Page 1

FEBRUAR 2012

Volontiram-Menjam S(V)E Interview with Tamara Paroški

from Kancelarija za Mlade

Društveni Centar ICM, IEC, EVS – SCIs World Of Acronyms

European Voluntary Service in VCV


Dragi prijatelji, partneri, donatori i volonteri,

EDITORIAL

Vo Volonterski centar Vojvodine vam predstavlja prvi broj novog newsle era Пи Пигеон koji će ubuduće predstavlja ne samo glasilo Volonterskog centra Vojvo Vojvodine i naših ak vnos , već i priliku da se javnost informiše o projek ma i kampanjama koje se sprovode u Novom Sadu i šire, o položaju različi h dru društvenih grupa, strategijama koje nadležne ins tucije sprovode za njihov dobrobit i o mogućnos ma uključivanja javnos u te programe. Пигеон kao engleska reč za goluba, ima višestruko značenje – bela golubica je simbol mira, jedne od naših vrednos i vrednos cele mreže kojoj pripadamo, golub predstavlja glasnika čime razglašavamo ves i obaveštenja, golub je simbol Novog Sada i mladih koji u njemu žive, i me sugerišemo da ćemo se fokusira na položaj mladih u Novom Sadu, ali Vojvodini i Srbiji uopšte. Želimo da sa ovim newsle erom promovišemo vrednos i značaj volonterizma u javnos , povežemo organizacije i me ojačamo kapacitete i povećamo vidljivost programa i projekata kod sponzora..

Dear friends, partners, donors and volunteers, Volunteers’ Centre of Vojvodina presents you the first edi on of our new newsle er Пигеон that will serve not only as a messenger of Volunteers’ Centre of Vojvodina and our ac vi es, but rather a opportunity for public to be informed about ongoing projects and campaigns in Novi Sad and around, about posi ons of different social groups, strategies public authori es are carrying out for their well-being and about possibili es of public involvement. Пигеон as the cirylic version of the word Pigeon has a mul ple meaning – white pigeon is the peace symbol, one of our values and the value of our interna onal movement, a pigeon represents a messenger that will spread the news and announcements, white pigeon is the symbol of the city of Novi Sad and its youth and it suggests that we will focus on the needs of youth in Novi Sad and also Vojvodina and Serbia in general. With this newsle er we want to promote values and significance of volunteering in public and link organiza ons, raise capaci es by doing so and raise visibility of programmes and projects to donors.

2 Пигеон 2012 February


8

VOLONTIRAM-MENJAM S(V)E

ICM, IEC, EVS – SCIs world of acronyms

10 12

SA D R Ž A J / C O N T E N T

6

European Voluntary Service in VCV

Interview with Tamara Paroški from Kancelarija za mlade

14

DC! - “Pokušaj osvežavanja društvene sves , ha evolucija ka boljem standardu.”

ПИГEOH team

Design & Photos&Posters Contact

Editors Aurelija Rimkutė Ernest Kovač Izabela Giczewska Gabriella Szige Philip Pajević Valerie Weidinger

Aurelija Rimkutė Gabriela Sige Jovana Amidžić Olga Glumac Izabela Giczewska

Volonterski centar Vojvodine Njegoševa 3, 21000 Novi Sad tel/fax: +381 21 528644, mob. tel. +381 63 11 828 04 e-mail: office@volon raj.rs

Produc on & Coordina on Aurelija Rimkutė Ernest Kovač Пигеон 2012 February 3


Zašto nam je potreban newsle er? U poslednjih par godina, došlo je do nekoliko okvirnih promena u Srbiji koje su dovele do načelnog poboljšanja stanja mladih u Srbiji. Ukinute su nam vize, mladi mogu putova uz malo manje napora, iako ostaje mnogo drugih poteškoća na tom putu, Ministarstvo omladine i sporta je napravilo zakon o mladima, Skupš na Vojvodine, a kasnije i Skupš na Srbije izglasali su zakon o volon ranju. Na osnovu ovoga može se zaključi da je okruženje u kojem mladi imaju mogućnos doveden do savršenstva, da mladi imaju pregršt mogućnos za usavršavanje, zaposlenje i sl. Među m neke stvari baš i nisu kao što se čine, i moramo bi veoma pažljivi i svesni svih pretnji i zloupotreba koje se mogu javi . Volonterski centar Vojvodine, kao jedna od nekoliko organizacija koja se bavi promocijom volonterskog rada i vrednos volonterizma u Srbiji, prepoznala je i degradaciju volonterizma kroz zloupotrebu tog pojma, zamenjujući njime statuse pripravnika, prak kanata i drugih. Volonterski centar Vojvodine želi da napomene da korist od volon ranja nikako ne smeju da imaju pojedinci, grupe pojedinaca ili firme i volonter nikako ne sme da obavlja posao koji bi u suprotnom bio plaćen. Svesni smo da više od polovine mladih u Srbiji nema posao i mi smo volonterizam usmerili ka razvoju pojedinaca, preispi vanju sistema vrednos i s canju novih znanja i veš na.

