Page 1

Schoolbrochure met opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie


Inhoudstafel 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28

5 5.1

Algemene informatie ...................................................................................................................... 3 Verwelkoming ......................................................................................................................................................... 3 Wie is wie in onze school?....................................................................................................................................... 4 Onze samenwerking met het CLB ........................................................................................................................... 7 Inschrijven van kleuters en leerlingen + leerplicht.................................................................................................. 9 Omgaan met leerlinggegevens .............................................................................................................................. 12 Preventie en welzijn .............................................................................................................................................. 13

Ons pedagogisch project ............................................................................................................... 14 We werken aan een christelijke identiteit ............................................................................................................ 14 We zorgen voor een degelijk en samenhangend inhoudelijk aanbod .................................................................. 14 We kiezen voor een doeltreffende aanpak en een stimulerend opvoedingsklimaat ........................................... 16 We werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg .................................................................... 17 Onze school als gemeenschap en als organisatie.................................................................................................. 17

Schoolreglement (regelgeving) ...................................................................................................... 18 Getuigschrift basisonderwijs ................................................................................................................................. 18 Onderwijs aan huis ................................................................................................................................................ 18 Afwezigheden ........................................................................................................................................................ 19 Reclame en sponsoring door derden op onze school ........................................................................................... 23 De weg naar school en terug, ongevallen en de schoolverzekering ..................................................................... 23 Zittenblijven en vormen van leerlingengroepen ................................................................................................... 24 Orde- en tuchtmaatregelen .................................................................................................................................. 25 Financiële bijdrage ................................................................................................................................................ 26

Schoolreglement (praktische info en afspraken) ............................................................................ 27 De organisatie van de schooluren ......................................................................................................................... 27 De voor- en naschoolse opvang ............................................................................................................................ 28 Toegang tot de klaslokalen, speelplaats en toiletten ............................................................................................ 28 Rijen....................................................................................................................................................................... 28 Fietsen ................................................................................................................................................................... 29 Leerlingenvoervoer ............................................................................................................................................... 29 Melk, middagpauze en gebruik eetzaal................................................................................................................. 29 Contacten met ouders........................................................................................................................................... 29 Website – www.vbsmoerbrugge.be ...................................................................................................................... 30 Agenda of het heen-en-weermapje ...................................................................................................................... 30 Huistaken en lessen............................................................................................................................................... 31 Evalueren en rapporteren ..................................................................................................................................... 31 Te laat komen ........................................................................................................................................................ 31 Kledij en uiterlijk .................................................................................................................................................... 32 Houding en gedrag ................................................................................................................................................ 32 Schoolmateriaal, eerbied voor milieu en materiaal .............................................................................................. 32 GSM op school....................................................................................................................................................... 33 Veiligheid en gezondheid ...................................................................................................................................... 33 Echtscheiding ........................................................................................................................................................ 34 Privacy ................................................................................................................................................................... 35 Revalidatie / logopedie ......................................................................................................................................... 35 Verjaardagen ......................................................................................................................................................... 35 Lessen bewegingsopvoeding en zwemmen .......................................................................................................... 35 Na- en buitenschoolse activiteiten ........................................................................................................................ 36 Eén- of meerdaagse schooluitstappen (extramuros-activiteiten) ......................................................................... 36 Vakantiedagen....................................................................................................................................................... 36 Bijdrageregeling .................................................................................................................................................... 37 Infobrochure onderwijsregeling ............................................................................................................................ 37

Engagementsverklaring ................................................................................................................. 38 Afwijkingen ............................................................................................................................................................ 39

Bijlage 1: Instemmingsformulier ....................................................................................................................................... 40


1 Algemene informatie 1.1 Welkom

Welkom in onze school!

Beste ouders Hartelijk welkom in onze school. Wij danken u voor het vertrouwen en hopen op een uitstekende samenwerking om uw kind de beste ontwikkelingskansen te bieden. Ons schoolteam wil zich ten volle inzetten om uw kind een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs te bieden. Deze brochure wil u wegwijs maken in onze schoolorganisatie. Lees ze daarom aandachtig en bewaar ze zorgvuldig. We hopen dat u uw kind aanmoedigt om de doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken na te leven. Bij vragen en problemen staan we klaar om samen naar een oplossing te zoeken. Wij hopen dat uw kind bij ons gelukkig mag zijn.

Beste kinderen Vooral aan jullie zeggen we: “Van harte welkom!” In de kleuterklas kom je in een boeiende wereld van ervaren en ontdekken terecht. In elk leerjaar gaat een nieuwe wereld voor je open. Als je nieuw bent in onze school, zullen wij je helpen om je zo snel mogelijk thuis te voelen. We wensen je een fijne schooltijd toe! Namens het schoolteam Dirk Van de Caveye Directeur

Vrije Basisschool De Vaart

1 september 2010

3


1.2 Wie is wie in onze school? 1.2.1 Structuur Onze school biedt kleuter- en lager onderwijs aan voor jongens en meisjes. De vestigingsplaats is

1.2.2 Organisatie van de school Schoolbestuur De VZW Vrije Basisscholen Gruuthuse, Kortrijksestraat 47b, 8020 Oostkamp is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Het schoolbestuur heeft acht autonome basisscholen onder haar bevoegdheid. Tussen deze scholen wordt een goede samenwerking nagestreefd, zonder de eigenheid van elke school uit het oog te verliezen. Samen vormen ze ook de scholengemeenschap Gruuthuse: 1.

Vrije Basisschool De Vaart Moerbrugge

2.

Vrije Basisschool Sint-Pieter Oostkamp

3.

Vrije Basisschool De Bosbes Hertsberge

4.

Vrije Basisschool De Kiem Ruddervoorde

5.

Vrije Basisschool De Sprong Waardamme

6.

Vrije Basisschool Baliebrugge Ruddervoorde

7.

Vrije Basisschool Het Palet Brugge

8.

Vrije Basisschool Sint-Jozefsinstituut Brugge

Coördinerend directeur:

Marnix Rosseel

Stafmedewerker:

Valérie Blondeel

Administratief medewerker

Katleen Duyck

Boekhouder:

Martine Goemaere

Zorgcoördinator kleuterparticipatie:

Patrick Verhaeghe

Het schoolbestuur telt 23 leden, waarvan er 16 zetelen in de Raad van Bestuur. Om alles enigszins werkbaar te houden werd binnen de Raad van Bestuur een Dagelijks Bestuur gekozen. Die telt 6 leden en komt op regelmatige basis samen met de verschillende directeurs

Vrije Basisschool De Vaart

1 september 2010

4


Het schoolbestuur is als volgt samengesteld: Adhémar Devlieghere, voorzitter

Boudewijnlaan 8

8020 Oostkamp

Dirk Joye, secretaris

Acht Zaligheden 21

8200 Sint-Andries

Ghislaine De Vuyst, penningmeester

Leliestraat 1

8020 Oostkamp

Christiane Claeys

Van Arteveldestraat 6

8020 Oostkamp

Hilde Collaer

Scharestraat 49

8020 Hertsberge

Jan Cornelis

Beverhoutstraat 41

8020 Oostkamp

E.H. Luc Deschodt

Pastorieplein 1

8020 Oostkamp

Willy Devooght

Wilgenlaan 11

8020 Waardamme

Jan De Wulf

Bergenstraat 136

8020 Ruddervoorde

Linda D’Hoop

Sijslostraat 170

8020 Waardamme

Chantal Haers

Lodistraat 100

8020 Hertsberge

Marie-Rose Joye

Witte Molenstraat 85

8200 Sint-Michiels

Carlos Knockaert

Sint-Lucaslaan 4

8310 Assebroek

E.H. Frans Lateur

Beekstraat 1

8020 Waardamme

Rita Meuwis

Lijsterbessendreef 9

8020 Oostkamp

Zr. Christa Tant

Oude Zak 34

8000 Brugge

Michaël Vandorpe

Lorreinenstuk 3

8310 Assebroek

Martin Vanhevel

Bergenstraat 38

8020 Ruddervoorde

Wilfried Vanhooren

K. Van Manderstraat 13

8020 Oostkamp

Wilfried Vanthorre

Kan. Davidstraat 25

8020 Oostkamp

Albert Verhaeghe

Kerkwegel 17

8020 Ruddervoorde

Frans Victor

Torhoutsestraat 293a

8020 Ruddervoorde

Luc Zwartjes

Sint-Blasiusstraat 3

8020 Waardamme

Directie De directeur staat in voor de dagelijkse leiding van de basisschool: Dirk Van de Caveye

Veldstraat 62 8020 Oostkamp 050 82 71 97 0477 60 83 26 dirk.vandecaveye@vbsmoerbrugge.be

Beleids- en ondersteunend personeel Administratieve medewerkers: Marijke Wicke

Moerestraat 88

8470 Gistel

0486 07 86 32

Patricia Mannens

Stokhovestraat 26

8020 Waardamme

050 27 83 96

Vrije Basisschool De Vaart

1 september 2010

5


Beleidsmedewerkers: ICT-coördinator:

Bart Neirynck

Huttegemstraat 9 8700 Tielt

Zorgcoördinator:

Marleen Monteyne

Oedelemsestraat 56 8020 Oostkamp

Preventieadviseur:

Brigitte Deschacht

H. Consciencestraat 22 8020 Oostkamp

051 40 30 70 0477 28 93 65 050 82 64 27 050 82 49 62

Het onderwijzend personeel Het onderwijzend personeel is de onmiddellijke verantwoordelijke voor de opleiding van de kleuters en de leerlingen. In de infobrochure van september worden jaarlijks de personeelsleden met hun opdrachten meegedeeld.

