Page 1

SCHOOLBROCHURE 2012 - 2013


2


INHOUD INHOUD ............................................................................................................... 3   0.   VISIE ............................................................................................................. 5   1.   CONTACT ....................................................................................................... 6   2.   ORGANISATIE VAN DE SCHOOL ......................................................................... 6   3.   SAMENWERKING ............................................................................................ 10   4.   INSCHRIJVEN VAN LEERLINGEN ....................................................................... 12   5.   ORGANISATIE VAN LEERLINGENGROEPEN ......................................................... 13   6.   AFWEZIGHEDEN ............................................................................................. 13   7.   SCHOOLUITSTAPPEN (EXTRA-MUROS ACTIVITEITEN) .......................................... 14   8.   GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS .................................................................. 14   9.   ONDERWIJS AAN HUIS .................................................................................... 15   10.   BIJDRAGEREGELING ..................................................................................... 15   11.   GELDELIJKE EN NIET-GELDELIJKE ONDERSTEUNING ......................................... 16   12.   VRIJWILLIGERS ............................................................................................ 16   13.   WELZIJNSBELEID ......................................................................................... 16   14.   LEEFREGELS ................................................................................................ 18   15.   ORDE- EN TUCHTMAATREGELEN ..................................................................... 21   16.   ECHTSCHEIDING .......................................................................................... 22   17.   REVALIDATIE / LOGOPEDIE ............................................................................ 22   18.   PRIVACY ...................................................................................................... 23   19.   ENGAGEMENTSVERKLARING .......................................................................... 23   20.   INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING ..................................................... 25  

3


4


0. VISIE Â Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Harelbeke. Met deze gemeenschappelijke visie willen we samen zorgen voor kwaliteitsvol onderwijs. In het geheel van onze werking eerbiedigen wij de internationaalrechtelijke en grondwettelijke beginselen inzake de rechten van de mens en in het bijzonder de rechten van het kind. Vanuit onze inspiratiebron Jezus Christus willen we uw kind de christelijke waarden meegeven in ons denken en doen. De school is er in de eerste plaats om te leren. We streven daarom naar een totale vorming voor ieder kind: een harmonische ontwikkeling van de complete persoon. Om dit doel te bereiken, volgen wij de leerplannen van het katholiek basisonderwijs. Op basis van deze leerplannen bereiden we de kinderen voor op een betere toekomst via doelbewust gekozen leer-en werkvormen met eigentijdse attitudes en vaardigheden. Wij willen ervoor zorgen dat uw kind zich goed voelt bij ons. Daarom houden we maximaal rekening met de mogelijkheden en de beperkingen van uw kind zonder daarbij de draagkracht van de school zelf uit het oog te verliezen. We delen de zorg voor kwaliteitsvol onderwijs met de ouders - als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van het kind - en externen. Wij streven naar een cultuur van veiligheid en gezondheid door de wettelijke taken uit te voeren betreffende preventie, bescherming en welzijn op de school.

5


1. CONTACT 1.1 De school Tuinstraat 21 8530 Harelbeke 056/72 43 45 info@vbsheilighart.be www.vbsheilighart.be

Contactgegevens

Tony Lecoutre 056/72 43 45 tony.lecoutre@vbsheilighart.be

Directie Schoolteam

Zie www.vbsheilighart.be

2. ORGANISATIE VAN  DE  SCHOOL   2.1 Schooluren 8u.35 – 11u.40 13u.15 – 16u.00 vrijdagnamiddag: 13u.15 – 15u.00 10u.15 – 10u.30 Speeltijden 14u.55 – 15u.10 Voor de aanvang van de lessen is er telkens een kwartier gratis toezicht op de speelplaats (’s morgens 35 minuten). Kom op tijd naar school. De lessen beginnen stipt.

Bij afwezigheid van uw kind, verwittig het secretariaat voor 9u.00. Laatkomers melden zich aan bij het secretariaat of de directeur. Ouders worden gecontacteerd indien de afwezigheid niet-gewettigd is of wanneer men frequent te laat komt. 2.2 Opvang voor, ‘s middags en na de school

Tijdstippen

Voorschools: 7u.00 – 8u.00 Middagopvang: 12u.00 – 13u.00 Naschools: 16u.15 – 18u.15 Woensdag: 12u.00 – 18u.00 Vakantie: 7u.00 – 18u.00

Vergoeding

€0,70 per begonnen halfuur

Samenwerking

Kinderdagverblijf De kleine ark •

Organisatie

6

School: Voorschoolse, middagopvang en naschoolse opvang (lagere school). Kinderdagverblijf: Naschoolse opvang (kleuterschool), woensdag en vakanties.


