Page 1

Inhoud  Table of contents Belang van het Nederlands  The importance of Dutch

In Vlaanderen spreekt men Nederlands In Flanders people speak Dutch  Nederlands leren in de praktijk  Learning Dutch in practice Huis van het Nederlands  Dutch Language House

Vlaanderen  Flanders

2 3  2 3 4 5 6 7 8

Migreren en inburgeren  Migration and integration

18

Migratieprocedure  Migration procedure

22

Waarden en normen  Standards and values

28

Werken  Work

32

Onderwijs Education

40

Gezin, kinderen en ouderen  Family, children and the elderly 54 Gezond leven  Healthly living

64

Wonen  Home

76

Basisbegrippen  Basic concepts

88

Links Links

94


Belang van het Nederlands

The importance of Dutch

In Vlaanderen spreekt men Nederlands

In Flanders people speak Dutch

Als u in Vlaanderen komt wonen, moet u Nederlands leren. Anders wordt het heel moeilijk om te integreren. Als u Nederlands kent, kunt u werk vinden, een opleiding volgen en contacten leggen met bijvoorbeeld buren of de school van uw kinderen.

When you come to live in Flanders, you should learn Dutch. Otherwise it will become very difficult to integrate. When you can speak Dutch, you will be able to find work, do a training course and make contact with, for example, your neighbours and your children’s school.

In Brussel zijn het Nederlands en het Frans de officiĂŤle talen. Omdat niet iedereen in Brussel Nederlands spreekt, is de kennis van het Nederlands er een groot voordeel. Mensen die in Brussel wonen en Nederlands spreken, vinden gemakkelijker werk.

In Brussels, Dutch and French are the official languages. Knowledge of Dutch is a great advantage because not everyone in Brussels speaks Dutch. People who live in Brussels and speak Dutch can find a job more easily.

VERTALING uit het Nederlands

2

3


Nederlands leren in de praktijk

Learning Dutch in practice

Een taal leren is niet gemakkelijk. U moet zich de woordenschat eigen maken, de regels van de taal leren en deze toepassen. Het oefenen van de taal in de praktijk is heel belangrijk.

Learning a language is not easy. You have to get to know the vocabulary, learn the rules of the language and apply them. Practising the language is very important.

Het helpt dus om veel te spreken met Vlamingen: bij de bakker, op straat, in een sportclub ‌ Er zijn ook opleidingen waarin u een beroep aanleert (bijvoorbeeld kapper of metser) en tegelijk Nederlands kan leren.

4

It helps a great deal if you speak a lot with Flemish people: at the bakery, in the street, at the sports club, etc. There are also training courses where you learn an occupation (e.g. hairdresser or bricklayer) and where you can learn Dutch at the same time.

5


Huis van het Nederlands

Huis van het Nederlands (Dutch Language House)

Wil u lessen Nederlands volgen? Ga dan naar het Huis van het Nederlands in uw buurt. Het Huis van het Nederlands zoekt samen met u de cursus Nederlands die het best bij uw behoeften past.

If you want to follow Dutch lessons, go to Het Huis van het Nederlands (Dutch Language House) in your area. There they will help you look for a Dutch course that best meets your needs.

meer informatie op

  www.huizenvanhetnederlands.be

6

More information on

  www.huizenvanhetnederlands.be

Klik op de provincie of stad waar u woont (of zult wonen). U komt dan op de website

Click on the province or town where you live (or are going to live). This will take you

van het Huis van het Nederlands in uw buurt. Ga langs tijdens de openingsuren

to the website of Het Huis van het Nederlands (Dutch Language House) in your area.

of bel om een afspraak te maken.

You can go there during opening hours or phone them to make an appointment.

