Page 1

fiskespecial

Under ytan lurar silvret

Dockskåpet i Vallby

Öppen kyrka med fika Träning på dina villkor

Auktion i Golfladan 2013 mars ÅRGÅNG 14

53

Historien om mina kilon

Vi fredagsmyser inte hemma hos oss!

plus: Vi ska till kyrkan!


www.thermia.se

VÄRMEPUMP NYHET!

Thermia Diplomat Optimum G3 I snart 40 år har vi lett utvecklingen av värmepumpar och nu har vi återigen överträffat oss själva – vår nya värmepump G3 slår knock på hela branschen både när det gäller årsverkningsgrad och varmvattenproduktion. Årsverkningsgrad är det mått som visar hur effektivt värmepumpen arbetar i verklig drift, utslaget över ett helt år, och därmed visar den verkliga besparingen.

Med tillvalet Thermia Online kan du styra och övervaka din värmepump via mobilen eller närmaste dator, var än i världen du befinner dig.

40 ÅR I ENERGIBRANSCHEN!

Stor erfarenhet av jord- och bergvärmeinstallationer

3


veddigevisionen har ordet

Händer det nå’t? En liten rapport från VeddigeVisionen.

det blir? Ja, det är upp till er veddigebor att

foten”. Nåja, den sista var kanske lite inaktu-

bedöma genom att ta del av aktiviteterna.

ell för vår del, men ni förstår tänket.

Ännu så

länge är mycket på planerings-

veddigeVisionen finns

till för att göra

styrelsemötet, som hölls

stadiet så det är lite tidigt att direkt bjuda in

vårt Veddige till en bra och fin plats att bo

hos Maria i lunchrummet på Hemköp,

till de olika aktiviteterna, men en sak kan

och utvecklas på. Har du ideer på hur det

tyckte vi i styrelsen att det kanske var läge

avslöjas redan nu: man kommer att behöva

kan göras får du gärna höra av dig. Lättast är

för en liten rapport till er Veddigebor. Det

böja lite på nacken…

att skicka mail till info@veddige.nu eller ta

Efter senaste

kontakt med någon i styrelsen.

blir ju annars lätt så att pratet kommer i

Skulle allt genomföras som arbetsgrup-

gång ”Jaha, och inget händer det i Veddige,

perna spånat omkring hade vi förmodligen

den där visionen var väl bara snack och lite

knäckt både Visionen och Veddigeborna.

inte att genomföra, men engagemang är

verkstad”

Nej istället följer vi de gamla visdomsor-

bland det viktigaste vi har i ett samhälle.

är att det kommer att

den ”Rom byggdes inte på en dag”, ”Även

hända saker, en del via VeddigeVisionen och

den längsta resa börjar med ett steg”,”Det

andra genom olika intressegrupper. Hur bra

är bättre med en tia i handen än en tjuga i

Men faktum

Alla ideer

och tankar går naturligtvis

Styrelsen för VeddigeVisionen

Valborg vid Järlövs Gård

Um m ★

15

er

N ta

tack till:

innehåll:

ViSKA! ges ut av VeddigeVisionen och distribueras gratis till hushåll i Veddige med omnejd. Lösnummer säljes hos redaktörerna. Pris: 10 kr. Tidningen är befriad från moms och annonsskatt. ANSVARIG UTGIVARE: Sandor Olah, sandor@veddige.nu.

4shape

Händer det nå’t?……………………………………………… 3

DISTRIBUTION:

n

us

fö re

JUni 2013 3 vec ko

r

Ma

ViSKA!

★ NÄs

30 april kl 19.00. Tvååkers spelmän hjälper oss att sjunga in våren vid Järlövs Skans. Vårtal av Lennart Wilén. Valborgsmässoeld – korvgrillning – kaffe - lottförsäljning. Veddige–Ås–Sällstorps Hembygdsförening i samarbete med föreningen Viske Norden.

andreassons åkeri ab

Under ytan lurar silvret………………………………… 4

design elisabeth sundin

Bosses historiska hörna………………………………… 12

dina försäkringar viskadalen-varberg

TJEJKVÄLL I VISKADALSKYRKAN DROG FULLT HUS!……… 18

Eklöws Supermarket

Vi SKA till Kyrkan!…………………………………………… 21

Västsvensk Tidningsdistribution. www.vtd.se.

Elektro Emanuel

Dockskåpet i Vallby.………………………………………… 29

REDAKTION:

Eson Pac

Öppen kyrka med fika……………………………………… 30

HJ rör ab

Träning på dina villkor.…………………………………… 32

HEMKÖP VEDDIGE

AUKTION I GOLFLADAN………………………………………… 34

J-O Bygg Bomiljö AB

Café Kungsängen…………………………………………… 36

Bo Emanuelsson…… 0705-626996……… bo@veddige.nu Sandor Olah………… 0703-742 255……sandor@veddige.nu ADRESS:

ViSKA! c/o O.L.S.A. Viskastigen 46, 432 67 Veddige tel: 0703-742 255, e-post: viska@veddige.nu Internet: www.veddige.nu

PeBe Produkter AB

Detta hände under 2012 inom Veddigekårens

rörfix

område.…………………………………………………………… 38

OMSLAG:

sparbanken varberg

VEDDIGE–ÅS–SÄLLSTORPS HEMBYGDSFÖRENING…… 39

Strängbetong

På gång i Karl Gustav.……………………………………… 40

Varbergs Bostad

Ska ni ha fest, eller?………………………………………… 41

Bengt Hvalgren och Clas Karlsson. Foto: Lena Sandersson. TRYCK: Hylte Tryck AB. Upplaga: 4300 ex. NÄSTA NUMMER: … 15 juni 2013 MANUSSTOPP:……… 1 juni 2013. dOnation: ………… Bg 5113-7859, VeddigeVisionen Prenumeration: … 150:-/år

Varbergsortens elkraft ek.för.

Kommer ni ihåg DEROMEDALAREN?……………………… 41

Veddige Åkeri AB

Historien om mina kilon…………………………………… 42

viskadalens gårdsglass

Vi fredagsmyser inte hemma hos oss!……………… 44

30 april


fiskespecial

Under ytan lurar silvret text och bilder: Lena Sandersson


L

muns laxå genom torget och ut i vallgraven…

axfiskepremiär och snart växer

Varför lyfta fram Viskan som laxfiske-

ett pärlband av fiskare fram

vatten? Ja, varför inte, tänkte jag när jag i

Förhoppningsvis var orsaken en annan till

längs de fyra halländska åarna.

januari läste om Destination Laxaland

att Varbergs kommun inte hoppat på Laxa-

Laga Ni så Äta Vi, vem kan

i Hallands Nyheter. Laholm, Halmstad

land, utan för att Viskan inte är ett Fiske-

inte den ramsan? Uppvuxen i

och Falkenberg har gått samman i projekt

vårdsområde styrt av Länsstyrelsen. Nej,

Åsby och en rullgrusig cykelfärds väg bort

Laxaland för att skapa affärsmöjligheter och

här hade markägarna stridit för att behålla

från Åsbro så klappar det lilla fiskehjärtat,

bygga varumärket starkt. Men Viskan, då?

fiskevården i egna händer och det gör man

även om den egna fångsten inte är mycket

Varför glömde man bort Viskan i Laxaland?

bra. Markägareföreningen TVÅ består av 45

att skryta med bortsett från några idyngel,

Eller gjorde man inte det?

medlemmar som äger mark längs Viskan.

en abborre och några mörtar.

Jag kontaktade en bekant på Falken-

Jag träffar en av dem, Bengt Hvalgren,

bergs Turistbyrå, men där fanns ingen för-

föreningens ordförande och föreningens

klaring till varför Varberg inte nappat. Å ena

laxfiskande sekreterare Claes Karlsson vid

sidan tänkte jag att det fanns en vettig förklaring, å andra sidan så rinner inte vår kom-

Viskans ringlande väg Viskan är 140 km lång, upprinner i sjön Tolken mellan Borås om Ulricehamn. På sin väg mot havet flyter Viskan bl.a genom sjön Öresjön, Borås, Viskafors och Kinna. Den mynnar i Klosterfjorden, i Kattegatt, intill Åsklosters samhälle, cirka 15 km norr om Varberg.


Kullagårdsbro en sen februarisöndag när

positivt på fritidsfisket och har jobbat med

han jobbar. För ett antal år sedan flyttade

solen tittar fram men snö och is fortfarande

att förstärka åbrinkarna, bygga vindskydd

han till en villa i Veddige, just för närheten

ligger kvar.

och grillplatser. De har också engagerat en

till laxfisket som finns bara på Viskans nedre

Vi ville inte bli styrda av Länsstyrelsen utan stred hårt på 1990-talet för att få administrera och sköta fiskevården själva, säger Bengt.

intresseförening kallad Kullagårdsfiskarna

sträckor. Om man letar efter Claes så finns

för att utveckla fisket.

han utmed Kullagårds åbrink från april till

Intresseföreningen har 10-15 riktigt engagerade medlemmar, men varje år säljs

september, vintertid vid flugbindarbordet i villans övervåning och dagtid på jobbet.

Bengt har aldrig fiskat själv, men tycker

ca 35 säsongskort, förutom kort till dem,

Jag fick fiskeintresset med modersmjöl-

det är roligt med det intresse som finns för

som enstaka dagar vill fiska på någon av de

ken man säga, berättar han. Jag växte upp

Viskans silverglänsande läckerbitar. Han

tre fiskesträckorna Högaström, Åsbro och

i Varberg och då fanns där så mycket fisk

är uppvuxen i Kalvhult nära Strängbetong,

Kullagård.

i havet att farmor varje dag kunde gå ner

men bor sedan länge på Kullagård där han

Claes Karlsson är varbergare, vilket hörs

och hämta lite med spöet. Så är det inte

har sitt lantbruk. Markägarna ser mycket

på dialekten, men bodde ett tag i Borås där

idag, men där började mitt enorma intresse, säger han när vi tre går från bron, förbi det gamla pumphuset som sakta förvandlas till


Kullagårdsfiskarnas klubbhus, vidare längs

går upp ungefär 5 mil i Viskan och leker,

Idag är det helt förbjudet med utsläpp.

ån bort mot det nästan nya vindskyddet och

lägger sin rom under stenar i botten. Äggen

Dessutom pågår ett EU-finansierat projekt

grillplatsen på fiskesträckan Kullagård.

blir yngel, ynglen blir smolt som vid 2 års

att återställa alla åar till det de en gång var.

Plötsligt slår en lax i ån och vi ser några

ålder simmar upp till Island där de lever gott

Det görs även för Viskan i projektet Viskans

svaga ringar. Claes blir okontaktbar för

och äter upp sig tills de är cirka 4 år, sedan

Vattenråd, berättar Bengt.

några sekunder, och ögonen glittrar som

återvänder en lax alltid till sin födelseå, för-

det kalla vintervattnet. Jag undrar om hans

klarar Claes.

hjärta bultar extra och han nickar innan han

Jag undrar hur det står till med vatten-

Laxen har återvänt till Viskan där även abborrar, gäddor och havsöringar nu trivs och lever gott.

kvaliteten efter de stora textilindustriutsläp-

Som fiskevatten är nu Viskan helt fan-

Det kan vara en bese, en gammal lax

pen från industrialiseringen på 1800-talet.

tastiskt, säger Claes, som drar upp ett par

som blivit kvar över vintern. Normalt går de

Laxen i Viskan var nästintill obefintlig, och

fina fiskar om året och äter med glädje, rökt

ut i havet och kommer tillbaka till våren och

Nissan sägs ha varit ännu värre drabbad.

eller tillagad på annat gott sätt.

sommaren, men vissa står kvar i ån. Laxarna

Under 1940-talet krävde man reningsverk i

fortsätter berätta.

allt högre grad och 1969 kom den nya Miljöskyddslagen.

Rekordlaxen metades upp vid Åsbro Sedan man började föra fångststatistik är rekordhållaren just nu Ralph Frykman, Varberg. Laxen vägde 12,8 och togs på mete vid Åsbro 2006. Fångststatistik http://kullagard.homeip.net/


Viskanlax med vårkänslor • Antal portioner: 4

• 2 msk olivolja

fisken. Lägg alltsammans på en plåt

• Färdigt på: 40 min

• 1 röd chilifrukt

eller i en stor ugnsfast form. Ringla

• 1 st hel laxsida utan skinn (700 g),

• Flingsalt och nymald svartpeppar

över honung, pressa över lime, soya

• 1 kruka färsk koriander

och olivolja. Hacka chilin fint och

• 3 msk flytande honung

Lägg laxsidan på ett bakplåtspapper

strö den ovanpå. Strö på salt och

• Saft från 1 lime

och vik upp papperet så att det blir

peppar. Ugnsbaka i 175 grader i

• 1 msk japansk soya

som en form som är något större än

ca 30 minuter. Strö på koriander.

tja, det går ju bra med köpelax…

Gräddstuvad salladslök • 2 st salladslök eller ½ purjolök

Ansa och skär löken i fina skivor

minuter så att såsen blir krämig.

• Smör

och fräs dem i margarin eller smör

Smaka av med salt och peppar.

• 3-4 dl vispgrädde

i en kastrull. Häll på grädden

Servera gärna med pressad

• Salt och peppar

och låt alltsammans koka i några

potatis och sockerärtor.


Jag undrar hur man som fiskare ser på

internet är tydliga tecken på att fisket idag

fiskar utan hullingar på kroken för att inte

konkurrensen om de silverglänsande läcker-

främjas som en social aktivitet. Inte många

skada fiskens mun.

heterna som finns där under ytan. Vill man

fiskar idag för sitt uppehälle.

verkligen utveckla fritidsfisket, undrar jag och Claes är tydlig.

Kullagårdsfiskarna välkomnar fler med-

Det händer också att jag slänger tillbaka

lemmar och i vår har man en gemensam grill-

lax jag fångat. En gång fick jag upp en stor

och städdag. För att fiska behöver man inte heller vara medlem.

Det är en förutsättning för sportfisket

hona sprängfull med rom, gissade jag, och

att det sker en återväxt, och vi skulle mer

hon fick gå i igen och har säkert bidragit till

än gärna se fler ungdomar och även kvin-

kommande år, berättar Claes och tillägger

fråga, ta råd från oss som finns där. Och

nor utmed sträckorna. Ungdomarna fiskar

att man i september när honorna är fredade,

Lena, jag hoppas du kommer på premiärda-

Det är bara att dyka upp, kom ner och

gratis upp till 15 år och alla vi som brukar

gen den 15 april. Då är grillen tänd. Laxfis-

fiska här är redo att hjälpa nybörjare som

kepremiären är nästan en helig dag, precis

kommer.

som älgjaktspremiären, säger Claes när vi skiljs åt hemma i hans tvättstuga efter ett

Att Kullagårdsfiskarna och markägarna

studiebesök uppe i flugbindarverkstaden.

bygger grillplatser och vindskydd samt underlättar köp av fiskekort via SMS eller

Lena Sandersson

Under ytan på Claes Karlsson: Ålder

55

Född/uppvuxen Bor Carina – en kärring mot strömmen

Det är skralt med kvinnor längs ån, men de är mer än välkomna säger både Claes och Bengt. En som prövat lyckan och dragit upp några fina laxar är Carina Nilsson . Vad är det bäst med att fiska lax? – Jag tycker det är rogivande att fiska lax vid Viskans strand och när hugget kommer börjar spänningen. Ska jag få upp Viskans silver?! Och när laxen är uppe, sprider sig en skön känsla i kroppen. Det är ett härligt sätt att ladda batterierna i denna härligt sköna natur.

