Page 1

angleščina epi informatorček


Potrjeni učbeniki in učbeniki v potrjevanju za angleščino v osnovnih in srednjih šolah

osnovne šole angleščina v 1. triletju

angleščina v 2. triletju (kot 1. tuji jezik)

angleščina v 3. triletju (kot 2. tuji jezik oz. izbirni predmet)

angleščina v 3. triletju (kot 1. tuji jezik)

1. - 3. letnik

2

2

1. - 4. letnik

v

poklicne šole

v

angleščina kot 1. in 2. tuji jezik

gimnazije in srednje tehniške ter strokovne šole

srednje šole


Šolski epicenter je že dvajset let eden izmed vodilnih ponudnikov gradiv za učenje tujih jezikov. V Sloveniji zastopamo vodilne svetovne založbe ter šolski prostor bogatimo z gradivi domače produkcije ter tako združujemo najboljše iz domače in svetovne ponudbe. Aktivno soustvarjamo ponudbo potrjenih učbenikov za osnovne in srednje šole, tudi s sodelovanjem z vodilnimi domačimi strokovnjaki in pedagogi. Plod takšnega sodelovanja so med drugim tudi Reach for the Stars, eni izmed najbolj uspešnih učbenikov za angleščino domačih avtorjev, trend, ki ga uspešno nadaljujemo in dopolnjujemo s potrjenimi učbeniki, ki so plod dela vodilnih svetovnih strokovnjakov - Success, En Ación, Studio D. Kot se razvija šolski prostor in načini poučevanja, se spreminja in razvija tudi ponudba Šolskega epicentra. Tako smo bili med prvimi ponudniki gradiv za interaktivne table, ponudba pa danes zajema že novo generacijo gradiv za interaktivne table, vsebino in tehnologijo za spletne učilnice in aplikacije za pametne telefone. Ni videti, da bi se razvoj upočasnil, prav tako pa tudi ponudba Šolskega epicentra. V Šolskem epicentru si močno prizadevamo spodbujati veselje do branja, saj je branje eden izmed najučinkovitejših načinov učenja jezika, kar že 18 let uspešno počnemo z vseslovenskim projektom Epi bralnih značk, pri katerem vsako leto sodeluje več kot 50.000 mladih bralcev. Na tem področju smo vodilni v Sloveniji, zaupanje sodelujočih si bomo prizadevali upravičiti tudi v prihodnje. Ponudbo branja razvijamo naprej, z aktualnim izborom kvalitetnega branja vseh žanrov za odrasle. Pridobljeno zaupanje v dvajsetih letih obstoja in delovanja nam nalaga še večjo odgovornost za delovanje v prihodnosti. Želimo si ustvariti partnerski odnos, za katerega verjamemo, da je za zaupanje ključnega pomena, zato smo vedno odprti za nove pobude. Želimo si namreč ponuditi gradiva, ki bodo zagotavljala zadovoljstvo in želene rezultate. Vzpostavljanje in vzdrževanje partnerskega odnosa je tudi razlog za našo prisotnost na vseh pomembnejših dogodkih. Izobraževalne dogodke, seminarje in praktične delavnice organiziramo tudi sami, v skladu z našo vizijo želimo tudi na tem področju ponuditi najboljšo kombinacijo slovenskega in svetovnega strokovnega znanja. To je tudi naša vizija v prihodnje. Še naprej bomo eden izmed vodilnih slovenskih ponudnikov gradiv za učenje in poučevanje jezikov, vozlišče pestre ponudbe, ki združuje priljubljena gradiva, ki jim zaupate že vrsto let, novosti, ki si drznejo biti drugačne in prinašajo svežino, stičišče različnih paradigem, ki se med seboj dopolnjujejo, središče ponudbe vodilnih svetovnih založb in domačih strokovnjakov, kar nenazadnje epicenter tudi pomeni. V prihodnost, ki nam vsem prinaša nove izzive, vstopamo z učbeniki z zgovornim naslovom New Challenges.

Andreja Kavčič, vodja prodaje Izobraževalnega založništva

EKIPA ŠOLSKEGA EPICENTRA:

Marta Praprotnik, vodja programa Šolski epicenter; marta.praprotnik@dzs.si, 01 30 69 839, Barbara Glavnik, svetovalka za angleščino in nemščino; barbara.glavnik@dzs.si, 01 30 69 842, Azemina Kovačevič, tržno komuniciranje in bralna značka; azemina.kovacevic@dzs.si, 01 30 69 840.

www.vedez.si

www.facebook.com/epi.dzs


Angleščina v osnovni šoli

1. TRILETJE - NOVO!

o n v i t k a r inte

Priporočamo tudi po novem učnem načrtu:

