Page 1

Adressen / colofon Bestuur wijkvereniging Voorzitter - vacature Secretaris - vacature PR Bestuurslid - vacature Lid- vacature Vice-voorzitter/wnd secretaris - Fred Müller Dillenburgstraat 2, 8019 XA Zwolle, 421 00 69 vicevoorzitter@veerallee.nu Penningmeester - Herman Wierema Dillenburgstraat 5, 8019 XA Zwolle, 422 65 71 penningmeester@veerallee.nu

Kwartaaltje Hoofdredacteur en contactpersoon advertenties - Bauke Foolen  460 27 14, kwartaaltje@veerallee.nu Redactie - Rika van Gelder, 477 21 47 Hetty Huisman, 421 52 22 Ledenadministratie Ledenadministratie - Ria van den Abeele Julianastraat 19, 8019 AS Zwolle, 422 72 18 ledenadministratie@veerallee.nu Website en twitter www.veerallee.nu @Veeralleezwolle Buurtweide Wollewei Beheerder - Geys van Keulen, 421 17 94

1


Activiteitencommissie Lena Bierma, 421 10 38, mom.bierma@kpnmail.nl Madelon Groten Steenwelle, 45 43 791, madelon1@home.nl Hanneke van Laanen, 06 461 21 916, hbakker-vanlaanen@landstede.nl Yvonne Veltman, 422 17 73, l.veltman@home.nl Helma Ubels, helma.ubels@dillenburg08.nl Eline Berghuis, elineberghuis@hotmail.com Vanessa Gall, 06-46611583 Evelien Hop, 06-22415711 Mirjam Elshof, 06-27411467 Wilt u er rekening mee houden dat wanneer u zich voor een activiteit heeft opgegeven en zich niet afmeldt u hiervoor wel moet betalen! Commissie Tuinen Clauspark Dominique Bokeloh, 4229007, 06-29158392, d.bokeloh@planet.nl Gemeente Zwolle Wijkwethouder - René de Heer, 14038, re.de.heer@zwolle.nl Wijkmanager - Suzanne Douwsma, 14038, postbus@zwolle.nl Wijkbeheerder - Jurrien Stroomberg, 14038, postbus@zwolle.nl Melding openbare ruimte, 14038 – keuze 3 Wijkagent - Nick Schakelaar, 0900 – 8844, nick.schakelaar@ijsselland.politie.nl Voor informatie over de wijk Veerallee, bezoek www.zwolle.nl - wonen&leven - de wijken Veerallee

Colofon Het Kwartaaltje is een uitgave van Wijkvereniging Veeralleekwartier Druk: Upmeyer, Zwolle, 650 stuks Volgende editie: deadline 1 mei, verschijnt rond half juni Verspreiding: Huis-aan-huis in het Veeralleekwartier en leden van de wijkvereniging per post. Reacties over de redactie, advertenties en bezorging: kwartaaltje@veerallee.nu

2


In dit nummer Bestuurspraatje

4

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

6

Geen koningsoptocht

8

Gevraagd: bestuurssecretaris

9

Jaarverslag wijkvereniging

10

Jaarverslag activiteitencommissie

16

Jaarverslag wijkcommissie tuinen

20

Trots op ‌ Lotte van Beek

25

Nieuwjaarsborrel

26

Kerstworkshop

28

Kinderdisco

31

Paaseieren zoeken

32

Vlooienmarkt

33

Buurt-BBQ

34

Gezocht: muzikanten

37

Nieuwe buren

38

Samen eten, ja gezellig

40

Oppas

44

Activiteitenagenda

47

Lidmaatschap

48

3


Bestuurspraatje Beste leden van de wijkvereniging, Een nieuw jaar met veel veranderingen ligt in het verschiet.

We hebben elkaar bij de receptie in Hotel Fidder al uitgebreid gelukkig Nieuwjaar kunnen wensen. Het was weer een heel gezellig samenzijn en het eten na afloop was een uitstekend initiatief waar veel mensen gebruik van hebben gemaakt. Dank aan de Fidders! Terugkijkend op 2013 kunnen we vaststellen dat de Activiteitencommissie soms met externe hulp veel succes heeft gehad met haar activiteiten. Toppers waren de Vlooienmarkt, het schaapscheren, het planten van de koningsboom en als klapper de BBQ met swingende muziek uit eigen ‘huis’. De relatie met de gemeente was als vanouds prima. Suzanne Douwsma heeft het werk van Froukje Idsardi met veel enthousiasme opgepakt en voortgezet. Het gaat wat minder met het gebruik van het Veerhuys en de

