀArvÀ §¸ÀªÀgÁd gÁdUÀÄgÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ AiÀÄĪÀ ¥Àæ±À¹Û ²æêÀÄw «ÃuÁ ªÀÄgÀqÀÆgÀ CªÀjUÉ ®©ü¹zÉ. ²æêÀÄw «ÃuÁ ªÀÄgÀqÀÆgÀ »AzÀĸÁÛ¤ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ UÁAiÀÄPÀgÀ°è UÀÄgÀÄw¹PÉÆAqÀªÀgÀÄ. »AzÀĸÁÛ¤ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀzÀ £É¯ÉUÀlÄÖ PÀ£ÁðlPÀzÀ zsÁgÀªÁqÀzÀ°è ºÀÄnÖzÀ «ÃuÁ ªÀÄgÀqÀÆgÀ F £É®zÀ »jªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄgɹzÀ PÀ¯Á«zÉ. »AzÀĸÁÛ¤ ¸ÀAVÃvÀ PÉëÃvÀæPÉÌ zsÁgÀªÁqÀzÀ PÉÆqÀÄUÉ C¥ÁgÀ. ¥ÀæSÁåvÀ UÁAiÀÄPÀgÁzÀ ¥ÀArvÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄ£ÀÆìgÀ, ¥ÀArvÀ §¸ÀªÀgÁd gÁdUÀÄgÀÄ, ¥ÀArvÀ PÀĪÀiÁgÀ UÀAzsÀªÀð, qÁ. UÀAUÀƨÁ¬Ä ºÁ£ÀUÀ¯ï, ¥ÀArvÀ ©üêÀĸÉãÀ eÉÆö ºÁUÀÆ G¨sÀAiÀÄUÁ£À «±ÁgÀzÀ ¥ÀArvÀ ¥ÀÄlÖgÁd UÀªÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ ¥ÀnÖ ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. ¥ÀArvÀ §¸ÀªÀgÁd gÁdUÀÄgÀÄ CªÀgÀ ²µÀå ¥ÀArvÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ ªÀÄgÀqÀÆgÀ CªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è «ÃuÁ JAl£Éà ªÀAiÀĹì¤AzÀ¯Éà ‘QgÁuÁ WÀgÁuÁ’zÀ°è ¸ÀAVÃvÀzÀ C¨sÁå¸À ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ. ¥ÀArvÀ ¥ÀAZÁPÀëj ªÀÄwÛUÀnÖAiÀĪÀgÀ UÀgÀrAiÀÄ°è ¸ÀAVÃvÀ ²PÀët ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ¨sÁUÀå EªÀgÀzÀÄÝ. ¥ÀArvÀ ªÀÄwÛUÀnÖAiÀĪÀgÀÄ ¥ÀArvÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À