Varberg

i Veddige

Under ytan på Bengt Hvalgren:

53

Förhållande till Viskan:

Ålder

fritidsfiskare och sekreterare i Markägareföreningen TVÅ Största fångst: 10 kg lax i Viskan 2007 Favoriträtt: Bruna bönor och fläsk!! Dryck: Ett glas vin, dock inte till favoriträtten då… Varför fiska? Avkopplande, mitt andningshål, rekreation, bra kamratskap, vara i naturen. Jag vill vara nära vatten. Jobb: IT-chef, Borås Stad Familj: Frun Marie, gemensamma döttrarna Therese och Beatrice samt fruns Henrik och Helena.

Född och bor i

Veddige

markägare som inte gillar att fiska Största fångst: Min sambo! favoritRätt: Spagetti och köttfärssås Dryck: Mjölk Varför inte fiska? Kräver mer tålamod än jag har, tråkigt och jag är mer intresserad av fotboll. Jobb: Lantbrukare, nyligen pensionerad lantbruksmaskinsoch traktorsäljare på Veddige Bil & Traktor. Familj: Sambon AnnKristin och döttrarna Ida och Lina. Förhållande till Viskan:


Unga Sportfiskare Vilka fiskar lurar i Viskan? Inte bara laxar lurar i Viskans vatten. Beroende på vad du lockar med kan du fånga gäddor, abborrar, id, mört och inte minst havsöringar.

Du som fyllt 13 år kan vara med i Sportfiskarnas ungdomsorganisation Unga Sportfiskare. De ordnar flera fiskeläger och ledarutbildningar varje år. Ett perfekt sätt att upptäcka svenska fiskevatten och kanske hitta nya vänner att upptäcka andra laxvatten i världen. www.sportfiskarna.se

Hört på bygden Munkarna anlade Ås kloster just på grund av tillgången på lax. De fiskade så mycket lax i Viskans mynning att nunneklostret som låg uppströms blev utan. Nunnorna klagade hos biskopen i Lund.


Alla under 15 år fiskar gratis • Gratis för dig under 15 år och billigt nöje för alla • Dygnskort Åsbro 50 kr, Kullagård-Högaström 100 kr • Årskort 1300 kr • Fixa fiskekortet på nätet • Det har aldrig varit enklare att lösa fiskekort än nu. Årskortet köper du på www.iFiske.se och dygnskort genom att SMS:a (koder och exakta fiskeregler finns på www.iFiske.se)

Sportfiskarna är den största organisationen. Som medlem får du Sveriges största fritidsfisketidning 5 gånger om året samt rabatter på försäkringar och i fiskeredskapsbutiker. Läs mer på http://www.sportfiskarna.se/

Claes tre snabba tips för lyckat laxfiske • Kastfiske är lättast, så välj ett bra haspelspö med 0,40-0,50 mm lina för att klara laxens motstånd. • Bästa drag är orange spinnare eller wobbler och du ska låta det gå djupt ner, där står fisken. • Rör på dig, byt plats ofta. Det är aldrig fisken som letar upp ditt drag, det är du som får leta upp fisken.

Fiskeregler Markägareföreningen TVÅ • Fiskekort, för alla över 15 år • Fiskesäsongen börjar 15 april och slutar 30 september • Dra max 3 laxfiskar per dag • Du får fiska på anvisat strandområde, inte från båt eller Kullagårdsbro. • Rapportera din fångst på listorna vid Kullagård, Högaström eller Åsbro. • Fler fiskeregler hittar du på www.iFiske.se

Upp till 13 år – låna gratis hela sommaren! Ett unikt samarbete mellan Abu Garcia, Sveaskog, Unga Sportfiskare, Sportfiskarna och utvalda sportfiskebutiker över hela landet – närmaste från Viskan är Skene Järn. Detta ingår: • Lån av ett Abu Garcia haspelset eller inkapslat set • Gratis medlemskap i Unga Sportfiskares förbund, Sportfiskarnas Ungdomsförbund • Trygg Hansa olycksfallsförsäkring ingår när du registrerat ditt medlemskap • Fiskefilmen FISKA! FISKA! FISKA! • 32-sidig fiskehandbok • Sportfiskarnas medlemstidning Svenskt Fiske • Fiskekortet Upp till 13, från Sveaskog och Sportfiskarna För att få detta paket behöver du bara betala 150 kr i deposition och underteckna ett låneavtal tillsammans med målsman. Upp till 13 är

Kullagårdsfiskarnas Intresseförening www.kullagardsfiskarna.n.nu/ Allt om aktiviteter och hur du blir medlem samt bra fiskelänkar finns här.

Närmaste butik för dig som vill pröva lyckan i Viskan är: SKENE JÄRN AB, VARBERGSVÄGEN 31, 0320-19500 Kampanjen börjar 15 maj och du får låna grejerna till 15 augusti – vilket sommarfiskelov! www.sportfiskarna.se


Bosses historiska hörna Mina berättelser bygger på uppgifter från historisk litteratur men också mycket från gamla tidningsartiklar och berättad muntlig tradition. Det är alltså inget vetenskapligt dokument. Jag hoppas komma sanningen så nära som möjligt.

förvandlade våra kronogårdar till frälsegår-

sitta på furstebänken med nummer fem i

Karl XI i Knäred. Den svenska armén hade

dar. Till Ås kloster hade människor, som

rangordning, eftersom hon nu var hertig

flytt från danskarna i Skåne till Sölvesborg.

var rädda för skärselden, under Medeltiden

av Bremen, Verden och Pommern, furste av

När kungen fick höra, att Halland hotades

donerat en mängd gårdar. Till slut var klos-

Rügen och herre över Wismar.

av en mindre dansk trupp, beslöt han sig för

tret ägare till 242 gårdar.

I förra numret av ViSKA hade vi lämnat

att dra sig norrut för att hindra danskarna

Så kom övergången från katolicismen

II Adolf stupade 1632. Den 7 december 1644

att gå mot Göteborg och Nya Älvsborgs fäst-

till Luthers evangeliska läror. Klostrets

fyllde drottning Kristina arton år, blev

gårdar övertas på 1530-talet av den danske

myndig och fick börja regera. Den mest

kungen.

praktfulla fest svenskarna någonsin hade

ning. Den svenska hären passerade Växjö. En bit längre norrut vände man söderut igen.

När danskarna tvingas överlämna Hal-

bevittnat, var drottningens kröning, som

Ljungby passerades. När den svenska armén

land till Sverige, hamnar dessa gårdar under

inträffade först den 20 oktober det svåra

kommit till Knäred, lämnade vi i förra

den svenska kronan. Gårdarna blir krono-

nödåret 1650.

numret av denna tidning Karl XI.

gårdar. Själva klostret blev en Kungsgård.

Svenskarna hade tänkt göra ett mycket

I Varbergs kommun fanns två sådana, Ås

överraskande anfall mot den mindre

klosters kungsgård och kungsgården vid

varande danska styrkan. Tyvärr hade den

Lindhof.

danskvänlige prästen i Knäred troligen sänt

Nere i Tyskland pågick det Trettioåriga

RÄKNINGARNA KOMMER.

Vi hade fått en hel del markområden i Trettioåriga kriget, men det hade kostat. Drottning Kristinas kröning hade också

iväg en budbärare, som skulle varna dans-

kriget. Detta avslutades med den Westfa-

gjort stora hål i kassakistan. Under kriget

karnas härförare, den skotske översten Jacob

liska freden 1648, då Sverige fick hela Vor-

i Tyskland hade armén stridit på kredit.

pommern med Usedom och Rügen samt

Vapen och förnödenheter hade upphandlats

Här lämnar vi för tillfället Karl XI för

delar av Hinterpommern med Stettin, Garz,

utan kontant betalning. Av rika personer

att se, vad som hänt i Veddige efter det, att

Damm, Gollnow och ön Wollin. Vi fick

hade man lånat pengar.

vi blivit svenskar efter freden i Brömsebro år

staden Wismar med fästningen Wallfisch

Duncan.

Efter kriget får vi ofta hit tjänstemän

1645. Vid den fredsuppgörelsen skulle vi bara

samt amten Poel och Neukloster. Till Sve-

och andra, som hade sina rötter i de tyska

vara svenskar i 30 år. Vårt landskap hade

rige lämnades också stiften Bremen och

nyvunna kolonierna. I Tyskland hade Sve-

lämnats i pant för att tullfrihet och passagen

Verden som hertigdömen. Staden Bremen

rige också fått ett universitet i Greifswald.

genom Öresund skulle upprätthållas enligt

skulle dock vara en fri stad. Dessutom fick

Det var under de 167 åren, som vi hade det,

danskarna löfte. Efter freden i Roskilde 1658

vi amten Wildeshausen och Thedinghausen.

Sveriges äldsta universitet, grundat redan

blev vi svenskar på riktigt.

Sverige var nu en stormakt.

1456. Många svenskar kom att studera där.

Vår första svenska regent över Halland

Till Veddige kom så småningom släkten

VEDDIGE EFTER 1645.

under Nya tiden, drottning Kristina, fick

von Döbeln, som hade sina rötter i Greifs-

plats i den tyska riksdagen. Hon skulle

wald, där anfadern Johann Döbel var han-

I Veddige hände nu en hel del, som

12

Kristina var bara 6 år, när fadern Gustav

ViSKA! 2013-1


delsman, gift med handlaredottern Magda-

som hade 1 mantal betalade en viss skatt.

till Adrian Tripp. Pengarna hamnade troli-

lena Stillow. Mer om denna släkt kommer

Många gårdar var bara på ½ mantal eller

gen i den svenska kassakistan.

senare.

mindre och betalade skatt därefter. Detta

Berendt Wolfradt bodde troligen kvar

innebar, att de tre fordringsägarna kanske

i Pommern. Han avled 1660 och gravsattes

nu blev innehavare av över tusen gårdar.

i Stralsund. Denne Wolfradt fick gårdarna

FORDRINGSÄGARNA.

Strax efter krigsslutet kom tre män till

Stig Tornehed berättade i sin bok Under

i Sverige för varuleveranser till svenska

Sverige med väldigt stora räkningar. De

samma himmel, att Adrian Tripp uppbar

hären. Sonen Herman Wolfradt kom dock

mottogs förstås av kanslern Axel Oxen-

skatteräntor från bland annat 67 hemman

att bosätta sig i Sverige på en av sina gårdar,

stierna, som styrde ihop med drottning

i Onsala. Av dessa är kanske Mårtagården

nämligen Torstorp i Grimetons socken.

Kristina. De tre männen var Adrian Tripp,

den mest kända.

Daniel Schlegel och Berendt Wolfradt.

Adrian Tripp var en köpman från

Denna gård hade tidigare brukats av kommendanten på Varbergs fästning,

Axel Oxenstierna kunde bara visa upp

Nederländerna, som sålt vapen och förnö-

Mogens Mormand. Herman Wolfradt för-

en tom kassakista. Han erbjöd de tre her-

denheter till den svenska hären i Tyskland.

vandlade Torstrups säteri, som det hette på

rarna annat än pengar. Staten hade ju en

Han var svärson till den kände industriman-

den tiden, till släktens huvudgård. Herman

mängd kronogårdar. En hel del fanns i Hal-

nen Louise de Geer, som med sina valloner

Wolfradt fick svenskt adelskap. Han ägde

land. Det var ju genialiskt att ge bort dessa,

fick fart på järnhanteringen i Sverige.

även gårdar uppe i Nösslinge.

då Halland skulle återlämnas till Danmark

Åke Carlsson har också i sin bok om

år 1675. Det blev nog också en del gårdar i

Torpa nämnt Adrian Tripp som en ägare till

andra landskap.

en gård där.

DANIEL SCHLEGELS GÅRDAR I VEDDIGE.

Daniel Schlegel är mest intressant för

När kontrakten var färdigskrivna, hade

När kontrakten var klara, var Adrian

oss veddigebor, då många av hans gårdar

Adrian Tripp fått gårdar, som motsvarade

Tripp redan avliden. Hans arvingar fick

kom att ligga i det som en gång var Veddige

357½ mantal. Daniel Schlegel erhöll 211

uppbära dessa skatteräntor. Det blev en lång

kommun. År 1652 övertog han kronoegen-

mantal och Berendt Wolfradt 191½ mantal.

avbetalningsplan. Den sista avbetalningen

domen Björkhult med full äganderätt. När

Tillsammans fick de kronoegendomar till ett

gjordes på nyåret 1939. Så sent som 1957

gården nämns under den danska tiden 1592,

värde av 760 mantal.

kvarstod dock en summa på kronor 1783:80.

heter den Birchholt. Längre fram blev det

Man kunde inte längre finna några arvingar

mode, att ge alla herrgårdar eller sätesgår-

Ett mantal var en typ av taxering. De,

i Grimeton på den tiden, då det behövdes många hästkrafter och mycken arbetskraft. Gården blev huvudgård för Berendt Wolfradt och hans son Herman. De var från Pommern. Gården hade tidigare brukats av kommendanten på Varbergs fästning, Mogens Mormand. Under den danska tiden hette den Torstrups säteri.

