Waterwinst Taak 2.0

Page 1

TAAK 2.0waterwinst

waterwinst

TAAK 2.0

waterwinst

TAAK 2.0

Inhoudsopgave

in het kort

Taak 2.0

Doelen

Samenwerking moet er ook voor zorgen dat

prioriteit hebben. Daarbij telt niet alleen de

1 Inleiding 2

6 Communicatie 24

Na het afvalwaterakkoord uit 2009 (TAAK)

Gemeenten en waterschap zijn er van over­

de organisaties minder kwetsbaar worden.

omvang van de mogelijke winst, maar ook

1.1 TAAK

3

6.1 Doelgroepen

25

werken wij, de Twentse gemeenten en

tuigd dat verdere samenwerking nodig is.

aspecten zoals haalbaarheid, snelheid en

1.2 Bestuursakkoord Water

3

6.2 Waarover te communiceren

25

waterschap Regge en Dinkel, nog intensiever

Naast het bereiken van kostenbesparingen

Strategie

benodigde investeringen.

1.3 TAAK 2.0

3

6.3 Aanpak

26

samen. Daarmee wordt meer “waterwinst”

gaat elke gemeente en het waterschap ook

Slimme keuzes maken en resultaatgericht

1.4 Doel van dit rapport

3

gerealiseerd voor de inwoners en bedrijven

afzonderlijk de doelmatigheid en efficiëntie

werken, daarmee gaan we de doelen

Monitoring

in Twente.

verbeteren. De doelen van samenwerking

bereiken. Dat doen we al, maar dit kan nog

“Waterwinst, TAAK 2.0” blijft niet steken in

2 Visie 4

7.1 Prioriteit van winstkansen

29

zijn de 3 K’s: Kosten besparen, Kwaliteit

beter als we naast inzetten op kosten besparen,

mooie woorden. Om dat zeker te stellen

2.1 Doelen

5

7.2 Jaarprogramma’s

29

verbeteren en Kwetsbaarheid verminderen.

kwaliteit verbeteren en kwetsbaarheid

houden we de voortgang goed in de

2.2 Strategie

5

7.3 Werkplannen

31

verminderen, meer innoveren en zorgen

gaten. Het zal lastig zijn om alle resultaten

2.3 Ambitie

8

voor samenwerking tussen overheden,

meetbaar en aantoonbaar te maken. Toch

2.4 Werkwijze

8

Aanleiding In 2009 hebben we een kansenboek opgesteld en een afvalwaterakkoord gesloten: het

Kosten besparen

7 Planning 28

Twents Afvalwaterakkoord (TAAK). De toen

De kosten van de afvalwaterketen stijgen

ondernemers, onderwijs- en onderzoeks­

proberen we dat. In het rapport “Waterwinst,

nog theoretische kansen uit het kansenboek

het komende decennium, maar we willen

instellingen (4 O’s). Ofwel: Om zo snel

TAAK 2.0” is aangegeven hoe we dat doen.

zijn inmiddels voor een deel omgezet in

de stijging zo klein mogelijk houden

mogelijk resultaten te bereiken gaan we

concrete activiteiten. Maar we kunnen

(“minder meer”). De doelstelling is een

“doen” en “vernieuwen”. Dit betekent ook dat

meer doen. In het Bestuursakkoord Water

kostenbesparing tenminste naar rato van

we niet eerst denken over nieuwe organisatie­-

uit 2011 is afgesproken dat waterschappen

de landelijke doelstelling volgens het

structuren, maar gebruik maken van het

om te versnellen. In “Waterwinst, TAAK 2.0”

en gemeenten vanaf 2020 € 380 miljoen

Bestuursakkoord Water. Dit moet in 2020

bestaande Twents Waternet. Tevens behouden

staat al het jaarprogramma voor 2012. We

4 Organisatie 14

per jaar besparen. Zodoende kan een groot

zijn bereikt.

we de lokale horizontale samenwerking. Dit

weten wat ons te doen staat. In “Waterwinst,

4.1 Bestuurlijk platform

15

zijn de samenwerkingsverbanden tussen

TAAK 2.0” hebben we ook vastgelegd

4.2 Ambtelijk platform

15

deel van de verwachte lastenstijging worden Kwaliteit verbeteren

3 Monitoring 10

Bijlagen

3.1 Doelen van monitoren

11

Bijlage A Afkortingen

Actie!

3.2 Monitoren van de activiteiten

11

Bijlage B Kostenverdeling

34

Genoeg gepraat en geschreven, het is tijd

3.3 Monitoren van de resultaten

11

Bijlage C Jaarprogramma

36

Bijlage D Begroting

38

gemeenten, gericht op doelmatigheid, die

hoe we samenwerken, wat de algemene

4.3 Adviesgroep

16

en waterschap Regge en Dinkel zijn er van

De kwaliteit van het afvalwaterketenbeheer

breder zijn dan de afvalwaterketen. We

kosten van de samenwerking zijn en hoe

4.4 Werkplaatsen

16

overtuigd dat een aanzienlijk deel van de

moet behouden blijven en waar mogelijk

versterken de verticale synergie (bijvoorbeeld

we deze kosten verdelen. Daarbij hebben

4.5 Financiële organisatie

19

besparingen door samenwerken wordt

worden verbeterd. Doelstelling is dat

riolering-zuivering) en proberen zoveel

we erop gelet dat deze kosten evenredig

bereikt. Daarom kiezen wij ervoor om de

inwoners en bedrijven het beheer ervaren

mogelijk rendement te halen uit afstemming

over de burgers worden verdeeld, ongeacht

5 Financiën 20

samenwerking verder te intensiveren en meer

als een waardevolle dienst en dat het

tussen de organisaties, belangengroepen

waar in Twente iemand woont. Met de

5.1 Soorten kosten

21

te bereiken. In het rapport “Waterwinst,

beheer bijdraagt aan een goede werk- en

en vakgebieden. Dit laatste noemen we

handtekeningen onder dit akkoord staat er

5.2 Uitgangspunten

21

TAAK 2.0” is beschreven hoe we dat doen.

leefomgeving.

diagonale synergie. Uiteindelijk bereiken

niets meer in de weg om verder te gaan

5.3 Verdeling van algemene kosten

22

we voor burgers en bedrijven meer met

met het creëren van meer “waterwinst”.

5.4 Verdeling voorbereidingskosten

22

voorkomen. De 14 Twentse gemeenten

En we sluiten opnieuw een akkoord, waar­ Kwetsbaarheid verminderen

hetzelfde geld of hetzelfde met minder geld.

5.5 Uitvoerings- en exploitatiekosten

23

schap zich conformeren aan dit plan voor

De afvalwaterketen moet minder kwetsbaar

Om snel resultaten te boeken beginnen we

5.6 Verdeling kosten met andere organisaties

23

een nog succesvollere samenwerking. Dit

worden, zodat bijvoorbeeld de gevolgen van

met de meest kansrijke ideeën. Nog in 2012

akkoord noemen we Waterwinst, TAAK 2.0.

klimaatverandering worden opgevangen.

bepalen we welke winstkansen de hoogste

mee alle Twentse gemeenten en het water­

Literatuur 32

34

Colofon 39


waterwinst

1.

waterwinst

TAAK 2.0

Inleiding

Dit rapport beschrijft de Twentse wijze van

1.1 TAAK

of werkeenheden effectief en doelmatig

Naar aanleiding van het Bestuursakkoord

worden samengewerkt.

TAAK 2.0

Dit document is bedoeld: Als basis voor de besluitvorming door de Twentse bestuurders;

Waterketen 2007[1] hebben de 14 Twentse gemeenten en waterschap Regge en

1.3 TAAK 2.0

Als leidraad voor de uitvoering door de

Dinkel de optimalisatiekansen in de (afval)

Naast het beperken van investeringen zal

ambtenaren van de 14 Twentse gemeenten

watersystemen verkend. De kansen zijn

een aanzienlijk deel van de besparingen door

en waterschap Regge en Dinkel;

samengevat in het Twents Kansenboek

samenwerken kunnen en moeten worden

Ter informatie voor de landelijke

Ketenoptimalisatie[2] (TKK). In 2009 zijn

bereikt. Daarom kiezen de 14 Twentse

beleidsmakers, die de voortgang

afspraken gemaakt over het uitwerken en

gemeenten en waterschap Regge en Dinkel

monitoren;

de Twentse gemeenten en waterschap Regge

benutten van de kansen. Dit is vastgelegd

ervoor om de samenwerking verder te

Als een van de bronnen voor het

in het Twents afvalwaterakkoord (TAAK).

intensiveren. In dit rapport is beschreven

informeren van inwoners en bedrijven.

en Dinkel, nog intensiever samenwerken, om

Hiermee was Twente de eerste regio die het

hoe dat gebeurt. Het is de vervolgstap van

Bestuursakkoord Waterketen had uitgewerkt

het TKK en TAAK. De nieuwe afspraken

Markeringen in de tekst

daarmee meer “waterwinst” te realiseren voor

in een regionaal akkoord. De theoretische

worden weer bestuurlijk vastgelegd in een

In dit rapport is gebruik gemaakt van de

kansen uit het TKK en TAAK zijn inmiddels

Twents afvalwaterakkoord: het TAAK 2.0.

volgende markeringen:

de inwoners en bedrijven in Twente.

voor een deel omgezet in concrete activiteiten.

