Page 1

zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ

E¥ÀàvÀÛgÀ ºÉƹۮ°è

¸É¥ÉÖA§gï2010 ¨É¯É gÀÆ. 1.

zɺÀ°AiÀįÉÆèAzÀÄ

C©üªÀÄvÀ, ¸É¥ÉÖA§gï 2010


C©üªÀÄvÀ, ¸É¥ÉÖA§gï 2010


¸ÀA¥ÀÄl 20 ¸ÀAaPÉ 11 ¸É¥ÉÖA§gï 2010, ¨É¯É gÀÆ. 1

¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ ªÀ¸ÀAvÀ ±ÉnÖ ¨É¼ÁîgÉ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ªÀÄAqÀ½ ªÀĺÁ§¯ÉñÀégÀ ¨sÀmï PÉ. ¸ÀAvÉÆõï PÀĪÀiÁgï G¥ÁzsÁåAiÀÄ qÁ. ¸ÀĪÀÄAUÀ¯ÁzÉë £ÀA¢¤ ªÀÄ®å ¸ÁªÀiÁæmï UËqÀ ¸ÀgÉÆÃeÁ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgï zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw CzsÀåPÀëgÀÄ ¹.«. UÉÆæ£Áxï G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ ªÀ¸ÀAvÀ ±ÉnÖ ¨É¼ÁîgÉ GµÁ ¨sÀgÀvÁ¢æ ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð Dgï. gÉÃtÄPÀĪÀiÁgï ReÁAa JA.«. ªÉAPÀmÉñï dAn PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ J£ï.Dgï. ²æãÁxï qÁ. ºÉêÀÄ®vÁ ªÀÄÆwð ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ CAd¤ UËqÀ ºÀj±ÀÑAzÀæ §AmÁé¼ï n.JA. ªÉÄʯÁgÀ¥Àà «.«. ©gÁzÁgÀ ¹.Dgï. ²æäªÁ¸À PÉ.J¸ï.f. ±ÉnÖ gÁzsÁPÀȵÀÚ ¨sÀAqÁgïPÀgï J¸ï.J¯ï E¸Áä¬Ä¯ï §ÄqÀA¢ ©.Dgï.ªÀĺÁ°AUÀ¥Àà

DELHI KARNATAKA SANGHA Sector-12, R K Puram, New Delhi-110022. Phone: 011-26109615. 011-65643615 email:dksangha@gmail.com

C©üªÀÄvÀ, ¸É¥ÉÖA§gï 2010

¤ªÉÆäA¢UÉ

J

A§vÀÛgÀ zÀ±ÀPÀªÀ£ÀÄß »A¢gÀÄV £ÉÆÃrzÁUÀ ¸ÀAWÀzÀ PÀlÖqÀzÀ°è PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPï ºÁUÀÆ CzÀgÀ »A§¢ ¥ÀÄlÖzÁzÀ PÁåAnãï EvÀÄÛ. DzÀgÉ ¸ÀܽÃAiÀÄjUÉ ¸ÀAWÀzÀ §UÉÎ w½zÉà EgÀ°®è J£ÀߧºÀÄzÀÄ. ¸ÀܽÃAiÀÄjUÉ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ JAzÀgÉ 'f¸ïªÉÄà ¸Ëvï EArAiÀÄ£ï PÁåAnÃ£ï ºÉÊ£Á N»Ã ºÉÊ PÁå' J£ÀÄßwÛzÀÝgÀÄ. EA¢UÀÆ PÀÆqÀ ºÁUÉAiÉÄà EzÉ JAzÀgÉ Cw±ÀAiÉÆÃQÛAiÀiÁUÀ¯ÁgÀzÀÄ. ¸ÀAWÀ ¸ÀܽÃAiÀĪÁV E£ÀÆß PÀÆqÁ agÀ¥ÀjavÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. CAzÀÆ PÀÆqÀ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁªÀÄ¥sÀ®PÀ«®èzÉ PÁåAnãï£À°è d£À 'PÀÆå' ¤®ÄèwzÛ ÀÝgÀÄ. PÁåAnãï£À°è zÉêÀgÀ ¥ÀÆeÉUÉ ElÖ vÉAV£ÀPÁ¬Ä ªÉƼÀPÉAiÉÆqÉzÀÄ ¸À¹AiÀiÁzÁUÀ CzÀ£ÀÄß PÁåAnãï£À ºÉÆgÀUÉ £ÉlÄÖ ¥ÉÆö¹ ¨É¼É¸À¯Á¬ÄvÀÄ. CzÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄÄvÁÛ §AzÀ ºÁUÉ £ÀªÀÄÆäj£À vÉAV£À VqÀªÉAzÀÄ £ÀªÀÄUɯÁè Cwà D£ÀAzÀ. CzÀgÀ ¨ÉÃPÀÄUÀ¼À£ÀÄß CjvÀÄ zɺÀ°AiÀÄ ºÀªÁªÀiÁ£ÀPÉÌ ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ ¸À¹AiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀQÌAvÀ®Æ G½¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ±ÀæªÀÄ¥ÀlÖªÀgÀÄ ²æà µÀjÃ¥sï. ¸ÀAWÀzÀ ºÉƸÀ PÀlÖqÀ §gÀĪÁUÀ D PÀ®àªÀÈPÀëªÀ£ÀÄß G½¹PÉƼÀî¯ÁgÀzÀ ªÉÃzÀ£É EA¢UÀÆ CªÀgÀzÀÄ. ¸ÀAWÀzÀ°è ¹§âA¢ E®è¢zÁÝUÀ §gÀĪÀ CwyUÀ¼À£ÀÄß DwäÃAiÀĪÁV ªÀiÁvÀ£Ár¹, CªÀjUÉ zɺÀ°AiÀÄ §UÉÎ, EgÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ªÀiÁr, G¥ÀZÀj¹ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀĪÀ F µÀjÃ¥sÀjAzÀ £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ, ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ CwyUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀ «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ°AiÀĨÉÃPÀÄ. EwÛÃZÉUÉ ¸ÀAWÀzÀ ¸À¨sÁAUÀtªÀ£ÀÄß ¨ÁrUÉUÉ ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÉÆAzÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß DAiÉÆÃf¹vÀÄÛ. ºÉÆgÀUÀqÉ PÀÄqÀÄPÀgÀ UÀÄA¥ÉÆAzÀÄ zÁAzsÀ¯É £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¸ÀévÀB µÀjÃ¥sï CªÀgÀÄ PÀlÖqÀzÀ ¨ÁV®°è ¤AvÀÄ AiÀiÁgÀ£ÀÆß M¼ÀUÉ ©qÀ°®è. ¸ÀAWÀzÉÆA¢UÉ ¸ÀàA¢¸ÀĪÀ J®èjUÀÆ F µÀjÃ¥sÀgÀ PÁ¼Àf EzÀÝgÉ.... µÀjÃ¥sï CªÀgÀ£ÀÄß JgÀqÀÄ zÀ±ÀPÀ¢AzÀ £Á£ÀÄ §¯Éè£ÁzÀgÀÆ CªÀgÀ ¥ÀÆwð ºÉ¸ÀgÀÄ EA¢UÀÆ £À£ÀUÉ w½¢®è. zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀjUÉ agÀ¥ÀjavÀgÁzÀ µÀjÃ¥sÀgÀ §UÉÎ §gÉzÀ GzÉÝñÀ EµÉÖÃ. zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ DªÀgÀtzÀ°è PÀ¼ÉzÀ E¥ÀàvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ½AzÀ UÀuÉñÀ «ÄvÀæ ªÀÄAqÀ½ UÀuÉñÀ GvÀìªÀªÀ£ÀÄß DZÀj¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÉ. F UÀuÉñÀ «ÄvÀæ ªÀÄAqÀ½UÉ §ºÀ¼À ªÀµÀðUÀ½AzÀ µÀjÃ¥sï CªÀgÉà CzsÀåPÀëgÀÄ. F AiÀÄĪÀPÀ JµÉÖà PÀµÀÖªÁzÀgÀÆ ¥Àæw ªÀµÀð ¸ÀAWÀzÀ DªÀgÀtzÀ°è UÀuÉñÀ GvÀìªÀ DUÀ¯ÉèÉÃPÉAzÀÄ ºÀoÀ vÉÆqÀÄvÁÛgÉ. CzÀgÀ »AzÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. EzÀQÌAvÀ zÉÆqÀØ zsÁ«ÄðPÀ ¸ÁªÀÄgÀ¸ÀåPÉÌ GzÁºÀgÀuÉ ¨ÉÃPÉÃ? F wAUÀ¼À°è ¸ÀAWÀzÀ°è £ÀUɺÀ§â, gÀªÀiÁ£Ó ï ºÀ§â CzÀgÀ £ÀAvÀgÀ UÀuÉñÀ ºÀ§â eÉÆvÉUÉ ««zsÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸Á»vÀå PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. EzɯÁè PÀ¼ÉzÀgÉ ªÀÄvÉÛ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ºÀ§âªÀÇ §gÀ°zÉ. d£ÁäµÀÖ«Ä, gÀªÀiÁ£Ó ï ºÁUÀÆ UÀuÉñÀ ºÀ§âzÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ n

ªÀ¸ÀAvÀ ±ÉnÖ ¨É¼ÁîgÉ ¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ
zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ UÀuÉñÀ «ÄvÀæ ªÀÄAqÀ½ ºÁUÀÆ

¸ÉßúÀ zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ¯ÉÃrøï C¸ÉÆùAiÉÄõÀ£ï ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ

UÀuÉñÉÆÃvÀìªÀ ±À¤ªÁgÀ, ¸É¥ÀÖA§gï 11, 2010

: ¨É½UÉÎ 10.30PÉÌ ¥ÀæwµÁ×¥À£É, ¥ÀÆeÉ, ¥Àæ¸ÁzÀ «vÀgÀuÉ. ¸ÀAeÉ 6PÉÌ ‘±Á¹ÛçÃAiÀÄ £ÀÈvÀå’ ¸ÀܽÃAiÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ PÀ¯Á«zÀjAzÀ, ªÀÄAUÀ¼ÁgÀw ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÁzÀ «vÀgÀuÉ. ¨sÁ£ÀĪÁgÀ, ¸É¥ÀÖA§gï 12, 2010 : ¨É½UÉÎ 10PÉÌ ¥ÀÆeÉ, ¥Àæ¸ÁzÀ «vÀgÀuÉ. ¸ÀAeÉ 4 UÀAmÉUÉ ¥ÀĤvï gÁeïPÀĪÀiÁgï C©ü£ÀAiÀÄzÀ ZÀ®£ÀavÀæ 'ªÀA²', ¸ÀAeÉ 6 jAzÀ ‘¨sÀQÛ VÃvÉ’ ¸ÀAWÀzÀ PÀ¯Á«zÀjAzÀ. ¸ÉÆêÀĪÁgÀ, ¸É¥ÀÖA§gï 13, 2010 : ¨É½UÉÎ 10PÉÌ ¥ÀÆeÉ, ¥Àæ¸ÁzÀ «vÀgÀuÉ, ¨É½UÉÎ 11jAzÀ ¸ÉßúÀ zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ¯ÉÃrøï C¸ÉÆùAiÉÄõÀ£ï£ÀªÀjAzÀ ‘¨sÀd£É’. ¸ÀAeÉ 6PÉÌ ‘¨sÀQÛ ¸ÀAVÃvÀ’ ²æêÀÄw «ÃuÁ ªÀÄgÀqÀÆgï CªÀjAzÀ, 9.30PÉÌ «±ÉõÀ ¥ÀÆeÉ ªÀÄvÀÄÛ «¸Àdð£É

J®èjUÀÆ DwäÃAiÀÄ ¸ÁéUÀvÀ ¹ «. UÉÆæ£Áxï

CzsÀåPÀëgÀÄ

Dgï.gÉÃtÄPÀĪÀiÁgï

¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð

zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ "d£À¥ÀzÀgÀÄ" ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÉâPÉ, ºÉƸÀPÉÆÃmÉ EªÀgÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ¥Àr¸ÀĪÀ £ÁlPÀ

§ÄqÀΣÁzÀÀ

gÀZÀ£É : ¨Á®UÀÄgÀĪÀÄÆwð ¤zÉÃð±À£À : ¸ÀÄgÉÃ±ï ªÀvÀÆðgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19.09.2010 ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀܼÀ : ¸ÀAWÀzÀ ¸À¨sÁAUÀt

vÀªÀÄUÉ®èjUÀÆ DzÀgÀzÀ ¸ÁéUÀvÀ ¹ «. UÉÆæ£Áxï 

CzsÀåPÀëgÀÄ

Dgï.gÉÃtÄPÀĪÀiÁgï ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð

C©üªÀÄvÀ, ¸É¥ÉÖA§gï 2010


PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ ªÁvÁð E¯ÁSÉ PÀ£ÁðlPÀ ªÁvÁð PÉÃAzÀæ, £ÀªÀzɺÀ° ºÁUÀÆ

zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ, £ÀªÀzɺÀ° EªÀgÀ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ D±ÀæAiÀÄzÀ°è

PÀ£ÀßqÀ ZÀ®£ÀavÀæ ¥ÀæzÀ±Àð£À

¸ÀܼÀ: zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¸À¨sÁAUÀt gÁªï vÀįÁgÁA ªÀiÁUïð, ¸É. 12, Dgï.PÉ. ¥ÀÄgÀA, £ÀªÀzɺÀ°- 110022 ¢£ÁAPÀ : 12.09.2010 gÀ ¨sÁ£ÀĪÁgÀ ¸ÀAeÉ : 4 WÀAmÉUÉ ¥ÀĤÃvï gÁeïPÀĪÀiÁgï C©ü£À¬Ä¹gÀĪÀ

¢£ÁAPÀ : 26.09.2010 gÀ ¨sÁ£ÀĪÁgÀ ¸ÀAeÉ : 6 WÀAmÉUÉ ¸ÀÄ¢Ã¥ï ªÀÄvÀÄÛ gÀªÀÄå C©ü£À¬Ä¹gÀĪÀ

ªÀA²

d¸ïÖ ªÀiÁvÀÄ ªÀiÁvÀ°è

¤zÉÃð±À£À: ¥ÀæPÁ±ï

¤zÉÃð±À£À: ¸ÀĢåï

¸ÁPÀëöå avÀæ : PÀ£ÁðlPÀ gÁdQÃAiÀÄ EwºÁ¸À ¸ÁPÀëöå avÀæ ¥ÀjPÀ®à£É : qÁ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï PÀ£ÁðlPÀ gÁdQÃAiÀÄ «ªÉÆÃZÀ£É ¤ªÀiÁðt : ªÁvÁð E¯ÁSÉ ¤ªÀiÁðt : ªÁvÁð E¯ÁSÉ ¤ÃªÀÇ §¤ß, ¤ªÀÄä PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉßûvÀgÀ£ÀÆß PÀgÉvÀ¤ß! G¥À ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ ªÁvÁð PÉÃAzÀæ PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀªÀ£À-2, £ÀA. 6. ¸ÀzÁðgï ¥ÀmÉÃ¯ï ªÀiÁUïð, ZÁtPÀå¥ÀÄj, £ÀªÀzɺÀ°- 110021. zÀÆgÀªÁtÂ: 011-24102263, ªÉƨÉʯï: +91 99686 52139

"¸ÁªÀiÁfPÀ ¥ÀæUÀw²Ã® ¸ÀA¸ÉÜ' (j) 33, CªÀÄÈvÀ £ÀUÀgÀ, ¸Ëxï JPïìmÉ£ï±À£ï-1, £ÀªÀzɺÀ° -110003 ¥sÉÆãï : 011-24624633

21£ÉÃAiÀÄ ¸ÀªÀiÁd ¸ÀÄzsÁgÀPÀgÀ ¢£ÁZÀgÀuÉ ¢£ÁAPÀ : 25.09.2010 ¸ÀªÀÄAiÀÄ : ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.30 UÀAmÉUÉ ¸ÀܼÀ : zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¸À¨sÁAUÀt gÁªï vÀįÁgÁA ªÀiÁUÀð, ¸ÉPÀÖgï-12, Dgï.PÉ.¥ÀÄgÀA, £ÀªÀzɺÀ°-110022

vÀªÀÄUÉ®èjUÀÆ DzÀgÀzÀ ¸ÁéUÀvÀ ©üêÀÄgÁªï ªÀÄÄgÀUÉÆÃqÀ CzsÀåPÀëgÀÄ ªÉÆ : 9312931233

C©üªÀÄvÀ, ¸É¥ÉÖA§gï 2010

«.«. ©gÁzÁgÀ

¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð ªÉÆ : 9873005409 


zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ°è ¸ÁévÀAvÀæöå ¢£ÁZÀgÀuÉ

¨sÁ

gÀvÀPÉÌ ¸ÁévÀAvÀæöå §AzÀÄ 63 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¢ªÉ. DUÀ¸ïÖ 15gÀAzÀÄ 64£Éà ¸ÁévÀAvÉÆæöåÃvÀìªÀªÀ£ÀÄß zÉñÀzɯÉèqÉ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ¢AzÀ DZÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¥ÀæwAiÉƧ⠨sÁgÀwÃAiÀĤUÉ EzÉÆAzÀÄ ºÀ§âzÀ ¢£À. F ¸ÀÄ¢£À zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀjUÀÆ ¸ÀA¨sÀæªÀÄzÀ ¢£À JAzÀÄ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ°è zsÀéeÁgÉÆúÀt ªÀiÁrzÀ »jAiÀÄ PÀ£ÀßrUÀ, ¸ÀAWÀzÀ G¥ÁzsÀåPÀëgÁVzÀÝ, ¸ÀĦæÃA PÉÆÃnð£À »jAiÀÄ £ÁåAiÀĪÁ¢ ²æà JA. «ÃgÀ¥Àà CªÀgÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀÄ CªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ ¸ÁévÀAvÀæöå ¥ÀƪÀð, ¸ÁévÀAvÀæöå PÁ®¢AzÀ EA¢£À PÁ® WÀlÖzÀªÀgÉUÉ ¨sÁgÀvÀ £ÀqÉzÀÄ ¥ÀæUÀwAiÀÄvÀÛ ¸ÁUÀÄwÛgÀĪÀ PÀëtUÀ¼À£ÀÄß aPÀÌzÁV, ZÉÆPÀÌzÁV w½AiÀÄ¥Àr¹zÀgÀÄ. eÉÆvÉUÉ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ¦Ã½UÉUÉ F ¸ÁévÀAvÀæöåzÀ »£Éß¯É vÁåUÀ. §°zÁ£ÀUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁr¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ D²¹zÀgÀÄ. ¸ÀzsÀåzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è£À ¨sÀæµÁÖZÁgÀzÀ vÁAqÀªÀzÀ §UÉÎ PÁ¼Àf ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀÄvÁÛ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ¦Ã½UÉAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀæµÁÖZÁgÀ ªÀÄÄPÀÛgÀ£ÁßV ªÀiÁqÀ®Ä vÀAzÉ vÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ ±Àæ«Ä¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÀ¼ÀPÀ½¬ÄAzÀ PÉýPÉÆAqÀgÀÄ. zÉñÀªÀ£ÀÄß zÉéö¸ÀzÉ ¦æÃw¸À¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀ Q« ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. EzÀgÉÆnÖUÉ vÀªÀÄä £É£À¦£À §ÄwÛAiÀÄ£ÀÄß ©ZÀÄÑvÀÛ UÀvÀPÁ®zÀ MAzÀÄ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß GzÀºÀj¹: ¨sÁgÀvÀ ¸ÀévÀAvÀææªÁzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ... ¸ÁévÀAvÀæöå JAzÀgÉ K£ÀÄ JAzÀÄ ²æà gÁdUÉÆÃ¥Á®ZÁAiÀÄðjUÉ ¥Àæ²ß¸À¯ÁV CªÀgÀÄ ºÉýzÀÄÝ UÀuÉñÀ£À£ÀÄß ¥ÀæwµÁצ¹ 5¢£À ¥ÀÆf¹, £ÀAvÀgÀ «¸Àfð¸ÀÄwÛÃj, D jÃw ¤ªÀÄä ¥Àæw¤¢üUÀ¼À£ÀÄß ZÀÄ£Á¬Ä¹ 5 ªÀµÀðUÀ¼À PÁ®PÁÌV CªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀæwµÁצ¸ÀÄwÛÃj £ÀAvÀgÀ «¸Àfð¸ÀĪÀ ¸ÁévÀAvÀæöå vÀªÀÄVzÉ, EzÉà ¸ÁévÀAvÀæöå JAzÀgÀÄ. ¸ÀAWÀzÀ G¥ÁzsÀåPÀëgÁzÀ ²æà ªÀ¸ÀAvÀ ±ÉnÖ ¨É¼ÁîgÉ CªÀgÀÄ ¥Áæ¸ÁÛ«PÀªÁV ªÀiÁvÀ£Ár CwyUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð ²æà Dgï. gÉÃtÄPÀĪÀiÁgï C©ü£ÀAzÀ£É

²æà JA. «ÃgÀ¥Àà CªÀgÀÄ zsÀéeÁgÉÆúÀt ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ

¸À°è¹zÀgÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ «zÁå¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ CzsÀPÀë ²æà fA.JA.°AUÀgÁdÄ, SÁåvÀ avÀæPÀ¯Á«zÀ ²æà ©üêÀÄgÁªï ªÀÄÄgÀÄUÉÆÃqÀ CªÀgÀÄ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ²æà n.J¸ï. gÀªÉÄñï, ²æà G¯Áè¸ï £ÁAiÀiïÌ, ²æà UÉÆëAzÀgÁeï, ²æà ºÀµÀð, ²æà ¸ÀÄ¢üÃgï «. ¥sÀrßøï, ²æêÀÄw ¥ÀÆeÁ, ²æêÀÄw ¤ªÀÄð¯Á, PÀÄ. ¥ÉæÃgÀuÁ EªÀgÀÄUÀ½AzÀ zÉñÀ ¨sÀQÛVÃvÉUÀ¼À UÀÄAeÁgÀªÀ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è £ÉgÉzÀªÀgÀ ªÀÄ£ÀzÀ°è zÉñÁ©üªÀiÁ£ÀzÀ ¸ÀÆáwð vÀÄA©vÀÄ. n

²ªÁ£ÀAzÀ EAUÀ¼ÉñÀégÀ

PAVITRA SILKS & FABRICS

Introducing New Item’s Silk-Cotton & Handlooms AP-Pochmapally Karnataka -Mysore Silk Bihar-Tassar Silk Kota (Rajasthan)-Chanderi Tamilnadu-Kanjeevaram AP-MangalgiriVenkatagiri & Gadwal Bengal-Kantha Work-Silk Sarees & Cotton Suits (Kalamkari) Silk Sarees & Fabrics Sarees Sarees & Suits Sarees Sarees & Suits Sarees

C©üªÀÄvÀ, ¸É¥ÉÖA§gï 2010


¤ªÀÄVzÀÄ w½¢gÀ° 1. ¸ÀÆAiÀÄð ±ÀQÛAiÀÄ ªÀÄÆ® 2. ¸ÀÆAiÀÄð, ¸ÁA¸ÀÌøwPÀªÁV, AiÀÄÄUÀAiÀÄÄUÀ½AzÀ £ÀªÀÄä ¥ÉæÃgÀuÉUÀ½UÉ ªÀÄÆ®. 3. ¸ÀÆAiÀÄð, ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è£À fêÀgÁ²UÉ DzsÁgÀ. 4. ©¹°£À°è £ÉÃgÀªÁV ¤ÃgÀÄ ©¹AiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄUÉ®è w½zÉà EzÉ. 5. ¸ÀÆAiÀÄð ±ÀQÛAiÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃd£À ¥ÀqÉzÀÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß zÀPÀëªÁV ©¹ ªÀiÁqÀĪÀ «zsÁ£ÀªÉà ¸ËgÀ d® »Ãlgï. 6. ZÀ¥ÀàmÉAiÀiÁzÀ ¸ÀAUÁæºÀPÀ ¥sÀ®PÀ, ¸ËgÀ d® »Ãlgï£À PÉÃAzÀæ CAUÀ. EzÀgÀ ªÉÄïÁãUÀ, ¸ÀÆAiÀÄð ±ÁRªÀ£ÀÄß »ÃgÀĪÀ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ºÉƼÉAiÀÄĪÀ ºÁ¼É. EzÀgÀ ªÉÄÃ¯É UÁdÄ vÀ¼À ¨sÁUÀ ºÁUÀÆ CPÀÌ¥ÀPÀÌUÀ¼ÀÄ GµÀÚ ¤gÉÆÃzsÀPÀªÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆArzÉ. PÉƼÀªÉUÀ¼À°è ¤ÃgÀÄ ©¹AiÀiÁV ºÀjzÀÄ mÁåAPï£À°è ¸ÀAUÀæºÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. 7. EAvÀºÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ¸ÀAUÁæºÀPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀiÁ£ÁAvÀgÀªÁVAiÀÄÆ ¸Á¯ÁVAiÀÄÆ eÉÆÃr¹ ºÉÆÃmɯï, D¸ÀàvÉæ, qÉÊj, PÉÊUÁjPÁ WÀlPÀ ªÀÄÄAvÁzÀ ªÁtÂdå ªÀÄvÀÄÛ OzÀå«ÄPÀ PÉëÃvÀæzÀ°è ºÉZÀÄÑ ¥ÀæªÀiÁtzÀ ©¹ ¤ÃgÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ §ºÀÄ ªÀiË®åzÀ PÀÄ°ªÉÄ JuÉÚ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°èzÀÝ®£ÀÄß G½¸À§ºÀÄzÀÄ. ¢£ÀPÉÌ JgÀqÀÄ ®PÀë £À®ªÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ °Ãlgï ¤ÃgÀ£ÉÆßzÀV¸ÀĪÀ PÀëªÀÄvɬÄgÀĪÀ WÀlPÀUÀ¼À£ÀÄß FUÁUÀ¯Éà zÉñÀzÀ°è ¸Áܦ¸À¯ÁVzÉ.

