Page 1

Welkom in onze school

In de eerste plaats heten wij alle kinderen welkom die hier een heel fijne tijd zullen beleven. Ook welkom aan u, ouders, die voor onze school kiezen. Wij zullen alles in het werk stellen om uw vertrouwen te blijven verdienen. Daartoe zullen alle nodige kansen worden gecreëerd die uw kind nodig heeft om zich op een evenwichtige manier te ontplooien. Dit betekent onder meer dat uw kind(eren) dagelijks onder begeleiding staat(n) van een christelijk geïnspireerd leerkrachtenteam dat met de nodige dynamiek kiest voor een eigentijdse opvoeding en kwaliteitsvol onderwijs. Tevens is een belangeloze inzet voor elkaar, voor de kinderen en voor hun ouders in een ordevolle maar toch ontspannen omgeving hier op zijn plaats. Ook hiervoor werken wij dit schooljaar opnieuw een jaarproject uit en kozen wij voor:

“ SOS, dokter Goedhart” Het vroeger aangeleerde en zelfgemaakte schoollied en dansje houden we ook dit jaar in ere. Om onze samenhorigheid te versterken, gaan we dit met z‟n allen elke eerste maandag van de maand (waarop er school is) verder integreren. Vanzelfsprekend hopen we eveneens met u, ouders, goed te kunnen samenwerken. Dit is enkel mogelijk mits het scheppen van een sfeer met een open karakter. Elke vorm van onderling overleg kan heel nuttig zijn om samen het beoogde einddoel te bereiken. Verder is het naleven van afspraken eveneens belangrijk voor een goede communicatie. Om dit alles in goede banen te leiden, werd in deze brochure, naast onze schoolvisie tevens een schoolreglement vervat. Hierin kunt u ontdekken hoe u kunt meewerken aan onze opvoedings- en onderwijstaak. Wij danken u op voorhand om deze afspraken te willen naleven en vragen u uw kind(eren) te willen aanmoedigen en begeleiden om hetzelfde te doen. Samen met het hele schoolteam wensen wij u en uw kind(eren) een aangenaam en succesvol schooljaar toe!

Martine De Frene en Frank Roels directie

1


Wie zijn we? Schoolgegevens Onze gesubsidieerde vrije basisschool bestaat uit vier vestigingsplaatsen:

streekgebonden naam + adres

klassen

V1

Kappaertschool Sint-Jozefsstraat 11 8550 Zwevegem tel. 056 75 58 34 fax 056 75 43 52

-

V2

Kreupelschool Bellegemstraat 52b 8550 Zwevegem tel. 056 75 50 55

- één klas peuter + 1ste kleuter - één klas 2de + 3de kleuter - één klas 1ste leerjaar lager - één klas 2de leerjaar lager: op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag. De andere lestijden zitten 1ste en 2de leerjaar samen.

V3

Vrije Centrumschool III Th. Toyeplein 8 8550 Zwevegem tel. 056 75 53 76

- één klas 3de leerjaar lager - één klas 4de leerjaar lager

V4

Vrije Centrumschool III Deerlijkstraat 36 8550 Zwevegem 056 75 52 81

- één klas 5de leerjaar lager - één klas 6de leerjaar lager

één één één één één

klas klas klas klas klas

peuter + 1ste kleuter 1ste + 2de kleuter 2de + 3de kleuter 1ste leerjaar lager 2de leerjaar lager

De school ressorteert onder hetzelfde schoolbestuur als vier andere vrije Zwevegemse basisscholen: - Vrije basisschool Moen – Moenplaats 10 – 8552 Moen - Vrije basisschool Otegem – Zwevegemstraat 5 – 8553 Otegem - Vrije Centrumschool I – Th. Toyeplein 8 – 8550 Zwevegem - Vrije Centrumschool II – Th. Toyeplein 8 – 8550 Zwevegem Tevens vormen deze vijf scholen samen de scholengemeenschap “De Brug”.

Rekruteringsgebied

De Kreupelschool rekruteert meisjes en jongens uit de onmiddellijke omgeving van de school. Die volgen na het kleuteronderwijs de eerste graad van de lagere school bij ons. Tussen de gemeentescholen en de vrije scholen in Zwevegem is er, na overeenkomst, een vast rekruteringsgebied afgebakend per school. Deze afspraak wordt gerespecteerd; ouders maken uiteraard zelf de schoolkeuze.

2


Samenstelling Het personeel dat in onze school de volgende taken waarneemt (zie bijlage 1) - de directie - de leerkrachten: -

kleuteronderwijzers lager onderwijzers zorg- en GOKleerkracht (= gelijke onderwijskansen) leermeester lichamelijke opvoeding lager ZOCO (= zorgcoördinator) leerkracht bewegingsopvoeding kleuter ICT-coördinator (=informatie en communicatietechnologie)

de kinderverzorgster het administratief personeel het opvangpersoneel het onderhoudspersoneel

De klassenraad - directie - klastitularis - + eventueel:

- leermeester L.O. of leerkracht bewegingsopvoeding kleuter - zorg- en GOKleerkracht - ZOCO

Het schoolbestuur (zie bijlage 2)

volgt het reilen en zeilen van de school op de voet. Het is de organisator en de eindverantwoordelijke voor het schoolgebeuren en creëert de nodige middelen voor een goed verloop van het onderwijs.

De schoolraad (zie bijlage 3)

is een wettelijk opgelegd democratisch adviesorgaan. Drie verschillende geledingen zijn er paritair vertegenwoordigd: de leerkrachten, de ouders en de vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap. Het verslag van elke vergadering komt op de website van de school; het ligt ook ter inzage op het secretariaat.

Het oudercomité (zie bijlage 4)

behartigt de belangen van onze kinderen. Daartoe organiseert en ondersteunt het vergaderingen en activiteiten voor de ouders van de leerlingen. Wie geïnteresseerd is in de werking van het oudercomité en/of lid wenst te worden, kan contact opnemen met de voorzitter.

Begeleiding

Ons leerkrachtenteam wordt begeleid door pedagogisch adviseur mevr. Marleen Desmet.

3


Externe omkadering CLB = Centrum voor LeerlingenBegeleiding

De taak van het centrum voor leerlingenbegeleiding bestaat erin, in nauwe samenwerking met de school, de vorderingen van elke leerling te volgen en eventuele leermoeilijkheden te verhelpen. U kan steeds rechtstreeks of via de school een beroep doen op het centrum als u dit nodig acht voor uw kind. Adres:

Centrum voor leerlingenbegeleiding Deerlijkstraat 133 8550 Zwevegem tel. 056 24 97 00

Medewerkers:

-

Katrien D‟Haene: psychopedagogisch werker Marie Halsberghe: maatschappelijk werker Christa Vercruysse: verpleegkundige Nancy Yde: arts

* Relatie tussen het centrum, de leerlingen en hun ouders - De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. Dit wordt met de ouders besproken in de schoolraad. - Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. Het CLB, de school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid. - Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, worden de ouders vooraf altijd ingelicht. Het CLB zal een begeleidingsvoorstel doen en de begeleiding slechts voortzetten als de ouders van de leerling hiermee instemmen. De ouders kunnen dit weigeren en delen dit dan schriftelijk mee aan de directeur. - Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan:  de begeleiding van leerlingen die spijbelen. Als de betrokken ouders niet ingaan op die initiatieven van het centrum, meldt het dit aan de door de Vlaamse Regering aangeduide instantie.  collectieve medische onderzoeken en/of preventieve

gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten.

- Hebben ouders bezwaren tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in overleg een andere arts worden aangeduid. In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders. - Het CLB maakt zijn werking bekend aan de ouders. Dat gebeurt minstens op het ogenblik dat de leerling wordt ingeschreven in de school. Ouders krijgen informatie over de rechten en plichten van ouders, leerlingen, de school en het centrum. - De regering kan het CLB verplichten vormen van begeleiding voor deelgroepen van leerlingen, ouders en scholen voor te stellen. Het staat deze leerlingen, ouders en scholen vrij om al dan niet op dit verzekerd aanbod in te gaan. - Als een leerling van school verandert, behoudt het CLB zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school die door een ander CLB wordt bediend. - Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, houdt het CLB zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van de leerling tot het einde van de periode van niet-inschrijving. - Het CLB heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in begeleiding. - Ze houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

4


* Het multidisciplinair dossier van uw kind

- Het multidisciplinair dossier van uw kind bevat alle voorhanden zijnde gegevens die over uw kind op het CLB aanwezig zijn, ook vroegere gegevens uit het vroegere MST-PMSdossier. - Als een leerling van school verandert, is het CLB dat de vorige school begeleidt, ervoor verantwoordelijk dat het CLB-dossier de leerling volgt. Er is geen toestemming van de ouders vereist om een multidisciplinair dossier over te dragen. - Er bestaat maar één CLB-dossier en dit dossier is in principe een ondeelbaar geheel. Daarom wordt het bij schoolverandering in één zending overgemaakt. Elk CLB is eraan gehouden de ouders te informeren over het doorgeven van het dossier. Er wordt een wachttijd van 10 dagen gerespecteerd na het informeren van de ouders. Als ouder kunt u afzien van die wachttijd. U kunt binnen die 10 dagen verzet aantekenen tegen het overmaken van de niet-verplichte gegevens uit het dossier. U kunt geen verzet aantekenen tegen de overdracht van volgende gegevens: identificatiegegevens, vaccinatiegegevens, gegevens in het kader van de verplichte CLB-opdrachten, bijzondere consulten en de medische onderzoeken uitgevoerd als vorm van nazorg na een algemeen, een gericht of een bijzonder consult. - Indien u verzet aantekent, verzendt het vorige CLB enkel de verplicht over te dragen gegevens samen met een kopie van het verzet. Het bewaart de gegevens waartegen verzet werd aangetekend tot 10 jaar na het laatste contact.

* Procedure van overdracht van het CLB-dossier

De school waar uw kind is ingeschreven, behoort tot het werkgebied van het CLB Groeninge Kortrijk. Het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 2001 bepaalt dat, als een leerling zich in een nieuwe school inschrijft, het begeleidend CLB van de vorige school verplicht is het multidisciplinair CLB-dossier van deze leerling over te maken aan het CLB dat de begeleiding verzorgt in de nieuwe school. Indien u niet akkoord gaat met de overdracht van het CLB-dossier naar het nieuwe CLB, kunt u daartegen verzet aantekenen: u heeft 30 dagen de tijd (te rekenen vanaf de datum van de inschrijving in de nieuwe school) om geldig verzet aan te tekenen bij de directeur van het vorige CLB. Voor een leerling jonger dan 14 jaar dient dit verzet door de ouders te gebeuren. In geval van verzet zal het vorige CLB enkel de verplicht over te dragen gegevens verzenden naar het nieuwe CLB, namelijk de medische gegevens en de gegevens met betrekking tot de leerplichtcontrole, samen met een kopie van het verzet. Alle CLB-dossiers worden 10 jaar na het laatste contact met het CLB, op het CLB bewaard.

Medisch schooltoezicht

Het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) Groeninge te Kortrijk is belast met het medisch schooltoezicht voor onze school. -

De kleutertjes uit het 1ste klasje worden getest op gehoor- en gezichtsscherpte en worden eveneens gewogen en gemeten op school. De kleuters uit de 2de kleuterklas gaan naar het Medisch Centrum voor een volledig medisch onderzoek. De kinderen uit het 1ste leerjaar ondergaan op school dezelfde onderzoeken als de 1ste kleuters. Hun tanden worden gecontroleerd en ze krijgen een herhalingsinenting (polio – difterie – tetanus).