Klassenraad De directeur, de zorgcoördinator, de zorgbegeleiders en de leerkrachten van de betrokken leerlingengroep vormen de klassenraad. Hun opdracht bestaat in het toekennen van het getuigschrift basisonderwijs, het overwegen van het overzitten, het versnellen van de schoolloopbaan, het bespreken van gedrags- en leermoeilijkheden, …

Ouderraad De ouderraad werkt op een positieve manier aan het opvoedingsklimaat op school mee. Zij organiseert bijeenkomsten en activiteiten voor de ouders en de leerlingen. Zij ondersteunt schoolactiviteiten. Veerle Benoot, voorzitter

Patersonstraat 89

8020 Oostkamp

050 79 17 72

Katelijn Wille, secretaris

Faliestraat 5

8020 Oostkamp

0477 75 89 46

Schoolraad 2009-2013 In dit bij decreet geregeld overlegorgaan krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap inspraak in het onderwijsgebeuren van de school. Samen met het schoolbestuur behartigen zij de organisatie en de uitbouw van onze school. Personeelsgeleding Ann Desmedt, voorzitter

Wijnenbrugstraat 28

8000 Brugge

0486 76 91 72

Katrien Claerhout

Kapellestraat 53

8020 Oostkamp

050 82 48 82

Sofie Standaert

Gulden-Peerdenstr. 69 8310 Assebroek

0477 69 14 31

Veerle Benoot

Patersonstraat 89

8020 Oostkamp

050 79 17 72

Stefan Deschepper

Veldstraat 91

8020 Oostkamp

050 82 72 51

Thierry Cleynhens

Lieverstedestraat 19

8020 Oostkamp

050 84 16 79

Oudergeleding

Vrije Basisschool De Vaart

1 september 2010

6


Lokale gemeenschap Gabriël Dujardin, secretaris

Oedelemsestr. 2/0-01 8020 Oostkamp

050 82 39 22

Anuschka Steenkiste

Legeweg 125

8020 Oostkamp

050 82 71 07

Christine Vanhove

Legeweg 28

8020 Oostkamp

050 82 30 13

Wilfried Vanthorre, schoolbestuur

Kan. Davidstraat 25

8020 Oostkamp

050 82 52 17

Wilfried Vanhooren, schoolbestuur

K. Van Manderstr. 13

8020 Oostkamp

050 82 30 80

Dirk Van de Caveye, directeur

Veldstraat 62

8020 Oostkamp

050 82 71 97

Permanente adviseurs

Beroepscommissie (bij uitsluiting van een leerling) Vicariaat voor het onderwijs Beroepscommissie basisonderwijs

H.-Geeststraat 4

8000 Brugge

Het contactadres van het dichtstbijgelegen Lokaal OverlegPlatform (LOP) is: Anne Sabbe Predikherenrei 46 8000 Brugge

0473 93 89 26

Voor klachten rond weigeringen of doorverwijzingen kunt u steeds terecht bij de Commissie Leerlingenrechten Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel

1.3 Onze samenwerking met het CLB Een CLB (Centrum voor leerlingenbegeleiding) heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van de leerlingen, nu en in de toekomst. Daarom ondersteunt het CLB de opvoedingsopdracht van ouders en school als het moeilijk wordt, kunt u bij het CLB terecht voor individuele hulp, informatie en begeleiding. Onze school heeft een overeenkomst afgesloten met het CLB Brugge(n) Legeweg 83A brugge2@clbbrugge.be

8200 Brugge

tel. 050 440 220 fax 050 450 791 www.clbbrugge.be

CLB Brugge(n) doet een aanbod op het vlak van het leren en studeren, van het maken van goede studiekeuzes, van de lichamelijke ontwikkeling en de gezondheid en van het ‘zich goed voelen thuis en op school’. Hebt u een vraag, neem dan contact op. Het CLB-team bestaat uit een psychopedagogisch consulent, een maatschappelijk werker, een verpleegkundige en een arts. Hun namen worden bekendgemaakt in de infobrochure van september.

Vrije Basisschool De Vaart

1 september 2010

7


De relatie tussen het centrum en de leerlingen en hun ouders 

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. Dat is met de ouders besproken in de schoolraad.Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. Het centrum, de school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid.Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort, als de ouders van de leerling ermee instemmen. Vanaf de leeftijd van 12 jaar vermoedt de regelgever dat een kind voldoende competent is om zelfstandig te beslissen of hij/zij wil instemmen met het voorgestelde begeleidingsplan.Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan: − de begeleiding van leerlingen die spijbelen. Als de betrokken ouders niet ingaan op de initiatieven van het centrum, meldt het centrum dat aan de door de Vlaamse regering aangeduide instantie. − collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten.Hebben ouders bezwaren tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in overleg een andere arts worden aangeduid. In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders.Het centrum maakt zijn werking bekend aan de ouders. Dat gebeurt tenminste op het ogenblik dat de leerling voor de eerste keer wordt ingeschreven in de school. Ouders krijgen informatie over de rechten en plichten van ouders, leerlingen, de school en het centrum.De Vlaamse regering kan het centrum verplichten vormen van begeleiding voor deelgroepen van leerlingen, ouders en scholen voor te stellen. Het staat deze leerlingen, ouders en scholen vrij al dan niet op dat verzekerd aanbod in te gaan.Als een leerling van school verandert, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school die door een ander centrum wordt bediend.Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot het einde van de periode van niet-inschrijving.Het centrum heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in begeleiding. Ze houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Het multidisciplinair dossier van uw kind Het multidisciplinair dossier van uw kind bevat alle voorhanden zijnde gegevens die over uw kind op het centrum aanwezig zijn. Als een leerling van school verandert, is het CLB dat de vorige school begeleidt, ervoor verantwoordelijk dat het CLB-dossier de leerling volgt. Er is geen toestemming van de ouders vereist om een multidisciplinair dossier over te dragen. Er bestaat maar één CLB-dossier en dat dossier is in principe een ondeelbaar geheel. Daarom wordt het bij schoolveranderen in één zending overgemaakt. Elk CLB is ertoe gehouden de ouders te informeren

Vrije Basisschool De Vaart

1 september 2010

8


over het doorgeven van het dossier. Er wordt een wachttijd van 10 dagen gerespecteerd na het informeren van de ouders. Als ouder kunt u afzien van die wachttijd. U kunt binnen die 10 dagen verzet aantekenen tegen het overmaken van de niet-verplichte gegevens uit het dossier. U kunt geen verzet aantekenen tegen de overdracht van volgende gegevens: identificatiegegevens, vaccinatiegegevens, gegevens in het kader van de verplichte CLB-opdrachten, bijzondere consulten en de medische onderzoeken uitgevoerd als vorm van nazorg na een algemeen, een gericht of een bijzonder consult. 

Indien u verzet aantekent, verzendt het vorige CLB enkel de verplicht over te dragen gegevens samen met een kopie van het verzet. Het bewaart de gegevens waartegen verzet werd aangetekend tot 10 jaar na het laatste contact.CLB-dossiers worden 10 jaar na het laatste medisch onderzoek of na de laatste vaccinatie vernietigd.

1.4 Inschrijven van kleuters en leerlingen + leerplicht

Toelatingsvoorwaarden Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de SIS-kaart, het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, ...). In ieder geval vragen wij de SIS-kaart van het kind mee te brengen. De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school. Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving/aanmelding opgenomen in het inschrijvingsregister. Zij worden slechts eenmaal ingeschreven volgens chronologie. Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden. Maar pas wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister. Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig.

Vrije Basisschool De Vaart

1 september 2010

9


Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de volgende instapdagen:    

de eerste schooldag na de zomervakantie; de eerste schooldag na de herfstvakantie; de eerste schooldag na de kerstvakantie; de eerste schooldag van februari; de eerste schooldag na de krokusvakantie; de eerste schooldag na de paasvakantie; de eerste schooldag na Hemelvaartsdag.

Een kleuter die op een instapdatum tweeënhalf jaar wordt, mag die dag worden ingeschreven en toegelaten. Een kleuter die de leeftijd van 3 jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in de school worden toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen. Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Als hij nog niet de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt of zal bereiken voor 1 januari van het lopende schooljaar, moet hij bovendien aan een van de volgende voorwaarden voldoen: •

het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode gedurende ten minste 220 halve dagen aanwezig zijn geweest;

voldoen aan een proef die de kennis van het Nederlands, nodig om het lager onderwijs aan te vatten, peilt. De Vlaamse Regering legt de inhoud van die taalproef vast. Het CLB waarmee de school waar de betrokken leerling zich aanbiedt een beleidscontract heeft, is bevoegd die taalproef af te nemen;

beschikken over een bewijs dat hij het voorafgaande schooljaar onderwijs heeft genoten in een Nederlandstalige onderwijsinstelling uit een lidstaat van de Nederlandse Taalunie.

Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan in het lager onderwijs ingeschreven worden, op voorwaarde dat hij tijdens het voorafgaande schooljaar was ingeschreven in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode ten minste 185 halve dagen aanwezig was geweest. Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar en die tijdens het voorafgaande schooljaar niet was ingeschreven in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs, kan in het lager onderwijs worden ingeschreven op basis van een taalproef.

Vrije Basisschool De Vaart

1 september 2010

10


Inschrijvingen Voorrangsperiode broers en zussen: de eerste vijf schooldagen van september van het voorafgaande schooljaar tijdens de schooldagen: o van 8.30 uur tot 11.45 uur en van 13.15 uur tot 16.00 uur o op afspraak tijdens de zomervakantie: o op duidelijk meegedeelde data bij de ingang van de school of op de website o op afspraak

Enkele weken voor elke instapdatum is er een kennismakingsnamiddag. Kleuters en hun ouders zijn welkom op de school en kunnen eens kijken hoe het er in zo’n kleuterklas toegaat. Zo kennen ze al een beetje hun weg op hun eerste schooldag. Ouders van nieuwe kleuters van wie wij het adres kennen, krijgen een uitnodiging. De data van de opendeurdagen worden telkens kenbaar gemaakt bij de ingang van de school, op de website en in het parochieblad.

Weigeren van inschrijving Ouders hebben het recht om hun kind in te schrijven in de school van hun keuze. Toch kan de school een leerling weigeren onder bepaalde omstandigheden. •

Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de betrokken leerling die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar door een tuchtmaatregel definitief werd uitgesloten in de school.

Kinderen kunnen specifieke noden hebben. De school zal bij leerlingen met een inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs, type 8 uitgezonderd, onderzoeken of haar draagkracht voldoende groot is om het kind de nodige ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Bij het onderzoek naar de draagkracht houdt de school, in overleg met de ouders en het CLB, rekening met:

-

De verwachtingen van de ouders ten aanzien van het kind en ten aanzien van de school; De concrete ondersteuningsnoden van de leerling op het vlak van leergebieden, sociaal functioneren, communicatie en mobiliteit;

Vrije Basisschool De Vaart

1 september 2010

11


-

Een inschatting van het regulier aanwezig draagvlak van de school inzake zorg; De beschikbare ondersteunende maatregelen binnen én buiten het onderwijs; Het intensief betrekken van de ouders bij verschillende fasen van het overleg- en beslissingsproces.

Het kind wordt ingeschreven onder de ontbindende voorwaarde van het aantonen van onvoldoende draagkracht. •

Het schoolbestuur kan omwille van materiële omstandigheden een maximumcapaciteit invoeren. Wanneer deze maximumcapaciteit overschreden wordt, moet de school de leerling weigeren.

De beslissing tot weigering wordt binnen vier kalenderdagen (eventueel na onderzoek van de draagkracht van de school) bij aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs aan de ouders van de leerling bezorgd. Ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur. Aangezien onze school geen lid is van het LOP, wordt elke weigering op draagkracht gemeld aan het Departement Onderwijs. Het Departement duidt een nabijgelegen LOP aan dat de bemiddeling op zich zal nemen. Dit aangeduide LOP neemt contact op met de ouders. Na de bemiddeling door het Lokaal Overleg Platform kunnen ouders alsnog een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. Commissie Leerlingenrechten

Koning Albert II-laan 15

1210 Brussel

Leerplicht In september van het jaar waarin het kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek. Een jaar langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB-centrum. De ouders nemen de uiteindelijke beslissing. In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 4 jaar en maximum 8 jaar in het lager onderwijs doorbrengen, met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari geen lager onderwijs meer kan volgen. De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.