Osim toga, osiguravamo da od toga korist ima i zajednica kroz angažman volontera. Želimo da ovaj newsle er kroz svoje mesečno pojavljivanje i svoje priče podseća na ovu pojavu. Kao odgovor na to, mi smo pred kraj pokrenuli programe Lokalnog Volonterskog Servisa (LVS) i Volonterskog Kluba (VK), koji pored već ustaljenog Programa Međunarodne Razmene doprinose našim ciljevima. Lokalni Volonterski Servis je taj koji će u lokalu postavi temelje volon ranja u lokalu, principe angažovanja volontera i poštovanju njihovih prava i obaveza. Sve organizacije, ustanove i manifestacije koje ovom cilju žele da doprinesu, pozvane su da se priključe LVS-u i omoguće mladima da steknu nove veš ne i upotrebe stečene, a za uzvrat dobiju pomoć od strane volontera i njihovog angažmana. Pored ovih problema, Volonterski centar Vojvodine, kao prvenstveno mirovna organizacija i zvanični ogranak mreže Service Civil Interna onal u Srbiji i dalje radi na organizovanju programa međunarodne razmene koje za cilj imaju okupljanje ljudi iz različi h zemalja i kultura, njihovu saradnju i zajedničke ak vnos usmerene isključivo ka razvoju lokalne zajednice. Svesni smo velikih tenzija u svetu, predsrasuda i mržnje i zato zajedno sa našim partnerima iz celog sveta radimo na uklanjanju h prepreka koje stoje na putu mirnog suživota ljudi. by Ernest Kovač

4 Пигеон 2012 February


VOLONTIRAM-MENJAM S(V)E Lokalni volonterski servis (LVS) jedan je od prvih projekata ak vista i ak vistkinja iz Volonterskog centra Vojvodine, koji su sebi postavili za cilj da ostvare trajnu saradnju između mladih volontera i organizacija/ins tucija kojima je potrebna volonterska pomoć. U 2011. godini, m iz VCV-a pokrenuo je ovaj projekat po četvr put.

B

U trećem ciklusu projekta, grupa iz VCV-a ojana Perić Prkosovаčki, koja je tri godine počela je da deli svoje znanje – organizovala za redom bila koordinatorka LVS-a, kaže da je početna ideja ekipe iz Volonterskog centra je obučavanje Kancelarija za mlade i ostalih omladinskih organizacija, kako bi i oni mogli da Vojvodine bila da organizuju međunarodne formiraju svoje volonterske servise. Kroz ovu kampove, čiji je broj iz godine u godinu sve više obuku prošlo je tridesetak Kancelarija za mlade, rastao. Godine 2006. Bojana je došla na ideju koje su to iskoris le za svoje dalje ak vnos . da se pokrene volon ranje na lokalnom nivou. Kako sama kaže: „Ja nisam Izdata su bila i dva priručnika: „Lokalni volonterski servis” i tada znala šta to znači. Meni “Nema sumnje da je ideja „Volonterski menadžment”, je samo bila super misao da ja, volonterizma sve više a ovo širenje znanja ostalo je kao pedagog u traženju posla, prisutna širom sveta. LVS izuzetno bitan aspekt LVS-a. mogu da dobijem više iskustva u doprinosi daljem razvoju ovog svojoj struci.” To je bio početak trenda, pružajući odgovor LVS je konstantno menjao svoj Lokalnog volonterskog servisa. na pitanje: Kako ja mogu da okvir, prateći lični razvoj ljudi uključenih u stvaranje projekta, Godine 2007. Volonterski postanem volonter?” kao i tehnološke promene. Sa centar Vojvodine je učestvovao pokretanjem četvrtog ciklusa, na konkursu Ministarstva za LVS je dobio svoje novo, moderno lice. U cilju omladinu i sport, nakon čega su dobijena sredstva njegove promocije, organizovane su javne akcije za realizaciju ovog projekta. Tim LVS-a počeo u centru grada kao i Sajam volonterizma, sa je da povezuje ljude koji su želeli da volon raju kojim je započelo mapiranje volonterskih pozicija sa ins tucijama i organizacijama koje su imale u Novom Sadu, te uspostavljanje partnerske otvorene volonterske pozicije. U to vreme, LVS je počivao na papirnim formularima i ličnom saradnje sa organizacijama koje deluju na lokalnom nivou. Potpuno novi pravac razvoja kontaktu – volonteri su popunjavali aplikacije, LVS LVS-a predstavlja internet portal sa bazom podatka koordinatori su lično vršili selekciju, a organizacije koja sadrži informacije o aktuelnim volonterskim su dobijale spiskove volontera zainteresovanih za programima. određene ak vnos .