De scholieren van het 4de 5de en 6de leerjaar kunnen desgewenst de stille opvang volgen van 16.15u tot 17.15u. De kinderen van het 1ste tot het 3de leerjaar kunnen eventueel naar de stille opvang als er voldoende huistaak is. Want de keuze voor de stille opvang is niet vrijblijvend. Een beurt kost 0,70 euro per begonnen half uur. Er wordt verondersteld dat kinderen zelfstandig, stil en geconcentreerd kunnen werken. Dit is een voorwaarde om een studiesfeer te garanderen. Na de stille opvang kunnen de kinderen naar de naschoolse opvang tot 18.15 uur tegen betaling. De opvangmoeder probeert daar alles verder in goede banen te leiden. Het eerste kwartier na de lessen is er gratis opvang. U krijgt jaarlijks een fiscaal attest. 2.3 Middagpauze Tijdstippen

11u.40 – 13u.15

Warme maaltijd van school €2,20 (+€1,40 opvangvergoeding) Boterhammen van thuis €0,50 (+€1,40 opvangvergoeding) Drankjes van thuis worden niet toegelaten. De betaling gebeurt maandelijks via de schoolrekening. U krijgt voor de opvangvergoeding jaarlijks een fiscaal attest. 2.4 Tussendoortjes Melk, fruitsap, water

Elke voormiddag

Fruit

Fruitproject ‘Tutti Frutti’ op woensdag

De kinderen brengen hun eigen tussendoortje mee. Enkel een droge koek of een stuk fruit zijn toegelaten. We dulden geen kauwgom, snoep, chocolade of frisdrank. Er is steeds water ter beschikking voor de kinderen aan de drankfonteintjes of in de klas. Tijdens de speeltijden en de middagpauze worden meegebrachte drankjes niet toegelaten. 2.5 Thuisrijen Rij 1 Tuinstraat – Stationsstraat – Kerk. Rij 2 Marktstraat – Leiestraat tot de brug. Rij 3 Tuinstraat – hoek Pevernagestraat. Rij 4 Ballingenweg – hoek Pevernagestraat. Onmiddellijk na de klasuren worden er thuisrijen voorzien. Wie naar huis gaat en niet afgehaald wordt, volgt die rij. Uitzonderingen worden schriftelijk aangevraagd. Kinderen die ver van school wonen, kunnen per fiets komen. Ze moeten wel de rij volgen naar huis toe, tenzij ze vrijstelling bekomen na schriftelijke aanvraag. Om veiligheidsredenen mag er op de speelplaats niet gefietst woden. De rij staat onder de verantwoordelijkheid van een leerkracht. Die verantwoordelijkheid eindigt bij het eindpunt van de thuisrij.

7


2.6 Vakanties en vrije dagen Lokale vrije dagen Pedagogische studiedagen Uitzonderlijk vrije namiddag wegens E3-prijs Harelbeke

Schoolvakanties 2012 - 2013

- maandag 8 oktober 2012 - maandag 27 mei 2013 - woensdag 3 oktober 2012 - woensdag 27 februari 2013 - vrijdag 22 maart 2013 - vrijdagnamiddag 22 maart 2013 (op woensdag namiddag 20 maart 2013 wordt de lesnamiddag ingehaald.) - Herfstvakantie: 29/10 – 4/11 - Kerstvakantie: 24/12 – 6/1 - Krokusvakantie: 11/2 – 17/2 - Paasvakantie: 1/4 – 14/4 - Hemelvaart: 9/5 – 12/5 - Pinkstermaandag: 20/5

2.7 Huiswerk • • Doelen • • • • Hoeveel keer?

Hoelang?

• • • • • • •

Inoefenen en verwerken van de leerinhouden. Zelfstandig leren werken, plannen, de geschikte strategie kiezen, problemen oplossen, zichzelf te motiveren. Verantwoordelijkheid stimuleren. Gewoontevorming en werkdiscipline aanleren. Betrokkenheid van ouders. 1L, 2L, 3L, 4L: ma, di en do (uitz.+elke dag lezen) 5L, 6L: elke dag 1L: 10 min. + lezen 2L: 20 min. + lezen 3L: 30 min. + lezen 4L: 40 min. + lezen 5L: 50 min. 6L: 60 min. 8


Lezen als gewoontevorming, minstens 10 min. per dag. • Huistaken leermethodes • Automatiseren leerstof • Tafels oefenen • Onthoudwoorden oefenen Wat? • Afwerken leerstof • Verbetertaken • Opzoekwerk • Contractopdrachten • Voorbereiden op toets, lessen leren. Een handtekening in de schoolagenda is voor de leerkracht een bevestiging van uw aandacht voor het huiswerk. De leerlingen zijn verplicht de huistaken te maken en de lessen te leren. Steun en stimuleer je kind om zijn lessen en taken rustig en goed aan te pakken, vooral die waar je kind het moeilijk mee heeft. Wanneer de maximum huiswerktijd verstreken is, laat je kind dan ook stoppen en noteer op het huiswerk of in de agenda wat je bevindingen zijn. Zo is de leerkacht op de hoogte van eventuele problemen thuis en kan hiermee in de toekomst rekening gehouden worden. 2.8 Agenda, heen- en weerschrift Het heen- en weerschrift is een uitstekend middel om informatie tussen klas en thuis door te spelen. kleuter Wij vragen de ouders dagelijks het schriftje te controleren. Zo blijft u op de hoogte van nieuwtjes of zaken die uw kleuter moet meebrengen naar school. Elke dag wordt de schoolagenda van de leerlingen ingevuld. Zeker van het 1ste tot en met het 3de lager leerjaar vragen we de agenda dagelijks te handtekenen. Van het 4de tot 6de leerjaar kan dit wekelijks. Op onze website verschijnen regelmatig nieuwsberichten en wetenswaardigheden uit het schoolleven. De schoolteam zorgt ervoor dat het kind sterk aan bod komt. Zo goed als elke maand is er een nieuwsbrief met belangrijke info omtrent het schoolgebeuren. 2.9 Rapport Wanneer