7


Vlaanderen  Flanders

9


Hallo

Begroetingen

Vlaanderen en Brussel

Greeting people

Flanders and brussels

Hello

Goedenavond (18.00 uur - 24.00 uur)

Dag Jan

Good evening (6 pm - 12 pm)

Antwerpen (Antwerp)

Brugge (Bruges)

Hello Jan

Gent (Ghent)

Goeiedag

Hasselt

BRUSSEL

Goedemorgen (6.00 uur - 12.00 uur)

Hello

Good morning (6 am - 12 noon)

Tot ziens

Goedemiddag (12.00 uur - 18.00 uur)

Tot straks

West-Vlaanderen

Vlaams-Brabant

See you later

West Flanders

Flemish Brabant

Good afternoon (12 noon - 6 pm)

(Brussels)

Leuven

Bye

Oost-Vlaanderen

Limburg

East Flanders

Limburg

Antwerpen Antwerp 10

11


de taal

De munt

the language

THE Currency

Nederlands

Ik leer Nederlands.

Dutch

I am learning Dutch.

de moedertaal

Excuseer, kunt u dat herhalen alstublieft?

the mother tongue

Sorry, could you please repeat that?

het briefje of het biljet

de muntstukken of het kleingeld

the banknote

the coins or the small change

Ik begrijp een beetje Nederlands.

de bankkaart

de kassa

I understand a little Dutch.

the bank card

the cash desk

Ik spreek geen Nederlands. I don’t speak Dutch.

Excuseer, dat begrijp ik niet. Sorry, I don’t understand.

Ik spreek een beetje Nederlands. I speak a bit of Dutch.

Ik begrijp geen Nederlands. I don’t understand Dutch.

12

13


geld money

de euro de (euro) cent

14

the euro the eurocent

de prijs

the price

betalen

to pay

duur >< goedkoop

expensive >< cheap

Hoeveel kost dat?

How much is it?

de zon

de maan

the sun

the moon

de wolk

de windstreken

the cloud

the points of the compass 15


regen

rain

in de winkel

Mâ&#x20AC;&#x2030; 1

In the shop

sneeuw koud >< warm nat >< droog zonnig >< bewolkt

snow cold >< warm wet >< dry sunny >< cloudy

het regent

it is raining

het waait

it is windy

Hoeveel kosten de aardappelen? 1 euro per kilo Dat is niet duur.

How much are the potatoes?

1 euro per kilo That is not expensive.

Het weerbericht

Mâ&#x20AC;&#x2030; 2

The weather forecast

het sneeuwt de zon schijnt

the sun is shining

Vandaag is het bewolkt en koud. De wind komt uit het noorden. Morgen zal het regenen maar in de namiddag schijnt de zon.

het is bewolkt

it is cloudy

Today it is cloudy and cold. The wind comes from the north. Tomorrow it will rain but it will be sunny in the afternoon.

het is wisselvallig 16

it is snowing

it is changeable 17


Migreren en inburgerenâ&#x20AC;&#x201A;

Migration and integration

19


AYSEL

het onthaalbureau

de buitenlander

the welcome office

the foreigner

het inburgeringstraject

de gastvrijheid

the civic integration programme

the hospitality

de cursus maatschappelijke oriĂŤntatie

de informatie the information

the social orientation course

de taalcursus

de samenleving of de maatschappij

the language course

the community or the society

de loopbaanoriĂŤntatie

deelnemen aan of participeren

the career orientation

to take part or to participate 20

If you come to Flanders, you have to follow a civic integration programme. There, you will learn about your rights and duties, and about standards and values. You will benefit from the course because it quickly gives you an idea of life in Flanders. Als je naar Vlaanderen komt moet je inburgeringscursus volgen. Die cursus leert je over je rechten en plichten, over de waarden en normen. De cursus helpt je want je krijgt snel een beeld van Vlaanderen.