Voor de overige klassen is er mogelijkheid tot selectief onderzoek op aanvraag van de ouders. Verder werkt het gezondheidscentrum mee aan de gezondheidsopvoeding in samenwerking met de leerkrachten.

5


Adres:

CLB Groeninge Kasteelstraat 27 8500 Kortrijk 056 24 97 00

Logopedie - revalidatie

Sommige kleuters volgen logopedie tijdens de klasuren. Dit kan enkel nadat volgende attesten aan de directie bezorgd werden: -

-

een schriftelijk verzoek van de ouders aan de directie een verslag opgesteld door een dokter, een centrum voor leerlingenbegeleiding of een revalidatiecentrum een contractuele verbintenis indien buiten de school: 째 verklaring ter ontlasting van de burgerlijke aansprakelijkheid 째 bewijs van verzekering vragenlijst dossier school

Kinderen die buitenschoolse begeleiding nodig hebben, worden in samenspraak met de ouders en het CLB, doorverwezen naar een revalidatiecentrum. Hier geldt dezelfde regeling als hierboven.

6


Schoolvisie Permanent streven we naar een optimaal schoolklimaat waar elk kind zich samen met ons in een veilige thuishaven, op zijn best voelt. Enkel en alleen dan kan “goed gewerkt” en “goed geleerd” worden. Hier volgen enkele aandachtspunten om onze visie kracht bij te zetten:

1. We willen een herkenbare katholieke school zijn: * Vanuit ons christelijk geïnspireerd mensbeeld geven we voorrang aan waarden als: -

het unieke van ieder mensenkind de verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn handelen verbondenheid en solidariteit met anderen vertrouwen in het leven genieten van en dankbaar zijn voor wat ons gegeven is geloof, liefde, eerbied, geduld, verdraagzaamheid, respect voor mens en natuur, eerlijkheid en positief-kritische ingesteldheid - verwondering door het gewone als ongewoon te ervaren - vergeving kunnen geven en ontvangen als herstel van verbondenheid - zorgzame nabijheid en troost voor mensen in moeilijke situaties

* We bieden in onze school gevarieerde en zinvolle pastorale activiteiten aan:

- één maal per trimester worden eucharistievieringen verzorgd voor en door onze kinderen. - dagelijks wordt er op een spontane, eigentijdse manier gebeden in de klas; daarbij wordt in de kleuterklassen ook al een aanzet gegeven tot het “Wees gegroet” en het “Onze Vader”; - kinderen worden gestimuleerd om ook individueel tot bidden te komen; - de projecten die het bisdom Brugge ons doorheen het kerkelijk jaar aanbiedt, worden optimaal uitgewerkt: missiemaand, advent, 40-dagentijd, … - tijdens de 40-dagentijd sparen we voor het weeshuis in Ethiopië, waar Aklilu De Bleecker vroeger verbleef; - belangrijke kerkelijke feesten komen in de klas aan bod: Allerheiligen, Kerstmis, (eventueel) Lichtmis, Pasen, Pinksteren. - de viering van de eerste communie voor de kinderen van het eerste leerjaar is een hoogtepunt in hun groeien naar gelovig zijn, dankzij een goede voorbereiding in de klas. Op een voorafgaande infovergadering voor de ouders kunt u intekenen voor het gebedshuisje. Ouders kunnen zich engageren voor een instapviering; - de christelijke zingeving spreekt voor zich bij het geven van de godsdienstlessen en -momenten - het jaarthema van de parochiewerking wordt gevisualiseerd in de school; - in de meimaand besteden we speciale aandacht aan de Mariaverering en bezoeken we de Kapel Milanen. - als de goede week juist vóór de paasvakantie valt, houden we op Goede Vrijdag een “kruisweg” aangepast aan onze kinderen; de kleuters houden een stiltemoment in de klas.

7


2. We geven opvoedend onderwijs * We zorgen voor een degelijk en samenhangend inhoudelijk aanbod.

We staan stil bij wat kinderen moeten leren om op te groeien tot “goede” mensen. Het “uniek zijn” van elk kind staat voorop. Ons aanbod is gericht op de harmonische ontwikkeling van de totale persoon: hoofd, hart en handen. In dat aanbod is een logische samenhang te vinden: we werken met leerlijnen waarin het ene logisch volgt uit het andere. We bouwen voort op wat kinderen reeds beheersen. We willen dat wat kinderen leren deel wordt van hun zijn, van hun persoon. Het is niet voldoende dat kinderen beschikken over een aantal weetjes of dat ze een aantal vaardigheden kunnen toepassen. Waar het uiteindelijk op aan komt, is dat kinderen leren met het oog op het leven:

dat is ” leren” dat zin heeft en zin geeft.

* We kiezen voor een doeltreffende aanpak en een stimulerend opvoedingsklimaat.

We zoeken naar de beste aanpak om het leren van de kinderen te ondersteunen en te begeleiden. We nemen kinderen serieus. We leren kinderen positief te staan tegenover het leven en de wereld. - We gebruiken alle nieuwe leerplannen van het katholiek onderwijs als leidraad. - We opteren voor efficiënte nascholingen waarbij we openstaan voor vernieuwing en verbetering.

* We werken aan de ontplooiing van ieder kind, vanuit een brede zorg:

- We werken aan een kindvolgsysteem waar er stapsgewijs wordt opgevolgd en begeleid vanaf de 1ste kleuterklas tot en met het 2de leerjaar, zowel op sociaal, motorisch en cognitief vlak. - In functie daarvan houden we op vaste tijdstippen overlegmomenten (MDO = multidisciplinair overleg)met alle bevoegde instanties, eventueel gevolgd door een bespreking met de ouders. - We voorzien in ons lestijdenpakket zorg waarin de titularis die leerlingen met leervertraging begeleidt. De zorgleerkracht neemt ondertussen de klas over. Leerlingen met leesproblemen worden wel door de zorgleerkracht begeleid. - Per trimester wordt er in de Vrije Centrumschool een overgangsactiviteit georganiseerd voor onze leerlingen van het 2de leerjaar; - Op geregelde tijdstippen organiseren we intern overgangsactiviteiten tussen het 3de kleuter en 1ste leerjaar. - We differentiëren zoveel mogelijk en bieden zo voor elk kind een passend aanbod. - We spenderen een optimale tijd aan lichamelijke opvoeding en gaan wekelijks zwemmen; ook de oudste kleuters gaan in het 3de trimester 6 keer naar het zwembad. - We werken aan een positief klasklimaat door het aanwenden van het GOK-actieplan “socio-emotionele ontwikkeling”. - We zorgen voor een rijke leeromgeving. Dit omvat een gestructureerde maar veilige, geborgen, sociale omgang, een gevarieerd aanbod aan middelen en een uitnodigende school- en klasinrichting. - We hanteren een kindvriendelijk schoolreglement in de vorm van een afsprakenboekje.

8


3. We maken “samen” school Op onze school streven we samen naar een optimaal schoolklimaat waar elk kind zich thuis voelt! Met onze enthousiaste ploeg beogen we een positieve relatie te bekomen tussen allen die ook maar iets met ons schoolleven te maken hebben. Ons schoolteam werkt in collegialiteit en gezamenlijke verantwoordelijkheid de krachtlijnen van het opvoedingsproject uit. Naast de directie en het onderwijzend personeel zijn er ook de kinderverzorgster, de ICT-coördinator, de zorgcoördinator (= zoco), de kleuterparticipator, het administratief personeel, het opvangpersoneel en het dienstpersoneel. Ook zij voeren hun specifieke taken uit en helpen meebouwen aan die veilige thuishaven voor elk kind. Ons schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is de verantwoordelijke voor het beleid en de beleidsvorming. Het schept daartoe de noodzakelijke voorwaarden. Het volgt het reilen en zeilen van onze school op de voet. Onze scholengemeenschap, “De Brug”. Wij werken nauw samen met de vier andere scholen van onze scholengemeenschap. Regelmatig houden we overlegmomenten. Zo komen we tot afspraken en realisaties. Onze schoolraad is een wettelijk opgelegd democratisch adviesorgaan. Drie verschillende geledingen zijn hierin paritair vertegenwoordigd: de leerkrachten, de ouders en de vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap. Een aantal keren per jaar komen ze samen om, in overleg, tot initiatieven te komen ten goede van onze school. Ons oudercomité behartigt de belangen van onze kinderen. Het organiseert en ondersteunt vergaderingen en activiteiten voor de ouders en voor onze kinderen. Die samenwerking tussen ouders en leerkrachten is van onschatbare waarde. Elk schooljaar wordt iedere ouder uitgenodigd om lid te worden. Als school werken we samen met het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding). Het CLB volgt, na aanvraag, elke leerling op en staat, directie, elke leerkracht en zonodig ook de ouders bij, met goede raad in de talrijke MDO‟s (= Multi Disciplinair Overleg). In het gezondheidscentrum van Kortrijk krijgen de kleuters uit de tweede kleuterklas een volledig medisch onderzoek (MST= Medisch Schooltoezicht). Voor leerlingen uit de overige klassen is er altijd mogelijkheid tot selectief onderzoek. De kleuters uit de eerste kleuterklas worden op school getest op gehoor– en gezichtsscherpte. Ze worden ook gewogen en gemeten. Dit gebeurt ook voor de leerlingen van het eerste leerjaar aangevuld met een herhalingsinenting. Daarvan worden de ouders per brief verwittigd.

Wij gaan ervan uit dat je mens wordt in een verbondenheid met anderen, met de wereld en met jezelf.

9


Schoolreglement 1. Wettelijke verplichtingen A/ Engagementsverklaring Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. De engagementsverklaring wordt jaarlijks geëvalueerd in de schoolraad. Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders. We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van jouw kind. Het is goed dat je zicht hebt op de werking van de school. Daarvoor plannen we:  een kennismakingsvoormiddag in augustus voor allen.  een infoavond voor de ouders van het 1ste leerjaar begin september en voor de ouders van de kleuters in oktober. Je kan er kennis maken met de leerkracht van jouw kind en met de manier van werken. We willen je op geregelde tijden informeren over de evolutie van jouw kind. Dat doen we schriftelijk via rapporten:  Voor het 1ste leerjaar zijn er proefwerken en een verbaal beoordelingsrapport met Kerstmis en proefwerken met een puntenrapport op het einde van het schooljaar.  Voor het 2de leerjaar zijn er op dezelfde tijdstippen proefwerken en een puntenrapport. Daar er geen tussentijdse rapporten zijn, worden de punten van de toetsen dagelijks werk verrekend met de punten van de proefwerken voor het rapport. We organiseren ook geregeld individuele oudercontacten:  Voor de kleuters en peuters (gestart in het 1ste trimester) wordt er zo‟n contact voorzien midden 2de trimester; voor de peuters die gestart zijn na de kerstvakantie gebeurt dit op het einde van het schooljaar.  Voor het lager is er een rapportbespreking op het einde van het 1ste trimester en op het einde van het schooljaar.  Voor het 2de leerjaar is er een eerste oudercontact vóór de herfstvakantie. Bij het begin van elk schooljaar laten we je via de infobrochure de data van deze oudercontacten weten. Wie niet op het oudercontact kan aanwezig zijn, kan een gesprek aanvragen op een later moment. Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien je niet op de geplande oudercontactmomenten kan aanwezig zijn. Als je je zorgen maakt over jouw kind of vragen hebt over de aanpak dan kan je op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht en/of de zorgcoördinator van jouw kind. Wij verwachten dat je als ouder steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact. Wij verwachten dat je met ons contact opneemt bij vragen of zorgen ten aanzien van jouw kind. Wij engageren ons om met jou in gesprek te gaan over jouw zorgen en vragen in verband met de evolutie van jouw kind. Wij verwachten dat je als ouder al het nodige onderneemt om jouw peuter zindelijk naar school te sturen.

