Page 1

TEHNIČKA KNJIŽICA. PRIRUČNIK ZA INSTALACIJU I RAD plamenik peleta BURNiT Pell series

model: serial №:

HR CZ


TEHNIČKA KNJIŽICA. PRIRUČNIK ZA INSTALACIJU I RAD Tabela sadržaja 1. 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3

OBJAŠNJENJE SIMBOLA I SIGURNOSNE UPUTE ....................................................................................... 41 Objašnjenje simbola ................................................................................................................................ 41 Zahtjevi za kotlovnicu .............................................................................................................................. 41 Upute montažeru kotla ........................................................................................................................... 41 Upute korisniku instalacije ...................................................................................................................... 41 Minimalni razmak za instalaciju i zapaljivost građevnih materija ........................................................... 42

2. OPIS PROIZVODA ..................................................................................................................................... 42 2.1. Dizajn ...................................................................................................................................................... 42 2.2. Sigurnosni uređaj plamenika ................................................................................................................... 43 3. 4. 5. 6.

GORIVO ................................................................................................................................................... 43 PRIJEVOZ PLAMENIKA KOTLA .................................................................................................................. 44 ISPORUKA PLAMENIKA KOTLA ................................................................................................................ 44 SKLADIŠTENJE PLAMENIKA KOTLA .......................................................................................................... 44

HR 7. 7.1.

MONTIRANJE KOTLA ............................................................................................................................... 45 Spajanje plamenika kotla na lijevak za gorivo i svrdlo za pelete ............................................................. 45 7.2. Spajanje plamenika peleta na strujnu mrežu .......................................................................................... 45 7.3. Tabela rješavanja problema .................................................................................................................... 45

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

RAD PLAMENIKA ..................................................................................................................................... 46 Paljenje .................................................................................................................................................... 46 Gorenje ................................................................................................................................................... 46 Sustav automatskog čišćenja ................................................................................................................... 46 Važne preporuke za dugotrajan i ispravan rad kotla ............................................................................... 46

9. UPRAVLJAČKA JEDINICA .......................................................................................................................... 47 9.1. Pregled upravljačke jedinice. Objašnjenje tipki i indikatora .................................................................... 47 9.2. Korisnički izbornik ................................................................................................................................... 47 10.

JAMSTVENI UVJETI .................................................................................................................................. 49

11. 11.1. 11.2. 11.3.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ..................................................................................................................... 49 Elementi plamenika peleta ..................................................................................................................... 49 Rezevni dijelovi ........................................................................................................................................ 50 Tehnički parametri .................................................................................................................................. 50

12.

RECIKLIRANJE .......................................................................................................................................... 51

40


TEHNIČKA KNJIŽICA. PRIRUČNIK ZA INSTALACIJU I RAD 1. OBJAŠNJENJE SIMBOLA I SIGURNOSNE UPUTE

Obuku korisnika za rad i održavanje plamenika izvodi ovlašteni instalater ili servisna trgovina.

  Koristite samo originalne BURNiT dijelove

1.1. Objašnjenje simbola OPREZ! - Važne preporuke ili upozorenja glede sigurnosnih uvjeta tijekom instalacije i rada kotla na pelete OPASNOST! - pogrešna ili nepravilne upotreba može dovesti do ozljeda ili biti opasna za život ljudi ili životinja. OPASNOST OD POŽARA! - pogrešna ili nepravilna instalacija i rad mogu dovesti do požara. INFORMACIJE – Važne informacije o ispravnom radu proizvoda.

• Nemojte instalirati plamenik u spavaćim sobama. • Nemojte spajati plamenik s bilo kojim drugim sustavom priljeva zraka. • Plamenik mora biti spojen na kotao kao uređaj za grijanje • nepravilne instalacije mogu uzrokovati požar ili ozljede. Kontaktirajte svoju lokalnu kontrolu zgrade kada trebate prethodno odobrenje za instalaciju ovog proizvoda. • Obvezna je ugradnja detektora dima u prostoriji u kojoj je plamenik instaliran. • Plamenik peleta NIJE namijenjen za ugradnju u mobilne karavane, prikolice i sl.

1.2. Zahtjevi za kotlovnicu Ovaj priručnik sadrži važne informacije za sigurnu i ispravnu instalaciju, pokretanje i servis te održavanje plamenika peleta. Plamenik peleta se može koristiti samo za grijanje prostorija na način opisan u ovom priručniku. Primjena i bilo koji drugo područje djelovanja se ne preporuča od strane proizvođača te isti nije odgovoran za pojavu oštećenja ili kvara. Obratite pažnju na informacije o vrsti plamenika naznačene na tvorničkoj naljepnici i tehničkim podacima navedenim u poglavlju 11 kako bi se osiguralo ispravno funkcioniranje proizvoda.

1.2.2. Upute korisniku instalacije OPASNOST od trovanja i eksplozije Opasni plinovi mogu nastati kada gori otpad, plastika, tekućine. - Koristite samo goriva navedena u ovom priručniku. - U slučaju opasnosti od eksplozije, paljenja ili ispuštanja ispušnih plinova u kotlovnicu, zaustavite rad kotla.

1.2.1 Upute montažeru kotla Tijekom instalacije i rada, moraju se poštivati zahtjevi i propisi: • lokalni građevinski propisi o instalaciji, dovodu zraka i ispušnim plinovima kao i priključku na dimnjaku. • propisi i norme koje se odnose na prilagođavanja instalacije grijanja sa sigurnosnim uređajima. UPOZOERNJE! Instalaciju i postavljanje plamenika treba obaviti ovlašteni stručnjak/ servisna trgovina te se moraju slijediti sigurnosne upute i pravila rada

OPREZ! Opasnost od ozljede / oštećenje instalacije zbog nestručnog rada. - Kotao za grijanje mogu servisirati samo osobe upoznate s radom priručnika. - Kao korisniku, dopušteno vam je samo pokrenuti kotao, prilagoditi temperaturu kotla, ugasiti kotao i očistiti ga. - Nenadziranoj djeci ne smije biti dopušten pristup u kućište kotlovnice u kojoj kotao radi.

To je obvezna osigurati sigurnosne snage generatora o odgovarajućim nazivne snage! (vidi 11.3)

Obuku korisnika za rad i održavanje plamenika izvodi ovlašteni instalater ili servisna trgovina.