- signaleringsrapporten: voor herfst- en paasverlof - syntheserapporten: eind januari en juni

Aan de rapporten worden telkens oudercontacten gekoppeld. Voor de paasvakantie zijn deze vrijblijvend (op vraag van de leerkracht of op vraag van ouders). Voor herfst, januari en juni wordt een algemeen oudercontact gehouden. Wanneer beide ouders naar het oudercontact komen, verwachten wij dat zij op hetzelfde moment deelnemen aan het gesprek met de leerkracht. Ouders horen op die manier hetzelfde verhaal en zo vermijden wij misverstanden achteraf. 9


2.10 Sport op school Lichamelijke opvoeding

Kleuter: 2 lestijden Vanaf lagere afdeling: turnpantoffels, grijze T-shirt met logo school en groen broekje van school. - €7,50 voor het T-shirt - €7,50 voor het broekje

Kledij Vergoeding

Om de drie weken, op vrijdagvoormiddag van 10u.20 tot 11u. Zwemmen hebben de leerlingen een zwembeurt in het zwembad van Kuurne. Een zwembroek of zwempak met Kledij handdoek. Zwemshorts zijn niet toegelaten. - 1ste tot en met 5de leerjaar: €3,00 Vergoeding - 6de leerjaar: gratis Om veiligheidsredenen worden geen hals-, armbandjes of sieraden toegelaten tijdens de gym- of zwemles. De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van ons aanbod. Alleen om medische redenen kan een leerling vrijgesteld worden van gym- of zwemles.

3. SAMENWERKING 3.1 Met ouders Kleuter: vaste oudercontacten voor herfstverlof en eind juni (1ste en 2de kleuter). Voor het paasverlof voor 3de kleuter. Oudercontacten Lager: vaste oudercontacten voor herfstverlof, begin februari en eind juni (met uitzondering voor het 6de leerjaar: voor de paasvakantie). Open klas: eind augustus Info klaswerking: begin september Infomomenten Info peuterklas: eind januari Open deur: schoolfeest Info overgang eerste leerjaar: mei De ouders kunnen de directeur bereiken in het directielokaal. Liefst na telefonische afspraak. De ouders kunnen de leerkrachten spreken vóór de klasuren. Het kan ook na de klas of tijdens de gymles, maar dan eveneens na afspraak. Tijdens klasuren of toezicht zijn de leerkrachten niet beschikbaar voor een gesprek omdat zij dan verantwoordelijk zijn voor de kinderen.

10


Oudercomité

Samenstelling: zie www.vbsheilighart.be

Het oudercomité informeert ouders en biedt vormingskansen aan. Zij vertegenwoordigt de ouders als groep bij de directie en de leerkrachten. Zij bespreekt en lost algemene bekommernissen en vragen op. Het comité zet projecten op. Ook niet-leden van het oudercomité kunnen een suggestie doen om een agendapunt voor te leggen op de volgende bijeenkomst, waar ze eventueel ook kunnen aanwezig zijn. Het oudercomité heeft voor onze school vooral een ondersteunende functie.

Schoolraad

Samenstelling: zie www.vbsheilighart.be

Deze raad is een overlegorgaan bestaande uit telkens 2 vertegenwoordigers van de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap. De schoolraad heeft een adviserende bevoegdheid naar het schoolbestuur toe en komt drie maal per schooljaar samen. 3.2 Met leerlingen Elke laatste vrijdagmiddag van de maand. Zie kalender schoolsite. Telkens 2 leerlingen van het 4de, 5de en het 6de leerjaar

Leerlingenraad Vertegenwoordigers Verantwoordelijke

Juf Sarah Roels

In april van het voorafgaande schooljaar worden er verkiezingen gehouden. Elke leerling uit het 3de, 4de en het 5de leerjaar kan zich kandidaat stellen. Alle leerlingen van de school kiezen twee leerlingen per klas die in de leerlingenraad mogen zetelen. Eénmaal per maand vergadert de leerlingenraad met de verantwoordelijke en de directeur. De leerlingen kunnen hun ideeën en suggesties kenbaar maken. Wat haalbaar is, wordt gerealiseerd. De leerlingen worden zo sterk betrokken bij het schoolbeleid en leren ze wat verantwoordelijkheid is. 3.3 Met externen Schoolbegeleider: Nele Lust Arts: Ingrid Deckx CLB (Centrum Verpleegster: Claire Van Bruaene Leerlingbegeleiding) Maatschappelijk werker: Angelique Demyttenaere Deerlijksestraat 133 Contact 8550 Zwevegem ' 056/24 97 00 De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. Er is een verplichte medewerking van de ouders bij spijbelen en medische onderzoeken. Wat het CLB doet, kunt u vinden in de infobrochure onderwijsregelgeving op onze 11


schoolsite www.vbsheilighart.be .

