Page 1

Ñòðîéêà. Áàøêîðòîñòàíñêèé âûïóñê ¹26 èþëü 2012

¹26 (455) èþëü 2012 Â ýòîì íîìåðå 3 8 7 6 îáúÿâëåíèé îò 3 3 3 ïðåäïðèÿòèé


Ñòðîéêà ¹26 (455)/ èþëü 2012

II


¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Ïðåñòèæ-ïîëîñà

11


Ñîäåðæàíèå 2

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Ñîäåðæàíèå: Ñòðîéèíôîðì _________________________________ 4 Ðàáîòû ________________________________________ 9 Àðõèòåêòóðà. Äèçàéí ............................................ 9 Ïðîåêòíî-ñìåòíûå ðàáîòû .................................. 9 Ñòðîèòåëüíàÿ ýêñïåðòèçà, òåõíàäçîð .................. 9 Áóðîâûå ðàáîòû .................................................. 9 Çåìëÿíûå ðàáîòû ................................................ 9 Êðîâåëüíûå ðàáîòû ........................................... 10 Ôàñàäíûå ðàáîòû .............................................. 10 Èçîëÿöèîííûå ðàáîòû ...................................... 10 Ôóíäàìåíòû, ïîäçåìíûå ñîîðóæåíèÿ ............... 11

Ìàëîýòàæíîå ñòðîèòåëüñòâî .............................. 11 Êàïèòàëüíîå ñòðîèòåëüñòâî. Ðåêîíñòðóêöèÿ ...... 12 Ñòðîèòåëüíî-ðåìîíòíûå ðàáîòû ....................... 12 Îòäåëî÷íûå ðàáîòû .......................................... 12 Ñàíòåõíè÷åñêèå ðàáîòû ..................................... 13 Ýëåêòðîìîíòàæíûå ðàáîòû ............................... 14 Óñòàíîâêà ñèñòåì âåíòèëÿöèè è îòîïëåíèÿ ....... 14 Óñòàíîâêà ñèñòåì áåçîïàñíîñòè è ñâÿçè ........... 14 Ìåòàëëîîáðàáîòêà ............................................. 14 Ñâàðî÷íûå ðàáîòû ............................................ 14 Äðóãèå âèäû ðàáîò ............................................ 14 Ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû ___________________ 15

Ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû .................................. 15 Áåòîí. Ðàñòâîð. Äîáàâêè ................................... 15 ÆÁÈ. Ñòåíîâûå ìàòåðèàëû. Êèðïè÷ .................. 16 Áðóñ÷àòêà. Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ ............................ 20 Tåïëîèçîëÿöèîííûå ìàòåðèàëû ........................ 21 Ãèäðîèçîëÿöèîííûå ìàòåðèàëû ........................ 23 Çâóêîèçîëÿöèîííûå ìàòåðèàëû ......................... 24 Tðóáîèçîëÿöèîííûå ìàòåðèàëû ........................ 24 Ïåíà è ãåðìåòèêè .............................................. 24 Êðîâåëüíûå ìàòåðèàëû, êîìïëåêòóþùèå ........... 25 Ôàñàäíûå ìàòåðèàëû ........................................ 29 Ìåòàëëîèçäåëèÿ ................................................ 32 Êîâàíûå èçäåëèÿ ............................................... 34 Ìåòàëëîêîíñòðóêöèè .......................................... 34 Ìåòàëëîïðîêàò. Tðóáû ....................................... 35 Ìåòèçû. Êðåïåæ ................................................ 39 Ïèëî- è ëåñîìàòåðèàëû ..................................... 42 Ñòåêëî. Îðãñòåêëî. Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò ........ 45 Îãíåçàùèòíûå ïîêðûòèÿ è îãíåóïîðíûå èçäåëèÿ ... 46 Ñûïó÷èå è âÿæóùèå ìàòåðèàëû ......................... 46 Ïðîìûøëåííûå ïîëû ........................................ 48 Àñáåñòîòåõíè÷åñêèå èçäåëèÿ ............................ 48 Ïîëèìåðíûå ìàòåðèàëû .................................... 48 Äðóãèå âèäû ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ ............. 48 Áëàãîóñòðîéñòâî _____________________________ 48 Èçäåëèÿ è ìàòåðèàëû äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé, äîìîâ è ïîäúåçäîâ ....................... 48


¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Áëàãîóñòðîéñòâî, îçåëåíåíèå, ëàíäøàôòíûå ðàáîòû .............................................................. 48 Äâåðè, îêíà, âîðîòà, êîìïëåêòóþùèå _______ 48 Äâåðè, ôóðíèòóðà, êîìïëåêòóþùèå ................... 48 Îêíà, ôóðíèòóðà, êîìïëåêòóþùèå ...................... 51 Ïåðåãîðîäêè ..................................................... 52 Âîðîòà, øëàãáàóìû, êîìïëåêòóþùèå ................. 52 Ìåáåëü. Èíòåðüåð ___________________________ 54 Ìåáåëü äëÿ äîìà ............................................... 54 Ìåáåëü äëÿ îôèñà ............................................. 54 Ôóðíèòóðà, êîìïëåêòóþùèå ............................... 54 Êàðíèçû, øòîðû, æàëþçè ................................... 54 Êîâðîâûå ïîêðûòèÿ ........................................... 54 Ïðåäìåòû èíòåðüåðà ........................................ 54 Áûòîâàÿ òåõíèêà ................................................ 54 Ëåñòíèöû .......................................................... 55 Ïå÷è, êàìèíû .................................................... 55 Îòäåëî÷íûå ìàòåðèàëû _____________________ 56 Îòäåëî÷íûå ìàòåðèàëû â àññîðòèìåíòå ............ 56 Ãèïñîêàðòîí è êîìïëåêòóþùèå .......................... 56 Ëàêîêðàñî÷íàÿ è õèìè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ ............ 57 Íàïîëüíûå ïîêðûòèÿ ......................................... 59 Îáîè, ñòåêëîîáîè, îáîè ïîä ïîêðàñêó ............... 59 Ïàíåëè ñòåíîâûå ............................................... 60 Ïëèòêà. Îáëèöîâî÷íûé êàìåíü .......................... 60 Ïîòîëêè ............................................................. 60 Ñóõèå ñìåñè ...................................................... 61 Ñàíòåõíèêà __________________________________ 62 Ñàíòåõíè÷åñêèå èçäåëèÿ è àêñåññóàðû .............. 62 Ñàíòåõíè÷åñêàÿ àðìàòóðà, òðóáû ....................... 62 Áàíè, ñàóíû, áàññåéíû, ôîíòàíû ____________ 65 Îáîðóäîâàíèå __________________________________ 66 Âåíòèëÿöèÿ è êîíäèöèîíèðîâàíèå .................... 66 Ãåîäåçè÷åñêèå ïðèáîðû è îáîðóäîâàíèå .......... 67 Èíñòðóìåíò ....................................................... 67 Êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûå ïðèáîðû, àâòîìàòèêà . 68 Íàñîñû .............................................................. 68 Îòîïèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå ............................ 69

Ñâàðî÷íîå îáîðóäîâàíèå .................................. 73 Ñèñòåìû áåçîïàñíîñòè è ñâÿçè ......................... 74 Ñòðîèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå ............................. 74 Ñòðîèòåëüíàÿ òåõíèêà ....................................... 75 Ãðóçîïîäúåìíîå îáîðóäîâàíèå ........................ 75 Äåðåâîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè è îáîðóäîâàíèå77 Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùåå îáîðóäîâàíèå ........... 77 Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðîèçâîäñòâà ñòðîèòåëüíûõ è îòäåëî÷íûõ ìàòåðèàëîâ .................................... 77 Îáîðóäîâàíèå äëÿ î÷èñòêè ................................ 77 Ñèñòåìû "Óìíûé äîì" ...................................... 77 Ïðîòèâîïîæàðíîå îáîðóäîâàíèå è ïðèíàäëåæíîñòè ............................................... 77 Ïðî÷åå îáîðóäîâàíèå ....................................... 77 Ðåìîíò îáîðóäîâàíèÿ ....................................... 78 Ýëåêòðîòåõíè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ _____________ 78 Ýëåêòðîîáîðóäîâàíèå ....................................... 78 Êàáåëüíàÿ ïðîäóêöèÿ ........................................ 78

Ñîäåðæàíèå 3 Ñâåòîòåõíèêà .................................................... 79 Ýëåêòðîóñòàíîâî÷íûå èçäåëèÿ .......................... 80 Tîðãîâîå îáîðóäîâàíèå, êîìïëåêòóþùèå, çàï÷àñòè _____________________________________ 80 Ñðåäñòâà ìàëîé ìåõàíèçàöèè _________________ 80 Ïðî÷åå _______________________________________ 80 Ñïåöîäåæäà. Ñðåäñòâà çàùèòû ......................... 80 Ðåçèíîòåõíè÷åñêèå èçäåëèÿ ............................. 80 Ãàç. Íåôòü. Óãîëü. Õèìèÿ .................................. 80 Õîçòîâàðû. TÍÏ. Áûòîâàÿ õèìèÿ ........................ 80 Ñàäîâî-îãîðîäíûé èíâåíòàðü ........................... 80 Tàðà, óïàêîâêà ................................................... 80 Óñëóãè _______________________________________ 81 Æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè ........................ 81 Ðåêëàìíî-èíôîðìàöèîííûå óñëóãè ................... 81 Ñêëàäñêèå ïîìåùåíèÿ, àíãàðû, òåðìèíàëû ....... 81 Tðàíñïîðòíûå óñëóãè ......................................... 81 Þðèäè÷åñêèå óñëóãè .......................................... 81 Àðåíäà ñòðîèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ ................ 82 Óñëóãè ñòðîèòåëüíîé ñïåöòåõíèêè ..................... 82 Íåäâèæèìîñòü _______________________________ 82 Âàêàíñèè ________________________________________ 82 "Ñòðîéêà" â Ñòåðëèòàìàêå __________________ 83 "Ñòðîéêà" â Îêòÿáðüñêîì ____________________ 85 "Ñòðîéêà" â ã. Tóéìàçû ______________________ 86 "Ñòðîéêà" â ã. Áåëåáåé ______________________ 86 Âûñòàâêè ____________________________________ 87 Ïóíêòû ðàñïðîñòðàíåíèÿ ____________________ 88 Èíôîðìàöèÿ _________________________________ 90 Àëôàâèòíî-ïðåäìåòíûé óêàçàòåëü __________ 92


Ñòðîéèíôîðì 4

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà


¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Ñòðîéèíôîðì 5


Ñòðîéèíôîðì 6

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà


¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Ñòðîéèíôîðì 7


Ñòðîéèíôîðì 8

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà


Àðõèòåêòóðà. Äèçàéí 9

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Àðõèòåêòóðà. Äèçàéí Âèçóàëèçàöèÿ èíòåðüåðà æèëûõ è îáùåñòâåííûõ ïîìåùåíèé ............................................................ íèçêèå ................................................................................................. 8-917-34-125-01 Äèçàéí èíòåðüåðà ïîìåùåíèé æèëûõ è îáùåñòâåííûõ ........................................................................................................ Tåõíîëîãèè áèçíåñà ÎÎÎ ........... 8-917-790-10-75, 230-29-08 Äèçàéí èíòåðüåðà ïîìåùåíèé æèëûõ è îáùåñòâåííûõ ........................................................................ íèçêèå ......................................... Ìàñòåð ÎÎÎ .................................. 8-927-333-5879 Äèçàéí èíòåðüåðà. 3D-âèçóàëèçàöèÿ ........................................................................................................ íèçêèå ................................................................................................. 8-917-34-125-01 Äèçàéí èíòåðüåðà. 3D-âèçóàëèçàöèÿ ........................................................................................................ íèçêèå ................................................................................................. 8-917-34-125-01 Äèçàéí-ïðîåêòû õóäîæåñòâåííîãî ïàðêåòà. www.parketcitÓ-ufa.ru ................................................... äîãîâîð ............................. ñàëîí Ïàðêåò Ñèòè ..... 2525587, 2462775,89174048626 Êàìåíü äåêîðàòèâíûé äëÿ ôàñàäà, öîêîëÿ, èíòåðüåðà ........................................................................................................... Êàìëèò, www.kamlit.com ....... 8-963-900-4122/23, 29-28-106 Ïåðåïëàíèðîâêà êâàðòèð è îôèñîâ ............................................................................................................................. Ñëóæáà Ñîãë-ÿ Ïåðåïëàíèðîâîê ....................... 257-20-28, 228-58-36 Ïåðåïëàíèðîâêà êâàðòèð è îôèñîâ .......................................................................................................................................... Tåõíîëîãèè áèçíåñà ÎÎÎ ........... 8-917-790-10-75, 230-29-08 Ïîäáîð ìåáåëè è ïðåäìåòîâ èíòåðüåðà .................................................................................................................................. Tåõíîëîãèè áèçíåñà ÎÎÎ ........... 8-917-790-10-75, 230-29-08 Ïðîåêòèðîâàíèå àðõèòåêòóðíîå äîìîâ, çäàíèé, ñîîðóæåíèé .............................................................. íèçêèå ................................................................................................. 8-917-34-125-01 Ïðîåêòèðîâàíèå àðõèòåêòóðíîå êîìïëåêñíîå .......................................................................................................................................... ÀÏÑ Êðàôò ÎÎÎ ....................... 266-30-66, 257-20-28 Ïðîåêòèðîâàíèå àðõèòåêòóðíîå êîòòåäæåé .............................................................................................................................................. ÀÏÑ Êðàôò ÎÎÎ ....................... 266-30-66, 257-20-28 Ïðîåêòèðîâàíèå àðõèòåêòóðíîå êîòòåäæåé ............................................................................................. íèçêèå ................................................................................................. 8-917-34-125-01 Ïðîåêòû ïåðåïëàíèðîâîê êâàðòèð è ãðóïï âõîäíûõ ............................................................................................................................... ÀÏÑ Êðàôò ÎÎÎ ....................... 266-30-66, 257-20-28 Ñîãëàñîâàíèå ïåðåïëàíèðîâîê è óçàêîíåíèå. Ïåðåâîä â íåæèëîé ôîíä ........................................................... Ñëóæáà Ñîãë-ÿ Ïåðåïëàíèðîâîê ....................... 257-20-28, 228-58-36

Ïðîåêòíî-ñìåòíûå ðàáîòû Èçãîòîâëåíèå ìåõàíèçìîâ ãðóçîïîäúåìíûõ íåñòàíäàðòíûõ, ðàçðàáîòêà ......................................................................................... ÑòàëüÏðîì ÎÎÎ ........... 8-901-44-28-662, 229-42-07 Êîíñóëüòàöèè ïî ïðîåêòàì ñèñòåì îòîïëåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ, êàíàëèçàöèè ...................................................... Ñàíîïò ÎÎÎ,www.sanopt-ufa.ru ....................... 292-55-01, 253-22-21 Îáñëåäîâàíèå çäàíèé, ñîîðóæåíèé, êâàðòèð, ïîìåùåíèé ................................................................................................................... ÀÏÑ Êðàôò ÎÎÎ ....................... 266-30-66, 257-20-28 Ïðîåêòèðîâàíèå àðõèòåêòóðíîå êîòòåäæåé ............................................................................................. íèçêèå ................................................................................................. 8-917-34-125-01 Ïðîåêòèðîâàíèå äîìîâ ìíîãîýòàæíûõ ..................................................................................................................................................... ÀÏÑ Êðàôò ÎÎÎ ....................... 266-30-66, 257-20-28 Ïðîåêòèðîâàíèå äîìîâ, çäàíèé, ñîîðóæåíèé .......................................................................................................................................... ÀÏÑ Êðàôò ÎÎÎ ....................... 266-30-66, 257-20-28 Ïðîåêòèðîâàíèå çäàíèé ìíîãîýòàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà ....................................................................................................................... ÀÏÑ Êðàôò ÎÎÎ ....................... 266-30-66, 257-20-28 Ïðîåêòèðîâàíèå çäàíèé ïðîìûøëåííûõ è ãðàæäàíñêèõ ....................................................................................................................... ÀÏÑ Êðàôò ÎÎÎ ....................... 266-30-66, 257-20-28

Ïðîåêòèðîâàíèå çäàíèé, ñîîðóæåíèé, êâàðòèð, ïîìåùåíèé ............................................................... íèçêèå ................................................................................................. 8-917-34-125-01 Ïðîåêòèðîâàíèå çäàíèé, ñîîðóæåíèé ....................................................................................................................................................... ÀÏÑ Êðàôò ÎÎÎ ....................... 266-30-66, 257-20-28 Ïðîåêòèðîâàíèå êîòòåäæåé, áàíü, ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì ........................................................... íèçêèå ................................................................................................. 8-917-34-125-01 Ïðîåêòèðîâàíèå êîòòåäæåé ......................................................................................................................................................................... ÀÏÑ Êðàôò ÎÎÎ ....................... 266-30-66, 257-20-28 Ïðîåêòèðîâàíèå êîòòåäæåé ........................................................................................................................ íèçêèå ................................................................................................. 8-917-34-125-01 Ïðîåêòèðîâàíèå îáúåêòîâ ñòðîèòåëüñòâà ïðîìûøëåííîãî è ãðàæäàíñêîãî ..................................................................................... ÀÏÑ Êðàôò ÎÎÎ ....................... 266-30-66, 257-20-28 Ïðîåêòèðîâàíèå ïàâèëüîíîâ òîðãîâûõ è ãðóïï âõîäíûõ ...................................................................... íèçêèå ................................................................................................. 8-917-34-125-01 Ïðîåêòû ïåðåïëàíèðîâîê êâàðòèð è ãðóïï âõîäíûõ ............................................................................................................................... ÀÏÑ Êðàôò ÎÎÎ ....................... 266-30-66, 257-20-28

Ñòðîèòåëüíàÿ ýêñïåðòèçà, òåõíàäçîð Âûïîëíåíèå ôóíêöèé ãåíåðàëüíîãî ïîäðÿä÷èêà .................................................................................................................. Tðåñò ÁàøÅâðîÑTðîé ÎÎÎ ...... 8(347)252-20-52,8-9272367757 Âûïîëíåíèå ôóíêöèé çàêàç÷èêà-çàñòðîéùèêà ...................................................................................................................... Tðåñò ÁàøÅâðîÑTðîé ÎÎÎ ...... 8(347)252-20-52,8-9272367757 Íàäçîð òåõíè÷åñêèé è ñîïðîâîæäåíèå ÏÑÄ .......................................................................................................................... Tðåñò ÁàøÅâðîÑTðîé ÎÎÎ ...... 8(347)252-20-52,8-9272367757

Áóðîâûå ðàáîòû Áóðåíèå ãðóíòà ãîðèçîíòàëüíîå ïîä òðóáû (ãàç,âîäà,êàíàëèçàö.) äî 50 ì ................................................................................................... Ãèäðîìåê ................................ 8-917-79-38-709 Áóðåíèå îòâåðñòèé àëìàçíîå ïîä êîììóíèê(æ/á,êèðïè÷,ìîíîëèò)ãîðèç.íàïð ............................................................................... Ìèð Êëèìàòà ÎÎÎ ....................... 251-53-31, 251-63-35 Áóðåíèå ñêâàæèí ïîä âîäó ìàëîãàáàðèòíîé óñòàíîâêîé ................................................................................................................................ Ëîæêèí ÈÏ ................ 298-99-80, 8-9174519570

Çåìëÿíûå ðàáîòû Êîïêà êîëîäöåâ ...................................................................................................................................................................................................... Ñìîëèí ÈÏ .............. 294-00-11, 8-919-1516605 Ïðîêîë ãðóíòà ïîä íàñûïÿìè, äîðîãàìè, çäàíèÿìè è ñîîðóæåíèÿìè ............................... ì ....................................................................... Ãèäðîìåê ................................ 8-917-79-38-709 Ðàáîòû çåìëÿíûå ........................................................................................................................................................................... Áðàâî, www.ufa-bravo.ru ............. 2-932-552, 8-919-613-2552 Ðàáîòû çåìëÿíûå ................................................................................................................................................................................................ Ìàêêàí ÎÎÎ ........... 270-90-11, 8-964-95-23-360 Ðûòüå òðàíøåé, êîòëîâàíîâ, êàíàëèçàöèè ýêñêàâàòîðîì-ïîãðóç÷èêîì ......................................................................................................... Ãèäðîìåê ................................ 8-917-79-38-709


Êðîâåëüíûå ðàáîòû 10

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Êðîâåëüíûå ðàáîòû Âîäîñòîêè ìåòàëëè÷åñêèå è ÏÂÕ. Äîñòàâêà, óñòàíîâêà ............................................................................................................................. Õàëèòîâà ÈÏ ...... 8-927-9338494, 8-927-6397868 Âîäîñòîêè ìåòàëëè÷åñêèå è ÏÂÕ. Äîñòàâêà, óñòàíîâêà ............................................................................................................................. Õàëèòîâà ÈÏ ...... 8-927-9338494, 8-927-6397868 Èçãîòîâëåíèå êðûø ñòðîïèëüíûõ, ïðîåêò, 3D ýñêèçû. www.tm-plast.ru ......................................................................................................... TÌ-Ïëàñò ....... 260-8047, 232-9955, 248-6904 Êðîâëÿ, ìàíñàðäû. Ðàñ÷åò, êîìïëåêòàöèÿ, ìîíòàæ, øåôìîíòàæ ............................................... äîãîâîð ................................ Íîäåêñ ÎÎÎ ....... 2553225, 2667225,89272367225 Ìåòàëëî÷åðåïèöà. Çàìåð. Ðàñ÷åò. Äîñòàâêà. Ìîíòàæ ................................................................................................................................ Õàëèòîâà ÈÏ ...... 8-927-9338494, 8-927-6397868 Ìîíòàæ âîäîñòîêîâ ..................................................................................................................................................................... ÀÑT ÎÎÎ,www.ast-ufa.com ........... 226-71-35, 8-917-045-50-50 Ìîíòàæ êðîâëè (ãèáêàÿ ÷åðåïèöà, ìåòàëë, Îíäóëèí). Ðàñ÷åò. Ãàðàíòèÿ ........................................... íèçêèå ......................... TÄ Ñàéäèíã-Óôà ÎÎÎ .......... 293-07-15 - ìíîãîêàíàëüíûé Ìîíòàæ êðîâëè (êåðàìè÷åñêàÿ ÷åðåïèöà). Ðàñ÷åò .............................................................................. äîãîâîð ..................................... ÊðîâTåÊÑ-Óôà ....... 292-4250, 274-7640, 246-0921 Ìîíòàæ êðîâëè (ìåòàëë è ìÿãêàÿ ÷åðåïèöà) îò êîðîáêè. Ãàðàíòèÿ .................................................... íèçêèå ................................. Çàãîðîäíûé Äîì ........ 266-12-87, www.zagorod102.ru Ìîíòàæ êðîâëè (ìåòàëë è ìÿãêàÿ ÷åðåïèöà) ........................................................................................ äîãîâîð ........................... Ãàðèôóëëèí È.Ð. ÈÏ ................................ 8-917-477-39-65 Ìîíòàæ êðîâëè (ìÿãêàÿ êðîâëÿ, ìåòàëëî÷åðåïèöà). Ðàñ÷åò. Êîìïë-ÿ.Ãàð-ÿ ................................ äîãîâîð ..................................... ÏðîôTåõÑòðîé ........... 289-52-56, 8-901-813-55-88 Ìîíòàæ êðîâëè (ìÿãêàÿ êðîâëÿ, ïðîôíàñòèë). Ðàñ÷åò .......................................................................... íèçêèå ..................................... ÊðîâTåÊÑ-Óôà ....... 292-4250, 274-7640, 246-0921 Ìîíòàæ êðîâëè (ìÿãêàÿ êðîâëÿ, ïðîôíàñòèë) ...................................................................................... äîãîâîð ......................................... Ðîëë-Ì ÎÎÎ ............ (347)2667866,www.roll-ufa.ru Ìîíòàæ êðîâëè (ìÿãêàÿ êðîâëÿ). Ðàñ÷åò. Ãàðàíòèÿ ............................................................................ äîãîâîð ..................................... ÊðîâTåÊÑ-Óôà ....... 292-4250, 274-7640, 246-0921 Ìîíòàæ êðîâëè (ïðîôíàñòèë, ìåòàëëî÷åðåïèöà). Ðàñ÷åò. Ãàðàíòèÿ ............................................................................................................ Ëîæêèí ÈÏ ................ 298-99-80, 8-9174519570 Ìîíòàæ êðîâëè âñåõ âèäîâ. Ïðîäàæà, äîñòàâêà. Ãàðàíòèÿ ............................................ êâ.ì ........... íèçêèå ................. ÁàøÌåòàëëÑòðîé ÑÊ ÎÎÎ .............. 295-91-34, 8927-308-8182 Ìîíòàæ êðîâëè è ôàñàäà ...................................................................................................................................................................... ÑòðîéÏðîôèëü ÎÎÎ ..... 89018170100, 2746064,2506777 Ìîíòàæ êðîâëè ëþáîé ñëîæí. (ãèáê.÷åðåïèöà,ìåòàëëî÷åðåïèöà,ïðîôíàñòèë) ............................................................... ÀÑT ÎÎÎ,www.ast-ufa.com ........... 226-71-35, 8-917-045-50-50 Ìîíòàæ êðîâëè ëþáîé ñëîæíîñòè ............................................................................................................................................................. Ãèíèÿòóëëèí ÈÏ ........... 294-72-82, 8-917-75-17-301

Ìîíòàæ êðîâëè ëþáûõ êîíñòðóêöèé. Ðàñ÷åò. Ãàðàíòèÿ ................................................................................................................... Êîìïàíèÿ ÊÌÄ ÎÎÎ ........... 299-07-60, 8-987-62-909-88 Ìîíòàæ îêîí ìàíñàðäíûõ Fakro. Ãàðàíòèÿ ............................................................................................. íèçêèå ................................. Çàãîðîäíûé Äîì ........ 266-12-87, www.zagorod102.ru Ìîíòàæ îêîí ìàíñàðäíûõ ................................................................................................................................................................. Ìèð ôàñàäà è êðîâëè .............. 292-32-71, 8-927-9636090 Ìîíòàæ ñèñòåì âîäîñòî÷íûõ ...................................................................................................................... íèçêèå ........................ Ìèð ôàñàäà è êðîâëè .............. 292-32-71, 8-927-9636090 Ìîíòàæ ñèñòåì âîäîñòî÷íûõ, îêîí ìàíñàðäíûõ. Ãàðàíòèÿ ................................................................. íèçêèå ................................. Çàãîðîäíûé Äîì ........ 266-12-87, www.zagorod102.ru Ìîíòàæ ñèñòåì âîäîñòî÷íûõ, îêîí ìàíñàðäíûõ. Ðàñ÷åò. Ãàðàíòèÿ ................................................... íèçêèå ......................... TÄ Ñàéäèíã-Óôà ÎÎÎ .......... 293-07-15 - ìíîãîêàíàëüíûé Ìîíòàæ ñèñòåì êðîâåëüíûõ ........................................................................................................................ íèçêèå ................................................ RoofMax ........... 244-80-19, 8-987-49-76-222 Ìîíòàæ ÷åðåïèöû ìÿãêîé. Ãàðàíòèÿ, ðåêîìåíäàöèè, ïîðòôîëèî ....................................................... íèçêèå ................................. Çàãîðîäíûé Äîì ........ 266-12-87, www.zagorod102.ru Îáîãðåâ êðîâëè. Ïðîåêòèðîâàíèå, ïîñòàâêà, ìîíòàæ ............................................................. äîãîâîð ......................... TåðìîÀêêîðä ÎÎÎ .......................... (347) 266-74-40 Ðàáîòû êðîâåëüíûå (ìÿãêàÿ êðîâëÿ) ...................................................................................................... äîãîâîð ......................................... Ôåäîðîâ ÈÏ ........... 8-927-16-01-343, 292-42-50 Ðàáîòû êðîâåëüíûå ëþáîé ñëîæíîñòè. www.tm-plast.ru .................................................................................................................................... TÌ-Ïëàñò ....... 260-8047, 232-9955, 248-6904 Ðàáîòû êðîâåëüíûå ëþáîé ñëîæíîñòè ............................................................................................................................................................. Âàëèòîâ ÈÏ ....... (347)294-90-95, 8-9872549095 Ðàáîòû êðîâåëüíûå ëþáîé ñëîæíîñòè ..................................................................................................................................................... Ãèíèÿòóëëèí ÈÏ ........... 294-72-82, 8-917-75-17-301 Ðàáîòû êðîâåëüíûå ëþáîé ñëîæíîñòè .......................................................................................................................................................... Ìèíèáàåâ ÈÏ ............. 2666-170, 8-927-937-03-13 Ðàáîòû êðîâåëüíûå ..................................................................................................................................................................... ÀÑT ÎÎÎ,www.ast-ufa.com ........... 226-71-35, 8-917-045-50-50 Ðàáîòû êðîâåëüíûå ............................................................................................................................................................................................. Ìàêêàí ÎÎÎ ........... 270-90-11, 8-964-95-23-360 Ðàáîòû êðîâåëüíûå ................................................................................................................................... äîãîâîð .......................... ÐÑÓ-Õèìçàùèòà ÎÎÎ .................................. 8-917-3442-100 Ðåìîíò êðîâëè ìÿãêîé áèòóìíîé ............................................................................................................ äîãîâîð .......................... ÐÑÓ-Õèìçàùèòà ÎÎÎ .................................. 8-917-3442-100 Óêëàäêà êðîâëè ìÿãêîé ....................................................................................................................................................................................... Ìàêêàí ÎÎÎ ........... 270-90-11, 8-964-95-23-360 Óòåïëåíèå êðîâëè ïîëèñòèðîëáåòîííîé ñìåñüþ ìîíîëèòíîå .......................................................... äîãîâîð ......................................... Àâèêîì ÎÎÎ ............. (347) 292-12-54, 248-77-13

Ôàñàäíûå ðàáîòû Èçãîòîâëåíèå ôàñàäîâ íàâåñíûõ âåíòèëèðóåìûõ è âèòðàæåé, ìîíòàæ ......................................................................... TåïëîÑòðîéÈíäóñòðèÿ ÇÀÎ ....... 256-5050, 289-5060, 294-0319 Ìîíòàæ áëîê-õàóñà, ñàéäèíãà,ïàíåëåé ôàñàäíûõ,öîêîëÿ. Ðàñ÷åò. Ãàðàíòèÿ .................................. íèçêèå ......................... TÄ Ñàéäèíã-Óôà ÎÎÎ .......... 293-07-15 - ìíîãîêàíàëüíûé Ìîíòàæ ñàéäèíãà ïðîôåññèîíàëüíûé. Ãàðàíòèÿ, ðåêîìåíäàöèè, ïîðòôîëèî ................................. íèçêèå ................................. Çàãîðîäíûé Äîì ........ 266-12-87, www.zagorod102.ru Ìîíòàæ ñàéäèíãà, áëîê-õàóñà,ïàíåëåé ôàñàäíûõ,öîêîëÿ.Ðàñ÷åò. Ãàðàíòèÿ ................................... íèçêèå ......................... TÄ Ñàéäèíã-Óôà ÎÎÎ .......... 293-07-15 - ìíîãîêàíàëüíûé Ìîíòàæ ôàñàäîâ (ñàéäèíã, áëîê-õàóñ, öîêîëü) ...................................................................................................................... ÀÑT ÎÎÎ,www.ast-ufa.com ........... 226-71-35, 8-917-045-50-50 Ìîíòàæ ôàñàäîâ âñå âèäîâ ñ óòåïëåíèåì ........................................................................................... äîãîâîð ......................................... Ðîëë-Ì ÎÎÎ ............ (347)2667866,www.roll-ufa.ru Ìîíòàæ ôàñàäîâ âñåõ âèäîâ, îáëèöîâêà. Ðàñ÷åò. Êîìïëåêòàöèÿ. Ãàðàíòèÿ ................................. äîãîâîð ..................................... ÏðîôTåõÑòðîé ........... 289-52-56, 8-901-813-55-88 Ìîíòàæ ôàñàäîâ âñåõ âèäîâ. Ïðîäàæà, äîñòàâêà. Ãàðàíòèÿ .............................................................. íèçêèå ................. ÁàøÌåòàëëÑòðîé ÑÊ ÎÎÎ .............. 295-91-34, 8927-308-8182 Ìîíòàæ ôàñàäîâ âñåõ âèäîâ ................................................................................................................... äîãîâîð .......................... ÐÑÓ-Õèìçàùèòà ÎÎÎ .................................. 8-917-3442-100 Ìîíòàæ ôàñàäîâ ........................................................................................................................................... íèçêèå ................................................ RoofMax ........... 244-80-19, 8-987-49-76-222 Îáëèöîâêà ôàñàäîâ (ôàñàäíûå ïàíåëè, êåðàìîãðàíèò, ñàéäèíã,ïðîôíàñòèë) ............................................................... Tåõíîëîãèè áèçíåñà ÎÎÎ ........... 8-917-790-10-75, 230-29-08 Îáëèöîâêà ôàñàäîâ, óòåïëåíèå. www.tm-plast.ru ............................................................................................................................................... TÌ-Ïëàñò ....... 260-8047, 232-9955, 248-6904 Îáøèâêà äîìîâ (áëîê-õàóñ, âàãîíêà), íàñòèë ïîëîâ. www.tm-plast.ru ........................................................................................................... TÌ-Ïëàñò ....... 260-8047, 232-9955, 248-6904 Ðàáîòû ôàñàäíûå ëþáîé ñëîæíîñòè ............................................................................................................................................................. Ìèíèáàåâ ÈÏ ............. 2666-170, 8-927-937-03-13 Tåïëîèçîëÿöèÿ ôàñàäîâ "òåïëîé" øòóêàòóðêîé ThermoUm ............................................................... äîãîâîð .................................... Àëüáàòðîñ ÎÎÎ .......... 274-48-44, www.albatros02.ru Óòåïëåíèå ôàñàäîâ ("ìîêðûé" ôàñàä, ñàéäèíã, áëîê-õàóñ) .......................................................................................................... Êîìïàíèÿ ÊÌÄ ÎÎÎ ........... 299-07-60, 8-987-62-909-88 Ôàñàäû øòóêàòóðíûå. Ðàñ÷åò, äîñòàâêà, ìîíòàæ ................................................................................... íèçêèå ................................. Çàãîðîäíûé Äîì ........ 266-12-87, www.zagorod102.ru

Èçîëÿöèîííûå ðàáîòû Ãèäðîèçîëÿöèÿ áàññåéíîâ, ïîäâàëîâ ................................................................................................................................ ÓôàTîðãÑòðîé, ufabassein.ru ........... 275-29-53, 8-927-33-78-775 Ãèäðîèçîëÿöèÿ áàññåéíîâ, ïîäâàëîâ ................................................................................................... äîãîâîð ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Ãèäðîèçîëÿöèÿ êðîâëè ................................................................................................................................ íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Ãèäðîèçîëÿöèÿ îêîí è äâåðåé ................................................................................................................... íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Ãèäðîèçîëÿöèÿ ôóíäàìåíòîâ, ïîäâàëîâ, áàññåéíîâ ......................................................................... äîãîâîð ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Ãèäðîèçîëÿöèÿ ôóíäàìåíòîâ, ïîäâàëîâ,ãàðàæåé,ñàí.óçëîâ,áàññåéíîâ è ò.ä. ........... êâ.ì ........ îò 220 ð ............................ Óôàòåõñòðîé-1 ÎÎÎ ........... 8-917-443-93-33, 226-60-35 Ðàáîòû ãèäðîèçîëÿöèîííûå âñåõ âèäîâ ............................................................................................... äîãîâîð ..................................... ÊðîâTåÊÑ-Óôà ....... 292-4250, 274-7640, 246-0921 Ðàáîòû òåïëîèçîëÿöèîííûå âñåõ âèäîâ ............................................................................................... äîãîâîð ......................................... Ðîëë-Ì ÎÎÎ ............ (347)2667866,www.roll-ufa.ru Ðàáîòû òåïëîèçîëÿöèîííûå ñ ïðèìåíåíèåì Ýêîâàòû ....................................................................... äîãîâîð .................................... Àëüáàòðîñ ÎÎÎ .......... 274-48-44, www.albatros02.ru Óñòðîéñòâî ãèäðîèçîëÿöèè ïîëîâ â 2 ñëîÿ ...................................................................... êâ. ì ............. 160 ð ................... Ñîþç-Êà÷åñòâà TÔÊ ÎÎÎ ............. (347) 274-11-66, 248-34-03


Èçîëÿöèîííûå ðàáîòû 11

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Óòåïëåíèå äîìîâ äåðåâÿííûõ ................................................................................................................... íèçêèå Óòåïëåíèå êðîâëè ñêàòíîé è ïëîñêîé "ïîä êëþ÷" .................................................................................. íèçêèå Óòåïëåíèå ïîëîâ è çâóêîèçîëÿöèÿ ïîëèñòèðîëáåòîííîé ñìåñüþ .................................................... äîãîâîð Óòåïëåíèå ïîëîâ, ìåæýòàæíûõ ïåðåêðûòèé è ÷åðäàêîâ, ïàðîèçîëÿöèÿ ........................................... íèçêèå Óòåïëåíèå ïîòîëêîâ íàêëåèâàíèåì ïåíîïëàñòà .............................................................. êâ. ì ............... 80 ð Óòåïëåíèå ñòåí (ìèí. âàòà, ïåíîïëàñò) ............................................................................. êâ. ì ............... 60 ð

............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 ................................. Çàãîðîäíûé Äîì ........ 266-12-87, www.zagorod102.ru ......................................... Àâèêîì ÎÎÎ ............. (347) 292-12-54, 248-77-13 ................................. Çàãîðîäíûé Äîì ........ 266-12-87, www.zagorod102.ru ................... Ñîþç-Êà÷åñòâà TÔÊ ÎÎÎ ............. (347) 274-11-66, 248-34-03 ................... Ñîþç-Êà÷åñòâà TÔÊ ÎÎÎ ............. (347) 274-11-66, 248-34-03

Ôóíäàìåíòû, ïîäçåìíûå ñîîðóæåíèÿ Ðàáîòû ôóíäàìåíòíûå ........................................................................................................................................................................................ Ìàêêàí ÎÎÎ ........... 270-90-11, 8-964-95-23-360 Ðàáîòû ôóíäàìåíòíûå ...................................................................................................................................................................................... Ìèíèáàåâ ÈÏ ............. 2666-170, 8-927-937-03-13 Ñâàè âèíòîâûå è êîìïëåêòóþùèå ê íèì. www.tm-plast.ru ................................................................................................................................. TÌ-Ïëàñò ....... 260-8047, 232-9955, 248-6904 Ôóíäàìåíòû "ïîä êëþ÷" ëþáîé ñëîæíîñòè .............................................................................................. íèçêèå ......................................... Ãàëèìîâ ÈÏ ........... 266-61-40, 8-927-335-53-38 Ôóíäàìåíòû èç æ/á (ëåíòî÷íûå, ïëèòíûå). www.tm-plast.ru ............................................................................................................................. TÌ-Ïëàñò ....... 260-8047, 232-9955, 248-6904 Ôóíäàìåíòû ëåíòî÷íûå,ïëèòíûå.Ëþáûå æ/á è êëàäî÷.ðàáîòû.Îïûòíàÿ áðèãàäà ................................................................................... Âàëèòîâ ÈÏ ....... (347)294-90-95, 8-9872549095 Ôóíäàìåíòû ëþáîé ñëîæíîñòè .................................................................................................................................................................. Ãèíèÿòóëëèí ÈÏ ........... 294-72-82, 8-917-75-17-301 Ôóíäàìåíòû íà âèíòîâûõ ñâàÿõ çà 1 äåíü (áåç çåìëÿíûõ ðàáîò) .............................................................................. ÔÓÍÄÝÊÑ ÎÎÎ, www.fundex.su ....................... 298-68-98, 298-64-98 Ôóíäàìåíòû íà âèíòîâûõ ñâàÿõ. www.tm-plast.ru .............................................................................................................................................. TÌ-Ïëàñò ....... 260-8047, 232-9955, 248-6904 Ôóíäàìåíòû ................................................................................................................................................................................................... Ãèíèÿòóëëèí ÈÏ ........... 294-72-82, 8-917-75-17-301 Ôóíäàìåíòû ................................................................................................................................................... íèçêèå ............................. Áàøýëèòñòðîé ÎÎÎ .................................. (347) 257-17-77

Ìàëîýòàæíîå ñòðîèòåëüñòâî Áåñåäêè ãîòîâûå, "Êîíñòðóêòîð" (ìåòàëëî êàðêàñ-äåðåâî). www.102äîìà.ðô ............................. îò 15000 ð ..................... GreenWood êîìïàíèÿ ............... (347) 2996-777, 2995-888 Äîìà "ïîä êëþ÷" èç êèðïè÷à, áëîêîâ. Ñ íóëåâîãî öèêëà ................................................................................................................. Êîìïàíèÿ ÊÌÄ ÎÎÎ ........... 299-07-60, 8-987-62-909-88 Äîìà "ïîä êëþ÷" .................................................................................................................................................................................................. Ìàêêàí ÎÎÎ ........... 270-90-11, 8-964-95-23-360 Äîìà (êîòòåäæè) "ïîä êëþ÷" ............................................................................................................................................................................. Ìèíèáàåâ ÈÏ ............. 2666-170, 8-927-937-03-13 Äîìà äåðåâÿííûå èç áðóñà ........................................................................................................................................................................ Ãèíèÿòóëëèí ÈÏ ........... 294-72-82, 8-917-75-17-301 Äîìà äåðåâÿííûå èç ñðóáà ........................................................................................................................................................................ Ãèíèÿòóëëèí ÈÏ ........... 294-72-82, 8-917-75-17-301 Äîìà èç áðóñà, Áóðçÿí, Áåëîðåöê (ñîñíà) ................................................................................................ íèçêèå ............................... Âàñèëüåâ Ê.Ø. ÈÏ ................................ 8-917-353-63-31 Äîìà èç êèðïè÷à, øëàêîáëîêà, ãàçîáåòîíà ............................................................................................. íèçêèå ......................................... Ìàñòåð ÎÎÎ .................................. 8-927-333-5879 Äîìà èç êèðïè÷à ......................................................................................................................................................................................... Ðîëëìàñòåð ïëþñ ............ (347)2667866,www.roll-ufa.ru

Äîìà èç îöèëèíäðîâàííîãî áðåâíà, "Ôèíñêèé ïðîôèëü" ......................................... êâ. ì ..... îò 10000 ð ..................... GreenWood êîìïàíèÿ ............... (347) 2996-777, 2995-888 Äîìà èç îöèëèíäðîâàííûõ áðåâåí ........................................................................................................... íèçêèå ............................... Âàñèëüåâ Ê.Ø. ÈÏ ................................ 8-917-353-63-31 Äîìà ïàíåëüíî-êàðêàñíûå ñáîðíî-ùèòîâûå áûñòðîâîçâîäèìûå ýêîëîãè÷íûå ........................... äîãîâîð .................................... Àëüáàòðîñ ÎÎÎ .......... 266-26-72, www.albatros02.ru Äîìà ïî êóïîëüíîé òåõíîëîãèè ...................................................................................................................................................... Óðàëìîíòàæñòðîé ÎÎÎ ........ 8-9033505040, www.ural-ms.ru Êîòòåäæè (áðåâíî, êèðïè÷). Êîìïëåêòàöèÿ, øåôìîíòàæ ......................................................... äîãîâîð ................................ Íîäåêñ ÎÎÎ ....... 2553225, 2667225,89272367225 Êîòòåäæè èç áëîêîâ êåðàìçèòîáåòîííûõ .................................................................................................................................................. Ãèíèÿòóëëèí ÈÏ ........... 294-72-82, 8-917-75-17-301 Êîòòåäæè èç êèðïè÷à .................................................................................................................................................................................... Ãèíèÿòóëëèí ÈÏ ........... 294-72-82, 8-917-75-17-301 Ïðîåêòèðîâàíèå êîòòåäæåé ......................................................................................................................................................................... ÀÏÑ Êðàôò ÎÎÎ ....................... 266-30-66, 257-20-28 Ñîîðóæåíèÿ êàðêàñíûå óòåïëåííûå (äîì, áàíÿ, ãàðàæ) ........................................................................ äèëåð ....................... Tåïëûé äîì ïëþñ ÎÎÎ ....... (347)266-64-28, 8-9613603106 Ñðóáû èç îöèëèíäð. áðåâíà, ñêîìïëåêòîâ-å ñâîèì ïèëîìàòåðèàëîì (ñáîðêà) ...................................................................................... Ìàêêàí ÎÎÎ ........... 270-90-11, 8-964-95-23-360

Ñðóáû èç îöèëèíäð. áðåâíà, óêîìïëåêòîâ-å ñâîèì ïèëîìàòåðèàëîì(ñáîðêà) ................................ íèçêèå ............................... Âàñèëüåâ Ê.Ø. ÈÏ ................................ 8-917-353-63-31 Ñòðîèòåëüñòâî "ïîä êëþ÷" .......................................................................................................................... íèçêèå ............................. Áàøýëèòñòðîé ÎÎÎ .................................. (347) 256-99-66 Ñòðîèòåëüñòâî áåñåäîê, âåðàíä, òåððàñ îò ïðîèçâîäèòåëÿ ............................................................. äîãîâîð ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Ñòðîèòåëüñòâî äîìîâ â áûñòðûå ñðîêè ................................................................................................................................................. Ðîëëìàñòåð ïëþñ ............ (347)2667866,www.roll-ufa.ru Ñòðîèòåëüñòâî äîìîâ äà÷íûõ ................................................................................................................................................................... Ðîëëìàñòåð ïëþñ ............ (347)2667866,www.roll-ufa.ru Ñòðîèòåëüñòâî äîìîâ äåðåâÿííûõ, êîòòåäæåé, áàíü "ïîä êëþ÷" ..................................................... äîãîâîð ........................... Ãàðèôóëëèí È.Ð. ÈÏ ................................ 8-917-477-39-65 Ñòðîèòåëüñòâî äîìîâ çàãîðîäíûõ ............................................................................................................. íèçêèå ............................. Áàøýëèòñòðîé ÎÎÎ .................................. (347) 256-99-66 Ñòðîèòåëüñòâî äîìîâ êèðïè÷.,áëî÷íûõ.Ðàñ÷åò íàãðóçêè,ïîäáîð ôóíäàìåíòà .......................................................................................... Âàëèòîâ ÈÏ ....... (347)294-90-95, 8-9872549095 Ñòðîèòåëüñòâî äîìîâ êîòòåäæåé îò ôóíäàìåíòà äî êðîâëè ........................................................................................................................ Âàëèòîâ ÈÏ ....... (347)294-90-95, 8-9872549095

Ñòðîèòåëüñòâî äîìîâ îò ïðîèçâîäèòåëÿ ............................................................................................................................................... Ðîëëìàñòåð ïëþñ ............ (347)2667866,www.roll-ufa.ru Ñòðîèòåëüñòâî äîìîâ, áàíü èç ñâîåãî ìàòåðèàëà (îöèëèíäð.áðåâíî, áðóñ) ........................................................................................... Ìàêêàí ÎÎÎ ........... 270-90-11, 8-964-95-23-360 Ñòðîèòåëüñòâî äîìîâ, áàíü, áåñåäîê èç äåð. "ïîä êëþ÷". www.102äîìà.ðô ................................. äîãîâîð .................. ÑòðîéTåõíîÑåðâèñ ÎÎÎ ............... (347) 2996-777, 2995-888 Ñòðîèòåëüñòâî äîìîâ, êîòòåäæåé èç îöèëèíäðîâàííîãî áðåâíà+ïðîåêòèð-å ................................. íèçêèå ............................... Âàñèëüåâ Ê.Ø. ÈÏ ................................ 8-917-353-63-31 Ñòðîèòåëüñòâî äîìîâ, êîòòåäæåé, áàíü, áåñåäîê "ïîä êëþ÷", ãàðàíòèÿ ............................................ íèçêèå ......................................... Ãàëèìîâ ÈÏ ........... 266-61-40, 8-927-335-53-38 Ñòðîèòåëüñòâî äîìîâ, êîòòåäæåé, ðåìîíò ........................................................................................... äîãîâîð ..................... ÑòðîéÑíàáÌîíòàæ ÎÎÎ ............. 257-77-78, stroite-s-nami.ru Ñòðîèòåëüñòâî äîìîâ ................................................................................................................................................................................ Ðîëëìàñòåð ïëþñ ............ (347)2667866,www.roll-ufa.ru Ñòðîèòåëüñòâî äîìîâäåðåâÿííûõ(ñðóá, áðóñ îöèëë.).Áûñòðî è êà÷åñòâåííî .......................................................................................... Âàëèòîâ ÈÏ ....... (347)294-90-95, 8-9872549095 Ñòðîèòåëüñòâî çäàíèé áûñòðîâîçâ.íà îñí.ìåòàëëîêîíñòð.èç ñýíäâè÷-ïàíåë ............ êâ.ì ........... íèçêèå ................. ÁàøÌåòàëëÑòðîé ÑÊ ÎÎÎ .............. 295-91-34, 8927-308-8182 Ñòðîèòåëüñòâî êîòòåäæåé "ïîä êëþ÷",ïðîåêò,3D ýñêèçû. www.tm-plast.ru ..................................................................................................... TÌ-Ïëàñò ....... 260-8047, 232-9955, 248-6904


Ìàëîýòàæíîå ñòðîèòåëüñòâî 12

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Ñòðîèòåëüñòâî êîòòåäæåé "ïîä êëþ÷" ....................................................................................................................................... Tåõíîëîãèè áèçíåñà ÎÎÎ ........... 8-917-790-10-75, 230-29-08 Ñòðîèòåëüñòâî êîòòåäæåé (ãàçîáåòîí, ïåíîáåòîí, êåðàìçèòîáåòîí) ................................................................................ TÌ-Ïëàñò, www.tm-plast.ru ....... 260-8047, 232-9955, 248-6904 Ñòðîèòåëüñòâî êîòòåäæåé äåðåâÿííûõ "ïîä êëþ÷" .......................................................... êâ. ì ......... 17000 ð ................ Tðåñò ÁàøÅâðîÑTðîé ÎÎÎ ...... 8(347)252-20-52,8-9272367757 Ñòðîèòåëüñòâî êîòòåäæåé äåðåâÿííûõ (÷åðíîâàÿ îòäåëêà) ........................................... êâ. ì ......... 11000 ð ................ Tðåñò ÁàøÅâðîÑTðîé ÎÎÎ ...... 8(347)252-20-52,8-9272367757 Ñòðîèòåëüñòâî êîòòåäæåé êàìåííûõ "ïîä êëþ÷" ............................................................... êâ. ì ......... 18000 ð ................ Tðåñò ÁàøÅâðîÑTðîé ÎÎÎ ...... 8(347)252-20-52,8-9272367757 Ñòðîèòåëüñòâî êîòòåäæåé êàìåííûõ (÷åðíîâàÿ îòäåëêà) ............................................... êâ. ì ......... 14000 ð ................ Tðåñò ÁàøÅâðîÑTðîé ÎÎÎ ...... 8(347)252-20-52,8-9272367757 Ñòðîèòåëüñòâî êîòòåäæåé íà âàøåì ó÷àñòêå ........................................................................................................................................ Ðîëëìàñòåð ïëþñ ............ (347)2667866,www.roll-ufa.ru Ñòðîèòåëüñòâî êîòòåäæåé ïî êàðêàñíîé òåõíîëîãèè "ïîä êëþ÷" ................................... êâ. ì ......... 11000 ð ................ Tðåñò ÁàøÅâðîÑTðîé ÎÎÎ ...... 8(347)252-20-52,8-9272367757 Ñòðîèòåëüñòâî êîòòåäæåé, äîìîâ, áàíü "ïîä êëþ÷". Ãàðàíòèÿ. Êà÷åñòâî ...................................... äîãîâîð ..................................... ÏðîôTåõÑòðîé ........... 289-52-56, 8-901-813-55-88 Ñòðîèòåëüñòâî êîòòåäæåé, äîìîâ, áàíü ........................................................................................................................................................ Ìèíèáàåâ ÈÏ ............. 2666-170, 8-927-937-03-13

Ñòðîèòåëüñòâî êîòòåäæåé ......................................................................................................................................................................... Ðîëëìàñòåð ïëþñ ............ (347)2667866,www.roll-ufa.ru Ñòðîèòåëüñòâî êîòòåäæåé ........................................................................................................................ äîãîâîð ......................................... Àâèêîì ÎÎÎ ............. (347) 248-77-13, 248-54-26 Ñòðîèòåëüñòâî êîòòåäæåé ........................................................................................................................... íèçêèå ............................. Áàøýëèòñòðîé ÎÎÎ .................................. (347) 257-17-77 Ñòðîèòåëüñòâî êîòòåäæåé ...................................................................................................... êâ.ì ...... îò 7000 ð ................................ Ðîëëìàñòåð ïëþñ ............ (347)2667866,www.roll-ufa.ru Ñòðîèòåëüñòâî ìàëîýòàæíîå äîìîâ, òàóí-õàóñîâ. Ýñêèçíûå ïðîåêòû ......................................................................................... Êîìïàíèÿ ÊÌÄ ÎÎÎ ........... 299-07-60, 8-987-62-909-88 Ñòðîèòåëüñòâî ìàëîýòàæíîå èç îöèëèíäðîâàííîãî áðåâíà ................................................................ íèçêèå ............................... Âàñèëüåâ Ê.Ø. ÈÏ ................................ 8-917-353-63-31 Ñòðîèòåëüñòâî ìàëîýòàæíîå, ïðîåêò, 3D ýñêèçû. www.tm-plast.ru ................................................................................................................. TÌ-Ïëàñò ....... 260-8047, 232-9955, 248-6904 Ñòðîèòåëüñòâî òåððàñ, ëåòíèõ êóõîíü èç ëèñòâåííèöû îò ïðîèçâ. ................................................... äîãîâîð ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Ñòðîèòåëüñòâî òåððàñ, ïðèñòðîåâ, âåðàíä, ïðîåêò, 3D ýñêèçû ........................................................................................ TÌ-Ïëàñò, www.tm-plast.ru ....... 260-8047, 232-9955, 248-6904 Ñòðîèòåëüñòâî ôóíäàìåíòîâ íà âèíò.ñâàÿõ çà 1 äåíü (áåç çåìëÿíûõ ðàá.) ............................................................. ÔÓÍÄÝÊÑ ÎÎÎ, www.fundex.su ....................... 298-68-98, 298-64-98

Êàïèòàëüíîå ñòðîèòåëüñòâî. Ðåêîíñòðóêöèÿ Äåìîíòàæ çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ñëîì ...................................................................................................................................... Áðàâî, www.ufa-bravo.ru ............. 2-932-552, 8-919-613-2552 Ðàáîòû êëàäî÷íûå (êèðïè÷ è ëþáûå áëî÷íûå ìàòåðèàëû) ............................................................................................................................ Âàëèòîâ ÈÏ ....... (347)294-90-95, 8-9872549095 Ðåêîíñòðóêöèÿ ìàãàçèíîâ, îôèñîâ"ïîä êëþ÷" áåç ïðèîñòàíîâ.ðàá.Ãàð.äî5ë ............................... äîãîâîð .......................... ÐÑÓ-Õèìçàùèòà ÎÎÎ .................................. 8-917-3442-100

Ñëîì ñòåí, ôóíäàìåíòîâ, ìîíîëèòà (áåçóäàðíûì ìåòîäîì è ïð.) ................................................................................................ Êîìïàíèÿ ÊÌÄ ÎÎÎ ........... 299-07-60, 8-987-62-909-88 Ñòðîèòåëüñòâî ôóíäàìåíòîâ íà âèíò.ñâàÿõ çà 1 äåíü (áåç çåìëÿíûõ ðàá.) ............................................................. ÔÓÍÄÝÊÑ ÎÎÎ, www.fundex.su ....................... 298-68-98, 298-64-98

Ñòðîèòåëüíî-ðåìîíòíûå ðàáîòû Äåìîíòàæ ïåðåãîðîäîê êèðïè÷íûõ ...................................................................................... êâ. ì ............. 400 ð ................... Ñîþç-Êà÷åñòâà TÔÊ ÎÎÎ ............. (347) 274-11-66, 248-34-03 Äåìîíòàæ ñòåí, ïîëîâ, ñòÿæåê, ñëîì ......................................................................................................................................... Áðàâî, www.ufa-bravo.ru ............. 2-932-552, 8-919-613-2552 Åâðîðåìîíò êâàðòèð, êîòòåäæåé, îôèñîâ. Ïðîôåññèîíàëüíî .................................................................................................................... Âàëèòîâ ÈÏ ....... (347)294-90-95, 8-9872549095 Åâðîðåìîíò êâàðòèð, êîòòåäæåé, îôèñîâ. Ãàðàíòèÿ. Êà÷åñòâî ........................................................... íèçêèå ......................................... Ìàñòåð ÎÎÎ .................................. 8-927-333-5879 Åâðîðåìîíò êîòòåäæåé, îôèñîâ, êâàðòèð. Êà÷åñòâî. Ãàðàíòèÿ ........................................................ äîãîâîð ..................................... ÏðîôTåõÑòðîé ........... 289-52-56, 8-901-813-55-88 Ìîíòàæ îãðàæäåíèé ïàíåëüíûõ Tîïàç .................................................................................................. äîãîâîð ............................................. Åãîçà ÎÎÎ ..... 2748376,2924655, 89174118568 Íàñòèë ïîëîâ (äîñêà, ôàíåðà, OSB, ÃÂË) ïî äåðåâÿííûì ëàãàì .................................................................................... TÌ-Ïëàñò, www.tm-plast.ru ....... 260-8047, 232-9955, 248-6904 Ðàáîòû ðåìîíòíûå ëþáîé ñëîæíîñòè, îò "ýêîíîì" äî êëàññà "ëþêñ" .................................................................................................... Ìèíèáàåâ ÈÏ ............. 2666-170, 8-927-937-03-13 Ðàáîòû ñòðîèòåëüíî-ðåìîíòíûå. Êà÷åñòâî, ãàðàíòèÿ, êîíñóëüòàöèè .......................................................................................... Êîìïàíèÿ ÊÌÄ ÎÎÎ ........... 299-07-60, 8-987-62-909-88 Ðàáîòû ñòðîèòåëüíî-ðåìîíòíûå. Êà÷åñòâî, ãàðàíòèÿ, êîíñóëüòàöèè ............................................................................................................. ÝÐÀ ÎÎÎ ....................... 292-35-69, 292-35-70 Ðàáîòû ñòðîèòåëüíûå ëþáîé ñëîæíîñòè .................................................................................................. íèçêèå ............................. Áàøýëèòñòðîé ÎÎÎ .................................. (347) 257-17-77 Ðåìîíò âàííûõ êîìíàò (êàôåëü, ñàíòåõíèêà). Ïðîôåññèîíàëüíî ............................................................................................................... Âàëèòîâ ÈÏ ....... (347)294-90-95, 8-9872549095 Ðåìîíò êâàðòèð, êîòòåäæåé "ïîä êëþ÷" ëþáîé ñëîæíîñòè ................................................................................................................................................................................... 8-917-34-13-976 Ðåìîíò êîòòåäæåé, ðåñòîðàíîâ, îôèñîâ, êâàðòèð. Êà÷åñòâî. Ãàðàíòèÿ ............................................................................ Tåõíîëîãèè áèçíåñà ÎÎÎ ........... 8-917-790-10-75, 230-29-08 Ðåìîíò ìàãàçèíîâ, îôèñîâ "ïîä êëþ÷" áåç ïðèîñòàíîâ.ðàáîòû.Ãàð.äî 5ëåò ................................ äîãîâîð .......................... ÐÑÓ-Õèìçàùèòà ÎÎÎ .................................. 8-917-3442-100 Ðåìîíò ïîëîâ, áåòîííûõ, ïîëèìåðíûõ, òîïïèíã ïîëîâ ......................................................................... íèçêèå ......................................... Ìàñòåð ÎÎÎ .................................. 8-927-333-5879 Ðåìîíò ÷àñòíûõ äîìîâ, êâàðòèð "ïîä êëþ÷" ëþáîé ñëîæíîñòè .......................................................................................................................................................................... 8-917-34-13-976 Ñòðîèòåëüñòâî îôèñîâ, ìàãàçèíîâ, ïðîìûøëåííûõ çäàíèé ............................................................. äîãîâîð ......................................... Ðîëë-Ì ÎÎÎ ............ (347)2667866,www.roll-ufa.ru Ñòðîèòåëüñòâî ôóíäàìåíòîâ íà âèíò.ñâàÿõ çà 1 äåíü (áåç çåìëÿíûõ ðàá.) ............................................................. ÔÓÍÄÝÊÑ ÎÎÎ, www.fundex.su ....................... 298-68-98, 298-64-98 Óñòðîéñòâî ïåðåãîðîäîê èç ÃÊË â 1 ñëîé ñ ìåòàëëè÷. êàðêàñîì è èçîëÿö. ............... êâ. ì ............. 300 ð ................... Ñîþç-Êà÷åñòâà TÔÊ ÎÎÎ ............. (347) 274-11-66, 248-34-03 Óñòðîéñòâî ïîëà êèñëîòîóïîðíîãî, íàëèâíîãî ................................................................................... äîãîâîð ..................................... ÊðîâTåÊÑ-Óôà ....... 292-4250, 274-7640, 246-0921 Óñòðîéñòâî ïîëà êèñëîòîóïîðíîãî, íàëèâíîãî ...................................................................................... íèçêèå ......................................... Ìàñòåð ÎÎÎ .................................. 8-927-333-5879 Óñòðîéñòâî ïîëà ïðîìûøëåííîãî, íàëèâíîãî .................................................................................... äîãîâîð ......................................... Ôåäîðîâ ÈÏ ........... 8-927-16-01-343, 292-42-50 Óñòðîéñòâî øâîâ äåôîðìàöèîííûõ. Íàðåçêà. Ãåðìåòèçàöèÿ .............................................................. íèçêèå ......................................... Ìàñòåð ÎÎÎ .................................. 8-927-333-5879

Îòäåëî÷íûå ðàáîòû Âûðàâíèâàíèå óãëîâ (âèçóàëüíî) .......................................................................................... ï. ì ............. 300 ð ................... Ñîþç-Êà÷åñòâà TÔÊ ÎÎÎ ............. (347) 274-11-66, 248-34-03 Åâðîðåìîíò êâàðòèð, êîòòåäæåé, îôèñîâ "ïîä êëþ÷" ........................................................................................................................................................................................... 8-917-34-13-976 Åâðîðåìîíò êâàðòèð, êîòòåäæåé, îôèñîâ. Êîìïëåêòàöèÿ ........................................................ äîãîâîð ................................ Íîäåêñ ÎÎÎ ....... 2553225, 2667225,89272367225


Îòäåëî÷íûå ðàáîòû 13

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Åâðîðåìîíò êâàðòèð,êîòòåäæåé,îôèñîâ,êâàðòèð "ïîä êëþ÷", ãàðàíò, êà÷-âî ................................... íèçêèå ......................................... Ìàñòåð ÎÎÎ .................................. 8-927-333-5879 Çàäåëêà øòðîá .......................................................................................................................... ï. ì ............... 40 ð ................... Ñîþç-Êà÷åñòâà TÔÊ ÎÎÎ ............. (347) 274-11-66, 248-34-03 Ìîíòàæ ïîòîëêîâ ÿ÷åèñòûõ Ãðèëüÿòî .................................................................................................... äîãîâîð .......................... ÐÑÓ-Õèìçàùèòà ÎÎÎ .................................. 8-917-3442-100 Îáëèöîâêà ñòåí ïëàñòèêîâûìè ïàíåëÿìè, ÄÑÏ, ôàíåðîé ............................................. êâ. ì ............. 220 ð ................... Ñîþç-Êà÷åñòâà TÔÊ ÎÎÎ ............. (347) 274-11-66, 248-34-03 Îáëèöîâêà ñòåí ïëèòêîé êåðàìè÷åñêîé ............................................................................. êâ. ì ............. 450 ð ................... Ñîþç-Êà÷åñòâà TÔÊ ÎÎÎ ............. (347) 274-11-66, 248-34-03 Îáðàáîòêà îñíîâàíèÿ ïîëà äðîáåñòðóéíàÿ, ôðåçåðîâàëüíàÿ, øëèôîâàëüíàÿ ................................ íèçêèå ......................................... Ìàñòåð ÎÎÎ .................................. 8-927-333-5879 Îáøèâêà áàëêîíîâ, ëîäæèé (äåðåâî,ïëàñòèê,ãèïñîêàðò.). www.tm-plast.ru .................................................................................................. TÌ-Ïëàñò ....... 260-8047, 232-9955, 248-6904 Îêëåèâàíèå ñòåí îáîÿìè ïðîñòûìè ................................................................................... êâ. ì ............. 120 ð ................... Ñîþç-Êà÷åñòâà TÔÊ ÎÎÎ ............. (347) 274-11-66, 248-34-03 Îòäåëêà äåðåâîì "ïîä ñòàðèíó" ............................................................................................................. äîãîâîð ........................... Ãàðèôóëëèí È.Ð. ÈÏ ................................ 8-917-477-39-65 Îòäåëêà êâàðòèð, êîòòåäæåé, îôèñîâ "ïîä êëþ÷". Ãàðàíòèÿ ................................................................................................ Tåõíîëîãèè áèçíåñà ÎÎÎ ........... 8-917-790-10-75, 230-29-08 Îòäåëêà êâàðòèð, êîòòåäæåé, îôèñîâ .................................................................................................... äîãîâîð ......................................... Ðîëë-Ì ÎÎÎ ............ (347)2667866,www.roll-ufa.ru Îòäåëêà êâàðòèð, îôèñîâ, ïðåäïðèÿòèé îáùåïèòà. Êà÷åñòâî. Ãàðàíòèÿ .................................................................................... Êîìïàíèÿ ÊÌÄ ÎÎÎ ........... 299-07-60, 8-987-62-909-88 Îòäåëêà ìàãàçèíîâ, îôèñîâ "ïîä êëþ÷" çà 15 äíåé. Ãàðàíòèÿ äî 5 ëåò ......................................... äîãîâîð .......................... ÐÑÓ-Õèìçàùèòà ÎÎÎ .................................. 8-917-3442-100 Îòäåëêà ïîëà (øïóíò, ïàðêåò, ëàìèíàò è ò.ä.) ..................................................................................... äîãîâîð ........................... Ãàðèôóëëèí È.Ð. ÈÏ ................................ 8-917-477-39-65 Îòäåëêà ïîëà, ïîòîëêîâ åâðîâàãîíêîé, èìèòàöèåé áðóñà, áëîê-õàóñîì ...................... êâ.ì ........ äîãîâîð ........................... Ãàðèôóëëèí È.Ð. ÈÏ ................................ 8-917-477-39-65 Îòäåëêà ïîëà. Ïîëèìåðíûå 3D ïîëû. ...................................................................................................... íèçêèå ......................................... Ìàñòåð ÎÎÎ .................................. 8-927-333-5879 Îòäåëêà ïîìåùåíèé (ëþáûõ), ëþáîé ñëîæíîñòè "ïîä êëþ÷" ............................................................. äîãîâîð ..................................... Tèìåðëàí ÎÎÎ ......... 8-9273233006, 8-9373049888 Îòäåëêà ñòåí äåêîðàòèâíàÿ (âåíåöèàíñêàÿ øòóêàòóðêà) ................................................................................................................................ Àëìàç ÎÎÎ ................................ 8-917-75-96-146 Ïîêðàñêà ñòåí ñòåí â îäèí ñëîé ......................................................................................... êâ. ì ............... 80 ð ................... Ñîþç-Êà÷åñòâà TÔÊ ÎÎÎ ............. (347) 274-11-66, 248-34-03 Ïîìîùü â âûáîðå êîíñòðóêöèè ïîëà. Êîíñóëüòàöèè .................................................................................................................. Ïàðêåòíàÿ Ìàñòåðñêàÿ ............. 8901-440-83-53, 277-60-66 Ðàáîòû îòäåëî÷íûå âñåõ âèäîâ, îò "ýêîíîì" äî êëàññà "ëþêñ" .............................................................................................................. Ìèíèáàåâ ÈÏ ............. 2666-170, 8-927-937-03-13 Ðàáîòû îòäåëî÷íûå, ïëîòíèöêèå âñåõ âèäîâ, îò ýêîíîì äî ýêñêëþçèâ .......................................... äîãîâîð ........................... Ãàðèôóëëèí È.Ð. ÈÏ ................................ 8-917-477-39-65 Ðàáîòû îòäåëî÷íûå. Âûñîêîå êà÷åñòâî. Ðàñ÷åò. Êîìïëåêòàöèÿ. Ãàðàíòèÿ .................................... äîãîâîð ..................................... ÏðîôTåõÑòðîé ........... 289-52-56, 8-901-813-55-88 Ðàáîòû îòäåëî÷íûå. Êà÷åñòâî, ãàðàíòèÿ, êîíñóëüòàöèè ................................................................................................................. Êîìïàíèÿ ÊÌÄ ÎÎÎ ........... 299-07-60, 8-987-62-909-88 Ðàáîòû îòäåëî÷íûå ............................................................................................................................................................................................. Ìàêêàí ÎÎÎ ........... 270-90-11, 8-964-95-23-360 Ðàáîòû ïàðêåòíûå. Äîãîâîð, ãàðàíòèÿ ........................................................................................................................................ Ïàðêåòíàÿ Ìàñòåðñêàÿ ............. 8901-440-83-53, 277-60-66 Ðàáîòû øòóêàòóðíûå. Ãàðàíòèÿ, êà÷åñòâî ............................................................................................ îò 150 ð ......................................... Ãàëèìîâ ÈÏ ........... 266-61-40, 8-927-335-53-38 Ðåìîíò êâàðòèð, îôèñîâ. Âûñîêîå êà÷åñòâî. Ãàðàíòèÿ ..................................................................... äîãîâîð ..................................... ÏðîôTåõÑòðîé ........... 289-52-56, 8-901-813-55-88 Óêëàäêà äîñêè ïàðêåòíîé äèàãîíàëüíàÿ ............................................................................ êâ. ì ............. 210 ð ................... Ñîþç-Êà÷åñòâà TÔÊ ÎÎÎ ............. (347) 274-11-66, 248-34-03 Óêëàäêà äîñêè ïàðêåòíîé è ìàññèâíîé. Ïðîôåññèîíàëüíî ..................................................................................................... Ïàðêåòíàÿ Ìàñòåðñêàÿ ............. 8901-440-83-53, 277-60-66 Óêëàäêà äîñêè ïàðêåòíîé ïðÿìàÿ ........................................................................................ êâ. ì ............. 190 ð ................... Ñîþç-Êà÷åñòâà TÔÊ ÎÎÎ ............. (347) 274-11-66, 248-34-03 Óêëàäêà êàôåëÿ ............................................................................................................................................................................. Tåõíîëîãèè áèçíåñà ÎÎÎ ........... 8-917-790-10-75, 230-29-08 Óêëàäêà êàôåëÿ ............................................................................................................................................. íèçêèå ......................................... Ìàñòåð ÎÎÎ .................................. 8-927-333-5879 Óêëàäêà êåðàìçèòà òîëù. 10 ñì ........................................................................................... êâ. ì ............... 60 ð ................... Ñîþç-Êà÷åñòâà TÔÊ ÎÎÎ ............. (347) 274-11-66, 248-34-03 Óêëàäêà êåðàìîãðàíèòà ......................................................................................................... êâ. ì ............. 700 ð ................... Ñîþç-Êà÷åñòâà TÔÊ ÎÎÎ ............. (347) 274-11-66, 248-34-03 Óêëàäêà ëàìèíàòà (ëàìèíèðîâàííîãî ïàðêåòà) äèàãîíàëüíàÿ ...................................... êâ. ì ............. 175 ð ................... Ñîþç-Êà÷åñòâà TÔÊ ÎÎÎ ............. (347) 274-11-66, 248-34-03 Óêëàäêà ëàìèíàòà (ëàìèíèðîâàííîãî ïàðêåòà) ïðÿìàÿ ................................................. êâ. ì ............. 150 ð ................... Ñîþç-Êà÷åñòâà TÔÊ ÎÎÎ ............. (347) 274-11-66, 248-34-03 Óêëàäêà ëàìèíàòà, ëèíîëåóìà, ïàðêåòíîé äîñêè ................................................................................................................... Tåõíîëîãèè áèçíåñà ÎÎÎ ........... 8-917-790-10-75, 230-29-08 Óêëàäêà ëàìèíàòà, ëèíîëåóìà, ïàðêåòíîé äîñêè ................................................................................ äîãîâîð ........................ ì-í Êâàäðàòíûé ìåòð ........... 264-88-18, 8-917-410-79-87 Óêëàäêà ïîêðûòèÿ ïðîáêîâîãî äèàãîíàëüíàÿ .................................................................... êâ. ì ............. 190 ð ................... Ñîþç-Êà÷åñòâà TÔÊ ÎÎÎ ............. (347) 274-11-66, 248-34-03 Óêëàäêà ïîêðûòèÿ ïðîáêîâîãî ïðÿìàÿ ............................................................................... êâ. ì ............. 175 ð ................... Ñîþç-Êà÷åñòâà TÔÊ ÎÎÎ ............. (347) 274-11-66, 248-34-03 Óñòàíîâêà ïëèíòóñîâ ïëàñòèêîâûõ ....................................................................................... ï. ì ............... 60 ð ................... Ñîþç-Êà÷åñòâà TÔÊ ÎÎÎ ............. (347) 274-11-66, 248-34-03 Óñòðîéñòâî êîðîáîâ èç ÃÊË (òðóáû îòîïëåíèÿ, ñ/ó) øèðèíîé äî 1 ì ............................ ï. ì ............. 450 ð ................... Ñîþç-Êà÷åñòâà TÔÊ ÎÎÎ ............. (347) 274-11-66, 248-34-03 Óñòðîéñòâî ïåðåãîðîäîê, âõîäíûõ ãðóïï, âåðàíä. www.tm-plast.ru ................................................................................................................ TÌ-Ïëàñò ....... 260-8047, 232-9955, 248-6904 Óñòðîéñòâî ïîêðûòèé èç ëèíîëåóìà, êîâðîëèíà (áåç ïðèêëåèâàíèÿ) ......................... êâ. ì ............. 125 ð ................... Ñîþç-Êà÷åñòâà TÔÊ ÎÎÎ ............. (347) 274-11-66, 248-34-03 Óñòðîéñòâî ïîêðûòèé èç ëèíîëåóìà, êîâðîëèíà (ñ ïðèêëåèâàíèåì) ............................ êâ. ì ............. 150 ð ................... Ñîþç-Êà÷åñòâà TÔÊ ÎÎÎ ............. (347) 274-11-66, 248-34-03 Óñòðîéñòâî ïîêðûòèé èç ëèíîëåóìà, êîâðîëèíà .............................................................. êâ. ì ........ îò 125 ð ................... Ñîþç-Êà÷åñòâà TÔÊ ÎÎÎ ............. (347) 274-11-66, 248-34-03 Óñòðîéñòâî ïîëà èç ëàìèíàòà (ëàìèíèðîâàííîãî ïàðêåòà) ........................................... êâ. ì ........ îò 150 ð ................... Ñîþç-Êà÷åñòâà TÔÊ ÎÎÎ ............. (347) 274-11-66, 248-34-03 Óñòðîéñòâî ïîëà èç ïàðêåòíîé äîñêè ................................................................................. êâ. ì ........ îò 190 ð ................... Ñîþç-Êà÷åñòâà TÔÊ ÎÎÎ ............. (347) 274-11-66, 248-34-03 Óñòðîéñòâî ïîëà èç ïðîáêîâîãî ïîêðûòèÿ ........................................................................ êâ. ì ........ îò 175 ð ................... Ñîþç-Êà÷åñòâà TÔÊ ÎÎÎ ............. (347) 274-11-66, 248-34-03 Óñòðîéñòâî ïîòîëêîâ íàòÿæíûõ ........................................................................................... êâ. ì ............. 150 ð ................... Ñîþç-Êà÷åñòâà TÔÊ ÎÎÎ ............. (347) 274-11-66, 248-34-03 Óñòðîéñòâî ïîòîëêîâ ïîäâåñíûõ èç ÃÊË, ÃÂË â 1-2 ñëîÿ .............................................. êâ. ì ............. 500 ð ................... Ñîþç-Êà÷åñòâà TÔÊ ÎÎÎ ............. (347) 274-11-66, 248-34-03 Óñòðîéñòâî ïîòîëêîâ ïîäâåñíûõ èç ïëèò Àðìñòðîíã ....................................................... êâ. ì ........ îò 220 ð ................... Ñîþç-Êà÷åñòâà TÔÊ ÎÎÎ ............. (347) 274-11-66, 248-34-03 Óñòðîéñòâî ñòÿæêè öåìåíòíîé ñ àðìèðóþùåé ñåòêîé .................................................... êâ. ì ............. 300 ð ................... Ñîþç-Êà÷åñòâà TÔÊ ÎÎÎ ............. (347) 274-11-66, 248-34-03 Óñòðîéñòâî ñòÿæêè öåìåíòíîé òîëù. 30 ìì ...................................................................... êâ. ì ............. 250 ð ................... Ñîþç-Êà÷åñòâà TÔÊ ÎÎÎ ............. (347) 274-11-66, 248-34-03 Óñòðîéñòâî ñòÿæêè ÷èñòîâîé ñàìîâûðàâíèâàþù. ñìåñüþ ïîä ïàðêåò, ëèíîë. .......... êâ. ì ............. 160 ð ................... Ñîþç-Êà÷åñòâà TÔÊ ÎÎÎ ............. (347) 274-11-66, 248-34-03 Øëèôîâêà ïàðêåòà (øëèôìàøèíîé ôèðìû Leqler) ..................................................................................................................... Ïàðêåòíàÿ Ìàñòåðñêàÿ ............. 8901-440-83-53, 277-60-66 Øïàòëåâêà ïîòîëêîâ âûñîêîêà÷åñòâåííàÿ ........................................................................ êâ. ì ............. 250 ð ................... Ñîþç-Êà÷åñòâà TÔÊ ÎÎÎ ............. (347) 274-11-66, 248-34-03 Øòóêàòóðêà ñòåí ãèïñîâûìè ñîñòàâàìè òîëù. 30 ìì, âûðàâíèâàíèå ......................... êâ. ì ............. 250 ð ................... Ñîþç-Êà÷åñòâà TÔÊ ÎÎÎ ............. (347) 274-11-66, 248-34-03 Øòóêàòóðêà ñòåí äåêîðàòèâíàÿ ðåëüåôíàÿ ....................................................................... êâ. ì ........ îò 400 ð ................... Ñîþç-Êà÷åñòâà TÔÊ ÎÎÎ ............. (347) 274-11-66, 248-34-03

Ñàíòåõíè÷åñêèå ðàáîòû Âîäîñíàáæåíèå àâòîíîìíîå. Ãàðàíòèÿ ............................................................................................................................................................. Ëîæêèí ÈÏ ................ 298-99-80, 8-9174519570 Çàìåíà òðóá îòîïëåíèÿ (ñòîÿê) ................................................................................................ øò ........... 1800 ð ................... Ñîþç-Êà÷åñòâà TÔÊ ÎÎÎ ............. (347) 274-11-66, 248-34-03 Êîìïëåêòàöèÿ ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ è ðàñ÷åò .............................................................................................................................................................................. 8-901-441-31-82, 298-21-49 Ìîíòàæ ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîî÷èñòêè Atoll ............................................................................... íèçêèå .................................... Ðóñêëèìàò ÎÎÎ .................................. (347) 275-60-00 Ìîíòàæ ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ, êàíàëèç., îòîïëåíèÿ. Êîìïë., ðàñ÷åò, ãàð ............................................................................. Ñàëîí Ãèäðîìîíòàæ ........... 248-10-20, 8-919-145-29-73 Ìîíòàæ ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ, êàíàëèçàöèè, îòîïëåíèÿ. Ãàðàíòèÿ ................................................................................... ÃàçÑàíTåõìîíòàæ ÎÎÎ ...... 8-917-7932050, 8-917-3490688 Ìîíòàæ ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ, êàíàëèçàöèè, îòîïëåíèÿ ............................................................................................ ÓôàTîðãÑòðîé, ufabassein.ru ........... 275-29-53, 8-927-33-78-775

Ïðîêëàäêà òðóá êàíàëèçàöèîííûõ ......................................................................................... ï. ì ............. 120 ð ................... Ñîþç-Êà÷åñòâà TÔÊ ÎÎÎ ............. (347) 274-11-66, 248-34-03 Ïðîêëàäêà òðóá ïëàñòèêîâûõ, ìåäíûõ .................................................................................. ï. ì ............. 120 ð ................... Ñîþç-Êà÷åñòâà TÔÊ ÎÎÎ ............. (347) 274-11-66, 248-34-03 Ðàáîòû ñàíòåõíè÷åñêèå ...................................................................................................................................................................................... Ìàêêàí ÎÎÎ ........... 270-90-11, 8-964-95-23-360 Óñòàíîâêà âîäîíàãðåâàòåëåé íàêîïèòåëüíûõ ....................................................................... øò ........... 1200 ð ................... Ñîþç-Êà÷åñòâà TÔÊ ÎÎÎ ............. (347) 274-11-66, 248-34-03 Óñòàíîâêà äóøåâûõ êàáèí ïðîñòûõ ......................................................................................... øò ........... 2000 ð ................... Ñîþç-Êà÷åñòâà TÔÊ ÎÎÎ ............. (347) 274-11-66, 248-34-03 Óñòàíîâêà ïîëîòåíöåñóøèòåëåé .............................................................................................. øò ............. 800 ð ................... Ñîþç-Êà÷åñòâà TÔÊ ÎÎÎ ............. (347) 274-11-66, 248-34-03 Óñòàíîâêà ïîñóäîìîå÷íûõ ìàøèí ........................................................................................... øò ............. 600 ð ................... Ñîþç-Êà÷åñòâà TÔÊ ÎÎÎ ............. (347) 274-11-66, 248-34-03


Ñàíòåõíè÷åñêèå ðàáîòû 14

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Óñòàíîâêà ñàíòåõíèêè, çàìåíà ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ ...................................................................................................................................................................................... 8-917-34-13-976 Óñòàíîâêà ñìåñèòåëåé íàñòåííûõ .......................................................................................... øò ............. 400 ð ................... Ñîþç-Êà÷åñòâà TÔÊ ÎÎÎ ............. (347) 274-11-66, 248-34-03 Óñòàíîâêà ñòèðàëüíûõ ìàøèí .................................................................................................. øò ........... 1000 ð ................... Ñîþç-Êà÷åñòâà TÔÊ ÎÎÎ ............. (347) 274-11-66, 248-34-03 Óñòàíîâêà ñ÷åò÷èêîâ âîäû ........................................................................................................ øò ............. 500 ð ................... Ñîþç-Êà÷åñòâà TÔÊ ÎÎÎ ............. (347) 274-11-66, 248-34-03 Óñòàíîâêà óíèòàçîâ ñ èíñòàëÿöèåé ......................................................................................... øò ........... 2000 ð ................... Ñîþç-Êà÷åñòâà TÔÊ ÎÎÎ ............. (347) 274-11-66, 248-34-03 Óñòàíîâêà óíèòàçîâ .................................................................................................................... øò ............. 700 ð ................... Ñîþç-Êà÷åñòâà TÔÊ ÎÎÎ ............. (347) 274-11-66, 248-34-03 Óñòðîéñòâî âðåçêè â ñòîÿê îòîïëåíèÿ ................................................................................... øò ............. 800 ð ................... Ñîþç-Êà÷åñòâà TÔÊ ÎÎÎ ............. (347) 274-11-66, 248-34-03

Ýëåêòðîìîíòàæíûå ðàáîòû Çàìåíà ýëåêòðîïðîâîäêè, ñ÷åò÷èêîâ ....................................................................................................................................................................................................................... 8-917-34-13-976 Ðàáîòû ýëåêòðîìîíòàæíûå (êâàðòèðû, êîòòåäæè) .................................................................................................................. Tåõíîëîãèè áèçíåñà ÎÎÎ ........... 8-917-790-10-75, 230-29-08 Ðàáîòû ýëåêòðîìîíòàæíûå â êâàðòèðàõ, êîòòåäæàõ, îôèñàõ ......................................................................................................... Êîìïàíèÿ ÊÌÄ ÎÎÎ ........... 299-07-60, 8-987-62-909-88 Ðàáîòû ýëåêòðîìîíòàæíûå ñ îôîðìëåíèåì ðàçðåøèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ .................................... äîãîâîð ................................. ÑòðîéÑâÿçü ÏÌÏ ........... 8-917-34-299-86, 223-15-28 Ðàáîòû ýëåêòðîìîíòàæíûå. Ãàðàíòèÿ ............................................................................................................................................................... À-ÝËÅÊTÐÎ ........... 292-26-30, 8-901-442-69-82 Ýëåêòðîìîíòàæ ëþáîãî óðîâíÿ ñëîæíîñòè. Ïðîôåññèîíàëüíî ........................................................................................................................................................................... 8-917-497-7427

Óñòàíîâêà ñèñòåì âåíòèëÿöèè è îòîïëåíèÿ Àâòîìàòèçàöèÿ ñèñòåì âåíòèëÿöèè .......................................................................................................... íèçêèå ................................. ÊëèìàòÑèòè ÎÎÎ ....................... 298-38-95, 228-49-11 Âåíòèëÿöèÿ "ïîä êëþ÷" ................................................................................................................................ íèçêèå ................................. ÊëèìàòÑèòè ÎÎÎ ....................... 298-38-95, 228-49-11 Êîìïëåêòàöèÿ ñèñòåì îòîïëåíèÿ è ðàñ÷åò ....................................................................................................................................................................................... 8-901-441-31-82, 298-21-49 Êîíäèöèîíåðû. Ìîíòàæ. Ïðîäàæà ............................................................................................................ íèçêèå ................................. ÊëèìàòÑèòè ÎÎÎ ....................... 298-38-95, 228-49-11 Ìîíòàæ "òåïëîãî ïîëà", îòîïëåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ ............................................................................................................... Ñåðâèñ-öåíòð Grundfos ............ 279-97-45, info@nasosufa.ru Ìîíòàæ êîíäèöèîíåðîâ .......................................................................................................................... îò 3500 ð .................... Vklimate, www.vklimate.su .............. 266-35-58, 8-917-7491111 Ìîíòàæ ñèñòåì âåíòèëÿöèè ....................................................................................................................... íèçêèå ................................. ÊëèìàòÑèòè ÎÎÎ ....................... 298-38-95, 228-49-11 Ìîíòàæ ñèñòåì êîíäèöèîíèðîâàíèÿ, âåíòèëÿöèè .............................................................................. äîãîâîð ..................................... ÊðîâTåÊÑ-Óôà ....... 292-4250, 274-7640, 246-0921 Ìîíòàæ ñèñòåì îòîïëåíèÿ è âîäîñíàáæåíèÿ ................................................................................................................................................................................... 8-901-441-31-82, 298-21-49 Ìîíòàæ ñèñòåì îòîïëåíèÿ ëþáîé ñëîæíîñòè è ñ ïðèì. ëþá.ìàò-ëà.Ãàðàíòèÿ ................................................................... ÃàçÑàíTåõìîíòàæ ÎÎÎ ...... 8-917-7932050, 8-917-3490688 Ìîíòàæ ñèñòåì îòîïëåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ, âåíòèëÿöèè. Ïðîôåññèîíàëüíî ........................................................................................ Âàëèòîâ ÈÏ ....... (347)294-90-95, 8-9872549095 Ìîíòàæ ñèñòåì îòîïëåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ, êàíàëèçàöèè ÷àñòíûõ äîìîâ ............................................................ Ñàíîïò ÎÎÎ,www.sanopt-ufa.ru ....................... 292-55-01, 253-22-21 Îáîãðåâ äðåíàæà è êàðòåðà êîìïðåññîðà êîíäèöèîíåðà ........................................................................................................................ ÑÑT-Óôà ÎÎÎ ............. (347) 241-63-78, 241-73-84 Îáîãðåâ òðóáîïðîâîäîâ, åìêîñòåé. Ïðîåêòèð-å, ïîñòàâêà, ìîíòàæ ............................................ äîãîâîð ......................... TåðìîÀêêîðä ÎÎÎ .......................... (347) 266-74-40 Ïîäáîð îáîðóäîâàíèÿ âåíòèëÿöèîííîãî. Êîíñóëüòàöèè áåñïëàòíî ........................................................................... Ôèðìà Ñòðîéêîìïëåêòñåðâèñ ....... 282-6214, 223-4265, 277-5448 Ïðîåêòèðîâàíèå ñèñòåì îòîïëåíèÿ, âîäîñíàáæ.,êàíàëèç. Ìîíò.,êîìïë.,ãàð .................................. íèçêèå ........................... Ñàëîí Ãèäðîìîíòàæ ........... 248-10-20, 8-919-145-29-73 Ñèñòåìû "òåïëûé ïîë". Ïðîåêòèð-å, ïîñòàâêà, ìîíòàæ .......................................................... äîãîâîð ......................... TåðìîÀêêîðä ÎÎÎ .......................... (347) 266-74-40 Ñèñòåìû âåíòèëÿöèè. Ïðîåêòèðîâàíèå, ïîñòàâêà, ðåìîíò ............................................................................................................... Ìèð Êëèìàòà ÎÎÎ ....................... 251-53-31, 251-63-35 Óñòàíîâêà ðàäèàòîðîâ îòîïëåíèÿ ........................................................................................... øò ........... 1200 ð ................... Ñîþç-Êà÷åñòâà TÔÊ ÎÎÎ ............. (347) 274-11-66, 248-34-03

Óñòàíîâêà ñèñòåì áåçîïàñíîñòè è ñâÿçè Ìîíòàæ ñèñòåì âèäåîíàáëþäåíèÿ ........................................................................................................ äîãîâîð ................................. ÑòðîéÑâÿçü ÏÌÏ ........... 8-917-34-299-86, 223-15-28

Ìåòàëëîîáðàáîòêà Ãèáêà èçäåëèé ìåòàëëè÷åñêèõ: íåñòàíäàðòíûå óãîëêè, îòêîñû, îòëèâû ................................................................................. Ìèð ôàñàäà è êðîâëè .............. 292-32-71, 8-927-9636090 Çàòî÷êà ïèë äèñêîâûõ, ëåíòî÷íûõ, ôðåç, íîæåé ............................................................................................................................................... Äåêîð ÎÎÎ ........... 8-917-78-098-33, 251-04-48 Ðåçêà ìåòàëëà .......................................................................................................................................................................................... Ìåòàëëèíâåñò-Óôà ....... 292-5970, 292-5971, 292-5972

Ñâàðî÷íûå ðàáîòû Ðàáîòû ñâàðî÷íûå (â òîì ÷èñëå çàáîðû, íàâåñû) ........................................................................................................................... Êîìïàíèÿ ÊÌÄ ÎÎÎ ........... 299-07-60, 8-987-62-909-88 Ñâàðêà ìåòàëëîêàðêàñîâ, âõîäíûõ ãðóïï, íàâåñîâ ............................................................................ äîãîâîð .......................... ÐÑÓ-Õèìçàùèòà ÎÎÎ .................................. 8-917-3442-100

Äðóãèå âèäû ðàáîò Äåìîíòàæ ìåòàëëè÷åñêèõ êîíñòðóêöèé è òðóáîïðîâîäîâ .................................................................................................................. ÑòðîéÐåçåðâ ÎÎÎ ............. 2677747,2383495, 2385436 Çàìåíà çàìêîâ äâåðíûõ, âñêðûòèå, âðåçêà. 24 ÷àñà. Ãàðàíòèÿ .............................................................................. Ìàãàçèí-ñàëîí Ñòàëüíûå äâåðè ............................................ 293-39-85 Ìîíòàæ ãåðìåòèçàòîðîâ ïðîåìîâ (äîêøåëòåðîâ) ............................................................................................................................................ Âåñêî ÎÎÎ .................................. (347) 228-74-00 Ìîíòàæ óðàâíèòåëüíûõ ïëàòôîðì (äîêâåëëåðîâ) ............................................................................................................................................. Âåñêî ÎÎÎ .................................. (347) 228-74-00 Ðàáîòû êóçîâíûå ëþáûå (ðåìîíò äâèã.,õîäîâ.,â ò.÷.Ãàçåëè, àâòîýëåêòð.) ........................................ íèçêèå ............................ Õàáèáóëëèí È.Ç. ÈÏ ........... 294-70-70, 8-919-600-00-86 Ðàñïèë ËÄÑÏ ........................................................................................................................... êâ.ì ............. 390 ð .............................. Ôàáðèêà êîìôîðòà ....................... 277-87-56, 274-58-64 Ðåêîíñòðóêöèÿ îãðàæäåíèé èç íåðæàâåþùåé ñòàëè ....................................................................................................................................... Íàòàí ÎÎÎ ...... 8-917-3730337, 8-963-8906950 Ñòðîèòåëüñòâî çàáîðîâ (ïðîôíàñòèë, ñåòêà-ðàáèöà). www.tm-plast.ru .......................................................................................................... TÌ-Ïëàñò ....... 260-8047, 232-9955, 248-6904 Ñòðîèòåëüñòâî çàáîðîâ, ïðè÷àëîâ, àíãàðîâ íà âèíòîâûõ ñâàÿõ ............................................................................... ÔÓÍÄÝÊÑ ÎÎÎ, www.fundex.su ....................... 298-68-98, 298-64-98 Óêëàäêà êàìèíîâ è áàííûõ ïå÷åé. www.termosfera.su ................................................................................................................................... Tåðìîñôåðà ........... 275-09-32, 8-927-23-92-615 Øèíîìîíòàæ (âóëêàíèçàöèÿ, ðåìîíò ãðûæ, áîêîâûõ ïîðåçîâ) ............................................................ íèçêèå ............................ Õàáèáóëëèí È.Ç. ÈÏ ........... 294-70-70, 8-919-600-00-86


Ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû 15

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû

Áåòîí. Ðàñòâîð. Äîáàâêè Áåòîí âñåõ ìàðîê .................................................................................................................... êóá.ì ........................................................... ÓôàÖåìåíò ÎÎÎ ........................... 229-4484, 266-3221 Áåòîí Ì-100 ................................................................................................................................................................................................. ÓôàÁåòîíÑåðâèñ ........... 256-83-63, 8-927-951-63-08 Áåòîí Ì-200 ................................................................................................................................................................................................. ÓôàÁåòîíÑåðâèñ ........... 256-83-63, 8-927-951-63-08 Áåòîí Ì-250 ................................................................................................................................................................................................. ÓôàÁåòîíÑåðâèñ ........... 256-83-63, 8-927-951-63-08 Áåòîí Ì-350 ................................................................................................................................................................................................. ÓôàÁåòîíÑåðâèñ ........... 256-83-63, 8-927-951-63-08 Áåòîí Ì100, Ì200, Ì300, Ì350, Ì400. www.promtehstroÓ.ru ........................................ êóá.ì ........... íèçêèå ........................... Åâðîáåòîí ÄÑÊ ÎÎÎ ............. (347) 263-02-82, 263-41-41

Áåòîí òîâàðíûé (Ì-100, 150, 200, 250). Äîñòàâêà .............................................................. øò ........ äîãîâîð ........................................ ÑÆÁÇ-2 ÎÎÎ ...... 8(3473)21-46-23,8-9625393735 Áåòîí òîâàðíûé âñåõ ìàðîê, ñ äîñòàâêîé ìèêñåðîì 5-8 êóá.ì ........................................................... íèçêèå .......................................... ÈÍTÝÊ ÎÎÎ ................................ 8-917-743-77-77 Äèîêñèä òèòàíà .......................................................................................................................................................................................... Êîìïëåêñ ÏÏ ÎÎÎ ....................... 235-74-39, 293-41-72 Äîáàâêè ê áåòîíó è ðàñòâîðàì ïðîòèâîìîðîçíûå Êðàòàñîë-Êðèî-Ï ...................................................................................................... Áåòîñîë ÎÎÎ ........... 8-917-34-51-721, 274-12-88 Äîáàâêè ê áåòîíó è ðàñòâîðàì: ñóïåðïëàñòèôèêàòîð Ñóïðàíàôò ........................................................................................................... Áåòîñîë ÎÎÎ ........... 8-917-34-51-721, 274-12-88 Äîáàâêè ê áåòîíó Êðèîïëàñò ÑÏ 15-1 (ïðîòèâîìîðîçíàÿ äî -15Ñ) ............................................................................................ Ïîëèïëàñò-Óôà ÎÎÎ ............. (347) 291-26-24, 291-26-22


Áåòîí. Ðàñòâîð. Äîáàâêè 16

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Äîáàâêè ê áåòîíó Êðèîïëàñò ÑÏ 25-2(ïðîòèâîìîðîç.äî-25Ñ,íèç.äîçèðîâêà) .......................................................................... Ïîëèïëàñò-Óôà ÎÎÎ ............. (347) 291-26-24, Äîáàâêè ê áåòîíó Ïîëèïëàñò Âèáðî (íîâèíêà) ............................................................................................................................... Ïîëèïëàñò-Óôà ÎÎÎ ............. (347) 291-26-24, Äîáàâêè ê áåòîíó ÏÔÌ-ÍËÊ, 1ÌÁ - ìîäèôèêàòîðû áåòîíà .......................................................................................................... Ïîëèïëàñò-Óôà ÎÎÎ ............. (347) 291-26-24, Äîáàâêè ê áåòîíó Ðåëàìèêñ T-2, Ì - óñêîðèòåëü òâåðäåíèÿ ........................................................................................................ Ïîëèïëàñò-Óôà ÎÎÎ ............. (347) 291-26-24, Äîáàâêè ê áåòîíó Ñ-3, ÑÏ-1 - ñóïåðïëàñòèôèêàòîð ...................................................................................................................... Ïîëèïëàñò-Óôà ÎÎÎ ............. (347) 291-26-24, Äîáàâêè ê áåòîíó: ñóïåðïëàñòèôèêàòîð Êðàòàñîë ...................................................................................................................................... Áåòîñîë ÎÎÎ ........... 8-917-34-51-721, Äîáàâêè ê áåòîíó: óñêîðèòåëü òâåðäåíèÿ Êðàòàñîë-ÓT .............................................................................................................................. Áåòîñîë ÎÎÎ ........... 8-917-34-51-721, Äîáàâêè ê ðàñòâîðó Êðèîïëàñò Ï 25-1 (ïðîòèâîìîðîçíûå äî -25Ñ) .......................................................................................... Ïîëèïëàñò-Óôà ÎÎÎ ............. (347) 291-26-24, Äîáàâêè ê ðàñòâîðó Ïîëèïëàñò Ï-1 (íîâèíêà) ........................................................................................ íèçêèå .......................... Ïîëèïëàñò-Óôà ÎÎÎ ............. (347) 291-26-24, Äîáàâêè ê ðàñòâîðó Ïîëèïëàñò Ð (íîâèíêà äëÿ ðàñòâîðà) ........................................................................................................... Ïîëèïëàñò-Óôà ÎÎÎ ............. (347) 291-26-24, Äîáàâêè ê ðàñòâîðó Ïîëèïëàñò Ôîðì (íîâèíêà-ñìàçêà ñ íèçê äîçèðîâêîé) ............................................................................. Ïîëèïëàñò-Óôà ÎÎÎ ............. (347) 291-26-24, Äîáàâêè ïîëèôóíêöèîíàëüíûå Áèî-ÍÌÓ-ïîâûøàþò ïðî÷íîñòü, ýêîíîì. öåìåíò ........... êã .......... 37,50 ð ............................ Óôàòåõñòðîé-1 ÎÎÎ ....................... 255-02-03, Äîáàâêè ïîëèôóíêöèîíàëüíûå ËÁ-1Ó - ýêîíîìèÿ öåìåíòà ................................................. êã .......... 40,50 ð ............................ Óôàòåõñòðîé-1 ÎÎÎ ....................... 255-02-03, Äîáàâêè ïîëèôóíêöèîíàëüíûå ËÁ-2Ó-óñêîðÿþò òâåðäåíèå, ýêîíîìÿò öåìåíò ............... êã .......... 44,94 ð ............................ Óôàòåõñòðîé-1 ÎÎÎ ....................... 255-02-03, Äîáàâêè ïîëèôóíêöèîíàëüíûå ËÁ-3Ó - çàìåäë.ñõâàòûâàíèå,óñêîð.òâåðäåíèå .............. êã .......... 44,94 ð ............................ Óôàòåõñòðîé-1 ÎÎÎ ....................... 255-02-03,

291-26-22 291-26-22 291-26-22 291-26-22 291-26-22 274-12-88 274-12-88 291-26-22 291-26-22 291-26-22 291-26-22 226-60-35 226-60-35 226-60-35 226-60-35

Äîáàâêè ïîëèôóíêöèîíàëüíûå ËÁ-4Ó - ïðîòèâîìîðîçíûå, ýêîíîìÿò öåìåíò ................. êã .......... 45,50 ð ............................ Óôàòåõñòðîé-1 ÎÎÎ ....................... 255-02-03, 226-60-35 Ïåíîîáðàçîâàòåëè äëÿ ïðîèçâîäñòâà ïåíîáåòîíà ........................................................................................................... Çàâîä TåõíîÕèìÑèíòåç ÎÎÎ ......... 266-0607, 264-9427, 2923422 Ïåíîîáðàçîâàòåëè äëÿ ïðîèçâîäñòâà ïåíîáåòîíà ........................................................................................................... Çàâîä TåõíîÕèìÑèíòåç ÎÎÎ ......... 266-0607, 264-9427, 2923422 Ïåíîîáðàçîâàòåëè äëÿ ïðîèçâîäñòâà ïåíîáåòîíà ........................................................................................................... Çàâîä TåõíîÕèìÑèíòåç ÎÎÎ ......... 266-0607, 264-9427, 2923422 Ïåíîîáðàçîâàòåëè äëÿ ïðîèçâîäñòâà ïåíîáåòîíà ........................................................................................................... Çàâîä TåõíîÕèìÑèíòåç ÎÎÎ ......... 266-0607, 264-9427, 2923422 Ïèãìåíòû äëÿ áåòîíà æåëåçîîêèñíûå .................................................................................................................................................. Êîìïëåêñ ÏÏ ÎÎÎ ....................... 235-74-39, 293-41-72 Ïèãìåíòû äëÿ áåòîíà è òðîòóàðíîé ïëèòêè ðàçíûõ öâåòîâ ....................................................................................................................... Áåòîñîë ÎÎÎ ........... 8-917-34-51-721, 274-12-88 Ïëàñòèôèêàòîð äëÿ áåòîíà è ãèïñà ....................................................................................................................................................... Êîìïëåêñ ÏÏ ÎÎÎ ....................... 235-74-39, 293-41-72 Ðàñòâîð êëàäî÷íûé òåïëûé Porotherm TÌ, ìåøîê ............................................................................... äîãîâîð .............................. Ëèäåð Êèðïè÷ ÎÎÎ ........ (347) 266-48-58, 89272322323 Ðàñòâîð Ì-100 øòóêàòóðíûé ...................................................................................................................................................................... ÓôàÁåòîíÑåðâèñ ........... 256-83-63, 8-927-951-63-08 Ðàñòâîð Ì-75 êëàäî÷íûé ........................................................................................................................................................................... ÓôàÁåòîíÑåðâèñ ........... 256-83-63, 8-927-951-63-08 Ðàñòâîð ñòðîèòåëüíûé, äîñòàâêà ........................................................................................................... äîãîâîð .......................................... ÌÀÃÌÊ ÎÎÎ ........... 243-27-11, 8-927-230-57-09 Ðàñòâîð öåìåíòíûé (Ì-50, 75, 100, 150). Äîñòàâêà ............................................................ øò ........ äîãîâîð ........................................ ÑÆÁÇ-2 ÎÎÎ ...... 8(3473)21-46-23,8-9625393735 Ôèáðîâîëîêíî (ïîëèïðîïèëåíîâîå, áàçàëüòîâîå) .................................................................................. äèëåð ....................... Tåïëûé äîì ïëþñ ÎÎÎ ....... (347)266-64-28, 8-9613603106

