Annual Report VCS/Годишен извештај ВЦС 2017

Page 1

Volunteers Centre Skopje Волонтерски Центар Скопје

2017 Annual Report Годишен извештај

2017 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - ВЦС


VOLUNTEERS CENTRE SKOPJE

About us “Volunteers Centre Skopje� is a non-governmental youth organization created in 2005 by former EVS volunteers. The main goal of the organization is to give non-formal educational possibilities to the young people, in different fields, on local and international level; to promote the idea of volunteerism and to connect young people without reference to their nationality, religion, political, economical or social status. We are putting efforts to develop a multicultural civil society, to reinforce the existing democratic structure, to enhance the affirmation of young people through their individual abilities and skills and to connect the young people with the purpose of their closer cooperation.

Our vision Volunteer Centre Skopje acts as a recognized and influential factor and partner in society that offers equal opportunities and approaches to improve the living standards of young people.

Our mission VCS Skopje is an active provider of informations and opportunities for volunteering and nonformal education, both locally and internationally, and has taken an active role in bringing to the use of European funds and programs to youth and their involvement in decisionmaking and youth information. VCS - 2017 ANNUAL REPORT


ВОЛОНТЕРСКИ ЦЕНТАР СКОПЈЕ

За нас „Волонтерски Центар Скопје“ е невладина младинска организација формирана во 2005 година од страна на поранешни ЕВС волонтери. Главната цел на организацијата е да им овозможи неформално образование на младите луѓе во различни области, на локално и интернационално ниво, да се промовира идејата за волонтерството и да се поврзат младите луѓе без оглед на нивната националност, религија, политички, економски или социјален статус. Вложуваме напори за развој на мултикултурно граѓанско општество, да се зајакне постоечката демократска структура, за подобрување на афирмацијата кај младите преку нивните индивидуални способности и вештини и да се поврзат младите се со цел нивна поголема соработка.

Визија

Волонтерски Центар Скопје како активен, признаен и влијателен фактор и партнер во општеството кое нуди еднакви можности и пристапи за подобрување на животниот стандард на младите луѓе.

Мисија ВЦС Скопје работи како активен понудувач на информации и можности за волонтерство и неформална едукација, како на локално така и на меѓународно ниво, приближувајќи ги Европските фондови и програми до младите и нивно вклучување во процесите на донесување на одлуки и младинското информирање. 2017 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - ВЦС


VOLUNTEERS CENTRE SKOPJE

Our team

Nikola Stankoski Никола Станкоски Director Директор

Gjoko Vukanovski Ѓоко Вукановски Coordinator for EVS and European projects Координатор на ЕВС и Европски проекти

Ivana Angjelovska Ивана Анѓеловска EVS and local project coordinator Локален координатор на проекти и ЕВС волонтери

Rushid Mahmud Рушид Махмуд Associate of the organization Надворешен соработник

VCS - 2017 ANNUAL REPORT


ВОЛОНТЕРСКИ ЦЕНТАР СКОПЈЕ

Нашиот тим Goran Adamovski Горан Адамовски Yредник во Воисес Editor of Voiсes

Goran Galaboff Горан Галабов Associate of the organization Надворешен соработник

Valeria Ferrante EVS Volunteer 2016/2017 From Italy ЕВС волонтер од Италија

Igor Giammanco EVS Volunteer 2016/2017 From Italy ЕВС волонтер од Италија

2017 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - ВЦС


VOLUNTEERS CENTRE SKOPJE

Dominik Daniel EVS Volunteer 2016/2017 From Germany ЕВС волонтер од Германија

Tugce Tezdiyar EVS Volunteer 2016/2017 From Turkey ЕВС волонтер од Турција

Patrick Zimmermann EVS Volunteer 2016/2017 From Germany ЕВС волонтер од Германија

Juliette Caron EVS Volunteer 2016/2017 From France ЕВС волонтер од Франција VCS - 2017 ANNUAL REPORT


ВОЛОНТЕРСКИ ЦЕНТАР СКОПЈЕ

Laurène Duvert EVS Volunteer 2016/2017 From France ЕВС волонтер од Франција

Laura Babaityte EVS Volunteer 2016/2017 From Lithuania ЕВС волонтер од Литванија

Maja Mestek EVS volunteer from Slovenia 2017 outside cooperant for Daily care Center ЕВС волонтер од Словенија во Дневниот центар

Aisen Bragin EVS volunteer from Poland 2017 ЕВС волонтер од Полска

2017 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - ВЦС


VOLUNTEERS CENTRE SKOPJE

Аnn Aro EVS volunteer from Estonia 2017/2018 ЕВС волонтер од Естонија

Аntoine Lomba EVS volunteer from France 2017/2018 ЕВС волонтер од Францја

Chloé Dumeusois EVS volunteer from France 2017/2018 ЕВС волонтер од Францја

Dounia Kaaouas French Civil Service volunteer from France 2017/2018 outside cooperant for Daily care Center Француска служба цивилна волонтер од Францја во Дневниот центар VCS - 2017 ANNUAL REPORT


ВОЛОНТЕРСКИ ЦЕНТАР СКОПЈЕ

Christopher Maiken Intern from South Africa 2017/2018 Практикант од Jужна Африка

Аida Athamni French Civil Service volunteer from France 2017/2018 outside cooperant for Daily care Center Француска служба цивилна волонтер од Францја во Дневниот центар

Аleksandra Grzyb EVS volunteer from Poland 2017/2018 ЕВС волонтер од Полска

Paulina Gołębiowska EVS volunteer from Poland 2017/2018 ЕВС волонтер од Полска

2017 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - ВЦС


ERASMUS+ PROGRAMME

Erasmus+ Erasmus+ mobility As in the years before, also in 2017, VCS continued to implement activities in the framework of the Erasmus + Programme of the European Commission. We are using the youth component of the program (KA1 segment) and during the year we have sent abroad/received many young people on EVS and other projects (youth exchanges, training courses, seminars etc.) by using the possibilities offered by Erasmus +. This year, as well, VCS has continued to implement projects in the KA2 segmentCapacity Building in the field of youth, with partners from Greece, Cyprus and Bosnia and Herzegovina. More info about Erasmus+ Programme: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

European Voluntary Service Volunteers Centre Skopje is for more than 10 years accredited organization for Coordination, Sending and Hosting EVS volunteers. Our reference number is 2014-1-MK01-KA110-000293. The main activity for our EVS volunteers is VOICES magazine and they can choose in what other activities they want to be involved in. This year – 2017 – we have sent 25 EVS volunteers from Macedonia to Spain, Latvia, Turkey, Bulgaria, Denmark, Estonia, Slovenia, Croatia and Romania.

VCS - 2017 ANNUAL REPORT


ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМА

Programme Еразмус+ мобилности Исто како и во годините претходно, така и во 2017-та, ВЦС продолжи со имплементација на активности во рамките на Еразмус Плус Програмата на Европската Комисија. Ние ја користиме компонентата за млади на програмата (KA1 сегментот) и во текот на годината испративме во странство/примивме голем број на млади луѓе на ЕВС и други видови на проекти (младински размени, обуки, семинари и слично), користејќи ги понудените можности. Оваа година ВЦС исто така, продолжи со имплементација на проекти во рамките на КА2 сегментот наречен Градење Капацитети во полето на млади, со партнери од Грција, Кипар и Босна и Херцеговина. Повеќе инфо за програмата Еразмус Плус можете да најдете на следниов линк: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

Европски Волонтерски Сервис Волонтерски Центар Скопје е акредитирана организација за координација, испраќање и прием на ЕВС волонтери, со референтен број на акредитацијата: 2014-1-MK01-KA110-000293. Главна активност на нашите волонтерите претставува магазинот ВОИСЕС, а исто така волонтерите можат да изберат и други активности во наша координација. Во 2017-та, испративме 25 волонтери од Македонија во Шпанија, Латвија, Турција, Бугарија, Данска, Естонија, Словенија, Хрватска, Естонија и Романија.

