Annual Report 2015 / Годишен извештај 2015

Page 1

Volunteers Centre Skopje Волонтерски Центар Скопје

2015 Annual Report Годишен извештај


About us

За нас

“Volunteers Centre Skopje” is a non-governmental youth organization created in 2005 by former EVS volunteers. The main goal of the organization is to give non-formal educational possibilities to the young people, in different fields, in local and international level; to promote the idea of volunteerism and to connect young people without reference to their nationality, religion, political, economical or social status. We are putting effort to develop a multicultural civil society, to reinforce the existing democratic structure, to enhance the affirmation of young people through their individual abilities and skills, and to connect the young people with the purpose of their closer cooperation.

„Волонтерски Центар Скопје“ е невладина младинска организација формирана во 2005 година од страна на поранешни ЕВС волонтери. Главната цел на организацијата е да им овозможи неформално образование на младите луѓе во различни области, на локално и интернационално ниво, да се промовира идејата за волонтерството и да се поврзат младите луѓе без оглед на нивната националност, религија, политички, економски или социјален статус. Вложуваме напори за развој на мултикултурно граѓанско општество, да се зајакне постоечката демократска структура, за подобрување на афирмацијата кај младите преку нивните индивидуални способности и вештини, и да се поврзат младите се со цел нивна поголема соработка.

Our vision

Визија

Volunteer Centre Skopje acts as a recognized and influential actor and partner in society that offers equal opportunities and approaches to improve the living standards of young people.

Волонтерски Центар Скопје како активен, признаен и влијателен актер и партнер во општеството кое нуди еднакви можности и пристапи за подобрување на животниот стандард на младите луѓе.

Мисија

Our mission

VCS Skopje is an active provider of information and opportunities for volunteering and nonformal education, both locally and internationally, and has taken an active role in bringing to the use of European funds and programs to youth and their involvement in decision-making and youth information. 2

ВЦС Скопје како активен понудувач на информации и можности за волонтерство и неформална едукација, како на локално така и на меѓународно ниво, приближувајќи ги Европските фондови и програми до младите и нивно вклучување во процесите на донесување на одлуки и младинското информирање. VCS - 2015 ANNUAL REPORT

2015 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - ВЦС

3


Our team - Нашиот тим Nikola Stankoski Никола Станкоски President Претседател

Gjoko Vukanovski Ѓоко Вукановски Coordinator for EVS and European projects Координатор на ЕВС и Европски проекти

Sanja Stojcheva Сања Стојчева EVS supervisor and project coordinator ЕВС супервизор и проект координатор

Ivana Angjelovska Ивана Анѓеловска Coordinator of the project “Macedonian Model of United Nations” & EVS mentor Координатор на проектот „Македонски Модел на Обединети Нации“ и ЕВС ментор 4

VCS - 2015 ANNUAL REPORT

Paul Angles Пол Англес

EVS volunteer 2014/2015 editor of VOICES magazine ЕВС волонтер уредник на магазинот ВОИСЕС

Monika Naglova Моника Наглова

EVS volunteer 2014/2015 responsible for text and design ЕВС волонтер одговорна за текст и дизајн

Jacopo Landi Јакопо Ланди EVS volunteer 2014/2015 responsible for photography ЕВС волонтер одговорен за фотографија

Marko Nemanič Марко Неманиќ

EVS volunteer 2014/2015 social worker ЕВС волонтер социјален работник

2015 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - ВЦС

5


Our team - Нашиот тим Tereza Lišková EVS volunteer 2015/2016 responsible for text and design ЕВС волонтер одговорна за текст и дизајн

EVS volunteer 2015/2016 writer and responsible for the blog ЕВС волонтер

Michaela Kawanová

Guilhem Cougouluegne

EVS volunteer 2015/2016 responsible for text and design ЕВС волонтер одговорна за текст и дизајн