De persoonlijke gegevens THE Personal details

naam = voornaam + achternaam of familienaam name = first name + surname or family name

geslacht = mannelijk of vrouwelijk sex = male or female

Migratieprocedureâ&#x20AC;&#x201A; Migration procedure

adres = straat + huisnummer postcode of postnummer + woonplaats address = street + house number postcode or postal code + place of the residence

telefoonnummer GSM-nummer

telephone number mobile phone number

e-mailadres

e-mail address

nationaliteit

nationality 23


geboortedatum

Belangrijke documenten

date of birth

Important documents

geboorteplaats

het attest

the declaration

place of birth

gezinshoofd

de geboorteakte of het geboortebewijs

the birth certificate

head of family

het huwelijkscontract

the marriage certificate

gezinssamenstelling family members

burgerlijke staat = gehuwd/gescheiden/samenwonend/ alleenstaand/weduwe/weduwnaar civil status = married/divorced/cohabiting/ single/widow/widower

de identiteitskaart de pasfoto het paspoort of de pas het rijbewijs

the ID card the passport photo the passport the driving licence

land van herkomst country of origin

handtekening

de verblijfsvergunning het visum

the residents permit the visa

signature 24

25


openbare diensten

het stadhuis

the city hall

Public services

officieel de administratie de ambtenaar

official

the administration the civil servant

aan de infobalie de burgemeester de dienst vreemdelingenzaken het formulier of het document invullen

the mayor the immigration service

to complete the form or the document

Kan ik u helpen? Ja graag, ik ben op zoek naar het onthaalbureau. Heeft u een afspraak?

de gemeente het gemeentehuis het papierwerk de stad 26

Mâ&#x20AC;&#x2030; 3

At the information desk Can I help you? Yes please, I am looking for the welcome office. Do you have an appointment?

the commune the town hall the paperwork the town or city

Ja, ik heb een afspraak met meneer De Prins. Wat is uw naam? Ik ben meneer Khalid.

Yes, I have an appointment with Mr De Prins. What is your name? I am Mr Khalid. 27


Waarden en normenâ&#x20AC;&#x201A;

Standards and values

29


discriminatie godsdienst

religion

samenleving

society

gelijkheid tussen man en vrouw de man

de vrouw

the man

the woman

scheiding tussen kerk en staat rechten en plichten belastingen

30

de kerk

de moskee

the church

the mosque

discrimination

equality of men and women separation of church and state rights and duties taxes

bijdrage

contribution

inkomen

income

sociale zekerheid

social security 31


Werkenâ&#x20AC;&#x201A; Work

33


de beroepen THE Occupations

34

de kok

de poetsvrouw

de bakker

de kapper

the chef

the cleaner

the baker

the hairdresser

de politieagent

de schilder

de taxichauffeur

de postbode

the policeman

the painter

the taxi driver

the postman 35


het beroep

halftijds of voltijds

the occupation

half-time or full-time

het loon

solliciteren

the wage

to apply for a job

in het café In the café

Wat doe je?

What do you do for a living?

Ik ben buschauffeur?

I am a bus driver.

de opleiding

verdienen

the training course

to earn

Waar werk je?

Where do you work?

de uitkering

werken

In Antwerpen.

In Antwerp.

the benefit payment

to work

het werk

de VDAB de Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling

the work

de werkloze the unemployed

M  4

the VDAB (Flemish Enployment and Vocational Training Agency)

de werkzoekende the jobseeker

36

37


Mâ&#x20AC;&#x2030; 5

bij de vdab at the vdab

38

Kan ik hier een opleiding volgen?

Can I do a training course here?

Jazeker mevrouw.

Certainly Madam.

Ik wil graag met de computer leren werken.

I would like to learn how to work with computers.

Dan kan u een cursus computerinitiatie volgen.

In that case you can follow a computer initiation course.

YUSUF In my spare time I drive a school bus. That way I have more contact with other Flemish people. It also gives me some perspective. At present I do this as a volunteer but it may perhaps help me to get me a job in the future. Ik bestuur in mijn vrije tijd een schoolbus. Zo kom ik meer in contact met andere Vlamingen. Het biedt mij ook perspectief. Momenteel doe ik dit als vrijwilligerswerk maar in de toekomst kan het me misschien aan werk helpen.


