Page 1

ŽIVIJO!

ČE USPEŠNO REŠIŠ NALOGE NA DELOVNIH LISTIH, TI BO V ŠOLI ZAGOTOVO DOBRO ŠLO.

NO, KAJ ŠE ČAKAŠ? 3, 2, 1, ZAČNIVA ...

ed

Z

O

JAZ SEM IKS. SKUPAJ SE BOVA NAUČIlA PISATi MALE TISKANE TER MALE IN VELIKE PISANE ČRKE.

2.

ra zr

M

DELOVNI LISTI ZA SLOVENŠČINO

D

TO

USKLAJEN

IKSOVE ZVEZDICE 2

UČN

IM NA

B

E

A F

G

ISBN 978-961-02-0776-4

Se želiš preizkusiti tudi V RAČUNANJU IN REŠEVANJU MATEMATIČNIH PROBLEMOV?

6,90 €

C

DELOVNI LISTI ZA 2. RAZRED

IKSOVE ZVEZDICE 2 SLOVENŠČINA Delovni listi za matematiko –

Delovni listi za slovenščino –

Bralni listi (izid 2017)

ČR


1-0 ABECEDA K VSAKI SLIKI VPIŠI USTREZNO ČRKO.

Poišči pot skozi abecedni blodnjak od črke A do črke Ž. stopiš lahko le na kamen, na katerem je zapisana naslednja črka abecede.

A H B Č 1

B G C B

C Č D E

G L I L B I J K C H E J F G K L

M H G K

N O P R

R N M S

U Z N Š

V Ž U T

Pojasnila in navodila: – Naloga je usmerjena v ponovitev velikih tiskanih črk in abecede. – Cilj naloge je zapisati velike tiskane črke v zaporedju abecede oziroma slediti zaporedju abecede. – Pozorni bodimo na pravilno sedenje in pravilno držo pisala ter pravilno zaporedje potez pri pisanju posamezne črke.

U T V Š

Z U Z V

Ž V U Ž


K VSAKI ČRKI NAPIŠI BESEDO, KI SE ZAČNE NA TO ČRKO.

A C D F H J L N P S T V 2

B Č E G I K M O R Š U Z Ž

Pojasnila in navodila: – Naloga je usmerjena v ponovitev velikih tiskanih črk in abecede. – Cilj naloge je zapisati besede, ki se začnejo z izbrano črko, z velikimi tiskanimi črkami. – Pozorni bodimo na pravilno sedenje in pravilno držo pisala ter pravilno zaporedje potez pri pisanju posamezne črke.

KJE PA JE ČRKA IKS?


1-7 ČRKE z, ž, c, č POIŠČI POT SKOZI LABIRINT. OBKROŽI ČRKE, KI JIH SREČAŠ NA POTI.

ž

ž

z z

ž

z

ž ž

z

ž

z ž

ž z

ž

z

z ž ž

ž

ž

ž z

č

č č c č

č c

č c

PREVLECI PRAVILNO ZAPISANE ČRKE.

NADALJUJ VZOREC.

z ž z ž c č č c č č 3

ž

ž

ž

KAJ SE ŠE ZAČNE NA ČRKO Z, Ž, C ALI Č?

Pojasnila in navodila: – Naloga spodbuja zmožnost natančnega opazovanja in orientacije. – Cilj naloge je prepoznavanje malih tiskanih črk in njihovo pravilno zapisovanje. – Pozorni bodimo na pravilno sedenje, pravilno držo pisala in zapis črk z eno potezo.

c č

č

č č č

č

c

c č č

c

c č

č


1-9 ČRKE v, o, s, š KATERA ČRKA OZNAČUJE POT DO LEŠNIKA?

š s

o

POSKUSI V NASPROTNI SMERI!

v

PREVLECI MALE TISKANE ČRKE.

Vo š S v O Š s v š Vo s š NADALJUJ.

o s o s v o z v o z 4

Pojasnila in navodila: – Naloga spodbuja zmožnost natančnega opazovanja in orientacije. – Cilj naloge je prepoznavanje malih tiskanih črk in njihovo pravilno zapisovanje. – Pozorni bodimo na pravilno sedenje, pravilno držo pisala in zapis črk z eno potezo.


1-13 ČRKI i, u VLAKi MED VOŽNJO pobirajo črke in iz njih sestavljajo besede. NADALJUJ NIZE ČRK IN ZAPIŠI BESEDE, KI SO JIH SESTAVILI VLAKI. I

Ž

V

Š

I

*

*

V

Ž

* V

S

I

I I

V Š

*

V I *

V

S

*

IZ DANIH ČRK SESTAVI BESEDE IN JIH NAPIŠI.

čio zov

i v č ižv

V NIZU ČRK POIŠČI BESEDE IN JIH PREPIŠI Z MALIMI TISKANIMI ČRKAMI.

Z sovozčsšzživszšišivisc Č Č i V I covočiž Č

5

Pojasnila in navodila: – Naloga spodbuja zmožnost natančnega opazovanja in orientacije. – Cilj naloge je sestavljanje in zapis besed z malimi tiskanimi črkami. – Pozorni bodimo na pravilno sedenje, pravilno držo pisala in zapis črk z eno potezo.