B Bojana Perić – prva koordinatorka Lokalnog vvolonterskog servisa, jedna od osnivača Volonterskog centra Vojvodine, omladinska radnica V i trenerica u oblas ma: volonterizma, omladinskog ra rada, komunikacijskih veš na i odnosa s javnošću, p pedagoškinja u Medicinskoj školi.

Lokalni Volonterski Servis u VCV-u 6 Пигеон 2012 February


Na ovom portalu, svaki volonter može otvori svoj nalog, može pretraživa i prijavljiva se za volonterske pozicije u skladu sa ličnim interesovanjima. Takva baza podataka omogućava volonterima da se u svakom trenutku sami prijave za projekte, a organizacijama da same vrše selekciju volontera. Ovaj servis će bi dostupan od februara 2012, na internet sajtu www.volon ram.rs Nema sumnje da je ideja volonterizma sve više prisutna širom sveta. LVS doprinosi daljem razvoju ovog trenda, pružajući odgovor na pitanje: Kako ja mogu da postanem volonter? Drugim rečima, kroz promociju volonterizma, LVS svim budućim volonterima - korisnicima portala, pruža mogućnost da dožive nešto novo, da upoznaju sjajne ljude, urade nešto korisno za druge, steknu nove veš ne, životno i radno iskustvo i još mnogo, mnogo toga...

Olga Glumac – koordinatorka četvrtog ciklusa projekta Lokalnog volonterskog servisa, grafička dizajnerka, član Volonterskog centra Vojvodine.

Kad počinje s volon ranjem, niko ne može ni da zamisli šta mu sve može done volonterski rad. Ilustracije radi, navešćemo par primera iz Volonterskog centra Vojvodine: volonterka iz Poljske postala je klovn, a Bojana Perić Prkosovački je na jednim od kampova upoznala svog sadašnjeg muža. autorka teksta: Izabela Giczewska lektorka: Tanja Gavrilović

“Spreman za nešto novo? Priključi se i volontiranjem menjaj s(v)e!”

Subject: Looking for a theater performance by roma actors Looking for a theater performance by roma actors Qendra Multimedia from Prishtina is looking for a theater performance performed in Roma language (or any other language) with roma actors for a Roma cultural week we are planning to organize in the end of May 2012. We are looking for small production from the region (Serbia, Macedonia, Romania, Croatia, Hungary, Bulgaria, Montenegro, Bosnia & Herzegovina), but also from the other EU countries. Qendra Multimedia will cover the costs of travel, food and accommodation. Please contact us if you know any group that fits to what we are looking for! info@qendra.org

Lokalni k l Volonterski l k Servis u VCV-u Пигеон 2012 February 7


ICM, IEC, EVS – SCIs world of acronyms Volunteering or working with SCI most people in the beginning start a vocabulary book – what could ICM stand for? Or PM? Or NMW? Three of the main acronyms used in SCI are ICM and IEC, and in the volunteersexchangeworld in and outside of SCI you will often stumble over the acronym EVS. Those we will stortly discuss here.

International Committee Meeting

E

very year SCI Interna onal has two mee ngs to which the branches are invited. One of them takes place in October and is meant as an evalua on mee ng in which the branches and also some partner organisa ons of SCI discuss the past season of workcamps and evaluate it. This mee ng is called EEM. The other mee ng is called ICM – Interna onal Commi ee Mee ng – and takes place every December. This is in a way the interna onal general assembly of SCI, where representa ves of every branch get together for four days and take strategic decisions.

„We have a strategic plan that we revised and we all agree upon and that set the tune for next year, plus the assembley give precise direc ons and implementa on to the IEC (Interna onal Excu ve Commitee) to execute during the year. Also new branch and partner are approved into the movement or take off... Most importantly we all look at the budget and the finances of the all movement and we take collec ve responsibility of the budget.“ (Ma eo – see below)

In 2011 we held the ICM in the countryside near Namur, Belium, and almost all the branches par cpated. What do we do on this mee ng? We take strategic decisions on the interna onal level of SCI for the next year. We find common goals we will work on, discuss finances, decide on the contact with other organisa ons and many ac vists in SCI use this chance also to discuss projects with others present in the mee ng. This year again we did this, had some long discussions and took some decisions that we will implement in the next year. Many of the decisions taken on an ICM will be implemented by the IEC.