Vicariaat voor het onderwijs H. Geeststraat 4 8000 Brugge

Beroepscommissie

Bij orde- en tuchtmaatregelen. Commissie inzake leerlingenrechten

Koning Albert-II laan 15 1210 Brussel

Wanneer een school uw kind weigert in te schrijven. Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel De wettelijke principes waaren een school zich moet houden vindt u terug op www.ond.vlaanderen.be/zorgvuldigbestuur . Commissie Zorgvuldig Bestuur

3.4 Schoolbestuur Voorzitter

E.H. Wilfried Aneca

vzw Katholiek Basisonderwijs Harelbeke Contact Tuinstraat 20 8530 Harelbeke Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator en de eindverantwoordelijke voor het onderwijs in onze scholen. De samenstelling ervan vindt u op www.kbhonline.be . 3.5 Scholengemeenschap Coördinerend directeur

V.B.S. V.B.S. V.B.S. V.B.S. V.B.S. V.B.S. V.B.S.

Heilig Hart Mariaschool St.-Augustinus Sint-Rita De Wingerd O.L.V. Vreugde De Vleugel

Johan Coopman

Tuinstraat 20 Contact 8530 Harelbeke ' 056/29 57 27 Tuinstraat 21 8530 Schoolstraat 70 8530 Stasegemdorp 32 8530 Zandbergstraat 24 8530 Bruyelstraat 8 8531 Vlietestraat 127 8531 Kon. Leopold III-plein 69 8530

info@kbhonline.be Harelbeke Harelbeke Harelbeke Harelbeke Bavikhove Hulste Harelbeke

4. INSCHRIJVEN VAN  LEERLINGEN   4.1 Inschrijving Alle leerlingen kunnen inschrijven vanaf de eerste schooldag van september van het voorafgaande schooljaar.

12


4.2 Instapdata kleuters • de eerste schooldag na de zomervakantie; • de eerste schooldag na de herfstvakantie ; • de eerste schooldag na de kerstvakantie ; • de eerste schooldag van februari ; • de eerste schooldag na de krokusvakantie ; • de eerste schooldag na de paasvakantie. • de eerste schooldag na hemelvaartsdag; De inschrijvingsvoorwaarden om toegelaten te worden tot het lager onderwijs vindt u terug op http://www.vbsheilighart.be/p/inschrijving.html . In uitzonderlijke gevallen kan een school uw kind weigeren in te schrijven. Voor meer info verwijzen we eveneens naar de bovenstaande link.

5. ORGANISATIE VAN  LEERLINGENGROEPEN   De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Het is de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. (Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum).

6. AFWEZIGHEDEN 6.1 Wegens ziekte •

Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht.

Is het kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar.

Is het kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.

Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden.

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk. En bezorgen het ziektebriefje aan de klastitularis. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest. 6.2 Andere afwezigheden Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directie.

13


6.3 Problematische afwezigheden De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Na meer dan 10 halve dagen problematische afwezigheden stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. Na 30 halve dagen problematische afwezigheden verwittigt de school het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Elk kind is verplicht om aanwezig of gewettigd afwezig te zijn vanaf de eerste dag van het schooljaar tot en met de laatste dag van het schooljaar. Vroeger op vakantie vertrekken of later terugkomen is geen gewettigde afwezigheid, maar wel ‘luxeverzuim’, een vorm van ongewettigde afwezigheid. Om die reden plegen ouders die hun kinderen vroegtijdig mee op reis nemen of te laat laten terugkeren een inbreuk op de wet op de leerplicht (29 juni 1983).

7. SCHOOLUITSTAPPEN (EXTRA-­‐MUROS  ACTIVITEITEN)   Kleuterschool Schoolreis

juni

Lagere school 1ste en 2de leerjaar: maart Meerdaagse openluchtklas 3de en 4de leerjaar: maart 5de en 6de leerjaar: oktober In de kleuterschool is het afhankelijk van het programma of ook de peuters meekunnen op schoolreis. Tijdens het schooljaar worden de ouders hierover telkens duidelijk per brief geïnformeerd.

8. GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS   De school stelt tegen 20 juni een lijst op van de leerlingen die op 30 juni het lager onderwijs zullen voltooien. De klassenraad beslist welke leerlingen het getuigschrift behalen en welke niet. De leerlingen die geen getuigschrift behalen, krijgen een attest met de vermelding dat ze het laatste jaar de lessen regelmatig hebben gevolgd. In dit attest geeft de klassenraad de motivatie waarom geen getuigschrift wordt toegekend. De klassenraad baseert zich daarvoor op volgende criteria: - de inschrijving als regelmatige leerling - de leerling volgde het 6de leerjaar - de rapportering van het 6de leerjaar waarbij de leerling gemiddeld 50% behaalt op de leergebieden wiskunde, Nederlands, wereldoriëntatie en Frans - de attitudes naar leerhouding, motivatie en sociale competentie - leerlingen met een aparte leerlijn (curriculumdifferentiatie) kunnen het getuigschrift behalen als ze slagen in een genormeerde eindtoets 14


9. ONDERWIJS AAN  HUIS   Als een kind meer dan 21 dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte kunnen de ouders een schriftelijke aanvraag indienen voor onderwijs aan huis. De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om dit kind 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leerkracht om de lessen af te stemmen op de klas van het kind. Eventueel neemt de school in overleg met de ouders contact op met de vzw. Bednet. De school en de ouders maken concrete afspraken over opvolging en evaluatie. Ook ouders van chronisch zieke kinderen kunnen deze aanvraag indienen.

10. BIJDRAGEREGELING Niet-verplicht aanbod Maaltijden

(Stille) opvang (fiscaal attest)

Drank

max. 150 middagen per jaar eigen lunchpakket warme maaltijd max. 182 dagen in een jaar ’s morgens ‘s middags ’s avonds melk fruitsap water

€ 0,50 per middag € 2,20 per middagmaal € 0,70 per begonnen half uur € 1,40 voor een uur max € 0,35/ drankje max € 0,45/ drankje max € 0,25/ drankje

Fruit op school

Tutti Frutti

max € 6,00

Tijdschriften

folders met aanbod worden met het kind meegegeven

aanbevolen verkoopprijs vanwege de uitgever

Gelegenheidsuitgaven

klasfoto en individuele foto

aanbevolen verkoopprijs

Lees- of leerbevordering

folders met aanbod worden met het kind meegegeven

aanbevolen verkoopprijs vanwege de uitgever

max. 20 beurten 6de leerjaar 1ste t.e.m. 5de leerjaar: zonder abonnement één dag of een halve dag: - allerlei sportactiviteiten - culturele en didactische activiteiten - schoolreis lager (één dag) - schoolreis kleuter (één dag)

- 2 - 3 jarigen: 25 euro - 4-jarigen: 35 euro - 5-jarigen: 40 euro - lager onderwijs: 65 euro per leerjaar - meerdaagse uitstappen: 390 euro (over de 6 leerjaren samen)

Verplichte activiteiten Zwemmen

Verplaatsingen en inkomgelden bij activiteiten

Verplicht aanbod buiten de maximumfactuur (na goedkeuring schoolraad) Verkeersopvoeding

veiligheidshesje

€ 4,00

Gymkledij

sportbroekje sporttrui

€ 7,50 € 7,50

15


Meerdaagse uitstappen Karmelklas Zeeklas Bosklas

1ste en 2de leerjaar 3de en 4de leerjaar 5de en 6de leerjaar

Uitgebreide maximumfactuur: - Max. 360 euro voor volledige duur lager onderwijs (vanaf 1/09/2008)

Betalingsmodaliteiten Ouders betalen via een facturatiesysteem. Bij voorkeur betaling via domiciliëring. Na ontvangst van een nieuwe factuur is een betalingstermijn van 30 dagen voorzien (vanaf de factuurdatum geteld). Bij niet-tijdige betaling zullen we in eerste instantie in overleg naar een oplossing zoeken: 1. Ontvang u een eerste aanmaning tot betaling. U kunt onmiddellijk betalen of u neemt contact op met de directeur om aangepaste betalingsmodaliteiten af te spreken. 2. Bij niet-tijdig betaling na een eerste aanmanig ontvangt u een tweede aanmaning. Diensten zoals warme maaltijden, drank, tijdschriften, opvang… zullen niet meer aangeboden worden. 3. Indien we vaststellen dat de schoolrekening hierna gedeeltelijk of geheel onbetaald blijft, ontvangt u een aangetekende ingebrekestelling en wordt u op de hoogte gebracht van de verdere stappen die we zullen ondernemen. Vanaf dat moment zullen we de wettelijke indtrestvoet aanrekenen op en verschuldigd bedrag en de administratieve kosten zal hierbij eveneens aangerekend worden. Bij afwezigheden en annulaties kunnen kosten worden aangerekend. De gebeurt als de school kosten heeft gemaakt en deze niet kan recupereren. Bij verlies of beschadiging van materiaal kunnen de door de school gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal verrekend worden aan de ouders.