4


In 2014 zullen de activiteiten van de Activiteitencommissie met enige wijzigingen weer met verve en enthousiasme worden opgepakt; daar twijfel ik niet aan. Extern kan er evenwel heel wat op ons afkomen waar we nu weinig zicht op hebben. Zoals: wat gebeurt er met het Ecodrome en wat betekent dat voor de wijk? Het Bouwfonds start met de verkoop van percelen op het Prinsenpoort terrein, en verder speelt de vraag: hoe gaat het kruispunt van de Westerlaan eruitzien als gevolg van de plannen met de Spoorzone? Ook zijn we benieuwd naar de gevolgen voor het parkeren bij de uitbreiding van de kantoorfunctie bij deltaWonen. U kunt zelf vast nog wel een paar vragen toevoegen. Het nieuwe bestuur zal alle bedreigingen voor de wijk in de komende vijf jaar in beeld brengen en dan zoeken naar oplossingen met de wijkbewoners en de gemeente om de gevolgen in ieder geval voor ons woongenot te beperken. Laten wij als Veerallee’ers de meest tevreden wijkbewoners blijven van Zwolle! Het wordt dus een spannend jaar en het nieuwe bestuur van onze wijkvereniging staat heel wat werk te wachten.

Fred MĂźller, na 18 jaar aftredend vicevoorzitter

5


Uitnodiging algemene ledenvergadering Beste wijkgenoten, Het bestuur van de wijkvereniging Veeralleekwartier nodigt u uit voor het bijwonen van de Algemene ledenvergadering. Deze vindt plaats op woensdag 24 maart 2014 om 20.00 uur in het wijkgebouw ’t Veerhuys aan de Koningin Wilhelminastraat 91. U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur.

Het programma: 19.30 – 20.00 uur Inloop met koffie 20.00 – 21.30 uur Jaarvergadering 21.30 – 22.30 uur Hapje en drankje

Agendapunten 1. Opening en agendavaststelling. 2. Notulen ALV 20 maart 2013 3. Mededelingen. 4. Jaarverslag 2013 (bestuur, activiteiten- en tuincommissie, zie Kwartaaltje bladzijde vanaf pagina 10) 5. Financieel jaaroverzicht 2013. 6. Goedkeuring van de begroting 2014. 6


7. Verslag bevindingen Kascommissie (de heer Jan Pot). 8. Rooster van aftreden bestuur Ingevolge punt 17, lid 3 worden de leden van het bestuur voor drie jaar benoemd door de Algemene Ledenvergadering en zijn daarna terstond herkiesbaar. 2013 Voorzitter

vacant

Vicevoorzitter

Fred Müller

Secretaris

vacant

Penningmeester

Herman Wierema

Lid PR

Vacant

Lid

Vacant

2014

2015

2016

x

X

X

2017

X

9. Aftreden bestuursleden Fred Müller en Ria Van den Abeele 10. Benoeming (kandidaat-)bestuursleden en ledenadministratie 11. (Her)benoeming commissies: kas, tuinen, activiteiten en redactie Ledenadministratie Natasja Donders (afscheid genomen) Ria Van den Abeele Kascommissie Rob Kooi Jan Pot Commissie tuinen Dominique Bokeloh (coördinator) Kees Heuvelman (contactpersoon voor de wijk) Dries Smit (techniek) 7


Activiteitencommissie Lena Bierma Hanneke Bakker Eline Berghuis Vanessa Gall Madelon Groten Steenwelle Evelien Hop Mirjam van Marwijk Helma Ubels Yvonne Veltman Redactie (Kwartaaltje en website) Bauke Foolen Hetty Huisman Rika van Gelder Rogier de Jong Marco Groten Steenwelle 12. Rondvraag 13. Sluiting ————————————————————————————

Geen koningsoptocht Dit jaar zal de wijkvereniging helaas geen Koningsoptocht organiseren, we slaan een jaartje over. Jaarlijks organiseren wij een vrolijk oranje gekleurde optocht door de wijk, maar vrijdag 25 april valt dit jaar midden in de meivakantie. De activiteitencommissie heeft daarom besloten om dit jaar even over te slaan. Wel willen we jullie attenderen op het gezellige Oranjepret in Park Eekhout op Koningsdag. 8


Gevraagd‌ bestuurssecretaris We zijn op zoek naar een bestuurssecretaris! Het bestuur van de Wijkvereniging Veerallee is op zoek naar een wijkgenoot die als vrijwilliger het secretariaat op zich wil nemen. De secretaris woont de bestuursvergaderingen bij, verzorgt hiervoor de agenda en werkt de notulen uit. Verder heeft hij/zij de eindredactie van het jaarverslag. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij de kandidaat-(vice) voorzitter van het bestuur: Patrick Fidder: patrick@hotelfidder.nl.

