Page 1

produkt Informacija o kompaktnom plameniku

Tihi izvor topline Weishaupt plinski plamenik WG5 (12,5 – 50 kW )


Vatra i plamen za kakvoçu Na‰ motiv je tehniãka prednost koja nas je u zadnjih vi‰e od 50 godina pokretala za postavljanje novih mjerila u struci U vlastitom Weishaupt centru za istraÏivanje i razvoj radi se permanentno na novim otkriçima i optimiranju svih ure∂aja, postrojenja i sustava. Odgovornost za razvoj sustava izgaranja, preko izrade zakonske osnovice zajedniãki cilj je za izgaranja koja stalno proizvode manje ‰tetnih tvari, stalno ‰tede vi‰e energije i time razumno povezuju ekologiju i ekonomiju.

2

Mi ne investiramo samo u razvoj i tehniku nego obra∂ujemo najbolje sirovine sa modernim strojevima i provodimo savjesnu kontrolu kvalitete. Weishaupt plamenici vaÏe kod struãnjaka i korisnika kao pouzdani, dugovjeãni napredni i trajni plamenici uz ãuvanje okoli‰a u ‰to smo se veç milion puta uvjerili u praksi. To potvr∂uju i brojna priznanja kroz nagrade za dizajn i inovativnost. U vlasitim visoko modernim proizvodnim pogonima u Schwendiju proizvodi se dnevno preko 600 plamenika. Pri tome

se svaki pojedini plamenik provjerava na svoju mehaniãku i elektriãku djelotvornost. Zajedni‰tvo visoke tehnologije i djelotvornog sustava provjere i ispitivanja osiguravaju izrijekom Weishaupt-kvalitetu. Novi plamenik je trajno investicija u buduçnost. On treba biti dobro odmjeren izme∂u tro‰kova i koristi. Na kraju ipak odluãuje kvaliteta, tehnika i sigurnost kroz dugoroãan napredak. Odluka za jedan Weishaupt plamenik je stoga sigurna investicija u buduçnost..


Visoko modernizirani razvojni i proizvodni pogoni te sustav provjere i nadzora bez praznina osiguravaju izrijekom Weishaupt-kvalitetu.

3


Ventilatorsko kolo

Elektronski ure∂aj za paljenje (W-ZG 01) Vijak za pode‰avanje raspr‰ne ploãe

Digitalni programski sklop (W-FM 05)

Prirubnica plamenika

Kuçi‰te pode‰avanja zraka sa zaklopkom (elektro-motorni postavni pogon u opciji)

Poklopac

Motor plamenika

Plamena glava sa mje‰ali‰tem

Vi‰enamjenskipostavni sklop

Usisno kuçi‰te (s prigu‰enjem buke)

Kuglasta slavina sa ili bez TAE


Promi‰ljena tehnika – Weishaupt plamenik funkcionira jednostavno

Siguran elektriãni spoj preko kodiranog utikaãa

Stanje rada i smetnji prikazuje se preko LED-a u bojama

Radovi odrÏavanja i servisiranja, zahvaljujuçi preglednoj postavi, nisu nikakav problem

Princip buduçnosti Pouzdani, ‰tedljivi i po cijeni povoljni: milion puta uspjeli Weishaupt kompaktni plamenici su rezultat bez kompromisne usmjerenosti na kvalitetu i kupce. Najmodernije metode proizvodnje i jedna savjesna zavr‰na kontrola svih proizvoda osiguravaju izrijekom Weishaupt-kvalitetu. Tako Vi odrÏavate svoju investiciju za buduçnost.

Za‰tita okoli‰a od poãetka Svi Weishaupt plinski plamenici su LowNOX-plamenici. Posebnim principom mje‰ali‰ta ostvaruje se intenzivna recirkulacija dimnih plinova. Ovaj postupak omoguçava primjereno dobre vrijednosti emisija.

Odliãan servis Weishaupt ima u svijetu postavljenu gustu prodajno-servisnu mreÏu. SluÏba za kupce stoji neprekidno na raspolaganju. Optimalni uvjeti ‰kolovanja i obrazovanja osiguravaju visoku razinu servisnih tehniãara kako u vlastitim, Weishauptovim, tako i ugovornim servisima

Provjerena kvaliteta Svi su plamenici ispitani od strane nezavisnog ispitnog mjesta i ispunjavaju slijedeçe norme i EG-smjernice: • • • • • • •

Smjernice za plinske ure∂aje 90/396/EWG EN 676 Smjernice za strojeve 98/37/EG Elektromagnetsku kompatibilnost EMV 89/336/EWG Smjernice za niski napon 73/23/EWG Smjernice o iskoristivosti 92/42/EWG Smjernice o tlaãnim ure∂ajima 97/23/EG

Digitalno programsko upravljanje za sigurnost i komfor Svi Weishaupt W-plamenici su serijski opremljeni digitalnim programskim sklopom. Pojedine se funkcije plamenika upravljaju i nadziru preko snaÏnih mikroprocesora. Slijedno tome: Weishaupt W-plamenici su komforni precizni i sigurni. Jedan ugodan popratni efekt je posebno povoljan odnos cijene i snage Digitalni programski sklop dodatno nudi i moguçnost prikljuãka preko integriranog eBUS-a na druge sustave komuniciranja. Struãnjak tako moÏe nadzirati tijek djelovanja i kod smetnji oãitati dijagnozu kvara.