10


Aanwezig zijn op school en op tijd komen. De aanwezigheid van jouw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar. Meer hierover kan je lezen in de schoolbrochure/het schoolreglement. Daartoe moeten wij de afwezigheden van jouw kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB. Wij verwachten dat je kind dagelijks en op tijd op school is. Wij verwachten dat je ons vóór 09:00 verwittigt bij afwezigheid van jouw kind. Het CLB waarmee wij samenwerken, staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. Je kan je niet onttrekken aan deze begeleiding (zie schoolbrochure/ schoolreglement). Je kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken. Individuele leerlingenbegeleiding. Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt ondermeer in dat we gericht de evolutie van jouw kind volgen. Dit doen we door het werken met een kindvolgsysteem. Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg. We zullen in overleg met jou als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van jouw kind zal georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten en wat wij van jou als ouder verwachten. Wij verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft. Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal. Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling. Wij verwachten van de ouders dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands. Dit kan ondermeer door: • Zelf Nederlandse lessen te volgen. • Jouw kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen. • Te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van jouw kind bij het maken van zijn huistaak en bij het leren van zijn lessen. • Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met jouw kind, met andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders. • Jouw kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes. • Jouw kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten. • Jouw kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen. • Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er een tolk is. • Jouw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging, sportclub, cultuurgroep, Nederlandstalige academie. • Jouw kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma‟s te laten kijken en er samen over te praten. • Jouw kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma‟s te laten luisteren. • Jouw kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen. • Elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek. • Geregeld Nederlandstalige boeken te ontlenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen.

11


B/ Inschrijven van leerlingen -

Elk kind heeft recht op inschrijving in de school gekozen door zijn ouders. Na akkoord van de ouders met het pedagogische project en het schoolreglement is de leerling ingeschreven. De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school.

Inschrijvingsperiode

*Verplichte voorrang voor broers en zussen: de voorrangsperiode kan ten vroegste starten op de eerste schooldag van september van het voorafgaande schooljaar en loopt gedurende de eerste 5 schooldagen van september van het voorafgaande schooljaar. Het is niet mogelijk om verschillende schooljaren voordien in te schrijven in de school. Deze regeling geldt ook voor kleuters al kunnen ze pas het volgende schooljaar instappen. *Reguliere inschrijving: de inschrijvingsperiode kan ten vroegste starten de 6de schooldag van september van het voorafgaande schooljaar. Het is niet mogelijk om verschillende schooljaren voordien in te schrijven in de school. Deze regeling geldt ook voor kleuters al kunnen ze pas het volgende schooljaar instappen. De inschrijving kan elke schooldag tijdens de schooluren of na een telefonische afspraak. Tijdens de zomervakantie zijn inschrijvingsuren voorzien en worden die via brieven en de infokrant van de gemeente Zwevegem kenbaar gemaakt.

Inschrijving

De inschrijving gebeurt steeds op school door de secretariaatsmedewerker, de directeur of een leerkracht. Er wordt informatie verstrekt over de school, het schoolreglement, de informatiebrochure en het pedagogisch project. Bij de inschrijving dient de SIS-kaart te worden voorgelegd die de identiteit van het kind bevestigt, de geboortedatum rechtvaardigt en het rijksregisternummer bevat. Voor allochtone leerlingen wordt bij gebrek aan een SIS-kaart een ander officieel document opgevraagd dat de identiteit van het kind aantoont en de graad van verwantschap. In de eerste schoolweek wordt een gezins- en leerlingenfiche ingevuld waarvan de gegevens worden opgenomen in het elektronisch bestand van de school. Een attest voor ontvangst en akkoord van het schoolreglement en het pedagogisch project wordt ondertekend. Conform de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden alle gegevens die bij een inschrijving worden opgevraagd enkel en alleen gebruikt voor de school- en onderwijsadministratie. Ze worden onder geen enkele voorwaarde aan anderen doorgegeven. Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in de school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen. Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar kan reeds in het lager onderwijs ingeschreven worden. Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar. Sedert 1 september 2009 geldt voor inschrijvingen onderstaande regeling: - Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar. Als hij nog niet de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt of zal bereiken vóór 1 januari van het lopende schooljaar, moet hij bovendien aan een van de volgende voorwaarden voldoen:

12


1° het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode gedurende ten minste 220 halve dagen aanwezig zijn geweest; 2° voldoen aan een proef die de kennis van het Nederlands, nodig om het lager onderwijs aan te vatten, peilt. De Vlaamse Regering legt de inhoud van die taalproef vast. Het CLB waarmee de school waar de betrokken leerling zich aanbiedt een beleidscontract heeft, is bevoegd die taalproef af te nemen; 3° beschikken over een bewijs dat hij het voorafgaande schooljaar onderwijs heeft genoten in een Nederlandstalige onderwijsinstelling uit een lidstaat van de Nederlandse Taalunie. Met uitzondering van de leeftijdsvereiste is deze regeling niet van toepassing op leerlingen die worden ingeschreven in Franstalige scholen in de rand- en taalgrensgemeenten die deel uitmaken van het Nederlandse taalgebied. Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan in het lager onderwijs ingeschreven worden, op voorwaarde dat hij tijdens het voorafgaande schooljaar was ingeschreven in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode ten minste 185 halve dagen aanwezig was geweest. Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar en die tijdens het voorafgaande schooljaar niet was ingeschreven in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs, kan in het lager onderwijs worden ingeschreven op basis van een taalproef .

Leerplicht

Kinderen worden leerplichtig de eerste schooldag van de maand september van het jaar waarin ze 6 jaar worden. Ze zijn dan wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het kind op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs vertoeft, is het onderworpen aan de controle op de leerplicht en moet het op school aanwezig zijn. Kleuters zijn niet leerplichtig, behalve zij die een jaar langer in het kleuteronderwijs doorbrengen. Een jaar langer in het kleuteronderwijs doorbrengen, vervroegd in het eerste leerjaar stappen en een achtste jaar in het lager onderwijs doorbrengen kan enkel in samenspraak met en advies van de klassenraad en het CLB. De leerlingen zijn verplicht om alle vakken en vakonderdelen te volgen. Omwille van gezondheidsredenen en mits een medisch attest kunnen, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.

Instappen van kleuters

Kleuters worden pas toegelaten op de eerste instapdatum nadat ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden hebben bereikt, d.w.z.: - de eerste schooldag na de zomervakantie - de eerste schooldag na de herfstvakantie - de eerste schooldag na de kerstvakantie - de eerste schooldag van februari - de eerste schooldag na de krokusvakantie - de eerste schooldag na de paasvakantie - de eerste schooldag na het hemelvaartweekend

13


Peuteronthaal

Op geregelde tijdstippen worden de ouders, samen met hun peuter(s), uitgenodigd om kennis te maken met de juf en de klas. Hieronder de data voor dit schooljaar: - vrijdag 14 oktober 2011: om te starten op 7 november 2011 - vrijdag 25 november 2011: om te starten op 09 januari 2012 en 1 februari 2012 - vrijdag 20 januari 2012: om te starten op 27 februari 2012 en 16 april 2012 - vrijdag 27 april 2012: om te starten op 21 mei 2012 en 1 september 2012

C/ Weigering van een leerling

De school kan een leerling weigeren in te schrijven als die niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. De school kan een leerling weigeren die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten uit de school. De school kan een leerling, die volgens een inschrijvingsverslag georiĂŤnteerd werd naar een type van het buitengewoon onderwijs weigeren, wanneer de draagkracht van de school onvoldoende is om tegemoet te komen aan de specifieke noden inzake onderwijs, therapie en verzorging (uitgezonderd type 8). De weigering gebeurt steeds op grond van afweging van het individuele dossier. Het kind wordt ingeschreven onder opschortende voorwaarde van de vaststelling van onvoldoende draagkracht in de school om tegemoet te komen aan de noden op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging van de betreffende leerling. De school start een onderzoek naar haar draagkracht en houdt rekening met enkele voorwaarden.

Voorwaarden tot weigeren:

De weigering gebeurt in overleg met de ouders en het CLB en houdt rekening met: - de verwachtingen van de ouders t.a.v. het kind en van de school - de concrete ondersteuningsnoden van de leerling op vlak van leergebieden, sociaal functioneren, communicatie en mobiliteit - een inschatting van het reguliere aanwezige draagvlak in de school inzake zorg - de beschikbare ondersteunende maatregelen binnen en buiten het onderwijs - het intensief betrekken van de ouders in het overleg- en beslissingsproces. Als na onderzoek van de draagkracht van de school en overleg met de betrokken partijen (schoolbestuur, ouders en CLB) een negatief advies komt op de vraag tot inschrijving, dan deelt het schoolbestuur dit binnen een termijn van 4 kalenderdagen, met een weigeringformulier aangetekend of tegen bewijs van afgifte, mee aan de ouders en aan het departement onderwijs t.a.v. Chris Deloof. EĂŠn exemplaar wordt bewaard in het schoolarchief. Het departement duidt dan een LOP (= lokaal overlegplatform) aan. Op het gemotiveerde weigeringformulier staat naast de vermelding dat de ouders beroep kunnen doen op het LOP ook dat de ouders binnen een termijn van 30 kalenderdagen een schriftelijke aanklacht kunnen indienen bij: Commissie inzake leerlingenrechten Hendrik Consciencegebouw A 24 Koning AlbertII-laan 15 1210 Brussel

14


D/ Omgaan met leerlingengegevens

- De school houdt rekening met de privacywetgeving. Ouders krijgen de garantie dat alle persoonlijke gegevens enkel door de directie aangewend worden onder de toepassing van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ouders hebben het recht deze gegevens op te vragen en zo nodig te laten verbeteren, voor zover ze betrekking hebben op hun kind en zichzelf. Documenten die gegevens opvragen krijgen de vermelding “deze gegevens worden door de directie van de school strikt aangewend onder de toepassing van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer”. - De school maakt in de loop van het schooljaar foto's en video-opnames van leerlingen tijdens verschillende evenementen. Die gebruiken we voor de klasblog, onze schoolwebsite en we illustreren er onze publicaties mee. Door het schoolreglement te ondertekenen, geef je stilzwijgend toestemming om niet-geposeerde, spontane foto's en sfeerbeelden te maken en te publiceren.

Voor gerichte foto's hebben we volgens de privacywet jouw expliciete toestemming nodig. Het gaat om geposeerde, individuele foto's en geposeerde groeps- en klasfoto's. Daarom tekent u ook hiervoor op het inlichtingenblad van uw kind(eren). Als je je in de loop van het schooljaar bedenkt en je vraagt om bepaalde beelden toch te verwijderen, dan geven we daar onmiddellijk gevolg aan. Mail of schrijf ons daarvoor. Volgens art. 10 en 12 van de privacywet heb je immers recht op toegang, verbetering en verzet wanneer het gaat om jouw persoonsgegevens. Dat geldt overigens ook voor nietgerichte beelden.

