Page 1

Manual de Identidade Corporativa


Master en Dirección de Arte en Publicidade Curso 2011-1012 Alumna: Adriana Villamisar Fernández Título do Proxecto: Redeseño da imaxe do Festival do Norte.


Indice 0. INTRODUCIÓN 1. ELEMENTOS BÁSICOS DA IDENTIDADE:

B.2 Reducción máxima B.3 Zona de protección

A. Marca:

B.4 Tipografía corporativa e auxiliar B.5 Variantes aceptadas

A.1. Símbolo A.1.1 Construcción do símbolo: medidas e proporcións A.1.2 Construcción do símbolo: cuadrícula escala 1:1

B.5.1 Variante 1: construcción e código cromático B.5.2 Variante 2: construcción e código cromático B.6 Usos correctos da marca

A.2 Logotipo A.2.1 Construcción do logotipo

2. APLICACIÓNS DA IDENTIDADE:

A.3 Marca principal A.3.1 Construcción da marca: medidas e proporcións A.3.2 Construcción da marca: cuadrícula escala 1:1

A. Camiseta B. Sinaléctica C. Trama de multiplicidade

B. Normas de utilización: B.1 Código cromático B.1.1 Versión a 1 tinta: positivo B.1.2 Versión a 1 tinta: negativo B.1.3 Versión en branco e negro: positivo e negativo


Introdución O presente Manual de Identidade Corporativa recolle os elementos que constitúen a identidade do Festival do Norte, e ten como obxectivo a definición e regulamento dos usos e aplicacións do logotipo, símbolo e marca do festival. Trátase dun documento de uso ineludible na aplicación dos elementos da identidade corporativa que nel se definen. Tamén é un manual de consulta ó que se debe acudir para garantir o bo uso da imaxe gráfica do Festival do Norte. Como elementos constitutivos do manual, establécense as pautas de construcción, uso das tipografías e as aplicacións cromáticas da marca, así como o uso das variantes da identidade principal. O seguimento destas normas de construcción da identidade corporativa do Festival do Norte garante que non se distorsionará ou se usará de forma errónea a súa identidade visual. O obxectivo da creación desta nova identidade para o festival é dotalo dunha imaxe única que persista no tempo, xa que nas anteriores edicións non existía un manual regulado. Así, a proxección que o FDN pretende dar ó exterior como un festival de música indie de referencia nacional verase fortalecido con este gran apoio gráfico. Tódalas reproduccións que se fagan dos diferentes elementos do manual deberán ser sempre unha copia fiel do orixinal e das súas versións, e deberán reproducirse sempre coa maior calidade que ofreza o soporte no que se plasmen. As pezas non definidas neste manual realizaranse respetando os criterios xerais e estilo marcados por este.


Elementos básicos   da  identidade

1


A.1 Símbolo

SÍMBOLO O símbolo corporativo do Festival do Norte parte da idea de plasmar a música nun símbolo sinxelo. Así, o símbolo emula o play dun reproductor de música, servindo tamén de soporte para enmarcar o número de edición do festival. Como se mostra na parte inferior, o símbolo está deseñado para que se poida modificar o número de edición cada ano sen ningún problema.


A.1.1 Construcción do símbolo

SÍMBOLO: CONSTRUCCIÓN A construcción do símbolo parte do diámetro dunha circunferencia, cuxa medida se denomina X. A partires desta medida podemos construír o triángulo do que parte o símbolo. Se cortamos os vértices do triángulo e lle engadimos circunferencias con diámetro X, conseguimos o símbolo completo. Para completar a construcción do símbolo só hai que engadir o número de edición do festival, utilizando a tipografía corporativa. Para isto haberá que ter en conta as proporcións que se deben seguir na súa colocación, como se mostra no gráfico.

X 13,2 X

6,5 X

3/4X

2,3X

1,5X


A.1.2 Construcción do símbolo: cuadrícula escala 1:1

CUADRÍCULA ESCALA 1:1 Construcción final do símbolo a escala 1:1 seguindo as medidas e proporcións indicadas na páxina anterior.