OUR DISCOVERY ISLAND (založba Pearson) Novi učbeniški kompleti založbe Pearson, vodilne svetovne založbe na področju izobraževanja, vam bodo pomagali pri doseganju ciljev, ki jih opredeljuje nov učni načrt za tuji jezik v prvem vzgojno izobraževalnem obdobju. Sledijo smernicam učnega načrta, ki izpostavlja specifične zahteve poučevanja tujega jezika v prvem obdobju, saj mora poučevanje potekati po načelih, ki veljajo za zgodnje učenje. V prvem obdobju se tuji jezik tesno povezuje s cilji, vsebinami in dejavnostmi učencev pri drugih predmetih. Temu cilju sledijo tudi učbeniški kompleti Our Discovery Island, ki imajo sistematično integrirane medpredmetne povezave in CLIL. CLIL vnaša v pouk tujega jezika večdimenzionalnost ter prispeva k celostnemu nagovarjanju učencev, s tem pa ustvarja okvir za vključevanje znanja, spretnosti in razumevanje vsebin, uporabo jezika in razvijanje ustreznih miselnih procesov CLIL ali Content and Language Integrated Learning: • razvija medkulturne komunikacijske veščine, • dopolnjuje ostala znanja in ne tekmuje z njimi, • vnaša razgibanost v pouk, • spodbuja medkulturna znanja in razumevanje, • povečuje stopnjo motivacije in zanimanja tako za jezik kot tudi za nejezikovne vsebine.

Učbeniški kompleti Our Discovery Island: • • • • •

4

so usklajeni s smernicami učnega načrta, upoštevajo načela zgodnjega poučevanja jezika, vključujejo CLIL in medpredmetne povezave, učijo jezik kot sredstvo mišljenja, razvijajo digitalne zmožnosti!


OUR DISCOVERY ISLAND (založba Pearson) Angleščina v osnovni šoli

Učbeniški kompleti Our Discovery Island upoštevajo prednosti zgodnjega poučevanja angleščine. • Our Discovery Island zagotavlja celostno učenje jezika. Dogodivščine, s katerimi se otroci srečajo na tematskih otokih, so v vsaki stopnji prilagojene kognitivnemu, emocionalnemu in socialnemu razvoju otrok v določeni starosti! • Our Discovery Island zagotavljajo varno in spodbudno okolje za spoznavanje in učenje jezika. • Z zabavnimi igricami, pesmicami in napevi je zagotovljeno neprestano ponavljanje in utrjevanje. • Zgodbice, dogodivščine in prikupni junaki zagotavljajo dodatno motivacijo in zagotovijo čustveno in intelektualno vpletenost otrok. • Učbeniški kompleti Our Discovery Island spodbujajo učenje ob igralnih dejavnostih, saj nagovarjajo otroško željo po igri, raziskovanju, ustvarjanju in navezovanju stikov ter sklepanju prijateljstev. Dogajanje je postavljeno v domišljijski svet, vendar hkrati ostaja povezano z vsakdanjimi situacijami. • Omogočajo konkretno organizacijo pouka, s situacijskimi priložnostmi in pogostim izmenjavanjem različnih krajših aktivnosti. Prav tako omogočajo uporabo konkretnih materialov in vizualne podpore. • Učence spodbujajo k multisenzornemu učenju, ki omogoča ustvarjanje povezav in pridobivanje asociacij na obravnavane vsebine, kar pripomore k boljši zapomnitvi in uporabi naučenega.

Our Discovery Island omogoča razvijanje digitalne zmožnosti s pomočjo računalniške igre!

Pri nastanku učbeniških kompletov Our Discovery Island je kot svetovalka sodelovala Jeanne Perrett! Jeanne Perrett je svetovno znana avtorica učbeniških kompletov za poučevanje otrok. Preden je postala avtorica, je več kot 20 let poučevala.

5


Angleščina v osnovni šoli

KOT DODATNO GRADIVO PRIPOROČAMO: ANGLEŠKE IGRALNE URICE (založba DZS) Delovni zvezek Angleške igralne urice je namenjen poučevanju otrok , ki še ne znajo brati in pisati. Poleg besedil pesmi in zgodbic vsebuje tudi kreativne delovne liste, ki sistematično nadgrajujejo besedišče, utrjujejo slušne in govorne zmožnosti ter tu in tam uvajajo elemente bralnih in pisnih zmožnosti. Dopolnjujejo ga tudi nasveti za starše. Priročnik za učitelja vsebuje izčrpen teoretični del o posebnostih poučevanja tujega jezika na zgodnejši stopnji ter podroben opis dejavnosti. Vsakega od 13-tih tematskih sklopov uvede didaktična preglednica, kjer so natančno opredeljeni vsebina, cilj, novo besedišče, strukture in izrazi. Priročnik vsebuje tudi 65 strani, namenjenih fotokopiranju.

