Page 1

Důvodem pro vznik Listiny základních práv EU byla především osvěta a zvýšení povědomí občanů o  lidských právech. Důležité též bylo jejich sjednocení v jednom dokumentu, který by byl společný všem státům Evropské unie.

Přijďte na …

PARTNEŘI V PROJEKTU

Centrum občanského vzdělávání je analyticko-aplikační pracoviště Masarykovy univerzity. Jeho posláním je dlouhodobě podporovat koncepční rozvoj občanského vzdělávání v ČR.

“Unie, vědoma si svého duchovního a morálního dědictví, se zakládá na nedělitelných a  všeobecných hodnotách lidské důstojnosti, svobody, rovnosti a solidarity; spočívá na zásadách demokracie a právního státu.”

Univerzita v Lublani (UL) ve Slovinsku provádí a  podporuje základní i aplikovaný výzkum a dlouhodobě garantuje nejvyšší kvalitu v oblasti vysokoškolského vzdělávání.

OMBUDSMANEM

Preambule Listiny základních práv EU

Posilování právního vědomí občanů Centrum pro občanské vzdělávání je polská nevládní vzdělávací nadace, která podporuje hodnoty demokracie, právního státu a vzdělanosti občanů.

Veřejný ochránce práv – ombudsman chrání osoby před jednáním úřadů a dalších institucí, pokud je toto jednání v  rozporu s  právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy nebo jsou úřady nečinné. Ochránce rovněž přispívá k prosazování práva na rovné zacházení a ochraně před diskriminací.

www.vecersombudsmanem.cz Institut Jaana Tõnissona je estonská nevládní nezisková organizace, která skrze výzkum a vzdělávání posiluje rozvoj demokracie a občanské společnosti.

Rumunská společnost pro celoživotní vzdělávání poskytuje neformální vzdělávací programy pro rozvoj aktivní účasti občanů ve společnosti.

info@ vecersombudsmanem.cz

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací odpovídá výlučně autor. Publikace nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.


O PROJEKTU

„Večer s ombudsmanem“ je mezinárodní projekt, který posiluje právní povědomí občanů a  otevírá diskuzi nad konkrétními situacemi porušení jejich základních práv. Přispívá k tomu, aby spravedlnost byla přístupná každému. Projekt se zaměřuje na práva deklarovaná v Listině základních práv EU. Informuje o  nich a  vzdělává občany středně velkých a menších obcí. Současně podporuje rozvoj povědomí o  společných hodnotách EU a kultuře právního státu napříč unií. Klíčovým cílem projektu je občany aktivně zapojit do diskuze o jejich právech na 70 veřejných akcích – tzv. večerech s ombudsmanem. Každý večer s ombudsmanem bude složen z krátkého tematického filmu, divadla a debaty. Metoda divadla fórum představí v  rychlých scénkách nejčastější případy porušení základních práv občanů tak, jak je ve svých statistikách zaznamenala Kancelář veřejného ochránce práv.

V rámci představení se diváci mohou zapojit do hry, aktivně hledat různé možnosti řešení a představit si vlastní zkušenosti s porušením práv. Po divadle bude následovat debata se zástupcem ombudsmana, který bude radit, jak při obhajobě svých práv postupovat. Na realizaci projektu se podílí partnerské organizace z pěti států Evropské unie: Česká republika, Estonsko, Polsko, Rumunsko a Slovinsko.

AKCE V druhé části projektu budou pořádány “večery s  ombudsmanem”. Na nich se občané seznámí se svými základními právy v  kontextu EU. S  čím lze počítat doma, stejně jako na cestách. Díky divadlu fórum si osvojí dovednost rozpoznat porušení svých práv v praxi. Zástupce úřadu ombudsmana jim pak pomůže zorientovat se v možnostech obrany.

HLAVNÍ AKTIVITY

VÝZKUM V první části projektu bude provedeno několik národních a komparativních analýz. Národní zprávy představí nejčastější příklady porušování základních práv v  každé zemi. Výzkum pak předloží nejlepší příklady dobré praxe ze všech zapojených zemí v  oblasti dramatických a  didaktických metod použitých pro rozvoj právního povědomí.

MEDIÁLNÍ KAMPANĚ Projekt se snaží zaujmout a rozvíjet právní povědomí občanů, kterým obyčejně nikdo podobnou pozornost v  místě jejich bydliště nevěnuje. Aby informace o  jedinečných večerech nikomu neunikla, budou využity rozličné způsoby mediální kampaně. Lokálními novinami a rádiem počínaje, internetem a sociálními médii konče.

Večer s Ombudsmanem  

Informační leták

Večer s Ombudsmanem  

Informační leták

Advertisement