EVS volunteer 2015/2016 writer and responsible for design ЕВС волонтер

Quentin Mauboussin

Cyrielle Lépine

EVS volunteer 2015/2016 editor of VOICES magazine ЕВС волонтер уредник на магазинот ВОИСЕС

EVS volunteer 2015/2016 responsible for text and design ЕВС волонтер одговорна за текст и дизајн

Carina Tomasch

Simona Tamosiunaite

EVS volunteer 2015/2016 outside cooperant for Daily care Center ЕВС волонтер

6

Rugilė Vailionytė

VCS - 2015 ANNUAL REPORT

Internship 2015 trainee in autism center and Shutka

2015 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - ВЦС

7


Erasmus+ Programme

8

Erasmus+

Еразмус+

As in the year before, also in 2015, VCS continued to implement activities in the framework of the Erasmus Plus Programme of the European Commission. We are ussing the youth component of the program and during the year we have sent abroad/received many young people on EVS and other projects (youth exchanges, training courses, seminars and etc.) by ussing the possibilities offered by Erasmus +. This year, VCS has also started a project in another field, called Capacity Building in the field of youth, so in the next year VCS will be very much present in Kyrgyzstan. More info about Erasmus+ Programme: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

Исто како и во годината претходно, така и во 2015-та, ВЦС продолжи со имплементација на активности во рамките на Еразмус Плус Програмата на Европската Комисија. Ние ја користиме компонентата за млади на програмата и во текот на годината испративме во странство/примивме голем број на млади луѓе на ЕВС и други видови на проекти (младински размени, обуки, семинари и слично), користејќи ги понудените можности. Оваа година, ВЦС исто така започна со проект во друго поле, наречено Градење Капацитети во полето на млади, така да следната година ВЦС ќе биде видно присутен во Киргистан. Повеќе инфо за Еразмус+ Програмата:http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

European Voluntary Service

Европски Волонтерски Сервис

Volunteers Centre Skopje is accredited organization for Coordination, Sending and Hosting EVS volunteers. Our reference number is 2014-1-MK01-KA110-000293.

Волонтерски Центар Скопје е акредитирана организација за координација, испраќање и прием на ЕВС волонтери, со референтен број на акредитацијата: 2014-1-MK01-KA110-000293.

This year – 2015 – we have sent more than 35 EVS volunteers from Macedonia to Cyprus, Poland, Spain, France, Georgia, Romania, Slovenia, Bulgaria, Croatia and other countries. We also hosted 10 EVS volunteers coming from France, Czech Republic, Lithuania, Italy, Slovakia and Slovenia. The main activity for our EVS volunteers is the VOICES magazine and they can choose in what other activities they want to be involved in.

Во 2015-та, испративме повеќе од 35 волонтери од Македонија во Кипар, Полска, Шпанија, Франција, Грузија, Романија, Словенија, Бугарија, Хрватска и други земји. Исто така, бевме домаќини и на 10 ЕВС волонтери од Франција, Чешка, Литванија, Италија, Словачка и Словенија.Главна активност на волонтерите на кои бевме/сме домаќини претставува магазинот ВОИСЕС, а исто така волонтерите можат да изберат и други активности во наша координација.

VCS - 2015 ANNUAL REPORT

2015 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - ВЦС

9


ERASMUS+ PROGRAMME

ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМА

VOICES magazine VOICES magazine is the main activity of our organization and our media. The entire VCS team including local volunteers, even former EVS volunteers are involved in the magazine in which we are divided into several teams for: design, 2 for translation (1 for Albanian language, 1 for Macedonian), writing articles and proofreading. VOICES is called our EVS project as well. The Magazine is published online every month on 3 languages – Macedonian, Albanian and English, and printed every 4th issue. All issues can be found on our web page www.vcs.org.mk or http://issuu.com/vcsvoices/docs

