Page 1


Aj"<jD"j Aj"<jD"j Ôjèj _Dj"Ajt\Ôurà;j" =oR›ù

K© G£¤oárPæãÙÜÛ¸æàPæíŸ BÓæ ÖÜáqrÓÜáÊÜíñæ! ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX ±æà±ÜÃÜáWÜÙÜ®Üá° K©¨Ü ÊæáàÇæ ÃÜ©ªWæ ÖÝQ ¹vÜáñæ¤àÊææ. ®Ü®Ü° PæçWæ ¯àÊÜâ ÃÜ©ª ÖÝÙæ PæãorÃã Ü ®Ý®Üá A¨Ü®áÜ ° K© aæ®Ý°X¨Üê æ PæãvÜË, ÊÜávÜb G£¤oárPã æ ÙÜáñÛ à¤æ ®æ. ®Ü®WÜ æ A¨Ü®áÜ ° ÖæàÚPæãorÊÃÜ áÜ ±Ü£ÅPÝÃÜíWÜ¨Ü ²ñÝÊÜáÖÜ ±Ý.Êæí.BaÝ¿áìÃÜá. AÊÜÃáÜ "PÜÓã Ü Ä¤ ' ÊÜÞÓÜ ±Ü£ÅP¿ æ á®Üá° ÃÜã²Ô¨ÜÊÃÜ áÜ . AÊÜÃáÜ PÜãvÜᣤ¨Üª ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜ PÜábì¿áÈÉ PæÆÊÜâ ÊÜÐÜì ®Ý®Üã PÜã£¨æª GíŸá¨æà ®Ü®Ü° ÖæWÜYÚPæ. ""£®Üá°ÊÜ aÝPæãÇæàq®Ü ÃݱÜÃ… C¨æ¿áÆÉ™? A¨Ü®Üá° PÜãvÜ ¹ÓÝvÜáÊÝWÜ Jí¨Üá ÓÜÆ K© PÜÓÜ¨Ü ŸáqrWæ ÖÝPÜá'' GíŸá¨Üá BaÝ¿áìÃÜá ®Ü®WÜ æ PÜÈst ±ÝsÜ. A¨Ü®áÜ ° AÊÜÃáÜ ÖæàÚPæãpÝrX¯í¨Ü, ®Ü®°Ü PÜÓ¨ Ü Ü Ÿáqr bPܨ R ÝX, Ü É PæÆÊæà PæÆÊÜ⠱ܣÅPWæ ÚÜ Êæ. AÊÜâWÜÙ®Ü áÜ ° K©¨Ü ÊæáàÇæ ¹ÓÝvÜÈPæ™R , ÇæçŸÅÄ ¨æãvܨ x ÝÀáñÜá. In fact, gWÜ£®¤ È ÃÜ©Wª æ ÖÝPÜÈPæR ÊÜá®ÜÓÝÕWáÜ ÊÜâ©ÆÉ™. ñæÆáX®Ü Ãæà±Üâ, CíXÉÑ®Ü ËÓÜÊ x åÜ …, Cí²Åíp…, ®ÝÂÐÜ®Ç Ü … i¿ÞWÜŵP…, vÜÅÊÜå…, PܮܰvÜ¨Ü ÖÜÙæ-¿á "PÜÓÜã¤Ä' CÊÜâWÜÙÜ®Üá° CÊÜ£¤WÜ㠮ܮܰ BÔ¤Ááà®æãà GíŸíñæ ÍæàSÄÔ Cqr¨æªà®æ. PæÆÊÜ®áÜ ° ÊÜáñæ¤ ÊÜáñæ¤ K©¨æઠ®æ. CÊÜ£W¤ ã Ü ÖÜÙ¿ æ á ±ÜâÓÜP¤ ¨ Ü Ü AíWÜwWæ Öæãà¨ÜÃ,æ ¿ÞÊÜâ¨æãà ÊÜÐìÜ ¨Ü "ÄàvÜÃ…Õ væçhæÓ…r'®Ü ±ÜÅ£WÜÙÜá ÔWÜáñܤÊÝ AíñÜ ®æãàvÜáñæ¤à®æ. ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ÖÜÙæà ±ÜâÓܤPÜ¨Ü AíWÜwWÜÙÜá ®Ü®Ü° PÜ~¡Wæ B»ÜÃÜ|¨Ü AíWÜwWÜÙÜíñæ PÝ|áñܤÊæ. ®Ý®Üá AÊÜÄÊÜÃÜÈÉ ®èPÜÄ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá ¹oár ÓÜÌñÜíñÜÅÊÝX ±Ü£ÅPæ BÃÜí¼Ô¨ÝX®Ü ±ÜÄÔ§£ ¸æàÃæÁáà CñÜᤙ. C¨ÜªQR¨Üªíñæ GÆÉÃÜ®Üã° ÓæÙæ¿ááÊÜ, PÜ|¡ÃÜÚÓÜáÊÜíñæ ÊÜÞvÜáÊÜ, ¨æãvÜx¨ÝX sound ÊÜÞvÜáÊÜ AÊÜÍÂÜ PÜñÀ æ áñÜᙤ . ×àWÝX ±Ý²WÜÙÜ ŸWæY ŸÃæ¨,æ ÖÜñÂæ WÜÙÜ PÜáÄñÜá ŸÃæ¨,æ PÜñÆ ¤Ü ±ÜűíÜ aÜ¨Ü ÊÜáãÇæ ÊÜáãÇæ¿á®Üã° Ÿ¿áÈWæÙæ¨Üá ÖÝQ¨æ. B¨ÜÃæ ÊÜá®ÜÔÕ®Ü BÙܨÜÈÉ Jí¨Üá AÓÜÖÜ®æ C¨æªà CñÜᤙ. C¨ÜÆÉ ®Ü®Ü° PæÆÓÜ. ®Ý®Üá ÊÜÞvܸàæ PÝ¨Ü ±Ü£ÅPæ ¸æàÃæ¿á¨æà C¨æ. PÜ®v °Ü ¨ Ü È Ü É ±Ý.Êæí.BaÝ¿áìÃÜá ÊÜÞw¨ÜíñÜÖÜ ±Ü£ÅPæ ÊÜÞvܸàæ PÜá. JÊæá¾ K©¨Ü ®ÜíñÜÃÜ K¨ÜáWÜ A¨Ü®Üá° ÃÜ©ªWæ ÖÝPܸÝÃܨÜá.G£¤oárPæãÙÜÛ¸æàPÜá. ¸æàÓÜÃÜÊݨÝWÜ ÊÜáñæ¤ ÊÜáñæ¤ PÜvÜñÜ CÚÔ K©PæãÙÜáÛÊÜí£ÃܸæàPÜá. ÖÝWÜí¨ÜáPæãívæà ÓÜáÊÜÞÃÜá ÖÜñÜᤠÖÜ®æ°ÃÜvÜá ÊÜÐÜìWÜÚWæ ÊÜááíaæ "AaÜcÄ' GíŸ ±Ü£ÅPæ ÊÜÞw¨æ. B¨ÜÃæ ÖæãÃÜŸí¨Ü¨Ü᪠Jí¨æà ÓÜíbPæ. ®Ü®Ü° PæÆÓÜ, ŸÃÜÊÜ~Wæ, KvÝo, "ÖÝ¿å… ¸æíWÜÙã Ü Ã…!'®Ü ÊÜÞÃÝo¨Ü »ÜÃÝpæ GÆÉÊäÜ ÖæàX¨ÜÊ ª íæ ¨ÜÃ,æ GÃÜv®Ü ¿ æ á ±Ü£ÅP¿ æ á PÜvWæ æ WÜÊáÜ ®Ü ÖÜÄÓÜáÊÜâ¨Üá ÓÝ«ÜÂËÃÜÈÆÉ™. A¯ÊÝ¿áìÊÝX "AaÜÄc ' ±Ü£ÅP¿ æ á®Üá° ¯ÈÉÔ¨æ. B¨ÜÃæ Aí¥Ü¨æãí¨Üá ±Ü£ÅPæ ÊÜÞvܸæàPæíŸ aÜvܱÜwPæ ÊÜÞñÜÅ ÓÝ¿áÈÆÉ™. ÊÜáñæ¤ ÊÜáñæ¤ ®Ü®Ü° ÇæçŸÅÄWæ ÖæãàWÜᣤ¨æª™. "Ãæà±Üâ' ÓÜíbPæWÜÚí¨Ü ×w¨Üá "ÄàvÜÃ…Õ væçhæÓ…r'®Ü ñÜ®ÜPÜ GÆÉÊÜ®Üã° £ÃÜáË ÖÝPÜᣤ¨æª™. Jí¨æà Jí¨Üá hÝ×àÃÝñÜã CÆɨæ, PæàÊÜÆ ÊÜá®ÜÔÕWæ ÓÜíŸí—Ô¨Ü, ÓÜíñÜ겤 ¯àvÜáÊÜ,ÓÜíbPæ¿á®Üá° G£¤oárPã æ ÙÜáÊ Û íÜ ñæ K¨ÜáWÜ®®Ü áÜ ° ±æÅàÃæà²ÓÜáÊÜ ±Ü£ÅPÁ æ ãí¨Ü®áÜ ° ÃÜã²ÓÜÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉÊàæ Gí¨Üá PæàÚPæãÙÜá£Û ¨ ¤ ™ªæ . PÜvWæ ã Ü A¨Üá ÓÝ«ÜÂÊÝÀáñÜá. "K ÊÜá®ÜÓàæ ...' ¯ÊÜá¾ PæçWæ ñÜÆá²ñÜá. D ÊÜÞñÜá CÊÜñà¤æ Pæ ŸÃæ¨æ Aí¨ÜÃ,æ ±Ü£ÅPæ¿á 75®æà ÓÜíbPæ¿á Jí¨æà Jí¨Üá ±ÜÅ£ EÚ©ÆÉ™.ÊÜÞÃÜáPÜpærWæ Öæãà¨Ü GÃÜvÜ®æà ©®ÜÊæà ÊÜáÃÜá ÊÜáá¨ÜÅ|Wæãíw¨æ. ±Ü£ÅPæÁávæX®Ü ¯ÊÜá¾ ²Å࣠ÊÜáñæ¤ ÓݹàñÝX¨æ. D ÓÜíbPæ¿áã ¯ÊÜá¾ ÇæçŸÅÄ ÓæàÃÜÈ.

ÓÜí±Üâo : I-¨Üá ÓÜíbPæ : -Gíoá

WèÃÜÊÜ ÓÜí±Ý¨ÜPÜ

ÃÜË ¸æÙÜWæÃæ ÓÜí±Ý¨ÜPÜ

ÍÜÃÜñ… PÜÇæãRàv… ÓÜí±Ý¨ÜQà¿á Ë»ÝWÜ ÃÜË Aijà±ÜâÃÜ ÍÜÎPÜÇÝ ËàÃÜ¿áÂÓÝÌËá PÜÇæ Êæãà®Ü±Ü³$ ±Üâo Ë®ÝÂÓÜ Ëg¿áPÜáÊÜÞÃ… AËáà®ÜWÜvÜ ±ÜÅÓÜÃÜOÝ—PÝÄ EÊæáàÍÜ ÖæWÜvæ

& ÃÜË ¸æÙÜWæÃæ

ravi_omanase@yahoo.co.in 3

RAVI_OMANASE@YAHOO.CO.IN

APæãràŸÃ…

16 - 31 - 2009


®Ü®Ü° ÊÜá®æ¿áÈÉ ®Ý®æà ±ÜÃÜQà¿á®ÝX¹pær®Ý A¯°Ô... PæãÙÜÆá ¸æàÓÜÃÝÀáñæà®æãà

PÝÉÔ®ÜÈÉ ÊæáàÐÜáóWÜÙÜ®Üá° ²àwÓÜáÊÜ, Pæor hæãàPÜá ÊÜÞw GÆÉÃÜ®Üã° ñÜ®æ°væWæ ÓæÙæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜ ÇÝÓ…r ¸æía… ÖÜávÜáWÜÃÜ ÊÜÞ£Wæ ÖÜávÜáX¿áÃÜá ®ÜWÜŸÖÜá¨Üá, £ÃÜáX ®æãàvÜÆãŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ PÜ|á¡WÜÙÜÈÉÃÜáÊÜâ¨Üá ÊæáaÜáWc ¿ æ áÆÉ. ²Åࣿá ÓÜí»ÜÅÊÜáÊÜÆÉ™. A¨Üá Gí©WÜã ²Åà£Wæ ±æÅàÃÜO¿ æ ÞWÜáÊÜâ©ÆÉ. - qÚ}åvå

ÖæãÓÜ ÖÜíŸÆá ÖÝÀáñæà®æã G¨æ¿á WÝ¿á ÊÜÞÀáñæà®æã ¹ÓÜápæ¨ÙªÜ áÜ PæãÙÜÆ®Üá AwWÜÃÜ PÜËñæ ÊÜáñæ¤ ÊÜáñæ¤ K©Pæãívæ. CÊæÆÉ ®Ü®ÜWæ PÜísܱÝsÜÊÝX ¿ÞÊÜâ¨æãà PÝÆÊÝÀáñÜá. ®Ü®°Ü Ÿ¨ÜáQ®Ü AñÜÂíñÜ ¸æàÓÜÃÜ¨Ü ÖÜ©®ÝÃÜá ÊÜÐÜìWÜÙÜ®Üá° ×àWæ ®Ý®Ý »ÝÐæWÜÙÜ PÜËñæWÜÙÜ®Üá° K¨ÜáñܤÇæà PÜÙæ¨Üá¹pær. PÜËñæ ®Ü®Ü° ±ÝÈWæ ŸÖÜá¨æãvÜx ÓÜÊÞ Ü «Ý®Ü. A¨Üá Gí¥Ü ¸æàÓÜÃÊ Ü ®Ü ã Ü ° PÜÙæ¨Üá BñܾËÍÝÌÓÜ ÊÜáãwÓÜáÊÜíñÜÖÜ ÓÜíià˯. E¨Üáì WÜÃkÜ áÆáWÜÙ®Ü áÜ ° Êæã¨ÜÇÆ æ É ®Ý®Üá ²Åà£Ô¨Ü ÖÜávÜáX¿á®Üá° ÊæábcÓÆ Ü á K¨Üᣤ¨.ªæ ÊÜááÓÜÇݾ®ÃÜ Ü ÊÜá®æWÙÜ Ü ±ÜÄaÜ¿á ®Ü®WÜ æ B¨Ü¨æªà ÖÝWæ. B ®ÜíñÜÃÜ Ÿ¨ÜáQ®æãÙÜPæR ÆÈñæ ®Üvæ¨Üá Ÿí¨ÜÙÜá. A¨æãí¨Üá ÓÜíPÜÅÊÜá| PÝÆ. ®Ý®Üá C¨ÜªQR¨Üªíñæ Jíq¿ÞX¨æª. "¯®Ü° g®Ü¾¨ÝWæ ¯à®Üá £íWÜÚWæ ÊÜáãÃÜá ÓÝËÃÜ ÃÜá±ÝÀáXíñÜ hÝÔ¤ ¨Üáw¿Þ©ÆÉ ÃÜËà. ®Ü®ÜWæ ŸvÜñÜ®Ü ®æãàw ®æãàw ÓÝPÝWܨÜ. ®Ý®Üá ¸æàÃæ ÆWÜ° ÊÜÞwPæãà£à¯' AíñÜ G¨ÜáÄWæ PÜáÚñÜá ¯aÜÙc Ê Ü ÝX ÖæàÚ G¨Ü᪠ÖæãàX¨ÜªÙÜá ®Ü®Ü° ²Åࣿá ÖÜ á vÜ á X. BX®Ü ã ° ®Ý®Ü á ¹.G., K¨Üᣤ¨æª. ÊÜááí¨æ Gí.G., ÊÜÞw ÇæPÜcÃÜÃ… BWܸæàPÜá GíŸá¨æãí¨æà PÜ®ÜÓÜá. B PÝƨÜÈÉ ÇæPÜcÃÜÃ…WÜÚWæ ÔWÜᣤ¨Ü᪨Üá ŸÄà ÊÜáãÃÜá ÓÝËÃÜ ÃÜá±ÝÀá. ®Ü®Ü° »ÜËÐÜÂÊæí¨ÜÃæ AÐærà Aí¨Ü á Pæ ã íw¨Ü ª Ù Ü á B ÖÜ á vÜ á X. Pæã®æ¿á ÊÜÞñÜá ÊÜááXÔ AÊÜÙáÜ G¨Ü᪠ÖæãàWÜáÊÝWÜ ®Ü®Ü° PÜ|¡ÈÉ ¯àĨܪÊÜâ. AÊÜÙÜ PÜ|á¡ ®æÆ ®æãàvÜᣤ¨Ê ªÜ âÜ . HÙÜá ÊÜÐÜì ÖÝWæ iàÊÜPæR iàÊÜ Aí¨Üá PæãívÜá ²Åà£Ô¨ÜÊÃÜ áÜ PÜvWæ æ ¹pæ¨ r áÜ ª ÖæãàWÜáÊÝWÜ PÜ~W¡ æ PÜ|á¡ Pæãoár ÊÜÞñÜ®ÝvÜÈPÜãR ÓÝ«ÜÂÊÝWÜ¨Ü Ô§£ ñÜÆá² ¹vÜáñæठÊæí¨ÜÃ.æ .. ±æÅàÊÜáÊæí¨ÜÃæ CÐæàr ®Ý? ®Ý®Üá ÖÜñÝÍÜ Ô§£¿áÈɨæª. ©®ÜËwà ÊæáÈÕw®… A¥ÜÊÝ ÊÜÞÂívæÅP…Õ ÊÜÞñæÅ ®ÜáíX ÊÜáÆWÜᣤ¨æª. ÖÝWæà ¹oár ¹qr©¨ ª ÃªÜ æ ®Ý®Üá ÓÜñáÜ ¤ ÖæãàWÜᣤ¨®ªæ àæ ®æãà? Ÿ¨ÜáPÜ ÈPæR ®Ü®WÜ æ PÝÃÜ|WÜÙàæ PÝ~ÓÜᣤÃÈ Ü ÆÉ. Aí¥Ü ÓÜÊáÜ ¿á¨ÜÈÉ ¨Ý©¿áíñæ Ÿí¨ÜÙÜá ÆÈñÝ. ""HÙÜá ÃÜËà, D Ÿ¨ÜáPÜá GÐæãír ¨Üá ¨æãvÜ© x ¨æ. ¯®ÜXÃÜáÊÜ ñÝPÜñáÜ ,¤ ¯®Ü° talentWÜÙÜ Aí¨Ýgá ¯®ÜXÆÉ. JÊæá¾ Êæáç PæãvÜËPæãívÜá G¨Ü᪠H®Ü®Ý°¨ÃÜ ã Ü ÓݘÓÜáñæठ®æ AíñÜ ¯«ÜìÄÓÜá. ®ÝÙæÀáí¨ÜÇàæ 4

D Ÿ¨ÜáPÜá Ÿ¨ÜÇÝWÜáñܨ ¤ 'æ ' Aí¨ÜÙáÜ . ®Ý®Üá ÔvÜáQ¨æ. ÃæàX¨æ. PæçWæ H®Üá ÔPÜÃR æ A¨Ü®áÜ ° AÊÜÙv æ Wæ æ GÓæ¨.æ ¸æç¨.æ ®ÜãQ¨æ. ¯gPÜãR ¨æãvÜxÊÜÙÜá ÆÈñÝ. GÆÉÊÜ®Üã° ÓÜ×ÔPæãívÜÙÜá. ÃݣŠ®Ý®Üá GÐærà JÃÜpÝX ®Üvæ¨ÜáPæãívÜÃÜã ¸æÙÜWæY G¨Ü᪠®ÜWÜá®ÜWÜáñܤ PæçÇã æ í¨Üá ±ÜñÅÜ ×w¨ÜáPæãívÜá ÊÜá®æWæ ŸÃÜᣤ¨ÙªÜ áÜ . ©®ÜPã æ íR ¨Üá ±ÜñÜÅ ŸÃæ¿ááÊÜâ¨Üá AÊÜÙÜ ÃÜã{. A¨Ü®Üá° A®æàPÜ ÊÜÐÜì ÊÜÞw¨ÜÙáÜ . ®ÜÊáÜ ¾ Öæb®c Ü ±ÜñÅÜ WÙÜ áÜ ×í©¿áÈÉÃáÜ £¤¨Ê ªÜ âÜ . E¨Üáì CŸºÄWÜã A¥ÜìÊÝWÜᣤñáÜ .¤ GÈÉí¨ÜÇݨÜÃã Ü Jí¨Üá PݨÜíŸÄ ñæW¨ æ áÜ PæãívÜá Ÿí¨Üá ®Ü®°Ü AÊÜ᯾ Wæ K© ÖæàÙÜᣤ¨ÙªÜ áÜ . ÊÜáãÃÜã g®Ü Jí¨ÜÐÜár £íw ÊÜÞwPæãívÜá, aÜÖÜ PÜáw¿ááñܤ ÓÜáÊÜá¾®æ ÖÜÃo Ü á£¤¨Ê ªæ âÜ . ®ÜÎÔ ÖæãàX¨Üª ÓÜíñæãàÐÜ ÊæáÆÉ®æ ×£¤ÈWæ Ÿí¨Üá ¯íñÜíñæ »ÝÓÜÊÝWÜᣤñÜá¤. A¨æÆÉ BX CÊÜ£W¤ æ ÊÜáãÊÜñáÜ ¤ ÊÜÐìÜ WÜÙÝXÊæ. WÜ£ÀáÆÉ¨Ü ÊÜáÙæWÝÆWÜÙÜ®Üá° PÜíw¨æªàÊæ. ¯WÜì£PÜ aÜÚWÝÆWÜÚWæ ñÜñܤÄÔ ¨æªàÊæ. ÃÜ| ÖÜÔ訆 ÓÜávÜá ¸æàÓÜWæ ®ÜÊÜá¾®Üá° ÓÜáqr¨æ. ¹àst ¹ÃÜáWÝÚWæ ®ÜÊáÜ ¾ Ÿ¨ÜáQ®Ü ©à±Ü¨Ü ÓæãvÜÃáÜ ±Üo±ÜqÔ¨æ. B¨ÜÃæ Aí¥Ü Aí«ÜÜ PÝÃÜ¨Æ Ü ãÉ ÊÜá®ÜÔ®Õ Ü hope ®ÜÎÓÜÆá ¹vÜÈÆÉ ÆÈñÝ. ÓÜÖ®Ü æ PÜÙ¨ æ áÜ PæãÙÜÛ ÈÆÉ. "¯®Ü° ÖÜOàæ ŸÃÜÖPÜ Ræ ÊÜáãÃÜá ÓÝËÃÜQíR ñÜ Öæ a Ü á c ¨Ü á wàÇÝÃæ ' AíñÜ JÊæ á ¾ ¿ á㠸ݿᤲ³ A®Ü°ÈÆÉ. £àÃÜ iàÊÜ ÃæãàÔ Öæãà¨ÝWÜ JŸºÙæà ñܮܰ ¨æàÊÜÃÜ ÊÜááí¨æ PÜáÚñÜá PÜ~¡àÄorÙæà ÖæãÃÜñÜá, ®Ü®æã°í©Wæ ÓÜ|¡Wæ gWÜÙÜ PÜãvÜ ÊÜÞvÜÈÆÉ. ¯®æ° ÃݣŠH®æãà ŸÃæ¿ááñܤ PÜáÚñÜÊܯWæ A¨æÆÉ ®æ®Ü ±ÝÀáñÜá. AÐÜár ÓÜÖÜ®æÀáí¨Ü Ÿ¨ÜáQ¨ÜÊÜ Ùæãí©Wæ ÓÜÄ¿ÞX PÜáÚñÜá ÊÜÞñÜ®Ýw, JqrWæ Jí¨Üá Fo ÊÜÞw GÐÜár ©®ÜWÙÜ ÝX Öæãà¨ÜÊÜâ? CŸºÃÜá Öæ|á¡ÊÜáPÜRÙÜ ÊÜá¨ÜáÊæ, ÊÜáWÜ®Ü Ë¨æàÍÜ ¿ÞñæÅ, ®Ü®°Ü "±Ü£ÅP'æ WÜÙÜ PæÆÓÜ, BÊæáàÇæ ×Ä¿á ÊÜáWÜÙÜ ÖæÄWæ, ®ÝÊÜáPÜÃ| Ü & ×àWæ Jí¨Ý¨Ü ÊæáàÇæãí¨Üá EÔÃÜá £ÃÜáXÔPæãÙÜÆ Û ã BWܨíÜ ñæ ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜWÜÙÜ ÓÜÃÜÊÜÞÇæ. D ÊÜá«æ "Fo ÊÜÞw¨æ¿Þ? ÊÜ Þ ñæ Å ñÜ W æ ã ívæ ¿ Þ? FÄWæ Öæ ã ÃÜ p æ ¿ Þ? Ÿí¨Ü á ñÜÆᲨæ¿Þ?' ŸÄà Cí¥ÜÊæà ±ÜÅÍæã°àñܤÃÜWÜÙÜÈÉ, ¶æäà®…®Ü ÊæáàÇæÁáà ÊÜááX¨Üá ÖæãàWÜᣤñáÜ ¤ ÓÜíÓÝÃÜ. ""CÊÜñÜᤠH®Ý¨ÜÃÝWÜÈ, ÊÜá®æWæ ÖæãàX ÆÈñæÁãí©Wæ PÜãñÜá ÖÜÃq Ü AÊÜÙÜ PæçÇàæ AvÜáWæ ÊÜÞwÔPæãívÜá Fo ÊÜÞw ŸÃܸæàPÜá'' AíñÜ ¯«ÜìÄÔ AÊÜÚWæãí¨Üá ¶æäà®… PÜãvÜ ÊÜÞvܨæ ÖæãÃÜoá ¹pær. A¨ÜPæR C®æã°í¨Üá PÝÃÜ|ÊÜä CñÜá¤. ±ÜÅ£¯ñÜ ÊÜá®æÀáí¨ÜÇàæ ®Ü®WÜ æ Fo ŸÃÜáñܨ ¤ ݨÜÃã Ü , D ÊÜá«æ LñÜ|WÜÙÜá hÝÔ¤¿ÞX¨ÜªÊÜâ. ñÜÊÜá¾ ÊÜá®æWÜÙÜÈÉ ÊÜÞíÓܨÜvÜáWæ ÊÜÞw¨ÝWÜ PæÆÊÜâ WæÙæ¿áÃÜá ®Ü®ÜWæ PÝÂÄ¿áÃ… PÜÚÓÜáñݤÃæ.

APæãràŸÃ…

16 - 31 - 2009


JÊæã¾Êæá¾ ©®ÜPæR GÃÜvÜá&ÊÜáãÃÜá PÝÂÄ¿áÃ…WÜÙÜá Ÿí¨Üá, BÓæWæ ¹¨Üª ®Ý®Üá Ÿí¨Ü¨æªÆÉÊÜ®Üã° £í¨Üá ¶Üi࣠ÊÜÞwPæãíw¨æª. ÖÜŸº¨ÜãoWÜÙÜá ¯gPÜãR ®Ü®Ü°®Üá° ÖæçÃÝ| ÊÜÞw¨ÜªÊÜâ. A¨Ü®æ°ÆÉ ¹oár ÆÈñÜÙÜ PæçÈ Jí¨Üá ÖÜáÙܱÜÆ ÊÜÞwÔPæãívÜá £®Ü°¸æàPÜá A¯°ÔñÜá.¤ ñæÆáX®ÜÈÉ A¨Ü®áÜ ° "±ÜâÆWÜãÃÜ' A®Üáñ° ݤÃ.æ PܮܰvܨÜÈÉ ÖÜáÙܱÜÇæÂ, ÊÜáᩪ±ÜÇæÉ AíñæÆÉ A®Üá°ÊÜâ ¨Üáíoá. AÊÜá¾ A¨Ü®áÜ ° ñÜáíŸ aæ®Ý°X ÊÜÞvÜᣤ¨ÙªÜ áÜ . A¨ÜPæR ÃÝgXÄ Óæã±Üâ³, ŸaÜcÆ Óæã±Üâ³, ±ÝÆP…, PæãíaÜ ¸æàÙæ ÖÝQ ¸æàÀáÔ, E±Üâ&³ ÖÜáÚ&TÝÃÜ ÖÝQ JÃÜÙÜÈÉ ÃÜṺ JWÜYÃÜOæ PæãvܸæàPÜá. ÓÜÌƳ ÊÜáá¨æª ÊÜáá¨æ¿ ª ÞX B¨Ü ¹Ôà A®ÜP° Ræ B Óæã±Üâ³ PÜÇÔæ PæãívÜá, GÃÜváÜ aÜÊáÜ aæ ÖÜÔà GOæ¡ ÖÝQPæãívÜá, A«Üì Óèoá £Úà ÓÝÃÜá ¸æÃæÔPæãívÜá ¸Ý¿áÈÉoárPæãívÜÃæ& AÊÜáêñÜ! Aí¥Ü PÜvÜáŸvÜñÜ®Ü¨Ü ©®ÜWÜÙÜÆãÉ AÊÜá¾ A¨æÐÜár aæ®Ý°X, ÃÜáb¿ÞX, ÍÜá»ÜÅÊÝX A¨Ü®æ°ÆÉ ÊÜÞvÜᣤ¨ÙªÜ áÜ . "ŸvÜñ®Ü PÜ Ræ ÃÜáb ŸÖÜÙ'Ü GíŸ ÊÜÞñÜá ñÜáíŸ ¯g. C¨Üᨠª ÃÜ Ç Ü àÉæ AvÜáWæ ÊÜÞvܸàæ PÜá. ŸÄà ®ÝÆáR ÖÜÔàÊæá|Ô®ÜPÝÀá ñÜÊ¿ æ á ÊæáàÇæ ÖÝQ ¹Ô ÊÜÞw, ñæãàÀást ÖÜá|Óæà ÖÜ~¡ ®æãí©Wæ QÊÜâb JWÜÃY O Ü æ Pæãoár Jí¨Üá aÜq° AíñÜ ÊÜÞvæãàÙÜá AÊÜá.¾ CÊÜ£¤®Ü ËáPÜÕÃ…WÜÙÜÈÉ, WæùívÜÃ…WÜÙÜÈÉ H®Üá ÃÜṺ PæãívÜá £í¨ÜÃÜã B ÃÜáb ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ. ÊÜáÖÝ ÎÅàÊÜáíñÜ Pݵ ±ÝÉíoÃ… JŸºÃáÜ AÊÜÃÜ ÊÜáWܯWÝX AíñÜ PÜqr¨Ü ÊÜá®æ¿á®Üá°, ÖæãaÜc ÖæãÓܨÝX¨ÝªWÜ ÖÝWæà PæãívÜá, DWÜ A¨ÜÃÈ Ü É ÊÝÓÜÊÝX¨æઠÊæ. ÊÜá®æ ¿áÈÉ È¶…r¯í¨Ü ×w¨Üá ËáQÕ¿á ñÜ®PÜ Ü GÆÉÊäÜ CÊæ. B¨ÜÃæ JÃÜÙáÜ PÜÇàÉæ CÆÉ! Êæã¨Ü騆 ÃÜáb¿áã CÆÉ. AÊÜá¾ ÊÜÞvÜᣤ¨Üª AvÜáWæWÜÙÜ ±æçQ PæÆÊܯ°®Üã° ÆÈñæ ®æ®² Ü oárPã æ íw¨ÝªÙ.æ B¨ÜÃæ AÊÜÚàWÜ AvÜáWæ ÊÜÞvÜá ÊÜâ©ÆÉ. B¨ÜÃæ H¯ÆÉ©¨ÜªÃÜã B ÊÜá®æ¿áÈÉ ÆÈñæ C¨Ýª ÙÜÆÉ? AÐÜár ÓÝPÜá Aí¨ÜáPæãívÜá ÖæãÃÜpæ. ÊÜ á ®æ ÁãÙÜ W æ PÝÈor PÜ ã vÜ Ç æ ÓÝí¸ÝÅ~¿á ZÊÜá, ±Üâor PÜí¨Ü®Ü PæàPæ, ÓÜ|¡X®Ü ¨Ü¯¿áÈÉ hæãàWÜáÙÜ. PÝÆá ñæãÙæ¨ÜáPæãívÜá ÊÜáWÜá CÃÜáÊÜ PæãàOæÁãÙÜPæR Öæãà¨æ. ¿ÞÃæãà ÊÜÃÜ©WÝ£ìWæ ¯¨æàìÍÜ®Ü ¯àvÜá £¤¨Üª aæàñÜ®Ý G¨Ü᪠Ÿí¨Üá ñܹºPæãívÜÙÜá. PæãàOæ ¿áÈÉ ÊÜáWÜá CÃÜÈÆÉ. BÃÜã PÝÆá Aw GñܤÃÜ¨Ü ÊÜáWÜ PÜ|ì Ÿí¨Üá »Üág ñÜqr "ÖÝ¿å…' Aí¨Ü. AÐÜÃr È Ü É C¨Üá ŸíñÜÆ,É PÜÃÜw ÊÜáÄ? Ÿí¨Ü Ÿí¨ÜÊÜÙæà PæãÃÜÚWæ ¹¨ÜªÙÜá »ÝÊÜ®Ý. WÜívÜ®Ü ÊÜá®æÀáí¨Ü ¿ÞÊÝWÜ ŸÃÜá ñݤÙæãà? ¿ÞÊÝWÜ AÈÉÃÜáñݤÙæãà Jí¨Üã Wæ ã ñݤ W Ü á ÊÜ â ©ÆÉ . Êæ ã ¨Ü È ®Ü í ñæ ÓÜ Ã Ü Ÿ ÃÜ ® æ KvÝvÜáÊÜâ¨Üá, PÜá~¿ááÊÜâ¨Üá PæãíaÜ PÜwÊæá ÊÜÞw¨ÝªÙæ. AÊÜÚàWÜ Öæãpær¿áÈÉ Êæãpær Ÿbcoár PæãívÜ ÖÜQR. ¯íñÜ ¯ËáÐܨÜÈÉ ®ÜãÃÜá ±ÜÅÍæ° PæàÚ, 49<u| =jûKúxååå AíX GÙæ¨áÜ , WÜvxÜ Q£¤,

A¨ÜQRíñÜ B®Üí¨Ü ÊÜáñæã¤í©ÆÉ™! "CÊÜñáÜ ¤ ®Ý®Üá ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜâ©ÆÉ.'

ÖÝWÜíñÜ Jí¨Üá ¯«ÝìÃÜ ¸æÙWÜ Yæ HÙæàÙÜáñÜÇ ¤ àæ ñæW¨ æ áÜ PæãíwÃÜáñæठ®æ. BµàÔ®ÜÈÉ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜÊÃÜ Ü ±æçQ ®Ü®°Ü B±Ü¤ ÓÜÖÝ¿áPÜÃáÜ AíñÜ PæÆÊÜĨݪÃ.æ AÊÜÃÝÂÃÜã ÖæaáÜ c ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜÊÃÜ Æ Ü ™É . ÊÜÐÝì®ÜáWÜoÇ r æ ®Ü®æã°í©Wæ CÃÜáÊÜÊÜÃݨܪÄí¨Ü ®ÜíWæ qà ¸æàPÜá, ±Ü£ÅPæ ¸æàPÜá, ÓÝ°®ÜPæR A~ ÊÜÞvܸæàPÜá, £íw Pæãvܸàæ PÜá&CÊæÆÉ WæãñݤXÃÜáñÜÊ ¤ .æ ®Ý®Üá PæàÙܨàæ ®æà ¿Þí£ÅPÊ Ü ÝX GÆÉ樆 ã Ü ° ÊÜÞw ÊÜááXÓÜáñݤÃ.æ B ®ÜíñÜÃÜ ®Ý®Üá ŸÃæ¿áÆá PÜãvÜáñæठ®æ. ¸Ý¿áÇæãíÉ ¨Üá aÜãÀáíW… WÜÊåÜ …. ®Ü®°Ü ÓÜáñܤ ÊÜááñܤ Jí¨ÜÆÉ æ ááñÜÇ ¤ àæ CÃÜáñܨ ¤ .æ B¨ÜÃæ ®ÜÊáÜ ¾ Bµà暴 ¯¿áÊÜáÊæí¨ÜÃ,æ Ë®ÝPÝÃÜ| ¿ÞÃÜã Jí¨Üá activity ®Üv¿ ¿ÞÃÜ®ã Ü ° ÊÜÞñÜ®ÝwÓÜáÊÜâ©ÆÉ™. C¨Üᨠª ÃÜ Ç Ü àÉæ PæãíaÜ ÖæaáÜ c ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜÊÃÜ íæ ¨ÜÃ,æ ®ÜÊáÜ ¾ pæÈ´æäà®… B±ÜÃæàoÃÜáWÜÙÜá. B¨ÜÃæ GÆÉÃÜ ÊÜá«æ™, GÆÉ activityWÜÙÜ ÊÜá«æ ®Ý®Üá ÊÜåè®ÜÊÝX PÜáÚ£ÃÜáñæ¤à®æ. Pæ Æ Êæ ä Êæ á ¾ ®Ü ® Ü ° ® Ü á ° ÊÜ Þ ñÜ Ü ® ÝwÓÜ ¸ æ à w AíñÜ ¸æ ã àvÜ á ì ÖÝQÃÜ á ñæ ¤ à ®æ . Êæ ã ¸æ ç Ç… B´… ÊÜÞwoárPæãíwÃÜáñæ¤à®æ. ×àWæ Jí©wà ©ÊÜÓÜ ÊÜåè®ÜÊÝX¨Ü᪠¹orÃæ, Aí¨ÜáPæãívÜ PæÆÓÜ A«Üì¨Ü ÊÜáqrWæ B¨ÜíñæÁáà. ¸æàPݨÜÃæ ¯àÊÜâ ¿ÞÊÝWÜÇݨÜÃã Ü PÜãñÜá ÇæPRÜ ÖÝQPæãÚÛ™. ÖÜWÈ -Ü w - à ¿ÞÃÝÂ-Ãã æ í©-Wæ H®æà®Üá ÊÜÞñÜ®- Ý-w© - Ä- AíñÜ ®æ®± -Ü âÜ ÊÜÞw-Pã æ ívÜá Jí¨Üá ÖÝÙæ¿ - á-ÈÉ WÜáÃÜáñ- áÜ ÖÝQ-Pã æ Ú- .Û ±ÜÄÎàÈÔ ®æãàw¨ÜÃ,æ Öæb®c Ü ÓÜÆ ®ÝÊÜâ "ÓÜáÊÜᮾ 'æ ÊÜÞñÝwÃÜáñæठÊæ. PæÆÓÜPRæ ¸ÝÃÜ¨Ü ÊÜÞñÜá Aí£àÊÜÆ™É ? Aí¥Ü µgãÆá ÊÜÞñÜáWÜÙ®Ü Ý°wÃÜáñæठÊæ. Fo B¿Þ¤™, £íw B¿Þ¤™, CÊÜñáÜ ¤ GÐæãír ¨Üá ¹ÔȨæ AÇÝÌ&×àWæ. D ÊÜÞñÜáWÜÚí¨Ü BWܸæàPݨÜ᪠H®Üã CÃÜáÊÜâ©ÆÉ™. CíXÉÑ®ÜÈÉ Jí¨Üá ÊÜÞ£¨æ."þݯWÜÙÜá ñÜÊÜáWæ ñÜáñÝìX H®Ü®æã°à ÖæàÙܸæàQÃÜáñܤ¨Ý¨ÜªÄí¨Ü ÊÜ Þ ñÜ ® ÝvÜ á ñݤ à æ . ÊÜ á ãSìÄWæ H®æ ã à Jí¨Ü á ÊÜ Þ ñÝvÜ ¸ æ à QÃÜ á ñÜ ¤ ¨ Ý¨Ü ª Ä í¨Ü ÊÜÞñÜ®ÝvÜáñݤÃ!æ ' ®ÝÊÜâ GÃÜvÜ®æà ÊæÃæçqWæ ÓæàÄ¨Ü g®Ü. ®ÜÊÜáWæ ñÜáñÝìX H®Üã ÖæàÙܸæàQÃÜáÊÜâ©ÆÉ™. B¨ÜÃæ H®æãà Jí¨Üá ÊÜÞñÜ®Ývܸàæ QÃÜáñܨ ¤ .æ ×àWÝX ÊÜÞñÜ®ÝvÜᣤÃáÜ ñæठÊæ. Jí¨Üá ©®Ü¨Ü ÊÜáqrWæ ÖÝWæ ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜâ¨Ü®áÜ ° ¯ÈÉÔ ®æãàw? ¯ÊÜá¾ ÊÜá®ÜÔWÕ àæ Jí¨Üá ñÜê²™¤ , ÓÜÊÞ Ü «Ý®Ü ÔPÜáñR ¨ ¤Ü .æ A¨ÜPRæ ñÜáíŸ PÜб rÜ v Ü ¸ Ü àæ QÆÉ™. ¿ÞÃÜ®ã Ü ° ¯ÐÜãÃu Ü ÊÜÞwPæãÙܸ Û àæ QÆÉ™. ±ÜÅ£Á㟺ÃÜ iàÊÜ®¨ Ü Æ Ü ãÉ ±ÜÅ£ ¯ñÜ Jí¨ÜÐáÜ r PÝvÜá ÖÜÃp Ü ¿ æ á ÊæàÙæ Aí£ÃÜáñܨ ¤ .æ ÊÜá®æWÆ æ ÓÜÊÆ æ É ÊÜááX¨Ü ÊæáàÇæ JŸº WÜê×~ ±ÜPÜR¨Ü ÊÜá®æ¿ÞPæÁãí©Wæ ÊÜÞ£XÚ¿ááñݤÙæ. AÊÜÃÜ ±æçQ CŸºÃÜã þݯWÜÙÜÆÉ™. At least, ñÜáíŸ ñÜáñÝìX C®æã°ŸºÄWæ H®Ü®æã°à ÖæàÙܸæàPÜá GíŸ AÊÜÓÜÃÜÊÜä AÊÜÄWæ CÃÜáÊÜâ©ÆÉ™. ÖæãàWÜÈ, A®æàPÜ ©®ÜWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ ±ÜÃÜÓܳÃÜÃÜ®Üá° »æàq¿ÞXÃÜáñݤÃÝ? A¨Üã CÆÉ™. ±ÜÅ£ ¯ñÜÂA¨æà ÓÜÊáÜ ¿á,A¨æà ÊÜÞñÜá. ¿ÞÊÜâ¨ÜÃÆ Ü ãÉ ÖæãÓÜñ®Ü Ë Ü ÃÜáÊÜâ©ÆÉ™. ¯ÊÜá¾ ¯ñÜ嬆 Ãæãqà®…®ÜÈÉ Aí¥Ü PÝvÜá ÖÜÃÜpæ¿á ÓÜÊÜá¿á ¿ÞÊÜâ¨Üá GíŸá¨Ü®Üá° ±Üñæ¤ ÊÜÞw. ÊÝÃܨÜÈÉ Jí¨Üá ©®Ü ¸æàPæíñÜÇæà B Ãæãqà®… ñܲ³Ô ¹w. WæÙæ¿áÃÜá ÖÜávÜáQPæãívÜá Ÿí¨ÜÃæ AÊÜÃ®Ü áÜ ° ÓÝWÜÖÝQ. ¯ÊÜá¾ ±ÝwWæ ¯àÊæäí¨Üá ±ÜâÓÜP¤ Ü ×w¨ÜáPæãívÜá PÜáÚñÜáPæãÚÛ™. Jñݤ¿á ÊÜÞw¨ÜÃæ "®ÝÙæ ÔWÜáñæ¤à®æ' AíñÜ ÖæàÚ. £àÃÜ A¯ÊÝ¿áìÊÝ¨Ü ±ÜÅÓÜíWÜ ¹¨ÜªÈÉ ®ÝÇæRà ®ÝÆáR ÊÜÞñÜ®Ýw PÜÚÔ. C¨ÜÄí¨Ü ¯ÊÜá¾ CÊæáàgá ÓÜ|¡Wæ Ÿ¨ÜÇÝWÜáñܤ¨æ. ËáñÜ »ÝÑ¿Þ¨Ü ÊÜá®ÜáÐÜ Öæbc®Ü WèÃÜÊÜ ±Üv¿ æ ááñݤ®.æ ÖÝWÜíñÜ ¯àÊÜâ ÊÜáTæàwÁãà, ÊÜááÐÜíwÁãà BWܸàæ QÆÉ™. ¯ÊÜáXíñÜ Ÿá©œÊíÜ ñÜÃáÜ , £Ú¨ÜáPæãívÜÊÜÃÜá, þݯWÜÙÜá ÔPÝRWÜ AÊÜÃæãí©Wæ ÊÜá®Ü¹bc ÊÜÞñÜ®Ýw. ÖæãÓÜ ËÐÜ¿á AÄñÜáPæãÚÛ™.A±ÜÃã Ü ±ÜÊݨÜá¨Ü®áÜ ° ÓÜíWÜÅ×Ô. WÜáÃÜáñÜá ÖÝQPæãÚÛ™. ©®Ü¨Ü Pæã®æ¿áÈÉ ÊÜáÆWÜáÊÜ ÊÜáá®Ü™° , CÊÜñÜᤠ®Ý®Üá PÝvÜá ÖÜÃÜpæ Öæãvæ¿áÈÆÉ GíŸ ÓÜÊÜÞ«Ý®Ü ¯ÊÜᾨÝXÃÜáñܤ¨æ. ÊÜÞñÜá ÊÜá®æ PæwÔñÜá GíŸ Wݨæ ÓÜáÙÜÆ Û ™É . PÝÆûæà±Ü¨Ü ÊÜÞñÜá, ÇæãàPݼÃÝÊÜá¨Ü ÊÜÞñÜá, ÓÜíhæ ÓæàÃÜáÊÜ WæÙæ¿áÃÜ ÖÜÃÜpæ PÜpær¿á ÊÜÞñÜá, ¸ÝÃ…®ÜÈÉ PÜáw¿ááñܤ PÜãñÝWÜ BvÜáÊÜ ÊÜÞñÜá, ÊÜá¨ÜáÊæ ÊÜá®æ-¿á ÊÜÞñÜá, CÔ³àq®Ü ÊÜá«Ü嬆 ÊÜÞñÜá CÊÜâWÜÚí¨Ü ¿ÞÊÜ ±ÜÅÁãàg®ÜÊÜä CÆÉ™. ÊÝÃÜPæãRÊæá¾ ÊÜåè®Ü¨Ü ÊæãÃæ ÖæãPÜáR ®æãàw. A¨ÜQRíñÜ B®Üí¨Ü ÊÜáñæã¤í©ÆÉ™. - Úja| 5

APæãràŸÃ…

16 - 31 - 2009


¯ÊÜá¾ ÊæáàÇæ WÜívܯWæ ²Åà£Àá¨Ü᪨æà B¨ÜÈÉ™, ¯ÊÜá¾ Ë®Üí£ BñܮܮÜá° PܨÜÈÓÜáñܤ¨æ. BñÜ PæÆÓÜ ÖÜíbPæãÙÜÛÆá ÊÜááí¨ÝWÜáñݤ®æ. A®æàPÜ WÜívÜÓÜÄWæ, ®Ý®Üá ÊÜá®æ¿áÈÉ ¿ÞÊÜâ¨æà PæÆÓÜ ÊÜÞvÜᣤÆÉ GíŸ guilt CÃÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃæ ñÜÊÜá¾ ÖæívÜ£ C¨æà guilt GíŸá¨Ü®Üá° ñÜÊÜá¾ ËÃÜá¨Üœ¨Ü B¿áá«ÜÊܮݰX ŸÙÜÓÜ©ÃÜÈ GíŸá¨Üã ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÈÉÃÜáñܤ¨æ.

ÃÜË ¸æÙÜWæÃæ

D omestic Dud! ÖÝWÜíñÜ Ÿ¿ááÂñݤÃæ PæÆÊÜÃܮܰ. D ÇæàS®Ü K¨ÜᣤÃÜáÊÜ ¯àÊÜâ WÜê×~¿ÞX¨Üª ±ÜûܨÜÈÉ ¯ÊÜáWæãí©ÐÜár ÓÜÆÖæWÜÚÊæ, ±ÜÅÍæ°WÜÚÊæ, ±ÜÄÖÝÃÜWÜÚÊæ. ÇæàS®Ü BÃÜí¼ÓÜáÊÜâ¨ÜPæR ÊÜááíaæ PæÆÊÜâ ÊÜÂQ¤WÜñÜ ÓÜíWÜ£WÜÙÜ®Üá° ¯ÊÜáWæ ÖæàÚ¹vÜáñæ¤à®æ. D ÇæàS®ÜÊÜ®Üá° ŸÃæ¿áᣤÃÜáÊÜ ®Ý®Üá PÜãvÜ ±ÜÃÜÊÜá ÓæãàÊÜÞÄ WÜívÜ! ÊÜá®æ¿áÈÉ D PÜvæÀáí¨Ü B PÜvæWæ Jí¨Üá PÜwx G£¤vÜáÊÜâ©ÆÉ. EívÜ ñÜpær¿áÈÉ Pæç ñæãÙæ¿ááñæ¤à®æ. ÓÝ°®Ü ÊÜÞw¨Ü PÜvWæ æ Ÿpær ¹oár ŸÃÜáñæठ®æ. AíWÜwWæ ÖæãàX AÃܱÝÊÜâ AQR ñÜí¨ÜÊ®Ü Æ Ü .É ®Ü®Ü° PÝÃÜá ñæãÙæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ©ÆÉ. Ÿpær CÔ÷ ÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜâ©ÆÉ. ÖæãÃÜvÜáÊÜ Öæ㣤Wæ ÊÝaÜá, PÜbàì±Üâ, -¹àWÜ¨Ü Pæç™, ±ÜÓÜáì CñÝ©WÜÙÜ®Üá° ÖæívÜ£ ñæWæ¨ÜáPæãvܸæàPÜá. ±Ü¨àæ ±Ü¨æ PÜ®v °Ü PÜ Ü PÜÙ¨ æ áÜ PæãÙÜá£Û ä áÜ ñæठ®æ. ÖÜávÜáQPæãÙÜáÊ Û Ü ÓÜÖ®Ü æ CÃÜáÊÜâ©ÆÉ. AvÜáWæ ÊÜá®æÁãÙÜPRæ A²³ñ² Ü ¿ ³ áã ÖæhÀ jæ ávÜáÊÜâ©ÆÉ. Fo ®Ý¯¨ÜÈ ª WÉ àæ ŸÃܸàæ PÜá. PæÆÊæäÊæá¾ væç¯íW… pæàŸÈÉ®Ü ñÜ®PÜ Ê Ü äÜ ÖæãàWÜáÊÜâ©ÆÉ. PÜí±ÜäÂoÄ®Ü ÊÜááí¨æÁáà EívÜá AÇæàÉ Pæç ñæãÙæ¿ááñæ¤à®æ. ÔWÜÃæàoá ÖÜbc¨Ü PÜãvÜÇæ BÂÐ… pæÅà ñÜí©vÜ©¨ÜªÃæ aÜÖÜ¨Ü TÝÈ Pܲ³®ÜÈÉ ÔWÜÃæàq®Ü Qor PæãvÜÊÜâñæ¤à®æ. Jqr®ÜÈÉ ®Ý®Üá domestic dud. APæãràŸÃ… 16 - 31 - 2009 6


A¨Üá ®Ý®æà®Ý? B¨ÜÃæ PæÆÊæà PæÆÊÜâ ÊÜÐÜìWÜÙÜ ×í¨æ ®Ý®Üá ×àXÃÜÈÆÉ. ÊÜáPÜRÙÜ®Üá° ÍÝÇæWæ Ãæw ÊÜÞvÜᣤ¨æª. ¿á㯴ÝÃ…¾ ÖÝQ, ñÜÇæ ¸Ýb, gvæ PÜqr, ¹í© Coár, PæÆÊæäÊæá¾ £íw¿á®Üã° ÊÜÞw, AÊÜÃÜ ¸ÝPÜáÕWÜÚWæ ÖÝQPæãoár ¸æçQ®Ü ÊæáàÇæ ÍÝÇæWæ ¹oár ŸÃÜᣤ¨æª. ®Ü®Ü° ¸æçPÜá ®Ý®æà JÃæÔPæãÙÜáÛ£¤¨æª. ÓÜÃÜ Öæ㣤®È Ü É G¨Ü᪠®ÜÈ¿ É áÈÉ ¯àÃÜá ×w¨Üá ¯àÃÜá ñÜáí¹ ÓÜᣤ¨.ªæ Ÿpær JWæ¨áÜ PæãÙÜá£Û ¨ ¤ .ªæ ÊÜá®æ¿áÊÜÃÆ æ ÃÉ Ü Ÿpær CÔ÷ ÊÜÞvÜᣤ¨æª. ÃÜhæ¿á ©®ÜWÜÙÜÈÉ PܸæãàvÜáì, ÊÝv…ìÃæãฅWÜÙ®Ü Æ °æ É QÉà®… ÊÜÞwvÜᣤ¨.ªæ ÖæívÜ£ ¸æàWÜ ÍÝÇæWæ ÖæãàX¨ÜªÃæ AÊÜÚWæ ÊÜá«ÝÂÖÜ°¨Ü Fo ñÜÆá²Ô ŸÃÜᣤ¨æª. ¨Ü~ÊÜâ CŸºÄWÜã BXÃÜᣤñÜá¤. CŸºÃÜã ¨Üáw¿áᣤ¨æªÊÜâ. ÓÜíhæ EÓæÕí¨Üá ÊÜá®æWæ Ÿí¨ÜÃæ EWÜáÃÜá ¸æaÜcX®Ü ¯àÄ®Ü ŸPæàq®ÜÈÉ AÊÜÙÜ PÝÆá CwÔ, PÝÆá J£¤PæãvÜᣤ¨æª. AÐærÆÉ ÊÜÞvÜá £¤¨áÜ ¨ ª áÜ ®Ý®æà®Ý AíñÜ CÊÜñáÜ ¤ BÍÜ¿ c áìÊÝWÜáñܨ ¤ .æ

Cí¥Ü ÓæãàÊÜÞÄ CÊÜñÜᤠ®Ý®Üá ±ÜÃÜÊÜá ÓæãàÊÜÞÄ WÜívÜ. G¨Üª ZÚWæÀáí¨Ü Pݵ ¸æàPÜá. I¨ÝÃÜá ±Ü£ÅPæ K© £ÃÜáË ÖÝPÜáÊÜÐÜrÃÜÈÉ ÊÜáãÃÝ°ÆáR Pݵ. ÖÜñÜᤠpæÈ´æäà®Üá. ÓÝ°®Ü ÊÜÞvæãà ÊÜáÖÜÃÝ¿Þ AíñÜ WæãàWÜÃæ¿á ¸æàPÜá. B¨ÜÃæ Jí¨Üá ñÜí¹Wæ ÊæáçÊæáàÇæ ¯àÃÜá ¹¨Ü᪠ÓÝ°®Ü¨Ü ÍÝÓÜ÷ ÊÜááXÀáñæãà, ®Ý®Üá ±Ý¨ÜÃÜÓÜ! ÓÝ°®Ü ÊÜááX¨Üá Ãæw¿Þ¨Ü ÊæáàÇæ ÊÜá®æ¿áÈÉ I¨Üá ¯ËáÐÜ ¯ÆÉÇÝÃæ. A¨Üá ®Ü®Ü° ŸÆ×à®ÜñæÁãà, ÓæóíWæã¤à Wæ㣤ÆÉ. EvÜá±Üâ «ÜÄÔ Ô¨ÜœÊÝ¨Ü PÜãvÜÇæ PæÆÓÜPæR ÖæãÃÜoá¹vÜáñæठ®æ. PæÆÓÜPRæ AíñÜ ¯íñÜ ÊæáàÇæ Gí¥Ü

±ÝÂíoá, ÐÜÃo Ü á ÖÝQPæãívÜá, Ÿãoá PÜqPr ã æ ívÜá A~¿ÞWÜáñݤ®æ. B¨ÜÃæ GÈÉ WÜã ÖæãàWÜáÊÜâ©ÆÉ™. ÊÜá®æ¿á ÊÜÃÝívܨÜÈÉ PÜábì ÖÝQPæãívÜá ¯ÍÜcÆ ÊÝX ÓÝ¿áíPÝÆ¨Ü ñÜ®ÜPÜ PÜáÚ£ÃÜáñݤ®æ. ®Ü®Ü° ñÜíX ¸ÝÂíQ®ÜÈÉ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáñݤÙæ. Cwà ÊÜá®æWÝX ñÜíX WÜívÜ AÊÜÙã æ ŸºÙàæ ¨Üáw¿á¸æàPÜá. AíWÜwWæ ÖæãàX ©®ÜÔ Cí¥Ü ®Ü®ÜWæ JŸº ñÜíXÀá¨ÝªÙæ. Of course, ñÜø Ü àæ PÜá. ÊÜáPÜÙR Ü ÇÝÆ®æ ±ÝÆ®æ ®æãàvܸàæ PÜá. AÊÜ⠮ܮWÜ æ ÓÝËÃÝÃÜá ñÜíX¿áĨݪÃ.æ AÊÜÃÜ ±æçQ CÊÜÙã Ü TÝÀáÇæ ¹¨ÜªÃæ AÊÜÙæà vÝPÜrÃÜ ŸÚWæ J¿á¸æàPÜá. JŸºÙáÜ . ""AOÝ¡, ®Ü®°Ü WÜívÜ PÜáw¿ááÊÜâ©ÆÉ. ÔWÜÃàæ oá CÊÜ®áÜ H®æí¨ÜÃæ H®Üã ÊÜÞvÜáÊÜâ©ÆÉ™. C¨Üá AÊÜÙÜ Óæà¨ÜáÊÜâ©ÆÉ. CÔ³àq®Ü GÇæ Pæç¿áÈÉ ÊÜááqr Wæ㣤Æ.É ÊÜá®æ¿á ±ÜÄÔ§£. ˨æàÍÜ¨Æ Ü ãÉ ¸æàÃæ Öæ|á¡ÊáÜ PÜÙR Ü PÜvWæ æ PÜO£¡æ ¤ ®æãàvÜáÊÜâ©ÆÉ. Jí¨Üá C¨Üá A®æàPÜÃÜ ÊÜá®æ¿á ±ÜÄÔ§£¿áã Öè¨Üá. ©®ÜPæR Pæor ¸æçWÜáÙÜ ¸æç¨ÜÊÜ®ÜÆÉ. A®ÜáÊÜÞ¯ÓÜáÊÜâ©ÆÉ. Ü È Ü É AÆÉ: GÆÉ ¨æàÍÜWÙÜ Æ Ü ãÉ Cí¥ÜÊÄÜ ®Ü®Ü° ñÜÊÜÃÜá ÊÜá®æ¿áÊÜÃÜ®Üá° ÖÜíXÓÜáÊÜâ©ÆÉ. ÊÜá®æWæ PæàÊÜÆ »ÝÃÜñ¨ Ÿí¨ÜÊÃÜ ¨ æ áÜ ÃÜá ±ævÓÜ áÜ ÊÜÞñÜ®Ýw AÊÜÊÞ Ü ®Ü ÊÜÞvÜá ¨ÝªÃ.æ Aí¥ÜÊÃÜ ®Ü áÜ ° ¯àÊÜä ®æãàwÃÜŸÖÜá¨Üá. AÊæáÄPÜ ÊÜâ©ÆÉ. B¨ÜÃæ AOÝ¡, ®Ü®Ü° WÜívܮܨÜá Jí¨æà ¨ÜÈÉ CíñÜÖÜ WÜívÜÓÜÃÜ ŸWæY Jí¨Üá ÃÝÐÜóÊÜáor¨Ü æ áñÜá. ÓÜÊàæ ìWÜÙݨÜÊâÜ . A¨ÜÃÜ ±ÜÅPÝÃÜ PÜí±æàÉ íoá. BñÜ H®Üã ÊÜÞvÜáÊÜâ©ÆÉ!'' Aí¨ÜÙáÜ . ÄÓÜaáÜ ì ®ÜvÀ GÆÉ CÊÜÙàæ ©®Ü©í¨Ü ©®ÜPæR ÓæãàÊÜÞÄ WÜívÜÓÜÃÜ ÓÜíTæ hÝÔ¤ ""A¨ÜQíR ñÜ ¨ÜáÍÜo c ¸æàÃæãí©ÆÉ™. ¸æàÃæ aÜoWÜÚÊæ ¿ÞWÜᣤ¨.æ D WÜívÜÓÃÜ áÜ ÓÜÃÝÓÜÄ GíoãÊÜÃæ ñÝÓÜá ¿áÆÉ™? AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ÖæàWݨÜÃÜã ¹wÓÜŸÖÜá¨Üá. ÊÜáÆWÜáñݤÃ.æ ©®Ü¨È Ü É ÊÜáãÃÜá ñÝÓÜá qàË ®æãàvÜá B¨ÜÃæ ÓæãàÊÜÞÄñÜ®ÜÊæíŸ ¨ÜáÍÜcoÊÜ®Üá° ¿ÞÊÜ »ÜWÊ Ü íÜ ñܯí¨ÜÆã ¹wÓÜÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ™'' Aí¨æ. ®Ü®°Ü ñÜíX¿á ŸWæY ®Ü®ÜWæ PÜÃÜáOæÁᯰÔñÜá. AÊÜÙÜ WÜívÜ ÊÜá®æ¿áÆãÉ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜâ©ÆÉ™. ÖæãÃÜWÜã PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜâ©ÆÉ™. ÍÜá¨Ýœ®ÜáÍÜá¨Üœ dud. BñܯWæ PÜãñÜá £í¨Üá Êæáç¿ááívÜá ÖæãàX¨æ. ¸æÙÜWæY HÙÜáñݤ®æ. ¯àpÝX shave ÊÜÞwPæãÙÜáñÛ Ý¤®.æ ÓÝ°®Ü ÊÜÞvÜá ñݤ®.æ ÊÜÞwor £íw £®Üáñ° ݤ®.æ AhæìípÝX GÈÉWã æ à Öæ ã àWÜ ¸ æ à PÝX¨æ Á áà®æ ã à GíŸíñæ ¯àpÝX APæãràŸÃ… 16 - 31 - 2009 7 ÍÜÅÊÜáPÜãR ×í¨æWæ¿ááÊÜÊÜ®ÜÆÉ. PæÆÓܨÜÆãÉ ®Ü®ÜWæ ÓÜÖÝ¿áPÜĨݪÃæ. B¨ÜÃæ ®Ü®Ü° PæÆÓÜ ®Ý®æà ÊÜÞvÜ ¸æàPÜá. ÖÝWæ ÖÜ©®æç¨áÜ ÊÜÐìÜ WÜÚí¨Ü ÊÜÞvÜᣤ¨àªæ ®æ. ÃÜhæ PÜãvÜ ñæWæ¨ÜáPæãÙÜÛ¨æ. Cwà BµàÔ®ÜÈÉ ŸÖÜáÍÜ@ GÆÉÄXíñÜ ÖæaáÜ c PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜ樆 íæ ¨ÜÃ,æ ®Ý®æà.


ñݤÃæ. Öæaæcí¨ÜÃæ ÖÜ©®æç¨ÜÄí¨Ü ÖÜ©®æíoá ¯ËáÐÜ ÊÝ¿ÞÊÜá A¥ÜÊÝ ÊÝ¿ÞÊÜá ¨ÜíñÜÖÜ BÂQrËq¿áÈÉ ñæãvÜWáÜ ñݤÃ.æ A²³ñ² Ü ³ PÜãvÜ AÊÜÃáÜ ÊÜá®æWÆ æ ÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜâ ©ÆÉ™. ÊÜáPÜRÙÜ ±ÝÆ®æWæ ®æÃÜÊÝWÜáÊÜâ©ÆÉ™. AÊÜÃÜ ÓæãàÊÜÞÄñÜ®Ü¨Ü ŸWæY ÖæàÃÜÙÜÊÝX hæãàPÜáWÜÚÊæ.

C®æ㟠° ¯º ÃÜáñݤ®.æ ÖæívÜ£ ÖæàWæ ÊÜ£ìÓܸàæ PÜá, ÊÜáPÜÙR áÜ ÖæàWæ ®Üv¨ æ áÜ PæãÙܸ Û àæ PÜá, ®æãàvÜÈPæR ÊÜá®æ ÖæàXÃܸàæ PÜá GíŸ ŸWæY BñܯWæ ˱ÜÄàñÜÊÝ¨Ü ¯ÄàPæWÒ ÚÜ ÃÜáñÜÊ ¤ .æ D ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ BñÜ "ŸÖܨã Ü Ãª … WÜívÜ'. ÖÜÙ¿ æ á PÝÆ¨Ü gËáàí¨ÝÄ, ´ÜäÂvÜÇ… WÜívÜí©ÃÜá ñÜÊáÜ ¾ ÖæívÜ£¿áÃæãí©Wæ ÖæàWæ ¨Ü±ìÜ ©í¨Ü ®Üv¨ æ áÜ PæãÙÜáÛ £¤¨ÃªÜ ã æ à, A¨ÜÃÜ ±ÜâÓÜP¤ Ü D ŸÖܨÜãªÃ… WÜívÜ PÜãvÜ ÖÝWæÁáà ®Üvæ¨ÜáPæãÙÜáÛ£¤ÃÜáñݤ®æ. ±ÜÅ£Áãí¨Üã AaÜÄc ¿á ÓÜíWÜ£Ááí¨ÜÃ,æ ÆûÝíñÜÃÜ PÜáoáíŸWÜÙÈ Ü É ÊÜá®æ¿ÞPæÁáà HPÝíX ñÝ®Üá ÖæàÚ¨ÜíñæÁáà BWܸæàPÜá. ˱ÜÄàñÜ ÔóPÜár™. ÊÜáWÜ ´æàÇݨÜÃÜã, ÊÜáWÜÙÜá ¿ÞX Cwà ÊÜá®æ ®ÜvæÓÜáñݤÙæ. WÜívܯí¨Ü ¿ÞÊÜ bPÜR ÓÜÖÝ¿áÊÜä AÊÜÄWæ ¿ÞÃܮݰ¨ÜÃÜã ²Åà£Ô¨ÜÃÜã A¨ÜPæR ÖæívÜ£Ááà ÖæãOæ. ñÝ®Üá ÊÜÞñÜÅ ¿ÞÊÜ ÊÜá®æ¿áÈÉ ¨æãÃÜPÜáÊÜâ©ÆÉ™. Cí¥Ü WÜívÜí©ÃÜ®Üá° ÓÜÄÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá ÖæàWæ? B gÊݸݪĿá®Üã° ñæWæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ©ÆÉ™. Cí¥Ü WÜívÜ C¨Üª¨æªà B¨ÜÃæ ÖæívÜ£ ËÐÜ¿áÊÜ®à°æ CoárPã æ ívÜá vÝ.hæãàÍÜáÊÝ PæãàÇ…ÊÜá®… GíŸáÊÜÊÃÜ áÜ Jí¨Üá PÝÇÝíñÜÃܨÜÈÉ U®Ü°ñæWæ, anxietyWæ JÙÜWÝWÜáñݤÙæ. ÔwËáw WÜívÜ ±ÜâÓܤPÜ ŸÃ橨ݪÃæ. "The lazy husband: How to get men to do more ÊÜáãÃÜ®æ¿á ÊæÃæçq: ÔwËáw WÜívÜ! AÊܯWæ ˱ÜÄàñÜ Ôoár™. AÊÜ®Üá parenting and House work' GíŸá¨Üá B ±ÜâÓܤPÜ¨Ü ÖæÓÜÃÜá. ÓÝ®… ´ÝůÕÓæãRà ¨ÜÊÃÜ Ý¨Ü vÝ.hæãàÍÜáÊÝ PæãàÇ…ÊÜá®… ÊÜá®ÜÍÝÏÓ÷Ü ñÜýÃÜá ÊÜáñÜᤠËÊÝÖÜ ÓÜíŸí— ÖæàÚ¨ÜÐÜr®Üá° ÖæívÜ£¿Þ¨ÜÊÜÙÜá ÊÜÞwPæãívÜá ¹©ªÃܸæàPÜá. PæÆÊæäÊæá¾ BPæWæ (marriage expert)ËÐÜ¿áWÜÙÜÈÉ ±ÜÄ~ñÜÃÜá. ñÜÊÜÞÐæÁáí¨ÜÃæ, Jí¨Üá PÝÆPæR ÖæãÃÜPæR ÖæãàWÜÈPÜãR ¹vÜáÊÜâ©ÆÉ™. ÊÜá®æ¿áÇæÉà C¨ÜáªPæãívÜá ©®ÜËwà aÝPÜÄ ®Ý®æà ÓæãàÊÜÞÄ WÜívÜ®ÝX¨æª GíŸá¨Ü®áÜ ° J²³Pã æ ÙÜáÊ Û Ü vÝ.PæãàÇ…ÊÜá®…, ñÜÊáÜ ¾ ÃæãàPܸàæ PÜá. Ë®ÝPÝÃÜ| AÊÜ®áÜ ÔwËáwWÜáoár£Ã¤ áÜ ñݤ®.æ ®Ü¿Þ±æçÓ¿ æ á ÊÜá®æ ÊÜ꣤ iàÊÜ®Ü¨Ü A®Üá»ÜÊܨÜÈÉ Jí¨ÜÆÉ™, ®Ý®Ý Ë«Ü¨Ü ÓæãàÊÜÞÄ WÜívÜí©ÃÜ®Üá° WæÆÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜâ©ÆÉ™. ÓÜ|¡ A±ÜÓÊ Ü ÂÜ PÜãR ÃæàWÜáñݤ®.æ AÊÜ®Ü ËÃÜá¨Üœ £ÃÜáX ¹àÙÜáÊÜâ¨Üá WÜáÃÜá£Ô¨ÝªÃ.æ ¨æãvÜx ÊÜÞñæà®ÜÆÉ™.B¨ÜÃæ ÊÜáPÜRÙæ¨ÜáÃÜá ÊݨÜ&gWÜÙÜ aæ®Ý°XÃÜáÊÜâ©ÆÉ GíŸ ±Üvæx WÜívÜ PÝÃÜ|PæR ÖæívÜ£ AÊܮܮÜá° ÓÜáÊÜá¾®æ ÓÜ×ÔPæãÙÜáÛñݤÙæ. A¨ÜÃÜ ±æçQ JŸº®Üá ±Üvæx WÜívÜ: Boy Husband. ñܮܰ®Üá° ñÝ®Üá ÖæàWæ AÊÜÞ¾ÊÜÅ WÜívÜ ÓÜí»ÝÚÔPæãÙÜÛ¸æàPÜá GíŸá¨æà Wæ㣤ÆÉ¨Ü AÊÜ®Üá, B ŸWæY ÁãàaÜ®æ¿á®æ°à C®Üá° Pæã®æ¿á hÝ£Áãí©¨æ. A¨Üá GÆɨÜPÜãR ×ígÄ¿ááÊÜ hÝ£. ÊÜÞvܨæ ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞX¹qrÃÜáñݤ®æ. AÊܮܮÜá° ÓÝPÜáÊÜâ¨æí¨ÜÃæ ÊÜáñæã¤í¨Üá Jí¨Ü¥Üì¨ÜÈÉ BñÜ®Üã ±Üvæx WÜívÜ®Üí¥ÜÊÜ®æà. Jí¨æà ÊÜÂñÝÂÓÜÊæí¨ÜÃæ DñÜ ±Üvæx ÊÜáWÜáÊÜ®Üá° ÓÝQ¨ÜíñæÁáà. ±ÜÅ£Áãí¨Ü®Üã° ñÜ®ÜWæ ÖæívÜ£Ááà ÊÜÞwPæãvÜÈ WÜívÜ®Üíñæ ÖÜo ÊÜÞvÜáÊÜâ©ÆÉ™. ±ÜÅ£Áãí¨Ü®Üã° ÖæívÜ£Ááà ÊÜÞvÜÈ,®Ý®Üá GíŸ ¯ÄàPæÒ AÊܮܨÜá. ®ÝÙæ ¸æÙÜWæY JíŸñÜᤠWÜípæWæ BµàÔWæ ÊÜááor¸æàPÜá ¿ÞÊÜâ¨Ü®Üã° ÊÜÞvÜÇÝÃæ : AÓÜÊÜá¥Üì GíŸ »ÝÊÜ®æ D ÊæÃæçq¿á WÜívÜÓÜ Aí£¨ÜªÃæ, "JíŸñܤÃæãÙÜWÝX ®Ý®Üá AÈÉÃÜáÊÜíñæ ®æãàwPæãà' Gí¨Üá ÖæívÜ£Wæ ÃÜÈÉÃÜáñܤ¨æ. CÊÜÃÜá "AÊÜÞ¾ÊÜÅ WÜívÜ'©ÃÜá. CíXÉÑ®ÜÈÉ hen-pecked husÃݣŠÖæàÚ ÊÜááÓÜáPæÙæ¨ÜáPæãÙÜáÛñݤ®æ. BñÜ ×àWæ ÊÜ£ìÓÜáÊÜâ¨ÜPæR PÝÃÜ| BñÜ®Ü band A®Üá°ñݤÃæ. C¨ÜÃÜÈÉ ¿ÞÊÜ ÊÜáor¨Ü QàÙÜÄÊæá CÃÜáñܤ¨æ Aí¨ÜÃæ, ñÝÊÜâ Ü ÊÜÞvÜÆá Öæãà¨ÜÃæ GÈÉ B PæÆÓÜ PæwÔ ¹vÜáñæठÊæäà GíŸ «ÝÊÜíñÜPRæ ñÜí¨æ ñÝÀá. AÊÜÃÜá AÊܮܮÜá° ¿ÞÊÜ ±ÜÄ ÊÜáá¨Ü᪠ÊÜÞw ¸æÙæÔÃÜáñݤÃæí¨ÜÃæ, H®Ý¨ÜÃã ÊÜá®æ¿áÈÉ EÚ¨ÜÊÄÜ ÃÜáÊÜâ¨æà ñÜ®°Ü PæÆÓÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ÊÜÞwPæãvÜáÊÜâ¨ÜPÝRX GíŸí¥Ü ¹¨Ü᪠±ÜÅ£Áãí¨ÜPÜãR ×í¨æàoá ÖÝPÜáñݤÃæ. GÆɨÜÄí¨Ü ¨ÜãÃÜ EÚ¿ááñݤÃæ. CŸºÃáÜ ¨Üáw¨ÜÃã Ü »ÝÊÜ®æ AÊÜ®È Ü É ¸æÙ¨ æ áÜ ¹qrÃáÜ ñܨ ¤ .æ Ôó PÜár WÜívÜ ¯ÊÜá¾ WÜívÜ D ®ÝÆáR "»Ü¿Þ®ÜP'Ü PæoWÜÄWÜÙÜ ±æçQ ¿ÞÊÜâ¨æà Jí¨Üá ÊÜWìÜ PæR C¨Üá ±Üvæx WÜívÜ®Ü PÜ¥æ¿Þ¨ÜÃæ, perfectionist Husband AíñÜ ÓæàÃܨæ CÃÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ ÓÜÄ¿ÞX CÔ÷ ÊÜÞwPæãÙÜÛÆá ¸ÝÃܨæ J¨ÝªvÜáÊÜ,

8

APæãràŸÃ…

16 - 31 - 2009


"ÃݣŠÊÜÞw¨Ü ±ÜÇæ ÖÜÙÜÔ¨æ: A¨Ü®Üá° H®Üá ÊÜÞvÜÈ?' GíŸíñÜÖÜ AvÝ°w ±ÜÅÍW°æ ÙÜ ®Ü áÜ ° PæàÙÜáÊÜ ±æ¨ªÜ WÜívÜ®Ü ÊæáàÇæ B PÜ| Ò PæR EĨÜá ¹àÙܸàæ PÜá AíñÜ ¯ÊÜáWæ A¯°Ô¨ÜÃæ BÍÜ¿ c áìËÆÉ™. ®ÜÊáÜ ¾ ÓÜÊÞ Ü g Êæã¨ÜȨÜíª ñæÁáà C©ª¨ÃªÜ æ Gí¥Ü WÜívÜ®®Ü áÜ ° ¸æàPݨÜÃã Ü PÜqPr ã æ ívÜá Öæ|WÜŸÖÜá©ñÜᙤ . ÓÜ×ÔPæãÙÜŸ Û ÖÜá©ñÜᙤ . B¨ÜÃæ ÓÜÊÞ Ü g Ÿ¨ÜÇÝX¨æ. WÜívÜ ÖæívÜ£ CŸºÃÜã ¨Üáw¿á©¨ÜªÃæ Jí¨Üá ÊÜá®æ ®Üvæ¿ááÊÜâ ©ÆÉ™.®ÜÊÜá¾ ÓÜíŸÙÜWÜÙÜ ÓÜÌÃÜã±ÜÊÜä Ÿ¨ÜÇÝX¨æ. Êæã¨ÜÈ®Üíñæ WÜívܯWæ Öæbc®Ü ÓÜíŸÙÜ GíŸ Ô¨ÝœíñÜ DWÜ A®ÜÀ Ì áÓÜáÊÜâ©ÆÉ™.PæÆÊÜâ PÜáoáíŸWÜÙÈ Ü É WÜívܯXíñÜ ÖæívÜ£Ááà ÖæaÜác ¨Üáw¿áᣤÃÜáñݤÙæ. ±ÝÎcÊÜÞñÜ ¨æàÍÜWÜÙÜÈÉ ¨Üáw¿ááÊÜ WÜívÜÓÃÜ Ü ÓÜíTæ PÜwÊæá¿ÞWÜᣤ¨.æ AÊÜÃáÜ ¨Üáw¿ááÊÜâ¨ÜQíR ñÜ Öæb®c Ü ñÝÓÜá ÖæíWÜ ÓÜÃáÜ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáñݤÃ.æ ˨Ý»ÝÂÓÜ¨Ü ËÐÜ¿áPæR Ÿí¨ÜÃæ WÜívÜÓÄÜ Wæ ÓÜÄÓÜÊáÜ ÃÝX ÖæíWÜÓÜÃÜá K¨ÜñæãvÜX¨ÝªÃæ. B¨ÜÃæ ÊÜá®æWæÆÓÜ¨Ü ËÐÜ¿áPæR Ÿí©Ãæãà? AÆãÉ ¨Üáw¿áᣤÃáÜ ÊÜÊÙÜ áÜ , PÜqPr ã æ ívÜá Öæ|WÜᣤÃáÜ ÊÜÊÙÜ áÜ ÖæíWÜÓàæ .

ÓÜıÜwÔ JŸº WÜívÜÓÜá ¨Üáw¿ááÊÜâ¨ÜQRíñÜ ÖæaÜác™, JŸº working mother ¨Üáw¿áᣤÃáÜ ñݤÙ.æ WÜívܯWæ ŸÃÜáÊÜÐàræ ÓÜíŸÙÜ AÊÜÄWÜã ŸÃÜᣤÃáÜ ñܨ ¤ .æ B¨ÜÃæ AvÜáWæ, ÊÜáPÜRÙÜ K¨Üá, A®ÝÃæãàWÜ &CñÝ©WÜÙÆ æ É AÊÜÃÜ ñÜÇWæ àæ ¹àÙÜáñÜÊ ¤ .æ ÖÝWݨÜÃæ D ÓÜÊÜáÓæÂWæ H®Üá ÊÜÞvÜ ¸æàPÜá GíŸ ±ÜÅÍæ°Wæ vÝ.hæãàÍÜáÊÝ PæãàÇ…ÊÜá®… ñÜÊÜᾨæà B¨Ü EñܤÃÜ ÖÜávÜáPÜÆá ±ÜſᣰԨݪÃ.æ AÊÜÃÜ ±ÜÅPÝÃÜ ÖæíWÜÓÃÜ áÜ Ÿ¨ÜÇÝWܸàæ PÜá. Of course, ÓæãàÊÜÞÄ WÜívÜí©ÄWæ Ÿ¨ÜÇÝWÜáÊÜ AÊÜÍÜÂPÜñæÁáà PÜívÜá ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ™. AÊÜÄWæ CÊÜ£¤®Ü D "BÃÝÊÜáá' ÍÝÍÜÌñÜ ÊÝX ÊÜááí¨ÜáÊÜÃæ¿áÈ GíŸ A¼ ±ÝÅ¿áËÃÜ á ñÜ ¤ ¨ æ . B¨Ü Ã æ Ÿ¨Ü Ç Ý¨Ü ÖæíWÜÓáÜ ÊÜáãÃÜá ÄࣿáÈÉ ÓæãàÊÜÞÄ WÜ í vÜ ® Ü ® Ü á ° ÓÜ Ä ±Ü w ÓÜ á ÊÜ ±Ü Å ¿áñÜ ° ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá.

¯à®æà ÊÜÞwPæãà Êæ ã ¨Ü Æ ®æ ¿ á¨ÝX, ÓÜ í «Ý®Ü P æ R ԨܜÃÝX. WÜívÜ®æãí©Wæ ÊÜÞñÜáPÜñæWæ CÚÀáÄ. Negotiate ÊÜÞw. ¯ÊÜá¾ PæçÈ ÓÝ«ÜÂÊÝWÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ D ¿áá¨Üœ ¨ÜÈÉ WæÆáÉÊâÜ ¨ÜPÝRX ¯ÊÜᨠ¾ àæ "ÊÜáor'ÊÜ®áÜ ° PæãíaÜ PÜwÊæá ÊÜÞwPæãÚÛ™. "D ±ÝñæÅ ÓÜÄ¿ÞX ñæãÙæ©ÆÉ Aí¨æ¿Þ? ÓÜÄ, ÖÝWݨÜÃæ C®Üá° ÊæáàÇæ ±ÝñæÅ ñæãÙæ¿ááÊÜ PæÆÓÜ ¯à®æà ÊÜÞwPæã' AíñÜ WÜívÜ Aí¨Üá¹vÜŸÖÜá¨Üá. ÖÝWܮܰÈPæR AÊÜPÝÍÜ Pæãvܸàæ w.A¨ÜPàRæ ÖæàÚ¨Üᙪ , PæÆÓÜ¨Ü ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ¯ÊÜá¾ standard PæãíaÜ PÜwÊæá ÊÜÞwPæãÚÛ™.

ÊÜÞw¨ÜÃæ A¨Ü®áÜ ° ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá. ÊÜá®æWÆ æ ÓÜ¨Ü ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ PæãíaÜ PÜÃÝÃÜáÊÝPÝR XÄ. "C©ÐÜ®r áÜ ° ®Ý®Üá ÊÜÞvÜáñæठ®æ. Eڨܨ®ªÜ áÜ ° ¯à®Üá ÊÜÞvÜá' GíŸíñæ SbñÜ ÊÝ¨Ü ¨Ü¯¿áÈÉ ÊÜÞñÜ®Ýw. BvÜáÊÜâ¨ÜÐàræ AÆÉ: PÜÅÊáæ à| ¯ÊÜᨠ¾ àæ B¨Ü ÄࣿáÈÉ ÓÜ|¡Wæ ÓÜñÝÂWÜÅÖÜ ÖÜãw. ¸æv…Pݵ ÊÜÞwPæãvܸæàw. £íw ñܲ³Ô. One fine day, CÊÜñÜᤠAvÜáWæ ÊÜÞvÜáÊÜâ©ÆÉ Gí¨Üá NãàÑÔ. Gí¥Ü WÜívÜ®æà B¨ÜÃÜã C©ÐÜár ÊÜá®æWæÆÓÜ ÊÜÞwPæãvÜÇæà¸æàPÜá Gí¨Üá guideline ÖÝQPæãw. Cí¥Ü ÓÝ£Ì P Ü ÓÜ ñ ÝÂWÜ Å ÖÜ W Ü Ú Wæ ÊÜ á PÜ R Ù Ü á ÊÜ á ~¿áŸÖÜ á ¨Ü á . B¨Ü à æ WÜ í vÜ í ©ÃÜ á ÊÜá~¿ááñݤÃæÁáà GíŸá¨Üá ÓÝ£ÌPÜ ±ÜÅÍæ°™. SíwñÜ ÊÜá~¿ááñݤÃæ. ©®ÜËwà PÝípÝÅPÜár ÊÜÞwÓÜáÊÜ, ÊÜá|á¡&ÔÊæáíoá, «ÜãÚ®ÜÈÉ KvÝw ÊÜá®æWæ ŸÃÜáÊÜ WÜívÜ ÊæãÆ¨Ü ¹ÙÜá²®Ü PÜÊÃÜ … ÖÝQ¨Ü Óæãà´Ý¨Ü ÊæáàÇæ JÃÜpã æ ÃÜpÝX PÜãñÜá WÜÈàgá ÊÜÞvÜᣤ¨ÜªÃæ ÖæívÜ£¿Þ¨ÜÊÜÙÜá ÃæàWܸæàPÝXÆÉ™. "Óæãà´Ý PÜÊÜÃ… WÜÈàhݨÜÃæ ÊÜáWÜáËWæ A®ÝÃæãàWÜÂÊÝWÜáñܤ¨æ' AíñÜ ÓÜãbÔ¨ÜÃæ ÓÝPÜá. WÜívÜ ÊÜá®æWæ ×í£ÃÜáX¨Ü PÜãvÜÇæ ÓÝ°®Ü ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Ü®áÜ ° ÃÜã{ ÊÜÞwPæãÙÜáñÛ Ý¤®æ A®Üáñ° ݤÃæ vÝ.hæãàÍÜáÊÝ PæãàÇ…ÊÜá®….

DWÜ ¸æoÃÜá ""®Ü®Ü° WÜívÜ »Ü¿áíPÜÃÜ ÊÜá®ÜáÐÜ™. ÊÜ á ®æ à ÈÃæ ã à ÊÝÑíW… ÊÜ á Ñà®… Öæ à Wæ ŸÙÜ Ó Ü ¸æàPæãà Wæ㣤ÆÉ¨Ü ¿ávÜÊÜor™. Jí¨æà Jí¨Üá ©®ÜPÜãR ®Ý®Üá ÖÝst ÖÝWæ ¯àpÝX ÖÝÔWæ ¿ á Êæ á àÇæ bed spread ÖÝÓÜÆá AÊܯWæ ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ™. ÓÝËÃÜ ÓÜÆ ÖæàÚ¨ÜÃã Ü , ÓÝ°®Ü ÊÜÞw¨Ü ÊæáàÇæ aæwx¿á®Üá° ¸Ýñ…ÃÜãËá®ÜÇæÉà ÓÜáÃÜáÚ ÓÜáÃÜáÚ¿ÞX ¹oár ŸÃÜáñݤ®.æ B¨Ü Ã æ ®Ý®Ü á Óæ ã àÇæ ã ²³ P æ ã ÙÜ Û Æ á ԨܜÚÃÜÈÆÉ™. PÜãñÜá aÜbìÔ¨æ. NegoR ¨æ. ÊÜá®ÜÔWÕ æ tiate ÊÜÞw¨æ. ÓÜí«Ý®ÜQÚ ®ÝoáÊÜíñæ ×ñÜÊÝX ÊÜÞñÜ®Ýw¨æ. AÐÜÃr Ü ÊÜáqrWæ ®Ü®°Ü ñÜíñÜÅ ´ÜÈÔñÜá. DWÜ ±ÜÃÜÊÝXÆÉ™. ¹or aæwx ×íw ÖÝQ ŸÃÜáñݤ®æ'' Gí¨Üá JŸº WÜê×~ ÖæàÚ Pæãíw¨ÝªÙ.æ He is horrific.

ÖæívÜ£¿á ±ÝñÜÅ

CÐÜ á r Öæ à Ú¨Ü ÊÜ Þ ñÜ Å Pæ R ™ , WÜ í vÜ í ©ÃÜ á Óæ ã àÊÜ Þ ÄWÜ Ù ÝWÜ á ÊÜ â ¨Ü Ã Ü È É Öæ í vÜ £ ¿á ±ÝñÜ Å Êæ à CÆÉ Aí¨ÜáPæãÙܸ Û àæ w. "®ÜíWæ ¸æàÃæ¿áÊÜÃáÜ PæÆÓÜ ÊÜÞw¨ÜÃæ ÓÜÊÞ Ü «Ý®ÜÊÝWÜÆ™É . ®Ý®Üá ÊÜÞw¨ÜÃàæ ®æà ÓÜÄ' AíñÜ ÖæíWÜÓÃÜ áÜ ÖæãÃÜváÜ ñݤÃÆ Ü ™É ? ÓæãàÊÜÞÄñÜ®¨ Ü Ü Ÿá®Ý© WÜÇæÉà A¨Üá. C¨Ü®Ü° ÊÜá®ÜÍÝÏÓÜ÷ ñÜýÃÜ »ÝÐæ¿áÈÉ Gate keeping A®Üá°ñݤÃæ. ±ÝñæÅ ñæãÙæ¿ááÊÜâ¨Üá, AvÜáWæ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá, Ÿpær CÔ÷ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá, ÊÜáWÜáËWæ AÓÜvæx ¸æàvÜ ÓÝ°®Ü ÊÜÞwÓÜáÊÜâ¨Üá&D ñæÃÜ®Ý¨Ü PæÆÓÜWÜÙÜ®Üá° "ñÝÊæà' ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜÃÜ ÊÜáãÆPÜ GÃÜvÜ®æ¿á¨ÝX, ÊÜÞ£®ÜÈÉ APÜRÃæ ñÜáí¹PæãÚÛ™. ®Üvæ©ÃÜáÊÜ A«Ü¿á®Ü D A®æàPÜ ÖæíWÜÓÜÃÜá Jí¨Üá ¿ágÊÜÞ¯Pæ¿á®Üá° A®Üá»ÜËÓÜáñݤÃæ. Sense of auËÐÜ¿áÊÜ®Üá° ñÜáíŸ ÓܳÐÜrÊÝX ÖæàÚ¨æ. WÜívÜÔWæ ¸æàPݨÜÐÜár ²Åà£&APÜRÃæ thority AÊÜÄWæ »ÝÓÜÊÝWÜáñܤ¨æ. AÊÜÃÜá ×àWæ ÊÜÞvÜ ÖæãÃÜvÜáñݤÃݨܪÄí¨ÜÇæà ÔPÝRWÜ BñÜ ÊÜáPÜRÙÜ®Üá° APÜRÃæÀáí¨Ü PÝ|áñݤ®æ. ÊÜá®æWæÆÓܨÜÈÉ ÖÜáÃÜᲯí¨Ü WÜívÜÓÜÃÜá ÓæãàÊÜÞÄWÜÙÝX¹vÜáñݤÃæ. A¨Üá PÜá¨ÜáÃæ ñæãvÜWÜáñݤ®æ. ÖæívÜ£Àáí¨Ü Öæbc®Ü APÜRÃæ &²Å࣠ÔPÜR WÜívÜí©ÃÜá ÓæãàÊÜÞÄ WÜívÜ暴 D ÓæãàÊÜÞÄñÜ®Ü¨Ü ŸWæY ÓÝíÓÜ¢£PÜ ÊÜáor¨ÜÈÉ Jí¨Üá (cultural WÜÙÝWÜáÊÜ ÓÝ«ÜÂñæ PÜwÊæáÀáÃÜáñܤ¨æ. ¿ÞÊÜ PÝÃÜ|PÜãR WÜívܮܮÜá° AÓÜvæxÀáí¨Ü re-think) ÊÜáÃÜábíñÜ®æ¿á AÊÜÍÜÂPÜñæÀá¨æ.vÝ.hæãàÍÜáÊÝ PæãàÇ…ÊÜá®…ÃÜ ®æãàvÜáÊÜâ¨ÝWÜÈà, ÊÜáãÇæWæ JñÜĤ ÓÜáÊÜâ¨ÝWÜÈà ÊÜÞvܸàæ w. ±ÜÅPÝÃÜ ÊÜá®æWæÆÓܨÜÈÉ ±ÝÇæãYÙÜáÛÊÜ WÜívܯ¨Üª ±ÜPÜÒ¨ÜÈÉ™, ÊÜávÜ©Wæ ÇæçíXPÝÓÜQ¤ ÊÜá~¿ááñݤÃÝ? ÊÜáãÃÜ®æ¿á¨Üá PæãíaÜ PÜÐÜr¨Ü ÖÝ©. B¨ÜÃÜã Öæ|á¡ÊÜáPÜRÙÜá ÊÜá®ÜÓÜáÕ ÖæaÜácñܤ¨æ. A®æàPÜ ËÐÜ¿áWÜÙÜÈÉ WÜívÜÓÜá ÓæãàÊÜÞÄ PÜá¨ÜáÃæ¿áí¥ÜÊÜ®Üá. ÓÜÌƳ APæãràŸÃ… 16 - 31 - 2009 9


PÜ Ð Ü r Êæ ¯ ° Ô ¨Ü Ã Ü ã ÓÜ Ä Ááà, Öæ í vÜ £ ¿Þ¨Ü Ê Ü Ù Ü á PÜ á ¨Ü á Ãæ ¿ á®Ü á ° ÊÜá~ÓܸæàPÜá, ÖÜñܤ¸æàPÜá, ÆWÝÊÜáá ×w¨Üá gWܸ Y àæ PÜá, aÝÊÜq ¹àÓܸàæ PÜá, ÖÜáĨÜáí¹Ô KwÓÜ ¸ æ à PÜ á . £àÃÜ A—àÃÜ W æ ã ÙÜ á Û Ê Ü ÖæívÜ£¿áÃݨÜÃæ ÓæãàÊÜÞÄ PÜá¨ÜáÃæ¿áíñÜÖÜ WÜ í vÜ á ±Ý¨Ü ¨ Ü ŸÚ¿á ÖÜ á ÆáÉ Êæáà¿ááªPã æ ívÜá ÓÜáSÊÝX C¨Ü᪠¹vÜáñݤ®.æ

±Üqr ŸÃæ©w ¯ÊÜá¾ ÊæáàÇæ WÜívܯWæ ²Åà£Àá¨Ü᪨æà B¨ÜÈÉ™, ¯ÊÜá¾ Ë®Üí£ BñܮܮÜá° PܨÜÈÓÜáñܤ¨æ. BñÜ PæÆÓÜ ÖÜíbPæãÙÜÛÆá ÊÜááí¨ÝWÜáñݤ®æ. A®æàPÜ WÜívÜÓÄÜ Wæ, ®Ý®Üá ÊÜá®æ¿áÈÉ ¿ÞÊÜâ¨àæ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜᣤÆÉ GíŸ guilt CÃÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃæ ñÜÊÜá¾ ÖæívÜ£ C¨æà guilt GíŸá¨Ü®Üá° ñÜÊÜá¾ ËÃÜá¨Üœ¨Ü B¿áá«ÜÊܮݰX ŸÙÜÓÜ©ÃÜÈ GíŸá¨Üã ÊÜá®ÜÔ®Õ È Ü ÃÉ áÜ ñܨ ¤ .æ CíñÜÖÜ WÜívÜí ©ÄWæ "¯ÊÜá¾ ÊÜñìÜ ®æ¿áÈÉ Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæ Ÿí¨ÜÃæ A¨ÜÄí¨Ü ¯ÊÜáWæà ÇÝ»Ü˨æ' GíŸá¨Ü®Üá° ÊÜá®ÜÊÜÄPæ ÊÜÞwPæãw. JŸº ÓÜíñÜáÐÜr ±Ü£° (happier)ÔWÜáñݤÙæ GíŸá¨Ü®Üá° ËÊÜÄÔ. ÊÜá¨ÜáÊæ ÊÜáñÜᤠPÜáoáíŸ GíŸá¨Üá PæãvÜá& PæãÙÜáÛËPæ¿á ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ. D ñÜ®ÜPÜ PÜáoáíŸ PÝRX ¯àÊÜâ H®æà®Üá ÊÜÞw©ªàÄ GíŸá¨Ü®Üá° BñܯWæ ®æ®Ü²Ô. BñÜ ÊÜÞvܸæàQÃÜáÊÜâ¨Ü®Üã° ®æ®Ü²Ô. ±ÜÅ£ ¯ñÜ ¯àÊÜâ ÊÜÞvÜáÊÜ PæÆÓÜWÜÙÜ ¨æãí¨Üá ±Üqr ÊÜÞww. C¨ÜÄí¨Ü ¯ÊÜáWæà ¯ÊÜá¾ ŸWæY ÖæÊæ᾿ááípÝWÜáñܤ¨æ. ¯àÊÜâ WÜívܯí¨Ü H®Ü®áÜ ° ¯ÄàPæÒ ÊÜÞvÜᣤàÄ GíŸá ¨Üè Ü ã Ü ±Üqr ÊÜÞw ñæãàÄÔ. ÖÝWÜíñÜ ñÜáíŸ E¨Üo œ ÃÝWܸàæ w, JÃÜoÃÝWܸàæ w, ¯ÐÜÃR áÜ ~ ¿ÞWܸàæ w. ¯ÊÜá¾ ¨Ü¯¿áÈÉ APÜÃR À æ áÃÜÈ.