E/ Onderwijs aan huis

Leerlingen vanaf 5 jaar (d.w.z. leerlingen die vijf jaar of ouder geworden zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar) hebben recht op tijdelijk onderwijs aan huis (kleuter- of lager onderwijs; 4 lestijden per week) indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld: 1. De leerling is meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig wegens ziekte of ongeval (vakantieperiodes meegerekend). 2. De ouders hebben een schriftelijke aanvraag ingediend bij de directeur van de thuisschool. De aanvraag is vergezeld van een medisch attest waaruit blijkt dat het kind de school niet of minder dan halftijds kan bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen. 3. De afstand tussen de school (vestigingsplaats) en de verblijfplaats van betrokken leerling bedraagt ten hoogste 10 km. Specifieke situatie bij chronische ziekte (=een ziekte die een continue of repetitieve behandeling van minstens 6 maanden noodzaakt): 1. voor chronisch zieke kinderen vervalt de wachttijd van 21 kalenderdagen. Deze kinderen hebben recht op 4 uur tijdelijk onderwijs aan huis na 9 halve schooldagen afwezigheid (moeten niet in een ononderbroken periode doorlopen). Telkens het kind daarop opnieuw 9 halve schooldagen afwezigheid heeft opgebouwd, heeft het opnieuw recht op 4 uur tijdelijk onderwijs aanhuis; 2. voor chronisch zieke leerlingen moet bij de eerste aanvraag tijdens het betrokken schooljaar een medisch attest worden gevoegd, uitgereikt door een geneesheerspecialist, dat het chronisch ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat het kind onderwijs mag krijgen. Bij een nieuwe afwezigheid ten gevolge van deze chronische ziekte tijdens hetzelfde schooljaar is geen nieuw medisch attest vereist. Er dient wel een nieuwe aanvraag voor tijdelijk onderwijs aan huis ingediend te worden. De concrete organisatie wordt bepaald na overleg met de directie.

15


F/ Afwezigheden Voor alle kinderen geldt de volgende reglementering: we verwachten dat de ouders de school verwittigen de eerste dag van de afwezigheid vóór 9:00 en dat ze het attest, indien wettelijk bepaald (zie hieronder), zo vlug mogelijk afgeven op school. Als ouder bent u verantwoordelijk voor het feit dat uw kind aan de leerplicht voldoet. Voor het voldoen aan deze leerplicht hebt u gekozen voor inschrijving in een school. Een inschrijving alleen is echter niet voldoende: uw kind moet ELKE schooldag daadwerkelijk op school aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheden. Hierna vindt u in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en wat uw verplichtingen terzake zijn.

1. Ziekte

Is uw kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist. Dit attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheerspecialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo. Als het enkel gaat om een consultatie (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), dan moet die zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden. Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine, ...) kan na samenspraak tussen school en CLB één medisch attest die het ziektebeeld bevestigt, volstaan. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders. Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders, gebruik hiervoor bijlage 7.Dergelijk briefje kan slechts vier keer per schooljaar ingediend worden. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist.

Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig als: - het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft “dixit de patiënt” - het attest is geantidateerd of begin- en einddatum werden ogenschijnlijk vervalst Het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling te maken heeft zoals bvb. De ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden, …

2. Van rechtswege gewettigde afwezigheden

De ouders verwittigen vooraf de school van dergelijke afwezigheden en bezorgen zo vlug mogelijk een officieel document (1-5) of een zelf geschreven verantwoording(6). 1. 2.

3. 4. 5. 6.

16

Het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als uw kind, of van een bloed- of aanverwant van uw kind. Het bijwonen van een familieraad. De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer uw kind gehoord wordt in het kader van een echtscheiding of moet verschijnen voor de jeugdrechtbank). Het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming (bijvoorbeeld opname in een onthaal-, observatie- en oriënteringscentrum). Onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (staking van het openbaar vervoer, overstroming, ...). Feestdagen verbonden aan de levensbeschouwing van uw kind. Enkel door de grondwet erkende godsdiensten komen hiervoor in aanmerking (de anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe en protestantse godsdienst).


De anglicaanse, katholieke en protestantse feestdagen vallen in de vakantieperiodes. Voor de Islam gaat het om: het Suikerfeest (1 dag) en het offerfeest (1 dag); voor de joodse godsdienst om het joods Nieuwjaar (2 dagen), de grote verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen), het slotfeest (2 laatste dagen), de kleine verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), het paasfeest (4 dagen) en het wekenfeest (2 dagen). Voor de orthodoxe godsdienst betreft het kerstfeest (2 dagen) voor de jaren waarin het orthodoxe kerstfeest niet samenvalt met het katholieke kerstfeest.

3. Afwezigheden mits toestemming van de directie

Enkel indien de directeur akkoord is en mits voorlegging van een officieel document of een zelfgeschreven verklaring van de ouders, kan een kind afwezig zijn om ĂŠĂŠn van onderstaande redenen: 1. Voor het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als uw kind of van een bloed- of aanverwant tot en met de 2de graad (*) van uw kind. Het betreft hier niet de dag van de begrafenis (deze is nl. vervat onder 2/1-), maar wel bijvoorbeeld een periode nodig om uw kind een emotioneel evenwicht te laten terugvinden (een rouwperiode) of om uw kind toe te laten de begrafenis in het buitenland bij te wonen. 2.

Actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties, indien uw kind hiervoor als individu of als lid van een club geselecteerd is. Het bijwonen van trainingen komt niet in aanmerking, wel bijv. de deelname aan een kampioenschap of competitie. Uw kind kan hiervoor maximaal 10 halve schooldagen per schooljaar afwezig zijn (hetzij achtereenvolgend, hetzij verspreid over het schooljaar).

3.

De deelname aan time-outprojecten. Deze afwezigheden komen in het basisonderwijs zelden voor, maar in die situaties waarin voor een leerling een timeoutproject aangewezen is, is het in het belang van de leerling aangewezen om dit als een gewettigde afwezigheid te beschouwen. Voor sommige leerlingen is er geen andere oplossing dan hen tijdelijk te laten begeleiden door een externe gespecialiseerde instantie.

4.

Afwezigheden wegens topsport voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek. Dit kan slechts toegestaan worden voor maximaal 6 lestijden per week, mits het vooraf indienen van een dossier met volgende elementen: - gemotiveerde aanvraag van de ouders - een verklaring van een bij de Vlaamse Sportfederatie aangesloten sportvereniging - een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap - een akkoord van de directie

5.

In echt uitzonderlijke omstandigheden, afwezigheden voor persoonlijke redenen. Voor deze afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend hebben. Het kan gaan om maximaal 4 al dan niet gespreide halve lesdagen per schooljaar.

(*): tweede graad = broer, zus, schoonzus, schoonbroer, beider grootouders. Opgelet: deze afwezigheden mits toestemming van de directeur zijn geen automatisme, geen recht dat u kan opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheid toe te staan. De directeur mag onder geen enkel beding toestemming verlenen om buiten de schoolvakanties op verlof te gaan (vroeger vertrek of latere terugkeer).

17


4. Afwezigheden van kinderen van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden

Deze categorie is enkel van toepassing op kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners. Ze zijn niet van toepassing op kinderen die behoren tot de trekkende bevolking maar die ter plaatse verblijven (bijvoorbeeld in een woonwagenpark). Die kinderen moeten elke dag op school aanwezig zijn. Ouders behorend tot de categorie trekkende bevolking die hun kind inschrijven in een school, moeten er - net als alle ouders - op toezien dat hun kind elke dag op school aanwezig is. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen zich situaties voordoen waarbij het onvermijdelijk is dat het kind tijdelijk met de ouders meereist. Deze situaties moeten op voorhand goed met de school besproken worden. De ouders maken samen met de school duidelijke afspraken over hoe het kind in die periode met behulp van de school verder de onderwijstaken zal vervullen (de school zorgt voor een vorm van onderwijs op afstand) en over hoe de ouders met de school in contact zullen blijven. Deze afspraken moeten in een overeenkomst tussen de ouders en de school neergeschreven worden. Enkel als de ouders hun engagementen naleven is het kind gewettigd afwezig.

Problematische afwezigheden:

Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals hierboven beschreven zijn te beschouwen als problematische afwezigheden. De school zal de ouders onmiddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid en deze afwezigheid melden aan het CLB. School en CLB zullen in communicatie met de betrokken ouders een begeleidingsplan opstellen voor de betrokken ouders en hun kinderen. Van zodra het kind meer dan 10 halve schooldagen problematisch afwezig is, stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op dat ter inzage is voor de verificateurs. Bij een schoolverandering in de loop van het schooljaar is de oude school verplicht aan de nieuwe school door te geven hoeveel halve dagen problematische afwezigheden de betrokken leerling reeds gehad heeft.

G/ Zittenblijven en vormen van leerlingengroepen

De beslissing om een jaar over te doen is gebaseerd op het advies van de klassenraad. Alleen in het geval van de overgang van de 3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar (of langer dan 12 jaar in het lager blijven: voor onze school niet van toepassing) ligt de beslissing bij de ouders. De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of een leerling kan overgaan naar een volgende klas. De raad houdt hierbij rekening met verschillende belangen. Daarin spelen ook de individuele rechten van de medeleerlingen, die eveneens recht hebben op degelijk onderwijs. De school zorgt uiteraard voor een degelijke communicatie met de ouders hierover doch het recht van individuele ouders primeert niet. Leerlingengroepen kunnen ook tijdens het schooljaar heringedeeld worden op basis van gewijzigde leerlingenaantallen. (Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instap-datum.)

18


H/ Afwijkend gedrag

Bij afwijkend gedrag van een leerling kan de directeur contact opnemen met het schoolbestuur aangezien het schoolbestuur altijd de eindverantwoordelijkheid draagt. - Frequent storend gedrag wordt gesanctioneerd. Er kunnen maatregelen genomen worden op klasniveau en maatregelen op schoolniveau. - De genomen maatregel moet de leerling helpen zijn gedrag te verbeteren en zo aan te passen zodat een goede samenwerking met alle personeelsleden en alle medeleerlingen van de school opnieuw mogelijk wordt. - De leerling kan, in erge gevallen, voorlopig uit school verwijderd worden, voor zover het belang van het onderwijs dit vereist, en dit voor de duur van het onderzoek. - Wanneer het gedrag van de leerling werkelijk een probleem betekent voor het ordentelijk verstrekken van onderwijs en/of het opvoedingsproject van de school in het gedrang brengt, kan de leerling door het schoolbestuur definitief uit de school verwijderd worden. - Enkel tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting kan beroep worden aangetekend door de ouders bij de beroepscommissie: Vicariaat voor onderwijs Beroepscommissie basisonderwijs H. Geeststraat 4 8000 BRUGGE De school heeft naast haar onderwijsopdracht ook een opvoedingsopdracht. Deze laatste kan de school pas goed vervullen wanneer zij hierin volledig gesteund wordt door de ouder(s), eventueel aangevuld met speciale hulp. Gebrek aan het nodige vertrouwen verstoort de relatie ouder(s)-school.