TAAK 2.0 heeft tot doel om voor burgers en

samenwerken in de afvalwaterketen. Na het afvalwaterakkoord uit 2009 (TAAK) willen wij,

bedrijven meer te bereiken met hetzelfde

De kaders bevatten toelichtingen op de

1.2 Bestuursakkoord Water

geld of hetzelfde bereiken met minder geld.

hoofdtekst;

In 2011 is het landelijke Bestuursakkoord

Ofwel: het realiseren van “Waterwinst”,

bron [nummer] Nummers tussen vierkante

Water gesloten. Hierin is afgesproken dat

mede door samenwerking. Dit akkoord

haken verwijzen naar documenten in de

waterschappen en gemeenten vanaf 2020

geldt tot en met 2014.

literatuurlijst op blad 32;

[3]

In bijlage A staan de verklaringen van

€ 380 miljoen per jaar besparen, zodat een deel van de verwachte lastenstijging wordt

1.4 Doel van dit rapport

voorkomen. Waterschappen en gemeenten

Met deze beschrijving van de Twentse wijze

moeten dit realiseren door:

van samenwerken willen we de bestaande

gebruikte afkortingen.

samenwerking waarborgen, intensiveren en Het beheer verder te professionaliseren,

nog resultaatgerichter maken. Randvoor­

kennis en capaciteit te bundelen

waarden voor het goed functioneren van de

(regionale aanpak);

samenwerking zijn:

Te focussen op kennis en innovatie; Verbeteren van de werkprocessen;

Bestuurlijke borging van de samenwerking

Kosteneffectievere investeringsbeslissingen en

in de afvalwaterketen;

Efficiënter uitvoeren van operationele taken.

Helderheid over de werkwijze, organisatie, financiën en planning;

2 waterwinst

Om de voortgang te monitoren zijn mijl­

Communicatie over de wijze van

palen gedefinieerd. Op 31 december 2012

samenwerking;

moet er in meer dan 75% van de kringen

Resultaatgericht zijn.

waterwinst 3


waterwinst

2.

waterwinst

TAAK 2.0

TAAK 2.0

Visie

Twente was een van de voorlopers bij de samenwerking tussen gemeenten en waterschap. We hebben een eigen visie en eigen regionale

de doelmatigheid en efficiëntie moeten

onze diensten aan burgers en bedrijven

verbeteren om het besparingsdoel te

De kwaliteit van het afvalwaterketenbeheer

kunnen en zullen leveren. Door nog inten­

bereiken. De doelen van samenwerking zijn,

moet behouden blijven en waar mogelijk

siever samen te werken, sneller te innoveren

overeenkomstig het bestuursakkoord, de 3

verbeterd worden. Doelstelling is dat

en door te leren van anderen gaan we geld

K’s: kosten besparen, kwaliteit verbeteren en

inwoners en bedrijven het beheer ervaren

besparen en de dienstverlening verder

kwetsbaarheid verminderen.

als een waardevolle dienst en dat het beheer bijdraagt aan een goede werk- en

verbeteren. Met onze soepele samenwerking

werkwijzen. Tegelijkertijd kijken we om ons heen

Kosten besparen

kunnen we een voorbeeld zijn voor andere

leefomgeving.

De kosten van de afvalwaterketen zullen

Nederlandse regio’s.

en proberen we te leren van de initiatieven in

Kwaliteit verbeteren

Onze visie is dat we nog beter en efficiënter

het komende decennium verder stijgen.

Kwetsbaarheid verminderen

2.1 Doelen

Mede door samenwerking moet deze

De afvalwaterketen moet minder kwetsbaar

andere regio’s. Er is veel bereikt, maar het kan

Samenwerking is geen doel maar een middel.

kostenstijging zoveel mogelijk worden

worden, zodat bijvoorbeeld de gevolgen

Gemeenten en waterschap zijn ervan over­­-

voorkomen (“minder meer”). De doelstelling

van klimaatverandering kunnen worden

nog beter.

tuigd dat verdere samenwerking nodig is om

voor gemeenten en waterschap is om

opgevangen. Samenwerking kan en moet er

het besparingsdoel uit het bestuursakkoord

de voorziene kostenstijging te beperken,

ook voor zorgen dat de beheerorganisaties

te bereiken. Dat wil niet zeggen dat samen­

naar rato van de landelijke doelstelling.

minder kwetsbaar worden.

werking voldoende is. Elke gemeente en

De besparing moet in 2020 zijn bereikt en

het waterschap zullen ook afzonderlijk

wordt gemeten ten opzichte van 2010.

2.2 Strategie Kosten besparen en kwaliteit verbeteren vergt optimalisatie en het maken van

Besparing lasten: ca. 25%

keuzes. In Twente is al veel bereikt door processen beter op elkaar af te stemmen

king wer

g

arin

Besp

is meer nodig, zoals het bundelen van

isaties le organ

sommige activiteiten, doelmatiger investeren

ue

g individ

Besparin

(OAS-projecten). Voor verdere optimalisatie

en r sam doo

en betere of goedkopere methoden toeAutonome lastenstijging: 100%

passen. Mede daarom wordt sterk ingezet op innovatie.

Kosten

Huidige lasten

Tijd

2020

Kostendoelstelling

4 waterwinst

waterwinst 5


waterwinst

TAAK 2.0

TAAK 2.0

Voorbeelden van gerealiseerde samenwerkingsprojecten Het waterschap en de gemeente Tubbergen hebben gezamenlijk

Toelichting

Toelichting

waterwinst

Voorbeelden van gerealiseerde

een studie naar optimalisatie in

en bedrijven en aan de doelmatigheid

de afvalwaterketen uitgevoerd

(diagonale synergie). Dit wordt gezien

(OAS). Door samen­werking wordt

als het verduur­zamen van de stedelijke

een besparing van € 460.000,-

waterkringloop, door het verbinden van de

gerealiseerd. Door extra maatregelen

4O’s: overheden, ondernemers, onderwijs-

hebben gezamenlijk geïnvesteerd in

te treffen op de zuivering kunnen

en onderzoeks­instellingen.

maatregelen. De maatregelen waren

Gemeente Losser en het waterschap Regge en Dinkel

gericht op het verminderen van de

duurdere maatregelen in het rioolstelsel achterwege blijven.

samenwerkingsprojecten

Principes

vuilemissie met 80%. Deze inspanning

Er wordt gewerkt met de volgende

werd noodzakelijk geacht vanwege het

principes:

kwetsbare ontvangende oppervlakte­ watersysteem van de Dinkel. De kosten

Voortbouwen op sterkten

van de bovenwettelijke maatregelen

Innovatie met 4 O’s

In Twente is de brede benadering in theorie

(boven de gemeentelijke basisinspanning)

Een speerpunt van de strategie is innoveren

ingevuld (Twents Kansenboek Keten­

worden gezamenlijk gedragen (ieder 50%).

door samenwerking tussen overheid, onder­­­-

optimalisatie ), maar ook reeds in de

nemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

dagelijkse praktijk. Het Kristalbad is een

Tussen Hengelo en Enschede is een

Er wordt naar gestreefd om onderzoeken,

goed voorbeeld daarvan. Dergelijke goed­

watermachine gerealiseerd; het Kristalbad.

haalbaarheidsstudies, pilots en ook projecten

lopende activiteiten willen we behouden.

Effluent van de rwzi Enschede wordt

[2]

geëcologiseerd en bij hevige neerslag

samen met ondernemers, onderwijs- en/of onderzoeksinstellingen uit te voeren.

Bestaande initiatieven uitbouwen

wordt het water hier langer vastgehouden.

Er bestaan al diverse initiatieven om inno­

De stad Hengelo heeft hierdoor minder

Verbinden van systemen en de 4 O’s

vaties of doelmatigheidsverbeteringen in

wateroverlast en er is een ecologische

Optimalisatie in de afvalwaterketen is meer

het afvalwaterketenbeheer door te voeren.

verbindingszone gerealiseerd.

dan het verbeteren van de riolering en de

Uitbouwen hiervan is vaak eenvoudiger dan

zuivering. Gemeenten en waterschap hanteren

nieuwe opstarten.

In Ootmarsum (gemeente Dinkelland) wordt gestuurd op de inname van

een driedimensionale benadering. Optimalisatie binnen de riolering en binnen

Dit betekent: bestaande initiatieven clusteren,

afvalwater naar de rwzi door inzet

zuiveringen (horizontale synergie) is gang­

kennis en kunde rond een thema bundelen

van een gemeenschappelijke buffer.

baar. Ook worden riolering en zuivering

en uitbouwen en horizontale projecten

Hiermee worden € 750.000,- aan

steeds beter op elkaar afgestemd (verticale

verbreden richting verticaal (bijv. van riolering

investeringen bespaard.

synergie). Onderdeel van de strategie is het

naar zuivering) en/of diagonaal (bijv. van

betrekken van andere werkvelden en stake­­-

riolering naar onderzoek).

De gemeente Almelo maakt voor het

holders, die kunnen bijdragen aan een

spoelen van een aantal bergbezink­

verbetering van service aan bewoners

leidingen gebruik van water van het waterschap en Rijkswaterstaat, waardoor er werd bespaard op de spoelsystemen.

6 waterwinst


waterwinst

waterwinst

TAAK 2.0

2.3 Ambitie

Er wordt voortgebouwd op de huidige

Het accent ligt op “doen” en “vernieuwen”

Het is onze ambitie om de strategie zeer

werkwijzen van het Twents Waternet. Alle

en niet op het vormen van nieuwe

snel te implementeren en binnen enkele

14 gemeenten en het waterschap nemen

(organisatie)­structuren. Het vormen

jaren meetbare resultaten te boeken.

hieraan deel, op basis van gelijkwaardigheid.

van nieuwe organisatiestructuren kan

Concreet betekent dit:

Inhoudelijke thema’s worden opgepakt

Inhoud voor vorm

vastlopen in discussies over risico’s

door zogenaamde werkplaatsen. In het

en verantwoordelijkheden. “Doen” en

Eind 2012 wordt effectief en doelmatig

tweede deel van bijlage C staat een

“vernieuwen” geeft energie en resultaten.

samengewerkt tussen de Twentse

overzicht van de werkplaatsen van 2012. In

gemeenten en het waterschap, conform

de toekomst worden meer werkplaatsen

Voldoen aan mijlpalen

TAAK 2.0

bovenstaande strategie en principes;

gestart, om meer winstkansen te benutten.

Als “stok achter de deur” komt er mogelijk

Eind 2013 is ook de samenwerking van de

Na de voorbereiding van een thema

aanvullende wetgeving om partijen te

overheden met de andere 3 O’s van de

door een werkplaats vindt uitvoering en

dwingen tot samenwerking en besparingen.

grond gekomen;

implementatie van projecten plaats.