8. £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÀ¼À°èAiÀÄÆ ¸ËgÀ d® »ÃlgïUÀ¼À ¥ÀæAiÉÆÃd£À«zÉ. EzÀjAzÀ £ÀªÀÄUÉ DgÁªÀĪÁUÀĪÀÅzÀ®èzÉ «zÀÄåvï Rað£À°è G½vÁAiÀÄ PÀÆqÁ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. 9. ¥ÀÄPÀÌmÉAiÀiÁV, ºÉÃgÀ¼ÀªÁV ®¨sÀå«gÀĪÀ ¥ÀæzÀƵÀ£À gÀ»vÀ ¸ËgÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß F vÀAvÀæeÁÕ£À zÀÄr¹PÉƼÀÄîvÀÛzÉ. ¤UÀ¢vÀ ¥ÀæªÀiÁt ªÀåªÀ¸ÉÜ M¼ÀUÉÆArzÀÄÝ, F ¸ËgÀ d® »ÃlgïUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ Cwà PÀrªÉÄ. 10. ºÁUÀÆ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀªÀjUÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀPÀ ªÁtÂdå ªÀåªÀ¸ÉÜ ºÁUÀÆ PÀgÀ jAiÀiÁ¬Äw ¸Ë®¨sÀå«zÉ. 11. gÁdå ªÀÄlÖzÀ°è ¸ËgÀ GµÀÚ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ C£ÀĵÁ×£ÀPÁÌV gÁdåUÀ¼À E¯ÁSÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½ªÉ. PÉÃAzÀæ ªÀÄlÖzÀ°è C¥ÁgÀA ¥ÀgÀ ±ÀQÛ ªÀÄÆ® ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ EzÀgÀ C£ÀĵÁ×£À ªÀiÁqÀÄwÛzÉ. «¼Á¸À : C¥ÁgÀA ¥ÀgÀ ±ÀQÛ ªÀÄÆ® ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ ¨ÁèPï-14, ¹.f.M. PÁA¥ÉèPïì ¯ÉÆâü gÀ¸ÉÛ £ÀªÀzɺÀ°-110003 n

¸ÀAUÀæºÀ : ¸ÀgÉÆÃd «dAiÀÄPÀĪÀiÁgï

ªÀÄÄ£ÉÆßÃl ªÉÆ£Éß ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ ºÀoÁvï ¥sÉÆãÀÄ, ‘K£ÀÄ? J¯Áè ¸ËRåªÁV¢ÝÃgÀ? vÀÄA¨Á ªÀļÉAiÀÄAvÉ, AiÀĪÀÄÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÁºÀªÀAvÉ, ¥Àæ±ÉßUÀ¼À ¸ÀgÀªÀiÁ¯É, £ÀªÀÄÆägÀß°è ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁzÀ F ªÀÄ¼É zɺÀ°AiÀÄ°è ºÉaѹzÀ ºÁºÁPÁgÀ JAvÀÄ? CAvÀÆ, £À£Àß zɺÀ° C£ÀĨsÀªÀzÀ ºÀ£ÉßgÉqÀÄ ªÀgÀĵÀUÀ¼À°è PÁtzÀ ªÀļÉ-F ¨Áj §AvÀÄ. vÀ£ÉÆßA¢UÉ ¥ÀæPÀÈwzÀvÀÛªÁzÀ ¸ËAzÀAiÀÄðªÀ£ÀÄß vÀAvÀÄ. EzÉà CPÉÆÖçgï£À°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁªÀÄ£ïªÉ¯ïÛ QæÃqÉUÀ¼À ¸À®ÄªÁV £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ £ÁUÀjÃPÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À G£ÀßwÃPÀgÀt ºÁUÀÆ gÀ¸ÉÛ, ¥ÁPÀÄðUÀ¼À ªÉʨsÀ«ÃPÀgÀtzÀ PÀÄgÀĺÀÄUÀ¼ÀÄ - ºÉƸÀ ºÉƸÀ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß vÀgÀ¯ÁgÀA©ü¹zÉ. ºÁUÁV ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼ÀÄ zɺÀ° ¥ÀæªÁ¸ÀPÉÌ ¥Áæ±À¸ÀÛöåªÁUÀ°ªÉ. E£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÆ ¸ÀºÀ zɺÀ°AiÀÄ ªÀļÉAiÀÄAvÉ MAzÁzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°ªÉ. DwäÃAiÀÄgÉÃ, §¤ß-PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß D£ÀA¢¹-¥ÉÆæÃvÁ컹. Dgï.gÉÃtÄPÀĪÀiÁgï, ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð

GavÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ qÁ. ©üêÀĨsÀlÖ CªÀgÀÄ EzÉà ¸É¥ÉÖA§gï ªÀÄvÀÄÛ CPÉÆÖçgï wAUÀ¼À°è d¥Á¤£À £ÀUÀgÀUÀ¼À°è gÉÆÃVUÀ½UÉ DAiÀÄĪÉÃðzÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ, ¸À®ºÉ, ²PÀët-vÀgÀ¨ÉÃw ªÀÄvÀÄÛ G¥À£Áå¸À PÉÆqÀĪÀÅzÀjAzÀ, GavÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸À®ºÉ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ°è ¸É¥ÉÖA§gï-CPÉÆÖçgï wAUÀ¼À°è EgÀĪÀÅ¢®è. £ÀªÉA§gï wAUÀ¼À PÉÆ£ÉAiÀÄ ¨sÁ£ÀĪÁgÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸À®ºÉ PÉÆqÀÄvÁÛgÉ. n

C©üªÀÄvÀ, ¸É¥ÉÖA§gï 2010

¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð

C®è°è UÀuÉñÀ ºÀ§â d£ÀPÀ¥ÀÄj PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ UÀuÉñÉÆÃvÀìªÀ 19.09.2010 gÀAzÀÄ ªÉÆÃqÀ£ïð EgÁ, PÁ£ïªÉAmï ¸ÀÆ̯ï, ©-1, d£ÀPÀ¥ÀÄjAiÀÄ°è ¨É¼ÀUÉÎ 10 UÀAmɬÄAzÀ £ÀqÉAiÀÄ°zÉ. ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ½UÉ : J£ï.Dgï. ²æãÁxï, PÁAiÀÄðzÀ²ð (9350010944) CªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹. zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ¥ÉÆð¸ï PÀ¯Áåt ¸À«ÄwAiÀÄÄ 8£Éà ªÁ¶ðPÀ UÀuÉñÉÆÃvÀìªÀªÀ£ÀÄß ¥ÉÆð¸ï PÁ¯ÉÆä, C±ÉÆÃPï «ºÁgïzÀ°è, ¸É¥ÉÖA§gï 11 ªÀÄvÀÄÛ 12 gÀAzÀÄ DZÀj¸ÀÄwÛzÉ. 11gÀ ¨É¼ÀUÉÎ 11UÀAmÉUÉ ¥ÀæwµÁÖ¥À£É. 12 gÀAzÀÄ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ «¸Àdð£É. ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ½UÉ : J.n. ²æäªÁ¸ï, PÁAiÀÄðzÀ²ð (9910388828) CªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹. UÀÄgïUÁAªï PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀªÀÅ ¸É¥ÉÖA§gï 11 ªÀÄvÀÄÛ 12gÀAzÀÄ gÁzsÁPÀȵÀÚ ºÁ¯ï, ¸ÉPÀÖgï-4, UÀÄgïUÁAªï£À°è UÀuÉñÀ ºÀ§âªÀ£ÀÄß DZÀj¸ÀÄwÛzÉ. 11gÀ ¨É¼ÀUÉÎ 10.30PÉÌ ¥ÀæwµÁÖ¥À£É ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7.30jAzÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 12gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10UÀAmÉUÉ «¸Àdð£É. ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ½UÉ : zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ, PÁAiÀÄðzÀ²ð (9910112588) CªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹. UËqÀ ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¸ÀªÀiÁdªÀÅ ¸ÁªÀðd¤PÀ UÀuÉñÉÆÃvÀìªÀªÀ£ÀÄß ¸É¥ÉÖA§gï 11 jAzÀ 15 gÀªÀgÉUÉ, ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPï ¨sÀªÀ£À, VÃvÁ ªÀÄA¢gÀ ªÀiÁUÀð, £ÀÆå gÁeÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀzÀ°è DZÀj¸À°zÉ. ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ½UÉ ¥Àæ±ÁAvï ¥ÉÊ, PÁAiÀÄðzÀ²ð (28744272 / 2065) CªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹.
ªÀÄ£À«ÄrzÀ UÀUÀÎgÀ

vÀÄ

¼ÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ JgÀqÀÄ PÀtÄÚUÀ¼ÉAzÀgÉ AiÀÄPÀë U Á£À ªÀÄvÀÄÛ ¨s À ÆvÁgÁzs À £É. £ÁUÁgÁzsÀ£É, PÀA§¼À, PÉÆýPÀlÖ EvÁå¢UÀ¼É®è D£ÀAvÀgÀzÀ ¸Á°£À°è §gÀÄvÀÛªÉ. EªÉ¯Áè F ¥Àæ z ÉñÀzÀ°è JA¢¤AzÀ PÁt ¹ PÉÆAqÀªÀÅ JAzÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖ. DzÀgÉ eÁUÀwÃPÀgÀtzÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀqÉzÀ ¤zÉÃð±ÀPÀ ²ªÀzsÀéeï ±ÉnÖ F PÁ®WÀlÖzÀ°èAiÀÄÆ EªÀÅ vÀªÀÄä JA¢£À d£À¦æAiÀÄvÉAiÀÄ£ÀÄß G½¹PÉÆAqÀÄ §A¢ªÉ JA§ÄzÀAvÀÆ ¤d. CvÀåAvÀ ºÉZÀÄÑ «zÁåªÀAvÀjgÀĪÀ vÀļÀÄ£ÁqÀÄ, AiÀÄPÀëUÁ£À ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆvÁgÁzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß G½¹, ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ §AzÀ §UÉAiÀÄÄ PÀÄvÀƺÀ®PÁjAiÀiÁVzÉ. ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ JgÀqÀÄ ¥ÀæPÁgÀUÀ¼ÀÄ JµÀÄÖ §°µÀתÁVªÉ JAzÀgÉ, CªÀÅ ¨ÉÃgÁªÀ ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä ©qÀ°®è. AiÀÄPÀëUÁ£À ¨sÀÆvÁgÁzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹ EzÀĪÀgÉUÉ MAzÉà MAzÀÄ M¼ÉîAiÀÄ PÁzÀA§jAiÀiÁUÀ°Ã, PÀvÉAiÀiÁUÀ°Ã, £ÁlPÀªÁUÀ°Ã §A¢®è. vÀļÀÄ£Ár£ÁzÀåAvÀ PÀAqÀÄ §gÀĪÀ AiÀÄPÀëUÁ£À PÀ¯Á«zÀgÀ §zÀÄPÀ£ÀÄß DzsÀj¹zÀ M¼ÉîAiÀÄ MAzÀÄ DvÀäZÀjvÉæAiÀÄÆ §A¢®è. ¨sÀÆvÁgÁzsÀ£ÉAiÀÄ PÀ¯Á«zÀgÀ zÁgÀÄt §zÀÄPÀ£ÀÄß DzsÀj¹zÀ PÀ¯ÁvÀäPÀ avÀæUÀ¼ÀÆ §A¢®è JA§ÄzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁUÀ ‘UÀUÀÎgÀ’ ZÀ®£ÀavÀæzÀ ªÀĺÀvÀé w½AiÀÄÄvÀÛzÉ. ºÁUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ vÀļÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ ¸ÀÆPÀëöä ªÀÄÄRªÉÇAzÀ£ÀÄß ªÀÄgÀĸÀ馅 ¹ zÀ ªÉÆzÀ® ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÉà UÀUÀÎgÀ. vÀļÀÄ«£À°è E z À Ä ª À g É U É § A z À vÀ¤AiÀÄ£À ¥ÁvÀæzÀ°è JA.PÉ. ªÀÄlÄÖ, G¦à£ÀAUÀr ZÀ®£ÀavÀæUÀ¼À°è ¸Àé®à ªÀÄnÖUÉ AiÀıÀ¹éAiÀiÁzÀzÉÝAzÀgÉ ‘PÉÆÃnZÉ£ÀßAiÀÄ’ ªÀiÁvÀæ. G½zɯÁè ZÀ®£ÀavÀæUÀ¼ÀÄ ‘vÀļÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ°èªÉ’ JA§ÄzÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹zÀgÉ CªÀÅUÀ¼À°è ‘v˼ÀªÀ ¸ÀA¸ÀÌøw’AiÀÄ CA±ÀUÀ¼ÉãÀÆ E®è. ‘UÀUÀÎgÀ’zÀ ¤ªÀiÁðvÀÈ ²æà ²ªÀzsÀéd ±ÉnÖ CªÀgÀÄ ¨sÀÆvÁgÁzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß DzsÀĤPÀ w¼ÀĪÀ½PÉAiÀÄ »£É߯ÉAiÀÄ°è ªÀÄgÀĸÀȶָÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁÝgÉ. F ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀÅ ¸ÁéUÀvÁºÀð ªÀiÁvÀæªÀ®è C©ü£ÀAzÀ£ÁºÀðªÀÇ ºËzÀÄ, KPÉAzÀgÉ ²ªÀzsÀéd CªÀjUÉ ‘¨sÀÆvÁgÁzsÀ£É’ JA§ÄzÀÄ MAzÀÄ zÀ¼ÀzÀ½PÉAiÀÄ®è, PÉêÀ® ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ ¨sÁUÀªÀÇ C®è. §zÀ®Ä ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ªÀÄ£ÀÄPÀÄ®zÀ ªÉÄÃ¯É vÀAzÉÆrØzÀ MAzÀÄ zÉÆqÀØ ¸ÀªÁ®Ä PÀÆqÁ ºËzÀÄ. F ¸ÀªÁ®£ÀÄß E¢j¸À®Ä PÉZÉÑzÉ ¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ §UÉÎ w¼ÀĪÀ½PÉ ¨ÉÃPÀÄ. J®èQÌAvÀ «ÄV¯ÁV ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ ZËPÀnÖ£ÁZÉ EtÂQ £ÉÆÃqÀĪÀ ªÀÄÄ£ÉÆßÃlªÀÇ ¨ÉÃPÀÄ. ¹¤ªÀiÁ DgÀA¨sÀªÁUÀĪÁUÀ ©©¹AiÀÄ PÉ®ªÀgÀÄ ‘±ÀAPÀgÀ’£ÉA§ ±Á¯Á CzsÁå¥ÀPÀ£À C£ÀĨsÀªÀ PÀxÀ£À PÉüÀ®Ä §gÀÄvÁÛgÉ. ±ÀAPÀgÀ£ÀÄ ¥ÀgÀA¥ÀgÁ£ÀÄUÀvÀªÁV ¨sÀÆvÀ £ÀvÀð£À ªÀiÁqÀĪÀ vÀ¤AiÀÄ£ÉA§ PÀ¯Á«zÀ£À «zÁåªÀAvÀ ªÀÄUÀ. ©©¹ AiÀĪÀjUÉ vÀ£Àß PÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉüÀĪÀ ±ÀAPÀgÀ£ÀÄ vÀ£Àß zÀȶÖPÉÆãÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ §zÀÄPÀ£ÀÄß, CzÀPÀÌAnPÉÆAqÀÄ §AzÀ ¨sÀÆvÁgÁzsÀ£ÉAiÀÄ §UÉÎAiÀÄÆ w½¹ ºÉüÀÄvÁÛ£É. CAzÀgÉ «zÁåªÀAvÀ vÀgÀÄt£ÉÆêÀð£ÀÄ PÀtÄÚUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¨sÀÆvÁgÁzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÀ ¥Àj¬ÄzÀÄ. ±ÀAPÀgÀ£À vÀAzÉ vÀ¤AiÀĤUÉ ªÀµÀðPÉÌ £Á¯ÉÌöÊzÀÄ wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À PÁ®¨sÀÆvÀPÉÌ PÀlÄÖªÀ PÉ®¸À. D ¨sÀÆvÀ PÀnÖ, vÁ£Éà zÉʪÀªÁzÁUÀ DvÀ¤UÉ HgɯÁè PÉÊ ªÀÄÄVAiÀÄÄvÀÛzÉ. D ºÉÆwÛ£À°è DvÀ¤UÉ w£Àß®Ä PÀÆqÁ MAzÀµÀÄÖ zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ¨sÀÆvÁgÁzsÀ£ÉAiÀÄ 4-5 wAUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀ D£ÀAvÀgÀ vÀ¤AiÀÄ£À£ÀÄß PÉüÀĪÀªÀgÉà E®è. DvÀ zÉʪÀzÀ ¸ÉÃªÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÁV G½zÀ ¢£ÀUÀ¼À°è DvÀ ¨ÉÃgÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀAvÉAiÀÄÆ E®è. »ÃUÁV DvÀ §ºÀĪÀÄnÖUÉ ©üPÉë ¨ÉÃr §zÀÄPÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. F C¸ÀºÁAiÀÄPÀvÉAiÀÄ°è ºÀÄlÄÖªÀ zÀÄBRªÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀÄ®Ä vÀ¤AiÀÄ PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ£É. EzÀjAzÁV DvÀ£À §zÀÄPÀÄ E£ÀßµÀÄÖ §¨sÀðgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. gÁwæ zÉʪÀªÁUÀĪÀ vÀ¤AiÀÄ£ÀÄ ºÀUÀ°£À°è §qÀvÀ£ÀzÀ ¨ÉÃUÉAiÀÄ°è ¨ÉÃAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß avÀæ ªÀÄ£ÀªÀÄÄlÄÖªÀAvÉ awæ¸ÀÄvÀÛzÉ. vÀAzÉAiÀÄ F zÁgÀÄt §zÀÄPÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ¨É¼ÉzÀ ±ÀAPÀgÀ£ÀÄ ¨sÀÆvÁgÁzsÀ£ÉAiÀÄ PÀÄtÂvÀªÀ£ÀÄß PÀ°vÀgÀÆ, CzÀgÀ°è ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄ®Ä EaÒ¸ÀzÉ ±Á¯Á ªÀiÁ¸ÀÛgÀ£ÁUÀÄvÁÛ£É. F £ÀqÀÄªÉ ºÉÆ¼É zÁlĪÁUÀ eÁj ©zÀÝ vÀ¤AiÀÄ£À ¸ÉÆAl ªÀÄÄjzÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. CªÀ£À£ÀÄß zÉʪÀ ªÀiÁrzÀ ªÀÄA¢UÀ¼É¯Áè C£ÀÄPÀA¥ÀzÀ ªÀiÁvÁ£ÁßrzÀgÁzÀgÀÆ vÀ¤AiÀÄ£À aQvÉìUÉ ¨ÉÃPÁzÀµÀÄÖ ºÀt §gÀĪÀÅ¢®è. F ¸À® £À£ÀUÉ ¨sÀÆvÀPÉÌ PÀlÖ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ vÀ¤AiÀÄ CAUÀ¯Áa ºÉüÀÄvÁÛ£É. HgÀªÀjUÉ EzÀÄ zÉÆqÀØ ¸ÀªÀĸÉåAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è, KPÉAzÀgÉ CªÀgÉ®è ‘¤£Àß ªÀÄUÀ ±ÀAPÀgÀ ¨sÀÆvÀPÉÌ PÀlÖ°’ JAzÀÄ DgÁªÀĪÁV ºÉý ©qÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ vÀ¤AiÀÄ£À ¤jÃPÉëAiÀÄAvÉ ±ÀAPÀgÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ¨sÀÆvÀPÉÌ PÀlÄÖªÀÅ¢®è JAzÀÄ ©qÀÄvÁÛ£É. DUÀ ªÀiÁvÀæ DgÁªÀĪÁVzÀÝ HgÀªÀgÉ®è D¥ÀvÀÄÛ §AzÀªÀgÀAvÉ vÀ®ètUÉƼÀÄîvÁÛgÉ. vÀ¤AiÀÄ£À zÀÄUÀÄqÀ ºÉZÁÑUÀÄvÀÛzÉ. ¹¤ªÀiÁzÀ CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¨sÁUÀªÉAzÀgÉ EzÉà DVzÉ. PÉÆ£ÉUÉ K£ÉÆà AiÉÆÃa¹zÀ ±ÀAPÀgÀ£ÀÄ ¨s À ÆvÀ PÀlÖ ® Ä vÀ¤AiÀÄ£À ªÀÄqÀ¢ ¥ÁvÀæzÀ°è dAiÀIJî, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ M¦à P ÉƼÀÄî v ÁÛ £ É. vÀ¤AiÀÄ£ÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ HgÀªÀgÉ®è ¤gÁ¼ÀªÁUÀÄvÁÛgÉ. ±ÀAPÀgÀ£ÀÄ PÀæªÀħzÀÞªÁV (DvÀ zÉʪÀªÁzÁUÀ DvÀ£À ±Á¯Á ªÀÄPÀ̼ÀÄ DvÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃr Q¸ÀPÀÌ£É £ÀUÀĪÀ zÀȱÀå £À£Àß°è UÁqsÀªÁV G½zÀÄ ©nÖzÉ) ¨sÀÆvÀ PÀnÖ PÀÄtÂAiÀÄÄvÁÛ£É. J¯Áè ªÀÄÄVzÁzÀ D£ÀAvÀgÀ DvÀ UÀUÀÎgÀzÀ (¨sÀÆvÀzÀ PÁ°£À UÉeÉÓ) ±À§Ý¢AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ HgÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉAiÀÄÄvÁÛ£É. “£Á£ÀÄ ¥ÀgÀA¥ÀgÉUÉ UËgÀªÀ PÉÆlÄÖ ¨sÀÆvÀ PÀnÖzÉ. ¤ÃªÀÅ ¨sÀÆvÀ PÀlÄÖªÀ PÀ¯Á«zÀjUÉ ¸ÀÆPÀÛ ¸ÀA¨sÁªÀ£É ¤ÃqÀ¢zÀÝgÉ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ £Á£ÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ §tÚ ºÀZÀÄѪÀÅ¢®è” JAzÀÄ WÉÆö¹ ©qÀÄvÁÛ£É. ¸Àé®à PÀ¹«¹UÉÆAqÀgÀÆ d£ÀgÀÄ M¥ÀÄàªÀ°èUÉ ¹¤ªÀiÁ ªÀÄÄVAiÀÄÄvÀÛzÉ. ©©¹AiÀĪÀjUÉ vÀ£Àß ªÀÄqÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ±ÀAPÀgÀ ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀÄvÁÛ£É. ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ MqÀ¯ÉƼÀVAzÀ ºÉƸÀ ¨É¼ÀPÀÄ ªÀÄÆrzÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÉ ‘UÀUÀÎgÀ’ªÀÅ wêÀæªÁzÀ ªÉÊZÁjPÀvɬÄAzÀ ¨sÀÆvÁgÁzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆqsÀ£ÀA©PÉ JAzÀÄ PÀgÉzÀÄ wgÀ¸ÀÌj¸ÀĪÀÅ¢®è. ‘eÁ£À¥ÀzÀ’ ºÉ¸Àj£À°è ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉʨsÀ«ÃPÀj¸ÀĪÀÅzÀÆ E®è. §zÀ®Ä DzsÀĤPÀ Cj«£À°è ¨sÀÆvÁgÁzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ¥ÀæZÉÆâ¸ÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀÄgÉñÀ ¨sÉÊgÀ ¸ÀAzÀægÀªÀgÀÄ vÀļÀÄ£Ár£À ºÀ¹gÀÄ, KgÀÄvÀUÀÄÎUÀ¼À£ÀÄß, §qÀvÀ£ÀªÀ£ÀÄß CvÀåzÀÄãvÀªÁV PÁåªÀÄgÁzÀ°è ¸ÉgÉ »r¢zÁÝgÉ. ¸ÀÄZÉÃAzÀæ ¥Àæ¸Ázï CªÀgÀÄ ±ÀAPÀgÀ£ÁV ªÀÄ£ÀªÀÄÄlÄÖªÀAvÉ C©ü£À¬Ä¹zÁÝgÉ. JA.PÉ. ªÀÄlÄÖ G¦à£ÀAUÀr CªÀgÀÄ vÀ¤AiÀÄ£ÁV ¨sÁªÀ¥ÀÆtð C©ü£ÀAiÀÄ ¤ÃrzÁÝgÉ. ²ªÀzsÀéd ±ÉnÖ CªÀgÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÉ ¸ÀºÀdªÁV gÁµÀÖç¥Àæ±À¹Û zÉÆgÀQzÉ. vÀļÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ ¸ÀÆPÀëöäUÀ¼À£ÀÄß ZÉ£ÁßV §®è CªÀjAzÀ E£ÀßµÀÄÖ avÀæUÀ¼ÀÄ §gÀ° JAzÀÄ ºÁgÉʸÀÄvÉÛãÉ. n

qÁ. ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ ©½ªÀÄ¯É C©üªÀÄvÀ, ¸É¥ÉÖA§gï 2010