In voorkomend geval kan de school aan de ouder(s) vragen om voor hun kind(eren) een andere school te zoeken. I/ Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig is van de Vlaamse Gemeenschap en de rechtspersonen die hiervan afhangen

Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt aan een schoolbestuur, directie, leraren, niet-onderwijzend personeel of leerlingen, waarvoor de sponsor een tegenprestatie verlangt in schoolverband. Tegenprestaties zijn bijvoorbeeld het noemen van de sponsor in de schoolkrant of een opdruk op T-shirts. Voorbeelden van sponsoring kunnen zijn: - gesponsorde materialen zoals boekjes, video‟s, folders, posters - gratis producten die winkels of bedrijven uitdelen aan leerlingen of ouders - gesponsorde activiteiten zoals schoolfeesten, sportdagen, schoolzwemmen, schoolreizen - sponsoring van het schoolgebouw, bijvoorbeeld een leslokaal, de inrichting, computerapparatuur of cateringactiviteiten Personen en bedrijven die de school sponsoren, worden vermeld in de brochure van het jaarlijks schoolfeest. Schenkingen, waar geen tegenprestatie tegenover staat, vallen dus niet onder het begrip sponsoring. Bij het sluiten van een sponsorovereenkomst gebruiken we de volgende regels: - sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen - sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school - sponsoring mag niet in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die een school aan het onderwijs stelt - sponsoring mag de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs niet beïnvloeden

19


- sponsoring mag geen aantasting betekenen van de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen - sponsoring mag geen schade berokkenen aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van de leerlingen Het schoolbestuur is altijd verantwoordelijk voor wat er in schoolverband plaatsvindt; zelfs als het gaat om bijvoorbeeld de oudervereniging die een sponsorovereenkomst aangaat waarbij een tegenprestatie wordt gevraagd waarmee ouders of leerlingen in schoolverband worden geconfronteerd. Het schoolbestuur moet ook in zulke gevallen beoordelen of de sponsorovereenkomst verantwoord is. Als ouders het niet eens zijn met beslissingen van de school over sponsoring, kunnen zij daarover een klacht indienen.

J/ Vrijwilligers

De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De nieuwe wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers verplicht o.m. de scholen om aan de vrijwilligers een informatienota voor te leggen. Deze is te vinden op de website van de school.

Verplichte verzekering

De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilligers. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij KBCverzekeringen. Een kopie van de polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat van de Vrije Centrumschool, Th.Toyeplein Zwevegem.

Vergoedingen

De school voorziet in geen enkele vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten.

Aansprakelijkheid

De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligerswerk de school of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware fout. Voor zijn lichte fout is hij enkel aansprakelijk als die hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

Geheimhoudingsplicht

Het vrijwilligerswerk houdt in dat de vrijwilliger geheimen kan vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht bedoeld in artikel 458 van het Strafwetboek. Citaat: “Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers,

vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekend maken buiten het geval dat zij geroepen zijn om in rechte of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van € 2,50 tot € 12,50”. Op vrijwilligers die actief zijn binnen scholen is deze bepaling in beginsel niet van toepassing.

Richtlijnen bij vrijwillig vervoer van kinderen.

Regelmatig organiseren wij buitenschoolse activiteiten. Om de dure kostprijs van het busvervoer uit te sluiten (wegens te kleine groepen bij ons op school) vragen wij hiervoor de hulp van vrijwillige ouders, grootouders, … Daarvoor sloot het schoolbestuur van onze scholengemeenschap een omniumverzekering af (met vrijstelling tot € 1250,00).

20


Hierbij volgen enkele richtlijnen om de veiligheid van de kinderen te verhogen: o Je handelt – uiteraard - volledig volgens de verkeersvoorschriften (verzekering, schouwingsbewijs,…) o Elk kind dient een veiligheidsgordel te dragen. o Eigen kind(eren), kleiner dan 1,35m, moet(en) altijd op een kinderzitje. o Alle kinderen, kleiner dan 1,35m, moeten vooraan altijd op een kinderzitje. o Het inschakelen van het veiligheidsslot is aanbevolen. o We vragen niet te roken in de aanwezigheid van de kinderen. Telkens u rijdt, zal u een formuliertje ontvangen dat dient ingevuld te worden voor onze verzekering. Je geeft dit op school terug af.

K/ Schoolverzekering

Alle leerlingen zijn gedurende de schooltijd verzekerd op school voor elk lichamelijk letsel; ook op de normaal te volgen weg van en naar school onmiddellijk voor of na de schooluren.

Brilschade wordt enkel vergoed als de bril lichamelijke letsels veroorzaakt.

De kinderen krijgen de nodige formulieren mee naar huis. De schoolverzekering betaalt het gedeelte terug dat niet door de mutualiteit wordt bijgepast. We maken er de ouders van met-de-bus-naar-school-komende kinderen op attent dat de verantwoordelijkheid van de begeleider enkel geldt op de bus. Eens afgestapt (en waar nodig overgestoken) berust de verantwoordelijkheid bij de ouders. Als je je kind opwacht, sta dan steeds aan de goede kant zodat je kind nooit zonder begeleiding over straat kan lopen.

L/ Standpunt inzake medische zorgen en EHBO op school

Als school willen wij alle leerlingen en personeelsleden die door een ongeval of een ongemak getroffen worden, zo spoedig en zo degelijk mogelijk de eerste hulp verstrekken. Daarnaast verwittigen we een ouder en eventueel een arts, een ziekenwagen,… indien verdere of meer gespecialiseerde hulp nodig is. Een koninklijk besluit verbiedt personeelsleden echter om medische of verpleegkundige handelingen uit te voeren. Deze zijn strikt voorbehouden aan artsen en/of verpleegkundigen. Daarom dit standpunt met duidelijke afspraken inzake toezien op het gebruik van geneesmiddelen en de opvang en doorverwijzing van zieke leerlingen. Toezien op het gebruik van geneesmiddelen op doktersvoorschrift Als school raden we het nemen van geneesmiddelen op school af. Hiermee willen we vermijden dat personeelsleden zich op het pad van de diagnose of therapie begeven. Een personeelslid kan bovendien niet verplicht worden toe te zien op het nemen van medicatie. Indien de behandelende arts er echter op staat dat ook tijdens de schooluren medicatie ingenomen wordt, moet: 1. de dokter een voorschrift opmaken met vermelding van  de naam van de medicatie  de dosis  de periode van toediening  het tijdstip van toediening  de manier van opname  de manier van bewaring 2. een aanvraagformulier door een ouder en een personeelslid ingevuld worden. Op dit formulier geeft de ouder toestemming tot het nemen van medicatie op school en aanvaardt het personeelslid er op toe te zien. Beide documenten dienen ondertekend én op school aanwezig te zijn alvorens tot het gebruik van geneesmiddelen op school kan overgegaan worden. Zie bijlage 6.

21


Een zieke leerling opvangen en zo nodig doorverwijzen Zieke kinderen (met koorts) horen niet op school te zijn. Ze horen thuis in hun bed en dienen te rusten. Indien een kind echter op school ziek wordt, zal de school (in volgorde): 1. de ouders contacteren met de vraag het kind af te halen. 2. de persoon vermeld op de inlichtingenfiche bij „te verwittigen als het kind ziek wordt en de ouders zijn niet thuis‟ contacteren met de vraag het kind af te halen. 3. op verzoek van de ouders een dokter contacteren om het kind te onderzoeken. De school houdt toezicht maar doet geen medische handelingen. 4. het kind met een ziekenwagen naar het ziekenhuis laten brengen. De school verwittigt de ouders.

M/ Rookverbod

Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen in alle gesloten ruimten op school. In open plaatsen geldt dit verbod op weekdagen tussen 06:30 ‟s morgens en 18:00 ‟s avonds. Tijdens extra-murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 06:30 ‟s morgens en 18:00 ‟s avonds. Bij overtredingen van dit rookverbod kunnen er orde- en tuchtmaatregelen getroffen worden.

22


2. Leefregels Lesuren * van 08:30 tot 11:40 * van 13:15 tot 16:00 op vrijdag tot 15:00 * speelkwartier:

- belsignaal om 08:25 - belsignaal om 13:10

- voormiddag: van 10:10 tot 10:25 - namiddag: van 14:30 tot 14:45

De schoolpoorten worden 's morgens geopend om 08:00 en 's middags om 12:55. Voor wie zich genoodzaakt ziet zijn kind(eren) vóór 08.00 naar school te brengen of tot 18:00 (woensdag tot 13:00) op school te laten, stellen we onze opvangregeling voor.

We vragen ook uitdrukkelijk dat de kinderen tijdig op school zouden zijn.

Het onthaalmomentje elke morgen en elke middag is één van de mooiste en waardevolste belevenissen van de dag. Het is niet prettig voor de juf en de klasgenootjes als steeds weer de sfeer en de les gestoord worden door te-laat-komende kinderen. Leerlingen die minimum 10 minuten te laat komen, melden zich eerst bij de directeur of op het secretariaat alvorens naar de klas te gaan.

Opvang voor en na de lesuren

Deze regeling geldt voor alle gemeentescholen en vrije scholen van Groot-Zwevegem. Er is opvangmogelijkheid: * 's morgens vanaf 07:15 (op aanvraag vanaf 07:00) * 's avonds tot 18:00 * woensdag tot 13:00 of tot 18:00 op aanvraag - Er wordt een bijdrage gevraagd bepaald door het gemeentebestuur. - De kinderen komen „s morgens in het opvangklasje en blijven daar tot het gewone toezicht op de speelplaats begint om 08:10. Ook de kinderen die pas aankomen vanaf 08:00 en geen opvang meer moeten betalen, gaan altijd naar het opvangklasje.

- Kinderen van onze school die „s morgens of „s avonds gebruik maken van de schoolbus betalen uiteraard niet voor deze opvang.

- De kinderen die van de naschoolse opvang wensen te genieten, worden door de ouders afgehaald of verlaten de school zelfstandig op het uur dat door de ouders aangegeven werd.

- Kinderen die „s avonds van de vrije centrumschool komen, kunnen ook gebruik maken van de opvang in onze school.

- „s Middags wachten overblijvers (na 5 minuten belsignaal) in de eetzaal op hun ouder(s). - Voor kinderen die laattijdig afgehaald worden, wordt per begonnen half uur extra aangerekend. Deze regeling geldt voor alle gemeente- en vrije scholen van GrootZwevegem. De redenen van laattijdig afhalen zijn divers en zeker niet altijd uit nalatigheid van de ouders. We vragen de ouders ook om de school of de toezichter (mevr. Regine – 0479 82 64 15) hiervan telefonisch te verwittigen. - Een bijkomende opvangregeling op school wordt georganiseerd en gesubsidieerd door de gemeente op woensdagnamiddag van 13:00 tot 18:00 zolang er een minimum aan belangstelling is. Er wordt aan de ouders gevraagd de school te verwittigen ten laatste

de dag ervoor.

Zie bijlage 5:”Buitenschoolse kinderopvang op woensdagnamiddag”.