Daarom moeten de landelijk opgelegde

Eind 2014 zijn de mogelijke verbeteringen

mijlpalen worden gehaald. Vanuit de regio

die volgen uit het jaarprogramma 2012 (zie

laten we zien dat er stappen voorwaarts

H7 en bijlage C) geïmplementeerd;

gezet worden, zodat blauwdrukken vanuit

Eind 2017 is ongeveer de helft van het

hogere overheden voorkomen worden.

besparingsdoel bereikt; Eind 2020 is het besparingsdoel volledig

Daarnaast worden de mijlpalen gezien als

bereikt.

een nuttig monitoringsinstrument waar ook Twente aan wil voldoen. De intentie is om

2.4 Werkwijze

de mijlpalen richtinggevend te laten zijn.

In de volgende hoofdstukken is beschreven hoe de doelen en ambities gerealiseerd

Geen blauwdruk denken De gemeenten willen de lokale, horizontale

worden. De aanpak wordt beschreven aan de hand van de volgende thema’s:

synergie behouden. Ook deze samen­ werkingsvormen zijn opgestart vanuit doel­

Monitoring;

matig­heidswensen, maar zijn breder dan

Organisatie;

de afvalwaterketen (groenbeheer, sociaal

Financiën;

maatschappelijke taken, etc.).

Communicatie; Planning.

8 waterwinst

waterwinst 9


TAAK 2.0

Toelichting

waterwinst

De landelijke mijlpalen Per zuiveringskring of set van zuiveringskringen wordt een duo van bestuurlijke trekkers benoemd (vanuit de deel­

3.

Monitoring

nemende gemeenten en het waterschap) die het regionale uitwerkingsproces opstarten en aansturen. Termijn: eind 2010.

De doelen en ambities uit het vorige hoofdstuk zijn belangrijk om richting te geven aan alle

3.1 Doelen van monitoren

worden gerapporteerd aan het bestuurlijk

Per (set van) zuiveringskring(en) zijn

Met de monitoring moet het volgende

platform van het Twents Waternet. Hierbij

er afspraken gemaakt over de vorm

worden bereikt:

wordt ook gerapporteerd in hoeverre de

van structurele samenwerking tussen

andere 3 O’s bij de activiteiten betrokken zijn.

gemeenten en waterschap en de

inspanningen. Maar waterwinst ontstaat pas als

Volgen of de geplande activiteiten (tijdig) worden uitgevoerd;

Door het monitoren van de activiteiten kan

er resultaten worden geboekt. Daarom wordt

Volgen of die activiteiten ook het

eind 2012, 2013 en 2014 worden vastgesteld

gewenste resultaat opleveren;

of de ambities voor die jaren zijn waargemaakt

In meer dan 75% van de zuiverings-

aandacht gegeven aan het monitoren van de

Aantonen dat de samenwerking bijdraagt

(samenwerking in 2012, 4 O’s in 2013 en

kringen wordt effectief en doelmatig

aan de landelijke doelstellingen.

actieprogramma in 2014). Het monitoren

wordt samengewerkt in integrale

van activiteiten is tevens voldoende om te

investeringsprogramma’s en de uit-

Daarnaast willen we, mede door evaluaties,

bepalen wanneer de landelijke mijlpalen

voering van operationele taken in de

het samenwerken te meten en in getallen uit te

leren van de positieve en negatieve ervaringen

zijn bereikt

afvalwaterketen en bij de advisering

drukken. Toch moet dat gebeuren, want het zijn

kunnen worden verbeterd. Er zijn ambitieuze

Evaluaties

waterschappen.

doelen en ambities geformuleerd. Om die

Tenminste de helft van de activiteiten uit het

Termijn: 31 december 2012.

te bereiken is inzet, enthousiasme, betrokken­­-

jaarprogramma (zie paragraaf 7.2 en bijlage

heid en draagvlak nodig.

C) zal na afronding worden geëvalueerd.

voortgang. Het zal lastig zijn om de resultaten van

de resultaten die tellen.

uitvoering van de operationele

die worden opgedaan, zodat werkwijzen

taken. Termijn: 31 december 2011.

van besturen van gemeenten en

Er wordt nagegaan hoe de activiteiten zijn Dat geldt voor de bestuurders en ambtenaren,

uitgevoerd en wat de resultaten zijn. De

maar ook voor de andere 3 O’s. En er moet

leerpunten die daaruit voortkomen worden

draagvlak zijn bij inwoners en bedrijven.

gecommuniceerd aan de betrokkenen van

Monitoring kan inzichtelijk maken wat er

het project en het Twents Waternet.

gebeurt en welke resultaten dat oplevert. Daarom zullen de uitkomsten van de

3.3 Monitoren van de resultaten

monitoring worden gebruikt als een bron

Het monitoren van resultaten gebeurt in

voor de communicatie.

relatie tot de doelen en ambities: In hoeverre zijn de drie doelen bereikt

3.2 Monitoren van de activiteiten

(kosten, kwaliteit, kwetsbaarheid)?

Het monitoren van activiteiten is relatief

In hoeverre zijn de ambities voor 2017 en

eenvoudig. Jaarlijks zal worden nagegaan

2020 bereikt (helft besparingsdoel in 2017

welke activiteiten zijn uitgevoerd en of dit

en volledig in 2020)?

overeenkomt met de planning. De resultaten

10 waterwinst

waterwinst 11


waterwinst

TAAK 2.0

Dit betekent dat de kosten, kwaliteit en

Met deze monitoring wordt inzichtelijk

zullen worden gedaan, om ook dit in beeld te

kwetsbaarheid gemeten moeten worden.

gemaakt in hoeverre de gewenste kosten­

brengen. Dit is afhankelijk van de noodzaak

Het meten van de kwaliteit en kwetsbaarheid

besparing op de lastenstijging is bereikt.

en kosten.

is lastig en zal daarom beperkt blijven tot

Er kan niet cijfermatig worden bepaald

kwalitatieve beoordelingen. Eventueel

welk deel van de besparingen zijn bereikt

Kwetsbaarheid

wordt aansluiting gezocht bij de landelijke

door samenwerking en welk deel door de

Zoals vermeld bij de doelen kan kwetsbaarheid

methoden (koepels VNG/UvW).

individuele organisaties. Voor deze verdeling

betrekking hebben op het (afval)water­systeem

wordt een kwalitatieve inschatting gedaan.

en op (het beheer door) de organisaties.

Kosten

Beide worden globaal gemonitord door

Toelichting

waterwinst

TAAK 2.0

De landelijke

De kosten zullen worden gemonitord aan

Kwaliteit

evaluaties van uitgevoerde projecten. Evenals

de hand van het eindresultaat: de lasten

De kwaliteit wordt gemonitord aan de hand van:

bij kwaliteit wordt voor de projecten bekeken

Minimaal een keer per jaar vindt

of de beoogde voordelen daad­werkelijk zijn

er bestuurlijk overleg plaats tussen

voor de inwoners en bedrijven. Hiertoe

mijlpalen in Twente

De kwalitatieve aspecten in de (jaarlijkse)

uitgekomen (enkele jaren na uitvoering/

de waterwethouder van de gemeente

rioleringsbenchmark van de gemeenten;

implementatie, op het moment dat de

en een dagelijks bestuurslid van het

Nulmeting 2010, waarbij de rioolheffingen

Evaluaties van uitgevoerde projecten,

voordelen zichtbaar zouden moeten zijn).

waterschap. Hiermee voldoet Twente

en zuiveringsheffing van 2010 bij elkaar

waarbij wordt gekeken of de beoogde

aan de eerste mijlpaal en vormen

worden opgeteld. De bedragen worden

kwaliteitsvoordelen, daadwerkelijk zijn

wethouder en dagelijks bestuurslid

gecorrigeerd naar kostendekkende

uitgekomen. Deze evaluaties vinden

het duo van bestuurlijke trekkers

bedragen. Dit wil zeggen dat bijdragen

plaats op het moment dat de voordelen

uit algemene middelen en/of reserves

zichtbaar zouden moeten zijn (veelal

Met de ondertekening van Waterwinst

erbij worden geteld. Tevens wordt

enkele jaren na uitvoering of implementatie);

TAAK 2.0 zijn er afspraken gemaakt

worden de volgende acties uitgevoerd:

de verwachte autonome stijging

over de vorm van structurele samen­

ingeschat, op basis van de verwachte

Met deze monitoring wordt inzichtelijk

werking tussen gemeenten en

kostenstijgingen in de bestaande GRP’s en

gemaakt in hoeverre de bijdrage aan een

waterschap en de uitvoering van de

de Perspectievennota van het waterschap,

goede werk- en leefomgeving is toe­

operationele taken.

alsmede de verwachtingen volgens de

genomen. Het geeft niet aan in hoeverre

landelijke feitenstudie.

inwoners en bedrijven het beheer ervaren

Via het monitoren van de inspan­

Vervolgens worden vanaf 2013 jaarlijks

als een waardevolle dienst. Hiervoor zijn

ningen zal blijken dat eind 2012 in

de werkelijke lasten vergeleken met de

enquêtes nodig. Er wordt nog bekeken of

meer dan 75% van de zuiverings­

autonome stijging.

en in hoeverre tevredenheidsonderzoeken

kringen effectief en doelmatig wordt samengewerkt in integrale investerings­ programma’s en de uitvoering van operationele taken in de afvalwater­ keten en bij de advisering van besturen van gemeenten en waterschappen.