 

 

OPASNOST od požara kad gore zapaljivi materijali ili tekućine. - Zapaljivi materijali/tekućine se ne smiju ostaviti u neposrednoj blizini plamenika i kotla za grijanja. - Naznačuje korisniku instalacije dopuštene minimalne razmake od okolnih objekata

OPASNOST od trovanja, gušenja. Neprimjeren dotok svježeg zraka u kotlovnici može dovesti do opasnog curenja ispušnih plinova tijekom rada kotla. - Osigurajte da otvori za zrak i izlazi ispušnih plinova nisu začepljeni ili zatvoreni. - Ako nedostaci nisu odmah otklonjeni,kotao ne smije biti u radu. - Korisnik mora osigurati pismene upute o grešci i opasnostima koje time nastaju. To je obvezna osigurati sigurnosne snage generatora o odgovarajućim nazivne snage! (vidi 11.3) 41

HR


TEHNIČKA KNJIŽICA. PRIRUČNIK ZA INSTALACIJU I RAD

HR

Sigurnosna pravila za rad korisnika: - Pokrenite plamenik na pelete samo preporučenim gorivom, i u tu svrhu je potrebno redovito pregledati kotlovnicu - Nemojte koristiti obje komore za paljenje goriva u isto vrijeme. Prije pokretanja kotla, pobrinite se da nema ostatka goriva u jednoj od dvije komore i / ili plameniku. - Nemojte koristiti zapaljive tekućine za paljenje ili povećanje snage plamenika. - Skupljajte pepeo u vatrootporni spremnik s poklopcem. - Očistite površinu grijanja koristeći samo nezapaljiva sredstva. - Ne postavljajte zapaljive predmete na kotlu za grijanje ili u njegovoj blizini. (vidjeti sliku 1 za minimalni razmak) - Ne pohranjujte zapaljive materijale u kotlovnici. - Kotlovi, dimnjaci i drugi priključci u montiranom plameniku moraju zadovoljiti standarde za gašenje i u slučaju nužde odgovarajuće zemlje. - Obvezno je strogo pridržavanje uputa za spajanje plamenika na elektroenergetsku mrežu, kao i sve vanjske uređaje. - Strukturalne promjene na kotlu s dvostrukom komorom od strane korisnika mogu dovesti do oštećenja opreme i ozljeda. - Nemojte dopustiti dodir s električnom žicom i ne dirajte bilo koji dio kotla, gdje temperatura površine može prelaziti 70°C. - Ovaj priručnik treba čuvati tijekom vijeka trajanja kotla. OPREZ! Vruća površina! Opasnost od opeklina ako dodirnete sustav u radu. Kućište plamenika, tijelo i prirubnica su vruće površine tijekom rada plamenika. Strogo je zabranjeno otvaranje inspekcijskih vrata kotlovnice tijekom rada plamenika. Poklopac za lijevak ne smije ostati otvoren dulje vremensko razdoblje. Također, budite oprezni kada dodirujete revizioni otvor za praćenje procesa gorenja jer može biti vruć.

Table 1. Zapaljivost građevnih materijala Klasa А – Kamen, cigla, keramika, pločice, pečena nezapaljivo glina, žbuka bez organskih dodataka. Knauf ploče,bazaltna vlakna, ploče od Klasa B – teško staklenog vlakna, AKUMIN, Izomin, zapaljivo Rajolit, Lignos, Velox, Heraklit. Klasa С1/ Bukva, hrast, Četinari, slojevito drvo, С2 Srednje asfalt zapaljivo Klasa Asfalt, karton, celuloza, katran, ploče C3 – lako vlaknatice, pluto, plouretan, polietilen. zapaljivo Slika 1. Preporučeni razmak između kotla s montiranim plamenikom i zidova. Iz općih sigurnosnih razloga, preporučamo da se kotao pozicionira na postolje visine od 100 mm izrađeno od materijala A klase, vidi tablicu 1. 2. OPIS PROIZVODA BURNiT plamenik za pelete Pell za kotlove s vrućom vodom je dizajniran za sagorijevanje samo i isključivo drvenih peleta i namijenjen je za zagrijevanje kotla za grijanje. Ugrađen u upravljačku jedinica, automatski sustav za čišćenje i unutarnje svrdlo za pelete osiguravaju automatizirani rad plamenika i optimalno izgaranje goriva. 2.1. Dizajn. Plamenik je proizveden od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika koji je u stanju izdržati temperaturu i do 1150°С. Plamenik mora biti instaliran na kotao za grijanje. Plamenik se sastoji se od dva dijela: cijevi komore za izgaranje i vanjske cijevi s limenim plaštem. Uzdužno, ispod kućišta, postoji zračna komora, grijač paljenja goriva, ventilator i napajanje. Na gornjem dijelu plamenika je dovod za pelete na koji je pričvršćeno svrdlo za pelete. Kućište plamenika je dizajnirano da zadovolji sve regulatorne zahtjeve sigurnosti (bez oštrih ili izbočenih elemenata) s radnom temperaturom koja ne prelazi 50°С. Komora za izgaranje se sastoji se od dvije cijevi: Jantarna otporna čelična cijev unutar plamenika s rupama za usis zraka po cijeloj njezinoj dužini koja se otvara za topli zrak iz grijača paljenja goriva, otvarajući fotosenzor. Vanjska inoks cijev. Između dvije cijevi postoji prolaz koji omogućuje slobodan protok zraka koji potreban i za hlađenje i dovod kisika u komoru za izgaranje Dovod za pelete omogućuje rotaciju od 360° za najbolje pozicioniranje pri spajanju svrdla za pelete na lijevak.

1.2.3. Minimalni razmak za instalaciju i zapaljivost građevnih materijala Primjenjivi minimalni razmak u vašoj zemlji se može razlikovati od onih navedenih ispod. Molimo, konzultirajte svoj instalatera. Minimalna udaljenost od kotla za grijanje ili ispušne cijevi do objekata ili zidova mora biti najmanje 200 mm.