1.5 Omgaan met leerlinggegevens Onze school houdt rekening met de privacywetgeving. Ouders krijgen de garantie dat alle persoonlijke gegevens enkel door de directie aangewend worden onder de toepassing van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ouders hebben het recht die gegevens op te vragen en zo nodig te laten verbeteren, voor zover ze betrekking hebben op hun kind en zichzelf. Documenten die gegevens opvragen, krijgen de vermelding: “Deze gegevens worden door de directie van de school strikt aangewend onder de toepassing van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.” Ouders hebben het recht om informatie over hun kind op te vragen. Ook kan er in overleg met de school en met respect voor de privacy van het gezin een persoonlijk document opgemaakt worden om de overgang naar een andere school, een ander niveau optimaal te laten verlopen. Dat document kan relevante informatie bevatten over de onderwijsloopbaan van het kind zoals bijvoorbeeld gegevens over onderwijsproblemen, leerstoornissen, belangrijke gegevens van medische aard, schoolrapporten, enz.

Vrije Basisschool De Vaart

1 september 2010

12


1.6 Preventie en welzijn Het schoolbestuur VZW Vrije Basisscholen Gruuthuse en de directie van VBS De Vaart verklaren, een actief welzijnsbeleid te willen voeren conform de wettelijke bepalingen en geïnspireerd vanuit het opvoedingsproject. Om gestalte te geven aan dit beleid: •

Werken het schoolbestuur en de directie, in samenwerking met de hiërarchische lijn, met medewerking en advies van de interne en externe diensten, een dynamisch risicobeheersingsysteem uit, stellen een globaal preventieplan op en voeren jaarlijks actieplannen uit. Daarbij wordt voorafgaandelijk het advies gevraagd van het comité / de vakbondsafvaardiging of worden de plannen voorgelegd aan het personeel. In dat globaal preventieplan en die jaaractieplannen worden o.a. de doelstellingen vooropgesteld, wordt voorzien in de vorming en opleiding van het personeel, worden de verantwoordelijkheden op elk niveau vastgelegd en de te nemen maatregelen bepaald, wordt er regelmatig geëvalueerd.

Wordt inzake welzijn de voorbeeldfunctie van de school als onderwijsinstelling en van elke medewerker afzonderlijk sterk benadrukt.

Streeft de directie ernaar dat alle personeelsleden dit welzijnsbeleid kennen en toepassen, in eerste instantie deze beleidsverklaring. De directie geeft dan ook regelmatig de nodige informatie en instructies, via het schoolwerkplan, op personeelsvergaderingen, op het uithangbord, via elektronische post, … . Ook stelt de directie aanvullende regels op voor buitenschoolse activiteiten.

Waakt de directie erover dat ook de kleuters, leerlingen en ouders voldoende informatie krijgen inzake veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu o.a. via het schoolreglement, bij klassenbezoeken, op oudercontacten.

Worden de leerkrachten aangespoord veilige en gezonde handelwijzen aan te leren, hetzij geïntegreerd in de lessen, hetzij via specifieke projecten.

Worden kleuters, leerlingen, personeelsleden en derden tewerkgesteld in de school, regelmatig gewezen op bestaande risico’s. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de nieuwkomers.

Nemen het schoolbestuur en de directie preventiemaatregelen om geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag in de mate van het mogelijke te voorkomen. Desgevallend dragen zij zorg voor een autonoom verloop van de vooropgestelde procedure en geven zij tijd en ruimte voor bijstand, grondig onderzoek en oplossingen.

Vrije Basisschool De Vaart

Streven het schoolbestuur en de directie ernaar om, bij aankopen waar relevant, bij nieuwbouw, verbouwingen en herinrichting, de geldende reglementering inzake veiligheid, gezondheid en milieu te doen naleven.

Zorgen het schoolbestuur en de directie, binnen de door de overheid gecreëerde budgettaire mogelijkheden, voor de nodige omkadering en middelen opdat de preventieadviseur zijn / haar opdrachten en taken degelijk kan uitvoeren. Tevens stimuleren het schoolbestuur en de directie de werking van de interne dienst.

Bevorderen het schoolbestuur en de directie de samenwerking met de externe dienst, evenals met het CLB i.v.m. het medisch schooltoezicht.

Werkt de school actief mee aan preventie-initiatieven van de overheid.

1 september 2010

13


2 Ons pedagogisch project Wij verwachten dat alle ouders loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project van onze school staan en die ook mee dragen. Hieronder vindt u een beschrijving van de uitgangspunten van ons pedagogisch project. Voor verdere informatie kunt u altijd terecht bij de directeur.

2.1 We werken aan een christelijke identiteit. Wij zijn een katholieke school en willen een pedagogisch verantwoord onderwijs en een kwaliteitsvolle opvoeding aanbieden. Onze inspiratie vinden wij in het evangelie en in de katholieke traditie. Wij zijn een dienst van de kerkgemeenschap aan jonge kinderen. Vanuit ons christelijk ge誰nspireerd mensbeeld geven we de voorkeur aan waarden als:

Eerlijkheid Liefde Eerbied en waardering Aandacht voor de zwakken Verantwoordelijkheidszin Rechtvaardigheid Soberheid Vergevingsgezindheid

Goedheid Solidariteit Verdraagzaamheid Milieubekommernis Dankbaarheid Belangeloze inzet Zin voor stilte en mysterie Verwondering

Als christelijke school willen we die waaier van waarden aanbrengen, voorleven en beleven. Godsdienstmomenten, leren bidden, celebraties en liturgische vieringen krijgen een vaste plaats in het schoolleven. Wij willen de kinderen leren kennismaken met de persoon van Jezus en met het evangelie als leidraad voor het leven. Aan leerlingen en ouders vragen we eerbied te hebben voor het christelijk karakter van de school, net zoals de school eerbied heeft voor leerlingen van een andere religieuze gezindheid en met andere gebruiken. Onderling respect en wederzijdse waardering worden zo een verrijking voor alle betrokkenen.

2.2 We zorgen voor een degelijk en samenhangend inhoudelijk aanbod. Onze school wil opvoeden en onderwijzen. Wij willen de totale vorming van het kind nastreven. De ontplooiing van hoofd, hart en handen staat daarin centraal. We respecteren daarbij het uniek-zijn van elk kind. Doorheen ons aanbod brengen we kinderen in contact met alle componenten van de beschaving: de wereld van taal en communicatie de wereld van het muzische de wereld van cijfers en feiten de wereld van de techniek de wereld van het samenleven de wereld van verleden en heden de wereld van het goede de wereld van zingeving

Onze school wil een leerschool zijn. Vrije Basisschool De Vaart

1 september 2010

14


Hier wordt de verstandelijke vorming van het kind beoogd. Daartoe dient elk kind als voorbereiding op verdere studies en toekomst: kennis en informatie te verwerven over de wereld rondom zich. intellectuele vaardigheiden zoals lezen, rekenen, schrijven, spreken te ontwikkelen. kritisch, creatief en zelfstandig te leren omgaan met problemen en die op te lossen. In ons aanbod is een logische samenhang te vinden: We werken met “leerlijnen” waarin het ene logisch uit het andere volgt. We bouwen voort op wat kinderen reeds beheersen. 

We zorgen er ook voor dat alles wat kinderen leren in de verschillende leergebieden en leerdomeinen, zinvol samenhangt.

Onze school wil een school met een hart zijn. Er wordt rekening gehouden met het gevoelsleven van het kind. 

De kinderen ervaren dat de leerkrachten en de klasgenootjes blij zijn dat ze er zijn, zodat ze zich gelukkig voelen in de klas, in de school en dus graag “erbij zijn”.De kinderen weten dat naar elk van hen geluisterd wordt en voelen zich begrepen.

Onze school wil een school zijn, waar sociaalvoelende mensen gevormd worden. Er wordt geleerd rekening te houden met anderen. De kinderen leren goed met elkaar omgaan, ze leren elkaars anderszijn aanvaarden. De kinderen worden ertoe aangemoedigd hun eigen talenten te ontwikkelen. Ze leren ook leven met hun beperkingen. 

De kinderen leren zorg dragen voor het milieu: netheid, zuinigheid (op grondstoffen), eerbied (voor al wat leeft).

Onze school wil een muzische school zijn. 

Wij willen kinderen opvoeden tot het beleven en het waarderen van kunst.Wij willen mogelijkheden bieden zodat de kinderen kunnen experimenteren met verschillende expressievormen: tekenen, handvaardigheid, muziek, voordracht, toneel, dans, al dan niet in groep.Speciale aandacht gaat naar de bewegingsopvoeding waar de kinderen leren beheerst met hun lichaam omgaan: turnen, zwemmen, sporten.

Vrije Basisschool De Vaart

1 september 2010

15


2.3 We kiezen voor een doeltreffende aanpak en stimulerend opvoedingsklimaat. We zoeken naar de beste aanpak om het leren van de kinderen te ondersteunen en te begeleiden. Wij nemen kinderen serieus. Kinderen staan positief tegenover het leven en de wereld. Wij willen aansluiten bij die positieve ingesteldheid. Leren is niet een vullen van vaten met alle mogelijke kennis. Kinderen zijn zelf actief betrokken in het leren. Ze bouwen nieuwe kennis, inzicht en vaardigheden op, bouwen voort op wat ze reeds kennen en kunnen. Onze opvoeding wordt gedragen door: 

Onze gerichtheid op de uniekheid van ieder kind

We stemmen ons aanbod en leerproces zoveel mogelijk af op de ontwikkeling van ieder kind afzonderlijk. 

De pedagogie van verbondenheid

Leren is een sociaal gebeuren. Leren is samen leren, een wederzijdse verrijking. 

De pedagogie van de hoop

We hebben een optimistische visie op de ontwikkeling van kinderen. We geloven in de groeikansen van kinderen en dat ze ondanks hun grenzen, hun beperkingen, toch kansen hebben en in hun groei begeleid kunnen worden. 

De pedagogie van het geduld

Onderwijs en opvoeding afstemmen op de mogelijkheden van kinderen vergt veel geduld opdat de hoop niet zou omslaan in wanhoop, want dan is opvoeding onmogelijk. Daarom bieden wij aan: 

Praktijkgericht onderwijs dat aansluit bij de hedendaagse wereld, waar ruimte is voor ervaringsgericht leren en aandacht voor persoonlijk werk. De school leert de kinderen zelfstandig werken naast het werken in groep. Hierbij kunnen we werken rond actuele thema’s waarin alle vakken behandeld worden en waardoor de leerinhouden een samenhangend geheel vormen.Evaluatie die gericht is op de vorderingen van elk kind, met een puntensysteem. Daarnaast wordt ook de emotionele, de sociale en de muzische ontwikkeling geĂŤvalueerd.