Torstorps gård

ViSKA! 2013-1

13


Kurt Persson till vänster visar ”Tisdagsgänget” från Veddige resterna av Kungsäters gamla kyrka, där bland annat Peder Reuterström blev begravd vid sin död 1668. Det var denne Peder, som 14 år gammal år 1647 red ut i floden Rhen och med några pistolskott sänkte två kejserliga galejor. Övriga på bilden är från vänster Göran Svensson, Stig Persson, Ingemar Johansson och Lasse Danielsson.

dar ändelsen holm. Gåsevad i Kungsbacka

1, 3 och 4 och i Vabränna No 2, 3 och 4.

stället för att betala sina skatter till kronan,

kommun blev Gåsevadsholm. Björkhult

Gården Lobergsslätt och Kulla No 2 ingick

skulle de nu betala till en man i Pommern.

blev längre fram i tiden Björkholm, som för-

i kontraktet liksom Västra och Östra Hed

vandlades till en sätesgård. Ett säteri var ett

samt gårdar i Veddige by, Ramstorp, Moa

säte för en adelsman.

och Låke. I Qvarnome var det gårdarna No

Jag har tyvärr inga uppgifter om, när

Daniel Schlegel var kommerseråd i

2 och 3. Syllinge No 3 och Thårstorp No 4

Daniel Schlegel avlider. Efter hans död över-

Pommern. Han hade nog lånat ut pengar till

ingick också liksom en ensamgård Sjöaslätt

tas gårdarna i Veddige av hans dotter Cata-

svenskarna. Schlegel vistades nog inte i Sve-

och nästan hela Björkhults by.

rina Regina och hennes man, Daniel Schle-

Det är nästan lättare att räkna de gårdar,

gels svärson, det pommerska regeringsrådet

upp av svenska tjänstemän, som med dessa

som inte ingick i Schlegels ägande. Bakom

Simon Rosenhand. Denne hade tidigare haft

avbetalade skulden till kommerserådet. Den

dessa siffror döljer sig betydligt fler gårdar.

ett annat namn. Namnet Rosenhand fick

rige. Skatten från hans kronogårdar togs nog

sista avbetalningen gjordes 1823. Det var

På Drared No 1 fanns exempelvis tidvis

han, när han adlades. Rosenhand förvand-

ganska långa avbetalningsplaner. Vid Björk-

3 gårdar. På Drared No 3 fanns 2 gårdar.

lade Björkhult till en sätesgård. Paret får en

holm står en sten, som har årtalet 1650.

Utgår man från verket Hallands Landsbe-

dotter, som får namnet Christina Rosenhand.

skrifning 1729, finner man 34 gårdar, som

I Elgenstiernas Adelskalender läser man,

hade ägts av Daniel Schlegel. Dessa gårdar

att ätten adlades den 21/2 1648 och intro-

I Wallby Österby var det gårdarna, No

drabbades aldrig av Karl XI:s reduktion och

ducerads på Riddarhuset 1649. Ätten är

1, 4 och 5. I Wallby Västerby var det No 7,

indragning av kronogods, då det inte rörde

numera utdöd.

9 och 11. Sedan var det Hveinge gård och

sig om donerade gårdar.

SCHLEGELS GÅRDAR I VEDDIGE.

Ätten hade sina rötter i Tyskland. Bar-

Telnebacka, som var delat på 4 gårdar. I

För bönderna var det nog nu ingen

tolomeus Mathael var rådsförvant i Anklam.

Drareds by var det No 1 och 3. Sedan var

större omställning. De var arrendebönder. I

Sonen Gregorius Mathael var rådsförvant

det Kantabur No 1. I Järlövs by var det No

14

ARVTAGERSKAN.

ViSKA! 2013-1

i Stralsund, gift med Margareta Bolten.


Gården Stackenäs vid Fävren enligt en oljemålning. År 1874 utbröt en vådeld, som lade den gamla huvudbyggnaden i aska. Enligt historien var det en dräng, som varit och köpt för mycket brännvin och lite fotogen. Vid användning av fotogenen var han oförsiktig. Fotogenen antände något föremål, och snart stod hela huset i ljusan låga. Två pigor och en hund lär ha blivit innebrända.

Deras son, Nikolaus Mathael, var rådsför-

var född i Stettin 1628. De gifte sig 1647.

är dessa, som finns på Björkholm, när Karl

vant i Stralsund. Han avled i pesten 1629.

Catharina Regina avled redan 1663, 35 år

XI några år senare dyker upp i Veddige. Det

Nikolaus var gift med Catharina Tessin.

gammal. Paret hade 4 söner och 3 eller möj-

hade alltså hänt en hel del i Veddige, sedan vi

ligen 4 döttrar. Även hustrun blev begravd

blev svenskar 1645. Våra kronobönder hade

i Stettin.

blivit frälsebönder. Det hade också kommit

Deras son hette Simon Mathael. Det var denne, som blev adlad och fick namnet Rosenhand. Han skrevs till Venzvitz i Pom-

Det verkar, som om svenskarna långt

lite fint folk till Björkholm, människor, som

mern samt genom gifte till Björkholm i Ved-

före Westfaliska freden 1648 har tagit kom-

skulle komma att under mer än tvåhundra

dige socken i Halland. Simon Rosenhand

mandot i Pommern, där de bygger upp en

år styra och ställa i vår församling.

var född den 31/5 1613 i Stralsund. Han blev

administration.

redan 1636 sekreterare i svenska räntekam-

Ovan nämnda människor bodde nog

maren i Pommern. Den 1/6 1639 blev han

aldrig på Björkhult, som nu ändrat namn

referendarie i pommerska statskonseljen. År

till Björkholm.

1641 var han arkivarie i pommerska arkivet. Prins Carl Gustaf, sedermera konung Carl

På Björkholm bodde troligen näste ägare, som var dottern Christina Rosenhand.

X Gustaf, anställde honom som geheimesekreterare 1644. År 1647 befordrade Carl Gustaf honom till geheimeråd och senare

STACKE JUNKRAR.

Innan jag går över till att skriva om Karl XI:s krig mot danskarna, skulle jag villa berätta om ett par officerare i hans armé, eftersom de kom från en plats i vår närhet. De här gossarna kom från Stackenäs

CHRISTINA ROSENHAND PÅ BJÖRKHOLM.

vid Fävren. Gården ligger idag i Varbergs kommun. Den låg tidigare i Västergötland i

assistansråd i Pommern, vad det nu betyder.

När Simon Rosenhand avlider 1668, går

Skedeskamma socken som senare blev Karl-

Året därpå blev han adlad och den 2/12 1649

säteriet Björkholm i arv till dottern Chris-

Gustav. Här kommer en kort beskrivning av gårdens historia och dess invånare.

regeringsråd i Pommern. Han avled den 1/6

tina Rosenhand. Hon var nog det yngsta

1668 och begravdes i S:t Jakobs kyrka i Stet-

barnet. Christina gifter sig med den svenske

Omkring år 1600 bodde Peder Börjes-

tin. Hans hustru Catarina Regina Schlegel

adelsmannen Paul Rudebeck, född 1657. Det

son Stutt på Stacked, som gården då kal�-

ViSKA! 2013-1

15


lades. Som löjtnant stupade han i slaget

lood överfallen av borgerskapet, som drog

vid Dirschau 1627. Det var i det slaget, som

honom ur sängen. De högg av hans armar

Gustav II Adolf fick en kula i axeln.

och ben och sänkte ner hans kropp i ett hål i

Peder Börjesson hade ingått adligt gifte

isen på den frusna floden intill staden.

med Karin Svan. Det var nog denna kvinna,

Kerstin återvände nu hem till Stacked

som köpte gården Stacked och gjorde den

med sina tre små barn i andra giftet. Det var

till frälsegård. Barnen adlades samma år,

dottern Karin och sönerna Göran och Olof.

som fadern dog. Det var på grund av faderns

Det är dessa båda söner, som kommer att gå

utmärkelser i kriget. De fick nu namnet Gyl-

till historien som ”Stacke junkrar”.

lencornett.

Det går många fantastiska historier och

Sonen Arvid Gyllencornett skrev sig till

skrönor om dessa. Rensar man bort det

Stacked men bodde mest på sina gods vid

värsta, kvarstår dock det, att de var entusi-

Skara. Han stupade i Skåne under kriget

astiska jägare, träffsäkra skyttar och tappra

med danskarna 1644. Arvid Gyllencornett

krigare. Båda deltog med utmärkelser i Karl

ligger begravd i Skara domkyrka. Gustav

XI:s krig mot Danmark. Jag återkommer till

Horn förde befälet över denna trupp i Skåne.

detta senare.

Samtidigt härjade Lennart Torstensson på Jylland.

Till slut lämnar jag en liten förklaring till namnet Stacked. Gården låg på en kulle,

Systern Kerstin höll till på gården

som liknade en höstack. Ett ed är näset

Stacked. Som ung gifte hon sig med löjt-

mellan två sjöar. Stacked låg mellan Fävren

nant Göran Falck. Hon följde med sin man

och Varlasjön. Senare förfinades namnet till

till Tyskland under Trettioåriga kriget. De

Stackednäs, vilket med tiden avslipades till

bodde i Wismar, där barnen Peder och Brita

Stackenäs.

föddes. Göran Simonsson Falck, som nu avancerat till överstelöjtnant, stupade redan 1637 i Wismar. Brita blev ett sorgebarn för modern. Hon hade en otidig förbindelse med en ”bonde av fläckad ätt och dåligt ryckte”.

Karl XI hade nu kommit till Knäred. I hans trupp fanns bröderna Göran och Olof Silfverlood från Västergötland. Karl XI hade 1676 för första gången skri-

Peder följde med den svenska hären i

vit ut hallänningar som soldater. Mest var

Tyskland, Han var född 1633. När han var

det båtsmän i norra Halland. Det var lite för

14 år gammal år 1647 red han ensam i hela

tidigt, att lita på dessa ganska nya landsmän.

arméns åsyn ut i Rhen och sköt med pistol-

Den danska hären, som bara var på 3000

skott i vattenlinjen två kejserliga galejor i

man, hade inte stannat vid Laholm och

sank. För detta fick han av fältmarskalk

inväntat huvudstyrkan. Den skotske övers-

Wrangel löfte om adelsbrev. Som adlad hette

ten Jacob Duncan trodde, att han lätt skulle

han Reuterström.

kunna ta Halmstad också. Han hade sänt en

Peder Reuterström gifte sig med sin styvfaders halvsyster Ingrid Silfverlood. Han dog på Stacked redan 1668 och blev begravd i Kungsäters gamla kyrka.

budbärare till Johan Hård i Halmstad och uppmanat denne att kapitulera. Landshövdingen Johan Hård skulle komma att bli osams med kungen. En sak,

När Göran Simonsson Falck hade stupat,

som retade denne var, att milstenarna, vilka

gifte Kerstin om sig med ryttmästaren Bengt

under 1660-talet uppsattes vid Kungsvägen

Olofsson Silfverlood. Hon följde även denne

genom Halland, hade fått fel monogram

man ut i kriget. Vi är nu framme vid Carl

längst ner på stenen. I stället för Karl XI:s

X Gustafs krig i Polen. Bengt Silfverlood

monogram stod det I H. Förr skrevs J som I.

blev kommenderad att med sin bataljon inta

IH var alltså Johan Hårds monogram. När

staden Cladowa. Han låg i underhandling

kungen påtalade detta, svarade Johan Hård,

med borgarna i staden, om att de skulle ge

att IH stod för i Halland.

sig.

Hur det går i det stundande slaget, får Under långfredagsnatten, när manska-

pet låg i djupaste sömn, blev Bengt Silfver-

16

TILLBAKA TILL KARL XI.

ViSKA! 2013-1

jag berätta i nästa tidning. Bo Emanuelsson

Under det fredliga 1660-talet förbättrades Kungsvägen, som gick mellan handelsplatserna vid havet. Den äldre Via Regia gick i det inre av Halland. Det var den vägen, som passerade Viskan vid vadstället mellan Kullagård och Skansen. Kungsvägen uppmättes. På var fjärdedels mil satte man upp en sten. Vid varje hel mil försågs stenen med en kunglig krona och Karl XI:s monogram, som denna sten, som står vid Kvibille gästgivaregård. Stenarna bär årtalet 1666. Längst ner läser man I H, som står för Johan Hård, vilken var landshövding nu i Halland. Kungen blev sur, när han fick se Hårds initialer på ”kungastenen”. Denne svarade, att IH står för ”I Halland”.


ViSKA! 2013-1

17


TJEJKVÄLL I VISKADALSKYRKAN DROG FULLT HUS!

18

ViSKA! 2013-1


N

är det åter var dags för en tjejkväll i Viskadalskyrkan, blev kyrkan så full att vi fick begränsa antalet besökare. Kanske orsaken berodde på att vi denna gång hade besök av en intressant gäst, Pamela SjödinCampbell från Göteborg leg. psykoterapeut och författare. Hon talade över ämnet ”Sann självbild” vilket innebär ”att min självbild är mer som en mask som täcker över min unika identitet. Varför masken finns där är intressant att titta på. Men att jag kan och hur jag kan befria min unika identitet är viktig så att min självbild ska bli mer sann för mig och andra och att jag blir mer i balans i mig själv och i min relation.” Pamela Sjödin-Campbell talade också om sin tro och att hon arbetar som egen företagare. I drygt tio år har Marie Oscarsson och Christina Johansson anordnat dessa TJEJKVÄLLAR med olika teman. Kvinnor i alla åldrar är välkomna. Syftet är att man ska kunna få en egen kväll mitt i veckan , där man får äta lite gott och umgås. Vi vill ge tillfälle till gemenskap och en intressant föreläsning. Tjejkvällarna är väldigt uppskattade! Vi kommer att ha ytterligare en Tjejkväll den 25 april. Då får vi besök av Lotta Bornö, som bor i Veddige. Ämnet är ” Mitt i livet”. Lotta Bornö kommer att berätta om när hon fick leukemi och hur hon blev frisk. Hon har även gjort en skiva och kommer också att ge smakprov ifrån den. Missa inte detta tillfälle!


Julkonsert med Tongivarna

Även om julen är passerad sedan länge och vi ser fram emot våren i högsta grad, kommer här en rapport från en av julens fina gudstjänster.

karna. Till min stora glädje hade de med

great thou art” (”O store Gud”) och Elvis

en av mina favoriter ”Koppången” Alla fyra

kom och drog i innan refrängen. I andakten

tjejerna sjöng och det vara bara att luta sig

pratade dagens predikant Martina om ett

tillbaka och njuta… Eftersom julen är bar-

smyckeskrin och vad som finns i det. Hon

nens högtid så bjöd de fram tre små flickor

jämförde smyckena med årets dagar, de

som sjöng ”Jag har en tro på allt det där som

dagar som varit under året och de dagar som

julen är”. Dick ”Elvis” Zetterlund kom gåendes

Julkonserten med Tongivarna bjöd på

fram i gången när låten ”Wooden heart”

och hur vi ser på det som är våra liv. Ton-

härlig julmusik och sång i Sällstorps väl-

började spelas. Han var utklädd till Elvis och

givarna avslutade med stämningsfulla ”O

fyllda kyrka. Fyra solisttjejer sjöng i kör och

riktigt ”amerikansk”. Han snackade på bred

helga natt”. Martina tackade Tongivarna så

solo om vartannat, medan killarna i orkes-

amerikanska, för Elvis kan ju ingen svenska,

mycket och sa att vi är vana vid uppståndelse

tern spelade bas, keyboard, trummor och

eller…? Han fortsatte med ”Blue Christmas”

i kyrkan, men att Elvis är uppstånden, det

Gunnar Henriksson själv på dragspel. De

tillsammans med tre av solisterna. Innan

visste vi inte!

var tillsammans 10st som underhöll försam-

Elvis började nästa låt tittade han på orkes-

Några av de kommentarer jag hörde

lingen i 1½ timme.

tern och frågade ”Are you ready?”. ”Oh, he

efteråt var ”Fantastiskt härligt” och ”Det här

sleeps” sa han om Gunnar som tittade på

vill vi ha mer av”!