ВОИСЕС магазин ВОИСЕС магазинот претставува главна активност на нашата организација воедно и наш медиум. Целиот тим на ВЦС Скопје, заедно, со локалните и ЕВС волонтери, вклучувајќи ги и поранешните ЕВС волонтери се инволвирани во работата на магазинот, и сме поделени на неколку тимови за: дизајн, два тима за превод (еден тим за превод на македонски и еден тим за превод на Албански јазик) и тим за пишување на статии и проверка на текстовите. ВОИСЕС е насловот и на нашиот ЕВС проект. Магазинот се објавува на месечно ниво и содржи текстови на 3 јазици- македонски, англиски и албански јазик и во принтана верзија може да се најде секое 4-то по ред издание. Сите изданија на нашиот магазин можете да ги најдете на нашата веб страна: www.vcs.org.mk, или на http://issuu.com/vcsvoices/docs.

10

VCS - 2015 ANNUAL REPORT

2015 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - ВЦС

11


ERASMUS+ PROGRAMME

ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМА

International projects

Меѓународни проекти

In 2015 VCS gave support and logistic to different youth organization in the field of Erasmus+ Programme and helped them in organization several training courses, youth exchanges and other similar projects.

Во 2015 година, ВЦС Скопје понуди поддршка и логистика на различни младински организации од земјава и странство, при нивната имплементација на проекти (тренинг курсеви, младински размени и други слични проекти), во рамките на Еразмус Плус програмата.

Part of the activities on the training course in Georgia

More than 100 young people took part on international training courses, youth exchanges and seminars abroad, in countries like: Romania, Albania, Czech Republic, Georgia, Slovakia, Finland, Estonia, UK, Bulgaria, Italy, Hungary, Poland, Croatia, Turkey and others.

Повеќе од 100 млади лица, преку партнерствата на ВЦС Скопје со Европа, беа учесници на меѓународни тренинг курсеви, младински размени и семинари во странство, во земји како што се: Романија, Албанија, Чешка, Грузија, Словачка, Финска, Естонија, Велика Британија, Бугарија, Италија, Унгарија, Полска, Хрватска, Турција и други.

Дел од активностите на обуката во Грузија

12

VCS - 2015 ANNUAL REPORT

2015 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - ВЦС

13


ERASMUS+ PROGRAMME

ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМА

Training course „ENTERcation“, 17-27 April 2015, Struga, Macedonia, implemented in cooperation with our Estonian partner organization “Loovkeskus”, brought together entertainers and youth workers from 5 different countries (Macedonia, Estonia, Germany, Romania and Croatia) to find good entertainment elements that can be used in formal and non formal education. The grant for the implementation of this project was approved by the Estonian NA, responsible for implementation of projects in the framework of the Erasmus + Programme. Training course –“ML.DS. A.C. - Media Literate. Digitally Skilled: Ready for Anti-discrimination Campaigning.”, 2-11 October 2015, Struga, Macedonia, implemented in cooperation with our partner from Finland “Maahanmuuttajien työ, koulutus ja kulttuuri ry”, brought together youth leaders and youth workers from 12 different European countries. The theme’s of the project were anti-discrimination and hate speech campaighns, social media and introduction to the posibilities of the Erasmus + Programme. The grant for the implementation of this project was approved by the NA in Finland, responsible for implementation of projects in the framework of the Erasmus + Programme.

14

VCS - 2015 ANNUAL REPORT

Тренинг курс - “ENTERcation”, 17-27 Април 2015 година, Струга, Македонија, реализиран во соработка со нашиот партнер од Естонија “Loovkeskus”, донесе на исто место младински работници и уметници од 5 различни земји (Македонија, Естонија, Германија, Романија и Хрватска), кои работеа заедно на изнаоѓање на нови забавни методи , кои можат да бидат користени во рамките на формалното и неформалното образование. Грантот за имплементирање на овој проект беше одобрен од страна на Естонската НА, која е одговорна за спроведување на проекти во рамките на Еразмус + Програмата. Тренинг курс - “ML.DS. A.C. - Media Literate. Digitally Skilled: Ready for Anti-discrimination Campaigning.”, 2-11 Октомври 2015 година, Струга, Македонија, реализиран во соработка со нашиот партнер од Финска “Maahanmuuttajien työ, koulutus ja kulttuuri ry”, донесе на исто место младински работници и младински лидери од 12 различни европски земји. Тематиките на овој проект беа анти-дискриминирачки и кампањи против говорот на омраза, социјални медиуми и воведување во можностите кои ги нуди Еразмус Плус. Грантот за имплементирање на овој проект беше одобрен од страна на Финската НА, која е одговорна за спроведување на проекти во рамките на Еразмус + Програмата.