9


Jaarverslag wijkvereniging Inleiding Het wijkbestuur heeft zich ook dit jaar weer met diverse wijkzaken beziggehouden. Zo is er, naast zeer regelmatig emailverkeer, zes maal officieel vergaderd. In maart was de jaarvergadering met als afsluiting een borrel voor de aanwezigen. We namen afscheid van Willemien Reinking als penningmeester en vonden in Herman Wierema een waardige opvolger. We hadden weer veel leuke activiteiten in de wijk, met dit jaar in het bijzonder de aanplant van de koningsboom. De boom is geplant in de Prinsenpoort en zal na de invulling van dat wijkdeel daar een vaste plek krijgen. Bouwfonds schonk de wijk het nationale kroningshek dat door ontwerpster Margot Berkman werd toegelicht bij de inhuldiging op 25 mei.

10


Wijkplatform Ook dit jaar werd de wijk uitgenodigd voor het wijkplatform ‘nieuwe stijl’. De eerste bijeenkomst op 29 mei had als thema ‘Jij bent aan de buurt’ waarin wensen van de wijkbewoners in de vorm van een wijkdialoog werden geïnventariseerd. Dit kreeg een vervolg in het wijkplatform op 4 december waar wijkmanager Suzanne Douwsma de uitkomsten van de wijkdialoog presenteerde in de vorm van een Stadsdeeladvies. Wijkbewoners konden hierover vragen stellen aan haar, aan de nieuwe wijkbeheerder Jurrien Stroomberg, aan de wijkverpleegkundige en aan de werkgroep duurzaamheid. Wijkwethouder, wijkmanager, wijkassistent en wijkbeheerder openbare ruimte René de Heer heeft de Veerallee nog steeds in portefeuille als wijkwethouder. Suzanne Douwsma is per 1 januari de nieuwe wijkmanager, daarin bijgestaan door wijkassistent Marga van der Burgt en wijkbeheerder Jurrien Stroomberg, opvolger van Jaap Scheepers. Wijkblad Dank voor de redactie en verspreiders van het ‘Kwartaaltje’, die ons weer drie keer een prachtig wijkblad voorzetten. Ook hulde voor de vrijwilligers van onze website www.veerallee.nu. Dankzij het enthousiasme van hen allen konden we kennisnemen en een beeld krijgen van de vele activiteiten die in onze wijk georganiseerd werden.

11


Een beknopt overzicht van deze en andere belangrijke en vermeldenswaardige onderwerpen: Activiteiten door de hele wijk heen Na inventarisatie bleek dat meerdere locaties zich leenden voor de activiteiten die in de wijk worden georganiseerd. Afgelopen jaar vond de nieuwjaarsbijeenkomst – zoals gebruikelijk – plaats bij Hotel Fidder, de disco in het CCC, de disco voor 30+ in de ZLTB, de kerstworkshop bij deltaWonen en de herhaling van de reanimatie in ’t Veerhuys. Dank aan allen die de ruimte gratis beschikbaar stellen! Prinsenpoort komt tot leven Begin 2013 is een aantal bestuursleden uitgenodigd door het Bouwfonds om op de hoogte te worden gebracht van de nieuwe ontwikkelingen. Op 14 december presenteerde Bouwfonds Ontwikkeling tijdens een informele high tea in hotel Fidder het verkavelingsplanPrinsenpoort. Een bijeenkomst die door veel omwonenden en belangstellenden is bezocht.

12


Spoorzone

Het project-Spoorzone behelst een ingrijpende verbouwing van het station alsmede de voorbereiding van een aantal andere ontwikkelingen, zoals het verplaatsen van het busstation naar de zuidzijde. Hiervoor werd begin 2013 een informatieavond voor omwonenden georganiseerd en werden verschillende opties belicht. Dit kreeg een vervolg in een bijeenkomst die eind 2013 is belegd. Voorsterpoort B&W heeft in april het ontwerpbestemmingsplan-Voorsterpoort vastgesteld. Het doel van het bestemmingsplan is om over een actueel bestemmingsplan te beschikken, rechtszekerheid te bieden en het planologisch beleid beheersbaar te houden. Het plan heeft een conserverend karakter.

13


Duurzaamheidsproject Omdat onze wijkbewoners gedurende de proefperiode van het project ‘Omgekeerd Inzamelen’ zo succesvol plastic afval hebben gescheiden, heeft de gemeente aan de Veerallee € 10.000 euro beschikbaar gesteld. De wijkbewoners is gevraagd ideeën aan te dragen voor de besteding van dit geld. Dit heeft geresulteerd in twee werkgroepjes. Eén werkgroep werkt ideeën uit rondom sociale duurzaamheid. Hierbij wordt gekeken hoe mensen in de wijk makkelijker in contact met elkaar kunnen komen. Gedacht wordt aan samen eten en een vrijwilligersbank voor handen spandiensten. De andere werkgroep is aan de slag gegaan met ‘groene duurzaamheid’ waarbij allereerst gestreefd wordt naar meer groen in de wijk. Met Waterschap, Bouwfonds, gemeente en Rijkswaterstaat zijn afspraken gemaakt om te overleggen over het laten aansluiten van de strook tussen Prinsenpoort en A28 bij het Clauspark. Mooie ontwikkelingen! Ten slotte Het bestuur wil iedereen bedanken die het afgelopen jaar heeft bijgedragen aan het wel en wee van de wijkvereniging ‘Veeralleekwartier’. In het bijzonder: -Activiteitencommissie 14