C©üªÀÄvÀ, ¸É¥ÉÖA§gï 2012

ªÀÄ£ÀÆìgÀgÀ ²µÀågÀÄ. EAxÀ ªÀĺÁ£ï UÁAiÀÄPÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¸ÀAVÃvÁ¨sÁå¸À ªÀiÁrgÀĪÀ ²æêÀÄw ªÀÄgÀqÀÆgÀgÀÄ ‘QgÁuÁ’ ºÁUÀÆ ‘dAiÀÄ¥ÀÄgï WÀgÁt’UÀ¼À J®è ¸ÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß CgÀV¹PÉÆAqÀÄ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀzÀ°è «zÀévÀÛ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÁÝgÉ. PÀ£ÁðlPÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ zsÁgÀªÁqÀ¢AzÀ JA.J. (¸ÀAVÃvÀ) ¥ÀæxÀªÀÄ gÁåAPï ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀgÉÆA¢UÉ ¸Àétð ¥ÀzÀPÀ «eÉÃvÉ PÀÆqÀ. PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀAVÃvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ‘«zÀévï’ G¥Á¢üAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÁÝgÉ, eÉÆvÉUÉ UÀAzsÀªÀð ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄzÀ ‘¸ÀAVÃvÀ «±ÁgÀzÀ’ PÀÆqÀ EªÀgÀÄ ¥ÀqÉ¢zÁÝgÉ. EªÀgÀÄ DPÁ±ÀªÁt PÀ¯Á«zÉAiÀiÁVzÀÄÝ DPÁ±ÀªÁt ºÁUÀÆ zÀÆgÀzÀ±Àð£ÀUÀ¼À°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀAVÃvÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉ. PÀ£ÁðlPÀzÀ ««zsÀ ¨sÁUÀUÀ¼ÀµÉÖà C®èzÉ zÉñÀzÀ ««zsÀ ¨sÁUÀUÀ¼À°è vÀªÀÄä ¸ÀĪÀÄzsÀÄgÀ zsÀ餬ÄAzÀ KPÀªÀåQÛ ¸ÀAVÃvÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÁÝgÉ. CªÀgÀÄ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀzÉÆnÖUÉ oÀĪÀÄj, zÁzÀgÁ UÀgÀhįï, ¨sÀd£É ºÁUÀÆ ªÀZÀ£À UÁAiÀÄ£ÀUÀ½AzÀ PÉüÀÄUÀgÀ ªÀÄ£À¸ÀÆgÉUÉÆArzÁÝgÉ. vÀªÀÄä PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½AzÀ d£ÀªÀiÁ£À¸ÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É CZÀѽAiÀÄzÀ bÁ¥À£ÀÄß ªÀÄÆr¹zÁÝgÉ. CªÀgÀ ¸ÀAVÃvÀ AiÀiÁvÉæAiÀÄ°è C£ÉÃPÀ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ£ÀßgÀ¹ §A¢ªÉ. CªÀÅUÀ¼À°è ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀªÀÅ, qÁ. UÀAUÀƨÁ¬Ä ºÁ£ÀUÀ¯ï ºÀħâ½î, ºÁ£ÀUÀ¯ï ªÀÄÄå¹Pï ¥sËAqÉñÀ£ï£À ‘vÁªÀÄíuïPÀgï ¥Àæ±À¹Û’, «ÃgÀ±ÉʪÀ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ ¸À«Äw ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÉÆqÀªÀiÁrzÀ ‘¸ÀégÀ²æ ¥Àæ±À¹Û-1997’, ±ÀgÀt ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvï£À ‘AiÀÄĪÀ ¥Àæw¨sÁ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ2002’ ºÁUÀÆ ªÁgÀuÁ¹AiÀÄ ‘¨ÉÊdĨÁªÀgÁ ¸ÀAVÃvÀ ¸ÀªÀiÁgÉÆúÀ ¥Àæ±À¹Û’ EvÁå¢. ²æêÀÄw ªÀÄgÀqÀÆgÀjUÉ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ¢£ÀUÀ¼À°è M¼ÉîAiÀÄ ¨sÀ«µÀåwÛzÉ. »AzÀĸÁÛ¤ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀ PÉëÃvÀæzÀ°è E£ÀÆß ºÉaÑ£À ¸ÁzsÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ ºÀĪÀÄä¹ìzÉ. ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀ PÉëÃvÀæzÀ°è UÁAiÀÄQAiÀiÁV vÀªÀÄäzÉà DzÀ UÀnÖ ¸ÁÜ£À gÀƦ¸ÀĪÀvÀÛ CªÀgÀ UÀªÀÄ£À. «ÃuÁ ªÀÄgÀqÀÆgÀ CªÀjUÉ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀgÀªÁV ºÁUÀÆ ¸ÀªÀĸÀÛ zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÀ ¥ÀgÀªÁV ºÁ¢ðPÀ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. CªÀgÀ ¸ÀAVÃvÀ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÛµÀÄÖ AiÀıÀ¸ÀÄì ¹UÀ° JAzÀÄ ºÁgÉʸÀÄvÉÛêÉ.