PRIDOBIVANJE TUJEGA JEZIKA V OTROŠTVU (založba DZS) Gradivo predstavlja temeljna izhodišča poučevanja tujega jezika na razredni stopnji. Predstavljene so ključne izobraževalne politike zgodnjega poučevanja jezika v tujini in v Sloveniji, različni razvojni vidiki in pristopi zgodnjega učenja tujih jezikov, predstavlja pa tudi pouk tujega jezika, integriran z vsebino drugih predmetov! Didaktični nasveti za razvoj slušnega razumevanja in ustnega sporočanja vključujejo tudi štiri znana krajša slovenska prozna dela otroške književnosti, ki so prevedena v angleški in nemški jezik in prirejena za zgodnje poučevanje tujega jezika – kar je zelo dobrodošlo, saj so pravljice otrokom že znane, zaradi česar lahko mnogo lažje razumejo in spremljajo potek zgodbe. »V strokovni literaturi so običajno ponujene zgodbe različnih avtorjev, na primer pravljice bratov Grimm. V slovenščini pa obstaja izredno malo literature z didaktičnimi nasveti in z aktivnostmi za modificirane in prirejene slovenske zgodbe, ki bi jih lahko uporabili pri pouku tujega jezika.« (Iz predgovora avtorice.)

6


POTRJENI UČBENIKI:

Angleščina v osnovni šoli

REACH FOR THE STARS (založba DZS)

Zakaj ostajajo učbeniški kompleti Reach for the Stars priljubljena izbira učiteljev po vsej Sloveniji? • Učenje poteka s kombinacijo pesmi, rim in igric, • privlačni stripi, v katerih nastopajo simpatični junaki, vabijo k igri vlog, • temeljijo na metodiki Total Physical Response, • omogočajo medpredmetne povezave, • vključujejo veliko število idej za različne projekte, o • učenci lahko sami ocenjujejo svoj napredek. potrjen

MODRA POMOČ, Angleščina osnovna šola – 2. triletje in Angleščina Splošno (založba DZS) Osnovne slovnične strukture, s katerimi se učenci srečajo v 2. triletju, so ponazorjene z ljubkimi ilustracijami – kratek in sistematičen pregled nudi učencem pomoč in podporo predvsem pri samostojnem ponavljanju in utrjevanju snovi.

Modra pomoč je priročen učni pripomoček žepnega formata, v katerem so na enem mestu zbrana osnovna slovnična pravila in preglednice. Zaradi tega je nepogrešljiv pripomoček za vse, ki se učijo angleščino ali želijo znanje le na hitro osvežiti in ponoviti. Modro pomoč priporočamo predvsem kot pomoč in podporo pri samostojnem ponavljanju in utrjevanju snovi.

7


Angleščina v osnovni šoli

POTRJENI UČBENIKI: NEW CHALLENGES (založba Pearson) o

potrjen

o

ivn interakt

V New Challenges so zajete vse lastnosti, ki jih profesorji izpostavljate kot ključne odlike učbenika! ➜➜ AKTUALNE IN ZANIMIVE TEME Sodobni učbeniki New Challenges prinašajo aktualne teme, ki so del vsakdanjega življenja v 21. stoletju in o katerih si morajo učenci ustvariti kritično mnenje ter se do njih znati opredeliti. Namen učbenikov ni le informirati, pač pa tudi vzgajati, predvsem pa spodbujati samostojno in kritično razmišljanje. Poleg aktualnih tem vsebujejo učbeniki tudi teme, povezane z znanimi literarnimi deli, avtentične dialoge med mladostniki, informacije o različnih kulturah in življenjskih stilih. Ideje za projekte, ki jih najdete ob koncu vsakega modula, pa omogočajo tudi medpredmetne povezave!

➜➜ PREGLEDNA IN SISTEMATIČNA ZASNOVA Primeri iz učbenika – content pages, uvodne strani modulov, revija Timeout Pregledna in sistematična zasnova omogoča boljšo organizacijo pouka, saj omogoča kar najboljši izkoristek časa. Vsako poglavje je strukturirano na enak način in prinaša enak vzorec predstavitve slovnice, besedišča in vaj, vendar vedno znova v kombinaciji z aktualnimi in svežimi temami, privlačnimi dialogi in zanimivimi besedili. Poseben poudarek je na spodbujanju strategij učenja in samoevalvacije, oboje spodbujajo posamezne rubrike, razporejene čez celotno poglavje. Učbeniki New Challenges so poleg tega edini učbeniki za angleščino v 3. triletju, ki vsebujejo tudi slikovni slovar!

