Page 1

italijanščina epi informatorček


Potrjeni učbeniki in učbeniki v potrjevanju za italijanščino v osnovnih in srednjih šolah

osnovne šole 7. razred

8. razred

9. razred

gimnazije in srednje tehniške ter strokovne šole 1. letnik

3. letnik 2. letnik 4. letnik

2


Šolski epicenter je že dvajset let eden izmed vodilnih ponudnikov gradiv za učenje tujih jezikov. V Sloveniji zastopamo vodilne svetovne založbe ter šolski prostor bogatimo z gradivi domače produkcije ter tako združujemo najboljše iz domače in svetovne ponudbe. Aktivno soustvarjamo ponudbo potrjenih učbenikov za osnovne in srednje šole, tudi s sodelovanjem z vodilnimi domačimi strokovnjaki in pedagogi. Plod takšnega sodelovanja so med drugim tudi Reach for the Stars, eni izmed najbolj uspešnih učbenikov za angleščino domačih avtorjev, trend, ki ga uspešno nadaljujemo in dopolnjujemo s potrjenimi učbeniki, ki so plod dela vodilnih svetovnih strokovnjakov - Success, En Ación, Studio D. Kot se razvija šolski prostor in načini poučevanja, se spreminja in razvija tudi ponudba Šolskega epicentra. Tako smo bili med prvimi ponudniki gradiv za interaktivne table, ponudba pa danes zajema že novo generacijo gradiv za interaktivne table, vsebino in tehnologijo za spletne učilnice in aplikacije za pametne telefone. Ni videti, da bi se razvoj upočasnil, prav tako pa tudi ponudba Šolskega epicentra. V Šolskem epicentru si močno prizadevamo spodbujati veselje do branja, saj je branje eden izmed najučinkovitejših načinov učenja jezika, kar že 18 let uspešno počnemo z vseslovenskim projektom Epi bralnih značk, pri katerem vsako leto sodeluje več kot 50.000 mladih bralcev. Na tem področju smo vodilni v Sloveniji, zaupanje sodelujočih si bomo prizadevali upravičiti tudi v prihodnje. Ponudbo branja razvijamo naprej, z aktualnim izborom kvalitetnega branja vseh žanrov za odrasle. Pridobljeno zaupanje v dvajsetih letih obstoja in delovanja nam nalaga še večjo odgovornost za delovanje v prihodnosti. Želimo si ustvariti partnerski odnos, za katerega verjamemo, da je za zaupanje ključnega pomena, zato smo vedno odprti za nove pobude. Želimo si namreč ponuditi gradiva, ki bodo zagotavljala zadovoljstvo in želene rezultate. Vzpostavljanje in vzdrževanje partnerskega odnosa je tudi razlog za našo prisotnost na vseh pomembnejših dogodkih. Izobraževalne dogodke, seminarje in praktične delavnice organiziramo tudi sami, v skladu z našo vizijo želimo tudi na tem področju ponuditi najboljšo kombinacijo slovenskega in svetovnega strokovnega znanja. To je tudi naša vizija v prihodnje. Še naprej bomo eden izmed vodilnih slovenskih ponudnikov gradiv za učenje in poučevanje jezikov, vozlišče pestre ponudbe, ki združuje priljubljena gradiva, ki jim zaupate že vrsto let, novosti, ki si drznejo biti drugačne in prinašajo svežino, stičišče različnih paradigem, ki se med seboj dopolnjujejo, središče ponudbe vodilnih svetovnih založb in domačih strokovnjakov, kar nenazadnje epicenter tudi pomeni. V prihodnost, ki nam vsem prinaša nove izzive, vstopamo z učbeniki z zgovornim naslovom New Challenges.

Andreja Kavčič, vodja prodaje Izobraževalnega založništva

EKIPA ŠOLSKEGA EPICENTRA:

Marta Praprotnik, vodja programa Šolski epicenter; marta.praprotnik@dzs.si, 01 30 69 839, Barbara Glavnik, svetovalka za angleščino in nemščino; barbara.glavnik@dzs.si, 01 30 69 842, Azemina Kovačevič, tržno komuniciranje in bralna značka; azemina.kovacevic@dzs.si, 01 30 69 840.