ÆÁÈ. Ñòåíîâûå ìàòåðèàëû. Êèðïè÷ Áëîêè Besser 90õ190õ390, ëþáîé öâåò. www.promtehstroÓ.ru ............................................. øò ........... íèçêèå ........................... Åâðîáåòîí ÄÑÊ ÎÎÎ ............. (347) 263-02-82, 263-41-41 Áëîêè Besser â àññîðòèìåíòå ................................................................................................................. äîãîâîð ......................................... Ôåíèêñ ÎÎÎ ...... 8-917-4046666, 8-917-4177778 Áëîêè àðáîëèòîâûå ñòåíîâûå, ïåðåãîðîäî÷íûå ............................................................................................................................................. À-ÝËÅÊTÐÎ ........... 292-26-30, 8-901-442-69-82 Áëîêè áåòîííûå 190õ190õ390 ìì .............................................................................................................. íèçêèå ................................................... TÄ Íóð ....... 267-36-30, 8-917-800-9092/91 Áëîêè áåòîííûå 190õ190õ390. Ïîãðóçêà. Äîñòàâêà ............................................................................. äîãîâîð ............................................... ÑÏÝ ÎÎÎ ................................ 8-917-343-31-47 Áëîêè áåòîííûå Áåññåð â àññîðòèìåíòå îò ïðîèçâîäèòåëÿ ............................................................... îò 39 ð ........................ Áàøêèðñêèé áëîê ÎÎÎ .............. 8-917-4030206, 299-93-44 Áëîêè áåòîííûå îò ïðîèçâîäèòåëÿ. ÃÎÑT. Ñêèäêè çà îáúåì. Ïîãðóçêà.Äîñò ................................... îò 27 ð ........................ ÏÎ Ñòðîéìàñòåð ÎÎÎ ................................ 8-937-307-71-72 Áëîêè áåòîííûå îò ïðîèçâîäèòåëÿ. Äîñòàâêà ........................................................................................ îò 27 ð ........................ ÏÎ Ñòðîéìàñòåð ÎÎÎ ................................ 8-937-307-71-72

Áëîêè áåòîííûå îò ïðîèçâîäèòåëÿ .......................................................................................................... îò 27 ð ........................ Áàøêèðñêèé áëîê ÎÎÎ .............. 8-917-4030206, 299-93-44 Áëîêè áåòîííûå ñòîëáîâûå 390õ390õ190 ìì, ðàçíûå öâåòà ....................................................................................................................... Áåðëåê ÎÎÎ ........... 243-27-36, 8-917-411-88-88 Áëîêè áåòîííûå ÔÁÑ 24-3-6, äîñòàâêà .................................................................................................... 1100 ð .......................................... ÌÀÃÌÊ ÎÎÎ ........... 243-27-11, 8-927-230-57-09 Áëîêè áåòîííûå ÔÁÑ 24-4-6, äîñòàâêà .................................................................................................... 1470 ð .......................................... ÌÀÃÌÊ ÎÎÎ ........... 243-27-11, 8-927-230-57-09 Áëîêè áåòîííûå ÔÁÑ 24-4-6 ..................................................................................................... øò ........ äîãîâîð ........................................ ÑÆÁÇ-2 ÎÎÎ ...... 8(3473)21-46-23,8-9625393735

Áëîêè áåòîííûå ÔÁÑ 24-5-6, äîñòàâêà .................................................................................................... 1830 ð .......................................... ÌÀÃÌÊ ÎÎÎ ........... 243-27-11, 8-927-230-57-09 Áëîêè áåòîííûå ÔÁÑ 24-5-6 ..................................................................................................... øò ........ äîãîâîð ........................................ ÑÆÁÇ-2 ÎÎÎ ...... 8(3473)21-46-23,8-9625393735 Áëîêè áåòîííûå ÔÁÑ 24-6-6, äîñòàâêà .................................................................................................... 2230 ð .......................................... ÌÀÃÌÊ ÎÎÎ ........... 243-27-11, 8-927-230-57-09 Áëîêè áåòîííûå ôóíäàìåíòíûå äëÿ ñòåí ïîäâàëîâ ....................................................................... îò ïðîèçâ. ..................................... Ñòðîé ïëàíåòà ........... 8-800-700-64-09, 293-64-09 Áëîêè áåòîííûå öâåòíûå, îáëèöîâî÷íûå 390õ188õ190 ....................................................... øò ................................................................................................ 8-919-6166945, 8-960-3880169 Áëîêè ãàçîáåòîííûå àâòîêëàâíûå ñòåíîâûå 600õ100õ250. Ñêèäêè çà îáúåì ............. êóá.ì .... îò ïðîèçâ. ..................................... Ñòðîé ïëàíåòà ........... 8-800-700-64-09, 293-64-09

Áëîêè ãàçîáåòîííûå àâòîêëàâíûå ñòåíîâûå 600õ150õ250. Ñêèäêè çà îáúåì ............. êóá.ì .... îò ïðîèçâ. ..................................... Ñòðîé ïëàíåòà ........... 8-800-700-64-09, 293-64-09 Áëîêè ãàçîáåòîííûå àâòîêëàâíûå ñòåíîâûå 600õ200õ250. Ñêèäêè çà îáúåì ............. êóá.ì .... îò ïðîèçâ. ..................................... Ñòðîé ïëàíåòà ........... 8-800-700-64-09, 293-64-09 Áëîêè ãàçîáåòîííûå àâòîêëàâíûå ñòåíîâûå 600õ300õ250. Ñêèäêè çà îáúåì ............. êóá.ì .... îò ïðîèçâ. ..................................... Ñòðîé ïëàíåòà ........... 8-800-700-64-09, 293-64-09 Áëîêè ãàçîáåòîííûå àâòîêëàâíûå ñòåíîâûå 600õ400õ250. Ñêèäêè çà îáúåì ............. êóá.ì .... îò ïðîèçâ. ..................................... Ñòðîé ïëàíåòà ........... 8-800-700-64-09, 293-64-09 Áëîêè ãàçîáåòîííûå àâòîêëàâíûå ñòåíîâûå 600õ500õ100. Ñêèäêè çà îáúåì ............. êóá.ì .... îò ïðîèçâ. ..................................... Ñòðîé ïëàíåòà ........... 8-800-700-64-09, 293-64-09 Áëîêè äåðåâîáåòîííûå ñòåíîâûå ...................................................................................................................................................................... À-ÝËÅÊTÐÎ ........... 292-26-30, 8-901-442-69-82 Áëîêè êåðàìçèòíûå 190õ190õ390 ìì ......................................................................................................... íèçêèå ................................................... TÄ Íóð ....... 267-36-30, 8-917-800-9092/91


¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

ÆÁÈ. Ñòåíîâûå ìàòåðèàëû. Êèðïè÷ 17

Áëîêè êåðàìçèòíûå 19õ19õ39, ÃÎÑT. Äîñòàâêà.Îò ïðîèçâ.Ñêèäêè çà îáúåì ................................................................................................................................................................ 266-04-34 Áëîêè êåðàìçèòíûå 390õ188õ190 ............................................................................................. øò ................................................................................................ 8-919-6166945, 8-960-3880169 Áëîêè êåðàìçèòíûå ÃÎÑT. Äîñòàâêà. Ñêèäêè çà îáúåì ....................................................................... íèç/äîã ........................ ÏÎ Ñòðîéìàñòåð ÎÎÎ ................................ 8-937-307-71-72 Áëîêè êåðàìçèòíûå îò ïðîèçâîäèòåëÿ ..................................................................................................... îò 34 ð ........................ Áàøêèðñêèé áëîê ÎÎÎ .............. 8-917-4030206, 299-93-44 Áëîêè êåðàìçèòíûå, áåòîííûå, êåðàìçèòîáåòîííûå îò ïðîèçâ-ëÿ. Äîñòàâêà ................................. îò 27 ð ........................ ÏÎ Ñòðîéìàñòåð ÎÎÎ ................................ 8-937-307-71-72 Áëîêè êåðàìçèòíûå, áåòîííûå, êåðàìçèòîáåòîííûå. Äîñòàâêà. Ðàçãðóçêà ...................................... îò 26 ð ................................................................................................. 8-927-23-60-434 Áëîêè êåðàìçèòíûå ..................................................................................................................................... íèç/äîã ............... Äåäàë ÏÏ,www.dedal-ufa.ru ............. 8901-811-14-00, 222-09-88 Áëîêè êåðàìçèòíûå ..................................................................................................................................... íèç/äîã ...................................... ÄîðÑíàá ÎÎÎ ............. (347) 246-10-67, 299-12-28 Áëîêè êåðàìçèòîáåòîííûå 190õ190õ390 ................................................................................................... íèçêèå ................................................... TÄ Íóð ....... 267-36-30, 8-917-800-9092/91 Áëîêè êåðàìçèòîáåòîííûå 200õ200õ400 ìì .......................................................................... øò ........... íèçêèå ............................................ Ïåãàñ ÎÎÎ ....... 291-9610, 294-5161, 274-6580

Áëîêè êåðàìçèòîáåòîííûå 390õ188õ190ìì.ÃÎÑT.Äîñòàâêà.Çàâîäñêîå ïð-âî ........................... îò ïðîèçâ ................................................................................................. 8-927-23-61-545 Áëîêè êåðàìçèòîáåòîííûå 390õ190õ188 ìì ïî ÃÎÑT 61-33.99. Äîñòàâêà ...................................... íèç/äîã ........................ ÏÎ Ñòðîéìàñòåð ÎÎÎ ................................ 8-937-307-71-72 Áëîêè êåðàìçèòîáåòîííûå 390õ190õ188ìì ïî ÃÎÑT 61-33.99(50% êåðàìçèòà) ............. øò ............... 37 ð ................................. Ñòðîéèííîâàöèÿ ............. (347) 266-22-23, 226-70-68 Áëîêè êåðàìçèòîáåòîííûå 390õ190õ190 ìì. Êà÷åñòâî ....................................................................... äîãîâîð ......................................... Ôåíèêñ ÎÎÎ ...... 8-917-4046666, 8-917-4177778 Áëîêè êåðàìçèòîáåòîííûå è äð. 20õ20, 40õ40. Âñå âèäû. Äîñòàâêà ............................................... äîãîâîð ........................ Ñóëåéìàíîâà Ë.À. ÈÏ ...... 8-917-3477699, 8-965-9405555 Áëîêè êåðàìçèòîáåòîííûå Ì35, 14 êã, ÃÎÑT, îò ïðîèçâîäèòåëÿ .................................... øò ............ 35 ð .............. Ýâðèêà ÎÎÎ, www.garto.ru ............ 8-927-236-92-37, 266-92-37 Áëîêè êåðàìçèòîáåòîííûå îò ïðîèçâîäèòåëÿ. Äîñòàâêà .................................................................... íèç/äîã ........................ ÏÎ Ñòðîéìàñòåð ÎÎÎ ................................ 8-937-307-71-72 Áëîêè êåðàìçèòîáåòîííûå îò ïðîèçâîäèòåëÿ ........................................................................................ îò 29 ð ........................ Áàøêèðñêèé áëîê ÎÎÎ .............. 8-917-4030206, 299-93-44 Áëîêè êåðàìçèòîáåòîííûå, ÃÎÑT. Çàâîäñêîå ïðîèçâîäñòâî. Äîñòàâêà ....................................................................................................................................................................... 266-15-45

Áëîêè êåðàìçèòîáåòîííûå. Ïîãðóçêà. Äîñòàâêà .................................................................................................................. ÏàðòíåðÑòðîéÑåðâèñ ÎÎÎ .................................. 8-927-320-9999 Áëîêè êåðàìçèòîáåòîííûå .......................................................................................................................................................................... Ïîòåíöèàë-Àâòî ....................... 240-21-44, 243-03-14 Áëîêè êåðàìçèòîáåòîííûå ........................................................................................................................ íèç/äîã ............... Äåäàë ÏÏ,www.dedal-ufa.ru ............. 8901-811-14-00, 222-09-88 Áëîêè êåðàìè÷åñêèå êðóïíîôîðì.ïîðèçîâ. Porotherm,Wienerberger â àñ-òå ................... øò ........ äîãîâîð ............................. ÅâðîÊåðàìèêà ÎÎÎ ...... 8(347)22-60-777,8-9656692776 Áëîêè êåðàìè÷åñêèå òåïëûå Braun (510õ250õ219). Äîñòàâêà ............................................ øò ........ äîãîâîð ................................... ÑèòèÑòðîé ÎÎÎ ........... 8-927-23-83-147, 282-18-54 Áëîêè êåðàìè÷åñêèå òåïëûå Porotherm 25; 250õ375õ219, Ì125; 0,11Âò/ì°Ñ ................................. äîãîâîð ............................ Ëèäåð Êèðïè÷ ÎÎÎ ........ (347) 266-48-58, 89272322323 Áëîêè êåðàìè÷åñêèå òåïëûå Porotherm 38; 380õ250õ219, Ì125; 0,13Âò/ì°Ñ ................................. äîãîâîð ............................ Ëèäåð Êèðïè÷ ÎÎÎ ........ (347) 266-48-58, 89272322323 Áëîêè êåðàìè÷åñêèå òåïëûå Porotherm 44; 440õ250õ219, Ì125; 0,13Âò/ì°Ñ ................................. äîãîâîð ............................ Ëèäåð Êèðïè÷ ÎÎÎ ........ (347) 266-48-58, 89272322323 Áëîêè êåðàìè÷åñêèå òåïëûå Porotherm 51; 510õ250õ219, Ì125; 0,15Âò/ì°Ñ ................................. äîãîâîð ............................ Ëèäåð Êèðïè÷ ÎÎÎ ........ (347) 266-48-58, 89272322323 Áëîêè îáëèöîâî÷íûå êîëîòûå Besser 390õ190õ90 ìì, ðàçíûå öâåòà ......................................................................................................... Áåðëåê ÎÎÎ ........... 243-27-36, 8-917-411-88-88

Áëîêè îáëèöîâî÷íûå êîëîòûå Besser 90õ190õ390, 50õ190õ390 ........................................................... íèçêèå ................................................... TÄ Íóð ....... 267-36-30, 8-917-800-9092/91 Áëîêè îïàëóáêè íåñúåìíîé, ïåíîïîëèñòèðîëüíûå, 6 âèäîâ ........................................... êâ.ì ........ äîãîâîð ......................................... Àâèêîì ÎÎÎ ............. (347) 248-77-13, 248-54-26 Áëîêè îïàëóáêè íåñúåìíîé, ïåíîïîëèñòèðîëüíûå, 6 âèäîâ ........................................... êâ.ì ........ äîãîâîð ......................................... Àâèêîì ÎÎÎ ............. (347) 248-77-13, 248-54-26 Áëîêè ïåíîáåòîííûå 600õ300õ200. Äîñòàâêà áåñïëàòíî ......................................................................................................................... Àðòàìîíîâ ÈÏ ................................ 8-965-940-26-44 Áëîêè ïåíîáåòîííûå àðìèðîâàííûå 600õ300õ100 ............................................................... øò ................................................................................................ 8-919-6166945, 8-960-3880169 Áëîêè ïåíîáåòîííûå àðìèðîâàííûå 600õ300õ200 ............................................................... øò ................................................................................................ 8-919-6166945, 8-960-3880169 Áëîêè ïåíîáåòîííûå Ä700 588õ300õ188 ìì. www.pbc02.ucoz.ru ........................................................ íèçêèå ........................... Íàñèáóëëèí È.Ð. ÈÏ ...... 8-917-4788139, 8-917-3407820 Áëîêè ïåíîáåòîííûå Ä800 588õ300õ92 ìì. www.pbc02.ucoz.ru .......................................................... íèçêèå ........................... Íàñèáóëëèí È.Ð. ÈÏ ...... 8-917-4788139, 8-917-3407820 Áëîêè ïåíîáåòîííûå ñòåíîâûå. Êà÷åñòâî. Îáúåìû. Äîñòàâêà .................................... êóá.ì ........... íèçêèå ................................... Ïåíîáåòîí ÎÎÎ ........ (347) 2335835, 8-917-3436514 Áëîêè ïåðåãîðîäî÷íûå 390õ190õ90. Ïîãðóçêà. Äîñòàâêà .................................................................... îò 18 ð ................................................................................................. 8-927-94-44-706


ÆÁÈ. Ñòåíîâûå ìàòåðèàëû. Êèðïè÷ 18

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Áëîêè ïåðåãîðîäî÷íûå áåòîííûå 390õ190õ90 ìì, ðàçíûå öâåòà ............................................................................................................... Áåðëåê ÎÎÎ ........... 243-27-36, 8-917-411-88-88 Áëîêè ïåðåãîðîäî÷íûå áåòîííûå,êåðàìçèòîáåòîíí.,êåðàìçèòí. 120õ190õ390 ................................ íèçêèå ................................................... TÄ Íóð ....... 267-36-30, 8-917-800-9092/91 Áëîêè ïåðåãîðîäî÷íûå êåðàìçèòíûå. Ïîãðóçêà. Äîñòàâêà ................................................................................................ ÏàðòíåðÑòðîéÑåðâèñ ÎÎÎ .................................. 8-927-320-9999 Áëîêè ïåðåãîðîäî÷íûå îò ïðîèçâîäèòåëÿ .............................................................................................. îò 20 ð ........................ Áàøêèðñêèé áëîê ÎÎÎ .............. 8-917-4030206, 299-93-44 Áëîêè ïîëèñòèðîëáåòîííûå 588õ300õ188 ìì. www.pbc02.ucoz.ru ...................................................... íèçêèå ........................... Íàñèáóëëèí È.Ð. ÈÏ ...... 8-917-4788139, 8-917-3407820 Áëîêè ïîëèñòèðîëáåòîííûå 588õ300õ380 ìì. www.pbc02.ucoz.ru ...................................................... íèçêèå ........................... Íàñèáóëëèí È.Ð. ÈÏ ...... 8-917-4788139, 8-917-3407820 Áëîêè ïîëèñòèðîëáåòîííûå D500, 600õ300õ200 ................................................................................................................ Ýêîïðîìñèñòåìû ÍÏÏ ÎÎÎ ........... 242-23-58, 8-927-23-60-927 Áëîêè ïîëèñòèðîëáåòîííûå ïåðåãîðîäî÷íûå D500, 600õ300õ100 .................................................................................. Ýêîïðîìñèñòåìû ÍÏÏ ÎÎÎ ........... 242-23-58, 8-927-23-60-927 Áëîêè ïîëèñòèðîëáåòîííûå ïåðåãîðîäî÷íûå, 588õ300õ92, êóá.ì, øò ............................................ äîãîâîð ......................................... Àâèêîì ÎÎÎ ........ (347) 248-7713, 8-9371631953 Áëîêè ïîëèñòèðîëáåòîííûå ïåðåãîðîäî÷íûå, ïàç-ãðåáåíü, 588õ300õ80 .................... êóá.ì ........ äîãîâîð ......................................... Àâèêîì ÎÎÎ ............. (347) 292-12-54, 248-77-13 Áëîêè ïîëèñòèðîëáåòîííûå, 588õ300õ188, êóá.ì, øò ......................................................................... äîãîâîð ......................................... Àâèêîì ÎÎÎ ........ (347) 248-5426, 8-9371631953 Áëîêè ïîëèñòèðîëáåòîííûå, 588õ300õ380, êóá.ì, øò ......................................................................... äîãîâîð ......................................... Àâèêîì ÎÎÎ ............. (347) 248-77-13, 248-54-26 Áëîêè ñòåíîâûå 390õ188õ190ìì ............................................................................................................... îò 26 ð ............................................................................................................. 266-15-45

Áëîêè ñòåíîâûå áåòîííûå 390õ190õ190ìì, ðàçíûå öâåòà ........................................................................................................................... Áåðëåê ÎÎÎ ........... 243-27-36, 8-917-411-88-88 Áëîêè ôóíäàìåíòíûå (ÔÁÑ) 12-4-6/ 12-3-6. Äîñòàâêà ................................................................... 715/550 ð .......................................... ÈÍTÝÊ ÎÎÎ ................................ 8-917-743-77-77 Áëîêè ôóíäàìåíòíûå (ÔÁÑ) 12-6-6/ 12-5-6. Äîñòàâêà ................................................................. 1070/890 ð .......................................... ÈÍTÝÊ ÎÎÎ ................................ 8-917-743-77-77 Áëîêè ôóíäàìåíòíûå (ÔÁÑ) 24-4-6/ 24-3-6. Äîñòàâêà ................................................................ 1350/1000ð .......................................... ÈÍTÝÊ ÎÎÎ ................................ 8-917-743-77-77 Áëîêè ôóíäàìåíòíûå (ÔÁÑ) 24-6-6/ 24-5-6. Äîñòàâêà ................................................................ 2000/1700ð .......................................... ÈÍTÝÊ ÎÎÎ ................................ 8-917-743-77-77 Áëîêè ôóíäàìåíòíûå â àññîðòèìåíòå .................................................................................................................................... ÁàøÑòðîéÌàòåðèàëû ÎÎÎ ..... 89178078060, 2460068,2461361 Áëîêè ôóíäàìåíòíûå ÔÁÑ â àññîðòèìåíòå ........................................................................... øò ........... 1800 ð ................................. Ñòðîéèííîâàöèÿ ............. (347) 266-22-23, 226-70-68 Äíî æ/á äëÿ êîëîäöåâ d 1; 1,5 ì, òîëùèíà 150 ìì ........................................................................................................................................ Ñìîëèí ÈÏ .............. 294-00-11, 8-919-1516605 Äíî æ/á äëÿ êîëîäöåâ ÏÍ-10 ................................................................................................................... íèç/äîã .................................... Ìàñòåð Ïëèòêè ............ 2946-777,www.masterplitki.ru Äíî æ/á äëÿ êîëîäöåâ ÏÍ-15 ................................................................................................................... íèç/äîã .................................... Ìàñòåð Ïëèòêè ............ 2946-777,www.masterplitki.ru Äîáàâêè äëÿ ðåìîíòà æ/á êîíñòðóêöèé è âîññòàíîâëåíèÿ Àêâàòðîí ................................ êã ............... 60 ð ............................ Óôàòåõñòðîé-1 ÎÎÎ ........... 8-917-443-93-33, 226-60-35 Èçäåëèÿ æåëåçîáåòîííûå îò ïðîèçâîäèòåëÿ. www.promtehstroÓ.ru .................................. øò ........... íèçêèå ........................... Åâðîáåòîí ÄÑÊ ÎÎÎ ............. (347) 263-02-82, 263-41-41 Êàìåíü êåðàìè÷åñêèé, (áëîê 219õ250õ260) Ì-150 òåïë. =0,21 Âò/ì Ñ .............................................. íèçêèå ............................. Áàøýëèòñòðîé ÎÎÎ .................................. (347) 257-17-77

Êàìåíü êåðàìè÷åñêèé, (áëîê 219õ380õ260) Ì-100 òåïë. =0,16 Âò/ì Ñ .............................................. íèçêèå ............................. Áàøýëèòñòðîé ÎÎÎ .................................. (347) 257-17-77 Êàìåíü êåðàìè÷åñêèé, (áëîê 219õ380õ260) Ì-150 òåïë. =0,19 Âò/ì Ñ .............................................. íèçêèå ............................. Áàøýëèòñòðîé ÎÎÎ .................................. (347) 257-17-77 Êàìåíü êåðàìè÷åñêèé, (áëîê 219õ510õ255) Ì-125 òåïë. =0,16 Âò/ì Ñ .............................................. íèçêèå ............................. Áàøýëèòñòðîé ÎÎÎ .................................. (347) 257-17-77 Êèðïè÷ áèòûé, áóò. Áûñòðàÿ äîñòàâêà. Íàë./áåçíàë. ðàñ÷åò ............................................................ äîãîâîð ............................ ÔèíàíñÏðîåêò ÎÎÎ ................................ 8-917-42-68-765 Êèðïè÷ âèáðîïðåññîâàííûé öâåòíîé êîëîòûé îáëèöîâî÷íûé ...................................................... îò ïðîèçâ. ..................................... Ñòðîé ïëàíåòà ........... 8-800-700-64-09, 293-64-09 Êèðïè÷ âèáðîïðåññîâàííûé öâåòíîé îáëèöîâî÷íûé ïîëóòîðíûé ............................................... îò ïðîèçâ. ..................................... Ñòðîé ïëàíåòà ........... 8-800-700-64-09, 293-64-09 Êèðïè÷ äåêîðàòèâíûé òîíêîñòåííûé ............................................................................................................................................ Êàìëèò, www.kamlit.com ....... 8-963-900-4122/23, 29-28-106 Êèðïè÷ êåðàìè÷åñêèé äâîéíîé 140õ250õ120, Ì 125, ÃÎÑT ............................................................... äîãîâîð ............................ Ëèäåð Êèðïè÷ ÎÎÎ ........ (347) 266-48-58, 89272322323 Êèðïè÷ êåðàìè÷åñêèé ëèöåâîé Áåëûé ãîðîä, Ñëèâêè. Äîñòàâêà ....................................... øò ........ äîãîâîð ................................... ÑèòèÑòðîé ÎÎÎ ........... 8-927-23-83-147, 282-18-54 Êèðïè÷ êåðàìè÷åñêèé ëèöåâîé êðàñíûé óòîëù. Äîñòàâêà, ðàçãðóçêà ïî Óôå ................................. íèçêèå ............................. Áàøýëèòñòðîé ÎÎÎ .................................. (347) 257-17-77

Êèðïè÷ êåðàìè÷åñêèé ëèöåâîé Êðàñíûé,Ñâåòëûé (Àðëàí,×åðíóøêà). Äîñòàâêà ............ øò ........ äîãîâîð Êèðïè÷ êåðàìè÷åñêèé ëèöåâîé êðàñíûé. Äîñòàâêà, ðàçãðóçêà ïî Óôå ............................................... íèçêèå Êèðïè÷ êåðàìè÷åñêèé ëèöåâîé Îñåííèé ëèñò, Êàðàìåëü. Äîñòàâêà ................................ øò ........ äîãîâîð Êèðïè÷ êåðàìè÷åñêèé ëèöåâîé Ñâåòëûé, Æåëòûé (Ïåðìü,×åðíóøêà). Äîñòàâêà ............ øò ........ äîãîâîð Êèðïè÷ êåðàìè÷åñêèé ëèöåâîé Ñëîíîâàÿ êîñòü, Ñàõàðà. Äîñòàâêà ................................. øò ........ äîãîâîð Êèðïè÷ êåðàìè÷åñêèé ëèöåâîé Øîêîëàä, Ñåðåáðî. Äîñòàâêà ........................................... øò ........ äîãîâîð Êèðïè÷ êåðàìè÷åñêèé ëèöåâîé, ðÿäîâîé (Ðåâäà) Êðàñíûé. ÃÎÑT. Äîñòàâêà ................ øò ........ äîãîâîð Êèðïè÷ êåðàìè÷åñêèé ëèöåâîé, øèðîêàÿ öâåòîâàÿ ãàììà ................................................................... íèçêèå Êèðïè÷ êåðàìè÷åñêèé Ì-125 (ã. Ñàëàâàò) .............................................................................. øò ............ 9,50 ð Êèðïè÷ êåðàìè÷åñêèé îáëèöîâî÷íûé Ì-125 (ñ. Àðëàí) ....................................................... øò ............... 10 ð

................................... ÑèòèÑòðîé ÎÎÎ ........... 8-927-23-83-147, 282-18-54 ............................. Áàøýëèòñòðîé ÎÎÎ .................................. (347) 257-17-77 ................................... ÑèòèÑòðîé ÎÎÎ ........... 8-927-23-83-147, 282-18-54 ................................... ÑèòèÑòðîé ÎÎÎ ........... 8-927-23-83-147, 282-18-54 ................................... ÑèòèÑòðîé ÎÎÎ ........... 8-927-23-83-147, 282-18-54 ................................... ÑèòèÑòðîé ÎÎÎ ........... 8-927-23-83-147, 282-18-54 .......... ÑèòèÑòðîé ÎÎÎ, magursum.ru ........... 8-927-23-83-147, 282-18-54 ............................. Áàøýëèòñòðîé ÎÎÎ .................................. (347) 257-17-77 ................................. Ñòðîéèííîâàöèÿ ............. (347) 266-22-23, 226-70-68 ................................. Ñòðîéèííîâàöèÿ ............. (347) 266-22-23, 226-70-68


¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

ÆÁÈ. Ñòåíîâûå ìàòåðèàëû. Êèðïè÷ 19

Êèðïè÷ ëèöåâîé êåðàìè÷åñêèé Wienerberger, A.D.W.Kinker â àññîðòèìåíòå .................... øò ........ äîãîâîð ............................. ÅâðîÊåðàìèêà ÎÎÎ ...... 8(347)22-60-777,8-9656692776 Êèðïè÷ ëèöåâîé îäèíàðíûé êðàñíûé, öâåòíîé Ì 125-150, ÃÎÑT, TÓ ............................................. äîãîâîð ............................ Ëèäåð Êèðïè÷ ÎÎÎ ........ (347) 266-48-58, 89272322323 Êèðïè÷ ëèöåâîé óòîëùåííûé êðàñíûé, öâåòíîé Ì 125-150, ÃÎÑT, TÓ ........................................... äîãîâîð ............................ Ëèäåð Êèðïè÷ ÎÎÎ ........ (347) 266-48-58, 89272322323 Êèðïè÷ Ì-125. Äîñòàâêà, ðàçãðóçêà .......................................................................................................... íèçêèå ............................. Áàøýëèòñòðîé ÎÎÎ .................................. (347) 257-17-77 Êèðïè÷ îáëèöîâî÷íûé ................................................................................................................ øò ........... íèçêèå ............................ ÓôàÑòðîéÑíàá ÎÎÎ ........... 8-937-480-01-17, 246-24-78 Êèðïè÷ îáëèöîâî÷íûé êðàñíûé Ì-125 (Àðëàí) ............................................................................................. 9 ð ........................ Áàøêèðñêèé áëîê ÎÎÎ .............. 8-917-4030206, 299-93-44 Êèðïè÷ îáëèöîâî÷íûé îðëàíñêèé. Äîñòàâêà ......................................................................... øò ............... 13 ð ............................................ Ïåãàñ ÎÎÎ ....... 291-9610, 294-5161, 274-6580 Êèðïè÷ îãíåóïîðíûé ................................................................................................................................................................................. Áàøëåññòðîé ÎÎÎ ................................ 8-917-34-71-511 Êèðïè÷ îãíåóïîðíûé ................................................................................................................................................................................... Ñèðàçåòäèíîâ ÈÏ ................................ 8-919-61-222-51 Êèðïè÷ ðÿäîâîé ïîëíîòåëûé Ì-125. Äîñòàâêà ..................................................................... øò ........... íèçêèå ............................ ÓôàÑòðîéÑíàá ÎÎÎ ........... 8-937-480-01-17, 246-24-78 Êèðïè÷ ñèëèêàòíûé ëèöåâîé (æåëòûé,ïåñî÷íûé,êðàñíûé,ñåðûé) ..................................... øò ........ äîãîâîð ................................... ÑèòèÑòðîé ÎÎÎ ........... 8-927-23-83-147, 282-18-54 Êèðïè÷ ñèëèêàòíûé ëèöåâîé (ïåðñèê,áåæåâûé,êîðè÷íåâ.,çåëåíûé) ................................. øò ........ äîãîâîð ................................... ÑèòèÑòðîé ÎÎÎ ........... 8-927-23-83-147, 282-18-54 Êèðïè÷ ñèëèêàòíûé. Äîñòàâêà ............................................................................................................................................................................. Ñàòîð ÎÎÎ ..... 2430312,2401744, 89173880842

Êîëüöà áåòîííûå ÊÑ 10.9, ÊÑ 15.09, ÊÑ 05.09 ..................................................................................... äîãîâîð ......................................... Ôåíèêñ ÎÎÎ ...... 8-917-4046666, 8-917-4177778 Êîëüöà æ/á d - 1 ì, h - 0,9 ì .................................................................................................................... íèç/äîã .................................... Ìàñòåð Ïëèòêè ............ 2946-777,www.masterplitki.ru Êîëüöà æ/á d - 1 ì; 1,5 ì; 2 ì. Äîñòàâêà êðàíîì-ìàíèïóëÿòîðîì .................................................................................................................. Ãèäðîìåê ................................ 8-917-77-19-554 Êîëüöà æ/á d - 1,5 ì, h - 0,9 ì ................................................................................................................ íèç/äîã .................................... Ìàñòåð Ïëèòêè ............ 2946-777,www.masterplitki.ru Êîëüöà æ/á äëÿ óãëóáëåíèé d 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 ì. Äîñòàâêà ......................................................................................................................... Ñìîëèí ÈÏ .............. 294-00-11, 8-919-1516605 Êîëüöà æ/á êîëîäåçíûå, d - 1 ì, h - 40 ñì, êðûøêè äëÿ êîëåö. Äîñòàâêà .................................. îò ïðîèçâ ........................ ÏÎ Ñòðîéìàñòåð ÎÎÎ ................................ 8-937-307-71-72 Êîëüöà æ/á ÊÑ-10.9, ÊÑ-15.9, ÊÑ-20.9. Äîñòàâêà ìàíèïóëÿòîðîì ................................................................................................................. Ãèäðîìåê ................................ 8-917-77-19-554 Êîëüöà æ/á ñ êðûøêàìè d 0,8, d 1, d 1,2 .................................................................................................. íèçêèå ................................................... TÄ Íóð ....... 267-36-30, 8-917-800-9092/91 Êîëüöà æ/á ñòàíäàðò.d1ì,1,5ì; h-0,9;0,5ì (äíèùå,êðûøêè,ëþêè).Äîñò.Óñò ................................................................................................. ÌÏÔ ÎÎÎ ........... 274-02-43, 8-901-441-52-78 Êîëüöà êîëîäåçíûå d - 1 ì; d - 1,5 ì; h - 1 ì. Ñêèäêè çà îáúåì .................................................. îò ïðîèçâ. ..................................... Ñòðîé ïëàíåòà ........... 8-800-700-64-09, 293-64-09 Êîëüöà êîëîäåçíûå â àññîðòèìåíòå ....................................................................................................................................... ÁàøÑòðîéÌàòåðèàëû ÎÎÎ ..... 89178078060, 2460068,2461361 Êðûøêè äëÿ êîëåö ÏÏ-10 .......................................................................................................................... íèç/äîã .................................... Ìàñòåð Ïëèòêè ............ 2946-777,www.masterplitki.ru Êðûøêè äëÿ êîëåö ÏÏ-15 .......................................................................................................................... íèç/äîã .................................... Ìàñòåð Ïëèòêè ............ 2946-777,www.masterplitki.ru

Êðûøêè äëÿ êîëîäöåâ æ/á d 1; 1,5 ì, òîëùèíà 150 ìì ................................................................................................................................. Ñìîëèí ÈÏ ................................ 8-919-151-66-05 Êðûøêè äëÿ ñòîëáîâ 450[450 ..................................................................................................................... íèçêèå ................................................... TÄ Íóð ....... 267-36-30, 8-917-800-9092/91 Ïåðåìû÷êè 2ÏÁ-13-1ï/ 2ÏÁ-16-3. Äîñòàâêà ..................................................................................... 155/188 ð .......................................... ÈÍTÝÊ ÎÎÎ ................................ 8-917-743-77-77 Ïåðåìû÷êè 2ÏÁ-13-1ï ............................................................................................................... øò ........ äîãîâîð ........................................ ÑÆÁÇ-2 ÎÎÎ ...... 8(3473)21-46-23,8-9625393735 Ïåðåìû÷êè 2ÏÁ-19-3/ 2ÏÁ-22-3. Äîñòàâêà ....................................................................................... 230/270 ð .......................................... ÈÍTÝÊ ÎÎÎ ................................ 8-917-743-77-77 Ïåðåìû÷êè 2ÏÁ-25-3/ 3ÏÁ-25-8ï. Äîñòàâêà ..................................................................................... 300/560 ð .......................................... ÈÍTÝÊ ÎÎÎ ................................ 8-917-743-77-77 Ïåðåìû÷êè 3ÏÁ-13-37/ 3ÏÁ-16-37. Äîñòàâêà ................................................................................... 290/350 ð .......................................... ÈÍTÝÊ ÎÎÎ ................................ 8-917-743-77-77 Ïåðåìû÷êè 3ÏÁ-13-37ï ............................................................................................................. øò ........ äîãîâîð ........................................ ÑÆÁÇ-2 ÎÎÎ ...... 8(3473)21-46-23,8-9625393735 Ïåðåìû÷êè 3ÏÁ-18-37/ 3ÏÁ-21-8. Äîñòàâêà ..................................................................................... 425/480 ð .......................................... ÈÍTÝÊ ÎÎÎ ................................ 8-917-743-77-77 Ïåðåìû÷êè 5ÏÁ-21-27ï/ 5ÏÁ-25-37ï. Äîñòàâêà ............................................................................ 950/1150 ð .......................................... ÈÍTÝÊ ÎÎÎ ................................ 8-917-743-77-77

Ïåðåìû÷êè â àññîðòèìåíòå ...................................................................................................................................................... ÁàøÑòðîéÌàòåðèàëû ÎÎÎ ..... 89178078060, 2460068,2461361 Ïåðåìû÷êè æ/á â àññîðòèìåíòå, äîñòàâêà .......................................................................................... äîãîâîð .......................................... ÌÀÃÌÊ ÎÎÎ ........... 243-27-11, 8-927-230-57-09 Ïëèòû ïåðåêðûòèÿ â àññîðòèìåíòå.Äîñò.Ðàçìåðû è öåíû óòî÷íÿòü ïî òåë. ..................................... íèçêèå .......................................... ÈÍTÝÊ ÎÎÎ ................................ 8-917-743-77-77 Ïëèòû ïåðåêðûòèÿ â àññîðòèìåíòå ....................................................................................................... äîãîâîð .......................................... ÌÀÃÌÊ ÎÎÎ ........... 243-27-11, 8-927-230-57-09 Ïëèòû ïåðåêðûòèÿ âñå ðàçìåðû äî 9 ì. www.promtehstroÓ.ru ........................................... øò ........... íèçêèå ........................... Åâðîáåòîí ÄÑÊ ÎÎÎ ............. (347) 263-02-82, 263-41-41 Ïëèòû ïåðåêðûòèÿ äëèíîé äî 13 ì. Ñêèäêè çà îáúåì .................................................................... îò ïðîèçâ. ..................................... Ñòðîé ïëàíåòà ........... 8-800-700-64-09, 293-64-09 Ïëèòû ïåðåêðûòèÿ îò 2 äî 6,3 ì .............................................................................................................................................. ÁàøÑòðîéÌàòåðèàëû ÎÎÎ ..... 89178078060, 2460068,2461361 Ïëèòû ïåðåêðûòèÿ ÏÊ 30-12-8/ ÏÊ 30-15-8. Äîñòàâêà ................................................................ 2900/3680ð .......................................... ÈÍTÝÊ ÎÎÎ ................................ 8-917-743-77-77 Ïëèòû ïåðåêðûòèÿ ÏÊ 42-12-8/ ÏÊ 48-12-8. Äîñòàâêà ................................................................ 4130/4700ð .......................................... ÈÍTÝÊ ÎÎÎ ................................ 8-917-743-77-77 Ïëèòû ïåðåêðûòèÿ ÏÊ 51-12-8/ ÏÊ 51-15-8. Äîñòàâêà ................................................................ 4700/5900ð .......................................... ÈÍTÝÊ ÎÎÎ ................................ 8-917-743-77-77


ÆÁÈ. Ñòåíîâûå ìàòåðèàëû. Êèðïè÷ 20

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Ïëèòû ïåðåêðûòèÿ ÏÊ 54-12-8/ ÏÊ 54-15-8. Äîñòàâêà ................................................................ 5000/6200ð .......................................... ÈÍTÝÊ ÎÎÎ ................................ 8-917-743-77-77 Ïëèòû ïåðåêðûòèÿ ÏÊ 57-15-8/ ÏÊ 72-15-8. Äîñòàâêà ................................................................ 6600/9200ð .......................................... ÈÍTÝÊ ÎÎÎ ................................ 8-917-743-77-77 Ïëèòû ïåðåêðûòèÿ ÏÊ 60-12-8/ ÏÊ 60-15-8. Äîñòàâêà ................................................................ 5330/6650ð .......................................... ÈÍTÝÊ ÎÎÎ ................................ 8-917-743-77-77 Ïëèòû ïåðåêðûòèÿ ÏÊ 63-12-8 ................................................................................................ øò ........ äîãîâîð ........................................ ÑÆÁÇ-2 ÎÎÎ ...... 8(3473)21-46-23,8-9625393735 Ïëèòû ïåðåêðûòèÿ ÏÊ 63-15-8/ ÏÊ 63-12-8. Äîñòàâêà ................................................................ 6900/5600ð .......................................... ÈÍTÝÊ ÎÎÎ ................................ 8-917-743-77-77 Ïëèòû ïåðåêðûòèÿ ÏÊ 63-15-8 ................................................................................................ øò ........ äîãîâîð ........................................ ÑÆÁÇ-2 ÎÎÎ ...... 8(3473)21-46-23,8-9625393735 Ñâàè âñåõ ðàçìåðîâ. Äîñòàâêà .................................................................................................................. íèçêèå .......................................... ÈÍTÝÊ ÎÎÎ ................................ 8-917-743-77-77 Ñòðîèòåëüñòâî ìàëîýòàæíîå ...................................................................................................................... íèçêèå ............................. Áàøýëèòñòðîé ÎÎÎ .................................. (347) 256-99-66 Tðóáû áåòîííûå. Ñêèäêè çà îáúåì ..................................................................................................... îò ïðîèçâ. ..................................... Ñòðîé ïëàíåòà ........... 8-800-700-64-09, 293-64-09 ÖÑÏ (ïëèòû öåìåíòíî-ñòðóæå÷íûå) â àññîðòèìåíòå ............................................................................. íèçêèå .................. Àñáåñòîöåìåíò-Óôà ÎÎÎ ........ (347) 275-50-10, 89174072067 ÖÑÏ (ïëèòû öåìåíòíî-ñòðóæå÷íûå)3600õ1200õ10,12,16,20,24,32ìì, ðàñïèë .................................. íèçêèå .................. Àñáåñòîöåìåíò-Óôà ÎÎÎ ........ (347) 275-50-10, 89174072067 Øëàêîáëîêè â àññîðòèìåíòå (îò ïðîèçâîäèòåëÿ). Äîñòàâêà, âûñîêîå êà÷-âî ................................. íèçêèå ................................... TÄ Öåìåíò ÎÎÎ ....... 8(3473)21-43-12, 89279431301 Øëàêîáëîêè ïðîïàðåííûå â àññîðò. îò ïðîèçâîä, Äîñò. ïëàòí., âûñîê. êà÷ .................................................................................... TÄ Öåìåíò ÎÎÎ ....... 8(3473)23-10-18, 89279431301 Øëàêîáëîêè, êåðàìçèòîáëîêè ................................................................................................................... îò 32 ð ............................ Õàáèáóëëèí È.Ç. ÈÏ ........... 294-70-70, 8-919-600-00-86

Áðóñ÷àòêà. Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ Áîðäþðû ÁÐ 100-30-15/ÁÐ 100-20-8. Äîñòàâêà ................................................................................ 220/110 ð .......................................... ÈÍTÝÊ ÎÎÎ ................................ 8-917-743-77-77 Áîðäþðû ÁÐ 100-30-15 .............................................................................................................. øò ........ äîãîâîð ........................................ ÑÆÁÇ-2 ÎÎÎ ...... 8(3473)21-46-23,8-9625393735 Áîðäþðû ÁÐ 300-30-32 .............................................................................................................. øò ........ äîãîâîð ........................................ ÑÆÁÇ-2 ÎÎÎ ...... 8(3473)21-46-23,8-9625393735 Áîðäþðû âèáðîïðåññîâàííûå òðîòóàðíûå ñåðûå, öâåòíûå â àññîðòèìåíòå ................................ íèç/äîã ............... Äåäàë ÏÏ,www.dedal-ufa.ru ............. 8901-811-14-00, 222-09-88 Áîðäþðû äîðîæíûå 1000õ300õ150 ìì .............................................................................................................................................................. Áåðëåê ÎÎÎ ........... 243-27-36, 8-917-411-88-88 Áîðäþðû äîðîæíûå 1000õ300õ150 ìì .................................................................................................... íèç/äîã ............... Äåäàë ÏÏ,www.dedal-ufa.ru ............. 8901-811-14-00, 222-09-88 Áîðäþðû äîðîæíûå 1000õ300õ150 ìì .................................................................................................... íèç/äîã .................................... Ìàñòåð Ïëèòêè ............ 2946-777,www.masterplitki.ru Áîðäþðû äîðîæíûå ÁÐ 100.30.15 Â, ÃÎÑT 6665-91. www.promtehstroÓ.ru ...................... øò ........... íèçêèå ........................... Åâðîáåòîí ÄÑÊ ÎÎÎ ............. (347) 263-02-82, 263-41-41 Áîðäþðû äîðîæíûå, òðîòóàðíûå. Óêëàäêà "ïîä êëþ÷". Äîñòàâêà ..................................................... íèç/äîã ................ Ìèð ïëèòêè,plitki.vsÓaufa.ru ....................... 266-96-36, 266-33-68 Áîðäþðû òðîòóàðíûå 1000õ220õ75 ìì ................................................................................................... íèç/äîã ............... Äåäàë ÏÏ,www.dedal-ufa.ru ............. 8901-811-14-00, 222-09-88 Áîðäþðû òðîòóàðíûå 1000õ220õ75 ìì ................................................................................................... íèç/äîã .................................... Ìàñòåð Ïëèòêè ............ 2946-777,www.masterplitki.ru Áîðäþðû òðîòóàðíûå 500õ210õ70 ìì ...................................................................................................... íèç/äîã .................................... Ìàñòåð Ïëèòêè ............ 2946-777,www.masterplitki.ru Áîðäþðû òðîòóàðíûå 500õ210õ70, öâåòà â àññîðòèìåíòå .................................................................. íèç/äîã ............... Äåäàë ÏÏ,www.dedal-ufa.ru ............. 8901-811-14-00, 222-09-88 Áîðäþðû òðîòóàðíûå 500õ210õ70/35, öâåòà â àññîðòèìåíòå ......................................... øò ......... îò 60 ð .............. Ýâðèêà ÎÎÎ, www.garto.ru ............ 8-927-236-92-37, 266-92-37 Áîðäþðû òðîòóàðíûå 500õ71õ210 îêðàøåííûå è íåîêðàøåííûå îò ïðîèçâ-ëÿ ............. øò ............... 70 ð ............... Àðòåëü ÏÏ, www.savichev.ru ....... 290-7807, 274-4644, 294-4844 Áîðäþðû òðîòóàðíûå ÁÐ 100.20.8 Â, ÃÎÑT 6665-91. www.promtehstroÓ.ru ...................... øò ........... íèçêèå ........................... Åâðîáåòîí ÄÑÊ ÎÎÎ ............. (347) 263-02-82, 263-41-41 Áîðäþðû òðîòóàðíûå .................................................................................................................................................................. ÁàøÑòðîéÌàòåðèàëû ÎÎÎ ..... 89178078060, 2460068,2461361 Áðóñ÷àòêà - áîëåå 15 âèäîâ, îò ïðîèçâîäèòåëÿ. Óêëàäêà. Ãàðàíòèÿ ............................................... îò 360 ð ............... Àðòåëü ÏÏ, www.savichev.ru ....... 290-7807, 274-4644, 294-4844 Áðóñ÷àòêà 45 ìì (Ðîìàøêà âîñòî÷íàÿ) ................................................................................................... íèç/äîã .................................... Ìàñòåð Ïëèòêè ............ 2946-777,www.masterplitki.ru Áðóñ÷àòêà 60 ìì (Êîñòü) ............................................................................................................................. íèç/äîã .................................... Ìàñòåð Ïëèòêè ............ 2946-777,www.masterplitki.ru Áðóñ÷àòêà Besser â àññîð-òå, ïðåññîâàííàÿ Êîñòî÷êà. Óêëàäêà. Äîñòàâêà ............................................................... ÑÊ Äåëüòà,www.skdelta-ufa.ru ................................ 8-919-60-69-727 Áðóñ÷àòêà â àññ-òå, ñåðàÿ, öâ.,Besser. Äîñòàâêà. Óêëàäêà. Ãàðàíòèÿ 3 ã .................................................................. ÑÊ Äåëüòà,www.skdelta-ufa.ru ................................ 8-919-60-69-727 Áðóñ÷àòêà âèáðîïð-ÿ äëÿ òðîòóàðîâ, ïàðêîâîê. Äîñòàâêà. Óêëàäêà. Ãàð.3ã .............................................................. ÑÊ Äåëüòà,www.skdelta-ufa.ru ................................ 8-919-60-69-727

Áðóñ÷àòêà âèáðîïðåññîâàííàÿ ñåðàÿ, öâåòíàÿ â àññîðòèìåíòå ...................................................... íèç/äîã ............... Äåäàë ÏÏ,www.dedal-ufa.ru ............. 8901-811-14-00, 222-09-88 Áðóñ÷àòêà Êëåâåð êðàêîâñêèé, óçîðíûé. Äîñòàâêà, óêëàäêà .................................... êâ. ì ....... îò 360 ð .............. Ýâðèêà ÎÎÎ, www.garto.ru ............ 8-927-236-92-37, 266-92-37 Áðóñ÷àòêà ñåðàÿ, öâåòíàÿ â àññîðòèìåíòå. Äîñòàâêà. Óêëàäêà "ïîä êëþ÷" .................................... íèç/äîã ................ Ìèð ïëèòêè,plitki.vsÓaufa.ru ....................... 266-96-36, 266-33-68 Áðóñ÷àòêà öâåòíàÿ îò ïðîèçâîäèòåëÿ. Óêëàäêà. Ãàðàíòèÿ ................................................................................................. Àðòåëü ÏÏ, www.savichev.ru ....... 290-7807, 274-4644, 294-4844 Áðóñ÷àòêà. Äîñòàâêà. Óêëàäêà "ïîä êëþ÷" ......................................................................................................................... ÑÊ Äåëüòà,www.skdelta-ufa.ru ................................ 8-919-60-69-727 Âîäîñòîêè áåòîííûå äëÿ òðîòóàðîâ 500õ160õ50, öâåòà â àññîðòèìåíòå ............................ øò ......... îò 70 ð ................................ Ýâðèêà ÎÎÎ ............ 8-927-236-92-37, 266-92-37 Âîäîñòîêè òðîòóàðíûå 50õ16 ñì ............................................................................................................. íèç/äîã .................................... Ìàñòåð Ïëèòêè ............ 2946-777,www.masterplitki.ru Âîäîñòîêè òðîòóàðíûå îò ïðîèçâîäèòåëÿ ............................................................................................................................. Àðòåëü ÏÏ, www.savichev.ru ....... 290-7807, 274-4644, 294-4844 Âîäîñòîêè òðîòóàðíûå, öâåòà â àññîðòèìåíòå .................................................................................... íèç/äîã ............... Äåäàë ÏÏ,www.dedal-ufa.ru ............. 8901-811-14-00, 222-09-88 Êàìåíü áîðäþðíûé 780õ150õ300 ............................................................................................. øò ................................................................................................ 8-919-6166945, 8-960-3880169 Êàìåíü áîðäþðíûé äîðîæíûé. Ñêèäêè çà îáúåì ............................................................................. îò ïðîèçâ. ..................................... Ñòðîé ïëàíåòà ........... 8-800-700-64-09, 293-64-09 Êàìåíü áîðäþðíûé òðîòóàðíûé. Ñêèäêè çà îáúåì .......................................................................... îò ïðîèçâ. ..................................... Ñòðîé ïëàíåòà ........... 8-800-700-64-09, 293-64-09 Êàíàëû äëÿ âîäîîòâîäà ïîâåðõíîñòíîãî ............................................................................................................................... ÀÑT ÎÎÎ,www.ast-ufa.com ........... 226-71-35, 8-917-045-50-50 Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ "8 êèðïè÷åé" 400õ400õ45 ....................................................... êâ. ì ....... îò 370 ð .............. Ýâðèêà ÎÎÎ, www.garto.ru ............ 8-927-236-92-37, 266-92-37 Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ 300õ300õ30 Tó÷êà,Ïàðêåò,Ãëàäêàÿ äëÿ áëàã-âà.òåððèò. .................... êâ. ì ....... îò 300 ð .............. Ýâðèêà ÎÎÎ, www.garto.ru ............ 8-927-236-92-37, 266-92-37 Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ 30õ30õ3 (ïàóòèíêà) ................................................................................................... íèç/äîã .................................... Ìàñòåð Ïëèòêè ............ 2946-777,www.masterplitki.ru Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ 30õ30õ3 ñì (êàëèôîðíèÿ) ........................................................................................ íèç/äîã .................................... Ìàñòåð Ïëèòêè ............ 2946-777,www.masterplitki.ru Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ 30õ30õ3 ñì (ïàðêåò) ................................................................................................. íèç/äîã .................................... Ìàñòåð Ïëèòêè ............ 2946-777,www.masterplitki.ru Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ 30õ30õ3 ñì (òó÷êà) .................................................................................................... íèç/äîã .................................... Ìàñòåð Ïëèòêè ............ 2946-777,www.masterplitki.ru Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ 30õ30õ4 ñì (8 êèðïè÷åé) .......................................................................................... íèç/äîã .................................... Ìàñòåð Ïëèòêè ............ 2946-777,www.masterplitki.ru Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ 30õ30õ4 ñì (òó÷êà) .................................................................................................... íèç/äîã .................................... Ìàñòåð Ïëèòêè ............ 2946-777,www.masterplitki.ru Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ 40õ40õ4,5 ñì ( ìîçàèêà) .......................................................................................... íèç/äîã .................................... Ìàñòåð Ïëèòêè ............ 2946-777,www.masterplitki.ru Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ 40õ40õ5 ñì (8 êèðïè÷åé) .......................................................................................... íèç/äîã .................................... Ìàñòåð Ïëèòêè ............ 2946-777,www.masterplitki.ru Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ 50õ50õ6 ñì (âîñòîê) ................................................................................................. íèç/äîã .................................... Ìàñòåð Ïëèòêè ............ 2946-777,www.masterplitki.ru Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ 8 êèðïè÷åé, Tó÷êà, Ïàóòèíêà è äð. ......................................................................... íèç/äîã ............... Äåäàë ÏÏ,www.dedal-ufa.ru ............. 8901-811-14-00, 222-09-88 Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ Áåõàêîí (êàòóøêà), ÃÎÑT. www.promtehstroÓ.ru ............................... êâ. ì ........... íèçêèå ........................... Åâðîáåòîí ÄÑÊ ÎÎÎ ............. (347) 263-02-82, 263-41-41 Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ áîëåå 20 âèäîâ îò ïðîèçâîäèòåëÿ. Óêëàäêà. Ãàðàíòèÿ ................................... îò 295 ð ............... Àðòåëü ÏÏ, www.savichev.ru ....... 290-7807, 274-4644, 294-4844 Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ âèáðîïðåññ-ÿ, ñåð., öâ. Äîñòàâêà. Óêëàäêà. Ãàðàíòèÿ ............................................................... ÑÊ Äåëüòà,www.skdelta-ufa.ru ................................ 8-919-60-69-727 Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ âèáðîïðåññîâàííàÿ ïî íåìåöê. òåõíîëîãèè Hess, ÃÎÑT ............. êâ. ì ........... íèçêèå ............... Åâðîáåòîí, promtehstroÓ.ru ............. (347) 263-02-82, 263-41-41 Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ âèáðîïðåññîâàííàÿ öâåòíàÿ Áðóñ÷àòêà.Ñêèäêè çà îáúåì ............ êâ.ì .... îò ïðîèçâ. ..................................... Ñòðîé ïëàíåòà ........... 8-800-700-64-09, 293-64-09


¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Áðóñ÷àòêà. Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ 21

Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ âèáðîïðåññîâàííàÿ öâåòíàÿ â àññîðòèìåíòå ................................ êâ.ì .... îò ïðîèçâ. ..................................... Ñòðîé ïëàíåòà ........... 8-800-700-64-09, 293-64-09 Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ âèáðîïðåññîâàííàÿ öâåòíàÿ Âîëíà. Ñêèäêè çà îáúåì ................. êâ.ì .... îò ïðîèçâ. ..................................... Ñòðîé ïëàíåòà ........... 8-800-700-64-09, 293-64-09 Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ âèáðîïðåññîâàííàÿ öâåòíàÿ Êâàäðàò. Ñêèäêè çà îáúåì .............. êâ.ì .... îò ïðîèçâ. ..................................... Ñòðîé ïëàíåòà ........... 8-800-700-64-09, 293-64-09 Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ âèáðîïðåññîâàííàÿ öâåòíàÿ Ðîìá. Ñêèäêè çà îáúåì ................... êâ.ì .... îò ïðîèçâ. ..................................... Ñòðîé ïëàíåòà ........... 8-800-700-64-09, 293-64-09 Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ âèáðîïðåññîâàííàÿ öâåòíàÿ Óãîë. Ñêèäêè çà îáúåì .................... êâ.ì .... îò ïðîèçâ. ..................................... Ñòðîé ïëàíåòà ........... 8-800-700-64-09, 293-64-09 Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ âñåõ âèäîâ. Äîñòàâêà ............................................................................................ äîãîâîð ........................ Ñóëåéìàíîâà Ë.À. ÈÏ ...... 8-917-3477699, 8-965-9405555 Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ è öîêîëüíàÿ 20-60 ìì (10 âèäîâ). Äîñòàâêà è óêëàäêà ................ êâ. ì ......... íèç/äîã ................ Ìèð ïëèòêè,plitki.vsÓaufa.ru ....................... 266-96-36, 266-33-68 Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ Êèðïè÷ 200õ100õ80 ìì ñåðàÿ, êðàñíàÿ ......................................................................................................................... Áåðëåê ÎÎÎ ........... 243-27-36, 8-917-411-88-88 Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ îðèãèíàëüíàÿ (ïåíüêè, äîùå÷êè) áåòîí .................................................................................................... Êàìëèò, www.kamlit.com ....... 8-963-900-4122/23, 29-28-106 Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ îò ïðîèçâ.ñåð., öâåò-ÿ â àññ-òå.Óêëàäêà.Äîñò.Ãàð.3ã ................................................................. ÑÊ Äåëüòà,www.skdelta-ufa.ru ................................ 8-919-60-69-727 Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ îò ïðîèçâîäèòåëÿ. Ðàçíûå öâåòà. Óêëàäêà. Ãàðàíòèÿ ..................................... îò 295 ð ............... Àðòåëü ÏÏ, www.savichev.ru ....... 290-7807, 274-4644, 294-4844 Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ ïðÿìîóãîëüíàÿ 200õ100õ70 ................................................................ êâ. ì ................................................................................................ 8-919-6166945, 8-960-3880169 Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ Ïðÿìîóãîëüíèê ÝÄÄ 1.60, ÃÎÑT. www.promtehstroÓ.ru ................. êâ. ì ........... íèçêèå ........................... Åâðîáåòîí ÄÑÊ ÎÎÎ ............. (347) 263-02-82, 263-41-41 Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ ÏT 5õ5 500õ500õ60. www.promtehstroÓ.ru ............................................ øò ....... 193,03 ð ........................... Åâðîáåòîí ÄÑÊ ÎÎÎ ............. (347) 263-02-82, 263-41-41 Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ ôèãóð.30õ30,40õ40,50õ50(15âèäîâ).Äîñò.Óêë"ïîä êëþ÷" ............... êâ. ì ......... íèç/äîã ................ Ìèð ïëèòêè,plitki.vsÓaufa.ru ....................... 266-96-36, 266-33-68 Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ ........................................................................................................................................................................................ Ïîòåíöèàë-Àâòî ....................... 240-21-44, 243-03-14

Tåïëîèçîëÿöèîííûå ìàòåðèàëû Àäãåçèâû "Ïîëèôàñ" äëÿ ïðèêë-ÿ è îøòóêàòóð-ÿ óòåïëèòåëÿ ïî ñåòêå ........................ 30 êã ...... îò 1251 ð ............................................ ÑÌÈT ÎÎÎ .......... (347)2572601, www.smitufa.ru Âàòà áåñøîâíàÿ çàäóâíàÿ Ýêîâàòà (â ñòîèìîñòü âõîäèò ìîíòàæ) ..................................... êã ............... 50 ð .................................... Àëüáàòðîñ ÎÎÎ .......... 274-48-44, www.albatros02.ru Âàòà ìèíåðàëüíàÿ Baswool, Tåõíî .............................................................................................................................................................. TÊ ÑÅÃÀ-Ñòðîé ......... (347)246-5772, 8-9273057634 Âàòà ìèíåðàëüíàÿ Isover, Knauf, Linerock, Isobox, Ïåíîïëàñò ....................................................................................................... ÑòðîéÊîìïàíè ÎÎÎ ....... ò/ô 235-68-16, 8917-400-3497 Âàòà ìèíåðàëüíàÿ áàçàëüòîâàÿ, ôàñàäíàÿ ......................................................... êóá.ì .......................................... ÓôàÏåíîïëàñò ÎÎÎ ............. (347) 266-56-99, 257-10-73 Âàòà ìèíåðàëüíàÿ Ýêîâåð, LineRock, Ðîêëàéò ....................................................................................... íèçêèå ................................................ RoofMax ........... 244-80-19, 8-987-49-76-222 Âàòà ìèíåðàëüíàÿ Ýêîâåð, Áàñâóë, TåõíîÍèêîëü .................................................................................................................................. Tåðìî-Óôà ÎÎÎ ..... 2959564, 2959565,89061052280 Âàòà ìèíåðàëüíàÿ, áàçàëüòîâàÿ (ðóëîíû, ïëèòû). Äîñòàâêà ïî çâîíêó ............................................. íèçêèå ........................... Ïðîìñïåöñòðîé ÇÀÎ ............. (347) 246-27-01, 246-27-05 Âàòà ìèíåðàëüíàÿ,áàçàëüò.Rockwool ä/êðîâëè,ôàñ.,ïåðåã.,çâóêî-,òåïëîèç ................................................................................. êîìïàíèÿ WoolCan ..................... 290-86--66, 290-86-67 Ãåðìåòèêè øîâíûå "òåïëûé øîâ" äëÿ äåðåâÿííûõ äîìîâ,6öâåòîâ ................................................... íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609

Äæóò â ðóëîíå îò ïðîèçâîäèòåëÿ ............................................................................................................... íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Äæóò ìåæâåíöîâûé ........................................................................................................................................................................ ÀëüôàÑòðîéÌîíòàæ ÎÎÎ ....................... 246-12-16, 293-21-06 Çàñûïêè òåïëîèçîëÿöèîííûå ñóõèå äëÿ ïîëà .................................................................... 40 ë ............ äèëåð ........ Êåðàìçèò÷èê (ÈÏ Àáäðàôèêîâà) ........... 89196094469, keramzitchik.ru Èçîëÿöèÿ èç âñïåíåííîãî êàó÷óêà è ïîëèýòèëåíà ................................................................................. íèçêèå ........................................... Ïðèìà ÎÎÎ ....................... 253-73-33, 253-01-11 Êðåïåæ äëÿ òåïëîèçîëÿöèè ......................................................................................................................... äèëåð ........................................ Ôîáèëä ÎÎÎ ....... 22-30022, 22-300-33, 2921292 Ëåí ìåæâåíöîâûé ......................................................................................................................................................................... ÀëüôàÑòðîéÌîíòàæ ÎÎÎ ....................... 246-12-16, 293-21-06 Ëüíîâàòèí ïðîøèâíîé, ïðîáèâíîé (ì/ó ìîñòàìè Ãàñòåëëî-Øàêøà) ................................................. íèçêèå .................................. Êóëóåâà Å.Í. ÈÏ ......... 8-961-360-55-04, 2-74-24-41 Ìàòåðèàëû òåïëîèçîëÿöèîííûå ïî äèëåðñêèì öåíàì .......................................................................................................................... Tåðìî-Óôà ÎÎÎ ..... 2959564, 2959565,89061052280 Ìàòåðèàëû òåïëîèçîëÿöèîííûå Ðîêëàéò, ËàéíÐîê, Ýêîâåð è äð. Äîñòàâêà .................................... íèçêèå .............. Àäèëü Ãðóïï ÎÎÎ, àäèëü.ðô .............. 274-14-27, 8-917-7604204 Ìàòû áàçàëüòîâûå ïðîøèâíûå Ì1 ÁÑT (ïðèì. îò -180 äî +750°Ñ) .......................... ðóëîí ........ äîãîâîð .......... ÑòðîéÈçîëÿöèÿ, www.si306.ru ....... 274-4045, 257-5365, 257-0068


Tåïëîèçîëÿöèîííûå ìàòåðèàëû 22

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Ìàòû ïðîøèâíûå Ì-100 â àññîðòèìåíòå ................................................................................................. äèëåð ........................................ Ôîáèëä ÎÎÎ ....... 22-30022, 22-300-33, 2921293 Ìàòû ïðîøèâíûå ìèíåðàëîâàòíûå Ì1, Ì2 ...................................................................... êóá.ì ...... îò 1900 ð ..................................... ÊðîâTåÊÑ-Óôà ....... 292-4250, 274-7640, 246-0921 Ìàòû òåïëîèçîëÿöèîííûå Ýêîâåð, Linerock, Ðîêëàéò ...................................................... êóá.ì ........... íèçêèå ................................................ RoofMax ........... 244-80-19, 8-987-49-76-222 Ïàêëÿ ëåíòî÷íàÿ (äæóò) ........................................................................................................................................................................... Áàøëåññòðîé ÎÎÎ ........... 8-901-442-88-36, 298-20-77 Ïàêëÿ ëåíòî÷íàÿ, òþêîâàÿ 30, 60 êã, (ì/ó ìîñòàìè Ãàñòåëëî-Øàêøà) .............................................. íèçêèå .................................. Êóëóåâà Å.Í. ÈÏ ......... 8-961-360-55-04, 2-74-24-41 Ïàêëÿ ðóëîííàÿ .............................................................................................................................................................................. ÀëüôàÑòðîéÌîíòàæ ÎÎÎ ....................... 246-12-16, 293-21-06 Ïàêëÿ, ëåí, äæóò, êàíàò îò ïðîèçâîäèòåëÿ .............................................................................................. íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Ïåíîïëàñò (ïåíîïîëèñòèðîë) ÏÑÁ-50. Äîñòàâêà ................................................... êóá.ì ......... 3700 ð ....................... ÓôàÏåíîïëàñò ÎÎÎ ............. (347) 266-56-99, 257-10-73 Ïåíîïëàñò (ïåíîïîëèñòèðîë) ÏÑÁ-Ñ-15. Äîñòàâêà ................................................ êóá.ì ....... îò 850 ð ....................... ÓôàÏåíîïëàñò ÎÎÎ ............. (347) 266-56-99, 257-10-73 Ïåíîïëàñò (ïåíîïîëèñòèðîë) ÏÑÁ-Ñ-25. Äîñòàâêà ................................................ êóá.ì ...... îò 1350 ð ....................... ÓôàÏåíîïëàñò ÎÎÎ ............. (347) 266-56-99, 257-10-73 Ïåíîïëàñò (ïåíîïîëèñòèðîë) ÏÑÁ-Ñ-25Ô. Äîñòàâêà .............................................. êóá.ì ...... îò 1400 ð ....................... ÓôàÏåíîïëàñò ÎÎÎ ............. (347) 266-56-99, 257-10-73 Ïåíîïëàñò (ïåíîïîëèñòèðîë) ÏÑÁ-Ñ-35. Äîñòàâêà ................................................ êóá.ì ......... 2300 ð ....................... ÓôàÏåíîïëàñò ÎÎÎ ............. (347) 266-56-99, 257-10-73 Ïåíîïëàñò 50, 100 ìì ................................................................................................................................. íèçêèå ............................................................................ 275-49-49, 8-927-23-07-920 Ïåíîïëàñò ÏÑÁ-15, 25 ................................................................................................................................................................................ ÀëüôàÏðîìñòðîé ........... 299-12-13, 8-917-44-50-193 Ïåíîïëàñò ÏÑÁ-Ñ 30-40-50-100 ........................................................................................... ëèñò ........... íèçêèå ......... ÑÊÑ ÑòðîéÊîìïëåêòÑíàá ÎÎÎ ....................... 266-53-22, 291-80-96 Ïåíîïëàñò ÏÑÁ-Ñ-15, 25, 35, 50 ......................................................................................... êóá.ì ........ îò 900 ð ..................................... ÊðîâTåÊÑ-Óôà ....... 292-4250, 274-7640, 246-0921

Ïåíîïëàñò ÏÑÁ-Ñ-15, ÏÑÁ-Ñ-25, ÏÑÁ-Ñ-25Ô ......................................................................................... äèëåð ........................................ Ôîáèëä ÎÎÎ ....... 22-30022, 22-300-33, 2921294 Ïåíîïëàñò ...................................................................................................................................................... íèçêèå .................................... Âîêðóã ñòðîéêè ....... 246-1820, 292-5372, 277-6483 Ïåíîïîëèñòèðîë ýêñòðóäèðîâàííûé Ïåíîïëýêñ ................................................................................................................................ êîìïàíèÿ WoolCan ..................... 290-86--66, 290-86-67 Ïåíîïîëèñòèðîë ýêñòðóäèðîâàííûé ÝÏÏ 35, ÝÏÏ-40 .................................................... êóá.ì ...... îò 4400 ð ..................................... ÊðîâTåÊÑ-Óôà ....... 292-4250, 274-7640, 246-0921 Ïåíîïîëèñòèðîë ýêñòðóçèîííûé Ursa ........................................................................................................ äèëåð ........................................ Ôîáèëä ÎÎÎ ....... 22-30022, 22-300-33, 2921295 Ïåíîïîëèñòèðîë ýêñòðóçèîííûé Ïåíîïëåêñ ............................................................................................ äèëåð ........................................ Ôîáèëä ÎÎÎ ....... 22-30022, 22-300-33, 2921296 Ïåíîïîëèñòèðîë ýêñòðóçèîííûé TåõíîÍèêîëü. Äîñòàâêà ..................................................................... íèçêèå .............. Àäèëü Ãðóïï ÎÎÎ, àäèëü.ðô .............. 274-14-27, 8-917-7604204 Ïåíîïîëèñòèðîë ýêñòðóçèîííûé TåõíîÍèêîëü ......................................................................................... äèëåð ........................................ Ôîáèëä ÎÎÎ ....... 22-30022, 22-300-33, 2921297 Ïîëîòíî ñòåêëÿííîå õîëñòîïðîøèâíîå ÏÑÕ-T-450, øèð.1,6 ì .................................... ðóëîí ........... 1400 ð ................................ Tåðìàë-Óôà ÎÎÎ ....................... 263-51-66, 274-96-10 Ñêîò÷ àëþìèíèåâûé (ëåíòà óïëîòíèòåëüíàÿ, ïåðôîðèðîâàííàÿ) ....................................................... íèçêèå ........................................... Ïðèìà ÎÎÎ ....................... 253-73-33, 253-01-11 Ñêîò÷ àëþìèíèåâûé 50 ìì õ 50 ì ...................................................................................... ðîëèê ........ îò 100 ð ............................ TÄ Óðàë, tdural.com .................. (343)219-4349, 328-2261 Ñêîò÷ àðìèðîâàííûé TPL 50 ìì õ 50 ì ............................................................................. ðîëèê .......... îò 90 ð ............................ TÄ Óðàë, tdural.com .................. (343)219-4349, 328-2261 Ñòåêëîïëàñòèê ÐÑT â àññîðòèìåíòå ......................................................................................................... íèçêèå .................... Ñòåêëîèçîïëàñò TÄ ÎÎÎ ................................ 8-917-47-64-770 Ñòåêëîïëàñòèê ÐÑT-140 ............................................................................................................................... íèçêèå .................... Ñòåêëîèçîïëàñò TÄ ÎÎÎ ................................ 8-917-47-64-770 Ñòåêëîïëàñòèê ÐÑT-250 ............................................................................................................................... íèçêèå .................... Ñòåêëîèçîïëàñò TÄ ÎÎÎ ................................ 8-917-47-64-770 Ñòåêëîïëàñòèê ÐÑT-430 ............................................................................................................................... íèçêèå .................... Ñòåêëîèçîïëàñò TÄ ÎÎÎ ................................ 8-917-47-64-770

Ñòåêëîïëàñòèê ÐÑT-430 ............................................................................................................................... íèçêèå .................... Ñòåêëîèçîïëàñò TÄ ÎÎÎ ................................ 8-917-47-64-770 Ñòåêëîïëàñòèê ÐÑT-700 ............................................................................................................................... íèçêèå .................... Ñòåêëîèçîïëàñò TÄ ÎÎÎ ................................ 8-917-47-64-770 Ñòåêëîïëàñòèê ÐÑT ....................................................................................................................................... íèçêèå ....................................... ÓÐÑÀîïò ÎÎÎ ........ (3473) 43-88-33, 89173477143 Ñòåêëîòêàíü â àññîðòèìåíòå ...................................................................................................................... íèçêèå .................... Ñòåêëîèçîïëàñò TÄ ÎÎÎ ................................ 8-917-47-64-770 Ñòåêëîòêàíü T-23 .......................................................................................................................................... íèçêèå .................... Ñòåêëîèçîïëàñò TÄ ÎÎÎ ................................ 8-917-47-64-770 Tåïëî-, çâóêîèçîëÿöèÿ Èçîëîí â àññîðòèìåíòå .................................................................................................................................................. ÌågàFlex ....... 277-6224, 282-4921, 282-8211 Tåïëî-, çâóêîèçîëÿöèÿ Óðñà, Èçîâåð, Êíàóô, Ýêîâåð, Àêñè. Äîñòàâêà ........................................................................................ Ñòðîéèíâåñòãàðàíò ..... 2466211,2667267, 89018138134 Tåïëîèçîëÿöèÿ (áàçàëüò, ñòåêëîâîëîêíî) ............................................................................................................................................... Ìåòàëë Ïðîôèëü ............. (347) 246-69-69, 292-31-94 Tåïëîèçîëÿöèÿ (êðàñêà óòåïëÿþùàÿ äëÿ âíóòð. è íàð. ðàáîò) TSM Ceramic ..................... ë ........ îò 450 ð ................................ Tåðìàë-Óôà ÎÎÎ ....................... 263-51-66, 274-96-10 Tåïëîèçîëÿöèÿ 50õ1200õ14000, 16,8 è 7,2 êâ.ì ................................................................ óïàê ........... íèçêèå ............................................................................ 275-49-49, 8-927-23-07-920 Tåïëîèçîëÿöèÿ 50õ1200õ14000, 16,8 êâ.ì, â ðóëîíå ....................................................... êâ. ì ............... 53 ð .................................... Ì-í Ñòðîéäâîð ........... 298-22-75, 8-917-42-37-420 Tåïëîèçîëÿöèÿ Baswool ................................................................................................................................ äèëåð ........................................ Ôîáèëä ÎÎÎ ....... 22-30022, 22-300-33, 2921305 Tåïëîèçîëÿöèÿ Isover ................................................................................................................................... äèëåð ........................................ Ôîáèëä ÎÎÎ ....... 22-30022, 22-300-33, 2921300 Tåïëîèçîëÿöèÿ Isover .................................................................................................................................. íèçêèå ............................................ Ïåãàñ ÎÎÎ ....... 291-9610, 294-5161, 274-6580 Tåïëîèçîëÿöèÿ Knauf .................................................................................................................................... äèëåð ........................................ Ôîáèëä ÎÎÎ ....... 22-30022, 22-300-33, 2921298

Tåïëîèçîëÿöèÿ Linerock, Ursa, Isover, Isobox, Knauf è äð. ................................................ êâ.ì ........ äîãîâîð ............................ ÓôàÑòðîéÑíàá ÎÎÎ ........... 8-919-145-33-98, 246-12-95 Tåïëîèçîëÿöèÿ Linerock, Ursa, Isover, Knauf, Tåõíîíèêîëü ................................................................ äîãîâîð .......................... Tèìèðõàíîâ Ä.Ô. ÈÏ ........... 299-31-19, 8-987-25-15-404 Tåïëîèçîëÿöèÿ Rockwool, Linerock, Ïåíîïëýêñ,TåõíîÍèêîëü .......................................................................................................... êîìïàíèÿ WoolCan ..................... 290-86--66, 290-86-67 Tåïëîèçîëÿöèÿ Ursa ...................................................................................................................................... äèëåð ........................................ Ôîáèëä ÎÎÎ ....... 22-30022, 22-300-33, 2921299 Tåïëîèçîëÿöèÿ áàçàëüòîâàÿ Baswool, Tåõíî ëàéò ........................................................... êóá.ì ...... îò 1500 ð ..................................... ÊðîâTåÊÑ-Óôà ....... 292-4250, 274-7640, 246-0921 Tåïëîèçîëÿöèÿ áàçàëüòîâàÿ Ecorock .................................................................................. êóá.ì ........... 1280 ð .................................... Ì-í Ñòðîéäâîð ........... 298-22-75, 8-917-42-37-420 Tåïëîèçîëÿöèÿ áàçàëüòîâàÿ Linerock Ëàéò .............................................................................................. äèëåð ........................................ Ôîáèëä ÎÎÎ ....... 22-30022, 22-300-33, 2921302 Tåïëîèçîëÿöèÿ áàçàëüòîâàÿ Linerock ........................................................................................................ äèëåð ........................................ Ôîáèëä ÎÎÎ ....... 22-30022, 22-300-33, 2921301 Tåïëîèçîëÿöèÿ áàçàëüòîâàÿ Àêñè .............................................................................................................. äèëåð ........................................ Ôîáèëä ÎÎÎ ....... 22-30022, 22-300-33, 2921303 Tåïëîèçîëÿöèÿ áàçàëüòîâàÿ äëÿ ñêàòíîé êðîâëè, ïåðåêðûòèé ..................................... êóá.ì .............................................................. ÊðîâTåÊÑ-Óôà ....... 292-4250, 274-7640, 246-0921 Tåïëîèçîëÿöèÿ áàçàëüòîâàÿ äëÿ ñòåí, êðûø, ïîòîëêîâ. Äîñòàâêà ............................................... íèçêèå ................................ ÑòðîéÇàìàí ............ 266-65-46, 8-919-143-25-05 Tåïëîèçîëÿöèÿ áàçàëüòîâàÿ Tåõíî ............................................................................................................ äèëåð ........................................ Ôîáèëä ÎÎÎ ....... 22-30022, 22-300-33, 2921304 Tåïëîèçîëÿöèÿ áàçàëüòîâàÿ Ýêîâåð, Baswool, Tåõíî ôàñ .............................................. êóá.ì .............................................................. ÊðîâTåÊÑ-Óôà ....... 292-4250, 274-7640, 246-0921 Tåïëîèçîëÿöèÿ áàçàëüòîâàÿ Ýêîâåð, Linerock, Ðîêëàéò ................................................. êóá.ì ........... íèçêèå ................................................ RoofMax ........... 244-80-19, 8-987-49-76-222 Tåïëîèçîëÿöèÿ áàçàëüòîâàÿ Ýêîâåð, Áàñâóë .......................................................................................................................................... Tåðìî-Óôà ÎÎÎ ..... 2959564, 2959565,89061052280 Tåïëîèçîëÿöèÿ áàçàëüòîâàÿ. Êðåäèò, ðàññðî÷êà ................................................................................................................................... Tåðìî-Óôà ÎÎÎ ..... 2959564, 2959565,89061052280


¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Tåïëîèçîëÿöèîííûå ìàòåðèàëû 23

Tåïëîèçîëÿöèÿ â àññîðòèìåíòå ïî îïòîâûì öåíàì, www.npo-astra.ru ........................... êâ.ì ........ íèçêèå ............................ Àñòðà ÍÏÎ ÎÎÎ .................... 246-54-53, 246-61-60 Tåïëîèçîëÿöèÿ â àññîðòèìåíòå ................................................................................................................................................. ÀëüôàÑòðîéÌîíòàæ ÎÎÎ ....................... 246-12-16, 293-21-06 Tåïëîèçîëÿöèÿ â àññîðòèìåíòå ............................................................................................................................................................................. ÌågàFlex ....... 277-6224, 282-4921, 282-8211 Tåïëîèçîëÿöèÿ âñåõ âèäîâ. Äîñòàâêà. Îïò/ðîçíèöà ............................................................................. íèçêèå ......................................... Ãàëèìîâ ÈÏ ........... 266-61-40, 8-927-335-53-38 Tåïëîèçîëÿöèÿ èç âñïåíåííîãî êàó÷óêà .................................................................................................... äèëåð .................................. Ïðîìòðåéä ÎÎÎ ............. (347) 292-41-02, 292-41-03 Tåïëîèçîëÿöèÿ Èçîëîí - Ôîëüãîèçîëîí ÍÏÝ, 2-10 ìì ................................................................................................................... ÑòðîéÊîìïàíè ÎÎÎ ....... ò/ô 235-68-16, 8917-400-3497 Tåïëîèçîëÿöèÿ Èçîëîí (2-10 ìì) ............................................................................................................... äèëåð ....................... Tåïëûé äîì ïëþñ ÎÎÎ ....... (347)266-64-28, 8-9613603106 Tåïëîèçîëÿöèÿ Èçîëîí 2 ìì, 3 ìì, 5 ìì, 8 ìì .................................................................. ï.ì ........... íèçêèå ......... ÑÊÑ ÑòðîéÊîìïëåêòÑíàá ÎÎÎ ....................... 266-53-22, 291-80-96 Tåïëîèçîëÿöèÿ Èçîëîí, Ôîëüãîèçîëîí .......................................................................................................................................... ì-í Êâàäðàòíûé ìåòð ........... 264-88-18, 8-917-410-79-87 Tåïëîèçîëÿöèÿ Èçîëîí, Ôîëüãîèçîëîí .............................................................................. êâ. ì ............ îò 8 ð .................................... Ì-í Ñòðîéäâîð ........... 298-22-75, 8-917-42-37-420 Tåïëîèçîëÿöèÿ Èçîëîí ................................................................................................................................. äèëåð ........................................ Ôîáèëä ÎÎÎ ....... 22-30022, 22-300-33, 2921306 Tåïëîèçîëÿöèÿ Èçîëîí ................................................................................................................................ íèçêèå ............................................ Ïåãàñ ÎÎÎ ....... 291-9610, 294-5161, 274-6580 Tåïëîèçîëÿöèÿ Êíàóô, Ýêîâåð, Ýêîðîê ............................................................................... óïàê ........ îò 380 ð ....................................... ÓÐÑÀîïò ÎÎÎ ........ (3473) 43-88-33, 89173477143 Tåïëîèçîëÿöèÿ íåãîðþ÷àÿ äëÿ êðîâëè,ôàñàäà,ïåðåêðûòèé.Äîñòàâêà, ìîíòàæ ............................... íèçêèå ........... TÄ Ñàéäèíã-Óôà,saidingufa.ru .......... 293-07-15 - ìíîãîêàíàëüíûé Tåïëîèçîëÿöèÿ íåãîðþ÷àÿ äëÿ êðîâëè,ôàñàäà,ïåðåêðûòèé.Äîñòàâêà, ìîíòàæ ............................... íèçêèå ........... TÄ Ñàéäèíã-Óôà,saidingufa.ru .......... 293-07-15 - ìíîãîêàíàëüíûé Tåïëîèçîëÿöèÿ îòðàæàþùàÿ Ìåãàôëåêñ ÍÏÝ ..................................................................................................................................................... ÌågàFlex ....... 277-6224, 282-4921, 282-8211 Tåïëîèçîëÿöèÿ îòðàæàþùàÿ Ôîëüãîèçîëîí (2-10 ìì) .......................................................................... äèëåð ....................... Tåïëûé äîì ïëþñ ÎÎÎ ....... (347)266-64-28, 8-9613603106 Tåïëîèçîëÿöèÿ ÏÏÆ-200, Ï-125, Ï-75 ..................................................................................................... äèëåð ........................................ Ôîáèëä ÎÎÎ ....... 22-30022, 22-300-33, 2921307

Tåïëîèçîëÿöèÿ Óòåïëèò, Ôåíèêñ (16,8 êâ.ì), Ëàéíðîê, Ýêîâåð ......................................................................................................... Õàñàíîâ Ô.Ã. ÈÏ ........... 275-04-21, 8-901-44-26-319 Tåïëîèçîëÿöèÿ Ôîëüãîèçîëîí 3 ìì, 5 ìì ............................................................................ ï.ì ........... íèçêèå ......... ÑÊÑ ÑòðîéÊîìïëåêòÑíàá ÎÎÎ ....................... 266-53-22, 291-80-96 Tåïëîèçîëÿöèÿ Ôîëüãîèçîëîí .................................................................................................................... äèëåð ........................................ Ôîáèëä ÎÎÎ ....... 22-30022, 22-300-33, 2921308 Tåïëîèçîëÿöèÿ Ýêîâåð äëÿ ñêàòíûõ êðîâåëü è ìàíñàðä ...................................................................................................................... Tåðìî-Óôà ÎÎÎ ..... 2959564, 2959565,89061052280 Tåïëîèçîëÿöèÿ Ýêîâåð äëÿ óòåïëåíèÿ ñòåí, ïîëîâ, ïåðåêðûòèé ....................................................................................................... Tåðìî-Óôà ÎÎÎ ..... 2959564, 2959565,89061052280 Tåïëîèçîëÿöèÿ Ýêîâåð äëÿ óòåïëåíèÿ ôàñàäîâ .................................................................................................................................... Tåðìî-Óôà ÎÎÎ ..... 2959564, 2959565,89061052280 Tåïëîèçîëÿöèÿ Ýêîâåð, Ursa, Isover, Knauf ........................................................................................................................ RoofMax ............ 244-80-19, 8-987-49-76-222 Tåïëîèçîëÿöèÿ ýêîëîãè÷íàÿ Ñîôòáîðä ..................................................................................................... äèëåð ....................... Tåïëûé äîì ïëþñ ÎÎÎ ....... (347)266-64-28, 8-9613603106 Tåïëîèçîëÿöèÿ Ýíåðãîôëåêñ, Tèëèò äëÿ òåïëîãî ïîëà ................................................... êâ.ì ....... îò 50,7 ð ....... Tåïëîìàðêåò ÎÎÎ, www.tm02.ru ...... 229-03-04/05/06, 89177424498 Tåïëîèçîëÿöèÿ, ïëåíêè, êðåïåæ ............................................................................................................................................................................ TÄ Ôàñàä ............................................ 274-95-24 Tåïëîèçîëÿöèÿ .................................................................................................................................................................................... ì-í Êâàäðàòíûé ìåòð ........... 264-88-18, 8-917-410-79-87 Tåïëîèçîëÿöèÿ ............................................................................................................................................ îïò/ðîç ........................ TÌ-Óôà, www.sktm.net ....................... 293-44-11, 246-39-99 Óòåïëèòåëè (ðóëîíû, ïëèòû) ...................................................................................................................................................................... ÀëüôàÏðîìñòðîé ........... 299-12-13, 8-917-44-50-193 Óòåïëèòåëè Baswool äåøåâî. Ïðåäëîæåíèå îãðàíè÷åíî ............................................................................................... Ñâîé äîì, ìàãàçèí ñàéäèíãà ........... 266-30-67, 8-927-236-30-67 Óòåïëèòåëè Baswool, Knauf, Tåõíîíèêîëü, Ursa ....................................................................................... íèçêèå .................................... Âîêðóã ñòðîéêè ....... 246-1820, 292-5372, 277-6483

Óòåïëèòåëè Ecover, Ursa, Isover (ìàòû, ïëèòû) .................................................................................................................. Âòîðìà-Ìèð ÎÎÎ, îô. äèëåð ....................... 242-33-14, 242-32-78 Óòåïëèòåëè Isover, Linerock .................................................................................................... óïàê ........ îò 495 ð ............................. Ìóñòàôèíà À.T. ÈÏ ....................... 266-46-76, 275-75-00 Óòåïëèòåëè Knauf, Tåõíîíèêîëü ............................................................................................................................................................. Áàøëåññòðîé ÎÎÎ ........... 8-901-442-88-36, 298-20-77 Óòåïëèòåëè Knauf, Ýêîðîê, Ðîêëàéò ............................................................................................................................................................. TÊ ÑÅÃÀ-Ñòðîé ......... (347)246-5772, 8-9273057634 Óòåïëèòåëè Ursa, Tèñìà-Ëàéò, Linerock ................................................................................................................................................... Áàøñåðâèñ ÎÎÎ ............................................ 256-17-89 Óòåïëèòåëè âñåõ âèäîâ. Ãàñ÷åò, ãàðàíòèÿ, äîñòàâêà, êðåäèò ....................................................................................... Ñâîé äîì, ìàãàçèí ñàéäèíãà ........... 266-30-67, 8-927-236-30-67 Óòåïëèòåëè äëÿ ôàñàäà è ôóíäàìåíòà ..................................................................................................... íèçêèå ................................. Çàãîðîäíûé Äîì ........ 266-12-87, www.zagorod102.ru Óòåïëèòåëè ìèíåðàëîâàòíûå Ï-75, Ï-125, ÏÏÆ-200 ...................................................... êóá.ì ...... îò 1800 ð ..................................... ÊðîâTåÊÑ-Óôà ....... 292-4250, 274-7640, 246-0921 Óòåïëèòåëè ìèíåðàëîâàòíûå, áàçàëüòîâûå; ïåíîïëàñò ................................................. êâ. ì .......... îò 44 ð ....................................... Ïðîôèëü ÎÎÎ ....................... 240-22-88, 260-66-99 Óòåïëèòåëè íåãîðþ÷èå äëÿ êðîâëè, ôàñàäà, ïåðåêðûòèé è ïåðåãîðîäîê ......................................... íèçêèå ................................. Çàãîðîäíûé Äîì ........ 266-12-87, www.zagorod102.ru Óòåïëèòåëè íåãîðþ÷èå äëÿ ìàíñàðäû è ÷åðäàêà .................................................................................... íèçêèå ................................. Çàãîðîäíûé Äîì ........ 266-12-87, www.zagorod102.ru Óòåïëèòåëè Ïåíîïëåêñ ........................................................................................................................... îò 4000 ð ...................................... ÓôàÆèëÑòðîé ................................ 8-903-312-22-51 Óòåïëèòåëè ØåëòåðÝêîñòðîé Ïåðâûé Áåçîïàñíûé ....................................................................................................... Êðóïåíÿ Í.Ñ. ÈÏ .......................... (347) 274-45-38 Ôîëüãà äëÿ èçîëÿöèè 100-150 ìêì ...................................................................................... êâ.ì .......... îò 60 ð ............................ TÄ Óðàë, tdural.com .................. (343)219-4349, 328-2261 Ôîëüãà ñòðîèòåëüíàÿ (70 ìêð) ............................................................................................................................................................. ÑòðîéÊîìïàíè ÎÎÎ ....... ò/ô 235-68-16, 8917-400-3497 Ôîëüãîèçîëîí (2 - 10 ìì) ........................................................................................................................................................................................ ÌågàFlex ....... 277-6224, 282-4921, 282-8211 Ôîëüãîèçîëîí â àññîðòèìåíòå ................................................................................................................................................................................... Alentex ....... 277-6224, 282-4921, 282-8211 Ôîëüãîèçîëîí ÍÏÝ 2-10 ìì ................................................................................................................................................................. ÑòðîéÊîìïàíè ÎÎÎ ....... ò/ô 235-68-16, 8917-400-3497 Øòóêàòóðêè òåïëîèçîëÿö. äëÿ íàðóæíûõ è âíóòð. ðàáîò(øòóêàòóðêà=óòåïë.) ........... ìåøîê ............................................................. Àëüáàòðîñ ÎÎÎ .......... 274-48-44, www.albatros02.ru

Ãèäðîèçîëÿöèîííûå ìàòåðèàëû Âåòðî-, âëàãîèçîëÿöèÿ Èçîñïàí, Ñïàíëàéò, Brane ............................................................................... íèçêèå ....................................... ÓÐÑÀîïò ÎÎÎ ........ (3473) 43-88-33, 89173477143 Âåòðî-, ãèäðî-, ïàðîèçîëÿöèÿ Äîìèçîë À, Â, Ñ .................................................................................................................................... Õàñàíîâ Ô.Ã. ÈÏ ........... 275-04-21, 8-901-44-26-319 Âåòðî-, ãèäðî-, ïàðîèçîëÿöèÿ Äîìèçîë, Èçîïàí. Äîñòàâêà. Ìîíòàæ ......................................................................... TÄ Ñàéäèíã-Óôà,saidingufa.ru .......... 293-07-15 - ìíîãîêàíàëüíûé Âåòðî-, ãèäðî-, ïàðîèçîëÿöèÿ Èçîñïàí, Ìåãàôëåêñ, Þòàôîë ...................................................................................................... ÑòðîéÊîìïàíè ÎÎÎ ....... ò/ô 235-68-16, 8917-400-3497 Ãåîòåêñòèëü ................................................................................................................................................... íèçêèå ....................................... ÓÐÑÀîïò ÎÎÎ ........ (3473) 43-88-33, 89173477143 Ãèäðî-, âåòðî-, ïàðîèçîëÿöèÿ Èçîñïàí À, Â, Ñ, D ........................................................... êâ.ì .......... îò 13 ð ..................................... ÊðîâTåÊÑ-Óôà ....... 292-4250, 274-7640, 246-0921 Ãèäðî-, âåòðî-, ïàðîèçîëÿöèÿ Èçîñïàí .................................................................................................... äèëåð ........................................ Ôîáèëä ÎÎÎ ....... 22-30022, 22-300-33, 2921309

Ãèäðî-, âåòðî-, ïàðîèçîëÿöèÿ Ìåãàôëåêñ ............................................................................................... äèëåð ........................................ Ôîáèëä ÎÎÎ ....... 22-30022, 22-300-33, 2921310 Ãèäðî-, âåòðî-, ïàðîèçîëÿöèÿ Ìåòàëë Ïðîôèëü, TÓvek ....................................................................................................................... Ìåòàëë Ïðîôèëü ............. (347) 246-69-69, 292-31-94 Ãèäðî-, âåòðî-, ïàðîèçîëÿöèÿ Þòàôîë .................................................................................................... äèëåð ........................................ Ôîáèëä ÎÎÎ ....... 22-30022, 22-300-33, 2921311 Ãèäðî-, ïàðîèçîëÿöèÿ À, Â, Ñ, D ........................................................................................................................................................... Áàøëåññòðîé ÎÎÎ ........... 8-901-442-88-36, 298-20-77 Ãèäðî-, ïàðîèçîëÿöèÿ Èçîñïàí, Íàíîèçîë, Ñïàíëàéò ..................................................... êâ.ì ........... íèçêèå ................................................ RoofMax ........... 244-80-19, 8-987-49-76-222 Ãèäðî-, ïàðîèçîëÿöèÿ ....................................................................................................................................................................... Ìèð ôàñàäà è êðîâëè .............. 292-32-71, 8-927-9636090 Ãèäðîèçîëÿöèÿ (æèäêàÿ ðåçèíà) Ðàïèäôëåêñ, Ñëàâÿíêà äëÿ êðîâåëü, ôóíä. .................. êã ............ äèëåð .......... ÑòðîéÈçîëÿöèÿ, www.si306.ru ....... 274-4045, 257-5365, 257-0068


Ãèäðîèçîëÿöèîííûå ìàòåðèàëû 24

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Ãèäðîèçîëÿöèÿ (ïðîôèëèðîâàííûå ìåìáðàíû Planter) .......................................................................... äèëåð ........................................ Ôîáèëä ÎÎÎ ....... 22-30022, 22-300-33, 2921312 Ãèäðîèçîëÿöèÿ Coverflex, Hidroflex, Elastocem Mono .................................................................................................................................... Êåðàòîí-Óôà ....................... 246-18-16, 246-18-36 Ãèäðîèçîëÿöèÿ Emaco 90, S88, Nanocrete, Fast Fluid ........................................................... êã ........... íèçêèå ..................................... ÊðîâTåÊÑ-Óôà ....... 292-4250, 274-7640, 246-0921 Ãèäðîèçîëÿöèÿ Àêâàòðîí-6 ............................................................................................................................. 60 ð ............................ Óôàòåõñòðîé-1 ÎÎÎ ........... 8-917-443-93-33, 226-60-35 Ãèäðîèçîëÿöèÿ áåñøîâíàÿ äëÿ áàññåéíîâ, ôóíäàìåíòîâ "Àáðèñ" .................................. êã ............... 90 ð ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Ãèäðîèçîëÿöèÿ äëÿ áàññåéíîâ Litikol ............................................................................................................................................................. Êåðàòîí-Óôà ....................... 246-18-16, 246-18-36 Ãèäðîèçîëÿöèÿ äëÿ áàññåéíîâ, ïîäâàëîâ "Àáðèñ" .............................................................. êã ............... 90 ð ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Ãèäðîèçîëÿöèÿ äëÿ ôóíäàìåíòîâ, ïîäâàëîâ "Àáðèñ" .......................................................... êã ............... 90 ð ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Ãèäðîèçîëÿöèÿ Äîìèçîë. Äîñòàâêà, ìîíòàæ .................................................................................................................... TÄ Ñàéäèíã-Óôà,saidingufa.ru .......... 293-07-15 - ìíîãîêàíàëüíûé Ãèäðîèçîëÿöèÿ êðîâåëüíàÿ .................................................................................................................................................................. ÑòðîéÏðîôèëü ÎÎÎ ..... 89018170100, 2746064,2506777

Ãèäðîèçîëÿöèÿ ïîëèìåðöåìåíòíàÿ Ëàõòà,Êàëüìàòðîí,Êñàéïåêñ,ÃÄÑ-300 è äð. ... ìåøîê ............ äèëåð .......... ÑòðîéÈçîëÿöèÿ, www.si306.ru ....... 274-4045, 257-5365, 257-0068 Ãèäðîèçîëÿöèÿ ïðîíèêàþùàÿ Hódro Protect Ýìàêî .............................................................. êã ........ îò 115 ð ..................................... ÊðîâTåÊÑ-Óôà ....... 292-4250, 274-7640, 246-0921 Ãèäðîèçîëÿöèÿ ïðîíèêàþùàÿ áðîíèðóþùåãî äåéñòâèÿ Àêâàòðîí ..................................... êã ............... 60 ð ............................ Óôàòåõñòðîé-1 ÎÎÎ ........... 8-917-443-93-33, 226-60-35 Çàòèðêè Ceresit ............................................................................................................................................... äèëåð ........................................ Ôîáèëä ÎÎÎ ....... 22-30022, 22-300-33, 2921313 Ìàñòèêè áèòóìíûå ......................................................................................................................................... äèëåð ........................................ Ôîáèëä ÎÎÎ ....... 22-30022, 22-300-33, 2921314 Ìàñòèêè Ãåðìàáóòèë - Ñ ............................................................................................................ êã ........... íèçêèå ..................................... ÊðîâTåÊÑ-Óôà ....... 292-4250, 274-7640, 246-0921 Ìàñòèêè êðîâåëüíûå è ãèäðîèçîëÿöèîííûå ........................................................................... êã .......... îò 60 ð ..................................... ÊðîâTåÊÑ-Óôà ....... 292-4250, 274-7640, 246-0921 Ìàñòèêè õîëîäíîãî è ãîðÿ÷åãî ïðèìåíåíèÿ Ñëàâÿíêà, Èæîðà, Bitumast ......................... êã ............ äèëåð .......... ÑòðîéÈçîëÿöèÿ, www.si306.ru ....... 274-4045, 257-5365, 257-0068 Ìàòåðèàëû ãèäðîèçîëÿöèîííûå: ãåîìåìáðàíà è ãåîòåêñòèëü ............................................................ íèçêèå ................................. Çàãîðîäíûé Äîì ........ 266-12-87, www.zagorod102.ru Ïàðî-, âåòðî-, ãèäðîèçîëÿöèÿ Äîìèçîë, Èçîïàí. Äîñòàâêà. Ìîíòàæ ......................................................................... TÄ Ñàéäèíã-Óôà,saidingufa.ru .......... 293-07-15 - ìíîãîêàíàëüíûé

Ïàðî-, âåòðî-, ãèäðîèçîëÿöèÿ Èçîñïàí , TÓvek, Tåõíîíèêîëü ......................................................................................................... êîìïàíèÿ WoolCan ..................... 290-86--66, 290-86-67 Ïàðî-, ãèäðîèçîëÿöèÿ ........................................................................................................... êâ. ì .......... îò 13 ð ....................................... Ïðîôèëü ÎÎÎ ....................... 240-22-88, 260-66-99 Ïëåíêè ïàðî-, ãèäðîèçîëÿöèîííûå À;B;C;D;A140;A2;À3;À ìåòàëëèê;Dìåòàë ................................................................................................. ÌågàFlex ....... 277-6224, 282-4921, 282-8211 Ïëåíêè ïàðî-, ãèäðîèçîëÿöèîííûå ÀëåíòåêñÀ,ÀÌ,AL,AS,FS,FD,FB,H110,Ä110 ................................................................................................. Alentex ....... 277-6224, 282-4921, 282-8211 Ïëåíêè ïîëèýòèëåíîâûå â àññîðòèìåíòå ............................................................................. ê-ò ............................................................................ Alentex ....... 277-6224, 282-4921, 282-8211 Ïëåíêè ïîëèýòèëåíîâûå, àðìèðîâàííûå îò 60 ìêð ............................................................................................................................................... Alentex ....... 277-6224, 282-4921, 282-8211 Ïëåíêè ñ/õ Ìåãàôëåêñ Àãðî (óêðûâíîé ìàòåðèàë) .............................................................................................................................................. ÌågàFlex ....... 277-6224, 282-4921, 282-8211 Ïëåíêè ñ/õ Ìåãàôëåêñ Ìóëü÷à (çàùèòà îò ñîðíÿêîâ) ............................................................................................................................................. Alentex ....... 277-6224, 282-4921, 282-8211 Ïðàéìåðû áèòóìíî-ïîëèìåðíûå Ñëàâÿíêà, Èæîðà, Bitumast ............................................. êã ............ äèëåð .......... ÑòðîéÈçîëÿöèÿ, www.si306.ru ....... 274-4045, 257-5365, 257-0068

Çâóêîèçîëÿöèîííûå ìàòåðèàëû Çâóêî-, òåïëîèçîëÿöèÿ äëÿ ïîëà Ìåãàôëåêñ. Îïò è ðîçíèöà ........................................ 10êâ. ...... 25,7/36 ð ................................................... Alentex ....... 277-6224, 282-4921, 282-8211 Çâóêîèçîëÿöèÿ Rockwool, Linerock,TåõíîÍèêîëü äëÿ êðîâëè,ôàñàäîâ,ïåðåã. .............................................................................. êîìïàíèÿ WoolCan ..................... 290-86--66, 290-86-67 Øóìîèçîëÿöèÿ ëþáîé ñëîæíîñòè (ïîëû, ñòåíû, ïîòîëêè) ..................................................................... äèëåð ....................... Tåïëûé äîì ïëþñ ÎÎÎ ....... (347)266-64-28, 8-9613603106 Øóìîèçîëÿöèÿ ïîä ëèíîëåóì, ëàìèíàò (âèáðîñòåê, ãåîïîë) ............................................................... äèëåð ....................... Tåïëûé äîì ïëþñ ÎÎÎ ....... (347)266-64-28, 8-9613603106

Tðóáîèçîëÿöèîííûå ìàòåðèàëû Èçîëÿöèÿ òåõíè÷åñêàÿ Rockwool, Ïåíîïëýêñ, Èçîñïàí äëÿ âîçäóõîâ.,âîäîïð ............................................................................. êîìïàíèÿ WoolCan ..................... 290-86--66, 290-86-67 Ìàòû ïðîøèâíûå ìèíåðàëîâàòíûå .......................................................................................................................................................... Tåðìî-Óôà ÎÎÎ ..... 2959564, 2959565,89061052280 Ñòåêëîïëàñòèê ÐÑT-140, 250, 430, 700 .................................................................................................... íèçêèå .................... Ñòåêëîèçîïëàñò TÄ ÎÎÎ ................................ 8-917-47-64-770 Ñòåêëîïëàñòèê ÐÑT-250, 430 ...................................................................................................................................................................... Tåðìî-Óôà ÎÎÎ ..... 2959564, 2959565,89061052280 Ñòåêëîòêàíü ÝÇ-200 ...................................................................................................................................................................................... Tåðìî-Óôà ÎÎÎ ..... 2959564, 2959565,89061052280 Ñòåêëîòêàíü ÝÇ-200 ...................................................................................................................................... íèçêèå .................... Ñòåêëîèçîïëàñò TÄ ÎÎÎ ................................ 8-917-47-64-770 Tåïëîèçîëÿöèÿ Ýíåðãîôëåêñ, Tèëèò äëÿ òðóáîïðîâîäîâ .................................................. ï.ì ......... îò 7,5 ð ....... Tåïëîìàðêåò ÎÎÎ, www.tm02.ru ...... 229-03-04/05/06, 89177424498 Tðóáîèçîëÿöèÿ K-Flex, Ýíåðãîôëåêñ, www.gidrogazplast.pul.ru ............................................................... çàâîä ..................................... Ãèäðîãàçïëàñò ....... 275-2477, 257-8408, 257-8368 Ôîëüãà ãîôðèðîâàííàÿ äëÿ èçîëÿöèè òðóá ........................................................................ êâ.ì ........ îò 110 ð ............................ TÄ Óðàë, tdural.com .................. (343)219-4349, 328-2261