2015 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - ВЦС

15


ERASMUS+ PROGRAMME

ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМА

Project „Team Up Youth – Digital Creativity & Employability in School Education“: School education combined with the usage of digital media for better chances on the labour market- That was the goal of this international Erasmus+ project. As part of this project, from 10-18 September 2015, we implemented seminar in Struga&Skopje, in cooperation with Arbeitskreis Ostviertel e.V., the supporting association of the Bennohaus Münster, together with the partners SHIFT from United Kingdom and BURT from Denmark. Seminar “outTHINKing AUTISM, creACTive VOLUNTARISM!!!”, 22-30.06.2015 in Split, Croatia, was a project in which VCS was one of the main partners and co-organizer, together with the hosting organization “Udruga Andjeli” from Split. The project gathered 26 youth leaders/workers and they were working together on the topics of autism, anti-discrimination and voluntarism.

16

VCS - 2015 ANNUAL REPORT

Проект „Team Up Youth – Digital Creativity & Employability in School Education“: Училишно образование комбинирано со употреба на дигитална медиа за поголеми шанси на пазарот на трудот- тоа беше целта на овој меѓународен Еразмус + проект. Како составен дел на овој проект, од 10-18 Септември 2015 година ние организиравме семинар во Струга и Скопје, во соработка со Arbeitskreis Ostviertel e.V., која е поддржана од Bennohaus Münster, заедно со нашите партнери SHIFT од Велика Британија и BURT од Данска. Семинар “outTHINKing AUTISM, creACTive VOLUNTARISM!!!”, 22-30.06.2015 во Сплит, Хрватска, беше проект во кој ВЦС беше еден од ко-организаторите, заедно со организацијата-домаќин “Udruga Andjeli” од Сплит. Проектот поврза 26 младински лидери/ работници, кои заеднични работеа на темата на аутизам, анти-дискриминација и волонтерство.

2015 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - ВЦС

17


LOCAL ACTIVITIES

ЛОКАЛНИ АКТИВНОСТИ

Local activities for young people This year, VCS has implemented a serie of activities, in order to promote the inter-culturalism, voluntarism and the VOICES magazine, among the young people from the city of Skopje and wider. We started on the 6th of June, in Magor Cafe...We had all day interactive workshops, in which we promoted the VOICES magazine and the skills that the young people can gain by being engaged in the preparation of the magazine. Thus, we organized workshops for creative writting, photography and in-design, all key features from which VOICES Magazine is being consisted. No sooner said than done: In the evening of the 29th of October the „language café“ took place in „Kafe Bar Ljubov“. Anybody who was interested had the chance to practice their language skills in French, German, Italian, Slovak, Czech, Slovenian and Lithuanian. Each language had its own separate table, distinguishable by the flags of the particular country. The guests could choose whether to switch tables to get to know a little bit about every language, or to stay at one table, chatting with other interested people. On 5th of December was International Volunteer´s day and also 10 years of VCS. For this day our VCS team organized Volunteer´s coffee in the same place as Language café at „Kafé Bar Ljubov“.. Everyone who came, had opportunity to talk with EVS volunteers about their experiences of volunteering in VCS and also about EVS in Macedonia.