21


²æà ¸ÀÄ¢üÃgï ¥sÀrßøï CªÀgÀ PÀ¯Á ¥ÀæzÀ±Àð£À

ºÀ°AiÀÄ ®°vÀPÀ¯Á CPÁqÉ«ÄAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 9jAzÀ 16£Éà DUÀ¸ïÖªÀgÉUÉ £ÀªÉÄä®ègÀ £ÉaÑ£À ²æà ¸ÀÄ¢üÃgï ¥sÀrßÃ¸ï ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¸ÉßûvÀgÀ avÀæPÀ¯Á ¥ÀæzÀ±Àð£À«vÀÄÛ. ²æà ¥sÀrßøïgÀªÀgÀ eÉÆvÉ ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ ¥ÀæeÁ¥Àw, ²æà J¥sï.«. aPÀ̪ÀÄoÀ ºÁUÀÆ ²æà gÀªÉÄÃ±ï ¥ÀZï¥ÁAqÉAiÀĪÀgÀÄ F CzÀÄãvÀªÁzÀ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀzÀ°è vÀªÀÄä «²µÀÖªÁzÀ PÀ¯ÁPÀÈwUÀ½AzÀ ¥Á¯ÉÆÎArzÀÝgÀÄ. AiÀÄĪÀ PÀ¯Á«zÀgÀ avÀæPÀ¯ÉAiÀÄ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß ®°vÀ PÀ¯Á CPÁqÉ«ÄAiÀÄ ºÀAUÁ«Ä ZÉÃgÀä£ï DVgÀĪÀ £ÀªÀÄäªÀgÉà DzÀ ²æà PÉ.Dgï. ¸ÀħâtÚ GzÁÏn¹zÀgÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁV zɺÀ°AiÀÄ ¥À¯ïð Dmïð UÁå®jAiÀÄ ªÀÄÄRå¸ÉÜ ²æêÀÄw ¤±Á ¹AUï G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. F ¥ÀæzÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¥sÀrßøïgÀªÀgÀÄ ºÉýzÀÝgÀÄ. CzÀPÀÆÌ ªÀÄÄRåªÁV F §UÉAiÀÄ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß ®°vÀPÀ¯Á CPÁqÉ«ÄAiÀÄ°è £ÉÆÃqÀĪÀÅzÉà MAzÀÄ D£ÀAzÀ. ®°vÀPÀ¯Á CPÁqÉ«ÄAiÀÄ JAl£ÉÃAiÀÄ UÁå®jAiÀÄ°è vÀªÀÄä ºÀvÁÛgÀÄ CzÀÄãvÀ PÀ¯ÁPÀÈwUÀ½AzÀ F

ªÀÈvÀÛ-C£ÉéõÀuÉ-¨É¸ÀÄUÉ zɺÀ° PÀ¯Á«zÀgÁzÀ ²æà ¸ÀÄ¢üÃgï ¥sÀrßøï CªÀgÀ ªÀÄ£ÀB±ÁAwzÁAiÀÄPÀ ºÁUÀÆ DvÀä ¥ÀgÀªÀiÁvÀä ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß ©A©¸ÀĪÀ avÀæUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ aAvÀ£ÁPÀæªÀĪÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄvÀÛªÉ. ªÀÈvÀÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀzÀgÀUÀ¼À°è DqÀĪÀ ¸ÀÄ¢üÃgÀgÀÄ, D ªÀÈvÀÛUÀ¼À£ÀÄß MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ¨ÉgɸÀĪÀ jÃw C£À£ÀåªÁzÀzÀÄÝ. fêÀ£ÀzÀ Nl ªÀÈvÁÛPÁgÀªÁVgÀĪÀAvÉ CAzÀgÉ ºÀÄnÖzÀªÀ ¸ÁAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ¸ÀvÀÛªÀ£ÀÄ ºÀÄlÄÖªÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄAvÉ, ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀÄlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á«£À gÀºÀ¸ÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁ£ÀªÀ d£ÁAUÀ ºÀÄnÖzÀA¢¤AzÀ¯Éà ºÀÄqÀÄPÀĪÀÅzÀPÉÌ vÉÆqÀVzÀAvÉ ¥sÀrßøÀgÀ ªÀÈvÀÛUÀ¼ÀÄ J°è DgÀA¨sÀªÁUÀÄvÀÛªÉ, J°è CAvÀå PÁtÄvÀÛªÉ JAzÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÉà PÀµÀÖ. C®è°è ¨É¼ÀPÀÄ-PÀvÀÛ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß §¼À¹PÉƼÀÄîªÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÀªÉÆä¼ÀUÉ ¨É¼ÀPÀÄ EgÀĪÀAvÉ PÀvÀÛ®Æ PÀÆqÁ vÀ£Àß C¹ÛvÀé Ej¹PÉÆArzÉ, F PÀvÀÛ®Ä-¨É¼ÀQ£À zÀéAzÀézÀ¯Éèà ªÀÄ£ÀĵÀå PÉÃAzÀæPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä vÉƼÀ¯ÁqÀÄvÁÛ£É, zÁj PÁtzÉ «¥sÀ®£ÁV ¨sÀæªÉÄUÉƼÀUÁUÀÄvÁÛ£É JA§ÄzÀ£ÀÄß avÀæUÀ¼ÀÄ ºÉüÀÄvÀÛªÉ. CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è EwÛÃZÉUÉ vÀªÀÄä avÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¹ ¥Àæ±ÀA¸ÉUÉ ¥ÁvÀægÁVgÀĪÀ £ÀªÀÄä ºÉªÉÄäAiÀÄ ¸ÀÄ¢üÃgï ¥sÀrßøÀgÀ PÀÄAZÀ ‘¥ÀÆtðªÉÄêÁªÀ²µÀåvÉ’ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÁgÀÄvÀÛ ¸ÁVzÉ. ¸ÀAvÉÆõÀ PÀĪÀiÁgï G¥ÁzsÁåAiÀÄ