“We take collective responsibility”

International Executive Committee On this years ICM the branches elected a new vicepresident – Paolo Pagano, who had been a member of the IEC for already 2 years – and a new member – Ma eo Tes no. We asked Ma eo some ques ons about his decision to be ac ve in the IEC and his mo va on to be with SCI. Why did you decide to join the IEC? I have been involved at almost every level of local ac vity at SCI, plus for the last 4 years I was on the board in Italy,

Interna onal Volunteering 8 Пигеон 2012 February


so I decide to move to “Pierre Ceresole was a pratical I love to meet new people and I the next step a try to put man but also walked following learn so much by every new ac vmy various views points I his dream of Peace” ist that I encounter. I found that SCI acquired of the movement was my family since it was horito service. I love make zontal, every voice can be heard and people are connec ons and try to find a red line between all asked to take charge, be responsibile and all to this different ac vi es we do. Recently I co-train come up with new ways to get to PEACE. in a street ac on seminar and there was a man from Nigeria, that just wrote me a report where “I found that SCI was my family” he shows how much it took home and how many new peace tools he acquired. He is a great man in What is SCI to you? PEACE... a place where to “I love make connections a difficult coun- meet people with different background, culture, try I never been language, work with them, find a common unand try to find a red line to Nigeria but I between all this different am sure through derstanding through working along each others side, ge ng dirty, swea ng together, get to be activities we do” him I contributessen al and direct to each other and then find ed to the March a way to walk toward peace. Not just by talking toward peace there. I join IEC to help SCI grow about it into a lecture room. Beside be in IEC I try and find more opportuni es for things like this my best to s ll be a co-facilitator in a training and to happen. Enabling the dreams of others. It’s a workcamp once a year. To me, it’s very imporsomehow a burocra c job but I join to also bring tant that the grass root is always what I am... I a more poe c aspect. always say that the greatest distance between a Pierre Ceresole was a pra cal man but also new ac vist and the president of SCI is an e-mail. walked following his dream of Peace.... so I hope by Valerie Weidinger we can execute but also rap it all in poetry. We need narra ve but also poem to survive as men “Every voice can be heard and people are in general.

“Find more opportunities”

asked to take charge”

When did you join SCI and why? Well I was in Mongolia with another NGO to build houses for people, I loved the experience but I did not quite feel at home, so a er the camp I was ea ng on a table on the street of Ulaan bataar (the capital of Mongolia) and there I met by total chance two SCI ac vists (one french man and an australian woman) they just finished a workcamp with orphan kids and they told me all about it, so when I got back to Italy I looked for my local branch... then for few years I just did workcamps and trained people to go to the south of the world...

“We need narrative but also poem to survive as men in general.”

“I always say that the greatest distance between a new activist and the president of SCI is an e-mail.”

Interna onal Volunteering Пигеон 2012 February 9


European Voluntary Service in VCV The European Union funds the volunteering of individuals and groups abroad in different ways – one of them is called EVS – European Voluntary Service. In this case the Youth in Action programme (EU) pays for the basic expenses of young people form the age of 18 to the age of 30 while they are volunteering with organisations not located in their country of origin. Originally this was only possible for countries within the EU but over the years the programme expanded, which is why it is now possible for us to volunteer with VCV through this programm.

At the moment there is four of us at the office – Aurelija, Philip, Izabela and me, Valerie. I arrived as the last of this group just recently, actually as I am wri ng this just a li le more than a week ago. So who am I and why am I here? Well, as I said, my name is Valerie, and I am from Vienna, Austria. I just finished one of my studies and figured before I start working I would like to take another opportunity of living abroad, learning new things in the organisa on I volunteer for and also outside of this volunteering by living in a new place and mee ng new people, learning a new language, etc. I have been involved with SCI Austria for the last years so for me it was a natural thing to do my EVS with another SCI organisa on and I am very happy VCV accepted my applica on, since it was my first joice. So far I am slowly ge ng my hang of the work VCV does with all its different

“I am hoping to support them in many different ways during the year 2012 and I am also looking forward to learning many different things.” aspects and I am hoping to support them in many different ways during the year 2012 and I am also looking forward to learning many different things. I am also star ng serbian, mee ng new people and finding my way around Novi Sad. So far I cannot say much about my EVS yet, since I only have my first impressions, but in this newsle er you will be able to read about different experiences all four of us are making during their stay here as an EVSvolunteer.

“Before I start working I would like to take another opportunity of living abroad”

I am Izabela from Poland. As a student of Cultural Studies and Slavistic Philology I am interested in Balkan culture, history and languages, particularly Serbian. Within the Voluntary Center of Vojvodina I am a leader of “Decoupage and recycle art” workshop and I am a member of the Voluntary Club coordinating team. Despite working in VCV I am also a part of puppetry theatrical group in Art Klinika association called “Lutkorama” . In my free time I am working hard to broaden my skills in playing guitar and being “опуштенa” :)

Exchange Interna onal Volunteering in VCV 10 Пигеон 2012 February


My name is Philip Pajevic, and i am working with VCV since November 2011 for one year through the EVS progamme. Although i am originally from Serbia (as my surname suggests), i was born and raised in London, UK, and this my first time actually living in Serbia. I studied Politics and social studies, and the development of Serbian society has been a particular interest of mine for some time now-this was my main motive for coming to Novi Sad and VCV.