23


Rijen

De rij wordt vergezeld door één leerkracht. De kinderen moeten per twee lopen en goed aansluiten. Zij nemen altijd de rij en de weg naar huis zoals deze door de ouders werd bepaald op het inlichtingenblad. We vragen uw kind(eren) op te wachten daar waar de rij voor uw kind(eren) ophoudt. Alle verantwoordelijkheid ligt dan bij de ouders. - We volgen: 1. LANGE RIJ: richting Bellegem tot aan de Koutermanstraat en de Beekstraat. 2. KORTE RIJ: richting Kapel Milanen tot aan de voetweg. Kinderen die met de fiets naar school komen, sluiten -bij het naar huis gaan- aan bij de rij en houden hun fiets aan de hand tot de begeleiding ophoudt. Aangezien dit voor

sommige kinderen heel moeizaam verloopt, is het meer dan aangewezen om de fiets thuis te laten.

- Wil a.u.b. de leerkracht schriftelijk verwittigen als uw kind na de school een andere regeling dan gewoonlijk moet volgen. - Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat kinderen beneden de 7 à 8 jaar niet bekwaam zijn om zelfstandig en alleen te voet of per fiets aan het verkeer deel te nemen. Daarom raden we de ouders aan, de kinderen steeds te laten vergezellen door een volwassene. - We vragen uw kind(eren) op te wachten daar waar de rij voor uw kind ophoudt. Alle verantwoordelijkheid ligt vanaf dan bij de ouders.

Orde – veiligheid

- Voor de veiligheid en de goede gang van zaken vragen we dat alle ouders meekomen tot aan de poort. De poort is altijd vergrendeld en uw kind kan in de onmogelijkheid zijn om alleen binnen te geraken. - Eenmaal op de speelplaats vertrouw je je kind(eren) toe aan de juf die toezicht houdt. Je verlaat de speelplaats ten laatste bij het 2de belsignaal. Zorg ervoor de poort steeds van buitenaf te sluiten. - Bij het afhalen van de kinderen moeten de ouders hen vanaf de speelplaats bij de hand houden. De kinderen staan achter de streep tegen de muur en moeten blijven staan tot wanneer u bij hen komt. Wij vragen uitdrukkelijk uw medewerking hiervoor, zoniet zijn wij in de onmogelijkheid dit te controleren met het risico dat er ons kleintjes ontglippen met alle mogelijke gevolgen vandien. - We kiezen voor een milieubewuste opvoeding: we proberen zoveel mogelijk afval te voorkomen, we sorteren, ...Wij sloten ook een MOS-charter af. (MOS = milieu opvoeding op school). - Om te voorkomen dat truien, mutsen, handschoenen, turn- en zwemgerief, ... verloren raken, is het goed de kledingstukken met een naampje te tekenen. Jassen moeten van een degelijke lus voorzien zijn om ze netjes te kunnen ophangen. Wie toch iets kwijt is, kan dit navragen op school. - Gelieve uw kind steeds een zakdoek mee te geven en bij het begin van het schooljaar

ook een doos papieren zakdoekjes.

- Kijk dagelijks in de schooltas. - Wil bij de aankoop van een schooltasje (voor de kleinsten) erop letten dat uw kindje dit zelf kan openen en sluiten. Om veiligheidsredenen vragen we om geen schooltassen op wieltjes (de zogenaamde trolley) aan te schaffen. - Omdat we de veiligheid van de kinderen heel belangrijk vinden, stimuleren we al onze kinderen tot het dragen van een fluohesje gedurende heel het schooljaar. Zo‟n fluohesje, met het logo van de school erop, is te verkrijgen op school en kost € 5,00.

24


Levenshouding

We willen hartelijk samen leven en samen werken. We willen ook een stijlvolle school zijn; we leren voornaam te zijn! Dit uit zich door: - respect voor eigen gerief en dat van de school; bij opzettelijke beschadigingen wordt een vergoeding aan de ouders gevraagd. - de manier waarop we met elkaar omgaan: positief en beleefd! - de AN-taal die we spreken. - onze kledij. Strandkledij hoort niet thuis op school! Bij frequent onaangepast gedrag contacteren we de ouders om samen naar een oplossing te zoeken.

Dranken en tussendoortjes

De kinderen kunnen kiezen tussen melk, water, yoghurtdrank of ecofruitsap . Als er een keuze gemaakt wordt, houden we die minstens voor één maand aan. Bij verandering vragen we een geschreven bevestiging. Men is niet verplicht om elke dag te drinken. Er wordt verzocht geen eigen drank mee te brengen naar school. Kinderen met melkallergie mogen wel sojamelk meebrengen. Een appel of een koek tijdens de speeltijd mag natuurlijk. Let wel: geen snoep en geen koeken met chocolade aan de buitenkant!

Maaltijden

De kinderen kunnen een volledige maaltijd nemen of hun eigen lunchpakket meebrengen waarbij ze soep kunnen drinken. De juf wordt hiervan elke morgen door het kind of door u verwittigd. De maaltijden worden vóór 09:00 besteld. Bestelde maaltijden moeten uiteraard betaald worden. Het menu hangt bij het begin van de maand ter inzage naast het bord op de speelplaats. Dit menu vind je ook terug op onze website: www.kreupelschool.be. Kinderen mogen hun wensen uiten over de hoeveelheid eten. We zien er wel speciaal op toe dat er minstens van alles geproefd wordt; we letten er ook extra op dat het bord leeg gegeten wordt. Na het eten spelen de kinderen buiten; bij extrakoud weer blijven ze binnen.

Rekeningen

Elke maand worden de gemaakte onkosten aan de ouders gefactureerd. We geven de voorkeur aan het betalen via domiciliëring. Indien u toch liever wenst over te schrijven dan vragen we u dit zeker te doen binnen de 10 dagen na ontvangst van de factuur.

Gymlessen en zwemmen

Voor de lessen lichamelijke opvoeding (lager) beschikken de leerlingen over gympjes (naam in beide a.u.b.), een short (liefst blauw), een wit T-shirt (voor wie er één heeft: het T-shirt met schoollogo erop). Dit alles hoort in een turnzak die op school blijft. Geregeld wordt de gymkledij voor een wasbeurt meegenomen naar huis. Ook de kleuters hebben elke week bewegingsopvoeding. In het 3de trimester gaan ook zij naar het zwembad voor watergewenning en eerste zwemoefeningen. De kinderen van het 1ste en 2de leerjaar gaan elke week zwemmen. Wil erop letten dat uw kind(eren) gemakkelijk aan- en uit te trekken kledij en schoeisel draagt/dragen op die dag. Om luizen te voorkomen, krijgen de kinderen van het lager een

25


badmuts op school die ze moeten dragen bij het zwemmen. Inkom en vervoer van en naar het zwembad worden aangerekend op de maandrekening. Kinderen van het eerste leerjaar betalen slechts één zwembeurt op twee; kleuters zwemmen gratis. Wie om gegronde redenen niet kan zwemmen, brengt een verklaring van de dokter of van de ouders mee.

Buitenschoolse activiteiten

Op geregelde tijdstippen nemen we deel aan allerlei buitenschoolse activiteiten: - toneel - sportdag - zwemhappening - leerwandelingen - bewegingsactiviteiten - lezing door een auteur

Eéndaagse extra-murosactiviteiten

Voor een deelname aan een extra-murosactiviteit is de schriftelijke toestemming van de ouder(s) vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan extramurosactiviteiten. Daar onze school geen meerdaagse extra-murosactiviteiten organiseert, geldt de ondertekening van dit schoolreglement als principiële toestemming voor deelname aan ééndaagse uitstappen. Indien de ouders de toestemming bij een ééndaagse extra-murosactiviteit weigeren, dienen zij dit vooraf schriftelijk aan de school te melden.

Adreswijziging

De kinderen die veranderen van woonplaats dienen, zo vlug mogelijk, de adreswijziging aan de school mee te delen. Ook andere veranderingen wegens familiale omstandigheden worden aan de directie doorgegeven.

Busvervoer

Dankzij de steun van het gemeentebestuur en de Vereniging ter Bevordering van het Gemeentelijk Onderwijs (V.B.G.O.) is het mogelijk dat de kinderen gebruik maken van de schoolbus (BVBA Cortina Cars tel: 056 77 78 29 – gsm: 0498 92 15 72). Aan de ouders wordt een bijdrage gevraagd.

Busroute: - ‟s morgens: 07:26= hoek Bellegemstraat – Hoogland 07:28 = hoek Bellegemstraat – Cloetstraat 07:29= Bellegemstraat 120 07:30= Bellegemstraat café Panorama 07:32 = Bellegemstraat 29 07:34= hoek Oude Bellegemstraat – Ruitersdreef 07:36= hoek Bellegemstraat – Beekstraat - ‟s avonds: Wie gebruik maakt van de bus ‟s avonds is een tijdje onderweg afhankelijk van de rit die gevolgd wordt. Om ervoor te zorgen dat niet altijd dezelfde kinderen het langst op de bus moeten zitten, worden de uren van de busroute gewijzigd vanaf de eerste dag na de kerstvakantie. U wordt daarvan per brief verwittigd.

26


START 1 SEPTEMBER 2011:

16:15= Kreupelschool Bellegemstraat - Cloetstraat Bellegemstraat 118 - Panorama Bellegemstraat 79 - Koutermanstraat Bellegemstraat 29 Oude Bellegemstraat 56 Beekstraat Oude Bellegemstraat 40

VANAF 1 JANUARI 2012:

16:30= Kreupelschool Bellegemstraat - Cloetstraat Bellegemstraat 118 - Panorama Bellegemstraat 79 Koutermanstraat Bellegemstraat 29 Oude Bellegemstraat 56 Beekstraat Oude Bellegemstraat 40

Op woensdagmiddag idem maar dan vanaf 11:50.

Er kunnen wijzigingen optreden afhankelijk van de gebruikers. Kinderen die naar school kunnen waar ze wonen mogen géén gebruik maken van deze bus om zich naar andere scholen te laten vervoeren.

Kleuterwerkjes – huistaken – toetsen dagelijks werk – proefwerken – rapporten Kleuter:

- In een heen- en weerschriftje geïllustreerd met foto‟s, wordt op vrij regelmatige tijdstippen meegedeeld waarrond men werkte, werkt en/of zal werken. Hierin kunt u bemerkingen, suggesties en/of vragen kwijt. - Ook krijgt uw kleuter geregeld de gemaakte knutselwerkjes en tekeningen mee om ze thuis te bewaren. Uw blijk van betrokkenheid is voor uw kleuter héél belangrijk! U kunt op die manier ook zijn/haar evolutie volgen.

Lager:

- De kinderen van het lager krijgen bijna elke dag een kort huiswerkje en/of een taak (b.v. lezen, tafels oefenen, ...). Deze opdracht wordt altijd in de agenda geschreven. Wil elke dag deze agenda ondertekenen; je kan er ook gerust iets in schrijven. Het is een bijkomend dagelijks contactmiddel tussen kinderen, leerkrachten en ouders. - Regelmatig worden toetsen afgenomen in de klas en dit na een welbepaald verwerkt leerstofgedeelte (= dagelijks werk). Ook vóór de paasvakantie worden dergelijke toetsen afgenomen. Deze toetsen worden altijd ter inzage meegegeven naar huis. Zo krijgt u een exact beeld van hoe uw kind zijn punten behaalt. We vragen u om deze toetsen ondertekend de dag nadien weer mee te geven naar school. - Voor het 1ste leerjaar zijn er proefwerken en een verbaal beoordelingsrapport met Kerstmis en proefwerken met een puntenrapport op het einde van het schooljaar. - Voor het 2de leerjaar zijn er op dezelfde tijdstippen proefwerken en een puntenrapport. Daar er geen tussentijdse rapporten zijn, worden de punten van de toetsen dagelijks werk verrekend met de punten van de proefwerken voor het rapport.