18

VCS - 2015 ANNUAL REPORT

Локални активности за младите граѓани Во годината што измина, ВЦС организираше неколку активности, кои беа посветени на промоција на мултикултурализмот, волонтерството и на ВОИСЕС магазинот, наменети за младите луѓе од Скопје и пошироката околина. Започавме на 6-ти Јуни, во Кафе Магор... Имавме целодневна интерактивна сесија, на која го промовиравме магазинот ВОИСЕС и вештините и познавањата со кои младите луѓе можат да се стекнат, во процесот на изготвување на магазинот. Воедно, организиравме работилници за креативно пишување, фотографија и ин-дизајн, кои се клучни компоненти од кои е составен ВОИСЕС. Побрзо сторено од речено: Вечерта на 29-ти Октомври, во кафе барот Љубов, го организиравме настанот “Јазично Кафе“. Секој кој што беше заинтересиран ја имаше можноста да се запознаат и да ги практикуваат своите вештини на Француски, Германски, Италијански, Словачки, Чешки, Словенечки и Литвански јазик. Секој од јазиците се говореше на различна маса, дополнително брендирани со знамињата на соодветните земји. Посетителите можеа да ги посетат сите маси, но исто така и цела вечер да останат и да говорат на само еден одбран јазик. На 5-ти Декември се одбележа меѓународниот ден на волонтерството, а исто така и 10 години од постоењето на ВЦС. На овој ден организиравме настан, кој исто така се одржа во кафе барот Љубов, со наслов “Волонтерско Кафе‘. Сите кои присуствуваа на настанот, имаа можност да позборуваат со поранешни и сегашни ЕВС волонтери, за нивното искуство за волонтирање во Македонија и во странство.

2015 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - ВЦС

19


20

VCS - 2015 ANNUAL REPORT

2015 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - ВЦС

21


LOCAL ACTIVITIES

ЛОКАЛНИ АКТИВНОСТИ

NGO Fair for voluntarism and active citizenship

НВО Саем за волонтерство и активно граѓанство

On the 4th December 2015, Volunteers Centre Skopje in cooperation with the City of Skopje, MCC and other partners, has successfully organized the NGO Fair for volunteering and active citizenship of the City of Skopje. The event was attended by sixty NGOs / associations of citizens registered in the territory of the city and other NGOs / associations that carry out activities for the benefit of the citizens of the City. The show, which runs parallel to the Forum for volunteering organized by the Civica Mobilitas MCIC (with their partners) have visited more than 600 citizens from all age categories.

На 4-ти декември 2015 година, Волонтерски Центар Скопје во соработка со Град Скопје, МКЦ и други партнери, успешно го организираше НВО саемот за волонтерство и активно граѓанство на Град Скопје. На настанот учествуваа шеесетина НВО-а/здруженија на граѓани регистрирани на територија на градот и други НВО-а/здруженија, кои спроведуваат активности во полза на граѓаните на градот Скопје. Саемот, кој се одвиваше паралелно со форумот за волонтирање во организација на Цивика Мобилитас и МЦМС (со нивните партнери) го посетија повеќе од 600 граѓани, од сите возрасни категории. помош немаше да биде постигнат овој голем успех!!!

Голема благодарност до Град Скопје, МКЦ и Цивика Мобилитас за поддршката во организирањето на саемот, а особено голема благодарност до сите наши локални и меѓународни волонтери, без чија помош немаше да биде постигнат овој голем успех!!!

Many thanks to the City of Skopje, and Civica Mobilitas MCC for their support in organizing the fair, especially big thanks to all our local and international volunteers, without whose help we would not be achieved this great success !!!

The Mayor of the City of Skopje visiting the NGO Fair 22

VCS - 2015 ANNUAL REPORT

2015 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - ВЦС

23


24

VCS - 2015 ANNUAL REPORT

2015 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - ВЦС

25


LOCAL ACTIVITIES

ЛОКАЛНИ АКТИВНОСТИ

Macedonian model of United Nations (MMUN) 2015 Second year in a row, VCS took active part in the realization of the project “Macedonian Model of United Nations (MMUN)”, organized by the U.S. Peace Corps in the implementation of the Coalition of youth organizations SEGA, together with SEGA’s members and students from several high schools in various cities of Macedonia. Two teams of young volunteers from Volunteers Centre Skopje were part of the MMUN, along with 200 young activists in teams representing 26 countries - members of the United Nations. The two teams of VCS were consisted of more than 20 local volunteers, leaded by the team leaders Jana Gjorgievska and Nina Nikolikj.