C£ÉPïì PÀlÖqÀ GzÁÏl£É ªÀÄÄ

RåªÀÄAwæ ©.J¸ï AiÀÄqÀÆågÀ¥Àà CªÀgÀÄ zɺÀ°AiÀÄ PËn®å ªÀiÁUÀðzÀ PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀªÀ£À _ 1 gÀ PÁªÉÃj ¨sÀªÀ£À »A¨sÁUÀ ¤«Äð¸À¯ÁVgÀĪÀ £Á®ÄÌ ªÀĺÀrAiÀÄ CvÁåzsÀĤPÀ C£ÉPïì PÀlÖqÀªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 19.08.2010gÀAzÀÄ GzÁÏl¹zÀgÀÄ. GzÁÏl£É §½PÀ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ zɺÀ°AiÀÄ°è ªÀÄÆgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛªÉ. DzÀgÉ PÁAiÀÄ𠤫ÄvÀÛ gÁdå¢AzÀ £ÀªÀzɺÀ°UÉ ºÉZÀÄÑ UÀtågÀÄ DUÀ«Ä¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è F ¨sÀªÀ£ÀUÀ¼À°è ªÁ¸ÀÛªÀåzÀ PÉÆoÀrUÀ¼À PÉÆgÀvÉ vÀ¯ÉzÀÆgÀÄwÛvÀÄÛ. F ªÉÃ¼É UÀtågÀÄ SÁ¸ÀV ºÉÆÃmɯïUÀ¼À£ÀÄß CªÀ®A©¸À¨ÉÃPÁVvÀÄÛ . EzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀUÀAqÀ gÁdå¸ÀPÁðgÀ ºÉƸÀzÁV C£ÉPïì PÀlÖ q À ¤«Äð¸À®Ä ªÀÄÄAzÁ¬ÄvÀÄ. gÁdå¸ÀPÁðgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ F ¤zsÁðgÀ¢AzÀ EAzÀÄ £Á®ÄÌ ªÀĺÀrAiÀÄ CvÁåzsÀĤPÀ C£ÉPïì PÀlÖqÀ ¤ªÀiÁðtUÉÆArzÉ. 36 PÉÆÃn gÀÆ¥Á¬Ä ªÉZÀÑzÀ°è £Á®ÄÌ ªÀĺÀrAiÀÄ C£ÉPïì PÀlÖqÀ ¤«Äð¸À¯ÁVzÀÄÝ , gÁdå ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSÉ ¤UÀ¢vÀ CªÀ¢üAiÉƼÀUÉ PÁªÀÄUÁj ¥ÀÆtðUÉƽ¹zÉ. £ÀÆvÀ£À C£ÉPïì PÀlÖqÀzÀ°è ªÀÄÄRåªÀÄAwæ ªÀÄvÀÄÛ gÁdå¥Á®gÀ Cw ¸ÀĸÀfÓvÀ PÉÆoÀr M¼ÀUÉÆAqÀvÉ MlÄÖ 34 PÉÆoÀrUÀ½zÀÄÝ, EzÀgÀ°è 24 UÀtågÀ PÉÆoÀr, 10 CwUÀtågÀ PÉÆoÀr M¼ÀUÉÆArzÉ. £É®ªÀĺÀrAiÀÄ°è ¥ÁQðAUï ªÀåªÀ¸ÉÜ EzÉ, C®èzÉ £ÀÆvÀ£À C£ÉPïì PÀlÖqÀzÀ°è CAvÀeÁ𮠸ˮ¨sÀå, G£ÀßvÀ ¸ÀÄgÀPÁë ªÀåªÀ¸ÉÜ, ªÀļɤÃgÀÄ PÉÆÃAiÀÄÄè ªÀåªÀ¸ÉÜ, ¥ÀæwªÀĺÀrAiÀÄ®Æè ¸À¨sÁAUÀt, PÁå¥ÀÆì¯ï UÁè¸ï ªÀÄAiÀÄ °¥ïÖ C¼ÀªÀr¸À¯ÁVzÉ. EzÀjAzÀ PÁAiÀÄ𠤫ÄvÀÛ gÁdå¢AzÀ £ÀªÀzɺÀ°UÉ DUÀ«Ä¸ÀĪÀ gÁdåzÀ ªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ, ¥ÀæzsÁ£À

PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÁjUÀ¼À ªÁ¸ÀÛªÀåPÉÌ ¸ÀºÁAiÀĪÁUÀ°zÉ. £ÀÆvÀ£À C£ÉPïì PÀlÖqÀ ¤ªÀiÁðt¢AzÀ gÁdå¢AzÀ ºÉZÀÄÑ ¸ÀASÉåAiÀÄ UÀtågÀÄ DUÀ«Ä¹zÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è SÁ¸ÀV ºÉÆÃmɯïUÀ¼À CªÀ®A§£É vÀ¥Àà°zÉ JAzÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ. C®èzÉ gÁdåzÀ ¸ÀA¸ÀzÀgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ DUÀ«Ä¹zÁUÀ ªÁ¸ÀÛªÀåPÉÌ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀÄwÛzÉ JAzÀÄ gÁdå¸ÀPÁðgÀzÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀA¢zÁÝgÉ. F PÁgÀt¢AzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À d£ÀgÀ¯ï ºÁ¸ÉÖ¯ï ¸ÀܼÀzÀ°è gÁdåzÀ ¸ÀA¸ÀzÀjUÉ ªÁ¸ÀÛªÀå PÉÆoÀrUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¸À®Ä ¸ÀzÀåzÀ¯Éè PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zɺÀ°AiÀÄ°è ¸ÀA¸ÀzÀjUÉ gÁdå¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ ºÉaÑ£À ¸Ë®¨sÀå ¤ÃqÀ®Ä CUÀvÀå PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÁV w½¹zÀgÀÄ. ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è G¥À¹ÜvÀjzÀÝ PÉÃAzÀæ gÉʯÉé gÁdåSÁvÉ ¸ÀaªÀ PÉ.JZï. ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà gÁdå¸ÀPÁðgÀ PÉÊUÉƼÀÄîªÀ C©üªÀÈ¢Þ PÁAiÀÄðUÀ½UÉ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀºÀPÁgÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀgÀÄ. ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV ¸ÀaªÀ ¹.JA.GzÁ¹, «zsÁ£À¥ÀjµÀvï ¸À¨ÁzsÀåPÀë r.JZï.±ÀAPÀgÀªÀÄÆwð, ªÁvÁð ¸ÀaªÀ PÀmÁÖ ¸ÀħæªÀÄtå£ÁAiÀÄÄØ, zɺÀ° «±ÉõÀ ¥Àæw¤¢ü zÀ£ÀAdAiÀÄ PÀĪÀiÁgï, zɺÀ° ºÉZÀÄѪÀj «±ÉõÀ ¥Àæw¤¢ü ¨ÉÊPÉgÉ £ÁUÉñï, ¤ªÁ¹ CAiÀÄÄPÀÛgÁzsÀ ²æêÀÄw EAPÉÆÃAUÁè d«ÄÃgï ¸ÉÃjzÀAvÉ ºÀ®ªÀÅ ¸ÀA¸ÀzÀgÀÄ ºÁUÀÆ ««zsÀ E¯ÁSÉAiÀÄ »jAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀëgÁzÀ ²æà ¹.«. UÉÆæ£Áxï, G¥ÁzsÀåPÀëgÁzÀ ²æà ªÀ¸ÀAvÀ ±ÉnÖ ¨É¼ÁîgÉ, G¥ÁzsÀåPÉë ²æêÀÄw GµÁ ¨sÀgÀvÁ¢æ, ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð ²æà Dgï.gÉÃtÄPÀĪÀiÁgï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æà CAd¤ UËqÀ, ²æà «.«. ©gÁzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ²æà PÉ.J¸ï.f. ±ÉnÖ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.

C£ÉPïì PÀlÖqÀ GzÁÏl£Á ¥ÀƪÀð ¥ÀÆeÉAiÀÄ°è PÀ£ÁðlPÀzÀ ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ, ¸ÀA¥ÀÄlzÀ ¸ÀaªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ªÀUÀð

C©üªÀÄvÀ, ¸É¥ÉÖA§gï 2010
¸ÀAWÀzÀ°è ²æà J.¦. PÀĪÀÄmÁPÀgï CªÀjUÉ ¨sÁªÀ¥ÀÆtð ±ÀæzÁÞAd° ²æÃAiÀÄÄvÀ J.¦. PÀĪÀÄmÁPÀgÀgÀªÀgÀ ¤zsÀ£ÀzÉÆA¢UÉ £ÁªÉ®è zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ J¥ÀàvÀÛgÀ ºÁUÀÆ JA§vÀÛgÀ zÀ±ÀPÀUÀ¼À°è zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ¸ÀAWÀzÀ E£ÉÆßAzÀÄ »jAiÀÄ ZÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀAvÁVzÉ. §UÉAiÀÄ ¹ÜvÀåAvÀgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀArvÀÄ. F J®è ZÀZÉð«ZÀZÉðUÀ¼À £ÀqÀĪÉ. zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß PÀnÖ ¨É¼É¹zÀ ªÀĺÀ¤ÃAiÀÄgÀ°è CªÀgÀÄ . .UÉÆAzÀ®UÀ¼À £ÀqÀĪÉ. . . ºÁzÀÄ §AzÀªÀgÀÄ ²æà PÀĪÀÄmÁPÀgÀgÀªÀgÀÄ. ¥ÀæªÀÄÄRgÁVzÀÝgÀÄ. ¸ÀAWÀzÀ CgÀªÀvÀÛPÀÆÌ «ÄÃjzÀ EwºÁ¸ÀzÀ ¥ÀÄlUÀ¼À°è JA§vÀÛgÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀgÀĵÀUÀ¼À PÁ® ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðPÁj CzÀ£ÀÄß N¯ÉʹzÀ, ¨É¼É¬Ä¹zÀ »jAiÀÄ ZÉÃvÀ£ÀUÀ¼À ¸Á®Ä vÀÄA¨Á ¸À«ÄwAiÀÄ°è ¸ÀzÀ¸ÀågÁV, £ÀAvÀgÀ G¥ÁzsÀåPÀëgÁV PÉ®¸À ªÀiÁrzÀgÀÄ. zÉÆqÀØzÀÄ. LªÀvÀÛgÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀªÉA§ «ZÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀAWÀzÀ K½UÉUÁV DV£À J®è g ÉÆA¢UÉ ºÉUÀ®Ä PÉÆlÄÖ PÉ®¸À ªÉƼɬĹ, £ÀAvÀgÀ CzÀ£ÀÄß ¨É¼É¬Ä¹zÀ »jAiÀÄgÉ®è MAzÀ®è MAzÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ. vÉÆA§vÀÛgÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è CªÀgÀÄ ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀëgÁV §UÉAiÀÄ°è £À«ÄäAzÀ zÀÆgÀªÁVzÁÝgÉ. CgÀªÀvÀÛgÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è §AzÀ qÁ|| ¤AiÀÄÄPÀÛ g ÁV CzÀÄã v ÀªÁzÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr vÉÆÃj¹zÀgÀÄ. CªÀgÀ PÁ®zÀ°è ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÁV ²æà J¸ï. ¸ÀgÉÆÃf¤ ªÀÄ»¶AiÀĪÀgÀÄ, C§¸ÀªÀÄgÀªÀgÀÄ, UÉÆÃ¥Á® PÀȵÀÚ¨sÀlÖgÀÄ §A¢zÀÄÝ, C©üªÀÄvÀªÀ£ÀÄß ºÀÄlÄÖ ºÁQ, ±Á¹ÛçUÀ¼ÀÄ, PÉ.Dgï. £ÁUÀgÁdgÀªÀgÀÄ . . .»ÃUÉ F ¸ÀA¥Á¢¸ÀĪÀ ºÉÆuÉ ºÉÆvÀÛ ºÀ®ªÀÅ »jAiÀÄgÀÄ, ¸Á®Ä ¨É¼ÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. F ¸Á°£À°è vÀgÀÄtgÀÄ. . . CzÉÆAzÀÄ ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀAPÀæªÀÄtzÀ ¤®ÄèªÀªÀgÀÄ ²æà J.¦. PÀĪÀÄmÁPÀgÀgÀªÀgÀÄ. PÁ®zÀ JAzÀgÉ vÀ¥ÁàUÀ¯ÁgÀzÀÄ. CªÀgÀ CgÀªÀvÀÛgÀ zÀ±ÀPÀzÀ ªÀÄzsÀå¨sÁUÀzÀ°è zɺÀ°UÉ PÁ®zÀ¯Éèà ¸ÀAWÀzÀ £ÁlPÉÆÃvÀìªÀªÀÇ §AzÀ ¢|| PÀĪÀÄmÁPÀgÀgÀªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. ¸ÉêÉAiÀÄ°èzÀݪÀgÀÄ. ¸ÀévÀAvÀæ ¨sÁgÀvÀzÀ CzsÀåPÀëgÁV CªÀgÀÄ zɺÀ° C¨sÀÄåzÀAiÀÄzÀ PÀ£À¹£À°è ºÉÆPÀ̪ÀgÀÄ. PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ¢AzÀ ºÉÆgÀ GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀÄ PÀĪÀÄmÁzÀ §AzÀgÀÆ ‘PÀ£ÁðlPÀ’ CªÀgÀ£ÀÄß §½ vÉÆA§vÀÄÛ ªÀ¸ÀAvÀUÀ¼À »AzÉ d¤¹zÀ CªÀgÀÄ ¸ÀévÀAvÀæ ¨sÁgÀvÀzÀ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ªÀiÁf CzsÀåPÀë ²æà J.¦. PÀĪÀÄmÁPÀgï ©qÀ°®è . DUÀ¯Éà ºÉýzÀAvÉ, Hj£À £É£À¥ÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀzÁ DzÀ±ÀðzÀ ªÉÆzÀ® ¦Ã½UÉ. F CªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ 22.08.2010gÀAzÀÄ ¸ÀAWÀzÀ°è ±ÀæzÁÞAd° PÁqÀÄwÛvÀÄÛ. £Á£ÀÄ ¸ÀºÀ GvÀÛgÀ DzÀ±ÀðUÀ¼À PÀ£À¹£ÉÆA¢UÉ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß K¥Àðr¸À¯ÁVvÀÄÛ. PÀ£ÀßqÀzÀªÀ£Éà DVzÀÝjAzÀ CªÀjUÉ ¸ÀgÀPÁj ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃj, »jAiÀÄ PÀ£ÀßrUÀgÁzÀ L. gÁªÀÄ ªÉÆúÀ£À gÁªï, J£ï. eÉ. £À£ÉÆßA¢UÉ Hj£À §¢AiÀÄ ¸ÀÄ¢Ý zÉñÀzÀ ««zsÀ ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄwÛ PÁªÀÄvï, ¸Á«wæ ±Á¹Ûç, ¸ÀÄ«ÄvÀæ gÁªï, qÁ. ªÉAPÀmÁZÀ® ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ vÀªÀPÀ vÀÄA©gÀÄwÛvÀÄÛ. PÉÆ£ÉUÉ zɺÀ°UÉ §AzÀªÀgÀÄ. ºÉUÀqÉ, J¸ï. PÀȵÀÚ ¨sÀmï, ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀë PÁqÀÄ-ªÉÄÃqÀÄ, UÀÄqÀØ-¨ÉlÖUÀ½AzÀ vÀªÀÄä HgÁzÀ PÀĪÀÄmÁªÀ£ÀÄß JµÉÆÖà zÀ±ÀPÀUÀ¼À »AzÉ vÉÆgÉzÀgÀÆ ²æà ¹.«. UÉÆæ£Áxï PÀĪÀÄmÁPÀgï CªÀgÀ ¸ÀÄ¥ÀÄvÀæ ¸ÉÆ¸É vÀÄA©zÀ GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¥ÀÄwæ ¸À¨sÉAiÀÄ°è ºÁdjzÀÄÝ ²æà PÀĪÀÄmÁPÀgï zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀÄAvÉ C©üªÀÈ¢Þ PÀĪÀÄmÁzÀ ¥Àj¸ÀgÀ. . . “¸ÀºÁå¢æAiÀÄ ¥ÀxÀzÀvÀÛ ¸ÁV¸À¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ CªÀgÀ ZÀ¥ÀàgÀ”zÀ vÀA¥ÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß JAzÀÆ CªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀPÉÌ ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀPÉÌ D±ÀAiÀĪÁVvÀÄÛ . vÁ£ÀÄ ºÀÄnÖ ¨É¼ÉzÀ ©qÀ¯Éà E®è. CªÀgÉƧ⠸ÀgÀ¼À, ¸ÀÄAzÀgÀ ¤ÃrzÀ «±ÉõÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß £É£À¦¹PÉÆAqÀÄ HjUÉ K£ÁzÀgÀÆ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ, ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ PÉÆAPÀt PÀ£ÀßrUÀgÁVzÀÝ g ÀÄ. PÉÆAPÀt ¨sÁªÀ¥ÀÆtð ±ÀæzÁÞAd°AiÀÄ£ÀÄß JA§ CzÀªÀÄå DPÁAPÉë CªÀgÀzÀÄÝ . ºÉÃUÉ ªÀģɪÀiÁvÁVzÀÝgÀÆ CªÀgÀÄ »A¢, EAVèµï, C¦ð¹zÀgÀÄ. ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ? K£ÀÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ? JA§ÄzÀ£ÀÄß ªÀÄgÁp . . . E£ÀÆß ºÀ®ªÁgÀÄ ¨s Á gÀwÃAiÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ ¨Áj £À£ÉÆßA¢UÉ ZÀað¹zÀÆÝ EzÉ. DV£À ¨sÁµÉUÀ¼À°è ¥ÀjtÂvÀgÁVzÀÝgÀÄ. CgÀªÀvÀÛgÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è zɺÀ°UÉ §AzÀ ªÉÄïÉ, «ÄãÀÄ ¤ÃjV½zÀAvÉ, ªÉüÉAiÀÄ°è GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀÄ ¥Àj¸ÀgÀ PÁ¼ÀUÀzÀ°è £ÁªÉ®è CªÀjUÉ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è vÉÆqÀVPÉƼÀî®Ä vÉÆqÀVPÉÆAqÀ PÁ®, ºÀ®ªÁgÀÄ »jAiÀÄgÀÄ, ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀgÀÄ, ºÉZÀÄÑ PÁ® ¨ÉÃPÁUÀ°®è. gÁªÀÄPÀȵÀÚ ¥ÀÄgÀA£À°è ¸ÁܦvÀªÁzÀ zɺÀ° ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀgÀÄ GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀÄ ¥Àj¸ÀgÀªÀ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉƼÀî®Ä PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ DV£À PÀlÖ q ÀzÀ JqÉAiÀįÉè à CªÀgÀ ¸ÀPÁðj ºÉÆÃgÁqÀÄwÛzÀÝ PÁ® ºÀ®ªÁgÀÄ zÉÆqÀØzÉÆqÀØ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ F f¯ÉèUÉ ªÁ¸À¸ÁÜ£À«vÀÄÛ. ªÉÆÃw¨ÁV£À ¸ÀgÀPÁj ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À §AzÀÄ d£ÀgÀ d£ÀfêÀ£ÀªÀ£Éßà C¸ÀÛªÀå¸ÀÜUÉƽ¹zÀÝ PÁ®ªÀzÀÄ. PÁgÀªÁgÀzÀ PÁ® EzÀݪÀgÀÄ. CªÀgÀÄ »ÃUÁV JqÀ« ©zÀÝgÉ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ ¹Ã§qïð AiÉÆÃd£É, PÁ½£À¢ AiÉÆÃd£É, ±ÀgÁªÀw AiÉÆÃd£É, PÉÊUÁ JA§AvÁ¬ÄvÀÄ. PÀĪÀÄmÁPÀgÀ zÀA¥ÀwUÀ¼ÀÄ DV£À ªÉüÉAiÀÄ°è zɺÀ° CtĸÁܪÀgÀ, ¨ÉÃqÀw AiÉÆÃd£É. . .»ÃUÉ §jà AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À ¸Á®Ä. PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀPÉÌ ¤ÃrzÀ ¸ÉêÉ. . . ¦æÃw. . . C¥ÁgÀªÁzÀzÀÄÝ. F J®è AiÉÆÃd£ÉUÀ½AzÀ f¯ÉèAiÀÄ §qÀ d£ÀjUÉ K£ÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀ? ªÁgÀzÀ°è ºÀvÁÛgÀÄ ¨Áj ¸ÀAWÀPÉÌ §gÀĪÀÅzÀÄ. . . §gÀĪÁUÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è C¯Éè vÀ¯ÉvÀ¯ÁAvÀgÀUÀ½AzÀ EzÀݪÀjUÉ zÉÆgÀPÀĪÀÅzÁzÀgÀÆ K£ÀÄ? F wAr-w¤¸ÀÄUÀ¼ÀÄ. . .¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ. . . ZÀZÉðUÀ¼ÀÄ. . . J®è ªÁzÀUÀ¼À£ÀÄß M¦àPÉƼÀÄîªÀ ¢| PÀĪÀÄmÁPÀgÀgÀªÀgÀÄ ¸ÀévÀB vÁªÉà “vÁ£ÀÄ MAzÀÄ §UÉAiÀÄ°è ¸ÀAWÀzÀ PÁªÀ®ÄUÁgÀ£ÁVzÉÝ” JAzÀÄ ¢|| PÀĪÀÄmÁPÉÌ ºÉÆÃV ºÀ®ªÁgÀÄ ¢£ÀUÀ¼À PÁ®, §ºÀıÀB wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À PÁ® G½zÀÄPÉÆAqÀÄ, C°è£À. . . vÀªÀÄÆäj£À d£ÀjUÉ zɺÀ°AiÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ PÀĪÀÄmÁPÀgÀgÀªÀgÉà £À£ÉÆßA¢UÉ ºÉýPÉÆArzÁÝgÉ.

10

C©üªÀÄvÀ, ¸É¥ÉÖA§gï 2010


¨ÉÆPÀ̸À¢AzÀ ºÉÆgÀ©Ã¼ÀĪÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À°è . . .CzÀgÀ®Æè ¥Àj¸ÀgÀªÀ£ÀÄß G½¹PÉƼÀÄîªÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃUÉ vÀ®Ä¦¸À§ºÀÄzÉA§ÄzÀgÀ §UÉÎ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä PÀ¼ÀPÀ½AiÀÄ ¢|| PÀĪÀÄmÁPÀgÀgÀªÀgÀÄ, K£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ... K£ÁzÀgÀÆ DUÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ vÀgÁvÀÄjAiÀįÉèà EgÀĪÀªÀgÀÄ. vÀªÀÄä §zÀÄQ£À PÉÆ£ÉAiÀÄ PÀëtUÀ¼ÀªÀgÉUÀÆ F §UÉAiÀÄ PÀ¼ÀPÀ½ CªÀgÀ£ÀÆß ©qÀ¯Éà E®è. DgÉÆÃUÀå ºÀzÀUÉnÖzÀÝgÀÆ, zÀ馅 ªÀÄAdªÁVzÀÝgÀÆ, zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ §UÉÎ, zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ±Á¯ÉAiÀÄ §UÉÎ ºÁUÀÆ vÀªÀÄä EvÀgÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À §UÉÎ CªÀgÀÄ ¸ÀzÁ eÁUÀÈvÀgÁVgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. “K£ÀÄ ªÀiÁqÁÛ E¢ÝÃj. . .EzÀÄ AiÀiÁPÉ DUÀÄ¢®è?. . .¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¤®è¨ÁgÀzÀÄ?. . .¨ÁQ J®è PÉ®¸À EgÀÛzÉ. . .EzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀ¥Àà” JA¨É¯Áè MvÁÛ¸É. . .¥sÉÆãÀÄ ªÀiÁr ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀÄ. . .d£À¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ ¸À«Ää½vÀªÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ GvÁìºÀzÀ ¥Àj. vÀªÀÄä ±ÀÄzÀÝ PÉÆAPÀt PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÉÆUÀqÀ£Éßà PÉüÀĪÀÅzÉà MAzÀÄ ºÀ§â . PÀ£ÁðlPÀzÀ d£ÀfêÀ£ÀzÀ, MAzÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ CAUÀªÁV CªÀgÀÄ zɺÀ°AiÀÄ°è §zÀÄQzÀÝgÀÄ. zɺÀ°AiÀÄ PÉÆAPÀt ¸ÀAWÀzÉÆA¢UÀÆ CµÉÖà GvÁìºÀ¢AzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ PÁ®zÀ¯Éèà ¸ÀAWÀªÀÅ zɺÀ°AiÀÄ PÉÆAPÀt C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï eÉÆvÉ ¸ÉÃj ºÀ®ªÁgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÆÃf¹zÀÝ£ÀÄß E°è £É£À¦¸À§ºÀÄzÀÄ. £Á£ÀÄ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀæzÁ s £À PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁVzÀÝ PÁ®zÀ°è ¸ÀAWÀzÀ £ÀÆvÀ£À PÀlÖqÀzÀ gÀÆ¥ÀgÉõÉUÀ¼À AiÉÆÃd£ÉAiÀÄÆ ¥ÁægÀA¨sÀªÁVvÀÄÛ. J®èjUÀÆ MAzÀÄ §UÉAiÀÄ GvÁìºÀ. . .ºÁUÉAiÉÄà aAvÉ PÀÆqÁ. EzÀÝ PÀlÖqÀªÀ£ÀÄß PÉqÀ«, £ÀÆvÀ£À ¸À¨sÁAUÀtªÀ£ÀÄß ¤«Äð¹PÉƼÀÄîªÀÅzÉÃ? ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀgÀĵÀUÀ¼À EzÉà ZÀZÉð ¸ÀAWÀzÀ°è £ÀqɬÄvÀÄ. EªÉ®èzÀPÀÆÌ ºÀt J°èAzÀ §gÀ§ºÀÄzÀÄ? EzÉ®è £À«ÄäAzÀ ¸ÁzsÀåªÁUÀ§ºÀÄzÉÃ?. . . JA¨É®è