Vrije Basisschool De Vaart

1 september 2010

16


2.4 We werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg. Elk kind heeft recht op vorming aangepast aan zijn mogelijkheden. Wij omringen onze kinderen daarom met brede zorg. Onze brede zorg heeft twee dimensies: 

We hebben aandacht voor de ‘gewone zorgvragen’ van alle kinderen. Ieder kind is anders, uniek en heeft eigen vragen, problemen en mag daarvoor aanspraak maken op de nodige zorg. Wij worden uitgedaagd om het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de noden van de kinderen. Door middel van differentiatie streven we een optimale individualisering na.We verbreden onze zorg voor kinderen van wie de ontwikkeling anders verloopt dan verwacht (sneller of trager). Hier stoten we op ‘bijzondere zorgvragen’. Voor die bijzondere zorgvragen werken we als school samen met ouders, CLB en gespecialiseerde centra. Samen met het team helpt onze zorgcoördinator erover waken dat aan kinderen die extra aandacht vragen, blijvende ontwikkelingskansen worden geboden. Indien nodig kan, in het belang van het kind, bijzonder onderwijs geadviseerd worden.

2.5 Onze school als gemeenschap en als organisatie We erkennen onze partners in de opvoeding en het onderwijs van kinderen. We respecteren ieders verantwoordelijkheid. We zorgen voor een goede organisatie. Onze school wordt gedragen door het hele team onder leiding van de directeur. We werken samen, overleggen en streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking en –verbetering. Dat gebeurt met de nodige kritische zin, luisterbereidheid en verdraagzaamheid. We delen onze zorg voor kwaliteitsonderwijs met: 

De ouders, als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen. Daarom streven we naar een goede communicatie en een zo groot mogelijke betrokkenheid van ouders bij de school. Ze helpen de schoolgemeenschap uitbouwen en dragen.Het schoolbestuur, dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor het beleid van de school.Externe begeleiders, die ons ondersteunen, vormen en helpen bij professionalisering.De lokale kerkgemeenschap, die verwijst naar de traditie en het geloof van waaruit in de school gewerkt wordt.De lokale gemeenschap, waarin we gestalte geven aan onze opvoedings- en onderwijsopdracht.

Vrije Basisschool De Vaart

1 september 2010

17


3 Schoolreglement (regelgeving) 3.1 Getuigschrift basisonderwijs Het schoolbestuur kan, op voordracht en na beslissing van de klassenraad, een getuigschrift basisonderwijs uitreiken aan een regelmatige leerling uit het gewoon lager onderwijs. “Een regelmatige leerling is volgens het Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 een leerling die slechts in één school ingeschreven is. In het basisonderwijs, of als leerplichtige in het kleuteronderwijs, moet de leerling daarenboven aanwezig zijn, behoudens gewettigde afwezigheid, en deelnemen aan alle onderwijsactiviteiten die voor hem of zijn leergroep worden georganiseerd.” De klassenraad oordeelt autonoom of een regelmatige leerling in voldoende mate de doelen die in het leerplan zijn opgenomen, heeft bereikt, om een getuigschrift basisonderwijs te bekomen. Het getuigschrift basisonderwijs is nodig om de overstap naar het 1ste leerjaar A van het secundair onderwijs te kunnen maken. Iedere leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, heeft recht op een attest afgeleverd door de directie met de vermelding van het aantal en de soort van gevolgde leerjaren lager onderwijs. Dat attest geeft enkel toegang tot het 1ste leerjaar B van het secundair onderwijs. De beslissing van de klassenraad is steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie in het belang van de leerling. Het is uitzonderlijk dat dergelijke beslissing door de ouders wordt aangevochten. In voorkomend geval wenden de ouders zich binnen de zeven kalenderdagen tot de directeur, die de klassenraad binnen drie werkdagen opnieuw bijeenroept. De betwiste beslissing wordt opnieuw overwogen. De ouders worden schriftelijk verwittigd van het resultaat van die bijeenkomst. Als de betwisting blijft bestaan, kunnen de ouders aangetekend beroep instellen bij de voorzitter van het schoolbestuur binnen een termijn van zeven kalenderdagen na ontvangst. Het schoolbestuur beslist of de klassenraad opnieuw wordt samengeroepen. De ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing van het schoolbestuur.

3.2 Onderwijs aan huis Leerlingen vanaf 5 jaar (d.w.z. leerlingen die vijf jaar of ouder geworden zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar) hebben recht op tijdelijk onderwijs aan huis (kleuter- of lager onderwijs; 4 lestijden per week) indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld: 

De leerling is meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig wegens ziekte of ongeval (vakantieperiodes meegerekend).De ouders hebben een schriftelijke aanvraag ingediend bij de directeur van de thuisschool. De aanvraag is vergezeld van een medisch attest waaruit blijkt dat het kind de school niet of minder dan halftijds kan bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen.De afstand tussen de school (vestigingsplaats) en de verblijfplaats van betrokken leerling bedraagt ten hoogste 10 km.

Specifieke situatie bij chronische ziekte (= een ziekte die een continue of repetitieve behandeling van minstens 6 maanden noodzaakt): 

voor chronisch zieke kinderen vervalt de wachttijd van 21 kalenderdagen. Deze kinderen hebben recht op 4 uur tijdelijk onderwijs aan huis na 9 halve schooldagen afwezigheid (moeten niet in een ononderbroken periode doorlopen). Telkens het kind daarop opnieuw 9 halve schooldagen afwezigheid heeft opgebouwd, heeft het opnieuw recht op 4 uur tijdelijk onderwijs aan huis;voor chronisch zieke leerlingen moet bij de eerste aanvraag tijdens het betrokken schooljaar een medisch

Vrije Basisschool De Vaart

1 september 2010

18


attest worden gevoegd, uitgereikt door een geneesheer-specialist, dat het chronisch ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat het kind onderwijs mag krijgen. Bij een nieuwe afwezigheid ten gevolge van deze chronische ziekte tijdens hetzelfde schooljaar is geen nieuw medisch attest vereist. Er dient wel een nieuwe aanvraag voor tijdelijk onderwijs aan huis ingediend te worden.

3.3 Afwezigheden De regelgeving op afwezigheden is van toepassing op leerplichtige kinderen in het gewoon basisonderwijs. De regelgeving is ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd kleuterschoolbezoek, op zesjarige leeftijd nog in het kleuteronderwijs zitten. Zij zijn op basis van hun leeftijd leerplichtig. Ook leerlingen die reeds op vijfjarige leeftijd zijn overgestapt naar het lager onderwijs vallen onder de reglementering. Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet onderworpen zijn aan de leerplicht en dus niet steeds op school moeten aanwezig zijn. Het is belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen. Kinderen die activiteiten missen lopen meer risico om te mislukken en raken minder goed geïntegreerd in de klasgroep. We verwachten dat de ouders ook de afwezigheden van hun kleuter onmiddellijk melden omwille van veiligheidsoverwegingen.

Afwezigheden wegens ziekte Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is een medisch attest vereist. Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is steeds een medisch attest vereist. Dat attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheerspecialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo. Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden. Wanneer een kind een chronische ziekte heeft die leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,...) is het goed contact op te nemen met de school en het CLB. Het CLB kan dan een medisch attest opmaken dat de ziekte bevestigt. Wanneer een afwezigheid om die reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders. Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig in volgende gevallen: het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer die schrijft “dixit de patiënt”; het attest is geantedateerd of begin- en einddatum werden ogenschijnlijk vervalst; het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling te maken heeft zoals bv. de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden. De school zal het CLB contacteren telkens ze twijfels heeft over een medisch attest.

Vrije Basisschool De Vaart

1 september 2010

19


Van rechtswege gewettigde afwezigheden. In volgende situaties kan een kind gewettigd afwezig zijn. De ouders moeten een document met officieel karakter (1 - 5) of een verklaring (6) kunnen voorleggen ter staving van de afwezigheid. Voor deze afwezigheden is geen voorafgaand akkoord van de directeur nodig. De ouders verwittigen de school vooraf van dergelijke afwezigheden. 1. het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als het kind, of van een bloed- of aanverwant van het kind; 2. het bijwonen van een familieraad; 3. de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer het kind in het kader van een echtscheiding moet verschijnen voor de jeugdrechtbank); 4. het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg (bijvoorbeeld opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum); 5. de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (bijvoorbeeld door staking van het openbaar vervoer, door overstroming,...) ; 6. het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, protestantsevangelische godsdienst) Concreet gaat het over: 

islamitische feesten: het Suikerfeest en het Offerfeest (telkens 1 dag);joodse feesten: het joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), het paasfeest (4 dagen), het Wekenfeest (2 dagen);orthodoxe feesten: kerstfeest (2 dagen), voor de jaren waarin het orthodox kerstfeest niet samenvalt met het katholiek kerstfeest, paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodox paasfeest niet samenvalt met het katholieke paasfeest.

De katholieke feestdagen zijn reeds vervat in de wettelijk vastgelegde vakanties. De protestantsevangelische en de anglicaanse godsdienst hebben geen feestdagen die hiervan afwijken.

7. het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging als topsportbelofte (voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek) aan sportieve manifestaties. Het gaat over het kunnen deelnemen aan wedstrijden/tornooien of stages. De uniesportfederatie dient een document af te leveren. Dit document is geldig voor één schooljaar en dient elk schooljaar vernieuwd te worden. De afwezigheid kan maximaal 10 al dan niet gespreide halve schooldagen per schooljaar bedragen.

Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is. Deze categorie afwezigheden verleent de school autonomie om in te spelen op specifieke situaties die niet altijd door de regelgeving op te vangen zijn. Indien de directeur akkoord gaat en mits voorlegging van, naargelang het geval, een officieel document of een verklaring van de ouders, kan de leerling gewettigd afwezig zijn om één van de onderstaande redenen: 

het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als het kind of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad. (Voor de dag van de begrafenis zelf is geen toestemming van de directeur nodig. Het gaat hier over een periode die het kind eventueel nodig heeft om emotioneel evenwicht terug te vinden (rouwperiode). Mits toestemming van de directeur kan zo ook een begrafenis van een bloed- of aanverwant in het buitenland bijgewoond worden.

Vrije Basisschool De Vaart

1 september 2010

20
het actief deelnemen aan een culturele of sportieve manifestatie, indien het kind hiervoor als individu of als lid van een club geselecteerd is. Het bijwonen van trainingen komt niet in aanmerking, wel bv. de deelname aan een kampioenschap/competitie. Het kind kan maximaal 10 halve schooldagen per schooljaar hiervoor afwezig zijn (hetzij achtereenvolgend, hetzij gespreid over het schooljaar).de deelname aan time-outprojecten. Deze afwezigheden komen in het basisonderwijs zelden voor, maar in die situaties waarin voor een leerling een time-outproject aangewezen is, is het in het belang van de leerling aangewezen om dit als een gewettigde afwezigheid te beschouwen. Voor sommige leerlingen is er geen andere oplossing dan hen tijdelijk te laten begeleiden door een externe gespecialiseerde instantie;in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. Voor deze afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend hebben. Het gaat om maximaal 4 halve schooldagen per schooljaar (al dan niet gespreid).afwezigheden wegens topsport voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek. (sporttrainingen). Dat kan slechts toegestaan worden voor maximaal 6 lestijden per week, mits het vooraf indienen van een dossier met de volgende elementen: • een gemotiveerde aanvraag van de ouders; • een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportclub; • een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap; • een akkoord van de directie.