Ïåíà è ãåðìåòèêè Ãâîçäè æèäêèå .......................................................................................................................... òóáà .......... îò 68 ð ........... Êîìïàíèÿ Ëåâøà (ÈÏ Ñàôèí) .................................. (347) 292-63-33 Ãåðìåòèêè Akfix .............................................................................................................................................. íèçêèå ........................................... Ïðèìà ÎÎÎ ....................... 253-73-33, 253-01-11 Ãåðìåòèêè àêðèëîâûå, ñèëèêîíîâûå. Äîñòàâêà ïî çâîíêó ................................................................... íèçêèå ........................... Ïðîìñïåöñòðîé ÇÀÎ ............. (347) 246-27-01, 246-27-05 Ãåðìåòèêè äëÿ êàìèíîâ è ïå÷åé (1200°Ñ) ........................................................................................................................................... ì-í Áàííûé äâîðèê ..... 2921113,2927113,Ïóøêèíà,45/2 Ãåðìåòèêè ñèêîíîâûå, àêðèëîâûå ...................................................................................................... îò 47,07 ð ................. Áàøñòðîéèíñòðóìåíò ÇÀÎ ....................... 228-47-17, 292-35-62 Ãåðìåòèêè ñòðîèò-å äëÿ ìåæïàí.è äåôîðìàö.øâîâ Èçîë, Maxsil, ÀÌ05,ÑÃ,ËT ............... êã ............ äèëåð .......... ÑòðîéÈçîëÿöèÿ, www.si306.ru ....... 274-4045, 257-5365, 257-0068 Ãåðìåòèêè øîâíûå "òåïëûé øîâ" äëÿ äåðåâÿííûõ äîìîâ,6öâåòîâ,îò ïðîèçâ. ............................... íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Ãåðìåòèêè .................................................................................................................................. òóáà .......... îò 75 ð ........... Êîìïàíèÿ Ëåâøà (ÈÏ Ñàôèí) .................................. (347) 292-63-33 Ïåíà áûòîâàÿ, ïðîôåññèîíàëüíàÿ. Äîñòàâêà ïî çâîíêó ...................................................................... íèçêèå ........................... Ïðîìñïåöñòðîé ÇÀÎ ............. (347) 246-27-01, 246-27-05 Ïåíà ìîíòàæíàÿ Makroflex ....................................................................................................... îïò ........ îò 181 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Ïåíà ìîíòàæíàÿ Putesh ............................................................................................................ îïò ........ îò 126 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Ïåíà ìîíòàæíàÿ. Äîñòàâêà ..................................................................................................................................................................................... ÝÐÀ ÎÎÎ ....................... 292-35-69, 292-35-70 Ïåíà ìîíòàæíàÿ ........................................................................................................................................... íèçêèå ...................................... Tîê+, ìàãàçèí ................................ 8-965-927-25-95 Ïåíà ìîíòàæíàÿ ........................................................................................................................................ îò 130 ð ........... Êîìïàíèÿ Ëåâøà (ÈÏ Ñàôèí) .................................. (347) 292-63-33


¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Êðîâåëüíûå ìàòåðèàëû, êîìïëåêòóþùèå 25

Êðîâåëüíûå ìàòåðèàëû, êîìïëåêòóþùèå Áèòóì ñòðîèòåëüíûé 90/10, 39,5 êã ............................................................................................ ò ........... íèçêèå ..................................... ÊðîâTåÊÑ-Óôà ....... 292-4250, 274-7640, 246-0921 Áèòóì ñòðîèòåëüíûé 90/10 ........................................................................................................................... äèëåð ........................................ Ôîáèëä ÎÎÎ ....... 22-30022, 22-300-33, 2921315 Áèòóì ñòðîèòåëüíûé ÁÍ-90/10 ôàñîâêà 39,5êã (ã.Ó÷àëû) ................................................................................................ Âòîðìà-Ìèð ÎÎÎ, îô. äèëåð ....................... 242-33-14, 242-32-78 Áèòóì ñòðîèòåëüíûé .................................................................................................................................................................................... ÀëüôàÏðîìñòðîé ........... 299-12-13, 8-917-44-50-193 Áèòóì, áèêðîñò ........................................................................................................................................................................................................... TÄ Ôàñàä ............................................ 274-95-24 Âåíòèëÿöèÿ êðîâëè Vilpe. Ðàñ÷åòû, êîíñóëüòàöèè, ïðîäàæà ................................................................................................. ÐÑÓ Íåôòåãàçñòðîé ÎÎÎ ....................... 271-99-80, 271-99-65 Âîäîñòîêè Docke, Lindab, Plannja, Grand Line (ðàñ÷åò,äîñò.,ìîíòàæ,ãàð) ........................................................................ ÀÑT ÎÎÎ,www.ast-ufa.com ........... 226-71-35, 8-917-045-50-50

Âîäîñòîêè Docke. Çàìåð, ðàñ÷åò, äîñòàâêà, ìîíòàæ. Ãàðàíòèÿ ......................................................... íèçêèå ........... TÄ Ñàéäèíã-Óôà,saidingufa.ru .......... 293-07-15 - ìíîãîêàíàëüíûé Âîäîñòîêè Docke. Çàìåð, ðàñ÷åò, äîñòàâêà, ìîíòàæ. Ãàðàíòèÿ ......................................................... íèçêèå ........... TÄ Ñàéäèíã-Óôà,saidingufa.ru .......... 293-07-15 - ìíîãîêàíàëüíûé Âîäîñòîêè Docke ............................................................................................................................................................................................... Õàíàôèíà ÈÏ ......... 8-9273202120, 8-9273289357 Âîäîñòîêè êðîâåëüíûå. Ðàñ÷åò, äîñòàâêà, ìîíòàæ ................................................................................ íèçêèå ................................. Çàãîðîäíûé Äîì ........ 266-12-87, www.zagorod102.ru Âîäîñòîêè êðóãëûå ìåòàëëè÷åñêèå d=115, 150 ................................................................................... äîãîâîð ...................................... Tåõïðîìñòðîé ....... 243-1679, 291-7807, 291-7808 Âîäîñòîêè ìåòàëëè÷åñêèå è ÏÂÕ, 7 âèäîâ, 10 öâ. Äîñòàâêà, óñòàíîâêà ........................................... íèçêèå ........................ Êîëîêîëüöåâà Å.Ñ. ÈÏ ............................................ 294-16-94

Âîäîñòîêè ìåòàëëè÷åñêèå è ÏÂÕ, 7 âèäîâ, 10 öâ. Äîñòàâêà, óñòàíîâêà ........................................... íèçêèå ........................ Êîëîêîëüöåâà Å.Ñ. ÈÏ ............................................ 294-16-94 Âîäîñòîêè ìåòàëëè÷åñêèå è ÏÂÕ, 7 âèäîâ, 10 öâ. Äîñòàâêà, óñòàíîâêà ........................................... íèçêèå ........................ Êîëîêîëüöåâà Å.Ñ. ÈÏ ............................................ 294-16-94 Âîäîñòîêè ÏÂÕ, ìåòàëëè÷åñêèå ................................................................................................................. íèçêèå ................................................ RoofMax ........... 244-80-19, 8-987-49-76-222 Âîäîñòîêè ïëàñòèêîâûå è ìåòàëëè÷åñêèå. Ïðîäàæà, äîñòàâêà, óñòàíîâêà ............................................................................ Ìèð ôàñàäà è êðîâëè .............. 292-32-71, 8-927-9636090 Äûìíèêè ............................................................................................................................................................................................................. Tåõïðîìñòðîé ....... 243-1679, 291-7807, 291-7808 Êàáåëü ãðåþùèé äëÿ êðîâëè Devi (Äàíèÿ), SLR (Êîðåÿ) ............................................................................................. Tåïëîìàêñ,öåíòð òåïëûõ ïîëîâ ............. 295-96-97, 8-927-927-9004 Êîëïàêè äëÿ ñòîëáîâ è òðóá ìåòàëëè÷åñêèå ............................................................................................................................................... Tåõïðîìñòðîé ....... 243-1679, 291-7807, 291-7808

Êîëïàêè äëÿ ñòîëáîâ è òðóá ìåòàëëè÷åñêèå .................................................................................... îò ïðîèçâ. ........................ Êîëîêîëüöåâà Å.Ñ. ÈÏ ............................................ 294-16-94 Êîëïàêè äëÿ ñòîëáîâ è òðóá ìåòàëëè÷åñêèå .................................................................................... îò ïðîèçâ. ........................ Êîëîêîëüöåâà Å.Ñ. ÈÏ ............................................ 294-16-94 Êîëïàêè äëÿ ñòîëáîâ è òðóá ìåòàëëè÷åñêèå .................................................................................... îò ïðîèçâ. ........................ Êîëîêîëüöåâà Å.Ñ. ÈÏ ............................................ 294-16-94 Êîìïëåêòóþùèå äëÿ êðîâëè (ëåñòíèöû,îãðàæä,ñíåãîçàäåðæ,êîíåê,ôàñîí.ýë) ................................ íèçêèå ................. ÁàøÌåòàëëÑòðîé ÑÊ ÎÎÎ .............. 295-91-34, 8927-308-8182 Êîìïëåêòóþùèå äëÿ êðîâëè è ôàñàäà ìåòàëëè÷åñêèõ.Íà ñêëàäå è ïîä çàêàç ....................................................................... Ìèð ôàñàäà è êðîâëè .............. 292-32-71, 8-927-9636090 Êîíåê ............................................................................................................................................ ï.ì ........ îò 100 ð ...................................... Tåõïðîìñòðîé ....... 243-1679, 291-7807, 291-7808 Ëåñòíèöû ÷åðäà÷íûå Fakro. Çàìåð, ðàñ÷åò, äîñòàâêà, ìîíòàæ. Ãàðàíòèÿ ........................................ íèçêèå ........... TÄ Ñàéäèíã-Óôà,saidingufa.ru .......... 293-07-15 - ìíîãîêàíàëüíûé Ëåñòíèöû ÷åðäà÷íûå Fakro .......................................................................................................................................................... ÐÑÓ Íåôòåãàçñòðîé ÎÎÎ ....................... 271-99-80, 271-99-65


Êðîâåëüíûå ìàòåðèàëû, êîìïëåêòóþùèå 26

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Ëèñò áèòóìíûé Îíäóëèí. Çàìåð, ðàñ÷åò. Äîñòàâêà, ìîíòàæ. ....................................................................................... TÄ Ñàéäèíã-Óôà,saidingufa.ru .......... 293-07-15 - ìíîãîêàíàëüíûé Ëèñò ãëàäêèé îöèíêîâàííûé, îêðàø. â ðóëîíàõ, ëèñòàõ, øòðèïñ, îòìîòêà ............................................................................................ Ïðîôèëü ÎÎÎ ....................... 240-22-88, 260-66-99 Ìàñòèêè êðîâåëüíûå (ã.Ó÷àëû) ...................................................................................................................................................................... ÊðîâTåÊÑ-Óôà ....... 292-4250, 274-7640, 246-0921 Ìàñòèêè êðîâåëüíûå â âåäðàõ (ã.Ó÷àëû) ............................................................................................................................ Âòîðìà-Ìèð ÎÎÎ, îô. äèëåð ....................... 242-33-14, 242-32-78 Ìàòåðèàëû êðîâåëüíûå Áèêðîñò 10 ì, 15 ì (ã. Ó÷àëû) .................................................................................................... Âòîðìà-Ìèð ÎÎÎ, îô. äèëåð ....................... 242-33-14, 242-32-78 Ìàòåðèàëû êðîâåëüíûå Áèêðîñò, Áèêðîýëàñò .................................................................... êâ.ì .......... îò 57 ð ..................................... ÊðîâTåÊÑ-Óôà ....... 292-4250, 274-7640, 246-0921 Ìàòåðèàëû êðîâåëüíûå Áèêðîñò, Áèïîëü, Óíèôëåêñ, Tåõíîýëàñò ................................................... äîãîâîð ................................. Õàñàíîâ Ô.Ã. ÈÏ ........... 275-04-21, 8-901-44-26-319 Ìàòåðèàëû êðîâåëüíûå Áèêðîñò ................................................................................................................. äèëåð ........................................ Ôîáèëä ÎÎÎ ....... 22-30022, 22-300-33, 2921316

Ìàòåðèàëû êðîâåëüíûå ÁèÊðîTîëü ...................................................................................... êâ.ì .............................................................. ÊðîâTåÊÑ-Óôà ....... 292-4250, 274-7640, 246-0921 Ìàòåðèàëû êðîâåëüíûå Áèêðîýëàñò .......................................................................................................... äèëåð ........................................ Ôîáèëä ÎÎÎ ....... 22-30022, 22-300-33, 2921317 Ìàòåðèàëû êðîâåëüíûå Áèïîëü, Áèêðîýëàñò 10 ì, 15 ì (ã. Ó÷àëû) ............................................................................... Âòîðìà-Ìèð ÎÎÎ, îô. äèëåð ....................... 242-33-14, 242-32-78 Ìàòåðèàëû êðîâåëüíûå Áèïîëü .................................................................................................................. äèëåð ........................................ Ôîáèëä ÎÎÎ ....... 22-30022, 22-300-33, 2921318 Ìàòåðèàëû êðîâåëüíûå ÊT-ïëàñò, KT-ôëåêñ ...................................................................... êâ.ì .......... îò 93 ð ..................................... ÊðîâTåÊÑ-Óôà ....... 292-4250, 274-7640, 246-0921 Ìàòåðèàëû êðîâåëüíûå Ëèíîêðîì ............................................................................................................. äèëåð ........................................ Ôîáèëä ÎÎÎ ....... 22-30022, 22-300-33, 2921319 Ìàòåðèàëû êðîâåëüíûå Îíäóëèí ............................................................................................................... íèçêèå .................................. Êóëóåâà Å.Í. ÈÏ ......... 8-961-360-55-04, 2-74-24-41

Ìàòåðèàëû êðîâåëüíûå Tåõíîýëàñò Ìîñò Á ............................................................................................. äèëåð ........................................ Ôîáèëä ÎÎÎ ....... 22-30022, 22-300-33, 2921321 Ìàòåðèàëû êðîâåëüíûå Tåõíîýëàñò .......................................................................................................... äèëåð ........................................ Ôîáèëä ÎÎÎ ....... 22-30022, 22-300-33, 2921320 Ìàòåðèàëû êðîâåëüíûå Óíèôëåêñ,Tåõíîýëàñò 10 ì (ã. Ó÷àëû) ..................................................................................... Âòîðìà-Ìèð ÎÎÎ, îô. äèëåð ....................... 242-33-14, 242-32-78 Ìàòåðèàëû êðîâåëüíûå Óíèôëåêñ ............................................................................................................................................................... ÊðîâTåÊÑ-Óôà ....... 292-4250, 274-7640, 246-0921 Ìàòåðèàëû êðîâåëüíûå Óíèôëåêñ ............................................................................................................. äèëåð ........................................ Ôîáèëä ÎÎÎ ....... 22-30022, 22-300-33, 2921322 Ìàòåðèàëû êðîâåëüíûå ............................................................................................................................ äîãîâîð ................................... Êðîâ-Ëýíä ÎÎÎ ....................... 266-67-96, 266-47-52 Ìåìáðàíû ÏÂÕ Logicroof ............................................................................................................................. äèëåð ........................................ Ôîáèëä ÎÎÎ ....... 22-30022, 22-300-33, 2921323

Ìåìáðàíû ÏÂÕ Plastfoil ................................................................................................................................. äèëåð ........................................ Ôîáèëä ÎÎÎ ....... 22-30022, 22-300-33, 2921324 Ìåìáðàíû ÏÂÕ Ýêîïëàñò ............................................................................................................................. äèëåð ........................................ Ôîáèëä ÎÎÎ ....... 22-30022, 22-300-33, 2921325 Ìåìáðàíû ÏÂÕ ................................................................................................................................................................................................. ÊðîâTåÊÑ-Óôà ....... 292-4250, 274-7640, 246-0921 Ìåòàëëî÷åðåïèöà 5 âèäîâ. Ðàñ÷åò, äîñòàâêà, ìîíòàæ ............................................................. íèçêèå ................................ ÑòðîéÇàìàí ............ 266-65-46, 8-919-143-25-05 Ìåòàëëî÷åðåïèöà 8 âèäîâ ................................................................................................................................................. Áàøêèð. êðîâåëüíàÿ êîìïàíèÿ ....................... 299-45-99, 299-46-99 Ìåòàëëî÷åðåïèöà Àíäàëóçèÿ, Ìîíòåððåé (ðàñ÷åò, ïîñòàâêà, ìîíòàæ) ........................... êâ.ì ....... îò 220 ð ................................ Íîäåêñ ÎÎÎ ....... 2553225, 2667225,89272367225 Ìåòàëëî÷åðåïèöà â àññîðòèìåíòå ........................................................................................................... íèçêèå ........................................ Õàëèòîâà ÈÏ ...... 8-927-9338494, 8-927-6397868 Ìåòàëëî÷åðåïèöà âñåõ âèäîâ è ëþáûõ ïîêðûòèé. Ïðîäàæà, ìîíòàæ, äîñòàâêà ......... êâ.ì ........... íèçêèå ................. ÁàøÌåòàëëÑòðîé ÑÊ ÎÎÎ .............. 295-91-34, 8927-308-8182 Ìåòàëëî÷åðåïèöà âñåõ âèäîâ. Äîñòàâêà, ìîíòàæ ................................................................................. íèçêèå ........... TÄ Ñàéäèíã-Óôà,saidingufa.ru .......... 293-07-15 - ìíîãîêàíàëüíûé

Ìåòàëëî÷åðåïèöà è êîìïëåêòóþùèå. Ïðîèçâîäñòâî .................................................................................................................................. Ïðîôèëü ÎÎÎ ....................... 240-22-88, 260-66-99 Ìåòàëëî÷åðåïèöà è êîìïëåêòóþùèå. Ðàñ÷åò ...................................................................... êâ.ì ............ äèëåð ..................................... ÊðîâTåÊÑ-Óôà ....... 292-4250, 274-7640, 246-0921 Ìåòàëëî÷åðåïèöà Ìîíòåððåé è êîìïëåêòóþùèå ......................................................................................................................................... Õàíàôèíà ÈÏ ......... 8-9273202120, 8-9273289357 Ìåòàëëî÷åðåïèöà Ìîíòåððåé, Àíäàëóçèÿ. Äîñòàâêà, óñòàíîâêà .............................................................................................. Ìèð ôàñàäà è êðîâëè .............. 292-32-71, 8-927-9636090 Ìåòàëëî÷åðåïèöà ñ ïîëèìåðíûì ïîêðûòèåì îò ýêîíîì äî ýëèòíîãî .............................................................................................. Ìåòàëë Ïðîôèëü ............. (347) 246-69-69, 292-31-94 Ìåòàëëî÷åðåïèöà, äîáîðíûå ýëåìåíòû. Ìîíòàæ "ïîä êëþ÷" .............................................................. íèçêèå ................................. Çàãîðîäíûé Äîì ........ 266-12-87, www.zagorod102.ru Ìåòàëëî÷åðåïèöà. Çàìåð. Äîñòàâêà. Ìîíòàæ ...................................................................................................................... RoofMax ............ 244-80-19, 8-987-49-76-222

Ìåòàëëî÷åðåïèöà. Çàìåð. Äîñòàâêà. Ìîíòàæ ................................................................................. îò ïðîèçâ. ........................ Êîëîêîëüöåâà Å.Ñ. ÈÏ ............................................ 294-16-94 Ìåòàëëî÷åðåïèöà. Çàìåð. Äîñòàâêà. Ìîíòàæ ................................................................................. îò ïðîèçâ. ........................ Êîëîêîëüöåâà Å.Ñ. ÈÏ ............................................ 294-16-94 Ìåòàëëî÷åðåïèöà. Çàìåð. Äîñòàâêà. Ìîíòàæ ................................................................................. îò ïðîèçâ. ........................ Êîëîêîëüöåâà Å.Ñ. ÈÏ ............................................ 294-16-94 Ìåòàëëî÷åðåïèöà. Çàìåð. Äîñòàâêà. Ìîíòàæ ................................................................... êâ.ì ........... íèçêèå ................................................ RoofMax ........... 244-80-19, 8-987-49-76-222 Ìåòàëëî÷åðåïèöà. Ðàñ÷åò. Äîñòàâêà. Ìîíòàæ ....................................................................................................................... ÀÑT ÎÎÎ,www.ast-ufa.com ........... 226-71-35, 8-917-045-50-50 Ìåòàëëî÷åðåïèöà ................................................................................................................................................................................... ÑòðîéÏðîôèëü ÎÎÎ ..... 89018170100, 2746064,2506777 Ìåòàëëî÷åðåïèöà .......................................................................................................................................... äèëåð ........................................ Ôîáèëä ÎÎÎ ....... 22-30022, 22-300-33, 2921326


¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Êðîâåëüíûå ìàòåðèàëû, êîìïëåêòóþùèå 27

Ìåòàëëî÷åðåïèöà ...................................................................................................................................... äîãîâîð ................................... Êðîâ-Ëýíä ÎÎÎ ....................... 266-67-96, 266-47-52 Ìåòàëëî÷åðåïèöà ......................................................................................................................................... íèçêèå ............................................. Art building ........... 298-42-76, 8-937-34-45-043 Ìåòàëëî÷åðåïèöà ......................................................................................................................................... íèçêèå ........................................ Õàëèòîâà ÈÏ ...... 8-927-9338494, 8-927-6397868 Ìåòàëëî÷åðåïèöà .................................................................................................................... êâ.ì ........ äîãîâîð ............................................... Ñòàí ÇÀÎ ....... 2798-596, 2798-597, 2798-598 Îêíà ìàíñàðäíûå Fakro, Velux ..................................................................................................................................................................... TÊ ÑÅÃÀ-Ñòðîé ......... (347)246-5772, 8-9273057634 Îêíà ìàíñàðäíûå Velux (Äàíèÿ), Fakro (Ïîëüøà), Roto (Ãåðìàíèÿ) ..................................................................................... ÐÑÓ Íåôòåãàçñòðîé ÎÎÎ ....................... 271-99-80, 271-99-65 Îêíà ìàíñàðäíûå Velux. Çàìåð, ðàñ÷åò, äîñòàâêà, ìîíòàæ. Ãàðàíòèÿ .............................................. íèçêèå ........... TÄ Ñàéäèíã-Óôà,saidingufa.ru .......... 293-07-15 - ìíîãîêàíàëüíûé Îòëèâû, óãîëêè, êîíüêè, îòêîñû ìåòàëëè÷åñêèå ëþáîé ñëîæíîñòè .......................................................................................................... Õàíàôèíà ÈÏ ......... 8-9273202120, 8-9273289357

Ïåðãàìèí 20 ì(ã. Ó÷àëû) ....................................................................................................................................................... Âòîðìà-Ìèð ÎÎÎ, îô. äèëåð ....................... 242-33-14, 242-32-78 Ïåðãàìèí ......................................................................................................................................................... äèëåð ........................................ Ôîáèëä ÎÎÎ ....... 22-30022, 22-300-33, 2921327 Ïëàíêè äëÿ êðîâëè è ôàñàäà ëþáîé ñëîæíîñòè. Ïðîèçâîäñòâî .......................................................................................... ÐÑÓ Íåôòåãàçñòðîé ÎÎÎ ....................... 271-99-80, 271-99-65 Ïðàéìåðû 16 êã (ã. Ó÷àëû) .................................................................................................................................................... Âòîðìà-Ìèð ÎÎÎ, îô. äèëåð ....................... 242-33-14, 242-32-78 Ïðàéìåðû áèòóìíûå ..................................................................................................................................... äèëåð ........................................ Ôîáèëä ÎÎÎ ....... 22-30022, 22-300-33, 2921328 Ïðîôèëè ìåòàëëè÷åñêèå ............................................................................................................................. íèçêèå ........................................ Õàëèòîâà ÈÏ ...... 8-927-9338494, 8-927-6397868 Ïðîôëèñò ......................................................................................................................................................... äèëåð ........................................ Ôîáèëä ÎÎÎ ....... 22-30022, 22-300-33, 2921329

Ïðîôíàñòèë 0,5 ìì îêðàøåííûé. Ïðîèçâîäñòâî .................................................................................................................... ÐÑÓ Íåôòåãàçñòðîé ÎÎÎ ....................... 271-99-80, 271-99-65 Ïðîôíàñòèë 20 âèäîâ ......................................................................................................................................................... Áàøêèð. êðîâåëüíàÿ êîìïàíèÿ ....................... 299-45-99, 299-46-99 Ïðîôíàñòèë â àññîðòèìåíòå. Çàìåð. Äîñòàâêà. Ìîíòàæ .............................................................. îò ïðîèçâ. ........................ Êîëîêîëüöåâà Å.Ñ. ÈÏ ............................................ 294-16-94 Ïðîôíàñòèë â àññîðòèìåíòå. Çàìåð. Äîñòàâêà. Ìîíòàæ .............................................................. îò ïðîèçâ. ........................ Êîëîêîëüöåâà Å.Ñ. ÈÏ ............................................ 294-16-94 Ïðîôíàñòèë â àññîðòèìåíòå. Çàìåð. Äîñòàâêà. Ìîíòàæ .............................................................. îò ïðîèçâ. ........................ Êîëîêîëüöåâà Å.Ñ. ÈÏ ............................................ 294-16-94 Ïðîôíàñòèë â àññîðòèìåíòå. Çàìåð. Ðàñ÷åò. Äîñòàâêà. Ìîíòàæ ...................................................... íèçêèå ........................................ Õàëèòîâà ÈÏ ...... 8-927-9338494, 8-927-6397868 Ïðîôíàñòèë â àññîðòèìåíòå ...................................................................................................................... íèçêèå ........................................ Õàëèòîâà ÈÏ ...... 8-927-9338494, 8-927-6397868 Ïðîôíàñòèë âñåõ âèäîâ è ïîêðûòèé, îêðàøåííûé è îöèíê. Ìîíòàæ. Äîñòàâêà ......... êâ.ì ........... íèçêèå ................. ÁàøÌåòàëëÑòðîé ÑÊ ÎÎÎ .............. 295-91-34, 8927-308-8182

Ïðîôíàñòèë âñåõ âèäîâ, êîìïëåêòóþùèå. Äîñòàâêà, ìîíòàæ ............................................................. íèçêèå ........... TÄ Ñàéäèíã-Óôà,saidingufa.ru .......... 293-07-15 - ìíîãîêàíàëüíûé Ïðîôíàñòèë âñåõ âèäîâ, îêðàøåííûé è îöèíêîâàííûé .................................................. êâ.ì ........... íèçêèå ............................ ÓôàÑòðîéÑíàá ÎÎÎ ........... 8-937-480-01-17, 246-24-78 Ïðîôíàñòèë îêðàøåííûé, îöèíê., ïîä äåðåâî è êàìåíü. Äîñòàâêà ............................................. íèçêèå ................................ ÑòðîéÇàìàí ............ 266-65-46, 8-919-143-25-05 Ïðîôíàñòèë îêðàøåííûé ................................................................................................................................................................................. Õàíàôèíà ÈÏ ......... 8-9273202120, 8-9273289357 Ïðîôíàñòèë îêðàøåííûé ............................................................................................................................ íèçêèå ........................................ Õàëèòîâà ÈÏ ...... 8-927-9338494, 8-927-6397868 Ïðîôíàñòèë îöèíêîâàííûé 0,55õ980õ2000 â àññîðòèìåíòå ........................................... ëèñò ........ äîãîâîð ............................................... Ñòàí ÇÀÎ ....... 2798-596, 2798-597, 2798-598 Ïðîôíàñòèë îöèíêîâàííûé, îêðàøåííûé è êîìïëåêòóþùèå. Ïðîèçâîäñòâî ............... êâ.ì ........ îò 100 ð ....................................... Ïðîôèëü ÎÎÎ ....................... 240-22-88, 260-66-99 Ïðîôíàñòèë îöèíêîâàííûé, îêðàøåííûé ........................................................................... êâ.ì ........ äîãîâîð ............................................... Ñòàí ÇÀÎ ....... 2798-596, 2798-597, 2798-598

Ïðîôíàñòèë îöèíêîâàííûé, òîëùèíà 0,5-1,0 ìì .................................................................................................................................. Ìåòàëë Ïðîôèëü ............. (347) 246-69-69, 292-31-94 Ïðîôíàñòèë îöèíêîâàííûé .............................................................................................................................................................................. Õàíàôèíà ÈÏ ......... 8-9273202120, 8-9273289357 Ïðîôíàñòèë îöèíêîâàííûé ......................................................................................................................... íèçêèå ........................................ Õàëèòîâà ÈÏ ...... 8-927-9338494, 8-927-6397868 Ïðîôíàñòèë Ñ 10 ..................................................................................................................... êâ.ì ........ îò 180 ð ...................................... Tåõïðîìñòðîé ....... 243-1679, 291-7807, 291-7808 Ïðîôíàñòèë ñ ïîëèìåðíûì ïîêðûòèåì, òîëùèíà 0,5-0,7 ìì ............................................................................................................. Ìåòàëë Ïðîôèëü ............. (347) 246-69-69, 292-31-94 Ïðîôíàñòèë Ñ10, ÍÑ20, ÌÏ18-40, Í35, Í60, Í75, Í114 0,5-0,9 .................................. êâ.ì ....... îò 165 ð ................................ Íîäåêñ ÎÎÎ ....... 2553225, 2667225,89272367225 Ïðîôíàñòèë. Çàìåð. Äîñòàâêà. Ìîíòàæ ............................................................................................................................ RoofMax ............ 244-80-19, 8-987-49-76-222

Ïðîôíàñòèë. Çàìåð. Äîñòàâêà. Ìîíòàæ .............................................................................. êâ.ì ........... íèçêèå ................................................ RoofMax ........... 244-80-19, 8-987-49-76-222 Ïðîôíàñòèë ............................................................................................................................................................................................. ÑòðîéÏðîôèëü ÎÎÎ ..... 89018170100, 2746064,2506777 Ïðîôíàñòèë ................................................................................................................................................ äîãîâîð ................................... Êðîâ-Ëýíä ÎÎÎ ....................... 266-67-96, 266-47-52 Ïðîõîäû äëÿ äûìîõîäîâ Ìàñòåð Ôëåø, óãëîâûå, ïðÿìûå .............................................................. îïò/ðîçí ................................................ ÝêîTàéì ............. (347) 272-71-45, 272-63-71 Ðóáåðîèä 10 ì, 15 ì (ã. Ó÷àëû) ............................................................................................................................................ Âòîðìà-Ìèð ÎÎÎ, îô. äèëåð ....................... 242-33-14, 242-32-78 Ðóáåðîèä 10 ì, 15 ì .................................................................................................................................. îò 190 ð ............................. Ìóñòàôèíà À.T. ÈÏ ....................... 266-46-76, 275-75-00 Ðóáåðîèä ÐÊÊ, ÐÏÏ, ÐÊÏ (ã.Ó÷àëû) (ì/ó ìîñòàìè Ãàñòåëëî-Øàêøà) ................................................... íèçêèå .................................. Êóëóåâà Å.Í. ÈÏ ......... 8-961-360-55-04, 2-74-24-41


Êðîâåëüíûå ìàòåðèàëû, êîìïëåêòóþùèå 28

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Ðóáåðîèä ÐÊÏ ñ ïîäñûïêîé, 15 ì .............................................................................................................. íèçêèå ............................................................................ 275-49-49, 8-927-23-07-920 Ðóáåðîèä ÐÊÏ-350, ðóëîí 15 ì (áåç ïîñûïêè) .................................................................. ðóëîí ........ îò 210 ð ............................. ÁàøÌåòÑòðîé ÎÎÎ ....................... 256-18-02, 256-18-05 Ðóáåðîèä ......................................................................................................................................................... äèëåð ........................................ Ôîáèëä ÎÎÎ ....... 22-30022, 22-300-33, 2921330 Ðóáåðîèä ................................................................................................................................... 15 ì .......................................................... ÀëüôàÏðîìñòðîé ........... 299-12-13, 8-917-44-50-193 Ðóëîíû îöèíêîâàííûå .............................................................................................................................. äîãîâîð ............................................... Ñòàí ÇÀÎ ....... 2798-596, 2798-597, 2798-598 Ñàéäèíã âèíèë Îðòî,Fine Ber,Sidelux,Docke Vinil-On.Ðàñ÷åò.Äîñòàâêà ............................................... íèçêèå ................................. Õàñàíîâ Ô.Ã. ÈÏ ........... 275-04-21, 8-901-44-26-319 Ñàéäèíã âèíèëîâûé 6 âèäîâ ............................................................................................................................................. Áàøêèð. êðîâåëüíàÿ êîìïàíèÿ ....................... 299-45-99, 299-46-99 Ñàéäèíã âèíèëîâûé è ìåòàëëè÷åñêèé "ïîä áðåâíî% ......................................................................... îò 299 ð ............................................. Art building ........... 298-42-76, 8-937-34-45-043

Ñàéäèíã âèíèëîâûé, 5 ïðîèçâîä., 75 öâåòîâ îò ýêîíîì äî ïðåìèóì ................................................ íèçêèå ........................ Êîëîêîëüöåâà Å.Ñ. ÈÏ ............................................ 294-16-94 Ñàéäèíã âèíèëîâûé, 5 ïðîèçâîä., 75 öâåòîâ îò ýêîíîì äî ïðåìèóì ................................................ íèçêèå ........................ Êîëîêîëüöåâà Å.Ñ. ÈÏ ............................................ 294-16-94 Ñàéäèíã âèíèëîâûé, ìåòàëëè÷åñêèé ....................................................................................................................................... ÀÑT ÎÎÎ,www.ast-ufa.com ........... 226-71-35, 8-917-045-50-50 Ñàéäèíã âèíèëîâûé. Çàìåðû, ðàñ÷åò, äîñòàâêà, ìîíòàæ .................................................................... îò 98 ð ............................................. Art building ........... 298-42-76, 8-937-34-45-043 Ñàéäèíã âèíèëîâûé. Ðàñ÷åò. Êîìïëåêòàöèÿ. Äîñòàâêà ........................................................................ íèçêèå ................................. Õàñàíîâ Ô.Ã. ÈÏ ........... 275-04-21, 8-901-44-26-319 Ñàéäèíã ìåòàëëè÷åñêèé ........................................................................................................................................................................ ÑòðîéÏðîôèëü ÎÎÎ ..... 89018170100, 2746064,2506777

Ñèñòåìû àíòèîáëåäåíåíèÿ êðîâëè Tåïëîñêàò ........................................................................................................................................... ÑÑT-Óôà ÎÎÎ ............. (347) 241-63-78, 241-73-84 Ñèñòåìû âîäîñòî÷íûå (ÏÂÕ, ìåòàëëè÷åñêèå) ...................................................................................................................... RoofMax ............ 244-80-19, 8-987-49-76-222 Ñèñòåìû âîäîñòî÷íûå 7 âèäîâ ......................................................................................................................................... Áàøêèð. êðîâåëüíàÿ êîìïàíèÿ ....................... 299-45-99, 299-46-99 Ñèñòåìû âîäîñòî÷íûå Docke, Murol. Ðàñ÷åò, ãàðàíòèÿ, äîñòàâêà, êðåäèò ................................................................. Ñâîé äîì, ìàãàçèí ñàéäèíãà ........... 266-30-67, 8-927-236-30-67 Ñèñòåìû âîäîñòî÷íûå Docke,Lindab,Plannja,Grand Line (äîñò,ìîíòàæ,ãàð) ..................................................................... ÀÑT ÎÎÎ,www.ast-ufa.com ........... 226-71-35, 8-917-045-50-50 Ñèñòåìû âîäîñòî÷íûå Holzplast (Ãåðìàíèÿ) .............................................................................................................................................. TÊ ÑÅÃÀ-Ñòðîé ......... (347)246-5772, 8-9273057634 Ñèñòåìû âîäîñòî÷íûå Äåêå, Õàíòåð, Àêâàñèñòåì. Ðàñ÷åò, äîñòàâêà,ìîíòàæ ............................... äîãîâîð ................................. Çàãîðîäíûé Äîì ........ 266-12-87, www.zagorod102.ru Ñèñòåìû âîäîñòî÷íûå ìåòàëëè÷åñêèå Aquasóstem, ïëàñòèêîâûå Ruflex ............................................................................ ÐÑÓ Íåôòåãàçñòðîé ÎÎÎ ....................... 271-99-80, 271-99-65

Ñèñòåìû âîäîñòî÷íûå ïðÿìîóã., êðóãë. ñå÷åíèÿ. Ïðîäàæà,ìîíòàæ,äîñòàâêà ................................. íèçêèå ................. ÁàøÌåòàëëÑòðîé ÑÊ ÎÎÎ .............. 295-91-34, 8927-308-8182 Ñèñòåìû âîäîñòî÷íûå, ìåòàëëè÷åñêèå ñ ïîëèìåðíûì ïîêðûòèåì ................................................................................................... Ìåòàëë Ïðîôèëü ............. (347) 246-69-69, 292-31-94 Ñèñòåìû âîäîñòî÷íûå. Ïðîèçâîäñòâî .......................................................................................................................................................... Ïðîôèëü ÎÎÎ ....................... 240-22-88, 260-66-99 Ñèñòåìû âîäîñòî÷íûå ........................................................................................................................................................................... ÑòðîéÏðîôèëü ÎÎÎ ..... 89018170100, 2746064,2506777 Ñèñòåìû âîäîñòî÷íûå .............................................................................................................................. äîãîâîð ................................... Êðîâ-Ëýíä ÎÎÎ ....................... 266-67-96, 266-47-52 Ñíåãîçàäåðæàòåëè ìåòàëëè÷åñêèå. Äîñòàâêà, óñòàíîâêà .............................................. êâ. ì ................................................. Ìèð ôàñàäà è êðîâëè .............. 292-32-71, 8-927-9636090 Ñýíäâè÷-ïàíåëè îò ïðîèçâîäèòåëÿ ...................................................................................... êâ.ì ........ îò 800 ð ...................................................... ÓÇÏÑ ............... (3439) 63-89-01, 63-89-04 Tðóáû âîäîñòî÷íûå d=115, 150 ìì ............................................................................................................................................................... Tåõïðîìñòðîé ....... 243-1679, 291-7807, 291-7808 ×åðåïèöà ãèáêàÿ IKO, Shinglas, Ruflex, Tegola, ðàñ÷åò, ìîíòàæ, ãàðàíò ............................................................................ ÀÑT ÎÎÎ,www.ast-ufa.com ........... 226-71-35, 8-917-045-50-50

×åðåïèöà ãèáêàÿ Ruflex (Ôèíëÿíäèÿ) ......................................................................................................................................... ÐÑÓ Íåôòåãàçñòðîé ÎÎÎ ....................... 271-99-80, 271-99-65 ×åðåïèöà ãèáêàÿ Ruflex (Ôèíëÿíäèÿ) .......................................................................................................................................................... TÊ ÑÅÃÀ-Ñòðîé ......... (347)246-5772, 8-9273057634 ×åðåïèöà ãèáêàÿ Shinglas, Ruflex, êîìïëåêòóþùèå. Ðàñ÷åò .............................................. êâ.ì ........ îò 260 ð ..................................... ÊðîâTåÊÑ-Óôà ....... 292-4250, 274-7640, 246-0921 ×åðåïèöà ãèáêàÿ Shinglas, Ruflex. Çàìåð. Äîñòàâêà. Ìîíòàæ .............................................................. íèçêèå ................................................ RoofMax ........... 244-80-19, 8-987-49-76-222 ×åðåïèöà ãèáêàÿ Shinglas ...................................................................................................... êâ. ì ........ îò 200 ð ............................................. Art building ........... 298-42-76, 8-937-34-45-043 ×åðåïèöà ãèáêàÿ Tegola, Shinglas Ruflex (ðàñ÷åò, ïîñò., ìîíò.), äèëåð .......................... êâ.ì ....... îò 220 ð ................................ Íîäåêñ ÎÎÎ ....... 2553225, 2667225,89272367225

×åðåïèöà ãèáêàÿ Êåðàáèò, Tåãîëà, Ðóôëåêñ, Øèíãëàñ ......................................................................... íèçêèå ........................ Êîëîêîëüöåâà Å.Ñ. ÈÏ ............................................ 294-16-94 ×åðåïèöà ãèáêàÿ Êåðàáèò, Tåãîëà, Ðóôëåêñ, Øèíãëàñ ......................................................................... íèçêèå ........................ Êîëîêîëüöåâà Å.Ñ. ÈÏ ............................................ 294-16-94 ×åðåïèöà ãèáêàÿ Êåðàáèò, Tåãîëà, Ðóôëåêñ, Øèíãëàñ ......................................................................... íèçêèå ........................ Êîëîêîëüöåâà Å.Ñ. ÈÏ ............................................ 294-16-94 ×åðåïèöà ãèáêàÿ Êåðàáèò, Tåãîëà, Ðóôëåêñ, Øèíãëàñ ......................................................................... íèçêèå ........................ Êîëîêîëüöåâà Å.Ñ. ÈÏ ............................................ 294-16-94 ×åðåïèöà ãèáêàÿ Êåðàáèò, Tåãîëà, Ðóôëåêñ, Øèíãëàñ ......................................................................... íèçêèå ........................ Êîëîêîëüöåâà Å.Ñ. ÈÏ ............................................ 294-16-94 ×åðåïèöà ãèáêàÿ Êåðàáèò. Çàìåð, ðàñ÷åò, äîñòàâêà, ìîíòàæ. Ãàðàíòèÿ .......................................... íèçêèå ......................... TÄ Ñàéäèíã-Óôà ÎÎÎ .......... 293-07-15 - ìíîãîêàíàëüíûé ×åðåïèöà ãèáêàÿ Êåðàáèò. Çàìåð, ðàñ÷åò, äîñòàâêà, ìîíòàæ. Ãàðàíòèÿ .......................................... íèçêèå ......................... TÄ Ñàéäèíã-Óôà ÎÎÎ .......... 293-07-15 - ìíîãîêàíàëüíûé ×åðåïèöà ãèáêàÿ Îíäóëèí. Çàìåðû, ðàñ÷åò, äîñòàâêà, ìîíòàæ ................................................................................................. RoofMax ............ 244-80-19, 8-987-49-76-222


¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Êðîâåëüíûå ìàòåðèàëû, êîìïëåêòóþùèå 29

×åðåïèöà ãèáêàÿ. Çàìåðû, ðàñ÷åò, äîñòàâêà, ìîíòàæ ............................................................. íèçêèå ................................ ÑòðîéÇàìàí ............ 266-65-46, 8-919-143-25-05 ×åðåïèöà êåðàìè÷åñêàÿ Braas, äîáîðíûå. ýë-òû â àññîðòèìåíòå ................................... øò ........ äîãîâîð ............................. ÅâðîÊåðàìèêà ÎÎÎ ...... 8(347)22-60-777,8-9656692776 ×åðåïèöà ìÿãêàÿ Ðóôëåêñ. Êîìïëåêòàöèÿ îò ñòðîïèëüíîé ÷àñòè ....................................................... íèçêèå ................................. Çàãîðîäíûé Äîì ........ 266-12-87, www.zagorod102.ru ×åðåïèöà ìÿãêàÿ Øèíãëàñ, Ðóôëåêñ, Tåãîëà, êîìïëåêòàöèÿ îò ñòðîï.÷àñòè ................................ äîãîâîð ................................. Çàãîðîäíûé Äîì .................................. (3473) 23-10-10 ×åðåïèöà öåìåíòíî-ïåñ÷àíàÿ Braas, äîáîðíûå ýë-òû â àññîðòèìåíòå ......................... øò ........ äîãîâîð ............................. ÅâðîÊåðàìèêà ÎÎÎ ...... 8(347)22-60-777,8-9656692776 Øèôåð 8-âîëíîâîé 1750õ1130 ìì. Êà÷åñòâî. Äîñòàâêà ....................................................................................................................... TÄ Öåìåíò ÎÎÎ ................................ 8(3473) 23-10-18 Øèôåð 8-âîëíîâîé 1750õ1130 ìì ............................................................................................................ íèçêèå .................. Àñáåñòîöåìåíò-Óôà ÎÎÎ ........ (347) 275-50-10, 89174072067 Øèôåð ïëîñêèé T6 1750õ1100 ìì. Êà÷åñòâî. Äîñòàâêà ........................................................................................................................ TÄ Öåìåíò ÎÎÎ ................................ 8(3473) 23-10-18 Øèôåð ïëîñêèé T8, T10 1750õ1100 ìì. Êà÷åñòâî. Äîñòàâêà ............................................................................................................... TÄ Öåìåíò ÎÎÎ ................................ 8(3473) 23-10-18

Øòðèïñ äëÿ ôàëüöåâîé êðîâëè ............................................................................................. êâ.ì ........ îò 160 ð ...................................... Tåõïðîìñòðîé ....... 243-1679, 291-7807, 291-7808 Ýëåìåíòû áåçîïàñíîñòè êðîâëè - îãðàæä., ñíåãîçàäåðæ., ìîñòèêè, ëåñòí ..................................................................................... Ìåòàëë Ïðîôèëü ............. (347) 246-69-69, 292-31-94 Ýëåìåíòû áåçîïàñíîñòè êðîâëè ................................................................................................................................................. ÐÑÓ Íåôòåãàçñòðîé ÎÎÎ ....................... 271-99-80, 271-99-65 Ýëåìåíòû äîáîðíûå äëÿ êðîâëè è ôàñàäà ëþáîé ñëîæí., öâåòà. Èçãîòîâë-å ................................ íèçêèå ................. ÁàøÌåòàëëÑòðîé ÑÊ ÎÎÎ .............. 295-91-34, 8927-308-8182 Ýëåìåíòû äîáîðíûå äëÿ êðîâëè è ôàñàäà ëþáîé ñëîæíîñòè. Ïðîèçâîäñòâî ...................................................................................... Ïðîôèëü ÎÎÎ ....................... 240-22-88, 260-66-99 Ýëåìåíòû äîáîðíûå äëÿ êðîâëè è ôàñàäà, ìåòàëëè÷åñêèå ...................................................................................................... Ìèð ôàñàäà è êðîâëè .............. 292-32-71, 8-927-9636090 Ýëåìåíòû äîáîðíûå äëÿ êðîâëè è ôàñàäà .................................................................................................................................................. Õàíàôèíà ÈÏ ......... 8-9273202120, 8-9273289357 Ýëåìåíòû êðîâåëüíûå(âûõîäû,âûòÿæêè,ëåñòíèöû,îãðàæäåíèÿ,ñíåãîçàäåðæàò) .................................................................. Ìèð ôàñàäà è êðîâëè .............. 292-32-71, 8-927-9636090

Ôàñàäíûå ìàòåðèàëû Àäãåçèâû "Ïîëèôàñ" äëÿ ïðèêëåèâ-ÿ è îøòóêàò-ÿ óòåïëèòåëÿ ïî ñåòêå ..................... 30 êã ...... îò 1251 ð ............................................ ÑÌÈT ÎÎÎ .............. (347)257-26-01, 266-39-56 Àäãåçèâû (êëååâûå ñîñòàâû) äëÿ ðàáîòû ñî ñëîæ. ñòðîèòåëüíûìè îñíîâàìè .......................................................................................... ÑÌÈT ÎÎÎ .......... (347)2572601, www.smitufa.ru Ãèäðîôîáèçàòîðû Ãèäðîùèò ä/çàùèòû êèðïè÷à, ïåíîáåòîíà è äð. îò âëàãè .................. êã ............ äèëåð .......... ÑòðîéÈçîëÿöèÿ, www.si306.ru ....... 274-4045, 257-5365, 257-0068 Êàìåíü äåêîðàòèâíûé îáëèöîâî÷íûé (îò ïðîèçâîäèòåëÿ, ã.Óôà) .......................................................................................... Êàìëèò, www.kamlit.com ....... 8-963-900-4122/23, 29-28-106 Êàññåòû ôàñàäíûå è êîìïëåêòóþùèå. Ïðîèçâîäñòâî ................................................................................................................................ Ïðîôèëü ÎÎÎ ....................... 240-22-88, 260-66-99 Êàññåòû ôàñàäíûå .................................................................................................................. êâ.ì ........ îò 800 ð ...................................... Tåõïðîìñòðîé ....... 243-1679, 291-7807, 291-7808

Êëåè ôàñàäíûå, øòóêàòóðêè, êðàñêè Ceresit. Ðàñ÷åò, äîñòàâêà, ìîíòàæ ............................................ íèçêèå ................................. Çàãîðîäíûé Äîì ........ 266-12-87, www.zagorod102.ru Êëÿììåðû íåðæ., îêðàøåííûå ............................................................................................................... äîãîâîð ...................................... Tåõïðîìñòðîé ....... 243-1679, 291-7807, 291-7808 Êîìïëåêòóþùèå äëÿ ñàéäèíãà ....................................................................................................................................................................... Tåõïðîìñòðîé ....... 243-1679, 291-7807, 291-7808 Êðîíøòåéíû 50, 100, 150õ1,2 ìì .................................................................................................................................................................. Tåõïðîìñòðîé ....... 243-1679, 291-7807, 291-7808 Ïàíåëè ôàñàäíûå (ïîä êèðïè÷, êàìåíü). www.npo-astra.ru .................................................................. íèçêèå ................................... Àñòðà ÍÏÎ ÎÎÎ ....................... 246-54-53, 246-61-60

Ïàíåëè ôàñàäíûå DockeR. Çàìåð, ðàñ÷åò, äîñòàâêà, ìîíòàæ. Ãàðàíòèÿ ......................................... íèçêèå ......................... TÄ Ñàéäèíã-Óôà ÎÎÎ .......... 293-07-15 - ìíîãîêàíàëüíûé Ïàíåëè ôàñàäíûå DockeR. Çàìåð, ðàñ÷åò, äîñòàâêà, ìîíòàæ. Ãàðàíòèÿ ......................................... íèçêèå ......................... TÄ Ñàéäèíã-Óôà ÎÎÎ .......... 293-07-15 - ìíîãîêàíàëüíûé Ïàíåëè ôàñàäíûå Holzplast (Ãåðìàíèÿ) ..................................................................................................................................................... TÊ ÑÅÃÀ-Ñòðîé ......... (347)246-5772, 8-9273057634 Ïàíåëè ôàñàäíûå è öîêîëüíûå ìåòàëëè÷åñêèå. Äîñòàâêà ........................................................................................................ Ìèð ôàñàäà è êðîâëè .............. 292-32-71, 8-927-9636090 Ïàíåëè ôàñàäíûå, ìåòàëëè÷åñêèå ...................................................................................... êâ.ì ........ îò 354 ð ...................................... Tåõïðîìñòðîé ....... 243-1679, 291-7807, 291-7808

Ïîäñèñòåìû äëÿ ôàñàäîâ èç êåðàìîãðàíèòà, ìåòàëëîêàññåò, ñàéäèíãà ............................................................................... Ìèð ôàñàäà è êðîâëè .............. 292-32-71, 8-927-9636090 Ïîòîëêè ðåå÷íûå ìåòàëëè÷åñêèå ......................................................................................... êâ.ì ........ îò 354 ð ...................................... Tåõïðîìñòðîé ....... 243-1679, 291-7807, 291-7808 Ïðîôèëè îöèíêîâàííûå Ã-îáðàçíûå 30õ40õ1,2ìì ..................................................................................................................................... Tåõïðîìñòðîé ....... 243-1679, 291-7807, 291-7808 Ïðîôèëè îöèíêîâàííûå Ï-îáðàçíûå 20õ60õ1,2ìì .................................................................................................................................... Tåõïðîìñòðîé ....... 243-1679, 291-7807, 291-7808 Ïðîôèëè øëÿïíûå 1,2 ìì .............................................................................................................................................................................. Tåõïðîìñòðîé ....... 243-1679, 291-7807, 291-7808


Ôàñàäíûå ìàòåðèàëû 30

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà


¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Ôàñàäíûå ìàòåðèàëû 31

Ðàñ÷åò ðàñõîäà ìàòåðèàëîâ äëÿ óòåïëåíèÿ ôàñàäîâ ........................................................................... áåñïë. ............................................ ÑÌÈT ÎÎÎ ....... (347)266-39-56, 8-9272366388 Ñàéäèíã "ïîä áðåâíî" (Áëîê-õàóñ) è öîêîëüíûé .................................................................................................................. RoofMax ............ 244-80-19, 8-987-49-76-222 Ñàéäèíã (Áëîê-õàóñ) ïîä áðåâíî. www.npo-astra.ru ............................................................................... íèçêèå ................................... Àñòðà ÍÏÎ ÎÎÎ ....................... 246-54-53, 246-61-60 Ñàéäèíã + âîäîñòîêè âèíèëîâûå. Ðàñ÷åò, äîñòàâêà ........................................................................................................................ Ïðîìòîðãñíàá ÎÎÎ ....................... 277-23-03, 284-24-48 Ñàéäèíã + âîäîñòîêè. Ðàñ÷åò, ãàðàíòèÿ, äîñòàâêà, êðåäèò .......................................................................................... Ñâîé äîì, ìàãàçèí ñàéäèíãà ........... 266-30-67, 8-927-236-30-67 Ñàéäèíã Docke Áëîê-õàóñ. Çàìåð, ðàñ÷åò, äîñòàâêà, ìîíòàæ. Ãàðàíòèÿ ........................................... íèçêèå ........... TÄ Ñàéäèíã-Óôà,saidingufa.ru .......... 293-07-15 - ìíîãîêàíàëüíûé Ñàéäèíã Docke Åëî÷êà. Çàìåð, ðàñ÷åò, äîñòàâêà, ìîíòàæ. Ãàðàíòèÿ ................................................ íèçêèå ........... TÄ Ñàéäèíã-Óôà,saidingufa.ru .......... 293-07-15 - ìíîãîêàíàëüíûé Ñàéäèíã Docke, Vinilon, Sidelux, Vox âûñîê.êà÷. Çàìåðû,ìîíòàæ,äîñòàâêà ........................................ íèçêèå ................................... Àñòðà ÍÏÎ ÎÎÎ ......... 2465453,2466160,npo-astra.ru

Ñàéäèíã Sidelux, Vox, Îðòî, Docke. Ðàñ÷åò, ãàðàíòèÿ, äîñòàâêà, êðåäèò .................................................................... Ñâîé äîì, ìàãàçèí ñàéäèíãà ........... 266-30-67, 8-927-236-30-67 Ñàéäèíã Vinól-On. Çàìåðû. Ðàñ÷åò. Äîñòàâêà. Ìîíòàæ .......................................................................... íèçêèå ................................................ RoofMax ........... 244-80-19, 8-987-49-76-222 Ñàéäèíã Vinól-On ........................................................................................................................................... íèçêèå ................................................ RoofMax ........... 244-80-19, 8-987-49-76-222 Ñàéäèíã âèíèë Îðòî,Fine Ber,Sidelux,Docke Vinil-On.Ðàñ÷åò.Äîñòàâêà ............................................... íèçêèå ................................. Õàñàíîâ Ô.Ã. ÈÏ ........... 275-04-21, 8-901-44-26-319 Ñàéäèíã âèíèëîâûé "ïîä áðåâíî" (Áëîê-õàóñ). Ðàñ÷åò,ãàðàíò.,äîñò,êðåäèò ............................................................. Ñâîé äîì, ìàãàçèí ñàéäèíãà ........... 266-30-67, 8-927-236-30-67 Ñàéäèíã âèíèëîâûé 5 âèäîâ â íàëè÷èè. Âûåçä íà çàìåðû, äîñòàâêà, ìîíòàæ .................................. íèçêèå ................................ ÑòðîéÇàìàí ............ 266-65-46, 8-919-143-25-05

Ñàéäèíã âèíèëîâûé Docke (Ãåðìàíèÿ), Îðòî (Ñàìàðà), êîìïëåêòóþùèå ........................................................................... ÐÑÓ Íåôòåãàçñòðîé ÎÎÎ ....................... 271-99-80, 271-99-65 Ñàéäèíã âèíèëîâûé Docke, FineBer, Îðòî, Sidelux, Vinil-On.Ðàñ÷åò, äîñò ................................................................................................ Õàëèòîâà ÈÏ ...... 8-927-9338494, 8-927-6397868 Ñàéäèíã âèíèëîâûé Docke, FineBer, Îðòî. Ñêèäêè çà îáúåì ..................................................................................................................... Õàëèòîâà ÈÏ ...... 8-927-9338494, 8-927-6397868 Ñàéäèíã âèíèëîâûé Docke. Ðàñ÷åò, ãàðàíòèÿ, äîñòàâêà, êðåäèò ................................................................................. Ñâîé äîì, ìàãàçèí ñàéäèíãà ........... 266-30-67, 8-927-236-30-67 Ñàéäèíã âèíèëîâûé Docke .......................................................................................................................... íèçêèå ........... TÄ Ñàéäèíã-Óôà,saidingufa.ru .......... 293-07-15 - ìíîãîêàíàëüíûé Ñàéäèíã âèíèëîâûé FineBer ................................................................................................................................................................................... TÄ Ôàñàä ............................................ 274-95-24 Ñàéäèíã âèíèëîâûé Holzplast (Ãåðìàíèÿ) .................................................................................................................................................. TÊ ÑÅÃÀ-Ñòðîé ......... (347)246-5772, 8-9273057634 Ñàéäèíã âèíèëîâûé Sidelux, Vox. Ñêèäêè çà îáúåì ...................................................................................................................................... Õàëèòîâà ÈÏ ...... 8-927-9338494, 8-927-6397868

Ñàéäèíã âèíèëîâûé Sidelux ..................................................................................................................................................................................... TÄ Ôàñàä ............................................ 274-95-24 Ñàéäèíã âèíèëîâûé Vinól-On, Docke .............................................................................................................................................................. Õàíàôèíà ÈÏ ......... 8-9273202120, 8-9273289357 Ñàéäèíã âèíèëîâûé Vox .......................................................................................................................................................................................... TÄ Ôàñàä ............................................ 274-95-24 Ñàéäèíã âèíèëîâûé Àëüòà-ïðîôèëü ...................................................................................................................................................................... TÄ Ôàñàä ............................................ 274-95-24 Ñàéäèíã âèíèëîâûé â àññîðòèìåíòå. Ñêèäêè çà îáúåì ....................................................................... íèçêèå ......................................... Ãàëèìîâ ÈÏ ........... 266-61-40, 8-927-335-53-38 Ñàéäèíã âèíèëîâûé Äåêå, ÀëüòàÏðîôèëü ................................................................................................ íèçêèå ................................. Çàãîðîäíûé Äîì ........ 266-12-87, www.zagorod102.ru Ñàéäèíã âèíèëîâûé è êîìïëåêòóþùèå. Ðàñ÷åò, ãàðàíòèÿ, äîñòàâêà, êðåäèò ............................................................ Ñâîé äîì, ìàãàçèí ñàéäèíãà ........... 266-30-67, 8-927-236-30-67 Ñàéäèíã âèíèëîâûé è êîìïëåêòóþùèå ................................................................................... øò ............... 94 ð ............................ ÑòðîéÊîìïàíè ÎÎÎ ....... ò/ô 235-68-16, 8917-400-3497 Ñàéäèíã âèíèëîâûé è ìåòàëëè÷åñêèé "ïîä áðåâíî% ......................................................................... îò 299 ð ............................................. Art building ........... 298-42-76, 8-937-34-45-043 Ñàéäèíã âèíèëîâûé Îðòî, Ñèäåëþêñ ............................................................................................................................................................. Õàíàôèíà ÈÏ ......... 8-9273202120, 8-9273289357

Ñàéäèíã âèíèëîâûé Îðòî ....................................................................................................................................................................................... TÄ Ôàñàä ............................................ 274-95-24 Ñàéäèíã âèíèëîâûé ïî îïòîâûì öåíàì, www.npo-astra.ru ........................................ êâ. ì ........ íèçêèå ............................ Àñòðà ÍÏÎ ÎÎÎ .................... 246-54-53,246-61-60 Ñàéäèíã âèíèëîâûé Ñèäåëþêñ, Vinól-On, Docke. Äîñòàâêà, óñòàíîâêà ......................... êâ.ì ............. 139 ð ........................ Ìèð ôàñàäà è êðîâëè .............. 292-32-71, 8-927-9636090 Ñàéäèíã âèíèëîâûé öîêîëüíûé Snowberd â àññîðòèìåíòå ............................................ êâ. ì ........ îò 138 ð ................... ÀëüôàÑòðîéÌîíòàæ ÎÎÎ ....................... 246-12-16, 293-21-06 Ñàéäèíã âèíèëîâûé, 5 ïðîèçâîäèòåëåé ......................................................................................................................................................... Õàëèòîâà ÈÏ ...... 8-927-9338494, 8-927-6397868 Ñàéäèíã âèíèëîâûé, ìåòàëëè÷åñêèé (ðàñ÷åò, ïîñòàâêà, ìîíòàæ) ........................................................................................... Íîäåêñ ÎÎÎ ....... 2553225, 2667225,89272367225 Ñàéäèíã âèíèëîâûé, ìåòàëëè÷åñêèé. Çàìåð. Äîñòàâêà. Ìîíòàæ ....................................................... íèçêèå ................................................ RoofMax ........... 244-80-19, 8-987-49-76-222 Ñàéäèíã âèíèëîâûé. Çàìåðû, ðàñ÷åò, äîñòàâêà, ìîíòàæ ......................................................................................................... RoofMax ............ 244-80-19, 8-987-49-76-222 Ñàéäèíã âèíèëîâûé. Çàìåðû, ðàñ÷åò, äîñòàâêà, ìîíòàæ .................................................................... îò 98 ð ............................................. Art building ........... 298-42-76, 8-937-34-45-043 Ñàéäèíã âèíèëîâûé. Ðàñ÷åò. Êîìïëåêòàöèÿ. Äîñòàâêà .............................................................................................................................. Õàëèòîâà ÈÏ ...... 8-927-9338494, 8-927-6397868


Ôàñàäíûå ìàòåðèàëû 32

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Ñàéäèíã âèíèëîâûé. Ðàñ÷åò. Êîìïëåêòàöèÿ. Äîñòàâêà ........................................................................ íèçêèå ................................. Õàñàíîâ Ô.Ã. ÈÏ ........... 275-04-21, 8-901-44-26-319 Ñàéäèíã âèíèëîëîâûé ïîä áðåâíî Holzplast (Ãåðìàíèÿ) ........................................................................................................................ TÊ ÑÅÃÀ-Ñòðîé ......... (347)246-5772, 8-9273057634 Ñàéäèíã ìåòàëëè÷. "ïîä áðåâíî", "ïîä áðóñ", 3 öâ. ïîä äåðåâî. Äîñò. ........................................ íèçêèå ................................ ÑòðîéÇàìàí ............ 266-65-46, 8-919-143-25-05 Ñàéäèíã ìåòàëëè÷åñêèé "ïîä áðåâíî" (èìèòàöèÿ áëîê-õàóñà). Äîñòàâêà ............................................................................... Ìèð ôàñàäà è êðîâëè .............. 292-32-71, 8-927-9636090 Ñàéäèíã ìåòàëëè÷åñêèé "ïîä áðåâíî" ........................................................................................................................................................... Õàëèòîâà ÈÏ ...... 8-927-9338494, 8-927-6397868 Ñàéäèíã ìåòàëëè÷åñêèé ("áðåâíî", "áðóñ", çîëîòîé äóá) ..................................................................... íèçêèå ........................ Êîëîêîëüöåâà Å.Ñ. ÈÏ ............................................ 294-16-94 Ñàéäèíã ìåòàëëè÷åñêèé ("áðåâíî", "áðóñ", ñâåòëîå äåðåâî) .............................................................. íèçêèå ........................ Êîëîêîëüöåâà Å.Ñ. ÈÏ ............................................ 294-16-94 Ñàéäèíã ìåòàëëè÷åñêèé (êîðàá.äîñêà 22 öâåòà) .................................................................................... íèçêèå ........................ Êîëîêîëüöåâà Å.Ñ. ÈÏ ............................................ 294-16-94 Ñàéäèíã ìåòàëëè÷åñêèé îêðàøåííûé. Ïðîèçâîäñòâî ............................................................................................................ ÐÑÓ Íåôòåãàçñòðîé ÎÎÎ ....................... 271-99-80, 271-99-65 Ñàéäèíã ìåòàëëè÷åñêèé ñ ïîëèìåðíûì ïîêðûòèåì îò ýêîíîì äî ýëèòíîãî .................................................................................... Ìåòàëë Ïðîôèëü ............. (347) 246-69-69, 292-31-94

Ñàéäèíã ìåòàëëè÷åñêèé, âèíèëîâûé .................................................................................. êâ. ì ........ îò 125 ð ....................................... Ïðîôèëü ÎÎÎ ....................... 240-22-88, 260-66-99 Ñàéäèíã ìåòàëëè÷åñêèé ................................................................................................................................................................................... Õàíàôèíà ÈÏ ......... 8-9273202120, 8-9273289357 Ñàéäèíã ìåòàëëè÷åñêèé .............................................................................................................................. íèçêèå ........................................ Õàëèòîâà ÈÏ ...... 8-927-9338494, 8-927-6397868 Ñàéäèíã ìåòàëëè÷åñêèé ......................................................................................................... êâ.ì ........ îò 236 ð ...................................... Tåõïðîìñòðîé ....... 243-1679, 291-7807, 291-7808 Ñàéäèíã ïîä áðåâíî Holzplast (Ãåðìàíèÿ) ................................................................................................................................................. TÊ ÑÅÃÀ-Ñòðîé ......... (347)246-5772, 8-9273057634 Ñàéäèíã öîêîëüíûé (êèðïè÷ è êàìåíü). Ðàñ÷åò,ãàðàíòèÿ,äîñò.,êðåäèò ........................................................................ Ñâîé äîì, ìàãàçèí ñàéäèíãà ........... 266-30-67, 8-927-236-30-67 Ñàéäèíã öîêîëüíûé DockeR. Çàìåð, ðàñ÷åò, äîñòàâêà, ìîíòàæ. Ãàðàíòèÿ ....................................... íèçêèå ......................... TÄ Ñàéäèíã-Óôà ÎÎÎ .......... 293-07-15 - ìíîãîêàíàëüíûé Ñàéäèíã öîêîëüíûé DockeR. Çàìåð, ðàñ÷åò, äîñòàâêà, ìîíòàæ. Ãàðàíòèÿ ....................................... íèçêèå ......................... TÄ Ñàéäèíã-Óôà ÎÎÎ .......... 293-07-15 - ìíîãîêàíàëüíûé Ñàéäèíã öîêîëüíûé Holzplast (Ãåðìàíèÿ) ................................................................................................................................................... TÊ ÑÅÃÀ-Ñòðîé ......... (347)246-5772, 8-9273057634

Ñàéäèíã öîêîëüíûé ...................................................................................................................................... íèçêèå ................................................ RoofMax ........... 244-80-19, 8-987-49-76-222 Ñàéäèíã. Ðàñ÷åò, ãàðàíòèÿ, äîñòàâêà, êðåäèò ...................................................................................... îò 105 ð ........... Ñâîé äîì, ìàãàçèí ñàéäèíãà ........... 266-30-67, 8-927-236-30-67 Ñåòêà øòóêàòóðíàÿ ÖÏÂÑ îöèíêîâàííàÿ, ïðîèçâîäñòâî ã. Óôà ...................................................................................................... Êàïèòàë ïëþñ ÎÎÎ ...... 8-917-4334558, 8-987-5956130 Ñèñòåìû êðåïåæíûå äëÿ âåíòèëèð.ôàñàäîâ (êåðàìîãðàíèò, êðàñïàí) .......................................... äîãîâîð ...................................... Tåõïðîìñòðîé ....... 243-1679, 291-7807, 291-7808 Ñèñòåìû ôàñàäîâ øòóêàòóðíûõ Baumit ..................................................................................................... äèëåð ........................................ Ôîáèëä ÎÎÎ ....... 22-30022, 22-300-33, 2921331 Ñèñòåìû ôàñàäîâ øòóêàòóðíûõ Ceresit ..................................................................................................... äèëåð ........................................ Ôîáèëä ÎÎÎ ....... 22-30022, 22-300-33, 2921332 Óòåïëèòåëè áàçàëüòîâûå, ïåíîïëàñòîâûå äëÿ íàðóæíûõ ñòåí. Ìîíòàæ ........................................... íèçêèå ................................. Çàãîðîäíûé Äîì ........ 266-12-87, www.zagorod102.ru Ôàñàäû âåíòèëèðóåìûå (àëþêîáîíä, êåðàìîãðàíèò). Ïðîèç-âî,ìîíòàæ .................................................................. ÀëþÌàñòåð, www.alumaster.ru ............. 2727330,2752550, 2516928 Ôàñàäû âåíòèëèðóåìûå íàâåñíûå ìåòàëëè÷åñêèå(êàññåòû, ïàíåëè, ñàéäèíã) ........ êâ. ì ........ îò 273 ð ........................ Ìèð ôàñàäà è êðîâëè .............. 292-32-71, 8-927-9636090

Ìåòàëëîèçäåëèÿ Åìêîñòè ìåòàëëè÷åñêèå. Èçãîòîâëåíèå ........................................................................................................................................................... Ãàðàíò ÎÎÎ ....................... 239-10-99, 274-72-41 Çàáîðû. Èçãîòîâëåíèå ......................................................................................................................................................................................... Ãàðàíò ÎÎÎ ....................... 239-10-99, 274-72-41 Èçäåëèÿ èç ñòàëè íåðæàâåþùèå. www.nurufa.com ............................................................................................................................. Áàøñòðîéíóð ÎÎÎ ....................... 272-08-08, 292-38-66 Ëåíòû êîëþ÷èå àðìèðîâàííûå ............................................................................................................... äîãîâîð ............................................. Åãîçà ÎÎÎ ..... 2748376,2924655, 89174118568 Ìåòàëëîèçäåëèÿ ......................................................................................................................................................................................... Êóçíèöà Äèàìàêñ ................................ 8-906-108-27-70 Ìåòàëëîêîíñòðóêöèè íåñòàíäàðòíûå èç íåðæàâåþùåé ñòàëè ................................................................................................. Óðàëìîíòàæñòðîé ÎÎÎ ........ 8-9033505040, www.ural-ms.ru Îãðàæäåíèÿ äëÿ ïàíäóñîâ .................................................................................................................................................................................... Íàòàí ÎÎÎ ...... 8-917-3730337, 8-963-8906950 Îãðàæäåíèÿ êîëþ÷èå ïëîñêèå ëåíòî÷íûå Åãîçà .................................................................................. äîãîâîð ............................................. Åãîçà ÎÎÎ ..... 2748376,2924655, 89174118568

Îãðàæäåíèÿ ëåñòíè÷íûå èç àëþìèíèÿ ......................................................................................................................................... Óðàëìîíòàæñòðîé ÎÎÎ ........ 8-9033505040, www.ural-ms.ru Îãðàæäåíèÿ ëåñòíè÷íûå èç íåðæàâåþùåé ñòàëè ...................................................................................................................... Óðàëìîíòàæñòðîé ÎÎÎ ........ 8-9033505040, www.ural-ms.ru Ïðîâîëîêà ÂÐ-1 ÃÎÑT 6727-80 d 4 ìì, 5 ìì, 3 ìì (ïðîèç-âî ÌÌÊ-Ìåòèç) ...................... ò ........... íèçêèå ........................... Ìåòèçíûé Äâîð ÇÀÎ ............................................ 229-59-27 Ïðîâîëîêà ÂÐ-1 ä.4 ìì ÃÎÑT 6727-80 .................................................................................... êã ....... îò 26,5 ð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Ïðîâîëîêà âûñîêîïðî÷íàÿ äëÿ àðìèðîâàíèÿ ÆÁÊ ................................................................................................................................. ÓðàëÏðîìÑòàëü ........... 295-94-35, 8-917-751-23-65 Ïðîâîëîêà âÿçàëüíàÿ 1,2-6,0 TÎ× ÃÎÑT 3282-74, TÍÑ (ïðîèç-âî ÌÌÊ-Ìåòèç) ........................................................................ Ìåòèçíûé Äâîð ÇÀÎ ............................................ 229-59-27


¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Ìåòàëëîèçäåëèÿ 33

Ïðîâîëîêà ÃÎÑT 3282 TÎ× 1,2-6,0 ìì ..................................................................................................................................................... ÑòàëüÏðîì ÎÎÎ ........... 8-909-349-71-17, 229-42-07 Ïðîâîëîêà ÃÎÑT 3282-74 (TÎ×, TÍÑ, TÎÖ, TÍÖ) ..................................................................................................................................... ÓðàëÏðîìÑòàëü ........... 295-94-35, 8-917-751-23-65 Ïðîâîëîêà ÃÎÑT 3282-74 TÎ× ä. 1,2ìì ................................................................................. êã .......... îò 43 ð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Ïðîâîëîêà ÃÎÑT 3282-74 TÎ× ä. 2,0ìì .................................................................................. êã .......... îò 40 ð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Ïðîâîëîêà ÃÎÑT 3282-74 TÎ× ä. 4,0ìì .................................................................................. êã .......... îò 38 ð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Ïðîâîëîêà ÃÎÑT 3282-74 TÎ× ä. 6,0ìì .................................................................................. êã ....... îò 35,5 ð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Ïðîâîëîêà ÃÎÑT 6727-80 ÂÐ-1 d 3, 4, 5 ................................................................................................................................................... ÓðàëÏðîìÑòàëü ........... 295-94-35, 8-917-751-23-65 Ïðîâîëîêà êîëþ÷àÿ ÀÑÊË îöèíêîâàííàÿ, TÎ×. Ñåðòèô. ïðîèçâîäèòåëü ........................................................................................... ÑòàëüÏðîì ÎÎÎ ....................... 292-62-04, 229-42-07 Ïðîâîëîêà êîëþ÷àÿ ÃÎÑT 285-69 d 2,3-2,8 ìì (ïðîèçâîäñòâî ÌÌÊ-Ìåòèç) ............................................................................. Ìåòèçíûé Äâîð ÇÀÎ ............................................ 229-59-27 Ïðîâîëîêà êîëþ÷àÿ ÃÎÑT 285-69 îö. ...................................................................................... êã .......... îò 56 ð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Ïðîâîëîêà êîëþ÷àÿ ÃÎÑT 285-69; ÀÑÊË ................................................................................................................................................... ÓðàëÏðîìÑòàëü ........... 295-94-35, 8-917-751-23-65 Ïðîâîëîêà êîëþ÷àÿ Åãîçà d 400, 500, 600, 750, 900, 1700 ìì (ã. Ìèàññ) ..................................... äîãîâîð ............................................. Åãîçà ÎÎÎ ..... 2748376,2924655, 89174118568 Ïðîâîëîêà êîëþ÷àÿ Åãîçà. Èçãîòîâëåíèå è ìîíòàæ. Çàïàòåíòîâàííûé òîâàð .............................. äîãîâîð ............................................. Åãîçà ÎÎÎ ..... 2748376,2924655, 89174118568 Ïðîâîëîêà êîëþ÷àÿ îäíîîñíîâíàÿ (îñâåòëåííàÿ è îöèíêîâàííàÿ),ÃÎÑT285-69 ......................... äîãîâîð ............................................. Åãîçà ÎÎÎ ..... 2748376,2924655, 89174118568 Ïðîâîëîêà íåðæàâåþùàÿ ñâàðî÷íàÿ, 12õ18í10ò è äð. ........................................................ êã ........ îò 290 ð ................. Áàøñòðîéäåòàëü ÓÏÊ ÇÀÎ .......... 267-77-33(66), 238-54-33(22) Ïðîâîëîêà îáùåãî íàçíà÷åíèÿ ÃÎÑT 3282-74 .............................................................................................................................................. Ëåãèîí ÎÎÎ ....... 244-7382, 244-7396, 244-8402 Ïðîâîëîêà ïðóæèííàÿ ÃÎÑT9389-70 ............................................................................................................................................................... Ëåãèîí ÎÎÎ ....... 244-7382, 244-7396, 244-8402 Ïðîâîëîêà ñâàðî÷íàÿ ÃÎÑT 2246-70 îìåäíåííàÿ, áåç ïîêðûòèÿ ....................................................................................................... ÓðàëÏðîìÑòàëü ........... 295-94-35, 8-917-751-23-65 Ïðîâîëîêà ñâàðî÷íàÿ îìåäíåííàÿ ÑÂ08Ã2Ñ â àññîðòèìåíòå ................................................................................................................... Ëåãèîí ÎÎÎ ....... 244-7382, 244-7396, 244-8402 Ïðîâîëîêà ñâàðî÷íàÿ ñò.08Ã2Ñ, 08ÃÀ, 08À, d 0,8-5 ìì (ìîòêè, êàññåòû) .......................... ò ........ äîãîâîð ................. Áàøñòðîéäåòàëü ÓÏÊ ÇÀÎ .......... 267-77-33(66), 238-54-33(22)

Ïðîâîëîêà ñâàðî÷íàÿ, d 0,8-6 (êàññåòû, ìîòêè) ........................................................................................................................................... Ëåãèîí ÎÎÎ ....... 244-7382, 244-7396, 244-8402 Ïðîâîëîêà TÍÑ, TÎ× ÃÎÑT 3282-74 âÿçàëüí., ãâîçäèëüí., îöèíê. d1,2-6 ìì .................... ò ........... íèçêèå ........................... Ìåòèçíûé Äâîð ÇÀÎ ............................................ 229-59-27 Ïðîâîëîêà TÎ× ÃÎÑT 3282-74 âÿçàëüíàÿ, d 1,2-6 ìì ............................................................ ò ........ äîãîâîð ................. Áàøñòðîéäåòàëü ÓÏÊ ÇÀÎ .......... 267-77-33(66), 238-54-33(22) Ïðîâîëîêà ýëåêòðîäíàÿ, ïðóæèííàÿ, íåðæàâåþùàÿ. Äîñòàâêà ....................................................................................................................... ÝÐÀ ÎÎÎ ....................... 292-35-69, 292-35-70 Ïðóæèíû ñæàòèÿ, ðàñòÿæåíèÿ, êðó÷åíèÿ .................................................................................................................................................. ÓðàëÏðîìÑòàëü ........... 295-94-35, 8-917-751-23-65 Ðåøåòêè ìåòàëëè÷åñêèå. Èçãîòîâëåíèå ........................................................................................................................................................... Ãàðàíò ÎÎÎ ....................... 239-10-99, 274-72-41 Ñâàè âèíòîâûå â íàëè÷èè è ïîä çàêàç. Êðåäèòû (ÁÊ Ïàðòíåð) ................................................................................... ÔÓÍÄÝÊÑ ÎÎÎ, www.fundex.su ....................... 298-68-98, 298-64-98 Ñåòêà äëÿ ïðîñåèâàíèÿ ïåñêà, 5,0õ1,2 êâ.ì ....................................................................... êâ.ì ............. 290 ð ................. Áàøñòðîéäåòàëü ÓÏÊ ÇÀÎ .......... 267-77-33(66), 238-54-33(22) Ñåòêà äîðîæíàÿ3000õ150 (ÿ÷.50õ50,100,150,200)ä.5/4 ÂÐ-1.Êà÷-âî ñâàðêè ................................. äîãîâîð .......................................... Âîñòîê ÎÎÎ .................................. (347) 266-06-45 Ñåòêà êëàäî÷íàÿ (àðìàòóðíàÿ) .................................................................................................................................................................... ÓðàëÏðîìÑòàëü ........... 295-94-35, 8-917-751-23-65 Ñåòêà êëàäî÷íàÿ 1000õ2000 (ÿ÷. 50; 100; 150; 200), ÂÐ-1 ................................................................. äîãîâîð ......... Óôà-Ìåòàëëîêîíñòðóêöèè ÎÎÎ ...... 8-937-1522020, 8-937-1533030 Ñåòêà êëàäî÷íàÿ 100õ100, 150õ150, 200õ200 3,0õ1,45(äîñò.ïî ãîð.áåñïë) ................. êâ. ì ........ îò 135 ð .......................................... ÌÀÃÌÊ ÎÎÎ ........... 243-27-11, 8-927-230-57-09 Ñåòêà êëàäî÷íàÿ 100õ100, 200õ200 6,3õ1,8 (äîñòàâêà ïî ãîðîäó áåñïë.) .................... êâ. ì ........ îò 135 ð .......................................... ÌÀÃÌÊ ÎÎÎ ........... 243-27-11, 8-927-230-57-09 Ñåòêà êëàäî÷íàÿ 2000õ1000(ÿ÷.50õ50,100,150,200)ä.4 ÂÐ-1.Êà÷-âî ñâàðêè .................................. äîãîâîð .......................................... Âîñòîê ÎÎÎ .................................. (347) 266-06-45 Ñåòêà êëàäî÷íàÿ 2000õ1000õ50 (100, 150, 200). Ãàðàíòèÿ êà÷-âà ñâàðêè ...................................... äîãîâîð ....................................... Êàðëèíè ÎÎÎ ...... 8-927-3521891, 8-927-3527508 Ñåòêà êëàäî÷íàÿ 2000õ120; 180; 200 (ÿ÷. 50; 100), ÂÐ-1 ................................................................... äîãîâîð ......... Óôà-Ìåòàëëîêîíñòðóêöèè ÎÎÎ ...... 8-937-1522020, 8-937-1533030 Ñåòêà êëàäî÷íàÿ 2000õ120õ50 (100). Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà ñâàðêè ..................................................... äîãîâîð ....................................... Êàðëèíè ÎÎÎ ...... 8-927-3521891, 8-927-3527508 Ñåòêà êëàäî÷íàÿ 2000õ180õ50 (100). Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà ñâàðêè ..................................................... äîãîâîð ....................................... Êàðëèíè ÎÎÎ ...... 8-927-3521891, 8-927-3527508 Ñåòêà êëàäî÷íàÿ 2000õ250õ50 (100). Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà ñâàðêè ..................................................... äîãîâîð ....................................... Êàðëèíè ÎÎÎ ...... 8-927-3521891, 8-927-3527508 Ñåòêà êëàäî÷íàÿ 2000õ380 (ÿ÷.50õ50,100õ100) ä.4ìì, ÂÐ-1.Êà÷-âî ñâàðêè ................................... äîãîâîð .......................................... Âîñòîê ÎÎÎ .................................. (347) 266-06-45

Ñåòêà êëàäî÷íàÿ 2000õ380; 400 (ÿ÷. 50; 100), ÂÐ-1 ............................................................................ äîãîâîð ......... Óôà-Ìåòàëëîêîíñòðóêöèè ÎÎÎ ...... 8-937-1522020, 8-937-1533030 Ñåòêà êëàäî÷íàÿ 2000õ380õ50 (100, 150, 200). Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà ñâàðêè .................................... äîãîâîð ....................................... Êàðëèíè ÎÎÎ ...... 8-927-3521891, 8-927-3527508 Ñåòêà êëàäî÷íàÿ 2000õ510 (ÿ÷.50õ50,100õ100) ä.4ìì, ÂÐ-1.Êà÷-âî ñâàðêè ................................... äîãîâîð .......................................... Âîñòîê ÎÎÎ .................................. (347) 266-06-45 Ñåòêà êëàäî÷íàÿ 2000õ510; 550 (ÿ÷. 50; 100; 150), ÂÐ-1 ................................................................... äîãîâîð ......... Óôà-Ìåòàëëîêîíñòðóêöèè ÎÎÎ ...... 8-937-1522020, 8-937-1533030 Ñåòêà êëàäî÷íàÿ 2000õ510õ50 (100, 150, 200). Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà ñâàðêè .................................... äîãîâîð ....................................... Êàðëèíè ÎÎÎ ...... 8-927-3521891, 8-927-3527508 Ñåòêà êëàäî÷íàÿ 2000õ640 (ÿ÷.50õ50,100õ100) ä.4ìì, ÂÐ-1.Êà÷-âî ñâàðêè ................................... äîãîâîð .......................................... Âîñòîê ÎÎÎ .................................. (347) 266-06-45 Ñåòêà êëàäî÷íàÿ 2000õ640õ50 (100, 150, 200). Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà ñâàðêè .................................... äîãîâîð ....................................... Êàðëèíè ÎÎÎ ...... 8-927-3521891, 8-927-3527508 Ñåòêà êëàäî÷íàÿ 250; 300õ2000 (ÿ÷. 50; 100), ÂÐ-1 ............................................................................ äîãîâîð ......... Óôà-Ìåòàëëîêîíñòðóêöèè ÎÎÎ ...... 8-937-1522020, 8-937-1533030 Ñåòêà êëàäî÷íàÿ 3000õ1000õ50 (100, 150, 200, 250).Ãàðàíòèÿ êà÷.ñâàðêè .................................... äîãîâîð ....................................... Êàðëèíè ÎÎÎ ...... 8-927-3521891, 8-927-3527508 Ñåòêà êëàäî÷íàÿ 380; 400õ2000 (ÿ÷. 50; 100), ÂÐ-1 ............................................................................ äîãîâîð ......... Óôà-Ìåòàëëîêîíñòðóêöèè ÎÎÎ ...... 8-937-1522020, 8-937-1533030 Ñåòêà êëàäî÷íàÿ 50õ50 ëþáûõ ðàçìåðîâ (äîñòàâêà ïî ãîðîäó áåñïëàòíî) ................. êâ. ì ........ îò 125 ð .......................................... ÌÀÃÌÊ ÎÎÎ ........... 243-27-11, 8-927-230-57-09 Ñåòêà êëàäî÷íàÿ 50õ50, 100õ100, âñå ðàçìåðû, îò ïðîèçâ., ã. Óôà ............................................................................................... Êàïèòàë ïëþñ ÎÎÎ ...... 8-917-4334558, 8-987-5956130 Ñåòêà êëàäî÷íàÿ 50õ50; 100õ100 (îïò/ðîçíèöà) .................................................................................. äîãîâîð ................................. ÑòðîéÑâÿçü ÏÌÏ ................................ 8-903-311-90-72 Ñåòêà êëàäî÷íàÿ 510; 550õ2000 (ÿ÷. 50; 100; 150), ÂÐ-1 ................................................................... äîãîâîð ......... Óôà-Ìåòàëëîêîíñòðóêöèè ÎÎÎ ...... 8-937-1522020, 8-937-1533030 Ñåòêà êëàäî÷íàÿ 640; 600; 800õ2000 (ÿ÷. 50; 100; 150), ÂÐ-1 ........................................................... äîãîâîð ......... Óôà-Ìåòàëëîêîíñòðóêöèè ÎÎÎ ...... 8-937-1522020, 8-937-1533030 Ñåòêà êëàäî÷íàÿ â àññîðòèìåíòå îò ïðîèçâîäèòåëÿ, ã. Óôà ........................................................................................................... Êàïèòàë ïëþñ ÎÎÎ ...... 8-917-4334558, 8-987-5956130 Ñåòêà êëàäî÷íàÿ â àññîðòèìåíòå îò ïðîèçâîäèòåëÿ ......................................................................................................................... Êàïèòàë ïëþñ ÎÎÎ ...... 8-917-4334558, 8-917-0409088 Ñåòêà êëàäî÷íàÿ â àññîðòèìåíòå îò ïðîèçâîäèòåëÿ ........................................................... øò ........... íèçêèå ............................ ÓôàÑòðîéÑíàá ÎÎÎ ........... 8-927-30-31-716, 246-12-95 Ñåòêà êëàäî÷íàÿ ÂÐ-1 d 4 0,38õ2000 (ÿ÷. 50,100, 150) ........................................................... ò ........ äîãîâîð ............................. ÁàøÌåòÑòðîé ÎÎÎ ....................... 256-18-02, 256-18-05 Ñåòêà êëàäî÷íàÿ ÂÐ-1 d 4 0,51õ2000 (ÿ÷. 50,100, 150) ........................................................... ò ........ äîãîâîð ............................. ÁàøÌåòÑòðîé ÎÎÎ ....................... 256-18-02, 256-18-05


Ìåòàëëîèçäåëèÿ 34

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Ñåòêà êëàäî÷íàÿ ÂÐ-1 d 4 0,64õ2000 (ÿ÷. 50,100, 150) ........................................................... ò ........ äîãîâîð ............................. ÁàøÌåòÑòðîé ÎÎÎ ....................... 256-18-02, 256-18-05 Ñåòêà êëàäî÷íàÿ ÂÐ-1 d 4 1õ2000 (ÿ÷. 100, 150) ..................................................................... ò ........ äîãîâîð ............................. ÁàøÌåòÑòðîé ÎÎÎ ....................... 256-18-02, 256-18-05 Ñåòêà êëàäî÷íàÿ ÂÐ-1 d 4ìì. Äîñòàâêà ................................................................................................ äîãîâîð ................................. ÑòðîéÑâÿçü ÏÌÏ ................................ 8-903-311-90-72 Ñåòêà êëàäî÷íàÿ âñåõ ðàçìåðîâ è ïîä çàêàç. Âûñîêîå êà÷åñòâî ñâàðêè ....................................... äîãîâîð ......... Óôà-Ìåòàëëîêîíñòðóêöèè ÎÎÎ ...... 8-937-1522020, 8-937-1533030 Ñåòêà êëàäî÷íàÿ äëÿ ïàíöèðíûõ êðîâàòåé. Âûñîêîå êà÷åñòâî ñâàðêè ........................................... äîãîâîð ......... Óôà-Ìåòàëëîêîíñòðóêöèè ÎÎÎ ...... 8-937-1522020, 8-937-1533030 Ñåòêà êëàäî÷íàÿ äëÿ ïð-âà ïàíöèðíûõ êðîâàòåé. Ãàðàíò. êà÷åñòâà ñâàðêè ................................. äîãîâîð ....................................... Êàðëèíè ÎÎÎ ...... 8-927-3521891, 8-927-3527508 Ñåòêà êëàäî÷íàÿ äëÿ ïðîèçâîäñòâà æ/á êîëåö. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà ñâàðêè ................................... äîãîâîð ....................................... Êàðëèíè ÎÎÎ ...... 8-927-3521891, 8-927-3527508 Ñåòêà êëàäî÷íàÿ èç ÂÐ-1 ô 4 2000õ510ìì (ÿ÷.100õ100 ìì) .................................................. ò .... îò 30000 ð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Ñåòêà êëàäî÷íàÿ èç ÂÐ-1 ô 4 2000õ510ìì (ÿ÷.50õ50 ìì) ...................................................... ò .... îò 30000 ð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Ñåòêà êëàäî÷íàÿ ëþáûõ ðàçìåðîâ ......................................................................................................................................................... Êàïèòàë ïëþñ ÎÎÎ ...... 8-917-4334558, 8-917-0409088 Ñåòêà êëàäî÷íàÿ ëþáûõ ðàçìåðîâ ......................................................................................................................................................... Êàïèòàë ïëþñ ÎÎÎ ...... 8-917-4334558, 8-917-0409088 Ñåòêà êëàäî÷íàÿ ïî ðàçìåðàì çàêàç÷èêà .............................................................................................. äîãîâîð ................................. ÑòðîéÑâÿçü ÏÌÏ ................................ 8-903-311-90-72 Ñåòêà êëàäî÷íàÿ, ÿ÷. 50, 100, 150, 200 îò ïðîèçâîäèòåëÿ, ã. Óôà .................................................................................................. Êàïèòàë ïëþñ ÎÎÎ ...... 8-917-4334558, 8-987-5956130 Ñåòêà êëàäî÷íàÿ, ÿ÷. 50, 100, 150, 200 îò ïðîèçâîäèòåëÿ, ã. Óôà .................................................................................................. Êàïèòàë ïëþñ ÎÎÎ ...... 8-917-4334558, 8-987-5956130 Ñåòêà êëàäî÷íàÿ, ÿ÷åéêà 100õ100 ........................................................................................ êâ.ì .......... îò 61 ð ......... Óôàñòðîéêîíñòðóêöèÿ ÑÊ ÎÎÎ ........... 274-87-72, 8-917-41-80-100 Ñåòêà êëàäî÷íàÿ, ÿ÷åéêà 150õ150 ........................................................................................ êâ.ì .......... îò 47 ð ......... Óôàñòðîéêîíñòðóêöèÿ ÑÊ ÎÎÎ ........... 274-87-72, 8-917-41-80-100 Ñåòêà êëàäî÷íàÿ, ÿ÷åéêà 200õ200 ........................................................................................ êâ.ì .......... îò 38 ð ......... Óôàñòðîéêîíñòðóêöèÿ ÑÊ ÎÎÎ ........... 274-87-72, 8-917-41-80-100 Ñåòêà êëàäî÷íàÿ, ÿ÷åéêà 50, 100, 150 (ì/ó ìîñòàìè Ãàñòåëëî-Øàêøà) ............................................ íèçêèå .................................. Êóëóåâà Å.Í. ÈÏ ......... 8-961-360-55-04, 2-74-24-41 Ñåòêà êëàäî÷íàÿ, ÿ÷åéêà 50õ50 ............................................................................................. êâ.ì .......... îò 99 ð ......... Óôàñòðîéêîíñòðóêöèÿ ÑÊ ÎÎÎ ........... 274-87-72, 8-917-41-80-100 Ñåòêà êëàäî÷íàÿ ....................................................................................................................................................................................... Áàøëåññòðîé ÎÎÎ ........... 8-901-442-88-36, 298-20-77 Ñåòêà êëàäî÷íàÿ ........................................................................................................................................... íèçêèå ......................................... Ãàëèìîâ ÈÏ ........... 266-61-40, 8-927-335-53-38

Ñåòêà êëàäî÷íàÿ ........................................................................................................................................... íèçêèå ............................................ Ïåãàñ ÎÎÎ ....... 291-9610, 294-5161, 274-6580 Ñåòêà êëàäî÷íàÿ .......................................................................................................................................... îò 50 ð ............................ Õàáèáóëëèí È.Ç. ÈÏ ........... 294-70-70, 8-919-600-00-86 Ñåòêà íåðæàâåþùàÿ â àññîðòèìåíòå .................................................................................. êâ.ì ...... îò 1200 ð ................. Áàøñòðîéäåòàëü ÓÏÊ ÇÀÎ .......... 267-77-33(66), 238-54-33(22) Ñåòêà îöèíêîâàííàÿ,ðàçì.äî3000õ2500(ÿ÷.50õ50)ä.5ìì Ö-1 äëÿ îãðàæäåíèé ............................. äîãîâîð .......................................... Âîñòîê ÎÎÎ .................................. (347) 266-06-45 Ñåòêà ñâÿçåâàÿ .............................................................................................................................. ò ........ äîãîâîð ......... Óôàñòðîéêîíñòðóêöèÿ ÑÊ ÎÎÎ ........... 274-87-72, 8-917-41-80-100 Ñåòêà øòóêàòóðíàÿ öåëüíîïðîñå÷íàÿ ........................................................................................................ äèëåð ....................... Tåïëûé äîì ïëþñ ÎÎÎ ....... (347)266-64-28, 8-9613603106 Ñåòêà øòóêàòóðíàÿ ÖÏÂÑ îöèíêîâàííàÿ, ïðîèçâîäñòâî ã. Óôà ...................................................................................................... Êàïèòàë ïëþñ ÎÎÎ ...... 8-917-4334558, 8-987-5956130 Ñåòêà-ðàáèöà îöèíêîâàííàÿ, ïîëèìåðíàÿ, ÷åðíàÿ ................................................................................................................................ ÓðàëÏðîìÑòàëü ........... 295-94-35, 8-917-751-23-65 Ñåòêà-ðàáèöà îöèíêîâàííàÿ, ÿ÷. 20õ20, 35õ35, 45õ45 ....................................................................... äîãîâîð ............................. ÁàøÌåòÑòðîé ÎÎÎ ....................... 256-18-02, 256-18-05 Ñåòêà-ðàáèöà îöèíêîâàííàÿ, ÿ÷. 50õ50, 60õ60, 70õ70 ................................................... ðóëîí ........ îò 440 ð ............................. ÁàøÌåòÑòðîé ÎÎÎ ....................... 256-18-02, 256-18-05 Ñåòêà-ðàáèöà ñ ÏÂÕ-ïîêðûòèåì ñèíÿÿ, çåëåíàÿ ............................................................ ðóëîí ........... 1900 ð ............................. ÁàøÌåòÑòðîé ÎÎÎ ....................... 256-18-02, 256-18-05 Ñåòêà-ðàáèöà ñ ïîëèìåðíûì ïîêðûòèåì. Ñåðòèô. ïðîèçâîäèòåëü .................................................................................................... ÑòàëüÏðîì ÎÎÎ ........... 8-901-44-28-662, 229-42-07 Ñåòêà-ðàáèöà ñâåòëàÿ îöèíêîâàííàÿ ...................................................................................................................................................... ÑòàëüÏðîì ÎÎÎ ........... 8-901-44-28-662, 229-42-07 Ñåòêà-ðàáèöà ñòàëüíàÿ, 10õ10 ìì; 20õ20 ìì .................................................................. ðóëîí .. 1600/1300ð ............................. ÁàøÌåòÑòðîé ÎÎÎ ....................... 256-18-02, 256-18-05 Ñåòêà-ðàáèöà ñòàëüíàÿ, îöèíê. â àññîðò-òå (ì/ó ìîñòàìè Ãàñòåëëî-Øàêøà) ................................ íèçêèå .................................. Êóëóåâà Å.Í. ÈÏ ......... 8-961-360-55-04, 2-74-24-41 Ñåòêà-ðàáèöà ñòàëüíàÿ, ÿ÷. 35õ35,45õ45,50õ50,60õ60,70õ70 ....................................... ðóëîí ........ îò 440 ð ............................. ÁàøÌåòÑòðîé ÎÎÎ ....................... 256-18-02, 256-18-05 Ñåòêà-ðàáèöà, 50õ50, èç ïðîâîëîêè 1,8 ìì ............................................................................................ íèçêèå ............................................................................ 275-49-49, 8-927-23-07-920 Ñåòêà-ðàáèöà ............................................................................................................................................................................................ Áàøëåññòðîé ÎÎÎ ........... 8-901-442-88-36, 298-20-77 Ñåòêà-ðàáèöà ................................................................................................................................................ íèçêèå ............................... Áàøêîìïëåêòñíàá ....................... 238-04-72, 238-59-90 Ñåòêà-ðàáèöà ................................................................................................................................................ íèçêèå ................. Îðèîí-Ïðîôèëü TÏÔ ÎÎÎ ....... 246-0355, 274-2956, 274-5731 Ñåòêà-ðàáèöà ................................................................................................................................................ íèçêèå ............................................ Ïåãàñ ÎÎÎ ....... 291-9610, 294-5161, 274-6580 Ñåòêà-ðàáèöà ......................................................................................................................... ðóëîí ........... íèçêèå ................. Áàøñòðîéäåòàëü ÓÏÊ ÇÀÎ .......... 267-77-33(66), 238-54-33(22)

Êîâàíûå èçäåëèÿ Èçäåëèÿ äëÿ ëàíäøàôòà è äèçàéíà: ñêàìåéêè, áåñåäêè, ïåðãîëû .................................................. äîãîâîð ....................................... Ðåìåñëî ÎÎÎ ........ (347) 274-09-97, 89173460465 Èçäåëèÿ êîâàíûå ëþáîé ñëîæíîñòè. Ïðîèçâîäñòâî .................................................................................................................................. Ïðîôèëü ÎÎÎ ....................... 240-22-88, 260-66-99 Èçäåëèÿ êîâàíûå ðèòóàëüíûå: îãðàäû, êðåñòû, ñêàìåéêè, ñòîëèêè ................................................ äîãîâîð ....................................... Ðåìåñëî ÎÎÎ ........ (347) 274-09-97, 89173460465 Èçäåëèÿ êîâàíûå: âîðîòà, îãðàæäåíèÿ, ðåøåòêè, êàëèòêè ............................................................... äîãîâîð ....................................... Ðåìåñëî ÎÎÎ ........ (347) 274-09-97, 89173460465 Èçäåëèÿ êîâàíûå: êîçûðüêè, ïåðèëà, ëåñòíèöû, îãðàäû ................................................................... äîãîâîð ....................................... Ðåìåñëî ÎÎÎ ........ (347) 274-09-97, 89173460465 Èçäåëèÿ êîâàíûå: ðåøåòêè, âîðîòà, çàáîðû ......................................................................................................................................... Êóçíèöà Äèàìàêñ ................................ 8-906-108-27-70 Èçäåëèÿ êîâàíûå. www.nurufa.com ........................................................................................................................................................ Áàøñòðîéíóð ÎÎÎ ....................... 272-08-08, 292-38-66 Ñåêöèè çàáîðíûå êîâàíûå, èç ïðîôíàñòèëà ......................................................................................................................................... Êóçíèöà Äèàìàêñ ................................ 8-906-108-27-70

Ìåòàëëîêîíñòðóêöèè Àâòîíàâåñû Äîáðûíÿ .......................................................................................................................................................... Íåôòåêàìñêèé ìåõàíè÷. çàâîä .............................. 8 (347) 29-29-211 Áåñåäêè ìåòàëëè÷åñêèå êîâàíûå ........................................................................................................... äîãîâîð ....................................... Ðåìåñëî ÎÎÎ ........ (347) 274-09-97, 89173460465 Áåñåäêè .................................................................................................................................................................................. Íåôòåêàìñêèé ìåõàíè÷. çàâîä .............................. 8 (347) 29-29-211 Áûòîâêè (áëîê-ìîäóëè) â íàëè÷èè è ïîä çàêàç ..................................................................................... äîãîâîð ................................... www.talantlivo.ru .............................. 8 (917) 23-20-280

Ãðóïïû âõîäíûå (êîçûðüêè, ëåñòíè÷íûå îãðàæäåíèÿ, ïîðó÷íè, ïåðèëà) ........................................ äîãîâîð ....................................... Ðåìåñëî ÎÎÎ ........ (347) 274-09-97, 89173460465 Ãðóïïû âõîäíûå, êîçûðüêè, íàâåñû ........................................................................................................ äîãîâîð .......................... ÐÑÓ-Õèìçàùèòà ÎÎÎ .................................. 8-917-3442-100 Êîçûðüêè äëÿ âõîäíûõ ãðóïï èç íåðæàâåþùåé ñòàëè ............................................................................................................... Óðàëìîíòàæñòðîé ÎÎÎ ........ 8-9033505040, www.ural-ms.ru Êîçûðüêè äëÿ âõîäíûõ ãðóïï èç ÷åðíîãî ìåòàëëà ..................................................................................................................... Óðàëìîíòàæñòðîé ÎÎÎ ........ 8-9033505040, www.ural-ms.ru


Ìåòàëëîêîíñòðóêöèè 35

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Êîìïëåêñû îñòàíîâî÷íûå .................................................................................................................................................................................. Ãðîìåð ÎÎÎ ....... 8-987-5994850, 8-9174087000 Ìåòàëëîêîíñòðóêöèè è îãðàæäåíèÿ íåñòàíäàðòíûå ïîä çàêàç ...................................................................................................................... Íàòàí ÎÎÎ ...... 8-917-3730337, 8-963-8906950 Ìåòàëëîêîíñòðóêöèè ëþáîé ñëîæíîñòè .................................................................................................................................................... ÓðàëÏðîìÑòàëü ........... 295-94-35, 8-917-751-23-65 Ìåòàëëîêîíñòðóêöèè ëþáûå ....................................................................................................................................................................... ÑòàëüÏðîì ÎÎÎ ....................... 299-62-06, 292-62-04 Îãðàæäåíèÿ èç íåðæ.ñòàëè ñ äåðåâÿííûì ïîðó÷íåì ...................................................................................................................................... Íàòàí ÎÎÎ ...... 8-917-3730337, 8-963-8906950 Îãðàæäåíèÿ ïàíåëüíûå Tîïàç ................................................................................................................ äîãîâîð ............................................. Åãîçà ÎÎÎ ..... 2748376,2924655, 89174118568 Ñâàè âèíòîâûå â íàëè÷èè è ïîä çàêàç. Êðåäèòû (ÁÊ Ïàðòíåð) ................................................................................... ÔÓÍÄÝÊÑ ÎÎÎ, www.fundex.su ....................... 298-68-98, 298-64-98 Ñåòêè êëàäî÷íûå â àññîðòèìåíòå. Äîñòàâêà ïî çâîíêó .................................................................................................................. Ñòðîéèíâåñòãàðàíò ..... 2466211,2667267, 89018138134

