Page 1

SCHOOLBROCHURE 2012 - 2013


INHOUD INHOUD................................................................................................................. 2 VISIE .................................................................................................................... 3 1. CONTACT ...................................................................................................... 4 2. ORGANISATIE VAN DE SCHOOL ....................................................................... 4

2


VISIE Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Harelbeke. Met deze gemeenschappelijke visie willen we samen zorgen voor kwaliteitsvol onderwijs. In het geheel van onze werking eerbiedigen wij de internationaalrechtelijke en grondwettelijke beginselen inzake de rechten van de mens en in het bijzonder de rechten van het kind. Vanuit onze inspiratiebron Jezus Christus willen we uw kind de christelijke waarden meegeven in ons denken en doen. De school is er in de eerste plaats om te leren. We streven daarom naar een totale vorming voor ieder kind: een harmonische ontwikkeling van de complete persoon. Om dit doel te bereiken, volgen wij de leerplannen van het katholiek basisonderwijs. Op basis van deze leerplannen bereiden we de kinderen voor op een betere toekomst via doelbewust gekozen leer-en werkvormen met eigentijdse attitudes en vaardigheden. Wij willen ervoor zorgen dat uw kind zich goed voelt bij ons. Daarom houden we maximaal rekening met de mogelijkheden en de beperkingen van uw kind zonder daarbij de draagkracht van de school zelf uit het oog te verliezen. We delen de zorg voor kwaliteitsvol onderwijs met de ouders - als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van het kind - en externen. Wij streven naar een cultuur van veiligheid en gezondheid door de wettelijke taken uit te voeren betreffende preventie, bescherming en welzijn op de school.

3


1. CONTACT 1.1 De school Hoofdschool Vrije basisschool O.L.V. van Vreugde Vlietestraat 127, 8531 HULSTE

☎ 056/71 35 86

site : www.vbsolvvanvreugde.be e-mail : info@vbsolvvanvreugde.be Vestigingsplaats Vrije basisschool De Vleugel Koning LeopoldIII-plein 69 8530 Harelbeke

Contactgegevens

☎ 056/71 94 92

site : www.vbsdevleugel.be e-mail : devleugel@skynet.be Directeur Renaat Van Eetvelde Bureel te Hulste

☎ 056/71 35 86

info@vbsolvvanvreugde.be Beleidsondersteuner Joke Denys Vestigingsplaats De Vleugel

Directie

☎ 056/71 94 92

devleugel@skynet.be Schoolteam

Zie schoolsite

2. ORGANISATIE VAN DE SCHOOL 2.1 Schooluren

Kom op tijd naar school. De lessen beginnen stipt.

Speeltijden

4

Voormiddag 8u.35 – 11u.40 (schoolpoort open om 8u20) Namiddag 13u.15 – 16u.00 vrijdagnamiddag: 13u.15 – 15u.00 (schoolpoort open om 13u00) Voormiddag 10u.15 – 10u.30 Namiddag 14u.55 – 15u.10


+ Voor de aanvang van de lessen is er telkens een kwartier gratis toezicht op de speelplaats (’s morgens 35 minuten). + Bij afwezigheid van uw kind, verwittig het secretariaat voor 9u.00. Laatkomers melden zich aan bij het secretariaat of de directeur. Ouders worden gecontacteerd indien de afwezigheid niet-gewettigd is of wanneer men frequent te laat komt. + Bij aankomst aan de open school gaan de kinderen naar de grote speelplaats. Aan de ouders verzoeken wij vriendelijk om niet op de speelplaats te komen en op een vlotte manier afscheid te nemen van de kinderen zodat wij overzicht behouden. + Te laat komen stoort het klasgebeuren, zowel in kleuter als lager. Als kinderen alleen naar school komen vragen wij de ouders er op toe te zien dat de kinderen op tijd vertrekken, zodat ze tijdig op school toekomen. Bij laattijdige aankomst kan de leerkracht de ouders verwittigen. Bij herhaling neemt de directie contact op met de ouders. Maatregelen kunnen genomen worden in het belang van het kind. + Wie te laat komt, komt binnen via de voordeur van de school en meldt zich eerst aan bij het secretariaat of de directeur. Ouders worden gecontacteerd indien de afwezigheid niet-gewettigd is of wanneer men frequent te laat komt. + Mogen wij vriendelijk verzoeken om de kinderen pas naar school te sturen vanaf het tijdstip dat er toezicht voorzien is op school, m.a.w. niet voor 8u20 of 13u00. Anders komt uw kind bij de opvang terecht en wordt er een opvangvergoeding gerekend. + Voor of na de schooluren en tijdens de speeltijden komen de kinderen niet in de klaslokalen, tenzij met toestemming of in opdracht van de leerkracht. + Tijdens de klasuren gaan de ouders nooit rechtstreeks naar de klaslokalen zonder voorafgaande toestemming van de directeur/beleidsondersteuner. Enkel wanneer er ernstige en dwingende redenen voorhanden zijn, kan aan ouders toestemming verleend worden om een onderhoud te hebben met een leerkracht die voor de klas staat. Wanneer de directeur/beleidsondersteuner het nodig acht, kan hij aan de ouders voorstellen het onderhoud op een ander moment te laten plaatsvinden. Ook de directeur/beleidsmedewerker kan aanwezig zijn bij een onderhoud tussen leerkracht en ouder(s).