Through research methods each delegate was tasked to present his committee-council through prepared Position paper on the state of the country’s council’s Argentina and Chile (for the members of the VCS teams). The documents prepared by delegates were presented on the main MMUN Conference held on 27-th of June 2015, where together with other delegates was held the Simulation UN General Assembly. Participants - Delegates in the simulation had the opportunity to debate and addressing the global issues affecting the United Nations. The members of the two VCS teams, which participated on this project can be proud of acquired new knowledge, skills and experience in writing resolutions and vote on the preamble, debating and certainly acquire new friendship. The main MMUN Conference, 27th June 2015

26

VCS - 2015 ANNUAL REPORT

2015 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - ВЦС

27


LOCAL ACTIVITIES

ЛОКАЛНИ АКТИВНОСТИ

Македонски модел на Обединети Нации (ММОН) 2015

Главната ММОН конференција, 27-ми јуни 2015

Втора година по ред, ВЦС зазема активен дел од реализацијата на проектот Македонски Модел на Обединети Нации (ММОН) од страна на Американскиот мировен корпус, во имплементација на Коалиција СЕГА, заедно со членките на СЕГА и ученици/студенти од неколку средни училишта, од градови и општини ширум републиката. Група на млади волонтери од ВЦС Скопје беа дел од двата тима на ВЦС на ММОН, заедно со други околу 200 активисти поделени во тимови, кои претставуваа 26 држави- членки на ООН. Тимовите на ВЦС се состоеа од дваесетина волонтери/делегати, раководени од тим лидерите Јана Ѓорѓиевска и Нина Николиќ.

Преку метод на истражување и прибирање на податоци, секој делегат имаше задача да го претстави својот комитет/група преку однапред припремен Позиционен документ за состојбите во државите Аргентина и Чиле (за двата тима на ВЦС). Подготвените документи од страна на делегатите беа презентирани на главната ММОН конференција, која се одржа во Скопје, на 27-ми Јуни 2015 и каде што заедно со другите делегати се направи симулација на Генералното заседание на собранието на ООН. Учесниците/ делегатите на симулацијата имаа можност да дебатираат и да ги адресираат глобалните проблеми со кои се засегнати ООН. Претставниците на ВЦС на оваа симулација можат да бидат задоволни со стекнатите знаење, вештини и компетенции во сферата на пишување на резолуции и гласање за преамбулата, дебатирање, како и можноста за остварување на нови пријателства.

28

VCS - 2015 ANNUAL REPORT

2015 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - ВЦС

29


ПОДДРШКА НА ДРУГИ ЗДРУЖЕНИЈА

SUPPORT FOR OTHER ORGANIZATIONS

Support for other organizations Поддршка на други здруженија The same as in the previous years, in 2015 we continued our collaboration and support of the Association for defense of children rights & Day care center for children from street. In this centre we held workshops with children, helped them in the organization of various humanitarian activities, support them in realization of their projects, we assist them for their EVS accreditation, and recruit local and international volunteers to help them in their daily activities.

30

VCS - 2015 ANNUAL REPORT

Исто како и во изминатите неколку години, така и во 2015-та, ние продолживме со нашата соработка и поддршка на Здружението за заштита на правата на детето и Дневен центар за деца од улица. Во овој центар, нашите волонтери организираат работилници со децата, им помагаме при организација на различни хуманитарни активности, ги поддржуваме во реализацијата на нивните проекти, им асистираме при ЕВС акредитацијата и регрутираме локални и меѓународни волонтери за помагање во нивните активности на дневна основа.