ÖÝWæ ÊÜÞvܸæàw ¯ÊÜáWæ B¨Ü AÓÜÊÞ Ü «Ý®Ü ÖæàÚPæãÚÛ™. D ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ¯ÊÜá¾ ñÝ¿áí©ÃÜá ®Üvæ¨Üá PæãívÜíñæ ®Üvæ¨ÜáPæãÙÜÛ¸æàw. ¯ÊÜá¾ ñÝ¿áí ©ÃÜ á ¸æ Ù Ü X ¯í¨Ü ®Ü v Ü á ÃݣſáÊÜ Ã æ W Ü ã ÊÜáãXWæ PÜÊÜvæ PÜqrPæãívÜá ¨Üáw¿áᣤ¨Ü᪠¨Ü®Üá° ¯àÊÜâ ®æãàw©ªàÄ. ÖÝWæ ¨Üáw¿áá ÊÜâ¨æà WÜê×~à «ÜÊÜáì Aí¨ÜáPæãívÜá ¹vÜ ¸æàw. PæÆÊÜâ PæÆÓÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞvÜ©¨ÜªÃÜã ®Üvæ¿áᣤÃÜáñܤ¨æ. Aí¥ÜÊÜâWÜÙÜ®Üá° WÜÊÜá¯Ô, WÜáÃÜáñÜá ÖÝQPæãívÜá& AÊÜâWÜÙÜ®Üá° avoid ÊÜÞw. B¨ÜÃæ , "®Ý®Üá ÊÜÞwPæãívÜÃæà®æà ÓÜÄ, ¸æàÃæ¿áÊÜÃÜá ÊÜÞw¨Ü PæÆÓÜ ®Ü®ÜWæ ÓÜÄ ÖæãàWÜáÊÜâ©ÆÉ' AíñÜ ¯àÊÜâ ÖÜo ×w¨Ü¨æªà B¨ÜÃæ, ¯ÊÜá¾ WÜívÜ ÍÝÍÜÌñÜÊÝX ÓæãàÊÜÞÄ ¿ÞX EÚ¿ááñݤ®.æ Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæÁáíŸá¨Üá ÊÜá®æÁãÙÜX ¯í¨ÜÇàæ ŸÃÜÈ.

ÓÜáÊÜå… ÓÜáÊæá° ®æãí¨ÜáPæãÙÜáÊ Û Ê Ü ÃÜ áÜ ®æãí¨ÜáPæãÙÜáÊÛ âÜ ¨Üá.

ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX ÊÜáí© GÃÜváÜ ÄࣿáÈÉ ®æãí¨ÜáPæãÙÜáñÛ Ý¤Ã.æ Jí¨Üá ÊÜÞw¨Ü ñܲW³ ,æ C®æãí° ¨Üá ñÜ®¨ °Ü Æ Ü ¨ É Ü ñܲW³ .æ D ñܮܰ¨ÜÆÉ¨Ü ñܲ³Wæ ±Ü¨æà ±Ü¨æ ®æãí¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜÊÜĨݪÃÜÆÉ AÊÜÃÜá £àÃÝ ÓÜãûܾ ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÊÜÃÜá. ÓÜÌƳ$ emotional XÃÝQWÜÙ.æ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜ ÓÜÙ § ¨ Ü È Ü ,É ÊÜá®æ¿áÈÉ, ´æÅív…Õ hæãñæ, ÓÜíŸí—PÜÃÜ hæãñæ Cí¥Ü ‘®æãí¨Üá PæãÙÜáÛÊÜ’ ±ÜÅÓÜíWÜWÜÙÜá AÄñæãà, AÄ¿á¨æÁãà ®Üvæ¨Üá ÖæãàWÜáñܤÊæ. PæÆÊÜÃÜá ¸æàPÜíñÜÇæà ®æãàÊÜâípÝWÜáÊÜ ÊÜÞñÝvÜáñݤÃæ. C®Üã° PæÆÊÜÃÜá WæãñݤWܨæÁáà Bw¹qrÃÜáñݤÃæ. Jí¨ÜPæR ûÜÊæá CÆÉ, C®æã°í¨ÜPæR aÜãÃÜá ûÜÊæá Eíoá. Ü Ç r æ ´æäà®…®ÜÈÉ ÊÜÞñÝw¤©à¿Þ, ñÜvÊ Ü ÝX Ÿí¨Ü ÊÜáWÜÚWæ, ‘¿ÞPæ ÇæàpÝX ŸÄ¤©à¿Þ?’ Aí¨æÅ, ‘WÜípæWo H®Üá Pæor aÝÚà®æãà A¨Üá’ AíñÜ ÊÜáWܮܮܰ WܨÜĨÜÃæ, ‘H¯ÊÜñÜᤠÓÝÖæàŸÃÜá Ëáíb¤©àÃÝ?’ AíñÜ ÖæívÜ£, WÜívÜ®®Ü °Ü ÃæàXÔ¨ÜÃ,æ ‘»Ý®ÜáÊÝÃÜ µÇ…¾Wæ ÖæãàWæãà¨Üá ¸æàvÜ PÜO’æ AíñÜ Öæíw¤Wæ ÖæàÚ¨ÜÃ;æ ®æãí¨ÜáPæãÙÜáÊ Û âÜ ©¨æ. ÊæáàÇæ Bw¨Ü ÊÜÞñÜáWÜÙÜÈÉ ²Å࣠C¨æ, PÜPÜáRÆñæ C¨æ. ÊÜáñÜᤠPÝÃÜ|WÜÚÊæ PæàÙÜÈPæR. B¨ÜÃæ ÓÜãûܾ ÊÜá®ÜÓÜáÕWÜÙÜá ¤ .æ ‘¿ÞPæ AÊÜâWÜÙÜ ×í©®Ü ²Åࣿá®Ü° ÊÜáÃæñàæ ¹vÜáñÜÊ ¤ .æ B ûÜ|PæR C®æ㟠° ú Ü ÊÜÞñÜáWÜÙáÜ ‘ÖÜp…ì’ ÊÜÞwÃÜáñÜÊ ÇæàpÝX ŸÄ¤à¿Þ’ AíñÜ ÊÜáWÜÙܮܰ PæàÚ¨ÜÃæ ‘ÖÝWæ PæàÙܸÝÃÜ©ñÜᤠAÊÜá¾; PæàÚ ®Ü®ÜWæ AÊÜÊÜÞ®Ü B¿áᤒ Aí¨ÜáPæãívÜá¹vÜáñݤÙæ ÖÜávÜáX. ‘H¯Åà Ëáíb¤©àÃÝ?’ Aí¨ÝWÜ WÜívܯWæ, ÖæívÜ£¿á ÊÜÞ£®Ü ×í¨æ H®Ý ¨ÜÃÜã PÜáÖÜPÜ˨æÁáà AíñÜ ÖÜávÜáPÜáñݤ®æ. ‘ÖÝWæ A®Ü°¸ÝÃÜ©ñÜᤠAÊÜÙÜá’ AíñÜ ŸvÜŸwÓÜáñݤ®æ. ÓÜãûܾ ÊÜá®ÜÓáÜ ÙÕ Ê ÛÜ ÃÜ áÜ ÊÜÞñÜÅ ×àWæÆÉ ®æãí¨ÜáPæãÙÜáñÛ Ý¤Ã.æ Aí¥ÜÊÃÜ Ü gñæ ÖæàWæ ÊÜÞñÝw¨ÜÃã Ü PÜÐ.rÜ ÖæàX¨Üê ã Ü PÜÐ.rÜ ÓÜ|± ¡ âÜ or¨PªÜ Æ Ræ É ÔwËáwWæãÙÜáÊ Û âÜ ©¨æ. ñÜáí¸Ý g®ÜÃÈ Ü É ÓÜÖêܨ¿ Ü áÄÃÜáñݤÃ.æ AÊÜÄWæ ÓÜ|¨ ¡ ã æ í¨Üá A±ÜÓÊ Ü ÂÜ ÊÜ®áÜ ° ÓÜ×ÔPæãÙÜáÛÊÜÐÜãr ñÝÙæ¾ CÃÜáÊÜâ©ÆÉ. GÇÝÉ ÓÜÄ¿ÞXÃܸæàPÜá. ÓÜÊÜÞg ÎÔ¤¯í©ÃܸæàPÜá. ÊÜÞñÜá ×wñܨÜÈÉÃÜ ¸æàPÜá. ñÝÊÜâ ÊÜÞñÜÅ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá ÓÜÄ. CñÜÃÃÜ áÜ ÊÜÞvÜáÊÜ ÓÜ|¡ ñܱäÜ $³ A£ ¨æãvܨ x ÝX ÊÜá®ÜÔWÕ æ QÄQÄ¿ÞWÜáñܨ ¤ .æ BWÜÇàæ ®æãí¨ÜáPæãÙÜáÊ Û âÜ ¨Üá. ‘Cí¥ÜÊÜÄWæ ¯à®Üá ñÜáí¸Ý ÓÜãûܾ C©à¿Þ ÊÜÞÃÝ¿á?’ Aí¨Üá ®æãàw. ÖÝWÜí©¨æª ñܱÜâ³$ AíñÜ hurt ÊÜÞwPæãÙÜáñÛ Ý¤Ã.æ AÐÜPr ã Ü R ¿ÞPæ AÐÜár ÓÜãûܾ ÓÜ» Ì ÝÊÜ¨Ê Ü ÃÜ ÝXÃÜáñݤÃæ AÊÜÃáÜ ? ¸æÙ¨ æ Ü ÊÝñÝÊÜÃ| Ü ÖÝX©ªÃŸ Ü ÖÜá¨Üá. Aí¥Ü ÓÜãûܾ ÊÜá®ÜÔ®Õ Ê Ü ÃÜ ã æ qrWæ JvÜ®ÝoËÃÜŸÖÜá¨Üá A¥ÜÊÝ ¸æÙ¿ æ ááñÜÇ ¤ àæ BñÜ ÓÜÊÞ Ü gÊÜ®,°Ü Ÿ¨ÜáPÜ®°Ü WÜÅ×st Äà£Ááà BXÃÜŸÖÜá¨Üá. PæÆÊæäÊæá¾ Ÿ¨ÜáQ®Ü gígvÜWÜÙÜã PÜãvÜ Aí¥Ü ÓÜãûܾñæ¿á®Üá° ñÜí¨ÜáPæãvÜŸÆÉÊÜâ. iàÊÜ®¨ Ü Ü ±ÜÅ£ Öæh¿ jæ áÆãÉ PÜÐrÜ G¨ÜáÄÔ¨ÜÊ¯Ü Wæ, ®æãàÊÜâívÜÊ¯Ü Wæ ÊÜá®ÜÓáÜ Õ ŸÖÜá¸æàWÜ ÓÜãûÜÊ ¾ ÝWÜñã æ vÜWáÜ ñܨ ¤ .æ PæÆÊæäÊæá¾ ¿ÞÃÜ®Üã° ®ÜퟨÜ, ¿ÞÃÜ ÊÜÞ£WÜã PÜÊÜvæ QÊÜá¾£¤ÆÉ¨Ü ÊÜá®æãà»ÝÊÜ ÓÜêÑr¿ÞX¹vÜáñܤ¨æ. C®Üã° PæÆÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ®æãàÊÜ®Üá° ñÝÊæà ®ÜáíXPæãívÜá, ËÐÜÊÜâívÜ ®ÜígáívÜ®ÜíñÝWÜáñݤÃæ. ÖÝWæ ®æãàÊÜ®Üá° ®ÜáíX ®ÜáíX ±ÜÅ£»ÜqÓÜáÊÜ gÝ¿áÊÜÞ®ÜÊàæ AÊÜÃÈ Ü ÃÉ áÜ ÊÜâ©ÆÉ. ×àWæÆÉ ÓÜãûܾ ÊÜá®ÜÓÜáÕÙÜÛÊÜÃÜá PæãíaÜ væàígÃæÅà. ÖæàWæ ±ÜÅ£QÅÀáÓÜáñݤÃæ AíñÜ ÖæàÙÜáÊÜâ¨Üá ñÜáí¸Ý PÜÐÜr. Bµà暴 ÊÜááSÂÓÜ®§ àæ ®Ý¨ÜÃã Ü Cí¥Ü ÓÜãûܾ ÊÜá®ÜÓ®ÕÜ áÜ Ù° Ê ÛÜ ®Ü ÝX¨ÜÈ ª É PæÆÓÜ PÜÙ¨ æ áÜ PæãÙÜáÊ Û Ê Ü ÃÜ Ü ÓÜíTæ ÖæbÃc áÜ ñܨ ¤ .æ ÊÜÞñÜá ÊÜÞ£WÜã, ÓÜ|¡ ñܲ³WÜã BñÜ ®æãí¨ÜáPæãÙÜáÛñݤ®æ ÊÜáñÜᤠÎûæ BWܸæàPÜá AíñÜ Ÿ¿áÓÜáñݤ®æ. A¨ÜÃÜ ´ÜÆ PæÆÓÜ ÖæãàWÜáÊÜâ¨Üá. ÊÜá®æ¿áÈÉ WÜívÜ-ÖæívÜ£ CŸºÃÜã ÓÜãûܾ ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÊÜÃÝX¨ÜªÈÉ ÊÜá®ÜÓݤ±ÜWÜÙÜá ±Ü¨æà ±Ü¨æ EípÝXÃÜáñÜÊ ¤ .æ D ÊÜá®ÜÔ£§ ¿áÊÜÃáÜ £àÃÝ introvertWÜÙáÜ . H®Ü®ã Ü ° ÖæaÝcX ÖæàÙæãÆÉ. gÝÌÇÝÊÜááU C¨Üíª Wæ. ÓÜáÊÜá¾®æ C¨Ü᪠JÊæá¾Çæ Ôw¨æàÙÜáñݤÃæ. Cí¥Ü ÓÜãûܾ ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÊÜÃæãqrWæ ÊÜÂÊÜÖÜÄÓÜáÊÝWÜ ÖÜáÐÝÃÝXÃܸæàPÜá. BvÜáÊÜ ÊÜÞñÜ®Üá° AÙæ¨Üá-ÓÜáĨÜá Bvܸàæ PÜá. »æàq A¯ÊÝ¿áì˨ÜÈ ª É ÊÜÞñÜÅ BWܸàæ PÜá. ÓÜáSÊÝWÜÈ, ¨Üá@SÊÝWÜÈ ÓÜãûÜÊ ¾ ÝXÁáà £ÚÖæàÙܸàæ PÜá. ÓÜãûܾ ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÊÜÃÜá ÓÜáSQRíñÜ ¨Üá@SPæR ÖæaÜác Óܳí©ÓÜáñݤÃæ. JÚñÜ®Üá° ÊÜÞvÜÆá Ÿ¿áÓÜᣤÃÜáñݤÃæ. AÊÜÃæ¨ÜáÃÜá ÓæãàX®Ü ®ÝoPÜ Bw¨ÜÈÉ A¨ÜPã Ü R ®æãí¨ÜáPæãÙÜáÊ Û âÜ ©¨æ. ÖÝWÝX ‘Aí¥ÜÊÃÜ áÜ ’ AíñÜ Wæãñݤ¨Ü ûÜ|©í¨ÜÇàæ ‘Handle with care’ A®æãà° ±ÝÈÔ¿á®Ü° ±ÝÈÓÜáÊÜâ¨Üá JÙæ¿ Û á¨Üá. -ÓÜ»Ý CÆÉ©¨ÜªÃæ ‘´Üi࣒ WÝÂÃÜíq. 10

APæãràŸÃ…

16 - 31 - 2009


¨æãvÜx¨æãí¨Üá ËÐÜÊÜñÜáìƨÜÈÉ ®ÜÊÜá¾ ÃæçñÜÃÜ®Üá° ÔÆáQst PÜêÑ ËgÝn¯WÜÙÜá DWÜ AÊÜÄWÝX C®Üã° ¨æãvÜx ËÐÜÊÜñÜáìÆÊÜ®Üá° ÓÜêÑrÓÜᣤ¨ÝªÃæ. ÓÜÃÜPÝÃÜ PæçPÜqr ®æãàvÜᣤ¨æ.

£®æ°Çæãà ÊÜáWÜ®æ ¹q

®ÝWæàÍÜ ÖæWÜvæ

Ÿ¨Ü®æ!

APæãrŸÃ… 16ÃÜ "ËÍÜÌ BÖÝÃÜ' ©®Ü¨Üí¨Üá GÆÉ ±Ü£ÅPæWÜÙÜÆãÉ Ÿ¨Ü®æ¿á¨æà ÓÜᩪ ŸíñÜá. "¹q Ÿ¨Ü®æ' GíŸ ÖæãÓÜ ñÜÚ¿á Ÿ¨Ü®æ¿á®Üá° ÃæçñÜÃÜ ÖæãƨÜÈÉ ¸æÙæ¿áÆá A®ÜáÊÜᣠÔQRñÜíñæ. A¨ÜPæR A®ÜáÊÜᣠ¯àvܸÝÃܨíæ ¨Üá ×í¨æÆÉ A¨æÐã æ r g®ÜÃáÜ H®æÆÉ Äà£¿á ±ÜÅ£»Üo®æ ®ÜvÔæ ¨Üê áÜ . ¸ÝÈÊÜâv…®Ü ÊÜáÖæàÍ… »Üp… AíñÜã "®ÜÊáÜ ¾ ñÜp¿ ræ áÈÉ ËÐÜ' ÖæÓÄÜ ®Ü Jí¨Üá PÜoáÊÝ¨Ü ÓÝPÜ$Ò ÂbñÜÅ樆 à°æ ¯ËáìÔ ËñÜÄÔ¨Üê áÜ . AÊÜ®Æ °æ É Ÿ©Wæ㣤 Aí¥Ü Ÿ¨Ü®À æ áí¨Ü A±Ý¿áËÆÉ Gí¨Üá ñÜýÃÜ ÓÜËá£Áãí¨Üá ÖæàÚ¨æ. ©®Ü±£Ü ÅPWæ ÙÜ áÜ AvÜWx ã æ àvæ¿á ÊæáàÇæ ©à±Ü Coríñæ ÓÜí±Ý¨ÜQà¿á ŸÃæ©Êæ. A¨æí¥Ü WÜÇÝpæ? ¿á@PÜÎñc Ü Ÿ¨Ü®Wæ àæ Pæ AÐæãír ¨Üá ÊÜáÖÜñ?ÌÜ C¨Üá ®ÜÊÜáWæ A¥Üì BWܸæàPæí¨ÜÃæ D ¹q¿á aÜÄñæÅ¿á®Üá° JÊæá¾ ®æãàvܸæàPÜá. AÃÜÊñÜ Ã¤Ü Ü ¨ÜÍPÜ ¨ Ü È Ü É ®ÜÊáÜ ¾ ¨æàÍÜ¨È Ü É BÖÝÃÜ¨Ü PæãÃÜñæ PÝ~ÔPæãívÝWÜ, ÖæãÓÜ Öæç¹Åv… ñÜÚWÜÙáÜ Ÿí¨ÜÊâÜ . ÖæaÜác CÙÜáÊÜÄ ¯àvÜŸÆÉ D ñÜÚ¿á®Üá° ¸æÙæ¿á¸æàPæí¨ÜÃæ ÖæaÜác Wæ㟺ÃÜ (ÃÜÓÜWæ㟺ÃÜ), ÖæaÜác ¯àÃÜá, ÖæaÜác ŸívÜÊÝÙÜ GÆÉ ¸æàPÝÀáñÜá. ÊÜá|á¡, ¯àÃÜá, AíñÜgìÆ GÆÉPÜãR ËÐÜÊÜÓÜá¤WÜÙÜá ÓæàÄPæãívÜÊÜâ. Êæã¨ÜÊã æ ¨ÜÆá ÇÝ»Ü PÜívÜ ÃæçñÃÜ áÜ PÜÅÊáæ à| ÓæãàÆñæãvÜX¨ÜÃáÜ . ËÐÜÊÓÜ áÜ W¤ ÙÜ ®Ü áÜ ° ià~ìÔPæãÙÜÆ Û á PÜÈñÜ QàoWÜÙáÜ C®ÜÐ ° áÜ r EWÜÅÊÝX ¨ÝÚ CvÜÆá ñæãvÜX¨ÜÊâÜ . ÓæãàñÜ ÊÜá~¡Wæ C®ÜÐ ° áÜ r ÃÜÓWÜ ã æ ŸºÃÜ ÓÜáÄ¿á¸æàPÝÀñÜá. AíñÜgìÆ¨Ü ÊÜáor PÜáÔ¿áñæãvÜX¨ÜªÄí¨Ü C®Ü°ÐÜár BÙÜ¨Ü ¸æãàÃ…ÊæÇ… PæãÃæ¿á¸æàPÝ¨Ü ±ÜÄÔ§£ ŸíñÜá. C®Ü°ÐÜár EWÜÅ ËÐÜÊÜ®Üá° ±ÜÅÁãàXÓܸæàPÝX ŸíñÜá. PÜêÑWæ ¸æàPÝ¨Ü JÙÜÓÜáÄWÜÙÜ®Üá° Eñݳ©ÓÜáÊÜ PÜí±Ü¯WÜÙÜ ÇÝ»ÝíÍÜ ÖæaÜácñܤ Öæãà¨Ü ÖÝWæÆÉ ÃæçñÜÃÜ ÓÜíPÜÐÜrWÜÙÜã ÖæaÜácñݤ Öæãà¨ÜÊÜâ. ®ÜÊÜá¾ AQR, Wæãà˜, hæãàÙÜ, ñÜÃPÜ ÝÄWÜÙÈ Ü É ËÐÜ¨Ü AíÍÜ ÖæaáÜ ñc ¤Ü ŸíñÜá. ˨æàÍÜPRæ ÃܶݤWáÜ £¤¨ªÜ J|Êæá|ÓÜá, aÜÖݱÜâw¿áí¥Ü BÖÝÃÜ ÊÜÓáÜ ¤ WÜÙÜÈÉ ËÐÜ¨Ü AíÍÜ gÝÔ¤ C¨Ü᪨ÜÄí¨Ü AÊæÆÉ ÄhæP…r BX ÊÜáÃÜÚ ŸÃÜñæãvÜX¨ÜÊÜâ. ®ÜÊÜᾯÊÜá¾í¥Ü »ÝÃÜ£à¿á ŸÙÜPæ¨ÝÃÜÃÜá D BÖÝÃÜÊÜ®æ°à £®Ü°¸æàPÝX Ÿí©¨ÜªÄí¨Ü PÝ®ÜÕÃ…, Qw° Êæç¶ÜÆÂ, vÜ¿Þ¹qàÓ…, ÖÜê¨æãÅàWÜ, ÈÊÜÃ… PÝÀáÇæÁáà ÊÜááíñݨÜÊäÜ ®ÜÊáÜ È ¾ É Ë±ÜÄàñÜ gÝÔ¤¿Þ¨ÜÊâÜ . ÃæçñÃÜ Ü ±ÝvÜíñÜã ¹w; AÊÜÃÜ WÝÚ¿áÆãÉ ËÐÜ, AÊÜÃáÜ PÜáw¿ááÊÜ ¸æãàÃ…ÊæÇ… ¯àÃÜÆãÉ ËÐÜ, AÊÜÃÜ BÖÝÃÜÊÓÜ áÜ W¤ ÙÜ Æ Ü ãÉ A¨æà ËÐÜ. ÃæãàWÜÃáÜ i®ÜWÙÜ Ü 11

APæãràŸÃ…

16 - 31 - 2009


gñæ ÓÝÆÓæãàÆ; ÊÜÞ®ÜÔPÜ U®Ü°ñæ. Gí¥Ü ¨Üá»ÜìÃÜ ±ÜÄÔ§£¿áÆãÉ AÊÜvÜáWÜbc Ÿ¨ÜáPÜ®Üá° A²³Pæãíw¨Üª ÃæçñÜÃÜá Pæã®æWÜã ÓæãàñÜá PæçaæÈÉ ËÐÜ ÓæàÊÜ®æ ÊÜÞvܸæàPݨÜ, CÆÉÊæ ®æà~Wæ ÍÜÃÜOÝWܸæàPÝ¨Ü ±ÜÄÔ§£ ŸíñÜá.

±Üígݹ®Ü PÝ®ÜÕÃ… pæÅà®… AÊÜÃÜ ÓÜíPÜÐÜr GÈÉ¿áÊÜÃæWæ Gí¨ÜÃæ ±Üígݸ…®ÜÈÉ PæÆÊÜâ FÄWæ FÃæà PÝÀáÇæWÜÙÜ WÜãvÝX, PÜáw¿ááÊÜ ¯àÄWÜã WÜ£ CÆÉ¨æ ©ÊÝÚ¿á AíbWæ Ÿí¨ÜÊÜâ. ñÜÊáÜ ®¾ áÜ ° ñÝÊæà ÖÜÃÝgá ÖÝQPæãívÜÊâÜ . AÈÉ »ÜqívÝ©í¨Ü ¹PÝ®æàÃ…Wæ ŸÃÜáÊÜ pæÅà®… ®ÜíŸÃ… 339PæR "PÝ®ÜÃÕ … pæÅà®…' GíñÜÇàæ ÖæÓÃÜ áÜ ¹©ª¨.æ AÐæãír ¨Üá ÊÜáí© bQñæÕWæí¨Üá ¨æãvÜx BÓܳñæÅWÜÚWæ ±Ü¨æà ±Ü¨æà ŸÃܸæàPÝX¨æ. ¸æàÃæ ¨æàÍÜWÜÙÜÈÉ D ±ÜÄÔ§£ CÆÉÊæ Gí¨Üá PæàÚ©ÃÝ? C¨æ, B¨ÜÃæ CÐæãrí¨Üá WÜí¼àÃÜ CÆÉ. ®ÜÊÜá¾ÈÉ HPæ ËPæãà±ÜPæR ÖæãàÀáñæí¨ÜÃæ CÈÉ¿á ÃæçñܯWæ ¿ÞÃÜã ÓÜáÃÜûÝ PÜÅÊÜáWÜÙÜ ŸWæY ±ÝsÜ ÖæàÙÜÈÆÉ. BñܯWæ ÃÜÓÜWæ㟺ÃÜ ÊÜÞÃÜáÊÜÊÜÃÜá, ËÐÜÊÜÓÜᤠÊÜÞÃÜáÊÜÊÜÃÜá C®Ü°ÐÜár ÊÜáñܤÐÜár EWÜÅ PæËáPÜÇ…WÜÙÜ®Üá° ¯àvÜáñܤ ñÜÊÜá¾ ÇÝ»Ü ÖæbcÔPæãÙÜáÛñܤÇæà Öæãà¨ÜÃÜá. AÊÜÃÜ ÊæáàÇæ ÓÜÃÜPÝÃÜ ¯¿áíñÜÅ| ÖæàÃÜÈÆÉ. ÃæçñÜÃÜ®Üá° ŸÙÜPæ¨ÝÃÜÃÜ®Üá° ÓÜíPÜÐÜrPæR ®ÜãQ D Cwà ËÐÜÊÜäÂÖܨÜÈÉ ®ÜãÃÝÃÜá PÜí±Ü¯WÜÙÜá, AÊÜÃÜ HhæíoÃÜá, Pæã®æWæ TÝÓÜX BÓܳñæÅWÜÙÜá E¨ÝœÃÊ Ü Ý¨ÜÊâÜ . C¨Üá C¨ÜáÊÜÃæX®Ü C£ÖÝÓÜ. D ËÐÜaÜPÜÅ©í¨Ü ÃæçñܮܮÜá° ¹vÜWÜvæ ÊÜÞvÜ ¸æàPÜÆ?É A¨ÜPàRæ ŸíñÜá C®æãí° ¨Üá AÓÜ.Œ A¨æà "¹q.' A¨Üá ÇÝÂq®… ÊÜáãÆ¨Ü "¸ÝÂÔÆÓ… ¥ÜáÃæíhæ¯ÓÕ …' GíŸ ±Ü¨Ü¨Ü bPÜRÃÜã±Ü. gÊÜá쯿á "¥ÜáÃæíhæ®…' GíŸ FÄ®Ü ÊÜá~¡®È Ü É ±Üñ¿ ¤æ Þ¨Ü Jí¨Üá ŸWæ¿á ¸ÝÂQràÄ¿áí ÖæÓÜÃÜá A¨Üá. D ÓÜãPÜÒ$¾iàË¿á ËÍæàÐÜ H®æí¨ÜÃæ, A¨Üá ÓÜÓÜÂWÜÚWæ PÝo PæãvÜáÊÜ ÖÜáÙÜWÙÜ Ü ÖæãpæWr æ Öæãà¨ÜÃæ B ÖÜáÙÜ C¨ÜÇ ª àÉæ Öæãpær QÊÜâbPæãívÜá, PÝÀáÇ湨Ü᪠ÓÜñÜᤠÖæãàWÜáñܤ¨æ. D ËÆPÜ| Ò ¸ÝÂQràÄ¿Þ ®ÜÊáÜ ã¾Ä®Ü ÊÜá|¡ÆãÉ C¨æ. GÆÉ PÜvæ C¨æ. gÊÜá쯿á ËgÝn¯WÜÙÜá ±Üñæ¤ ÊÜÞw¨Ü D HPÝ|áiàË¿á®Üá° ¸æÙ» æ PÜ PÒÜ Ü ÖÜáÙÜWÚÜ Wæ £¯°ÓáÜ ÊÜâ¨Üá ÖæàWæ? A¨ÜPã æ íR ¨Üá E±Ý¿á ÖÜãw¨ÜÃáÜ : ¸æÙWæ ÙÜ Ü iàÊÜÃÜÓܨÜÇæÉà D ¸ÝÂQràÄ¿Þ¨Ü ËÐÜWÜá|ÊÜä Óæà±Üìvæ BWÜáÊÜíñæ ÊÜÞw¹orÃáÜ . Aí¨ÜÃæ ¸ÝÂQràÄ ¿Þ¨Ü ñÜÚWÜá|ÊÜ®Üá° ÓÜÓÜ嬆 ÊÜíÍÜÊÝ×ÁãÙÜPæR D Ãæà騆 JÙÜXÃÜáÊÜÊÜÃæÆÉ PÝ®ÜÕÃ… ±æàÐæíp…WÜÙÝ? ÓæàÄÔ¨ÜÃÜá. ×àWæ ÓÜêÑr¿Þ¨Ü PÜáÇÝíñÜÄ ñÜÚ (HPÝ|áiàË¿á PÜáÆ ÊÜáñÜᤠÓÜÓÜÂWÜÙÜ PÜáÆ¨Ü PÜƸæÃÜPæ ñÜÚ¿á PÝívÜ, GÇæ, ÖÜãÊÜâ, PÝÀá ×àWæ ±ÜÅ£Áãí¨Üá AíWÜ¨Ü iàÊÜÃÜÓܨÜÆãÉ ËÐÜ ÓæàÄPæãíwñÜá. ÓÜÓÜ嬆 ¿ÞÊÜâ¨æà »ÝWÜÊÜ®Üá° £í¨ÜÃÜã ÖÜáÙÜ ÓÝ¿ááÊÜâ¨Üá WÝÂÃÜíq. Aí¥Ü ÓÜÓÜÂPæR ¯àÊÜâ PæËáPÜÇ… ËÐÜÊÜ®Üá° Ôí±ÜvÜ®æ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨æà ¸æàvÜ. aÝ|PÜ娆 ËÐÜPÜ®æ¿áíñæ ®ÜÃÜ®ÝwWÜÙÜÈÉ ËÐÜñÜáí¹PæãívÜ ÓÜÓÜÂÊæäí¨Üá ÓÜêÑr¿ÞÀáñÜá. A¨ÜPæR ÊÜÞ®ÝÕípæã PÜí±Ü¯ ±æàpæío®Üá° ±ÜvæÀáñÜá. AÃæ ÎÊÜ®!æ Aí¥Ü ÓÜÓÂÜ ¨Ü ¶ÜÆÊÜ®áÜ ° ®ÝÊÜâ £í¨ÜÃæ ®ÜÊáÜ WÜã A±Ý¿áÊÝ©àñÜÆÊ É ?æ ËgÝn¯WÜÙÇ Ü àÉæ A®æàPÜÃáÜ D ±ÜÅÍ¿ °æ á®æ£° P¤ ã æ ívÜá ÓÜíÍæãà«Ü®æ ®ÜvÔæ ¨ÜÃáÜ . Cí¥Ü ¸æÙ¿ æ á®Üá° £í¨ÜÃæ PæàwQàoWÜÙÜ gñæWæ bpær, ¨Üáí¹, hæà®æã°|WÜÚWÜã A±Ý¿á ñܲ³¨ÜªÆÉ Gí¨ÜÃÜá. ±ÜÅÁãàWÜÍÝÇæ¿áÈÉ C¨Ü®Üá° ±Üä›Ê… ÊÜÞw ñæãàÄÔ¨ÜÃÜá PÜãvÜ. B¨ÜÃæ ÊÜÞ®ÝÕípæã PÜí±Ü¯ Cwà gWÜ£¤Wæ ñܮܰ ñÜíñÜÅgÝn®Ü¨Ü ÖæãÓÜ ñÜÚ¿á ¹àgWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞÃÜáÊÜ PÜ®ÜÓÜ®Üá° ÖæOæ©ñÜá¤. ®æ®Ü²ÃÜÈ, D ÊÜÞ®ÝÕípæã PÜí±Ü¯ ×í¨æÆÉ »ÝÄà EWÜÅ PæËáPÜÇ… ËÐÜÊÜ®Üá° ÊÜÞÄÁáà »ÝÄà ÇÝ»ÜÊÜ®Üá° WÜÚÔñÜá¤. ËÁápÝ°í AÃÜ|ÂWÜÙÜ ÊæáàÇæ Hhæíp… BÃæàíh… ÖæÓÜÄ®Ü PÜÙæ®ÝÍÜPÜ ÃÜÓÝ¿á®Ü樆 áÜ ° ËÊÜÞ®Ü¨Ü ÊÜáãÆPÜ ÓÜáĨÜá ÊÜáÃÜWÙÜ Ü GÇæWÙÜ Æ æ É E¨ÜáÄÔ PæÙWÜ æ AvÜX¨Üª Áãà«ÜÃ®Ü áÜ ° ±Üñæ¤ ÊÜÞw Pæãí©¨ÜªÃÜÆÉ, A¨ÜPæR D PÜí±Ü¯¿á ËÐÜÊæà PÝÃÜ|. AÈÉ ÖÜÃÜw¨Ü ËÐÜÊÜÓÜᤠPÜÅÊæáà| ¯àÄWæ, ÖÜáÈÉWæ, ÖÝÈWæ, ñÜÃÜPÝÄWæ ÓæàÄ, ®ÜãÃÝÃÜá AíWÜËPÜÆ ÊÜáPÜRÙÜá DWÜÆã g¯ÓÜᣤÊæ. AÊæáÄPܨÜÈÉ D PÜí±Ü¯¿á PÜáÇÝíñÜÄ ÓÜÓÜÂWÜÙÜ ŸWæY ËÃæãà«Ü ŸíñÜá. B¨ÜÃÜã ÓÜÃÜPÝÄ ÓÜËá£WÜÙÜ ÊÜá®ÜÊæäÈÔ ÖæàWæãà PÜáÇÝíñÜÄ Óæãà¿Þ, hæãàÙÜ, PÜáÓÜá¸æ ÊÜááíñÝ¨Ü ¸æÙæWÜÙÜá ÖæãÆPæR Ÿí¨ÜÊÜâ. AÈÉ Aí¥ÜÊÜ®æ°ÆÉ ®æàÃÜÊÝX £®Üá° ÊÜÊÜÃÜá PÜwÊæá. Óæãà¿Þ, hæãàÙÜÊÜ®Üá° 12

APæãràŸÃ…

16 - 31 - 2009


ÊÜ£ìÓÜáÊÜ ÓܨÓÜ ÂÜ Ãæà ÊæágÝÄq ÓÜíTæ¿áÈÉ ®æàÊÜáPÜ WæãívÜÃÜá. AÊÜÄWæ Jí¨Üá ¨æãvÜx PÝÃÜ| ÔQRñÜá¤: ÖæàWÜã ÖÜ£¤ ¸æÙ¿ æ á®Üá° ®ÝÊÜâ ®æàÃÜÊÝX £®ÜáÊ ° âÜ ©ÆÉ. ÊæáàÇÝX ®ÜÊáÜ È ¾ É A£ ¨æãvÜx ±ÜÅÊÞ Ü |¨ÜÈÉ PæËáPÜÇ… ËÐÜ Ôí±Üv®Ü ¿ æ á®Üá° ¸æàvÜáÊÜ ÓÜÓÂÜ Êæí¨ÜÃæ ÖÜ£Á ¤ áà. A¨ÜPæR »ÝÄà ±ÜÅÊÜáÞ|¨ÜÈÉ PÝívÜPæãÃÜPÜ ÖÜáÙÜWÜÙÜá ÊÜááñÜá¤ñܤÊæ. PÜáÇÝíñÜÄ (¹q) ÖÜ£¤ ñÜÚWÜÙÜ®Üá° ¸æÙæ Áãà| ¹w Gí¨ÜÃáÜ . A®ÜáÊÜᣠÔQR¨àªæ ñÜv,Ü D ÖÜ£¿ ¤ á ËÍæàÐÜ ¹àg WÜÚWæ »ÝÄà ¨ÜÃÜÊÜ®Üá° ¯WÜ© ÊÜÞw ÊÜÞ®ÝÕípæã ÊÜáñÜᤠA¨ÜÃÜ A˜à®ÜPæR Ÿí¨Ü ÊÜá×Pæã PÜí±Ü¯WÜÙÜá ¨ÝSÇæ ÇÝ»Ü WÜÚÔ¨ÜÊâÜ . ±Ý±Ü, ÃæçñÄÜ Wæ CÊæÆÉ Wæãñݤ "Hhæíp… BÃæàíh…' ÓÜáÄÓÜᣤÃÜáÊÜ ËÊÜÞ®ÜWÜÙÜá WÜáÊÜâ©ÆÉ. Gí¥Ü¨æã ÖæãÓÜ ŸWæ¿á ¹àg Ÿí©¨æ, A¨ÜÄí¨Ü ¸æÙæ¨Ü ÖÜ£¤Wæ LÐÜ«Ü Ôí±ÜvÜ®æ ¸æàPÝXÆÉ Gí¨Üá HgíoÃÜá ζÝÃÜÓÜá ÊÜáÞw¨æªà ñÜvÜ, ÓÜÄ, A¨Ü®Üá° ®æãàvæà ¹væãà| Gí¨Üá SÄà©Ô¨ÜÃÜá. ÓÝÊÜ Þ ®Ü  Öæ ç ¹Åv… ÖÜ £ ¤ ¹ àgPæ R QÇæ ã Pæ R 300 ÃÜ ã ±ÝÀáWÜ Ú ¨Ü ª à æ , ¹q ÖÜ £ ¤ ¹àgPæ R 1600 ÃÜã±ÝÀá ¸æÇæ ¯WÜ©±ÜwÔ¨ÜÃÜá. ÃæçñÜÃÜá SÄà©Ô ¨ÜÃÜá. PæÆÊævæ ¶ÜÓÜÆá ¿áÍÜÔÌ¿ÞX ÃæçñÜÄWæ ÇÝ»Ü ŸíñÜá. PæÆÊævæ A¨Üã ˶ÜÆÊÝX ÃæçñÜÃÜá ÖæçÃÝOÝ ¨ÜÃÜá. ÇÝ»Ü ±Üvæ¨Ü ÃæçñÜÃÜ E¨ÝÖÜÃÜOæ¿á®Üá° ÖæQR ÖæQR A¨ÜPRæ ±ÜÅaÝÃÜ Pæãqr¨ÄªÜ í¨Ü ¹q ¹àgPæR ÊÜáñÜÐ ¤ áÜ r ¸æàwPæ ŸíñÜá. AÈÉ®Ü ÇÝ»ÝíÍÜÊÜ®Üá° PÜívÜ CñÜÃÜ PÜí±Ü¯WÜÙÜã, PæÆÊÜâ ®ÜPÜÈ PÜí±Ü¯WÜÙÜã PÜáÇÝíñÜÄ ¹àgWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞÃÜÆá ñæãvÜX¨ÜÊÜâ. DWÜ ®æãàw¨ÜÃæ, PÝívÜPæãÃÜPÜ ÖÜáÙÜWÜÙÜá D ÖÜ £ ¤ ¿ á ÃÜ Ó Ü Ê Ü ® Ü ã ° ®Ü á íX Ÿ¨Ü á PÜ Æ á PÜ È £Êæ . ±ÜÄOÝÊÜá, CÊÜ£¤WÜã AÈÉ ÊÜáPÜRÙÜá ×àWæÆÉ ÖÜáoár£¤Êæ. ÊÜÞ®ÝÕípæã PÜí±Ü¯ DWÜ ¸æàÃæ ¸æÙæWÜÚWæ ¹q ñÜÚ Öæb®c ¨ Ü ÝX ¨Ü®WÜ ÚÜ Wæ £¯°Ô, g®ÜÃáÜ ¨Ü®¨ Ü Ü ÊÜÞíÓÜ樆 áÜ ° WÜá|ÊÜ®áÜ ° ÓæàÄÔ, ÊæáÆÉWæ ®ÜÊáÜ ¾ Fo¨Ü pæàŸÇ…WÜã £®Üáñ° ݤÃ.æ ÖÝWÝX Aí¥Ü ËÃæãà«Ü G¨ÜáÃÝWÜÈÆÉ. PÜáÇÝíñÜÄ¿á®Üá° ±ÜÄaÜÀáÓÜáÊÜ ÖÜÊÜ~Pæ ÖÝQ¨æ. ¿ááÃæãà±…®ÜÈÉ ¯Ðæà«Ü Êæã¨ÜÆ ÖÜíñÜÊÝX Ÿ¨Ü®æWæ Pæç ÖÝQ¨æ. ÓÜÖÜgÊÝX ¹ÅqÐÜÃÜá ñÜÊÜáWæ D PÜáÇÝíñÜÄ ÓÜÓÜÂWÜÙÜ WæãvÜ »ÝÄà ËÃæãà«Ü ÊÜÂPܤÊÝX¨æ. ÊæÁáà ¸æàvÜ Gí¨ÜÃÜá. ¶ÝÅ®…Õ, gÊÜáì¯, Óæ³à®…, Jípæ ÊÜáñÜᤠpæíq®Ü PÜñæ Jí¨æãí¨ÝX Cwà ¿ááÃæãà±…®ÜÈÉ Cí¥Ü ÓÜÓÜ D PÜñæ A®æàPÜÄWæ Wæ㣤ÃÜŸÖÜá¨Üá: ±ÜÅÊÝÔWÜ WÜÚWæ ¯Ðæà«Ü ÖÝPÜÇÝÀáñÜá. ®æ㟺 JípæÁãí©Wæ ±Ü¿á| ÖæãÃÜo. ÃݣŠJí¨Üá ÊÜÞ®ÝÕípæã PÜí±Ü¯ AÊÜÃÜ ÊÜá®ÜÊäæ ÈÓÜÆá H®æÆÉ PÜvæ bPÜR pæíp… ÖÝQPæãívÜá ñÝ®Üá JÙÜPRæ ÊÜáÆX¨Ü; ÓÜPìÜ Ó… ÊÜÞwñÜá. A¨Üá ˶ÜÆÊÝ¨Ü ®ÜíñÜÃÜ »ÝÃÜñPÜ Ræ Jípæ¿á®Üá° ÖæãÃÜPæR PÜqr¨Ü. aÜÚ ÖæaÝc¨Üá¨ÜÄí¨Ü ŸíñÜá. CÈÉ BÖÝÃÜÊÜÆÉ¨Ü ÖÜ£¤ ¸æÙæWæ Êæã¨ÜÆá Jípæ ÊæáÆÉWæ ñܮܰ ÊÜá㣿á®Üá° pæíp… JÙÜPæR ñÜãÄ PÜáÇÝíñÜÄ ±ÜÅÊæàÍÜ ÊÜÞwñÜá. ±æä›. ®ÜígáívÜÓÝÌËá ÔñÜá. ¿ágÊÜÞ®Ü ÊÜáWÜÆ Y á Ÿ¨ÜÈÔ ¯¨æXª Ú¨Ü. Jípæ ÊÜᣤñÃÜ ÃÜ áÜ ±ÜÅ£»Üo®æ ÊÜÞw¨ÜÃáÜ . ÖÝÊæàÄ¿á PæÆ ÊæáÆÉ®æ ñܮܰ PÜñܤ®Üá° JÙÜPæR ñÜãÄÔñÜá. ¿ágÊÜÞ®Ü ÃæçñÜÃÜ ÖæãƨÜÈÉ ¸æÙ橨ܪ ÖÜ£¤¶ÜÓÜÆ®Üá° QñÜᤠÓÜáoár ÊÜáÆX¨ÜÇæÉà ÊÜááÆáX PÝÆá ÊÜávÜbPæãívÜ. Jípæ ÖÝQ¨Ü㪠BÀáñÜá. ÓÜÃPÜ ÝÃÜ ñÜ®WÜ àæ ®Üã Wæ㣤ÆÊ É íæ ¨Üá ñܮܰ A«Üì ¨æàÖÜÊÜ®Üá° JÙÜPæR ñÜãÄÔñÜá. ¿ágÊÜÞ®Ü D ËÐÜ¨Ü ŸWæY BTæçÃÜá £àÊÜÞì®Ü PæçWæãÙÜÛÇæí¨Üá ÊÜááÃÜáqPæãívÜ. A«ÜìÃݣŠPÜÙ¿ æ ááÊÜâ¨ÜÃÈ Ü É Jípæ iDGÔ GíŸ ÓÜË᣿á®Üá° ®æàÊÜáPÜ ÊÜÞwñÜá. ±Üä£ì¿ÞX pæíq®æãÙÜPæR, ¿ágÊÜÞ®Ü ÖæãÃÜPæR! ÓÜË᣿áÈÉ ÊÜÞ®ÝÕípæã PÜí±Ü¯¿á PæçWã æ í¸æ¿áíñæ PÜáÇÝíñÜÄ ñÜÚWÜÙÜ®Üá° ÖæãÆPæR ñÜãÄÓÜᣤÃÜáÊÜ 13

PÜí±Ü¯WÜÙÜ®Üá° D JípæWæ ÖæãàÈÓÜŸÖÜá¨Üá. C¨ÜPæR ËÃæãà«Ü HPæí¨ÜÃ,æ Êæã¨ÜÆ®æ¿á¨ÝX Cí¥Ü PÜáÇÝí ñÜÄ ñÜÚWÜÙÜá ®ÜÊÜá¾ ÊÜíÍÜÊÝ×WÜÙÜ ÊæáàÇæ ÖæàWæ ±ÜÄ OÝÊÜá ÊÜÞvÜáñܤÊæ GíŸá¨Üá C®Üã° ¯SÃÜÊÝX Wæ㣤ÆÉ. ±ÜÅPÜꣿáÈÉ ×àWæ Jí¨Üá PÜáÆ©í¨Ü C®æã°í¨Üá PÜáÆPæR ÊÜíÍÜÊÝ×WÜÙÜá gí±… ÊÜÞw¨Ü᪠£àÃÝ £àÃÝ A±ÜÃÜã±Ü. ×í¨æÆÉ ÊÜáÇæàÄ¿Þ ÃæãàWÝ|á PæàÊÜÆ bí±ÝíiWÜÙÜ ÊæáàÇæ ¨ÝÚ ÊÜÞvÜá £¤ñÜá¤. ®ÝÇÝRÃÜá ÓÝËÃÜ ÊÜÐÜìWÜÙÜ ×í¨æ ÊÜá®ÜáÐÜÂÃÜá PÜêÑWæã g®ÜÊÜÓÜ£Wæãà AÃÜ|ÂÊÜ®Üá° ñæÃÜÊÜâ ÊÜÞw¨Ü ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ bí±ÝíiWÜÙÜá ®æÆQRÚ¨Üá ÊÜá®ÜáÐÜÂÃÜ ÓÜí±ÜPÜìPæR Ÿí¨ÝWÜ ÊÜáÇæàÄ¿Þ ®ÜÊÜá¾ ¨æàÖÜPÜãR ±ÜÅÊàæ ÎÔñÜá. A¨ÜÄí¨ÝX PæãàqWÜoÇ r æ g®ÜÃáÜ ±ÝÅ| ñæñÃ¤Ü áÜ . DWÜÆã ±ÜÅ£ÊÜÐìÜ ÓÜÖÓÜ ÝÅÃáÜ Pæãàq ÃÜã±Ý ÀáWÜÙÜ ËÐÜ Ôí±ÜvÜ®æ ÊÜÞvÜᣤ¨ÜªÃÜã ÊÜáÇæàÄ¿Þ ¯ÊÜáãìÆ®Ü ÓÝ«ÜÂÊÝWÜᣤÆ.É ®ÜÊáÜ ¾ ÊÜáíWÜ®Ü PÝÀÇæ, Db®Ü ÖÜQRgÌÃÜ, ÖÜí©gÌÃÜ CÊæÆÉ ÃæãàWÝ|áWÜÙÜá PÜáÇÝíñÜÄ BX¨ÜªÄí¨ÜÇæà ÖÝÊÜÚ G¹ºÓÜᣤÊæ. PÜáÇÝíñÜÄ ¸æÙWæ ÙÜ ®Ü áÜ ° £í©¨ÜĪ í¨Ü ÊÜá®ÜáÐܯWæ PÝÀáÇæ Ÿíñæ, ¿ÞÃݨÜÃã Ü ÓÜ£¨ ¤ ݪÃÁ æ á GíŸá¨ÜPRæ ¨ÝSÇæ GÆãÉ CÆÉ ¯g. HPæí¨ÜÃæ Cí¥ÜÊPÜ Æ Ræ É ¨ÝS ÇæWÜÙÜá ÔWÜáÊÜâ¨æà CÆÉ. ÃæãàWÜ Ÿí¨ÜÃæ, ±ÜâÃÜáÐÜÃÜá ®Ü±âÜ íÓÜPÃÜ Ý¨ÜÃ,æ ÊÜá×ÙæWæ WÜ»ìÜ ÓÝÅÊÊ Ü Ý¨ÜÃ,æ AíWÜË PÜÆ ÎÍÜáWÜÙÜá g¯Ô¨ÜÃæ A¨ÜPæR ®ÜãÃæãí¨Üá CñÜÃÜ PÝÃÜ|WÜÙÜ®Üá° ÓÜÈàÓÝX PæãvÜŸÖÜá¨Üá. PæàÃÜÙÜ¨Ü ±ÜvæÅ GíŸÈÉ GívæãÓÜÇÝ#®… GíŸ ËÐÜÊÜÓÜá¤ÊÜ®Üá° WæàÃÜá ÊÜáÃÜWÜÚWæ 25 ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü ÓÜñÜñÜÊÝX Ôí±ÜvÜ®æ ÊÜÞw¨ÜªÄí¨Ü AÈÉ CÊæÆÉ ÓÜíPÜoWÜÚWæ ÊÜá®æÊáÜ ®æ¿áÆãÉ E¨ÝÖÜÃO Ü Wæ ÚÜ Êæ. C®Üã° WÜí¼àÃÜ PÝÀáÇæWÚÜ Êæ. AÊæÆÉ AíWæç ÖÜá~¡®Ð Ü áÜ r ÓÜÐ ³ Ë rÜ ¨Üê ã Ü

APæãràŸÃ…

16 - 31 - 2009


¹q ÖÜ£¤

B¨ÜÃæ B ¿ÞÊÜ ÓÜíPÜoPÜãR GívæãÓÜÇÝ#®… PÝÃÜ| AÆÉÊæà AÆÉ Gí¨Üá PÜí±Ü¯WÜÙÜ ÊÜPݤÃÃÜ áÜ , HhæíoÃÜá, ËgÝn¯WÜÙáÜ , ÊÜQàÆÃÜá ®ÝbPæ ¹oár HPÜñÅÜ ÊÝX ÊÝ©ÓÜáñݤÃæ. ÓÜíñÜÅÓܤ PÜáoáíŸPæR PæãíaÜ ±ÜÄÖÝÃÜÊÜä ÔWܨÜíñæ AvÜxWÝÆá ÖÝPÜáñݤÃæ. GívæãÓÜÇÝ#®… ŸÙÜPæ¿á®Üá° GÆÉ ÓÜá«ÝÄñÜ ¨æàÍÜWÜÙÜã ¯Ðæà˜Ô ¨ÜªÃÜã ®ÜÊÜá¾ ¨æàÍܨÜÈÉ ÊÜÞñÜÅ Aí¥Ü ¯Ðæà«Ü ÖÝPܨÜíñæ H®æà®æã ÓÜŸãŸá Jwx AvÜWx ÝÆá ÖÝPÜáñݤÃ.æ

ñæãào©í¨Ü Fo¨ÜÊÜÃæWæ PÜáÇÝíñÜÄ ÓÜÓÂÜ WÜÙÜ WÜ£¿áã AÐæ.r ¹q Ÿ¨Ü®æ £í¨ÜÃæ PÝÀáÇæ ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ, HPæí¨ÜÃæ C®Üá° ÊÜááí¨æ Ÿ¨Ü®æPÝÀáWæ PæËáPÜÇ… ËÐÜ Ôí±ÜvÜ®æ AWÜñÜÂÊæà CÃÜáÊÜâ©ÆÉ Gí¨Üá ¹àg PÜí±Ü¯WÜÙáÜ ÊÝ©ÓÜáñÜÊ ¤ .æ ®ÜíŸáÊÜÊÃÜ áÜ ®ÜퟟÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ ®Üí¹, ®ÝÙæ ÊÝíXà»Ýñ… £í¨Üá aæãbcÆ Wܼì~Wæ A¸ÝÍÜì®… B¨ÜÃæ ¯àÊÜâ PæãàqìWæ ÖæãàX ÊÝ¨Ü ÖÜãw Wæ¨áÜ ª ±ÜÄÖÝÃÜ ±Üv¿ æ áÆá ÓÝ«ÜÂÊæà CÆÉ. ¨æàÍÜ¨Ü AñÜÂíñÜ ±ÜÅ£ÑuñÜ ÊÜQàÆÃÜá ¹àgPÜí±Ü¯¿á ±ÜÃÜÊÝX ÊÝ¨Ü ÊÜÞw, Wܼì~ ¿ááÊÜ£ iÇæ๠£í©¨ÜªPæRà A¸ÝÍÜì®… BXÃÜÆá ÓÝ«Ü Gí¨Üá ÊÝ¨Ü ÊÜÞw PæàÓÜ®Üá° SáÇÝÓæ ÊÜÞwÓÜáñݤ®æ. iÇæà¹Wæ ÓæàÄst PÜêñÜPÜ Ÿ|¡¨ÜÆãÉ WÜ»ìÜ ÓÝÅÊPÜ Ræ PÝÃÜ|ÊÝWÜáÊÜ AíÍÜWÚÜ Êæ Gí¨Üá ¨ÝSÇæ ñæãàÄÓÜáñݤ®.æ

¹q Ÿ¨Ü®æ¿á®Üá° ¸æÙæ¿áÆá Öæãà¨ÜÃæ ¹àg PÜí±Ü¯Wæ TݣŠÇÝ»ÜÊÝWÜá ñܤ¨æ. ÓÜÊÜÞg¨Ü CñÜÃÜÄWæ H®æà®Üá ÇÝ»Ü? ¨Üá¸ÝÄ ¹àg SÄà©Ô ÃæçñܯWæ ÇÝ»Ü B©àñæíŸ WÝÂÃÜíq CÆÉ. ¹q Ÿ¨Ü®æWÜã CÙÜáÊÜÄWÜã ¿ÞÊÜ ÓÜíŸí «ÜÊäÜ CÆÉ. ÖÜáÙÜ ¹àÙܨæ XvÜ Óæãí±ÝX ¸æÙ© æ àñÜá. ¶ÜÓÆ Ü á gÝÔ¤ Pæãqràñæí¨Üá PÜí±Ü¯WÜÙÜá PÜãvÜ ÖæàÙÜáÊÜâ©ÆÉ. CÐÜrPÜãR Ÿ¨Ü®æ ¸æÙæ¨Üá Pæãào˜àÍÜÃݨÜÊÜÃÜá ¿ÞĨݪÃæ D ¨æàÍÜ¨È Ü ?É ÖÝX¨ÜªÃæ A¨Ü®Üá° ±æàpæWæ ñÜí¨Üá ÖÜ£¤±Ü³ñÜᤠ©®ÜWÜÙÜÊÜÃæWÜã Coár A¨Ü®Üá° ÊÜÞÃÜŸÖÜá¨æ? A¨ÜíñÜã ÓÝ«ÜÂËÆÉ. ¹q Ÿ¨Ü®æWæ Aí¥Ü ËÍæàÐÜ WÜá| CÆÉ. ÖÝWÝX ÊÜÞÃÝoWÝÃܯWæ ËÍæàÐÜ A®ÜáPÜãÆÊÜíñÜã CÆÉ. ÖÝX¨Üê æ A¨ÜÃÜ ÃÜáb ÖæbÃc áÜ ñܨ ¤ Á æ á? A¨Üã CÆÉ. ®ÝÆáR ©®Ü CorÃæ ¸ÝvÜ¨æ ®ÜÙ®Ü ÚÜ ÓÜᣤÃáÜ ñܨ ¤ Á æ á? ®æãà aÝ®…Õ! ÖÝX¨Üê æ A¨ÜÃÈ Ü É ËÍæàÐÜ ±æäàÐÜPÝíÍÜ H®Ý¨ÜÃã Ü CÃÜáñܨ ¤ Á æ á? A¨Üã CÆÉ. ñæãào©í¨Ü ×w¨Üá Fo¨ÜÊÃÜ Wæ æ Ÿ¨Ü®¿ æ á Cwà BÖÝÃÜ ÓÜñ Ü ÚÜ ¿áÈÉ ¿ÞÄWÜã ËÍæàÐÜ A®ÜáPÜãÆ CÆÉ©¨ÜªÃÜã HPæ CÐæãrí¨Üá ËÃæãà«Ü¨Ü ®ÜváÜ Êæ¿áã C¨ÜPRæ GíqÅ PæãvÜÇÝWÜᣤ¨?æ B ±ÜÅÍW°æ æ BÊæáàÇæ EñÜä Ü ®æãàvæãà|. ÓܨÂÜ PæR ¹q Ÿ¨Ü®Wæ æ Ÿí¨Ü ŸÖÜá ÊÜááS ±ÜÅ£»Üo®æ H®æí¨ÜÃ,æ A¨ÜÄí¨Ü ®ÜÊáÜ ¾ ¨æàÍÜ¨Ü Ÿ¨Ü®¿ æ á ÊæçË«ÜÂÊÜá¿á ñÜÚWÜÙáÜ PÜÅÊáæ à| ®ÝÍÜÊÝWÜáñÜÊ ¤ .æ ÖæàWæí¨ÜÃ,æ BÃÜí»Ü¨È Ü É ®ÝÆáR g®Ü ÃæçñÄÜ Wæ ÇÝ»Ü ÔQR¨æ Gí¨Ý¨ÜÃæ GÆÉÃã Ü A¨æãí¨Ü®à°æ ¸æÙ¿ æ áÆá ÖæãÃÜváÜ ñݤÃ.æ ®ÜÊáÜ ¾ ®Ýw®ÜÈÉ ÓÜáÊÜÞÃÜá ÖÜ©®æç¨áÜ ŸWæ¿á ˼®Ü° ÃÜáb¿á Ÿ¨Ü®Wæ ÙÜ àæ ¯Êæ AÊæÆÉ PÜÅÊáæ à| ÊÜáÃæñàæ ÖæãàWÜáñÜÊ ¤ .æ ÊæáàÇÝX ¹q Ÿ¨Ü®¿ æ á ±ÜÃÝWÜ PÜ|WÜÙáÜ B CñÜÃÜ Ÿ¨Ü®æ ÖÜãWÜÚWÜã ÊÜáᣤPã æ ívÜá AÊæÆÉ PÜÅÊáæ à| ¹q Ÿ¨Ü®Wæ ÙÜ àæ BWÜáñÜÊ ¤ .æ CÊæÆÉ A±Ý¿áWÜÚ¨Üê ã Ü ¹q Ÿ¨Ü®¿ æ á PÜêÑWæ J²³Wæ ÔQR¨áÜ ª HPæí¨ÜÃæ JÊæá¾ C¨ÜPæR GíqÅ ÔPÜRÃæ A¨ÜÃÜ ¸æ®Ü°×í¨æÁáà Êæá|ÓÜá, PæãñܤíŸÄ, pæãÊÜÞÂpæã ×àWæ ÓÝÆáÓÝÇÝX GÇæÆ É ãÉ PÜáÇÝíñÜÄ ÓÜÓÂÜ WÜÙÜ ÊæáÃÜÊ~ Ü Wæ BÃÜí»ÜÊÝWÜáñܨ ¤ .æ PÜí±Ü¯WÜÙÜ ÇÝ»Ü WÜÚPæ HÃÜáñܤÇæà ÖæãàWÜáñܤ¨æ. ¯àÊÜâ ×ñܤÆÈÉ ®ÝÆáR ±ÜÄÍÜá¨Üœ ñÜÃPÜ ÝÄ ¸æÙ¨ æ áÜ PæãÙܸ Û àæ Pæí¨ÜÃ,æ CÆÉ. CÐÜrPÜãR ¹q PÝÅí£ Ÿí©¨æªàPæ Wæãñæ¤? ®ÜÊÜáWæ BÃæãàWÜÂPÜÃÜ BÖÝÃÜÊÜ®Üá° ¯àvܸæàPæíŸ E¨Ýñܤ E¨æªàÍÜPÜRÆÉ. D ¹àgWÜÙÜ®Üá° ±æàpæíp… ÊÜÞwPæãÙÜÛ ŸÖÜá¨Üá AíñÜ. JÊæá¾ ±æàpæíp… ÖÜPáÜ R PÜí±Ü¯WÜÙÜ PæçWæ ÔQRñíæ ¨ÜÃ,æ ñÜ®¨ °Ü àæ ×ñÜÆ ¤ ÈÉ ñܮܰ ±ÝwWæ ñÜÃÜPÝÄ ¸æÙæ¨Üá ÓÜíñæWæ J¿ááÂÊÜ ¿ÞÊÜ ÃæçñÜ®Ü ÊæáàÇæ ¸æàQ¨ÜªÃÜã D PÜí±Ü¯WÜÙÜá ¨ÝÊæ ÖÜãvÜŸÖÜá¨Üá. Ãæçñݲ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨æà B¨ÜÃæ PÜí±Ü¯WÜÙÜ ¹àgWÜÙÜ®Üá° PÜvÝx¿á PæãÙÜÛ¸æàPÜá CÆÉÊæ Pæoár PæçPÜqr ±Üor| ÓæàÃܸæàPÜá. ¸æàÃæ¿áÊÜÃÜ ÖæãpæWr æ A®Ü° Pæãoár ñÝ®Üã Ÿ¨ÜáPܸàæ PæíŸ L¨Ý¿áì CÐÜár ÊÜÐìÜ PÜêÑPÜ®¨ Ü ÝXñÜá.¤ AÈÉ ÓèÖݨÜì¨ÜÜ Ë¯ÊÜá¿á CñÜá.¤ C®Üá° ÖÝWÜÆ.É BÖÝÃÜ GíŸá¨Üá L¨ÜÂËáPÜ Eñݳ¨Ü®æÁáà BWÜÈÊæ. ŸÙÜPæ¨ÝÃÜÃÜ »æãàWÜPÝRX, PÜí±Ü¯WÜÙÜ ÇÝ»ÜPÝRX AÐæ.r C¨Üá ÖæãÓÜ¿ááWÜ¨Ü BÃÜí»Ü. Öæhjæ ÖæhWjæ ã Ü ®ÝÊÜâ AÊæáÄPÜ樆 áÜ ° A®ÜáPÜÄÓÜá £¤¨àªæ Êæ. AÈÉ¿áã ±æ¨áÜ ª ÃæçñÃÜ ®Ü Æ °æ É J¨æãઠwÓÜáÊÜ ±ÜÅQÅÁá 50ÃÜ ¨ÜÍPÜ ¨ Ü Ç Ü àÉæ ÍÜáÃÜá ÊÝÀñÜá. Wæp… Äa… BÃ… Wæp… ÇÝÓ…r! (¨ÜávÜáx ÊÜÞw CÆÉÊæ G¨Ü᪠ÖæãàX) Gí¨Üá ¸ÝÀá¹oár A«ÜÂPÜÒ IÓæ®… ÖÝÊÜÃ… AÈÉ®Ü ÃæçñÜÄWæ PÜpÝrþæ ÊÜÞw AÊÜÃÜ®æ°ÆÉ ®ÜWÜÃÜPæR ¨Ü¹º, ¨æãvÜx PÜí±Ü¯WÜÙÜ®Üá° ÖæãÆPæR CÚÔ¨ÜÃÜá. ±ÜÄOÝÊÜá H®æí¨ÜÃæ, AÈÉ DWÜ ÃæçñÜÃÜ ÓÜíTæ ÍæàPÜvÝ 3QRíñÜ PÜwÊæá¿ÞX¨æ. ÃæçñÜÄXíñÜ Öæbc®Ü ÓÜíTæ¿áÈÉ ÊÜÞ¨ÜPÜ ÊÜÂÓܯWÜÙÜá, QÅËá®ÜÇ…WÜÙÜá hæçÈ®ÜÈÉ CÆÉÊæ ±æÃã æ àÇ…®ÜÈÉ PÝÆÖÝPÜᣤ¨ÝªÃ.æ ®ÝÊÜâ ÃæçñÃÜ ®Ü áÜ ° hæçÈ®Üñ¤Ü AÆÉ, ®æà~®Üñ¤Ü ®ÜãPÜᣤ¨àªæ Êæ. 14

APæãràŸÃ…

16 - 31 - 2009


¨ÜáÃÜíñÜ PÜ®ÜÓÜáWÜÙÜ PÝÓÝÃܨÜÈÉ ¯®Ü° ®æ®Ü±ÜâWÜÙÜ »ÝÃÜ ÖæãñÜᤠDgáñܤ ®Ü®Ü° ÖÜ꨿ Ü á ¯®ÜWÝX PݨÜá ÓÜáÓݤX ÓÝPÝX ÊÜááÙÜáX ÖæãàÀáñÜá!

ÊæãàPÜÒ WæÙÜ£,

Aí¨Üá B ¯®Ü° PÝ¿á¨Ü ÓÜͳ ìÜ ©í¨Ü ®Ü®°Ü

ÊÜá®Ü¨Ü Öܯ ŸÅÖܾaÜÃæÂWæ ÊæãàPÜÒ ÔQR¹qrñÜá!

ËÐÝ¨Ü WæÙ¿æ Þ,

®ÜÊáÜ ¾ ¸æÙ© Ü íWÜÙíÜ ¥Ü ¸ÝÙæ¿ Ì á®Üá B ¯®Ü° A®ÜáÊÜÞ®ÜÊíæ Ÿ AÊÜÞÊÝÓæ¿áá ®ÜáíX ÖÝQ¹qrñÜÇÝÉ™!

ÊÜÞÊÜâ ÊÜÞX¨Ü ñæéÜ

ÓÝQÒ

®ÜvæÊÜ ÖÝ©¿á PæÙÜWæ aÝbPæãíwÃæã ÖÝ© ¸ÝÙÜ ±Ü¿á|PæãíR ¨Üá ÊÜáãPÜ ÓÝQÒ™.

ÓÜÊÜÞ®Üñæ

G®Ü° ®æ®æst ÊÜáÙæÁáà

¯®Ü°®Üã° ñæãàÀáÔñÜá ÊÜáÙæÁãÆËXÆÉ »æà¨Ü.

WÜáoár

ÊÜáábcor Pܨ¨Ü ãæ ÙÜWæ Ÿbcor ÊÜÞñæÐæãrà PÜ¨Ë Ü QR¨Ê Ü ®Ü æ ŸÆÉ™!

hÝÆ

ŸÇæ¿á ®æà¿ááñÜ hæàvÜ

ÓÝËWÜ~¿ÞWÜá£¨æ ¸ÝÙæãí¨Üá ÊÜÞ¿á&hÝÆ &AaÜì®Ý »Üp…, ¯àÃæ

¿ÞÃæãà WÜÊáÜ ¯ÓÜᣤ¨ÝªÃæ Gí¨Üá GaÜÄc ÓÜáÊÜ JÙܨ¯Ü .

ÓÜíÍÜ¿á ²Åࣿá

¸æàpæ¿ÞvÜÆá ÊÜá®Ü¨Ü ÊÜáãÇæ¿áÈÉ ÖÜá¨ÜáX PÜáÚ£ÃÜáÊÜ ËÐÜ ÓܱÜì! &Ëg¿áPÜáÊÜÞÃ… Aíqà®Ü

AÊÜÙܨÜá A£ ÖæaÜác ÓÜí»ÝÊÜ®æ!

QË ÊÜÞñÜá

ÊÜá®ÜÓáÜ ÊÜÞX¨ÜÄÈÉ ÊÜÞˮܨæ ÓÜË ¸ÝÚWæ.

Bñܾ ÓÝQÒ ®ÜÊáÜ ®¾ áÜ °

¸ÝÈÊÜâv…®Ü A£ ÖæaÜác ÓÜí»ÝÊÜ®æ ±ÜvæÊÜ ®Üq ¿ÞÃÜá? "®æãà vèp…, A¨Üá µÅàvÝ ²ípæãà' Aí£¨æ ±ÜÅ£ ÑuñÜ væçÈ pæÈWÝÅ´…. ÊÜÞw¨Ü᪠ÓÜÉí vÝW… ËáÈ¿á ®æàÃ… A®æãà° Jí¨æà Jí¨Üá µÇ…¾ B¨ÜÃã Ü A¨Üá AíñÝ ÃÝÑó à ¿á ÊÜ á or ¨ Ü È É Wæ¨Ü᪠¹qrñÜá. A¨ÜáÊÜ ²Åà£Wæ ÖÜê¨Ü¿á ÊÜÞñÜÅ ÃæWÜã ÊÜÞvæÇ… BX¨Üª C¨æÁáí¨ÜáPæãíw¨æª µÅàvÝ ÃݣŠPÜ Ù æ ¨ Ü á AÊÜÙáÜ Öæãà¨Ü ÊæáàÇæ £Ú©¨Ü᪠¸æ Ù Ü W ÝWÜ á ÊÜ Ð Ü r Ã Ü È É A¨ÜPÃRæ v Ü áÜ PÝÆáWÜÙã Ü CÊæÁáí¨Üá. ÖÝÈÊÜâv… ¯¨æàìÍÜPÜÃÜ WÜÊÜá®Ü ÓæÙæ¨Üá¹orÙÜá. ÊÜäw AÇæ®…, gãÈ AÊÜÙÜá Pܱ泿áíñæ ¿á®… ÍÝÂ®Ü¸Ç æ …®ÜíñÜÖÜ ÊÜoWÜáoárñÇ ¤Ü àæ C¨ÝªÙ,æ ¯¨æàìÍÜPÜÃÜá Pæç ×w¨Üá AÊÜÙÜá ÖæãÃÜWÜã Óæç™, JÙÜWÜã Óæç™. PÜè æ ã æ ¿á᪠®ÜÊáÜ ¾ µÇ…¾ ®Ý®æãà ¯àÃæãÙÜX®Ü Ëá௮Üíñæ ®ÜÈÉ ÊÜÞvÜÊáÜ ¾ Aí¨ÜÃáÜ . ÖæãÃÜ ñæW¨ æ ÃÜ æ EÔÃÜáWÜqr ÓÜñà¤æ ®æí¨Üá ¸æÇæ ŸÃܨæà CÃÜáñݤ? ŸÖÜáÍÜ@ ¸ÝÈÊÜâv…¯í¨Ü ¯àÃæãÙÜWæ A¨ÜáËáqr¨ÝªÙ.æ ÖÝÈÊÜâv…Wæ A£ PÜwÊæá ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ iX¨Ü ®Üq µÅàvÝÙæ. A¨ÜPæR PÝÃÜ| AÊÜÙÜ "global face' Aíñæ. AÊÜÙÜ ÊÜááS ÖÝÈÊÜâv…Wæ Öæãí¨Üáñܤ¨æ A®æã°à¨Üá PÜqror Ÿá£¤ ®Ü®ÜWæà Ô®æÊÜÞ ±ÜíwñÜÃÜ ÇæPÝRaÝÃÜ. H®æà BWÜÈ µÅàvÝ DWÜ ËáàÓÜÇíæ ¨Üá SáÑÀáí¨Ü Ÿ¨ÜáQ¨æª ÓÜSñ… ¹i ®Üq. ¹bc ®æãàvÜáñæ¤à®æ Añܤ µÅàvÝ Íæç®… BWÜᣤ¨Üªíñæ Cñܤ PÜÄà®Ý, ¿ÞÃæãà EívÜá ÖæãàX¨ÝªÃæ! PÜ£Åà®Ý CŸºÃÜã bíñæXàvÝX¨ÝªÃÜíñæ. ¯g ÖæàÙÜá Eíw¨Ü᪠¯à®æà®Ý? Aí¨Ü ÖÝWæ, ®ÜÊáÜ ¾ IÍÜ¿ Ì áì Ãæç H®Ý¨ÜáÉ Aí¨ÝÅ™? &w.ÃÜá¨æÅàÍ… AÊÜÙ®Ü °Ü g®Ü ÊÜáÃæñáÜ ¿ÞÊÜ PÝÆ B¿áᤠÓÝÌËá!

±ÜÇÝ¿á®Ü

ÊÜáívÜãPÜ

BPÜÅÊÜá|

15

APæãràŸÃ…

16 - 31 - 2009


ÊÜÓÜáÊÜᣠEvÜá±Ü

ÊÜááÓÜáQ®æãÙÜWÜ| WÜá¨Ü᪠aÜí¨ÜÅÊæãàÖÜ®Ü ÓÝ´… Ôà¨Ý ÓÜÌ»ÝÊܨÜÊÜ®Üá. JÙÜWæãí¨Üá, ÖæãÃÜWæãí¨Üá G®Üá°ÊÜ ®ÝoPÜ CÆÉ™. "AÊÜÃÜá ÖæaÜác , CÊÜÃÜá PÜwÊæá' GíŸ »æà¨Ü CÆÉ™. ®æíoÄÐÜrÃÜ ÊÜá®æ¿áÈÉ ¿ÞÊÜâ¨æà ÍÜá»ÜPÝ¿áì ®Üv¿ æ áÈ, APÜñÒ æ Pæãoár PÜÿ æ á¸æàPæíŸ ±ÜÅ£Ðæu CÆÉ™. ´æäà®… ¸æàvÜ, ±æäàÔr®ÜÈÉ Jí¨Üá BÖÝÌ®Ü ±Ü£ÅPæ PÜÚÔ¨ÜÃÜã ÓÝPÜá, J±æä³£¤®Ü ÊÜáqrWݨÜÃÜã ¹vÜáÊÜâ ÊÜÞwPæãívÜá ÖÝgÄ ÖÝPÜáñݤ®æ. Cí¥Ü ÓÜí¨Ü»Üì ¨ÜÈÉ Öæãà¨ÜÃæ ŸÙÜW¨ Ü Ê Ü ÃÜ ®Ü Ç °æ ÝÉ Jí¨æà PÜvæ ®æãàvÜ ŸÖÜá¨Üá G®Üá°ÊÜâ¨Üá AÊÜ®Ü ÓÜÃÜÙÜ ÇæPÝRaÝÃÜ. ÖÜÓæ ÊÜáOæ¿á ÊæáàÇæ PÜãñÜÊÜÄWæ PÜÊÜÄ®ÜÈÉ Jí¨Üá X´…r aæP…®Ü EvÜáWæãÃæ. ®ÜãÃÜÃÜ ÊæáàÇæ, C®Üãð áÜ ¨Ýo¨Ü ÃæãPÜR™.ÃÝÑóàPÜêñÜ ¸ÝÂíP… Jí¨ÜÃÜÈÉ aÜí¨ÜÅ A—PÝÄ ¿ÞX¨Ýª®æ. ÊÜáãÃÜá ÊÜáãÃÜá ÊÜÐÜìPæR ËÙÝÓÜ Ÿ¨Ü ÇÝWÜᣤÃÜáñܤ¨æ. ×àWæ ËÙÝÓÜ Ÿ¨ÜÇݨæãvÜ®æ ñܱܳ¨æ GÆÉÄWÜã ÖæãÓÜ ËÙÝÓÜ £ÚÔ PÝvÜáì ŸÃæ¨áÜ ÖÝPÜá ñݤ®æ. ´æä௮ÜÈÉ ÖæàÙÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ aÜí¨ÜůWæ ŸÃÜÊÜ~Wæ¿á ŸWæY H®æãà ÊæãàÖÜ. PÜË¿ÞWÜ ¸æàPÝX¨Üª iàÊÜ ñܲ³ ¸ÝÂíP… A—PÝÄ¿ÞX¨æ. ¸ÝÂíQ®ÜȨ É áÜ ª ŸÃÜÊ~ Ü Wæ¿áÈÉ ÖæÓÃÜ áÜ ÊÜÞw¨ÜÊÃÜ áÜ ¸æàPݨÜÐÜár g®Ü C¨ÝªÃæ. B¨ÜÃæ aÜí¨ÜůWæ A¨Üá ÓÝ«ÜÂÊÝXÆÉ™. ¯ÊÜêñ®¤Ü Ý¨Ü ®ÜíñÜÃÜ ËÃÝÊÜá¨ÜÈÉ PÜãñÜá Jí¨Ý¨ÜÃã Ü PÜÊ®Ü Ü ÓÜíPÜÆ®Ü ±ÜÅPq Ü Ô PÜËWÜÙÜ ÓÝÈ®ÜÈÉ Óæà±Üìvæ¿ÞWܸàæ PæíŸá¨Üá AÊÜ®Ü ÖæW®YÜ ÓÜ áÜ . AÊÜ®áÜ PæãvÜáÊÜ X´…r aæQR®Ü PÜÊÜÄ®æãÙÜWæ ÓÜí¨Ü»ÜìPÜR®Üá WÜá|ÊÝX AÊÜ®Üá ŸÃæ¨Ü QÃÜá PÜÊÜ®ÜÊæäí©ÃÜáñܤ¨æ.