Ìåòàëëîïðîêàò. Tðóáû Àðìàòóðà Àðìàòóðà Àðìàòóðà Àðìàòóðà Àðìàòóðà

10 ìì ñò.35 ÃÑ, 11,7 ì ............................................................................................... ò ......... 28500 ð 10-32 ìì, ì/ä, í/ä ...................................................................................................... ò ........ äîãîâîð 12-32 ìì ñò.35 ÃÑ, 11,7 ì .......................................................................................... ò ......... 29500 ð 8 ìì ñò.35 ÃÑ, áóíò ..................................................................................................... ò ......... 29500 ð 8-40 ìì À500Ñ, ñò.35ÃÑ, 25ÃÑ, Â500Ñ, ì/ä, í/ä .................................................. ò ........ äîãîâîð

....................................... Ñòðîéòåõñíàá ............. 253-98-70 ìíîãîêàíàëüíûé ............................ ÓôàÑòðîéÑíàá ÎÎÎ ........... 8-927-30-31-716, 246-12-95 ....................................... Ñòðîéòåõñíàá ............. 253-98-70 ìíîãîêàíàëüíûé ....................................... Ñòðîéòåõñíàá ............. 253-98-70 ìíîãîêàíàëüíûé ............................ Ìå÷åë-Ñåðâèñ ÎÎÎ ....... 292-1074, 292-1075, 292-1076

Àðìàòóðà d 10, 12, 14 (ì/ó ìîñòàìè Ãàñòåëëî-Øàêøà) ........................................................................ íèçêèå .................................. Êóëóåâà Å.Í. ÈÏ ......... 8-961-360-55-04, 2-74-24-41 Àðìàòóðà d 10, 12, 14, 16 ñò. À500 ....................................................................................................................................................... Ìåòàëëèíâåñò-Óôà ....... 292-5970, 292-5971, 292-5972 Àðìàòóðà d 10, 12 ..................................................................................................................................................................................... Áàøëåññòðîé ÎÎÎ ................................ 8-917-34-71-511 Àðìàòóðà d 6,5-40 ìì ............................................................................................................................................................................. Ìåòàëëèíâåñò-Óôà ....... 292-5970, 292-5971, 292-5972 Àðìàòóðà d 8-12 ìì ....................................................................................................................................................................................... ÓðàëÏðîìÑòàëü ........... 295-94-35, 8-917-751-23-65 Àðìàòóðà d 8-16ìì (íàë, á/íàë) .............................................................................................................................................................. Ñèðàçåòäèíîâ ÈÏ ................................ 8-919-61-222-51

Àðìàòóðà d 8-20 ìì ...................................................................................................................................... íèçêèå ............................ Õàáèáóëëèí È.Ç. ÈÏ ........... 294-70-70, 8-919-600-00-86 Àðìàòóðà À- I, À- III d 6,5-32 ìì ................................................................................................. ò ........ äîãîâîð ............................ Ðîññèéñêèé ìåòàëë ....................... 277-48-48, 277-48-49 Àðìàòóðà À-I (êðóã) 12-25 ............................................................................................................. ò ........ äîãîâîð .......................... ÌåòàëëÑòðîéÈíâåñò .......... 8 (347) 293-04-43, 293-04-42 Àðìàòóðà À-III d 10, 12, 14, 16 .................................................................................................... ò ........ äîãîâîð .......................... ÌåòàëëÑòðîéÈíâåñò .......... 8 (347) 293-04-43, 293-04-42 Àðìàòóðà â àññîðòèìåíòå ............................................................................................................................................................................ ÓðàëÏðîìÑòàëü ........... 295-94-35, 8-917-751-23-65 Àðìàòóðà â àññîðòèìåíòå ........................................................................................................................... íèçêèå ................. ÁàøÌåòàëëÑòðîé ÑÊ ÎÎÎ .............. 295-91-34, 8927-308-8182


Ìåòàëëîïðîêàò. Tðóáû 36

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Àðìàòóðà ñòåêëîïëàñòèêîâàÿ ................................................................................................................................................................................ ÀÐÌÀ ÎÎÎ ................................ 8-918-42-11-888 Áàëêà 10-45 Á ñò.3 ......................................................................................................................... ò ........ äîãîâîð .......................... ÌåòàëëÑòðîéÈíâåñò .......... 8 (347) 293-04-43, 293-04-42 Áàëêà 20 Á1, Ê1 ........................................................................................................................................... 32500 ð .................................... Óðàëñòàëü ÎÎÎ ....... 243-2074, 240-0810, 243-2076 Áàëêà 25 Á1, 35 Á1, 35 Ø1 ........................................................................................................................ 40000 ð .................................... Óðàëñòàëü ÎÎÎ ....... 243-2074, 240-0810, 243-2076 Áàëêà 40 Ø1 ................................................................................................................................................ 34700 ð .................................... Óðàëñòàëü ÎÎÎ ....... 243-2074, 240-0810, 243-2076 Áàëêà Á, Ø, Ê, Ì ....................................................................................................................................................................................... Ìåòàëëèíâåñò-Óôà ....... 292-5970, 292-5971, 292-5972 Áàëêà ñâàðíàÿ àíàëîãîâàÿ, íåàíàëîãîâàÿ ........................................................................................................................................ Ìåòàëëèíâåñò-Óôà ....... 292-5970, 292-5971, 292-5972 Êàíàòû ÃÎÑT 2688-80 è äð. ............................................................................................................................................................................... Ëåãèîí ÎÎÎ ....... 244-7382, 244-7396, 244-8402

Êàíàòû ñòàëüíûå (ÃÎÑT, DIN). Ëþáûå ðàçìåðû è ñïåöèôèêàöèè. Äîñòàâêà ................................................................................................. ÝÐÀ ÎÎÎ ....................... 292-35-69, 292-35-70 Êàíàòû ñòàëüíûå â àññîðòèìåíòå .............................................................................................................................................................. ÓðàëÏðîìÑòàëü ........... 295-94-35, 8-917-751-23-65 Êàíàòû ñòàëüíûå, âñå ÃÎÑTû, ãðîçîçàùèòíûå ÃÎÑT 3063-80 ............................................................................................................ ÑòàëüÏðîì ÎÎÎ ....................... 292-62-04, 229-42-07 Êâàäðàò 10, 12 ,14, 16, 20 ìì ..................................................................................................... ò ........ äîãîâîð ............................ Ðîññèéñêèé ìåòàëë ....................... 277-48-48, 277-48-49 Êðóãè àëþìèíèåâûå 8 - 250 ìì ................................................................................................ êã ........ îò 200 ð ................ TÄ Óðàëïðîì-Ñåðâèñ ÎÎÎ .................................. (347) 243-25-95 Êðóãè áðîíçîâûå 18 - 300 ìì ................................................................................................... êã ........ îò 280 ð ................ TÄ Óðàëïðîì-Ñåðâèñ ÎÎÎ .................................. (347) 243-25-95 Êðóãè ëàòóííûå 6 - 160 ìì ......................................................................................................... êã ........ îò 270 ð ................ TÄ Óðàëïðîì-Ñåðâèñ ÎÎÎ .................................. (347) 243-25-95

Êðóãè ìåäíûå 6 - 150 ìì ........................................................................................................... êã ........ îò 300 ð ................ TÄ Óðàëïðîì-Ñåðâèñ ÎÎÎ .................................. (347) 243-25-95 Êðóãè íåðæ. (îòå÷., èïì.) 2 - 400 ìì .......................................................................................... ò .... îò 80000 ð ................ TÄ Óðàëïðîì-Ñåðâèñ ÎÎÎ .................................. (347) 243-25-95 Êðóãè íåðæ. 3-80 ìì ñòàëü 08õ18Í10 (AISI 304) .................................................................... êã ............. 226 ð ........ Ïðîìñíàáìåòàëë-Àãèäåëü ÎÎÎ ....................... 291-13-41, 291-13-42 Êðóãè íåðæ. 3-80 ìì ñòàëü 12õ15Ã9ÍÄ (AISI 201) .................................................................. êã ............. 150 ð ........ Ïðîìñíàáìåòàëë-Àãèäåëü ÎÎÎ ....................... 291-13-41, 291-13-42 Ëåíòû ñòàëüíûå ............................................................................................................................................................................................. ÓðàëÏðîìÑòàëü ........... 295-94-35, 8-917-751-23-65 Ëèñò àëþìèíèåâûé 0,5 - 40 ìì ................................................................................................ êã ........ îò 200 ð ................ TÄ Óðàëïðîì-Ñåðâèñ ÎÎÎ .................................. (347) 243-25-95 Ëèñò ã/ê 0,5-30 ìì ......................................................................................................................... ò ........ äîãîâîð ............................ Ðîññèéñêèé ìåòàëë ....................... 277-48-48, 277-48-49

Ëèñò ã/ê 0,5-6 ìì .......................................................................................................................... ò ........ äîãîâîð .......................... ÌåòàëëÑòðîéÈíâåñò .......... 8 (347) 293-04-43, 293-04-42 Ëèñò ã/ê 1-100 ............................................................................................................................................ äîãîâîð .................................... Óðàëñòàëü ÎÎÎ ....... 243-2074, 240-0810, 243-2076 Ëèñò ã/ê 2,0-25,0 ìì ............................................................................................................................................................................... Ìåòàëëèíâåñò-Óôà ....... 292-5970, 292-5971, 292-5972 Ëèñò ã/ê, õ/ê, îöèíêîâàííûé ........................................................................................................ ò ........ äîãîâîð ............................ ÓôàÑòðîéÑíàá ÎÎÎ ........... 8-927-30-31-716, 246-12-95 Ëèñò ëàòóííûé 0,5 - 25 ìì ......................................................................................................... êã ........ îò 300 ð ................ TÄ Óðàëïðîì-Ñåðâèñ ÎÎÎ .................................. (347) 243-25-95 Ëèñò ìåäíûé 0,5-40 ìì .............................................................................................................. êã ........ îò 300 ð ................ TÄ Óðàëïðîì-Ñåðâèñ ÎÎÎ .................................. (347) 243-25-95 Ëèñò ìåòàëëè÷åñêèé 14-20 ìì ñò.09 Ã2Ñ ................................................................................. ò ......... 33500 ð ....................................... Ñòðîéòåõñíàá ............. 253-98-70 ìíîãîêàíàëüíûé Ëèñò ìåòàëëè÷åñêèé 14-20 ìì ñò.3 ñï 5 ................................................................................... ò ......... 30500 ð ....................................... Ñòðîéòåõñíàá ............. 253-98-70 ìíîãîêàíàëüíûé Ëèñò ìåòàëëè÷åñêèé 2-6 ìì ñò.3 ñï 5 ....................................................................................... ò ......... 28500 ð ....................................... Ñòðîéòåõñíàá ............. 253-98-70 ìíîãîêàíàëüíûé Ëèñò ìåòàëëè÷åñêèé 4-12 ìì ñò.09 Ã2Ñ ................................................................................... ò ......... 31000 ð ....................................... Ñòðîéòåõñíàá ............. 253-98-70 ìíîãîêàíàëüíûé

Ëèñò ìåòàëëè÷åñêèé 8-12 ìì ñò.3 ñï 5 .................................................................................... ò ......... 28500 ð Ëèñò íåðæ. (îòå÷., èìï.) 0,5 - 100 ìì ........................................................................................ ò ........ äîãîâîð Ëèñò íåðæ. (îòå÷., èìï.) 0,5 - 100 ìì ........................................................................................ ò .... îò 80000 ð Ëèñò íåðæ. 0,5 - 35,0 ìì ñòàëü 08õ18Í10 (AISI 304) ........................................................... êã ............. 180 ð Ëèñò íåðæ. 0,5-10 ìì ñò. ÀISI 430 ........................................................................................... êã ........ îò 120 ð Ëèñò íåðæ. 0,5-90 ìì ñò. 12Õ18 Í10T ..................................................................................... êã ........ îò 180 ð Ëèñò íåðæ. 1,5-8,0 ìì ñòàëü 12õ15Ã9ÍÄ (AISI 201) .............................................................. êã ............. 123 ð Ëèñò íåðæ. 12Õ18Í10, d 0,5-30 ìì ............................................................................................ ò ........ äîãîâîð Ëèñò íåðæ. 2,0-10,0 ìì ñò. 10Õ17Í13Ì2T ............................................................................. êã ........ îò 270 ð Ëèñò íåðæ. 2,0-10,0 ìì ñò. 20Õ23Í18 ..................................................................................... êã ........ îò 360 ð

....................................... Ñòðîéòåõñíàá ............. 253-98-70 ìíîãîêàíàëüíûé ............................ ÓôàÑòðîéÑíàá ÎÎÎ ........... 8-927-232-27-11, 246-24-78 ................ TÄ Óðàëïðîì-Ñåðâèñ ÎÎÎ .................................. (347) 243-25-95 ........ Ïðîìñíàáìåòàëë-Àãèäåëü ÎÎÎ ....................... 291-13-41, 291-13-42 ....................................... Ñòðîéòåõñíàá ............. 253-98-70 ìíîãîêàíàëüíûé ....................................... Ñòðîéòåõñíàá ............. 253-98-70 ìíîãîêàíàëüíûé ........ Ïðîìñíàáìåòàëë-Àãèäåëü ÎÎÎ ....................... 291-13-41, 291-13-42 ............................ Ìå÷åë-Ñåðâèñ ÎÎÎ ....... 292-1074, 292-1075, 292-1076 ....................................... Ñòðîéòåõñíàá ............. 253-98-70 ìíîãîêàíàëüíûé ....................................... Ñòðîéòåõñíàá ............. 253-98-70 ìíîãîêàíàëüíûé


¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Ëèñò íåðæ. AISI 304, 3õ1250õ2500 ............................................................................................ êã ............. 165 ð Ëèñò îöèíêîâàííûé 0,5-08 ìì ................................................................................................... ò ........ äîãîâîð Ëèñò îöèíêîâàííûé 0,5-1,2 ìì ................................................................................................... ò ........ äîãîâîð Ëèñò ðèôëåíûé 0,5-100 ìì ......................................................................................................... ò ........ äîãîâîð Ëèñò õ/ê 0,5-3 ìì .......................................................................................................................... ò ........ äîãîâîð Ìåòàëëîïðîêàò íåðæàâåþùèé â àññîðòèìåíòå .................................................................... êã ........ îò 120 ð Ïðîâîëîêà ÀÑÊË Åãîçà d 500, 600, 900 ìì ......................................................................... ï. ì ............... 92 ð Ïðîâîëîêà âÿçàëüíàÿ, d 1,2-6,0 ................................................................................................................ íèçêèå

Ìåòàëëîïðîêàò. Tðóáû 37 ....................................... Ñòðîéòåõñíàá ............. 253-98-70 ìíîãîêàíàëüíûé ............................ Ðîññèéñêèé ìåòàëë ....................... 277-48-48, 277-48-49 .......................... ÌåòàëëÑòðîéÈíâåñò .......... 8 (347) 293-04-43, 293-04-42 .......................... ÌåòàëëÑòðîéÈíâåñò .......... 8 (347) 293-04-43, 293-04-42 ............................ Ðîññèéñêèé ìåòàëë ....................... 277-48-48, 277-48-49 ................. Áàøñòðîéäåòàëü ÓÏÊ ÇÀÎ .......... 267-77-33(66), 238-54-33(22) ............................. ÁàøÌåòÑòðîé ÎÎÎ ....................... 256-18-02, 256-18-05 ............................... Áàøêîìïëåêòñíàá ....................... 238-04-72, 238-59-90

Ïðîâîëîêà êîëþ÷àÿ îöèíêîâàííàÿ, 350 ì ......................................................................... áóõòà ........... 2500 ð ............................. ÁàøÌåòÑòðîé ÎÎÎ ....................... 256-18-02, 256-18-05 Ïðîâîëîêà êîëþ÷àÿ ñïèðàëüíàÿ ........................................................................................................................................................... ÁàøÌåòÑòðîé ÎÎÎ ....................... 256-18-02, 256-18-05 Ïðîâîëîêà íåðæàâåþùàÿ, ñâàðî÷íàÿ 1,2 - 6 ìì .................................................................. êã ........ îò 290 ð ................ TÄ Óðàëïðîì-Ñåðâèñ ÎÎÎ .................................. (347) 243-25-95 Ïðîâîëîêà íèõðîìîâàÿ 0,05 - 10 ìì ..................................................................................................... äîãîâîð ................ TÄ Óðàëïðîì-Ñåðâèñ ÎÎÎ .................................. (347) 243-25-95 Ïðîâîëîêà TÎ× d 1,2-6,0 ìì (âÿçàëüíàÿ), ÃÎÑT 3282-74 .................................................................. äîãîâîð ............................. ÁàøÌåòÑòðîé ÎÎÎ ....................... 256-18-02, 256-18-05 Tðóáû àëþìèíèåâûå 12õ1,5 - 420õ85 ...................................................................................... êã ........ îò 400 ð ................ TÄ Óðàëïðîì-Ñåðâèñ ÎÎÎ .................................. (347) 243-25-95 Tðóáû á/ó d 108-159 ..................................................................................................................................... íèçêèå ................. Îðèîí-Ïðîôèëü TÏÔ ÎÎÎ ....... 246-0355, 274-2956, 274-5731

Tðóáû á/ó d 57-1420 ìì ............................................................................................................................................................................................ ÐTÊ ÎÎÎ ....................... 274-41-93, 274-53-43 Tðóáû á/ó d 57-1420 ìì .............................................................................................................................. íèçêèå ............ Óôèìñêàÿ òðóáíàÿ êîìïàíèÿ ................................ 8-927-307-34-43 Tðóáû á/ó d 60 ............................................................................................................................................... íèçêèå ................. Îðèîí-Ïðîôèëü TÏÔ ÎÎÎ ....... 246-0355, 274-2956, 274-5731 Tðóáû á/ó d 73 ............................................................................................................................................... íèçêèå ................. Îðèîí-Ïðîôèëü TÏÔ ÎÎÎ ....... 246-0355, 274-2956, 274-5731 Tðóáû á/ó d 89 ............................................................................................................................................... íèçêèå ................. Îðèîí-Ïðîôèëü TÏÔ ÎÎÎ ....... 273-9553, 274-2956, 274-5731 Tðóáû á/ó d îò 57 äî 1420 ìì .................................................................................................................... íèçêèå ............ Óôèìñêàÿ òðóáíàÿ êîìïàíèÿ ................................ 8-927-307-34-43 Tðóáû á/ó äëÿ ñòîëáîâ 60, 73, 108, 114, 146, 159, 219 ìì ................................................................................................................................ ÐTÊ ÎÎÎ ....................... 274-41-93, 274-53-43

Tðóáû á/ó äëÿ ñòîëáîâ 60, 73, 89, 114, 146 ............................................................................................ íèçêèå ............ Óôèìñêàÿ òðóáíàÿ êîìïàíèÿ ................................ 8-927-307-34-43 Tðóáû á/ó ÍÊT d 60, 73, 152, 159 ........................................................................................... ï. ì ........ îò 120 ð ............................. ÁàøÌåòÑòðîé ÎÎÎ ....................... 256-18-02, 256-18-05 Tðóáû á/ó ..................................................................................................................................................................................................... ÑòðîéÐåçåðâ ÎÎÎ ............. 2677747,2383495, 2385436 Tðóáû áåñøîâíûå 57õ4, 76õ4, 89õ4, 108õ5 ............................................................................... ò ........ äîãîâîð ............................ Ðîññèéñêèé ìåòàëë ....................... 277-48-48, 277-48-49 Tðóáû ÂÃÏ d 15-40 ........................................................................................................................ ò ........ äîãîâîð .......................... ÌåòàëëÑòðîéÈíâåñò .......... 8 (347) 293-04-43, 293-04-42 Tðóáû ÂÃÏ Äó 15 - Äó 40 ........................................................................................................................... 27000 ð .................................... Óðàëñòàëü ÎÎÎ ....... 243-2074, 240-0810, 243-2076 Tðóáû ãîðÿ÷åäåôîðìèðîâàííûå 32-426 ÃÎÑT 8732 ñòàëü 20,09 Ã2Ñ ............................................. äîãîâîð ....................................... Ñòðîéòåõñíàá ............. 253-98-70 ìíîãîêàíàëüíûé Tðóáû êâàäðàòíûå õ/ê 20õ20õ1,2 ............................................................................................................. äîãîâîð ..................................... Áàøïëàñò ÎÎÎ ........ (34797) 2-26-22, 89174345316 Tðóáû êâàäðàòíûå, âîäîãàçîïðîâîäíûå, ýëåêòðîñâàðíûå ............................................................................................................. Ìåòàëëèíâåñò-Óôà ....... 292-5970, 292-5971, 292-5972 Tðóáû êðóãëûå õ/ê 20õ1,2 ......................................................................................................................... äîãîâîð ..................................... Áàøïëàñò ÎÎÎ ........ (34797) 2-26-22, 89174345316

Tðóáû ìåäíûå 2õ0,8 - 35õ2 ........................................................................................................ êã ........ îò 330 ð ................ TÄ Óðàëïðîì-Ñåðâèñ ÎÎÎ .................................. (347) 243-25-95 Tðóáû íåðæàâåþùèå (îòå÷åñòâåííûå, èìïîðòíûå) 2õ0,2 - 325õ16 .................................................. äîãîâîð ................ TÄ Óðàëïðîì-Ñåðâèñ ÎÎÎ .................................. (347) 243-25-95 Tðóáû íåðæàâåþùèå 16 ìì ñòàëü 08õ18Í10 (AISI 304) ......................................................... ì ............. 132 ð ........ Ïðîìñíàáìåòàëë-Àãèäåëü ÎÎÎ ....................... 291-13-41, 291-13-42 Tðóáû íåðæàâåþùèå 16 ìì ñòàëü 12õ15Ã9ÍÄ (AISI 201) ...................................................... ì ............... 92 ð ........ Ïðîìñíàáìåòàëë-Àãèäåëü ÎÎÎ ....................... 291-13-41, 291-13-42 Tðóáû íåðæàâåþùèå 38 ìì ñòàëü 08õ18Í10 (AISI 304) ......................................................... ì ............. 316 ð ........ Ïðîìñíàáìåòàëë-Àãèäåëü ÎÎÎ ....................... 291-13-41, 291-13-42 Tðóáû íåðæàâåþùèå 38 ìì ñòàëü 12õ15Ã9ÍÄ (AISI 201) ...................................................... ì ............. 215 ð ........ Ïðîìñíàáìåòàëë-Àãèäåëü ÎÎÎ ....................... 291-13-41, 291-13-42 Tðóáû íåðæàâåþùèå 50,8 ìì ñòàëü 08õ18Í10 (AISI 304) ..................................................... ì ............. 402 ð ........ Ïðîìñíàáìåòàëë-Àãèäåëü ÎÎÎ ....................... 291-13-41, 291-13-42 Tðóáû íåðæàâåþùèå 50,8 ìì ñòàëü 12õ15Ã9ÍÄ (AISI 201) ................................................... ì ............. 282 ð ........ Ïðîìñíàáìåòàëë-Àãèäåëü ÎÎÎ ....................... 291-13-41, 291-13-42 Tðóáû íåðæàâåþùèå ô27-426 ìì ñò. 12Õ18Í10T ............................................................................... äîãîâîð ....................................... Ñòðîéòåõñíàá ............. 253-98-70 ìíîãîêàíàëüíûé Tðóáû íåðæàâåþùèå ........................................................................................................................................................................ Ñåðâèñ-öåíòð Grundfos ............ 279-97-45, info@nasosufa.ru


Ìåòàëëîïðîêàò. Tðóáû 38

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Tðóáû îöèíêîâàííûå ô15õ2,8 -159õ5 ÃÎÑT 3262, 10705 .................................................................... 48000 ð ....................................... Ñòðîéòåõñíàá ............. 253-98-70 ìíîãîêàíàëüíûé Tðóáû ïîä ñòîéêè ....................................................................................................................................................................................... ÑòðîéÐåçåðâ ÎÎÎ ............. 2677747,2383495, 2385436 Tðóáû ïîä ñòîëáû ...................................................................................................................................................................................... ÑòðîéÐåçåðâ ÎÎÎ ............. 2677747,2383495, 2385436 Tðóáû ïðîôèëüíûå 120õ120õ4-5 ................................................................................................. ò ........ äîãîâîð .. Êîìïàíèÿ ÌåòàëëîñíàáæåíèåÎÎÎ ............. (347) 292-43-94, 266-36-91 Tðóáû ïðîôèëüíûå 140õ140õ4-5 ................................................................................................. ò ........ äîãîâîð .. Êîìïàíèÿ ÌåòàëëîñíàáæåíèåÎÎÎ ............. (347) 292-43-94, 266-36-91 Tðóáû ïðîôèëüíûå 140õ140õ5 .................................................................................................................. 32500 ð .................................... Óðàëñòàëü ÎÎÎ ....... 243-2074, 240-0810, 243-2076 Tðóáû ïðîôèëüíûå 15õ15, 20õ20, 25õ25, 40õ25, 40õ40, 50õ25 ............................................................. íèçêèå ................. Îðèîí-Ïðîôèëü TÏÔ ÎÎÎ ....... 246-0355, 274-2956, 274-5731 Tðóáû ïðîôèëüíûå 15õ15, 20õ20, 40õ20 .................................................................................. òí ........... íèçêèå .................................... Äåìèäîâú ÎÎÎ ........ 2400-388, www.demidov-ufa.ru Tðóáû ïðîôèëüíûå 15õ15õ1,5 ...................................................................................................... ò ........ äîãîâîð .. Êîìïàíèÿ ÌåòàëëîñíàáæåíèåÎÎÎ ............. (347) 292-43-94, 266-36-91

Tðóáû ïðîôèëüíûå 160õ160õ4 ..................................................................................................... ò ........ äîãîâîð .. Êîìïàíèÿ ÌåòàëëîñíàáæåíèåÎÎÎ ............. (347) 292-43-94, 266-36-91 Tðóáû ïðîôèëüíûå 20õ20, 40õ20, 50õ25 ................................................................................ ï.ì .......... îò 34 ð ............................. ÁàøÌåòÑòðîé ÎÎÎ ....................... 256-18-02, 256-18-05 Tðóáû ïðîôèëüíûå 20õ20õ1,5 ...................................................................................................... ò ........ äîãîâîð .. Êîìïàíèÿ ÌåòàëëîñíàáæåíèåÎÎÎ ............. (347) 292-43-94, 266-36-91 Tðóáû ïðîôèëüíûå 30õ30, 40õ40, 50õ25 .................................................................................. òí ........... íèçêèå .................................... Äåìèäîâú ÎÎÎ ........ 2400-388, www.demidov-ufa.ru Tðóáû ïðîôèëüíûå 40õ20, 20õ20 .......................................................................................................................................................... Ìåòàëëèíâåñò-Óôà ....... 292-5970, 292-5971, 292-5972 Tðóáû ïðîôèëüíûå 40õ20 ................................................................................................................................................................................. Õàíàôèíà ÈÏ ......... 8-9273202120, 8-9273289357 Tðóáû ïðîôèëüíûå 40õ20õ1,5 ...................................................................................................... ò ........ äîãîâîð .. Êîìïàíèÿ ÌåòàëëîñíàáæåíèåÎÎÎ ............. (347) 292-43-94, 266-36-91 Tðóáû ïðîôèëüíûå 40õ20õ2,0 ...................................................................................................... ò ........ äîãîâîð .. Êîìïàíèÿ ÌåòàëëîñíàáæåíèåÎÎÎ ............. (347) 292-43-94, 266-36-91


Ìåòàëëîïðîêàò. Tðóáû 39

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Tðóáû ïðîôèëüíûå 50õ25õ1,5 ...................................................................................................... ò ........ äîãîâîð .. Êîìïàíèÿ ÌåòàëëîñíàáæåíèåÎÎÎ ............. (347) 292-43-94, 266-36-91 Tðóáû ïðîôèëüíûå 50õ50, 60õ40, 80õ40 .................................................................................. òí ........... íèçêèå .................................... Äåìèäîâú ÎÎÎ ........ 2400-388, www.demidov-ufa.ru Tðóáû ïðîôèëüíûå 60õ40, 80õ40, 100õ100, 120õ120 ............................................................................. íèçêèå ................. Îðèîí-Ïðîôèëü TÏÔ ÎÎÎ ....... 273-9553, 274-2956, 274-5731 Tðóáû ïðîôèëüíûå 60õ60õ2-4 ..................................................................................................... ò ........ äîãîâîð .. Êîìïàíèÿ ÌåòàëëîñíàáæåíèåÎÎÎ ............. (347) 292-43-94, 266-36-91 Tðóáû ïðîôèëüíûå 80õ40õ2-3 ..................................................................................................... ò ........ äîãîâîð .. Êîìïàíèÿ ÌåòàëëîñíàáæåíèåÎÎÎ ............. (347) 292-43-94, 266-36-91 Tðóáû ïðîôèëüíûå 80õ80, 100õ100, 120õ120 ......................................................................... òí ........... íèçêèå .................................... Äåìèäîâú ÎÎÎ ........ 2400-388, www.demidov-ufa.ru Tðóáû ïðîôèëüíûå â àññîðòèìåíòå ....................................................................................................... äîãîâîð .................................... Óðàëñòàëü ÎÎÎ ....... 243-2074, 240-0810, 243-2076 Tðóáû ïðîôèëüíûå â àññîðòèìåíòå .......................................................................................................... íèçêèå ................. ÁàøÌåòàëëÑòðîé ÑÊ ÎÎÎ .............. 295-91-34, 8927-308-8182 Tðóáû ïðîôèëüíûå êâàäðàòíûå ÃÎÑT 13663-86 ñò.3ñï 5,09 Ã2Ñ .................................................... äîãîâîð ....................................... Ñòðîéòåõñíàá ............. 253-98-70 ìíîãîêàíàëüíûé Tðóáû ïðîôèëüíûå îò 15õ15 äî 120õ120 â àññîðòèìåíòå ................................................... òí ........... íèçêèå .................................... Äåìèäîâú ÎÎÎ ........ 2400-388, www.demidov-ufa.ru Tðóáû ïðîôèëüíûå ïðÿìîóãîëüíûå ÃÎÑT 13663-86 ñò. 3 ñï 5,09 Ã2Ñ ............................................ äîãîâîð ....................................... Ñòðîéòåõñíàá ............. 253-98-70 ìíîãîêàíàëüíûé Tðóáû ïðîôèëüíûå ......................................................................................................................... ò ........ äîãîâîð .......................... ÌåòàëëÑòðîéÈíâåñò .......... 8 (347) 293-04-43, 293-04-42 Tðóáû ïðîôèëüíûå ......................................................................................................................... ò ........ äîãîâîð ............................ ÓôàÑòðîéÑíàá ÎÎÎ ........... 8-927-30-30-329, 246-12-95 Tðóáû ðåñòàâðèðîâàííûå ........................................................................................................................................................................ ÑòðîéÐåçåðâ ÎÎÎ ............. 2677747,2383495, 2385436

Tðóáû õîëîäíîäåôîðìèðîâàííûå ô8-57 ÃÎÑT 8734 ñòàëü 20,09 Ã2Ñ ............................................ äîãîâîð ....................................... Ñòðîéòåõñíàá ............. 253-98-70 ìíîãîêàíàëüíûé Tðóáû ýëåêòðîñâàðíûå d 57-159 ............................................................................................................. 27000 ð .................................... Óðàëñòàëü ÎÎÎ ....... 243-2074, 240-0810, 243-2076 Tðóáû ýëåêòðîñâàðíûå d 57-159 ................................................................................................ ò ........ äîãîâîð .......................... ÌåòàëëÑòðîéÈíâåñò .......... 8 (347) 293-04-43, 293-04-42 Óãîëêè 25-200 .......................................................................................................................................................................................... Ìåòàëëèíâåñò-Óôà ....... 292-5970, 292-5971, 292-5972 Óãîëêè 25-160 ìì .......................................................................................................................... ò ........ äîãîâîð ............................ Ðîññèéñêèé ìåòàëë ....................... 277-48-48, 277-48-49 Óãîëêè 25-200 3ñï/ïñ ................................................................................................................... ò ........ äîãîâîð .......................... ÌåòàëëÑòðîéÈíâåñò .......... 8 (347) 293-04-43, 293-04-42 Óãîëêè 25-200 ................................................................................................................................. ò ........ äîãîâîð ............................ ÓôàÑòðîéÑíàá ÎÎÎ ........... 8-917-442-10-53, 246-24-78 Óãîëêè 35õ4, 50õ5, 63õ5, 75õ5 ñò 3 ïñ, 90õ7, 100õ8,125õ8 ñò 3 ïñ ....................................... ò ......... 28000 ð ....................................... Ñòðîéòåõñíàá ............. 253-98-70 ìíîãîêàíàëüíûé Óãîëêè 4-180 ............................................................................................................................................... äîãîâîð .................................... Óðàëñòàëü ÎÎÎ ....... 243-2074, 240-0810, 243-2076 Øâåëëåðû 10-16 ìì ñò 3 ñï 5 .................................................................................................... ò ......... 29500 ð ....................................... Ñòðîéòåõñíàá ............. 253-98-70 ìíîãîêàíàëüíûé Øâåëëåðû 18-27 ìì ................................................................................................................................. äîãîâîð ....................................... Ñòðîéòåõñíàá ............. 253-98-70 ìíîãîêàíàëüíûé Øâåëëåðû 6,5-40 ìì .................................................................................................................... ò ........ äîãîâîð ............................ Ðîññèéñêèé ìåòàëë ....................... 277-48-48, 277-48-49 Øâåëëåðû 8-27 .......................................................................................................................................... äîãîâîð .................................... Óðàëñòàëü ÎÎÎ ....... 243-2074, 240-0810, 243-2076 Øâåëëåðû 8-40 .............................................................................................................................. ò ........ äîãîâîð ............................ ÓôàÑòðîéÑíàá ÎÎÎ ........... 8-927-232-27-11, 246-24-78 Øâåëëåðû ................................................................................................................................................................................................. Ìåòàëëèíâåñò-Óôà ....... 292-5970, 292-5971, 292-5972 Øåñòèãðàííèêè â àññîðòèìåíòå ................................................................................................. ò ........... íèçêèå ............................ ÓôàÑòðîéÑíàá ÎÎÎ ........... 8-917-442-10-53, 246-12-95 Øåñòèãðàííèêè íåðæàâåþùèå 6 - 41 ìì .................................................................................. ò .... îò 90000 ð ................ TÄ Óðàëïðîì-Ñåðâèñ ÎÎÎ .................................. (347) 243-25-95

Ìåòèçû. Êðåïåæ Àíêåðû âñåõ âèäîâ ............................................................................................................................................. îïò ................................ ì-í Ñóïåðìàñòåð ........... 271-56-29, 8-901-811-678-0 Àíêåðû äëÿ îêîííûõ ðàì ........................................................................................................... øò ....... îò 2,80 ð ........... Êîìïàíèÿ Ëåâøà (ÈÏ Ñàôèí) .................................. (347) 292-63-33 Àíêåðû çàáèâàåìûå ................................................................................................................... øò ............ îò 2 ð ........... Êîìïàíèÿ Ëåâøà (ÈÏ Ñàôèí) .................................. (347) 292-63-33 Àíêåðû õèìè÷åñêèå Bit ............................................................................................................... øò ............ äèëåð .......... ÑòðîéÈçîëÿöèÿ, www.si306.ru ....... 274-4045, 257-5365, 257-0068 Àíêåðû .......................................................................................................................................................................................................... Ñòðîéêðåïåæ ì-í ....................... 256-18-06, 274-26-04 Áîëòû 6-ãðàííûå/ìåáåëüíûå ................................................................................................... øò ....... îò 0,60 ð ........... Êîìïàíèÿ Ëåâøà (ÈÏ Ñàôèí) .................................. (347) 292-63-33 Áîëòû àâòîìîáèëüíûå (Áåëçàí) Ì6-Ì-24 ............................................................................................. äîãîâîð ........................................... Âåëåñ ÎÎÎ ........... (3473) 213218, 89174171072 Áîëòû àíêåðíûå .......................................................................................................................... øò ....... îò 3,30 ð ........... Êîìïàíèÿ Ëåâøà (ÈÏ Ñàôèí) .................................. (347) 292-63-33

Áîëòû â àññîðòèìåíòå ............................................................................................................................................................................... Âñå äëÿ êðåïåæà ............................................ 246-06-51 Áîëòû âûñîêîïðî÷íûå Ì20-Ì36 ÃÎÑT Ð 52644-2006 ñò.40õ êï. 10,9 ................................ êã ........ îò 109 ð ...................................... Áàøìåòèç ÇÀÎ ....................... 291-26-20, 291-26-21 Áîëòû âûñîêîïðî÷íûå Ì20õ60-180 ÃÎÑT 52644-2006, êëàññ ïðî÷.10,9 ........................................ äîãîâîð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Áîëòû âûñîêîïðî÷íûå Ì24õ60-180 ÃÎÑT 52644-2006, êëàññ ïðî÷.10,9 ........................................ äîãîâîð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Áîëòû âûñîêîïðî÷íûå Ì6-Ì48 ............................................................................................................... äîãîâîð ........................................... Âåëåñ ÎÎÎ ........... (3473) 213218, 89174171072 Áîëòû äîðîæíûå ÃÎÑT 7802-70. www.bashmetiz.ru ............................................................... êã .......... îò 74 ð ...................................... Áàøìåòèç ÇÀÎ ....................... 291-26-20, 291-26-21 Áîëòû Ì6-Ì56 ÃÎÑT 7798-70, 7805-70. www.bashmetiz.ru .................................................. êã .......... îò 64 ð ...................................... Áàøìåòèç ÇÀÎ ....................... 291-26-20, 291-26-21


Ìåòèçû. Êðåïåæ 40 Áîëòû ìàøèíîñòðîèòåëüíûå Ì10õ20-160 Áîëòû ìàøèíîñòðîèòåëüíûå Ì10õ40-150 Áîëòû ìàøèíîñòðîèòåëüíûå Ì12õ20-200 Áîëòû ìàøèíîñòðîèòåëüíûå Ì12õ45-150 Áîëòû ìàøèíîñòðîèòåëüíûå Ì14õ30-200 Áîëòû ìàøèíîñòðîèòåëüíûå Ì14õ50-140 Áîëòû ìàøèíîñòðîèòåëüíûå Ì16õ30-280 Áîëòû ìàøèíîñòðîèòåëüíûå Ì16õ55-150 Áîëòû ìàøèíîñòðîèòåëüíûå Ì18õ30-280 Áîëòû ìàøèíîñòðîèòåëüíûå Ì20õ30-300 Áîëòû ìàøèíîñòðîèòåëüíûå Ì20õ65-200 Áîëòû ìàøèíîñòðîèòåëüíûå Ì22õ60-300 Áîëòû ìàøèíîñòðîèòåëüíûå Ì24õ60-300 Áîëòû ìàøèíîñòðîèòåëüíûå Ì24õ80-240 Áîëòû ìàøèíîñòðîèòåëüíûå Ì27õ60-300 Áîëòû ìàøèíîñòðîèòåëüíûå Ì27õ90-260 Áîëòû ìàøèíîñòðîèòåëüíûå Ì30õ70-300

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

ÃÎÑT 7805-70, 7798-70 .................................. DIN 933 îö.,ñ ïîëíîé ðåçüáîé ....................... ÃÎÑT 7805-70, 7798-70 .................................. DIN 933 îö.,ñ ïîëíîé ðåçüáîé ....................... ÃÎÑT 7805-70, 7798-70 .................................. DIN 933 îö.,ñ ïîëíîé ðåçüáîé ....................... ÃÎÑT 7805-70, 7798-70 .................................. DIN 933 îö.,ñ ïîëíîé ðåçüáîé ....................... ÃÎÑT 7805-70, 7798-70 .................................. ÃÎÑT 7805-70, 7798-70 .................................. DIN 933 îö.,ñ ïîëíîé ðåçüáîé ....................... ÃÎÑT 7805-70, 7798-70 .................................. ÃÎÑT 7805-70, 7798-70 .................................. DIN 933 îö.,ñ ïîëíîé ðåçüáîé ....................... ÃÎÑT 7805-70, 7798-70 .................................. DIN 933 îö.,ñ ïîëíîé ðåçüáîé ....................... ÃÎÑT 7805-70, 7798-70 ..................................

êã ....... îò 72,5 ð êã ........ äîãîâîð êã .......... îò 66 ð êã ........ äîãîâîð êã .......... îò 66 ð êã ........ äîãîâîð êã .......... îò 65 ð êã ........ äîãîâîð êã .......... îò 71 ð êã .......... îò 70 ð êã ........ äîãîâîð êã .......... îò 70 ð êã .......... îò 73 ð êã ........ äîãîâîð êã .......... îò 72 ð êã ........ äîãîâîð êã .......... îò 74 ð

.............................................. Áàøñòàëü ....... .............................................. Áàøñòàëü ....... .............................................. Áàøñòàëü ....... .............................................. Áàøñòàëü ....... .............................................. Áàøñòàëü ....... .............................................. Áàøñòàëü ....... .............................................. Áàøñòàëü ....... .............................................. Áàøñòàëü ....... .............................................. Áàøñòàëü ....... .............................................. Áàøñòàëü ....... .............................................. Áàøñòàëü ....... .............................................. Áàøñòàëü ....... .............................................. Áàøñòàëü ....... .............................................. Áàøñòàëü ....... .............................................. Áàøñòàëü ....... .............................................. Áàøñòàëü ....... .............................................. Áàøñòàëü .......

227-1090, 227-1090, 227-1090, 227-1090, 227-1090, 227-1090, 227-1090, 227-1090, 227-1090, 227-1090, 227-1090, 227-1090, 227-1090, 227-1090, 227-1090, 227-1090, 227-1090,

281-2570, 281-2570, 281-2570, 281-2570, 281-2570, 281-2570, 281-2570, 281-2570, 281-2570, 281-2570, 281-2570, 281-2570, 281-2570, 281-2570, 281-2570, 281-2570, 281-2570,

227-4770 227-4770 227-4770 227-4770 227-4770 227-4770 227-4770 227-4770 227-4770 227-4770 227-4770 227-4770 227-4770 227-4770 227-4770 227-4770 227-4770

Áîëòû ìàøèíîñòðîèòåëüíûå Ì30õ90-300 DIN 933 îö.,ñ ïîëíîé ðåçüáîé ....................... êã ........ äîãîâîð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Áîëòû ìàøèíîñòðîèòåëüíûå Ì36õ60-300 ÃÎÑT 7805-70, 7798-70 .................................. êã .......... îò 80 ð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Áîëòû ìàøèíîñòðîèòåëüíûå Ì42õ90-300 ÃÎÑT 7805-70, 7798-70 .................................. êã .......... îò 82 ð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Áîëòû ìàøèíîñòðîèòåëüíûå Ì6õ20-90 ÃÎÑT 7805-70, 7798-70 ...................................... êã .......... îò 77 ð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Áîëòû ìàøèíîñòðîèòåëüíûå Ì6õ30-80 DIN 933 îö.,ñ ïîëíîé ðåçüáîé ........................... êã ........ äîãîâîð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Áîëòû ìàøèíîñòðîèòåëüíûå Ì8õ20-100 ÃÎÑT 7805-70, 7798-70 ..................................... êã ....... îò 76,5 ð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Áîëòû ìàøèíîñòðîèòåëüíûå Ì8õ35-110 DIN 933 îö.,ñ ïîëíîé ðåçüáîé ......................... êã ........ äîãîâîð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Áîëòû ìåáåëüíûå ÃÎÑT 7801-70. www.bashmetiz.ru ............................................................. êã .......... îò 62 ð ...................................... Áàøìåòèç ÇÀÎ ....................... 291-26-20, 291-26-21 Áîëòû íåðæàâåþùèå Ì6-Ì30 ................................................................................................................. äîãîâîð ........................................... Âåëåñ ÎÎÎ ........... (3473) 213218, 89174171072 Áîëòû ............................................................................................................................................................................................................. Ñòðîéêðåïåæ ì-í ....................... 256-18-06, 274-26-04 Âèíòû ÃÎÑT 17473-80, 17475-80 ............................................................................................ êã ........ äîãîâîð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Âèíòû ÃÎÑT 17473-80, 17475-80. www.bashmetiz.ru ............................................................ êã .......... îò 75 ð ...................................... Áàøìåòèç ÇÀÎ ....................... 291-26-20, 291-26-21 Âèíòû ïî DIN 933, 912. www.bashmetiz.ru .................................................................................................................................................... Áàøìåòèç ÇÀÎ ....................... 291-26-20, 291-26-21 Âèíòû ñ âíóòðåííèì øåñòèãðàííèêîì (DIN 912) ................................................................... êã ........ äîãîâîð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Âèíòû ñ âíóòðåííèì øåñòèãðàííèêîì ÃÎÑT, DIN ............................................................................... äîãîâîð ........................................... Âåëåñ ÎÎÎ ........... (3473) 213218, 89174171072 Âèíòû óñòàíîâî÷íûå ÃÎÑT, DIN Ì4-Ì20 .............................................................................................. äîãîâîð ........................................... Âåëåñ ÎÎÎ ........... (3473) 213218, 89174171072

Ãàéêè âûñîêîïðî÷íûå Ì20 ÃÎÑT 52645-2006,êëàññ ïðî÷í.10 .......................................... Ãàéêè âûñîêîïðî÷íûå Ì24 ÃÎÑT 52645-2006,êëàññ ïðî÷í.10 .......................................... Ãàéêè âûñîêîïðî÷íûå Ì16-Ì36 ÃÎÑT P 52645-2006,êë.ïð10.www.bashmetiz.ru ............. Ãàéêè Ì10 ÃÎÑT 5915-70 ........................................................................................................... Ãàéêè Ì10-12 DIN 934 îö. ......................................................................................................... Ãàéêè Ì12 ÃÎÑT 5915-70 ........................................................................................................... Ãàéêè Ì12-14 DIN 934 îö. ......................................................................................................... Ãàéêè Ì14 ÃÎÑT 5915-70 ........................................................................................................... Ãàéêè Ì14-16 DIN 934 îö. ......................................................................................................... Ãàéêè Ì16 ÃÎÑT 5915-70 ........................................................................................................... Ãàéêè Ì18 ÃÎÑT 5915-70 ........................................................................................................... Ãàéêè Ì18-20 DIN 934 îö. ......................................................................................................... Ãàéêè Ì20 ÃÎÑT 5915-70 ........................................................................................................... Ãàéêè Ì22 ÃÎÑT 5915-70 ........................................................................................................... Ãàéêè Ì22-24 DIN 934 îö. ......................................................................................................... Ãàéêè Ì24 ÃÎÑT 5915-70 ........................................................................................................... Ãàéêè Ì27 ÃÎÑT 5915-70 ...........................................................................................................

êã ........ äîãîâîð êã ........ äîãîâîð êã ........ îò 129 ð êã ....... îò 79,5 ð êã ........ äîãîâîð êã ....... îò 78,5 ð êã ........ äîãîâîð êã ....... îò 73,5 ð êã ........ äîãîâîð êã .......... îò 78 ð êã ....... îò 81,5 ð êã ........ äîãîâîð êã .......... îò 72 ð êã .......... îò 82 ð êã ........ äîãîâîð êã .......... îò 78 ð êã .......... îò 70 ð

.............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 ...................................... Áàøìåòèç ÇÀÎ ....................... 291-26-20, 291-26-21 .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770


¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Ìåòèçû. Êðåïåæ 41

Ãàéêè Ì27-36 DIN 934 îö. ......................................................................................................... êã ........ äîãîâîð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Ãàéêè Ì30 ÃÎÑT 5915-70 ........................................................................................................... êã .......... îò 80 ð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Ãàéêè Ì36 ÃÎÑT 5915-70 ........................................................................................................... êã .......... îò 80 ð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Ãàéêè Ì6 ÃÎÑT 5915-70 ............................................................................................................. êã ....... îò 93,5 ð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Ãàéêè Ì6-8 DIN 934 îö. .............................................................................................................. êã ........ äîãîâîð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Ãàéêè Ì6-Ì56 ÃÎÑT-5915-70, 5927-70. www.bashmetiz.ru .................................................. êã .......... îò 75 ð ...................................... Áàøìåòèç ÇÀÎ ....................... 291-26-20, 291-26-21 Ãàéêè Ì8 ÃÎÑT 5915-70 ............................................................................................................. êã .......... îò 88 ð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Ãàéêè îöèíêîâàííûå .................................................................................................................. øò ....... îò 0,30 ð ........... Êîìïàíèÿ Ëåâøà (ÈÏ Ñàôèí) .................................. (347) 292-63-33 Ãâîçäè âèíòîâûå .......................................................................................................................................... íèçêèå ............................... Áàøêîìïëåêòñíàá ....................... 238-04-72, 238-59-90 Ãâîçäè äëÿ òåððàñíîé äîñêè Ãâîçäåê ....................................................................................................... íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Ãâîçäè íàâèíòîâàííûå 3,5õ90; 3õ70; 3õ80 (ïðîèçâîäñòâî ÌÌÊ-Ìåòèç) ............................. ò .................................................... Ìåòèçíûé Äâîð ÇÀÎ ............................................ 229-59-27 Ãâîçäè ñòðîèòåëüíûå 1,8õ32 .................................................................................................... êã ....... îò 41,5 ð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Ãâîçäè ñòðîèòåëüíûå 2,5õ50 .................................................................................................... êã .......... îò 36 ð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Ãâîçäè ñòðîèòåëüíûå 2,5õ60 .................................................................................................... êã .......... îò 36 ð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Ãâîçäè ñòðîèòåëüíûå 2õ40 ........................................................................................................ êã .......... îò 40 ð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Ãâîçäè ñòðîèòåëüíûå 3,0õ70 .................................................................................................... êã .......... îò 35 ð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Ãâîçäè ñòðîèòåëüíûå 3,0õ80 .................................................................................................... êã .......... îò 35 ð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Ãâîçäè ñòðîèòåëüíûå 3,5õ90 .................................................................................................... êã ....... îò 34,5 ð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Ãâîçäè ñòðîèòåëüíûå 4,0õ100 .................................................................................................. êã .......... îò 34 ð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Ãâîçäè ñòðîèòåëüíûå 4,0õ120 .................................................................................................. êã .......... îò 34 ð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Ãâîçäè ñòðîèòåëüíûå 5,0õ150 .................................................................................................. êã .......... îò 34 ð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Ãâîçäè ñòðîèòåëüíûå 6,0õ200 .................................................................................................. êã .......... îò 34 ð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Ãâîçäè ñòðîèòåëüíûå ÃÎÑT 4028-63, âåñü àññîðòèìåíò (ÌÌÊ-Ìåòèç) ............................... ò ........... íèçêèå ........................... Ìåòèçíûé Äâîð ÇÀÎ ............................................ 229-59-27 Ãâîçäè ñòðîèòåëüíûå ÃÎÑT 4028-63, øèôåðíûå 120õ4 ....................................................... êã .... îò 32/55 ð ............................. ÁàøÌåòÑòðîé ÎÎÎ ....................... 256-18-02, 256-18-05 Ãâîçäè ñòðîèòåëüíûå ÃÎÑT 4028-63. Ñåðòèô. ïðîèçâîäèòåëü ............................................................................................................ ÑòàëüÏðîì ÎÎÎ ....................... 229-42-07, 292-62-05 Ãâîçäè ñòðîèòåëüíûå .................................................................................................................................................................................. Ìàãàçèí Tåõíàðü ......... 282-06-79, www.technarpro.ru Ãâîçäè ñòðîèòåëüíûå .................................................................................................................................................................................... ÓðàëÏðîìÑòàëü ........... 295-94-35, 8-917-751-23-65 Ãâîçäè ñòðîèòåëüíûå ................................................................................................................................... íèçêèå ............................... Áàøêîìïëåêòñíàá ....................... 238-04-72, 238-59-90 Ãâîçäè ñòðîèòåëüíûå .................................................................................................................. êã .......... îò 40 ð ........... Êîìïàíèÿ Ëåâøà (ÈÏ Ñàôèí) .................................. (347) 292-63-33 Ãâîçäè òîëåâûå øèôåðíûå ......................................................................................................................... íèçêèå ............................... Áàøêîìïëåêòñíàá ....................... 238-04-72, 238-59-90 Äþáåëè â àññîðòèìåíòå. Äîñòàâêà ïî çâîíêó ......................................................................................... íèçêèå ........................... Ïðîìñïåöñòðîé ÇÀÎ ............. (347) 246-27-01, 246-27-05 Äþáåëè â àññîðòèìåíòå ............................................................................................................................................................................ Âñå äëÿ êðåïåæà ............................................ 246-06-51 Äþáåëè âñåõ âèäîâ ............................................................................................................................................ îïò ................................ ì-í Ñóïåðìàñòåð ........... 271-56-29, 8-901-811-678-0 Äþáåëè äëÿ òåïëîèçîëÿöèè, ð-ð îò 10õ19 ............................................................................. øò .................................................... Ì-í Êðåïåæ-Ìàðêåò ....... 223-9545, 282-8426, 223-1342 Äþáåëè äëÿ òåïëîèçîëÿöèè ...................................................................................................... øò ....... îò 1,60 ð ........... Êîìïàíèÿ Ëåâøà (ÈÏ Ñàôèí) .................................. (347) 292-63-33

Äþáåëü-ãâîçäè, ð-ð îò 6õ40 ...................................................................................................... øò .................................................... Ì-í Êðåïåæ-Ìàðêåò ....... 223-9545, 282-8426, 223-1342 Çàæèìû äëÿ òðîñà, ð-ð îò Ì 2 ................................................................................................. øò .................................................... Ì-í Êðåïåæ-Ìàðêåò ....... 223-9545, 282-8426, 223-1342 Çàêëåïêè (àëþìèíèé/ñòàëü), ð-ð îò 3,2õ6 .............................................................................. øò .................................................... Ì-í Êðåïåæ-Ìàðêåò ....... 223-9545, 282-8426, 223-1342 Çàêëåïêè ....................................................................................................................................... øò ....... îò 0,22 ð ........... Êîìïàíèÿ Ëåâøà (ÈÏ Ñàôèí) .................................. (347) 292-63-33 Êîëüöà ñòîïîðíûå ÃÎÑT, DIN Ì10-Ì300 .............................................................................................. äîãîâîð ........................................... Âåëåñ ÎÎÎ ........... (3473) 213218, 89174171072 Êðåïåæ â àññîðòèìåíòå: áîëòû, ãàéêè, øàéáû, øïèëüêè .......................................................................... îïò ................................ ì-í Ñóïåðìàñòåð ........... 271-56-29, 8-901-811-678-0 Êðåïåæ â àññîðòèìåíòå (øïèëüêè Ì6-Ì36, ãàéêè, øàéáû). Äîñòàâêà ............................................................................................................ ÝÐÀ ÎÎÎ ....................... 292-35-69, 292-35-70 Êðåïåæ äëÿ ìîíòàæà âåíòèëÿöèè ............................................................................................................. íèçêèå ........................................... Ïðèìà ÎÎÎ ....................... 253-73-33, 253-01-11 Êðåïåæ äëÿ ïðîèçâîäñòâà âîçäóõîâîäîâ ................................................................................................. íèçêèå ........................................... Ïðèìà ÎÎÎ ....................... 253-73-33, 253-01-11 Êðåïåæ äëÿ ïðîèçâîäñòâà è ìîíòàæà âåíòèëÿöèè ................................................................................. îò 3 ð .................................. Ïðîìòðåéä ÎÎÎ ............. (347) 292-41-02, 292-41-03 Êðåïåæ äëÿ òåððàñíîé äîñêè ..................................................................................................................... íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Êðåïåæ ìàøèíîñòðîèòåëüíûé ..................................................................................................................................................................... ÓðàëÏðîìÑòàëü ........... 295-94-35, 8-917-751-23-65 Êðåïåæ ïåðôîðèðîâàííûé (óãîëêè, ïîäâåñû, ïëàñòèíû) .............................................................................................. Êîìïàíèÿ Ëåâøà (ÈÏ Ñàôèí) .................................. (347) 292-63-33 Êðåïåæ ïî ÷åðòåæàì çàêàç÷èêîâ. www.bashmetiz.ru ................................................................................................................................... Áàøìåòèç ÇÀÎ ....................... 291-26-20, 291-26-21 Êðåïåæ ôàñîâàííûé ñ íåîáõ. îáîðóä. äëÿ ðîçí. òîðãîâëè, www.òåðìàë.ðô ................... êã ....... îò 6,90 ð ..................................... Ñàéôóëëèí ÈÏ ........... 298-57-57, 8-917-499-47-99 Êðåïåæ ............................................................................................................................................................ íèçêèå ...................................... Tîê+, ìàãàçèí ................................ 8-965-927-25-95 Ìåòèçû â àññîðòèìåíòå ............................................................................................................. êã .......... îò 33 ð ............................. Ìóñòàôèíà À.T. ÈÏ ....................... 266-46-76, 275-75-00 Ìåòèçû â àññîðòèìåíòå ............................................................................................................ øò ...... îò 1000 ð ................................ ì-í Ñóïåðìàñòåð ................................ 8-901-811-678-0 Ìåòèçû, ãâîçäè â àññîðòèìåíòå (ïðîèçâîäñòâà ÁÌÊ) ............................................................ ò ........ äîãîâîð ............................ Ìå÷åë-Ñåðâèñ ÎÎÎ ....... 292-1074, 292-1075, 292-1076 Íàñàäêè äëÿ øóðóïîâåðòîâ, ð-ð îò ÐÍ0õ25 ìì .................................................................... øò .................................................... Ì-í Êðåïåæ-Ìàðêåò ....... 223-9545, 282-8426, 223-1342 Ñàìîðåçû â àññîðòèìåíòå îïòîì è â ðîçíèöó, www.òåðìàë.ðô ........................................ êã ........... íèçêèå ..................................... Ñàéôóëëèí ÈÏ ........... 298-57-57, 8-917-499-47-99 Ñàìîðåçû â àññîðòèìåíòå. Äîñòàâêà ïî çâîíêó .................................................................................... íèçêèå ........................... Ïðîìñïåöñòðîé ÇÀÎ ............. (347) 246-27-01, 246-27-05 Ñàìîðåçû êðîâåëüíûå (îêðàøåííûå), ð-ð îò 4,8õ29 ............................................................ êã .................................................... Ì-í Êðåïåæ-Ìàðêåò ....... 223-9545, 282-8426, 223-1342 Ñàìîðåçû êðîâåëüíûå ............................................................................................................... øò ....... îò 0,60 ð ........... Êîìïàíèÿ Ëåâøà (ÈÏ Ñàôèí) .................................. (347) 292-63-33 Ñàìîðåçû îêîííûå ...................................................................................................................... êã ........ îò 145 ð ........... Êîìïàíèÿ Ëåâøà (ÈÏ Ñàôèí) .................................. (347) 292-63-33 Ñàìîðåçû ïî ÃÊË â àññîðòèìåíòå .......................................................................................................................................................... Âñå äëÿ êðåïåæà ............................................ 246-06-51 Ñàìîðåçû ïî äåðåâó Îìàêñ â àññîðòèìåíòå ......................................................................... êã .......... îò 90 ð ................................ ì-í Ñóïåðìàñòåð ........... 271-56-29, 8-901-811-678-0 Ñàìîðåçû ïî äåðåâó, ìåòàëëó îêñèäèðîâàííûå ................................................................... êã ........ îò 100 ð ........... Êîìïàíèÿ Ëåâøà (ÈÏ Ñàôèí) .................................. (347) 292-63-33 Ñàìîðåçû ïî ìåòàëëó Îìàêñ â àññîðòèìåíòå ....................................................................... êã .......... îò 90 ð ................................ ì-í Ñóïåðìàñòåð ........... 271-56-29, 8-901-811-678-0 Ñàìîðåçû ñ ïðåññøàéáîé (îêðàøåííûå), ð-ð îò 4,2õ19 ..................................................... êã .................................................... Ì-í Êðåïåæ-Ìàðêåò ....... 223-9545, 282-8426, 223-1342 Ñàìîðåçû ñ ïðåññøàéáîé (îñòðûå), ð-ð îò 4,2õ13 ............................................................... êã .................................................... Ì-í Êðåïåæ-Ìàðêåò ....... 223-9545, 282-8426, 223-1342 Ñàìîðåçû ñ ïðåññøàéáîé (ñâåðëî), ð-ð îò 4,2õ13 ............................................................... êã .................................................... Ì-í Êðåïåæ-Ìàðêåò ....... 223-9545, 282-8426, 223-1342 Ñàìîðåçû ñ ïðåññøàéáîé îñòðûå/"ñâåðëî" îêðàøåííûå .................................................. êã ........ îò 330 ð ........... Êîìïàíèÿ Ëåâøà (ÈÏ Ñàôèí) .................................. (347) 292-63-33 Ñàìîðåçû ñ ïðåññøàéáîé îñòðûå/"ñâåðëî" îöèíêîâàííûå .............................................. êã ........ îò 110 ð ........... Êîìïàíèÿ Ëåâøà (ÈÏ Ñàôèí) .................................. (347) 292-63-33 Ñàìîðåçû ñ øåñòèãðàííîé ãîëîâêîé, ð-ð îò 6õ30 ............................................................... øò .................................................... Ì-í Êðåïåæ-Ìàðêåò ....... 223-9545, 282-8426, 223-1342 Ñàìîðåçû ...................................................................................................................................................................................................... Ìàãàçèí Tåõíàðü ......... 282-06-79, www.technarpro.ru


Ìåòèçû. Êðåïåæ 42

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Ñàìîðåçû ..................................................................................................................................................................................................... Ñòðîéêðåïåæ ì-í ....................... 256-18-06, 274-26-04 Ñêîáû ìåòàëëè÷åñêèå d 6,5; 8; 10; 12 ìì ............................................................................................. äîãîâîð ............................. ÁàøÌåòÑòðîé ÎÎÎ ....................... 256-18-02, 256-18-05 Õîìóòû äëÿ òðóá è âîçäóõîâîäîâ ............................................................................................. øò ............ îò 7 ð .................................. Ïðîìòðåéä ÎÎÎ ............. (347) 292-41-02, 292-41-03 Õîìóòû îöèíêîâàííûå .................................................................................................................................. îò 7 ð .................................. Ïðîìòðåéä ÎÎÎ ............. (347) 292-41-02, 292-41-03 Øàéáû âûñîêîïðî÷íûå d 20-36 ÃÎÑT P 52646-2006. www.bashmetiz.ru ........................... êã ........ îò 190 ð ...................................... Áàøìåòèç ÇÀÎ ....................... 291-26-20, 291-26-21 Øàéáû ïëîñêèå d 5-48 ÃÎÑT 11371-70 www.bashmetiz.ru ................................................... êã .......... îò 77 ð ...................................... Áàøìåòèç ÇÀÎ ....................... 291-26-20, 291-26-21 Øàéáû ïëîñêèå Ì10-12 DIN 125 îö. ........................................................................................ êã ........ äîãîâîð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Øàéáû ïëîñêèå Ì14-16 DIN 125 îö. ........................................................................................ êã ........ äîãîâîð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Øàéáû ïëîñêèå Ì14-24 ÃÎÑT 11371-70 ................................................................................ êã .......... îò 82 ð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Øàéáû ïëîñêèå Ì18-20 DIN 125 îö. ........................................................................................ êã ........ äîãîâîð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Øàéáû ïëîñêèå Ì22-24 DIN 125 îö. ........................................................................................ êã ........ äîãîâîð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Øàéáû ïëîñêèå Ì27-30 ÃÎÑT 11371-70 ................................................................................ êã .......... îò 70 ð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Øàéáû ïëîñêèå Ì27-30 DIN 125 îö. ........................................................................................ êã ........ äîãîâîð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Øàéáû ïëîñêèå Ì36-42 ÃÎÑT 11371-70 ................................................................................ êã .......... îò 79 ð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Øàéáû ïëîñêèå Ì36-42 DIN 125 îö. ........................................................................................ êã ........ äîãîâîð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Øàéáû ïëîñêèå Ì48 ÃÎÑT 11371-70 ...................................................................................... êã .......... îò 80 ð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Øàéáû ïëîñêèå Ì6-12 ÃÎÑT 11371-70 .................................................................................. êã .......... îò 84 ð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Øàéáû ïëîñêèå Ì6-8 DIN 125 îö. ............................................................................................ êã ........ äîãîâîð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Øàéáû ïðóæèííûå d 5-36 ÃÎÑT 6402-70. www.bashmetiz.ru ............................................... êã .......... îò 83 ð ...................................... Áàøìåòèç ÇÀÎ ....................... 291-26-20, 291-26-21 Øàéáû ïðóæèííûå Ì10 ÃÎÑT 6402-70 .................................................................................... êã .......... îò 94 ð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Øàéáû ïðóæèííûå Ì10-12 DIN 127 îö. ................................................................................. êã ........ äîãîâîð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Øàéáû ïðóæèííûå Ì12 ÃÎÑT 6402-70 .................................................................................... êã .......... îò 95 ð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Øàéáû ïðóæèííûå Ì14-16 DIN 127 îö. ................................................................................. êã ........ äîãîâîð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Øàéáû ïðóæèííûå Ì14-18 ÃÎÑT 6402-70 .............................................................................. êã .......... îò 91 ð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Øàéáû ïðóæèííûå Ì18-20 DIN 127 îö. ................................................................................. êã ........ äîãîâîð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Øàéáû ïðóæèííûå Ì20 ÃÎÑT 6402-70 .................................................................................... êã .......... îò 94 ð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Øàéáû ïðóæèííûå Ì22-24 DIN 127 îö. ................................................................................. êã ........ äîãîâîð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Øàéáû ïðóæèííûå Ì22-30 ÃÎÑT 6402-70 .............................................................................. êã .......... îò 92 ð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Øàéáû ïðóæèííûå Ì27-30 DIN 127 îö. ................................................................................. êã ........ äîãîâîð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Øàéáû ïðóæèííûå Ì36-42 ÃÎÑT 6402-70 .............................................................................. êã .......... îò 91 ð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Øàéáû ïðóæèííûå Ì6-8 DIN 127 îö. ....................................................................................... êã ........ äîãîâîð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Øàéáû ïðóæèííûå Ì6-8 ÃÎÑT 6402-70 .................................................................................. êã .......... îò 98 ð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Øïèëüêè â àññîðòèìåíòå (ñò.20, 35, 40Õ) .............................................................................. øò ........ äîãîâîð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Øïèëüêè Ì10-Ì64 ÃÎÑT 9066-75. www.bashmetiz.ru ............................................................ êã ............................................................... Áàøìåòèç ÇÀÎ ....................... 291-26-20, 291-26-21 Øïèëüêè ðåçüáîâûå îöèíêîâàííûå ......................................................................................... øò .......... îò 23 ð ........... Êîìïàíèÿ Ëåâøà (ÈÏ Ñàôèí) .................................. (347) 292-63-33 Øïèëüêè ðåçüáîâûå ...................................................................................................................................... íèçêèå ........................................... Ïðèìà ÎÎÎ ....................... 253-73-33, 253-01-11 Øïèëüêè ðåçüáîâûå ...................................................................................................................... ì .......... îò 19 ð .................................. Ïðîìòðåéä ÎÎÎ ............. (347) 292-41-02, 292-41-03 Øïèëüêè-ñàìîðåçû äëÿ êðåïëåíèÿ ñèñòåì âåíòèëÿöèè è ñàíòåõíèêè ............................................. îò 1,8 ð .................................. Ïðîìòðåéä ÎÎÎ ............. (347) 292-41-02, 292-41-03 Øòûðè d 6,5; 8; 10; 12 ìì ........................................................................................................................ äîãîâîð ............................. ÁàøÌåòÑòðîé ÎÎÎ ....................... 256-18-02, 256-18-05 Øóðóïû äëÿ ñòðîèòåëüíûõ ëåñîâ ............................................................................................ øò .......... îò 20 ð ........... Êîìïàíèÿ Ëåâøà (ÈÏ Ñàôèí) .................................. (347) 292-63-33 Øóðóïû æåëòîïàññèâèðîâàííûå óíèâåðñàëüíûå .................................................................. êã ........ îò 110 ð ........... Êîìïàíèÿ Ëåâøà (ÈÏ Ñàôèí) .................................. (347) 292-63-33 Øóðóïû ñ 6-ãðàííîé ãîëîâêîé ("ãëóõàðü") ............................................................................. øò ....... îò 0,55 ð ........... Êîìïàíèÿ Ëåâøà (ÈÏ Ñàôèí) .................................. (347) 292-63-33

Ïèëî- è ëåñîìàòåðèàëû Áëîê-õàóñ 135 ìì, 185 ìì ..................................................................................................... êâ.ì ........ îò 190 ð .......................... Tèìèðõàíîâ Ä.Ô. ÈÏ ........... 299-31-19, 8-987-25-15-404 Áëîê-õàóñ 27õ110 Ïðèìà èç ñèáèðñêîé ëèñòâåííèöû,êåäðà îò ïðîèçâ. ............................................. íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Áëîê-õàóñ 27õ110 Ýêñòðà èç ñèáèðñêîé ëèñòâåííèöû,êåäðà îò ïðîèçâ. ............................................ íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Áëîê-õàóñ 27õ110, êëàññ À èç ñèáèðñêîé ëèñòâåííèöû,êåäðà îò ïðîèçâ. ....................................... íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Áëîê-õàóñ 28õ135õ6000 âûñîêîãî êà÷åñòâà, îò ïðîèçâ. www.npo-astra.ru ......................................... íèçêèå ................................... Àñòðà ÍÏÎ ÎÎÎ ....................... 246-54-53, 246-61-60 Áëîê-õàóñ 36õõ185õ6000 âûñîêîãî êà÷åñòâà, îò ïðîèçâ. www.npo-astra.ru ....................................... íèçêèå ................................... Àñòðà ÍÏÎ ÎÎÎ ....................... 246-54-53, 246-61-60 Áëîê-õàóñ â àññîðòèìåíòå ........................................................................................................................................................................ Õèñìàòóëëèíà ÈÏ ................................ 8-917-35-24-002

Áëîê-õàóñ â àññîðòèìåíòå .................................................................................................... êâ. ì ........ äîãîâîð ............................ ÓôàÑòðîéÑíàá ÎÎÎ ........... 8-927-30-30-329, 246-12-95 Áëîê-õàóñ ñ. À 36õ135 ìì, 36õ185 ìì, 6 ì (ïðîèçâîäñòâî ã. Êèðîâ) ........................... êâ.ì ....... äîãîâîð ................ ËåñÊîìïëåêòÑåðâèñ ÎÎÎ .......................... 8-917-400-13-94 Áëîê-õàóñ ................................................................................................. êâ.ì .............................................. Ëåñîïòòîðã ÎÎÎ .................... 266-80-13, 275-19-41 Áðåâíà îöèëèíäðîâàííûå (àíãàðñêàÿ ñîñíà, ëèñòâåííèöà) .................................................................................................. ÑèáËåñÑáûò ............. (391) 2-928-924, 2-400-785 Áðóñ (Áóðçÿíñêèé, Áåëîðåöêèé ð-íû) îò ïðîèçâîäèòåëÿ ...................................................................................................................................................................................... 8-917-48-33-923 Áðóñ (öåíà ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) ..................................................................................................... êóá.ì ........................................................... Ëåñîïòòîðã ÎÎÎ ....................... 266-80-13, 275-19-41 Áðóñ 150õ150, 100õ100, 200õ200, 6ì,èç ñèáèðñêîé ëèñòâåííèöû,îò ïðîèçâ. ................................ äîãîâîð ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609

Áðóñ 50õ50õ3000 ìì (õâîÿ) ...................................................................................................... ï. ì .......... îò 25 ð ............................................. ÎÑÏ Ïëþñ ........... 266-75-97, 8-927-236-75-97 Áðóñ â àññîðòèìåíòå, 5, 6, 7 ì .............................................................................................................................................................. Áàøëåññòðîé ÎÎÎ ........... 8-901-442-88-36, 298-20-77 Áðóñ â àññîðòèìåíòå, äëèíà - 5, 6, 7 ì ................................................................................................................................................. Õèñìàòóëëèíà ÈÏ ................................ 8-917-35-24-002 Áðóñ â àññîðòèìåíòå, äëèíà äî 10 ì .................................................................................. êóá.ì ........ äîãîâîð ............................ ÓôàÑòðîéÑíàá ÎÎÎ ........... 8-937-15-55-006, 246-24-78 Áðóñ â àññîðòèìåíòå ................................................................................... êóá.ì ....... äîãîâîð ................ ËåñÊîìïëåêòÑåðâèñ ÎÎÎ .......................... 8-917-400-13-94 Áðóñ ìîíòàæíûé ........................................................................................................................................................................................ Áàøëåññòðîé ÎÎÎ ........... 8-901-442-88-36, 298-20-77 Áðóñ ïàëóáíûé 50õ70 ìì, 6 ì .................................................................................................................... ËåñÊîìïëåêòÑåðâèñ ÎÎÎ .......................... 8-917-400-13-94


¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Ïèëî- è ëåñîìàòåðèàëû 43

Áðóñ ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûé 50õ50; 50õ40; 50õ30, ëþáûõ ðàçìåðîâ ............................ ï.ì .......... îò 13 ð ....................... Öåíòð ïðîäàæ Ôàíåðû ........... 298-43-45, 8-937-164-33-45 Áðóñ ........................................................................................................................................... êóá.ì ........... 5500 ð ......... Óôàñòðîéêîíñòðóêöèÿ ÑÊ ÎÎÎ ........... 274-87-72, 8-917-41-80-100 Âàãîíêà (àáàøè) äëÿ ñàóí ........................................................................................................................................................................ Ñèðàçåòäèíîâ ÈÏ ................................ 8-919-61-222-51 Âàãîíêà (îñèíà, õâîÿ) .................................................................................................................................. íèçêèå ............................................................................ 275-49-49, 8-927-23-07-920 Âàãîíêà 15õ85ìì, êëàññ ÀÂ,èç. ñèá. ëèñòâåííèöû,êåäðà, îò ïðîèçâîäèòåëÿ .................................. íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Âàãîíêà â ÷åòâåðòü ................................................................................................................................................................................... Áàøëåññòðîé ÎÎÎ ........... 8-901-442-88-36, 298-20-77 Âàãîíêà èç êåäðà Ñèáèðñêîãî äëÿ ñàóíû è áàíè .................................................................................... íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Âàãîíêà èç ëèïû ........................................................................................................................................... íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Âàãîíêà Ïðèìà 15õ85ìì, èç. ñèá. ëèñòâåííèöû,êåäðà, îò ïðîèçâîäèòåëÿ ....................................... íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Âàãîíêà øòèëü êë. ÀÂ, 16õ110ìì, èç ñèá. ëèñòâåííèöû,êåäðà, îò ïðîèçâ. ....................................... íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Âàãîíêà øòèëü Ïðèìà 16õ110ìì, èç ñèá. ëèñòâåííèöû,êåäðà, îò ïðîèçâ. ....................................... íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Âàãîíêà øòèëü Ýêñòðà 16õ110ìì, èç ñèá. ëèñòâåííèöû,êåäðà, îò ïðîèçâ. ....................................... íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Âàãîíêà Ýêñòðà 15õ85ìì, èç. ñèá. ëèñòâåííèöû,êåäðà, îò ïðîèçâîäèòåëÿ ...................................... íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 ÄÂÏ (äðåâåñíî-âîëîêíèñòàÿ ïëèòà) 2745x1700x3,2 ìì ..................................................... øò ............. 210 ð ................................. Tðèîë-Óðàë ÎÎÎ ............................................ 228-49-51 ÄÂÏ 1600õ1600õ3,2 ìì/2745õ1700õ3,2 ìì (S=4,667 êâ.ì.) .................................................................. íèçêèå ............................................................................ 275-49-49, 8-927-23-07-920 ÄÂÏ 2,75õ1,7 ............................................................................................................................ ëèñò ............. 190 ð ................................... ÓðàëÑòðîé ÎÎÎ ....................... 293-21-22, 293-36-39 ÄÂÏ 2,75õ1,7 ............................................................................................................................ ëèñò ........... íèçêèå ................................... ÓðàëÑòðîé ÎÎÎ ....................... 293-21-22, 293-36-39 ÄÂÏ 2,75õ1,75 ............................................................................................................................. øò ............. 210 ð ............................. Ìóñòàôèíà À.T. ÈÏ ....................... 266-46-76, 275-75-00

ÄÂÏ 2745õ1700õ3, 2 ìì ............................................................................................................. øò ........ îò 180 ð ....................... Öåíòð ïðîäàæ Ôàíåðû ........... 298-43-45, 8-937-164-33-45 ÄÂÏ, ÄÑÏ â àññîðòèìåíòå. Äîñòàâêà ïî çâîíêó .............................................................................................................................. Ñòðîéèíâåñòãàðàíò ..... 2466211,2667267, 89018138134 ÄÂÏ ............................................................................................................................................................................................................. Áàøëåññòðîé ÎÎÎ ........... 8-901-442-88-36, 298-20-77 ÄÂÏ ............................................................................................................................................ ëèñò ........... íèçêèå ............................................ Ïåãàñ ÎÎÎ ....... 291-9610, 294-5161, 274-6580 ÄÂÏÎ (äðåâåñíî-âîëîêíèñòàÿ ïëèòà) îáëàãîðîæåííàÿ 2745õ1700õ3,2 .......................... øò ............. 330 ð ................................. Tðèîë-Óðàë ÎÎÎ ............................................ 228-49-51 ÄÂÏÎ 2,75õ1,7 .......................................................................................................................... ëèñò ........... íèçêèå ................................... ÓðàëÑòðîé ÎÎÎ ....................... 293-21-22, 293-36-39 Äîñêà äëÿ ïîëà (øïóíò) ........................................................................................................................................................................... Áàøëåññòðîé ÎÎÎ ................................ 8-917-34-71-511 Äîñêà äëÿ ïîëà øïóíò êë. ÀÂ,28,36õ85ìì,èç ñèá.ëèñòâ.,êåäðà,îò ïðîèçâ. ....................................... íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Äîñêà äëÿ ïîëà øïóíò êë.ÀÂ,28,36õ135ìì,èç ñèá.ëèñòâ.,êåäðà,îò ïðîèçâ. ...................................... íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Äîñêà äëÿ ïîëà øïóíò Ïðèìà 28,36õ135ìì,èç ñèá.ëèñòâ.,êåäðà,îò ïðîèçâ. .................................... íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Äîñêà äëÿ ïîëà øïóíò Ïðèìà 28,36õ85ìì,èç ñèá.ëèñòâ.,êåäðà,îò ïðîèçâ. ...................................... íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Äîñêà äëÿ ïîëà øïóíò Ýêñòðà 28,36õ85ìì,èç ñèá.ëèñòâ.,êåäðà,îò ïðîèçâ. ..................................... íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Äîñêà äëÿ ïîëà øïóíò. 28õ110õ6000 âûñîêîãî êà÷-âà, îò ïðîèçâîäèòåëÿ ....................................... íèçêèå ................................... Àñòðà ÍÏÎ ÎÎÎ ......... 2465453,2466160,npo-astra.ru Äîñêà äëÿ ïîëà øïóíò. 36õ135(110)õ6000 âûñîêîãî êà÷-âà, îò ïðîèçâ. ............................................ íèçêèå ................................... Àñòðà ÍÏÎ ÎÎÎ ......... 2465453,2466160,npo-astra.ru Äîñêà äëÿ ïîëà øïóíò.ñ. À 36õ90,36*115,36*140 ìì 6 ì (ïð-âî ã.Êèðîâ) ...................... êâ.ì ....... äîãîâîð ................ ËåñÊîìïëåêòÑåðâèñ ÎÎÎ .......................... 8-917-400-13-94

Äîñêà äëÿ ïîëà øïóíòîâàííàÿ ............................................................................................ êâ. ì ........ îò 250 ð .......................... Tèìèðõàíîâ Ä.Ô. ÈÏ ........... 299-31-19, 8-987-25-15-404 Äîñêà äëÿ ïîëà øïóíòÝêñòðà 28,36õ135ìì,èç ñèá.ëèñòâ.,êåäðà,îò ïðîèçâ. .................................... íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Äîñêà äëÿ ïîëà, øïóíòîâàííàÿ (íàë, á/íàë) ......................................................................................................................................... Ñèðàçåòäèíîâ ÈÏ ................................ 8-919-61-222-51 Äîñêà èç ëèñòâåííèöû 50õ150, 40õ150, 50õ200 â àññîðòèìåíòå ..................................................... äîãîâîð ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Äîñêà èç ìàññèâà äåðåâà ñ ðó÷íîé îáðàáîòêîé ..................................................................................... íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Äîñêà íåîáðåçíàÿ 25, 30 ìì ................................................................................................ êóá.ì ...... îò 3900 ð ......... Óôàñòðîéêîíñòðóêöèÿ ÑÊ ÎÎÎ ........... 274-87-72, 8-917-41-80-100 Äîñêà íåîáðåçíàÿ îò ïðîèçâîäèòåëÿ ................................................................................. êóá.ì ........ äîãîâîð ............................ ÓôàÑòðîéÑíàá ÎÎÎ ........... 8-919-145-33-98, 246-24-78 Äîñêà îáðåçíàÿ (Áóðçÿíñêèé, Áåëîðåöêèé ð-íû) îò ïðîèçâîäèòåëÿ ................................................................................................................................... 8-917-48-33-923 Äîñêà îáðåçíàÿ â àññîðòèìåíòå ........................................................................................................................................................... Áàøëåññòðîé ÎÎÎ ........... 8-901-442-88-36, 298-20-77 Äîñêà îáðåçíàÿ â àññîðòèìåíòå ............................................................................................................................................................. Õèñìàòóëëèíà ÈÏ ................................ 8-917-35-24-002 Äîñêà îáðåçíàÿ â àññîðòèìåíòå ...................................................................... êóá.ì ....... äîãîâîð ................ ËåñÊîìïëåêòÑåðâèñ ÎÎÎ .......................... 8-917-400-13-94 Äîñêà îáðåçíàÿ â àññîðòèìåíòå ......................................................................................... êóá.ì ........ äîãîâîð ............................ ÓôàÑòðîéÑíàá ÎÎÎ ........... 8-927-30-30-660, 246-24-78 Äîñêà îáðåçíàÿ õâîéíûõ ïîðîä (öåíà ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) ............................................................................................................................ Ëåñîïòòîðã ÎÎÎ ....................... 266-80-13, 275-19-41 Äîñêà îáðåçíàÿ ....................................................................................................................... êóá.ì ...... îò 5500 ð ......... Óôàñòðîéêîíñòðóêöèÿ ÑÊ ÎÎÎ ........... 274-87-72, 8-917-41-80-100 Äîñêà ïàëóáíàÿ Ïðèìà 27õ110ìì, èç ñèáèðñêîé ëèñòâåííèöû, îò ïðîèçâ. ..................................... íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Äîñêà ïàëóáíàÿ Ýêñòðà 27õ110ìì, èç ñèáèðñêîé ëèñòâåííèöû, îò ïðîèçâ. ..................................... íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Äîñêà ïàëóáíàÿ, êë. À 27õ110ìì, èç ñèáèðñêîé ëèñòâåííèöû, îò ïðîèçâ. ..................................... íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609


Ïèëî- è ëåñîìàòåðèàëû 44

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Äîñêà ïàðêåòíàÿ ìàññèâ ............................................................................................................................ íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Äîñêà ïîëóîáðåçíàÿ 2 ñîðòà .................................................................................................................................................................. Áàøëåññòðîé ÎÎÎ ........... 8-901-442-88-36, 298-20-77 Äîñêà ñòîëÿðíàÿ íåîáðåçíàÿ ñóõàÿ (àìåðèêàíñêèé îðåõ), 30, 50 ìì ......................... êóá.ì .................................................................. Ìåäâåäü ÈÏ ...... 8-927-3519471, 8-917-7730042 Äîñêà ñòîëÿðíàÿ íåîáðåçíàÿ ñóõàÿ (áóê), 50 ìì ............................................................. êóá.ì ......... 28000 ð ......................................... Ìåäâåäü ÈÏ ...... 8-927-3519471, 8-917-7730042 Äîñêà ñòîëÿðíàÿ íåîáðåçíàÿ ñóõàÿ (äóá), 30 ìì ............................................................. êóá.ì ......... 45000 ð ......................................... Ìåäâåäü ÈÏ ...... 8-927-3519471, 8-917-7730042 Äîñêà ñòîëÿðíàÿ íåîáðåçíàÿ ñóõàÿ (êàðàãà÷), 30, 50 ìì ............................................... êóá.ì ......... 36000 ð ......................................... Ìåäâåäü ÈÏ ...... 8-927-3519471, 8-917-7730042 Äîñêà ñòîëÿðíàÿ íåîáðåçíàÿ ñóõàÿ (îëüõà), 50 ìì ......................................................... êóá.ì ......... 27000 ð ......................................... Ìåäâåäü ÈÏ ...... 8-927-3519471, 8-917-7730042 Äîñêà ñòîëÿðíàÿ íåîáðåçíàÿ ñóõàÿ (ÿñåíü), 50 ìì ........................................................ êóá.ì ......... 35000 ð ......................................... Ìåäâåäü ÈÏ ...... 8-927-3519471, 8-917-7730042 Äîñêà ñòîëÿðíàÿ íåîáðåçíàÿ .............................................................................................. êóá.ì ...... îò 5500 ð ......... Óôàñòðîéêîíñòðóêöèÿ ÑÊ ÎÎÎ ........... 274-87-72, 8-917-41-80-100 Äîñêà ñòîëÿðíàÿ îáðåçíàÿ ñóõàÿ (äóá), 50 ìì ................................................................. êóá.ì ......... 49000 ð ......................................... Ìåäâåäü ÈÏ ...... 8-927-3519471, 8-917-7730042 Äîñêà òåððàñíàÿ 27õ145 Ïðèìà (ñèáèðñêàÿ ëèñòâåííèöà)îò ïðîèçâîäèòåëÿ .................................. íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Äîñêà òåððàñíàÿ 27õ145 Ýêñòðà (ñèáèðñêàÿ ëèñòâåííèöà)îò ïðîèçâîäèòåëÿ ................................. íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Äîñêà òåððàñíàÿ 27õ145ìì, ÀÁ (ñèáèðñêàÿ ëèñòâåííèöà) îò ïðîèçâîäèòåëÿ ................................. íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609

Äîñêà òåððàñíàÿ, ìàññèâ ....................................................................................................................... äîãîâîð ........................ ì-í Êâàäðàòíûé ìåòð ........... 264-88-18, 8-917-410-79-87 Äîñêà òåððàñíàÿ(Äåêèíã)27õ145 Ïðèìà(ñèáèðñêàÿ ëèñòâåííèöà)îò ïðîèçâ. ................................... íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Äîñêà òåððàñíàÿ(Äåêèíã)27õ145 Ýêñòðà(ñèáèðñêàÿ ëèñòâåííèöà)îò ïðîèçâ. .................................. íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Äîñêà òåððàñíàÿ(Äåêèíã)27õ145,êë. ÀÂ(ñèáèðñêàÿ ëèñòâåííèöà)îò ïðîèçâ. ................................... íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 ÄÑÏ (äðåâåñíî-ñòðóæå÷íàÿ ïëèòà) 3500x1500x16 ìì ......................................................... øò ............. 730 ð ................................. Tðèîë-Óðàë ÎÎÎ ............................................ 228-49-51 ÄÑÏ 2745õ1700õ3,2 ìì .............................................................................................................. øò ........ îò 575 ð ....................... Öåíòð ïðîäàæ Ôàíåðû ........... 298-43-45, 8-937-164-33-45 ÄÑÏ 3,5õ1,5 .............................................................................................................................. ëèñò ............. 670 ð ................................... ÓðàëÑòðîé ÎÎÎ ....................... 293-21-22, 293-36-39 ÄÑÏ 3,5õ1,5 .............................................................................................................................. ëèñò ........... íèçêèå ................................... ÓðàëÑòðîé ÎÎÎ ....................... 293-21-22, 293-36-39 ÄÑÏ 3500õ1500õ16 ìì ................................................................................................................................. íèçêèå ............................................................................ 275-49-49, 8-927-23-07-920 ÄÑÏ ............................................................................................................................................ ëèñò ........... íèçêèå ............................................ Ïåãàñ ÎÎÎ ....... 291-9610, 294-5161, 274-6580 Åâðîâàãîíêà (ëèïà, õâîÿ) ...................................................................................................... êâ. ì ........ îò 130 ð .............................. Áàøëåññòðîé ÎÎÎ ................................ 8-917-34-71-511 Åâðîâàãîíêà (ëèïà) .................................................................................................................................................................................. ì-í Áàííûé äâîðèê ..... 2921113,2927113,Ïóøêèíà,45/2

Åâðîâàãîíêà (õâîéí.ïîðîäû,ëèïà), ïð-âî Àðõàíãåëüñê,Êèðîâ,Éîøêàð-Îëà .................... êâ.ì .............................................. Ëåñîïòòîðã ÎÎÎ .................... 266-80-13, 275-19-41 Åâðîâàãîíêà (õâîÿ, ëèïà) .......................................................................................................................................................................... Õèñìàòóëëèíà ÈÏ ................................ 8-917-35-24-002 Åâðîâàãîíêà (õâîÿ, ëèïà) ....................................................................................................... êâ.ì ........ äîãîâîð ............................ ÓôàÑòðîéÑíàá ÎÎÎ ........... 8-937-15-55-006, 246-24-78 Åâðîâàãîíêà (õâîÿ) ñ. À 12,5õ96 ìì (ïðîèçâîäñòâî ã. Àðõàíãåëüñê) ............................. êâ.ì ....... äîãîâîð ................ ËåñÊîìïëåêòÑåðâèñ ÎÎÎ .......................... 8-917-400-13-94 Åâðîâàãîíêà (õâîÿ), ñîðò À .................................................................................................... êâ.ì ........ îò 215 ð .............................................. Êåäð ÎÎÎ ............. 292-46-90, 8-917-37-84448 Åâðîâàãîíêà (õâîÿ), ñîðò  .................................................................................................... êâ.ì ........ îò 180 ð .............................................. Êåäð ÎÎÎ ............. 292-46-90, 8-917-37-84448 Åâðîâàãîíêà (õâîÿ), ñîðò Ñ .................................................................................................... êâ.ì ........ îò 110 ð .............................................. Êåäð ÎÎÎ ............. 292-46-90, 8-917-37-84448 Åâðîâàãîíêà À, Â, Ñ, Ýêñòðà ................................................................................................. êâ.ì ........ îò 140 ð .......................... Tèìèðõàíîâ Ä.Ô. ÈÏ ........... 299-31-19, 8-987-25-15-404 Åâðîâàãîíêà Ïðèìà 15õ85ìì,èç ñèáèðñêîé ëèñòâåííèöû,êåäðà,îò ïðîèçâ. .................................... íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Åâðîâàãîíêà Ïðèìà 16õ110ìì,èç ñèáèðñêîé ëèñòâåííèöû,êåäðà,îò ïðîèçâ. .................................. íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Åâðîâàãîíêà ñîðòà À, Á, Ñ ..................................................................................................... êâ.ì ........ îò 145 ð ............................. Ìóñòàôèíà À.T. ÈÏ ....................... 266-46-76, 275-75-00 Åâðîâàãîíêà Ýêñòðà 15õ85ìì,èç ñèáèðñêîé ëèñòâåííèöû,êåäðà,îò ïðîèçâ. .................................... íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609

Åâðîâàãîíêà Ýêñòðà 16õ110ìì,èç ñèáèðñêîé ëèñòâåííèöû,êåäðà,îò ïðîèçâ. ................................. íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Åâðîâàãîíêà, êë. ÀÂ, 15õ85ìì,èç ñèáèðñêîé ëèñòâåííèöû,êåäðà,îò ïðîèçâ. .................................. íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Åâðîâàãîíêà, êë.ÀÂ, 16õ110ìì,èç ñèáèðñêîé ëèñòâåííèöû,êåäðà,îò ïðîèçâ. ................................. íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Åâðîâàãîíêà, ñîðò ÀÂ/Ñ, 12,5õ90õ6000, îò ïðîèçâ. www.npo-astra.ru ............................................... íèçêèå ................................... Àñòðà ÍÏÎ ÎÎÎ ....................... 246-54-53, 246-61-60 Èìèòàöèÿ áðóñà 16õ140õ6000 âûñîêîãî êà÷åñòâà, îò ïðîèçâîäèòåëÿ ............................................... íèçêèå ................................... Àñòðà ÍÏÎ ÎÎÎ ......... 2465453,2466160,npo-astra.ru Èìèòàöèÿ áðóñà 21õ140, 28õ185 ìì, äëèíà 2-6 ì ............................................................ êâ.ì ........ îò 240 ð .............................................. Êåäð ÎÎÎ ............. 292-46-90, 8-917-37-84448 Èìèòàöèÿ áðóñà À 18õ135, 18õ170, 3; 4,2; 5, 6 ì, ã. Àðõàíãåëüñê ............................... êâ.ì ....... äîãîâîð ................ ËåñÊîìïëåêòÑåðâèñ ÎÎÎ .......................... 8-917-400-13-94 Èìèòàöèÿ áðóñà ÀÂ,135ìì ..................................................................................................... êâ.ì ........ îò 290 ð .......................... Tèìèðõàíîâ Ä.Ô. ÈÏ ........... 299-31-19, 8-987-25-15-404 Èìèòàöèÿ áðóñà â àññîðòèìåíòå .......................................................................................................................................................... Áàøëåññòðîé ÎÎÎ ................................ 8-917-34-71-511 Èìèòàöèÿ áðóñà Ïðèìà 21õ135ìì,èç ñèá.ëèñòâåííèöû,êåäðà,îò ïðîèçâ. ........................................ íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Èìèòàöèÿ áðóñà Ýêñòðà 21õ135ìì,èç ñèá.ëèñòâåííèöû,êåäðà,îò ïðîèçâ. ....................................... íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Èìèòàöèÿ áðóñà, êë.ÀÂ, 21õ135ìì,èç ñèá.ëèñòâåííèöû,êåäðà,îò ïðîèçâ. ....................................... íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609


¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Ïèëî- è ëåñîìàòåðèàëû 45

Èìèòàöèÿ áðóñà ........................................................................................... êâ.ì .............................................. Ëåñîïòòîðã ÎÎÎ .................... 266-80-13, 275-19-41 Ëàãè èç ëèñòâåííèöû ïîä òåððàñíóþ äîñêó,6ì, îò ïðîèçâîäèòåëÿ .................................................... íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Íàëè÷íèêè (ëèïà) ..................................................................................................................................................................................... ì-í Áàííûé äâîðèê ..... 2921113,2927113,Ïóøêèíà,45/2 Ïèëîìàòåðèàëû õâîéíûõ ïîðîä ........................................................................................... êóá.ì ........... íèçêèå ............................................ Ïåãàñ ÎÎÎ ....... 291-9610, 294-5161, 274-6580 Ïëèíòóñû (ëèïà) ....................................................................................................................................................................................... ì-í Áàííûé äâîðèê ..... 2921113,2927113,Ïóøêèíà,45/2 Ïëèíòóñû â àññîðòèìåíòå, äëèíà 1,5-3 ì ............................................................................ ï.ì .......... îò 20 ð .......................... Tèìèðõàíîâ Ä.Ô. ÈÏ ........... 299-31-19, 8-987-25-15-404 Ïëèíòóñû â àññîðòèìåíòå ........................................................................................................................................................................ Õèñìàòóëëèíà ÈÏ ................................ 8-917-35-24-002 Ïëèòû îðèåíòèðîâàííî-ñòðóæå÷íûå Bolderaja 2500õ1250õ9 ìì .................................... ëèñò ........... íèçêèå ........................... Ïðîìñïåöñòðîé ÇÀÎ ............. (347) 246-27-01, 246-27-05 Ïëèòû îðèåíòèðîâàííî-ñòðóæå÷íûå OSB-3 2500õ1250õ9 ìì .............................................................. íèçêèå ............................................................................ 275-49-49, 8-927-23-07-920 Ïëèòû îðèåíòèðîâàííî-ñòðóæå÷íûå OSB-3 2500õ1250õ9 ìì .............................................................. íèçêèå .................................. Êóëóåâà Å.Í. ÈÏ ......... 8-961-360-55-04, 2-74-24-41 Ïëèòû îðèåíòèðîâàííî-ñòðóæå÷íûå OSB-3 Ëàòâèÿ 2500õ1250õ6,9,12,15,18ìì ............................................................................. Tðèîë-Óðàë ÎÎÎ ............................................ 228-49-51 Ïëèòû îðèåíòèðîâàííî-ñòðóæå÷íûå ëþáûõ ðàçìåðîâ ..................................................... ëèñò ........... íèçêèå ............................................ Ïåãàñ ÎÎÎ ....... 291-9610, 294-5161, 274-6580 Ïëèòû îðèåíòèðîâàííî-ñòðóæå÷íûå ÎSB-3 (Ëàòâèÿ) 2500õ1250õ9 ìì ............................ øò ........ îò 490 ð ....................... Öåíòð ïðîäàæ Ôàíåðû ........... 298-43-45, 8-937-164-33-45 Ïëèòû îðèåíòèðîâàííî-ñòðóæå÷íûå ÎÑÏ 2,44õ1,22õ9 (ïð-âî Ëàòâèè) ......................... ëèñò ............. 450 ð ................................... ÓðàëÑòðîé ÎÎÎ ....................... 293-21-22, 293-36-39 Ïëèòû îðèåíòèðîâàííî-ñòðóæå÷íûå ÎÑÏ 2,5õ1,25õ12 (ïð-âî Ëàòâèè) ......................... ëèñò ............. 670 ð ................................... ÓðàëÑòðîé ÎÎÎ ....................... 293-21-22, 293-36-39 Ïëèòû îðèåíòèðîâàííî-ñòðóæå÷íûå ÎÑÏ-3 2500õ1250õ18 ìì (Ëàòâèÿ) ............................................. 990 ð ............................................. ÎÑÏ Ïëþñ ........... 266-75-97, 8-927-236-75-97 Ïëèòû îðèåíòèðîâàííî-ñòðóæå÷íûå ÎÑÏ-3 2500õ1250õ8 ìì (Ëàòâèÿ) ................................................ 520 ð ............................................. ÎÑÏ Ïëþñ ........... 266-75-97, 8-927-236-75-97 Ïëèòû îðèåíòèðîâàííî-ñòðóæå÷íûå ÎÑÏ-3 2500õ1250õ9 ìì (Ëàòâèÿ) ................................................ 540 ð ............................................. ÎÑÏ Ïëþñ ........... 266-75-97, 8-927-236-75-97 Ïëèòû îðèåíòèðîâàííî-ñòðóæå÷íûå ÎÑÏ3 Egger (Ãåðìàíèÿ), òîëù. 6-22 ìì ................................................................................ Ìåòàëë Ïðîôèëü ............. (347) 246-69-69, 292-31-94 Ïëèòû îðèåíòèðîâàííî-ñòðóæå÷íûå ..................................................................................................................................................... Áàøëåññòðîé ÎÎÎ ........... 8-901-442-88-36, 298-20-77 Ïîëîã èç àáàøà äëÿ ñàóíû è áàíè ............................................................................................................ íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Ïîëîã èç êåäðà äëÿ ñàóíû è áàíè ............................................................................................................. íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Ïîëîã èç ëèïû äëÿ ñàóíû è áàíè ............................................................................................................... íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Ïîëîê (ëèïà, àáàøè, êåäð) ..................................................................................................................................................................... ì-í Áàííûé äâîðèê ..... 2921113,2927113,Ïóøêèíà,45/2 Ñðóáû .............................................................................................................................................................................................................. Ëåññåðâèñ ÎÎÎ ................................ 8-961-36-00-694 Ñðóáû ðóáëåíûå (õâîÿ, ëèïà) .................................................................................................................. äîãîâîð ............................ ÓôàÑòðîéÑíàá ÎÎÎ ........... 8-905-350-19-12, 246-12-95 Ôàíåðà 1525õ1525õ8/10 ìì ....................................................................................................................... íèçêèå ............................................. ÎÑÏ Ïëþñ ........... 266-75-97, 8-927-236-75-97 Ôàíåðà 4-20 ìì âëàãîñòîéêàÿ .............................................................................................................................................................................. Êåäð ÎÎÎ ............. 292-46-90, 8-917-37-84448 Ôàíåðà 4-20 ìì ....................................................................................................................... ëèñò ........... íèçêèå ............................................ Ïåãàñ ÎÎÎ ....... 291-9610, 294-5161, 274-6580 Ôàíåðà II/IV 4-22 ìì å-1 ÃÎÑT 3916, 1-96, 1525õ1525 ìì â àññîðòèìåíòå .................. øò ........ îò 200 ð ....................... Öåíòð ïðîäàæ Ôàíåðû ........... 298-43-45, 8-937-164-33-45 Ôàíåðà IV/IV 4-22 ìì å-1 ÃÎÑT 3916, 1-96, 1525õ1525 ìì â àññîðòèìåíòå ................. øò ........ îò 170 ð ....................... Öåíòð ïðîäàæ Ôàíåðû ........... 298-43-45, 8-937-164-33-45 Ôàíåðà â àññîðòèìåíòå (ÓÔÊ, ëàìèíèðîâàííàÿ, âëàãîñòîéêàÿ) ....................................................................................................... Ëåñîïòòîðã ÎÎÎ ................................ 8-937-330-69-13 Ôàíåðà â àññîðòèìåíòå .......................................................................................................................................................................... Áàøëåññòðîé ÎÎÎ ........... 8-901-442-88-36, 298-20-77 Ôàíåðà â àññîðòèìåíòå .............................................................................................................................. íèçêèå ............................ ÓôàÑòðîéÑíàá ÎÎÎ ........... 8-917-442-10-53, 246-12-95 Ôàíåðà â øèðîêîì àññîðòèìåíòå. Äîñòàâêà .......................................................................................... íèçêèå ......................................... Ãàëèìîâ ÈÏ ........... 266-61-40, 8-927-335-53-38 Ôàíåðà íåñîðòîâàÿ 1525õ1525 â àññîðòèìåíòå .................................................................................... íèçêèå ................................... ÓðàëÑòðîé ÎÎÎ ....................... 293-21-22, 293-36-39 Ôàíåðà îò 4 äî 20 ìì ................................................................................................................................. íèçêèå ............................................................................ 275-49-49, 8-927-23-07-920 Ôàíåðà ÔÊ 1525õ1525 â àññîðòèìåíòå ................................................................................................... íèçêèå ................................... ÓðàëÑòðîé ÎÎÎ ....................... 293-21-22, 293-36-39 Ôàíåðà ÔÊ 1525õ1525 â àññîðòèìåíòå ............................................................................. êâ. ì .......... îò 82 ð .................................... Ì-í Ñòðîéäâîð ........... 298-22-75, 8-917-42-37-420 Ôàíåðà ÔÊ 1525õ1525õ10 ìì II/IV ñ./ IV/IV ñ .................................................................... ëèñò ..... 500/425 ð ................................... ÓðàëÑòðîé ÎÎÎ ....................... 293-21-22, 293-36-39 Ôàíåðà ÔÊ 1525õ1525õ12 ìì II/IV ñ./ IV/IV ñ .................................................................... ëèñò ..... 585/500 ð ................................... ÓðàëÑòðîé ÎÎÎ ....................... 293-21-22, 293-36-39 Ôàíåðà ÔÊ 1525õ1525õ15 ìì II/IV ñ./ IV/IV ñ .................................................................... ëèñò ..... 720/620 ð ................................... ÓðàëÑòðîé ÎÎÎ ....................... 293-21-22, 293-36-39 Ôàíåðà ÔÊ 1525õ1525õ18 ìì II/IV ñ./ IV/IV ñ .................................................................... ëèñò ..... 860/770 ð ................................... ÓðàëÑòðîé ÎÎÎ ....................... 293-21-22, 293-36-39 Ôàíåðà ÔÊ 1525õ1525õ20 ìì II/IV ñ./ IV/IV ñ .................................................................... ëèñò ..... 950/860 ð ................................... ÓðàëÑòðîé ÎÎÎ ....................... 293-21-22, 293-36-39 Ôàíåðà ÔÊ 1525õ1525õ3 ìì IV/IV ñ .................................................................................... ëèñò ............. 175 ð ................................... ÓðàëÑòðîé ÎÎÎ ....................... 293-21-22, 293-36-39 Ôàíåðà ÔÊ 1525õ1525õ4 ìì II/IV ñ./ IV/IV ñ ...................................................................... ëèñò ..... 225/195 ð ................................... ÓðàëÑòðîé ÎÎÎ ....................... 293-21-22, 293-36-39 Ôàíåðà ÔÊ 1525õ1525õ6 ìì II/IV ñ./ IV/IV ñ ...................................................................... ëèñò ..... 315/270 ð ................................... ÓðàëÑòðîé ÎÎÎ ....................... 293-21-22, 293-36-39 Ôàíåðà ÔÊ 1525õ1525õ8 ìì II/IV ñ./ IV/IV ñ ...................................................................... ëèñò ..... 400/350 ð ................................... ÓðàëÑòðîé ÎÎÎ ....................... 293-21-22, 293-36-39 Ôàíåðà ÔÊ 1525õ1525õ9 ìì II/IV ñ./ IV/IV ñ ...................................................................... ëèñò ...... 475/390ð ................................... ÓðàëÑòðîé ÎÎÎ ....................... 293-21-22, 293-36-39 Ôàíåðà ÔÊ âëàãîñòîéê. ñîðò IV-IV ðàçìåð 1525õ1525õ4-20 ìì ....................................................... îò 210 ð ................................. Tðèîë-Óðàë ÎÎÎ ............................................ 228-49-51 Ôàíåðà ÔÊ, ÔÑÔ ëàìèíèðîâàííàÿ, âîäîñò., 6, 9, 12, 15, 18, 20, 21 ìì ........................................................................................ Tðèîë-Óðàë ÎÎÎ ............................................ 228-49-51 Ôàíåðà ..................................................................................................................................................................................................... Ñòðîéèíâåñòãàðàíò ..... 2466211,2667267, 89018138134 Øïóíò ïîëîâîé êë.ÀÂ, 28,36õ135ìì,èç ñèá.ëèñòâåííèöû,êåäðà,îò ïðîèçâ. ..................................... íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Øïóíò ïîëîâîé êë.ÀÂ, 28,36õ85ìì,èç ñèá.ëèñòâåííèöû,êåäðà,îò ïðîèçâ. ....................................... íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Øïóíò ïîëîâîé Ïðèìà 28,36õ135ìì,èç ñèá.ëèñòâåííèöû,êåäðà,îò ïðîèçâ. .................................... íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Øïóíò ïîëîâîé Ïðèìà 28,36õ85ìì,èç ñèá.ëèñòâåííèöû,êåäðà,îò ïðîèçâ. ....................................... íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Øïóíò ïîëîâîé Ýêñòðà 28,36õ135ìì,èç ñèá.ëèñòâåííèöû,êåäðà,îò ïðîèçâ. .................................... íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Øïóíò ïîëîâîé Ýêñòðà 28,36õ85ìì,èç ñèá.ëèñòâåííèöû,êåäðà,îò ïðîèçâ. ...................................... íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Øïóíò ïîëîâîé, ïîòîëî÷íûé (öåíà ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) ........................................................................................................ Ëåñîïòòîðã ÎÎÎ .................... 266-80-13, 275-19-41 Øïóíò ïîëîâîé, ïîòîëî÷íûé ..................................................................................................................................................................... Õèñìàòóëëèíà ÈÏ ................................ 8-917-35-24-002 Øïóíò ïîëîâîé, ïîòîëî÷íûé .................................................................................................. êâ.ì ........... íèçêèå ............................ ÓôàÑòðîéÑíàá ÎÎÎ ........... 8-919-145-33-98, 246-12-95 Øòàêåòíèê ..................................................................................................................................... øò ................. 5 ð ......... Óôàñòðîéêîíñòðóêöèÿ ÑÊ ÎÎÎ ........... 274-87-72, 8-917-41-80-100 Ùèòû ìåáåëüíûå â àññîðòèìåíòå ....................................................................................... êâ.ì ........ äîãîâîð .......................... Tèìèðõàíîâ Ä.Ô. ÈÏ ........... 299-31-19, 8-987-25-15-404