11. GELDELIJKE EN  NIET-­‐GELDELIJKE  ONDERSTEUNING   Zie infobrochure onderwijsregelgevinging op www.vbsheilighart.be .

12. VRIJWILLIGERS Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te informeren. De school doet dit via de infobrochure onderwijsregelgeving te vinden op www.vbsheilighart.be .

13. WELZIJNSBELEID 13.1 Preventie De school streeft ernaar in samenwerking met alle betrokkenen van de schoolwerking een zo veilig mogelijke schoolomgeving te creëren. Het preventiebeleid wordt geïntegreerd in diverse activiteiten en opdrachten om de probleemaspecten van de veiligheid en de risico’s te kunnen inschatten, elimineren of beperken. Van alle betrokkenen wordt verwacht dat ze zich aan de gemaakt schoolafspraken houden.

16


13.2 Verkeersveiligheid •

Verwachtingen naar de ouders

• • •

Verwachtingen naar de kinderen

Erop toezien dat de kinderen hun uniforme veiligheidshesje van de school dragen. Parkeren op de voorziene parkeerstroken. De kus-en-wegzone niet gebruiken als parkeerplaats. De lagere schoolkinderen dragen steeds het uniforme veiligheidshesje van de school. Op uitstap houden de kinderen zich strikt aan de gemaakte afspraken met de leerkrachten en de begeleiders.

13.3 Medicatie In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken. 13.4 Stappenplan bij ongeval of ziekte EERSTE HULP

Wie

Hoe

Personeelslid van toezicht Personeelsleden met brevet EHBO - Katrien Sablain - Joke Demeyere - Geert Dekeyser • Betrokken personeelslid verwittigt secretariaat • Ouders worden gecontacteerd (bij afwezigheid worden de opgegeven noodnummers gebruikt) • (Huis)dokter / ambulance wordt gecontacteerd • Naar (huis)dokter of spoedafdeling

Ziekenhuis

Spoedafdeling Groeninge Kortrijk

Dokter

Huisdokter van het kind Dichtstbijzijnde dokterskabinet VERZEKERINGSPAPIEREN

Contactpersoon

Lieve Allegaert •

Procedure

Betrokken personeelslid meldt het ongeval op het secretariaat. Secretariaat doet elektronische ongevallenverklaring bij de 17


• • • •

verzekeringsmaatschappij. Verklaring dokter wordt meegegeven naar dokterskabinet of ziekenhuis. Onkostenverklaring wordt afgegeven aan de ouders De ouders bezorgen alle documenten na herstel terug op het secretariaat. Secretariaatsmedewerker stuurt alle documenten naar verzekeringsmaatschappij.

13.5 Rookverbod Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen in alle gesloten ruimten op school. In open plaatsen geldt dit verbod op weekdagen tussen 6.30u ’s morgens en 18.30u ‘s avonds. Tijdens extra-murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6.30u ’s morgens en 18.30u ‘s avonds.

14. LEEFREGELS 14.1 Afspraken Respect

Speelplaats

Gangen

Van de kinderen wordt voor alles verwacht dat ze duidelijk respect tonen voor zowel personen als hun bezittingen. Zij gebruiken steeds beleefde en respectvolle taal. Van de kinderen wordt verwacht dat ze: • Bij het eerste belteken rustig in de rij gaan staan. • Bij het tweede belteken volledig stil zijn in de rij. • Voor het spelen eerst naar het toilet gaan. • Enkel met ballen spelen op de speelweide. • Geen ballen meebrengen van thuis. • Na het einde van de lessen onmiddellijk naar hun thuisrij gaan. • De drankfontein niet als speelbak gebruiken. • De speelplaats netjes houden en de papiertjes in de vuilnisbak gooien. • Niet spelen in de toiletten en de fietsstalling. Van de ouders verwachten we dat ze: • Hun kinderen op de speelplaats toevertrouwen aan de persoon van toezicht. • De speelplaats aan de kinderen laten en ’s morgens en ’s middags niet op de speelplaats komen. • Hun kinderen niet laten spelen voor de schoolpoort op de oprit van de school. Van de kinderen wordt verwacht dat ze: • Op de trappen netje in de rij gaan. • Niet op de trapleuning glijden, schommelen, leunen of overhellen • Geen kledingstukken of schooltassen op of voor de trap plaatsen. • Bij het zich verplaatsen tussen twee lessen zwijgen. 18


• •

• •

Klas

Turnzaal

Eetzaal

Bij uitstappen

Bij vieringen

Verjaardagen

Drank op school

Niet lopen in de gangen. Niet in de gangen komen tijdens klasvrije momenten tenzij ze de toestemming hebben van een leerkracht of opvangvrijwilliger. De jassen en mutsen netjes ophangen en de schooltassen ordelijk plaatsen. De voeten goed droogvegen.

