Page 1

SOÁ

15

TAÄP 25. 02/11/2014

ISO 9001:2000 A. 171 Voõ Thò Saùu, Quaän 3, TP. Hoà Chí Minh T. 08. 39326 598 F. 08. 39325 472 W. www.vcci-hcm.org.vn E. vcci-hcm@hcm.vnn.vn

Nhiïìu cú höåi àïí haâng Viïåt Nam thiïët lêåp chöî àûáng vûäng chùæc taåi Nga

Bản Tin VCCI số 14 ngày 02 tháng 11 năm 2014  

Bản Tin VCCI số 14 ngày 02 tháng 11 năm 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you