2015 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - ВЦС

31


SUPPORT FOR OTHER ORGANIZATIONS

ПОДДРШКА НА ДРУГИ ЗДРУЖЕНИЈА

Career support

Кариерна поддршка The same as in the years before, in the last year as well, we gave support to Career Center at High School ASUC Boro Petrusevski – Skopje, and the Career Center at the High School “Brakja Miladinovci” in Drachevo by providing workshops for pupils (age 14-18), interactive presentations and trainings with aim to develop their soft skills which will help them in their school for learning, in the communication with other pupils, as well interview simulations, how to write CV and motivation letter, how to present themselves, body language, leadership, volunteering vs working, teamwork, personal branding, learning styles, with all these leading to their personal and professional development.

Workshops in High Schools - Работилници во средни училишта

Исто како и во претходните години, и во годината што измина, ние продолживме со давањето на поддршка на Кариерните центри при АСУЦ Боро Петрушевски од Скопје и средното училиште Браќа Миладиновци, исто така од Скопје, со реализација на работилници наменети за ученици (на возраст од 14-18 години), интерактивни презентации и обуки наменети за развивање на меки вештини кај учениците, со цел да им помогнат при нивното учење, комуникацијата со други соученици, а исто така имплементираме симулации на интервјуа, како да се напише кратка биографија, како да се претстават себеси, работилници за говорот на телото, лидерство, волонтирањето во споредба со работењето, тимска работа, персоналното брендирање, стиловите на учење...Сите овие активности и работилници се наменети за поголем личен и професионален развој на учениците. 32

VCS - 2015 ANNUAL REPORT

2015 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - ВЦС

33


Workshops in VCS Работилници во ВЦС During the whole year we organize workshops and training sessions in our office, on innitiatives inspired and lead by our staff, EVS volunteers, as well local volunteers on various topics such as: photography workshops, Inter-Cultural-Learning (ICL) workshops, anti-hate speech campaign workshop, art-craft workshops and other themes, with main aim to support our young people in their learning process, help them develop their skills they want, motivate them, activate them and transfer knowledge. Jacopo Landi, EVS volunteer from Italy implementing workshops about photography

34

VCS - 2015 ANNUAL REPORT

Во текот на целата година организираме работилници и обуки во нашиот центар, кои се иницирани/инспирирани и раководени од страна на нашиот тим и локалните/меѓународните волонтери, на различни тематики, како што се: работилници за фотографија, интеркултурно учење и запознавање, работилници против говорот на омразата, креативни работилници и останати тематики. Главна цел на овие работилници е да се поддржат други млади луѓе во нивниот процес на учење, да им се даде можност да се стекнат со вештини по нивен избор, да се мотивираат, да се активираат и да им се пренесе одредено знаење.

2015 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - ВЦС

35


LOCAL ACTIVITIES

ЛОКАЛНИ АКТИВНОСТИ

Regional office of the Coalition of youth organizations SEGA As regional office and partner of Coalition SEGA, VCS was as well very active in 2015, performing regular activities and duties in Skopje, as part of our responsibility as regional office. In 2015, we were also engaged in the implementation of two projects, under KA3 segment of the Erasmus + Programme (structural dialogue between the young people and the decission making bodies on local and national level) : 1. Project “Creation of effective possibilities for youth employment”- In the framework of this project, coordinated by Coalition SEGA, VCS implemented panel discussion in April, on which we had more than 20 representatives of the youth, student and youth organizations, local municipal authorities, local representatives of the employment agency, business sector and other important stakeholders, in the field of youth employment. We also facilitated two of the working groups on the National conference, as part of this project, implemented in the begining of May 2015, in Struga. 2. Project “Advocacing the youth action for involvement in the schools”: In the framework of this project, coordinated by Coalition SEGA, VCS implemented two panel discussion in October, on which we had more than 30 representatives of the high school students, high school student’s and youth organizations, local municipal authorities, high school managment and staff representatives and other important stakeholders and bodies, in the field of involvement of the young people in the decission making processes on local level (high schools). We also facilitated one of the working groups on the National conference, as part of this project, implemented in the middle of November 2015, in Struga. 36