www.vedez.si

www.facebook.com/epi.dzs

3


Italijanščina v osnovni šoli

potrjeni učbeniki   IN BOCCA AL LUPO (založba Alma) V potrjevanju za italijanščino kot drugi tuji jezik oz. izbirni predmet v zadnjem triletju osnovnih šol! Ključne prednosti učbeniškega kompleta: • ena stopnja, potrjena za vsa tri leta – 7., 8. in 9. razred; • vsebinska rdeča nit učbenika: protagonisti so učenci razreda (mlajši najstniki), s katerimi se slovenski učenci lahko identificirajo. V prvem modulu predstavljajo šolo in vse, kar je z njo povezano, teme v drugem modulu so povezane z obšolskim življenjem (družino, prostim časom …), v tretjem modulu pa učenci predstavijo širše lokalno okolje (pripovedovanje dogodkov in izkušenj, spoznavanje drugih okolij, zabava …); • zelo raznolike naloge: učenec je ves čas aktiven in tako osrednji člen učnega procesa; • usvojeno znanje je takoj tudi praktično uporabljeno: veliko je timskega dela, učenci obravnavano besedišče in nove slovnične strukture takoj preizkušajo v praksi, bodisi v obliki intervjuja, krajše ankete …; • vizualna privlačnost, primerna za to starostno skupino; • učbenik sledi načelu »učenje jezika kot sredstva za sporazumevanje«: učenje slovnice je vseskozi prisotno in sistematično obdelano, vendar je nekako naravno vključeno v teme in besedila učnih enot.

4

o

jen r t o p


Italijanščina v osnovni šoli

potrjeni učbeniki   IN BOCCA AL LUPO (založba Alma) S tem deluje le kot orodje za izboljševanje sporazumevalnih zmožnosti: pomaga in daje nujno oporo. Tudi učenje besedišča poteka na enak način – je le orodje za doseganje sporazumevanja. Integrirano je v besedila in naloge za razvijanje receptivnega ali produktivnega znanja; • učbenik uporablja »spiralni pristop«: posamezne jezikovne prvine (bodisi raba novega besedišča ali nove slovnične strukture) se redno ponavljajo in uporabljajo v različnih kontekstih; • refleksija o novem pridobljenem znanju s pomočjo volkca; • brezplačno gradivo za učitelja in učenca je na voljo na spletni strani www.almaedizioni.it; • dodaten delovni zvezek s številnimi vajami za utrjevanje novih slovničnih struktur.

5


PriporočAMO: AMBARABÀ (založba Alma)

Učbeniški kompleti za poučevanje najmlajših! • Poleg prijetne grafične podobe, ki zagotovo pritegne pozornost najmlajših, učbenik odlikujejo še zelo raznolike naloge, ki spodbujajo delo v parih ali v skupinah in tako zelo uspešno motivirajo otroke. • Poseben poudarek je na urjenju govornih spretnosti in slušnem razumevanju, veliko je poslušanja pesmic in petja. • Brezplačno dodatno gradivo je na voljo na spletni strani www.almaedizioni.it

Italijanščina v osnovni šoli

6


Italijanščina v osnovni šoli

Kot dodatno gradivo priporočamo: GRAMMATICA ITALIANA PER BAMBINI (založba Alma) Urjenje italijanske slovnice je lahko prijetno in igrivo! • Slovnična vadnica za najmlajše. • Slovnična pravila so razložena na enostaven način s pomočjo ilustracij.

GRAMMAMIA! (založba Alma)

• Slovnica za otroke od 11. do 15. leta z enostavnimi razlagami pravil ter številnimi vajami, kvizi in igrami za utrjevanje in razvijanje komunikacijskih veščin. • Hkrati ozavešča otroke tudi o nekaterih pomembnejših temah v zvezi s kulturo, zgodovino in načinom življenja v Italiji.

STOPENJSKO BRANJE ZA NAJMLAJŠE (založba Alma)

• Zbirka Italiano facile per bambini (stopenjsko branje za najmlajše v dveh stopnjah) – za starost od 6 do 8 let in od 9 do 11 let. • Zbirka Italiano facile per ragazzi (stopenjsko branje za otroke v treh stopnjah: A1, A2 in B1) – za starost od 11 do 15 let.