8


POTRJENI UČBENIKI: NEW CHALLENGES (založba Pearson) ➜➜ UČENEC V SREDIŠČU POZORNOSTI, POZORNOST NAMENJENA VSEM TIPOM UČENCEV V učbenikih New Challenges je posebna pozornost namenjena učencem, saj je učbenik v prvi vrsti namenjen njim! Učenje jezika jim namreč približa tako z izborom tem, kot tudi z raznolikimi vajami. Učence ves čas spodbuja k aktivnemu razmišljanju o svetu okrog njih, pri tem pa nagovarja vse tipe učencev. ➜➜ RAZNOLIKE VAJE, BESEDILA IN ŠE VEČ VAJ Z učbeniki New Challenges vam raznolikih vaj zagotovo ne bo zmanjkalo! Poleg učbenika in delovnega zvezka, ki nudita kombinacijo vaj za utrjevanje besedišča in slovnice, vaje za urjenje spretnosti in izpitnih veščin, samoocenjevanje, ideje za projekte in še dodatne vaje v delovnem zvezku, ki omogočajo tudi nivojsko delo, so dodatne aktivnosti, vaje in ideje na voljo tudi v priročniku za učitelja in priloženem Multi – ROMu.

Angleščina v osnovni šoli

➜➜ NOVA GENERACIJA E-GRADIV IN PRIROČNIK ZA UČITELJA Nepogrešljiv element učbeniškega kompleta je priročnik za učitelja. Priročnik za učitelja New Challenges vsebuje poleg didaktične predstavitve kompleta in didaktiziranih učnih enot tudi obilico idej za dodatne aktivnosti. Priročniku je priložen tudi Multi-ROM, na katerem boste našli video posnetke, pa tudi dodatne delovne liste in teste v elektronski obliki, ki omogoča urejanje!

9


Kot dodatno gradivo priporočamo: NEW ROUND UP (založba Pearson) • New Round Up Starter bo v veliko pomoč otrokom, ki se prvič srečujejo z angleščino, saj na igriv in zabaven način obravnava osnovne slovnične strukture, kot so nedoločni člen a/an, glagol biti, osebni zaimki, glagol »have got«, svojilni zaimki, glagol »can«, stavke »There is/There are« ipd. Otroci se bodo tudi sistematično seznanili z abecedo in šteli do 20.

• New Round Up 1 odlično dopolnjuje kateri koli učbenik v 6. razredu, obravnava namreč vse slovnične strukture, s katerimi se učenci seznanijo pri pouku angleščine, in sicer med drugim obnovi nedoločni člen, množinske oblike samostalnikov, glagol »can«, »have got«, velelnik, glagolnik, svojilne zaimke, Present Simple, predloge časa in prostora in vprašalne oblike.

Dodatno

• New Round Up 2 predstavlja odlično dodatno gradivo za uporabo v 7. razredu, med drugim ponovi in razširi uporabo osebnih in svojilnih zaimkov, obravnava Present Continuous in Past Simple, nedoločnik, časovne predloge ter razliko med How much/How many in vezniki And/ Because/But/ Or.

• New Round Up 3 in New Round Up 4 sta odlična pripomočka za dodatno vajo in utrjevanje snovi v zadnjih dveh razredih osnovne šole. Nudita namreč celostno obravnavo vseh slovničnih struktur, ki jih morajo ob koncu osnovne šole poznati učenci, kar omogoča temeljito in poglobljeno utrjevanje znanja!

Po dveh lekcijah sledi ponovitvena lekcija »Progress Check«, na koncu vadnice pa so zbrani testi z naslovom »Revision«, ki so namenjeni preverjanju znanja po posameznih lekcijah. Vsako poglavje vsebuje dodatne zabavne dejavnosti, poleg tega pa tudi nalogo za govorno in pisno izražanje ter slušno razumevanje.

10


Dodatno

KOT DODATNO GRADIVO PRIPOROČAMO: NEW ROUND UP 6 (založba Pearson) Odlična vadnica je v prenovljeni izdaji še boljša: • vaje so temeljito prenovljene, • slovnične razlage so nekoliko skrajšane in bolj osredotočene, • dodane so dve novi rubriki, Speaking Activity in Writing Activity, ter vaje za slušno razumevanje, • tudi prenovljena izdaja vsebuje rubriko English in Use, • ponavljalne lekcije oziroma Revision, • vadnici je priložen tudi CD-ROM z dodatnimi interaktivnimi vajami. New Round Up odlično dopolnjuje kateri koli učbenik, primeren pa je tudi kot priprava na maturo! Vas zanima, zakaj se je vadnica New Round Up 6 uveljavila kot priporočeno dodatno gradivo za srednješolce? Preberite v nadaljevanju!