ZÀZÉðAiÀÄ°è DV£À CzsÀåPÀë ¢|| ²æà PÉ.Dgï. £ÁUÀgÁdgÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉUÀ®Ä PÉÆlÄÖ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀªÀgÀÄ ²æà PÀĪÀÄmÁPÀgÀªÀgÀÄ. ¸ÀAWÀPÉÌ £ÀÆvÀ£À ¸À¨sÁAUÀtªÁUÀ¨ÉÃPÉA§ «ZÁgÀPÉÌ ºÁUÀÆ £ÀqÉzÀ ¸ÀªÀð ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸À¨sÉAiÀÄ°è£À ZÀZÉðAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆlÖ SÁåw ¢|| PÀĪÀÄmÁPÀgÀgÀªÀjUÉ ¸À®è¨ÉÃPÀÄ. DUÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ°è EzÀÝ J®è C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÆß MUÀÆÎr¹, zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀPÉÌ ºÉÆZÀÑ ºÉƸÀvÁzÀ ¸À¨sÁAUÀtªÁUÀ¨ÉÃPÉA§ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß MªÀÄävÀ¢AzÀ M¦àPÉƼÀÄîªÀAvÁ¬ÄvÀÄ. CzÀPÁÌV ¨ÉÃPÁzÀ ºÀt gÀÆ¥ÀgÉõÉUÀ¼À£ÀÆß D PÁ®zÀ¯Éèà MAzÀÄ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ¯Éè ¹zÀÝ¥Àr¸À¯Á¬ÄvÀÄ. EA¢£À ¸ÀAWÀzÀ ¸À¨sÁAUÀtzÀ PÀ£À¸À£ÀÄß ¸ÁPÁgÀUÉƽ¸À®Ä ºÀ®ªÁgÀÄ »jAiÀÄgÀÄ ¸ÉÆAlPÀnÖ zÀÄr¢zÁÝgÉ. CªÀgÀ°è ¢|| PÀĪÀÄmÁPÀgÀªÀgÀ PÁtÂPÉAiÀÄ£ÀÄß £É£À¦¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. £ÀAvÀgÀzÀ°è CªÀgÀÄ ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è DUÁUÉÎ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DgÉÆÃUÀå ¤zsÁ£ÀªÁV QëÃt¸ÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ EzÀPÉÌ PÁgÀtªÁVvÀÄÛ. DzÀgÀÆ vÀªÀÄä §zÀÄQ£À PÉÆ£ÉAiÀÄ UÀ½UÉAiÀĪÀgÉUÀÆ d£À¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ »vÁ¸ÀQÛ, G£ÀßwUÀ¼À §UÉÎ CªÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÀÛ £ÀqÉzÀgÀÄ. vÀªÀÄä fêÀ£ÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ PÀëtUÀ¼À£ÀÄß CzÀÄãvÀªÁV ¸ÀàA¢¸ÀÄvÀÛ¯Éà CªÀgÀÄ £À«ÄäAzÀ zÀÆgÀªÁzÀgÀÄ. vÀªÀÄä ±ÀjÃgÀªÀ£ÀÄß ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÀ°PÉ ºÁUÀÆ ¥ÀjÃPÉëUÁV C¦ðvÀUÉƽ¹PÉÆAqÀgÀÄ. CªÀgÀ EZÉÒAiÀÄAvÉ CªÀgÀ ±ÀjÃgÀªÀ£ÀÄß CT® ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÉÊzÀå ¸ÀA¸ÁÜ£ÀPÉÌ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÁV ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. CªÀgÀÄ ¤dªÁVAiÀÄÆ ªÀĺÁ£ÀĨsÁ«UÀ¼ÀÄ. ¸Á«£À®Æè, ¸Á«£À £ÀAvÀgÀªÀÇ vÀªÀÄä ¸ÉêÉAiÀÄ §zÀÄQ£À JZÀÑgÀzÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ©qÀ°®è. F ZÉÃvÀ£ÀPÉÌ £ÀªÉÆãÀªÀÄB CªÀgÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼ÀÄ . . .¦æÃw. . .¸ÀAWÀzÀ ªÉÄïÉ, zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É . . .¸ÀªÀĸÀÛ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É EgÀ° JAzÀÄ ºÁgÉʸÀÄvÀÛ CªÀjUÉ F ±ÀæzÁÞAd°AiÀÄ£ÀÄß C¦ð¸ÀÄwÛzÉÝãÉ. n

qÁ. ªÉAPÀmÁZÀ® ºÉUÀqÉ

“QÃgÀA”UÉ CAwªÀÄ £ÀªÀÄ£À PÀ£ÀßqÀzÀ »jAiÀÄ «zÁéA¸À Qà gÀA. £ÁUÀgÁd CªÀgÀ ¤zs À £ÀPÉÌ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀªÀÅ 15.08.2010gÀAzÀÄ vÀ£Àß £ÀÄr £ÀªÀÄ£À ¸À°è¹vÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ qÁ. ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ ©½ªÀįÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÉÆÃðavÀªÁV ªÀiÁvÁr ‘ Qà gÀA UÉ ¸ÁAiÀÄĪÀ ªÀAiÀĸÉìãÀÆ DVgÀ°®è. ºÁUÁV CªÀgÀ ¸ Á ª À Å MAzÀÄ §UÉAiÀÄ «µÁzÀªÀ£ÀÄß £Ár£À J¯ÉèqÉ ºÀgÀrzÉ’ JAzÀÄ ºÉý Qà gÀA £ÀªÀÄä £ÀqÀÄªÉ ºÉÃUÉ zÉÆqÀØ ±ÀQÛAiÀiÁVzÀÝgÀÄ JAzÀÄ J¼É J¼ÉAiÀiÁV «ªÀj¹zÀgÀÄ. ‘PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è CªÀgÀÄ £À£Àß ¸ÀºÉÆ ÃzÉÆåÃVAiÀiÁVzÀÝgÀÄ, CªÀgÀ ¥Àwß ¢ªÀAUÀvÀ ²æêÀÄw «dAiÀÄ®QëöäAiÀĪÀgÀÄ PÀÆqÁ PÀ«AiÀiÁVzÀÄÝ C£ÀĪÁzÀUÀ½AzÀ ¥Àæ¹zÀÞgÁVzÀÝgÀÄ, CªÀgÀ ªÀÄƪÀgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆqÁ ¸ÀAªÉÃzÀ£Á²Ã®gÀÄ. Qà gÀA vÀÄA¨Á ¸ÀgÀ¼À fêÀ£ÀPÉÌ MVÎ PÉÆArzÀÝgÀÄ, AiÀiÁgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉ PÀgÉzÀgÀÆ, ¸ÀgÀ¼ÀªÁzÀ dħ⠺ÁQ, ºÉUÀ°UÉ MAzÀÄ aîªÀ£ÀÄß Kj¹PÉÆAqÀÄ, PÉA¥ÀÄ §¹ì£À°è PÀ£Á ðlPÀzÀ ªÀÄÆ¯É ªÀÄƯÉUÀ½UÉ ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸Á»vÀå CzÀgÀ®Æè PÁªÀåzÀ §UÉÎ CªÀjUÉ RavÀ w¼ÀĪÀ½PÉ EvÀÄÛ, D «µÀAiÀÄzÀ°è CªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁfUÉ ¹zÀÞjgÀ°®è. CªÀgÀÄ §gÉzÀzÀÄÝ PÀrªÉÄ, ªÀiÁvÁrzÀÄÝ eÁ¹Û. CªÀgÀ ²µÀågÉ®è ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀiÁr F ºÉÆwÛ£À¯ÁèzÀgÀÆ Qà gÀA ¨sÁµÀtUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹zÀgÉ, CzÀjAzÀ «ªÀıÁð PÉëÃvÀæPÉÌ zÉÆqÀØ ¯Á¨sÀªÁ¢ÃvÀÄ. aîzÀ°è PÁªÀå PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ NqÁqÀĪÀ C¥ÀƪÀð ªÀåQÛAiÉÆAzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ±Á±ÀévÀªÁV PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©mÉÖªÀÅ.

C©üªÀÄvÀ, ¸É¥ÉÖA§gï 2010

CªÀgÀ ¤zsÀ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÀ¼ÉPÀ£ÀßqÀ, £ÀqÀÄ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉƸÀPÀ£ÀßqÀQÌzÀÝ ¨É¼ÀQArAiÉÆAzÀÄ ±Á±ÀévÀªÁV £ÀA¢ ºÉÆìÄvÀÄ. 16-17-18 £Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¸Á»vÀå ZÀjvÉæPÁgÀgÀÄ ‘PÀvÀÛ¯ÉAiÀÄ AiÀÄÄUÀ JAzÀÄ’ PÀgÉzÁUÀ Qà gÀA CªÀgÀÄ vÀvÀé ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁr D PÁ® ºÉÃUÉ ºÉƸÀ ¨É¼ÀQ£À PÁ® JAzÀÄ ¸Á©ÃvÀÄ ¥Àr¹, £ÀªÀÄä w¼ÀĪÀ½PÉUÉ ºÉƸÀ zÁj vÉÆÃj¹zÀgÀÄ’ ¥ÀA¥À-PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À-¨ÉÃAzÉæAiÀÄgÀ£ÀÄß NzÀÄwÛzÀÝ CªÀgÀÄ CzÉà PÀëtzÀ°è vÁ¼À ªÀÄzÀݼÉUÉ Q«PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, ªÉÄʯÁgÀ°AUÀ eÁvÉæUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ, ºÀÄ°UɪÀÄä£À ¥ÁAiÀĸÀ ¥ÀªÁqÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, F CxÀðzÀ°è ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß ErAiÀiÁV ¥Àj¨sÁ«¸À®Ä CªÀgÀÄ ¤gÀAvÀgÀªÁV ±Àæ « ĸÀÄwÛ z ÀÝ g ÀÄ, £ÀªÀÄä°è ºÀ®ªÀjUÉ F §UÉAiÀÄ zÀ馅 P ÉÆãÀªÉà EgÀzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ ¸ÀAPÀÄavÀUÉÆArzÉÝêÉ, Qà gÀA JAzÀÆ ¸ÀAPÀÄavÀ ªÀÄ£À¹ì£ÀªÀgÁVgÀ°®è. CªÀgÀ°è zÁ±Àð¤PÀvɬÄvÀÄÛ’ JAzÀÄ ºÉýzÀ ©½ªÀįÉAiÀÄgÀÄ ‘ CªÀgÉÆqÀ£É PÀ¼ÉzÀ C£ÉÃPÀ WÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß £É£À¦¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀAWÀPÉÌ CªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, CªÀgÀ ¨sÁµÀt PÉüÀĪÀ D¸É ºÁUÉAiÉÄà G½zÀÄ ºÉÆìÄvÀÄ JAzÀÄ’ «µÁzÀ ªÀåPÀÛ ¥Àr¹zÀgÀÄ. ¸ÀAWÀzÀ G¥ÁzsÀåPÀë ²æà ªÀ¸ÀAvÀ ±ÉnÖ ¨É¼ÁîgÉAiÀĪÀgÀÄ Qà gÀA ¤zsÀ£PÉÌ ±ÉÆÃPÀ ¥ÀæPÀn¹, ¸ÉÃjzÀ J®ègÀÆ CUÀ°zÀ ¸Á»wUÉ ¥ÀĵÁàAd° C¦ð¹, ±ÀæzÁÞAd° ¸À°è¸À®Ä PÉÆÃjzÀgÀÄ. G¥À¹ÜvÀgÉ®ègÀÆ ¥ÀĵÀàªÉÃj¹ £ÀªÀÄ£À ¸À°è¹zÀgÀÄ. J®ègÀÆ CªÀgÀ DvÀä ±ÁAw’UÁV JgÀqÀÄ ¤«ÄµÀUÀ¼À ªÀiË£ÀªÀ£ÁßZÀj¹ ¥ÁæxÀð£É ¸À°è¹zÀgÀÄ. n

qÁ. ¸ÀĪÀÄAUÀ¯Á zÉë 11


£Á ¸ÀwÛ®è : LwºÁ¹PÀ »£É߯ÉAiÀÄ £ gÁ

µÀÖ ç z À gÁdzs Á ¤AiÀÄ°è g ÀĪÀ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ gÀAUÀªÀÄAl¥ÀzÀ°è CUÀ¸ïÖ 1, 2010gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® «eÁ¥ÀÄgÀzÀ ¥Àæ¹zÀÝ £ÁlPÀPÁgÀ qÁ.PÀȵÀÚ PÉƯÁígÀ PÀÄ®PÀtÂð CªÀgÀÄ gÀa¹zÀ ‘£Á ¸ÀwÛ®è’ JA§ LwºÁ¹PÀ WÀl£É »£É߯ÉAiÀÄ°è £ÁlPÀPÁgÀ£À PÀ®à£É¬ÄAzÀ gÀa¹zÀ ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ £ÁlPÀzÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À £ÀqɬÄvÀÄ. F £ÁlPÀªÀ£ÀÄß ²æà ²ªÁ£ÀAzÀ EAUÀ¼ÉñÀégÀ CªÀgÀÄ ¤zÉÃð²¹zÀgÀÄ. ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV £ÁlPÀ DgÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ DUÀ«Ä¹ vÀªÀÄä D¸À£ÀzÀ°è D¹Ã£ÀgÁzÀgÀÄ. ªÁ¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwªÁ¢ ªÀQîgÀÄUÀ¼ÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ºÁdgÁw ¤ÃqÀĪÀgÀÄ. £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ UÀĪÀiÁ¸ÀÛ£À£ÀÄß GzÉÝò¹ ªÁ¢ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ºÁdgÁUÀĪÀAvÉ w½¸À®Ä DzÉò¹zÀgÀÄ. UÀĪÀiÁ¸ÀÛ£ÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀAvÉ ªÁ¢AiÀÄ£ÀÄß PÀlPÀmÉAiÀÄ°è «£ÀAw ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¤®ÄèªÀAvÉ ºÉüÀĪÀ£ÀÄ. ªÁ¢ ¸ÀvÀåªÀAvÀgÁªï zÉñïªÀÄÄSï ºÁUÀÆ ¥ÀæwªÁ¢ zsÀ£ÀªÀAvÀgÁªï zÉñïªÀÄSï EªÀj§âgÀÆ MqÀºÀÄnÖzÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀÄ. «ªÉÃPÀgÁªï C£ÀÄߪÀªÀgÀÄ ¸ÀvÀåªÀAvÀgÁªï CªÀgÀ ¥ÀgÀªÁV ªÁ¢¸ÀĪÀ ªÀQî. CzÀgÀAvÉ §AqÉÃgÁªï C£ÀÄߪÀªÀgÀÄ ¥ÀæwªÁ¢AiÀiÁzÀ zsÀ£ÀªÀAvÀgÁªï CªÀgÀ ¥ÀgÀªÁV £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ªÁ¢¸ÀĪÀ ªÀQî. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ PÀlPÀmÉAiÀÄ°è ¤AvÀ ¸ÀvÀåªÀAvÀgÁªï£À «ZÁgÀuÉ DgÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÀæwªÁ¢ ªÀQî §AqÉÃgÁªï£ÀÄ ¸ÀvÀåªÀAvÀgÁªï ¸ÀwÛgÀĪÀ£ÀÄ JAzÀÄ ¸ÁPÁëzsÁgÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸Á©ÃvÀÄ ¥Àr¸À®Ä AiÀÄw߸ÀĪÀ£ÀÄ. CzÀgÀAvÉ «ªÉÃPÀgÁªï vÀ£Àß PÀQë z ÁgÀ ¸ÀvÀåªÀAvÀgÁªï fêÀAvÀªÁV £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ºÁdjzÀÄÝzÀjAzÀ CªÀgÀÄ ¸ÀwÛ®èªÉAzÀÄ ªÁ¢¸ÀĪÀgÀÄ. ¥ÀævÀåPÀë ºÁdgÁw¬ÄAzÀ ªÀiÁvÀæ M§â ªÀåQÛ ¸ÀwÛ®è JAzÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀļÀÄî JAzÀÄ ¥ÀæwªÁ¢ ªÀQîgÀÄ ªÁ¢¸ÀĪÀgÀÄ. ªÁzÀ «ªÁzÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝAvÉ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ §AqÉÃgÁªï£À£ÀÄß GzÉÝò¹ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ºÁdjzÀÝ ¸ÀvÀåªÀAvÀgÁªï CªÀgÀÄ ¸ÀwÛgÀĪÀgÀÄ J£Àß®Ä ¸ÁPÁëzsÁgÀUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä°è EzÀÝgÉ ºÁdgÀÄ¥Àr¸À®Ä DeÁÕ¦¸ÀĪÀgÀÄ. ¥ÀæwªÁ¢ ¥ÀgÀ ¸ÁQë ºÉüÀ®Ä ¥ÀæZÀAqÁZÁgÀ JA§ ±Á¹ÛçUÀ¼ÀÄ ºÁdgÁV zsÀªÀÄð±Á¸ÀÛçzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀªÀiÁdzÀ ¤Ãw-£ÀqÀĪÀ½PÉ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀvÀåªÀAvÀgÁªï CªÀgÀÄ ¸ÀwÛgÀĪÀgÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀgÀ ªÀÄgÀuÉÆÃvÀÛgÀ ¢£À-PÀªÀÄð ªÀÄÄV¹gÀĪÀ «µÀAiÀÄ w½¸ÀĪÀgÀÄ. C®èzÉà ¸ÀvÀåªÀAvÀgÁªï CªÀgÀ ¥Àwß ±ÁAvÁ¨Á¬Ä CªÀjUÉ «zsÀªÁ ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀiÁr¹zÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÆß £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ w½¸ÀĪÀgÀÄ. £ÁlPÀzÀ «avÀævÉ CAzÀgÉ ±Á¹ÛçUÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀåªÀAvÀgÁªï CªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀÆtðªÁV UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀgÀÄ. DzÀgÉ ±Á¸ÀÛçzÀ ¥ÀæPÁgÀ CªÀgÀÄ ¸ÀwÛgÀĪÀgÀÄ J£ÀÄߪÀgÀÄ. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è fêÀAvÀªÁV ¤AwgÀĪÀ ¸ÀvÀåªÀAvÀgÁªï CªÀjUÉ ±Á¹ÛçUÀ¼À ªÀiÁvÀÄUÀ½AzÀ £ÉÆAzÀÄPÉƼÀÄîªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ºÀvÁ±ÀgÁV CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ DPÉÆæñÀ¢AzÀ aÃgÀĪÀgÀÄ. ªÀÄzsÀå ªÀÄzsÉå ªÁ¢ ¥ÀæwªÁ¢ ªÀQîgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä PÀQëzÁgÀgÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄyð¸À®Ä £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ªÁ¢¸ÀĪÀgÀÄ. «ªÉÃPÀgÁªï CªÀgÀÄ ¥ÀæZÀAqÁZÁgÀgÀÄ ¹mÁÖUÀĪÀAvÉ CªÀjUÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀgÀÄ. ¥ÀæwªÁ¢ ¥ÀgÀªÁV ¥ÀæZÀAqÁZÁgÀgÀ ¸ÁQë ºÉýzÀ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀvÀåªÀAvÀgÁªï CªÀgÀ ¥ÀgÀ ¸ÁQëAiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ºÁdgÀÄ¥Àr¸À®Ä «ªÉÃPÀgÁªï CªÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀgÀÄ. ¸ÀvÀåªÀAvÀgÁªï CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ D¼ÀÄ ©ÃgÀ¥Àà ©ÃgÀ®¢£Éß £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ºÁdgÁV JzÀÄj£À PÀmÉPÀmÉAiÀÄ°èzÀÝ zsÀt ¸ÀvÀåªÀAvÀgÁªï CªÀgÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀ£ÀÄ. CªÀ£À ªÀÄÄUÀÞ ªÀiÁvÀÄ zs À £ÀªÀAvÀgÁªï£À PÀÄn®vÉ §AiÀÄ°UÉAiÀÄ®Ä DUÀĪÀÅ¢®è. DzÀgÉ ¥ÀæwªÁ¢ ªÀQî §AqÉÃgÁªï ©ÃgÀ¥Àà£À ºÉýPÉUÀ½UÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ªÀiÁ£Àå ªÀiÁqÀzÀAvÉ «£ÀAw¸ÀĪÀ£ÀÄ.

12

ªÁ¢ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À ¸ÁQëUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄRå ¥ÀæwªÁ¢ zsÀ£ÀªÀAvÀgÁªï CªÀgÀ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß «ªÉÃPÀgÁªï CªÀgÀÄ PÉý ¥ÀqÉAiÀÄĪÀgÀÄ. ²æêÀÄAwPÉAiÀÄ ¸ÉÆQ̤AzÀ ©ÃUÀÄvÀÛ zsÀ£ÀªÀAvÀgÁªï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ PÀlPÀmÉAiÀÄ°è ºÁdgÁUÀĪÀ£ÀÄ. ªÀQî «ªÉÃPÀgÁªïgÀÄ zsÀ£ÀªÀAvÀgÁªï CªÀgÀ «ZÁgÀuÉ DgÀA©ü¸ÀĪÀgÀÄ. ¸ÀA¥ÀwÛ¤AzÀ ©ÃUÀÄwÛgÀĪÀ zsÀ£ÀªÀAvÀgÁªï £ÁlQÃAiÀĪÁV CtÚ£À §UÉÎ vÀ£ÀVgÀĪÀ PÀ¼ÀPÀ½ ºÁUÀÆ zÀÄ:RªÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ºÉüÀĪÀ£ÀÄ. ¸ÀvÀåªÀAvÀgÁªï CªÀgÀÄ ªÀĺÁ£ï gÁµÀÖ¨ç Às PÀÛgÁVzÀÄÝ ¨sÁgÀvÀPÉÌ ¸ÁévÀAvÀæöå zÉÆgÉvÁUÀ HgÀ°è CUÀ¸ïÖ 15, 1947gÀAzÀÄ wæªÀtð zsÀd é ªÀ£ÀÄß ºÁj¹ d£ÀjUɯÁè ¹» ºÀAazÀgÀÄ. ªÀĺÁvÀägÀ C£ÀÄAiÀiÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ¸ÀvÀåªÀAvÀ gÁªï ªÀĺÁ£ï zÉñÀ¨sÀPÀÛ ªÀÄÄAvÁV ºÉüÀĪÀ£ÀÄ. DzÀgÉ fêÀAvÀªÁV £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è vÀ£Àß JzÀÄj£À PÀlPÀmÉAiÀÄ°è ¤AwzÀÝ »jAiÀÄtÚ ¸ÀvÀåªÀAvÀgÁªï vÀ£ÀUÉ UÉÆwÛ®ªè ÉAzÀÄ ºÉüÀĪÀ£ÀÄ. zsÀ£ÀªÀAvÀgÁªï CªÀgÀ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ «ªÉÃPÀgÁªï CªÀjUÉ ¥ÀæwªÁ¢ ªÀQî §AqÉÃgÁªï ªÀÄzsÀå CrØ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀÄw߸ÀĪÀ£ÀÄ. ªÀĺÁ£ï ¸ÁéyðAiÀiÁVzÀÝ zsÀ£ÀªÀAvÀgÁªï MqÀºÀÄnÖzÀ CtÚ£À D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆtðªÁV vÀ£ÀßzÁV¹PÉƼÀî®Ä PÀÄn® ¤Ãw¬ÄAzÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¸ÀvÀåªÀAvÀgÁªï PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ¥ÀæPÀluÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀr¹ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸ÁPÁëzÁ s gÀUÀ¼ÁV ºÁdgÀÄ ¥Àr¸ÀĪÀ£ÀÄ. K¼ÀÄ ªÀµÀð M§â ªÀåQÛ PÁuÉAiÀiÁzÀgÉ CªÀ£ÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ

J¯Áè ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ£ÀÄ. CzÀ£ÀÄß zsÀ£ÀªÀAvÀgÁªï vÀ£Àß ªÀQî£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÀvÀåªÀAvÀgÁªï 14 ªÀµÀðUÀ½AzÀ PÁuÉAiÀiÁzÀÄzÀjAzÀ JgÀqÀÄ ¨Áj ¸ÀwÛgÀĪÀ£ÀÄ JAzÀÄ ªÁ¢¸ÀĪÀ£ÀÄ. CAwªÀĪÁV «ªÉÃPÀgÁªï CªÀgÀÄ ¸ÀvÀåªÀAvÀgÁªï CªÀgÀ£ÀÄß ‘vÁªÀÅ F ºÀ¢£Á®ÄÌ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® J°è ªÀiÁAiÀĪÁV¢Ýj’ JAzÀÄ PÉýzÁUÀ £ÀqÉzÀ ¤d ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉüÀĪÀ£ÀÄ. 1948gÀ d£ÀªÀj ªÀÄÆgÀ£Éà ªÁgÀ ªÀĺÁvÀä UÁA¢üà CªÀgÀ£ÀÄß PÁt®Ä £ÀªÀzɺÀ°UÉ ºÉÆÃzÉ. C°è CªÀgÀ zÀ±Àð£À ¥ÀqÉzÀÄ ¥Àæw¢£À C°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ

£ÁlPÀzÀ £ÀAvÀgÀzÀ ZÀZÉðAiÀÄ°è £ÁlPÀPÁgÀ

C©üªÀÄvÀ, ¸É¥ÉÖA§gï 2010


£ÁlPÀzÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À ¥ÁæxÀð£Á ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄwÛzÉÝ. d£ÀªÀj 30, 1948gÀAzÀÄ ªÀĺÁvÀägÀ ºÀvÉåAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. CªÀgÀ ºÀvÉåAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è £Á£ÀÆ C°èAiÉÄà EzÉÝ. ¸ÀÄzÉʪÀ¢AzÀ £À£ÀUÉãÀÆ DUÀzÉà ºÀÄlÆÖjUÉ ªÀÄgÀ½zÉ. ªÀÄ£É ¸ÉÃgÀĪÀµÀÖgÀ°è gÁwæAiÀiÁVvÀÄÛ. ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ QjAiÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ zsÀ£ÀªÀAvÀgÁªï £À£ÀUÁV PÁAiÀÄÄwÛzÀÝ. DzÀgÉ CzÀÄ UÁ§j¬ÄAzÀ. £Á£ÀÄ §A¢gÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁjUÀÆ UÉÆwÛ®èªÀ®è JAzÀÄ PÉýzÀ. AiÀiÁgÀÆ £ÉÆÃr®è JAzÀÄ GvÀÛj¹zÉ. UÁA¢üà ºÀvÉåAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ J®è PÀqÉUÀÆ zsÁAzÀ¯É £ÀqÉ¢gÀĪÀÅzÀÄ. DzÀÄzÀjAzÀ PÉ®¢£À AiÀiÁjUÀÆ PÁtzÀAvÉ ¨sÀÆUÀvÀ SÉÆðAiÀÄ°è EgÀÄ JAzÀÄ ¥ÀƪÀð AiÉÆÃfvÀ ¸ÀAa¤AzÀ £À£ÀߣÀÄß §A¢ü ªÀiÁrzÀ. ºÀ®ªÀÅ ¸À® £À£ÀߣÀÄß PÉÆ®è®Ä AiÀÄwß¹ £À£Àß ºÀwÛgÀªÉà §AzÀ. DzÀgÉ £À£ÀߣÀÄß PÉÆ®ÄèªÀ zsÉÊAiÀÄð CªÀ£À°è EgÀ°®è. £À£Àß ¸ÉêÉUÁV E§âgÀÄ ªÀÄÆUÀgÀ£ÀÄß £ÉëĹzÀ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ¢£Á®ÄÌ ªÀµÀð UÀw¹zÀ ªÉÄÃ¯É MªÉÄä £ÀªÀÄÆägÀ°è ¨sÀÆPÀA¥ÀªÁzÀÄzÀjAzÀ J®ègÀÆ ªÀÄ£É ©lÄÖ NrzÀgÀÄ. ¨sÀÆUÀvÀ SÉÆðAiÀÄ°è £À£ÀߣÀÄß EnÖgÀĪÀ «µÀAiÀÄ CªÀjUÉ ºÉƼÉAiÀįÉà E®è. ¨sÀÆPÀA¥À¢AzÀ ªÁqÉ£ÀÆ £ÀqÀÄV, CzÀPÉÌ zsÀPÉÌAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. DUÀ E§âgÀÄ ªÀÄÆUÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß ºÉÆgÀvÀAzÁUÀ £ÉÃgÀªÁV ¨Á®å ¸ÉßûvÀ «ªÉÃPÀgÁªï CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV

qÁ. PÀȵÀÚ PÉƯÁígÀ PÀÄ®PÀtÂð ¸À©üPÀgÉÆA¢UÉ

C©üªÀÄvÀ, ¸É¥ÉÖA§gï 2010

£ÀqÉzÀ «µÀAiÀÄ w½¹zÉ ªÀÄÄAvÁV £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉüÀĪÀ£ÀÄ. £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ ¸ÀvÀåªÀAvÀgÁªï CªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀÄîªÀgÀÄ. DzÀgÉ CªÀ£À ºÉýPɬÄAzÀ ªÁ¢ ¥ÀgÀªÁV wÃ¥ÀÄð ¤ÃqÀĪÀAvÉ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀjUÉ ªÀÄ£À ªÀjPÉAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è . KPÉAzÀgÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁQë ¥ÀÄgÁªÉUÀ¼ÀÄ, §jà ºÉýPÉUÀ¼À®è. »ÃUÁV ¨sËwPÀªÁV £ÁåAiÀÄ ¦ÃoÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ºÁdgÁzÀgÀÆ ¸ÁQëUÀ¼À C¨sÁªÀ¢AzÁV ‘¸ÀvÀåªÀAvÀgÁAiÀÄgÀÄ PÁ£ÀƤ£À ¥ÀæPÁgÀ, ªÀåªÀºÁjPÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV ¸ÀwÛzÁÝgÉ’ JAzÀÄ ªÀÄzsÀåAvÀgÀ wÃ¥Àð£ÀÄß PÉÆqÀĪÀgÀÄ.

ªÉâPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨É¼ÀPÀÄ ºÀjAiÀÄÄwÛzÀÝAvÉ UÀA©üÃgÀ ªÀzÀ£ÀgÁV PÀĽvÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ, JzÀÄjUÉ ªÁ¢ ¥ÀæwªÁ¢ ªÀQîgÀÄ, CwÛA¢vÀÛ zÀ¸ÁÛªÉÃdÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀ dªÁ£À ªÀÄvÀÄÛ PÀlPÀmÉAiÀÄ°è ¥ÉîªÀ ªÀÄÄR ªÀiÁr ¤AvÀ ¸ÀvÀåªÀAvÀ gÁªï `£Á ¸ÀwÛ®è’ JAzÀÄ UÉÆÃUÀgÉzÀÄ ºÉüÀĪÀ zÀȱÀå £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÁåAiÀÄzÀAUÀ¼ÀPÉÌ PÀgÉzÉÆAiÀÄÄåvÀÛzÉ. zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ°è ¢£ÀPÀgÀ(¢°è £ÀUÀgÀ PÀ£ÀßqÀ PÀ¯Á«zÀgÀ gÀAUÀ) ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥Àr¹zÀ `£Á ¸ÀwÛ®è’ £ÁlPÀzÀ ¢éwÃAiÀÄ ¥ÀæzÀ±Àð£À EwÛÃZÉUÉ £ÀqɬÄvÀÄ. qÁ. PÀÈμÀÚ PÉƯÁígÀPÀÄ®PÀtÂð gÀa¹zÀ £ÁlPÀ zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÁzÀ ²ªÁ£ÀAzÀ EAUÀ¼ÉñÀégÀ CªÀgÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀ°è CzÀÄãvÀªÁV ªÀÄÆr §AzÀÄ ¸À¨sÁUÀȺÀzÀ°è £ÉgÉzÀ gÀAUÁ¸ÀPÀÛgÀ ªÀÄ£À vÀt¹vÀÄ. ªÀĺÁvÁä UÁA¢üAiÀĪÀgÀ PÉƯÉAiÀiÁzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ UÀ¯ÁmÉAiÀÄ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ ¸ÀvÀåªÀAvÀ gÁªï ¸ÀwÛzÁÝ£É JAzÀÄ WÉÆö¹ CAwªÀÄ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¹zÀ CªÀgÀ vÀªÀÄä zsÀ£ÀªÀAvÀ gÁªïUÉ ºÀ®ªÀÅ ªÀμÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸ÁìzÀ ¸ÀvÀåªÀAvÀ gÁªï DUÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß CgÀV¹PÉƼÀî¯ÁUÀ°®è. PÉÆÃmïð PÀlPÀmÉAiÀÄ£ÉßÃj ¸ÀvÀåªÀAvÀ gÁªï `£Á ¸ÀwÛ®è’ §zÀÄQzÉÝÃ£É JAzÀÄ UÉÆÃUÀgÉzÀÄ ºÉüÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀªÀÄä zsÀ£ÀªÀAvÀgÁªï ¤eÁA±ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄgɪÀiÁZÀ®Ä ¸ÁQëUÀ¼ÉÆA¢UÉ MzÁÝqÀĪÀ PÀxÁªÀ¸ÀÄÛ gÀAUÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀtÂÚUÉ PÀlÄÖwÛvÀÄÛ. ¸ÀvÀå ªÀÄvÀÄÛ zsÀ£À EªÉgÀqÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ UÉ®ÄèvÉÛ C£ÀÄߪÀÅzÉà PÉèöʪÀiÁPïì CzÀÄãvÀªÁzÀ gÀAUÀ ¤ªÀiÁðt, ¸ÀÄAzÀgÀ ¨É¼ÀQ£À xÀ¼ÀÄPÀÄ, ªÀ¸ÀÛç «£Áå¸À ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÁzÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß £ÁlPÀ vÀAqÀ CzÀÄãvÀªÁV ¤ªÀð»¹zÉ. ªÉâPÉAiÀÄ°è ¤d £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß ¤«Äð¹ CzÀÄãvÀªÁV PÀtÂÚUÉ PÀlÄÖªÀAvÉ vÉÆÃj¸ÀĪÀ°è ¤zÉÃð±ÀPÀ ²ªÁ£ÀAzÀ EAUÀ¼ÉñÀégÀ CªÀgÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ±ÁèWÀ¤ÃAiÀĪÁVvÀÄÛ. £ÁlPÀ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀzÀ £ÀAvÀgÀ DgÀA¨sÀªÁzÀ ¸ÀAªÁzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ªÉÆzÀ°UÉ d£À¥ÀzÀ «zsÁéA¸À qÁ. ¥ÀÄgÀÄμÉÆÃvÀÛªÀÄ ©½ªÀįÉAiÀĪÀgÀÄ £ÁlPÀªÀ£ÀÄß «ªÀIJð¸ÀÄvÁÛ, ¸ÀA¥ÀÆtð £ÁlPÀ ªÁ¸ÀÛªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀæªÉÄAiÀÄ ¸ÀAWÀμÀðªÀ£ÀÄß PÀnÖPÉÆqÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀwÛgÉÆà ¸ÀvÀåªÀAvÀgÀÄ ºÁUÀÆ §zÀÄQgÉÆà ¸ÀvÀåªÀAvÀgÀ ¢é¥ÁvÀæ gÀAUÀzɯÉèqÉ ªÉÄgÉzÁqÀÄwÛzÀÄÝ CzÀȱÀå ¥ÁvÀæPÀÆÌ £É¯É MzÀV¸ÀĪÀ°è ¤zÉÃð±ÀPÀgÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß C¥ÀƪÀðªÁzÀÄzÀÄ JAzÀgÀÄ. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀÄ CvÀåAvÀ ¥Àæ¨sÀÄzÀÞgÁVzÀÄÝ EAvÀºÀ £ÁlPÀUÀ¼À ¹jvÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀvÀÆÛ D¸Á颸ÀÄvÁÛgÉ JAzÀgÀÄ. gÀAUÀ £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀ®ªÁgÀÄ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼À°è £ÉÆÃrzÀ ©½ªÀįÉAiÀĪÀgÀÄ F DzsÀĤPÀ £ÁlPÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÄgÁt, AiÀÄPÀëUÁ£À £É¯ÉAiÀÄ®Æè vÀÄ®£É ªÀiÁrzÀgÀÄ. ¸ÀAªÁzÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ £ÁlPÀzÀ ¤zÉÃð±ÀPÀ ²ªÁ£ÀAzÀ EAUÀ¼ÉñÀégÀ CªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¸ÀvÀå ªÀÄvÀÄÛ zs À £À§®UÀ¼À £ÀqÀÄ«gÀĪÀ ºÉÆÃgÁlªÀ£ÀÄß ¤d fêÀ£ÀzÀ°è £ÉÆÃrzÀ vÀ£ÀUÉ CzÀ£ÀÄß ¥ÉæÃPÀëPÀjUÉ ªÀÄ£ÀzÀlÄÖ ªÀiÁqÀ®Ä EzÉÆAzÀÄ GvÀÛªÀÄ ªÉâPÉAiÀiÁVvÀÄÛ. £ÁlPÀzÀ PÀxÁªÀ¸ÀÄÛ ¥Àæ¸ÀPÀÛ d£ÀfêÀzÀ°è «Ä½vÀªÁVzÀÄÝ ¤zÉÃð±À£À AiÉÆÃUÀåªÁzÀÄzÀjAzÀ §ºÀ¼À RĶAiÀiÁVzÉ J£ÀÄßvÁÛ, zɺÀ°AiÀÄ°è £ÁlPÀ Dr¸ÀĪÀÅzÉà ºÀgÀ¸ÁºÀ¸À, E°è ºÀ®ªÁgÀÄ vÉÆqÀPÀÄUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄj¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀĺÁ £ÀUÀgÀUÀ¼À°è ºÀªÁå¹ £ÀlgÉ®è £Á£Á PÉ®¸ÀUÀ¼À°è ªÀå¸ÀÛgÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀgÀ£ÀÄß MAzÉqÉ PÀ¯ÉºÁQ ‘gÀAUÀ vÁ°ÃªÀÄÄ’ £ÀqɸÀĪÀμÀÖgÀ°è ºÉÊgÁuÁVgÀÄvÉÛêÉ. ªÀÄ»¼Á £ÀnAiÀÄgÀ PÉÆgÀvÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄ»¼Á ¥ÁvÀæ«gÀzÀ £ÁlPÀªÀ£Éßà gÀAUÀ¥ÀæAiÉÆÃUÀPÉÌ DAiÀÄÄÝPÉƼÀî¨ÉÃPÁVzÉ. DzÀgÀÆ F £ÁlPÀzÀ°è £Àn¹zÀ £ÀlgÀÄ vÀªÉÄä®è PÉ®¸ÀzÀ MvÀÛqÀUÀ¼À£ÀÄß §¢VlÄÖ £ÁlPÀzÀ ¥ÁvÀæUÀ¼À°è °Ã£ÀgÁVzÀÝgÀÄ JAzÀÄ ¤zÉÃð±ÀPÀ¤VgÀĪÀ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄA¢lÄÖ vÀªÀÄä C¤¹PÉ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ £ÁlPÀ gÀZÀ£ÁPÁgÀ qÁ. PÀȵÀÚ PÉƯÁígÀPÀÄ®PÀtÂð, zsÀªÀÄð ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÉÄÝUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä C£ÀÄPÀÆ®PÉÆ̸ÀÌgÀ G¥ÀAiÉÆÃV¹ ºÉÃUÉ «qÀA§£É ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ £ÁlPÀzÀ°è C¼ÀªÀr¹zÉÝ. F £ÁlPÀ £Á£ÀÄ AiÉÆÃa¹zÀÝQÌAvÀ®Æ CzÀÄãvÀªÁV gÀAUÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆr§A¢zÀÄÝ EzÀPÁÌV ¤zÉÃð±ÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ J®è £ÀljUÉ £À£Àß C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ, J®ègÀÆ EzÀÄ zÀÄgÀAvÀ CAvÀå PÁtĪÀ £ÁlPÀ JAzÀÄ ¨sÁ«¹zÀgÀÆ PÀÆqÀ EzÀÄ D±ÁªÁzÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÄáj¸ÀÄvÀÛzÉ, EzÀPÉÌ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ ¤ÃqÀĪÀ wÃ¥ÉÃð ¸ÁQë JAzÀgÀÄ. ¸ÀAªÁzÀzÀ°è ¨sÁVAiÀiÁzÀ ¸ÀgÀªÀÅ PÀÈμÀÚ ¨sÀmï, ²æãÁxï CªÀgÀÄ £ÁlPÀªÀ£ÀÄß E£ÀÆß GvÀÛªÀÄ ¥Àr¸À®Ä PÉ® ¸À®ºÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀgÀÄ. ©. «. CqÉÆÃ̽AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀAªÁzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¨ÁUÀªÀ»¹ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ... F £ÁlPÀ zɺÀ°AiÀÄ°è£À £ÁlPÀ gÀAUÀ, ¤zÉÃð±ÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯Á«zÀgÀ°ègÀĪÀ ¥Àæw¨sÉ, ªÀÄvÀÄÛ zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÀ°è£À PÀ¯Á©ü g ÀÄaAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÄ£ÀfÃðªÀ£ÀUÉƽ¸ÀĪÀ°è ‘£Á ¸ÀwÛ ® è ’ £ÁlPÀ ¥Àæ ª ÀÄÄR ¥ÁvÀæªÀ»¹zÉ JAzÀgÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀ»¹zÀÝ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ G¥ÁzsÀåPÀë ²æà ªÀ¸ÀAvÀ ±ÉnÖ ¨É¼ÁîgÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ, zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ ¥Àæw¨sÉUÀ½UÉ ¸ÀzÁ ¥ÉÆævÁìºÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ ºÉZÀÄÑ ºÉZÀÄÑ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀAWÀzÀ DªÀgÀtzÀ°è £ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. `£Á ¸ÀwÛ®è’ £ÁlPÀzÀAvÀºÀ ¸ÀzÀ©ügÀÄaAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÀ£ÀÄß PÀ¯Á «ÄrvÀªÀ£ÀÄß §rzÉ©â¸ÀĪÀ°è AiÀıÀ¸ÀÄì PÀArzÉ JAzÀÄ CzsÀåQëÃAiÀÄ ¨sÁμÀtzÀ°è £ÀÄrzÀgÀÄ. ¥ÀæPÁ±ï ±ÉnÖ G¼É¥Ár ¸ÀAªÁzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¹zÀgÉ, ²æãÁxï ªÀAzÀ£Á¥ÀðuÉUÉÊzÀgÀÄ. n

¥ÀæPÁ±ï ±ÉnÖ G¼É¥Ár

13


C®èzÉ G¨sÀAiÀÄ ¥ÀPÀëUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÁzÀªÀ£ÀÄß CªÀ±Àå zÁR¯ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ªÀÄAr¸À§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. '£Á ¸ÀwÛ®è' JA§ £ÁlPÀzÀ ªÀÄÆ®ªÀ¸ÀÄÛ JAzÀgÉ zsÀ£À§®, vÉÆüÀâ® EgÀĪÀ PÀÄvÀAvÀæªÁ¢UÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀå ªÀÄvÀÄÛ D»A¸Á vÀvÁézÀ±ÀðUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÆ¯É UÀÄA¥ÀĪÀiÁqÀ®Ä AiÀÄw߸ÀĪÀgÀÄ JA§ÄzÀÄ. £ÁåAiÀiÁAUÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°ègÀĪÀ PÉ® £ÀÆ£ÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄUÀ£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ §¼À¹PÉÆAqÀÄ M§â zÉñÀ¨sÀQÛ fêÀAvÀªÁVgÀĪÁUÀ¯Éà ¸ÀwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ¸Á¢ü¸ÀĪÀ°è MqÀºÀÄnÖzÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ°ègÀĪÀ §¯ÁqsÀågÀÄ ¤ÃZÀ vÀAvÀæ ºÀAvÀ ºÀAvÀªÁV ©aÑPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. ºÀtzÀ D«ÄµÀPÁÌV ¸ÁwéPÀ ªÀåQÛAiÀÄ C¹ÛvÀéªÀ£Éßà C®èUÀ¼ÉAiÀÄĪÀ ¥ÀæZÀAqÁZÁgÀgÀAvÀºÀ ±Á¹ÛçUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¥ÀwÛ£À D¸ÉUÁV PÀÄvÀAvÀæ ªÀiÁqÀĪÀ zsÀ£ÀªÀAvÀgÁªïgÀAvÀºÀ ¸ÁPÀµÀÄÖ d£À £ÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁdzÀ°è zÉÆgÉAiÀÄĪÀgÀÄ. DzÀgÀÆ ¸ÀvÀå ¸ÀwÛ®è JA§ÄzÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀÄĪÀAw®è. F ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ £ÁlPÀªÀ£ÀÄß ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ¥Àr¹zÀªÀgÀÄ ‘¢°è £ÀUÀgÀ (PÀ£ÀßqÀ) PÀ¯Á«zÀgÀ gÀAUÀ’. £Á ¸ÀwÛ®è £ÁlPÀzÀ ¥ÁvÀæzsÁjUÀ¼ÀÄ : £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÁV ²æà n.J¸ï.gÀªÉÄñÀ, ªÁ¢ ¸ÀvÀåªÀAvÀgÁªï zÉñÀªÀÄÄSïgÁV ²æà ²ªÁ£ÀAzÀ EAUÀ¼ÉñÀégÀ, ¥ÀæwªÁ¢ zsÀ£ÀªÀAvÀgÁªï zÉñÀªÀÄÄSïgÁV ²æà J¸ï.JZï. CªÀÄgÉñÀ, ªÁ¢ ªÀQî «ªÉÃPÀgÁªïgÁV ²æà r.«. ²æäªÁ¸À ªÀÄÆwð, ¥ÀæwªÁ¢ ªÀQî ¨sÀAqÉÃgÁªïgÁV ²æà JZï.PÉ. gÀ«PÀĪÀiÁgï, ªÁ¢ ¸ÁQë ©ÃgÀ¥Àà ©ÃgÀ®¢¤ß gÀÆ¥ÀzÀ°è ²æà J¸ï.PÀĪÀiÁgï, ¥ÀæwªÁ¢ ¸ÁQë ºÉüÀ®Ä ¥ÀæZÀAqÁZÁgÀgÁV ²æà ¸ÀAvÉÆõÀ PÀĪÀiÁgï G¥ÁzsÁåAiÀÄ CªÀgÀÄ C©ü£À¬Ä¹zÀgÀÄ. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¨ÉAZïPÀèPïð£À ¥ÁvÀæzsÁjAiÀiÁV ²æà UÀuÉñÀ ¥Àæ¸ÁzÀ ºÁUÀÆ dªÁ£À£ÁV ²æà J¸ï.J¸ï. UÉÆëAzÀgÁeï CªÀgÀÄ C©ü£À¬Ä¹zÀgÀÄ.

À

£ ¯ÃÉ R

ÀåºÁ¸

ºË

n

qÁ.f.J.©gÁzÁgÀ

“£ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £Á£ÉƧâ C®à¸ÀASÁåvÀÀPÀ”

zÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ / ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ 33% «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ UÀ¯ÁmÉ ¥Á°ðªÉÄAmï£À°è ¨sÀÄV¯ÉzÁÝUÀ £À£ÀUÉ £À£Àß ¤d ¹ÜwAiÀÄ eÁÕ£ÉÆÃzÀAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀ¸ÀÄÛ¹Üw 75 : 25, CAzÀgÉ £Á£ÀÄ M§â, £À£ÀUÉ M¨ÁâPÉ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ. PÁPÀvÁ½ÃAiÀĪÉÇà K£ÉÆà EzÀÆ ¸Á®zÉA§AvÉ ªÉÆ£Éß ªÉÆ£Éß J°èAzÀ¯ÉÆà §AzÀÄ ªÀÄ£É ¸ÉÃjzÀ ¨ÉQÌ£À ªÀÄj PÀÆqÁ ºÉtÄÚ. »ÃUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £Á£ÉƧâ C¥Ààl ‘ªÉÄÊ£Ájn”. E£ÀÄß £À£ÁßPÉAiÀÄ ¥ÀgÀªÀiÁ¥ÀÛ¼ÁzÀ GªÀiÁzÉë, ºÁÕA CªÀ¼ÉÃ, CªÀ¼ÉÃ, £ÀªÀÄä CrUÉ ªÀÄ£É j¥ÉÃjUÁV M§â ‘M¼ÉîAiÀÄ’ PÁAmÁæPÀÖgÀ£ÀÄß MzÀV¹PÉÆlÖ ¥ÀÄuÁåvÀVwÛ; D GªÀiÁ½UÀÆ E§âgÀÆ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ. CªÀ¼À ¥Àw £À£ÀßAvÉ C®à ¸ÀASÁåvÀ. DzÀgÉ MAzÀÄ M¼ÉîAiÀÄ «ZÁgÀ CAzÀgÉ CªÀ£ÉƧ⠥ÀvÀæPÀvÀð. ºÁUÁV D ªÀĺÁ±ÀAiÀÄ ¥Àæw¤vÀå ªÀÄzsÁåºÀß 12.30-1.00UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ¥ÀwæPÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÀgÉ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄzsÀå gÁwæ 12.301.00UÀAmÉAiÀÄ ªÉüÉUÉ. CªÀ¤UÉ C®à ¸ÀASÁåvÀ£ÁV ¸À»¸À¨ÉÃPÁzÀ ªÉÃ¼É (ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è) §ºÀ¼À PÀrªÉÄ. £À£Àß UÀw ºÁUÀ®è. £À£Àß ªÀÄƪÀgÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÆ, E£ÀÆß £À£ÁßPÉAiÀÄ ¸ÉßûvÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ J¯Áè ¸ÉÃj MªÉÆäªÉÄä £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹èÃ¥ï NªÀgï ªÀiÁrzÀgÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ D gÁwæ ¹èÃ¥ï Omï. CAzÀgÉ EgÀĪÀ 2 ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è MAzÀgÀ°è 4 ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄ®VzÀgÉ, E£ÉÆßAzÀgÀ°è £À£ÁßPÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ D¥ÀÛ ¸ÉßûvÉ, E£ÀÄß £À£ÀUÉ G½AiÀÄĪÀÅzÀÄ 6X3gÀ ¸ÀtÚ ¨Á®Ì̤. gÁwæAiÉįÁè ¥sÉæ±ï Kgï (¥Éæ±Àgï)£À°è ¥ÀªÀr¸ÀĪÀÅzÉÆAzÉà £À£Àß ¥Á°£À ¨sÁUÀå. PÀxÉ EµÀÖPÉÌà ªÀÄÄV¢®è. £À£Àß ºÉAqÀwUÉ 4 d£À vÀAVAiÀÄgÀÄ. CªÀgÉ®èjUÀÆ 1-2 ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ. F £Á®ÄÌ ªÉÆù (aPÀ̪ÀÄä)gÀ ¥ÉÊQ AiÀiÁgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ gÁwæ G½zÀgÉ £À£Àß UÀw ªÉÆøÀªÉÃ. ªÀÄvÉÛ CzÉà ¨Á®Ì¤. ºÉÆÃUÀ°, F D¥ÀÛ ¸ÉßûvÉ, ªÉÆùAiÀÄgÀÄ ºÁVgÀ° £ÉgɪÀÄ£ÉAiÀįÁèzÀgÀÆ ¸Àé®à G¹gÀÄ ©qÉÆÃtªÉà CAzÀgÉ, ¤ÃªÀÅ £ÀA©zÀgÉ £ÀA© ©lÖgÉ ©r, C°èAiÀÄÆ C¥Àà-CªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ 2 ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ. EwÛÃZÉUÀµÉÖà CªÀgÉÆAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß zÀvÀÄÛ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÁÝgÉ. CªÀ£ÉƧ⠣À£Àß ¨sÀ«µÀåzÀ°è

14

MAzÀÄ £ÁlPÀ AiÀıÀ¹éAiÀiÁUÀ®Ä £ÁlPÀzÀ ¥ÁvÀæzÁ s jUÀ¼ÁV gÀAUÀªÀÄAZÀzÀ°è C©ü£À¬Ä¸ÀĪÀªÀgÀÄ JµÀÄÖ ªÀÄÄRåªÁUÀĪÀÅzÉÆà ºÁUÉAiÉÄà £ÁlPÀzÀ AiÀıÀ¸ÀÄì ¥ÀgÀzÉAiÀÄ »A¢gÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À PÀ¯Á P˱À®åªÀÇ CµÉÖà ªÀÄÄRåªÁVgÀĪÀÅzÀÄ. £Á ¸ÀwÛ®è £ÁlPÀzÀ «£Áå¸À, ¤zÉÃð±À£À ºÁUÀÆ £ÁlPÀzÀ°è ¸ÀvÀåªÀAvÀgÁªï CªÀgÀ ¥ÁævÀæªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ ²æà ²ªÁ£ÀAzÀ EAUÀ¼ÉñÀégÀ CªÀgÀÄ. ªÀ¸ÀÛ« ç £Áå¸À, gÀAUÀ¸ÀfÓPÉ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÁzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ²æà ZÉ£ÀÄß J¸ï. ªÀÄoÀzÀ CªÀgÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ. £ÁlPÀzÀ ¨É¼ÀPÀÄ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ£ÀÄß «eÁ¥ÀÄgÀzÀ ²æà AiÉÆÃUÉÃAzÀæ ¹AUï ªÀiÁrgÀĪÀgÀÄ. AiÉÆÃUÉÃAzÀæ ¹AUï CªÀgÀÄ ©eÁ¥ÀgÀzÀ°è CmÉÆà ZÁ®PÀ ªÀÈwÛ ªÀiÁr fêÀ£À ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁlPÀzÀ ¨É¼ÀPÀÄ ¤ªÀðºÀuÉ PÁAiÀÄð §AzÀgÀÆ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä §qÀvÀªÀ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉ £ÁlPÀPÁgÀgÀ°è vÉÆqÀUÀĪÀgÀÄ JAzÀÄ w½zÀÄ PÉ®ªÀjUÁzÀgÀÆ PÉÃqɤ¹vÀÄ. £ÁlPÀPÁgÀgÀ°è ¤gÀvÀgÁzÀªÀgÀ DyðPÀ ¹Üw §ºÀ¼À UÀA©üÃgÀªÁVzÉ. DzÀgÉ CªÀgÀ ¸ÀÆáwð ªÀiÁvÀæ PÀÄVή.è £ÁlPÀPÉÌ ¸ÀAVÃvÀ ¤ÃrzÀªÀgÀÄ ²æà n.J¸ï.gÀªÉÄñÀ, ²æà C±ÉÆÃPÀ PÀÄA¨ÁgÀ, ²æà ²æúÀµÀð, ²æà J¸ï.J¸ï.UÉÆëAzÀgÁdÄ, ºÁUÀÆ ¸ÀAvÉÆõï PÀĪÀiÁgï G¥ÁzsÁåAiÀÄ. ¸ÀvÀåªÀAvÀgÁªï CªÀgÀÄ vÀªÀÄä 14 ªÀµÀðUÀ¼À C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉüÀĪÀ gÉÃSÁavÀæzÀ ¥ÀjPÀ®à£É ªÀiÁrzÀªÀgÀÄ ²æà ¸ÀÄ¢üÃgï ¥sÀrßøï CªÀgÀÄ. £ÁlPÀzÀ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÁV ²æà ¸ÀAvÉÆõï PÀĪÀiÁgï G¥ÁzsÁåAiÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀæZÁgÀ ¸ÁªÀÄVæ «£Áå¸ÀPÀgÁV ²æà «ÃgÉÃ±ï ºÉÆUɸÉƦà£ÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¤ªÀ𻹠£ÁlPÀªÀ£ÀÄß AiÀıÀ¹éUÉƽ¹zÀgÀÄ. ¸ÀªÀĸÀÛ PÀ£ÀßrUÀgÀ ¥ÀgÀªÁV ‘£Á ¸ÀwÛ®’è £ÁlPÀzÀ J®è PÀ¯Á«zÀjUÀÆ, ¤zÉÃð±ÀPÀjUÀÆ ºÁUÀÆ gÀAUÀzÀ »AzÉ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¹zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ½UÉ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ.