7


PriporočAMO: PARLA CON ME (založba Alma)

Brezplačno dodatno gradivo je na voljo na spletni strani www.almaedizioni.it

8

Dodatno

Nekaj ključnih prednosti novih učbenikov Parla con me: • napisani so prav posebej za najstnike – obravnavajo teme, ki so najstnikom blizu in tako skrbijo za visoko stopnjo motivacije v razredu; • didaktični cilji so jasno definirani na začetku vsake učne enote; • avtentične komunikacijske situacije s svojo uporabnostjo vzbudijo interes najstnikov; • dejavnosti so dinamične, velikokrat igrive, spodbujajo kreativnost; • prijetna in jasna grafična podoba tako za učitelja kot tudi za učenca – pri vseh nalogah so jasno označene jezikovne spretnosti, ki jih naloge razvijajo; • sistematično spoznavanje italijanske kulture v rubrikah Scheda culturale; • vsaka učna enota se zaključi s stripom Mistero al museo, ki učencem že od samega začetka omogoča branje enostavne, a zanimive zgodbe v tujem jeziku; • končni miniprojekti spodbujajo delo v skupinah in na zabaven način povzemajo novo predelano snov; • vse na enem mestu – učbenik, integriran delovni zvezek (vsebuje številne dodatne vaje za utrjevanje slovnice, besedišča in komunikacijskih veščin, vaje za urjenje fonetike, razdelek Bilancio za spremljanje lastnega napredka, teste in povzetek ter razlago slovnice), rešitve delovnega zvezka in zvočni CD.


Italijanščina v srednji šoli

potrjeni učbeniki:

ESPRESSO, Edizione aggiornata (založba Alma) Potrjeno za italijanščino kot drugi oz. tretji tuji jezik v srednjih šolah! Eden najbolj priljubljenih učbeniških kompletov za poučevanje italijanščine v srednji šoli! In zakaj so učbeniki Espresso tako priljubljeni? • S pomočjo raznovrstnih vaj in dejavnosti, ki temeljijo na situacijah iz realnega sveta, omogočajo zelo hitro izražanje v tujem jeziku in napredovanje ter spodbujajo razvijanje komunikacijskih veščin. • Uravnoteženo se menjavajo naloge za receptivne (slušno in bralno razumevanje) in produktivne dejavnosti (urjenje dialogov in pisanje besedil). • Teme so izbrane smiselno in niso stereotipno obarvane, dijakom omogočajo spoznavanje italijanske kulture in tradicije. • Učenje slovnice poteka induktivno – dijaki tako sami odkrivajo pravila in rabo posameznih slovničnih struktur iz konteksta. Slovnica tako nastopa le kot orodje za doseganje sporazumevalnih ciljev. Vseeno pa so na koncu vsake enote zbrani pregledni in sistematični povzetki novih struktur. • Na koncu vsake druge oz. tretje enote so: didaktična igra (na zanimiv način omogoča ponovitev pridobljenega znanja), stran za spoznavanje italijanske kulture Caffe culturale in stran z naslovom Bilancio, ki je namenjena dijakovi refleksiji o njegovem lastnem jezikovnem napredku. • Veliko je poudarka na samem procesu učenja, učbeniki slušatelje usmerjajo, »kako se učiti«. • Ne pozabijo niti na kulturnocivilizacijske teme, saj jih bogato vključujejo v strukturo učbenika. Te teme so zastopane tako, da dajejo nepristranske informacije v zvezi z italijansko stvarnostjo, razvijajo kritično mišljenje in spodbujajo dijaka k primerjanju italijanske stvarnosti z njegovimi lastnimi izkušnjami in s kulturo njegove dežele. Prenovljene izdaje priljubljenih učbenikov: • prinašajo še več kulturnih vsebin in medkulturnega povezovanja; • opozarjajo na pomembnost samega procesa učenja – dajejo koristne namige, kako se učiti; • imajo dodane nove tekste, nove dejavnosti; • brezplačno dodatno gradivo je na voljo na spletni strani www.almaedizioni.it

Kot dodatno gradivo priporočamo: - Esercizi supplementari: dodatne knjižice z zelo raznolikimi vajami, ki bogatijo in dopolnjujejo obravnavane vsebine iz učbenika; gre za odlično kombinacijo nalog za utrjevanje besedišča, slovnice in sporazumevalnih vzorcev, - Espresso Grammatica, - Espresso Attivita e giochi per la classe.