“The European Union funds the volunteering of individuals and groups abroad in different ways” I am Aurelija from Lithuania. At this time I am doing my EVS in VCV. Since I came here, to Novi Sad, I started learning south European culture and also started gathering main features of Balkan life style. It’s quite hard to adapt and it is completely different from my personality and even if I am almost three months here I often feel “lost in the context” and confused :) but maybe that was the reason why I choose Balkan country. I finished my master studies of Economy and I had a quite well-paid job that was in my study field; all my life I was very busy...and now I have time for myself to consider what I want from my life.

Peace Caravan – What is that? And how to participate? This summer the inofficial workinggroup No More War in SCIInternational will realize a project called Peace Caravan, and you are invited to participate. We will have a group of eight people travel around Europe holding workshops related to peace on workcamps, doing streetactions, flashmobs, etc. and discussing peace with locals. Two of those people will travel the whole distance starting in Helsinki and finishing in Barcelona, the other six will change every three weeks. So volunteers from different countries, including Serbia will be able to participate for three weeks. The Peace Caravan will also pass through Novi Sad and stay for some days, so if you cannot dedicate three weeks you can maybe support us on the local level or just come and meet the people and participate in the actions in Novi Sad. In the next newsletter I will try to explain it more. If until then you wish for futher information you can already contact me though – val_weidinger@yahoo.com.

Exchange Interna onal Volunteering in VCV Пигеон 2012 February 11


Interview with Tamara Paroški from Kancelarija za mlade Tamara Paroški is working since September, last year and she is doing her internship in KZM. She used to work in public sector in NGO with youth but mainly Tamara was working with socially marginalized people and there were usually people who are young. According to Tamara, working in NGO in Serbia it’s kind of hard because you can’t plan your future, you don’t have a real salary to be independent so I had a plan to work somewhere “safe for me” and will still have a job after that. How did you see NGOs in Serbia and how did they encourage other people especially socially marginalized people? It’s a kind of broad topic. NGO, especially those who were working with socially marginalized people during 90’s were providing just simple aid but now they gave a kind of developmental courses. So something is changed, you can see this coopera on between ins tu ons and NGOs coopera on is much closer than used to be, we have a new law and strategies. I think, promo on for socially marginalized people is improved and it’s s ll in the process.

“The aims are to develop all that which is missing”

Is the Local Ac on Plan for youth is a link to this and was it the same sort of mo va on as what you just said? What is the main ideology behind it for youth society? Local Ac on Plan is for 12 Пигеон 2012 February

“Working in NGO in Serbia it’s kind of hard” youth, includes also social disadvantaged youth but it’s much more than that. It was some kind of a plan how to make a strategy and how to incorporate all our goals and have a real strategy to show the government in which areas youth need money. Earlier we didn’t have that sort of resources.

areas. And that was probably the biggest problem because of space, networking people, to get sustainable projects and get funds. How do you secure that the defined areas will develop in a desired way?

In that strategic plan we had priori es. Every year we give money for organiza ons who want to work on these strategies; Can you just briefly outline what last year we picked 3 strategies and 3 aims in each year. Last the Local Ac on Plan for Youth year the area of Culture and is? Security was not developed enough where was not enough Local coopera on Ac on “We don’t have enough programs between Plan is the that would go along with the ins tu ons strategic and NGOs money youth has” plan. There for dealing are 11 with this areas of issue, where is not infonet interest for youth – Educa on, about programs, ins tu ons and Employment, Health, Culture, Free me, Security, Volunteerism organiza ons for dealing this etc. So we gathered people from topic and not enough programs what are dealing with issues of NGOs and people who were security for youth. And the aims interested in youth. They were are to develop all that which is making a plan for each area missing. and also they did a research for youth in Novi Sad. They came up with priority areas and priority problems and aim what we need to finance during next more years. The main difficult area of priori es for the whole ac on plan it would be, making info centre, volunteer centre and volunteer club for youth. That would be three main

Specifically, who or what was the inspira on behind it? Did you have a top group or just youth in general…or was it the others problems of youth that inspire you to bring this plan? From my point of youth, I would say that when people were