12 waterwinst


waterwinst

4.

waterwinst

TAAK 2.0

TAAK 2.0

Organisatie

De organisatie is gebaseerd op de bestaande structuur van het Twents Waternet. Voor de intensivering van de samenwerking worden kleine aanpassingen gedaan. Centraal in de organisatie

4.1 Bestuurlijk platform

Het monitoring- en evaluatierapport dat

Plannen ter goedkeuring voorleggen aan

In het bestuurlijk platform van het Twents

jaarlijks door het ambtelijk platform wordt

het bestuurlijk platform;

Waternet ontmoeten de bestuurders van de

ingediend;

Aansturen van de werkplaatsen en de

14 Twentse gemeenten en het waterschap

De (actie)plannen voor het komende jaar,

adviesgroep;

elkaar. Dit platform komt tenminste een

die ter goedkeuring door het ambtelijk

Rapporteren aan het bestuurlijk platform

keer per jaar bijeen.

platform worden voorgelegd.

over voortgang en resultaten; Bestuurlijk afstemmen met de eigen

4.2 Ambtelijk platform

organisatie (door de individuele leden van

Aansturen en ondersteunen van het

Het ambtelijk platform Twents Waternet

het ambtelijk platform);

staat het ambtelijke platform van het Twents

ambtelijk platform;

(TWN) bestaat uit beleids- en beheermede­

Communiceren en uitdragen van de visie,

Onderling afstemmen van het bestuurlijk

werkers van de 14 Twentse gemeenten en

voortgang en resultaten van het Twents

Waternet (TWN).

draagvlak bij en de besluitvorming door de

het waterschap. Zij komen tenminste twee

Waternet in de eigen organisatie en

deelnemende organisaties;

keer per jaar samen voor regulier overleg.

partijen binnen hun beheergebied.

Implementeren landelijke ontwikkelingen.

Daarnaast zijn er bijeenkomsten afhankelijk

De taken van het bestuurlijk platform zijn:

van noodzaak en wenselijkheid. In het bestuurlijk platform worden ontwikke­

Het doel van TWN-bijeenkomsten is:

De taken van het TWN zijn: Invulling geven aan bovenstaande taken;

lingen en actuele beleidsvraagstukken binnen de afvalwaterketen besproken. Ieder

Bewaken doelen: kosten besparen,

jaar worden in ieder geval de volgende twee

kwaliteit verbeteren en kwetsbaarheid

netwerken;

verminderen;

Het presenteren, bediscussiëren en beoor­

agendapunten behandeld:

Uitwisseling van kennis, ervaring en

delen van de resultaten van de werkplaatsen; Bespreken van knelpunten en genereren College/DB

Twents Waternet (bestuurlijk platform)

SSNT (shared services netwerk Twente)

Twents Waternet (ambtelijk platform)

van oplossingen; Opdrachtformulering voor werkplaatsen Landelijke ontwikkelingen bespreken. Het ambtelijk platform wordt geraadpleegd

Adviesgroep Twents Waternet

over (vervolg)stappen van een werkplaats. Initiatieven voor concrete samenwerking kunnen vanuit het platform komen. ...

Netwerken

Informatie uitwisselen/ kennis delen

...

Werkplaats 3:

Werkplaats 2:

Werkplaats 1:

Het platform is ook een “lanceerplatform”.

Organisatieschema Twents Waternet

14 waterwinst

waterwinst 15


waterwinst

waterwinst

TAAK 2.0

4.3 Adviesgroep

zakelijke inbreng van het gemeentelijke

De adviesgroep is de verbindende factor

belang en de kennis van het gemeentelijke

tussen de werkplaatsen en het ambtelijk/

besluitvormingsproces.

TAAK 2.0

bestuurlijk platform en de werkplaatsen onderling.

4.4 Werkplaatsen Het echte werk gebeurt in de werkplaatsen.

De taken van de adviesgroep zijn:

Hier vindt het “doen” en “innoveren” plaats en worden de resultaten geboekt. De taak

Voorbereiden van de bijeenkomsten van

van een werkplaats is om een onderwerp

het Twents Waternet, zowel bestuurlijk als

van gemeenschappelijke aard - waar alle

ambtelijk, door het opstellen van onder

leden van het Twents Waternet profijt van

andere het agendavoorstel, te bespreken

zouden kunnen hebben - op te pakken en

adviezen, voorstellen en keuzes, waaronder

uit te werken. Dit kan omvatten:

Voortgangsbewaking en monitoring zoals

Uitwerken van een idee;

gesteld in hoofdstuk 3;

Onderzoek en/of haalbaarheidsstudie;

Toezien op de kwaliteit van de producten,

Uitvoering en implementatie;

de kansrijkheid van initiatieven, de

Nazorg en evaluatie.

afstemming tussen werkplaatsen en de

Toelichting

de budgetverdeling voor de werkplaatsen.

Inhoud van een werkplan Aanleiding

communicatie met de doelgroepen uit

Na een positief haalbaarheidsonderzoek

Doel

hoofdstuk 6.

wordt de uitvoering van een project voor­

Uitgangspunten

Opstellen van de monitoring-/

bereid. Deze voorbereiding gebeurt door

Werkwijze en werkzaamheden

evaluatierapporten (jaarrapportage) en de

de organisaties die daadwerkelijk aan het

Resultaten

jaarprogramma’s, die door het ambtelijk

project willen deelnemen. Dit gebeurt

Bijdrage aan de drie K’s

platform ter goedkeuring worden

buiten het Twents Waternet maar wel op

Organisatie

ingediend bij het bestuurlijk platform;

basis van de financiële verdeelsleutel uit dit

Planning en middelen

De “bedrijfsvoering” en secretariaat functie

document (zie paragraaf 5.4 en bijlage B).

Communicatie

van het Twents Waternet. Voor de beoordeling van de In de adviesgroep zijn een aantal leden van

werkplannen zullen nog criteria

het Twents Waternet vertegenwoordigd.

worden opgesteld.

Van belang is dat de adviesgroep voldoende gemeentelijke leden telt vanwege de nood­

16 waterwinst

waterwinst 17


waterwinst

waterwinst

TAAK 2.0

De pijler voor het goed functioneren van

van werkplaatsen worden gedeeld in het

een werkplaats is het werkplan. Het werk­

TWN. Uit het werkplaatsresultaat volgt veelal

plan moet gebaseerd zijn op:

een project voor samenwerking. Hieraan

Het toegekende algemene budget

TAAK 2.0

Dit gaat als volgt in zijn werk:

kunnen alle leden van het Twents Waternet

(niet projectgebonden) wordt door

Doen en innoveren;

of een aantal leden deelnemen. Vaak moet

het ambtelijk platform verdeeld onder

Het belang van alle leden van het Twents

voor een project een organisatievorm

de werkplaatsen, op advies van de

Waternet;

worden gevonden.

adviesgroep. Budgetaanvragen worden voorgelegd

Bijdragen aan de doelen (kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid, volgens hoofdstuk 2);

Afhankelijk van de inhoud wordt de meest

aan de afzonderlijke besturen van de

Samenwerking van de 4 O’s:

geschikte organisatiewijze gekozen. Hierbij

deelnemende organisaties. Hiervoor

overheid, ondernemers, onderwijs en

wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht

zorgen de leden van het ambtelijk

onderzoeksinstellingen.

bij bestaande structuren.

platform. Onderling afstemming vindt (mede plaats

Werkzaamheden

Communicatie

door (de leden van) het bestuurlijk platform;

In de werkplaatsen worden de kansrijke

Iedere werkplaats heeft een trekker die de

Om middelen te kunnen inzetten moet

thema’s geanalyseerd op haalbaarheid,

werkgroep in beweging houdt en de voortgang

een werkplaats een plan indienen, waaruit

bijdragen aan het bereiken van de doelen

en de resultaten naar de adviesgroep en het

blijkt dat het een slimme investering is

en eventuele nevenvoordelen. Werkplaatsen

Twents Waternet communiceert. Zo worden

in relatie tot de winstkans(en). Hierbij

ontwikkelen nieuwe werkwijzen en bouw­

verkregen inzicht en kennis gedeeld en uit­

concurreren de werkplaatsen met elkaar,

stenen (handreikingen) en/of bevor­­deren dat

gedragen richting de eigen organisaties en

zodat de meest rendabele ideeën als

deze in gebruik worden genomen.

breder. De werkplaats reikt materiaal aan

eerste worden opgepakt. Ook hierbij heeft

voor de communicatie met de doelgroepen

de adviesgroep een belangrijke adviesrol.

Werkwijze en samenwerking

uit hoofdstuk 6. De adviesgroep verzorgt

Voor uitvoering of implementatie van

De werkplaatsen kiezen zelf een werkwijze

de communicatie op basis van deze

projecten kunnen aanzienlijke middelen

die past bij het thema en de aard van de

bouwstenen.

nodig zijn. Gemeenten en waterschap hebben ieder de keuze om wel of niet

samenwerking. Betreft het de uitwerking van

18 waterwinst

een innovatie dan worden ook de andere

4.5 Financiële organisatie

mee te doen aan dergelijke concrete

3 O’s benaderd. Bij het verkennen van een

In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan

projecten.

samenwerkingsverband tussen overheden

op de financiën van de samenwerking. De

zal een andere samenstelling wenselijk zijn.

(wijze van) besluitvorming daarover moet

Om te voorkomen dat voor elk afzonderlijk

werkbaar zijn voor de hierboven beschreven

onderzoek of project over de (wijze van)

Resultaat

organisatie. Tegelijkertijd behouden

kostenverdeling moet worden besloten, zijn

Het resultaat moet bijdragen aan het behalen

gemeenten en waterschap zeggenschap

in het volgende hoofdstuk de methoden

van de doelen en ambities. De resultaten

over de in te zetten middelen.

van kostenverdelingen vastgelegd.

waterwinst 19


Toelichting

waterwinst

TAAK 2.0

waterwinst

TAAK 2.0

Voorbeeld: Grondwater gegevensverzameling en databeheer In de werkplaats grondwater wordt onderzoek gedaan naar mogelijkheden

5.