9


PriporočAMO: CHIARO A1 in A2 (založba Alma)

Dodatno

Značilnosti učbeniškega kompleta: • sodobne teme in besedila; • grafično privlačna podoba (kombinacija fotografij in ilustracij, barvne oznake); • strani so zgoščene, toda še vedno zelo pregledne in ne prenatrpane – v posameznih lekcijah je jasno označeno, katera jezikovna zmožnost se utrjuje; • zanimiva posebnost učbenika so tudi kratki nasveti za lažje učenje tujega jezika – razvijanje strategij učenja (Consiglio!); • vsaka učna enota ima na koncu več dodatkov: eno stran medkulturnih vsebin (Culture a confronto), eno stran jasnih slovničnih in komunikacijskih preglednic (Grammatica e comunicazione) ter jezikovni listovnik (Portfolio); • vsakih nekaj učnih enot je tudi razdelek Ancora piu chiaro, s predlogi za tvorno uporabo jezika, sledi pa še igrica za ponavljanje oz. utrjevanje snovi (Gioco); • v zadnji tretjini učbenika, kjer so vaje (Eserciziario), se vsaka učna enota zaključi z nalogami za urjenje fonetike, pomemben dodatek pa je Dossier, ki od učenca zahteva, naj napiše izdelek, v katerem bo uporabil naučeno znanje; • povsem na koncu učbenika je preglednica, katero zmožnost razvija katera učna enota oz. dejavnost, po lekcijah in po posamičnih dejavnostih, na platnicah pa so priročne ` preglednice spregatve glagolov; • priročnik za učitelja na začetku natančno in sistematično pojasni osnovne didaktične koncepte, zatem pa z nasveti, pojasnili in transkripcijami kratko in jedrnato vodi učitelja skozi lekcijo; • brezplačno dodatno gradivo je na voljo na spletni strani www.almaedizioni.it

10


PriporočAMO: DOMANI 1 (A1) in 2 (A2) (založba Alma)

Dodatno

Značilnosti učbeniškega kompleta: • sodoben in inovativen pristop – vsak modul se osredotoča na enega izmed tematskih sklopov (geografija, umetnost, družba, zgodovina in jezik) ter v izrazito avtentičnih vsakodnevnih situacijah omogoča učinkovito in zelo motivirano učenje tujega jezika; • v posameznih učnih enotah je enakomerno zastopano urjenje vseh jezikovnih spretnosti, pri izvajanju posameznih dejavnosti pa so uporabniku v pomoč jasne in pregledne sheme, ki pojasnjujejo izbrane slovnične in besediščne strukture; • poseben poudarek v učbeniku je namenjen usvajanju novega besedišča, vključuje pa tudi številne učne igre, ki zagotovo popestrijo učni proces; • DVD, ki je priložen k učbeniku, vsebuje simpatičen kratkometražni film (s podnapisi ali brez njih) in didaktizacijo tega filma, zvočne posnetke vaj iz zadnjega dela učbenika, ki služi kot neke vrste delovni zvezek, zvočne posnetke vaj za urjenje fonetike, izročke za samoevalvacijo, pesem za karaoke, seznam novih besed (v dveh sklopih: v enem so nove besede zajete po lekcijah, v drugem pa po abecedi); • zadnji del učbenika lahko služi kot neke vrste delovni zvezek, saj je namenjen vajam za utrjevanje snovi, obsega pa tudi teste za vsak modul; • na koncu knjige je povzetek vseh slovničnih struktur, ki so bile v učbeniku obdelane; • brezplačno dodatno gradivo je na voljo na spletni strani www.almaedizioni.it

o

am priporoč

11


Dodatno

Kot dodatno gradivo priporočamo: PIAZZA ITALIA (založba Alma)

• Odličen pripomoček (stopnje od A1 do B1) za spoznavanje italijanske družbe, kulture in običajev, ki lahko služi kot dodatno gradivo h kateremu koli učbeniškemu kompletu. • Gre za serijo avtentičnih dokumentov, vzetih iz italijanske stvarnosti (časopisi, revije, internet), in številnih vaj, ki enakomerno razvijajo vse jezikovne spretnosti. • V posameznih didaktičnih enotah se pojavljajo tudi razdelki Per ricordare, ki služijo za ponavljanje posameznih slovničnih tem. • Na koncu knjige so tudi rešitve nalog.

LE PREPOSIZIONI ITALIANE (založba Alma) • Vadnica, ki je namenjena izključno učenju italijanskih predlogov. • Vsebuje vaje za različne stopnje znanja (od A1 do C1). • Na koncu knjige so dodane tudi rešitve.

I PRONOMI ITALIANI (založba Alma)

• Vadnica za učenje zaimkov (stopnje od A1 do C1). • Jasne razlage uporabe posameznih vrst zaimkov, ki so vedno prikazane tudi v konkretnih primerih. • Razlagi pravil sledijo številne vaje za utrjevanje. • Na koncu so zbrane tudi rešitve nalog.