42


TEHNIČKA KNJIŽICA. PRIRUČNIK ZA INSTALACIJU I RAD Slika 2. Dizajn plamenika peleta Pell

malih cilindričnih peleta. Proizvodni proces može koristiti mekani drvni materijal (kao što su neke vrste drveta, bor), tvrdo drvo (hrast) kao i reciklirano otpadno drvo. Drveni peleti se proizvode u prešama ili postrojenjima za drvne pelete. Prednosti drvenih peleta: Jednostavna pohrana. Vreće s peletima se mogu pohraniti na malom prostoru u suhoj garaži, podrumu, radionici ili spremištu. Jednostavno punjenje. U većini slučajeva lijevak kotla treba jednom tjedno. Ovo ovisi o kapacitetu lijevka. Bolja kvaliteta količine goriva. Mala veličina peleta omogućuje precizno prihranjivanje goriva. S druge strane, opskrbu zraka za postizanje optimalne učinkovitosti izgaranja je lakše prilagoditi jer količina goriva u komori za sagorijevanje ostaje konstantna i predvidljiva. Učinkovitost goriva. Visoka učinkovitost izgaranja također se određuje dosljedno niskom sadržaju vlažnog sadržaja peleta (dosljedno ispod 10%, za razliku od 20% do 60% vlage od trupaca). Niska vlažnost, kontrolirani udjeli goriva i precizno postavljanje zraka znače visoku učinkovitost izgaranja i vrlo niske emisije ugljičnog oksida u dimnim plinovima. Kada kupujete pelete, zatražite izjavu o sukladnosti i certifikat koji izdaje akreditirani laboratorij i uvjerite se da gorivo zadovoljava zahtjeve navedene u priručniku. Ako ste kupili veliku količinu peleta (skupna isporuka za cijelu sezonu grijanja, na primjer), zatražite svog dobavljača da vam pruži točne i istinite informacije o uvjetima skladištenja.

• Ugrađeni regulator. Glavna upravljačka jedinica, koja se nalazi u plameniku, upravlja cijeli proces grijanja. Regulator funkcionira: 1) potpuno automatizirano paljenje i prihranjivanje peleta; 2) funkcija samostalnog čišćenja, aktiviranje jedan do četiri puta svaka 24 sati; 3) kontrolira rad cirkulacijske crpke za centralno grijanje; 4) kontrolira rad pumpe za toplu vodu; 5) opcija za kontrolu sobnim termostatom; 6) tajmer; Ostali elementi plamenika su • Fotosenzor – prati snagu plamena plamenika • Unutarnje svrdlo • Suhi beskontaktni otporni grijač koji osigurava paljenje goriva • Inovativni sustav čišćenja komore za izgaranje. • Zrakom prihranjivani ventilator, fazno-reguliran (0% to 100 %). 2.2. Sigurnosni uređaj plamenika • Zglobni dovod za pelete. Geometrijski oblik dovoda za pelete plamenika sprečava povratni ulazak vatre iz plamenika u lijevak peleta. • Termostatska zaštita (80°С) . Termostatska zaštita postavljena na dovod za pelete. Kada površina dovoda za pelete dosegne 80°С, kontrola zaustavlja prihranjivanje peleta u plamenik i signalizira grešku. • Osigurač. U slučaju električnog kvara u sustavu plamenika (kratki spoj, strujno preopterećenje, itd.), preopterećenje snosi električni osigurač postavljen na glavnoj kontrolnoj ploči plamenika (3,15 А). • Prekid napajanja. U slučaju prekida napajanja, sve postavke parametara su pohranjene u memoriju regulatora. Ponovnim pokretanjem plamenika, regulator nastavlja izvršenje programa iz točke kada se prekid napajanja dogodio.

Preporučujemo da koristite pelete veličine 6 - 8mm. Gustoća 600-750kg/m3 ogrjevna vrijednost 4,7 -5,5 kWh / kg. Sadržaj pepela - manje od 1%, a sadržaj vlage do 8%, EN 14961-2:2011. Optimalna gustoća peleta koji jamči njihovu kvalitetu je 605-700 kg po kubičnom metru. Sadržaj vlage peleta ne ​​smije prelaziti 10%. Provjerite jeste li pohranili svoje gorivo na suhom i dobro prozračenom mjestu. Optimalni sadržaj pepela peleta je ≤ 1%. To također omogućuje rjeđe intervale čišćenje plamenika. Tablica u nastavku sadrži parametre koji preporučujemo da uzmete u obzir pri odabiru gorivo za svoj Pell plamenik.

3. GORIVO Svi peleti su biomase proizvedene od uobičajenih niskorastućih biljaka i drveća. Najčešća kućanska vrsta peleta se proizvodi od piljevine i drvnih ostataka koji su otpadni materijal iz drva koji se koristi u proizvodnji, namještaju i ostalim proizvodima. Drvo je najbogatiija sirovina koja nema utjecaj na troškove proizvodnje prehrambenih proizvoda ili etilnog alkohola(etanol). Sirovina se obrađuje pod visokim tlakom i temperaturom i pritiskom za stvaranje 43

HR


TEHNIČKA KNJIŽICA. PRIRUČNIK ZA INSTALACIJU I RAD Tabela 2 Europsko certificiranje drvenih peleta za svrhe grijanja Parametri

HR

Jedinica

Promjer

mm

Duljina Gustoća pakiranja Kalorična / ogrjevna vrijednost Vlažnost/vlaga Prašina Mehanička izdržljivost Pepeo Talište pepela Sadržaj klora Sadržaj sumpora Sadržaj dušika Sadržaj bakra Sadržaj kroma Sadržaj arsena Sadržaj kadmija Sadržaj merkura Sadržaj olova Sadržaj nikala Sadržaj cinka

mm kg / m2 MJ / kg Ма .-% Ма .-% Ма .-% Ма .-% 2) °C Ма .-% 2) Ма .-% 2) Ма .-% 2) mg / kg 2) mg / kg 2) mg / kg 2) mg / kg 2) mg / kg 2) mg / kg 2) mg / kg 2) mg / kg 2)

ENplus-A1 6 (± 1) 8 (± 1) 15 ≤ L ≤ 40 1) ≥ 600 ≥ 16,5-19 ≤ 10 ≤ 1 3) ≥ 97,5 4) ≤ 0,7 ≥ 1200 ≤ 0,02 ≤ 0,03 ≤ 0,3 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 1,0 ≤ 0,5 ≤ 0,1 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 100