Rebecka spelade gitarr och sjöng ”Ave Maria” så stämningsfullt och vackert att vi knappt vågade andas där vi satt i bän-

20

kommer vilka vi inte vet något om. Vad av innehållet i skrinet - i livet - som vi värderar

ViSKA! 2013-1

sina noter. Innan andakten sjöng solisterna ”How

Marie Friberg Antonsson


Vi SKA till Kyrkan!

Vi sKa tiLL KyrKaN!

NÄr VI LÄNGtar efter VILLKOrsLös KÄrLeK… är det därför vi Bildar par? är det därför vi gifter oss? Kan det vara så att vi i förälskelsen ser en människa, som vi hoppas kan ge oss samma kärlek vi fick av våra föräldrar? eller

får vi chansen att bli älskade trots de brister som kommer fram med tiden.

hela den kärlek, som våra bristfälliga

Jesus lovade vara med sina

föräldrar kanske inte alltid

elever ”alla dagar till tidens KrIstINa OCH JeNs

förmådde ge? Det är ju inte

slut”. Hans löften är starka,

bröllpsfingrar.

helt ovanligt att vi dras till

även när våra löften, trots

någon som påminner om

alla förhoppningar, visar

ens ena förälder, med den

sig svaga. Ibland blir vi

förälderns både bättre och

tvungna att kämpa med

mer problematiska sidor?

förlåtelsens fråga, inte

I den mer mogna

bara inom äktenskapet,

kärleken har vi kanske

utan också efter, när det inte

förstått att man kan ha

håller. Men trots allt, den kärlek

det tillräckligt bra ihop, trots att

jag en gång fastnade för kanske också

ursprungsdrömmarna aldrig helt uppfylls.

är värd att fortsätta kämpa för…

Men kan det vara någon särskild vits med att gifta sig?

I fastetid och Påsk får vi i varje fall se hur Han kämpade för oss och blev levande igen när han hade skaffat

Kanske är det så att vi mår bra av äktenskapet som en ram; att vi har fattat ett beslut. Att lova kärlek är ju trots allt inte samma sak som att lova ständig förälskelse. Vid en vanlig vigsel i Svenska

förlåtelsen åt oss. Där kan någon ibland ana källan till all villkorslös kärlek… Läs gärna: Getting the Love You Want - A Guide for Couples

kyrkan kan man få höra om ”kärlekens gåva och ansvar” – alltså

av Harville Hendrix (I stället för skilsmässa : från maktkamp till

kärleken som något som både kommer till oss och något som vi

samarbete).

själva kan påverka, mer av en handling. Alltså: Om vi håller ihop,

INGeMAR JOHANSSON, kOmminiSteR i Veddige-kUngSäteRS fÖRSamLing

välkoMMen Håkan! Nu har Veddige-Kungsäters församling fått en ny kyrkoherde, Håkan Berndtsson. Han mottogs i Veddige kyrka 3 mars. Biskop Per eckerdal ledde mottagandet tillsammans med stiftsprosten Gunnar Ledwon. Församlingens körer sjöng, förtroendevalda och kyrkvärdar från alla våra 7 socknar samt anställda medverkade. Håkan började sin predikan utifrån en dikt, av en polsk nobelpristagare, som handlade om handen. Om handens konstruktion och handen som kan göra både goda och onda gärningar. Han avslutade sin predikan med psalmen ”Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske”. De flesta av de drygt två hundra personerna i kyrkan gick fram och tog nattvard vid de fyra stationerna. efter sändningsorden fick vi höra ”Oh, happy day” av körerna. I församlingshemmet bjöds de drygt hundratrettio gästerna på smörgåstårta, prinsesstårta och kaffe. Det var gemytligt och trevligt med tal av bland andra biskopen. Håkan höll ett tacktal där han uppmuntrade oss att kavla upp ärmarna och jobba på inför biskopsvisitationen till hösten. M A R Ie fR ibeRg a ntOnSSOn


mINNeN frÅN ByGd OCH KyrKa nu fortsätter vi Med Historien kring stackenäs. av Marie friBerg antonsson.

sänkte några af dem i den nedanför liggande sjön. i klefvan hade han

dUeLLeN

Kjerstin och Bengt Silfverloodhs yngre son Olof Bengtsson

uppslagit till sitt skydd ett tält. Det bönades och bads hos Carl XI och om inte en stallmästare

Silfverloodh (en av de två ”Stacke Junkrar”) var också löjtnant vid kavalleriet. Han var med i slaget vid Fyllebro, där hans

Hård varit oförsonlig och yrkat på straff hade han nog fått nåd.

äldre bror Göran stupade 1676. efter slaget åkte Olof tillbaka

Även kungen skulle ge sitt godkännande och sin försäkran att om

till Halmstad där han ”på krogen” träffade en löjtnant Hård vid

inte Silfverloodh fick nåd skulle inte heller någon annan duellant få

kavalleriet. ”Under det dessa herrar pokulerade tillsammans läto de

det, så länge han regerade.

regementsmusiken blåsa för sig, så att det väckte uppmärksamhet öfver hela st aden. när de skulle skiljas sade Silvferloodh till Hård: ”gif du

fredLös

nu också något till musikanterna för besväret”; hvartill Hård svarade: ” du har aldrig lagt något i min pung, så behöfver du icke heller taga

efter ett tag duellerade en annan Hård och då hans släktingar och vänner bönat och bett för honom hos kungen kunde han

något ur honom.” Hvarpå han kast ade sin handske till Silfverloodh

inte få nåd eftersom inte Silfverloodh fått det. Kort före jul fick

tillsägande honom att st rax möta utom st adens port.” drängarne fingo

Silfverloodh en skrivelse från kungen att han förklarades fredlös

därefter befallning att sadla häst arne och att själfva vara försedda med

(den som dödade honom slapp straff ). Olof Silfverloodh begav sig

häst ar och väpnade för att hämnas sin herres död, om någon af dem

därför till Fredrikshall i Norge där han levde sin sista tid. Men

blifvit skjuten. Hård sköt först sedan det för honom klickat tre gånger,

innan han lämnade Sverige sålde han 1680 sin frälsegåva Löfbäck,

hvarefter Silfverloodh sköt på Hård med den verkan att han föll död

Rud i Grimmareds socken, som låg under Stackenäs ägo, till sin

af häst en.

faster Ingrid Silfverloodh (1645-1723). Hon ägde redan Säteriet

Hårds dräng sköt sedan på Silfverloodh utan att träff a honom,

Gunnarbo och frälsehemmanet Näs i Öxnevalla.

men slog kulan i häst ens fot, som däraf blef halt. icke dess mindre red Silfverloodh på honom dag och natt, öfver skogar och berg, emedan

BröLLOPet

han icke djärfdes under flykten färdas st ora landsvägen till Stackenäs.

Förutom sönerna ”Stacke Junkrar” Göran och Olof

Som duellen skedde vid Pingst tiden uppehöll han sig sommaren öfver i

Silfverloodh hade Kjerstin och Bengt Silfverloodh en dotter, Karin

Valaklef, som nu däraf kallas Silfverloodhs säng; om kvällarna vågade

Silfverloodh. Hon gifte sig med överstelöjtnanten vid Östgöta

han sig ur sitt gömst älle för att få mat hemma. för att vara så mycket

kavalleri Johan Gripensköld. Men under bröllopsfesten sadlade

säkrare tog han till sig båtarna från Sjörred, Rud och Stackenäs och

hon sin häst och rymde mot Grimmared. Hon blev dessbättre

Martina äntligen prästvigd! efter flera års studerande kom nu änt-

vigsel. Vi hjälpte till bra med att fylla Dom-

borg var vid detta tillfälle männen endast två.

för prästvigning.

kyrkan, ingen annan av prästkandidaterna

egentligen hade det börjat flera dagar innan

hade så många vänner som tagit sig till

med prästexamen, ett dygns retreat på Åh

Domkyrkan som Martina.

ligen den

stOra daGeN

stiftsgård och stor middag med biskopen på

Det var en mycket mäktig och fin upp-

Tillbaka i församlingshemmet bjöds det på smörgåstårta, prinsesstårta och kaffe. Över 120 personer hade tagit sig dit. Flera

levelse att vara med om. Prästkandidaterna

höll tal och Martina var verkligen lycklig

Två nästan fullsatta bussar gick från

fick svara Ja på vigningslöftena och fick

och överväldigad! Även hennes dotter talade,

Veddige församlingshem på söndagsmor-

handpåläggning av biskopen, domprosten,

med anknytning till barndomen, så vackert

gonen mot Domkyrkan i Göteborg. en

stiftsprosten, biskopens adjunkt och assis-

att inte många ögon höll sig torra.

lördagskvällen.

församlingsresa av det större formatet får

tenten. De var åtta präster och en diakon

Dagen efter börjar allvaret som pas-

vi kalla det. Många har inte varit med om

som blev vigda i Göteborgs stift denna dag.

torsadjunkt under ett år i Träslövs försam-

något liknande förut så det kändes mycket

Det blir allt vanligare med kvinnliga präster

ling. Därefter kan hon söka de tjänster som

spännande. en prästvigning kan i ritualet

i hela landet och av dem som vigdes i Göte-

erbjuds.

sägas likna både en konfirmation och en

M A R Ie FR IBeRG A NTONSSON


deN OmarBetade

Vi sKa tiLL KyrKaN!

oblatasken som används i kungsäters kyrka i dag

en silverkredens till Kungsäters kyrka. På kyrkoherde Lysells tid (1728-1762) omarbetades den till en oblatask där Peder Rytterström och hans fru Ingrids vapen är inristade. Peder och Ingrids döttrar (Kristina) Charlotta och Anna (Maria) skänkte 1716 en altartavla där deras namn finns med till Skedeskamma kyrka (numera Karl Gustavs kyrka). Även Grimmareds kyrka har fått en altartavla av Anna Maria.

upphunnen och övertalad att komma tillbaka. Hon var en ”pojkflicka” och hade varit mycket med sina bröder ”Stacke Junkrar”.

Dottern (Kristina) Charlotta gifte sig med Berent Agrell,

Det nuvarande magasinet på Stackenäs byggdes då till gäststuga för

ryttmästare vid enkedrottningens Lifregemente och blev därmed

bröllopsgästerna.

ägare av Stackenäs. Berent dog i Wismar 1712. De fick inga barn. Änkan Charlotta bodde då kvar på gården till sin bortgång 1731 och begravdes i Kungsäters gamla kyrka, numera kyrkoruinen.

4e ÄGarNa

När kriget slutat begav sig Peder Rytterström (son till Kjerstin Gyllencornet och Göran Falck) hemåt och 1666 gifte han sig med sin styvfars (Bengt Olofsson Silfverloodh) syster Ingrid Silfverloodh (1645-1723). De bosatte sig på Stackenäs och blev de

arV

egendomen övergick då till systern Anna Maria. Anna Maria gifte sig 1684 med Lars Gyllenhaal 1684, löjtnant vid Vestgöta

fjärde ägarna till säterierna Stackenäs och Sjörred. Det man vet

kavalleriet och blev därmed ägare av Stackenäs. De fick nio barn.

om Ingrid var att hon förstod latin och skrev alla handlingar i

Lars Gyllenhaal dog 1710. Lars började som ryttare och deltog i

rättegångar och att hon själv reste till Lerjeholm 1694 då Carl XI

Karl XI:s tyska och danska krig. Hans fader löjtnant Nils Haal

mönstrade trupper där och fick utslag i vissa mål. Men innan dess

blev adlad av Drottning Kristina (1626-1689 och regent i Sverige

fick Peder Rytterström och Ingrid (Silfverloodh) Rytterström två

1632-1654) för han var förlovad med en viss fröken Hjerta. Hon

döttrar, Kristina Charlotta (1666-1731) och Anna Maria (*1667).

bodde hos sin bror översten Per Hjerta på Häggetorp. Men han

Ingrid blev änka 1668 vid 23 års ålder med två små barn.

kunde inte få henne innan han blev adlad, vilket han blev och fick då namnet Gyllenhaal. Båda döttrarna Kristina Charlotta Agrell och Anna Maria Gyllenhaal hade ärvt Stackenäs och Sjörred med

frIKOstIGHet

Rytterströmska familjen hade en stor frikostighet inom

flera frälsehemman och rusthåll av sin mor Ingrid Silfverloodh. När

Kungsäters pastorat. Det kom en mässhake från Peders

systern Kristina Charlotta Agrell avled övergick hela egendomen till

far, överstelöjtnant Göran Falck i Wismar, som skänktes till

Anna Maria Gyllenhaal.

Kungsäters kyrka. Fru Ingrid (Silfverloodh) Rytterström skänkte

FORTSÄT T NING FÖLJeR I KOMM A NDe NUMMeR AV ”V I SK A TILL K Y R K A N”

aV HeLa mItt ❤ taCK! Tack till alla er som var med och delade min dag. Tack för uppskattning, för alla vackra ord, blommor och presenter. Tack till Veddige-Kungsäters församling för att ni bjöd mig och församlingsborna på en sådan fin och festlig dag. Tack till alla vänner i arbetslaget som fi xat så fint! Tack alla för de år jag tjänstgjort här hos er! Det är en stor

”Som mamma tILL martINa VaLLerIUs vill jag

glädje och en gåva att jag fått möta er i olika sammanhang.

från mig och min familjs vägnar framföra ett stort

ett varmt och ❤-ligt tack och Guds rika välsignelse! /martina

varmt tack till Veddige-Kungsäters församling, församlingsbor, arbetskamrater, vänner och alla som gjorde Martinas prästvigning till ett fint minne för oss alla. Det var enormt välordnat och festligt! Tusen, tusen tack! Vivan Svensson. tacksam, glad och st olt mamma!”


medlemssidan Dessa har genom det heliga dopet blivit upptagna i den kristna kyrkans gemenskap: Vilmer Paulsson filippa engst röm mira nilsson Casper evertsson kevin anderson isabelle karlsson Oliwia fast h Wilma Johansson Theo altesson elvira davidsson ellen karlsson alvin fossum Oliver fossum

22 juli 12 august i 2 september 23 september 23 september 30 september 30 september 7 oktober 13 oktober 21 oktober 28 oktober 28 oktober 28 oktober

KONFIRMATION i Veddige kyrka lördag 27 april 12.00 och 16.00

TRÄFFPUNKTEN på Kungsängen 10.30 28 mars 18 april 2 maj 16 maj 13 juni VÄLKOMMEN även de som bor utanför.