Financiën

voor gezamenlijk gegevensverzameling en databeheer. De kosten die in deze haalbaarheidsstudie worden gemaakt vallen onder algemene kosten. Indien

De samenwerking is gericht op het besparen van kosten. Hiervoor is meer vernieuwing en optimalisatie nodig en die vereisen investeringen, in de vorm van geld en inzet. Met andere woorden:

Dit hoofdstuk bevat principe­afspraken,

Uitvoerings- en exploitatiekosten

deze haalbaarheidsstudie positief is, gaat

waaraan de deelnemende organisaties

Dit zijn alle kosten voor de aanbesteding,

het project over in de voorbereiding. Het

zich conformeren door ondertekening

aanleg en implementatie van concrete

wordt duidelijk wie aan het project wil

van Waterwinst TAAK 2.0. Zodoende wordt

projecten, alsmede eventuele exploitatie­

gaan deelnemen. De deelnemers gaan

voorkomen dat voor elk afzonderlijk project

kosten tijdens de gebruiksfase. Uitvoerings­

voorbereidingskosten maken. Daarna

opnieuw de (wijze van) kostenverdeling

kosten worden gemaakt voor de organisaties

wordt een aanbestedingsdocument

moet worden bepaald.

die aan het betreffende project deelnemen.

voor uitbesteden van gegevensverzameling en databeheer opgesteld en na

Voor veel kosten geldt dat, als deze niet

5.2 Uitgangspunten

aanbesteding vindt implementatie en

de kosten gaan voor de baten. Dit hoofdstuk

door Twents Waternet gemaakt worden,

De uitgangspunten voor de verdeling van

aanleg plaats. Afhankelijk van het aantal

de individuele organisaties deze kosten zelf

kosten zijn:

meetpunten per organisatie is er sprake

beschrijft de soorten kosten en de wijze waarop

moeten maken.

de kosten worden verdeeld.

5.1 Soorten kosten

Alle deelnemers dragen bij algemene kosten

mende organisatie. Daarnaast blijft er

Er wordt onderscheid gemaakt in de

en de projecten waaraan zij deelnemen.

een generieke kostenpost, bijvoorbeeld

van meer of minder kosten. Deze kosten Gelijkwaardigheid van organisaties

volgende soorten kosten:

de aanschaf van de software die gebruik Gelijkwaardigheid van inwoners

Algemene kosten

tussen deelnemers verdeeld op basis van

communicatie, onderzoeken, haalbaar­

inwoneraantal, zodat inwoners van Twente

heidsstudies en de initiatieffase van projecten.

een gelijke bijdrage leveren, ongeacht de

Algemene kosten worden gemaakt voor alle

gemeente waarin zij woonachtig zijn.

Bijdrage van derden In geval van bijdragen door derden worden

organisaties van het Twents Waternet. Profijtbeginsel

de kosten verdeeld na aftrek van die bijdragen.

Kosten die specifiek voor een deelnemer

Dit zijn alle kosten voor de voorbereiding van

worden gemaakt, komen ten laste van de

Voor inwoners maakt het financieel niet

concrete projecten. Voorbereidingskosten

betreffende deelnemer.

uit of zij bijdragen via de gemeente of via

worden gemaakt ten behoeve van alle organisaties die aan het betreffende project

20 waterwinst

gaat worden voor het databeheer.

Niet specifiek toewijsbare kosten worden

Dit zijn alle kosten voor de organisatie,

Voorbereidingskosten

zijn specifiek te maken per deelne-

het waterschap. Desondanks zijn er ook Geen verrekening van uren

afspraken gewenst over de verdeling tussen

deelnemen. Het opstellen van bestekken en

De deelnemende organisaties leveren tevens

waterschap en gemeenten. Uitgangspunt

de aanbesteding van werken valt niet meer

een bijdrage door tijdbesteding van mede­

hierbij is dat de bijdrage van inwoners voor

onder de voorbereiding, maar onder de

werkers. De kosten van deze tijdbesteding

35% via het waterschap wordt verrekend en

uitvoeringskosten.

worden niet verrekend.

voor 65% via de gemeente.

waterwinst 21


Toelichting

waterwinst

waterwinst

TAAK 2.0

TAAK 2.0

35% versus 65% Zoals gezegd maakt het voor burgers niet uit of de kosten via het waterschap of de gemeente worden verrekend. Een optie zou zijn om de

tallen. De percentages staan in tabel 1

voor­delen aanleiding zijn om een project te

5.5 Uitvoerings- en exploitatiekosten

Een percentage van de algemene en

aan een van de deelnemende organisaties.

kosten gelijk te verdelen (50%-50%). Er

in bijlage B. De inwonersaantallen zijn

starten. De voorbereiding is de eerste fase

Na de voorbereiding van een project volgen

voorbereidingskosten, conform verdeel­

Voor deze gevallen geldt in principe

is gekozen voor een verdeling van 35%

gebaseerd op 2010. De verdeelsleutel is

van het project. Dan is of wordt ook bekend

de eventuele aanbestedingsdocumenten en

sleutel in voorgaande paragrafen;

dezelfde wijze van kostenverdeling. De bijdragen komen ten goede aan de

versus 65%, mede rekening houdend

geldig tot en met 2014 en wordt niet

welke organisaties aan het project willen

aanbesteding, realisatie en exploitatiefase.

De eventuele meerkosten voor het “later

met de verschillende omvang van de

aan­gepast aan verandering van inwoners­

deelnemen. De kosten van de voorbereiding

Vaak is onderscheid mogelijk tussen algemene

instappen”;

organisatie die de uitvoering voor haar

worden op dezelfde wijze verdeeld als de

uitvoeringskosten en kosten voor een

De prijs van de specifieke onderdelen van

rekening neemt. Het is niet de bedoeling

algemene kosten, maar alleen tussen de

specifieke deelnemer. Dergelijke algemene

de betreffende deelnemer.

dat de uitvoerende organisatie hierop winst

Budgetverlening

organisatie die aan het project deelnemen.

projectkosten worden verdeeld op basis van

Het TWN is budget coördinator voor de

In bijlage B is een voorbeeld gegeven van

de verdeelsleutel (op gelijke wijze als voor­­-

Door de bijdrage aan de algemene en voor­

kostprijs worden vergoed. In dat geval komt

algemene kosten. De werkplaatsen kunnen

de verdeling van deze kosten als enkele

bereidingskosten). De kosten die specifiek

bereidingskosten daalt het aandeel voor de

ook de tijdbesteding door deze organisatie

via de adviesgroep bij het TWN budget voor

gemeenten en het waterschap deelnemen

voor een deelnemende organisatie worden

andere deelnemers en kunnen zij een deel

in aanmerking voor vergoeding.

Het aantal “inwoners” van het waterschap is

hun activiteiten aanvragen. De werkplaatsen

aan een project.

gemaakt komen ten laste van die deelnemer

van hun bijdrage terugontvangen.

gelijk aan de som van de inwoneraantallen

maken daartoe een werkplan met een

(voor voorbeeld zie bijlage B). Ten behoeve

van de deelnemende gemeenten.

onderbouwing van het benodigde budget

van deze kostenverdeling zal bij uit- of aan­

Uitstappen

5.6 Verdeling kosten met andere organisaties

besparingsdoelen voor waterschap en

aantallen gedurende deze periode.

gemeenten.

maakt, maar dat de kosten op basis van

en de mogelijke baten. Zoals aangegeven

besteding van werken en diensten gevraagd

Indien een deelnemende organisatie besluit

Indien ook bedrijven en/of de andere 3

5.3 Verdeling van algemene kosten

in paragraaf 4.3 adviseert de adviesgroep

worden om een prijsspecificatie per deel­

om uit een project te stappen, dan verstrekt

O’s aan een project deelnemen moeten

Het Twents Waternet neemt initiatieven

aan het TWN over het werkplan met name

nemende organisatie. Indien mogelijk en

deze organisatie de volgende bijdragen:

projectspecifieke afspraken worden

en onderzoekt mogelijkheden om door

op basis van bijdragen aan de doelen en

van toepassing worden de specifieke kosten

gemaakt voor de kostenverdeling. In deze

samenwerking kosten te besparen. Voor

ambities (winstkans) van het initiatief.

tussen de deelnemende organisaties verdeeld

De afgesproken of berekende bijdragen

de organisatie, initiatieven en onderzoeken

Voor de algemene kosten wordt een vast

naar rato van de voordelen die de organisaties

aan de al gemaakte kosten;

de verdeling tussen het “Twents Waternet”

worden kosten gemaakt. Tenminste een

jaarlijks budget toegekend van € 150.000,-.

met het project behalen. Voor de realisatie en

De afgesproken of berekende bijdragen aan

enerzijds en de overige deelnemers

deel van de initiatieven moet uiteindelijk

Een eventueel resterend budget aan het

exploitatiefase zal een standaard contract­

de al aangegane verplichtingen, plus de

anderzijds. Daarna wordt het aandeel

tot besparingen leiden waarmee de

eind van het jaar komt volgens dezelfde

vorm worden ontwikkeld (afsprakenmap),

eventuele meerkosten minus de eventuele

van “Twents waternet” verdeeld onder de

investeringen ruim worden terugverdiend.

verdeelsleutel toe aan de individuele orga­

die als basis dient voor het vastleggen van

minderkosten van het “uitstappen”.

individuele gemeenten en het waterschap

In principe zijn deze projecten van belang

nisaties. In bijlage D staat de begroting voor

de financiële afspraken voor het project.

voor alle leden van het Twents Waternet.

de algemene kosten in 2012.