£Ú¯àÈ¿á PÝWܨ¨ Ü Ü ÊæáàÇæ ÖÜÔÃÜá CíQ®ÜÈÉ , ÊÜááñÜᤠ±æäà~Ô¨Üí¥Ü APÜÒÃÜWÜÙÜÈÉ™, aÜí¨ÜÅ®Ü ÓÜÌÃÜbñÜ PÜÊÜ®Ü ²Åíoá ®ÝaÜáÊÜíñæ ŸÃæ¿áƳqrÃÜáñܤ¨æ. PÝ¿áì PÜÅÊáÜ ¨Ü ®ÜíñÜÃÜ ±ÜâÃÜáÓæ㣤®È Ü É PÜãñÜá EvÜáWæãÃæ¿á ±æäor|WÜÙÜ®Üá° ¹bc ®æãàvÜáÊÝWÜÜ D PÜÊÜ®Ü PÜÊÜÃÜá Jvæ¨ÜÊÜÃÜ PæçWæ ÔPÜáRñܤ¨æ. ×àWæ ÔQR¨ÜÊÜÃÜá ÓÜáñܤÊÜááñܤ ÊÜááPÜáÄPæãívÜá PÜãñÜÊÜÄWæ PæàÙÜáÊÜíñæ WÜqr¿ÞX B PÜÊÜ®ÜÊÜ®Üá° ÊÝbÓÜáñݤÃæ. ""aæ®Ý°WáÜ íoá, AÆÉÊàæ ?'' ""´ÜÓ…r PÝÉÓÝX ŸÄàñݮܱݳ.'' ""aÜí¨ÜÅ|¡ Êæã¨ÜÈí¨Ü ÖÝWæà. »ÝÄà Ÿá©œ ÊÜíñÜ.'' ¥ÜÃÜ¥ÜÃÜ¨Ü E¨ÝYÃÜWÜÙÜá. aÜí¨ÜÅ®Ü G¨ÜáÃæà CÊÜ ®æÇ ° ÝÉ PæàÚÓÜáÊÜ ÖÝX©ª¨ÃªÜ æ AÊÜ®áÜ ×XY ×àÃæàPÝÀá BWÜᣤ¨Üª®æà®æãà! B¨ÜÃæ AÊܯWæ AÐærÇÝÉ ±ÜâÃÜá Óæãñæ¤ÈÉÃÜáñ椙? ÊÜááÖÜãñÜì¨Ü Öæ㣤Wæ Ÿí¨ÜÊÜ®Üá Êæã¨ÜÆ ±ÜíQ¤¿áÇæàÉ ®ÜáWÝYwPæãívÜá FoPæR PÜãñÜá PÝÃÜá ÖÜ£¹ ¤ vÜᣤ¨™ªÜ . ËÍæàÐÜ ÓÜÊÞ Ü ÃÜí»ÜWÚÜ Wæ aÜí¨ÜÅ ŸÃÜÈÆÉ Aí¨ÜÃæ A¨æãí¨Üá ÓÜᩪ™. ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨Ü WÜw¹w¿áÈÉ ®æ®Ü²Wæ ŸÃÜ©¨ÜªÃÜã BÊæáàÇݨÜÃÜã ®æ®Ü±ÝWÜᣤ¨Üª . "¿ÞPæ XÃÝQ aÜPÜRÃ… ÖÝPܪ™? ±Ü£ÅPæ PÜÚÔ¨Ü᪠ÔPæã¤à, CÇæãÌà™?' Gí¨Üá ÊÜá®æ¿áÊÜÄWæ ÊÜáívæ ¹Ô¿ÞWÜᣤñÜᤙ. AÊܯWæ ´æäà®… ÊÜÞw, ŸÃÜÇÝWÜ©¨Üª¨ÜªPæR PÝÃÜ| £Ú¨ÜáPæãívÜ ÊæáàÇæ ÓÜÊÜÞ«Ý®Ü. B¨ÜÃæ Cí¥Ü ±ÜÅÓÜíWÜWÜÙÜá A±ÜÃÜã±Ü. ÍÜñÝ¿á WÜñÝ¿á aÜí¨ÜÅ Ÿí¨æà ŸÃÜᣤ¨Üª, Jí¨Üá 16

©®Ü¨Ü ÃÜg ¨ÜívÜ ÊÜÞwPæãívݨÜÃÜã.ÖæívÜ£ ÓÜÃæãàg¯Wæ CÊÜ®Ü D ²ñܤ ×wÓÜáÊÜâ©ÆÉ™. "¨ÜávÜãx ÖÝÙÜá. ñÜÇæ¿áã ¸æãàÙÜá' G®Üá°ÊÜ Wݨæ AÊÜÚWæ ®æ®Ü±ÝWÜáñܤ¨æ. GÇæãÉà BÓÜá±ÝÔ®ÜÇÝɨÜÃæ ÓÜÄ, ®ÝÇÝRÃÜá WÜípæ ±ÜÅ¿Þ| ÊÜÞw¿Þ¨ÜÃÜã ÖæãàWÜ Çæà¸æàPæíŸ ÖÜo ¿ÞPæ? D ËÐÜ¿áPæR ÊÜá®æ¿áÈÉ gWÜÙÜ PÜ¨Ü®Ü ®Üvæ¿áᣤÃÜᣤñÜᤙ. ŸÙÜWÜ Aí¨ÜÃæ ñÜÊÜá¾ PÜvæ¿áÊÜÃÜá ÊÜÞñÜÅÅ Gí¨Üá AÊÜÙÜ bíñÜ®æ. aÜí¨ÜÅ C¨ÜPRæ Óæã±Üâ³ ÖÝPÜáÊÜÊ®Ü Æ Ü ™É . ""¯à®Üã Ÿ£àì¿Þ¨æÅ ¸Ý, PÝÃÜÈÉ hÝWÜ Eíoá...'' A®Üá°ñݤ®æ. ""ÊÜÐìÜ PæãíR ¨ÜÇ Õ Ý®Üã ÊÜááS ®æãàwÃÜÆ™É . Jí¨Üá ±Ü£ÅPæ ŸíñÜá Aí¨æÅ ¥æç AíñÜ ÖæãÃÜoá¹w¤àÄ. ®ÜíWæ ÓÜÆ Ì ³ ÊÜÞ®Ü ÊÜá¿Þì¨æ C¨æ.'' ""±æ©,ª ÊÜÐìÜ PæãíR ¨ÜÆ Õ ÊÜááS ®æãàvæãàPæàíñæàÉ ×àWæ ÖæãàWæãà¨Üá PÜOæà. ÓÜáÊÜááÕÊæá° GÈÉWæ, ¿ÞPæ ÖæãàX¤àË? ÖæãàWæãàPæÈÃÉ áÜ ñæ¤ ±ÜâÃÜáÓæãñÜᙤ ?'' ""ÖæãàX ÖæãàX. ®Ý®Üá ÃÜhÝ ÖÝPæãàPæ ÖæàÚ¨æÅ ¯ÊÜáWæ GÈÉÆÉ¨Ü PæÆÓÜ CÃÜáñ椙.Öæíw¤ ÊÜÞñÜá ¿ÞPæ PæàÙæºàPÜá ÖæàÚ, ±Ý±Ü Ÿí©ºvÜáñ椙.'' Cí£¨Üª aÜí¨ÜÅÊæãàÖÜ®Ü C£¤àaæWæ ¿ÞÊÜ ÓÜÊÞ Ü ÃÜí»ÜWÙÜ Æ Ü ãÉ PÜ~W¡ æ ¹àÙÜáÊÜâ©ÆÉ™. APÜñÒ æ Pæãoár PÜé æ ¨Üê ã Ü ñܲԳ PæãívÜá¹vÜáñݤ®.æ ´æäà®… ÊÜÞw ËaÝÄÔ¨ÜÃæ H®æãà ®æ±Ü.ÖÝ´… C¿áÃ… Gív…, C¿áÃ… Gív…WÜÙÜ ÓÜPÝÃÜ| GÐæãàr ÓÜÆ ÓÜÖÝ¿áPæR Ÿí©Êæ. D Gív…WÜÙÜá Êæã¨ÜÇæÇÝÉ CÃÜÈÆÉÊÝ? ÊÜá®ÜáÐÜ Ÿ¨ÜÇÝX¨Ýª®æ Aí¨ÜÃæ A¨ÜÃÜ ×í¨æãí¨Üá

APæãràŸÃ…

16 - 31 - 2009


PÝÃÜ| C¨æªà CÃÜáñܤ¨æ. CÃÜÇæà¸æàPÜá. Ë®ÝPÝÃÜ| ¿ÞÃÜã Ÿ¨ÜÇÝWÜáÊÜâ©ÆÉ™, AÆÉÊàæ ? *** "ÊÜá®ÜáÐÜ JÙæÛ¿áÊÜ®ÝX¨ÜªÃæ GÆÉÃÜã AÊܮܮÜá° ÖÜĨÜáPæãívÜá £í¨Üá¹vÜáñݤÃæ' G®Üá°ÊÜ þÝ®æãà ¨Ü¿áÊÝWܸæàPݨÜÃæ aÜí¨ÜůWæ ÊÜ¿áÓÜáÕ ®ÜÆÊÜñÜᤠ¨ÝqñÜᤙ. GÃÜvÜá WÜívÜáÊÜáPÜRÙÜÈÉ JŸº ÖæçÓÜãRÈWæ ÖæãàWÜᣤ¨Üª™. C®æã°Ÿº C®æ°ÃÜvÜá ÊÜÐÜìPæR ÖæãàWÜá ÊÜÊܯ¨Üª™. "WÜívÜá' Aí¨æãvÜ®æ ñÜÇæ¿áÈÉ PæãàvÜá Ÿí¨ÜíñÝvÜᣤ¨Üª PÝÆ DXÆÉ G®Üá°ÊÜâ¨Üá AÊܯWæ AÄÊÝX¨æ. »Ü¨ÜìívÜá BÔ¤™,ÊÜá®æ C¨ÜªÊÜÃÜ ±ÝÈWæ "WÜívÜá, ÊÜáᣤ®Ü aæívÜá' BWÜŸÖÜá¨æà®æãà. B¨ÜÃæ ñÜÊáÜ í¾ ¥ÜÊÃÜ Ü ±ÝÈWæ WÜívÜáÊÜáPÜÙR áÜ Jí¨Üá ®æÇæ PÜívÜá PæãívÜá ÓÜÌíñÜ PÝ騆 ÊæáàÇæ ¯ÆáÉÊÜÊÜÃæWæ G¨æWÜá© ñܲ¨ ³ Æ ªÜ ™É . ÖÝWæ bíñæ ÊÜÞvܸàæ Pݨæઠ¯ÆÉ aÜí¨ÜůWæ. ÃÝÂíP… ÖÜávÜáWÜÃÆ Ü © É ¨Üê ã Ü ´ÜÓ…r PÝÉÔWæ Awx CÆÉ¨Ü ÊÜáPÜRÙÜá. B¨ÜÃÜã »ÜËÐÜ ÖæàXÃÜáñܤ¨æÁãà ŸÆÉÊÜ ÃÝÂÃÜá? ÊÜáPÜÙR Ü K©®Ü ¨ÜêÑÀ r áí¨Ü ¸æíWÜÙã Ü ÃÜ®áÜ ° BÁáR ÊÜÞwPæãívÜá ÊÜWÝì ÊÜÞwÔPæãíw¨ÝªX¨æ. AÇæàÉ Jí¨Üá ¸ÝÅÂíb¯í¨Ü C®æãí° ¨Üá ¸ÝÅÂíbWæ ÓÜáñÜᣤ ä Ü ŸÖÜá¨Üá G®Üá°ÊÜ ÊÜááí¨ÝÇæãàaÜ®æ. ¸æíWÜÙÜãÃÜÈÉ ¸æÙæ¨Ü ÊÜáPÜRÙÜá aÜáÃÜáPÝXÃÜáñݤÃæ, Wæ㣤ÆɨÜÊÜÃÜ®Üá° PÜívÜÃæ ÊÜááÓÜíw¿á ÖÝWæ ×ígÄPæ CÃÜáÊÜâ©ÆÉ™. ®ÝÙæ CíoÊÜäÂì G¨ÜáÄÓÜÆá ¸æàPÝ¨Ü ±ÜpݱÜp… CíXÉÑ®ÜÈÉ ±ÝÃÜíWÜñÜÃÝWÜáñݤÃæ G®Üá°ÊÜâ¨Ü®æ°ÇÝÉ ñÜÇæWæ ñÜáí¹Ô¨Ü᪠ÖæívÜ£. AÊÜÙÜ ñÜíX¿áÄŸºÃÜá ¸æíWÜÙã Ü ÃÜȨ É ÝªÃ.æ AÊÜÃÜ ÊÜáPÜÙR ®Ü áÜ ° ñÜ®°Ü ÊÜáPÜÙR ã æ vÜ®æ ÖæãàÈPæ ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜâ¨Üá ÓÜÃæãàg®Ü A»ÝÂÓÜ. ÖæãÓÜŸÃÜá ÊÜá®æWæ Ÿí¨ÜÃæ AvÜáWæÊáÜ ®æ ÓæàÄPæãÙÜáÊ Û Ü ñÜ®°Ü ÊÜáPÜÚR WÜã, "ÖÜÇã æ à AíPÜÇ…..' Gí¨Üá ±ÜÄaÜÀá ÔPæãÙÜáÊ Û Ü ñÜíX ÊÜáPÜÚR WÜã CÃÜáÊÜ Êæç±ÄÜ àñÜÂÊÜ®áÜ ° ±Ü£ ¨æàÊÜÄWæ ÊÜá®Ü¨o Ü ár ÊÜÞwÔ AÊÜ®áÜ "AÖÜá¨ÜÖáÜ ¨Üá'

Gí¨Üá ñÜÇæ¨ÜãWÜáÊÜíñæ £©ª¨ÜªÙÜá ÓÜÃæãàg. AÊÜÃÜ A®Ü°¨Ü Má|, ¯àÄ®Ü Má| ¸æíWÜÙÜãÃÜÈÉ ŸÃæ©ñÜᤙ. aÜí¨ÜÅÊæãàÖÜ®Ü PÜáoáíŸ ÓÜÊæáàñÜ ¸æíWÜÙÜãÃÜá ÓæàÄ PæãívÜ. ¨Üá¸ÝÄ FÃÜá. ÊÜáPÜÚR ŸºÃÜ £íWÜÙÜ µàÔ®ÜÈÉ ÓÜ|¡ FÃÜÇÝɨÃÜ æ Jí¨Üá £íWÜÙáÜ ÓÜÈàÓÝX ÓÜíÓÝÃÜ ¯»ÝÀáÓÜ Ÿ ÖÜ á ¨Ü á . ÊÜ á ®æ ¸ ÝwWæ , ±æ p æ ã ÅàÆá SaÜáìWÜÚWæ ¸ÝÂíQ¯í¨Ü ¯WÜ©ñÜ Êæãñܤ ÔPÜá£R ¨ ¤ ÃªÜ ã Ü aÜí¨ÜÅ®Ü ÓÜíŸÙÜ PÜvÜÇæ±ÜâÄ.BWÜÈ, bíñæÀáÆÉ™. ÊÜá®ÜáÐÜ ¨Üáw¿ááÊÜâ¨Üá ¿ÞPæ? ñÝ®Üá, ñܮܰ ÓÜíÓÝÃÜ, ÓÜáSÊÝX ®æÊÜᾩÀáí¨Ü Ÿ¨ÜáPܸæàPæíŸá ¨ÜPÝRX ñÝ®æà? ÊÜáPÜRÙÜ »ÜËÐÜÂPÝRX CÊÜñÜᤠSaÜáì ÊÜÞvÜáÊÜ ¨ÜávÜáx ¸ÝÂíQ®ÜÈÉ ¯¿áËáñÜÊÝX APèíqWæ ÖÝQ¨Ü ÖÝWæ. ®ÝÙæ Ÿwx ÓÜÊæáàñÜ £ÃÜáX ŸÃÜáñܨ ¤ æ Gí¨Üá aÜí¨ÜÅ®Ü ÁãàaÜ®.æ AÊÜ®Ü ¨ÜáwÊæá, AÊÜ®Ü ÓÜíÓÝÃÜ Aí¨ÜÃæ ¿ÞÊÜ ñÜǸ æ àæ ®æ CÆÉ™. B¨ÜÃæ C®æãí° ©¨æ¿áÆÉ ÓÜíÓÝÃÜ? ÖæàÙܨ,æ PæàÙÜ¨æ ®æãàqà 暴 ÖÝWæ ¨ÜáwxWæ ŸÃÜáñܤ¨æ¿áÆÉ wÊÜÞÂívÜá? A±Ý¥Üì ¸æàvÜ. ±Ý±Ü aÜí¨ÜÅÊæãàÖÜ®Ü ÖÝÈ®Üíñæ ±ÜÄÍÜá¨Üœ ÊÜÂQ¤ñŲ̈ÜÊÜ®Üá. CÊܯWæ ÓÜÌíñÜ¨Ü Jí¨Üá FĨæ. FÃÜÈÐ É áÜ r gËá௨æ. A±Ü™³ , AÊÜᙾ , A|¡, A£¤Wæ, AÊÜÃÜ ÊÜáPÜRÙÜá CÃÜáÊÜí¥Ü Jí¨Üá PÜáoáíŸ ÊÜÆ¿á˨æ. £àÃÝ AaÜácPÜpÝrX CÃܸæàPݨæªà¯ÆÉ™, Jí©ÐÜár «Üí«ÜÃÝÚñÜ®Ü ÊÜÞw¨ÜÃã Ü SbìWæ PÜwÊæá ¿ÞWܨÜÐÜár Eñܳ£¤ gËá௯í¨Ü ÔWÜáñܤ¨æ. aÜí¨ÜÅ ñܮܰ ±ÝÆá PæàÚÆÉ™. PæàÙÜáÊÜÊÜ®ÜÆÉ™. B¨ÜÃæ C¨æà ÓÝ̼ÊÜÞ®Ü A|¡¯XÆÉ™. A±Ü³™, AÊÜᾮܮÜá° ñܮܰ hæãñæ CoárPã æ ívÜá ®æãàwPæãÙÜᣤÃáÜ ÊÜâ¨Üá aÜí¨ÜÅ®Ü Öܣä Ü ¨ÜávÜáx PæàÙÜÆá ñÜ®ÜXÃÜáÊÜ ÖÜPÜáR GíŸíñæ AÊÜ®Ü ®ÜvÜÊÜÚPæ. A¨æØàWæ ÓÜíÓÝÃÜ ¯»ÝÀáÓÜᣤ¨Ýª®æãà A¥ÜÊÝ ÓÜáÙæÛà ÖæàÚ WÜíoá ÊÜÞwPæãÙÜáÛ£¤¨Ýª®æãà, ¿ÞÊÝWÜ ®æãàw¨ÜÃã Ü AÊܯWæ ¨Üáwx®Ü ñÜáñÜáì. AwPæ Ãæàoá ®æÆ PÜb¨ c ,æ ÊÜá®æWæ ÊÜÃÇ Ü æ ×w¨Üá PÜáí¸ÝX¨æ,

A±Ü³®Ü AÓܤÊÜÞ ÖæaÝcX¨æ, AÊÜᾯWæ ÍÜáWÜÃ… ÍÜáÃÜá ÊÝX¨æ... A|¡®Ü ´æäà®Üá ŸíñÜ á Aí¨Ü à æ hæ à ¹Wæ PÜ ñ Ü ¤ Ä ¹ñæ ¤ í ¨æ à Çæ P Ü R ™ . "ÓÝQÇÝÌ™? ¸æÙÜÔÇÝÌ™? K©ÔÇÝÌ?' G®Üá°ÊÜ ÖÜñݤÃÜá PÝÃÜ| A±Ü®³ Ü Öܣä Ê Ü äÜ Eíoá. ÓÝËÃÝÃÜá ÃÜá±ÝÀá ÓÜíŸÙÜ £®Üáñ° ݤ®,æ PÝÃÜÈÉ ÊæáÃæ ¨ÝvÜáñݤ®,æ PæãvÜÈ Jí©ÐÜár Gí¨Üá A±Ü¯³ WÜã A¯ÓÜŸÖÜá¨Üá. FÄí¨Ü ´æäà®… ŸíñÜá Aí¨ÜÃæ ÓÜÃæãàg®Ü ÊÜááS WÜwWæ ¿ÞWÜáñܤ¨æ. ÓÜÖÜg. "ÖæàX©ª ¯à®Üá? Ôq ÓæàÄ©ª™, SaÜáì ŸÖÜÙÜ ŸÃÜáñݤ™? ÖæàWæ ¯»ÝÀáÔ¤™?' CÊÜ®Ü PÜáÄñÜá ±æçÓæ¿á PÝÙÜi CÆÉ™. CÊÜ®Üá ÓÜÌWÜì¨ÜÈÉ PÜáÚ£¨Ýª®æ G®Üá°ÊÜ £ÚÊÜÚPæ. PæÆÊÜâ ÓÜÆ A|¡ ®æàÃÜ ÊÝX ´æäà®… ÊÜÞw¨ÜÃæ PæÆÊÜâ ÓÜÆ ®ÜíŸÃ… £ÃÜáXÔ Pæãoár A±Ü®³ Ü Öܣä Ü ÊÜÞñÝwÓÜáñݤ®.æ A|¡®Ü ÊÜáWÜÚWæ ÊÜá¨ÜáÊæ Aí¨ÝhݨÝWÜ D A|¡ñÊ Ü áÜ í¾ ©ÄWæ aÜãÃÜá PÜq²q B¿áᤙ. CÊÜ®Ü «æç¿áì©í¨ÜÇæà AÊÜ®Üá Jí¨Üá ÆPÜÒ ÊÜÃܨÜQÒOæ PæãvÜáÊÜ PÜÃÝÄWæ ÓæçWÜáqr¨Ü ®Üíñæ. ÊÜÃܨÜQÒOæ Aí¨ÜÃæ ÊÜÃܨÜQÒOæÁáà AíñÜÆÉ™, ÊÜÃæãà±ÜaÝÃÜ¨Ü ¸Ý¹¤®ÜÈÉ Jí¨Üá ¸æçP… PæãwÓÜÆá AÊÜÃáÜ PæàÚ¨ÜÃíÜ ñæ. D ÓÝÖÜáPÝÃÜ ÖÜãí Aí¨Ü®íÜ ñæ. ×£¤ÆÈÉ ¨Üáwx®Ü XvÜ CñÜÆ ¤ ™É ? ñÜÊáÜ ¾ ¸ÝÂíQ®ÜȨ É Ýª®æ Aí¨ÜÃæ ¸ÝÂíQ®Ü ¨ÜávæÇ x ÝÉ AÊÜ®¨ Ü àªæ AíñÜ ÇæPRÜ ÖÝQ ¨Ü®Ý, ÖæàWæ? ´æäà®… ÊÜÞw¨Ü᪠A±Ü³¿á™, "Pæã®æà ±ÜPÜÒ Jí¨Üá ÆPÜÒ Ãæw ÊÜÞwoRíwÃÜá. ÊÜá¨Üá ÊæàíñÝ ¨æ¾àÇæ PæçÈ GÐÜár ¨Üáwx¨ÜãÅ ÓÝÆáª.' PæàÙÜáÊÜÊÜÄWæ GÐÜár ÓÜÈàÓÜá, ÓÜáÆ»Ü. AÊÜñÜᤠÊæã¨ÜÆ ÓÜÆ aÜí¨ÜÅÊæãàÖܮܯWæ CíŸÙܨÜíñæ ñܮܰ ÃÜ P Ü ¤ ×àÃÜ á £¤ Ã Ü á ÊÜ Ê Ü Ã Ü PÜ á ÄñÜ á Pæ ã Åà«Ü ŸíñÜ á . "ÊÜÞvæãàÃæã¹Å¨æÅ ®æãàvÜá ®Ü®Ü° ÔÄ' A®æã°à ¥ÜÃÜ PæãvæãàÃæã¹Å¨Åæ GÆÉÃã Ü ÖÜáw ÖÝÄÓÜáÊÜÊÃÜ àæ . ñÜ®°Ü

Û á ñÝÀá ®Ü®°Ü ÊÜáWܯWæ C®æ㟠° Ùº áÜ PÜívÜ PÜívÜ vÝPÜrÃÜáWÜÚWæÆÉ ñæãàÄԨݪÙæ. "®Ý®Üá Pæor ñÝÀá AÆÉ™. ®Ü®XÜ íñÜ JÙæ¿ ÔWÜÇÝÃÜÙáÜ .' C¨Üá ®æÆ A®æãà° ñÝÀá ñÜ®°Ü ¨Ü±³Ü ÊÜáWÜ®Ü ŸWæWæ ÖæàÙÜáÊÜ ÊÜÞñÜá. GÆÉ Ã Ü ã Öæ à ÙÜ á ÊÜ â ©ÐÜ á r ™ . "¯ÊÜ á ¾ ÊÜ á WÜ AÊÜÙÜ ÊÜáWܯXàWÜ gÓ…r JíŸñÜᤠÊÜÐÜì. ®ÜãÃÝ IÊÜñÜᤠPæi ñÜãPÜ˨ݪ®æ. BÃæãàWÜÂÊÝX¨Ýª®æ. bíñæ ¹w' AíñÜ. ÖæaÜác PÜwÊæá B ÊÜ¿áÔÕ®Ü ÊÜáPÜRÙÜ ®ÝÆáR ±Üoár ÖæaÜác ñÜãPÜ Öæãí©ÃÜáÊÜ B¨ÜÃæ ®æÃæ ÖæãÃæ¿áÊÜÃÜá ÊÜÞñÜÅ ®æÆÂÙÜ®Üá° hÝí¹P… PæãÇæãPæãÊ… A®æã°à D ÖÜávÜáWÜ®Ü ŸWæY CñÜÃÜÄWæ PܯPÜÃÜ. "AÊÜá¾ ÓÜÄ¿ÞX ®æãàwPæãÙÜáÛ£¤ÆÉ. A¨ÜPæR ÖÝWÝX¨Ýª®æ' AíñÜ PæãíPÜá ®Üáw¿ááñݤÃÜíñæ ÓÜáñܤȮÜÊÜÃÜá. A¨ÜPæR ®æÆ "JÙæÛ AÊÜá¾ AÆÉ ' AíñÜÇæà ×à¿ÞÚÓÜᣤ ¨ÝªÃæ. A¨ÜÃÜ ŸWæY BPæWæ ¸æàÓÜÃÜ˨æ. ÖæàÙÜáÊÜâ©ÐÜár™. "¿ÞÊÜ ñÝÀá ñÝ®æ ÊÜáWÜ ÓÝ¿áÈ AíñÜ Ÿ¿áÓÜáñݤÙæ?' hÝí¹P… ÖÜ á oár Ê ÝWÜ I¨Üá Aw GÃÜvÜá CíaÜá GñܤÃÜËÃÜáÊÜ hÝí¹P… væàígÃÜÓ… ®ÝÊÜáìÇ… ÊÜáWÜá. B¨ÜÃæ CñÜÃæ ÊÜáPÜRÚXíñÜ GÃÜvæÃÜvÜá ±Üoár A®Üá°ÊÜ Ô§£Wæ ÊÜááqr¨Ýª®æ. ÖÝX¨ÜªÃÜã AÊܯWæãí¨Üá BÓæ C¨æ. ®Ý®Üá ÊÜ¿áÓÜáÕ æ ááñݤ Öæãà¨Ü.AÊÜ®Ü ÊÝÄWæ¿áÈÉ ÖÜáqr¨Ü CŸºÃáÜ A|¡í©ÃÜá ¨æãvÜxÊÜ®Ý¨Ü ÊæáàÇæ JƲíP… QÅàvÝ ±ÜoáÊÝX ±ÝÇæãYÙÜÛ¸æàPÜá JíŸñÜᤠñÜãPÜ ¸æÙ¿ A®ÜáÊ ° âÜ ¨Üá.Óæãà³ p…Õì Aí¨æÅ hÝí¹P…Wæ AÑrЙrÜ . B¨æÅ ¨æàÖÜ Óܱäæ àp…ì ®ÜãÃÝ IÊÜñÜᤠEÚ¨ÜÊÃÜ íÜ ñæ ®ÝÊÜáìÇ… ÖÜávÜáWÜÃáÜ . hÝí¹P… ÊÜÞñÜÅ ×àWæ HPݨÜ? EñܤÃÜ AÊÜá¾ ÊÜáWÜ CŸºÄWÜã ÔWÜᣤÆÉ™. ÊÜÞvܸàæ PÜÆ™É ! ÖÝWÜíñÜ hÝí¹P… ÓÜáÊÜᮾ æ PÜã£ÆÉ™, ±ÜÅ£ÑuñÜ "ÓÜáÊæã' PÜáÔ¤¿áÈÉ Aí¨ÜÖÝWæ, hÝí¹P… gWÜ£¤®Ü AñÜÂíñÜ vÜáÊÜá¾ ÖÜávÜáWÜ. ñÜø Ü àæ ñÜá ±Üv¿ æ áᣤ¨Ýª®.æ ¨Ü±Q³Ü ¨ R ÃªÜ ã Ü hÝí¹P… ñÜáí¸Ý active B¨Ü ÖÜávÜáWÜ. hÝí¹P…®Ü AÊÜá¾ ®æÆ H®Üã ÓÜáÊÜá¾®æ PÜã£ÆÉ™. ÊÜáWÜ ×àWݨܮÜÆÉ AíñÜ, AÊÜ®áÜ ÓÜ|W¡ ÝWÜÈ!

gWÜ£¤®Ü A£ vÜáÊÜá¾ ÖÜávÜáWÜ

17

APæãràŸÃ…

16 - 31 - 2009


PæàÚ ÊÜÞñÜá Pæãqr¨ÝªÃÝ?ñÜ®ÜWÜã ÊÜáPÜRÙÜá ÊÜáÄ, ÓÜíÓÝÃÜ CÆÉÊÝ? ®ÝÙæ ñÜ®ÜWæ AÊÜÍÜÂPÜñæ Ÿí¨ÜÃæ ¿ÞÃÜ ÊÜááí¨æ ¼PæÒ Gñܤ¸æàPÜá? DWÜ PæàÙÜáÊÜ g®Ü BWÜ PæçÁᣤ PæãvÜáñݤÃÝ? ÔQR¨àªæ dÝ®ÜáÕ G®ÜáÊ ° íÜ ñæ ÓÜÃã æ àg ¸æíQWæ ñÜá±Ü³ ÖÜá¿áªÙáÜ , ""®Ý ÖæàÚ¨æÅ ¯ÊÜáWæ A¥Üì BX¤ÄÉÆÉ PÜ~Åà™, ÖæãpærQaÜác Aí¨ÜRí£©Å™. Wæãñݤ¿Þ¤ DWÜ? ×àWæ PæàÚ¨ÝWæÇ É ÝÉ Pæãoár Pæãoár ÖÜÈWÉ æ ÖÜ£Ô¤ ¨Ü᪠¯àÊæà. ±æàpæ ÊÜá®æàÈ ®Ý ÊÜÞw¨ÜÐÜár PæÆÓÜ ÖÜÚÛÊÜá®æàÈ ¯ÊÜá¾ A£¤Wæ ÊÜÞvݤÃÝ? AvÜáWæÊÜá®æ ¸ÝXÆÈÉ ±ÝñæÅ ñæãÙæ¨Üá ñÜí©væãàPæ, GÃæãRívæÅ ñÜÇæ £PæãRàPæ, J|X¨Ü Ÿpær ÊÜáwbvæãàPÜã AÈÉ g®Ü Eíoá. ¨Ü¸ÝìÃÜá Aí¨æÅ ¨Ü¸ÝìÃæà..'' ""ÓÜÆ Ì ³ ÓÜáËá°ÄिÞ?'' aÜí¨ÜÅ WܨÄÜ Ô¨Ü. ÖæívÜ£ ÖæàÙÜáÊÜâ¨Üá ±Üä£ì ÓÜáÙæÛà®ÜÆÉ G®Üá°ÊÜâ¨Üá AÊܯWæ WæãñÜá¤íoá. ÊÜá®æŸ©¿á PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜPàRæ TÝ¿áÊÜÞX¾ Jí¨Üá ÖæOÝ¡ÙáÜ C¨ÝªÙ.æ A|¡™, A£¤Wæ Fo¨ÜÊÜá®æ ÖæÃÜPÜáñݤ WÜÊÜá¾ñݤX¨ÝªÃæ. ÓÜáñܤ AÐÜár ÃÝÐÜó¨ÜÈÉ GÈÉ Fo¨Ü ÊÜá®æ G¨Üê ã Ü ÖÝgÄ ÖÝPÜ¨æ ¹vÜáÊÜâ©ÆÉ. D £ÃÜá±Ýo¨Ü ¨æÓÀ æ áí¨Ü A|¡¯Wæ gËáà¯®Ü PÜvæ ¯WÝ PÜwÊæá. Ÿí¨ÜÐÜár™, Öæãà¨ÜÐÜár . ¿ÞÊÜ PæÆÓÜ¨Ü ËÐÜ¿áPÜãR WÜÊáÜ ®Ü CÆÉ™. ¯Ðæu CÆÉ™. ÊÜÐìÜ í±ÜÅ£ ŸÔÕ®Ü Öæ|PæR CÊÜÃáÜ ÖÝPæãà ¨ÜávÜáx EÚÔ¨ÜÃæ Jí¨ÜÆ™É , ÊÜáãÃÜá ÊÜá¨ÜáÊæ ÊÜÞvÜŸÖÜá©ñÜᙤ . aÜí¨ÜÅ C¨æÇÝÉ ÖæívÜ£ÁãvÜ®æ ÖÜíbPæãÙÜÈ Û ÆÉ™. ÖæàÚ¨ÜÃæ AÊÜÙáÜ ×àXØàWæà ÖÜíXÓÜáñݤÙíæ ¨Üá WæãñÜᙤ , "¯àÊÜâ ÊÜáñæí¤ ñܨáÜ ? K£ ÊÜáPÜÙR Ü WæãàñÜÅ GÇÝÉ Jí¨æà..'

þÝ®æãà¨Ü¿áÊݨÜíñæ aÜí¨ÜÅÊã æ àÖÜ®Ü Ÿ¨ÜÇÝX¹or™. C¨Üãê È Ü É ÊÜá¨ÜáÊæ ÊÜááíiWÜڨܪÃæ ÖÝgÄ.¨ÜãÃܸÝÃÜ ÖæãàWܸæàPÝ¨Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÚWæ PÜñܤÄ. ÊÜáWÜ GÓæÕÓæÕÈÕWæ Ÿí©¨Ýª®æíŸ ±ÜÅþæ ÓÜ¨Ý ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÈÉ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜᣤ¨æÁá ®Üá°ÊÜíñæ PæçÊÜááÑr ¹X¿Þ¿áᤙ. GÇæÉí¨ÜÃÜÈÉWæ, ¿ÞÊÝWæí¨ÜÃÝÊÝWÜ G¨Ü᪠¹vÜáÊÜ ÊÜá®æãàÊÜ꣤ PÜË᾿ÞX¨ÜªPæR ÊÜáñæã¤í¨Üá PÝÃÜ|ÊÜä C©ªàñÜá. A|¡®Ü ÊÜáWÜÙÜ ÊÜá¨ÜáÊæWæ ñÜ®°Ü ±Ý騆 ¨æà~Wæ Gí¨Üá Pæãqr¨ªÜ C±Üñ³ ôæ ¨áÜ ÓÝËÃÜ.""C®æྠÇæ ®Ü®Ü° ®ÜíŸRí¸æàw. ±æàpæÊÜá®æ SaÜáì ¯ÊÜáWæ WæãñݤWÜÆÉ™. ÖÜávÜáWÜÃܮܰ K©Óæãà¨æà ¨æãvÜx ¿áý'' Aí©¨Ü᪠A|¡¯Wæ ÊÝÃæ¿ÞXñÜᤙ. "AÊܯWݨæÅ ¨ÜávÜáx SaÜáì ÊÜÞw ÖÝÓærÆÈÉ ¹oár K©Ôª™. ®Ü®Ü° WÜ¨æª AíaÜá PÜwÁãàPæ ÖÝPæãíR vÜá ÖÝÙݾwqr' Gí¨Üá A±Ü®³ ã æ vÜ®æ «ÜáÓÜáÊÜááÓÜá B¿á¤íñæ. K¨Ü¸àæ QñÜᤠ¨æãvÜx ÊÜá®ÜáÐÜ™.GÓæÕÈÕàÈ GÃÜvÜá ÓÜÆ ÇÝWݱÜÈr ÖÝQ¨Ü᪠WÝÅÓܤ¯Wæ ÊÜáÃæñæà ÖæãàX¨æ. PæàÚ¨ÝWÜÇæÇÝÉ ¨ÜávÜáx PæãpÝrWÜ GÇÝÉ ÓÜÄ¿ÞXñÜᤙ. ¿ÞÊÜñÜᤠPæàÚ¨ÜÐáÜ r PæãvÜÈÆÉÊäæ à ®ÝÆWæ E¨Üª B¿áᤙ. ÊÜá®ÜÓáÜ Õ PÜ×PÜ×. GÈÉ™, ¿ÞÊÜ ËÍæàÐÜ PÜpæÉWæ Öæãà¨ÜÃÜã A|¡ ÔWܨæ CÃÜáÊÜâ©ÆÉ G®Üá°ÊÜ PÝÃÜ|PÝRX PÜãvÝ aÜí¨ÜÅÊã æ àÖÜ®Ü A|¡®Ü ÊÜááS ñܲӳ Æ Ü á ñÜ®°Ü £ÃÜáWÝo PÜËá¾ ÊÜÞw¨Ýª®Ý? ÓÜÐ ³ rÜ EñܤÃÜ AÊܯWæà Wæ㣤ÆÉ™. "dæàdæà, ÖÝWæà®ÜÆÉ' G®Ü°ŸÖÜá¨Üá aÜí¨ÜÅ™. B±Ü¤ ÓÜíŸí«ÜWÜÙÜ AÓÜÊÜÞ«Ý®Ü ÊÜááÓÜáQ ®æãÙÜWÜ| WÜá¨Ü᪠ñÝ®æà? ÊæáàÇæ GÇÝÉ ¿á¥Ý¿á¥Ý. "¿ÞPæãà ¿ÞÃÜ ÓÝÊÝÓÜÊäÜ ¸æàvÜ' A¯ÔÃÜáÊÜâ¨Üá ¯g.

"±ÜÅ'±ÜíaÜ ±Ü©WÜÙÜá 1

H¯¨æí¥Ü ÊÜáãSìÇæãàPÜ CÐÜár ±ÜűÝñÜQÚR ©¨æ Pæãaæ¿ c áÈ EÃÜáÙÝvÜáñÜ ÍÜ¿ÞÂWÜêÖË Ü ¨æà G®Üᣨæ ÓÝÌ¥ìÜ ñÜÇWæ æ HĨÜÃæ ÓÜÊìÜ ®ÝÍÜÊÆ Ü ¨ É æ ¸æàÃæà®Üá? EívÜ ÊÜá®æWæ Pܮܰ ÖÝPÜáÊÜ g®ÜÃÜ ÓÜíTæ¿áá ¸æÙæ©¨æ ¯à£ PÜqr¨Ü WÜãvÜÈ A¯à£ ÓܱÜì ÊÜá®æ ÊÜÞw¨æ.

2

ÖæãàWÜÆá ¸æàvÜ G®ÜÇÝÃæ PÜá©PÜíWÜÙÜ Öܸ¿ æ á®Üá ®æãàw ÖæãàWÜá ¹oár ÖæãàWÜÆá ¸æàvæ®Ü°ÇÝÃæ ®ÜÃÜÙÜáÊÜ EÔÃÜ®Üá ®æãàw ÖæãàWÜá GÆÉ £Ú¨Üã ÖæãÃÜqÃÜáÊÜ ¯®ÜÇ ° ã æ í¨æà ÊÜá®ÜË ®ÜPÜRÃÜã ¸æàvæ®ÜÇÝÃæ D ®ÝÊæ¿á ñÜÙÜÊÜáÙÜ ®æãàw ÖæãàWÜá ÓÜáorÃÜã ¸æàvæ®ÜÇÝÃæ ñÜáÓÜá D ¸æíQ¿á ÃÜkáÙÜ ®æãàw ÖæãàWÜá.

3

D ÊÜáÃÜÊÜ ®æãàw¨Ü ÊÜáÃÜáZÚWæ B ÊÜá|¡®Üá ÓÜÌƳ$ ®æ®Ü²ÔPæã D ¨ÜvÜÊÜ ÓæàÄ¨Ü ÊÜáÃÜáZÚWæ B ®ÝÊæ¿á®Üá ÓÜÌƳ$ ®æ®Ü²ÔPæã ¯à®æÐáÜ r GñÜä PÜ àæ ĨÜÃã Ü ÖÜáqr¨Ü ÊÜáãÆÊÜ ÊÜáÃæ¿á©ÃÜá D ÊÜáÖÜw ÖÜ£¤¨Ü ÊÜáÃÜáZÚWæ B ÊæáqrÆ®Üá ÓÜÌƳ$ ®æ®Ü²ÔPæã D WܨáÜ Wª æ HÄ¨Ü ÊÜáÃÜáZÚWæ B ÊÜÞ«ÜÂÊÜáÊÜ®áÜ ÓÜÆ Ì $³ ®æ®² Ü ÔPæã ñæÆáWÜá ÊÜáãÆ : þݮܲàsÜ ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜâÃÜÓÜ¢ñÜ ÇæàSPÜ vÝ.Ô.®ÝÃÝ¿á| Ãæwx. PܮܰvÜPæR : b¨Ý®Üí¨Ü ÓÝÈ ñæÆáXWæ GÃÜvÜ®æà þݮܲàsÜ ±ÜÅÍÜÔ¤ ñÜí¨ÜáPæãor vÝ.Ô.®ÝÃÝ¿á| Ãæwx (Ô®ÝÃæ)¿áÊÜÃÜá DÊÜÃæWæ G±Ü³ñæ¤ÃÜvÜá PÜê£WÜÙÜ®Üá° ±ÜÅPÜqԨݪÃæ. AÊÜÃÜ PÜáÄñÜá ±ÜÅPÜoÊÝ¨Ü PÜê£WÜÙÜ ÓÜíTæÂÁáà ÖÜñæã¤íŸñÜá¤. AÃÜÊñÜ Ã¤Ü Ü ¨ÜÍPÜ ¨ Ü È Ü É ©.G®….q.ÃÝÊÜáÃÝÊ… Jñݤ¿á©í¨ÝX XàñÜÃa Ü ®Ü PÜ ÝÃÜÃÝX ñæÆáWÜá bñÜÅÃíÜ WÜ ±ÜÅÊàæ Îst 'Ô®ÝÃæ', Cí©WÜã AÈÉ®Ü ŸÖÜá¸æàwPæ¿á XàñÜÃÜaÜ®ÜPÝÃÜÃÝX¨ÝªÃæ. WÜgÇ…®Ü »ÝWÜÊÝXÃÜáÊÜ ÃÜá¸ÝÀá (®ÝÆáR ÓÝ騆 ±Ü¨ÜÂ)Wæ ÊÜáñæã¤í¨Üá dÜí¨æãàŸ¨Üœ ÓÝÆ®Üá° ÓæàÄÔ ±ÜíaܱܩWÜÙÜ®Üá° ÃÜbÓÜÇÝX¨Üáª, E¨Ýñܤ iàÊÜ®Ü ÊÜáèÆ ÊÜáñÜᤠÊÜÞ®ÜËà¿á PÜÙÜPÜÚWÜÙÜ ±ÜÅ£±Ý¨Ü®æ D ÃÜaÜ®æWÜÙÜ ×í©®Ü ±æÅàÃÜOæ¿ÞX PæÆÓÜ ÊÜÞw¨æ. Bí«ÜÅ¨Ü GÃÜvÜá ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿áWÜÚWæ PÜáƱܣ¿ÞX ÓæàÊæ ÓÜÈÉÔ ¯ÊÜêñܤÃÝXÃÜáÊÜ Ô®ÝÃæ, ÓܨÜ Öæç¨ÜÃݸݨ… ¯ÊÝÔ ÊÜáñÜᤠ'Bí«ÜÅ ÓÝÃÜÓÜÌñÜ ±ÜűÜíaÜí'®Ü Óݧ±PÜ Ý«ÜÂûÜÃÝX¨ÝªÃ.æ 18

APæãràŸÃ…

16 - 31 - 2009


PÜËñæ¿á ÊÜáãÆPÜ ®Ý®Üá ®Ü®Ü° A®Üá»ÜÊÜ ±ÜűÜíaÜÊÜ®Üá° ®æãàvÜÈPæR Ÿ¿áÓÜáñæ¤à®æ AÐær™. Aí¨ÜÃæ PÜËñæ, PÜ¥æ&PݨÜíŸÄXíñÜ ÍæÅàÐÜu AíñÜ AÆÉ™. ®ÜÊÜá¾ PܮܰvÜPܨÜÈÉ ®ÜÊÜáWæ ÖæaÜác aæ®Ý°X ®æãàvÜÈPæR ÍÜPÜÂÊÝWÜáñܤ¨æ Gí¨Üá ¨ÜêyÜÊÝX ®Üí¹, PÝÊÜ嬆 ËË«Ü ±ÜÅPÝÃÜWÜÙÜÈÉ PÜêÑ ÊÜÞwÃÜáÊÜ PÜË vÝ.Ga…GÓ…Ë DWÜ ÊÜáÖÝPÝÊܨÜñܤ ¨ÜêÑr ÖÝÀáԨݪÃæ.

ÍÜÃÜñ… PÜÇæãRàv…

PÝÊÜÂ

®Ü®Ü° ñÝ¿á¾®æ EÚ¨ÜÊÜâ

ÖæãàX ŸÃÜÈPÝRX ®Ü Ê Ü Â , ®Ü Ê æ ä à¨Ü ¿ á, ŸívÝ¿á&×àWæ A®æ à PÜ aÜ Ù Ü á ÊÜ Ú WÜ Ù Ü á ¯ÊÜ á ¾ PÜ|¡ÊÜááí¨æà ÖݨÜá Öæãà¨ÜÊÜâ. ¯àÊÜâ AÊæÆÉÊÜ®Üã° JÙÜWæãívÜã, ¿ÞÊÜ Jí¨Üá aÜ Ù Ü á ÊÜ Ú ¿áÆãÉ ÔQR P æ ã ÙÜ Û ¨ æ à ¯ÊÜ á ¾ ¨ æ à ¨ÝÄ¿áÈÉ ÊÜ á áí¨Ü á ÊÜ Ã æ © Ä. C¨Ü á Öæ à Wæ ÓÝ«Ü Â ÊÝÀáñÜ á ? &®Ü®Ü° ×í¨æ Cwà PܮܰvÜ PÝÊܱÜÃÜí±ÜÃæ CñÜá¤. ±Üí±Ü, PÜáÊÜÞÃÜÊÝÂÓÜ, ÊÜaÜ®ÜPÝÃÜÃÜá, ¨ÝÓÜÃÜá C¨ÜªÃÜá. ×àWÝX ÓܨÜÂÊÜÐærà ®Ü®Ü°®Üá° ÃÜã²ÓÜáÊÜ ÓÜíWÜ£ ¿ÞWÜÈÆÉ...®ÜÊæäà¨Ü¿á, ®ÜÊÂÜ , ŸívÝ¿á©í¨Ü PÜÈ¿á¸æàPݨܨáÜ ª ¸æàPݨÜÐáÜ r CñÜᤠA¨Ü®áÜ ° JÙÜWã æ ÙÜáÊ Û Ü ¿áñÜÊ ° ®Ü áÜ ° ®Ý®Üá ÊÜÞw¨æ. AÊÜâWÜÚí¨Ü ®Ý®Üá ËaÜÈñÜ BWÜÈÆÉ Gí¨ÜÃæ ñܱݳWÜáñܤ¨æ. PÜáÊæí±Üâ, ¸æàí¨æÅ, AwWÜ, ±Ü⣮Ü, Pæ GÓ… ®Ü CÊÜÄí¨Ü PÜÈ¿á¸æàPݨܨÜ᪠A±ÝÃÜ. Jí¨æà PæÃæ¿á ¯àÃÜá PÜáw¿ááÊÜ ÊÜáívÜãPÜ¿á BWܸÝÃܨÜá AÐær. JŸº WÜáÃÜá; A®æàPÜ ÎÐÜÂÃÜá. ÎÐÜ JŸº ; WÜáÃÜáWÜÙÜá A®æàPÜÃÜá. D ±ÜÅÊæáà¿áWÜÙÜÈÉ GÃÜvÜ®æà¨Üá ®Ü®ÜWæ CÐÜr. BWÜ ®ÝÊÜâ ¿ÞÃÜ ñܨÜÌñ… Pݲ BWÜáÊÜâ©ÆÉ. ñÝ£ÌPÜ ËÃæãà«ÜWÜÙÜá C¨ÜªÃæ, AÊæà Jí¨Üá ÓÜíZÐÜìÊÜ®áÜ ° H±ÜìwÔPæãívÜá ÖæãÓÜÊÞ Ü WÜìÊÜ®áÜ ° PÜívÜáPæãÙÜÆ Û á ®æÃÊ Ü ÝWÜáñÜÊ ¤ .æ Jí¨Üá ˱ÜÄàñÜ¨Ü E¨ÝÖÜÃO Ü æ PæãvÜáñæठ®æ. GPÜáíR w¿á ÊæáàÇæ ÊÜÞ«ÜÌ ÊÜáñÜᤠÊÜÞP…Õì ±ÜÅ»ÝÊÜ C¨æ A®ÜáÊ ° âÜ ¨Üá PæÆÊÜÄWæ ñÜÊÞ Ü Ðæ¿á ËÐÜ¿á G¯°ÓŸ Ü ÖÜá¨Üá. ®Ü®WÜ æ A¨Üá ñÜÊÞ Ü Ðæ¿á ËÐÜ¿á AÆÉ. Cí¥Ü ËÃÜá¨Üœ «ÜáÅÊWÜ ÙÜ áÜ ®ÜÊÜá¾®Üá° ¿ÞÊÜâ¨æà Jí¨Üá ñÝ£ÌPÜñæ¿á PæãÃÜñæWÜÚí¨Ü ¨ÝqÓÜÆá PÝÃÜ| ÊÝWÜáñܤÊæ. ¿ÞÊÜâ¨æà Jí¨Üá ñÜá©Wæ ÖæãàX PÜãñæÊæí¨ÜÃæ , A¨ÜPæR ¼®Ü°ÊÝ¨Ü C®æã°í¨Üá ÓÝ«ÜÂñæ¿á ŸWæYÁáà ®ÝÊÜâ PÜáÃÜávÜÃÝX¹vÜáñæ¤àÊæ. B¨ÜPÝÃÜ| ñÜ©ÌÃÜá¨ÜœWÜÙÜ ®ÜvÜáÊæÁáà ®ÝÊÜâ ®ÜÊÜá¾ ÓÜÊÜáñÜãPÜ, ÓÜÊÜáñæãàÆWÜÙÜ®Üá° PÜpæraÜcÃÜWÜÚí¨Ü PÜ í vÜ á Pæ ã ÙÜ Û ¸ æ à PÝWÜ á ñÜ ¤ ¨ æ . £àÃÜ ÓÜ Ã Ü Ù Ü Ê Ý¨Ü C®æã°í¨Üá E¨ÝÖÜÃÜOæ ®Ü®ÜWæ ®Ý®æà Pæãoár PæãÙÜáñÛ à¤æ ®æ. Jí¨Üá ®Ü© C¨æ. Jí¨Üá ÓÜÊáÜ á¨ÜÅ C¨æ. AÊæÃÜvÜã ¸æàÃæ ¸æàÃæ Gí¨Üá ®ÝÊÜâ ¨æÌ„ñÜÊÜ®Üá° ÖæàÚ¨ÜÃæ ÖÜÄ¿ááÊÜâ¨ÜÐærà ®Ü©¿á WÜáÄ¿ÞX ¹vÜáñܨ ¤ .æ ®Ü© ÓÜ Ê Ü á á¨Ü Å ÊÜ ® Ü á ° Óæ à Ĺqr ¨ æ Gí¨Üá A¨æÌçñÜ¨Ü ®æÇæ¿áÈÉ ¯íñÜÃ,æ ÖÜÄ¿ááÊÜ aæÆáÊÜâ, ÃÜ»ÜÓÜ, ÇæãàPæãà±ÜÁãà WÜ¨Ü A®ÜáÓÜí«Ý®Ü GÆÉ ÊÜ®Üã° ®ÝÊÜâ ÊÜáÃæñÜá APæãràŸÃ… 16 - 31 - 2009 19


¹vܸàæ PÝWÜáñæ.¤ ¨æÌ çñ¨ Ü PÜ Ð Ü ìÜ Oæ, A¨æçÌ ñ¨ Ü Ü ÓÝûÝñÝRÃÜ GÃÜvÜã ®ÜÊÜá¾ ÓÜíÊæà¨Ü®æ¿á ÓÜíWÜ£WÜÙݨÝWÜ, WÜáÄ ÊÜáñÜᤠWÜÊÜá®Ü GÃÜvÜã ®ÜÊÜá¾ ¸ÝÙÜÈÉ A¥Üì ±Üä|ì G¯°Ô¿ÞÊÜâ. C¨Üá ŸÓÜÊÜ ÊÜáñÜᤠAÆÉÊÜáÃÜ®Üá° JWÜãYwÓÜáÊÜ ŸWæ. QÅ¿Þ±ÜÅÊÜ꣤ ÊÜáñÜᤠ¯©«ÝÂÓÜ®Ü WÜÙÜ®Üá° JoárWÜãwÓÜáÊÜ ŸWæ. »ÜQ¤ ÊÜáñÜᤠþÝ®ÜWÜÙÜ®Üá°Ü JoárWÜãwÓÜáÊÜ ŸWæ. ±ÝÃÜí±ÜÄPÜÊÝ¨Ü PÜÇæ ÊÜáñÜᤠÓܨÂÜ PÝÆ¨Ü A®Üá»Üã£WÜÙ®Ü áÜ ° JWÜãw Y ÓÜáÊÜ ŸWæ¿áã Öè¨Üá. A¨ÜPàRæ ASívÜÊÝX ®æãàvÜáÊÜ ŸWæY ¿ÞÊÝ WÜÆ㠮ܮ°Ü ñÜÖÜ ñÜÖ.Ü ®Ü®°Ü Jí¨Üá ÓÝ®æp… C¨æ. A¨Üá Agáì®Ü ÖæàWæ ñܮܰ ¸Ý|¨Ü WÜáÄ¿á®Üá° ®æãàw¨Ü, ¿áá˜ÑuÃÜ ÖæàWæ ñܮܰ ¸Ý|¨Ü WÜáÄ¿á®Üá° ®æãàw¨Ü GíŸá¨Ü®áÜ ° ÊÜ~ìÓÜáÊÜ PÜËñæ. Agáì®Ü ñÜ®°Ü ¸Ý|¨Ü WÜáÄ¿Þ¨Ü ÖÜQR¿á®Üá° ÊÜÞñÜÅ ®æãàvÜáñݤ®æ. ¿áᘠÑuÃÜ ÖÜQ¿ R á®Üá° A¨ÜÃÜ WÜãvÜá, ñݿ᤮,Ü ÊÜáÃÜ, A¨ÜÃÜ ×í©ÃÜáÊÜ BPÝÍÜ ÓÜÊæáàñÜ ®æãàvÜáñݤ®æ. Agáì®Ü ¯Wæ ÖÜQR PæàÊÜÆ Öæãvæ¿ááÊÜ WÜáÄ¿Þ¨Üá¨ÜÄí¨Ü AÊÜ®áÜ ÖÜQ¿ R á®Üá° Öæãvæ¨áÜ PæãÆáÉñݤ®.æ ¿áá˜ÑuÃÜ ÖÜQ¿ R á®Üá° Joár ÓÜêÑÊ r ÂÜ ÊÜÓ¿ §æ á AË»Ýg AíÍÜÊÝX ®æãàvÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ÖÜQR AÊܯWæ ËÍÝÆÊÝ¨Ü ±ÜÄ ±æÅàûÜ嬆 Jí¨Üá AË»Ýg AíÍÜÊÝX PÝ|áñܤ¨æ. PÜ Ó Ü ã £¿á Jí¨Ü á WÜ í oá PÜ Ù Ü b ¨Ü Ã Ü ã Cwà PÜÓÜã£Ááà ¹bcÖæãàWÜŸÖÜá¨Üá. B¨Üá¨ÜÄí¨Ü ÖÜQR ¿á®Üá° PæãÆáÉÊâÜ ¨ÜPRæ ¿áá˜ÑuÃÜ ÓÜÊáÜ ¥Üì®ÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. ®ÝÊÜâ BÃݘÓÜáÊÜâ¨Üá WÝ혿á®æã°à WæãàvæÕ ¿á®æã°à? WÝ혿á®Üá° G®Üá°ÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ, ®ÜÊÜá¾ ×àÃæãà ¿áá˜ÑuÃ®Ü àæ Ë®Ý Agáì®Ü®Æ Ü .É ¯àÊÜâ ÓÝ×ñÜ嬆 GÆÉ ±ÜÅPÝÃÜWÜÙÜÆãÉ ŸÃæ © ÃÜ á ËÃÝ¨Ü Ã Ü ã PÝÊÜ Â Êæ à ¯ÊÜ á Wæ AñÜ Â íñÜ ²Å¿áÊÝ¨Ü A¼ÊÜÂQ¤ ÊÜÞWÜìÊÝWÜÆá PÝÃÜ|? &®ÝÊÜâ ÖÜWÜÆÈÉ FÃæÇÉÝ ÓÜáñݤw¨ÜÃÜã ÃݣŠÊÜá®æWæà Ÿí¨Üá ¯ÆáÉñæ¤àÊæ HPæ? A¨æà Ä࣠±ÜÅ£ Á㟺 ÇæàSPÜ®Üã A®æàPÜ ¨ÝÄ¿áÈÉ ÓÜáñݤw¿áã Pæã®æWæ ®æÇÓæ È Ü PæR ñÜ®°Ü ÓÜíÌ ñÜ ÊÜá®æWàæ ŸÃÜáñݤ®.æ PÝÊÜ ®Ü®Ü° ñÝ¿á¾®æ. EÚ¨ÜÊÜâ ÖæãàX ŸÃÜÈPÝRX. ×àWæ AWÝWÜ ÖæãÃÜWæ ÖæãàX ŸÃÜáÊÜâ¨Üá JÙæÛ¿á¨Üá. C¨Ü Äí¨Ü ¯ÊÜá¾ ÊÜá®æ GÐÜár ÓÜáí¨ÜÃÜ, GÐÜár ÊÜááS GíŸá¨Üá ¯ÊÜá¾ WÜÊáÜ ®ÜPRæ ŸÃÜáñܨ ¤ .æ ®æãàw¨Ü®ª à°æ ÊÜáñæ¤ ÖæãÓÜ ®æÇæ¿áÈÉ ®æãàvÜáÊÜâ¨ÜPæR ÓÝ«ÜÂÊÝWÜáñܤ¨æ. A£±ÜÄaÜ¿á©í¨Ü ÃÜã{WÜñÜÊÝ¨Ü aæÆáÊÜâ, ÖæãÓÜ ÖæãWÜáËPæÀáí¨Ü ÊÜáñæ¤ ®ÜËàPÜêñÜWæãÙÜáÛñܤ¨æ. ±Üâ£®Ü Jí¨Üá ±Ü¨Ü¨ÜÈÉ ÖæàÙÜáñݤÃæ. ¯ñÜ嬆 ÖæívÜ£Ááà ¸æÙ© Ü íWÜÙÈ Ü É ®æãàw¨ÝWÜ AÊÜÄWæ A±ÜÃÕ ¿ æ ÞX PÝ|á ñݤÙ.æ ÖÜá~¡Êáæ ¿áÈÉ ÊÜáñæ¤ ñÜÊÄÜ Wæ ×í©ÃÜáWÜáÊÜâ¨Üá ÊÜááS AÐæ!r ÓÝ×ñÜ ±ÜÅPÝÃÜ Aí¨ÜÃæ H®Üá? ®ÝÊÜâ gWÜñܤ®Üá° ±ÜÄ»ÝËÓÜÆá PÜÈñÜ Jí¨Üá ®æãàvÜáÊÜ PÜÅÊáÜ AÆÉÊàæ ? ×àWæ ®æãàvÜáÊÜâ¨Üá ®ÜÊÜáWæ A»ÝÂÓÜÊÝX¨æ. ÊÜáñÜã¤

×àWæ ®æãàvÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ®ÝÊÜâ gWÜñ®¤Ü áÜ ° ÖæaáÜ c ÓÜãPÜ$Ò ¾ ¨ÜÈ,É BÙÜ¨È Ü ,É ASívÜÊÝX ®æãàvÜÈPæR ÓÝ«ÜÂÊÝWÜáñݤ C¨æ. A¨ÜPàRæ ®Ý®Üá PÜËñæ¿á ÊÜáãÆPÜ ®Ü®°Ü A®Üá»ÜÊÜ ±ÜűíÜ aÜ樆 áÜ ° ®æãàvÜÈPæR Ÿ¿áÓÜáñæठ®æ. AÐæ.r PÜËñæ¿áá, PÜ¥æ A¥ÜÊÝ PݨÜíŸÄXíñÜ ÍæÅàÐÜu AíñÜ AÆÉ. ®ÜÊÜá¾ PܮܰvÜPܨÜÈÉ ®ÜÊÜáWæ ÖæaÜác aæ®Ý°X ®æãàvÜáÊÜâ¨Üá ÍÜPÜ ÊÝWÜáñܨ ¤ .æ C®Üã° Jí¨Üá ñÜÊÞ Ü ÐæÀá¨æ. PÜËWÜÚWæÇÝÉ Jí¨æà PÜ®v °Ü PÜ Ü AÆÉ. ±Üâ£®Ü PÜ®v °Ü PÜ ¨ Ü È Ü É ®Ü®WÜ æ H®æà®Üã PÝ|¨æ ÖæãàWÜŸÖÜá¨Üá! A¥ÜÊÝ APÜÃÝÙÜËPÜÃÝÙÜ ÊÝX PÝ|ŸÖÜá¨Üá. ®ÜÊáÜ ¾ ®ÜÊáÜ ¾ PÜ~®¡ Ü ÊÜáiìWæ ñÜPíRÜ ñæ ®ÜÊáÜ ¾ ®ÜÊáÜ ¾ PÜ®v °Ü PÜ .Ü bíñÝÊÜá~¿áÈÉ WæÙ¿ æ á ÆPÜ$Ò | ¾ ÃÝÊ… Jí¨Üá PÜËWæãàÑu H±ÜìwÔ¨Üê áÜ . B ÓÜ»¿ æ áÈÉ

AwWÜ, PæGÓ…®Ü, ÍÜÊÜáì, Êæã¨ÜÇÝ¨Ü ZpÝ®ÜáZq WÜÙÜá ±ÝÇæãYíw¨ÜªÃÜá. AwWÜÃÜ bíñÝÊÜá~¿áÈÉ PÜívÜ ÊÜááS GíŸ ±ÜÅTÝÂñÜÊÝ¨Ü ±Ü¨ÂÜ C¨æ¿áÆÉ, B ±Ü¨ÜÂPæR PÝÃÜ|ÊÝ¨Ü ÓÜ»æ A¨Üá! ¸æàÃæ ¿ÞÄWÜã PÝ|¨Ü B ÊÜááS AwWÜÃÜ PÜ~¡Wæ ÊÜÞñÜÅ PÜívܨÜ᪠ÖæàWæ? A¨Üá AÊÜÃÜ PܮܰvÜPÜ¨Ü ±ÝŲ¤ AÐær G®Üá°ñæ¤à®æ ®Ý®Üá! ×í¨æ A®æàPÜ ÓÜ»Wæ ÙÜ È Ü É ÓÜñÌ @Ü AwWÜÃàæ B ÊÜááS ÊÜ®Üá° PÜíwÃÜÈÆÉÊÜÆÉ? Aí¨ÜÃæ bíñÝÊÜá~¿áÈÉ PÜívÜ ÊÜááS PæàÊÜÆ PܮܰvÜPÜ¨Ü ±ÝŲ¤¿áÆÉ, PܮܰvÜ¨Ü ±ÝŲ!¤ C¨Üá B¶ÜÃr … ¥Ýp…! C¨Ü®à°æ ®ÜÊáÜ ¾ ×Ä¿áÃÜá ÁãàWÝÁãàWÜ AíñÜ PÜÃæ¨ÜÃÜá. ÇæãàPÜ¨Ü ûÜ|, PÜËñæ¿á ûÜ|ÊÝX ¨ÝqPæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜPæR PÜË¿á »ÝWÜÂ, PܮܰvÜ¨Ü »ÝWÜÂ, PÝÆ¨Ü »ÝWÜ GÇÉÝ PÜãwPæãívÜá ŸÃܸæàPÝWÜáñܤ¨æ. Jqr®ÜÈÉ pæçÊÜå… aæ®Ý°XÃܸæàPÜá! 3. "b®Ý° Ä ÊÜ á áñÜ ¤ ' ¨Ü A¨Ü á ½ ñ Ü ¿áÍÜ Ô Õ ® Ü ®Ü í ñÜ Ã Ü ¯àÊÜ â A¨Ü ® Ü á ° PÝÂÍ… ÊÜ Þ wPæ ã ÙÜ Û ¨ æ Ô¯ÊÜÞ ÃÜíWÜ©í¨Ü gÝÄPæãívÜá ¯ÊÜá¾ PÝÊÜ PÜ Ó Ü á ŸÈÉ ÊÜ á WÜ ° à ÝX¹qr Ä , ¿ÞPæ ? &(®ÜPáÜ )R ¯g ÖæàÙÜÇÝ? BÊæáàÇæ ¿ÞÊÜ ¯¨æàì ÍÜPÜÃÜ㠮ܮܰ ŸÚ ÓÜáÚ¿áÈÆÉ! ñÜÊÜÞÐæWæ ÖæàÚ¨æ. "b®Ý°ÄÊÜááñÜ'¤ ¨Ü ¿áÍÜÓáÜ Õ ®Ü®WÜ æ ÊÜáÖÜñ¨ ÌÜ áÜ ª A¯°ÓÈ Ü ÆÉ A®æã°à¨Üá ¯gÊÝ¨Ü PÝÃÜ|. Jí¨Üá ÓÝ®æp… ŸÃæ ¨ÝWÜ BWÜáÊÜ SáÑ ÊÜáñæ¤ ®Ü®WÜ æ C®æÆ ° ãÉ BWÜáÊÜâ©ÆÉ. 20

C¨Ü®°Ü SáÑ G¯°. ÓÜíñÜ겤 A¯°. A¥ÜÊÝ A¨ÜÊáÜ ÂÊÝ¨Ü AñÜ겤 A¯°. ®Ý®Üá CÇÉæà ÓÜÆɸæàPÜá AíñÜ ÊÜáñæ¤ ÊÜáñæ¤ ®Ü®Ü° A¨ÜêÐÜr ®Ü®Ü°®Ü° PÝÊÜ嬆 ŸÚ PÜÃæñÜÃÜáñܤ¨æ. ®Ü®ÜWæ PܮܰvÜ¨Ü Ë¨ÜWÜœ PÝÊÜ ÃÜÔPÜÃÜá J±Üâ³ÊÜíñæ ŸÃæ¿á ¸æàPæíŸ ÖÜíŸÆ. ÖÝWݨÜÃæ ®Ý®Üá ®Ü®WÜ ÝX ŸÃæ¿áá ñæठ®æãà, C®æ㟠° ĺ WÝX ŸÃæ¿ááñæठ®æãà GíŸ Go ®ÜìÇ… ±ÜÅÍæ°. ŸÃæ¿ááÊÜ ñÜ®ÜPÜ ŸÃæ¿ááÊÜ ÓÜáS. ŸÃæ ¨Ý¨Ü ÊæáàÇæ ŸÃ樨 Ü ªÜ PÜáÄñÜá ŸÆÉÊÃÜ áÜ H®Ü®áÜ ñ° ݤÃã æ à Gí¨Üá AÄ¿ááÊÜ ÓÜáS. PÝ®ÝìvÜÃÜá ÊÜÞwÃÜáÊÜ ¸æàí¨æÅ PÜáÄñÜ vÝPÜáÂÊæáíoÄ ¯àÊÜâ ®æãàw©ªàÃÜÇÝÉ ? «ÝÃÜÊÝvÜ¨Ü ¹à©Áãí¨ÜÃÈ Ü É ¸æàí¨æÅ, PÜáñÜìPæãàq, hæãàÑ ¯í£¨ªÝÃæ. «ÝÃÝPÝÃÜ ÊÜáÙæ ÓÜáÄ¿ááñݤ C¨æ. Qà£ì Pæãvæ ¹bc ×w©¨ªÝÃæ. ¸æàí¨æÅ ±Ü¨ÂÜ K¨ÜáñÝ C¨ªÝÃæ. C¨æãí¨Üá ÊÜáÖÝ®… ÃÜã±ÜP.Ü PÝÊÜ嬆 PÜáÄñÜ PÜË ÊÜáñÜᤠÃÜÔPÜÃÜ ñæÊÜÆ®Üá° ÓÜãbÓÜáÊÜí¥Ü¨Üáª. PÝÊÜ ×àWæ gWÜñ®¤Ü à°æ ÊÜáÃæÓáÜ ÊÜí¥Ü¨áÜ .ª ÖÝWæ ÊÜáÃæÔ gWÜ£®¤ Ü ¯gÊÝ¨Ü A¥Üì ñæÿ æ ááÊÜí¥Ü¨áÜ .ª 4. ¯ÊÜá¾ "Ÿá¨Üœ' ÊÜáÖÝPÝÊÜ GÈÉWæ ŸíñÜá? &¯«Ý®ÜÊÝX ÓÝWÜáñÝ C¨æ. ±æç®… ŸWæY Ÿá¨Üœ WÜáÃÜá ÖæàÚ¨Ü. A¨Üá A¯ÊÝ¿áì. ÓÝ訆 ¨Üá@S, AWÜ ÈPæ¿á ¨Üá@S, ÊÜáá±Üâ$³ , PÝÀáÇæ¿á ¨Üá@S ¿ÞÃÜ®áÜ ° ¹qr¨æ? A¨ÜÄí¨Ü ¹vÜáWÜvæ Eípæ? CÆÉ AíñÜ WÜáÃÜáËWÜã Wæ㣤¨.æ QÓÝWèñÜËá¿á ±ÜÅÓíÜ WÜ ŸÃÜáñܨ ¤ æ ®æãàw. ÓÜñܤ ÊÜáWÜáÊÜ®Üá° Ÿ¨ÜáQÓÜÈPæR BÀáñæ Ÿá¨Üœ ¯Wæ? ®ÝÊÜâ ®æãàvÜá ®æãàvÜᣤÃÜáÊÜíñæÁáà ®ÜÊÜá¾ PÜO¨ ¡æ áÜ Ãæà ®ÜÊáÜ ¾ Añݱܤ iàËWÜÙáÜ £àÄÖæãàWÜáñݤÃ.æ GÐÜár AÓÜÖÝ¿áPÜ D ÊÜá®ÜáÐÜÂ! H®æÇÉÝ Êæç¨ÜÂÍÝÓÜŒ ÊÜááí¨ÜáÊÜÃ橨ܪÃÜã! Ÿá¨Üœ®Ü ŸWæY ŸÃæ¿ááÊÝWÜ C¨æÇÉÝ PÝvÜáñݤ CÃÜñæ¤ ®Ü®Ü°. ÊÜáñæ¤ Pæç PÜáÔ¨Üá ÖæãàWÜáñæ¤. ®Ü®Ü° WæÙæ¿áÃæ㟺ÃÜá ÖæàÚ¨ÜÃÜá. ±æç®… A¯ÊÝ¿áìÊܱݳ$, B¨ÜÃæ Óܶ‚ÜÄíW… A¯ÊÝ¿áì AÆÉ. C¨Üá Ÿá¨Üœ®Ü ¯ÆáÊÜâ. ¨Üá@S C¨æ. A¨Üá A¯ ÊÝ¿áì. B¨ÜÃæ ¯à®Üá A¨ÜÃÈ Ü É ¯Æɸàæ vÜ. ¨ÝqPæãà A¨Ü®Ü°. ¯à®Üá ±æç®… ®ÜÇÉæà ¯íñÜÃæ A¨Üá ÓÜ´ÜÄíW… Wæ PÝÃÜ|ÊÝWÜáñæ.¤ ÓܶÄÜ íX°í¨Ü ÊÜááPÜÊ ¤ ÝWÜáÊÜâ¨Üá ®ÜÊáÜ ¾ Pæç¿áÇÉàæ C¨æ. Jvæ¨Ü ÃæPÝwì®Üíñæ ÊÜá®ÜÔ®Õ Ü ÊÜááÙÜáÛ ÊÜáñæ¤ ÊÜáñæ¤ ¨Üá@S¨ÜÇæÉà ¯ÆáÉÊÜâ¨Üá ¸æàvÜ. BWÜ A¨Üá ×íÓæWæ PÝÃÜ|ÊÝWÜáñܤ¨æ. A¨Ü®Üá° ¨ÝqPæãÙÜÛ¸æàPÜá. AÇæWÙÜ íÜ ñæ ÓÜáS ¨Üá@S Ÿí¨ÜáÖæãàWÜÈ. ®Ü© ÊÜÞñÜÅ «Üê£Wævܨæ ÖÜÄ¿ááñݤ CÃÜÈ. C¨ÜÆÉÊÝ Êæáçív… ´ÜâÇ…®æÓ… Aí¨ÜÃ?æ C¨æÆÉ ËaÝÃÜÊÝX¿áÆÉ, A®Üá »ÜÊÊ Ü ÝX ®Ü®È °Ü É CíWܸàæ PÜá. BWÜ ÊÜáñæ¤ PÝÊÜ ÊÜááí¨Üá ÊÜÃæ¿ááñܤ¨æ. ×àWæ AÄÊܮܰ A®Üá»ÜÊÜWÜñÜ ÊÜÞw PæãÙÜáÛÊÜ ÖæãàÃÝo ®Üvæ¿ááñݤ C¨æ. Ÿá¨Üœ®Ü PÜáÄñÜ ŸÃÜÊ~ Ü WæÁáà ×àWæ «Ý®ÜÊÝX¨æ ®Ü®°Ü ±ÝÈWæ... 5 ÊÜá-ÖÝ-PÝ-ÊÜÂ-ÊÜ®Üá° ¿ÞÊÜ dÜí¨Ü-ÔÕ-®ÜÈÉ ÃÜ-b-ÓÜᣤàÄ? & ÓÜ-ÃÜÙÜ ÃÜ-WÜ-Ùæ-¿á-ÈÉ.

APæãràŸÃ…

16 - 31 - 2009


w¿áÃ… ÖÝ© ñܲ³¨Ü ´æÅív…Õ... A¨Üá ¿ÞÊÜâ¨æà BXÃÜŸÖÜá¨Üá. ±æäàÈ ÖÜávÜáWÜÃÜ WÜáí±Üâ PÜqrPæãívÜá AÇæÁãà¨Üá, PæãÇæ-ÓÜáÈWæ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá, AñÝÂaÝÃܨÜíñÜÖÜ ×à®Ü PæÆÓܨÜÈÉ ñæãvÜWæãà¨Üá, ÓÜáÙæÛà ÖæàÚ PæÆÓÜ ÓÝ—ÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá, A±Ü$³ -AÊÜáí¾ ©ÃÜ®°Ü ×íÔÓæãà¨Üá, PæÆÓÜÊàæ ÊÜÞvܨæ Óæãàí¸æàÄ ¹àÙæãà¨Üá, ÖÜ| ¸æàPæí¨ÝWÜ ÊÜÓáÜ W¤ ÙÜ ®Ü °Ü PÜ©Áãà¨Üá... GÇÝÉ ñÜ ± æ ³ $ . GÆÉ Ê Ü ä ÓÝÊÜ Þ iPÜ ÓÝÌ Ó Ü § $ ÂPæ R PÜ Æ áÉ ÖÝPÜ á ÊÜ í ñÜ Ö Ü Ê æ! ' Öæ à Wæ ã à Ÿ¨ÜáQ¨ÜÃÝÀáñÜá' A®Üá°ÊÜâ¨Üá Ÿ¨ÜáPÜÆÉ. '×àWæà Ÿ¨ÜáPÜáñæ¤à®æ' A®Üá°ÊÜ dÜƨæãí©Wæ Ÿ¨ÜáPܸàæ PÜá. CÊÜñáÜ ¤ PÜ©¨ ª áÜ ª ®ÝÙæWæ ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ. CÊÜñáÜ ¤ ÖæàÚ¨Ü ÓÜáÙÜáÛ ©®Ý A¨Ü®à°æ ÖæàÚÓÜáñܨ ¤ .æ CÊÜñÜᤠÊÜÞw¨Ü ±ÝñÜPÜ C®æã°í¨Üá ±ÝñÜPÜPæR ÊÜáá®Üá°w ŸÃæ¿ááñܤ¨æ. ÖÝWæ CÊÜñÜᤠÊÜÞw¨Ü AñÝÂaÝÃÜ C®æã°í¨Üá AñÝÂaÝÃÜPæR ÖÜáĨÜáí¹ÓÜáñܤ¨æ. Wæ㣤¨ã æ ઠWæ㣤ƨ É Á æ ãà Cí¥Ü ñܱâÜ $³ ÖÝ© ×w¨ÜÊÃÜ áÜ A®æàPÜĨݪÃ.æ ñܱâÜ $³ ÖÝ© ×w¨æÊâÜ ¾ àæ B¨ÜĪ í¨Ü A¨Ü®°Ü ®ÝÊæà AíñÜ £©ªPã æ ÙÜáÊ Û âÜ ¨ÜPRæ AÊÜPÝÍÜÊàæ ÊÜÞwPæãÙÜ© Û ¨Üê æ ÖæàWæ? Ÿ¨ÜáPÜá ®ÜÊáÜ ¨ £©ªPæãÙÜÛ¸æàPÜá. ¿ÞÃÜá Ÿ¨ÜáPܮܰ EvÝ´æÀáí¨Ü PÝ|áñݤÃæãà, «ÝÐÜr$Âì©í¨Ü PÝ|áñݤÃæãà Aí¥ÜÊÃÜ Ü Ÿ¨ÜáPÜá ÖÜ ÝXÃÜáÊÜâ©ÆÉ. PÜvàæ ±ÜûÜ ®Ý®Üá ¿ÞÊÜ ÖÝ©¿áÈÉ ÖæãàWÜᣤ¨àªæ ®æ A®ÜáÊ ° Ü AÄÊݨÜÃÜã CÃܸæàPÜá. Jí¨ÜÆÉ Jí©®Ü B AÄÊæà GaÜcÄÓÜáñܤ¨æ. Specially ×àWæ ÖÝ© ñܲ³¨Ü ÖÜávÜáWÜÃÜá H¯©ªàÄ... Jí¨æà Jí¨Üá ¯ËáÐÜ ±ÜpÝrX PÜáÚñÜá ÁãàbÔ; '®Ý®Üá ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜâ¨Üá ÓÜÄÁá?' ×àWæ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ¿ÞÃÝÂÃÜ ²Å࣠PÜÙÜPæãíwÄ? ¿ÞÃÝÂÃÜ Óæ°àÖÜ PÜÙÜPæãíwÄ? ¿ÞÃÝÂÃÜ ÔqrWæ PÝÃÜ|ÊÝ©Ä? ¿ÞÃÜ ¨Üá@SPæR PÝÃÜ|ÊÝ©Ä? ¿ÞÃÜ PÜ®ÜÔWæ QaÜác ÖÜbc©Ä!

Ÿ¨ÜáPÜá Ÿ¨ÜÇÝWÜáÊÜ ÓÜÊáÜ ¿á

Just think.

¿ÞÃÜã ÖÜáoárñÇ ¤Ü àæ ÖÝ© ñܱâÜ $³ ÊÜâ©ÆÉ. ¿ÞÃÜã ÖÜáoárñÇ ¤Ü àæ Óæãàí¸æàÄWÜÙÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. JvÜ®Ýo GÆÉ PÜÈÓÜáñܤ¨æ. JŸº Pæor WæÙæ¿á®Ü ÓÜÖÜÊÝÓÜ ÊÜÞw¨ÜÊÜ®Üá SíwñÝ PæorÊÜ®æà BWܸæàPÜá Aíñæà®Üã CÆÉ. B¨ÜÃæ BñÜ PæorÊÜ®ÝWÜáñݤ®æ A®Üá°ÊÜâ¨Üá ¯gj. Ãèw B¨ÜÊÜ®æ㟺®Ü ÓÜÖÜÊÝÓÜ ÊÜÞw¨ÜÃæ ÃèwÁáà BWæãà¨Üá. ¿ÞPæí¨ÜÃæ AÈÉ¿á Ÿ¨ÜáPÜá AíñÜÖܨæãªí¨Üá i©ªWæ ¹©ªÃáÜ ñܨ ¤ .æ CÊÜ®áÜ PæãÇæ ÊÜÞw¨Ü AíñÜ AÊÜ®áÜ , AÊÜ®áÜ PæãÇæ ÊÜÞw¨Ü AíñÜ CÊÜ®áÜ : PæãÇæWÚÜ Wæ ´ÜáÇ…ÓÝr±àæ CÃÜáÊÜâ©ÆÉ. AíñÜÖܨæãªí¨Üá Ÿ¨ÜáPÜá ¸æàPÝ? ÃÜPܤÔPܤ A«Ý¿á ÃæãàaÜPÜÊæà ÖæãÃÜñÜá ÓÜ×ÔPæãÙÜáÛÊÜíñÜÖܨܪÆÉ. AÈÉ ±ÜÅ£ A«Ý¿áÊÜä ÃÜPܤÊÜá¿áÊæ! JŸº Ãèw BWæãà¨ÜÄí¨Ü H®æÆÉ PÜÙÜPæãíwÄ AíñÜ ÁãàbÔ ®æãàw. ÊÜá®æ¿áÊÜÃÜ ²Åà£, ÓÜÊÜÞg¨Ü ²Åà£, JÙæÛ Óæ°à×ñÜÃÜ ²Åà£, ×Ä¿áÃÜ ²Åà£, ®Üí¹¨ÜÊÜÃÜ ²Åà£... Cwà ÊÜÂÊÜÓ§æ GÇÝÉ ²Åà£WÜã Jí¨æà HqWæ PÜÆáÉ ÖÝQ¹vÜáñܨ ¤ .æ PæàÊÜÆ ÖÜáíŸ ²Åà£Áãí¨Üá, ÖÜ|¨Ü ²Åà£Áãí¨Üá, i©ª®Ü ²Åà£Áãí¨Üá ÊÝÂÊæãàÖÜ¨Ü ²Åà£Áãí¨Üá, Óæàw®Ü ²Åà£Áãí¨Üá ÖÜáqrPã æ ÙÜáñÛ ¨ ¤Ü .æ ®æ®² Ü ÃÜÈ, AÊÝÂÊÜä ¯ÊÜáWæ JÙæ¿ Û á Ÿ¨ÜáPÜ®áÜ ° PÜqPr ã æ vÜÇÝÃܨáÜ . JÙæ¿ Û á Óæà° ÖÜ樆 °Ü ñÜí¨Üá PæãvÜÇÝÃܨáÜ . JÙæ¿ Û á ÁãàaÜ®¿ æ á®Üá° ÓÜáÄ– ÓÜÇÝÃܨáÜ . ®Ü®ÜWæ Wæ㣤¨Üª JŸº ÖÜávÜáWܯ¨Üª. Bpæãà KwÓÜᣤ¨Üª. PæçñÜáí¸Ý PÝÓÜá ÓÜí±Ý©ÓÜᣤ¨ÜªÊÜ®æ. ¸æíWÜÙÜãÄWæ Ÿí¨Ü ÖæãÓܨÜÃÜÈÉ AÊÜÃܱܳ$ ÊÜáãpæ ÖæãñÜᤠ¸æÊÜÃÜá ÓÜáÄÔ CÊÜÃÜ®æ°ÆÉ ÓÝQ¨Üª. DWÜ ÊÜ¿áÓÝÕXñÜá¤. ¨Üáw¿áÆá PÜÓÜáËÆÉ, PÜqr¨Ü ÊÜá®æ¿áÈÉ ÖæívÜ£-ÊÜáPÜRÙÜ ÊÝÓÜ. ÓÜíhæ ÊÜá®æWæ Ÿí¨Ü DñÜ AûÜÃÜÍÜ@ A±Ü³®Ü®Üá° Öæãvæ¨Üá ¹vÜᣤ¨Üª. ¸ÝÀáWæ Ÿí¨Üíñæ ¸æç¿áᣤ¨Üª. ×à¿ÞÚÓÜᣤ¨Üª. '¯à®Üá Ÿ¨ÜáQÃæãà¨æ ÊæàÓÜár?' A®æã°à¥ÜÃÜ ÊÜÞñÝw¤¨Üª. ÖÝX¨ÝªWÜÇæà Jí©®Ü A±Ü³$ ÓÜñÜᤠÖæãà¨Ü. ÓÜñܤ Ü Öæãvæ¨áÜ A±Ü®³ ®Ü °Ü ÓÝÀáÔ¹pæ®r Ý? ÊÜáá²³®Ü ®æãàËXíñÜ ®Ý®Üá Pæãor ®æãàÊæà A±Ü®³ ®Ü áÜ ° £í¨Üá ÖÝQñÝ? A¨ÜÃÜ ÊæáàÇæ CÊܯWæ PÝvÜñã æ vÜXñÜá: '®Ý®Üá Öæãvæ¨ã Ÿ¨ÜÆá ²Åà£Àáí¨Ü ®æãàwPæãíw¨Üê æ B ÊÜ¿áÓÜÈ Õ É AÊÜÃáÜ C®ÜÐ ° áÜ r PÝÆ SáÑ SáÑ¿ÞX Ÿ¨ÜáQÃÜᣤ¨ÃªÜ áÜ . B ÊÜ¿áÔÕ®Ê Ü ÄÜ Wæ ®ÝÊÜâ PæãvÜáÊÜ PÜí´Üp…ì Aí¨ÜÃæ ²Å࣠ÊÜáñÜᤠÊÜáÊÜáñæ ñÝ®Ü! ñÜáí¸Ý g®Ü ÖÝ© ñܲ³¨Ü ÊÜá®æ¿áÊÜÃÜÈÉ Jí¨Üá BñÜíPÜ ñÜáí¹PæãíwÃÜáñܤ¨æ. H®æãà GñܤÇæãà AíñÜ. AÈÉ ÊÜÞñÜÅ BñÜíPÜ ÓÜ¨Ý PÝÆÊÜä CÃÜáñܤ¨æ. ®æãàÊÜâ ¸ÝXÆÇæÉà Ÿí¨Üá tPÝ~ ÖÜãwÃÜáñܤ¨æ. ÓÝÊÜâ ¸ÝXÆ ÓÜí©¿áÇæÉà C|áPÜá ÖÝPÜᣤÃÜáñܤ¨æ. w¿áÃ… ÖÝ© ñܲ³¨Ü ´æÅív…Õ... DWÜÆã ¯àÊÜâ ÊÜá®ÜÓÜáÕ ÊÜÞw¨ÜÃæ Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæ A®æã°à¨Üá WÜWÜ®ÜPÜáÓÜáÊÜá AÆÉ. JÃÜoáñÜ®Ü ¹w. ÖÜáíŸñÜ®Ü ¹w. ñܲ³¨Ü æ ÚÛ. ¿ÞÊÜ ¨æàÊÜÃÜ ÖÝ©¿áÈÉ ¯íñÜá JÊæá¾ ×í©ÃÜáX ®æãàw. AÈÉ WÜáÃÜá£ÓÜŸÖÜá¨Ý¨Ü Jí¨Ý¨ÜÃã Ü Öæhjæ ÊÜáãw¨æÁá? CÆÉÊíæ ¨Ý¨ÜÃæ D ûÜ|Êæà ¯ÊÜᮾ áÜ ° £©ªPã ÊæáàÇæã, ¿ÞÃÜ ÊæáàÇæã ±ÜÅÊÜÞ| ÊÜÞw ÊÜáñæ¤ A¨Ü®Ü° ¯àÊæà ÊÜááÄ¿á¸æàw. ®Ü®Ü° ±ÜÅPÝÃÜ ÊÜá®ÜÔÕXíñÜ ¨æãvÜx¨Üá C®æã°í©ÆÉ. 'CÆÉ ®Ý®Üá C®Üá° ñܱÜâ³$ ÖÝ© ñÜáÚ¿áÇÝÃæ' AíñÜ ±ÜPÜR¨ÜÈÉ®Ü JÙæÛ¿á ÖÝ©Wæ iX¨Üá ®æãàw. ¯gPÜãR JÙæÛ¿á¨ÝWÜáñܤ¨æ. A¨ÜPæR ¯àÊÜâ ÓÜíPÜƳ$ ÊÜÞvܸæàPÜÐær. Aijà±ÜâÃÜ ®Ý®Üá Ÿ¨ÜÇÝX©ªà¯ A¯°Ô¨Ü ©®Ü 'K ÊÜá®ÜÓæà'Wæãí¨Üá ±ÜñÜÅÖÝQ. A¨ÜQRíñÜ SáÑ¿á ËaÝÃÜ ÊÜáñæ¤à¯¨æ! APæãràŸÃ… 16 - 31 - 2009 21


ÊÜÞ®ÜÊÜ®Ü EÚËWæ Öæ|á¡ EÔÃæÃæ¨ÜÊÜÚÃÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ AÊÜÙÜ iàÊÜ®Ü¨Ü WÜáÄ ÓÜíñÜ£¿á®Üá° ¸æÙæÓÜáÊÜâ¨ÜÐærà AÆÉ, ñÜ®®°Ü áÜ ° ñÜáÚ¿áÆá WÜívÜÓáÜ ÃÜã²ÓÜáÊÜ ¯¿áÊÜÞÊÜÚWÜÙÜ ±ÜĘÀáí¨Ü ÖæãÃÜŸí¨Üá Ÿ¨ÜáPܸàæ PÝ¨Ü AWÜñÂÜ ÊÜä BPæX¨æ.

¿áívÜÊáÜ ãÄ ËàÃæàí¨ÜŮݥ…

Öæ~W¡ æ ÊæãorÊãæ ¨ÜÆ ÍÝÇæ ÊÜá®æ! (PæçÇÝÓÜí ÖæàڨݪÃ:æ "ÊÜáPÜÙÜR Ü ÓÜãÇR … ÊÜá®æàÆÇæàÌ ?) ÊÜá®æ¿áÈÉ ®Üv¿æ áᣤÃáÜ ÊÜ GÆÉ ËÐÜ¿áWÜÙ®Ü ãÜ ° ÔŒà WÜÊáÜ ¯ÓÜᣤÃáÜ ñݤÙ.æ .. "PÜáoáíŸPæR ÓÜíŸí«Ü±o Ü r GÆÉ ¯«ÝìÃÜWÙÜ ®Ü áÜ ° PæçWã æ ÙÜáÊ Û âÜ ¨Üã ÓæàĨÜíñæ, ÊÜá®æ¿á®Üá° ÓÜÄ¿Þ¨Ü ÄࣿáÈÉ ÃÜã²ÓÜáÊÜâ¨Üá WÜívÜÔ¯í¨ÜÇàæ ÓÝ«ÜÂ' GíŸ »ÝÊÜ®æ ¯«Ü&¯«Ý®ÜÊÝX AÊÜÙÜ ÊÜá®ÜÔ®Õ È Ü É ÖÜÃw Ü PæãÙÜáñÛ ¨ ¤Ü .æ ñÝÀá GÆÉÃÜ Fo ÊÜááX¨Ü ®ÜíñÜÃÜ Fo ÊÜÞvÜáñݤÙ.æ ¯g, ¿ÞÃݨÜÃã æ ŸºÃáÜ Pæã®æ¿áÈÉ Fo ÊÜÞvܸàæ QÃÜáñܨ ¤ .æ ÖÝX¨ÜªÈÉ PÜáoáíŸ¨Ü ÓܨÜÓÜÂÃæÆÉÃÜã ©®ÜPæãRŸºÃÜíñæ B Ä࣠ÊÜÞvܸÝÃܨæàPæ! CÊæÆÉ bPÜR±Üâor ËÐÜ¿áWÜÙݨÜÃÜã, Öæ|á¡ WÜíwXíñÜ PÜwÊæá G®ÜáÊ ° Ü »ÝÊÜ®¿ æ á Êæã¨ÜÆ ±ÝsÜÊÝX, ÖÜávÜáX¿á ÊÜá®ÜÔ®Õ È Ü É ¸æàÃÜãÃÜáñܨ ¤ .æ ñÜí¨æ ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃã Ü ÖÜŸPº Ræ ÔàÃæ ñÜí¨ÜÃæ ñÝÀá ×WÜáÊ Y âÜ ¨Ü®áÜ ° PÝ|áñݤÙ.æ ñÜí¨æ ñÜÃáÜ ÊÜâ¨Üá, ñÝÀá ×WÝYWáÜ ÊÜâ¨Üá BPæ¿á WÜÊáÜ ®ÜPRæ ŸÃÜáñܨ ¤ .æ ñܮܰ ŸÚ ¨Üáwx¨ÜªÃÜã WÜívܯWÝX H®Ü®Üã° SÄà©ÓÜáÊÜ ÓÝÌñÜíñÜÅ ñÝÀáXÃÜáÊÜâ©ÆÉ. ñÜ®ÜWÝX ñÜí¨Ü ŸpærWÜÙÜá J²³W¿ æ Þ¨ÜÊäæ à CÆÉÊäæ à G®ÜáÊ ° âÜ ¨Ü®áÜ ° ÖæàÙÜÇÝÃÜÙáÜ . ñÝ®Üá Ÿpær ñÜí¨ÜÃæ WÜívܯWæ J²³W¿ æ ÞWÜáÊÜâ©ÆÉ G®ÜáÊ ° âÜ ¨Üá BPæ¿á Bí¸æãà|. CÈÉ ÔŒà¿áÃÜ ñܱܳ®Üá° G£¤ ñæãàÄÓÜᣤÆÉ. ®ÜÊÜá¾ ÓÝÊÜÞiPÜ ÊÜÂÊÜÓæ§Ááà AíñÜÖÜá¨Üá. ÔŒà ñÝ®Üá ¿ÞÊÜñÜ㤠WÜíw®Ü ÊÜáãÆPÜÊæà ÊÜá®Ü°Oæ ±Üvæ¿á¸æàPÜá G®Üá°ÊÜ ËÐÜ¿áPæR ±ÝÅÊÜááSÂñæ PæãvÜáñݤÙæ. ñܮܰ ÊÜáãÆPÜ WÜívܯWæ ÊÜá®ÜO ° æ ƼÓܸàæ PÜá G®ÜáÊ ° Ü ÁãàaÜ®æ AÊÜÙÜ ÊÜá®ÜÔ®Õ È Ü É ÓÜáÚ¿ááÊÜâ©ÆÉ. "ÓÜêÑ¿ r áÈÉ WÜívÜÓÃÜ àæ ÍæÅàÐÜÃu áÜ . ÖæíWÜÓÃÜ Ü Óݧ®Ê Ü àæ ¯¨Üê ã Ü GÃÜv®Ü ¿ æ á¨Üá' G®ÜáÊ ° Ü A¼±ÝÅ¿á aÝȤWæ Ÿí¨Üá ÖÜÆÊÜâ ÍÜñÊ Ü Þ Ü ®ÜWÙÜ áÜ ÃÜáÚ ÖæãàXÊæ. ñÜÊáÜ ¾ ÓÝÊÜá¥Üì嬆 AÄÊÜâ C£¤àaæWÐ Ü àræ ÊÜá×Ùæ¿áÃÜÈÉ ÊÜáãvÜñã æ vÜX¨æ. ±ÜâÃÝñÜ®Ü PÝƨÜÈÉ D »ÝÊÜ®æ C©ªÃÜÈÆÉ. BWÜ ÔŒàWæ ¨æàÊÜñæ¿á Óݧ®ÜÊÜÞ®ÜËñÜá¤. BPæWæ ÓÜêÑr¿á ÍÜQ¤ C¨Ü¨ ª ÄªÜ í¨Ü WÜívÜÔXíñÜÆã ×ÄÊæá¿ááÙÜÊ Û ÙÜ áÜ GíŸ ®Üí¹Pæ CñÜá.¤ B¨ÜÃæ ŸÃÜŸÃÜáñܤ D ®æçÓXÜ ìPÜ ÊæçÎÐÜér ¨Ü ×ÄÊæá Öæ~¡®Ü AÄËWæ ŸÃÜWæãvܨÜí£ÃÜÆá WÜívÜÓÜá ¯¿áÊÜá&¯Ÿí«Ü®æWÜÙÜá, PÜorÙæWÜÙÜ®Üá° PÝÆPÜÅÊÜá¨ÜÈÉ Ë˜Ô¨Ü. Öæ|á¡ ñܮܰ®Üá° AÊÜÆí¹ÓÜáÊÜíñæ ÊÜÞwPæãívÜ. PÝÆPÜÅÊæáà| ±ÜâÃÜáÐÜ ÍÜQ¤ÍÝÈ; ¨æàÊÜÄWæ Öܣä ¨ Ü Ê Ü ®Ü áÜ Gí¨Üá ±ÜÅaÝÃÜ ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá. A¨ÜPíRæ ¨æà ÍÜñÊ Ü Þ Ü ®ÜWÚÜ í¨Ü ±ÜâÃÜáÐÜÃáÜ «ÜÊáÜ ì, ñÜñþ ÌÜ Ý®Ü, ÊÜá®ÜÍÝÏÓÜŒ, ËþÝ®Ü, PÜÇæ& ×àWæ GÆÉ ûæàñÜÅWÜÙÜÆãÉ ñÜáí¹Pæãíw¨ÝªÃæ; TÝÂñÜÃÝX¨ÝªÃæ. ÔŒà¿áÃÜÈÉ £àÃÝ ÓÜÆ Ì ³ ÊÜáí© PæÆÊÜâ ûæàñÜÅWÙÜ È Ü É AƳÓÆ ÌÜ ³ ÓÝ«Ü®æ ÊÜÞw¨ÝªÃ.æ C¨ÜPRæ PÝÃÜ|&ÔŒà¿áÃÜÈÉ ®æç±âÜ |嬆 PæãÃÜñæ C¨æ Gí¨ÜÆ.É PÜÇæ G®ÜáÊ ° âÜ ¨Üá ÊݱÝÃÜ; A¨Ü®áÜ ° WÜívÜÓÃÜ àæ ÊÜÞvÜŸÆÉÃáÜ G®ÜáÊ ° Ü ñܱâÜ ³ PÜÆ®³ ¿ æ áÈÉ ÔŒà¿áÄÃÜáÊÜâ¨Üá. ÔŒà¿áÄWæ ÁãàaÜ®ÝÍÜQ¤ ÊÜáñÜᤠÓÝÊÜá¥ÜìÂWÜÚÃÜáÊÜâ©ÆÉ G®Üá°ÊÜ A¼±ÝÅ¿á ÊÜá®ÜÍÝÏÓÜŒý®æ㟺®Ü ±ÜâÓܤPܨÜÈÉ ÊÜÂPܤÊÝX¨æ! Pæã®æWæ ËþÝ®Ü¨Ü Jí¨Üá ÍÝTæ PÜãvÜ ÊÜá×Ùæ¿áÃÜ®Üá° ×à®Ý¿áWæãÚÓÜÆá ®æãàw¨Ü᪠BÍÜ¿ c áìPÜÃ.Ü ±ÜâÃÜáÐÜÃ®Ü áÜ ° ¸æíŸÈÓÜáÊÜâ¨æà®Üã ñÜ±Æ ³Ü .É B¨ÜÃæ A¨ÜPÝRX ÔŒà¿áÃÜ®æ°àPæ QàÙÝX PÝ|¸æàPÜá? ÍÝÓÜŒ&±ÜâÃÝ|WÜÙÜã ±ÜâÃÜáÐÜ®Ü ±ÝÅŸÆÂÊÜ®Üá° G£¤ ×w¿áᣤÊæ. C®Üá° ®ÝÊÜâ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã H¯¨æ? Gí¨Üá ÖÜñÝÍæÀáí¨Ü Pæç aæÈÉ PÜáÚñÜáPæãÙܸ Û àæ PÝXÆÉ. ËË«Ü ûæàñÜÅWÙÜ È Ü É TÝÂñÜ®ÝÊÜáÃÝ¨Ü ÖÜÆÊÝÃÜá ÔŒà¿áĨݪÃ.æ Ÿá©œÊíÜ £Pæ, PÝ¿áì¨ÜûñÜ æ ¿ÞÃܱ®³Ü Ü ÊÜá®æ¿á ÓÜñÌ ã Ü ¤ AÆÉ. ÃÜkÞ¯Õ ÃÝ~¿áíñæ ËàÃæãàbñÜ ÊÜñìÜ ®æ¿á®Üá° ÊæáçWã Ü wÔPæãÙÜŸ Û ÖÜá¨Üá. Cí©ÃÝ WÝ혿áíñæ ÃÝgQà¿á ÃÜíWÜ¨È Ü É PÜíWæãÚÓÜŸÖÜá¨Üá. GÆÉ ûæàñÜÅWÜÙÜÆãÉ ×àWæ ËáíaÜŸÆÉ ÔŒà¿áÃÜá ñÜÊÜá¾ ±ÜÅ£»æ¿á®æ°ÆÉ "WÜá|ÊÜíñæ' Gí¨Üá ÖæãWÜÚÔPæãÙÜáÛÊÜ ÊÜÞ®ÜÔPÜ TÝÀáÇæWæ ŸÈPæãoár AÓÜÖÝ¿áPÜÃÝWÜᣤ¨ÝªÃ.æ C¨Üá ñÜáíŸ ÊÜÂÓÜ®PÜ ÝÄ. ÊݱÝÃÜ ÃÜíWÜ¨Æ Ü ãÉ ÔŒà¿áÃÜá ñÜÊáÜ ¾ ×ÄÊæá¿á®Üá° ÊæáÃæÓŸ Ü ÆÉÃáÜ . E¨ÝÖÜÃO Ü :æ ÃÜáQ¾~¸ÝÀá ±ÜÊÝÃ… ¯ÃÜûÃÜ PÜ áÜ ü¿á Ô§£Àáí¨Ü ®ÜÆÊÜñáÜ ¤ Pæãàq ÃÜá±ÝÀá ÊÜ×ÊÝoá Öæãí©¨Ü E¨ÜÂÊÜáÊÜ®áÜ ° ¯»ÝÀáÓÜŸÆÉÐáÜ r GñÜä PÜ Ræ ¸æÙ¨ æ Ü ÊÜá×Ùæ. CíñÜÖÜÊÜÃÜá ÔŒà hÝ£Wæ »ÜãÐÜ|±ÝÅ¿áÃÜá. ÊÜÞ®ÜÊ®Ü Ü EÚËWæ Öæ|á¡ EÔÃæè æ Ê Ü ÚÜ ÃÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ AÊÜÙÜ iàÊÜ®¨ Ü Ü WÜáÄ ÓÜíñÜ£¿á®Üá° ¸æÙæÓÜáÊÜâ¨ÜÐærà AÆÉ, ñܮܰ®Üá° ñÜáÚ¿áÆá WÜívÜÓÜá ÃÜã²ÓÜáÊÜ ¯¿áÊÜÞÊÜÚWÜÙÜ ±ÜĘÀáí¨Ü ÖæãÃÜŸí¨Üá Ÿ¨ÜáPܸæàPÝ¨Ü AWÜñÜÂÊÜä BPæX¨æ. ÖÜ á vÜ á X¿áÃÜ á ÊÜ á ®æ ¿ áÈÉ ±Ü â ÃÜ á ÐÜ ±ÝÅŸÆÂËÃÜ á ÊÜ â ¨Ü ® Ü á ° ñÜ í ¨æ & ñÝ¿áí©ÃÜ ®ÜvÊ Ü ÚÜ PæÀáí¨Ü WÜÅ×ÓÜáñݤÃ.æ A¨æà ®ÜvÊ Ü ÚÜ PæWÙÜ ®Ü áÜ ° AÊÜÃã Ü ÃÜã{ÔPæãÙÜáñÛ Ý¤Ã.æ ÊÜá®æ¿áÈÉ Fo ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ×w¨Üá, ¿ÞÃÝÂÃÜá, ÖæàWæ, GÈÉ ÖæãñÜᤠPÜÙæ¿á¸æàPæ®Üá°ÊÜâ¨Ü®Üá° ñÜí¨æÁáà ¯«ÜìÄÓÜáñݤ®.æ ÓÜÆ Ì ³ ¨æãvÜÊ x ÃÜ Ý¨Ü ®ÜíñÜÃÜ WÜívÜá ÊÜáPÜÙR ¨ Ü áÜ ÊæáàÆáWæç¿ÞWÜáñܨ ¤ .æ (ÊÜááí©®Ü ÓÜíbPæW)æ

ÇæàwàÓ… ¶ÜÓ…r A®æã°à¨Üá ŸÄà KÙÜá!