ITALIANO IN CINQUE MINUTI (založba Alma)

Zbirka vaj v dveh stopnjah (od A1 do A2 ter od B1 do B2), ki so primerne za samostojno delo doma. • Gre za izmenjavanje dveh sklopov nalog: en del je namenjen urjenju slovničnih struktur, drugi pa usvajanju ali ponavljanju besedišča. • Zanimiva, tematsko relevantna in zelo raznolika besedila in naloge posamičnega sklopa so iz vsakdanje in manj vsakdanje italijanske stvarnosti. • Viri besedil so vse od kratkih časopisnih prispevkov ter zapisov dialogov pa do različnih besedil z interneta (odlomkov iz spletnih dnevnikov, facebooka, klepetalnic, forumov ipd.). • Tudi tipi nalog, ob katerih poteka učenje, so različni: dopolnjevanje, povezovanje, izbiranje, kombiniranje, urejanje v zaporedja ali skupine, izpeljevanje ipd. • Na koncu knjige so dodane tudi rešitve nalog.

12


Dodatno

Kot dodatno gradivo priporočamo: NUOVA GRAMMATICA PRATICA DELLA LINGUA ITALIANA (založba Alma)

Primerno za 1., 2., 3. in 4. letnik srednje šole. Slovnična vadnica, ki s pomočjo sistematičnih in razumljivih razlag slovnice in številnih vaj za utrjevanje, vodi do odličnega znanja italijanščine. Obenem pa ne ostaja samo na ravni razlaganja in urjenja slovničnih pravil, ampak skozi avtentične situacije dodaja koristne informacije v zvezi z načinom življenja, kulturo in zgodovino Italije. Opozarja na številne pogosto uporabljane besedne zveze in fraze, vključuje tudi slengovski jezik. Na koncu knjige so zbrane tudi rešitve nalog.

I VERBI ITALIANI (založba Alma)

Primerno za 1., 2., 3. in 4. letnik srednje šole. Odličen pripomoček za učenje pravilnih in nepravilnih glagolov. Številne vaje popeljejo dijake skozi glagolske čase, načine, naklone, posebnosti pri spregatvah, dajejo namige za uspešnejše učenje, ... Glagolske čase razlaga tako z morfološkega (oblika oz. forma) kot tudi s funkcionalnega vidika (uporaba posameznih struktur v konkretnih situacijah).

LE PAROLE ITALIANE (založba Alma)

Primerno za 1., 2., 3. in 4. letnik srednje šole. Odlična vadnica za bogatenje besedišča. Prvi del je namenjen izključno učenju besedišča in idiomatičnih izrazov, opozarja tudi na drugačen pomen besed v različnih kontekstih. Drugi del knjige je bolj slovnično naravnan – razlaga besedotvorje, izvor določenih besed, sinonime in antonime, sestavljene besede, predpone in pripone ... Vadnica je primerna za vse stopnje, na koncu so tudi rešitve.

ITALIANO PER MODO DI DIRE (založba Alma)

Primerno za 1., 2., 3. in 4. letnik srednje šole. Knjiga je razdeljena na 14 tematskih sklopov (od precej standardnih, kot npr. hrana in pijača, deli telesa in živali, pa do tistih bolj nenavadnih: jok in smeh, življenje in smrt, verstva, ...). Temelji na jeziku medijev (časopisi, televizija, kino). Odličen pripomoček za učenje idiomov, pregovorov in stalnih besednih zvez (za stopnje od A2 do C1).

13


EPI BRALNE ZNAČKE Najbolj množično bralno tekmovanje v Sloveniji, pri katerem vsako leto sodeluje več kot 50.000 mladih bralcev. Skupaj beremo že od leta 1996!

Vse informacije o bralnih značkah najdete na spletnem portalu Vedež (www.vedez.si).

Epi informatorček italijanščina, oktober 2013 • © DZS, d. d. 2013 • urednica: Barbara Glavnik • Oblikovanje in priprava: Matej Čačovič • Oblikovna zasnova: Alma Urbanija Bajde, Nejc Drole • vodja prodaje IZZAL: Andreja Kavčič • Izvršna direktorica Divizije založništev: Ada de Costa Petan • Izdala in založila: DZS, založništvo in trgovina, d. d. • za založbo: Bojan Petan • Ljubljana 2013 • elektronska izdaja, prva objava • DZS, d. d., Izobraževalno založništvo, Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana

Epi inf 2013 italijanščina  
Epi inf 2013 italijanščina  

Pregled potrjenih učbenikov in dodatnega gradiva za italijanščino v Šolskem epicentru DZS, prenovljena in dopolnjena izdaja

Advertisement