Deze vijf categorieën van afwezigheden zijn geen automatisme, geen recht dat ouders kunnen opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om die afwezigheden toe te staan. De directeur mag onder geen beding toestemming geven om vroeger op vakantie te vertrekken of later terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.

Afwezigheden kinderen van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden. De volgende regels zijn van toepassing op de kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners. Ze zijn niet van toepassing op kinderen die behoren tot de trekkende bevolking maar die ter plaatse verblijven (bijvoorbeeld in een woonwagenpark). Die kinderen moeten elke dag op school aanwezig zijn. Ouders behorend tot de categorie trekkende bevolking die hun kind inschrijven in een school, moeten er - net als alle andere ouders - op toezien dat hun kind elke dag op school aanwezig is. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen zich situaties voordoen waarbij het onvermijdelijk is dat het kind tijdelijk met de ouders meereist. Deze situaties moeten op voorhand goed met de school besproken worden. De ouders maken samen met de school duidelijke afspraken over hoe het kind in die periode met behulp van de school verder de onderwijstaken zal vervullen (de school zorgt voor een vorm van onderwijs op afstand) en over hoe de ouders met de school in contact zullen blijven. Deze afspraken moeten in een overeenkomst tussen de ouders en de school neergeschreven worden. Enkel als de ouders hun engagementen naleven is het kind gewettigd afwezig.

Vrije Basisschool De Vaart

1 september 2010

21


Afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden De directeur kan de afwezigheid van een leerling toestaan voor revalidatie tijdens de schooluren voor specifieke situaties en dat gedurende 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen. Na ziekte of ongeval: de school heeft een dossier met daarin: een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lessen moet plaatsvinden, een medisch attest met de frequentie en de duur van de revalidatie, een advies van het CLB, na overleg met de klassenraad en de ouders, de toestemming van de directeur. De 150 minuten kunnen uitzonderlijk overschreden worden mits een gunstig advies van de arts van het CLB, in overleg met de klassenraad en de ouders. Bij een stoornis die vastgelegd is in een officiĂŤle diagnose: de school heeft een dossier met daarin: een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lessen moet plaatsvinden, een advies van het CLB, na overleg met de klassenraad en de ouders. Dit advies moet motiveren waarom het zorgbeleid van de school daarop geen antwoord kan geven en dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als een schoolgebonden aanbod, een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de manier waarop de revalidatie het onderwijs aanvult, en hoe de informatie-uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van het schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en van het CLB, de toestemming van de directeur. De 150 minuten kunnen uitzonderlijk overschreden worden voor leerplichtige kleuters tot 200 minuten, verplaatsing inbegrepen mits een gunstig advies van het CLB, in overleg met de klassenraad en de ouders.

Problematische afwezigheden Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals hierboven beschreven zijn te beschouwen als problematische afwezigheden. De school zal de ouders onmiddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid. Van zodra het kind meer dan 10 halve schooldagen problematisch afwezig is, stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op dat ter inzage is voor de verificateurs. School en CLB zullen in communicatie met de betrokken ouders een begeleidingsplan opstellen voor de betrokken ouders en hun kinderen.

Vrije Basisschool De Vaart

1 september 2010

22


3.4 Reclame en sponsoring door derden op onze school Onderwijsdecreet XIII maakt het mogelijk reclame en/of sponsoring binnen de schoolmuren toe te laten. De schoolraad is van oordeel dat dit kan, als voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 1.

de door het schoolbestuur verstrekte leermiddelen of verplichte activiteiten blijven vrij van reclame;

2.

facultatieve activiteiten (schoolreis, openluchtklassen, …) blijven vrij van reclame, behalve wanneer het gaat over een verwijzing naar een gift, schenking of een korting;

3.

de reclame en sponsoring zijn niet in tegenspraak met de pedagogische taken van de school;

4.

ze mogen de objectiviteit, geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengen.

Als ouders het niet eens zijn met beslissingen van de school over sponsoring, kunnen zij daarvoor een klacht indienen bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur: Departement Onderwijs Secretariaat-generaal t.a.v. Willy Van Belleghem Kamer 5B12 Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel

3.5 De weg naar school en terug, ongevallen en de schoolverzekering Leerlingen Alle leerlingen zijn verzekerd tegen ongevallen op school; tijdens buitenschoolse activiteiten in schoolverband; op weg naar en van de school, indien dat binnen het normale tijdsbestek de kortste en/of veiligste heen– en terugweg is. Lichamelijke schade wordt vergoed, stoffelijke schade (fietsen, kledij, bril, …) niet. Aangifte van een ongeval: steeds onmiddellijk de leerkracht (en de directie) verwittigen alstublieft. Wij zorgen voor de formulieren en de nodige uitleg.

Vrijwilligers De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers (leesmoeders, begeleiders bij een uitstap, helpers bij een schoolfeest, …). De wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers verplicht o.m. de scholen om de vrijwilligers een organisatienota te laten ondertekenen. Omdat de ouders een schoolreglement ontvangen en voor akkoord ondertekenen, kiest de school ervoor om de organisatienota in het schoolreglement op te nemen. Op die manier is elke ouder op de hoogte. Van de vrijwilligers vragen wij discretie ten aanzien van mogelijke geheimen die ze vernemen tijdens vrijwilligerswerk. Vrijwilligers die geen ouder zijn, moeten een individuele organisatienota ondertekenen.

Organisatienota Zie 1.2 Wie is wie in onze school?

Vrije Basisschool De Vaart

1 september 2010

23


Verplichte verzekering De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilligers. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij KBC verzekeringen, Waaistraat 6, 3000 Leuven (polisnummer ES/28.765.468-0001). De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat. Vrije verzekering De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg naar en van de activiteiten. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij de verzekeringsdienst van het interdiocesaan centrum, Guimardstraat 1, 1040 Brussel (polisnummer 1703746). De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat. De school heeft tevens een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de materiële schade van de wagen van de vrijwillige medewerker tijdens het uitvoeren van een occasionele verplaatsing in opdracht van de school ten gevolge van schoolse of buitenschoolse activiteiten bij de verzekeringsdienst van het interdiocesaan centrum, Guimardstraat 1, 1040 Brussel (polisnummer 21206952). De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat.

Vergoedingen De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De school voorziet in geen enkele vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten.

Aansprakelijkheid De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligerswerk de school of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware fout. Voor zijn lichte fout is hij enkel aansprakelijk als die hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

3.6 Zittenblijven en vormen van leerlingengroepen •

De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. De klassenraad beslist dus in welk leerjaar een kind thuishoort. Een uitzondering is de overgang van kleuter- naar lager onderwijs, waar de ouder het laatste woord heeft.

Vrije Basisschool De Vaart

Het is de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.

Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom (vb. in de kleuterschool na een instapdatum).

Communicatie met de ouders hieromtrent moet ervoor zorgen dat die beslissingen in vertrouwen kunnen gebeuren.

1 september 2010

24


3.7 Orde- en tuchtmaatregelen Het orde- en tuchtreglement is een middel om de goede gang van zaken in onze opvoedingsgemeenschap te vrijwaren. Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan er een ordemaatregel worden genomen (en/of kunnen er meer bindende gedragsregels worden vastgelegd in een geschreven begeleidingsplan). Die ordemaatregelen kunnen genomen worden door elk personeelslid van de school in samenspraak met de directie. Mogelijke ordemaatregelen zijn: een verwittiging, strafwerk, een tijdelijke verwijdering uit de les gevolgd door aanmelding bij de directie, … Wanneer het gedrag van de leerling werkelijk een probleem betekent voor het verstrekken van het onderwijs en/of het opvoedingsproject van de school in het gedrang brengt, kan er een tuchtmaatregel genomen worden. Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: Een schorsing houdt in dat de gesanctioneerde leerling gedurende een bepaalde periode de lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep niet mag volgen. De betrokkene moet echter wel op school aanwezig zijn. 

Een uitsluiting houdt in dat de gesanctioneerde leerling definitief uit de school verwijderd wordt op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk één maand, vakantieperiode niet inbegrepen, na de schriftelijke kennisgeving van de beslissing van de uitsluiting. In afwachting daarvan bevindt de betrokken leerling zich in dezelfde toestand als een geschorste leerling en moet dus op de school aanwezig zijn.

Bij het nemen van een beslissing tot schorsing van meer dan één dag of een beslissing tot uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd: 1. De directeur wint het advies van de klassenraad in. 2. De leerling wordt, in aanwezigheid van de ouders en eventueel bijgestaan door een raadsman, voorafgaandelijk gehoord over de vastgestelde feiten. Voorvermelde personen worden hiertoe vijf werkdagen vooraf per brief verwittigd. 3. De ouders hebben inzage in het tuchtdossier van de leerling. 4. De genomen beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en schriftelijk ter kennis gebracht aan de ouders van de betrokken leerling binnen een termijn van 5 werkdagen. Tegen tuchtmaatregelen is er geen beroep mogelijk, behalve tegen de uitsluiting. Uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van de beslissing tot uitsluiting kunnen de ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de beroepscommissie (adres: zie 1.2 Wie is wie in onze school?). Het beroep schort de uitvoering van de eerder besliste tuchtmaatregel niet op. De leerling wordt samen met zijn ouders per brief opgeroepen om te verschijnen voor de beroepscommissie. Uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van het beroep komt de beroepscommissie dan samen. De ouders hebben inzage in het dossier. De beroepscommissie brengt de ouders binnen de vijf werkdagen per aangetekende brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Die beslissing is bindend voor alle partijen. Een personeelslid van de school kan niet optreden als vertrouwenspersoon. Buitenstaanders mogen het tuchtdossier niet inzien, tenzij met schriftelijke toestemming van de ouders. Het CLB begeleidt de leerlingen die geschorst of uitgesloten zijn. Ook de ouders worden in dat verband begeleid. Ten gevolge van een definitieve uitsluiting in het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur weigeren de betrokken leerling opnieuw in te schrijven.

Vrije Basisschool De Vaart

1 september 2010

25


3.8 Financiële bijdrage Voor scholen van het gesubsidieerd basisonderwijs kan geen direct of indirect inschrijvingsgeld gevraagd worden. Evenmin kunnen er bijdragen worden gevraagd voor materialen die gebruikt worden om de eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven. De overheid heeft een lijst vastgelegd met materialen die kosteloos ter beschikking moeten worden gesteld om de eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven. Volgende materialen worden vermeld in de ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor het gewoon onderwijs. Deze materialen zijn verplicht aanwezig op school. De school stelt de materialen in voldoende mate ter beschikking. Dat betekent niet dat dit materiaal voor elke individuele leerling aanwezig moet zijn.