Prenovljena slovnica New Round-Up 6 je presegla okvirje klasičnih slovnic in jo lahko uvrščamo med moderne izpitne pripomočke. Novost je podporno zvočno gradivo, ki nosi zvočne zapise slovničnih ilustracij in daje poudarek tudi izgovarjavi. Poleg tega uvaja še slušno razumevanje s tipi nalog completion1 in multiple choice.1 Vsaka enota se zaključi z govorno dejavnostjo, ki vsebuje naučeno snov, in dopolni s pisnim sestavkom na enako temo. Tu velja omeniti predvsem članek in povzetek, novost na maturi od leta 2012. Konec vsake enote je dvostranski povzetek English in Use, ki vsebuje naloge izpitnega tipa – poleg idiomov, besedotvorja, fraznih glagolov tudi naloge tipa open cloze in multiple choice cloze1 ter paraphrasing.1 Po vsaki tretji enoti sledi Progress Check, kjer se po novem pojavijo tudi naloge slušnega razumevanja.1 S pestrostjo in obširnostjo nalog tipa gap fill, paraphrasing, multiple choice, word formation in drugimi ter z obširnimi dodatki za širjenje besedišča v prilogah je New Round-Up 6 še bolj dobrodošla. Nevsiljivo, humorno in sistematično obdela tudi najzahtevnejše in najbolj dolgočasne slovnične strukture, tako da učenje teh postane zabava in izziv, rezultat pa sta znanje in uspeh na izpitih. Nina Cerkvenik, profesorica angleškega jezika na Gimnaziji Ormož. 1

Naloge teh tipov so novost na maturi od leta 2012.

Področje angleških učbenikov in slovničnih vadnic za gimnazijski program spoznavam ob dolgoletnem poučevanju in ob pisanju strokovnih ocen zanje. Slovnično vadnico ROUND UP 6 poznam in uporabljam že od leta 1998, ko je bila prvič predstavljena v Sloveniji, saj boljše od te preprosto še nisem zasledila na tržišču. Tudi med dijaki je priljubljena, saj tudi oni hitro spoznajo njene prednosti. Prenovljena verzija NEW ROUND UP 6 je še bolj dodelana in uporabnikom še bolj prijazna. Vadnica je nabito polna z raznolikimi nalogami, mnoge izmed njih so v sobesedilih, kjer je raba jezikovnih struktur pristnejša. Naloge v novi verziji imajo povsem prenovljena in tematsko posodobljena besedila. Vadnica NEW ROUND UP 6 je izjemna tudi zato, ker uči jezikovne strukture v vseh štirih jezikovnih zmožnostih: branju, poslušanju, govoru in pisanju. Naloge v sobesedilih poleg jezikovnih struktur preverjajo tudi bralno razumevanje, medtem ko naloge za govorne in pisne dejavnosti omogočajo, da učenci prenesejo teorijo o jeziku v prakso. NEW ROUND P 6 je nepogrešljiv učni pripomoček v vseh štirih letih srednješolskega pouka angleščine. Učiteljem omogoča ustrezno pripravo na poučevanje, dijake pa opremi s kakovostnim znanjem jezika in z dobro podlago za izpit na maturi. Vadnico toplo priporočam vsem, ki je še ne poznate. Tatjana Shrestha, profesorica angleščine na Gimnaziji Kranj

11


MY GRAMMAR LAB (založba Pearson)

Dodatno

Nova slovnica avtorjev Diane Hall in Marka Foleyja bo izšla na treh stopnjah: elementary, intermediate in advanced. MyGrammarLab je nova slovnica, ki na edinstven in revolucionaren način kombinira uporabo knjige, interaktivno spletno učenje in možnost prenosa na telefon. Učenje slovnice je z MyGrammarLab popolnoma prilagojeno potrebam in željam vsakega posameznika!

o n v i t k a r inte

Knjiga: • slovnica je predstavljena v kontekstu, • vsaka stopnja vsebuje več kot 1200 različnih vaj, • raznoliki tipi nalog – vse od reproduciranja slovničnih pravil pa do vaj, ki preverjajo rabo slovnice v kontekstu, • informacije o pogostih napakah in izgovarjavi, • slovnica še nikoli ni bila razložena tako nazorno in jedrnato – kratke in enostavne razlage temeljijo na uporabi korpusa Longman Dictionaries Defining Vocabulary, ki ga sestavlja le 2000 najpogosteje uporabljanih besed. Interaktivna spletna aplikacija: • diagnostični testi, testi za preverjanje napredka in zaključni testi za vsako lekcijo, • za vsako stopnjo je na voljo 200 do 300 videoposnetkov z razlago posameznih slovničnih pravil, • dodatne vaje, • vaje za izgovarjavo, • dodatne vaje za izpite. Dodatne vaje lahko naložite tudi na mobilni telefon!