Van de ouders wordt verwacht dat ze: • niet in de kleutergang komen, maar hun kleuter toevertrouwen aan de persoon van toezicht of de klasleerkracht. Er wordt verwacht dat de kinderen zich houden aan de klasafspraken. Buiten de lestijden zijn de kinderen niet in de klas. Ze hebben eerbied voor de materiële uitrusting van de klas: banken, meubels, bord, schoorgerei… Er wordt geen speelgoed meegebracht van thuis, tenzij de juf of meester hiervoor opdracht geeft. Buiten de lessen LO mogen de kinderen niet op het klimrek. Van de kinderen die ’s middags overblijven verwachten we dat ze: • Goede tafelmanieren hebben: tafel netjes houden, niet eten met mond open… • Niet luid praten. • Niet praten met volgepropte mond. • Niet met het bestek spelen. • Niet rondlopen. • In stilte de eetzaal binnenkomen en buitengaan. Van de kinderen wordt verwacht dat ze: • zich houden aan de afspraken gemaakt met de leerkrachten en begeleiders. • hun veiligheidshesje dragen. Er is geen opvang voorzien voor andersgelovigen. De kinderen gaan mee naar de locatie van de viering, maar nemen geen deel aan de eucharistie. Van alle kinderen wordt respect en stilte verwacht. In de klassen (kleuter en lager) worden de jarigen in de kijker gezet. Ze ontvangen een klasgeschenkje en/of kroontje in de kleuterklassen, een verjaardagskaart in het lager. We stappen af van het uitdelen van geschenkjes door de jarige zelf. We vragen ook om de uitnodigingen voor privé verjaardagsfeestjes niet meer op school uit te delen. Uitzonderlijk kunnen de uitnodigingen discreet aan de klasleerkracht worden bezorgd die ze dan ongemerkt aan de betrokken kinderen bezorgt. Zo voorkomen we problemen bij kinderen die niet uitgenodigd worden of zelf geen feestje geven. Eigen dranken worden op school tijdens de schooluren niet toegestaan. Wie ’s middags op school eet, heeft enkel de mogelijkheid om soep of water te nuttigen. Tijdens de schooluren kan er water worden gedronken uit de waterfonteintjes. 19


Tussendoortjes

In de voormiddag kan er tevens tegen betaling melk, fruitsap of water worden gedronken. Op school is er dagelijks één melk-, water- of fruitsapbedeling. Een droge koek of een stuk fruit krijgt ook onze voorkeur. Door de deelname van onze school aan het gezondheidsproject Tutti Frutti krijgen de kinderen wekelijks een stuk fruit aangeboden tegen een zeer democratische prijs per jaar. Kinderen die vóór de stille opvang iets wensen te gebruiken brengen dit zelf mee.

14.2 Kleding Wij verwachten dat alle leerlingen zich netjes en fatsoenlijk kleden. Buitensporigheden kunnen door de directie en leerkrachten verboden worden. In de klas- en andere schoollokalen worden geen hoofddeksels gedragen. 14.3 Persoonlijke bezittingen VERBODEN In het gebouw • Het gebruik van GSM • Het gebruik van Multimedia-apperatuur zonder toestemming. Op de speelplaats en in het gebouw • GSM • Multimedia-apparatuur • Wapens en voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt worden. • Juwelen • Verzamelobjecten, gadgets en andere rages. • Speelgoed van huis meegebracht. 14.5 Eerbied voor materiaal De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel op school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders. 14.6 Toelatingen directie Er is toelating van de directie van de school vereist voor: - het aanbrengen van affiches of berichten in de school ; - het verspreiden van aankondigingen of drukwerk ; - het inzamelen van geld of het houden van verkoopacties ; - het verlaten van de school in uitzonderlijke omstandigheden ; - het vervroegd verlaten van de school om ernstige redenen.

20


15. ORDE-­‐ EN  TUCHTMAATREGELEN   Elke klastitularis stelt samen met zijn leerlingen een gedragcode op. Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden. Mogelijke ordemaatregelen zijn: • een verwittiging in de agenda; •

een strafwerk;

een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie.

Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, wordt in overleg met ouders en CLB een begeleidingsplan opgemaakt. Wanneer het gedrag van de leerling, ook met een begeleidingsplan, een probleem wordt voor het verstrekken van onderwijs of om het opvoedingsproject te realiseren, kan er een tuchtmaatregel genomen worden. Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: • een schorsing van één dag; •

een schorsing van meerdere dagen;

een uitsluiting.

Bij het nemen van een beslissing tot schorsing van meer dan één dag of tot uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd: 1. De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. 2. De leerling, zijn ouders en eventueel een raadsman worden

uitgenodigd voor een gesprek met het schoolbestuur/de directeur. De uitnodiging moet minstens vijf dagen vooraf bezorgd worden aan de ouders. 3. Intussen hebben de ouders en hun raadsman inzage in het

tuchtdossier. 4. Na het gesprek neemt het schoolbestuur/de directeur een

beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van vijf werkdagen aangetekend aan de ouders van de betrokken leerling bezorgd. Beroepsprocedure: 1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot uitsluiting kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de beroepscommissie (zie punt 3 samenwerking). 2. De beroepscommissie komt samen vijf werkdagen na

ontvangst van het beroep. De leerling en de ouders worden opgeroepen om te verschijnen voor deze beroepscommissie. 3. Intussen hebben de ouders inzage in het dossier.