J®è PÀ¯Á«zÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀ¯Á¥ÀæzÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. ²æà ¥sÀrßÃ¸ï ºÁUÀÆ ¸ÉßûvÀgÀÄ F ¥ÀæzÀ±Àð£ÀPÉÌ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉAiÀÄĪÀÅzÁzÀgÉ “¸ÀÈd£À²Ã®vÉ, PÀ£À¸ÀÄ, ©A§, ¸ÀªÀÄgÀ¸À” JA§ ²Ã¶ðPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝgÀÄ. ²æà ¥sÀrßøïgÀªÀgÀ PÀ¯ÁPÀÈwUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ §UÉAiÀÄ CzÀÄãvÀªÁzÀ gÀAV£À¯ÉÆÃPÀªÀ£Éßà £ÀªÉÄäzÀÄgÀÄ vÉgÉ¢qÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÀÄAqÀ®ªÀ£ÀÄß gÀa¹ Ej¹zÁÝgÉAzÀÄ vÉÆÃgÀÄwÛvÀÄÛ. CªÀgÀ avÀæUÀ¼À°è vÀÄA©gÀĪÀ £ÉÃgÀ UÉgÉUÀ¼ÀÄ, CªÀÅUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä°è ªÀÄÆr¸ÀĪÀ ¨sÁªÀ MAzÀÄ §UÉAiÀÄ°è CzÀÄãvÀªÁzÀ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛvÀÄÛ. £À£ÀUÉ C¤¹zÀ ºÁUÉ ²æà ¥sÀrßøïgÀªÀgÀ avÀæUÀ¼À°è CqÀVgÀĪÀ ¸ÀAQÃtðvÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀðªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ªÀÄ£ÀzÀ°è »r¢qÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀªÀ®è. MAzÀÄ §UÉAiÀÄ DzsÁåwäPÀvÉAiÀÄ DªÀgÀtªÀ£Éßà CªÀgÀÄ ¸ÀÈf¸ÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀvÀÛPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ PÀ¯ÁPÀÈwUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀÄ ¥ÀæzÀ²ð¹zÀÝgÀÄ. F ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ PÀ¯ÁPÀÈwAiÀÄ°è ²æà ¥sÀrßøïgÀªÀgÀ bÁ¥ÀÄ JzÀÄÝ PÁtÄwÛvÀÄÛ. £Á£ÀÄ ¤zsÁ£ÀªÁV F PÀ¯ÁPÀÈwUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÀÛ, D¸Á颸ÀÄvÀÛ ¸ÁVzÉ. CªÀgÀ ºÁUÀÆ ¸ÉßûvÀgÀ F PÀ¯ÁPÀÈwUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß E£ÉÆßAzÀÄ ¥Àæ¥ÀAZÀPÉÌ MAiÀÄÄåvÀÛªÉ. PÀ¯Á«zÀ£ÉÆA¢UÉ F PÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀªÀjUÉ MAzÀÄ §UÉAiÀÄ ¸ÀAªÉÃzÀ£Á²Ã®vÉ ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ avÀæPÀÆÌ ‘²Ã¶ðPÉ’ EgÀ¨ÉÃPÉ? ¨ÉÃqÀªÉÃ? JA§ÄzÀgÀ PÀÄjvÁV £ÁªÀÅ ZÀað¹zɪÀÅ. ²Ã¶ðPɬĮè¢zÀÝgÉ, F PÀ¯Á¥ÀæzÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀªÀ£ÀÄ vÀ£ÀßzÉà DzÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£Á²Ã®vÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ F avÀæUÀ¼À°è ºÉƸÀºÉƸÀ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. CzÀÄ ²æà ¥sÀrßøïgÀªÀgÀ avÀæUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ £ÉÆÃqÀÄvÀÛ ¸ÁVzÀ ºÁUÉ DUÀĪÀ C£ÀĨsÀªÀ. ²æà ¸ÀÄ¢üÃgï ¥sÀrßøïgÀªÀjUÉ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀgÀªÁV DwäÃAiÀĪÁzÀ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. qÁ. ªÉAPÀmÁZÀ® ºÉUÀqÉ