Onderwijs  Education

41


de structuur van het onderwijs The structure of education

LEEFTIJD

ONDERWIJSVORMâ&#x20AC;&#x192;

SCHOOL

AGE

Type of education

SCHOOL

2,5 tot 5

basisonderwijs

kleuterschool

2.5 to 5

primary education

kindergarten

6 tot 12

basisonderwijs

lagere school

6 to 12

primary education

primary school

13 tot 18

secundair onderwijs

middelbare school

13 to 18

secondary education

secondary school

+ 18

hoger onderwijs

hogeschool

+ 18

higher education

universiteit

42

+ 16

volwassenenonderwijs

CBE en CVO*

+ 16

adult education

CBE and CVO*

* CBE Centrum voor basiseducatie CVO Centrum voor volwassenen onderwijs

college or professional education university

* CBE CVO

Centre for basic education Centre for adult education

43


Wie geeft les in het onderwijs? Who teaches?

de kleuterschool: de kleuterleidster of de kleuterleider juf of meester X

de lagere school: de onderwijzeres of de onderwijzer juf of meester X

de middelbare school: de leerkracht/ de lerares of de leraar mevrouw of meneer X

44

THE kindergarten: the kindergarten teacher

de hogeschool: de docent mevrouw of meneer X

THE professional college: the teacher Ms or Mr X

Ms or Mr X

THE primary school: the teacher

de universiteit: de professor professor X

THE university: the professor professor X

Ms or Mr X

THE secondary school: the teacher

het CBE en het CVO: de lerares of de leraar mevrouw of meneer X

THE CBE and THE CVO: the teacher Mrs or Mr X

Ms or Mr X

45


Wie krijgt les in het onderwijs?

in de klas

Who follows lessons?

In the classroom

de kleuterschool: de kleuter the kindergarten: the toddler

de lagere school: de leerling the primary school: the pupil

de middelbare school: de leerling the secondary school: the pupil

de balpen

de gom

the ballpoint

the eraser

de meetlat

het potlood

the ruler

the pencil

de hogeschool: de student the professional college: the student

de universiteit: de student the university: the student

het CBE en het CVO: de cursist the CBE and the CVO: the student

46

47


48

het boek

de boekentas

het bord

de kast

the book

the school bag

the blackboard

the cupboard

de schaar

het schrift

de tafel

de stoel

the scissors

the exercise book

the table

the chair 49


50

Wat doe je op school?

aan de schoolpoort

What do you do at school?

At the school gate

lezen

rekenen

reading

calculating

schrijven

studeren

writing

studying

Hoe laat begint de school?

What time does school start?

Om half negen stipt. Alle kindjes moeten op tijd zijn.

At half past eight exactly. All the children have to be on time.

Mâ&#x20AC;&#x2030; 6

51


Mâ&#x20AC;&#x2030; 7

In het CBE (Centrum voor basiseducatie) At the CBE (Centre for basic education)

52

Wanneer kan ik hier Nederlands leren?

When can I learn Dutch here?

Ben je overdag of â&#x20AC;&#x2122;s avonds vrij?

Are you free during the day or the evening?

Liefst overdag.

I prefer during the day.

Het kan elke voormiddag tussen 9 en 12.30 uur en elke namiddag van 13.30 tot 17.00 uur.

You can come every morning between 9 am and 12.30 pm and every afternoon between 1.30 pm and 5 pm.


Gezin, kinderen en ouderenâ&#x20AC;&#x201A;

Family, children and elderly

55


het gezin

de familie

the family

THE family

de vader

de ouders

de moeder

de grootvader

de grootouders

de grootmoeder

the father

the parents

the mother

the grandfather

the grandparents

the grandmother

het kind

de kinderen

de kleinzoon

de kleindochter

the child

the children

the grandson

the granddaughter

de zoon

de dochter

het kleinkind

the son

the daughter

the grandchild

de kleinkinderen the grandchildren 56

57


van klein naar groot

kind en gezin

From little to big

Kind en Gezin (Child and family)

het consultatiebureau de dokter de baby

het gezondheidsboekje

de peuter

the toddler

het spuitje

de kleuter

the toddler

de vaccinatie

de tiener de kinderen de volwassene 58

the baby

the teenager

de verpleegkundige

the childcare centre the doctor the healthcare book the injection the vaccination the nurse