2.2 Opvang voor, ‘s middags en na de school Verantwoordelijke Berlinda Taelman : 0474/56 14 83 Lieve Gruyaert : 0468 / 32 24 89

Tijdstippen

5


Voorschools: 7u.10 – 8u.20 Middagopvang: 11u55 – 13u.00 Naschools: 16u.15 – 18u30 Vrijdagnamiddag tot 18u.00 De verantwoordelijke blijft aanwezig tot 18u30 indien er nog kinderen zijn. We vragen om stipt te zijn en de kinderen tijdig af te halen. Vergoeding

€0,70 per begonnen halfuur

Studie De kinderen die wensen kunnen binnen de opvang naar de studie gaan. Hiervoor wordt geen extra vergoeding gevraagd. Er zijn twee blokken van twintig minuten waarbinnen de leerlingen van de lagere afdeling onder toezicht de kans krijgen om hun huistaak te maken. Er wordt verondersteld dat kinderen zelfstandig, stil en geconcentreerd kunnen werken. Dit is een voorwaarde om een studiesfeer te garanderen. Na de studie kunnen de kinderen terug aansluiten bij de naschoolse opvang tot 18.30 uur tegen betaling. U krijgt jaarlijks een fiscaal attest. Tijdens schoolvakanties wordt geen opvang voorzien op school. Wie op zoek is naar opvang voor tijdens de vakanties kan hiervoor terecht bij Meldpunt kinderopvang Harelbeke

056 / 73 34 53

welzijn@harelbeke.be www.kinderopvangwijzer.be/meldpunt/harelbeke

2.3 Middagpauze Tijdstippen

11u.40 – 13u.15

Warme maaltijd van school €2,20 (+€1,40 opvangvergoeding) Boterhammen van thuis €0,50 (+€1,40 opvangvergoeding) De betaling gebeurt maandelijks via de schoolrekening. U krijgt voor de opvangvergoeding jaarlijks een fiscaal attest.

2.4 Tussendoortjes Melk Chocomelk Fruitsap

Drankjes Fruit

€ 0,35 € 0,40 € 0,45

Fruitproject ‘Tutti Frutti’ op woensdag

Drankjes De kinderen brengen hun eigen tussendoortje mee. Enkel een droge koek of een stuk fruit zijn toegelaten. We dulden geen kauwgom, snoep, chocolade of frisdrank. 6


Er is steeds water ter beschikking voor de kinderen. Leerlingen mogen altijd water meebrengen van thuis in een hersluitbare beker/drinkfles (=afvalvrij). Tijdens de speeltijden en de middagpauze worden meegebrachte drankjes niet toegelaten. Tutti Frutti In de loop van het schooljaar wordt de leerling wekelijks een gevarieerd aanbod van fruit aangeboden. Dit kunnen echter –afhankelijk van het seizoen - ook wortelen, kersttomaat, enz… zijn. Dit aanbod kadert in het gezondheidsbeleid op school. Wie hiervoor kiest, doet dit voor een heel schooljaar. Leerlingen mogen ook altijd een stuk fruit van thuis meebrengen. Koeken Leerlingen mogen een koek meebrengen als versnapering. Koeken met chocolade rond, chips, pistachenootjes, zoutkoeken, … zijn niet toegelaten. Het eten van een koek is uiteraard niet verplicht. Wie wenst kan altijd fruit of groenten meebrengen. We verzoeken de ouders vriendelijk om zoveel mogelijk grote verpakkingen te kopen en de koeken bv. in een doosje mee te geven. Zo vermijden we afval.

2.5 Thuisrijen Fietsers + Muizelmolenrij Begeleiding van alle leerlingen die met de fiets zijn + rij tot aan de hoek van de Kasteelstraat.