Ñòåêëî. Îðãñòåêëî. Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Íàâåñû èç ñîòîâîãî ïîëèêàðáîíàòà ............................................................................................................................................. Óðàëìîíòàæñòðîé ÎÎÎ ........ 8-9033505040, www.ural-ms.ru Îðãñòåêëî (îòå÷åñòâåííîå, èìïîðòíîå) áåëîå, ïðîçðà÷íîå, öâåòíîå ............................................................................... Öåíòð Ïîëèìåðîâ - Óðàë ....... (347) 253-91-10,8-9174299366 Ïîëèêàðáîíàò ìîíîëèòíûé ................................................................................................................................................ Íåôòåêàìñêèé ìåõàíè÷. çàâîä .............................. 8 (347) 29-29-211 Ïîëèêàðáîíàò ñîòîâûé (Èçðàèëü, Ðîññèÿ) 12ì öâåòíîé, áåëûé, ïðîçðà÷íûé .................................................................. Öåíòð Ïîëèìåðîâ - Óðàë ....... (347) 253-91-10,8-9174299366


Ñòåêëî. Îðãñòåêëî. Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 46

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Ïîëèêàðáîíàò ñîòîâûé â àññîðòèìåíòå ............................................................................................................................................................... ÌågàFlex ....... 277-6224, 282-4921, 282-8211 Ïîëèêàðáîíàò ñîòîâûé ....................................................................................................................................................... Íåôòåêàìñêèé ìåõàíè÷. çàâîä .............................. 8 (347) 29-29-211 Ñòåêëî çàêàëåííîå ïîä çàêàç, ëþáûõ ðàçìåðîâ, ôîðì, òîëùèíû .................................................................................... TåïëîÑòðîéÈíäóñòðèÿ ÇÀÎ ....... 256-5050, 289-5060, 294-0319

Îãíåçàùèòíûå ïîêðûòèÿ è îãíåóïîðíûå èçäåëèÿ Ãëèíà øàìîòíàÿ îãíåóïîðíàÿ ............................................................................................................................................................... Áàøëåññòðîé ÎÎÎ ................................ 8-917-34-71-511 Êèðïè÷ îãíåóïîðíûé ................................................................................................................................................................................. Áàøëåññòðîé ÎÎÎ ................................ 8-917-34-71-511 Ìàòåðèàëû îãíåçàùèòíûåäëÿ ñòàëüíûõ,æ/á,äåðåâ.ïîâåðõíîñòåé,êàáåëåé ........................................................................................ Õèìòðåéä ÎÎÎ .................................. (347) 260-90-92 Îãíåáèîçàùèòà Ôèíàêñ äëÿ âíóòðåííèõ ðàáîò (êîíöåíòðàò 1:1) ....................................... êã ............... 60 ð ...................................... Âåñíà ÇÀÎ ÏÏ ....................... 223-47-00, 223-48-80 Îãíåáèîçàùèòà Ôèíàêñ äëÿ âíóòðåííèõ ðàáîò ...................................................................... êã ............... 31 ð ...................................... Âåñíà ÇÀÎ ÏÏ ....................... 223-47-00, 223-48-80 Ïîêðûòèÿ îãíåçàùèòíûå Àðìîôàéåð (îãí. 45/60/90 ìèí.). Âñå ñåðòèôèêàòû ................ êã ............ äèëåð .......... ÑòðîéÈçîëÿöèÿ, www.si306.ru ....... 274-4045, 257-5365, 257-0068 Ñîñòàâû îãíåáèîçàùèòíûå äëÿ äåðåâà Àíòàë (íå ñîëåâûå). www.102äîìà.ðô .................................. îò 40 ð ..................... GreenWood êîìïàíèÿ ............. (347) 292-80-39, 299-90-91

Ñûïó÷èå è âÿæóùèå ìàòåðèàëû Àñôàëüò. Áûñòðàÿ äîñòàâêà. Íàë./áåçíàë. ðàñ÷åò .................................................................. ò ........... 1900 ð ............................ ÔèíàíñÏðîåêò ÎÎÎ ................................ 8-917-42-68-765 Ãèïñ. Äîñòàâêà ïî çâîíêó ........................................................................................................................... íèçêèå ........................... Ïðîìñïåöñòðîé ÇÀÎ ............. (347) 246-27-01, 246-27-05 Èçâåñòü ãàøåíàÿ (ïàñòà èçâåñòêîâàÿ) ................................................................................. 3 êã ............................................................. Tóòàåâ À.Ì. ÈÏ ........ 8(34775)53843, (347)281-3222 Èçâåñòü íåãàøåíàÿ (êîìîâàÿ) ............................................................................................... 2 êã ............................................................. Tóòàåâ À.Ì. ÈÏ ........ 8(34775)53843, (347)281-3222 Êåðàìçèò â ìåøêàõ, ôàñîâàííûé 0,05 êóá.ì. Äîñòàâêà ïî çâîíêó ................................................................................................ Ñòðîéèíâåñòãàðàíò ..... 2466211,2667267, 89018138134 Êåðàìçèò â ìåøêàõ. www.cementamore.ru ............................................................................................... íèçêèå ................................. Âñå äëÿ Ñòðîéêè ....................... 284-55-54, 293-41-96 Êåðàìçèò âñåõ âèäîâ. Äîñòàâêà ............................................................................................................. äîãîâîð ........................ Ñóëåéìàíîâà Ë.À. ÈÏ ...... 8-917-3477699, 8-965-9405555 Êåðàìçèò âñåõ âèäîâ ........................................................................................................................................................................................... ÑòðîéTðàíñ ................................ 8-965-934-22-22 Êåðàìçèò ôàñîâàííûé â ìåøêàõ ïî 0,4 êóá. ì .............................................................. ìåøîê ............. 100 ð .................................. Áàøñåðâèñ ÎÎÎ ............................................ 256-17-89 Êåðàìçèò ôàñîâàííûé â ìåøêàõ. Äîñòàâêà ............................................................................................ íèçêèå ......................................... Ãàëèìîâ ÈÏ ........... 266-61-40, 8-927-335-53-38

Êåðàìçèò ôð. 0-5; 5-10; 10-20; 20-40 ................................................................................ êóá.ì ........ îò 967 ð ............................... Êóøâèíñêèé çàâîä .................... (34344) 33-026, 32-245 Ìàòåðèàëû ñûïó÷èå â àññîðòèìåíòå ....................................................................................................................................................... Íîâûé Ñâåò ÎÎÎ ..... 2430312,2401744, 89173880842 Ìåë ................................................................................................................................................................................................................. ÀëüôàÏðîìñòðîé ........... 299-12-13, 8-917-44-50-193 Ïàñòà èçâåñòêîâàÿ ................................................................................................................. 20 êã .......................................................... ÀëüôàÏðîìñòðîé ........... 299-12-13, 8-917-44-50-193 ÏÃÑ â ìåøêàõ. www.cementamore.ru ......................................................................................................... íèçêèå ................................. Âñå äëÿ Ñòðîéêè ....................... 284-55-54, 293-41-96 ÏÃÑ â ìåøêàõ. Äîñòàâêà ............................................................................................................................. íèçêèå ......................................... Ãàëèìîâ ÈÏ ........... 266-61-40, 8-927-335-53-38 ÏÃÑ âñåõ âèäîâ ..................................................................................................................................................................................................... ÑòðîéTðàíñ ................................ 8-965-934-22-22 ÏÃÑ. Äîñòàâêà îò 1 ìåøêà äî 30 ò ............................................................................................................ íèçêèå ............................ Õàáèáóëëèí È.Ç. ÈÏ ........... 294-70-70, 8-919-600-00-86 ÏÃÑ. Äîñòàâêà ............................................................................................................................................ äîãîâîð ........................ ÏÎ Ñòðîéìàñòåð ÎÎÎ ................................ 8-937-307-71-72 ÏÃÑ. Äîñòàâêà ............................................................................................................................................ äîãîâîð ........................ Ñóëåéìàíîâà Ë.À. ÈÏ ...... 8-917-3477699, 8-965-9405555

ÏÃÑ., ïåñîê. Äîñòàâêà îò 25 òîíí ......................................................................................................................................................................... ÌÏÔ ÎÎÎ ............ 8-9373151736, bag81@bk.ru ÏÃÑ ............................................................................................................................................................................................................................ Ñàòîð ÎÎÎ ..... 2430312,2401744, 89173880842 ÏÃÑ ................................................................................................................................................................ íèç/äîã ...................................... ÄîðÑíàá ÎÎÎ ............. (347) 246-10-67, 299-12-28 Ïåñêîáåòîí 25, 50 êã ................................................................................................................................... íèçêèå ......................................... Ãàëèìîâ ÈÏ ........... 266-61-40, 8-927-335-53-38 Ïåñêîáåòîí Ì-300, 50 êã. Äîñòàâêà ....................................................................................................... îò 150 ð .............. Àäèëü Ãðóïï ÎÎÎ, àäèëü.ðô .............. 274-14-27, 8-917-7604204 Ïåñêîáåòîí Ì-300. Äîñòàâêà ïî çâîíêó ............................................................................................................................................. Ñòðîéèíâåñòãàðàíò ..... 2466211,2667267, 89018138134 Ïåñîê (â ìåøêàõ). Äîñòàâêà ....................................................................................................................... íèçêèå ......................................... Ãàëèìîâ ÈÏ ........... 266-61-40, 8-927-335-53-38 Ïåñîê â ìåøêàõ. www.cementamore.ru ..................................................................................................... íèçêèå ................................. Âñå äëÿ Ñòðîéêè ....................... 284-55-54, 293-41-96 Ïåñîê âñåõ âèäîâ. Äîñòàâêà ................................................................................................................... äîãîâîð ........................ Ñóëåéìàíîâà Ë.À. ÈÏ ...... 8-917-3477699, 8-965-9405555 Ïåñîê âñåõ âèäîâ. Äîñòàâêà ...................................................................................................................... íèçêèå ............................ ÓôàÑòðîéÑíàá ÎÎÎ ........... 8-927-30-30-329, 246-12-95


¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Ñûïó÷èå è âÿæóùèå ìàòåðèàëû 47

Ïåñîê âñåõ âèäîâ ................................................................................................................................................................................................. ÑòðîéTðàíñ ................................ 8-965-934-22-22 Ïåñîê ôàñîâàííûé â ìåøêàõ (50 êã). Äîñòàâêà ïî çâîíêó .............................................................................................................. Ñòðîéèíâåñòãàðàíò ..... 2466211,2667267, 89018138134 Ïåñîê ôàñîâàííûé .............................................................................................................. ìåøîê ........ äîãîâîð ........................ Ñòðîèòåëüíûé äâîðèê ............................................ 299-96-88 Ïåñîê. Äîñòàâêà îò 1 ìåøêà äî 30 ò ......................................................................................................... íèçêèå ............................ Õàáèáóëëèí È.Ç. ÈÏ ........... 294-70-70, 8-919-600-00-86 Ïåñîê. Äîñòàâêà îò 5 äî 30 ò ..................................................................................................................... íèçêèå ........................ ÏÎ Ñòðîéìàñòåð ÎÎÎ ................................ 8-937-307-71-72 Ïåñîê ......................................................................................................................................................................................................................... Ñàòîð ÎÎÎ ..... 2430312,2401744, 89173880842 Ïåñîê ......................................................................................................................................... 50 êã ............... 60 ð .................................. Áàøñåðâèñ ÎÎÎ ............................................ 256-17-89 Ïîðîøîê àáðàçèâíûé ä/ïåñêîñòð.î÷èñòêè ïîâåðõí.(êóïðîøëàê) ôð. 0,5-3,0 ..................... ò ...... îò 2400 ð ................................ Tåðìàë-Óôà ÎÎÎ ....................... 263-51-66, 274-96-10 Ïîðîøîê àáðàçèâíûé ä/ïåñêîñòð.î÷èñòêè ïîâåðõí.(êóïðîøëàê) ôð. 0,5-3,0 ..................... ò ...... îò 2400 ð ................................ Tåðìàë-Óôà ÎÎÎ ....................... 263-51-66, 274-96-10 ÏÖÑ (ïåñ÷àíî-öåìåíòíàÿ ñìåñü). Äîñòàâêà ïî çâîíêó ......................................................................... íèçêèå ........................... Ïðîìñïåöñòðîé ÇÀÎ ............. (347) 246-27-01, 246-27-05 ÏÖÑ Ì-150 (25 êã). Äîñòàâêà ïî çâîíêó ............................................................................................................................................. Ñòðîéèíâåñòãàðàíò ..... 2466211,2667267, 89018138134 ÏÖÑ Ì-150 (25 êã) ............................................................................................................................................. 65 ð ................................................................................................. 8-963-136-59-95 ÏÖÑ Ì-150 Âèàëìèò. Äîñòàâêà ................................................................................................................ îò 87 ð .............. Àäèëü Ãðóïï ÎÎÎ, àäèëü.ðô .............. 274-14-27, 8-917-7604204 ÏÖÑ Ì-150, "Êâàðö - îñíîâà" ............................................................................................. 25 êã ............... 75 ð ................................. Ñòðîéèííîâàöèÿ ............. (347) 266-22-23, 226-70-68 ÏÖÑ Ì-150, "Êâàðö - îñíîâà" ............................................................................................. 30 êã ............... 90 ð ................................. Ñòðîéèííîâàöèÿ ............. (347) 266-22-23, 226-70-68 ÏÖÑ Ì-150. Äîñòàâêà ......................................................................................................... ìåøîê .......... îò 65 ð ............................ Õàáèáóëëèí È.Ç. ÈÏ ........... 294-70-70, 8-919-600-00-86 ÏÖÑ Ì-150. Êà÷åñòâî. Äîñòàâêà ................................................................................................................... 60 ð ......................................... Ãàëèìîâ ÈÏ ........... 266-61-40, 8-927-335-53-38 ÏÖÑ Ì-150 .................................................................................................................................................... îò 77 ð ................... ÀëüôàÑòðîéÌîíòàæ ÎÎÎ ....................... 246-12-16, 293-21-06 ÏÖÑ Ì-150 .................................................................................................................................................................................................... ÀëüôàÏðîìñòðîé ........... 299-12-13, 8-917-44-50-193 ÏÖÑ ................................................................................................................................................................. íèçêèå .................................... Âîêðóã ñòðîéêè ....... 246-1820, 292-5372, 277-6483 Ñìåñè êëàäî÷íûå òåïëûå Porotherm TÌ, ìåøîê ................................................................................. äîãîâîð .............................. Ëèäåð Êèðïè÷ ÎÎÎ ........ (347) 266-48-58, 89272322323 Ñìåñè ñóõèå Quick-mix, Terta, Wienerberger â àññîðòèìåíòå ...................................... ìåøîê ........ äîãîâîð ............................. ÅâðîÊåðàìèêà ÎÎÎ ...... 8(347)22-60-777,8-9656692776 Öåìåíò "Åâðî" Ì-400 (â ìåøêàõ ïî 50 êã). Äîñòàâêà, ñàìîâûâîç ....................................................................................................... TÄ Öåìåíò ÎÎÎ ....... 8(3473)23-10-18, 89177411100 Öåìåíò (ã. Êàòàâ-Èâàíîâñê). Ìèíèìàëüíàÿ ïàðòèÿ 10-20 òîíí .......................................................................................................... Ãèíèÿòóëëèí ÈÏ ........... 294-72-82, 8-917-75-17-301 Öåìåíò (ã. Êàòàâ-Èâàíîâñê) .............................................................................................. ìåøîê ........................................................... Ïîòåíöèàë-Àâòî ....................... 240-21-44, 243-03-14

Öåìåíò (íàñûïü, òàðà). Äîñòàâêà ........................................................................................................................................................................ Ñàòîð ÎÎÎ ..... 2430312,2401744, 89173880842 Öåìåíò (Ñòåðëèòàìàê, Êàòàâ-Èâàíîâñê). Äîñòàâêà, ñàìîâûâîç .......................................................................................................... TÄ Öåìåíò ÎÎÎ ....... 8(3473)23-10-18, 89177411100 Öåìåíò (Ñòåðëèòàìàê, Êàòàâ) .................................................................................................................... íèçêèå .................................... Âîêðóã ñòðîéêè ....... 246-1820, 292-5372, 277-6483 Öåìåíò (Ñòåðëèòàìàê, Êîðêèíî, Êàòàâ-Èâàíîâñê). Äîñòàâêà ........................................................... îò 135 ð ............................ Õàáèáóëëèí È.Ç. ÈÏ ........... 8-919-600-00-86, 294-70-70 Öåìåíò áåëûé Ì600 (Tóðöèÿ, Åãèïåò) .............................................................................. ìåøîê ........ îò 430 ð ............................... Êîìïëåêñ ÏÏ ÎÎÎ ....................... 235-74-39, 293-41-72 Öåìåíò â ÁÈÃ-ÁÝà (1 òîííà). Äîñòàâêà îò 15 òîíí ............................................................................................................................................. ÁÖÊ ÎÎÎ ........... 294-46-46, 8-917-756-66-66 Öåìåíò â çàâîäñêèõ ìåøêàõ ïî 50 êã (ã. Êàòàâ-Èâàíîâñê).Äîñòàâêà îò 15ò .................................................................................................. ÁÖÊ ÎÎÎ ........... 294-46-46, 8-917-756-66-66 Öåìåíò â ìåøêàõ ïî 50 êã. Äîñòàâêà îò 20 òîíí ................................................................................................................................ ÖåìåíòTðåéä ÎÎÎ ................................ 8-927-95-95-999 Öåìåíò â ÌÊÐ (ïîëèïðîïèëåí. ìåøêè ïî 1ò ) Êàòàâ-Èâàíîâñê. Äîñò.îò 15ò ................................................................................................. ÁÖÊ ÎÎÎ ........... 294-46-46, 8-917-756-66-66 Öåìåíò â ÌÊÐ, ÁÈÃ-ÁÝÃ, òàðà 50 êã. Äîñòàâêà ................................................................................................................................... ÖåìåíòTðåéä ÎÎÎ ................................ 8-927-95-95-999 Öåìåíò åâðî â ìåøêàõ (50 êã). www.cementamore.ru ............................................................................. íèçêèå ................................. Âñå äëÿ Ñòðîéêè ....................... 284-55-54, 293-41-96 Öåìåíò çàâîäñêîé (ã. Ñòåðëèòàìàê), 50 êã ..................................................................... ìåøîê ........... íèçêèå ............................................................................ 8-987-61-37-817, 244-8-563 Öåìåíò ÇÀÎ "Åâðîöåìåíò òðåéä" (ðîññûïüþ). Äîñòàâêà öåìåíòîâîçàìè ......................................... íèçêèå ............................................... ÁÖÊ ÎÎÎ ........... 294-46-46, 8-917-756-66-66 Öåìåíò Ì-300, Ì-400, Ì-500 (â ìåøêàõ ïî 50 êã, íàñûïüþ). Äîñòàâêà ................... ìåøîê ........ äîãîâîð ................................... TÄ Öåìåíò ÎÎÎ ....... 8(3473)21-43-12, 89177411100 Öåìåíò Ì-300, Ì-400, Ì-500. Äîñòàâêà öåìåíòîâîçàìè ...................................................................................................................... TÄ Öåìåíò ÎÎÎ ....... 8(3473)21-43-12, 89177411100 Öåìåíò Ì-300, Ì-400, Ì-500. Äîñòàâêà öåìåíòîâîçàìè ..................................................................... íèçêèå ............................................... ÁÖÊ ÎÎÎ ........... 294-46-46, 8-917-756-66-66 Öåìåíò Ì-300,Ì-400,Ì-500 (â ìåøêàõ ïî 50 êã,íàñûïüþ).Äîñò.,ñàìîâûâîç .................................................................................... TÄ Öåìåíò ÎÎÎ ....... 8(3473)23-10-18, 89177411100 Öåìåíò Ì-300 ....................................................................................................................... ìåøîê ............. 140 ð .................................. Áàøñåðâèñ ÎÎÎ ............................................ 256-17-89 Öåìåíò Ì-400 (50 êã) .......................................................................................................... ìåøîê ............. 190 ð ................................. Tðèîë-Óðàë ÎÎÎ ............................................ 228-49-51 Öåìåíò Ì-400 (ã. Êàòàâ-Èâàíîâñê). Êà÷åñòâî. Äîñòàâêà .................................................................. îò 135 ð ......................................... Ãàëèìîâ ÈÏ ........... 266-61-40, 8-927-335-53-38 Öåìåíò Ì-400 (Êàòàâ-Èâàíîâñê) ............................................................................................................................................................. Ñèðàçåòäèíîâ ÈÏ ................................ 8-919-61-222-51 Öåìåíò Ì-400 (Êàòàâñêèé Öåìåíò ÇÀÎ, ã. Êàòàâ-Èâàíîâñê) ...................................... ìåøîê ........................................................... ÓôàÖåìåíò ÎÎÎ ........................... 229-4484, 266-3221

Öåìåíò Ì-400 (Êàòàâñêèé Öåìåíò ÇÀÎ, ã. Êàòàâ-Èâàíîâñê) ................................................ ò ........................................................... ÓôàÖåìåíò ÎÎÎ ........................... 229-4484, 266-3221 Öåìåíò Ì-400 (Ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû ÎÀÎ, ã. Ñòåðëèòàìàê) ......................................... ò ........................................................... ÓôàÖåìåíò ÎÎÎ ........................... 229-4484, 266-3221 Öåìåíò Ì-400 Êàòàâ-Èâàíîâñê , ÃÎÑT, 50 êã (ì/ó ìîñòàìè Ãàñòåëëî-Øàêøà) ...... ìåøîê ........... íèçêèå .................................. Êóëóåâà Å.Í. ÈÏ ......... 8-961-360-55-04, 2-74-24-41 Öåìåíò Ì-400 ............................................................................................................................................. îò 195 ð ................... ÀëüôàÑòðîéÌîíòàæ ÎÎÎ ....................... 246-12-16, 293-21-06 Öåìåíò Ì-400 ....................................................................................................................... ìåøîê ............. 175 ð .................................. Áàøñåðâèñ ÎÎÎ ............................................ 256-17-89 Öåìåíò Ì-400 ....................................................................................................................... ìåøîê ............. 180 ð ........................ Ñòðîèòåëüíûé äâîðèê ............................................ 299-96-88 Öåìåíò Ì-400 ....................................................................................................................... ìåøîê ........... íèçêèå ............................................ Ïåãàñ ÎÎÎ ....... 291-9610, 294-5161, 274-6580 Öåìåíò íàâàëüíûé öåìåíòîâîçàìè îò 25 òîíí ................................................................................................................................... ÖåìåíòTðåéä ÎÎÎ ................................ 8-927-95-95-999 Öåìåíò îïòîì ................................................................................................................................................................................................ Ãèíèÿòóëëèí ÈÏ ........... 294-72-82, 8-917-75-17-301 Öåìåíò ÏÖ400Ä20, ÏÖ400Ä0 (íàâàë). Äîñòàâêà öåìåíòîâîçàìè ....................................................... íèçêèå ............................................... ÁÖÊ ÎÎÎ ........... 294-46-46, 8-917-756-66-66 Öåìåíò ðîññûïüþ öåìåíòîâîçàìè îò 25 òîíí .................................................................................................................................... ÖåìåíòTðåéä ÎÎÎ ................................ 8-927-95-95-999 Öåìåíò ñóïåðáåëûé Ì-600 ×èìñà (Tóðöèÿ), 50 êã. Äîñòàâêà ........................................................... îò 560 ð .............. Àäèëü Ãðóïï ÎÎÎ, àäèëü.ðô .............. 274-14-27, 8-917-7604204 Öåìåíò öåìåíòîâîçàìè. Äîñòàâêà ïî ã. Óôà è ÐÁ ............................................................................................................................. ÖåìåíòTðåéä ÎÎÎ ................................ 8-927-95-95-999 Öåìåíò. Äîñòàâêà àâòîöåìåíòîâîçàìè .................................................................................................................................................... Ïîòåíöèàë-Àâòî ....................... 240-21-44, 243-03-14 Öåìåíò. Äîñòàâêà öåìåíòîâîçàìè ïî ÐÁ ................................................................................................. íèçêèå ............................................... ÁÖÊ ÎÎÎ ........... 294-46-46, 8-917-756-66-66 Öåìåíò ........................................................................................................................................................................................................ Áàøëåññòðîé ÎÎÎ ........... 8-901-442-88-36, 298-20-77 Öåìåíò ............................................................................................................................................................................................... ÁàøÑòðîéÏðîôèëü ÎÎÎ ..... 2288675,2288679, 89173444222 Öåìåíò ...................................................................................................................................... 50 êã .......................................................... ÀëüôàÏðîìñòðîé ........... 299-12-13, 8-917-44-50-193 Ùåáåíü âñåõ âèäîâ. Äîñòàâêà ................................................................................................................ äîãîâîð ........................ Ñóëåéìàíîâà Ë.À. ÈÏ ...... 8-917-3477699, 8-965-9405555 Ùåáåíü âñåõ âèäîâ .............................................................................................................................................................................................. ÑòðîéTðàíñ ................................ 8-965-934-22-22 Ùåáåíü. Äîñòàâêà îò 25 òîíí ................................................................................................................................................................................ ÌÏÔ ÎÎÎ ............ 8-9373151736, bag81@bk.ru Ùåáåíü ..................................................................................................................................................................................................................... Ñàòîð ÎÎÎ ..... 2430312,2401744, 89173880842 Ùåáåíü ......................................................................................................................................................... íèç/äîã ...................................... ÄîðÑíàá ÎÎÎ ............. (347) 246-10-67, 299-12-28


Ïðîìûøëåííûå ïîëû 48

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Ïðîìûøëåííûå ïîëû Ïîëû íàëèâíûå (ýìàëü, íàëèâû, òîïèíãè). Ðàáîòû ............................................................................... íèçêèå ..................................... ÊðîâTåÊÑ-Óôà ....... 292-4250, 274-7640, 246-0921 Ïîëû íàëèâíûå âûðàâíèâàþùèå íà öåìåíòíîé è ãèïñîâîé îñíîâå .................................................................................. ÀëüôàÑòðîéÌîíòàæ ÎÎÎ ....................... 246-12-16, 293-21-06 Ïîëû íàëèâíûå ýïîêñèäíûå è ïîëèóðåòàíîâûå Ïîëèìåðñòîóí, Ýïîëàñò ....................... êã ............ äèëåð .......... ÑòðîéÈçîëÿöèÿ, www.si306.ru ....... 274-4045, 257-5365, 257-0068 Ïîëû íàëèâíûå ............................................................................................................................................. íèçêèå .................................... Âîêðóã ñòðîéêè ....... 246-1820, 292-5372, 277-6483 Ïîëû ïðîìûøëåííûå. Ðàñ÷åò. Ðàáîòû ..................................................................................................... íèçêèå ..................................... ÊðîâTåÊÑ-Óôà ....... 292-4250, 274-7640, 246-0921 Ïîëû ïðîìûøëåííûå. Ðàñ÷åò .................................................................................................................... íèçêèå ..................................... ÊðîâTåÊÑ-Óôà ....... 292-4250, 274-7640, 246-0921 Ñèñòåìû íàïîëüíûõ ïîêðûòèé ïî âëàæíûì îñíîâàíèÿì, ñâåæåóëîæ. áåòîíó ................ êã ............ äèëåð .......... ÑòðîéÈçîëÿöèÿ, www.si306.ru ....... 274-4045, 257-5365, 257-0068

Àñáåñòîòåõíè÷åñêèå èçäåëèÿ Êàðòîí àñáåñòîâûé (àñáîêàðòîí) Êàîí 3-10 ìì ..................................................................................... íèçêèå .................. Àñáåñòîöåìåíò-Óôà ÎÎÎ ........ (347) 275-50-10, 89174072067 Ëèñò àñáåñòîöåìåíòíûé ïëîñêèé ËÏ 1000õ1500õ6 ìì ......................................................................... íèçêèå .................. Àñáåñòîöåìåíò-Óôà ÎÎÎ ........ (347) 275-50-10, 89174072067 Ëèñò àñáåñòîöåìåíòíûé ïëîñêèé ËÏ 3000õ1500õ8, 10 ìì .................................................................. íèçêèå .................. Àñáåñòîöåìåíò-Óôà ÎÎÎ ........ (347) 275-50-10, 89174072067 Íàáèâêè ñàëüíèêîâûå â àññîðòèìåíòå ....................................................................................................................................... ÁàøÏðîìÊîìïëåêò ÎÎÎ ............. (347) 274-25-32, 246-15-63 Ïàðîíèò â àññîðòèìåíòå ............................................................................................................................................................... ÁàøÏðîìÊîìïëåêò ÎÎÎ ............. (347) 274-25-32, 246-15-63 Tðóáû àñáåñòîöåìåíòíûå d 100-500 ìì (4-5 ì) ..................................................................................................................................... Tåõïðîäóêò ÎÎÎ ........... 274-95-66, 8-917-412-55-50 Tðóáû àñáåñòîöåìåíòíûå âñåõ òèïîâ Ô100-500 ìì ............................................................................. íèçêèå .................. Àñáåñòîöåìåíò-Óôà ÎÎÎ ........ (347) 275-50-10, 89174072067 Tðóáû àñáåñòîöåìåíòíûå äëÿ ìóñîðîïðîâîäà ...................................................................................... íèçêèå .................. Àñáåñòîöåìåíò-Óôà ÎÎÎ ........ (347) 275-50-10, 89174072067 Tðóáû õðèçîòèëöåìåíòíûå âñåõ òèïîâ Ô100-500 ìì ............................................................................ íèçêèå .................. Àñáåñòîöåìåíò-Óôà ÎÎÎ ........ (347) 275-50-10, 89174072067

Ïîëèìåðíûå ìàòåðèàëû Ïëàñòèê ÏÂÕ Palight, Palfoam, Vekaplan öâåòíîé, áåëûé, ïðîçðà÷íûé ............................................................................... Öåíòð Ïîëèìåðîâ - Óðàë ....... (347) 253-91-10,8-9174299366 Ïîëèïðîïèëåí ............................................................................................................................................. îïò/ðîç ........................ TÌ-Óôà, www.sktm.net ....................... 293-44-11, 246-39-99 Ïîëèñòèðîë áåëûé, îïàë, ÷åðíûé ............................................................................................................................................. Öåíòð Ïîëèìåðîâ - Óðàë ....... (347) 253-91-10,8-9174299366

Äðóãèå âèäû ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ Ñâàè âèíòîâûå â íàëè÷èè è ïîä çàêàç. Êðåäèòû (ÁÊ Ïàðòíåð) ................................................................................... ÔÓÍÄÝÊÑ ÎÎÎ, www.fundex.su ....................... 298-68-98, 298-64-98 Tðóáû á/ó äëÿ ñòîëáîâ (çàáîðû, îãðàæäåíèÿ) ........................................................................................ íèçêèå ................. Îðèîí-Ïðîôèëü TÏÔ ÎÎÎ ....... 246-0355, 274-2956, 274-5731

Èçäåëèÿ è ìàòåðèàëû äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé, äîìîâ è ïîäúåçäîâ Àñôàëüò. Äîñòàâêà ..................................................................................................................................... äîãîâîð ........................ Ñóëåéìàíîâà Ë.À. ÈÏ ...... 8-917-3477699, 8-965-9405555 Áîðäþðû òðîòóàðíûå, äîðîæíûå. Óêëàäêà. Ãàðàíòèÿ 5 ëåò ............................................................... íèç/äîã ................ Ìèð ïëèòêè,plitki.vsÓaufa.ru ....................... 266-96-36, 266-33-68 Áðóñ÷àòêà â àññîðòèìåíòå. Äîñòàâêà. Óêëàäêà. Ãàðàíòèÿ 3 ãîäà ................................................................................ ÑÊ Äåëüòà,www.skdelta-ufa.ru ................................ 8-919-60-69-727 Áðóñ÷àòêà âèáðîïðåññ. Besser, öâ., ñåðàÿ îò ïðîèçâ. Óêëàäêà. Ãàð-ÿ 3 ã ................................................................. ÑÊ Äåëüòà,www.skdelta-ufa.ru ................................ 8-919-60-69-727 Áðóñ÷àòêà ïðåññîâàííàÿ îò ïðîèçâ., â àññîð-òå, ëþáûå öâåòà. Óêëàäêà .................................................................. ÑÊ Äåëüòà,www.skdelta-ufa.ru ................................ 8-919-60-69-727 Áðóñ÷àòêà. Öâåòà â àññîðòèìåíòå. Óêëàäêà .......................................................................................... íèç/äîã ................ Ìèð ïëèòêè,plitki.vsÓaufa.ru ....................... 266-96-36, 266-33-68 Ãåîìàòåðèàëû Ñòåêëîíèò äëÿ àðìèðîâàíèÿ àñôàëüòîáåòîíà, ñòÿæêè, ñêëîíîâ .............................. äèëåð ................................. Çàãîðîäíûé Äîì ........ 266-12-87, www.zagorod102.ru Ãåîòåêñòèëü ................................................................................................................................................................................................................ ÌågàFlex ....... 277-6224, 282-4921, 282-8211 Çàáîðû èç ïðîôíàñòèëà, ñåòêè-ðàáèöû, êèðïè÷à, ïðîô.òðóá .................................................................................................. Óðàëìîíòàæñòðîé ÎÎÎ ........ 8-9033505040, www.ural-ms.ru Çàáîðû .......................................................................................................................................................................................................... Ðîëëìàñòåð ïëþñ ............ (347)2666264, www.rollufa.ru Êàìåíü äåêîðàòèâíûé îáëèöîâî÷íûé (îò ïðîèçâîäèòåëÿ, ã.Óôà) .......................................................................................... Êàìëèò, www.kamlit.com ....... 8-963-900-4122/23, 29-28-106 Êîçûðüêè äëÿ ñòîëáîâ îò ïðîèçâîäèòåëÿ .............................................................................................................................. Àðòåëü ÏÏ, www.savichev.ru ....... 290-7807, 274-4644, 294-4844 Îðàíæåðåè ïî êóïîëüíîé òåõíîëîãèè ........................................................................................................................................... Óðàëìîíòàæñòðîé ÎÎÎ ........ 8-9033505040, www.ural-ms.ru Ïàðíèêè ................................................................................................................................................................................. Íåôòåêàìñêèé ìåõàíè÷. çàâîä .............................. 8 (347) 29-29-211 Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ ôèãóðíàÿ. Äîñòàâêà. Óêëàäêà "ïîä êëþ÷" ............................................................ íèç/äîã ................ Ìèð ïëèòêè,plitki.vsÓaufa.ru ....................... 266-96-36, 266-33-68 Ðåøåòêè ãàçîííûå â àññîðòèìåíòå îò ïðîèçâîäèòåëÿ ....................................................................................................... Àðòåëü ÏÏ, www.savichev.ru ....... 290-7807, 274-4644, 294-4844 Ñèñòåìû àíòèîáëåäåíåíèÿ ä/âõîä.ãðóïï,îòêð.ïëîùàäîê,ïàíäóñîâ Tåïëîäîð ..................................................................................... ÑÑT-Óôà ÎÎÎ ............. (347) 241-63-78, 241-73-84 Tåïëèöû Óðàëî÷êà ................................................................................................................................................................ Íåôòåêàìñêèé ìåõàíè÷. çàâîä .............................. 8 (347) 29-29-211 ×åðíîçåì îò 7 êóáîâ. Áûñòðàÿ äîñòàâêà ............................................................................................. îò 4000 ð ............................ ÔèíàíñÏðîåêò ÎÎÎ ................................ 8-917-42-68-765 ×åðíîçåì. Äîñòàâêà .................................................................................................................................. äîãîâîð ........................ Ñóëåéìàíîâà Ë.À. ÈÏ ...... 8-917-3477699, 8-965-9405555

Áëàãîóñòðîéñòâî, îçåëåíåíèå, ëàíäøàôòíûå ðàáîòû Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèé ñ ïîì. áðóñ÷àòêè, ïëèòêè òðîòóàð.,àñôàëüòà .................................... íèç/äîã ................ Ìèð ïëèòêè,plitki.vsÓaufa.ru ....................... 266-96-36, 266-33-68 Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèé, àñôàëüòèðîâêà ...................................................................................... íèç/äîã ...................................... ÄîðÑíàá ÎÎÎ ............. (347) 246-10-67, 299-12-28 Ñòðîèòåëüñòâî çàáîðîâ ............................................................................................................................... íèçêèå ............................. Áàøýëèòñòðîé ÎÎÎ .................................. (347) 257-17-77 Óêëàäêà áðóñ÷àòêè, ïëèòêè òðîòóàð., áîðä-â, àñôàëüòà.Ðàáîòû"ïîä êëþ÷" ..................................... íèç/äîã ................ Ìèð ïëèòêè,plitki.vsÓaufa.ru ....................... 266-96-36, 266-33-68 Óêëàäêà áðóñ÷àòêè, ïëèòêè òðîòóàðíîé. Ïðîäàæà ............................................................................................................ ÑÊ Äåëüòà,www.skdelta-ufa.ru ................................ 8-919-60-69-727 Óêëàäêà áðóñ÷àòêè ...................................................................................................................................... îò 250 ð ............... Àðòåëü ÏÏ, www.savichev.ru ....... 290-7807, 274-4644, 294-4844 Óêëàäêà ïëèòêè òðîòóàðíîé ....................................................................................................................... íèç/äîã ............... Äåäàë ÏÏ,www.dedal-ufa.ru ............. 8901-811-14-00, 222-09-88

Äâåðè, ôóðíèòóðà, êîìïëåêòóþùèå Ãðóïïû âõîäíûå ìåòàëëè÷åñêèå ....................................................................................................................................................................... Ãðîìåð ÎÎÎ ....... 8-987-5994850, 8-9174087000 Ãðóïïû âõîäíûå ìåòàëëè÷åñêèå ............................................................................................................................................... ÌåòàëëÑòðîéÌàñòåð ÎÎÎ ...... 8917-438-46-80, www.DS102.ru Ãðóïïû âõîäíûå ......................................................................................................................................................................... TåïëîÑòðîéÈíäóñòðèÿ ÇÀÎ ....... 256-5050, 289-5060, 294-0319 Äâåðè àâòîìàòè÷åñêèå ñ äàò÷èêîì äâèæåíèÿ. Èçãîòîâëåíèå è ìîíòàæ ...................................................................................................... Âåñêî ÎÎÎ .................................. (347) 228-74-00 Äâåðè àâòîìàòè÷åñêèå ............................................................................................................................................................. TåïëîÑòðîéÈíäóñòðèÿ ÇÀÎ ....... 256-5050, 289-5060, 294-0319 Äâåðè àëþìèíèåâûå, ÏÂÕ. Ïðîèçâîäñòâî, ìîíòàæ ....................................................................................................... ÀëþÌàñòåð, www.alumaster.ru ............. 2727330,2752550, 2516928


¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Äâåðè, ôóðíèòóðà, êîìïëåêòóþùèå 49


Äâåðè, ôóðíèòóðà, êîìïëåêòóþùèå 50

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Äâåðè âõîäíûå ìåòàëëè÷åñêèå (îò ïðîñòûõ äî ýëèòíûõ). Ãàðàíòèÿ ....................................................................... Ìàãàçèí-ñàëîí Ñòàëüíûå äâåðè ................................ 8-901-442-01-37 Äâåðè âõîäíûå ñòàëüíûå. Êà÷åñòâåííî, áûñòðî, íåäîðîãî ................................................................................................................ Ãðàäîïëàñò ÎÎÎ ....................... 229-40-21, 266-24-01 Äâåðè âõîäíûå ñòåêëÿííûå, ìåæêîìíàòíûå, áàííûå. Âñåãäà â íàëè÷èè ....................................................................................... Ñèðàçåòäèíîâ ÈÏ ................................ 8-919-61-222-51 Äâåðè äëÿ áàíè è ñàóíû èç ëèïû (ãëóõèå, ñî ñòåêëîïàê.,ñ çàêàë.ñòåêë.) ...................................................................................... Áàøëåññòðîé ÎÎÎ ................................ 8-917-34-71-511 Äâåðè äëÿ áàíè ........................................................................................................................................................................................... Ñèðàçåòäèíîâ ÈÏ ................................ 8-919-61-222-51 Äâåðè ëàìèíèðîâàííûåãëàäêèå(ìèëàíñêèé,èòàëüÿíñêèé îðåõ,âåíãå).Îïò/ðîç ........ ïîëîò ........ îò 690 ð .......................... Ñîâðåìåííûå äâåðè ...... 2600710,2931152,Ä.Äîíñêîãî,3

Äâåðè ìåæêîìíàòíûå áåëûå. Äîñòàâêà ïî çâîíêó ................................................................................. íèçêèå ........................... Ïðîìñïåöñòðîé ÇÀÎ ............. (347) 246-27-01, 246-27-05 Äâåðè ìåæêîìíàòíûå Îïòèì, Vivo-porte .............................................................................................. îïò/ðîçí ............................................. Þâàò ÎÎÎ ....... 292-7691, 290-8637, 295-9528 Äâåðè ìåæêîìíàòíûå ðàçäâèæíûå, ñêëàäíûå. www.dverufa.ru ................................................................................................... Ñîâðåìåííûå äâåðè ...... 2600710,2931152,Ä.Äîíñêîãî,3 Äâåðè ìåæêîìíàòíûå .......................................................................................................................................................................... Ñîâðåìåííûå äâåðè ...... 2600710,2931152,Ä.Äîíñêîãî,3 Äâåðè ìåæêîìíàòíûå ............................................................................................................................... îò 750 ð ............................. Ïðîìòîðãñíàá ÎÎÎ ....................... 277-23-03, 284-24-48

Äâåðè ìåæêîìíàòíûåñ ãëóá.ôðåçåðîâêîé(íàòóð.øïîí,îðåõ,äóá).Îïò/ðîçíèöà ......... ïîëîò ...... îò 2890 ð .......................... Ñîâðåìåííûå äâåðè ...... 2600710,2931152,Ä.Äîíñêîãî,3 Äâåðè ìåòàëëè÷åñêèå â àññîðòèìåíòå ................................................................................................................................... ÌåòàëëÑòðîéÌàñòåð ÎÎÎ ...... 8917-438-46-80, www.DS102.ru Äâåðè ìåòàëëè÷åñêèå íå ñòàíäàðò .......................................................................................................................................... ÌåòàëëÑòðîéÌàñòåð ÎÎÎ ...... 8917-438-46-80, www.DS102.ru Äâåðè ìåòàëëè÷åñêèå îò ïðîñòûõ äî ýëèòíûõ. Èçãîòîâëåíèå ..................................................................................................................... Ãàðàíò ÎÎÎ ....................... 239-10-99, 274-72-41 Äâåðè ìåòàëëè÷åñêèå îò ýêîíîì äî ýëèò-êëàññà ................................................................................................................. ÌåòàëëÑòðîéÌàñòåð ÎÎÎ ...... 8917-438-46-80, www.DS102.ru Äâåðè ìåòàëëè÷åñêèå ïðîòèâîïîæàðíûå Ãàðàíò 1, Ãàðàíò 2 ............................................................................................ ÌåòàëëÑòðîéÌàñòåð ÎÎÎ ...... 8917-438-46-80, www.DS102.ru

Äâåðè ìåòàëëè÷åñêèå ïðîòèâîïîæàðíûå ëþáûõ ðàçìåðîâ ................................................................................................. ÌåòàëëÑòðîéÌàñòåð ÎÎÎ ...... 8917-438-46-80, www.DS102.ru Äâåðè ìåòàëëè÷åñêèå ñ ïîðîøêîâûì ïîêðûòèåì ïî èíäèâèäóàëüíûì ðàçìåðàì .......................................................... ÌåòàëëÑòðîéÌàñòåð ÎÎÎ ...... 8917-438-46-80, www.DS102.ru Äâåðè ìåòàëëè÷åñêèå ñ ýëåìåíòàìè êîâêè ïîä çàêàç ......................................................................................................................... Êóçíèöà Äèàìàêñ ................................ 8-906-108-27-70 Äâåðè ìåòàëëè÷åñêèå, äåðåâÿííûå îò ïðîèçâ., ëþá. ðàçì.www.salvodor.ru ................................. îò 3500 ð .................... SALVODOOR êîìïàíèÿ ............. (347) 292-80-39, 299-90-91 Äâåðè ìåòàëëè÷åñêèå .............................................................................................................................................................................. Ðîëëêîìïëåêò ÎÎÎ ............ 2666679, www.rollkomplekt.ru


¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Äâåðè, ôóðíèòóðà, êîìïëåêòóþùèå 51

Äâåðè ïðîòèâîïîæàðíûå EI-30, 60, 90 ëþáûõ ðàçìåðîâ ......................................................... îò 8500 ð .................. ÑòðîéTåõíîÑåðâèñ ÎÎÎ ............. (347) 292-80-39, 299-90-91 Äâåðè ïðîòèâîïîæàðíûå ìåòàëëè÷åñêèå .............................................................................................................................. Ìåòàëë ÑòðîéÌàñòåð ÎÎÎ ...... 8917-438-46-80, www.DS102.ru Äâåðè ïðîòèâîïîæàðíûå îäíîñòâîð÷., äâóñòâîð÷àòûå, ñ îñòåêëåíèåì è áåç ............................................................................. Ðîëëêîìïëåêò ÎÎÎ ............ 2666679, www.rollkomplekt.ru Äâåðè ïðîòèâîïîæàðíûå ................................................................................................................................................................. Âîðîòíûé ìàñòåð ÎÎÎ ........... 8-927-236-49-36, 266-49-36 Äâåðè ñêëàäíûå-êíèæêà. www.dverufa.ru ......................................................................... êîìïë ........... 2900 ð .......................... Ñîâðåìåííûå äâåðè ....................... 260-07-10, 293-11-52 Äâåðè ñòàëüíûå (îò ïðîñòûõ äî ýëèòíûõ). Ãàðàíòèÿ 18 ìåñ ................................................................................... Ìàãàçèí-ñàëîí Ñòàëüíûå äâåðè ................................ 8-919-159-09-46 Äâåðè ñòàëüíûå Áóëüäîðñ, ïðîèçâîäñòâî ã. Êàçàíü. Îïò/ðîçíèöà .............................. êîìïë ...... îò 9800 ð .......................... Ñîâðåìåííûå äâåðè ...... 2600710,2931152,Ä.Äîíñêîãî,3 Äâåðè ñòàëüíûå Áóëüäîðñ,ã.Êàçàíü, àòìîñôåðîñòîéêèå äëÿ óëèöû.Îïò/ðîçí .......... êîìïë .... îò 11600 ð .......................... Ñîâðåìåííûå äâåðè ...... 2600710,2931152,Ä.Äîíñêîãî,3 Äâåðè ñòàëüíûå ïðîòèâîïîæàðíûå íåñòàíäàðòíûõ ðàçìåðîâ ....................................................... îò 2500 ð ............................................. Ñòðîé Êîì .................................. (347) 271-55-81 Äâåðè ñòåêëÿííûå æàðîñòîéêèå äëÿ ïàðèëîê ...................................................................................................................................... Ñèðàçåòäèíîâ ÈÏ ................................ 8-919-61-222-51 Äâåðè ñòåêëÿííûå ðàñïàøíûå, ðàçäâèæíûå ....................................................................................................................... TåïëîÑòðîéÈíäóñòðèÿ ÇÀÎ ....... 256-5050, 289-5060, 294-0319 Äîáîðû äâåðíûå100,150,200ìì (ìèëàíñêèé,èòàëüÿíñ. îðåõ,âåíãå).Îïò/ðîçí .............. øò .......... îò 69 ð .......................... Ñîâðåìåííûå äâåðè ...... 2600710,2931152,Ä.Äîíñêîãî,3 Äîâîä÷èêè äâåðíûå (äî 85 êã) .................................................................................................. øò ............. 450 ð ................................................ ÅâðîËîê .............. (347) 292-47-51,299-04-09

Çàìåíà çàìêîâ äâåðíûõ, âñêðûòèå, âðåçêà. 24 ÷àñà. Ãàðàíòèÿ .............................................................................. Ìàãàçèí-ñàëîí Ñòàëüíûå äâåðè ............................................ 293-39-85 Çàìêè âèñÿ÷èå Apecs ................................................................................................................. øò .......... îò 20 ð ................................................ ÅâðîËîê .............. (347) 292-47-51,299-04-09 Çàìêè âðåçíûå Apecs 1223/60G ............................................................................................... øò ............. 532 ð ................................................ ÅâðîËîê .............. (347) 292-47-51,299-04-09 Êîçûðüêè ñòåêëÿííûå ................................................................................................................................................................ TåïëîÑòðîéÈíäóñòðèÿ ÇÀÎ ....... 256-5050, 289-5060, 294-0319 Êîíñòðóêöèè àëþìèíèåâûå ðàçäâèæíûå (ëîäæèè, äâåðè, àâòîìàò. äâåðè) .............................................................. ÀëþÌàñòåð, www.alumaster.ru ............. 2727330,2752550, 2516928 Êîðîáêè äâåðíûå ëàìèíèð.(ìèëàíñêèé,èòàëüÿíñêèé îðåõ,âåíãå).Îïò/ðîçí ................... øò .......... îò 84 ð .......................... Ñîâðåìåííûå äâåðè ...... 2600710,2931152,Ä.Äîíñêîãî,3 Íàëè÷íèêè äâåðíûå ñôåðè÷.(ìèëàíñêèé,èòàëüÿíñêèé îðåõ,âåíãå).Îïò/ðîçí .................. øò .......... îò 42 ð .......................... Ñîâðåìåííûå äâåðè ...... 2600710,2931152,Ä.Äîíñêîãî,3 Îãðàæäåíèÿ äëÿ âõîäíûõ ãðóïï ........................................................................................................................................................................... Íàòàí ÎÎÎ ...... 8-917-3730337, 8-963-8906950 Ðó÷êè äâåðíûå PC-140, áàííûå, ðåçíûå ................................................................................ øò .......... îò 53 ð ................................................ ÅâðîËîê .............. (347) 292-47-51,299-04-09 Ôóðíèòóðà äëÿ äâåðåé ðàçäâèæíûõ ìåæêîìíàòíûõ. www.dverufa.ru .......................... êîìïë ........... 1180 ð .......................... Ñîâðåìåííûå äâåðè ...... 2600710,2931152,Ä.Äîíñêîãî,3 Ôóðíèòóðà äëÿ äâåðåé. Äîñòàâêà ïî çâîíêó ............................................................................................ íèçêèå ........................... Ïðîìñïåöñòðîé ÇÀÎ ............. (347) 246-27-01, 246-27-05

Îêíà, ôóðíèòóðà, êîìïëåêòóþùèå Áàëêîíû ïëàñòèêîâûå, àëþìèíèåâûå (îáøèâêà âíóòð., íàðóæí.; êðûøà) ........................................................................................ Ãðàäîïëàñò ÎÎÎ ....................... 229-40-21, 266-24-01 Âèòðàæè àëþìèíèåâûå. Ïðîèçâîäñòâî, ìîíòàæ ............................................................................................................ ÀëþÌàñòåð, www.alumaster.ru ............. 2727330,2752550, 2516928 Îãðàæäåíèÿ áàëêîííûå ïîä çàêàç ........................................................................................................................................................... Êóçíèöà Äèàìàêñ ................................ 8-906-108-27-70 Îêíà àëþìèíèåâûå è êîíñòðóêöèè. Èçãîòîâëåíèå è ìîíòàæ ......................................................................................................................... Âåñêî ÎÎÎ .................................. (347) 228-74-00 Îêíà àëþìèíèåâûå, ÏÂÕ. Ïðîèçâîäñòâî, ìîíòàæ .......................................................................................................... ÀëþÌàñòåð, www.alumaster.ru ............. 2727330,2752550, 2516928 Îêíà äåðåâÿííûå ïðîñòûå è åâðî, ëþáûõ ðàçìåðîâ. www.salvodoor.ru ........................................................................ SALVODOOR êîìïàíèÿ ............. (347) 292-80-39, 299-90-91 Îêíà äåðåâÿííûå ........................................................................................................................................................................................ ÀëüôàÏðîìñòðîé ................................ 8-961-360-47-28 Îêíà ìàíñàðäíûå Fakro, Velux ñî ñêëàäà â ã. Óôà. Äîñòàâêà, óñòàíîâêà ........................ øò ...... îò 8300 ð ........................ Ìèð ôàñàäà è êðîâëè .............. 292-32-71, 8-927-9636090 Îêíà ìàíñàðäíûå Velux, Fakro, Roto ........................................................................................................................................................ Ìåòàëë Ïðîôèëü ............. (347) 246-69-69, 292-31-94 Îêíà ìàíñàðäíûå Velux, Fakro, Roto ................................................................................... äèëåð ................................ Íîäåêñ ÎÎÎ ....... 2553225, 2667225,89272367225

Îêíà ÏÂÕ äåðåâÿííûå (äóá, ñîñíà, ìåðàíòè, ëèñòâåííèöà), àëþìèíèåâûå ............................................................................... Íîäåêñ ÎÎÎ ....... 2553225, 2667225,89272367225 Îêíà ÏÂÕ è êîíñòðóêöèè. Èçãîòîâëåíèå è ìîíòàæ ........................................................................................................................................... Âåñêî ÎÎÎ .................................. (347) 228-74-00 Îêíà ÏÂÕ èç ïðîôèëÿ KBE. Äèëåðñêîå ñîãëàøåíèå ïî ðåàëèçàöèè ............................................... äîãîâîð ......................................... Ôèðìà Âëàä ........... (34782) 57533, 89279321413 Îêíà ÏÂÕ èç ïðîôèëÿ Veka, Ýêñïðîô "ïîä êëþ÷". www.tm-plast.ru .................................................................................................................. TÌ-Ïëàñò ....... 260-8047, 232-9955, 248-6904 Îêíà ÏÂÕ ëþáîé öâåòîâîé ãàììû. Êà÷åñòâåííî, áûñòðî, íåäîðîãî ................................................................................................. Ãðàäîïëàñò ÎÎÎ ....................... 229-40-21, 266-24-01 Îêíà ÏÂÕ ýíåðãîñáåðåãàþùèå .................................................................................................................................................... Àëüôà-Ïðîìèíâåñò ÎÎÎ ................................ 8-961-360-47-28 Îêíà ÏÂÕ. Ïðîèçâîäñòâî ã. Tóéìàçû ................................................................................... êâ.ì ........ äîãîâîð ......................................... Ôèðìà Âëàä ........... (34782) 57533, 89279321413 Îòêîñû îêîííûå óòåïëåííûå ................................................................................................................................................................ ÑòðîéÊîìïàíè ÎÎÎ ....... ò/ô 235-68-16, 8917-400-3497 Îòêîñû, îòëèâû îêîííûå íàðóæíûå ìåòàëëè÷åñêèå. Èçãîòîâëåíèå, äîñòàâêà ...................................................................... Ìèð ôàñàäà è êðîâëè .............. 292-32-71, 8-927-9636090 Îòëèâû îêîííûå è êîìïëåêòóþùèå. www.tm-plast.ru ......................................................................................................................................... TÌ-Ïëàñò ....... 260-8047, 232-9955, 248-6904 Îòëèâû îêîííûå ....................................................................................................................... êâ.ì ........ äîãîâîð ...................................... Tåõïðîìñòðîé ....... 243-1679, 291-7807, 291-7808 Ïîäîêîííèêè èç ìðàìîðà, êàìíÿ èñêóññòâåííîãî ........................................................................................................................... Äàíèëà ìàñòåð ÎÎÎ ................................ 8-927-317-9-117


Îêíà, ôóðíèòóðà, êîìïëåêòóþùèå 52

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Ïîäîêîííèêè ÏÂÕ, ðàñïèë ëþáîé ........................................................................................................................................................ ÑòðîéÊîìïàíè ÎÎÎ ....... ò/ô 235-68-16, 8917-400-3497 Ïîäîêîííèêè ïëàñòèêîâûå áåëûå (ìðàìîð, äóá). Ðàñïèëîâêà .......................................... ï.ì .......... îò 60 ð ....................................... Êîìôîðò ÎÎÎ ....................... 240-47-49, 240-47-64 Ïîäîêîííèêè ïëàñòèêîâûå. Äîñòàâêà ïî çâîíêó ..................................................................................... íèçêèå ........................... Ïðîìñïåöñòðîé ÇÀÎ ............. (347) 246-27-01, 246-27-05 Ðîëüñòàâíè. Êà÷åñòâåííî, áûñòðî, íåäîðîãî ......................................................................................................................................... Ãðàäîïëàñò ÎÎÎ ....................... 229-40-21, 266-24-01 Ñòåêëîïàêåòû ïîä çàêàç, ëþáûõ ðàçìåðîâ, ôîðì, òîëùèíû ............................................................................................. TåïëîÑòðîéÈíäóñòðèÿ ÇÀÎ ....... 256-5050, 289-5060, 294-0319

Ïåðåãîðîäêè Ïåðåãîðîäêè èç ÏÂÕ .................................................................................................................................................................................... Ãðàäîïëàñò ÎÎÎ ....................... 229-40-21, 266-24-01 Ïåðåãîðîäêè îôèñíûå íà àëþìèíèåâîì ïðîôèëå .............................................................................................................. TåïëîÑòðîéÈíäóñòðèÿ ÇÀÎ ....... 256-5050, 289-5060, 294-0319 Ïåðåãîðîäêè ÏÂÕ, àëþìèíèåâûå, èç ãèïñîêàðòîíà. www.tm-plast.ru ............................................................................................................. TÌ-Ïëàñò ....... 260-8047, 232-9955, 248-6904 Ïåðåãîðîäêè ñàíòåõíè÷åñêèå, òóàëåòíûå ............................................................................................................................. TåïëîÑòðîéÈíäóñòðèÿ ÇÀÎ ....... 256-5050, 289-5060, 294-0319 Ïåðåãîðîäêè ñòåêëÿííûå äëÿ òîðãîâûõ öåíòðîâ, îôèñîâ, áàíêîâ .................................................................................. TåïëîÑòðîéÈíäóñòðèÿ ÇÀÎ ....... 256-5050, 289-5060, 294-0319 Ïåðåãîðîäêè öåëüíîñòåêëÿííûå; àëþìèí.îôèñíûå, ÏÂÕ. Ïðîèçâîäñòâî,ìîíòàæ .................................................. ÀëþÌàñòåð, www.alumaster.ru ............. 2727330,2752550, 2516928

Âîðîòà, øëàãáàóìû, êîìïëåêòóþùèå Àâòîìàòèêà äëÿ âîðîò âñåõ âèäîâ. Óñòàíîâêà, ðåìîíò, îáñëóæèâàíèå .................................................................................. Âîðîòíûé ìàñòåð ÎÎÎ ........... 8-927-236-49-36, 266-49-36 Àâòîìàòèêà äëÿ âîðîò âñåõ âèäîâ. Óñòàíîâêà, ðåìîíò, îáñëóæèâàíèå ...................................... îò ïðîèçâ. ....................................... Èíòåãðî ÎÎÎ ....................... 266-94-66, 276-76-96 Àâòîìàòèêà äëÿ âîðîò âñåõ âèäîâ ..................................................................................................................................................... Ìèíäèÿðîâ Ñ.Þ. ÈÏ ................................ 8-917-7-400-800


¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Âîðîòà, øëàãáàóìû, êîìïëåêòóþùèå 53

Àâòîìàòèêà äëÿ âîðîò âñåõ âèäîâ ........................................................................................................................................................ Ðîëëêîìïëåêò ÎÎÎ ............ (347)2666264, www.rollufa.ru Âîðîòà àâòîìàòè÷åñêèå (ñåêöèîííûå, ðàñïàøíûå, îòêàòíûå) ......................................................................................... TåïëîÑòðîéÈíäóñòðèÿ ÇÀÎ ....... 256-5050, 289-5060, 294-0319 Âîðîòà àâòîìàòè÷åñêèå âñåõ âèäîâ (ñåêöèîííûå, ðàñïàøíûå, îòêàòíûå) ................................ îò ïðîèçâ. ....................................... Èíòåãðî ÎÎÎ ....................... 266-94-66, 276-76-96 Âîðîòà àâòîìàòè÷åñêèå ãàðàæíûå ..................................................................................................... îò ïðîèçâ. ....................................... Èíòåãðî ÎÎÎ ....................... 266-94-66, 276-76-96 Âîðîòà àâòîìàòè÷åñêèå ñåêöèîííûå. Èçãîòîâëåíèå è ìîíòàæ ..................................................................................................................... Âåñêî ÎÎÎ .................................. (347) 228-74-00 Âîðîòà àâòîìàòè÷åñêèå ñåêöèîííûå ................................................................................................... îò 25 ò.ð. ................................ Ðîëëìàñòåð ïëþñ ............ (347)2666264, www.rollufa.ru Âîðîòà àâòîìàòè÷åñêèå, ñåêöèîí-å; îòêàò., ðàñïàø.Óñòàí.,ðåìîíò,îáñëóæ ......................................................................... Âîðîòíûé ìàñòåð ÎÎÎ ........... 8-927-236-49-36, 266-49-36 Âîðîòà àâòîìàòè÷åñêèå ......................................................................................................................................................................................... Àëìàç ÎÎÎ ....................... 257-24-80, 252-26-27

Âîðîòà àâòîìàòè÷åñêèå ........................................................................................................................................................................ Ìèíäèÿðîâ Ñ.Þ. ÈÏ ................................ 8-917-7-400-800 Âîðîòà âúåçäíûå, ãàðàæíûå .................................................................................................................................................................... Ðîëëìàñòåð ïëþñ ............ (347)2666264, www.rollufa.ru Âîðîòà ãàðàæíûå ñåêöèîííûå îò âåäóùèõ ïðîèçâîäèòåëåé ........................................................................................................................ Ýêî-Äèçàéí ....................... 2-660-337, 2-999-200 Âîðîòà êîâàíûå, ñâàðíûå, ãëóõèå, íà ïðîñâåò ................................................................................... äîãîâîð ....................................... Ðåìåñëî ÎÎÎ ........ (347) 274-09-97, 89173460465 Âîðîòà ìåòàëëè÷åñêèå. Èçãîòîâëåíèå ............................................................................................................................................................. Ãàðàíò ÎÎÎ ....................... 239-10-99, 274-72-41 Âîðîòà ìåòàëëè÷åñêèå ............................................................................................................................................................... ÌåòàëëÑòðîéÌàñòåð ÎÎÎ ...... 8917-438-46-80, www.DS102.ru Âîðîòà îòêàòíûå ñäâèæíûå ................................................................................................................. îò ïðîèçâ. ....................................... Èíòåãðî ÎÎÎ ....................... 266-94-66, 276-76-96 Âîðîòà îòêàòíûå .................................................................................................................................................................................... Ìèíäèÿðîâ Ñ.Þ. ÈÏ ................................ 8-917-7-400-800 Âîðîòà îòêàòíûå ......................................................................................................................................................................................... Ðîëëìàñòåð ïëþñ ............ (347)2666264, www.rollufa.ru

Âîðîòà ðàñïàøíûå, îòêàòíûå ñ ñåò÷àòûì îãðàæäåíèåì Tîïàç ....................................................... äîãîâîð ............................................. Åãîçà ÎÎÎ ..... 2748376,2924655, 89174118568 Âîðîòà ðàñïàøíûå ................................................................................................................................................................................ Ìèíäèÿðîâ Ñ.Þ. ÈÏ ................................ 8-917-7-400-800 Âîðîòà ðàñïàøíûå ..................................................................................................................................................................................... Ðîëëìàñòåð ïëþñ ............ (347)2666264, www.rollufa.ru Êàëèòêè ìåòàëëè÷åñêèå .............................................................................................................................................................. ÌåòàëëÑòðîéÌàñòåð ÎÎÎ ...... 8917-438-46-80, www.DS102.ru Îãðàæäåíèÿ ïàíåëüíûå Tîïàç ................................................................................................................ äîãîâîð ............................................. Åãîçà ÎÎÎ ..... 2748376,2924655, 89174118568 Ðîëüâîðîòà ................................................................................................................................................................................................... Ðîëëìàñòåð ïëþñ ............ (347)2666264, www.rollufa.ru Ðîëüñòàâíè âñåõ âèäîâ ......................................................................................................................... îò ïðîèçâ. ....................................... Èíòåãðî ÎÎÎ ....................... 266-94-66, 276-76-96 Ðîëüñòàâíè ëþáûõ âèäîâ. Óñòàíîâêà, ðåìîíò, îáñëóæèâàíèå .................................................................................................. Âîðîòíûé ìàñòåð ÎÎÎ ........... 8-927-236-49-36, 266-49-36 Ðîëüñòàâíè ëþáûõ âèäîâ .......................................................................................................................................................................... Ðîëëìàñòåð ïëþñ ............ (347)2666264, www.rollufa.ru

Ðîëüñòàâíè îò âåäóùèõ ïðîèçâîäèòåëåé ......................................................................................................................................................... Ýêî-Äèçàéí ....................... 2-660-337, 2-999-200 Ðîëüñòàâíè .............................................................................................................................................................................................. Ìèíäèÿðîâ Ñ.Þ. ÈÏ ................................ 8-917-7-400-800 Øëàãáàóìû àâòîìàòè÷åñêèå. Ìîíòàæ ................................................................................................................................................................. Âåñêî ÎÎÎ .................................. (347) 228-74-00 Øëàãáàóìû àâòîìàòè÷åñêèå. Óñòàíîâêà, ðåìîíò, îáñëóæèâàíèå ................................................ îò ïðîèçâ. ....................................... Èíòåãðî ÎÎÎ ....................... 266-94-66, 276-76-96 Øëàãáàóìû. Óñòàíîâêà, ðåìîíò, îáñëóæèâàíèå ......................................................................................................................... Âîðîòíûé ìàñòåð ÎÎÎ ........... 8-927-236-49-36, 266-49-36 Øëàãáàóìû ............................................................................................................................................................................................................... Àëìàç ÎÎÎ ....................... 257-24-80, 252-26-27 Øëàãáàóìû .............................................................................................................................................................................................. Ìèíäèÿðîâ Ñ.Þ. ÈÏ ................................ 8-917-7-400-800 Øëàãáàóìû ................................................................................................................................................................................................. Ðîëëêîìïëåêò ÎÎÎ ............ (347)2666264, www.rollufa.ru Øëàãáàóìû .................................................................................................................................................................................. TåïëîÑòðîéÈíäóñòðèÿ ÇÀÎ ....... 256-5050, 289-5060, 294-0319


Ìåáåëü äëÿ äîìà 54

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Ìåáåëü äëÿ äîìà Ãàðíèòóðû êóõîííûå èç ìàññèâà äåðåâà (äóá, ñîñíà, áåðåçà) .......................................... øò ........ äîãîâîð ........................... Ãàðèôóëëèí È.Ð. ÈÏ ...... 8-917-4773965, 8-917-8054207 Êðåñëà-êà÷àëêè ïëåòåíûå èç èâû ............................................................................................................................................................ Ñèðàçåòäèíîâ ÈÏ ................................ 8-919-61-222-51 Êóõíè ïî èíäèâèäóàëüíûì ðàçìåðàì, èç ëþáûõ ìàòåðèàëîâ ............................................................... íèçêèå .............................. Ôàáðèêà êîìôîðòà ....................... 277-87-56, 274-58-64 Ìåáåëü èç ìàññèâà äåðåâà ..................................................................................................................... äîãîâîð ........................... Ãàðèôóëëèí È.Ð. ÈÏ ...... 8-917-4773965, 8-917-8054207 Ìåáåëü êîâàíàÿ : ïðèõîæèå, êðîâàòè, âåøàëêè, ãàðäèíû, ïîëî÷êè ................................................. äîãîâîð ....................................... Ðåìåñëî ÎÎÎ ........ (347) 274-09-97, 89173460465 Ìåáåëü êîðïóñíàÿ ïîä çàêàç ...................................................................................................................... íèçêèå .............................. Ôàáðèêà êîìôîðòà ....................... 277-87-56, 274-58-64 Ìåáåëü ïëåòåíàÿ (èâà): êîðçèíû, øèðìû, ñòîëû, ñòóëüÿ, êðåñëà-êà÷àëêè ..................................................................................... Ñèðàçåòäèíîâ ÈÏ ................................ 8-919-61-222-51 Ñòîëû äåðåâÿííûå êðóãëûå ñ êðóòÿùèìñÿ öåíòðîì (äóá, ñîñíà, áåðåçà) ...................... øò ........ äîãîâîð ........................... Ãàðèôóëëèí È.Ð. ÈÏ ...... 8-917-4773965, 8-917-8054207 Tàáóðåòû äåðåâÿííûå .............................................................................................................................. îò 300 ð ................................. ÀëüôàÏðîìñòðîé ................................ 8-961-360-47-28 Øêàôû-êóïå ïîä çàêàç ................................................................................................................................. íèçêèå .............................. Ôàáðèêà êîìôîðòà ....................... 277-87-56, 274-58-64

Ìåáåëü äëÿ îôèñà

Ôóðíèòóðà, êîìïëåêòóþùèå Ìàòðàñû îðòîïåäè÷åñêèå Êîíêîðä ............................................................................................................ íèçêèå .............................. Ôàáðèêà êîìôîðòà ....................... 277-87-56, 274-58-64 Ïëàñòèê äåêîðàòèâíûé Sibu äëÿ îòäåëêè ìåáåëüíûõ ôàñàäîâ è èíòåðüåðîâ ................................................................... Öåíòð Ïîëèìåðîâ - Óðàë ....... (347) 253-91-10,8-9174299366 Ñòîëåøíèöû èç ãðàíèòà, ìðàìîðà, êàìíÿ èñêóññòâåííîãî ........................................................................................................... Äàíèëà ìàñòåð ÎÎÎ ................................ 8-927-317-9-117 Ñòîëåøíèöû èç æèäêîãî êàìíÿ .................................................................................................................. íèçêèå .............................. Ôàáðèêà êîìôîðòà ....................... 277-87-56, 274-58-64 Ñòîëåøíèöû Ñêèô 3,0õ0,6 ì ..................................................................................................... øò ...... îò 1000 ð ................................ ì-í Ñóïåðìàñòåð ................................ 8-901-811-678-0 Ôàñàäû ìåáåëüíûå ÌÄÔ (èçãîòîâëåíèå çà 7 äíåé) ......................................................... êâ.ì ........... 1300 ð ................................ ì-í Ñóïåðìàñòåð ........... 271-56-29, 8-901-811-678-0 Ôóðíèòóðà ìåáåëüíàÿ â àññîðòèìåíòå .................................................................................................... íèçêèå ................................ ì-í Ñóïåðìàñòåð ................................ 8-901-811-678-0 Ôóðíèòóðà ìåáåëüíàÿ â àññîðòèìåíòå .................................................................................................... íèçêèå .............................. Ôàáðèêà êîìôîðòà ....................... 277-87-56, 274-58-64 Ôóðíèòóðà ìåáåëüíàÿ â àññîðòèìåíòå .......................................................................................................... îïò ................................ ì-í Ñóïåðìàñòåð ........... 271-56-29, 8-901-811-678-0 Ùèòû ìåáåëüíûå Ñêèô 3,0õ0,6 ì ............................................................................................ øò ...... îò 1000 ð ................................ ì-í Ñóïåðìàñòåð ................................ 8-901-811-678-0

Êàðíèçû, øòîðû, æàëþçè Æàëþçè âåðòèêàëüíûå, ãîðèçîíòàëüíûå. Èçãîòîâëåíèå è ìîíòàæ ................................................................................................................ Âåñêî ÎÎÎ .................................. (347) 228-74-00 Æàëþçè âåðòèêàëüíûå, ãîðèçîíòàëüíûå .............................................................................. êâ.ì .......................................................... Íîâûé Ñâåò ÎÎÎ ..... 2430312,2401744, 89173880842 Æàëþçè âåðòèêàëüíûå ............................................................................................................ êâ.ì .......................................................... Íîâûé Ñâåò ÎÎÎ ..... 2430312,2401744, 89173880842 Æàëþçè âñåõ âèäîâ ................................................................................................................................... îò 300 ð ........................................ Äèçàéí-ëþêñ ...... 8-963-9065730, 8-987-6085163 Æàëþçè ãîðèçîíòàëüíûå ......................................................................................................... êâ.ì .......................................................... Íîâûé Ñâåò ÎÎÎ ..... 2430312,2401744, 89173880842 Æàëþçè ñ ðèñóíêîì ..................................................................................................................................................................................... Íîâûé Ñâåò ÎÎÎ ..... 2430312,2401744, 89173880842 Æàëþçè ................................................................................................................................................................................................................... Ýêî-Äèçàéí ........... 2-999-200, 8-903-353-11-37 Êàðíèçû íàñòåííûå, ïîòîëî÷íûå ............................................................................................ øò .......... îò 85 ð ....................................... Êîìôîðò ÎÎÎ ....................... 240-47-49, 240-47-64 Êàðíèçû ïîòîëî÷íûå (ïð-âî Ãåðìàíèè) ................................................................................................ äîãîâîð .................................... Çëîáèí Ñ.À. ÈÏ ............................................ 292-70-78 Êàðíèçû ïîòîëî÷íûå (ïð-âî Ðîññèè) ..................................................................................................... äîãîâîð .................................... Çëîáèí Ñ.À. ÈÏ ............................................ 292-70-78

Êîâðîâûå ïîêðûòèÿ Êîâðîëèí (30 âèäîâ) .......................................................................................................................................................................... ì-í Êâàäðàòíûé ìåòð ........... 264-88-18, 8-917-410-79-87 Êîâðîëèí (500 âèäîâ) ............................................................................................................. êâ.ì ............. 200 ð ............................................. Þâàò ÎÎÎ ........... 292-77-82, 8-901-813-49-84 Êîâðîëèí ........................................................................................................................................................................................................... Óïðàâäîì-Óôà ............................................ 292-43-38

Ïðåäìåòû èíòåðüåðà Áàðåëüåôû (ãèïñ, áåòîí) ................................................................................................................................................................ Êàìëèò, www.kamlit.com ....... 8-963-900-4122/23, 29-28-106

Áûòîâàÿ òåõíèêà Âûòÿæêè êóõîííûå Ýëèêîð â àññîðòèìåíòå ......................................................................................................................................... Tåïëîñåðâèñ ÎÎÎ ....................... 257-78-71, 256-96-08


Áûòîâàÿ òåõíèêà 55

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Ïëèòû ãàçîâûå Äàðèíà GM441 001 S W (ùèòîê), Ãàçìàø, íîâ. îáðàçöà ........................................... 5910 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Ïëèòû ãàçîâûå, ýëåêòðè÷åñêèå Mora-Gorenje, De Luxe, Gefest, Ëàäà ............................................................................................. Tåïëîñåðâèñ ÎÎÎ ....................... 257-78-71, 256-96-08 Ïëèòû ýëåêòðè÷åñêèå Delux 4-êîìô., 5004 12Ý, äóõîâêà 43ë, öâåò ÷åðíûé ...................................... 5696 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44

Ëåñòíèöû Áàëÿñèíû â àññîðòèìåíòå (45õ45, 50õ50, 60õ60) ................................................................................ îò 100 ð .......................... Tèìèðõàíîâ Ä.Ô. ÈÏ ........... 299-31-19, 8-987-25-15-404 Êîìïëåêòóþùèå äëÿ ëåñòíèö (åëü, ñîñíà) ............................................................................................... íèçêèå .......................... Tèìèðõàíîâ Ä.Ô. ÈÏ ........... 299-31-19, 8-987-25-15-404 Ëåñòíèöû àëþìèíèåâûå òðåõñåêöèîííûå Êðàòîí 3õ12 ñòóïåíåé ................................................. 5840,29 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Ëåñòíèöû âèíò,ïîëóâèíò,ïðÿì,ïðÿì.ñ ïëîùàä,ðàçâîð,ñâàð,êîâ-ìåòàëëîêîíñò .......................... äîãîâîð ....................................... Ðåìåñëî ÎÎÎ ........ (347) 274-09-97, 89173460465 Ëåñòíèöû äåðåâÿííûå ãîòîâûå ê ñáîðêå, "Êîíñòðóêòîð". www.salvodoor.ru ..................... ï. ì .......... îò 4 ð .................... SALVODOOR êîìïàíèÿ ............... (347) 2996-777, 2995-888 Ëåñòíèöû èç äåðåâà ëþáîé ñëîæíîñòè ......................................................................................................................................................... Ìèíèáàåâ ÈÏ ............. 2666-170, 8-927-937-03-13 Ëåñòíèöû èç äóáà, ñîñíû, áåðåçû. Èçãîòîâëåíèå è ìîíòàæ ............................................................ äîãîâîð ........................... Ãàðèôóëëèí È.Ð. ÈÏ ...... 8-917-4773965, 8-917-8054207 Ëåñòíèöû èç ìàññèâà äåðåâà è íà áîëüöàõ,ïðîåêò,3D ýñê. www.tm-plast.ru .................................................................. TÌ-Ïëàñò, www.tm-plast.ru ....... 260-8047, 232-9955, 248-6904

Ëåñòíèöû èç íåðæàâåþùåé ñòàëè è ÷åðíîãî ìåòàëëà. www.nurufa.com ........................................................................................ Áàøñòðîéíóð ÎÎÎ ....................... 272-08-08, 292-38-66 Ëåñòíèöû èç õâîè (êîìïëåêòóþùèå: òåòèâà, ñòóïåíè, ïåðèëà, áàëÿñèíû) .............................................................................................................................................. 266-80-13, 275-19-41 Ëåñòíèöû èíòåðüåðíûå ìîäóëüíûå ñ âîçìîæ. ñàìîñò-îé ñáîðêè .................................................................................................. Ñîþç-Ïðîãðåññ TÄ ............. (347) 274-50-74, 275-55-97 Ëåñòíèöû ìåòàëëè÷åñêèå .................................................................................................................................................................................. Ãðîìåð ÎÎÎ ....... 8-987-5994850, 8-9174087000 Ëåñòíèöû íà ìåòàëëè÷åñêîì êàðêàñå âñåõ òèïîâ ...................................................................................................................... Óðàëìîíòàæñòðîé ÎÎÎ ........ 8-9033505040, www.ural-ms.ru Ëåñòíèöû ÷åðäà÷íûå Fakro, ñêëàäíûå, äåðåâÿííûå è ìåòàëëè÷åñêèå ......................................... îò 6250 ð ........................ Ìèð ôàñàäà è êðîâëè .............. 292-32-71, 8-927-9636090 Îãðàæäåíèÿ ëåñòíè÷íûå c ýëåìåíòàìè ñòåêëà è äåðåâà ............................................................................................................................... Íàòàí ÎÎÎ ...... 8-917-3730337, 8-963-8906950

Îãðàæäåíèÿ ëåñòíè÷íûå èç íåðæàâåþùåé ñòàëè ............................................................................................................................................ Íàòàí ÎÎÎ ...... 8-917-3730337, 8-963-8906950 Îãðàæäåíèÿ ëåñòíè÷íûå èç ÷åðíîãî ìåòàëëà ................................................................................................................................................... Íàòàí ÎÎÎ ...... 8-917-3730337, 8-963-8906950 Îãðàæäåíèÿ ëåñòíè÷íûå êîìáèíèðîâàííûå ...................................................................................................................................................... Íàòàí ÎÎÎ ...... 8-917-3730337, 8-963-8906950 Ïîðó÷íè èç íåðæàâåþùåé ñòàëè .......................................................................................................................................................................... Íàòàí ÎÎÎ ...... 8-917-3730337, 8-963-8906950 Ñòóïåíè äëÿ ëåñòíèö (ñîñíà) Ýêñòðà ..................................................................................... ï.ì ........ îò 400 ð .......................... Tèìèðõàíîâ Ä.Ô. ÈÏ ........... 299-31-19, 8-987-25-15-404 Ñòóïåíè èç ãðàíèòà, ìðàìîðà, êàìíÿ èñêóññòâåííîãî ................................................................................................................... Äàíèëà ìàñòåð ÎÎÎ ................................ 8-927-317-9-117 Ñòóïåíè ëåñòíè÷íûå èç ÿñåíÿ. www.mirsaun-ufa.ru ........................................................................... îïò/ðîçí ...................... Ìèð ñàóíû è áàíè, ì-í ....... 252-5214, Ìåíäåëååâà,158,ê.2 Ñòóïåíè ëåñòíè÷íûå ................................................................................................................................................................... ÁàøÑòðîéÌàòåðèàëû ÎÎÎ ..... 89178078060, 2460068,2461361

Ïå÷è, êàìèíû Àêñåññóàðû äëÿ êàìèíîâ. www.krepokdom.ru ................................................................................................................................................ Êðåïêèé Äîì ............. (347) 275-42-22, 274-83-51 Áàêè ïå÷íûå íàâåñíûå. www.krepokdom.ru .................................................................................................................................................... Êðåïêèé Äîì ............. (347) 275-42-22, 274-83-51 Äâåðè äëÿ êàìèíîâ êèðïè÷íûõ ñî ñòåêëîì. www.termosfera.su .................................................................................................................. Tåðìîñôåðà ........... 275-09-32, 8-927-23-92-615 Äûìîõîäû ëþáûõ äèàìåòðîâ ................................................................................................................................................... Ãàðååâ ÈÏ, www.pechi02.ru ................................ 8-917-47-60-700 Äûìîõîäû íåðæàâåþùèå Ô80-300 ìì ................................................................................................. îïò/ðîçí ................................................ ÝêîTàéì ............. (347) 272-71-45, 272-63-71 Äûìîõîäû îäíîñòåííûå Ô80-300 ìì ................................................................................................... îïò/ðîçí ................................................ ÝêîTàéì ............. (347) 272-71-45, 272-63-71 Äûìîõîäû îöèíêîâàííûå Ô80-300 ìì ................................................................................................. îïò/ðîçí ................................................ ÝêîTàéì ............. (347) 272-71-45, 272-63-71 Äûìîõîäû ñ èçîëÿöèåé. www.termosfera.su ................................................................................................................................................... Tåðìîñôåðà ........... 275-09-32, 8-927-23-92-615 Äûìîõîäû ñåíäâè÷è ðàçíûõ äèàìåòðîâ. www.termosfera.su ....................................................................................................................... Tåðìîñôåðà ........... 275-09-32, 8-927-23-92-615 Äûìîõîäû óòåïëåííûå Ô80-300 ìì ...................................................................................................... îïò/ðîçí ................................................ ÝêîTàéì ............. (347) 272-71-45, 272-63-71 Äûìîõîäû. www.krepokdom.ru ................................................................................................................. îò 144 ð ........................................ Êðåïêèé Äîì ............. (347) 275-42-22, 274-83-51 Äûìîõîäû. Ìîíòàæ. www.termosfera.su ........................................................................................................................................................... Tåðìîñôåðà ........... 275-09-32, 8-927-23-92-615 Êàìåíü äëÿ ñàóíû è áàíè ........................................................................................................................ îïò/ðîçí ................................................ ÝêîTàéì ............. (347) 272-71-45, 272-63-71 Êàìåíü èñêóññòâåííûé îáëèöîâî÷íûé äëÿ ïå÷åé, êàìèíîâ .................................................................................................... Êàìëèò, www.kamlit.com ....... 8-963-900-4122/23, 29-28-106 Êàìèíû è ýëåêòðîêàìèíû ........................................................................................................................................................ Ãàðååâ ÈÏ, www.pechi02.ru ................................ 8-917-47-60-700 Êèðïè÷ äåêîðàòèâíûé òîíêîñòåííûé äëÿ îáëèöîâêè ïå÷åé, êàìèíîâ ................................................................................... Êàìëèò, www.kamlit.com ....... 8-963-900-4122/23, 29-28-106 Íàáîðû êàìèííûå êîâàíûå: êî÷åðãà,ñîâîê,ùåòî÷êà,ùèïöû,êàì.ðåøåòêè ..................................... äîãîâîð ....................................... Ðåìåñëî ÎÎÎ ........ (347) 274-09-97, 89173460465 Ïå÷è áàííûå Âåçóâèé .............................................................................................................................. îïò/ðîçí ................................................ ÝêîTàéì ............. (347) 272-71-45, 272-63-71 Ïå÷è áàííûå ãàçîâûå .............................................................................................................................. îïò/ðîçí ................................................ ÝêîTàéì ............. (347) 272-71-45, 272-63-71 Ïå÷è áàííûå è îòîïèòåëüíûå. www.krepokdom.ru ............................................................................... îò3040 ð ........................................ Êðåïêèé Äîì ............. (347) 275-42-22, 274-83-51 Ïå÷è áàííûå èç òðóáû 8 ìì. www.termosfera.su ............................................................................................................................................ Tåðìîñôåðà ........... 275-09-32, 8-927-23-92-615 Ïå÷è áàííûå Êèðàñèð .............................................................................................................................. îïò/ðîçí ................................................ ÝêîTàéì ............. (347) 272-71-45, 272-63-71 Ïå÷è áàííûå ñî ñòåêëÿííîé äâåðöåé. www. termosfera.su .......................................................................................................................... Tåðìîñôåðà ........... 275-09-32, 8-927-23-92-615 Ïå÷è áàííûå Tåïëîäàð ............................................................................................................................ îïò/ðîçí ................................................ ÝêîTàéì ............. (347) 272-71-45, 272-63-71 Ïå÷è áàííûå Tåðìîôîð ........................................................................................................................... îïò/ðîçí ................................................ ÝêîTàéì ............. (347) 272-71-45, 272-63-71 Ïå÷è áàííûå, òîëùèíà 8 ìì. Èçãîòîâëåíèå ïîä çàêàç ......................................................................... íèçêèå ................................... Äèáàåâ Ñ.Â. ÈÏ ...... 8-917-7726477, 8-917-4424681 Ïå÷è áàííûå. Èçãîòîâëåíèå. www.termosfera.su ........................................................................................................................................... Tåðìîñôåðà ........... 275-09-32, 8-927-23-92-615 Ïå÷è áàííûå. Èçãîòîâëåíèå ............................................................................................................................................................................... Ãàðàíò ÎÎÎ ....................... 239-10-99, 274-72-41 Ïå÷è ãàçî-äðîâÿíûå .................................................................................................................................................................. Ãàðååâ ÈÏ, www.pechi02.ru ................................ 8-917-47-60-700 Ïå÷è äëÿ áàíè Âóëêàí, Tåðìîôîð, Tåïëîäàð ....................................................................................................................... Ãàðååâ ÈÏ, www.pechi02.ru ................................ 8-917-47-60-700 Ïå÷è äëÿ áàíè è äîìà, îò ïðîèçâîäèòåëÿ ................................................................................................................................................ Äèáàåâ Ñ.Â. ÈÏ ...... 8-917-7726477, 8-917-4424681 Ïå÷è äëÿ áàíè, ñàóíû (äðîâà, ãàç, ýëåêòðè÷åñêèå) ............................................................................................................................. Tåïëîñåðâèñ ÎÎÎ ........... 257-78-71, 8-904-736-78-71 Ïå÷è äðîâÿíûå, ýëåêòðè÷åñêèå, ãàçîâûå ............................................................................................................................................ ì-í Áàííûé äâîðèê ..... 2921113,2927113,Ïóøêèíà,45/2 Ïå÷è îòîïèòåëüíûå Tåïëîäàð ................................................................................................................ îïò/ðîçí ................................................ ÝêîTàéì ............. (347) 272-71-45, 272-63-71 Ïå÷è îòîïèòåëüíûå Tåðìîôîð ............................................................................................................... îïò/ðîçí ................................................ ÝêîTàéì ............. (347) 272-71-45, 272-63-71 Ïå÷è ñ âîäÿíûì êîíòóðîì ........................................................................................................................... íèçêèå ................................... Äèáàåâ Ñ.Â. ÈÏ ...... 8-917-7726477, 8-917-4424681 Ïå÷è. Óñòàíîâêà. Èçãîòîâëåíèå .............................................................................................................................................. Ãàðååâ ÈÏ, www.pechi02.ru ................................ 8-917-47-60-700 Ïå÷è-"áóðæóéêè" ïî ðàçìåðàì çàêàç÷èêà ................................................................................................. íèçêèå ................................... Äèáàåâ Ñ.Â. ÈÏ ...... 8-917-7726477, 8-917-4424681 Ïå÷è-êàìåíêè äëÿ áàíè (ãàç, äðîâà) Tåïëîäàð, Tåðìîôîð ............................................................................................................... Tåïëîñåðâèñ ÎÎÎ ........... 257-78-71, 8-904-736-78-71 Ñìåñè êëàäî÷íûå, îáëèöîâî÷íûå äëÿ ïå÷åé è êàìèíîâ ÊÄÏ-50 (äî +500 °Ñ) ................ êã ............ äèëåð .......... ÑòðîéÈçîëÿöèÿ, www.si306.ru ....... 274-4045, 257-5365, 257-0068


Îòäåëî÷íûå ìàòåðèàëû â àññîðòèìåíòå 56

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Îòäåëî÷íûå ìàòåðèàëû â àññîðòèìåíòå Èçäåëèÿ èç ïîëèóðåòàíà .......................................................................................................................... äîãîâîð .................................... Çëîáèí Ñ.À. ÈÏ ............................................ 292-70-78 Êàìåíü èñêóññòâåííûé âíóòðåííèé äåêîðàòèâíûé,ôàñàäíûé(ïð-âî ã. Óôà) ....................................................................... Êàìëèò, www.kamlit.com ....... 8-963-900-4122/23, 29-28-106 Êèðïè÷ äåêîðàòèâíûé òîíêîñòåííûé ............................................................................................................................................ Êàìëèò, www.kamlit.com ....... 8-963-900-4122/23, 29-28-106 Ìàòåðèàëû îòäåëî÷íûå â àññîðòèìåíòå. Äîñòàâêà ïî çâîíêó ...................................................................................................... Ñòðîéèíâåñòãàðàíò ..... 2466211,2667267, 89018138134 Ìàòåðèàëû îòäåëî÷íûå â áîëüøîì àññîðòèìåíòå. Äîñòàâêà ïî çâîíêó ........................................... íèçêèå ........................... Ïðîìñïåöñòðîé ÇÀÎ ............. (347) 246-27-01, 246-27-05 Ñåòêà øòóêàòóðíàÿ â àññîðòèìåíòå. Äîñòàâêà ïî çâîíêó ..................................................................... íèçêèå ........................... Ïðîìñïåöñòðîé ÇÀÎ ............. (347) 246-27-01, 246-27-05 Ñåòêà øòóêàòóðíàÿ â àññîðòèìåíòå .......................................................................................................... íèçêèå .................................... Âîêðóã ñòðîéêè ....... 246-1820, 292-5372, 277-6483 Ñåòêà øòóêàòóðíàÿ ÖÏÂÑ îöèíêîâàííàÿ, ïðîèçâîäñòâî ã. Óôà ...................................................................................................... Êàïèòàë ïëþñ ÎÎÎ ...... 8-917-4334558, 8-917-0409088 Ñòåêëîñåòêè ìàëÿðíûå, øòóêàòóðíûå, ôàñàäíûå .................................................................................................................................................... Alentex ....... 277-6224, 282-4921, 282-8211 Óãëû ïëàñòèêîâûå ...................................................................................................................................... äîãîâîð .................................... Çëîáèí Ñ.À. ÈÏ ............................................ 292-70-78

Ãèïñîêàðòîí è êîìïëåêòóþùèå Ãèïñîêàðòîí è êîìïëåêòóþùèå âñåõ âèäîâ ....................................................................... ëèñò ........ îò 160 ð ......................................... Ãàëèìîâ ÈÏ ........... 266-61-40, 8-927-335-53-38 Ãèïñîêàðòîí è êîìïëåêòóþùèå ................................................................................................................................................................ Õàñàíîâ Ô.Ã. ÈÏ ........... 275-04-21, 8-901-44-26-319 Ãèïñîêàðòîí (Àáñàëÿìîâñêèé ç-ä) 9,5;12,5ìì â àññîð.Ôóðà.Îïò/ìåëêèé îïò ............ ëèñò ........ îò 165 ð ................... ÀëüôàÑòðîéÌîíòàæ ÎÎÎ ....................... 246-12-16, 293-21-06 Ãèïñîêàðòîí (ÃÊË), ÃÊË 2500õ1200õ9,5; 12,5 ìì è êîìïëåêòóþùèå ................................................................................................... Õèìòðåéä ÎÎÎ .................................. (347) 260-90-92 Ãèïñîêàðòîí (ÃÊË), êîìïëåêòóþùèå. Äîñòàâêà, ìîíòàæ ....................................................................... íèçêèå ........... TÄ Ñàéäèíã-Óôà,saidingufa.ru .......... 293-07-15 - ìíîãîêàíàëüíûé Ãèïñîêàðòîí (ÃÊË)+êîìïëåêòóþùèå â àññîðòèìåíòå. Äîñòàâêà ...................................................................................................................... ÝÐÀ ÎÎÎ ....................... 292-35-69, 292-35-70 Ãèïñîêàðòîí 2500õ1200õ9,5 ìì/12,5 ìì ............................................................................... øò ..... 210/250 ð ................................. Tðèîë-Óðàë ÎÎÎ ............................................ 228-49-51

Ãèïñîêàðòîí Ãèïñîêàðòîí Ãèïñîêàðòîí Ãèïñîêàðòîí Ãèïñîêàðòîí Ãèïñîêàðòîí Ãèïñîêàðòîí Ãèïñîêàðòîí

9,5 ìì, 12,5 ìì ..................................................................................................................... íèçêèå .................................... Âîêðóã ñòðîéêè ....... 246-1820, 292-5372, 277-6483 9,5; 12,5 ìì è êîìïëåêòóþùèå â àññîðòèìåíòå. ÃÎÑT .................................................. íèçêèå ........................... Ïðîìñïåöñòðîé ÇÀÎ ............. (347) 246-27-01, 246-27-05 9,5; 12,5 ìì .......................................................................................................................................................................... ÀëüôàÏðîìñòðîé ........... 299-12-13, 8-917-44-50-193 9,5ìì;12,5ìì ïðîñòîé, âëàãîñò.(ì/ó ìîñòàìè Ãàñòåëëî-Øàêøà) .............................. íèçêèå .................................. Êóëóåâà Å.Í. ÈÏ ......... 8-961-360-55-04, 2-74-24-41 Knauf (Tàòàðñòàí) 12,5 ìì, 9,5 ìì, 8 ìì .................................................... ëèñò ........ îò 180 ð ..................................... ÊðîâTåÊÑ-Óôà ....... 292-4250, 274-7640, 246-0921 Knauf 2500õ1200õ12,5 ìì/Þòà-Ãèïñ 2500õ1200õ12,5 ìì ............................................. íèçêèå ............................................................................ 275-49-49, 8-927-23-07-920 âëàãîñòîéêèé (ïðîôèëü) 12,5 ìì, 9,5 ìì, 8 ìì ......................................... ëèñò ........ îò 300 ð ..................................... ÊðîâTåÊÑ-Óôà ....... 292-4250, 274-7640, 246-0921 Ãèïñîïîëèìåð (ã. Ïåðìü) 9,5 ìì âëàãîñòîéêèé â àññîðòèìåíòå .................................. 297 ð ................... ÀëüôàÑòðîéÌîíòàæ ÎÎÎ ....................... 246-12-16, 293-21-06

Ãèïñîêàðòîí Äåêîðàòîð (ã. Ñàìàðà) â àññîðòèìåíòå. Äîñòàâêà ........................................................ íèçêèå .............. Àäèëü Ãðóïï ÎÎÎ, àäèëü.ðô .............. 274-14-27, 8-917-7604204 Ãèïñîêàðòîí Äåêîðàòîð (ã.Tîëüÿòòè) îãíåñòîéêèé ............................................................................. îïò/ðîçí ........................................ Êåðàòîí-Óôà ....................... 246-18-16, 246-18-36 Ãèïñîêàðòîí Äåêîðàòîð (ã.Tîëüÿòòè), 3000õ1200õ12,5 ìì ................................................................ îïò/ðîçí ........................................ Êåðàòîí-Óôà ....................... 246-18-16, 246-18-36 Ãèïñîêàðòîí Äåêîðàòîð (ã.Tîëüÿòòè) ..................................................................................................... îïò/ðîçí ........................................ Êåðàòîí-Óôà ....................... 246-18-16, 246-18-36 Ãèïñîêàðòîí è êîìïëåêòóþùèå ê íåìó ...................................................................................................... íèçêèå ..................... ÁàøÑòðîéÏðîôèëü ÎÎÎ ..... 2288675,2288679, 89173444222 Ãèïñîêàðòîí è êîìïëåêòóþùèå ............................................................................................. ëèñò ........... íèçêèå ............................................ Ïåãàñ ÎÎÎ ....... 291-9610, 294-5161, 274-6580 Ãèïñîêàðòîí îãíåñòîéêèé (ã. Ñàìàðà). Äîñòàâêà ................................................................................ îò 368 ð .............. Àäèëü Ãðóïï ÎÎÎ, àäèëü.ðô .............. 274-14-27, 8-917-7604204 Ãèïñîêàðòîí, êîìïëåêòóþùèå â àññîðòèìåíòå. Äîñòàâêà ïî çâîíêó ............................................................................................ Ñòðîéèíâåñòãàðàíò ..... 2466211,2667267, 89018138134


¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Ãèïñîêàðòîí è êîìïëåêòóþùèå 57

Êîìïëåêòóþùèå äëÿ ãèïñîêàðòîíà â àññîðòèìåíòå. Äîñòàâêà ïî çâîíêó ......................................... íèçêèå ........................... Ïðîìñïåöñòðîé ÇÀÎ ............. (347) 246-27-01, 246-27-05 Êîìïëåêòóþùèå äëÿ ãèïñîêàðòîíà â àññîðòèìåíòå. Äîñòàâêà ........................................................... íèçêèå .............. Àäèëü Ãðóïï ÎÎÎ, àäèëü.ðô .............. 274-14-27, 8-917-7604204 Ëèñò ñòåêëîìàãíåçèòîâûé (ÑÌË) 2500õ1220õ10 ............................................................... ëèñò ............. 345 ð ................................... ÓðàëÑòðîé ÎÎÎ ....................... 293-21-22, 293-36-39 Ëèñò ñòåêëîìàãíåçèòîâûé (ÑÌË) 2500õ1220õ8 ìì ........................................................... ëèñò ............. 285 ð ................................... ÓðàëÑòðîé ÎÎÎ ....................... 293-21-22, 293-36-39 Ëèñò ñòåêëîìàãíåçèòîâûé (ÑÌË) â àññîðòèìåíòå .................................................................................................................. ÀëüôàÑòðîéÌîíòàæ ÎÎÎ ....................... 246-12-16, 293-21-06 Ëèñò ñòåêëîìàãíåçèòîâûé (ÑÌË) ............................................................................................................................................................. ÀëüôàÏðîìñòðîé ........... 299-12-13, 8-917-44-50-193 Ëèñò ñòåêëîìàãíèåâûé âëàãîñò. (çàìåí. ÃÊË) 1220õ2500õ6ìì/8ìì/10 ìì .................... øò ... 260//380 ð ................................. Tðèîë-Óðàë ÎÎÎ ............................................ 228-49-51 Ëèñò ñòåêëîìàãíèåâûé Ïðåìèóì 1220õ2440õ6ìì/8ìì/10ìì/12ìì ................................ øò ... 330//550 ð ................................. Tðèîë-Óðàë ÎÎÎ ............................................ 228-49-51 Ïîäâåñû ïðîôèëåé ....................................................................................................................................... íèçêèå .................................... Âîêðóã ñòðîéêè ....... 246-1820, 292-5372, 277-6483 Ïðîôèëè äëÿ ãèïñîêàðòîíà 60õ27, 27õ28 ................................................................................................ íèçêèå .................................... Âîêðóã ñòðîéêè ....... 246-1820, 292-5372, 277-6483 Ïðîôèëè äëÿ ãèïñîêàðòîíà â àññîðòèìåíòå. Ïðîèçâîäñòâî ............................................................... íèçêèå ..................... ÁàøÑòðîéÏðîôèëü ÎÎÎ ..... 2288675,2288679, 89173444222 Ïðîôèëè äëÿ ãèïñîêàðòîíà ÏÏ, ÏÌ, ñàìîðåç ...................................................................... øò ........... íèçêèå ..................................... ÊðîâTåÊÑ-Óôà ....... 292-4250, 274-7640, 246-0921 Ïðîôèëè äëÿ ãèïñîêàðòîíà, äëÿ ìîíòàæà .............................................................................................................................................. ÀëüôàÏðîìñòðîé ........... 299-12-13, 8-917-44-50-193 Ïðîôèëè ìåòàëëè÷åñêèå äëÿ ÃÊË è ñàéäèíãà ......................................................................................................................... ÀëüôàÑòðîéÌîíòàæ ÎÎÎ ....................... 246-12-16, 293-21-06 Ïðîôèëè ïîòîëî÷íûå 60õ27 ............................................................................................................................................................................ Tåõïðîìñòðîé ....... 243-1679, 291-7807, 291-7808 Ïðîôèëè ïîòîëî÷íûå, íàïðàâëÿþùèå ...................................................................................................... íèçêèå ............................................................................ 275-49-49, 8-927-23-07-920 Ñàìîðåçû äëÿ ãèïñîêàðòîíà ...................................................................................................................... íèçêèå ........................... Ïðîìñïåöñòðîé ÇÀÎ ............. (347) 246-27-01, 246-27-05 Óòåïëèòåëè äëÿ ãèïñîêàðòîíà. Äîñòàâêà ïî çâîíêó .............................................................................. íèçêèå ........................... Ïðîìñïåöñòðîé ÇÀÎ ............. (347) 246-27-01, 246-27-05