the children

meten

to measue

the adult

wegen

to weigh 59


kinderopvang

ouderenzorg

Childcare

Care of the elderly

borstvoeding

breastfeeding

de bejaarde

de fles

the bottle

het dagverzorgingscentrum

de luier

the nappy

de gezinsen bejaardenhelpster

de crèche

the crèche

het rusthuis het kinderdagverblijf het melkpoeder

the day care centre the family and elderly carer

the nursing home

the day nursery

de serviceflat

the service flat

de thuiszorg

the home care

the milk powder

het verzorgingstehuis

60

the elderly person

the nursing home

61


Mâ&#x20AC;&#x2030; 8

bij de buurvrouw

In het consultatiebureau

At the neighbours

At the childcare centre

Heb je kinderen?

Have you got any children?

Ja, 3.

Yes, 3.

Jongens of meisjes?

Boys or girls?

Een zoon en twee dochters.

62

Kom maar even mee. Ik ga je kindje wegen.

Come with me. I am going to weigh your child.

Met of zonder kleertjes?

With or without clothes?

Doe de kleertjes maar uit.

You can take his clothes off.

Hoeveel weegt hij?

How much does he weigh?

Hij weegt 6 kilo en 300 gram. Wat een flinke baby!

He weighs 6 kilos and 300 grams. What a big baby!

Mâ&#x20AC;&#x2030; 9

A son and two daughters.

Hoe oud zijn ze?

How old are they?

Mijn zoon is 12 en mijn dochters zijn 10 en 8 jaar oud.

My son is 12 and my daughters are 10 and 8.

63


Gezond levenâ&#x20AC;&#x201A; Healthly living

65


66

de dokter

de verpleegster/de verpleger

bewegen

niet roken

the doctor

the nurse

exercising

no smoking

het ziekenhuis

de ziekenwagen

gevarieerd eten

sporten

the hospital

the ambulance

varied diet

sporting 67


het lichaam the body

68

de arm

het been

de mond

de neus

the arm

the leg

the mouth

the nose

de hand

de voet

het oog

het oor

the hand

the foot

the eye

the ear 69


de apotheek de griep

the pharmacy

de geboorte

the flu

bevallen

to give birth

the fever

genezen

to get better

de pijn

the pain

hoesten

to cough

de verkoudheid

the cold

niezen

het ziekenfonds

the health insurance fund

de koorts

de ziekteverzekering de ziekte de andersvalide of de gehandicapte

the health insurance the illness people with disability or reduced ability

gezond zijn ziek zijn genezen zijn Ik heb tandpijn. Ik heb pijn aan mijn voet.

de huisarts

to sneeze to be healthy to be ill to be cured I have a toothache. My foot hurts.

the family doctor

Ik heb last van mijn maag. de zieke 70

the birth

I have a stomach problem.

the patient 71


72

welk vlees eten vlamingen?

wat eten vlamingen nog?

What meat do the Flemish eat?

What else do the Flemish eat?

runds- en kalfsvlees

varkensvlees

groenten

fruit

vis

beef and veal

pork

vegetables

fruit

fish

schaap- en lamsvlees

kip

aardappelen

rijst

pasta

mutton and lamb

chicken

potatoes

rice

pasta 73


M  11

In het ziekenhuis

At the doctor’s

At the hospital

Wat scheelt er?

How can I help you?

Hebt u een afspraak?

Do you have an appointment?

Ik voel me niet goed.

I do not feel well.

Ja, om 9 uur bij dokter Vermeulen.

Yes, at 9 o’clock with Dr Vermeulen.

Hebt u koorts?

Do you have a fever?

Wat is uw naam?

What is your name?

Martha Dupont.

Martha Dupont.

OK, u mag nog even in de wachtzaal gaan zitten.

OK, please take a seat in the waiting room.

Ja en ik hoest veel.

74

bij de huisarts

M  10

Yes, and I am coughing a lot.