2017 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - ВЦС


ERASMUS+ PROGRAMME

VCS - 2017 ANNUAL REPORT


ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМА

2017 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - ВЦС


ERASMUS+ PROGRAMME

ERASMUS + Vocational Education and Training Mobility (VET ) Volunteers Centre Skopje in cooperation with the Association “Mundus” from Spain, as part of Erasmus + Programme for youth, carried out Vocational Education and Training Mobility (VET ) that aima to strengthen knowledge and skills of young people through practical activity/work in institutions, companies, private businesses that are interested in building the future career of young people. Between 20th of June to 21st of July 2017, VCS hosted 5 young people, interns from Barcelona, Spain who did their training in Macedonian companies and business sector. Upon completing their practical work they gained credit and certificate of successfull completion of internship in another country in the field they have acquired during their education. Partner institutions that accepted internships from Spain were: Confederation of Free Trade Unions (KSS), Nursing Home “Sun”, K&N Hair Studio and auto mechanic service “MAOS MAK TRANS DOO” in Skopje.

VCS - 2017 ANNUAL REPORT


ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМА

Ерасмус + “Обуки во рамките на Стручното Образование”

Скопје во соработка со Здружението “МУНДУС” од Шпанија, како дел од Еразмус +програмата за млади ја спроведуваат активноста “Обуки во рамките на стручното образование” ,која претставува зајакнување на знаењата и вештините кај младите луѓе преку практична активност/ работа во институции, компании, приватни бизниси кои се од интерес за градењето на идната професија кај младите. Помеѓу 20ти Јуни до 21 Јули 2017 ВЦС беше домакин на 5 млади луѓе– практиканти од Барселона, Шпанија кој својата практична работа ја имаа во македонски компании и бизнис сектори. По завршувањето на нивната практична работа тука тие се стекнаa со кредити и сертификат за нивната успешно завршена практична работа во друга држава на полето кое тие го стекнале своето образование. Партнер институции кои прифатија практиканти од Шпанија беа: Конфедерација на Слободни Синдикати(Јавна администрација), Дом за стари лица “Сонце”, Фризерското студио “K&N” и Автомеханичарски сервис “МАОС МАК ТРАНС” ДОО во Скопје.

2017 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - ВЦС


ERASMUS+ PROGRAMME

VOICES magazine

VOICES magazine is the main activity of our organization. The last year was successfull and satisfactory. The entire team of VCS Skopje, together with local and EVS volunteers were involved in the magazine, divided into several teams for: design,translation (one translation team in Macedonian and one translation team in Albanian), writing articles and proofreading texts. VOICES is the title of our EVS project. We publish the magazine in electronic version every month and texts in three languages: Macedonian, English and Albanian, languages the most spoken on the territory of the Republic of Macedonia. However, printed edition is issued every third month, four times a year. In our magazine, we are dealing with various topics and aspects of everyday life that young people are interested in. We publish interviews, reports, opinions, we critically look at social development. In addition, we organize regular weekly workshops during which we learn about the basic rules and techniques of journalism, how to recognize the news, and how to write about them. How to make an interesting reportage, how to prepare an interview, how to express opinion. We learn how to design the layout, how to properly express ourselves with the ultimate goal of being media literate. We organize visits to the national professional media, where experienced journalists and media workers convey our knowledge and experience.

VCS - 2017 ANNUAL REPORT


ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМА

ВОИСЕС магазин

ВОИСЕС магазинот претставува главна активност на нашата организација, која со задоволство ја остварувавме и изминатата година. Целиот тим на ВЦС Скопје, заедно со локалните и ЕВС волонтерите, вклучувајќи ги и поранешните ЕВС волонтери се инволвирани во работата на магазинот, поделени на неколку тимови за: дизајн, два тима за превод (еден тим за превод на македонски и еден тим за превод на албански јазик) и тим за пишување на статии и проверка на текстовите. „ВОИСЕС“ е насловот и на нашиот ЕВС проект. Магазинот во електронска верзија го објавуваме секој месец и во него се публикуваат текстови на три јазици: македонски, англиски и албански јазик, односно оние што најмногу и најчесто се говорат на територијата на Република Македонија. Печатеното издание, пак, го издааваме секој трет месец, односно четири пати годишно. Во нашиот медиум обработуваме различни теми и аспекти од секојдневното живеење што ги тагира младите. Објавуваме интервјуа, репортажи, мислења, критички гледаме на општествените случувања. Покрај тоа, организираме редовни неделни работилници на кои што учиме за основните правила и техники на новинарството, како да се препознае веста, а како да се напише. Како да се направи интересна репортажа, како да се постави новинарот при подготовка на интервју, како да напише својот став и мислење. Учиме како дизајнот да биде графички успешен, како правилно да се изразуваме со крајната цел да бидеме медиумски писмени. Организираме и посети на националните професионални медиуми, каде искусни новинари и медиумски работници ни ги пренесуваат своите знаења и искуства. Сите изданија на нашиот. All editions can be found on our web pages Сите изданија на магазинот можете да ги најдете на нашите веб страни: www.vcs.org.mk, http://issuu.com/vcsvoices https://voiceskopje.org/ https://www.facebook.com/vcs.skopje

2017 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - ВЦС


ERASMUS+ PROGRAMME

International projects In 2017 VCS gave support and logistic to different youth organization in the field of Erasmus+ Programme and helped them in organization of several training courses, youth exchanges, study visits and other similar activities. More than 150 young people took part in international training courses, youth exchanges and seminars abroad, in countries like: Romania, Bulgaria, Turkey, Italy, Latvia, Ireland, Czech Republic, Kosovo, Spain, Germany, Hungary, France, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Greece and others. Youth Exchange „Few + More = INCLUSION!“, 18-25 April 2017, Struga, Macedonia, implemented in cooperation with our Croatian partner organization “Udruga Andjeli”, brought together 47 youth leaders and young people with fewer opportunities, from 9 different European countries. The youth exchange was a second mobility in the frame of a project with the same name. The theme of the exchange, as well as the first mobility, was to start dialogue between different young people with fewer opportunities, to face their current situation in all the countries involved, to raise the awareness about their presents in the communities and to discuss possibilities for their better inclusion. The grant for the implementation of this project was given by NA of Croatia, authorized for implementation of projects in the framework of the Erasmus Plus Programme.