1-19 ČRKE m, n, r PREPIŠI ČRKE NA BALONIH ISTE BARVE. NATO IZ NJIH SESTAVI BESEDE.

v n mo m s o n č r s r č ž o

o r i ž

IZ DANIH ČRK SESTAVI BESEDE IN JIH NAPIŠI.

šim

vor

n i s rv v

V NIZU ČRK POIŠČI BESEDE IN JIH PREPIŠI Z MALIMI TISKANIMI ČRKAMI.

CČMOŽSZSMNIČCČZŽMIŠO ČNMVRVUVMRNO ČMN

6

Pojasnila in navodila: – Naloga spodbuja zmožnost natančnega opazovanja in orientacije. – Cilj naloge je sestavljanje in zapis besed z malimi tiskanimi črkami. – Pozorni bodimo na pravilno sedenje, pravilno držo pisala in zapis črk z eno potezo.


1-21 ČRKI a, e SLEDI PUŠČICAM IN PREBERI BESEDI. BESEDI ZAPIŠI Z MALIMI TISKANIMI ČRKAMI.

Ž

R

A

N I

E

N

A I

A

E

C

Ž

A

I

C M

E

KAJ JE NA SLIKI? NAPIŠI Z MALIMI TISKANIMI ČRKAMI.

V NIZU ČRK POIŠČI BESEDE IN JIH PREPIŠI Z MALIMI TISKANIMI ČRKAMI.

vnvazažosmornarširuracčnmizaemižarnicas 7

Pojasnila in navodila: – Naloga spodbuja zmožnost natančnega opazovanja, branja z razumevanjem in orientacije. – Cilj naloge je branje in zapis besed z malimi tiskanimi črkami. – Pozorni bodimo na pravilno sedenje, pravilno držo pisala in zapis črk z eno potezo.


REŠI REBUSE. BESEDE ZAPIŠI Z MALIMI TISKANIMI ČRKAMI.

V VSAK OKVIRČEK ZAPIŠI SAMO PRVO ČRKO BESEDE.

KAJ JE NA SLIKI? NAPIŠI Z MALIMI TISKANIMI ČRKAMI.

V NIZU ČRK POIŠČI BESEDE IN JIH PREPIŠI Z MALIMI TISKANIMI ČRKAMI.

sšenacmasenomneženauoevenecaiacenauča 8

Pojasnila in navodila: – Naloga spodbuja zmožnost natančnega opazovanja, branja z razumevanjem in orientacije. – Cilj naloge je branje in zapis besed z malimi tiskanimi črkami. – Pozorni bodimo na pravilno sedenje, pravilno držo pisala in zapis črk z eno potezo.


1-24 ČRKI l, t V VODORAVNI SMERI POIŠČI BESEDE. ZAPIŠI JIH Z MALIMI TISKANIMI ČRKAMI.

E Ž R Š M L

V Š I L A I

M A L O L M

I L E N I O

L A C E N N

O U Ž C A A

ZAPIŠI Z MALIMI TISKANIMI ČRKAMI.

TULEC

LETALO

RAVNILO

Z MALIMI TISKANIMI ČRKAMI NAPIŠI TRI IMENA, KI IMAJO ČRKO l. NE POZABI NA VELIKO ZAČETNICO.

V VSAKI BESEDI ENO OD ČRK NADOMESTI S ČRKO l, TAKO DA DOBIŠ NOVO BESEDO. NOVO BESEDO ZAPIŠI.

žica 9

roža

šara

Pojasnila in navodila: – Naloga spodbuja zmožnost natančnega opazovanja, branja z razumevanjem in orientacije. – Cilj naloge je branje in zapis besed z malimi tiskanimi črkami. – Pozorni bodimo na pravilno sedenje, pravilno držo pisala in zapis črk z eno potezo.

novec


V NAVPIČNI SMERI POIŠČI BESEDE. ZAPIŠI JIH Z MALIMI TISKANIMI ČRKAMI.

E S V E T L

T O V O R I

M T R U Š Č

I L E T E V

O U T A J A

ZAPIŠI Z MALIMI TISKANIMI ČRKAMI.

TRAVA

TORTA

MOTOR

Z MALIMI TISKANIMI ČRKAMI NAPIŠI TRI IMENA, KI IMAJO ČRKO t. NE POZABI NA VELIKO ZAČETNICO.

V VSAKI BESEDI PREMEČI ČRKE IN POIŠČI NOVO BESEDO. ZAPIŠI JO.

telo 10

laži

tona

Pojasnila in navodila: – Naloga spodbuja zmožnost natančnega opazovanja, branja z razumevanjem in orientacije. – Cilj naloge je branje in zapis besed z malimi tiskanimi črkami. – Pozorni bodimo na pravilno sedenje, pravilno držo pisala in zapis črk z eno potezo.

stil

Naša ulica 2 - Iksove zvezdice - delovni listi za slovenščino  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you