Page 1


€,

199

AANBlEAIï§L ï

.

i

?,

;: X:ï ï';' ïf;'

",1;'.1.,';i'.'i,ï

[: i::ï

:'.ll'-l


: j:i j

+i-: - -i

1:-:..:::-: .ala..

-r;:

€239,-

€ 199,-

StEfvi 5*Leffi ElkÉ:c*rï iirht v+*rdt ciacr d* z*nnere! cir.iË:- Je ',irijrripi**i *íilq+zei in,,el*ktr!:chq en*rqie" en +pq=sieg*n !:-l =e;: aplaeciDare 5Éc*,rde:r*

b*ltei-ij, Èe* r{ii-r. Ànd*rs ti*:r

*;ei te,Ér,]rdeË

bi1

cre:-zhoritqeÈ

!-ervaingË.n. Llcht is hun ec=rgie,

h*=fi *+ baiteri; C*s d* s{hccln*!d .i.l.a da

rio0íd.È+c! hun ins;:iratie. t"rióC,^i!Ëil

trEii iioesi!'rllsie l+r ka:t. Eaifiafqias, daiuil\rJee.qayi,

=iiènEi5r

LlanC

''"{d§ffi

ffi

:',ËW

€t99,-


=##*-*.**-,t";-

i:§3+-?:? FLLL fiïÀi1ii1,Ji{1

€229,-

€269,-

.S

:-

*V**ffi

T§T-&ruÉUtuq ==ru U i:T re & L § { H T Ë E § C * Ljii!-ittichte iitenir.]rm*deiier riet eÈn m;riir.raar qe'wraÈi vail s!*ci-ii5 cn*evesa 8fr gràfi en ee:: *.§ m*": pi3tl* ti:ai-:iir!ïkë:i. ,Ji:'à,ra,rr, a|lt:*iicri;isrh fiàtër;Ëa! aoiqt v*cr €ci1 z=*. hc*q dreag<*nf*ri. lricdei rE ffi€tr Fuli tjta*!ilm, :Ëïfier3iàs, Cèiumw=erqa';e, sun:ai Bij:ei*iëài

€229,-

=

1 :c-i:.À-.-tÈ

: =r=--=-Ë+ï&€;. ==:=jf;::Y:!s-

:'==:=:

-

.i::.::


=I=RINE

.PYav- íè<,..é

Een horloge, gevarieerde looks. Een eenvoudig maar geniaal idee: één horloge waarbij u zelf het uiterlijk kunt veranderen. Het bandje kan door middel van een eenvoudige schuiftechniek snel en qemakkelijk worden verwisseld en uw designhorloge heeft in no time een nieuwe look. De armband kan supereenvoudigworden verwisseld: gewoon de banden eruit schuiven en vervolgens de nieuwe banden inschuiven. Model en met: Roestvrijstalen kast, safÍierq as, sunray wijzerplaat

:::,.:r'r: i:::

€ 199,-

€ 199,-

-:1 i-

F=Ë= *5= =:

è=F

lCH ANG trt

::a"

.j=:=.-

l-

.-.-.:

LJ Lè*J ffi ==Ë S

ooK


:Ir.r-:.:--:.-:: ::j.i-.,r!:i l:ia:rir.':

€L29,-

:.:: -:: .::a:

€179,-

::::-:

:;,: :

.:: ::

:1.


:::.{,i*-?+l

€299,-

r

i.4-l;-li..:

€249,-

5]3-37-H3

554-?*-Xl Ëoes:',,rij staai. i(eremiei{,

§iïÀRCV§Ki Ët.atJliF.tT5

i'ligh-ïech keramiek i"]oriÈges veriroiiei!3*n ol tu:-istiscl* wi;ae de Bi*e {*liectian. *e uniek* ve rsrh!jninq:..,oir: en ie

<t29,_

liefde voor ci*ta!i gev*n di: sti;!vr:ile cn i-iiqh-ïech ke:-:miek hcr!oqe zijn unieke eieqactie.

5?*-3ö-X4 551-?S-Xl 55*-37-X1 Roestvril strai, S?,'A§CVS!{i Ë|.ËM[l'.1ï:

€ 119,-

:.:l:i_ia.l

€ 189,-

j,1=.:=-_:a j -:

€ 189,-


iiilJij!.i:.t;,::::.1;:tttirii:i::tl.t:t.i:::.:,r::::1i:i:t:i::..!r',r.1:!--'.:i:r:::::'iii:::::

â&#x201A;¬ 159,-


:;

i--:

-:

ar

-:i:

r ;ri.'::.i-:::Li-:

€L29,-

-i::-.:l-:.:1

i:,:a:;r:i

:i:-::t:

€69,-

:

C:ii ra=a: € 119,-

Éoo -

3?*-:*-H3 5**-17-Ht iiresi,/rij sraai. rirkoil:a

€89,-


1i1!E-iË-E-§ vtí Ëï E 6 t

fE \* \_ fL md\§1/1 §a Ën trrB If*

SlFi;ili aii*!8;:r:,:i: :r rilri !i;qlr:i:{h h.::.:in:*i c:-;:ii'r{'r:.r ! ': rltlli-::i- ia{iraÍ:Èr,! 4':i}t tÉi: f,\*tiefi{r.ï/iia.t i-r:.tt tii:.!=a. =t virri:rer:I qi:-r:irir. 151,-1.i1,i;:k':s::tiLri iLrl.ji ,i:lii il=i r':;-tr'::::al ::è11 :r!i -ai lai ;:i:rieiï i:lj ;::i i=ai1.,*ri(iq piJïii. ij*niqr! ='R.: r ïi i i : i ii r i,: r c il 1,.-r ri il e ij n i: = a : I a i ar*'., | = Lr