VCS - 2017 ANNUAL REPORT


ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМА

Меѓународни проекти Во текот на 2017 година ВЦС Скопје понуди поддршка и логистика на различни младински организации од земјава и странство, при нивната имплементација на проекти (младински обуки,младински размени, студиски посети и сл. проекти) во рамките на Еразмус Плус програмата. Повеќе од 150 млади лица, имаа можност преку преку партнерствата на ВЦС Скопје да бидат дел од меѓународни обуки, младински размени, семинари и студиски посети во Европа, во земји како што се: Романија, Бугарија, Турција, Италија, Латвија, Ирска, Косово, Шпанија, Германија, Франција, Хрватска, Босна и Херцеговина, Грција, Унгарија и други. Младинска размена „Few + More = INCLUSION!“, 18-25 Април 2017 година, Струга, Македонија, реализиран во соработка со нашиот партнер од Хрватска “Udruga Andjeli”, донесе на исто место 47 младински лидери и млади луѓе со помалку можности од 9 различни Европски земји. Размената беше втора мобилна активност и во рамките на истоимениот проект. Темата на размената беше иста како и темата на првата мобилна активност, односно отпочнување на дијалог помеѓу млади луѓе со помалку можности, соочување со нивната моментална ситуација во земјите учесници, да се подигне свесноста за нивното присуство во заедницата, како и дискусија за изнаоѓање на начини за нивна подобра инклузија. Грантот за имплементирање на овој проект беше одобрен од страна на Хрватската НА, која е одговорна за спроведување на проекти во рамките на Еразмус + Програмата.

2017 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - ВЦС


ERASMUS+ PROGRAMME Study visit “Brain Drain, Brain Gain + Circular Migration”, 20-27 March 2017, Skopje, Macedonia, implemented in cooperation with our partners from Germany “MEMOS”. The study visit gathered participants from all over SEE region (Macedonia, Slovenia, Croatia, Montenegro, Serbia and Bosnia and Herzegovina) and Germany, as leading NGO. The study visit was first mobility activity within the project with the same name and the theme was to open discussion about subjects of migration, immigration, emmigration and brain drain and brain gain, subjects that are very much important in the SEE region. The grant for the implementation of this project was given by the NA of Germany, authorized for implementation of projects in the framework of the Erasmus Plus Programme.this project was given by the NA of Finland, authorized for implementation of projects in the framework of the Erasmus Plus Programme.

VCS - 2017 ANNUAL REPORT


ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМА Студиска посета “Brain Drain, Brain Gain + Circular Migration”, 2027 Мај 2017 година, Скопје, Македонија, реализиран во соработка со нашиот партнер од Германија “MEMOS”. Студиската посета донесе на исто место учесници од различни земји од регионот на Југоисточна Европа (Македонија, Словенија, Хрватска, Црна Гора, Србија и Босна и Херцеговина), како и Германија, како главен носител. Студиската посета беше прва мобилна активност, во рамките на истоимениот проект и главната теми на дискусија беа миграцијата, емиграцијата, имиграцијата и одливот и приливот на мозоци, теми кои се актуелни во регионот на Југоисточна Европа. Имиграцијата. Грантот за имплементирање на овој проект беше одобрен од страна на Германската НА, која е одговорна за спроведување на проекти во рамките на Еразмус + Програмата.

2017 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - ВЦС


ERASMUS+ PROGRAMME Training course „Media Literacy: Step to Inclusive Society“, 30 October-7 November 2017, Struga, Macedonia, implemented in cooperation with our Danish partner organization “European Community Media Centre Aarhus”, brought together 24 youth workers from 8 different European countries. The training course was a second mobility in the frame of a project with the same name. The theme of the training, as well as the first mobility, was to discuss and to learn more about the common European challenges regarding migrant crisis, to contribute to building greater tolerance towards cultural diversity in Europe, as well as to develop more critical stand towards media products while acknowledging the best ways to use media for creating better functioning multicultural societies. The grant for the implementation of this project was given by NA of Denmark, authorized for implementation of projects in the framework of the Erasmus Plus Programme.

Training course “Peers for Peace”, 12-19 November 2017, Struga, Macedonia, implemented in cooperation with our partners from Romania “Ofensiva Tinerilor” and EPTO from Belgium. The training course gathered participants from Macedonia, Romania, Belgium, Slovenia, Italy, Spain, Croatia, Hungary and Estonia. The training was second mobility activity within the project with the same name and the aim was to train peer educators in the field of fight against discrimination and extremism. The grant for the implementation of this project was given by NA of Romania, authorized for implementation of projects in the framework of the Erasmus Plus Programme. VCS - 2017 ANNUAL REPORT


ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМА Тренинг курс „ Media Literacy: Step to Inclusive Society“, 30 Октомври-7 Ноември 2017 година, Струга, Македонија, реализиран во соработка со нашиот партнер од Данска “European Community Media Centre Aarhus”, донесе на исто место 24 младински работници од 8 различни европски земји. Обуката беше втора мобилна активности во рамките на истоимениот проект. Темата на размената беше иста како и темата на првата мобилна активност, односно поттикнување на дискусија и стекнувања со знаења за теми кои се заеднички европски предизвик, поврзани со миграциската криза, како да се придоесе кон градењето на поголема толеранција во насока на културниот диверзитет во Европа, а исто така, да се развие критичен став кон медиумите како алатка за креирање на мулти-културни заедници и општества. Грантот за имплементирање на овој проект беше одобрен од страна на Данската НА, која е одговорна за спроведување на проекти во рамките на Еразмус + Програмата.

Тренинг курс “Peers for Peace”, 12-19 Ноември 2017 година, Струга, Македонија, реализиран во соработка со нашиот партнер од Германија “Ofensiva Tinerilor” и ЕПТО од Белгија. Обуката донесе на исто место учесници од Македонија, Романија, Белгија, Словенија, Италија, Шпанија, Хрватска, Унгарија и Естонија. Тренинг курсот беше втора мобилна активност, во рамките на истоимениот проект и главната цел беше младински работници да се стекнат со вештини на врснички едукатори во областа на борбата против дискриминацијата и екстремизмот. Грантот за имплементирање на овој проект беше одобрен од страна на Романската НА, која е одговорна за спроведување на проекти во рамките на Еразмус + Програмата. 2017 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - ВЦС


ERASMUS+ PROGRAMME

VCS - 2017 ANNUAL REPORT


ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМА

2017 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - ВЦС


ERASMUS+ PROGRAMME Youth Exchange "Increasing Quality of Youth Work: Vulnerable Youth in Focus" in cooperation with ARKTOS from Antwerp, Belgium, between 1726 June Youth Exchange ”Increasing Quality of Youth Work: Vulnerable Youth in Focus” was implemented in the beautiful village of Brajchino on the foothills of Pelister together with partners from Spain, Latvia, Croatia and Greece. The project involved 40 young people aged 16 – 30. The project focused on vulnerable youth categories, youth coming from rural areas, since this group faced many difficulties in the participating countries and these young people from rural areas do not have at their disposal quality activities that can provide them good opportunities for personal and professional development. As part of the activities of the Youth Exchange, the participants photographed the nature and architecture of this part of Prespa region, they created short videos interviewed locals and organized action for cleaning and refurbishing leisure areas around the village. This project was supported by Erasmus+ Programme for youth by National Agency of Belgium–“JINT”.