Ëàêîêðàñî÷íàÿ è õèìè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ Àíòèñåïòèêè â àññîðòèìåíòå ..................................................................................................................... íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Àíòèñåïòèêè äëÿ âíóòðåííèõ ðàáîò â àññîðòèìåíòå ............................................................ êã ............... 42 ð ...................................... Âåñíà ÇÀÎ ÏÏ ....................... 223-47-00, 223-48-80 Àíòèñåïòèêè äëÿ íàðóæíûõ ðàáîò â àññîðòèìåíòå ............................................................... êã ............... 42 ð ...................................... Âåñíà ÇÀÎ ÏÏ ....................... 223-47-00, 223-48-80 Àíòèñåïòèêè íàòóðàëüíûå äëÿ çàùèòû äåðåâÿííûõ äîìîâ .................................................................. íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Àíòèñåïòèêè Ñåíåæ â àññîðòèìåíòå. www.npo-astra.ru ........................................................................ íèçêèå ................................... Àñòðà ÍÏÎ ÎÎÎ ....................... 246-54-53, 246-61-60 Àíòèñåïòèêè, îãíå-, áèîçàùèòà .................................................................................................................................................................... Õèìòðåéä ÎÎÎ .................................. (347) 260-90-92 Ãèäðîôîáèçàòîðû äëÿ êàìíÿ, êèðïè÷à, ïåíîáåòîíà ................................................................................................................. Êàìëèò, www.kamlit.com ....... 8-963-900-4122/23, 29-28-106 Ãðóíò-ýìàëè (Ïðåîáðàçîâàòåëè ðæàâ÷èíû) ............................................................................................................................................... Õèìòðåéä ÎÎÎ .................................. (347) 260-90-92 Ãðóíòîâêè àäãåçèîí.ïî ãëàäê.ïîâåðõí. Áåòîàäãåçèâ 10ë (Derufa-Ãåðìàíèÿ) ................................... íèçêèå ......................... Derufa Áàøêîðòîñòàí ...... 276-5263,272-9159ô.,274-2720 Ãðóíòîâêè àêðèëîâûå, ëàòåêñíûå .............................................................................................................. íèçêèå ........................... Ïðîìñïåöñòðîé ÇÀÎ ............. (347) 246-27-01, 246-27-05 Ãðóíòîâêè áûñòðîñîõíóùèå ........................................................................................................................ íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Ãðóíòîâêè â àññîðòèìåíòå .......................................................................................................................... íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Ãðóíòîâêè âîäîäèñïåðñèîííûå Óíèâåðñàë, ÃÔ-021 êðàñíî-êîðè÷íåâûå .................................. 25,86/36 ð ................................ TðàíñÕèìÑåðâèñ ............................................ 229-43-66 Ãðóíòîâêè ãëóáîêîãî ïðîíèêíîâåíèÿ Tiefgrund 5, 10 ë (Derufa-Ãåðìàíèÿ) ....................................... íèçêèå ......................... Derufa Áàøêîðòîñòàí ...... 276-5263,272-9159ô.,274-2720 Ãðóíòîâêè Ñîôèäåêîð ............................................................................................................. 10 ë ........ îò 170 ð .................................. Áàøñåðâèñ ÎÎÎ ............................................ 256-17-89 Ãðóíòîâêè óíèâåðñàëüíûå Ãðàäñòðîé .................................................................................. 10 ë ........ îò 150 ð .................................. Áàøñåðâèñ ÎÎÎ ............................................ 256-17-89 Ãðóíòîâêè ôàñàäíûå Zetta ..................................................................................................... 10 ë ........ îò 220 ð .................................. Áàøñåðâèñ ÎÎÎ ............................................ 256-17-89 Ãðóíòîâêè ÕÑ-010 ñåðûå ÃÎÑT Çàñëàâëü ............................................................................................... 68,86 ð ................................ TðàíñÕèìÑåðâèñ ............................................ 229-43-66 Ãðóíòû àäãåçèîííûå Áåòîíêîíòàêò îò ïðîèçâîäèòåëÿ ..................................................................................................................................... ÑÌÈT ÎÎÎ .......... (347)2572601, www.smitufa.ru Ãðóíòû àêðèëîâûå Áåòîêîíòàêò, ÃÔ, ÕÑ ...................................................................................................................................................... Õèìòðåéä ÎÎÎ .................................. (347) 260-90-92 Ãðóíòû àêðèëîâûå ãëóáîêîãî ïðîíèêíîâåíèÿ (10 ë) ........................................................................... îò 175 ð .............. Àäèëü Ãðóïï ÎÎÎ, àäèëü.ðô .............. 274-14-27, 8-917-7604204 Ãðóíòû àêðèëîâûå ïðîïèòî÷íûå, òîíèðîâàííûå .............................................................................................................................................. ÑÌÈT ÎÎÎ .......... (347)2572601, www.smitufa.ru Ãðóíòû äëÿ ñòÿæêè (Èòàëèÿ). www.parketcitÓ-ufa.ru ................................................................ ë ........ îò 220 ð ............................. ñàëîí Ïàðêåò Ñèòè ..... 2525587, 2462775,89174048626 Ãðóíòû óíèâåðñàëüíûå ............................................................................................................ 1 êã .......... îò 16 ð ........................ Ñòðîèòåëüíûé äâîðèê ............................................ 299-96-88

Ãðóíòû, êðàñêè àíòèêîððîç-å, õèìñòîéêèå,òåðìîñò-å ïî áåòîíó, ìåòàëëó ....................... êã ............ äèëåð .......... ÑòðîéÈçîëÿöèÿ, www.si306.ru ....... 274-4045, 257-5365, 257-0068 Êëåè äëÿ îáîåâ è ïîòîëî÷íûõ ïîêðûòèé ................................................................................ øò ....... îò 18,5 ð ....................................... Êîìôîðò ÎÎÎ ....................... 240-47-49, 240-47-64 Êëåè äëÿ îáîåâ, ñòåêëîîáîåâ. Äîñòàâêà ïî çâîíêó ............................................................................... íèçêèå ........................... Ïðîìñïåöñòðîé ÇÀÎ ............. (347) 246-27-01, 246-27-05 Êëåè äëÿ îáùåñòðîèòåëüíûõ ðàáîò ..................................................................................................................................................................... ÑÌÈT ÎÎÎ .......... (347)2572601, www.smitufa.ru Êëåè äëÿ ïàðêåòà îò ïðîèçâîäèòåëÿ ......................................................................................................... íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Êëåè äëÿ ïàðêåòà, ìàññèâà è ïðîáêè. www.parketcitÓ-ufa.ru ................................................ ë ........ îò 160 ð ............................. ñàëîí Ïàðêåò Ñèòè ..... 2525587, 2462775,89174048626 Êðàñêè Ceresit ................................................................................................................................................. äèëåð ........................................ Ôîáèëä ÎÎÎ ....... 22-30022, 22-300-33, 2921334 Êðàñêè àêðèë.ìîþù.èçíîñîñò. Èíòåðüåð-3,7, 20; 2.7ë;9ë(Derufa-Ãåðìàíèÿ) ................................... íèçêèå ......................... Derufa Áàøêîðòîñòàí ...... 276-5263,272-9159ô.,274-2720 Êðàñêè àêðèë.ðåìîíòí.îäíîïðîõîä. Äóïëåòìàòò 2.7ë; 9ë (Derufa-Ãåðìàíèÿ) .................................. íèçêèå ......................... Derufa Áàøêîðòîñòàí ...... 276-5263,272-9159ô.,274-2720 Êðàñêè àêðèëîâûå â/ä ôàñàäíûå, èíòåðüåðíûå ....................................................................................................................................... Õèìòðåéä ÎÎÎ .................................. (347) 260-90-92 Êðàñêè àêðèëîâûå äëÿ ñòåí è ïîòîëêîâ ............................................................................. 15 êã ........ îò 310 ð .................................. Áàøñåðâèñ ÎÎÎ ............................................ 256-17-89 Êðàñêè àêðèëîâûå Ñîôèäåêîð áåëûå ................................................................................. 15 êã ........ îò 236 ð .................................. Áàøñåðâèñ ÎÎÎ ............................................ 256-17-89 Êðàñêè â àññîðòèìåíòå. Äîñòàâêà ......................................................................................................................................................................... ÝÐÀ ÎÎÎ ....................... 292-35-69, 292-35-70 Êðàñêè âëàãîñòîéêèå ................................................................................................................................... íèçêèå .................................... Âîêðóã ñòðîéêè ....... 246-1820, 292-5372, 277-6483 Êðàñêè âëàãîñòîéêèå ............................................................................................................... 1 êã ............... 36 ð ........................ Ñòðîèòåëüíûé äâîðèê ............................................ 299-96-88 Êðàñêè âîäîäèñïåðñèîííûå àêðèëîâûå ............................................................................................. îò 13,65 ð ................................ TðàíñÕèìÑåðâèñ ............................................ 229-43-66 Êðàñêè âîäîäèñïåðñèîííûå Äèâà ............................................................................................................ íèçêèå ........................... Ïðîìñïåöñòðîé ÇÀÎ ............. (347) 246-27-01, 246-27-05 Êðàñêè äëÿ ëå÷åáíûõ, äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèé Ecolor (Derufa-Ãåðìàíèÿ) ............................................... íèçêèå ......................... Derufa Áàøêîðòîñòàí ...... 276-5263,272-9159ô.,274-2720 Êðàñêè äëÿ ïîòîëêîâ Zetta ñóïåðáåëûå ............................................................................. 15 êã ............. 367 ð .................................. Áàøñåðâèñ ÎÎÎ ............................................ 256-17-89 Êðàñêè äëÿ ïîòîëêîâ, ñòåí .......................................................................................................................... íèçêèå .................................... Âîêðóã ñòðîéêè ....... 246-1820, 292-5372, 277-6483 Êðàñêè äëÿ ñòåí è ïîòîëêîâ Zetta ñóïåðáåëûå ................................................................. 15 êã ............. 475 ð .................................. Áàøñåðâèñ ÎÎÎ ............................................ 256-17-89 Êðàñêè èíòåðüåðíûå ................................................................................................................. 1 êã ............... 18 ð .................................. Áàøñåðâèñ ÎÎÎ ............................................ 256-17-89 Êðàñêè êóçíå÷íûå Öåðòà-ïëàñò, Öåðòà-ïàòèíà .......................................................................................................................................... Õèìòðåéä ÎÎÎ .................................. (347) 260-90-92 Êðàñêè ÌÀ-15, õèìñòîéêèå, òåðìîñòîéêèå, àíòèêîððîçèéíûå ................................................................................................................ Õèìòðåéä ÎÎÎ .................................. (347) 260-90-92 Êðàñêè ìîþùèåñÿ Zetta ñóïåðáåëûå .................................................................................. 15 êã ............. 775 ð .................................. Áàøñåðâèñ ÎÎÎ ............................................ 256-17-89


Ëàêîêðàñî÷íàÿ è õèìè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ 58

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Êðàñêè ìîþùèåñÿ Ñîôèäåêîð .............................................................................................. 15 êã ........ îò 655 ð .................................. Áàøñåðâèñ ÎÎÎ ............................................ 256-17-89 Êðàñêè íàòóðàëüíûå äûøàùèå â àññîðòèìåíòå ..................................................................................... íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Êðàñêè íàòóðàëüíûå äûøàùèå âîäîîòòàëêèâàþùèå ............................................................................. íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Êðàñêè îðãàíîñèëèêàòíûå (ÎÑ), êðåìíèéîðãàíè÷åñêèå (ÊÎ) .................................................................................................................. Õèìòðåéä ÎÎÎ .................................. (347) 260-90-92 Êðàñêè ôàêòóðíûå êîëåðîâàííûå, îò ïðîèçâîäèòåëÿ ...................................................................................................................................... ÑÌÈT ÎÎÎ .......... (347)2572601, www.smitufa.ru Êðàñêè ôàñàäíûå Ñîôèäåêîð ............................................................................................... 15 êã ........ îò 625 ð .................................. Áàøñåðâèñ ÎÎÎ ............................................ 256-17-89 Êðàñêè ôàñàäíûå ......................................................................................................................................... íèçêèå .................................... Âîêðóã ñòðîéêè ....... 246-1820, 292-5372, 277-6483 Êðàñêè, ãðóíòû ÎÑ, ÕÂ, ÕÑ, ÊÎ, ÃÔ, Àðìîêîò ......................................................................... êã ............ äèëåð .......... ÑòðîéÈçîëÿöèÿ, www.si306.ru ....... 274-4045, 257-5365, 257-0068 Ëàêè ÁT-577 (Êóçáàññ-ëàê), õèìñòîéêèå,ýëåêòðîèçîëÿöèîííûå,òåðìîñòîéêèå ................................................................................... Õèìòðåéä ÎÎÎ .................................. (347) 260-90-92 Ëàêè ä/ïàðêåòà àêðèë-ïîëèóð.èçíîñîñò.ìàòîâ,ãëÿíö5,10ë(Derufa-Ãåðìàíèÿ) ................................ íèçêèå ......................... Derufa Áàøêîðòîñòàí ...... 276-5263,272-9159ô.,274-2720 Ëàêè äëÿ ñàóí 1 ë; 2,5 ë; 10 ë (Derufa-Ãåðìàíèÿ) .................................................................................. íèçêèå ......................... Derufa Áàøêîðòîñòàí ...... 276-5263,272-9159ô.,274-2720 Ëàêè è ìàñëà ïàðêåòíûå (Èòàëèÿ, Ãåðìàíèÿ).www.parketcitÓ-ufa.ru ................................... ë ........ îò 400 ð ............................. ñàëîí Ïàðêåò Ñèòè ..... 2525587, 2462775,89174048626 Ëàêè ìåáåëüíûå ÍÖ-218 ãëÿíöåâûå ........................................................................................................ 60,68 ð ................................ TðàíñÕèìÑåðâèñ ............................................ 229-43-66 Ëàêè ìåáåëüíûå, ïàðêåòíûå, ÿõòíûå, àêðèëîâûå ..................................................................................................................................... Õèìòðåéä ÎÎÎ .................................. (347) 260-90-92 Ëàêè ïî êàìíþ ñ ýôôåêòîì "ìîêðîãî" êàìíÿ, 10 ë (Derufa-Ãåðìàíèÿ) .............................................. íèçêèå ......................... Derufa Áàøêîðòîñòàí ...... 276-5263,272-9159ô.,274-2720 Ëàêè ................................................................................................................................................................ íèçêèå .................................... Âîêðóã ñòðîéêè ....... 246-1820, 292-5372, 277-6483 Ìàñëà, âîñê Biofa íàòóðàëüíûå äëÿ çàùèòû äåðåâÿííûõ äîìîâ ........................................................ íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Ìàñëà, âîñê OSMO íàòóðàëüíûå äëÿ çàùèòû äåðåâÿííûõ äîìîâ ...................................................... íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Ìàòåðèàëû ëàêîêðàñî÷íûå ...................................................................................................................... äîãîâîð ............................................ Óþò, ìàã-í ................. (34763) 3-45-72, 5-37-38 Íàíîãðóíòû àêðèëîâûå äëÿ îñëàáëåííûõ ñòðîèòåëüíûõ îñíîâ, îò ïðîèçâ-ëÿ .......................................................................................... ÑÌÈT ÎÎÎ .......... (347)2572601, www.smitufa.ru

Îëèôà Îêñîëü ÃÎÑT ......................................................................................................................................... 49 ð ................................ TðàíñÕèìÑåðâèñ ............................................ 229-43-66 Îëèôà .................................................................................................................................................................. 39 ð ..................................... Õèìòðåéä ÎÎÎ .................................. (347) 260-90-92 Îòâåðäèòåëè ÏÝÏÀ .................................................................................................................................... îò 110 ð ................................ TðàíñÕèìÑåðâèñ ............................................ 229-43-66 Î÷èñòèòåëè ôàñàäîâ îò âûñîëîâ Ïåíòà-870, -880, 5 ë, 10 ë .............................................................. íèçêèå ......................... Derufa Áàøêîðòîñòàí ...... 276-5263,272-9159ô.,274-2720 Ïàñòà êîëåðîâî÷íàÿ â àññîðòèìåíòå ...................................................................................................... îò 17 ð ................................ TðàíñÕèìÑåðâèñ ............................................ 229-43-66 Ïîêðûòèÿ çàùèòíûå, äåêîðàò.ïî äåðåâó Lazur 1;2,5;10ë(Derufa-Ãåðìàíèÿ) ..................................... íèçêèå ......................... Derufa Áàøêîðòîñòàí ...... 276-5263,272-9159ô.,274-2720 Ïðîïèòêè âîäîîòòàëê. ïî êèðïè÷ó, êàìíþ, øòóêàò. Ïåíòà-811,824; 5ë,10ë ....................................... íèçêèå ......................... Derufa Áàøêîðòîñòàí ...... 276-5263,272-9159ô.,274-2720 Ïðîïèòêè íàòóðàëüíûå äëÿ äåðåâÿííîé äîñêè ....................................................................................... íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Ïóäðà àëþìèíèåâàÿ ÏÀÏ-1 ..................................................................................................................... 135,86 ð ................................ TðàíñÕèìÑåðâèñ ............................................ 229-43-66 Ðàñòâîðèòåëè 646, 647, Ð-4 ÃÎÑT; Óàéò-ñïèðèò TÓ (áî÷êà-òàðà) ................................................. 32,4/26,5ð ................................ TðàíñÕèìÑåðâèñ ............................................ 229-43-66 Ðàñòâîðèòåëè Àöåòîí, 646, 647, 650, Ð-4, Ð-5, Óàéò-ñïèðèò, Ñîëüâåíò ............................................................................................... Õèìòðåéä ÎÎÎ .................................. (347) 260-90-92 Ñìîëà ýïîêñèäíàÿ ÝÄ-16; ÝÄ-20 ............................................................................................ êã ..... 110/125 ð ................................ TðàíñÕèìÑåðâèñ ............................................ 229-43-66 Ñîñòàâû ðàçìåòî÷íûå .................................................................................................................................................................................... Õèìòðåéä ÎÎÎ .................................. (347) 260-90-92 Ñîñòàâû òîíèðóþùèå (äóá, áóê, ëèñòâåííèöà è äð.) ................................................................................................................................. Õèìòðåéä ÎÎÎ .................................. (347) 260-90-92 Ñðåäñòâà ïî óõîäó çà ïàðêåòîì è ëàìèíàòîì. www.parketcitÓ-ufa.ru ............................................................................................ ñàëîí Ïàðêåò Ñèòè ..... 2525587, 2462775,89174048626 Ôëèçåëèí ìàëÿðíûé, ïëîòíîñòü 80ã/êâ.ì (Derufa-Ãåðìàíèÿ) .............................................................. íèçêèå ......................... Derufa Áàøêîðòîñòàí ...... 276-5263,272-9159ô.,274-2720 Øïàòëåâêè äëÿ ïàðêåòà (Èòàëèÿ). www.parketcitÓ-ufa.ru ....................................................... ë ........ îò 400 ð ............................. ñàëîí Ïàðêåò Ñèòè ..... 2525587, 2462775,89174048626 Øïàòëåâêè óíèâåðñàëüíûå; ýïîêñèäíûå ÝÏ-0010 ñåðûå ............................................................. 21,3/86,3ð ................................ TðàíñÕèìÑåðâèñ ............................................ 229-43-66 Øïàòëåâêè ôàñàäíûå ôèíèøíûå ïîëèìåðíûå LF (Derufa-Ãåðìàíèÿ) ............................................... íèçêèå ......................... Derufa Áàøêîðòîñòàí ...... 276-5263,272-9159ô.,274-2720 Øòóêàòóðêè âåíåöèàíñêèå Ðèâüåðà 5 êã, 18 êã (Derufa-Ãåðìàíèÿ) ...................................................... íèçêèå ......................... Derufa Áàøêîðòîñòàí ...... 276-5263,272-9159ô.,274-2720


¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Ëàêîêðàñî÷íàÿ è õèìè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ 59

Øòóêàòóðêè äåêîðàòèâíûå Êîðîåä è äð. îò ïðîèçâ., êîëåð. â âàø öâåò ...................................................................................................... ÑÌÈT ÎÎÎ .......... (347)2572601, www.smitufa.ru Øòóêàòóðêè äåêîðàòèâíûå Êîðîåä, Ñòàðûé çàìîê, Ìàííà ....................................................................................................................... Õèìòðåéä ÎÎÎ .................................. (347) 260-90-92 Øòóêàòóðêè äåêîðàòèâíûå ðåëüåô.ýôôåê.êîðîåä,"ïîä òåðêó" (Derufa-Ãåðì.) .................................. íèçêèå ......................... Derufa Áàøêîðòîñòàí ...... 276-5263,272-9159ô.,274-2720 Øòóêàòóðêè äåêîðàòèâíûå ðåëüåô.ýôôåêò.êîðû, "ïîä âàëèê" (Derufa-Ãåðì.) .................................. íèçêèå ......................... Derufa Áàøêîðòîñòàí ...... 276-5263,272-9159ô.,274-2720 Øòóêàòóðêè äåêîðàòèâíûå. Äîñòàâêà ïî çâîíêó ...................................................................................... íèçêèå ........................... Ïðîìñïåöñòðîé ÇÀÎ ............. (347) 246-27-01, 246-27-05 Ýìàëè àâòîìîáèëüíûå ÌË-12; ÍÖ-132 Ï â àññîðòèìåíòå ............................................................ îò 90/53 ð ................................ TðàíñÕèìÑåðâèñ ............................................ 229-43-66 Ýìàëè àêðèëîâûå Metacril, çîëîòî, ñåðåáðî (Derufa-Ãåðìàíèÿ) ......................................................... íèçêèå ......................... Derufa Áàøêîðòîñòàí ...... 276-5263,272-9159ô.,274-2720 Ýìàëè àêðèëîâûå ðàäèàòîðíûå (íåæåëòåþùèå), 120°Ñ (Ãåðìàíèÿ); 0,75ë ...................................... íèçêèå ......................... Derufa Áàøêîðòîñòàí ...... 276-5263,272-9159ô.,274-2720 Ýìàëè ÏÔ-115; ÏÔ-266 â àññîðòèìåíòå .......................................................................................... îò 41/32 ð ................................ TðàíñÕèìÑåðâèñ ............................................ 229-43-66 Ýìàëè ÏÔ, ÍÖ, ÌË, ÕÂ, ÕÑ, ÝÏ .................................................................................................................................................................... Õèìòðåéä ÎÎÎ .................................. (347) 260-90-92

Íàïîëüíûå ïîêðûòèÿ Äîñêà èç ìàññèâà äåðåâà ñ ðó÷íîé îáðàáîòêîé ......................................................................................................................... Ïàðêåòíàÿ Ìàñòåðñêàÿ ............. 8901-440-83-53, 277-60-66 Äîñêà èç ìàññèâà äåðåâà Ýêîïîë ñ ñàìîóñòðàíåíèåì ùåëåé ............................................................................................... Ïàðêåòíàÿ Ìàñòåðñêàÿ ............. 8901-440-83-53, 277-60-66 Äîñêà èç ìàññèâà äåðåâà. Øèðîêèé àññîðòèìåíò .................................................................................................................... Ïàðêåòíàÿ Ìàñòåðñêàÿ ............. 8901-440-83-53, 277-60-66 Äîñêà èç ìàññèâà äóáà, ÿñåíÿ, ýêçîòè÷.ïîðîä. www.parketcitÓ-ufa.ru .......................... êâ.ì ...... îò 1100 ð ............................. ñàëîí Ïàðêåò Ñèòè ..... 2525587, 2462775,89174048626 Äîñêà ïàðêåòíàÿ .............................................................................................................................................................................................. Óïðàâäîì-Óôà ............................................ 292-43-38 Äîñêà ïàðêåòíàÿ Cahrs, Magnum, Polarwood, Pamino, Äèàíà Ôîðåñò ................................................ íèçêèå ............................................. Þâàò ÎÎÎ ........... 292-77-82, 8-901-813-49-84 Äîñêà ïàðêåòíàÿ Tarkett, Ñèíòåðîñ, PolarWood ................................................................ êâ. ì ............. 901 ð ........................ ì-í Êâàäðàòíûé ìåòð ........... 264-88-18, 8-917-410-79-87 Äîñêà ïàðêåòíàÿ Tarkett, Ñèíòåðîñ ...................................................................................................................................................... Ïðîìòîðãñíàá ÎÎÎ ....................... 277-23-03, 284-24-48 Äîñêà ïàðêåòíàÿ âûñîêîãî êà÷åñòâà. Øèðîêèé âûáîð ....................................................................... îò 950 ð ...................... Ïàðêåòíàÿ Ìàñòåðñêàÿ ............. 8901-440-83-53, 277-60-66 Äîñêà ïàðêåòíàÿ ýêñêëþçèâíûõ äèçàéíîâ ................................................................................................................................... Ïàðêåòíàÿ Ìàñòåðñêàÿ ............. 8901-440-83-53, 277-60-66 Äîñêà ïàðêåòíàÿ. Øèðîêèé âûáîð. www.parketcitÓ-ufa.ru ................................................ êâ.ì ........ îò 900 ð ............................. ñàëîí Ïàðêåò Ñèòè ..... 2525587, 2462775,89174048626 Ëàãè ðåãóëèðóåìûå. Ïðîèçâîäñòâî. Ïðîäàæà. Ìîíòàæ ............................................................................................................ Ïàðêåòíàÿ Ìàñòåðñêàÿ ............. 8901-440-83-53, 277-60-66 Ëàìèíàò (Ãåðìàíèÿ, Áåëüãèÿ, Ðîññèÿ). www.parketcitÓ-ufa.ru ............................................................. íèçêèå ............................. ñàëîí Ïàðêåò Ñèòè ..... 2525587, 2462775,89174048626 Ëàìèíàò Classen, Tarkett, Quick step, 32-33 êëàññ ............................................................................................................................ Ïðîìòîðãñíàá ÎÎÎ ....................... 277-23-03, 284-24-48 Ëàìèíàò Dekofloor, Westerhof, Tarkett ....................................................................................................... íèçêèå .................................... Âîêðóã ñòðîéêè ....... 246-1820, 292-5372, 277-6483 Ëàìèíàò Dekofloor, Êðîíîøïàí, Êðîíîñòàð ....................................................................... êâ. ì ........ îò 260 ð ............................. Ïðîìòîðãñíàá ÎÎÎ ....................... 277-23-03, 284-24-48 Ëàìèíàò Grunde 33 êëàññ (Ãåðìàíèÿ) ................................................................................. êâ.ì ........ îò 650 ð ............................................. Þâàò ÎÎÎ ........... 292-77-82, 8-901-813-49-84 Ëàìèíàò Premium Click (32 êëàññ) .............................................................................................................. íèçêèå ........................... Ïðîìñïåöñòðîé ÇÀÎ ............. (347) 246-27-01, 246-27-05 Ëàìèíàò Tarkett, Quick step, Kaindl. Óêëàäêà ...................................................................... êâ. ì ........ îò 199 ð ........................ ì-í Êâàäðàòíûé ìåòð ........... 264-88-18, 8-917-410-79-87 Ëàìèíàò Êðîíîñòàð 31, 32, 33 êëàññà ................................................................................ êâ.ì ........ îò 260 ð ....................................... Êîìôîðò ÎÎÎ ....................... 240-47-49, 240-47-64 Ëàìèíàò Ñèíòåðîñ, Classen (Ãåðìàíèÿ). Óêëàäêà ........................................................................................................................ ì-í Êâàäðàòíûé ìåòð ........... 264-88-18, 8-917-410-79-87 Ëàìèíàò, ïëèíòóñà, ïîäëîæêà ............................................................................................................................................................................... TÄ Ôàñàä ............................................ 274-95-24 Ëàìèíàò ............................................................................................................................................................................................................. Óïðàâäîì-Óôà ............................................ 292-43-38 Ëèíîëåóì áûòîâîé Tarkett, Ñèíòåðîñ, PolÓ stÓl ................................................................................................................................. Ïðîìòîðãñíàá ÎÎÎ ....................... 277-23-03, 284-24-48 Ëèíîëåóì áûòîâîé, ïîëóêîììåð÷åñêèé Tarkett. Óêëàäêà ............................................................................................................ ì-í Êâàäðàòíûé ìåòð ........... 264-88-18, 8-917-410-79-87 Ëèíîëåóì áûòîâîé. Äîñòàâêà ïî çâîíêó .................................................................................................. íèçêèå ........................... Ïðîìñïåöñòðîé ÇÀÎ ............. (347) 246-27-01, 246-27-05 Ëèíîëåóì â àññîðòèìåíòå ....................................................................................................................... äîãîâîð ............................................ Óþò, ìàã-í ................. (34763) 3-45-72, 5-37-38 Ëèíîëåóì êîììåð÷åñêèé, ïîëóêîììåð÷åñêèé .......................................................................................... íèçêèå ........................... Ïðîìñïåöñòðîé ÇÀÎ ............. (347) 246-27-01, 246-27-05 Ëèíîëåóì íà îñíîâå TÇÈ ...................................................................................................... êâ. ì .......... îò 89 ð ............................. Ïðîìòîðãñíàá ÎÎÎ ....................... 277-23-03, 284-24-48 Ëèíîëåóì Íîâîáàëò 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 îïò, äîñòàâêà ............................................... êâ. ì ........... íèçêèå ................. Ñèìáèðñêèé ïàðòíåð ÎÎÎ ............... (8422) 61-18-96, 34-83-87 Ëèíîëåóì ïîëóêîììåð÷åñêèé, êîììåð÷åñêèé ...................................................................................... îïò/ðîçí ............................. Ïðîìòîðãñíàá ÎÎÎ ....................... 277-23-03, 284-24-48 Ëèíîëåóì ýêîíîì-êëàññà ...................................................................................................... êâ.ì ............... 97 ð ........................ ì-í Êâàäðàòíûé ìåòð ........... 264-88-18, 8-917-410-79-87 Ëèíîëåóì ........................................................................................................................................................................................................... Óïðàâäîì-Óôà ............................................ 292-43-38 Ïàðêåò õóäîæåñòâåííûé ñîáñòâåííîãî èçãîòîâëåíèÿ ............................................................................................................... Ïàðêåòíàÿ Ìàñòåðñêàÿ ............. 8901-440-83-53, 277-60-66 Ïàðêåò õóäîæåñòâåííûé .................................................................................................................................................................. Ïàðêåòíàÿ Ìàñòåðñêàÿ ............. 8901-440-83-53, 277-60-66 Ïàðêåò øòó÷íûé, õóäîæåñòâåííûé. Äèçàéí-ïðîåêò. www.parketcitÓ-ufa.ru ..................................... äîãîâîð ............................. ñàëîí Ïàðêåò Ñèòè ..... 2525587, 2462775,89174048626 Ïàðêåò ................................................................................................................................................................................................................ Óïðàâäîì-Óôà ............................................ 292-43-38 Ïëèíòóñû íàïîëüíûå (ìàññèâ, øïîí, ïëàñòèê). www.parketcitÓ-ufa.ru ............................ ï.ì .......... îò 80 ð ............................. ñàëîí Ïàðêåò Ñèòè ..... 2525587, 2462775,89174048626 Ïëèíòóñû íàïîëüíûå ïëàñòèêîâûå Äåêîïëàñò ñ êàáåëü-êàíàëîì .................................... øò .......... îò 38 ð ....................................... Êîìôîðò ÎÎÎ ....................... 240-47-49, 240-47-64 Ïëèíòóñû íàïîëüíûå. Äîñòàâêà ïî çâîíêó .............................................................................................. íèçêèå ........................... Ïðîìñïåöñòðîé ÇÀÎ ............. (347) 246-27-01, 246-27-05 Ïîäëîæêè ïîä ëàìèíàò (2 ìì). Äîñòàâêà ïî çâîíêó .............................................................................. íèçêèå ........................... Ïðîìñïåöñòðîé ÇÀÎ ............. (347) 246-27-01, 246-27-05 Ïîêðûòèÿ íàïîëüíûå (ëàìèíàò, ïàðêåò, êîâðîëèí, ëèíîëåóì) ............................................................ íèçêèå ............................................. ÎÑÏ Ïëþñ ........... 266-75-97, 8-927-236-75-97 Ïîêðûòèÿ ïðîáêîâûå è êîæàíûå. www.parketcitÓ-ufa.ru ................................................... êâ.ì ........ îò 260 ð ............................. ñàëîí Ïàðêåò Ñèòè ..... 2525587, 2462775,89174048626 Ïîêðûòèÿ ïðîáêîâûå íàïîëüíûå è íàñòåííûå ....................................................................................... íèçêèå ............................................. Þâàò ÎÎÎ ........... 292-77-82, 8-901-813-49-84 Ïîëû òåïëûå (ýëåêòðè÷åñêèå) ïîä ëàìèíàò, êîâðîëèí Teplofol ............................................................................................................... ÑÑT-Óôà ÎÎÎ ............. (347) 241-63-78, 241-73-84 Ïîëû òåïëûå (ýëåêòðè÷åñêèå) Tåïëîëþêñ, Íàö. êîìôîðò, ÃðèíÁîêñ, Iwarm .......................................................................................... ÑÑT-Óôà ÎÎÎ ............. (347) 241-63-78, 241-73-84 Ïîëû òåïëûå ïîä ëàìèíàò Aladdin(Êîðåÿ)/ïëèòêó Devi(Äàíèÿ),Energó(Àíã) ............................................................ Tåïëîìàêñ,öåíòð òåïëûõ ïîëîâ ............. 295-96-97, 8-927-927-9004 Ïîðîãè (0,9; 1,3; 1,8; 2,7 ì) ìåòàëë, "ïîä äåðåâî" .............................................................. øò .......... îò 36 ð ....................................... Êîìôîðò ÎÎÎ ....................... 240-47-49, 240-47-64 Ïîðîãè ãèáêèå äëÿ ïàðêåòà ...................................................................................................................... äîãîâîð .................................... Çëîáèí Ñ.À. ÈÏ ............................................ 292-70-78 Øòàïèêè ....................................................................................................................................................... äîãîâîð .................................... Çëîáèí Ñ.À. ÈÏ ............................................ 292-70-78

Îáîè, ñòåêëîîáîè, îáîè ïîä ïîêðàñêó

Îáîè â àññîðòèìåíòå ............................................................................................................................... äîãîâîð ............................................ Óþò, ìàã-í ................. (34763) 3-45-72, 5-37-38


Îáîè, ñòåêëîîáîè, îáîè ïîä ïîêðàñêó 60

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Îáîè ïîä êðàñêó ôëèçåëèíîâûå Ëàíèòà, Roll over .................................................................................. íèçêèå ........................... Ïðîìñïåöñòðîé ÇÀÎ ............. (347) 246-27-01, 246-27-05 Ñòåêëîîáîè. Äîñòàâêà ïî çâîíêó ............................................................................................................... íèçêèå ........................... Ïðîìñïåöñòðîé ÇÀÎ ............. (347) 246-27-01, 246-27-05 Ñòåêëîõîëñò ìàëÿðíûé. Äîñòàâêà ïî çâîíêó ........................................................................................... íèçêèå ........................... Ïðîìñïåöñòðîé ÇÀÎ ............. (347) 246-27-01, 246-27-05

Ïàíåëè ñòåíîâûå Âàãîíêà ïëàñòèêîâàÿ (áåëàÿ, öâåòíàÿ) ................................................................................. øò .......... îò 30 ð ....................................... Êîìôîðò ÎÎÎ ....................... 240-47-49, 240-47-64 Âàãîíêà ïëàñòèêîâàÿ áåëàÿ è öâåòíàÿ .............................................................................................................................................. ÑòðîéÊîìïàíè ÎÎÎ ....... ò/ô 235-68-16, 8917-400-3497 Âàãîíêà ïëàñòèêîâàÿ áåëàÿ. Äîñòàâêà ïî çâîíêó .................................................................................. íèçêèå ........................... Ïðîìñïåöñòðîé ÇÀÎ ............. (347) 246-27-01, 246-27-05 Êîìïëåêòóþùèå äëÿ ïàíåëåé èç ÏÂÕ. Äîñòàâêà ïî çâîíêó ................................................................... íèçêèå ........................... Ïðîìñïåöñòðîé ÇÀÎ ............. (347) 246-27-01, 246-27-05 Êîìïëåêòóþùèå äëÿ ïàíåëåé ïëàñòèêîâûõ, L, F (35); F (45) øèðîêèå (3ì) ................................................................................. ÑòðîéÊîìïàíè ÎÎÎ ....... ò/ô 235-68-16, 8917-400-3497 Ïàíåëè ÏÂÕ áåëûå è öâåòíûå ................................................................................................. øò ........ îò 105 ð ....................................... Êîìôîðò ÎÎÎ ....................... 240-47-49, 240-47-64 Ïàíåëè ÏÂÕ â àññîðòèìåíòå ...................................................................................................................... íèçêèå .................................... Âîêðóã ñòðîéêè ....... 246-1820, 292-5372, 277-6483 Ïàíåëè ÏÂÕ ìàòîâûå, ãëÿíöåâûå 3õ0,5 ì, 3õ0,25 ì, 3õ0,375 ì ................................................................................................... ÑòðîéÊîìïàíè ÎÎÎ ....... ò/ô 235-68-16, 8917-400-3497 Ïàíåëè ÏÂÕ öâåòíûå, ÌÄÔ .................................................................................................................................................................. ÑòðîéÊîìïàíè ÎÎÎ ....... ò/ô 235-68-16, 8917-400-3497 Ïàíåëè ÏÂÕ, ÌÄÔ ................................................................................................................................................................................... Ïðîìòîðãñíàá ÎÎÎ ....................... 277-23-03, 284-24-48 Ïàíåëè ÏÂÕ ................................................................................................................................................... íèçêèå ........................... Ïðîìñïåöñòðîé ÇÀÎ ............. (347) 246-27-01, 246-27-05 Ïàíåëè ñòåíîâûå ÌÄÔ .............................................................................................................. øò .......... îò 96 ð ....................................... Êîìôîðò ÎÎÎ ....................... 240-47-49, 240-47-64 Ïðîôèëè äëÿ ïàíåëåé ïëàñòèêîâûõ. Äîñòàâêà ïî çâîíêó ..................................................................... íèçêèå ........................... Ïðîìñïåöñòðîé ÇÀÎ ............. (347) 246-27-01, 246-27-05 ÑÈÏ-ïàíåëè ñòåíîâûå 2500õ1250, 2800õ1250. www.tm-plast.ru ...................................................................................................................... TÌ-Ïëàñò ....... 260-8047, 232-9955, 248-6904 Ñýíäâè÷-ïàíåëè îòêîñíûå 1500õ3000õ10, ðàñïèë ........................................................................................................................... ÑòðîéÊîìïàíè ÎÎÎ ....... ò/ô 235-68-16, 8917-400-3497 Óãîëêè ïëàñòèêîâûå 20, 25, 30, 35, 40, 50 (3 ì) .............................................................................................................................. ÑòðîéÊîìïàíè ÎÎÎ ....... ò/ô 235-68-16, 8917-400-3497

Ïëèòêà. Îáëèöîâî÷íûé êàìåíü Ãðàíèò êåðàìè÷åñêèé Ýñòèìà .................................................................................................................... íèçêèå ........................... Ïðîìñïåöñòðîé ÇÀÎ ............. (347) 246-27-01, 246-27-05 Êàìåíü áóòîâûé ñòðîèòåëüíûé. Äîñòàâêà ............................................................................................. äîãîâîð ........................ Ñóëåéìàíîâà Ë.À. ÈÏ ...... 8-917-3477699, 8-965-9405555 Êàìåíü äåêîðàòèâíûé âíóòðåííèé, ôàñàäíûé (ïðîèçâîäñòâî ã. Óôà) .................................................................................. Êàìëèò, www.kamlit.com ....... 8-963-900-4122/23, 29-28-106 Êàìåíü äëÿ ïå÷åé ñàóí è áàíü. www.krepokdom.ru .............................................................................. îò 159 ð ........................................ Êðåïêèé Äîì ............. (347) 275-42-22, 274-83-51 Êàìåíü îáëèöîâî÷íûé (îò ïðîèçâîäèòåëÿ, ã.Óôà) ..................................................................................................................... Êàìëèò, www.kamlit.com ....... 8-963-900-4122/23, 29-28-106 Êåðàìîãðàíèò Estima 150õ600õ10, 200õ200õ12, 300õ300õ12 ............................................................ îïò/ðîçí ........................................ Êåðàòîí-Óôà ....................... 246-18-16, 246-18-36

Êåðàìîãðàíèò Estima 300õ300õ8,400õ400õ9,600õ600õ10,300õ600õ10 ........................................................................................................ Êåðàòîí-Óôà ....................... 246-18-16, 246-18-36 Êåðàìîãðàíèò Estima â àññîðòèìåíòå .................................................................................................. îïò/ðîçí ........................................ Êåðàòîí-Óôà ....................... 246-18-16, 246-18-36 Êåðàìîãðàíèò Estima ìîíîêîëîð, êîëëåêöèÿ Rainbow 40õ40õ9, 60õ60õ10 ............................................................................................... Êåðàòîí-Óôà ....................... 246-18-16, 246-18-36 Êåðàìîãðàíèò â àññîðòèìåíòå. Äîñòàâêà ïî çâîíêó ....................................................................................................................... Ñòðîéèíâåñòãàðàíò ..... 2466211,2667267, 89018138134 Êåðàìîãðàíèò ïîëèðîâàííûé è ìàòîâûé ðåêòèôèöèðîâàííûé ................................................................................................................. Êåðàòîí-Óôà ....................... 246-18-16, 246-18-36

Êåðàìîãðàíèò ............................................................................................................................................................................................................ TÄ Ôàñàä ............................................ 274-95-24 Êðîøêà ìðàìîðíàÿ, öâåòíàÿ (20 êã) ................................................................................ ìåøîê ........ îò 300 ð ............................... Êîìïëåêñ ÏÏ ÎÎÎ ....................... 235-74-39, 293-41-72 Ïëèòêà êåðàìè÷åñêàÿ 20õ30, 25õ36, 20õ40, 30õ30 ............................................................................................................................. Ïðîìòîðãñíàá ÎÎÎ ....................... 277-23-03, 284-24-48 Ïëèòêà êåðàìè÷åñêàÿ â àññîðòèìåíòå .................................................................................................. äîãîâîð ............................................ Óþò, ìàã-í ................. (34763) 3-45-72, 5-37-38 Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ è öîêîëüíàÿ (9 âèäîâ). Äîñòàâêà è óêëàäêà ........................................................ íèç/äîã ................ Ìèð ïëèòêè,plitki.vsÓaufa.ru ....................... 266-96-36, 266-33-68 Ïðîôèëè ïðîòèâîñêîëüæåíèÿ. Äîñòàâêà ïî çâîíêó ............................................................................... íèçêèå ........................... Ïðîìñïåöñòðîé ÇÀÎ ............. (347) 246-27-01, 246-27-05

Ïîòîëêè Ïëèòû ïîòîëî÷íûå áåëûå, öâåòíûå ..................................................................................... êâ.ì ....... îò 15,5 ð ....................................... Êîìôîðò ÎÎÎ ....................... 240-47-49, 240-47-64 Ïîòîëêè íàòÿæíûå (Áåëüãèÿ) ñ óñòàíîâêîé (ïîëîòíî, ïðîôèëü) ....................................................... îò 350 ð ............................................ Àðò-ñòóäèî .................................. (347) 299-20-34 Ïîòîëêè íàòÿæíûå (Ãåðìàíèÿ) ñ óñòàíîâêîé (ïîëîòíî, ïðîôèëü) .................................................... îò 330 ð ............................................ Àðò-ñòóäèî .................................. (347) 299-20-34

Ïîòîëêè íàòÿæíûå (ïîëîòíà èìïîðòíîãî ïðîèçâîäñòâà) .............................................................................................................................. Ýêî-Äèçàéí ....................... 2-999-200, 298-07-69 Ïîòîëêè íàòÿæíûå (Ôðàíöèÿ) ñ óñòàíîâêîé (ïîëîòíî, ïðîôèëü) ..................................................... îò 430 ð ............................................ Àðò-ñòóäèî .................................. (347) 299-20-34 Ïîòîëêè íàòÿæíûå áåñøîâíûå äî 6,2 ì ............................................................................................... îò 800 ð ............................................ Àðò-ñòóäèî .................................. (347) 299-20-34


Ïîòîëêè 61

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Ïîòîëêè íàòÿæíûå ìíîãîóðîâíåâûå ...................................................................................................... äîãîâîð Ïîòîëêè íàòÿæíûå ñ óñòàíîâêîé îò 150 êâ.ì ....................................................................................... îò 280 ð Ïîòîëêè íàòÿæíûå ñ óñòàíîâêîé òî÷å÷íûõ ñâåòèëüíèêîâ .................................................................. äîãîâîð Ïîòîëêè íàòÿæíûå ýêñêëþçèâíûå .......................................................................................................... îò 600 ð Ïîòîëêè íàòÿæíûå. Àýðîãðàôèÿ ........................................................................................................... îò 1500 ð

............................................ Àðò-ñòóäèî .................................. (347) 299-20-34 ............................................ Àðò-ñòóäèî .................................. (347) 299-20-34 ............................................ Àðò-ñòóäèî .................................. (347) 299-20-34 ............................................ Àðò-ñòóäèî .................................. (347) 299-20-34 ............................................ Àðò-ñòóäèî .................................. (347) 299-20-34

Ïîòîëêè íàòÿæíûå. Ôîòîïå÷àòü ............................................................................................................ îò 2000 ð ............................................ Àðò-ñòóäèî .................................. (347) 299-20-34 Ïîòîëêè ïîäâåñíûå Armstrong ñî âñòðàèâàåìûìè â íèõ ñâåòèëüíèêàìè ....................................... äîãîâîð ................................. Õàñàíîâ Ô.Ã. ÈÏ ........... 275-04-21, 8-901-44-26-319 Ïîòîëêè ïîäâåñíûå Àðìñòðîíã (â êîìïë. ñî ñâåòèëüíèêàìè) .......................................................................................................................... TÄ Ôàñàä ............................................ 274-95-24 Ïîòîëêè ïîäâåñíûå Àðìñòðîíã .................................................................................................................. íèçêèå .................................... Âîêðóã ñòðîéêè ....... 246-1820, 292-5372, 277-6483 Ïîòîëêè ïîäâåñíûå Àðìñòðîíã .................................................................................................................. íèçêèå ........................... Ïðîìñïåöñòðîé ÇÀÎ ............. (347) 246-27-01, 246-27-05

Ïîòîëêè ïîäâåñíûå, àêóñòè÷åñêèå, äèçàéíåðñêèå. Äîñòàâêà ïî çâîíêó ............................................ íèçêèå ........................... Ïðîìñïåöñòðîé ÇÀÎ ............. (347) 246-27-01, 246-27-05 Ïîòîëêè ÿ÷åèñòûå ïîäâåñíûå Ãðèëüÿòî ................................................................................................ îò 380 ð .......................... ÐÑÓ-Õèìçàùèòà ÎÎÎ .................................. 8-917-3442-100 Ñèñòåìû ïîäâåñíûå è êîìïëåêòóþùèå ê íèì. Äîñòàâêà ïî çâîíêó .................................................... íèçêèå ........................... Ïðîìñïåöñòðîé ÇÀÎ ............. (347) 246-27-01, 246-27-05 Ñèñòåìû ïîäâåñíûå ïîòîëî÷íûå Äàéìîíä .............................................................................................................................. ÀëüôàÑòðîéÌîíòàæ ÎÎÎ ....................... 246-12-16, 293-21-06

Ñóõèå ñìåñè Çàòèðêè êðóïíîçåðíèñòûå äëÿ êàìíÿ, êèðïè÷à .......................................................................................................................... Êàìëèò, www.kamlit.com ....... 8-963-900-4122/23, 29-28-106 Çàòèðêè öåìåíòíûå Litochrom 1-6, Litochrom 3-15 (ìåøêè ïî 2,5 è 5 êã) ................................................................................................ Êåðàòîí-Óôà ....................... 246-18-16, 246-18-36 Çàòèðêè ýïîêñèäíûå Litochrom Starlike ........................................................................................................................................................... Êåðàòîí-Óôà ....................... 246-18-16, 246-18-36 Çàòèðêè. Äîñòàâêà ïî çâîíêó ...................................................................................................................... íèçêèå ........................... Ïðîìñïåöñòðîé ÇÀÎ ............. (347) 246-27-01, 246-27-05 Êëåè äëÿ êåðàìîãðàíèòà Ïëèòîìèêñ (25 êã). Äîñòàâêà ...................................................................... îò 215 ð .............. Àäèëü Ãðóïï ÎÎÎ, àäèëü.ðô .............. 274-14-27, 8-917-7604204 Êëåè äëÿ íàðóæíûõ è âíóòðåííèõ ðàáîò Áðèêñ ................................................................. 25 êã ........ îò 150 ð .................................. Áàøñåðâèñ ÎÎÎ ............................................ 256-17-89 Êëåè äëÿ ïåíî-, ãàçîáåòîíà Ïëèòîìèêñ (25 êã). Äîñòàâêà ................................................................ îò 168 ð .............. Àäèëü Ãðóïï ÎÎÎ, àäèëü.ðô .............. 274-14-27, 8-917-7604204 Êëåè äëÿ ïëèòêè Ceresit ................................................................................................................................ äèëåð ........................................ Ôîáèëä ÎÎÎ ....... 22-30022, 22-300-33, 2921333 Êëåè äëÿ ïëèòêè Ãðàäñòðîé .................................................................................................. 25 êã ........ îò 120 ð .................................. Áàøñåðâèñ ÎÎÎ ............................................ 256-17-89 Êëåè äëÿ ïëèòêè è êåðàìîãðàíèòà Áûñòðîé (25 êã) ....................................................... ìåøîê ........... íèçêèå ............................................................................ 8-987-61-37-817, 244-8-563 Êëåè äëÿ ïëèòêè è êåðàìîãðàíèòà. Äîñòàâêà ïî çâîíêó ....................................................................... íèçêèå ........................... Ïðîìñïåöñòðîé ÇÀÎ ............. (347) 246-27-01, 246-27-05 Êëåè äëÿ ïëèòêè è êåðàìîãðàíèòà ........................................................................................................ îïò/ðîçí ........................................ Êåðàòîí-Óôà ....................... 246-18-16, 246-18-36 Êëåè äëÿ ïëèòêè Èâñèë, Þíèñ, Ñòàðàòåëè ......................................................................... óïàê ........... íèçêèå ......... ÑÊÑ ÑòðîéÊîìïëåêòÑíàá ÎÎÎ ....................... 266-53-22, 291-80-96 Êëåè äëÿ ïëèòêè Ïëèòîìèêñ ÊÑ-02 óíèâåðñàë (25 êã). Äîñòàâêà ..................................................... îò 171 ð .............. Àäèëü Ãðóïï ÎÎÎ, àäèëü.ðô .............. 274-14-27, 8-917-7604204 Êëåè äëÿ ïëèòêè, êåðàìîãðàíèòà è ìîçàèêè Litikol ....................................................................................................................................... Êåðàòîí-Óôà ....................... 246-18-16, 246-18-36 Êëåè äëÿ ïëèòêè, êåðàìîãðàíèòà ............................................................................................................... íèçêèå .................................... Âîêðóã ñòðîéêè ....... 246-1820, 292-5372, 277-6483 Êëåè äëÿ ïëèòêè .................................................................................................................................................................................. Ñòðîèòåëüíûé äâîðèê ............................................ 299-96-88 ÏÖÑ Ì-150 ............................................................................................................................... 25 êã ............... 75 ð .................................. Áàøñåðâèñ ÎÎÎ ............................................ 256-17-89 ÏÖÑ Ì-150 ............................................................................................................................... 25 êã ........... íèçêèå ........................ Ñòðîèòåëüíûé äâîðèê ............................................ 299-96-88 Ñìåñè âûðàâíèâàþùèå äëÿ ïîëà. Äîñòàâêà ïî çâîíêó ........................................................................ íèçêèå ........................... Ïðîìñïåöñòðîé ÇÀÎ ............. (347) 246-27-01, 246-27-05 Ñìåñè äëÿ ðåìîíòà è âîññò-ÿ æ/á êîíñòð. ÌÁÐ300-ÌÁÐ700, Ëàõòà, ÑÐÃ-Ô ........... ìåøîê ............ äèëåð .......... ÑòðîéÈçîëÿöèÿ, www.si306.ru ....... 274-4045, 257-5365, 257-0068 Ñìåñè êëàäî÷íûå Ì-50 (25 êã). Äîñòàâêà ............................................................................................... îò 71 ð .............. Àäèëü Ãðóïï ÎÎÎ, àäèëü.ðô .............. 274-14-27, 8-917-7604204

Ñìåñè êëàäî÷íûå îãíåóïîðíûå (23 êã). Äîñòàâêà ............................................................................... îò 268 ð .............. Àäèëü Ãðóïï ÎÎÎ, àäèëü.ðô .............. 274-14-27, 8-917-7604204 Ñìåñè ñòðîèòåëüíûå ãîòîâûå ProForm (Sheetrock) ................................................................................ íèçêèå ........................... Ïðîìñïåöñòðîé ÇÀÎ ............. (347) 246-27-01, 246-27-05 Ñìåñè ñòðîèòåëüíûå ñóõèå Knauf Emaco .................................................................................................................................................... ÊðîâTåÊÑ-Óôà ....... 292-4250, 274-7640, 246-0921 Ñìåñè ñóõèå Baumit ....................................................................................................................................... äèëåð ........................................ Ôîáèëä ÎÎÎ ....... 22-30022, 22-300-33, 2921336 Ñìåñè ñóõèå Bergauf ..................................................................................................................................... äèëåð ........................................ Ôîáèëä ÎÎÎ ....... 22-30022, 22-300-33, 2921335 Ñìåñè ñóõèå Ceresit ....................................................................................................................................... äèëåð ........................................ Ôîáèëä ÎÎÎ ....... 22-30022, 22-300-33, 2921337 Ñìåñè ñóõèå Quick-mix, Terta, Wienerberger â àññîðòèìåíòå ...................................... ìåøîê ........ äîãîâîð ............................. ÅâðîÊåðàìèêà ÎÎÎ ...... 8(347)22-60-777,8-9656692776 Ñìåñè ñóõèå áåëûå äëÿ ìîçàèêè è êàìíÿ Litokol .......................................................................................................................................... Êåðàòîí-Óôà ....................... 246-18-16, 246-18-36 Ñìåñè ñóõèå â àññîðòèìåíòå. www.cementamore.ru ............................................................................. íèçêèå ................................. Âñå äëÿ Ñòðîéêè ....................... 284-55-54, 293-41-96 Ñìåñè ñóõèå â àññîðòèìåíòå. Äîñòàâêà ............................................................................................................................................................... ÝÐÀ ÎÎÎ ....................... 292-35-69, 292-35-70 Ñìåñè ñóõèå â øèðîêîì àññîðòèìåíòå. Äîñòàâêà ................................................................................. íèçêèå ......................................... Ãàëèìîâ ÈÏ ........... 266-61-40, 8-927-335-53-38 Ñìåñè ñóõèå Êíàóô, Âåòîíèò, Âîëìà, Þíèñ ............................................................................................................................................... Õèìòðåéä ÎÎÎ .................................. (347) 260-90-92 Ñìåñè ñóõèå ïðîôåññèîíàëüíûå Bergauf, Litokol ................................................................................... íèçêèå ........................... Ïðîìñïåöñòðîé ÇÀÎ ............. (347) 246-27-01, 246-27-05 Ñìåñè ñóõèå ïðîôåññèîíàëüíûå Litokol ......................................................................................................................................................... Êåðàòîí-Óôà ....................... 246-18-16, 246-18-36 Ñìåñè ñóõèå ñòðîèòåëüíûå Bergauf ......................................................................................................................................................... Õàñàíîâ Ô.Ã. ÈÏ ........... 275-04-21, 8-901-44-26-319 Ñìåñè ñóõèå ñòðîèòåëüíûå â àññîðòèìåíòå. Äîñòàâêà ïî çâîíêó ................................................................................................ Ñòðîéèíâåñòãàðàíò ..... 2466211,2667267, 89018138134 Ñìåñè ñóõèå ñòðîèòåëüíûå â àññîðòèìåíòå ............................................................................................................................ ÀëüôàÑòðîéÌîíòàæ ÎÎÎ ....................... 246-12-16, 293-21-06 Ñìåñè ñóõèå ..................................................................................................................................................................................... ÁàøÑòðîéÏðîôèëü ÎÎÎ ..... 2288675,2288679, 89173444222 Ñìåñè ñóõèå .................................................................................................................................................. íèçêèå ............................................ Ïåãàñ ÎÎÎ ....... 291-9610, 294-5161, 274-6580 Ñìåñè øòóêàòóðíûå Êíàóô, Èâñèë, Âîëìà ......................................................................... óïàê ........... íèçêèå ......... ÑÊÑ ÑòðîéÊîìïëåêòÑíàá ÎÎÎ ....................... 266-53-22, 291-80-96 Ôàñàäû øòóêàòóðíûå Ceresit ................................................................................................. óïàê ........... íèçêèå ..................................... ÊðîâTåÊÑ-Óôà ....... 292-4250, 274-7640, 246-0921 Øïàòëåâêè Âåáåð Âåòîíèò ËÐ+ (25 êã). Äîñòàâêà .............................................................................. îò 585 ð .............. Àäèëü Ãðóïï ÎÎÎ, àäèëü.ðô .............. 274-14-27, 8-917-7604204 Øïàòëåâêè ãèïñîâûå Ïëèòîìèêñ ÃØÊ (20 êã). Äîñòàâêà ................................................................... îò 196 ð .............. Àäèëü Ãðóïï ÎÎÎ, àäèëü.ðô .............. 274-14-27, 8-917-7604204


Ñóõèå ñìåñè 62

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Øïàòëåâêè ãèïñîâûå ................................................................................................................................... íèçêèå .................................... Âîêðóã ñòðîéêè ....... 246-1820, 292-5372, 277-6483 Øïàòëåâêè ôèíèøíûå Áûñòðîé (25 êã) ............................................................................ ìåøîê ........... íèçêèå ............................................................................ 8-987-61-37-817, 244-8-563 Øïàòëåâêè öåìåíòíûå ................................................................................................................................. íèçêèå .................................... Âîêðóã ñòðîéêè ....... 246-1820, 292-5372, 277-6483 Øïàòëåâêè Þíèñ Ôàñàä áåëûå (25 êã) ....................................................................................................... 350 ð .................... Vklimate, www.vklimate.su .............. 266-35-58, 8-917-7491111 Øòóêàòóðêè ãèïñîâûå Knauf Ðîòáàíä (30 êã). Äîñòàâêà ..................................................................... îò 380 ð .............. Àäèëü Ãðóïï ÎÎÎ, àäèëü.ðô .............. 274-14-27, 8-917-7604204 Øòóêàòóðêè ãèïñîâûå Knauf HP Start (25 êã). Äîñòàâêà ....................................................................... îò 230 ð .............. Àäèëü Ãðóïï ÎÎÎ, àäèëü.ðô .............. 274-14-27, 8-917-7604204 Øòóêàòóðêè ãèïñîâûå Áûñòðîé (30 êã) ............................................................................. ìåøîê ........... íèçêèå ............................................................................ 8-987-61-37-817, 244-8-563 Øòóêàòóðêè ãèïñîâûå Âîëìà, Âîëìà-ñëîé (30 êã). Äîñòàâêà ........................................................... îò 330 ð .............. Àäèëü Ãðóïï ÎÎÎ, àäèëü.ðô .............. 274-14-27, 8-917-7604204 Øòóêàòóðêè ãèïñîâûå Ïëèòîìèêñ ÃØT (25 êã). Äîñòàâêà ................................................................... îò 176 ð .............. Àäèëü Ãðóïï ÎÎÎ, àäèëü.ðô .............. 274-14-27, 8-917-7604204 Øòóêàòóðêè ãèïñîâûå ............................................................................................................. 30 êã ........ îò 240 ð .................................. Áàøñåðâèñ ÎÎÎ ............................................ 256-17-89 Øòóêàòóðêè òåïëîèçîëÿö. äëÿ íàðóæíûõ è âíóòð. ðàáîò(øòóêàòóðêà=óòåïë.) ........... ìåøîê ............................................................. Àëüáàòðîñ ÎÎÎ .......... 274-48-44, www.albatros02.ru Øòóêàòóðêè ôàñàäíûå Ïëèòîìèêñ (25 êã). Äîñòàâêà ........................................................................... îò 169 ð .............. Àäèëü Ãðóïï ÎÎÎ, àäèëü.ðô .............. 274-14-27, 8-917-7604204 Øòóêàòóðêè ..................................................................................................................................................... íèçêèå .................................... Âîêðóã ñòðîéêè ....... 246-1820, 292-5372, 277-6483

Ñàíòåõíè÷åñêèå èçäåëèÿ è àêñåññóàðû Âàííû ñòàëüíûå (ÂÈÇ, Donna, Emalia) ............................................................................................................ îïò ................................ Ñåìåí÷óê È.Â. ÈÏ ....................... 293-40-65, 293-40-66 Âàííû ñòàëüíûå. Îïò ................................................................................................................................... íèçêèå .............................................. Àêâà Ñèòè ....... 273-4023, 242-0450, 242-0459 Âàííû ÷óãóííûå ýìàëèðîâàííûå Óíèâåðñàë, äëèíà 1200, 1500, 1700 ìì ............................................. îïò ........................................ Ñàíòåõñòðîé ........... 292-97-52, 8-917-41-09-310 Èçäåëèÿ äëÿ ìîíòàæà ñàíòåõíèêè: òðóáû ãèáêèå, âûïóñêè, ðåì. êîìïëåêòû .................................................................................. ÏÐÎÊÎÍÑÈÌ ÇÀÎ .............. (347)246-17-96, 246-17-93 Êàáèíû äóøåâûå ADL-1002, 900õ900õ2150, ðàäèî,ñâåò,âûòÿæêà,âåðõíèé äóø ............................. 11880 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Êàáèíû äóøåâûå ComfortÓ P-018, 900õ900õ2200,÷åðí.ñòåêë.çàäíÿÿ ïàíåëü ............................ 12556,80 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Êàáèíû äóøåâûå. Îïò .................................................................................................................................. íèçêèå .............................................. Àêâà Ñèòè ....... 273-4023, 242-0450, 242-0459 Êàáèíû äóøåâûå ........................................................................................................................................ äîãîâîð ............................................ Óþò, ìàã-í ................. (34763) 3-45-72, 5-37-38 Êàáèíû äóøåâûå ........................................................................................................................................... íèçêèå .............................................. Àêâà Ñèòè ....... 273-4023, 242-0450, 242-0459 Êàáèíû äóøåâûåFaro DCM-KDS226-1,900õ900õ2150,ñòåêëî êðåçåò,áåç ýëåêòð ............................. 10656 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44

Ïîëîòåíöåñóøèòåëè èç íåðæàâåþùåé ñòàëè 500õ600 ..................................................................... îò 1190 ð ........................... Ãàëåðåÿ Tåïëà ÎÎÎ ........... 248-77-88, 8-927-940-55-88 Ïîëîòåíöåñóøèòåëè íåðæàâåþùèå (Ðîññèÿ) .................................................................................................................................. Ì-í Ìèð Ñàíòåõíèêè ........... 235-16-90, 8-901-812-34-18 Ïîëîòåíöåñóøèòåëè íåðæàâåþùèå. Îïò .................................................................................................. íèçêèå .............................................. Àêâà Ñèòè ....... 273-4023, 242-0450, 242-0459 Ðàêîâèíû ìåáåëüíûå Della (ã.Íîãèíñê) ................................................................................................ îïò/ðîçí ........................................ Êåðàòîí-Óôà ....................... 246-18-16, 246-18-36 Ðàêîâèíû ñ ïüåäåñòàëàìè Della (ã.Íîãèíñê) ........................................................................................ îïò/ðîçí ........................................ Êåðàòîí-Óôà ....................... 246-18-16, 246-18-36 Ñàíòåõíèêà â àññîðòèìåíòå: ôàÿíñ, äóøåâûå ïîääîíû, ýêðàíû è äð. ................................................... îïò ................................ Ñåìåí÷óê È.Â. ÈÏ ....................... 293-40-65, 293-40-66 Ñàíòåõíèêà â àññîðòèìåíòå ..................................................................................................................................................................... ÏÐÎÊÎÍÑÈÌ ÇÀÎ .............. (347)246-17-96, 246-17-93 Ñìåñèòåëè â àññîðò.: Lemark, Diana,Rubineta,Arco,Êàæè,Êàçàíü,Ñàíòàêîì ............................................ îïò ................................ Ñåìåí÷óê È.Â. ÈÏ ....................... 293-40-65, 293-40-66 Ñìåñèòåëè â àññîðòèìåíòå:Frap,Ledeme,Vega,Rain(Ïîäîëüñê, Êàçàíü, Tóëà) .............. îïò ..................................................................... Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Ñìåñèòåëè äëÿ âàííîé êîìíàòû è êóõíè .......................................................................................................................................... Ì-í Ìèð Ñàíòåõíèêè ........... 235-16-90, 8-901-812-34-18

Tóìáû ñ ðàêîâèíîé. Îïò .............................................................................................................................. íèçêèå .............................................. Àêâà Ñèòè ....... 273-4023, 242-0450, 242-0459 Tóìáû ñ ðàêîâèíîé ....................................................................................................................................... íèçêèå .............................................. Àêâà Ñèòè ....... 273-4023, 242-0450, 242-0459 Óãîëêè äóøåâûå ñ âûñîêèì ïîääîíîì ÍÐ-8030, ñòåêëî êðåçåò, ñ êàðòîíîì .............................. 5147,52 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Óãîëêè äóøåâûå ñ íèçêèì ïîääîíîì ÍÐ-8030, ñòåêëî êðåçåò, ñ êàðòîíîì ................................. 6279,97 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Óìûâàëüíèêè íà ïüåäåñòàëå. Îïò .............................................................................................................. íèçêèå .............................................. Àêâà Ñèòè ....... 273-4023, 242-0450, 242-0459 Óìûâàëüíèêè íà ïüåäåñòàëå ....................................................................................................................... íèçêèå .............................................. Àêâà Ñèòè ....... 273-4023, 242-0450, 242-0459 Óíèòàçû-êîìïàêò Della. Óñòàíîâêà áåñïëàòíî ..................................................................................... îïò/ðîçí ........................................ Êåðàòîí-Óôà ....................... 246-18-16, 246-18-36 Óíèòàçû-êîìïàêò. Îïò .................................................................................................................................. íèçêèå .............................................. Àêâà Ñèòè ....... 273-4023, 242-0450, 242-0459 Óíèòàçû-êîìïàêò ........................................................................................................................................... íèçêèå .............................................. Àêâà Ñèòè ....... 273-4023, 242-0450, 242-0459 Óíèòàçû ................................................................................................................................................................................................... Ì-í Ìèð Ñàíòåõíèêè ........... 235-16-90, 8-901-812-34-18 Ôàðôîð ñàíòåõíè÷åñêèé Della (ã.Íîãèíñê) ........................................................................................... îïò/ðîçí ........................................ Êåðàòîí-Óôà ....................... 246-18-16, 246-18-36 Õîìóòû ñàíòåõíè÷åñêèå ................................................................................................................................ îò 7 ð .................................. Ïðîìòðåéä ÎÎÎ ............. (347) 292-41-02, 292-41-03

Ñàíòåõíè÷åñêàÿ àðìàòóðà, òðóáû Àðìàòóðà çàïîðíàÿ Itap (Èòàëèÿ) .......................................................................................................... îïò/ðîçí Àðìàòóðà çàïîðíàÿ Itap ............................................................................................................. øò .... îò 102,83ð Àðìàòóðà çàïîðíàÿ ..................................................................................................................................... îïò/ðîç Àðìàòóðà ïðåäîõðàíèòåëüíàÿ Watts, Oventrop .................................................................................... îïò/ðîçí

........................... Ñàëîí Ãèäðîìîíòàæ ........... 248-10-20, 8-919-145-29-73 ....... Tåïëîìàðêåò ÎÎÎ, www.tm02.ru ...... 229-03-04/05/06, 89177424498 ........................ TÌ-Óôà, www.sktm.net ....................... 293-44-11, 246-39-99 ................................................ ÝêîTàéì ............. (347) 272-71-45, 272-63-71


¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Ñàíòåõíè÷åñêàÿ àðìàòóðà, òðóáû 63

Àðìàòóðà ñàíòåõíè÷åñêàÿ: çàäâèæêè, êðàíû øàðîâûå .............................................................................................................. Ñåðâèñ-öåíòð Grundfos ............ 279-97-45, info@nasosufa.ru Àðìàòóðà ñàíòåõíè÷åñêàÿ: ñèôîíû, îáâÿçêè, ìàíæåòû (ÂÈÐ, ÀÍÈ) è äð. ................................................ îïò ................................ Ñåìåí÷óê È.Â. ÈÏ ....................... 293-40-65, 293-40-66 Àðìàòóðà òðóáîïðîâîäíàÿ (ôëàíöû, îòâîäû, ðåçüáû, ñãîíû, ìóôòû è äð) ............................................. îïò ................................ Ñåìåí÷óê È.Â. ÈÏ ....................... 293-40-65, 293-40-66 Áëîêè ïðåäîõðàíèòåëüíûõ êëàïàíîâ d 25 Ðó40, d 50 Ðó16 ........................................................... íèæå çàâîä .................... ÓðàëÑíàáÀðìàòóðà ÎÎÎ ....................... 240-58-83, 240-58-84 Âåíòèëè 15ñ22íæ Äó 15 Ðó 40 .................................................................................................................... 1800 ð .............................................. TÄ Îìåãà ....................... 299-13-00, 299-14-00 Âåíòèëè 15ñ22íæ Äó 150 Ðó 40 ................................................................................................................ 14540 ð .............................................. TÄ Îìåãà ....................... 299-13-00, 299-14-00 Âåíòèëè 15ñ22íæ Äó 20 Ðó 40 .................................................................................................................... 1950 ð .............................................. TÄ Îìåãà ....................... 299-13-00, 299-14-00 Âåíòèëè 15ñ22íæ Äó 200 Ðó 40 ................................................................................................................ 21000 ð .............................................. TÄ Îìåãà ....................... 299-13-00, 299-14-00 Âåíòèëè 15ñ22íæ Äó 25 Ðó 40 .................................................................................................................... 2650 ð .............................................. TÄ Îìåãà ....................... 299-13-00, 299-14-00 Âåíòèëè 15ñ22íæ Äó 32 Ðó 40 .................................................................................................................... 3120 ð .............................................. TÄ Îìåãà ....................... 299-13-00, 299-14-00

Âåíòèëè 15ñ22íæ Äó 40 Ðó 40 .................................................................................................................... 3450 ð .............................................. TÄ Îìåãà ....................... 299-13-00, 299-14-00 Âåíòèëè 15ñ52íæ 2 Äó 0 Ðó 63 ................................................................................................................... 2100 ð .............................................. TÄ Îìåãà ....................... 299-13-00, 299-14-00 Âåíòèëè 15ñ52íæ Äó 15 Ðó 63 .................................................................................................................... 1300 ð .............................................. TÄ Îìåãà ....................... 299-13-00, 299-14-00 Âåíòèëè 15ñ52íæ Äó 25 Ðó 63 .................................................................................................................... 2950 ð .............................................. TÄ Îìåãà ....................... 299-13-00, 299-14-00 Âåíòèëè 15ñ52íæ Äó 32 Ðó 63 .................................................................................................................... 3550 ð .............................................. TÄ Îìåãà ....................... 299-13-00, 299-14-00 Âåíòèëè 15ñ52íæ Äó 40 Ðó 63 .................................................................................................................... 4100 ð .............................................. TÄ Îìåãà ....................... 299-13-00, 299-14-00 Âåíòèëè 15ñ65íæ Äó 25 Ðó 16 .................................................................................................................... 2450 ð .............................................. TÄ Îìåãà ....................... 299-13-00, 299-14-00 Âåíòèëè 15ñ65íæ Äó 40 Ðó 16 .................................................................................................................... 2500 ð .............................................. TÄ Îìåãà ....................... 299-13-00, 299-14-00 Âåíòèëè 15ñ65íæ Äó 50 Ðó 16 .................................................................................................................... 2560 ð .............................................. TÄ Îìåãà ....................... 299-13-00, 299-14-00 Âåíòèëè 15ñ65íæ Äó 50 Ðó 16 .................................................................................................................... 6850 ð .............................................. TÄ Îìåãà ....................... 299-13-00, 299-14-00 Âåíòèëè 15ñ68íæ Äó 15 Ðó 160 .................................................................................................................. 1500 ð .............................................. TÄ Îìåãà ....................... 299-13-00, 299-14-00 Âåíòèëè 15ñ68íæ Äó 20 Ðó 160 .................................................................................................................. 2200 ð .............................................. TÄ Îìåãà ....................... 299-13-00, 299-14-00 Âåíòèëè 15ñ68íæ Äó 25 Ðó 160 .................................................................................................................. 2800 ð .............................................. TÄ Îìåãà ....................... 299-13-00, 299-14-00 Âåíòèëè 15ñ68íæ Äó 32 Ðó 160 .................................................................................................................. 3500 ð .............................................. TÄ Îìåãà ....................... 299-13-00, 299-14-00 Âåíòèëè ñòàëüíûå d 50-200 Ðó16; 25; 40 ............................................................................................ îò 1700 ð .................... ÓðàëÑíàáÀðìàòóðà ÎÎÎ ....................... 240-58-83, 240-58-84 Ãèäðàíòû ............................................................................................................................................................................................................ ÑîþçÏîëèìåð ............. 293-46-04, (34783) 2-60-99 Äåòàëè ñîåäèíèòåëüíûå ÏÝ80, ÏÝ100, ëèòûå, ýëåêòðîñâàðíûå, ñåãìåíòíûå .................................. çàâîä ..................................... Ãèäðîãàçïëàñò ....... 275-2477, 257-8408, 257-8368 Äåòàëè òðóáîïðîâîäîâ:îòâîäû, ïåðåõîäû, òðîéíèêè, çàãëóøêè, ñãîíû è äð .................................................................................. ÏÐÎÊÎÍÑÈÌ ÇÀÎ .............. (347)246-17-96, 246-17-93 Äîæäåïðèåìíèêè ÷óãóííûå ÄÊ, ÄÁ ......................................................................................................... äîãîâîð ........................................ Ñàíòåõñòðîé ........... 292-97-52, 8-917-41-09-310 Çàãëóøêè ýëëèïòè÷åñêèå 32-1220ìì; ôëàíöåâûå 15-1220 ìì ........................................................ äîãîâîð ....................................... Ñòðîéòåõñíàá ............. 253-98-70 ìíîãîêàíàëüíûé

Çàäâèæêè 300õ16, 300õ40 ............................................................................................................................ íèçêèå .................... ÓðàëÑíàáÀðìàòóðà ÎÎÎ ....................... 240-58-83, 240-58-84 Çàäâèæêè 30ñ15íæ Äó 100 Ðó 40 ................................................................................................................ 9000 ð .............................................. TÄ Îìåãà ....................... 299-13-00, 299-14-00 Çàäâèæêè 30ñ15íæ Äó 150 Ðó 40 .............................................................................................................. 16000 ð .............................................. TÄ Îìåãà ....................... 299-13-00, 299-14-00 Çàäâèæêè 30ñ41íæ Äó 50-800 Ðó 16 ....................................................................................................... äîãîâîð .............................................. TÄ Îìåãà ....................... 299-13-00, 299-14-00 Çàäâèæêè 30ñ64íæ Äó 200 Ðó 25 .............................................................................................................. 25000 ð .............................................. TÄ Îìåãà ....................... 299-13-00, 299-14-00 Çàäâèæêè 30ñ64íæ Äó 50 Ðó 25 .................................................................................................................. 4100 ð .............................................. TÄ Îìåãà ....................... 299-13-00, 299-14-00 Çàäâèæêè ñòàëüíûå 150õ16, 200õ16 ................................................................................................. 7200/10200 .................... ÓðàëÑíàáÀðìàòóðà ÎÎÎ ....................... 240-58-83, 240-58-84 Çàäâèæêè ñòàëüíûå 50õ16, 80õ16 ..................................................................................................... 1750/2800ð .................... ÓðàëÑíàáÀðìàòóðà ÎÎÎ ....................... 240-58-83, 240-58-84 Çàäâèæêè ñòàëüíûå 50õ63, 80õ63 ..................................................................................................... 2000/3000ð .................... ÓðàëÑíàáÀðìàòóðà ÎÎÎ ....................... 240-58-83, 240-58-84 Çàäâèæêè ñòàëüíûå Äó 50-530 ................................................................................................................ äîãîâîð ....................................... Ñòðîéòåõñíàá ............. 253-98-70 ìíîãîêàíàëüíûé Çàäâèæêè ñòàëüíûå, ÷óãóííûå .................................................................................................................................................................. ÏÐÎÊÎÍÑÈÌ ÇÀÎ .............. (347)246-17-96, 246-17-93 Çàäâèæêè ÷óãóííûå 50õ10, 80õ10, 150õ10, 200õ10 ............................................................................... îò 700 ð .................... ÓðàëÑíàáÀðìàòóðà ÎÎÎ ....................... 240-58-83, 240-58-84 Çàäâèæêè ÷óãóííûå Äó 50-400 ................................................................................................................. äîãîâîð ....................................... Ñòðîéòåõñíàá ............. 253-98-70 ìíîãîêàíàëüíûé Çàòâîðû äèñêîâûå ïîâîðîòíûå ............................................................................................................................................................... ÏÐÎÊÎÍÑÈÌ ÇÀÎ .............. (347)246-17-96, 246-17-93 Èçäåëèÿ ôàñîííûå èç Â×Øà äó100-1000 (ðàñòðóáû, ïàòðóáêè è äð.) ...................................................... îïò ........................................ Ñàíòåõñòðîé ........... 292-97-52, 8-917-41-09-310 Èçäåëèÿ ôàñîííûå èç ÷óãóíà äó50-150 (îòâîäû, ìóôòû, òðîéíèêè) ................................................. äîãîâîð ........................................ Ñàíòåõñòðîé ........... 292-97-52, 8-917-41-09-310 Èçäåëèÿ ôàñîííûå èç ÏÏ :d50,110;ÏÍÄ d50,110,160;òðîéíèêè,îòâîäû,ìóôòû ...................................... îïò ................................ Ñåìåí÷óê È.Â. ÈÏ ....................... 293-40-65, 293-40-66 Èçäåëèÿ ôàñîííûå ÏÝ 100, ÏÂÕ, ÏÍÄ, ÏÏ ................................................................................................................................ ÐTÊ ÎÎÎ, www.rtk-ufa.ru ....................... 281-87-52, 271-54-81 Êàáîëêà, êàíàò äæóòîâûé, ëüíîâàòèí .............................................................................................................. îïò ........................................ Ñàíòåõñòðîé ........... 292-97-52, 8-917-41-09-310 Êàíàëèçàöèÿ íàðóæíàÿ Pragma (òðóáû, ôèòèíãè), www.gidrogazplast.pul.ru ......................................... çàâîä ..................................... Ãèäðîãàçïëàñò ....... 275-2477, 257-8408, 257-8368


Ñàíòåõíè÷åñêàÿ àðìàòóðà, òðóáû 64

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Êàíàëèçàöèÿ ........................................................................................................................................................................................................ Tðóáîñåðâèñ ........... 252-07-82, 8-917-441-26-19 Êëàïàíû çàïîðíûå, ðåãóëèðóþùèå ......................................................................................................................................................... ÏÐÎÊÎÍÑÈÌ ÇÀÎ .............. (347)246-17-96, 246-17-93 Êëàïàíû îáðàòíûå ÊÎÏ ÐÓ63 d 40-200 ïîä ïðèâàðêó ........................................................................... íèçêèå .................... ÓðàëÑíàáÀðìàòóðà ÎÎÎ ....................... 240-58-83, 240-58-84 Êëàïàíû îáðàòíûå ïîâîðîòíûå 19ñ53íæ Äó 200 Ðó 40 ....................................................................... 32000 ð .............................................. TÄ Îìåãà ....................... 299-13-00, 299-14-00 Êëàïàíû îáðàòíûå ïîâîðîòíûå 19ñ53íæ Äó 50 Ðó 40 ........................................................................... 5500 ð .............................................. TÄ Îìåãà ....................... 299-13-00, 299-14-00 Êëàïàíû ïðåäîõðàíèòåëüíûå ÑÏÏÊ 4Ð 17ñ6íæ Äó 50 Ðó 16 ............................................................... 13000 ð .............................................. TÄ Îìåãà ....................... 299-13-00, 299-14-00 Êëàïàíû ïðåäîõðàíèòåëüíûå ÑÏÏÊ 5Ð 17íæ16íæ Äó 100 Ðó 63 ..................................................... 255000 ð .............................................. TÄ Îìåãà ....................... 299-13-00, 299-14-00 Êëàïàíû ïðåäîõðàíèòåëüíûå ÑÏÏÊ 5Ð 17ñ16íæ Äó 100 Ðó 63 .......................................................... 98000 ð .............................................. TÄ Îìåãà ....................... 299-13-00, 299-14-00 Êîëîäöû ïëàñòèêîâûå â 400-1000 ìì ............................................................................................................................................................ Tðóáîñåðâèñ ........... 252-07-82, 8-917-441-26-19 Êîëîäöû ïëàñòèêîâûå äðåíàæíûå è êàíàëèçàöèîííûå ........................................................................................................... ÐTÊ ÎÎÎ, www.rtk-ufa.ru ....................... 271-54-81, 281-87-52

Êðàíû øàðîâûå Bugatti, Itap, Varmega ................................................................................................ îïò/ðîçí ................................................ ÝêîTàéì ............. (347) 272-71-45, 272-63-71 Êðàíû øàðîâûå Bugatti,Valtec ................................................................................................................... íèçêèå ........................... www.ATOMelectric.ru ............................................. 246-3535 Êðàíû øàðîâûå Itap (Èòàëèÿ). Ìîíòàæíèêàì ñêèäêè ............................................................................ íèçêèå ............................ GiGas, www.gigas.su ....................... 246-07-46, 290-86-41 Êðàíû øàðîâûå ñ ýëåêòðè÷åñêèì ñåðâîïðèâîäîì íà 220  è 12  ....................................................................................................... ÑÑT-Óôà ÎÎÎ ............. (347) 241-63-78, 241-73-84 Êðàíû øàðîâûå ñòàëüíûå, ëàòóííûå ...................................................................................................................................................... ÏÐÎÊÎÍÑÈÌ ÇÀÎ .............. (347)246-17-96, 246-17-93 Êðàíû øàðîâûå: Bugatti,Valtec, Taen, Ìàåâñêîãî è "àìåðèêàíêè" ........................................................... îïò ................................ Ñåìåí÷óê È.Â. ÈÏ ....................... 293-40-65, 293-40-66 Ëþêè ïîëèìåðíî-ïåñ÷àíûå ëåãêèå è òÿæåëûå (ã. Ìåëåóç), îïò/ðîçíèöà ................................. îò600/800ð ............ Âòîðìà-Ìèð ÎÎÎ, îô. äèëåð ....................... 242-33-14, 242-32-78 Ëþêè ïîëèìåðíî-ïåñ÷àíûå ............................................................................................................................................................................. ÑîþçÏîëèìåð ............. 293-46-04, (34783) 2-60-99 Ëþêè ïîëèìåðíûå ËËÏ ................................................................................................................................ íèçêèå ........................... Ñàëîí Ãèäðîìîíòàæ ........... 248-10-20, 8-919-145-29-73 Ëþêè ÷óãóííûå ñåðèè Ë, T ........................................................................................................................ äîãîâîð ........................................ Ñàíòåõñòðîé ........... 292-97-52, 8-917-41-09-310 Îòâîäû 32-1220 ÃÎÑT 17375 ñò.20,09 Ã2Ñ, óãîë 90, 60, 45° îöèíê, íåðæ. .................................... äîãîâîð ....................................... Ñòðîéòåõñíàá ............. 253-98-70 ìíîãîêàíàëüíûé Îòâîäû 90* 108*4,0 ÃÎÑT 17375-01 ñò.20 .......................................................................... øò ........ îò 211 ð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Îòâîäû 90* 159*4,0 ÃÎÑT 17375-01 ñò.20 .......................................................................... øò ........ îò 440 ð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Îòâîäû 90* 45*2,5 ÃÎÑT 17375-01 ñò.20 ........................................................................... øò ....... îò 41,5 ð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Îòâîäû 90* 57*3,5 ÃÎÑT 17375-01 ñò.20 ........................................................................... øò ....... îò 55,5 ð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Îòâîäû 90* 76*3,5 ÃÎÑT 17375-01 ñò.20 ........................................................................... øò ....... îò 95,5 ð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Îòâîäû 90* 89*3,5 ÃÎÑT 17375-01 ñò.20 ........................................................................... øò ........ îò 126 ð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Ïåðåõîäû 159õ4,5-114õ4 ñò.20 ÃÎÑT 17378-01 .................................................................. øò ........ îò 205 ð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Ïåðåõîäû 159õ8-89õ6 ñò.20 ÃÎÑT 17378-01 ....................................................................... øò ....... îò 182 ð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Ïåðåõîäû 219õ6-114õ4 ñò.20 ÃÎÑT 17378-01 ..................................................................... øò ........ îò 595 ð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770

Ïåðåõîäû 89õ6-76õ5 ñò.20 ÃÎÑT 17378-01 ......................................................................... øò .......... îò 75 ð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Ïåðåõîäû êîíöåíòðè÷åñêèå, ÃÎÑT 17378-01 ñò.20,09Ã2Ñ îöèíê., íåðæ. ....................................... äîãîâîð ....................................... Ñòðîéòåõñíàá ............. 253-98-70 ìíîãîêàíàëüíûé Ïåðåõîäû ýêñöåíòðè÷åñêèå, ÃÎÑT 17378-01 ñò.20,09 Ã2Ñ îöèíê., íåðæ. ...................................... äîãîâîð ....................................... Ñòðîéòåõñíàá ............. 253-98-70 ìíîãîêàíàëüíûé Ñèñòåìû çàùèòû îò ïðîòå÷åê Íåïòóí ........................................................................................................................................................... ÑÑT-Óôà ÎÎÎ ............. (347) 241-63-78, 241-73-84 Ñîåäèíåíèÿ íåðàçúåìíûå ÍÑÏÑ ÏÝ80, ÏÝ100, www.gidrogazplast.pul.ru ........................................... çàâîä ..................................... Ãèäðîãàçïëàñò ....... 275-2477, 257-8408, 257-8368 Tðîéíèêè ðàâíîïðîõîä.,íåðàâíîïðîô.ÃÎÑT 17376-01ñò.20,ñò09Ã2Ñ,îöèí,íåðæ ......................... äîãîâîð ....................................... Ñòðîéòåõñíàá ............. 253-98-70 ìíîãîêàíàëüíûé Tðóáû ÂÃÏ îöèíêîâàííûå 15-1420 ............................................................................................ ò ........ äîãîâîð ............................ Ðîññèéñêèé ìåòàëë ....................... 277-48-48, 277-48-49 Tðóáû ÂÃÏ, ýëåêòðîñâàðíûå 15-1420 ìì ................................................................................. ò ........ äîãîâîð ............................ Ðîññèéñêèé ìåòàëë ....................... 277-48-48, 277-48-49 Tðóáû âîäîïðîâîäíûå ÏÍÄ d 20-800 ñ êîìïðåññèîííûìè ôèòèíãàìè ................................................... îïò ................................ Ñåìåí÷óê È.Â. ÈÏ ....................... 293-40-65, 293-40-66 Tðóáû ãîôðèðîâàííûå äëÿ íàðóæíîé êàíàëèçàöèè d 160-630 ìì ........................................................................................ ÐTÊ ÎÎÎ, www.rtk-ufa.ru ....................... 271-54-81, 281-87-52 Tðóáû äðåíàæíûå, ÏÂÕ ..................................................................................................................................................................................... Tðóáîñåðâèñ ........... 252-07-82, 8-917-441-26-19 Tðóáû êàíàëèçàöèîííûå (äëÿ íàðóæíîé êàíàëèçàöèè) Pragma d 160-1000 ìì ...................................................................................... Tðóáîñåðâèñ ........... 252-07-82, 8-917-441-26-19 Tðóáû êàíàëèçàöèîííûå 110, 160 íàðóæíûå ....................................................................................... îïò/ðîçí ........................... Ñàëîí Ãèäðîìîíòàæ ........... 248-10-20, 8-919-145-29-73 Tðóáû êàíàëèçàöèîííûå äëÿ óêëàäêè â ãðóíò Äó 110õ3000 ................................................ øò .... îò 345,87ð ....... Tåïëîìàðêåò ÎÎÎ, www.tm02.ru ...... 229-03-04/05/06, 89177424498 Tðóáû êàíàëèçàöèîííûå ÏÍÄ, ÍÏÂÕ .................................................................................... ï. ì ........... íèçêèå .............................. Èáàòóëëèí Ð.Ð. ÈÏ ........ (3473) 200-371, 8-9174848828 Tðóáû êàíàëèçàöèîííûå ÏÏ Äó 110õ3000 ................................................................................ ì .... îò 221,97ð ....... Tåïëîìàðêåò ÎÎÎ, www.tm02.ru ...... 229-03-04/05/06, 89177424498 Tðóáû êàíàëèçàöèîííûå ÏÏ ............................................................................................................................................................... Ì-í Ìèð Ñàíòåõíèêè ........... 235-16-90, 8-901-812-34-18 Tðóáû êàíàëèçàöèîííûå ÏÝ, ÏÂÕ,ÏÏ,d 20-2000ìì,www.gidrogazplast.pul.ru ...................................... çàâîä ..................................... Ãèäðîãàçïëàñò ....... 275-2477, 257-8408, 257-8368 Tðóáû êàíàëèçàöèîííûå òåõ.è ñ ðàñòð.ÏÏ d50,110;ÏÍÄd50,110,160,225,315 ....................................... îïò ................................ Ñåìåí÷óê È.Â. ÈÏ ....................... 293-40-65, 293-40-66 Tðóáû êàíàëèçàöèîííûå, äðåíàæíûå Êîðñèñ ............................................................................................................................................. ÑîþçÏîëèìåð ............. 293-46-04, (34783) 2-60-99


¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Ñàíòåõíè÷åñêàÿ àðìàòóðà, òðóáû 65

Tðóáû êàíàëèçàöèîííûå ............................................................................................................................ îïò/ðîç ........................ TÌ-Óôà, www.sktm.net ....................... 293-44-11, 246-39-99 Tðóáû ìåòàëëîïëàñòèêîâûå (Êîðåÿ), ïîëèïðîïèëåíîâûå (Tóðöèÿ) ............................................................................................ Ì-í Ìèð Ñàíòåõíèêè ........... 235-16-90, 8-901-812-34-18 Tðóáû ìåòàëëîïëàñòèêîâûå d20 HÓdrosta ........................................................................................... îïò/ðîçí ........................... Ñàëîí Ãèäðîìîíòàæ ........... 248-10-20, 8-919-145-29-73 Tðóáû ìåòàëëîïëàñòèêîâûå Henco, d 16,20,26,32, ñî øâîì è áåç øâà ......................... îïò ..................................................................... Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Tðóáû ìåòàëëîïëàñòèêîâûå Henco ....................................................................................................... îïò/ðîçí ................................................ ÝêîTàéì ............. (347) 272-71-45, 272-63-71 Tðóáû ìåòàëëîïëàñòèêîâûå Hódrosta (Þ.Êîðåÿ) ................................................................................ îïò/ðîçí ........ Ñàíîïò ÎÎÎ,www.sanopt-ufa.ru ....................... 292-55-01, 253-22-21 Tðóáû ìåòàëëîïëàñòèêîâûå Hódrosta (Þæ. Êîðåÿ) ................................................................ ì .......... îò 28 ð ....... Tåïëîìàðêåò ÎÎÎ, www.tm02.ru ...... 229-03-04/05/06, 89177424498 Tðóáû ìåòàëëîïëàñòèêîâûå Taen, Hóundai ñ ôèòèíãàìè (Êîðåÿ) ............................................................. îïò ................................ Ñåìåí÷óê È.Â. ÈÏ ....................... 293-40-65, 293-40-66 Tðóáû ìåòàëëîïëàñòèêîâûå Valtec, Henño .............................................................................................. íèçêèå ........................... www.ATOMelectric.ru ............................................. 246-3535 Tðóáû ìåòàëëîïëàñòèêîâûå, êîìïëåêòóþùèå ............................................................................................................................................ ÑîþçÏîëèìåð ............. 293-46-04, (34783) 2-60-99 Tðóáû ìåòàëëîïëàñòèêîâûå ..................................................................................................................... îïò/ðîç ........................ TÌ-Óôà, www.sktm.net ....................... 293-44-11, 246-39-99 Tðóáû îáñàäíûå (ðåçüáà) ........................................................................................................ ï. ì ........... íèçêèå .............................. Èáàòóëëèí Ð.Ð. ÈÏ ........ (3473) 200-371, 8-9174848828 Tðóáû ÏÂÕ äðåíàæíûå â áóõòàõ 50 ì d 126, 160, 200 ìì ........................................................................................................ ÐTÊ ÎÎÎ, www.rtk-ufa.ru ....................... 271-54-81, 281-87-52 Tðóáû ÏÂÕ êàíàëèçàöèîííûå ãëàäêèå d 110, 160, 200, 250, 315, 400 ìì ........................................................................... ÐTÊ ÎÎÎ, www.rtk-ufa.ru ....................... 271-54-81, 281-87-52 Tðóáû ÏÍÄ d 25. 32, 40 ........................................................................................................................... îïò/ðîçí ........................... Ñàëîí Ãèäðîìîíòàæ ........... 248-10-20, 8-919-145-29-73 Tðóáû ÏÍÄ PN 10 ïèòüåâûå, 20õ2ìì, 400 ì ......................................................................... îïò ..................................................................... Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Tðóáû ÏÍÄ PN 10 ïèòüåâûå, 25õ2ìì, 200 ì ......................................................................... îïò ..................................................................... Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Tðóáû ÏÍÄ PN 10 ïèòüåâûå, 32õ2,4ìì, 100 ì ...................................................................... îïò ..................................................................... Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Tðóáû ÏÍÄ PN 10 ïèòüåâûå, 40õ30ìì, 100 ì ....................................................................... îïò ..................................................................... Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Tðóáû ÏÍÄ PN 10 ïèòüåâûå, 50õ3,7ìì, 150 ì ...................................................................... îïò ..................................................................... Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Tðóáû ÏÍÄ PN 10 ïèòüåâûå, 63õ4,7ìì, 100 ì ...................................................................... îïò ..................................................................... Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Tðóáû ÏÍÄ ñ ôèòèíãàìè .................................................................................................................................................................. Ñåðâèñ-öåíòð Grundfos ............ 279-97-45, info@nasosufa.ru Tðóáû ÏÍÄ, ÏÝ-100, âîäîïðîâîäíûå ............................................................................................................................................................. Tðóáîñåðâèñ ........... 252-07-82, 8-917-441-26-19 Tðóáû ïîëèïðîïèëåíîâûå (âîäà, îòîïëåíèå) ..................................................................... ï. ì ........... íèçêèå .............................. Èáàòóëëèí Ð.Ð. ÈÏ ........ (3473) 200-371, 8-9174848828 Tðóáû ïîëèïðîïèëåíîâûå (Ðîññèÿ) .......................................................................................... ì .......... îò 16 ð ....... Tåïëîìàðêåò ÎÎÎ, www.tm02.ru ...... 229-03-04/05/06, 89177424498 Tðóáû ïîëèïðîïèëåíîâûå Pilsa, Tebo. Ìîíòàæíèêàì è îïòîâèêàì ñêèäêè ........................................ íèçêèå ............................ GiGas, www.gigas.su ....................... 246-07-46, 290-86-41 Tðóáû ïîëèïðîïèëåíîâûå PN 20 ........................................................................................................... îïò/ðîçí ........ Ñàíîïò ÎÎÎ,www.sanopt-ufa.ru ....................... 292-55-01, 253-22-21 Tðóáû ïîëèïðîïèëåíîâûå Vesbo (Tóðöèÿ) ........................................................................................... îïò/ðîçí ........................... Ñàëîí Ãèäðîìîíòàæ ........... 248-10-20, 8-919-145-29-73 Tðóáû ïîëèïðîïèëåíîâûå äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ (×åõèÿ) .................................................................... îïò/ðîçí ................................................ ÝêîTàéì ............. (347) 272-71-45, 272-63-71 Tðóáû ïîëèïðîïèëåíîâûå ñ ôèòèíãàìè Êîíòóð (Ðîññèÿ),Valtec, d 20-110 ............................................. îïò ................................ Ñåìåí÷óê È.Â. ÈÏ ....................... 293-40-65, 293-40-66 Tðóáû ïîëèïðîïèëåíîâûå, êîìïëåêòóþùèå ............................................................................................................................................... ÑîþçÏîëèìåð ............. 293-46-04, (34783) 2-60-99 Tðóáû ïîëèïðîïèëåíîâûå, àðìèðîâàííûå ñòåêëîâîëîêíîì Pro Aqua Äó 25 .................. øò ....... îò 40,5 ð ....... Tåïëîìàðêåò ÎÎÎ, www.tm02.ru ...... 229-03-04/05/06, 89177424498 Tðóáû ïîëèïðîïèëåíîâûå, ïîëèýòèëåíîâûå, ìåòàëëîïëàñòèêîâûå è ôèòèíãè ............................................................................. ÏÐÎÊÎÍÑÈÌ ÇÀÎ .............. (347)246-17-96, 246-17-93

Tðóáû ïîëèïðîïèëåíîâûå .......................................................................................................... ì .......... îò 23 ð ............................................................................ 8-901-441-31-82, 298-21-49 Tðóáû ïîëèýòèëåíîâûå (ñøèòûé ïîëèýòèëåí) Uponor, Rehaó ......................................................... îïò/ðîçí ................................................ ÝêîTàéì ............. (347) 272-71-45, 272-63-71 Tðóáû ïîëèýòèëåíîâûå äëÿ ãàçà, âîäû, êàíàëèçàöèè, è êîìïëåêòóþùèå ............................................................................................. ÑîþçÏîëèìåð ............. 293-46-04, (34783) 2-60-99 Tðóáû ïîëèýòèëåíîâûå äëÿ ïîëèâà PN10 20, 25, 32 ............................................................................. íèçêèå ........................... www.ATOMelectric.ru ............................................. 246-3535 Tðóáû ïîëèýòèëåíîâûå ÏÝ 100 äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ, d 110, 160, 225, 315ìì ................................................................... ÐTÊ ÎÎÎ, www.rtk-ufa.ru ....................... 281-87-52, 271-54-81 Tðóáû ïîëèýòèëåíîâûå ÏÝ 100 äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ, d 25-800 ìì ....................................................................................... ÐTÊ ÎÎÎ, www.rtk-ufa.ru ....................... 281-87-52, 271-54-81 Tðóáû ïîëèýòèëåíîâûå ÏÝ 100 äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ, d 25, 32, 40, 50, 63ìì ..................................................................... ÐTÊ ÎÎÎ, www.rtk-ufa.ru ....................... 281-87-52, 271-54-81 Tðóáû ïîëèýòèëåíîâûå ÏÝ 100 äëÿ ñêâàæèí, d 160õ6,2; 160õ7,7; 160õ9,5 .......................................................................... ÐTÊ ÎÎÎ, www.rtk-ufa.ru ....................... 281-87-52, 271-54-81 Tðóáû ïîëèýòèëåíîâûå ÏÝ 80, 100 (âîäà,ãàç,êàíàëèçàöèÿ) ............................................ ï. ì ........... íèçêèå .............................. Èáàòóëëèí Ð.Ð. ÈÏ ........ (3473) 200-371, 8-9174848828 Tðóáû ïîëèýòèëåíîâûå ñøèòûå Uponor, Blue ocean. Êîìïëåêòóþùèå ................................................................................................... ÑîþçÏîëèìåð ............. 293-46-04, (34783) 2-60-99 Tðóáû ïîëèýòèëåíîâûå ñøèòûå äëÿ îòîïëåíèÿ è "òåïëîãî ïîëà" ................................................. îïò/ðîçí ........ Ñàíîïò ÎÎÎ,www.sanopt-ufa.ru ....................... 292-55-01, 253-22-21 Tðóáû ÏÏ ñ âíóòðåííèì àðìèðîâàíèåì (áåëûå, ñåðûå) .................................................................. îïò/ðîçí ................................................ ÝêîTàéì ............. (347) 272-71-45, 272-63-71 Tðóáû ÏÏ, àðìèðîâàííûå àëþìèíèåì FV-Plast .................................................................................. îïò/ðîçí ................................................ ÝêîTàéì ............. (347) 272-71-45, 272-63-71 Tðóáû ÏÏ, àðìèðîâàííûå ñòåêëîâîëîêíîì FV-Plast .......................................................................... îïò/ðîçí ................................................ ÝêîTàéì ............. (347) 272-71-45, 272-63-71 Tðóáû ÷óãóííûå êàíàëèçàöèîííûå äó 50-150, L 2100 ìì .................................................................. äîãîâîð ........................................ Ñàíòåõñòðîé ........... 292-97-52, 8-917-41-09-310 Tðóáû ÷óãóííûå íàïîðíûå Â×Øà äó 100-1000 .............................................................................................. îïò ........................................ Ñàíòåõñòðîé ........... 292-97-52, 8-917-41-09-310 Tðóáû ÷óãóííûå, ïîëèïðîïèëåíîâûå äëÿ êàíàëèçàöèè ....................................................................................................................... ÏÐÎÊÎÍÑÈÌ ÇÀÎ .............. (347)246-17-96, 246-17-93 Ôèòèíãè áðîíçîâûå Viega ....................................................................................................................... îïò/ðîçí ................................................ ÝêîTàéì ............. (347) 272-71-45, 272-63-71 Ôèòèíãè êîìïðåññèîííûå äëÿ ïîëèâà ..................................................................................................... íèçêèå ........................... www.ATOMelectric.ru ............................................. 246-3535 Ôèòèíãè ïîëèïðîïèëåíîâûå .................................................................................................... øò ........... íèçêèå .............................. Èáàòóëëèí Ð.Ð. ÈÏ ........ (3473) 200-371, 8-9174848828 Ôèòèíãè ïîëèýòèëåíîâûå ......................................................................................................... øò ........... íèçêèå .............................. Èáàòóëëèí Ð.Ð. ÈÏ ........ (3473) 200-371, 8-9174848828 Ôèòèíãè ÏÝ 100 SDR11 äëÿ ýëåêòðîìóôò. ñâàðêè, www.gidrogazplast.pul.ru ....................................... çàâîä ..................................... Ãèäðîãàçïëàñò ....... 275-2477, 257-8408, 257-8368 Ôèòèíãè ÏÝ, ÏÏ, ÏÂÕ ........................................................................................................................................................................................ Tðóáîñåðâèñ ........... 252-07-82, 8-917-441-26-19 Ôèòèíãè ÏÝ, ÏÏ,ÌÏ, ëèòûå, ýëåêòðîñâàðíûå, êîìïðåññèîííûå ........................................................................................................... ÑîþçÏîëèìåð ............. 293-46-04, (34783) 2-60-99 Ôèòèíãè ðåçüáîâûå Viega ........................................................................................................................ îïò/ðîçí ................................................ ÝêîTàéì ............. (347) 272-71-45, 272-63-71 Ôèòèíãè ÷óãóííûå, ñòàëüíûå, ëàòóííûå ................................................................................................................................................. ÏÐÎÊÎÍÑÈÌ ÇÀÎ .............. (347)246-17-96, 246-17-93 Ôèòèíãè ýëåêòðîñâàðíûå Plasson, www.gidrogazplast.pul.ru ................................................................... çàâîä ..................................... Ãèäðîãàçïëàñò ....... 275-2477, 257-8408, 257-8368 Ôëàíöû 50õ16 12821-80 ................................................................................................................................ 220 ð .................... ÓðàëÑíàáÀðìàòóðà ÎÎÎ ....................... 240-58-83, 240-58-84 Ôëàíöû Äó 15-1200 Ðó 1-25 ÃÎÑT 12820 ñò.20, 09 Ã2Ñ, í/æ ............................................................ äîãîâîð ....................................... Ñòðîéòåõñíàá ............. 253-98-70 ìíîãîêàíàëüíûé Ôëàíöû Äó 15-600 Ðó 15-200 ÃÎÑT 12821 ñò.20, 09 Ã2Ñ, í/æ .......................................................... äîãîâîð ....................................... Ñòðîéòåõñíàá ............. 253-98-70 ìíîãîêàíàëüíûé Ôëàíöû ïëîñêèå, âîðîòíèêîâûå .............................................................................................................................................................. ÏÐÎÊÎÍÑÈÌ ÇÀÎ .............. (347)246-17-96, 246-17-93 Õîìóòû ñàíòåõíè÷åñêèå, òðóáíûå, ÷åðâÿ÷íûå ......................................................................................... íèçêèå ........................... www.ATOMelectric.ru ............................................. 246-3535 Õîìóòû ñàíòåõíè÷åñêèå ................................................................................................................................ îò 7 ð .................................. Ïðîìòðåéä ÎÎÎ ............. (347) 292-41-02, 292-41-03 Ýëåêòðîïðèâîäû ÂÀ, ÂÁ ............................................................................................................................ 15000 ð .................... ÓðàëÑíàáÀðìàòóðà ÎÎÎ ....................... 240-58-83, 240-58-84 Ýëåêòðîïðèâîäû äëÿ çàäâèæåê âçðûâîçàùèùåííûå è îáùåïðîìûøëåííûå ............................... äîãîâîð .............................................. TÄ Îìåãà ....................... 299-13-00, 299-14-00 Ýëåêòðîïðèâîäû ê çàäâèæêàì .................................................................................................................................................................. ÏÐÎÊÎÍÑÈÌ ÇÀÎ .............. (347)246-17-96, 246-17-93

Áàíè, ñàóíû, áàññåéíû, ôîíòàíû Àêñåññóàðû äëÿ áàíè è ñàóíû .............................................................................................................................................................. ì-í Áàííûé äâîðèê ..... 2921113,2927113,Ïóøêèíà,45/2 Áàêè äëÿ âîäû íåðæàâåþùèå (55 ë, 73 ë, 85 ë) ................................................................................................................................ ì-í Áàííûé äâîðèê ..... 2921113,2927113,Ïóøêèíà,45/2 Áàêè äëÿ âîäû íåðæàâåþùèå 55-105 ë. www.mirsaun-ufa.ru ................................................................................................... Ìèð ñàóíû è áàíè, ì-í ....... 252-5214, Ìåíäåëååâà,158,ê.2 Áàññåéíû ñáîðíî-ðàçáîðíûå. Ïîñòàâêà è ìîíòàæ .......................................................................................................... ÓôàTîðãÑòðîé, ufabassein.ru ........... 275-29-53, 8-927-33-78-775 Áàññåéíû. Ñòðîèòåëüñòâî è âîññòàíîâëåíèå ................................................................... êâ. ì ............. 250 ð ............................ Óôàòåõñòðîé-1 ÎÎÎ ........... 8-917-443-93-33, 226-60-35


Áàíè, ñàóíû, áàññåéíû, ôîíòàíû 66

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Âåíòèëÿöèÿ áàííûõ êîìïëåêñîâ ............................................................................................................ îïò/ðîçí ................................................ ÝêîTàéì ............. (347) 272-71-45, 272-63-71 Äâåðè äëÿ áàíè è ñàóíû èç ëèïû (ãëóõèå, ñî ñòåêëîïàê.,ñ çàêàë.ñòåêë.) ...................................................................................... Áàøëåññòðîé ÎÎÎ ................................ 8-917-34-71-511 Äâåðè äëÿ áàíè è ñàóíû èç ëèïû (ãëóõèå, ñî ñòåêëîïàê.,ñ çàêàë.ñòåêë.) ........................................................................................ Õèñìàòóëëèíà ÈÏ ................................ 8-917-35-24-002 Äâåðè äëÿ áàíè è ñàóíû ........................................................................................................................................................................ ì-í Áàííûé äâîðèê ..... 2921113,2927113,Ïóøêèíà,45/2 Äâåðè äëÿ ñàóí è áàíü (ñòåêëî 8 ìì). www.mirsaun-ufa.ru ....................................................................................................... Ìèð ñàóíû è áàíè, ì-í .......... 246-27-81, Ìåíäåëååâà, 225 Äâåðè ñòåêëÿííûå äëÿ ñàóíû ïî ðàçìåðàì çàêàç÷èêà ..................................................................................................................... ì-í Áàííûé äâîðèê ..... 2921113,2927113,Ïóøêèíà,45/2 Äûìîõîäû ä/ïå÷åé è êîòëîâ èç íåðæ.ñòàëè 115-200 ìì. www.mirsaun-ufa.ru ...................................................................... Ìèð ñàóíû è áàíè, ì-í ....... 252-5214, Ìåíäåëååâà,158,ê.2 Äûìîõîäû äëÿ ïå÷åé äðîâÿíûõ ............................................................................................................................................................ ì-í Áàííûé äâîðèê ..... 2921113,2927113,Ïóøêèíà,45/2 Äûìîõîäû îöèíêîâàííûå íåðæàâåþùèå. www.termosfera.su ...................................................................................................................... Tåðìîñôåðà ........... 275-09-32, 8-927-23-92-615 Åâðîâàãîíêà (ëèïà), äëèíà 1,0-3,0 ì .................................................................................................................................................... Áàøëåññòðîé ÎÎÎ ................................ 8-917-34-71-511 Åâðîâàãîíêà äëÿ ñàóíû è áàíè ............................................................................................................................................................. ì-í Áàííûé äâîðèê ..... 2921113,2927113,Ïóøêèíà,45/2 Êàìåíü äåêîðàòèâíûé îáëèöîâî÷íûé äëÿ áàíè è ñàóíû (ïð-âî ã. Óôà) ................................................................................ Êàìëèò, www.kamlit.com ....... 8-963-900-4122/23, 29-28-106 Êàìåíü äëÿ áàíè è ñàóíû (äèàáàç, æàäåèò) ......................................................................................................................................... Tåïëîñåðâèñ ÎÎÎ ........... 257-78-71, 8-904-736-78-71 Êàìåíü äëÿ ñàóíû è áàíè (ãàááðî-äèàáàç, òàëüêîõëîðèò, æàäåèò) ................................................................................................ ì-í Áàííûé äâîðèê ..... 2921113,2927113,Ïóøêèíà,45/2 Êóïåëè - îáëèâíûå óñòðîéñòâà. www.mirsaun-ufa.ru .................................................................................................................. Ìèð ñàóíû è áàíè, ì-í ....... 252-5214, Ìåíäåëååâà,158,ê.2 Êóïåëè - îáëèâíûå óñòðîéñòâà ............................................................................................................................................................. ì-í Áàííûé äâîðèê ..... 2921113,2927113,Ïóøêèíà,45/2 Îáñëóæèâàíèå áàññåéíîâ cåðâèñíîå ................................................................................................................................ ÓôàTîðãÑòðîé, ufabassein.ru ........... 275-29-53, 8-927-33-78-775 Ïàðîãåíåðàòîðû äëÿ õàììàì. www.mirsaun-ufa.ru .................................................................................................................... Ìèð ñàóíû è áàíè, ì-í ....... 252-5214, Ìåíäåëååâà,158,ê.2 Ïå÷è áàííûå. Èçãîòîâëåíèå ....................................................................................................................... íèçêèå ................................... Äèáàåâ Ñ.Â. ÈÏ ...... 8-917-7726477, 8-917-4424681 Ïå÷è äëÿ áàíè è ñàóíû (ïðîèçâîäñòâî Ôèíëÿíäèè, Øâåöèè, Ðîññèè) .......................................... îò 6500 ð .............................................. Êåäð ÎÎÎ ............. 292-46-90, 8-917-37-84448

Ïå÷è äëÿ áàíè èç ëèñòîâîãî ìåòàëëà 4, 5, 8 ìì ............................................................................... îò 7500 ð ................................... Äèáàåâ Ñ.Â. ÈÏ ...... 8-917-7726477, 8-917-4424681 Ïå÷è äëÿ áàíè èç òðóáû d 530,426ìì.  íàëè÷èè è ïîä çàêàç ............................................................. íèçêèå ................................... Äèáàåâ Ñ.Â. ÈÏ ...... 8-917-7726477, 8-917-4424681 Ïå÷è äëÿ áàíè íà äðîâàõ, òîëùèíà 8 ìì. Èçãîòîâëåíèå. www.termosfera.su .......................................................................................... Tåðìîñôåðà ........... 275-09-32, 8-927-23-92-615 Ïå÷è äëÿ áàíè íà äðîâàõ.  íàëè÷èè è ïîä çàêàç .................................................................................. íèçêèå ................................... Äèáàåâ Ñ.Â. ÈÏ ...... 8-917-7726477, 8-917-4424681 Ïå÷è äëÿ áàíü äðîâÿíûå (ïð-âî Ðîññèÿ, Ôèíëÿíäèÿ). www.mirsaun-ufa.ru ........................................................................... Ìèð ñàóíû è áàíè, ì-í .......... 246-27-81, Ìåíäåëååâà, 225 Ïå÷è äðîâÿíûå, ýëåêòðè÷åñêèå, ãàçîâûå ............................................................................................................................................ ì-í Áàííûé äâîðèê ..... 2921113,2927113,Ïóøêèíà,45/2 Ïå÷è ýëåêòðè÷åñêèå äëÿ ñàóí (Ôèíëÿíäèÿ). www.mirsaun-ufa.ru ............................................................................................. Ìèð ñàóíû è áàíè, ì-í .......... 246-27-81, Ìåíäåëååâà, 225 Ïîëîê (âàãîíêà èç ëèïû, îëüõè, àáàøè, êåäðà, òóè). www.mirsaun-ufa.ru ............................................................................... Ìèð ñàóíû è áàíè, ì-í ....... 252-5214, Ìåíäåëååâà,158,ê.2 Ïîëîê (ëèïà, àáàøè, êåäð) ..................................................................................................................................................................... ì-í Áàííûé äâîðèê ..... 2921113,2927113,Ïóøêèíà,45/2 Ïîëîê (ëèïà), äëèíà 1,0-3,0 ì ............................................................................................................................................................... Áàøëåññòðîé ÎÎÎ ................................ 8-917-34-71-511 Ïðóäû, â òîì ÷èñëå ñ ôîíòàíàìè. www.ufa-aqua.ru .................................................................................................................. Ìèð ñàóíû è áàíè, ì-í .......... 246-27-81, Ìåíäåëååâà, 225 Ñòðîèòåëüñòâî áàññåéíîâ "ïîä êëþ÷". Ìîíòàæ ................................................................................................................ ÓôàTîðãÑòðîé, ufabassein.ru ........... 275-29-53, 8-927-33-78-775 Ñòðîèòåëüñòâî ñàóí "ïîä êëþ÷" ............................................................................................................................................................ ì-í Áàííûé äâîðèê ..... 2921113,2927113,Ïóøêèíà,45/2 Tåïëîèçîëÿöèÿ èç ïðèð.áàçàëüòà áåç õèì.äîá.,èäåàë.ïîäõîä.ä/ñàóí è áàíü ................ ðóë ............ äèëåð .......... ÑòðîéÈçîëÿöèÿ, www.si306.ru ....... 274-4045, 257-5365, 257-0068 Tðóáû íåðæàâåþùèå d 115ìì ............................................................................................................................................................... ì-í Áàííûé äâîðèê ..... 2921113,2927113,Ïóøêèíà,45/2 Tðóáû-ñýíäâè÷ d 200õ115 ...................................................................................................................................................................... ì-í Áàííûé äâîðèê ..... 2921113,2927113,Ïóøêèíà,45/2 Ôîëüãà äëÿ áàíè 40-80 ìêì ................................................................................................... êâ.ì .......... îò 22 ð ............................ TÄ Óðàë, tdural.com .................. (343)219-4349, 328-2261 Ôîëüãà äëÿ ñàóíû è áàíè (Ôèíëÿíäèÿ) ............................................................................................................................................... ì-í Áàííûé äâîðèê ..... 2921113,2927113,Ïóøêèíà,45/2

Âåíòèëÿöèÿ è êîíäèöèîíèðîâàíèå Àâòîìàòèçàöèÿ ñèñòåì âåíòèëÿöèè ........................................................................................ øò ........... çàâîä. Àãðåãàòû ïðèòî÷íûå Âåçà, Ìîâåí, Sóstemair ......................................................................... øò ........... çàâîä. Àãðåãàòû ïûëåóëàâëèâàþùèå ÏÓÀ, ÏÀÎ ................................................................................. øò .... îò 17130 ð Âåíòèëÿòîðû ÀÂÎ, ÂÖ, ÂÐ, ÂÎ, ÂÊÐÌ, ÂÖÏ .......................................................................... øò ........... çàâîä.