-Redactiecommissie -Vrijwilligers website -Kascommissie -Buurtweidebeheer -Veel bewoners -Familie Fidder -Wijkbestuur -Alle gemeenteambtenaren die de wijk een warm hart toedragen. Ria Van den Abeele, secretaris Januari 2014

15


Jaarverslag activiteitencommissie In 2013 hebben de volgende activiteiten plaats gevonden; Met de bingo is zoals jaar de aftrapper van onze activiteiten. Hanneke en Helma waren de ‘typetjes’ van de avond. De opkomst van deze avond was niet zo groot wat wel jammer was. Voor het volgend jaar gaat deze ‘gezinsbingo voor kinderen vanaf groep 5, zeker in de herkansing. Schaatsen in het Thialf was zoals altijd een druk bezochte activiteit; er gaat een bus vol met oud en jong. De disco leeft erg onder onze jeugdige wijkbewoners en is al jaren een groot succes voor de kids in onze wijk. Zo ook de tweede editie Generation X Party. Super gezellig want de sfeer zat er weer goed in. Ook het paaseieren zoeken, vinden de kinderen altijd leuk. Bij de Koninginneoptocht gingen zoals altijd alle kinderen verkleed en met versierde fietsen achter de muziek aan door de wijk Het vader-kind uitje was erg leuk. De kinderen gingen naar 16


brandweerkazerne in Kampen. Ze mochten in een hoogwerker met hun vader. Als afsluiting kreeg iedereen patat en een kroket en iets te drinken. De vlooienmarkt is druk bezocht ook al waren er iets minder kramen verhuurd. De BBQ als afsluiter was een daverend succes met het hele grote opkomst van wel 200 wijkbewoners. Zij genoten allen van een gezellig samenzijn, een prima BBQ en een super optreden van verschillende wijkbewoners. Wat hebben we een zangtalent in onze wijk wonen! Op de golfdag ‘Veerallee Challenge Cup’ werd voor de 6e keer gespeeld om de “VVC trofee”. Dit jaar gewonnen door Paul Eduard. Voor jeugdland (de kinderen vanaf 8 jaar) werd dit jaar heel avontuurlijk: Outdoor Lasergamen in ‘t Harde. Voor de kleine wijkbewoners was Goochelaar Vincent op het Frederikplein ingehuurd. Aan de herhalingscursus reanimatie nam zoals altijd een vaste groep deel. Ook werd dit jaar werd voor het eerst weer een BLS/AED cursus gestart. Hiervoor hadden zich 10 personen aangemeld. Sinterklaas kwam ons ook weer bezoeken en had voor alle 60 kinderen weer een leuk cadeautje meegenomen.

17


Dit jaar was er ook een kerstworkshop. We waren te gast bij Delta Wonen. Een mooie locatie waar we heel gastvrij werden ontvangen. Deze vond op twee avonden plaats en in totaal gingen 28 personen die met een mooi kerststuk naar huis. We kunnen constateren dat we een goed jaar hebben gehad met vele leuke activiteiten voor jong en oud. Daarom wil ik ook graag de mensen bedanken die ons ondersteunden bij een aantal activiteiten, nl. het CCC , de ZLTB en Delta Wonen. Dank voor de mooie samenwerking die onze activiteiten mede tot een groot succes brachten. De activiteitencommissie

18


19


Jaarverslag wijkcommissie tuinen Clauspark 2013 2013 is een behoorlijk druk jaar geweest, naast het tuinieren zelf. Het was een late korte lente met een goede (na) zomer. De volgende dingen zijn gedaan door de commissie en/of de overige tuiniers: 

Voor de 3 gestopte tuiniers zijn nieuwe gebruikers gezocht. Omdat voor sommige starters een hele tuin te groot was, is de indeling wat veranderd. Met als gevolg dat wel 6 leden van de wijkvereniging in 2013 de trotse gebruiker van een moestuin zijn geworden.

De wachtlijst is bijgehouden en geactualiseerd. In het voorjaar was hij zelfs bijna leeg, maar in het najaar hebben diverse wijkbewoners zich aangemeld voor een moestuin in het Clauspark.

Een overbuurman van de Pr. Bernhardstraat gaf aan dat het uitzicht in de winter op een blauwe waterton storend is voor hem. Als goed buur heeft de tuinier die ton toen onopvallend grijs geverfd.