¹Üw ¸ÀÄzsÁgÀPÀ£ÁzÀ£ÉÆà JA§ D±É CµÉÖ. DzÀgÉ £À£Àß 2 ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¢Ã¢ ¢Ã¢ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀ D ¥ÀÄmÁtÂ, £À£ÁßPÉAiÀÄ£ÀÄß ‘ªÀĪÀÄ DAn’ JAzÀÆ £À£ÀߣÀÄß ‘ªÀÄzÀÄ CAPÀ¯ï’ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛ£É. F J¯Áè C®à ¸ÀASÁåvÀPÀvÀ£ÀzÀ ªÀÄzsÉå PÉ®ªÉǪÉÄä-CAzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄAlÄ. F J¯Áè UÀAqÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÉå £Á£ÉƧâ£Éà ºÉtÄÚ ºÉAUÀ¸ÉÆà K£ÉÆà JAzÀÄ. EªÀgɯÁè ¹èÃ¥ï NªÀgï ªÀiÁr ªÀÄ®VzÀ ªÀÄgÀÄ¢£À ªÀÄÄAeÁ£ÉAiÀÄ £À£Àß PÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÉÆäqÀ£É ºÉüÀ¯ÉèÉÃPÀÄ. CzÉÆAzÀÄ aAvÁd£ÀPÀ ¹Üw. EgÀĪÀ MAzÀÄ ¨ÁvïgÀÆA ªÀÄvÀÄÛ ¥Á¬ÄSÁ£ÉAiÀÄ£ÀÄß 6-7 ªÀÄA¢ ªÀÄ»¼É / ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ¥ÉÊ¥ÉÆÃnAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ £Á£ÀÄ G¹gÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ, ºÉà zÉêÀgÉà £À£Àß £ÀA§gï AiÀiÁªÁUÀ §gÀÄvÀÛzÀ¥Áà JAzÀÄ PÁAiÀÄÄvÁÛ PÀÆgÀĪÀÅzÀÄ. MªÉÆäªÉÄä CAvÀºÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è £À£ÀUÀ¤ß¸ÀĪÀÅzÀÄAlÄ. E£ÉÆßAzÀÄ JPïìmÁæ PÉÆÃuÉ ºÁUÀÆ ¥Á¬ÄSÁ£É EgÀĪÀ zÉÆqÀØ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Àé®à ºÉZÀÄÑ ¸Á® ªÀiÁrAiÀiÁzÀgÀÆ PÉÆAqÀÄ PÉƼÀî¨ÁgÀ¢vÉÛà ªÀÄÆRð JAzÀÄ. ºÁUÉà PÉ®ªÉǪÉÄä MvÀÛqÀ vÀqÉAiÀįÁUÀzÉ MAzÀÄ ¨ÁnèAiÉÆà / ¯ÉÆÃlªÀ£ÉÆßà »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÉÄmÉÆæà ¯ÉÊ£ï CxÀªÁ UÀAzÀ £Á¯ÁzÀ §½ ºÉÆÃV £À£Àß ¸Á«gÁgÀÄ §AzsÀÄUÀ¼À eÉÆvÉ PÀĽvÀÄ £ÉªÀÄä¢AiÀiÁV G¹gÀÄ ©qÀ¨ÉÃPÀÄ C¤ß¹zÀÆÝ GAlÄ. MnÖ£À°è C®à¸ÀASÁåvÀ£ÁV §zÀÄPÀĪÀÅzÀÄ, CzÀgÀ®Æè £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ, D ¹ÜwAiÀÄ°è fêÀ£À £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ CzÀÄãvÀ C£ÀĨsÀªÀ. “ªÀÄ»¼Á ¸ÁévÀAvÀæöå”, ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ºÀPÀÄÌ JAzɯÁè, ±Á¯Á PÁ¯ÉÃdÄ ¢£ÀUÀ¼À°è ¨sÁµÀt ©VzÀÄ ¥ÀqÉzÀ PÉ®ªÀÅ ²Ã®ÄØ, ¸Ànð¦üPÉÃlÄUÀ¼ÀÄ ±ÉÆÃPÉøï£À°è PÀĽvÀÄ, £À£ÀߣÀÄß £ÉÆÃr DUÁUÉÎ £ÀUÀÄvÀÛªÉ. CzÀPÉÌ vÁ£Éà £ÀªÀÄä ¥Á°ðªÉÄAn£À°è ªÀÄ»¼Á «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉ vÀgÀzÀAvÉ ºÉÆÃgÁl £ÀqɹgÀĪÀÅzÀÄ. KPÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä ‘UÀAqÀÄ’ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ ªÉÄÊ£Ájn£Á¼À®Ä ¹zÀÞj®è. ºÁUÉãÁzÀgÀÆ DzÀgÉ ¹ÛçèsÀÆæt ºÀvÉå, ¸ÀUÉÆÃvÀæ ªÀÄzÀĪÉ, ªÀgÀzÀQëuÉ £É¥ÀzÀ°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ£ÀÄß / ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß CµÀÄÖ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV PÉÆ®ÄèªÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀzÀÄ vÁ£É. n

¸ÀSÁgÁªÀÄ G¥ÀÆàgÀÄ

C©üªÀÄvÀ, ¸É¥ÉÖA§gï 2010


zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀjUÉ

²æÃPÀȵÀÚ d£ÁäµÀÖ«Ä, UÀuÉñÀ ºÀ§âzÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ

PÀ £ ÁðlPÀ ¥s Ä À qï ¸É A lgï gÁªï vÀįÁgÁªÀiï ªÀiÁUÀð, ¸ÉPÀÖgï-12, Dgï.PÉ.¥ÀÄgÀA, £ÀªÀzɺÀ°-110022 ¥sÉÆãï : 011-26187357 / 32961674

PÀ£ÀßrUÀgÀ ±ÀÄagÀÄaAiÀiÁzÀ wAr w¤¸ÀÄUÀ½UÉ ¨sÉÃn ¤Ãrj PÀ£ÀßrUÀgÀ ¸ÉÃªÉ £ÀªÀÄä D¸É

C©üªÀÄvÀ, ¸É¥ÉÖA§gï 2010

15


À

ÀÄl

¥ ÄÀ ÄR

ª

£ ¯ÃÉ R PÀȵÁÚ J£À¨ÁgÀzÉ, ²æà PÀȵÁÚ J£À¨ÁgÀzÉ PÀȵÀÚ£À £É£ÉzÀgÉ, PÀµÀÖªÉÇA¢¶Ö®è

zɺÀ°AiÀÄ°è PÀ£ÀßrUÀgÀ PÀȵÀÚ ªÀÄA¢gÀ

PÀȵÁÚ J£À¨ÁgÀzÉ, ²æà PÀȵÁÚ J£À¨ÁgÀzÉ, PÀȵÀÚ£À £É£ÉzÀgÉ, PÀµÀÖªÉÇA¢¶Ö®è. zɺÀ°AiÀÄ°è PÀ£ÀßrUÀgÀ PÀȵÀÚ ªÀÄA¢gÀ, zɺÀ°AiÀÄ ¥Àæw¶×vÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À¯ÉÆèAzÁzÀ ¸À¥ÀÝgïdAUï J£ïPÉèêï£À°è PÀ£ÀßrUÀjzÉÝà DzÀ ²æà PÀȵÀÚªÀÄA¢gÀªÉÇA¢zÉ. 1951gÀ°è PÀȵÀÚªÀÄoÀzÀ ¸ÁÜ¥À£É. ºÀ¼ÉzɺÀ°AiÀÄ°è PÀ£ÀßrUÀgÀ ¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß ²æà D£ÀAzÀ QÃwðgÁªï, ²æà gÀWÀÄ£Áxï gÁªï, ²æà a¥Àà£ïPÀnÖ »ÃUÉ ªÉÆzÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹, CzÀ£ÀÄß ¥ÀæUÀwUÉƽ¸ÀÄvÁÛ, §AzÀÄ 1980gÀ ªÉÄà 7gÀAzÀÄ ²æà J¸ï.Dgï. gÁªï CªÀgÀÄ “¨ÉAUÀ¼ÀÆj”¤AzÀ PÀȵÀÚ ²¯ÉAiÀÄ°è PÀmÉzÀ ¸ÀÄAzÀgÀ «UÀæºÀªÀ£ÀÄß ²°àUÀ½AzÀ vÀj¹PÉÆAqÀÄ (¸ÁzsÁgÀt 2 Cr JvÀÛgÀ 6 EAZÀÄ CUÀ®zÀ) ²æà «.Dgï. ¥ÀAZÀªÀÄÄTAiÀĪÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¸À¥sÀÝgïdAUï J£ïPÉèêï, J-2/117, ºÉƸÀzɺÀ°29gÀ°è ºÉƸÀ ªÀÄoÀ(PÀlÖqÀ)zÀ°è ¥ÀæwµÁ×¥À£ÉUÉƽ¹zÀgÉAzÀÄ ºÉüÀĪÀgÀÄ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ 30 Q.«ÄÃ. zÀÆgÀzÀ°ègÀĪÀ ²ªÀgÀ ¥ÀlÖtzÀ°è £É¯É¹gÀĪÀ ²æà ±ÀAPÀgÁZÁAiÀÄðgÀÄ PÀȵÀÚ ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£À ªÀÄÆwð PÉwÛzÁÝgÉ. ²æà J¸ï.Dgï. gÁªï CªÀgÀÄ DQðAiÀiÁ¯ÉÆÃf «¨sÁUÀzÀ°è ¸ÀÄ¥ÀjAmÉAqÉAmï EAf¤AiÀiÁgÁVzÁÝUÀ 1976-80gÀªÀgÉUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èlÄÖ ¥ÀÆeÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀAvÉ. £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÄðéZÁgÀuÉAiÀÄ°è ¢°èAiÀÄ°è 1980PÉÌ PÁtÂPÉ ¤ÃrzÀgÉAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄoÀzÀ §®¨sÁUÀzÀ°è DAd£ÉÃAiÀÄ ªÀÄÆwð, JqÀ¨sÁUÀzÀ°è gÁWÀªÉÃAzÀæ gÁAiÀÄgÀ §ÈAzÁªÀ£À, ªÀÄoÀzÀ JzÀÄjUÉ ²ªÀPÀÄlA§ ºÁUÀÆ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV MAzÀÄ zÀÄUÁðzÉëAiÀÄ ¸ÀAUÀªÀĪÀj ²¯ÉAiÀÄ°è PÀmÉzÀ ªÀÄÆwðUÀ¼À aPÀÌ ªÀÄA¢gÀ, JqÀ§¢AiÀÄ°è £ÀªÀUÀæºÀ aPÀ̪ÀÄA¢gÀ ºÁUÀÆ ºÉÆêÀÄ, ºÀªÀ£À, ¨sÉÆÃd£À ¹zÀÞvÉ, G½zÀÄPÉƼÀÄîªÀ ªÀåªÀ¸ÉÜUÁV MAzÀÄ PÀlÖqÀ »ÃUÉ ªÀåªÀ¹ÜvÀ ¥ÀæzÉñÀªÁVzÉ. “PÀȵÁÚAiÀÄ, ªÁ¸ÀÄzÉêÁAiÀÄ ºÀgÀAiÉÄ ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£É ¥ÀætvÀ PÉèñÀ£Á±À£ÁAiÀÄ UÉÆëAzÁAiÀÄ

£ÀªÉÆà £ÀªÀÄB ||" JA§ ¥sÀ®PÀ ºÁQzÁÝgÉ. PÀȵÀÚ¤UÉ C£ÉÃPÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ½AzÀ ¸ÀA¨sÉÆâ¸ÀÄvÁÛgÉ. PÀȵÀÚ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ, ºÀgÀ, ¥ÀgÀªÀiÁvÀä, UÉÆëAzÀ »ÃUÉ ªÀÄ£À¹ì£À ºÁUÀÆ ±ÁjÃjPÀ vÉÆAzÀgÉ, zÀÄBR, £ÉÆêÀÅ, PÀµÀÖUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÁgÀuÉ ªÀiÁqÀÄ ¤£ÀUÉ C£ÀAvÀ £ÀªÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ JA§ CxÀð §gÀÄvÀÛzÉ. FV£À CzsÀåPÀëgÁzÀ, ²æà JA.«. gÁªï, PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀĪÀgÁzÀ ²æÃ

16

£ÁgÁAiÀÄt PÀÄ®PÀtÂð, PÉÆñÁzsÀåPÀëgÁzÀ ²æà PÉ.J¸ï. gÀAUÀ£ï ºÁUÀÄ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÁZÁAiÀÄðgÀÄ, ²æà ¸ÀÄ¢üÃgï ¥sÀrßøï, ²æà ¥ÁæuÉÃ±ï »ÃUÉ C£ÉÃPÁ£ÉÃPÀgÀÄ ±ÀæªÀĪÀ»¹ PÀ£ÀßrUÀgÀ ¸ÀAWÀl£Á, PÀ¯Áåt PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. n

qÁ. ¸ÀĪÀÄAUÀ¯ÁzÉë

C©üªÀÄvÀ, ¸É¥ÉÖA§gï 2010


NA-zsÀé¤ ªÀÄÄ¢æPÉ-»A¢ ¨sÁµÉAiÀÄ°è ©qÀÄUÀqÉ

avÀæzÀ°è : JqÀ¢AzÀ §®PÉÌ : ²æà ¥ÀÈyé£Áxï PÁZÀÆæ, £Áå. ¢ügÉãï PÁjAiÀiÁ, qÁ. JA. «ÃgÀ¥Àà ªÉƬİ, ²æà ¹.«. UÉÆæ£Áxï, qÁ. C±ÉÆÃPï ¥ÀæzsÁ£ï

ªÉÃzÀ-G¥À¤µÀvïUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÁæZÀå ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ zsÀªÀÄð UÀæAxÀUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄïÉ, dUÀwÛ£À ¸ÀȶÖAiÀÄ ªÉÆzÀ® ±À§ÞªÁzÀ “NA”£À MAzÀÄ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ zsÀ餪ÀÄÄ¢æPÉAiÀÄ£ÀÄß, ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀëgÀÆ ºÁUÀÆ ªÉÃzÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ°¸ÀĪÀ UÀÄgÀĪÁzÀ ²æà ¹.«. UÉÆæ£Áxï CªÀgÀÄ FUÁUÀ¯Éà DAUÀè ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è ¥ÀjPÀ°à¹ ¥Àæ¸ÀÄÛw ªÀiÁrzÁÝgÀµÉÖ. F zsÀ餪ÀÄÄ¢æPÉAiÀÄ »A¢AiÀÄ CªÀvÀjtÂPÉAiÀÄ£ÀÄß-“NA-§æºÁäAqÀ PÉ ¸À馅 ¤£Ázï PÁ ¸ÁPÁëvÁÌgï” ºÉ¸Àj¹ ¢£ÁAPÀ 24.08.2010gÀAzÀÄ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁr ¯ÉÆÃPÁ¥ÀðuÉ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ «zÁå ¨sÀªÀ£ÀzÀ «zÁåyðAiÀiÁzÀ ²æà ¹.«. UÉÆæ£Áxï CªÀgÀ£ÀÄß UËgÀ«¹, ¨sÀªÀ£À zɺÀ°AiÀÄ°è ©qÀÄUÀqÉAiÀÄ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÀ£ÀÄß K¥Àðr¹vÀÄÛ. F zsÀ餪ÀÄÄ¢æPÉAiÀÄ ©qÀÄUÀqÉ PÉÃAzÀæzÀ £ÁåAiÀÄ ºÁUÀÆ PÁ£ÀÆ£ÀÄ «¨sÁUÀzÀ ªÀÄAwæUÀ¼ÁzÀ qÁ. «ÃgÀ¥Àà ªÉƬİ CªÀgÀ ¸Àétð PÀªÀÄ®UÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ £ÉgÀªÉÃjvÀÄ.

“²æà ¹.«. UÉÆæ£ÁxÀgÀ vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CtÚ-vÀªÀÄäA¢gÀÄ £À£ÀUÉ ZÉ£ÁßV ¥ÀjZÀAiÀÄ«zÀÄÝ, EªÀgÀÄ MAzÀÄ CvÀÄå£ÀßvÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¹PÉÆAqÀ PÀÄlÄA§PÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀgÀÄ. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ, ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÀÄ ¸ÀgÀ¼À jÃwAiÀÄ°è ªÁåSÁå£À ªÀiÁqÀĪÀ «±ÉõÀªÁzÀ ±ÀQÛ ²æà ¹.«. UÉÆæ£Áxï CªÀjUÉ EzÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀjAzÀ E£ÀÆß EAvÀºÀ C£ÉÃPÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀiÁd §AiÀĸÀÄvÀÛ z É” JAzÀÄ qÁ. «ÃgÀ¥Àà ªÉƬİ CªÀgÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. ºÁ¸Àå ZÀmÁQAiÀÄ£ÀÄß ºÁj¸ÀÄvÁÛ GvÀÛªÀÄ ªÁVäUÀ¼ÁzÀ, CAiÀĸÁÌAvÀzÀAwgÀĪÀ ²æà UÉÆæ£ÁxÀgÀ ¨sÁµÀt«zÁÝUÀ vÀªÀÄUÉ ¨sÁµÀt ªÀiÁqÀ®Ä CAfPÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ «±ÉõÀªÁV gÁdPÁgÀtÂUÀ½UÉ EªÀjAzÀ ºÉzÀjPÉ EzÉ JAzÀÄ £ÀUÉUÀqÀ®£ÀÄß J©â¹zÀgÀÄ. «±ÉõÀ CwyAiÀiÁV £Áå. ¢ügÉãï PÁjAiÀiÁ CªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár, zsÀé¤ ªÀÄÄ¢æPÉAiÀÄ£ÀÄß «±Éèö¹, ²æà UÉÆæ£ÁxïgÀ F PÀÈw ªÀÄÄA¢£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ DzsÁgÀ ¸ÀÜA¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀgÀÄ. F zsÀé¤ ªÀÄÄ¢æPɬÄAzÀ vÁªÀÅ §ºÀ¼À ¥Àæ¨sÁ«vÀgÁVzÀÄÝ, UÀÄdgÁw ¨sÁµÉAiÀÄ°è zsÀ餪ÀÄÄ¢æPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀgÀĪÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß vÁªÀÅ ºÉÆwÛzÉÝÃªÉ JAzÀÄ UÉÆæ£ÁxÀgÀ£ÀÄß C©ü£ÀA¢¹zÀgÀÄ. PÀvÀÈð ²æà ¹.«.UÉÆæ£ÁxÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár “ºÀj » NA”J£ÀÄߪÀ ±À§ÝzÀ ªÁåSÁå£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀgÀÄ. F zsÀ餪ÀÄÄ¢æPÉAiÀÄ°è vÁªÉà »A¢ ¨sÁµÉAiÀÄ°è zsÀé¤ ¤ÃrgÀĪÀÅzÀÄ vÀªÀÄä gÁµÀÖç ¨sÁµÉAiÀÄ ¦æÃwAiÀÄ zÉÆåÃvÀPÀªÉAzÀgÀÄ. E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ, ªÀÄgÁp, UÀÄdgÁw, vÉ®ÄUÀÄ, vÀ«Ä¼ÀÄ, ªÀÄ®AiÀiÁ¼ÀA, MrAiÀiÁ ºÁUÀÄ ¥ÀAeÁ© ¨sÁµÉAiÀÄ°è ªÀÄÄ¢æPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀgÀĪÀ C©ü ¯ ÁµÉ¬ÄzÉ JAzÀgÀÄ. ¨s Á gÀwÃAiÀÄ «zÁå¨s À ªÀ£ÀzÀ ¸À®ºÉUÁgÀgÁzÀ ²æà C±ÉÆÃPï ¥ÀæzsÁ£ï CªÀgÀÄ ¸ÁéUÀvÀ ¨sÁµÀtªÀ£ÀÄß, J£ï.J¸ï. PÁ²äÃgÀ ¸À¥Áß®Ä CzsÀåPÀëgÁzÀ ¦.J£ï. PÁZÀÆæ CªÀgÀÄ ªÀAzÀ£Á¥ÀðuÉAiÀÄ£ÀÄß, qÁ. J¸ï.J£ï. ¥ÀArvÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¤gÀÆ¥ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÀgÀÄ.

¸ÁévÀAvÉÆæöåÃvÀìªÀ ¢£ÁZÀgÀuÉ ¢£ÁAPÀ 15.08.2010gÀAzÀÄ zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¸ÁévÀAvÉÆæöåÃvÀìªÀ ¢£ÀªÀ£ÀÄß DZÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ CzsÀåPÀëgÁzÀ ²æà f.JA. °AUÀgÁdÄ CªÀgÀÄ zsÀéeÁgÉÆúÀtªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀgÀÄ, ªÀÄÄRå PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀĪÀgÁzÀ ²æà CAd¤ UËqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ EvÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è G¥À¹ÜvÀjzÀÄÝ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ±ÉÆèsÉAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀgÀÄ. ±Á¯ÉAiÀÄ ¥ÁææZÁAiÀÄðgÁzÀ (¥Àæ¨sÁgÀ) ²æà PÉ.n. UÀuÉñï CªÀgÀÄ G¥À¹ÜvÀjzÀÄÝ CwyUÀ½UÉ ¸ÁéUÀvÀªÀ£ÀÄß PÉÆÃjzÀgÀÄ. «zÁåyð, «zÁåyð¤AiÀÄgÀÄ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɹPÉÆlÖgÀÄ.

C©üªÀÄvÀ, ¸É¥ÉÖA§gï 2010

17


aPïªÀÄoï J¥sï.«. CªÀgÀ PÀ¯ÁPÀÈw ¥ÀæzÀ±Àð£À PÀ£ÁðlPÀzÀ E£ÉÆߧâ PÀ¯Á«zÀ ²æà ¸ÀÄ¢üÃgÀ ¥sÀrßøï CªÀgÀÄ PÀ¯ÉUÁgÀgÀ fêÀ£À ºÉZÀÄÑ PÀµÀÖ¢AzÀ PÀÆrgÀÄvÀÛzÉ, CªÀjUÉ zɺÀ°AiÀÄ°è ºÉaÑ£À C£ÀÄPÀÆ® PÀ°à¸ÀĪÀ CUÀvÀå EzÉ JAzÀgÀÄ. DUÀ¸ïÖ 15jAzÀ ¥Áæ g ÀA¨s À ªÁzÀ PÀ¯Á¥Àæ z À±Àð£À 21gÀªÀgÉUÉ Cwà AiÀıÀ¹éAiÀiÁV £ÀqɬÄvÀÄ. C£ÉÃPÀ ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀÄ, zÀȱÀå ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀªÀgÀÄ, ²æà aPïªÀÄoï CªÀgÀ PÀ¯Á ¥ÀæzÀ±Àð£ÀPÉÌ ¥ÀæZÁgÀ ¤ÃrzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ aPÀ̪ÀjzÁÝUÀ ¥ÀæxÀªÀĪÁV PÀ£ÁðlPÀzÀ°èAiÀÄ ªÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°èAiÀÄgÀĪÀ ªÀÄoÀzÀ°èAiÀÄ ²®àPÉvÀÛ£ÉAiÀÄ avÀæ£ÉÆÃr ©r¹zÁUÀ, C£ÉÃPÀ »jAiÀÄjAzÀ ¥Àæ±ÀA¸É ¥ÀqÉzÁUÀ, ¸ÀÆàwð §AzÀÄ PÀ¯Á ±Á¯ÉUÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÀ¯ÁgÁzsÀPÀgÁzÀgÀAvÉ. CªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀ »£Éß¯É PÀȶ ºÁUÀÄ Cwà §qÀPÀÄlÄA§ CAvÀºÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è ±ÀæªÀÄ¥ÀlÄÖ, AiÀıÀ¸Àì£ÀÄß ¸Á¢ü¹zÀ ºÉUÀνPÉ EªÀgÀzÀÄ. ¨sÁgÀvÀzÀ C£ÉÃPÀ ¨sÁUÀUÀ¼À°è ¥ÀæzÀ±Àð£À ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ, «zÉñÀzÀ°è PÀÆqÁ vÀªÀÄä avÀæPÀ¯Á ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÉƽ¹zÁÝgÉ. ªÀĸÀÌvï£À°è PÀÆqÁ ¥ÀæzÀ±Àð£À CvÀåAvÀ AiÀıÀ¹éAiÀiÁV "KPÀ ªÀåQÛ PÀ¯Á¥ÀæzÀ±Àð£À"ªÀ£ÀÄß ²æà ¨ÉÊPÉgÉ £ÁUÉñï CªÀgÀÄ GzÁÏn¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ £ÉgÀªÉÃjzÀÝ£ÀÄß £É£À¦¹PÉƼÀÄîvÁÛ PÀ¯É «¨sÁUÀPÉÌ C£ÉÃPÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ FUÀ ¢£ÁAPÀ 15.08.2010gÀAzÀÄ £ÀªÀzɺÀ°AiÀÄ°ègÀĪÀ L¥sÉPïì UÁå®jAiÀÄ°è ¹UÀÄwÛªÉ. »ÃUÁV PÀµÀÖ¥ÀlÖgÉ AiÀıÀ¸ÀÄì RArvÀ ¹UÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀ£ÀßqÀzÀ ºÉ¸ÀgÁAvÀ ±ÉæõÀ× PÀ¯Á«zÀ ²æà aPïªÀÄoï J¥sï.«. CªÀgÀ d£ÁAUÀPÉÌ, vÀªÀÄä «zÁåyðUÀ½UÉ ¸ÀAzÉñÀ ¤ÃrzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ d£ÀgÀ EwÛÃa£À PÀ¯ÁPÀÈwUÀ¼À ¥ÀæzÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß C©ügÀÄaUÉ vÀPÀÌAvÉ ºÉƸÀ ±ÉÊ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ºÉZÀÄѪÀj «±ÉõÀ DzÀgÉ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ §zÀÞªÁzÀ ²æ à zÀ A iÀ i Á£À A zÀ PÉ . PÁªÀ Ä PÀ g ï CªÀ g À avÀ æ ¥À z æ ± À ð À £À ¥Àæw¤¢ü “²æà ¨ÉÊPÉgÉ £ÁUÉÃ±ï” CªÀgÀÄ DZÀgÀuÉ, UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀzÀ EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¨sÁgÀwÃAiÀÄ PÀ¯Á PÉÃAzÀæ zsÁgÀªÁqÀzÀ ²æà zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ GzÁÏn¹, PÀ£ÁðlPÀzÀ d£ÀgÀ°è C£ÉÃPÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÁzÀåUÀ¼ÀÄ, DlUÀ¼ÀÄ PÉ. PÁªÀÄPÀgïgÀªÀgÀ avÀæ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀªÀÇ PÀÆqÁ L¥ÉPïì UÁå®jAiÀÄ°è ¥Àæw¨sÉUÀ½ªÉ DzÀgÉ, ¥ÀæZÁgÀ ºÁUÀÆ C½zÀÄ ºÉÆÃUÀzÉ, ªÀÄÄA¢£À £ÀqɬÄvÀÄ. ¹ÛçÃAiÀÄgÀ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀzÀ PÀÄjvÀAvÉ PÁªÀiïPÀgïgÀªÀgÀÄ gÀa¹zÀ CªÀPÁ±À PÀrªÉÄ, ¢°è A iÀÄ°è g ÀĪÀ d£ÁAUÀPÉÌ £É£À¦gÀĪÀAvÉ PÀ¯ÁPÀÈwUÀ¼ÀÄ £ÉÊdªÁV ªÀÄÆr §A¢zÀÄÝ ¨sÁgÀvÀzÀ C£ÉÃPÀ ¨sÁUÀUÀ¼À°è C£ÉÃPÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß w½¹ CªÀjUÉ ªÀiÁqÀĪÀ zÀA¥Àw eÉÆÃr, ¥ÀæzÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɹzÁÝgÉ. ¸ÀÆáwð PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ, DUÀ EAvÀºÀ CxÀªÁ UɼÀwAiÀÄgÀ ªÀĺÁ£ï PÀ¯É G½AiÀÄÄvÀÛzÉ, “PÀ¯ÉUÁgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀjAiÀÄgÀ eÉÆÃrAiÀÄ ²ªÀ£À CªÀvÁgÀ” JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. avÀæUÀ¼À£ÀÄß JQæ°Pï §tÚ, ªÁlgï PÀ®gï »ÃUÉ PÁå£ïªÁ¸ï §mÉÖ ªÉÄÃ¯É PÉÃAzÀæ ®°vÀPÀ¯Á CPÁqÉ«ÄAiÀÄ G¥ÁzsÀåPÀëgÁzÀ ²æà PÉ.Dgï. ¸ÀħâtÚ ©r¹zÀÄÝ, d£ÀgÉ®ègÀ ªÀÄ£À¸ÀÆgÉUÉƼÀÄîªÀAwzÀݪÀÅ. Cw ²ÃWÀæzÀ°èAiÉÄà CªÀgÀÄ ªÀÄÄRå CwyAiÀiÁV ¨sÁUÀªÀ»¹, vÁ£ÀÄ PÀ¯ÉUÁgÀ£ÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ PÀ¯ÉAiÀÄ «¨sÁUÀzÀªÀgÀÄ §AzÀgÉ, CªÀjUÉ ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ £Áå±À£À¯ï CªÁqïð EvÁå¢ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÄ ¹UÀ° JAzÀÄ ºÁgÉʸÉÆÃt. n qÁ. ¸ÀĪÀÄAUÀ¯ÁzÉë ¥ÀæzÀ±Àð£ÀzÀ ºÁUÀÆ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ¹zÀÞ JAzÀgÀÄ.

MAzÀÄ £É£À¥ÀÄ

NzÀÄUÀgÀ ¥ÀvÀæ

D ¢£À¢AzÀ vÁªÀÅ EgÀĪÀªÀgÉUÉ ²æà ªÀ¸ÀAvÀ ±ÉnÖ ¨É¼ÁîgÉAiÀĪÀgÀ ¥ÀæzsÁ£À ¸ÁgÀxÀåzÀ°è ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdzsÁ¤ £ÀA©zÀªÀjUÉ ¥ÉÆæÃvÁ컹 zɺÀ°¬ÄAzÀ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ PÀ£ÀßrUÀgÉ®ègÀ ªÀÄÄRªÁtÂAiÀiÁV ¥ÀæPÀlUÉÆAqÀ zÀPÀëvÉAiÀÄ DqÀ½vÀUÁgÀgÁV ‘C©üªÀÄvÀ’ ªÀiÁ¹PÀzÀ dįÉÊ ¸ÀAaPÉ ºÉÆgÀ£ÉÆÃlzÀ ¯ÉøÀgÀ »rzÀÄzÀÄ ¤«ðPÁj PÀĪÀÄÄzÀ ¥ÀĵÀà CgÀ¼ÀĪÀAvÉ J¤ß¹zÀ ¨sÀUÀªÁ£ï ¨ÁºÀħ°UÉ ¤ÃqÀĪÀ UËgÀªÀ. PÀ£ÁðlPÀªÀ£ÀÄß ¥Àæw¤¢üÃPÀj¹ ªÀÄ£À©aÑ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀªÀÄä zɺÀ°AiÀÄ°è £É¯É ¤AwgÀĪÀ F vÁåUÀªÀÄ¬Ä ªÀĺÁ«ÃgÀ ¸Áé«ÄAiÀÄ ºÉaÑ£À «ªÀgÀuÉ ¤ÃrzÀ M¼À¥ÀÄlzÀ qÁ. ¸ÀĪÀÄAUÀ¯Á zÉëAiÀĪÀgÀ ¨sÁµÁ ±ÉÊ° NzÀĪÀ mÁ¢UÀ¼À£ÀÄß £Àqɹ PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀæUÀwUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÀAWÀzÀ PÀÄvÀƺÀ® ªÀÄÆr¹zÀÄzÀÄ ¤d. C©üªÀÈ¢Þ PÁAiÀÄðUÀ¼À°è ¥ÀPÀë ¥ÀAUÀqÀªÉAzÀÄ ¤®ðPÀë vÉÆÃj¸ÀĪÀ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ gÀPÀëuÉUÁV AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À §UÉÎ ¸ÀzÁ aAvÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ PÀĪÀÄmÁPÀgïgÀªÀgÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ gÁf ªÀiÁrPÉƼÀî¯Éà ¨ÉÃPÁVgÀĪÀ gÁdgÀ¸ÉAiÀÄ ªÀiÁzÀj zÁjAiÀiÁV vÉÆÃj §AzÀ ¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ §gÀºÀ ªÉÄîälÖzÀ°èzÀÝgÉ ºÉÆgÀ£ÁqÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ CT® ¨sÁgÀvÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£À, ªÉƬİAiÀĪÀgÀ ªÀĺÁUÀæAxÀ ©qÀÄUÀqÉ ¸ÀªÀÄgÀA¨sÀUÀ¼À ¸ÀavÀæ «ªÀgÀuÁ §gÀºÀ E¤ßvÀgÀ PÀ¯Á PÀĸÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄUÀAzsÀ ¨sÀjvÀªÉAzÀÄ zÀÈrüÃPÀj¹zÀªÀÅ. C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. QÃjPÁÌqÀÄ ªÀÄ£ÀªÀÄÆ®, PÉñÀªÀ ¨sÀlÖ PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ, PÉÃgÀ¼À. G¼Áî® ²æà ²æäªÁ¸À ªÀÄ®ågÀ DPÀµÀðPÀ ªÀÄÄR ¥ÀÄlzÉÆA¢UÉ DUÀ¸ïÖ 2010gÀ ‘C©üªÀÄvÀ’ D¥ÀÛªÁ¬ÄvÀÄ. zɺÀ°AiÀÄ°ègÀĪÀ ²æà ²æäªÁ¸À ªÀÄ®ågÀ ¸ÁägÀPÀzÀ PÀÄjvÁV ¸ÀgÉÆÃd «dAiÀÄPÀĪÀiÁgï CªÀgÀ ¯ÉÃR£À EµÀÖªÁ¬ÄvÀÄ. ºÀÄnÖzÀÆgÀÄ ©lÄÖ £ÀUÀgÀ ¸ÉÃjzÀªÀgÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®è, Hj£À¯Éèà G½zÀªÀgÀÄ PÀÆqÀ vÀªÀÄä ¨ÉÃgÀÄUÀ¼À°èªÉ JAzÀÄ w½zÀÄPÉƼÀÄîªÀ CUÀvÀå AiÀiÁªÀvÀÆÛ EzÉ. ‘C©üªÀÄvÀ’PÉÌ C©ü£ÀAzÀ£É.

18

n

PÉ.n. UÀnÖ

£ÀªÉÆäqÀ£É E¤ß®è. »jAiÀÄ ¸ÀdÓ£À zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÁVzÀÝ D£ÀAzÀ PÀĪÀÄmÁPÀgïgÀªÀgÀÄ E¤ß®è JA§ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ, CvÀåAvÀ zÀÄBRªÁ¬ÄvÀÄ. CªÀgÀÄ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀëgÁVzÁÝUÀ £Á£ÀÄ G¥ÁzsÀåPÉëAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁrzÉÝ. 4 ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ PÁªÀ®Ä ¸À«ÄwAiÀÄ PÁAiÀiÁðzsÀåPÀëgÁVzÁÝUÀ £Á£ÀÆ ¸ÀºÀ D ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÉåAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ CªÀPÁ±À ¹QÌvÀÄÛ. CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÁV UÀÄgÀÄUÀ¼ÁV zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀzÀ ¸ÀAWÀ ªÀÄvÀÄÛ zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ¥ÀæUÀwUÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ GvÀÛªÀÄ ¸À®ºÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀjUÉ zÀȶÖzÉÆõÀªÁzÁV¤AzÀ N¢ §gÉAiÀÄ®Ä ªÀiÁqÀ°PÁÌUÀ¢zÀÝgÀÆ zÀÆgÀªÁtÂAiÀįÉèà ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀ£ÀßqÀ £Ár£À EwºÁ¸À C°èAiÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¨sÁµÉUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EªÉ¯Áè £É£É¹PÉƼÀÄîvÁÛ UÀvÀ ªÉʨsÀªÀUÀ¼À £É£À¥ÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÀB¥Àl®zÀ°è ¸ÀjAiÀÄÄwÛzÉ. n qÁ. CºÀ¯ÁåaAvÁªÀÄtÂ

C©üªÀÄvÀ, ¸É¥ÉÖA§gï 2010


À

ˣ P˻

ªÀÄ¼É ©zÁÝUÀ. . . CªÀé ºÉüÀÄwÛzÀݼÀÄ Hj£À°è ¨sÁjà ªÀļÉAiÀÄAvÉ. HgÀ £É£À¦£À ºÀAUÀÄ ºÀ¼Éà D®zÀ E¼À®Ä ¨ÉÃj£À eÉÆÃPÁ° ªÀÄvÉÛ .. UÀÄ©â UÀÆr£À UÀÄAUÀÄ.

ªÀļɩzÀÄÝ £É£ÉÀzÀ ¸ÀAeÉ DUÀ¸ÀzÀ MqÀ®Ä FUÀµÉÖ ©r¹lÖ avÁÛgÀ ºÀ¹ ºÀ¹ ªÀÄtÄÚ ªÀÄgÀ¢AzÀ vÉÆnÖPÀÄ̪À PÀÄ£ÀÄUÀÄ PÀA¦£À ºÀ¤ PÀtÄÚ ©qÀĪÀ fêÀzÀ ºÁqÀÄ.

PÀ¦àlÖ ªÀÄÄV®Ä MªÉÄäUÉà PÀqÀ¯ÁV £É®ªÉà ©jzÀÄ ¨sÉÆUÀðgÉAiÀÄvÉÆqÀVzÀgÉ? ©¹°UÉ ¸ÀÄqÀĪÀ zÀÄUÀÄqÀ §¸ÀªÀ½zÀ ¨ÉªÀgÀÄ, ¨ÁAiÀiÁjzÀ ºÉÆvÀÄÛ, J®è EAUÀvÉÆqÀUÀÄvÀÛªÉ §AiÀÄ® §¹gÀ°è.

ªÀÄ¼É ¸ÀÄjzÀÄ §jzÁzÀ ¨Á£À°è, ZÀÄQÌ gÀAUÉÆð CgÀ¼ÀvÉÆqÀUÀÄvÀÛªÉ ¤Ã°¸Á°£À ¨É½îºÀQÌ ¦QÌU¼ÀÄ ªÀÄÄgÀ½AiÀÄ ºÀZÀѺÀ¸ÀÄj£À UÁqsÀ £É£À¥À° AiÀĪÀÄÄ£ÉVÃUÀ JA¢®èzÀ PÁvÀgÀvÉ.

EzÉÆÃ, J¯ÉÆèà £É®zÀ° ©ÃdªÉÇAzÀÄ ªÉƼÀPÉAiÉÆqɪÀ vÀ®èt Nºï, ªÉÆUÉÆÎAzÀÄ ¨ÉgÀÉUÉÆqɪÀ ¸ÀzÀÄÝ C¯ÉèÃ, ºÀƪÉÇAzÀÄ GzÀÄj ªÀÄtÚ ¸ÉÃjzÀ ªÀåxÉ.

£À£Àß PÀªÀ£À

bÀAzÀ¸ÀÄì-¸ÀªÀiÁ¸À, ªÁåPÀgÀt, ®WÀÄ-UÀÄgÀÄUÀ¼À ºÀAV®èzÀ ¢é¥À¢, ZË¥À¢, µÀlà¢UÀ¼À ¨ÉqÀUÀjAiÀÄzÀ ºÀÈzÀAiÀÄzÀ PÀ£ÀªÀjPÉ £À£Àß PÀªÀ£À..

¸ÀégÀ, gÁUÀ ±ÀÈw vÁ¼À, £ÁzÀ-®AiÀÄUÀ¼ÀÄ UÉÆwÛ®èzÀ »ªÉÄäüÀ-ªÀÄĪÉÄäüÀ ªÁzÀå-D¯Á¥ÀUÀ¼À DqÀA§gÀ«®èzÀ ¨sÁªÀUÀ¼À £É£ÀªÀjPÉ £À£Àß PÀªÀ£À..

ªÉÃzÀ-¥ÀÄgÁt PÁªÀå-±Á¸ÀÛçzÀ UÀAzsÀªÀ£ÀjAiÀÄzÀ ! ºÀÆ«£À §tÚPÉ amÉÖÉAiÀÄ CAzÀPÉ ©¹®Ä-ªÀÄ¼É PÁªÀÄ£À©°èUÉ ªÀÄAdÄ ªÀÄÄwÛ£À E§â¤ ºÀ¤UÉ CgÀ½ ©jªÀÅzÀÄ F PÀªÀ£À.

gÉÃtÄPÁ ¤qÀUÀÄA¢

£Émï Friend dvÉ E-¸ÉßúÀ

ªÀÄgÉvÀÄ ¢£ÀªÉ®è PÁqÀĪÀ aAvÉUÀ¼À£Àß PÉÆgÀUÀzÉ £É£ÉAiÀÄÄvÀ »A¢£À £ÉÆêÀÅUÀ¼À£Àß EgÀ¯ÉAzÀÄ £ÀUÀÄ£ÀUÀÄwgÀ®Ä ¨ÉÃPÀÄ F ¸ÉßúÀ ªÀÄ£ÀPÉ ¸ÀAvÀ¸À vÀgÀ®Ä ¨ÉÃPÀÄ E-¸ÉßúÀ.

¸ÀÄ«éà ¸ÀĪÀéªÀÄä ¯Á° ¸ÀĪÀé¯Á° ªÀiÁqÀÄwgÉ ¥ÀAiÀÄtzÀ ºÉƸÀ ¸ÉßúÀzÀ ºÁ¢Ã° ªÀÄÆr¸ÀÄvÀ PÁvÀgÀªÀ ¤£À ªÀÄ£À¹£À° DrzÀAvÁVºÀÄzÉ Kj vÀÆUÀĪÀ eÉÆÃPÁ°...?

¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ £ÀÆgÁgÀÄ ªÀÄ£ÀzÀ° ºÀÄnÖgÀ®Ä GvÀÛgÀªÀ w½AiÀÄĪÁ vÀªÀPÀzÀ° PÁ¢gÀ®Ä MAzÉÆAzÁUÉ®èªÀ£ÀÄ £ÁªÀjvÀÄPÉƼÀÄwgÀ®Ä ¢£ÀUÀ¼ÀÄ PÀëtªÁzÀAvÉ PÁ®ªÀzÀÄ GgÀĽgÀ®Ä K£ÉÆà ºÉƸÀ D£ÀAzÀªÀÅ ªÀÄ£ÀPÉ »vÀ ¤ÃrgÀ®Ä PÁtzÁ ¸À« C£ÀĨsÀªÀªÀÅ ªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄ vÀÄA©vÀÄÛ vÀÄnUÀ¼À° £ÀUÀĪÁV ºÉÆgÀUÉ a«ÄävÀÄÛ.

ªÉÆzÀ® ªÀiÁvÀ¯É ¤£À £ÀUÀÄ«£À C¯É G°zÀÄ°zÀÄ EAzÀÆ £À£À Q«UÀ¼À vÀÄA§ gÉhÄÃAPÀj¸ÀÄwºÀÄzÀÄ £À£À ªÀÄ£ÀªÀÇ RIJ¬ÄAzÀ ©ÃUÀÄwºÀÄzÀÄ H»¸ÀÄvÀ F£ÀUÉ ¸ÀƸÀĪÀ vÀÄnUÀ¼ÀÄ ºÉÃVºÀĪÉAzÀÄ

C©üªÀÄvÀ, ¸É¥ÉÖA§gï 2010

¤Ã£ÀµÀÄÖ ¸ÀÄAzÀgÀ ªÉÆzÀ ºÉÆA¢®èªÉAzÀÄ ºÉýgÀÄªÉ ºÀƪÉÇAzÀPÉ ºÉÆð¹ £ÉÆÃqÀ¯ÉAzÀÄ.

dUÀzÉƽºÀ CwzÉÆqÀØ ºÀÆ zÀÆgÀ¢AzÀ¯É CAzÀ ¸À¤ºÀ ¸ÁUÀ®Ä CzÀÄ ¸ÀƸÀĪÀÅzÀÄ zÀÄUÀðAzsÀ JPÀÌzÀ ºÀÆUÀÆ PÀÆqÀ EgÀĪÀÅzÀÄ CzÀgÀzÉ CAzÀ £À£ÀUÀAvÀÄ ºÉÆgÀUÉ ¤Ã ºÉÃVzÀÝgÀÄ ZÉAzÀ ªÀÄ£ÀPÉ »vÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ M¼ÀV£Á D CAzÀ vÀPÀð ªÀiÁqÀzÉ M¦à EgÀĪÀ zÉúÀzÀ CAzÀ vÉÆÃj¸ÀÄªÉ ¤Ã£ÉAzÀÆ ¤£À D ªÀÄÄSÁgÀ«AzÀ.

ºÉÆgÀUÉ CAzÀzÀ zÉúÀ-M¼ÀUÉ PÀÄgÀÆ¥À ªÀÄ£À¸ÀÄ ºÉÃUÉà EgÀ° ºÉÆgÀUÉ M¼ÀVgÀ®Ä ¸ÀÄAzÀgÀ ªÀÄ£À¸ÀÄ ZÉAzÀzÀ aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ EgÀ®zɵÀÄÖ ¸ÉÆUÀ¸ÀÄ JgÀqÀÄ ªÀÄ£ÀUÀ¼À C¤¹PÉUÀ¼ÉÆAzÁVzÀÝgÉ ¸ÁPÀÄ G½zÉ®è aAvÉUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉÃPÉ ¨ÉÃPÀÄ...?

¤£À vÀÄnUÀ¼À° »ÃUÉ JAzÀÆ £ÀUÀÄ ¸ÀƹgÀ° C£ÀÄ¢£ÀªÀÅ ªÀÄ£À¹£À° ¸ÀAvÀ¸À vÀÄA©gÀ° £À«Ääà ¸ÉßúÀªÀÅ JAzÀÄ »ÃUÉà ¨É¸É¢gÀ° £ÉªÀÄä¢AiÀÄ fêÀ£À ¥ÀAiÀÄt »ÃUÉà ¸ÁUÀÄvÀ°gÀ°...?