Materialen uit de volgende categorieën worden verondersteld in voldoende mate aanwezig te zijn en staan in functie van het nastreven van de ontwikkelingsdoelen of het bereiken van de eindtermen voor gewoon en buitengewoon onderwijs. Een school beslist op basis van haar pedagogisch project welke materialen zij wenst te gebruiken.

Spelmateriaal (OD LO 2.6) Bewegingsmateriaal (ET LO 3.7) Toestellen (ET LO 1.9) Klimtoestellen (ET LO 1.14) Rollend en/of glijdend materiaal (ET LO 2.5) Boeken (OD NL 3.4) Kinderliteratuur (OD MV 3.5) Kinderromans (ET NL 3.5) Zakrekenmachine (ET WIS 1.26 en 1.27) Passer (ET WIS 3.5) Globe (ET WO 6.2) Atlas (ET WO 6.11) Kompas (ET WO 6.3) Kaarten (ET WO 6.1 bis; 6.2; 6.4;6.7;6.8) Informatiebronnen (ET WO 7; ET LL 2; ET NL 3.5) Infobronnen (OD NL 3.4) Tweetalige alfabetische woordenlijst (ET FR 2.3) Muziekinstrumenten (ET MV 2.2) Schrijfgerei Tekengerei Knutselmateriaal Constructiemateriaal Planningsmateriaal Leer- en ontwikkelingsmaterialen Handboeken, schriften, werkboeken en –blaadjes, fotokopieën, software... Informatie- en communicatietechnologisch (ICT) materiaal Multimediamateriaal Meetmateriaal Andere

Het schoolbestuur kan wel een bijdrage vragen voor: 

Activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen en waarvan de ouders het te besteden bedrag niet zelf kunnen bepalen. Voor deze categorie dient de school een scherpe maximumfactuur te respecteren. Deze bedraagt € 20,00 voor het kleuteronderwijs en € 60,00 voor het lager onderwijs. De bedragen gelden per leerjaar.Meerdaagse uitstappen. Voor deze categorie dient de school een maximumfactuur van € 360,00 per kind voor de volledige loopbaan lager onderwijs te respecteren. Voor het kleuteronderwijs mag geen bijdrage gevraagd worden.Diensten die de school aanbiedt zonder verplichting en die buiten de kosteloosheid en de maximumfacturen vallen. Voor deze categorie worden de kosten opgenomen in een bijdrageregeling. Deze bijdrageregeling wordt besproken in de schoolraad en wordt bij het begin van het schooljaar in een infofolder meegedeeld aan de ouders. De kosten die aan de ouders worden doorgerekend moeten in verhouding zijn tot de geleverde prestatie.

Vrije Basisschool De Vaart

1 september 2010

26


4 Schoolreglement (praktische info en afspraken) Het voltallig schoolteam is er rotsvast van overtuigd dat de afspraken enkel bedoeld zijn om alle betrokkenen, elke dag opnieuw, een vlot verloop van de schooldag te kunnen aanbieden.

4.1 De organisatie van de schooluren Dagverloop

Begin Einde Begin Einde

maandag 9.00 uur 11.45 uur 13.15 uur 16.00 uur

dinsdag 8.35 uur 11.45 uur 13.15 uur 16.00 uur

woensdag 8.35 uur 11.45 uur

donderdag 8.35 uur 11.45 uur 13.15 uur 16.00 uur

vrijdag 8.35 uur 11.45 uur 13.15 uur 15.10 uur

De poort gaat ’s morgens open om 8.15 uur (8.40 uur op maandag) en ‘s middags om 13.00 uur. Dan pas kunnen de kinderen op school terecht. Laat uw kinderen dus niet te vroeg vertrekken! Wie vroeger komt, sluit aan bij de betalende opvang, georganiseerd door Stekelbees. Kinderen die een kwartier na schooltijd niet opgehaald zijn, gaan naar de naschoolse betalende opvang georganiseerd door Stekelbees. Voor de goede werking wordt gevraagd afscheid te nemen van uw kind aan het hek op de binnenspeelplaats. Op die manier is afscheid nemen voor de kinderen (en voor de ouders) een stuk eenvoudiger en minder emotioneel. Houd het afscheid kort, dat bevordert de zelfredzaamheid van uw kind. Wie de directeur of een leerkracht eventjes wenst te spreken kan/mag dat natuurlijk steeds doen. In de voormiddag is er speeltijd van 10.15 uur tot 10.30 uur, in de namiddag van 14.55 uur tot 15.10 uur (op vrijdag van 14.05 uur tot 14.20 uur). De leerlingen moeten daadwerkelijk 28 lestijden les krijgen. Daarom zal de schoolbel ’s morgens reeds om 8.30 uur (om 8.55 uur op maandag) en ’s middags om 13.10 uur rinkelen. Dan moeten de kinderen dus op school aanwezig zijn. Op die tijdstippen worden namelijk de rijen gevormd, zodat de kinderen zich naar hun respectieve klassen kunnen begeven en de lessen stipt om 8.35 uur (om 9.00 uur op maandag) en 13.15 uur aanvangen. Tijdens de schooluren is het de kinderen ten strengste verboden zonder begeleiding de school te verlaten. Kinderen worden in principe nooit vroeger meegenomen naar huis dan 11.45 uur en 16.00 uur (15.10 uur op vrijdag) omdat het tegenovergestelde: - niet van een goede opvoedende waarde getuigt; - het klasleven stoort; - tegen de leerplichtwetgeving indruist en dus strafbaar is.

Vrije Basisschool De Vaart

1 september 2010

27


4.2 De voor- en naschoolse opvang In samenwerking met de gemeente Oostkamp organiseert Stekelbees de voor- en naschoolse opvang binnen de schoolmuren. Stekelbees Moerbrugge is telefonisch te bereiken op 0474 68 06 54. -

’s Morgens is er opvang van 7.00 uur tot 8.15 uur. Op maandag tot 8.40 uur. ’s Avonds is er opvang van 16.15 uur tot 18.30 uur. Op vrijdag vanaf 15.30 uur. Op woensdagen van 12.00 uur tot 12.50 uur.

Op woensdagnamiddag is er opvang tot 18.30 uur in Oostkamp. Om 12.50 uur wordt gezorgd voor vervoer van de school naar de Schooldreef waar de ouders hun kind(eren) kunnen afhalen. Op dinsdag en donderdag is er mogelijkheid tot huiswerkbegeleiding. Voor opvang op snipperdagen en vakantiedagen kunnen alle ouders gebruik maken van de opvang in Oostkamp, waarbij zijzelf voor het vervoer instaan. Wie vroeger komt, sluit aan bij de betalende opvang. Voor kinderen die niet aansluiten bij de opvang, kan er geen verantwoordelijkheid verwacht worden van Stekelbees noch van de school en is de verzekering niet van toepassing. Buitenschoolse kinderopvang Stekelbees Schooldreef 6 8020 Oostkamp

Tel. 050 84 14 10 Fax 050 27 07 44 E-mail lkoostkamp@kvlv.be

4.3 Toegang tot de klaslokalen, speelplaats en toiletten Het begin en einde van de lessen en activiteiten worden aangegeven met een belsignaal. De kinderen begeven zich onmiddellijk naar hun rij. Het binnenkomen en het verlaten van de klaslokalen gebeurt onder begeleiding van een leerkracht. Voor en na de lessen en activiteiten mogen de kinderen niet in de lokalen en gangen aanwezig zijn. Afwijkingen zijn mogelijk met toelating van de directeur of een leerkracht. Niemand verlaat zonder toestemming de speelplaats. De leerlingen spelen niet in de toiletten en dragen zorg voor het materiaal.

4.4 Rijen De directeur neemt de nodige maatregelen om de veiligheid op school te waarborgen. De kinderen mogen de school nooit alleen verlaten. Voor de veiligheid zijn er na het beëindigen van de lessen thuisrijen. De kinderen die niet afgehaald worden of niet naar de naschoolse opvang gaan, zijn verplicht met de rijen mee te gaan. De ouders of grootouders die de kinderen afhalen, mogen binnenkomen nadat de poort geopend werd. Ze blijven echter wachten op de “babbelzone”. Uit veiligheidsoverwegingen lopen er geen kinderen zonder begeleiding tot aan de auto. Kinderen die een kwartier na schooltijd niet afgehaald zijn, sluiten aan bij de opvang. De kinderen worden geholpen bij het oversteken aan het zebrapad in de Patersonstraat en aan het zebrapad in de St.-Godelievestraat (ter hoogte van de Kattestraat). De fietsers gaan stapvoets mee tot voorbij de oversteekplaats.

Vrije Basisschool De Vaart

1 september 2010

28


4.5 Fietsen Kinderen die per fiets naar school komen, plaatsen hun fiets in de daartoe voorziene fietsenstalling. Gebruik maken van de fietsenstalling is kosteloos, maar gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. De fiets moet gesloten worden. Zorg er te allen tijde voor dat de fiets van uw kind reglementair in orde is. Een fietshelm en fluovestjes worden aanbevolen.

4.6 Leerlingenvervoer Onze school maakt geen gebruik van het gemeenschappelijk leerlingenvervoer.

4.7 Melk, middagpauze en gebruik eetzaal Er is dagelijks melkbedeling. Er is ook mogelijkheid tot het nemen van ecovruchtensap. Wie op school geen melk of fruitsap neemt, mag van thuis een eigen drankje meebrengen. Water is de beste dorstlesser! Over de middag kunnen de kinderen op school blijven. De overblijvers kunnen op school warm eten, soep krijgen of hun lunchpakket nuttigen. Brooddozen moeten genaamtekend zijn!

4.8 Contacten met ouders Overleg ouders – leerkrachten moet een wisselwerking zijn. Zowel de leerkrachten als de ouders moeten in probleemgevallen het initiatief tot contact nemen. De schoolagenda of het heen-en-weermapje kan daarbij een grote hulp zijn.

Tijdens de vakantie Eind augustus wordt een kennismakingsmoment voorzien. Op een afgesproken datum kunnen ouders en kinderen tussen 17.30 uur en 19.30 uur een kijkje komen nemen in de klas en er kennismaken met de leerkrachten en de directeur. Informatie over klasbenodigdheden kan dan ingewonnen worden.

Tijdens het schooljaar 

Jaarlijks is er bij het begin van het schooljaar een infoavond. Alle ouders worden uitgenodigd naar de klas van hun kind en krijgen er van de klastitularis concrete uitleg over het jaarprogramma en de klaswerking.Vóór de kerstvakantie en vóór de paasvakantie is er voor de leerlingen van de lagere school een oudercontact. In een persoonlijk gesprek met de leerkracht worden de resultaten van uw kind besproken.Op het einde van het schooljaar is er oudercontact mogelijk na afspraak.Tijdens het tweede trimester wordt voor de kleuters een individueel oudercontact voorzien om de ontwikkelingsvorderingen te bespreken.Indien nodig zijn er nog tussentijdse gesprekken mogelijk. De directie en de leerkrachten zijn altijd bereid een afspraak te maken.Voor iedere schoolvakantie is er een schoolkrant “De Vaart” met allerlei nieuws van de school voor de ouders.Ook voordrachten kunnen aangeboden worden in de vorm van een ouderavond in functie van het schoolgebeuren.U kan ons ook steeds bereiken per fax of e-mail en het laatste nieuws van de school lezen op de website.