Weishaupt plinski plamenici su kompletno opremljeni

5


Tehnika, koja uãvr‰çuje povjerenje Veç kod skidanja poklopca palmenika je optiãki utisak zadivljujuçi. Svi sastavni dijelovi su pregledno sloÏeni i elektro utiãni spojevi su nezamjenjivo jasni. Odgovarajuçe jednostavan je i pristup komponentama za radove odrÏavanja i servisa. Tehnika stvara utisak povjerenja jer je tipiãno Weishauptova.

Jednostavan pristup do mje‰ali‰ta

6

Usisno kuçi‰te s prigu‰enjem buke Popreãno postavljeno kolo ventilatora je na usisnoj strani posebno prigu‰eno protiv buke. Rad ovih plamenika je zbog toga posebno tih. Elektronski upravljana zaklopka zraka Elektronski upravljana zaklopka zraka zatvara kod stajanja i time smanjuje hla∂enje loÏi‰ta.

PoloÏaj servisiranja i odrÏavanja. Sa posebnim drÏaãem moÏe se plamenik postaviti u poloÏaj za servis i odrÏavanje. Radovi na mje‰ali‰tu ili plameniku se tako mogu obaviti jednostavno i udobno


Recirkulacija dimnih plinova reducira emisije

Usisno kuçi‰te sa prigu‰enjem buke

Elektronski upravljana zaklopka zraka

Poklopac kuçi‰ta sa dijelovima u poloÏaju servisiranja: jednostavan pristup do ventilatorskog kola

7


Max Weishaupt GmbH D-88475 Schwendi Telefon (0 73 53) 8 30 Telefax (0 73 53) 8 33 58 www.weishaupt.de WEISHAUPT -ZAGREB d.o.o Telefon: (01) 365 50 73, Telefaks: (01) 365 50 75 HR-10000 Zagreb, Drvinje 61 Tisak br. 83205318, sijeãanj 2004 Tiskano u Njemaãkoj, ZadrÏavamo pravo svih izmjena. Pretisak zabranjen.

Tehnãki podaci Tip

Uãinsko podruãje

Naãin regulacije / izvedba

Goriva

Potro‰nja

TeÏine

NarudÏbeni br.

12,0 kg 12,0 kg 12,0 kg

232 050 11 232 050 10 233 050 11

energije Plinski plamenik WG 5 N/1-A LN 12,5 – 50 kW WG 5 N/1-A LN 12,5 – 50 kW WG 5 F/1-A LN 12,5 – 50 kW

jednostupanjski jednostupanjski sa postavnim pogonom jednostupanjski

E, LL E, LL B/P

0,040 kW 0,040 kW 0,040 kW

(posebne izvedbe vidjeti u cjeniku)

Radno polje WG 5../1-A, jednostupanjski mbar Tip plamenika WG 5 . /1-A jednostupanjski mje‰ali‰te „otvoreno“ mje‰ali‰te „zatvoreno“ 1,5

216

292

90 154

Rp 1/2

130 –150 110

1,0

308

0,5

135

286

0

-1,0 kW 0

45 °

M

143

-0,5

10

20

30

40

50

60

30

Weishaupt je i vi‰e Weishaupt nije samo svjetski poznati vodeçi proizvo∂aã plamenika, nego i priznata adresa za visoko vrijedne i uãinkovite sustave grijanja.

Kompaktna centrala za grijanje Weishaupt Thermo Unit

Weishaupt plamenici i sustavi grijanja dobiju se kod dobrih dobavljaãa-instalatera opreme grijanja, koji poznaju Weishaupt proizvode i perfektno ih mogu isporuãiti, montirati i odrÏavati.

Plinski kondenzacijski ure∂aj Weishaupt Thermo Condens

Weishaupt sunãani kolektor, montaÏa u krov

Dimenzije u mm

8

/2053-HR-01-04  

http://www.luk.ba/files/docs/plamenici/weishaupt/2053-HR-01-04.pdf

/2053-HR-01-04  

http://www.luk.ba/files/docs/plamenici/weishaupt/2053-HR-01-04.pdf

Advertisement