Contact ouders-leerkrachten Ouders zijn altijd welkom op school! De directie en alle leerkrachten ontvangen graag de ouders die hen wensen te spreken. Dit gebeurt vóór of na de lessen, of na afspraak (als de juffen bij hun rij staan hebben ze al hun aandacht nodig voor de kinderen). We vragen nadrukkelijk om de kinderen niet mee te nemen in de klas als u iets met de juf wenst te bespreken. Indien er nog vragen zijn buiten de schooluren kan je ook altijd de directie telefonisch contacteren. Indien echt nodig neemt zij dan contact op met de juf. De directie kan uiteraard ook overdag gesproken worden.

27


vaste contactmomenten: -

onthaal nieuw schooljaar: zaterdag 27 augustus 2011 infoavond voor ouders van leerlingen van het 1ste leerjaar: 2011-09-08 om 19:30 oudercontact voor ouders van leerlingen in het 2de leerjaar: 2011-10-20 vanaf 16:30 infoavond voor ouders van de kleuters: 2011-10-03 om 19:30 contactavond voor ouders van de kleuters en peuters ingeschreven in het 1ste trimester: 2012-03-01 vanaf 16:30 - contactavond voor ouders van peuters ingeschreven na de kerstvakantie: 2012-06-19 vanaf 16:30. - rapportbespreking lager onderwijs: vóór de kerstvakantie en vóór de grote vakantie.

Indien we het nodig achten ouders te spreken, wachten we uiteraard niet tot de vaste contactmomenten om jullie eens extra uit te nodigen! De schoolberichten worden gewoonlijk per brief aangekondigd. Belangrijke brieven worden aan de kleuters meegegeven in hun heen- en weerschriftje. De kinderen uit het 1ste en 2de leerjaar krijgen een mapje dat ze in hun schooltas meekrijgen. Wil dit dagelijks nazien en de strookjes vóór de vermelde datum ingevuld en ondertekend terug meegeven. Omdat het praktisch zo moeilijk ligt, zullen we de strookjes die we niet terugkregen tegen de uiterst aangekondigde datum als negatief beantwoord beschouwen. Wanneer ouders niet meer samenleven, maken beide ouders afspraken met de juf van hun kind over elke vorm van wederzijdse informatiedoorstroming. Dit wordt ook aangeduid op het inlichtingenblad.

Kindvolgsysteem

In het kindvolgsysteemdossier worden de school- en testresultaten en syntheses van overleg bijgehouden. Voor elke leerkracht is het interessant te weten welke ontwikkelings- en leerhistoriek uw kind al doormaakte om vanuit die beginsituatie verder te kunnen werken. Dit dossier wordt strikt vertrouwelijk op school bewaard. Het is niet gebruikelijk dit ter inzage aan de ouders voor te leggen. Indien we het nodig achten, zullen we u uitnodigen om de gegevens omtrent de evolutie van uw kind mee te delen in een overleggesprek.

Tijdschriften – abonnementen

De leerlingen kunnen zich abonneren op een aan hun leeftijd aangepast tijdschrift: - Dopido: voor peuter- en 1ste kleuterklas - Dokadi: voor 2de kleuterklas - Doremi: voor 3de kleuterklas - Zonnekind:voor 1ste en 2de leerjaar De abonnementen lopen per schooljaar. Voor de nieuwkomertjes stellen we een instapabonnement voor. Als katholieke school vinden wij het waardevol dat onze kinderen zich verbonden voelen met hun minderbedeelde leeftijdsgenootjes uit de derde wereld. Ook u kunt hen daarbij helpen door uw kind eventueel lid te maken van Missio-kinderen. Mits een bijdrage krijgt uw kind een mooi geïllustreerd tijdschriftje: Naomi. Daarvoor wordt u later nog aangesproken.

Deze tijdschriften zijn niet noodzakelijk om de eindtermen (lager) en de ontwikkelingsdoelen (kleuter) te bereiken. Wel ondersteunen ze ons aangeboden onderwijs.

28


Verjaardagen

Verjaardagen worden op onze school gevierd. Uw kind wordt die dag extra in de kijker gesteld! Het is gebruikelijk doch NIET verplicht uw kind zijn/haar klasgenootjes te laten trakteren met een kleinigheidje. Mogen we vragen om de traktaten toch klein te houden wat de kostprijs betreft. Het is tenslotte de attentie die telt.

Financiële bijdrage 1. Kosteloosheid Alle materialen die nodig zijn voor het nastreven en /of bereiken van de ontwikkelingsdoelen (kleuter) en de eindtermen (lager) zijn in voldoende mate aanwezig op school. Zij kunnen door de leerlingen gebruikt worden. Opzettelijke beschadiging en/of verlies van deze ter beschikking gestelde materialen zal door de ouders vergoed worden. Het staat de ouders vrij zelf materialen aan te kopen die vermeld worden op het lijstje dat bij het einde van het schooljaar wordt meegegeven met de kinderen.

Let wel: schooltas, etui, kaftpapier en mappen worden door de ouders aangekocht. 2. Maximumfactuur Kosten gemaakt tijdens de normale aanwezigheid van de leerlingen zijn ten laste van de ouders voor een maximumbedrag van € 20,00 per kleuter en € 60,00 per lager schoolkind per schooljaar. Hierna volgt de lijst van mogelijke activiteiten die onder de maximumfactuur vallen: bos, fruitboer, schoolreis, Rollebolle, theater, museum, Kronkeldiedoe, sportdag, auteur in de bib. Opmerking: zwemmen is gratis voor de 3de kleuters (6 beurten) en voor het 1ste leerjaar (de helft van de beurten). 3. Bijdrageregeling Onderstaande uitgaven die deel uitmaken van het schoolleven vallen volledig ten laste van de ouders. U beslist vrij of uw kind hier al dan niet gebruik van maakt. schoolbus - enkele rit schoolbus - dubbele rit warme maaltijd lunch met soep of water melk flesje plat water fruitsap yoghurtdrankje klasfoto nieuwjaarsbrieven T-shirt met schoollogo Fluohesje abonnement Dopido abonnement Dokadi abonnement Doremi abonnement Zonnekind abonnement Naomi morgen- en avondopvang zwemmen

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € €

0,87 1,12 3,20 (= € 2,20 + toezichtbijdrage € 1,00) 1,20 (= € 0,20 + toezichtbijdrage € 1,00) 0,30 0,20 0,45 0,35 2,00 0,50 6,20 5,00 28,00 per schooljaar 28,00 per schooljaar 28,00 per schooljaar 34,00 per schooljaar 5,00 per schooljaar 0,75 per begonnen half uur 1,30

29


opvang:

maandag dinsdag donderdag woensdag vrijdag

aankomst vanaf 08.00: gratis aankomst ‟s morgens tussen 07:00 en 07:15 tussen 07:15 en 07:45 na 07:45 afgehaald tussen 16:00 en 16:30 tussen 16:00 en 17:00 tussen 17:00 en 17:30 tussen 17:30 en 18:00 tussen 11:45 en 12:15 tussen 12:15 en 12:45 tussen 12:45 en 13:00 tussen 15:00 en 15:30 tussen 15:30 en 16:00 tussen 16:00 en 16:30 tussen 16:30 en 17:00 tussen 17:00 en 17:30 tussen 17:30 en 18:00

Bedrag € 2,25 = € 1,50 = € 0,75 = Bedrag € 0,75 = € 1,50 = € 2,25 = € 3,00 = € 0,75 = € 1,50 = € 2,25 = € 0,75 = € 1,50 = € 2,25 = € 3,00 = € 4,50 = € 6,00 =

3 beurten 2 beurten 1 beurt 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 6 8

beurt beurten beurten beurten beurt beurten beurten beurt beurten beurten beurten beurten beurten

Op de maandrekening wordt het aantal beurten vermeld X € 0,75. Afhaling ná de opgegeven sluitingstijd: € 5,00 extra per begonnen half uur.

Betalingsmodaliteiten 1. Principe

- Maandelijks wordt door het schoolsecretariaat per leerling een rekening gemaakt. - De ouders krijgen 3 dagen de tijd om de rekening te controleren. Bij betwisting neemt men contact op met het schoolsecretariaat. - De rekening wordt uiterlijk 10 dagen na de opmaak ervan betaald indien men via overschrijving betaalt. De domiciliëringsopdrachten worden één week na opmaak van de rekeningen doorgestuurd. - Heel uitzonderlijk en in afspraak met de directie kan er nog cash betaald worden.

2. Gedifferentieerde regeling

In uitzonderlijke gevallen en in overleg met de ouders kan een betalingsplan worden opgesteld zodat de kosten gelijkmatig worden verspreid over het hele schooljaar. Indien u dus problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u contact opnemen met de directie. Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag.

3. Opvolging

De directeur fungeert als aanspreekpunt in geval van vragen en problemen. Indien deze ernstig zijn, probeert de directeur in overleg met het schoolbestuur een oplossing te vinden. Bij manifeste wanbetaling kunnen de bedragen via de advocaat worden opgeëist.

30


Bijlage 1

PERSONEELSBEZETTING

Peuter- & 1ste kleuterklas:

Kappaert

Kreupel

Hilde Breda

Katelijne Geeraert & Hilde Deconinck

1ste en 2de kleuterklas:

Carla Delbeke Janne Vanwonterghem**

2de en 3de kleuterklas:

Veronique Verschelde

Deborah Godefroidt

Bewegingsopvoeding:

Janne Van Wonterghem

Valerie Depraetere

Kinderverzorgster:

Vivianne Delmulle

1ste leerjaar:

Regine Deplancke

Anne-Mie Hostyn*

2de leerjaar:

Mieke Mulleman

Lotte Mahieu*

Leermeester LO:

Hanne Vandenhende

FrĂŠderic Furniere

ZorgcoĂśrdinator:

Nele Vanoverbeke

Directie:

Martine De Frene & Frank Roels

ICT:

Frank Roels

Administratie

Hilde Vanhuysse

Opvang en onderhoud:

Christelle Deprez

Regine Lemahieu

* De kinderen van het 1ste en 2de leerjaar zitten samen op maandag-, dinsdag-, donderdagen vrijdagnamiddag en op woensdag bij juf Anne-Mie. ** Janne Vanwonterghem vervangt juf Carla op vrijdag van 01 september 2011 t.e.m. 29 februari 2012.