SOPPLUNCHER i VeddigeKungsäter torsdagar kl 12 21 mars i Grimmareds församlingshem 11 april i Ås församlingshem 25 april i Kungsäters församlingshem 23 maj i Ås församlingshem 30 maj i Karl Gustavs bygdegård 20 juni i Ås församlingshem 27 juni i Kungsäters församlingshem

Lion gust afsson Theo davidsson alma ivarsson ella ivarsson ast rid ivarsson Widar Haraldsson adrian Larsson Livia disebäck Vilmer eriksson melvin käck Vinton andersson alfred Johanson Joline Johansson

11 november 11 november 18 november 18 november 18 november 18 november 25 november 25 november 25 november 2 december 9 december 30 december 31 december

TISDAGSTRÄFFAR i Ås församlingshem kl 14 19 mars 2 april 16 april 30 april 14 maj 28 maj 11 juni 25 juni VÄLKOMMEN!

dessa församlingsbor har ingått äktenskap Zandra andersson & martin Olsson 29 juli 2012 Linda Hjalmarsson & mikael Högenberg 4 augusti 2012 Linda Stenström & glenn nilsson 26 oktober 2012 agneta Pamp & erwin fitzner 12 december 2012 yvonne Halgren & Joakim Hixén 12 december 2012

Med vishet byggs huset, insikt ger det stadga, genom kunskap fylls rummen med vackra och dyrbara ting. Ords. 24:3

Har dU sVÅrt att LÄsa dessa rUtOr? Hör aV dIG tILL redaKtöreN sÅ KaN dU fÅ sIdaN förstOrad OCH sKICKad Hem tILL dIG.

MORGONBÖN i Veddige kyrkas sakristia onsdagar kl 8. Har du något vi ska be för? Lägg en bönelapp i ett kuvert och skriv ”Bönegruppen” på. Posta det till Veddige-Kungsäters församling, Nygatan 18, 432 67 Veddige, eller lägg det i vår postlåda.

GEMENSAM bön för våren i Veddige församlingshem kl 19 tisdagarna: 2 april, 7 maj, 4 juni. ALLA, som vill vara med och be för Veddige och för oss, som bor och verkar här, är VÄLKOMNA!


Vi sKa tiLL KyrKaN!

Musik med vårkänslor sVeNLJUNGa symPHONIC

Band kommer till Kungsäters

kyrka med konserten ”Musik med vårkänslor” söndag 5 maj kl 18. Vi kommer att få höra ett pärlband av vackra, svängiga och välkända melodier. KarIN daHLBerG

(fd Roman) och Göran Palmkvist med-

verkar. Biljetter säljs på Tempo i Kungsäter och Varbergs turistbyrå, pris 150kr. Arrangör Svenljunga Symphonic Band. sVeNLJUNGa symPHONIC

Band är en 27 medlemmar stark

blåsorkester med rötter i Kulturskolan i Svenljunga. KarIN daHLBerG

började i sin pappas kyrkokör i Håcks-

vik och har studerat vid musikhögskolan i Göteborg. Hon har varit solist med olika symfoniorkestrar och medverkat i TV och radio. GöraN PaLmKVIst

är en välkänd sångare och låtskrivare i

Kungsäter. Han har varit en drivande kraft vid allsångskvällarna på Solbacken.

HELA världen-fest 20 mars 18.00 i Kungsäters församlingshem. SOPPA, kaffe och kaka serveras för 40kr LOTTERIER och brödauktion. VÅR nye kyrkoherde Håkan Berndtsson besöker oss. VÄLKOMMEN!

PRÄSTOST

nu är det fjärde året i rad som våra präster säljer ost i butik. som vanligt går 25% av ostförsäljningen till svenska kyrkan internationellt arbete. passa på att ladda kylen hemma med mycket god ost samtidigt som du bidrar till fasteauktionen. Hemköp i veddige och tempo i kungsäter hade prästostförsäljning den 15 mars. HÄr stÅr PrÄsterNa OCH sÄLJer Ost:

eklöws i derome fredag 22 mars kl 13-18

VÅFFELDAGEN JUNGFRU Marie bebådelsedag, dagen då ängeln Gabriel berättade för Maria att hon skulle föda en son. Dagen kallas även Vårfrudagen, dvs Vår Frus (Maria) dag och har i folkmun ”förvrängts” till Våffeldagen.

FAMILJEGUDSTJÄNSTER I MARS

JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 17 MARS Veddige kyrka 10.00 familjegudstjänst Barnkör, kyrkkaffe. Ås kyrka 16.00 familjegudstjänst med Barnkör och Miniorer. I gudstjänsten berättas det även om påskens händelser med bibelfigurerna som barnen har gjort. Våfflor i kyrkan från 15.15 PALMSÖNDAGEN 24 MARS Kungsäters kyrka 11.30 familjegudstjänst med Barnkör och Miniorer.


gökotta vid lerhuvudet Att fira Kristi Himmelsfärds dag vid Lerhuvudet har gjorts sedan

bussar som gick från Kärra, via Årnäs, Åskloster och Bjurum. Sedan

1960-talet. Platsen valdes ut för det är en vindskyddad plats nära

sponsrade kyrkan buss/taxi till gudstjänsterna i Ås kyrka, vilket höll

havet och det är en vacker utsikt från toppen av berget Lerhuvu-

på fram till runt 2000-talet.

det. Från Lerhuvudet har det tidigare tagits sten. Där

I slutet av 50-talet firades det gudstjänst på Midsom-

finns en bergart med skiktad sten, lämplig att

mardagen i Bonnås på Årnäshalvön. Det höll på

kila till flata stenblock. Dessa användes

ända fram till 1996. Under några år däref-

till bland annat trapphällar. Lerhuvu-

ter firades Midsommardagen på några

det ligger vid Klosterfjordens södra

olika platser på Årnäshalvön för att

strand. Dess södra och östra sida

sedan de sista 12-13 åren fortsätta

är bevuxen med enebuskar och

vid Lerhuvudet med en guds-

annan vegetation.

tjänst på Midsommardagen.

De boende på Årnäshalvön ville ha en morgongudstjänst i när-

”mÄssa I sKOLeN”

heten och valde då Kristi Himmels-

För några decenniers sedan

färds dag med Gökotta kl 7.30 vid Lerhu-

firades det ”mässa i skolen” kl 16 en

vudet. Denna fina tradition att fira gudstjänst

söndag i månaden, under vinterhalvåretå-

vid Lerhuvudet började. en trevlig tradition som fortsätter även i år.

ret. Varför hette det ”mässa i skolen”? Det var Åsklosters folkskola, numera Aranäsgården, som var gudstjänstlokalen. Men tyvärr minskade besöksantalet så det slutades att fira gudstjänst i Aranäsgården. I början av 1980-talet ville man ha friluftsgudstjäns-

LIte HIstOrIK

efter kriget gick det kyrkbuss från Årnäs till Ås kyrka varan-

ter sommartid. De var förlagda till olika ställen runt om på Årnäs-

nan vecka fram till 60-talet. Det var Östen Andersson som körde

halvön. Mitt i juli hölls en gudstjänst på Fasanstigen i espevik, men

Kärrabuss. Till julottan var det så mycket folk att det behövdes två

när besöksantalet minskade slutade gudstjänsterna.

Visa mig, Herre, din väg, så att jag kan vandra i din sanning. Ps 86:11 PÅSKENS GUDSTJÄNSTER

sKÄrtOrsdaG 28/3

Veddige kyrka 18.30 mässa kungsäters kyrka 18.30 mässa

LÅNGfredaG 29/3

Grimmareds kyrka 9.30 Jerker nordh: saxofon och sång Veddige kyrka 10.00 charlotte poulsson: saxofon kungsäters kyrka 11.30 samkören sällstorps kyrka 11.30 charlotte poulsson: saxofon PÅsKdaGeN 31/3

karl Gustav kyrka 9.30 Veddige kyrka 10.00, barnkör och ungdomskör Gunnarsjö kyrka 11.30 mässa, samkören ås kyrka 11.30 ås-sällstorps kyrkokör, kyrkkaffe

aNNaNdaG PÅsK 1/4

går församlingen ”emmaus-vandring” mellan Grimmared och sällstorp. Vi börjar med en andakt i Grimmareds kyrka 15.00. sedan går vi en enkel pilgrimsvandring, på mindre vägar, där vi stannar upp då och då och funderar över livet och bibeln. någon sträcka går vi under tystnad, men annars tar vi tillfällen till samtal under vägen. framme i sällstorp bli det smörgåsfika och emmausmässa 18.00 med chorus Veddige. emmausmässan handlar om hur Jesus, efter uppståndelsen, vandrade med två av sina elever på vägen till byn emmaus, där han delade kvällsmåltiden med dem. Ta gärna med en enkel matsäck för en paus under vägen! efter mässan i sällstorp går det buss tillbaka till Grimmared.


Vi sKa tiLL KyrKaN! Leif Larsson som nu är vaktmästare i Aranäsgården. Oskar skrev

GöKOttaN 2012

På Kristi Himmelsfärds dags morgon 2012 strilade ett mycket ihållande och riktigt blött regn ner utan minsta ljusning på him-

många vackra texter och dikter och denna skrev han till JUF-ungdomarna i Åskloster.

melen. Inte roligt att fira Gökotta ute då, speciellt inte för musikerna.

Texten till sången ”Visst får vi glädjas” är skriven av smålands-

Någon hade sett väderprognosen och lånat nyckel till Aranäsgården.

bonden Axel Larsson och musiken av Ingvar Svensson från Fagared

Hela gudstjänsten med kör, musiker och besökare flyttades från det

i Tvååker. Axel var en stor talare, debattör, föreningsmänniska och

sedvanliga stället vid Lerhuvudet till inomhus i Aranäsgården. Där

diktare. Han tonsatte ett flertal av sina texter. När Axel Larsson var

kunde morgonens predikant Martina hälsa alla närmare 40 personer

LRFs ordförande i Jönköping var Ingvar Svensson detsamma i Hal-

välkomna. Hon presenterade sin solhatt, som för dagen blivit regn-

land. De blev mycket goda vänner. efter Axels bortgång bad hans

hatt och därefter blev en väl fungerande kollektkorg. Martina höll

barn Ingvar om att tonsätta några dikter, vilket han gjorde.

en andakt och vi sjöng flera vårliga visor med lokal anknytning. Vi låtsades höra både göken och fågelkvittret.

Våra sånger i den tidiga morgonen kompades av Håkan Widar, dragspel, Sven-Arne Björk, klarinett och Larry Kvarnström, gitarr. Vår kantor Carola spelade på pianot. Martina avslutade gudstjänsten med att säga: ”Vissa har inte vaknat än medan andra kan spela så

KOmPOsItörerNa

Gunilla eierborg berättade om kompositörerna till visorna vi

där vackert”.

sjöng. Låten ”Sång till hembygden” med melodin ”Du gamla du fria” skrev Oskar Larsson från Ryggorna i Åskloster. Han var pappa till

DeSSA R A DeR SK R eVS IHOP AV M A R Ie FR IBeRG A NTONSSON med fa k taHJäLP aV bOende På åR näSH aLVÖn.

ÅRETS GUDSTJÄNST PÅ KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG firas TORSDAG 9 MAJ VID LERHUVUDET KL 7.30. Kören medverkar som vanligt. I år hoppas vi få se en vacker sol skina över oss. Men om det nödvändigtvis ska regna i år också åker vi direkt till Aranäsgården istället. Ta med fikakorg. Varmt välkomna! GÖKOTTA FIRAS ÄVEN VID HEMBYGDSGÅRDEN I KUNGSÄTER KL 8.

ulrika Bergman 1966-2013 Kantor Ulrika Bergman avled den

Ulrika har skrivit några häften med

11 februari 2013, 46 år gammal. Hennes liv

dikter som finns upptryckta. Här har vi valt

präglades till stor del av kampen mot olika

en dikt som vi tycker passar.

sjukdomar, men entusiasmen och livsviljan sviktade inte.

GODNATT MINA KÄRA

Hennes tjänst här började i Kungsäters pastorat med dess fyra kyrkor. Så småningom fick hon tjänstgöra i hela VeddigeKungsäters församling. Själv har jag många gånger tjänstgjort tillsammans med henne i två kyrkor och fått ett samtal med henne i bilen mellan kyrkorna. Likaså har jag minnen från bl a äldreboenden och begravningsgudstjänster. Ulrika var väl utbildad för sin tjänst och väl förberedd för varje tillfälle. Hon brann för musiken, kulturen och den kristna trons uttryckssätt. Hennes stöd var livskamraten Gabriel och hunden Raisen. Må hon vila i frid! H A NS I VA R SSON

godnatt mina kära godnatt vida värld Jag far nu till drömmarnas land, till mitt aftonrike och till min gud. Jag flyger och far på lätta vingar och blir buren av min gode Herde Han håller ett ljus i sin ena hand och mig i sin andra till drömmens rike Han för mig lugnt och tryggt godnatt mina kära godnatt nu vilar jag i Hans famn. U LR IK A BeRGM A N


gudstjänsttider för VeddIGe- KUNGsÄters församLING VeddIGe

sÄLLstOrP

Ås

KUNGsÄter

GUNNarsJö

GrImmared

KarL GUstaV

mars

17

Jungfru marie bebådelsedag

10 fk

24

palmsöndagen

10* m

28

skärtorsdag

18.30*

29

långfredag

10 m

31

påskdagen

10 u k

16 fk 11.30 m

11.30*

9.30*

11.30 fk

9.30*

18.30* 11.30 m

11.30 k 11.30 k

9.30 m 11.30* k

9.30

aPrIL

1

annandag påsk

18* k

7

andra söndagen i påsktiden

10*

14

3 söndagen i påsktiden

10

21

4 söndagen i påsktiden

10*

28

5 söndagen i påsktiden

10

15

11.30

11.30* 18*

11.30*

9.30* 11.30

9.30*

11.30 11.30

9.30 11.30*

9.30

maJ

5

bönsöndagen

10 k

9

kristi himmelfärds dag

10 fk

7.30 G k

12

söndagen före pingst

10*

11.30*

19

pingstdagen

26

Heliga Trefaldighets dag

10 k

16 fk

18 konsert

11.30*

10*

9.30*

8G 11.30 11.30*

18* u

9.30* 9.30* k

11.30*

9.30

JUNI

2

1 söndagen efter Trefaldighet

6

nationaldagen

9

2 söndagen efter Trefaldighet

15

lördag

16

3 söndagen efter Trefaldighet

19

onsdag

21

midsommarafton

22

midsommardagen

9.30

16 friluftsg. m

23

den helige Johannes döparens dag

9.30*

11.30

9.30

11.30

11.30*

9.30

15 friluftsg. 9.30*

11.30*

11.30 k

9.30*

18 H 9.30

11.30*

11.30

9.30*

19 sm 15 m 11.30* 18 friluftsg.