Vrije Basisschool De Vaart

1 september 2010

29


4.9 Website - www.vbsmoerbrugge.be De computer is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Ook voor de basisschool is hier een taak weggelegd. Onze school heeft een computerklas met internetverbinding. Op de website van onze school is een volledige rubriek voorzien met oefeningen voor alle klassen. De website toont heel wat beelden uit het schoolleven. Ouders die wensen dat hun kind niet herkenbaar te zien is op de website van de school, moeten dat schriftelijk melden aan de directeur. Bezoek onze website: www.vbsmoerbrugge.be

4.10 Agenda of het heen-en-weermapje De agenda of het heen-en-weermapje is een middel om de samenwerking tussen ouders en school te bevorderen. In de agenda is er ruimte voorzien voor mededelingen van u of van de leerkracht. Gelieve elk bericht te lezen en te handtekenen. Voor de kleuters is een heen-en-weermapje voorzien. Alle berichten aan en van de juffen zitten hierin. Nieuws uit de klas verschijnt op de website van de school. Ouders die niet beschikken over een internetaansluiting, kunnen dat melden aan de leerkracht of de directeur. Zij krijgen dan een afgedrukte versie. De agenda wordt gebruikt om huistaken en lessen te noteren, om te noteren wat moet meegebracht worden, om informatie door te spelen, ‌ De leerkracht kan de agenda gebruiken om opmerkingen i.v.m. het gedrag of bepaalde afspraken te melden. U kunt natuurlijk ook gebruik maken van de agenda om de leerkracht iets te melden. Wij vragen voor 1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar de agenda dagelijks na te zien en te ondertekenen. Voor 5de en 6de leerjaar volstaat een wekelijks nazicht en handtekening. Elke nota (opmerking van de leerkracht) wordt door de ouders getekend voor gezien. Voor de kleuters is er een heen-enweermapje. Gelieve elk bericht te lezen en te tekenen.

Vrije Basisschool De Vaart

1 september 2010

30


4.11 Huistaken en lessen Een huistaak wordt gegeven om leerstof te verwerken (in te oefenen). De opgegeven huistaak wordt in de schoolagenda ingeschreven. Ze omvat niet meer of minder dan wat er opgegeven werd. Soms valt er ook een les te “leren”, want ook dat is verwerken van leerstof die reeds in de klas is behandeld. Per leerjaar kunnen elke schooldag huistaken en lessen gegeven worden. Meer daarover op de infoavond. De leerlingen zijn verplicht de huistaken te maken en de lessen in te studeren. De leerkracht controleert dat en sanctioneert indien nodig. Indien er probleempjes zijn, kan u dat ook melden in de schoolagenda zelf. Het huiswerkbeleidsplan is te lezen op de website van de school of kan bekomen worden in het secretariaat.

4.12 Evalueren en rapporteren In de loop van het schooljaar wordt de ontwikkeling van uw kleuter aan de hand van een kleutervolgsysteem zeer goed opgevolgd. Voor de kleuterschool is er in de loop van het tweede trimester een contactavond waarop met de kleuterleidster over de vorderingen van uw kind kan gepraat worden. Ook voor de leerlingen van de lagere school hebben wij een goed uitgebouwd kindvolgsysteem. De vorderingen van de leerlingen worden op regelmatige tijdstippen geëvalueerd. Gedurende het gehele schooljaar kunt u de schoolse resultaten van uw kind gemakkelijk volgen via de schoolagenda, de toetsen en/of het schoolrapport. Eén van de ouders wordt verzocht het rapport te ondertekenen. Vóór de kerstvakantie en vóór de paasvakantie is er voor de leerlingen van de lagere school een oudercontact. In een persoonlijk gesprek met de leerkracht kunt u de resultaten van uw kind bespreken. U wordt tijdig op de hoogte gebracht van de oudercontacten. In de loop van het schooljaar kunnen sommige ouders uitgenodigd worden om over de evolutie van hun kind te overleggen. Als ouder mag u ook altijd zelf een afspraak maken met de leerkracht om eventuele problemen te bespreken.

4.13 Te laat komen Voor het werken in klas is het wel zeer vervelend als kinderen te laat komen. Daarom vragen we om uw kinderen (ook de kleuters!) op tijd te brengen of tijdig naar school te sturen.

Vrije Basisschool De Vaart

1 september 2010

31


4.14 Kledij en uiterlijk We verwachten dat alle leerlingen zich netjes kleden. Kleding, schoeisel en haartooi zijn eenvoudig, stijlvol, hygiënisch en veilig. Het uiterlijk mag geen middel zijn om zich te distantiëren van medeleerlingen. Hoofddeksels zijn toegelaten, maar niet in de klas. Om hygiënische redenen vragen wij uw kind te voorzien van een pakje papieren zakdoeken, en de allerkleinste kleuters van een reservebroekje. Genaamtekende voorwerpen worden gemakkelijk terugbezorgd.

4.15 Houding en gedrag De kinderen gedragen zich overal steeds beleefd, vriendelijk en correct tegenover de directie, de leerkrachten, het personeel en tegenover elkaar. Onbeleefd of uitdagend gedrag wordt in de school niet aanvaard.

4.16 Schoolmateriaal, eerbied voor milieu en materiaal We proberen de kinderen zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar, voor het milieu en de materialen waarmee ze omgaan, bij te brengen. Maar dat betekent niet dat er nooit iets mis kan gaan. Wanneer de leerlingen opzettelijk schade toebrengen aan fietsen, kledij of ander materiaal, vallen de herstelkosten of schadeloosstellingen volledig ten laste van de ouders. Alle boeken en schriften dienen steeds gekaft, van een etiket voorzien en met de meeste zorg gebruikt te worden. In klas wordt gewerkt met het materiaal (lat, balpen, …) gekregen van de school. Wat het kind daarbuiten nog nodig heeft, wordt in de agenda meegedeeld. Schooltassen, brooddozen en jassen kunnen netjes op de aangeduide plaatsen achtergelaten worden. De drinkfles en de brooddoos zijn sterk aanbevolen. Gelieve jas, muts, sjaal, turn- en zwemgerei te naamtekenen. Verloren voorwerpen worden op school bewaard. Kledingstukken vinden een plaatsje aan de kapstok, andere (waardevolle) voorwerpen worden bij de directie bewaard. Bij verlies van kledij of andere voorwerpen kunt u steeds bij de klassenleraar navraag doen. We respecteren het groen op school. We houden de klassen, gangen, fietsenstalling, toiletten, speelplaats en speeltuin net. We streven naar geen of zo weinig mogelijk afval. PMD wordt geweerd. Overal zijn voldoende vuilnisbakken aanwezig voor selectieve inzameling. Alle afval hoort daarin!

Vrije Basisschool De Vaart

1 september 2010

32


4.17 GSM op school We raden de kinderen aan om hun MP3-speler, iPOD e.d. thuis te laten. Het gebruik van een GSM op school is verboden. De leerlingen kunnen steeds bij de leerkracht, de directeur of een begeleider terecht indien nodig.

4.18 Veiligheid en gezondheid We proberen echt werk te maken van dit thema. Onze preventieadviseur staat de werkgever bij, bij de toepassing van de maatregelen bedoeld in de welzijnswet (4 augustus 1996). Ze heeft een adviserende functie ten opzichte van de werkgever en de werknemers om maatregelen te treffen ter bevordering van het welzijn van werknemers en kinderen. Er is tevens een overeenkomst met een externe dienst inzake veiligheidsbeleid, gezondheid en hygiëne. Ieder jaar wordt er ook een beleidscontract opgemaakt tussen de school en het CLB.

Een zieke leerling Een zieke leerling hoort thuis te zijn. Als een leerling op school ziek wordt, worden de ouders verwittigd en gevraagd de leerling op te halen. Zolang de school verantwoordelijk blijft voor de leerling, kan een arts geraadpleegd worden bij verontrustende ziektetekens. De eigen huisarts van de leerling wordt eerst gecontacteerd. Lukt dat niet, dan doet de school een beroep op een arts uit de buurt. In noodgevallen kan de hulpdienst (100/112) opgeroepen worden. Het toedienen van medicijnen valt niet onder ‘eerste hulp’. De school beschikt alleen over paracetamol. Heeft een leerling hoge koorts (38,5°C of meer) en kan de leerling niet snel opgehaald worden, zal de school een arts raadplegen. Op zijn/haar advies kan een koortswerend middel toegediend worden. Wanneer een leerling regelmatig lichamelijke klachten heeft, bespreekt de school dat met de leerling, ouders, het zorgteam of het MDO. Ouders moeten de school eveneens op de hoogte brengen van eventuele (voedings)allergieën.

Medicatie Het gebruik van medicijnen op school moet een uitzondering zijn. Eventueel toe te dienen medicatie wordt op school afgegeven aan de toezichthouder; inname van medicatie gebeurt onder toezicht. 

Een leerling moet op regelmatige basis medicijnen nemen: dat gebeurt enkel met een attest van een dokter, ondertekend door de ouders.Een leerling moet medicijnen nemen voor een voorbijgaande klacht: dat wordt door de school uitzonderlijk aanvaard. De ouders bezorgen samen met de medicatie een briefje waarin ze de medicatie benoemen en waarin ze de juiste dosering en toedieningswijze omschrijven.In geen geval wordt medicatie doorgegeven aan een andere leerling.

Vrije Basisschool De Vaart

1 september 2010

33


Veilig en gezond 

Drankjes in blik of glas, snoep, kauwgom, chips, chocolade en dergelijke zijn niet toegelaten. We streven naar een gezond tussendoortje zoals fruit of een voedzame koek.Op woensdag wordt er een fruitdag georganiseerd op onze school. Het is de bedoeling dat alle kinderen die dag een stukje fruit meebrengen om tijdens de speeltijd te verbruiken. Gelieve uw kind een “gebruiksklaar” stuk fruit mee te geven.Het is de kinderen verboden ballen, gevaarlijk of duur speelgoed mee te brengen naar school.Besmetting met hoofdluizen blijft een probleem voor ouders, maar ook voor scholen. Luisjes of neten bij de kinderen moeten steeds gemeld worden!

Rookverbod Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen in alle gesloten ruimten op school. In open plaatsen geldt dat verbod op weekdagen tussen 6.30 uur ’s morgens en 18.30 uur ‘s avonds. Tijdens extra-murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6.30 uur ’s morgens en 18.30 uur ‘s avonds. Bij overtredingen van dat rookverbod kunnen er orde- en tuchtmaatregelen getroffen worden.

4.19 Echtscheiding Zorg en aandacht voor het kind Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen die deze situatie moeten verwerken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en wat “extra” aandacht bieden, mocht dat aangewezen zijn.