VCS - 2017 ANNUAL REPORT


ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМА Младинска размена ,,Increasing Quality of Youth Work: Vulnerable Youth in Focus” Во соработка со организацијата ARKTOS од Антверпен, Белгија, во периодот од 17-ти до 26-ти jуни, во прекрасното село Брајчино под Пелистер беше реализирана младинската размена ,,Increasing Quality of Youth Work: Vulnerable Youth in Focus” (,,Подобрување на квалитетот во младинската работа: фокус врз млади од ранливи категории”) заедно со партнерите од Шпанија, Летонија, Хрватска и Грција. На овој проект учествуваат 40 млади лица на возраст од 16 до 30 години. Проектот се фокусира на млади од ранливи категории, односно за младите кој доаѓаат од рурални средини, бидејќи оваа група се соочува со многу предизвици во земјите-учеснички и младите луѓе од руралните средини немаат квалитетни активности што им даваат можност за личен и професионален развој. Како дел од активностите на размената, учесниците ја фотографираат природата и архитектурата во овој дел од преспанскиот регион, снимаат кратки видеа интервјуирајќи ги жителите, и организираат акција за средување и разубавување на местата за одмор на неколку точки низ селото. Овој приект беше поддржан од Ерасмус+Програмата за млади од Националната Агенција на Белгија.

2017 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - ВЦС


ERASMUS+ PROGRAMME Youth Exchange “Cultural and Social Exchange between Belgium and Macedonia” in collaboration with “Scouts en Gidsen Tervant" from Belgium between 20th and 25th of July in Struga, Macedonia, this youth exchange was implemented. The project included 25 young people from Belgium and Macedonia aged 16 to 20 .The main goal of this project was to learn how to become good leader. They worked on the topics and activities that were going to help them to get familiar with themselves, others, other cultures, ethnic diversity, solidarity and social inclusion, to be open towards the opinions of others. They had an opportunity to learn that their opinion is important but that they also need to listen to others and not to be too stubborn. As a part of the activities participants were involved in helping the community of Ezerski Lozja, in Struga, by cleaning the beach. The participants had an opportunity to discover Struga’s city better by taking pictures with monuments and important buildings and by talking with local people. They climbed Jablanica mountain and visited city of Ohrid. During the evenings the groups shared their tradition and culture, they prepared traditional Belgium and Macedonian food. This project was supported by Erasmus+ Programme for youth by National Agency of Belgium.

VCS - 2017 ANNUAL REPORT


ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМА Младинска размена “Cultural and Social Exchange between Belgium and Macedonia” во соработка со " Scouts en Gidsen Tervant " од Белгија, од 20 до 25 јули во Струга, Македонија, беше спроведена младинската размена" Cultural and Social Exchange between Belgium and Macedonia ". Проектот вклучуваше 25 млади луѓе од Белгија и Македонија на возраст од 16 до 20 години. Главната цел на овој проект беше членовите да станат добри лидери/водичи. Тие работеа на теми и активности кои ќе им помогнат да ги отворат ставовите за себе, другите луѓе, другите култури, етничка разновидност, солидарност и социјална вклученост, како и да бидат отворени кон визијата на другите. Тие имаа можност да научат дека нивното мислење е важно, но дека треба да ги слушаат и остнатите и да не бидат тврдоглави. Како дел од активностите учесниците беа вклучени во помошта на заедницата на Езерски Лозја, во Струга, со чистење на плажата. Учесниците имаа можност подобро да го запознаат градот Струга со сликање со споменици и важни објекти, разговарајќи со локалното население, со искачување на планината Јабланица, посета на градот Охрид. Во вечерните часови учеснциите ја споделуваа својата традиција и култура подготвувајќи традиционалната белгиска и македонска храна. Овој проект беше поддржан од Еразмус + Програмата за млади од Националната агенција на Белгија.

2017 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - ВЦС


ERASMUS+ PROGRAMME

KA2 Capacity building in the field of youth project “TrainVol” Starting from the beginning of 2017, VCS is active partner in new project “TrainVol: Capacity Building of Civil Society to Strengthen Volunteerism Management and Promote Volunteerism Among Youth”, which aims to facilitate young people, and particularly youth with fewer opportunities, into social and labor market inclusion, utilizing volunteerism as a vehicle to skill development and employability promotion. Based on the alarmingly high rate of youth unemployment, the project is largely focused on providing additional opportunities for young people with fewer opportunities to: 1) feel as part of their communities by engaging in civic life and driving positive impact in the society, 2) develop their skills, knowledge and competences through training in volunteering and participation in voluntary activities, contributing that way to their personal and professional development and employability. The project is funded by Erasmus+ programme of European Union and will run for 24 months (February 2017 – August 2018). Other TrainVol partners are: NGO ROMA YOUTH INITIATIVE BE MY FRIEND (Bosnia & Herzegovina), CARDET (Cyprus) and KMOP (Greece). In 2017, activities that were implemented within the project are: • Project’s partners meeting in Athens in February and Nicosia in July, • Development and translation of “Youth Workers’ Volunteering Capacity Building and Training Methodology” from May to December, • Development and translation of “Youth Volunteering Capacity Building Course” from May to December, • Development of an e-learning platform and content uploading, • Recruitment of youth workers and Organisation and implementation of national capacity building workshops in December, For more information about the project, please visit the following page: http://trainvol.eu/

VCS - 2017 ANNUAL REPORT


ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМА

КА2 Градење на капацитети на млади, проект“TrainVol”

Новиот проект со наслов “TrainVol: Capacity Building of Civil Society to Strengthen Volunteerism Management and Promote Volunteerism Among Youth” им за цел да им даде нови насоки на младите луѓе, посебно на тие до помалку можности, за нивна социјална инклузија и настап на пазарот на трудот, преку промоција на волонтерството како алатка за развој на вештини и поттикнување на вработувањето. Базиран на големата стапка на невработеност, проектот најмногу е насочен кон обезбедување на дополнителни перспективи на младите луѓе со помалку можности, за да можат: 1)Да се почувствуваат како дел од заедниците, преку вклучување во социјалниот живот и учество во позитивниот развој на општеството, 2)Да развијат вештини и компетенции и да се стекнат со знаења, преку учество на тренинг за волонтерство и волонтерски активности, при што ќе се влијае на нивниот професионал и личен развој, како и поттикнување на вработувањето. Проектот е финансиран од страна на Еразмус Плус Програмата на ЕУ и ќе биде во времетраење од 18 месеци (февруари 2017 до август 2018). Останати партнери на проектот TrainVol се: NGO ROMA YOUTH INITIATIVE BE MY FRIEND од Босна и Херцеговина, CARDET од Кипар и KMOP од Грција. Во 2017 година, во рамките на проектот беа имплементирани следниве активности: • Партнерски состаноци во Атина во Февруари и Никозија во јули. • Развој, креирање и превод на “Тренинг методологија за градење на капацитети на младински работници од областа на волонтерството”, од мај до декември. • Развој, креирање и превод на “Тренинг за градење на капацитети на млади во областа на волонтерството”, од мај до декември. • Развој на е-платформа за учење и нејзино пуштање во употреба. • Селекција на младински работници и организација и реализација на национални работилници за градење на капацитети во декември. 2017 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - ВЦС


NGO NETWORKING

NGO Fair “Active Citizenship = Better Society� On the 6th December 2017, Volunteers Centre Skopje in cooperation with the City of Skopje, for the third time in a row has successfully organized the NGO Fair for volunteering and active citizenship of the City of Skopje. The event was attended by around 70 NGOs/ associations of citizens registered in the territory of the city and other NGOs / associations that carry out activities for the benefit of the citizens of the City. This year, as well as the previous one, the NGO fair in its activities included three mini forums, on which representatives of the NGOs had the opportunuty to create networks and to debate about ideas for common projects in the future, with local partners. The event has been visited by more than 300 citizens from all age categories.