Teckenförklaring: *=mässa, f= familjegudstjänst, k=körmedverkan, k=barnkör, u=ungdomskör, m=musikgudstjänst, m=musikmedverkan, sm= sommarmusik , G= Gökotta, H= Helgmålsbön för mer information, se Varbergsposten onsdag och Hallands nyheter fredag innan aktuell gudstjänst. se även på hemsidan www.svenskakyrkan.se/veddige | reservation för ev ändringar.

komminister

kyrkVaktmästare

erling resare ………………………… 0702-730 240 ingemar Johansson ………………… 0702-648 118

veddige, sällstorp 0340-304 80 eller 0703-730 480 ås: gert Berntsson ………………… 0702-661 196 vaktmästarexp. i kungsäter ………… 0320-814 13 kungsäter, grimmared och gunnarsjö: per-erik sundberg …………………… 0706-979 855 karl gustav: Jörgen thorén ………… 0702-703 793 övrig info: www.svenskakyrkan.se/veddige

Diakoner VeDDige-kungsäters fÖrsamling

nygatan 18 432 67, veddige ……… 0340-300 25 e-post:………… veddige.pastorat@svenskakyrkan.se kyrkoadministration, månd, tisd, torsd, fred 9–12: ingela svahlin ………………………… 0340-300 25 ekonomi, onsdagar 13–15: torbjörn eriksson …………………… 0340-301 28 kyrkoHerDe

Håkan Berndtsson … 0340-301 21, eller 0702-04 95 17

eva ivarsson ……0340-382 85 eller 0709-901 086 Birgitta Hellberg … 0340-304 10 eller 0320-810 70 kantorer

kantorer ……………………………… 0340-383 10 Weronica nordh ……………………… 0705-712 109 carola Book …… 0340-314 86 eller 0730-774 097 kÖrleDare

andreas Hjalmarsson ……………… 0733-997 265 gun svensson ……………………… 0733-721 028 Zackarias Holmdahl sjöberg ………… 0725-164 800

reDaktion "Vi ska till kyrkan!" 2012-3

ansvarig utgivare: Hans ivarsson …… 0709-185 710 redaktör/foto: Marie friberg antonsson telefon: ……………………………… 0730-644 823 e-post ……… marie.f.antonsson@svenskakyrkan.se


Dockskåpet i Vallby. Som pensionär började Karin Örnerkrans bygga ett dockskåp. När det var klart, skulle det fyllas. Hon tillverkar alla dockor, möbler, och tillbehör själv i skala 1:10. För detta krävs det verkligen fantasi och kunskap vilka egenskaper Karin besitter. Just nu är hennes projekt att tillverka en vinterträdgård. Konceptet som från början var att bygga dockskåp har nu alltså utvecklats vidare.

saga, en sedelä-

brodera, skall

rande historia”.

man göra det

Sagan handlar om de olika

Karin framhåller, hur viktigt det är att ha fritidsintressen

och inte säga ”det är ingen

personerna,

idé,

samt

kan man köpa

olika

högtider som nyår, påsk, jul, mm.

sådant

på loppis för 5 kr”. Det är sysselsättningen,

Som illustration till denna saga använ-

som är målet, sedan är det upp till var och

der Karin dockskåpet som förebild. Hon

en att hitta på något, ingenting är löjligt eller

tillverkar dockor och tillbehör till de olika

onödigt.

scenerna. Karin framhåller, hur viktigt det är att ha fritidsintressen, när man är pensionär.

Parallellt med att Karin bygger, doku-

Man får fantasi och inspiration att lösa de

menterar hon det i en saga ”En saga om en

olika problem som uppstår. Gillar man att

Det finns fler bilder på skåpet och en länk till sagan på hennes hemsida http:// www.tomesasdockskap.n.nu/. Alf Haraldsson

ViSKA! 2013-1

29


Öppen kyrka

Pelle och Christina Johansson har dragit igång ett intressant projekt i Viskadalskyrkan. Det kallas Öppen kyrka med fika, och det är just vad det är. Christina berättar att

30

ViSKA! 2013-1

de tror att det finns ett behov för människor

Tanken väcktes

genom det arbete Carl

att stanna upp, att sitta ned och kanske ta

Erik Sahlberg leder i Clara kyrka i Stock-

sig en kopp kaffe. Viskadalskyrkan är en

holm. Christina berättar att hon lyssnat på

utmärkt samlingspunkt mitt i samhället.

honom vid ett tillfälle. Han talade då om de

Det är en plats där man kan få lite stillhet,

olika initiativen som togs för att förvandla

och ett tillfälle att möta människor. Ett till-

Clara kyrka från en ekande tom byggnad,

fälle att sitta ned, att lyssna på varandra. Alla

till en levande mötesplats. Ett av initiativen

ska kunna känna sig välkomna!

var just att bjuda människor på en kaffe och


Christina välkomnar alla till den öppna kyrkan.

Pelle och

med fika

Fikat är fram dukat. Lust att titta in?

Viskadalskyrk an. Onsdaga r 13-16. Vi bjuder!

bulle, och att lyssna till vad just de hade

Vi välkomnar alla människor, unga, gamla, barnfamiljer, ensamstående. Ja alla är välkomna.

att berätta. Nu finns det ju vissa skillnader

Vilka tänker man sig ska komma då? Vi välkomnar alla männunga,

en hembakad bulle. Onsdagen den 20 mars

blir det premiär,

gamla,

och kyrkan kommer att hålla öppet mellan

barnfamiljer, ensamstående. Ja alla är väl-

13 och 16. Pelle och Christina hälsar återigen

men vi är övertygade om att det i varje

komna. Vi har naturligtvis ingen aning

alla välkomna.

stad och samhälle finns behov av socialt

om vilka som kommer, så det får framtiden

umgänge, berättar Christina vidare.

utvisa. Vi kommer att bjuda på en stunds

mellan vårt kära Veddige och Stockholm,

iskor,

avkoppling, och till det en kopp kaffe och

Tveka inte att titta in till oss! Joakim Elvesson

ViSKA! 2013-1

31


Total utvikning 1

Tr채ning p책 m dina villkor. 32

ViSKA! 2013-1


Jag blev så glad när 4shape öppnade i Veddige för ett år sen. Jag blev glad för att det gläder mig varje gång någon satsar i Veddige. Det sista jag tänkte på att det var någonting för mig… inte köpa vilka kläder jag vill, jag köper det

ningskortet. Försök att komma två gånger i

Anders (hjärnan bakom 4shape gymet) så

som är 3XL, vare sig den är snygg eller inte.

veckan, i åtta veckor. Hör av dig efter det”,

fort jag har hört talas om det. Jag skrev

Kan du tänka dig.

sa hon med ett brett leende och jag tänkte

Ja, om man skulle börja träna ändå?

jag lever"! Det var inte värre än så!

Som slev i alla soppor dök jag upp hos

minst två gånger i ViSKA! Magasinet om händelsen: ett gym öppnar i Veddige med unikt koncept: träna på dina egna villkor. Betala årsvis och gå när du har tid. Ett för

innanför mina vida näsborrar, att "jösses, Nu har det gått fyra veckor av åtta. Jag

Vilka dörrar öppnas för mig i en värld

har varit där alla gånger, förutom en gång

det mesta obemannat gym står välstädat och

som är så främmande? Att tävla mot tyngd-

när jag var för bakis, ja och en annan gång

väntar på de som vill svettas lite.

lagen och klockan och vinna över en osyn-

när jag hade (lite) feber. Men att hitta på

lig motståndare. Att slita sin kropp enbart

ursäkter, funkar dåligt för mig nu. Nu har

Som sagt, har aldrig ens tänkt på att det är någonting för mig (läs mer om det

för att svettdropparna ska

på sidan 42). Fastän jag var bland de första

tränga sig fram. Det är fak-

som löste medlemskap, kändes det inte seri-

tiskt inte min grej.

öst från min sida, inte ens när jag tog emot

Sist, när jag träffade

brickan som öppnar dörren…

Anders, hade jag slut på

Dörrar som öppnas.

med en personlig tränare.

ursäkter. Jag bokade tid Anders tänkte inte på samma sätt. Det

Kändes som att boka tid

är väl klart. När jag tittar mig i spegeln, ser

med min bödel. Men min

jag en ung sprallig kille, full i flabb, glimten

bödel var en snäll kvinna

i ögat. När han ser på mig, ser han kanske en

som förstod min situation

Men att hitta på ursäkter, funkar dåligt för mig nu. Nu har jag bestämt mig. Det här är vad jag behöver.

överviktig medelålders gubbe, som suckar

(trots att hon kan aldrig ha varit med om det,

jag bestämt mig. Det här är vad jag behöver.

när han ska resa sig från stolen, fy. Men

som hon ser ut). Vi gick genom alla tortyr…

Härom dagen sprang jag upp för trappan.

undrar, om det är han som ser rätt.

förlåt, träningsredskapen, för att testa vilka

Gissa vad hunden skällde, bara av synen! I

som skadar mig minst. "Den ska du ställa

går sprang vi ikapp till bilen och jag kom

Sanningen är att min situation är ohållbar. Jag är visserligen en kille med normal-

på 20 kilo och dra två gånger 15. Varsågod."

först. OK, de andra hade inte ens börjat med

vikt, men som bär på sin rygg en annan kille,

Och jag gjorde det. Den manliga djävulen

skorna. Men jag ser och känner förändring.

också med normalvikt – dygnet runt. Bild-

i mig gjorde att jag vågade inte visa mina

Och det här skriver jag till dig som

ligt talat, men du förstår. Inte så konstigt att

plågor. "Nästa ska du ställa på 50 kilo och

känner igen sig. Börja träna. Bara gör det, nu!

man suckar och pustar. Jag har ont i lederna.

göra övningen två gånger 20, varsågod".

Jag kan inte springa utan att vålla skada för

Herregud, när slutar vi, tänkte jag. Jag

mig själv och för min omgivning. Jag kan

dör. "Så. Nu har jag skrivit upp allt på trä-

Daniel Johansson

sandor olah

PT* på ettårsdagen i Januari. Hjälpen är aldrig långt borta när man behöver den. (*personlig tränare)

ViSKA! 2013-1

33


Första, andra…

AUKTION I GOLFLADAN

S

öndagen den 2 juni blir det auktion i Golfladan, Lobergsslätt 8. Det är makarna Lindroth som ordnar auktion till förmån för Edwins fond. För er som inte känner till Edwins fond, så är det en insamlingsstiftelse som arbetar med att hjälpa familjer med förståndshandikappade barn i forna Sovjet. All behållning från auktionen går alltså till Edwins fond. Man hoppas naturligtvis på vackert väder och

mycket folk. Utöver auktionen blir det servering med kaffe och dopp. Det går bra att skänka grejer till auktionen redan nu, ta kontakt med Monica eller Tomas på telefon 306 99 och kom överrens, viss hjälp med transport kan ordnas. Det gäller även på auktionsdagen för köpta fynd. Det blir visning av alla föremål från klockan 12, den 2 juni, sedan börjar själva auktionen 13.00. Marie RydelL


Monica med några av de föremål som ska vara med på auktionen

Barbados till Veddige Veddige BK anordnar Dans med knytkalas lördagen den 12/10 med Barbados*. ”den mest kända orkestern som någonsin spelat i Veddige”

*Då detta är en orkester som ska bokas i tid, måste vi ha sålt 200 biljetter innan den 12/7. Därför vill vi uppmana alla att köpa biljetter så snart som möjligt. Vi hoppas det är många som är intresserade!

För biljettförsäljningen titta efter anslag på olika ställen eller förboka på kansli@veddigebk.com

ViSKA! 2013-1

35


Café Kungsän Café Kungsängen finns i Kungsäter och startades för ca tre år sedan. några eldsjälar som tyckte att det behövdes en samlingsplats under gemytliga former där de inneboende på Kungsängen och Ängslyckan skulle kunna träffas. mellan kl 14-16 och då är det fritt fram för

fortfarande bor kvar ute i stugorna, utan att

vem som önskar att komma och ta en fika

som sponsras av NBV och den är uppskat-

de som bor utanför ska känna det som ett

här med oss. Blygsamma 20 :- kostar en

tad. Nästa gång kommer vi att servera våfflor

kopp kaffe med dopp för de besökande,

till kaffet säger – Karl Einar.

pliktskyldigt släktbesök.

inklusive underhållning. Bakar gör vi själva,

Benny Svensson från Varberg drog

Margaretha Bengtsson, Ingegerd Gustavs-

lokalen är gratis och kaffekannorna köpte vi

i bälgen denna dag och fick tacksamma

son, Ulla Harrysson och Gerd Selin som

till rabatterat bra pris på Skene Järn.

åhörare. Benny berättar att han en gång

Det är Karl-Einar och Lisa Persson samt

saknade ett café i Kungsäter och man beslöt att prova fram den här idén. – Vi kör öppet var tredje vecka och tisdag

36

– Vi har även lite musikunderhållning

Allt för att umgås lite mer med folk som

ViSKA! 2013-1

I övrigt jobbar gruppen helt idéellt och

på 60 talets början spelade i ett band som

finns det sponsorer lite här och där så är vi

hette ”StarDremers” och en gång var i Gun-

tacksamma.

narsjö bygdegård med sitt band och spe-


Vi ställde 3 frågor till några som var här.

ngen

Bor du här eller är du på besök ? Hur smakade kaffet och vad gillar du musiken ? Fråga 3. Vem skulle du vilja se som gästartist här? Fråga 1.

Fråga 2.

Benny Svensson

dragspelare tar ton.

Ingrid Karlsson

och maken Henry 1. Jag bor här i en trygghetslägenhet. 2. Det var så gött, den är bra. 3. Bosse Liljedahl.

lade. Arrangören för den dansepoken var undertecknad och vi fick efteråt tillfälle för lite nostalgisnack. Benny började spela i tioårsåldern och spelar nu genom NBV ca fem gånger i veckan. StarDremers blev dock bara en dröm som varade några år. Gunnarsjö bygdegård överlevde bara en vintersäsong

Edit Karlsson:

här på hemmet. var jättebra, den är också bra. 3. Folke Högberg. 1. Bor 2. Det

med 22 danskvällar på snörika onsdagar. Text och foto : Uno K arlsson

Göte Olsson:

på besök. var jättebra, den är toppen. 3. Ronny i Torestorp. 1. Bara 2. Det

Lisa Svensson:

är här på besök. var jättegott, Det är bra. 3. Bo Liljedahl. 1. Jag

2. Det

Anna-Lisa Karlsson:

besök. va la jättegött! alltid gött med ettermeddagskaffe, goa gamla låtar. 3. Här finns ju många, Folke Högberg som också kan trolla.

1. På

2. De

Välkommen till

Ulla Harrysson, Ingegerd Selin, Lisa Persson och Margaretha Bengtsson med nyinköpta kaffekannorna i högsta hugg.