22

APæãràŸÃ…

16 - 31 - 2009


WÜíwWæ ñܮܰ®Üá° ñÝ®Üá ÖæOÝ¡X ¯ÈÉÔPæãívÜá ²Åà£ÔPæãÙÜÛÆá ÓÝ«ÜÂÊÝWܸæàPÜá. Öæ~¡Wæ ñܮܰ®Üá° ñÝ®Üá WÜívÝX ¯ÈÉÔPæãívÜá ²Åà£ÔPæãÙÜÛÆá ÓÝ«ÜÂÊÝWܸæàPÜá.

"I ÆÊ… ¿áá' Aí¨ÜÃæ "¿áá ÖÝÂÊ… oá ÆÊ… Ëá' A®Üá°ÊÜâ¨Üá A¨ÜÃÜ

ÊÜÞvÜáñܤ¨æ Gí¨ÝWÜ ±æÅà¿áÔ&²Å¿áPÜÃÜ®Ü ²Å࣠AÍÜá¨Üœ AÆÉ, A±ÜËñÜÅ AÆÉ. AíñÜÃÝ¥ÜìÊÝXÃÜáñܨ ¤ .æ B¨ÜĪ í¨ÜÇàæ ²Å࣠¿ÞÊÝWÜÆã ©ÌÊáÜ áS QÅÁá¿ÞXÃÜ B¨ÜÃæ "A£'WÜÙÆ æ Ê É äÜ A±Ý¿áPÝÄWÜÙàæ . "A£'¿á®Üá° ¯¿áí£ÅÓÆ Ü á "¯¿áÊÜá ¸æàPÜá G®Üá°ÊÜ ®Üí¹Pæ Ô§ÃÜÊÝX¨æ. D ËaÝÃÜ¨Ü ŸWæY ®Ý®Üá ÖæaÜác ÊÜÞñÜ®ÝvÜÆá WÜÙáÜ '. D ¯¿áÊÜáWÜÙáÜ A£¿Þ¨ÝWÜ H®ÝWÜáñܨ ¤ ?æ ±æÅà¿áÔ&²Å¿áPÜÃ®Ü Ü ²Å࣠CÐÜr±ÜvÜáÊÜâ©ÆÉ. ®Ý®Üá ÊÜÞñÜ®ÝvܸæàQÃÜáÊÜâ¨Üá ËáàÃݸÝÀá¿á XÄ«ÜÃÜ AÍÜá¨Üœ G¯ÔPæãÙÜáÛñܤ¨æ. Óæãío©í¨Ü PæÙÜX®Ü ËaÝÃÜ ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜâ¨Üá A¯à£ Wæãà±ÝÆ®Ü ŸWæY, APÜR ÊÜáÖݨæàË¿á aæ®Ü°ÊÜáÈÉPÝgáì®Ü®Ü ŸWæY& G¯ÔPæãÙÜáñÛ ¨ ¤Ü .æ Óæãío©í¨Ü PæÙXÜ ®Ü »ÝWÜWÙÜ Æ æ Ê É äÜ A¯à£, AÍÜá¨Üœ G®ÜáÊ ° âÜ ¨Ý¨ÜÃæ D ÓÝÊÜ PævÜáÊÜ WÜívÜÃÜ®æã¿á᪠®ÝÊæÆÉ Óæãío©í¨Ü PæÙÜX®Ü »ÝWÜÊÜ®Üá° PÜñܤÄÔ JÇæÁãÙÜXPÜáR ÖÝPÜŸÖÜá¨ÜÆ!É A¨Üá AÓÝ«Ü G®ÜáÊ ° âÜ ¨Ý¨ÜÃæ ¨æàÖÜ¨È Ü É ÓÝËÆÉ¨Ü PæàwÆÉ¨Ü ¿ÞÊÜ »ÝWÜÊÜä AÍÜá¨ÜœÊÜä AÆÉ, A¯à£¿áã AÆÉ. aæÆáÊÜíWÝ®æãȨæ AÊÜÌ ÊæáàÆã&QàÙÜá CÆÉ. ñÜÇæ,Pæç, PÝÆá, PÜ|á¡WÜÙÜ ÖÝWæ G®Üáñ° ݤÙæ APÜR ÊÜáÖݨæàË. APÜÊ R áÜ ÖݨæàËWæ aæ®Ê °Ü áÜ ÈÉPÝ ÈíWÜ, Áãà¯WÜÙÜã ÍÜá¨ÜœÊÝ¨Ü JÙæÛ¿á ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü gáì®Ü®æãí©Wæ, ËáàÃݸÝÀáWæ XÄ«ÜÃÜ Wæãà±ÝÆ AíWÜWÜÙæà. D »ÝÊÜ®æ ¸æÙæ¿á¨Ü ÖæãÃÜñÜá ®æãí©Wæ CÃÜáÊÜâ¨Üá ©ÌÊáÜ áS ²ÅࣿáÆÉ. A¨Üá HPÜÊáÜ áS ±æÅà¿áÔ&²Å¿áPÜÃ®Ü Ü ²Åࣿá®Üá° PÜívÜá ÊݨܨÜáª. ÖÝWæí¨Üá D ²Åà£, ñÝÀá&ÊÜáWÜ, ñÜí¨æ&ÊÜáWÜÙÜ ÓÜí»ÜÅÊáÜ ±ÜvÆ Ü á ÓÝ«ÜÂËÆÉ. B ÓÜí»ÜÅÊáÜ ®ÜváÜ Ë®Ü ²Åࣿáí¥Ü ²Åࣿáã AÆÉ. A¨Üá ±æÅà¿áÔ&²Å¿áPÜ ÊÜ®Üá° A®Üá»ÜËÓÜÆá ÓÝ«ÜÂÊÝWÜ¨Ü ÃÜ®Ü ®ÜváÜ Ë®Ü ²Åà£Ááà. ""Öæãà ÖÝWݨÜÃæ C¨Üá ÍÜá¨Üœ ²Å࣠ÖæãÃÜñÜá ¿ÞÃÜ®Üã° ²Åà£ÓÜÆá ¿áÆÉ'' Gí¨ÜáPæãÙܸ Û àæ w. ÍÜá¨Ü² œ Å࣠Gí¨Üá ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX ÓÝ«ÜÂËÆÉ. A¨ÜPàRæ ®Ý®Üá HPÜ PÜÿ æ áƳváÜ ÊÜâ¨Üá ÍÝÄàÄPÜ BÓæWÙÜ áÜ CÆÉ¨Ü ²Åࣿá®Üá.° ÊÜááS ²Å࣠ŸÖÜÙÜ ÊÜááS B¨ÜÃæ B WÜÅ×Pæ ñܱÜâ³. "²Åà£' G®Üá°ÊÜâ¨æà ÍÜá¨ÜœÊݨܨÜáª; A®ÜáÊ ° âÜ ¨Üá. ¿ÞÃÜ®à°æ BWÜÈ, Aí¨Ü ÊæáàÇæ A¨ÜÃÈ Ü É "ÍÜá¨Üœ ²Åà£', "AÍÜá¨Üœ ²Åà£' G®ÜáÊ ° Ü ¿ÞÊÜâ¨Ü®æ°à BWÜÈ ²Åà£ÓÜ ±ÜÅÍæ°Ááà ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ. B¨ÜªÄí¨ÜÇæà ®ÜÊÜá¾ÈÉ ÍÝÄàÄPÜ ¸æàPݨÜÃæ Êæã¨ÜÆá ®ÜÊÜá¾®Üá° BÓæWÜÙÜ ²Åࣿá®Üá° ¯ÊÜì×ÓÜáÊÜâ¨ÜPÝRXÁáà ÊÜá®Ü¾¥Ü ®ÝÊÜâ ²Åà£ÔPæãÙÜÛÆá ÓÝ«Ü GíŸ ¨æàÊÜÃÜá C¨Ýª®æ. ÊÜá®Ü¾¥Ü®Ü PÜƳ®æÁáà ŸÖÜÙÜ ÊÝWܸæàPÜá. WÜívÜá&Öæ|á¡ ±ÜÅPÜê B±ÜÊ ¤ ݨܨáÜ .ª GÆÉ ¨æàÊÜÃáÜ WÜÙÜ Pæç¿áÈÉÃáÜ ÊÜ B¿áá«Ü £¿á A±ÜäÊÜì ÍÜQ¤WÜÙÜá. B¨Üª WÜÙáÜ ÇæãàÖÜ©í¨Ü ÊÜÞvÜÆq ³ ¨ r áÜ ,ª AÊÜâWÜÙÜ ±ÜÅÁãàWÜ Äí¨ÜÇæà WÜíwWæ ñܮܰ®Üá° ñÝ®Üá ©í¨Ü ÊÜá®ÜáÐÜ娆 AíWÜd Ü àæ ¨Ü®Ê Ü ÝWÜáñܨ ¤ .æ B¨ÜÃæ ÊÜá®Ü¥ ¾ ®Ü ¨ Ü áÜ ÖæOÝ¡X ¯ÈÉÔPæãívÜá ²Åà£ÔPæãÙÜÆ Û á ÃÜÓÜ ñÜáí¹¨Ü Ô×¿Þ¨Ü ÖÜÔ Pܹ®º Ü ¹ÆáÉ. A¨ÜÃÈ Ü É iàÊÜÓñÜ ÌÜ ÓÝ«ÜÂÊÝWܸàæ PÜá. Öæ~W¡ æ ñÜ®®°Ü áÜ ° ñÝ®Üá ˨æ. AÊÜ®Ü ¸Ý|WÜÙã æ à ÖÜã¸Ý|WÜÙáÜ . ÊÜá®Ü¥ ¾ Ü ñÜ®°Ü ¹ÈÉWæ WÜ í vÝX ¯ÈÉ Ô Pæ ã ívÜ á ²Åà£Ô AÃÜËí¨Ü, AÍæãàPÜ, aÜãñÜ, ®ÜÊÜÊÜáÈÉPÝ, ¯àÇæãàñܳÆÊæíŸ PæãÙÜÆ Û á ÓÝ«ÜÂÊÝWܸàæ PÜá. HPÜÊáÜ áS I¨Üá ¸Ý|WÜÙÜ®Üá° Coár ÖÜãw¨Ü®æí¨ÜÃæ ÊÜá®ÜáÐÜ娆 AíWÜWÜÙÜ ²Åࣿá®Üá° A®Üá»ÜËÓÜáñݤ Öæãà¨ÝWÜ dæà¨Ü®Ê Ü ÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. Ÿ¨ÜÆá AíWÜWÙÜ Ü BÈíWÜ®Ê Ü ÝWÜáñܨ ¤ .æ ŸÖÜáÍÜ@ ÊÜÞñÜÅ C¨Üá ÓÝ«ÜÂÊÝWÜáñܨ ¤ .æ BÊæáàÇæ BÈíWÜ®Ê Ü ®Ü áÜ í° oá ÊÜÞvÜáÊÜ B¿áá«Ü樆 áÜ ° Öæãí©ÃÜáÊÜ gWÜ£®¤ Ü HPæçPÜ A¨Ü®Üá° B«Ý£¾PÜ A®Üá»ÜÊÜÊÝX ±ÜÄ ¨æàÊÜÃíæ ¨ÜÃæ ÊÜá®Ü¥ ¾ ®Ü ã æ Ÿº®àæ . GÆÉ ¨æàÊÜÃáÜ WÜÙáÜ ñÜÊáÜ ¾ B¿áá«ÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ÊÜ£ìÔPæãÙÜÛ¸æàPæãà, ÇèQPÜ A®Üá ŸÙÜÔ ÊÜÞvÜáÊÜ A®ÝÖÜáñÜ樆 áÜ ° ÓÜıÜwÓÜáÊÜâ¨ÜPÝRX ÊÜá®Ü¥ ¾ Ü ñÜ®°Ü B¿áá«Ü »ÜÊÜÊÝX ±ÜÄÊÜ£ìÔPæãÙÜÛ¸æàPæãà GíŸ BÁáR ¯ÊÜáWæ ¹or¨Üáª. ÊÜ®Üá° ŸÙÜÓÜáñݤ®æ. ¨æãvÜx ¨æãvÜx ¨æàÊÜÃÜáWÜÙÜá ¹ÇæÉ£¤¨ÜÃæ ŸÅÖݾívÜÊæà ®ÜvÜáWÜá AÃÜËí¨Ü aæãPÝRw ñܤ¨æ, »ÜãËá ¹Ä¿ááñܤ¨æ, ÔwÆá B»ÜìqÓÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃæ ÊÜá®Ü¾¥Ü ¹Æɮ氣¤¨ÜÃæ J|X¨Ü XvÜ ÊÜáÃÜWÜÙÜá bXñÜáPæãÙÜáÛñܤÊæ. ÖÜãWÜÙÜá AÃÜÙÜáñܤÊæ. PÝÀá ÖÜOÝ¡ WÜáñܤ¨æ. ÓÜí»ÜÅÊÜá ÇÝÓÜÂÊÝvÜáñܤ¨æ. AíñÜÖÜ ¨æàÊÜÃÜ®Üá° ÖæàWæ "AÍÜá¨Üœ' ¨æàÊÜÃÜá G®ÜÆ ° á BWÜáÊÜâ©ÆÉÊäæ à, ÖÝWæÁáà ±æÅà¿áÔ&²Å¿áPÜÃ®Ü Ü ±æÅàÊÜáÊÜ®ã Ü ° AÍÜá¨Üœ ÖÝËWæ PÝȨæ¿Þ CÇÝÌ AíñÜ G®ÜÆ ° á BWÜáÊÜâ©ÆÉ. ñÜí¨æ&ÊÜáPÜÙR ,Ü ñÝÀá&ÊÜáPÜÙR ,Ü Óæà° ×ñÜÃÜ ®ÜváÜ Ë®Ü ²ÅࣿáÐæàr ñÜÇPæ w æ ÔPæãÙÜáÊ Û Ê Ü ÄÜ Wæ CÇæãíÉ ¨Üá ÓÜᩪ ±æÅà¿áÔ&²Å¿áPÜÃ®Ü Ü ²Åࣿáã ÊÜáÖÜñ¨ ÌÜ áÜ ª ÊÜáñÜᤠÍÜá¨ÜÊ œ ݨܨáÜ .ª ²Åà£Àáí¨Ü C¨æ. bà®Ý¨ÜÈÉ ÔPÜR ÊÜáãÃÜá Aw ÔWÜáÊÜâ¨Üá »ÝÊÜ®ÝñܾPÜ »Ü¨ÜÅñæ, ÓÜíñæãàÐÜ, ñÜ겤. CñÜÃæÆÉ ²Åà£WÜÙÜÈÉ A¨Üá E¨Ü ª ¨ Ü ÖÝÊæ ä í¨Ü P æ R GÃÜ v Ü á ±Ü â or ÊÜñìÜ ®æWÙÜ Ü ±ÜÄOÝÊÜáÊÝX ÔQR¨ÃÜ ,æ ±æÅà¿áÔ&²Å¿áPÜÃ®Ü Ü ÓÜíŸí«Ü¨È Ü É ÊÜñìÜ ®æ PÝÆáWÜڨܪÊÜâ. B GÃÜvÜã PÝÆáWÜÙÜÈÉ WÜÙæãí©Wæ, ÍÝÄàÄPÜ QÅÁáWÜÙÜã ÓæàÄ¨Ü ÓÜÊÜáWÜÅ ñæãvÜXPæãÙÜáÛËPæÀáí¨ÝX I¨æç¨Üá ¸æÃÜÙÜáWÜÙÜá. ®æãàvÜáÊÜÊÜÄ AÊæÆÉ ¨ÜPÜáRñܤÊæ. ÓÜêg®ÜÎàÆñæ G®Üá°ÊÜâ¨ÜÃÜ ÓÝ«Ü®æ ñæãvÜXPæãÙÜáÛËPæÀáí¨Ü, WÜíñÜã ÓÜTæà¨ÝÍÜc¿áì! PæÆÊÜÃÜá "CÊÜâ PÝÇæà AÆÉ™, GP…ÕpÝÅ WæãÅॅ' ÓÜíZÐÜì©í¨Ü ÓÝ«Ü A®ÜáÊ ° âÜ ¨Üá ÎPÜ| Ò ÍÝÓܨ Œ Ü A¼ÊÜáñÜ. A¨æƨ É ÃÜ Ü ÊÜáãÆñÜñÌÜ Aíñæà®æãà WÜáÓÜáWÜáÓÜá ²ÓÜá²ÓÜá ÊÜÞw¨ÜÃÜíñæ. ÓÜêÑr¿á PæçÊÝvÜÊæà ÖÝWæ ±æÅà¿áÔ&²Å¿áPÜÃÜ®Ü ñæãvÜXPæãÙÜáÛËPæ¿áÈɨæ. ÖæãÓÜ ÓÜêÑrÁãí¨Üá ÓÜí»ÜË AÆÌ™, ËbñÝÅ£ËbñÜÅ™. ÓÜáÊÜâ¨Üá ÓÜíZÐÜì©í¨ÜÇæà. AíñÜÖÜ ÓÜíZÐÜìÊÜä ×ñÝ®Üá»ÜÊÜÊÜ®æ°à Eíoá APæãràŸÃ… 16 - 31 - 2009 23

HPÜÊÜááS ²Åà£

ÖÝËWÜã PÝÆáíoá ÊÜÞÃÝÁáÅ™!


"PÜÆ®É ÝWÜÃÜ PÜívÜÃæ Pæç ÊÜááXÊÜÃáÜ , ©o¨Ü ®ÝWÜÃÜ

PÜívÜÃæ PæãÇæíÉ ŸÃÜ¿ÞÂ' GíŸ ÊÜa®Ü Ü ¯àÊæÆÉ PæàÚÃÜ ŸÖÜá¨Üá. C¨Üá APÜÃÒ ÍÜ @Ü ©o. ŸÔÕ®È Ü É ÖæãàWÜáÊÝWÜ ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã ÖÜáñܤ PÜívæÅ ÓÝPÜá Pæç ÊÜááX¿áá ÊÜâ¨Üá,PÜÆáÉ Pæñܤ®æ¿á ®ÝWÜÃÜ PÜívÜÃæ Pæç ÊÜááX¿áá ÊÜâ¨Üá ®ÝÊæÇÝÉ ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX ®æãàwÁáà CÃÜᤠñæ¤àÊæ. AÐærà HPæ? ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX GÆÉ ¨æàÊÜÓݧ®Ü WÜÙÜÈÉ¿áã ÖæãÃÜWÜvæ ®ÝÇæR„¨Üá PÜÆáÉ ®ÝWÜÃÜWÜÙÜá

ÖæãàWÜá' Gí¨ÜÙáÜ . "BWÜÆÊÜÞ¾' Gí¨Üá B ÖÜávÜáX ñÝÀá Öæãà¨Ü ÊæáàÇæ, Fo ÊÜÞw PæãàÚ ®æ®± Ü ÝX ñÜ£¤ ñæWæ©vÜÆá ±Üâqr ¿á®Üá° G£¤ Pæç ÖÝQ¨ÜÃæ,

GÃæ¨ÜÃæà®Üá ¶ÜÆ ÖÝËWæ ÖÝÆá! C¨æªà CÃÜáñܤÊæ. ¨æàÊÜÓݧ®ÜPæR Ÿí¨ÜÊÜÃÜá Êæã¨ÜÆá WÜ»ÜìWÜáw¿áÈÉ®Ü Êæáà®… ¨æàÊÜÄWæ Pæç ÊÜááX¨Üá ®ÜíñÜÃÜ B ¨æàÊÜÃÜ®Üá° PÝ¿ááÊÜí£ÃÜáÊÜ D ¸Ýw WÝv…ÕìWÜÙÜí£ÃÜáÊÜ ®ÝWÜÃÜ PÜÆáÉWÜÚWÜã Pæç ÊÜááX¨Üá ÖæãàWÜÇàæ ¸æàPÜá. ®ÝWÜÃÜ ÖÝ訆 ŸWæY g®ÜÄWæ »Ü¿Þ®Üã C¨æ, »ÜQ¤à®Üã C¨æ. »ÜQ¤ C¨æ Gí¨Ü ÊÜÞñÜÅPæR A¨Ü®Üá° ÓÝPÜÇÝWÜáñܤ¨æÁáà? CÆÉ, B¨æÅ »Ü¿á C¨æ AíñÜ Pæãí¨ÝPæãà¨ÜíñÜã WÝÂÃÜíq. CÇæãÉí¨Üá incident Öæàڤ௠PæàÚ. PÜÆÊ É áÜ ,¾ ±ÜäÊܱ³Ü ¨Üí±Ü£WÜÚWæ CŸºÃàæ ÊÜáPÜÙR áÜ . ®ÝWÜÃÝg, ®ÝWÜÊæà~. ÖÜ®æ°ÃÜvÜá ÊÜÐÜì ®ÝWܱܳ®Ü ±Üähæ ÊÜÞw ÖÜáqr¨Ü ÊÜáPÜRÙÜá. ñÜÊÜá¾íñæ ÊÜáPÜRÙÝWÜ ¸ÝÃܨæí¨Üá PÜãÈ ÊÜÞw PÜÐÜr±Üoár K©ÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. ÓÜáí¨ÜÃÜ ÓÜáUà ÓÜíÓÝÃÜ. PæãàÚ, PÜáÄ, GÊæá¾ AíñÜ Êæáà騆 SbìXÃÜÇíæ ¨Üá ÓÝQPæãíw¨Üê áÜ . ±ÜäÊܱ³Ü ¸æÙWÜ àYæ ®æ PæÆÓÜPRæ ÖæãàWÜáÊÝWÜ ñÜ®°Ü hæãñæ PÜáÄWÜÙ®Ü áÜ ° Öæãvæ¨ÜáPæãívÜá ÖæãàWÜᣤ¨Üª. GÊæá¾WÜÙÜ®Üá° FÃÜ gíWÜáÚ ¨Ü®ÜWÜÙÜ gñæ ¹vÜᣤ¨ÜªÃÜá. PæãàÚWÜÚWÝX Jí¨Üá WÜãvÜ®Üá° ÊÜá®æ¿á AíWÜÙܨÜÈÉ PÜqr¨ÜªÃÜá. Aí¨æãí¨Üá ©®Ü PÜÆÉÊÜá¾ AvÜáWæ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá AÊÜÓÜÃݨܪÄí¨Ü ÊÜáWÜÚWæ "Êæà~, ¯à®Üá ÍÝÇæWæ ÖæãàWæãà¨æãÅÙYæ PæãàÚ ñÜ£¤ CvÜáñæ¤ . ±Üâqr ¸æãàÃÜÆá ÖÝQ¨æઠ®æ, ±Üâqr G£¤, ñÜ£¤ ñæW¨ æ áÜ JÙÜWæ vܸݺ¨È Ü o É ár

PæãàÚ C®Üã° ñÜ£¤ Cqr©ªÆÉ. B¨ÜÃæ PæãàÚWÝX ÖæãíaÜá ÖÝQ ±Üâqr JÙÜWæ ÓæàĨܪ ÖÝÊÜâ ÊÜÞñÜÅ B ÖÜávÜáX¿á Pæç¿á®Üá° PÜbcñÜá¤. ÓÜÃÜÅ®æ Pæ ç ¿á®æ ° Ù Ü P æ ã ívÜ ÖÜ á vÜ á X Pæ ã àÚÁáà ñÜ ® Ü ° PæãQR¯í¨ÜÇæãà, PÝȯí¨ÜÇæãà iWÜáq¨æ Gí¨Üá ÊÜá®Ü¨Æ Ü íÉ ¨ÜáPæãívÜá ñÜÊáÜ ¯¾ Wæ ñÜ£¤ ñæW© æ oár ÍÝÇæWæ ÖæãàWÜá Gí¨Üá ÖæàÚ ñÝ®Üá ÍÝÇæWæ ÖæãÃÜoá Öæãà¨ÜÙÜá. Êæã¨ÜÇæà ÖÜÚÛ ÖÜávÜáWÜÃÜá ÓÜÌƳ WÜqr ÊÜáñÜᤠ[Ýq¿áÆÉÊæ? ñÜ®ÜWæà®Üã BXÆÉÊæíŸíñæ ÍÝÇæ¿á®æ°à®æãà ñÜÆᲨÜÙÜá. ÓÜÌƳ Öæ㣤®Ü ®ÜíñÜÃÜ ¸Ý¿áÈÉ ŸáÃÜáWÜá Ÿí¨Üá ®æÆPæR ¹¨Ü᪠ÖæãÃÜÙÝvÜ ÇÝÃÜí¼Ô¨ÜÙáÜ . ÖÜávÜáX¿á ÊÜá®æ¿áÊÜÄWæ ÊæáàÐÜáó ÖæàÚ PÜÙÜá×Ô¨ÜÃÜá. Pæç¿áÈÉ QàÈPæç WæãíaÜÆ®Üá° Pæãoár (µp…Õ Ÿí©¨æ Gí¨ÜáPæãívÜá) ÊÜááSPæR ¯àÃÜá Ôí±ÜwÔ¨ÜÃáÜ . H®æãí¨Üá EñÜÊ ¤ áÜ PÝ|ÈÆÉ. Cñܤ ÊÜá®æ¿áÈÉ Êæà~¿á ñÜÊáÜ ¾ ®ÝWÜÃÝg APÜR ÖæàÚ ÖæãàX¨Ü®ª áÜ ° þݲÔPæãívÜá ñÜ£¤ G£¤vã æ à| Gí¨Üá ±Üâqr G£¤ Pæç ÖÝPÜÆá, ±Üâ®Ü@ AÇæÉà ÊÜáÆX¨Üª ÖÝÊÜâ AÊÜ®Ü PæçWæ ÖÝQñÜá Hoá! Pæç ×í¨ÜPæRÙæ¨ÜáPæãívÜ ÖÜávÜáWÜ "CÊÜñÜᤠPæãàÚWæà®ÝX¨æÁãà, ñÜ£¤à®æà Cvݤ CÇÝÉ, ÍÝÇæWæ ¸æàÃæ ÇæàpÝX¨æ. Pæç ¸æàÃæ iWÜáq ¹vÜá.¤ EÄࣨæ. H®Ý¾w?É ' AíñÝ Aí¨ÜáPæãÙÜá£Û ä áÜ ÊÝWÜÇæà ÍÝÇÝ ¸ÝÆPÜ®æ㟺 Ÿí¨Üá ¯®Ü°PÜR¯Wæ ×àXàWÝX¨æ. ¸æàWÜ ¯ÊÜá¾ ñÜí¨æ ñÝÀá¿áÄWæ ËÐÜ¿á

¨æàÊÜQR ÊÜáígáÙÝ WÜáÃÜáÊÜáã£ì

£ÚÓæí¨Üá ÖæàÚ¨Ü. PÜãvÜÇàæ ñܮܰ Pæç ®æãà訆 EÄ ÊÜáÃæñÜá B ÖÜávÜáWÜ Kw¨Ü. ¿ÞÃܨã æ à ÖæãƨÜÈÉ PÜÙæ ñæW¿ æ áᣤ¨ÙªÜ áÜ PÜÆÊ É áÜ .¾ C®Üã° AÐÜár ¨ÜãÃÜ¨È Ü ÃÉ áÜ ÊÝWÜÇàæ «æã±Ü®³ æ ®æÆPæR ¹¨Ü᪠B ÖÜávÜáWÜ "AÊÝÌ, AÊÝÌ' Gí¨Üá bàĨܮáÜ . B «Ü¯Ì Wæ hæãàÃÝX Kw Ÿí¨Ü PÜÆÊ É áÜ ¾ ÊÜáWÜ®®Ü áÜ ° ñÜÆá±ÜâÊÜÐÃrÜ È Ü É B ÖÜávÜáWÜ®Ü ±ÝÅ|±ÜQÒ ÖÝÄÖæãàXñÜá.¤ ÊÜáWÜ®®Ü áÜ ° ÖæãñÜáP¤ ã æ ívÜá ÊÜá®æWæ Ÿí¨ÜÃæ Cñܤ ÊÜáWÜÙ®Ü áÜ ° ÖæãñÜáP¤ ã æ ívÜá ÍÝÇÝ ÎPÜPÒ Ü ÓÜÊáÜ ãÖÜ Ÿí©ñÜá. g®ÜÃÇ æ ÝÉ WÜáí±ÝX ¯í£¨Üê áÜ . GÃÜvÜã Öæ|WÜÙÜ®Üá° Jí¨æà PÜvæ ÊÜáÆXÔ¨ÜÃÜá. ±ÜäÊܱ³Ü ñÜÇ¿ æ á ÊæáàÇæ PæçÖã æ ñÜᤠPÜÆáÉŸívæ¿áíñæ PÜáÚñÜá ¨Üá@UÓÜᣤ¨Üª. ÊÜááíhÝ®æ ñÝ®Üá H®æÇÝÉ ÊÜ Þ w¨æ ? ¿ÞPæ ×àWÝÀáñÜ á ? Gí¨Ü á ÁãàbÓÜᣤÃáÜ ÊÝWÜÇàæ PÜÆÊ É áÜ ¯¾ Wæ PæãàÚ ñÜ£¿ ¤ á ®æ ® Ü ± ÝX, JŸº ÊÜ Â Q¤ À áí¨Ü B ±Ü â qr ¿ á®Ü á ° ñæWæ¿áÆá ÖæàÚ¨ÜÙÜá. B ÊÜÂQ¤ ÊæáÆÉWæ Jí¨Üá PÜqrWæÀáí¨Ü ±Üâqr¿á®Üá° ÊæáàÆPæR£¤¨ÜÃæ PæãàÚ ®ÜáíX ¨ÜáívÜWæ ÊÜáÆX¨Üª ®ÝWܱܳ. g®Ü JŸºÄ Wæ㟺ÃÜá PæãàÆá ñÜWæãÚÛ, PÜÆáÉ ñÜWæãÚÛ A®Üá°ñݤ A¨Ü®áÜ ° ¯WÜÅ×Ô¹orÃáÜ . ®æãàw©ÃÝ? ÖÜñÜᤠÊÜÐÜì ®ÝWܱܳ®Ü ±Üähæ ÊÜÞw ÖÜáqr¨Ü ÊÜáPÜRÙÜ®Üá° ®ÝWܱܳ®æà QñÜá¤PæãÙÜáÛ ÊÜâ¨æí¨ÜÃæ AÊܯWæ CÊÜÃÜ »ÜQ¤ A¥ÜìÊÝWÜÈÆÉÊ?æ ®ÝWÜ ± Ü ³ ® Ü ® Ü á ° ±Ü ä iÓÜ ¸ æ à Pæ ã à? PÜ í vÜ P Ü ã væ É PæãÇæºàPæãà? EñܤÃÜ ¯ÊÜáWæ ¹qr©à¯.

pæçí±ÝÓ… *

1942 ÊÜáñÜᤠ1944ÃÜ ÊÜá«æ APÝvæËá ±ÜÅÍÜÔ¤WÜÙܮܰ ±ÝÉÓÜrÃ…¯í¨Ü ñÜ¿ÞÄÓÜÇÝWÜᣤñÜᤙ.

ÖÜÊÝÀá ©Ìà±Ü g±Ý®…®Üñܤ ÊÜÐÜìPæR ®ÝÆáR CíaÜá ÓÜÄ¿áᣤ¨æ¿áíñæ. bí±Ýíi ÊÜÞñÜÅ Pܮܰw¿áÈÉ ®æãàw ñܮܰ®Üá° ñÝ®Üá WÜáÃÜáñÜá ×wÁãà¨Üá. * AÊæáÄPÜ¨Ü ±ÜÅ£Á㟺 ±ÜÅhæ¿á ŸÚ Ëá¯ÊÜáÊÜå… GÃÜvÜá PæÅwp… PÝv…ìWÜÚÃÜáñܤÊÜíñæ. * ¨ÜQÒ| PÝÂÈ´æäà¯ì¿Þ¨ÜÈÉÃÜáÊÜ PÝÃÜáWÜÙÜ ÓÜíTæ »ÝÃÜñܨÜÈÉÃÜáÊÜ ÖÜÓÜáWÜÚXíñÜ ÖæaÜác™. * Öæa…² Gí¨æà PÜÃæ¿áƳvÜáÊÜ ÖÜãÂÇæp… ±ÝÂPÜv…ì PÜí±æ¯¿á Êæã¨ÜÆ Iw¿Þ BpæãàÊÜÞÂqP… ÊÜáã£Å (urinal flusher)). * ¹È¿á®…®ÜÈÉ JŸº ÊÜÞñÜÅ ®ÜãÃÝ ÖÜ©®ÝÃÜá ÊÜÐÜì Ÿ¨ÜáPÜŸÆÉ™. * *

24

APæãràŸÃ…

16 - 31 - 2009


¿ÞÊÜâ¨æà Jí¨Üá ¿áÍÜÔÌà ¶æäÃæ¯ÕP… (Fo-

PÜÇæ¿ÞWÜÆá PÝÃÜ|&¶ÜÃ… ÊÜáÃÜWÜÙÜá. rensic) ñܯTÝ ±ÜÅPÜÃÜ|, ¶æäÃæ¯ÕP… ÊÜááSÂÓܧ CÐÜrPæRà ÓÜáÊÜá¾®ÝWÜ¨Ü Öæ¯Åa…, A£ ÍÜQ¤ÍÝÈ ®ÜvÓæ áÜ ÊÜ ñܯTÝ Äࣿá®Üá,° AÊÜ®Ü ñÝQìPÜñ¿ æ á®Üã° ÊæáçPã æ ÅàÓæãàR ±… ÊÜááTÝíñÜÃÜ ±ÜÄÎàÈÔ¨ÝWÜ, A£ AÊÜÆí¹ÔÃÜáñܤ¨æ. A¨ÜPæãRí¨Üá E¨ÝÖÜÃÜOæ ÓÜ|¡ ÓÜ|¡ vÜWÓÉÜ … ¶ÜÃ…®Ü ñÜáívÜáWÜÙáÜ PÜívÜáŸí¨ÜÊâÜ . Ááí¨ÜÃæ ""GvÜÌv…ì Öæ¯Åa…''. DñÜ PÝÂȶæäà¯ì BñÜ XÅàÓ… PÜÇæ ¶ÜÃ… ÊÜáÃÜWÜÚí¨Ü Ÿí¨Ü¨Ü᪠Gí¨Üá ¿Þ¨Ü ŸPÜìÈ ¶æäÃæ¯ÕP… Çݸ…®Ü ÊÜááSÂÓܧ. £àÊÜÞì¯Ô¨Ü. vÜWÜÉÓ… ¶ÜÃ…®Ü ÓÜ|¡ ñÜáívÜáWÜÙÜá PæùÊÜå… ®Üvæ¨ÝXñÜá¤. ÓÜÄ¿Þ¨Ü ÓÜáÚÊÜâ ÔWܨæ PÝ~ԨܪÄí¨Ü, PæãÇæWÜvÜáPÜ, ÊÜáÃÜ¨Ü ©Ëá¾WÜÙÜ®Üá° ¯ÃÝÍÜÃÝ¨Ü ±æäÈàÓÜÃÜá, Öæ¯Åa…Wæ Jí¨Üá hæãñæ PÜw¨ÜáÃÜáÚÓÜáÊÜÊܯÃܸæàPæí¨Üá AÊܯWܯ°ÔñÜá. ÊæáàÆíX (Pæãàoá) PÜÙÜá×ÔPæãorÃÜá. PæàÊÜÆ ŸÖÜáÍÜ@ ÓÝËáÇ…WÜÙÈ Ü É PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜÊ¯Ü Ãܸàæ PÜá. Jí¨Üá hæãñæ Pæãàp… ±ÜÄÎàÈÔÁáà, Cwà vÜWÜÉÓ… ¶ÜÃ… ÊÜáÃÜWÜÙÜá ÖæàÃÜÙÜÊÝX ±ÜÅPÃÜ | Ü ¨Ü g®Ü¾ hÝÇÝw¨Ü Öæ¯Åa…, PÜÃÝÃÜá â¨Üá& ¶æÔµP… ÊÝ¿ááÊÜ ×àWæãí¨Üá ¸æ©QRÙæ¿®ááÊÜ ÊÝPÝRX PæãÇæWv Ü áÜ PÜ®Ü hÝñÜPÜ Ÿ¿áÈWæÙ¨ æ .Ü Ü È É . ÖÝX¨Ü ª à æ Pæ ã Çæ W Ü v Ü á PÜ Ÿá©œÊíÜ ñÜ ¶æÔµP…®Ü ÊÝ¿ááÊÜ ©QR®ÈÜ É ÊÜáÃÜ¨Ü D ±ÜÅPÜÃÜ| ®Üvæ¨Ü¨Ü᪠1923ÃÜÈÉ. ñܯTæ AÊæáÄPÝ¨Ü ¨ÜQ| Ò JÃæWÝ®…®ÜȨ É ªÜ ¨ÜãÃÜ¨Ü ©Ëá¾WÜÙÜ®Üá° PÜw¨ÜáÃÜáÚÓÜáÊÜ PæÆÓÜ ¯gì®Ü ±ÜŨàæ ÍÜÊäæ í¨ÜÃÈ Ü ,É PæùÊåÜ … ®ÜvÀ æ áñÜá. ÊÜÞvÜᣤø Ü àæ PÜá Gí¨Üá £àÊÜÞì¯Ô¨Ü. ¨ÜQÒ| JÃæWÝ®… ¸æor¨Ü ñܱܳÆáWÜÙÜ ÊÜááTÝíñÜÃÜ ÊæáçPæãÅàÓæãRà±… ÊÜááTÝíñÜÃÜ, Pæãàq®Ü ÖݨÜáÖæãàX¨Üª ÃæàÇæÌ ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ, ÊæáàÀáÇ… ®Üã騆 GÙæWÙÜ ®Ü ã Ü ° ±ÜÄàQÒÓÇ Ü ÝÃÜí¼Ô¨Ü. Pæãào®Üá° Pæãàa… (Aíaæ ÓÝXÓÜáÊÜ ÃæàÆá) ±ÜÅ¿Þ~ÓÜᣤñáÜ .¤ ÓÜí±Üä|ì ±ÜÄàQÒst BñÜ Jí¨æãí¨æà AÓÝ«ÝÃÜ| ÊæáàÀáÇ…Pæãàa… A®Üá° væç®ÜÊæáp…¯í¨Ü ÔwÓÜ ËÊÜÃWÜ ÙÜ ®Ü áÜ ,° ±æäÈàÓ… A˜PÝÄWÜÙÜ ÊÜááí¨æ ¹bco.r ÇÝÀáñÜá. ÃæàÇæÌ¿á ±Üä£ì ÔŸºí© ÊÜWÜì ÃÜPܤ¨Ü Pæãàq®æãvæ¿á®Ü WÜá| ËÍæàÐÜ|WÜÙáÜ D Ä࣠CñÜá.¤ ÊÜávÜáË®ÜÈÉ ¹©ªñÜá¤. PæãÇæWÜvÜáPÜÃÜá ¿ÞÊÜâ¨æà 1. Pæãàq®Ü E¨Üª ±ÜÄÎàÈst Öæ¯Åa…, ÓÜáÚÊÜâ, WÜáÃÜáñÜá ¯àvܨæ Pæùí Ôà®…¯í¨Ü PÝÈR£¤ "PæãÇæWv Ü áÜ PÜ®Ü GñÜä Ü I¨Üá Aw, ÖÜñáÜ ¤ CíaÜá' Gí¨Üá

AÊܯÃÜáÊÜ ÓÜÙ§ Ü ÓÜÄ¿ÞX £Ú¨Üá ŸÃÜÈÆÉ. ¯gÊÝ¨Ü £ÃÜáÊÜâ ÔQR¨Ü᪠Pæã®æ¿áÈÉ; Öæ¯Åa… Pæãàq®Ü PæÙÜ Ÿ©¿áÈÉ ¹X¿ÞX ÊÜ á ábc q r ¨ Ü ª PÝWÜ ¨ Ü ¨ Ü ñÜáívæãí¨Ü®Üá° ¯«Ý®ÜÊÝX ÖæãÃÜWæÙæ¨ÝWÜ. hÝWÜ ÃÜãPÜñæÀáí¨Ü A¨Ü®Üá° ¹wÔ ®æãàw¨Ü. ²ÅípÝ¨Ü APÜÒÃÜWÜÙÜá ÓÜÄ¿ÞX PÝ~ÓÜÈÆÉ. AÁãàw®… ¶ÜäÂÊÜå… (AÁãàw®… A®Üá° ²ÅíqíW… CíP…WÜÙÈ Ü É ŸÙÜÓÜáñݤÃæ) ÃÝÓÝ¿á¯PÜ E±ÜÁãàXÔ ®æãàw ¨ÝWÜ, A¨Üá ¿áá.GÓ….Aíaæ PÜaæàÄ¿á "ÄÔ±…r' BXñÜá¤. ±ÝÂPæàh… Jí¨Ü®Üá° ÄiÓÜrÃ… ±æäàÓ…r®ÜÈÉ "ÃÝ¿å…w, ApæÅÊã æ íp…', ¿ááià®…, JÃæWÝ®… G®Üá°ÊÜ ËÙÝÓÜPæR PÜÙÜá×Ԩܪ "ÄÔ±…r' A¨Üá. DWÜ ±æäÈàÓ… A˜PÝÄWÜÙÜá PÝ¿áì±ÜÅÊÜêñܤ ÃݨÜÃÜá. AÊÜÄWæ Pæã®æ¿á¨ÝX £Ú©¨Üª "ÃÝ¿å… w, ApæÅÊæãíp…' ËÙÝÓÜ ±Üñæ¤ ÖÜbc¨ÜÃÜá. APÜR±ÜPÜR ¨ÜÊÃÜ áÜ ÖÝWÜã ®æÃÖ æ ã æ Ãæ¿áÊÜÃ®Ü áÜ ° ËaÝÄÔ¨ÝWÜ, w' ApæÅÊæãíp…®Ü WÜáÃÜáñÜá aÜÖÜÃæWÜÙÜá (GñܤÃÜ, BPÝÃÜ, Ÿ|¡, ñÜãPÜ, GvÜaÜ) Öæ¯Åa… ÓÜËÊÜÃÜÊÝX £ÚԨܪ WÜáÃÜáñÜá aÜÖÜÃæWÜÚWæ, GÇÝÉ Ë«Ü¨ÜÆãÉ ÓÜÄ¿ÞX ÖæãàÆᣤñÜá¤. ±æäÈàÓ… A˜PÝÄWÜÙÜá BÍÜ¿ c áì aÜQñÜÃݨÜÃáÜ . w'BpæÅÊã æ íp… ñÜ®°Ü AÊÜÚ Óæãà¨ÜÃÃÜ Ý¨Ü "Ãæà' ÊÜáñÜᤠ"ÖÜãÂW…'Ãæãí©Wæ ÃæàÆá

B Pæãàp… AÊÜÃÜ ±Üñæ¤Wæ PÝÃÜ|ÊÝXñÜá¤! ¨ÜªÃÜá. hÝWÜÃÜãPÜñæÀáí¨Ü ÓܧÙÜ ±ÜÄÎàÆ®æ ®Üvæst ±æäÈàÓÜÄWæ PÜívܨÜáª& Jí¨Üá ÄÊÝÆÌÃ…, ¸ÝÂoÄ aÝÈñÜ wpæãà®æoÃ…, "QÅÁãÓæãp…'®ÜÈÉ A©ª¨Üª Jí¨Üá hæãñæ ÍÜã&PÜÊÜÃ… ÖÝWÜã Jí¨Üá hæãñæ ÊæáàÆíX. (QÅÁãÓæãp… (Creosote) A®Üá°ÊÜâ¨Üá PæãàÇ…pÝÃ… (Coal tar) A®Üá° ¶ÝÅPÜÒ®ÜÇ… wÔrÇæà ÐÜ®… (PÜá©Ô BË¿á®Üá° ñÜ|¡WÝXÔ¨ÝWÜ) ÊÜÞw ¨ÝWÜ ŸÃÜáÊÜ Jí¨Üá ÓÜáWÜí«Ü ÓÜí¿ááPÜ(¤ Aromatic compound) ÊÜÓÜá¤. QÅÁãÓæãp… A®Üá° ¸æàPæíñÜÇæà ŸÙÜÓÜÇÝXñÜá¤. C¨ÜÃÜ E¨æªàÍÜ&A±ÜÃݘWÜÙÜ ÊÝÓÜ®æ ±æäÈàÓ… ®ÝÀáWÜÚWæ £Ú¿á¨Üíñæ ¨ÝÄ ñܲӳ áÜ ÊÜâ¨Üá. ±æäÈà ÓÜÃáÜ ¿ÞÊÜâ¨æà WÜáÃÜáñÜÃÜ ÊÜáá®Üv ° æ ÓݘÓÜÇÝWܨ,æ ÊæáàÆíX¿á®Üá° Öæ¯Åa…Wæ PÜÙÜá×ÓÜáñݤÃæ. "Öæ¯Åa…' Êæã¨ÜÆá ÊÜÞw¨Ü PæÆÓÜÊæí¨æÅ, ÊæáàÆíX¿á®Üá° Jí©íaÜã ¹vܨæ, ÓÜãPÜÒ$¾ÊÝX ±ÜÄÎàÆ®æ ÊÜÞw¨Üáª. Pæãàq®Ü hæ๮ÜÈɨܪ, ÊÜáá¨æ¿ ª ÞX¨Üª AÊÜÍàæ ÐÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ÖæãÃæñWæ ¨ æ áÜ ÖÝQ¨Ü. A¨ÜÃÈ Ü É PæÆÊÜâ ÓÝÂí±ÜÇ…WÜÙÈ Ü É XÅàÓ…®Ü PÜÇÀ æ áñÜá.¤ XÅàÓ… PÜÇæ ®æãàw¨Ü ±æäÈàÓÜÄWæÜ D Pæãàq ®æãvæ¿á WÝÂÃæàh… ÊæáPݯP… BXÃÜŸÖÜá¨æà? G®Üá°ÊÜ ÓÜíÍÜ¿á ŸíñÜá. B¨ÜÃæ Öæ¯Åa…®Ü ËÍæÉàÐÜ OæÁáà ¸æàÃæ¿ÞXñÜá¤. BñÜ Pæãàq®ÜÈÉ XÅàÓ…

£ÚÔ¨Ü. 2. Pæãàq®Ü E¨Üª ÊÜáñÜᤠAWÜÆ¨Ü AÙÜñæ ±ÜÄ ÎàÈÔ, PæãÇæWÜvÜáPÜ®Ü "ñÜãPÜ 165 ±èív…' CÃÜ ¸æàPæí¨Ü. 3. Pæãàq®Ü Ÿo®…(WÜáíw)WÜÚWæ ÔQRPã æ íw¨Üª PÜã¨Ü騆 GÙæWÚÜ í¨Ü, PæãÇæWv Ü áÜ PÜ "£Ú PÜí¨Üá Ÿ|¡¨Ü PÜã¨ÜÈ®Ü樆 áÜ ' Gí¨Üá £ÚÔ¨Ü. ÖÝWæÁáà Aí¨Ýgá ÊÜ¿áÓÜ®Õ áÜ ° £àÊÜÞì¯Ô¨Ü. 4. Pæãàq®Ü hæ๮ÜÈÉ ÔPÜR ÖæãWæÓæã²³®Ü GÙæ WÜÙÜá, Ÿpær «ÜÄÓÜᣤ¨ÜªÊÜ®Üá ñܮܰ ÔWÜÃæào®Üá° ñÝ®æà ÓÜáÃÜÚ ÓÜᣤPæãÙÜáÛ£¤¨Üª G®Üá°ÊÜ ËÐÜ¿á Ÿ×ÃÜíWÜ ±ÜwÔñÜá. 5. Pæãàq®Ü GvÜŸ©¿á hæàŸá, ŸÆWÜvæ¿á hæà¹XíñÜ hÝÔ¤ ŸÙÜÔ ÓÜÊæ¨Üí£ñÜá¤. AÆɨæ Pæãàq®Ü WÜáíwWÜÙÜ®Üá° GvÜWÜvæÀáí¨Ü ÖÝQPæãívÜí£ñÜá¤. PæãÇæWÜvÜáPÜ®æ㟺 GvÜaÜ A®Üá°ÊÜâ¨Üá Ÿ×ÃÜíWÜ WæãíwñÜá. 6. Pæãàq®Ü ÊÜá«Ü嬆 ±Üqr¿áÈÉ EWÜáÃÜá ñÜáívæãí¨Üá ÔQRñÜá. ÖÝWݨÜÃæ, DñÜ PÝÆPÝÆPæR ÓÜÄ¿ÞX EWÜáÃÜ®áÜ ° PÜñÄ¤Ü ÓÜáñݤ®.æ C¨Üá Öæ¯Åa…Wæ ñÜÇæ ®æãàÊÜâ ñÜí©ñÜá. ¿ÞPæí¨æÅ ÊÜáÃÜ PÜw¿ááÊÜÊÃÜ È Ü É ¯àpÝX EWÜáÃÜá PÜñÄ¤Ü ÓÜáÊÜ A»ÝÂÓÜ ŸÖÜÙÜ PÜwÊæá. CÐærÆÉ ËÊÜÃÜWÜڨܪÃÜã PæãÇæWÜvÜáPÜ®Ü ÖæÓÜÃÜá, 25

¨ÜÃã æ àvæ¿Þ¨Ü ©®Ü©í¨ÜÇàæ PÝOæ¿ÞX¨ÝªÃíæ ¨Üá ®æÃÖ æ ã æ Ãæ¿áÊÜÃáÜ £ÚÔ¨ÜÃáÜ . "Ãæà'ÖÝWÜã"ÖÜãÂW…' ÃÜ ÓÜí±Üä|ì ËÊÜÃÜ ¨æãÃæñÜá, ÊÜáãÊÜÃÜ®Üã° "ÊÝípæv…' ÈÓ…r®ÜÈÉ ÓæàÄÔ, AÊÜÃÜ bñÜÅWÜÙÜ®Üá° "ÊÝípæv…' G®Üá°ÊÜ ÖÜOæŸÃÜÖܨÜw AíqÓÜ ÇÝÀáñÜá. AÊÜ Ú ÓÜ Ö æ ã à¨Ü Ã Ü Ã Ü ® Ü á ° ±Ü ñ æ ¤ ÖÜ a Ü á c Ê Ü â ¨Ü á ÓÜáÆ»ÜÊÝXÃÜÈÆÉ. ®ÝÆáR ÊÜÐÜì¨Ü ŸÚPÜ AÊÜÚ ÓÜÖã æ à¨ÜÃÃÜ Ý¨Ü "Ãæà' ÊÜáñÜᤠ"ÖÜãÂW… ApæÅÊã æ íp…' ±Üñ¿ ¤æ Þ¨ÜÃáÜ ; A¨Üã ËbñÜÅ ÄࣿáÈÉ. ¿áá.GÓ…. BËáì¿áÈɨªÜ ÓÝhæìíp…®æ㟺, µÈ¶æç®…Õ®È Ü É ñÜ®°Ü hæãñæ¿áÈɨܪ "Óæç¯PÜ'®Ü®Üá° "ÖÜãÂW… w ApæÅ Êæãíp…' WÜáÃÜáñÜá ×w©¨Ü.ª ÊÜá¯ÇݨÜÈÉ ÖÜãÂW… ®Ü®Üá° Ÿí˜ÓÜÇÝÀáñÜá. "KwÁãà ÔràÇ… ËáÇ…' ®ÜÈÉ AÊÜ®Ü Óæãà¨ÜÃÜÄŸºÃÜá "ÃÝ¿å…' ÖÝWÜã "Ãæà ApæÅÊæãíp…' TæãàpÝ ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜá £¤¨ÜªÃÜá. AÈÉWæ Öæãà¨Ü ±æäÈàÓ… A˜PÝÄWÜÙÜá AÊÜÄŸºÃ®Ü ã Ü ° Ÿí˜Ô¨ÜÃáÜ . ÊÜáãÊÜÃáÜ ÓÜÖã æ à¨ÜÃÃÜ áÜ ñܱäæ ² ³ P³ ã æ ívÜ ®ÜíñÜÃ,Ü AÊÜÃ®Ü áÜ ° iàÊÝÊܘ ÎPæWÒ ÝX hæçÈWæ ñÜÙÇ ÛÜ ÝÀáñÜá. ÊÜáãÆ: væàËv… KÊæ®…®Ü ×væ®… GËvæ®…Õ PܮܰvÜPæR: Pæ. ±ÜÅÍÝíñ…

APæãràŸÃ…

16 - 31 - 2009


""ÊÝÃÜPæR Gíoá ŸÙæ ±Üâw ÊÜÞvݤÙæ, DWÜ ¿ÞPæ ÖæãÓÜ ŸÙæ'' ±ÝÊÜ®Ý, ÊÜáWÜÚWæ ŸÙæ

PæãwÓÜᣤ¨ªÜ ±ÜÃÊ Ü áæ àÍÜÃÌ ®Ü ®Ü áÜ ° PæàÚ¨ÜÙª áÜ . ''CÃÜÈ ¹vÜá, ÊÜáWÜá AÇæàÌ , AÊÜÙàæ ®Üá ŸíWÝÃÜ-ÊÜgÅ PæàÙݤÙæÁáà? ÖÜñݤÃÜá ÃÜá±ÝÀá¿á ŸÙæ ñÝ®æ? D ÓÜÆ ±ÝÉÔrP… ŸÙæ PæãwÓÜáñæ¤à®æ. JvæÁãà©ÆÉ'' G®Üá°ñܤ ±ÜÃÜÊæáàÍÜÌÃÜ ÊÜáWÜá »ÜáÊÜ®ÝÙÜ GÃÜvÜã ±Üâor PæçWæ ¨Ü±Ü³$ ±ÝÉÔrP… ŸÙæ ÖÝQÔ¨Ü.ª WÜívÜ BµàÔWæ ñæÃÚÜ ¨Ü ÊæáàÇæ, ±Üâor »ÜáÊÜ®Ý ÊÜáÆX¨Ü ÊæáàÇæ ±ÝÊÜ®Ý GÆÉ PæÆÓÜ ÊÜááXÔ Jí¨ævæ PÜáÚ£¨ÜªÙÜá. ÊÜáWÜÙÜ ŸÙæ¿á ÊÝÂÊæãàÖÜ ®æ®Ü±ÝX, PÜ|á¡ ñܮܰ ŸÆWæç¿áÈɨܪ Jí¨æà Jí¨Üá ŸíWÝÃÜ¨Ü ŸÙæ PÜvæ ÖæãÃÜÚñÜá¤. AÊÜÙܱܳ$ ÊÜá¨ÜáÊæ¿áÈÉ Pæãor PÜvÜWÜ A¨Üá. A±Ü³$ ñÜáíŸ PÜб rÜ o Ü ár ñܮðæ v Ü áÜ Öæ|á¡ÊáÜ PÜÚR Wæ Jí¨æãí¨Üá ŸíWÝÃÜ¨Ü PÜvWÜ Ü PæãwÔ¨Ü.ª A±Ü$³ A¨Ü®áÜ ° PæãwÔ¨ÝX¯í¨Ü ±ÝÊÜ®Ý A¨Ü®áÜ ° PæçÀáí¨Ü ñæW© æ ÃÜÈÆÉ. ÊÜá«ÜÂÊÜá ÊÜWÜì¨Ü AÊÜÙÜ ÓÜíÓÝÃÜ ñݱÜñÜÅ¿áWÜÙÜÈÉ b®Ü°PæR ¿ÞÊÜâ¨æà Óݧ®ÜËÃÜÈÆÉ. Óæçoá ¸æàPÜá, ÊÜá®æ PÜqPr ã æ Ùܸ Û àæ PÜá. Jí¨æà ÊÜáá¨Ü᪠ÊÜáWÜá »ÜáÊÜ®ÝÙÜ®áÜ ° aæ®Ý°X ÓÝQ ˨ÝÂÊÜíñÜÙ®Ü Ý°X ÊÜÞvܸæàPÜá. A¨ÜÐærà B ¨Üí±Ü£WÜÙÜ ÓܨÜ嬆 PÜ®ÜÓÝXñÜá¤. ÖÜñܤ®æà ÊÜ¿áÔÕ®ÜÈÉ A±Ü³$ PæçWæ ÖÝQ¨Ü PÜvWÜ Ü C±Üñ³ áÜ ¤ ÊÜÐìÜ WÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ ®Üágáj WÜágÝjXñÜá.¤ ÖæãÙܱâÜ PÜÙ¨ æ áÜ PæãíwñÜá.¤ CÐÜár ÊÜÐìÜ ÊݨÜÃã Ü A¨Ü®áÜ ° Ÿ¨ÜÇÝÀáÓÜÆá, ÓÜÄ ÊÜÞwÓÜÆá BXÃÜÈÆÉ. £íWÜÙÜ Sbì®ÜÈÉ EÚst ÓÝËÃÜ ÃÜá±ÝÀá ±ÝÊÜ®ÝÙÜ ŸÚ CñÜá¤. B¨Üª Äí¨ÜÇæà ÊÜáWÜÙÜá ÓÜO… ±ÝÉÔrP… ŸÙæ PæãívÜ ÓÜíhæ PÜ¥æ ±ÝÊÜ®Ý ÊÜáWÜá hæãñæ, ÊÜá®æ¿á Öܣä ¨ Ü Ü Óæã®æ WÝÃÜ®Ü ŸÚ ÖæãÃÜq ¨ÜªÙÜá. A±Ü³$ Pæãor B ŸÙæ ÓÜÄ ÊÜÞwÔ, ±ÝÈÍ… ÊÜÞwÓÜáÊÜ ¯«ÝìÃÜ©í¨Ü! ñÜ®°Ü ±Üâor ±ÜÔì®ÜÈÉ Pæç¿á PÜvÜWÜÊÜ®Üá° CoárPæãívÜá WÝi®Ü ŸÙæWÜÙÜ®Üá° PæçWæàÄÔPæãívÜá ŸÔÕ®ÜÈÉ ÊÜáWÜá hæãñæ ÖæãÃÜq¨ÜÙª áÜ . ñÜÊÃÜ ã Ü Ä®Ü B APÜÓR ÝÈ WÜgÝ®Ü®Ü BPæWæ ±ÜÄaÜ¿á¨Ü ÊÜ®Üá. AÊÜ®Ü ±Üâor AíWÜwWæ ÖæãàX ±ÜÔì¯í¨Ü ŸÙæ PæãvÜÆá Pæç ÖÝQ¨ÜªÙÜá. ''AÁãÂà ®Ü®Ü° ŸÙæ....'' G®Üáñ° ¤Ü ±ÜÓ…ì GÐÜár ÖÜávÜáQ¨ÜÃã Ü ŸÙæ ÔQRÃÈ Ü ÆÉ. ÊÜáWÜá »ÜáÊÜ®Ý ¸æàÃæ AÙÜñã æ vÜX¨ÜÙª áÜ . ''AÊÜÞ,¾ ÊÜá®æ¿áÇæàÉ ¹oár Ÿí©Ãܸàæ PÜá'' Gí¨Üá WÜgÝ®Ü®Ü ÓÜÊÞ Ü «Ý®Ü ÊÜÞw¨Ü.ª C®æãí° ¨Üá ŸÓÜáÕ ÖÜ£¤ ÊÜá®æWæ Ÿí¨ÝWÜ A¨ÝWÜÇæà ±ÜÃÜÊæáàÍÜÌÃÜ ÊÜá®æWæ Ÿí¨Üá PÜáÚ£¨Üª. ¨ÜáWÜávÜ©í¨Ü Kw Ÿí¨Ü ÊÜávÜ©Àáí¨Ü GÆÉ ËÐÜ¿á £Ú¨Ü. CŸºÃÜã ÓæàÄ ÊÜá®æÁáÇÝÉ ÖÜávÜáQ¨ÜªÃÜá. ŸÔÕ®Ü ÃÜÍ…®ÜÈÉ ŸÙæ PÜÙæ¨Ü¨Ü᪠ÓܳÐÜrÊÝXñÜá¤. ÖÜÆáÉ PÜbc ñÜ®ÜWÝ¨Ü B[ÝñÜ ÊÜáábcPæãívÜ ±ÝÊÜ®Ý, WÜívÜ- ÊÜáWÜáËWæ Pݵ- ÖÝÆá ÊÜÂÊÜÓæ§ ÊÜÞw¨ÜªÙÜá. B¨ÜÃæ GÆÉ PæÆÓÜ ÊÜááXÔ ÃݣŠÊÜáÆX¨ÝWÜ ¨Üá@S ñÜvæ¿áÇÝÃܨæà AñÜᤠ¹qr¨ÙªÜ áÜ . ±ÜÃÊ Ü áæ àÍÜÃÌ ¯Ü WÜã ®æãàÊÝXñÜá.¤ ÊÜáãPÜ®íÜ ñæ Sábì¿áÈÉ PÜáÚ£¨Ü.ª BWÜ AÇæàÉ BvÜᣤ¨ªÜ »ÜáÊÜ®Ý, AÊÜᾮܮÜá° A²³PæãívÜá ''AÊÜÞ¾ AÙܸæàvÜ. ±æäÈàÓ… ÊÜÞÊÜÞÄWæ ÖæàÚ PÜÙÜۮܮÜá° hæçÈWæ ÖÝQÓæãà|! AÙܸæàvÜ ±ÜË, ®Ü®Ü° ŸÙæ ÖÝQPæãà'' G®Üá°ñܤ ñܮܰ ±ÝÉÔrP… ŸÙæ ¹bc Pæãqr¨ÜªÙÜá. ñÝ®Üá H®Ü®Ý°¨ÜÃÜã PÜÙæ¨ÝWÜ ''ŸáË, AÙܸæàvÜ ÊÜáÄ'' G®Üá°ñݤ AÊÜá¾ ÊÜáᩪ ÓÜáÊÜíñæÁáà DWÜ »ÜáË ñܮܰ AÊÜᾮܮÜá° ÊÜáᩪԨܪÙÜá. ''®Ü®Ü° b®Ý°!'' G®Üá°ñܤ AÙÜáñݤ-®ÜWÜáñݤ ±ÝÊÜ®Ý, »ÜáÊÜ®ÝÙÜ®áÜ ° A²³Pã æ ívÝWÜ ±ÜÃÊ Ü áæ àÍÜÃÌ ®Ü Ü PÜ|á¡WÙÜ áÜ ñÜáí¹ Ÿí©¨ÜÊ ª âÜ .

b®Ü°

Ëg¿Þ ÎÅà«ÜÃ… 26

®Ýo ÇæãàPÜ¨Ü Jvæ¿á ®ÜoÃÝg ®Ü o ÃÝg®Ü ËWÜ Å ÖÜ

WÜÚÆÉ©ÃÜáÊÜ »ÝÃÜ£à ¿áÃÜ ÊÜá®æ ŸÖÜÙÜ A±ÜÃÜã±Ü. AíñÝ ÃÝÑóà¿á ÊÜáor¨È Ü É ®Ü v æ ¿ ááÊÜ ÊÜ Ó Ü á ¤ ±Ü Å ¨Ü Í Ü ì ®Ü & PÜ Ç Ý Êæ á àÙÜ ¨ Ü Æ ãÉ ®Ü o ÃÝg®Ü PÜ Ç ÝPÜ ê £ ±ÜÅÊÜááS BPÜÐÜìOæ. ×àWæ ÊÜá®æÀáí¨Ü AíñÝÃÝÑóà¿á ÊÜ á or ¨ Ü Ê Ü Ã æ W Ü ã ®Ü o ÃÝg »ÝÃÜ£à¿áÃÜ ±ÝÈWæ ±ÜÃÜÊÜá ±ÜägÂ. ®ÜoÃÝg »ÝÃÜñÜ¨Ü PÜÇæ ñÜñÜÌWÜÙÜ WÜãvÝ¥ÜìWÜÙÜ ÓÜíPæàñÜ. »ÜÃÜñÜ®Ü "®ÝoÂÍÝÓÜŒ'¨ÜÈÉ 108 ®Ýo ˘WÜÙÜá ËÊÜÄÓÜƳqrÊæ. ÍæçÊÝWÜÊÜáWÜÙÜÈÉ ÎÊÜ 108 Ë«ÜWÜÙÜÈÉ ®ÝoÂÊÝw¨Ü G®Ü°ÇÝX¨æ. ÎÊÜ®Ü D 108 ®Ýo ˫ÜWÜÙÜã, ®ÝoÂÍÝÓÜŒ¨Ü 108 Ë«ÜWÜÙÜã Jí¨æà Gí¨Üá ˨ÝÌíÓÜÃÜ A¼±ÝÅ¿á. »ÝÃÜ£à¿á ÓÝ×ñÜÂ&ÎƳ¨ÜÈÉ ®ÜoÃÝg¯Wæ AWÜÅÓݧ®Ü. ¸Ý¨ÝËá&GÇæãÉàÃÜWÜÙÜÆãÉ ®ÜoÃÝg ±ÜÅÊÜááS BPÜÐÜìOæ. ñÜËáÙÜá ®Ýw®Ü ±ÜÅÊÜááS PæÒàñÜÅÊÝ¨Ü b¨ÜíŸÃÜ ¨æàÊÝÆ¿á ®ÜoÃÝg¯Wæà ËáàÓÜÆá. ®ÜoÃÝg ËWÜÅÖ¨ Ü Ü WÜãyÝ¥ÜìWÜÙáÜ , ÓÜíPæàñÜWÙÜ Ü ŸWæWæ PÜÇÝ ËÊÜ á ÍÜ ì PÜ Ã Ü á , Óèí¨Ü ¿ áì ËáàÊÜ Þ íÓÜ P Ü Ã Ü á A®æ à PÜ ÊÝÂTæÂWÜÙ¯Ü £° ¨ ¤ ݪÃ.æ ÎÊÜ®Ü ±ÜíaÜPêÜñÂÜ WÜÙ®Ü áÜ ° D ®ÜêñÂÜ ±ÜÅ£¯˜ÓÜáñܨ ¤ .æ Aí¨ÜÃæ ŸÅÖܾ&ËÐÜá¡, ÃÜá¨ÜÅ, ÊÜáÖæàÍÜÌÃÜ, ÓܨÝÎÊÜ®Ü aÜoá ÊÜqPæWÙÜ Ý¨Ü ÓÜêÑ,r Ô§£, ÓÜíÖÝÃÜ, £Ãæãà»ÝÊÜ ÊÜáñÜᤠA®ÜáWÜÅÖWÜ ÙÜ Ü ÓÜíPæàñÜ. ÊæáàÇݽWÜ¨Ü ŸÆWæç¿áÈÉ ×w©ÃÜáÊÜ vÜÊÜáÃÜá ÓÜêÑr¿á®Üã°, A»Ü¿á ÖÜÓܤËÃÜáÊÜ PæÙÜ ŸÆWæç ÃÜPÜÒOæ¿á®Üã°, GvÜ ÊæáàÇæY„¿áÈÉÃÜáÊÜ AX° ®ÝÍÜÊÜ®Üã° ÓÜãbÓÜáñܤÊæ. G£¤¨Ü GvÜ PÝÆ®Üá° ñæãàÄÓÜᣤÃÜáÊÜ GvÜWæç ÊÜááQ¤¿á®Üã° ÓÜíPæà£ÓÜáñܤ¨æ. ®ÜoÃÝg®Ü ÓÜáñܤÈÃÜáÊÜ ±ÜÅ»ÝÊÜÚ ËÍÜÌ¨Ü ÓÜíPæàñÜ. TÝÂñÜ ±ÝÅaÜ PÜÇÝ ËaÜPÜÒ| vÝ. B®Üí¨Ü PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá AÊÜÃÜá "®ÜoÃÝg'®Ü ËË«Ü »ÜíXWÜÙÜ A«Ü¿á®Ü ®ÜvæÔ PæãÅàwà PÜÄÔ, "ÎÊÜ®Ü ®ÜêñÂÜ ¨Ü ÊÜáÖÜñÌÜ ÊÜáãÃÜá A¥ÜìÊÜâÙܨ Û áÜ .ª Êæã¨ÜÆ®æ ¿á¨ÝX ±ÜÅ»ÝÊÜÚÀáí¨Ü ÓÜíPæà£Ô¨Ü ËÍܨ Ì Ü GÇÝÉ aÜÆ®æWÚÜ WÜã CÊÜ®Ü Æ¿áŸ¨Üœ ®ÝoÂÊæà ÊÜáãÆ GíŸá¨Ü®Üá° ÓÜãbÓÜáñܤ¨æ. GÃÜvÜ®æ¿á¨ÝX ÊÜÞÁá¿á ŸÇæÀáí¨Ü ÊÜÞ®ÜÊÜ®Ü BñܾWÜÙÜ®Üá° ÓÜÌñÜíñÜÅWæãÚÓÜáÊÜâ¨æà D ®ÜêñÜ嬆 E¨æªàÍÜ. ÊÜáãÃÜ®æ¿á¨ÝX, D ®ÜêñÜ ®Üvæ¿áᣤÃÜáÊÜ hÝWÜ&"b¨ÜíŸÃÜ' Gí¨ÜÃæ, ËÍÜÌ¨Ü Pæàí¨ÜÅ A¥ÜÊÝ ÖÜê¨Ü¿á' Gí¨Üá ËÍæÉàÑԨݪÃæ. "ÖÜê¨Ü¿á¨æãÙÜWæà D ÎÊÜ®ÜêñÜ ®Üvæ¿ááñܤ¨æ' GíŸá¨Üá AñÜÂíñÜ A¥ÜìWܼìñÜÊÝ¨Ü ñÜñÜÌ.

APæãràŸÃ…

16 - 31 - 2009


#<}æoÓ}œ

C®Üá°

PÝÃÜ| ÓÝPÜá Baæ ÖæãàWÜá G¨æÀáí¨Ü AÈÉàWÜ ±ÜpÝr¼ÐæàPÜ ®Üv¿ æ áᣤ¨æ C®æ㟠° ¯º Wæ

ÓÜáSÊÝX¨ÝÃæ

ælo Aj <u Ôj èj Ôj" Öj, PÜÐÜr Ÿí¨ÝWÜ "¨æàÊÜÃàæ ®Ü®WÜ ã æ í¨Üá ¨æãvÜx PÜÐÜr C¨æ' H®Üá ÊÜÞvÜÈ A®Ü¸ ° àæ w "PÜÐÊ rÜ àæ ®Ü®È °Ü É ¨æãvÜx ¨æàÊÜĨݪ®æ A¯°'

**

®æÆ ŸWæ¨áÜ ¯àÃÜá PæãvÜŸÇæÉ G¨æ ŸWæ¨áÜ ÖæàWæ PæãvÜÈ ÃÜPÜáñÜ

**

**

¯à®Üá GÇÝÉ PæàÚ¨æ ®Ü®Ü° ŸÚ ²Åà£Áãí¨Ü®áÜ ° ¹oár

aÜãÃÜá ÔPÝRWÜ hÝÔ¤ ¸æàPæ¯ÓÜáñæ¤ hÝÔ¤ ÔPÝRWÜ C®Üã° aÜãÃÜá ¸æàPæ¯ÓÜáñæ¤ A¨æà GÇÝÉ PÜÙPÜ ã æ ívÝWÜ ®æãàw "aÜãÃæà ÓÝPÝXñÜá¤' A®ÜáÕñæ¤

¨æàÊÜÃÜ PÝÆ PæÙÜX®Ü ÖÜãÊÜÆÉ A¨Üá ¯àÇÝíg®Ü **

**

ÖÜáÆáÉ PÜwx ÓÝPÜá ÊÜááÙÜáWÜáÊÜÊ¯Ü Wæ ŸaÝÊÝWÜÆá CÇæãŸ É º Pæç PæãorÃÜã ÊÜááÙÜáWÜᣤ¨Ýª®æ ±æÅàËá

**

®ÝÊÜâ PÝÊÜáÊÜ®áÜ ° ¹vÜŸÖÜá¨Üá PÝÊÜá

A¨Üá ¯àÇÝíg®Ü

**

®Ü®WÜ ã æ í¨Üá BÓæÀá¨æ ¯®Ü° ñæãàÙÜ ñæPæR¿áÈ ÓÝ¿á¸æàPæí¨Üá **

²Å࣠Aí¨ÜÃæ

®ÜÊáÜ ®¾ áÜ ° ¹væãàÆÉ™! **

®Ü®WÜ æ AÙÜáÊÜâ¨ÜPæR ¹vÜá ¨æàÊÜÃæ C®Ý°¨ÃÜ ã Ü AÊÜÙÜ ®æ®± Ü âÜ ÓÝ¿áÈ

WæãñݤWÜáñæ¤ ¹vÜá ¯®ÜWã Ü Jvæ¨Ü ÖÜ꨿ Ü á¨Ü ®æãàÊÜâ H®æí¨Üá!

**

Gí©XíñÜ Cí¨Üá ÃÜáb¿ÞXñÜᤠPÜOæ Pݵ ¯®Ü° ²Å࣠¸æÃÔæ ¨Ý™? **

¯®ÜWã æ í¨Üá ÊÜÞñÜã ÖæàÙܨæ ÓÜñáÜ ¤ ÖæãàWÜŸÖÜá¨Üá ®Ý®Üá væãàíp…ÊÜÄ. ÓÜñܤ ÊæáàÆã ¯®Ü° ²Åà£ÓÜáÊÜÊÄÜ ¨Üê æ A¨Üá ®Ý®Üá ÊÜÞñÜÅ

**

ÓæãàÆáÊÜâ¨Üá ÓÜáÆ»Ü WæÆáÉÊâÜ ¨Üá PÜÐrÜ A¨ÜPRæ ®Ý®Üá ¯®ÜWæ ÓæãࣨÜ᪠**

ñÜáí¸Ý g®Ü ±ÜűæäàÓ… ÊÜÞw¨ÜáÅ "®ÜíWæ CÐÜr CÆÉ' Aí¨æ DWÜ AÊÜÃÆ æ É

**

**

¯à®Üá Pæãor WÜáÇݹ Ÿ|¡ PÜÙÜPæãíw¨æ

**

±ÜÅ£ PÜ~¡àÃÜã ¨Üá@S¨ÜÆ ª É ±ÜÅ£ ®ÜWáÜ ÊÜä ÓÜáS¨ÜÆ ª É ±ÜÅ£ ÊÜåè®ÜÊäÜ HPÝíñÜ¨Æ ªÜ ;É ÊÜááS ÊÜááSÊÝvÜPRæ ŸÈ¿ÞX¨æ raviajjipura@gmail.com

D gWÜñæ¤à ËbñÜÅ™.

GÃÜváÜ ÊÜáá¨Ü᪠ÊÜáá¨Ýª¨Ü ÊæãÓÜÙæ ÊÜáÄWÜÙàæ ®æãà g¯Ô CÈÉ GÃÜváÜ ñÜÇ¿ æ ááÙÜÛ ÖÝÊÜâ, GÃÜváÜ ¸Ý¿ááÙÜÛ ¨ÜÊÜâ. BÍÜc¿áì Gí¨ÜÃæ, AÊÜâWÜÙÜ ¸ÝÆ¨Ü »ÝWÜ Jí¨Ü ÖÜí©, I¨Üá PæãíŸáWÜÙáÜ ÙÜÛ PÜáÄ, GÃÜváÜ ñÜÇ¿ æ á BÊæá, PæãRí¨Üá AíqPæãíwñÜᤙ. C¨ÜÄí¨Ü AÊÜâWÜÚWæ aÜÈÓÜá ®ÝÆáR PÝ騆 PæãàÚ GÇÝÉ g¯ÔÊæ. ÊÜá®ÜáÐÜÂÃÜÈÉ ¹w ÊÜâ¨Üá AÐÜár ÓÝ«ÜÂËÃÜÈÆÉ™. ®æãàw¨ÜÊÃÜ áÜ , ±ÝÅ~ ÍÝÓÜ÷ ÓÜ¿ÞËá AÊÜÚWÜÙÜá ¿ÞÊÜ£¤WÜã ¸æÃÜWæ! A¨ÜÃÜÆãÉ ýÃÜá "C¨æí¥Ü ËbñÜÅ' AíñÜí¨ÜáPæãívÜÃã Ü Aí¥ÜÊÆ æ É GÃÜvÜá ñÜÇæ¿á ÖÝÊÜâ ÔPÜRÃæ Pæãàq Pæãàq Pæãw¤àË D gWÜ£¤®Ü AÇæãÉí¨Üá CÇæãÉí¨Üá PÜvæ g¯ÔÁáà A®æã°à g®Ü ¸æàÃæ ÖÜáqrPæãíw¨ÝªÃæ.C¨æÆɨÜÃÜ CÃÜáñܤÊæ ¹w Aí¨ÜáPæãívÜá ÓÜáÊÜᾮݨÜÃÜíñæ. ®ÜváÜ Êæ ÓÜ¿ÞËá ÊæãÓÜÙæ ÊÜáÄ¿á ŸWæY GÇÝɨÃÜ ã Ü B¨ÜÃæ B ÊæãÓÜÙæ ÊÜáÄWÜÙÜ PÜÐÜr ÖæàÚ! PæàÚ©àÃÝ? Jí¨ÜPæãRí¨Üá AíqPæãívæà Ÿ¨ÜáPæãà¨Ü®Üá° Aí¥Ü¨ã æ íª ¨Üá ÊæãÓÜÙæ ¯gPÜãR g¯ÔñÜᙤ . ¸ÝÂíPÝP…®Ü ´ÝÊÜå…ì ÖèÓ…®ÜÈÉ PÜÈñÜÊÝ CÆÉÊÝ AíñÜ ÊÜÞñÜÅ WæãñݤXÆÉ™.

ÓÜ¿ÞËá ÊæãÓÜÙæ! 27

APæãràŸÃ…

16 - 31 - 2009


ÓÜáÊÜáíWÜÇÝ GÓ….ÊÜááËá¾WÜqr

ÊÜáÙæ Ÿí¨Üá ¯íñÜ ÊæáàÇæ... A¨Üá Óæ±ÜríŸÃ… 30ÃÜ ÊÜá«ÜÂÃݣř,Ãݣſá ñÜí±Üâ WÝÚWæ CÃÜáÊÜâ¨Ü®æ°à Öæã¨Ü᪙, ÊÜáábc¨Ü Ãæ±æ³WÜÙÜ ×í¨æ PÜ®ÜÓÜá PÝ|áÊÜ ñÜÊÜPܨÜÈɨܪ ¨Ü~¨Ü iàÊÜWÜÚWæ ÓÜ©ªÆɨæà ÖÜĨÜá Ÿí¨Ü ±ÜÅÊÝÖÜ¨Ü AÄÊݨÝWÜ ñܹºŸáº™. PÜñܤÆÈÉÁáà PæçWæ ÔPÜR¨Üª®Üá° ¸Ýb, GÙæ¿á PÜí¨ÜÊÜá¾WÜÙÜ®Üá° G¨æWÜÊÜb ÓÜáÃÜüñÜ G¯Ô¨Ü ñÝ|WÜÚWæ Kw¨ÜÃÜá. C¨ÜáÊÜÃæWæ AÊÜÃÜ ¸æÙæWÜÚWæ ¯àÃÜá~ÓÜÆá Öæ|X¨Üª PÜêСæ AÊÜÃÜ ÊÜá®æWÚÜ Wæ ®ÜáXY¨ÙªÜ áÜ . "" H®… ÊÜÞvÝPÜã £Úà¨ÜíWݣř.. ÖÜñ… Ëá¯o®ÝÂWÜ GÇÝÉ PÜwà ¯àÃÜ... ¯àÃÜ... ®æãàwÅ, PÜñÜɨÝWÜ H®Üã PÝ|ÊÜÆɨ…Ä'' ÖÜĨÜá Ÿí¨Ü PÜêÐÝ¡ ®Ü©¿á ±ÜÅÊÝ-ÖÜÊÜ®Üá° Êæã¨ÜÆá ®æãàw¨Ü ÊÜÞÈ ±ÝqàÆ ¸æ¨ÄÜ ¨Üª ÓÜÖ.Ü ""¸ÝÂwÅ™, ¸ÝÂwÅ Cí¥Ý ÊÜáÚ ¿ÞÄWÜã ¸ÝÂwÅ'' Aí¨ÜáÉ DÃÜÊ™ÌÜ . ÊÜááí©®Ü ®ÝÆáR ©®ÜWÙÜ áÜ WÜáƺWìÜ iÇæ¿ É á ÓÜáÃܱâÜ ÃÜ ñÝÆãQ®Ü ŸívæãàÈ¿á D g®ÜÃÜ ±ÝvÜá AÊÜÄWæà WæãñÜᙤ . PæàÊÜÆ IÊÜñÜᤠÊÜá®æWÜÙÜ D ÖÜÚÛ¿áÈÉ Cí¨Üá ¿ÞÊÜ ÊÜá®æ¿áã ÊÝÓÜÁãàWÜÂÊÝXÆÉ™. ÊÜááí¨æ ÔàXà ÖÜá~¡ÊæáÀáñÜᤙ. ŸÔÃÜá ñÜáí¹ ¯íñÜ »Üã¨æàË¿á ±Üähæ ÊÜÞw "aÜÃÜWÜ' aæÈÉ PÜêñÜýñæ ÓÜãbÓÜÆá Ÿí¨ÜÐÜrÃÜÈÉÁáà ÓÜíñÜáÐÜrÃÝWÜÆá g®Ü Óܮܰ¨ÜœÃÝX¨ÜªÃÜá. Ãݣſá PÜ ñÜ ¤ ÆÈÉ ®Ü áÓÜ áÙÜ áÊÜ PÜ ÙÜ Û ®Ü íñæ o±Ü o±Ü®æà ÖܯÁãvæÀáñÜá. ¹ÔÈWæ J|X ¸Ý¿ÞĨܪ ®æÆÊÜ®áÜ ° ñÜ~Ô 28

APæãràŸÃ…

16 - 31 - 2009


ÓÜ á WÜ í «Ü Ê Ü ® Ü á ° ÖÜ Ã Ü w ñÜ á . B¨Ü à æ ! ÓÜ á Ä¿áÆá ±ÝÅÃíÜ ¼Ô¨Ü ÊÜáÙæ ¯ÆÉÇàæ CÆÉ™. AÐæàr AÆÉ AÊÜè Ü ®æ áÜ ° ÊÜâ¨Üá H¯ñæã¤à GÆÉÊÜ®Üã° ÊÜááÙÜáXÔ AÊÜÃÜ®Üá° ÃÜÓ椿áÈÉ ¯ÈÉÔñÜᤙ. C¨Ü á C£¤ à aæ W Ü Ð æ r ™ , ¼àPÜ Ã Ü ûÝÊÜ á ÊÜ ® Ü á ° A®Üá»ÜËԨܪ EñÜä Ü PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ¹à¨ÜÃ,Ü WÜáƺWìÜ , ¹hݱÜâÃÜ, ¸ÝWÜÆPæãàpæ, ÃÝ¿áaÜãÃÜá, Pæã±Ü³ÙÜ, ¸æÙÜWÝË iÇæÉWÜÙÜ ±ÜÄÔ§£. ÊÜáñæã¤Êæá¾ ŸvÜÊÜÃÜ, ¨Üáw¨Üá|á¡ÊÜÊÜÃÜ Öæãpær¿á ÊæáàÇæ ŸÃæ GÙæ¨Üá ÖæãàÀáñÜá ±ÜÅPÜê£. CÊÜÃÜá PÜÐÜr iàËWÜÙÜá, ¹ÃÜáPÜá ¹or ÖæãÆWÜÙÈ Ü ™É , A¨ÜQíR ñÜÆã ÖæaáÜ c ¹ÃÜáPÜá ¹or ñÜÊÜá¾ ×ÊÜá¾wWÜÙÜ®Üã°Ä ¸æÊÜÃÜá ÓÜáÄÔ »ÜãñÝÀá¿á JvÜÈí¨Ü ×w hæãàÙÜ ¸æÙ¿ æ áÇæ£Ó° áÜ ÊÜÊÃÜ áÜ . AÊÜÃÆ æ É ±ÜÅ¿áñÜ°ÊÜ®Üã° ÖÝÙÜá ÊÜÞwñÜá ñÜvÜÊÝX Ÿí¨Ü ÊÜáÙæ.¿ÞÊÜ ÊÜáá®Üãa Õ ®Ü ¿ æ áã CÆɨÁ æ áà Ÿí©ñæà D ÊÜáÙæ? ÖÝWݨÜÃæ ®ÜÊÜá¾ ÖÜÊÝÊÜÞ®Ü CÇÝTæ ¿áÊÜÃÜá C¨Ü®Üá° ¯ÄàüÔÃÜÈÆÉÊæà GíŸ ±ÜÅÍæ°Wæ, ""ÖÝWæà¯ÆÉ EñܤÃÜ ÖÝWÜã Öæç¨ÜÃݸݨ… PÜ®Ýì oPÜ¨Ü »ÝWÜWÜÚWæ EñܤÊÜá ×íWÝÃÜá G®Üá°ÊÜâ¨Ü®Üá° ¯ÄàüÓÜÇÝXñÜá¤'' G®Üá°ñݤÃæ ¸æíWÜÙÜãÃÜá PÜêÑ ËÍÜË Ì ¨ÝÂÆ¿á¨Ü PÜêÑ ÖÜÊÝÊÜÞ®Ü Pæàí¨ÜÅ¨Ü ÊÜááSÂÓܧ vÝ.Gí.¹.ÃÝhæà WèvÜ. B¨ÜÃæ Ÿí¨Ü¨Ü᪠A£àÊÜêÑr™. ¯Äàüst ÊÜáÙæ¿á ±ÜÅÊÜÞ|¨Ü ÊÜáãÃÜá ±Üoár ÊÜáÙæ D ±ÜŨàæ ÍÜWÙÜ È Ü É ÓÜáÄ©¨æ. E¨Ý: ÊÜáá®Üãa Õ ®Ü ¿ æ áíñæ ÃÝ¿áaÜãÃÜá iÇæWÉ æ Óæ± - írÜ ŸÃ… 28Äí¨Ü APæãàr ŸÃ… 4ÃÜÊÃÜ Xæ ®Ü AÊÜ—¿áÈÉ PÜÅÊáÜ ÊÝX 12 Ëá.Ëáà, 17 Ëá.Ëáà,33 Ëá.Ëáà, 36 Ëá.Ëáà, 27 Ëá.Ëáà, 15 Ëá.Ëáà ÊÜáñÜᤠ46 Ëá.Ëáà ÊÜáÙæ ¹àÙÜ-¸æà-Q-ñÜá¤. B¨Ü-

Ãæ ÓÜáÄ-¨Ü ÊÜáÙæ-¿á ±ÜÅÊÜÞ-| PÜÅÊÜáÊÝ-X 8 Ëá.-Ëáà, 15 Ëá.Ëáà, 25 Ëá.Ëáà, 50 Ëá.Ëáà, 76 Ëá.Ëáà,198 Ëá.Ëáà,16 Ëá.Ëáà, 3 Ëá.Ëáà ÖÝWÜã 0 Ëá.Ëáà. ®ÜÊáÜ ¾ ÖÜÊÝÊÜÞ®Ü ÊÜáá®Üãa Õ ®Ü æ ÊÜáñÜᤠŸí¨Ü ÊÜ á Ùæ ¿ á ±Ü Å ÊÜ Þ |¨Ü È É CÃÜ á ÊÜ ÊÜ Â ñÝÂÓÜ P æ R PÝÃÜ|Êæà®Üá? D ±ÜÅÍæ°Wæ EñܤÃÜ ±Üvæ¿áÆá ®ÜÊÜá¾ ¨æàÍܨÜÈÉ ŸÙÜÓÜáÊÜ ÖÜÊÝÊÜÞ®Ü ÊÜáá®ÜãÕaÜ®æ¿á Ë«Ý®ÜWÜÙÜ®Üá° WÜÊÜá¯ÓܸæàPÜá. ®ÜÊÜá¾ÈÉ ÊÜÞ-®ÜãÕ-®… AÊÜ— ®ÝÆáR £íWÜÙáÜ . gã®… Jí¨ÜÄí¨Ü Óæ± - írÜ ŸÃ… 30ÃÜÊÜÃæWæ. 1941Äí¨Ü 1990ÃÜÊÜÃæWæ IÊÜñÜᤠÊÜÐìÜ WÜÙÈ Ü É ±ÜÅ£ ÊÜÐìÜ D AÊÜ—¿áÈÉ ÓÜáÄ¿ááÊÜ Joár ÊÜáÙæ¿á ±ÜÅÊÜÞ|ÊÜ®Üá° ¨ÝSÈÔ, A¨ÜÄí¨Ü ÊÝÑìPÜ ÓÜÃÝÓÜÄ ¿á®Üá° CÇÝTæ WÜáÃÜá£Ô¨æ. C¨Üá

©àZìPÝÈPÜ ÊÝÑìPÜ ÓÜÃÝÓÜÄ. C¨ÜÃÜ ÊÜåèÆ 89.22 Óæ.Ëáà -Aí¨Ü-Ãæ, Jí¨Üá ÊÜÐÜì-¨Ü-ÈÉ ®ÝÊÜâ D ®ÝÆáR £íWÜÙ- Ü AÊÜ— - ¿áÈÉ ¯Äà-QÓ-Ò Ÿ -Ü Ö - áÜ ¨ - Ý-¨Ü ÊÜáÙæ¿á ±ÜÅÊÞ Ü | - 89.22 Óæí.Ëáà Gí¨Üá A¥Üì. C¨Üá ÓÜÖg Ü ÊÜáÙæ¿á ÊÜÞÃÜáñÜ. ±ÜÅ£ ÊÜÐìÜ H²ÅÇ… £íWÜÙÈ Ü É ®ÜÊáÜ ¾ ±ÜÊÜ-®Ü ËþÝ®Ü CÇÝTæ ®æçÃÜáñÜ ÊÜÞÃÜáñÜ ñÜÃÜáÊÜ ÊÜáÙæ¿á ŸWæY ÊÜáá®Üãa Õ ®Ü æ ¯àvÜáÊÝWÜ D ÊÜåèÆÂQRíñÜ ÖæaÜác A¥ÜÊÝ PÜwÊæá ÊÜáÙæ¿á®Üá° ¯ÄàQÒÓÜŸÖÜá¨Üá Gí¨Ü á Öæ à ÙÜ á ñÜ ¤ ¨ æ . ÓÝÊÜ Þ ®Ü  ÊÝX ×í¨Ü ã ÊÜáÖÝÓÝWÜÃÜ¨Ü PÜvæÀáí¨Ü ÃÝgÂÊÜ®Üá° PæàÃÜÙÜ¨Ü ÊÜáãÆPÜ ±ÜÅÊæàÎÓÜáÊÜ ÊÜááíWÝÃÜá gã®… Êæã¨ÜÆ ÊÝÃܨÜÈÉ ÃÝgÂPæR ÊÜáÙæ ñÜÃÜáñܤ¨æ. ñݱÜÊÜÞ®Ü, WÝÚ ¹àÓÜáÊÜ ©PÜáR , JñÜv ¤ ¨ Ü Ü ÊæáàÇæ D ÊÜÞÃÜáñÜ ÃÝgÂÊÜ®áÜ °

ÊÜáá®ÜãÕaÜ®æWÜÙÜá ÖæàWæ?