Many thanks to the City of Skopje and the Youth Cultural Centre (YCC)Skopje for their support in organizing the fair, especially big thanks to all our local and international volunteers, without their help we would not be able to achieve such a great success !

VCS - 2017 ANNUAL REPORT


РАБОТА ВО НВО МРЕЖА

НВО Саем “Активно граѓанство = Подобро Општество” На 6-ти декември 2017 година, Волонтерски Центар Скопје во соработка со Град Скопје, трет пат по ред успешно го организираше НВО саемот за волонтерство и активно граѓанство на Град Скопје. На настанот учествуваа околу седумдесет НВО-а/здруженија на граѓани регистрирани на територија на градот и други НВО-а/здруженија, кои спроведуваат активности во полза на граѓаните на градот Скопје. Оваа година, исто како и минатата, во рамките на активностите на саемот беа имплементирани и три мини форуми, на кои претсваниците на НВО-та присутни имаа можност да се вмрежуваат меѓусебно и да развиваат идеи за идни заеднички проекти. Голема благодарност до град Скопје и Младинскиот Културен Центар-Скопје за поддршката во организирањето на саемот, а особено голема благодарност до сите наши локални и меѓународни волонтери, без чија помош немаше да биде постигнат овој голем успех!

2017 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - ВЦС


LOCAL ACTIVITIES

Local activities for young people This year, VCS has implemented a series of activities, in order to promote the inter-cultural, capacity building of youth workers, volunterism and opportunities among the young people from the city of Skopje and outside. Our local and EVS volunteers over the past year implemented a range of activities of creative, social and educational character. Activities aimed at encouraging young people to be more active, upgrading their knowledge and skills and of course creating new local and international friendships. In 2017 we started with workshops for Communication Skills of our local volunteer, now a Youth worker Oliver Andreevski. With the assistance of the project coordinator Ivana Angjelovska they organized workshops on active participation with 40 young peple from Skopje. Creative workshops were conducted along with our EVS volunteers Laurene and Juliette in support of the Spring and Easter bazaar at POU “Zlatan Sremec“. Our local volunteer Nikola Dumovski organized two two-day trainings for young people on the topic “Debate as a technique of persuasion”. As part of the local activities that were conducted last year in the implementation of EVS volunteer we had: Career guidance workshops conducted by our volunteer Laura, intercultural evenings, German and Russian language clasess, board game nights, movie nights with films of different genres. This year we held “Language Café” event on request of young people and out of our pleasure, it has gathered young people in the Coffee Bar “Ljubov”. Anyone who was interested had an opportunity to learn and practice their skills in French, German, Turkish,Russian, Polish, Slovenian VCS - 2017 ANNUAL REPORT


ЛОКАЛНИ АКТИВНОСТИ

Локални активности за младите граѓани Во годината што измина, ВЦС организираше неколку активности, кои беа посветени на мултикултурализам, младински активизам, градење на капацитети на младински работиници, волонтерството и можности наменети за младите луѓе од Скопје и пошироката околина. Нашите локални и ЕВС волонтери во текот на 2017 година реализираа голем број на активности од креативен, социјален и едукативен карактер. Активности кои имаа за цел да ги поттикнат младите да бидат повеќе активни , да ги надоградaт своите знаењa и вештини и секако да се стекнат со нови локални и интернационални пријателства. 2017 ја започнавме со Работилници за комуникациски вештини во имплементација на нашиот локален волонтер сега веќе младински работник Оливер Андреевски со асистенција на проектниот коодинаторот Ивана Анѓеловска, на работилниците активно учество земаа 40 млади од Скопје. Спроведени беа и креативни работилници заедно со нашите ЕВС волонтерките Лорен и Жулет во поддршка на пролетниот и велигденскиот базар на ПОУ” Златен Сремец”. Нашиот локален волонтер Никола Думовски, организираше две дводневни обуки за млади лица, на темата “ Дебатата како техника на убедување”. Како дел од локалните активности кои беа спроведени изминатата година во реализација на ЕВС волонтерите, се и следниве: работилници за кариерно насочување кои ги спроведуваше нашата волонтерка Лаура, интеркултурни вечери, часовите по германски јазик и по руски јазик, “Вечери на друштвени игри” , филмските вечери со филмови од различно потекло. Настанот “Јазично Кафе“ кој го имавме и оваа година на барање младите , а на наше големо задоволство во месецот на пролетта ги собравме младите во кафе барот “Љубов”. Секој кој што 2017 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - ВЦС


LOCAL ACTIVITIES and Lithuanian language. Each of the languages had different table, additionally branded with flags, food and traditional sentences. Visitors were able to visit all the tables and practising different languages. In the past year for the first time, as part of our activities, besides “Language Café”, there was organized “Language Karaoke” where young people had an opportunity to have fun, sing their favorite songs in French, Turkish, German and English. As part of the activities of public character, the team of Volunteers Centre Skopje took part in the event “Stop Buling - I Am The Change” that was held on 6th of May 2017 in the City Park in Skopje.

VCS - 2017 ANNUAL REPORT


ЛОКАЛНИ АКТИВНОСТИ беше заинтересиран ја имаше можноста да се запознаат и да ги практикуваат своите вештини на Француски, Германски, Полски, Руски, Турски,Словенечки и Литвански јазик. Секој од јазиците се говореше на различна маса, дополнително брендирани со знамињата, храна и традиционални обележја на државите. Посетителите можеа да ги посетат сите маси, но исто така и цела вечер да останат и да говорат на само еден одбран јазик. Оваа година за прв пат како дел од нашите активности покрај Јазичното кафе, се организираше и Јазично Караоке на кое младите имаа можност да се забавуваат пеејќи своите омилени песни на француски, турски, германски и англиски јазик. Како дел од активностите од јавен карактер тимот на Волонтерски Центар Скопје зема учество со свои активности на настанот “Стоп за меѓуврсничкото Насилството -Јас Сум Промената“ кој се одржа на 6 Мај 2017 во Градскиот парк во Скопје.

2017 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - ВЦС


LOCAL COOPERATION

Project “LEARNING ENTREPRENEURSHIP” ‘Kultur Kontakt’ from Austria, as the main bearer of regional project, together with national partners, the Ministry of Education and Science (MES) of the Republic of Macedonia, the Center for Vocational Education and Training and the Volunteers Center Skopje organized a final conference of the project “Learning Entrepreneurship”. The conference was attended by experts, trainers, professors, representatives of youth organizations and students. On that conference, the trainers and professors who passed the first cycle of trainings from the project “Learning Entrepreneurship” got the certificates for successfullcompletion of the training. The project “Learning Entrepreneurship” extended to 2017 during which second cycle of trainings “Learning Entrepreneurship” was realized. During these trainings 28 professors from 15 high schools took part in Macedonia, the training was organized in Macedonian with a translation into Albanian language. The trainings themselves were intended to upgrade the knowledge and skills of the professors, as well as to strengthen the knowledge and skills of the students - building future young entrepreneurs in Macedonia.