DwäÃAiÀÄ DªÀÄAvÀæt d£ÀPÀ¥ÀÄj PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ UÀuÉñÉÆÃvÀìªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ¸É¥ÉÖA§gï 23 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9.00 UÀAmÉUÉ, ¹-3, d£ÀPÀ¥ÀÄj, gÁªÀĪÀÄA¢gÀzÀ°è DZÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. UËqÀ ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¸ÀªÀiÁdªÀÅ 37£Éà ¸ÁªÀðd¤PÀ UÀuÉñÀ ªÀĺÉÆÃvÀìªÀªÀ£ÀÄß ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¸ÀA¸ÀÌøw ¨sÀªÀ£À, £ÀªÀ gÁeÉÃAzÀæ£ÀUÀgÀzÀ°è ¸É¥ÉÖA§gï 19 jAzÀ 23 gÀªÀgÉUÉ 5 ¢£ÀUÀ¼À PÁ® DAiÉÆÃf¹zÉ. ¥Àæw ¢£À ¨É½UÉÎ, ªÀÄzsÁåºÀß, ¸ÀAeÉ ¥ÀÆeÉ, ¨sÀd£É, ¥Àæ¸ÁzÀªÀ£ÀÄß K¥Àðr¸À¯ÁVzÉ.

zɺÀ° ¥ÉÆðøï PÀ£ÀßrUÀgÀ PÀ¯Áåt ¸À«Äw¬ÄAzÀ UÀuÉñÀ ºÀ§âªÀ£ÀÄß ¸É¥ÉÖA§gï 19 jAzÀ 23 gÀªÀgÉUÉ 5 ¢£ÀUÀ¼À PÁ® PÀªÀÄÄå¤n ¸ÉAlgï, C±ÉÆÃPï «ºÁgï, £ÀªÀzɺÀ° E°è DZÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. zɺÀ°AiÀÄ PÀ£ÀßrUÀjUÉ®èjUÀÆ DzÀgÀzÀ ¸ÁéUÀvÀ

22

C©üªÀÄvÀ, ¸É¥ÉÖA§gï 2012


£ÁlQÃAiÀÄvÉAiÉÄà ²ªÀ¥ÀæPÁ±ï PÀ«vÉUÀ¼À fêÁ¼À: gɺÀªÀÄvï vÀjÃPÉgÉ

JZï.J¸ï. C£ÀÄ¥ÀªÀiÁ, gɺÀªÀÄvï vÀjÃPÉgÉ, qÁ. gÁeÉÃAzÀæ Zɤß, ¥ÉÇæ. JZï.J¸ï. ²ªÀ¥ÀæPÁ±ï, fAUÉÆäAiÀiÁ fAUÉÆãÉ