31


Bijlage 2

SCHOOLBESTUUR adres:

VZW Katholiek Onderwijs Zwevegem Deerlijkstraat 34 8550 Zwevegem ON: 453 903 877

voorzitter:

mevr. Katrien Devaere

ondervoorzitters:

dhr. Willy Van Houcke mevr. Chantal Vincke

secretaris:

mevr. Chantal Vincke

penningmeester:

dhr. Frank De Clercq

vertegenwoordigen onze school in de raad van bestuur: - mevr. Cecile David - dhr. Frank De Clercq - mevr. Rebecca Seynaeve

32


Bijlage 3

SCHOOLRAAD voorzitter:

- dhr. Geert Vercaemst

vertegenwoordigers van de ouders: mevr. Eveline Van den Broeke mevr. GwennaĂŤlle Verhue vertegenwoordigers van de leerkrachten: mevr. Regine Deplancke mevr. Deborah Godefroidt vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap: dhr. Dirk Vanmarcke dhr. Geert Vercaemst

33


Bijlage 4

OUDERCOMITE Kinderen opvoeden is een mooie maar moeilijke taak die enkel kans op slagen heeft in nauwe samenwerking tussen school en ouders. De school heeft een oudercomité dat de belangen van uw kinderen behartigt. Wie geïnteresseerd is in de werking van het oudercomité en/of lid wenst te worden, kan contact opnemen met de voorzitter: KAPPAERT

KREUPEL

voorzitter:

Stefanie Adam Stedestraat 83 8550 Zwevegem 0497 18 15 31

Sofie Vanassche & Karen Blondeel 056 20 60 74 056 52 06 52

leden:

Bieke Demeyer Sophie De Roo Tine Llobell Maite Lommens Annick Moerman Ilse Roelens Veerle Vandamme Eveline Van den Broeke Kurt Willandt Heidi Ysebaert

Gwennaëlle Verhue Griet Casteele Frederik en Valerie Castelain-Desloovere Ann Mertens Greet Vanhuysse Arne Vanwynsberghe Martine Vanderlinde Axelle Bosteels

34


Bijlage 5 KINDEROPVANG OP WOENSDAGNAMIDDAG. Vanaf 1 september 2011 organiseert het gemeentebestuur i.s.m. de schooldirecties en het lokale overleg kinderopvang opnieuw kinderopvang op woensdagnamiddag, een speelse ontspanning onder toezicht en begeleiding. Deze opvang wordt enkel georganiseerd als er minimum vijf kinderen per school hiervan gebruik maken. Zo niet kan er naar een andere oplossing gezocht worden. Net als de vorige jaren start de opvang in september in de volgende locaties: In deelgemeente Zwevegem. * Vrije Basisschool Kappaert, Sint-Jozefsstraat 11, 8550 Zwevegem – tel. 056 75 58 34 * De Windroos, H. Consciencestraat 1B, 8550 Zwevegem - tel. 056 75 85 51 * Gemeenteschool Kouter, H. Consciencestraat 28A, 8550 Zwevegem – tel. 056 28 54 50 *Gemeenteschool Klim Op, Theofiel Toyeplein 9, 8550 Zwevegem – tel. 056 75 88 56 * Vrije Centrumschool, Theofiel Toyeplein 8, 8550 Zwevegem - tel. 056 75 52 81 * Gemeenteschool Te Winckele, Schepen J. Vercruyssestraat 39A, 8550 Zwevegem – tel. 056 75 62 15 * Vrije Basisschool Kreupel, Bellegemstraat 52B, 8550 Zwevegem - tel. 056 75 50 55 * Gemeenteschool Knokke, Maria Bernardastraat 27A, 8550 Zwevegem – tel. 056 75 74 51 In deelgemeente Heestert. * Gemeenteschool Heestert, Gauwelstraat 22, 8551 Heestert - tel. 056 64 56 41 In deelgemeente Moen. * Vrije Basisschool Moen, Moenplaats 10, 8552 Moen - tel. 056 64 44 83 In deelgemeente Otegem. * Vrije Basisschool Otegem, Zwevegemstraat 5, 8553 Otegem - tel. 056 77 82 20 In deelgemeente Sint-Denijs. * Gemeenteschool Sint-Denijs, Dalestraat 40, 8554 Sint-Denijs - tel. 056 45 57 72 De opvang is open elke woensdag (schooldagen) van 13:00 tot 18:00, en sluit aan op de naschoolse opvang op woensdagmiddag in de scholen. De opvang is er voor alle kinderen die basisonderwijs volgen. De kostprijs bedraagt € 5,00 voor de opvang van 13:00 tot 17:00, ongeacht wanneer het kind in deze tijdsspanne wordt gebracht of afgehaald. Uitgezonderd wanneer het kind deelneemt aan een activiteit georganiseerd door de school of het oudercomité, wordt er € 1,00 per begonnen halfuur aangerekend vanaf het moment dat het kind in de opvang terecht komt ook als is dit voor 17:00. Vanaf 17:00 wordt € 1,00 per begonnen halfuur aangerekend. Bij meerdere kinderen uit eenzelfde gezin is er een korting van 20% op de rekening. Het huishoudelijke reglement, waarin u alle informatie vindt, kan u gratis bekomen bij de directie van uw school of bij de gemeentelijke welzijnsdienst, Otegemstraat 100 te Zwevegem. Het inschrijvingsformulier, dat u samen met het reglement ontvangt, dient ondertekend terug te worden ingediend bij de betrokken locatie. Het ondertekende formulier geldt als inschrijving. Voor meer inlichtingen kan u steeds terecht bij Joke Anckaert (tel. 056 76 55 75).

35


Bijlage 6

Aanvraagformulier: ‘Mijn kind moet op school medicijnen gebruiken op doktersvoorschrift’ Wanneer je wenst dat de school er op toeziet dat je minderjarig kind tijdens de schooluren bepaalde medicijnen inneemt op doktersvoorschrift, dien je vooraf onderstaand aanvraagformulier in te vullen. Let wel: dit formulier dient vergezeld te zijn van een voorschrift van de dokter met vermelding van de naam van de medicatie, het tijdstip, de dosis, de periode van en de manier van toediening én de manier van bewaring. Zonder dit voorschrift met handtekening en stempel van de arts wordt dit formulier niet als geldig beschouwd! Indien de periode waarbinnen het medicijn moet worden ingenomen, langer duurt dan een trimester, dient bij het begin van een nieuw trimester een nieuw formulier te worden ingediend. Ook bij een wijziging van therapie of medicijnen moet een nieuw formulier ingevuld worden. Na beëindiging van de therapie zal dit formulier vernietigd worden. DEEL IN TE VULLEN DOOR DE OUDERS Naam van de leerling die op school medicijnen dient in te nemen Klas van de leerling Geboortedatum van de leerling Naam van de ouder die ondertekent Telefoonnummer van de ouder Ondergetekende verzoekt de school om er op toe te zien dat de leerling medicijnen neemt in overeenstemming met het doktersvoorschrift in bijlage. Datum

Handtekening van de ouder(s)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------

Aanvraagformulier: ‘Mijn kind moet op school medicijnen gebruiken op doktersvoorschrift’ Wanneer je wenst dat de school er op toeziet dat je minderjarig kind tijdens de schooluren bepaalde medicijnen inneemt op doktersvoorschrift, dien je vooraf onderstaand aanvraagformulier in te vullen. Let wel: dit formulier dient vergezeld te zijn van een voorschrift van de dokter met vermelding van de naam van de medicatie, het tijdstip, de dosis, de periode van en de manier van toediening én de manier van bewaring. Zonder dit voorschrift met handtekening en stempel van de arts wordt dit formulier niet als geldig beschouwd! Indien de periode waarbinnen het medicijn moet worden ingenomen, langer duurt dan een trimester, dient bij het begin van een nieuw trimester een nieuw formulier te worden ingediend. Ook bij een wijziging van therapie of medicijnen moet een nieuw formulier ingevuld worden. Na beëindiging van de therapie zal dit formulier vernietigd worden. DEEL IN TE VULLEN DOOR DE OUDERS Naam van de leerling die op school medicijnen dient in te nemen Klas van de leerling Geboortedatum van de leerling Naam van de ouder die ondertekent Telefoonnummer van de ouder Ondergetekende verzoekt de school om er op toe te zien dat de leerling medicijnen neemt in overeenstemming met het doktersvoorschrift in bijlage. Datum

36

Handtekening van de ouder(s)


DEEL IN TE VULLEN DOOR DE SCHOOL Op het nemen van het medicijn wordt toegezien door (naam en functie van het personeelslid) en in diens afwezigheid door (naam en functie van het personeelslid) De school houdt per leerling een register bij van de genomen medicijnen. Hierop zal worden aangeduid welk medicijn een leerling op welk tijdstip heeft ingenomen en onder wiens toezicht. De betrokken personeelsleden aanvaarden deze taak op vrijwillige basis en kunnen daartoe niet verplicht worden. Naam en handtekening van de directie

Handtekening van de personeelsleden

DEEL IN TE VULLEN DOOR DE SCHOOL Op het nemen van het medicijn wordt toegezien door (naam en functie van het personeelslid) en in diens afwezigheid door (naam en functie van het personeelslid) De school houdt per leerling een register bij van de genomen medicijnen. Hierop zal worden aangeduid welk medicijn een leerling op welk tijdstip heeft ingenomen en onder wiens toezicht. De betrokken personeelsleden aanvaarden deze taak op vrijwillige basis en kunnen daartoe niet verplicht worden. Naam en handtekening van de directie

Handtekening van de personeelsleden

37


Bijlage 7 – attest voor afwezigheid VBS KAPPAERT-KREUPEL SINT-JOZEFSSTRAAT 11 BELLEGEMSTRAAT 52B 8550 ZWEVEGEM

Ondergetekende …………………………………………………………………..…………………………………………………….. vader/moeder van: ………………………………………………………………………..……………………………………………….. verklaart hierbij dat zijn/haar* kind afwezig was wegens ziekte: 0 op ………………………………………………… in de voormiddag en/of namiddag*. 0 van …………………………… tot …………………………… (maximum 3 kalenderdagen). Handtekening, ………………………………………….……… 0 = aankruisen wat past. * = doorstrepen wat niet past.

……………………………………………………………………………………………………………….......... Bijlage 7 – attest voor afwezigheid VBS KAPPAERT-KREUPEL SINT-JOZEFSSTRAAT 11 BELLEGEMSTRAAT 52B 8550 ZWEVEGEM

Ondergetekende …………………………………………………………………..…………………………………………………….. vader/moeder van: ………………………………………………………………………..……………………………………………….. verklaart hierbij dat zijn/haar* kind afwezig was wegens ziekte: 0 op ………………………………………………… in de voormiddag en/of namiddag*. 0 van …………………………… tot …………………………… (maximum 3 kalenderdagen). Handtekening, ………………………………………….……… 0 = aankruisen wat past. * = doorstrepen wat niet past.

38


VRIJE DAGEN en ANDERE BELANGRIJKE DATA VOOR HET SCHOOLJAAR 2011-2012

eerste trimester - maandagNAMIDDAG 12 september 2011 - herfstvakantie van maandag 31 oktober t.e.m. zondag 6 november 2011 - vrijdag 11 november 2011 - kerstvakantie: maandag 26 december 2011 t.e.m. zondag 8 januari 2012

tweede trimester - krokusvakantie: van maandag 20 februari t.e.m. zondag 26 februari 2012 - paasvakantie: van maandag 02 april t.e.m. zondag 15 april 2012

derde trimester - maandag 30 april 2012 - dinsdag 1 mei 2012 - woensdag 16 mei 2012 - donderdag 17 mei 2012 (O.L.H. Hemelvaart) - vrijdag 18 mei 2012 - maandag 28 mei 2012 (Pinkstermaandag)

pedagogische studiedagen - woensdag 21 september 2011 - woensdag 08 februari 2012 - woensdag 30 mei 2012

- schoolfeest: zondag 24 juni 2012 - eerste communie: zaterdag 26 mei 2012 om 14:00

39


Zo zijn wij, alles in de kiem, steeds evoluerend, alles opnemend, vrij en mooi als een vlinder.

40

Infobrochure Kreupelschool 2011-2012  

Allerlei interessante weetjes over onze school.

Advertisement