Hiervoor geldt het uitgangspunt dat iedereen

conform voorgaande paragrafen. Door het uitstappen stijgt het aandeel in de

Later instappen

nog te maken algemene kosten voor de andere deelnemers.

meebetaalt naar rato van inwoneraantal,

5.4 Verdeling voorbereidingskosten

In incidentele gevallen komt het voor dat

ongeacht of de leden wel of niet zitting

Nadat de haalbaarheid en mogelijke winst­

een organisatie later “instapt” in een project,

hebben in een werkplaats. Dit houdt in

gevendheid van een initiatief is vastgesteld

bijvoorbeeld als de voorbereidingsfase en

Uitbesteding aan een van de TWN-

dat alle algemene kosten (organisatie,

in een werkplaats, kan hiervoor een concreet

wellicht een deel van de uitvoeringsfase al

organisaties

onderzoeken en haalbaarheidsstudies)

project worden gestart. Behalve winst­

achter de rug is. In dat geval verstrekt deze

Het is ook mogelijk dat diensten of werken

worden verdeeld naar rato van inwoneraan­

gevendheid kunnen ook kwalitatieve

organisatie de volgende bijdragen:

niet worden uitbesteed aan derden, maar

22 waterwinst

gevallen worden afspraken gemaakt over

waterwinst 23


waterwinst

6.

waterwinst

TAAK 2.0

TAAK 2.0

Communicatie 6.1 Doelgroepen

Om de doelen en ambities te bereiken is inzet, enthousiasme, betrokkenheid en draagvlak nodig. Dat geldt voor de bestuurders en ambtenaren,

Landelijke beleidsmakers

De doelgroepen waarmee het Twents

Hiermee wordt ingezet op erkenning en

Waternet wil communiceren zijn:

waardering van de beleidmakers voor de samenwerking in de afvalwaterketen in

Burgers en bedrijven

Twente. We willen uitdragen wat onze bij­

De partijen waar we het allemaal voor

drage is aan het behalen van de landelijke

doen zijn de burgers en bedrijven. Door open

doelstellingen.

en helder te communiceren moeten we

maar ook voor de andere 3 O’s.

(h)erkenning en waardering voor de aanpak

De communicatie met deze groepen heeft

zien te verkrijgen. Zij zijn uiteindelijke dege­

de volgende doelen:

En er moet draagvlak zijn bij inwoners en bedrijven.

nen die moeten kunnen profiteren van de

Communicatie moet hieraan bijdragen. Daarnaast is communicatie nodig om de samenwerking en activiteiten goed te laten verlopen.

verbeteringen.

Draagvlak creëren bij burgers, bedrijven, collega’s, bestuurders en managers;

Onderwijs, onderzoeksinstellingen en ondernemers

Verantwoording afleggen aan bestuurders en landelijke beleidsmakers;

Om de medewerking van de andere 3 O’s

Bekendheid en daardoor ook medewerking

te verkrijgen is communicatie met deze

van burgers, bedrijven en instellingen;

organisaties nodig. Zij moeten tenminste op

Afstemming en vlotte organisatie (interne

de hoogte zijn van de activiteiten.

communicatie).

Collega’s

6.2 Waarover te communiceren

Samenwerken lukt niet zonder inzet,

De inhoud van de communicatie kent vier

enthou­­siasme en betrokkenheid van

aspecten, te weten:

de mede­­werkers van de deelnemende organisaties. Door te laten zien wat er aan

Algemeen

voortgang en resultaat wordt geboekt zal de

Op beperkte schaal wordt bekendheid

populariteit voor initiatieven, de deelname

gegeven aan de samenwerking, de visie,

aan werkplaatsen en de bereidheid tot

aanpak, voortgang en resultaten van het

medewerking toenemen.

geheel. Hiertoe behoren ook de resultaten van de monitoring. De informatie is relevant

Bestuurders en managers

voor alle doelgroepen.

De derde doelgroep zijn de bestuurders en managers van de deelnemende organisaties. Zij moeten goed betrokken worden, opdat ze optimale keuzes kunnen maken.

24 waterwinst

waterwinst 25


waterwinst

waterwinst

TAAK 2.0

Projecten

TAAK 2.0

6.3 Aanpak

Onderdeel van elk project is de communicatie

Voor de communicatie wordt in 2012 een

over het project. De doelgroepen kunnen

communicatieplan opgesteld. Dit gebeurt

per project verschillen, maar zal met name

door of met ondersteuning van enkele

zijn gericht op burgers en bedrijven.

communicatiemedewerkers van gemeenten of waterschap. In dit plan worden de com­

Interne communicatie Omwille van afstemming, controle en aan­­-

municatiedoelen en -middelen uitgewerkt. De voorlopige uitgangspunten zijn:

sturing wordt gecommuniceerd met en tussen werkplaatsen, adviesgroep, bestuurlijk

De adviesgroep coördineert de

en ambtelijk platform en de aan TWN deel­

communicatie. Voor advies en

nemende organisaties. Deze communicatie

uitvoering wordt gebruik gemaakt van

is daarmee gericht op collega’s, bestuurders

communicatiemedewerkers van de

en managers.

deelnemende organisaties; De werkplaatsen leveren het materiaal

Participatie

voor de projectcommunicatie;

De communicatie kan ook gericht zijn op

De communicatie met burgers

het leren kennen van de ideeën en behoeften

en bedrijven gebeurt via de eigen

van inwoners, bedrijven of andere betrokkenen.

organisaties.

Dit kan onderdeel zijn van alle drie voor­ gaande communicatieaspecten.

26 waterwinst

waterwinst 27


Toelichting

waterwinst

TAAK 2.0

waterwinst

TAAK 2.0

Voorbeelden uit het Bestuursakkoord Water Ook in het Bestuursakkoord Water staan voorbeelden van mogelijkheden

7.

Planning

voor samenwerking en kostenbesparing. Enkele zijn: het opzetten van een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie, het De planning is gericht op het waarmaken

Snelheid waarmee resultaten er komen

efficiënt meten, verzamelen en ontslui-

van de ambities uit paragraaf 2.3:

(vanaf wanneer levert het wat op);

ten van informatie, gezamenlijke inkoop,

Concreetheid van de kans;

gezamenlijke programma’s voor kennis

Eind 2012 wordt effectief en doelmatig

Benodigde investeringen;

en onderzoek, versterkte samenwerking

samengewerkt tussen de Twentse

Zichtbaarheid en meetbaarheid van

op het gebied van vergunningverlening

gemeenten en het waterschap, conform

resultaten.

en handhaving, het gezamenlijk hef-

bovenstaande strategie en principes;

fen en invorderen van belastingen, het

Eind 2013 is ook de samenwerking van de

In het onderzoek wordt geïnventariseerd

investeren in menselijk kapitaal en het

overheden met de andere 3 O’s van de

wat voor mogelijkheden er zijn en hoe die

op elkaar afstemmen van investerings-

grond gekomen;

(globaal) scoren op bovenstaande kenmerken.

programma’s. Ook deze voorbeelden

Eind 2014 zijn de mogelijke verbeteringen

Op basis daarvan wordt bepaald welke

worden betrokken in het onderzoek naar

die volgen uit het jaarprogramma 2012

mogelijke kansen als eerste opgepakt moeten

winstkansen.

geïmplementeerd;

worden. De resultaten van het onderzoek

Eind 2017 is ongeveer de helft van het

zijn de basis voor het jaar­programma voor

besparingsdoel bereikt;

2013.

Eind 2020 is het besparingsdoel volledig bereikt.

7.2 Jaarprogramma’s Jaarlijks wordt een actieprogramma

Start/coördinatie geïntensiveerde samen­

7.1 Prioriteit van winstkansen

opgesteld. Deze wordt voorgelegd aan

werking

In theorie zijn er vele mogelijkheden voor

het bestuurlijk platform en mede gebruikt

Nulmeting monitoring

samenwerking en optimalisatie. Deze kunnen

als budgetaanvraag. In het jaarprogramma

Onderzoek naar omvang en prioriteit winst­

niet allemaal tegelijk worden opgepakt.

wordt tenminste het volgende opgenomen:

kansen

Gezien de ambities is het belangrijk dat de

de uit te voeren activiteiten/projecten;

Opstellen communicatieplan

meest kansrijke mogelijkheden als eerste

per activiteit/project een korte omschrijving;

Opstellen afsprakenmap1)

worden verkend. Een van de belangrijkste

per activiteit/project de tijdplanning (start-/

Opstellen beoordelingscriteria (en format)

activiteiten in 2012 is het bepalen welke

eindmaand per fase);

voor werkplannen

winstkansen de hoogste prioriteit hebben

per activiteit/project de verwachte kosten.

Opstellen jaarrapport 2012 (monitoring en evaluaties) 2)

via een winstkansenonderzoek. De prioriteit wordt bepaald aan de hand van de volgende

Jaarprogramma 2012

kenmerken:

In bijlage C is het jaarprogramma 2012 opgenomen. De activiteiten in 2012 zijn:

Omvang van de (mogelijk) te behalen winst; Kans op succes / haalbaarheid (kans dat

28 waterwinst

Opstellen jaarprogramma 2013.

1) Akkoord tussen gemeente en waterschap over thema’s die niet meer vergunningplichtig zijn. Het

Algemeen

de winst gerealiseerd wordt);

Samenstellen adviesgroep

Eenvoud van realisatie;

Opstellen en opstarten TAAK 2.0

wordt een soort standaard document met modules. 2) Monitoring en evaluaties zullen in dit eerste jaar (2012) nog beperkt zijn.

waterwinst 29


waterwinst

waterwinst

TAAK 2.0

Werkplaatsen

TAAK 2.0

De kosten en tijdplanning van de activiteiten

Verkennen en onderzoeken haalbaarheid

staan in bijlage C. Het jaarprogramma voor

van het gezamenlijk beheren en

2013 wordt opgesteld nadat de resultaten

onderhouden van gemalen (werkplaats

bekend zijn van het onderzoek naar de

Gemalenbeheer);

winstkansen.

Bepalen haalbaarheid van het gezamenlijk inkopen en gebruiken van neerslag­gegevens

7.3 Werkplannen

(werkplaats Monitoren neerslaggegevens);

Zoals vermeld in paragraaf 4.4 maken de

Bepalen animo voor deelname aan de

werkplaatsen een werkplan, dat mede wordt

drie mogelijke gezamenlijke activiteiten

gebruikt voor de aanvraag van financiële

m.b.t. inspectiegegevens (is vervolg van

middelen. Het plan geeft aan waarom een

resultaten Werkplaats Inspectiegegevens);

project wenselijk is en wat de winstkansen zijn.