« JZï.J¸ï. ²ªÀ¥ÀæPÁ±ÀgÀ PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ £ÁlQÃAiÀÄvɬÄAzÀ PÀÆrªÉ. £ÁlQÃAiÀÄvÉAiÉÄà CªÀgÀ PÀ«vÉUÀ¼À fêÁ¼À. £ÁlQÃAiÀÄ wgÀĪÀÅUÀ¼ÀÄ PÀ«vÉUÀ¼À «±ÉõÀ JAzÀÄ «ªÀıÀðPÀ gɺÀªÀÄvï vÀjÃPÉgÉ C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀlÖgÀÄ. ²ªÀªÉÆUÀÎzÀ PÀªÀįÁ£ÉºÀgÀÄ PÁ¯ÉÃf£À PÀĪÉA¥ÀÅ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è DUÀ¸ïÖ 29gÀAzÀÄ CºÀ¤ð² ¥ÀæPÁ±À£À¢AzÀ K¥Àðr¹zÀÝ JZï.J¸ï.²ªÀ¥ÀæPÁ±ï CªÀgÀ ‘ªÀiÁvÀÄ ªÀÄAvÀæªÁUÀĪÀªÀgÉUÉ’ ªÀÄvÀÄÛ ‘ªÀÄgÉvÀÄ ºÉÆÃzÀ zÉÆA§gÁPÉ’ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀUÀ¼À£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁr ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. ²ªÀ¥ÀæPÁ±ï CªÀgÀ PÁªÀåzÀ°è MAzÀÄ jÃwAiÀÄ vÀ®èt, «ºÀé®, ZÀqÀ¥ÀrPÉ, «µÁzÀ«zÉ. EzÀÄ ªÉÊAiÀÄQÛPÀªÉÇÃ, ¸ÁªÀiÁfPÀªÉÇÃ, gÁdQÃAiÀÄ vÀ®ètªÉÇà CjªÁUÀĪÀÅ¢®è. PÀ«vÉUÀ¼À £ÁAiÀÄPÀgÀÄ PÀÆqÀ F vÀ®èt, «ºÀé®vÉ C£ÀĨsÀ«¸ÀÄvÁÛgÉ. ‘ªÀiÁvÀÄ ªÀÄAvÀæªÁUÀĪÀªÀgÉUÉ’ ºÉZÀÄÑ ¥ÁæxÀð£ÉUÀ¼À£ÀÄß, QæAiÀiÁ gÀÆ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£À. PÀĪÉA¥ÀÅ, ¨ÉÃAzÉæ PÁªÀåzÀ°è ©lÖgÉ ²ªÀ¥ÀæPÁ±ï PÁªÀåzÀ°è EAvÀºÀ QæAiÀiÁgÀÆ¥À PÁt§ºÀÄzÀÄ. ºÁUÉAiÉÄà CrUÀgÀ£ÀÄß ©lÖgÉ EµÉÆÖAzÀÄ ¥ÁæxÀð£É, DªÁºÀ£É EgÀĪÀÅzÀÄ EªÀgÀ PÀ«vÉUÀ¼À°è. MAzÀÄ jÃwAiÀÄ DvÀðzÀ¤AiÀÄÆ EzÉ JAzÀÄ «±Éèö¹zÀgÀÄ.

D

UÀ¸ïÖ 17 jAzÀ 23 gÀ ªÀgÉUÉ £ÉÃ¥Á¼ÀzÀ°è £ÀqÉzÀ eÁUÀwPÀ eÁ£À¥ÀzÀ ZÀZÁðUÉÆö×AiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀzÀ vÀgÀÄt ¸Á»w CgÀÄt eÉÆüÀzÀPÀÆrèV ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ. £ÉÃ¥Á¼ÀPÉÌ ¥ÀæAiÀiÁt ¨É¼É¸ÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß DUÀ¸ïÖ 13gÀ ¸ÀAeÉ ¸ÀAWÀPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀÝgÀÄ. vÀ£ÀߪÀé£À PÀµÀÖ ¸ÀÄRUÀ¼À£ÀÄß ©A©¸ÀĪÀ ‘CªÀé£À CAUÀ£ÀªÁr’ PÀªÀ£À¸ÀAPÀ®£À, ‘¸ÀAqÀÆgÀÄ ¨sÀÆ