Karl-Einar Persson,

Bygdens Dag 4 maj kl 10-15

Kungsäter Knallar-Spelmanstämma-Bollrace-Tävlingar,m.m. Kungsäter Gunnarsjö Bygdelag


Station 4600 Veddige en del av Räddningstjänsten Väst

Detta hände under 2012 inom Veddigekårens område. Totalt blev vi utlarmade 85 (88) gånger fördelat på larmtyp. 2011 års siffror inom parentes • 17 (30) st IVPA i väntan på ambulans. • 25 (16) st Trafikolyckor. • 19 (16) st Automatiska brandlarm. • 3 (7) st Brand i byggnad. • 1 (8) st Brand ute. • 3 (2) st Utsläpp/Sanering farligt ämne. • 2 (2) st Stormskada. • 3 (2) st Passning på station i Varberg. • 2 (1) st Befälslarm. • 2 (0) st Bilbrand. • 2 (3) st Felaktiga utalarmeringar. • 2 (2) st Lyfthjälp till hemtjänsten. • 4 (0) st Vattenskador. • 0 (2) st Djurräddning. • 0 (1) st Nödläge Som ni ser i statistiken ovan kan man som brandman hamna i en mängd olika situationer den ena inte den andra lik. För att vara väl förberedda inför våra larm har vi 50 timmar schemalagd övningstid varje år där vi så likt verkligheten som möjligt iscensätter olika moment. Vi är totalt 20 brandmän i kåren fördelat på 1 Styrkeledare och 4 brandmän i tre grupper och 5 brandmän i pooltjänst som hoppar in vid sjukdom, utbildning och semester.

38

ViSKA! 2013-1

För närvarande är vi bara män anställda men vi ser gärna att kvinnor söker till brandmannayrket detta för att kunna möta den som behöver hjälp på allra bästa sätt genom en bra mix i grupperna. Vid årsskiftet 2012/2013 driftsattes Räddningstjänsten Väst. Det är räddningstjänsterna i Varbergs och Falkenbergs kommuner som går samman och bilder ett förbund som ska verka för skydd mot oönskade händelser. Våra tre mål är: • Den enskildes förmåga ska öka • Antalet oönskade händelser ska minska • Responstiderna ska minska Vi ska arbeta för tryggare kommuner för er som bor, verkar och vistas i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Vår verksamhetsidé: Vi ska tillsammans med andra skapa trygghet genom skydd mot oönskade händelser! Vår vision som vi strävar efter: Ett tryggt samhälle för alla! Totalt är vi ca 280 anställda och finns på tio orter i kommunerna. Vår personal arbetar inom ett brett område, allt från skydd mot olyckor och folkhälsa till trygghetslarm och brottsförebyggande. Vi finns för er och stöttar er gärna, men helst inte med blåljusen. Vår slogan säger: Alltid, tryggt och nära!


Onödigt med snöröjning? Information från vägföreningen.

Är du intresserad av yrket hör av dig till Stationsansvarig Roger Lysebring 0702-468 243 roger.lysebring@rvast.se

När ni läser detta är förhoppningsvis snö

på snöröjningsfordonen kostar i närheten av

och halkperioden över för den här vintern.

tusen kronor att reparera. En kostnad som

Det hindrar inte att göra några påpekanden

uppstår för att snöröjarna vill ge oss så breda

efter klagomål som vi fått från olika håll.

och bra gångbanor som möjligt.

Det är inte tillåtet att skotta ut snön

Samma växtlighet behöver ansas även

från sin garageuppfart på gatan. Det är inte

av det skälet att den snart (förhoppningsvis)

heller tillåtet att skotta ut snövallen efter

skymmer sikten i gatukorsningar mm. På vår

snöplogen på gatan. Anledningen till att vi

hemsida www.veddigevagforening.se finns

plogar är ju att bli av med snön så att gator

all information som behövs för att kunna

och gångbanor blir farbara och säkra att

ansa buskar och träd, med avseende på sik-

använda. Det är ju ogjort arbete om vi skot-

tröjning, på ett tillfredsställande sätt. Glöm

tar tillbaka snön ut på gatan.

inte ”sikttriangeln”* i gathörnen. Inom den

Jag vill också med en dåres envishet ta upp att vi måste bli mycket bättre på att

triangeln skall det inte finnas något som är över 80 cm högt.

hålla efter växtlighet som växer ut över vägar

Lennart Bengtsson Ordf. Veddige samhälles väg förening.

och gångbanor. En sönderkörd backspegel

* Sikttriangeln är en liksidig triangel med 10 meters sida som har sin spets i den tänkta skärningspunkten mellan de korsande körbanornas ytterkant mot tomten och vars sida löper utmed

FIP=Första Insats Person

samma ytterkant. (Triangelns sida är lika med den sträcka inom vilken vi inte får parkera i ett gathörn.)

Under andra kvartalet 2013

VEDDIGE–ÅS–SÄLLSTORPS HEMBYGDSFÖRENING

skall ni inte bli förvånade om ni ser en mindre brandbil röra sig överallt i samhället. Det är styrkeledaren som har bilen med sig dygnet runt och åker direkt på larmen och på detta

Årsmöte

Välkommen till årsmöte i HEMBYGDSSTUGAN, Vabränna, tisdagen den 9 april 2013, kl 19.00. Efter mötesförhandlingar och kaffeservering, berättar Ingegärd Nilsson i ord och bild om en resa i Kambodja.

viset kommer allmänheten att få hjälp i genomsnitt 3-4 min snabbare än som det är nu då styrkeledaren åker till brandstationen och åker med övriga styrkan. Mer information kommer i

Program för 2013 – Våren DAG

SAMLING VID

PROGRAM

Tis. 9 april

Hembygdsstugan Vabränna, kl 19.00

Hembygdsföreningens årsmöte, se ovan

Tis. 30 april

Järlövs gård, kl 19.00

Tvååkers spelmän hjälper oss att sjunga in våren vid Järlövs Skans. Vårtal av Lennart Wilén. Valborgsmässoeld – korvgrillning – kaffe - lottförsäljning. I samarbete med föreningen Viske Norden.

Tors. 9 maj

Parkering vid gården kl 07.30

Gökotta vid Kungsgården, Åskloster

Tis. 28 maj

Parkering vid hamnen kl 18.30

Sjöräddningen Bua

Ons. 3 juli

Kl 18.00

Familjekväll på Viskadalens Gårdsglass. Gårdsoch djurvisning, glass och kaffe finns att köpa

nästa nummer.

Följ oss gärna på vår facebooksida: www.facebook.com/raddningstjanstenvast Och hemsida: www.rvast.se

Medtag kaffekorg e.d. där ej servering förekommer. ALLA VARMT VÄLKOMNA!


Publicera i ViSKA! Magasinet Härlig tidning, jag vill också synas i den! Tycker du som vi att det är roligt med vår

Annonsintäkterna betalar produktionskost-

gärna en separat textfil med instruktioner

naderna och det blir inte många kronor över.

(önskemål) och (viktigt) bildtexter. Här får

Därför ber vi dig som vill publicera i tid-

du vara fantasifull igen. Har du en vovve på

ningen att tänka på följande: Ring inte om

bilden räcker nog inte som bildtext: ”Hund”. Du får skriva det som vi inte ser.

lokala tidning? Vill du också vara med i tid-

du har ett ”scoop”. Ring bara när du har skri-

ningen, vill du att ditt företag ska synas eller

vit ner allt och är färdig att lämna materialet

Skicka dina bilder i ett mail till redak-

vill du bara hjälpa till? Har du frågor kring

till redaktören. Andra tidningar har ambu-

tionen. Och försök inte spara tid med att

utgivningen, ägarförhållandena, tidningens

lerande journalister, i vårt fall är det du själv

minska bildernas storlek i samband med

historia eller framtid? Här är några punkter

som är. Alla som skriver i tidningen gör

överföringen. Är de för många, spara dem

för dig att tänka på:

det ideellt, enbart för den där sköna käns-

på en USB-sticka och knalla bort till redak-

lan… du förstår. Allt du behöver tänka på

tören med dem. Är du osäker, fråga barn-

att texten ska ha någorlunda allmän intresse

barnen :-)

Att annonsera i ViSKA! Magasinet

ViSKA! Magasinet har hittills klarat

och viss koppling till vår bygd med omnejd.

sig utan bidrag. Enda inkomsten vi har är

OK. Nu frågar du, hur ska jag gå till väga då?

genom våra annonsörer. Vi betraktar våra

Här är några punkter att tänka på:

annonsintäkter som, delvis pris för den

Att kontakta ViSKA! Magasinet.

Det är enklast om du mailar till redak-

Skriv på en dator, direkt i

tören: viska@veddige.nu eller ring i nödfall

exponerade kundkretsen, delvis bidrag till

mailfönstret eller hur som helst på det enk-

till 0703-742255. Redaktören tycker inte om

en god sak. Fördelningen mellan de två

laste tänkbara sätt. Krångla inte till med

att prata i telefon, men älskar att läsa och

Skriv texten.

bestämmer du själv. Just därför vill vi att du

”typsnittsval”, ”typografi”, infoga bilder och

kontaktar oss om du vill annonsera / stödja

sånt tjafs. Skicka texten via mail till viska@

tidningen. Vi tillämpar individuell prissätt-

veddige.nu.

ning. I priset ingår alltid annonsproduktion,

Ta bilder.

En bild säger mer en tusen

svara på mail. När kommer nästa ViSKA! Magasinet ut då?

exponering på kommande medier (!) samt

ord, eller hur? Illustrera din text med bilder.

ViSKA! Magasinet delas ut av VTD var

den där sköna känslan att får vara med och

Var kreativ, släpp loss. Ta hellre fler bilder än

tredje månad den tredje lördagen… Dead-

hjälpa till.

färre. Tycker du att det är roligt att redigera

line är tre veckor före… Och räkna kan du

bilderna själv? Gör det gärna men behåll de

själv. Tack för ordet. Väl mött.

Att skriva i ViSKA! Magasinet.

ViSKA! Magasinet har inga anställda.

och skicka originalbilderna direkt ur kameran till redaktionen. Beskär inte. Men: skriv

Redak tören Sandor Olah

Karl Gustav med sin vackra natur En levande landsbygd och betande djur

På gång i Karl Gustav. Vårens och

sommarens verksamhet är planerad. Bygdelaget kommer att aktivt arbeta i det planerade Varbergs Landsbygdsråd (för att få tjänstemän

och politiker att upptäcka landsbygden och dess aktuella frågor) Bygdelaget kommer att stötta föräldraföreningen i dess kamp för att Karl Gustavs skola skall få vara kvar. Vi skall använda oss av vår lokala utvecklingsplan och inbjuda till företagsträffar och tillsammans med övriga föreningar ordna trivselaktiviteter för alla Karl Gustavsbor .Vårt största arrangemang blir förstås Motor och byafesten som går av stapeln lördagen den 17 augusti. Under året Vi väntar

kommer vi att arbeta med att göra den yttre miljön i Karl Gustav ännu vackrare. Förslag om vad som kan göras tar styrelsen gärna emot.

ivrigt på att få se alla lökväxter som vi planterade vid parkeringsplatsen vid Mäsen i höstas slå ut i full blom..

Håll ögonen

öppna på anslagstavlan vid Mittpunkten och på vår hemsida www.karlgustav.dk så att du inte missar någon av våra aktiviteter. Christina i Bygdelaget


Ska ni ha fest, eller? Jag lånade den gamla reklamdängan lite. Sanningen är att nu när dagarna blir längre och kvällarna varmare, är det fler och fler tänker på att arrangera fest. Hemma är det trångt och

Bollklubben. Ordförande: Gert Andersson 0706-56 5212, gert@personligt.se. För bröllop

eller större. Festlokalen i

Veddige No1. Går att hyra för sig eller tillsam-

Sällstorps Bygdegård

bjuder på 100

kvadratmeter stor lokal för alla tänkbara sammankomster. För bokning och ytterligare information, ring: 0340-314 44.

man vill inte stöka ner heller. Då vill man hyra

mans med Bollklubbens lokal som jag nämnt

en lokal som är bara gjord för det tänkta säll-

innan. Du kontaktar Varbergs Kommun.

skapet! I Veddige har vi flera alternativ.

Telefon: 0340-882 55 eller 0340-882 57. E-post:

är platsen för dig. Bokning görs hos Tommy

anlaggningsbokning@varberg.se.

Svensson, 0703 - 78 03 11. Arvingarna får du

Hembygdsstugan i

Vabränna. Härlig

trädgård med gratis äpplen på hösten. Helt

I samband

med bröllop, dop eller begrav-

Tänker du

bjuda kompisarna på lördags-

dans med Arvingarna? Solbacken i Kungsäter

ringa separat.

ning blir det självklara valet Kyrkans Försam-

Samtliga lokaler har komplett kök och

men akta huvudet, det är lågt till tak. Kon-

lingshem. Du kontaktar personalen i samband

toaletter. Den här listan är säkerligen inte

takta

med händelsen.

fullständig. Hör av dig till redaktionen

klart mysigast, lämplig för den stora familjen, Hembygdsföreningen.

Ordförande:

Bengt-Erik Andersson 0340-31259. För lite större

sammankomster, som min

men innanför själva

(viska@veddige.nu) om du vet några bra festlo-

Derome kan du hyra Dersbovallens fina

kaler. Vi kommer att fortsätta publicera listan på veddige.nu på internet.

Utanför Veddige

femtioårsfest t ex. Bollklubbens klubblokal på

klubblokal. Du får lösa medlemskap i Derome

Kapmansvägen. Väggarna är rikligt dekore-

BK för att hyra, men det är det värt. Kontakta

rade med Bollklubbens troféer. Du kontaktar

Birgitta Wiman på tel. 0340-312 68.

Och du! Glöm inte att städa efter dig! sandor olah

Årsmöte Tisdagen den 9 april kl 18.00 håller Värö-

Bengt Sjögren 0708-169452

Veddige Företagarförening sitt årsmöte

Eva Karlsson på 0340-660990.

på Derome Trämuseum. Det blir efter årsmötesförhandlingar en guidad rundvandring och sedan en lättare förtäring. Företagare, som inte är medlemmar men intresserade att bli det, är välkomna tilldetta möte. Du får dock, liksom övriga anmäla ditt deltagande till:

Din anmälan vill vi ha senast den 5 april. Vill du veta mer om Värö-Veddige Företagarförenings verksamhet, kan du gå in på vår hemsida som är under uppbyggnad. Du finner oss på www.väröveddigeföretagre.se Välkommen att bli medlem!