VCS - 2015 ANNUAL REPORT

Регионална канцеларија на Коалицијата на младински организации СЕГА Како регионална канцеларија и партнер на Коалиција СЕГА, ВЦС беше мошне активен во 2015 година, преку имплементација на редовни активности, кои се дел од нашите обврски како регионална канцеларија. Во изминатата година, ние исто така бевме ангажирани и во имплементацијата на два проекти, кои се дел од КА3 сегментот на Еразмус + Програмата (структурен дијалог помеѓу младите и носителите на одлуки на локално и национално ниво) : 1. Проект “Креирање на ефективни можности за младинско вработување“- Во рамките на овој проект, координиран од страна на Коалиција СЕГА, ВЦС организираше панел дискусија во Април, на која учествуваа повеќе од 20 претставници на младите, младинските и студентските организации, локалната самоуправа, локални претставници на агенцијата за вработување , бизнис секторот и други засегнати страни, од областа на младинското вработување. ВЦС, исто така, фасилитираше две од работните групи на Националната работилница, која како дел од овој проект се одржа на почетокот на Мај, во Струга. 2. Проект “Застапување за младинска акција за учество во училиштата“- Во рамките на овој проект, координиран од страна на Коалиција СЕГА, ВЦС организираше две дискусиии (работни групи) во Октомври, на која учествуваа повеќе од 35 претставници на средношколците, младинските и средношколските организации, локалната самоуправа, наставници и претставници на училишниот менаџмент и други засегнати страни, од областа на младинското вработување. ВЦС, исто така, фасилитираше една од работните групи на Националната работилница, која како дел од овој проект се одржа на кон крајот на 2015 година, во Струга.

2015 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - ВЦС

37


LOCAL ACTIVITIES

ЛОКАЛНИ АКТИВНОСТИ

Developing strategies and youth policies In 2015, VCS was the main coordinator of the creation of two local strategic documents: -The Local Youth Strategy for the municipality of Gazi Baba, 2016-2020, together with action plan for 2016. The LYS was developed as a part of a bigger project for involvement of the young people in the decission making processes, lead by the Coalition SEGA. - The Local strategy for entrepreneur learning for the municipality of Kisela Voda, 2016-2020, together with action plan for 2016. The strategy was developed as a part of a bigger project called “Network for support of youth entrepreuners”, supported and financed by the European Commission.

Креирање на стратегии и младински политики Во 2015 година, ВЦС беше главен координатор на креирањето два стратешки документи: - Локална младинска стратегија на Општина Гази Баба, за периодот 20162020 година, заедно со акциски план за 2016 година. ЛМС беше развиена во склоп на поголем проект за вклучување на младите во процесите на донесување на одлуки, раководен од страна на Коалиција СЕГА. -Локална стратегија за претприемничко учење на Општина Кисела Вода, за периодот 2016-2020 година, заедно со акциски план за 2016 година. Стратегијата беше развиена како дел од поголем проект, со назив “Мрежа за подршка на млади претприемачи“, поддржан и финансиран од страна на Европската Комисија. 38

VCS - 2015 ANNUAL REPORT

Join our activities, learn, discover, make new friendships, expand your knowledge, develop your potential, develop your skills and enjoy. See you... Приклучи се на нашите активности, научи нешто ново, истражувај, склопи нови пријателства, прошири ги своите знаења, развиј го својот потенцијал, развиј ги своите вештини и уживај. Се гледаме ... e-mail: vcs_contact@yahoo.com Address/Адреса: Emil Zola 3/2-3, 1000 Скопје tel/fax: +(389) 2 2772-095 www.vcs.org.mk 2015 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - ВЦС

Facebook: https://www.facebook.com/vcs. skopje Twitter: @contact_vcs Youtube: https://www.youtube.com/ user/VolunteersCentreSk 39