Begin maart is de jaarlijkse vergadering gehouden. Naast kennismaken met de nieuwe tuiniers ging het om het opfrissen van de gebruiksregels, aanscherpen van de statuten en het benoemen van de commissie. Verder zijn er af20


spraken gemaakt over gezamenlijk gebruik van materiaal, over paden en hoofdpaden, samen mest regelen, delen van jonge plantjes. En er zijn afspraken gemaakt over hoe we het voor elkaar en de wijk voldoende netjes en prettig houden. Terugkerend punt van zorg zijn de bomen direct naast de tuinen die erg veel schaduw geven. De commissie Tuinen Clauspark bestaat tot nader orde uit de volgende personen en taken: -Coördinator: Dominique Bokeloh - organiseren jaarver gadering, bijhouden tuinierslijst en uitgave tuinen aan wachtlijst leden, contactpersoon in Kwartaaltje en bijhou den van het budget voor de tuinen (aparte post op de be groting Wijkvereniging). -Secretaris: Kees Heuvelman - vertegenwoordiging tui niers in de ledenvergadering van de wijkvereniging -Technisch coördinator: Dries Smit - onderhoud pom pen en slot. 

Er is gedurende het jaar technisch onderhoud gepleegd aan de waterpompen; de pompen zijn in de winter afgetapt en in het voorjaar weer gebruiksklaar gemaakt en het slot is onderhouden en gesmeerd.

De afspraken zijn uitgevoerd. Zo is er een nieuw toegangspad gemaakt en bestraat naar twee tuinen, en zijn andere paden verbreed zodat je er met een kruiwagen beter langs kan. Er is meermalen samen mest geregeld en samen met kruiwagens naar de plaats van bestemming gereden.

In de lente en zomer is veel overlast geweest van kinderen die over het afgesloten hek zijn geklommen en gewassen hebben beschadigd en andere vernielingen aangebracht. Wij hebben elkaar gewaarschuwd en zijn sindsdien extra alert geweest. Enkele tuiniers hebben met een overzicht 21


van de schade en momenten contact gehad met de wjkagent. 

In de wijkvereniging is de rol en positie van de commissie Tuinen Clauspark besproken en bevestigd.



Er is voor twee Kwartaaltjes een artikel geschreven over de tuinen: editie najaar en winter.

Bingo

22


23


24


Trots op ... Lotte van Beek

25


Nieuwsjaarsborrel De nieuwjaarsborrel bij Fidder was weer erg gezellig. Alle aanwezigen bedankt voor de gezelligheid. De familie Fidder, bedankt voor de gastvrijheid.

26


27


Kerstworkshop Deze vond op twee avonden plaats en in totaal gingen 28 personen die met een mooi kerststuk naar huis. We waren te gast bij Delta Wonen. Super dat we daar terecht konden. Een mooie locatie waar we heel gastvrij werden ontvangen.

28


29


30


Kinderdisco Vrijdag 28 maart is het weer discotijd voor de kinderen. De kantine van het CCC wordt dan omgetoverd tot een ware discotheek! En deze keer zal DJ Hidde met zijn muziek er voor zorgen dat alle kinderen hun danskunsten kunnen showen.

Het begint om 19.00 uur voor de aller jongste discogangers (6-8 jaar), pas vanaf 19.30 uur zijn de groteren welkom. De disco gaat uit om 22.00 uur. We willen de kinderen vanaf 8 jaar vragen om niet voor half acht te komen. Dan hebben de "jongere discogasten" ook echt even de dansvloer voor hen alleen. De kosten voor deze avond is voor leden 2,00 euro en voor niet leden 3,00 euro. Een verzoek aan de ouders: geef niet te veel geld mee aan de kinderen, ongeveer 2,00 euro is voldoende om een gezellige avond te hebben. Tot vrijdag 28 maart! 31


Paaseieren zoeken Zaterdagmiddag 12 april huppelt de paashaas weer rond in onze wijk. Een week eerder dan normaal gesproken i.v.m. de meivakantie. De kinderen kunnen dan weer paaseieren gaan zoeken in het Prins Claus Park. Het zoeken is alleen bedoeld voor leden van de wijkvereniging. De leeftijd is t/m 9 jaar. De kleintjes zullen begeleid worden door de paashaas zelf. We verzamelen bij het Veerhuys om 14.30 uur. Na afloop gaan we terug naar het Veerhuys en zullen de vinders van de gouden eieren beloond worden en is er voor iedereen nog een lekkere traktatie. Ook de ouders worden natuurlijk niet vergeten. Komt de regen deze dag met bakken uit de lucht, dan gaat het zoeken niet door. Opgave voor 7 april via de website www.veerallee.nu