Uitwerken van ideeën voor kosten­efficiënte aanpak stedelijke wateropgaven (werkplaats

Vaak zijn in de ideeënfase nog geen schat­

Stedelijke Wateropgave en klimaatadaptie);

tingen mogelijk van de winstkansen en

Verkennen en bepalen haalbaarheid van

benodigde investeringen, waardoor geen

gezamenlijk beheren en gebruiken van de

budget toegekend zou kunnen worden.

meetgegevens van grondwatermeetnetten

Meestal is dit geen probleem omdat voor

( werkplaats Gezamenlijk grondwatermeet­

de eerste verkenning geen externe kosten

netbeheer)

gemaakt hoeven worden (alleen ambtelijke

Implementatie van de twee “bouwstenen”

tijdbesteding). In de gevallen waar externe

voor waterloketten (is resultaat van werk­

hulp noodzakelijk is kan een budget beschik­

plaats Waterloket)

baar worden gesteld om een werkplan op te stellen.

en mogelijk: Maken inventarisatietool voor bepalen haalbaarheid van warmtewinning uit (riool) water (werkplaats Water en energie); Starten ontwikkelen “gereedschapskist” voor de vragen over decentrale behandeling afvalwater en nieuwe sanitatie (werkplaats Decentrale afvalwatersystemen).

30 waterwinst

waterwinst 31


waterwinst

waterwinst

TAAK 2.0

TAAK 2.0

Literatuur [1] VROM, IPO, Vewin, VNG en Unie van Waterschappen - Bestuursakkoord Waterketen 2007, 5 juli 2007. [2] Twente gemeenten en waterschap Regge en Dinkel - Twents Kansenboek Ketenoptimalisatie, 2009. [3] Ministerie van Infrastructuur en Milieu, IPO, Vewin, VNG en Unie van Waterschappen - Bestuursakkoord Water 2011, 23 mei 2011.

Bijlagen Bijlage A Afkortingen

34

Bijlage B Kostenverdeling

34

Bijlage C Jaarprogramma

36

Bijlage D Begroting

38

32 waterwinst

waterwinst 33


waterwinst

waterwinst

TAAK 2.0

TAAK 2.0

Bijlage A - Afkortingen

Bijlage B - Kostenverdeling

BW

Bestuursakkoord Water

In deze bijlage staat de kostenverdeelsleutel voor algemene kosten

IPO

Interprovinciaal Overleg

en voorbeelden voor de verdeling van voorbereidingskosten en

OAS

Optimalisatie AfvalwaterSysteem

uitvoerings-/exploitatiekosten, zoals beschreven in hoofdstuk 5.

SSNT

Shared Service Netwerkt Twente

TAAK

Twents AfvalwaterAKkoord

Verdeelsleutel algemene kosten

Voorbeeld verdeling voorbereidingskosten

TKK

T wents Kansenboek

Algemene kosten (zie paragraaf 5.3) worden verdeeld op basis van

Als alleen enkele gemeenten en het waterschap aan een project deelnemen,

In dit voorbeeld is ervan uitgegaan dat de deelname van het waterschap alleen de afval-

Keten足optimalisatie

inwoneraantallen. Hiervan wordt 35% verrekend via het waterschap

dan worden de kosten als volgt verdeeld:

watersystemen van de deelnemende gemeenten betreft (ook 406.000 inwoners). Als de

TWN Twents Waternet / Ambtelijk

en 65% via de gemeenten.

deelname van het waterschap haar hele beheergebied betreft, dan is haar aandeel naar rato

platform Twents Waternet UvW

Unie van Waterschappen

Vewin Vereniging van waterbedrijven

Voorbeeld verdeling voorbereidingskosten

Tabel 1

Organisaties

Verdeelsleutel algemene kosten

Organisaties

in Nederland VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Alm

Gemeente Almelo

Bor

Gemeente Borne

Dini

Gemeente Dinkelland

Ens

Gemeente Enschede

Haa

Gemeente Haaksbergen

Hel

Gemeente Hellendoorn

Hen

Gemeente Hengelo

Hof

Gemeente Hof van Twente

Los

Gemeente Losser

Old

Gemeente Oldenzaal

Rij

Gemeente Rijssen-Holten

Twe

Gemeente Twenterand

Tub

Gemeente Tubbergen

Wie

Gemeente Wierden

WRD

Waterschap Regge en Dinkel

34 waterwinst

groter, als volgt:

Tabel 2

Inwoners

Deelname

Aandeel

Inwoners

Aandeel

Gemeenten

623.000

deels

65,00%

Gemeenten

623.000

65,00%

Waterschap

623.000

deels

35,00%

Waterschap

623.000

35,00%

Inwoners

Deelname

Aandeel

Inwoners

Aandeel

72.500

Ja

11,61%

Organisaties

Organisaties

Organisaties Gemeente Almelo

Inwoners

Deelname

Aandeel

Totaal gemeenten

623.000

406.000

46,29%

Waterschap

623.000

623.000

53,71%

Dit laatste geldt niet voor gemeenten in geval van maatregelen met een effect benedenstrooms.

Gemeente Almelo

72.500

7,56%

Gemeente Borne

21.500

-

0,00%

Gemeente Borne

21.500

2,24%

Gemeente Dinkelland

26.000

-

0,00%

Gemeente Dinkelland

26.000

2,71%

Gemeente Enschede

157.000

Ja

25,14%

Gemeente Enschede

157.000

16,38%

Gemeente Haaksbergen

24.500

Ja

3,92%

Gemeente Haaksbergen

24.500

2,56%

Gemeente Hellendoorn

36.000

-

0,00%

Algemene projectkosten:

verdeling volgens percentages (zie paragraaf 5.4);

Gemeente Hellendoorn

36.000

3,76%

Gemeente Hengelo

80.500

-

0,00%

Prijs onderdelen Almelo:

100% ten laste van Gemeente Almelo;

Gemeente Hengelo

80.500

8,40%

Gemeente Hof van Twente

35.500

Ja

5,68%

Prijs onderdelen Enschede:

100% ten laste van Gemeente Enschede;

Gemeente Hof van Twente

35.500

3,70%

Gemeente Losser

22.500

Ja

3,60%

Prijs onderdelen WRD:

100% ten laste van Waterschap Regge en Dinkel.

Gemeente Losser

22.500

2,35%

Gemeente Oldenzaal

32.000

-

0,00%

Gemeente Oldenzaal

32.000

3,34%

Gemeente Rijssen-Holten

37.000

Ja

5,92%

Gemeente Rijssen-Holten

37.000

3,86%

Gemeente Tubbergen

21.000

-

0,00%

Gemeente Tubbergen

21.000

2,19%

Gemeente Twenterand

33.500

Ja

5,36%

Gemeente Twenterand

33.500

3,50%

Gemeente Wierden

23.500

Ja

3,76%

Gemeente Wierden

23.500

2,45%

Totaal gemeenten

623.000

406.000

65,00%

Totaal gemeenten

623.000

65,00%

Waterschap

623.000

406.000

35,00%

Waterschap

623.000

35,00%

Voorbeeld verdeling uitvoerings-/exploitatiekosten Als alleen het waterschap en de gemeenten Almelo en Enschede een project gezamenlijk uitvoeren, dan worden de kosten als volgt verdeeld, op basis van prijsspecificatie van de leverancier/aannemer:

waterwinst 35


waterwinst

waterwinst

TAAK 2.0

Bijlage C - Jaarprogramma

Onderzoek naar winstkansen

Het beoogde resultaat per december 2012 is: Inventarisatietool gereed voor gebruik

TAAK 2.0

Werkplaats Decentrale afvalwatersystemen

Werkplaats Gezamenlijk grondwater­

De werkplaats wil een soort “gereedschaps­

meetnetbeheer

kist” ontwikkelen voor veel gestelde vragen

In deze werkplaats wordt onderzoek

In deze bijlage staat het programma voor 2012. Dit is het eerste jaar waarin de samenwerking wordt geïntensiveerd

Doel van het onderzoek is om te bepalen

volgens TAAK 2.0. Het jaarprogramma is hieronder in tabelvorm weergegeven. Onder de tabel staan de korte toelich-

welke activiteiten als eerste opgepakt moeten

tingen per werkplaats. De activiteiten van de adviesgroep zijn beschreven in de hoofdtekst van dit rapport (TAAK 2.0).

worden, om zodoende tijdig resultaten

Werkplaats Monitoren neerslaggegevens

over decentrale behandeling van afvalwater

gedaan naar de mogelijkheden om tot

te kunnen boeken, zoals beschreven in

Het doel is de mogelijkheden voor

en nieuwe sanitatie.

een gemeenschappelijk databeheer van

paragraaf 7.1 van het Taak 2.0 rapport. De

gezamenlijke inkoop van neerslaggegevens

resultaten moeten tijdig beschikbaar zijn

en het onderhoud ervan te onderzoeken.

voor het opstellen van het jaarprogramma

Hiermee wordt bespaard op individuele

voor 2013. Het onderzoek wordt uitgevoerd

aanschaf van regenmeters, het onderhoud

door de adviesgroep of een nog te starten

hiervan en mogelijk een betere kwaliteit van

Werkplaats Stedelijke Wateropgave

werkplaats.

de gegevens.

en klimaatadaptie

Tabel 3

Jaarprogramma 2012

Activiteit

Uitvoerende

Samenstellen adviesgroep

TWN

Start

Eind

Raming 2012

Plan

Trekker

juni 2012

nvt

0

-

Ens

15.000,-

-

Opstellen en opstarten TAAK 2.0

Adviesgroep

jan 2012

apr 2012

Coördinatie

Adviesgroep

mrt 2012

-

Rapportage 2012 *

Adviesgroep

dec 2012

jan 2013

Opstellen jaarprogramma 2013

Adviesgroep

nov 2012

dec 2012

Onderzoek winstkansen

te starten werkplaats

mei 2012

nov 2012

30.000,-

Nulmeting monitoring

Adviesgroep

jun 2012

okt 2012

10.000,-

Opstellen beoordelings-criteria PvA werkplaats

Adviesgroep

jun 2012

jul 2012

Format PvA werkplaats

Adviesgroep

jun 2012

jul 2012

Opstellen afsprakenmap

Adviesgroep

juni 2012

okt 2012

Opstellen communicatieplan

Adviesgroep

mei 2012

jul 2012

Bepalen haalbaarheid gezamenlijk gemalenbeheer

Werkplaats gemalenbeheer

Maken inventarisatietool voor bep. haalbaarheid warmtewinning

Werkplaats water en energie

2011

Bepalen haalbaarheid gezamenlijk inkopen en gebruiken neerslaggeg.