“ A plan is always to incorporate more young people” making a strategy for dealing situa on. working that. Some mes there with poor people, they came up are also problems with law, i.e. with results that youth are one How do the organiza ons for Serbia was wai ng for a law for of the poorest people in Serbia. your experience deal with the NGO in 7 years. So if the some I think for that point we started Local Ac on Plan for out of issues are not fixed, some mes with that the system in the you need to work out the edges idea how to sense there are of the law, when you have to wait “Youth are one of the help youth the ques ons of for all of procedures and that poorest people in Serbia” to dealing violence, lack of takes me. with that tolerance etc.? issue. To what extend have the project Before that, Serbia didn’t have Local Ac on Plan for youth is so far achieved the desired local any policies or even not law not that specific and it’s not aims? what would recognize youth as dealing solu ons for that. It’s a specific group. Since then, I much wider. That would be kind Last year it was the first year think, all the strategies, issues when we get financed. It’s of issue of social policy which and groups started to think about just giving ideas, what are the s ll hard to say, s ll didn’t it, to find ways and mechanisms get the report back from priori es and we would give to find legal procedures how the organiza ons. I think money for those priori es. It’s we would recognize youth and organiza ons s ll need more a kind of huge topic and it’s not how we would help them and me to adjust to financed them. that. I think from “Sometimes you need to work out The cultural situa on is not the edges of the law” suitable for youth …because they don’t have money just to go to the major concert…and we now they just are don’t have enough programs that really covered in Novi Sad. keeping themselves to the would go along with the money regular programs, I am not sure The thing is that first is how youth has. For example, if you if they are ready to deal with the you approach that. In order to are young person here, is very problems, “to bite some”…it’s a approach that group, you will unlikely if you don’t have money kind of too big for them. have to have either support of to go to school of dancing, to schools or support of central How will they contribute ideally languages school because all support ins tu ons. If you have to long term success? What is that cost. Youth organiza ons none of them and if you don’t the aim of bigger picture? are mainly to think about that have coopera on between schools and courses that would ins tu ons, it’s very hard. In Well, a plan is always to develop be free for youth people. order to deal with that problem, more youth organiza ons, to you need to have a basic incorporate more young people Who are the young people in coopera on, if you don’t have who are interested in it, to shake Serbia? that, you can’t go that. There a li le bit people. I think that some systems i.e. dropping now there is s ll some kind of Young people are 14 - 30 years centre for children at streets. threatens but there is not just old. We defined it with that Whenever you have a kind of one straight line. The aim is to way, maybe it looks longer, but coopera on, you would try to get ins tu ons to corporate youth is defined by economical involve more than one program, more. more than one issue. But “If you don’t have cooperation by Aurelija Rimkutė some mes you don’t have that between institutions, it’s very and Philip Pajević and in order to get this, you need hard” to have more that 10 people Пигеон 2012 February 13


DC! - “Pokušaj osvežavanja društvene sves , ha evolucija ka boljem standardu.”

photo by: Danijel Šivinjski

Nakon izbacivanja iz kasarne „Dr. Arčibald Rajs“ Društveni centar je nastavio da živi a inicija va i njene pristalice nisu odustale od ovog prostora, gde je centar zaživeo i na neki način postao simbolički nerazdvojiv od samog mesta u koji se uložilo toliko truda, ljubavi i ideja. Tamo je tokom samo tri nedelje održan zavidan kulturno obrazovno sportski program. Da samo ponovimo da je održano: 18 eduka vnih, krea vnih i humanitarnih radionica, 12 muzičkih programa, 9 tribina i okruglih stolova, 6 filmskih i video programa, 3 izložbe, 5 književnih programa, 5 performansa i 17 sportsko-rekrea vnih sadržaja.

Program se i nakon 13-tog januara nastavio, održane su akcije : „Hrana ne oružje“ - 31. januara u centru grada realizovano je deljenje besplatnih obroka socijalno ugroženom stanovništvu kao i svim ostalim građanima. Cilj akcije je bilo prikupljanje zdrave vegeterijanske hrane, priprema iste i na kraju deljenje gotovih obroka; za m je 3. februara je u NDNV-u (Nezavisnom društvu novinara Vojvodine) otvorena izložba fotografija mladog autora Danijela Šivinjskog koji je 22 dana pra o dešavanja u bivšoj kasarni “Arčibald Rajs”. Nakon izložbe usledila je interak vna tribina “Gde je Društveni centar sada?” ; u nedelju 5.februara održana je akcija čišćenja snega ispred kasarne – nekadašnjeg prostora DC-a. Akcije će se nastavi a informacije o njima se mogu naći na zvaničnoj stranici inicija ve www.drustvenicentar. org Društveni centar je pokrenuo odavno