ÊÜÞ®ÜãÕ®… A¥ÜÊÝ ÊÜáÙæ¿á ÊÜÞÃÜáñÜ¨Ü ÊÜáá®ÜãÕaÜ®æXíñÜ ¼®Ü°ÊÝX »ÝÃÜñÜ¨Ü ±ÜÊÜ®Ü ËþÝ®Ü CÇÝTæ AÇݳÊÜ— (ÊÜááí©®Ü ÊÜáãÃÜá ©®ÜWÜÙÜÊÜÃæWæ) ÊÜá«ÜÂÊÜÞÊÜ— (®ÝÆRÄí¨Ü ÖÜñÜᤠ©®ÜWÜÙÜÊÜÃæWæ) ÖÝWÜã ©à[ÝìÊÜ— (ÖÜñÜᤠ©®ÜÜWÜÚXíñÜ ÖæaÜác ) ÊÜáá®ÜãÕaÜ®æWÜÙÜ®Üá° ¯àvÜáñܤ¨æ. C¨ÜPÝRX ±ÜűÜíaܨݨÜÂíñÜ ÖÜÃw Ü ÃÜáÊÜ ÖÜñáÜ ¤ ÓÝËÃÜ »Üã Pæàí¨ÜÅWÙÜ áÜ ,ÊÝ¿ááÊÜáívÜƨÜÈÉ ¸æàÃæ ¸æàÃæ GñÜä WÜ ÙÜ È Ü ÃÉ áÜ ÊÜ ÓÝËÃÜPã Ü R ÖæaáÜ c ŸÆã®… ÊÜÂÊÜÓW§æ ÙÜ áÜ ÖÝWÜã PÜêñPÜ Ü E±ÜWÅÜ ÖWÜ ÚÜ í¨Ü ¨æãÃæñÜ ÊÜÞ×£WÜÙÜ®Üá° ¨æÖÜÈ¿á ®ÝÂÐÜ®ÜÇ… ÓæíoÃ… ´ÝÃ… Ëáàw¿áÊÜå… Ãæàíh… Êæ¨ÜÃ… - ´æäà-Ã…PÝÔríW… PÜaæàÄ¿áÈÉÃÜáÊÜ ÓÜã±ÜÃ… PÜí±ÜäÂoÃ…®ÜÈÉ ÓÜíÓÜRÄÓÜÇÝWÜáñܤ¨æ. C¨ÜÄí¨Ü ¨æãÃæñÜ ÊÜáá®ÜãÕaÜ®æ¿á ËÊÜÃÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜááí©®Ü ®ÝÆáR ©®ÜWÜÙÜÈÉ ËË«Ü Pæàí¨ÜÅWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ÃæçñÜÄWæ J¨ÜXÓÜÇÝWÜáñܤ¨æ. ÓÜ¨Ý Ÿ¨ÜÇÝWÜᣤÃÜáÊÜ ÊÝ¿áá ÊÜáívÜÆ, ±ÜÅ£ ûÜ|¨ÜÆãÉ Ÿ¨ÜÇÝWÜáÊÜ ÓÝWÜÃÜ, EÐÜ¡ÊÜÆ¿á¨Ü ÖÜÊæ¿á®Üá° ÃÜã²ÓÜáÊÜ AñÜÂíñÜ ÓÜíQà|ì ÍÜQ¤WÜÙÜá, CÊæÆÉÊÜâWÜÚí¨Ü ¯SÃÜ ÊÜáá®ÜãÕaÜ®æ PÜÐÜr ÓÝ«ÜÂÊæà ÓÜÄ. 29

APæãràŸÃ…

16 - 31 - 2009


±ÜÅÊæàÎÓÜáÊÜ ©®ÝíPÜÊÜä Ÿ¨ÜÇÝWÜáñܤ¨æ. EÐÝ¡íÍÜ £àÃÝ ÖæaÝc¨ÜÃæ PÜwÊæá¿Þ¨Ü JñܤvÜ ÊÝ¿áá»ÝÃÜ ¯-ÊÜá°ñæ¿á®Üá°íoá ÊÜÞw ¨Ü-pær$ç-Ô-¨Ü ÊæãàvÜWÜÚí¨Ü ÖæaáÜ c ¯àÃÜá ÊÜáÙæ¿á ÃÜã±Ü¨È Ü É ÓÜáÄ¿ááñܨ ¤ .æ C¨Üá Óæ±ÜríŸÃ… £íWÜÙÜ ÊÜá«Ü»ÝWܨÜÊÜÃæX¨Ü᪠PÜÅÊæáà| PÜwÊæá¿ÞWÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃæ C£¤àb®Ü ©®ÜWÜÙÜÈÉ D MáñÜáÊÜޮܨÜÈÉ Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæ PÜívÜá ŸÃÜᣤ¨æ. Êæã¨ÜÆá Óæ±ÜríŸÃ…®ÜÈÉ ¹ÃÜáÓÜá PÜÙæ¨ÜáPæãÙÜáÛ£¤¨Üª ÊÜáÙæ DWÜ APæãràŸÃ… GÃÜvÜ®æ¿á ÊÝÃܨÜÊÜÃæWÜã ÓÜáÄ¿áᣤ¨æ. EñܤÃÜ PÜ®ÝìoPܨÜÈÉ ÓÜáÄ¨Ü ÊÜáÙæ APæ ã r à ŸÃ… Êæ ã ¨Ü Æ ÊÝÃÜ P æ R ñÜ ® Ü ° ¹ÃÜ á ÓÜ ® Ü á ° ÖæbcÔPæãíw¨æ. ±ÜÄ- | - ñ- ÃÜ Ü ±ÜÅPÝÃÜ C¨Üá hÝWÜ£PÜ ñݱÜÊÞ Ü ®Ü¨Ü PæãvÜáWæ. hÝWÜ£PÜ ñݱÜÊÞ Ü ®Ü¨È Ü É PÜívÜá Ÿí©ÃÜáÊÜ ÖæaÙcÜ © Ü í¨Ü ÃÝg嬆 ËË«Ü ±ÜŨàæ ÍÜWÙÜ È Ü É ¹àÙÜáÊÜ ÊÜáÙæ¿á ±ÜÅÊÞ Ü |¨ÜÈÉ HÃÜá ±æàÃÜáWÜÙ®Ü áÜ í° oá ÊÜÞw¨æ. ¸æíWÜÙã Ü ÃÜá, PæãàÇÝÃÜ, ÖÜÙàæ ÊæáçÓã Ü ÃÜá, EñÜä Ü PÜ ® ÝìoPÜ ¨ Ü JÙÜ ® Ýw®Ü ¹à¨Ü Ã Ü , WÜ á ƺ W Ýì, ÃÝ¿áaÜãÃÜá iÇæWÉ ÙÜ È Ü É ÊÜáÙæ¿á ±ÜÅÊÞ Ü | ÖæaÝcX¨æ. «ÝÃÝPÝÃÜ ÊÜáÙæ ¹àÙÜᣤ¨ªÜ PæãvÜX®ÜÈÉ C£¤àaæWæ ÊÜáÙæ PÜwÊæá¿ÞX¨æ. 1950QRíñÜ ÊÜááíaæ ÓÜÃÝÓÜÄ 27.25 Ëá.Ëáà, 1950ÃÜ ®ÜíñÜÃÜ A¨Üá 26.30PæR CÚ©¨æ. PÜêÑ ÖÜÊÝÊÜÞ®Ü Ë»ÝWÜ¨Ü ñÜýÃÜá 1950Äí¨Ü 2007ÃÜÊÃÜ Wæ æ ÓÜáÄ¨Ü ÊÜáÙæ¿á B«ÝÃÜ©í¨Ü ÃÝg¨ÜÈÉ ¹àÙÜáÊÜ ÊÜáÙæ ÖÜ©-®Ý-ÃÜá ÊÜÐÜìWÜÙÜ aÜPÜÅÊܮܰá A®Üá ÓÜÄÓÜᣤ¨æ G®Üá°ñݤÃæ. D aÜPÜŨÜÈÉ Êæã¨ÜÆ Gíoá ÊÜÐÜìWÜÙÜá ÊÜáÙæ¿á ±ÜÅÊÜÞ| PÜwÊæá¿Þ¨ÜÃæ, ®ÜíñÜÃÜ¨Ü Gíoá ÊÜÐÜìWÜÙÜÈÉ D ±ÜÅÊÜÞ| ÖæaÝcWÜá ñܤ¨æ. 1992Äí¨Ü 1998ÃÜÊÜÃæX®Ü AÊÜ— ÃÝg¨ÜÈÉ ÊÜáÙæ¿á ¨ÜêÑrÀáí¨Ü ñæãí¨ÜÃæÀáÃÜÈÆÉ™. B¨ÜÃæ 1998Äí¨Ü 2004ÃÜ ÊÜÃæWæ PÜwÊæá ÊÜáÙæÀáñÜᤙ. 2005ÃÜÈÉ ¹-¨Üª-¨Ü᪠ÊÜáÖÝÊÜáÙæ (C¨Üá hÝWÜ£PÜ ñݱÜÊÞ Ü ®Ü AñÜÂíñÜ ÖæaÝcX¨Üª ÊÜÐìÜ ÊÜä Öè¨Üá). D Äࣿá ÊÜáÙæ 2011ÃÜ ÊÜÃWæ ã Ü ÊÜááí¨ÜáÊÜÿ æ ááñܨ ¤ æ G®Üá°ñݤÃæ ñÜýÃÜá. B¨ÜÃÜã ¿ÞPæ ×àWÝ¿áá¤? CÐærÆÉ £Ú©¨ÜªÃÜã D ¸ÝÄ ÓÜáÄ¨Ü ÊÜáÙæ¿á ÊÜáá®ÜãÕaÜ®æ HPæ ÓÜÄ¿ÞX ÔWÜÈÆÉ G®Üá°ÊÜâ¨Üá g®ÜÓÝÊÜÞ®ÜÂÃÜ ±ÜÅÍæ°™. C¨ÜáÊÜÃæWæ PÜ®ÝìoPܨÜÈÉ ¸ÝWÜÆPæãàpæ AñÜÂíñÜ PÜwÊæá ÊÜáÙæ ¹àÙÜáÊÜ Aí¨ÜÃæ 562 Ëá.Ëáà ÊÜáÙæ ¹àÙÜáÊÜ ±ÜŨàæ ÍÜ Gí¨Üá ±ÜÄWÜ~ÓÜ Æ³qrñÜᤙ. DWÜ AÈÉ ÊÜáÙæÃÝ¿á PæãàÇÝ-ÖÜ-Æ-ÊÜ-®æ°à G¹ºÔ¨Ü. ×àWæàPæ? Gí¨ÝWÜ ®ÜÊÜá¾ÈÉÃÜáÊÜ ±ÜÊÜ®Ü ËþÝ®Ü ÊÜÂÊÜ-Óæ§ ¹àÙÜáÊÜ JpÝrÃæ ÊÜáÙæ¿á ±ÜÅÊÜÞ| ÊÜ®áÜ ° £ÚÓÜáñܨ ¤ Á æ áà ÖæãÃÜñáÜ ¿ÞÊÜ ±ÜŨàæ ÍÜPRæ GÐÜár ÊÜáÙæ G®Üá°ÊÜâ¨Ü®Üá° £ÚÓÜáÊÜâ©ÆÉ™. ÊæáçPæãÅà ÇæÊæÜÇ… Êæ¨ÜÃ… ´æäàÃ…PÝÔríW… ÔÓÜrÊÜå… Gí¨Üá PÜÃæ¿áƳ vÜáÊÜ ÊÜÂÊÜÓæ§ ®ÜÊÜá¾ÈÉÆÉ™. ©àZì PÝÆ¨Ü ÊÜáá®ÜãÕaÜ ®æ¿á ®ÜíñÜÃ- Ü ©à[Ýì-Ê— Ü - (ÖÜñáÜ ¤ ©®ÜW- Ù-Ü áÜ )- ÊÜá«ÝÂÊÜ—

ÊÜáá®Üãa -Õ ®-Ü æ (I-¨áÜ ©®ÜWÚÜ WæãÊæá¾ ) ÖÝWÜã AÇݳʗ Ü Aí¨ÜÃæ ±ÜÅÊÝÖÜ aÜívÜÊÞ Ü ÃÜáñÜWÙÜ áÜ C¨ÝªWÜ PæãvÜáÊÜ ÊÜáá®ÜãÕaÜ®æWÜÙÜá ®ÜÊÜá¾ÈÉÊæ. ©à[ÝìÊÜ—¿á ÊÜáá®ÜãÕaÜ®æ¿áÈÉ ÊÜáÙæ¿á ±ÜÅÊÜÞ|¨æãí©Wæ ±ÝŨàæ ÎPÜ ÊÜáÙæ¿á ÖÜíaÜáËPæ £Ú¨Üá Ÿí¨ÜÈÉ ÖæaáÜ c A®ÜáPÜãÆ G®ÜáÊ ° âÜ ¨Üá £Ú¨Ü ËÐÜ¿áÊݨÜÃã Ü ®ÜÊáÜ È ¾ É A¨ÜQ®R ã Ü ° ±ÜÄÔ§£ A®ÜáPÜãÆPÜÃÊ Ü ÝXÆÉ™. ±ÜÊÜ®Ü ËþÝ®Ü CÇÝTæ ŸÙÜÓÜᣤÃÜáÊÜ ÊÜÞ¨ÜÄ ¿áÈÉ ÊÜÞa…ì ÊÜáñÜᤠH²ÅÇ… £íWÜÙÜáWÜÙÜÈÉÃÜáÊÜ ÖÜÊÝÊÜÞ®Ü ±ÜÄÔ§£ ÖÝWÜã ×í©®Ü ÊÜÐÜìWÜÙÜ ÊÜÞ×£¿á®Üá° B«ÜÄÔ ÊÜáá®Üãa Õ ®Ü æ ¯àvÜÇÝWÜᣤ¨.æ D Cwà ±ÜÅQÅÁá ÓÜÃÝÓÜÄ ñÜñÜÌ¨Ü ÊæáàÇæ B«ÝÄñÜ ÊÝXÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ÖÜÊÝÊÜޮܨÜÈÉ PÜívÜá ŸÃÜáÊÜ ÖÜsÝñ… HÄÚñÜWÜÙÜ®Üá° ±ÜÄWÜ~ÓÜáÊÜâ©ÆÉ. ×àWÝX ÊÜ á á®Ü ã Õ a Ü ® æ ¿ áã HÃÜ á ±æ à ÃÝWÜ á ñÜ ¤ ¨ æ . B¨Ü à æ AÊæáÄPÝ¨Ü CíoÃ…®ÝÂÐÜ®ÜÇ… ÄàÓÜa…ì C®…Ôr oãÂp… B´… Pæ É $ çÊæ á àp… BÂív… Óæ ã Óæ ç q, CíWÜÉíw®Ü ±ÜÊÜ®Ü ËþÝ®Ü CÇÝTæ, ¿áãÃæãà²®Ü ÓæíoÃ… ´ÝÃ… Ëáàw¿áí Ãæàíh… Êæ¨ÃÜ … ´æäàÃ… PÝÔríW… ÊÜááíñÝ¨Ü ÓÜíÓæ§WÜÙÜá WæãÉàŸÇ… ÓÜPÜáÂì ÇæàÐÜ®… ÊÜÞ¨ÜÄ¿á®Üá° ŸÙÜÓáÜ ñÜÊ ¤ .æ D ÊÜÞ¨ÜÄ¿áÈÉ ¯ÃÜíñÜÃÜÊÝX Ÿ¨ÜÇÝWÜᣤÃÜáÊÜ ÓÝWÜÃÜ ÖÝWÜã ÊÝ¿áá ÊÜáívÜÆWÜÙÜ ±ÜÄÔ§£ ÊÜáñÜᤠC±Ü³ñܤ®ÝÆáR WÜípæWÜÙÜ ×í©®Ü ÖÜÊæ¿á®Üá° ±ÜÄWÜ~Ô ÖÜsÝñ… HÄÚñÜWÜÙÜ®Üá° WÜÊÜá¯Ô ÊÜáá®ÜãÕaÜ®æ ¯àvÜáÊÜ ÊÜ Â ÊÜ Ó æ § À á¨æ . C¨Ü á ŸÖÜ Ù Ü Ð Ü á r D ¯qr ® Ü È É ®ÜÊáÜ È ¾ ¿ É áã ±ÜÅ¿áñÜW° ÙÜ áÜ ®Üv© æ Êæ. ÖæaáÜ Ê c ÄÜ vݱÜÃÉ … ÃÝvÝÃ…WÜÙÜ Óݧ±Ü®æ, EÐÜ¡ñæ, ÊÜáÙæ¿á ±ÜÅÊÜÞ|, WÝÚ¿á ÊæàWÜ ÖÝWÜã B¨ÜÅìñæWÜÙÜ®Üá° AÙæ¿ááÊÜ ÖæaÜácÊÜÄ ÓÜÌ¿áíaÝÈñÜ ÖÜÊÝÊÜÞ®Ü Pæàí¨ÜÅWÜÙÜ Óݧ±®Ü ,æ ÖÝWÜã Öæãà-ŸÚ ÊÜáo - ¨ -r È -Ü ¿ É áã ÊÜáÙæ ÊÜÞ±Ü-PÜWÜÙÜ Óݧ-±Ü-®æ, CÊæÆɨÜÃæãvÜ®æ hÝWÜ-£-PÜ ±ÜÅÓÜ-ÃÜ-| ÊÜÞ¨ÜÄ-¿á ŸÙÜ-Pæ-¿á-®Üã° Áãàb-ÓÜ-ÇÝ-WÜá-£¤-ñÜá¤. ÊÜááí©®Ü I¨Üá ÊÜÐìÜ WÜÙÈ Ü É C¨Üá ÓÝ«ÜÂÊÝWÜŸÖÜá¨ÝX-¨.æ C¨ÜÃæãí©Wæ ËË«Ü CÇÝTæWÜÙæãvÜ®æ CÃÜáÊÜ ÓÜÊáÜ ®Ü¿ Ì á ÓÜÖÜ AÐæàr ÊÜááSÂÊÝX¨æ. E¨ÝÖÜÃO Ü Wæ æ C£¤àaæWæ AOæPo Ü árWÚÜ í¨Ü ¯àÃÜ®áÜ ° ÖæãÃܹvÜáÊÝWÜ A¨ÜÃÜ ÊÜÞ×-£ ÓÝPÜÐÜár g®ÜÄWæ ñÜÆá±Ü¨æà C¨Üª¨Ü᪠ÓÜÖÜ EípÝ¨Ü A®ÝÖÜáñÜPRæ PÝÃÜ|ÊÝÀáñÜá. ËÐÜ¿á £Ú¨Ü ®ÜíñÜÃÜÊÜä ÓܧÙÜ, ÊÜá®æÁãvÜ®æ »ÝÊÜ®ÝñܾPÜ ÓÜíŸí«Ü樆 áÜ ° Öæãí©¨Üª g®Üñæ AÈÉí¨Ü ÖæãÃÜv¨ Ü àæ C¨Ü¨ ª áÜ ª ÊÜáñÜÐ ¤ áÜ r ÓÜÊáÜ Óæ¿ÞÀáñÜá. Ÿ¨ÜÇÝWÜᣤÃÜáÊÜ ÖÜÊÝÊÜÞ®Ü¨Ü ÊÜáá®ÜãÕaÜ®æ ¿á®Üá° GaÜÄc Pæ¿á WÜípæ¿ÞX ñæW¨ æ áÜ PæãívÜá ®ÝÊÜâ ®ÜÊÜá¾ PÝ¿áìñÜñܳÃÜñæ¿á®Üá° ÖæbcÔPæãÙÜÛ¸æàPÜá. CÇÝTæÁãí©Wæ ËË«Ü ÓÜíZ ÓÜíÓæW§ ÙÜ ã Ü ÓæàÄ Jí¨Üá ¯©ìÐÜr ÊÜáñÜᤠ¯SÃÜÊÝ¨Ü ÊÜáá®Üãa Õ ®Ü ¿ æ á®Üá° PæãvÜáÊÜâ ¨ÜÄí¨Ü CíñÜÖÜ A®ÝÖÜáñÜ樆 áÜ ° ñܲӳ Ÿ Ü ÖÜá¨Üá. 30

¯ÊÜá¾ ÊÜáWÜá ¿ÞÊÜ PÜvæXÃܸæàPÜá? ²Å¿á ±æàÃæíp…Õ,

±Üâor ÊÜáPÜRÙÜ®Üá° Pæç ×w¨Üá PÜÃæ¨ÜáPæãívÜá ÃÜÓæ¤XÚ¿áᣤàÃÜÆÉ BWÜ ¯ÊÜá¾ ÊÜáPÜRÙÜá ¿ÞÊÜ Ÿ©XÃܸæàPÜá AíñÜ JÊæ᾿ިÜÃÜã ÁãàbÔ ©ªàÃÝ? PæàÚ, ŸÖÜáñæàPÜ ±æäàÐÜPÜÃÜá ÊÜÞvÜáÊÜ ñܱí³æ ¨ÜÃæ ÃÜÓ¿ ¤æ á GvÜWv Ü æ ÖæãàWÜáÊÝWÜ ×Ä¿áÃÜá GvÜQR¨Ü᪠ÊÜáWÜá AÊÜÃÜ ŸÆWæç ×w¨Üá ®Üvæ¿áᣤ ÃÜáñܤ¨æ. ŸÆWÜvæ ÖæãàWÜáÊÝWÜ GvÜWæç ×w¨Üá PæãívÜá ÖæãàWÜᣤàÄ. C¨Üá ñܱÜâ³ . ÊÝÖÜ®ÜWÜÙÜá ¹ÃÜáÔ¯í¨Ü ÖæãàWÜáÊÝWÜ&ŸÃÜáÊÝWÜ ¯ÊÜá¾ ÊÜáWÜáËWæ ÓÜÌƳ ñÝQ¨ÜÃÜã ÓÝPÜá A®ÝÖÜáñÜ WÝÂÃÜíq. ¯ÊÜáWæ Wæ㣤¨,æ ÊÜáPÜÙR áÜ ¿ÞÊÝWÜÆã ñÜ á ípÝo hÝÔ¤ ™ . AÈÉ ®æ ã àvÜ á ñݤ , CÈÉ ®æãàvÜáñݤ™, iX¿ááñݤ™ Pæç ×w¨Üá ®Üvæ¿áᣤ ÃÜáñÜÊ ¤ .æ ¯ÊÜá¾ WÜÊáÜ ®Ü ¯ÊÜáWæ, AÊÜâWÜÙÜ Bo AÊÜP™Ræ . ×àX¨ÝªWÜ ÓÜáÊÜá¾®æ A®ÝÖÜáñÜPæR ÔQRÖÝQPæãÙÜÛ ¸æàw. ÊÜáWÜáÊܮܰ ÃÜÓæ¤ Ÿ©Wæ ¹oár Pæç ×w¨Üá ÖæãàWܸæàw. A¨ÜÃÜÆãÉ ÍÜÖÜÃÜWÜÙÜÈÉ ÊÜáPÜRÙÜ hæãñæ ÖæãÃÜ Öæãà¨ÝWÜ C¨Üá ¯ÊÜá¾ WÜÊÜá®Ü ¨ÜÈÉÃÜÈ. GÆÉÃÜã Ahæìíp…Wæ ¹¨Ü᪠ÖæãÃÜvÜá ÊÜÊÜÃæà B¨ÜªÄí¨Ü ÄÓ…R ¿ÞPæ ñæWæ¨ÜáPæãÙÜÛ ¸æàPÜá? ¯ÊÜá¾ "PæàÃ…' ¯ÊÜá¾ ŸÚ¿áÈÉÃÜÈ. E¨ÝÔà®Ü ¸æàvÜ.

APæãràŸÃ…

16 - 31 - 2009


B£¾à¿á WæÙ¿æ á, WæÙ£Ü ¿áÃæà ®Ü®°Ü

AÊÜâ ÓÜíñÜÓÜ ¯àvÜáÊÜ ÓܾÃÜ~PæWÜÙÜá

¯ÐÜRƾÍÜ Óæ°àÖÜÊæíŸ ¯àÃÜá ¸æàPÜá

ÖæÓÜÃÜá ÃÝZÊæàí¨ÜÅ ÖæWÜvæ ÔÃÜáWÜá±Ü³ . GÆÉÃã Ü ²Åà£Àáí¨Ü ®Ü®®°Ü áÜ ° ÃÜZá Gí¨æà PÜÿ æ ááñݤÃ.æ Óæ°à×ñÜÃæí¨ÜÃæ ñÜáí¸Ý ²Åà£. B¨ÜÃæ, hæãñæWÜãvÜáÊÜâ¨Üá ÓÜÌƳ ¯«Ý®ÜÊàæ . "Óæà° ÖÜ©í¨Ü A®Üá»ÜÊ.Ü A®Üá»ÜÊ© Ü í¨Ü ±ÜÅW£Ü . ±ÜÅW£Ü Àáí¨Ü ¿áÍÜÓáÜ Õ ÓÝ«ÜÂ'GíŸá¨Ü®áÜ ° ®Üí¹¨æઠ®æ. ÖÝWݨÜÃæ Ÿ¯° Óæ°à×ñÜÃÝWæãà|. Aí¨Ü ÖÝWæ ®Ü®°Ü ÖÜÊÝÂÓÜWÙÜ áÜ WæÙ¿ æ áÃÜ PÜÐrÜ ÓÜáS¨ÜÈÉ »ÝX¿ÞWÜá ÊÜâ¨Üá, ±ÜâÓܤPÜ ÓÜíWÜÅÖÜ, ÓÜÊÜÞg ÓæàÊæ, ÊÜáãÂÔP… PæàÙÜáÊÜâ¨Üá ÖÝWÜã QÅPæp… BvÜáÊÜâ¨Üá. iàÊÜ®Ü¨Ü AíñÜÂPÝƨæãÙÜWæ ®æ®Ü²®Ü Ÿá£¤¿ÞX, ÓÜíñÜÓÜ ¯àvÜáÊÜ ÓܾÃÜ~PæWÜÙÜá D ±ÜñÜÅWÜÙÜá AíñÝÃæ. Aí¥Ü ±ÜñÜÅÊܮܰ ¯àÊÜä ŸÃæÀáÄ, ®Ý®Üã ŸÄ£à¯. 9481305396,9945111376 CÊÜ⠮ܮ°Ü Êæã¸æçÇ… ®ÜíŸÃ…. Aí¨Ü ÊæáàÇæ PÝÇ… PÜãvÜ ÊÜÞw¤àÃÜÇÝÉ™? ÃÝZÊæàí¨ÜÅ ÖæWÜvæ , S/o WæãàËí¨Ü±Ü³ ÖæWÜvæ 5 ÊÜáñÜᤠ6®æà ÊÝv…ì, WÜíWÝ ®ÜWÜÃÜ ÖæWÜvæ¿áÃÜ K~, ÔÃÜáWÜá±Ü³ ,(ñÝ), ŸÙÝÛÄ iÇæÉ -583121

ÖæÇæãà ´æÅív…Õ, ®Ü®Ü° ±Üâor ÖÜê¨Ü¿á¨ÜÈÉ Óæ°àÖÜÊæíŸ XvÜ ®æqr¨æªà®æ. B XvÜPæR ¯ÊÜá¾ ¯ÐÜÆ R ; Ü Óæà° ÖÜÊíæ Ÿ ¯àÃæè æ áÜ ±æäàÑÔ ÖæÊáÜ Ã¾ Ê Ü ÝX ¸æÙÓæ áÜ £¤àÄ Gí¨Üá »ÝËÓÜáñæठ®æ. "K ÊÜá®ÜÓàæ ...' ÊÜááTÝíñÜÃÜ Óæà° ×ñÜÃÝWÜᣤÃáÜ ÊÜ ®ÝÊÜâ ¯gÊÝWÜÆã ±Üâ|ÂÊÜíñÜÃáÜ . "K ÊÜá®ÜÓàæ ...' ±Üâ®Ü@ ±ÝÅÃíÜ ¼Ô¨ÜPª Ræ ÃÜË ¸æÙWæ Ãæ ¿ æ áÊÜÄWæ ®ÝÊæÆÉ «Ü®ÂÜ ÊÝ¨Ü £ÚÓæãà|. Óæà° ×ñÜÃàæ ¯ñÜ iàÊÜ®¨ Ü Ü gíhÝoÊÜ®áÜ ° Ÿ©Wæ㣤 ¯ÊÜá¾ hæ௮Üí¥Ü Ô×¿Þ¨Ü Óæà° ÖÜ樆 áÜ ° ±Üv¿ æ áÆá ñÜá©WÝÆÈÉ PÝ¿áᣤ¨àªæ ®æ. Óæà° ÖÜPÝRX PÝ¿ááÊÜ ¯ÊÜá¾ ÓÝ̼ÊÜÞ¯ Óæ°à×ñÜ. ÓÜá—àÃ….², ®Üã PÜêÐÜ¡ÓÝWÜÃÜ, Ga….¹.BÃ… ÇæàLp…, ¹.w.G PÝí±æÉP…Õ G¨ÜáÃÜá, 80 Aw ÃÜÓ,¤æ ¸æíWÜÙã Ü ÃÜá&560043, Êæã: 9844521477 ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ WæÙæ¿áÃæà,

AÊÜÃÜ ²Å࣠ÔWÜÇæà CÆÉ

®Ü®Ü° ÖæÓÜÃÜá Pæ.ŸÓÜÊÜÃÝg. ®Ý®Üá ñÜáí¸Ý ÓÝ̼ÊÜÞ¯ ÖÝWÜã Óæ°àÖÜiàË. ÃÜË A|¡®Ü ±ÜPÝR A¼ÊÜÞ¯. ®Ü®ÜWæ K¨ÜáÊÜâ¨Üá Gí¨ÜÃæ ñÜáí¸Ý CÐÜr™. ®Ý®Üá vÝ.WÜáÃÜáÃÝg PÜgìX¿áÊÜÃÜ ""PÜÃÜOÝÙÜá ¸Ý ¸æÙÜPæ'' ±ÜâÓܤPÜÊÜ®Üá° ŸÖÜÙÜ K¨Üáñæ¤à®æ. B¨ÜÍÜì ÊÜÂQ¤WÜÙÜ ŸÃÜÊÜ~Wæ WÜÙæí¨ÜÃæ ®Ü®ÜWæ ŸÖÜÙÜ CÐÜr™. ®Ü®ÜWæ ñÜí¨æ &ñÝÀá CÆÉ™. Jíq¿ÞX ÃÜáÊÜâ¨ÜPRæ ¸æãàÃ… A¯°Óݤ C¨æ. AÊÜÃÜ ²Å࣠ÔWÜÇàæ CÆÉ™. ¯àÊÜâWÜÙÇ æ ÝÉ D ±ÜËñÜÅÊÝ¨Ü ""Óæà° ÖÜ''¨Ü ÃÜã±Ü¨È Ü É B ²Åà£à®Ý ÖÜíbPæãà£àÃÝ...! ¯ÊÜá¾ Óæ°àÖÜPÝRX ÖÝñæãÃæ¿ááÊÜ, ¯ÊÜá¾ ÓÜáS&¨Üá@S, ®æãàÊÜâ& ®ÜÈÊÜâWÜÚWæ Óܳí©ÓÜáÊÜ WæÙæ¿á®ÝX CÃÜáÊÜâ¨ÜPæR please AÊÜPÝÍÜ Pæãw. C®æ°àPæ ñÜvÜ ±ÜñÜÅ ŸÄàÄ. Pæ.ŸÓÜÊÃÜ Ýg, ÍÜÖ± Ü äÜ ÃÜ(ñÝ), Pæã±ÜÙ³ (Ü i)&583234 , Êæã: 9449872753 31

ÖÜê¨Ü¿á ÊÜÞñÝvæãÆÉ ÖÝ¿å… ´æÅív…Õ™,

®Ü®°Ü ÖæÓÃÜ áÜ ÃÝZÊæàí¨ÜÅ™. ®Ü®WÜ æ ÓÜíXàñÜ PæàÙæãà¨Üá, PÜñæ, PÜÊÜ®Ü, ±Ü£ÅPæWÜÙÜ®Üá° K¨ÜáÊÜ ÖÜÊÝÂÓÜ˨æ. "ÖÜ꨿ Ü á ÊÜÞñÝvÜÆ™É . ¸æàÃæ¿áÊÜÃÜ ÖÜ꨿ Ü á¨Ü ÊÜÞñÜá A¥Üì BWÜáñ椙... B¨æÅ B ÖÜê¨Ü¿á JÊæá¾ iàÊܮܨÜÈÉ ¿ÞÃܮݰ¨áÜ Å ®Üí¹¨ÜÃæ iàÊÜ CÃæãà ñÜ®PÜ Ü ÊÜáÃæÁãàÆÉ' AíñÜÖÜ ÖÜ꨿ Ü á ®Ü®¨ °Ü áÜ . Ÿ¯° WæÙæ¿áÃæ, ¯ÊÜá¾ Óæ°àÖÜÊÜ®Üá° ®Ý®æí©WÜã Ÿ¿á ÓÜáñæ¤à®æ. ®Ý®Üá ÓܨÜÂPæR ¿áPÜÒWÝ®Ü PÜÇÝ˨Ü. ÊÜáñæ¤à¯¨ÜãÅ ´æäà®…®ÜÈÉ ÊÜÞñÝvæãà|. ´æäà®… ÊÜÞw¤àÃÜÇÝÉ™...? ÃÝZÊæàí¨ÜÅ ŸÙæWÝÃÜ ÍÝ®ÜRoár™, Aí±ÝÃÜá (±æäàÓ…r™), PÜáí¨Ý±ÜâÃÜ (ñÝÆãPÜá), EvÜá² iÇæ&É 576229, Êæã¸æçÇ…&9611694918

WÜgÇ… Aí¨æÅ AÑrÐÜr

ÖÝ¿å… ´æÅív…Õ™, ®Ý®Üá ¯ÊÜá¾ WæÙ¿ æ á AÃÜáO…. ¹.PÝí.±ÜÅ¥ÜÊÜá ÊÜÐÜì¨ÜÈÉ K¨Ý¤ C¨æªà®æ. A¨ÜÃÜ Ò ÓÜíÓæ¿ § áÈÉ ÎPÜPÒ Ü hæãñæWæ YSES GíŸ PÜí±ÜäÂoÃ… ÎPÜ| ®ÝX PæÆÓÜ ÊÜÞvݤ C¨æªà®æ. ÓÜ|¡&±Üâor PÜ¥æ&PÜÊÜ®Ü ŸÃæ Áãà¨Üá, ÖÜÙ¿ æ á PÜ®v °Ü ,Ü ×í© ÊÜáñÜᤠ"ÖÜÄÖÜÃ®Ü …' AÊÜÃÜ "WÜgÇ…', ÖÝvÜáWÜÙÜ®Üá° PæàÙÜáÊÜâ¨Üá ÊÜáñÜᤠ©®Ü±Ü£ÅPæ K¨ÜáÊÜâ¨Üá ®Ü®°Ü ÖÜÊÝÂÓÜ. ÃÜË ÓÜÃ… Aí¨æÅ WèÃÜÊÜ, A¼ÊÜÞ®Ü, ÖæÊæá¾. AÊÜÃÜ ÓÝÃÜ¥ÂÜ ¨ÜÈÉ ÊÜáãw ŸÃÜáÊÜ K ÊÜá®ÜÓàæ ... ±Ü£ÅP¿ æ á®Üá° K¨ÜáÊÜ ñÝÊæÆÃÉ ã Ü ®Ü®°Ü Óæà° ×ñÜÃÝWܸàæ PæíŸá¨Üá ®Ü®°Ü ÊÜáÖܨÝÓæ. C®ÝÂPæ ñÜv,Ü ¯ÊÜá¾ Óæà° ÖÜPÝRX PÝ¿áᣤÃáÜ ñæठ®æ. ±ÜñÅÜ ŸÄàÄ. AÃÜá|PÜáÊÜÞÃ… ¹.Ga…, YSES PÜí±ÜäÂoÃ…Õ, Aí¸Ý PÝí±æÉP…Õ™, WèÅív… ´æäÉàÃ…, PÜêÐÝ¡ WÝÅËáà| ¸ÝÂíP…, WÝí— aèPÜ ÓÜáÃܱÜäÃÜ ÓÜáÃÜá±ÜäÃÜ(ñÝ) WÜáÆŸWÝì(i)&585224 APæãràŸÃ…

16 - 31 - 2009


ŸÓ… [Ýq HÃÜᣤ¨ÃªÜ æ ®Ý®Üá ÓÜáñÜȤ ®Ü ±ÜÄÓÜÃÜ

ÊÜ®áÜ ° PÜOã æ Ù¡ XÜ ÚÔPæãÙÜá£Û ¨ ¤ .ªæ Gíoá ÊÜÐìÜ WÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ ®ÜËÇæã± R P³Ü Ræ ÖæãàWÜᣤ¨àªæ ®æ. ÖÜñ®¤Ü æ ñÜÃWÜ £Ü K¨Üᣤ¨ÝªWÜ A±Ü³¿á娆 hæãñæWæ aè£Wæ ÖæãàX Ÿí¨Ü ÊæáàÇæ Añܤ PÜvæ ÖæãàWÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜÊÝXÃÜÈÆÉ. A¨ÜPRæ PÝÃÜ|ÊÜä CñÜá¤. WÜ|±Ü£ ÖÜŸº ÊÜááXÔ FÄí¨Ü ÖæãÃÜvÜáÊÜ Öæ㣤Wæ "Ÿ±Ü³ (¨æãvÜx±Ü³)¯Wæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ ÊÜÞvæãà' Aí©¨Üܪ A±Ü¿ ³ áÂ, ®Ý®Üá E¨Üíª vÜ ®ÜÊáÜ ÓÝRÃÜ ÊÜÞvÜá £¤¨Üªíñæ "H®æãà ®Ü±ÝÓÝX¤Ááà®æãà?'A®Üá°ñܤ PÜ|á¡ ËáoáQÔ A±Ü³¿á®ܮÜá° ®æãàw ñÝ®æà®æã hæãàP… ÊÜÞw¨æ®æ®Üá°ÊÜíñæ ®ÜWÜáÊÜÃÜÚԨܪ. A±Ü³¿á ÊÜááS bPÜR¨Üá ÊÜÞwPæãívÜá ñÝ®Üã ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ ÊÜÞw¨Üª. ÃÝ£ÅÁáÆÉ ŸÓ… ±ÜÅ¿Þ| ÊÜÞw ¸æÙÜX®Ü hÝÊÜ ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá ñÜÆá±ÜâÊÜÐÜrÃÜÈÉ ®Ü®ÜWæ A¨æÆÉ ÊÜáÃæñÜá ÖæãàXñÜá¤. B¨ÜÃæ A±Ü³¿á AÊÜá¾®Ü ÖÜ£¤ÃÜ A|¡¿á ×àWæ ÖæàÚ¹or A®Üá°ñܤ AÆÊÜñÜá¤Pæãíw¨Üª. aæ®Ý°X PÜÈñÜá E¨æãÂàWÜÓܧ®ÝWÜáÊÜÊÜÃæWæ ®ÜËÆáPæã±Ü³PæR PÝÈvÜáÊÜâ¨æà ¸æàvÜ AíñÜ AÊÜá¾ ÓÜáXÅàÊÝþæ ÖæãÃÜ wÔÁáà¹qr¨ÜªÙÜá. GÈÉí¨æÈÉWæ ÖæãàWܸæàPݨÜÃÜã WÜípæWæ ®ÝÇæR„¨Üá ŸÓÜáÕWÜÚÃÜáÊÜí¥Ü ÊÜáíWÜÙÜãÃÜÈÉ ¸æÙ¨ æ Ü ®Ü®WÜ æ Jí¨Üá ŸÔÕWÝX WÜípæWo Ü Ç r æ PÝ¿á¸æàPÝ ¨Üí¥ÜÜ EñÜä Ü PÜ®v °Ü Ü iÇæ¿ É á B ÊÜáãÇæ¿á ®ÜËÇæã± R ³Ü BPÜÐìÜ Oæ ÖÜáqrÔñÜá.¤ ÊÜÐìÜ PæãÊ R áæ ¿ ¾ Þ¨ÜÃã Ü AÈÉWæ ÖæãàWܸàæ Pæ¯Ô° ñÜá.¤ B¨ÜÃæ AÊÜá¾ ÖæàÚ¨Üê Æ Ü ãÉ ÖÜáÃÜá ÚñÜá.¤ ÖÝWÝX PÜáoáퟨÜÊÃÜ Ü ÊÜá¨ÜáÊæ, ÊÜááíi C¨Üê æ A±Ü¿ ³ á®æà Jí¨Üá ©®Ü¨Ü ÊÜáqrWæ ÖæãàX ŸÃÜᣤ¨.ªÜ ±Ü£ÅPæãà¨ÜÂÊÜá¨ÜÈÉ GÊÜå….G., ÊÜááXÓÜᣤ¨Üªíñæ JÙæÛ¿á PæÆÓÜ ÔQRñÜá. ÊÜááí©®Ü ÊÝÃÜ©í¨Ü PæÆÓÜPæR ÖÝgÃÝWÜáÊÜíñæ A±ÝÀáíp…Êæáíp… BvÜìÃ… ÔQR¨Üª®Üá° ÖæàÚ¨æãvÜ®æ AÊÜá¾ ®ÜËÇæãR±Ü³PæR ÖæãàX ¨æãvÜx±Ü³í©ÃÜ BÎàÊÝì¨Ü ñÜWæãívݺ Aí¨Üá ¹qr ¨ÜÙª áÜ . A±Ü¿ ³ á®Ü㠨ܯWÜãwÔ¨Ü. "[Ýq ÊÜááXÀáñÜá. ÎàWæÊÜá®æ PܣſáÈÉ CÚ¿ááÊÜÊÜĨæÅ ÆWæàhæñæãRÚÛ' PÜívÜPÜrÃ…®Ü «Ü̯Wæ ®æ®Ü²®Ü ÊæáÃÜÊÜ~WæÀáí¨Ü ÖæãÃÜ Ÿí¨Ü ®Ü®WÜ æ "ÎàWæÊáÜ ®æ PܣſáÇæàÉ CÚ¨Üá¹vÜá. AÈÉWæ ¿ÞÃݨÜáÅ Ÿí¨Üá ¯Çæ¤àÊæ' AíñÜ Ÿ±Ü³ ¸æÙÜX®Ü hÝÊÜ¨Ç Ü àÉæ ¶æäà®… ÊÜÞw Öæàڨݪ®æ AíñÜ A±Ü¿ ³ á Öæ à Ú¨Ü á ª ®æ ® Ü ± ÝX WÜ w ¹wÀáí¨Ü ¸ÝÂW… ×w¨ÜáPæãívÜá CÚ¿áÆá Ԩܮœ ݨæ. ŸÓ… ®Ü®¯°Ü Ú° Ô «ÜãÙ湺ÓÜáñܤ ÊÜááí¨æ Öæãà¨æãvÜ®æ A£¤ñܤ ®Ü®Ü°®Üá° ®æãàw ®Üvæ¨Üá ŸÃÜáñܤ "[Ýq ÃÜÓæ¤àÈ ñÝÅÓ… Bñæà®æãà ®ÜËà®Ü?' Aí¨ÜÃáÜ . AÐÜÃr È Ü É ÃÜÓ¤æ Ÿ©¿áÈÉ ¯ÈÉԨܪ G£¤®Ü WÝwÀáí¨Ü BÙæ㟺 CÚ¨Üá Ÿí¨Üá ®Ü®Ü° ¸ÝÂW… ñæWæ¨ÜáPæãívÜá WÝw¿áñܤ ®Üvæ¨Ü. AaÜcÄÀáí¨Ü Ÿ±Ü³®Ü ÊÜááS ®æãàw¨æ. "ÓæçPÜÇ… ±ÜíPÜcÃ… BXñÜá¤. A¨æRà WÝw PÜqrÔPæãívÜá Ÿí¨æ. CÆÉ©¨æÅ ÊÜáãÃÜá ÊæáçÆá ®Üv¨ æ áÜ ÖæãàWܸàæ PÜá' A®Üáñ° ¤Ü WÝw ÖÜñܤÆá ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞw¨æ. GñÜá¤WÜÙæÃÜvÜá ÊÜá~¡®Ü ÃÜÓ椿áÈÉ ®Üvæ¿áᣤ¨ÜªÃæ AÊÜâWÜÙÜ PæãÃÜÙÜ

bñÜÅ¨Ü ÖÜábc¯í¨ÜÇæà AÊÜ®Ü ÓÜíÓÝÃÜ ÊÜáãÃÝ Ÿpær¿ÞX¨Üáª. Öæíw¤ C®æã°Ÿº®Ü hæãñæ Kw Öæãà¨ÝWÜÆã bñÜÅ ¹wÓݤ®æ PÜáí£¨Ü®ª Æ Ü ¨ É àæ AÊÜÙÜ ÖÜávÜáPÝo ®ÜvæÓÜÈÆÉ. ±æäÈàÓ… PÜí±æÉàíp… PæãvÜÈÆÉ!' C¨ÜQª ¨ R íªÜ ñæ GñÜáW¤ ÙÜ áÜ ¯íñÜá ¹qr¨ÄªÜ í¨Ü WÝŸÄ¿Þ¨Ü Ÿ±Ü³ "H®ÝÁã¤à ¹àÃÜ?' A®Üá°ñܤ WÝwÀáí¨Ü PæÙÜWæ «ÜáÊÜááQ¨Ü. ¨ÝÄ Ÿ©¿áÈÉ BPÜ Ù Ü PÜ Ã Ü á AvÜ x v Ü x P æ R ÊÜ á ÆXñÜ á ¤ . "C¨Ü á ÃÝÊæáàWèvÜ®Ü ÊÜá®æ PÜÃÜ ÖæWæxàÃæ. PÝÈWæà®æãà ±æpÝr¨íÜ £¨æ.' ¹àÃÜ PÜÃÜá訆 WæãÃÜÓÜá ®æ ã àvÜ á ñÜ ¤ Öæ à Ú¨Ü . ÖÝÊÜâ PÜbc¨ÜªÆÉ©¨æÅ WÝwWæ G£¤

PÜÙæ¨ÜáÖæãà¨ÜÊÜÃÜá A®Üá±ÜÊÜÞ ±ÜÅÓݨ… Zípæ¿á ÓÜ©ªWÜã WæãÃÜ暴 ÓÜ©ªWÜã CÃÜáÊÜ Æ¿áÊÜ®Üá° BÓÝÌ©ÓÜᣤ¨Üª ®Ý®Üá ¨æãvÜx±Ü³®Ü ÊÜÞñÜáWÜÚWæ ÖÝí,ÖÜãí A®Üᣰ ¨ ¤ .ªæ ÊÜááí¨æ ÊÜááí¨æ ÓÝWÜᣤ¨íªÜ ñæ XvÜ, ÊÜáÃÜWÙÜ áÜ ËÃÜÙÊ Ü ÝWÜáñܤ Ÿ¿áÆá ±ÜŨæàÍÜ ñæÃæ¨ÜáPæãÙÜÛÇÝÃÜí¼ÔñÜá. ÊÜááÓÜÕíhæ¿á ÓæÃÜX®ÜÈÉ AËñÜáPæãÙÜÛÆá ÖÜÊÜ~ÓÜᣤ¨Üª Ÿ¿á騆 ËbñÜ Å ÊÜ å è®Ü ®Ü ® æ ã ° Ù Ü W æ ËÎÐÜ r A®Ü á »Ü ã £ ÖÜáqrÓÜᣤñÜá¤. C¨ÜªQR¨Üªíñæ Ÿ±Ü³ hæãàÃÝX ®ÜPÝRWÜ ¸æb¹ c ¨æ.ª "¯®Ü± ° ¿ ³Ü áÂ, AÊÜ®Ü ¨æãàÔ¤ Pݮܮ¾ æ ©ÊÝPÜÃÜ ÓÜ|¡ÊÜĨݪWÜ ±ÝÂpæWæãàX ŸÃÜáÊÝWÜ ÓÜíhæ¿Þ ñÜí¨ÜÅ D ¸ÝÂ| ¨ÝoáÊÜÊÜÃæWÜ㠸ݿáÈÉ ÃÝÊÜá g±Ü ÊÜÞvܤ Ko QàÚ¤¨ÜáÅ. BWæÆÉ aèw PÝoPæR Öæ¨ÜÄ ÓÜíhæ¿ÞWÜáÊÜ Êæã¨ÜÇæà g®Ü ÊÜá®æ ÓæàÃæãR Ú¤¨ÜáÅ'. Ÿ±Ü³ AÊÜ®Ü ®ÜWÜáËWæ PÝÃÜ| ÖæàÚ¨Ü. aèw PÜ ¥ æ A±Ü ³ ¿ á娆 ¸ÝÀáÀáí¨Ü ÖÜ Æ ÊÜ â ¸ÝÄ PæàڨܪÄí¨Ü A±Ü³¿á A¨Ü®Üá° ÊÜ~ìÓÜᣤ¨Üª Ä࣠®æ®Ü±ÝX ®Ü®ÜWÜã ®ÜWÜá ŸíñÜá. hæãñæWæ A±Ü³¿á娆 aÜwx ¨æãàÓܤ ©ÊÝPÜÃÜ|¡®Ü ŸWæY PæàÙܸæàPæ¯ÔñÜá. "©ÊÝPÜÃ| Ü ®¡ ®Ü áÜ ° A±Ü¿ ³ á ¿ÞÊÝWÜáÉ ®æ®± Ü âÜ ÊÜÞvæãR Ùݤ®æ. AíÊÜ aæãÇæãà bñÜÅ ¹wÔ¤¨Ü°íñæ.' "AÊÜ®Ü 32

ÖÝPæãà|. ÃÝÊæáàWèvÜíWæ ¸æÙÜWæY ÖæàÚ PÜÙÜá×Ô ¨ÝÅñÜá. A¨æãí¨Üá ÊÜÞÊÜáãÈ ËaÝÃÜÊæ®Üá°ÊÜíñæ ÖæàÚ¨Ü Ÿ±Ü³ ®Ü®Ü°ñܤ £ÃÜáX "ÓÜÌƳ ÖæãñÜᤠÓÜWÜ~ ÊÝÓæ°¿áÇæÉ PÜáíñÜYÙÜPÝWÜᤠ®ÜËà®Ü' Aí¨ÜÃÜá. ±ÜPÜR¨Ü ÊÜá®æ¿áÊÜÃÝÂÃæí¨æà Wæ㣤ƨ É àæ Ÿ¨ÜáPÜáÊÜ ±æàpæ¿á Ÿ¨ÜáQWæ ®ÝWÜÄPÜñæ G®Ü°¸æàPæã FÃÜá PæàÄ¿á hÝ®ÜáÊÝÃÜáWÜÙÜ®Üã° WÜáÃÜá£oárPæãÙÜáÛÊÜ ÖÜÚÛ¿á Ÿ¨ÜáQWæ ®ÝWÜÄPÜñæ A®Ü°¸æàPæã A®Üá°ÊÜ iþÝÓæ ÁãÙÜWæ ¹¨Üª ®Ü®ÜWæ ÊÜá®æ¿áíWÜÙÜ ñÜÆᲨÜÃÜã ¯«ÝìÃÜPRæ ŸÃÜÇÝWÜÈÆÉ. WÝw¿á ÓÜ©Wª æ ÊÜá®æÁãÙÜ X¨Üª ¨æãvÝxÀá (¨æãvÜÊ x áÜ )¾ , A£¤Wæ ¸ÝXÈWæ Ÿí¨Üá ®Ü®Ü°®Üá° ®æãàw ÓÜí»ÜÅËáÔ¨ÜÃÜá. ÓÜí«ÝÂÊÜí¨Ü®æ ÊÜÞvÜᣤ¨Üª ÓÜá¸ÝÅ¿á|¡ AÈÉí¨ÜÇæà ÊÜÞñÝwÔ¨Ü. ¨æãvÝxÀá ÖÜívÜ嬆 ñÜáíŸ PÜá©¿áᣤ¨ªÜ ¯àÃÜá ÖÜ¨Ü ÊÜÞwPæãvÜᣤ¨Üªíñæ A£¤Wæ oÊæÇ… ñÜí¨ÜáPæãorÙÜá. ÓÝ°®Ü ÊÜááXÔ ŸÃÜáÊÜÐÜrÃÜÈÉ FoPæR ñÝqvÜᣤ¨ÜªÃÜá. Fo ÊÜááXÔ ÓÜá¸ÝÅ¿á|¡ Wܨªæ PÝ¿áÆá ÖæãÃÜoá ¯íñÜÃæ ®Ý®Üá ÖÝÔWæ ÓæàĨæª. QË¿á ŸÚ AÆÃÝí Óܨݪ¨ÝWÜ WÜvŸ Ü wÔ G¨Ü᪠PÜáÚ£¨ÜªÄí¨Ü Öæã¨ÜáªPæãíw¨Üª GÃÜvæÃÜvÜá PÜí¹Û

APæãràŸÃ…

16 - 31 - 2009


hÝÄ ¹¨Ü᪠Êæáç ®ÜvÜáXñÜá. ®ÜËÇæãR±Ü³¨Ü ÊÜÞX¿á aÜÚ¿á ¨èÆñÜᤠA±Ü¿ ³ á娆 ¸ÝÀá¿áÈÉ PæàÚ Wæ㣤ñ¤Ü Æɨæ A®Üá»ÜËst ®æ®² Ü ÃÜÈÆÉ. "HÙæãà, ®ÜËà®Ü. aÝ PÜáw¨Üá ¸æorPæãØàWæãà|. D ÖæãñܤÈÉ iíPæWÜÙÜá, ®ÜËÆáWÜÙÜá KvÝvܤÊæ.' ÓÜá¸ÝÅ¿á|¡ A¨ÝWÜÇæà ÊÜÞÙÜ©í¨Ü Ÿí¨Üá aÜÖÜ¨Ü Pܱ… ×w¨Üá PÜáÚ£¨Üª. ®ÝÊÜâ AíWÜÙÜQRÚ¿áᣤ¨Üªíñæ "ÖÜíWæà ÖæãàWæºàvæãÌà ®ÜËà®Ü. CŸº¯ ¹àÚ¤¨.æ D ÍÝÆá ÖÝPæã.R ' ¨æãvÝxÀá EOæ¿ ¡ á ÍÝÆá PæãorÃáÜ . Wܨªæ Ÿ¿áÆá ¨Ýq ¸æo¨ r Ü ÖÝ© ×w¨ÝWÜ ¹àÓÜᣤ¨ªÜ PÜáÚWÝìÚWæ Êæáç ÊÜáá¨Üá w¨ÜÃÜã ±Üâor ±Üâor ÖÜQRWÜÙÜ ©Ÿº| ÖæãÃÜvÜáÊÜ ÓÜí»ÜÅÊÜá ®Ü®Ü°ÆáÉ aÜáÃÜáPÜá ÖæbcÔñÜá. WÜávÜx HÄ ¯íñÝWÜ ±ÜPÜR©í¨Ü ±æä¨æÁãÙÜWæ ŸÃÜ ŸÃÜ ÍÜŸª PæàÚ ¸æb¹ c ¨Ü᪠®æãàw¨ÜÃæ ÊæãÆWÜÙÜ ×ívÜá AÐÜár ¨ÜãÃÜ Kw¿ÞXñÜá.¤ ñÜX®Y È Ü ÃÉ áÜ ÊÜ AwPæ, ñæíWÜáWÜÙÜ ÓÝÆá, AÊÜâWÜÙævæÀáí¨Ü ñÜãÄPæãÙÜáÛÊÜ ©®ÜPÜÃÜ®Ü ±ÜÅ»æ, AÆÉÈÉ ÖæãÆ, PæÃ,æ "B®Üí¨ÜÊáÜ ¿á D gWÜ ÖÜ꨿ Ü á' AíñÜ WÜá®ÜáWÜÇÝÃÜí¼Ô¨æ.ª "¯®Ü± ° ¿ ³Ü áÂíWæ ÊÜáñæ¤ Pݮܮ¾ æ ©ÊÝPÜÃÜ|¡¿áÂíWæ D ¸æor¨Ü ñÜá© Aí¨æÅ ÃÝÎ ²Åࣿáíñæ. AÊÜÄŸáÅ CÈÉ Ÿí¨Üá PÜáíñæÅ ÓÜíhæ ¿Þ¨ÜãÅ CÚ£ÃÜÈÆÌíñæ'. "ÓÜá¸ÝÅ¿á|¡, CÈÉí¨Ü ©ÊÝPÜÃ| Ü ®¡ Ü ÊÜá®æ GÐÜár ¨ÜãÃÜ?' PæàÚ¨æ. "®ÝÇæ„R ¨Üá ÊæáçÈ¿Þ©àñÜá. ¸æàPݨÜÃæ ÓÜíhæ ÖæãàWæãà|.' ®Ü®°Ü CíXñÜ AÊܯWæ A¥ÜìÊÝXñÜá.¤ ÓÝ¿áíPÝÆ ®ÝÆáR WÜípæWæ Pݮܾ®æ¿áñܤ ®ÜÊÜá¾ ÓæçPÇ Ü … ÓÜÊÝÄ BÃÜí»ÜÊÝXñÜá.¤ PÜaÝc ÃÜÓ¤æ ÓÜáÃÜáË®ÜÈÉ AWÜÆÊÝXñÜá.¤ Jí¨æÃv Ü áÜ ÊæáçÈ ÊÜááí¨æ ÓÝX¨Üíñæ AWÜÆ QÄ¨Ý¨Ü PæãÃÜPÜÆá ÖÝ©. E¨ÜªPÜãR ¹©ÃÜ ÊæáÙæWÜÙÜ ÓÜáí¿å… A®Üá°ÊÜ ÊæáÆá ¨Ü¯¿á BÇݱÜ. ÓÜáÊÜÞÃÜá BÃÜá WÜípæ¿á Öæ㣤Wæ ©ÊÝPÜÃ| Ü ®¡ Ü ÊÜá®æ ñÜÆᲨæÊÜâ. gWÜÈ PÜpær¿áÈÉ PÜáÚñÜá ñæíX®Ü WÜÄ XàÓÜᣤ¨Üª ÊÜê¨æœ PÜ|á¡ QĨÜáWæãÚÔ ®æãàw¨ÜÊÜÃæà "¸ÝÃæãà ÓÜá¸ÝÅ¿á. ¯àÊÜâWÜÙÜá CñÝÉX ŸÃܨæ GÐÜár ©ÊÜÓWÜ ÙÜ ÝWæãà¿áá¤?' A®Üáñ° ¤Ü G¨Ü᪠¯íñÜÊÃÜ áÜ ®Ü®®°Ü áÜ ° ®æãàw "¿ÞÃæãà CíÊÜ?' A®Üá°ñܤ ÖÜ£¤ÃÜ Ÿí¨Üá ÊÜááSÊÜ®à°æ ©qrÔ¨ÜÃáÜ . "¯íWæ WÜáÃÜáñÜá ÔWÜÆá ÓÝ«Ü ËÆÉ ¹vÜá WÜíWÜñæ¤. aÜí¨ÜáÅ bPÜR¿á娆 ÊÜáWÜ ®ÜËà®Ü' Aí¨Ü ÓÜá¸ÝÅ¿á|¡. PÜÃæíq®Ü ÊÜÂÊÜÓæ§ CÆɨܪÄí¨Ü JÙÜWæ ©à±Ü¨Ü ŸáwxWÙÜ ®Ü áÜ ° ÖÜbo c r WÜíWÜñ¤æ ®ÝÊÜâ PÜáÚñÜ ÈÉWæ ÇÝí¨ÜÅ ñÜí©orÙÜá. WÜíWÜñæ¤ ±Ý®ÜPÜ ÊÜÞw ñÜí¨ÜÃÜã ©ÊÝPÜÃÜ|¡®Ü ±Üñæ¤Ááà CÆÉ. "CÊÜñÜᤠÊÜá«ÝÂÖÜ° ñæãào©í¨Ü Ÿí¨ÜÊÜ®æà PÝÌOæ ÓæàPæãìí vÜíÊÜ C®Üã° AÇæÉà C¨Üª.' ÊÜÞñÝvÜáñܤ WÜíWÜñæ¤ E¨Üª®æ¿á gWÜÈ¿á ×í©®Ü ÊÜáãÇæWæ Öæãà¨ÜÙÜá. AÊÜÙÜ ×í¨æÁáà ÓÜá¸ÝÅ¿á|¡®Üã ÖæãàX¨ÜªÄí¨Ü ®Ý®Üã ×í¸ÝÈÔ¨æ. ¸ÝXÆá ¨Üãw PæãàOæ ÖæãPÜR ®ÝÊÜâ ¨ÜíWÝX ¯íñÜá ¹pærÊÜâ. G¨ÜáÄWæ GÃÜvÜá ÊÜáÃÜ¨Ü PÝÈ®ÜÈÉ ¯ÈÉԨܪ ÊÜáÃÜ¨Ü ÖÜÆWæ. A¨ÜÃÜ ÊæáàÇæãí¨Üá ¨ÜêÍÜÂ, ¨Üor PÝvÜíb®Ü ñæãÃæ. ¯àÃÜá

PÜáw¿áÆá Ÿí¨Ü PÜvÜÊæ. ÊÜÞÃÜá ¨ÜãÃܨÜÈÉ ¸æàpæ¿á ÊæáàÇæÃÜWÜÆá ԨܜÊÝX ¯íñÜ ±Üpær bÃÜñæ. ¹Ú¿á ÖÝÙæ¿á ÊæáàÇæ ©ÊÝPÜÃ| Ü ®¡ Ü PæçÀáí¨Ü iàÊÜ ñÜÙ¿ æ áᣤñáÜ ¤ B bñÜÅ. "®æãàvæãà ÓÜá¸ÝÅ¿á. PÜáíaÜ ×vܪ Aí¨ÜÅ CÊÜíWæ Gíñܨã Ü ª ¸æàvÜ. ÊÜÐìÜ IÊÜñݤñáÜ . C®Üã° ×àíX¨æÅ ®Ý®æà®Ý¾væãÉ? C®æã°í¨Üá ÆWÜ° BWÜá Aí¨ÜÅ QË Pæãvæ㠟ᩪ CÆÌÇæãÉ. DXàWÜ CÊÜ°®Ü° CÊÜ®Ü ±ÝwWY… ¹oár ÊÜáWÜÙÜ ÊÜá®æWæ ÖæãàWæຠPÜá A¯ÔÉP£ØÜ ¨ ¤ .æ ' C¨ÜQª ¨ R íªÜ ñæ HPÝWÜÅñWæ æ »ÜíWÜ Ÿí©¨ÜªÄí¨Ü ¸æbc ×í¨ÜPæR £ÃÜáX¨Ü ©ÊÝPÜÃÜ|¡, "GÐæã r $Ø£W¤ æ Ÿí¨æã ÓÜá¸ÝÅ¿á? ñÜáíŸ ©®ÜWÙÜ Ý¨Ü Êæ á àÇæ PÜ á íaÜ ×w¸æ à PÜ á A¯° Ó Ü á ¤ . Aí¨Ü Ø í Wæ CÊÜ®ÝÂÃæã? GÇæãÉà ®æãàw¨Üí£¨æ!' "¯®Ü° aÜwx ¨æãàÓܤ aÜí¨ÜÅÍæàSÃÜ®Ü ÊÜáWÜ ®ÜËà®Ü'. ©ÊÝPÜÃÜ|¡®Ü ÊÜÞ£Wæ EñÜĤ Ô¨Ü᪠WÜíWÜñ.¤æ WÜíWÜñ¤æ ÊÜÞñÜá ÊÜááXÓÜáÊÜ Êæã¨ÜÇæà ©ÊÝPÜÃÜ|¡ ®Ü®Ü°®Üá° ¹X¨Ü²³¨Üª. WæÙæ¿á®æà ÔQR¨ÜÐÜár ÖæãÙܱÜâ AÊÜ®Ü PÜ|á¡WÜÙÜÈÉ! "¯®Ü° A±Ü³¿á ®Ü®Ü° iàÊÜ¨Ü WæÙæ¿á AíñÜ Wæ㣤¨æÁáà ¯íWæ. CÊÜ£W¤ ã Ü AÊܯÆÉ¨æ ®Ý®æÐáÜ r J¨Ýªw®¤ íÜ ñÜ AÊÜíWæÈÉ A¥ÜìÊÝWæºàPÜá!?' ÊÜÞñÜá ¯ÈÉÔ ¯oárÔÃÜá aæÈÉ¨Ü ©ÊÝPÜÃÜ|¡, "A±Ü³¿á ¯®Ü° ®æ®Ü±Üâ ÊÜÞwPæãÙÜÛ¨Ü ©®ÜWÜÚÆÉ ©ÊÝPÜÃÜ|¡. ¯ËᾟºÃÜ JvÜ®Ýo¨Ü ŸWæY ®Ü Ê Ü á Wæ Æ É PÜ ~ ¡ W æ PÜ o ár Ê Ü í ñæ Öæ à Ùݤ ® æ . ¯à®Ü á ¹wÔPæ ã or bñÜ Å WÜ Ù Ü ® æ ° Æ É hæ ã à±Ý®Ü Ê ÝX CpæãRàíw¨Ýª®æ.' ÊÜÞñÝvÜáñܤ ®Ý®Üá »ÝÊÜâPܮݨæ. ÓÜá¸ÝÅ¿á|¡ ®ÜváÜ Êæ ¸ÝÀá ÖÝQ ®ÜÊáÜ ¾ ÊÜÞ£®Ü ©PÜáR Ÿ¨ÜÈÔ¨Ü. ÃݣŠFo¨Ü ®ÜíñÜÃÜ Pæç ÊÜá|á¡ ÖÝQ ÓÜWÜ~ ÓÝÄst AíWÜÙܨÜÈÉ aݱæ ÖÝQ PÜáÚ£¨ÝªWÜ ÓÜá¸ÝÅ¿á|¡ C¨ÜQª ¨ R íªÜ ñæ "WÜíWÜñ,¤æ Jí¨æÃv Ü áÜ ÖÝvÜá ÖæàÙæ' Aí¨Ü. "D ÊÜáá©R¨æíñÜ ÖÝvæãà ÓÜá¸ÝÅ¿á? B ÊæãÊÜá¾WÜÙݨÜáÅ C©ª¨æÅ CÊÜñÜᤠaæãÇæã ÖÝvÜá ÖæàÚ¤¨áÜ .É C®æãí° ¨Üá ÆWÜ° BWÜá Aí¨ÜÅ A¨ÜãR Pæ±®³Ü íØÜ WÜ PÜáíñÜWÜíwÃܤ'. WÜíWÜñæ¤ Öæãpær ÓÜíPÜo ÖæãÃÜ ÖÝQ¨ÜÙáÜ . "C®æãí° ¨Üá ÆWܨ ° Ü ËaÝÃÜ AÊÜ®Ü ÊÜá®ÜÓÈ Ü É C¨ÜØíXÇæÉ. ¯íWæ ÓÜáTÝÓÜáÊæá° AÆÊÜÄPæ ¸æàvÜ. ¹pÝØPÜá D ËaÝÃÜ. ¯®Ü° «Ü̯¿áÈÉ ÖÝvÜá PæàÙÜáÊÜ BÓæ. ¯à®æà PÜq¨ r Ü ÖÝvÜáWÜÚÊæ¿áÆÉ. A¨Ü®à°æ ÖÝvÜá.' ÓÜ á ¸ÝÅ¿á|¡ ÊÜ Þ ñÝvÜ á £¤ ¨ Ü ª à æ AaÜ c Ä Àáí¨Ü PÜ|á ÚÜ Óܸàæ PÝ¿áᤠ®Ý®Üá. "WÜíWÜñW¤æ æ PÜÊ®Ü Ü ŸÃæ¿ááÊÜ ÖÜÊÝÂÓÜ C¨æ¿Þ!?' ®Ü®æã°ÙÜX®Ü ±ÜñÜÅPÜñÜì hÝWÜêñÜ ®ÝX¨Üª. "GíñܨÜ㪠CÇæãÌ ®ÜËà®Ü. ¸æàhÝÃݨÝWÜ, SáÑ¿Þ¨ÝWÜ ¸ÝÀáWæ Ÿí©¨Ü®ª °Ü ÖÝw¤¨.ªæ A¨Ü®à°æ CÊÜÃÆ æ É ÖÝvÜá PÜpݤÙæ AíñÝÃæ.' ÓÜíPæãàaÜ, ®ÝbPæ CñÜᤠAÊÜÙÜ «Ü̯¿áÈÉ. ®ÜÊÜá¾ Jñݤ¿á ÖæaÝc¨ÝWÜ ÖÝw¨ÜÙÜá. ®ÝÆáR ÓÝÆá ŸÃæ¿áᣤ¨Üªíñæ ÊÜáÖÝ®… ŸÃÜÖÜWÝÃÜÃæí¨Üá ±æäàÓÜá Pæãoár ËáíaÜáÊÜÊÜÃÜ®Üá° ¯ÊÝÚÔ GÓæ¨Üá¹vܸæàPÜá D WÜíWÜñ椿á ÊÜááí¨æ A¯ÔñÜá."C¨Ü®æ°ÆÉ ±Ü£ÅPæWÜÚWæ PÜÙÜá×ÓÜŸÖÜá¨ÜÆÌ 33

©ÊÝPÜÃÜ|¡? DWÜíñÜá CíñÜ Ö Ü ±Ü Å £»æ W Ü Ú Wæ ¸æàPÜÐáÜ r AÊÜPÝÍÜWÚÜ Êæ'. ®Ý®Üá ÊÜÞñÜá ÊÜááX ÓÜáÊÜ Êæã¨ÜÇæà WÜíWÜñæ¤ "¸ÝÂvæãà ñÜÊÞ Ü ,¾ ±ÝÂpæ g®ÜÃÜ ÓÜÖÜÊÝÓÜÊæà ¸ÝÂvÜ. HÙæàÙÜá g®Ü¾PÝRWÜáÊÜÐÜár A®Üá»ÜËԨݪX¨æ. CÐÜrPÜãR ®ÝÆáR ÓÝÆá ¸ÝÀáWæ Ÿí©¨Ü®ª °Ü ÖÝvæãíR vÜá ®Ý®æ㟺 PÜË AíñÜ ÖÜOæ ±Üqr ÖÜ a æ ã Y í væ Å ÊÝȾ à Q, Êæ à ¨Ü Ê ÝÂÓÜ Ã Ü ® Ü ° H®Ü í ñÜ PÜÃæ¿ááÊÜâ¨æãà ñÜÊÜá¾?' AÓÜÖÜ®æ, ÊÜááWÜœñæ GÃÜvÜã ËáÍÜÅÊÝXñÜᤠWÜíWÜñæ¤ «Ü̯¿áÈÉ. WÜíWÜñ椿á ÊÜÞñÜá ±Üä£ì J²³Pã æ ÙÜáÊ Û íÜ ¥Ü¨Æ Ü É A¯Ô¨ÜÃã Ü ÊÜå诿ިæ. ÓÜá¸ÝÅ¿á|¡ BPÜÚÓÜáñܤ G¨Ü᪠¯íñÜ. WÜíWÜñ椿áã ÎÊ…ÎÏÊÝ A®Üáñ° ¤Ü ÊÜáÆWÜÆá ÖæãÃÜoÙÜá. ©ÊÝPÜÃ| Ü ¡ A±Ü³¿á娆 ËaÝÃÜ PæàÙÜáñܤ ®Ü®Ü° AíWæç¿á®Üá° ñܮܰ PæçÁãÙÜWæ ñæWæ¨ÜáPæãívÜá ÊÜå诿ÞX PÜáÚñÜá¹or. ®Ü®WÜ æ ©ÊÝPÜÃ| Ü ®¡ Ü ±æàÀáíqíW…ÕWÙÜ ®Ü áÜ ° ®æãàvܸàæ Pæ ¯ÔñÜá. "©ÊÝPÜÃÜ|¡, ®ÜíWæ ¯à ¹wst bñÜÅWÜÙÜ®Üá° ñæãàÄÔ¤à¿á?' H®Ü®Üá°ñݤ®æãà A®Üá°ÊÜ A®ÜáÊÜÞ®Ü ¨ÜÇàÉæ PæàÚ¨æ. "¯íWæ ñÝÙæ¾ C¨æÅ ®æãàvÜá ®ÜËà®Ü' A®Üáñ° ¤Ü PÜáÚñÜÈíÉ ¨Ü G¨Ü᪠¯íñÜ. AÊÜ®Ü PæãàOæ¿áÈɨªÜ ÊÜáÃÜ¨Ü PܱÝq®æãÙÜWæ ±æàÄÔqr¨Üª PÜoárWÜÙÜ®Üá° PæÙÜXÚ Ô¨Ü.AÊÜ®Ü bñÜÅWÙÜ ®Ü áÜ ° ®æãàvÜᣤ¨ÃªÜ æ ÊÜááS ÊÜÂñÝÂÓÜ Êæäí¨Üá WÜÊÜá®ÜPæR Ÿí©ñÜá¤.Ÿ|¡ ÊÜÞst ÖÜÙæ¿á bñÜÅWÜÙÜÈɨܪ EÇÝÉÓÜ, ¯ÄàPæÒ, Óèí¨Ü¿áì¨Ü »ÝÊÜ ®ÜíñÜÃÜ¨Ü bñÜÅWÜÚÃÜÈÆÉ. Ÿ¨ÜÇÝX ¯ÃÝÓæ, ÖÜñÝÍæ, ˨ݿá WÝyÜÊÝX ¹í¹ÓÜƳqrñÜá¤. bñÜÅ¨Ü »ÝÊÜ WÜ Ù Ü È É ©ÊÝPÜ Ã Ü | ¡ ® Ü Ÿ¨Ü á PÜ á ±Ü Å £¹í¹ÓÜ á £¤ ¨ æ A¯ÔñÜá. AÊÜ®®Ü à°æ ©qrÔ¨æ. "ÖÜíWÝÂPÜ ®æãàw¤àÁã ®ÜËà®Ü?' WÜȹÈÀáí¨Ü PæàÚ¨Ü ©ÊÝPÜÃÜ|¡. "D bñÜÅWÜÙÜá ¯®Ü° ÊÜá®ÜÔ§£¿á®Üá° ¹í¹Ô¤Êæ AíñܯԤ¨æ ®ÜíWæ. ¯®æã°ÙÜX®Ü ¿ÞñÜ®æ¿á®Üá° Ÿ|¡WÜÙÜ hæãñæ ÖÜíaæãRàÚ¤©ªàÁáà®æã ©ÊÝPÜÃÜ|¡?' "SÃæ ÖæàÙæºà PÜí¨æÅ ¯®Ü° ¸ÝÁãÙÜY PÜáíñÜRívÜá aÜí¨ÜáÅ ÊÜÞñÝw¤ ¨Ýª®¯Ü Ô¤¨.æ ¯à®Üá CÐæãír ¨Üá ¯SÃÜÊÝX PæàÚ¤ÃáÜ ÊÝWÜ ®Ý ÖÝÂíWÜ AÆÉíñÜ ÖæàÙÜÇã æ à ®ÜËà®Ü?' A®Üáñ° ¤Ü Pæí±Üâ ÊÜÓÜ÷¨ÜÈÉ ÓÜᣤor ÖÝÙæWÜÙÜ®Üá° Jí¨æãí¨ÝX ®Ü®Ü° ÊÜááí©or. PܱÜâ³,¹ÙÜá±Üâ Ÿ|¡WÜÙÜÈÉ ®Ü®Ü° ÊÜááí¨æ ®ÜÊÃÜ ÓÜ ¨ Ü Ü ¨ÜêÍÂÜ PÝÊÜ A®ÝÊÜÃ| Ü ÊÝWÜᣤñáÜ .¤ Êæã¨ÜÆ bñÜŨÜÈÉ PÜáíaÜ ×w¨Ü PÜÇÝ謆 ÊÜá®æÁãí¨ÜÃÜ Wæãàvæ¿á ÊæáàÇæ bñÜÅ ŸÃæ¿áᣤ¨ÜªÃæ AÊܮܮæ°à ©qrÓÜᣤÃÜáÊÜ aÜí¨Ü¨Ü ÖÜávÜáX. GÃÜvÜ®æ¿á¨ÜÃÜÈÉ ¸æor¨Ü ñܱܳÆÈÉ PÜáÚñÜ D PÜÇÝË¨Ü®Ü ÊÜáwÆÈÉ ñÜÇæÀáoár ¯©ÅÓÜᣤÃÜáÊÜ B ¸ævÜX. ÊÜáñæã¤í¨ÜÃÜÈÉ BñÜ®Ü ÊÜááS¨Ü ÊæáàÇæ Ÿ|¡ GÙæ¿áᣤÃÜáÊÜ WæÙÜ£. ÊÜááí©®Ü¨Üá ÊÜá¨ÜáÊæ ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨Ü ¨ÜêÍÜÂ. ®ÜíñÜÃÜ I¨ÝÃÜá bñÜÅWÙÜ ã Ü ÓÜíñÜê±¤Ü ÓÜíÓÝÃÜ¨Ü bñÜÅ|ÊÝXñÜá,¤ ÊÜááí©®Ü bñÜÅ¨È Ü É ÖæãÓÜŸ®æ㟺®Ü ±ÜÅÊàæ ÍÜ B ÊÜá®æW.æ

APæãràŸÃ…

16 - 31 - 2009


PܱâÜ ³ PÜ®v °Ü PÜ ,Ü PÜᣤW¿ æ á ÓÜáñܤ ÓÜᣤ¨Ü EOæ¿ ¡ á ÍÝÆá, ´ÜâÇ… ÓÜãp…, Pæç¿áÈÉ ÓÜãp…PæàÓ…, ÊÜááí©®Ü ÊÜáã®ÝìÆáR bñÜÅWÙÜ áÜ BñÜ AÈÉ ÊÝÔԨܮª áÜ ° ÖæàÙÜáÊÜ bñÜÅWÙÜ áÜ . C¨ÜQª ¨ R íªÜ ñæ ®Ü®®°Ü áÜ ° ñÜv¨ æ áÜ ¯ÈÉÔ¨Ü᪠B bñÜÅ. A¨ÜÃÈ Ü É PÜÇÝË¨Ü®Ü ±Ü£° Pæãà±ÝËÐÜÙr ÝX ¯í£¨Üê æ »Ü¿á ËáÎÅñÜ AaÜÄc Àáí¨Ü ±Ü£¿ ° á®Üá° ©qrÓáÜ £¤ÃáÜ ÊÜ PÜÇÝ˨Ü. ¸ÝXÆÈÉ ¯íñÜá ®æãàvÜᣤÃáÜ ÊÜ B A£¦. ÊÜáñæãí¤ ¨Üá bñÜÅ¨È Ü É bñÜÅWÝÃÜ®Ü Pæç¿áÈÉ bñÜÅ ±Üo¨Ü A«Üì »ÝWÜ˨Üê æ EڨܫìÜ ÖæívÜ£¿á Pæç¿áÈÉ. CŸºÃÜ ÊÜá«æ PÜ~à¡ ÃÜá ÖÜÄÓÜáñܤ ¯íñÜ ÊÜ¿áÓÜR ÖæíWÜÓáÜ . ÊÜááí©®Ü¨áÜ Pæç¿áÈÉ ñÜ®°Ü ÓÜãp…PæàÓ… ×w¨Üá ÖæãÔ¤Æá ¨ÝoᣤÃáÜ ÊÜ B A£¦. pÝpÝ ÊÜÞvÜᣤÃáÜ ÊÜ WÜívÜ,ÖæívÜ£. ÊÜáñæ¤ ±Üâ®Ü@ ÓÜáS ÓÜíÓÝÃÜ ¹í¹ÓÜáÊÜ Jí¨æÃv Ü áÜ bñÜÅWÙÜ áÜ . A¨ÜÃÜ ÊÜááí©®Ü¨ÃÜ È Ü É BPæ Wܼì~. ®ÜíñÜÃÜ ñæãqrÆ ÓÜí»ÜÅÊáÜ ¨Ü ¨ÜêÍÂÜ . ÊÜáñæ¤ ±Üâ®Ü@ ÖæãÃÜoá ÖæãàX¨Üª A£¦¿á BWÜÊáÜ ®Ü. ÊÜááí©®Ü ¨ÜêÍÂÜ ÊÜÞñÜÅ B[ÝñÜPÝÄ¿ÞXñÜá.¤ ÓÜáñÜ| ¤ ±ÜűíÜ aÜ¨Ü ±ÜÄÊæÀáÆÉ¨æ ±ÜÃÓÜ Ã³Ü Ü aÜáíŸ®Ü¨È Ü ÃÉ áÜ ÊÜ B A£¦ ÖÝWÜã PÜÇÝË¨Ü®Ü ±Ü£.° ÖæãÔ¤ÆÈÉ ¯íñÜá AÊÜÃ®Ü áÜ ° B[ÝñÜ ¨ÜêÑÀ r áí¨Ü ®æãàvÜᣤÃáÜ ÊÜ PÜÇÝ˨Ü.×ígÄPæ¿á ÊÜá®Ü©í¨ÜÇàæ ÊÜááí©®Ü ÖÝÙæ ñæè æ .æ ¸æÙ© Ü íWÜÙÜ ÃÝ£Å. ŸÓ… ¯Çݪ|. PÜíPÜáÙÜÈÉ ÊÜáWÜáÊÜ®áÜ ° G£¤Pã æ ívÜá ÖæãÓÜ ±æÅàËáÁãí©Wæ ŸÓÜ®Õ à°æ ÃÜᣤÃáÜ ÊÜ B ¸ævXÜ . ¨ÜãÃÜ¨È Ü É ¯íñÜá ®æãàvÜᣤÃáÜ ÊÜ bñÜÅWÝÃÜ. ÊÜáíhÝWÜᣤ¨ªÜ PÜ~W¡ æ bñÜÅ AÓÜÐ ³ Ê rÜ ÝWÜᣤñáÜ .¤ ©ÊÝPÜÃÜ|¡®Ü ÖæívÜ£ ¿ÞÃæãjñæWæãà Kw Öæãà¨ÜÙÜíñæ A®Üá°ÊÜ ÓÜᩪ ÔQR¨ÝWÜ "ñÜvÜÊÝX ÊÜá¨ÜáÊæ¿Þ¨Ü, ñÜvÜÊÝX ÊÜáWÜáÊÝ¿áá¤. B¨æÅ ÓÜíÓÝÃÜ ÊÜÞñÜÅ ¸æàWÜ ÊÜááÄÀáñÜá' AíñÜ AÊÜá¾ ÇæãaÜWáÜ qr¨áÜ ª ®æ®± Ü Ý¿áá¤. JÊæá¾ ÖæãàX AÊܯWæ ÓÜÊÞ Ü «Ý®Ü ÖæàÚ Ÿ¯° Aí©¨ÜÙª áÜ . B¨ÜÃæ A±Ü¿ ³ á AíñÜÂËÆÉ¨Ü ÓÜíPÜoPæR ¿ÞÊÜ ÄࣿáÈÉ ÓÝíñÜ®Ì Ü ÖæàÙÜÈ A®Üáñ° ¤Ü PÜ~à¡ ÃÜá ÖÝQ¨Ü.ª "¿ÞÃÜá ©ÊÝPÜÃ| Ü ¡ B ÊÜá®ÜáÐÜÂ?' ñÜvÊ Ü ÄÜ ÓÜáñܤ PæàÚ¨æ. "AÊÜ®áÜ ÊÜááíŸÀá¿á ¿ÞÊÜâ¨æã bñÜÅPÇ Ü Ý ÓÜíÓæ¿ § á væçÃPæ ÃrÜ … Aíñæ. PÜáÊÜápݨÜÈÉ ®Üv¨ æ Ü bñÜÅPÇ Ü Ý PÝ¿ÞìWÝÃÜPRæ Ÿí©¨Ü®ª íÜ ñæ. ÔÔì¿á ÍÝÇæÁãí¨ÜPRæ ®Ý®Üá PæÆÊÜâ bñÜÅ ¹wÔPæãqr¨.ªæ AÈÉ¿á A«Ý±ÜPÃÜ áÜ A¨Ü®°Ü B PÝ¿ÞìWÝÃÜPRæ JÀ᪨ÅÜ íñæ. B bñÜÅWÙÜ ®Ü áÜ ° ®æãàw D ÊÜá®ÜáÐܯWæ ®Ü®Ü° »æqr¿ÞWæºàPÜá A¯Óܤíñæ. ÖÜávæãRívÜá Ÿí¨æà ¹or. Ÿí¨ÜÊܯWæ D ÊÝñÝÊÜÃ| Ü ¨ÜÈÉ ®Ü®ã æ í° ©Wæ ÓÜÆ Ì ³ ©ÊÜÕ EÚÁã BÓæ B¿áá¤. ®ÜÊáÜ WÜã ÖæãÓÜ A®Üá»ÜÊ.Ü SáÑÀáí¨Ü EÚÔPæãíwÌ. ®Ü®Ü°í¥ÜÜ PÜÇÝ˨ÜÄWæ ÊÜááíŸÀá¿áí¥ÜÜ FÃÜá ÖæàÚ ÊÜÞwÔ¨Üáª. ÖæÓÜÃÜá, ¨ÜávÜáx GÃÜvÜã ÊÜÞvܺÖÜá¨Üá AÈÉWæà ÖæãàWæãà| Aí¨Ü. ¯®Ü° ÖæívÜ£¿áí¥Ü aæÆáÊæ¿á®Üá° ÊÜÞvæÇ… BXoárPã æ ívÜá ñæçÆÊÜ|ì bñÜÅWÙÜ ®Ü áÜ ° ¹wÔ¨ÜÃæ AíñÝÃÝÑóà¿á ÊÜáor¨È Ü É ËáíaÜŸÖÜá¨Üá Aí¨Ü. ®Ü®Ü° ÖæívÜ£ ÍÜÎWæ A¨æà ÓÜÄ A¯ÓÜᤙ. B¨æÅ D ©ÊÝPÜÃÜíWæ A¨Üá ¸ÝÂvÜ A®Üá°ÓÜᤙ. AÊܯ¨ÜªÐÜár ©®ÜÊÜä A¨æà ËaÝÃÜPæR gWÜÙÜ. Pæã®æWæ ÊÜááíŸÀá¿áÈÉ ®Ü®Ü° bñÜÅWÜÙÜ ±ÜŨÜÍÜì®Ü H±ÜìwÓæ¤à®æ AíñÜí¨Üá ÖÜÆÊÜâ bñÜÅWÙÜ ®Ü áÜ ° ñÜWã æ ívæãàØ X¨Ü™ª . ÊÜáÃÜá¸ÝÄ Ÿí¨ÝWÜ ±ÜŨÍÜ ìÜ ®Ü©í¨Ü Ÿí¨Ü ¨ÜávÜáx AíñÜ BÃÜá ÓÝËÃÜ Pæãor'. "ÖÝX¨ÜªÃæ ÊÜááíŸÀá¿á ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜãÅ Bp…ì WÝÂÆÄ¿áÈÉ ¯®Ü° bñÜÅWÜÙÜá, ¯®Ü° ÖæÓÜÃÜá Óݧ®Ü ±Üvæ©ÃÜŸÖÜá¨ÜÆÌ™ ©ÊÝPÜÃÜ|¡™?' ®Ü®Ü° ±ÜÅÍæ°Wæ BñÜ ŸÖÜÙÜ ¯«Ý®ÜÊÝX EñܤÄԨܪ™. "bñÜÅWÜÙÜá CÃÜŸÖÜá¨Üá ®ÜËà®Ü. B¨æÅ ¯à £ÙæãRívÜØíWæ A¨ÜÃÜÇæÉÆÉ ®Ü®Ü° ÖæÓÜÃÜá CÃÜá ÊÜâ©ÆÉ™. ¿ÞPæ Wæãñݤ™? B ÊÜá®ÜáÐÜ ÍÜοá®Üá™° , ÊÜáWÜáÊÜ®ã Ü ° ÊÜááíŸÀáWæ PÜè æ áÜ PæãívÜá ÖæãàX PæÆÊÜâ £íWÜÙÝ¨Ü ÊæáàÇæ ®Ý®Üá ©®ÜÔ PÜqr ñÜí¨Ü ±Ü£ÅPæ¿áÈÉ ÊÜááíŸÀá PܮܰwWÜ®Ü ¨æçñÜ ±ÜÅ£»æ AíñÜ PæÆÊÜâ bñÜÅWÜÙÜ ÓÜ×ñÜ ÇæàS®Ü ®æãàw¨æª™. bñÜÅWÜÙæà®æ㠮ݮÜá ¹wԨݪXñÜᤙ. B¨æÅ ÖæÓÜÃÜá ÊÜÞñÜÅ ®Ü®Ü°©ÃÜÈÆÉ.' ©ÊÝPÜÃÜ|¡ ÊÜÞñÜá ¯ÈÉÔ¨ÜÃÜã aæàñÜÄÔPæãÙÜÛÆá ®Ü®ÜWæ PæÆÊÜâ PÜÒ|WÜÙæà ¸æàPÝ¿áᤙ. "¯à®Üá ¨ÝÊæ ÖÜãvæºàQñÜᤠ©ÊÝPÜÃÜ|¡™. C¨ÜPæRÆÉ AÊÜÙÜá ÖæàWæ J²³¨ÜÙÜã AíñÜ?' ®ÜSÎTÝíñÜ EÄ HÙÜᣤñÜᤙ ®Ü®Ü°ÈÉ . "¹oár ¹vÜá B ËaÝÃÜ.ÊÜÞÂÇæ ®æãàw ñÜá²³¨æÅ ®ÜÊÜá¾ ÊÜááSPæRà ¹àÙæãà¨Üá. CÈÉ C¨æÆÉ ¿ÞÄWÜã Wæ㣤Æ.É' ©ÊÝPÜÃÜ|¡ ñÜ|¡Wæ ÖæàÚ¨ÜÃÜã ÎàñÜÆ «Ü¯Ì ¿áÈÉ ÓÜíPÜoËñÜᙤ . "WÜíWÜñW¤æ ÝX, ¯íWÝX B ÊÜáWÜáÊܮݰ¨áÜ Å EÚÔPæãÙÜÖ º áÜ ©ñÜÆ ¤ É ©ÊÝPÜÃ| Ü ™¡ . AÊÜÃÝw¨Ü ÊæãàÓܨÝo WæãñݤX¿áã ÓÜáÊÜ᯾ ÃÜÆá ¯íWæ ÖæàWæ ÓÝ«ÜÂÊÝ¿áᤙ!?' AÓÜÖ®Ü À æ áí¨Ü PæàÚ¨æ. ©ÊÝPÜÃ| Ü ¡ QoQ¿áñܤ ÊÜááS ÊÜÞw ¯í£¨Ü™ª . AÊÜ®Ü ÊÜááS»ÝÊÜ PÝ|ᣤÃÈ Ü ÆÉ™. ®ÜËᾟú Ü ÊæáÆá¨Ü¯¿á ÊÜÞñÜáWÜÙÜ ÖæãÃÜñÝX ÃÝ£Å¿á ¯àÃÜÊñÜ æ ÔàÚPæãívÜá iàÃÜáívæWÙÜ Ü ÓܨáÜ ª PÜPìÜ ÍÜÊÝX PæàÙÜᣤñáÜ ™¤ ."ÊÜáWÜáÊÜ®áÜ ° EÚÓæãÙR Ö ºÜ áÜ ©ñÜᙤ . B¨æÅ B ÊÜáWÜá BñÜ®®Ü °æ ÖæãàÆᣤñáÜ ™¤ . GÐÜÃr Ü ÊÜáqrWíÜ ¨æÅ BñÜ®Ü Óæãío¨Ü ÊæáàÇæ PÝÔ®ÜWÜÆ¨Ü ÊÜáaæc ®æãàw¨æª ®Ý®Üá. Aí¥Ü¨æªà ÊÜáaæc ÊÜáWÜá訆 Óæãío¨Ü ÊæáàÆã CñÜᙤ . AÊÜ®Ü PÜ|á¡WÙÜ È Ü É B¿áÓÝRíñÜ¨Ü BPÜÐìÜ Oæ CñÜᙤ . A¨Ü®áÜ ° ÊÜáWÜá訆 PÜ|á¡WÙÜ Æ Ü ãÉÉ WÜá£ìԨ晪 . D ÓÜñÂÜ ÊÜ®áÜ ° CÐÜár ©®Ü ŸbcoárPã æ íw¨æª ®ÜËà®Ü. aÜí¨ÜáÅ訆 ÖæWÆ Ü ÊæáàÇæ ñÜÇæ Coár C¨Ü®Ü° ÖæàÙܸæàPæ¯ÓÜᣤñÜᤙ? ©ÊÝPÜÃÜ|¡ Jí¨æãí¨æà ±Ü¨ÜWÜÙÜ®Üá° ÖæãÃÜÖÝPÜᣤ¨Üª™. AÊÜ®Ü «Ü̯ J¨æ¿ ª ÞWÜᣤñáÜ ™¤ . ®Ý®Üá PÜáÚñÜÈíÉ ¨æ¨áÜ ª AÊÜ®Ü ÖæWÆ Ü ÊæáàÇæ Pæç Cpæãv r ®Ü æ ®Ü®°Ü PæçWÙÜ È Ü É ñÜ®°Ü ÊÜááS ÊÜáábcPæãívÜá ¹PÜRÚst ©ÊÝPÜÃÜ|¡™. 34

AjÖ<j oAj"â:j ! Y a <j Eo h" ;ur| @

AÆÉÊÜá®Ü®Üá° AÇÝÉwst ®Üáw¿á ÖÜíWÜá ®Üáw¿á ÖÜíX®Üã° ¯ÊÜáWæ ×íWܨÜá ®Üv¿ æ á®æíñÜá ±ÜÃÄÜ Wæ ÖæàÙÜáËÄ? JvÜÆ ÖÜíX®Ü ÓÜáÙÜáÖÜá ¹vܨÜá; G®æãv ° ®Ü æ ÊÜáñæठñÜÃÜ A®Üá»ÜÊÊ Ü O Ü Ý¡™? ñݮݨÜƨ É æ C©ÃÜíWæ ÖæàÙÜŸÖÜá¨æ?