A.2 Logotipo

TIPOGRAFÍA DE PARTIDA O punto de partida para a creación do logotipo do Festival do Norte é a tipografía Riot Squad. Se partimos da cuadrícula a escala 1:1 da páxina anterior, o corpo sería de 106 pt, o interlineado de 119 pt e o track de -5 pt. (medidas tomadas no programa Adobe Illustrator CS5).


A.2.1 Construcción do logotipo

LOGOTIPO: CONSTRUCCIÓN Medidas e proporcións do logotipo tomando como referencia a medida X utilizada anteriormente para construír o símbolo. Cando o logotipo vai acompañado do símbolo haberá que ter en conta a proporción marcada na gráfica, así como outras que se indicarán máis adiante.

3,5X

2X

3,5X

1/2X


A.3 Marca principal

MARCA PRINCIPAL Construcción da marca principal do Festival do Norte, composta pola suma do logotipo e do símbolo. A marca sempre debe utilizarse nas proporcións e cores que se indicarán a continuación.


A.3.1 Construcción da marca principal: medidas e proporcións

CONSTRUCCIÓN DA MARCA Medidas e proporcións para a construcción da identidade corporativa do Festival do Norte. Tomando como referencia o ancho da letra “o” créase

unha

circunferencia

que

serve como proporción a tomar para dar a correcta distancia entre logotipo e símbolo.


A.3.2 Construcción da marca principal: cuadrícula 1:1

CUADRÍCULA ESCALA 1:1 Construcción final da Imaxe Corporativa do Festival do Norte, presentada nunha cuadrícula a escala 1:1; seguindo as indicacións anteriores.


B.1 Código cromático

CÓDIGO CROMÁTICO. A unidade cromática de toda a identidade é fundamental para manter a súa coherencia e utilizala de forma correcta. As cores corporativas da identidade do Festival do Norte son o Pantone 1807 para o logotipo e o Pantone 298 para o símbolo. A continuación preséntase unha

RGB: 163/48/56

mostra das cores e da súa conversión a cuatricromía e a RGB. CMYK: 26/90/72/18 Pantone 1807

RGB: 74/186/232

CMYK: 65/6/0/0 Pantone 298


B.1.1 Código cromático

VERSIÓN A 1 TINTA: POSITIVO No caso de empregar unha única tinta directa para a reproducción da identidade, ésta empregarase en toda a marca, como se mostra a continuación:


B.1.2 Código cromático

VERSIÓN A 1 TINTA: NEGATIVO Se a marca quere ser reproducida na súa versión en negativo, tamén se deben de utilizar as cores corporativas anteriormente especificadas.


B.1.3 Código cromático

VERSIÓN EN BRANCO E NEGRO (1 tinta; positivo e negativo) No caso de empregar unha tinta negra para a impresión da marca, a porcentaxe de negro en positivo será do 100%, mentres que para o negativo dependerá do fondo sobre o que se atope.


B.2 Reducción máxima

USOS CORRECTOS DA MARCA Non se permite reducir a marca a menos de 5 cm de ancho, xa que se perde a súa lexibilidade. Aínda así, se o logotipo ou o símbolo se utilizan de forma separada, a súa reducción pode chegar ata os 3 cm no caso do logotipo e ós 2 cm no caso do símbolo.

o

1

2

3

o

1

2

3


B.3 Zona de protección

ESPAZO VALEIRO Coa fin de conseguir a máxima lexibilidade da marca, e non entorpecer a súa lectura con outros elementos gráficos, márcase unha zona de protección que se debe respetar sempre. Esta zona ven dada polo tamaño da “F” do logotipo en tódolos casos.


B.4 Tipografía

TIPOGRAFÍA CORPORATIVA A tipografía escollida para esta identidade corporativa é a Riot Squad. A súa imaxe para o festival é perfecta, xa que se trata dun tipo moderno. Ademais, a súa serifa e densidade lembran a outras identidades, que se

relacionan

festival.

positivamente

co


B.4 Tipografía

TIPOGRAFÍAS AUXILIARES As tipografías auxiliares son as que se usan a diario en todo tipo de medios. Como están directamente relacionadas

coa

identidade,

cómpre ter moito coidado á hora de escollelas. Neste caso, as tipografías escollidas son a Helvetica para todo tipo de publicacións impresas e electrónicas relacionadas co festival, xa que a súa versatilidade dá como resultado unha perfecta combinación coa tipografía corporativa. Para outro tipo de xestión; como cartas,

impresos,

recibos,

etc;

usarase a tipografía Times New Roman, xa que é a máis habitual para estas xestións.