Rij 1

Rij 2

Richting Kuurnsestraat – tot Distelbosstraat.

Rij 3

Rij richting Dorpsplein – tot dorpsplein.

Moederrij : rij tot de inkomhal van de school waar de kinderen worden afgehaald. Onmiddellijk na de klasuren worden er thuisrijen voorzien. Wie naar huis gaat en niet afgehaald wordt, volgt die rij. Uitzonderingen worden schriftelijk aangevraagd. Kinderen die ver van school wonen, kunnen per fiets komen. Ze moeten wel de rij volgen naar huis toe, tenzij ze vrijstelling bekomen na schriftelijke aanvraag. Om veiligheidsredenen mag er op de speelplaats niet gefietst worden. De rij staat onder de verantwoordelijkheid van een leerkracht. Die verantwoordelijkheid eindigt bij het eindpunt van de thuisrij. Rij 4

Na de studie en opvang worden de kinderen onder begeleiding de Vlietestraat overgestoken. 7


Kinderen die na school door ouders worden opgehaald wachten niet buiten de schoolpoort. De ouders komen de kinderen afhalen aan de inkom van de school en dit voor de veiligheid van iedereen.

2.6 Vakanties en vrije dagen Lokale vrije dagen

Pedagogische studiedagen

Schoolvakanties 2012 - 2013

-

maandag 8 oktober 2012 dinsdag, 21 mei 2013 woensdag, 3 oktober 2012 woensdag, 27 februari 2013 woensdag, 8 mei 2013 Herfstvakantie: 29/10 – 2/11 Kerstvakantie: 24/12 – 4/1 Krokusvakantie: 11/2 – 15/2 Paasvakantie: 1/4 – 12/4 Hemelvaart: 20/5

2.7 Huiswerk • •

• • •

• Doelen

Voorbereiding, inoefening of verdieping van leerinhouden uit de klas. Zelfstandig leren werken, plannen, de geschikte strategie kiezen, problemen oplossen, zichzelf te motiveren. Verantwoordelijkheid stimuleren. Gewoontevorming en werkdiscipline aanleren. Betrokkenheid van ouders. Op een regelmatige en spontane manier krijg je als ouder zicht op de leerstof waarmee je kind in de klas wordt geconfronteerd. Er wordt gewaakt over de kindvriendelijkheid van de taken. Elke huistaak is aangepast zodat de kinderen over de elementaire kennis en vaardigheden beschikken om de taak uit te voeren. Differentiatie in huiswerk, bijvoorbeeld onderscheid in hoeveelheid en/of moeilijkheidsgraad, wordt door de leerkracht beslist. Afwijkingen op afspraken omtrent huiswerk, bijvoorbeeld het niet tijdig indienen omwille van een gegronde reden, kunnen met de leerkracht worden besproken. Dit is echter geen regel ! De leerkracht zorgt voor (zelf)correctie en verdere verwerking van de taken. 8


Tijdens de toetsenperiode kan afgeweken worden van de frequentie. • 1L : dinsdag en donderdag + elke dag lezen • 2L : maandag, dinsdag en donderdag + lezen Hoeveel keer? • 3L : praktisch degelijks + lezen • Bovenbouw (4/5/6) : dagelijks • 1L: 10 à 15 min. + lezen • 2L: 15 à 20 min. + lezen • 3L: 20 à 30 min. + lezen • 4L: 30 à 40 min. + lezen Hoelang? • 5L: 40 à 50 min. • 6L: 50 à 60 min. • Lezen als gewoontevorming, minstens 10 min. per dag. • Huistaken leermethodes • Automatiseren leerstof • Tafels oefenen • Onthoudwoorden oefenen Wat? • Afwerken leerstof • Verbetertaken • Opzoekwerk • Contractopdrachten • Voorbereiden op toets, lessen leren. Een handtekening in de schoolagenda is voor de leerkracht een bevestiging van uw aandacht voor het huiswerk. De leerlingen zijn verplicht de huistaken te maken en de lessen te leren. Steun en stimuleer je kind om zijn lessen en taken rustig en goed aan te pakken, vooral die waar je kind het moeilijk mee heeft. Wanneer de maximum huiswerktijd verstreken is, laat je kind dan ook stoppen en noteer op het huiswerk of in de agenda wat je bevindingen zijn. Zo is de leerkacht op de hoogte van eventuele problemen thuis en kan hiermee in de toekomst rekening gehouden worden. Sta ons toe om volgende huiswerktips voor ouders mee te geven : 1. Interesse en aanmoediging Het is fijn voor een kind als de ouders interesse hebben voor wat het op school heeft gedaan en geleerd. Laat je kind ook aanvoelen dat je zijn inspanningen ziet en waardeert. 2. Regelmaat Kinderen hebben nood aan regelmaat. Elke dag op ongeveer hetzelfde uur starten met huistaken en lessen. Laat de kinderen tijdig slapengaan en opstaan. Een kind dat moe is kan niet werken en studeren. 3. Stil en rustig Het kind heeft best een eigen plekje om te studeren. Dat hoeft niet groot te zijn. Let er wel op dat het er stil en rustig is. 4. Accommodatie Om huiswerk te maken heeft een kind voldoende licht, verwarming en meubilair nodig.