JZï.«. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà 19


À

À𣠱 À Ûz

ªÀåQ

DzÀ±Àð ªÀåQÛvÀézÀ §¸ÀªÀgÁd PÀ®ÆègÀ zÉ

ºÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqÉzÁUÀ¯É¯Áè ¸À¨s Á AUÀtzÀ JqÀ¨s Á UÀzÀ ¸Á°£À°è »jAiÀÄ zÀA¥ÀwUÀ½§âgÀÄ PÁt ¹UÀÄvÁÛgÉ. D JgÀqÀÄ PÀÄaðUÀ¼ÀÄ SÁAiÀÄA DV CªÀjUÉ PÁ¢j¹zÀ ºÁUÉ! DgÀÄ Cr JvÀÛgÀ, CeÁ£ÀĨÁºÀÄ, FUÀ®Æ UÀnÖ ªÀÄÄlÄÖ, EªÀgÀÄ ¨ÉÃgÁgÀÄ C®è, £ÀªÉÄä®ègÀ DwäÃAiÀÄ ²æà ©.J¸ï. PÀ®Æègï. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ¯É¯Áè ²æêÀÄw eÉÆvÉUÀÆr CªÀgÀ §gÀÄ«PÉ, CªÀgÀ°ègÀĪÀ C£ÉÆãÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄä AiÀÄĪÀ d£ÁAUÀ £ÉÆÃr PÀ°AiÀĨÉÃPÀÄ CxÀªÁ £ÁaPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. 1942gÀ ¥sɧæªÀj 15gÀAzÀÄ zsÁgÀªÁqÀzÀ°è ²æà ©.J¸ï. PÀ®Æègï CªÀgÀ d£À£À. vÀAzÉ ²æà ¹zÀÞgÁªÀÄ¥Àà PÀ®Æègï ¥ÉÆð¸ï E¯ÁSÉAiÀÄ°è r.J¸ï.¦. DV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹ LzÀÄ ¨Áj ±ËAiÀÄð ¥Àæ±À¹Û ¥ÀqÉzÀªÀgÀÄ. vÁ¬Ä ²æêÀÄw ¥ÁªÀðw zÉë. ªÀÄÄA§¬Ä ¯Á PÁ¯ÉÃf£À°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉzÀÄ 1967gÀ°è PÉÃAzÀæ «ÄøÀ®Ä ¥ÀqÉAiÀÄ r.J¸ï.¦. DV ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß DgÀA©ü¹zÀ ²æà ©.J¸ï. PÀ®Æègï zÉñÀzÀ ««zsÀ UÀr ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è zÉñÀzÉÆæûUÀ¼À£ÀÄß §UÀÄÎ §rzÀÄ, eÁuÉä ºÁUÀÆ ¢lÖvÀ£À¢AzÀ ºÉÆÃgÁr zÉñÀ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀ EªÀjUÉ E¥ÀàvÉÛgÉqÀÄ ¨Áj ¸ÉêÁ ¥ÀzÀPÀUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr UËgÀ«¸À¯ÁVzÉ. §¸ÀªÀgÁeï PÀ®Æègï UÀnÖ zÉúÀzÀ eÉÆvÉUÉ §Ä¢ÞªÀAwPÉ, ¸ÁAzsÀ©ðPÀªÁV vÀPÀët vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ eÁuÉäAiÀÄ ¤zsÁðgÀUÀ½AzÀ G£ÀßvÀ ºÀÄzÉÝUÉÃgÀ§ºÀÄzÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀPÉÌ GzÁºÀgÀuÉ. «ÄgÉhÆû¯ïì, £ÁUÁ¯ÁåAqï, ªÀÄtÂ¥ÀÄgÀ, dªÀÄÄäPÁ²äÃgÀ, ¥ÀAeÁ§, UÀÄdgÁvï, »ªÀiÁZÀ® ¥ÀæzÉñÀ, »ÃUÉ Cw ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ ¨sÀAiÉÆÃvÁàzÀPÀ, ¸Á«£À CAa£À°ègÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°èzÀÄÝ ¥Àæw PÀëtUÀ¼À°è Erà zÉúÀªÀ£ÀÄß PÀuÁÚV¹, zÉÆæûUÀ¼À ZÀ®£ÀªÀ®£ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ CªÀgÀÄ ¹r¸ÀĪÀ ªÀÄzÀÄÝ-UÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄj¹, »ªÉÄänÖ¸ÀĪÀ JzÉUÁjPÉ vÉÆÃjzÀÄÝ ¤dPÀÆÌ ¥Àæ±ÀA¸À¤ÃAiÀÄ, £Áå±À£À¯ï ¸ÉPÀÄåjn UÁqïð£À £ÁAiÀÄPÀvÀé ªÀ»¹ £ÀPÀì®gï ªÀÄvÀÄÛ gÁµÀÖç «gÉÆâü ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVgÀĪÀªÀgÀ ¸ÀzÀÝ£ÀÄß CqÀV¹zÀ ºÉªÉÄä §¸ÀªÀgÁdgÀzÀÄ, ¨ÁèöåPïPÁåmï PÀªÀiÁAqÀgï DV zÉñÀzÀ UÀtå £ÁAiÀÄPÀgÀ gÀPÀëuÉAiÀÄ dªÁ¨ÁÝj ªÀ»¹zÀ EªÀgÀÄ ¹.Dgï.¦.J¥sï. £À

C©ü£ÀAzÀ£É zɺÀ° PÀ£ÀßqÀw PÀĪÀiÁj PÀ®à£Á gÁd¸ÁÜ£ÀzÀ ZÀÄgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ vÁ¯ï ZÁ¥Àgï ¥ÀQëzsÁªÀÄ (vÁ¯ï ZÁ¥Àgï ¸ÁåAZÀÆj) zÀ°è ‘¸ÀtÚ ¨Á®zÀ ºÀ°èUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀAvÀÄ®£É’ JA§ «µÀAiÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É «±ÉõÀªÁzÀ ¸À«ÄÃPÉë £ÀqɸÀĪÀÅzÀPÁÌV ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ vÀAqÀzÉÆA¢UÉ UÀÄgÀÄ UÉÆëAzÀ ¹AUï EAzÀæ¥Àæ¸ÀÜ AiÀÄĤªÀ¹ðn ªÀw¬ÄAzÀ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. ¸ÀtÚ ¨Á®zÀ ºÀ°èUÀ¼ÀÄ GgÀÄmÁzÀ vÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥ÀàmÉAiÀiÁzÀ ¸ÉÆAr®£ÀÄß ºÉÆA¢ªÉ. EªÀÅUÀ¼ÀÄ ºÀUÀ°£À ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀQæAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ gÁwæAiÀÄ ªÉüÉAiÀÄ°è ºÉÆAqÀzÀ M¼ÀUÉ £ÀĸÀĽPÉƼÀÄîvÀÛªÉ. ¥Àj¸ÀgÀ gÀPÀëuÉUÁV £À²¹ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ F ¸ÀAvÀwAiÀÄ wêÀæªÁzÀ CUÀvÀå«zÉ. gÁd¸ÁÜ£ÀzÀ CgÀtå E¯ÁSÉ ªÀÄvÀÄÛ EAzÀæ¥Àæ¸ÀÜ AiÀÄĤªÀ¹ðn PÀ®à£Á vÀAiÀiÁj¹gÀĪÀ ¸À«ÄÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄaÑ ¥Àæ±ÀA²¹zÁÝgÉ. FPÉ zɺÀ°AiÀÄ UÀÄgÀÄ UÉÆëAzï ¹AUï EAzÀæ¥Àæ¸ÀÜ AiÀÄĤªÀ¹ðnAiÀÄ°è JA.J¸ï.¹. (§AiÉÆà qÉʪÀ¹ðn)AiÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀµÀðzÀ CAwªÀÄ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è 80% ¥sÀ°vÁA±À ¥ÀqÉ¢zÁÝgÉ. zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀzÀ¸Àå ²æà avÀÛgÀAd£À zÁ¸ï CªÀgÀ ¥ÀÄwæ PÀ®à£Á CªÀjUÉ ¸ÀAWÀzÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ.

20

PÀªÀiÁAqÉAmï ºÀÄzÉÝUÉÃjzÀgÀÄ. ¥ÀAeÁ¨ï ªÀÄvÀÄÛ dªÀÄÄä-PÁ²äÃgÀzÀ°è £ÀqɹzÀ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉUÀ½UÉ ±ÁèWÀ£É zÉÆgɬÄvÀ®èzÉà 1990gÀ°è ±ËAiÀÄðvÀ£ÀPÁÌV ¥ÉÆð¸ï ¥ÀzÀPÀ, 1996gÀ°è gÁµÀÖç¥ÀwUÀ½AzÀ «±ÉõÀ DgÀPÀëPÀ ¸ÉêÁ ¥ÀzÀPÀ EzÀ®èzÉà ¸ÀªÀÄgÀ ¸ÉêÁ ¥ÀzÀPÀ, AiÀÄÄzÀÞ ¥ÀzÀPÀ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÀzÀPÀ, PÀpt ¸ÉêÁ ¥ÀzÀPÀ, E¥ÀàvÉÛöÊzÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ LªÀvÀÛ£ÉAiÀÄ ¸ÁévÀAvÀæöå ¢£ÀzÀAzÀÄ «±ÉõÀ ¥ÀzÀPÀ, MlÄÖ E¥ÀàvÉÛgÀqÀÄ ¥ÀzÀPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ zÉñÀ ¥ÉæêÀĪÀ£ÀÄß ªÉÄgÉzÀ PÀ£ÀßrUÀ£ÁV «ÄAazÀ §¸ÀªÀgÁd PÀ®ÆègÀgÀªÀgÀÄ 1997gÀ°è ¤ªÀÈwÛAiÀiÁzÀgÀÄ. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À DAiÉÆÃUÀzÀ »jAiÀÄ CgÀPÀëPÀ ªÉÄðéZÁgÀPÀgÁV PÉ£ÀqÁ zÉñÀzÀ ªÀiÁAnæAiÀįï, MmÁÖªÁ, mÉÆÃgÉAmÉÆÃUÀ¼À°è CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À ««zsÀ vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¹, zÀPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¹zÀgÀÄ. ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À G®èAWÀ£ÉAiÀÄ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À §UÉÎ vÀ¤SÉ £Àqɹ vÉÆAzÀgÉVÃqÁzÀªÀjUÉ £ÁåAiÀĪÀ£ÀÄß zÉÆgÀPÀ¹PÉÆlÄÖ EªÀgÀÄ ªÀÈwÛUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ºÀ®ªÁgÀÄ vÀgÀ¨ÉÃwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ «¨sÁUÀUÀ¼À°è PÁAiÀÄð ªÀiÁr ²¸ÀÄÛ, ¸ÀAAiÀĪÀÄ, eÁuÉä ¥ÀæzÀ²ð¹zÀªÀgÀÄ. zɺÀ° ¨Ágï Pˤì¯ï£À ¸ÀzÀ¸ÀågÁVzÀÝ EªÀgÀÄ gÉÃT «zÉåAiÀÄ°è ¥Àæ¨sÀÄvÀé ºÉÆA¢, zÉñÀ gÀPÀëuÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ w¼ÀĪÀ½PÉAiÀÄ G¥À£Áå¸ÀPÀgÁV, §¸ÀªÀPÉÃAzÀæ z À ¸ÀzÀ¸ÀågÁV, ¸Àzs À åPÉÌ zɺÀ° ªÀĺÁ£ÀUÀgÀzÀ «±ÉõÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÁV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. PÀ£ÀßqÀ, EAVèµï, »A¢, ªÀÄgÁp ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß §®è ©.J¸ï. PÀ®ÆègÀgÀªÀgÀ zsÀªÀÄð¥Àwß ²æêÀÄw GªÀiÁ, M§â£Éà ªÀÄUÀ ²ªÀgÁd ¸ÉÆ¸É ¤Ã®A, M§â¼Éà ªÀÄUÀ¼ÀÄ UËj, C½AiÀÄ ¥ÀæPÁ±À, £Á®égÀÄ ªÉƪÀÄäPÀ̼ÀÄ ªÁ¤AiÀiÁ, ¸Á¤AiÀiÁ, «ÄÃgï ªÀÄvÀÄÛ ¹zÁÞAvÀ. DgÀƪÀgÉ zÀ±ÀPÀzÀ ©.J¸ï. PÀ®Æègï CªÀgÀ §zÀÄQ£À°è ¸ÀAvÀȦÛAiÀÄ eÉÆvÉUÉ ¸ÁºÀ¸ÀUÀ½ªÉ, ¸ÁzsÀ£ÉUÀ½ªÉ, ºÉÆÃgÁl ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ AiÀÄĪÀPÀjUÉ ¸ÀÆáwðzÁAiÀÄPÀ ¥ÁoÀªÁUÀĪÀ C£ÉÃPÀ PÁAiÀÄðUÀ½ªÉ. §¸ÀªÀgÁd PÀ®ÆègÀgÀªÀgÀ ªÀåQÛvÀé PÀ£ÀßrUÀgÀÄ C©üªÀiÁ£À ¥ÀqÀĪÀAvÀºÀzÀÄÝ. CªÀjÃUÀ Arbitrator to Govt. of Delhi Registrar Co.op society DVzÁÝgÉ. n

ªÀ¸ÀAvÀ ±ÉnÖ ¨É¼ÁîgÉ

PÀ£ÁðlPÀ ªÁvÁð E¯ÁSÉUÉ Vjñï J¯ï.¦.

zɺÀ°AiÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ªÁvÁð E¯ÁSÉUÉ ²æà «ÃgÀtÚ PÀªÀiÁägÀ CªÀgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ªÀUÁðªÀuÉUÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ¸ÁÜ £ ÀPÉÌ Vjñï J¯ï.¦. CªÀgÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÁV §A¢zÁÝgÉ. EªÀgÀÄ ªÀÄÆ®vÀ: ªÉÄʸÀÆj£ÀªÀgÀÄ. JA.J. (¸ÀªÀÄƺÀ ¸ÀAªÀºÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ)zÀ°è ²PÀë t ªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÁÝ g É. E£ÀÆß J¼ÉAiÀÄ ªÀAiÀĹì£ÀªÀgÁVgÀĪÀ Vjñï CªÀgÀÄ F.n«, gÁªÉÆÃfgÁªï ¦¯ïä ¹n ºÉÊzÀgÁ¨Ázï, GµÁQgÀt ¥ÀwæPÉ ªÀÄvÀÄÛ mÉʪÀiïì D¥sï EArAiÀiÁ (PÀ£ÀßqÀ) ¢£À¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ªÀgÀ¢UÁgÀ£ÁV, n.« 9 £À°è ªÉÄʸÀÆgÀÄ «¨sÁUÀzÀ ªÀgÀ¢UÁgÀ£ÁV ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀð PÁAiÀÄ𠤪Àð»¹zÁÝgÉ. PÉ.¦.J¸ï.¹ £ÀqɹzÀ ¸ÀàzÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÆ®PÀ 2010 d£ÀªÀj wAUÀ½£À°è ªÁvÁðE¯ÁSÉUÉ ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁVzÁÝgÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ PÀ¯É, ¸ÀA¸ÀÌøw G½¹ ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ°è zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÉÆqÀ£É GvÀÛªÀĪÁV ¸ÀàA¢¸À¯ÉA§ ºÁgÉÊPÉAiÉÆA¢UÉ Vjñï CªÀjUÉ £ÀªÀÄä ¸ÁéUÀvÀ. zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÀÄ F PɼÀV£À ¸ÀA¥ÀPÀðUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ Vjñï CªÀgÀ£ÀÄß ªÁvÁð E¯ÁSÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀiÁ»wUÀ½UÉ ¸ÀA¥ÀQð¸À§ºÀÄzÀÄ. ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÀASÉå : 9968652139, 09916227777 PÀZÉÃj : 011-24102263 EªÉÄïï : mysoregirish@yahoo.com, nakul.mysore@gmail.com

C©üªÀÄvÀ, ¸É¥ÉÖA§gï 2010


‘¸ÀAWÀzÀ CAUÀ¼ÀzÀ°è PÁªÀå’ ‘¸ÀAWÀzÀ CAUÀ¼ÀzÀ°è PÁªÀå’ PÁAiÀÄðPÀæ z À CAUÀªÁV ¢£ÁAPÀ 22.08.2010gÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ DªÀgÀtzÀ°è qÁ. ªÉAPÀmÁZÀ® ºÉUÀqÉAiÀĪÀgÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è PÁªÀåUÉÆÃ¶× dgÀÄVvÀÄ. ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è ²æà ¸ÀSÁgÁªÀÄ G¥ÀÆàgÀÄgÀªÀgÀÄ “¨Áj¸ÀÄ PÀ£ÀßqÀ rArªÀĪÀ” ºÁUÀÆ “J¯ÁèzÀgÀÆ EgÀÄ, JAvÁzÀgÀÆ EgÀÄ, JAzÉA¢UÀÆ ¤Ã PÀ£ÀßqÀªÁVgÀÄ” JA§ ¸ÀÆáwðzÁAiÀÄPÀ PÀ«vÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ J®èjUÀÆ ¸ÀÆáwðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ PÀ«UÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀgÉÆÃeÁ ªÀiÁzsÀªÀ, ²æêÀÄw dªÀÄÄ£Á ¹.ªÀÄoÀzÀ, ²æêÀÄw ¦. ¸Àétð®vÁ UÉÆëAzÀgÁeï, ²æà J£ï.J. ªÀiÁzsÀªÀ, ²æà ZÉ£ÀÄß J¸ï. ªÀÄoÀzÀ, ²æà ªÀ¸ÀAvÀ ±ÉnÖ ¨É¼ÁîgÉ, ²æà ¸ÀSÁgÁªÀÄ G¥ÀÆàgÀÄ, ²æà PÉ.J¸ï.f. ±ÉnÖ, ²æà ¥ÉæêÀıÉÃRgÀ, ²æà ¨Á®PÀȵÀÚ £ÁAiÀiïÌ r., ²æà ªÉÊ. CªÀ¤ÃAzÀæ£Áxï gÁªï, ²æà ªÀĺÁ¨sÀ¯ÉñÀégÀ ¨sÀmï, ²æà JZï.«. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà, ²æà UÉÆëAzÀgÁeï, ²æà gÉÃ²ä ¸ÀégÀavÀ PÀ«vÉUÀ¼À£ÀÄß ªÁa¹zÀgÀÄ.

CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹zÀÝ qÁ. ªÉAPÀmÁZÀ® ºÉUÀqÉAiÀĪÀgÀÄ PÀ«vÉUÀ¼À£ÀÄß ªÁa¹zÀªÀgÉ®ègÀ£ÀÆß ¥Àæ±ÀA¹¸ÀÄvÁÛ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è PÀ«UÀ¼ÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ¢£ÀUÀ¼À°è PÁªÀåUÉÆö×AiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä PÉÆÃjzÀgÀÄ. FUÀ®Æ C¥ÀWÁ¤¸ÁÛ£ÀzÀ PÁ§Æ¯ï, CgÀ¨ï, EgÁ£ï, EgÁPïUÀ¼À°è ¥ÉæêÀÄ «ªÁºÀzÀ §UÉÎ EgÀĪÀ ªÀÄÆqsÀ£ÀA©PɬÄAzÀ ¹ÛçñÉÆõÀuÉAiÀÄ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ §ºÀÄ£ÉÆAzÀÄ §gÉzÀ PÀªÀ£À ªÁa¹zÀgÀÄ, PÀ«vÉ ªÀÄ£ÀPÀ®PÀĪÀAwvÀÄÛ. »ÃUÉ PÀ«UÀ¼À ¸ÀªÉÄäüÀ£À wAUÀ½UÉÆAzÁzÀgÀÆ DUÀÄwÛzÀÝgÉ, PÀ«vÉ gÀa¸À®Ä ¸ÀÆàwð §gÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ “C£ÉÃPÀ” JA§ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ°è 27 ¥ÀÄgÀĵÀ 15 ¹Ûçà PÀ«¬ÄwæUÀ¼À 112 PÀ«vÉUÀ¼À ¥ÀĸÀÛPÀ ºÉÆgÀvÀAzÀAvÉ E£ÀÆß PÉ®ªÀÅ PÀªÀ£À¸ÀAPÀ®£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀgÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ªÀ¸ÀAvÀ ±ÉnÖ ¨É¼ÁîgÉAiÀĪÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. n

qÁ. ¸ÀĪÀÄAUÀ¯ÁzÉë

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÀ qÁ. ªÉAPÀmÁZÀ® ºÉUÀqÉAiÀĪÀgÀÄ

¸ÀAWÀzÀ CAUÀ¼ÀzÀ°è PÁªÀåzÀ PÉ®ªÀÅ zÀȱÁåªÀ½UÀ¼ÀÄ

C©üªÀÄvÀ, ¸É¥ÉÖA§gï 2010

21


ÀÛ

Äv Ä À ª ÀÛ

¸ÀÄv

d£ÀPÀ¥ÀÄj PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¥ÀÆeÉ

«zÁåyð ªÉÃvÀ£À «vÀgÀuÉ

¥ÀÆeÉAiÀÄ°è ¥Á¯ÉÆÎAqÀ PÀÆlzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

d

£ÀPÀ¥ÀÄj PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ ªÀw¬ÄAzÀ DUÀ¸ïÖ 8, 2010gÀAzÀÄ zÁégÀPÀzÀ ¸ÉPÀÖgï-9gÀ°ègÀĪÀ “¥Àæ±ÁAw zsÁªÀÄ ¸Á¬Ä ªÀÄA¢gÀ”zÀ°è ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¥ÀÆeÉAiÀÄ£ÀÄß K¥Àðr¸À¯ÁVvÀÄÛ. zɺÀ°AiÀÄ J¯Áè ¸ÀܼÀUÀ½AzÀ®Æ §AzÀ ¨sÀPÁÛ¢UÀ½AzÀ ¥ÀÆeÉUÉ ªÉÄgÀÄUÀÄPÉÆlÖAwÛvÀÄÛ. CzsÀåPÀëgÁzÀ ²æà gÁªÀÄPÀȵÀÚ ©.J¸ï. ºÁUÀÆ CªÀgÀ ²æêÀÄwAiÀĪÀgÀÄ ¥ÀÆeÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¹zÀgÀÄ. £ÉgÉ¢zÀÝ d£À ¸ÀAzÀtÂAiÀÄ°è ¨sÀPÁÛ¢UÀ¼ÀÄ zÉêÀgÀ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁr ¨sÀQÛ ºÉaѹzÀgÉ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ DZÁgÀågÀ ªÀÄAvÀæ WÉÆõÀuÉ ªÉÄÊ£À«gÉý¸ÀĪÀAwÛvÀÄÛ. EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è «zÁåyðUÀ½UÉ «zÁåyð ªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß «vÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ, zɺÀ° PÀ£ÀßqÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜ ºÁUÀÆ C£ÉÃPÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½AzÀ UÀtågÀÄ DUÀ«Ä¹zÀÝgÀÄ. n

ªÉAPÀmÉñï JA.«.

¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è ‘ªÀÄÄgÀUÉÆÃqÀgÀ UÀÄgÀÄPÀ¯Á PÀÄnÃgÀ’ ±ÀAPÀÄ ¸ÁÜ¥À£É

¨É

¼ÀUÁ« f¯Éè ªÀÄÆ®zÀ zɺÀ° PÀ£ÀßrUÀgÀÆ, CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ SÁåvÀ PÀ¯Á«zÀgÁzÀ ©ü à ªÀÄgÁªï ªÀÄÄgÀUÉÆÃqÀ CªÀgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ¸ÀºÀPÁgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è PÀ¼ÉzÀ §ÄzÀÞ ¥ÀÆtÂðªÉÄAiÀÄ ¢£À MAzÀƪÀgÉ PÉÆÃn gÀÆ¥Á¬ÄUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ 09.07.2010gÀAzÀÄ ‘ªÀÄÄgÀUÉÆÃqÀgÀ UÀÄgÀÄPÀ¯Á PÀÄnÃgÀ’ ®°vÀ PÀ¯ÉUÀ¼À ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ ²¯Á£Áå¸À £ÉgÀªÉÃj¸ÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ºÀ«ÄäPÉÆArzÀÝgÀÄ. F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ »AzÀÄ, ªÀÄĹèA, ¹Sï, E¸Á¬Ä zsÀªÀÄð UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ DUÀ«Ä¹, ²¯Á£Áå¸ÀzÀ eÉÆåÃw ¨É¼ÀV¹, UÀÄzÀÝ° ¥ÀÆeÉAiÉÆA¢UÉ PÀlÖqÀ PÀlÄÖªÀ EnÖUÉ ElÄÖ ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ.

22

EzÉà ±ÀĨsÁgÀA¨sÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀܼÀzÀ°è D£ÀAzÀ ªÀÄÄgÀUÉÆÃqÀgÀ ºÁ¸À£ÀzÀ°è d£Àä vÁ½zÀ ªÀÄUÀ½UÉ »AzÀÆ zsÀªÀÄðzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ ªÀÄoÀ, AiÀÄ®ºÀAPÀzÀ UÀÄgÀÄUÀ¼ÁzÀ eÉÆåÃw ¸ÀégÀÆ¥ÀgÀÄ, ªÀÄUÀÄ«UÉ ‘C£ÀÄgÁzsÀ’ JAzÀÄ £ÁªÀÄPÀgÀt ªÀiÁrzÀgÉ, ªÀiË®« EªÀiÁªÀÄ ªÀĺÀªÀÄäzï eÁQÃgÀ eÁ«ÄAiÀiÁ, AiÀÄ®ºÀAPÀ £ÀÆåqÁ£À EªÀgÀÄ ‘E±Á ¥Àæ«ÃvÁ’ JAzÀÄ £ÁªÀÄPÀgÀt ªÀiÁrzÀgÀÄ. CzÉà jÃwAiÀiÁV AiÀÄ®ºÀAPÀzÀ ¯ÉÃr D¹ £ÁجÄå°£ïPÁÌV ZÀZïð¤AzÀ DUÀ«Ä¹zÀ ¥sÁzÀgï eÉÆøɥsï CªÀgÀÄ ‘ªÉÄÃj’ JAzÀÄ £ÁªÀÄPÀgÀt ªÀiÁrzÀgÉ ¸ÀºÀPÁgÀ £ÀUÀgÀzÀ UÀÄgÀÄ ºÀgÀ¨sÀd£À ¹AUïgÀªÀgÀÄ ‘¸ÀºÀgÀ ¦æÃvÀ’ JAzÀÄ £ÁªÀÄPÀgÀt ªÀiÁrzÀgÀÄ. JAlÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ zɺÀ°AiÀÄ ¸ËvïJPïì, 33 CªÀÄÈvÀ£ÀUÀgÀzÀ°è UÀÄgÀÄ PÀ¯Á PÀÄnÃgÀ PÀ¯Á ¸ÀAUÀæºÁ®AiÀÄ ¸ÁAVèAiÀiÁ£Á JA.¦. CªÀjAzÀ GzÁãl£É DzÀzÀÄÝ £É£À¦gÀ§ºÀÄzÀÄ. ¨sÁgÀvÀzÀ C£ÉÃPÀ ¸ÀܼÀUÀ½AzÀ §AzÀ J¯Áè ªÀÄÄgÀUÉÆÃqÀgÀ ¸ÀA¸ÁgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ zɺÀ°, ªÀÄÄA¨ÉÊ, ºÀħâ½î, zsÁgÀªÁqÀ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ, ºÁ¸À£À, ¨É¼ÀUÁ«, UÉÆÃPÁPÀ, gÁªÀÄzÀÄUÀðUÀ½AzÀ ¸ÁªÀiÁæmï UËvÀªÀÄ, «£ÀAiÀÄ ²AzsÉ, ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÁ½PÉÆÃn, gÀ« ºÉÆAUÀ®, ¸ÀAvÉÆõÀ, PÀgÀÄuÁ ¥Àæ ± ÁAvÀ ¨Á£ÁªÀ°PÀgÀ, ²ªÁ£ÀAzÀ, §¸ÀªÀAvÀ¥À ªÀÄzÀ®¨Á« EªÀgÉ®ègÀÆ ªÀÄÄRåªÁV DUÀ«Ä¹ ¸ÀºÀPÁgÀ£ÀUÀgÀzÀ ¸ÀgÀPÁj ¯Éʧæj JzÀÄgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀ F ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ‘¯ÁqÀ¤ì£ï ªÉÄqÀA vÀƸÁ ªÀÄƹAiÀiÁ’ zÀAvÉ PÀ¯É ¸ÀA¸ÉÜ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ ºÁUÀÆ £ÁªÀÄPÀgÀt ªÀiÁr J®ègÀÆ vÀªÀÄä ±ÀĨsÁµÀAiÀÄ ºÁgÉʹzÀgÀÄ. n

¸ÀÄ«ÄvÁ ªÀÄÄgÀUÉÆÃqÀ

C©üªÀÄvÀ, ¸É¥ÉÖA§gï 2010


C©üªÀÄvÀ, ¸É¥ÉÖA§gï 2010

23


Delhi Karnataka Sangha’s Abhimatha Monthly, September 2010, Price Rs.1/- RNI Regn. No. 53405/91, DL-SW-15/4016/10-11-12 Printout Date : September 8th / 9th, Postal Date :10th / 11th, Total Pages-24

Editor: Vasantha Shetty Bellare, Printed & Published by R. Renu Kumar, General Secretary on behalf of Delhi Karnataka Sangha (R), Rao Tularam Marg, Sector-12, R.K.Puram, New Delhi-110022, Tel: 26109615 and printed at R.V. Printing Press, C-97, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020, Tel: 24 26815778, 40545298, C©üªÀÄvÀ, ¸É¥ÉÖA§gï 2010

009-Sept-2010  

http://rgbcreators.com/dks/009-Sept-2010.pdf

009-Sept-2010  

http://rgbcreators.com/dks/009-Sept-2010.pdf