C©üªÀÄvÀ, ¸É¥ÉÖA§gï 2012

vÀ£ÀߣÀÄß vÁ£ÀjAiÀÄĪÀ ºÀAvÀzÀ°ègÀĪÀ F PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ PÀÄ¢vÀzÀ°è w½AiÀÄĪÀAvÀºÀªÀÅ. F ªÀÄlÖzÀ°è CªÉÊ¢PÀ, C£ÀĨsÁ«PÀ PÀ«UÀ½AzÀ ¥ÉæÃgÀuÉ ¥ÀqÉzÀ PÀ« ªÀÄvÉÆÛ§âj®è. PÀĪÉA¥ÀÅ ¸Á»vÀåzÀ°è ²ªÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈw EzÉ. ºÁUÉAiÉÄà ²ªÀ¥ÀæPÁ±ï PÁªÀåzÀ®Æè ²ªÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈw PÁt§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ, EªÀÅ ºÉZÀÄÑ CªÉÊ¢PÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀĪÀÅ. ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ zÁ±Àð¤PÀ, PÁªÀå ¥ÀgÀA¥ÀgɬÄAzÀ C£ÀĸÀAzsÁ£À ªÀiÁr ±ÉÆâü¸ÀĪÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉƧâgÀÄ ªÀiÁr®è. DzsÀĤPÀ «PÁgÀUÀ½UÉ EªÀÅ ªÀÄzÀÄÝ JA§ ¨sÁªÀ PÀÆqÀ PÀ«UÉ E®è JAzÀgÀÄ. PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ J¼À¤Ãj£ÀAvÉ ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀªÁVzÀÝgÀÆ C£ÉÃPÀ ªÀµÀðUÀ¼À C£ÀĨsÀªÀ¢AzÀ ¥ÁPÀUÉÆAqÀ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£À«zÀÄ. aAvÀ£À²Ã®vÉ, CºÀA¨sÁ«PÀªÁzÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£Á²Ã®vÉ EzÉ. ±ÀæªÀÄ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ CjªÀÅ EgÀĪÀªÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ EAvÀºÀ D¼ÀªÁzÀ, ¸ÁªÀÄÄzÁ¬ÄPÀ ¥ÀæeÉÕ¬ÄAzÀ PÀ«vÉ §gÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀå JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. ¸Á»wUÀ¼ÀÄ ¨sÁµÉ §UÉÎ vÁ¼ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄrªÀAwPɬÄAzÀ ¨sÁµÉ PÀħӪÁUÀĪÀ C¥ÁAiÀÄ«zÉ. C¥ÀǪÀðªÁzÀ C£ÉÃPÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ £À²¸À§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ, ²ªÀ¥ÀæPÁ±ï CAvÀºÀ ªÀÄrªÀAwPÉ vÉÆÃj®è. £À²¸ÀĪÀ ºÀAvÀzÀ°ègÀĪÀ ¥ÀzÀ, ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ ¥ÀzÀ, eÁ£À¥ÀzÀ, ¥Á¹ð, GzÀÄð ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÆß PÁªÀåzÀ°è zÀÄr¹PÉÆArzÁÝgÉ. EwÛÃZÉUÉ D¼ÀªÁzÀ, UÀ¨sÁðªÀ¸ÉܬÄAzÀ ºÀÄlÄÖªÀ PÁªÀåUÀ¼ÀÄ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄwÛªÉ. MAzÀÄ jÃwAiÀÄ KPÀvÁ£ÀvÉ ºÀÄlÄÖwÛgÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è JZï.J¸ï.²ªÀ¥ÀæPÁ±ÀgÀ PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ »j-QjAiÀÄ ¯ÉÃRPÀjUÉ ¸ÀªÁ°£À jÃwAiÀÄ°èªÉ JAzÀÄ §tÂÚ¹zÀgÀÄ. ¸Á»w ¥ÉÇæ.JZï.J¸ï.