&ÊÜááPݤ¿áPÜ™R ÊÜa®Ü PÜ Ý£ì¿áÃÜÈÉ ÊÜááPݤ¿áPÜ®R Ü B®Üá»ÝËPÜ ®æÇæ ÖæaáÜ c ±ÜÅԨܙœ . CÊÜÙÜ ñÜÊÃÜ ã Ü ÃÜá, WܨWÜ Ü iÇæ¿ É á "ÆPÜáíR w'. ±Ü£¿á FÃÜá "ÊæãÓÜÙæ PÜÆáÉ'. CÊÜÙÜ A|¡ APÝÆ ÊÜáÃÜ|PæR ñÜáñݤ¨Ü ÊÜáÖÝÁãàX AgWÜ|¡™. AÊÜ®Üã ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° ÃÜbԨݪ®æ. ÊÜááPݤ¿áPÜR ñÜ®°Ü A|¡®®Ü à°æ WÜáÃÜáÊæí¨Üá ÔÌàPÜÄÔ¨ÜÙª áÜ . AÊÜÙÜ ÊÜa®Ü WÜ ÙÜ Ü AíQñÜ®ÝÊÜá AgWÜ|¨ ¡ àæ ÊÜ, AgWÜ|¡ ñÜí¨æ, ÊÜáÖÝ ÁãàX AgWÜ|¡ ×àWæ ÖÜÆÊÝÃÜá ŸWæ¿áÈÉÊæ. D ÊÜáá©ÅPæ ¿áÈÉ CÊÜÙáÜ ÊÜáãÊÜñà¤æ ÙÜá ÊÜa®Ü WÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° ÃÜbԨݪÙ.æ A|¡®Ü ÓÝ訆 ÓÜí¨Ü»ìÜ ¨ÜÈÉ AÊÜ®Ü ñÜÇ¿ æ á®Üá° ñÜ®°Ü ñæãvæ¿á ÊæáàÈ oárPã æ ívÜá A±ÝÃÜ ¨Üá@S¨ÜÈÉ ÊÜááÙÜáX¨Üª ÊÜááPݤ¿áPÜ®R ®Ü áÜ ,° A®Üá»ÜÊÜ ÊÜáío±Ü¨Ü AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá ÓÜí—ÓÜáñݤ®æ. AÊÜÙÜ®Üá° ÓÜíñæçÓÜáñܤ™, iàÊÜ&iàÊÜ®Ü¨Ü ¯ñݯñÜÂñæ, A®Üá»ÝË¿á ¯ÆáÊÜâ Êæã¨ÜÇݨÜÊÜâWÜÚWæ ÓÜíŸí—Ô¨Üíñæ A®æàPÜ gqÆ ±ÜÅÍæ°WÜÙÜ®Üá° ÖÝPÜáñݤ®æ. AÐærà GñܤÃÜ¨Ü EñܤÃÜWÜÙÜ®Üá° AÊÜÙÜá PæãvÜáñݤÙ.æ ŸÖÜáÍÜ@ ÊÜa®Ü PÜ Ý£ì¿áÃÜÈÁ É áà CÐÜár GñÜä ¨ Ü Ü A®Üá»ÝËPÜ ¯ÆáË®ÜÈÉ ¯íñÜá ÊÜáÖÝþݯ¿Þ¨Ü AÆÉÊáÜ ®Ü®áÜ ° G¨ÜáÄÔ¨ÜÊÃÜ áÜ ÊÜáñæ㟠¤ ĺ ÆÉ™. D ÊÜa®Ü Ê Ü âÜ A¨ÜPRæ ÓÝQÒ¿Þ X¨æ. "®Üáw¿á ÖÜíWÜá' A®ÜáÊ ° Ü ±Ü¨Ê Ü àæ AÆÉÊáÜ ®Ü®áÜ ° AÇÝÉwÔÃÜ ¸æàPÜá. "ÊÜÞñæà hæãÂà£ÈìíWÜ' Aí¨ÜÊÜ®Üá AÊÜ®Üá. B¨ÜÃæ ÊÜááPݤ¿áPÜR AÊܯWæ ÊÜÞ£®Ü ¯ÃÜ¥ìÜ PÜñ¿ æ á®Üá° ¹í¹ÓÜáñݤÙ.æ ÊÜÞ£Wæà ÓæãàñÜ樆 áÜ , PÜꣿá ÊÜáãÆPÜ ÖæàWæ g®ÜÃ®Ü áÜ ° Êæábc ÓÜáË? ÊÜÞ£®Ü ÖÜíWÜá&JvÜÆ gíŸË¨Üª AÆÉÊÜá®æà AÊÜÙÜ ÊÜÞñÜáWÜÚWæ ËaÜÈñÜ®ÝX¨Ýª®.æ WæãàÃÜS®Ý¥Ü®Ü ±ÜÅÓíÜ WÜ¨È Ü É AÆÉÊÜá®Üá, ÊÜgÅPÝ¿á¨Ü ÍÜÄàÃÜQRíñÜ PÜívÜã CÆɨÜí£ÃÜáÊÜ ÍÜÄàÃÜ¨Ü ÊÜáÖÜñÜÌÊÜ®Üá° ñæãàĨÜÊÜ®Üá. AÆÉÊÜá®Ü aÜÄñæÅ¿áÈÉ D »ÝWÜ ±ÜÅԨܜÊÝX¨æ. B¨ÜÃæ ÊÜááPݤ¿áPÜR ÊÜÞñÜÅ A|¡®Ü ÓÝÊÜâ&A¨ÜÃÜ ®æãàÊÜâ&®ÜÐÜrWÜÚWæ, AÆÉÊÜá®Ü ÊÜÞñÜáWÜÙÜ ¯ÐÜ– Æñæ¿á®Üá° ÓÝÃÜáñݤÙæ.A«ÝÂñܾ¨ÜÈÉ AÊÜÙÜ L®Ü°ñÜ AÓÝ«Ý ÃÜ|ÊݨÜá¨Üá. AÊÜÙÜá ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜÈÉ ŸÙÜst A®æàPÜ ÊÝPÜÂWÜÙÜá, AÊÜÙÜ A¼ÊÜÂQ¤¿á ÍÜQ¿ ¤ á®Üá° ÓÝÃÜáñÜÊ ¤ .æ E¨Ý&"PܱâÜ ìÃÜ¨Ü ±ÜâñÜÚ§ Wæ AX°¿á ÔíÖÝÓÜ®ÜÊܯQR', "ÊÜáãWÜ®Ü Pæç¿áÈÉ PÝÊÜÂÊÜ PæàÚ ¨Üí£Ãܸàæ PÜá', "¨ÜãÃÜ¨È Ü É Öæãà¨ÜÊÜ FÃÜ ÓÜᩪ¿á ®ÜÄ¿á'& ÓÝQÒ ×àWæ. DWÜ ÖæàÚ ÊÜÞñÜá ¸æàPæà ¸æàPæà?

APæãràŸÃ…

16 - 31 - 2009


ÊÜáñæ¤ PÝvÜáÊÜ PÜê£WÜÙÜá ÓÝ×£WÜÙÜ Óܾ$ê£ Çæà&¸æÙWÜ Ãæ æ PÜêÐÍ¡Ü ÝÔ÷ ±ÜÅ&ÊÜá®æãàÖÜÃÜ WÜÅí¥Ü ÊÜÞÇÝ, «ÝÃÜÊÝvÜ

PܮܰvÜ ÓÝ×ñÜ PÜívÜ A±ÜÃÜã±Ü¨Ü ÓÜíñÜ ÓÝ×£ ¸æÙÜWæÃæ PÜêÐÜ¡ÍÝÔ÷¿áÊÜÃÜá. AÊÜ Ã Ü Ÿ¨Ü á Q®Ü í ñæ Á áà ÓÝ×ñÜ ÃÜa®Ü æ PÜãvÜ A¥Üì ±Ü ä |ìÊÝX¨æ . ®Ü Ê Ü á ¾ ÓÝ×ñÜ ±ÜÃÜí±ÜÃæ¿áÈÉ™, ŸÃÜÊ~ Ü Wæ¿á®Üá° ŸÆÉÊÃÜ áÜ ; Ÿ¨ÜáPÜ®Üã° ÓÝ¥ÜìPÜÊÝX ¸ÝÚ¨ÜÊÃÜ áÜ . AÊÜÃÜ iàÊÜ®&Ü «æÂà¿á & bíñÜ®Wæ ÙÜ áÜ ®ÜÊáÜ ¾ ²àÚWæ¿á CÊÜ£¤®ÜÊÜÄWæ ÊÜ Þ ¨Ü Ä . Aí¥Ü Jí¨Ü á EñÜ¢ÐrÜ PÝ¿áìÊÜ®Üá° AÊÜ ÃÜÐærà ÊÜÞ¨ÜÄ¿ÞWÜŸÆÉ ¸æÙÜWæÃæ PÜêÐÜ¡ ÍÝÔ÷¿áÊÜÃÜá ÊÜ Þ w¨Ýª à æ . AÊÜ Ã Ü ¨ æ à ÊÜÞñÜáWÜÙÜÈÉ ÖæàÙÜáÊÜ⠨ݨÜÃæ, ""D ±ÜâÓܤPܨÜÈÉ BÃÜá ÊÜáí© ×Ä¿á iàË WÜÙã æ í©X®Ü ®Ü®Ü° A®Üá»ÜÊÜ WÜÙÜ®Üá° K¨ÜáWÜÃÜ ÊÜááí© vÜ Æ á ¿á£° Ô ¨æ ª à ®æ . B ×Ä¿áÃæÆÉ ®Ü®Ü° ±ÝÈWæ PæàÊÜÆ ÓÝ×£WÜÙÐ Ü àræ AÆÉ. AÊÜ Ã Ü á E®Ü ° ñ Ü bíñÜ ® æ ÊÜáñÜᤠiàÊܮݨÜÍìÜ WÜÙ®Ü áÜ ° ÊæáçWÜãwÔPæãívÜÊÜÃÜá. AÊÜÃáÜ ñÜñb ÌÜ íñÜPÃÜ ã Ü Öè¨Üá. AÊÜ Ã Ü á PÜ í vÜ á Pæ ã ívÜ E®Ü°ñÜ ÄࣿáÈÉ ¸ÝÚ¨Ü ÊÜÃÜá. ¸ÝÚ¨Üíñæ ÖæàÚ¨Ü ÊÜÃÜá B¨ÜªÄí¨ÜÇæà ®Ü®ÜWæ AñÜÂíñÜ WèÃÜÊݯÌñÜÃÜá'' Gí©¨ÝªÃæ. CÈÉ ÊÜÞÔ¤ ÊæíPÜpæàÍ… A¿áÂíWÝÃ…, w.Ë.i, Ëà.ÔàñÝÃÝÊÜá¿áÂ, i.². ÃÝgÃÜñÜ°í, ¨Ü.ÃÝ. ¸æàí¨æÅ, ¨æàÊÜâvÜá ®ÜÃÔÜ íÖÜ ÍÝÔ÷WÙÜ áÜ &D ÊÜáÖܯà¿áÃÜ Ÿ¨ÜáQ®Ü ÃÜÓPÜ | ÒÜ WÜÙáÜ ÃÜÓÊ Ü Ü ñݤX ¯ÃÜã²ñÜÊÝXÊæ.

«ÝÃÜÊÝvÜ¨Ü ¨ÜñÜ㤠ÊÜÞÓܤÃÜ Çæà&G®æR ±ÜÅ&AÊæãàZ ÊÝ_¾¿á ±ÜÅÓÝÃÜ, ¸æÙWÜ ÝË

PܮܰvÜ¨Ü ÖæÓÜÃÝíñÜ ÓÝ×£ ©.G®æ R ¿ áÊÜ Ã Ü á ŸÃæ ¨ Ü A®æ à PÜ PݨÜíŸÄWÜÙÈ Ü É C¨Üá ÖÜ®ã æ í° ¨Ü®æ ¿á¨Üá. D PݨÜíŸÄ ÊÜÃÜPÜË ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜ®Üá° PÜáÄñÝX¨æ. JŸº ÓÜÊÜáPÝÈà®Ü ÊÜÃÜPÜË¿á®Üá° PÝ¨Ü í ŸÄ¿á ®Ý¿áPÜ ® Ü ® Ý° X ÊÜÞw PÜƳ®æ ¸æÃæÜÔ b£ÅÔÃÜáÊÜ D PÜê£ PܮܰvÜ PݨÜíŸÄ ±ÜűÜíaÜPæRà ÖæãÓܨæ®Ü°¸æàPÜá. CíñÜÖÜ ±ÜÅÁãà WÜWÜÙÜá CñÜÃÜ »ÝÐæWÜÙÜÈÉ¿áã PÜwÊæáÁáà. ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜ ®æÃÜ ÙÝX AÊÜÃÜ Ÿ¨ÜáQ®Ü £ÃÜáÙÜ®Üá° £Ú¨ÜáPæãívÜ G®æR AÊÜÃÜá ÓÜÖÜg ÓÜáí¨ÜÃÜÊÝX ¸æàí¨æÅ Ÿ¨ÜáPÜ®æ°à E¨ÜªPÜãR b£ÅÓÜáñܤ bñݤPÜÐÜìPÜ ÊÝX, PÜƳ®Ý ËÇÝÓÜ¨Ü ÇÝÓÜ ¨æãí©Wæ ÊæáÃ橨ݪÃ.æ D PݨÜí ŸÄ¿áá "±ÜÅhÝÊÝ~'¿áÈÉ «ÝÃÝ ÊÝ׿ÞX ±ÜÅPÜoÊÝX A±ÝÃÜ g®Ü²Å¿áñæ¿á®Üá° WÜÚÔ¨æ. D PݨÜíŸÄ¿á Pæã®æ¿á D »ÝWÜ ñÜáí¸Ý ÊÜá®Ü¯à¿áÊÝX¨æ. ""ñܮܰ Ÿ¨ÜáQ®ÜÈÉ GÃÜvÜá ÓÜÆ Ë«ÜáÃÜñÜÌ A®Üá»ÜËԨܪ ®Ý.PÜá. (G®æR) ñܮܰ ÊÜáãÊÜñÜã¾ÃÜ®æ¿á ÊÜÐÜì©í¨ÜÇæ PÜvÝx¿á¨Ü ÓÜ®ÝÂÓÜÊÜ®Üá° suffer ÊÜÞvÜáñܤ Ÿí©¨Üª™.A®æàPÜ ÓÜÆ ¨Ü ñ Ü ã ¤ ÊÜ Þ ÓÜ ¤ Ã Ü Ä í¨Ü D ŸWæ Y GÐærÐæãrà ÃÜÖÜÓܨÜ, ¯WÜãyÜ¨Ü ÇæçíXPÜ ËÐÜ¿á ÊÜáñÜᤠA«ÝÂñܾ& ÓÜ®ÝÂÓÜWÙÜ Ü ŸWæY AÃÜËí¨ÜÃáÜ , ËÊæà PÝ®Üí¨ÜÃÜá ÓÜÊÜÞ—ÁãàWÜ Ô©œ Àáí¨Ü, A«ÝÂñܾ Ô©œ¿á®Üá° ±Üv¨ æ Ü Äࣿá®Üá° aÜbìÓÜáñܤ ñܮܰ BíñÜ ÄPÜ ÓÜÊáÜ ÓæÂWÜÚWæ ÓÜÊÞ Ü «Ý®Ü ÖÜávÜáQ PæãÙÜáÛñܤȨܪ™. ¨ÜñÜ㤠ÊÜÞÓܤÃÜÃÜá ÊÜ á êñÜ ±Ü £ ° ¿ á®Ü á ° ÖÜ Ó æ Ê Ü á Oæ W æ PÜÚÓÜáÊÜíñæ bñæÊáÜ OæWæ EwñÜáí¹ AÄÎ|&PÜáíPÜáÊÜá&ÖÜã ÊÜááwÔ PÜÚԨܪÃÜá. D ÄࣿÞX ±Ü£ ±ÜÅþ¿ æ á®Üá° E¨Ý£¤àPÜÄÔ¨Üê áÜ .''

WÜíWÝÊÜñÜÃÜ| Çæà&vÝ.¹.¹.ÃÝg±ÜâÃãæ à×ñÜ ±ÜÅ&ÓÝÀáXàñÝ ±ÜÅPÝÍÜ®Ü aÝÊÜáÃÝg±ÜâÃÜí, ÊæáçÓã Ü ÃÜá

PÜ ® Ü ° v Ü ÓÝ×ñÜ Â Pæ R Gíoá PÜê£WÜÙÜ®Üá° ¯àw¨Ü ÎÅàÊÜᣠWÜíWÝ ¹.ÃÝg ±ÜâÃæãà×ñÜÃÜá ®ÜÊæã¾í©Wæ ŸÖÜáPÝÆ ¸ÝÙÜÈÆÉ™. A®Ý ÃæãàWÜ©í¨ÝX ¸æàWÜ®æà Ë—ÊÜÍÜÃݨÜÃÜá. AÊÜÃÜá JŸº ÓÝÊÜޮܠWÜê×~ ¿ÞX¨Üê ã Ü , Ÿ¨ÜáQ®Ü ±ÜÅ£ PÜÒ|& PÜÒ|ÊÜ®Üã° BÓÝÌ©Ô ¨ÜÊÜÃÜá. PÜÐÜrWÜÙÜá Ÿí¨ÝWÜ ®ÜWáÜ ®ÜWáÜ ñܤ G¨ÜáÄÔ¨ÜÊÃÜ áÜ . AÊÜ Ã Ü ÓÝ×ñÜ Â &ÓÜ í ÓÜ ¢ £ ±æÅàÊÜá, ÓܨܼÃÜábWÜÙÜá, iàÊÜ®Üá¾Uà ËaÝÃÜ«ÝÃæ WÜÙÜá GÆÉÊÜä ®ÜÊÜá¾ Öæ|á¡ ÊÜáPÜRÚWæ ÊÜÞ¨ÜÄ¿ÞWÜ ŸÆÉÊÜâ. AÊÜÃÜ Ÿ¨ÜáPÜ®Üá° ÖÜ꨿ Ü á ÓÜγ ì¿ÞX ¯ÃÜ㠲ԨݪÃæ D PÜꣿá ÇæàS PÜÃÜã WÜíWÝ AÊÜÃÜ ¿ág ÊÜ Þ ®Ü Ã Ü ã BXÃÜ á ÊÜ vÝ.¹.¹.ÃÝg±Ü â Ãæ ã à ×ñÜÃáÜ . AÊÜÃÜ gñæWæ WÜíWÝ AÊÜÃÜ ÊÜáPÜÙR áÜ &Óæà° ×ñÜÃáÜ & AÚ¿áí©ÃÜá ÊÜáñÜᤠA®æàPÜ ÖæÓÜÃÝíñÜ ÇæàSPÜÃÜá ñÜÊÜá¾ A®Üá»ÜÊÜWÜÙÜ®Üá° ÖÜíb Pæãíw¨ÝªÃ.æ Jí¨Üá iàÊÜ ñÜ ® Ü ° Ÿ¨Ü á Q®Ü È É G¨Ü á ÃÝWÜ á ÊÜ B[ÝñÜ W Ü Ú í¨Ü gÃÜkáìÄñÜÊÝX ÓæãàÇæã²³ PæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá; C®æã°í¨Üá iàÊÜ ®ÜÓÜá®ÜWÜáñܤ ¸æàÃæ ¿áÊÜÄWÜã «æç¿áì ÖæàÙÜáñÜ™¤ , Ë— ñÜ®®°Ü áÜ ° ÊÜíbÔ¨ÝWÜÆã Wæã|WÝvܨæà ñܮܰ aæàñÜ®Ü ÊÜ ® Ü á ° ÎSÃÜ ÊÜ á or ¨ Ü È É Pæãívæã¿ááÂÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ° ¨ÜÇæÉà Pæã®æWÝ|ŸÖÜá¨Üá. Aí¥Ü Jí¨Ü á PÜ ê £ D "WÜíWÝiàÊÜ&±ÝÊÜ®'Ü . 35

PܲȲ ÓÝÃÜ

Çæà&vÝ.Pæ.G®….WÜOàæ ÍÜ¿á ±Ü Å &AíQñÜ ±Ü â ÓÜ ¤ P Ü , ¸æíWÜÙã Ü ÃÜá

C£¤àb®Ü ÇæàSPÜÃÜÈÉ vÝ.Pæ . G®….WÜ O æ à ÍÜ ¿ á AÊÜÃܨÜá ŸÖÜÙÜ ±ÜÅÊÜááS ÖæÓÃÜ áÜ . I£ÖÝÔPÜ&±èÃÝ ~PÜ & Êæ ç þݯPÜ ËÐÜ ¿ á WÜÙܮ氣¤PæãívÜá ÃæãàaÜ PÜÊÝ¨Ü PݨÜíŸÄWÜÙÜ®Üá° ŸÃæ¨áÜ g®Ü²Å¿áÃÝX¨ÝªÃ.æ "PÜ ² Ȳ ÓÝÃÜ ' ¨Ü ±ÜÅÊÜááS ÊÜÓÜá¤: "ÓÜíià ˯ ÓÜÓÜÂ'¨Ü ÓÜíÍæãà«Ü®æ. ÊÜááSÂÊÝX D PݨÜíŸ Ä¿á BÍÜ¿áÊæà »ÝÃÜñ¨ Ü Ü ÓÜÓÂÜ ÍÝÓܨ ÷ Ü Ë±ÜâÆñæ¿á®Üá,° A¨Ü Ã Ü ŸÖÜ ã ±Ü Á ãàX LÐÜ— WÜá|ÊÜ®Üã° ÖæàÙÜá ÊÜí¥Ü¨Üá. C¨ÜPæR ×®æ°Çæ ¿ÞX ®ÜÊáÜ ¾ ÃÝÊÜÞ¿á| ¨Ü È É Bíg®æ à ¿á®Ü á ÆPÜ$Ò | ¾ ¯WÝX "ÓÜíià˯' ñÜÃáÜ ÊÝWÜ A¨Ü®áÜ ° WÜáÃÜá£ÓÜ ÇÝWܨàæ ¸æoÊ r ®Ü à°æ ÖæãñÜᤠñÜ í ¨Ü PÜ ñ æ K¨Ü á ñæ ¤ à Êæ . Cí¨Üá D ÓÜÓÜÂÊÜ®Üá° WÜáÃÜá £Ô¨ÜÃæ ®ÜÊÜá¾ AÓÜíTÝÂñÜ Ãæ ã àWÜ W Ü Ú Wæ & ÓÝËWÜ ã PÜãvÜ EñܤÃÜ ÔWÜŸÆɨÜá. AÊæáÄPÜ ¨æàÍÜ ÊæãàÓÜ¨Ü hÝÆ©í¨Ü C¨Ü®Üá° ±Üvæ ¿áÆá ±Ü Å ¿á£° Ó Ü á ñÜ ¤ ¨ æ . B¨Ü Ã æ ®Ü Ê Ü á ¾ »ÝÃÜ ñ Ü ¨ Ü ËþݯWÜÙÜá D ÓÜÓÜÂWÜÙÜ ÃÜÖÓÜ ÂÜ ÊÜ®áÜ ° Pæã®æWã Ü ¹oár Pæ ã vÜ á ÊÜ â ©ÆÉ ™ . ñÜ á íŸ ¯WÜ ã yÜ Ê Ý¨Ü PÜ ñ æ ¿ á ÊÜáãÆPÜ ÇæàSPÜÃáÜ ®ÜÊáÜ ®¾ áÜ ° GÇæ É Ç æ ã É à AÇæ ¨ ÝwÔ ±Ü ä ÃÜ P Ü ÓÝÊÜ á XÅWÜ Ù Ü ® Ü á ° J¨ÜXÓÜáñݤÃ.æ Cí¥Ü ÖæãÓÜ ŸWæ¿á ñÜíñÜÅ¨Ü D PÜê£ ¿á®Üá° ¯àw¨Ü ÇæàSPÜÃÜá A¼®Üí¨Ü¯à¿áÃÜá.

gáWÝÄ PÝÅÓ…

Çæà&±Üä|ìaÜí¨ÜÅ ñæàgÔÌ ±Ü Å &±Ü â ÓÜ ¤ P Ü ±Ü Å PÝÍÜ ® Ü , ÊæáçÓã Ü ÃÜá

Pæ.².². PÜ®v °Ü ¨ Ü Ü ÊÜáÖÜ ñÜÌ¨Ü ÇæàSPÜÃÜÈÉ JŸºÃÜá. D PÜê£¿á ŸWæY AÊÜÃÜ Óæà° × ñÜÃÝ¨Ü ¹.G®….ÎÅàÃÝÊÜá AÊÜÃÜá ×àWæ ÖæàڨݪÃæ: ""PܮܰvܨÜÈÉ D PݨÜíŸÄ Áãí¨Ü á ËbñÜ Å ÊÜ á ñÜ á ¤ AÓÝ«ÝÃÜ| ŸÃÜÊÜ~Wæ. C¨Üá ±ÜÃÓÜ Ã³Ü Ü ÊæçÃáÜ «ÜÂWÜÙ®Ü à°æ A¨Ü ê ÍÜ Â ñÜ í ñÜ á WÜ Ú í¨Ü ÓÜ í ÁãàiÓÜ á ñݤ ÓÝWÜ á ñܤ¨æ. iàÊÜ®Ü¨Ü ËÃÝp… A¥Ü ì ×à®Ü ñ æ ¿ á ±Ü Ä — ÁãÙÜ W æ à A¨Ü Ã Ü A¥Ü ì ±Üä|ìñæ¿á®Üá° A®æÌàÑ ÓÜáñܨ ¤ .æ AÓÜíWÜñÜ Zo®ÝÊÜ ÚWÜ Ù Ü ÓÜ Ê Ü á áaÜ c ¿ áÊÜ ® æ ° à ÓÜáÓÜíWÜñÜ PÜ¥Ý ÖÜí¨ÜÃÜÊÜ ®Ý°X ®æà¿ááñݤ ÖæãàWÜá ñܤ¨æ. aÜÄñæÅ¿á A±ÜÖÝÓÜ ÊÜ ® Ü á ° ÓÜ ã PÜ Ò $ ¾ Ë®æ ã à¨Ü ñÜÊÞ Ü ÐæWÚÜ í¨Ü ±ÜÅ£Ãæãà— ÓÜáñܤ¨æ. ÍÜñÜÊÜÞ®Ü¨Ü PÜ¥æ ¿á®Üá° C±Ü³ñÝ°ÆáR WÜípæ WÜ Ù Ü È É ±Ü Å £¯—ÓÜ á ñÜ ¤ ¨ æ . PݨÜíŸÄ¿á D AíñÜ@ ÓܤñÜÌÊÜ®Üá° ËÊÜÄÔ, ËÍæÉà ÑÓÜ Æ á, ÊÝÂTݯÓÜ Æ á ¯gPÜãR AÓÝ«Ü™. C¨Ü®Üá° K©¨Ü PÜãvÜÇæà ÓÜÌÓÜíÊæà ¨ÜÂÊÝWÜáÊÜ D AíÍÜÊÜ®Üá° ËÊÜ Ä ÓÜ Ç æ £ ° Ó Ü á ÊÜ ¨ Ü ã A®ÜWÜñÜ™. iàÊÜ®ÜÊܮ氨ÜáÄ ÓÜÆá BÍÝÊݨÜ, ¯ÃÝÍÝ ÊÝ¨Ü CÊÜâWÜÙæÆÉ ÊÜ®Üã° ËáàÄ¨Ü WÜ í ¼àÃÜ G¨æ WÝÄPæ¿á®Üá° C¨Üá ®ÜÊÜáWæ ñæ ã àÄÔ Pæ ã vÜ á ñÜ ¤ ¨ æ . '' ÓÜ í WÜ Å ÖÜ Á ãàWÜ Â PÜ ê £. ËÍæ à ÐÜ ÓÜ í ¨Ü » Ü ì WÜ Ù Ü È É PÝ~Pæ ¿ ÞX Pæ ã vÜ ŸÖÜá¨Üá.

APæãràŸÃ…

ÍÜÎ 16 - 31 - 2009


AÊÜ®Ü ÊÜá®ÜÓÜ®Üá° ÖæàWæ Ÿ¨ÜÈÓÜÈ? ²Åࣿá ñÜí¨æ¿áÊÜÄWæ,

¯àÊÜâ ¯àvÜáÊÜ ±ÜÄÖÝÃܨÜÈÉ ®Ü®Ü° iàÊÜ&iàÊÜ®Ü GÃÜvÜã AvÜXÊæ. ËÐÜ¿áÊæà®æí¨ÜÃ,æ PæÆ £íWÜÙÜ ×í¨æ ®Ü®WÜ æ JŸº ÖÜávÜáWÜ®Ü ±ÜÄaÜ¿áÊÝÀáñÜá. ÊÜÞñÜá hÝÔ¤¿Þ¨ÜÃÜã ñÜáíŸ JÙæÛ¿áÊÜ®Üá. AÊܯWæ »ÝÊÜ®æWÜÙÜá PÜwÊæá A¯°ÔñݨÜÃã Ü AÊÜ®®Ü áÜ ° CÐÜr ±Üp™ræ . AÊÜ®ã æ í©Wæ ÊÜÞñÜ®Ýw¨ÝWÜ AÊÜ®ã Ü J²³¨.Ü B¨ÜÃæ AÊÜ®®Ü áÜ ° D ÊÜááíaæÁáà JŸº ÖÜávÜáX ²Åà£Ô ÊæãàÓÜ ÊÜÞw¨ÜÙª áÜ . ®Ü®WÜ ¨ Ü áÜ Wæ㣤¨ÃªÜ ã Ü PÜáÃÜávÜá ±æÅàÊÜá¨ÜÈÉ ÔÆáQ AÊÜ®®Ü áÜ ° ²Åà£Ô¹pæ™r . Jí¨Üá ©®Ü AÊÜÙáÜ CÊܯWæ ´æäà®… ÊÜÞw¨ÜªÙÜíñæ. CÊÜ®Üá ñÜáíŸ A±…Óæp… BX ®Ü®Ü° ÖÜ£¤ÃÜ GÆÉ ËÐÜ¿á ÖæàÚPæãívÜ. BWÜÇæà ®Ü®Ü°ÈÉ CÊÜ®Ü ŸWæY C®Üã° ²Å࣠ŸÆÊÝÀáñÜá. BÍÜc¿áìPÜÃÜ ÓÜíWÜ£Ááí¨ÜÃæ Êæã¨ÜÆá ²Åà£Ô¨Ü ÖÜávÜáX CÊܯWæ ñÜáíŸ ÓÜáÙÜáÛ ÖæàÙÜᣤ¨ÙªÜ íÜ ñæ. E¨ÝÖÜÃO Ü Wæ ,æ ®Ý®Üá ÔÉà²íW… ²Ç…Õ ñÜWã æ ívæ, ®Ü®°Ü ñÜí¨æWæ BÂQÕvíæ p… BÀáñÜá, ®Ü®°Ü ÊÜá¨ÜáÊæ ¸æàÃæ ÖÜávÜáWÜ®Ü hæãñæ BX Öæãà¿áᤙ, ×àWæ H®æÆÉ ÖæàÙæãàÙÜíñæ. Pæã®æWæ CÊÜ®Üá ŸÆÊÜíñÜ ÊÜÞw PæàÚ¨ÜÃæ, ñÜÊÜÞÐæWæ ÖæàÚ¨æ A®æã°àÙÜíñæ. AÊÜÙÜ ÊÜáãÆ ÊÜÞÄÐÜÓ…. ñÜí¨æ ñÝÀá¿á®Üá° ¹oár CÈÉ JŸºÙæà Ÿí¨Üá EÚ©¨ÜªÙÜíñæ. ÖÝWæà ñÜÊÞ Ü Ðæ ÊÜÞvÜáñܤ ÊÜÞvÜáñܤ Jí¨Üá ©®Ü CÊÜÙÜ ÊÜá¨ÜáÊæ ®Üv¨ æ àæ ÖæãàÀáñÜíñæ. PæàڨܪPæR™, "®ÜÊÜᾱܳ ËÐÜ PÜáw¨ÜÃÜá, A¨ÜPæRà GÆÉÃã Ü ÓæàÄ Jñݤ¿á©í¨Ü ÊÜá¨ÜáÊæ ÊÜÞw¨ÜÃáÜ 'Aí¨ÜÙíÜ ñæ. Actually, AÊÜÄŸºÃÜ ±ÜÄaÜ¿áÊݨܨÜ᪠Êæã¸æçÇ…®ÜÆÉíñæ. Êæã¨ÜÆ GÃÜvÜá ÊÜÐÜì Óæ°à×ñÜÃÝX¨Ü᪠BÊæáàÇæ ÊÜáãÃÜá ÊÜÐìÜ ÆÊÜÃ…Õ BX¨Üê íÜ ñæ. "¯ÊÜá¾ ñÜí¨æ ÖæàX¨ÝªÃ?æ ' AíñÜ CÊÜ®áÜ PæàÚ¨ÜPª Ræ "AÊÜÃáÜ ÓÜñáÜ ¤ Öæãà¨ÜÃáÜ ' Gí¨Üá ÖæàڨݪÙ.æ A¨Ý¨ÜÜ PæÆÊÜâ ©®ÜWÜÚWæ AÊÜÙÜ ÓÜíŸí—PÜÃæ㟺ÃÜá CÊܯWæ ÔPÜáR, "AÊÜÙÜ ñÜí¨æWæà®ÝX¨æ? AÊÜÃÜá aæ®Ý°Wæà C¨ÝªÃæ FÃÜÈ'É Aí©¨ÝªÃ.æ CÊܯWæ ÐÝP… BX¨æ. ËaÝÄst ÊæáàÇæ Wæãñݤ¨Ü¨æªà®æí¨ÜÃæ, AÊÜÙÜá ñÜí¨æ&ñÝÀá¿á®Üá° ¹oár CÈÉ ¸æíWÜ ÙÜãÄ®ÜÈÉ ®ÜÔìíW… ÊÜÞw¤à¯ AíñÜ Ÿí¨Üá ¿ÞÃæãà vÝPÜrÃæãí©Wæ ÓÜíŸí«Ü ËoárPæãíw¨ÜªÙÜíñæ. C¨ÜÆɨæ AÊÜÚWæ ÊÜááíaæÁáà ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞX Jí¨Üá ÊÜáWÜáÊÜä CñÜᤠGíŸá¨Üá WæãñݤÀáñÜíñæ. B¨ÜÃæ WÜívÜ ÓÜñáÜ ¤ ÖæãàX¨Ýª®.æ CÊÜÙáÜ ÊÝÓÜËÃÜᣤ¨Ü᪨Üá B vÝPÜrÃܯWæ ÓæàÄ¨Ü ÊÜá®æ¿áÈÉ™. C¨æÆÉ PæàÚ JŸº ÖÜávÜáX £àÃÝ D Ãæàíh…®ÜÈÉ ÊæãàÓÜ ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Ý A¯°ÔñÜá. B¨ÜÃæ DWÜ C¨æÆÉÊÜä AÊÜ®Ü ÓÜÊÜáÓæ¿ÞXÃܨæ, ®Ü®Ü° ÓÜÊÜáÓæ¿ÞX¨æ. ²ÅࣱæÅàÊÜá ¿ÞÊÜâ¨Üã ¸æàvÜ. PæàÊÜÆ Óæà° ×ñÜÃÝXÃæãà| AíñÜ CÊÜ®áÜ A®Üñ° ã æ vÜ X¨Ýª®.æ ÖÜávÜáXàÃÜá, ²Å࣠Aí¨ÜÃæ EĨÜá ¹àÙÜáñݤ®.æ AÊÜ®áÜ ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX GÆÉÃÜ®Üá° ®ÜXÓÜáñݤ™, ®ÜWÜá®ÜWÜáñݤ CÃæãà ÖÜávÜáWÜ. CÊÜ®Ü ÊÜá®ÜÔÕWæ Cí¥Ü B[ÝñÜÊÝX¨æ AíñÜ Aí¨ÜáPæãíwÃÜÈÆÉ™. "®Ü®í°Ü ¥Ü樆 ®Ü °Ü ÊÜá¨ÜáÊæ¿Þ¨ÜÃæ ¯à®Üá aæ®Ý°XÃÜáÊÜâ©ÆÉ' A®Üá°ñݤ®æ. AÊÜ®Üá ñܮܰ ²Åࣿá®Üá° J²³PæãívÝWÜ ñÜáíŸ ÓÜíñæãàÐÜ©í¨Ü C¨æª™. DWÜ K©®ævæWæ BÓÜQ¤Ááà Öæãà¨ÜíñÝX¨æ. ÓÜñÜᤠÖæãàWæãà| A¯°Ô¹qr¨æ. A±Ü³ ®Ü®Ü° ¸æÓ…r ´æÅív…. ®Ü®Ü° ÊæáàÇæ ±ÝÅ|ÊÜ®æ°à CoárPæãíw¨ÝªÃæ. B¨ÜÃæ AÊÜÃæãí©Wæ C¨ÝÂÊÜâ¨Ü®Üã° ÖæàÚPæãÙÜÛÆá BWÜᣤÆÉ™. ®Ü®°Ü iàÊÜ®Ü CÈÉWàæ ÊÜááX¨Üá ÖæãàÀáñÝ A¯°ÓáÜ £¤ÃáÜ ñܨ ¤ .æ AÊÜ®áÜ ®Ü®®°Ü áÜ ° ñÜáíŸ avoid ÊÜÞvÜáñݤ®æ. C¨ÜÄí¨ÝX ®Ü®Ü° BÓæWÜÙæà PÜÊÜáÄ ÖæãàXÊæ. GÃÜvÜ®æà ²¿ááÔ ÊÜÞwÃÜáÊÜ ®Ý®Üá Gí.¹.G ÊÜÞvܸàæ PÜá Aí¨ÜáPæãíw¨æ™ª . DWÜ ¿ÞÊÜâ ¨ÜÃÆ Ü ãÉ BÓÜQÀ ¤ áÆÉ™. ®Ý®Üá ®æãàvÜÈPæR ¨Ü±X³Ü ¨æઠ®æ. aæ®Ý°XÆÉ. AÊÜ®áÜ ñÜãPÜ PÜwÊæá ÊÜÞwPæãà Aí©¨Ü™ª . ®Ý®Üá J²³¨™ªæ . DWÜ ®æãàw¨ÜÃæ ×àWÜíñÝ®æ. AÊÜ®Ü ÊÜá®Ü áÜ ° ÖæàWæ Ÿ¨ÜÈÓÜÈ? &04

²Åࣿá 04, Ÿ¨ÜáPÜá GíŸá¨Üá bPÜR bPÜR ÓÜíñæãàÐÜWÙÜ ,Ü bPÜR bPÜR disappointmentWÜÙÜ Jí¨Üá A®ÜãÖÜ ÓÜÃÊ Ü Þ Ü Çæ. Aí¨ÜáPæãívܨáÜ ª PæçWæ ÔPÜíR ñÝX ñܲ³ ÖæãàWÜáñܨ ¤ .æ A¯ÄàQÒñÊ Ü Ý¨Ü¨áÜ ª PÝÈWæ ŸÚÛ¿áíñæ ñÝQ ±ÜâÙÜPÜWæãÚÓÜáñܤ¨æ."®Ý®Üá aæ®Ý°XÆÉ' Aí¨æ¿áÆÉ™? A¨æà ®Ü®WÜ æ A¥ÜìÊÝWÜÈÆÉ™. D gWÜ£®¤ È Ü É aÜí¨ÜÊÆ Ü ¨ É áÜ ™ª , Aí¨ÜÊÆ Ü ¨ É áÜ ª ÊÜá®ÜÓàÕæ ÖæãÃÜñáÜ ÊÜááSÊÜÆ™É . PæÆÊÜÃáÜ EÚ¨ÜÊÄÜ XíñÜ ®æãàvÜÆá aæ®Ý°XÃÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ A¨Üá AÊÜÃÜ ÓÝ«Ü®æÁáà®ÜÆÉ™. AÊÜÃÜ A±Ü³ AÊÜá¾ aæ®Ý°XÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü AÊÜÃÜá ÖÝWæ ÖÜáqrÃÜáñݤÃæ. C®Üá° ¨Ü±Ü³ CÃÜáÊÜ ËÐÜ¿á. A¨Üá PÜãvÜ A®æàPÜ ÓÜÆ B®ÜáÊÜíÎPÜ ÊݨܨÜ᪙. ®Ü®Ü° ÊÜáPÜRÙÜ㠨ܱܳÊæà. CíñÜ ÓÜíWÜ£WÜÙÜá QàÙÜÄÊæá Eíoá ÊÜÞvܸÝÃܨÜá. BñܯWæãàÓÜRÃÜ ¯à®Üá ñÜãPÜ PÜwÊæá ÊÜÞwPæãívÜÃæ, vÜÁáp… ÊÜÞw¨ÜÃæ, ÊÝ¿ÞÊÜá ÊÜÞw¨ÜÃæ JÙæÛ¿á¨æà. B¨ÜÃæ AÊܯÆÉ¨æ ®Ý®Üá ÓÜñæ¤à ÖæãàX¤à¯ AíñÜ ÃæãÙæÛ ñæWæ¨ÜÃæ, EÖÜáí, You are not a good girl.

C®Üá° AÊÜ®Ü ÊÜáñÜᤠAÊÜÙÜ ËÐÜ¿áPæR ŸÃæãà|. "D Ãæàíi®ÜÈÉ ÓÜáÙÜáÛ ÖæàÙÜáÊÜÊÃÜ ã Ü CÃÜáñݤÃÝ?' AíñÜ PæàÚ©ªà¿á. C¨ÜQíR ñÜ ¨æãvÜx Ãæàíh…®ÜÈÉ ÓÜáÙÜáÛ ÖæàÙÜáÊÜÊÃÜ ®Ü áÜ ° ®Ý®Üá ®æãàw¨æઠ®æ. AÓÜáUà ¸ÝÆ A®Üá»ÜËÔ¨ÜÊÜÃÜá, Jvæ¨Ü ÊÜá®æWÜÚí¨Ü Ÿí¨ÜÊÜÃÜá, ÊÜ¿áÔÕWæ ÊÜááíaæÁáà APÜÅÊáÜ ÓÜíŸí«ÜWÙÜ ¯Ü o ° árPã æ ívÜÊÃÜ áÜ , ÖÜ| PÜ© ¿ááÊÜ A»ÝÂÓÜËÃÜáÊÜÊÜÃÜá, ÊÜÞ®ÜÔPÜ A»Ü¨ÜÅñæÀáí¨Ü ®ÜÃÜ ÙÜáÊÜí¥ÜÊÃÜ áÜ &D ñæÃ®Ü Ý¨Ü g®Ü ˱ÜÄàñÜ ÓÜáÙÜáÛ ÖæàÙÜáñݤÃ.æ Êæã¨ÜÆ®æ¿á¨ÝX BPæ ÊÜÞÄÐÜÓ…¯í¨Ü Ÿí¨ÜÊÜÙÜá GíŸá¨Üá ÓÜáí¨ÜÃÜ ÓÜáÙÜá™Û . ÖÜávÜáWÜ®®Ü áÜ ° Cí±æÅÓ… ÊÜÞvÜ ÈPæR ÖæàÚ¨ÜíñÜÖáÜ ¨Üá. ¯¨æÅ ÊÜÞñæÅ ñÜWã æ ívæ, A±Ü¯³ Wæ A±Ü [ÝñÜÊÝÀáñÜá GíŸá¨Üá WÜÊáÜ ®Ü ÓæÙ¿ æ áÆá (attention seeking)ÖæàÙÜáÊÜ ÓÜáÙÜáÛ™. ®ÝÊÜâ ²Åà£Ô¨ÜÊÜÃÜá ®ÜÊÜá¾®Üá° WÜÊÜá¯ÓÜᣤÆÉ A¯°Ô¨ÝWÜ PæÆÊÜÃÜá D ñæÃÜ®Ý¨Ü ÓÜáÙÜáÛWÜÙÜ®Üá° ÖæàÙÜᣤÃáÜ ñݤÃ.æ "®Ü®°Ü ÊÜá¨ÜáÊæ BWæà Öæãà¿áá¤' AíñÜ BPæ GÃÜv®Ü àæ ÓÜÆ ÖæàÚÃÜá ÊÜâ¨Üá ŸÖÜáÍÜ@ Pæã®æ Pæã®æ¿á ÖÜíñÜ¨Ü ÓÜáÙÜá™Û . "A±Ü³ ÓÜñáÜ ¤ ÖæãàX¨ÝªÃ'æ GíŸá¨Üá PÜãvÜ C®æ°à®Üá ñܮܰ WÜáoár Ÿ¿áÇÝWÜᣤ¨æ, D ÓÜíŸí«Ü PÜÙÜb ÖæãàWÜᣤ¨æ A¯°Ô¨ÝWÜ ÖæàÚ¨Üí¥Ü ÓÜáÙÜá™Û . Actually, CíñÜÖÜ ÓÜáÙÜáÛWÜÙÜ AÊÜÍÜÂPÜñæ Jí¨Üá ÓÜíŸí«ÜPæR CÃÜáÊÜâ©ÆÉ™. ±æÅàËáÔ¨ÜÊÜÃÜíñÜã JŸºÄWæ㟺ÃÜá ÓÜáÙÜáÛ ÖæàÚPæãÙÜÛÇæà¸ÝÃܨÜá. B¨ÜÃæ ®Ü®ÜWæ A®ÜáÊÜÞ®Ü ŸÃÜᣤÃáÜ ÊÜâ¨æà®æí¨ÜÃ,æ AËÐÜãr ÓÜáÙÜáWÛ ÙÜ ®Ü áÜ ° AÊÜÙáÜ B ÖÜávÜáWܯWæ ÖæàÚ¨ÜÙÝ? A¥ÜÊÝ AÊÜÙÜá ÖæàÚ¨ÜÙÜá AíñÜ ®æ±Ü ÊÜÞwPæãívÜá B ÖÜávÜáWÜ ¯®ÜWæ ÖæàڨܮÝ? HPæí¨ÜÃ,æ ²¿ááÔ K¨ÜáÊÜ JŸº ÖÜávÜáWܯWæ AÐÜár bPÜR ÊÜ¿áÔÕ ®ÜÈÉ AÐæÆ r É A®Üá»ÜÊÜ BXÃÜáÊÜâ¨Üá PÜÐrÜ (AÊÜ®áÜ £àÃÜ ®Ü®í°Ü ñæ ©PÜáR ñܲ³ ¸æÙ¨ æ Ê Ü ®Ü ÝX ¨ÜªÃæ ÖæàÙÜÇÝÃæ!). ®Ü®Ü° A®ÜáÊÜÞ®ÜÊæà®æí¨ÜÃæ, B ÖÜávÜáWÜ Cwà ±ÜÅÓÜíWÜÊÜ®Üá° ¯®ÜWæ PÜ¥æ PÜqr Öæàڨݪ®æ. "®Ü®ÜWæ ÖÜávÜáXÀáí¨Ü ÊæãàÓÜÊÝÀáñÜá' AíñÜ ÖæàÚPæãÙÜáÊ Û âÜ ¨Üá Jí¨Üá ÊÜ¿áÔÕ®È Ü É PæÆÊÜâ ÖÜávÜáWÜÄWæ XàÚ®ÜíñÝX¹qrÃáÜ ñܨ ¤ .æ AÊÜÃÜá attention seeking®Ü XàÚWæ ¹©ªÃÜáñݤÃæ. ¯®Ü° WæÙæ¿á¯Wæ Cí¥Ü XàÚ ¨æ¿Þ ®æãàvÜá. Jí¨Üá »ÝÊÜâPÜ ZÚWæ¿áÈÉ ²Åà£¿á ±ÜÅÓݤ±Ü J²³Pã æ ívÜá DWÜ ×í¨æàoá Öæãvæ¿áᣤ¨Ýª®Ý? ±ÜÄàQÒÓáÜ . C®Üã° ²¿ááÔ K©¤©à¯ Aí£à¿á. K©®ævæWæ, Ÿ¨ÜáQ®ævæWæ ÍÜÅ¨æœ ñæãàÄÓÜá. JÆÉ¨Ü ÊÜá®ÜÓÜÕ®Üá° ¿ÞÃÜã JÈÔPæãvÜ ÇÝÃÜÃáÜ . Aí¨ÜÊÞ Ü ñÜÅPRæ ¯à®Üá iàÊÜ®¨ Ü È Ü É ¯ÃÜáñÝÕ׿ÞWܸÝÃܨáÜ ÊÜáWÜÙàæ . &BÃ….¹. 36

APæãràŸÃ…

16 - 31 - 2009


®Ü®Ü° »ÝÊܮܨæà ÓÜÊÜáÓæ¿ÞX¨æ! ²Åࣿá ÃÜË,

ÓÜÊÜÞ«Ý®Ü AíPÜ|PæR ±ÜñÜÅ ŸÃæ¿ááÊÜ ÊÜ¿áÓÜáÕ ®Ü®Ü°¨ÜÆÉ™. B¨ÜÃæ ÓÜÊÜáÓæ SíwñÜÊÝWÜ㠮ܮ°Ü ñÝPÜñ®¤Ü áÜ ° ËáàĨÜᙪ . ×àWÝX ¯ÊÜáWæ ŸÃæ¿áᣤ¨àªæ ®æ. ®Ý®Üá C±Üñ³ ã æ í¤ ŸñÜᤠÊÜÐìÜ ¨Ü ËÊÝ×ñæ. A®æàPÜ ¨Üá¨æçìËWÜÙÜ ÖÝWæ ®Ý®Üá PÜãvÜ ÖÜ©®ÝÃÜÃÜ ÊÜ¿áÔÕ®È Ü É ñÜí¨æ¿á®Üá° PÜÙ¨ æ áÜ Pæãívæ. ®Ü®°Ü ñÜí¨æ, C¨ÜÐ ª áÜ r ©®Ü ÖÜáÈ¿á ÖÝWæ Ÿ¨ÜáQ¨ÜÊÃÜ áÜ . APÜ®R Ü ÊÜá¨ÜáÊæ¿á®Üá° ñÜáíŸ Ëgêí»ÜOÀ æ áí¨Ü ÊÜÞw¨ÜÃáÜ . ®Ü®°Ü »ÝÊÜ ÃæË®Üã CÇÝTæ¿áÈÉ A—PÝÄ¿ÞX¨ÝªÃ.æ ®Ü®°Ü ñÜí¨æ Ÿ¨ÜáQÃÜáÊÜ ñÜ®PÜ Ü ®ÜÊáÜ Wæ ¿ÞÊÜ ÓÜÊáÜ Óæ¿áã CÃÜÈÆÉ™. AÊÜᙾ ,®Ý®Üá, ®Ü®°Ü CŸºÃáÜ ñÜíX¿áÃÜá ®æÊáÜ © ¾ ¿ÞWæà C¨æªÊÜâ. A|¡ ñÜÊÜá¾í©ÄÆÉÊæíŸ PæãÃÜñæ PÝvܨÜíñæ ®ÜÊÜá¾®Üá° ®ÜÊÜá¾ ñÜí¨æ ®æãàwPæãíw¨Üê áÜ . B¨ÜÃæ A±Ü³ £àÄÖæãà¨Ü ÊæáàÇæ Ÿ¨ÜáPÜá ¨Üá»ÜìÃÜÊÝÀáñÜá. £¦ PÝ¿áìWÜÚWæí¨Üá Ÿí¨Ü APÜR ®ÜÊáÜ ¾ ÊÜá®æ¿áÈÉÁáà EÚ¨ÜÙáÜ . ÓÜÆ Ì ³ ©®ÜWÙÜ Ü ®ÜíñÜÃÜ APÜ®R ã æ í©Wæ »ÝÊÜ PÜãvÜ Ÿí¨Üá ®ÜÊáÜ ¾ ÊÜá®æ¿áÈÉ EÚ¿áÇÝÃÜí¼Ô¨ÜÃáÜ . ®ÜÊáÜ ¾ ñÜí¨æ Ÿ¨ÜáQÃÜáÊÝWÜ ®ÝÆáR ÊÜá®æWÙÜ ®Ü áÜ ° PÜq™r , ®ÝÆÌÃáÜ ÊÜáPÜÚR Wæ ŸÃæ©oár ÖæãàX¨ÝªÃ.æ Êæã¨ÜÊã æ ¨ÜÈWæ ®ÜÊáÜ ¾ »ÝÊÜ ®ÜÊã æ í¾ ©WæÆÉ aæ®Ý°XÁáà C¨Üê áÜ . AÊÜÄWæ ®Ü®®°Ü áÜ ° PÜívÜÃæ ËÍæàÐÜÊÝ¨Ü ²Åà£. ×Ä¿áÃæíŸ PÝÃÜ|PæR ®Ý®Üã B£¾à¿áñæÀáí¨Ü CÃÜᣤ¨™ªæ . ®Ü®È °Ü É ¿ÞÊÜâ¨æà PÜÆ; Ë Ü ÃÜÈÆÉ™. B¨ÜÃæ ©®ÜWÙÜ ¨ æ íÜ ñæ ®Ü®°Ü »ÝÊÜ®Ü ÊÜñìÜ ®æ Ÿ¨ÜÇÝÀáñÜá. APÜR PæÆÓÜPRæ ÖæãàXÃÜᣤ¨ÙªÜ áÜ . ñÜíX¿áÃÜã PÝÇæàiWæ ÖæãàXÃÜᣤ ¨Üê áÜ . ÊÜá®æ ñÜáíŸ ¨æãvܨ x ݨÜĪ í¨Ü PæÆÊÜâ ÓÜíWÜ£WÜÙáÜ AÊÜᮾ Ü WÜÊáÜ ®ÜPRæ ŸÃÜᣤÃÈ Ü ÆÉ™. JŸºÙàæ ÔWÜᣤ¨Ê ªÜ ÙÜ áÜ ®Ý®Üá. ×àWÝX »ÝÊÜ ®Ü®®°Ü áÜ ° ÊÜááorÇÝÃÜí¼Ô¨ÜÃáÜ . ÖæàWæãà E±Ý¿á ÊÜÞw ®Ý®Üá JŸºÙàæ ÔWÜáÊÜíñæ ÊÜÞwPæãívÜá ¹vÜᣤ¨ÃªÜ áÜ . BWÜ ®Ü®¨ °Ü ã Ü bPÜR ÊÜ¿áÓÜá™Õ . ÊÜÞ®ÜÔPÜÊÝX AÆÉ©¨Üê ã Ü , ®Ý®Üá ¨æç×PÜÊÝX hÝĨæ. Êæã¨ÜÇÆ æ É PæàÊÜÆ ñÜŸáºW,æ aÜáíŸ®Ü Aí£¨Üª ÓÜíŸí«Ü PÜvWæ ã æ í¨Üá ©®Ü ®æàÃÜÊÝX ¨æàÖÜ ÓÜíŸí«ÜPàRæ GvæÊÞ Ü wPæãqrñáÜ . "¯à®Üá J²³Pã æ ÙÜ© Û ¨Üê æ ¯ÊÜá¾ APÜ®R Ü ¸ÝÙÜá ¹à© ±ÝÆá ÊÜÞw ¹vÜáñæठ®æ' Gí¨Üá Öæ¨ÄÜ Ô¨Ü᪠PÜãvÜ ®Ý®Üá AÊÜÄWæ ÓÜÊÜá¾£ÓÜÆá PÝÃÜ|ÊÝÀáñÜá. APÜR¯Wæ WæãñݤW¨ Ü íÜ ñæ PæÆÊÜâ ©®Ü ®ÝÊÜâ ¸æÿ æ áᣤ¨Ê ªæ âÜ . ŸÃÜŸÃÜáñܤ "H¯àWÜ?' GíŸ ¯ÆáÊÜ®áÜ ° ®Ü®°Ü »ÝÊÜ ñÜÙ¨ æ áÜ ¹or™. ÊÜá®æ¿áÈÉ ¸æàÃæ WÜívÜá ©QRÃÜÈÆÉÊݨܪÄí¨Ü BñÜ Bw¨æªà BoÊÝÀáñÜá. Êæã¨ÜÈWæ ¯ÓÜÖ Õ Ý¿áPÜÙÝ¨Ü APÜR ±ÜÅ£»ÜqÔ¨ÜÙݨÜÃã Ü , AÊÜÙÜ ±ÜÅ£»Üo®æWæ QÊÜáñ¾ áÜ ¤ ÔWÜÈÆÉ™. ®Ü®Ü° ñÝÀá £àÃÜ ¸ÝÀá ÓÜñܤ iàÊÜ. BPæ¿á ÊÜÞ£WÜã ¸æÇæ ÔWÜÈÆÉ™. PÜvæWæ ÊÜá®æ¿áÊÜÃÆ æ ÃÉ ã Ü ÊÜÞñÜ®ÝwPæãívÜá ®Ü®°Ü ÊÜá¨ÜáÊæ ÊÜÞw¹vÜÆá ¯«ÜìÄÔ¨ÜÃáÜ . B¨ÜÃæ ®Ü®°Ü »ÝÊÜ D ËÐÜ¿á¨ÜÆãÉ ¯àaÜñ®Ü Ü ñæãàÄÔ¨Ü. ®Ü®WÜ æ Ÿí¨Ü JÙæ¿ Û á ÓÜíŸí«ÜWÙÜ Æ æ É ñܲ³ ÖæãàWÜáÊÜíñæ ÊÜÞw PÜvWæ ,æ H®Üã AÄ¿á¨Ü D ÊÜÂQ¤Wæ ®Ü®®°Ü áÜ ° PÜq¨ r .Ü ®Ü®°Ü ±Ü£¿á®Üá° AÊÜÞ¿áPÜ A®Ü¸ ° àæ Pæãà, ¨ÜvxÜ A®Ü¸ ° àæ Pæãà, C¨Üá ®Ü®°Ü PÜÊáÜ ì A®Ü¸ ° àæ Pæãà WæãñݤWáÜ £¤Æ™É . CÊÜÃáÜ GÈÉ¿áã PæÆÓÜPRæ ÖæãàWÜáÊÜâ©ÆÉ™. PæÆÓÜ PæãwÔ¨ÜÃã Ü ÓÜÄ¿ÞX ÊÜÞvÜáÊÜâ©ÆÉ™. ÊÜá®æ¿á PÜvæ ÓÜÆ Ì ³ BÔ¤ C¨æ. CÊÜ£W¤ ݨÜÃæ CÐærà ÓÝPÜá GíŸ EvÝ´æ ÊÜá®æãà»ÝÊÜ. ÓÜÊÜÞg¨ÜÈÉ ¿ÞÃÜã WèÃÜÊÜ ¯àvÜáÊÜâ©ÆÉ™. DWÜ ®Ü®°Ü ÓÜÊáÜ ÓæÂÁáà®æí¨ÜÃ,æ ®Ü®°Ü ñÜíX¿áÄŸºÃã Ü ¸æÙ¨ æ áÜ ¨æãvÜÊ x ÃÜ ÝX¨ÝªÃ.æ ×Ä¿á ñÜíX Gí.PÝí., K© JÙæÛ¿á ®èPÜÄ¿áÈɨݪÙæ. QÄ¿á ñÜíXWæ ÓÝ´…rÊæàÃ… PÜí±æ¯¿áÈÉ ®èPÜÄ ÔQR¨æ. ®Ü®Ü° BñÜíPÜÊæí¨ÜÃæ, ®Ü®Ü° ¸ÝÙÜá ÖÝÙÜá ÊÜÞw¨Üíñæ ®Ü®Ü° »ÝÊÜ, ®Ü®Ü° ñÜíX¿áÃÜ ¸ÝÙÜ®Üã° ÖÝÙÜá ÊÜÞw¹vÜáñݤ®Ý? ÊÜ á ®æ ¿ áÈÉ ®Ü ® Ü ° ñÜ í X¿áÃÜ á BñÜ ® æ ã í©Wæ ÓÜ Ö Ü g ÊÝX ÓÜ Æ áWæ À áí¨Ü ÊÜÞñÜ®Ýw¨ÜÃÜ㠮ܮÜWæ »Ü¿áÊÝWÜᣤÃÜáñܤ¨æ. AÊÜÃæà®Ý¨ÜÃÜã ÊÜáÖÜw¿á

Êæ á qr È Ú¨Ü á ŸÃÜ á £¤ ¨ Ü á ª ™ , »ÝÊÜ Êæ á àÆáWÜ v æ C¨Ýª ® æ í ¨Ü Ã æ AÊÜ Ä Ÿº Ã Ü ÊÜ á «æ  H®Ý¨Ü Ã Ü ã ®Üv© æ ÃÜŸÖÜá¨Ý AíñÜ PÜÙÊ Ü ÙÜ Ê Ü ÝWÜáñܨ ¤ .æ HPæí¨ÜÃ,æ ®Ü®Ü° »ÝÊÜ A®æàPÜ ÓÜÆ GÆÉÃÜã ÊÜá®æ¿áÈÉÃÜáÊÝWÜÇæà ®Ü®Ü°®Üá° ÊÜáÖÜw Êæáà騆 PæãàOæWæ PÜè æ ã æ ¿á᪠ÊÜá®ÜÓã æ à Caæf ŸÙÜÔPæãÙÜá£Û ¨ ¤ ™ªÜ . ®Ü®°Ü ñÜíX¿áÄWÜã AíñÜÖÜ WÜ£ ŸÃÜ©ÃÜÈ Gí¨Üá ÊÜá®ÜÓÜá ±ÝŦìÓÜáñܤ¨æ. D ®ÜvÜáÊæ ®Ü®Ü° ñÝÀáWæ ÓÝPÜÐÜár ÊÜ¿áÓÝÕX¨æ. ®Ü®Ü° ñÜíX¿áÄWæ ÊÜááí¨æ ¯íñÜá ÊÜá¨ÜáÊæ ÊÜÞvÜáÊÜ WÜívÜá ©PÜáR CÆÉ™. ÊÜá®æ¿áÈÉ »ÝÊÜ®Ü ÊÜÞñæà Aí£ÊÜá GíŸíñÝX¨æ. DWÜ ®Ý®Üá H®Üá ÊÜÞvÜÈ? CÊæÆÊ É âÜ WÜÙÜ ®ÜváÜ Êæ ®Ü®XÜ ÃÜáÊÜ ÓÜÊÞ Ü «Ý®ÜÊíæ ¨ÜÃ,æ ®Ü®°Ü ±Üâor ®èPÜÄ ÖÝWÜã ÊÜáWÜá. D Ô§£¿áÈÉ ®Ý®Üá H®Üá ÊÜÞvÜŸÇæÉ AíñÜ £ÚÓÜᣤàÃÝ? GÓ….i ÎÅàÊÜᣠGÓ….i, ÓÜÊÜÞ«Ý®Ü AíPÜ|PæR Cí¥Ü ÊÜ¿áÔÕ®ÜÊÜÃæà ±ÜñÜÅ ŸÃæ¿á¸æàPÜá GíŸ ¯Ÿí«Ü®À æ áÆÉ™. ÓÜÊáÜ Óæ Eƺ|WæãívÝWÜ, ±ÜÄÖÝÃÜ ñæãàaܨæ C¨ÝªWÜ ¿ÞÃÜá ¸æàPݨÜÃã Ü ŸÃæ¿áŸÖÜá¨Üá. ±ÜÅ£ ÓÜÊáÜ ÓæÂWÜ㠮ݮÜá ±ÜÄÖÝÃÜ ÓÜãbÓÜáñæठ®æ AíñÜÆã ÖæàÙÜÇÝÃæ. ¯Êæã¾í©Wæ ÓæàÄ, ¯ÊÜá¾ ±ÜÃÜÊÝX ¯íñÜá, ¯ÊÜá¾ ÓÜÊÜáÓæ¿á®Üá° ®Ü®¨ °Ü íæ ¨ÜáPæãívÜá ±ÜÄÖÝÃÜ ÖÜávÜáPÜáÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ° ÊÜÞvÜáñæठ®æ. GÆÉ ÓÜÊáÜ ÓæÂWÜÚWÜã D gWÜ£®¤ È Ü É ±ÜÄÖÝÃÜ˨æઠC¨æ AíñÜ ®Üí¹ÃÜáÊÜ樆 áÜ ®Ý®Üá. K¨ÜáWÜÃÆ Ü ãÉ A¨Ü®à°æ ÖÜÃv Ü Æ Ü á ¿á£°ÓáÜ ñæठ®æ. ¯ÊÜáWæ A®Ý¿áÊÝX¨æ GíŸá¨Üá ¯ÊÜá¾ ±ÜñÅÜ ©í¨Ü ÓݹàñÝWÜáñܨ ¤ .æ ÖÜáÈ¿áíñæ Ÿ¨ÜáQ¨Ü ñÜí¨æ £àÄÖæãà¨Ü ÊæáàÇæ A®æàPÜ ÊÜá®æWÙÜ áÜ ¸æàÈÀáÆɨíÜ ñÝX ÖæãàWÜáÊÜâ¨Üá ÓÜÖg Ü . A¨ÝWܸÝÃܨáÜ Aí¨ÜÃ,æ ÊÜá®æ¿á ÖæíWÜÓÃÜ Ü ±æçQÁáà JŸºÃÜá ÊÜá®æ¿á HÚWæ ÊÜáñÜᤠ»Ü¨ÜÅñæWÝX ¨ÜêyÜÊÝX ¯Æɸàæ PÜá. ¯ÊÜá¾ ñÝÀá AÊÜÞ¿áPÜÃáÜ Aí£àÄ. ¯ÊÜá¾ APÜR B gÊÝ¸ÝªÄ ÖæãÃÜŸÖÜá©ñÜᤙ. ñÜÊÜá¾ WÜívܮܮÜá° ¨ÜãÃÜËvÜŸÖÜá©ñÜᤙ. ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX AñÝÂaÝÃÜWÜÙÜá, ŸÆÊÜíñÜ¨Ü ËáÆ®ÜWÜÙÜá ÖÜ£¤ÃÜ¨Ü Ÿí«ÜáWÜÚí¨ÜÇæà ®Üv¿ æ ááñÜÊ ¤ .æ bPܱ R ™³Ü , Óæãà¨ÜÃÜ ÊÜÞÊÜ, PÜÔ®…WÜÙáÜ &×àWæ ¿ÞÃÜá ¸æàPݨÜÃã Ü BWÜŸÖÜá¨Üá. Êæã¨ÜÊã æ ¨ÜÆá ŸÆÊÜíñÜ¨Ü ËáÆ®ÜWÙÜ ÝWÜáñÜÊ ¤ .æ BÊæáàÇæ "DWæà®Üá?' GíŸ ÖÜíñÜ ñÜÆá±Üâñܨ ¤ .æ ¯àÊݨÜÃã Ü ±ÜÅ¿áñܱ ° äÜ ÊÜìPÜÊÝX ¯ÊÜá¾ »ÝÊÜ®®Ü áÜ ° ¨ÜãÃÜËvÜáÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ° ÊÜÞw¨Üí£ÆÉ™. Jí¨Üá ÖÜíñÜ¨È Ü É ŸÆÊÜíñÜ¨Ü ÓÜíŸí«ÜPRæ JXYPã æ íw©ªàÄ. BñÜ ¯ÊÜá¾ ÊæáàÇæ ×wñÜ ÓÝ—ÓÜáÊÜâ¨ÜÃã æ í©Wæ Cwà ÊÜá®æ¿á ÊæáàÇæ ÊÜáñÜᤠBÔ¤¿á ÊæáàÇæ ×wñÜ ÓÝ—ÓÜáÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ° ÊÜÞw¨Ýª®.æ PæãíaÜÊáÜ qrWæ ¿áÍÜÔ¿ Ì áã BX¨Ýª®.æ B¨ÜÃæ ñÜíX¿áÄWæ ÓÜíŸí—Ô¨Üíñæ ¯àÊÜâ ¨ÜáWÜávܱÜvܸæàPÝXÆÉ™. aæ®Ý°X K©PæãívÜ, JÙæÛ¿á ®èPÜÄWÜÙÜÈÉÃÜáÊÜ AÊÜÃÜá ¯ÊÜá¾íñæ JñܤvÜWÜÚWæ ÊÜá~¿áÇÝ ÃÜÃáÜ . ¯àÊÜâ AÊÜÃÜ ´æäà®… ®ÜíŸÃÜáWÜÙ®Ü áÜ ° ®Ü®WÜ æ Pæãoár JÙæ¿ Û á¨Ü®à°æ ÊÜÞw©ªàÄ. AÊÜÃæãí©Wæ ®Ý®Üá ÓÜãaÜÂÊÝX ÊÜÞñÝvÜáñæ¤à®æ. B¨ÜÃæ ÖæãÃÜX®ÜÊÜ®Ý¨Ü ®Ý®Üá ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜâ¨ÜQíR ñÜ, ÊÜá®æ¿áÊÜÃÝX, APÜ®R ÝX ¯àÊæà ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜâ¨Üá ÖæaáÜ c ±ÜÄOÝÊÜáPÝÄ. ¯ÊÜá¾ APÜ®R ®Ü ã Ü ° ÓæàÄÔPæãívÜá, ñÜíX¿áÃæ¨áÜ ÄWæ ®Üv¨ æ ¨ Ü Æ ªæ Ê É ®Ü ã Ü ° ÖæàÚPæãÚÛ™. D ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ÓÜíPæãàaÜ ±Üvܸæàw. »ÝÊÜ®Ü ¨ÜáÃÜáÙÜñÜ®ÜÊÜ®Üá° expose ÊÜÞw. C¨ÜÄí¨Ü ¯ÊÜá¾ WèÃÜÊPÜ Ræ aÜᣠŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ™. Ÿ¨ÜÈWæ ¯ÊÜá¾ ¯ÓÜÖ Õ Ý¿á PÜñæ ¯ÊÜá¾ ñÜíX¿áÄWæ A¥ÜìÊÝWÜáñܤ¨æ. ÊÜá®æ¿áÈÉ A®ÜÊÜÍÜÂPÜÊÝX WÜáoárWÜÚÃÜ ¸ÝÃܨÜá. ÖÝWæÁáà Óæãà¨ÜÄ¿áÃÝ¨Ü ¯ÊÜá¾ ÖæÓÜÄ®ÜÈÉÃÜáÊÜ BÔ¤WÜÙÜ®Üá° »Ü¨ÜÅ &BÃ….¹. ÊÜÞwPæãÚÛ™. ±ÜÅ£Áãí¨ÜPã Ü R ¯àÊÜâ ÊÜááí¨æ ¯ÆáÉÊâÜ ¨Üá ÓÜãPÜ™¤ . 37

APæãràŸÃ…

16 - 31 - 2009


AÊÜ®Üá BñܾÖÜñæ ÊÜÞwPæãÙÜáÛñݤ®Ý? ²Åࣿá ÊÜÞÊÜá,

¯àÊÜ⠮ܮܰ ¸æÓ…r ´æÅív… Aí¨ÜáPæãívÜá ®Ý®Üá G¨ÜáÄÓÜᣤÃÜáÊÜ ¨æãvÜx ÓÜÊÜáÓæÂÁãí¨Ü®Üá° ¯ÊÜá¾ ÊÜááí¨æ Cw¤©à¯. Help me. ®Ý®Üá DWÜ ±Ü¨ÜË¿á Êæã¨ÜÆ ÊÜÐÜì¨ÜÈÉ K¨Üᣤ¨æªà®æ. GÃÜvÜ®æà ²¿áá K¨Üᣤ¨ÝªWÜ JŸº ÖÜávÜáWÜ ®Ü®ÜWæ ±ÜűæäàÓ… ÊÜÞw¨Ü. iàÊÜ®Ü¨Ü Êæã¨ÜÆ ±ÜűæäàÓÜÇ… AÇÝÌ™? ®Ý®Üã ÓÜíñæãàÐÜ©í¨ÜÇæà J²³Pæãívæ. ÓÜáÊÜÞÃÜá Jí¨Üá ÊÜÐÜì¨Ü ñÜ®ÜPÜ ®ÜÊÜá¾ A´æàÃ… ®ÜvæÀáñÜá. GÐÜár ÊÜááí¨ÜáÊÜÃæÀáñÜá Aí¨ÜÃæ ñÜŸáºWæ, aÜáퟮܨÜÊÜÃæWÜã A¨Üá ÊÜááí¨ÜáÊÜÃæÀáñÜá. B¨ÜÃæ PÜÅÊæáà| AÊÜ®Ü ´æäà®… PÜÃæ ÊÜáñÜᤠÊæáÓæàgáWÜÙÜá ŸÃÜáÊÜâ¨Üá PÜwÊæá¿ÞÀáñÜá. Êæã¨ÜÈWæ H®æãà PÜÙÜPæãívæ A¯°ÓÜᣤñÜᤙ. B¨ÜÃæ æ áã PÜÅÊáæ à| B feeling ÖæãàX¹qrñáÜ . DWÜ ®Ü®WÜ æ AÊÜ®Ü ÊæáàÇæ ¿ÞÊÜ »ÝÊÜ®¿ CÆÉ™. A¨æãí¨Üá ÖÜ© ÖÜÃæ¿á¨Ü BPÜÐÜìOæ¿áÐærà BXñÜᤙ. ×àWÝX AÊܮܮÜá° ®Ý¯àWÜ ËáÓ… ÊÜÞwPæãÙÜáÛ£¤ÆÉ™. A¨ÜQRíñÜ ÖæaÝcX ®Ý¯àWÜ ±Ü¨ÜË K¨ÜÈPæRí¨Üá ¸æàÃæ FÄWæ Ÿí©©à¯. CÈÉWæ Ÿí¨ÜÊæáàÇæ ÖæaÜác PÜwÊæá AÊܮܮÜá° ÊÜáÃÜñàæ ¹qr©à¯. AÊÜ®Ü ´æäà®… ÊÜáñÜᤠÊæáÓæàh…WÜÙ®Ü áÜ ° avoid ÊÜÞw¨æ. B¨ÜÃæ DWÜ AÊÜ®Üá ®Ü®Ü° WæÙÜ£¿áÄWæ ´æäà®… ÊÜÞw BñܾÖÜñæ ÊÜÞwPæãڤ௠A®Üá°£¤¨Ýª®Üíñæ. ñÜáíŸ w±æÅÓ… BX¨Ýª®æ AíñÜ Óæà° ×ñÜÃáÜ ÖæàÙÜáñݤÃ.æ B¨ÜÃæ ÊÜÞÊÜá, ®Ý®æà®Üá ÊÜÞvÜÈ? ®Ü®ÜWæ AÊÜ®Ü ÊæáàÇæ H®Üã µàÈíW…Õ EÚ©ÆÉ™. BñܾÖÜñæ ÊÜÞwPæãàÙÜáÛñݤ®æà®æãà AíñÜ »Ü¿á ÊÝWÜᣤ¨.æ ÖæàÚ ÊÜÞÊÜá, AÊÜ®áÜ BñÜÖ ¾ ñÜ Âæ ÊÜÞwPæãÙÜáÛñݤ®Ý? ÊÜÞvæãRÙÜÆÉ AíñÜ ÖæàÚ ÊÜÞÊÜÞ. AÊÜ®Üá ÓÜñÜᤠÖæãà¨ÜÃæ ¨æàÊÜÃáÜ ®Ü®®°Ü áÜ ° ÓÜáÊÜᮾ æ ¹vݤ®Ý? ´æäà®… ÊÜÞw ¯ÊÜá¾ ÖÜ£¤ÃÜ GÆÉ ÖæàÚPæãÙæãÛà| Aí¨ÜáPæãívæ. ¯àÊÜâ ¸æç£àÃÜ AíñÜ ÓÜáÊÜá¾ ®Ý¨æ. ¨Ü¿áËoár ®Ü®WÜ æ EñÜĤ Ô. &² ²Åà£¿á ², ´æäà®… ÊÜÞw©ª¨æÅ ¸æ磨æã°à CÆÉÊæäà Wæ㣤ÆÉ™. B¨ÜÃæ G¨ÜáÄX©ª¨ÜªÃæ ²Åà£Àáí¨Ü aæ®Ý°X QË ×ívÜᣤ¨™ªæ . C¨æà AíPÜ|¨Ü骃 , ±Ü£ÅP¿ æ á ËË«Ü ÇæàS®Ü WÜÙÜÈÉ ®Ý®Üá crush ŸWæY ŸÃ橨æªà®æ. Infatuation ŸWæY ŸÃ橨æªà®æ. ÖÜ©ÖÜÃæ ¿á¨Ü ÓæÙñæ WÜ ÙÜ Ü ŸWæY ŸÃ橨æઠ®æ. ²Åà£ÓÜÈPæ™R , iàÊÜ®Ü ±Ü¿áìíñÜ¨Ü J±Üí³ ¨ÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ÊÜÞwPæãÙÜÛÈPæR Jí¨Üá ÊÜ¿áÓÜáÕ AíñÜ CÃÜáñ椙. ±æÅàÊÜáPæR™, ñÜŸáºWæWæ, aÜáퟮÜPæR physical age Ô¨ÜÊ œ ÝX¹vÜáñܨ ¤ .æ B¨ÜÃæ ®æ®² Ü ÃÜÈ, ²Åࣿá®Üá° ÓÝ—ÓÜáÊÜâ¨ÜP™Ræ , ¨ÜQRÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜPæR ÊÜáñÜᤠŸ¨ÜáPÜ®Üá° G¨ÜáÄÓÜÈPæR Jí¨Üá mental age, mental maturity ¸æàPÝWÜáñܤ¨æ. A¨Üá ñÜáíŸ ñÜvÜÊÝX ŸÃÜáñܤ¨æ. A¨Üá ŸÃÜáÊÜâ¨Ü ÃæãÙÜWÝX ¯®Ü°íñÜÖÜ ÊÜáÄ PæãàXÇæWÜÙÜá ×àWæ ÃæPæR ´ÜvܱÜwÔ¹qrÃÜáñܤÊæ. Of course, ¯à®æà®æãà ÊÜÞvܸÝÃÜ¨Ü ñܱÜâ³ ÊÜÞw¹qr©ªà¿á AíñÜ ®Ý®Üá ÖæàÙÜá£¤Æ™É . ÖÜ©®ÝÆáR&ÖÜ©®æç¨áÜ ñÜáí¹¨Ü ÖÜávÜáXÁ㟺ÙáÜ ®æãàvÜÆá Jí¨ÜÐáÜ r aæí¨Ü˨ܪÃæ ÓÝPÜá ¿ÞÊÜ®æãà ÖÜávÜáWÜ ±ÜűæäàÓ… ÊÜÞvÜáñݤ®æ. ±ÜűæäàÓ… ÊÜÞvÜÈPæR ñÜáíŸ ÁãàaÜ®æ¿áã ÊÜÞvܸæàQÆÉ™. ®Ý®Üá ®Ü®Ü° ÖÜ©ÖÜÃæ¿á¨Ü ÊÜ¿áÔÕ®ÜÈÉ ®Ý®Üá ²Åà£Ô¨Ü ÖÜávÜáXWæ ±ÜűæäàÓ… ÊÜÞvÜÈPæR ÊÝÃÜWÜorÇæ ¯¨æª Wæqr¨æª™. ±ÜâoWÜorÇæ ±ÜñÜÅ ŸÃæ©oárPæãívÜá ÖæàWæ PæãvÜáÊÜâ¨æí¨Üá WæãñݤWܨæ ÖÜáaÜc®Üíñæ KvÝw¨æª™. B¨ÜÃæ DWÜ communication ñÜáíŸ ÓÜáÆ»ÜÊÝX¨æ. ´æäà®Üá, Êæã¸æçÆá, C&ÊæáàÆá, GÓæÊ Õ áæ Ó¾ áÜ &Õ ×àWæ ÓÝËÃÜ ¨ÝÄWÜÚÊæ. ¨æàÖÜ¨È Ü É

˱ÜÄàñÜÊÝ¨Ü ÖÝÊæãàì®…WÜÙÜ HÄÚñÜËÃÜáÊÜâ¨Ü Äí¨Ü ÊÜá®ÜÔÕWæ A¯°Ô¨Üª®æ°ÆÉ ÖæàÚPæãívÜá¹vÜáÊÜ BÓæ¿ÞWÜáñܤ¨æ. ÖÜávÜáWÜÃÜá ÖæàÚPæãÙÜáÛñݤÃæ. Jí¨Üá ±ÜűæäàÓÜÇ… GíŸá¨Üá PæàÊÜÆ I love you GíŸ ÊÜáãÃÜá ÍÜŸªWÜÙÜÆÉ™. A¨ÜÃÜ ×í¨æ Jí¨Üá ÊæáaÜácWæ AvÜX¨æ. "ÖÜávÜáXà ¯à®Üá ®Ü®ÜXÐÜr™. ¯®Ü° ÊÜñÜì®æ ®Ü®ÜXÐÜr™. ®Ü®Ü° ²Åࣿá®Üá° ÔÌàPÜÄÔ ÓÜí»ÝÚÓÜáÊÜÐÜár ¯à®Üá ±ÜÅŸá¨ÜœÙÝX©ªà¿á. 'You can handle a man' AíñæÇÝÉ ËÊÜÄÓÜáñܤÊæ B ÊÜáãÃÜá ÍÜŸªWÜÙÜá. ¯®Ü°í¥Ü ÊÜáá¨Ü᪠ÊÜáá¨Ýª¨Ü ÖÜávÜáX¿áÃÜá ²XY ¹àÙÜáÊÜâ¨æà B PÝÃÜ|PæR. "I can handle a man' GíŸ »ÝÊÜ®æ ¯ÊÜá¾ÈÉ GÈÉÆÉ¨Ü ÖÜáÃÜá±Üâ, EñÝÕÖÜ ñÜí¨Üá¹vÜáñܤ¨æ. ±ÜűæäàÓ… ÊÜÞw¨Ü ÖÜávÜáWÜ ÁãàWÜ®Ý, CÊܯXíñÜ ÁãàWÜ ÔWÜÇÝÃÝ®Ý, iàÊÜ®Ü ±Ü¿áìíñÜ CÊÜ®æãí©Wæ PÜÙæ¿áÆá ÓÝ«ÜÂÊæà& D ¿ÞÊÜ ±ÜÅÍW°æ ÙÜ ®Ü ã Ü ° PæàÚPæãÙܨ Û æ ±Üűäæ àÓÜÈWÉ æ ñÜÇ¿ æ ÞwÔ ¹qrÃáÜ £¤àÄ. BÊæáàÇæ A¨æà®Üá ÓÜí»ÜÅÊáÜ Êæäà B ÖÜ©®ÝÃÜè Ü áÜ ! A±Ü®³ ®Ü áÜ ° ¹oár ¸æàÃæ㟺 WÜívÜ à°æ ®æãàwÃÜ¨Ü ¯àÊÜâ ÖÜávÜáWÜ®Ü ñÜŸáºWæWæ ¹¨Ü᪹vÜᣤàÄ. PæÆÊæäÊæá¾ BWܸÝÃÜ¨Ü AÊÜZvÜWÜÙÜá ÓÜí»ÜËÔ¹vÜáñܤÊæ. Fortunately, ¯®Ü° ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ A¨ÝÂÊÜâ¨Üã BXÆÉ™. Small little crush GíŸá¨Üá ÊÜáãw¨ÜÐàræ ÓÜÃÝWÜÊÝX ÓÜĨÜá ÖæãàX¨æ. FÃÜá ¹oár ¸æàÃæ FÄWæ Ÿí©©ªà¿Þ¨ÜĪ í¨Ü,²Åà£Ô¨Ü ÖÜávÜáWÜ out of mind GíŸíñÝX ÖæãàX¨Ýª®.æ A¨ÜPæR BÃÜí»Ü¨ÜÈÉ AÊÜ®Üá ñæãàÄst ¯ÐÝRÙÜi¿áã PÝÃÜ|ËÃÜŸÖÜá¨Üá. DWÜ ¯à®Üá ¸æàÃæ¿á¨æà ±ÜűÜíaÜÊÜ®Üá° ®æãàvÜᣤ©ªà¿á. K©®ævæWæ BÓÜQ¤ ¸æÙ橨æ. ÖæãÓÜ WæÙ£Ü ¿áÃÜá ÔQR¨ÝªÃ.æ ×àWÝX ÖÜÙ¿ æ á WæÙñæ ®Ü Ü ÓÝPÝX¨æ. ÖÜ© ÊÜ¿áÔÕ®È Ü É A¯ÄàQÒñÊ Ü ÝX ÍÜáÃÜáÊÝ¨Ü ÓÜíŸí«ÜÊäæ í¨ÜÃÜ ÊÜÞ«Üá¿áì ¯®ÜWàæ WæãñݤW¨ Ü íÜ ñæ ÊÜááX¨ÜáÖæãàX¨æ. B ÓÜíŸí«Ü¨Ü B¿ááÐÜ AÐæàr CñÜᤠÊÜáWÜã. C¨Ü®áÜ ° AÊܯWæ ÖæàWæ £ÚÓܸàæ PÜá GíŸá¨Üá AÊæáà騆 ÊÜÞñÜá. Êæã¨ÜÆá ¯à®Üá A¥ÜìÊÜÞwPæãà. C®Üá° ÊæáàÇæ ÖÜÔ¹Ô ÓÜíŸí«ÜWÜÙܮܰ™, ±ÜűæäàÓÜÇ…WÜÙܮܰ™, hugs and kisses ®Ü J²³PæãÙÜáÛÊÜ ÊÜáãSìñÜ®Ü ÊÜÞvܸæàvÜ. ÖÜÙæ¿á ÓÜíŸí«Ü©í¨Ü ÖæãÃܹ¨ÜªÊÜÙÜá PÜãvÜÇæ C®æã°í¨Üá ÓÜíŸí«ÜPæR Pæç aÝaܸæàvÜ. D ŸWæY ñÜáíŸ GaÜcÃÜ©í©ÃÜá. C®Üá° AÊÜ®Ü BñܾÖÜñæ¿á ËÐÜ¿á. Don't be scared. BñܾÖÜñæ ÊÜÞw PæãÙÜáÛÊÜÊÜÃÜá ÖÜñÜᤠg®ÜPæR ÖæàÚ ÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜâ©ÆÉ™. AÊÜ®Üá Óæ°à×ñÜÃÜ ÊÜáãÆPÜ ¯®ÜWæ ÊæáÓæàgá ÊÜááqrÔ JñÜv ¤ Ü ñÜÃÆ Ü á ¿á£°ÓáÜ £¤¨Ýª®.æ A¨ÜPRæ react ÊÜÞvܸàæ vÜ. ÓÜíŸí«Ü¨Ü ÊÜÞ«Üá¿áì ÓÜñáÜ ¤ Öæãà¨Ü ÊæáàÇæ A¨Ü®áÜ ° ÊÜááqr ÊÜÞñÜ®ÝwÓܸÝÃܨáÜ . ¯¯°í¨Ü Jí¨Üá bPÜR ±ÜÅ£QÅÁá ÖæãÃܹ¨Üê ã Ü B ÖÜávÜáWÜ encourage BWÜáñݤ®.æ A¨ÜPæR AÊÜPÝÍÜ ÊÜÞwPæãvܸæàvÜ. K©®ævæWæ ÊÜá®ÜÓÜáÕ Ô§ÃÜWæãÚÓÜá. &BÃ….¹.

A|¡ ÊÜÞw¨Ü ±æÅàÊÜá ±ÜÅÓݤ±Ü!