32


Vlooienmarkt Op zaterdag 24 mei worden de zolders weer leeggehaald en alle verborgen schatten - voor hele kleine prijsjes - te koop aangeboden. Er zal zeker iets van uw gading bij zijn! Zoals u gewend bent zullen de schapen van het Clauspark traditioneel op het plein worden geschoren, kan er door alle kinderen gesprongen worden op een luchtkussen. Nu maar hopen dat het een mooie dag wordt. Er kunnen kramen worden gehuurd maar wacht niet te lang! Voor leden een hele kraam € 9,00 voor een halve kraam € 5,00. Voor niet-leden een hele kraam € 15,00 een halve kraam € 8,00. Voor informatie over de kramenverhuur kun je contact opnemen met Yvonne Veltman tel: 4221773 of l.veltman@home.nl Ik probeer de kramen zoveel mogelijk in te delen naar voorkeur die iedereen aangeeft. De kramen worden voorzien van naam zodat iedereen weet waar hij die dag een kraam heeft. Bedankt voor de medewerking.

33


Buurt-BBQ Kom ook naar de Buurt-BBQ! Omdat vorig jaar de buurt-bbq een groot succes was willen we dit jaar dit weer gaan organiseren. Na afloop van de vlooienmarkt op 24 mei wordt het Prins Clauspark dĂŠ plek voor een gezellige buurt-bbq. Van 17.00 uur tot en met ongeveer 20.00 uur kun je gezellig met wijkbewoners bijkletsen en borrelen. En dit alles onder het genot van heerlijke vis- en vleesgerechten, diverse soorten salades, stokbrood, sausjes en drankjes ĂŠn livemuziek! Wijkbewoners treden namelijk live op met de Veerallee gelegenheidsband. Ook voor de kinderen is er het heerlijke eten, ranja en een ijsje toe. Meer informatie volgt via de oudpapierbriefjes en de Veerallee site.

34


35


36


Gezocht..muzikanten Muzikanten voor 24 mei! Na het succes van vorig jaar gaan we ook dit jaar optreden met de Veerallee band! De bedoeling is wel dat volwassenen zich opgeven. Tijdens de BBQ na de jaarlijkse vlooienmarkt staat er een optreden gepland, waarbij het leuk zou zijn als de muzikale zielen uit de Veerallee ook meedoen! Er is een vaste formatie, maar het is de bedoeling dat we gastoptredens krijgen door wijkbewoners. Dus... Speel je een instrument of wil je een keer zingen met een band? Geef je op voor 15 maart zodat we een repetitie kunnen plannen. Graag een mailtje naar hanvanlaanen@hotmail.com

37


Nieuwe buren Veerallee 54 - de helft van een dubbel huis uit 1924 - wordt sinds afgelopen zomer bewoond door ons: Oswald van Dam (39), Marieke van Wijk (37) en onze kinderen Matthijs (5), Ella (3) en Pieter (4 maanden). In december 2011 zijn we vanuit ons appartementje in Utrecht naar Zwolle getrokken. Zwolle was voor ons niet nieuw; Marieke woonde een paar jaar in Assendorp tijdens haar opleiding. Oswald is in Meppel opgegroeid, na tien generaties voorouders die in Zwollekerspel hebben geboerd - onder andere op de Klooienberg - c.q. als veerbaas op het Katerveer hebben gewerkt. Oscars peetoom en -tante wonen nog aan de dijk op Veecaten; een leuk eindpunt voor een fietstochtje over de dijk. Marieke en Oswald hebben beiden in Groningen gestudeerd. Marieke geneeskunde en Oswald Technische Bedrijfswetenschappen. In de wijk lopen meer mensen rond met een achtergrond in Groningen. Dat leverde al een aantal bekende gezichten op. Marieke heeft in 2011 haar opleiding tot Plastisch chirurg afgerond en kon in de Isala Klinieken komen werken. Eerst een jaar op proef, maar duidelijk met de intentie om te blijven. Het gevolg was wel dat Oswald zijn baan bij UPC in Amsterdam moest opzeggen. Op zoek naar onze eigen plek hebben we eerst een huis gehuurd, ook in de Veerallee, aan de Prins Alexanderstraat 22. Bewust, want de Veerallee was een wijk waar we graag wilden blijven. Het bevalt ons in de Veerallee, mooi van opbouw, op fietsafstand van de markt en dicht bij het station en de A28, maar ook lekker dicht bij het Engelse Werk en de IJssel voor een rondje hardlopen. Dus toen werd besloten dat Marieke definitief in de 38