12


Think all grammar courses are the same?

online full assessment

mobile

blended learning

automated gradebook

videos

immediate feedback

diagnostics

MyGrammarLab

www.MyGrammarLab.com 13


ANGLEŠČINA V SREDNJI ŠOLI: SUCCESS

(založba Pearson)

o

potrjen

no

iv interakt

Učbeniški kompleti Success so se takoj po potrditvi zavihteli med najbolj priljubljene učbenike za poučevanje angleščine!

Angleščina v srednji šoli

Odlikujejo jih: • spodbujanje aktivne vloge dijakov pri delu z učbenikom; • opomniki, ki: o razvijajo strategije učenja, o opozarjajo na pogoste napake in o razlagajo jezikovne strukture; • CD-ROM, priložen k učbeniku, namenjen samostojnemu delu dijakov, preverjanju znanja in slušnim dejavnostim; • interaktiven pristop; • zvočni CD, priložen k delovnemu zvezku; • CD-ROM, priložen k priročniku za učitelja, ki vsebuje teste in 60 strani fotokopirnega gradiva – vse, kar potrebujete, je zbrano na enem mestu; • maksimalno zagotavljanje motiviranosti dijakov, tako z načinom dela kot tudi s privlačno in sodobno grafično podobo; • gradivo, ki je napisano za aktivne, sodobne najstnike in v skladu s sodobnimi spoznanji stroke; • programska oprema za interaktivne table, ki je na voljo za vse stopnje!

 za september 2014 napovedujemo: NEW SUCCESS

14


POTRJENI UČBENIKI (založba Pearson)

Angleščina v srednji šoli

CHOICES

Poleg učbenika, delovnega zvezka, priročnika za učitelja in zvočnega gradiva bo za Choices na voljo tudi Active Teach – nova generacija programske opreme za interaktivne table! Delovni zvezek pa je poleg standardne tiskane oblike na voljo tudi v obliki aplikacije MyEnglishLab, s katero si lahko ustvarite svojo spletno učilnico za poučevanje angleščine v 21. stoletju!

o

vn i t k ra

inte

o

rjen t o p

• V učbenikih Choices so sistematično in enakovredno obravnavane vse jezikovne spretnosti, ki jih imajo dijaki možnost še dodatno izpiliti z dodatkom Skills Builders! • na vsaki strani boste v rubriki Language Choice našli povezavo do dodatnih dejavnosti, ki so zbrane na koncu učbenika; • slovnica je vedno predstavljena v kontekstu, z vodenimi dejavnostmi pa učbeniki Choices spodbujajo dijake k samostojni izpeljavi slovničnih pravil; • v rubriki Grammar Alive je slovnica povezana s funkcionalnim jezikom; • besedišče je predstavljeno v semantičnih sklopih, zaradi česar je usvajanje novega besedišča lažje; • Na začetku vsakega modula se dijaki seznanijo z učnimi cilji; • Izjemno podporo pri delu z učbeniki Choices nudi izčrpen priročnik za učitelja, vsaka stran iz učbenika je namreč opremljena z napotki za delo in koristnimi nasveti za dodatne aktivnosti; • Ob koncu vsakega drugega modula so enote Language Review, ki poleg aktivnosti, namenjenih ponavljanju in utrjevanju, sistematično spodbujajo samoocenjevanje; • Na koncu učbenika boste našli tudi 6 tematskih sklopov Culture Choice, v katere je vključena tudi rubrika My Culture Project; • Izjemna odlika novih učbenikov Choices je dodatek na koncu učbenika: Skills Builders, ki sistematično razvija vse jezikovne spretnosti!


POTRJENI UČBENIKI ON SCREEN (založba Express Publishing) Učbenike On Screen odlikuje:

• modularna sestava – v vsaki stopnji je osem modulov, ki jih sestavlja 6 lekcij in rubriki Language Focus in Progress Check,

• vsak modul obravnava določeno temo, ki jo predstavi uvodna stran, kjer so navedeni cilji, besede oz. besedne zveze, ki so povezane s temo in vaje.

• Sledijo rubrike Vocabulary, v katerih se besedišče temeljito vadi in utrjuje z različnimi

vajami in iz različnih aspektov, pri tem pa so sistematično integrirane tudi kolokacije, besedotvorje in frazni glagoli.

• Rubrika Grammar prinaša sistematično predstavljeno slovnico v značilnih okvirčkih, ki pa jo nadgradi z zadostno količino raznolikih vaj za utrjevanje.