ENplus-A2 6 (± 1) 8 (± 1) 15 ≤ L ≤ 40 1) ≥ 600 ≥ 16,3-19 ≤ 10 ≤ 1 3) ≥ 97,5 4) ≤ 1,5 ≥ 1100 ≤ 0,02 ≤ 0,03 ≤ 0,3 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 1,0 ≤ 0,5 ≤ 0,1 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 100

EN-B 6 (± 1) 8 (± 1) 15 ≤ L ≤ 40 1) ≥ 600 ≥ 16,0-19 ≤ 10 ≤ 1 3) ≥ 96,5 4) ≤ 3,5 ≤ 0,03 ≤ 0,04 ≤ 1,0 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 1,0 ≤ 0,5 ≤ 0,1 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 100

više od 1% peleta ne smije biti dulje od 40 mm, maks. duljina 45 mm; suha težina; 3) čestice <3.15 mm, kondenzata, prije isporuke robe; 4) mjerenje s graničnim vrijednostima lignotestera ≥ 97,7% po težini. 1) 2)

Opseg isporuke kotla obuhvaća: 1) Plamenik peleta Pell s ugrađenom kontrolnom jedinicom 2) Dovod za pelete 3) Kaminski pribor 4) Svrdlo 5) Tehnička knjižica. Priručnik za instalaciju I rad 6) Servisna knjižica i jamstvena kartica Ako bilo koji od gore navedenih predmeta nedostaje, kontaktirajte svog dobavljača.

4. PRIJEVOZ KOTLA PLAMENIKA PELETA Tijekom prijevoza i instalacije, ovisno o težini, prikladni sigurnosni uređaji se moraju koristiti u skladu s Direktivom 2006/42/EC. Prilikom transporta stavki iznad 30 kg, obvezno je korištenje ručnog viličara, viličara ili drugih uređaja za dizanje. Proizvod mora biti u originalnoj ambalaži slijedeći upute na etiketi - da se zaštiti od nepovoljnih vremenskih uvjeta (snijeg, kiša i prašina) od šokova i drugih aktivnosti koje će vjerojatno izazvati štetu. U slučaju kvara ventilatora ili motornog pogona (buka, trenje) ili kvara visokotehnoloških elemenata kao što su slomljeni LCD zaslon, obratite se najbližem ovlaštenom servisu za popravak i održavanje. - Dimenzije ambalaže plamenika: 450х350х750 mm - Dimenzije ambalaže svrdla: 260х120х1700 mm

6. SKLADIŠTENJE PLAMENIKA KOTLA Plamenici se moraju skladištiti u suhim i dobro ventiliranim prostorima, u kojima se ne nalaze bilo kakvi plinovi, tekućine, kiseline i masne para koje mogu oštetiti plamenik. Skladištenje plamenika i svrdla u prostorima s gnojivima, kloriranim vapnom, kiselinama, kemikalijama, itd. nije dopušteno. Preporučena temperature skladištenja mora biti od 5°С dо 40°С. Preporučena relativna vlažnost-ispod 70%. Kada skladišteni, uređaji neće imati izravan kontakt s tlom, smješteni na paletama, maksimalno dvije razine i u svom originalnom pakiranju. Razdoblje skladištenja nije više od 2 godine od datuma proizvodnje. Preporučuje se da se plamenik

5. ISPORUKA PLAMENIKA KOTLA • Provjerite cjelovitost ambalaže nakon isporuke. • Provjerite jesu li Vam svi dijelovi isporučeni. Slika 3. Elementi isporuke plamenika Pellet 44


TEHNIČKA KNJIŽICA. PRIRUČNIK ZA INSTALACIJU I RAD provjerava prije instalacije. Kvaliteta i sigurnost plamenika mora biti potvrđena ispitivanjem navedenim u jamstvenoj kartici. 7. MONTIRANJE KOTLA

 

Montaža, instalacija i podešavanje gorionika provodi ovlašteni stručnjak za tu svrhu. Instalater će savjetovati korisnika o instalacijskom minimalnom razmaku do zapaljivih materijala i tekućina.

Preporučene veličine komora kotla za montiranje plamenika peleta Pell: Tabela 4 Pell 25 Pell 30 Pell 40 Pell 70 Pell 90 Pell 150 А 250 350 350 350 500 500 B 390 550 600 550 750 800 C 250 390 450 450 500 500 Slika 4. Montiranje plamenika peleta Pell na komoru za izgaranje 7.1. Spajanje plamenika kotla na lijevak za gorivo i svrdlo za pelete - Uzmite crijevo svrdla (iz kompleta svrdla). Korištenjem koljenastih priključaka, spojite jedan kraj crijeva na izlazu motora svrdla za pelete. - Ne zaboravite – svrdlo peleta mora biti instalirano pod kutom od 45° na podložnu horizontalnu površinu. - Napunite spremnik gorivom (vidi tablicu 2 za parametre korištene vrste goriva) - Uključite mrežni kabel svrdla za pelete u naznačenu utičnicu plamenika Schuko tipa na lijevoj strani kućišta plamenika. Slika 5. Montiranje plamenika peleta Pell na WBS kotao 1. WBS kotao; 2 Plamenik peleta Pell; 3. Savitljiva cijev svrdla; 4. Svrdlo; 5. Lijevak za gorivo.

7.2. Spajanje plamenika peleta na strujnu mrežu Takve priključke mora izvesti tehničar / ovlaštena servisna trgovina za takve radnje. Oprez! Opasnost od strujnog udara! - Prije otvaranja jedinice: isključite napon i osigurajte jedinicu od slučajnog ponovnog pokretanja. - Poštujte upute za instalaciju.