75


Wonenâ&#x20AC;&#x201A; Home

77


het huis

de zolder

the attic

the house

de slaapkamer

the bedroom

de badkamer

the bathroom

de garage de woonkamer de hal de keuken

the living room the hall the kitchen

de kelder

the cellar

het terras

the patio

de tuin

78

the garage

the garden

79


de woonkamer

de keuken

The living room

The kitchen

de kast de kast

de diepvriezer

de lamp

the lamp

de koelkast

de tafel

the table

de gootsteen

het tapijt de stoel 80

the cupboard

the carpet the chair

de oven de kookplaat

the cupboard the freezer the fridge the sink the oven the hob 81


de slaapkamer

de badkamer

The bedroom

The bathroom

de kleerkast het kussen het (dons)deken het bed

82

the wardrobe the pillows the duvet / the cover the bed

het toilet

the toilet

het bad

the bath

de handdoek de wastafel

the towel the washbasin

de wekker

the alarm clock

de spiegel

the mirror

het gordijn

the curtain

de douche

the shower 83


soorten woningen

documenten

Types of homes

Documents

het appartement

the apartment

het rijhuis

the terraced house

de villa

het contract de waarborg

the lease the guarantee

the villa

personen Persons

acties Actions

de buur: de buurman of de buurvrouw the neighbour: the neighbour (man) or the neighbour (woman)

huren of verhuren to rent or to let

de huisbaas the landlord

kopen of verkopen to buy or to sell

de huurder >< de verhuurder the tenant >< the landlord

wonen to live

de eigenaar the owner

84

85


Onder vrienden

Mâ&#x20AC;&#x2030; 12

With friends

de brandverzekering de buurt het buurtfeest of het straatfeest het huisvuil de huisvuilkalender afval sorteren

the fire insurance

Waar woon je?

Where do you live?

the neighbourhood

In Leuven.

In Leuven.

the neighbourhood party or the street party

Woon je in een appartement?

Do you live in an apartment?

the household rubbish

Neen, ik woon in een huis met een tuin.

No, I live in a house with a garden.

the rubbish collection schedule to sort waste

een advertentie

Mâ&#x20AC;&#x2030; 13

An advertisement

Te huur: Rijwoning in het centrum. Moderne keuken, grote living met open haard. 2 slaapkamers. To let: Terraced house in centre. Modern kitchen, large living room with open fireplace. 2 bedrooms. 86

87


getallen numbers

Basisbegrippenâ&#x20AC;&#x201A; Basic concepts

0 nul 1 een 2 twee 3 drie 4 vier 5 vijf 6 zes 7 zeven 8 acht 9 negen 10 tien 11 elf 12 twaalf 13 dertien 14 veertien 15 vijftien 16 zestien 17 zeventien 18 achttien

zero one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fiveteen sixteen seventeen eightteen 89


19 20 21 22 â&#x20AC;Ś

negentien twintig eenentwintig tweeĂŤntwintig

nineteen twenty twenty-one twenty-two

29 negenentwintig twenty-nine 30 dertig thirty 40 veertig forty 50 vijftig fifty 60 zestig sixty 70 zeventig seventy 80 tachtig eighty 90 negentig ninety 100 honderd one hundred 1000 duizend one thousand

90

CHAKEB Life is very expensive here. You have to pay the rent, the electricity, gas and water bill, etc. Het leven is hier heel duur. Je moet huur betalen, de factuur van elektriciteit, gas, water...


de dagen van de week

de maanden van het jaar

THE Days of the week

THE Months of the year

maandag

Monday

januari

January

dinsdag

Tuesday

februari

February

woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

maart april

April

mei

May

juni

June

juli

July

augustus september oktober

92

March

August September October

november

November

december

December 93


de tijd THE time

94

Het is zeven uur.

Het is half acht.

Het is kwart voor drie.

It is 7 oâ&#x20AC;&#x2122;clock.

It is half past seven.

It is a quarter to three.

Het is kwart over twee.

Het is tien voor zes.

Het is twintig over vijf.

It is a quarter past two.

It is ten to six.

It is twenty past five.


Linksâ&#x20AC;&#x201A; Links

Brochure  

migrating to flanders

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you