• Sledijo Listening Tasks in Speaking Practice, ki jih dopolnjuje rubrika Pronunciation/

Angleščina v srednji šoli

Intonation.

no

int

tiv k a r e

o

rjen t o p


POTRJENI UČBENIKI ON SCREEN (založba Express Publishing) Učbenike On Screen odlikuje:

• V vsak modul so z rubriko Study Skills sistematično vključene strategije učenja, ki pomagajo razvijati avtonomijo dijakov.

• Besedila, ki sledijo v rubriki Reading, s svojo strukturo učijo brati – s specifičnimi

nalogami namreč spodbujajo razvijanje bralnih veščin, kot so skimming, scanning, intensive reading for specific purposes ipd.

• V vsak modul je vključena tudi rubrika Writing, ki sistematično in postopno razvija zmožnost pisnega sporočanja.

• Language Knowledge Sections v vsakem modulu zagotovi dodatne vaje za utrjevanje – open cloze texts, multiple choice cloze texts, word formation ...

• Modul zaključita rubrika Language Focus, ki povzame in poveže celoten modul

ter Progress Check, ki spodbuja samoevalvacijo in omogoča sistematičen pregled celotnega modula.

• Na koncu učbenika najdete Grammar Reference, ki vsebuje pregled slovnice

čez celoten učbenik s podrobno razlago, Curriculum/Culture Spot, ki omogoča medpredmetne in medkulturne povezave in pa Writing Bank, kjer so zbani primeri pisnih sestavkov s koristnimi napotki, razlago in vajami.


Angleščina v srednji šoli

ANGLEŠČINA KOT JEZIK STROKE CAREER PATHS (založba Express Publishing) Nova zbirka Career Paths prinaša kar 27 novih naslovov za poučevanje angleščine za različna poklicna področja! • Vsaka knjiga je sestavljena iz treh delov, saj vsebuje tri različne težavnostne stopnje (A1 – B1), • na koncu vsakega dela boste našli slovarček, kjer je na enem mestu zbrano specifično besedišče določenega poklica oz. profesije, • specifično besedišče je predstavljeno v rubriki WORD BANK, uporabne fraze za vsako posamezno področje so izpostavljene v rubriki USE LANGUAGE SUCH AS! • Vsak naslov v zbirki Career Paths predstavlja učinkovito in uporabno kombinacijo jezikovnih spretnosti ter usvajanja in urjenja specifičnega besedišča.


ANGLEŠČINA KOT JEZIK STROKE Nova izdaja priljubljenega učbenika je namenjen vsem, ki potrebujejo znanje nemščine za delo, povezano s turizmom. Učbeniku je priložen tudi DVD-rom, ki vsebuje video posnetke in dodatne delovne liste k video posnetkom. Učbeniki vsebujejo avtentične vsebine iz priznanih vodičev Eyewitness Travel Guides, na katere spominjajo tudi z značilnim videzom.

aja

izd a n e j novl

Pre

ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES (založba Pearson) V zbirki so do zdaj izšli naslednji naslovi: • Banking & Finance (A1/A2), (A2/B1), • English for IT (A1/A2), (A2/B1), • English for the Oil Industry (A1/A2), (A2/B1) in • English for Nursing (A1/A2), (A2/B1).

Nove vadnice so odlične zlasti za uporabo v srednjem strokovnem in poklicnem tehniškem izobraževanju kot specializirani delovni zvezki, saj se bodo dijaki s pomočjo sodobnih vadnic, ki jih odlikujejo tudi privlačna grafična podoba in obilica slikovnega materiala, seznanili s specializiranim besediščem posameznih strok in jezikovnimi strukturami na osnovni ravni. Vsako vadnico dopolnjuje tudi CD-ROM, na katerem boste našli interaktiven slovar z britansko in ameriško izgovarjavo ter zvočne posnetke v formatu MP3. Priročniki za učitelja so na voljo na spletni strani www. pearsonlongman.com/vocationalenglish, kjer so na voljo tudi dodatni testi in uporabni napotki.

Angleščina v srednji šoli

ENGLISH FOR INTERNATIONAL TOURISM (založba Pearson)


Dodatno

METODIKA JEREMY HARMER - ESSENTIAL TEACHER KNOWLEDGE (založba Pearson)

Edinstveno temeljno delo na področju didaktike angleščine kot tujega jezika izjemnega avtorja! V novem priročniku, ki ga je napisal Jeremy Harmer, boste našli ključne teoretske pristope, praktične nasvete in ideje. Knjigo dopolnjuje tudi DVD, na katerem sta več kot dve uri videoposnetkov: − na posnetkih boste našli demonstracijo ključnih tehnik, − pogovore z več kot 30 učitelji z vsega sveta! V novem priročniku se je avtor posvetil uporabi IKT pri pouku angleščine, poleg tega pa je posebno pozornost namenil učenju najmlajših in uporabi CLIL-a! Priročnik Essential Teacher Knowledge je nepogrešljiv praktičen priročnik za vse profesorje angleščine, idealen pa je tudi kot priprava za TKT!