 

Kotao mora biti spojen na strujnu mrežu 220V/50Hz korištenjem kabela. Napravite čvrstu vezu s električnom mrežom koja udovoljava propisima. Slika 6. Shema spajanja vanjskih uređaja / senzora na plamenik Fan Heater Internal Feeder Cleaner Reverce firing sensor Photo sensor

Ventilator Grijač Unutarnji prihranjivač Čistač Senzor za obrnuto paljenje Fotosenzor

Slika 7. Shema spajanja vanjskih uređaja / senzora na plamenik

RT PS RB B WH

Inputi Grupa 1 Sobni termostat Fotosenzor Povratno sagorijevanje Kotao Grupa 2 Grijač vode

FM FSG SF SB PH PWH IGN FC

Outputi Glavni ventilator Ventilator dimnih plinova Svrdlo za gorivo Svrdlo za plamenik Pumpa za grijanje Grijač vode pumpe Upaljač Čišćenje ventilatora

Tabala 3. TABELA RJEŠAVANJA PROBLEMA Greška Uzrok Rješenje 1. Niska temperatura u kotlu na 1.1. Odmah konzultirajte svog kojem je plamenik instaliran. Nije 1. 1. Neadekvatna veličine i / ili instalatera o problemu. Montirajte u mogućnosti dosegnuti način rada kombinacija uređaja za grijanje isporučeni pipac za punjenje i normalne temperature 65°С -85°С pražnjenje na izlaz Y uključen 2.1. Kontaktirajte svog instalatera. 2. Izbacivanjem nesagorenih peleta 2.1. Loša prilagodba omjera zraka- Potrebno je postaviti plamenik u komori za izgaranje u kotlu goriva s regulatorom plamena pravilno korištenjem analizatora plina 45

HR


TEHNIČKA KNJIŽICA. PRIRUČNIK ZA INSTALACIJU I RAD

3. Nastajanje negorivih ostataka i negorive inkluzije unutar tijela plamenika.

4. Dim u lijevku za pelete

HR 5. Nestabilan plamen (fotosenzor detektra > 180 jedinica na maksimalnoj snazi)

6. Boiler temperature too high. Controller failure

2.2. Koristite samo gorivo koje 2.2. Korištenje niske kvalitete peleta zadovoljava zahtjeve navedene u (kraći od navedene duljine) priručniku. 3.1. Koristite samo gorivo koje 3.1. Korištenje niske kvalitete peleta zadovoljava zahtjeve navedene u (s višom razinom pepela) priručniku. 3.2. Povećanje frekvencije za 3.2. Slab učinak automatskog uključivanje automatskog sustava za sustava za čišćenje čišćenje. 3.3. Nepropisno postavljanje 3.3. Podesite pomoću analizatora mješavine zraka i goriva plina 4. 1. Slabo strujanje u dimnjaku ili 4.1. Odmah konzultirajte svog visoka unutarnji otpor komore za instalatera o problemu. izgaranje kotla 4.2. Blokada komore za izgaranje 4.2. Potrebno je očistiti komoru za plamenika zbog nakupljanja izgaranja plamenika koristeći četku negorivih materijala 4.3. Nepropisno postavljanje 4.3. Podesite pomoću analizatora mješavine zraka i goriva plina 5.1. Blokada komore za izgaranje 5.1. Potrebno je očistiti komoru za plamenika zbog nakupljanja izgaranja plamenika koristeći četku negorivih materijala 5.2. Potrebno je očistiti fotosenzor. 5.2. Prašina na fotosenzoru Pogledajte u priručniku za postupak čišćenja. 5.3. Nepropisno postavljanje 5.3. Podesite pomoću analizatora mješavine zraka i goriva plina It is mandatory to assure a backup 6.1. Grid power fluctuations power generator of corresponding 6.2. Power failure rated power! (see 11.3) 8.3. Sustav automatskog čišćenja. Kotao s dvostrukom komorom DC je opremljen inovativnim automatskim sustavom čišćenje komore za izgaranje oba uređaja. Snažan motor za čišćenje ugrađen u tijelo plamenika, zrak se upuhuje velikom brzinom i stopom na taj način uklanjajući sve ostatke - pepela, negorive inkluzije, itd. ugrađen u komoru za izgaranje kotla. Istovremeno kotao pokreće automatsko uklanjanje pepela koji se prenosi do spremnika pepela kroz elisu koja se nalazi u donjem dijelu. Ti automatski ciklusi čišćenja traju nekoliko sekundi, a mogu se dodatno podesiti, kao i njihova stopa ponavljanja, ovisno o opterećenju plamenika.

8. RAD PLAMENIKA 8.1. Paljenje. Nakon pokretanja kotla s upravljačke ploče, glavno svrdlo prenosi određenu količinu goriva iz spremnika peleta do plamenika. Ovu specifičnu količinu peleta postavlja montažer i ovisi o karakteristikama goriva. Prihranjivanje količine peleta se prenosi od svrdlastog transportera ugrađenog u plamenik na komoru za izgaranje gdje se pali pomoću toplog zraka. 8.2. Gorenje. Proces gorenja se odvija u komori za izgaranje, a nakon što je prihranjen u komoru za izgaranje, gorivo se tada prenosi s transportera unutarnjeg svrdla do komore za izgaranje u dijelovima. To omogućuje stalnu i optimalnu stopu izgaranja goriva. Intenzitet plamena se prati fotosenzorom koji prati spaljivanje i prihranjuje podatke u upravljačku jedinicu koja omogućuje pokretanje ili zaustavljanje procesa izgaranja, ako je potrebno. Izlaz plamenika je određen intervalima postavljenima na kontrolnoj ploči, uzimajući u obzir toplinsku vrijednost, veličinu i gustoću peleta. 46

8.4. Važne preporuke za dugotrajan i ispravan rad kotla - Za montažu i ugradnju plamenika slijedite zahtjeve u ovom priručniku. - Koristite samo gorivo preporučeno u ovom priručniku. - Rastavite plamenik od tijela kotla prije nego što ga očistite. Ovisno o postavkama goriva i plamenika, očistite plamenik peleta jednom mjesečno. - Obuku korisnika za rad i održavanje plamenika izvodi ovlašteni instalater ili servisna trgovina.


TEHNIČKA KNJIŽICA. PRIRUČNIK ZA INSTALACIJU I RAD

Nepoštivanje zahtjeva instalacije i rada opisanih u priručniku i servisnim uputama poništava jamstvo.

Vrsta održavanja

Postupak

Simbol prioriteta tople vode za kućanstvo/tuš javlja se u gornjem dijelu zaslona. Znači da je prioritet tople vode za kućanstvo postavljen za zagrijavanje tople vode. Kada je dostignuta temperatura tople vode za kućanstvo, pumpa za toplu vodu za kućanstvo se zaustavlja i CH pumpa (centralno grijanje) se aktivira.