²Åࣿá A±Ý³i,

®Ý®Üá ±Ü¨ÜË ÊÜááXÔ ÓÝ°ñÜPæãàñܤÃÜ ±Ü¨ÜËWÝX K¨Üᣤ¨æªà®æ. ®Ü®ÜWæ㟺 B£¾à¿á WæÙ£Ü Àá¨Üᙪ , AÊÜÙÜ A|¡ ®Ü®WÜ æ ±ÜÄaÜ¿á. AÊÜÃáÜ Jí¨Üá £íWÜÙÜ ×í¨æ ®Ü®Ü°ÈÉ ±æÅàÊÜá¨Ü ±ÜÅÓݤ±Ü ÊÜÞw¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ ®Ý®Üá AÊÜÃÜ®Üá° "AOÝ¡ ' AíñÜÇæà PÜÃæ¿áᣤ¨æª™. AÊÜÃÜá ®Ü®ÜWæ GÓæÕÊæá¾Ó… ÊÜÞvÜᣤ¨ÜªÃÜá. AÊÜâ ñÜáíŸ ÓÜ»ÜÂÊÝXÃÜá £¤¨Ê ªÜ âÜ . ±ÜÄÍÜá¨ÜÊ œ ÝXÃÜᣤ¨Ê ªÜ âÜ . AÊÜÃáÜ ²Åࣿá ËÐÜ¿á ÖæàÚPæãívÝX¯í¨Ü ®Ü®ÜWæ CŸºí©ñÜ®Ü ÍÜáÃÜáÊÝÀáñÜá. ®Ý®Üá avoid ÊÜÞw¨ÜÐÜãr AÊÜÃÜá ®Ü®ÜWæ 38

APæãràŸÃ…

16 - 31 - 2009


ÖÜ£¤ÃÝWÜñæãvÜX¨ÜÃÜá. "ÊÜá®ÜÓÜá JŸºÄWæ Pæãoár™, ÊÜá¨ÜáÊæ ¸æàÃæ㟺Ãæãí©Wæ BWÜáÊÜâ©ÆÉ™. ¯à®Üá ÔWܨæ Öæãà¨ÜÃæ Jí¨Üá Öæ|á¡ ÊÜáWÜáÊÜ®áÜ ° ¨ÜñáÜ ¤ ñæW¨ æ áÜ PæãívÜá A¨Ü®áÜ ° JÙæÛ A¦Éàp… ÊÜÞvÜáñæठ®æ. ¯à®Üá ¸æàÃæ ÊÜá¨ÜáÊæ¿Þ¨ÜÃæ ¯®Ü° ÊÜá¨ÜáÊæ¿á ©®Ü¨Üí¨æà ®Ü®Ü° GvÜWÜ|¡®Üá° JŸº PÜáÃÜávܯWæ ¨Ý®Ü ÊÜÞvÜáñæ¤à®æ. ¯à®Üá ¸æàvÜ Aí¨Ü¨æªà B¨ÜÃæ ®Ý®Üá ÊÜáñæ¤ ¯®Ü° PÜ~¡Wæ ¹àÙÜáÊÜâ©ÆÉ™. ¨ÜãÃÜ ÖæãÃÜoá ÖæãàWÜá ñæ¤à®æ. ®Ü®Ü° ŸÆÊÜíñÜPæR J²³Pæãà¸æàvÜ. ®Ý®Üá iàÊܮܨÜÈÉ ®æãí©©à¯. ®æãí¨Ü iàÊÜPæR ¯®Ü° ²Åࣿá ÓÜÊÜޫݮܸæàPÜá' AíñæÆÉ ÖæàÙÜáñݤÃæ. "¯®Ü° PÝÈWæ ¹¨Ü᪠PæàÚPæãڤ௠' A®Üá°ñݤÃæ. ®Ü®ÜWæ C¨æÆÉ Êæã¨ÜÆ A®Üá»ÜÊÜ. ¯gÊÝWÜÆã ×àWæÆÉ BWÜáñݤ A¯°ÓÜáñ椙. APÜÓݾñ… ®Ý®Üá J²³¨ÜÃÜã ®ÜÊÜá¾ hÝ£WÜÙÜá ¸æàÃæ ¸æàÃæ. «ÜÊÜáìWÜÙÜã ¸æàÃæ¿Þ ¨ÜĪ í¨Ü C¨Üá ¿áÍÜÔ¿ Ì ÞWÜáñܨ ¤ æ GíŸ ®Üí¹Pæ ®Ü®ÜXÆÉ™. AÊÜÃÜ ±ÜÅÓݤ±Ü ±ÜâÃÜ ÓÜRÄÔ¨ÜÃæ AÊÝíñÜÃÜWÜÙÜá SíwñÜ. £ÃÜÓÜRÄÔ¨ÜÃæ AÊÜÃÜá ÖæàXÃÜáñݤÃæãà? F×Óæ ã àPæ Öæ ¨ Ü Ä Pæ ¿ ÞWÜ á ñÜ ¤ ¨ æ . ®Ü¯°í¨Ü JŸºÃÜ iàÊÜ®Ü spoil BWæãà¨Üá ®Ü®ÜXÐÜrËÆÉ™. ÖÝWÜíñÜ ®Ý®Üá J²³ ¹vÜáÊÜ ÖÝWÜã CÆÉ™. J²³¨ÜÃæ ®Ü®Ü° ÊÜá®æ¿áÊÜÃÜ ®Üí¹Pæ PÜÙæ¨ÜáPæãívÜíñÝ WÜ á ñÜ ¤ ¨ æ . AÊÜ Ä WÜ ã AÊÜ Ã Ü ¨ æ à B¨Ü APÜRÃæ¿á ¸Ýí«ÜÊÜĨݪÃæ. ¿ÞÃÜã ÖÝÙÝWܨÜíñæ Jí¨Üá ÓÜhæÐÜ®… Pæãw A±Ý³i. &ÊÜáWÜÙáÜ ²Åà£¿á ±ÜâpÝ~, ®Ý®Üá ÊÜáãÆñÜ@ ±æÅàËáWÜÙÜ, ±æÅàÊÜá¨Ü ±ÜÃÜÊÝX CÃÜáÊÜÊÜ®Üá. ±æÅàÊÜáÊÜ®Üá° PæàÊÜÆ Jí¨Üá emotional ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ A¥ÜÊÝ ¨æç×PÜ ÓÜíŸí«Ü¨Ü ÓÜíWÜ£ Aí¨Üá PæãÙÜÛ¨æ, A¨Ü®æã°í¨Üá TÝÓÜX¿Þ¨Ü, ®æç£PÜÊݨÜ, ÓÝÊÜÞiPÜ gÊÝ¸ÝªÄ Aí¨ÜáPæãíwÃÜáÊÜÊÜ®Üá. hÝ£WÜÙÜá ®Ü®ÜWæ ÊÜááSÂÊÜÆÉ™. «ÜÊÜáì ®ÜWÜ|™. B¨ÜÃæ, GÃÜvÜá ÊÜá®ÜÓÜáWÜÙæã²³ ¸æÃæ¿á¸æàPÜá. A¨æãí¨Üá CÆɨæ Öæãà¨ÜÃæ, Gí¥Ü EñÜo R &AÊÜáÃÜ ±æÅàÊÜáÊݨÜÃã Ü A¨ÜPRæ ¸æÇÀ æ áÃܨáÜ . PæÆ ÓÜíWÜ£WÜÙ®Ü áÜ ° ¯®ÜWæ Öæàڤ௠PæàÙÜá. ²Åà£ÓÜáÊÜ WÜívÜÓáÜ ÓÜÊáÜ ¥Üì®ÝX¨Üê ,æ ÊÜÞ£®Ü AÊÜÍÂÜ PÜñ¿ æ áã CÆɨæ PæàÊÜÆ ÊÜñìÜ ®æ¿áÇæàÉ ñÜ®°Ü ÖÜávÜáX¿á ±æÅàÊÜáÊÜ®áÜ ° WÜÚÔPæãívÜá ¹vÜáñݤ®æ. ²Åà£Ô¨Ü GÐæãrà ©®ÜWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ "I love you' AíñÜ ÖæàÚPæãívÜá ÓÜí»ÜÅËást hæãàwWÜÚÊæ. B¨ÜÃæ GÆÉ ÖÜávÜáWÜÃÜã AÐÜár A¨ÜêÐÊ rÜ íÜ ñÜÃÝXÃÜáÊÜâ©ÆÉ™. PæÆÊÜÃáÜ ÓÜÊáÜ ¿á ®æãàwPæãívÜá, ÖÜávÜáX¿á ÊÜñìÜ ®æ WÜÊÜá¯Ô, C¨Üá BWÜáñݤ&CÆÉÊÝ AíñÜ ñÜãX&AÙæ¨Üá ñÜÊÜá¾ ±ÜűæäàÓÜÇ… ÊÜááí©vÜáñݤÃæ. ÖÜávÜáX ÓÜÊÜá¾£Ô¨ÜÃæ AÊÜÃÜ Ÿ¨ÜáPÜá «Ü®ÂÜ ™. B¨ÜÃæ ÊÜáãÃÜ®¿ æ á ÊÜWìÜ ¨Ü ÖÜávÜáWÜÃã Ü CÃÜáñݤÃ.æ ¯ÆáPÜ¨Ü ÖÜ~¡Wæ Pæç aÝaÜáÊÜÊÜÃÜá. AÊÜÄWæ㟺 ÖÜávÜáX CÐÜrÊÝX¹qrÃÜáñݤÙæ. AÊÜÙÜ ¸æ®Üá° ¹àÙÜáñݤÃæ. ±ÜñÜÅ ŸÃæ ¿ ááñݤ à æ . ÓÜ Ö Ý¿á ÊÜ Þ vÜ á ñݤ à æ . Öæ à Wæ ã à, Öܣä ÝWÜÆá ®æãàvÜáñݤÃ.æ Öܣä Ý¨Ü ÊÜáÃÜáPÜ| Ò D ±æÅàÊÜá¨Ü ÊÜÃÝñÜ BÃÜí¼ÓÜáñݤÃæ. C¨Ü®Üá° £ÃÜÓÜRÄÓÜáÊÜâ¨Üã PÜÐÜr™. »ÜÄÓÜáÊÜâ¨Üá ÊÜáñÜ㤠PÜÐÜr™. ¯®Ü° ÊÜá¨ÜáÊæ ©®Ü PÜ|á¡ ¨Ý®Ü ÊÜÞw¤à¯, ¿ÞÄWÜã PÝ~ÓÜ¨Ü ÖÝWæ ÖæãÃÜoá ÖæãàX¤à¯ &CñÝ©WÜÙæÆÉ soft black mail ñÜíñÜÅWÜÙÜá. ÖÜíWæÆÉ Jí¨Üá PÜ|á¡ ¨Ý®Ü ÊÜÞvæãàPÝWÜÆÉ™. ÖæívÜ£ CÆÉ©¨æÅ ¿ÞÊÜ ÓÜíÓ槿áã ÊÜáWÜáÊÜ®Üá° ¨ÜñÜᤠPæãvÜÆÉ™. B¨ÜÃæ

¨æç®àæ Ô ÊÜá®ÜÔ£§ Wæ CÚ¨Üá ¹vÜáÊÜ ÖÜñÝÍÜÃáÜ Cí¥Ü ÊÜáê¨ÜáÊÝ¨Ü threatWÜÙÜ®Üá° PæãvÜáñݤÃæ. CÐÝrX ¯®ÜWæà CÐÜrÊݨÜÃæ D ÓÜíŸí«Ü J²³Pã æ à. B¨ÜÃæ ÊÜáÄà, ²Åà£ÁáíŸá¨Üá ²Åࣿá PÝÃÜ|PæRà ÖÜáor¸æàPÜá.PÜÃÜáOæ A¥ÜÊÝ »Ü¿á¨Ü PÝÃÜ | Pæ R ÖÜ á or ¸ ÝÃÜ ¨ Ü á .E®Ü ° ñ Ü ÊÝÂÓÜ í WÜ ÊÜÞvÜᣤ¨àªæ ®æ Aí£à¿á. A¨ÜÃv æ Wæ æ WÜÊáÜ ®Ü ÖÜÄÓÜá. "®Ü®WÜ æ D ÓÜíŸí«Ü CÐÜË r ÆÉ' AíñÜ PÜÃÝÃÜáÊÝPÝRX ÖæàÚ, AÈÉWæ ÊÜÞñÜá ñÜáívÜÄÓÜá. ¿ÞÃÜ iàÊÜ®Ê Ü äÜ ÖÝÙÝX ÖæãàWÜáÊÜâ©ÆÉ™. ÖÝÙÝX ÖæãàWÜáÊÜ iàÊÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° ¿ÞÃæ㟺ÃÜã ×w¨Üá ÓÜÄ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üã ÓÝ«ÜÂËÆÉ™. &BÃ….¹.

AÊÜÃÜ ÓÜíÍÜ¿áPæRà®Üá ÊÜÞvÜÈ? ²Åࣿá A|¡™, Ô§ÃÜÊÝ¨Ü ®èPÜÄÁãí¨ÜÃÜÈÉÃÜáÊÜ ®Ý®Üá ÊÜáãÊÜñæô¨Üá ÊÜÐÜì¨Ü WÜê×~. ÖÜñÜᤠÊÜÐìÜ ÓÜíÓÝÃÜ ÊÜÞw¨Üá¨ÜÃÜ ´ÜÆÊÝX CŸºÃáÜ ÊÜáPÜÚR ¨ÝªÃ.æ ®ÝËÃÜáÊÜâ¨Üá Jí¨Üá iÇÝÉ Pæàí¨ÜŨÜÈÉ™. ®Ü®Ü° ±Ü£ A®Ü£ ¨ÜãÃÜ¨Ü ÊÜáñæã¤í¨Üá iÇæÉ¿áÈÉ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáñݤÃ.æ ÖÜ|PÝ暴 ñæãí¨ÜÃÀ æ áÆÉ™. ÊÝÃÜ¨È Ü É GÃÜváÜ ÊÜáãÃÜá ÓÜÆ ®Ü®°Ü ±Ü£ FÄWæ Ÿí¨Üá ÖæãàWÜáñݤÃæ. B¨ÜÃæ ®Ü®Ü° Ÿ¨ÜáPÜá ¨ÜáÃÜíñÜÊÜá¿áÊÝX¨æ. ®Ü®Ü° ±Ü£Wæ A®ÜáÊÜÞ®Ü¨Ü ÃæãàWÜ. ¿ÞÃÜá H®Üá ÖæàÚ¨ÜÃÜã ®ÜíŸáÊÜâ©ÆÉ™. ñÝ®Üá ÓÜñÂÜ ÊÜíñÜ, Ÿá©œÊíÜ ñÜ, £ÙÜáÊÜÚPÜ AíñÜ ñÝÊæà Aí¨ÜáPæãívÜá ¹qr¨ÝªÃ.æ ÓÝPÜÐáÜ r K©PæãívÜÊÜÃÜíñÜã Öè¨Üá. B¨ÜÃæ ®Ü®Ü°®Üá° GÈÉWÜã PÜÃæ¨æã¿ááÂÊÜâ©ÆÉ™. ¿ÞÊÝWÜÆã ÓÜíÍÜ¿á. "¯à®Üá AÊÜ®®Ü áÜ ° ®æãàw¤¨™ªæ , CÊÜ®®Ü áÜ ° ®æãàw¤¨™ªæ , Bpæãà væùÊÜÃ… ¯®Ü°®Üá° ÓÜãÙæ GíŸ ÖÝWæ ¨ÜáÃÜáWÜqr ®æãàw¨Ü. ÊÜá®æWæ ¿ÞÃݨÜÃÜã Ÿí¨ÜÃæ AÊÜÃÜ ÊæáàÇæ ¹àÙæãàPæ ÖæãàWÜᣤà¿á' ×àWæ ÊÜÞñÜá. ®Ü®°Ü A|¡ ñÜÊáÜ í¾ ©ÃÜá ÊÜáñÜᤠÖæñܤÊÜÃÜ®Üá° ¹orÃæ EÚ¨æÆÉ ÓÜíŸí—PÜÃæãí©WÜ㠮ܮܰ ÓÜíŸí«Ü PÜqr ÊÜÞñÜ®ÝvÜáñݤÃæ. ÃÝ£ÅÀáwà Ÿ¿ááÂñݤÃæ. D ×íÓæ ñÜvæ¿áÇÝÃܨæ ÖÜ£¤ÃÜ¨Ü ÓÜíŸí—WÜÚWæ CÊÜÃÜ ÊÜñÜì®æ¿á ŸWæY ÖæàÚPæãívæ. B¨ÜÃæ ¿ÞÃÜã CÊÜÄWæ Ÿá©œ ÖæàÙÜáÊÜ «æç¿áì ñæãàÃÜÈÆÉ™. AÊÜÃÜ ÓÜíÌ ñÜ APÜR Ÿá©œÊÝ¨Ü ÖæàÚ¨ÜÃã Ü CÊÜÃáÜ Ÿ¨ÜÇÝWÜÈÆÉ™. ±ÜÅ£ ¯ñÜ ¸æçWÜáÙÜ PæàÚ ÓÝPÝX ÖæãàX¨æ. ×àWÝX ®Ý®Üá QÊÜâw ÊÜáñÜᤠÊÜáãQ. Ÿ¨ÜáPÜÇàæ ¸æàPÝX¨æ¿Þ¨ÜĪ í¨Ü Ÿ¨ÜáQ¨æઠ®æ. ®Üí¹Pæ C¨ÜÈ ª É AÆÉÊàæ ²Å࣠ÖÜápæãrà¨Üá? B¨ÜÃæ ÓÜíÍÜ¿á BÊÜÄÔPæãívÜÊÜÃæãí©Wæ ¨Ýí±ÜñÜ ¸ÝÙÜáñܨ ¤ Ý? ¯àÊæà Jí¨ævæ ŸÃæ¨Ü ÖÝWæ, Pæor ÊÜÂQ¤Áãí©Wæ ®Ü®°Ü Ÿ¨ÜáPÜá ÇÝP… BX ÖæãàX¨æ. H®Üá ÊÜÞvÜÈ? GÓ… ®Ü®Ü° ñÜíXà, A®ÜáÊÜÞ®ÜÊæíŸá¨Üá Jí¨Üá Zo®æWæ ÓÜíŸí— Ô¨Üá¨Ý¨ÜÃæ A¨Ü®Üá° clarity ÊÜÞw¹vÜŸÖÜá¨Üá. Jí¨Üá WÜíoá ¹bc¨ÃÜ æ GÆÉÊäÜ ÓÜÄ ÖæãàX¹vÜáñܨ ¤ .æ B¨ÜÃæ A®ÜáÊÜÞ®ÜÊíæ Ÿá¨Üá ÓÜ» Ì ÝÊÜÊàæ BX Öæãà¨ÝWÜ A¨Ü®Üá° ÓÜıÜwÓÜáÊÜâ¨Üá PÜÐÜr™. ¯ÊÜá¾ ±Ü£ ÊÜá¨Ü ÊÜÂÓܯÁáà? ¯àÊÜâ A¨Ü®Üá° £ÚÔÆÉ™. ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX ÊÜá¨Ü ÊÜÂÓܯWÜÙáÜ Jí¨Üá ÖÜíñÜPRæ Öæãà¨Ü ÊæáàÇæ ×àWæ ÓÜíÍÜ¿á ²àwñÜÃÝX ¹vÜáñݤÃæ. AÊÜÄWæ ±ÜÅ£ Á㟺ÃÜ ÊæáàÆã A®ÜáÊÜÞ®Ü ÍÜáÃÜáÊÝWÜáñܨ ¤ .æ A¨ÜÃÜ 39

APæãràŸÃ…

16 - 31 - 2009


Êæã¨ÜÆ ±ÜÅÖÝÃÜPRæ ñÜáñݤWáÜ ÊÜÊÙÜ àæ ÖæívÜ£. EÚ¨Üíñæ, ÇæçíXPÜ ¨èŸìÆÂWÜÚ¨Üê ã Ü WÜívÜÓÃÜ áÜ ÓÜíÍÜ¿á ±ÜÅÊêÜ £¿ ¤ áÊÜÃÝWÜáñݤÃ.æ ñÝÊÜâ ¯àvÜÇÝWÜ¨Ü ÇæçíXPÜ ñÜ겿 ¤ á®Üá° ñÜÊÜá¾ ±Ü£° CñÜÃÜÄí¨Ü ±Üvæ¨Üá ¹vÜáñݤÙæà®æãà Gí¨Üá Öæ¨ÜÃÜáñݤÃæ. B¨ÜÃæ Öæ|á¡ ÊÜáPÜRÙÜá ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX ÖæãÔ¤Æá ¨ÝoáÊÜâ©ÆÉ™. £àÃÜ TÝÓÜX Ÿ¨ÜáPÜá ÖÝÙÜá ÊÜÞwPæãívݨÜÃã Ü ÇæçíXPÜ ñÜ겤 ±Üv¿ æ á¸æàPæí¨Üá ÖÜÊ~ Ü ÓÜáÊÜ ÖæíWÜÓÃÜ áÜ PÜwÊæá. D ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ WÜívÜÔXíñÜ Öæ|á¡ÊáÜ PÜÙR áÜ ÖæaáÜ c ÓÜí¿áËáWÜÙáÜ . PæÆÊÜâ WÜívÜÓÄÜ Wæ ¸ÝÆ嬆 A®Üá»ÜÊÜWÜÙÜá, ÖÜ£¤ÃÜ¨Ü ÓÜíŸí—WÜÙÜÈÉ PÜívÜ ÇæçíXPÜ ¨Üá®ÜìvÜñæ&CÊÜâ ÖæívÜ£¿á ÊæáàÇæ ÓÜíÍÜ¿á ¸æÙæ¿ááÊÜíñæ ÊÜÞvÜáñܤÊæ. D ñæÃÜ®Ý¨Ü ÓÜÊÜáÓæ Àá¨ÜªÈÉ™, ÇæçíXPÜ ¨èŸìÆ A¥ÜÊÝ PÜáwñÜ¨Ü ÓÜÊÜáÓæ CÆɨæ ÓÜíÍÜÀáÓÜáÊÜâ¨æà ÓÜÌ»ÝÊÜÊݨÜÈÉ ¯ÊÜá¾ ±Ü£Wæ ÊÜÞ®ÜÔPÜ ñÜýÄí¨Ü bQñæÕ PæãwÓܸæàPÜá. AÊÜÃÜá ÊÜÞñÜÅ D ÓÜíÍÜ¿á ÊÝ—Wæ PÝÃÜ| PÜívÜá ×w¨Üá bQñæÕ ¯àvÜŸÆÉÃÜá. ÖÝWæ bQñæÕ ¯àw¨Ü ®ÜíñÜÃÜÊÜä ¯ÊÜá¾ ±Ü£¿áÈÉ ÊÜÂñÝÂÓÜ PÝ|¨æ Öæãà¨ÜÃæ ¯àÊÜâ ¹vÜáWÜvæ¿á ŸWæY ÁãàbÓÜáÊÜâ¨Üá A¯ÊÝ¿áì.¯ÊÜáWæ JÙæÛ¿á ®èPÜÄÀá¨æ A®Üᣰ ठÄ. ÓÜñÌ íÜ ñÜÅÊÝ¨Ü ¸ÝÙÜá ÃÜã²ÔPæãÚÛ™. A®Üá»ÜËÓÜᣤÃáÜ ÊÜ ®ÜÃPÜ QÜ íR ñÜ A¨Üá ®æÊáÜ © ¾ ¨Ý¿áPÜ. &BÃ….¹

WÜívÜ®Ü ËPÜê£Wæ ±ÜÄÖÝÃÜ Eípæ? ²Åࣿá bPܱR ™³Ü ,

®Ý®Üá C±Üñ³ ã Ü Ã¾ áÜ ÊÜÐìÜ ¨Ü ËÊÝ×ñæ. PÝÇæàhæãí¨ÜÃÈ Ü É E±Ü®ÝÂÓÜQ. I¨Üá ÊÜÐìÜ ¨Ü ×í¨æ ®Ü®°Ü ËÊÝÖÜÊÝÀáñÜá. ®ÜÊáÜ ¨ ¾ áÜ AíñÜÃ…hÝ£à¿á ±æÅàÊÜá ËÊÝÖÜ. WÜívÜ EñܤÃÜ »ÝÃÜñܨÜÊÜÃÜá. ÊÜ꣤Àáí¨Ü Cíi¯àÃ…. ÊÜá¨ÜáÊæWæ ÊÜáá®Ü° ®Ü®Ü° WÜívܮܮÜá° ®Ü®Ü° ÊÜÞÊÜ Öæ¨ÜÄÓÜáÊÜ E¨æªàÍÜ©í¨Ü ÖæãvæԨܪÃÜá. B¨ÜÃæ ÊÜááí¨æ ®ÝÊÜ⠮ܮ°Ü PÜv¿ æ á PæÆÊæà ÓÜíŸí—PÜÃÜ ÓÜÊáÜ PÜÊ Ò áÜ ¨ÜÈÉ ÓÜÃÙÜ Ê Ü ÝX ÊÜá¨ÜáÊæ¿Þ¨æÊâÜ . B¨ÜÃ,æ ÊÜá¨ÜáÊæ¿Þ¨Ü GÃÜvàæ ©®ÜPRæ ®Ü®°Ü WÜívÜ ÖæãÃÜ ¨æàÍÜPRæ ÖæãÃÜoá Öæãà¨ÜÃáÜ . BWÜ ®Ý¯®Üã° Êæã¨ÜÆ ÊÜÐìÜ ¨Ü ¹.GÔÕ K¨Üᣤ¨™ªæ . ÊÜá¨ÜáÊæ¿Þ¨Ü ËÐÜ¿á Jí¨Üá ÊÜÐÜì¨ÜÊÜÃæWÜ㠮ܮܰ WÜívÜ®Ü ÊÜá®æ¿áÊÜÄWæ Wæ㣤ÃÜÈÆÉ™. ÖæàÙܸÝÃܨæí¨Üá ®Ü®Ü° WÜívÜ ñÝQàñÜá ÊÜÞw¨ÜªÃÜá. Jí¨Üá ÊÜÐÜì¨Ü ®ÜíñÜÃÜ ®Ý®æà ÊÜá¨ÜáÊæ¿á ËÐÜ¿á ÖæàÚ¨æ. B¨ÜÃæ ¯gÊÝ¨Ü ÓÜÊÜáÓæ¿ÞX¨Ü᪠®Ü®Ü° WÜívÜ®Ü ÊÜñÜì®æ. BñÜ®Ü ¯gÃÜã±ÜÊàæ ®æíŸá¨Üá ®Ü®WÜ æ ®ÜíñÜÃÜ WæãñݤWñÜ ã æ vÜXñÜá. ÊÜá¨ÜáÊæWæ ÊÜááíaæÁáà BñÜ®ÜÈÉ ÓÜíÍÜ¿á ±ÜÅÊÜ꣤ÀáñÜᤙ. ±ÝÅÊÜÞ~PÜÊÝX ²Åà£Ô¨ÜÃæ A¨Üá ÓÜÄ ÖæãàWÜŸÖÜá¨Üá Aí¨ÜáPæãívæ. B¨ÜÃæ ÊÜá¨ÜáÊæ¿á ®ÜíñÜÃÜ ÓÜíÍÜ¿á hæãàÃÝÀáñÜá. ÖæãÃÜ ¨æàÍÜ©í¨Ü ´æäà®… ÊÜÞw¨ÜÃÜã Jí¨Üá ²Åࣿá ÊÜÞ£ÆÉ™. AÓÜÖÜ嬆 ±ÜÅÍæ°WÜÙÜá, ¸æçWÜáÙÜ, "¯®ÜWæ ¯®Ü° ÊÜÞÊÜ®æãí©Wæ ÓÜíŸí«Ü˨æ. C®Üã° ¿ÞÃÝ Ãæãí©Wæ ÓÜíŸí«Ü˨æÁãà' AíñæÆÉ ÊÜÞñÜ®Ýw ×íÔÓÜᣤ¨ÃªÜ áÜ . wXÅ K¨Üᣤ¨ªÜ ®Ý®Üá ñÝÀá ÊÜá®æ¿áÇæÉà CÃÜᣤ¨æª™. BÃÜá £íWÜÚWæãÊæá¾ ŸÃÜᣤ¨Üª ®Ü®Ü° WÜívÜ GÃÜváÜ ©®Ü aæ®Ý°XÃÜᣤ¨ÃªÜ áÜ . ÊÜáãÃÜ®¿ æ á ©®ÜPRæ gWÜÙ.Ü ¸æÆár™, ÐÜãWÜÚí¨Ü Öæãvæñ.Ü PÝÇæài®Ü PÝÂÇæívÜÃÜá, ±ÜâÓܤPÜ, Êæã¸æçÆá GÆÉÊÜ®Üã° aæP… ÊÜÞvÜᣤ¨ÜªÃÜá. ÖÜáÍÝÄÆɨæ ÃÜhæ ÖÝQ¨Üê æ "¿ÞÊÜ®Ü hæãñæ £ÃÜáWÜÆá ÖæãàX¨æ'ª AíñÜ A®ÜáÊÜÞ®Ü ±Üoár ÖæãvæÁãàÃÜá. ®Ü®Ü° WæÙæ¿áÃæÆÉÄWÜ㠮ݮæà ´æäà®… ÊÜÞw, ®Ü®Ü° WÜívÜ Ÿí¨ÝWÜ ŸÃܸàæ w, ´æäà®… A¥ÜÊÝ ÊæáÓæàh… ÊÜÞvܸàæ w Gí¨Üá PæàÚPæãÙÜá£Û ¨ ¤ ™ªæ . ®Ü®°Ü ñÜí¨æ, ñÝÀá, ñÜÊáÜ &¾ ¿ÞÃÜ®ã Ü ° ®Ü®°Ü WÜívÜ CÐÜr ±ÜváÜ £¤ÃÈ Ü ÆÉ™. B¨ÜÃæ AÊÜÃæ ¨ÜáÃÜá JÙæ¿ Û áÊÜÃíÜ ñæ ®ÜqÓÜᣤ¨ÃªÜ áÜ . DñÜ®Ü ËPÜê£WÜÙÜ ŸWæY ®Ý®Üá ¿ÞÃæãí©WÜã ÖæàÚPæãÙÜáÛ£¤ÃÜÈÆÉ™. ®Ü®Ü° K©®ÜÈÉ GÆÉÊÜ®Üã° ÊÜáÃæñÜá¹vÜᣤ¨æª™. BñÜáÃܱÜoár iàÊܮܨÜÈÉ ñܱÜâ³ ¯«ÝìÃÜ ñæWæ¨ÜáPæãívæ®æà®æãà A¯°ÓÜᣤñÜᤙ. A¨æÆɨÜÃÜ

®ÜvÜáÊæ¿áã wÔríPÜÒ®…®æãí©Wæ wXÅ ÊÜááXÔ¨æ. BWÜ "¯à®Üá ®ÜÊÜá¾ ñÜí¨æ ñÝÀáÁãí©XÃÜá' AíñÜ ®Ü®Ü° WÜívÜ ñÜPÜÃÝÃÜá ñæWæ¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜ ÊÜá®æ¿áÈÉ JÊæá¾ ®Ü®Ü°®Üá° GÆÉÃæ¨ÜáÄWæ Öæãvæ¨Ü¨Üª Äí¨Ü ®Ý®Üá ÖæãàWÜÆá ԨܜÚÃÜÈÆÉ™. Ÿ¨ÜÈWæ ¯Êæã¾í©Wæà ŸÃÜáñæ¤à®æ, ®Ü®Ü°®Üá° ¯àËÃÜáÊÜ ¨æàÍÜPæRà PÜè æ áÜ PæãívÜá ÖæãàX AíñÜ ÖÜo ×w¨æ. B¨ÜÃæ AÊÜÄWæ ¸æàÃæ A´æàÃ…WÜÚ¨ÜÊ ª âÜ . ®Ü®®°Ü áÜ ° PÜè æ ã æ ¿áÂÆá AÊÜÃáÜ J±ÜÈ ³ ÆÉ™. Pæã®æWæ ®Ý®Üá Gí.GÔÕ™.,ÊÜÞvÜáñæठ®æí¨æ. A¨ÜPæR ÖÜ| PæãvÜáÊÜâ©ÆÉÊæí¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ ÖÜo ÊÜÞw¨Ü ®Ý®Üá Study loan ñæWæ¨Üá ¸æàÃæ FÃÜÈÉ Gí.GÔÕWæ ÓæàĨæ. Jí¨Üá "±æàÀáíW… WæÓ…r' (².i) ÊÜÂÊÜÓæ§ ÊÜÞwPæãívæ. AÈÉWÜã ÊÜá«ÜÂÃݣŠÊÜáãÃÜá WÜípæWæÆÉ ´æäà®… ÊÜÞw ®Ý¯¨æઠ®Ý Gí¨Üá PæàÚ ®Ü®®°Ü áÜ ° AÊÜÊÞ Ü ¯ÓÜᣤ¨ÃªÜ áÜ . ¯g ÖæàÙܸàæ Pæí¨ÜÃ,æ B ÓÜÊáÜ ¿á¨ÜÈÉ Ô௿áÃ…WÜÙÜ ÃÝÂXíW…, CÊÜÃÜ ×íÓæ GÆÉ ÓæàÄ ®Ü®Ü°®Üá° ×íw ×±æ³ ÊÜÞw¨ÜÊÜâ. CÊÜÃÜ Êæáà騆 ²Åà£ÁáÆÉ ®ÜÎÔ ÖæãàX Jí¨Üá ¨æÌàÐÜ ÊÜáãvÜñæãvÜXñÜá. ÊÜá®ÜÓÜáÕ ±ÜËñÜÅÊÝ¨Ü ²Åࣿá®Üá° Ÿ¿áÓÜᣤñáÜ ™¤ . A¨æà ÓÜÊáÜ ¿á¨ÜÈÉ ®Ü®WÜ æ ®Ü®°Ü ².¿áá ©®ÜWÙÜ Ü Óæà° ×ñÜ®ã æ Ÿº ÔQR¨.Ü AÊÜ®Ü Óæà° ÖÜ ñÜíWÝÚ¿áíñæ Ÿí¨Üá ®Ü®°Ü ®æãàÊÜ®Æ °æ É ÊÜáÃæÔñÜá. ®Ü®°Ü ñÝÀáÁãí©Wæ Öæ à ÚPæ ã ÙÜ Û Ç ÝWÜ ¨ Ü ®æ ã àÊÜ ® æ ° Æ É AÊÜ ® æ ¨ Ü á ÄWæ Öæ à ÚPæ ã ívæ . ®Ü ® Ü ° ®Ü W æ ×í£ÃÜáX¨ÜíñÝÀáñÜá. AÊÜ®áÜ BWÜ Pæã®æ¿á ÊÜÐìÜ ¨Ü Cíi¯àÄíW… K¨Üᣤ¨™ªÜ . ®Ý®Üá ¯ÄàQÒst ²Å࣠AÊܯí¨Ü ®Ü®ÜWæ ÔQRñÜᤙ. ²Åà£Ô¨Ü WæÙæ¿á¯Wæ Jí¨Üá A±ÜÃÜã±Ü¨Ü PÜÒ|¨ÜÈÉ ÊÜá®ÜÔÕ®Ü hæãñæWæ ¨æàÖÜÊÜ®Üã° Pæãoár¹pær™. "C®Üá° ¿ÞÊÜ£¤¨ÜªÃÜã D Óæ°àÖÜ, ¨æàÖÜ, ÊÜá®ÜÓÜá, ²Å࣠GÆÉÊÜä ®Ü®Ü° WæÙæ¿á¯Wæà' AíñÜ A¨æà PÜÒ|¨ÜÈÉ £àÊÜÞì¯Ô¨æ. B ÊæáàÇæ ®Ü®Ü° WÜívÜ FÄWæ Ÿí¨ÜÃÜ㠮ݮÜá AÊÜÃܮܰ ÖÜ£¤ÃÜ ÓæàÄÓÜᣤÃÜÈÆÉ™. ®Ü®Ü°®Üá° ÊÜááqr¨ÜÃæ ¿ÞÃæãà ±ÜÃܱÜâÃÜáÐÜ A¯°Ô ÊÜá®ÜÔÕWæ ×íÓæ¿ÞWÜᣤñÜᤙ. ¸ÝÄ ¸ÝÄ ÓÝ°®Ü ÊÜÞvÜᣤ¨æª™. AÈÉ¿á ñÜ®ÜPÜ GÆÉÊÜä aæ®Ý°XÁáà CñÜᤠbPÜR±Ü³™. B¨ÜÃæ ®Ü®Ü° WæÙæ¿á®Ü Cíi¯àÄíW… ÊÜááX¨Üá AÊܯWæãí¨Üá PæÆÓÜ ÔQRñÜᤠ®æãàw: B ©®Ü©í¨Ü BñÜ ®Ü ¯ ° í ¨Ü ¨Ü ã ÃÜ Ê ÝWÜ á £¤ ¨ ݪ ® æ A¯° Ó Ü ñ æ ã vÜ X ñÜ á . "C®Ü á ° ÊÜ á áí¨æ ®ÝÊÜ â Óæ°à×ñÜÃÝXÃæãà|. ®Ü®Ü° ÊÜá®æ¿áÈÉ ËÐÜ¿á Wæãñݤ¨ÜÃæ AÊÜá¾ ÓÜáÊÜá¾®æ ¹vÜáÊÜâ ©ÆÉ™...' Gí¨æÆÉ ÊÜÞñÜ®ã æ vÜñã æ vÜX¨Ü. ®Ý®Üá ±ÜñÅÜ ŸÃæ¨.æ Ë®Üí£Ô¨æ. "®ÜíWæãñÜᤠ¯à®Üá ñÜáíŸ ²Åà£Ô¤à¿Þ AíñÜ. B¨ÜÃæ ®Ü¯í° ¨Ü H®Üá ÊÜÞvæãàPÜã BWÜÆ'É Aí¨Ü. C¨æà ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ®Ü®Ü° ÊÜÞÓÜrÃ…Õ wXÅ ÊÜááX¨Üá ®Ü®ÜWæãí¨Üá PæÆÓÜÊÜä ÔQRñÜá. B¨ÜÃæ ®Ü®Ü° WÜívÜ, "¯®Ü°®Üá° PÜÃæãRívÜá ÖæãàWæãàPæ ŸÄ¤©à¯' Aí¨Ü. ®Ý®Üá ÊÜá®æ¿áÊÜÃÜ®æ°ÆÉ PæàÚPæãívæ, PÜÚÓܸæàw, ®Ü®ÜWæ Öæ¨ÜÄPæ¿ÞWÜáñæ¤ AíñÜ. ®Ü®ÜWæ AÊÜ®Ü ®æÃÜÙÜá ñÝWÜáÊÜâ¨Üã ¸æàvÜÊÝXñÜᤙ. ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÈÉ PæàÊÜÆ WæÙæ¿á ñÜáí¹¨Üª™. B¨ÜÃæ ®Ü®Ü° ñÜÊÜᾯWæ ®Ý®Üá WÜívÜ®æãqrWæ ÖæãàWÜÈ GíŸ BÓæ. AÊÜÙÜ®Üá° ®Ý®Üá Öæãvæ¨Ý¨ÜÃÜã ¯Êæã¾í©Wæ PÜÚÔ¤à¯, Ÿ¯° AíñÜ ´æäà®… ÊÜÞw PÜÃæ¨Ü. ®Ý®Üá D ËÐÜ¿áÊÜ®Üá° ®Ü®Ü° WæÙæ¿á¯Wæ ÖæàÚ¨æ. "®Ý®æà®Üá ÊÜÞvÜÈ? ®ÜíWæ BµàÔWæ ÇæàpÝ¿áᤙ. BÊæáàÇæ call ÊÜÞw¤à¯ ' AíñÜ ´æäà¯oár ¹or™. ®Ü®XÜ ®Üá° ¿ÞÃÜã CÆÉ A¯°Ô GvÜWæç®Ü ®ÜÃÜ PÜá¿ááªPæãívÜá BñܾÖÜñæÂWæ ±ÜſᣰԨæ. ÊÜá®æ¿áÊÜÃÜá BÓÜñ³ Åæ Wæ ÓæàÄÔ Ÿ¨ÜáQÔ¹orÃáÜ . B¨ÜÃæ Jí¨Üá JÙæ¿ Û á PæÆÓÜÊÝÀáñÜá. B Zo®æ ®Ü®Ü° ÊÜá®æ¿áÊÜÃÜ®æ°ÆÉ PÜíWæwÔ¹qrñÜá. ®Ý®Üá ˱ÜÄàñÜ ÊÜå诿ÞX¹pær™. ®Ü®Ü° WÜívÜ Ÿí¨Ü®Ý¨ÜÃÜã ®ÜÊÜá¾ ÊÜá®æ¿áÊÜÃÜá PÜÚÓÜáÊÜâ©ÆÉ Aí¨Üá¹orÃÜá. AÊÜñæ¤à Pæã®æ, BÊæáàÇæ ®Ý®Üá AÊÜÃÜ ÊÜááS ®æãàwÆÉ™. ®Ý®Üá PæÆÓÜPæR ÓæàÄPæãívæ bPÜR±Ü³. ÊÝñÝÊÜÃÜ| ñÜáíŸ ×wÔñÜá. ˨ݦìWÜÙæÆÉÃÜ ±Ý騆 ²Åࣿá ÊæáàvÜí B¨æ. B¨ÜÃæ ÊÜá®æWæ Ÿí¨ÜÃæ ÊÜá®ÜÓÜáÕ ÖÝÙÝWÜᣤñáÜ ™¤ . ñÜáíŸ ×Ä¿áÃÝ¨Ü ®Ü®°Ü ²Å¯± Õ ÝÆÃæãí©Wæ, ˨ݦìWÜÙã æ í©Wæ ®Ü®WÜ æ ÓÜíŸí«Ü˨æ AíñÜ ®Ü®°Ü WÜívÜ ®Ü®WÜ æ GÓæÊ Õ áæ Ó¾ … ÊÜÞvÜáñݤ®.æ CíoÃ…®æp…®ÜÈÉ ®Ü®Ü° ÖæÓÜÃÜÈÉ Pæor¨ÝX chat ÊÜÞw, PÜívÜÊÜÄWæ ®Ü®Ü° Êæã¸æçÇ… ®ÜíŸÃ… 40

APæãràŸÃ…

16 - 31 - 2009


PæãvÜáñݤ®æ. ¿ÞÃÝÂÃæãà ÖæãñܤÆÉ¨Ü Öæ㣤®ÜÈÉ ´æäà®… ÊÜÞw PÜÃæ¿ááñݤÃæ. C¨æÆÉ ¸æàÓÜÃÊ Ü ÝX PÜvWæ æ ®Ý®Üá wÊæäàÓ…ìWæ A±æ$É ç ÊÜÞw¨æ. ®Ü®°Ü WÜívÜ A¨Ü®ã Ü ° PæãvÜáÊÜâ©ÆÉ™. iàÊÜ®Ü ±Ü¿áìíñÜ ¯®Ü°®Üá° ×íÓæ ÊÜÞvÜáñæ¤à®æ AíñÝ®æ. ®Ü®Ü° WæÙ£Ü ¿áÄWæÆÉ BPÜáìp…®ÜÈÉ AÓÜÖÂÜ ÊÝX ÊæáàÇ… PÜÚÔ ®Ü®°Ü ÊÜá¿Þì¨æ ñæW¿ æ áá ñݤ®æ. PæÆÊæäÊæá¾ ´æäà®… ÊÜÞvÜáñݤ®æ. ®Ý®Üá PÜÃæ ÔÌàPÜÄÓÜáÊÜâ©ÆÉ™. C¨æÆÉÊÜä ®Ü®Ü° WæÙæ¿á¯Wæ WæãñÜᤙ. B¨ÜÃæ Jñݤ¿á©í¨Ü ²Å࣠WÜÚÓÜÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ A¯°Ô, "¯®ÜWÝX iàÊÜ®Ü ±Üä£ì PÝÀá¤à¯' AíñÜ AÊܯWæ ÖæàÚ¨æ. B¨ÜÃæ AÊÜ®áÜ ÊÜåè¯. ËÐÜ¿á Wæ㣤ÃÜáÊÜ ®Ü®Ü° PæÆÊæà WæÙÜ£¿áÃÜá, AÊÜ®Üá ¯®Ü°®Üá° use ÊÜÞwPæãívÜ A®Üáñ° ݤÃ.æ B¨ÜÃæ ®Ü®°Ü ÊÜá®ÜÓáÜ J±ÜâÊ ³ âÜ ©ÆÉ™. ®Ý®Üá ©®Ü¯ñÜ U®Üñ° Wæ æ JÙÜWÝWÜᣤ¨àªæ ®æ. ¯Ëá¾í¨Ü ÓÜÊÞ Ü «Ý®Ü¨Ü ¯ÄàPæÀ Ò á¨æ. &±Ü ²Åࣿá ÊÜáWÜÙæà, "®Ý®Üá C±Ü³ñÜã¾ÃÜá ÊÜÐÜì¨Ü ËÊÝ×ñæ. ®ÜÊÜá¾ ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞX I¨Üá ÊÜÐÜì ÊÝÀáñÜá' GíŸ BÃÜí¼PÜ ÊÝPܨÜÈÁ É áà ¯®Ü° Cwà ÓÜÊáÜ Óæ¿á ÊÜáãÆ AvÜX¨æ. DWÜ ¯íWæ C±Üñ³ ã Ü Ã¾ áÜ . Aí¨ÜÃæ ÊÜá¨ÜáÊæ¿Þ¨ÝWÜ ÖÜ©®æíoá. ÖÜ©®æíoÃÜ ÊÜ¿áÓÜáÕ GíŸá¨Üá C®Üã° BvÜáñݤ™, K¨Üáñݤ™, WæÙæ¿á WæÙÜ£¿áÃæãí©Wæ ÓÜÌaÜfí¨ÜÊÝX ¸æÃæ¿ááñݤ™, A±Ü³®æãí©Wæ ÊÜáá¨ÜáªWæÃæ¿ááñݤ™, AÊÜᾯí¨Ü ¸æçÔPæãÙÜáÛñݤ™, ñÜÊÜá¾®æãí©Wæ gWÜÙÜÊÝvÜáñܤ™, ÊÜá¨ÜáÊæ ÊÜá®æWÜÙÜÈÉ gÄ ÔàÃæ¿ááoárPæãívÜá ÊæáÃæ¿ááñݤ™, AÊÜÄÊÜÄWæ GÓæÕÊæá¾Ó… ÊÜÞvÜáñݤ SáÐ… SáÑ¿ÞXÃܸæàPÝ¨Ü ÊÜ¿áÓÜáÕ™. BWÜÐærà ²¿áá ÊÜááXÔ ÖæãÓÜ Ÿ¨ÜáQ®Ü PÜvæWæ, þÝ®Ü¨Ü PÜvæWæ PÜ|á¡ ñæÿ æ á¸æàPÝ¨Ü ÊÜ¿áÓÜá™Õ . AÐÜÃr È Ü É ñÜáío ÊÜá®ÜÓáÜ ²Åࣿá PÜvWæ æ Pæç aÝb¹qr¨.æ "²¿ááÔ¿á AÊÜÓÃÜ 'Ü WÜÙàæ Aí¥ÜËÃÜáñÜÊ ¤ àæ ÊÜáWÜÙàæ . I can handle a man GíŸ ego BÊÜ Ä ÔPæ ã ÙÜ á Û ñ Ü ¤ ¨ æ . Aí¨ÜáPæãívܨÜ᪠BWܸæàPÜá: DWÜÇæà BWܸæàPÜá GíŸ AÊÜÓÜÃÜ. ²Åà£ÓÜᣤ¨æªàÊæ Aí¨ÜÃæ Cwà gWÜñܤ®æ°à G¨ÜáÃÜá ÖÝQPæãívÜá ËàÃÝÊæàÍÜ©í¨Ü ÊÜá¨ÜáÊæ ¿ÞX H®Ü®æã°à ÓÝ—Ô¹vÜáñæ¤àÊæ GíŸ ÖÜáíŸ ÖÜíŸÆ. ÊÜÓÜíñÜ ÊÜÞÓÜ ŸÃÜáÊÜâ¨ÜPæR ÊÜááíaæÁáà ¨Ü¯ ñæÃæ¨Üá PÜãWÜá ÖÝQ¨Ü PæãàXÇæ ÊÜáÄ¿áí¥ÜÊÜÙÜá ¯à®Üá. Fine. B¨Ü¨Ü᪠BX ÖæãàÀáñÜá. PÜvæà±ÜPÜÒ ÓÜÊÜábñܤ¨Ü, WÜí¼àÃÜ ÊÜÂQ¤ñÜÌ¨Ü WÜívÜÓÜ®Üá° ÊÜá¨ÜáÊæ¿Þ¨æ¿Þ AíñÜ ®æãàw¨ÜÃæ, AÊÜ®æ㟺 insecured fellow. ÊæáàÇÝX ×íÓÝ Ë®æãà©. ÊÜá¨ÜáÊæ¿Þ¨Ü GÃÜvàæ ©®ÜPRæ ÖæívÜ£¿á®Üá° ¹oár ¨ÜãÃÜ¨Ü ¨æàÍÜPRæ ÖæãàX ¹vÜáÊÜâ¨Üá PÜ ã vÜ GÙæ ¿ á ÓÜ í ÓÝÃÜ P æ R BWÜ á ÊÜ B[ÝñÜ Ê æ à . A¨Ü á ¨Ýí±Ü ñ Ü Â WÜqWr ã æ Ùܸ Û àæ PÝ¨Ü PÝÆ. WÜívÜ&ÖæívÜ£ JqrXÃܸàæ PÜá GíŸá¨ÜÐàræ AÆÉ: AÊÜÄŸºÃæà Jí¨ÜÐÜár ©®Ü JqrWæ CÃܸæàPÜá GíŸá¨Üá ¯¿áÊÜá. A¨ÜPíRæ ¨æà ÊÜá«ÜáaÜí¨ÜÅPRæ PÜÚÓÜáñݤÃ.æ CŸºÃ®Ü à°æ CÃÜÆá ¹vÜáñݤÃ.æ ¯®Ü° ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ B AÊÜPÝÍÜ ÔWÜÇæà CÆÉ™. ÊÜá¨ÜáÊæ¿á ÍÝÓÜ÷ÊÝÀáñæà ÖæãÃÜñÜá AÈÉ ¨Ýí±ÜñÜ BÃÜí»ÜÊÝWÜÈÆÉ™. BÃÜ í »Ü Ê Ý¨Ü ¨ Ü á ª A®Ü á ÊÜ Þ ®Ü , A»Ü ¨ Ü Å ñæ . AÊÜ â WÜ Ù Ü ® Ü á ° ¯àXÔPæãívÜá ÖæívÜ£¿á®Üá° aæí¨ÝX ®ÜvæÔPæãívÜá ÖæãàWÜŸÆÉ maturity ÊÜáñÜᤠJÙæÛ¿áñÜ®ÜWÜÙæÃÜvÜã BñÜ®ÜÈÉ CÃÜÈÆÉ™. ÊÜá¨ÜáÊæ¿á®Üá° Jí¨Üá ÊÜÐÜì WÜápÝrX CvÜá AíñÜ A®Üá°ÊÜâ¨ÜÃÜÇæÉà BñÜ®Ü ¸ÝÈÍÜñÜÌ AvÜX¨æ. B ñæÃÜ®Ý¨Ü insecurity CÃÜáÊÜÊÃ Ü áÜ ñÝÊÜä aæí¨ÝX Ÿ¨ÜáPÜáÊÜâ©ÆÉ, ®Üí¹¨ÜÊÃÜ ®Ü ã Ü ° aæí¨ÝX Ÿ¨ÜáPÜWæãvÜáÊÜâ©ÆÉ™. ÖæívÜ£¿á®Üá° habitual BX ¸æÆár ŸãoáWÜÚí¨Ü Öæãvæ¿ááÊÜ WÜívÜ GÐærà ÓÜÊÜá¥Üì¯ÃÜÈ, AÊÜ®Üá £ÃÜÓÝRÃÜPæR™, Ëaæfà¨Ü®ÜPæR AÖÜì. BñÜ ¯®Ü W æ PÜ Ú Ô¨Ü GÓæ Õ Ê æ á ¾ Ó Ü á Õ ™ , CÊæ á àÇ…WÜ Ù Ü ® Ü á ° ÖÝgÃÜ á ±Ü w Ô¨Ü Ã Ü ã ÓÝPÜá&®Ý¿ÞÆ¿á ¯®ÜWæ wÊæäàÓ…ì Pæãoár ¹vÜáñܤ¨æ. ÓÜÊÜá¥ÜìÃÝ¨Ü ÊÜQàÆÃÜ®Üá° CoárPæãíw©ªà¿Þ GíŸá¨Ü®Üá° aæP… ÊÜÞwPæãà. ¯®ÜWæ ŸÃÜáÊÜ

AÓܻܠPÜÃæWÜÙÜ®Üá° ÃæPÝv…ì ÊÜÞvÜá. Êæã¸æçÇ… ®ÜíŸÃ… Ÿ¨ÜÈÓÜá. BPÜáìp…¯í¨Ü PæÆPÝÆ ¨ÜãÃÜËÃÜá. ®æ®Ü²ÃÜÈ, ²¿ááÔ¿áÈÉ ÊÜÞw¨Ü ñܱÜâ³WÜÚWæ ŸÖÜÙÜ ©®Ü D ñæÃÜ®Ý¨Ü PÜí¨Ý¿á PÜo¸ r àæ PÝWÜáñܨ ¤ .æ Basically, ¯à®Ü á »ÝÊÜ ® Ý iàË AíñÜ A¯ÓÜáñܨ ¤ .æ ÊÜá®æÀáí¨Ü ¨ÜãÃÜ EڨܨáÜ ™ª , ¿áã¯ÊÜÔìq¿á ÃÝÂXíW…, ËPÝÄ WÜívÜ®Ü ×íÓæ CÊÜâWÜÙÜ®Üá° ÓÜÌñÜíñÜÅÊÝX handle ÊÜÞvÜÈPÝRWܨæ ñÜPÜÒ| C®æã°í¨Üá ÓÜíŸí«ÜPæR Pæç aÝb©ªà¿á. C¨Üá GÃÜvÜ®æà ñܱÜâ³ ÊÜáÄà. ÊÜá®ÜÔÕ®Ü ®æãàÊÜâ ÖæàÚPæãívÝWÜ, ÖæàÚPæãÙÜÛÆá JŸºÃÜá ÔPÜRÃÜÇÝÉ AíñÜ ñÜáí¸Ý ÓÜÊÜÞ«Ý®Ü Êæ¯ÓÜáñܨ ¤ .æ PæàÚÔPæãÙÜáÊ Û Ê Ü ÃÜ áÜ ÓÜÖêܨ¿ Ü áñæ ñæãàĨÝWÜ, B ÄࣿÞX ±ÜÅ£QÅÀáÔ ¨ÝWÜ A¨Üá ±æÅàÊÜáÊæà®æãà A¯°Ô ¹vÜáñܨ ¤ .æ ¯®Ü° WæÙ¿ æ á ¯®ÜWæ ñæãàÄÔ¨Ü᪠PÜãvÜ ±æÅàÊÜá¨Üíñæ PÝ|áÊÜ, ²Åࣿáíñæ »ÝÓÜÊÝWÜáÊÜ A®ÜáPÜí±Ü. For sometime, A®ÜáPÜí±ÜÊÜ®Üá° ¯ÄàQÒÓÜáÊÜâ¨Üã ñܱܳÆÉ™. A¨Ü®Üá° ÊÜá®ÜÓÜáÕ enjoy ÊÜÞw¨ÜÃÜã A¨Üá ñÜ±Æ ³Ü ™É . ®ÝÊæÆÉ Ÿ¨ÜáQ®Ü Jí¨æãí¨Üá ÖÜíñÜ¨È Ü É A®ÜáPÜí±Ü樆 áÜ ° Ÿ¿áÔÃÜá ñæ¤àÊæ. B ÊÜáqrX®Ü emotional support GÆÉÄWÜã ¸æàPÝXÃÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃæ A¨Üá ÊÜÞ®ÜÔPÜ ÊÜáor¨ÜÈÉÃܸæàPÜá ÊÜáÄà. Physical BX¹vܸÝÃܨÜá. ²¿ááÔ¿áÈÉ ÓÜvÜWÜÃÜWæãívÜá ÊÜá¨ÜáÊæWæ ñÜÇæÁãwx¨ÜíñæÁáà, GíGÔÕ¿áÈÉ WæÙæñÜ®Ü ÊÜáñÜᤠA®ÜáPÜí±ÜWÜÙÜ®Üá° ²Åà£Ááí¨Üá ®Üí¹PæãívÜá GÃÜvÜ®æ¿á ñܱÜâ³ ÊÜÞw©ªà¿á. PæãíaÜ A±ÜÅÓáÜ ñ¤ Ê Ü ¯æ Ô° ¨ÜÃã Ü ¯®ÜWã æ í¨Üá ÊÜÞñÜá ÖæàÙÜáñæठ®æ PæàÙÜá. ®Ü®È °Ü WÉ æ ñÜáíŸ g®Ü ÓÜ Ê Ü á Óæ  Öæ à ÚPæ ã ívÜ á ŸÃÜ á ñݤ à æ . ¿ÞÃæ ã í©WÜ ã ÖæàÚPæãÙÜÛÇÝWܨÜíñÜÖÜ WÜáoárWÜÙÜ®Üá° ®Ü®Ü°ÈÉ ÖæàÚPæãÙÜáÛñݤÃæ. AÊÜÃÜÈÉ Öæbc®ÜÊÜÄWæ ±ÜÄÖÝÃÜQRíñÜ ÖæaÝcX A®ÜáPÜí±Ü, ÓÜÊÜÞ«Ý®Ü¨Ü ÊÜÞñÜá ¸æàPÝXÃÜáñܤ¨æ. ÓÝíWÜñÜ ¸æàPÝXÃÜáñܤ¨æ. Aí¥ÜÊÃÜ ã æ í©Wæ Jí¨Üá BÃæãàWÜÂPÜÃÜ distance EÚÔPæãívæà, AÊÜÄWæãí¨Üá ÓÜÊÜÞ«Ý®Ü ÖæàÚ PÜÚÓÜáñæ¤à®æ. AÊÜÃÜÈÉ PæÆÊÜÃÜá ®Ü®Ü° AñÜáÂñܤÊÜá WæÙÜ£¿áÃÝX¨ÝªÃæ. ®Ü®Ü°ÊÜä PÜÐÜr&QÄ QÄ PæàÚÔPæãívÜá ÓÜÊÜÞ«Ý®Ü ÖæàÚ Pæ®æ° ñÜqr ÖæãàX ¨ÝªÃæ. B¨ÜÃæ B ÓÜíŸí«ÜWÙÜ áÜ ¿ÞÊÜ£W¤ ã Ü ÖæãÔ¤Æá ¨ÝqÆÉ™. ¨ÝoáÊÜâ©ÆÉ™. ñÜáíŸ »ÝÊÜâPÜÃÝ¨Ü ®ÝÊÜâ Aí¥Ü¨æãí¨Üá GÊæãàÐÜ ®ÜÇ… wÔ²Éà®… CoárPæãÙÜÛ©¨ÜªÃæ Ÿ¨ÜáPÜáWÜÙÜá ®ÜÃÜPÜWÜÙÝWÜáñܤÊæ. Ÿá©œÊÜíñÜÙÜã, Óæ¯ÕqÊ… ÖÜávÜáX¿áã B¨Ü ¯®Ü°®Üá° JŸº WÜívÜÓÜá ÓÜÄ¿ÞX ¸ÝÚÓܨæ Öæãà¨Ü. ®æãí¨ÜÊÜÙÜã, ²Åà£Wæ ÖÜíŸÈÓÜáÊÜÊÜÙÜã B¨Ü ¯®Ü°®Üá° C®æã°Ÿº WÜívÜÓÜá A¥Üì ÊÜÞw PæãÙܨ Û æ Öæãà¨Ü. I¨Üá ÊÜÐìÜ ¨Ü AÊÜ—¿áÈÉ GÃÜváÜ ±æoár WÜÚí¨Ü aæàñÜÄÔPæãívÜá ®ÜWáÜ ®ÜWáÜ ñܤ ±ÝsÜ ÊÜÞwPæãíwÃÜáÊÜ ¯®Ü° ÊÜÂQ¤ñÌÜ ®Ü®WÜ æ CÐÜÊ r ÝÀáñÜá. C±Üñ³ ã Ü Ã¾ áÜ GíŸá¨Üá ¨æãvÜx ÊÜ¿áÓæàÕ ®ÜÆ™É . ×í¨æ Ÿ¨ÜáQ¨Üá¨ÜQíR ñÜ ÊÜááí¨æ Ÿ¨ÜáPÜáÊÜâ¨Üá ¨æãvÜ© x ¨æ. CÐæÆ r É ÊÜÞ®ÜÔPÜ ×íÓæ¿á ÊÜá«æ¿áã ¯à®Üá wÔríPÜ®Ò …®ÜÈÉ Gí.GÔÕ™., ÊÜÞw ®èPÜÄ XqrÔ©ªà¿áÆÉ™. ¯®ÜWæ A¼®Üí¨Ü®Wæ ÙÜ áÜ . DX¯í¨Ü Ÿ¨ÜáPÜ®áÜ ° ÖæãÓܨÝX PÜqr Pæãà. A²³ ñܲ³ PÜãvÜ ÓܨÂÜ ¨ÜÈÉ C®æãí° ¨Üá ÓÜíŸí«Ü¨Ü PÜvWæ æ Pæç aÝaܸàæ vÜ. BXÃÜáÊÜ ÊÜá¨ÜáÊæ¿á®Üá° PÝ®Üã®Üá Ÿ¨ÜÊ œ ÝX Pæã®æWã æ ÚÓÜá. ®ÜvÜá ¯àÄ®ÜÈÉ Pæç ¹or WæÙæ¿á ×í£ÃÜáX¿Þ®æíŸ hope CoárPæãívÜá ®ÜÃÙÜ áÜ ÊÜâ¨ÜQíR ñÜ, Ÿ¨ÜáPÜ®áÜ ° ÖæãÓܨÝX PÜqPr ã æ ÙÜáñÛ à¤æ ®æí¨Üá AÊÜváÜ WÜaáÜ Ê c âÜ ¨Üá ÖæaáÜ c ±ÜÅÁãàg®ÜPÝÄ. APævË æ áP… BX H®Ü®Ý°¨ÃÜ ã Ü ÓÝ—ÓÜÆá ÓÝ«ÜÂÊÝ? ±ÜſᣰÓáÜ . vÝPæãràÃæàp… ¿ÞPÝWܸÝÃܨÜá? ÓÜáÊÜá¾®æ PÜãvܸæàvÜ ÊÜáWÜÙæà. ¯®ÜWæ JÙæ¿ Û á¨ÝWÜÈ. ¿ÞÊÜñã æ ठJí¨Üá ©®Ü ¯®Ü®° áÜ ° A¥Üì ÊÜÞwPæãÙÜŸ Û ÆÉ ÓÜÊÜá¥Üì ÊÜá®ÜáÐÜ Ÿ¨ÜáQ®æãÙÜPæR Ÿí¨æà ŸÃÜáñݤ®æ. &BÃ….¹ 41

APæãràŸÃ…

16 - 31 - 2009


±ÜÃ…´ÜäÂÊÜå… A®æã°à¨Üá ®ÜÊÜá¾®Üá° ŸÄà ZÊÜáZÊÜá AíñÜÐærà ÊÜÞvæãà¨ÜÆÉ™,®ÜÊÜá¾ ÊÜÂQ¤ñÜÌÊÜ®Üá° ¹í¹ÓÜáÊÜí¥Ü¨Ü㪠Öè¨Üá. ¯àÊÜâ ŸÙÜÓÜáÊÜ ±ÜÃ…´ÜäÂÊÜå… ¯ÊÜáXÐÜr AíñÜ ŸÙÜÓܸæàw. ¯ÊÜá¾®Üá°, ¯ÊÜá¾ ÊÜÂQ¤ñÜÌÊÜ®Üá° ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÈÉoárPæãívÜá A¨ÜPæR A®ÜáWÜá|ÊÝX ±ÜÃ…´ÜäÂÊÜå… BÄÔ.

±ÜÃ…´ÜäÂÊÜå… ŸÙÜÓÜáÊÜ ÊÜáá®Ü° ÊæáçWæ ÓÜáWÜí«Ü ÊÜá®ÜÔÕWæ B®Üí¨Ü

42

vÝ.Pæ.GÓ….aæçñÝÅ

"PÝÎà ²àñÝíŸÃÜ Pæç¿áÈÉ PæãÙÜÆá

±Üäst ÎÅàWÜí«Ü ÊæáçÁáÇÝÉ ZÊÜá ZÊÜá!' ¨ÝÓÜÃÜá B ÊÜá®ÜÊæãàÖÜPÜ PÜêÐÜ¡®Ü®Üá° »ÝÊÜâPÜÃÝX ®æ®æ¨Ü ±ÜÄ C¨Üá. ÖÝvÜá PæàÙÜáñݤ ÖÝWæà Jí¨Üá PÜÒ| PÜ|á¾bc PÜêÐÜ¡®Ü ŸWæY ÁãàbÔ. PæãÙÜ騆 ®Ý¨Ü QËWæ PæàÙÜáÊÜâ¨ÜÃæãí©Wæ ÎÅàWÜí«Ü¨Ü ®ÜËÃÝ¨Ü ±ÜÄÊÜáÙÜ BÊÜÄÓÜáñܤ¨æ. ¯g, ±ÜÄÊÜáÙÜ¨Ü ÍÜQ¤Ááà Aí¥Ü¨áÜ ™ª . Pݵ¿á ±ÜÄÊÜáÙÜ AÊÜᮾ ,Ü ÊÜáÈÉWæ ÊÜávÜ©¿á, ±èvÜÃ…®Ü ÓÜáÊÝÓÜ®æ ±Ý±ÜâË®Ü, ÊÜáÙæ ¹¨Üª ÊÜá~¡®Ü ÊÝÓÜ®æ FÄ®Ü ®æ®Ü±Üâ &bñÜÅÊÜ®Üá° ÊÜá®Ü暴 ±Üâo¨ÜÈÉ PÜqrPæãvÜáÊÜÐÜár ŸÆÊݨܨÜ᪙. ±ÜÅ£Á㟺 ÊÜá®ÜáÐܯWÜã ñÝ®Üá ÓÜáí¨ÜÃÜÊÝX PÝ|¸æàPÜá, BPÜÐÜìPÜ ÊÜÂQ¤ñÜÌ Öæãí©ÃܸæàPÜá GíŸ BÓæ C¨æªà CÃÜáñܤ¨æ. BPÜÐÜìPÜ ÊÜÂQ¤ñÜÌPæR ÓÜáWÜí«Ü ¨ÜÅÊÜ ±ÜäÃÜPÜ. ×ñÜ&ËáñÜÊÝX ®ÜÊÜáWæã±Üâ³ÊÜ ÖÝWæ væÅÓ… ÊÜÞw ÇæçpÝX ±ÜÃ…´ÜäÂÊÜå… ÖÝQ ZÊÜá ZËáÓÜáñݤ ÖæãÃÜoÃæ ÊÜá®ÜÓæãàƨÜÊÜÃÜá ¿ÞÃÜá? B¨æÅ GÆÉÄWÜã GÇÝÉ Äà£¿á ±ÜÃ…¶ÜäÂÊÜå…WÜÙÜá ÓÜÄ Öæãí¨ÜÆÉ. ±ÜÃ…¶ÜäÂÊÜå… ÖæàWæ BÄÓܸàæ PÜá, GÐÜár Ë«ÜWÚÜ Êæ A®æãà° ¨Üá ¯ÊÜáWæ Wæãñݤ™? ±ÜÃ…´ÜäÂÊÜå… A®ÜáÊ ° Ü ÍÜŸª ÊÜáãÆñÜ@ ÇÝÂq®…¯í¨Ü Ÿí¨Ü¨áÜ .ª ÖÝWÜí¨æÅ "ÖæãWæÀáí¨Ü' Gí¨Ü¥ìÜ . ±ÝÅbà®Ü PÝƨÜÈÉ «ÝËáìPÜ Ë—&Ë«Ý®ÜWÜÙÜÈÉ F¨ÜáPÜwxWÜÙÜ®Üá° , ÓÜáWÜí—ñÜ XvÜÊÜáãÈPæ WÜÙÜ®Üá° EÄÓÜáÊÜâ¨ÜÃÜ ÊÜáãÆPÜ ÓÜáWÜí«Ü ÖæãÃÜÖæãËá¾ÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. Di²¤®ÜÈÉ CÊÜâWÜÙÜ ŸÙÜPæ ŸÖÜÙÜ ×í©¯í¨ÜÇæà CñÜᤠGíŸ ŸWæY ¨ÝSÇæWÜÚÊæ. ÊÜáêñÜ ¨æàÖÜWÜÙÜ®Üá° ÖÜáX¿ááÊÝWÜ ÊÜáêñÜÃÜ ÍÜÄàÃÜPæR ®Ý®Ý Äࣿá ÓÜáWÜí«Ü ËáÍÜÅ|WÜÙÜ®Üá° Çæà±Ü®Ü ÊÜÞvÜᣤ¨ÃªÜ íÜ ñæ. CÊÜâ GÐæãír ¨Üá £àPÜ$Ò Ê ¡ ÝXñæí¤ ¨ÜÃæ ±ÜÅԨܜ ¨æãÃæ oápÝPÝÊæá®… WæãàÄ¿á®Üá° BñÜ®Ü ÊÜáÃÜ|¨Ü ÊÜáãÃÜá ÓÝËÃÜ¨Ü ÊÜáá®Üã°ÃÜá ÊÜÐÜìWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ ñæÃæ¨ÝWÜÆã AÇæÉÇÝÉ ÓÜáWÜí«Ü ±ÜÓÄÜ ÔñÜí¤ ñæ! Di±…¤®È Ü É ÊÜÞñÜÅÊÆ Ü É bà®Ý, »ÝÃÜñ,Ü ±ÜÑì¿Þ ÊÜáñÜᤠXÅàÓ…®ÜÈÉ ÓÜáWÜí«Ü ¨ÜÅÊÜÂWÜÙÜ®Üá° ÖæaÝcX ×í©¯í¨ÜÆã ŸÙÜÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. ±ÝÅbà®Ü »ÝÃÜñܨÜÈÉ aÜí±ÜPÜ, ±Üâ®Ý°WÜ, Pæà©Wæ, ÊÜáÈÉPÝ,hÝi ÊÜááíñÝ¨Ü ÓÜáWÜí—ñÜ ±ÜâÐܳWÜÙÜ®Üá° ÓÜáWÜí«Ü ¨ÜÅÊÜ ñÜ¿ÞÄPæ¿áÈÉ ŸÙÜÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. Jí¨Üá PÝƨÜÈÉ «ÝËáìPÜ Ë— &Ë«Ý®ÜWÜÚWæ ÊÜÞñÜÅ ÔàËáñÜÊÝX¨Üª D ÓÜáWÜí«Ü ¨ÜÅÊÜÂWÜÙÜá ¯«Ý®ÜÊÝX ´ÝÂÐÜÜ®… pæÅív… BX ÊÜÞ±ÜìqrñÜá. DWÜ gWÜ£¤ ®Ý¨ÜÂíñÜ ®Ý®Ý ±ÜÄÊÜáÙÜWÜÙÜ, BPÜÐÜìPÜ ¸ÝoÇ…WÜÙÜ, ÖÜñܤÄí¨Ü ÆPÜÒ ÃÜá±ÝÀáWÜÙÜ ±ÜÃÜ´ÜäÂÊÜå…WÜÙܨæªà ÃÝg™!

APæãràŸÃ…

16 - 31 - 2009


AÐÜPr ã Ü R D ±ÜÃ…´ÜäÂÊÜå…WÜÙÈ Ü É CÃÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃã Ü H®Üá? ËË«Ü Äࣿá ñæçÆWÜÙÜá,ÓÜáWÜí—ñÜ ËáÍÜÅ|WÜÙÜá, CÊÜâWÜÙÜ®Üá° PÜÃÜXÓÜÆá ÊÜÞ«ÜÂÊÜá, ÊÜáñÜᤠÖÝÙÝWܨÜíñæ CvÜáÊÜ ÃÝÓÝ¿á¯PÜWÜÙÜá. D ÓÜáWÜí—ñÜ ËáÍÜÅ|WÜÙÜ ±ÜÅÊÜÞ| ÖæaÝc¨ÜÐÜãr ±ÜÄÊÜáÙÜ £àÊÜÅÊÝXÃÜáñܤ¨æ. ÊÜááSÂÊÝX CÊÜâWÜÙÜÈÉ BÃÜá Ë«Ü. ÖÜãˮܨÜ᪠: ÖÜãÊÜâWÜÙÜ ±ÜÄÊÜáÙÜ©í¨Ü PÜãw ñÜáí¸Ý ÃæãÊÜÞÂíqP… BXÃÜáñܤ¨æ. ¸æàÔWæ¿áÈÉ ŸÙÜÓÜÆá ÓÜãPܤ™. ÊÜá×Ùæ¿áÄWæ, ÊÜá«ÜÂÊÜ¿áÓÜRÄWæ Öæãí¨ÜáÊÜí¥Ü¨áÜ ™ª . ÖÜ|á¡WÜÙܨÜáª: ñÝhÝ ÖÜ|á¡WÜÙÜ ±ÜÄÊÜáÙÜ©í¨Ü PÜãw JWÜÃÝ¨Ü ÊÝÓÜ®æ CÃÜáñܤ¨æ. ¸æàÔWæ¿áÈÉ™, ±ÜâÃÜáÐÜÄWæ ÓÜãPܤ. ÓÜÊÜáá¨ÜŨÜáª: PÜêñÜPÜ ËáÍÜÅ| ÓæàÄÔ ÓÜÊÜáá¨ÜÅ¨Ü ¯àÃÜá, £àÃÜ¨Ü ËÎÐÜr ÊÝÓÜ®æ Öæãí©ÃÜáñܤ¨æ. ÊÜ¿áÓÜRÄWæ ÓÜãPܤ™. PÝw®Ü¨Ü᪠: ÊÜáÃÜ¨Ü ñæãWÜpæ, ÖÝÊÜÓæ, GÇæ, ÊÜá|á¡ ×àWæ PÝw®Ü ËË«Ü ÊÜÓáÜ W¤ ÙÜ Ü ±ÜÄÊÜáÙÜ Öæãí©ÃÜáñܨ ¤ .æ aÜÚWÝƨÜÈÉ , ÊÜá«ÜÂÊÜ¿áÓÜÄR Wæ ÓÜãPÜ™¤ . ÖÜÓÜáĮܨÜáª: ÖÜÓÜáÃÜá ÖÜáÆáÉ™, ÖÜÓÜáÃæÇæ, CŸº¯, ÊÜá|á¡ ×àWæ ¯ÓÜWÜì¨Ü ÃÜÊáÜ ~à¿áñæ ®æ®² Ü ÓÜáÊÜ ÊÜáê¨áÜ ÊÜá«ÜáÃÜ ±ÜÄÊÜáÙÜ. ÖÜ©ÖÜÿ æ á¨ÜÊÄÜ Wæ, ©®Ü¯ñÜ嬆 ŸÙÜPWæ æ ÓÜãPÜ™¤ . KÄÁáíoÇ…: A±ÜÃÜã±Ü¨Ü ÖÜãÊÜâ, ÓÝí¸ÝÃÜ ÊÜÓÜá¤WÜÙÜ £àPÜ$Ò ¡ ÊÜÞ¨ÜPÜ ±ÜÄÊÜáÙÜ. aÜÚWÝƨÜÈÉ ÊÜáñÜᤠ±Ýqì, ÊÜá¨ÜáÊæ ×àWæ ËÍæàÐÜ ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜÈÉ ÓÜãPܤ™. B¨ÜÃæ AíWÜwWÜÙÜÈÉ CÃæãà ÓÝËÃÝÃÜá ±ÜÃ…´ÜäÂÊÜå… WÜÚí¨Ü ®ÜÊÜáWæ ¸æàPݨܪ®Üá° BÄÓæãà¨Ý¨ÜãÅ ÖæàWæ? * ŸÄà ¸ÝoÇ…Aí¨Ü&aÜí¨ÜPæR ÊÜáÃÜáÙÝX SÄà©Óܸæàw. ¿ÞÊÜâ¨æà ¨æãvÜx AíWÜwWÜÙÈ Ü É ±ÜÃ…´ÜäÂÊÜå…WÜÙÜ bPÜR ¸ÝoÆ®Üá° ±ÜÄàPæWÒ ÝWæà CqrÃáÜ ñݤÃ.æ C¨ÜPRæ pæÓÃrÜ …Õ /ÓÝÂí±ÜÓÉ …ì G®Üá°ñݤÃæ. Êæã¨ÜÆá C¨Ü®Üá° ŸÙÜÔ ¯ÊÜáWæ Öæãí¨Üáñæã¤à CÆÉÊæäà SbñÜ ±ÜwÔPæãÚÛ™. * pæÓÜrÃ…¯í¨Ü ±ÜÃ…´ÜäÂÊÜå… A®Üá° ¯ÊÜá¾ ÊÜááíWæç JÙÜ»ÝWÜPæR ÓÜÊÜÄ A¥ÜÊÝ Óæøà ÊÜÞw. ÊÜááíWæç¿áÈÉ CÃÜáÊÜ ÃÜP®¤Ü ÝÙÜ¨Ü ÃÜP¤Ü aÜÆ®æÀáí¨Ü A¨Üá ¸æaXcÜ ¨Ü᪠±ÜÃ…´ÜäÂÊÜå… ¸æàWÜ GÇæv É æ ÖÜÃv Ü áÜ ñܨ ¤ .æ ÖÝWæÁáà ¯ÊÜá¾ aÜÊáÜ ìPæR AÆiì¿ÞWÜáÊÜ ÓÝ«ÜÂñæ C¨ÜÈ ª É D ±Üâor hÝWÜ¨Ü ÓÜÖÝ¿á©í¨Ü £Ú¿áŸÆɨáÜ . * Jí¨Üá ÓÜÆPæR GÃÜvæà ±ÜÃ…´ÜäÂÊÜå…WÜÙÜ®Üá° pæù ÊÜÞw (GvÜ ÊÜáñÜᤠŸÆ ÊÜááíWæç ÊæáàÇæ). C¨ÜQíR ñÜ Öæb®c ¨ Ü ®Ü áÜ ° ±ÜſᣰԨÜÃæ ÊÜáãXWæ ±ÜÄÊÜáÙÜ ÓÜÄ¿ÞX WÜáÃÜá£ÓÜÆá ÓÝ«ÜÂÊÝWܨàæ CÃÜŸÖÜá¨Üá. * Óæøà ÊÜÞw¨Ü ñÜPÜÒ| ÖæàX¨æ Gí¨Üá PÜáñÜãÖÜÆ©í¨Ü ÊÜáãÓܸæàw. ÖÝQ¨Ü ñÜñ…PÜ| Ò ÊÜáãÔ¨ÜÃæ A¨ÜÃÈ Ü ÃÉ áÜ ÊÜ ÊÜá¨ÜÂÓÝÃÜ¨Ü ÊÝÓÜ®Á æ áà ±ÜÅ«Ý®ÜÊÝXÃÜáñܨ ¤ .æ * ±ÜÃ…´ÜäÂÊÜå… ÖÝQ¨Ü ®ÜíñÜÃÜ aæ®Ý°X ÖÜÃv Ü È Ü Gí¨Üá PæçWÚÜ í¨Ü Egj¸àæ w. C¨Üá A¨ÜÃÜÈÉÃÜáÊÜ ÓÜãPÜÒ$¾ ÃÝÓÝ¿á¯PÜWÜÙÜ®Üá° ®ÝÍܱÜwÓÜáñܤ¨æ. * ¯ÊÜáWæ GÐæàr CÐÜÊ r ݨÜÃã Ü bPÜR ¸ÝoÆ®æà° SÄà©Ô. A¨Üá TÝÈ¿Þ¨Ü ®ÜíñÜÃÜ ÊÜáñæãí¤ ¨Ü®áÜ ° A¥ÜÊÝ A¨Ü®à°æ SÄà©ÓÜŸÖÜá¨Üá.

ÇæãàÖÜ, ÊÜááñÜáW¤ ÙÜ Ü B»ÜÃ| Ü WÜÙÜ Ÿ|¡Êàæ Ÿ¨ÜÇÝÀáÓÜŸÖÜá¨Üá. * ¸æàÔWæ¿áÈÉ ÇæçpݨÜ, aÜÚWÝƨÜÈÉ ÓÜÌƳ ÖæË A¯°ÓÜáÊÜ ±ÜÃ…´ÜäÂÊÜå… ŸÙÜÔ. * ÖÜ©ÖÜÿ æ á¨ÜÈÉ , ÖæaáÜ c ¸æÊÃÜ áÜ ÊÜÊÃÜ È Ü É WÝyÜÊÝ¨Ü ±ÜÃ…´ÜäÂÊÜå… ŸÙÜPæ ÓÜãPܤ™. * Wܼì~¿áÃÜÈÉ ÖÝÊæãàì®…WÜÙÜ ±ÜÅÊÜÞ| HÃÜá&±æàÃÝWÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü AÊÜÃÜ A¼ÃÜáb¿áÈÉ ÊÜÂñÝÂÓÜÊÝWÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÐÜãr Çæçpݨܨܪ®æ°à ŸÙÜÔ. * ±ÜÃ…´ÜäÂÊÜå… ÖÝPÜáÊÝWÜ ¨æàÖÜPæR Jí¨Üá Aw AíñÜÃÜ©í¨Ü ÖÝQ. * WÝÚ¿áÈÉ GÃÜvÜá ¸ÝÄ ±ÜÃ…´ÜäÂÊÜå… Óæøà ÊÜÞw,®ÜíñÜÃÜ B ÊæãàvÜ¨Ü JÙÜWæ ¯íñÜÃæ ¯ÊÜá¾ Êæáç™, PÜã¨ÜÆá GÇÝÉ Zí! C¨Üá ¨æàÖÜPæR ®æàÃÜÊÝX ÖÝPÜáÊÜâ ¨ÜQRíñÜ JÙæÛ¿á¨Üá. * ¨ÜáÊÝìÓÜ®æ Pæor¨Ü᪙, B¨ÜÃæ ñÜÇæ®æãàÊÜâ ñÜÄÓÜáÊÜ ±ÜÃ…´ÜäÂÊÜå… C®Üã° Pæor¨Ü᪙. ÖÝWÝX ±ÜÃ…´ÜäÂÊÜå… ÓÜáĨÜáPæãÙÜÛ¸æàw, ÓÜÌƳÊæà ŸÙÜÔ. * AÆiì,AÓܤÊÜÞ,aÜÊÜáìÃæãàWÜ, ÊæáçWæÅà®… ñæãí¨ÜÃæ CÃÜáÊÜÊÜÃÜá ±ÜÃ…´ÜäÂÊÜå… ŸÙÜÓÜáÊÜ ÊÜáá®Ü° GaÜcÄPæ ÊÜ×Ô. Aí¨Ü ÖÝWæ, ÊÝÓÜ®Wæ ã Ü , ®æ®± Ü âÜ &®ÜÊáÜ ¾ ÊÜÂQ¤ñPÌÜ ã Ü R ÓÜíŸí«Ü˨æ¿Þ? SíwñÝ C¨æ ¿ áíñæ . D ±Ü à …´Ü ä ÂÊÜ å … A®æã°à¨Üá ®ÜÊÜá¾®Üá° ŸÄà ZÊÜáZÊÜá AíñÜÐærà ÊÜÞvæãà¨ÜÆ™É , ®ÜÊáÜ ¾ ÊÜÂQ¤ñÊ ÌÜ ®Ü áÜ ° ¹í¹ÓÜáÊÜí¥Ü¨ã Ü ª Öè¨Üá. ¯àÊÜâ ŸÙÜÓáÜ ÊÜ ±ÜÃ…´ÜäÂÊÜå… ¯àÊÜâ ¿ÞÃÜá, ÖæàWæ, CÐÜrWÜÙÜ®Üá° ñæãàÄÓÜáÊÜ Pܮܰw. ÖÝWÝX ¿ÞÊÜâ¨æãà ±ÜÃ…¶ÜäÂÊÜå… ¯ÊÜáXÐÜr AíñÜ ŸÙÜÓÜ ¸æàw. ¯ÊÜá¾®Üá°, ¯ÊÜá¾ ÊÜÂQ¤ñÜÌÊÜ®Üá° ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÈÉoár PæãívÜá A¨ÜPRæ A®ÜáWÜá|ÊÝX ±ÜÃ…´ÜäÂÊÜå…BÄÔ. ÊÜááXÓÜáÊÜ ÊÜáá®Ü™° , ±ÜÃ…´ÜäÂÊÜå… ÖÝPÜÈ ¹vÜÈ,A¨Üá AÊÜÃÜÊÜÃÜ CÐÜr &A®ÜáPÜãÆPæR ÓÜíŸí«Ü±o Ü ¨ r áÜ ™ª . B¨ÜÃæ ¨æàÖÜ¨Ü ¸æ Ê Ü Ä ®Ü ¨Ü á ÊÝìÓÜ ® æ ñÜ v æ W Ü o r Æ á ŸÄà ±Ü Ã … ´ÜäÂÊÜå… ÓÝÆÆÉ™. Êæã¨ÜÆá ¨æàÖÜ¨Ü ÓÜa Ì ñfÜ Wæ æ WÜÊáÜ ®Ü Pæãw. ©®ÜPã æ íR ¨Üá ¸ÝÄ ÓÝ°®,Ü ñæãÙæ¨Ü J|&ÍÜá»ÜÅ JÙÜ EvÜá±Üâ, ÍÜáb ŸpærWÜÙÜá CÊÜâWÜÙÜ®Üá° ±ÝÈÓÜÇæà¸æàPÜá. ÖÝWæà ÖæãÃÜWÜvæ ±ÜÃ… ´ÜäÂÊÜå… ÖÝPæãRívæÅ JÙÜWæÇÝÉ ÖÜáÙÜáPÜá, ÖæãÃÜWæ ÊÜÞñÜÅ ¥ÜÙÜPÜá BWÜáñæ¤ AÐærà™! ±ÜÃ…´ÜäÂÊÜå… gñæWæ ®ÜÊÜá¾ BíñÜÄPÜ ÊÜÂQ¤ñÜÌÊÜä ZÊÜáZÜËáÔ¨ÜÃæ GÐÜár aæ®Ü°™ AÆÌ!

¯àÊÜâ ŸÃæ¿áᣤàÃÝ? '±Ü£ÅPæ'Wæ aÜáoáPÜá, ÖܯWÜËñæ, PÜñæ, PÜËñæ, ÃÜÓÜ»ÜÄñÜ A®Üá»ÜÊÜ WÜÙÜá, bPÜR bPÜR ŸÃÜÖÜWÜÙÜá-GÆɸæàPÜá. B¨ÜÃæ GÆÉÊÜä ÃÜáb PÜpÝrXÃÜ ¸æàPÜá. A®ÜáÊÝ¨Ü ÊÜÞw¨æªà B¨ÜÃæ ÊÜáãÆ ÇæàSPÜÃÜ ÖæÓÜÃÜ®Üá° ÓܳÐÜr ÊÝX ŸÃæ©Ä. ¯àÊÜâ ŸÃæ¨Ü¨Üª®Üá° ¯Êæã¾í©Wæà Coár PæãívÜá ±Ü£ÅPæWæ ÃækááÃÝP…Õ ±ÜÅ£ PÜÚÔÄ. ¿ÞÊÜ ŸÃÜÖÜÊÜ®Üã° ±Ü£ÅPæ ×í£ÃÜáXÓÜáÊÜâ ©ÆÉ. ±ÜÅPÜoOæWæ ÔÌàPÜêñÜÊÝX¨æÁáà GíŸá¨Ü®Üá° ±ÜñÜÅ ŸÃæ¨Üá £ÚÓÜá ñæ¤àÊæ. ×àWÝX ¯ÊÜá¾ ËÙÝÓÜ ÓܳÐÜrÊÝX ŸÃæÀáÄ. hæãñæ¿áÈÉ Jí¨Üá ±æäàÓ…rPÝv…ì C¨ÜªÃæ A®ÜáPÜãÆ. ±Ü£ÅPæ¿á Pæã®æ¿á ±Üâo¨ÜÈÉÃÜáÊÜ ËÙÝÓÜPæR ¯ÊÜá¾ ŸÃÜÖÜWÜÙÜá ñÜÆá±ÜÈ. ÓÜí±Ý¨ÜPÜ

ŸÙÜÓÜáÊÝWÜ PæÆÊÜâ ÓÜÆÖæWÜÙÜá ÊÜáPÜRÙÜ PæçWæ ÔWܨÜíñæ GñܤÃܨÜ, ñÜí±Ý¨Ü ÓܧÙܨÜÈÉ Cw. ±ÜÃ…´ÜäÂÊÜå… A®Üá° ÓÝ°®Ü ÊÜÞw aÜÊÜáì ÓÜÌaÜf ÊÜáñÜᤠÊÜáê¨ÜáÊÝXÃÜáÊÝWÜ ŸÙÜÔ¨ÜÃæ EñÜÊ ¤ áÜ . * ¸æaÜcX®Ü ÓܧÙÜÊÝ¨Ü ÊÜááíWæç, QË¿á ×í¨æ, PÜ£¤®Ü JÙÜ»ÝWÜ, ÊæãÙÜPæç JÙÜ»ÝWܨÜÈÉ ŸÙÜÔ. * B»ÜÃ| Ü WÜÙáÜ , Ÿpæ¿ r á ÊæáàÇæ ±ÜÃ…´ÜäÂÊÜå… PÜÇ¿ æ á®Üáí° oáÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá. * *

43

APæãràŸÃ…

16 - 31 - 2009


WÜÅ ÖÜ | ¯àÇÝíŸÃÜPæR PÜÄ ÊæãàvÜ ÊÜááÓÜáQñæ? ÍÜá»ÜÅ ¸æÙÜQ®Üí¥Ü ÊÜá®ÜÊæàPæãà ÊÜÞÉ®Ü Gí¨æ-¿á? ¿ÞÊÜ J®Ü±Üä Ÿ¿áPæ¿á Gí¥Ü ¸æíQ¿á®Üã° Öæ㣤ÓÜᣤÆÉ ®æ®Ü±Üâ ¸æàvÜ,¯Äàûæ ¸æàvÜ ¸æàvÜ ÖÝvÜá PÝvÜá PÝvÜ ¸æÙÜ©íWÜÙÜá ¿ÞÃÜ «Ü̯ C®ÝÂÃÜ ÊÜÞñÜã... PÜ¥æ PÝÊÜ PÝ-ñÜ-ÃÜ ¿Þ-ÊÜâ-¨Üã... ¹vÜá, AÊܯWÜã AÊÜÚWÜã AWæãà & B AÊÜÄWÜ㠮ܮÜWÜã ×àWæà ¿ÞÊÜâ¨æãà WÜÚWæ JÊæãÊ ¾ áæ ¾ ¸æÙíÛÜ ¸æÙWÜ àYæ ,ÖæàWæãà BÊÜÄÔPæãÙÜáÊ Û âÜ ¨Üá WæãñݤW¨ Ü áÜ GÐÜár ©®Ü AÊÜááQ ×wÊÜ⨠- ã æ à ÊÜáPÝvæ ÊÜáÆXÓÜáÊܨã æ à ÊÜáá¨ÜáÄ PÜãÄÓÜáÊܨã æ à ÊÜÞñÜá PÜÈÓÜáÊܨã æ à

¿ÞÃܨã æ à PÜí¨Ü®Ü AÊÜÞ¿áPÜ PÜ|á¡ ÖÝÆáWÜÆÉ ®æ®² Ü ®ÜÈÉ ±Üâq¨æ¨ªÜ AÊÜÙ¨ Ü ã æ à CÊÜÙ¨ Ü ã æ à Êæáç¿á ÊÜÞo ÓÜáĨÜáPæãívÜ ÊÜá¨Ü嬆 ¿ÞÊÜâ¨æãà WÜáoáPÜá ¹oár PæãvÜáÊÜ Gí¥Ü¨ã æ à WÜáoár »ÝÃÜñÜ¨Ü g®ÜñÜíñÜÅ ÓÜiàÊÜ˨æ GíŸ ÓÜ|¡¨æãí¨Üá C-ÍÝ-Ãæ A¥ÜÊÝ....H®Üã CÆɨæ ÓÜáÊÜᮾ àæ , ñܮР°Ü PrÜ Ræ ñÝ®æà ñæãÆ-WáÜ Ê - ¨ Ü áÜ ¹væãà Cí¨æãà ®ÝÙæÁãà ®ÝÚ¨æãªà...

¹vÜá ®ÜÊÜá¾ ±ÝvÜá ÓÜã¿áì aÜí¨ÜÅÃÜ®Üã ¹qrÆÉ D A¯ÐÜr ÊÜáŸáº ÓÜÄ¿ááñܤ¨æ ¸æÙÜPÜá ÖÜÄ¿ááñܤ¨æ; ÖÝWÜíñÜ ®ÜퟸæàPÜá ÓÜávÜáÓÜávÜáÊÜ AÊÜ®ã Ü ÊÜáíPÝWÜáñݤ®æ ®Üí¹ PæorÊÜÄÆÉÊæäà AíñÜ ¿ÞÃæãà ¨ÝÓÜ¿á ÖÝw¨Ü AíñÜÆÉ ¸æ Ù Ü Q ®Ü ®æ ã Ãæ ÖÝÆá PÜÃæÊÜ CÊÜ®Üã ÊÜáíPÝWÜáñݤ®æ BWæãÊæá¾ DWæãÊæá¾ ÖÜáÙÜá b²³¯í¨Ü Êæáç ÖæãÃÜaÝaÜáñܤ¨æ ÖÝÊÜâ ±æäÃæ PÜÙÜaÜáñܤ¨æ ¸æÙÜPÜá ¸æÙÜQ¯í¨ÜÇæà ÓÜáS ÓÜáS©í¨ÜÐærà ÊÝÂTÝ®ÜWæãÙÜÛÊÜâ WæÙæ¿á Cí¨æãà ®ÝÙæÁãà ®ÝÚ¨æãªà ¤Ü ¿ æ áã ¸æàPÜá ¨Üá@S¨Ü ÊÜááÓÜáPÜá ÊÜÞÁ - á¿áã ¸æàPÜá AíWÜÙܨÜÆÉÃÜÚ¨Ü ¿ÞÊÜâ¨æãà ÖÜãÊÜ ÖæãPÜáRÙÜÈÉ hÝ-ÃÜ-¨æà ¯íñÜ ÊÜáígá Öܯ PÜñÇ ±ÜÄ»ÜÅÊáÜ |¨ÜȨ É áÜ C¨Ü¨ ª àªæ . A±ÜÄbñÜ ÊÜááS¨ÜÇã æ íÉ ¨Üá ¸æa®cÜ ¿ æ á ÊÜááWÜáÙÜá AÍæãàPÜ ÍæorÃÜ ÃÝñÜ PÝ ÓÜÊÜÞ ¼àWæãà aÜí¨ÜÅÊÜÞ AíñÜ GÈÉí¨ÜÇæãà ñæàÈ Ÿí¨Ü WÝ®Ü 44

APæãràŸÃ…

16 - 31 - 2009


Êæã¨ÜÆ bñÜÅ "18®æà PÝÅÓ…'. A¨Üá C®Üã° ¹vÜáWÜvæ¿ÞXÆÉ™. A¨ÜPÜãR Êæã¨ÜÆá ñæÃæPÜívÜá ÃÝ—PÝWæ AñÜáÂñܤÊÜá ®Üo®æWÝX µÆí´æàÃ… ±ÜÅÍÜÔ¤ ñÜí¨Üá Pæãor bñÜÅ™ "ÊæãXY®Ü ÊÜá®ÜÓÜá'. A¨Ý¨Ü ®ÜíñÜÃÜ GÃÜvÜá bñÜÅWÜÙÜá Ÿí¨ÜÊÜâ. DWÜ ÊÜáñæ¤ÃÜvÜá bñÜÅWÜÙÜá Pæç¿áÈÉÊæ. A±Ü³o PܮܰvÜ¨Ü ±ÜÅ£»æ¿Þ¨Ü ÃÝ—PÝ Pæ.¹.±ÜíPÜhÝ hæãñæ CÈÉ ÊÜá®Ü¹bc ÊÜÞñÝw¨ÝªÃæ.