Isala Klinieken zou blijven, konden we het huis kopen waar we al een oogje op hadden, maar dat (dankzij de crisis?) nog steeds beschikbaar was. Na een prima verlopen verbouwing door Albert van der Klogt, verhuisden we simpel met een paar keer heen en weer rijden. Een eigen huis is een wereld van verschil. Al was dit grote huis ook wel even wennen na de 60 m2 die we in Utrecht gewend waren. Maar het geeft ook ruimte. In de eerste plaats natuurlijk voor Pieter. We genieten ook van de tuin; opeens is er plek voor een trampoline en een speelhut! We merken dat we ons in de wijk thuis zijn gaan voelen. In de eerste plaats via de kinderen. Via de Vuurtoren en de Parkschool hebben we snel veel kinderen en ouders uit de buurt leren kennen. Ook doen de kinderen vaak mee aan de leuke activiteiten van de wijkvereniging: eieren zoeken, Sinterklaas & de goochelaar. Marieke denkt mee over het groen in de wijk en sinds kort hebben we een groentetuin in het Clauspark. Oswald is nog op zoek naar een baan en is secretaris geworden van D66 Zwolle. Daarnaast is hij 19 maart verkiesbaar bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hij staat, toepasselijk, op plaats 6. We hopen hier de komende jaren heerlijk te blijven wonen. Tot ziens! Oswald van Dam, Marieke van Wijk, Matthijs , Ella en Pieter 39


Samen eten… ja gezellig

Soepzooi! Jonge, jonge, soms laat ik de boel toch wel behoorlijk in de soep lopen hoor. Nou moet je dat niet al te letterlijk nemen, want eigenlijk had het helemaal niets met soep te maken, maar met heerlijk zacht gaar gestoofde worteltjes met een lekker dressing van mangochutney, honing en een klein scheutje ketjap (beetje gewaagde combinatie, maar wie niet waagt, die niet wint….) Ik had de verse worteltjes eigenhandig geschrapt en met een beetje bouillon op een laag vuurtje gezet. Een lepeltje honing om mee te karamelliseren en een klein scheutje ketjap voor de kleur. Om het af te maken had ik een flinke lepel mango chutney uit een potje, opgelost in een beetje heet water en dit voorzichtig toegevoegd aan de worteltjes. En voor de versiering had ik vast wat verse koriander fijn gesneden en in een plastic doosje in de koelkast gezet, zodat de frisgroene kleur niet te kans kreeg om te verpieteren.

Ik had nog twee lekker gekruide gehaktballen van de vorige dag over en nog net genoeg aardappeltjes om te bakken. Het beloofde een heerlijk maaltje te worden. De balletjes gehakt stonden laag op, de aardappeltjes sisten in de koekenpan en de worteltjes hadden nog een klein knakkie te gaan….en toen rinkelde de telefoon. Mijn vriendin aan de lijn. Dat was lang gele40


Praktijk voor kinder & jeugdpsychologie Onderzoek en hulpverlening aan kind en ouders, wanneer het opvoedproces niet meer spontaan en vanzelfsprekend verloopt. Bij vragen over: -intelligentie -sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind -gedragsproblemen (o.a. angst, ADHD, ASS) -overgewicht -psychosomatische klachten (hoofdpijn/buikpijn) Drs. M.E.J. Hirdes-Scholtens Orthopedagoog NVO/GZ psycholoog Kinder- en Jeugdpsycholoog

Jhr. Str. v. Linschotenlaan 2 8019 AZ Zwolle tel. 038-4233927 / mhirdes@planet.nl www.praktijk-kindenjeugd.nl

41


den….We hadden elkaar heel wat te vertellen en de tijd vloog voorbij. We babbelden elkaar de oren bijna van het hoofd. Totdat ik buiten iemand Brand! Brand! hoorde roepen….Mijn aardappeltjes dacht ik geschrokken. Ik mikte de hoorn op de haak en rende naar de keuken. Waar waren mijn worteltjes?! Een dikke rook concurreerde met een stinkende walm. De aardappeltjes waren zwart, de gehaktballen waren vastgebakken aan de bodem van de braadpan en de worteltjes…ach de worteltjes waren volkomen onherkenbaar. Wat gecremeerde stompjes in een zwaar aangebrande pan. (er kwam heel wat soda aan te pas voordat de pan weer enigszins toonbaar was) Goede raad was duur…wat nu gedaan…over een kwartier wilde mijn lief graag eten, want hij moest daarna nog naar een vergadering…. Gelukkig heb ik meestal wel een voorraadje blikjes en potjes van het een en ander als ehbo voor verprutste maaltijden. Ik moest maar roeien met de riemen die ik had….en zo ontstond mijn Soepzooi…een heel goed te eten noodrantsoen…Probeer het maar eens als je weinig tijd hebt om te koken! Potje Chicken to night Hawaii, of pittige pasta tomatensaus, groente-bouillonblokje, halve liter warm water, grote ui, paprika, paar teentjes knoflook en een dosis geluk , want je weet maar nooit hoe het wordt. Los het b.btje (!?) op in de halve liter warm water. Snipper de ui , de paprika en de knoflook en fruit alles in een scheutje (chili) olie. Voeg de inhoud van het potje saus toe 42