Obveza:

Čišćenje komore za izgaranje žaračem i četkom Korisnika za struganje Rastavljanje kućišta komore za izgaranje (A). Čišćenje komore za izgaranje četkom Korisnika / Mjesečno za struganje i usisivačem. Montažera Zamjena brtve ako je oštećena (vidi sliku 8) Tjedno

Simbol Paralelnih pumpi/tuš i radijator/javlja se u gornjem dijelu zaslona. Znači da je postavljen jednak prioritet obje pumpe. One rade paralelno, a kontroliraju se pomoću temperaturnih senzora. Simbol ljetnog načina rada /tuš i sunce/ znači da je postavljen ljetni način rada. Aktivna je samo pumpa tople vode za kućanstvo. Simbol plamena plamenika javlja se u gornjem desnom dijelu zaslona. Znači da je plamenik aktiviran. Plamenik prelazi u način rada paljenja i dolazi do paljenja bojlera. Simbol plamena s brojem 3 znači maksimalni izlazni način rada kotla. U ovom načinu rada kotao radi maksimalnom snagom. Simbol plamena s brojem 2 znači srednji izlazni način rada kotla. U ovom načinu rada kotao radi pri djelomičnom učinku. Simbol plamena s brojem 1 znači niski izlazni način rada kotla. U ovom načinu rada kotao radi na minimalnoj radnoj snazi . Ovaj simbol znači Odgođeni način rada kotla.

Slika 8. Cjelokupno rastavljanje i čišćenje plamenika. 9. UPRAVLJAČKA JEDINICA 9.1. Pregled upravljačke jedinice. Objašnjenje tipki i indikatora. LCD zaslon: Zaslon regulatora prikazuje informacije za rad jedinice. Objašnjenje tipki: – funkcijska tipka Tipka F (tipka). Koristi se za prelazak s jedne stranice na sljedeći izbornik, i za prelazak jedne faze plamenika u drugu (Ručni -Auto – program).

Prikaz obavijesti «Hi» na ekranu gdje je temperatura kotla prikazana znači da je izmjerena temperatura tijela kotla iznad 120°С. Aktivira se svijetleći i zvučni alarm. Kada je problem riješen, obavijest se može izbrisati. Kada se kotao isključi iz napajanja nekoliko sekundi, a zatim se ponovno uključi, kotao se vraća u normalan rad. Povećana temperatura kotla. Pojavljivanje ta dva simbola na ekranu gdje je temperatura kotla prikazana znači da je temperatura kotla porasla i do 99°С. Simbol za pogrešku se javlja u desnom gornjem dijelu zaslona. Simbol treptave ili zvučne greške znači da postoji greška u radu kotla. Koristite «Enter» tipku za prijelaz na sljedeći ekran s obavijesti o pogrešci u donjem lijevom dijelu zaslona. Kada je problem riješen, obavijest o pogrešci može se izbrisati. Kad se kotao isključi iz napajanja nekoliko sekundi, a zatim ponovno uključi, kotao se vraća u normalni rad (obavijest o pogrešci se briše).

– Koristi se za prelazak iz jedne Tipka “Enter” linije na drugi izbornik regulatora. Potvrda unesenih vrijednosti. Tipka “ Navigacijska strelica prema gore”

i“

Navigacijska strelica prema dolje” – Koristi se za promjenu vrijednosti parametara u izborniku. Nakon unosa ispravne vrijednosti, pritisnite tipku “Enter” za prelazak u sljedeći parametar. Objašnjenje simbola na zaslonu: Simbol automatskog čišćenja u desnom gornjem dijelu zaslona. Simbol aktivnog automatskog čišćenja znači automatski način čišćenja kotla. Simbol precrtanog plamena javlja se u gornjem desnom dijelu zaslona. Znači da kotao prelazi u ugašeni način rada. Simbol CH prioritet/radijator javlja se u gornjem dijelu zaslona. Znači da je podešen prioritet centralnog grijanja. 47

Tvorničke postavke - Alarmi Reverzni protupožarni alarm (kada je BB ALARM kontakt termostata RB ulaza otvoren)

HR


TEHNIČKA KNJIŽICA. PRIRUČNIK ZA INSTALACIJU I RAD SENSOR E1 SENSOR E2 IGNITION FAIL

unutar spremnika tople vode za kućanstvo voda dosegne unaprijed podešenu temperaturu. Primjer: Na temperaturi postavljenoj na 70°C i histerezi 5°C kada se voda u kotlu zagrijava na 70°C pumpa će se pokrenuti. Kada temperatura vode unutar spremnika tople vode za kućanstvo dosegne 70°C pumpa će se zaustaviti. Ponovno će se pokrenuti nakon što temperatura vode unutar spremnika tople vode padne za 5°C. Na taj način temperatura vode unutar spremnika tople vode za kućanstvo će se održavati na histerezi od 5°C, tj. temperatura vode će biti između 65°C i 70°C. Koristite tipke sa strelicama prema gore i dolje u Izborniku za postavke vremena za postavljanje ugrađenog tajmera/sata jedinice. Koristite tipke sa strelicama prema gore i dolje u Izborniku za postavke datuma za postavljanje datuma. Koristite tipke sa strelicama prema gore i dolje u Izborniku kontrasta za podešavanje razine pozadinskog osvjetljenja LCD zaslona. Potvrdite postavke prelaskom na sljedeći podizbornik pritiskom ključne funkcionalne tipke F.

Senzor temperature kotla nedostaje (ulaz B) Kratki spoj senzora temperature kotla (ulaz B) Neuspješno paljenje

Senzor temperature grijača vode nedostaje (ulaz WH) Kratki spoj senzora temperature grijača DHW E2 (ulazni grijač) DHW E1

Prilikom ponovnog pokretanja alarm regulatora je isključen. Simbol “C” ukazuje na to da je sustav samočišćenja aktiviran.

HR

Simbol “T” ukazuje na to da je sobni termostat povezan na upravljački sklop plamenika (kotla). U “prioritetu” CH (centralno grijanje) sobni termostat regulira plamenik pokretanjem i zaustavljanjem. “U prioritetu” DHW (topla voda za kućanstvo) sobni termostat regulira pumpu instalacije grijanja pokretanjem iste kada temperatura tople vode dosegne unaprijed podešenu maksimalnu temperaturu. U načinu rada “Paralelne pumpe” sobni termostat regulira pumpu instalacije grijanja bez obzira na temperaturu tople vode. U “Ljetnom načinu rada” sobni termostat je deaktiviran.