Kommer ni ihåg DEROMEDALAREN? Nu ska vi försöka väcka liv i “Vår bys historia” igen i Östra Derome. Alla som bor där eller har någon anknytning till byn och är intresserade av byns historia är välkomna till Ås församlingshem onsdagen den 3 april kl 19. Vi vill gärna att du anmäler dig till Marie och Lars-Erik Antonsson 0340-31069 så vi vet hur mycket fika vi ska fixa, senast 1 april. Ta gärna med dig gamla foton och annat som kan vara av intresse. Välkomna! önsk ar Marie och Lars-Erik

ViSKA! 2013-1

41


Total utvikning 2

Historien om mina kilon 42

ViSKA! 2013-1


När jag var liten… Ja, redan då var jag rätt stor.

enligt sunt förnuft, helt utan tillsatser… Det

påskrivet med blyerts. Vad visste man då om

fanns inte burkmat för barn. Eller, den som

hur mat ska säljas?

fanns, tyckte vi var rätt äcklig. september 1987 kom vi till Sve-

farande och det var faktiskt då jag började

rige. Då var jag 27 år gammal, 184 cm lång

växa på bredden. 1998 flyttade vi till Veddige.

och vägde 84 killo. Helt normalt, tycker jag.

Då vägde jag 105 kilo. Vad hände? Desperat

Den 17

Jag föddes i Ungern för femtiotvå år sedan med en födelsevikt av fem kilo. Mina

Fast gommen saknade någonting fort-

började jag leta efter hälsosam mat för att

föräldrar säger att jag var så lugn, så lugn.

Mycket blir annorlunda när man byter

Inte ett ljud, bara ett brett leende. Jag tolkar

hemland. Allt blir annorlunda. Bilarna,

stoppa viktökningen. Lightprodukter! Det

det som att jag var rätt nöjd med livet redan

husen,

var räddningen! Ut med fettet, in med kol-

då. I motsats till mina syskon har jag aldrig

musiken, kläderna, festerna, vardagarna,

hydrater! Fibrer! Men: lördagsgodis… Nåja,

skrikit inför matdags. Men jag åt rejäla por-

pengarna… och maten. Maten, ja. Det går

vi bor ju i Sverige, vissa seder får man väl

tioner. Jag behövde extra mjölk för att bli

inte att jämföra den svenska maten med den

ta till sig. Men viktkurvan accelererade.

mätt, så man tog hjälp av en annan nybliven

ungerska. Vanans makt är stor, smaken sitter

Herregud, vad händer? In med ännu mer

mamma som fick amma mig [sic!].

i gommen och det är det man letar efter. Des-

lightprodukter i kosten! Grötdiet. Fruktdiet.

perat. Den finns inte. Det är bara att vänja

Leverpastej med endast 3% fett…

Jag behövde aldrig mer oroa mig för

människorna,

språket,

sederna,

maten. Min pappa hade rabatt hos slaktaren,

sig att gilla den svenska maten. Brödet var

så vi hade det bästa köttet hemma till varje

för sött. Paprikan var vattnig och smaklös.

måltid. Mamma köpte de bästa råvarorna på

Tomaterna bleka och sura. Köttet är fettfritt.

svindyra leverpastejförpackningen i affären.

matmarknaden, direkt från bönderna. Mjöl-

Mjölken är processad. Äpplena ser ut som

Ok, inget fett. Men vad är den gjord av då?

ken var opastöriserad och ohomogeniserad

om någon vaxat dem och smakar… socker.

Lever är ju rätt fet mat. Potatismjöl, stärkelse,

Jag tror

det var då jag började fatta

misstankar. När jag höll i handen den lilla

– kom direkt från mjölkbonden.

glutamat, smakförstärkare, socker…

Farmor bodde hemma hos oss och

Ursäkta mig, men vad gör dessa i

eftersom hon var kock i sitt yrkesliv,

min leverpastej?!

fick hon bli kock för en stor familj. Och jag växte. Och växte. I skolan visade sig snart att jag saknade behovet att stångas lika mycket som de andra pojkarna. På

Jag tror att jag har kommit på mänsklighetens största misstag någonsin. Och det är värre än atombomben.

Jag började granska nitiskt alla innehållsdeklarationer.

Samtidigt

började jag läsa på. Jag tror att jag har kommit på mänsklighetens

största

misstag

gympalektionerna försökte jag bli

någonsin. Och det är värre än atom-

osynlig. Det visste min gympalä-

bomben.

rare och då och då tog han mig som

Vi bytte ut fettet i vår mat mot

gympalektionens huvudattraktion… Jag fick göra allt som de andra gjort under

socker! Fett, som gör oss mätta, OK, visst, men vilken överflöd av mat vi

håller oss starka, motståndskraftiga, trodde

veckan. Jag hängde på repet, välte bocken,

har! Flera hundra olika brödsorter! Kan man

vi orsakar fettman i vår kropp. Trots att

missade målet och rev ribban med stolparna

verkligen ha så många, frågade jag. Köttet!

vetenskapen redan på åttiotalet visste att

– till hela klassens allmänna glädje. Gympa-

Här verkar alla djur bestå av metervis med

det är socker och stärkelse som bildar fett,

läraren tyckte att jag var en sorglig historia.

filéer, perfekta kotletter och massor av kött-

som lagras i kroppen. Socker gör oss dess-

var inte min grej. Men jag

färs. Frukten då! Massor av olika äppelsorter,

utom beroende. Ja, vi blir beroende likt en

var inte svag om ni tror det. Nej, jag hade

för att inte tala om kiwi, banan, apelsiner

heroinist, när vi har vant oss vid socker- och

min medfödda råstyrka som jag byggde på

och alla de andra som fanns bara vid juletid

stärkelserik mat, vill vi inte ha annat.

med god mat. Ingen i skolan vågade djävlas

i Ungern. Mataffärerna blev för mig en bota-

Nej, idrott

med mig. Min storlek gav respekt. Och jag

nisering i mångfald och variationsrikedom.

var stark. Jättestark.

Färdig mat! Halvfabrikat! Det är bara att

Nu sitter jag här med sanningen och en

Paradoxen.

Jag var livrädd för att göra militärtjänst.

välja. Och lägg till mycket god ekonomi så

kropp som väger över 130 kilo. Skillnaden

Om man kunde tro på ryktena, så var mili-

man har råd till det bästa! Dessutom verkade

är att nu vet jag att jag äter fel mat. Men att

tärtjänstgöringen på 18 månader som en

en osynlig kraft hålla reda på att man får i

sluta med det är svårare än att sluta röka. För

enda lång gympalektion. Så var det ju natur-

sig riktig mat! Innehållsdeklaration! Grönt

att fel mat är fortfarande laglig, du kan äta

ligtvis inte. Min styrka gav mig kredit och

nyckelhål! Bäst före datum! Tjusiga förpack-

den var som helst, behöver inte stå med den

respekt. Maten var god och det var gott om

ningar med finurliga öppningsinstruktioner.

i skamvrån som rökarna står utanför puben.

tid att växa. Efter lumpen bildade jag familj

Nyheter för mig som växte upp i det gråa och

och när min dotter Sara kom, njöt jag av

fattiga Östeuropa. Där all mat förpackades

att tillverka barnmat. Av de bästa råvarorna

i samma typ av grovt fiberpapper och priset

sandor olah

ViSKA! 2013-1

43


Jag har ett tillkännagivande att göra. Nu kommer det…

Vi fredagsmyser inte hemma hos oss! Så, nu är det sagt. På ett lite barnsligt trotsigt sätt, nä! Icke! Vägrar helt enkelt. Jag gillar att mysa men inte på förutbestämda dagar.

träffar. Det är en miljon mindre än fredagsmys! Milda makter! Fredagsmys är stort

kan man försöka att återskapa vilken dag i

alltså…

veckan som helst. När man blivit riktigt bra

Wikipedia beskriver det så här ”Fre-

på det kan man mysa varje dag! Öva samti-

dagsmys är aktiviteter där familj eller vänner

digt att äta chipsen på en onsdag eller köp

samlas på fredagkvällen för att markera

godis och se en film på en tisdag.

arbetsveckans slut och ladda upp tillsamDet är något grått och tråkigt över verb och substantiv som inleds av en prologisk

mans inför helgen.” Först tänkte jag att varför måste man

Under tiden jag övar på detta måste jag söka svaren på några frågor som gäckar mig. Blir jag mys-lös en hel vecka om jag inte

veckodag. Just därför gillar jag inte uttryck

ladda inför helgen? Men det är ju klart att

galopperar iväg från vad det nu är jag håller

som lördagsgodis eller söndagsmiddag heller.

om allt som är gott och trevligt tvunget ska

på med och skyndar mig hem och häller upp chips och dip på fredagen.?

Så det så. Jag anser att det begränsar

Måste jag vänta 7 dagar på nästa

mig i mitt varande. Jag måste få känna mig fri att mysa vilken dag i veckan som helst liksom. Eller äta söndagsstek vilken dag jag vill och tycker att det passar. Godis bör man inte äta i tid och otid men var står att läsa att just

Måste jag vänta 7 dagar på nästa chans att få mysa eller kan man tänka sig att det skulle gå för sig att mysa lite på lördagen?

chans att få mysa eller kan man tänka sig att det skulle gå för sig att mysa lite på lördagen? Och vad händer om jag skulle spara mitt lördagsgodis till söndagen? Så förvirrande!

lördagen är den bästa dagen att förtära

Då vet jag ju inte vilken dag det är.

snasket?

Hur vet jag då vilken mat jag ska laga?

Vadan denna fixering vid veckodagar kan man fråga sig? En viss tv-reklam

hinnas med under fredagen och lördagen

Men allvarligt, hur ska det gå? För nu har jag

basunerar ut att ”nu eeeee deeee fredags-

måste man kanske det. Söndagen ingår inte

ju totalt tappat bort mig i veckodagarna och

myyyys” och personerna i filmen glömmer

i helgen för övrigt. Under denna veckans

hur vet jag då när det är dags för torsdags-

tid och rum och skenar iväg som om det

sista dag är det meningen att man ska äta

fikan eller när ska jag se på söndagsfilmen?

gäller livet. Strax framkommer det att det

sin söndagsmiddag samt bygga upp sin sön-

Hade det varit jul hade jag önskat mig

faktiskt är på liv och död för texten fortsätter

dagsångest. Som kompensation för denna

mys sju dagar i veckan för alla! Men, nu är

dag har någon infört ”lillördag”.

det inte jul så tyvärr… För det går väl inte

”…om det så är det sista jag göööör”. Allvar-

44

veckodag det råkar vara. En sinnesstämning

ligt. Är inte det att ta i, eller? Fredagsmys

Erkänner villigt att det är något visst

eller dö, typ. Jag söker på internet efter fre-

med sista arbetsdagen i veckan men vill

dagsmys och får 1 800 000 träffar. Jag söker

hävda att det är en känsla och en sinnesstäm-

på ”inbördeskrig i Afrika” och får 800 000

ning som inte har något att göra med vilken

ViSKA! 2013-1

att slänga iväg önskningar så här i början av året? En helt vanlig tisdag. Eller? Ulrica Koutsouvaloglou


Viskadalens Gårdsglass Sugen på glass efter en kall vinter? Då har vi goda nyheter! Viskadalens Gårdsglass öppnar kulglassdisken lagom till Påsk! Ni kan även köpa med er glassförpackningar hem och ni har väl inte missat att köpa vår goda gårdsmjölk som finns som lättmjölk och standardmjölk. Mjölken är pastöriserad. Öppettider i Påsk: Öppettider i april:

Påskdagen och Annandagen Fredagar och söndagar

13:00-17:00 13:00-17:00 Vi finns utanför Veddige. Kör mot Älgaslätt i ”Strängbetongrondellen”. Drared 11b, Veddige Tel: 0702-815520 www.viskadalensgardsglass.se

Kontakta mig

Elisabeth Sundin Mobil: 070-3600435 E-mail: esreklam@telia.com www.elisabethsundin.se

Specialtransporter tel. 0340-306 10 fax. 0340-304 84 TRÄNA FRÅN 99:-/MÅN!

MÅN - TOR 05.00-23, FRE 05.00-21, LÖR – SÖN 07.00-21 GILLA OSS PÅ FACEBOOK: 4SHAPE – TRÄNING PÅ DINA VILLKOR SE HEMSIDA FÖR BEMANNADE TIDER. VÄLKOMNA IN! | 0737-643 656 | WWW.4SHAPE.SE

www.veddige-akeri.se

Med en yrkesbakgrund som omfattar allt från att designa logotyper, trycksaker och profilkläder till att vara skyltningsoch dekorationsansvarig inom olika butikskedjor - och allt där emellan - är jag ganska säker på att jag kan vara till stor hjälp för det lilla företaget. Och en liten hjälp för det stora! Läs mer på... www.elisabethsundin.se


Vi finns alltid i din närhet! Det moderna försäkringsbolaget med gamla anor

Kontakta närmaste Dina-bolag! Vi ger dig mer information och offerter. Kinna 0320-359 04, Varberg 0340-66 40 40, Veddige 0340-66 40 50, Värö 0340-66 40 48. www.dina.se

tel: 0340-306 57

VÅRA ÖPPETTIDER:

MÅNDAG TILL FREDAG ………… 9-20 LÖRDAG ………………………… 9-18 SÖNDAG ………………………… 9-18 VI HAR EGNA SALLADER, FESTPLANKOR, SMÖRGÅSTÅRTOR OCH LANDGÅNGAR. www.ica.se/derome

VÄ L KO M N A !

telefon: 0340 – 69 75 00 | www.varbergsbostad.se


DRÖMMER DU OM EN SKÖN TILLVARO SOM PENSIONÄR? F I R S T C L A S S PA C K A G I N G www.esonpac.se

0340-600 900

Vår pensionsspecialist Peter Isberg hjälper dig med råd och förslag för att skapa de bästa förutsättningarna för ditt pensionssparande. Välkommen att boka din tid för rådgivning.

Vår kunskap = Din trygghet. Det tjänar du på! VEDDIGE

VARBERG

KUNGSBACKA

KINNA

Veddige 0340-66 60 40 www.varbergssparbank.se

www.ivt.se

energi & vatten dag tisdagen den 9 april kl 13-18. Viskastigen 30 (mitt emot Hemköp)

Kontakta Rörfix: Karl-Erik 070-37 307 57, ke@rorfix.se Anders Eriksson 0708-843 111 | www.rorfix.se


Veddige Potatis 5 kg

19

95

/st Fast sort | Jämförpris 3,99/kg

Blandfärs

49

95

/kg JM Chark | Svensk | Mald i vår butik

Begränsat parti Aladdin eller Paradis för

39

95

/ask Paradis, Aladdin eller Aladdin mörk

Gilla oss på Facebook: www.facebook.com/ HemkopVeddige

Vi får hem färska räkor på fredag 22/3 om väder och vind tillåter

Hyr släp hos oss

Öppet alla dagar 9-20 Priserna gäller from måndag 2013-03-18 tom söndag 2013-03-24 Telefon: 0340-307 44, Chark: 0340-308 50 ••• Gilla oss på Facebook: www.facebook.com/HemkopVeddige

ViSKA 2013-1  

ViSKA 2013-1

Advertisement