21


4. De beroepscommissie brengt de ouders binnen vijf werkdagen

per aangetekende brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor alle partijen. Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is de oude school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing. Ten gevolge van een definitieve uitsluiting het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te schrijven.

16. ECHTSCHEIDING Zorg en aandacht voor het kind Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen die deze ‘verliessituatie’ moeten verwerken, wil de school een luisterend oor, openheid , begrip en wat extra aandacht bieden. Neutrale houding tegenover de ouders De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen, binnen de grenzen die gebeurlijk door een rechter bepaald zijn met betrekking tot het ouderlijk gezag. Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen. We verwachten dat beide ouders steeds samen deelnemen aan oudercontacten en zorgoverleg. Ouders engageren zich hierbij om zich vrij te maken op hetzelfde ogenblik. Afspraken De informatiedoorstroming gebeurt via de schoolsite. Alle school- en klasbrieven zijn terug te vinden op www.vbsheilighart.be. De leerlingbetrokken informatie zoals het rapport, wordt via mail verstuurd.

17. REVALIDATIE /  LOGOPEDIE   Revalidatie op initiatief van de ouders kan enkel tijdens de schooluren als er een gemotiveerd verslag is. De toestemming van de directie is verplicht.

22


18. PRIVACY 18.1 Verwerking persoonsgegevens De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun ouders. De privacywet geeft je het recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn. 18.2 Publiceren van foto’s De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op haar website, in de schoolkrant,… Voor de publicatie van foto’s vraagt de school bij het begin van het schooljaar een expliciete schriftelijke toestemming, overeenkomstig de privacywet.

19. ENGAGEMENTSVERKLARING Intense samenwerking met de ouders ENGAGEMENT SCHOOL Klaswerking

ouderavond

september

Informeren

heen-en-weerschrift schoolagenda rapport (nieuws)brieven

op geregelde tijdstippen

Evolutie van uw kind

oudercontacten

herfstverlof, januari, paasverlof, juni

ENGAGEMENT OUDERS •

U werkt nauw samen met de school rond de opvoeding van uw kind en gaat steeds in op de uitnodigingen tot oudercontact (of u stelt een alternatief overlegmoment voor). U neemt contact met ons op bij vragen of zorgen t.a.v. uw kind.

Aanwezig zijn op school en op tijd komen ENGAGEMENT OVERHEID Bij regelmatige aanwezigheid: • verkrijgt en/of behoudt u de schooltoelage. • wordt uw kind toegelaten tot het eerste leerjaar. Meer info zie onderwijsregelgeving via www.vbsheilighart.be . ENGAGEMENT OUDERS •

Uw kind is dagelijks en op tijd op school. 23


U verwittigt ons voor 9u.00 bij afwezigheid van uw kind.

Individuele leerlingenbegeleiding ENGAGEMENT SCHOOL • • •

We volgen gericht de evolutie van uw kind. We geven gerichte individuele begeleiding aan kinderen die er nood aan hebben. We informeren u hoe deze begeleiding zal georganiseerd worden en wat de verwachtingen zijn.

ENGAGEMENT OUDERS • •

U gaat in op de vraag tot overleg. U volgt de afspraken die we samen maakten op en leeft ze na.

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal ENGAGEMENT SCHOOL •

We begeleiden uw kind zo goed mogelijk bij hun taalontwikkeling.

ENGAGEMENT OUDERS • •

U stimuleert uw kind bij het leren van het Nederlands. Dit doet u bijvoorbeeld door: • • •

• • • • • • • • • • • • • •

Zelf Nederlandse lessen te volgen. Uw kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen. Te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van uw kind bij het maken van zijn huistaak, bij het leren van zijn lessen, … (bv. kind in de stille opvang laten blijven, een Nederlandstalige huiswerkbegeleidingsdienst zoeken, …) Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er een tolk is. (volgens de gemeentelijke regels). Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging. Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub. Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige cultuurgroep. Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige academie (muziek, woord, plastische kunsten, …) Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en er samen met hem over te praten. Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten luisteren. Uw kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen. Elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek. Geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen of ze uw kind zelf te laten lezen. Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met uw kind, met andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders Uw kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes. Uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten. Uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen

24


20. INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING   De school stelt de ouders bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’. Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die opgenomen zijn in dit schoolreglement. Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van de school www.vbsheilighart.be . De inhoud van de infobundel kan te allen tijde gewijzigd worden zonder de instemming van de ouders. Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school de ouders via de (digitale) nieuwsbrief. Op hun verzoek ontvangen de ouders een papieren versie van het document.

25


26


27


28

Schoolbrochure 2012 - 2013  

De schoolbrochure van schooljaar 2012-2013