................................. ÊëèìàòÑèòè ÎÎÎ ....................... 298-38-95, 228-49-11 ................................. ÊëèìàòÑèòè ÎÎÎ ....................... 298-38-95, 228-49-11 .......... Ôèðìà Ñòðîéêîìïëåêòñåðâèñ ....... 282-6214, 223-4265, 277-5448 ................................. ÊëèìàòÑèòè ÎÎÎ ....................... 298-38-95, 228-49-11

Âåíòèëÿòîðû áûòîâûå Âåíòñ, òåïëîâûå, êàíàëüíûå, íàïîëüíûå, íàñòîëüíûå ......................................................................... www.ATOMelectric.ru ....... 223-5700, 223-9611, 246-3535 Âåíòèëÿöèÿ - êîìïëåêòàöèÿ îáúåêòîâ .................................................................................... øò ........... çàâîä. ................................. ÊëèìàòÑèòè ÎÎÎ ....................... 298-38-95, 228-49-11 Âåíòèëÿöèÿ "ïîä êëþ÷" ................................................................................................................................ íèçêèå ................................. ÊëèìàòÑèòè ÎÎÎ ....................... 298-38-95, 228-49-11 Âåíòèëÿöèÿ, êîíäèöèîíèðîâàíèå. Ìîíòàæ .......................................................................................... äîãîâîð ..................................... ÊðîâTåÊÑ-Óôà ....... 292-4250, 274-7640, 246-0921


Âåíòèëÿöèÿ è êîíäèöèîíèðîâàíèå 67

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Âåíòèëÿöèÿ. Ìîíòàæ ................................................................................................................................. äîãîâîð ......................................... Ôåäîðîâ ÈÏ ........... 8-927-16-01-343, 292-42-50 Âîçäóõîâîäû (ôàñîííûå èçäåëèÿ), ãèáêèå âîçäóõîâîäû ....................................................................... íèçêèå ........................................... Ïðèìà ÎÎÎ ....................... 253-73-33, 253-01-11 Âîçäóõîâîäû ãèáêèå, ïðÿìîóãîëüíûå îöèíê., ñïèðàëüíî-çàìêîâûå îöèíêîâ-å ............ ï.ì ........ îò 170 ð .................................. Ïðîìòðåéä ÎÎÎ ............. (347) 292-41-02, 292-41-03 Âîçäóõîâîäû ñïèðàëüíîøîâíûå, 3 ì, äèàìåòð îò 100 äî 450 ìì ...................................... ì ........ îò 230 ð .......... Ôèðìà Ñòðîéêîìïëåêòñåðâèñ ....... 282-6214, 223-4265, 277-5448 Äèôôóçîðû (àíåìîñòàòû), ìåòàëë, ïëàñòèê ......................................................................................... îò 100 ð .................................. Ïðîìòðåéä ÎÎÎ ............. (347) 292-41-02, 292-41-03 Äèôôóçîðû (àíåìîñòàòû) ............................................................................................................................ íèçêèå ........................................... Ïðèìà ÎÎÎ ....................... 253-73-33, 253-01-11 Çîíòû âûòÿæíûå - âîçäóõîî÷èñòèòåëè Ýëèêîð (ã.Êàëóãà) .................................................................................................................. Tåïëîñåðâèñ ÎÎÎ ....................... 257-78-71, 256-96-08 Èíñòðóìåíòû äëÿ ðåìîíòà è ìîíòàæà êîíäèöèîíåðîâ è õîëîäèëüíèêîâ ........................................................................................ Tåõêîìïëåêò ÎÎÎ ........... 274-91-63, 8-917-34-55-012 Êîíäèöèîíåðû Ballu BSV-12HN1, îïò, ðîçíèöà ................................................................................ îò 13500 ð .................... Vklimate, www.vklimate.su .............. 266-35-58, 8-917-7491111 Êîíäèöèîíåðû Ballu, Midea ....................................................................................................... øò ........... íèçêèå .................................... Ðóñêëèìàò ÎÎÎ .................................. (347) 275-60-00 Êîíäèöèîíåðû áèçíåñ-êëàññà Lessar, Gree, Midea. Ñðîê ñëóæáû 10 ëåò ........................ øò .... îò 11670 ð ....................................... ÓñïåõÑåðâèñ ....................... 284-79-98, 235-83-92 Êîíäèöèîíåðû ìîíîáëî÷. Timberk (Ð3,AIR GRADE,9000BTU,LED) ÀÑ TIM 09ÍÐ3 ........................ 9976,30 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44

Êîíäèöèîíåðû ýëèò-êëàññà Mitsubishi, Panasonic, Daikin. Ñðîê ñëóæ. 15ë ...................... øò .... îò 16500 ð ....................................... ÓñïåõÑåðâèñ ....................... 284-79-98, 235-83-92 Êîíäèöèîíåðû. Ìîíòàæ. Ïðîäàæà .......................................................................................... øò ........... çàâîä. ................................. ÊëèìàòÑèòè ÎÎÎ ....................... 298-38-95, 228-49-11 Êðåïåæ äëÿ ìîíòàæà âåíòèëÿöèè ............................................................................................................. íèçêèå ........................................... Ïðèìà ÎÎÎ ....................... 253-73-33, 253-01-11 Êðåïåæ äëÿ ïðîèçâîäñòâà âîçäóõîâîäîâ ................................................................................................................................................. Ïðîìòðåéä ÎÎÎ ............. (347) 292-41-02, 292-41-03 Îáîðóäîâàíèå âåíòèëÿöèîííîå ìàðêè Bahcivan .................................................................................... íèçêèå ........................................... Ïðèìà ÎÎÎ ....................... 253-73-33, 253-01-11 Îáîðóäîâàíèå âåíòèëÿöèîííîå: àíåìîñòàòû, ðåøåòêè, äèôôóçîðû, ôèëüòðû .............. øò .......... îò 25 ð .......... Ôèðìà Ñòðîéêîìïëåêòñåðâèñ ....... 282-6214, 223-4265, 277-5448 Îáîðóäîâàíèå âåíòèëÿöèîííîå ................................................................................................................................................................. Ïðîìòðåéä ÎÎÎ ............. (347) 292-41-02, 292-41-03 Îõëàäèòåëè èñïàðèòåëüíîãî òèïà (ìîáèëüíûå, ýêîíîìè÷íûå, ýêîëîãè÷íûå) ................. øò ........... 6600 ð .................................... Àëüáàòðîñ ÎÎÎ .......... 274-48-44, www.albatros02.ru Ðåøåòêè âåíòèëÿöèîííûå àëþìèíèåâûå ............................................................................... øò ........................................................... Ïðîìòðåéä ÎÎÎ ............. (347) 292-41-02, 292-41-03 Ðåøåòêè âåíòèëÿöèîííûå ........................................................................................................................... íèçêèå ........................................... Ïðèìà ÎÎÎ ....................... 253-73-33, 253-01-11 Ñåïàðàòîðû øëàìà è âîçäóõà Spirovent ............................................................................................... îïò/ðîçí ................................................ ÝêîTàéì ............. (347) 272-71-45, 272-63-71

Ñêîò÷ àëþìèíèåâûé (ëåíòà óïëîòíèòåëüíàÿ), îò ïðîèçâîäèòåëÿ ........................................................................................................ Ïðîìòðåéä ÎÎÎ ............. (347) 292-41-02, 292-41-03 Ñêîò÷ àëþìèíèåâûé 50, 75, 100 (50 ìåòðîâ) ........................................................................................ îò 100 ð .................................. Ïðîìòðåéä ÎÎÎ ............. (347) 292-41-02, 292-41-03 Ñïëèò-ñèñòåìû Akvilon ASE-7 Comfort (2,5 êÂò) ...................................................................................... 8625 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Ñïëèò-ñèñòåìû Ballu BSV-07H, îïò, ðîçíèöà ................................................................................... îò 10900 ð .................... Vklimate, www.vklimate.su .............. 266-35-58, 8-917-7491111 Ñïëèò-ñèñòåìû Electrolux EACS-09HL/N3, îïò, ðîçíèöà ................................................................ îò 12800 ð .................... Vklimate, www.vklimate.su .............. 266-35-58, 8-917-7491111 Ñïëèò-ñèñòåìû Electrolux EACS-18HL/N3, îïò, ðîçíèöà ................................................................ îò 22000 ð .................... Vklimate, www.vklimate.su .............. 266-35-58, 8-917-7491111 Ñïëèò-ñèñòåìû Zanussi ZACS-24HF/N1, îïò, ðîçíèöà .................................................................... îò 29600 ð .................... Vklimate, www.vklimate.su .............. 266-35-58, 8-917-7491111 Ñïëèò-ñèñòåìû êàíàëüíûå Ballu BDA-18HN1, îïò, ðîçíèöà .......................................................... îò 34560 ð .................... Vklimate, www.vklimate.su .............. 266-35-58, 8-917-7491111 Ñïëèò-ñèñòåìû êàññåòíûå Ballu BCRF-18HN1, îïò, ðîçíèöà ....................................................... îò 31700 ð .................... Vklimate, www.vklimate.su .............. 266-35-58, 8-917-7491111 Ñïëèò-ñèñòåìû êàññåòíûå Ballu BCRF-48HN1, îïò, ðîçíèöà ....................................................... îò 61900 ð .................... Vklimate, www.vklimate.su .............. 266-35-58, 8-917-7491111 Ñïëèò-ñèñòåìû êîëîííûå Ballu BFL-24HN1, îïò, ðîçíèöà ............................................................ îò 34560 ð .................... Vklimate, www.vklimate.su .............. 266-35-58, 8-917-7491111 Óñòàíîâêè ïðèòî÷íûå. Ïðîèçâîäñòâî .................................................................................................................................................... Ìèð Êëèìàòà ÎÎÎ ....................... 251-53-31, 251-63-35 Õîìóòû äëÿ òðóá è âîçäóõîâîäîâ ............................................................................................................... íèçêèå ........................................... Ïðèìà ÎÎÎ ....................... 253-73-33, 253-01-11 Ýëåìåíòû äëÿ ìîíòàæà ñèñòåì âåíòèëÿöèè â àññîðòèìåíòå ........................................... øò ............ îò 5 ð .......... Ôèðìà Ñòðîéêîìïëåêòñåðâèñ ....... 282-6214, 223-4265, 277-5448

Ãåîäåçè÷åñêèå ïðèáîðû è îáîðóäîâàíèå Èíñòðóìåíòû èçìåðèòåëüíûå ëàçåðíûå ................................................................................. øò ...... îò 2750 ð ........... Êîìïàíèÿ Ëåâøà (ÈÏ Ñàôèí) .................................. (347) 292-63-33

Èíñòðóìåíò Áîêîðåçû .................................................................................................................................................. îò 24,30 ð ................. Áàøñòðîéèíñòðóìåíò ÇÀÎ ....................... 228-47-17, 292-35-62 Áóðû SDS-max â àññîðòèìåíòå ................................................................................................................................................................ Âñå äëÿ êðåïåæà ............................................ 246-06-51 Áóðû SDS+ â àññîðòèìåíòå ...................................................................................................................................................................... Âñå äëÿ êðåïåæà ............................................ 246-06-51 Áóðû SDS+, SDS max ................................................................................................................... øò ............. 140 ð ........... Êîìïàíèÿ Ëåâøà (ÈÏ Ñàôèí) .................................. (347) 292-63-33 Áóðû SDS+, SDS-max â àññîðòèìåíòå .................................................................................................................................................... Âñå äëÿ êðåïåæà ............................................ 246-06-51 Áóðû SDS+, SDS-max .............................................................................................................................. îò 16,83 ð ................. Áàøñòðîéèíñòðóìåíò ÇÀÎ ....................... 228-47-17, 292-35-62 Ãàéêîâåðòû ............................................................................................................................................ îò2162,70ð ................. Áàøñòðîéèíñòðóìåíò ÇÀÎ ....................... 228-47-17, 292-35-62 Ãèäðîïðåññû (îïðåññîâùèêè) ðó÷íûå, ýëåêòðè÷åñêèå ..................................................................... îò 6800 ð ................................ Tåõêîìïëåêò ÎÎÎ ........... 274-91-63, 8-917-34-55-012 Ãîëîâêè ñìåííûå ................................................................................................................................... îò 10,89 ð ................. Áàøñòðîéèíñòðóìåíò ÇÀÎ ....................... 228-47-17, 292-35-62 Äèñêè ïèëüíûå ........................................................................................................................................ îò119,79ð ................. Áàøñòðîéèíñòðóìåíò ÇÀÎ ....................... 228-47-17, 292-35-62 Äîìêðàòû ................................................................................................................................................. îò 200,25ð ................. Áàøñòðîéèíñòðóìåíò ÇÀÎ ....................... 228-47-17, 292-35-62 Äðåëè óäàðíûå ............................................................................................................................ øò ............................................................ Èíñòðóìåíò ì-í ......... 2283313www.instrument-ufa.ru Äðåëè ....................................................................................................................................................... îò 882,81ð ................. Áàøñòðîéèíñòðóìåíò ÇÀÎ ....................... 228-47-17, 292-35-62 Äðåëè ............................................................................................................................................ øò ........ îò 650 ð ........... Êîìïàíèÿ Ëåâøà (ÈÏ Ñàôèí) .................................. (347) 292-63-33


Èíñòðóìåíò 68

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Èíñòðóìåíòû àêêóìóëÿòîðíûå Li-lon (Milwaukee, Çóáð) ..................................................................... îò 2000 ð ................................ Tåõêîìïëåêò ÎÎÎ ........... 274-91-63, 8-917-34-55-012 Èíñòðóìåíòû äëÿ ðàáîò îòäåëî÷íûõ â àññîðòèìåíòå ........................................................................... íèçêèå ........................... Ïðîìñïåöñòðîé ÇÀÎ ............. (347) 246-27-01, 246-27-05 Èíñòðóìåíòû èçìåðèòåëüíûå .............................................................................................................................................. Êîìïàíèÿ Ëåâøà (ÈÏ Ñàôèí) .................................. (347) 292-63-33 Èíñòðóìåíòû ðó÷íûå â àññîðòèìåíòå .................................................................................................................................................... Ñòðîéêðåïåæ ì-í ....................... 256-18-06, 274-26-04 Èíñòðóìåíòû ðó÷íûå â àññîðòèìåíòå ...................................................................................................... íèçêèå ................................ ì-í Ñóïåðìàñòåð ........... 271-56-29, 8-901-811-678-0 Èíñòðóìåíòû ðó÷íûå, ýëåêòðè÷åñêèå ...................................................................................................................................................... Âñå äëÿ êðåïåæà ............................................ 246-06-51 Èíñòðóìåíòû ðó÷íûå .................................................................................................................................................................................. Âñå äëÿ êðåïåæà ............................................ 246-06-51 Èíñòðóìåíòû ðó÷íûå ................................................................................................................................................................................... Ìàãàçèí Tåõíàðü ......... 282-06-79, www.technarpro.ru Èíñòðóìåíòû ñëåñàðíî-ìîíòàæíûå â àññîðòèìåíòå ..................................................................................................... Êîìïàíèÿ Ëåâøà (ÈÏ Ñàôèí) .................................. (347) 292-63-33 Èíñòðóìåíòû ñòðîèòåëüíûå â àññîðòèìåíòå .......................................................................................... íèçêèå ................................ ì-í Ñóïåðìàñòåð ................................ 8-901-811-678-0 Èíñòðóìåíòû ñòðîèòåëüíûå. Äîñòàâêà .................................................................................................................................................................. ÝÐÀ ÎÎÎ ....................... 292-35-69, 292-35-70 Èíñòðóìåíòû ýëåêòðè÷åñêèå â àññîðòèìåíòå ....................................................................................................................................... Ñòðîéêðåïåæ ì-í ....................... 256-18-06, 274-26-04 Èíñòðóìåíòû ýëåêòðè÷åñêèå Îìàêñ ................................................................................................................ îïò ................................ ì-í Ñóïåðìàñòåð ........... 271-56-29, 8-901-811-678-0 Èíñòðóìåíòû ýëåêòðè÷åñêèå ..................................................................................................................................................................... Âñå äëÿ êðåïåæà ............................................ 246-06-51 Êîðîíêè áèìåòàëëè÷åñêèå ïî ìåòàëëó Ridgid, Morze 14-152 ìì ....................................................................................................... Tåõêîìïëåêò ÎÎÎ ........... 274-91-63, 8-917-34-55-012 Êðóãè îòðåçíûå â àññîðòèìåíòå (Combitec) ..................................................................................... îò ïðîèçâ. .................................... ÑòðîéÊîìïëåêò ....... 293-4416, 223-8714, 282-0619 Êðóãè îòðåçíûå â àññîðòèìåíòå .............................................................................................................................................................. Âñå äëÿ êðåïåæà ............................................ 246-06-51 Êðóãè îòðåçíûå, øëèôîâàëüíûå â àññîðòèìåíòå ................................................................. øò .......... îò 12 ð ................. Áàøñòðîéäåòàëü ÓÏÊ ÇÀÎ .......... 267-77-33(66), 238-54-33(22) Êðóãè øëèôîâàëüíûå Ëóãà .......................................................................................................................... íèçêèå ............................... Áàøêîìïëåêòñíàá ....................... 238-04-72, 238-59-90 Ìàòåðèàëû ðàñõîäíûå ê ýëåêòðîèíñòðóìåíòó ....................................................................................................................................... Ìàãàçèí Tåõíàðü ......... 282-06-79, www.technarpro.ru Ìàøèíû óãëîøëèôîâàëüíûå .................................................................................................... øò ............................................................ Èíñòðóìåíò ì-í ......... 2283313www.instrument-ufa.ru Ìàøèíû óãëîøëèôîâàëüíûå .................................................................................................... øò ........ îò 850 ð ........... Êîìïàíèÿ Ëåâøà (ÈÏ Ñàôèí) .................................. (347) 292-63-33 Ìàøèíû øëèôîâàëüíûå óãëîâûå ...................................................................................................... îò1181,79ð ................. Áàøñòðîéèíñòðóìåíò ÇÀÎ ....................... 228-47-17, 292-35-62 Ìàøèíû ùåòî÷íûå Èíòåðñêîë ÌØ-110/1010 1010Âò ..................................................................... 5998,40 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Ìîëîòêè îòáîéíûå Çóáð 1,7 êÂò 45 Äæ ................................................................................................... 11000 ð ................................ Tåõêîìïëåêò ÎÎÎ ........... 274-91-63, 8-917-34-55-012 Ïåðôîðàòîðû Èíòåðñêîë Ï40/1000 Ý, Èæåâñê ..................................................................................... 10074 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Ïåðôîðàòîðû Èíòåðñêîë Ï45/1000, 1005Âò, SDS-max,2 ðåæèìà ................................................. 9413,90 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Ïåðôîðàòîðû .............................................................................................................................. øò ...... îò 2030 ð ........... Êîìïàíèÿ Ëåâøà (ÈÏ Ñàôèí) .................................. (347) 292-63-33 Ïèëû áåíçèíîâûå Partner-350 CHROME, äë.øèíû 14, 1,4êÂò, 2-õ òàêò  .......................................... 5405 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Ïèëû áåíçèíîâûå öåïíûå Çóáð, Denzel .............................................................................................. îò 3500 ð ................................ Tåõêîìïëåêò ÎÎÎ ........... 274-91-63, 8-917-34-55-012 Ïèëû áåíçèíîâûå, ýëåêòðè÷åñêèå ............................................................................................................................................................ Ìàãàçèí Tåõíàðü ......... 282-06-79, www.technarpro.ru Ïèëû áåíçèíîâûå ....................................................................................................................... øò ...... îò 3100 ð ........... Êîìïàíèÿ Ëåâøà (ÈÏ Ñàôèí) .................................. (347) 292-63-33 Ïèëû äèñêîâûå, òîðöåâûå ........................................................................................................ øò ...... îò 3950 ð ........... Êîìïàíèÿ Ëåâøà (ÈÏ Ñàôèí) .................................. (347) 292-63-33 Ïèëû îñíîâíûå, ïîäðåçíûå äëÿ ôîðìàòíî-ðàñêðîå÷íûõ ñòàíêîâ ...................................................... íèçêèå ............................................ Äåêîð ÎÎÎ ........... 8-917-78-098-33, 251-04-48 Ïèëû öåïíûå áåíçèíîâûå ........................................................................................................ øò ............................................................ Èíñòðóìåíò ì-í ......... 2283313www.instrument-ufa.ru Ïðîôèëåãèáû äëÿ èçãîòîâëåíèÿ àðîê ............................................................................................... îò 14000 ð ................................ Tåõêîìïëåêò ÎÎÎ ........... 274-91-63, 8-917-34-55-012 Ñâåðëà äëÿ ñâåðëèëüíî-ïðèñàäî÷íûõ ñòàíêîâ ...................................................................................... íèçêèå ............................................ Äåêîð ÎÎÎ ........... 8-917-789-55-06, 251-02-55 Ñâåðëà ïî äåðåâó, ìåòàëëó, áåòîíó, ïåðîâûå ...................................................................... øò ....... îò 2,40 ð ........... Êîìïàíèÿ Ëåâøà (ÈÏ Ñàôèí) .................................. (347) 292-63-33 Ñâåðëà .......................................................................................................................................................................................................... Ñòðîéêðåïåæ ì-í ....................... 256-18-06, 274-26-04 Tðóáîãèáû ãèäðàâëè÷åñêèå, ðó÷íûå, ýëåêòðè÷., ðó÷í.ðû÷àæíûå äî 4 äþéìîâ ............................ îò 2500 ð ................................ Tåõêîìïëåêò ÎÎÎ ........... 274-91-63, 8-917-34-55-012 Ôðåçû ............................................................................................................................................ øò .......... îò 88 ð ........... Êîìïàíèÿ Ëåâøà (ÈÏ Ñàôèí) .................................. (347) 292-63-33 Ôóãàíêè ýëåêòðè÷åñêèå Rebir 2,0 ê .......................................................................................................... 4500 ð ................................ Tåõêîìïëåêò ÎÎÎ ........... 274-91-63, 8-917-34-55-012 Øëèôìàøèíû ýêñöåíòðèêîâûå Èíòåðñêîë ÝØÌ-150/600 Èæåâñê, 150ìì, 600Âò .......................... 5410 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Øóðóïîâåðòû ......................................................................................................................................... îò2466,63ð ................. Áàøñòðîéèíñòðóìåíò ÇÀÎ ....................... 228-47-17, 292-35-62 Øóðóïîâåðòû ............................................................................................................................... øò ........ îò 800 ð ........... Êîìïàíèÿ Ëåâøà (ÈÏ Ñàôèí) .................................. (347) 292-63-33 Ýëåêòðîèíñòðóìåíòû â àññîðòèìåíòå ................................................................................................................................................................... ÝÐÀ ÎÎÎ ....................... 292-35-69, 292-35-70 Ýëåêòðîëîáçèêè ........................................................................................................................... øò ...... îò 1000 ð ........... Êîìïàíèÿ Ëåâøà (ÈÏ Ñàôèí) .................................. (347) 292-63-33 ßùèêè äëÿ èíñòðóìåíòà ............................................................................................................. øò .......... îò 85 ð ........... Êîìïàíèÿ Ëåâøà (ÈÏ Ñàôèí) .................................. (347) 292-63-33

Êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûå ïðèáîðû, àâòîìàòèêà Êëàïàíû òåðìîçàïîðíûå, ä/ñèãíàëèç-ðà d15, 20, 25, 32, 50, 80,100. Îïò ....................................... íèçêèå ............................ GiGas, www.gigas.su ....................... 246-07-46, 290-86-41 Ñèãíàëèçàòîðû çàãàçîâàííîñòè íà ìåòàí, óãàðíûé ãàç â àññîðò. Îïò .............................................. íèçêèå ............................ GiGas, www.gigas.su ....................... 246-07-46, 290-86-41 Ñ÷åò÷èêè âîäû Áåòàð (ã. ×èñòîïîëü) ............................................................................................................... îïò ................................ Ñåìåí÷óê È.Â. ÈÏ ....................... 293-40-65, 293-40-66 Ñ÷åò÷èêè âîäû ÑÃÂ-15 óí Áåòàð (ã. ×èñòîïîëü) 1/20 ........................................................................ 374,40 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Ñ÷åò÷èêè âîäû Áåòàð ............................................................................................................................................................................. www.ATOMelectric.ru ....... 223-5700, 223-9611, 246-3535 Ñ÷åò÷èêè âîäû Áåòàð .................................................................................................................. øò ............. 350 ð ........................................ Ñòðîéìàðêåò ..... 89876036397,óë.Ñ.Ïåðîâñêîé38 Ñ÷åò÷èêè âîäû áûòîâûå óíèâåðñàëüíûå .................................................................................................... 450 ð ...................... Ñåðâèñ-öåíòð Grundfos ............ 279-97-45, info@nasosufa.ru Ñ÷åò÷èêè âîäû ............................................................................................................................................................................................. ÏÐÎÊÎÍÑÈÌ ÇÀÎ .............. (347)246-17-96, 246-17-93 Ñ÷åò÷èêè ãàçà Áåòàð (ã. ×èñòîïîëü) ................................................................................................................ îïò ................................ Ñåìåí÷óê È.Â. ÈÏ ....................... 293-40-65, 293-40-66 Ñ÷åò÷èêè ãàçà áûòîâûå è ïðîìûøëåííûå. Îïò ....................................................................................... íèçêèå ............................ GiGas, www.gigas.su ....................... 246-07-46, 290-86-41 Ñ÷åò÷èêè ãàçà áûòîâûå ................................................................................................................................ íèçêèå ........................................ Ñòðîéìàðêåò ..... 89876036397,óë.Ñ.Ïåðîâñêîé38 Ñ÷åò÷èêè ãàçà, âîäû áûòîâûå ................................................................................................................................................................. Tåïëîñåðâèñ ÎÎÎ ........... 257-78-71, 8-904-736-78-71 Ñ÷åò÷èêè ýëåêòðè÷åñêèå 1-ôàçíûå, 3-ôàçíûå Ìåðêóðèé, Ýíåðãîìåðà, Íåâà ................. øò ........ îò 580 ð ...................................... Tîê+, ìàãàçèí ................................ 8-965-927-25-95 Ñ÷åò÷èêè ýëåêòðè÷åñêèå Ìåðêóðèé, Ýíåðãîìåðà, ÑÎ-449 ............................................................................................................. www.ATOMelectric.ru ....... 223-5700, 223-9611, 246-3535 Ñ÷åò÷èêè ýëåêòðè÷åñêèå Íåâà, Ìåðêóðèé ................................................................................................. íèçêèå ........................................ Ñòðîéìàðêåò ..... 89876036397,óë.Ñ.Ïåðîâñêîé38 Ñ÷åò÷èêè ýëåêòðîýíåðãèè .......................................................................................................... øò ........ îò 500 ð .............................................. ÅâðîÑâåò ............. (347) 226-92-92, 298-09-17 Tåðìîðåãóëÿòîðû, êîìïëåêòóþùèå ê íèì (äàò÷èêè,ïðîãðàììàòîðû,ðåëå òåìï) ....................................................................... www.ATOMelectric.ru ....... 223-5700, 223-9611, 246-3535

Íàñîñû Åìêîñòè íàêîïèòåëüíûå (áàêè, òàíêè), 200-1500 ë ................................................................................ íèçêèå ........................... www.ATOMelectric.ru ............................................. 246-3535 Íàñîñû Wilo, Aquario .......................................................................................................................................... îïò ................................ Ñåìåí÷óê È.Â. ÈÏ ....................... 293-40-65, 293-40-66 Íàñîñû Wilo ................................................................................................................................. øò ..... 2855,25 ð ....... Tåïëîìàðêåò ÎÎÎ, www.tm02.ru ...... 229-03-04/05/06, 89177424498 Íàñîñû áûòîâûå Ðó÷ååê, Âîäîëåé, Îàçèñ, ðó÷íûå ......................................................................................................................... www.ATOMelectric.ru ....... 223-5700, 223-9611, 246-3535 Íàñîñû â àññîðòèìåíòå Grundfos, Äæèëåêñ .......................................................................... øò ........... íèçêèå .................................... Ðóñêëèìàò ÎÎÎ .................................. (347) 275-60-00 Íàñîñû â àññîðòèìåíòå ............................................................................................................................................................................. Ìàãàçèí Tåõíàðü ......... 282-06-79, www.technarpro.ru Íàñîñû äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ (ïîãðóæíûå, ïîâåðõíîñòíûå, àâòîìàòû) ............................................................................................ Tåïëîñåðâèñ ÎÎÎ ........... 257-78-71, 8-904-736-78-71 Íàñîñû äëÿ äîìà è ñàäà Grundfos ................................................................................................................................................ Ñåðâèñ-öåíòð Grundfos ............ 279-97-45, info@nasosufa.ru Íàñîñû äëÿ ïîâûøåíèÿ äàâëåíèÿ Grundfos, íàïîð äî 1200 ì ............................................................................................... Ñåðâèñ-öåíòð Grundfos ............ 279-97-45, info@nasosufa.ru


Íàñîñû 69

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Íàñîñû äëÿ ñèñòåì êàïåëüíîãî ïîëèâà (Ðîññèÿ, Ãåðìàíèÿ, Êèòàé) .................................................. íèçêèå ........................... www.ATOMelectric.ru ............................................. 246-3535 Íàñîñû äðåíàæíî-ôåêàëüíûå Ïðèìà NFR-1300 (1,3êÂò, 300 ë/ìèí) ñ èçìåëü÷ ........................ 5560,80 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Íàñîñû äðåíàæíûå Ãíîì, Äðåíàæíèê, Êà÷îê, ÖÌÔ, ÖÌÊ, KSB .................................................................................................... www.ATOMelectric.ru ....... 223-5700, 223-9611, 246-3535 Íàñîñû äðåíàæíûå, ñêâàæèííûå, ïîãðóæíûå, öåíòðîáåæíûå, öèðêóëÿöèîííûå .......... øò ........... íèçêèå ....................................... ÓñïåõÑåðâèñ ....................... 284-79-98, 235-83-92 Íàñîñû ïîâåðõíîñòíûå Äæàìáî, Aquario, Unipump, Àãèäåëü ....................................................................................................... www.ATOMelectric.ru ....... 223-5700, 223-9611, 246-3535 Íàñîñû ïîãðóæíûå Äæèëåêñ, Grundfos ..................................................................................................... íèçêèå ........................... Ñàëîí Ãèäðîìîíòàæ ........... 248-10-20, 8-919-145-29-73 Íàñîñû ïîãðóæíûå, äëÿ äðåíàæà è êàíàëèçàöèè Grundfos ...................................................................................................... Ñåðâèñ-öåíòð Grundfos ............ 279-97-45, info@nasosufa.ru Íàñîñû ñêâàæèííûå ASP 1,5Ñ-60-75, Aquario ................................................................................... 9586,80 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Íàñîñû ñêâàæèííûå ASP1E-30-90 Âèòðèíà, êàáåëü 25 ì ............................................................... 5161,20 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Íàñîñû ñêâàæèííûå ASP1E-45-90,êàáåëü35ì,d88ìì Aquario,d70ìì Âèòðèíà ........................... 5920,80 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Íàñîñû ñêâàæèííûå ASP1E-60-90,êàáåëü45ì,d88ìì Aquario,d70ìì Âèòðèíà ................................. 7044 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Íàñîñû ñêâàæèííûå ECO-2,êàá.30ì,1 1/4,d96ììõ865ìì,750Âò,Hmax60ì,Qmax80 .................. 5511,60 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Íàñîñû ñêâàæèííûå Grundfos d 76 ìì ......................................................................................................................................... Ñåðâèñ-öåíòð Grundfos ............ 279-97-45, info@nasosufa.ru Íàñîñû ñêâàæèííûå Äæèëåêñ, Âîäîìåò, 60 ë/ìèí,ìàêñ. íàïîð 52,äë.êàá 20ì ........................ 6300,50 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Íàñîñû ñêâàæèííûå ÝÖÂ,Âîäîìåò,Aquario,Espa,ñòàíöèè óïðàâëåíèÿ ê íèì ............................................................................ www.ATOMelectric.ru ....... 223-5700, 223-9611, 246-3535 Íàñîñû ñêâàæèííûå, ïîâåðõíîñòíûå â àññîðòèìåíòå ..................................................................... îïò/ðîçí ........ Ñàíîïò ÎÎÎ,www.sanopt-ufa.ru ....................... 292-55-01, 253-22-21 Íàñîñû öèðêóëÿöèîííûå Grundfos ............................................................................................................ 3500 ð ...................... Ñåðâèñ-öåíòð Grundfos ............ 279-97-45, info@nasosufa.ru Íàñîñû öèðêóëÿöèîííûå Grundfos ........................................................................................................ îïò/ðîçí ........................... Ñàëîí Ãèäðîìîíòàæ ........... 248-10-20, 8-919-145-29-73 Íàñîñû öèðêóëÿöèîííûå Jemix ............................................................................................................. îò 1255 ð ............................................. Ôîðñ ÎÎÎ ....... (347)2-466-433, 8-9174101880 Íàñîñû öèðêóëÿöèîííûå Wilo, Grundfos ............................................................................................... îïò/ðîçí ................................................ ÝêîTàéì ............. (347) 272-71-45, 272-63-71 Íàñîñû öèðêóëÿöèîííûå äëÿ îòîïëåíèÿ UPS, VIP (Èòàëèÿ) .......................................................................................................... www.ATOMelectric.ru ....... 223-5700, 223-9611, 246-3535 Íàñîñû öèðêóëÿöèîííûå äëÿ îòîïëåíèÿ .............................................................................................................................................. Tåïëîñåðâèñ ÎÎÎ ........... 257-78-71, 8-904-736-78-71 Íàñîñû öèðêóëÿöèîííûå ............................................................................................................................. íèçêèå ........................................ Ñòðîéìàðêåò ..... 89876036397,óë.Ñ.Ïåðîâñêîé38 Íàñîñû-àâòîìàòû, ïîãðóæíûå, öèðêóëÿöèîííûå. www.ufa-aqua.ru ........................................................................................ Ìèð ñàóíû è áàíè, ì-í .......... 246-27-81, Ìåíäåëååâà, 225 Íàñîñû-äîçàòîðû Grundfos ............................................................................................................................................................. Ñåðâèñ-öåíòð Grundfos ............ 279-97-45, info@nasosufa.ru Íàñîñû ......................................................................................................................................................... îïò/ðîç ........................ TÌ-Óôà, www.sktm.net ....................... 293-44-11, 246-39-99 Ñòàíöèè âîäîñíàáæåíèÿ àâò. AUTO BASIC 80M,590Âò,Hmax 50ì,Qmax 50ë/ìèí ...................... 5924,40 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Ñòàíöèè âîäîñíàáæåíèÿ àâò.AUTO ONDINA 80M,590Âò,Hmax57,8ì,Qmax50ë/ìèí ................... 6535,20 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Ñòàíöèè íàñîñíûå Grundfos ........................................................................................................................................................... Ñåðâèñ-öåíòð Grundfos ............ 279-97-45, info@nasosufa.ru Ñòàíöèè íàñîñíûå àâòîìàòè÷åñêèå Äæèëåêñ, Äæàìáî, 70/50Í-50 ............................................. 6930,36 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Ñòàíöèè íàñîñíûå àâòîìàòè÷åñêèå Äæèëåêñ, Äæàìáî, 70/50Ï-24 ............................................. 5220,61 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Ñòàíöèè íàñîñíûå êàíàëèçàöèîííûå êîìïëåêòíûå Grundfos .................................................................................................. Ñåðâèñ-öåíòð Grundfos ............ 279-97-45, info@nasosufa.ru Tðîñû, íåðæàâåéêà (3 ìì, 4 ìì) ............................................................................................................... íèçêèå ........................... Ñàëîí Ãèäðîìîíòàæ ........... 248-10-20, 8-919-145-29-73 Øêàôû óïðàâëåíèÿ íàñîñàìè Grundfos ....................................................................................................................................... Ñåðâèñ-öåíòð Grundfos ............ 279-97-45, info@nasosufa.ru

Îòîïèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå Áàêè äëÿ íàãðåâà âîäû ............................................................................................................................ îïò/ðîçí Áàêè ðàñøèðèòåëüíûå 8, 12, 24, 35, 50, 80, 100 ë ....................................................................................... îïò Áàêè ðàñøèðèòåëüíûå Reflex 8-1000 L ................................................................................................. îïò/ðîçí Áàêè ðàñøèðèòåëüíûå ê áîéëåðàì Protherm, Baxi, Drazice. Îïò .......................................................... íèçêèå Áàêè ðàñøèðèòåëüíûå ............................................................................................................................... îïò/ðîç Áàòàðåè îòîïèòåëüíûå ÷óãóííûå, àëþìèíèåâûå ................................................................................. îò 150 ð

................................................ ÝêîTàéì ............. (347) 272-71-45, 272-63-71 ................................ Ñåìåí÷óê È.Â. ÈÏ ....................... 293-40-65, 293-40-66 ................................................ ÝêîTàéì ............. (347) 272-71-45, 272-63-71 ............................ GiGas, www.gigas.su ....................... 246-07-46, 290-86-41 ........................ TÌ-Óôà, www.sktm.net ....................... 293-44-11, 246-39-99 ............................ Õàáèáóëëèí È.Ç. ÈÏ ........... 294-70-70, 8-919-600-00-86

Áîéëåðû êîñâåííîãî íàãðåâà Lapesa, Drazice, TOP Tank ................................................................. îïò/ðîçí ........................... Ñàëîí Ãèäðîìîíòàæ ........... 248-10-20, 8-919-145-29-73 Áîéëåðû ýëåêòðè÷åñêîãî, ãàçîâîãî, êîñâåííîãî íàãðåâà ................................................................. îïò/ðîçí ................................................ ÝêîTàéì ............. (347) 272-71-45, 272-63-71 Âîäîíàãðåâàòåëè Ariston, Thermex .................................................................................................................. îïò ................................ Ñåìåí÷óê È.Â. ÈÏ ....................... 293-40-65, 293-40-66 Âîäîíàãðåâàòåëè Ariston, Tåðìåêñ, ÀTT ................................................................................................................................................ Ìèð Êëèìàòà ÎÎÎ ....................... 251-53-31, 251-63-35 Âîäîíàãðåâàòåëè Electrolux ...................................................................................................... øò ........... íèçêèå .................................... Ðóñêëèìàò ÎÎÎ .................................. (347) 275-60-00 Âîäîíàãðåâàòåëè Timberk ( FE1 30ë, âåðò. ïëîñê.) SWH FE1 30V .................................................. 5319,60 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Âîäîíàãðåâàòåëè Timberk ( FE1 80ë, âåðò. ïëîñê.) SWH FE1 80V .................................................. 7774,80 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44

Âîäîíàãðåâàòåëè Timberk ( RE1 SLIM 80ë, âåðò.öèë.) SWH RE1 80V SL ....................................... 5217,30 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Âîäîíàãðåâàòåëè Timberk (íåðæ. RS1 80ë, âåðò. öèë.) SWH RS1 80V .......................................... 5360,52 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Âîäîíàãðåâàòåëè íàêîïèòåëüíûå Oasis ................................................................................................................................................ Tåïëîñåðâèñ ÎÎÎ ........... 257-78-71, 8-904-736-78-71 Âîäîíàãðåâàòåëè íàêîïèòåëüíûå, ïðîòî÷íûå (ýëåêòðè÷åñêèå, ãàçîâûå) ........................ øò ...... îò 1280 ð ....................................... ÓñïåõÑåðâèñ ....................... 284-79-98, 235-83-92 Âîäîíàãðåâàòåëè ïðîòî÷íûå ãàçîâûå Oasis ......................................................................................................................................... Tåïëîñåðâèñ ÎÎÎ ........... 257-78-71, 8-904-736-78-71 Âîäîíàãðåâàòåëè ïðîòî÷íûå,íàêîïèòåëüí,íàëèâíûå Garantem,Etalon,Timberk ......................................................................... www.ATOMelectric.ru ....... 223-5700, 223-9611, 246-3535


Îòîïèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå 70

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Âîäîíàãðåâàòåëè ýëåêòðè÷åñêèå Tåðìåêñ, Electrolux ..................................................................................................................... Ñàëîí Ãèäðîìîíòàæ ........... 248-10-20, 8-919-145-29-73 Âîäîíàãðåâàòåëè ....................................................................................................................................... îïò/ðîç ........................ TÌ-Óôà, www.sktm.net ....................... 293-44-11, 246-39-99 Äîáàâêè äëÿ òåïëûõ ïîëîâ öåìåíòíûå (ïëàñòèôèêàòîð) .................................................................. îïò/ðîçí ................................................ ÝêîTàéì ............. (347) 272-71-45, 272-63-71 Æèäêîñòü íèçêîçàìåðçàþùàÿ (-65°Ñ) äëÿ ñèñòåì îòîïëåíèÿ .......................................................... îïò/ðîçí ........ Ñàíîïò ÎÎÎ,www.sanopt-ufa.ru ....................... 292-55-01, 253-22-21 Æèäêîñòü íèçêîçàìåðçàþùàÿ Àíòèôðèç íà îñíîâå ïðîïèëåíãëþêîëÿ (-30°Ñ) ........................................................................... Ñàëîí Ãèäðîìîíòàæ ........... 248-10-20, 8-919-145-29-73 Æèäêîñòü íèçêîçàìåðçàþùàÿ Àíòèôðèç íà îñíîâå ýòèëåíãëþêîëÿ (-65°Ñ) ................................................................................ Ñàëîí Ãèäðîìîíòàæ ........... 248-10-20, 8-919-145-29-73 Æèäêîñòü íèçêîçàìåðçàþùàÿ ÕÍT-40 ................................................................................................... îïò/ðîçí ................................................ ÝêîTàéì ............. (347) 272-71-45, 272-63-71 Çàâåñû òåïëîâûå (ýëåêòðè÷åñêèå, âîäÿíûå). Ïðîôåñ. ïîäáîð, ìîíòàæ ......................... øò ...... îò 3140 ð ....................................... ÓñïåõÑåðâèñ ....................... 284-79-98, 235-83-92 Çàâåñû òåïëîâûå T3-4,5 4,5 êÂò, 220 ............................................................................................. 5152,47 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Çàâåñû òåïëîâûå T3-6 6(3+3)êÂò, 380 ............................................................................................ 6458,73 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Çàâåñû òåïëîâûå ......................................................................................................................................... íèçêèå ........................... www.ATOMelectric.ru ............................................. 246-3535 Êàëîðèôåðû .................................................................................................................................................................................. Ïðîô TÝÍ, www.proften.ru ............... 294-01-41, +79173675280 Êîâðèêè ïîäîãðåâàåìûå Teplofol-carpet ...................................................................................................................................................... ÑÑT-Óôà ÎÎÎ ............. (347) 241-63-78, 241-73-84

Êîëëåêòîðû äëÿ îòîïëåíèÿ è òåïëîãî ïîëà Ãåðìàíèÿ, îïòîâûå öåíû ....................................................................................... Ãàëåðåÿ Tåïëà ÎÎÎ ........... 248-77-88, 8-927-940-55-88 Êîëëåêòîðû íà òåïëûå ïîëû Oventrop, Hansa ..................................................................................... îïò/ðîçí ................................................ ÝêîTàéì ............. (347) 272-71-45, 272-63-71 Êîëîíêè ãàçîâûå Electrolux, Junkers ........................................................................................................... íèçêèå ............................ GiGas, www.gigas.su ....................... 246-07-46, 290-86-41 Êîëîíêè ãàçîâûå Electrolux ........................................................................................................ øò ........... íèçêèå .................................... Ðóñêëèìàò ÎÎÎ .................................. (347) 275-60-00 Êîìïëåêòóþùèå äëÿ êîòëîâ. Îáñëóæèâàíèå. Ðåìîíò ........................................................................... îïò/ðîç ........................ TÌ-Óôà, www.sktm.net ....................... 293-44-11, 246-39-99 Êîíâåêòîðû ãàçîâûå äëÿ ýêîíîìè÷íîãî îòîïëåíèÿ çàãîðîäíûõ äîìîâ ........................... øò ........... íèçêèå ....................................... ÓñïåõÑåðâèñ ....................... 284-79-98, 235-83-92 Êîíâåêòîðû íàïîëüíûå (òåïëîâûå äîðîæêè) Minib, Varmann ........................................................... îïò/ðîçí ................................................ ÝêîTàéì ............. (347) 272-71-45, 272-63-71 Êîíâåêòîðû ñòàëüíûå À-Tåðì, íàñòåííûå + íàïîëüíûå ............................................................................ îïò ........................................ Ñàíòåõñòðîé ........... 292-97-52, 8-917-41-09-310 Êîíâåêòîðû ñòàëüíûå îòîïèòåëüíûå Êîìôîðò, Óíèâåðñàë ........................................................................ îïò ........................................ Ñàíòåõñòðîé ........... 292-97-52, 8-917-41-09-310 Êîíâåêòîðû ýëåêòðè÷åñêèå Ensto ........................................................................................................... îïò/ðîçí ................................................ ÝêîTàéì ............. (347) 272-71-45, 272-63-71 Êîíâåêòîðû ýëåêòðè÷åñêèå Thermor ïî îïòîâûì öåíàì ................................................................................................................ Ãàëåðåÿ Tåïëà ÎÎÎ ........... 248-77-88, 8-927-940-55-88 Êîíâåêòîðû ýëåêòðè÷åñêèå ÝÂÓÁ ............................................................................................................................................. Ïðîô TÝÍ, www.proften.ru ............... 294-01-41, +79173675280 Êîíâåêòîðû ýëåêòðè÷åñêèå: ìàñëÿíûå, ÏÝTû, íàïîëüíûå, íàñòåííûå ...................................................................................... www.ATOMelectric.ru ....... 223-5700, 223-9611, 246-3535

Êîíâåêòîðû ........................................................................................................................................................................................................ ÑÑT-Óôà ÎÎÎ ............. (347) 241-63-78, 241-73-84 Êîòëû ãàçîâûå Baxi, Protherm, Navien Ace â àññîðò. Îïò ..................................................................... íèçêèå ............................ GiGas, www.gigas.su ....................... 246-07-46, 290-86-41 Êîòëû ãàçîâûå Baxi ................................................................................................................................... îïò/ðîçí ........................... Ñàëîí Ãèäðîìîíòàæ ........... 248-10-20, 8-919-145-29-73 Êîòëû ãàçîâûå Electrolux, Hermann ......................................................................................... øò ........... íèçêèå .................................... Ðóñêëèìàò ÎÎÎ .................................. (347) 275-60-00 Êîòëû ãàçîâûå Navien Coaxial ÀÑÅ-13Ê áåë,íàñòåí.,130êâ.ì,2-õ êîíò,ç/ê ....................................... 16905 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Êîòëû ãàçîâûå Navien Coaxial ÀÑÅ-20Ê áåë,íàñòåí.,200êâ.ì,2-õ êîíò,ç/ê ................................. 17307,50 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Êîòëû ãàçîâûå Navien Coaxial ÀÑÅ-24Ê áåë,íàñòåí.,240êâ.ì,2-õ êîíò,ç/ê ................................. 17399,50 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Êîòëû ãàçîâûå Navien CoaxialÀÑÅ-16Ê áåë, íàñòåí.,160êâ.ì,2-õ êîíò,ç/ê ....................................... 17020 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Êîòëû ãàçîâûå Navien ÀÑÅ-16Ê áåëûå, íàñòåííûå, 160 êâ.ì,2-õ êîíò.,ç/ê ..................................... 16445 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Êîòëû ãàçîâûå Navien ÀÑÅ-20Ê áåëûå, íàñòåííûå, 200 êâ.ì,2-õ êîíò.,ç/ê ............................... 17307,50 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44

Êîòëû ãàçîâûå Viessmann Vitopend 100 ................................................................................................ îïò/ðîçí Êîòëû ãàçîâûå ÀÎà11,6, (äî 120 êâ.ì) ............................................................................................ 7417,50 ð Êîòëû ãàçîâûå ÀÎà17,4 ÐíÄ, (äî 160 êâ.ì) .......................................................................................... 7320 ð Êîòëû ãàçîâûå ÊÑÃ-10 Ìèìàêñ (íàïîëüíûé, 100 êâ.ì, ÊÏÄ 87-90) .............................................. 6612,50 ð Êîòëû ãàçîâûå ÊÑÃ-10 Î÷àã (ñï) (àâò. ÑÀÁÊ, ïüåçî, äî 100 êâ.ì) ................................................. 8797,50 ð Êîòëû ãàçîâûå ÊÑÃ-10 ÓÑ Äàíêî íàñòåí, àâò.Eurosit, 100 êâ.ì, ÊÏÄ 91% ....................................... 13455 ð Êîòëû ãàçîâûå ÊÑÃ-10Ñ Äàíêî íàïîë., àâò.Eurosit, 90 êâ.ì, ÊÏÄ 91% ............................................. 12305 ð Êîòëû ãàçîâûå ÊÑÃ-12 Ñ Äàíêî íàïîë, àâò.Eurosit, 110 êâ.ì, ÊÏÄ 92% ..................................... 13282,50 ð Êîòëû ãàçîâûå ÊÑÃ-12,5 Ìèìàêñ, íàïîëüíûé, 120 êâ.ì, ÊÏÄ 87-90 ............................................ 7118,50 ð Êîòëû ãàçîâûå ÊÑÃ-12,5 ÓÑ Äàíêî íàñòåí, àâò.Eurosit, 120 êâ.ì,ÊÏÄ 91% ............................... 14547,50 ð

........................... Ñàëîí Ãèäðîìîíòàæ ........... 248-10-20, 8-919-145-29-73 ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44


¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Êîòëû ãàçîâûå ÊÑÃ-15 Ñ Äàíêî íàïîë, àâò.Eurosit, 140 êâ.ì, ÊÏÄ 92% ........................................... 14720 ð Êîòëû ãàçîâûå ÊÑÃ-25 Ìèìàêñ, íàïîëüíûé, 250 êâ.ì, ÊÏÄ 87-90 .................................................... 10020 ð Êîòëû ãàçîâûå ÊÑÃ-7 Ìèìàêñ ñ àâòîìàòèêîé EuroSit íàïîëüíûå ....................................................... 8441 ð Êîòëû ãàçîâûå ÊÑÃ-7 Ìèìàêñ, íàïîëüíûé, 70 êâ.ì, ÊÏÄ 87-90 .................................................... 6267,50 ð Êîòëû ãàçîâûå ÊÑÃ-7 Î÷àã (ñï) (àâò.ÑÀÁÊ, ïüåçî, äî 70 êâ.ì) ....................................................... 7555,50 ð Êîòëû ãàçîâûå ÊÑÃ-7 ÓÑ Äàíêî íàñòåí, àâò.Eurosit, 70 êâ.ì, ÊÏÄ 92% ........................................... 12765 ð Êîòëû ãàçîâûå ÊÑÃ-8 Ñ Äàíêî íàïîë, àâò.Eurosit, 70 êâ.ì, ÊÏÄ 91,5% ...................................... 11672,50 ð Êîòëû ãàçîâûå ÊÑÃâ-7 ÓÂÑ Äàíêî+äûìîõîä .................................................................................. 13972,50 ð Êîòëû ãàçîâûå ìîùí. 15 êÂò, îòîïëåíèå+ãîðÿ÷àÿ âîäà ............................................................... îò 18000 ð Êîòëû ãàçîâûå íàïîëüíûå Mora Top SA 20-60 ................................................................................. îò 24040 ð Êîòëû ãàçîâûå íàñòåííûå Daewoo, Hódrosta, Baxi ............................................................................. îïò/ðîçí Êîòëû ãàçîâûå íàñòåííûå Mora Top Meteor Plus ............................................................................. îò 17320 ð Êîòëû ãàçîâûå íàñòåííûå Mora Top Meteor ..................................................................................... îò 16650 ð Êîòëû ãàçîâûå íàñòåííûå Mora Top Sirius ........................................................................................ îò 21080 ð Êîòëû ãàçîâûå íàñòåííûå Mora Top Titan ........................................................................................ îò 14000 ð Êîòëû ãàçîâûå Îàçèñ íàñòåííûå, 18êÂò ................................................................................................ 12540 ð

Îòîïèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå 71 ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 ........................... Ãàëåðåÿ Tåïëà ÎÎÎ ........... 248-77-88, 8-927-940-55-88 ............................................. Ôîðñ ÎÎÎ ....... (347)2-466-433, 8-9174101880 ........ Ñàíîïò ÎÎÎ,www.sanopt-ufa.ru ....................... 292-55-01, 253-22-21 ............................................. Ôîðñ ÎÎÎ ....... (347)2-466-433, 8-9174101880 ............................................. Ôîðñ ÎÎÎ ....... (347)2-466-433, 8-9174101880 ............................................. Ôîðñ ÎÎÎ ....... (347)2-466-433, 8-9174101880 ............................................. Ôîðñ ÎÎÎ ....... (347)2-466-433, 8-9174101880 ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44

Êîòëû ãàçîâûå Îàçèñ íàñòåííûå, 20êÂò .......................................................................................... 14797,20 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Êîòëû ãàçîâûå Îàçèñ íàñòåííûå, 24êÂò .......................................................................................... 16549,41 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Êîòëû ãàçîâûå îòîïèòåëüíûå Protherm, Baxi (íàïîëüíûå, íàñòåííûå) ............................................................................................ Tåïëîñåðâèñ ÎÎÎ ........... 257-78-71, 8-904-736-78-71 Êîòëû ãàçîâûå îòîïèòåëüíûå Þíêåð .................................................................................................... îïò/ðîçí ............................... Tåïëîñåðâèñ ÎÎÎ ........... 257-78-71, 8-904-736-78-71 Êîòëû íàïîëüíûå Protherm, Baxi, îïò/ðîçíèöà ................................................................................. îò 20000 ð ................................................ ÝêîTàéì ............. (347) 272-71-45, 272-63-71 Êîòëû íàïîëüíûå Viessmann ................................................................................................................... îïò/ðîçí ................................................ ÝêîTàéì ............. (347) 272-71-45, 272-63-71 Êîòëû íàïîëüíûå, íàñòåííûå .................................................................................................................. îïò/ðîç ........................ TÌ-Óôà, www.sktm.net ....................... 293-44-11, 246-39-99 Êîòëû íàñòåííûå Baxi, Proterm .............................................................................................................. îïò/ðîçí ................................................ ÝêîTàéì ............. (347) 272-71-45, 272-63-71 Êîòëû íàñòåííûå Navien 13-35 êÂò, îïò/ðîçíèöà ........................................................................... îò 18500 ð ................................................ ÝêîTàéì ............. (347) 272-71-45, 272-63-71 Êîòëû íàñòåííûå Protherm, Baxi, îïò/ðîçíèöà ................................................................................. îò 19000 ð ................................................ ÝêîTàéì ............. (347) 272-71-45, 272-63-71 Êîòëû íàñòåííûå Viessmann ................................................................................................................... îïò/ðîçí ................................................ ÝêîTàéì ............. (347) 272-71-45, 272-63-71 Êîòëû îòîïèòåëüíûå Vaillant ................................................................................................................... îïò/ðîçí ................................................ ÝêîTàéì ............. (347) 272-71-45, 272-63-71 Êîòëû îòîïèòåëüíûå äðîâÿíûå ðàçíîé ìîùíîñòè .......................................................................... îò 19000 ð ........................... Ãàëåðåÿ Tåïëà ÎÎÎ ........... 248-77-88, 8-927-940-55-88 Êîòëû îòîïèòåëüíûå êîíâåêöèîííûå äëèòåëüíîãî ãîðåíèÿ .............................................................................................................. Tåïëîñåðâèñ ÎÎÎ ........... 257-78-71, 8-904-736-78-71 Êîòëû îòîïèòåëüíûå íà äðîâàõ. www.termosfera.su ...................................................................................................................................... Tåðìîñôåðà ........... 275-09-32, 8-927-23-92-615

Êîòëû ïåëëåòíûå Faci, DCM ................................................................................................................... îïò/ðîçí ................................................ ÝêîTàéì ............. (347) 272-71-45, 272-63-71 Êîòëû òâåðäîòîïëèâíûå Tåïëîäàð (ãàç+äðîâà+ýëåêòðè÷åñòâî) .................................................... îïò/ðîçí ................................................ ÝêîTàéì ............. (347) 272-71-45, 272-63-71 Êîòëû ÷óãóííûå Baxi, Proterm .................................................................................................................. îïò/ðîçí ................................................ ÝêîTàéì ............. (347) 272-71-45, 272-63-71 Êîòëû ýëåêòðè÷åñêèå (áåç ÏÓ, ñ ÏÓ, ìîíîáëîêè), çàï÷àñòè ê íèì ....................................................... íèçêèå ........................... www.ATOMelectric.ru ............................................. 246-3535 Êîòëû ýëåêòðè÷åñêèå Protherm, ÓÌT (ã. Ìèàññ) ................................................................................. îò 4000 ð ............................... Tåïëîñåðâèñ ÎÎÎ ........... 257-78-71, 8-904-736-78-71 Êîòëû ýëåêòðè÷åñêèå âîäÿíûå äëÿ îòîïëåíèÿ ÝÂÏ-18êÂò 380V (Ýëâèí) .................................... 7837,56 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Êîòëû ýëåêòðè÷åñêèå è ãàçîâûå îò 1,6 êÂò (Ðîññèÿ, Ãåðìàíèÿ) ...................................... øò ...... îò 2990 ð ....................................... ÓñïåõÑåðâèñ ....................... 284-79-98, 235-83-92 Êîòëû ýëåêòðè÷åñêèå íàñòåííûå Mora Top EK 08-24 ...................................................................... îò 19836 ð ............................................. Ôîðñ ÎÎÎ ....... (347)2-466-433, 8-9174101880 Êîòëû ýëåêòðè÷åñêèå îòîïèòåëüíûå ...................................................................................................... îïò/ðîçí ........ Ñàíîïò ÎÎÎ,www.sanopt-ufa.ru ....................... 292-55-01, 253-22-21 Êîòëû ýëåêòðè÷åñêèå .................................................................................................................................................................. Ïðîô TÝÍ, www.proften.ru ............... 294-01-41, +79173675280 Ëåíòû äåìïôåðíûå äëÿ òåïëîãî ïîëà ................................................................................................. îïò/ðîçí ................................................ ÝêîTàéì ............. (347) 272-71-45, 272-63-71 Îáîãðåâàòåëè âçðûâîçàùèùåííûå ÎÂÝ-4 (220/380Â) ........................................................................................................ Ïðîô TÝÍ, www.proften.ru ............... 294-01-41, +79173675280 Îáîãðåâàòåëè çåðêàë äëÿ âàí.êîìíàò Teplofol-mirror (èñêëþ÷-èå çàïîò-å) ........................................................................................... ÑÑT-Óôà ÎÎÎ ............. (347) 241-63-78, 241-73-84 Îáîãðåâàòåëè èíôðàêðàñíûå íàïîëüíî-íàñòîëüíûå, íàñòåííûå, ïîòîëî÷íûå .............. øò ........ îò 650 ð ....................................... ÓñïåõÑåðâèñ ....................... 284-79-98, 235-83-92 Îáîãðåâàòåëè èíôðàêðàñíûå íàñòåííûå,ïîòîëî÷íûå,âñòðàèâàåìûå,íàïîëüíûå ........ øò ............................................................. Àëüáàòðîñ ÎÎÎ .......... 274-48-44, www.albatros02.ru Îáîãðåâàòåëè èíôðàêðàñíûå, áûòîâûå, îôèñíûå, òåððàñíûå .................................................................................................... www.ATOMelectric.ru ....... 223-5700, 223-9611, 246-3535

Îáîãðåâàòåëè êîíâåêòîðíûå Atlantic, Timberk, Ýòàëîí ....................................................................................................................... Ìèð Êëèìàòà ÎÎÎ ....................... 251-53-31, 251-63-35 Îáîðóäîâàíèå îòîïèòåëüíîå áûñòðîãî ìîíòàæà Meibes .................................................................. îïò/ðîçí ................................................ ÝêîTàéì ............. (347) 272-71-45, 272-63-71 Îòîïëåíèå ýêîíîìè÷íîå (áåç ãàçà è äðîâ, òðóá è êîòëîâ) .............................................. êâ. ì ............................................................. Àëüáàòðîñ ÎÎÎ .......... 274-48-44, www.albatros02.ru Îòîïëåíèå ýêîíîìè÷íîå (áåç ãàçà è äðîâ) ........................................................... êâ. ì ............................................... Àëüáàòðîñ ÎÎÎ ......... 274-48-44, www.albatros02.ru Ïå÷è áàííûå è îòîïèòåëüíûå ..................................................................................................................... íèçêèå ................................... Äèáàåâ Ñ.Â. ÈÏ ...... 8-917-7726477, 8-917-4424681 Ïå÷è îòîïèòåëüíûå äðîâÿíûå. www.mirsaun-ufa.ru .................................................................................................................... Ìèð ñàóíû è áàíè, ì-í .......... 246-27-81, Ìåíäåëååâà, 225 Ïå÷è ÏÝT-4 ................................................................................................................................................................................... Ïðîô TÝÍ, www.proften.ru ............... 294-01-41, +79173675280 Ïå÷è-"áóðæóéêè" ........................................................................................................................................... íèçêèå ................................... Äèáàåâ Ñ.Â. ÈÏ ...... 8-917-7726477, 8-917-4424681 Ïîëèýòèëåí ñøèòûé Thermotech ........................................................................................................... îïò/ðîçí ........................... Ñàëîí Ãèäðîìîíòàæ ........... 248-10-20, 8-919-145-29-73 Ïîëèýòèëåí ñøèòûé Weser íà òåïëûå ïîëû ........................................................................................ îïò/ðîçí ................................................ ÝêîTàéì ............. (347) 272-71-45, 272-63-71 Ïîëû òåïëûå (ýëåêòðè÷åñêèå) ïîä ëàìèíàò, êîâðîëèí Teplofol ............................................................................................................... ÑÑT-Óôà ÎÎÎ ............. (347) 241-63-78, 241-73-84 Ïîëû òåïëûå (ýëåêòðè÷åñêèå) Tåïëîëþêñ, Íàö. êîìôîðò, ÃðèíÁîêñ, Iwarm .......................................................................................... ÑÑT-Óôà ÎÎÎ ............. (347) 241-63-78, 241-73-84 Ïîëû òåïëûå Nexans, Galeo, Tåïëîëþêñ, êîìïëåêòóþùèå ê íèì .................................................................................................. www.ATOMelectric.ru ....... 223-5700, 223-9611, 246-3535 Ïîëû òåïëûå âîäÿíûå ............................................................................................................................. îïò/ðîçí ................................................ ÝêîTàéì ............. (347) 272-71-45, 272-63-71 Ïîëû òåïëûå êàáåëüíûå ....................................................................................................................................................................................... À-ÝËÅÊTÐÎ ........... 292-26-30, 8-901-442-69-82 Ïîëû òåïëûå ïëåíî÷íûå, êàáåëüíûå, ìàòû ïî îïòîâûì öåíàì ................................................................................................... Ãàëåðåÿ Tåïëà ÎÎÎ ........... 248-77-88, 8-927-940-55-88


Îòîïèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå 72

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Ïîëû òåïëûå ïëåíî÷íûå. Ìîíòàæ ...................................................................................................................................................................... À-ÝËÅÊTÐÎ ........... 292-26-30, 8-901-442-69-82 Ïîëû òåïëûå ïîä ëàìèíàò/ïëèòêó Aladdin/Devi (Äàíèÿ),Energó(Àíãë.)è äð ............................................................. Tåïëîìàêñ,öåíòð òåïëûõ ïîëîâ ............. 295-96-97, 8-927-927-9004 Ïîëû òåïëûå ïîä ëþáûå ïîêðûòèÿ ..................................................................................... êâ. ì ............................................................. Àëüáàòðîñ ÎÎÎ .......... 274-48-44, www.albatros02.ru Ïîëû òåïëûå ïîä ïëèòêó, ñòÿæêó, áåç ñòÿæêè (Ðîññèÿ, Êîðåÿ, Èñïàíèÿ) ........................ øò ........... íèçêèå ....................................... ÓñïåõÑåðâèñ ....................... 284-79-98, 235-83-92 Ïóøêè ãàçîâûå, ýëåêòðè÷åñêèå, äèçåëüíûå ............................................................................................................................................ Ìàãàçèí Tåõíàðü ......... 282-06-79, www.technarpro.ru Ïóøêè òåïëîâûå (ýëåêòðè÷åñêèå, ãàçîâûå, äèçåëüíûå) ...................................................... øò ...... îò 1670 ð ....................................... ÓñïåõÑåðâèñ ....................... 284-79-98, 235-83-92 Ïóøêè òåïëîâûå ãàçîâûå ENGÓ GH-50, 50êÂò, 1500 êóá.ì â ÷àñ ........................................................ 6027 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Ïóøêè òåïëîâûå ÊÝÂÏ, ÑÔÎ ..................................................................................................................................................... Ïðîô TÝÍ, www.proften.ru ............... 294-01-41, +79173675280 Ïóøêè òåïëîâûå ÝÊ-12Ï 12êÂò, 380 ................................................................................................ 5168,40 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Ïóøêè òåïëîâûå ÝÊ-24Ï 24êÂò, 380 ...................................................................................................... 7080 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Ïóøêè òåïëîâûå ÝÊ-36Ï 36êÂò(18+18), 380 ....................................................................................... 10620 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Ïóøêè òåïëîâûå ÝÊ-9Ï 9êÂò, 380 ..................................................................................................... 5236,25 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Ïóøêè òåïëîâûå, 220Â/380Â, 2-15 êÂò, TÝÍû ê íèì ...................................................................................................................... www.ATOMelectric.ru ....... 223-5700, 223-9611, 246-3535 Ðàäèàòîðû Buderus K-Profil ...................................................................................................................... îïò/ðîçí ........................... Ñàëîí Ãèäðîìîíòàæ ........... 248-10-20, 8-919-145-29-73 Ðàäèàòîðû àëþìèíèåâûå Elsotherm (Êèòàé) ........................................................................................ îïò/ðîçí ........................... Ñàëîí Ãèäðîìîíòàæ ........... 248-10-20, 8-919-145-29-73 Ðàäèàòîðû àëþìèíèåâûå Elsotherm ....................................................................................................... îò 257 ð ............................................. Ôîðñ ÎÎÎ ....... (347)2-466-433, 8-9174101880 Ðàäèàòîðû àëþìèíèåâûå Global (Èòàëèÿ) ............................................................................................ îïò/ðîçí ........................... Ñàëîí Ãèäðîìîíòàæ ........... 248-10-20, 8-919-145-29-73 Ðàäèàòîðû àëþìèíèåâûå Global (Èòàëèÿ) ............................................................................................ îïò/ðîçí ................................................ ÝêîTàéì ............. (347) 272-71-45, 272-63-71 Ðàäèàòîðû àëþìèíèåâûå Nova Florida ExtraTherm (Èòàëèÿ). Îïò ........................................................ íèçêèå ............................ GiGas, www.gigas.su ....................... 246-07-46, 290-86-41 Ðàäèàòîðû àëþìèíèåâûå Roóal Thermo (Èòàëèÿ) ............................................................. ñåêö. ........ îò 280 ð .................................... Ðóñêëèìàò ÎÎÎ .................................. (347) 275-60-00 Ðàäèàòîðû àëþìèíèåâûå è áèìåòàëëè÷åñêèå Konner. Îïò .................................................................. íèçêèå ............................ GiGas, www.gigas.su ....................... 246-07-46, 290-86-41 Ðàäèàòîðû àëþìèíèåâûå è áèìåòàëëè÷åñêèå Varmega .................................................................... îïò/ðîçí ................................................ ÝêîTàéì ............. (347) 272-71-45, 272-63-71 Ðàäèàòîðû àëþìèíèåâûå Tåðìàë îò îôèöèàëüíîãî äèëåðà, www.òåðìàë.ðô ............. ñåêö ........ îò 199 ð ..................................... Ñàéôóëëèí ÈÏ ........... 298-57-57, 8-917-499-47-99 Ðàäèàòîðû àëþìèíèåâûå, áèìåòàëè÷åñêèå. Êîìïëåêòóþùèå ê íèì ................................................... íèçêèå ........................... www.ATOMelectric.ru ............................................. 246-3535 Ðàäèàòîðû àëþìèíèåâûå, áèìåòàëëè÷åñêèå H-500 ìì, H-350 ìì ................................................. îïò/ðîçí ........ Ñàíîïò ÎÎÎ,www.sanopt-ufa.ru ....................... 292-55-01, 253-22-21 Ðàäèàòîðû àëþìèíèåâûå, ñòàëüíûå ...................................................................................................................................................... Tåïëîñåðâèñ ÎÎÎ ........... 257-78-71, 8-904-736-78-71 Ðàäèàòîðû àëþìèíèåâûå, ÷óãóííûå, áèìåòàëëè÷åñêèå Ðèôàð, Tenrad .................................................... îïò ................................ Ñåìåí÷óê È.Â. ÈÏ ....................... 293-40-65, 293-40-66 Ðàäèàòîðû àëþìèíèåâûå, ÷óãóííûå ........................................................................................................................................................ ÏÐÎÊÎÍÑÈÌ ÇÀÎ .............. (347)246-17-96, 246-17-93 Ðàäèàòîðû àëþìèíèåâûå ....................................................................................................... ñåêö ........ îò 270 ð ............................................................................ 8-901-441-31-82, 298-21-49 Ðàäèàòîðû àëþìèíèåâûå ....................................................................................................... ñåêö ........ îò 300 ð ....... Tåïëîìàðêåò ÎÎÎ, www.tm02.ru ...... 229-03-04/05/06, 89177424498 Ðàäèàòîðû áèìåòàëëè÷åñêèå Elsotherm (Êèòàé) .................................................................................. îïò/ðîçí ........................... Ñàëîí Ãèäðîìîíòàæ ........... 248-10-20, 8-919-145-29-73 Ðàäèàòîðû áèìåòàëëè÷åñêèå Elsotherm ................................................................................................. îò 282 ð ............................................. Ôîðñ ÎÎÎ ....... (347)2-466-433, 8-9174101880


Îòîïèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå 73

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Ðàäèàòîðû áèìåòàëëè÷åñêèå Global (Èòàëèÿ) ...................................................................................... îïò/ðîçí ................................................ ÝêîTàéì ............. (347) 272-71-45, 272-63-71 Ðàäèàòîðû áèìåòàëëè÷åñêèå Rifar (Èòàëèÿ - Ðîññèÿ) ....................................................................... îïò/ðîçí ........................... Ñàëîí Ãèäðîìîíòàæ ........... 248-10-20, 8-919-145-29-73 Ðàäèàòîðû áèìåòàëëè÷åñêèå Roóal Thermo (Èòàëèÿ) ....................................................... ñåêö. ........ îò 399 ð .................................... Ðóñêëèìàò ÎÎÎ .................................. (347) 275-60-00 Ðàäèàòîðû áèìåòàëëè÷åñêèå è àëþìèíèåâûå, www.òåðìàë.ðô ..................................... ñåêö ........ îò 199 ð ..................................... Ñàéôóëëèí ÈÏ ........... 298-57-57, 8-917-499-47-99 Ðàäèàòîðû ìàñëÿíûå ÐÌÏÁ ....................................................................................................................................................... Ïðîô TÝÍ, www.proften.ru ............... 294-01-41, +79173675280 Ðàäèàòîðû îòîïëåíèÿ àëþìèíèåâûå ................................................................................... ñåêö ........ îò 240 ð ........................... Ãàëåðåÿ Tåïëà ÎÎÎ ........... 248-77-88, 8-927-940-55-88 Ðàäèàòîðû îòîïëåíèÿ áèìåòàëëè÷åñêèå ............................................................................. ñåêö ........ îò 295 ð ........................... Ãàëåðåÿ Tåïëà ÎÎÎ ........... 248-77-88, 8-927-940-55-88 Ðàäèàòîðû îòîïëåíèÿ ÷óãóííûå ÌÑ 140-300 ...................................................................... ñåêö ........ îò 200 ð ................................. Ìåãà-Tðàíñ ÎÎÎ ............................................ 266-15-12 Ðàäèàòîðû îòîïëåíèÿ ÷óãóííûå ÌÑ 140-500 ...................................................................... ñåêö ........ îò 250 ð ................................. Ìåãà-Tðàíñ ÎÎÎ ............................................ 266-15-12 Ðàäèàòîðû ñòàëüíûå Vogel&Noot, Àâñòðèÿ .......................................................................................... îïò/ðîçí ................................................ ÝêîTàéì ............. (347) 272-71-45, 272-63-71 Ðàäèàòîðû ñòàëüíûå òðóá÷àòûå Arbonia ............................................................................................... îïò/ðîçí ................................................ ÝêîTàéì ............. (347) 272-71-45, 272-63-71 Ðàäèàòîðû ýëåêòðè÷åñêèå ìàñëÿíûå, àëþìèíèåâûå (ïðîãðàììèðóåìûå) ........................................................................................... ÑÑT-Óôà ÎÎÎ ............. (347) 241-63-78, 241-73-84 Ðàäèàòîðû .................................................................................................................................................... îïò/ðîç ........................ TÌ-Óôà, www.sktm.net ....................... 293-44-11, 246-39-99 Ñèñòåìû àíòèîáëåäåíåíèÿ êðîâëè Tåïëîñêàò ........................................................................................................................................... ÑÑT-Óôà ÎÎÎ ............. (347) 241-63-78, 241-73-84 Ñèñòåìû îáîãðåâà òðóáîïðîâîäîâ Tåïëîìàã ............................................................................................................................................. ÑÑT-Óôà ÎÎÎ ............. (347) 241-63-78, 241-73-84 Tåïëîâåíòèëÿòîðû 1-42 êÂò 220/380  ................................................................................................... íèçêèå ........................... www.ATOMelectric.ru ............................................. 246-3535 Tåðìîñòàòû äëÿ òåïëîãî ïîëà ............................................................................................................................................................................ À-ÝËÅÊTÐÎ ........... 292-26-30, 8-901-442-69-82 Tðóáû ãàçîïðîâîäíûå ïîëèýòèëåíîâûå è îáîðóä.,www.gidrogazplast.pul.ru ........................................ çàâîä ..................................... Ãèäðîãàçïëàñò ....... 275-2477, 257-8408, 257-8368 Tðóáû ìåòàëëîïîëèìåðíûå Barbi (Èñïàíèÿ) ........................................................................... ì ........ äîãîâîð .................................... Ðóñêëèìàò ÎÎÎ .................................. (347) 275-60-00 Tðóáû ìåòàëëîïîëèìåðíûå Teleflex (Ãåðìàíèÿ) ..................................................................... ì ........ äîãîâîð .................................... Ðóñêëèìàò ÎÎÎ .................................. (347) 275-60-00 Tðóáû ïîëèïðîïèëåíîâûå äëÿ îòîïëåíèÿ (×åõèÿ) ............................................................................. îïò/ðîçí ................................................ ÝêîTàéì ............. (347) 272-71-45, 272-63-71 TÝÍû (âîäà, âîçäóõ, ìàñëî) íåðæàâåþùèå. Èçãîòîâëåíèå ïîä çàêàç ............................................................................... Ïðîô TÝÍ, www.proften.ru ............... 294-01-41, +79173675280 TÝÍû (ÑÝÂ) ................................................................................................................................................................................... Ïðîô TÝÍ, www.proften.ru ............... 294-01-41, +79173675280 Ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëè äëÿ ñèñòåì îòîïëåíèÿ(ÝÂÍ,ÝÂÏ,ÝÂÏÌ),ïóëüòû ê íèì ................................................................... www.ATOMelectric.ru ....... 223-5700, 223-9611, 246-3535 Ýëåêòðîêàìåíêè ........................................................................................................................................................................... Ïðîô TÝÍ, www.proften.ru ............... 294-01-41, +79173675280

Ñâàðî÷íîå îáîðóäîâàíèå Àãðåãàòû ñâàðî÷íûå ÀÄÄ-4004, ÀÄÄ-2õ2502 ............................................................................................ çàâîä ............................ ÁàøÏðîìÑíàá ÎÎÎ ............. (347) 257-41-61, 298-09-59 Àïïàðàòû ñâàðî÷íûå - èíâåðòîðû Neon, ÈTÑ. Êîíñóëüòàöèÿ .............................................................. íèçêèå .................................... ÑòðîéÊîìïëåêò ....... 293-4416, 223-8714, 282-0619 Àïïàðàòû ñâàðî÷íûå - èíâåðòîðû Rehm, Hugong. Êîíñóëüòàöèÿ ....................................................... íèçêèå .................................... ÑòðîéÊîìïëåêò ....... 293-4416, 223-8714, 282-0619 Àïïàðàòû ñâàðî÷íûå -èíâåðòîðû(Flash,Neon,Brima,Ôåíèêñ),220/380.Êîíñ. .................................... íèçêèå ...................... ÌÎÍÎÏÎËÈß-Óôà ÎÎÎ ............. (347) 265-07-75, 292-70-76 Àïïàðàòû ñâàðî÷íûå Brima (ïîëóàâòîìàòû) ............................................................................................. äèëåð ...................... ÌÎÍÎÏÎËÈß-Óôà ÎÎÎ ............. (347) 265-07-75, 292-70-76 Àïïàðàòû ñâàðî÷íûå Brima ïðîôåññèîíàëüíûå, ïðîìûøëåííûå ...................................................... íèçêèå ...................... ÌÎÍÎÏÎËÈß-Óôà ÎÎÎ ............. (347) 265-07-75, 292-70-76 Àïïàðàòû ñâàðî÷íûå äëÿ ãàçîâîé ñâàðêè è ðåçêè, êîìïëåê-å.Êîíñóëüòàöèÿ ................................... íèçêèå ...................... ÌÎÍÎÏÎËÈß-Óôà ÎÎÎ ............. (347) 265-07-75, 292-70-76 Àïïàðàòû ñâàðî÷íûå äëÿ ïîëèýòèëåíîâûõ, ïîëèïðîïèëåíîâûõ òðóá .................................................................................................... ÑîþçÏîëèìåð ............. 293-46-04, (34783) 2-60-99 Àïïàðàòû ñâàðî÷íûå äëÿ ïîëóàâò.ñâàðêè (220/380) Öèêëîí,Ôåíèêñ. Êîíñóë .................................. íèçêèå ...................... ÌÎÍÎÏÎËÈß-Óôà ÎÎÎ ............. (347) 265-07-75, 292-70-76 Àïïàðàòû ñâàðî÷íûå äëÿ ÏÝ òðóá è ôèòèíãîâ, www.gidrogazplast.pul.ru ............................................. çàâîä ..................................... Ãèäðîãàçïëàñò ....... 275-2477, 257-8408, 257-8368 Àïïàðàòû ñâàðî÷íûå èíâåðòîðíûå Sturm AW-97117L äëÿ íåñòàá.íàïðÿæåíèÿ ......................... 5405,40 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Àïïàðàòû ñâàðî÷íûå èíâåðòîðíûå ÑÀÈ 160 Ðåñàíòà ..................................................................... 5087,59 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44

Àïïàðàòû ñâàðî÷íûå èíâåðòîðíûå ÑÀÈ 190 Ðåñàíòà ..................................................................... 6104,87 ð Àïïàðàòû ñâàðî÷íûå èíâåðòîðíûå ÑÀÈ 220 ÏÍ Ðåñàíòà ............................................................... 7529,53 ð Àïïàðàòû ñâàðî÷íûå èíâåðòîðíûå ÑÀÈ 220 Ðåñàíòà ..................................................................... 6511,86 ð Àïïàðàòû ñâàðî÷íûå èíâåðòîðíûå ÑÀÈ 250 Ðåñàíòà ..................................................................... 7936,51 ð Áàëëîíû àçîòíûå íîâûå è ïåðåàòòåñòîâàííûå ................................................................................. îò 2800 ð Áàëëîíû àðãîíîâûå íîâûå è ïåðåàòòåñòîâàííûå ............................................................................ îò 2800 ð Áàëëîíû àöåòèëåíîâûå íîâûå è ïåðåàòòåñòîâàííûå ...................................................................... îò 3000 ð Áàëëîíû ãåëèåâûå íîâûå è ïåðåàòòåñòîâàííûå .............................................................. 40 ë ...... îò 3000 ð Áàëëîíû êèñëîðîäíûå íîâûå è ïåðåàòòåñòîâàííûå ........................................................................ îò 2800 ð Áàëëîíû ìåòàíîâûå àâòîìîáèëüíûå íîâûå è ïåðåàòòåñòîâàííûå ............................... 50 ë ...... îò 2500 ð Áàëëîíû ïðîïàíîâûå íîâûå è ïåðåàòòåñòîâàííûå ......................................................... 50 ë ........ îò 700 ð Áàëëîíû óãëåêèñëîðîäíûå íîâûå è ïåðåàòòåñòîâàííûå ................................................ 40 ë ...... îò 2500 ð

............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 ................................. Ìåãà-Tðàíñ ÎÎÎ ............................................ 266-15-12 ................................. Ìåãà-Tðàíñ ÎÎÎ ............................................ 266-15-12 ................................. Ìåãà-Tðàíñ ÎÎÎ ............................................ 266-15-12 ................................. Ìåãà-Tðàíñ ÎÎÎ ............................................ 266-15-12 ................................. Ìåãà-Tðàíñ ÎÎÎ ............................................ 266-15-12 ................................. Ìåãà-Tðàíñ ÎÎÎ ............................................ 266-15-12 ................................. Ìåãà-Tðàíñ ÎÎÎ ............................................ 266-15-12 ................................. Ìåãà-Tðàíñ ÎÎÎ ............................................ 266-15-12

Èíâåðòîðû ñâàðî÷íûå ................................................................................................................................................................................ Ìàãàçèí Tåõíàðü ......... 282-06-79, www.technarpro.ru Êàðáèä êàëüöèÿ ................................................................................................................................................................................................ Õèìòðåéä ÎÎÎ .................................. (347) 260-90-92 Îáîðóäîâàíèå ãàçîñâàðî÷íîå è êîìïëåêòóþùèå .................................................................. øò ........ äîãîâîð ................. Áàøñòðîéäåòàëü ÓÏÊ ÇÀÎ .......... 267-77-33(66), 238-54-33(22) Îáîðóäîâàíèå ñâàðî÷íîå äëÿ òðóá ïîëèýòèë., www.gidrogazplast.pul.ru .............................................. çàâîä ..................................... Ãèäðîãàçïëàñò ....... 275-2477, 257-8408, 257-8368 Îáîðóäîâàíèå ñâàðî÷íîå ......................................................................................................... øò ............................................................ Èíñòðóìåíò ì-í ......... 2283313www.instrument-ufa.ru Ïðîâîëîêà ñâàðî÷íàÿ d1,2-4ìì ìîòêè(ÌÌÊ-Ìåòèç)ÃÎÑT2246-70,ÑÂ08Ã2Ñ,ÑÂ08À ........ ò .................................................... Ìåòèçíûé Äâîð ÇÀÎ ............................................ 229-59-27 Ïðîâîëîêà ñâàðî÷íàÿ ...................................................................................................................................................................................... ÑÇÑÌ-Óôà TÄ ........... 246-25-99, 8-917-360-60-10 Ðåçàêè ãàçîâûå, êîìïëåêòóþùèå.  íàëè÷èè â Óôå ............................................................................... íèçêèå .................................... ÑòðîéÊîìïëåêò ....... 293-4416, 223-8714, 282-0619 Ýëåêòðîäû (ÌÐÇ, Óîíè è äð.) ....................................................................................................................................................................... ÓðàëÏðîìÑòàëü ........... 295-94-35, 8-917-751-23-65 Ýëåêòðîäû OK, LB, MP, Óîíè ............................................................................................................... îò ïðîèçâ. .................................... ÑòðîéÊîìïëåêò ....... 293-4416, 223-8714, 282-0619 Ýëåêòðîäû ÀÍÎ-4, ÀÍÎ-6 (ïðîèçâîäñòâî ÑÇÑÌ) ........................................................................................................................................ ÑÇÑÌ-Óôà TÄ ........... 246-25-99, 8-917-360-60-10 Ýëåêòðîäû â àññîðòèìåíòå ........................................................................................................................ íèçêèå ........................................ Ñòðîéìàðêåò ..... 89876036397,óë.Ñ.Ïåðîâñêîé38 Ýëåêòðîäû âîëüôðàìîâûå ................................................................................................................... îò ïðîèçâ. .................................... ÑòðîéÊîìïëåêò ....... 293-4416, 223-8714, 282-0619 Ýëåêòðîäû äëÿ íàïëàâêè T -590 ä.4-5 ìì .............................................................................. êã ........ äîãîâîð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770


Ñâàðî÷íîå îáîðóäîâàíèå 74

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Ýëåêòðîäû äëÿ íàïëàâêè T-590 (ïðîèçâîäñòâî ÑÇÑÌ) ............................................................................................................................. ÑÇÑÌ-Óôà TÄ ........... 246-25-99, 8-917-360-60-10 Ýëåêòðîäû äëÿ ðåçêè ìåòàëëà ÎÇÐ-1 (ïðîèçâîäñòâî ÑÇÑÌ) ................................................................................................................... ÑÇÑÌ-Óôà TÄ ........... 246-25-99, 8-917-360-60-10 Ýëåêòðîäû äëÿ ñâàðêè è íàïëàâêè ÷óãóíà ÌÍ×-2 (ïðîèçâîäñòâî ÑÇÑÌ) ............................................................................................... ÑÇÑÌ-Óôà TÄ ........... 246-25-99, 8-917-360-60-10 Ýëåêòðîäû äëÿ ñâàðêè ìåäè Êîìñîìîëåö-100 (ïðîèçâîäñòâî ÑÇÑÌ) ................................................................................................... ÑÇÑÌ-Óôà TÄ ........... 246-25-99, 8-917-360-60-10 Ýëåêòðîäû ÌÐ-3 ä.3ìì(ËÝÇ) ..................................................................................................... êã ....... îò 58,5 ð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Ýëåêòðîäû ÌÐ-3 ä.4-5 ìì(ËÝÇ) ................................................................................................ êã .......... îò 57 ð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Ýëåêòðîäû ÌÐ-3, ÌÐ-3Ñ Íàêñ (ïðîèçâîäñòâî ÑÇÑÌ) ................................................................................................................................ ÑÇÑÌ-Óôà TÄ ........... 246-25-99, 8-917-360-60-10 Ýëåêòðîäû ÌÐ, Óîíè, ÀÍÎ, ÎÇÑ-12 è äð. ........................................................................................................................................................ Ëåãèîí ÎÎÎ ....... 244-7382, 244-7396, 244-8402 Ýëåêòðîäû ÌÐ, Óîíè, ÎÇÑ, ÖË, ÍÆ, ÎÇË, ÝÀ, ÀÍÆÐ, WL, WT, ÎÊ ...................................... êã ........ äîãîâîð ................. Áàøñòðîéäåòàëü ÓÏÊ ÇÀÎ .......... 267-77-33(66), 238-54-33(22) Ýëåêòðîäû ÌÐ3, Óîíè, ÎÇÑ ........................................................................................................ êã .......... îò 52 ð ............................. ÁàøÌåòÑòðîé ÎÎÎ ....................... 256-18-02, 256-18-05 Ýëåêòðîäû íåðæ. ÎÇË-6 ä.2-4 ìì ............................................................................................ êã ........ äîãîâîð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Ýëåêòðîäû íåðæ. ÎÇË-8 ä.2,5-4 ìì ......................................................................................... êã ........ äîãîâîð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Ýëåêòðîäû íåðæ. ÖË-11, ä.2-4 ìì ........................................................................................... êã ........ äîãîâîð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Ýëåêòðîäû ÎÇÑ-6, ÎÇÑ-12 (ïðîèçâîäñòâî ÑÇÑÌ) ...................................................................................................................................... ÑÇÑÌ-Óôà TÄ ........... 246-25-99, 8-917-360-60-10 Ýëåêòðîäû ïðîãðåâî÷íûå ÂÐ-1 d 4 ....................................................................................... ï. ì .............. 3,7 ð ............................. ÁàøÌåòÑòðîé ÎÎÎ ....................... 256-18-02, 256-18-05 Ýëåêòðîäû ÑÇÑÌ-46.00 Íàêñ (àíàëîã ÎÊ-46.00) ........................................................................................................................................ ÑÇÑÌ-Óôà TÄ ........... 246-25-99, 8-917-360-60-10 Ýëåêòðîäû Óîíè 13/55 ä.3ìì(ËÝÇ) .......................................................................................... êã .......... îò 55 ð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Ýëåêòðîäû Óîíè 13/55 ä.4-5 ìì(ËÝÇ) ..................................................................................... êã .......... îò 54 ð .............................................. Áàøñòàëü ....... 227-1090, 281-2570, 227-4770 Ýëåêòðîäû Óîíè 13/55, Íàêñ (ïðîèçâîäñòâî CÇÑÌ) .................................................................................................................................. ÑÇÑÌ-Óôà TÄ ........... 246-25-99, 8-917-360-60-10 Ýëåêòðîäû ÖË-11, ÖË-39 Íàêñ (ïðîèçâîäñòâî ÑÇÑÌ) .............................................................................................................................. ÑÇÑÌ-Óôà TÄ ........... 246-25-99, 8-917-360-60-10 Ýëåêòðîäû ..................................................................................................................................................................................................... Ìàãàçèí Tåõíàðü ......... 282-06-79, www.technarpro.ru Ýëåêòðîñòàíöèè ñâàðî÷íûå áåíçèíîâûå, äèçåëüíûå .............................................................................. çàâîä ............................ ÁàøÏðîìÑíàá ÎÎÎ ............. (347) 257-41-61, 298-09-59

Ñèñòåìû áåçîïàñíîñòè è ñâÿçè Áàðüåðû áåçîïàñíîñòè Åãîçà ñïèðàëüíûå è ïëîñêèå d îò 400ìì äî 1700ìì ............................................................................................. Åãîçà ÎÎÎ ..... 2748376,2924655, 89174118568 Ñèñòåìû ñïóòíèêîâîãî ñëåæåíèÿ Ãëîíàññ ..................................................................................................................................................... Ãëîáàë-Óôà ................................ 8-917-49-19-111 Ñïèðàëè áåçîïàñíîñòè Ðûñü. www.bashmetiz.ru .................................................................. ï.ì .......... îò 90 ð ...................................... Áàøìåòèç ÇÀÎ ....................... 291-26-20, 291-26-21

Ñòðîèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå Àãðåãàòû îêðàñî÷íûå âûñîêîãî äàâëåíèÿ Âàãíåð 2600 è ÀÂÄ-7000 ................................................... çàâîä ............................ ÁàøÏðîìÑíàá ÎÎÎ ............. (347) 257-41-61, 298-09-59 Áåòîíîíàñîñû è ïíåâìîíàãíåòàòåëè (Ðîññèÿ) ......................................................................................... çàâîä ............................ ÁàøÏðîìÑíàá ÎÎÎ ............. (347) 257-41-61, 298-09-59 Áûòîâêè (áëîê-ìîäóëè) â íàëè÷èè è ïîä çàêàç ..................................................................................... äîãîâîð ................................... www.talantlivo.ru .............................. 8 (917) 23-20-280 Áûòîâêè ñòðîèòåëüíûå ............................................................................................................................................................... Tðåñò ÁàøÅâðîÑTðîé ÎÎÎ ...... 8(347)252-20-52,8-9272367757 Âàãîí÷èêè ñòðîèòåëüíûå èçãîòîâëåíèå è àðåíäà ......................................................................................................................................... Ãðîìåð ÎÎÎ ....... 8-987-5994850, 8-9174087000 Âàãîí÷èêè ñòðîèòåëüíûå ........................................................................................................................... íèç/äîã ...................................... ÄîðÑíàá ÎÎÎ ............. (347) 246-10-67, 299-12-28 Âèáðàòîðû ãëóáèííûå 42Â; 220 ................................................................................................................ çàâîä ............................ ÁàøÏðîìÑíàá ÎÎÎ ............. (347) 257-41-61, 298-09-59 Âèáðàòîðû ãëóáèííûå ÈÂ-116, ÈÂ-117, (42, 220 Â) .............................................................................................................................. Tåõïðîäóêò ÎÎÎ ........... 274-95-66, 8-917-412-55-50 Âèáðàòîðû ïëîùàäî÷íûå ÈÂ-98, ÈÂ-99 (42, 220, 380 Â) ...................................................................................................................... Tåõïðîäóêò ÎÎÎ ........... 274-95-66, 8-917-412-55-50

Âèáðàòîðû ðó÷íûå (ïîðòàòèâíûå), 220  .................................................................................................................................................. Tåõïðîäóêò ÎÎÎ ........... 274-95-66, 8-917-412-55-50 Âèáðîïëèòû è âèáðîòðàìáîâêè (áåíçèíîâûå, ýëåêòðè÷åñêèå) .............................................................. çàâîä ............................ ÁàøÏðîìÑíàá ÎÎÎ ............. (347) 257-41-61, 298-09-59 Âèáðîïëèòû ýëåêòðè÷åñêèå, áåíçèíîâûå (42, 220, 380 Â) .................................................................................................................... Tåõïðîäóêò ÎÎÎ ........... 274-95-66, 8-917-412-55-50 Âèáðîòðàìáîâêè ýëåêòðè÷åñêèå, áåíçèíîâûå (42, 220, 380 Â) ............................................................................................................ Tåõïðîäóêò ÎÎÎ ........... 274-95-66, 8-917-412-55-50 Âûøêè-òóðû (âûñîòà äî 18,0 ì) ................................................................................................................... çàâîä ............................ ÁàøÏðîìÑíàá ÎÎÎ ............. (347) 257-41-61, 298-09-59 Âûøêè-òóðû 1,2õ2; 2õ2, äî 21 ì, ïîäìîñòè .............................................................................................................................................. Tåõïðîäóêò ÎÎÎ ........... 274-95-66, 8-917-412-55-50 Âûøêè-òóðû ÌÂÊ ïðîìåæóòî÷íàÿ ñåêöèÿ; www.MBK-Ek.ru ................................................. øò ...... îò 2000 ð ....................................................... ÌÂÊ ............... (3472) 74-65-78, 42-34-31 Âûøêè-òóðû ÌÂÊ ÏÑР21-5,09; www.MBK-Ek.ru ................................................................. øò ......... 13900 ð ....................................................... ÌÂÊ ............... (3472) 74-65-78, 42-34-31

Âûøêè-òóðû ÌÂÊ ÏÑÐÂ 21-6,29; www.MBK-Ek.ru ................................................................. øò ......... 15900 ð Âûøêè-òóðû ÌÂÊ ÏÑÐÂ 21-7,49; www.MBK-Ek.ru ................................................................. øò ......... 17700 ð Âûøêè-òóðû ÌÂÊ ÏÑÐÂ 21-8,69; www.MBK-Ek.ru ................................................................. øò ......... 19800 ð Âûøêè-òóðû ÌÂÊ ÏÑÐÂ 21-9,89; www.MBK-Ek.ru ................................................................. øò ......... 21800 ð Âûøêè-òóðû ÌÂÊ ÏÑÐÂ 22-3,89; www.MBK-Ek.ru ................................................................. øò ......... 14600 ð Âûøêè-òóðû ÌÂÊ ÏÑÐÂ 22-5,09; www.MBK-Ek.ru ................................................................. øò ......... 16800 ð Âûøêè-òóðû ÌÂÊ ÏÑÐÂ 22-6,29; www.MBK-Ek.ru ................................................................. øò ......... 19000 ð

....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... .......................................................