VCS - 2017 ANNUAL REPORT


ЛОКАЛНА СОРАБОТКА

Проект “УЧЕЊЕ ПРЕТПРИЕМНИШТВО”

„Култур Контакт“ од Австрија, како главен носител на регионалниот проект, заедно со националните партнери Министерството за образование и наука (МОН) на Република Македонија, Центарот за стручно образование и обука, како и Волонтерски Центар Скопје, во мај орагнизираше завршна конференција на проектот “Учење претприемништво“.На конференцијата присуствуваа експерти, обучувачи, професори, преставници на младински организации и ученици. На самата конференцијата обучувачите и професорите кои го поминаа првиот циклус на обуки од проектот „Учење претприемништво“ се здобија со сертификатите за успешно завршени обуки. Проектот „Учење претприемништво“ продложи ви во 2017 година каде што беше реализиран во вториот циклус на обуки„Учење претприемништво“. На овие обуки учество земаа 28 професори од 15 средни училишта низ Македонија, обуката се организираше на македонски јазик со превод на албански јазик. Самите обуки имаа за цел да ги надоградуваат знаења и вештини кај проефесорите, како и зајакнување на знаењата и вештините кај учениците – градење на идни млади претприемачи во Македонија .

2017 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - ВЦС


LOCAL COOPERATION

Project „Social Inclusions in our Neighbourhood- the Change“ SEPUGS Vasil Antevski-Dren, in cooperation with Volunteers Centre Skopje, in the period May-December was engaged in a project tittled SOCIAL INCLUSION IN OUR NEIGHBOURHOOD - THE CHANGE. The project was implemented with a grant from the Academy of Central European High School from Vienna, Austria. The goal of the project was to raise the awareness among young population, regarding the needs for social inclusion on local level, also among students through being engaged in activities within the project to get to know different marginalized groups in their surroundings and to establish contact, through campaigns and projects to assist the process of social inclusion. In the framework of the project, we implemented the following activities: - Promotion activity in the Miunicipality of Kisela Voda, where on the present guests and stakeholders we presented the aims of the project and the next activities. - Visiting the association TRUST, which is working with drug addicts, visiting school for children and young people with visual imparement Dimitar Vlahov- Skopje. - Two trainings for the pupils from the areas of management with project cycle, advocacy and lobbying. - Final presentation of the achieved results within the project. This project was one more concrete proof for the successful cooperation of VCS with the education institutions based in the municipality of Kisela Voda and City of Skopje.

VCS - 2017 ANNUAL REPORT


ЛОКАЛНA СОРАБОТКА

Проект „Социјална Инклузија во нашето СоседствоПромена“ СЕПУГС “Васил Антевски Дрен” во партнерство со Волонтерски Центар Скопје, во периодот Мај- Декември 2017 година, работеше на проект СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА ВО НАШЕТО СОСЕДСТВО-ПРОМЕНА. Проектот беше добиен од Академијата за Средно Европски Училишта со седиште во Виена, Австрија. Целта на проектот беше да се подигне свеста кај младата популација за потребите за социјална инклузија на локално ниво, како и учениците преку активностите во проектот да се запознаат со маргинализираните групи во околината на училиштето, да остварат контакт со дел од нив и преку кампањи и лобирање да се обидат да придонесат за социјалната инклузија. Во рамките на проектот, беа имплементирани следниве активности: - Воведна активност во Август во Општина Кисела Вода, на која на присутните гости и претставници од најразлични институции од локално ниво, им беа презентирани целите на проектот и активностите што ќе следат. - Посета на здруженито Доверба, кое работи со зависници од дроги и наркотични средства, како и посета на училиштето за деца и млади со оштетен вид Димитар Влахов. - Две обуки за учениците од областа на менаџирањето со проектен циклус и застапување и лобирање. - Завршна презентација на постигнатите резултати во рамките на проектот. Овој проект претставува уште едно надополнување на успешната соработка на ВЦС со образовните институции на територија на Општина Кисела Вода и Град Скопје. го посетија повеќе од 300 граѓани, од сите возрасни категории. помош немаше да биде постигнат овој голем успех!!! 2017 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - ВЦС


LOCAL COOPERATION

VCS - 2017 ANNUAL REPORT


ЛОКАЛНA СОРАБОТКА

2017 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - ВЦС


LOCAL COOPERATION

Macedonian model of Uni Fourth year in a row, VCS as a regional office on Coalition SEGA took active part in the realization of the project “Macedonian Model of United Nations (MMUN)”, organized by the U.S. Peace Corps in the implementation of the Coalition of youth organizations SEGA, together with SEGA’s members and students from several high schools and students in various cities of Macedonia. In the period from December 2016 to April 2017, VCS, as a local MMUN club with club coordinator and team leaders Bisera Alchevska and Monika Pizevska, implemented the activities that were part of the program of Model United Nations . The program this year includes young people, high school students and university students from all over Macedonia between 16 and 25 age, who have an ambition to be a part of democratic processes, international cooperation, resolving global issues, advocacy and lobbying to resolve global situations and issues. MMUN Conference which presented the final phase of the programme Macedonian Model of United Nations was held on 29th April 2017 in the premises of FON University in Skopje. 100 young people from 12 cities around Macedonia took part in this conference This conference assessed the knowledge of the topic, the organization of the United Nations, the skills and abilities for debate and public speaking. Each delegate had the opportunity to debate on two topics and respresent their countries. We had really outstanding debates and discovered a lot of engaged young people who know how to be great speakers and future leaders in society. The delegates were representing the views of 16 UN member states in 7 different bodies/committees (Security Council, Economic and Social Council, General Assembly, UNESCO, Assembly of the Environment) of the United Nations and were debating the real and current world issues, as a poverty alleviation, refugee crisis, children in armed conflicts, child marriages, economic globalization, employment, maintenance of VCS - 2017 ANNUAL REPORT


ЛОКАЛНA СОРАБОТКА

ited Nations (MMUN) 2017 international peace and security, and measures to combat terrorism. For the first time, council of the Youth Assembly was formed, where the young delegates had the opportunity to discuss and write a resolution on issues at the national level, issues affecting the youth in Macedonia At the end of the annual conference of MMUN 2017 all the participants were awarded for their engagement and activity at this conference with a certificate of participation in the programme Macedonian Model of United Nations. While the best speakers representing the interests of the committees and states were presenting and trying to set the best solution to resolve the problem, they were named the Best Delegates in the committees/ working bodies of MMUN. Among the best delegates there were Dimitar Manov for the Best Delegate of the Security Council and Anja Damevska for the best delegate of the General Assembly from the local MMUN club of Volunteers Centre Skopje.