Plamenik je u stanju mirovanja. Zaslon pokazuje: Temperaturu u kotlu (23 stupnja), vrijeme, i pritiskom tipke Enter možete pregledati brzi izbornik (dolje lijevo) gdje se prikazuju sljedeći podaci spremni za očitanje. Maksimalna postavljena temperatura t=85°С, temperatura domaće tople vode gdje je takav krug grijanja spojen); Intenzitet svjetla u plameniku; Status plamenika (otkrivene pogreške, ako postoje); Datum. 9.2.2. Pokretanje “Switch Mode” načina rada plamenika Pokretanje plamenika. Nakon pritiska “F” tipke i korištenjem “navigacijskih strelica”, odabran je “Auto” izbornik. Pritiskom tipke “F” otvara se sljedeća stranica izbornika. Postavite prioritetni način rada plamenika pomoću “navigacijskih strelica”. - CH prioritet – Prioritet pumpa centralnog grijanja - DHW prioritet – Prioritet pumpa potrošnje tople vode - Paralele pumpe – paralelni rad obje pumpe.

Svjetla za rad “pumpe centralnog grijanja” “pumpe potrošnje tople vode” -

.

9.2. Korisnički izbornik 9.2.1. Početni (na prvotnom sučelju) “Stanby” Za pristup korisničkim postavkama izbornika pritisnite i držite funkcionalnu tipku F 3 - 4 sekunde. Koristite tipke sa strelicama prema gore i dolje u Izborniku postavki centralnog grijanja (CH) za za odabir željene temperature cirkulacijske pumpe. U izborniku postavki tople vode za kućanstvo (DHW) – postavite temperaturu aktiviranja/ deaktiviranja pumpe za toplu vodu za kućanstvo. Koristite tipku sa strelicama prema gore i dolje za odabir željene temperature u “Postavljena temperatura _ _°” i histereze u “Histeraza _ _ °”. Nakon postizanja postavljene temperature vode u kotlu pumpa tople vode za kućanstvo će se uključiti. Zaustavit će se kada

48


TEHNIČKA KNJIŽICA. PRIRUČNIK ZA INSTALACIJU I RAD Odaberite željenu opciju korištenjem navig. strelica. Koristite tipku “ Enter” za otvaranje sljedeće stranice izbornika.

- Ljetni način rada. Plamenik je aktivan samo za grijanje tople vode. Odaberite željenu opciju koristeći navigacijske strelice. Koristite “Enter” tipku za otvaranje sljedeće stranice izbornika. Važno – korištenje opcije "Vanjskog sobnog termostata za plamenik" (Termostat) je aktivan samo ako je odabrana opcija (CH Prioritet - Prioritet pumpa centralnog grijanja).

Odabir prioriteta grijanja. Iz ovog izbornika možete odabrati prioritet između dvije pumpe: (prioritet pumpe centralnog grijanja) ili (prioritet potrošnje tople vode). Paralelne pumpe – paralelan rad obje pumpe. Ljetni način rada. Važno! Korištenje opcije “Vanjskog termostata za plamenik” je aktivno samo ako je odabrana opcija (CH Prioritet – prioritet pumpe centralnog grijanja).

9.2.3. Automatski način rada “Auto” Plamenik ide u automatski način rada “Auto”. U ovom načinu rada proces paljenja i izgaranja je automatski kao I kontrola pumpe. Plamenik radi u ovom modu do postizanja unaprijed postavljene maksimalne temperature. Zatim ulazi u “Stanje mirovanja”.

Koristite navigacijske strelice za odabir željenog prioriteta i pritisnite tipku “F” za otvaranje sljedeće stranice. Nakon što su sve postavke potvrđene, plamenik inicira sekvence paljenja prema ulaznima parametrima. Važno: Za svaki način rada, optimalno podešavanje ventilatora se prilagođava korištenjem analizatora za praćenje količine kisika kojeg registrira uređaj (u rasponu 8 ÷ 10%, a za niže načine rada do 16%). Specifična postavka također ovisi o unutarnjem otporu komore za izgaranje kotla na kojoj je instaliran plamenik kao i o strujanju zraka dimnjaka. Stoga ovdje nije moguće osigurati točnu vrijednost učinka ventilatora i mora ih unijeti stručni instalater ili serviser koristeći analizator plina. OPREZ! Važno: Možete koristiti plamenik čije su približne vrijednosti ugljičnog dioksida približno (СО = 100 ppm), što je 2,5 manje od maksimalno dopuštenih granica za emisije štetnih plinova u zemljama članicama EU. Tako možete smanjiti količinu štetnih emisija i pridonijeti nastojanjima zaštite okoliša.

9.2.4. Isključivanje plamenika “Standby” Pritisak na “F” tipku će vas odvesti na glavni izbornik i pomoću navigacijske strelice možete odabrati “Standby” izbornik i potvrdite izbor pritiskom na tipku “F”. Plamenik ulazi u način rada gašenja. Postavite temperaturu za pokretanje pumpe za grijanje. 9.2.5. Postavljanje odgođenog starta Na početnom sučelju, pritisnite “F” da uđete u status plamenika “Switch Mode”. Koristite navigacijske strelice za odabir izbornika “Program” i potvrdite Vaš odabir pritiskom tipke “F”. To će otvoriti izbornik gdje unutar 24-satnog razdoblja možete postaviti 3 /tri/ odgođena početka i isključivanja plamenika. Primjer: Slika prikazuje prvu postavljenu kvačicu a pored nje se nalazi vrijeme početka u 06:00 i isključenje plamenika u22:00. Programiranje željenog vremena: - Aktivirajte kvačicu u kućici

10. JAMSTVENI UVJETI Jamstveni uvjeti su opisani u Servisnoj knjižici uključenoj u isporuku. 11. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PLAMENIKA PELETA PELL 11.1. Elementi plamenika peleta PELL

Slika 9. Elementi plamenika peleta PeLL 1. Plamenik peleta Pell ; 6. Dovod za pelete; 2. Crijevo svrdla; 7. Kućište plamenika; 3. Motor svrdla; 8. Korpus komore za izgaranje; 4. Automatsko svrdlo za pelete 9. Komora za izgaranje; 5. Kontrolna jedinica; 10 Sustav za automatsko čišćenje; 49