en laat het prutje even doen waar het goed in is : pruttelen ! Meng het daarna met de bouillon en roer alles voorzichtig door elkaar. Al roerend langzaam verwarmen. Niet laten koken. Proef of er nog wat kruiderij door moet. Als je toevallig nog een restje macaroni over hebt, kun je er een extra lekkere maaltijdsoep van maken. Zo zie je maar weer ..een beetje creatief omgaan met je noodvoorraad kan nog wel tot een acceptabele oplossing leiden. Probeer het maar en bedenk (zo als altijd) Samen eten‌ja gezellig! Hetty Huisman

43


Oppas Wil je ook als oppas in het Kwartaaltje? Geef je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en leeftijd door aan de redactie via; kwartaaltje@veerallee.nu.

Sascha van den Wall Bake Oranje Nassaulaan 14  421 68 26 Geboortedatum: 26-08-1995

Sanne van Sante Pr. Julianastraat 16a  421 15 08 Geboortedatum: 10-05-1993

Anna Bouwknegt Pr. Alexanderstraat 18  422 56 57 of 0681740813 Geboortedatum: 12-06-1996

Nienke Vogelzang Oranje Nassalaan 5 4211 451 of 0611821614 Geboortedatum: 01-06-1998

Yara Tielbaard Bernhardstraat 16  879 51 13 of 06 51395340

Sofie van den Akker Pr. Julianastraat 50  421 65 52

Yara Tielbaard Bernhardstraat 16  879 51 13 of 06 51395340

Sifra Wichers Alexanderstraat 16 737 00 83

44


Emma Spijkerman Prinses Julianastraat 4 038-4217953 Geboortedatum: 08-09-1998 Lies Bouwknegt Pr. Alexanderstraat 18  422 56 57 of 0681740813 Geboortedatum: 09-08-1994

Maaike Spijkerman Prinses Julianastraat 4  421 79 53 Geboortedatum: 07-02-1995

Myrthe Broekman Prins Mauritsstraat 49  422 38 73 of 0621999324 Geboortedatum: 23-08-1997

Amy ten Veen Prinses Beatrixstraat 32  06-27378504 Geboortedatum: 09-04-1997

Laura de Groot Oranje Nassaulaan 17  422 47 53 Geboortedatum: 18-01-1996

Caya van Eikenhorst Wilhelminastraat 65  78 52 458 Geboortedatum: 14-07-1998 cayavaneikenhorst@live.nl

Marthe Heuijerjans Pr. Julianastraat 26  421 22 21 Geboortedatum: 27-05-1993 Vrijdag- en zaterdagavond

Eva Nijenhuis Pr. Julianastraat 42  06-21375291 evaluna.nijenhuis@hotmail.com Geboortedatum: 17-08-1999 45


Nils van Veen Veerallee 24 038-4229016 Geboortedatum: 20-02-1997

Simone Kuchenbecker Prinses Frederikplein 5 06-48769083 Geboortedatum: 1994

Sil van Veen Veerallee 24 038-4229016 Geboortedatum: 01-05-1999

Anko Wolting Prinses Julianastraat 13 06-55901177 Geboortedatum: 27-06-1997

Michelle Hendriks Prinses Julianastraat 06-22040027

Wies Tönis Veerallee 57 038-4234074 of 06-30275879

46


Activiteitenagenda Maart Woe 24 maart Algemene Ledenvergadering

Vrij 28 maart Kinderdisco

April Do 10 april oud papier

Zat 12 april Paaseieren zoeken

Mei Do 8 mei oud papier

Zat 24 mei Vlooienmarkt

47


Lidmaatschap Hoe meer leden de wijkvereniging heeft, hoe meer we kunnen doen! Voor € 12,50 per jaar bent u, en uw gezin, lid van de wijkvereniging. U ontvangt jaarlijks een brief.

Leden die buiten de wijk wonen betalen € 17,50 in verband met het verzenden van de kwartaaltjes. Voor leden buiten de wijk is het mogelijk het oud-papierbriefje te ontvangen waar maandelijks de activiteiten op vermeld staan. Aanmelden hiervoor bij: Ria van den Abeele: ledenadministratie@veerallee.nu

Om lid te worden geeft u uw naam en adres door aan; Ria van den Abeele Julianastraat 19, 422 72 18 ledenadministratie@veerallee.nu

Ja, ik word lid van de wijkvereniging en betaal € 12,50/17,50 op rekening 7488088 ovv naam en adres

Naam: Adres: Telefoonnummer: Emailadres:

48

Maart 2014 gewoon bladeren  
Maart 2014 gewoon bladeren  
Advertisement