I

,Éi11,_-;l!:;

3*434-?54

€L99,-

i

;

i

-;:

i

i

i

r-r

tt..':: i.]tii:arlSia;{:ii l:I:.i. :aiii..t:li:i! ri::rj rit.i: :::.a;a:-:: a . -:::.


eft{TEt Itr i.4+i

5Y,1,qFh§

ri n g, t i r * e r::e= r* il !

i-, i

i:*

; !*

I

I

i.r1 i-i!'. + L;:,lriq! sïr'lÈrf: Érja:ir*i:

#2Y

ki: *r: r',. rlj.:ilr:lt*ti::.::=l

r: g*: ! il aii-r

iti ir!a a'.:r'tiriiiriir;l:,!.;+1;i-;: '.,':r:t,i+l r;=i'ir::;::ai,i: lLt:i,1rli.., :| i :if,:r;i ti'ir;;=1. i:ri i-:i rrtcr'*{it iii:ii$:ri:i"r!:.:r.- aJi:vi,1::!:..a:I {: 1: ir i: alr t] [ -.] :i * vtivcr ;;:: : r.!ti:f ir it r.: i r,: i* I t. = ;

i

r'r

;

i

l

i

§*a-:;-:ifi

5:A-1*-X4

55i-ic-xt

:i.t,.!:-i;i,:

55É-:7-Xr

1f

ir.:i,

Per stuk

:if:t.]ir;i

€30,-

Ë*estvÍij stèai, ?iÍköniè

*_.@9ï**

',:,

eRe ïËf,

ii?iAÈ_:;5C;ia

€89,-

par*l;

=ri

ilt*w

ir.i:r!i,:i_=s!+;:arqin

iiiql-rjitCi: (r:ieïla,

t-Gtrg3t "{*,3 .@- &

v


E-

ï*s

r

-+i--l}=*!*d*

{B {S * *

De parelarmbanden zi1n handqemaakt van witte en zwarte krasbestendiqe keramische parels en naargelang het model met rozegoudkleurige of zilverkleurige parels uit roestvrij staal en gezette stenen veredeld. De keramische parels

qeven door hun ,Smooth Touch' een heerlijk aangenaam draaggevoel en het hooqtechnologische keramiek verschaft de armbanden een eeuwige, tiJdloze glans.

ó03.ó1 17,X

€89,-


r.:.: i:

€269,-

€L99,-

-

l,J=

€ r89,-

BLee E{ e ilffi&&e"Ët ï;iirËikier.iq pr:rististh i**sr,"rrij stËai

ln ae?* {*llnit!c ir":et nc+giÍrÉsrdiqe

t- eie=*.t

:i*Jèít,JÍöi**il

5<*ra:':risch.r n!"r;1L1n je ,i

ii*r sle pel* iplel"vr:h ni+rr;,, zr.a: ,a*:" É*n *i:rnirk*lLaar í:;q*n, pfeï:!g rir=agqei+*i. q*cr:n':binetiC.

n.. ,.,-,Í,_' :iïAÈ*!rSiii

' ' _, ' i;-.ii.,'!:a"r

:q

i r; tr.'

.s

;'e ;i-'

ï5

s:5=:.*"x4

i5n,$+-x: ;E*-1*-Xl =:cÈ:1!iij:i:ei.

:it:traisir, ilIk=iiè

€ 109,-

tt

It

5ÈC-1*'H4

ii+-ic-Ë:

5*Í-:T-H'*

EE*_5 J"i:i Ë+::sii:;l liaa i, i-:*.a ::i3i.,

=*1-i.+'Ë* :iaÈ:, z:i?f, ila

l--:öe::f vi r;

€L49,-

€79,-

;Ë *il3-:?-Ed

:5:'+?-Í.; Èoisr!f ij :Ia31, l.€I=m:eir.

€149,-

2;.:r-+fr ià


;rlilr:iriri*r:ira:íi*íë I .ll- l.r:1.::: ..,-.:-!-.. -i-ï .e:l*l .iri:; "; j il:r : 1 --i l

::::-:ai;;:a;:va.tiB

FEn,*fëf LtÉq>3ËL

VEÈ\J

TACT

Ile klassieke modellen i:ebben eÈn silbtiÉ:e .eÍro fiai: en ;rsp'r-tren door ho*gwaardlge ma1*ri+len z*al: i(rɧlëstei:dig 3aff;eiËlas Èi-l ita!laanse kaifs!ede:-*n ern-:banden. l-{ei de;rgn van de i':c:-icges werci

esnvo*d!g gei-:*udÈn, i:eld*r* !ijnen en eën mii-rima:isiisch rij{er-biad passen zich peíaect aafl iedere kleeiingsti;! aan en mak*n het horir:qr tot *en tijdloos rïto; accesso;re !/oof mÈnil*n eír \.'i-*iJlÍJCn.


s.

? *yยง

*

:& -.# ffi

E

'q

:g

,qยง 2;

/7

.:3

{:i \,i

3

.?

::

.9

z w 2 r tj rr s'. r' d

...-.,.

e

wel

z.

71

7

X3รZWART lVoordwijk Van der ZwartJesrelz Hoofdstraat 6 . Noordwiik . 071 36 11 575

Profile for van der Zwart Jewelz

Bering horloges en sieraden bij Van der Zwart Jewelz in Noordwijk  

Mooie horloges en sieraden van het merk Bering zijn een echte blikvanger. De compleet nieuwe collectie bij ons in de winkel in Noordwijk. Va...

Bering horloges en sieraden bij Van der Zwart Jewelz in Noordwijk  

Mooie horloges en sieraden van het merk Bering zijn een echte blikvanger. De compleet nieuwe collectie bij ons in de winkel in Noordwijk. Va...

Profile for vdzwart
Advertisement