2017 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - ВЦС


LOCAL COOPERATION

Македонски модел на Обед Четврта година по ред ВЦС како регионална канцеларија на Коалиција младински организации СЕГА зеде активно учество во реализацијата на проектот “Македонски Модел на Обединети Нации (ММОН)”, во организација на Мировниот корпус во Скопје и Коалиција СЕГА. Во периодот од декември 2016 до април 2017, ВЦС како локален ММОН клуб со својот клуб координатор и со тим лидерите Бисера Алчевска и Моника Пижевска ги имплементираше активностите кои беа дел од програмата Модел на Обединети Нации . Програмата оваа година вклучи млади луѓе. Ученици и студенти од цела Македонија на возраст помеѓу 16 и 25 години кои имаат амбиција да бидат дел од демократските процеси, меѓународните соработки, разрешување на глобалните прашања, застапувања и лобирање за разрешување на глобалните ситуации и прашања. ММОН Конференција која претставува завршна фаза од програмата Македонски Модел на Обединети Нации се одржа на 29-ти април 2017 година во просториите на ФОН Универзитет во Скопје. Учество на оваа конференција земаа 100 млади луѓе од 12 градови ширум Македонија На конференцијата се оценуваше познавањето на темата, земјата која се претставува и организацијата на Обединетите Нации, вештините и способностите за дебата и јавното говорење. Секој делегат имаше можност да дебатира на две теми. Имавме навистина извонредни дебати и откривме многу ангажирани млади луѓе, кои знаат да бидат одлични оратори и идни лидери во општеството . Во улога на делегати се застапуваа ставовите на 16 земји членки на ОН во 7 различни тела/комитети (Советот за Безбедност, Економскиот и Социјален Совет, Генералното Собрание, УНЕСКО, Собрание на животната средина) на Обединетите Нации, тие имаа задача да дебатираат на реалните и тековни светски теми како што се намалување на сиромаштијата, бегалската криза, деца во вооружени конфликти, детски бракови, економска глобализација, вработување, одржување на меѓународниот мир и безбедност, и VCS - 2017 ANNUAL REPORT


ЛОКАЛНA СОРАБОТКА

динети Нации (ММОН)

2017

мерки за борба против тероризмот. За прв пат се оформи и совет на Младинско Собрание на кое младите делегати имаа можност да дискутираат и да распишуваат резолуција за прашања на национално ниво , прашања кои ги засегаат младите во Македонија На крајот на годишната конференција на ММОН 2017 сите учесниците за нивното вложување и активност на оваа конференција беа наградени со сертификат за учество во програмата Македонски Модел на Обединети Нации. Додека пак најдобрите говорници кои ги застапуваа интересите на комитетите и државите кои ги преставуваа и се обидуваа да го постават најдоброто решение за решавање на проблемот беа прогласени за Најдобри Делегати во комитетите/работните тела на ММОН. Меѓу најдобрите делегати беа прогласени делегатите Димитар Манов за најдобар делегат на Советот на Безбедност и Ања Дамевска за најдобар делегат на Генералното Собрание од локалниот ММОН клуб на Волонтерски Центар Скопје.

2017 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - ВЦС


SUPPORT FOR OTHER ASSOCIATIONS

Support for othe Поддршка на др The same as in previous years, in 2017 we continued our collaboration and support of the Association for defense of children rights & Day care center for children from street. In this centre we held workshops with children, helped them in the organization of various humanitarian activities, support them in realization of their projects, we assist them for their EVS accreditation, and recruit local and international volunteers to help them in their daily activities. From February 2017, in behalf of the Daily Centre we were coordinating the EVS project of the volunteer from Slovenia, Maja Mestek. She was directly involved in all of the activities of the centre and left large traces with her voluntary work. As well, starting from August/October, the volunteer’s team in the Daily centre was reinforced with the two volunteers from France, Aida and Dounia, who were recruited by VCS trough the French Civil Service. Their stay and active work is still making a big impact on the everyday life of the protégées of the daily centre in Shutka.

VCS - 2017 ANNUAL REPORT


ПОДДРШКА НА ДРУГИ ЗДРУЖЕНИЈА

er associations руги здруженија Исто како и во изминатите неколку години, така и во 2016-та ние продолживме со нашата соработка и поддршка на Здружението за заштита на правата на детето и Дневен Центар за деца од улица. Во овој центар, нашите волонтери организираат работилници со децата, им помагаме при организација на различни хуманитарни активности, ги поддржуваме во реализацијата на нивните проекти, им асистираме при ЕВС акредитацијата и регрутираме локални и меѓународни волонтери за помагање во нивните активности на дневна основа. Започнувајќи од Февруари 2017, во име на дневниот центар го координиравме ЕВС проектот на волонтерката Маја Местек од Словенија. Таа беше директно инволвирана во работата на центарот и таа остави длабока трага со својат волонтерски ангажман. Исто така, започнувајќи од август/октомври, тимот на волонтери на дневниот центар беше засилен со две волонтерки од Франција, Аида и Дуња, кои ВЦС ги регрутираше преку Францускиот цивилен сервис. Нивниот престој и активна работа сеуште многу влијае врз секојдневието на штитениците на дневниот центар.

2017 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - ВЦС


SUPPORT FOR OTHER ASSOCIATIONS Volunteers Centre Skopje continued the cooperation and providing support in realization of activities from partner organization Eco-Logic. Together with our EVS volunteers we took a part in realization of their event “Velo Rodeo” . Promoting volunterism and inclusion of youg people in cultural and entertainment events, Volunteers Centre Skopje with international and local volunteers was a part of the summer music festivals: “D Festival” in Dojran and “Drimon” in Struga.

VCS - 2017 ANNUAL REPORT


ПОДДРШКА НА ДРУГИ ЗДРУЖЕНИЈА Волонтерски Центар Скопје и оваа година ја продолжи соработката и ја понуди својата поддршка во реализација на активностите на партнер организацијата Еко Логик, вклучувајќи локални и ЕВС волонтери на нивниот настан “Вело Родео “. Со промоција на волонтеризмот и вклучување на младите во настани од културен и забавен карактер Волонтерски Центар Скопје со своите меѓународни и локални волонтери беше дел од летните музички фестивали “Д Фестивал” во Дојран и “Дримон” во Струга.

2017 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - ВЦС


LOCAL COOPERATION

Career support Кариерна поддршка

In 2017, team of VCS continue with collaboration and providing support for Career Centers in ASUC “Boro Petrushevski” Skopje, SUGS ”Braka Miladinovci” in Dracevo,Skopje, and in SEPUGS “Vasil Antevski - Dren“ Skopje, implementation of educational workshops for students. Through non-formal methods of working with young people (aged 14-18 years) are implemented interactive presentations and trainings with aim to develop their soft skills which will help them in their school with learning, in the communication with other pupils, as well as interview simulations, how to write CV and motivation letter, how to present themselves, body language, leadership, volunteering vs working, teamwork, building a personality, learning styles, with all these leading to their personal and professional development. In October Volunteers Centre Skopje started a collaboration with the career center of SUGS ”Rade Jovchevski –Korchagin” in Skopje and with International School “Maximilian” in Skopje. Во 2017 тимот на ВЦС продолжи со соработката и давањето на поддршка на кариерните центри при АСУЦ “Боро Петрушевски” од Скопје, СУГС“Браќа Миладиновци” во Драчево, Скопје, и СЕПУГС “Васил Антевски –Дрен”, Скопје со реализација на едукативни работилници наменети за ученици. Преку неформални методи за работа со млади (на возраст од 14-18 години) се спроведуваат интерактивни презентации и обуки наменети за развивање на меки вештини кај учениците, со цел да им помогнат при нивното учење, комуникацијата со други соученици, а исто така имплементираме симулации на интервјуа, како да се напише кратка биографија, како да се претстават себеси, работилници за говорот на телото, лидерство, волонтирањето во споредба со работењето, тимска работа, градење на личноста, стиловите на учење... Сите овие активности и работилници се наменети за поголем личен и професионален развој на учениците. Во октомври Волонтерски Центар Скопје започна соработка со кариерниот центар при СУГС”Раде Јовчевски –Корчагин” од Скопје и со интернационалното училиште “Максимилијан” во Скопје. VCS - 2017 ANNUAL REPORT