postojeći problem javnih prostora i doveo u pitanje statuse nekadašnjih vojnih objekata u zemlji. “Cilj akcije je bio i da senzibiliše javnost prema opasnos od otuđivanja takvih prostora tj. njihove prodaje privatnim licima. Takvi prostori bi morali bi vraćeni lokalnoj zajednici jer ih je zajednica i stvorila i ustupila Vojsci, ali trenutno ne postoji poli čka volja za takvim potezom. U tom smislu našu akciju ulaska u kasarnu smatramo apsolutno legi mnom kao vidom odbrane javnog interesa.” Ak vis DC-a Status kasarne kao i drugih napuštenih vojnih i drugih prostora I dalje se nalazi pod izvesnim velom misterije. Od onih koji se predstavljaju kao nadležni se ne dobijaju jasna obrazloženja. Pitanje u čijem vlasništvu se nalazi kasarna je i dalje bez jasnog odgovora. “Inicija va ne funkcioniše po principu hijerarhijske strukture gde neki ljudi imaju veću, a neki manju moć odlučivanja. U okviru tela koji zovemo Radna grupa, gde su ak vni članovi, razgovaramo o svim aktuelnim pitanjima i dilemama, iznosimo svoje stavove, predloge, donosimo odluke glasanjem i pravimo buduće dogovore. Svako ima pravo da predloži neku akciju ukoliko smatra da će to bi korisno za ideju Društvenog centra. Radi efikasnije podele rada, podeljeni smo u sekcije po svojim afinite ma i iskustvu. Tako imamo Medijsku sekciju, Pravnu, Tehničku i Programsku. Treba naglasi , među m, s obzirom na specifičnost naše Inicija ve, njene širine i šarenolikos ljudi uključenih u nju, da mi nismo imali model po kome ćemo pravi našu strukturu, tako da je ona fleksibilna i podložna promenama kada uvidimo da je to potrebno. Recimo, stvari su drugačije funkcionisale dok smo bili u kasarni, a drugačije sada jer su okolnos promenjene, a samim m i naši priorite . Tako da nove sekcije ili podsekcije mogu nasta ili nesta , u zavisnos od potreba i okolnos . Želimo da svoje funkcionisanje podignemo na viši nivo tako da će budući rad pra strateški okvir koji smo definisali.” Ak vistkinja DC-a

Voluntary life in Novi Sad 14 Пигеон 2012 February


photo by: Iva Čukić

Inspirisane akcijom Društvenog centra niču nove grupacije ljudi po celoj srbiji koje najavljuju svoje akcije na proleće kojima podržavaju ovu inicija vu. Čeka nas jedna prolećna revolucija kulturnog oplemenjivanja. Pokrenuta je lavina krea vnih ljudi da nastave ono što je DC započeo – buđenje kulturno solidarne društvene sves i borbu za javne prostore. Pre svega napuštene vojne objekte na čije održavanje država godišnje izdvaja nezamislivu svotu novca. Ovaj grad vec isuviše dugo pa od nedostatka prostora za društveno korisne grupe i ak vnos za kvalitetno ispunjavanje slobodnog vremena. Polako su nestali skoro svi prostori koji su predstavljali kulturna stecišta mladih i starih , mesta koja su ovaj grad činila “srpskom A nom” . Novi Sad to odavno već nije što se vidi iz toga kakva je poli ka grada prema kulturnim, obrazovnim, vaspitnim, rekrea vnim organizacijama i akcijama…Grad je sveden na mesto gde se preživljava a ne mesto za život. Glavna ideja je bila da se stvori jedinstveno mesto koje bi bilo društveno i kulturno korisno za ceo grad. Za ono sto je Društveni centar osmišljen, da pruži mnoge sportske ak vnos kao i javna predavanja iz prirodnih i društvenih nauka, razne tribine i umetničke programe kao i zabavne sadržaje – neophodan je veliki prostor a ova kasarna je trenutno najbliža ispunjavanju h uslova. Ona može obezbedi veliki broj sportskih sala, projekcionih sala,prostora za tribine i predavanja kao i galerije , male ateljee, prostore za rezidense gostujućih umetnika, kancelarije za različite NGO organizacije i druge udružene grupe , prostore za 24h psihološka savetovališta i pomoć ugroženima. Potrebna je i posebna prilagođenost i pristup za građane sa posebnim potrebama. Mislim da mnogi građani i dalje ne shvataju koncept Društvenog centra, kolika je njegova otvorenost i korisnost za društvo u celini. Iznenadno osvajanje “vojnog objekta” zbunilo je mnoge u javnos i naišlo na njihovo neodobravanje i u izvesnom smislu naškodilo u sku koji bi ovaj društveni pokret ostavio na neke ljude da je drugačije nastupio a koji su ovakvim načinom sa kojim se ne slažu odbijeni i nezainteresovani za taj centar. Ali bez ovakve akcije ovaj društveni pokret ne bi ni bio primećen kao što ni pitanje propadanja napuštenih prostora ne bi bilo ozbiljnije pokrenuto.