B.5 Variantes aceptadas

VARIANTES ACEPTADAS Como variantes da identidade principal do Festival do Norte, propoñense dúas opcións: por unha parte, o uso das siglas do festival (FDN); e por outro, o uso do logotipo en horizontal, sen dividilo en dúas liñas. Esta última opción está directamente indicada para o seu uso en prensa, medios electrónicos (firma web), etc.


B.5.1 Variantes aceptadas: Variante 1

VARIANTE 1: CONSTRUCCIร“N Medidas e proporciรณns, construcciรณn a escala 1:1 e reducciรณn mรกxima da primeira variante da imaxe corporativa principal do Festival do Norte.

1/2 X

4,05 X

X

X 1/2 X


B.5.1 Variantes aceptadas: Variante 1

VARIANTE 1: CÓDIGO CROMÁTICO Código cromático da primeira variante. As normas de uso para a súa versión en positivo e negativo son as mesmas que para a marca principal.


B.5.2 Variantes aceptadas: Variante 2

VARIANTE 2: CONSTRUCCIร“N Medidas e proporciรณns, construcciรณn a escala 1:1 e reducciรณn mรกxima da segunda variante da imaxe corporativa principal do Festival do Norte.

X

1,75 X

1/2 X

X X


B.5.2 Variantes aceptadas: Variante 2

VARIANTE 2: CÓDIGO CROMÁTICO Código cromático da segunda variante. As normas de uso para a súa versión en positivo e negativo son as mesmas que para a marca principal. .


B.6 Usos correctos da marca

ASEGURAR A LEXIBILIDADE A continuaci贸n m贸strase mediante exemplos c贸mo conseguir a m谩xima lexibilidade da marca usando as distintas varian-

X

V

X

V

tes.

X

V


2


1. Camiseta

CAMISETA Camiseta identificadora para a organizaciĂłn e o staff do festival. Combina as dĂşas cores corporativas, co logotipo en positivo na parte dianteira e o posto escrito na parte traseira coa tipografĂ­a corporativa.


2. Sinaléctica

SINAIS Sinaléctiva desenvolta para a localización

dos

dististintos

espazos

dentro do recinto do festival.

ATS

As sinais parten dun cadrado cos vértices redondeados e distínguense mediante un código cromático en servizos sanitarios, transporte, servi-

Pantone 1807

Servizos sanitarios

zos que proporciona o festival, restauración e escenarios. Para o deseño da sinaléctica do FDN emprégase

sempre

a

Cruz Vermella

ATS (Auxiliar Técnica Sanitaria)

TAXI

BUS

Parada de Taxi

Parada de Autobús

tipografía

corporativa, utilizando todo o ancho do marco cadrado. En canto ós símbolos

utilizados,

búscanse

formas simples e limpas, ó igual que no resto da producción gráfica.

Pantone 355

Transporte


2. Sinaléctica

Pantone 1235

Servizos do festival

Taquilla

Entrada

Información

M Merchandising

Moneda FDN

Baños

Acampada


2. Sinal茅ctica

Pantone 298

Restauraci贸n

Pantone 226

Escenarios Restauraci贸n

Bar

DANCE CLUB Escenario Estrella Galicia

Escenario Jack Daniel麓s

Escenario FDN Dance Club


C. Trama de multiplicidade

TRAMA DE MULTIPLICIDADE Proceso de construcción e aplicación da trama de multiplicidade feita a partir do símbolo corporativo, ó que se lle aplican as dúas cores corporativas. Aconséllase usar esta trama aplicándolle unha opacidade á cor do 50% para que non se faga demasiado repetitiva.

3 mm

3 mm

30 mm

1 mm


Manual de Identidad Corporativa Festival do Norte  

Manual de Identidad Corporativa para el FDN. Trabajo realizado dentro del proyecto FDM.

Advertisement