Page 1

OMBUDSMANEM

Současný stav na poli právního vědomí ČR, existující didaktické materiály, občanské iniciativy atd. ve sféře základních lidských práv Mgr. Tereza Krupová

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací odpovídá výlučně autor. Publikace nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.


Cílem této části studie je poskytnout základní přehled o občanských iniciativách a sdruženích, které se zabývají problematikou lidských práv a jejich porušování. Dále se studie zabývá jejich činností a především oblastmi, na které se dané organizace zaměřují. Vytipovali jsme existující didaktické a jiné materiály, které jsou k dispozici.

Obecně V České republice existuje velké množství občanských iniciativ a sdružení, které pomáhají lidem řešit různé životní situace, které mají co dočinění s právem. Jedná se jak o vládní organizace, tak převážně o uskupení nevládní. Následující text poskytuje přehled některých z nich a uvádí popis jejich činnosti včetně projektů a materiálů, které tyto organizace tvoří a podporují.

Jednotlivé organizace Rada vlády pro lidská práva – instituce podléhající vládě ČR, paradoxně to však není tato organizace, o které by bylo na poli lidských práv příliš slyšet. Rada sleduje míru naplňování lidských práv a základních svobod v České republice, která vyplývají z mezinárodních lidskoprávních dokumentů, zpracovává pro vládu návrhy týkající se koncepcí politiky v jednotlivých oblastech ochrany lidských práv a další. Lidská práva: www.lidskaprava.cz – vytváří je česká sekce Amnesty International – témata jsou rozděleny na oblasti: trest smrti, práva žen, dětská práva, diskriminace. Cílem je vzdělávání mladých lidí, pořádání workshopů, vzdělávání učitelů. Mají i učitelskou sekci, kde učitelé mohou vkládat i používat různé didaktické materiály, je to rozčleněné podle různých druhů lidských práv (rovnost, zákaz diskriminace, spravedlivý proces, právo na život…). Na stránkách mají ke stažení spoustu dokumentů, například zprávy Amnesty International, Human Rights Watch, aktuality týkající se porušování lidských práv, ale i zprávy o tom, kde naopak dochází k zlepšení úrovně lidských práv. Česká sekce Amnesty také čtvrtletně vydává časopis exisTENSE, který podle informací na webu podněcuje zájem mladých lidí o živá lidskoprávní témata a přibližuje jim význam ochrany lidských práv pro svět, ve kterém žijí. Liga lidských práv: http://llp.cz/ – nezisková organizace hájící zájmy jednotlivců. Pomáhá řešit konkrétní kauzy, například týkající se osobnostních práv, ochrany života a zdraví. Tematicky se zaměřují na: dětskou problematiku (výchova, rovný přístup ke vzdělání, podpora rušení kojeneckých ústavů a dětských domovů), soudnictví a policie (bezplatná právní pomoc, boj proti průtahům v řízení, právo na spravedlivý proces, obrana před zneužíváním pravomocí ze strany státních orgánů), zdravotnictví (problematika zdravotně postižených, zbavování a omezování způsobilosti k právním úkonům, podpora svobodného rozhodování). Extra Ligové noviny – časopis věnující se tématice a kauzám Ligy lidských práv. V sekci dokumenty lze nalézt důležité kauzy evropského rozměru, velmi kvalitní analýzy týkající se lidskoprávní tématiky (výborná je například analýza z května roku 2012: Otázka náprav protiprávních zásahů veřejné moci do základních práv a svobod; Analýza mezinárodní i vnitrostátní právní úpravy a praxe). Akce, které Liga pořádá, jsou často zaměřeny na studenty práv (Lidskoprávní diplomka, Lidskoprávní moot court, Letní škola zdravotnického práva,…). Od roku 2008 funguje prjekt Férová nemocnice – bezplatná právní poradna v otázkách zdravotnického práva. Poradna pro občanství, občanská a lidská práva: http://www.poradna-prava.cz/ – věnuje se problematice státního občanství, pobytu cizinců, diskriminace a rovných příležitostí a pomoci rodinám, rasové