²ªÀ¥ÀæPÁ±ï ªÀiÁvÀ£Ár, PÁªÀåUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĪÁ¢¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀ°wzÉÝãÉ. zÉéöÊvÀ, CzÉéöÊvÀ AiÀiÁªÀÅzÀÆ CAwªÀĪÀ®è. dUÀwÛUÉ CAwªÀÄ gÀÆ¥À E®è. CzÀÄ ¥ÀjªÀvÀð£Á²Ã®ªÁzÀÄzÀÄ. ¹zÀÞ ZËPÀnÖUÉ dUÀvÀÛ£ÀÄß M¼À¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è JAzÀgÀÄ. ªÀÄgÉvÀĺÉÆÃzÀ zÉÆA§gÁPÉ PÀÈwAiÀÄ ªÀÄÆ® ¯ÉÃRQ El°AiÀÄ fAUÉÆäAiÀiÁ fAUÉÆÃ£É PÀ«vÉUÀ¼À£ÀÄß ªÁa¹zÀgÀÄ. CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹zÀÝ ¥ÉÇæ.gÁeÉÃAzÀæ Zɤß, ¯ÉÃRQ JZï.J¸ï.C£ÀÄ¥ÀªÀiÁ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. ¥ÀÇeÁ ¥Áæyð¹, CºÀ¤ð² ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ CPÀëvÁ ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. £ÁUÀ¨sÀƵÀt ¤gÀƦ¹zÀgÀÄ. ºÉÆÃgÁl’ PÀÈwUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä£ÀÄß ¸Á»vÀå PÉëÃvÀæzÀ°è UÀÄgÀÄw¹PÉÆAqÀ CgÀÄuï eÉÆüÀzÀPÀÆrèV ºÉƸÀ vÀ¯ÉªÀiÁj£À AiÀÄĪÀ §gÀºÀUÁgÀ. ºÀA¦ PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ¢AzÀ JA.J. eÁ£À¥ÀzÀ ºÁUÀÆ eÁ£À¥ÀzÀzÀ°è ¦ºÉZïr ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉzÀ CgÀÄuï ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÀ£ÁðlPÀ eÁ£À¥ÀzÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á AiÉÆÃd£ÉAiÉÆAzÀgÀ°è ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. £ÉÃ¥Á¼ÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ F UÉÆö×AiÀÄ°è ¨sÁgÀvÀ¢AzÀ 20 PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ eÁ£À¥ÀzÀ «zÁéA¸ÀgÀÄ vÉgɼÀÄwÛzÀÄÝ, D ¥ÉÊQ PÀ£ÁðlPÀªÀ£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ÀÄwÛgÀĪÀ qÁ. CgÀÄuï eÉÆüÀzÀPÀÆrèV PÀ£ÁðlPÀzÀ ¥ÀæzÀ±Àð£ÁvÀäPÀ PÀ¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É eÁUÀwÃPÀgÀtzÀ ¥Àæ¨sÁªÀ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀªÀjzÀÝgÀÄ. CzsÀåPÀëgÁzÀ qÁ. ªÉAPÀmÁZÀ® ºÉUÀqÉ CgÀÄt CªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀŵÀàUÀÄZÀÑ ¤Ãr ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. eÁUÀwÃPÀgÀtzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¥ÀæzÀ±Àð£ÁvÀäPÀ PÀ¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯Á«zÀgÀ ªÀÄ£ÉÆèsÀÆ«ÄPÉ, §zÀ¯ÁUÀÄwÛgÀĪÀ zÀȶÖPÉÆãÀ, DyðPÀ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¹ÜwUÀw PÀÄjvÀÄ £ÀqÉzÀ PÀÄvÀƺÀ®PÁj ZÀZÉð CxÀð¥ÀÇtðªÁVvÀÄÛ. £ÉÃ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆgÀl ¸Á»w UɼÉAiÀĤUÉ vÀÄA§Ä ºÀÈzÀAiÀÄzÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

23


Delhi Karnataka Sangha’s Abhimatha Monthly, September -2012, Price Rs.1/- RNI Regn. No. 53405/91, DL-SW-15/4016/10-11-12 Printout Date : September 8th / 9th, Postal Date :10th / 11th, Total Pages-24

Editor: Smt.Usha Bharatadri, Printed & Published by C.M. Nagaraja General Secretary on behalf of Delhi Karnataka Sangha (R), Rao Tularam Marg, Sector-12, R.K.Puram, New Delhi-110022, Tel: 26109615 and printed at Saujanya Printing Press, C-95, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020, Tel: 26815778, 40520770

Abhimatha- Sept - 2012  

Abhimatha- Sept - 2012

Advertisement