Ostali priljubljeni priročniki založbe Pearson: How to in The Practice of English Language Teaching! (založba Pearson)


SLOVARJI

LONGMAN DICTIONARY OF CONTEMPORARY ENGLISH (založba Pearson) • Več kot 230.000 gesel, • 165.000 primerov, • jasne definicije, ki temeljijo na uporabi korpusa 2000 najpogosteje uporabljenih besed,

• edini slovar, ki ima označenih 3000 najpogostejših besed v pisni in govorni

LONGMAN ACTIVE STUDY DICTIONARY (založba Pearson)

• Slovar vsebuje več kot 100.000 gesel, • priložen CD-ROM omogoča poslušanje britanske in ameriške izgovarjave, • priložen CD-ROM vsebuje aplikacijo Longman Vocabulary Trainer in Pronunciation Trainer – za učinkovito učenje besedišča in pravilne izgovarjave,

• razlage so jasne in enostavne – temeljijo na uporabi 2000 najpogosteje uporabljenih besed. Z edinstveno aplikacijo Longman Vocabulary Trainer lahko ponavljate in utrjujete svoje besedišče kjer koli in kadar koli – naložite si aplikacijo na svoj mobilni telefon!

LONGMAN EXAMS DICTIONARY (založba Pearson) Izjemen angleško-angleški slovar založbe Pearson Longman, Longman Exams Dictionary, je odličen pripomoček za pripravo na maturo, saj je z vsemi svojimi značilnostmi oblikovan za pripravo na različne izpite na stopnjah od B2 do C2 Skupnega evropskega jezikovnega okvirja! Slovarju v knjižni obliki je priložen CD-ROM s celotnim slovarjem v elektronski obliki, kjer boste našli tudi izgovarjavo in kratek pregled slovnice z interaktivnimi vajami. • Slovar vsebuje več kot 212.000 gesel, • priloge Writing Guide, Topic Activator in Essay Activator, • priložen CD-ROM vsebuje interaktivne vzorce mednarodnih izpitov FCE, CAE in drugih, • priložen CD-ROM omogoča poslušanje britanske in ameriške izgovarjave, • izpostavljeno je zahtevnejše besedišče – t. i. Academic Word List, razlage so jasne in enostavne – temeljijo na uporabi 2000 najpogosteje uporabljenih besed!

Dodatno

angleščini (Longman Communication 3.000),

• več kot 65.000 kolokacij, • več kot 18.000 sopomenk in protipomenk.


SLOVARJI DZS Pri branju vam lahko pomagajo tudi SLOVARJI DZS:

Veliki angleško-slovenski slovar CD-ROM in Veliki slovenskoangleški slovar CD-ROM

Mali angleško-slovenski in slovenskoangleški slovar ter Priročni angleškoslovenski in slovensko-angleški slovar

Slovar Oxford, knjiga 1 in 2


OBVLADAM. KRATKE RAZLAGE

TESTI VAJE Z REŠITVAMI REŠENI PRIMERI NAMIGI & OPOZORILA

Tjaša (15 let), Gimnazija Ledina »Pred šolskimi testi opravim veliko dodatnih nalog. V zbirki Obvladam je učna snov predstavljena na razumljiv in preprost način, prav tako dobrodošle so tudi rešitve nalog, s pomočjo katerih se prepričam o uspešnosti svojega učenja.«

NAPOVEDUJEMO: Od avgusta 2013 na voljo vadnice za 3. in 4. letnik


EPI BRALNE ZNAČKE Najbolj množično bralno tekmovanje v Sloveniji, pri katerem vsako leto sodeluje več kot 50.000 mladih bralcev. Skupaj beremo že od leta 1996!

Vse informacije o bralnih značkah najdete na spletnem portalu Vedež (www.vedez.si).

Epi informatorček nemščina, maj 2013 • © DZS, d. d. 2013 • urednica: Barbara Glavnik • Oblikovanje in priprava: Matej Čačovič • Oblikovna zasnova: Alma Urbanija Bajde, Nejc Drole • vodja prodaje IZZAL: Andreja Kavčič • Izvršna direktorica Divizije založništev: Ada de Costa Petan • Izdala in založila: DZS, založništvo in trgovina, d. d. • za založbo: Bojan Petan • Ljubljana 2013 • elektronska izdaja, prva objava • DZS, d. d., Izobraževalno založništvo, Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana

Epi inf 2013 anglescina  
Epi inf 2013 anglescina  

DZS, Šolski epicenter

Advertisement