Pæ.¹. ±ÜíPÜ-g "18®æà PÝÅÓ…'Wæ GíqÅ ÔQR¨Ü᪠ÖæàWæ? DqàË¿áÈÉ ±ÜÅÓÝÃÜÊÝWÜᣤ¨Üª™, AÍæãàP… PÜÍÂÜ ±… ¯¨æàìÍÜ®¨ Ü Ü "®Üí¨ÜWã æ àPÜáÆ' «ÝÃÝÊÝ× ¿áÈÉ ®Ü®Ü°®Üá° ®æãàw¨Ü bñÜÅ¨Ü ¯¨æàìÍÜPÜ ÍÜíPÜÃ… ñÜÊáÜ ¾ bñÜÅPRæ ÖæãàËáÉ ÆáP… CÃÜáÊÜ ®Üq¸æàPÜá AíñÜ Óæp…Wæà Ÿí¨Üá A±æäÅàa… ÊÜÞw¨ÜáÅ™. ®Ü®ÜWæà®Üá BWÜ Ô®æÊÜÞ¨ÜÈÉ ÊÜÞvÜÇæà¸æàPÜá Aíñæà®Üá CÃÜ ÈÆÉ™. vèp… ÊÜÞvæª BWÜ PÜ¥æ ÖæàÚ¨ÜáÅ™. Ôð±…r CÐÜr ÊÝ¿áá¤. ÖÝWæà ÃæãàÇ… PÜãvÜ. J²³Pã æ ívæ. "ÊæãXY®Ü ÊÜá®ÜÓáÜ ' ®ÜíñÜÖÜ ×p… bñÜÅ Pæãor ÊæáàÆã ÃÝ—PÝ ÖæaáÜ c bñÜÅWÙÜ È Ü É PÝ~ÔPæãÙÜÈ Û ÆÉ ¿ÞPæ? ñÜáí¸Ý µÆíWÜÙÜÈÉ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜQRíñÜ, JÙæÛ µÆí®ÜÈÉ ÊÜÞvæãà BÓæ. ÖÝWÝX ÓæÇæPærv… µÆíÓ…®ÜÈÉ ÊÜÞñÜÅ ÊÜÞw¤à¯. A¨Üã Ôð±…r CÐÜr ÊÝWܸàæ PÜá. ¸æàÔP… BX ¯ÊÜáXÐÜrÊÝWÜáÊÜíñÜÖÜ ±ÝñÜÅ™? ®Ü®WÜ æ CÐÜÊ r Ý¨Ü ±ÝñÜÅ G®ÜáÊ ° âÜ ¨ÜQíR ñÜ, C®…Õ ±æçÃ… BWÜáÊÜíñÜÖÜ ±ÝñÜÅ CÐÜr™. Ôð±…r PæàÚ¨ÝWÜ ±ÝñÜÅ C®…Õ±æçÃ… ÊÜÞvܸæàPÜá. "JÆÊæà iàÊÜ®Ü ÇæPÝRaÝÃÜ'¨ÜÈÉ ¯ÊÜá¾ ÇæPÝRaÝÃÜ ñܱݳ¿Þ¤™? SíwñÜÊÝX CÆÉ™. ®ÝWÜ£ÖÜÚÛ aÜí¨ÜÅ ÍæàSÃ… ®Ü®°Ü ´æàÊÜÃp æ … væçÃPæ ÃrÜ …. AÊÜÃÜ hæãñæ Pæ Æ ÓÜ ÊÜ Þ vÜ á ÊÜ BÓæ CñÜ á ¤ ™ . Óæ P æ í v… µÆí®ÜÇæÉà ®Ü®ÜWÜíñÜÖÜ aÝ®…Õ ÔPÜᤙ. Ô®æÊÜÞ WæÆáÉÊÜâ¨Üá ¹vÜáÊÜâ¨Üá ®ÜÊÜá¾ Pæç®ÜÈÉÃÜáÊÜâ©ÆÉ™. bñÜŨÜÈÉ ÊÜÞw¨Ü ñÜ겤 C¨æ. A¨ÜÃÈ Ü ÃÉ áÜ ÊÜ ÃÜáQ¾~ ±ÝñÜÅPRæ ñÜáí¸Ý ±ÜÅÍÜíÓæ ÔQR¨Ü SáÑ, ÓÜÊÜÞ«Ý®Ü C¨æ. ¯àÊÜâ ÓÜÆ Ì ³ ÔàÄ¿áÓ… ÖÜávÜáXà®Ý AíñÜ? SíwñÜÊÝX¿áã CÆÉ™. ¿ÞÊÜ ËÐÜ¿á ¨ÜÈÉ ÔàÄ¿áÓ… BX CÃܸæàPæãà AÈÉ ÖÝWæà CĤà¯. A¨ÜÃ…Êæçh… I BÂÊÜå… Öݲ WæãàÀáíW… 45

®Ý®Üá

Öݲ WæãàÀáíW…

WÜÇ…ì WÜÇ…ì. ®Ý®Üá ñÜáí¸Ý ÊÜÞñÝw¤à¯. ÊÜåèíp… PÝÊæáìÇ… PÝÇæài®Ü Jí¨Üá ÊÜáÃæ¿áÇÝWÜ¨Ü A®Üá»ÜÊ?Ü PÝÉÓ…®Ü ŸíP… ÊÜÞw PÝÇæài®Ü Bwpæãà Ä¿áí®ÜÈÉ vÝ®…Õ ±ÝÅQràÓ… ÊÜÞw¤¨Üª¨Ü᪙. "®Ü®WÜ ã Ü JŸº WæÙ¿ æ á ¸æàPÜá' Aíñæà®Ý¨ÜÃã Ü ¨æàÊÜÄWæ ÊÜá®ÜË ÓÜÈÔÉ ©ªàÃÝ? SíwñÜÊÝX¿áã ±ÜÅ£Á㟺 ÖÜávÜáXà®Üã Jí¨Üá ÖÜíñܨÜÈÉ ¸æàvæãRàñÝÙæ. ÓܨÜÂPæR ÔQRÆÉ™! PæÆÓܨÜÈÉ ®Ý®Üá ¹i. ²Å࣠Aí¨ÜÃæ? ²Å࣠Aí¨æÅ iàÊÜ®Ü. ²Å࣠CÆÉ¨æ ¿ÞÊÜâ¨Üã ÓÝ«ÜÂËÆÉ™. A¨Üá A±Ü³&AÊÜá¾&ñÜÊÜá¾®Ü ²ÅࣿÞX ÃÜŸÖÜá¨Üá. ®Ü®WÜ íÜ ñÜã g®ÜÃÜ ²Å࣠ñÜáí¸Ý ÊÜááS™. Ÿ¨Ü á PÜ á ×àXÃÜ ¸ æ à PÜ á Aíñæ à ®Ý¨Ü ã Å Aí¨æãíR w©àÃÝ? ®æÊÜᾩ CÃæãà¨æ Ÿ¨ÜáPÜá. ¸ÝÆ嬆 PÜÅÐ…? Ag¿å… gvæàhÝ AÊÜÄWÝX QÅPp æ … ®æãàw¤¨.ªæ × Dh… Êæáç ´ÜÓ…r PÜÅÐ…. µÅà pæçÊÜå…®ÜÈÉ H®æÇÝÉ ÊÜÞw¤àÃÝ? ÊÜáãÂÔP… PæàÚ¤à¯. q.Ë. ®æãàw¤à¯. ´æÅív… hæãñæ ÖæãàX Ô®æÊÜÞ ®æãàw¤à¯. ±æàÃæíp…Õ hæãñæ ÓÜÊÜá¿á PÜÚ£à¯. C®Üã° DvæàÃÜ¨Ü BÓæ? BÓæWæ Pæã®æÁáà CÆÉ™. "Óæǹ æ Åq'Çæç´… ÖæàX¨æ? ®Ü®Ü° life ÖÝWæà C¨æ. ÊÜÂñÝÂÓÜÊæí¨ÜÃæ ÖæãÃÜWæ ®Üvæ¨Üá ÖæãàWÜᣤ¨ÜªÃæ g®Ü WÜáÃÜá£Ô Ÿí¨Üá ÊÜÞñÜ ®ÝwÓݤÃ.æ ÃÝ—PÝ ±Üíwñ… ÊÜá®æ ÊÜÞñÝX¨ÝªÙ.æ ®æP…Õ$r ±ÝÅhæP…r™? "PÜêÐÜ¡®… ÆÊ…ÓæãràÄ' AÆɨæ, A®…pæçoÇ…x ±ÝÅhPæ …r C¨æ. ŸÃÜáÊÜ wÓæíŸÃ…®ÜÈÉ A¨ÜÃÜ A®è®…Õ BWÜáñ椙. ¸æíWÜÙã Ü ÃÜá Aí¨æÅ™? ®Ü®°Ü ÊÜá®æ.

APæãràŸÃ…

16 - 31 - 2009


PæãvÜáÊÜ B®Üí¨Ü ±Üvæ¿ááÊÜâ¨ÜÃÜÈÉÆÉ™!

AÊÜÃÜá ÃÝZÊ…. A«Ý±ÜPÜÃÜá.

CÊÜ®áÜ ÓÜáÎàÇ…. ˨ݦì. A«Ý±ÜPÜ&˨ݦì ÓÜíŸí«Ü樆 áÜ ° ËáàÄ¨Ü WæÙñæ ®Ü Ê Ü äæ í¨Üá AÊÜÃÜ ®ÜváÜ Êæ CñÜᙤ . ÓÜáÎàÇ… ¿ÞÊÜñã Ü ¤ A«Ý±ÜPÃÜ Ü Z®Ü ñ æ W æ «Ü P æ R ñÜ í ¨Ü Ê Ü ® Ü Æ É ™ . ÖÝWæ à ÃÝZÊ… PÜãvÜ, bPÜRÊܮܮÜã° WèÃÜÊÜ ©í¨Ü PÝ|áÊÜ ÊÜÂQ¤ñÜÌÊÜâÙÜÛÊÜÃÜá. CŸº ÃÜÆãÉ ±ÜÃÜÓܳÃÜ ²Åà£, WèÃÜÊÜWÜڨܪÊÜâ. Jí©®Ü PÝÉÓ… GÇÝÉ ÊÜááX¨Ü ÊæáàÇæ ÖÝWæà Wܨªæ Ÿ©¿áÈÉ £ÃÜáWÝw Pæ ã ívÜ á ŸÃæ ã à| AíñÜ CŸº Ã Ü ã ÖæãÃÜoÃÜá. ÊÜáívÜ嬆 ÖÜÓÜáÃÜá PÜPÜáRÊÜ ®æÆ. ¯àÈ ÊÜááPÜÚR ÓÜáÊÜ ÊÜááXÆá. ñÜO… ñÜ|¡®æ¿á WÝÚ. CŸºÄWÜã Gí¥Ü¨æãà ×ñÜ. ÓÜ|¡ PÝÆá ÖÝ©¿áÈÉ ®Üvæ¨Üá ÖæãàWÜᣤ¨ÜªÊÜÄWæ ±æä¨æ ±ÜPÜR Jí¨Üá ÓÜ|¡ Ÿpær WÜíoá ¹©ªÃáÜ ÊÜâ¨áÜ PÝ~ÔñÜá. H®æí¨Üá ®æãàw¨ÜÃæ A¨Üá AÇæàÉ PÜãWÜÙñÜ æ ¨ÜãÃܨÜÈÉ Wܨ檿áÈÉ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜᣤ¨Üª PÜêÑPÜ®Ü ÍÜoáì. PÜêÑPÜ ñܮܰ ±ÝwWæ ñÝ®Üá PÝ¿áPܨÜÈÉ ÊæáçÊÜáÃ棨ܪ™. A¨æà®Ü¯°Ôñæãà ÓÜáÎàÇ…Wæ, "ÓÜÃ…, D ÍÜoì®Üá° AËÔoár, ®ÝÊÜä Ÿbcoár PæãÙæãÛà| D ±æä¨æàÈ. B PÜêÑPÜ Ÿí¨Üá ÖæàWæ ±ÜÃܨÝvÜáñݤ®æãà ®æãàvæãà|' Aí¨Ü. ÃÝZÊ…Wæ ¿ÞPæãà ÓÜáÎàÇ…®Ü ÊÜÞñÜá ÓÜÄ G¯°ÓÈ Ü ÆÉ™. C®æ㟠° ĺ Wæ ®æãàÊÜâ ñÜÃáÜ ÊÜ, A±ÜÖÝÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜ PæÆÓÜ樆 áÜ ° ÃÝZÊ… ¿ÞÊÜñã Ü ¤ ±æäÅàñÝÕ×Ô¨ÜÊÃÜ Æ Ü ™É . ÖÝWÝX&"D ¥Üè Ü Ü qÅP…WÜÙÆ æ É ¸æàvÜ ÓÜáÎàÇ…. A¨Üá AÊÜÃ®Ü áÜ ° ®æãàËWæ ñÜÙáÜ ñÛ ¨ ¤Ü .æ ÊÜÞ®ÜÔPÜÊÝX PÜáXYÓÜáñܤ¨æ. A¨ÜÃÜ Ÿ¨ÜÆá B ÍÜqì®ÜÈÉ GÐÜár hæàŸáWÜÚÊæÁãà ®æãàvÜá. GÃÜváÜ hæ๨Üê æ B GÃÜvã Ü hæà¹Wæ ¯®ÜXÐÜÊ r ݨÜÐáÜ r ÖÜ| ÖÝPÜá. BWÜ B PÜêÑPÜ®Ü ±ÜÅ£QÅÁá ÖæàXÃÜáñæã¤à ®æãàvæãà|' Aí¨ÜÃÜá. ÖÝWæ ÖæàÚ "ÊÜáñæ¤ B ÖÜ| ÊݱÜÓ… PæàÙܸÝÃܨÜá, Wæ㣤ÃÜÈ' AíñÝ®Üã ÖæàÚ¨ÜÃÜá. ÓÜáÎàÇ… ÎÅàÊÜáíñÜÃÜ ÊÜáWÜ. ÖÜ|¨Ü PæãÃÜñæÁáà®Üã CÃÜÈÆÉ™. ÍÜoáì ¹bc ®æãàw¨ÜÃæ A¨ÜÃÈ Ü É GÃÜváÜ hæà¹ñÜᙤ . GÃÜvã Ü hæà¹Wæ ®ÜãÃÜá, ®ÜãÃÜá ÃÜá±ÝÀá

ÖÝQ¨Ü. ÃÝZÊ…, ÓÜáÎàÇ… CŸºÃÜã AÇæÉà ±æä¨æ ×í¨æ ŸbcoárPæãívÜÃÜá. PÜêÑPÜ ñܮܰ PæÆÓÜ ÊÜááXÔ Pæç PÝÆá ñæãÙæ¨ÜáPæãívÜá Ÿí¨Üá ÖÝQPæãÙÜÛÇæí¨Üá ÍÜoì®Üá° hæãàÃÝX J¨ÜÃÜáñݤ®æ. H®æãà ¹¨Üíª ñÝWÜáñܨ ¤ !æ AÃæ,PÝÆ PæÙÜWæ ®ÜãÃÜá ÃÜá±ÝÀá ¹©ª¨æ. ñܮܰ PÜ|¡®Üá° ñÝ®æà ®ÜíŸÇÝ WÜᣤÆÉ™. B ÖÜ|Êܮ氣¤ B PÜvæ D PÜvæ ®æãàw ¿ÞÃÜã ®æãàvÜᣤÆÉÊæí¨Üá TÝñÜÄ¿Þ¨Ü ÊæáàÇæ aÜwx hæà¹XÚÔ Pæ ã ívÜ . ÊÜ á ñæ ¤ A»ÝÂÓÜ Ê æ í Ÿíñæ C®æã°Êæá¾ ÍÜoì®Üá° hæãàÃÝX J¨Ü ĨÜ. ÊÜáñæ¤ ®ÜãÃÜá ÃÜá±ÝÀá ®æãàoá PæÙÜPæR ¹ñÜᤙ. DWÜ PÜ ê ÑPÜ ¯gPÜ ã R WÝŸÄ WæãívÜ. GÈÉí¨Ü Ÿí©ÃÜŸÖÜá¨Üá D ÖÜ|? BPÝÍÜ ®æãàw¨Ü. PÜ|È ¡ É ÓÜ|W¡ æ ¯àÃÜá. ÊÜáíwPÝÆãÄ ÓÜã¿áì¯Wæãí¨Üá ®ÜÊáÜ ÓÝRÃÜ ÖÝQ¨Ü. "¨æàÊÜÃæ D ÖÜ| GÈÉí¨Ü Ÿíñæãà Wæ㣤ÆÉ™. B¨ÜÃÜã ñæWæ¨ÜáPæãíw¨æªà®æ. PÜË Ò áÓܸàæ PÜá D PÜváÜ ŸvÜ樆 ®Ü áÜ ° . ¿ÞPæí¨ÜÃæ ®Ü®°Ü ÖæívÜ£Wæ ÖÜáÐÝÄÆÉ™. ÊÜáPÜÚR Wæ ÊÜá®æ¿áÈÉ £®Ü°Æá H®Üã CÆÉ™. hæàŸÈÉ ¹wWÝÓÜã CÃÜÈÆÉ. ¯à®æà PÜê±æ ñæãàÄ ©ªà¿á Aí¨ÜáPæãíw©ªà¯. C¨Üá ¿ÞÃܨæãà ¨ÜávÜáx Wæ㣤ÆÉ™. ®Ü®Ü° ±ÝÈWæ CÊÜñÜᤠÓÜá©®Ü. ¯®ÜWæ ®Ý®Üá Má~' AíñÜ ñܮܰ ÖÜOæ¿á®Üá° ®æÆPæR ÊÜááqrÔ ±ÝŦìÔ¨Ü. ®ÜíñÜÃÜ G¨Ü᪠ñܮܰ ŸvÜPÜÇÝ¨Ü PÝÆáWÜÙÜ GÙæ¿ááñݤ ¯«Ý®ÜPæR PÜ|¾Ãæ¿Þ¨Ü. CÊæÆÉÊÜ®Üã° ®æãàvÜáñݤ PÜáÚ£¨Üª ÓÜáÎàÇ… PÜ|¡ÆãÉ ¯àÃÜá PܨÜÈñÜá. ÃÝZÊ… PæàÚ¨ÜÃáÜ ; "¯à®Üá ÊÜÞvܸàæ Pæí©¨Üª qÅP…XíñÜ C¨Üá JÙæàÛ ¨Üá A¯ÓæãàÆÌ ¯®ÜW?æ ' ÓÜáÎàÇ… PÜOæã¡ÃæÔPæãÙÜáÛñݤ ÖæàÚ¨Ü: "ÓÜÃ… ®Ü®ÜWæ CÊÜñæ¤à WæãñݤX¨Ü᪙, ñæW¨ æ áÜ PæãÙÜáÊ Û âÜ ¨ÜÃÈ Ü ÃÉ áÜ ÊÜ B®Üí¨ÜQíR ñÜ ÖæaáÜ c PæãvÜáÊÜâ¨ÜÃÇ Ü àÉæ CÃæãà¨Üá AíñÜ.' ÃÝZÊ… ÊÜÞñÝvܨæ ÓÜáÎàÇ…®Ü ÖæWÜÆ ÊæáàÇæ Pæç ÖÝQ ®Üvæ¨ÜÃÜá. BÃ…G AÇæãíÉ ¨Üá ©ÊÜ ÊÜåè®ÜËñÜᙤ .

×àWæãí¨Üá ÓÜáS¨Ü ÊÝÂTÝ®Ü

C¨Üá I®…Óær$ç®… ñÜÇæ!

ÊÜáÖÝ®… Êæáà«ÝË Aƺp…ì I®…Óær$ç®… B±Ü¤Ãæ㟺ÃÜ ÊÜá®æWæ ®Üvæ¨ÜáPæãívÜá ÖæãàWÜᣤ¨ÝªWÜ ¨ÝÄ¿áÈÉ ÊÜÂQ¤Á㟺ÃáÜ ÔPÜáR , ¯ÊÜᮾ áÜ ° »æàq¿ÞWܸàæ Pæí¨Üá A¨ÜPÝRX ÓÜÊáÜ ¿á ¯àvܸàæ Pæí¨Üá PæãàĨÜÃáÜ . A¨ÜPæR I®ÜÓær$ç®… ""ÓÜÄ ÖÝWݨÜÃæ, ¯ÊÜá¾ ¨ÜãÃÜÊÝ~ ÓÜíTæ¿á®Üá° Pæãw. ¯ÊÜá¾®Üá° ÓÜí±ÜQìÓÜáñæ¤à®æ. BWÜ ¯àÊÜâ, ®ÜÊáÜ ¾ ÊÜá®æWæ Ÿí¨ÜÃæ ®ÝÊÜâ ËÃÝÊÜáÊÝX ÊÜÞñÝvÜŸÖÜá¨Üá'' Gí¨ÜÃáÜ . C¨ÜÄí¨Ü ÓÜíñÜÓWÜ ã æ ívÜ B ÊÜÂQ¤ ñÜÊáÜ ¾ ÊÜá®æ¿á ¨ÜãÃÜÊÝ~ ÓÜíTæ 121144 Gí¨Üá ÖæàÚ¨ÜÃáÜ . I®…Óæ$r ç®…, ""ÓÜÄ ÖÝX¨Üê æ PÜÃæ ÊÜÞvÜá ñæ¤à®æ'' Gí¨Üá ÖæãÃÜvÜÆ®ÜáÊݨÜÃÜá. B ÊÜÂQ¤ BÍÜc¿áì©í¨Ü ""ÖæàWæ PÜÃæ ÊÜÞvÜᣤàÄ? ®Ü®Ü° ¨ÜãÃÜÊÝ~ ÓÜíTæ¿á®Üá° ŸÃæ¨áÜ PæãÙÜÈ Û ÆÉÊÆ Ü 'É ' Gí¨Ü. A¨ÜPRæ I®…Óæ$r ç®… ®ÜÓáÜ ®ÜWáÜ ñݤ ""CÈÉ ŸÃæ¨áÜ Pæãíw¨æઠ®æ'' Gí¨Üá ñÜÇ¿ æ áñܤ ñæãàÄÔ¨ÜÃáÜ . ®ÜíñÜÃÜ AÊÜÃáÜ ""ÖÜ®ã æ í° ¨ÜÄí¨Ü ÖÜ®ã æ í° ¨Ü®áÜ ° ÊÜáñÜᤠÖܮðæ v Ü ÄÜ í¨Ü Öܮðæ v Ü ®Ü áÜ ° WÜá~Ô Ÿí¨Ü WÜá|ÆŸªÊ®Ü áÜ ° A®ÜáPÜÅÊáÜ ÊÝX ŸÃæ¨ÃÜ æ ŸÃÜáÊÜ ÓÜíTæ ¯ÊÜá¾ ¨ÜãÃÜÊÝ~ ÓÜíTæ¿ÞWÜáñܨ ¤ 'æ ' Gí¨Üá ÖæàÚ¨ÝWÜ B ÊÜÂQ¤ ¸æPÜRÓÜ ¸æÃÜWݨÜÃÜá! ÃÝhÝÓÜíWÜÊæáàÍÜ G®….×ÃæàÊÜásÜÜ 46

APæãràŸÃ…

16 - 31 - 2009


ÓÜ í ñÝ&

bÆÉ Ã æ Pæ ã vÜ ¨ æ ÖÝWæà Ÿí©©ªàÃÝ, IÊÜñÜᤠÃÜá±ÝÀá Pæãoár Bpæãà ×w¨Üá ¯ÊÜá¾ ŸÓ… ×w¨Ü¨Ýª¿áᤙ! PÜívÜPÜrÃ…& B¿áᤙ. bÆÉÃæ GÐÜár PæãvܸæàPÜá? ÓÜíñÝ& ÊÜáãÃÜá ÃÜá±ÝÀá. **

ÓÜíñÝ&AÁãÂà™! ÊÜáíaܨÜÈÉ aæàÙÜáWÜÙÜá CÊæ¿áÆÉ™? ÖæívÜ£&AÊæÇÝÉ ÃÜŸºÃ… aæàÙÜáWÜÙÜá Äà. ÊÜáíaܨÜÈÉÃæãà £WÜOæWÜÙÜá »Ü¿á ±ÜwÉ AíñÜ ®Ý®æà Cqr¨áÜ ™ª ! **

JÊæá¾ ¸æçP… ÓÜÊÝÃÜ®æ㟺 G¨ÜáÄWæ ÔPÜR ÖÜQRWæ wQR Öæãvæ¨.Ü ÖÜQR ÊÜáãdæì ñܲ³ ¹©ªñáÜ .BñÜ A¨Ü®áÜ ° ÊÜá®æWæ ñÜí¨Üá Jí¨Üá ±ÜígÃܨÜÈÉ ¸æÅv…, ¯àÃÜá Pæãoár BÃæçPæ ÊÜÞw¨Ü. ÓÜÌƳ Öæ㣤®Ü ®ÜíñÜÃÜ ÖÜQRWæ ±ÜÅþæ ŸíñÜá. ÓÜáñܤÆã ®æãàw ñÝ®Üá Ÿí«Ü®Ü¨ÜÈɨæªà ®æí¨Üá £ÚÀáñÜá. ñÜP| ÒÜ B ÖÜQR ×àWæ QÃÜábPæãíwñÜá: ""K ¨æàÊÜÃæà-, B ¸æçP… ÓÜÊÝÃܮܮÜá° ®Ý®Üá ÓÝÀáԨܪPæR ®Ü®Ü°®Üá° hæçÈ®ÜÈÉ Cqr¨ÝªÃæ.'' **

®Ý¿ޗàÍÜÃÜá& ¯®Ü° ÊæáàÇæ GÃÜvÜá ÊÜá¨ÜáÊæ ÊÜÞwPæãívÜ ŸWæY BÃæãà±ÜËñÜᤙ. B¨ÜÃæ ÓÜÄ¿Þ¨Ü ÓÝQÒ ÔWÜ©¨ÜĪ í¨ÝX ¯®Ü®° áÜ ° ¹vÜáWÜvæ ÊÜÞvÜÇÝX¨æ. ¯à¯àWÜ ÊÜá®æWæ ÖæãàWÜŸÖÜá¨Üá. ÓÜíñÝ&GÈÉWæ ÖæãàWÜÈ ÓÜÃ…? Êæã¨ÜÆ®æ ÖæívÜ£ ÊÜá®æWã æ à A¥ÜÊÝ GÃÜv®Ü àæ ÖæívÜ£ ÊÜá®æWã æ à? **

ÖÜ á aÝc Ó Ü ³ ñ æ Å ¿á ´æ ä à¯®Ü È É Pæ à Ú Ÿí¨Ü ÃæPÝvæìv… ÊæáÓæàh…: ""¯ÊÜáWæ ÖÜáaÜác ×w©ÃÜáÊÜâ¨Üá ¨ÜêyܱÜqr¨ÜªÃæ ÓÜíTæ Jí¨Ü®áÜ ° ±æÅÓ… ÊÜÞw. ¯ÊÜáWæ ÖÜábcÃáÜ ÊÜâ¨Ü®áÜ ° ¸æàÃæ¿áÊÜÃáÜ ÖæàÚ¨Üê æ GÃÜv®Ü áÜ ° ±æÅÓ… ÊÜÞw. ¯àÊÜâ ÖÜáaÜcÃÝWÜ©¨ÜªÈÉ Çæç®… ÖæãàÇ…x ÊÜÞw. A®ÜíñÜÃÜ

¿ÞÊÜ ®ÜíŸÃÜ®Üá° ±æÅÓ… ÊÜÞvܸæàPæí¨Üá ÖæàÙÜ ÇÝWÜáñܤ¨æ. ¯àÊÜâ £àÊÜÅ ÊÜÞ®ÜÔPÜ AÓÜÌÓܧÃÝX¨ÜªÃæ ¿ÞÊÜ ®ÜíŸÃÜ®Üá° ¸æàPݨÜÃÜã ±æÅÓ… ÊÜÞvÜ ŸÖÜá¨Üá. ¯ÊÜá¾ ÖÜáaÜác ÊÝÔ¿ÞX¨æÁáí¨Üá ¯ÊÜáWܯԨÜÃæ ´æäà®… ÊÜÞvܸàæ w. ¥ÝÂíPÜá™.''

ñÜÃæÉ EñܤÃÜ!

ÃÝÊÜá®Üá ÊÜáÃÜ©í¨Ü PæÙÜWæ ¹¨Üª®Üá. C¨Üá

¿ÞÊÜ PÝÆ? * A¨Üá AÊÜ®Ü Pæor PÝÆ. APܺÃÜ®Üá ÔíÖÝÓÜ®ÜÊÜ®Üá° HÄ¨Ü ÊæáàÇæ H®Üá ÊÜÞw¨Ü®áÜ ? * PÜáÚñÜáPæãívÜ®Üá. ÖÜ꨿ Ü á ÓÜññÜ Ê Ü ÝX Ÿw¨ÜáPæãÙÜáÊ Û âÜ ¨æàPæ? * A¨ÜPæR ¸æàÃæ PæÆÓÜ ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉÊݨܪ Äí¨Ü. »ÜãËá ÊæáàÇæ ¯àÃÜá CÆɨæà C©ª¨æÅ H®ÝWÜᣤñáÜ ™¤ ? * ®ÜÊÜáWæ ÍÜá¨Üœ ÖÝÆá PÜáw¿ááÊÜ »ÝWÜ ÔWÜᣤñÜᤙ. ¯àįí¨Ü PÜÃæío®Üá° ¿ÞPæ ñæXàñÝÃæ? * ¯àįí¨Ü PÜÃæíp… ñæXà¨æà Öæãà¨æÅ, ¯àÃÜ á PÜ á w¿ááÊÝWÜ ÍÝP… Öæ ã væ ¨ Ü á ÓÝ¿Þ¤Ã.æ

ñܱÜâ³ ÊÜÞñÜá

*®Ý®Üá AËÊÝ×ñÜ. ¸æàPݨæÅ ®Ü®Ü° ÖæívÜ£¿á®æ°à PæàÚ. * DWÜ ®Ý®Üá ÖÝQÃæãà ÍÜp…ì ®Ü®ÜWæ E¨Üª BWÜáñ椙. ¿ÞPæí¨æÅ B ÍÜp…ì®Ü ®Ý®Üá GñܤÃÜ C¨ÝªWÜ ÖæãÈԨ晪 . * ®Ý®Üá ÊÜáãyÜ®Üí¹PæWÜÙÜ®Üá° ®ÜíŸÆÉ. ®æãàw¨ÝÅ, ®Ý®Üá ÖæàÚ¨Ü᪠ÓÜñÜÂ&ÖÜÈÉ ÇæãaÜ WÜávݤ C¨æ. ¹í¨ÝÓ… Ÿ©Å

gv…j : ÊÜ á ãÃÜ ® æ à ÓÜ Æ Pæ ã àqìWæ PÜOã æ à!! Ÿí©©ªà¿áÆÉ ®ÝbPæ BWæãÆÌ™? ÊÜ á WÜ : ¥ÝÂíP…Õ vÝÂw, ¯àÊæ Ð Ü á r A±ÜÃÝ—: ÓÜÃ… ©®Ý PæãàqìWæ ŸÄà¤ÃÝ JÙæÛ¿áÊÜÃÜá Wæãñݤ™? Aí¨Ü ÖÝWæ ¿ÞÊÜ ¯ÊÜáWæ ®ÝbPæ BWæãÆÌ™? WÝw? ** A±Ü³ : ±ÝÓݨæÅ ±ÜÆÕÃ…, ´æàÇݨæÅ ñÜí¨æ : ¸æàWÜ HÙæãà... »ÜãPÜí±Ü BX¤¨æ. ŸhÝh… Gí 80, ÖÝÆá ÊÜÞÃÜÈPæR™! ** ÊÜá®æ ¹¨æãàØ WÜáñæ¤ ®æãàvÜá! ÃæãàX : ¯àÊæàPæ ÓܾÍÝ®Ü¨Ü ±ÜPÜR¨ÜÈÉ ÊÜáWÜ : AÁãÂà... C¨æà®Üá ®ÜÊÜá¾ ÓÜÌíñÜ ÊÜá®æà®Ý vÝÂw, K®ÜÃ… bíñæ ÊÜÞvܸæàPÜá ÖÝÔ³oÇ… PÜqr©Å vÝPæó™? vÝPÜáó : ñܱÜâ³ £ÙÜPæãíw©àÃÝ ¯àÊÜâ. ®ÝÊÜÆÉ ¹w!! ** ®Ü ® Ü ° ÖÝÔ³ o Ç… PÜ q r ¨ æ ¾ à Çæ CÈÉ ÓÜ ¾ Í Ý®Ü A±Ü ³ : ¯à®Ü á D ÓÜ Æ ±ÝÓÝ¨Ü ã Å ÓÜ Ä , BX¨Üᙪ ! ´æàÇݨÜãÅ ÓÜÄ ¯íWæãí¨Üá WÝw PæãwԤ௠ÓÜí¨æàÍ… i.Ga…. 47

BÆã ´ÜÉÊÜÃ… b±…Õ BÆãWÜvæx b±…Õ ¿ÞÄWæ CÐÜr BWæãÆÉ

ÖæàÚ! A¨ÜÃÜÆãÉ ÊÜáÙæ ŸÃÜáÊÝWÜ,aÜÜÚ CÃÜáÊÝWÜ, q.Ë ®æãàvÜáÊÝWÜ, qű… Öæãà¨ÝWÜ E±Üâ³ &TÝÃÜ ¸æÃæst WÜÄWÜÄ¿Þ¨Ü b±…Õ ÔQR¹orÃæ ÓÜÌWÜì ÊÜáãÃæà Wæà|á! Çæãpær Öæãvæ¨ÜáPæãívÜá £®æãà° ¨æ £®æãà° ¨Üá. D BÆãWÜvæx b±…Õ ÊÜÞw¤àÊÜÆÉ A¨Ü®Ü° ÖÝWæ ¹w ¹w¿ÞX £®æã°à¨ÜQRíñÜ H®Ý¨ÜãÅ QÅÁáàqÊ… BX ÊÜÞw £í¨æÅ ÖæàWæ AíñÜ A¨ÝÂÊÜ ±ÜâOÝÂñܾ¯Wæ A¯°Ôñæãà, Cwà b±Üծܰ WÜáÇݹ ÖÜã訆 ¥ÜÃÜ ÊÜÞw PÜÄ©qr¨Ýª®æ. ®æãàvæãàPÜã SáÑ, £®æã°à¨ÜPæR ¹w A¨ÜQRíñÜ SáÑ. ÊÜÞvܸàæ PÝ©ªÐ™ræ . BÆãWÜvæx¿á®Ü° ñæÙÜáÊÝ¨Ü ÓæÉ$çÓ…WÜÙܮݰX PÜñÄ¤Ü ÔPæãÚÛ™. A¨ÜÃÈ Ü É aÜãÃæà aÜãÃÜá ¨Ü±Ë ³Ü ÃÜáÊÜ Óæ$É ç °Ü ÓÜáÃÜáÚ¿áíñæ ÓÜᣤPã æ ívÜá A¨ÜÃÜ ÓÜáñÜÆ ¤ ã ÖÜã訆 ¨ÜÙÜWÜÙÜíñæ BÆã ÓæÉ$çÓܮܰ hæãàwÔ PÜwxÀáí¨Ü »Ü¨ÜÅWæãÚÔ. BÊæáàÇæ ¯«Ý®ÜPæR GOæ¡ ¿áÈÉ ÖÝQ PÜÄÀáÄ. E±Üâ³ TÝÃÜ ÖÝQPæãÚÛ™. AÆíPÝÃÜPÝRX pæãÊÜÞÂpæãà gñæ CoárPæãívÜá ¸æ à PÝ¨Ü Ã æ £®Ü ° Ÿ ÖÜ á ¨Ü á . Öæ à X¨æ ´Ü É Ê Ü Ã … ±æäpÝÂpæãà b±…Õ™? ¸Ý¿áÈÉ ¯àÃÜá ŸíñÝ? gÓ…r pæù™.

APæãràŸÃ…

16 - 31 - 2009


»ÝÃÜñÜ¨Ü PÝÊÜÂ, ±ÜâÃÝ|, I£ÖÜÂ, C£ÖÝÓÜ

WÜÙÈ Ü É bÃܱÅÜ ÍíÜ ÓæWæ ±ÝñÜÅÃÝ¨Ü ÊÜÂQ¤&AWÜÓöÜ . ±ÜâÃÝ|, ÃÝÊÜÞ¿á|, ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñWÜ ÙÜ Æ Ü ãÉ ±ÜÅÓݤ±PÜ Ræ ŸÃÜáÊÜ AWÜÓöÜ &»ÝÃÜñ¨ Ü Ü E¨ÜWª Æ Ü ÊÜä A®æàPÜ FÃÜáWÜÙ,Ü ÓÜÙ§ Ü ±ÜâÃÝ|WÜÙÜ I£ÖܨÜÈÉ ÖÝÓÜá&ÖæãPÝRXÃÜáÊÜâ¨Üá ËÍæàÐÜ. CÊÜÃÜ ÖÜáqr¯í¨Ü ×w¨Üá bÃÜíiàË G®ÜáÊ ° Ê Ü ÄÜ Wæ ÓÝQÒ¿ÞWÜáÊÜ PÜ¥Wæ ÙÜ áÜ A®æàPÜ. AWÜÓÜöÃÜ ÖÜápærà Jí¨Üá ËÓܾ¿á. ŸÅÖܾÑìËáñÜÅ ÊÜ Ã Ü á |ÃÜ á JÊæ á ¾ FÊÜ ì οá®Ü á ° PÜ í vÝWÜ Ëà¿áì±ÜñÜ®ÜÊÝWÜÆá, AÊÜÃÜá A¨Ü®Üá° ÊÜávÜPæ¿á ÈÉoár PݱÝw¨ÜÃíÜ ñæ. ÊÜávÜP¿ æ áÈÉ g¯Ô¨ÜÊÃÜ Ý¨Üª Äí¨Ü AWÜÓÜöÄWæ PÜáí»Üg GíŸ ÖæÓÜÃÜã Eíoá. ŸÅÖܾÑìWÜÙÜÈÉ ±ÜÅÊÜááSÃÝ¨Ü ÊÜÔÐÜu™, AWÜÓÜöÃÜ ÓÜÖã æ à¨ÜÃ.Ü AWÜ Ó Ü ö ÃÜ ŸWæ Y CÃÜ á ÊÜ PÜ ¥ æ W Ü Ù Ü á ÖÜñÜᤠÖÜÆÊÜâ. JÊæá¾ »ÝÃÜñÜ¨Ü ÊÜáÖÜÑì WÜÙæÆÉÃÜã ×ÊÜÞÆ ¿á¨Ü ŸÚ ÓÜ » æ Óæ à Ä¨Ü Ã Ü á . AÊÜ Ã Ü Ë¨Ü Ì ñ Ü á ¤ & A±ÝÃÜ þÝ®ÜWÜÙÜ »ÝÃÜ©í¨Ü »Ü ã Ëá Jí¨æ v æ ÊÝÆÇÝÃÜí¼ÔñÜá. BWÜ ¨ÜQÒ|PæR ÖæãàX »ÝÃÜ樆 áÜ ° ÓÜĨÜãX ÓÜáÊÜíñæ MáÑ ÊÜáᯠWÜ Ù Ü á , AWÜ Ó Ü ö ÃÜ ® Ü á ° ±ÝŦìÔPæãívÜÃíÜ ñæ. Aíñæ Á áà AWÜ Ó Ü ö ¨Ü Q Ò | Pæ R ŸÃÜ Æ á »ÜãËá ÊÝÆáÊÜâ¨Üá ¯íñÜá ÓÜÊáÜ ñæãàÆ®ÜÊÝÀáñÜíñæ. ×àWæ ÓÜ±Ñ ¤Ü ìWÜÙÈ Ü É JŸºÃÝ¨Ü AWÜÓÜöÃÜá ¨ÜQÒ| »ÝÃÜñÜPæR Ÿí¨Üá CÈÉ ËþÝ®Ü & ÓÝ×ñÜ Â ¸æ Ù Ü Ê Ü ~ Wæ W æ PÝÃÜ | ÃÝ¨Ü Ã Ü á GíŸá¨æãí¨Üá ®Üí¹Pæ. C¨ÜÃÜ hæãñæWæ EñÜä &Ü ¨ÜQ| Ò »ÝÃÜñÜ ¸æà±ÜìwÓÜÆá ¸æÙæ¿áᣤ¨Üª ÓÜã¿áì WÜ£Wæ ËZ° Eíoá ÊÜÞw¨Ü Ëí«Ü ±ÜÊÜìñÜÊÜ®Üã° ¸æÙæ ¿á¨Ü í ñæ ¯¿áí£ÅÔ¨Ü Ê Ü Ã Ü ã AWÜ Ó Ü ö Ãæ à GíŸ I£ÖÜÂÊÜä C¨æ. ñÜËáÙÜá ÓÜíÓÜ¢£ AWÜÓÜöÃÜ®Üá° ñܮܰ ÊÜáãÆ ±ÜâÃÜáÐÜ®íæ ¨Üá J²³Pã æ ÙÜáñÛ ¨ ¤Ü .æ PÝÆPæà¿á ÃÝPÜÓÒ ÃÜ ®Ü áÜ ° ŸWÜáY Ÿw¿ááÊÜâ¨ÜPÝRX ÓÜÊáÜ á¨ÜÅ¨Ü ¯àÃÜ®Ç °æ ÝÉ B±æäàÍÜ®Ü ñæW¨ æ áÜ PæãívÜÊÃÜ áÜ AWÜÓÜöÃÜá. ¨æãÅà|ÃÜ AÓÜ÷ ˨Ý WÜáÃÜáÊÝX¨Üª AX° ÊæàÍܯWæ AÓÜ÷ ˨æ PÜÈst WÜáÃÜáÊÝX¨Üª AWÜÓÜöÃÜá ŸÅÖܾaÝÄ BX¨ÜªÃÜá. A¨ÜÃÜ ´ÜÆÊÝX ñÝÊæà JŸºÙÜá Ô÷à¿á®Üá° ÓÜêÑrÔ¨ÜÃÜá. A®ÜíñÜÃÜ AÊÜÙÜ®Üᰠ˨ܻÜì ÃÝg¯Wæ ¨ÜñÜᤠÊÜáWÜÙÝX ¨Ý®ÜËñܤÃæí¨Üá ÊܮܱÜÊÜì

¨ÜÈÉ £Ú¨Üá ŸÃÜáñܤ¨æ. B ÊÜáWÜáËWæ Cor ÖæÓÜÃÜá Çæãà±ÜÊÜáá¨ÝÅ™. ÊÜáPÜRÚÆÉ¨Ü ×Ä¿áÃÜá PæÙÜÇæãàPÜPæR ¹àÙÜᣤ¨áÜ ¨ ª ®Ü áÜ ° PÜívÜ AWÜÓöÜ ÃÜá, ŸÅÖa ¾Ü ¿ Ü áì ñÜÂiÔ ÊÜíÍÜ ÊÜááí¨ÜáÊÜÃæÔPæãívÜá ÖæãàWÜÆá ¯ÍÜcÀáÔ ¨ÜÃÜá. BWÜ Çæãà±ÜÊÜáá¨ÝÅ ÊÜá¨ÜáÊæ ÊÜ¿áÔÕWæ Ÿí© ¨ÜªÙÜá. AWÜÓÜö ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞWÜÆá ÊÜááí¨æ Ÿí¨Ü. 謆 »Üì¨Ü ÃÝg&ÃÝ~¿áÄWæ D ÓÜíŸí«Ü ÓÜÊÜá¾ñÜÊÝWÜ ÈÆÉ™. B¨ÜÃæ ÓÝQ¨Ü ñÜí¨æ&ñÝÀáWÜÙÜ ¨ÜáWÜávÜÊÜ®Üá° ±ÜÄÖÜÄst Çæãà±ÜÊáÜ á¨ÝÅ, AWÜÓöÜ ®Ü®áÜ ° ÊÜá¨ÜáÊæ¿Þ ¨ÜÙÜá. ËÊÝÖÜ¨Ü ®ÜíñÜÃÜ ÊÜáÃÜ¨Ü ñæãWÜpæ, iíPæ aÜÊÜáì¨Ü EvÜá±Üâ ñæãoár™ PÝwWæ ÖæãàX ±Ü£Wæ A®ÜáPÜãÇæ¿ÞX ®Üv¨ æ áÜ PæãívÜÙáÜ . ÊÜááí¨æ AWÜÓöÜ ÓÜíñÝ®Ü A±æàPæÒ ÊÜÂPܤ ±ÜwÔ¨ÝWÜ, Çæãà±ÜÊÜáá¨æÅ ""ñÜí¨æ ÊÜá®æ¿áÈɨܪí¥Ü Êæç»Ü ÊÜ˨Üê æ BWÜŸÖÜá¨Üá'' Gí¨ÜÙÜá. ÊÜávÜ©¿á BÓæ ±ÜäÃæçÓÜÆá AWÜñÜ ÊÝ¨Ü ¨Ü Å Êݱæ à ûæ Àáí¨Ü Öæ ã ÃÜ o AWÜ Ó Ü ö , ÍÜ á Å±Ü Ê Ü ì , ŸÅ¨Ü ° Í Ü Ì ™ , ñÜ Å ÓÜ ¨ Ü Ó Ü á Õ ÃÝgÃÜáWÜÙÜ®Üá° »æàq ¿Þ¨Ü. ÖÜ| ¨æãÃæ¿á ÈÆÉ™. AÊÜÃÜ ÓÜãaÜ®æ ¿áíñæ CÆÌÆÜ ÖÜ£¤ÃÜ ÖÜ| ¸æàvÜÆá Öæãà¨Ü. ÊÝñݲ&CÆÌÆ &×ÃÜ| PÜαÜâ ÓÜÖã æ à ¨Ü Ä ¿á ÊÜ á PÜ R Ù Ü á . ÊÝñݲ Bw®Ü ÃÜã±Ü ±ÜâÃÝ| ±ÜűÜíaÜ «ÜÄÔ A£¦¿á Öæãpær ÓæàÃÜᣤ¨Üª™. BÊæáàÇæ CÆÌÆ, ÊÝñݲ¿á®Üá° PÜÃæ¿áᣤ¨Üª™. BWÜ ÊÝñݲ, B A£¦ Öæãpær ÔàÚPæãívÜá ÖæãÃÜŸÃÜᣤ¨Üª™. D ÃÝPÜÒÓÜ ÓÜÖæãà¨ÜÃÜÃÜá A£¦ ¸ÝÅÖܾ|®Ü®Üá° »ÜáiÓÜᣤ ¨Üê áÜ . D ÊÜáÊÜáìÊÜ®áÜ ° AÄ£¨Üª AWÜÓöÜ ™, FoÊÝWÜᣤ ¨Üªíñæ, CÆÌÆ PÜÃæ¿ááÊÜ ÊÜáá®Ü°, ÊÝñݲ iàOæãàì »ÜÊÜ Gí¨Üá ià~ìÔPæãívÜá A®ÜíñÜÃÜ CÆÌƮܮÜá° ÓÜíÖÜÄÔ ÓÜí±Üñܤ®Üá° ñÜí¨Üá ÊÜávÜ©¿á BÓæ ±ÜäÃæçÔ ¨ÜÃáÜ (¸æíWÜÙã Ü ÃÜá iÇæ¿ É á ®æÆÊÜáíWÜƨÜÈÉ AWÜÓöÜ ™, CÆÌÆ&ÊÝñݲ PÜ¥æ ®ÜvÀ æ áñæíŸ I£ÖÜÂ˨æ). AWÜÓÜö&Çæãà±ÜÊÜáá¨ÝÅ AÊÜÃÜ ÊÜáWÜ ¨ÜêyÜÓÜáÕ A¥ÜÊÝ C«ÜÖ ¾ .Ü Cí¨ÜÅ®Ü BÓݧ®ÜPæR Ÿí¨Üá ÓܱܤÑìWÜÙæãvÜ®æ Pæor¨ÝX ®Üvæ¨ÜáPæãívÜ ®ÜÖÜáÐܯWæ ÖÜñÜᤠÓÝËÃÜ ÊÜÐìÜ ¨ÜÊÃÜ Wæ æ ÓܱìÜ ÊÝXÃÜá Gí¨Üá ÍݱÜËñÜᙤ , AÊÜ®Ü AÖÜíPÝÃÜ AvÜXst ×ÄÊæá AWÜÓöÜ ÃܨáÜ . Jí¨Üá ÓÜÆ »ÝÄ PÝÒÊÜá Ÿí¨Üá ÖÜ®æ°ÃÜvÜá ÊÜÐÜì ¨æàÍÜÊÜ®Üá° PÝw

AWÜÓÜö

48

¨ÝWÜ AWÜÓöÜ ÊÜÞ®ÜÔPÜ A¥ÜÊÝ ÓÜÍÌ ìÜ ¿áýÊÜ®áÜ ° ÍÜŨœæ Àáí¨Ü ÊÜÞw¨Üª Æɨæ ñÜÊÜá¾ ÓÜÊÜìÍÜQ¤Àáí¨Ü ¿áýPæR ¸æàPÝ¨Ü ÓÜí±Üñ®¤Ü Ç °æ ÝÉ ÓÜWÌ ìÜ , ÊÜáñÜÂì, ±ÝñÝÙÜ ÇæãàPÜ ©í¨Ü ñÜ®æ°væWæ ñÜÄÔPæãívÜ. ÓÜÌ¿áí Cí¨ÜÅ®æà Ÿí¨Üá ¿áý¨Ü ÖÜËÓÜÕ®Üá° ÔÌàPÜÄÔ ÖÜÃÜÔ Öæãà¨Ü®Üíñæ. ÓÜÊáÜ WÜÅ »ÝÃÜñ¨ Ü È Ü É KvÝw¨Ü ÊÜáÖÜÑì Gí¨ÜÃæ AWÜÓöÜ ÃÜá. ¨ÜQ| Ò »ÝÃÜñ¨ Ü È Ü ¿ É áã AÊÜÃáÜ ÊÜá®æÊÞ Ü ñÜá. C¨Üá »ÝÃÜñÜ¨Ü AWÜÓÜöÃÜ PÜ¥æ¿ÞX ÇæãàPæãà±ÜPÝÃÜ ÊÜáñÜᤠPÜÇÝÂ|¨Ü PÝÙÜi EÙÜÛ ÊÜÂQ¤¿ÞX ®ÜÊáæ ¨ ¾ áÜ ÄWæ CÄÓÜáñܤ¨æ. C®Üá°™±ÜâÃÝ|WÜÙÜÈÉ¿áã DñÜ®Ü aÜÄñæÅ ÊÜ|ìÊÜá¿áÊÝX, ÓÝÖÜÓÜÊÜá¿áÊÝX PÜíWæãÚÓÜá ñܤ¨æ. ¨ÜQÒ| »ÝÃÜñÜ¨Ü iàÊܮܩ PÝÊæàÄ AWÜÓÜöÃÜ PÜÃáÜ OæÀáí¨Ü ÖÜáqrÃáÜ ÊÜ ±Üâ|®ܩ.

GÓæR

AÊÜÙÜ ®æ®Ü±ÜâWÜÙÜá PæãÇæ¿Þ¨ÝWÜ ¸æçñÜÇæ ÖÜávÜáX ¹oár

Öæãà¨Ü ÊæáàÇæ Ÿ¨ÜáPæà ¸æàvÜÊæ¯ÔñÜá¤. ÓÝ¿á¸æàPæ¯Ô ÓÜÊÜáá¨ÜÅ £àÃܨÜÈÉ PÜáÚñÜá ¨æçñÜ AÇæWÜÚWæ G¨æÁãwx¨æ. B¨ÜÃæ AÊÜÙÜ ®æ®± Ü âÜ WÜÙáÜ ®Ü®®°Ü áÜ ° ÓÝ¿áÆá ¹vÜ¨æ Ÿ¨ÜáQÓÜᣤ¨Ê ªÜ âÜ . JÊæá¾ ®Ý®æàPæ ÓÝ¿á¸æàPæ¯ÔñÜá. ÊÜáÃÜáPÜ| Ò Êæà Ÿ¨ÜáPÜÆá »Ü¿áÊÝÀáñÜá! ÓÝ¿áÇæãà? Ÿ¨ÜáPÜÇæãà? Ÿ¨ÜáPÜÆá CÐÜrËÆÉ, ÓÝ¿áÆá AÊÜÙÜ ®æ®Ü±Üâ ¹vÜáÊÜâ©ÆÉ. Pæã®æWæãí¨Üá ¯«ÝìÃÜ ÊÜÞw¨æ. ®Ü®Ü° ÓÝ¿áÆá ¹vÜ¨Ü AÊÜÙÜ ®æ®± Ü âÜ WÜÙ®Ü à°æ Pæãí¨Üá ¹orÃæ ®Ý®Üá ®æÊáÜ © ¾ Àáí¨Ü Ÿ¨ÜáPÜŸÖÜá¨ÜÆ!É ñÜP| ÒÜ AÊÜÙÜ GÇÝÉ ®æ®± Ü âÜ WÜÙ®Ü °Ü Jí¨æãí¨ÝX PÜvÜÆ JvÜÈWæ GÓæ¨Üá¹pær. Aí¨Üá Gí©XíñÜ ÓÜÊÜáá¨ÜÅ¨Ü B»Üìo hæãàÃݨÜíñæ¯ÔñÜá. ®Ý®Üá ×í£ÃÜáX ®æãàvܨæ ÓÜáÊÜá¾®æ Ÿí¨Üá ¹pær. ÊÜáÃÜá©®Ü Ÿí¨Ü ËÐÝ¨Ü ÓÜᩪ&ÓÜá®ÝËá! &ÃÜZá®Üí¨Ü®… Ë.BÃ…

APæãràŸÃ…

16 - 31 - 2009


5®æà ±Üâo©í¨Ü

®Ü®Ü° ÊÜá®æ¿áÈÉ ®Ý®æà ±ÜÃÜQà¿á®ÝX¹pær®Ý...

ÔWÜÃæàoá QñÜá¤PæãívÜá Ÿbcoár ®Ü®Ü°®Üá° ÖæçÃÝ| ÊÜÞvÜáÊÜÐÜrÃÜÈÉ Qqr ÊæáqrÆá ÖÜ£¤ Ÿí¨Ü. ÐÜãqíX¯í¨Ü ÖÝWæà Ÿí©¨Üª AíñÜ PÝ|áñæ¤: ÊÜááS¨Ü ÊæáàÇæ ÃÜíWÜá C®Üã° CñÜá¤. AÊÜ®Üá C®æ°ÃÜvÜá ©®ÜWÜÙÜÈÉ ¸ÝÂíPÝP…Wæ ÐÜãqíXWæ ÖæãàWܸæàPÜá. A¨ÜÃÜ ÓÜᩪ ÊÜÞñÜ®ÝvÜáñܤ PÜãñæ. AÐÜrÃÜÈÉ aæàñÜ®ÝÙÜ WÜívÜ ÃÜíiñ… Ÿí¨Ü. BÃÜw¿á ¯àÙÜ PÝ¿á¨Ü PÜêÐÜ¡ ÓÜáí¨ÜÃÜ. ÓÜÌ»ÝÊܨÜÈÉ ®Ü®Ü°®Üá° ñÜ á íŸ Öæ ã àÆáÊÜ ÖÜ á vÜ á WÜ . ®æ ã àvÜ ®æ ã àvÜ á ñÜ ¤ AÇæ ã É í ¨Ü á WÝÂíWæ à ÓæàÄPæãíwñÜá¤. ®ÜÊÜá¾ PÜÆÃÜÊÜ PæàÚ ÆÈñÜÙÜ ñÝÀá G¨Ü᪠Ÿí¨ÜÃÜá. GÆÉ ÓÜÄ, CÊÜÙÈ æ ?É ÖÜávÜáQPæãívÜá Öæãà¨ÜÃæ PæãàOæ¿áÈÉ ÊÜáWÜáÊÜ®áÜ ° ÖÝÔWæ¿á ÊæáàÇæ ÊÜáÆXÔ A¨ÜÃÜ ±ÜP¨ RÜ È Ü É PÜáÚñÜá ñÝ®æà ÊÜáWÜáË®Üíñæ ÖÝvÜáñݤ, ÊÜÞñÜ®ÝvÜáñݤ, PÜ¥æ ÖæàÙÜáñݤ ñܮܰ¨æà ±ÜűÜíaܨÜÈÉ ñÜÈÉà®ÜÙÝX ÖæãàX¨ÝªÙæ. AÊÜÙÜ C£¤àb®Ü ÖÜábcWæ H®Ü®¸ °Ü àæ Pæãà Wæ㣤Æ.É AÊÜÚWæ ¸æàÃæ gWÜñáÜ ¤ ¸æàvÜÊàæ ¸æàvÜ. ÊæãÊÜáW¾ ®Ü ®Ü áÜ ° ÊÜáwȯí¨Ü PæÙXÜ ÚÓÜáÊÜâ¨æà CÆÉ. A¨æãí¨Üá A¸æÐ Õ ®Ü …®Üíñæ AÊÜÙ®Ü áÜ ° BÊÜÄÔPæãívÜá¹qr¨.æ £àÃÝ, ÊÜáWÜá訆 ñÝÀá aæàñÜ®ÝÚWÜã Jí¨Üá ZÚWæ PæãvܨÜíñæ AÊܮܮÜá° ñÝ®æà G£¤PæãíwÃÜáñݤÙæ. ÊÜÞñÜá AíñÜ Bw¨ÜÙæà B¨ÜÃæ, A¨Üá ÊÜáWÜá訆 ŸWæYÁáà. ¶æäà®…®ÜÆãÉ AÊܮܨæà ÓÜᩪ. ÃÝ£ÅÀáwà AÊܮܮÜá° G¨æWÜÊÜbPæãívÜá Di dæàÄ®Ü ÊæáàÇæ PÜáÚñÜá¹qrÃÜáñݤÙæ. ""®Ý®Üá ÊÜá®æàWæ Ÿí¨Üá ÖÜñáÜ ¤ ¯ËáÐÜÊÝ¿áá¤'' Aí¨æ. ""PÜãñÜá ÊÜÞñÝw¤ÃÜá. ÊÜáWÜã®Ü ÊÜáÆXÔ ŸÄय''Aí¨ÜÊÜÙÜá ®Ü®Ü° ŸWæY PæàÃæà CÆÉ¨Ê Ü ÙÜ íÜ ñæ ñÜ®°Ü ±ÜűíÜ aÜ¨È Ü É ÊÜááÙÜáX Öæãà¨ÜÙáÜ . ¸æàPÜíñÜ ÊÜÞvÜᣤ¨ÝªÙÝ? C¨Üá AÊÜÙÜ ±ÜÅ£»Üo®æ¿Þ? "±Ü£ÅP'æ ¿á ®æ±¨ Ü È Ü É ¯à®Üá ñܲԳ PæãÙÜŸ Û ÖÜá¨Ý¨ÜÃ,æ ÊÜáWÜá訆 ®æʨ Ü È Ü É ®Ý®Üá ñܲԳ PæãÙÜÇ Û ÝÃæ®Ý&GíŸ ¯ÆáÊÝ? ¿ÞPæãà H®Üã ñæãàaÜÈÆÉ. AÐÜár Öæ㣤Wæ ÃÜíiñ… Ÿí¨Üá PÜè æ .Ü Jí©wà ÊÜá®æWæ BWÜáÊÜÐáÜ r ÊÜÞíÓÜ¨Ü AvÜáWæ PÜqÔr PæãívÜá Ÿí©¨Ü.ª ®Ü®WÜ ã æ à, ÆÈñÜÙÜ PæçÈ ÖÜáÙÜ±Ç Ü Âæ , £ÚÓÝÃÜá £®Ü° ¸æàPæíŸ ñܱܮæ. ÖÜávÜáWÜÃæÆÉ PÜãñÜá Fo ÊÜÞvÜᣤ¨ÜªÃæ ÓÜÌƳ ÖæãñÜᤠ±æaÝcX PÜáÚ£¨ÜÊ ª ®Ü áÜ ÊÜáñæ¤ G¨Ü᪠ÆÈñÜÙÜ PæãàOæWæ Öæãà¨æ. ""®Ü®°Ü ±Üâoãr, ®Ü®°Ü ¨æàÊÜÃã Ü , ®Ü®°Ü ŸíWÝÃÝ...¯¨æª ÊÜÞvܱݳ'' AíñÜ Cڨܯ¿áÈÉ WæãàWÜÿ æ áᣤ¨ÙªÜ áÜ ÆÈñÝ. ŸorÆáWÜ|È ¡ É AÊÜ®áÜ Aij¿á®æà° ®æãàvÜᣤ¨.ªÜ ""hæãàÃÝX ÊÜÞñÝvܸàæ w. ÖÜáÙÜ±Ç Ü Éæ ÊÜÞwqr©à¯. ÖÜávÜáWÜÃáÜ ŸwÓݤÃ.æ

"£ÃÜáÊÜÙÜáÛÊÜÃ…' C£¤àaæWæ PܮܰwWÜÄWæÆÉ AñÜÂíñÜ ±ÜÄbñÜÊÝ¨Ü ÖæÓÜÃÜá. ¸æíWÜÙã Ü Ä®ÜÈÉ "£ÃÜáÊÜÙáÜ Ê Û ÃÜ …' AÊÜÃÜ ±ÜÅ£Êæá, ÊÜá¨ÝÅÔ®ÜÈÉ "ÓÜÊìÜ ý'®Ü ±ÜÅ£Êæá Óݧ²Ô PÜ®w °Ü WÜÃáÜ &ñÜËáÙÜÃáÜ »ÝÀá&»ÝÀá Gí¨Üá Öæàڨݪ¿áᤙ. ñÜËáÙÜá®Ýw¯í¨Ü ¸æíWÜÙã Ü ÄWæ ŸÃÜáÊÜ ŸWæY Jí¨ÜÆ™É , GÃÜvÆ Ü ™É ÖÜñã æ í¤ ŸñÜᤠÊÜÐìÜ WÜÙÜ PÝÆ ÊݨÜ&ËÊÝ¨Ü¨Ü PÝÊæàÄÔ, Pæã®æWã Ü PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ÃÝg«Ý¯Wæ Ÿí¨Üá ±ÜÅ£ÐÝu²Ô¨Ü D £ÃÜáÊÜÙÜáÛÊÜÃ… ¿ÞÃÜá? £ÃÜáÊÜÙÜáÛÊÜÃ… ñÜËáÙÜá »ÝÐæ¿á ±ÝÅbà®Ü PÜË. QÅÓܤÍÜPÜ¨Ü BÃÜí»Ü¨ÜÈÉ D PÜË ñÜËáÚ®ÜÈÉ ÃÜbst WÜÅí¥Ü...... "£ÃÜá PÜáRÃÜÙ…' ñÜËáÙÜá ÓÝ×ñÜ嬆 AñÜÂíñÜ ±ÝÅbà®Ü WÜÅí¥Ü ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ; ŸÖÜÙÜ ±ÜÅÔ©œ ±Üvæ¨Ü PÜꣿáã Öè¨Üá. "£ÃÜá' Gí¨ÜÃæ "ÎÅà'¿á®Üá° ÓÜãbÓÜáÊÜ ±Ü¨Ü. "PÜáÃÜÙ…' Gí¨ÜÃæ PÜáÙÝÛ¨Ü᪙, ÊÜÞ£®Ü A¥Üì bPÜR¨Üá Gí¨Üá. B¨ÜÃæ ÊÜáÖÝPÜË¿á ÓܧÙÜ, PÝÆ, ÊÜáñÜWÜÙÜ ŸWæY ÓÜÐ ³ rÜ ËÊÜÃWÜ ÚÜ ÆÉ™. £ÃÜáÊÜÙáÜ Ê Û ÃÜ … Íæç樆 íæ ¨Üã hæç®®Ü íæ ¨Üã PæÆÊÜÃáÜ ÊÝ©ÓÜáñݤÃ.æ D WÜÅí¥Ü¨ÜÈÉ ŸÙÜÔÃÜáÊÜ dÜí¨ÜÔÕ®Ü ÖæÓÜÃÜá PÜãvÜ "PÜáÃÜÙ… ÊæOݺ'. ñÜËáÙÜá dÜí¨ÜÓÜáÕWÜÙÜÇæÉà AñÜÂíñÜ bPÜR¨Üá C¨Üá. "PÜáÃÜÙ…' PæàÊÜÆ Jí¨Üá ÓÝ騆 ±Ü¨Ü™. Aí¨ÜÃæ ÓÜÊÜìý®Ü "£Å±Ü©' (ÊÜáãÃÜá ÓÝÈ®Ü)¿á A«Üì¨ÜÐÜár. B¨ÜÃæ D QĨÜ

Fo ÊÜÞwPæãÚÛ, B¿Þ¤?'' Aí¨ÜÙáÜ . PÜ|á¡ ®Ü®®°Ü áÜ ° ®æãàvÜᣤÃÈ Ü ÆÉ. ®Ý®Üá ®æÆ ®æãàvÜáñݤ ¯íñæ. ÊÝÃÜWÜorÇæ, £íWÜÙÜáWÜorÇæ ÊÜá®æWæ ÖæãàWܨæ ÖæãàWܨæ Jí¥ÜÃÝ GÆÉÄWÜã out sider BX¹pæ® r Ý? ¿ÞÄWÜ㠮ݮÜá ¸æàPÝXÆÉÊÝ? CÐÜár ¨Üáw¨æ. ŸÃæ¨.æ Ÿw¨Ýw¨æ. £ÃÜáX¨æ. PÜvWæ æ ®Ü®°Ü ÊÜá®æ¿áÇæàÉ JŸºíqWÜ®ÝX¹pæ®r Ý? EÖÜáí, Jí¨Üá PÜÒ|PæR H®Üã ñæãàaܨÜíñÝÀáñÜá. ""A±Ý³! This is too much. AÈÉ GÆãÅ PÜãñÜá ÊÜÞñÝvݤ C¨æÅ ¯àÊÜâ CÇæÉà®Üá ÓæàÄPæãíw©àÄ, Ÿ¯°. AÊÜ®Üá ÊÜáÇæãYàÊÜÃæWÜã AÊÜá¾ G¨Ü᪠DaæWæ ŸÃæãà©ÆÉ. AÊܮܮܰ ¿ÞÃÜ PæçWÜã Pæãvæãà©ÆÉ. It is her own world'' Aí¨ÜÙÜá »ÝÊÜ®Ý. ÆÈñæ¿á¨Üá her own world GíŸíñÝX¨æ ¯g. B¨ÜÃæ A¨ÜÄí¨Ü ®Ü®Ü°®Üá° BaæWæ Coár ¹orÙÝ? Jí¨Üá PÝÆPæR ®Ý®æà, ®Ý®æ㟺®æà AÊÜÙÜ world BX¨æª. CÊÜñÜá¤? ¸Ý¯ ®Ü®®°Ü áÜ ° all most GÙæ¨áÜ Pæãívæà ÊÜáñæãí¤ ¨Üá PæãàOæWæ Öæãà¨ÜÙáÜ . ÖÜávÜáWÜÃÆ æ É hæãàÃÝX ®ÜWáÜ ñÜ,¤ ÖÜÃo Ü á£¤¨ÃªÜ áÜ . ÊÜá«æ PÜáÚñÜ樆 áÜ ÊÜáíPÝX¨æ.ª ñÜáÓÜá Öæ㣤Wæ Öæãpær ÖÜÔ¿áÇÝÃÜí¼ÔñÜá. ""ÊÜáígáÙÝ, ®Ü®WÜ æ Fo serve ÊÜÞvÜÊÞ Ü ¾ '' Aí¨æ. ÊÜáígáÙÝ PÜÙ¨ æ Ü I¨Üá ÊÜÐìÜ WÜÚí¨Ü ®Ü®°Ü ±Ý騆 A®Ü¨ ° Ýñæ. AÊÜÚ®Üã° ñÜpræ ñÜí¨Üá G¨ÜáÄXqr¨ÙªÜ ã æ à CÆÉÊäæ à, G¨Ü᪠Ÿí¨æà ¹orÙÆ Ü É WÜêÖÆ Ü QÒ$.¾ ""ÊÜÞíÓÜ ÊÜáwx £í¨Üá GÆÉí¨ÜÃÇ Ü àÉæ ÖÜÃv Ü ¸ Ü àæ w. ÊÜáWÜã CÃæãà ÊÜá®æ. ÊÜá®æàÈ ®ÜÊáæ Æ ¾ ÄÉ XíñÜ ×Ä¿áĨݪÃ,æ Aij. ¸æÙWÜ Ãæ À æ áí¨Ü ñÝñÜ Ÿí© ¨ÝªÃ'æ ' AíñÜ Ôw ËáwWÜáoárñ¤Ü Ÿí¨ÜÊÙÜ àæ G¨ÜáÄWæ PÜáÚñÜá ±ÝíXñÜÊÝX ŸwÓÜ ñæãvÜX¨ÜÙáÜ ÆÈñæ. JÊæá¾ ñÜÇÁ æ ᣤ ®æãàw¨æ. AÊÜÙÜ PÜ|á¡ ®Ü®®°Ü à°æ ®æãàvÜᣤ¨Ê ªÜ âÜ . "¯à®Üá WæãñÜá,¤ ¯®Ü° ÖÜÔÊÜâ WæãñÜá,¤ ÊÜá®æWæ Ÿí¨ÝWÜ ®Ý®Üá ŸwÓÜ©¨Üê æ ¯®ÜWæ ÓÜÄÖæãàWÜáÊÜâ©ÆÉ AíñÜ WæãñÜá.¤ ®Ý®æà ÍÜŨÀ œæ áí¨Ü ÊÜÞw¨Ü ÖÜáÙÜ±Æ Ü Â. CWæãà ÖÜÔà GOæ.¡ ¸æÃÙÜ áÜ ®æ®¿ æ áá ÊÜÐáÜ r £ÚÓÝÃÜá. PÜÊáÜ W¾ æ Öæãpær ñÜáíŸ Fo ÊÜÞvÜá, B¿Þ¤? ¹Ô¹Ô AvÜáWæ Fo ÊÜÞw ¿ÞÊÜ PÝÆ BÀáñæãà H®æãà?' GíŸ »ÝÊÜËñÜᤠB PÜ|á¡WÙÜ È Ü .É Pæã®æ¿á ñÜáñÜᤠ£®ÜáÊ ° Ü Öæ㣤Wæ PÜOÝ¡ÈWÜÙáÜ ñÜáí¹ Ÿí©¨ÜÊ ª âÜ . A®Ü¨ ° ÝñÝ ÓÜáUà»ÜÊ!Ü ""A±Ý³, CÐærÆÉ ÓæíqÊæáíoÇ…BXÃܸÝÃܨÜá. ÓÜÌƳ ÄÇÝÂP…Õ BX. Jí¨Üá ÔWÜÃàæ oá ÖÜb.c AÊÜá¾ GÆãÉ ÖæãàWÜÆ.É ÊæãÊÜáW¾ ã Ü ®Ü ñÜáíŸ ÖÜaã æ íR vÜá¹qr¨ÝªÃ.æ AÐæ'r ' Aí¨Üá WÜÆWÜÆ ®ÜPÙRÜ áÜ »ÝÊÜ®Ý. PÜ|á¡ ®Ü®Ü°®æ°à ®æãàvÜᣤ¨ÜªÊÜâ. ¯ÊÜá¾ÊÜ®Üá

BÃ….¹. ÃÜÆãÉ AvÜXÃÜáÊÜ A¥Üì ×ĨݨܨÜáª. ÊÜáÖÝËÐÜá¡ PÜáÃÜÙ… (ÊÝÊÜá®Ü) BX ÖæhÀ jæ áí¨Ü »ÜãËá&BPÝÍÜ AÙæ¨Ü ÖÝWæ, ÓÜñÂÜ þݯ £ÃÜáÊÜÙáÜ Ê Û ÃÜ … "PÜáÃÜÙ…ÊæOݺ' Êݨܩí¨Ü ÇæãàPÜ¨Ü ÊÜÞ®ÜÊ®Ü Ü ÊÜá®ÜÔ®Õ Ü »ÝÊÜ®Wæ ÙÜ ®Ü Æ °æ É AÙæ¨áÜ ¹qr¨ÝªÃæ Gí¨Üá ±ÜâÃÝñÜ®Ü ËÊÜáÍÜìPÜÃáÜ A¼±ÝÅ¿á±Üq¨ r ݪÃ.æ "£ÃÜáPÜáÃR ÙÜ …'®ÜÈÉ «ÜÊáÜ ì, A¥Üì,PÝÊÜáWÜÙ®Ü áÜ ° PÜáÄñÜá (AÃÜÊåÜ …, ±æäÃÜáÙ…, C®ÜºÊÜå…) ÊÜáãÃÜá »ÝWÜWÜÚÊæ. B¨ÜªÄí¨Ü C¨ÜPæR "ÊÜáá±ÝÅÃ…' (ÊÜáãÃÜá »ÝWÜWÜ ÙÜáÙÜ)Û GíŸ ÖæÓÃÜ áÜ Ÿí©¨æ. C¨ÜÃÈ Ü É ÖÜñáÜ ¤ ÖÜñáÜ ¤ ±Ü¨ÂÜ WÜÙÜ ®ÜãÃÝ ÊÜáãÊÜñã Ü Ã¾ áÜ "A—PÝÄ'WÜÚÊæ. Jí¨Ü®æ »ÝWÜ «ÜÊáÜ ì »ÝWÜ¨È Ü É ÊÜáãÊÜñí¤æ oá, GÃÜv®Ü àæ A¥Üì »ÝWÜ¨È Ü É G±Üñ³ áÜ ,¤ ÊÜáãÃÜ®¿ æ á "PÝÊÜá' »ÝWܨÜÈÉ C±Ü³ñæô¨Üá. Joár Jí¨Üá ÓÝËÃÜ¨Ü ÊÜáá®Üã°ÃÝ ÊÜáãÊÜñÜᤠ±Ü¨ÜÂWÜÙÜá. "£ÃÜáPÜáÃR ÙÜ …' Êæã¨ÜÆ »ÝWÜ ŸÖÜÙÜ ±ÜÅÔ¨ÜÊ œ ݨܨáÜ ™ª . C¨ÜÃÈ Ü É WÜêÖÓÜ §Ü ÊÜáñÜᤠÓÜ®ÝÂÔ¿á PÜñÜìÊÜ ËÊÜÄÓÜÇÝX¨æ. A×íÓÝ «ÜÊÜáìÊæà iàÊÜ®Ü¨Ü ñÜÙÜÖÜ©, ÓÜÊÜÞg ÃÜaÜ®æ ÓÜá»Ü¨ÜÅ™, B«ÝÃÜ hÝ£ÃÝ×ñÜÂ&D GÃÜvÜá ÊÜááS ñÜñÜÌWÜÙÜá "£ÃÜáPÜáÃR ÙÜ …' WÜÅí¥Ü¨Ü ±ÜÅ«Ý®Ü ¯ÃÜã±ÜO.æ ""ÊÜáWÜ®®Ü áÜ ° ÖæñݤWÜ ñÝÀáWæ BWÜáÊÜ ÓÜíñæãàÐÜQRíñÜ ËáXÇÝ¨Ü ÓÜíñæãàÐÜ ñܮܰ ÊÜáWÜ ÓÜí±Ü®Ü°®æí¨Üá PæàÚ¨ÝWÜ BPæWæ EípÝWÜáñܤ¨æ.''& C¨Üá "£ÃÜáPÜáRÃÜÙ…'®Ü Jí¨Üá ÓÝÂí±ÜÇ….

CÊÜÃæà B £ÃÜáÊÜÙÜáÛÊÜÃ…

49

APæãràŸÃ…

16 - 31 - 2009


K 75ÃÜ GÇÝÉ AíPÜ|WÜÙãÜ ÓÜã±Ü¸…ì! ¯®Ü° ÊÜá®ÜԮݠX®Ü ÊÜÞñÜá, Ÿ®Ýìv… ÐÝ®Ü ""ÃæãàWÜ, ÓÜáÙÜá™Û , ÊæãàÓÜ, ¿ÞÊÜâ ¨Üܮݰ¨ÜÃÜã ÓÜ×Ô¹vÜŸÖÜá¨Üá B¨ÜÃæ ŸvÜñÜ®Ü ÓÜ×ÓÜÇÝWÜáÊÜâ©ÆÉ'' ÊÜÞñÜáWÜÙÜ®Üá° ®æ®Ü²ÓÜᣤñÜᤙ. ´ÜQàÃÜ ÃÜá¨ÜÅÓÜgì®Ü ±ÜÅ|¿á ¨ÜáÃÜíñÜ K© PÜOÝ¡ÈWÜÙáÜ ñæàÊÜ WæãívÜÊâÜ ; ²Åà£Wæ GÐæãír ¨Üá B¿ÞÊÜáWÜÙáÜ AÇÝÌ™! Agáì®… ÓÜhÝì ®ÜÊÜá¾ ±ÜPÜR¨Ü FÄ®Ü ÊÜÃÜá (ÊÜá«ÜáXÄ ñÝ.Ԩݜ ±ÜâÃÜ). AÊÜÃÜ ŸWæY £ÚÔPæãor ¨ÜªPæR ¥ÝÂíP…Õ™. &Pæ.q.ÊÜáÈÉPÝgáì®Ü¿áÂ, PÜÚ± Û ÝÙÜ ¯gPÜãR A¨Üá½ñÜ ÃÜËà. CíñÜ Ö Ü ÊÜ á á¨Ýª ¨ Ü ÊÜ á áS ±Üâo¨Ü "ÊÜá®ÜÓàæ '¿á®Ü° AÐæãír ¨Üá ÍÜŨÀ œæ áí¨Ü ®ÜÊáÜ ¾ PæçXñÜᙤ , ¯à®Üá ±Üvã æ à ÓÜíñæãàÐÜ C¨æ¿áÆÉ WæÅàp…! ®Ü®WÜ íÜ ñÜã ÊÝÃÜPã æ íR ¨Üá "ÊÜá®ÜÓàæ ' ŸÃܸÝÃܨàæ A¯°ÓáÜ £¤¨.æ WÜívÜÓÃÜ Ü ŸWæX®Ü »Ü¿áWÜÙáÜ C®ÜÐ ° áÜ r ËÊÜÃÊ Ü ÝX C®æãí° ¨æ ÃæváÜ ±ÜâoWÜÙÈ Ü É Ÿí©¨Üê æ aæ®Ý°XÃÜᣤñáÜ ™¤ . "ÊÜá®Ý° væà'¿áÊÜÃáÜ ¸æíWÜÙã Ü Ä®ÜÈÁ É áà ®æÇÔæ ÃÜáÊÜ ËaÝÃÜ £Ú¨Üá BÍÜc ¿áì¨Ü hæãñæ B®Üí¨ÜÊÝÀáñÜá. &ŸvÜPÜ®ÜÖÜÚÛ £±æ³àÍ…, ÎÃÝ ÓÜáÊÜá¾®æ ÓÜÊÜÞg ÓæàÊæ¿á ŸWæY »ÝÐÜ| ¹X ¿ááÊÜâ¨Üá ¯ÈÉÔ PÝ¿áì±ÜÅÊÜñÜìÃÝWܸæàPæí¨Üá £ÚÔPæãor ÇæàS®Ü A¨Üáñ½ Ê Ü ÝXñÜᙤ . A¨Üá ÓÜñÂÜ ÊÝX ÊÜÞw¨Ü "AÓÜÈ ËáÃÝPÜÇ…'. gÓ…r WæÅàp…. "®Ý ¸æàí¨æÅ PÜvæàíÊÜ A©à¯' GíŸ ÇæàS®Ü ¯g G¯ÔñÜá. ®ÝÊÜâ Sá¨ÝªX ¯íñÜá ÊÜÞw¨ÜÃÜã BWÜ©ÃÜáÊÜ GÐæãrà PÝ¿áìWÜÙÜá ®ÜÊÜá¾ ÖæÓÜįí¨ÜÇæà BWÜáñܤÊæ GíŸá¨Üá ÓÜÄ¿ÞXñÜᙤ . "Jí¨Üá ®Üí¹Pæ¿á PÜ¥'æ . It is one of the miracle. C¨Ü®°Ü ®Ü®° Ü ´æÅív…Õ GÆÉÄWÜã ñæãàÄÔ¨æ. AÊÜÃáÜ ®ÜíŸÈPæR AÓÝ«ÜÂÊæíŸíñæ ¸ÝÀá ñæè æ áÜ ®æãàvÜÖ£Ü ¨ ¤ ÃªÜ áÜ . ÃÜË Aijà±ÜâÃÜ AÊÜÄWæ ¥ÝÂíP…Õ™! "ÊÜá®ÜÓæà WÝÂÆÄ' H®æãà Jí¥ÜÃÝ SáÑ ¯àwñÜá. ®Ý®Üá C¨Ü®°Ü ®Ü®°Ü ñÜíX, ñÜÊáÜ ™¾ , ÊÜÞÊÜ®Ü ÊÜáPÜÙR áÜ GÆÉÃÜ Pæç ¸æÃÙÜ Ü ÊæáàÆã ŸÃæ¨.æ AÊÜÄWæ GÐÜár SáÑ¿Þ¿áᤠAíñÜ D PÝWܨ¨ Ü Ü ÊæáàÇæ ŸÃæÁãà¨Üá AÓÝ«ÜÂ! AÊÜÃÜ SáÑWæ AÊÜÃÜ SáÑà®æà ÓÝq A®æã°à¥ÜÃÜ CñÜᤙ. ¯gÊÝWÜãÉ ¸æÃÜÚWæ iàÊÜ Ÿí©ñæà®æãà A¯ÔñÜá. &ÊÜáígáÙÝ.ÊÜá.ÊÜááÙÜÊÝvÜ, EñÜä Ü PÜ®v °Ü &Ü 581373 ÍÝí£¿á ÓÜíPæàñÜ ¹Ú¿á ÊÜááS±Üâo¨ÜÈÉ ÊÜáá¨Ýª¨Ü ÖÜávÜáX¿á ´æäpæãà ÖæãñÜᤠñÜí¨Ü 75ÃÜ ÓÜíbPæ A¨Üáñ½ .Ü CÐÜár ©®Ü ŸÃÜÊÜ~Wæ ®æãàw PæãívÜáPæãÙÜáÛ£¤¨Üª K¨ÜáWÜÃÜá, D ÓÝÄ ÊÜááS±Üâo ®æãàwÁáà PæãívÜáPæãÙæãÛà¨ÜÃÜÈÉ ÓÜí¨æàÖÜÊæà CÆÉ™.

Faith ®ÝÀá¿á ®Üí¹Pæ¿á PÜ¥æ ÊÜá®ÜÔÕWæ ×wÔñÜá. ®ÜÊÜá¾ ÊæáàÇæ ®ÜÊáÜ Wæ ®Üí¹Pæ C¨æÅ H®Üá ¸æàPݨÜÃã Ü ÓÝ—ÓÜŸÖÜá¨æíŸ ÇæàS®Ü Pæãqr¨PªÜ Ræ A¼®Üí¨Ü®.æ ±ÜűíÜ aÜ¨È Ü É ¿ÞÊÜâ¨Üã ÊæáàÆÆÉ QàÙÜÆÉ AíñÜ ÖæàÚ¨ÜÊÃÜ áÜ ¯àÊæà. DWÜ ¯àÊæà ÖÜí©¿á®Üá° ¯PÜêÐÜr ±ÝÅ~ AíñÜ ŸÃæ©©ªàÄ, ñܱÜâ³ &G®….ÃÝhæàÍ…PÜáÊÜÞÃ…, ®æàÃÜÙÜPÜpær AÇÝÌ ÓÝÃ…. EñÜä Ü PÜ®ÝìoPÜ¨Ü »ÝÐæ¿á®Üá° ®æ®² Ü ÔPæãÙÜÆ Û á, PÜÙ®ÛÜ Ü ÊÜá®ÜÓáÜ Õ SáÑ Pæãoᤙ.¸Ýi PÜqr Wæ¨Üª Agáì®… Lp…væãàÃ… ÍÜãqíW…WÜÚWæ Öæãà¨ÝWÜ, AvÜáWæ¿áÊÜÄWæí¨æà ±ÜÅñÂæ àPÜ ÃÜãÊÜå… ÊÜÞw PæãvÜáñݤÃíæ ¨Üá PæàÚ BÍÜc¿áìÊÝ¿áᤙ. ®Ü®Ü° Êæáà騆 ®Üí¹Pæ ®Ý®Üá EÚÔPæãÙÜáÛñæ¤à®æ. ®Ü®Ü° ¯Ðæu ¯ÊÜáWÜÐærà. WÝí—ài¿á ÇæàS®Ü ÓæãWÜÓÝXñÜᤙ. ÊÜá®Ý° væà A¨Üá½ñÜ ÖÝvÜáWÝÃÜ. A®æàPÜ ±ÜÅÍÜÔ¤ ƼÔÊææ. B¨ÜÃÜã ¿ÞPæ ®ÜíŸÃ… J®… Óݧ®Ü ñÜÆá±ÜÇæà CÆÉ™. pæãàoÈ 75ÃÜ ÓÜíbPæ ÓÜã±Ü¸…ì. &ÓÜËñÝ ÖÜáÆPæãàq, «ÝÃÜÊÝvÜ ÊÜá®ÜÔ®ÝÂX®Ü ÊÜÞñÜá, ÓÜÊÜÞ«Ý®Ü, ÊÜÓÜáÊÜ᣿áÊÜÃÜ ÇæàS®ÜWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠÓæç®…Õ ±æàh… ÓÜã±ÜÃ…. K¨ÜáWÜ ñÜ®WÜ æ Cí¥Ü¨àæ ÓÝÌÃÓÜ ÂÜ ÓÜᩪ ¸æàPÜá Gí¨Üá PæàÙÜáÊÜÐÜrÃÜÈÉÁáà K ñܮܰ K¨ÜáWÜÄWæ þݮܨÝÓæãàÖÜÊÜ®Üá° E| ŸwÓÜáÊÜ A®Ü± ° äÜ Oæì¿ÞXÃÜáÊÜâ¨Üá ÓÜíñÜÓ¨ Ü Ü ÓÜíWÜ£. ÊÜá®ÜÓàæ K¨Ü¨Ê Ü ÃÜ ã Ü K¨ÜÇàæ ¸æàPæíŸ A¼±ÝÅ¿áPæR ŸÃÜÆá ÓÝPÜÐáÜ r PÝÃÜ|WÜÚÊæ. AÐÜãr PÝÃÜ| WÜÙÜ®Üá° ±Ü£ÅPæ¿á Pæã®æ¿á ±Üâo¨Ü KÖæãà AíPÜ|¨ÜÈÉ PÝ|ŸÖÜá¨Üá. &Ô.².ÊÜá«ÜáÓÜã«Ü®…, aÝÊÜáÃÝg ®ÜWÃÜ Ü ¯àÊÜâ "ÓÜÊÜÞ«Ý®Ü' ¯àvÜáÊÜâ¨Üá ®ÜÊÜáWÜã ÓÜÊÜÞ«Ý®Ü. ÓÜí¨Ü»Üì Ÿí¨ÜÃæ ¸æíWÝÊÜÈWÜã ¯Çæ¤à®æ Aí£àÄ. CÊæÆÉ ®æãí¨Ü ÊÜá®ÜWÜÚWæ ÊÜááÇÝÊÜáá Çæà²Ô EñÜÊ ¤ áÜ Ÿ¨ÜáPÜá PÜqPr ã æ ÙÜÆ Û á ÓÜÖÝ¿áPÜ. D AíPÜ|PæR

Ÿ¨ÜáQWæ »ÜÃÜÊÜÓæ ñÜáí¹¤à¿áÆÉ AÐÜár ÓÝPÜá!

50

ŸÃæ¿ááÊÜÊÜÃÜ ŸÃÜÖÜ PÜãvÜ GÆãÉ hÝÙÝWܨÜíñæ EñÜ¢ÐÜrÊÝX ŸÃæ¿áá ñݤÃ.æ AÊÜÃÜ ŸÃÜÖWÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° K©¨ÜÃæ Cí¥ÜÊÃÜ áÜ PÜãvÜ ²Åࣿá ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ±ÜűÝñÜPæR ¹©ª¨ÝªÃÜÆÉ G¯ÓÜáñܤ¨æ. C¨ÜáÊÜÃæWÜã AíPÜ|PæR ŸÃæ¨ÜÊÜÃÜÈÉ ®ÜãÃÜPæR ñæãíŸñÜᤠÊÜáí© ÊæãàÖÜ¨Ü ÊÜᣤ®ÜÈÉ A®æç£PÜ ÓÜíŸí«Ü¨Ü ÓÜáS A®Üá»ÜËÔ ®ÜÃÚÜ ¨ÜÊÃÜ àæ ÖæaáÜ ™c . HQí¥Ü ÖÜáaÜá™c ? B¨ÜÃæ ®Ü®WÜ æ ¯ÊÜá¾ ÊæáàÇæà A®ÜáÊÜÞ®Ü ÊÜáãw¨æ. K¨ÜáWÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜ®Üá° hÝÙÜáhÝÙÝX ŸÃ橨ܪÃÜã ÓÜÊÜáÓæ¿á ÓÝÃÝíÍÜÊÜ®Üá° G£¤PæãívÜá ¯àÊæà ñÜáí¸Ý ÃÜábPÜpÝrX ŸÃæ¨Üá ÊÜáá©ÅÓÜᣤàÃæãà Gí¨Üá! &¸æ®PÜ ®Ü Ö Ü ÚÜ Û PÜêÐÊ ¡Ü áÜ ã£ì, ¨æàÊܱâÜ ÃÜ "K'®ÜÈÉ ÓÝPÜÐÜár ÊæÃæçq C¨æ. ŸÖÜáÍÜ@ PܮܰvܨÜÈÉ CÐæãrí¨Üá ÓÜÊáÜ ê¨Ê œÜ Ý¨Ü ±Ü£ÅPæ C¨æ Aí¨ÜÃæ A¨Üá ÊÜá®ÜÓàæ ÊÜÞñÜÅ™. A¨æà A±Ü³ ÖÝQ¨Ü BÆ¨Ü ÊÜáÃÜPæR hæãàñÜṨܪ ±Ü£ÅPæWÜÙÜ ®ÜvÜáÊæÁáà K¨ÜáWÜÃܮܰ educate ÊÜÞw¨Ü᪠ÊÜá®ÜÓàæ . AÊÜÃÈ Ü É Pݯ–v®æ …Õ ñÜáí¹¨Ü᪠ÊÜá®ÜÓàæ . 75®æà ÓÜíbPæ ¿áíñÜã ÊÜívÜÃ…´ÜâÇ…. A¨ÜÃÜÈÉ ÊÜá®Ý°væà C¨ÜáÅ™, ¯ÓÝÃ… AÖÜÊÜᾨ… C¨ÜáÅ™, ¸æàí¨æÅ C¨ÜáÅ™, ÊÜáWÜá訆 ÊÜÞ£ñÜᤠ, WÝí—ài¿á ¨Üá@SËñÜᤙ, ¨æʨ ÌÜ Ü PÜ¥À æ áñÜá.¤ aæãPÝRw¿áÊÜÃÜ AÃÜÊáÜ ®æ CñÜᙤ , ÓÜÊÞ Ü «Ý®ÜÊäÜ CñÜᤠ;®æãí¨ÜÊÜÄWæ C®æ°à®Üá ¸æàPÜá? Great ÊÜá®ÜÓæà! Ÿ¨ÜáQWæ »ÜÃÜÊÜÓæ ñÜáí¹¤à¿áÆÉ AÐÜár ÓÝPÜá ¹vÜá! &Gí. ÓܨݮÜí¨Ü, ¸æíWÜÙÜãÃÜá

APæãràŸÃ…

16 - 31 - 2009


076  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you