HR


TEHNIČKA KNJIŽICA. PRIRUČNIK ZA INSTALACIJU I RAD 11.2. Rezervni dijelovi za plamenik peleta Pell Slika 10. Rezervni dijelovi za plamenik peleta Pell

HR

№ 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 6 7 7 8 8 8 9 10 11 11 12 13 13 14 14 14 14 15

Broj dijela

82801300000002 89081300000016 82801300000003 82801300000005 82801300000007 82801300000001 89091300000032 82801300000004 82801300000006 82801300000008 89801300000006 89081300000020 89801300000024 89801300000037 89800000000005 89800000000011 89801381000001 89801381000002 89081300000023 89801381000003 78801100000001 83801200000001 83801200000009 32800032000001 32800032000007 32800032000017 89080000000006 89801200000006 89800000000004 89801300000046 32590000000092 89080000000007 89080000000013 32640000000002 32640000000003 32640032000017 32640032000020 32800000000006

PEll 25 х

х

х

Tabela 4 PELL 30 PEll 40 х

PEll 70

х

x

х

х

х

х

х

х

х

х

х х

х х

х

х

х х х

х х х

х х х

х х

х х

х х

х

х х х

х

х

x(C130)

х

х х х

х х х х х х х х х

х

x(C130)

Pell 150

х

х

х

х

PELL 90

х x(C130)

x(C130)

11.3. Tehničke karakteristike plamenika peleta Pell Slika 11. Dimenzije plamenika peleta PELL Tabela 5 Toplinski izlaz Pri paljenju Prosječna potrošnja Pri radu struje Pri samočišćenju Električno napajanje Ukupne Visina V dimenzije Širina Š / Dubina D Minimalna preporučena Visina veličina komore za Širina izgaranje kotla Dubina

kW W W W V/Hz mm mm mm mm mm

Pell 25 5÷25 ~ 400 ~ 60÷70 ~ 1300 ~230/50 575 615/245 250 250 390 50

PELL 30 10÷30 ~ 400 ~ 60÷70 ~ 1300 ~230/50 575 615/245 350 390 550

Pell 40 10÷40 ~ 400 ~ 60÷70 ~ 1300 ~230/50 575 700/300 350 450 550

Pell 70 15÷70 ~ 400 ~ 70÷110 ~ 1300 ~230/50 575 750/350 350 450 600

PELL 90 30÷90 ~ 400 ~ 70÷110 ~ 1300 ~230/50 575 750/350 500 500 450

PEll 150 50÷150 ~ 400 ~ 70÷110 ~ 1300 ~230/50 650 750/350 500 500 800


TEHNIČKA KNJIŽICA. PRIRUČNIK ZA INSTALACIJU I RAD Plamenik Svrdlo pri samočišćenju Zahtijevano strujanje u dimnjaku Komplet za montiranje kotla Podešavanje toplinskog izlaza Kontrola centralne pumpe za grijanje

40 - 45 40 - 45 40 - 45 40 - 45 40 - 45 40 - 45 10 10 10 10 10 10 65 - 67 65 - 67 65 - 67 65 - 67 65 - 67 65 - 67 25 25 27 30 32 40 P P P P P P P P P P P P P P P P P P 96 96 96 96 96 96 % Učinkovitost izgaranja/Emitirana toplina % 92 92 92 92 92 92 Težina plamenika kg 17 21 23 26 28 32 Duljina A, mm 390 390 390 390 390 390 Tijelo plamenika Širina B, mm 245 245 245 245 245 330 Visina C, mm 360 360 360 360 360 410 Promjer D, mm 140 140 170 170 170 210 Kućište komore za izgaranje Duljina E, mm 220 220 300 340 340 340 Promjer G, mm 60 60 60 60 60 60 Dovod za peleta Duljina I, mm 250 250 250 250 250 250 Sustav za automatsko čišćenje P P P P P P P Ugrađena CPU kontrolna jedinica U P P P P P P Plamen plamenika, duljina* F, mm 750 800 1000 1500 1600 2000 Svrdlo za pelete Promjer 75 75 75 75 75 75 M, mm Duljina 1500 1500 1500 1500 1500 1500 Fleksibilni priključak Promjer 60 60 60 60 60 60 N, mm Duljina 700 700 700 700 700 700 Težina svrdla kg 6 6 6 6 6 6 *Duljina plamena plamenika je približna. Ovisi o postavkama napajanja, brzini ventilatora i strujanju u dimnjaku Glasnoća operacije

dB dB dB Pa

12. RECIKLIRANJE I ODLAGANJE OTPADA

Zastarjela oprema će se prikupljati odvojeno od ostalog otpada za recikliranje koji sadrži materijale sa štetnim utjecajem na okoliš i zdravlje. Metalni kao i nemetalni dijelovi će se prodavati organizacijama licenciranim za skupljanje metalnog i nemetalnog otpada koji se može reciklirati. Oni se ne trebaju tretirati kao komunalni otpad.

12.1. Recikliranje ambalaže kotla Dijelovi ambalaže od drva ili papira mogu se koristiti kao zapaljivi materijali za kotao. Ostatak ambalažnog materijala reciklirajte prema lokalnim propisima i zahtjevima. Zamijenjeni dijelovi instalacije grijanja moraju biti dostavljeni za obradu ovlaštenoj tvornici koja je u skladu s propisima zaštite okoliša. 12.2. Recikliranje i odlaganje otpada Na kraju životnog ciklusa svakog proizvoda, njegove dijelove je potrebno odlagati u skladu s regulatornim propisima.

51

HR


1

2

3

4

52


4

5

6

53


7

8

54


9

10

55


11

56


BG119996Q

12 Madara Blvd., 9700 Shumen, Bulgaria t: +359 54 874 555 f: +359 54 874 556 e-mail: ftrade@sunsystem.bg

129 Vitosha Blvd., 1000 Sofia, Bulgaria t: +359 02 952 24 05 f: +359 02 952 67 20 e-mail: sunsofia@sunsystem.bg

www.sunsystem.bg v. p0.4

Manual burner  

http://www.luk.ba/files/docs/kotlovi_i_plinski_bojleri/burnit/Manual_Burner.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you