Neutrale houding tegenover de ouders De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij! Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen, binnen de grenzen die gebeurlijk door een rechter bepaald zijn m.b.t. het ouderlijk gezag. Wanneer ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden meegedeeld. De school neemt een strikt neutrale houding aan ten aanzien van gescheiden ouders of ouders die in een echtscheidingsproces verwikkeld zijn.

Vrije Basisschool De Vaart

1 september 2010

34


4.20 Privacy De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op haar website, in de schoolkrant,… Voor de publicatie van gerichte foto’s vraagt de school bij het begin van het schooljaar een expliciete schriftelijke toestemming, overeenkomstig de privacywet. Voor de publicatie van niet-geposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden geldt de ondertekening van het schoolreglement als toestemming. Ouders die bezwaar hebben tegen de publicatie, delen dit schriftelijk mee aan de directie.

4.21 Revalidatie / logopedie Revalidatie op initiatief van de ouders kan enkel tijdens de schooluren als er een gemotiveerd verslag is. De toestemming van de directie is verplicht.

4.22 Verjaardagen Als uw kind jarig is, dan mag het trakteren. Overdrijf echter niet. Het moet een aardigheidje blijven. Snoep, kauwgom, chips, chocolade en dergelijke zijn ook hier niet gewenst. Kies voor een gezond traktaat: een stukje fruit, fruitsla, een voedzame koek, een cake, … Een leuk geschenkje voor de klas is misschien ook een leuk alternatief. Uitnodigingen voor feestjes worden niet op school uitgedeeld. De ouders kunnen hierover in overleg treden met de leerkracht.

4.23 Lessen bewegingsopvoeding en zwemmen De lessen bewegingsopvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van ons aanbod. Alle kinderen moeten eraan deelnemen. Voor de gymles in de lagere school is onze sportkledij verplicht : het witte Tshirt met opdruk, blauw broekje en sportschoenen met niet-aflatende zolen. Alles wordt opgeborgen in een gymzakje, dat op school wordt aangekocht. De zwemlessen vinden plaats in De Valkaart. Om de 14 dagen is er zwemmen op dinsdag. Enkel het 1ste leerjaar zwemt gratis. Wil zo goed zijn 2 handdoeken mee te geven met uw kind. Men doet er goed aan alles te naamtekenen. Het zwempak bestaat uit 1 stuk. Geen zwemshort, wel een zwemslip. Kinderen die niet kunnen deelnemen aan de lessen lichamelijke opvoeding en/of aan de zwemles, dienen daarvoor een doktersattest of een schriftelijke verklaring van één van de ouders af te geven aan de leermeester lichamelijke opvoeding of aan de begeleidende leerkracht. Wij zijn een sportieve school. Zowel kleuter als lager neemt deel aan heel wat sportactiviteiten zoals rollebolle, kronkeldiedoe, alles met de bal, park- en bosspelen, … Voor elk niveau worden ook sportdagen georganiseerd.

Vrije Basisschool De Vaart

1 september 2010

35


4.24 Na- en buitenschoolse activiteiten Op geregelde tijdstippen organiseert de school na- en buitenschoolse activiteiten. Soms kan hiervoor een financiële bijdrage gevraagd worden. Voor die activiteiten zijn de deelnemers van onze school verzekerd door de schoolverzekering.

4.25 Eén- of meerdaagse schooluitstappen (extramuros-activiteiten) Voor deelneming aan een extramuros-activiteit is de schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extramuros-activiteiten, aangezien ze deel uitmaken van het leerprogramma. Iedere extramuros-activiteit wordt grondig voorbereid en nadien geëvalueerd. Bij ééndaagse uitstappen geldt de ondertekening van dit schoolreglement als principiële toestemming voor deelname. Indien de ouders de toestemming bij ééndaagse extramuros-activiteiten weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden. Bij een meerdaagse extramuros-activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Leerplichtige kinderen die niet deelnemen aan extramuros-activiteiten, moeten wel degelijk aanwezig zijn op school. Elk jaar organiseert de school per leeftijdsgroep een ééndaagse schoolreis. Daarvoor wordt een financiële bijdrage gevraagd. Voor de leerlingen van het 6de leerjaar worden er in de laatste volle schoolweek van juni openluchtklassen in Durbuy georganiseerd, indien er voldoende belangstelling is.

4.26 Vakantiedagen De kalender van vrije dagen en vakantieperiodes vindt u jaarlijks in de infofolder van september.

Vrije Basisschool De Vaart

1 september 2010

36


4.27 Bijdrageregeling Onze school biedt kosteloos onderwijs aan om de ontwikkelingsdoelen na te streven en de eindtermen te bereiken. Vanuit ons Opvoedingsproject kiest de school om een aantal verplichte maar rijke en kwaliteitsvolle activiteiten aan te bieden. Wij vragen daarvoor een bijdrage. Onze school biedt u ook een aantal diensten aan. Die diensten zijn niet verplicht. Maar indien u zich daarvoor inschrijft, vragen wij u die stipt te betalen volgens onderstaande modaliteit. In de infofolder van september vindt u een lijst met een raming van de financiële bijdragen die we kunnen vragen. Die lijst bevat zowel verplichte als niet-verplichte uitgaven. Voor sommige posten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere zijn enkel richtprijzen vermeld. Voor een aantal posten kennen we de kostprijs niet vooraf. We geven daarvoor richtprijzen. Dat betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer maar het kan ook iets minder zijn. De directie baseert zich voor het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of activiteit vorig schooljaar kostte. Die lijst werd vooraf in de schoolraad besproken.

Betalingsmodaliteiten 1. Alle betalingen gebeuren via domiciliëring. De kinderen brengen dus geen geld mee naar school, tenzij de leerkracht vooraf de ouders schriftelijk verwittigt. Bovendien wordt geld nooit achtergelaten in jassen of schooltassen. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke diefstallen. 2. Stappen die het schoolbestuur bij niet-tijdig betalen zal zetten: ⇒ Een herinnering: te betalen binnen de 14 dagen. ⇒ Een aanmaning: bij niet-betaling wordt het dossier overgemaakt aan onze raadsman. ⇒ Een aangetekende ingebrekestelling: vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag. Indien u problemen hebt met het betalen van de schoolrekening, kunt u contact opnemen met de directeur. Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag. Bij afwezigheden op een activiteit en annulaties kunnen kosten worden aangerekend. Dat gebeurt als de school kosten heeft gemaakt en die niet kan recupereren. Bij verlies of beschadiging van materiaal vermeld in 3.8 kunnen de door school gemaakte kosten voor herstel en aankoop van nieuw materiaal verrekend worden aan de ouders.

4.28 Infobrochure onderwijsregelgeving De school stelt de ouders bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’. Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die opgenomen zijn in dit schoolreglement. Een actuele digitale versie van het document is steeds beschikbaar op de website van de school www.vbsmoerbrugge.be. De inhoud van de infobundel kan te allen tijde gewijzigd worden zonder de instemming van de ouders. Op hun verzoek ontvangen de ouders een papieren versie van het document.

Vrije Basisschool De Vaart

1 september 2010

37


5 Engagementsverklaring Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kind(eren). Onze school zet zich elke dag in om die verwachting waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Ouders en school zullen op afgesproken momenten de engagementen en het effect ervan evalueren.

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op de werking van de school. 

Daarvoor plannen we bij het begin van elk schooljaar, een opendeur en een ouderavond in de klas van uw kind. U kan er kennis maken met de leerkracht van uw kind en met de manier van werken.We willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind. Dat doen we schriftelijk via het heen-en-weermapje of de schoolagenda. Ouders en leerkrachten kunnen ook mondeling met elkaar overleggen, dit liefst na het maken van een afspraak. De contactgegevens van elke leerkracht kunt u vinden in de infobrochure van september en op de website van de school.Voor de herfst-, kerst-, paas- en zomervakantie worden de evaluaties van de lagere-schoolkinderen gerapporteerd. Daarin staat duidelijk neergeschreven hoe het staat met de leer- en leefprestaties van uw kind.De school organiseert op geregelde tijdstippen individuele oudercontacten: - oktober: op vraag van de school/ouders voor selectieven - december: lagere afdeling - pasen: kleuter- en lagere afdeling - juni: op vraag van de school/ouders voor selectieven Wie niet op het oudercontact kan aanwezig zijn, kan een gesprek op een ander moment aanvragen.Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak, dan kan u op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind.Wij verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.

Vrije Basisschool De Vaart

1 september 2010

38
Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment, indien u niet op de geplande oudercontacten kan aanwezig zijn.Wij verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. uw kind.Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen t.a.v. de ontwikkeling van uw kind.

Aanwezig zijn op school en op tijd komen (zie ook 3.3 en 4.13) 

De aanwezigheid van uw kind heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage. Problematische afwezigheden hebben daarenboven tot gevolg dat kinderen hun statuut van regelmatige leerling verliezen. Dat heeft o.a. zo zijn gevolgen voor het behalen van het getuigschrift basisonderwijs.Problematische afwezigheden worden doorgegeven aan het departement onderwijs en aan het CLB.Wij verwachten dat uw kind elke schooldag op tijd op school is. We verwachten dat u ons de dag zelf voor 9.00 uur en voor 14.00 uur verwittigt bij afwezigheid van uw kind.Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. U kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding.U kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken.

Individuele leerlingenbegeleiding Onze school voert een zorgbeleid. Dat houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van uw kind volgen. Dat doen we door het werken met een kindvolgsysteem. Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Ons zorgteam zal in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind zal georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven wat u van de school kan verwachten en wat wij van u als ouder verwachten. Wij verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en dat u de afspraken die we samen maken, opvolgt en naleeft.

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kinderen op in het Nederlands. Dat kan ertoe leiden dat die kinderen het wat moeilijker hebben bij het leren. De school engageert er zich toe om die kinderen zo goed als mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling. Wij verwachten van de ouders dat ze er alles aan doen om hun kind(eren), ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands.

5.1 Afwijkingen In uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden kan de directie en/of het schoolbestuur afwijken van dit reglement om de goede werking van de school te garanderen.

Vrije Basisschool De Vaart

1 september 2010

39


Bijlage 1:

Instemmingsformulier

Dit formulier moet ingevuld worden op het moment van de inschrijving. De ouders krijgen 1 exemplaar mee.

VZW Vrije Basisscholen Gruuthuse Kortrijksestraat 47b 8020 Oostkamp De heer en/of mevrouw ………………………………………………………………………………………………………………………….., ouder(s) van ……………………………………………………………………………………………………………………………………………., verklaart/verklaren in te stemmen met de inhoud en de bepalingen van de schoolbrochure met opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie van de Vrije Basisschool De Vaart van 1 september 2010 en tekent/tekenen hierbij voor instemming en akkoord.

Te …………………………………………………….., de…………………………………………………………….… De ouders,

Schoolbrochure VBS De Vaart - 2010  
Schoolbrochure VBS De Vaart - 2010  

Schoolbrochure met opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie van VBS De Vaart

Advertisement