ÌÂÊ ............... ÌÂÊ ............... ÌÂÊ ............... ÌÂÊ ............... ÌÂÊ ............... ÌÂÊ ............... ÌÂÊ ...............

(3472) 74-65-78, 42-34-31 (3472) 74-65-78, 42-34-31 (3472) 74-65-78, 42-34-31 (3472) 74-65-78, 42-34-31 (3472) 74-65-78, 42-34-31 (3472) 74-65-78, 42-34-31 (3472) 74-65-78, 42-34-31


Ñòðîèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå 75

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Âûøêè-òóðû ÌÂÊ ÏÑР22-7,49; www.MBK-Ek.ru ................................................................. øò ......... 21300 ð ....................................................... ÌÂÊ ............... (3472) 74-65-78, 42-34-31 Âûøêè-òóðû ÌÂÊ ÏÑР22-8,69; www.MBK-Ek.ru ................................................................. øò ......... 23700 ð ....................................................... ÌÂÊ ............... (3472) 74-65-78, 42-34-31 Âûøêè-òóðû ÌÂÊ ÏÑР7,5-3,89; www.MBK-Ek.ru ................................................................ øò ........... 9300 ð ....................................................... ÌÂÊ ............... (3472) 74-65-78, 42-34-31 Âûøêè-òóðû ÌÂÊ ÏÑР7,5-5,09; www.MBK-Ek.ru ................................................................ øò ......... 10900 ð ....................................................... ÌÂÊ ............... (3472) 74-65-78, 42-34-31 Âûøêè-òóðû ÌÂÊ ÏÑР7,5-6,29; www.MBK-Ek.ru ................................................................ øò ......... 12400 ð ....................................................... ÌÂÊ ............... (3472) 74-65-78, 42-34-31 Âûøêè-òóðû ÌÂÊ ÏÑР7,5-7,49; www.MBK-Ek.ru ................................................................ øò ......... 13900 ð ....................................................... ÌÂÊ ............... (3472) 74-65-78, 42-34-31 Âûøêè-òóðû îò 2 äî 22 ì ............................................................................................................................................................................ Ïîòåíöèàë-Àâòî ....................... 240-21-44, 243-03-14 Êîìïðåññîðû ÏÊÑÄ, ÇÈÔ, Ekomak, Remeza, ÂÐ-8/2,2 ............................................................................ çàâîä ............................ ÁàøÏðîìÑíàá ÎÎÎ ............. (347) 257-41-61, 298-09-59 Ëåñà êëèíîâûå (êëèíî÷íîãî òèïà). Àðåíäà. Ïðîäàæà ............................................................................................................................ Ïîòåíöèàë-Àâòî ....................... 240-21-44, 243-03-14 Ëåñà ðàìíûå - ãîðèçîíòàëüíàÿ ñâÿçü; www.MBK-Ek.ru ....................................................... øò ............. 130 ð ....................................................... ÌÂÊ ............... (3472) 74-65-78, 42-34-31 Ëåñà ðàìíûå - äèàãîíàëüíàÿ ñâÿçü; www.MBK-Ek.ru .......................................................... øò ............. 270 ð ....................................................... ÌÂÊ ............... (3472) 74-65-78, 42-34-31 Ëåñà ðàìíûå - ïðîõîäíàÿ; www.MBK-Ek.ru ........................................................................... øò ............. 530 ð ....................................................... ÌÂÊ ............... (3472) 74-65-78, 42-34-31 Ëåñà ðàìíûå, ðàìà ñ ëåñòíèöåé; www.MBK-Ek.ru ............................................................... øò ............. 570 ð ....................................................... ÌÂÊ ............... (3472) 74-65-78, 42-34-31 Ëåñà ðàìíûå; www.MBK-Ek.ru ............................................................................................... êâ.ì ........ îò 130 ð ....................................................... ÌÂÊ ............... (3472) 74-65-78, 42-34-31 Ëåñà ñòðîèòåëüíûå ðàìíûå, øòûðüåâûå, õîìóòîâûå ............................................................................................................................. Tåõïðîäóêò ÎÎÎ ........... 274-95-66, 8-917-412-55-50

Ëåñà ñòðîèòåëüíûå ðàìíûå, øòûðüåâûå, õîìóòîâûå .............................................................................. çàâîä ............................ ÁàøÏðîìÑíàá ÎÎÎ ............. (347) 257-41-61, 298-09-59 Ëåñà ñòðîèòåëüíûå ðàìíûå. Àðåíäà. Ïðîäàæà ...................................................................................................................................... Ïîòåíöèàë-Àâòî ....................... 240-21-44, 243-03-14 Ëåñà ÷àøå÷íûå. Àðåíäà. Ïðîäàæà ............................................................................................................................................................ Ïîòåíöèàë-Àâòî ....................... 240-21-44, 243-03-14 Ìîëîòêè îòáîéíûå ÌÎÏ-2, ÌÎÏ-3, ÌÎÏ-4 .............................................................................................................................................. Tåõïðîäóêò ÎÎÎ ........... 274-95-66, 8-917-412-55-50 Ìîëîòêè îòáîéíûå ÌÎÏ-2, ÌÎÏ-4 è êîìïëåêòóþùèå ê íèì ................................................................... çàâîä ............................ ÁàøÏðîìÑíàá ÎÎÎ ............. (347) 257-41-61, 298-09-59 Îáîðóäîâàíèå äëÿ áóðåíèÿ æåëåçîáåòîíà è ðåçêè ............................................................................................................................. Tåõêîìïëåêò ÎÎÎ ........... 274-91-63, 8-917-34-55-012 Îïàëóáêà êîëîíí, ñòåí (á/ó, íîâàÿ) ........................................................................................................................................................... Ïîòåíöèàë-Àâòî ....................... 240-21-44, 243-03-14 Îïàëóáêà ïåðåêðûòèé (ñòîéêè òåëåñêîïè÷.,ëåñà ïîä ïåðåêð-ÿ ðàçë.ìîäèô.) .................................................................................. Ïîòåíöèàë-Àâòî ....................... 240-21-44, 243-03-14 Ðàñòâîðîíàñîñû ÑÎ-49Ä, ÑÎ-49Ï2, ÑÎ-50À, ÑÎ-50ÀT, ÑÎ-50Ï2 ........................................................ çàâîä ............................ ÁàøÏðîìÑíàá ÎÎÎ ............. (347) 257-41-61, 298-09-59 Ñòàíêè äëÿ ãèáêè è ðåçêè àðìàòóðû ................................................................................................... îò 85000 ð ............................ ÁàøÏðîìÑíàá ÎÎÎ ............. (347) 257-41-61, 298-09-59 Ñòàíöèè øòóêàòóðíûå ØÑ-4/6 ñ ðàçëè÷íûìè ðàñòâîðîíàñîñàìè ........................................................ çàâîä ............................ ÁàøÏðîìÑíàá ÎÎÎ ............. (347) 257-41-61, 298-09-59 Ñòîéêè òåëåñêîïè÷åñêèå (òðåíîãè, óíèâèëêè) .......................................................................................................................................... ÓðàëÏðîìÑòàëü ........... 295-94-35, 8-917-751-23-65 Tàðà ñòðîèòåëüíàÿ ....................................................................................................................................................................................... ÑòàëüÏðîì ÎÎÎ ....................... 229-42-07, 292-62-06 Óñòàíîâêè äëÿ ïåðåìåøèâàíèÿ è âûäà÷è ðàñòâîðà ÓÂÐ-3,5, Ó-342Ì ................................................. çàâîä ............................ ÁàøÏðîìÑíàá ÎÎÎ ............. (347) 257-41-61, 298-09-59 Ýëåêòðîñòàíöèè äèçåëüíûå è áåíçèíîâûå (íîâûå è ñ êîíñåðâàöèè) ................................................... çàâîä ............................ ÁàøÏðîìÑíàá ÎÎÎ ............. (347) 257-41-61, 298-09-59

Ñòðîèòåëüíàÿ òåõíèêà Áåòîíîñìåñèòåëè Êðàòîí ÑÌ-120Í, êëèíîâîé ðåìåíü, ÷óãóííûé âåíåö ..................................... 6749,45 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Áåòîíîñìåñèòåëè Êðàòîí ÑÌ-160Í, êëèíîâîé ðåìåíü, ÷óãóííûé âåíåö ..................................... 7804,25 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Áåòîíîñìåñèòåëè Êðàòîí ÑÌ-180Í, êëèíîâîé ðåìåíü, ÷óãóííûé âåíåö ..................................... 8336,60 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44

Ãðóçîïîäúåìíîå îáîðóäîâàíèå Àâòîïîãðóç÷èêè è øòàáåëåðû ....................................................................................................................... çàâîä ............................ ÁàøÏðîìÑíàá ÎÎÎ ............. (347) 257-41-61, 298-09-59 Áëîêè êàíàòíûå. www.tp-ufa.ru ............................................................................................................................................................. Tàêåëàæ Ïëþñ ÎÎÎ ....... 267-6711, 265-4955, 283-8917 Äîìêðàòû ðåå÷íûå (îò 3 ò äî 25 ò) .............................................................................................................. çàâîä ............................ ÁàøÏðîìÑíàá ÎÎÎ ............. (347) 257-41-61, 298-09-59 Äîìêðàòû ðåå÷íûå. www.tp-ufa.ru ........................................................................................................................................................ Tàêåëàæ Ïëþñ ÎÎÎ ....... 267-6711, 265-4955, 283-8917 Çàæèìû êàíàòíûå DIN 1142, 747. Ñåðòèô. ïðîèçâîäèòåëü ................................................................................................................... ÑòàëüÏðîì ÎÎÎ ....................... 229-42-07, 292-62-05 Çàæèìû êàíàòíûå âèíòîâûå DIN 1142. www.tp-ufa.ru ...................................................................................................................... Tàêåëàæ Ïëþñ ÎÎÎ ....... 267-6711, 265-4955, 283-8917 Çàõâàòû ãðóçîïîäúåìíûå äëÿ ëèñòà, òðóá, ðåëüñ, áî÷åê, êèðïè÷à ...................................................................................................... ÑòàëüÏðîì ÎÎÎ ....................... 292-62-06, 292-62-04 Çàõâàòû ãðóçîïîäúåìíûå äëÿ ïîäúåìà àâòîìîáèëåé. Ñåðòèô. ïðîèçâîäèòåëü ............................................................................... ÑòàëüÏðîì ÎÎÎ ....................... 292-62-04, 229-42-07 Çàõâàòû ãðóçîïîäúåìíûå. www.tp-ufa.ru ............................................................................................................................................. Tàêåëàæ Ïëþñ ÎÎÎ ....... 267-6711, 265-4955, 283-8917 Êàíàòû êàïðîíîâûå. www.tp-ufa.ru ...................................................................................................................................................... Tàêåëàæ Ïëþñ ÎÎÎ ....... 267-6711, 265-4955, 283-8917 Êàíàòû îò ïðîèçâîäèòåëÿ ........................................................................................................................... íèçêèå ............................................... ÝëèòÄîì ..... 266-8999,2990801,89270860609 Êàíàòû ñòàëüíûå â àññîðòèìåíòå. www.tp-ufa.ru ............................................................................................................................. Tàêåëàæ Ïëþñ ÎÎÎ ....... 267-6711, 265-4955, 283-8917 Êàíàòû ñòàëüíûå ÃÎÑT 2688-80, 7668-80 (ïðîèçâîäñòâî ÌÌÊ-Ìåòèç) ............................. ì .................................................... Ìåòèçíûé Äâîð ÇÀÎ ............................................ 229-59-27 Êàíàòû ñòàëüíûå ÃÎÑT 2688-80. www.tp-ufa.ru ................................................................................................................................. Tàêåëàæ Ïëþñ ÎÎÎ ....... 267-6711, 265-4955, 283-8917 Êàíàòû ñòàëüíûå. www.tp-ufa.ru ........................................................................................................................................................... Tàêåëàæ Ïëþñ ÎÎÎ ....... 267-6711, 265-4955, 283-8917 Êîìïëåêòóþùèå äëÿ ïðîèçâîäñòâà ñòðîï: êîóøè, êðþêè, çàæèìû ........................................................ çàâîä ............................ ÁàøÏðîìÑíàá ÎÎÎ ............. (347) 257-41-61, 298-09-59 Êîìïëåêòóþùèå äëÿ ïðîèçâîäñòâà ñòðîï: êîóøè, êðþêè, çâåíüÿ ÎÂ, ÐT, T ....................................................................................... ÑòàëüÏðîì ÎÎÎ ....................... 292-62-05, 229-42-07 Êîìïëåêòóþùèå äëÿ ïðîèçâîäñòâà ñòðîï. www.tp-ufa.ru ................................................................................................................ Tàêåëàæ Ïëþñ ÎÎÎ ....... 267-6711, 265-4955, 283-8917 Êðàíû â îêíî ÏÈÎÍÅÐ, ÊÐÊ ........................................................................................................................... çàâîä ............................ ÁàøÏðîìÑíàá ÎÎÎ ............. (347) 257-41-61, 298-09-59 Êðàíû êîçëîâûå ............................................................................................................................................................................................ ÑòàëüÏðîì ÎÎÎ ....................... 299-62-06, 292-62-04


Ãðóçîïîäúåìíîå îáîðóäîâàíèå 76

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Êðàíû ìîñòîâûå ïîäâåñíûå è îïîðíûå (ïîä çàêàç) ................................................................................ çàâîä ............................ ÁàøÏðîìÑíàá ÎÎÎ ............. (347) 257-41-61, 298-09-59 Êðàíû ìîñòîâûå ðó÷íûå .............................................................................................................................................................................. ÑòàëüÏðîì ÎÎÎ ....................... 299-62-06, 292-62-04 Êðàíû ìîñòîâûå ýëåêòðè÷åñêèå ................................................................................................................................................................ ÑòàëüÏðîì ÎÎÎ ....................... 292-62-05, 229-42-07 Êðåïåæ ãðóçîïîäúåìíûé â àññîðòèìåíòå .............................................................................................................................................. Ìàãàçèí Tåõíàðü ......... 282-06-79, www.technarpro.ru Ëåáåäêè ðó÷íûå (Bramo, Óale). www.tp-ufa.ru ..................................................................................................................................... Tàêåëàæ Ïëþñ ÎÎÎ ....... 267-6711, 265-4955, 283-8917 Ëåáåäêè ýëåêòðè÷åñêèå (Ðîññèÿ, Ãåðìàíèÿ). www.tp-ufa.ru ........................................................................................................... Tàêåëàæ Ïëþñ ÎÎÎ ....... 267-6711, 265-4955, 283-8917 Ëåáåäêè ýëåêòðè÷åñêèå KEW6000 12V, 2720 êã, Åðìàê  ................................................................ 9130,77 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Ëåáåäêè ýëåêòðè÷åñêèå NVN12000 12V, 5443 êã, Åðìàê  ............................................................ 17090,37 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Ëåáåäêè ýëåêòðè÷åñêèå NVN9500 12V, 4309 êã, Åðìàê  .............................................................. 16282,73 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Ëåáåäêè ýëåêòðè÷åñêèå îò 0,25 ò äî 15,0 ò ............................................................................................... çàâîä ............................ ÁàøÏðîìÑíàá ÎÎÎ ............. (347) 257-41-61, 298-09-59

Ëåáåäêè ýëåêòðè÷åñêèå TÝË-1 (1 ò; ê/å 50ì; 380Â; 0,72 ì/ñ) ............................................................... çàâîä ............................ ÁàøÏðîìÑíàá ÎÎÎ ............. (347) 257-41-61, 298-09-59 Ëåíòû òåêñòèëüíûå øèðèíîé 30-300 ìì. Ïðîèçâîäèòåëü ..................................................................................................................... ÑòàëüÏðîì ÎÎÎ ....................... 292-62-05, 229-42-07 Ìåõàíèçìû ìîíòàæíî-òÿãîâûå (ÌTÌ) 0,8 ò; 1,6 ò; 3,2 ò ......................................................................... çàâîä ............................ ÁàøÏðîìÑíàá ÎÎÎ ............. (347) 257-41-61, 298-09-59 Ìåõàíèçìû ìîíòàæíî-òÿãîâûå 0,8 ò; 1,6 ò; 3,2 ò (Lema, Bramo, Óale) .......................................................................................... Tàêåëàæ Ïëþñ ÎÎÎ ....... 267-6711, 265-4955, 283-8917 Ïîäâåñêè òðîëëåéíûå TÏÏ, ÐTÏ ................................................................................................................................................................ ÑòàëüÏðîì ÎÎÎ ........... 8-903-31-27-771, 229-42-07 Ïîëèñïàñòû. Ñåðòèôèöèðîâàííûé ïðîèçâîäèòåëü ................................................................................................................................ ÑòàëüÏðîì ÎÎÎ ....................... 292-62-05, 292-62-06 Ïîëîòåíöà ÏÌ ìÿãêèå äëÿ òðóáîïðîâîäîâ. Ñåðòèô. ïðîèçâîäèòåëü ................................................................................................. ÑòàëüÏðîì ÎÎÎ ....................... 229-42-07, 292-62-05 Ðåìíè áóêñèðîâî÷íûå. www.tp-ufa.ru ................................................................................................................................................... Tàêåëàæ Ïëþñ ÎÎÎ ....... 267-6711, 265-4955, 283-8917 Ðåìíè áóêñèðîâî÷íûå. Ñåðòèô. ïðîèçâîäèòåëü ..................................................................................................................................... ÑòàëüÏðîì ÎÎÎ ....................... 229-42-07, 292-62-04 Ðåìíè ñòÿæíûå 1,5 ò; 3 ò; 5 ò; 10 ò. www.tp-ufa.ru ............................................................................................................................ Tàêåëàæ Ïëþñ ÎÎÎ ....... 267-6711, 265-4955, 283-8917 Ðåìíè ñòÿæíûå â àññîðòèìåíòå .................................................................................................................. çàâîä ............................ ÁàøÏðîìÑíàá ÎÎÎ ............. (347) 257-41-61, 298-09-59 Ðåìíè ñòÿæíûå. Ñåðòèô. ïðîèçâîäèòåëü ................................................................................................................................................. ÑòàëüÏðîì ÎÎÎ ....................... 229-42-07, 292-62-06 Ñêîáû ãðóçîïîäúåìíûå (ÑÀ, ÑÈ). Ñåðòèô. ïðîèçâîäèòåëü ................................................................................................................... ÑòàëüÏðîì ÎÎÎ ....................... 292-62-06, 292-62-04 Ñêîáû ãðóçîïîäúåìíûå îò 0,5 ò äî 120 ò. www.tp-ufa.ru ................................................................................................................. Tàêåëàæ Ïëþñ ÎÎÎ ....... 267-6711, 265-4955, 283-8917 Ñòðîïû (ïðîèçâîäñòâî â ã. Óôå). www.tp-ufa.ru ................................................................................................................................ Tàêåëàæ Ïëþñ ÎÎÎ ....... 267-6711, 265-4955, 283-8917 Ñòðîïû 1-âåòâåâûå 1ÑÊ, 2-âåòâåâûå 2ÑÊ, 4-âåòâåâûå 4ÑÊ. www.tp-ufa.ru ................................................................................ Tàêåëàæ Ïëþñ ÎÎÎ ....... 267-6711, 265-4955, 283-8917 Ñòðîïû êàíàòíûå ÓÑÊ1, ÓÑÊ2, 1ÑÊ, 2ÑÊ, 3ÑÊ, 4ÑÊ, 6ÑÊ. Ïðîèçâîäñòâî .......................................................................................... ÑòàëüÏðîì ÎÎÎ ....................... 292-62-05, 229-42-07 Ñòðîïû êàíàòíûå, òåêñòèëüíûå, òåêñòèëüíûå ëåíòî÷íûå (äî 30 ò) ................................................................................................ Tàêåëàæ Ïëþñ ÎÎÎ ....... 267-6711, 265-4955, 283-8917 Ñòðîïû êàíàòíûå, öåïíûå, òåêñòèëüíûå, êðóãëîïðÿäíûå ...................................................................................................................... ÓðàëÏðîìÑòàëü ........... 295-94-35, 8-917-751-23-65 Ñòðîïû êðóãëîïðÿäíûå äî 100 ò. www.tp-ufa.ru ................................................................................................................................ Tàêåëàæ Ïëþñ ÎÎÎ ....... 267-6711, 265-4955, 283-8917

Ñòðîïû êðóãëîïðÿäíûå: ïåòëåâûå ÑTÏê, êîëüöåâûå ÑTÊê. Ïðîèçâîäñòâî ....................................................................................... ÑòàëüÏðîì ÎÎÎ ....................... 292-62-05, 292-62-06 Ñòðîïû òåêñòèëüíûå ÑTÏ, ÑTÊ, 1ÑT, 2ÑT, 3ÑT, 4ÑT, 6ÑT. Ïðîèçâîäñòâî ......................................................................................... ÑòàëüÏðîì ÎÎÎ ....................... 229-42-07, 292-62-04 Ñòðîïû óíèâåðñàëüíûå ÓÑÊ1 (ÑÊÏ). www.tp-ufa.ru ........................................................................................................................... Tàêåëàæ Ïëþñ ÎÎÎ ....... 267-6711, 265-4955, 283-8917 Ñòðîïû öåïíûå ÓÑÖ, 2ÓÑÖ, 1ÑÖ, 2ÑÖ, 3ÑÖ, 4ÑÖ. Ïðîèçâîäñòâî ...................................................................................................... ÑòàëüÏðîì ÎÎÎ ....................... 292-62-05, 292-62-06 Ñòðîïû öåïíûå, âûïîëíåííûå çàïëåòêîé. www.tp-ufa.ru ................................................................................................................ Tàêåëàæ Ïëþñ ÎÎÎ ....... 267-6711, 265-4955, 283-8917 Ñòÿæêè âàíòîâûå .......................................................................................................................................................................................... ÑòàëüÏðîì ÎÎÎ ....................... 229-42-07, 292-62-06 Ñòÿæêè öåïíûå äëÿ êðåïëåíèÿ ãðóçà ñ òðåùåòêîé. Ñåðòèô. ïðîèçâîäèòåëü .................................................................................... ÑòàëüÏðîì ÎÎÎ ....................... 292-62-04, 229-42-07 Tàëè (Lema, Óale, Gis). www.tp-ufa.ru ................................................................................................................................................... Tàêåëàæ Ïëþñ ÎÎÎ ....... 267-6711, 265-4955, 283-8917 Tàëè ìèíèýëåêòðè÷åñêèå îò 125 êã äî 1200 êã .......................................................................................... çàâîä ............................ ÁàøÏðîìÑíàá ÎÎÎ ............. (347) 257-41-61, 298-09-59 Tàëè ðó÷íûå øåñòåðåí÷àòûå ñ êàðåòêàìè îò 0,5 ò äî 20,0 ò ................................................................. çàâîä ............................ ÁàøÏðîìÑíàá ÎÎÎ ............. (347) 257-41-61, 298-09-59 Tàëè ðó÷íûå, ýëåêòðè÷åñêèå, ïåðåäâèæíûå, ñòàöèîíàðíûå ................................................................................................................ ÑòàëüÏðîì ÎÎÎ ....................... 229-42-07, 292-62-04 Tàëè ýëåêòðè÷åñêèå (òåëüôåðà) îò 0,5 ò äî 15,0 ò (Ðîññèÿ, Áîëãàðèÿ) ................................................ çàâîä ............................ ÁàøÏðîìÑíàá ÎÎÎ ............. (347) 257-41-61, 298-09-59 Tàëïåðû (êðþê-êîëüöî, âèëêà-âèëêà, êðþê-êðþê). Ñåðòèô. ïðîèçâîäèòåëü ....................................................................................... ÑòàëüÏðîì ÎÎÎ ....................... 292-62-05, 292-62-06 Tåëåæêè ãèäðàâëè÷åñêèå â àññîðòèìåíòå. www.tp-ufa.ru ................................................................................................................ Tàêåëàæ Ïëþñ ÎÎÎ ....... 267-6711, 265-4955, 283-8917 Tåëüôåðû (Ðîññèÿ, Áîëãàðèÿ, Ãåðìàíèÿ, Øâåöèÿ). www.tp-ufa.ru ................................................................................................ Tàêåëàæ Ïëþñ ÎÎÎ ....... 267-6711, 265-4955, 283-8917 Tðàâåðñû äëÿ ëþáûõ âèäîâ ðàáîò ÏÌ, TÐÂ. Ñåðòèô. ïðîèçâîäèòåëü ................................................................................................ ÑòàëüÏðîì ÎÎÎ ....................... 229-42-07, 292-62-04 Tðîñû Ì2-Ì10. Äîñòàâêà ........................................................................................................................................................................................ ÝÐÀ ÎÎÎ ....................... 292-35-69, 292-35-70 Öåíòðàòîðû íàðóæíûå ÖÇÍ 219-1420 ....................................................................................................................................................... ÑòàëüÏðîì ÎÎÎ ........... 8-903-31-27-771, 229-42-07 Öåíòðàòîðû. www.tp-ufa.ru ..................................................................................................................................................................... Tàêåëàæ Ïëþñ ÎÎÎ ....... 267-6711, 265-4955, 283-8917 Öåïè ãðóçîïîäúåìíûå 8 êë. ïðî÷íîñòè. Ñåðòèô. ïðîèçâîäèòåëü ........................................................................................................ ÑòàëüÏðîì ÎÎÎ ....................... 299-62-06, 292-62-04


Ãðóçîïîäúåìíîå îáîðóäîâàíèå 77

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Öåïè ãðóçîïîäúåìíûå. www.tp-ufa.ru .................................................................................................................................................. Tàêåëàæ Ïëþñ ÎÎÎ ....... 267-6711, 265-4955, 283-8917 ×àëêè. www.tp-ufa.ru ............................................................................................................................................................................... Tàêåëàæ Ïëþñ ÎÎÎ ....... 267-6711, 265-4955, 283-8917 Øòàáåëåðû ðó÷íûå â àññîðòèìåíòå. www.tp-ufa.ru .......................................................................................................................... Tàêåëàæ Ïëþñ ÎÎÎ ....... 267-6711, 265-4955, 283-8917

Äåðåâîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè è îáîðóäîâàíèå Ïèëîðàìû ëåíòî÷íûå Àëòàé, Tèòàí, Tàéãà, Êåäð ........................................................................... îò 123000ð ............................................ Äåêîð ÎÎÎ ........... 8-917-78-098-33, 251-04-48 Ïèëû ëåíòî÷íûå, äèñêîâûå, ðàìíûå ........................................................................................................ íèçêèå ............................................ Äåêîð ÎÎÎ ........... 8-917-78-098-33, 251-04-48 Ñòàíêè áûòîâûå ......................................................................................................................................... äîãîâîð ............................................ Äåêîð ÎÎÎ ........... 8-917-789-55-06, 251-02-55

Ñòàíêè êðîìêîîáëèöîâî÷íûå ðó÷íûå, ïîçèöèîííûå, àâòîìàòè÷åñêèå ........................................ îò 45000 ð ............................................ Äåêîð ÎÎÎ ........... 8-917-789-55-06, 251-02-55 Ñòàíêè ìíîãîïèëüíûå, êðîìêîîáðåçíûå; ôðåçåðíûå ñ ×ÏÓ; îöèëèíäðîâî÷íûå .............................. íèçêèå ............................................ Äåêîð ÎÎÎ ........... 8-917-78-098-33, 251-04-48 Ñòàíêè ôîðìàòíî-ðàñêðîå÷íûå ......................................................................................................... îò 149000ð ............................................ Äåêîð ÎÎÎ ........... 8-917-789-55-06, 251-02-55

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùåå îáîðóäîâàíèå Ãèëüîòèíû ....................................................................................................................................................... íèçêèå ........................................... Ïðèìà ÎÎÎ ....................... 253-73-33, 253-01-11 Êëóïïû äëÿ òðóáíîé ðåçüáû 1/2"-2" Ridgid, Reed ................................................................................................................................. Tåõêîìïëåêò ÎÎÎ ........... 274-91-63, 8-917-34-55-012 Ëèñòîãèáû ...................................................................................................................................................... íèçêèå ........................................... Ïðèìà ÎÎÎ ....................... 253-73-33, 253-01-11 Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðîèçâîäñòâà âîçäóõîâîäîâ .................................................................................... íèçêèå ........................................... Ïðèìà ÎÎÎ ....................... 253-73-33, 253-01-11 Îáîðóäîâàíèå ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùåå, êóçíå÷íî-ïðåññîâîå .................................................................................................................... ÁÝTÎ ÎÀÎ ............. (347) 252-21-03, 252-15-09 Tðóáîãèáû ãèäðàâëè÷åñêèå 1/2-2 12ò â êîìïëåêòå ñ áàøìàêàìè ................................................ 5726,84 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44

Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðîèçâîäñòâà ñòðîèòåëüíûõ è îòäåëî÷íûõ ìàòåðèàëîâ Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðîèçâîäñòâà ïîëèñòèðîëáåòîíà .................................................... êîìïë ........ äîãîâîð ......................................... Àâèêîì ÎÎÎ ............. (347) 248-77-13, 248-54-26 Ôîðìû äëÿ èçãîòîâëåíèÿ êàìíÿ äåêîðàòèâíîãî ïîëèóðåòàíîâûå, èçãîò-å ................................................................................... Êîìïëåêñ ÏÏ ÎÎÎ ....................... 235-74-39, 293-41-72 Ôîðìû äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ïëèòêè òðîòóàðíîé (âèáðîëèòüå) .................................................................. äèëåð ....................... Tåïëûé äîì ïëþñ ÎÎÎ ....... (347)266-64-28, 8-9613603106

Îáîðóäîâàíèå äëÿ î÷èñòêè Àïïàðàòû ïåñêîñòðóéíûå ÀÑÎ-40, ÀÑÎ-150, DSG, ñîïëà UBC, UTC .................................................... çàâîä ............................ ÁàøÏðîìÑíàá ÎÎÎ ............. (347) 257-41-61, 298-09-59 Ïðåîáðàçîâàòåëè âîäû ìàãíèòíûå (ñìÿã÷èòåëè) UDI-MAG ............................................................... îò 310 ð ............................................. Ôîðñ ÎÎÎ ....... (347)2-466-433, 8-9174101880

Óñòðîéñòâà çàùèòû îò íàêèïè ìàãíèòíûå (ÃÌÑ) ............................................................................... îò 1200 ð ................................ Tåõêîìïëåêò ÎÎÎ ........... 274-91-63, 8-917-34-55-012 Ôèëüòðû äëÿ âîäû 5-ñò. Àêâàãåéçåð, îáðàò.îñì. RX-50 B-1 ñ ýë.íàñîñîì ................................ 5402,40 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Ôèëüòðû äëÿ óìÿã÷åíèÿ âîäû Aquapost Best ....................................................................................... îïò/ðîçí ........................... Ñàëîí Ãèäðîìîíòàæ ........... 248-10-20, 8-919-145-29-73

Ñèñòåìû "Óìíûé äîì" Ïðåäîõðàíèòåëè âîäíûå Íåïòóí - çàùèòà îò ïðîòå÷åê âîäû .................................................................................................................. ÑÑT-Óôà ÎÎÎ ............. (347) 241-63-78, 241-73-84 Ñèñòåìû çàùèòû îò ïðîòå÷åê Íåïòóí ........................................................................................................................................................... ÑÑT-Óôà ÎÎÎ ............. (347) 241-63-78, 241-73-84 Ñèñòåìû ýíåðãîñáåðåæåíèÿ ............................................................................................................................................................................. Ëåãèîí ÎÎÎ ....... 244-7382, 244-7396, 244-8402

Ïðîòèâîïîæàðíîå îáîðóäîâàíèå è ïðèíàäëåæíîñòè Ìóôòû ïðîòèâîïîæàðíûå .......................................................................................................................................................................... ÏÐÎÊÎÍÑÈÌ ÇÀÎ .............. (347)246-17-96, 246-17-93 Îáîðóäîâàíèå ïðîòèâîïîæàðíîå .................................................................................................................................................................. ÑîþçÏîëèìåð ............. 293-46-04, (34783) 2-60-99 Ñòàíöèè íàñîñíûå ïîæàðîòóøåíèÿ Grundfos .............................................................................................................................. Ñåðâèñ-öåíòð Grundfos ............ 279-97-45, info@nasosufa.ru

Ïðî÷åå îáîðóäîâàíèå Îáîðóäîâàíèå äëÿ äóáëèðîâàíèÿ ÍÏÝ ..................................................................................................... äèëåð ....................... Tåïëûé äîì ïëþñ ÎÎÎ ....... (347)266-64-28, 8-9613603106 Îáîðóäîâàíèå äëÿ ìóñîðîïðîâîäà: êëàïàí, äåôëåêòîð, øèáåð, ôëàíåö ......................................... íèçêèå .................. Àñáåñòîöåìåíò-Óôà ÎÎÎ ........ (347) 275-50-10, 89174072067 Ðåäóêòîðû öèëèíäðè÷åñêèå ............................................................................................................................................................ ÁàøÏðîìÊîìïëåêò ÎÎÎ ............. (347) 274-25-32, 246-15-63 Ðåäóêòîðû ÷åðâÿ÷íûå ...................................................................................................................................................................... ÁàøÏðîìÊîìïëåêò ÎÎÎ ............. (347) 274-25-32, 246-15-63


Ðåìîíò îáîðóäîâàíèÿ 78

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Ðåìîíò îáîðóäîâàíèÿ Ðåìîíò ñòàíêîâ, ïóñêî-íàëàäêà, îáñëóæèâàíèå ............................................................................................................................................... Äåêîð ÎÎÎ ........... 8-917-78-098-33, 251-04-48

Ýëåêòðîîáîðóäîâàíèå Àïïàðàòû çàùèòû (ÀÂÄT, ÀÄ-12, ÓÇÎ, ÏÍ, ÏÀÐ, ÀÏ, ÂÀ47-29 è äð.) ............................................................................................ www.ATOMelectric.ru ....... 223-5700, 223-9611, 246-3535 Àïïàðàòû êîììóòàöèîííûå: êîíòàêòîðû, ðåëå, ïåðåêëþ÷àòåëè, ïîñòû ...................................................................................... www.ATOMelectric.ru ....... 223-5700, 223-9611, 246-3535 Âûêëþ÷àòåëè àáîíåíòñêèå ÀÂÂ, Schneider Electric, TDM electric, ÈÝÊ ....................................................................................... www.ATOMelectric.ru ....... 223-5700, 223-9611, 246-3535 Âûêëþ÷àòåëè àâòîìàòè÷åñêèå ............................................................................................................................................................................. À-ÝËÅÊTÐÎ ........... 292-26-30, 8-901-442-69-82 Âûêëþ÷àòåëè áûòîâûå ANAM, Prodax, Legrand, ABB, Wessen, SE, ðàìêè .................................................................................... www.ATOMelectric.ru ....... 223-5700, 223-9611, 246-3535 Ãåíåðàòîðû áåíçèíîâûå DÓ4000L Hunter, íîì.ìîùíîñòü 3êÂò,4-òàêòíûå  ............................ 12676,27 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Ãåíåðàòîðû áåíçèíîâûå DÓ6500L Hunter, íîì.ìîùíîñòü 5êÂò,2-òàêòíûå  ............................ 16399,33 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Ãèäðîàêêóìóëÿòîðû Refix, Wester ........................................................................................................... îïò/ðîçí ................................................ ÝêîTàéì ............. (347) 272-71-45, 272-63-71 Ãèäðîàêêóìóëÿòîðû Refix, Äæèëåêñ, Aquario ............................................................................................ íèçêèå ........................... www.ATOMelectric.ru ............................................. 246-3535 Êîíòàêòîðû ìîäóëüíûå,ýëåêòðîìàãíèòíûå,ðàñöåïèòåëè,âûêëþ÷àòåëè íàãðóçêè ...................................................................... www.ATOMelectric.ru ....... 223-5700, 223-9611, 246-3535 Êîðîáêè ðàñïðåäåëèòåëüíûå,ìîíòàæíûå,óñòàíîâî÷íûå ïîä áåòîí,ÃÊË,êèðïè÷ ....................................................................... www.ATOMelectric.ru ....... 223-5700, 223-9611, 246-3535 Îáîðóäîâàíèå ýëåêòðîùèòîâîå ........................................................................................................................................................................ Ëåãèîí ÎÎÎ ....... 244-7382, 244-7396, 244-8402 Ïóíêòû ðàñïðåäåëèòåëüíûå ÂÐÓ, ØÐÑ, ÀÂÐ, êîìïëåêòóþùèå ê íèì ............................................................................................ www.ATOMelectric.ru ....... 223-5700, 223-9611, 246-3535 Ïóñêàòåëè ìàãíèòíûå ÏÌ-12, ÏÌË, ÏÐÊ ........................................................................................................................................... www.ATOMelectric.ru ....... 223-5700, 223-9611, 246-3535

Ñðåäñòâà êîíòðîëÿ è çàùèòû îò ïåðåíàïðÿæåíèé ......................................................................................................................... www.ATOMelectric.ru ....... 223-5700, 223-9611, 246-3535 Ñòàáèëèçàòîðû íàïðÿæåíèÿ ÀÑÍ-10 000/1-ÝÌ ............................................................................... 6649,35 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Ñòàáèëèçàòîðû íàïðÿæåíèÿ ÀÑÍ-12 000/1-Ö Ðåñàíòà ................................................................... 7974,33 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Ñòàáèëèçàòîðû íàïðÿæåíèÿ ÀÑÍ-12 000Í/1-Ö Ðåñàíòà Lux ......................................................... 8238,05 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Ñòàáèëèçàòîðû íàïðÿæåíèÿ ÀÑÍ-8 000Í/1-Ö Ðåñàíòà (íàñòåííûé) ............................................ 5434,56 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Ñòàáèëèçàòîðû íàïðÿæåíèÿ Ðåñàíòà, Øòèëü, Ruself, Hunter, ñåðâèñ-öåíòð ............................................................................. www.ATOMelectric.ru ....... 223-5700, 223-9611, 246-3535 Ñòàáèëèçàòîðû íàïðÿæåíèÿ Øòèëü ....................................................................................................... îïò/ðîçí ................................................ ÝêîTàéì ............. (347) 272-71-45, 272-63-71 Tðàíñôîðìàòîðû òîêà è íàïðÿæåíèÿ, àâòîòðàíñô-ðû äëÿ ãàëîãåí è LEDëàìï ....................................................................... www.ATOMelectric.ru ....... 223-5700, 223-9611, 246-3535 Ùèòû ðàñïðåäåëèòåëüíûå ÙÐÍ-12 ......................................................................................... øò ....................................................................... ÅâðîÑâåò ............. (347) 226-92-92, 298-09-17 Ùèòû óïðàâëåíèÿ ìåòàëë.,ïëàñòèêîâûå TDM electric,ÈÝÊ,Óçîëà,Áèðîñ ................................................................................... www.ATOMelectric.ru ....... 223-5700, 223-9611, 246-3535 Ýëåêòðîäâèãàòåëè êðàíîâûå ............................................................................................................................................................... www.ATOMelectric.ru ....... 223-5700, 223-9611, 246-3535 Ýëåêòðîäâèãàòåëè îáùåïðîìûøëåííûå ÀÈÐ, 5À, ñïåöèàëüíîãî èñïîëíåíèÿ .......................................................................... www.ATOMelectric.ru ....... 223-5700, 223-9611, 246-3535 Ýëåêòðîäâèãàòåëè îäíîôàçíûå,òðåõôàçíûå,ñ ÷àñòîòíèêîì,âçðûâîçàùèùåííûå .................................................................... www.ATOMelectric.ru ....... 223-5700, 223-9611, 246-3535 Ýëåêòðîøêàôû (ÂÐÓ, ØÐÑ, ÏÐ, ßÁÏÂÓ, ßTÏ, ßÂÇ) ........................................................................................................................... www.ATOMelectric.ru ....... 223-5700, 223-9611, 246-3535

Êàáåëüíàÿ ïðîäóêöèÿ Àðìàòóðà äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ÑÈÏ ôèðìû Ensto (Ôèíëÿíäèÿ) ...................................................................................................... Ýëåêòðîêîìïëåêò ÎÎÎ ....... 232-5358, 232-7231, 232-6676 Èçäåëèÿ äëÿ ìîíòàæà êàáåëÿ ............................................................................................................................................................. www.ATOMelectric.ru ....... 223-5700, 223-9611, 246-3535 Êàáåëü XlaÓder äëÿ îáîãðåâà òðóá ............................................................................................. ì ........ îò 230 ð ........................... Ãàëåðåÿ Tåïëà ÎÎÎ ........... 248-77-88, 8-927-940-55-88

Êàáåëü ÂÂà 3õ1,5 .......................................................................................................................... ì ............ 19,5 ð .............................................. ÅâðîÑâåò .................................. (347) 298-09-17 Êàáåëü ÂÂà 3õ2,5 .......................................................................................................................... ì ............ 29,5 ð .............................................. ÅâðîÑâåò .................................. (347) 298-09-17 Êàáåëü ÂÂÃ(-Ï), ÏÂÑ, ÏÓÍÏ, ÊÃ, ÏÂ-1 (3), SAT, ÐÊ, àóäèî, RG ..................................................................................................... www.ATOMelectric.ru ....... 223-5700, 223-9611, 246-3535


Êàáåëüíàÿ ïðîäóêöèÿ 79

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Êàáåëü ÂÂà ................................................................................................................................................ îïò/ðîçí ................. ÁàøÝíåðãîÊîìïëåêò ÎÎÎ ............................................ 2-934-334 Êàáåëü âûñîêîòåìïåðàòóðíûé íàãðåâàòåëüíûé ÂTÑ, ÂTÕ ........................................................................................................................ ÑÑT-Óôà ÎÎÎ ............. (347) 241-63-78, 241-73-84 Êàáåëü ãðåþùèé äëÿ òðóá Devi (Äàíèÿ), SLR (Êîðåÿ) è äð. (Ðîññèÿ) ....................................................................... Tåïëîìàêñ,öåíòð òåïëûõ ïîëîâ ............. 295-96-97, 8-927-927-9004 Êàáåëü ãðåþùèé äëÿ òðóá, âîäîñëèâ.ñèñòåì Devi (Äàíèÿ), SLR(Êîðåÿ) è äð ........................................................ Tåïëîìàêñ,öåíòð òåïëûõ ïîëîâ ............. 295-96-97, 8-927-927-9004 Êàáåëü íàãðåâàòåëüíûé äëÿ òðóáîïðîâîäîâ, åìêîñòåé, êðîâëè ......................................... ì ............................................................. Àëüáàòðîñ ÎÎÎ .......... 274-48-44, www.albatros02.ru Êàáåëü ñàìîðåã.íàãðåâàò.ÍTÌ(ÔÑÌ),ÍTÀ(ÔÑËå),ÍTÐ(ÔÑÐ),ÂTÑ(ÔÑÑ),ÂTÕ(ÔÑÓ) .............................................................................. ÑÑT-Óôà ÎÎÎ ............. (347) 241-63-78, 241-73-84 Êàáåëü ñàìîðåãóëèðóåìûé (îáîãðåâ òðóáîïðîâîäîâ) .................................................................................................................................... À-ÝËÅÊTÐÎ ........... 292-26-30, 8-901-442-69-82 Êàáåëü ñàìîðåãóëèðóåìûé äëÿ îáîãðåâà óëè÷íûõ òðóá ïî îïòîâûì öåíàì ............................................................................... Ãàëåðåÿ Tåïëà ÎÎÎ ........... 248-77-88, 8-927-940-55-88 Êàáåëü ñàìîðåãóëèðóåìûé õLaÓder EHL16-2CR ..................................................................... ì ............. 220 ð ........................... Ñàëîí Ãèäðîìîíòàæ ........... 248-10-20, 8-919-145-29-73 Êàáåëü, ïðîâîä âñåõ âèäîâ. Îïò ................................................................................................................ íèçêèå ......................................... Ãàëèìîâ ÈÏ ........... 266-61-40, 8-917-363-88-34

Êàáåëü-êàíàëû T-plast, Ýëåêîð, ELSI, TDM electric, àêñåññóàðû ê íèì ....................................................................................... www.ATOMelectric.ru ....... 223-5700, 223-9611, 246-3535 Êàáåëü-ïðîâîä ..................................................................................................................................................................................................... Ëåãèîí ÎÎÎ ....... 244-7382, 244-7396, 244-8402 Ïðîâîä â àññîðòèìåíòå .......................................................................................................... ì.ï. ........... íèçêèå ...................................... Tîê+, ìàãàçèí ................................ 8-965-927-25-95 Ïðîâîä ÑÈÏ â àññîðòèìåíòå ............................................................................................................... îò 24,50 ð ........................ Ýëåêòðîêîìïëåêò ÎÎÎ ....... 232-5358, 232-7231, 232-6676 Ïðîâîä ÑÈÏ-4 2õ16, 2õ25, 4õ16 è äð. ñ àðìàòóðîé ÑÈÏ ............................................................................................................... www.ATOMelectric.ru ....... 223-5700, 223-9611, 246-3535 Ïðîâîä ÑÈÏ-4 2õ16 ...................................................................................................................... ì ............... 25 ð .............................................. ÅâðîÑâåò ............. (347) 226-92-92, 298-09-17 Ïðîâîä ÑÈÏ, àðìàòóðà äëÿ ÑÈÏ ........................................................................................................... îïò/ðîçí ................. ÁàøÝíåðãîÊîìïëåêò ÎÎÎ ............................................ 2-934-334 Ñèñòåìû îáîãðåâà íà îñíîâå ñàìîðåãóëèðóåìîãî ãðåþùåãî êàáåëÿ Tåïëîìàã ................................................................................. ÑÑT-Óôà ÎÎÎ ............. (347) 241-63-78, 241-73-84 Tðóáû ãîôðèðîâàííûå 16, 20, 25, 32, 40, 50 è àêñåññóàðû ê íèì ............................................................................................... www.ATOMelectric.ru ....... 223-5700, 223-9611, 246-3535

Ñâåòîòåõíèêà Àðìàòóðà ñâåòîòåõíè÷åñêàÿ:ïëàôîíû,îñíîâàíèÿ,áàëëàñòû,ÝÏÐÀ ñ ïðîâîäàìè ...................................................................... www.ATOMelectric.ru ....... 223-5700, 223-9611, 246-3535 Èëëþìèíàöèÿ óëè÷íàÿ, ãîòîâûå èçä. è ïîä çàêàç, êîìïëåêò-å è àêñåññ-ðû ........................................................................................ Ïðîìñâåò ÎÎÎ ............. (347) 292-23-68, 292-23-69 Êîìïëåêòóþùèå ê ñâåòèëüíèêàì â àññîðò: ÝÏÐÀ, ÝìÏÐà, ñòàðòåðû, ïàòðîíû ................................................................................... Ïðîìñâåò ÎÎÎ ............. (347) 292-23-68, 292-23-69 Ëàìïû Osram 18 Âò. Äîñòàâêà ïî çâîíêó ................................................................................................. íèçêèå ........................... Ïðîìñïåöñòðîé ÇÀÎ ............. (347) 246-27-01, 246-27-05 Ëàìïû áàêòåðèöèäíûå, ýðèòåìíûå, ñâåòîäèîäíûå, îáëó÷àòåëè, ÏÐÀ ê íèì ............................................................................. www.ATOMelectric.ru ....... 223-5700, 223-9611, 246-3535 Ëàìïû â àññîðòèìåíòå ........................................................................................................................... îïò/ðîçí ................. ÁàøÝíåðãîÊîìïëåêò ÎÎÎ ............................................ 2-934-334 Ëàìïû ÄÍàT,ÄÐË,ÄÐÂ,ËÁ,ËÄ â àññîðòèìåíòå (Philips,Galad,Sólvania,Ëèñìà) ...................................................................................... Ïðîìñâåò ÎÎÎ ............. (347) 292-23-68, 292-23-69 Ëàìïû ËË 18 Âò Philips .............................................................................................................. øò .......... îò 33 ð .............................................. ÅâðîÑâåò ............. (347) 226-92-92, 298-09-17

Ëàìïû ËÎÍ, ÄÐË, ÄÍàT ............................................................................................................ øò ....................................................................... ÅâðîÑâåò ............. (347) 226-92-92, 298-09-17 Ëàìïû ËÎÍ, ËÁ, ÄÐË, ÄÍàT,Philips,Osram, ÄÐÂ,òåïëîâûå,ýíåðãîñáåðåãàþùèå ....................................................................... www.ATOMelectric.ru ....... 223-5700, 223-9611, 246-3535 Ëàìïû ýíåðãîñáåðåãàþùèå Extreme .................................................................................................... îïò/ðîçí ................. ÁàøÝíåðãîÊîìïëåêò ÎÎÎ ............................................ 2-934-334 Ëàìïû ýíåðãîñáåðåãàþùèå Selecta, Ecola, Comtech, TDM electric ............................................................................................. www.ATOMelectric.ru ....... 223-5700, 223-9611, 246-3535 Ëàìïû ýíåðãîñáåðåãàþùèå Toshiba, Sólvania, Philips è äð. â àññîðò. ................................................................................................... Ïðîìñâåò ÎÎÎ ............. (347) 292-23-68, 292-23-69 Ëàìïû ýíåðãîñáåðåãàþùèå ..................................................................................................... øò ....................................................................... ÅâðîÑâåò ............. (347) 226-92-92, 298-09-17 Ëàìïû ýíåðãîñáåðåãàþùèå ..................................................................................................... øò ........... íèçêèå ...................................... Tîê+, ìàãàçèí ................................ 8-965-927-25-95 Ëåíòû ñâåòîäèîäíûå, ïðîæåêòîðû, êîìïëåêòóþùèå ...................................................................................................................................... À-ÝËÅÊTÐÎ ........... 292-26-30, 8-901-442-69-82 Îïîðû îñâåùåíèÿ óëè÷íûå ìåòàëëè÷. îöèíê. Valmont, îêðàñ â ëþáîé öâåò ........................................................................................ Ïðîìñâåò ÎÎÎ ............. (347) 292-23-68, 292-23-69


Ñâåòîòåõíèêà 80

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Ïðîäóêöèÿ ñâåòîäèîäíàÿ:ëåíòû,òðàíñôîðì-ðû,êîíòðîëëåðû,ôóðíèòóðà,ëàìïû ..................................................................... www.ATOMelectric.ru ....... 223-5700, 223-9611, 246-3535 Ïðîæåêòîðû ãàëîãåííûå, ìåòàëëîãàëîãåííûå, ÏÇÌ ñ ëàìïàìè ËÎÍ, ÊËË ............................................................................... www.ATOMelectric.ru ....... 223-5700, 223-9611, 246-3535 Ïðîæåêòîðû ìåòàëëîãàëîã-å 70,150,250,400,1000Âò Philips,Galad,SÓlvania ......................................................................................... Ïðîìñâåò ÎÎÎ ............. (347) 292-23-68, 292-23-69 Ðàçúåìû áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, áëî÷íûå, ñ óäëèíèòåëåì ...................................................................................................... www.ATOMelectric.ru ....... 223-5700, 223-9611, 246-3535 Ñâåòèëüíèêè àâàðèéíûå, áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, îôèñíûå, àíòèâàíäàëüíûå .................................................................... www.ATOMelectric.ru ....... 223-5700, 223-9611, 246-3535 Ñâåòèëüíèêè â àññîðòèìåíòå ............................................................................................................................................................................ Ëåãèîí ÎÎÎ ....... 244-7382, 244-7396, 244-8402 Ñâåòèëüíèêè è ëàìïû Navigator â àññîðòèìåíòå ....................................................................................................................................... Ïðîìñâåò ÎÎÎ ............. (347) 292-23-68, 292-23-69 Ñâåòèëüíèêè ËÏÎ ....................................................................................................................... øò ....................................................................... ÅâðîÑâåò ............. (347) 226-92-92, 298-09-17 Ñâåòèëüíèêè ëþìèíåñöåíòíûå, ðàñòðîâûå, ëèíåéíûå, ïûëåâëàãîçàùèùåííûå ..................................................................... www.ATOMelectric.ru ....... 223-5700, 223-9611, 246-3535 Ñâåòèëüíèêè íàñòåííî-ïîòîëî÷íûå, 200 ìàðêîðàçìåðîâ .............................................................................................................. www.ATOMelectric.ru ....... 223-5700, 223-9611, 246-3535 Ñâåòèëüíèêè ðàñòðîâûå. Äîñòàâêà ïî çâîíêó ......................................................................................... íèçêèå ........................... Ïðîìñïåöñòðîé ÇÀÎ ............. (347) 246-27-01, 246-27-05 Ñâåòèëüíèêè òî÷å÷íûå, âñòðîåííûå, äåêîðàòèâíûå, ñàäîâî-ïàðêîâûå ..................................................................................... www.ATOMelectric.ru ....... 223-5700, 223-9611, 246-3535 Ñâåòèëüíèêè óëè÷íûå ÐÊÓ, ÆÊÓ, ÃÊÓ, ÍÑÏ, ÃÏÏ, êðîíøòåéíû ê íèì ........................................................................................... www.ATOMelectric.ru ....... 223-5700, 223-9611, 246-3535 Ñâåòèëüíèêè óëè÷íûå ÐÊÓ, ÆÊÓ, ÄÊÓ, ÐTÓ, ÆTÓ Galad, ËèäåðËàéò,Âëàäàñâåò ................................................................................... Ïðîìñâåò ÎÎÎ ............. (347) 292-23-68, 292-23-69 Ñâåòèëüíèêè ýíåðãîñáåðåãàþùèå ËÂÎ,ËÏÎ,ËÑÏ,ÐÑÏ,ÃÑÏ â àññîðò., àâàðèéíûå ........................................................................... Ïðîìñâåò ÎÎÎ ............. (347) 292-23-68, 292-23-69 Tåõíîëîãèè ýíåðãîñáåðåãàþùèå Tacton,ñâåòèëüí. ñ äèììèð-ì ÝÏÐÀ ÆÊÓ-152 ................................................................................ Ïðîìñâåò ÎÎÎ ............. (347) 292-23-68, 292-23-69

Ýëåêòðîóñòàíîâî÷íûå èçäåëèÿ Âûêëþ÷àòåëè è ðîçåòêè îò ýêîíîì äî ïðåìèóì êëàññà .................................................................................................................................. À-ÝËÅÊTÐÎ ........... 292-26-30, 8-901-442-69-82 Èçäåëèÿ ýëåêòðîóñòàíîâî÷íûå (ðîçåòêè,âûêëþ÷àòåëè,ðàìêè è äð) 40 ñåðèé ............................................................................ www.ATOMelectric.ru ....... 223-5700, 223-9611, 246-3535 Èçäåëèÿ ýëåêòðîóñòàíîâî÷íûå â àññîðòèìåíòå ................................................................................ îïò/ðîçí ................. ÁàøÝíåðãîÊîìïëåêò ÎÎÎ ............................................ 2-934-334 Èçäåëèÿ ýëåêòðîóñòàíîâî÷íûå â àññîðòèìåíòå ................................................................. îïò ..................................................................... Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Ðîçåòêè, âûêëþ÷àòåëè Valena, Ýòþä, Wessen ......................................................................... øò ....................................................................... ÅâðîÑâåò ............. (347) 226-92-92, 298-09-17

Tîðãîâîå è ñêëàäñêîå îáîðóäîâàíèå, êîìïëåêòóþùèå, çàï÷àñòè Tåëåæêè ñêëàäñêèå 2-êîëåñíûå ................................................................................................................................................................................................................................ 8-917-34-53-044 Tåëåæêè ñêëàäñêèå 4-êîëåñíûå ................................................................................................................................................................................................................................ 8-917-34-53-044

Ñðåäñòâà ìàëîé ìåõàíèçàöèè Ãàçîíîêîñèëêè, òðèììåðû áåíçèíîâûå, ýëåêòðè÷åñêèå ..................................................... øò ............................................................ Èíñòðóìåíò ì-í ......... 2283313www.instrument-ufa.ru Êóëüòèâàòîðû Êðàòîí GC-01, 4-õòàêòíûé áåíçèí, 4 ë.ñ./2900 Âò ................................................. 7948,94 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Êóëüòèâàòîðû Êðàòîí GC-02, 4-õòàêòíûé áåíçèí, 6 ë.ñ./4500 Âò ................................................. 9906,31 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44

Ñïåöîäåæäà. Ñðåäñòâà çàùèòû Ãàëîøè ñàäîâûå .......................................................................................................................................... îò 30 ð ............... Àðòåëü ÏÏ, www.savichev.ru ....... Ïîÿñà ìîíòàæíûå. www.tp-ufa.ru ......................................................................................................................................................... Tàêåëàæ Ïëþñ ÎÎÎ ....... Ðóêàâèöû ðàáî÷èå. www.tp-ufa.ru ......................................................................................................................................................... Tàêåëàæ Ïëþñ ÎÎÎ ....... Ðóêàâèöû õ/á ñ áðåçåíòîâûì íàëàäîííèêîì. www.tp-ufa.ru ........................................................................................................... Tàêåëàæ Ïëþñ ÎÎÎ ....... Ðóêàâèöû õ/á, áðåçåíòîâûå. www.tp-ufa.ru ......................................................................................................................................... Tàêåëàæ Ïëþñ ÎÎÎ .......

290-7807, 267-6711, 267-6711, 267-6711, 267-6711,

274-4644, 265-4955, 265-4955, 265-4955, 265-4955,

294-4844 283-8917 283-8917 283-8917 283-8917

Ðåçèíîòåõíè÷åñêèå èçäåëèÿ Ëåíòû êîíâåéåðíûå TÊ-100, TÊ-200, íîâûå, á/ó ..................................................................................................................................... Tåõïðîäóêò ÎÎÎ ........... 274-95-66, 8-917-412-55-50 Ëåíòû êîíâåéåðíûå ........................................................................................................................................................................ ÁàøÏðîìÊîìïëåêò ÎÎÎ ............. (347) 274-25-32, 246-15-63 Ðåìíè êëèíîâûå, âàðèàòîðíûå ..................................................................................................................................................... ÁàøÏðîìÊîìïëåêò ÎÎÎ ............. (347) 274-25-32, 246-15-63 Ðóêàâà ãîôðèðîâàííûå, êèñëîðîäíûå, íàïîðíûå ..................................................................................................................... ÁàøÏðîìÊîìïëåêò ÎÎÎ ............. (347) 274-25-32, 246-15-63 Ðóêàâà íàïîðíûå, êèñëîðîäíûå, ãîôðèðîâàííûå ................................................................................................................................... Tåõïðîäóêò ÎÎÎ ........... 274-95-66, 8-917-412-55-50 Tåõïëàñòèíû ÌÁÑ, TÌÊÙ ............................................................................................................................................................... ÁàøÏðîìÊîìïëåêò ÎÎÎ ............. (347) 274-25-32, 246-15-63

Ãàç. Íåôòü. Óãîëü. Õèìèÿ Ãàçîñíàáæåíèå "ïîä êëþ÷" ñ îôîðìëåíèåì äîêóìåíòîâ .......................................................................................................... ÃàçÑàíTåõìîíòàæ ÎÎÎ ...... 8-917-7932050, 8-917-3490688 Ñâàè âèíòîâûå äëÿ ãàçîâîé è íåôòåõèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè .......................................................................... ÔÓÍÄÝÊÑ ÎÎÎ, www.fundex.su ....................... 298-68-98, 298-64-98

Õîçòîâàðû. TÍÏ. Áûòîâàÿ õèìèÿ Èçäåëèÿ èç áðåçåíòà íåñòàíäàðòíûå. www.tp-ufa.ru ........................................................................................................................ Tàêåëàæ Ïëþñ ÎÎÎ ....... 267-6711, 265-4955, 283-8917 Ìàòåðèàë óêðûâíîé Àãðîòåêñ ................................................................................................ êâ.ì .......... îò 11 ð ....................................... ÓÐÑÀîïò ÎÎÎ ........ (3473) 43-88-33, 89173477143 Ïðîäóêöèÿ Zepter â ïîëíîì àññîðòèìåíòå ............................................................................................................................ TÄ Óðàëïðîì-Ñåðâèñ ÎÎÎ .................................. (347) 243-25-95

Ñàäîâî-îãîðîäíûé èíâåíòàðü Ìàòåðèàë óêðûâíîé Àãðîòåêñ-Ìóëü÷à (÷åðíûé) 3,2õ200 60,ïîëóðóêàâ 1,6ì .............................. 5181,60 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Tà÷êè ñàäîâûå 65ë, 1 ïíåâìî êîëåñî WB4307 z ............................................................................... 731,25 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44 Tà÷êè ñàäîâûå 65ë, 2 ïíåâìî êîëåñà WB4107-2 .............................................................................. 1045,50 ð ............................................ Åðìàê-Óôà ............................................ 246-44-44

Tàðà, óïàêîâêà Ãîôðîêàðòîí ..................................................................................................................................................................................... ÁàøÏðîìÊîìïëåêò ÎÎÎ ............. (347) 274-25-32, 246-15-63 Ãîôðîêîðîáà N7, N26 ..................................................................................................................................................................... ÁàøÏðîìÊîìïëåêò ÎÎÎ ............. (347) 274-25-32, 246-15-63


Óñëóãè 81

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Óñëóãè Âûâîç ìóñîðà (Ãàçåëü), âûíîñ ìóñîðà ....................................................................................................................................... Áðàâî, www.ufa-bravo.ru ............. 2-932-552, 8-919-613-2552 Âûâîç ìóñîðà (Êàìàç), âûíîñ ìóñîðà ........................................................................................................................................ Áðàâî, www.ufa-bravo.ru ............. 2-932-552, 8-919-613-2552

Æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè Âûâîç ìóñîðà ëþáûì àâòîòðàíñïîðòîì ................................................................................................... íèçêèå ............................ Õàáèáóëëèí È.Ç. ÈÏ ........... 294-70-70, 8-919-600-00-86

Ðåêëàìíî-èíôîðìàöèîííûå óñëóãè Áëàíêè. Äèçàéí, âåðñòêà, ïå÷àòü. Ñêèäêè ä/ðåêëàìîäàò. è ïîñòîÿí.êëèåíò ........................................................................... Áðîøþðû. Äèçàéí, âåðñòêà, ïå÷àòü. Ñêèäêè ä/ðåêëàìîäàò.è ïîñòîÿí.êëèåíò ........................................................................ Áóêëåòû. Äèçàéí, âåðñòêà, ïå÷àòü. Ñêèäêè ä/ðåêëàìîäàò.è ïîñòîÿí.êëèåíò ........................................................................... Âåðñòêà ïðîäóêöèè ïîëèãðàôè÷åñêîé ëþáîé ñëîæíîñòè (äèçàéí, ïå÷àòü) .............................................................................. Âèçèòêè. Äèçàéí, âåðñòêà, ïå÷àòü. Ñêèäêè ä/ðåêëàìîäàò.è ïîñòîÿí.êëèåíò ........................................................................... Ãðàìîòû. Äèçàéí, âåðñòêà, ïå÷àòü. Ñêèäêè ä/ðåêëàìîäàò.è ïîñòîÿí.êëèåíò ......................................................................... Äèçàéí ïðîäóêöèè ïîëèãðàôè÷åñêîé ëþáîé ñëîæíîñòè (âåðñòêà, ïå÷àòü) .............................................................................. Êàëåíäàðè êàðìàííûå. Äèçàéí, âåðñòêà, ïå÷àòü .......................................................................................................................... Êàëåíäàðè êâàðòàëüíûå. Äèçàéí, âåðñòêà, ïå÷àòü ....................................................................................................................... Êàëåíäàðè íàñòîëüíûå. Äèçàéí, âåðñòêà, ïå÷àòü ........................................................................................................................ Êàëåíäàðè ïåðåêèäíûå. Äèçàéí, âåðñòêà, ïå÷àòü ........................................................................................................................ Îòêðûòêè. Äèçàéí, âåðñòêà, ïå÷àòü.Ñêèäêè ä/ðåêëàìîäàò.è ïîñòîÿí.êëèåíò .......................................................................... Ïå÷àòü ïðîäóêöèè ïîëèãðàôè÷åñêîé ëþáîé ñëîæíîñòè (äèçàéí, âåðñòêà) .............................................................................. Ïëàêàòû. Äèçàéí, âåðñòêà, ïå÷àòü. Ñêèäêè ä/ðåêëàìîäàò.è ïîñòîÿí.êëèåíò .......................................................................... Ïîñòåðû. Äèçàéí, âåðñòêà, ïå÷àòü. Ñêèäêè ä/ðåêëàìîäàò.è ïîñòîÿí.êëèåíò ......................................................................... Ïðîäóêöèÿ ïîëèãðàôè÷åñêàÿ ëþáîé ñëîæíîñòè. Äèçàéí, âåðñòêà, ïå÷àòü .............................................................................. Ðåêëàìà ìîäóëüíàÿ äëÿ ãàçåò è æóðíàëîâ. Äèçàéí, âåðñòêà, ïå÷àòü ....................................................................................... Ðèçîãðàôèÿ ïðîäóêöèè ïîëèãðàôè÷åñêîé ëþáîé ñëîæíîñòè ...................................................................................................... Tèðàæèðîâàíèå ïðîäóêöèè ïîëèãðàôè÷åñêîé ëþáîé ñëîæíîñòè .............................................................................................. Ôîòîñúåìêà öèôðîâàÿ, ïå÷àòü ........................................................................................................................................................

ÈÄ Àëüáà-Ìåäèà ÎÎÎ ..... 2269139/40/41/42/43/44/45/46 ÈÄ Àëüáà-Ìåäèà ÎÎÎ ..... 2269139/40/41/42/43/44/45/46 ÈÄ Àëüáà-Ìåäèà ÎÎÎ ..... 2269139/40/41/42/43/44/45/46 ÈÄ Àëüáà-Ìåäèà ÎÎÎ ..... 2269139/40/41/42,89196190878 ÈÄ Àëüáà-Ìåäèà ÎÎÎ ..... 2269139/40/41/42/43/44/45/46 ÈÄ Àëüáà-Ìåäèà ÎÎÎ ..... 2269139/40/41/42/43/44/45/46 ÈÄ Àëüáà-Ìåäèà ÎÎÎ ..... 2269139/40/41/42/43/44/45/46 ÈÄ Àëüáà-Ìåäèà ÎÎÎ ..... 2269139/40/41/42/43/44/45/46 ÈÄ Àëüáà-Ìåäèà ÎÎÎ ..... 2269139/40/41/42/43/44/45/46 ÈÄ Àëüáà-Ìåäèà ÎÎÎ ..... 2269139/40/41/42/43/44/45/46 ÈÄ Àëüáà-Ìåäèà ÎÎÎ ..... 2269139/40/41/42/43/44/45/46 ÈÄ Àëüáà-Ìåäèà ÎÎÎ ..... 2269139/40/41/42/43/44/45/46 ÈÄ Àëüáà-Ìåäèà ÎÎÎ ..... 2269139/40/41/42/43/44/45/46 ÈÄ Àëüáà-Ìåäèà ÎÎÎ ..... 2269139/40/41/42/43/44/45/46 ÈÄ Àëüáà-Ìåäèà ÎÎÎ ..... 2269139/40/41/42/43/44/45/46 ÈÄ Àëüáà-Ìåäèà ÎÎÎ ..... 2269139/40/41/42,89196190878 ÈÄ Àëüáà-Ìåäèà ÎÎÎ ..... 2269139/40/41/42/43/44/45/46 ÈÄ Àëüáà-Ìåäèà ÎÎÎ ..... 2269139/40/41/42/43/44/45/46 ÈÄ Àëüáà-Ìåäèà ÎÎÎ ..... 2269139/40/41/42,89196190878 ÈÄ Àëüáà-Ìåäèà ÎÎÎ ..... 2269139/40/41/42/43/44/45/46

Ñêëàäñêèå ïîìåùåíèÿ, àíãàðû, òåðìèíàëû Ñâàè âèíòîâûå äëÿ àíãàðîâ, òåðìèíàëîâ è ñêëàäñêèõ ïîìåùåíèé .......................................................................... ÔÓÍÄÝÊÑ ÎÎÎ, www.fundex.su ....................... 298-68-98, 298-64-98 Ñäàþòñÿ â àðåíäó ïîìåùåíèÿ ñêëàäñêèå ïî óë. Óëüÿíîâûõ, 65/4 ............................................................................. Àðãàìàê, òîðãîâî-äåëîâîé ö-ð ..... 2431036, 2430088,89014425111

Tðàíñïîðòíûå óñëóãè Àðåíäà àâòîìàøèíû Êàìàç ñ ìàíèïóëÿòîðîì (10 ò) ............................................................................. íèçêèå ................................................... TÄ Íóð ....... 267-36-30, 8-917-800-9092/91 Àðåíäà áóëüäîçåðà ....................................................................................................................................... íèçêèå ................................................... TÄ Íóð ....... 267-36-30, 8-917-800-9092/91 Àðåíäà êðàíà-ìàíèïóëÿòîðà ñòðåëà 3 ò, áîðò 5 ò, 5,4 ì .................................................................................................................................. Ãèäðîìåê ................................ 8-917-77-19-554 Àðåíäà òðóáîóêëàä÷èêà TÎ-1224 ................................................................................................................ íèçêèå ................................................... TÄ Íóð ....... 267-36-30, 8-917-800-9092/91 Àðåíäà ýêñêàâàòîðà- ïîãðóç÷èêà JCB 3CX, ÿìîáóðà d200, d300 ..................................................................................................................... ÌÏÔ ÎÎÎ ............ 8-9373151736, bag81@bk.ru Àðåíäà ÿìîáóðà íà áàçå JCB 3CX ......................................................................................................................................................................... ÌÏÔ ÎÎÎ ............ 8-9373151736, bag81@bk.ru Ãðóçîïåðåâîçêè (Ãàçåëü äëèííîìåð, Êàìàç), âûâîç ñòðîèòåëüíîãî ìóñîðà ...................................... íèçêèå ......................................... Ãàëèìîâ ÈÏ ........... 266-61-40, 8-927-335-53-38 Ãðóçîïåðåâîçêè (Ãàçåëü äëèííîìåð) ......................................................................................................... íèçêèå .......................................... Õàëèòîâ ÈÏ ......... 8-9273258438, 8-9276397868 Ãðóçîïåðåâîçêè (äî 5 ò, áîðò äî 6,5 ì) ................................................................................................. äîãîâîð ............................................ Ïåãàñ ÎÎÎ ....... 291-9610, 294-5161, 274-6580 Ãðóçîïåðåâîçêè (êðàí-ìàíèïóëÿòîð) ñòð. 3 ò, áîðò 5 ò, 5,4 ì .......................................................................................................................... Ãèäðîìåê ................................ 8-917-77-19-554 Ãðóçîïåðåâîçêè Êàìàç (12 ò; áîðò äî 7,3 ì; ñòîéêè) - íå ïîñðåäíèê .................................................................................................... TÊ ÀâòîÐåãèîí ................................ 8-917-410-32-36 Ãðóçîïåðåâîçêè ïî ã. Óôà è ÐÁ, äëèííîìåð 13,6 ì, îòêðûòûé ....................................................................................... Óôèìñêàÿ òðóáíàÿ êîìïàíèÿ ................................ 8-937-489-10-49 Ãðóçîïåðåâîçêè ïî ÐÁ, ÐÔ îò 1 êã äî 20 òîíí .......................................................................................... íèçêèå ............................ Õàáèáóëëèí È.Ç. ÈÏ ........... 294-70-70, 8-919-600-00-86

Ãðóçîïåðåâîçêè ïî Óôå, ÐÁ, ÐÔ, ãðóçîïîäúåìíîñòü 1-20 òîíí ......................................................... äîãîâîð ....................................... Ñòðîéòåõñíàá ............. 253-98-70 ìíîãîêàíàëüíûé Ãðóçîïåðåâîçêè ïî Óôå, ÐÁ, ÐÔ, ãðóçîïîäúåìíîñòü 1,5 òîííû ............................................................ íèçêèå .......................................... Õàëèòîâ ÈÏ ......... 8-9273258438, 8-9276397868 Ïåðååçäû (ëþáîé àâòîòðàíñïîðò) ............................................................................................................. íèçêèå ............................ Õàáèáóëëèí È.Ç. ÈÏ ........... 294-70-70, 8-919-600-00-86 Óñëóãè àâòîýêñêàâàòîðà-ïîãðóç÷èêà JCB (êîâø 60 è 40 ñì, ãëóáèíà 6 ì) ..................................................................................................... Ãèäðîìåê ................................ 8-917-79-38-709 Óñëóãè ÃÀÇåëè òðàíñïîðòíûå, 1,5 òîííû ................................................................................................. íèçêèå .......................................... Õàëèòîâ ÈÏ ......... 8-9273258438, 8-9276397868 Óñëóãè êðàíà-ìàíèïóëÿòîðà ñòðåëà 3 ò, áîðò 5 ò, 5,4 ì ................................................................................................................................... Ãèäðîìåê ................................ 8-917-77-19-554 Óñëóãè ìàíèïóëÿòîðà 4 ò .................................................................................................................................................................................... Ìàêêàí ÎÎÎ ........... 270-90-11, 8-964-95-23-360 Óñëóãè ìàíèïóëÿòîðà Isuzu (ñòðåëà 10 ì, 3 ò, áîðò 5 ò) .................................................... ÷àñ ........... íèçêèå ............................................ Ïåãàñ ÎÎÎ ....... 291-9610, 294-5161, 274-6580 Óñëóãè ìàíèïóëÿòîðà ÊàìÀÇ, ñòðåëà 10ì, áîðò 11ò, ã/ï 3ò, äëèíà 6ì ........................................ îò ïðîèçâ ........................ ÏÎ Ñòðîéìàñòåð ÎÎÎ ................................ 8-937-307-71-72 Óñëóãè ìàøèíû âàêóóìíîé - àññåíèçàòîðà (÷èñòêà âûãðåáíûõ ÿì) .................................................................................... Àãðîìîíòàæ-ñåðâèñ ÎÎÎ ....................... 266-81-61, 223-25-74 Óñëóãè ñàìîñâàëà, ïîãðóç÷èêà TÎ-18 .................................................................................................... äîãîâîð ........................ Ñóëåéìàíîâà Ë.À. ÈÏ ...... 8-917-3477699, 8-965-9405555 Óñëóãè ýêñêàâàòîðà Hitachi ...................................................................................................................................................................... ÑòðîéÐåçåðâ ÎÎÎ ............. 2677747,2383495, 2385436 Óñëóãè ýêñêàâàòîðà-ïîãðóç÷èêà Hidromek, êîâø-1,1 êóá.ì, ãëóáèíà-6 ì ....................................................................................................... Ãèäðîìåê ................................ 8-917-79-38-709 Óñëóãè ýêñêàâàòîðà-ïîãðóç÷èêà New Holland (ãèäðîìîëîò) .............................................................................................................. ÑòðîéÑåðâèñ ÎÎÎ ........... 275-20-67, 8-917-76-44-338

Þðèäè÷åñêèå óñëóãè Ñîãëàñîâàíèå ïåðåïëàíèðîâîê è óçàêîíåíèå. Ïåðåâîä â íåæèëîé ôîíä ........................................................... Ñëóæáà Ñîãë-ÿ Ïåðåïëàíèðîâîê ....................... 257-20-28, 228-58-36


Àðåíäà ñòðîèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ 82

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Àðåíäà ñòðîèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ Àðåíäà êðàíà ÐÄÊ-250-2, ÄÝÊ-251 ......................................................................................................................................... Tðåñò ÁàøÅâðîÑTðîé ÎÎÎ ...... 8(347)252-20-52,8-9272367757

Óñëóãè ñòðîèòåëüíîé ñïåöòåõíèêè Àðåíäà àâòîêðàíà Êëåíöû (ãðóçîïîä. 16 òîíí, ñòðåëà 18 ì) .......................................................................................................................... Ãðîì ÎÎÎ ................................ 8-901-442-46-38 Óñëóãè äîðîæíîé ñïåöòåõíèêè (ãðåéäåðà, êàòêà è äð.) ....................................................................... íèç/äîã ...................................... ÄîðÑíàá ÎÎÎ ............. (347) 246-10-67, 299-12-28 Óñëóãè öåìåíòîâîçà, îò 15 äî 35 ò ........................................................................................................... íèçêèå ............................................... ÁÖÊ ÎÎÎ ........... 294-46-46, 8-917-756-66-66 Óñëóãè ýêñêàâàòîðà (äðàãëàéí) ïî î÷èñòêå áåðåãîâ, ðåê, îçåð ............................................................................................................... ÄîðÑíàá ÎÎÎ ............. (347) 246-10-67, 299-12-28

Íåäâèæèìîñòü Àðåíäà ïîìåùåíèé îôèñ-õ, ñêëàä-õ, ïðîèçâ-õ (ã.Óôà,Êàíäðèíñêàÿ,2,Äåìà) .............................................................................................. ÁÝTÎ ÎÀÎ .................................. (347) 256-56-20 Àðåíäà ïîìåùåíèé îôèñ-õ, ñêëàä-õ, ïðîèçâîä-õ (ã.Óôà, Ìåíäåëååâà, 134) ............................................................................................... ÁÝTÎ ÎÀÎ .................................. (347) 256-56-20 Ïðîäàåòñÿ áàçà ïðîèçâîäñòâ-ÿ ã.Ñòåðëèòàìàê, îáù. ïëîùàäü 1000 êâ.ì ................................................................................... Ýíåðãîðåñóðñ ÎÎÎ ...... 8-927-0899740, 8-927-3566603 Ñäàþòñÿ â àðåíäó ïëîùàäè òîðãîâûå ïî óë. Ñ.Áîãîðîäñêàÿ, óë. Ãàôóðè .................................................................................... Ýíåðãîðåñóðñ ÎÎÎ ...... 8-927-0899740, 8-927-3566603 Ñäàþòñÿ â àðåíäó ïîìåùåíèÿ îôèñ., ñêëàä. ïî óë. Ñ.Áîãîðîäñêàÿ, Ãàôóðè .............................................................................. Ýíåðãîðåñóðñ ÎÎÎ ...... 8-927-0899740, 8-927-3566603 Ñäàþòñÿ â àðåíäó ïîìåùåíèÿ îôèñíûå â ã. Ñòåðëèòàìàê ............................................................................................................. Ýíåðãîðåñóðñ ÎÎÎ ...... 8-927-0899740, 8-927-3566603 Ñäàþòñÿ â àðåíäó ïîìåùåíèÿ îôèñíûå ïî óë. Óëüÿíîâûõ, 65/4 ............................................................................... Àðãàìàê, òîðãîâî-äåëîâîé ö-ð ..... 2431036, 2430088,89014425111 Ñäàþòñÿ â àðåíäó ïîìåùåíèÿ ïðîèçâîäñòâ. ïî óë.Ñ.Áîãîðîäñêàÿ,óë.Ãàôóðè ............................................................................ Ýíåðãîðåñóðñ ÎÎÎ ...... 8-927-0899740, 8-927-3566603 Ñäàþòñÿ â àðåíäó ïîìåùåíèÿ ïðîèçâîäñòâ.äî3000ì2 ïî óë.Óëüÿíîâûõ,65/4 ........................................................ Àðãàìàê, òîðãîâî-äåëîâîé ö-ð ..... 2431036, 2430088,89014425111 Ñäàþòñÿ â àðåíäó ïîìåùåíèÿ ñêëàäñêèå â ã. Ñòåðëèòàìàê ........................................................................................................... Ýíåðãîðåñóðñ ÎÎÎ ...... 8-927-0899740, 8-927-3566603 Ñäàþòñÿ â àðåíäó ïîìåùåíèÿ òîðãîâûå â ã. Ñòåðëèòàìàê ............................................................................................................. Ýíåðãîðåñóðñ ÎÎÎ ...... 8-927-0899740, 8-927-3566603 Ñäàþòñÿ â àðåíäó ïîìåùåíèÿ òîðãîâûå ïî óë. Óëüÿíîâûõ, 65/4 .............................................................................. Àðãàìàê, òîðãîâî-äåëîâîé ö-ð ..... 2431036, 2430088,89014425111 Ñäàþòñÿ â àðåíäó ñêëàäû îòêðûòûå íà òåð-è îõðàíÿåìîé áàçû â ã.Ñòåðëèò ............................................................................. Ýíåðãîðåñóðñ ÎÎÎ ...... 8-927-0899740, 8-927-3566603 Ñäàþòñÿ â àðåíäó ñêëàäû îòêðûòûå íà òåð-ðèè îõðàíÿåìîé áàçû â ã.Óôå ................................................................................. Ýíåðãîðåñóðñ ÎÎÎ ...... 8-927-0899740, 8-927-3566603

Âàêàíñèè


Âàêàíñèè 83

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû (Ñòåðëèòàìàê) Áëîêè ñòåíîâûå îò ïðîèçâîäèòåëÿ (â àññîðòèìåíòå) ......................................................................... äîãîâîð Áîëòû Ì6-Ì56 ÃÎÑT 7798-70, 7805-70. www.bashmetiz.ru .................................................. êã .......... îò 64 ð Ãàéêè Ì6-Ì56 ÃÎÑT-5915-70, 5927-70. www.bashmetiz.ru .................................................. êã .......... îò 75 ð Ãèïñ â ìåøêàõ ............................................................................................................................................ äîãîâîð Êðåïåæ â àññîðòèìåíòå .............................................................................................................................. íèçêèå Êðåïåæ, ìåòèçû â àññîðòèìåíòå ............................................................................................................ äîãîâîð

.......................... Tåõïðîìñåðâèñ ÎÎÎ .................................. (34763) 5-93-63 ...................................... Áàøìåòèç ÇÀÎ ............ 8 (3473) 41-34-33, 41-34-34 ...................................... Áàøìåòèç ÇÀÎ ............ 8 (3473) 41-34-33, 41-34-34 .......................................... Ñëîáîäà TÊ .................................. (3473) 43-15-25 ........................ Öåíòð êðåïåæà, ìàã-í .................................. (3473) 20-13-30 ......................... Ñòðîé Ìàñòåð, ìàã-í .................................. (3473) 22-09-44

Ìàòåðèàëû ãèäðîèçîëÿöèîííûå ............................................................................................................. äîãîâîð Ìàòåðèàëû ëèñòîâûå: ËÄÑÏ, ÕÄÔ ........................................................................................................... íèçêèå Ìàòåðèàëû ïàðîèçîëÿöèîííûå ............................................................................................................... äîãîâîð Ìàòåðèàëû òåïëîèçîëÿöèîííûå ............................................................................................................. äîãîâîð Ôàíåðà îò 4 ìì äî 18 ìì ........................................................................................................................ äîãîâîð Öåìåíò Ì-400, Ì-500 ............................................................................................................................... äîãîâîð

.......................................... Ñëîáîäà TÊ .................................. (3473) 43-15-25 ........................ ÌÄÔ-êîìïëåêò, ìàã-í .................................. (3473) 28-21-23 .......................................... Ñëîáîäà TÊ .................................. (3473) 43-15-25 ................................ Ñòðîéäâîð, ìàã-í .................................. (3473) 25-23-68 ................................ Ñòðîéäâîð, ìàã-í .................................. (3473) 25-23-68 .......................................... Ñëîáîäà TÊ .................................. (3473) 43-15-25


Ìåòàëëîïðîêàò, ìåòàëëîèçäåëèÿ (Ñòåðëèòàìàê) 84

¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Ìåòàëëîïðîêàò, ìåòàëëîèçäåëèÿ (Ñòåðëèòàìàê) Ñïèðàëè áåçîïàñíîñòè Ðûñü. www.bashmetiz.ru .................................................................. ï.ì .......... îò 90 ð ...................................... Áàøìåòèç ÇÀÎ ............ 8 (3473) 41-34-33, 41-34-34 Øàéáû ïëîñêèå d 5-42 ÃÎÑT 11371-70 d 5-42. www.bashmetiz.ru ..................................... êã .......... îò 77 ð ...................................... Áàøìåòèç ÇÀÎ ............ 8 (3473) 41-34-33, 41-34-34 Øïèëüêè Ì10-Ì64 ÃÎÑT 9066-75. www.bashmetiz.ru ........................................................... øò ............................................................... Áàøìåòèç ÇÀÎ ............ 8 (3473) 41-34-33, 41-34-34

Äâåðè, îêíà, ëåñòíèöû (Ñòåðëèòàìàê) Äâåðè ìåæêîìíàòíûå â àññîðòèìåíòå .................................................................................................... íèçêèå Äâåðè ìåæêîìíàòíûå ëàìèíèðîâàííûå (×åëÿáèíñê, Êðàñíîäåðåâùèê) ........................................ äîãîâîð Îêíà ÏÂÕ (ñåðòèôèêàò) ............................................................................................................................. äîãîâîð Îñòåêëåíèå áàëêîíîâ è ëîäæèé ÏÂÕ ..................................................................................................... äîãîâîð Ôóðíèòóðà äëÿ äâåðåé (ýëèòíàÿ) ............................................................................................................ äîãîâîð

................................................ Íîâîñåë .................................. (3473) 28-09-02 .......................... Tåõïðîìñåðâèñ ÎÎÎ ................. (34763) 3-94-66, 5-93-63 .......................... Tåõïðîìñåðâèñ ÎÎÎ ................. (34763) 2-19-03, 5-93-63 .......................... Tåõïðîìñåðâèñ ÎÎÎ ................. (34763) 2-19-03, 5-93-63 .......................... Tåõïðîìñåðâèñ ÎÎÎ ................. (34763) 3-94-66, 5-93-63

Âîðîòà, øëàãáàóìû, êîìïëåêòóþùèå Âîðîòà àâòîìàòè÷åñêèå, ñåêöèîí-å; îòêàò., ðàñïàø.Óñòàí.,ðåìîíò,îáñëóæ ......................................................................... Âîðîòíûé ìàñòåð ÎÎÎ ........... 8-927-236-49-36, 266-49-36 Ðîëüñòàâíè ëþáûõ âèäîâ. Óñòàíîâêà, ðåìîíò, îáñëóæèâàíèå .................................................................................................. Âîðîòíûé ìàñòåð ÎÎÎ ........... 8-927-236-49-36, 266-49-36 Øëàãáàóìû. Óñòàíîâêà, ðåìîíò, îáñëóæèâàíèå ......................................................................................................................... Âîðîòíûé ìàñòåð ÎÎÎ ........... 8-927-236-49-36, 266-49-36

Äèçàéí, èíòåðüåð, ìåáåëü (Ñòåðëèòàìàê) Êîìïëåêòóþùèå äëÿ ìåáåëè êîðïóñíîé è ìÿãêîé ................................................................................... íèçêèå Ôàñàäû ìåáåëüíûå ...................................................................................................................................... íèçêèå Ôóðíèòóðà ìåáåëüíàÿ .................................................................................................................................. íèçêèå Ôóðíèòóðà ìåáåëüíàÿ .................................................................................................................................. íèçêèå

........................ ÌÄÔ-êîìïëåêò, ìàã-í .................................. (3473) 28-21-23 ........................ ÌÄÔ-êîìïëåêò, ìàã-í .................................. (3473) 28-21-23 ........................ ÌÄÔ-êîìïëåêò, ìàã-í .................................. (3473) 28-21-23 ........................ Öåíòð êðåïåæà, ìàã-í .................................. (3473) 20-13-30

Îòäåëî÷íûå ìàòåðèàëû (Ñòåðëèòàìàê) Ãåðìåòèêè â àññîðòèìåíòå ...................................................................................................................... äîãîâîð Ãåðìåòèêè â àññîðòèìåíòå ...................................................................................................................... äîãîâîð Ãèïñîêàðòîí .................................................................................................................................................. íèçêèå Ëàìèíàò â àññîðòèìåíòå ............................................................................................................................ íèçêèå Ëèíîëåóì â àññîðòèìåíòå .......................................................................................................................... íèçêèå Ëèíîëåóì â àññîðòèìåíòå .......................................................................................................................... íèçêèå Ìàòåðèàëû ëàêîêðàñî÷íûå â àññîðòèìåíòå ........................................................................................ äîãîâîð Ìàòåðèàëû ëàêîêðàñî÷íûå ......................................................................................................................... íèçêèå Ìàòåðèàëû ëàêîêðàñî÷íûå ......................................................................................................................... íèçêèå Ìàòåðèàëû ñòðîèòåëüíî-îòäåëî÷íûå â àññîðòèìåíòå ...................................................................... äîãîâîð Îáîè â àññîðòèìåíòå (Ãåðìàíèÿ) ............................................................................................................. íèçêèå Îáîè â àññîðòèìåíòå .................................................................................................................................. íèçêèå Ïàíåëè ÏÂÕ (Ôðàíöèÿ, Ðîññèÿ) ................................................................................................................. íèçêèå Ïàíåëè ÏÂÕ ................................................................................................................................................ äîãîâîð Ïåíà ìîíòàæíàÿ â àññîðòèìåíòå .......................................................................................................... äîãîâîð Ïëèòêà êàôåëüíàÿ â àññîðòèìåíòå ........................................................................................................... íèçêèå Ïðîäóêöèÿ ëàêîêðàñî÷íàÿ â àññîðòèìåíòå .......................................................................................... äîãîâîð Ïðîäóêöèÿ ëàêîêðàñî÷íàÿ ........................................................................................................................ äîãîâîð Ñìåñè ñóõèå â àññîðòèìåíòå .................................................................................................................. äîãîâîð Ñìåñè ñóõèå â àññîðòèìåíòå ..................................................................................................................... íèçêèå Ñìåñè ñóõèå ñòðîèòåëüíûå (Ñîäà, Þíèñ, Âåòîíèò, Knauf) ................................................................... íèçêèå Ñìåñè ñóõèå ............................................................................................................................................... äîãîâîð

................................ Ñòðîé Ìèð, ìàã-í .................................. (3473) 23-75-75 ................................ Ñòðîéäâîð, ìàã-í .................................. (3473) 25-23-68 ................................................ Íîâîñåë .................................. (3473) 28-09-02 ................................... Íîâîñåë, ìàã-í .................................. (3473) 25-60-30 ................................... Íîâîñåë, ìàã-í .................................. (3473) 25-60-30 ............................................ Óþò, ìàã-í ............... (3473) 26-87-40, 43-95-46 .......................................... Ñëîáîäà TÊ .................................. (3473) 43-15-25 ................................................ Íîâîñåë .................................. (3473) 28-09-02 ............................................ Óþò, ìàã-í ............... (3473) 26-87-40, 43-95-46 ................................ Ñòðîé Ìèð, ìàã-í .................................. (3473) 23-75-75 ................................... Íîâîñåë, ìàã-í .................................. (3473) 25-60-30 ............................................ Óþò, ìàã-í ............... (3473) 26-87-40, 43-95-46 ................................................ Íîâîñåë .................................. (3473) 28-09-02 ................................ Ñòðîé Ìèð, ìàã-í .................................. (3473) 23-75-75 ................................ Ñòðîé Ìèð, ìàã-í .................................. (3473) 23-75-75 ................................... Íîâîñåë, ìàã-í .................................. (3473) 25-60-30 ......................... Ñòðîé Ìàñòåð, ìàã-í .................................. (3473) 22-09-44 ................................ Ñòðîé Ìèð, ìàã-í .................................. (3473) 23-75-75 ................................ Ñòðîéäâîð, ìàã-í .................................. (3473) 25-23-68 ................................................ Íîâîñåë .................................. (3473) 28-09-02 ................................... Íîâîñåë, ìàã-í .................................. (3473) 25-60-30 ......................... Ñòðîé Ìàñòåð, ìàã-í .................................. (3473) 22-09-44

Ñàíòåõíèêà (Ñòåðëèòàìàê) Âàííû ñòàëüíûå, àêðèëîâûå â àññîðòèìåíòå ........................................................................................ íèçêèå Âîäîíàãðåâàòåëè Ariston ........................................................................................................... øò ........... íèçêèå Çàãîòîâêè òðóáíûå â àññîðòèìåíòå .......................................................................................................... íèçêèå Êàíàëèçàöèÿ âíóòðåííÿÿ è íàðóæíàÿ (ïîëèïðîïèëåí) ........................................................ øò ........... íèçêèå Ìåáåëü äëÿ âàííûõ êîìíàò â àññîðòèìåíòå ........................................................................................... íèçêèå Ìåáåëü äëÿ âàííûõ êîìíàò ....................................................................................................... øò ........... íèçêèå Ðàäèàòîðû ñòàëüíûå, àëþìèíèåâûå, áèìåòàëëè÷åñêèå .................................................. ñåêö ........... íèçêèå Ñàíòåõíèêà â àññîðòèìåíòå ..................................................................................................... øò ........... íèçêèå Tðóáû ìåòàëëîïëàñòèêîâûå, ïîëèïðîïèëåíîâûå â àññîðòèìåíòå ñ ôèòèíãàìè ............................. íèçêèå Tðóáû ìåòàëëîïëàñòèêîâûå, ïîëèïðîïèëåíîâûå â àññîðòèìåíòå ................................... øò ........... íèçêèå

............................................ Óþò, ìàã-í ............... (3473) 26-87-40, 43-95-46 ........................ Âîäÿíîé-Ëþêñ, ìàã-í .................................. (3473) 33-30-33 ........................ Öåíòð êðåïåæà, ìàã-í .................................. (3473) 20-13-30 ........... MTC-ñàíòåõíèêà ïëþñ, ìàã-í .................................. (3473) 25-69-90 ............................................ Óþò, ìàã-í ............... (3473) 26-87-40, 43-95-46 ........... MTC-ñàíòåõíèêà ïëþñ, ìàã-í .................................. (3473) 25-69-90 ........................ Âîäÿíîé-Ëþêñ, ìàã-í .................................. (3473) 33-30-33 ........... MTC-ñàíòåõíèêà ïëþñ, ìàã-í .................................. (3473) 25-69-90 ........................ Öåíòð êðåïåæà, ìàã-í .................................. (3473) 20-13-30 ........... MTC-ñàíòåõíèêà ïëþñ, ìàã-í .................................. (3473) 25-69-90


¹ 26(455)/ èþëü 2012/ Óôà

Áàíè, ñàóíû, áàññåéíû, ôîíòàíû (Ñòåðëèòàìàê) 85

Áàíè, ñàóíû, áàññåéíû, ôîíòàíû (Ñòåðëèòàìàê) Îáîðóäîâàíèå äëÿ áàññåéíîâ â àññîðòèìåíòå ................................................................................... äîãîâîð ....................... Âîäíàÿ òåõíèêà, ìàã-í ............... (3473) 20-39-65, 25-63-64 Ôîíòàíû â àññîðòèìåíòå ........................................................................................................................ äîãîâîð ....................... Âîäíàÿ òåõíèêà, ìàã-í ............... (3473) 20-39-65, 25-63-64

Îáîðóäîâàíèå, èíñòðóìåíò (Ñòåðëèòàìàê) Èíñòðóìåíòû ïðîôåññèîíàëüíûå è áûòîâûå ....................................................................................... äîãîâîð Èíñòðóìåíòû ðó÷íûå â àññîðòèìåíòå ................................................................................................... äîãîâîð Èíñòðóìåíòû ðó÷íûå è ýëåêòðè÷åñêèå â àññîðòèìåíòå ........................................................................ íèçêèå Èíñòðóìåíòû ýëåêòðè÷åñêèå â àññîðòèìåíòå ...................................................................................... äîãîâîð

................................ Ñòðîéäâîð, ìàã-í .................................. (3473) 25-23-68 ......................... Ñòðîé Ìàñòåð, ìàã-í .................................. (3473) 22-09-44 ........................ Öåíòð êðåïåæà, ìàã-í .................................. (3473) 20-13-30 ......................... Ñòðîé Ìàñòåð, ìàã-í .................................. (3473) 22-09-44

Íàñîñû (Ñòåðëèòàìàê) Íàñîñû â àññîðòèìåíòå ........................................................................................................................... äîãîâîð Íàñîñû â àññîðòèìåíòå ............................................................................................................ øò ........... íèçêèå Íàñîñû äëÿ îòîïëåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ ................................................................................................. íèçêèå Íàñîñû öèðêóëÿöèîííûå, ãëóáèííûå, äðåíàæíûå Wilo, Speronó ....................................... øò ........... íèçêèå

....................... Âîäíàÿ òåõíèêà, ........... MTC-ñàíòåõíèêà ïëþñ, ......................... Tåïëî Ñåðâèñ, ........................ Âîäÿíîé-Ëþêñ,

ìàã-í ............... (3473) 20-39-65, 25-63-64 ìàã-í .................................. (3473) 25-69-90 ìàã-í ........ (3473) 43-70-61, 89631444404 ìàã-í .................................. (3473) 33-30-33

Îòîïèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå (Ñòåðëèòàìàê) Âîäîíàãðåâàòåëè ýëåêòðè÷åñêèå â àññîðòèìåíòå .............................................................................. äîãîâîð Âîäîíàãðåâàòåëè ýëåêòðè÷åñêèå â àññîðòèìåíòå ................................................................................. íèçêèå Âîäîíàãðåâàòåëè ....................................................................................................................... øò ........... íèçêèå Êàìèíû ........................................................................................................................................................... íèçêèå Êîëîíêè ãàçîâûå Ariston, Oasis ................................................................................................. øò ........... íèçêèå Êîëîíêè ãàçîâûå Àñòðà,Íåâà,Íåâà-òðàíçèò,AEG,Ariston,Vector,Electrolux .......................................... íèçêèå Êîòëû ãàçîâûå Baxi, Êîíîðä, Äîí, Ferroli ............................................................................... øò ........... íèçêèå Êîòëû ãàçîâûå Navien, Baxi, Protherm ....................................................................................................... íèçêèå Êîòëû ãàçîâûå â àññîðòèìåíòå .............................................................................................................. äîãîâîð Êîòëû ãàçîâûå Äàíêî, Siberia, Ëåìàêñ, Ìèìàêñ ..................................................................................... íèçêèå Êîòëû îòîïèòåëüíûå â àññîðòèìåíòå ..................................................................................... øò ........... íèçêèå Ïå÷è äëÿ áàíè, ñàóíû Tåðìîôîð, Tåïëîäàð, Harvia .............................................................................. íèçêèå Ïå÷è äëÿ îáîãðåâà Tåðìîôîð, Áðåíåðàí ................................................................................................ íèçêèå Ïëèòû ãàçîâûå Ãåôåñò, Ãðåòà, Äàðèíà .................................................................................................... íèçêèå Ðàäèàòîðû îòîïëåíèÿ àëþìèíèåâûå, áèìåòàëëè÷åñêèå,÷óãóííûå ...................................................... íèçêèå Ðàäèàòîðû ÷óãóííûå, àëþìèíèåâûå, áèìåòàëëè÷åñêèå ...................................................... øò ........... íèçêèå

....................... Âîäíàÿ òåõíèêà, ......................... Tåïëî Ñåðâèñ, ........... MTC-ñàíòåõíèêà ïëþñ, ......................... Tåïëî Ñåðâèñ, ........................ Âîäÿíîé-Ëþêñ, ......................... Tåïëî Ñåðâèñ, ........................ Âîäÿíîé-Ëþêñ, ......................... Tåïëî Ñåðâèñ, ....................... Âîäíàÿ òåõíèêà, ......................... Tåïëî Ñåðâèñ, ........... MTC-ñàíòåõíèêà ïëþñ, ......................... Tåïëî Ñåðâèñ, ......................... Tåïëî Ñåðâèñ, ......................... Tåïëî Ñåðâèñ, ......................... Tåïëî Ñåðâèñ, ........... MTC-ñàíòåõíèêà ïëþñ,

ìàã-í ............... (3473) 20-39-65, 25-63-64 ìàã-í ........ (3473) 43-70-61, 89631444404 ìàã-í .................................. (3473) 25-69-90 ìàã-í ........ (3473) 43-70-61, 89631444404 ìàã-í .................................. (3473) 33-30-33 ìàã-í ........ (3473) 43-70-61, 89631444404 ìàã-í .................................. (3473) 33-30-33 ìàã-í ........ (3473) 43-70-61, 89631444404 ìàã-í ............... (3473) 20-39-65, 25-63