2


diskriminaci, program podpory mimoústavní rodinné péče prostřednictvím sociálních poradenských programů pro ohrožené rodiny a děti v ústavní péči, při nichž je poskytováno rovněž právní poradenství. Vzdělávací programy pro veřejnou správu (např. Principy rovného zacházení v praxi veřejné správy, Antidiskriminační vzdělávání úředníků veřejné správy v oblasti pracovněprávních vztahů, Práva klientů sociálních služeb, Ústavní pořádek ČR ve vztahu k sociálním službám). Od 1. 4. 2009 realizuje tříletý projekt Začleňování romských rodin do společnosti, projekt pro rovné příležitosti žen a mužů (pomoc při návratu žen/ mužů z mateřské či rodičovské dovolené, podpora jejich uplatnění na trhu práce, soběstačnost a umožnění obnovení a prohloubení obecných i odborných znalostí a dovedností), projekt zaměřený na integraci cizinců v České republice a další. Asociace občanských poraden: http://www.obcanskeporadny.cz/ – jedná se o asociaci sdružující 40 občanských poraden, jejich detašovaných pracovišť a kontaktních míst, celkem v 66 místech ČR, které ročně zodpoví téměř na 70 tisíc dotazů. Poradny pomáhají v téměř dvou desítkách právních oblastech (zdravotnictví, školství, spotřebitelské právo, občanské soudní řízení, veřejná správa aj.) Spravují několik projektů – například Specializované poradenství obětem trestných činů ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR za laskavé podpory Ministerstva Spravedlnosti ČR, projekt 50 let není handicap, který se zaměřuje na podporu a uplatnění na trhu práce pro nízkokvalifikované osoby nad 50 let. Důležitý projekt je také Dluhové poradenství, přímo na stránkách asociace je možné nalézt didaktické a informativní materiály týkající se této problematiky rozčleněné podle jednotlivých problémů („Musím si půjčit“, „Dlužím a půjčuji si“, „Jsem v dluhové pasti“, „Jak na dluhy“, „Kam pro radu“). Nadace Open society fund: http://www.osf.cz/ – jejich programovými oblastmi jsou: boj proti diskriminaci (násilí z nenávisti, diskriminace v přístupu ke vzdělání, inkluzivní vzdělávání, rovné příležitosti žen a mužů, postavení migrantů v ČR a další). Spolupracuje i s jinými organizacemi (Amnesty International, In Iustitia, o.s., Český helsinský výbor, Fórum 50%, Gender Studies, Centrum ProEquality při Otevřené společnosti, Nesehnutí a mnoho dalších). Podporuje vydávání publikací, například: Rizika chudoby žen postižených domácím násilím a jejich dětí, vydaná organizací ProFem v únoru 2013, Analýza role krajů v podpoře inkluzivního vzdělávání z prosince 2012 vydanou organizacemi Amnesty International Česká republika a Nadace Open Society Fund Praha.

Další Na poli didaktických materiálů je dobré upozornit také na projekt Zákony pro lidi – http://www.zakonyprolidi.cz/, což jsou internetové stránky, kde lze sehnat zdarma aktuálně účinná znění zákonů a vyhlášek, tedy Sbírky zákonů.

Závěr Lze uzavřít, že na poli lidských práv a posilování právního vědomí existuje celá řada organizací a hnutí, které provádějí jak osvětu, tak přímo pomáhají lidem v tíživé životní situaci. Možnou výtkou je, že spousta organizací se věnuje stejnému tématu a de facto se dublují. Zde by možná stálo za to jejich činnosti propojit, kvůli zajištění větší efektivity. Obdobné je to i co se občanských poraden týče. Pokud si prohlédneme dotazy, které lidé poradnám zasílají, týkají se často velmi obdobných případů (zejména dluhová problematika, rodinné právo…). Nabízí se proto otázka, zda by opět nebylo účinnější nabídnout souhrn takových odpovědí na jedné platformě.

3

Report č. 5  

Současný stav na poli právního vědomí v ČR.