9


5. Netheid Netheid op de blaadjes en in de schriften van de kinderen is belangrijk. Zorg voor propere handen, een zuivere tafel en aangepast schrijfgerei. 6. Orde Orde helpt je om alles terug te vinden. Onnodige spullen horen niet thuis op de tafel tijdens het maken van van je huistaak. Dit zorgt voor afleiding. Ook in de boekentas horen geen onnodige spullen thuis. 7. Hulp De school verwacht niet van de ouders dat ze zelf ‘les’ geven. Tegenstrijdigheden tussen wat de leerkracht zegt en wat mama of papa zegt kan het kind verwarren. 8. Concurrentie Afhankelijk van de klas waarin het kind zit, wordt aan de ouders gevraagd om het huiswerk na te kijken. Verbeteren hoeft niet. Commentaar noteren mag altijd. 9. Belonen Belonen is doeltreffender dan straffen ! Een goed woordje heeft meer effect dan een kwade hand. Bepaal de beloning in samenspraak met het kind. Wees sober daarin. Probeer heel consequent te zijn en maak geen vergelijking met anderen. 10 Signaleren Als u merkt dat uw kind problemen heeft om een bepaalde taak op te lossen of om een les in te studeren, aarzel niet om dit te melden aan de leerkracht.

2.8 Agenda, heen- en weerschrift Het heen- en weerschrift is een uitstekend middel om informatie tussen klas en thuis door te spelen. kleuter Wij vragen de ouders dagelijks het schriftje te controleren. Zo blijft u op de hoogte van nieuwtjes of zaken die uw kleuter moet meebrengen naar school. Praktisch dagelijks wordt de schoolagenda van de leerlingen ingevuld. Dit is een uitstekend communicatiemiddel tussen school-ouders en om lager studie te plannen. Graag vragen wij jullie om de agenda dagelijks te controleren. Eén van de ouders wordt verzocht om de agenda wekelijks te ondertekenen. Zo goed als elke maand is er een nieuwsbrief met belangrijke info omtrent het schoolgebeuren en om jullie op de hoogte te houden van wat er leeft op onze school. Diezelfde nieuwsbrief kan gelezen worden op onze website. Ook daar vind je heel wat informatie terug rond onze school : www.vbsolvvanvreugde.be

2.9 Rapport Wanneer

- signaleringsrapporten: voor herfst- en paasverlof - syntheserapporten: eind januari en juni

10


Wat

- herfst- en paasrapport : punten + relationele vorming - kerst- en zomerrapport : punten + relationele vorming via oudercontact. Aan het kerst- en zomer rapport wordt telkens een oudercontact gekoppeld. We vragen beide ouders om gezamenlijk naar dit contact te komen en samen in gesprek te gaan met de leerkracht. Op die manier worden misverstanden vermeden. 2.10 Sport op school Lichamelijke opvoeding

Kleuter: 2 lestijden Vanaf lagere afdeling: turnpantoffels, grijze T-shirt met logo school en groen broekje van school. - €7,50 voor het T-shirt - €7,50 voor het broekje

Kledij

Vergoeding

1ste en 2de kleuter : maandelijks de woensdagvoormiddag. 3de kleuter + lagere afdeling : tweewekelijks de maandagvoormiddag hebben de leerlingen een zwembeurt in het zwembad van Kuurne.

Zwemmen

Een zwembroek of zwempak met handdoek. Zwemshorts zijn niet toegelaten. - kleuter + lager toten met 5de Vergoeding leerjaar: €2,00 - 6de leerjaar: gratis De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van ons aanbod. Alleen om medische redenen kan een leerling vrijgesteld worden van gym- of zwemles. Kledij

11


12


13

Schoolreglement  

schoolreglement 2012-2013

Schoolreglement  

schoolreglement 2012-2013

Advertisement