Velika većina ljudi u Novom Sadu ne zna za postojanje mnogih organizacija koje bi im bile korisne i samim m i ne može da koris njihove usluge, dok realna potreba za njima postoji. Znači organizacije nisu u mogućnos da pruže svoj puni potencijal za društvo. One bi ovako postale vidljivije; trenutno su razbacane po gradu u malim zaturenim i neuglednim prostorima. Ovako – sve na jednom mestu (koje je jasno obeleženo i organizovano , na dobroj lokaciji – što bliže a najbolje u samom centru) kasarna bi bila jedinstveni prostor za zaš tu ljudskih prava i potreba, prostor gde se odvijaju kulturno umetnički i obrazovni programi , stecište krea vnos . Mesto koje bi imalo svoju slobodu i autonomnost , koje bi živelo i disalo onako kako to njegovi građani dišu. Ova unija različi h ljudi otvorila je put novoj revolucionarnoj filozofiji i misli, novi stav i novi sistem, nesebično deljenje sebe i svoje krea vnos drugima, davanje od sebe ono što umeš i bi spreman da slobodno primiš ono što drugi nudi . Slobodan protok ideja i znanja, bez novčane nadoknade, već kao nagrada samoj sebi , ovo je prvi put da organizacije žele da deluju zajedno a ne kao konkurencija jedni drugima….za novčane fondacije, za pažnju medija… Sada postoji viši cilj. Zajedno smo jaci! Ali I lepsi I srecniji! A svakako mudriji! by Gabriela Sige

Voluntary life in Novi Sad Пигеон 2012 February 15


Michail The idea of establishing a DC in spaces and rooms of abandoned military barracks is a wonderful idea to me. It’s great to have one place where you are free from different restric ve factors, because it is precisely a must for those who want to awake the crea ve mechanism inside themselves, those who would like to express themselves in some way, to show their crea vity, but afraid to do that. They are afraid because in the exis ng society, there is a high level of intolerance towards differences to those who are experimen ng, to those who want to make something different. Dušan It’s nice to see young people interested in culture who want to improve the cultural life of their communi es. The bad thing is when they expect for someone else to pay the bill for it. Storming the barracks was one of the most ridiculous events that took place in Novi Sad in the past few years. This city did not need assault and robbery. This city needs private ini a ve and people willing to roll up their sleeves and fix something. Slobodana i liiiiiiiiiiiiiked dc a lot. it’s a great place and realy great idea. food and place for sleeping for everybody. can that be bad? a lot of interes ng events and a friendly atmosphere, something for everyone but for sure something went wrong. i bealieve that the fault is on the both sides. one side should ask and give their suges ons, and other side sould hear and tell how and why. it sounds simple but it looks like it’s not. maybe some other me when both sides were ready, we can realize this project. hope soon.

Visnja Ideja DC-a je odlična jer podrazumeva kontekst pod čijim okriljem bi radile najrazliči je nevladine organizacije. Tronedeljno iskustvo DC je pokazalo dve stvari: prvo, da postoji opravdana potreba za kulturnim prostorom s obzirom na bogat program i odziv ljudi. Drugo, nega vna reakcija okoline je samo još više ukazala na neophodnost postojanja takvog centra čija bi uloga bila u tome da razvija svest o važnos kulture i kulturnih potreba.

Dragan It is good ini a ve, of course, but illegal. My oppinion is that it’s a shame they kick them off from barracs since those buildings were empty for long mes. They were group of enthusias cs who wanted to change cultural life of Novi Sad and I think that people from City hall and Police should have found compromise and let stay them inside un ll they find them some other place. Voluntary life in Novi Sad 16 Пигеон 2012 February


Пигеон 2012 February 17


Ar cles, A l texts don’t d ’ resemble bl values, l interests i off Volunterski V l ki Centar C Vojvodine. V j di Please think twice about our environment before prin ng out this newsle er or any of the documents enclosed. Do not hesitate to contact us in case of ques ons, comments or remarks about the ar cles. We would love to hear your feedback on what you like or dislike about ПИГEOH. We would also love to hear your sugges ons on what topics you’d like to read on ПИГEOH to make it an even be er and more interes ng newsle er. Your opinion ma ers to us! Thank you for reading our newsle er! The cover picture is Aleksandra Szmurlik, the par cipant of Akcija „Metlo moja, pređi na drugoga!” on 3rd Decembar, 2011 by Aglaee Durouchoux

VCV Pigeon  

The newslleter of Volonterski centar Vojvodine

VCV Pigeon  

The newslleter of Volonterski centar Vojvodine

Advertisement