ЛОКАЛНА СОРАБОТКА

2017 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - ВЦС


NGO NETWORKING

Regional office of the Coalition of youth organizations SEGA As regional office and partner of Coalition SEGA, in 2017 VCS continued the implementation of regular activities and duties in Skopje, as part of our responsibility as regional office. VCS in the past year worked on projects that are of national character and implemented them at the local level on the territory of Skopje. 1. In the period from January until end of May, part of activities from National campaign for youth information “Information right - NOW!” were implemented. The campaign was implemented by the Coalition of Youth Organizations SEGA together with the Youth Information and Advisory Centers INFO SEGA from Prilep and Kavadarci in cooperation with the Agency for Youth and Sport and Volunteers Center Skopje, which had the purpose to promote the First mobile application for youth information in Macedonia –MLADI AMS. The mobile application officially started on 1st of May 2017, and it can be installed through Google Play or Apple Store on any smart mobile device. Through this mobile application, the young people from Macedonia have the opportunity to be informed about the current employment news, scholarships, trainings, seminars and all the opportunities offered to them at the local, national and international level. 2. Starting from June until the end of December, VCS together with the Councils of Youth of the Municipality of Gazi Baba and the City of Skopje worked on improving their functioning and strengthening the capacities of the members of the Youth Councils of the Municipality of Gazi Baba and of the City Skopje. During this project members of both municipalities had the opportunity VCS - 2017 ANNUAL REPORT


NGO NETWORKING to be part of several trainings aimed towards upgrading their knowledge and skills in the implementation of youth policies at local level, their advocacy and lobbying for successful implementation of them. Council of Youth of Gazi Baba and the Council of Youth of the City of Skopje during the implementation of this project, guided by Local Youth Strategy of both municipalities, they prepared a work program for 2018 which is filled with a series of activities in the interest of young people in the municipality of Gazi Baba and the city of Skopje.

2017 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - ВЦС


РАБОТА ВО НВО МРЕЖА

Регионална канцеларија на Коалицијата на младински организации СЕГА Како регионална канцеларија и партнер на Коалиција на младински организации - СЕГА, и во 2017-та година ВЦС, преку имплементација на редовни активности, кои се дел од нашите обврски како регионална канцеларија. ВЦС во изминатата година работеше на проекти кои се од национален карактер, а во имплементација на локално ниво на територија на град Скопје. 1. Во периодот од јануари до крајот на месец мај беа спроведени активности кои беа дел од Кампањата за младинско информирање во Македонија „Информирај се СЕГА!“ . Кампањата ја спроведуваа Коалиција на младински организации СЕГА заедно со Младинските Информативни и Советодавни центри ИНФО СЕГА од Прилеп и Кавадарци во соработка со Агенција за млади и спорт и Волонтерски Центар Скопје која имаше за цел да се промовира Првата мобилна апликација за младинско информирање во Македонија – МЛАДИ АМС. Мобилната апликацијата со функционирање официјално започна од 1-ви Мај 2017, истата може да биде инсталирана преку Google Play или Apple store на секој паметен мобилен апарат. Преку оваа мобилната апликација младите од Македонија имаат можност да бидат информирани за тековните вести за вработување, стипендии, обуки, семинари и за сите можности кои им се нудат на локално, национално и меѓународно ниво. 2. Започувајќи од јуни се до крајот на месец декември, ВЦС заедно со Советите на млади на општина Гази Баба и на градот Скопје работеше на подобрување на нивно функционирање и зајакнување на капацитетите на членовите на Советот на млади на општина Гази Баба и Советот на млади на градот Скопје. VCS - 2017 ANNUAL REPORT


РАБОТА ВО НВО МРЕЖА Членовите на Советот на млади на двете општини преку овој проект имаа можност да бидат дел од неколку обуки кои имаа за цел да ги надоградат своите знаења и вештини во спроведувањето на младинските политики на локално ниво, нивно застапување и лобирање за до успешна реализација на истите. Советот на млади на општина Гази Баба и Советот на млади на градот Скопје во текот на спроведувањето на овој проект водејки се според Локалната Младинска Стратегија на двете општини изработија својата работна програма за 2018 година со која се предвидоа низа активности во интерес на младите од општината Гази Баба и на градот Скопје

2017 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - ВЦС


NGO NETWORKING

Local discussion “Informed and engaged young people” Coalition of youth organizations SEGA in October and November organized series of local discussions in number of municipalities, on the subject of “Informed and engaged young people”, as part of the project “Youth information as pillar for youth engagement” which the coalition was implementing with a grant from the National Agency for European education programs and mobility, in the framework of the Erasmus Plus Programme, KA3 segment (structural dialogue). VCS, as regional office for the Coalition SEGA, was organizer of one of the local discussions which was implemented on the territory of the Municipality of Center (Skopje), on 9th of November 2017, in the youth office of the municipality. The local discussion brought together participants from the following profile: young people (pupils, students, unemployed youth, volunteers, youth organization’s representatives) and representatives from the decision making bodies of the Municipality of Center. The goal of the discussion was to gather opinions and points of view of all these important stakeholders on local level in the subject of increasing the youth engagement and the need for opening youth information centers in every municipality in the Republic of Macedonia and as well to gather information to serve as input for the national conference with the same subject, which was held between 6-9 of December 2017.

VCS - 2017 ANNUAL REPORT


РАБОТА ВО НВО МРЕЖА

Локална дискусија „Информирани и вклучени млади“

Коалиција на младински организации Сега во октомври и ноември реализираше локални дискусии во повеќе општини, на тема „Информирани и вклучени млади“, како дел од активностите на проектот „Младинското информирање како основа за младинско учество“, кој коалицијата го спроведуваше со поддршка од Национална агенција за Европски образовни програми и мобилност во рамките на програмата Еразмус +, клучна акција 3 (Структурен дијалог). ВЦС како регионална канцеларија на СЕГА беше организатор на една од предвидените дискусии, која беше реализирана на територија на Општина Центар, на 9 ноември 2017 година, во Канцеларијата за млади на општината. Локалната дискусија вклучи учесници од следниот профил: млади (средношколци, студенти, невработени млади, волонтери и млади кои се вклучени во НВОи и граѓански организации), како и донесувачи на одлуки на локално ниво. Целта на дискусијата беше да сe соберат мислењата и ставовите на младите и претставниците на локалните самоуправи во однос на младинското информирање како основа за поголемо младинско учество и потребата од отварање и функционирање на Младински Информативни Центри во секоја општина во Р.Македонија, со што ќе се обезбеди инпут за Националната конференција која се одржа во периодот од 6 – 9 декември 2017 година.

2017 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - ВЦС


Join our activities, learn, discover, make new friendships, expand your knowledge, develop your potential, develop your skills and enjoy. See you...

Приклучи се на нашите активности, научи нешто ново, истражувај, склопи нови пријателства, прошири ги своите знаења, развиј го својот потенцијал, развиј ги своите вештини и уживај. Се гледаме ...

VCS - 2017 ANNUAL REPORT


facebook: https://www.facebook.com/vcs.skopje twitter: @contact_vcs youtube: https://www.youtube.com/user/VolunteersCentreSk blog: https://voiceskopje.org/ issuu: https://issuu.com/vcsvoices e-mail: vcs_contact@yahoo.com address: Emil Zola 3/3-1, 1000 Скопје tel/fax: +(389) 2 2772-09 webiste: www.vcs.org.mk

2017 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - ВЦС