Werkplaats monitoren neerslaggegevens

2011

Bepalen animo voor 3 gezamenl. acitiviteiten inspectiegegevens

Werkplaats inspectiegegevens,

2011

Ontwikkelen “gereedschapskist” voor vragen over decentrale behandeling afvalwater en nieuwe sanitatie

Werkplaats decentrale afvalwatersystemen

Uitwerken ideeën voor kostenefficiënte aanpak stedelijke wateropgaven

Werkplaats stedelijke wateropgave en klimaatadaptie

Bepalen haalbaarheid gezamenlijk gebruiken grondwatermeetnetten

Werkplaats grondwatermeetnet

Handreiking Waterloket

Werkplaats waterloket

2011

2011

2011 2011 juni 2011

dec 2012 dec 2012 dec 2012 okt 2012

dec 2012

dec 2012 dec 2012 dec 2012

0,-

Ja, dit rapport

5.000,-PM30.000,0,0,-

-PM-

40.000,6.000,0,-

? nog niet ? ?

?

? ? ja

Din Los Haa Bor

Alm

Wrd Wrd Wrd

Alm, Bor, Din, Haa, Hof, Los, Rij, Twe, Tub, Wie Los, Wrd, Ens, Alm, Rij, Twe Bor, Ens, Haa, Los, Wie Bor, Wrd, Haa, Los, Wie, Hel, Twe, Ens, Alm

Alm, Ens, Haa, Los, Rij

Bor, Ens, Haa, Hel, Los, Old, Rij, Twe, Tub Alm, Ens, Hel, Hof, Tub, Wrd Ens, Hel, Wrd

Gereedschapskist gereed voor gebruik

te komen. Ook is de focus gericht op gemeenschappelijk beschikbaar stellen van meetgegevens. Het beoogde resultaat per december 2012 is:

Het doel van deze werkplaats is om

Verkennend onderzoek dat aangeeft of

gezamen­lijk ideeën te genereren om een

gezamenlijke grondwatermeetnetten

Verkennend onderzoek dat aangeeft of

doelmatige en kostenefficiënte invulling

haalbaar en voordelig zijn, alsmede een

(conform paragraaf 7.1). Deze lijst zal

het gezamenlijk inkopen en beheren van

te geven aan de stedelijke wateropgaven.

plan van aanpak voor de benodigde

leiden tot de definiëring van nieuwe

neerslaggegevens voordelen oplevert en

De meest kansrijke ideeën worden door

voorbereidingen.

werkplaatsen.

haalbaar is.

één of twee gemeenten, samen met het

Het beoogde resultaat per december 2012 is:

waterschap uitgewerkt. Er zijn een aantal

Werkplaats Waterloket

Werkplaats Gemalenbeheer

Werkplaats Inspectiegegevens, databeheer,

ideeën verkend die worden uitgewerkt. De

De werkplaats waterloket heeft geresulteerd

Het doel van deze werkplaats is het onder­

beoordeling en aanpak

volgende ideeën zijn geïnventariseerd:

in twee bouwstenen: een basistekst die elke

zoeken of er optimalisatiemogelijkheden

De werkplaats heeft geresulteerd in drie

inzicht in interactie riolering en

organisatie uniek moet maken voor zijn

zijn voor het gezamenlijk beheren en onder­

samenwerkingsactiviteiten:

0,?

Het beoogde resultaat per december 2012 is:

Lijst van mogelijke winstkansen met prioriteit

Het beoogde resultaat per november 2012 is:

* In dit eerste jaar 2012 zijn de monitoring en projectevaluaties nog beperkt van omvang, waardoor de jaarrapportage minder uitgebreid zal zijn dan in de hierna volgende jaren.

36 waterwinst

Werkplaatsleden

gemeentelijke grondwatermeetnetten

oppervlaktewater;

eigen situatie om vervolgens op de eigen

Gezamenlijk verwerken en beoordelen

verkenning van “laaghangend fruit”

website te kunnen plaatsen. De tweede

inspectiegegevens

bijvoorbeeld wateroverlast voorkomen

bouwsteen beschrijft het proces voor

‘Moeder’-bestek inspecteren/reinigen

door beter beheer en onderhoud;

wanneer een vraag of melding over water

Verkennend onderzoek dat aangeeft of

riolering

opstellen definitie van wateroverlast,

en riolering bij een overheid binnen komt,

gezamenlijk gemalenbeheer in Twente

Operationeel beheer en onderhoudsplan

vaststellen normen en berekeningswijzen;

hoe de overheid hier dan mee omgaat.

wenselijk is en of de voorbereiding

riolering

toepassen risicomanagement;

De werkplaats is tot eind 2012 actief als

collectief inkopen en uitbesteden;

Helpdesk voor organisaties die met de

Per voorstel verschillen de vervolgstappen

doelmatig inzicht in de klimaateffecten en

implementatie van het waterloket aan het

Werkplaats Water en energie

in taken voor een volgende werkplaats en/

mogelijke oplossingen.

werk gaan.

Deze werkplaats richt zich op warmte­

of nieuwe projecten.

houden van rioolgemalen. Het beoogde resultaat per december 2012 is:

daarvan wel/niet moet worden opgestart.

Het beoogde resultaat per december 2012 is:

winning uit (riool)water. Resultaat wordt het

Het beoogde resultaat per december 2012 is:

Per idee een plan van aanpak met daarin

Implementatie bij tenminste enkele

overheden eenvoudiger moet maken om

Keuze aan welke van de drie voorstellen

de resultaten van de verkenning, een

organisaties.

de haalbaarheid te toetsen voor warmte­

vervolg wordt gegeven en besluit van

inschatting van de haalbare voordelen in

winning uit (riool)water. Het werkplan moet

alle gemeenten of ze wel/niet aan een

relatie tot de benodigde investeringen en

nog aan het TWN worden voorgelegd.

voorstel deelnemen.

de slagingskans.

leveren van een inventarisatietool die het voor

Het beoogde resultaat per oktober 2012 is:

waterwinst 37


waterwinst

waterwinst

TAAK 2.0

Bijlage D - Begroting

Colofon

Algemene kosten

Waterwinst TAAK 2.0

Voor de periode 2012 t/m 2014 worden de algemene kosten van de samenwerking geschat op € 150.000 per jaar

Beschrijving van de Twentse wijze van samenwerking in de afvalwaterketen

TAAK 2.0

exclusief BTW. Dit betekent dat leden van het Twents Waternet hiervoor het volgende jaarlijkse budget moeten document: 12.0011/4

reserveren:

versie: definitief datum:

Tabel 4

projectnummer: Wrd003

Schatting algemene kosten 2012 - 2014

Organisaties

9 mei 2012

Inwoners

Deelname

opdrachtgever:

Twents Waternet

Aandeel

adviesgroep:

Aart Koers (Gemeente Oldenzaal)

Gerard ten Bolscher (Gemeente Rijssen -Holten)

15.000

Karel Frühling (Gemeente Haaksbergen) Marcel Roordink (Gemeente Almelo)

Gemeente Almelo

72.500

7,56%

€ 11.346

Gemeente Borne

21.500

2,24%

€ 3.365

De bestedingen in 2012 worden als volgt ingeschat: Opstellen en opstarten TAAK 2.0

Gemeente Dinkelland

26.000

2,71%

€ 4.069

Onderzoek naar omvang en prioriteit winstkansen

30.000

Gemeente Enschede

157.000

16,38%

€ 24.571

Nulmeting monitoring

10.000

Rik Meijer (Gemeente Enschede) Rob Heukels (Gemeente Hengelo)

Gemeente Haaksbergen

24.500

2,56%

€ 3.834

Communicatie

5.000

Gemeente Hellendoorn

36.000

3,76%

€ 5.634

Werkplaats Water en energie

30.000

Robert Middelhuis (Gemeente Losser)

Gemeente Hengelo

80.500

8,40%

€ 12.598

Werkplaats Monitoren neerslaggegevens

0

Jeroen Buitenweg (Waterschap Regge en Dinkel)

Jos Jogems (Waterschap Regge en Dinkel)

auteurs:

Marlies Dekkers, Arjan Messelaar (Broks-Messelaar Consultancy)

begeleiding:

Marlies Dekkers (Broks-Messelaar Consultancy)

ontwerp en opmaak

DeNK. creatieve vrijdenkers, Almelo

druk

Lulof druktechniek, Almelo

Gemeente Hof van Twente

35.500

3,70%

€ 5.556

Werkplaats Inspectiegegevens, databeheer, beoordeling en aanpak

Gemeente Losser

22.500

2,35%

€ 3.521

Werkplaats Stedelijke Wateropgave en klimaatadaptie

0

40.000

Gemeente Oldenzaal

32.000

3,34%

€ 5.008

Werkplaats Gezamenlijk grondwatermeetnetbeheer

6.000

Gemeente Rijssen-Holten

37.000

3,86%

€ 5.791

Werkplaats Waterloket

0

Gemeente Tubbergen

21.000

2,19%

€ 3.287

Gemeente Twenterand

33.500

3,50%

€ 5.243

Gemeente Wierden

23.500

2,45%

€ 3.678

Totaal gemeenten

623.000

65,00%

€ 97.500

Waterschap

623.000

35,00%

€ 52.500

100,00%

€ 150.000

Totaal per jaar

Totaal 2012 exclusief PM

136.000

Werkplaats Gemalenbeheer

pm

Werkplaats Decentrale afvalwatersystemen

pm

Overigen / afronding

pm

Totaal 2012

150.000

+

+

Projectkosten Er zijn nog geen kosten begroot voor de voorbereiding, uitvoering of implementatie van specifieke projecten. Zodra dit het geval is wordt een budgetaanvraag voorgelegd aan de besturen van de individuele organisaties die kiezen voor deelname aan het project.

38 waterwinst

waterwinst 39Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.